ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 174

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
13. juni 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/347/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. februar 2014 om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer

1

 

 

Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 622/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) hvad angår fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 623/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) med hensyn til fællesforetagendet for biobaserede industrier ( 1 )

12

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 624/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) med hensyn til fællesforetagendet Clean Sky 2 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 625/2014 af 13. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende præciseringen af kravene til investorinstitutter, organiserende institutter, oprindelige långivere og eksponeringsleverende institutter i forbindelse med eksponeringer mod overført kreditrisiko ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 626/2014 af 10. juni 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 627/2014 af 12. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling for så vidt angår partikelovervågning ved hjælp af egendiagnosesystemet ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 628/2014 af 12. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 341/2007 for så vidt angår importkontingenter for hvidløg med oprindelse i Kina

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 629/2014 af 12. juni 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet methylnonylketon ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 630/2014 af 12. juni 2014 om 215. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

35

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 631/2014 af 12. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/348/EU

 

*

Rådets afgørelse af 5. juni 2014 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

40

 

*

Rådets afgørelse 2014/349/FUSP af 12. juni 2014 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo EULEX KOSOVO

42

 

 

2014/350/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (meddelt under nummer C(2014) 3677)  ( 1 )

45

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2010/471/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd,æg og embryoner fra dyr af hestefamilien for så vidt angår lister oversædopsamlingsstationer og sædbanker, embryoopsamlings- ogembryoproduktionshold samt krav vedrørende udstedelse af certifikater( EUT L 228 af 31.8.2010 )

84

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. februar 2014

om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer

(2014/347/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 168, 169, 172, 173, stk. 3, 188 og 192, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/777/EU (1) blev protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer (2) (»protokollen«) undertegnet den 17. december 2012 på Unionens vegne.

(2)

Protokollen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i artikel 10 i protokollen (3).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2014.

På Rådets vegne

K. HATZIDAKIS

Formand


(1)  EUT L 340 af 13.12.2012, s. 26.

(2)  Se side 3 i denne EUT.

(3)  Datoen for protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende foranledning af Generalsekretariat for Rådet.


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/3


PROTOKOL

til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

på den ene side

og

REPUBLIKKEN ARMENIEN, i det følgende benævnt »Armenien«,

på den anden side,

herefter benævnt »parterne«,

som tager følgende i betragtning:

(1)

Armenien indgik en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Armenien på den anden side (herefter benævnt »aftalen«), som trådte i kraft den 1. juli 1999.

(2)

Det Europæiske Råd noterede sig på sit møde i Bruxelles den 17.-18. juni 2004 med tilfredshed Europa-Kommissionens forslag til en europæisk naboskabspolitik (ENP) og tilsluttede sig Rådets konklusioner af 14. juni 2004.

(3)

Rådet har ved flere andre lejligheder gentagne gange i sine konklusioner tilsluttet sig denne politik.

(4)

Rådet gav den 5. marts 2007 udtryk for sin støtte til den generelle og globale model, der blev lagt op til i Europa-Kommissionens meddelelse af 4. december 2006, og som skal gøre det muligt for partnere i den europæiske naboskabspolitik at deltage i Fællesskabets agenturer og programmer, hvis de er i stand til det, og hvis retsgrundlaget tillader det.

(5)

Armenien har udtrykt ønske om at deltage i en række af Unionens programmer.

(6)

De specifikke vilkår og betingelser for Armeniens deltagelse i hvert enkelt program, navnlig det finansielle bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, bør fastsættes i et aftalememorandum mellem Europa-Kommissionen og de kompetente myndigheder i Armenien,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Armenien kan deltage i alle igangværende og fremtidige EU-programmer, som er åbne for Armeniens deltagelse i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om vedtagelsen af disse programmer.

Artikel 2

Armenien bidrager finansielt til Den Europæiske Unions almindelige budget svarende til de specifikke programmer, som Armenien deltager i.

Artikel 3

Repræsentanter for Armenien kan deltage som observatører i de forvaltningsudvalg, der er ansvarlige for overvågningen af de programmer, som Armenien bidrager til finansielt, og for de punkter, der vedrører Armenien.

Artikel 4

Projekter og initiativer, der forelægges af deltagere fra Armenien, skal så vidt muligt opfylde samme betingelser, regler og procedurer for de pågældende programmer, som gælder for medlemsstaterne.

Artikel 5

De specifikke vilkår og betingelser for Armeniens deltagelse i hvert enkelt program, navnlig det finansielle bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, fastsættes i et aftalememorandum mellem Europa-Kommissionen og de kompetente myndigheder i Armenien på grundlag af de kriterier, der er fastsat i det pågældende program.

Hvis Armenien anmoder om ekstern bistand fra Unionen til at deltage i et givet EU-program på basis af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument eller en tilsvarende forordning vedrørende ekstern bistand fra Unionen til Armenien, som måtte blive vedtaget i fremtiden, fastsættes betingelserne for Armeniens brug af ekstern bistand fra Unionen i en finansieringsaftale, som især skal respektere artikel 20 i forordning (EF) nr. 1638/2006.

Artikel 6

Af hvert aftalememorandum, der indgås i henhold til artikel 5, fremgår det i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, at finanskontrol eller revision eller anden form for verifikation, herunder administrative undersøgelser, foretages af Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Revisionsretten eller under deres myndighed.

Der fastlægges nærmere bestemmelser for finanskontrol og revision, administrative foranstaltninger, sanktioner og tilbagebetaling, som giver Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Revisionsretten samme beføjelser, som de har over for modtagere eller kontrahenter, der er etableret i Unionen.

Artikel 7

Denne protokol anvendes, så længe aftalen er i kraft.

Denne protokol undertegnes og godkendes af parterne i overensstemmelse med egne procedurer.

Hver enkelt af parterne kan opsige protokollen ved skriftlig notifikation til den anden kontraherende part.

Protokollen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

En af parternes opsigelse af protokollen har ingen indflydelse på de undersøgelser og kontroller, der i givet fald skal foretages i medfør af bestemmelserne i artikel 5 og 6.

Artikel 8

Senest tre år efter datoen for denne protokols ikrafttræden og hvert tredje år derefter kan hver af parterne vurdere gennemførelsen af denne protokol på grundlag af Armeniens reelle deltagelse i Unionens programmer.

Artikel 9

Denne protokol gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser, og på den anden side for Armeniens område.

Artikel 10

Denne protokol træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne ad diplomatisk vej har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for protokollens ikrafttræden.

Artikel 11

Denne protokol udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 12

Denne protokol udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og armensk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundratolv.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Армения

Por la Republica de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la Republique dArménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Armenia

Pentru Republica Armenia

Za Armensku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


FORORDNINGER

13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/7


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 622/2014

af 14. februar 2014

om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« hvad angår fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (1), særlig artikel 1, stk. 3, litra b), og artikel 1, stk. 3, litra c), punkt i)-vii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 (2) opstiller rammeprogrammet for forskning og innovation, Horisont 2020 (2014-2020), og fastsætter regler for Unionens deltagelse i offentligt-private partnerskaber, herunder fællesforetagender, inden for centrale områder, hvor forskning og innovation kan bidrage til opnåelse af Unionens overordnede mål om konkurrenceevne og hjælpe med at tackle samfundsmæssige udfordringer.

(2)

Deltagelse i indirekte aktioner under Horisont 2020 skal ske i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013. For at tage hensyn til de særlige driftsbehov ved fællesforetagender, der er oprettet i henhold til artikel 187 i traktaten, inden for området innovative lægemidler er Kommissionen i Horisont 2020's varighed tillagt beføjelse til at vedtage retsakter, jf. med artikel 290 i traktaten, med henblik på at gøre det muligt for finansieringsorganer oprettet i henhold til artikel 187 i traktaten at begrænse støtteberettigelsen til bestemte deltagertyper og vedtage særlige regler vedrørende intellektuel ejendomsret.

(3)

Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 (3) for en periode frem til den 31. december 2017 med det formål at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet, offentlige myndigheder (herunder tilsynsmyndigheder), patientorganisationer, universiteter og kliniske centre og forbedre effektiviteten af lægemiddeludviklingsprocessen med det langsigtede mål, at lægemiddelsektoren kan producere mere effektive og sikre innovative lægemidler.

(4)

Hvad angår støtteberettigelse og regler vedørende intellektuel ejendomsret er der konstateret særlige driftsbehov, der underbygges af målet med initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI), som er at forene store partnere fra erhvervslivet med almennyttige organisationer, offentlige organer eller andre enheder og maksimere udnyttelsen af projektresultaterne, hvilket vil kunne få lægemidlerne hurtigere frem til patienterne. Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI2 JU) som oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 (4) bør fortsat yde støtte til enheder som mikrovirksomheder og SMV'er, sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner og almennyttige organisationer. Derfor er en undtagelse fra artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 nødvendig.

(5)

Der er konstateret særlige driftsbehov vedrørende intellektuel ejendomsret inden for rammerne af målene for IMI2 JU med henblik på at opnå en åben innovationsmodel, et dynamisk system for videndeling, som skaber flere muligheder for at skabe og udnytte viden, som stammer fra IMI-projekterne, samt bred adgang for deltagere, associerede enheder og tredjeparter til denne viden med det ultimative mål at fremskynde udviklingen inden for diagnosticering og medicinske indgreb til patienternes fordel; det skal bl.a. ske ved at stimulere klinisk og tværnational forskning og kliniske forsøg, navnlig på områder af interesse for den offentlige sundhed og områder med store udækkede medicinske behov, hvilket er påpeget i Verdenssundhedsorganisationens rapport »Priority Medicines« af 9. juli 2013 (5). Disse betingelser skal gælde for alle deltagere for at beskytte deres baggrundsviden, resultater og sideløbende resultater. Det er hensigtsmæssigt at tillade overdragelse af og licensudstedelse til resultater og baggrundsviden og brugsret til resultater og baggrundsviden tilhørende andre deltagere med henblik på forskning. Med hensyn til udnyttelse er det i den forbindelse hensigtsmæssigt at skelne mellem forskningsbrug og direkte udnyttelse. Betingelserne bør også tage hensyn til deltagernes tidligere forpligtelser, idet potentiel direkte udnyttelse af resultaterne, herunder kliniske forsøg med selve resultaterne, gøres mulig. For i vid udstrækning at udnytte resultaterne og lette leveringen af innovative lægemidler til patienterne og forbedre forskningen i og udviklingen af lægemidler er det nødvendigt at fastsætte undtagelser fra artikel 41 og 44-48 i forordning (EU) nr. 1290/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 hvad angår fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 er kun følgende deltagere berettigede til støtte fra fællesforetagendet:

a)

retlige enheder, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land eller oprettet i henhold til EU-lovgivningen, og

b)

som tilhører en af følgende kategorier:

i)

mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder og andre virksomheder med en årlig omsætning på 500 mio. EUR eller derunder, hvoraf sidstnævnte ikke må være associerede enheder tilknyttet virksomheder med en årlig omsætning på over 500 mio. EUR. Definitionen af »associeret enhed« i artikel 2, stk. 1, punkt 2), i forordning (EU) nr. 1290/2013 finder her tilsvarende anvendelse

ii)

sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner

iii)

almennyttige organisationer, herunder organisationer, som har forskning og teknologisk udvikling som et af deres hovedformål, eller patientorganisationer

c)

Det Fælles Forskningscenter

d)

internationale organisationer af europæisk interesse.

Artikel 2

Uanset artikel 41, stk. 2, og artikel 45-48 i forordning (EU) nr. 1290/2013 gælder følgende bestemmelser for ejendomsret og brugsret til sideløbende resultater:

a)

Resultaterne skal ikke omfatte sideløbende resultater, eftersom materielle eller immaterielle resultater, der er opnået af en deltager i foranstaltningen, såsom data, viden og information uanset form eller art, og uanset om de kan beskyttes eller ikke, men som er uden for foranstaltningens mål fastsat i tilskudsaftalen, og som der derfor ikke er nødvendige for gennemførelse af foranstaltningen eller til forskningsformål.

b)

Hver deltager er den eneste ejer af vedkommendes sideløbende resultater, men der kan indgås aftale om en anden fordeling af ejerskabet.

c)

Deltagerne er ikke forpligtet til at give andre brugsret til sideløbende resultater.

Artikel 3

Uanset artikel 44, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1290/2013 er følgende bestemmelser gældende for overdragelse af og licensudstedelse til resultater og baggrundsviden for associerede enheder, købere og efterfølgende enheder:

a)

En deltager kan, uden de andre deltageres samtykke men forudsat, at de andre deltagere snarest muligt underrettes herom, og erhververen skriftligt forpligter sig til tilskudsaftalen og konsortieaftalen, overføre sine resultater til en af følgende:

i)

sin associerede enhed

ii)

enhver køber af alle eller en betragtelig del af deltagerens aktiver

iii)

enhver efterfølgende enhed, der er opstået ved fusion eller sammenlægning med deltageren.

Deltagerne i konsortieaftalen skal nå til enighed om den i første afsnit omtalte frist.

b)

Hver deltager kan frit give licens til, overdrage eller på anden måde disponere over sin brugsret over baggrundsviden, der er omfattet af rettigheder eller forpligtelser i tilskudsaftalen og konsortieaftalen.

c)

Hvis en deltager overdrager ejendomsretten til sin baggrundsviden, skal vedkommende overdrage sine forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen og konsortieaftalen vedrørende denne baggrundsviden til erhververen, herunder forpligtelsen til give dem videre ved en eventuel senere overdragelse.

d)

En deltager kan, uden de andre deltageres samtykke men forudsat, at de andre deltagere snarest muligt underrettes herom, og erhververen skriftligt forpligter sig til aftalen om støtte og konsortieaftalen, overføre sin baggrundsviden til en af følgende:

i)

sin associerede enhed

ii)

enhver køber af alle eller en betragtelig del af deltagerens aktiver

iii)

enhver efterfølgende enhed, der er opstået ved fusion eller sammenlægning med deltageren.

Deltagerne i konsortieaftalen skal nå til enighed om den i første afsnit omtalte frist.

Artikel 4

Uanset artikel 44, stk. 2 i forordning (EU) nr. 1290/2013 gælder følgende bestemmelser for overdragelse og licensudstedelse af resultater:

 

Forudsat at brugsretten til resultaterne kan udøves, og at den deltager, der ejer resultaterne, opfylder alle yderligere forpligtelser i tilskudsaftalen eller konsortieaftalen, kan denne udstede licenser eller på anden måde give andre retlige enheder ret til at udnytte resultaterne.

Artikel 5

Uanset artikel 46, stk. 2 i forordning (EU) nr. 1290/2013 gælder følgende bestemmelser for principper om brugsret:

 

Enhver retlig enhed, som har brugsret med det formål at gennemføre foranstaltningen eller anvende resultaterne til forskningsbrug, kan godkende, at en anden retlig enhed udøver denne ret på vedkommendes vegne, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

den retlige enhed, som har brugsret, er ansvarlig for den anden retlige enheds handlinger, som om disse handlinger er begået af førstnævnte enhed selv

b)

den brugsret, som er tildelt den anden retlige enhed, omfatter ikke retten til at udstede underlicenser.

Artikel 6

Uanset artikel 47 i forordning (EU) nr. 1290/2013 gælder følgende bestemmelser vedrørende brugsret med henblik på gennemførelse:

a)

Under foranstaltningen har deltagerne brugsret til de andre deltageres resultater, dog kun med det formål og i det omfang, som er rimeligt for at gennemføre foranstaltningen. Denne brugsret gives royaltyfrit.

b)

Under foranstaltningen har deltagerne, medmindre de forhindres eller begrænses heri på grund af andre forpligtelser, som er gældende på datoen for tiltrædelse af tilskudsaftalen, brugsret til andre deltageres baggrundsviden, dog kun med det formål og i det omfang som er rimeligt for at gennemføre foranstaltningen. Denne brugsret gives royaltyfrit.

Artikel 7

Uanset artikel 48 i forordning (EU) nr. 1290/2013 gælder følgende bestemmelser:

a)

Hvad angår udnyttelse forstås der ved følgende:

i)

»forskningsbrug« anvendelse af resultater eller baggrundsviden, som er nødvendig for at anvende resultater, til alle andre formål end at gennemføre foranstaltningen eller til direkte udnyttelse, og som omfatter men ikke er begrænset til anvendelse af resultaterne som et forskningsværktøj, herunder klinisk forskning og forsøg, og som direkte eller indirekte bidrager til opnåelse af målene i den samfundsmæssige udfordring, sundhed, demografisk udvikling og trivsel som omtalt i forordning (EU) nr. 1291/2013.

ii)

»direkte udnyttelse« udvikling af resultater med henblik på markedsføring, herunder kliniske forsøg, eller markedsføring af selve resultaterne

b)

Under og efter gennemførelsen af foranstaltningen har deltagerne og deres associerede enheder brugsret til de andres deltageres resultater til forskningsbrug.

Brugsret til forskningsbrug tildeles på et ikke-eksklusivt grundlag på fair og rimelige betingelser, dvs. passende betingelser, herunder de finansielle vilkår eller vilkår for royaltyfri brugsret, idet der tages højde for den faktiske eller potentielle værdi af de resultater, der anmodes om brugsret til, og andre kendetegn ved den planlagte forskningsbrug.

I tilfælde, hvor en deltager eller tredjeparts direkte udnyttelse kræver en anden deltagers resultater, kan brugsretten forhandles mellem de involverede parter

c)

Under og efter gennemførelsen af foranstaltningen har deltagerne og deres associerede enheder brugsret til andre deltageres baggrundsviden, dog kun i rimeligt omfang med henblik på forskningsbrug af resultater.

En sådan brugsret til forskningsbrug tildeles på et ikke-eksklusivt grundlag på fair og rimelige, dvs. passende, betingelser, herunder finansielle vilkår eller vilkår for royaltyfri brugsret, idet der tages højde for den faktiske eller potentielle værdi af de resultater, der anmodes om brugsret til, og andre kendetegn ved den planlagte forskningsbrug.

Deltagerne er ikke forpligtet til at tildele andre brugsret til direkte udnyttelse af deres baggrundsviden og kan frit bruge, udnytte, udstede underlicenser eller på anden måde markedsføre den baggrundsviden, som er omfattet af brugsretten til forskningsbrug.

I tilfælde hvor en deltager eller tredjeparts direkte udnyttelse kræver baggrundsviden for at kunne bruge en anden deltagers resultater, kan brugsretten forhandles mellem de involverede parter.

d)

Efter foranstaltningens gennemførelse skal tredjeparter have ret til at anmode om og få brugsret til deltagernes resultater til forskningsbrug.

En sådan brugsret kan tildeles på et ikke-eksklusivt grundlag på betingelser, som ejeren af resultaterne og den pågældende tredjepart finder passende. Betingelserne må ikke være mere favorable end de betingelser for forskningsbrug, der gælder for deltagerne og de associerede enheder.

e)

Efter gennemførelsen af foranstaltningen har tredjeparter ret til at anmode om og få brugsret til deltagernes baggrundsviden, dog kun i rimeligt omfang med henblik på forskningsbrug af resultater.

En sådan brugsret kan tildeles på et ikke-eksklusivt grundlag på betingelser, som ejeren af denne baggrundsviden og den pågældende tredjepart finder passende.

f)

En deltager kan før undertegnelse af tilskudsaftalen udpege særlige elementer af sin baggrundsviden og fremlægge en begrundet anmodning for programkontoret for IMI2 JU om, at disse elementer udelukkes helt eller delvist fra de i artikel 7, litra e), fastsatte forpligtelser.

Programkontoret for IMI2 JU godkender kun sådanne anmodninger under ekstraordinære omstændigheder og tager i sin beslutning højde for de mål, der er nævnt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 557/2014, fællesforetagendets opgaver som fastsat i vedtægterne samt den pågældende deltagers legitime interesser. Kontoret godkender en sådan anmodning på de betingelser, som er aftalt med deltageren. Enhver undtagelse skal indgå i tilskudsaftalen og kan ikke ændres, medmindre tilskudsaftalen tillader en sådan ændring.

g)

Deltagerne skal i konsortieaftalen være enige om en tidsfrist for anmodningerne om brugsret, jf. litra b)-e).

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af et fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 38).

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54).

(5)  Priority Medicines for Europe and the World Update Report, 2013, Verdenssundhedsorganisationen, ISBN 978 92 4 150575 8 — http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en/.


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/12


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 623/2014

af 14. februar 2014

om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« med hensyn til fællesforetagendet for biobaserede industrier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om regler for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (1), særlig artikel 1, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (2) fastlægger rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) (Horisont 2020) og giver mulighed for, at EU engagerer sig i offentligt-private partnerskaber, herunder i fællesforetagender, på centrale områder, hvor forskning og innovation kan medvirke til, at EU's mere overordnede mål for konkurrenceevnen realiseres og til at løfte samfundsmæssige udfordringer.

(2)

Deltagelse i indirekte aktioner under Horisont 2020 bør være i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013. For at tage hensyn til de særlige driftsbehov i de fællesforetagender, der oprettes i henhold til traktatens artikel 187 inden for biobaserede industrier, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for hele Horisont 2020s løbetid.

(3)

Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 (3) inden for biobaserede industrier for perioden frem til den 31. december 2024 for at gennemføre det fælles teknologiinitiativ vedrørende biobaserede industrier.

(4)

Særlige driftsbehov er identificerede for at lette og tilskynde særlige typer deltageres medvirken. Sådanne særlige driftsbehov er en følge af den nuværende fragmentering af denne nye industrielle sektor med mange små og mellemstore industrielle interessenter. Disse interessenters og sekundære og videregående uddannelsesinstitutioners og andres deltagelse i fællesforetagendet for BBI bør også fremmes og tilskyndes på grund af deres erkendte styrke inden for forskning og udvikling. For at sikre en optimal grad af løftestangseffekt på private investeringer bør kun sådanne interessenter være berettigede til finansiering af andre aktioner end innovationsaktioner fra fællesforetagendet for BBI.

(5)

Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre en undtagelse fra artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 for at begrænse finansieringsberettigelsen til andre aktioner end innovationsaktioner til enheder såsom små og mellemstore virksomheder eller sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013, er, for så vidt angår fællesforetagendet for biobaserede industrier, kun følgende deltagere berettigede til støtte fra fællesforetagendet for biobaserede industrier til aktioner inden for biobaserede industrier undtagen innovationsaktioner:

a)

små og mellemstore virksomheder

b)

sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner

c)

almennyttige juridiske enheder, herunder dem, der har forskning eller teknologisk udvikling som et af sine hovedmål.

d)

Det Fælles Forskningscenter

e)

internationale europæiske interesseorganisationer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130).


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 624/2014

af 14. februar 2014

om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« med hensyn til fællesforetagendet Clean Sky 2

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (1), navnlig artikel 1, stk. 3, litra a), i samme forordning, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (2) fastlægger rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) (Horisont 2020) og giver mulighed for, at EU engagerer sig i offentligt-private partnerskaber, herunder i fællesforetagender, på centrale områder, hvor forskning og innovation kan medvirke til en realisering af EU's mere overordnede mål for konkurrenceevnen og til at løfte samfundsmæssige udfordringer.

(2)

Deltagelse i indirekte aktioner under Horisont 2020 bør være i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013. For at tage hensyn til de særlige driftsbehov i de fællesforetagender, der oprettes i henhold til traktatens artikel 187 inden for luftfartsindustrien, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for hele Horisont 2020s løbetid med henblik på at tillade, at finansieringsorganer, der er etablerede i henhold til traktatens artikel 187 inden for luftfartsindustrien, nedsætter minimumsantallet af deltagere.

(3)

Fællesforetagendet Clean Sky 2 blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 (3) inden for luftfartsindustrien for perioden frem til den 31. december 2024. Formålet er at forbedre miljøvirkningerne af europæiske luftfartsindustriteknologier og sikre den fremtidige internationale konkurrenceevne for den europæiske luftfartsindustri.

(4)

Der er identificeret særlige driftsbehov, for så vidt angår reglerne for deltagelse i Horisont 2020 og især minimumsantallet af deltagere. Indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet er meget specifikke og målrettede og fører til innovative løsninger, som skal passe ind i den endelige demonstrator. Desuden har tilladelsen til enheder til at reagere på en indkaldelse af forslag for fællesforetagendet Clean Sky vist sig meget effektivt til at få små og mellemstore virksomheder (SMV) samt forskningsinstitutioner og universiteter til at deltage.

(5)

For fortsat at støtte SMV'ers og forskningsorganisationers og universiteters brede deltagelse er det hensigtsmæssigt at fravige det minimumsantal deltagere, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 for at give separate enheder mulighed for at reagere på en indkaldelse af forslag, der er iværksat af fællesforetagendet Clean Sky 2 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013, er kravet, for så vidt angår indkaldelsen af forslag fra fællesforetagendet Clean Sky 2, at der deltager mindst én juridisk enhed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77).


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/16


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 625/2014

af 13. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende præciseringen af kravene til investorinstitutter, organiserende institutter, oprindelige långivere og eksponeringsleverende institutter i forbindelse med eksponeringer mod overført kreditrisiko

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 410, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tilbageholdelsen af en økonomisk interesse sigter mod etableringen af et interessesammenfald mellem de parter, der henholdsvis overfører og påtager sig kreditrisikoen ved de securitiserede eksponeringer. Hvis en enhed securitiserer sine egne forpligtelser, etableres interessesammenfaldet automatisk, uanset om den endelige debitor stiller sikkerhed for enhedens gæld. Hvis det står klart, at kreditrisikoen forbliver hos det eksponeringsleverende institut, er dettes tilbageholdelse af interesse ikke påkrævet og ville ikke forbedre den allerede eksisterende stilling.

(2)

Det bør præciseres, hvornår eksponering mod overført kreditrisiko anses for at finde sted i særlige tilfælde, hvor institutter, som ikke handler som eksponeringsleverende institut, organiserende institut eller oprindelig långiver, kan blive eksponeret mod kreditrisikoen ved en securitiseringsposition, herunder når disse handler som modpart i et derivat i securitiseringstransaktionen, som afdækningsmodpart i forhold til securitiseringstransaktionen eller stiller en likviditetsfacilitet til rådighed for transaktionen, og når institutter har securitiseringspositioner i handelsbeholdningen i forbindelse med market making-aktiviteter.

(3)

I resecuritiseringstransaktioner finder overførsel af kreditrisiko sted på det niveau, hvor aktiverne først securitiseres, og på transaktionens andet »omgrupperede« niveau. De to niveauer af transaktionen og de to tilsvarende tilfælde af kreditrisikooverførsel er uafhængige i henseende til kravene i denne forordning. Tilbageholdelse af nettoøkonomisk interesse og rettidig omhu bør sikres på hvert niveau af transaktionen af de institutter, som eksponeres mod den overførte kreditrisiko på det pågældende niveau. Hvis et institut derfor kun eksponeres mod transaktionens andet »omgrupperede« niveau, gælder kravene om tilbageholdelse af nettoøkonomisk interesse og rettidig omhu for dette institut kun i relation til transaktionens andet niveau. Inden for den samme resecuritiseringstransaktion bør de institutter, som blev eksponeret mod det niveau, hvor aktiverne først securitiseredes, opfylde kravene om tilbageholdelse og rettidig omhu i relation til transaktionens første securitiseringsniveau.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at præcisere anvendelsen af tilbageholdelsesforpligtelsen, herunder opfyldelsen heraf, hvis der er tale om flere eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter eller oprindelige långivere, og at præcisere de forskellige muligheder for tilbageholdelse, hvordan tilbageholdelseskravet måles såvel ved eksponeringens indgåelse som på løbende basis, samt hvordan undtagelserne anvendes.

(5)

I artikel 405, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsættes der forskellige muligheder, i henhold til hvilke kravet om tilbageholdelse af interesse kan opfyldes. I denne forordning præciseres det, hvorledes hver af disse muligheder kan opfyldes.

(6)

Tilbageholdelsen af en interesse kan ske gennem en syntetisk eller betinget form for tilbageholdelse, forudsat at sådanne metoder er i fuld overensstemmelse med en af mulighederne i artikel 405, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 575/2013, med hvilken den syntetiske eller betingede form kan sidestilles, og forudsat at det sikres, at oplysningskravet overholdes.

(7)

Afdækning eller salg af den tilbageholdte interesse er forbudt i det omfang, sådanne fremgangsmåder strider imod formålet med tilbageholdelseskravet, hvilket implicerer, at de kan tillades, så længe de ikke afdækker det tilbageholdende institut mod kreditrisikoen ved enten de tilbageholdte securitiseringspositioner eller de tilbageholdte eksponeringer.

(8)

For at sikre den løbende opretholdelse af den nettoøkonomiske interesse, bør institutterne drage omsorg for, at der ikke i securitiseringsstrukturen er indlejret nogen mekanisme, i medfør af hvilken minimumtilbageholdelseseskravet ved eksponeringens indgåelse nødvendigvis ville aftage hurtigere end den overførte interesse. På samme måde bør den tilbageholdte interesse sammensættes, så den ikke fortrinsvis giver anledning til pengestrømme i form af tilbagebetalinger eller nedskrivninger, og værdien dermed når ned under 5 % af den løbende nominelle værdi af de solgte trancher eller securitiserede eksponeringer. Endvidere bør den kreditstøtte, der ydes den institution, som påtager sig eksponering mod en securitiseringsposition, ikke aftage uforholdsmæssigt set i forhold til tilbagebetalingsraten for de underliggende eksponeringer.

(9)

Institutterne bør have mulighed for at benytte finansielle modeller udviklet af andre tredjeparter end ECAI'er med henblik på at mindske den administrative byrde og omkostningerne forbundet med at opfylde kravene om rettidig omhu. Institutterne bør udelukkende benytte finansielle modeller udviklet af tredjepart, såfremt de har udvist rettidig omhu, inden de foretog investeringer, for at validere de relevante forudsætninger for og struktureringer af modellerne og at forstå metodologien, forudsætningerne og resultaterne.

(10)

Det er afgørende at præcisere, hvor ofte institutterne bør kontrollere deres overholdelse af kravene om rettidig omhu, hvorledes det skal vurderes, om anvendelsen af forskellige politikker og procedurer i forbindelse med positioner i og uden for handelsbeholdningen er relevant, samt hvorledes overholdelsen skal vurderes, når positionerne vedrører korrelationshandelsporteføljen; det er desuden afgørende at præcisere visse termer i henhold til artikel 406 i forordning (EU) nr. 575/2013 såsom »risikokarakteristik« og »strukturelle karakteristika«.

(11)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 bør enheder etableret i tredjelande, som indgår i konsolideringen i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 575/2013, men som ikke direkte er omfattet af anvendelsesområdet med supplerende risikovægte, i særlige tilfælde — eksempelvis i forbindelse med eksponeringer i handelsbeholdningen med henblik på market making-aktiviteter — ikke anses for at overtræde artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013. Et institut bør ikke anses for at overtræde denne artikel, såfremt sådanne eksponeringer eller positioner i handelsbeholdningen ikke er væsentlige og ikke udgør en uforholdsmæssig stor andel af handelsaktiviteterne, forudsat at der eksisterer et indgående kendskab til eksponeringerne eller positionerne, og at der er gennemført formelle politikker og procedurer, der er relevante og som står i et rimeligt forhold til den pågældende enheds og koncernens overordnede risikoprofil.

(12)

Indledende og løbende oplysninger til investorer vedrørende omfanget af tilsagnet om tilbageholdelse samt alle væsentlige og relevante forhold, herunder kreditkvaliteten og udviklingen i de underliggende eksponeringer, er nødvendig for udøvelsen af effektiv rettidig omhu i forbindelse med securitiseringspositionerne. Oplysningerne bør omfatte identiteten af det tilbageholdende institut samt nærmere oplysninger om muligheden, i henhold til hvilken kravet om tilbageholdelse opfyldes, og om det oprindelige og løbende tilsagn om tilbageholdelse af en økonomisk interesse. Når undtagelserne i henhold til artikel 405, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, bør der gives udtrykkelige oplysninger om securitiserede eksponeringer, hvor tilbageholdelseskravet ikke gælder, og årsagen hertil bør præciseres.

(13)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) har forelagt Kommissionen.

(14)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

DEFINITIONER OG EKSPONERING MOD RISIKOEN VED EN SECURITISERING

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»det tilbageholdende institut«: en enhed, der handler i egenskab af eksponeringsleverende institut, organiserende institut eller oprindelig långiver, og som tilbageholder en nettoøkonomisk interesse i securitiseringen i overensstemmelse med artikel 405, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

»syntetisk form for tilbageholdelse«: tilbageholdelse af økonomisk interesse gennem anvendelsen af derivater

c)

»betinget form for tilbageholdelse«: tilbageholdelse af økonomisk interesse gennem anvendelsen af garantier, kredittilsagn og andre tilsvarende former for kreditstøtte, som sikrer en øjeblikkelig håndhævelse af tilbageholdelsen

d)

»vertikal tranche«: en tranche, som eksponerer indehaveren af tranchen pro rata mod kreditrisikoen ved hver udstedt tranche i securitiseringstransaktionen.

KAPITEL II

EKSPONERING MOD KREDITRISIKOEN VED EN SECURITISERINGSPOSITION

Artikel 2

Særlige tilfælde af eksponering mod kreditrisikoen ved en securitiseringsposition

1.   Hvis et institut handler som modpart i et derivat eller som afdækningsmodpart eller udbyder en likviditetsfacilitet i forbindelse med en securitiseringstransaktion, anses det for at blive eksponeret mod kreditrisikoen ved en securitiseringsposition, når derivatet, afdækningen eller likviditetsfaciliteten bærer kreditrisikoen ved de securitiserede eksponeringer eller securitiseringspositionerne.

2.   Med henblik på artikel 405 og 406 i forordning (EU) nr. 575/2013 anses udbyderen af en likviditetsfacilitet ikke for at blive eksponeret mod kreditrisikoen ved en securitiseringsposition, hvis likviditetsfaciliteten opfylder betingelserne i artikel 255, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

3.   I forbindelse med en resecuritisering med mere end ét niveau eller en securitisering med flere adskilte underliggende transaktioner anses et institut alene for at blive eksponeret mod kreditrisikoen ved den enkelte securitiseringsposition eller transaktion, mod hvilken det påtager sig eksponering.

4.   I overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 anses institutterne ikke for at overtræde artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolideret niveau, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den enhed, der er indehaver af securitiseringspositionerne, er etableret i et tredjeland og indgår i den konsoliderede koncern i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 575/2013.

b)

Securitiseringspositionerne indgår i handelsbeholdningen i den under litra a) nævnte enhed med henblik på market making-aktiviteter.

c)

Securitiseringspositionerne er af uvæsentlig betydning for den overordnede risikoprofil af handelsbeholdningen i koncernen omhandlet under litra a) og udgør ikke en uforholdsmæssig stor andel af koncernens handelsaktiviteter.

KAPITEL III

TILBAGEHOLDELSE AF NETTOØKONOMISK INTERESSE

Artikel 3

Institutter, som tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse

1.   Den tilbageholdte væsentlige nettoøkonomiske interesse må ikke opdeles mellem forskellige typer af tilbageholdende institutter. Kravet om at tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk interesse skal opfyldes fuldt ud af enten:

a)

det eller de eksponeringsleverende institutter

b)

det eller de organiserende institutter eller

c)

den eller de oprindelige långivere.

2.   Hvis de securitiserede eksponeringer skabes af flere eksponeringsleverende institutter, skal tilbageholdelseskravet opfyldes af hvert eksponeringsleverende institut i forhold til den andel af de samlede securitiserede eksponeringer, for hvilken det er eksponeringsleverende institut.

3.   Hvis de securitiserede eksponeringer skabes af flere oprindelige långivere, skal tilbageholdelseskravet opfyldes af hver oprindelig långiver i forhold til den andel af de samlede securitiserede eksponeringer, for hvilken enheden er oprindelig långiver.

4.   Uanset stk. 2 og 3 gælder, at hvor de securitiserede eksponeringer skabes af flere eksponeringsleverende institutter eller flere oprindelige långivere, kan tilbageholdelseskravet opfyldes fuldt ud af et enkelt eksponeringsleverende institut eller en enkelt oprindelig långiver, forudsat at en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver har etableret og forvalter programmet eller securitiseringsordningen.

b)

Det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver har etableret programmet eller securitiseringsordningen og har bidraget med over 50 % af de samlede securitiserede eksponeringer.

5.   Hvis de securitiserede eksponeringer er organiseret af flere organiserende institutter, skal tilbageholdelseskravet opfyldes af enten

a)

det organiserende institut, hvis økonomiske interesse er mest sammenfaldende med investors, som aftalt mellem de deltagende organiserende institutter på baggrund af objektive kriterier såsom gebyrstrukturen, engagementet i etableringen og forvaltningen af programmet eller securitiseringsordningen og eksponeringen mod kreditrisikoen ved securitisationen, eller

b)

hvert organiserende institut proportionalt i forhold til antallet af organiserende institutter.

Artikel 4

Opfyldelse af tilbageholdelseskravet gennem en syntetisk eller betinget form for tilbageholdelse

1.   Tilbageholdelsen af interesse kan opfyldes i overensstemmelse med en af mulighederne i artikel 405, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 gennem en syntetisk eller betinget form for tilbageholdelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det tilbageholdte beløb svarer mindst til kravet under den mulighed, med hvilken den syntetiske eller betingede form for tilbageholdelse kan sidestilles.

b)

Det tilbageholdende institut har udtrykkeligt givet tilsagn om løbende at ville tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk interesse på denne måde, herunder givet nærmere oplysninger om den anvendte form for tilbageholdelse og den metode, som benyttes ved fastlæggelsen heraf, samt om, hvorledes den kan sidestilles med en af de nævnte muligheder.

2.   Hvis en anden enhed end et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 handler i egenskab af tilbageholdende institut gennem en syntetisk eller betinget form for tilbageholdelse, skal der stilles fuld sikkerhed i kontanter for den interesse, som er tilbageholdt på det syntetiske eller betingede grundlag, ligesom interessen skal opbevares særskilt som »midler tilhørende kunder« i overensstemmelse med artikel 13, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (3).

Artikel 5

Tilbageholdelsesmulighed a): pro rata-tilbageholdelse i hver af de trancher, der er solgt eller overført til investorerne

1.   En tilbageholdelse af mindst 5 % af den nominelle værdi af hver af de solgte eller overførte trancher som omhandlet i artikel 405, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 kan også nås ved:

a)

tilbageholdelse af mindst 5 % af den nominelle værdi af hver af de securitiserede eksponeringer, forudsat at kreditrisikoen ved sådanne eksponeringer er sidestillet med eller underordnet den securitiserede kreditrisiko for de samme eksponeringer. I forbindelse med en revolverende securitisering som defineret i artikel 242, nr. 13), i forordning (EU) nr. 575/2013 vil dette ske gennem tilbageholdelse af det eksponeringsleverende instituts interesse under antagelse af, at denne udgør mindst 5 % af den nominelle værdi af hver af de securitiserede eksponeringer og er sidestillet med eller underordnet den securitiserede kreditrisiko for de samme eksponeringer

b)

udbud — inden for rammerne af et ABCP-program — af en likviditetsfacilitet, som kan være overordnet i det aftalemæssige »vandfald«, og hvor følgende betingelser er opfyldt:

i)

Likviditetsfaciliteten dækker 100 % af kreditrisikoen ved de securitiserede eksponeringer.

ii)

Likviditetsfaciliteten dækker kreditrisikoen, så længe som det tilbageholdende institut skal tilbageholde den økonomiske interesse i den relevante securitiseringsposition ved hjælp af en sådan likviditetsfacilitet.

iii)

Likviditetsfaciliteten udbydes af det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver i forbindelse med securitiseringstransaktionen.

iv)

Det institut, som eksponeres mod en sådan securitisering, har fået adgang til relevante oplysninger, som sætter det i stand til at kontrollere opfyldelsen af nr. i), ii) og iii).

c)

tilbageholdelse af en vertikal tranche med en nominel værdi på mindst 5 % af den samlede nominelle værdi af alle udstedte trancher.

Artikel 6

Tilbageholdelsesmulighed b): tilbageholdelse af det eksponeringsleverende instituts interesse i revolverende eksponeringer

En tilbageholdelse som omhandlet i artikel 405, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 kan nås ved at tilbageholde mindst 5 % af den nominelle værdi af hver af de securitiserede eksponeringer, forudsat at den tilbageholdte kreditrisiko ved sådanne eksponeringer er sidestillet med eller underordnet den securitiserede kreditrisiko for de samme eksponeringer.

Artikel 7

Tilbageholdelsesmulighed c): tilbageholdelse af tilfældigt udvalgte eksponeringer

1.   Puljen af mindst 100 potentielt securitiserede eksponeringer, fra hvilken de tilbageholdte og securitiserede eksponeringer udvælges tilfældigt, jf. artikel 405, stk. 1, andet afsnit, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal være tilstrækkelig bredt sammensat, så en uforholdsmæssig stor koncentration af den tilbageholdte interesse undgås. Ved tilrettelæggelsen af udvælgelsesprocessen skal det tilbageholdende institut tage relevante kvantitative og kvalitative faktorer i betragtning for at sikre, at forskellen mellem tilbageholdte og securitiserede eksponeringer er helt igennem tilfældig. Det tilbageholdende institut, som tilfældigt udvælger eksponeringer, skal, hvor det er relevant, tage højde for forhold såsom årgang, produkt, geografi, indgåelsestidspunkt, forfaldstidspunkt, belåningsprocent, ejendomstype, branche og udestående lånebalance i forbindelse med udvælgelsen.

2.   Det tilbageholdende institut må ikke udvælge forskellige enkelteksponeringer som tilbageholdte eksponeringer på forskellige tidspunkter, medmindre det er nødvendigt for at opfylde tilbageholdelseskravet i forbindelse med en securitisering, hvor de securitiserede eksponeringer svinger over tid, hvad enten dette skyldes tilføjelsen af nye eksponeringer til securitiseringen eller ændringer i de enkelte securitiserede eksponeringers niveau.

Artikel 8

Tilbageholdelsesmulighed d): tilbageholdelse af »first loss«-tranchen

1.   Tilbageholdelsen af »first loss«-tranchen som omhandlet i artikel 405, stk. 1, andet afsnit, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal opfyldes ved enten balanceførte eller ikke-balanceførte positioner og kan endvidere opfyldes ved:

a)

en betinget form for tilbageholdelse som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c), eller udbud — inden for rammerne af et ABCP-program — af en likviditetsfacilitet, som opfylder følgende kriterier:

i)

Den dækker mindst 5 % af den nominelle værdi af de securitiserede eksponeringer.

ii)

Den udgør en »first loss«-position i forhold til securitiseringen.

iii)

Den dækker kreditrisikoen i hele tilbageholdelsesforpligtelsens løbetid.

iv)

Den tilvejebringes af det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver i forbindelse med securitiseringen.

v)

Det institut, som eksponeres mod en sådan securitisering, har fået adgang til relevante oplysninger, som sætter det i stand til at kontrollere opfyldelsen af nr. i), ii), iii) og iv)

b)

overkollateralisering som en form for forbedring af kreditværdigheden, hvis denne overkollateralisering fungerer som en »first loss«-tilbageholdelse af mindst 5 % af den nominelle værdi af de trancher, som er udstedt i forbindelse med securitiseringen.

2.   Hvis »first loss«-tranchen overstiger 5 % af den nominelle værdi af de securitiserede eksponeringer, behøver det tilbageholdende institut kun at tilbageholde en andel af en sådan »first loss«-tranche svarende til mindst 5 % af den nominelle værdi af de securitiserede eksponeringer.

3.   I forbindelse med opfyldelsen af kravet om risikotilbageholdelse for securitiseringsordningen som helhed må institutterne ikke tage hensyn til tilstedeværelsen af underliggende transaktioner, i hvilke de eksponeringsleverende institutter eller oprindelige långivere tilbageholder en »first loss«-eksponering på det transaktionsspecifikke niveau.

Artikel 9

Tilbageholdelsesmulighed e): tilbageholdelse af en »first loss«-eksponering i hver securitiserede eksponering

1.   Tilbageholdelsen af en »first loss«-eksponering i hver securitiserede eksponering som omhandlet i artikel 405, stk. 1, andet afsnit, litra e), skal anvendes således, at den tilbageholdte kreditrisiko altid er underordnet den securitiserede kreditrisiko for de samme eksponeringer.

2.   Tilbageholdelsen omhandlet i stk. 1 kan opfyldes gennem det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers salg til nedsat værdi af de underliggende eksponeringer, idet størrelsen af nedslaget skal udgøre mindst 5 % af den nominelle værdi af hver eksponering, og idet salgsbeløbet efter nedslag kun kan tilbagebetales til det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, såfremt det ikke absorberes af tab knyttet til kreditrisikoen ved de securitiserede eksponeringer.

Artikel 10

Måling af omfanget af tilbageholdelsen

1.   Ved måling af omfanget af tilbageholdelsen af nettoøkonomisk interesse anvendes følgende kriterier:

a)

Ved »indgåelse« forstås det tidspunkt, hvor eksponeringerne først blev securitiseret.

b)

Beregningen af omfanget af tilbageholdelsen skal baseres på nominelle værdier, og anskaffelsesprisen for aktiver må ikke tages i betragtning.

c)

»Mer-spread« som defineret i artikel 242, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 må ikke medregnes i det tilbageholdende instituts nettoøkonomiske interesse.

d)

Tilbageholdelsesmuligheden og metoden, som benyttes til at beregne den nettoøkonomiske interesse, må ikke ændres i løbet af securitiseringstransaktionens løbetid, medmindre sådanne ændringer er nødvendige som følge af ekstraordinære omstændigheder og ikke benyttes til at nedbringe det beløb, som modsvarer den nettoøkonomiske interesse.

2.   Ud over kriterierne i stk. 1 og forudsat, at der ikke eksisterer nogen indlejret mekanisme, i medfør af hvilken den tilbageholdte interesse ved indgåelse ville aftage hurtigere end den overførte interesse, anses opfyldelsen af tilbageholdelseskravet ikke for at være blevet påvirket af nedskrivning af tilbageholdelsen gennem fordeling af betalingsstrømme eller tab, som rent faktisk nedbringer omfanget af tilbageholdelsen over tid. Et tilbageholdende institut er ikke forpligtet til løbende at supplere eller justere sin tilbageholdte interesse til mindst 5 % i takt med, at tab realiseres på dets eksponeringer eller henføres til dets tilbageholdte position.

Artikel 11

Måling af tilbageholdelsen for de ikke trukne beløb i eksponeringer i form af kreditfaciliteter

Beregningen af den nettoøkonomiske interesse, der skal tilbageholdes for kreditfaciliteter, herunder kreditkort, baseres udelukkende på beløb, som allerede er trukne, realiserede eller modtagne, og justeres løbende med ændringer i disse beløb.

Artikel 12

Forbud mod afdækning eller salg af den tilbageholdte interesse

1.   Forbuddet i artikel 405, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 mod at lade den tilbageholdte nettoøkonomiske interesse være omfattet af kreditrisikoreduktion, korte positioner, andre former for afdækning eller salg anvendes under iagttagelse af formålet med tilbageholdelseskravet og under hensyntagen til det økonomiske indhold af transaktionen. Afdækninger af den nettoøkonomiske interesse betragtes ikke som en afdækning i henhold til artikel 405, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013, og kan i overensstemmelse hermed kun tillades, hvis ikke det tilbageholdende institut herved afdækkes mod kreditrisikoen ved enten de tilbageholdte securitiseringspositioner eller de tilbageholdte eksponeringer.

2.   Det tilbageholdende institut kan anvende enhver tilbageholdt eksponering eller securitiseringsposition som sikkerhed for sikker finansiering, så længe en sådan anvendelse ikke overfører kreditrisikoen ved disse tilbageholdte eksponeringer eller securitiseringspositioner til tredjepart.

Artikel 13

Undtagelser fra artikel 405, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013

Transaktionerne i artikel 405, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 omfatter securitiseringspositioner i korrelationshandelsporteføljen, som er referenceinstrumenter, der opfylder kriteriet i artikel 338, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 eller vil kunne henregnes til korrelationshandelsporteføljen.

Artikel 14

Tilbageholdelse på konsolideret niveau

Et institut, som opfylder tilbageholdelseskravet på grundlag af den konsoliderede situation for det tilknyttede moderkreditinstitut i EU, det finansielle holdingselskab i Unionen eller det blandede finansielle holdingselskab i Unionen i overensstemmelse med artikel 405, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal, såfremt det tilbageholdende institut ikke længere er omfattet af tilsynet på konsolideret niveau, sikre, at en eller flere af de tilbageholdende enheder, som er omfattet af tilsynet på konsolideret niveau, påtager sig eksponering mod securitiseringen og således sikrer, at kravet løbende opfyldes.

KAPITEL IV

KRAV OM RETTIDIG OMHU FOR INSTITUTTER, SOM EKSPONERES MOD EN SECURITISERINGSPOSITION

Artikel 15

Outsourcing og andre generelle betragtninger

1.   I mangel af oplysninger om de specifikke eksponeringer, som skal securitiseres — hvis eksponeringerne eksempelvis akkumuleres inden securitiseringen eller lægges ind i en eksisterende revolverende securitisering — anses et institut for at opfylde kravene om rettidig omhu omhandlet i artikel 406 i forordning (EU) nr. 575/2013 for hver enkelt af dets securitiseringspositioner på grundlag af de relevante kriterier for udvælgelse af sådanne eksponeringer.

2.   Institutter, som eksponeres mod risici ved en securitisering, skal, såfremt de outsourcer visse opgaver inden for den proces, som er iværksat med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i artikel 406 i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder registrering og opbevaring af dokumentation, bevare den fulde kontrol over denne proces.

Artikel 16

Præcisering af risikokarakteristikken og de strukturelle karakteristika

1.   I risikokarakteristikken af de individuelle securitiseringspositioner omhandlet i artikel 406, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal indgå følgende mest relevante og væsentligste karakteristika:

a)

tranchens niveau i rangordenen

b)

pengestrømsprofilen

c)

den gældende rating

d)

den historiske udvikling for tilsvarende trancher

e)

forpligtelser i relation til trancherne, som er indeholdt i dokumentationen vedrørende securitiseringen

f)

forbedring af kreditværdigheden.

2.   Risikokarakteristikken ved de underliggende eksponeringer i securitisationspositionen omhandlet i artikel 406, stk. 1, litra c) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal omfatte de mest relevante og mest væsentlige karakteristika, f.eks. oplysninger om den i artikel 406, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede udvikling i forbindelse med eksponeringer mod boliglån. Institutterne skal udvikle relevante og sammenlignelige målemetoder til at analysere risikokarakteristikken ved andre aktivklasser.

3.   Yderligere strukturelle karakteristika som omhandlet i artikel 406, stk. 1, litra g) i forordning (EU) nr. 575/2013, omfatter derivater, garantier, kredittilsagn og andre tilsvarende former for kreditstøtte.

Artikel 17

Hyppighed af kontrollen

Efter at være blevet eksponeret mod en securitiseringsposition kontrollerer institutterne deres opfyldelse af artikel 406 i forordning (EU) nr. 575/2013 mindst en gang årligt og hyppigere, så snart institutterne bliver opmærksomme på manglende opfyldelse af de forpligtelser, som er indeholdt i dokumentationen vedrørende securitiseringen, eller væsentlige ændringer i:

a)

strukturelle karakteristika, som i væsentlig grad kan påvirke udviklingen i securitiseringspositionen

b)

risikokarakteristikken ved securitiseringspositionerne og de underligende eksponeringer.

Artikel 18

Stresstest

1.   Stresstestene omhandlet i artikel 406, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal omfatte alle relevante securitiseringspositioner og skal indarbejdes i de strategier og processer for stresstest, som institutterne gennemfører i overensstemmelse med den proces til vurdering af den interne kapital, som er præciseret i artikel 73 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (4).

2.   Med henblik på at opfylde kravene om stresstest omhandlet i artikel 406, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institutterne — ud over modeller udviklet af ECAI'er — benytte sammenlignelige finansielle modeller udviklet af tredjepart, forudsat at de på anmodning kan godtgøre, at de har udvist rettidig omhu, inden de foretog investeringer, for at validere de relevante forudsætninger for og struktureringer af modellerne og for at forstå metodologien, forudsætningerne og resultaterne.

3.   Ved udførelsen af stresstestene i henhold til artikel 406, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 inden for rammerne af et ABCP-program som defineret i artikel 242, nr. 9), i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institutterne, når programmet understøttes af en likviditetsfacilitet, der fuldt ud dækker kreditrisikoen ved de securitiserede eksponeringer, gennemføre en stresstest af kreditværdigheden hos udbyderen af likviditetsfaciliteten i stedet for at teste de securitiserede eksponeringer.

Artikel 19

Eksponeringer i og uden for handelsbeholdningen

1.   Om en securitiseringsposition findes henholdsvis i eller uden for handelsbeholdningen, er ikke i sig selv en tilstrækkelig begrundelse for at anvende forskellige politikker og procedurer eller en anden intensitet i kontrollen med henblik på opfyldelse af kravene om rettidig omhu jf. artikel 406 i forordning (EU) nr. 575/2013. Ved vurderingen af, hvorvidt forskellige politikker og procedurer eller en anden intensitet i kontrollen skal anvendes, skal alle relevante forhold af væsentlig betydning for risikoprofilen af hver af beholdningerne og af de relevante securitiseringspositioner tages i betragtning, herunder størrelsen af positionerne, virkningen på instituttets kapitalgrundlag i en periode med stress og koncentrationen af risiko i en enkelt transaktion, hos en enkelt udsteder eller på en enkelt aktivklasse.

2.   Institutterne skal sikre, at enhver væsentlig ændring, som øger risikoprofilen af securitiseringspositionerne i og uden for handelsbeholdningen, afspejles i en relevant ændring i procedurerne for rettidig omhu med hensyn til disse securitiseringspositioner. Til dette formål skal institutterne med udgangspunkt i deres formelle politikker og procedurer vedrørende positionerne i og uden for handelsbeholdningen fastlægge, hvilke omstændigheder der ville give anledning til kontrol af forpligtelserne vedrørende rettidig omhu.

Artikel 20

Positioner i korrelationshandelsporteføljen

Artikel 406 i forordning (EU) nr. 575/2013 anses for at være overholdt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Securitiseringspositionerne holdes enten i korrelationshandelsporteføljen og er referenceinstrumenter som omtalt i artikel 338, stk. 1, litra b), i forordningen eller vil kunne henregnes til korrelationshandelsporteføljen.

b)

Instituttet overholder forordningens artikel 377 med hensyn til beregning af kapitalgrundlagskravet for dets korrelationshandelsportefølje.

c)

Instituttets metode til beregning af kapitalgrundlagskravet for dets korrelationshandelsportefølje medfører en bred og indgående forståelse for risikoprofilen af dets investeringer i securitiserede positioner.

d)

Instituttet har gennemført formelle politikker og procedurer, der er relevante for dets korrelationshandelsportefølje, og som står i et rimeligt forhold til risikoprofilen af dets investeringer i de tilsvarende securitiserede positioner med henblik på at analysere og registrere de relevante oplysninger, jf. artikel 406, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

KAPITEL V

KRAV TIL EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUTTER, ORGANISERENDE INSTITUTTER OG OPRINDELIGE LÅNGIVERE

Artikel 21

Politikker for långivning

1.   Det eksponeringsleverende eller organiserende instituts opfyldelse af forpligtelserne i artikel 408 i forordning (EU) nr. 575/2013 indebærer ikke, at låntagertyper og låneprodukter skal være de samme for securitiserede og ikke-securitiserede eksponeringer.

2.   Såfremt det organiserende og eksponeringsleverende institut ikke har deltaget i det oprindelige udlån, som gav anledning til de eksponeringer, som skal securitiseres, eller ikke er aktive med hensyn til udlån af de specifikke typer af eksponeringer, som skal securitiseres, skal disse institutter indhente alle nødvendige oplysninger med henblik på at vurdere, hvorvidt kriterierne anvendt ved långivning for disse eksponeringer er lige så velfunderede og veldefinerede som de kriterier, der anvendes for ikke-securitiserede eksponeringer.

Artikel 22

Oplysninger vedrørende omfanget af tilsagnet om at tilbageholde en nettoøkonomisk interesse

1.   I henhold til artikel 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal det tilbageholdende institut som minimum oplyse investorer om følgende forhold vedrørende omfanget af dets tilsagn om at tilbageholde en nettoøkonomisk interesse i securitisationen:

a)

bekræftelse af identiteten af det tilbageholdende institut samt oplysning om, hvorvidt det tilbageholder som eksponeringsleverende institut, organiserende institut eller oprindelig långiver

b)

hvilken af mulighederne, jf. artikel 405, stk. 1, andet afsnit, litra a), b), c), d) eller e), i forordning (EU) nr. 575/2013 der har været anvendt i forbindelse med tilbageholdelsen af en nettoøkonomisk interesse

c)

enhver ændring i muligheden, i henhold til hvilken kravet om tilbageholdelse opfyldes, jf. litra b) og artikel 10, stk. 1, litra d)

d)

bekræftelse af omfanget af tilbageholdelse ved indgåelse og tilsagnet om løbende tilbageholdelse, hvilket alene skal omhandle fortsat opfyldelse af den oprindelige forpligtelse og ikke kræve oplysninger om aktuel nominel værdi eller markedsværdi eller om forringelser eller nedskrivninger af den tilbageholdte interesse.

2.   Såfremt undtagelserne omhandlet i artikel 405, stk. 3 eller 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse på en securitiseringstransaktion, skal et institut, der handler som eksponeringsleverende institut, organiserende institut eller oprindelig långiver, give investorerne oplysninger om den gældende undtagelse.

3.   Oplysningerne omhandlet i stk. 1 og 2 skal dokumenteres behørigt og gøres offentligt tilgængelige, medmindre der er tale om bilaterale eller private transaktioner, hvor direkte udveksling af oplysninger betragtes som værende tilstrækkelig af parterne. Medtagelsen af en erklæring om tilbageholdelsesforpligtelsen i prospektet for de under securitiseringsprogrammet udstedte sikkerheder anses for en hensigtsmæssig fremgangsmåde til opfyldelse af kravet.

4.   Oplysningerne skal endvidere bekræftes efter indgåelsen med den samme regelmæssighed som gælder for rapporteringen i forbindelse med transaktionen, dvs. mindst en gang årligt og i hvert af de følgende tilfælde:

a)

ved manglende opfyldelse af den i artikel 405, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede tilbageholdelsesforpligtelse

b)

ved væsentlige ændringer i udviklingen af securitiseringspositionen eller i risikokarakteristikken ved securitiseringen eller de underliggende eksponeringer

c)

ved manglende opfyldelse af de forpligtelser, som er indeholdt i dokumentationen vedrørende securitiseringen.

Artikel 23

Oplysninger om væsentlige og relevante data

1.   Eksponeringsleverende institutter, organisende institutter og oprindelige långivere skal sikre, at oplysninger om væsentlige og relevante data som omhandlet i artikel 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 er let tilgængelige for investorerne uden for store administrative byrder.

2.   De relevante oplysninger omhandlet i artikel 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal afgives mindst en gang årligt og i følgende tilfælde:

a)

hvis der er tale om væsentlige ændringer i udviklingen af securitiseringspositionen eller i risikokarakteristikken ved securitiseringen eller de underliggende eksponeringer

b)

ved manglende opfyldelse af de forpligtelser, som er indeholdt i dokumentationen vedrørende securitiseringen

c)

oplysningerne skal, for at kunne betragtes som væsentlige og relevante med hensyn til de enkelte underliggende eksponeringer, i almindelighed tilvejebringes for hvert enkelt lån. I visse situationer kan oplysninger imidlertid tilvejebringes i aggregeret form. Ved vurderingen af, hvorvidt tilvejebringelse af oplysninger i aggregeret form er tilstrækkelig, skal der bl.a. tages hensyn til granuleringen af den underliggende pulje samt til, hvorvidt forvaltningen af eksponeringerne i den pågældende pulje er baseret på puljen selv eller på de enkelte lån.

3.   Oplysningskravet er underlagt ethvert andet lovgivnings- eller reguleringsmæssigt krav gældende for det tilbageholdende institut.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 626/2014

af 10. juni 2014

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 blev der fastlagt en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur« eller »KN«, der er gengivet i bilag I til samme forordning.

(2)

Der findes forskellige holdninger for så vidt angår klassificering (under KN-position 2207 og 3824) af blandinger, der indeholder ethanol og anvendes som råvare til fremstilling af brændstoffer til motorkøretøjer.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden er det derfor nødvendigt at præcisere rækkevidden af KN-underposition 2207 20 vedrørende denatureret ethanol.

(4)

KN-underposition 2207 20 bør omfatte ethanol med et alkoholindhold på 50 % eller derover, især ethanolbaserede blandinger, som anvendes til fremstilling af brændstof til motorkøretøjer, og som er denatureret ved tilsætning af visse stoffer til dette ethanol for at gøre det definitivt uegnet til konsum.

(5)

Den europæiske standard EN 15376 »Motorbrændstof — Ethanol som blandingskomponent til benzin — Krav og prøvningsmetoder«, der er godkendt af Den Europæiske Standardiseringsorganisation den 24. december 2010, bidrager til opfyldelsen af Den Europæiske Unions mål med frivillige tekniske standarder, der fremmer fri handel og virkeliggør det indre marked. Den indeholder i punkt 4.3 a en liste over anbefalede denatureringsmidler, som ikke er skadelige for køretøjssystemer. Følgende stoffer er opført på denne liste: motorbenzin, der opfylder EN 228, ethyl-tert-butylether (ETBE), methyl-tert-butylether (MTBE), tert-butylalkohol (TBA), 2-methyl-1-propanol (isobutanol) og 2-propanol (isopropanol). Et eller flere af de pågældende denatureringsmidler kan anvendes i blandingen, bortset fra isobutanol og isopropanol, der nemt kan adskilles fra blandingen. Disse skal derfor altid anvendes sammen med et andet denatureringsmiddel.

(6)

En ny supplerende bestemmelse bør derfor føjes til kapitel 22, del II, i KN for at sikre en ensartet fortolkning i hele Unionen.

(7)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I kapitel 22 i del II af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, tilføjes følgende supplerende bestemmelse 12:

»12.

Underposition 2207 20 omfatter blandinger af ethanol, som anvendes som råvare til fremstilling af brændstoffer til motorkøretøjer med et alkoholindhold på 50 % eller derover, og som er denatureret med et eller flere af følgende stoffer:

a)

motorbenzin (der opfylder EN 228)

b)

tert-butylethylether (ethyl-tert-butylether (ETBE))

c)

methyl-tert-butylether (MTBE)

d)

2-methylpropan-2-ol (tert-butylalkohol, tert-butylalkohol, TBA)

e)

2-methylpropan-1-ol (2-methyl-1-propanol, isobutanol)

f)

propan-2-ol (isopropylalkohol, 2-propanol, isopropanol).

De denatureringsmidler, der er opført i første afsnit, litra e) og f), skal anvendes i kombination med mindst et af de denatureringsmidler, der er opført i første afsnit, litra a) til d).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 627/2014

af 12. juni 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling for så vidt angår partikelovervågning ved hjælp af egendiagnosesystemet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (1), navnlig artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (2) er Kommissionen forpligtet til at foretage en undersøgelse af, hvorvidt der for køretøjer med kompressionstænding findes tekniske muligheder for at overvåge dieselpartikelfilterets (DPF) ydelse i forhold til grænseværdierne for egendiagnosesystemet (OTL) som angivet i tabel 1, bilag X, i nævnte forordning.

(2)

Kommissionen har foretaget en sådan undersøgelse og konkluderet, at en teknologi, der kan overvåge dieselpartikelfilterets ydelse i forhold til OTL er til rådighed. Det fremgår imidlertid også af undersøgelsen, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde datoen for anvendelsen af disse DPF-ydelseskrav for at give industrien en passende frist til at sikre dem adgang til udstyret i masseproduceret form og til at tilpasse det til køretøjerne. Det er derfor nødvendigt at tilpasse tabel 1 i tillæg 9 til bilag I til forordning (EU) nr. 582/2011 med henblik på tilføjelse af den nye gennemførelsesdato.

(3)

For så vidt angår motorer med styret tænding bør tabel 1 i tillæg 9 til bilag I til forordning (EU) nr. 582/2011 også tilpasses, ved at der indsættes en kolonne, der henviser til kravet om overvågning af niveauerne for carbonmonoxid i forhold til OTL-værdierne i tabel 2 i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011, samt en kolonne, der henviser til ydelseskravene i punkt 6 til 6.5.5.1 i bilag X til nævnte forordning.

(4)

Forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 582/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 8, affattes således:

»8.   De i punkt 2.3.3.3 i bilag X angivne alternative bestemmelser for DPF-funktionsovervågning kan efter anmodning fra fabrikanten anvendes indtil den 31. december 2015 for så vidt angår nye typer af køretøjer eller motorer og indtil den 31. december 2016 for alle nye køretøjer, der sælges, registreres eller ibrugtages i Unionen.«

2)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Typegodkendelser af motorer med kompressionstænding og køretøjer i henhold til bogstav B i tabel 1 i tillæg 9 til bilag I, som er meddelt inden denne forordnings anvendelsesdato, forbliver gyldige efter den pågældende dato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 167 af 25.6.2011, s. 1).


BILAG

I bilag I, tillæg 9, affattes tabel 1 således:

»Tabel 1

Bogstav

NOx OTL (1)

PM OTL (2)

CO OTL (6)

IUPR

Reagenskvalitet og -forbrug

Gennemførelsesdatoer: nye typer

Gennemførelsesdatoer: alle køretøjer

Seneste registreringsdato

A

Rækken »indfasningsperiode« i tabel 1 eller 2

Overvågning af funktionsdygtighed (3)

 

Indfasning (7)

Indfasning (4)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11)

Rækken »indfasningsperiode« i tabel 2

 

Rækken »indfasningsperiode« i tabel 2

Indfasning (7)

Indfasning (4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 1 eller 2

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 1

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 2

Generelle (8)

Generelle (5)

31.12.2015

30.12.2016

 


(1)  Forskrifterne vedrørende overvågning af »NOx OTL«, jf. tabel 1 og 2 i bilag X.

(2)  Forskrifterne vedrørende overvågning af »PM OTL«, jf. tabel 1 i bilag X.

(3)  Forskrifterne vedrørende »overvågning af funktionsdygtighed«, jf. punkt 2.1.1 i bilag X.

(4)  Forskrifterne vedrørende reagenskvalitet og -forbrug ved »indfasning«, jf. punkt 7.1.1.1 og 8.4.1.1 i bilag XIII.

(5)  De »generelle« forskrifter vedrørende reagenskvalitet og -forbrug, jf. punkt 7.1.1 og 8.4.1 i bilag XIII.

(6)  Forskrifterne vedrørende overvågning af »CO OTL«, jf. tabel 2 i bilag X.

(7)  Forskrifterne vedrørende IUPR ved indfasning, jf. punkt 6.4.4, 6.5.5 og 6.5.5.1 i bilag X.

(8)  De »generelle« forskrifter vedrørende IUPR, jf. afsnit 6 i bilag X.

(9)  For motorer og køretøjer med styret tænding udstyret med sådanne motorer.

(10)  For motorer og køretøjer med kompressionstænding udstyret med sådanne motorer.

(11)  Finder kun anvendelse på motorer og køretøjer med styret tænding udstyret med sådanne motorer.«


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 628/2014

af 12. juni 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 341/2007 for så vidt angår importkontingenter for hvidløg med oprindelse i Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 (2) omhandler åbning og forvaltning af toldkontingenter for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande.

(2)

I aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994, for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (3), som er godkendt ved Rådets afgørelse 2014/116/EU (4), fastsættes en forhøjelse på 12 375 tons af Folkerepublikken Kinas tildeling i henhold til EU-toldkontingentet for hvidløg.

(3)

Forhøjelsen af toldkontingentet bør angives i bilag I til forordning (EF) nr. 341/2007. Da aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina blev godkendt af Rådet den 28. januar 2014, bør importører have adgang til de forhøjede mængder fra den anden delperiode af importkontingentperioden 2014/2015.

(4)

Forordning (EF) nr. 341/2007 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 341/2007

Bilag I til forordning (EF) nr. 341/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12).

(3)  EUT L 64 af 4.3.2014, s. 2.

(4)  Rådets afgørelse 2014/116/EU af 28. januar 2014 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 64 af 4.3.2014, s. 2).


BILAG

»BILAG I

Toldkontingenter, der er åbnet i henhold til afgørelse 2001/404/EF, 2006/398/EF og 2014/116/EU for import af hvidløg henhørende under KN-kode 0703 20 00

Oprindelse

Løbenummer

Kontingent (t)

Første delperiode (juni-august)

Anden delperiode (september-november)

Tredje delperiode (december-februar)

Fjerde delperiode (marts-maj)

I alt

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Traditionelle importører

09.4104

9 590

3 813

 

Nye importører

09.4099

4 110

1 634

 

I alt

 

13 700

5 447

 

Kina

 

 

 

 

 

46 075

Traditionelle importører

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Nye importører

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

I alt

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Andre tredjelande

 

 

 

 

 

6 023

Traditionelle importører

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nye importører

09.4102

403

840

398

166

 

I alt

 

1 344

2 800

1 327

552

 

I alt

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245«


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 629/2014

af 12. juni 2014

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet methylnonylketon

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 608/2012 (2) blev gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3) ændret for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet methylnonylketon, og det blev fastsat, at anmelderen skulle fremlægge yderligere bekræftende oplysninger i form af undersøgelser om specifikationen med data vedrørende partiet og validerede analysemetoder.

(2)

Anmelderen forelagde yderligere oplysninger, der har form af undersøgelser om specifikationen med batchdata og validerede analysemetoder, for den rapporterende medlemsstat, Belgien, inden for den frist, der er fastsat for forelæggelse af oplysninger.

(3)

Belgien vurderede de yderligere oplysninger, som anmelderen havde forelagt. Den 25. november 2013 forelagde Belgien sin vurdering i form af et revideret udkast til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(4)

Det reviderede udkast til vurderingsrapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 16. maj 2014 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om methylnonylketon.

(5)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om methylnonylketon.

(6)

Kommissionen konkluderer, at de yderligere bekræftende oplysninger viste, at aktivstoffets minimumsrenhed bør fastsættes til 985 g/kg.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Medlemsstaterne bør om nødvendigt have tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder methylnonylketon.

(8)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder methylnonylketon, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest atten måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Kolonnen »Renhed« i række 238, methylnonylketon, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således »≥ 985 g/kg«.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder methylnonylketon som aktivstof, senest den 3. januar 2015.

Artikel 3

Afviklingsperiode

En eventuel afviklingsperiode, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så kort som muligt og udløbe senest den 3. januar 2016.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 608/2012 af 6. juli 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne denathoniumbenzoat, methylnonylketon og planteolier/olie fra grøn mynte (EUT L 177 af 7.7.2012, s. 19).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 630/2014

af 12. juni 2014

om 215. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 1 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 2. juni 2014 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at tilføje tre fysiske personer til listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer. Samme dato besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne to personer fra listen og at ændre tre punkter på listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkter tilføjes under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder«:

a)

»Al Mouakaoune Biddam (alias a) Les Signataires par le Sang; b) Ceux Qui Signent avec le Sang; c) Those Who Sign in Blood). Adresse: Mali. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.6.2014.«

b)

»Al Moulathamoun (alias a) Les Enturbannés; b) The Veiled. Adresse: a) Algeriet; b) Mali; c) Niger). Andre oplysninger: Aktiv i Sahel/Sahara. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.6.2014.«

c)

»Al Mourabitoun (alias a) Les Sentinelles; b) The Sentinels). Adresse: Mali. Andre oplysninger: Aktiv i Sahel/Sahara. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.6.2014.«

2)

Følgende punkter under overskriften »Fysiske personer« udgår:

a)

»Jainal Antel Sali (jr.) (alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Fødselsdato: 1.6.1965. Fødselssted: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.«

b)

»Mohammad Ilyas Kashmiri (alias a) Muhammad Ilyas Kashmiri, b) Elias al-Kashmiri, c) Ilyas Naib Amir). Titel: Mufti. Adresse: Thathi landsby, Samahni, Bhimber-distriktet, i den pakistansk kontrollerede del af Kashmir. Fødselsdato: a) 2.1.1964, b) 10.2.1964. Fødested: Bhimber, Samahani-dalen, i den pakistansk kontrollerede del af Kashmir. Andre oplysninger: a) Tidligere titel: Maulana. b) Angiveligt død i Pakistan den 11. juni 2011. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.8.2010.«

3)

Punktet »Abu Mohammed Al-Jawlani (alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih). Fødselsdato: 1975- 1979. Fødested: Syrien. Nationalitet: syrisk. Adresse: I Syrien siden juni 2013. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.7.2013.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abu Mohammed Al-Jawlani (alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih). Fødselsdato: mellem 1975 og 1979. Fødested: Syrien. Nationalitet: syrisk. Adresse: I Syrien siden juni 2013. Andre oplysninger: leder af Al-Nusrah Front for the People of the Levant Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.7.2013.«

4)

Punktet »Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Fødselsdato: 12.5.1964. Fødselssted: Landsbyen Kharsenoy, Distriktet Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Den Russiske Føderation. Nationalitet: a) Russisk, b) USSR (indtil 1991). Andre oplysninger: a) Bosiddende i Den Russiske Føderation pr. november 2010; b) International arrestordre udstedt i 2000. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.3.2011.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Fødselsdato: 12.5.1964. Fødselssted: Landsbyen Kharsenoy, Distriktet Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Den Russiske Føderation. Nationalitet: a) russisk, b) USSR (indtil 1991). Andre oplysninger: a) bosiddende i Den Russiske Føderation pr. november 2010; b) international arrestordre udstedt i 2000; c) rapporteret død pr. april 2014. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.3.2011.«

5)

Punktet »Al-Qaida in Iraq (alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Jabhat al Nusrah, q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Al-Nusrah Front for the People of the Levant, u) Islamic State in Iraq and the Levant). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 18.10.2004.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Qaida in Iraq (alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 18.10.2004.«


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 631/2014

af 12. juni 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

62,3

TR

71,7

ZZ

67,0

0707 00 05

MK

50,6

TR

105,0

ZZ

77,8

0709 93 10

MA

68,1

TR

109,3

ZA

27,3

ZZ

68,2

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

121,5

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

135,5

BR

76,6

CL

96,5

CN

99,1

NZ

133,4

US

183,9

UY

168,2

ZA

99,1

ZZ

124,0

0809 10 00

TR

248,2

ZZ

248,2

0809 29 00

TR

456,1

ZZ

456,1

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/40


RÅDETS AFGØRELSE

af 5. juni 2014

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

(2014/348/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 46, litra d), artikel 149, artikel 153, stk. 2, litra a), artikel 175, stk. 3, og artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«) indeholder særlige bestemmelser og ordninger vedrørende samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder.

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 (2).

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2014.

(4)

Unionens holdning i Det Blandede EØS-Udvalg bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. juni 2014.

På Rådets vegne

N. DENDIAS

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238).


UDKAST til

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2014

af

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (1).

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2014 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 15 i protokol 31 til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

I stk. 2 tilføjes ordene »og som gennemføres inden den 1. januar 2014« efter ordene »stk. 1«.

2)

I stk. 8 tilføjes følgende:

»—

32013 R 1296: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238).

Liechtenstein fritages fra at deltage i programmet og fra at bidrage finansielt hertil. Norge deltager kun i, og bidrager finansielt til, Eures-delen af programmet.«

3)

Stk. 5 affattes således:

»EFTA-staterne deltager i de fællesskabsaktiviteter, der er omhandlet i stk. 8, første led, fra den 1. januar 1999, i de aktiviteter, der er omhandlet i andet led, fra den 1. januar 2003 samt i de aktiviteter, der er omhandlet i tredje led, fra den 1. januar 2014.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter, at den sidste meddelelse er indgivet til Det Blandede EØS-Udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for

Det Blandede EØS-Udvalg


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238.

(2)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/42


RÅDETS AFGØRELSE 2014/349/FUSP

af 12. juni 2014

om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (1) EULEX KOSOVO

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 4. februar 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/124/FUSP (2).

(2)

Den 8. juni 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/322/FUSP (3), der ændrede fælles aktion 2008/124/FUSP og forlængede varigheden af Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO) med en periode på to år indtil den 14. juni 2012.

(3)

Den 6. juni 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/291/FUSP (4), der ændrede fælles aktion 2008/124/FUSP og forlængede varigheden af EULEX KOSOVO med en periode på to år indtil den 14. juni 2014.

(4)

Ifølge anbefalingerne i den strategiske undersøgelse, der er vedtaget i 2014, er det nødvendigt at forlænge varigheden af EULEX KOSOVO med en periode på yderligere to år.

(5)

Rådet vedtog den 27. maj 2013 afgørelse 2013/241/FUSP (5), der ændrede fælles aktion 2008/124/FUSP for at fastsætte et nyt finansielt referencegrundlag for perioden fra den 15. juni 2013 til den 14. juni 2014. Fælles aktion 2008/124/FUSP bør ændres for at fastsætte et nyt finansielt referencegrundlag for overgangsperioden fra den 15. juni 2014 til den 14. oktober 2014.

(6)

EULEX KOSOVO gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil som omhandlet i traktatens artikel 21.

(7)

Fælles aktion 2008/124/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I Fælles aktion 2008/124/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8 ændres således:

a)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Missionschefen er repræsentant for missionen. Missionschefen kan delegere opgaver vedrørende personale- og økonomiforvaltning til missionens medarbejdere, men har stadig det samlede ansvar.«

b)

Stk. 5 udgår.

c)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Missionschefen sikrer, at EULEX KOSOVO arbejder tæt og koordineret sammen med de kompetente myndigheder i Kosovo og efter behov med de relevante internationale aktører, inkl. NATO/KFOR, UNMIK, OSCE og de tredjelande, der er involveret i retsstatsarbejdet i Kosovo.«

2)

Artikel 9, stk. 4, affattes således:

»4.   Personalet udfører sine arbejdsopgaver og handler i missionens interesse. Personalet overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU (6).

(6)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).«"

3)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Ansættelsesvilkårene og det internationale og det lokale civile personales rettigheder og pligter fastlægges i kontrakterne mellem EULEX KOSOVO og den pågældende medarbejder.«

4)

Artikel 14, stk. 7, affattes således:

»7.   Missionschefen sikrer beskyttelsen af EU's klassificerede informationer i overensstemmelse med afgørelse 2013/488/EU.«

5)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 15a

Retlige ordninger

EULEX KOSOVO har beføjelse til at erhverve tjenester og leveringer, indgå kontrakter og administrative ordninger, ansætte personale, indehave bankkonti, erhverve og afhænde aktiver og indfri sine forpligtelser samt optræde som part i retssager som påkrævet for at gennemføre denne fælles aktion.«

6)

Artikel 16 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO indtil den 14. oktober 2010 fastsættes til 265 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. oktober 2010 til den 14. december 2011 fastsættes til 165 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. december 2011 til den 14. juni 2012 fastsættes til 72 800 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. juni 2012 til den 14. juni 2013 fastsættes til 111 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. juni 2013 til den 14. juni 2014 fastsættes til 110 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. juni 2014 til den 14. oktober 2014 fastsættes til 34 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag for den efterfølgende periode for EULEX KOSOVO fastsættes af Rådet.«

b)

Stk. 4–6 affattes således:

»4.   EULEX KOSOVO har ansvaret for gennemførelsen af missionens budget. EULEX KOSOVO undertegner med henblik herpå en aftale med Kommissionen.

5.   EULEX KOSOVO har ansvaret for eventuelle krav og forpligtelser, der opstår som følge af gennemførelsen af mandatet fra den 15. juni 2014, med undtagelse af krav vedrørende en alvorlig forseelse begået af missionschefen, som missionschefen skal drages til ansvar for.

6.   Gennemførelsen af de finansielle ordninger berører ikke kommandovejen som fastsat i artikel 7, 8 og 11 og EULEX KOSOVOs operative krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes interoperabilitet.

7.   Udgifter er støtteberettigede fra den dato, hvor denne fælles aktion træder i kraft.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 16a

Projektcelle

1.   EULEX KOSOVO skal have en projektcelle med henblik på at identificere og gennemføre projekter. EULEX KOSOVO skal i det fornødne omfang koordinere, lette og rådgive om projekter, der gennemføres af medlemsstaterne og tredjelande under deres ansvar på områder, der berører EULEX KOSOVOs mandat og støtter dets mål.

2.   EULEX KOSOVO bemyndiges til at anvende finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller tredjelande til at gennemføre projekter, der konstateres at kunne supplere EULEX KOSOVOs øvrige aktioner på sammenhængende vis, hvis projektet:

a)

er medtaget i finansieringsoversigten vedrørende denne fælles aktion, eller

b)

er indarbejdet i løbet af mandatet ved en ændring af finansieringsoversigten på anmodning fra missionschefen. EULEX KOSOVO indgår en aftale med de disse stater, der navnlig fastsætter de specifikke procedurer med hensyn til behandlingen af klager fra tredjeparter over skader, der er påført som følge af handlinger eller undladelser, som EULEX KOSOVO har begået i forbindelse med anvendelsen af de midler, der er stillet til rådighed af disse stater. De bidragydende stater må under ingen omstændigheder drage hverken Unionen eller den højtstående repræsentant til ansvar som følge af EULEX KOSOVOs handlinger eller undladelser i forbindelse med anvendelsen af disse staters midler.

3.   PSC skal give sit samtykke til accept af et finansielt bidrag fra tredjelande til projektcellen.«

8)

Artikel 18, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Den højtstående repræsentant bemyndiges hermed til at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter, der er fremstillet med henblik på EULEX KOSOVO, til De Forenede Nationer, NATO/KFOR og andre tredjeparter, der er tilknyttet denne fælles aktion, op til den klassifikationsgrad, der er relevant for hver af dem, og i overensstemmelse med afgørelse 2013/488/EU. Der udarbejdes lokale tekniske ordninger for at lette dette.

2.   Den højtstående repræsentant har, hvis der er et specifikt og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til under iagttagelse af afgørelse 2013/488/EU at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/ EU RESTRICTED«, der er udarbejdet med henblik på EULEX KOSOVO, til de lokale kompetente myndigheder i Kosovo. I alle andre tilfælde videregives sådanne informationer og dokumenter til de kompetente lokale myndigheder efter de procedurer, der svarer til samarbejdsniveauet mellem disse myndigheder og EU.«

9)

Artikel 20, stk. 2, affattes således:

»Den udløber den 14. juni 2016.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. juni 2014.

På Rådets vegne

Y. MANIATIS

Formand


(1)  Denne betegnelse berører ikke holdningerne til status og er i overensstemmelse med UNSCR 1244(1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(2)  Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (EUT L 42 af 16.2.2008, s. 92).

(3)  Rådets afgørelse 2010/322/FUSP af 8. juni 2010 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (EUT L 145 af 11.6.2010, s. 13).

(4)  Rådets afgørelse 2012/291/FUSP af 5. juni 2012 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (EUT L 146 af 6.6.2012, s. 46).

(5)  Rådets afgørelse 2013/241/FUSP af 27. maj 2013 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (EUT L 141 af 28.5.2013, s. 47).


13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/45


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 5. juni 2014

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter

(meddelt under nummer C(2014) 3677)

(EØS-relevant tekst)

(2014/350/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

I Kommissionens beslutning 2009/567/EF (2) er der opstillet miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tekstilprodukter, som gælder indtil den 30. juni 2014.

(4)

For bedre at afspejle den aktuelle markedssituation for denne produktgruppe og tage højde for den innovation, der har fundet sted i den mellemliggende periode, bør der ændres på, hvad produktgruppen omfatter, og opstilles et revideret sæt miljøkriterier.

(5)

Disse kriterier sigter navnlig mod at identificere produkter med en lavere miljøbelastning i hele deres livscyklus og opnå specifikke forbedringer med henblik på at sikre, at de hidrører fra mere bæredygtige former for landbrug og skovbrug, fremstilles med en mere effektiv anvendelse af ressourcer og energi, fremstilles ved renere, mindre forurenende processer, fremstilles ved brug af mindre farlige stoffer og designes og specificeres til at være af høj kvalitet og bæredygtige. Der fastsættes kriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstiler for førnævnte aspekter, og produkter med bedre resultater vedrørende disse aspekter bør fremmes. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte EU-miljømærkekriterier for produktgruppen »tekstiler«.

(6)

De reviderede kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse, når der tages højde for denne produktgruppes innovationscyklus.

(7)

Beslutning 2009/567/EF bør derfor erstattes af nærværende afgørelse.

(8)

Producenter, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter på grundlag af kriterierne i beslutning 2009/567/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede kriterier og krav.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Produktgruppen »tekstilprodukter« omfatter:

a)

beklædningstekstiler og tilbehør: beklædning og tilbehør, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre i form af vævet stof, fiberdug eller strikvarer

b)

boligtekstiler: tekstilprodukter til boligindretning, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre i form af vævet stof, fiberdug eller strikvarer

c)

fibre, garn, metervarer og strikkede paneler: produkter, som anvendes til beklædningstekstiler og tilbehør eller boligtekstiler, herunder møbelstoffer og madrasbolster inden påsætning af bagside på og behandling af slutproduktet

d)

ikkefiberelementer: lynlåse, knapper og andet tilbehør, der indgår i produktet. Membraner, belægninger og laminater

e)

rengøringsartikler: vævede tekstilprodukter og produkter af fiberdug til våd eller tør rengøring af overflader og aftørring af køkkenartikler.

2.   Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen »tekstilprodukter«:

a)

produkter til engangsbrug

b)

gulvbelægninger, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2009/967/EF (3)

c)

metervarer, der udgør en del af strukturer til udendørs brug.

3.   Beklædningsgenstande, metervarer og fibre, der indeholder følgende, er ikke omfattet af produktgruppen:

a)

elektriske enheder eller enheder, der udgør en integreret del af elektriske kredsløb

b)

enheder eller imprægnerede præparater, der skal opfatte eller reagere på ændringer i omgivelserne.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»tekstilfibre«: naturfibre, syntetiske fibre og regenererede cellulosefibre

b)

»naturfibre«: bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre, hør og andre bastfibre samt uld og andre keratinfibre

c)

»syntetiske fibre«: akryl, elastan, polyamid, polyester og polypropylen

d)

»regenererede cellulosefibre«: lyocell-, modal- og viskosefibre.

Artikel 3

For »beklædningstekstiler og tilbehør« og for »boligtekstiler« behøver fyldmaterialer, indlægsstof, membraner og belægninger fremstillet af fibre, der er omfattet af denne afgørelses anvendelsesområde, ikke at medtages ved beregning af tekstilfiberandelen.

Artikel 4

Fyldmaterialer, der ikke er fremstillet af tekstilfibre, skal opfylde restriktionerne i kriterium 10 i bilaget for så vidt angår hjælpekemikalier, overfladeaktive stoffer, biocider og formaldehyd.

Artikel 5

Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen »tekstilprodukter« som defineret i artikel 1 i denne afgørelse og opfylder kriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav i bilaget.

Artikel 6

Kriterierne og de dertil hørende vurderingskrav i bilaget gælder i fire år fra datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

Artikel 7

Til administrative formål tildeles produktgruppen »tekstilprodukter« kodenummeret »016«.

Artikel 8

Beslutning 2009/567/EF ophæves.

Artikel 9

1.   Ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket til produkter i produktgruppen »tekstilprodukter«, der indgives senest to måneder efter datoen for vedtagelsen af denne afgørelse, kan enten baseres på kriterierne i beslutning 2009/567/EF eller på kriterierne i nærværende afgørelse. Ansøgninger bedømmes ud fra de kriterier, de bygger på.

2.   Miljømærker, der er tildelt ud fra kriterierne i beslutning 2009/567/EF, kan anvendes i 12 måneder efter datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

Artikel 10

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2014.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/567/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter (EUT L 197 af 29.7.2009, s. 70).

(3)  Kommissionens beslutning 2009/967/EF af 30. november 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til gulvbelægninger af tekstil (EUT L 332 af 17.12.2009, s. 1).


BILAG

Kriterierne for at tildele EU-miljømærket til tekstilprodukter og de underkategorier, de er grupperet i, er som følger:

Tekstilfibre

1.

Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre

2.

Hør og andre bastfibre

3.

Uld og andre keratinfibre

4.

Akryl

5.

Elastan

6.

Polyamid

7.

Polyester

8.

Polypropylen

9.

Regenererede cellulosefibre (lyocell-, modal- og viskosefibre)

Bestanddele og tilbehør

10.

Fyldmaterialer

11.

Belægninger, laminater og membraner

12.

Tilbehør

Kemikalier og processer

13.

Liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (Restricted Substance List — RSL)

14.

Erstatning af farlige stoffer i forbindelse med indfarvning, trykning og efterbehandling

15.

Energieffektivitet i forbindelse med vask, tørring og hærdning

16.

Behandling af emissioner til luft og vand

Brugsegnethed

17.

Dimensionsændring under vask og tørring

18.

Vaskeægthed

19.

Svedægthed (sur og basisk)

20.

Våd gnideægthed

21.

Tør gnideægthed

22.

Lysægthed

23.

Rengøringsartiklers vaskebestandighed

24.

Metervarers pilling- og slidbestandighed

25.

Behandlingers holdbarhed

Virksomhedernes sociale ansvar

26.

Grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen

27.

Restriktioner vedrørende sandblæsning af denim

Underbyggende oplysninger

28.

Oplysninger på EU-miljømærket

Tillæg 1 indeholder den RSL, der henvises til i kriterium 13. Det er en liste med de begrænsninger, der gælder for farlige stoffer, som kan anvendes til fremstilling af tekstilprodukter, og som kan findes i slutproduktet.

Miljømærkekriterierne afspejler de tekstilprodukter på markedet, der klarer sig bedst ud fra et miljømæssigt synspunkt. Anvendelse af kemikalier og udledning af forurenende stoffer er ganske vist en del af produktionsprocessen, men et produkt, der bærer EU-miljømærket, forsikrer forbrugeren om, at anvendelsen af sådanne stoffer er blevet begrænset i det omfang, det er teknisk muligt, uden at det går ud over brugsegnetheden.

Kriterierne udelukker, når det er muligt, eller begrænser koncentrationen (som er nødvendig for at tilvejebringe specifikke funktioner og egenskaber) af en række stoffer, der er udpeget som farlige eller potentielt farlige for menneskers sundhed og miljøet, og som kan anvendes i fremstillingen af tekstilprodukter. Kun når et stof er nødvendigt for at indfri forbrugerens forventninger til produktets ydeevne eller obligatoriske krav til produktet (f.eks. flammehæmmende egenskaber), og der ikke er nogen tilgængelige anvendte og afprøvede alternativer, indrømmes der en undtagelse for et sådant stof til anvendelse i det EU-miljømærkede produkt.

Undtagelserne vurderes på grundlag af forsigtighedsprincippet og videnskabelig og teknisk dokumentation, særlig hvis der findes mindre farlige produkter på markedet.

Der stilles krav om produktprøvning for farlige stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, med henblik på at give forbrugerne et højt sikringsniveau. Fremstillingsprocesserne for tekstiler pålægges også strenge krav med henblik på at begrænse forureningen af vand og luft og minimere arbejdstagernes eksponering. Verifikationen af overensstemmelsen med kriterierne er formuleret på en sådan måde, at den giver forbrugerne et højt sikringsniveau, afspejler ansøgeres praktiske mulighed for at indhente oplysninger fra forsyningskæden og udelukker muligheden for, at ansøgere kan »køre friløb«.

Vurdering og verifikation For at dokumentere overensstemmelsen med kriterierne skal ansøgeren indberette følgende oplysninger om produktet/produkterne og forsyningskæden:

De enkelte kriterier omfatter detaljerede verifikationskrav, som kræver, at ansøgeren indsamler erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter og anden dokumentation vedrørende produktet/produkterne og deres forsyningskæde.

Licensens gyldighed er baseret på verifikation i forbindelse med ansøgningen og, når det er fastlagt i kriterium 13, produktafprøvning, hvis resultater skal indsendes til de kompetente myndigheder med henblik på verifikation. Hvis der skiftes leverandører eller produktionsanlæg i forbindelse med licensprodukter, skal de kompetente myndigheder underrettes herom, og der skal i den forbindelse indsendes dokumentation for den fortsatte overensstemmelse med licensbetingelserne.

Ansvarlige organer skal fortrinsvis anerkende prøvninger udført af laboratorier, der er akkrediteret efter ISO 17025, og verifikationer foretaget af organer, der er akkrediteret efter standard EN 45011 eller en ækvivalent international standard.

Den funktionelle enhed, som input og output sættes i relation til, er 1 kg af tekstilproduktet ved standardbetingelser (65 % RF ± 4 % og 20 °C ± 2 °C; disse standardbetingelser er specificeret i ISO 139 Tekstiler — standardatmosfærer til konditionering og prøvning).

Når ansøgeren bruger et certificeringssystem med henblik på uafhængig verifikation, skal det valgte system og de dertil knyttede systemer til akkreditering af kontrolenheder opfylde de generelle krav i standard EN 45011 og ISO 17065. De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation og besøg på stedet.

Det anbefales, at de ansvarlige organer ved deres bedømmelse af ansøgninger og tilsyn med overensstemmelsen med kriterierne tager hensyn til, om der er implementeret et anerkendt miljøledelsessystem som f.eks. EMAS, ISO 14001 eller ISO 50001 (NB: Der stilles ikke krav om anvendelse af sådanne ledelsessystemer).

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Ansøgeren skal påvise, at de produkter, de ønsker at miljømærke, opfylder de kriterier, der er relevante for materialesammensætningen, kemikalier, produktionsanlæg og brugsegnetheden.

1.   KRITERIER FOR TEKSTILFIBRE

I dette afsnit fastsættes specifikke kriterier for følgende fibertyper:

a)

naturfibre: bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre, hør og andre bastfibre, uld og andre keratinfibre

b)

syntetiske fibre: akryl, elastan, polyamid, polyester og polypropylen

c)

regenererede cellulosefibre: lyocell-, modal- og viskosefibre.

For en given fibertype behøver kriterierne ikke at være opfyldt, hvis indholdet af denne fiber udgør under 5 vægtprocent af produktets samlede tekstilfiberindhold, eller hvis den udgør polstring eller indlægsstof. Med undtagelse af polyamid og polyester skal disse kriterier ikke være opfyldt:

a)

af hele produktet, hvis det indeholder fibre med genvundet indhold, som udgør mindst 70 vægtprocent af alle fibrene i produktet

b)

af de enkelte fibre, der indgår i det EU-miljømærkede produkt, hvis de indeholder mindst 70 vægtprocent genvundet indhold.

I den sammenhæng defineres fibre med genvundet indhold som fibre, der stammer fra produktionsaffald (herunder polymer- og fiberproduktionsaffald, udskæringsrester fra tekstil- og beklædningsfremstilling) og affald fra forbrug (tekstiler og alle typer fiber- og tekstilprodukter samt ikketekstilaffald, herunder PET-flasker og fiskenet).

Genvundet indhold skal, med undtagelse af PET-flasker, som anvendes til fremstilling af polyester, opfylde kravene i den RSL, der henvises til i kriterium 13. Det omfatter årlig, randomiseret analytisk prøvning af angivne grupper af stoffer.

Vurdering og verifikation af genvundet indhold : Genvundet indhold skal kunne spores tilbage til behandlingen af råmaterialet. Det verificeres ved en uafhængig tredjeparts certificering af leverandørkæden eller ved dokumentation indsendt af råmaterialeleverandørerne og forarbejdningsvirksomhederne. Når der stilles krav herom i kriterium 13, skal fiberproducenter og råmaterialeleverandører stille erklæringer og laboratorieprøvningsresultater til rådighed.

Kriterium 1. Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre (inklusive kapok)

Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre (i det følgende benævnt »bomuld«) skal have et minimumsindhold af enten økologisk bomuld (se kriterium 1a) eller IPM-bomuld (Integrated Pest Management — integreret skadedyrsbekæmpelse) (se kriterium 1b). Følgende betingelser skal desuden være opfyldt:

Al anvendt konventionel bomuld og IPM-bomuld skal overholde pesticidbegrænsningerne i kriterium 1c.

For så vidt angår produktionsstandard 1a (økologisk) skal al konventionel bomuld og IPM-bomuld stamme fra ikke-genmodificerede sorter.

Al økologisk bomuld og IPM-bomuld skal være fuldt sporbar i overensstemmelse med kriterium 1d.

Beklædning til spædbørn og småbørn under 3 år skal mindst indeholde 95 % økologisk bomuld.

Produkter, der overholder specifikke grænseværdier for indhold af økologisk bomuld eller IPM-bomuld, kan være forsynet med en tekst med en indholdsanprisning ved siden af miljømærket. Kriterium 28 indeholder retningslinjer herfor.

1a.   Økologisk produktionsstandard

Med undtagelse af de nedenfor anførte produkter skal mindst 10 % af bomulden være dyrket i henhold til kravene i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), USA's National Organic Programme (NOP — nationale økologiske program) eller tilsvarende lovgivningsmæssige krav fastsat af EU's handelspartnere. Indholdet af økologisk bomuld kan omfatte økologisk dyrket bomuld og bomuld dyrket i en omlægningsfase.

Bomulden i følgende produkter skal indeholde mindst 95 % økologisk bomuld: T-shirts, overdele til kvinder, fritidsskjorter, jeans, pyjamasser og nattøj, undertøj og sokker.

Vurdering og verifikation : Økologisk indhold skal certificeres af en uafhængig kontrolinstans som bekræfter, at det er fremstillet i overensstemmelse med produktions- og inspektionskravene i forordning (EF) nr. 834/2007, USA's National Organic Programme (NOP) eller tilsvarende krav fastsat af andre handelspartnere. Verifikationen skal ske årligt for hvert enkelt oprindelsesland.

Ikke-genmodificerede bomuldssorter verificeres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 (2).

1b.   Bomuldsproduktion i overensstemmelse med IPM-principperne

Mindst 20 % af bomulden skal være dyrket i overensstemmelse med IPM-principperne som defineret af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations (FAO's) IPM-program eller systemer med integreret afgrødestyring (Integrated Crop Management — ICM), som omfatter IPM-principper, og skal overholde pesticidbegrænsningerne i kriterium 1c.

For følgende produkter skal den bomuld, der er dyrket i overensstemmelse med IPM-principperne som omhandlet ovenfor, mindst udgøre 60 %: T-shirts, overdele til kvinder, fritidsskjorter, jeans, pyjamasser og nattøj, undertøj og sokker.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal dokumentere, at bomulden er dyrket af landbrugere, der har deltaget i formelle uddannelsesprogrammer under FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation eller offentlige IPM- og ICM-programmer og/eller er blevet revideret som led i IPM-ordninger certificeret af en tredjepart. Verifikationen skal enten ske årligt for hvert oprindelsesland eller på grundlag af certificeringer for alle de IPM-bomuldsballer, der er købt til fremstillingen af produktet.

Der kræves ikke overholdelse af pesticidbegrænsningerne for ordninger, som forbyder anvendelse af de stoffer, der er anført i kriterium 1c, og hvis der enten gennemføres prøvninger eller indhentes erklæringer om, at der ikke anvendes pesticider, fra landbrugere og/eller landbrugsproducentsammenslutninger, som kontrolleres ved besøg på stedet fra kontrolinstanser, der er akkrediteret af enten nationale regeringer eller i henhold til anerkendte økologiske eller IPM-certificerede ordninger.

Ikke-genmodificeret IPM-bomuld, der anvendes sammen med økologisk bomuld, verificeres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1830/2003IPM-ordninger, der forbyder genmodificeret bomuld, accepteres som dokumentation for IPM-bomulds overensstemmelse.

1c.   Pesticidbegrænsninger for konventionelle bomuldssorter og IPM-bomuld

Alle bomuldssorter, der anvendes i miljømærkede tekstilprodukter, med undtagelse af økologisk bomuld og bomuld fra IPM-ordninger, der er undtaget fra kravene i 1b, skal være dyrket uden anvendelse af følgende stoffer:

Alachlor, aldicarb, aldrin, campheclor (toxaphen), captafol, chlordan, 2,4,5-T, chlordimeform, chlorbenzilat, cypermethrin, DDT, dieldrin, dinoseb og salte deraf, endosulfan, endrin, glyphosulfat, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorcyclohexan (alle isomere), methamidophos, methyl-o-dematon, methylparathion, monocrotophos, neonicotinoider (clothianidin, imidacloprid, thiametoxam), parathion, phosphamidon, pentachlorphenol, thiofanex, triafanex og triazophos.

Bomuld må højst indeholde i alt 0,5 ppm af ovennævnte stoffer.

Vurdering og verifikation : Bomuld prøves for stofferne på listen. Der udarbejdes en prøvningsrapport baseret på følgende prøvningsmetoder:

US EPA 8081 B (organiske chlorpesticider med ultralyds- eller Soxhlet-ekstraktion og upolære opløsningsmidler (isooktan eller hexan))

US EPA 8151 A (chlorerede herbicider med anvendelse af methanol)

US EPA 8141 B (organiske phosphorforbindelser)

US EPA 8270 D (delvis flygtige organiske forbindelser).

Prøvninger udføres på prøver af rå bomuld fra de enkelte oprindelseslande, inden den underkastes nogen vådbehandling. For hvert enkelt oprindelsesland foretages prøvningen på følgende grundlag:

i)

Hvis der kun anvendes ét parti bomuld om året, udtages en prøve fra en tilfældigt udvalgt balle.

ii)

Hvis der anvendes to eller flere partier bomuld om året, udtages der sammensatte prøver fra 5 % af ballerne.

Bomuld skal ikke prøves, hvis det er certificeret under en IPM-ordning, der forbyder anvendelse af stofferne på listen.

1d.   Krav til sporbarhed for økologisk bomuld og IPM-bomuld

Al bomuld, der dyrkes i overensstemmelse med produktionsstandarderne Økologisk produktion og Produktion i overensstemmelse med IPM-principperne og anvendes til fremstilling af et miljømærket tekstilprodukt, skal kunne spores fra tidspunktet for verifikationen af produktionsstandarden og som minimum frem til fremstillingen af det ublegede stof.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal påvise opfyldelsen af minimumskravene til bomuldsindhold for enten den årlige mængde indkøbt bomuld eller for den bomuldsblanding, der anvendes til fremstillingen af slutproduktet/-produkterne, og afhængigt af de enkelte produktionslinjer:

i)

på årsbasis: stille transaktionsregistre og/eller fakturaer til rådighed som dokumentation for den mængde bomuld, der indkøbes årligt fra landbrugere eller producentsammenslutninger, og/eller de certificerede ballers samlede vægt frem til fremstillingen af det ublegede stof

ii)

på slutproduktbasis: stille dokumentation til rådighed vedrørende spindingen og/eller tekstilfremstillingen. Al dokumentation skal nævne kontrolmyndigheden eller certificeringsmyndigheden for de forskellige bomuldstyper.

Kriterium 2. Hør og andre bastfibre (inklusive hamp, jute og ramie)

2a.   Hør og andre bastfibre skal rødnes under omgivelsesforhold og uden tilførsel af termisk energi.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om den anvendte rødningsmetode fra de landbrugere og/eller det skætteri, der leverer fibrene.

2b.   Hvis der anvendes vandrødning, skal spildevandet fra rødningsbassinerne behandles, så COD og TOC reduceres med mindst 75 % for hampfibre og mindst 95 % for hør og andre bastfibre.

Vurdering og verifikation : Hvis der anvendes vandrødning, skal ansøgeren fremlægge en prøvningsrapport, som dokumenterer overensstemmelsen med kriteriet, baseret på følgende prøvningsmetode: ISO 6060 (COD).

Kriterium 3. Uld og andre keratinfibre (inklusive uld fra får og lam og fra kameler, lamaer og geder)

3a.   De samlede summer i tabel 2 må ikke overskrides for ectoparasiticidkoncentrationer i råuld inden vask.

Kravene finder ikke anvendelse, hvis det kan dokumenteres, hvilke landmænd der har produceret mindst 75 % af de pågældende uld- eller keratinfibre, og det i forbindelse med en uafhængig verifikation ved besøg på stedet konstateres, at de ovennævnte stoffer ikke har været anvendt på de pågældende marker eller dyr.

Tabel 2

Samlede summer for begrænsninger for ectoparasiticidkoncentrationer i uld

Kategorier af ectoparasiticider

Grænseværdi, samlet sum

γ-hexachlorcyclohexan (lindan), α-hexachlorcyclohexan, β-hexachlorcyclohexan, δ-hexachlorcyclohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT og p,p'-DDD

0,5 ppm

Cypermethrin, deltamethrin, fenvalerat, cyhalothrin og flumethrin

0,5 ppm

Diazinon, propetamphos, chlorfenvinphos, dichlofenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos

2 ppm

Diflubenzuron, triflumuron og dicyclanil

2 ppm

Uldvaskeanlæg med lukkede vandkredsløb uden udledning af spildevand, hvor førnævnte ectoparasiticider, der måtte være til stede i restprodukter fra vasken og slam, nedbrydes ved forbrænding, er undtaget fra kravet om prøvning af ulden, men skal opfylde mindst to af kriterierne i 3c.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal enten fremlægge ovennævnte dokumentation eller indsamle prøvningsrapporter baseret på følgende prøvningsmetode: IWTO Draft Test Method 59. Prøvningen skal udføres på partier af råuld, der udbydes til salg, fordelt på oprindelsesland (hvis der er tale om blandet uld) og inden vådbehandling. Mindst én sammensat prøve af flere partier fra hvert enkelt oprindelsesland skal prøves pr. produktionsparti. En sammensat prøve skal bestå af:

i)

uldfibre fra mindst 10 tilfældigt udvalgte partier fra landbrugere inden for det parti, der udbydes til salg, eller

ii)

én sammensat prøve pr. landbruger, der leverer partierne, hvis der er under 10 partier, som udbydes til salg, i produktionspartiet.

Alternative prøvningscertifikater for restprodukter kan indsendes for samtlige partier, der udbydes til salg, i et produktionsparti.

Såfremt der er indrømmet en undtagelse, skal ansøgeren dokumentere udformningen af vaskeanlægget og fremlægge laboratorieprøvningsrapporter, som dokumenterer nedbrydningen af ectoparasiticider, der måtte være til stede i restprodukter fra vasken og slam.

3b.   I forbindelse med vask af uld skal COD i spildevandet minimeres ved så vidt muligt at fjerne jordvedhæng og udskille fedt efterfulgt af behandling til den værdi, der er angivet i tabel 3, enten i anlægget eller uden for anlægget. Følgende COD-grænseværdier finder anvendelse i forbindelse med første vask af grov og fin uld. Ved fin uld forstås merinould med en diameter på ≤ 23,5 mikrometer.

Tabel 3

COD-grænseværdier for den endelige udledning af spildevand fra uldvask

Uldtype

Endelig udledning til miljøet (g COD pr. kg uvasket uld)

Grov uld

25 g/kg

Fin uld

45 g/kg

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge relevante data og prøvningsrapporter vedrørende dette kriterium baseret på følgende prøvningsmetode: ISO 6060. Oplysningerne skal dokumentere, at uldvaskeanlægget eller, hvis spildevandet behandles uden for anlægget, spildevandsrensningsanlægget opfylder kriterierne. Overensstemmelsen baseres på månedlige gennemsnit for de seks måneder forud for ansøgningen.

3c.   På uldvaskeanlæg skal der træffes mindst én af følgende foranstaltninger med henblik på genvinding af enten oxideret fedt, fiber, uldsved (»suint«) eller slam fra det vaskeanlæg, der anvendes til de miljømærkede uldprodukter:

i)

genvinding med henblik på salg som kemisk råmateriale

ii)

fremstilling af kompost eller flydende gødning

iii)

fremstilling af produkter som f.eks. byggematerialer

iv)

behandling og energiudnyttelse ved udrådning eller forbrænding.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en rapport og dokumentation for overførsel af affald med angivelse af type og andel genvundet affald og den anvendte metode.

Kriterium 4. Akryl

4a.   Akrylonitril-emissionen til luft (under polymerisation og frem til den spindeklare opløsning) skal være mindre end 1 g pr. kg producerede fibre udtrykt som årsgennemsnit.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge udførlig dokumentation og/eller prøvningsrapporter, der dokumenterer overensstemmelse med dette kriterium, samt en overensstemmelseserklæring fra fiberproducenten/-producenterne.

4b.   N,N-dimethylacetamid-emissionen (127-19-5) til luft på arbejdspladsen under polymerisation og spinding må ikke overstige en vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering på 10 ppm.

Vurdering og verifikation : Emissionsværdierne skal måles i de procesfaser, hvor stofferne anvendes, udtrykt som en gennemsnitsværdi for otte timer (gennemsnitsværdi pr. skiftehold). Ansøgeren skal fremlægge prøvningsrapporter og overvågningsdata fra fiberproducenten/-producenterne, der dokumenterer overensstemmelse med dette kriterium.

Kriterium 5. Elastan

5a.   Organiske tinforbindelser må ikke anvendes til fremstilling af fibrene.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra fiberproducenten/-producenterne om, at der ikke anvendes organiske tinforbindelser.

5b.   Emissionen til luft på arbejdspladsen af følgende stoffer under polymerisation og spinding må ikke overstige følgende vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering:

i)

diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (101-68-8): 0,005 ppm

ii)

toluen-2,4-diisocyanat (584-84-9): 0,005 ppm

iii)

N,N-dimethylacetamid (127-19-5): 10,0 ppm.

Vurdering og verifikation : Emissionsværdierne skal måles i de procesfaser, hvor stofferne anvendes, udtrykt som en gennemsnitsværdi for otte timer (gennemsnitsværdi pr. skiftehold). Ansøgeren skal fremlægge prøvningsrapporter og overvågningsdata fra fiberproducenten/-producenterne, der dokumenterer overensstemmelse med dette kriterium.

Kriterium 6. Polyamid (eller nylon)

Polyamidprodukter skal overholde mindst én af de produktionsstandarder, der er anført i underkriterium 6a og 6b.

Produkter, der overholder minimumsgrænseværdierne for genvundet indhold, kan være forsynet med en tekst med en indholdsanprisning ved siden af miljømærket. Kriterium 28 indeholder retningslinjer herfor.

6a.   Produktionsstandard 1: Minimumsgrænseværdier for genvundet indhold.

Fibre skal være fremstillet med mindst 20 % nylon, der er genvundet fra produktionsaffald og/eller affald fra forbrug.

Vurdering og verifikation : Genvundet indhold skal kunne spores tilbage til behandlingen af råmaterialet. Dette verificeres ved uafhængig certificering af leverandørkæden eller ved dokumentation indsendt af leverandørerne og forarbejdningsvirksomhederne.

6b.   Produktionsstandard 2: N2O-emissioner fra monomer-fremstilling.

N2O-emissioner til luften fra nylonmonomer-fremstilling, udtrykt som årsgennemsnit, må ikke overstige 9,0 g N2O pr. kg caprolactam (for nylon 6) eller adipinsyre (for nylon 6,6).

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge udførlig dokumentation eller prøvningsrapporter, der dokumenterer overensstemmelse med dette kriterium på grundlag af overvågningsdata, samt en overensstemmelseserklæring fra fiberproducenten/-producenterne og deres råmaterialeleverandører.

Kriterium 7. Polyester

Tekstilprodukter, der primært sælges til forbrugere, skal opfylde underkriterium a og b. Tekstilprodukter, der primært sælges til virksomheder eller den offentlige sektor, skal opfylde underkriterium a og enten b eller c.

Produkter, der overholder minimumsgrænseværdierne for genvundet indhold, kan være forsynet med en tekst med en indholdsanprisning ved siden af miljømærket. Kriterium 28 indeholder retningslinjer herfor.

7a.   Indholdet af antimon i polyesterfibrene må ikke overstige 260 ppm. Polyesterfibre fremstillet af genvundne PET-flasker er undtaget fra dette krav.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes antimon, eller en prøvningsrapport baseret på følgende prøvningsmetoder: direkte bestemmelse ved atomabsorptionsspektrometri eller induktivt koblet plasmamasse-spektrometri. Denne prøvning skal udføres på en sammensat prøve af rå fibre inden vådbehandling. Ansøgeren skal fremlægge en erklæring for fibre fremstillet af genvundne PET-flasker.

7b.   Fibre skal være fremstillet med et minimumsindhold af PET, der er genvundet fra produktionsaffald og/eller affald fra forbrug. Stapelfibre skal indeholde mindst 50 % PET, og filamentfibre mindst 20 %. Mikrofibre er undtaget fra dette krav og skal i stedet opfylde underkriterium c.

Vurdering og verifikation : Genvundet indhold skal kunne spores tilbage til behandlingen af råmaterialet. Dette verificeres ved uafhængig certificering af leverandørkæden eller ved dokumentation indsendt af leverandørerne og forarbejdningsvirksomhederne.

7c.   Emissionerne af flygtige organiske forbindelser (VOC) under fremstilling af polyester, udtrykt som årsgennemsnit, som omfatter både punktkilder og diffus emission, må ikke overstige 1,2 g/kg for PET-granulat og 10,3 g/kg for filamentfibre.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge overvågningsdata og/eller prøvningsrapporter, der dokumenterer overensstemmelse med EN 12619 eller standarder med en tilsvarende prøvningsmetode. Der skal forelægges månedsgennemsnit for de samlede emissioner af organiske forbindelser fra produktionsanlæg til miljømærkede produkter for mindst seks måneder forud for ansøgningen.

Kriterium 8. Polypropylen

Blyholdige pigmenter må ikke anvendes.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes sådanne pigmenter.

Kriterium 9. Regenererede cellulosefibre (inklusive viskose-, modal- og lyocellfibre)

Underkriterier for fremstilling af fibermasse

9a.   Mindst 25 % af fibermassen skal være fremstillet af træ, der er dyrket i henhold til principperne om bæredygtig forvaltning af skovene som defineret af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO). Den resterende del af fibermassen skal stamme fra masse, som hentes fra lovlige skovbrug og plantager.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fra fiberproducenten/-producenterne indhente gyldige certifikater udstedt af en uafhængig instans for leverandørkæden, som dokumenterer, at det træ, der er brugt til fremstilling af fibrene, er blevet dyrket i henhold til principperne om bæredygtig forvaltning af skovene og/eller stammer fra andre lovlige kilder. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger accepteres som uafhængig tredjepartscertificering.

Fiberproducenten skal godtgøre, at der er udvist tilstrækkelig omhu, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 (3), for at sikre, at træet er fældet på en lovlig måde. Gyldige licenser under EU's FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade — retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) eller FN's CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora — konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter) og/eller tredjeparters certificering accepteres som dokumentation for lovlige kilder.

9b.   Fibermasse fremstillet af bomuldslinters skal som minimum overholde kravene i kriterium 1a eller 1b for bomuld.

Vurdering og verifikation : Som anført i de tilsvarende kriterier.

9c.   Fibermasse brugt til fremstilling af fibre skal være bleget uden brug af frit chlor. Den samlede mængde chlor og organisk bundet chlor i de færdige fibre (OX) må ikke overstige 150 ppm og må i spildevandet fra fremstillingen af massen (AOX) ikke overstige 0,170 kg pr. ton lufttørret fibermasse (ADT).

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport, der dokumenterer overensstemmelse med enten OX- eller AOX-kravet baseret på den relevante prøvningsmetode: OX: ISO 11480 (kontrolleret forbrænding og mikrocoulometri).

AOX: ISO 9562

9d.   Mindst 50 % af den masse, der anvendes til at fremstille fibrene, skal være indkøbt fra cellulosemøller, der genvinder deres brugte affaldsvæsker ved enten at:

i)

producere elektricitet og damp i anlægget eller

ii)

fremstille kemiske biprodukter.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en liste over leverandører af den cellulosemasse, der bruges som råvare til fremstilling af fibrene, og den andel af den samlede leverede masse, de står for. Der skal forelægges dokumentation for, at den krævede andel af leverandørerne har det rette udstyr til produktion af energi og/eller systemer til genvinding og fremstilling af biprodukter på de tilknyttede produktionssteder.

Underkriterier for fremstilling af fibre

9e.   Under fremstillingen af viskose- og modalfibre må svovlindholdet i emissionerne til luften fra fiberproduktionsprocesserne ikke overstige grænseværdierne i tabel 4 udtrykt som årsgennemsnit.

Tabel 4

Værdier for svovlemissionen under fremstilling af viskose- og modalfibre

Fibertype

Grænseværdi (g S/kg)

Stapelfibre

30 g/kg

Filamentfibre

 

Trinvis vask

Integreret vask

40 g/kg

170 g/kg

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge udførlig dokumentation og/eller prøvningsrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

2.   KRITERIER FOR BESTANDDELE OG TILBEHØR

Kriterierne i dette afsnit gælder bestanddele og tilbehør, der indgår i et slutprodukt.

Kriterium 10. Fyldmaterialer

10a.   Fyldmaterialer bestående af tekstilfibre skal opfylde de relevante kriterier for tekstilfibre (1-9).

10b.   Fyldmaterialer skal opfylde de krav til biocider og formaldehyd, der er anført i RSL (se tillæg 1).

10c.   Detergenter og andre kemikalier, som anvendes ved vask af fyldmaterialer (dun og fjer samt naturfibre og syntetiske fibre), skal opfylde de krav til hjælpekemikalier og detergenter, blødgøringsmidler og kompleksdannere, der er anført i RSL (se tillæg I).

Vurdering og verifikation : Som anført i de tilsvarende kriterier.

Kriterium 11. Belægninger, laminater og membraner

11a.   Bestanddele fremstillet af polyurethan skal opfylde følgende kriterier for tekstilfibre: kriterium 5a vedrørende organisk tin og kriterium 5b vedrørende eksponering på arbejdspladsen for aromatiske diisocyanater og DMAC.

11b.   Bestanddele fremstillet af polyester skal opfylde følgende kriterier for tekstilfibre: kriterium 7a og 7c vedrørende niveauet af antimon og emission af VOC under polymerisation.

11c.   Polymerer skal overholde begrænsning g), v), i den RSL, der er anført i tillæg 1 til denne afgørelse.

Vurdering og verifikation : Som anført i de tilsvarende kriterier og/eller i tillæg 1 til denne afgørelse.

Kriterium 12. Tilbehør

Bestanddele af metal og plast som f.eks. lynlåse, knapper og lukkeanordninger skal overholde de krav til tilbehør, der er fastsat i RSL (se tillæg 1).

Vurdering og verifikation : Som anført i de tilsvarende kriterier.

3.   KRITERIER FOR KEMIKALIER OG PROCESSER

Kriterierne i dette afsnit gælder, når det er angivet, for følgende produktionsfaser:

i)

spinding

ii)

strikning/vævning

iii)

forbehandling

iv)

indfarvning

v)

trykning

vi)

efterbehandling

vii)

konfektionering/CMT.

Medmindre andet er angivet, gælder disse kriterier, herunder kravene om randomiseret prøvning, også fibre med genvundet indhold.

Kriterium 13. Liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (RSL)

13a.   Almindelige bestemmelser

Slutproduktet og de ingredienser, der anvendes til fremstilling af slutproduktet, må ikke omfatte de farlige stoffer, der er opført på listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (RSL), på eller over de angivne koncentrationsgrænser eller de anførte grænseværdier. Listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, er i tillæg 1. Begrænsningerne i listen går forud for undtagelserne i kriterium 14, tabel 6.

RSL-listen skal meddeles til leverandører og arbejdsledere med ansvar for spindings-, indfarvnings-, tryknings- og efterbehandlingsfaserne i produktionen. Verifikations- og prøvningskrav er anført i RSL for de enkelte produktionsled og for slutproduktet.

Når det er påkrævet, skal der foretages laboratorieprøvning for de enkelte produktlinjer baseret på stikprøver. Prøvningen foretages årligt i licensperioden med henblik på at dokumentere fortsat overensstemmelse med RSL.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med RSL baseret på den dokumentation, der finder anvendelse på de stoffer og ingredienser, der anvendes i fremstillingen af slutproduktet. Kravene er anført i RSL og omfatter erklæringer fra dem, der er ansvarlige for de relevante produktionsfaser, erklæringer fra kemikalieleverandører og prøvningsresultater fra laboratorieanalyser af prøver af slutproduktet. Erklæringer indhentet fra produktionsleddene skal være underbygget af sikkerhedsdatablade (Safety Data Sheets — SDS) for ingredienser og, om nødvendigt, erklæringer fra kemikalieleverandører. Sikkerhedsdatabladene skal være udfyldt i overensstemmelse med retningslinjerne i punkt 2, 3, 9, 10, 11 og 12 i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (4) (Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade). Ufuldstændige sikkerhedsdatablade skal suppleres af erklæringer fra kemikalieleverandørerne.

Laboratorieanalyser af slutproduktet skal gennemføres på en måde, der er repræsentativ for de af licensen omfattede produktlinjer, når de er anført i RSL, og i overensstemmelse med de anførte prøvningsmetoder. Hvis der stilles krav om prøvning, skal det ske i forbindelse med ansøgningen og efterfølgende én gang om året for hver produktlinje baseret på stikprøver. Resultaterne forelægges for den relevante kompetente myndighed. Prøvningsdata indhentet med henblik på at sikre overensstemmelse med RSL for branchen og andre ordninger accepteres, når prøvningsmetoderne er ækvivalente, og prøvningen er foretaget på en repræsentativ stikprøve af slutproduktet.

I tilfælde af et negativt prøvningsresultat i løbet af en licensperiode skal den specifikke produktlinje underkastes fornyet prøvning. Hvis resultatet af den anden prøvning også er negativt, suspenderes licensen til den pågældende produktlinje. Producenten skal i så fald træffe afhjælpende foranstaltninger for at få meddelt en ny licens.

13b.   Særligt problematiske stoffer

Slutproduktet, herunder bestanddele og tilbehør, må ikke, medmindre de specifikt er undtaget, indeholde stoffer, som:

i)

opfylder kriterierne i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006

ii)

er identificeret i henhold til proceduren i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 for udarbejdelse af en liste over særligt problematiske stoffer.

Det gælder for stoffer, der bruges til at give slutproduktet en bestemt funktion, og stoffer, der bevidst er anvendt i ingredienser.

Der gøres ingen undtagelser for stoffer, der opfylder en af disse to betingelser, når de findes i en tekstilartikel eller i en homogen del af en kompleks tekstilartikel i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent.

Vurdering og verifikation : Stoffer og formler, der anvendes i de enkelte produktionsfaser, skal sammenholdes med den seneste udgave af den kandidatliste, Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har offentliggjort. Ansøgeren skal indsamle overensstemmelseserklæringer fra de enkelte produktionsled underbygget af dokumentation for prøvningen.

Hvis der er indrømmet en undtagelse, skal ansøgeren dokumentere, at anvendelsen af stoffet sker under overholdelse af koncentrationsgrænserne og betingelserne for undtagelsen som fastlagt i RSL.

Kriterium 14. Erstatning af farlige stoffer i forbindelse med indfarvning, trykning og efterbehandling

Stoffer, der anvendes i forbindelse med indfarvning, trykning og efterbehandling af metervarer og strikkede paneler, og som forbliver på slutproduktet og opfylder kriterierne for klassifikation i fareklasserne eller risikosætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (5) eller Rådets direktiv 67/548/EØF (6) i tabel 5, må ikke anvendes, medmindre de specifikt er undtaget. Disse begrænsninger gælder også for stoffer, der tilføres til regenererede fibre i forbindelse med fremstillingen heraf for at give produktet en bestemt funktion.

14a.   Begrænsning som følge af fareklassifikation

De fareklassifikationer, der er underlagt begrænsninger, er anført i tabel 5. De seneste klassifikationsregler, der er vedtaget af EU, går forud for de anførte fareklassifikationer og risikosætninger. Ansøgerne skal derfor sikre, at eventuelle klassifikationer er baseret på de seneste klassifikationsregler.

Anvendelse af stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres under forarbejdningen på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring), er undtaget fra ovenstående krav. Det gælder også polymerer, der er blevet ændret med henblik på at omfatte en funktion, og monomerer eller additiver, der indgår i kovalente bindinger med polymerer.

Tabel 5

Fareklassifikation og risikosætninger og CLP-kategorisering heraf

Akut toksicitet

Kategori 1 og 2

Kategori 3

H300 Livsfarlig ved indtagelse (R28)

H301 Giftig ved indtagelse (R25)

H310 Livsfarlig ved hudkontakt (R27)

H311 Giftig ved hudkontakt (R24)

H330 Livsfarlig ved indånding (R23/26)

H331 Giftig ved indånding (R23)

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (R65)

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene (R39/41)

Specifik målorgantoksicitet

Kategori 1

Kategori 2

H370 Forårsager organskader (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Kan forårsage organskader (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (R48/20, R48/21, R48/22)

Sensibilisering ved indånding og hudsensibilisering

Kategori 1A

Kategori 1B

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion (R43)

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion (R43)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (R42)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (R42)

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske virkninger

Kategori 1A og 1B

Kategori 2

H340 Kan forårsage genetiske defekter (R46)

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter (R68)

H350 Kan fremkalde kræft (R45)

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft (R40)

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding (R49)

 

H360F Kan skade forplantningsevnen (R60)

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen (R62)

H360D Kan skade det ufødte barn (R61)

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn (R63)

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn (R60, R60/61)

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn (R62/63)

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn (R60/63)

H362 Kan skade børn, der ammes (R64)

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen (R61/62)

 

Farlig for vandmiljøet

Kategori 1 og 2

Kategori 3 og 4

H400 Meget giftig for vandlevende organismer (R50)

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (R52/53)

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (R50/53)

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer (R53)

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (R51/53)

 

Farlig for ozonlaget

EUH059 Farlig for ozonlaget (R59)

 

14b.   Undtagelser, der gælder for kategorier af tekstilstoffer

I henhold til artikel 6, stk. 7, i forordning (EF) nr. 66/2010 er kategorierne af stoffer i tabel 6 specifikt undtaget fra kravene i kriterium 14a, på de betingelser for undtagelse, som er beskrevet i tabel 6. Alle betingelserne for undtagelse for de enkelte kategorier af stoffer er fastsat for de angivne fareklassifikationer. Disse undtagelser gælder også for stoffer, der tilsættes til syntetiske fibre og regenererede fibre i forbindelse med fremstillingen heraf.

Tabel 6

Undtagne fareklassifikationer opdelt på kategorier af stoffer

Stoffer, der giver slutproduktet en funktion

Kategori af stoffer

Undtagne fareklassifikationer

Betingelser for undtagelse

i)

Farvestoffer til indfarvning og trykning uden pigmenter

H301, H311, H331, H317, H334

Der skal anvendes ikke-støvende formuleringer eller automatisk dosering og tilsætning af farvestoffer i farverier og trykkerier, således at arbejdstagernes eksponering minimeres.

H411, H412, H413

Indfarvningsprocesser, hvor der benyttes reaktive farvestoffer, direktfarvestoffer, kypefarvestoffer eller svovlfarvestoffer med disse klassifikationer, skal opfylde mindst én af følgende betingelser:

brug af farvestoffer med høj affinitet

opnåelse af under 3,0 % defekte varer

brug af instrumentel farveafstemning

implementering af standardarbejdsanvisninger for indfarvningsprocessen

brug af farvestoffjernelse ved behandlingen af spildevand i overensstemmelse med kriterium 16a.

Brug af spindfarvning og/eller digital trykning er undtaget fra disse betingelser.

ii)

Flammehæmmere

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Produktet skal være beregnet til anvendelser, hvor det skal opfylde krav til brandbeskyttelse i ISO- eller EN-standarder eller medlemsstaternes regler og standarder for offentlige indkøb.

Produktet skal opfylde kravene til behandlingens holdbarhed (se kriterium 25).

H351 er undtaget med hensyn til anvendelse af antimontrioxidsynergist som bagsidebelægning på boligtekstiler.

Produktet skal være beregnet til anvendelser, hvor det skal opfylde krav til brandbeskyttelse i ISO- eller EN-standarder eller medlemsstaternes regler og standarder for offentlige indkøb.

I lokaler, hvor flammehæmmeren påføres tekstilproduktet, skal afgivelsen til luften ligger under en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering i otte timer på 0,50 mg/m3.

iii)

Optiske blegemidler

H411, H412, H413

Optiske blegemidler må kun anvendes i følgende tilfælde:

ved trykning med hvide farver

for at opnå lysere farver i uniformer og arbejdsbeklædning

som additiver i forbindelse med fremstilling af polyamid og polyester med genvundet indhold.

iv)

Vand-, smuds- og pletafvisende stoffer

H413

Det afvisende stof og nedbrydningsprodukterne heraf skal være let og/eller inherent bionedbrydelige og ikkebioakkumulerende i vandmiljøet, herunder i akvatiske sedimenter.

Produktet skal opfylde kravene til behandlingens holdbarhed (se kriterium 25).

Andre reststoffer, der kan findes på slutproduktet

v)

Hjælpekemikalier, herunder:

carriers,

udjævningsmidler (levelling agents),

dispergeringsmidler,

overfladeaktive stoffer,

fortykningsmidler og

bindemidler

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070

Ingredienser skal formuleres med henblik på anvendelse i automatiske doseringssystemer, og processerne skal være i overensstemmelse med standardarbejdsanvisninger.

Stoffer klassificeret med H311, H331 eller H317 (1B) må ikke findes på slutproduktet i koncentrationer på over 1,0 vægtprocent.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal indhente overensstemmelseserklæringer fra de enkelte indfarvnings-, tryknings- og efterbehandlingsproduktionsanlæg og, om nødvendigt, deres kemikalieleverandører. Hermed erklæres det, at følgende stoffer, når de anvendes i produktionsingredienser, og eventuelle andre stoffer, der giver produktet en bestemt funktion, og som måtte forblive på slutproduktet, ikke opfylder kriterierne for klassifikation svarende til en eller flere af de i tabel 5 anførte fareklassifikationer og risikosætninger:

biocider

farvestoffer og pigmenter

hjælpekemikalier: carriers, udjævningsmidler (levelling agents) og dispergeringsmidler

optiske blegemidler

fortykningsmidler, bindemidler og plastblødgøringsmidler til trykning

tværbindingsmidler (fra efterbehandling med henblik på at gøre tekstilstoffet strygelet/strygefrit og fra trykning)

flammehæmmere og synergister

vand-, smuds- og pletafvisende stoffer

blødgøringsmidler.

Når stoffer er undtaget i tabel 6, skal erklæringen specifikt identificere, hvilke stoffer der er undtaget, og indeholde dokumentation for, at betingelserne for undtagelsen er opfyldt.

Undtagelse v) Hjælpekemikalier kræver verifikation baseret på laboratorieprøvning af slutproduktet, hvis produktionsingredienserne indeholder stoffer med den pågældende fareklassifikation.

Følgende tekniske oplysninger skal fremlægges som dokumentation for erklæringen om klassifikation eller ikkeklassifikation for de enkelte stoffer:

i)

for stoffer, der ikke er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, eller som endnu ikke har en harmoniseret CLP-klassifikation: oplysninger, der opfylder kravene i bilag VII til forordningen

i)

for stoffer, der er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som ikke opfylder kravene til CLP-klassifikation: oplysninger baseret på REACH-registreringsdossieret, som bekræfter, at stoffet ikke skal klassificeres

iii)

for stoffer med en harmoniseret klassifikation eller stoffer, som producenten selv har klassificeret: sikkerhedsdatablade, hvis sådanne foreligger. Hvis der ikke foreligger sikkerhedsdatablade, eller hvis producenten selv har klassificeret stoffet, skal der fremlægges oplysninger, som er relevante for stoffernes fareklassifikation i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006

iv)

for blandinger: sikkerhedsdatablade, hvis sådanne foreligger. Hvis der ikke foreligger sikkerhedsdatablade, fremlægges beregningen af blandingens klassifikation i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008 sammen med oplysninger, der er relevante for blandingernes fareklassifikation i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006.

Sikkerhedsdatablade skal være udfyldt i overensstemmelse med anvisningerne i punkt 2, 3, 9, 10, 11 og 12 i bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Krav til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade). Ufuldstændige sikkerhedsdatablade skal suppleres af erklæringer fra kemikalieleverandørerne.

Kriterium 15. Energieffektivitet i forbindelse med vask, tørring og hærdning

Ansøgeren skal påvise, at den energi, der bruges ved vask, tørring og hærdning i forbindelse med indfarvning, trykning og efterbehandling af miljømærkede produkter, måles og sammenholdes som led i et energiledelsessystem eller et system for forvaltning af CO2-emissioner.

Derudover skal ansøgeren dokumentere, at produktionsanlæggene har implementeret et minimum af BAT-energieffektivitetsteknikker, jf. tabel 7 og tillæg 3 til denne afgørelse.

Tabel 7

Energieffektivitetsteknikker i forbindelse med vask, skylning og tørring

BAT-temaer

Produktionsmængde

< 10 ton/dag

> 10 ton/dag

1.

Generel energiledelse

To teknikker

Tre teknikker

2.

Vask og skylning

Én teknik

To teknikker

3.

Tørring og hærdning med spændrammer

Én teknik

To teknikker

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal indsamle rapporter fra energiledelsessystemer for de enkelte indfarvnings-, tryknings- og efterbehandlingsproduktionsanlæg. ISO 50001 eller tilsvarende systemer for energiledelse eller forvaltning af CO2-emissioner accepteres som dokumentation for energiledelsessystemet.

Den dokumentation, der kræves for implementering af BAT, skal som minimum omfatte billeder af anlægget, tekniske beskrivelser af de enkelte teknikker og vurderinger af de opnåede energibesparelser.

Kriterium 16. Behandling af emissioner til luft og vand

16a.   Udledning af spildevand fra vådbehandling

Spildevand, der udledes til miljøet, må højst indeholde 20 g COD pr. kg forarbejdet tekstil. Dette krav gælder de vævnings-, indfarvnings-, tryknings- og efterbehandlingsprocesser, der anvendes til fremstilling af produktet/produkterne. Kravet måles nedstrøms for spildevandsrensningsanlægget på anlægsområdet og/eller på det eksterne spildevandsanlæg, der modtager spildevand fra disse forarbejdningsanlæg.

Hvis spildevandet behandles på anlægsområdet og udledes direkte til overfladevand, skal det desuden opfylde følgende krav:

i)

en pH-værdi mellem 6,0 og 9,0 (medmindre recipientens pH-værdi ligger uden for dette interval)

ii)

en temperatur på under 35 oC (medmindre recipientens temperatur ligger over denne værdi).

Hvis det er nødvendigt at anvende farvefjernelse, jf. en betingelse for undtagelse i kriterium 14, skal følgende spektrale absorptionskoefficienter være opfyldt:

i)

436 nm (det gule område): 7 m-1

ii)

525 nm (det røde område): 5 m-1

iii)

620 nm (det blå område): 3 m-1

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge udførlig dokumentation og prøvningsrapporter baseret på ISO 6060 og ISO 7887, alt efter relevans, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises på grundlag af månedsgennemsnit i seks måneder forud for indgivelse af ansøgningen, samt en erklæring om, at kriteriet er opfyldt. Dataene skal dokumentere, at produktionsanlægget eller, hvis spildevandet behandles uden for anlægsområdet, rensningsanlægget opfylder kriterierne.

16b.   Emissioner til luften i forbindelse med tryknings- og efterbehandlingsprocesser

De samlede emissioner af organiske forbindelser som defineret i Rådets direktiv 1999/13/EF (7) fra tekstiltryknings- og tekstilefterbehandlingsproduktionsanlæg, der benyttes til fremstilling af det eller de miljømærkede produkter, må ikke overstige 100,0 mg C/Nm3.

Når der i forbindelse med overfladebehandling og tørring af tekstil er mulighed for genbrug af genvundne opløsningsmidler, er emissionsgrænseværdien 150,0 mg C/Nm3.

Efterbehandlingsprocesser omfatter termohærdning, overfladebehandling og imprægnering af tekstiler, herunder deres respektive tørringsfaciliteter (spændrammer).

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal dokumentere overensstemmelse med EN 12619 eller andre tilsvarende standarder. Der skal forelægges månedsgennemsnit for de samlede emissioner af organiske forbindelser fra produktionsanlæg for mindst seks måneder forud for indgivelse af ansøgningen. Når genvundne opløsningsmidler genbruges, skal der forelægges overvågningsdata som dokumentation for, at disse systemer er i funktion.

4.   BRUGSEGNETHEDSKRITERIER

Kriterierne i dette afsnit gælder for metervarer og strikvarer i mellemleddet og for slutproduktet.

Kriterium 17. Dimensionsændring under vask og tørring

Dimensionsændringerne under vask og tørring ved temperaturer og forhold for henholdsvis husholdningsvask og industriel vask må ikke overstige værdierne i tabel 8.

Tabel 8

Tolereret dimensionsændring under vask og tørring

Tekstilprodukt eller materialetype

Dimensionsændring under vask og tørring

Strikkede stoffer

± 4,0 %

Groft strik

± 6,0 %

Interlock

± 5,0 %

Vævede stoffer:

 

Bomuld og bomuldsblandinger

Uldblandinger

Syntetiske fibre

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Sokker og trikotagevarer

± 8,0 %

Badelinned, herunder håndklædefrottéstof og fintstrikket rib

± 8,0 %

Vævet polstring, der kan tages af og vaskes — Gardiner og møbelstof

± 2,0 %

Madrasbolster

± 3,0 %

Fiberdug (non-woven)

 

Madrasbolster

Alle andre metervarer

± 5,0 %

± 6,0 %

Dette kriterium gælder ikke:

a)

fibre eller garn

b)

produkter, der tydeligt er mærket »kun kemisk rensning« eller tilsvarende

c)

møbelstoffer, som ikke kan tages af og vaskes.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge prøvningsrapporter i henhold til de standarder, der er relevante for produktet.

For husholdningsvask anvendes EN ISO 6330 kombineret med EN ISO 5077 som følger: Vask tre gange ved den temperatur, der angives på produktet, med tumbletørring efter hver vask.

For industriel vask anvendes ISO 15797 kombineret med EN ISO 5077 ved mindst 75 °C eller som angivet i standarden for kombinationen af fibre og blegemiddel. Tørring som angivet på produktets mærkning.

Alternativt anvendes EN ISO 6330 kombineret med EN 25077 for madrasbolster, der kan tages af og vaskes. Standardforholdene skal være vask ved 3A (60 °C) og tørring C (fladtørring), medmindre andet fremgår af produktets mærkning.

Kriterium 18. Vaskeægthed

Vaskeægtheden skal være mindst note 3-4 for farveændring og mindst note 3-4 for afsmitning.

Dette kriterium gælder ikke for produkter, der tydeligt er mærket »kun kemisk rensning« eller tilsvarende (for så vidt det pågældende produkt normalt mærkes på denne måde), for hvide produkter, for produkter, der hverken er farvede eller trykte, eller for ikke-vaskbare møbelstoffer.

Vurdering og verifikation : For husholdningsvask skal ansøgeren fremlægge prøvningsrapporter baseret på følgende prøvningsmetode: ISO 105 C06 (en enkelt vask ved den temperatur, der er angivet på produktet, med perboratvaskemiddel).

For industriel vask anvendes ISO 15797 kombineret med ISO 105 C06 ved mindst 75 °C eller som angivet i standarden for kombinationen af fibre og blegemiddel.

Kriterium 19. Svedægthed (sur og basisk)

Svedægtheden (sur og basisk) skal være mindst note 3-4 (farveændring og afsmitning). Note 3 er dog tilladt, når stoffet både er mørkt farvet (standarddybde > 1/1) og fremstillet af genvunden uld. Dette kriterium gælder ikke for hvide produkter, for produkter, der hverken er farvede eller trykte, møbelstoffer, gardiner eller tilsvarende tekstiler bestemt til boligindretning.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport baseret på brug af følgende prøvningsmetode: ISO 105 E04 (sur og basisk, sammenligning med multifiberstof).

Kriterium 20. Våd gnideægthed

Våd gnideægthed skal mindst være note 2-3. Note 2 tillades dog for indigofarvet denim.

Dette kriterium gælder ikke for hvide produkter eller for produkter, der hverken er farvede eller trykte.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport baseret på brug af følgende prøvningsmetode: ISO 105 X12.

Kriterium 21. Tør gnideægthed

Tør gnideægthed skal mindst være note 4. Note 3-4 tillades dog for indigofarvet denim.

Dette kriterium gælder ikke for hvide produkter, for produkter, der hverken er farvede eller trykte, eller for gardiner eller tilsvarende tekstiler bestemt til boligindretning.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport baseret på brug af følgende prøvningsmetode: ISO 105 X12.

Kriterium 22. Lysægthed

Lysægtheden skal være mindst note 5 for stoffer, der er bestemt til møbler, gardiner eller forhæng. For alle andre produkter skal lysægtheden mindst være note 4.

Note 4 tillades dog, når stoffer, der er bestemt til møbler, gardiner eller forhæng, både er let farvede (standarddybde < 1/12) og består af blandinger med mere end 20 % uld eller andre keratinfibre eller af blandinger med mere end 20 % hør eller andre bastfibre.

Dette krav gælder ikke for madrasbolster, madrasovertræk og undertøj.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport baseret på brug af følgende prøvningsmetode: ISO 105 B02.

Kriterium 23. Rengøringsartiklers vaskebestandighed og absorptionsevne

Rengøringsartikler skal være vaskebestandige og absorberende i henhold til de relevante prøvningsparametre i tabel 9 og 10. Prøvningen af absorptionsevne gælder ikke produkter bestående af snoet garn.

Tabel 9

Værdier og parametre for rengøringsartiklers vaskebestandighed

Tekstilrengøringsartikel eller materialetype

Antal vaske

Temperatur

EN ISO 6630 prøvningsreference

Vævede produkter og produkter af fiberdug (non-woven) til våd rengøring

80

40 °C

Metode 4N

Mikrofiberprodukter til aftørring af støv

200

40 °C

Metode 4N

Produkter fremstillet af genvundne tekstilfibre

20

30 °C

Metode 3G

Mopper til gulvvask

200

60 °C

Metode 6N

Klude til gulvvask

5

30 °C

Metode 3G


Tabel 10

Værdier og parametre for rengøringsartiklers absorptionsevne

Tekstilrengøringsartikel eller materialetype

Væskeabsorptionstid

Produkter fremstillet af genvundne tekstilfibre

≤ 10 sek.

Mikrofiberprodukter til rengøring af overflader og gulve

≤ 10 sek.

Vævede produkter og produkter af fiberdug (non-woven) til våd rengøring

≤ 10 sek.

Produkter til gulvvask

≤ 10 sek.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport, hvor den relevante af følgende prøvningsmetoder er anvendt: EN ISO 6330 eller EN ISO 9073-6. Prøvning i henhold til EN ISO 6330 foretages med type A-vaskemaskine for alle produkter og materialer.

Kriterium 24. Metervarers pilling- og slidbestandighed

Fiberdug (non-woven) og strikkede beklædningsgenstande, tilbehør og tæpper af uld, uldblandinger og polyester (herunder fleece) skal være pillingbestandige med et niveau på mindst 3.

Vævede bomuldsstoffer til beklædningsgenstande skal være pillingbestandige med et niveau på mindst 3. Strømpebukser og leggings fremstillet af polyamid skal være pillingbestandige med et niveau på mindst 2.

Vurdering og verifikation: : Ansøgeren skal fremlægge prøvningsrapporter, hvor den mest relevante af følgende prøvningsmetoder i forhold til substratet er anvendt:

strikvarer og fiberdug (non-woven): ISO 12945-1 Beholdermetode

vævede stoffer: ISO 12945-2 Martindale-metode.

Kriterium 25. Behandlingers holdbarhed

Efterbehandlinger, behandlinger og additiver, der gør tekstilproduktet vand-, olie- og pletafvisende, flammehæmmende eller strygelet/strygefrit (også kaldet krølfrit eller permanent press), når det er i brug, skal være holdbare i henhold til værdierne og parametrene i underkriterium 25a, 25b og 25c.

Hvad angår vand-, olie- og pletafvisende stoffer, skal forbrugerne have vejledning i, hvordan holdbarheden af produktets efterbehandling sikres.

Tekstilfibre, metervarer og membraner, der giver slutproduktet iboende funktionelle egenskaber, er undtaget fra disse krav.

Vurdering og verifikation : For produkter med iboende egenskaber skal ansøgeren fremlægge prøvningsrapporter, som dokumenterer sammenlignelig eller forbedret ydeevne sammenlignet med alternativer, der kan påføres som efterbehandlingsmidler.

25a.   Vand-, olie- og pletafvisende funktioner

Vandafvisende midler skal bevare en funktionsdygtighed på 80 ud af 90 efter 20 husholdningsvaske og tumbletørringer ved 40 °C eller efter 10 industrielle vaske og tumbletørringer ved mindst 75 °C.

Olieafvisende midler skal bevare en funktionsdygtighed på 3,5 ud af 4,0 efter 20 husholdningsvaske og tumbletørringer ved 40 °C eller efter 10 industrielle vaske og tumbletørringer ved mindst 75 °C.

Pletafvisende stoffer skal bevare en funktionsdygtighed på 3,0 ud af 5,0 efter 20 husholdningsvaske og tumbletørringer ved 40 °C eller efter 10 industrielle vaske og tumbletørringer ved mindst 75 °C.

Temperaturer for industriel vask kan reduceres til 60 °C for beklædningsgenstande med tapede sømme.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge rapporter om prøvninger udført i henhold til følgende standarder, alt efter hvilket produkt der er tale om:

for alle produkter: husholdningsvask ISO 6330 eller industriel vask ISO 15797 kombineret med:

vandafvisende stoffer: ISO 4920

olieafvisende stoffer: ISO 14419

pletafvisende stoffer: ISO 22958.

25b.   Flammehæmmende egenskaber

Vaskbare produkter skal bevare deres funktionsdygtighed efter 50 industrielle vaske og tumbletørringer ved mindst 75 °C. Ikkevaskbare produkter skal bevare deres funktionsdygtighed efter en gennemvædningsprøvning.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge rapporter om prøvninger udført i henhold til følgende standarder, alt efter hvilket produkt der er tale om:

for husholdningsvaske ISO 6330 eller industrielle vaske EN ISO 10528, begge kombineret med EN ISO 12138. Hvis tekstilet ikke kan tages af: BS 5651 eller ækvivalent standard.

25c.   Strygelet/strygefrit (også kaldet krølfrit eller permanent press)

Naturfiberprodukter skal opnå en tekstilglathedsgrad på SA-3, og blandede naturfiber- og kunstfiberprodukter en tekstilglathedsgrad på SA-4 efter 10 husholdningsvaske og tumbletørringer ved 40 °C.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge rapporter om prøvninger udført i henhold til ISO 7768-prøvningsmetoden for bedømmelse af overfladers udseende med hensyn til krøl efter vask og tørring.

5.   VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR

Kriterierne i dette afsnit gælder CMT-faserne i fremstillingen af tekstilprodukter.

Kriterium 26. Grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen

Ansøgerne sikrer, at de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen som beskrevet i ILO's (International Labour Organisation) grundlæggende arbejdsstandarder, FN's Global Compact-initiativ og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder overholdes af alle CMT-produktionsanlæg, der anvendes i fremstillingen af licensproduktet/licensprodukterne. Med henblik på verifikation henvises der til følgende af ILO's grundlæggende arbejdsstandarder:

029

Tvangsarbejde

087

Foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig

098

Retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger

100

Ligeløn

105

Afskaffelse af tvangsarbejde

111

Forskelsbehandling (med hensyn til beskæftigelse og erhverv)

155

Arbejdstagernes sundhed og sikkerhed

138

Mindstealder

182

Afskaffelse af de værste former for børnearbejde.

De CMT-produktionsanlæg, der anvendes til fremstillingen af slutproduktet, skal underrettes om disse standarder.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal kunne dokumentere, at han/hun har verificeret tredjeparters overholdelse, med uafhængig verifikation eller dokumentation, herunder revisorers besøg på stedet under verifikationsprocessen i forbindelse med miljømærkningen af CMT-produktionsanlæg i forsyningskæden for deres licensprodukter. Det skal ske i forbindelse med ansøgningen og efterfølgende i licensperioden, hvis der tilføjes nye produktionsanlæg.

Kriterium 27. Begrænsninger for sandblæsning af denim

Det er ikke tilladt at bruge manuel og mekanisk sandblæsning med henblik på at opnå en slidt denimoverflade.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremsende oplysninger om alle de produktionsanlæg, der bruges til at fremstille miljømærkede denimprodukter, samt dokumentation og billeder af de alternative processer, der anvendes for at opnå en slidt denimoverflade.

Kriterium 28. Oplysninger på EU-miljømærket

Til indsættelse i miljømærkets valgfrie boks kan der vælges blandt følgende tekster:

Mere bæredygtig fiberproduktion (eller en tekst valgt fra tabel 11 nedenfor)

Mindre forurenende produktionsprocesser

Begrænsning af farlige stoffer

Holdbarhedsprøvet

Tabel 11

Tekst, der må anføres ved siden af miljømærket, afhængigt af produktindholdet

Anvendte fibre

Varespecifikation

Tekst, der må påføres

Bomuldsfibre

Produktets indhold er over 50 % økologisk.

Fremstillet af xx % økologisk bomuld

Produktets indhold er over 95 % økologisk.

Fremstillet af økologisk bomuld

Over 70 % af indholdet i dette produkt er dyrket i henhold til IPM-principper.

Bomuld dyrket med færre pesticider

Regenererede cellulosefibre

Produktet er fremstillet af over 25 % certificeret bæredygtig fibermasse.

Produktet er fremstillet af xx % træ fra bæredygtige skove.

Produktet er fremstillet af over 95 % certificeret bæredygtig fibermasse.

Produktet er fremstillet af træ fra bæredygtige skove.

Polyamid

Produktet er fremstillet af over 20 % genvundet indhold.

Produktet er fremstillet af xx % genvundet nylon.

Produktet er fremstillet af over 95 % genvundet indhold.

Produktet er fremstillet af genvundet nylon.

Polyester

Produktet er fremstillet af over 50 % genvundet indhold.

Produktet er fremstillet af xx % genvundet polyester.

Produktet er fremstillet af over 95 % genvundet indhold.

Produktet er fremstillet af genvundet polyester.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal indlevere en prøve på produktemballagen, hvor mærket er vist, samt en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(6)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelse fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1).

Tillæg 1

EU-MILJØMÆRKEDE TEKSTILPRODUKTER — LISTE OVER STOFFER, HVIS ANVENDELSE ER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER

Listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, består af begrænsninger, der finder anvendelse på følgende produktionsfaser i forsyningskæden for tekstilprodukter:

a)

spinding af fibre og garn

b)

blegning og forbehandling

c)

farverier

d)

trykningsprocesser

e)

efterbehandlingsprocesser

f)

alle produktionsfaser

g)

slutproduktet.

En række begrænsninger under g) finder også anvendelse på slutproduktet, som kan være underlagt krav om analytisk prøvning.

a)   Begrænsninger for spinding og vævning af fibre og garn

Kategori af stoffer

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikationskrav

i)

Slettepræparater, som anvendes til fibre og garn

Anvendelsesområde:

Spindeprocesser

Mindst 95 % (tørvægt) af produktets bestanddele skal være let bionedbrydelige.

Beregningen baseres altid på summen af de enkelte bestanddele.

Let bionedbrydelig:

70 % nedbrydning af opløst organisk kulstof efter 28 dage

eller

60 % af det maksimale teoretiske oxygenforbrug eller den maksimale teoretiske kuldioxidmængde efter 28 dage

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren baseret på OECD- eller ISO-prøvningsresultater

Prøvningsmetode:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C

(2) OECD 301 D

ISO 10708

OECD 301 E

OECD 301 F, ISO 9408

ii)

Additiver til spindeopløsninger, additiver til spinding og præparater til spinding (inklusive karteolier, spinfinish og smøremidler)

Anvendelsesområde:

Primære spindeprocesser

Mindst 90 % (tørvægt) af produktets bestanddele skal være let bionedbrydelige, inherent bionedbrydelige eller eliminerbare i spildevandsrensningsanlæg.

Beregningen baseres altid på summen af de enkelte bestanddele.

Let bionedbrydelig:

Se definition under a), ii).

Inherent bionedbrydelig:

70 % nedbrydning af opløst organisk kulstof efter 28 dage

eller

60 % af det maksimale teoretiske oxygenforbrug eller den maksimale teoretiske kuldioxidmængde efter 28 dage

Eliminerbarhed:

80 % nedbrydning af opløst organisk kulstof efter 28 dage

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren baseret på OECD- eller ISO-prøvningsresultater

Prøvningsmetode:

Se a), ii), for prøvning for let bionedbrydelighed. Prøvning for inherent bionedbrydelighed, der accepteres:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C

Prøvning for eliminerbarhed: OECD 303 A/B, ISO 11733

b)   Begrænsninger for blegning

Kategori af stoffer

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikationskrav

Blegning af garn, metervarer og slutprodukter

Anvendelsesområde:

Alle fibertyper

Der må ikke anvendes chlorholdige midler til blegning af garn, metervarer, strikkede paneler og slutprodukter. Dette krav gælder dog ikke regenererede cellulosefibre.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring om, at der ikke anvendes chlorholdige stoffer, for de enkelte produktionsled

c)   Begrænsninger for farverier

Kategori af stoffer

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikationskrav

i)

Halogenerede carriers

Anvendelsesområde:

Polyester, polyester/uldblandinger, akryl og polyamid, når der anvendes dispersionsfarvestoffer

Halogenerede carriers må ikke benyttes til indfarvning af syntetiske fibre og metervarer eller polyester/uld-blandinger.

Eksempler på carriers er 1,2-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, chlorphenoxyethanol.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes halogenerede carriers, samt sikkerhedsdatablade

ii)

Azofarvestoffer

Anvendelsesområde:

Anvendelse af farvestoffer fra tillæg 2 på akryl, bomuld, polyamid, uldfibre, strikvarer og metervarer

Der må ikke benyttes azofarvestoffer, som kan spaltes til aromatiske aminer, der vides at være kræftfremkaldende.

Tillæg 2 indeholder en liste over arylaminer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, og en vejledende liste over azofarvestoffer, der kan spaltes til disse arylaminer. Sidstnævnte bør bruges som en vejledende liste over farvestoffer, der ikke må benyttes. Grænseværdien for arylaminer gælder slutproduktet.

30 mg/kg pr. amin (1)

Verifikation:

Prøvningen af slutproduktet skal ske som angivet.

Prøvningsmetode:

EN 14362-1 og -3

iii)

CMR-farvestoffer

Anvendelsesområde:

Alle produkter

Der må ikke benyttes kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske farvestoffer.

Tillæg 2 indeholder en liste over CMR-farvestoffer, der ikke må benyttes.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes CMR-farvestoffer, samt sikkerhedsdatablade

iv)

Potentielt sensibiliserende farvestoffer

Anvendelsesområde:

polyester, — akryl, — polyamid

Elastiske eller strækbare beklædningsgenstande og undertøj, der er i berøring med huden

Der må ikke benyttes potentielt sensibiliserende farvestoffer.

Tillæg 2 indeholder en liste over sensibiliserende farvestoffer, der ikke må benyttes.

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes potentielt sensibiliserende farvestoffer, samt sikkerhedsdatablade

v)

Chrombejdsefarvestoffer

Anvendelsesområde:

Uld, polyamid

Der må ikke benyttes chrombejdsefarvestoffer.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes chrombejdsefarvestoffer, samt sikkerhedsdatablade

vi)

Metalkompleksfarvestoffer

Anvendelsesområde:

Polyamid, uld, cellulosefibre

Metalkompleksfarvestoffer baseret på kobber, chrom eller nikkel må kun benyttes til indfarvning af:

uldfibre

polyamidfibre

blandinger af uld og/eller polyamid med regenererede cellulosefibre.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes metalkompleksfarvestoffer, samt sikkerhedsdatablade

d)   Begrænsninger for trykningsprocesser

Trykning

i)

Farvestoffer og pigmenter

Farvestoffer og pigmenter, der anvendes til trykning af miljømærkede tekstiler, skal overholde de begrænsninger, der gælder for farverier (afsnit c i dette tillæg).

Se begrænsninger for farverier (afsnit c)

Verifikation:

Som angivet for farverier

ii)

Trykpasta

Anvendelsesområde:

Når der anvendes tryk

Trykpasta må ikke indeholde mere end 5 % flygtige organiske forbindelser (VOC). Det kan være:

alifatiske kulbrinter (C10-C20)

monomerer som f.eks. acrylater, vinylacetat, styren

monomerer som f.eks. akrylonitril, akrylamid, butadien

alkoholer, estere, polyoler

formaldehyd

estere af phosphorsyre

benzen som urenhed i højere kulbrinter

ammoniak (fx. nedbrydning af urinstof, biuretreaktion).

< 5,0 vægtprocent VOC-indhold

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren om, at der ikke er anvendt trykning,

eller

Erklæring fra trykkeriet samt sikkerhedsdatablade og/eller beregninger for trykpastaen

iii)

Plastisol-bindemidler

Anvendelsesområde:

Når der anvendes tryk

Der må ikke benyttes plastisoladditiver i bindemidler til trykning, herunder PVC og phthalater, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren om, at der ikke er anvendt trykning,

eller

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes plastisoladditiver, samt sikkerhedsdatablade

e)   Begrænsninger for efterbehandlingsprocesser

Efterbehandlings- og behandlingsmidler og additiver, som giver produktet en funktion

i)

Efterbehandlingsmidler med biocider med henblik på at give slutproduktet biocide egenskaber

Anvendelsesområde:

Alle produkter

Fibre, metervarer eller slutprodukter må ikke tilføres biocider med henblik på at give dem biocide egenskaber.

Almindelige eksempler er triclosan, nanosølv, organiske zinkforbindelser, organiske tinforbindelser, dichlorphenyl(ester)forbindelser, benzimidazolderivater og isothiazolinoner.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren om, at der ikke anvendes efterbehandlingsmidler med biocider

ii)

Behandling mod filtning og krympning

Anvendelsesområde:

Når en sådan behandling anvendes

Halogenerede midler eller præparater må kun anvendes på kartet uld og løs, vasket uld.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra uldforarbejdningsvirksomheder om, at der ikke anvendes halogenerede midler

iii)

Vand-, plet- og olieafvisende behandlingsmidler

Anvendelsesområde:

Når sådanne midler benyttes for at give den pågældende funktion

Der må ikke benyttes fluorholdige vand-, plet- og olieafvisende behandlingsmidler. Dette omfatter perfluorholdige og polyfluorholdige behandlingsmidler.

Ikkefluorholdige behandlingsmidler skal være let bionedbrydelige og ikkebioakkumulerende i vandmiljøet, herunder i akvatisk sediment. De skal desuden opfylde kriterium 25a om brugsegnethed.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra efterbehandlingsvirksomheder om, at der ikke anvendes fluorholdige vand-, plet- og olieafvisende behandlingsmidler, samt sikkerhedsdatablade for de benyttede behandlingsmidler.

Prøvningsmetode:

Ikke relevant

iv)

Flammehæmmere

Anvendelsesområde:

Når sådanne midler anvendes og som angivet for synergister

Følgende flammehæmmere må ikke anvendes:

HBCDD — Hexabromcyclododecan

PeBDE — Pentabromdiphenylether

OcBDE — Octabromidiphenylether

DecaBDE — Decabromdiphenylether

PBBs — Polybromerede biphenyler

TEPA — Tris(aziridinyl)phosphinoxid

TRIS — Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat

TCEP — Tris(2-chlorethyl)phosphat

Paraffin, C10-C13, chloreret (SCCP)

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring om, at der ikke anvendes flammehæmmere af denne type, samt sikkerhedsdatablade

Antimontrioxidsynergist (H351) er undtaget, når den anvendes som bagsidebelægning på boligtekstiler, under forudsætning af, at produktet kræves at være flammehæmmende, og at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering ikke overskrides.

Gennemsnitsemissionsgrænseværdi for otte timer (pr. skiftehold) på 0,50 mg/m3

Verifikation:

Efterbehandlingsvirksomheden fremlægger overvågningsdata, når der anvendes antimontrioxid.

f)   Begrænsninger for alle produktionsfaser

Særligt problematiske stoffer

i)

Stoffer, der er opført på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA's) kandidatliste

Anvendelsesområde

Alle produkter

Særligt problematiske stoffer, der i henhold til artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) opfylder kriterierne i samme forordnings artikel 57 og er opført på den kandidatliste med henblik på eventuel optagelse i REACH-forordningens bilag XIV (»kandidatlisten«), der er gældende på ansøgningstidspunktet, må ikke være til stede i slutproduktet, hvad enten det er for at give slutproduktet en bestemt funktion, og/eller de bevidst er anvendt under forskellige produktionsfaser, medmindre der er indrømmet en undtagelse.

Den aktuelle kandidatliste kan findes på:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i dette kriterium, for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på den liste, der er omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som findes i en artikel eller i en homogen del af en kompleks artikel i koncentrationer på over 0,10 %.

Ikke relevant

Verifikation:

Overensstemmelseserklæring fra samtlige produktionsled og deres kemikalieleverandører

Overfladeaktive stoffer, blødgøringsmidler og kompleksdannere

ii)

Alle overfladeaktive stoffer, blødgøringsmidler og kompleksdannere

Anvendelsesområde:

Alle vådprocesser

Mindst 95 vægtprocent af alle blødgøringsmidler, kompleksdannere og overfladeaktive stoffer skal være:

let bionedbrydelige under aerobe forhold eller

inherent bionedbrydelige og/eller

eliminerbare i spildevandsrensningsanlæg.

Den seneste revision af databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database) bør anvendes som reference for bionedbrydelighed:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_da.pdf

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren samt sikkerhedsdatablade og/eller OECD- eller ISO-prøvningsresultater

Prøvningsmetode:

Se slette- og spindemidler (tillæg 1, a), i/ii)).

iii)

Nonioniske og kationiske overfladeaktive stoffer

Anvendelsesområde:

Alle vådprocesser

Alle nonioniske og kationiske overfladeaktive stoffer skal også være let bionedbrydelige under anaerobe forhold.

Databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database) bør anvendes som reference for bionedbrydelighed:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_da.pdf

Ikke relevant

Verifikation:

Sikkerhedsdatablade og/eller erklæring fra kemikalieleverandøren samt OECD- eller ISO-prøvningsresultater

Prøvningsmetode:

EN ISO 11734, ECETOC nr. 28, OECD 311

Hjælpekemikalier

iv)

Hjælpekemikalier anvendt i præparater eller blandinger

Anvendelsesområde:

Alle produkter

Følgende stoffer må ikke benyttes i præparater eller -blandinger, der anvendes til tekstiler, og er underlagt grænseværdier for tilstedeværelse af stoffer i slutproduktet:

 

Nonylphenol, blanding af isomere 25154-52-3

 

4-Nonylphenol 104-40-5

 

4-Nonylphenol, forgrenet 84852-15-3

 

Octylphenol 27193-28-8

 

4-Octylphenol 1806-26-4

 

4-tert-Octylphenol 140-66-9

 

Alkylphenolethoxylater (APEO) og derivater deraf:

 

Polyoxyethylenoctylphenol 9002-93-1

 

Polyoxyethylennonylphenol 9016-45-9

 

Polyoxyethylen-p-nonylphenol 26027-38-3

25 mg/kg samlet indhold

Verifikation:

Prøvningen af slutproduktet skal ske som angivet for alkylphenoler.

Prøvningsmetode:

Ekstraktion med opløsningsmidler fulgt af væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS)

 

Følgende stoffer må ikke benyttes i tekstilpræparater eller -blandinger:

 

bis(hydrogeneret talgalkyl)dimethylammoniumchlorid (DTDMAC)

 

distearyldimethylammoniumchlorid (DSDMAC)

 

di(hærdet talg)dimethylammoniumchlorid (DHTDMAC)

 

ethylendiamintetraacetat (EDTA)

 

diethylentriaminpentaacetat (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

 

1-methyl-2-pyrrolidon

Nitrilotrieddikesyre (NTA)

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandørerne i samtlige produktionsled om, at de forbudte stoffer ikke anvendes, samt sikkerhedsdatablade

g)   Begrænsninger for slutproduktet

i)

Særligt problematiske stoffer på kandidatlisten, der er undtaget

Anvendelsesområde:

Elastan, akryl

N,N-dimethylacetamid (127-19-5)

Følgende grænseværdier gælder for slutprodukter, der indeholder elastan og akryl:

 

Verifikation:

Prøvning af slutproduktet

Prøvnings-metode:

Ekstraktion med opløsningsmidler, gaskromatografi-massespektrometri (GC-MS) eller væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS)

Produkter til spædbørn og småbørn under 3 år

0,001 vægtprocent

Produkter, som er i direkte berøring med huden

0,005 vægtprocent

Beklædningsgenstande med begrænset berøring med huden og boligtekstiler

0,005 vægtprocent

ii)

Formaldehydrester

Anvendelsesområde:

Alle produkter Der gælder særlige betingelser for beklædningsgenstande, som er efterbehandlet for at gøre tekstilstoffet strygelet/strygefrit (også kaldet krølfrit eller permanent press).

Følgende grænseværdier gælder for formaldehydrester fra efterbehandling med henblik på at gøre tekstilstoffet strygelet/strygefrit:

 

Verifikation:

Prøvning af slutprodukter, som er behandlet for at gøre tekstilstoffet strygelet/

strygefrit. For alle andre produkter kræves der en erklæring om, at der ikke anvendes formaldehydrester

Prøvningsmetode:

EN ISO 14184-1

Produkter til spædbørn og småbørn under 3 år

16 ppm

Produkter, som er i direkte berøring med huden

16 ppm

Beklædningsgenstande med begrænset berøring med huden og boligtekstiler

75 ppm

iii)

Biocider til beskyttelse af tekstiler under transport og opbevaring

Anvendelsesområde:

Alle produkter

Kun biocider, der er tilladt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 528/2012 (3), må benyttes. Ansøgere henvises til den mest aktuelle liste over tilladte biocider:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Følgende specifikke biocider er underlagt begrænsninger:

Chlorphenoler (og salte og estere heraf)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Organiske tinforbindelser, herunder TBT, TPhT, DBT og DOT

Dimethylfumarat (DMFu)

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring om, at der ikke anvendes ikketilladte biocider forud for transport og opbevaring, samt sikkerhedsdatablade

iv)

Ekstraherbare metaller

Anvendelsesområde:

Alle produkter, dog gælder der andre grænseværdier for spædbørn og småbørn under 3 år

Følgende grænseværdier gælder for produkter til spædbørn og småbørn under 3 år:

mg/kg

Verifikation:

Prøvning af slutproduktet

Prøvningsmetode:

Ekstraktion — EN ISO 105-E04-2013 (sved ægthed (sur))

Detektion — ICP-MS eller ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsen (As)

0,2

Cadmium (Cd)

0,1

Chrom (Cr)

 

Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

1,0

Alle andre tekstiler

0,5

Cobalt (Co)

1,0

Kobber (Cu)

25,0

Bly (Pb)

0,2

Nikkel (Ni)

 

Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

1,0

Alle andre tekstiler

0,5

Kviksølv (Hg)

0,02

Følgende grænseværdier gælder for alle andre produkter, herunder boligtekstiler:

mg/kg

Verifikation:

Prøvning af slutproduktet

Prøvningsmetode:

Ekstraktion — DIN EN ISO 105-E04-2013 (sved ægthed (sur))

Detektion — ICP-MS eller ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsen (As)

1,0

Cadmium (Cd)

0,1

Chrom (Cr)

 

Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

2,0

Alle andre tekstiler

1,0

Cobalt (Co)

 

Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

4,0

Alle andre tekstiler

1,0

Kobber (Cu)

 

Bly (Pb)

50,0

Nikkel (Ni)

1,0

Kviksølv (Hg)

1,0

0,02

v)

Belægninger, laminater og membraner

Anvendelsesområde:

Når sådanne indgår i tekstilstrukturer.

Polymerer må ikke indeholde følgende phthalater:

DEHP (bis-(2-ethylhexyl)-phthalat)

BBP (butylbenzylphthalat)

DBP (dibutylphthalat)

DMEP (bis-2-methoxyethyl)phthalat

DIBP (diisobutylphthalat)

DIHP (di-C6-8-forgrenede alkylphthalater)

DHNUP (di-C7-11-forgrenede alkylphthalater)

DHP (di-n-hexylphthalat)

Samlet indhold på 0,10 vægt-procent

Verifikation:

Erklæring fra polymerfabrikanten om, at de pågældende phthalater ikke anvendes, samt sikkerhedsdatablade for de blødgøringsmidler, der anvendes i blandingen. Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, kan der stilles krav om prøvning.

Prøvningsmetode:

EN ISO 14389

Fluorpolymermembraner og -laminater kan anvendes til udendørsbeklædning og teknisk udendørsbeklædning. De må ikke fremstilles af perfluoroktansyre (PFOA) eller højere homologe stoffer som defineret af OECD.

 

Verifikation:

Overensstemmelseserklæring fra membran-eller laminatfabrikanten, hvad angår polymerproduktionen

vi)

Tilbehør som knapper, nitter og lynlåse

Anvendelsesområde:

Når de indgår i beklædningsstrukturer.

For tilbehør af metal:

 

Verifikation:

Prøvning af sammensætningen af metalbestanddelene

Prøvningsmetoder:

For nikkelmigration

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

For andre metaller

Detektion — GC-ICP-MS

En migrationsgrænse finder anvendelse på metallegeringer, der indeholder nikkel, og som er i direkte og langvarig berøring med huden.

Nikkel 0,5 μg/cm2/uge

Derudover skal der foretages prøvning af tilstedeværelsen af følgende metaller, for hvilke følgende grænseværdier er gældende:

 

Bly (Pb)

90 mg/kg

Cadmium (Cd)

 

produkter til spædbørn og småbørn under 3 år:

50 mg/kg

alle andre produkter, herunder boligtekstiler:

100 mg/kg

Chrom (Cr) i tilfælde af forkromning

60 mg/kg

Kviksølv (Hg)

60 mg/kg

Følgende phthalater må ikke benyttes i tilbehør af plast:

DEHP (bis-(2-ethylhexyl)-phthalat)

BBP (butylbenzylphthalat)

DBP (dibutylphthalat)

DMEP (bis-2-methoxyethyl)phthalat

DIBP (diisobutylphthalat)

DIHP (di-C6-8-forgrenede alkylphthalater)

DHNUP (di-C7-11-forgrenede alkylphthalater)

DHP (di-n-hexylphthalat)

Følgende phthalater må ikke benyttes i børnetøj, hvor der er en risiko for, at tilbehøret bliver puttet i munden, f.eks. lynlåsgreb:

DINP (diisononylphthalat)

DIDP (di-isodecylphthalat)

DNOP (di-n-octylphthalat)

Ikke relevant

Verifikation:

Der skal fremlægges sikkerhedsdatablade for plast-blandingen.


(1)  Der skal træffes foranstaltninger mod falske positive resultater for 4-aminoazobenzen.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

Tillæg 2

BEGRÆNSNINGER FOR FARVESTOFFER

a)   Kræftfremkaldende aromatiske aminer

Arylamin

CAS-nr.

4-aminodiphenyl

92-67-1

benzidin

92-87-5

4-chlor-o-toluidin

95-69-2

2-naphthylamin

91-59-8

o-amino-azotoluen

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-chloranilin

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

4,4′-diaminodiphenylmethan

101-77-9

3,3'-dichlorbenzidin

91-94-1

3,3'-dimethoxybenzidin

119-90-4

3,3'-dimethylbenzidin

119-93-7

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethan

838-88-0

p-cresidin

120-71-8

4,4'-methylen-bis-(2-chloranilin)

101-14-4

4,4'-oxydianilin

101-80-4

4,4'-thiodianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diaminotoluen

95-80-7

2,4,5-trimethylanilin

137-17-7

4-aminoazobenzen

60-09-3

o-anisidin

90-04-0

2,4-xylidin

95-68-1

2,6-xylidin

87-62-7

b)   Vejledende liste over farvestoffer, der kan spaltes til kræftfremkaldende aromatiske aminer

Dispersionsfarvestoffer

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basiske farvestoffer

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Sure farvestoffer

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Direkt-farvestoffer

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8:1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

c)   Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske farvestoffer og potentielt sensibiliserende farvestoffer

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske farvestoffer

CI Acid Red 26

CI Direct Black 38

CI Disperse Blue 1

CI Basic Red 9

CI Direct Blue 6

CI Disperse Orange 11

CI Basic Violet 14

CI Direct Red 28

CI Disperse Yellow 3

Potentielt sensibiliserende dispersionsfarvestoffer

CI Disperse Blue 1

CI Disperse Blue 124

CI Disperse Red 11

CI Disperse Blue 3

CI Disperse Brown 1

CI Disperse Red 17

CI Disperse Blue 7

CI Disperse Orange 1

CI Disperse Yellow 1

CI Disperse Blue 26

CI Disperse Orange 3

CI Disperse Yellow 3

CI Disperse Blue 35

CI Disperse Orange 37

CI Disperse Yellow 9

CI Disperse Blue 102

CI Disperse Orange 76

CI Disperse Yellow 39

CI Disperse Blue 106

CI Disperse Red 1

CI Disperse Yellow 49

Tillæg 3

BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIKKER INDEN FOR ENERGIEFFEKTIVITET I FORBINDELSE MED VASK, TØRRING OG HÆRDNING

Område

BAT-teknikker

1.

Generel energiledelse

1.1

Fordelingsmåling

1.2

Procesovervågning og automatiske kontrolsystemer til strømningsregulering, fyldningsvolumen, temperaturer og timing

1.3

Isolering af rør, ventiler og flanger

1.4

Frekvensregulerede elmotorer og pumper

1.5

Lukket design af maskiner med henblik på at mindske fordampningstab

1.6

Genanvendelse af vand og væsker i batchprocesser

1.7

Varmegenvinding, f.eks. skyllevand, dampkondensat, afgangsluft fra processer, forbrændingsgasser

2.

Vask og skylning

2.1

Brug af kølevand som procesvand

2.2

Erstatning af overløbsvask med drænings-/indløbsvask

2.3

Brug af »intelligente« skylningsteknologier med vandstrømningsregulering og modstrøm

2.4

Montering af varmevekslere

3.

Tørring og hærdning med spændrammer

3.1

Optimering af luftgennemstrømning

3.2

Isolering af lokaler

3.3

Montering af effektive brændersystemer

3.4

Montering af varmegenvindingssystemer

Bemærk:

Nye BAT-teknikker, som EU-medlemsstaterne henviser til og anbefaler efter datoen for offentliggørelsen af Europa-Kommissionens BREF-dokument om tekstilprodukter (2003), skal betragtes som et supplement til de ovenfor anførte teknikker.


Berigtigelser

13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/84


Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2010/471/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien for så vidt angår lister over sædopsamlingsstationer og sædbanker, embryoopsamlings- og embryoproduktionshold samt krav vedrørende udstedelse af certifikater

( Den Europæiske Unions Tidende L 228 af 31. august 2010 )

Side 57, bilag I, del 2, afsnit A, standardcertifikat 1, punkt II.2.1, første led:

I stedet for:

»afrikansk svinepest«

læses:

»afrikansk hestepest«.

Side 57, bilag I, del 2, afsnit A, standardcertifikat 1, punkt II.3.1, første led:

I stedet for:

»afrikansk svinepest«

læses:

»afrikansk hestepest«.