ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 167

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
6. juni 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/331/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. april 2014 om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil ( 1 )

30

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2014 af 5. juni 2014 om ændring, med henblik på introduktion af fare- og sikkerhedssætninger på kroatisk og dens tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ( 1 )

36

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 606/2014 af 5. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

50

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/332/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. juni 2014 om ændring af bilagene til beslutning 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af registrerede heste fra visse dele af Indiens område (meddelt under nummer C(2014) 3582)  ( 1 )

52

 

 

2014/333/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. juni 2014 om beskyttelse af personoplysninger i den europæiske portal e-justice

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

6.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. april 2014

om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

(2014/331/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 11. juli 2012 afgørelse 2012/419/EU (1) om ændring, med virkning fra den 1. januar 2014, af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union. Fra den dato ophørte Mayotte med at være et oversøisk land eller territorie og blev en region i den yderste periferi af Unionen som nævnt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(2)

Rådet bemyndigede Kommissionen til på Unionens vegne at føre forhandlinger om en aftale med Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Unions farvande og marine biologiske ressourcer i den eksklusive økonomiske zone ud for Mayottes kyst.

(3)

Disse forhandlinger resulterede i, at aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion (»aftalen«), blev paraferet den 15. november 2013.

(4)

For at Mayottes myndigheder kan gennemføre den fælles fiskeripolitiks regler fra det tidspunkt, hvor Mayotte bliver en region i den yderste periferi, er det nødvendigt at etablere passende administrative rammer, kontrolaktiviteter og fysisk infrastruktur samt at levere passende kapacitetsopbygning. Dette vil også bidrage til at sikre opfyldelse af Unionens internationale rapporteringsforpligtelser.

(5)

De nødvendige finansielle midler bør stilles til rådighed for fiskerimyndighederne i Mayotte gennem anvendelsen af de afgifter, rederne betaler direkte til Mayotte. Sådan en løsning er endnu mere passende i lyset af de gode forbindelser, der er udviklet mellem Seychellernes flåde og lokalsamfundet i den franske region i den yderste periferi, Mayotte. Den fiskeriflåde, der fører Seychellernes flag, har opereret i Mayottes farvande i flere år i kraft af en aftale mellem Mayotte og rederne, hvorved rederne betaler en licensafgift til Mayotte for at fiske i dets farvande. Med henblik på at sikre kontinuiteten i fiskeriet og de deraf følgende fordele for Mayotte bør al betaling i forbindelse med tilladelser og fangster under denne aftale derfor komme lokalsamfundet i Mayotte direkte til gode.

(6)

Aftalen bør undertegnes.

(7)

For hurtigst muligt at sikre kontinuitet i Republikken Seychellernes fartøjers fiskeriaktiviteter bør aftalen anvendes midlertidigt i afventning af afslutningen af procedurerne for dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen på vegne af Unionen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion, godkendes hermed med forbehold af aftalens indgåelse.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Frankrig bemyndiges til på vegne af sin region i den yderste periferi, Mayotte, at opkræve de betalinger vedrørende tilladelser og fangster og andre afgifter, som skal betales af redere for fiskerifartøjer, der fører Seychellernes flag, ved indrømmelse af adgang til farvande og marine biologiske ressourcer i EU-farvandene ud for Mayottes kyst, jf. bestemmelserne i kapitel III, afsnit 1, punkt 8 og 9, og afsnit 2 i bilaget til aftalen. Disse indtægter anvendes af Frankrig til etablering af passende administrative rammer, kontrolaktiviteter og fysisk infrastruktur samt til levering af passende kapacitetsopbygning, således at Mayottes administration kan opfylde kravene under den fælles fiskeripolitik.

2.   Frankrig fremsender oplysninger vedrørende denne bankkonto til Kommissionen.

3.   Ved udgangen af hvert år, hvor denne aftale gennemføres, fremsender Frankrig en udførlig rapport til Kommissionen om de betalinger, der er foretaget af fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og anvendelsen af disse betalinger.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 4

Aftalen anvendes midlertidigt fra tidspunktet for undertegnelsen i afventning af afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2014.

På Rådets vegne

A. TSAFTARIS

Formand


(1)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).


6.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/4


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »EU«,

og

REPUBLIKKEN SEYCHELLERNE, i det følgende benævnt »Seychellerne«

under ét i det følgende benævnt »parterne«,

SOM HENVISER TIL de tætte samarbejdsrelationer mellem EU og Seychellerne, navnlig i forbindelse med partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (Cotonouaftalen) og deres gensidige ønske om at styrke disse relationer,

SOM KONSTATERER, at EU og Seychellerne har haft gode indbyrdes relationer inden for fiskeriet, efter at der i 1987 blev indgået en aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om fiskeri i Seychellernes farvande. Denne aftale blev styrket gennem indgåelsen af fiskeripartnerskabsaftalen mellem parterne i 2006, der stadig er i kraft, og som er gennemført ved den relevante protokol til aftalen,

SOM TAGER HENSYN til De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM YDERLIGERE KONSTATERER, at EU og Seychellerne begge er medlemmer af Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC), den mellemstatslige organisation, der har mandat til at forvalte tun og beslægtede arter i Det Indiske Ocean og tilstødende have,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at etablere et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de levende marine ressourcer bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde skal udmøntes i initiativer og foranstaltninger, der, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller individuelt, supplerer hinanden, er forenelige med den fastlagte politik og skaber synergi,

SOM ØNSKER, at der fastsættes bestemmelser og vilkår for det fiskeri, der drives af seychelliske fartøjer i EU's og Seychellernes farvande til støtte for etablering af ansvarligt fiskeri i disse farvande,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer vedrørende:

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde i fiskerisektoren med henblik på at sikre ansvarligt fiskeri i EU-farvande for at sikre bevaring og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne

de betingelser, der er gældende for, at seychelliske fiskerfartøjer kan få adgang til EU-farvande som defineret i bilaget

fiskerikontrolforanstaltninger i EU-farvande, der skal sikre, at ovennævnte regler og vilkår overholdes, effektive foranstaltninger til bevaring og forvaltning af fiskebestande og forebyggelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »Seychellernes myndigheder«: Seychellernes fiskerimyndighed

b)   »seychelliske fartøjer«: fartøjer, der fører Seychellernes flag og er registreret i Seychellerne

c)   »EU-myndigheder«: Europa-Kommissionen

d)   »EU-farvande«: Mayottes farvande, der er under EU's jurisdiktion

e)   »Den Blandede Komité«: en komité, der består af repræsentanter for Den Europæiske Union og Seychellerne, og hvis opgaver er beskrevet i artikel 8 i denne aftale.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i EU-farvande efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande, jf. dog aftaler indgået mellem udviklingslande inden for et geografisk område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

2.   Regler for fiskeri under denne aftale skal være i overensstemmelse med afgørelser, der er truffet af Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC).

3.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter de principper, der er gældende for EU's fælles fiskeripolitik og god økonomisk og social styring.

Artikel 4

Statistisk og videnskabeligt samarbejde om ansvarligt fiskeri

1.   I den periode, der er dækket af denne aftale, skal EU og Seychellerne overvåge udviklingen i fiskeressourcerne i EU-farvande. Der holdes om nødvendigt et fælles videnskabeligt møde efter anmodning fra en af parterne.

2.   Parterne udveksler også relevante statistiske, biologiske, bevaringsmæssige og miljømæssige oplysninger og samarbejder på de relevante videnskabelige møder under hensyn til behovet for at forvalte og bevare de levende ressourcer.

3.   På grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fra IOTC kan de to parter konsultere hinanden i Den Blandede Komité, der er omhandlet i artikel 8 i denne aftale og, om nødvendigt, aftale at træffe foranstaltninger til sikring af bæredygtig forvaltning af EU's marine biologiske ressourcer.

Artikel 5

Seychelliske fartøjers adgang til fiskeri i EU-farvande

1.   EU tillader hermed, at seychelliske fartøjer driver fiskeri i EU-farvande i henhold til denne aftale og bilaget hertil.

2.   Seychellerne sikrer, at landets fartøjer efterlever denne aftale og EU's fiskerilovgivning.

Artikel 6

Fiskeritilladelser

1.   Seychelliske fartøjer kan kun fiske i EU-farvande, hvis de om bord har en fiskeritilladelse, eller en kopi heraf, som er udstedt under denne aftale.

2.   Proceduren for ansøgning om fiskeritilladelse for et fartøj, de gældende afgifter og den fremgangsmåde, der anvendes ved rederens betaling af disse afgifter, er fastsat i bilaget.

Artikel 7

Dækkede arter

Der vil kun blive udstedt tilladelser til fiskeri efter stærkt vandrende arter (arter, der er opført i bilag 1 i FN's havretskonvention af 1982), med undtagelse af familien Alopiidae, familien Sphyrnidae og følgende arter: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis og Carcharhinus longimanus.

Artikel 8

Den Blandede Komité

1.   Der oprettes en blandet komité, der skal overvåge aftalens anvendelse. Den Blandede Komité har til opgave:

a)

at overvåge gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af denne aftale

b)

at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c)

at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale

d)

på videnskabeligt grundlag at revurdere fiskerimulighederne og dermed også det finansielle bidrag

e)

i nødvendigt omfang at revidere de tekniske bestemmelser i denne aftale og bilaget hertil

f)

enhver anden opgave, som parterne måtte træffe afgørelse om.

2.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i EU og i Seychellerne, og formandskabet varetages af den part, der er vært for mødet. Den træder ekstraordinært sammen efter anmodning fra en af parterne.

Artikel 9

Tilpasning af fiskerimulighederne ved afgørelse truffet af Den Blandede Komité

Som fastsat i artikel 8 i denne aftale kan Den Blandede Komité reevaluere fiskerimulighederne som omhandlet i kapitel II i bilaget, og disse kan ved afgørelse i Den Blandede Komité tilpasses, hvis IOTC-henstillinger eller –afgørelser underbygger vurderingen af, at en sådan tilpasning vil sikre bæredygtig forvaltning af tun og tunlignende arter i Det Indiske Ocean.

Artikel 10

Suspension af denne aftales gennemførelse

1.   Gennemførelsen af denne aftale suspenderes på foranledning af én af parterne efter samråd og overenskomst mellem parterne i Den Blandede Komité, der er nedsat efter artikel 8 i denne aftale, hvis:

a)

usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at drive fiskeri i EU-farvande

b)

der opstår tvister mellem parterne om fortolkningen og gennemførelsen af denne aftale og bilaget hertil, som ikke kan bilægges

c)

en af parterne ikke overholder bestemmelserne i denne aftale og bilaget hertil

d)

der sker væsentlige ændringer af en af parternes strategiske retningslinjer, som berører de relevante bestemmelser i denne aftale

e)

de generelle forpligtelser, der er fastsat i bilaget, ikke opfyldes

f)

en af parterne konstaterer overtrædelser af afgørende og grundlæggende dele af menneskerettighederne, jf. Cotonouaftalens artikel 9, efter proceduren i artikel 8 og 96 heri

g)

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet ikke efterleves, jf. denne aftales artikel 3 og punkt 3 i kapitel I i bilaget.

2.   For at aftalens gennemførelse kan suspenderes, kræves det, at den part, der ønsker en sådan suspension, giver skriftlig meddelelse herom senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

3.   Suspenderes gennemførelsen, fortsætter parterne med at høre hinanden for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, fortsætter aftalens gennemførelse, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis alt efter, hvor længe aftalens gennemførelse har været suspenderet.

Artikel 11

Opsigelse

1.   Denne aftale kan opsiges af hver af parterne, hvis der er tungtvejende grunde til det såsom nedgang i de pågældende bestande eller manglende overholdelse af parternes indgåede forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   For at opsige denne aftale skal den part, der ønsker den opsagt, mindst seks måneder før den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden part sin hensigt om at opsige aftalen.

3.   Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i det foregående stykke indleder parterne samråd. Hvis det efter disse høringer besluttes at trække opsigelsesanmodningen tilbage, anvendes denne aftale fortsat fuldt ud.

Artikel 12

Gældende ret

1.   Seychelliske fiskerfartøjers aktiviteter i EU-farvande er underlagt EU's love og administrative bestemmelser, medmindre andet er bestemt i denne aftale og bilaget hertil.

2.   EU underretter øjeblikkeligt Seychellerne om eventuelle ændringer i sin fælles fiskeripolitik eller lovgivning.

Artikel 13

Fortrolighed

Parterne sikrer, at kun aggregerede data vedrørende fiskeriaktiviteter i EU-farvande offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelsen i den relevante IOTC-resolution. Data, der ellers kan betragtes som fortrolige, kan kun anvendes til gennemførelse af denne aftale og til de relevante kompetente myndigheders fiskeriforvaltning, -overvågning, -kontrol og -tilsyn.

Artikel 14

Elektronisk udveksling af data

1.   Seychellerne og EU forpligter sig til at etablere de nødvendige systemer til elektronisk udveksling af alle oplysninger og dokumenter, der vedrører denne aftales og bilagets gennemførelse.

2.   Parterne giver øjeblikkeligt hinanden meddelelse om svigt i et computersystem, der hindrer sådan udveksling. Under sådanne omstændigheder erstattes oplysninger og dokumenter vedrørende denne aftales og bilagets gennemførelse automatisk af papirudgaver, jf. bilaget.

3.   Elektroniske udgaver og papirudgaver af dokumenter har samme værdi.

Artikel 15

Midtvejsrevision

Parterne aftaler, at der for at evaluere denne aftales anvendelighed og effektivitet gennemføres en midtvejsrevision tre år efter startdatoen for denne aftales midlertidige anvendelse.

Artikel 16

Forpligtelse ved denne aftales udløb eller dens opsigelse

Ved denne aftales udløb eller opsigelse som omhandlet i artikel 11 er Seychellernes redere fortsat ansvarlige for enhver overtrædelse af denne aftales bestemmelser eller EU's lovgivning, som er sket inden denne aftales udløb eller opsigelse, eller for skyldige afgifter for tilladelsen eller andre udestående beløb, der ikke er betalt på tidspunktet for udløbet eller opsigelsen.

Artikel 17

Varighed

Denne aftale gælder i seks år fra datoen for dens midlertidige anvendelse. Den kan forlænges i yderligere perioder på seks år, medmindre den opsiges efter artikel 11.

Artikel 18

Midlertidig anvendelse

Denne aftale anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer i denne forbindelse er afsluttet.

Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Fur die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Εεϋχελλώυ

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Salu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


BILAG

Betingelser for, at seychelliske fartøjer kan drive fiskeri

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

1.

Generelle forpligtelser

Seychelliske fartøjer, for hvilke der er udstedt en fiskeritilladelse i henhold til denne aftale, skal overholde bestemmelser, der er gældende under EU's fælles fiskeripolitik om bevarelses- og kontrolforanstaltninger, og andre bestemmelser om EU-fiskerfartøjers fiskeri i det område, hvor de fisker, samt denne aftales bestemmelser.

2.

Fiskeriområder

a)

EU meddeler Seychellerne de geografiske koordinater for det område, hvor seychelliske fartøjer kan fiske inden denne aftales midlertidige anvendelse.

b)

Det er forbudt for seychelliske fartøjer at anvende nogen form for not til tun og stimer af tunlignende fisk i områder inden for 24 sømil fra øen Mayottes kyster målt fra de basislinjer, der benyttes til fastsættelse af territorialfarvandene.

c)

Enhver ændring af fiskeriområderne meddeles Seychellernes myndigheder 4 uger inden ændringen træder i kraft.

3.

Beskæftigelsesvilkår

Beskæftigelsen af fiskere om bord på fartøjer, der er omfattet af tilladelser under denne aftale, er omfattet af ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet.

KAPITEL II

ANVENDELSESPERIODE OG FISKERIMULIGHEDER

1.

Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 fastsættes for en periode på 6 år således:

8 notfartøjer til tunfiskeri, og

2 hjælpefartøjer.

2.

Seychelliske fartøjer kan kun fiske i EU-farvande, hvis de er opført på IOTC-listen over fangstberettigede fartøjer og i besiddelse af en fiskeritilladelse, der er udstedt efter artikel 6 og på de betingelser, der er fastsat i denne aftale i henhold til bilaget hertil.

KAPITEL III

FISKERITILLADELSER

AFSNIT 1

Ansøgning om og udstedelse af fiskeritilladelser

1.

Ved »fiskeritilladelse« forstås: enhver gyldig ret eller licens til at drive fiskeri i overensstemmelse med vilkårene for den fiskeritilladelse, som er omhandlet i denne aftale.

2.

Seychelliske fartøjer skal for at være berettigede til en fiskeritilladelse i henhold til denne aftale:

a)

være opført på listen over fartøjer, som Seychellerne har anmeldt som fartøjer, der kan drive fiskeri under denne aftale

b)

være opført på IOTC-listen over fiskerfartøjer med tilladelse

c)

i forbindelse med fiskeaktiviteter de seneste 12 måneder under den tidligere private ordning mellem rederne og Mayotte have opfyldt de fastsatte betingelser og forpligtelser i forhold til Mayotte under denne ordning

d)

ikke være opført på en IUU-liste

e)

råde over og fremlægge de oplysninger, der kræves efter denne aftale, samt

f)

sikre, at ansøgningen om fiskeritilladelse er i overensstemmelse med denne aftales og bilagets krav.

3.

Seychelliske fartøjer, for hvilke der ansøges om fiskeritilladelse, skal desuden opfylde de relevante bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 om fiskeritilladelser.

4.

Alle seychelliske fartøjer, for hvilke der ansøges om fiskeritilladelse, skal have en repræsentant med bopæl i Mayotte eller i mangel heraf, en repræsentant med bopæl i Seychellerne. Denne repræsentants navn og adresse anføres i ansøgningen.

5.

Seychellernes relevante myndigheder indgiver til EU's kompetente myndighed, jf. denne aftales artikel 2, en ansøgning om fiskeritilladelse for hvert seychellisk fartøj, der ønskes benyttet til fiskeri i henhold til denne aftale, senest 20 dage før datoen for gyldighedsperiodens begyndelse.

6.

Er en ansøgning om fiskeritilladelse ikke indgivet inden gyldighedsperioden i punkt 5, kan rederen eller dennes repræsentant indgive ansøgning i gyldighedsperioden, hvis det sker senest 20 dage før fiskeriets påbegyndelse. I sådanne tilfælde skal rederne eller deres repræsentant forudbetale afgifterne for hele fiskeritilladelsens gyldighedsperiode.

7.

Hver ansøgning om en fiskeritilladelse forelægges EU's kompetente myndighed via EU-delegationen i Mauritius på en formular som vist i modellen i tillæg 1, og den ledsages af følgende dokumenter:

a)

bevis for forudbetalt afgift for fiskeritilladelsens gyldighedsperiode

b)

enhver anden form for dokument eller attest, der kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne aftale.

8.

Alle betalinger i forbindelse med tilladelser og fangster indbetales på en EU-bankkonto, for hvilke de relevante kontooplysninger fremlægges af EU inden den midlertidige anvendelse af denne aftale. Omkostninger i forbindelse med bankoverførsler afholdes af rederne eller deres repræsentant.

9.

Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter undtagen havneafgifter og gebyrer for tjenesteydelser.

10.

Fiskeritilladelser for alle seychelliske fartøjer udstedes til reden eller dennes repræsentant senest 15 dage efter EU's modtagelse af samtlige de dokumenter, der er omhandlet i punkt 7. En kopi af disse fiskeritilladelser sendes til Den Europæiske Unions delegation med ansvar for Seychellerne.

11.

En fiskeritilladelse udstedes for et bestemt seychellisk fartøj og kan ikke overdrages undtagen i tilfælde af force majeure, jf. punkt 13.

12.

Hjælpefartøjer, der fører Seychellernes flag og opererer i EU-farvande, er også omfattet af tilladelser og af de samme forpligtelser som omhandlet i bilaget. Disse fartøjer har ikke tilladelse til at drive fiskeri.

13.

Påvises force majeure, kan en fiskeritilladelse for et seychellisk fartøj for den resterende del af gyldighedsperioden på anmodning af Seychellerne overføres til et andet berettiget seychellisk fartøj med tilsvarende specifikationer, uden at der skal betales yderligere afgift.

14.

Det første fartøjs reder eller dennes repræsentant skal returnere den annullerede fiskeritilladelse til EU via Den Europæiske Unions delegation med ansvar for Seychellerne.

15.

Den nye fiskeritilladelse gælder fra den dato, hvor rederen returnerer den annullerede tilladelse til EU. Den Europæiske Unions delegation med ansvar for Seychellerne underrettes om overførslen af fiskeritilladelsen.

16.

Fiskeritilladelsen eller en elektronisk kopi heraf skal altid opbevares om bord på fartøjet, jf. dog punkt 2 i afsnittet om kontrol i kapitel VI i dette bilag.

AFSNIT 2

Rederens afgift, forudbetaling og opgørelse over afgifter

1.

De betalinger, der skal foretages af rederne, beregnes på grundlag af følgende sats pr. fanget ton fisk:

 

Det første år af denne aftales anvendelse: 110 EUR pr. ton.

 

Det andet og tredje år af denne aftales anvendelse: 115 EUR pr. ton.

 

Det fjerde og femte år af denne aftales anvendelse: 120 EUR pr. ton.

 

Det sjette år af denne aftales anvendelse: 125 EUR pr. ton.

2.

Den årlige afgift, som skal forudbetales af seychelliske fartøjers redere ved ansøgning hos EU-myndigheder om en fiskeritilladelse, der skal udstedes af disse myndigheder, er følgende:

Notfartøjer til tunfiskeri

Det første år af denne aftales anvendelse er den forudbetalte afgift 11 000 EUR, hvilket svarer til 110 EUR pr. ton for 100 ton tun og tunlignende arter, som fanges i Mayottes farvande.

Det andet og tredje år af denne aftales anvendelse er den forudbetalte afgift 11 500 EUR, hvilket svarer til 115 EUR pr. ton for 100 ton tun og tunlignende arter, som fanges i Mayottes farvande.

Det fjerde og femte år af denne aftales anvendelse er den forudbetalte afgift 12 000 EUR, hvilket svarer til 120 EUR pr. ton for 100 ton tun og tunlignende arter, som fanges i Mayottes farvande.

Det sjette år af aftalens anvendelse er den forudbetalte afgift 12 500 EUR, hvilket svarer til 125 EUR pr. ton for 100 ton tun og tunlignende arter, som fanges i Mayottes farvande.

3.

For fangster, der overstiger 100 ton, anvendes den årlige sats pr. fanget ton fisk, som er fastsat i punkt 1.

4.

EU-myndighederne udarbejder en opgørelse over, hvor store afgifter der skal betales for det foregående kalenderår, på grundlag af seychelliske fartøjers fangstopgørelser og andre oplysninger, som EU-myndighederne råder over. Der skal også fremlægges en kopi til kontrol hos Seychellernes myndigheder.

5.

Opgørelsen sendes til Seychellernes myndigheder inden den 31. marts i opgørelsesåret. Seychellernes myndigheder skal videresende den til rederen inden den 15. april.

6.

Hvis rederen ikke er enig i opgørelsen fra EU-myndighederne, kan denne konsultere de kompetente videnskabelige institutter med henblik på at kontrollere fangststatistikker for Seychellerne og derefter gennemføre drøftelser med Seychellernes myndigheder, som skal informere Kommissionen herom, med henblik på fremlæggelse af en endelig opgørelse 31. maj det pågældende år. Hvis rederne ikke har fremsat bemærkninger inden nævnte dato, betragtes opgørelsen fra EU-myndighederne som endelig. Hvis beløbet i den endelige opgørelse er lavere end det forskud, der er omhandlet i punkt 2, får rederen dog ikke forskellen tilbagebetalt.

Hjælpefartøjer

7.

Der udstedes tilladelser for hjælpefartøjer efter samme procedure som for fiskerfartøjer, og forskuddet ved udstedelse af en tilladelse er på 3 000 EUR. Ved ændringer af bestemmelser, afgifter og vilkår vedrørende hjælpefartøjer underretter EU Seychellerne herom, inden de træder i kraft.

KAPITEL IV

OVERVÅGNING

AFSNIT 1

Fangstindberetning

1.

Alle de seychelliske fartøjer, der har tilladelse til at fiske i EU-farvande under denne aftale, indberetter deres fangster til den kompetente myndighed i EU, indtil begge parter ibrugtager et elektronisk fangstindberetningssystem som omhandlet i punkt 5, på nedenstående måde:

a)

Seychelliske fartøjer med tilladelse til at fiske i EU-farvande udfylder dagligt en fangstopgørelsesformular som vist i tillæg 2 for hver fangstrejse i EU-farvande. Formularen udfyldes også, selv om der ikke fanges fisk. Formularen skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren eller dennes repræsentant.

b)

Når seychelliske fartøjer befinder sig i EU-farvande, skal de hver tredje (3.) dag indberette de krævede oplysninger til de kompetente EU-myndigheder i det format, der er angivet i tillæg 2.

c)

Med hensyn til indgivelse af fangstopgørelsesformularer som omhandlet i litra a) og c) skal seychelliske fartøjer:

hvis de anløber en havn i Seychellerne, indgive de udfyldte formularer til Seychellernes myndigheder senest fem (5) dage efter ankomst og under alle omstændigheder inden de forlader havnen igen, hvis dette sker inden udløbet af fristen på fem dage

i alle andre tilfælde indgive de udfyldte formularer til Seychellernes myndigheder senest fjorten (14) dage efter ankomst til en anden havn end Victoria.

d)

Kopier af fangstopgørelsesformularerne sendes ligeledes til EU-delegationen i Mauritius inden for samme frister som angivet i punkt 1, litra b).

AFSNIT 2

Indberetning af fangster: indsejling i og udsejling af EU-farvande

1.

I forbindelse med dette bilag defineres varigheden af en fangstrejse for et seychellisk fartøj således:

perioden fra indsejling i til udsejling af EU-farvande

perioden fra indsejling i EU-farvande til omladning, eller

perioden fra indsejling i EU-farvande til landing i EU.

2.

Seychelliske fartøjer skal mindst seks (6) timer i forvejen meddele EU-myndighederne, at de agter at sejle ind i eller ud af EU-farvande, og under deres fiskeri i EU-farvande skal de hver tredje dag indsende oplysninger om deres fangster i den pågældende periode.

3.

Ved meddelelse om ind-/udsejling skal seychelliske fartøjer endvidere oplyse, hvilken position de befinder sig på, hvor store fangster de har om bord, og hvilke arter det drejer sig om. Sådanne meddelelser, hvortil der anvendes fax eller e-mail, skal overholde formatet i tillæg 4 og stiles til de deri anførte adresser.

4.

Hvis et seychellisk fartøj afsløres i at fiske, uden at det har underrettet de kompetente EU-myndigheder herom, betragtes det som et fartøj uden fiskeritilladelse. I sådanne tilfælde anvendes sanktionerne omhandlet i kapitel VII.

AFSNIT 3

Omladning og landing

1.   Landinger

1.

Den havn, der er udpeget til landing i Seychellerne, er Victoria, Mahé.

2.

Alle seychelliske fartøjer, som ønsker at lande fangster i Seychellernes udpegede havne, skal senest 24 timer i forvejen meddele Seychellernes kompetente myndighed følgende oplysninger:

a)

landingshavnen

b)

navnet på og det internationale radiokaldesignal (IRCS) for der fiskerfartøj, der foretager landing.

c)

dato og tidspunkt for landingen

d)

mængde i kg afrundet til nærmeste 100 kg efter art, der skal landes

e)

varernes præsentation.

3.

Landingerne er at betragte som udsejling af EU-farvande som defineret i afsnit 2, punkt 1, i dette kapitel. Seychelliske fartøjer skal derfor indgive deres landingsopgørelser til Seychellernes kompetente myndigheder.

2.   Omladninger

1.

Omladning til havs er ikke tilladt, og enhver person, der overtræder denne bestemmelse, kan idømmes sanktioner fastsat i EU-lovgivningen. Der kan gennemføres omladninger i en udpeget havn i Mayotte.

2.

Ved omladning i en udpeget havn i Mayotte skal ejeren af fartøjet fra Seychellerne eller dennes repræsentant mindst 72 timer i forvejen meddele de kompetente EU-myndigheder og den berørte havnemyndighed i Mayotte følgende oplysninger:

a)

omladningshavnen eller -området, hvor omladningen finder sted

b)

navn og IRCS for de omladende seychelliske fartøjer

c)

navn og IRCS for modtagerfiskerfartøjet/eller køleskibet

d)

dato og tidspunkt for omladningen

e)

mængde i kg afrundet til nærmeste 100 kg efter art, der skal omlades

f)

varernes præsentation.

3.

Omladningerne er at betragte som udsejling af EU-farvande som defineret i afsnit 2, punkt 1. Fartøjerne fra Seychellerne indgiver deres fangstopgørelser til de kompetente EU-myndigheder med en kopi heraf til havnemyndigheden senest fireogtyve (24) timer efter omladningens afslutning eller under alle omstændigheder inden donorfartøjet forlader havnen, hvis dette sker inden udløbet af fristen på 24 timer.

AFSNIT 4

Fartøjsovervågningssystem (FOS)

Hvad angår fartøjsovervågningssystemet, skal alle seychelliske fartøjer, der fisker i eller har til hensigt at fiske i EU-farvande under denne aftale, efterleve de bestemmelser, der er fastsat i tillæg 6.

KAPITEL V

OBSERVATØRER

1.

Begge parter anerkender betydningen af at respektere forpligtelserne i IOTC's henstilling 11/04 med hensyn til det videnskabelige observatørprogram.

2.

Seychelliske fartøjer, der har tilladelse til at fiske i EU-farvande under denne aftale, skal ombordtage observatører, der er udpeget af EU-myndighederne, medmindre sikkerhedskrav medfører pladsmæssige begrænsninger. Bestemmelserne om ombordtagning af observatører er følgende:

a)

Seychelliske fartøjer skal om muligt tage en observatør om bord inden for rammerne af et regionalt observationsprogram

b)

EU-myndighederne opstiller en liste over de seychelliske fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget. Disse lister skal ajourføres. De meddeles Seychellernes myndigheder, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført

c)

EU-myndighederne meddeler de seychelliske fartøjers redere eller disses repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at komme om bord på deres fartøj, senest 15 dage før den planlagte dato for observatørens ombordtagning.

3.

Varigheden af observatørernes ophold om bord må ikke overstige, hvad der er nødvendigt, for at de kan udføre deres opgaver, medmindre observatøren er udpeget inden for rammerne af regionale observationsprogrammer, hvor denne kan forblive om bord for at varetage sine opgaver i forbindelse med programmet. EU-myndighederne informerer de seychelliske fartøjers redere eller disses repræsentanter herom, når de meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at komme om bord på det pågældende seychelliske fartøj.

4.

Betingelserne for observatørers ombordtagning aftales mellem rederne eller disses repræsentanter og EU-myndighederne efter meddelelsen af listen over de seychelliske fartøjer, der skal tage en observatør om bord.

5.

De berørte seychelliske fartøjers redere meddeler inden to uger og med ti dages varsel, i hvilken EU-havn og på hvilken dato de agter at tage observatører om bord.

6.

Tages observatøren om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et seychellisk fartøj med en EU-observatør om bord forlader EU-farvande, træffes alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at observatøren så hurtigt som muligt kan vende tilbage til EU for rederens regning, medmindre observatøren sejler videre med det seychelliske fartøj inden for rammerne af dennes observationsforpligtelser i henhold til en anden aftale eller et andet observationsprogram.

7.

Hvis observatøren ikke befinder sig på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages de seychelliske redere automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

8.

Observatørerne behandles om bord som officerer. Deres opgaver er at:

a)

observere, hvordan de seychelliske fartøjer fisker

b)

kontrollere positionen for de seychelliske fartøjer, der driver fiskeri

c)

registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

d)

kontrollere de fangstdata for EU-farvande, der er indført i logbogen

e)

kontrollere bifangstprocenterne og vurdere udsmidets omfang

f)

foretage en ugentlig indberetning af fangstdata, herunder ombordværende fangst- og bifangstmængder taget i EU-farvande, pr. e-mail, fax eller et andet kommunikationsmiddel.

9.

Fartøjsførere på seychelliske fartøjer træffer alle rimelige forholdsregler til at sikre observatørers fysiske sikkerhed og trivsel om bord.

10.

Observatørerne skal ligeledes i videst muligt omfang have adgang til alle de faciliteter, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver. Fartøjsføreren skal give observatører adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, hvortil adgang er nødvendig for at observatører lettere kan udføre deres opgaver.

11.

Under deres ophold om bord skal observatørerne:

a)

træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagning og tilstedeværelse om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

b)

behandle materiel og udstyr om bord med respekt og respektere, at alle dokumenter, der tilhører fartøjet, er fortrolige

c)

ved observationsperiodens afslutning, inden de forlader det seychelliske fartøj, udarbejde en aktivitetsrapport, som underskrives af de pågældende observatører og sendes til de kompetente EU-myndigheder med kopi til Europa-Kommissionen. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når observatørerne går fra borde fra det seychelliske fartøj.

12.

De seychelliske redere afholder udgifterne til observatørernes kost og logi, som skal have samme standard som for officererne om bord.

13.

Observatørernes løn og eventuelle bidrag betales af de kompetente EU-myndigheder.

KAPITEL VI

KONTROL

1.

De seychelliske fartøjer skal overholde EU's lovgivning om fiskeredskaber, fiskeredskabernes tekniske specifikationer og alle øvrige tekniske foranstaltninger af relevans for deres fiskeri, og de bevarings- og forvaltningsforanstaltninger samt andre foranstaltninger, som Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC) har vedtaget.

2.

Seychellerne ajourfører en liste over seychelliske fartøjer, som har fået udstedt en fiskeritilladelse under denne aftale. Denne liste meddeles EU's fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

3.

Fartøjsførere på seychelliske fartøjer, der fisker i EU-farvande, skal samarbejde med enhver EU-bemyndiget og behørigt identificeret embedsmand, der foretager fiskeriinspektion og -kontrol.

4.

For at øge sikkerheden i forbindelse med inspektionsprocedurer, og uden at dette berører EU's lovgivning, udføres ombordstigningen på en sådan måde, at inspektionsplatforme og inspektører kan identificeres som værende bemyndiget af EU til at varetage sådanne opgaver.

5.

EU skal forsyne Seychellerne med en liste over alle inspektionsplatforme, der anvendes til havinspektioner i overensstemmelse med FAO-/UNFSA-anbefalingerne. Denne liste skal bl.a. indeholde:

navne på fiskerikontrolskibe

detaljerede oplysninger om fiskerikontrolskibe

billeder af fiskerikontrolskibe.

6.

EU kan på foranledning af Seychellerne eller et af denne udpeget organ tillade Seychellernes inspektører at observere de seychelliske fartøjers aktiviteter, herunder omladning i forbindelse med kontrollen på land.

7.

Når en inspektion er afsluttet og inspektionsrapporten er underskrevet af inspektøren, skal den gøres tilgængelig med henblik på underskrift og eventuelle kommentarer og bemærkninger fra fartøjsføreren. Denne underskrift berører ikke parternes rettigheder i forbindelse med procedurer vedrørende påstået overtrædelse. En kopi af inspektionsrapporten udleveres til fartøjsføreren for det seychelliske fartøj, inden den part, der foretager kontrol om bord, forlader fartøjet.

8.

Disse bemyndigede embedsmænd må ikke opholde sig længere om bord end nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde.

9.

Fartøjsførere på seychelliske fartøjer, der lander eller omlader fangster i en EU-havn, skal tillade, at EU-bemyndigede eller seychelliske embedsmænd foretager inspektion af sådanne aktiviteter og lette inspektionen.

10.

Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder EU sig ret til at suspendere fiskeritilladelsen for det seychelliske fartøj, som har overtrådt bestemmelserne, indtil formaliteterne er overstået, og til at idømme sanktioner i henhold til gældende EU-lovgivning. Seychellerne informeres herom.

KAPITEL VII

HÅNDHÆVELSE

1.   Sanktioner

1.

Ved manglende overholdelse af bestemmelserne i de ovenstående kapitler og forvaltnings- og bevaringsforanstaltningerne for de marine levende ressourcer eller EU-lovgivningen pålægges de seychelliske fartøjer straffe og sanktioner i henhold til EU's lovgivning.

2.

Seychellerne orienteres øjeblikkeligt og fuldt ud om sanktioner og alle relevante forhold i den forbindelse.

3.

Hvis sanktionen tager form af suspension eller tilbagekaldelse af en fiskeritilladelse, kan Seychellerne til erstatning for en suspenderet eller tilbagekaldt fiskeritilladelse for den resterende gyldighedsperiode ansøge om en anden fiskeritilladelse, der ellers ville have fundet anvendelse, til et seychellisk fartøj tilhørende en anden reder.

2.   Opbringning og tilbageholdelse af fiskerfartøjer

1.

EU-myndighederne underretter øjeblikkeligt Seychellerne om enhver opbringning og/eller tilbageholdelse af et seychellisk fiskerfartøj, der fisker under denne aftale, og sender en kopi af inspektionsrapporten med nærmere angivelse af omstændighederne ved og årsagerne til en sådan opbringning og/eller tilbageholdelse inden for en frist på 48 timer.

2.

Procedure for udveksling af oplysninger i tilfælde af opbringning og/eller tilbageholdelse:

a)

Under overholdelse af frister og procedurer for retssager i henhold til EU-lovgivningen om opbringning og/eller tilbageholdelse holdes der efter modtagelsen af de ovennævnte oplysninger samråd mellem Europa-Kommissionen og Seychellernes kompetente myndigheder

b)

Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter eller oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af samrådet og om, hvilke foranstaltninger opbringningen og/eller tilbageholdelsen kan resultere i.

3.

Bilæggelse af opbringning og/eller tilbageholdelse:

a)

Der gøres et forsøg på at finde en mindelig løsning på den formodede overtrædelse. Denne procedure afsluttes senest tre arbejdsdage efter opbringningen og/eller tilbageholdelsen i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

b)

I tilfælde af en mindelig løsning afgøres den efter de procedurer, der er fastsat i EU-lovgivningen. Er det ikke muligt at nå frem til en mindelig løsning, må sagen afgøres ved en retssag.

c)

Det seychelliske fartøj frigives, og fartøjsføreren løslades, når forpligtelserne i henhold til den mindelige løsning er opfyldt, og når retssagen er afgjort.

4.

Seychellerne informeres om forløbet af de indledte procedurer og de iværksatte sanktioner.

Tillæg

1.

Formularer til ansøgning om fiskeritilladelse

2.

Fangstopgørelsesformular for notfartøjer til tunfiskeri

3.

Retningslinjer for forvaltning og etablering af det elektroniske system til meddelelse af oplysninger vedrørende fiskeriaktiviteter (ERS)

4.

Meddelelsesformat

5.

Transmission af FOS-meddelelser– positionsmelding.

6.

Retningslinjer vedrørende FOS-rammer

Tillæg 1

ANSØGNING OM FISKERITILLADELSE

Image

Image

Tillæg 2

STATEMENT OF CATCH FORM FOR TUNA SEINERS/FICHE DE DÉCLARATION DE CAPTURES POUR THONIERS SENNEURS

Image

Tillæg 3

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG ETABLERING AF ET ELEKTRONISK SYSTEM TIL INDBERETNING AF DATA VEDRØRENDE FISKERIAKTIVITETER (ERS)

AFSNIT 1

Generelle bestemmelser

1.

Hvert seychellisk fartøj med tilladelse til at fiske i EU-farvande skal være udstyret med et elektronisk system (»ERS-system«), som er i stand til at registrere og videresende data vedrørende fartøjets fiskeriaktiviteter (»ERS-data«), så længe det befinder sig i det fiskeriområde, der er omhandlet i kapitel I, punkt 2, litra a), i dette bilag, (»fiskeriområdet«)

2.

Et seychellisk fartøj, der ikke er udstyret med et ERS-system, eller hvis ERS-system ikke fungerer, har ikke tilladelse til at sejle ind i EU's fiskeriområde med henblik på fiskeri.

3.

EU-myndighederne meddeler Seychellerne kontaktoplysningerne for EU's fiskeriovervågningscenter (»FOC«), som har ansvaret for overvågning af aktiviteter under denne aftale.

4.

Seychellernes FOC fremsender automatisk og øjeblikkeligt vigtige ERS-meddelelser (COE, COX, PNO), som de har modtaget fra det seychelliske fartøj, til EU's FOC. Daglige fangstrapporter (FAR) indsendes automatisk og øjeblikkeligt til Seychellernes FOC.

5.

Seychellerne sikrer, at dets FOC er udstyret med det nødvendige computerhardware og -software til automatisk afsendelse af ERS-data i XML-format, som er tilgængeligt på http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm, og at de har en backup-procedure til registrering og lagring af ERS-data i elektronisk form i en periode på mindst 3 år.

6.

Enhver ændring eller ajourføring af det format, der omtales i det foregående punkt 5, skal være identificeret og dateret og være operationel seks måneder efter gennemførelsen.

7.

Der skal ved fremsendelse af ERS-data anvendes elektroniske kommunikationsmidler, der forvaltes af EU-myndighederne, og som går under betegnelsen DEH (data exchange highway).

8.

EU og Seychellerne udpeger hver især en ERS-ansvarlig, der fungerer som kontaktpunkt.

a)

De ERS-ansvarlige udpeges for en periode på mindst seks måneder.

b)

EU's FOC og Seychellernes FOC meddeler hinanden navn, adresse, telefonnumre, telex og e-mailadresse for deres ERS-ansvarlige.

c)

Enhver ændring af disse oplysninger vedrørende den ERS-ansvarlige meddeles hurtigst muligt.

AFSNIT 2

Indberetning og fremsendelse af ERS-data

1.

De seychelliske fartøjer skal:

a)

dagligt fremsende ERS-data for hver dag, de har tilbragt i EU's fiskeriområde

b)

for hvert træk registrere mængderne af hver art, der er fanget og beholdes om bord som målart eller bifangst og/eller smides over bord

c)

opgive fangster, der er smidt ud eller beskadiget, for hver art, som er angivet i den fiskeritilladelse, der er udstedt af EU

d)

identificere hver art ved dens alfa-3-FAO-kode

e)

angive mængden i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk

f)

i ERS-dataene for hver enkelt art, der er angivet i den fiskeritilladelse, som er udstedt af EU, registrere de mængder, der omlades og/eller landes

g)

i ERS-dataene ved hver indsejling i (COE-meddelelse) og udsejling fra (COX-meddelelse) EU's fiskeriområde for hver art, der er angivet i den fiskeritilladelse, som er udstedt af EU, registrere en specifik meddelelse om, hvilke mængder fisk, der findes om bord ved indsejling og udsejling

h)

dagligt og senest kl. 23:59 UTC fremsende ERS-dataene til Seychellernes FOC i det format, der er angivet i punkt 5 i afsnit 1.

2.

Fartøjsføreren har ansvaret for, at de registrerede og transmitterede ERS-data er nøjagtige.

3.

Seychellerne FOC sender automatisk og øjeblikkeligt ERS-dataene til EU's FOC.

4.

EU's FOC bekræfter modtagelse af ERS-data ved en returmeddelelse og behandler alle ERS-data fortroligt.

AFSNIT 3

Funktionssvigt i ERS-systemet om bord på seychellisk fartøj og/eller problemer med fremsendelse af ERS-data mellem fartøjet og Seychellernes FOC

1.

Seychellerne underretter øjeblikkeligt fartøjsføreren og/eller det seychelliske fartøjs reder eller dennes repræsentant om tekniske problemer med ERS-systemet installeret om bord på fartøjet eller funktionssvigt ved systemet; dataene sendes fra fartøjet til Seychellernes FOC.

2.

Seychellerne underretter EU-myndighederne om funktionssvigt og trufne korrigerende foranstaltninger.

3.

Hvis der er funktionssvigt i ERS-systemet om bord på det seychelliske fartøj, reparerer eller erstatter fartøjsføreren og/eller rederen EUS-systemet inden for en frist på 10 dage. Hvis det seychelliske fartøj anløber en havn inden for denne frist på 10 dage, kan det genoptage sine fiskeaktiviteter i EU's fiskeriområde, når ERS-systemet fungerer normalt, uden en tilladelse udstedt af EU.

4.

Et seychellisk fartøj kan ikke sejle ud af en havn efter en teknisk fejl i ERS-systemet, medmindre:

a)

ERS-systemet fungerer normalt igen og tilfredsstiller Seychellernes og EU's krav, eller

b)

det seychelliske fartøj ikke har planlagt at genoptage sine fiskeaktiviteter i EU-farvande, og får tilladelse til at sejle ud af havnen af Seychellernes kompetente myndighed

I sidstnævnte tilfælde underretter Seychellerne EU om sin beslutning, inden det seychelliske fartøj får tilladelse til at sejle ud af havnen.

5.

Ethvert seychellisk fartøj, som opererer i EU's fiskeriområde med et defekt ERS-system, skal dagligt og senest kl. 23:59 UTC sende alle ERS-data til Seychellernes FOC med ethvert andet tilgængeligt elektronisk kommunikationsmiddel og til EU, indtil ERS-systemet er repareret inden for den frist, der er angivet i punkt 3.

6.

ERS-data, som ikke kan fremsendes til EU-myndighederne via ERS-systemet på grund af defekt, jf. punkt 1, sendes af Seychellernes FOC til EU's FOC med et andet elektronisk format, der er aftalt af parterne. Dette alternativ anses for at være en prioritet, hvor de normale frister for fremsendelse eventuelt ikke kan overholdes.

7.

Hvis EU's FOC ikke modtager ERS-dataene fra et seychellisk fartøj tre dage i træk, kan EU anmode det seychelliske fartøj om øjeblikkeligt at anløbe en havn, som EU angiver med henblik på en undersøgelse.

AFSNIT 4

FOC-fejl — EU's FOC har ikke modtaget ERS-dataene

1.

Hvis en af parternes FOC ikke modtager ERS-dataene, underretter det omgående den andens parts FOC og bidrager eventuelt til at finde en løsning på problemet.

2.

Seychellernes FOC og EU's FOC indgår en aftale om anvendelse af alternative elektroniske kommunikationsmidler, der skal anvendes til fremsendelse af ERS-data i tilfælde af funktionssvigt i FOC'et, og informerer omgående hinanden om eventuelle ændringer.

3.

Hvis EU's FOC meddeler, at det ikke har modtaget ERS-data, og Seychellernes FOC identificerer årsagerne hertil, træffer Seychellerne passende foranstaltninger til løsning af problemet. Seychellernes FOC underretter senest 24 timer efter påvisningen af funktionssvigtet EU's FOC om problemet og resultaterne og de trufne foranstaltninger.

4.

Hvis det tager mere end 24 timer at løse problemet, fremsender Seychellernes FOC øjeblikkeligt de manglende ERS-data til EU's FOC ved anvendelse af et af de alternative elektroniske midler, der er omtalt i punkt 6 i afsnit 3.

5.

EU informerer sine kompetente myndigheder med ansvar for overvågning, kontrol og inspektion om funktionssvigtet, således at seychelliske fartøjer ikke mistænkes for at have begået en overtrædelse med hensyn til manglende FOC-fremsendelse af ERS-data på grund af et funktionssvigt i det pågældende FOC.

AFSNIT 5

Vedligeholdelse i et FOC

1.

Planlagt vedligeholdelse i et FOC (efter et vedligeholdelsesprogram), der vil kunne berøre udvekslingen af ERS-data, skal meddeles det andet FOC senest 72 timer i forvejen — om muligt med angivelse af datoen for og varigheden af vedligeholdelsen. Der skal hurtigst muligt gives meddelelse om uforudsete afbrydelser, driftsforstyrrelser eller vedligeholdelse til det andet FOC.

2.

Under vedligeholdelsesarbejdet kan fremsendelsen af ERS-data udsættes, indtil systemet igen er operationelt. De pågældende ERS-data stilles derefter til rådighed øjeblikkeligt efter afbrydelsens ophør.

3.

Hvis vedligeholdelsen varer mere end 24 timer, fremsendes der ERS-data til det andet FOC ved anvendelse af de alternative elektroniske midler, der er omtalt i punkt 6 i afsnit 3.

4.

Seychellerne og EU informerer deres kompetente myndigheder med ansvar for overvågning, kontrol og inspektion om vedligeholdelsen, således at seychelliske fartøjer ikke mistænkes for at begået en overtrædelse med hensyn til manglende forsendelse af ERS-data på grund af vedligeholdelse af et FOC.

Tillæg 4

MEDDELELSESFORMAT

Meddelelse om indsejling (COE) (1)

Indhold

Videregivelse

Bestemmelsessted

FRA

Begivenhedskode

COE

Fartøjets navn

 

IRCS

 

Position ved indsejling

LT/LG

Dato og klokkeslæt (UTC) for indsejling

DD/MM/ÅÅÅÅ — TT:MM

Mængde (ton) fisk om bord pr. art:

 

Gulfinnet tun (YFT)

(ton)

Storøjet tun (BET)

(ton)

Bugstribet bonit (SKJ)

(ton)

Andet (angives)

(ton)

Udsejlingsmeddelelse (COX) (2)

Indhold

Videregivelse

Bestemmelsessted

FRA

Begivenhedskode

COX

Fartøjets navn

 

IRCS

 

Position ved indsejling

LT/LG

Dato og klokkeslæt (UTC) for udsejling

DD/MM/ÅÅÅÅ — TT:MM

Mængde (t) fisk om bord pr. art:

 

Gulfinnet tun (YFT)

(ton)

Storøjet tun (BET)

(ton)

Bugstribet bonit (SKJ)

(ton)

Andet (angives)

(ton)

Format for fangstopgørelse, mens fartøjet befinder sig i EU-fiskeriområder (3)

Indhold

Videregivelse

Bestemmelsessted

FRA

Begivenhedskode

KAT

Fartøjets navn

 

IRCS

 

Dato og klokkeslæt (UTC) for meddelelse

DD/MM/ÅÅÅÅ — TT:MM

Mængde (t) fisk om bord pr. art:

 

Gulfinnet tun (YFT)

(ton)

Storøjet tun (BET)

(ton)

Indhold

(ton)

Andet (angives)

(ton)

Antal træk/sæt siden sidste meddelelse

 

Alle meddelelser sendes til de kompetente myndigheder ved anvendelse af:

E-mail: cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr

Fax (+ 33) 2 97 55 23 75

Postadresse: Avenue Louis Bougo, F-56410 Etel, FRANKRIG


(1)  Afsendt seks (6) timer før indsejling i EU-fiskeriområder.

(2)  Afsendt seks (6) timer før udsejling fra EU-fiskeriområder.

(3)  Afsendt hver tredje (3.) dag efter indsejling i EU-fiskeriområder.

Tillæg 5

FREMSENDELSE AF FOS-MEDDELELSER

Positionsmelding

Data

Kode

Obligatorisk/fakultativt

Bemærkninger

Registreringsstart

SR

O

Systemdata — Angiver, at registreringen starter

Modtager

AD

O

Meddelelsesdata — modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender

FS

O

Meddelelsesdata — afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — meddelelsestype skal være »POS«

Radiokaldesignal

CR

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

F

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige nummer (flagstatens alfa-3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Eksternt registreringsnummer

XR

F

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet

Flagstat

FS

F

Flagstatsdata

Breddegrad

The

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S GGMM (WGS-84)

Længdegrad

Lo

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGMM (WGS-84)

Dato

DA

O

Fartøjspositionsdata — dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Fartøjspositionsdata — klokkeslæt for registrering af UTC-positionen (TTMM)

Registreringsafslutning

ER

O

Systemdata — angiver, at registreringen er slut

Tegnsæt: ISO 8859.1

Hver transmission af data struktureres således:

En dobbelt skråstreg (//) og en feltkode »SR« angiver transmissionens start.

En dobbelt skråstreg (//) og en feltkode angiver starten på et dataelement.

Der anvendes en enkelt skråstreg (/) som separator mellem feltkode og data.

Datapar adskilles ved et mellemrum.

Bogstaverne »er« og en dobbelt skråstreg (//) angiver registreringsafslutning.

Fakultative data anføres mellem registreringsstart og registreringsafslutning.

Tillæg 6

FARTØJSOVERVÅGNINGSSYSTEM (FOS)

Generelle principper

1.

Hvad angår det fartøjsovervågningssystem, der er omhandlet i kapitel IV, afsnit 4, i bilaget til denne aftale, skal alle seychelliske fiskerfartøjer, der fisker eller har til hensigt at fiske i EU's fiskeriområde som defineret i kapitel I, punkt 2, litra a), i bilaget, i det følgende benævnt fiskeriområdet, efterleve følgende bestemmelser.

2.

Et seychellisk fartøj, der ikke er udstyret med en FOS-fartøjslokaliseringsanordning, eller hvis installerede lokaliseringsanordning ikke fungerer, må ikke sejle ind i EU's fiskeriområde for at fiske.

3.

De seychelliske fartøjers positioner og bevægelser overvåges bl.a. ved hjælp af fartøjsovervågningssystemer uden forskelsbehandling, jf. nedenstående bestemmelser.

4.

Med henblik på fartøjsovervågning skal EU-myndighederne meddele EU's fiskeriovervågningscentre (FOC'er) de geografiske koordinater (bredde- og længdegrader) for EU's fiskeriområde.

5.

EU-myndighederne sender disse oplysninger i elektronisk form, udtrykt i decimalgrader i WGS-84 datum til Seychellernes kompetente myndigheder.

6.

EU-myndighederne og Seychellernes FOC udveksler deres respektive kontaktoplysninger, dvs. elektroniske adresser i https-format eller eventuelt via en anden sikker kommunikationsprotokol, og oplysninger om de specifikationer, der skal anvendes i deres respektive FOC'er, samt eventuelle alternative kommunikationsmidler, der anvendes i tilfælde af funktionssvigt.

7.

Alle seychelliske fartøjer med en fiskeritilladelse skal være udstyret med en fuldt operationel fartøjslokaliseringsanordning installeret om bord, således at deres geografiske koordinater automatisk og løbende kan kommunikeres til Seychellernes FOC.

8.

Der skal sendes meldinger hver time.

9.

Parterne er enige om at udveksle oplysninger om FOS-udstyret, hvis en af parterne anmoder om det, for med henblik på anvendelsen af disse bestemmelser at sikre, at det pågældende udstyr fuldt ud opfylder den anden parts krav.

10.

Parterne er enige om at tage disse bestemmelser op til revision efter behov, herunder en relevant analyse af tilfælde af tekniske fejl eller uregelmæssigheder i forbindelse med individuelle seychelliske fartøjer. EU-myndighederne underretter Seychellernes kompetente myndigheder og Europa-Kommissionen om alle sådanne tilfælde senest 15 dage før revisionen, der finder sted inden for rammerne af Den Blandede Komité.

11.

Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved samråd mellem parterne inden for rammerne af Den Blandede Komité, jf. denne aftales artikel 8.

Fartøjsovervågningssystemets integritet

12.

Hverken fartøjsføreren på det seychelliske fartøj eller personer, som han har givet fuldmagt, må slukke for eller forhindre fartøjslokaliseringsanordningen i at fungere eller på nogen måde gribe ind i fremsendelsen af data til Seychellernes FOC under fiskeri i EU-fiskeriområder.

13.

Fartøjsføreren er ansvarlig for, at de fartøjsovervågningsdata, der registreres og fremsendes, er korrekte.

14.

Fartøjsføreren skal især sørge for, at:

a)

data ikke på nogen måde ændres

b)

antennen eller antennerne til satellitsporingsanordningerne ikke blokeres på nogen måde

c)

satellitsporingsanordningernes strømforsyning ikke på nogen måde afbrydes

d)

det seychelliske fartøjs lokaliseringsanordning ikke fjernes fra det sted, hvor den oprindeligt blev installeret

e)

enhver udskiftning af et seychellisk fartøjs lokaliseringsanordning øjeblikkeligt meddeles til EU' kompetente myndighed

Enhver misligholdelse af ovennævnte forpligtelser kan medføre, at fartøjsføreren idømmes sanktioner i henhold til EU's gældende love og administrative bestemmelser.

15.

FOS-hardware- og -softwarekomponenter skal i videst muligt udstrækning være sikret mod input og output af urigtige positioner og må ikke kunne manipuleres.

16.

Systemet skal være fuldautomatisk og funktionsdygtigt hele tiden uafhængigt af de ydre forhold. Det er forbudt at ødelægge og beskadige satellitsporingsudstyret, at sætte det ud af drift eller på anden måde at foretage indgreb i det.

17.

Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 100 m og med et konfidensinterval på 99 %.

Fremsendelse af FOS-data

18.

Når et seychellisk fartøj, der fisker under denne aftale, sejler ind i EU's fiskeriområde, skal Seychellernes FOC automatisk sende realtidspositionsmeldinger til EU's FOC med den hyppighed, der er angivet i punkt 8.

19.

FOS-meddelelserne identificeres ved anvendelse af følgende koder med tre bogstaver:

a)

»ENT«: de første FOS-data, der fremsendes af et fartøj ved indsejling i EU's fiskeriområde

b)

»POS«: hver FOS-datarapport, der fremsendes af et fartøj, når det befinder sig i EU's fiskeriområde

c)

»EXI«, den første FOS-datarapport, der fremsendes af et fartøj, efter at det er sejlet ud af EU's fiskeriområde.

20.

Meldingernes hyppighed kan ændres til senest hvert 30. minut, hvis det af velunderbyggede beviser fremgår, at det seychelliske fartøj overtræder bestemmelserne.

a)

EU's FOC forelægger Seychellernes FOC og Europa-Kommissionen sådan dokumentation sammen med anmodningen om at ændre hyppigheden. Seychellernes FOC sender dataene til EU's FOC automatisk i realtid øjeblikkeligt efter at have modtaget anmodningen.

b)

EU's FOC underretter øjeblikkeligt Seychellernes FOC og Europa-Kommissionen om afslutningen på inspektionsproceduren.

c)

Seychellernes FOC og Europa-Kommissionen underrettes om opfølgningen på alle inspektionsprocedurer på grundlag af denne særlige anmodning i dette punkt.

21.

Meddelelserne omhandlet i punkt 19 sendes elektronisk i https-format eller via en anden sikker kommunikationsprotokol efter forudgående aftale mellem de relevante FOC'er.

Funktionssvigt i FOS-udstyr om bord på seychellisk fartøj

22.

Hvis der opstår et teknisk problem eller et funktionssvigt i fartøjslokaliseringsordningen installeret om bord på det seychelliske fartøj, sørger fartøjsføreren for, ved anvendelse af enhver af de aftalte kommunikationsformer, der er omtalt i punkt 6, at sende oplysningerne i punkt 19 til Seychellernes FOC fra det tidspunkt, hvor EU's kompetente myndighed informerede om defekten eller funktionssvigtet.

23.

Der skal mindst sendes én global positionsmelding hver fjerde time, så længe det seychelliske fartøj befinder sig i EU's fiskeriområde. I denne globale positionsmelding angives positionen hver time som registreret af fartøjsføreren på det pågældende fartøj i løbet de fire timer og som angivet i tillæg 5.

24.

Seychellernes FOC fremsender disse meldinger til EU's FOC øjeblikkeligt. EU's fiskerimyndighed kan anmode et specifikt seychellisk fartøj om at sende denne positionsmelding hver time, hvis den anser det for nødvendigt, eller der opstår tvivl.

25.

Det defekte udstyr repareres eller udskiftes, så snart det seychelliske fartøj har afsluttet sin fangstrejse. Der kan først indledes en ny fangstrejse, når udstyret er blevet repareret eller erstattet, og der er givet behørig tilladelse hertil af Seychellernes kompetente myndighed, som meddeler EU-myndighederne sin afgørelse.

FOC-fejl — EU's FOC har ikke modtaget FOS-data

26.

Hvis et af FOC'erne ikke modtager FOS-data, underretter det omgående det andet FOC's kontaktpunkt herom, og de samarbejder eventuelt om en løsning af problemet.

27.

Seychellernes FOC og EU's FOC indgår inden den midlertidige anvendelse af denne aftale en aftale om anvendelse af alternative elektroniske kommunikationsmidler, der kan anvendes til fremsendelse af FOS-data i tilfælde af funktionssvigt i et FOC, og informerer omgående hinanden om eventuelle ændringer.

28.

Hvis EU's FOC meddeler, at det ikke har modtaget FOS-data, identificerer Seychellernes FOC årsagerne hertil og træffer passende foranstaltninger til løsning af problemet. Seychellernes FOC underretter senest 24 timer efter påvisningen af funktionssvigtet EU's FOC om resultaterne og de trufne foranstaltninger.

29.

Hvis det kræver mere end 24 timer at løse problemet, fremsender Seychellernes FOC de manglende FOS-data til EU's FOC ved anvendelse af de alternative kommunikationsmidler, der er omhandlet i punkt 27.

30.

EU underretter sine myndigheder med ansvar for overvågning, kontrol og inspektion, således at Seychelliske fartøjer ikke gøres til genstand for overtrædelsesprocedurer, fordi EU's FOC på grund af funktionssvigt i FOC-systemerne ikke har modtaget FOS-data.

Vedligeholdelse i et FOC

31.

Planlagt vedligeholdelse i et FOC (efter et vedligeholdelsesprogram), der vil kunne berøre udvekslingen af FOS-data, skal meddeles det andet FOC senest 72 timer i forvejen — om muligt med angivelse af datoen for og varigheden af vedligeholdelsen. Der skal hurtigst muligt gives meddelelse om ikke-planlagt vedligeholdelse til det andet FOC.

32.

Under vedligeholdelsen kan der indsamles FOS-data, indtil systemet igen er operationelt. De relevante FOS-data gøres derefter tilgængelige umiddelbart efter afslutning af vedligeholdelsen.

33.

Hvis vedligeholdelsen varer mere end 24 timer, fremsendes der FOS-data til det andet FOC ved anvendelse af de alternative elektroniske midler, der er omtalt i punkt 27.

34.

EU-myndighederne underretter deres kompetente myndigheder med ansvar for overvågning, kontrol og inspektion, således at seychelliske fartøjer ikke gøres til genstand for overtrædelsesprocedurer for manglende fremsendelse af FOS-data, der skyldes vedligeholdelse i FOC'et.


FORORDNINGER

6.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/30


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 604/2014

af 4. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (1), særlig artikel 94, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2013/36/EU, særlig artikel 74, skal institutter have robuste ledelsesordninger og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som de er eller kan blive eksponeret for. Disse ordninger og procedurer skal omfatte hele virksomheden og stå i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risikoen i forretningsmodellen og instituttets aktiviteter. Der skal bl.a. tages hensyn til de specifikke risici, de er omhandlet i direktivets artikel 79-87. Ordningerne og processerne skal evalueres af de kompetente myndigheder som led i den tilsynskontrol og vurdering, der er fastlagt i direktivets artikel 97. Institutterne skal lade de identificerede risici indgå som led i processen til vurdering af den interne kapital i henhold til direktivets artikel 73.

(2)

Det kræves i de rammer for tilsyn, som er fastlagt ved direktiv 2013/36/EU, at alle institutter skal identificere de medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil. I forbindelse med de kriterier, der anvendes til at vurdere, hvor væsentlig indflydelse medarbejdernes arbejde har på risikoprofilen, bør der tages hensyn til medarbejdernes potentielle indflydelse på institutternes risikoprofil baseret på deres beføjelser og ansvar og institutternes risiko- og resultatindikatorer. Der bør ved vurderingen tages hensyn til institutternes interne organisation og til deres aktiviteters art, omfang og kompleksitet. Kriterierne bør i fuldt omfang afspejle alle risici, som instituttet eller koncernen er eller kan blive eksponeret for. Dette bør gøre det muligt for institutterne at fastsætte egnede incitamenter i aflønningspolitikken for at sikre, at medarbejderne tilskyndes til forsigtig adfærd, og bør også sikre, at identifikationen af de medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil, afspejler risikoniveauet i tilknytning til forskellige aktiviteter inden for instituttet.

(3)

I 2012 offentliggjorde Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) resultaterne af en undersøgelse om gennemførelsen på nationalt plan og den praktiske anvendelse af Det Europæiske Banktilsynsudvalgs retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis (CEBS' retningslinjer), som indeholdt generelle kriterier for vurderingen af, hvor væsentlig indflydelse medarbejderne har på institutternes risikoprofil. Undersøgelsen viste, at institutternes og de kompetente myndigheders gennemførelse af aflønningsbestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF (2) ikke har medført en tilstrækkelig grad af harmonisering. Spektret af aflønningspraksisser er fortsat uhensigtsmæssigt bredt, og navnlig bliver der ved de anvendte kriterier til identifikation af medarbejdere ikke altid i tilstrækkelig grad taget hensyn til, hvilken indflydelse medarbejdernes arbejde har på instituttets risikoprofil. Der er væsentlig forskel på, hvordan de forskellige institutioner og medlemsstater griber identifikationen af disse medarbejdere an. Disse reguleringsmæssige tekniske standarder bør derfor være baseret på erfaringerne med anvendelsen af direktiv 2006/48/EF og CEBS's retningslinjer og have til formål at opnå en bedre harmonisering. EBA vil udstede nye retningslinjer for en forsvarlig aflønningspolitik, som er i overensstemmelse med principperne i direktiv 2013/36/EU, jf. nævnte direktivs artikel 75, stk. 2.

(4)

Der bør fastsættes et sæt klare kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de vigtigste medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil, således at der sikres en harmoniseret tilgang i hele Unionen, og således at et fælles sæt af de mest relevante risici er omfattet. I henhold til artikel 94, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU skal alle de kategorier af medarbejdere, der identificeres ved hjælp af disse kriterier, være medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil. Institutterne bør også tage hensyn til resultaterne af deres egne risikovurderinger, som de foretager som led i deres interne procedurer. De kompetente myndigheder bør påse, at der sker en fuldstændig identifikation af alle medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil.

(5)

Medlemmerne af ledelsesorganet har det endelige ansvar for instituttet, dets strategi og dets aktiviteter og kan derfor altid have væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil. Dette gælder både medlemmerne af ledelsesorganet i dets ledelsesfunktion, der træffer beslutninger, og medlemmerne af tilsynsfunktionen, som overvåger beslutningsprocessen og kan gøre indsigelse imod trufne beslutninger.

(6)

Den daglige ledelse og ledende medarbejdere, der har ansvar for væsentlige forretningsenheder, for styring af bestemte risikokategorier som f.eks. likviditets-, drifts- eller renterisiko og for kontrolfunktioner inden for et institut, er ansvarlige for den daglige ledelse af virksomheden, dens risici eller dens kontrolfunktioner. Heri indgår ansvaret for at træffe strategiske eller andre grundlæggende beslutninger om forretningsaktiviteter eller den anvendte kontrolramme. De risici, som virksomheden påtager sig, og den måde, hvorpå de styres, er de vigtigste faktorer for instituttets risikoprofil.

(7)

Ud over de funktioner, der er ansvarlige for at skabe yderligere forretningsaktivitet, udsætter funktioner, der er ansvarlige for at yde intern støtte, og som er vigtige for driften af virksomheden og har beføjelse til at træffe beslutninger på disse områder, instituttet for væsentlige driftsmæssige og andre risici. Det arbejde, som udføres af medarbejdere i sådanne funktioner, har derfor væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil.

(8)

Kreditrisiko og markedsrisiko indgås typisk for at skabe forretningsaktivitet, og derfor kan indflydelsen på risikoprofilen af de aktiviteter, der skaber sådanne risici, vurderes ved anvendelse af kriterier, der er baseret på beføjelsesgrænser, der beregnes mindst en gang om året på grundlag af de kapitaltal og tilgange, der anvendes i reguleringsmæssig sammenhæng, og idet der anvendes en minimumstærskel for kreditrisiciene for at sikre, at kriterierne anvendes forholdsmæssigt for så vidt angår mindre institutter.

(9)

I kriterierne til identifikation af medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil, bør der tages højde for, at kravene vedrørende handelsbeholdningen kan fraviges for nogle institutter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (3), og at grænserne er fastsat på forskellige måder mellem institutter, der anvender forskellige metoder til beregning af kapitalkravene.

(10)

Da resultatet af beslutninger ofte påvirkes af de medarbejdere, der har givet anledning til beslutningen, mens de formelle beslutningsbeføjelser ligger hos medarbejdere med større ledelsesmæssige beføjelser eller hos udvalg, bør der i kriterierne tages højde for de væsentlige elementer i denne beslutningsproces.

(11)

Medarbejdere med ledelsesmæssige beføjelser er ansvarlige for de forretningsaktiviteter, der falder ind under det område, som de har ansvar for. Der bør derfor fastsættes passende kriterier, der sikrer, at medarbejderne identificeres som havende væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil, hvis de er ansvarlige for grupper af medarbejdere, hvis arbejde kan have væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil. Dette omfatter også situationer, hvor det arbejde, der udføres af den enkelte medarbejder under deres ansvarsområde, ikke isoleret set har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil, men hvor det overordnede omfang af deres arbejde kan have en sådan indflydelse.

(12)

Ud over de kvalitative kriterier bør der fastsættes passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil. Den samlede aflønning, der tildeles, afhænger hovedsagelig af det bidrag, som medarbejderne yder til opfyldelsen af instituttets forretningsmål, og dermed af medarbejdernes ansvarsområder, opgaver, kompetencer og kvalifikationer og af medarbejdernes og instituttets resultater. Hvis en medarbejder tildeles en samlet aflønning, der overstiger en passende tærskel, er det rimeligt at antage, at dette hænger sammen med medarbejderens bidrag til instituttets forretningsmål og med den indflydelse, som medarbejderens arbejde har på instituttets risikoprofil. Disse kvantitative kriterier bør derfor være baseret på den samlede aflønning, en medarbejder modtager, både i absolutte tal og i forhold til andre medarbejdere i samme institut. Ved anvendelsen af disse kvantitative kriterier bør der i givet fald tages hensyn til, at aflønningsniveauerne varierer mellem de forskellige jurisdiktioner. Der bør fastsættes klare og passende tærskler til at identificere de medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil, idet der tages hensyn til data indhentet af EBA og af de kompetente myndigheder. Disse kvantitative kriterier giver en stærk formodning om, at medarbejderne har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil. Sådanne formodninger baseret på kvantitative kriterier bør imidlertid ikke anvendes, hvis institutterne på grundlag af yderligere objektive betingelser vurderer, at medarbejderne ikke har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil, når der tages hensyn til alle risici, som instituttet er eller kan blive udsat for. Undtagelse af de bedst aflønnede medarbejdere i henhold til disse kriterier bør kræve samtykke fra den kompetente myndighed, således at det sikres, at disse kriterier anvendes effektivt og konsekvent. For medarbejdere, der aflønnes med over 1 000 000 EUR (højtlønnede medarbejdere), bør de kompetente myndigheder underrette EBA, før der gives samtykke til undtagelserne, således at det sikres, at disse kriterier anvendes konsekvent, navnlig under disse ekstraordinære omstændigheder. Identifikationsprocessen, herunder anvendelsen af undtagelser, bør dog altid være omfattet af tilsynskontrol, jf. artikel 92, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

(13)

At medarbejdere er i samme aflønningsgruppe som medlemmer af den daglige ledelse og risikotagere, kan også være et tegn på, at deres arbejde har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil. Ved fastlæggelsen af aflønningsgruppen bør der ikke tages hensyn til den aflønning, der betales til medarbejdere i kontrolfunktioner og støttefunktioner samt til medlemmer af ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion. Ved anvendelsen af dette kriterium bør der også tages hensyn til, at aflønningsniveauerne varierer mellem de forskellige jurisdiktioner. Institutterne bør have mulighed for at godtgøre, at medarbejdere, som er omfattet af den pågældende aflønningsgruppe, men som ikke opfylder nogen af de kvalitative kriterier eller andre kvantitative kriterier, ikke har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil, når der tages hensyn til alle de risici, som instituttet er eller kan blive udsat for. Hvis der indføres undtagelser for medarbejdere med et højt samlet aflønningsniveau, bør dette være omfattet af en underretningsprocedure, der giver mulighed for i tide at foretage tilsynskontrol, således at man sikrer en konsekvent anvendelse af dette kriterium.

(14)

De kompetente myndigheder bør påse, at institutterne fører register over de vurderinger, der er foretaget, og over medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil, således at den kompetente myndighed og revisorer har mulighed for at tage stilling til vurderingen. Dokumentationen bør også omfatte medarbejdere, som er blevet identificeret i henhold til kriterier, der bygger på deres aflønning, men for hvem det vurderes, at deres arbejde ikke har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil.

(15)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(16)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på et instituts risikoprofil, jf. artikel 92, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, på koncern-, moderselskabs- og datterselskabsniveau, herunder på institutter, der er etableret i offshorefinanscentre.

Artikel 2

Anvendelse af kriterierne

Uden at det berører den forpligtelse, som den kompetente myndighed har til at påse, at institutter overholder principperne i artikel 92, 93 og 94 i direktiv 2013/36/EU for alle medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på et instituts risikoprofil, jf. direktivets artikel 92, stk. 2, anses medarbejdere, som opfylder et eller flere af de kvalitative kriterier i artikel 3 i denne forordning eller et eller flere af de kvantitative kriterier i artikel 4 i denne forordning, for at have væsentlig indflydelse på et instituts risikoprofil.

Artikel 3

Kvalitative kriterier

Medarbejdere anses for at have væsentlig indflydelse på et instituts risikoprofil, hvis et eller flere af følgende kvalitative kriterier er opfyldt:

1)

medarbejderen er medlem af ledelsesorganet i dets ledelsesfunktion

2)

medarbejderen er medlem af ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion

3)

medarbejderen er medlem af den daglige ledelse

4)

medarbejderen er ansvarlig for og står over for ledelsesorganet til ansvar for aktiviteterne i den uafhængige risikostyringsfunktion, compliancefunktion eller interne revisionsfunktion

5)

medarbejderen har det overordnede ansvar for risikostyring i en forretningsenhed som defineret i artikel 142, stk. 1, nr. 3), i forordning (EU) nr. 575/2013, som har fået tildelt intern kapital i henhold til artikel 73 i direktiv 2013/36/EU, der udgør mindst 2 % af instituttets interne kapital (en »væsentlig forretningsenhed«)

6)

medarbejderen er leder af en væsentlig forretningsenhed

7)

medarbejderen har ledelsesmæssigt ansvar i en af de funktioner, der er omhandlet i nr. 4), eller i en væsentlig forretningsenhed og rapporterer direkte til en medarbejder, der er identificeret i henhold til nr. 4) eller 5)

8)

medarbejderen har ledelsesmæssigt ansvar i en væsentlig forretningsenhed og rapporterer direkte til den medarbejder, der er leder af den pågældende enhed

9)

medarbejderen er leder af en funktion, der er ansvarlig for juridiske anliggender, finansielle anliggender, herunder skatte- og budgetspørgsmål, menneskelige ressourcer, aflønningspolitik, informationsteknologi eller økonomisk analyse

10)

medarbejderen er ansvarlig for eller er medlem af et udvalg, der er ansvarligt for styring af en risikokategori, der er omhandlet i artikel 79-87 i direktiv 2013/36/EU, undtagen kreditrisiko og markedsrisiko

11)

for så vidt angår kreditrisikoeksponeringer med en nominel værdi pr. transaktion, som udgør 0,5 % af instituttets egentlige kernekapital, og som er på mindst 5 mio. EUR:

a)

medarbejderen er ansvarlig for udarbejdelse af låneforslag eller strukturering af kreditprodukter, som kan resultere i sådanne kreditrisikoeksponeringer, eller

b)

medarbejderen har beføjelse til at træffe, godkende eller nedlægge veto mod en beslutning vedrørende sådanne kreditrisikoeksponeringer, eller

c)

medarbejderen er medlem af et udvalg, som har beføjelse til at træffe de beslutninger, der er omhandlet i litra a) eller b)

12)

for så vidt angår et institut, for hvilket undtagelsen for mindre handelsbeholdningsaktiviteter, jf. artikel 94 i forordning (EU) nr. 575/2013, ikke finder anvendelse:

a)

medarbejderen har beføjelse til at træffe, godkende eller nedlægge veto mod en beslutning vedrørende handelsbeholdningstransaktioner, som samlet set overstiger en af følgende tærskler:

i)

hvis standardmetoden anvendes: et kapitalgrundlagskrav i relation til markedsrisici, som udgør 0,5 % eller derover af instituttets egentlige kernekapital, eller

ii)

hvis der med reguleringsmæssigt formål er blevet godkendt en tilgang baseret på en intern model: 5 % eller derover af instituttets value-at-risk-grænse for handelsbeholdningsengagementer baseret på et ensidigt 99 % konfidensinterval, eller

b)

medarbejderen er medlem af et udvalg, som har beføjelse til at træffe de beslutninger, der er omhandlet i litra a)

13)

medarbejderen har ledelsesmæssigt ansvar for en gruppe medarbejdere, der har individuelle beføjelser til at forpligte instituttet med hensyn til transaktioner, og en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

summen af disse beføjelser er lig med eller overstiger en tærskel som fastsat i nr. 11), litra a), nr. 11), litra b), eller nr. 12), litra a), nr. i)

b)

hvis der med reguleringsmæssigt formål er blevet godkendt en tilgang baseret på en intern model: disse beføjelser udgør 5 % eller derover af instituttets value-at-risk-grænse for handelsbeholdningsengagementer baseret på et ensidigt 99 % konfidensinterval. Hvis instituttet ikke beregner value-at-risk på den pågældende medarbejders niveau, skal value-at-risk-tærsklerne for medarbejderne under denne medarbejders ledelse lægges sammen

14)

for så vidt angår beslutninger om at godkende eller nedlægge veto mod indførelsen af nye produkter:

a)

medarbejderen har beføjelse til at træffe sådanne beslutninger, eller

b)

medarbejderen er medlem af et udvalg, som har beføjelse til at træffe sådanne beslutninger

15)

medarbejderen har ledelsesmæssigt ansvar for en medarbejder, der opfylder et af kriterierne i nr. 1)-14).

Artikel 4

Kvantitative kriterier

1.   Medarbejdere anses for at have væsentlig indflydelse på et instituts risikoprofil, hvis et eller flere af følgende kvantitative kriterier er opfyldt, jf. dog stk. 2-5:

a)

medarbejderen blev tildelt en samlet aflønning på 500 000 EUR eller derover i det foregående regnskabsår

b)

medarbejderen er blandt de 0,3 % af medarbejderne, oprundet til nærmeste hele tal, som blev tildelt den højeste samlede aflønning i det foregående regnskabsår

c)

medarbejderen blev i det foregående regnskabsår tildelt en samlet aflønning, der er lig med eller højere end den laveste samlede aflønning, der blev tildelt i det pågældende regnskabsår til et medlem af den daglige ledelse, eller opfylder et af kriterierne i artikel 3, nr. 1), 3), 5), 6), 8), 11), 12), 13) eller 14).

2.   Et kriterium som omhandlet i stk. 1 anses ikke for at være opfyldt, hvis instituttet vurderer, at medarbejderens arbejde ikke har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, fordi medarbejderen eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører:

a)

kun udfører arbejde og har beføjelser i en forretningsenhed, som ikke er en væsentlig forretningsenhed, eller

b)

ikke har væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil i kraft af det arbejde, der udføres.

3.   Betingelsen i stk. 2, litra b), vurderes på grundlag af objektive kriterier, der tager hensyn til alle relevante risiko- og resultatindikatorer, som instituttet anvender til at identificere, styre og overvåge risici i henhold til artikel 74 i direktiv 2013/36/EU, og på grundlag af medarbejderens eller medarbejderkategoriens opgaver og beføjelser og disses indflydelse på instituttets risikoprofil sammenlignet med den indflydelse, som arbejde udført af medarbejdere, der er identificeret på grundlag af kriterierne i artikel 3 i denne forordning, har.

4.   Institutter skal underrette den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med dem, om anvendelsen af stk. 2 i sammenhæng med kriterierne i stk. 1, litra a). Af underretningen skal fremgå, på hvilket grundlag instituttet har vurderet, at den pågældende medarbejder eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, opfylder en af betingelserne i stk. 2, og den skal i påkommende tilfælde indeholde den vurdering, der er foretaget af instituttet i henhold til stk. 3.

5.   Et instituts anvendelse af stk. 2 på en medarbejder, som blev tildelt en samlet aflønning på 750 000 EUR eller derover i det foregående regnskabsår, eller i sammenhæng med kriteriet i stk. 1, litra b), er betinget af forudgående samtykke fra den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med instituttet.

Den kompetente myndighed giver kun sit forudgående samtykke, hvis instituttet kan godtgøre, at en af betingelserne i stk. 2 er opfyldt, under hensyn til, for så vidt angår betingelsen i stk. 2, litra b), vurderingskriterierne i stk. 3.

Hvis medarbejderen blev tildelt en samlet aflønning på 1 000 000 EUR eller derover i det foregående regnskabsår, giver den kompetente myndighed kun sit forudgående samtykke i ekstraordinære tilfælde. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel skal den kompetente myndighed underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, før den giver sit samtykke med hensyn til en sådan medarbejder.

Artikel 5

Beregning af den tildelte aflønning

1.   Ved anvendelsen af denne forordning værdiansættes aflønning, som er blevet tildelt, men endnu ikke udbetalt, pr. datoen for tildelingen, uden at der tages hensyn til anvendelsen af den diskonteringssats, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra g), nr. iii), i direktiv 2013/36/EU, eller nedsat udbetaling som følge af tilbagebetaling, fradrag eller andet. Alle beløb beregnes brutto og på fuldtidsækvivalentbasis.

2.   Ved anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra b) og c), kan den tildelte aflønning betragtes særskilt for hver medlemsstat og hvert tredjeland, hvor instituttet er etableret, og medarbejderne skal henregnes til det land, hvor de udfører den overvejende del af deres arbejde.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


6.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2014

af 5. juni 2014

om ændring, med henblik på introduktion af fare- og sikkerhedssætninger på kroatisk og dens tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til akten vedrørende Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (1), særlig artikel 50,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (2), særlig artikel 37, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 487/2013 (3) ændres visse sprogtabeller med faresætninger, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1272/2008 samt visse sprogtabeller med sikkerhedssætninger, der er anført i bilag IV til forordningen. Med Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli 2013 er det nødvendigt, at alle fare- og sikkerhedssætninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1272/2008, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 487/2013, også er tilgængelige på kroatisk. Denne forordning indfører de nødvendige tilpasninger i sprogtabellerne.

(2)

Del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder to lister over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer. Tabel 3.1 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i del 2-5 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabel 3.2 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i bilag VI til Rådets direktiv 67/548/EØF (4).

(3)

Forslag til ny eller opdateret harmoniseret klassificering og mærkning af visse stoffer er indgivet til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På baggrund af udtalelserne fra ECHA's Udvalg for Risikovurdering om forslagene, og på baggrund af de berørte parters kommentarer, er det hensigtsmæssigt at indføre, slette eller opdatere den harmoniserede klassificering og mærkning af visse stoffer ved at ændre bilag VI til forordningen.

(4)

Da leverandørerne har behov for en vis frist for at tilpasse mærkningen og emballeringen af stoffer og blandinger til de nye klassificeringer samt sælge lagerbeholdninger, bør det ikke kræves, at de nye harmoniserede klassificeringer overholdes omgående. Leverandørerne har desuden behov for en vis frist for at kunne overholde de registreringsforpligtelser, der følger af de nye harmoniserede klassificeringer for stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1A og 1B (tabel 3.1) og kategori 1 og 2 (tabel 3.2), eller som er meget giftige for vandlevende organismer, og som kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet, navnlig dem, der er anført i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (5).

(5)

I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, som tillader indførelse af de nye bestemmelser på et tidligere tidspunkt på frivillig basis, skal leverandørerne have mulighed for at anvende de harmoniserede klassificeringer samt for at tilpasse mærkningen og emballeringen, ligeledes på frivillig basis, inden fristen for overholdelse.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag III ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag IV ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag VI ændres som anført i bilag III til denne forordning.

Artikel 2

1.   Uanset artikel 3, stk. 2, kan stoffer og blandinger før henholdsvis den 1. december 2014 og den 1. juni 2015 klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med nærværende forordning.

2.   Uanset artikel 3, stk. 2, behøver stoffer, der er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, og som allerede er markedsført inden den 1. december 2014, ikke at mærkes om og emballeres om i overensstemmelse med denne forordning før den 1. december 2016.

3.   Uanset artikel 3, stk. 2, behøver blandinger, der er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (6) eller forordning (EF) nr. 1272/2008, og som allerede er markedsført inden den 1. juni 2015, ikke at mærkes om og emballeres om i overensstemmelse med nærværende forordning før den 1. juni 2017.

4.   Uanset artikel 3, stk. 3, kan de harmoniserede klassificeringer, som er fastsat i bilag III til denne forordning, finde anvendelse før den i artikel 3, stk. 3, nævnte dato.

Artikel 3

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Artikel 1, stk. 1 og 2, finder anvendelse på stoffer fra den 1. december 2014 og på blandinger fra den 1. juni 2015.

3.   Artikel 1, stk. 3, finder anvendelse fra den 1. april 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.

(2)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 487/2013 af 8. maj 2013 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 149 af 1.6.2013, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1).


BILAG I

Tabel 1.1 i bilag III, del 1, ændres som følger:

1)

I kode H229 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.«

2)

I kode H230 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.«

3)

I kode H231 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.«


BILAG II

I bilag IV, del 2, foretages følgende ændringer:

1)

Tabel 1.2 affattes således:

a)

I kode P210 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.«

b)

I kode P223 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Spriječiti dodir s vodom.«

c)

I kode P244 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.«

d)

I kode P251 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.«

e)

I kode P284 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.«

2)

Tabel 1.3 affattes således:

a)

I kode P310 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…«

b)

I kode P311 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…«

c)

I kode P312 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…«

d)

I kode P340 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.«

e)

I kode P352 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Oprati velikom količinom vode/…«

f)

I kode P361 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.«

g)

I kode P362 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Skinuti zagađenu odjeću.«

h)

I kode P364 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

I oprati je prije ponovne uporabe.«

i)

I kode P378 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Za gašenje rabiti …«

j)

I de kombinerede koder P301 + P310 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…«

k)

I de kombinerede koder P301 + P312 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…«

l)

I de kombinerede koder P302 + P352 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…«

m)

I de kombinerede koder P303 + P361 + P353 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.«

n)

I de kombinerede koder P304 + P340 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.«

o)

I de kombinerede koder P308 + P311 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…«

p)

I de kombinerede koder P342 + P311 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…«

q)

I de kombinerede koder P361 + P364 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.«

r)

I de kombinerede koder P362 + P364 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.«

s)

I de kombinerede koder P370 + P378 indsættes følgende efter angivelsen på GA:

 

»HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …«


BILAG III

I bilag VI, del 3, foretages følgende ændringer:

1)

Tabel 3.1 affattes således:

a)

Angivelsen, der svarer til indeksnummer 015-188-X, udgår.

b)

Angivelserne, der svarer til indeksnumrene 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 og 616-035-00-5, erstattes af de følgende angivelser:

»006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (høreorganer)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (høreorganer)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (høreorganer)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (høreorganer)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314 C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (blod, brissel)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (blod, brissel)

H317

H410

 

M = 1

M = 1«

 

c)

Følgende numre indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen i tabel 3.1:

»050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (nervesystem, immunsystem)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (nervesystem, immunsystem)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervesystem, immunsystem)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervesystem, immunsystem)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl-3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (lunger) (indånding)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (lunger) (indånding)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (strubehoved)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (strubehoved)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1«

 

2)

Tabel 3.2 affattes således:

a)

Angivelsen, der svarer til indeksnummer 015-188-X, udgår.

b)

Angivelserne, der svarer til indeksnumrene 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 og 616-035-00-5, erstattes af de følgende angivelser:

»006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); (ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38 C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %«

 

c)

Følgende numre indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen i tabel 3.2:

»050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50 C ≥ 2,5 %«

 


6.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 606/2014

af 5. juni 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

46,1

MK

77,0

TR

76,3

ZZ

66,5

0707 00 05

MK

30,7

TR

106,1

ZZ

68,4

0709 93 10

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

132,6

ZZ

123,6

0808 10 80

AR

105,4

BR

86,4

CL

101,0

CN

98,8

NZ

141,9

US

173,1

UY

158,2

ZA

94,2

ZZ

119,9

0809 10 00

TR

257,1

ZZ

257,1

0809 29 00

TR

379,1

ZZ

379,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

6.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 4. juni 2014

om ændring af bilagene til beslutning 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af registrerede heste fra visse dele af Indiens område

(meddelt under nummer C(2014) 3582)

(EØS-relevant tekst)

(2014/332/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, artikel 15, litra a), artikel 16, stk. 2, artikel 19, hovedet, og artikel 19, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2009/156/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import til Unionen af levende dyr af hestefamilien. Det fastsættes, at import af dyr af hestefamilien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande, der opfylder visse dyresundhedsmæssig krav.

(2)

I Kommissionens beslutning 92/260/EØF (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser og krav vedrørende udstedelse af sundhedscertifikat ved midlertidig indførsel til Unionen af registrerede heste i en periode på under 90 dage fra tredjelande, der er opført i særlige sundhedskategorier som fastsat i bilag I til beslutningen. I bilag II til beslutningen er der fastsat standardsundscertifikater, der skal ledsage dyr, som kommer fra de tredjelande, der er opført i de enkelte sundhedskategorier.

(3)

I Kommissionens beslutning 93/197/EØF (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser og krav vedrørende udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel til Unionen af registrerede dyr af hestefamilien og dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr, der kommer fra tredjelande, der er opført i særlige sundhedskategorier som fastsat i bilag I til beslutningen. I dette bilag er det også fastsat, hvilke kategorier af dyr af hestefamilien der må indføres fra et bestemt tredjeland I bilag II til beslutningen er der fastsat standardsundscertifikater, som skal ledsage dyr, som kommer fra de tredjelande, der er opført i de enkelte sundhedskategorier.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2004/211/EF (5) er der fastsat en liste over tredjelande, eller dele heraf, hvis der anvendes områdeopdeling, hvorfra medlemsstaterne skal tillade import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien, samt de øvrige importbetingelser. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(5)

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at Indien er frit for afrikansk hestepest i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og at det sidste tilfælde af afrikansk hestepest blev indberettet i 1963. Indien har i to år også været frit for venezuelansk hesteencephalitis, som aldrig er blevet indberettet i dette tredjeland. Snive forekommer dog i dele af Indiens område, og der mangler oplysninger om forekomsten af dourine.

(6)

I betragtning af den epidemiologiske situation i Indien for så vidt angår sygdomme, der kan overføres til dyr af hestefamilien, bør dette tredjeland opføres i sundhedskategori C som fastsat i bilag I til henholdsvis beslutning 92/260/EØF og 93/197/EØF.

(7)

Da registrerede heste har mindre risiko for at få snive, bør indførslen af dyr af hestefamilien til Unionen begrænses udelukkende til registrerede heste, og disse registrerede heste, der indføres til Unionen i overensstemmelse med beslutning 92/260/EØF eller 93/197/EØF, bør testes for snive og dourine. Standardsundhedscertifikat »C«, der er fastsat i de respektive bilag II til disse beslutninger, bør derfor angive, hvilke test disse registrerede heste fra Indien skal underkastes ved indførslen.

(8)

Bilag I og II til beslutning 92/260/EØF og 93/197/EØF bør derfor ændres.

(9)

Ved brev af 31. december 2013 underrettede Indien Kommissionen om oprettelsen af en hestesygdomsfri zone i Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, district Meerut, division Meerut i delstaten Uttar Pradesh og forelagde de nødvendige garantier som krævet i henhold til artikel 12 i direktiv 2009/156/EF.

(10)

Indtil resultatet af Kommissionens auditbesøg foreligger, og da Indien ønsker at deltage i World Equestrian Games under Fédération Èquestre Internationale (FEI) i Normandiet i Frankrig i august 2014, bør den hestesygdomsfrie zone, der er oprettet i Indien, godkendes midlertidigt indtil oktober 2014.

(11)

Områdeopdelingen bør også omfatte adgangsveje til overførsel af registrerede heste fra den hestesygdomsfrie zone til den nærmeste internationale lufthavn, som Indien har forelagt operative standardprocedurer og biosikkerhedsforanstaltninger for.

(12)

Bilag I til beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 92/260/EØF ændres som angivet i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2

Bilag I og II til beslutning 93/197/EØF ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Bilag I til beslutning 2004/211/EF ændres som angivet i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens beslutning 92/260/EØF af 10. april 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste (EFT L 130 af 15.5.1992, s. 67).

(4)  Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 16).

(5)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).


BILAG I

I bilag I og II til beslutning 92/260/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I affattes listen over tredjelande, der er opført i sundhedskategori C således:

»Sundhedskategori C (1)

Canada (CA), Kina (3) (CN), Hongkong (HK), Indien (3) (IN), Japan (JP), Republikken Korea (KR), Macao (MO), Malaysia (Malaccahalvøen) (MY), Singapore (SG), Thailand (TH), USA (US)«

2)

I bilag II affattes afsnit III, litra l), i standardsundhedscertifikat C således:

»l)

den er, hvis den kommer fra Kina (1) (3), Indien (1) (3) eller Thailand (3), blevet underkastet en komplementbindingsprøve for snive og for dourine med negativt resultat ved en serumfortynding på 1:10 på en blodprøve, der er indsamlet inden for de sidste 10 dage før udførslen den … (4) (5


BILAG II

I bilag I og II til beslutning 93/197/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I affattes listen over tredjelande, der er opført i sundhedskategori C således:

»Sundhedskategori C (1)

Canada (CA), Kina (2) (3) (CN), Hongkong (3) (HK), Indien (2) (3) (IN), Japan (3) (JP), Republikken Korea (3) (KR), Macao (3) (MO), Malaysia (Malaccahalvøen) (3) (MY), Singapore (3) (SG), Thailand (3) (TH), USA (US)«

2)

I bilag II affattes afsnit III, litra m), i standardsundhedscertifikat C således:

»m)

den er, hvis den kommer fra Kina (1) (3), Indien (1) (3) eller Thailand (3), blevet underkastet en komplementbindingsprøve for snive og for dourine med negativt resultat ved en serumfortynding på 1:10 på en blodprøve, der er indsamlet inden for de sidste 10 dage før udførslen den … (4


BILAG III

I bilag I til beslutning 2004/211/EF foretages følgende ændringer:

1)

følgende række indsættes i rækkefølge efter ISO-landekode:

»IN

Indien

IN-0

Hele landet

C

 

IN-1

Den hestesygdomsfrie zone i Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, district Meerut, division Meerut i delstaten Uttar Pradesh, herunder vejpassagen til og fra lufthavnen i New Delhi

(se nærmere detaljer i skema 6)

C

X

X

Gyldig indtil den 31. oktober 2014«

2)

Følgende tilføjes som skema 6:

»Skema 6

 

IN

Indien

IN-1

Den hestesygdomsfrie zone i Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, district Meerut, division Meerut i delstaten Uttar Pradesh (lokaliseret på 29.028893, 77.731018 eller +29° 01′ 44,01″, +77° 43′ 51,66″) og omgivet af en overvågningszone på 10 km, herunder adgangen via Roorkee, Mawana og Delhi Roads til National Highway No 58 og derefter Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, National Highway No 8, Airport Road, Ullan Batar Marg til Indira Gandhi International Airport New Delhi.«


6.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/57


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 5. juni 2014

om beskyttelse af personoplysninger i den europæiske portal e-justice

(2014/333/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I sin meddelelse af maj 2008 (1) erklærede Kommissionen, at den ville arbejde på at udforme og indføre portalen e-justice (herefter »portalen«), som den vil vedligeholde i nært samarbejde med medlemsstaterne.

(2)

Ved den flerårige handlingsplan for 2009-2013 (2) vedrørende europæisk e-justice af 8. november 2008 fik Kommissionen til opgave at etablere portalen. Portalen blev oprettet den 16. juli 2010. Det har ikke været nødvendigt at vedtage denne afgørelse tidligere, da portalen først nu er blevet klar til den første sammenkobling af nationale registre, der indebærer behandling af personoplysninger.

(3)

Portalens mål er at bidrage til opnåelsen af det europæiske retlige område ved at lette og forbedre adgangen til retssystemet og udnytte informations- og kommunikationsteknologien til at lette grænseoverskridende elektroniske retssager og retsligt samarbejde.

(4)

Såvel Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer som medlemsstaterne skal ved gennemførelsen af EU-retten respektere de grundlæggende rettigheder og overholde de principper, der er forankret i chartret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i chartrets artikel 8.

(5)

Da Kommissionens og medlemsstaternes forskellige portalrelaterede opgaver og funktioner vil indebære forskellige ansvarsområder og forpligtelser med hensyn til databeskyttelse, er det vigtigt at afgrænse dem klart.

(6)

Henset til den særlige karakter af de aktiviteter, der er forbundet med portalen, som er udviklet i samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne, er Kommissionens rolle i behandlingen af personoplysninger via portalen begrænset. Det bør præciseres, at Kommissionen ikke har noget ansvar for indholdet af de sammenkoblede nationale databaser, der er gjort tilgængelige via portalen.

(7)

Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (3) finder anvendelse på Kommissionens behandling af personoplysninger i portalen. Kommissionen er herved særlig ansvarlig for tilvejebringelse af IT-infrastrukturen til portalens funktioner, herunder sammenkoblingen af nationale databaser.

(8)

Formålet med behandlingen af personoplysninger skal som fastsat i forordning (EF) nr. 45/2001 udtrykkeligt angives. Kommissionen bør derfor kun behandle personoplysninger i portalen, hvis det sker for at skaffe adgang til sammenkoblede nationale databaser, der indeholder personoplysninger, for at levere interaktive tjenester, der giver brugerne mulighed for at kommunikere direkte med de relevante myndigheder i en anden medlemsstat, for at give adgang til offentlig information rettet mod registrerede brugere eller for at give kontaktoplysninger.

(9)

Kommissionen bør inkorporere teknologier, der afspejler begrebet »indbygget databeskyttelse«, i systemet. Ved gennemførelsen af dette begreb bør der på udformningsstadiet gennemføres en konsekvensanalyse af beskyttelsen af privatlivets fred og af personlige oplysninger i relation til den funktion, der er forbundet med behandlingen af personlige oplysninger via portalen, såvel som i relation til andre funktioner. Denne analyse vil identificere de mulige risici for databeskyttelsen. Den vil også fastlægge de relevante foranstaltninger og forholdsregler, der skal inkorporeres i systemet for at beskytte personoplysninger.

(10)

Kommissionen bør foretage løbende og passende sikkerhedsvurderinger, i det omfang der udføres tiltag vedrørende sammenkoblingen af nationale databaser.

(11)

Kun offentligt tilgængelige oplysninger i de sammenkoblede nationale databaser kan findes via portalen. Det bør ikke være muligt at kombinere oplysninger fra forskellige sammenkoblede nationale databaser til forskellige formål via portalen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

I denne afgørelse fastlægges Europa-Kommissionens funktioner og ansvarsområder i relation til nødvendigheden af databeskyttelse under behandlingen af personoplysninger i den europæiske portal e-justice (i det følgende benævnt »portalen«).

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionerne i forordning (EF) nr. 45/2001 anvendelse. Desuden forstås ved:

a)   »Europæisk e-justice aktør«: enhver repræsentant for en medlemsstat eller en europæisk e-justice partnerorganisation, der har fået tilladelse til at ændre (dele af) indholdet af portalen

b)   »sammenkoblede nationale databaser«: databaser med offentligt tilgængelige oplysninger, der drives af medlemsstaterne og andre organer såsom faglige organisationer og nonprofitorganisationer, og som er sammenkoblet via portalen på en sådan måde, at de disponible oplysninger på nationalt plan kan findes via portalen

c)   »offentlig tilgængelig information«: oplysninger, der gøres tilgængelig for offentligheden via internettet

d)   »registreret bruger«: en bruger af portalen, som er registreret til portalen via Europa-Kommissionens autentificeringstjeneste (ECAS), såsom en »europæisk e-justice aktør«.

Artikel 3

Databehandling

Kommissionen behandler kun personoplysninger i portalen i det omfang, det er nødvendigt med henblik på:

a)

at give adgang til sammenkoblede nationale databaser, der indeholder personoplysninger

b)

at stille interaktive tjenester til rådighed, som gør det muligt for registrerede brugere at kommunikere direkte med de relevante myndigheder i en anden medlemsstat

c)

at give adgang til offentlig information rettet mod registrerede brugere

d)

at stille kontaktoplysninger til rådighed.

Artikel 4

Den registeransvarliges ansvarsområder

1.   Kommissionen udøver kompetencen som registeransvarlig i henhold til artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001 i overensstemmelse med dens respektive ansvarsområder inden for rammerne af portalen som omhandlet i denne artikel.

2.   Kommissionen sikrer tilgængeligheden, ajourføringen og sikkerheden af portalens it-infrastruktur.

3.   Kommissionen er ansvarlig for følgende former for databehandling:

a)

Organisation

b)

videregivelse ved transmission

c)

formidling eller på anden måde stillen til rådighed

d)

tilpasning eller kombination af personlige oplysninger, der hidrører fra sammenkoblede nationale databaser, eller af personoplysninger om registrerede brugere.

4.   Kommissionen fastlægger de nødvendige politikker og anvender passende tekniske løsninger for at opfylde sine forpligtelser inden for rammerne af funktionen som registeransvarlig.

5.   Kommissionen gennemfører de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre beskyttelse af personoplysninger under overførslen og under visning på portalen, navnlig fortroligheden og autenticiteten af enhver overførsel til og fra portalen.

6.   Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen form for databeskyttelse vedrørende:

a)

Den indledende indsamling og opbevaring af enhver form for oplysninger hidrørende fra sammenkoblede nationale databaser

b)

enhver afgørelse, der træffes af medlemsstaterne for at gøre sådanne oplysninger tilgængelige via portalen

c)

indholdet af enhver form for oplysninger hidrørende fra sammenkoblede nationale databaser, der er gjort tilgængelige via portalen.

7.   Kommissionens forpligtelser berører ikke medlemsstaternes og andre organers ansvar for indholdet og driften af de sammenkoblede nationale databaser, som drives af dem.

Artikel 5

Oplysningspligt

1.   Kommissionen giver de registrerede de oplysninger, der er angivet i artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001, for så vidt angår oplysninger, som Kommissionen er ansvarlig for efter denne afgørelse.

2.   Uanset de forpligtelser, der påhviler medlemsstaterne og andre organer, som driver de sammenkoblede nationale databaser, skal Kommissionen også give de registrerede oplysninger om, hvem de skal kontakte for effektivt at udøve deres ret til oplysninger, indsigt, berigtigelse og indsigelse i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Kommissionen henviser til medlemsstaternes og andre organers specifikke databeskyttelseserklæringer.

3.   Kommissionen stiller tillige følgende til rådighed på portalen:

a)

oversættelser til portalens sprog af medlemsstaternes databeskyttelseserklæringer som omhandlet i stk. 2;

b)

en fyldestgørende databeskyttelseserklæring vedrørende portalen som omhandlet i artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001 i klar og forståelig form.

Artikel 6

Opbevaring af personoplysninger

1.   For så vidt angår udveksling af oplysninger fra sammenkoblede nationale databaser må ingen personoplysninger vedrørende de registrerede opbevares i portalen. Alle sådanne oplysninger skal opbevares i de nationale databaser, som drives af medlemsstaterne eller af andre organer.

2.   Personoplysninger, der vedrører brugerne af portalen, eller personoplysninger, der stilles til rådighed af brugerne, må ikke opbevares i portalen, bortset fra i tilfælde, hvor de pågældende har tilmeldt sig som registrerede brugere. Personoplysninger om registrerede brugere opbevares, indtil de anmoder om sletning af registreringen. Som fastsat i artikel 3 opbevares personoplysninger vedrørende europæiske e-justice aktører eller kontaktpunkter kun, så længe disse personer udfører deres funktion.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  KOM(2008) 329 endelig af 30.5.2008.

(2)  EFT C 75 af 31.3.2009, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1).