ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 170

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
11. juni 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Oplysning om midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

*

Oplysning om midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

*

Oplysning om midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

1

 

*

Oplysning om midlertidig anvendelse af en aftale om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

2

 

 

2014/343/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. marts 2014 om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og om midlertidig anvendelse af aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og af tre dertil knyttede aftaler

3

 

 

Aftale om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og tre dertil knyttede aftaler

5

 

 

2014/344/EU

 

*

Rådets afgørelse af 19. maj 2014 om indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

49

 

 

Ordning mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

50

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 618/2014 af 2. juni 2014 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (BOB)]

58

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 619/2014 af 10. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

60

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2014/77/EU af 10. juni 2014 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie ( 1 )

62

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/345/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. juni 2014 om ændring af Kommissionens afgørelse 2012/481/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (meddelt under nummer C(2014) 3590)  ( 1 )

64

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF ( EUT L 158 af 27.5.2014 )

66

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/1


Oplysning om midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Eftersom de procedurer, der er nødvendige for den midlertidige anvendelse af en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (1), der blev undertegnet den 11. april 2014 i Bruxelles, blev afsluttet den 23. maj 2014, anvendes protokollen midlertidigt fra den 1. august 2014.


(1)  Se side 5 i denne EUT.


11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/1


Oplysning om midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Eftersom de procedurer, der er nødvendige for den midlertidige anvendelse af en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (1), der blev undertegnet den 11. april 2014 i Bruxelles, blev afsluttet den 15. maj 2014, anvendes protokollen midlertidigt fra den 1. august 2014.


(1)  Se side 5 i denne EUT.


11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/1


Oplysning om midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Eftersom de procedurer, der er nødvendige for den midlertidige anvendelse af en tillægsprotokol til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), der blev undertegnet den 11. april 2014 i Bruxelles, blev afsluttet den 11. april 2014, anvendes protokollen midlertidigt siden den 12. april 2014.


(1)  Se side 5 i denne EUT.


11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/2


Oplysning om midlertidig anvendelse af en aftale om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Eftersom de procedurer, der er nødvendige for den midlertidige anvendelse af en aftale om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), der blev undertegnet den 11. april 2014 i Bruxelles, blev afsluttet den 11. april 2014, anvendes aftalen midlertidigt siden den 12. april 2014.


(1)  Se side 5 i denne EUT.


11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. marts 2014

om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og om midlertidig anvendelse af aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og af tre dertil knyttede aftaler

(2014/343/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217, sammenholdt med artikel 218, stk. 5, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,

under henvisning til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2 og 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1) (»EØS-aftalen«) blev undertegnet den 2. maj 1992 i Porto.

(2)

Republikken Kroatien blev medlem af Den Europæiske Union den 1. juli 2013.

(3)

Republikken Kroatien har efter dens tiltrædelse af Den Europæiske Union ansøgt om at blive en kontraherende part i EØS-aftalen i henhold til artikel 128 deri.

(4)

Med henblik herpå har Kommissionen på vegne af Unionen og dens medlemsstater ført forhandlinger med Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«) og tre tilknyttede tillægsprotokoller, nemlig a) tillægsprotokollen til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, b) tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union og c) tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (»de tilknyttede protokoller«).

(5)

Aftalen og de tilknyttede protokoller bør undertegnes og anvendes midlertidigt indtil afslutningen af procedurerne for deres indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med forbehold af deres indgåelse gives der hermed beføjelse til på vegne af Unionen at undertegne aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og de tilknyttede protokoller.

Teksten til aftalen og de tilknyttede protokoller samt aftalerne i form af brevveksling vedrørende deres midlertidige anvendelse er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen og de tilknyttede protokoller samt aftalerne i form af brevveksling vedrørende deres midlertidige anvendelse med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Aftalen og tillægsprotokollen til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde skal anvendes midlertidigt fra dagen efter den dato, hvor den sidste af brevvekslingerne er blevet afsluttet, indtil afslutningen af procedurerne for nævnte aftales og protokols indgåelse.

Tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union skal anvendes midlertidigt fra den første dag i den tredje måned efter, at den sidste meddelelse vedrørende midlertidig anvendelse er blevet deponeret.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2014.

På Rådets vegne

A. TSAFTARIS

Formand


(1)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.


11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/5


AFTALE

om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og tre dertil knyttede aftaler

 


AFTALER

I form af brevveksling om midlertidig anvendelse af aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og om midlertidig anvendelse af tillægsprotokollen til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

Hr. …,

Under henvisning til aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-udvidelsesaftalen«, og tre dertil knyttede aftaler har jeg den ære at meddele Dem, at Den Europæiske Union er rede til at anvende EØS-udvidelsesaftalen på et midlertidigt grundlag fra dagen efter den dato, hvor den sidste af brevvekslingerne om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Island, Liechtenstein og Norge er blevet afsluttet, forudsat at Island er rede til at gøre det samme.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at Island er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Gjört í Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

Hr.,

Jeg har hermed den ære at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse og at bekræfte, at Island er indforstået med indholdet af denne skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Under henvisning til aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-udvidelsesaftalen«, og tre dertil knyttede aftaler har jeg den ære at meddele Dem, at Den Europæiske Union er rede til at anvende EØS-udvidelsesaftalen på et midlertidigt grundlag fra dagen efter den dato, hvor den sidste af brevvekslingerne om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Island, Liechtenstein og Norge er blevet afsluttet, forudsat at Island er rede til at gøre det samme.«

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Gjört í Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Fyrir hönd Íslands

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Image

Hr.,

Under henvisning til aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-udvidelsesaftalen«, og tre dertil knyttede aftaler har jeg den ære at meddele Dem, at Den Europæiske Union er rede til at anvende EØS-udvidelsesaftalen på et midlertidigt grundlag fra dagen efter den dato, hvor den sidste af brevvekslingerne om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Island, Liechtenstein og Norge er blevet afsluttet, forudsat at Fyrstendømmet Liechtenstein er rede til at gøre det samme.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at Fyrstendømmet Liechtenstein er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Hr.,

Jeg har hermed den ære at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse og at bekræfte, at Fyrstendømmet Liechtenstein er indforstået med indholdet af denne skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Under henvisning til aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-udvidelsesaftalen«, og tre dertil knyttede aftaler har jeg den ære at meddele Dem, at Den Europæiske Union er rede til at anvende EØS-udvidelsesaftalen på et midlertidigt grundlag fra dagen efter den dato, hvor den sidste af brevvekslingerne om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Island, Liechtenstein og Norge er blevet afsluttet, forudsat at Fyrstendømmet Liechtenstein er rede til at gøre det samme.«

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Geschehen zu Brüssel am

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

Hr.,

Under henvisning til aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-udvidelsesaftalen«, og tre dertil knyttede aftaler har jeg den ære at meddele Dem, at Den Europæiske Union er rede til at anvende EØS-udvidelsesaftalen og følgende dertil knyttede protokol:

tillægsprotokol til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

på et midlertidigt grundlag fra dagen efter den dato, hvor den sidste af brevvekslingerne om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Island, Liechtenstein og Norge er blevet afsluttet, forudsat at Kongeriget Norge er rede til at gøre det samme.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at Kongeriget Norge er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

Hr.,

Jeg har den hermed ære at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse og at bekræfte, at Kongeriget Norge er indforstået med indholdet af denne skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Under henvisning til aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-udvidelsesaftalen«, og tre dertil knyttede aftaler har jeg den ære at meddele Dem, at Den Europæiske Union er rede til at anvende EØS-udvidelsesaftalen og følgende dertil knyttede protokol:

tillægsprotokol til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

på et midlertidigt grundlag fra dagen efter den dato, hvor den sidste af brevvekslingerne om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Island, Liechtenstein og Norge er blevet afsluttet, forudsat at Kongeriget Norge er rede til at gøre det samme.«

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Utferdiget i Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


AFTALE

om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

DEN EUROPÆISKE UNION,

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »Den Europæiske Unions medlemsstater«,

ISLAND,

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

KONGERIGET NORGE,

i det følgende benævnt »EFTA-staterne«,

i det følgende tilsammen benævnt »de nuværende kontraherende parter«,

og

REPUBLIKKEN KROATIEN —

SOM TAGER I BETRAGTNING, at traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«, blev undertegnet i Bruxelles den 9. december 2011,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er fastsat i artikel 128 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der blev undertegnet i Porto den 2. maj 1992, at enhver europæisk stat, som bliver medlem af Fællesskabet, skal ansøge om at blive part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-aftalen«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Republikken Kroatien har ansøgt om at blive kontraherende part i EØS-aftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at vilkårene og betingelserne for dette lands deltagelse skal fastsættes ved en aftale mellem de nuværende kontraherende parter og ansøgerlandet,

HAR BESLUTTET at indgå følgende aftale:

Artikel 1

1.   Republikken Kroatien bliver herved kontraherende part i EØS-aftalen og benævnes i det følgende »den nye kontraherende part«.

2.   Fra denne aftales ikrafttrædelse er bestemmelserne i EØS-aftalen, som ændret ved de afgørelser, som Det Blandede EØS-udvalg har truffet før den 30. juni 2011, bindende for den nye kontraherende part på samme betingelser som for de nuværende kontraherende parter og på de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne aftale.

3.   Bilagene til denne aftale udgør en integreret del af aftalen.

Artikel 2

1.   TILPASNINGER TIL HOVEDTEKSTEN TIL EØS-AFTALEN

a)

Præambel:

i)

Følgende tilføjes til listen over kontraherende parter efter Den Franske Republik:

»REPUBLIKKEN KROATIEN,«

ii)

Ordet »republikken« før Ungarn udgår

iii)

Ordene »REPUBLIKKEN« indsættes før MALTA.

b)

Artikel 2:

i)

Litra f) udgår

ii)

Følgende litra indsættes efter litra e):

»f)

ved »tiltrædelsesakt af 9. december 2011« forstås Akt om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, undertegnet i Bruxelles den 9. december 2011.«

c)

Artikel 117:

Artikel 117 affattes således:

»Bestemmelserne om finansieringsmekanismer er fastsat i protokol 38, protokol 38a, addendummet til protokol 38a, protokol 38b samt addendummet til protokol 38b.«

d)

Artikel 129:

i)

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Efter udvidelsen af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har teksterne til denne aftale på bulgarsk, estisk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk samme gyldighed.«

ii)

Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Teksten til de retsakter, der er omhandlet i bilagene, har samme gyldighed på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og udfærdiges med henblik på autentifikation heraf på islandsk og norsk og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg.«.

2.   TILPASNINGER TIL PROTOKOLLERNE TIL EØS-AFTALEN

a)

I protokol 4 om oprindelsesregler foretages følgende ændringer:

i)

I bilag IVa (Teksten til fakturaerklæringen) foretages følgende ændringer:

aa)

Følgende indsættes inden den italienske version af teksten til fakturaerklæringen:

»Kroatisk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.«

ii)

I bilag IVb (Teksten til fakturaerklæringen EUR-MED) foretages følgende ændringer:

aa)

Følgende indsættes inden den italienske version af teksten til fakturaerklæringen EUR-MED:

»Kroatisk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla.

kumulation anvendt sammen med … navnet på landet/landene)

kumulation ikke anvendt (3).«

b)

Følgende tilføjes til protokol 38b:

»ADDENDUM TIL PROTOKOL 38B OM EØS' FINANSIERINGSMEKANISME FOR REPUBLIKKEN KROATIEN

Artikel 1

1.

Protokol 38b finder tilsvarende anvendelse på Republikken Kroatien.

2.

Uanset stk. 1 finder artikel 3, stk. 3, første punktum, i protokol 38b ikke anvendelse.

3.

Uanset stk. 1 finder artikel 6 i protokol 38b ikke anvendelse. Der vil ikke ske en omfordeling til andre modtagerlande, hvis der er ikke-bevilgede midler fra Kroatien.

Artikel 2

Det ekstra finansielle bidrag til Republikken Kroatien andrager 5 mio. EUR i perioden fra den 1. juli 2013 til og med den 30. april 2014; det vil fra datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller af en aftale om midlertidig anvendelse af denne aftale være til rådighed til forpligtelser inden for en enkelt tranche.«

c)

Protokol 44 affattes således:

»OM BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER SOM FØLGE AF UDVIDELSERNE AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1.   Anvendelse af aftalens artikel 112 på den generelle økonomiske beskyttelsesklausul og de beskyttelsesmekanismer, der er indeholdt i visse overgangsordninger på områderne fri bevægelighed for personer og vejtransport

Artikel 112 i aftalen finder også anvendelse i de særlige situationer, der er beskrevet eller omhandlet:

a)

i bestemmelserne i artikel 37 i tiltrædelsesakten af 16. april 2003, artikel 36 i tiltrædelsesakten af 25. april 2005 og artikel 37 i tiltrædelsesakten af 9. december 2011, og

b)

de beskyttelsesmekanismer, der er indeholdt i overgangsordningerne under overskriften »Overgangsperiode« i bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed) og bilag VIII (Etableringsret), i punkt 30 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF) i bilag XVIII (Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder), i punkt 26c (Rådets forordning (EØF) nr. 3118/93) og punkt 53a (Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92) i bilag XIII (Transport) med samme tidsbegrænsninger, omfang og virkninger som i de pågældende bestemmelser.

2.   Beskyttelsesklausul vedrørende det indre marked

Den generelle beslutningsprocedure, der er fastsat i aftalen, anvendes også for afgørelser truffet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i henhold til artikel 38 i tiltrædelsesakten af 16. april 2003, artikel 37 i tiltrædelsesakten af 25. april 2005 og artikel 38 i tiltrædelsesakten af 9. december 2011.«

Artikel 3

1.   Alle ændringer til retsakter, der er vedtaget af Den Europæiske Unions institutioner og indarbejdet i EØS-aftalen i henhold til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten af 9. december 2011«), indarbejdes herved i og bliver del af EØS-aftalen.

2.   Med henblik herpå indsættes følgende led i de punkter i bilagene og protokollerne til EØS-aftalen, der indeholder henvisninger til retsakter vedtaget af de berørte institutioner i Den Europæiske Union:

»—

1 2012 J003: Akt om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, vedtaget den 9. december 2011 (EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21).«.

3.   Hvis det i stk. 2 omtalte led er det første i det pågældende punkt, indsættes før leddet ordene »som ændret ved:«.

4.   I bilag A til denne aftale findes en liste over de punkter i bilagene og protokollerne til EØS-aftalen, hvor teksten i stk. 2 og 3, skal indsættes.

5.   Hvis retsakter, der er indarbejdet i EØS-aftalen forud for datoen for denne aftales ikrafttrædelse, kræver tilpasninger som følge af den nye kontraherende parts indtræden, og de nødvendige tilpasninger ikke er forudset i denne aftale, vil de pågældende tilpasninger blive foretaget i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i EØS-aftalen.

Artikel 4

1.   Ordningerne i tiltrædelsesakten af 9. december 2011, som er omhandlet i bilag B til denne aftale, indarbejdes i og bliver del af EØS-aftalen.

2.   Alle ordninger af relevans for EØS-aftalen, der er omhandlet i eller vedtaget på grundlag af tiltrædelsesakten af 9. december 2011, og som ikke er omfattet af bilag B til denne aftale, vil blive taget op til behandling i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i EØS-aftalen.

Artikel 5

Alle parter i denne aftale kan indbringe ethvert spørgsmål vedrørende aftalens fortolkning eller anvendelse for Det Blandede EØS-udvalg. Det Blandede EØS-udvalg vil undersøge spørgsmålet for at finde en acceptabel løsning, der kan sikre, at EØS-aftalen fungerer efter hensigten.

Artikel 6

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de nuværende kontraherende parter og den nye kontraherende part i overensstemmelse med deres egne procedurer. Ratificerings- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2.   Den træder i kraft dagen efter, at en nuværende kontraherende part eller den ny kontraherende part har deponeret det sidste ratificerings- eller godkendelsesinstrument, forudsat at følgende tilknyttede protokoller træder i kraft samme dag:

a)

tillægsprotokol til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

b)

tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union samt

c)

tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Artikel 7

Denne aftale, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk samt islandsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet genpart til regeringen for hver af de stater, der er parter i aftalen.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

BILAG A

Liste, der er omhandlet i aftalens artikel 3

DEL I

DE I EØS-AFTALEN OMHANDLEDE RETSAKTER, SOM ER ÆNDRET VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 9. DECEMBER 2011

Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes følgende steder i bilagene og protokollerne til EØS-aftalen:

I bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering), kapitel XXVII (Spiritus):

punkt 3 (Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91)

I bilag VII (Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer):

punkt 1 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF)

I bilag XVII (Intellektuel ejendomsret):

punkt 6a (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96)

I bilag IX (Finansielle tjenesteydelser):

punkt 14 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF)

I bilag XX (Miljø):

punkt 21a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF)

DEL II

ANDRE ÆNDRINGER I BILAGENE TIL EØS-AFTALEN

I bilagene til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

I bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering — Del II):

I kapitel XV, punkt 12a (Rådets direktiv 91/414/EØF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I kapitel XVII, punkt 7 (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I kapitel XVII, punkt 8 (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I kapitel XXV, punkt 3 (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/37/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen 25. april 2005«.

I bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed):

Under overskriften »OVERGANGSPERIODE« udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

I bilag VIII (Etableringsret):

Under overskriften »OVERGANGSPERIODE« udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

I bilag IX (Finansielle tjenesteydelser):

I punkt 31b (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 97/9/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

I bilag XI ((Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund):

I punkt 5cm (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/22/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

I bilag XII (Frie kapitalbevægelser):

Under overskriften »OVERGANGSPERIODE« udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

I bilag XIII (Transport):

I punkt 15a (Rådets direktiv 96/53/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 18a (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 1999/62/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 19 (Rådets direktiv 96/26/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 26c (Rådets forordning (EØF) nr. 3118/93) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

I bilag XV (Statsstøtte):

Under overskriften »SEKTORTILPASNINGER« udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

Under overskriften »OVERGANGSPERIODE« udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

I bilag XVII (Intellektuel ejendomsret):

Under overskriften »SEKTORTILPASNINGER« udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

I bilag XVIII (Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder):

I punkt 30 (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

I bilag XX (Miljø):

I punkt 1f (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/1/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 7a (Rådets direktiv 98/83/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 13 (Rådets direktiv 91/271/EØF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 19a (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/80/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 21ad (Rådets direktiv 1999/32/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 32d (Rådets direktiv 1999/31/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 32f (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2000/76/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«

I punkt 32fa (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/96/EF) udgår ordene »eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005«.

BILAG B

Liste, der er omhandlet i aftalens artikel 4

Bilagene og protokollerne til EØS-aftalen ændres således:

 

Bilag I (Dyre- og plantesundhed):

1.

I kapitel I, del 1.1, punkt 4 (Rådets direktiv 97/78/EF), indsættes følgende før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 5, afdeling IV), anvendes.«

2.

I kapitel I, del 6.1, punkt 16 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004) indsættes følgende efter afsnittet om overgangsordningerne:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 5, afdeling II) anvendes.«

3.

I kapitel I, del 6.1, punkt 17 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004) indsættes følgende efter afsnittet om overgangsordningerne og før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 5, afdeling II) anvendes.«

4.

I kapitel I, del 9.1, punkt 8 (Rådets direktiv 1999/74/EF), indsættes følgende efter afsnittet om overgangsordningerne:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 5, afdeling I), anvendes.«

5.

I kapitel III, del 1, punkt 10 (Rådets direktiv 2002/53/EF), indsættes følgende efter afsnittene om overgangsordningerne og før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 5, afdeling III), anvendes.«

6.

I kapitel III, del 1, punkt 12 (Rådets direktiv 2002/55/EF), indsættes følgende efter afsnittet om overgangsordningerne og før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 5, afdeling III), anvendes.«

 

Bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering)

1.

I kapitel XII, punkt 54zr (Rådets direktiv 2001/113/EF), indsættes følgende:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 4, afdeling I, punkt 1), anvendes.«

2.

I kapitel XIII, punkt 15q (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF), indsættes følgende efter afsnittet om overgangsordningerne og før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 1), anvendes.«

3.

I kapitel XV, punkt 12zc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006), indsættes følgende før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 10, afdeling VI), anvendes.«

 

Bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed):

Under overskriften »OVERGANGSPERIODE« indsættes følgende mellem afsnittene vedrørende overgangsordningerne og afsnittet om beskyttelsesforanstaltningerne:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 2), anvendes.«

 

Bilag VIII (Etableringsret):

Under overskriften »OVERGANGSPERIODE« indsættes følgende mellem afsnittene vedrørende overgangsordningerne og afsnittet om beskyttelsesforanstaltningerne:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 2), anvendes.«

 

Bilag XII (Frie kapitalbevægelser):

Følgende indsættes efter afsnittene under overskriften »OVERGANGSPERIODE«:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 3), anvendes.«

 

Bilag XIII (Transport):

I punkt 53a (Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92) indsættes følgende afsnit før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 7, punkt 1), anvendes.

Med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der indgår i de overgangsordninger, der er nævnt i de foregående afsnit, anvendes PROTOKOL 44 OM BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER SOM FØLGE AF UDVIDELSERNE AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE.«

 

Bilag XV (Statsstøtte):

Følgende indsættes under overskriften »SEKTORTILPASNINGER«:

»Ordningerne vedrørende de eksisterende støtteordninger, der er anført i kapitel 2 (konkurrencepolitik) i bilag V til tiltrædelsesakten af 9. december 2011, anvendes mellem de kontraherende parter.«

 

Bilag XVII (Intellektuel ejendomsret):

Følgende indsættes under overskriften »SEKTORTILPASNINGER«:

»Den særlige ordning, der er anført i kapitel 1 (Intellektuel ejendomsret) i bilag V til tiltrædelsesakten af 9. december 2011, anvendes mellem de kontraherende parter.«

 

Bilag XVIII (Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder):

I punkt 30 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF), indsættes følgende mellem afsnittet om overgangsordningerne og afsnittet om beskyttelsesforanstaltningerne:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 2), anvendes.«

 

Bilag XX (Miljø):

1.

I punkt 7a (Rådets direktiv 98/83/EF), indsættes følgende efter afsnittene om overgangsordningerne:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 10, afdeling IV, punkt 2), anvendes.«

2.

I punkt 13 (Rådets direktiv 91/271/EØF) indsættes følgende mellem afsnittet om overgangsordningerne og før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 10, afdeling IV, punkt 1), anvendes.«

3.

I punkt 19a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF), indsættes følgende efter afsnittene om overgangsordningerne og før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 10, afdeling V, punkt 2), anvendes.«

4.

I punkt 21ab (Rådets direktiv 1999/13/EF) indsættes følgende:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 10, afdeling V, punkt 1), anvendes.«

5.

I punkt 21al (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF) indsættes følgende før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 10, afdeling I, punkt 1), anvendes.«

6.

I punkt 32d (Rådets direktiv 1999/31/EF), indsættes følgende efter afsnittene om overgangsordningerne:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 9. december 2011 for Kroatien (Bilag V, kapitel 10, afdeling III), anvendes.«


SLUTAKT

De befuldmægtigede for

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Den Europæiske Union«,

og for:

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »EU-medlemsstaterne«,

de befuldmægtigede for

ISLAND,

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

KONGERIGET NORGE,

i det følgende benævnt, »EFTA-staterne«,

som alle er kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som blev indgået i Porto den 2. maj 1992, i det følgende benævnt »EØS-aftalen«, i det følgende tilsammen benævnt »de nuværende kontraherende parter«, og

de befuldmægtigede for

REPUBLIKKEN KROATIEN,

i det følgende benævnt »den nye kontraherende part«,

forsamlet i Bruxelles, den [DATE] [YEAR] med henblik på undertegnelsen af aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har vedtaget følgende tekster:

I.

Aftale om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«

II.

Nedenfor nævnte tekster, som er tilføjet som bilag til aftalen:

Bilag A: Listen, der er omhandlet i aftalens artikel 3

Bilag B: Listen, der er omhandlet i aftalens artikel 4

De befuldmægtigede for de nuværende kontraherende parter og de befuldmægtigede for den nye kontraherende part har vedtaget de fælles erklæringer, der er opført nedenfor og knyttet til denne slutakt:

1.

Fælles erklæring om en hurtig ikrafttrædelse eller midlertidig anvendelse af aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

2.

Fælles erklæring om udløbsdatoen for overgangsordningerne

3.

Fælles erklæringer om anvendelse af oprindelsesreglerne efter ikrafttrædelsen af aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

4.

Fælles erklæring om Liechtensteins sektortilpasning på området fri bevægelighed for personer

5.

Fælles erklæring om de prioriterede sektorer, der er nævnt i protokol 38b

6.

Fælles erklæring om finansielle bidrag.

De befuldmægtigede for de nuværende kontraherende parter og de befuldmægtigede for den nye kontraherende part har taget den fælles erklæring, der er opført nedenfor og knyttet til denne slutakt, til efterretning:

EFTA-staternes almindelige fælles erklæring.

De har desuden opnået enighed om, at EØS-aftalen, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og den fulde ordlyd af samtlige afgørelser, der er truffet af Det Blandede EØS-udvalg, skal udarbejdes på kroatisk og bekræftes af repræsentanterne for de nuværende kontraherende parter og den nye kontraherende part senest ved aftalens ikrafttrædelse.

De tager tillægsprotokollen til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som også er knyttet til denne slutakt, til efterretning.

De tager også tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som er knyttet til denne slutakt, til efterretning.

De tager desuden tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som også er knyttet til denne slutakt, til efterretning.

De understreger, at der er opnået enighed om ovennævnte protokoller, under den forudsætning at deltagelsen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forbliver uændret.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image


FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DEN NYE KONTRAHERENDE PART I AFTALEN

 

FÆLLES ERKLÆRING OM EN HURTIG IKRAFTRÆDELSE ELLER MIDLERTIDIG ANVENDELSE AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN KROATIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Parterne understreger vigtigheden af en hurtig ikrafttrædelse eller midlertidig anvendelse af aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde for at sikre, at Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fungerer hensigtsmæssigt, og for at give Kroatien mulighed for at drage nytte af sin deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

FÆLLES ERKLÆRING OM UDLØBSDATOEN FOR OVERGANGSORDNINGERNE

Parterne bekræfter, at overgangsordningerne fra tiltrædelsestraktaten overføres til EØS-aftalen og udløber samme dato, som de ville have gjort, hvis udvidelsen af Den Europæiske Union og EØS havde fundet sted samtidig den 1. juli 2013.

FÆLLES ERKLÆRING OM ANVENDELSE AF OPRINDELSESREGLERNE EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN KROATIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1.

Et oprindelsesbevis, der er behørigt udstedt af en EFTA-stat eller den nye kontraherende part i henhold til en præferenceaftale mellem EFTA-staterne og den nye kontraherende part eller i henhold til en EFTA-stats eller en ny kontraherende stats unilaterale nationale lovgivning, betragtes som bevis på EØS-præferenceoprindelse, forudsat at:

a)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne blev udstedt senest dagen før den nye kontraherende parts tiltrædelse af Den Europæiske Union

b)

oprindelsesbeviset forelægges for toldmyndighederne senest fire måneder efter aftalens ikrafttrædelse.

Hvis varer er blevet angivet til indførsel fra en EFTA-stat eller den nye kontraherende part i henholdsvis den nye kontraherende part eller en EFTA-stat forud for datoen for den nye kontraherende parts tiltrædelse af Den Europæiske Union som led i de på det tidspunkt gældende præferenceordninger mellem en EFTA-stat og den nye kontraherende part, kan et oprindelsesbevis, der udstedes med tilbagevirkende kraft i henhold til disse ordninger, også accepteres i EFTA-staterne eller den nye kontraherende part, forudsat at det forelægges for toldmyndighederne senest fire måneder efter aftalens ikrafttrædelsesdato.

2.

EFTA-staterne på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de aftaler, der er indgået mellem EFTA-staterne på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side, forudsat at de godkendte eksportører anvender EØS-oprindelsesreglerne.

EFTA-staterne og Republikken Kroatien skal senest et år efter aftalens ikrafttrædelse erstatte disse tilladelser med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i protokol 4 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

3.

Anmodninger om efterfølgende verifikation af oprindelsesbevis, der er udstedt som led i præferenceaftaler og -ordninger nævnt i stk. 1 og 2, godkendes af de kompetente myndigheder i EFTA-staterne og den nye kontraherende part for en periode på tre år efter udstedelsen af det pågældende oprindelsesbevis og kan fremsættes af disse myndigheder i en periode på op til tre år efter godkendelse af oprindelsesbeviset.

FÆLLES ERKLÆRING OM LIECHTENSTEINS SEKTORTILPASNING PÅ OMRÅDET FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER

De nuværende kontraherende parter og den nye kontraherende part,

som henviser til sektortilpasningerne for Liechtenstein på området fri bevægelighed for personer i bilag V og VIII til EØS-aftalen, der blev indført ved afgørelse truffet af EØS-udvalget nr. 191/1999 og ændret ved aftalen om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 14. oktober 2003,

som konstaterer, at der fortsat er mange anmodninger fra statsborgere fra EU og EFTA-staterne om at opnå fast bopæl i Liechtenstein, og at de overstiger den nettoindvandringsrate, der er fastsat i ovennævnte sektortilpasninger, og

som tager i betragtning, at Kroatiens deltagelse i EØS medfører, at der er et større antal statsborgere, som har ret til at påberåbe sig fri bevægelighed for personer, som fastsat i EØS-aftalen,

er enige om, at der skal tages behørigt hensyn til den faktiske situation samt den uændrede absorptionskapacitet i Liechtenstein, når sektortilpasningerne i bilag V og VIII til EØS-aftalen ændres.

FÆLLES ERKLÆRING OM DE PRIORITEREDE SEKTORER, DER ER NÆVNT I PROTOKOL 38B

De nuværende kontraherende parter og den nye kontraherende part minder om, at ikke alle prioriterede sektorer i artikel 3 i protokol 38b skal være dækket for Kroatiens vedkommende.

FÆLLES ERKLÆRING OM FINANSIELLE BIDRAG

De nuværende kontraherende parter og den nye kontraherende part er enige om, at de finansielle bidragsordninger, der vedtages i forbindelse med EØS-udvidelsen, ikke danner præcedens for perioden efter deres udløb den 30. april 2014.


ANDRE ERKLÆRINGER FRA EN ELLER FLERE AF DE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

 

GENEREL FÆLLES ERKLÆRING FRA EFTA-STATERNE

EFTA-staterne tager de erklæringer, der er relevante for EØS-aftalen, og som er knyttet til slutakten til traktaten mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Den Europæiske Unions medlemsstater) og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, til efterretning.

EFTA-staterne understreger, at de erklæringer, der er relevante for EØS-aftalen, og som er knyttet til slutakten til den i foregående afsnit nævnte traktat, ikke kan fortolkes eller anvendes på en måde, der strider mod de nuværende kontraherende parters og den nye kontraherende parts forpligtelser som følge af denne aftale eller EØS-aftalen.


TILLÆGSPROTOKOL

til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

DEN EUROPÆISKE UNION

og

KONGERIGET NORGE,

SOM HENVISER TIL aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014,

SOM HENVISER TIL aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

HAR VEDTAGET at inddrage Republikken Kroatien i den eksisterende norske finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

OG AT INDGÅ DENNE PROTOKOL:

Artikel 1

1.   Aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014, i det følgende benævnt »aftalen«, finder tilsvarende anvendelse på Republikken Kroatien.

2.   Uanset stk. 1 finder artikel 3, stk. 2 og 3, i aftalen ikke anvendelse.

3.   Uanset stk. 1 finder artikel 6 i aftalen ikke anvendelse. Der vil ikke ske en omfordeling til andre modtagerlande, hvis der er ikke-bevilgede midler fra Republikken Kroatien.

Artikel 2

Det ekstra finansielle bidrag til Republikken Kroatien andrager 4,6 mio. EUR i perioden fra den 1. juli 2013 til og med den 30. april 2014; det vil fra datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller af en aftale om midlertidig anvendelse af denne aftale være til rådighed til forpligtelser inden for en enkelt tranche.

Artikel 3

Denne protokol ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer. Ratificerings- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Den træder i kraft dagen efter, at det sidste ratificerings- eller godkendelsesinstrument er blevet deponeret, forudsat at ratificerings- eller godkendelsesinstrumentet for aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde også er blevet deponeret.

Artikel 4

Denne protokol, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet kopi til hver af parterne.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


TILLÆGSPROTKOL

til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Island som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

DEN EUROPÆISKE UNION

og

ISLAND,

SOM HENVISER TIL overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island undertegnet i Bruxelles den 22. juli 1972, i det følgende benævnt »overenskomsten«, og de eksisterende ordninger for handel med fisk og fiskevarer mellem Island og Fællesskabet,

SOM HENVISER TIL tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014,

SOM HENVISER TIL Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union,

SOM HENVISER TIL aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

SOM HENVISER TIL den eksisterende ordning for handel med fisk og fiskevarer mellem Island og Republikken Kroatien,

HAR VEDTAGET ved fælles aftale at fastsætte tilpasningerne til overenskomsten som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

OG AT INDGÅ DENNE PROTOKOL:

Artikel 1

Teksten til overenskomsten, bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del heraf, slutakten og de hertil knyttede erklæringer udfærdiges på kroatisk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Det blandede udvalg godkender den kroatiske tekst.

Artikel 2

1.   De særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Island, er fastsat i denne protokol.

2.   Kontingentmængderne, der er fastsat i denne protokols artikel 3, dækker den resterende periode på 10 måneder fra Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union til udløbet af EØS-finansieringsmekanismen for 2009-2014 (1. juli 2013 til 30. april 2014). Ved udgangen af denne periode vil kontingentmængderne blive taget op til fornyet overvejelse under hensyntagen til alle relevante interesser.

3.   Kontingentmængderne finder anvendelse fra den dag, hvor den midlertidige anvendelse af denne protokol træder i kraft, i overensstemmelse med de i artikel 4, stk. 3, angivne procedurer og gælder i 12 måneder fra denne dato.

Artikel 3

Unionen åbner følgende yderligere toldfrie kontingenter for varer med oprindelse i Island:

Jomfruhummer, frosset (Nephrops norvegicus) (KN-kode 0306 15 90), 60 tons nettovægt.

Filet af rødfisk (Sebastes-arter), fersk eller kølet (KN-kode 0304 49 50), 100 tons nettovægt.

Artikel 4

1.   Denne protokol ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer. Ratificerings- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2.   Den træder i kraft dagen efter, at det sidste ratificerings- eller godkendelsesinstrument er blevet deponeret, forudsat at ratificerings- eller godkendelsesinstrumenterne for de følgende tilknyttede aftaler også er blevet deponeret:

i)

Aftale om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

ii)

Tillægsprotokol til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

iii)

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

3.   I afventning af at procedurerne i denne artikels stk. 1 og 2 afsluttes, finder denne protokol midlertidig anvendelse fra den første dag i den tredje måned efter, at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret.

Artikel 5

Denne protokol, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og islandsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som derefter fremsender en bekræftet kopi til hver af parterne.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Fyrir hönd Íslands

Image


TILLÆGSPROTKOL

til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

DEN EUROPÆISKE UNION

og

KONGERIGET NORGE

SOM HENVISER TIL overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge undertegnet den 14. maj 1973, i det følgende benævnt »overenskomsten«, og de eksisterende ordninger for handel med fisk og fiskevarer mellem Norge og Fællesskabet,

SOM HENVISER TIL tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014, særlig artikel 1,

SOM HENVISER TIL Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union,

SOM HENVISER TIL aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

SOM HENVISER TIL den eksisterende ordning for handel med fisk og fiskevarer mellem Norge og Republikken Kroatien,

HAR VEDTAGET ved fælles aftale at fastsætte tilpasningerne til overenskomsten som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

OG AT INDGÅ DENNE PROTOKOL:

Artikel 1

Teksten til overenskomsten, bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del heraf, slutakten og de hertil knyttede erklæringer udfærdiges på kroatisk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Det blandede udvalg godkender den kroatiske tekst.

Artikel 2

1.   De særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Norge, er fastsat i denne protokol.

2.   Kontingentmængden, der er fastsat i denne protokols artikel 3, dækker den resterende periode på 10 måneder fra Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union til udløbet af EØS-finansieringsmekanismen for 2009-2014 (1. juli 2013 til 30. april 2014). Ved udgangen af denne periode vil kontingentmængden blive taget op til fornyet overvejelse under hensyntagen til alle relevante interesser.

3.   Kontingentmængden finder anvendelse fra den dag, hvor den midlertidige anvendelse af denne protokol træder i kraft, i overensstemmelse med de i artikel 4, stk. 3, angivne procedurer og gælder i 12 måneder fra denne dato.

4.   De oprindelsesregler, der finder anvendelse på det i artikel 3 nævnte toldkontingent, er de oprindelsesregler, som er fastlagt i protokol 3 til overenskomsten.

Artikel 3

Unionen åbner følgende nye yderligere toldfrie kontingenter:

Sild, tilberedt med krydderier og/eller eddike, i saltlage (KN-kode ex 1604 12 91 og ex 1604 12 99), 1 400 tons drænet nettovægt.

Artikel 4

1.   Denne protokol ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer. Ratificerings- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2.   Den træder i kraft dagen efter, at det sidste ratificerings- eller godkendelsesinstrument er blevet deponeret, forudsat at ratificerings- eller godkendelsesinstrumenterne for de følgende tilknyttede aftaler også er blevet deponeret:

i)

Aftale om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

ii)

Tillægsprotokol til aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 som følge af Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

iii)

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

3.   I afventning af at procedurerne i denne artikels stk. 1 og 2 afsluttes, finder denne protokol midlertidig anvendelse fra den første dag i den tredje måned efter, at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret.

Artikel 5

Denne protokol, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som derefter fremsender en bekræftet kopi til hver af parterne.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/49


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. maj 2014

om indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

(2014/344/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 74 og artikel 78, stk. 1 og 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. 2014/186/EU (1) blev ordningen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (»ordningen«) undertegnet den 3. marts 2014, med forbehold af dens indgåelse.

(2)

Ordningen bør godkendes.

(3)

Som anført i betragtning 21 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 (2) deltager Det Forenede Kongerige og Irland i vedtagelsen af denne forordning og er bundet heraf. De bør derfor give artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 439/2010 virkning ved at deltage i denne afgørelse. Det Forenede Kongerige og Irland deltager derfor i denne afgørelse.

(4)

Som anført i betragtning 22 til forordning (EU) nr. 439/2010 deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning og er ikke bundet heraf. Danmark deltager derfor ikke i denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ordningen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til ordningen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foretager på Unionens vegne den underretning, der er omhandlet i ordningens artikel 13, stk. 1 (3).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxdelles, den 19. maj 2014.

På Rådets vegne

A. TSAFTARIS

Formand


(1)  Rådets afgørelse nr. 2014/186/EU af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Hertugdømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (EUT L 102 af 5.4.2014, s. 3).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11).

(3)  Datoen for ordningens ikrafttræden vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/50


ORDNING

mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »EU«,

på den ene side, og

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN, i det følgende benævnt »Liechtenstein«,

på den anden side, ER —

under henvisning til artikel 49, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (1), i det følgende benævnt »forordningen«, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er i forordningen fastsat, at for at Det Europæiske Asylstøttekontor, i det følgende benævnt »støttekontoret«, kan opfylde sin funktion, bør det være åbent for deltagelse af lande, som har indgået aftaler med EU, i henhold til hvilke de har indført og anvender EU-retten på de områder, der er omfattet af forordningen, navnlig Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, i det følgende benævnt »de associerede lande«.

(2)

Liechtenstein har indgået aftaler med EU, i henhold til hvilke landet har indført og anvender EU-retten på det område, der er omfattet af forordningen, navnlig aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (2)

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Deltagelsens omfang

Liechtenstein deltager fuldt ud i støttekontorets arbejde og har ret til at modtage den i forordningen omhandlede støtte fra støttekontoret i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat ved denne ordning.

Artikel 2

Bestyrelsen

Liechtenstein er repræsenteret i støttekontorets bestyrelse som observatør uden stemmeret.

Artikel 3

Finansielt bidrag

1.   Liechtenstein bidrager til støttekontorets indtægter med et årligt beløb, der er beregnet i forhold til landets bruttonationalprodukt (BNP) som en procentdel af BNP i alle de deltagende stater i overensstemmelse med den formel, der er fastlagt i bilag I.

2.   Det i stk. 1 nævnte finansielle bidrag forfalder til betaling dagen efter, at denne ordning træder i kraft. Det første finansielle bidrag nedsættes forholdsmæssigt i forhold til den resterende del af det år, hvori denne ordning er trådt i kraft.

Artikel 4

Databeskyttelse

1.   Inden for rammerne af denne ordning behandler Liechtenstein oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

2.   Inden for rammerne af denne ordning finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4) anvendelse på støttekontorets behandling af personoplysninger.

3.   Liechtenstein skal overholde reglerne i bestyrelsens forretningsorden om fortrolig behandling af dokumenter, der er i støttekontorets besiddelse.

Artikel 5

Retlig status

Støttekontoret skal efter liechtensteinsk ret anses for at være en juridisk person og skal i Liechtenstein have den mest vidtgående rets- og handleevne, som liechtensteinsk ret tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom og optræde som part i retssager.

Artikel 6

Ansvarsordning

Støttekontorets ansvar reguleres efter forordningens artikel 45, stk. 1, 3 og 5.

Artikel 7

Den Europæiske Unions Domstol

Liechtenstein anerkender Den Europæiske Unions Domstols kompetence i forhold til støttekontoret, jf. forordningens artikel 45, stk. 2 og 4.

Artikel 8

Støttekontorets personale

1.   Som det fremgår af forordningens artikel 38, stk. 1, og artikel 49, stk. 1, finder vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, og de regler, der i fællesskab er vedtaget af institutionerne med henblik på anvendelsen af disse vedtægter og ansættelsesvilkår og de gennemførelsesbestemmelser, som er vedtaget af støttekontoret i medfør af forordningens artikel 38, stk. 2, anvendelse på statsborgere i Liechtenstein, der ansættes af støttekontoret.

2.   Uanset artikel 12, stk. 2, litra a), og artikel 82, stk. 3, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union kan liechtensteinske statsborgere, der råder over deres fulde borgerlige rettigheder, ansættes på kontrakt af støttekontorets direktør i henhold til de eksisterende regler for udvælgelse og ansættelse af personale, som er vedtaget af støttekontoret.

3.   Forordningens artikel 38, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på statsborgere i Liechtenstein.

4.   Statsborgere i Liechtenstein kan dog ikke blive udnævnt til posten som administrerende direktør for støttekontoret.

Artikel 9

Privilegier og immuniteter

Liechtenstein anvender over for støttekontoret og dettes personale protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter (5), samt eventuelle bestemmelser om støttekontorets personaleforhold, der vedtages i medfør af nævnte protokol.

Artikel 10

Bekæmpelse af svig

Bestemmelserne vedrørende forordningens artikel 44 om EU's finanskontrol i Liechtenstein for så vidt angår deltagerne i støttekontorets arbejde er fastsat i bilag II.

Artikel 11

Udvalg

1.   Et udvalg, der består af repræsentanter for Europa-Kommissionen og Liechtenstein, overvåger den korrekte gennemførelse af denne ordning og sikrer en løbende informationsformidling og udveksling af synspunkter i denne henseende. Af praktiske årsager mødes dette udvalg samtidig med de tilsvarende udvalg, der er oprettet med andre associerede lande, der deltager i medfør af forordningens artikel 49, stk. 1. Det mødes på anmodning af enten Liechtenstein eller Europa-Kommissionen. Støttekontorets bestyrelse orienteres om arbejdet i udvalget.

2.   Oplysninger om planlagt EU-lovgivning, som enten direkte påvirker eller ændrer forordningen, eller forventes at få virkninger for det finansielle bidrag, der er omhandlet i denne ordnings artikel 3, skal videregives og drøftes i udvalget.

Artikel 12

Bilag

Bilagene til denne ordning udgør en integreret del af denne ordning.

Artikel 13

Ikrafttræden

1.   De kontraherende parter godkender denne ordning i overensstemmelse med deres egne interne procedurer. De underretter hinanden om afslutningen af disse procedurer.

2.   Denne ordning træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for den sidste meddelelse, jf. stk. 1.

Artikel 14

Ophør og gyldighed

1.   Denne ordning indgås for en ubegrænset periode.

2.   Hver kontraherende part kan efter høring af udvalget opsige denne ordning ved meddelelse herom til den anden kontraherende part. Denne ordning finder ikke længere anvendelse seks måneder efter datoen for en sådan meddelelse.

3.   Denne ordning bringes til ophør i tilfælde af opsigelse af protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (6).

4.   Denne ordning udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на трети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne třetího března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dritten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the third day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le trois mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada trešajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de derde maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em três de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la trei martie două mii paisprezece.

V Bruseli tretieho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne tretjega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tredje mars tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(2)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 39.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(5)  EUT C 83 af 30.3.2010, s. 266.

(6)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 39.


BILAG I

Formel til beregning af bidrag

1.

Liechtensteins finansielle bidrag til støttekontorets indtægter som defineret i forordningens artikel 33, stk. 3, litra d), skal beregnes på følgende måde:

De mest ajourførte endelige tal for bruttonationalproduktet (BNP) i Liechtenstein, som foreligger den 31. marts hvert år, divideres med summen af BNP-tallene for det samme år for alle de stater, der deltager i støttekontoret. Den relevante procentsats anvendes på den del af støttekontorets godkendte indtægter, som er fastlagt i forordningens artikel 33, stk. 3, litra a), i det pågældende år for at nå frem til det finansielle bidrag, som Liechtenstein skal betale.

2.

Det finansielle bidrag betales i euro.

3.

Liechtenstein betaler sit bidrag senest 45 dage efter at have modtaget debetnotaen. For sen betaling medfører, at Liechtenstein skal betale morarenter af det udestående beløb fra forfaldsdagen. Rentesatsen er den rentesats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, serie C, og som er gældende den første dag i den måned, hvor fristen udløber, forhøjet med 3,5 procentpoint

4.

Liechtensteins finansielle bidrag tilpasses i overensstemmelse med dette bilag, når EU's finansielle bidrag som opført på EU's almindelige budget, jf. forordningens artikel 33, stk. 3, litra a), forhøjes i medfør af artikel 26, 27 eller 41 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1). I påkommende tilfælde forfalder forskellen til betaling 45 dage efter modtagelse af debetnotaen.

5.

Såfremt de betalingsbevillinger, som støttekontoret har modtaget fra EU i henhold til forordningens artikel 33, stk. 3, litra a), vedrørende år N, ikke er brugt senest den 31. december i år N, eller støttekontorets budget i år N er blevet nedsat i medfør af artikel 26, 27 eller 41 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, skal den del af disse ubrugte eller nedsatte betalingsbevillinger, der svarer til den procentdel af bidraget, som Liechtenstein har betalt, overføres til støttekontorets budget i år N + 1. Liechtensteins bidrag til støttekontorets budget i år N + 1 nedsættes tilsvarende.


(1)  EUT L 298, 26.10.2012, p. 1.


BILAG II

Finanskontrol af liechtensteinske deltagere i støttekontorets aktiviteter

Artikel 1

Direkte kommunikation

Støttekontoret og Europa-Kommissionen kommunikerer direkte med alle personer eller organer, der er hjemmehørende i Liechtenstein, og som deltager i støttekontorets aktiviteter, det være sig som kontrahenter, deltagere i støttekontorets programmer, modtagere af betalinger fra støttekontoret eller fra EU's budget eller som underkontrahenter. De pågældende kan direkte til Europa-Kommissionen og støttekontoret sende alle relevante oplysninger og dokumenter, som de skal fremlægge i medfør af de instrumenter, der henvises til inden for rammerne af denne ordning, samt til de kontrakter og aftaler, der er indgået, og de afgørelser, der er truffet i medfør af disse instrumenter.

Artikel 2

Revisioner

1.   I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), med Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og med de øvrige instrumenter, der henvises til inden for rammerne af denne ordning, kan det i kontrakter og aftaler, der indgås, og afgørelser, der træffes med modtagere hjemmehørende i Liechtenstein fastsættes, at støttekontorets og Europa-Kommissionens ansatte eller andre, som de har givet beføjelse dertil, til enhver tid kan foretage videnskabelig, finansiel, teknologisk og anden revision hos dem og deres underkontrahenter.

2.   Ansatte i støttekontoret eller Europa-Kommissionen eller andre af støttekontoret eller Europa-Kommissionen hertil bemyndigede personer skal have passende adgang til arbejdssteder, frembringelser og dokumenter samt alle de nødvendige oplysninger, herunder også i elektronisk form, med henblik på gennemførelse af revisionerne. Denne adgang skal udtrykkeligt fremgå af kontrakter eller aftaler, der indgås for at gennemføre de instrumenter, der henvises til i denne ordning.

3.   Den Europæiske Revisionsret skal have samme rettigheder som Europa-Kommissionen.

4.   Revisionerne kan finde sted indtil fem år efter denne ordnings ophør eller i overensstemmelse med bestemmelserne i de indgåede kontrakter og aftaler eller de relevante afgørelser.

5.   Liechtensteins nationale revisionsmyndighed underrettes på forhånd om de revisioner, der udføres på Liechtensteins område. Denne underretning er ikke en retlig forudsætning for gennemførelsen af revisionerne.

Artikel 3

Kontrol på stedet

1.   Som led i denne ordning bemyndiges Europa-Kommissionen (OLAF) til at foretage kontrol og inspektion på stedet på Liechtensteins område i overensstemmelse med betingelserne og reglerne i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (3).

2.   Europa-Kommissionen forbereder og gennemfører kontrol og inspektion på stedet i nært samarbejde med Liechtensteins nationale revisionsmyndighed eller andre af denne udpegede kompetente myndigheder i Liechtenstein, som underrettes i god tid om kontrollens og inspektionens indhold, formål og retsgrundlag, således at de kan yde den fornødne bistand. Med henblik herpå kan de kompetente myndigheder i Liechtenstein deltage i kontrollen og inspektionen på stedet.

3.   Hvis de berørte myndigheder i Liechtenstein ønsker det, kan den pågældende kontrol og inspektion gennemføres på stedet af Europa-Kommissionen og disse i fællesskab.

4.   Hvis deltagerne i programmet modsætter sig kontrol eller inspektion på stedet, yder de myndighederne i Liechtenstein i overensstemmelse med de nationale bestemmelser Europa-Kommissionens inspektører den bistand, der er nødvendig for, at de kan udføre den kontrol og inspektion på stedet, som de er blevet pålagt.

5.   Europa-Kommissionen meddeler så hurtigt som muligt Liechtensteins nationale revisionsmyndighed alle oplysninger om uregelmæssigheder eller mistanke om uregelmæssigheder, som den har fået kendskab til under gennemførelsen af kontrollen eller inspektionen på stedet. Europa-Kommissionen skal under alle omstændigheder underrette ovennævnte myndighed om resultatet af kontrollen og inspektionen.

Artikel 4

Information og konsultation

1.   For at sikre at dette bilag gennemføres korrekt, udveksler de kompetente myndigheder i Liechtenstein og EU jævnligt oplysninger, og de iværksætter konsultationer, når en af parterne anmoder herom.

2.   De kompetente myndigheder i Liechtenstein underretter straks støttekontoret og Europa-Kommissionen om alle forhold, de får kendskab til, som kan give formodning om eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med indgåelsen og gennemførelsen af de kontrakter eller aftaler, der indgås i medfør af de instrumenter, der henvises til inden for rammerne af denne ordning.

Artikel 5

Fortrolighed

Alle oplysninger, der er blevet meddelt eller modtaget i kraft af dette bilag, er, uanset formen, omfattet af tavshedspligt og nyder den samme beskyttelse som den, der gælder for lignende oplysninger efter liechtensteinsk ret og efter de tilsvarende bestemmelser, der gælder for EU-institutionerne. Oplysningerne må ikke meddeles til andre personer end de, der i EU-institutionerne, medlemsstaterne eller i Liechtenstein i kraft af deres hverv skal have kendskab til dem, eller anvendes til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse af parternes finansielle interesser.

Artikel 6

Administrative foranstaltninger og sanktioner

Uden at det berører anvendelsen af Liechtensteins strafferet, kan støttekontoret eller Europa-Kommissionen pålægge administrative foranstaltninger og sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (4) samt Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (5).

Artikel 7

Inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse

Støttekontorets eller Europa-Kommissionens afgørelser, der vedtages som led i anvendelsen af denne ordning, og som indebærer en forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes i Liechtenstein. Betalingspålægget udstedes uden anden prøvelse end prøvelse af retsaktens autenticitet af den myndighed, som Liechtensteins regering har udpeget, og den pågældende myndighed underretter støttekontoret eller Europa-Kommissionen herom. Tvangsfuldbyrdelsen finder sted efter Liechtensteins retsplejeregler. Lovligheden af fuldbyrdelsesgrundlaget er underlagt Den Europæiske Unions Domstols kontrol.

Retsafgørelser, der træffes af Den Europæiske Unions Domstol i medfør af en voldgiftsbestemmelse, kan tvangsfuldbyrdes på samme betingelser.


(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 652/2008 (EUT L 181 af 10.7.2008, s. 23).

(3)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(4)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(5)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.


FORORDNINGER

11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/58


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 618/2014

af 2. juni 2014

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (BOB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Frankrigs ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Bleu de Gex Haut-Jura«/»Bleu de Septmoncel«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2) som ændret ved forordning (EF) nr. 937/2008 (3).

(2)

Eftersom der ikke er tale om en ændring af mindre omfang, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende. (4)

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 257 af 25.9.2008, s. 8.

(4)  EUT C 5 af 9.1.2014, s. 6.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I

Kategori 1.3. Oste

FRANKRIG

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (BOB)


11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 619/2014

af 10. juni 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

46,1

MK

80,0

TR

60,1

ZZ

62,1

0707 00 05

MK

34,3

TR

106,0

ZZ

70,2

0709 93 10

MA

68,1

TR

114,0

ZZ

91,1

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

128,5

ZZ

122,3

0808 10 80

AR

96,9

BR

84,9

CL

99,1

CN

120,6

NZ

137,1

US

175,3

UY

164,7

ZA

91,9

ZZ

121,3

0809 10 00

TR

231,1

ZZ

231,1

0809 29 00

TR

371,5

ZZ

371,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/62


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/77/EU

af 10. juni 2014

om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 98/70/EF fastsættes miljøspecifikationer og analysemetoder for benzin og diesel, der markedsføres.

(2)

I disse analysemetoder henvises til visse standarder, der er fastsat af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). Da CEN som følge af den tekniske udvikling har erstattet nogle af disse standarder af nye, bør henvisningerne til disse standarder i bilag I og II til direktiv 98/70/EF ajourføres.

(3)

Foranstaltningerne i nærværende direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Brændstofkvalitet, der er nedsat ved artikel 11, stk. 1, i direktiv 98/70/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 98/70/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres således:

a)

Fodnote 1 affattes således:

»Prøvningsmetoderne er de i EN 228:2012 anførte metoder. Medlemsstaterne kan vedtage en anden analysemetode end EN 228:2012, hvis dens nøjagtigheds- og præcisionsniveau er mindst lige så højt som for den analysemetode, den erstatter.«

b)

Fodnote 6 affattes således:

»Andre monovalente alkoholer og ethere, hvis slutkogepunkt ikke er højere end det slutkogepunkt, der er fastsat i EN 228:2012.«

2)

I bilag II affattes fodnote 1 således:

»Prøvningsmetoderne er de i EN 590:2013 anførte metoder. Medlemsstaterne kan vedtage en anden analysemetode end EN 590:2013, hvis dens nøjagtigheds- og præcisionsniveau er mindst lige så højt som for den analysemetode, den erstatter.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, senest 12 måneder efter direktivets offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

De iværksætter disse love og bestemmelser senest 12 måneder efter direktivets offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.


AFGØRELSER

11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/64


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 6. juni 2014

om ændring af Kommissionens afgørelse 2012/481/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager

(meddelt under nummer C(2014) 3590)

(EØS-relevant tekst)

(2014/345/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens afgørelse 2012/481/EU (2) udelukkes papsubstrater over 400 g/m2 fra anvendelsesområdet, idet der i denne afgørelse stilles krav om, at tryksager kun trykkes på papir, der bærer EU-miljømærket som fastlagt i Kommissionens afgørelse 2011/333/EU (3) eller i Kommissionens afgørelse 2012/448/EU (4). Dog indebærer visse produktkategorier som f.eks. blokke, notesbøger, øvehæfter, spiralindbundne notesbøger og indbundne kalendere, der er omfattet af afgørelse 2012/481/EU, at der anvendes papsubstrater over 400 g/m2. Derfor har kriterierne ikke kunnet gennemføres for visse produkter.

(2)

Anvendelsesområdet for Kommissionens afgørelse 2014/256/EU (5) omfatter brevpapirprodukter, der består af mindst 70 vægtprocent papir, karton eller papirbaserede substrater, og der fastsættes krav til papsubstrater med en basisvægt på over 400 g/m2.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010.

(4)

Afgørelse 2012/481/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2012/481/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Produktgruppen »tryksager« omfatter ethvert tryksagsprodukt, der består af mindst 90 vægtprocent papir, karton eller papirbaseret substrat, dog også bøger, kataloger, hæfter og blanketter, der består af mindst 80 vægtprocent papir, karton eller papirbaseret substrat. Indstik, omslag og andre former for tryksager, der indgår i det endelige tryksagsprodukt, anses for at udgøre en del af produktet.«

2)

Artikel 1, stk. 3, litra c), affattes således:

»c)

mapper, kuverter, ringbind og brevpapirprodukter.«

3)

Artikel 2, nr. 1), affattes således:

»1)

»bøger«: garnhæftede og/eller limbundne tryksager med hårdt eller blødt omslag, f.eks. skolebøger, skønlitterære eller faglitterære bøger, rapporter, håndbøger og paperbacks. »Bøger« omfatter ikke dagblade, brochurer, tidsskrifter, kataloger, der udkommer regelmæssigt, og årsberetninger.«

4)

Artikel 2, nr. 9), affattes således:

»9)

»tryksagsprodukt« (eller tryksag): det produkt, der er resultatet af forarbejdning af et trykmateriale. Forarbejdningen består i trykning på papir. Ud over trykning kan forarbejdningen omfatte efterbehandling, f.eks. foldning, folietryk og tilskæring eller samling ved limbinding eller garnhæftning. Tryksager omfatter bl.a. aviser, reklamematerialer og nyhedsbreve, dagblade, kataloger, bøger, foldere, brochurer, plakater, visitkort og etiketter.«

5)

Kriterium 3 i bilaget til afgørelse 2012/481/EU er ændret:

»Kriterium 3 — Genanvendelighed

Tryksagerne skal være egnet til genanvendelse. Papiret skal kunne afsværtes, og de ikke-papirbaserede komponenter i tryksagerne skal kunne fjernes nemt, så de ikke hæmmer genanvendelsesprocessen.

a)

Vådstyrkemidler må kun anvendes, hvis det kan bevises, at det færdige produkt er genanvendeligt.

b)

Lime må kun anvendes, hvis det kan bevises, at de kan fjernes.

c)

Lakker og kacheringsfolier, herunder polyethen og/eller polyethen/polypropylen, må kun anvendes til omslag til bøger, tidsskrifter og kataloger.

d)

Det skal være påvist, at produktet kan afsværtes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge resultatet af prøvningen af genanvendelighed for vådstyrkemidler og af muligheden for at fjerne lime. Referenceprøvningsmetoderne er PTS-metode PTS-RH 021/97 (for vådstyrkemidler), INGEDE-metode 12 (for fjernelse af ikke-opløselige lime) eller ækvivalente prøvningsmetoder. Muligheden for afsværtning skal dokumenteres ved hjælp af European Recovered Paper Councils »Deinking Scorecard« (6) eller ækvivalente prøvningsmetoder. Prøvningen skal udføres på tre typer papir: ubestrøget, bestrøget og overfladelimet papir. Hvis en type trykfarve kun sælges til én eller to bestemte papirtyper, er det tilstrækkeligt at udføre prøvningen på de pågældende typer. Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at lakerede og kacherede tryksager er i overensstemmelse med kriterium 3, litra c). Hvis en del af en tryksag nemt kan fjernes (f.eks. et plasticomslag), kan prøvningen af genanvendelighed udføres uden denne komponent. Det skal dokumenteres, at de ikke-papirbaserede komponenter nemt kan fjernes, i kraft af en erklæring fra papirindsamlingsvirksomheden, genanvendelsesvirksomheden eller en tilsvarende organisation. Der må også benyttes prøvningsmetoder, for hvilke en kompetent og uafhængig tredjepart har påvist, at de giver ækvivalente resultater.

(6)  Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User's Manual, www.paperrecovery.org, »Publications«.«"

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2014.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2012/481/EU af 16. august 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (EUT L 223 af 21.8.2012, s. 55).

(3)  Kommissionens afgørelse 2011/333/EU af 7. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kopipapir og grafisk papir (EUT L 149 af 8.6.2011, s. 12).

(4)  Kommissionens afgørelse 2012/448/EU af 12. juli 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til avispapir (EUT L 202 af 28.7.2012, s. 26).

(5)  Kommissionens afgørelse 2014/256/EU af 2. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til bearbejdede papirprodukter (EUT L 135 af 8.5.2014, s. 24).


Berigtigelser

11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/66


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 158 af 27. maj 2014 )

Side 86, artikel 5, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»b)

det regnskabsår, der ligger umiddelbart før den periode, der er omhandlet i litra a), for så vidt angår de ydelser, der er omhandlet i andet afsnit, litra g).«

læses:

»b)

det regnskabsår, der ligger umiddelbart før den periode, der er omhandlet i litra a), for så vidt angår de ydelser, der er omhandlet i andet afsnit, litra e).«