ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 140

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
14. maj 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/257/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. marts 2014 om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater og midlertidig anvendelse af tillægsprotokollen til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

Tillægsprotokol til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

3

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart ( EUT L 129 af 30.4.2014 )

177

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner ( EUT L 129 af 30.4.2014 )

178

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

14.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. marts 2014

om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater og midlertidig anvendelse af tillægsprotokollen til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2014/257/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 167, stk. 3, og artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til akten vedrørende Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. september 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til på vegne af Unionen og dens medlemsstater samt Kroatien at indlede forhandlinger med Republikken Korea om indgåelse af en tillægsprotokol til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (»tillægsprotokollen«).

(2)

Forhandlingerne fik en positiv afslutning med paraferingen af tillægsprotokollen den 8. november 2013.

(3)

Tillægsprotokollen bør undertegnes på vegne af Unionen og dens medlemsstater med forbehold af senere indgåelse.

(4)

Med henblik på Kroatiens tiltrædelse af Unionen den 1. juli 2013 bør tillægsprotokollen finde anvendelse midlertidigt med virkning fra nævnte dato —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på vegne af Unionen og dens medlemsstater af tillægsprotokollen til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union med forbehold af indgåelse af tillægsprotokollen.

Teksten til tillægsprotokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne tillægsprotokollen på vegne af Unionen og dens medlemsstater, og til at tage skridt til på Unionens og dens medlemsstaters vegne at foranstalte de notifikationer, der er omhandlet i tillægsprotokollens artikel 9 om afslutning af de interne procedurer for undertegnelse og midlertidig anvendelse.

Artikel 3

Tillægsprotokollen anvendes midlertidigt med virkning fra den 1. juli 2013 i overensstemmelse med dens artikel 9, stk. 2 og 3, indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2014.

På Rådets vegne

M. CHRISOCHOIDIS

Formand


14.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/3


TILLÆGSPROTOKOL

til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN KROATIEN,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i det følgende benævnt »EU-medlemsstaterne«,

og

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN KOREA, i det følgende benævnt »Korea«,

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, i det følgende benævnt »aftalen«, blev undertegnet i Bruxelles den 6. oktober 2010 og er blevet anvendt midlertidigt siden den 1. juli 2011,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at traktaten om Republikken Kroatiens (i det følgende benævnt Kroatien) tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«) blev undertegnet i Bruxelles den 9. december 2011 og trådte i kraft den 1. juli 2013,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFDELING I

PARTERNE

Artikel 1

Kroatien er hermed part i aftalen.

Artikel 2

Kroatien tilføjes på listen over parter i aftalen.

AFDELING II

OPRINDELSESREGLER

Artikel 3

Bilag III til protokollen om definitionen af »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde (i det følgende benævnt »protokollen om oprindelsesregler«) til aftalen ændres hermed i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I til nærværende protokol.

Artikel 4

1.   Bestemmelserne i aftalen kan anvendes på varer, der eksporteres fra Korea til Kroatien eller fra Kroatien til Korea, som er i overensstemmelse med protokollen om oprindelsesregler til aftalen, og som pr. 1. juli 2013 var under forsendelse eller befandt sig midlertidigt i et toldoplag eller i en frizone i Korea eller Kroatien.

2.   Der indrømmes i sådanne tilfælde præferencebehandling, hvis der senest 12 måneder efter den 1. juli 2013 forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, som er udstedt med tilbagevirkende kraft.

AFDELING III

HANDEL MED TJENESTEYDELSER, ETABLERING OG ELEKTRONISK HANDEL

Artikel 5

Bilag 7-A-1 til aftalen erstattes af bestemmelserne i bilag II til nærværende protokol.

Artikel 6

Bilag 7-A-2 til aftalen erstattes af bestemmelserne i bilag III til nærværende protokol.

Artikel 7

Bilag 7-A-3 til aftalen erstattes af bestemmelserne i bilag IV til nærværende protokol.

Artikel 8

Bilag 7-C til aftalen erstattes af bestemmelserne i bilag V til nærværende protokol.

AFDELING IV

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9

1.   Denne protokol træder i kraft den første dag i den første måned efter den dato, hvor parterne skriftligt har meddelt hinanden, at de har gennemført deres respektive gældende lovgivningsmæssige krav og procedurer.

2.   Uanset stk. 1 anvendes denne protokol med virkning fra den 1. juli 2013.

3.   Parterne er enige om at anvende protokollen midlertidigt, indtil den træder i kraft, fra 10 dage efter modtagelsen af meddelelsen om midlertidig anvendelse fra enten Den Europæiske Union eller Korea, alt efter hvad der indtræffer senest.

4.   Meddelelser i henhold til denne artikel sendes til generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union og til Koreas udenrigsministerium eller dettes efterfølger.

Artikel 10

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og koreansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Den Europæiske Union tilsender Korea den kroatiske udgave af aftalen. Med forbehold for denne protokols ikrafttrædelse får den kroatiske udgave samme gyldighed som de nuværende sprogudgaver af denne protokol. Artikel 15.16 i aftalen ændres i overensstemmelse hermed.

Artikel 11

Denne protokol og bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af aftalen.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého pátého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit piektajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars tjugohundrafjorton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos vardu

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


BILAG I

TEKST TIL OPRINDELSESERKLÆRINGEN

Oprindelseserklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Kroatisk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br… (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litauisk

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Koreansk

Image

 (3)

(Sted og dato)

 (4)

(Eksportørens underskrift samt navnet på den person, der underskriver erklæringen (angivet letlæseligt))

Noter


(1)  Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportørs godkendelsesnummer anføres her. Hvis oprindelseserklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, udelades ordlyden i parentes, eller eksportøren undlader at udfylde feltet.

(2)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis oprindelseserklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla, skal eksportøren tydeligt angive dem ved at anføre »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(3)  Kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.

(4)  Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.


BILAG II

EU

LISTE OVER FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 7.7

(GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF TJENESTEYDELSER)

1.

Nedenstående liste over forpligtelser angiver de servicesektorer, som liberaliseres i henhold til artikel 7.7, og de begrænsninger vedrørende markedsadgang og national behandling, der i form af forbehold gælder for tjenesteydelser og tjenesteydere fra Korea inden for disse sektorer. Listen består af følgende elementer:

a)

første kolonne med en angivelse af den sektor eller subsektor, inden for hvilken EU forpligter sig, og det liberaliserede område, der er omfattet af forbehold, og

b)

anden kolonne med en beskrivelse af de gældende forbehold.

Der er ingen forpligtelser for grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i de sektorer eller subsektorer, som er omfattet af aftalen, men ikke er angivet i listen nedenfor.

2.

Ved angivelsen af de forskellige sektorer og subsektorer forstås der

a)

ved CPC den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som anført i fodnote 27 til artikel 7.25, og

b)

ved CPC ver. 1.0 den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).

3.

Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke begrænser markedsadgangen eller den nationale behandling i den i artikel 7.5 og 7.6 anvendte betydning. Disse bestemmelser (f.eks. kravet om licens, kravet om at levere forsyningspligtydelser, kravet om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener) finder under alle omstændigheder anvendelse på Koreas tjenesteydelser og tjenesteydere, selv om de ikke er opført på listen.

4.

Nedenstående liste berører ikke muligheden for grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i henhold til artikel 7.4, stk. 3, litra i), inden for visse servicesektorer og subsektorer eller eventuelle offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder som beskrevet i listen over forpligtelser vedrørende etablering.

5.

Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende subsidier, der ydes af en af parterne, jf. artikel 7.13.

6.

De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til nedenstående liste, har ingen selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder.

7.

Følgende forkortelser er benyttet i nedenstående liste:

AT

Østrig

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

DE

Tyskland

DK

Danmark

EU

Den Europæiske Union og dens medlemsstater

ES

Spanien

EE

Estland

FI

Finland

FR

Frankrig

EL

Grækenland

HR

Kroatien

HU

Ungarn

IE

Irland

IT

Italien

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

MT

Malta

NL

Nederlandene

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumænien

SK

Slovakiet

SI

Slovenien

SE

Sverige

UK

Det Forenede Kongerige

Sektor eller delsektor

Beskrivelse af forbehold

ALLE SEKTORER

Fast ejendom

For leveringsmåde 1 og 2

Alle medlemsstater undtagen AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ingen.

AT:

Erhvervelse, køb samt leje eller leasing af fast ejendom af udenlandske fysiske personer og juridiske personer kræver tilladelse fra de kompetente regionale myndigheder (Länder), som ser på, om det berører vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser.

BG:

Udenlandske juridiske personer og udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet kan erhverve ejendomsret til bygninger og begrænsede ejendomsrettigheder (1) til fast ejendom efter tilladelse fra finansministeriet. Dette krav gælder ikke personer, som har foretaget investeringer i Bulgarien.

Udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet, udenlandske juridiske personer og virksomheder, i hvilke den udenlandske aktieandel sikrer flertal ved vedtagelse af beslutninger eller blokering af beslutninger, kan erhverve ejendomsret til fast ejendom i specifikke geografiske regioner, som udvælges af ministerrådet, med forbehold af tilladelse.

CY:

Ubundet.

CZ:

Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. Udenlandske enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af tjekkiske juridiske enheder eller deltagelse i joint ventures. Der kræves tilladelse til udenlandske enheders erhvervelse af jord.

DK:

Begrænsninger for fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom, når disse ikke har fast bopæl i landet. Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af landbrugsejendom.

(1)

I bulgarsk ejendomslovgivning anerkendes følgende begrænsede ejendomsrettigheder: brugsret, bygningsret, ret til at opføre overbygninger og servitutter.

 

EL:

Ifølge lov nr. 1892/90 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til statsborgere, der ønsker at erhverve jord i grænseområder. Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte investeringer.

FI:

(Ålandsøerne): Restriktioner med hensyn til retten for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, og for juridiske personer til at erhverve og besidde fast ejendom på Ålandsøerne uden tilladelse fra de kompetente myndigheder på øerne. Restriktioner med hensyn til etableringsretten og retten til at levere tjenesteydelser for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, eller for juridiske personer, som ikke har tilladelse fra de kompetente myndigheder på Ålandsøerne.

HU:

Begrænsninger for udenlandske investorers adgang til erhvervelse af jord og fast ejendom (1).

IE:

Forudgående skriftlig tilladelse fra Land Commission er nødvendig i forbindelse med indenlandske eller udenlandske selskabers eller udenlandske statsborgeres erhvervelse af interesser i irsk jord. Når sådan jord er bestemt til industriel anvendelse (bortset fra landbrugsindustri), frafaldes dette krav på betingelse af, at ministeriet for erhverv, handel og beskæftigelse udsteder et certifikat. Denne lov finder ikke anvendelse på jord inden for byområder.

IT:

Udenlandske fysiske eller juridiske personers køb af fast ejendom er underlagt et krav om gensidighed.

LT:

Ubundet for erhvervelse af jord (2).

MT:

Kravene i Maltas lovgivning og forskrifter vedrørende erhvervelse af fast ejendom vil fortsat gælde.

PL:

Der kræves tilladelse til udenlandske fysiske eller juridiske personers direkte og indirekte erhvervelse af fast ejendom. Ubundet i forbindelse med erhvervelse af statsejet ejendom (f.eks. bestemmelserne for privatiseringsprocessen).

RO:

Fysiske personer uden rumænsk statsborgerskab, som er bosiddende i Rumænien, samt juridiske personer uden rumænsk nationalitet med hovedkvarter i Rumænien kan ikke erhverve ejendomsret til jord på basis af kontrakter mellem levende personer (inter vivos).

(1)

Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.

(2)

Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.

 

SI:

Juridiske personer, der er etableret i Slovenien og har udenlandsk kapitaldeltagelse, kan erhverve fast ejendom på Sloveniens territorium. Udenlandske personers filialer (1) i Slovenien kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til udøvelsen af de økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret. Der kræves særlig tilladelse til, at selskaber, hvor majoriteten af kapital eller stemmerettigheder direkte eller indirekte tilhører juridiske personer eller statsborgere fra den anden part, kan eje fast ejendom i områder 10 km op til grænserne.

SK:

Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. Udenlandske enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af slovakiske juridiske enheder eller deltagelse i joint ventures. Ubundet for erhvervelse af jord.

(1)

Ifølge loven om erhvervsselskaber betragtes filialer etableret i Slovenien ikke som juridiske personer, men hvad angår deres virke, behandles de på samme måde som et datterselskab, hvilket er i overensstemmelse med artikel XXVIII, litra g), i GATS.

1. TJENESTEYDELSER TIL VIRKSOMHEDERNE

 

A. Liberale tjenesteydelser

 

a) Juridiske tjenesteydelser

CPC 861) (1)

undtagen juridisk rådgivning og juridisk dokumentation og certificering, der udøves af selvstændige inden for de juridiske erhverv, der udøver offentlige funktioner, herunder notarer, fogeder (»huissiers de justice«) eller andre myndighedspersoner (»officiers publics et ministériels«).

For leveringsmåde 1 og 2

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Statsborgerskabskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed (EU-ret og national ret).

BE, FI: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at udøve juridisk repræsentation. I BE gælder visse kvoter for møderetten ved »Cour de cassation« i ikke-kriminalsager.

BG: Koreanske advokater kan kun udøve juridisk repræsentation for en koreansk statsborger, hvis kravet om gensidighed og samarbejde med en bulgarsk advokat er opfyldt. Bopælskrav for retsmægling.

FR: Der gælder visse kvoter og krav om statsborgerskab for advokaters adgang til at fungere som »avocat auprès de la Cour de Cassation« og »avocat auprès du Conseil d'Etat«.

(1)

Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering. Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeretten, EU-ret og lovgivningen i ethvert retsområde, hvor serviceyderen eller dennes personale er kvalificeret til at fungere som advokat og er, ligesom leveringen af andre ydelser, omfattet de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeretten og fremmed ret, kan disse licens- og procedurekrav bl.a. være krav om overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-ret skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i en EU-medlemsstat, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår lovgivningen i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i Fællesskabet, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i den pågældende medlemsstat eller i den medlemsstat, hvor advokaten har sin autorisation.

 

HU: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet. For udenlandske advokater er de juridiske aktiviteter begrænset til juridisk rådgivning.

LV: Repræsentation i straffesager er forbeholdt edsvorne advokater, der er underlagt statsborgerskabskrav.

DK: Kun advokater med autorisation til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i Danmark kan tilbyde juridisk rådgivning. Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få autorisation til at virke i Danmark.

SE: Statsborgerskabskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at anvende den svenske advokattitel (»advokat«).

For leveringsmåde 1

HR: Ubundet for levering af juridiske tjenesteydelser vedrørende kroatisk lov.

b) 1. Regnskabsvæsens- og bogholderivirksomhed

(CPC 86212 undtagen revisionsvirksomhed, CPC 86213, CPC 86219 og CPC 86220)

For leveringsmåde 1

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Ubundet.

AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder.

For leveringsmåde 2

Ingen.

b) 2. Revisionsvirksomhed

(CPC 86211 og 86212 undtagen regnskabsvæsen)

For leveringsmåde 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Ubundet.

AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder og for revision i henhold til specifikke østrigske love (f.eks. aktieselskabsloven, børsloven, bankloven osv.).

HR: Udenlandske revisionsvirksomheder kan levere revisionstjenester i Kroatien, hvis de har etableret et datterselskab i landet.

SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve juridisk revisionsvirksomhed i visse juridiske enheder, bl.a. i alle aktieselskaber. Kun disse personer kan være aktieejere eller danne partnerskab i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentligt brug). Godkendelse underlagt bopælskrav.

LT: Revisionsrapporter skal udarbejdes i samarbejde med en revisor, der har autorisation til at udøve hvervet i Litauen.

For leveringsmåde 2

Ingen.

c) Skatterådgivning

(CPC 863) (1)

For leveringsmåde 1

AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder.

CY: Skatteeksperter skal have behørig tilladelse fra finansministeriet. Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. De kriterier, der benyttes, er analoge med dem, der bruges til at give tilladelse til udenlandske investeringer (angivet i horisontalt afsnit). Da disse kriterier gælder for denne subsektor, tages der til enhver tid hensyn til beskæftigelsessituationen i subsektoren.

BG, MT, RO, SI: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

(1)

Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som hører under 1.A.a) »Juridiske tjenesteydelser«.

d) Arkitektvirksomhed

og

e) Byplanlægning og landskabsarkitektur

(CPC 8671 og CPC 8674)

For leveringsmåde 1

AT: Ubundet, undtagen for planlægningsvirksomhed.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Ubundet.

DE: Anvendelse af nationale regler om honorarer og vederlag for alle tjenesteydelser, som leveres fra udlandet.

HU, RO: Ubundet for landskabsarkitektur.

HR: Fysiske og juridiske personer kan udøve arkitektvirksomhed efter godkendelse fra den kroatiske arkitektsammenslutning. Ubundet for byplanlægning.

For leveringsmåde 2

Ingen.

f) Ingeniørvirksomhed og

g) Integreret ingeniørvirksomhed

(CPC 8672 og CPC 8673)

For leveringsmåde 1

AT, SI: Ubundet, undtagen for ren planlægningsvirksomhed.

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Ubundet.

HR: Fysiske og juridiske personer kan udøve rådgivende ingeniørvirksomhed efter godkendelse fra den kroatiske ingeniørsammenslutning.

For leveringsmåde 2

Ingen.

h) Lægevirksomhed (herunder psykologvirksomhed) og tandlægevirksomhed

(CPC 9312 og en del af CPC 85201)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Ubundet.

SI: Ubundet for arbejdsmedicin, sanitære, epidemiologiske, øko-medicinske tjenesteydelser, levering af blod, blodpræparater og transplantater samt obduktion.

HR: Ubundet, undtagen for telemedicin.

For leveringsmåde 2

Ingen.

i) Dyrlægevirksomhed

(CPC 932)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Ubundet.

UK: Ubundet, undtagen for dyrlægelaboratorier og tekniske tjenesteydelser, der leveres til dyrlæger, almindelig rådgivning, vejledning og information (f.eks. om ernæring, adfærd og pasning af kæledyr).

For leveringsmåde 2

Ingen.

j) 1. Jordemodervirksomhed

(del af CPC 93191)

j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale

(del af CPC 93191)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Ubundet.

FI, PL: Ubundet, undtagen for sygeplejersker.

HR: Ubundet, undtagen for telemedicin.

For leveringsmåde 2

Ingen.

k) Detailhandel med farmaceutiske præparater og detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler

(CPC 63211)

og anden farmaceutvirksomhed (1)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Ubundet.

CZ, LV, LT: Ubundet, undtagen for postordrevirksomhed.

HU: Ubundet, undtagen for CPC 63211.

For leveringsmåde 2

Ingen.

(1)

Levering af farmaceutiske præparater til offentligheden, ligesom levering af andre tjenester, er underlagt de licens-, kvalifikations- og procedurekrav, der gælder i EU-medlemsstaterne. Generelt er disse aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse EU-medlemsstater er kun levering af receptpligtige farmaceutiske præparater forbeholdt farmaceuter.

B. Computertjenesteydelser og tjenesteydelser i tilknytning hertil

(CPC 84)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

C. Forsknings- og udviklingsvirksomhed

 

Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

(CPC 852 undtagen psykologvirksomhed) (1)

Ingen.

Forskning og udvikling inden for naturvidenskab

(CPC 851)

Tværfaglig forskning og udvikling

(CPC 853)

EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU.

D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom (2)

 

a) Som involverer egen eller leaset ejendom

(CPC 821)

For leveringsmåde 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet.

HR: Krav om handelsmæssig tilstedeværelse.

For leveringsmåde 2

Ingen.

(1)

Del af CPC 85201, der hører under 1.A.h »Lægevirksomhed og tandlægevirksomhed«.

(2)

Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler/ejendomshandler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for fysiske og juridiske personer, som erhverver fast ejendom.

b) På honorar- eller kontraktbasis

(CPC 822)

For leveringsmåde 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet.

HR: Krav om handelsmæssig tilstedeværelse.

For leveringsmåde 2

Ingen.

E. Udlejning/leasing uden personale

 

a) Vedrørende skibe

(CPC 83103)

For leveringsmåde 1

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

b) Vedrørende luftfartøjer

(CPC 83104)

For leveringsmåde 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Der kan dispenseres fra dette krav for kortere leasingkontrakter eller under særlige omstændigheder.

c) Vedrørende andet transportudstyr

(CPC 83101, CPC 83102 og CPC 83105)

For leveringsmåde 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

d) Vedrørende andre maskiner og andet udstyr

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 og CPC 83109)

For leveringsmåde 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

e) Vedrørende personlige ejendele og husholdningsartikler

(CPC 832)

For leveringsmåde 1 og 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet.

EE: Ubundet, undtagen leasing eller udlejning af indspillede video-kassetter til brug i underholdningsudstyr i hjemmet.

f) Udlejning af telekommunikationsudstyr

(CPC 7541)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

F. Andre tjenesteydelser til virksomhederne

 

a) Reklamevirksomhed

(CPC 871)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

b) Markeds- og opinionsundersøgelser

(CPC 864)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

c) Virksomhedsrådgivning

(CPC 865)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

d) Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning

(CPC 866)

For leveringsmåde 1 og 2

HU: Ubundet for voldgifts- og mæglingstjenesteydelser (CPC 86602).

e) Teknisk afprøvning og analyse

(CPC 8676)

For leveringsmåde 1

IT: Ubundet for erhvervet som biolog og kemiker.

HR: Ubundet for tjenesteydelser i tilknytning til udstedelse af obligatoriske certifikater og lignende officielle dokumenter.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ubundet.

For leveringsmåde 2

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ubundet.

HR: Ubundet for tjenesteydelser i tilknytning til udstedelse af obligatoriske certifikater og lignende officielle dokumenter.

f) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning til landbrug, jagt og skovbrug

(del af CPC 881)

For leveringsmåde 1

IT: Ubundet for aktiviteter forbeholdt agronomer og »periti agrari«.

EE, MT, RO, SI: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

g) Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med fiskeri

(del af CPC 882)

For leveringsmåde 1

LV, MT, RO, SI: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

h) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning til fremstillingsvirksomhed (del af CPC 884 og del af CPC 885)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

i) Personaleudvælgelse og -rekruttering

 

i) 1. Rekruttering af ledende personale (headhunting)

(CPC 87201)

For leveringsmåde 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Ubundet.

For leveringsmåde 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet.

i) 2. Arbejdsformidling

(CPC 87202)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

i) 3. Kontorvikarvirksomhed

(CPC 87203)

For leveringsmåde 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Ubundet.

For leveringsmåde 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet.

i) 4. Anvisning af hushjælpspersonale, arbejdstagere til erhverv og industri, plejepersonale og andet personale

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

For leveringsmåde 1 og 2

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Ingen.

j) 1. Detektivvirksomhed

(CPC 87301)

For leveringsmåde 1 og 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Ubundet.

j) 2. Vagt- og sikkerhedsvirksomhed

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 og CPC 87305)

For leveringsmåde 1

HU: Ubundet for CPC 87304, CPC 87305

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

HU: Ubundet for CPC 87304, CPC 87305

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

k) Hermed beslægtet teknisk og videnskabelig konsulentvirksomhed

(CPC 8675)

For leveringsmåde 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Ubundet for efterforskning.

HR: Tjenesteydelser vedrørende grundlæggende geologisk og geodætisk virksomhed og råstofudvinding samt tilknyttede tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse på Kroatiens område kan kun leveres sammen med/gennem en indenlandsk juridisk person.

For leveringsmåde 2

Ingen.

l) 1. Vedligeholdelse og reparation af skibe

(del af CPC 8868)

For leveringsmåde 1

For søgående skibe: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Ubundet.

For skibe til transport ad indre vandveje: EU, undtagen EE, HU, LV: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

l) 2. Vedligeholdelse og reparation af jernbanetransportudstyr

(del af CPC 8868)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

l) 3. Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, motorcykler, snemobiler og vejtransportudstyr

(CPC 6112, CPC 6122, del af CPC 8867 og del af CPC 8868)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

l) 4. Vedligeholdelse og reparation af fly og flydele

(del af CPC 8868)

For leveringsmåde 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

l) 5. Reparation og vedligeholdelse af metalprodukter, maskiner (undtagen kontormaskiner), udstyr (undtagen transport- og kontorudstyr) og personlige ejendele og husholdningsartikler (1)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 og CPC 8866)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

m) Rengøring af bygninger

(CPC 874)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

(1)

Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 og CPC 8868) hører under 1.F.l) 1. til 1.F.l) 4.

Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og udstyr, herunder computere, (CPC 845) hører under 1.B. »Computertjenesteydelser og lign.«

n) Fotografisk virksomhed

(CPC 875)

For leveringsmåde 1

BG, EE, MT, PL: Ubundet for luftfotografering.

HR, LV: Ubundet for specialiseret fotografisk virksomhed. (CPC 87504)

For leveringsmåde 2

Ingen.

o) Pakketjenester

(CPC 876)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

p) Trykkeri- og forlagsvirksomhed

(CPC 88442)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

q) Konferencetjenester

(del af CPC 87909)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

r) 1. Oversættelse og tolkning

(CPC 87905)

For leveringsmåde 1

PL: Ubundet for tjenesteydelser leveret af edsvorne tolke.

HU, SK: Ubundet for autoriseret oversættelse og tolkning.

HR: Ubundet for officielle dokumenter

For leveringsmåde 2

Ingen.

r) 2. Indretningsvirksomhed og anden specialiseret designvirksomhed

(CPC 87907)

For leveringsmåde 1

DE: Anvendelse af nationale regler om honorarer og vederlag for alle tjenesteydelser, som leveres fra udlandet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

r) 3. Inkassovirksomhed

(CPC 87902)

For leveringsmåde 1 og 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

r) 4. Kreditoplysningsvirksomhed

(CPC 87901)

For leveringsmåde 1 og 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

r) 5. Kopieringsvirksomhed

CPC 87904) (1)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet

For leveringsmåde 2

Ingen.

r) 6. Konsulentvirksomhed i forbindelse med telekommunikation

(CPC 7544)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

r) 7. Telefonpasning

(CPC 87903)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

(1)

Omfatter ikke trykning, der er omfattet af CPC 88442 og hører under 1.F. p).

2. KOMMUNIKATIONSVIRKSOMHED

 

A. Post- og kurervirksomhed

(Tjenesteydelser inden for håndtering (1) af postforsendelser (2) i henhold til følgende liste over subsektorer, både til indenlandske og udenlandske destinationer: i) håndtering af adresserede meddelelser i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medium (3), herunder hybrid posttjeneste og adresserede reklameforsendelser, ii) håndtering af adresserede pakker (4), iii) håndtering af den skrevne presse (5), iv) håndtering af forsendelser omhandlet under i) til iii) som rekommanderet eller med angiven værdi,

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

(1)

Ved »håndtering« forstås her aktiviteter som indsamling, sortering, transport og udbringning.

(2)

Ved »postforsendelser« forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat.

(3)

F.eks. breve og postkort.

(4)

F.eks. bøger og kataloger.

(5)

F.eks. aviser, blade, tidsskrifter.

v) eksprestjenester (1) for forsendelser omhandlet under i) til iii), vi) håndtering af uadresserede forsendelser og vii) dokumentudveksling (2)

Subsektorerne i), iv) og v) udelukkes, når de falder ind under de tjenesteydelser, der kan være forbeholdt brevforsendelser, hvor prisen er mindre end fem gange den offentlige grundtakst, forudsat at de vejer mindre end 350 g (3), samt den rekommanderede posttjeneste benyttet i forbindelse med retlige eller administrative procedurer).

(del af CPC 751, del af CPC 71235 (4) og del af CPC 73210 (5))

 

(1)

Eksprestjenester kan ud over større tempo og pålidelighed tilføje yderligere værdielementer som f.eks. opsamling fra oprindelsessted, personlig levering til modtageren, eftersporing, mulighed for ændring af bestemmelsessted og modtager under forsendelsen, bekræftelse af modtagelse.

(2)

Tilrådighedsstillelse af midler, herunder tilrådighedsstillelse af ad hoc-lokaler og tredjemands levering af transport, som giver mulighed for selvservicering via gensidig udveksling af postforsendelser mellem brugere, som abonnerer på denne tjeneste. Ved »postforsendelser« forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat.

(3)

Ved »brevforsendelse« forstås en meddelelse i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medie, der skal befordres og udbringes til den adresse, afsenderen har angivet på selve forsendelsen eller på dens emballage. Bøger, kataloger, aviser og tidsskrifter betragtes ikke som brevforsendelser.

(4)

Transport af post for egen regning ved enhver form for landtransport.

(5)

Transport af post for egen regning ved enhver form for lufttransport.

B. Telekommunikationstjenester

Disse tjenesteydelser omfatter ikke erhvervsvirksomhed, der består i indholdsformidling, som kræver telekommunikationstjenester til transmission heraf.

 

a) Al virksomhed inden for afsendelse og modtagelse ved hjælp af elektromagnetiske midler (1) undtagen sendevirksomhed (2)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

b) Satellittransmissionsvirksomhed (3)

For leveringsmåde 1 og 2

EU: Ingen, bortset fra, at tjenesteydere i denne sektor kan være underlagt kravet om at beskytte almene interesser i forbindelse med leveringen af audiovisuelt indhold gennem deres net i overensstemmelse med EU's regelsæt for elektronisk kommunikation.

BE: Ubundet.

(1)

Disse tjenesteydelser omfatter ikke online-information og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling) (del af CPC 843), som hører under 1.B. »Computertjenesteydelser og lign.«.

(2)

Radio- og tv-spredning defineres som en uafbrudt transmissionskæde til spredning af tv- og radioprogramsignaler til offentligheden, men omfatter ikke bidragsforbindelser mellem operatører.

(3)

Disse tjenesteydelser omfatter telekommunikationsvirksomhed bestående af afsendelse og modtagelse af radio- og tv-fjernsynsudsendelser via satellit (defineret som den uafbrudte transmissionskæde via satellit, der er nødvendig for distribution af tv- og radioprogramsignaler til offentligheden). Dette omfatter salg af brugsretten til satellitter men ikke salg af tv-programpakker til husholdninger. Disse tjenesteydelser omfatter ikke »domestic links« (dvs. transmission af disse signaler fra det nationale territorium til samme nationale territorium pr. satellit).

3. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 og CPC 518)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

4. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED

(undtagen distribution af våben, ammunition, eksplosive stoffer og andet krigsmateriel)

A. Provisionsagenters tjenesteydelser

a) Provisionsagenturvirksomhed i forbindelse med motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler samt dele og tilbehør dertil

(del af CPC 61111, del af CPC 6113 og del af CPC 6121)

b) Anden provisionsagenturvirksomhed

(CPC 621)

For leveringsmåde 1 og 2

EU undtagen AT, HR, SI, SE, FI: Ubundet for distribution af kemiske produkter og ædle metaller (og sten).

AT: Ubundet for distribution af fyrværkeriartikler, antændelige artikler, sprængningsudstyr og giftige stoffer.

AT, BG: Ubundet for distribution af produkter til medicinsk brug, f.eks. medicinsk og kirurgisk udstyr, lægemidler og genstande til medicinsk brug.

HR: Ubundet for tobaksvarer.

For leveringsmåde 1

AT, BG, FR, PL, RO: Ubundet for distribution af tobak og tobaksvarer.

IT: For engroshandel er der statsmonopol på tobak.

BG, FI, PL, RO, SE: Ubundet for distribution af alkoholholdige drikke.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Ubundet for distribution af farmaceutiske præparater.

BG, HU, PL: Ubundet for varemægling med råvarer.

FR: For provisionsagenturvirksomhed, ubundet for forhandlere og mæglere, der arbejder på 17 markeder af national interesse inden for friske fødevarer. Ubundet for engroshandel med farmaceutiske præparater.

B. Engroshandel

a) Engroshandel i forbindelse med motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler samt dele og tilbehør dertil

(del af CPC 61111, del af CPC 6113 og del af CPC 6121)

b) Engroshandel i forbindelse med teleterminaludstyr

(del af CPC 7542)

c) Anden engroshandel

(CPC 622 undtagen engroshandel i forbindelse med energiprodukter (1))

MT: Ubundet for provisionsagenturvirksomhed.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: For detailhandel, ubundet, undtagen for postordrevirksomhed.

(1)

Disse tjenesteydelser, der omfatter CPC 62271, hører under »Energivirksomhed« under 14.D.

C. Detailhandelsvirksomhed (1)

Detailhandel i forbindelse med motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler samt dele og tilbehør dertil

(CPC 61112, del af CPC 6113 og del af CPC 6121)

Detailhandel i forbindelse med teleterminaludstyr

(del af CPC 7542)

Detailhandel med fødevarer

(CPC 631)

 

Detailhandel med andre varer (ikke energi), undtagen detailhandel med farmaceutiske, medicinske og ortopædiske artikler (2)

(CPC 632 undtagen CPC 63211 og 63297)

D. Franchising

(CPC 8929)

 

(1)

Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, der hører under »Forretningsservice« under 1.B og 1.F.1).

Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, der hører under »Energivirksomhed« under 14.E og 14.F.

(2)

Detailhandel med farmaceutiske, medicinske og ortopædiske artikler hører under »Liberale tjenesteydelser« under 1.A.k).

5. UDDANNELSESVIRKSOMHED (kun privat finansieret virksomhed)

 

A. Primærundervisning

(CPC 921)

For leveringsmåde 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Ubundet.

For leveringsmåde 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Ubundet.

B. Sekundærundervisning

(CPC 922)

For leveringsmåde 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Ubundet.

For leveringsmåde 2

CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.

For leveringsmåde 1 og 2

LV: Ubundet for postgymnasial teknisk og erhvervsfaglig uddannelse for handicappede elever (CPC 9224).

C. Videregående uddannelser

(CPC 923)

For leveringsmåde 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.

FR: Statsborgerskabskrav. Dog kan koreanske statsborgere få tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en uddannelsesinstitution samt undervise.

IT: Nationalitetskrav for tjenesteydere, der ønsker at udstede statsanerkendte eksamensbeviser.

For leveringsmåde 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.

For leveringsmåde 1 og 2

CZ, SK: Ubundet for levering af videregående uddannelser, undtagen postgymnasial teknisk og erhvervsfaglig uddannelse (CPC 92310).

D. Voksenundervisning

(CPC 924)

For leveringsmåde 1 og 2

CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.

For leveringsmåde 1

AT: Ubundet for voksenundervisning ved hjælp af radio- eller tv-udsendelser.

E. Anden uddannelsesvirksomhed

(CPC 929)

For leveringsmåde 1 og 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 1

HR: Ingen for undervisning pr. korrespondance eller telekommunikation.

6. TJENESTEYDELSER PÅ MILJØOMRÅDET

A. Spildevandsafledning

CPC 9401) (1)

B. Håndtering af fast/farligt affald, undtagen grænseoverskridende transport af farligt affald

a) Renovationsvæsen

(CPC 9402)

b) Renholdelse og lignende tjenesteydelser

(CPC 9403)

For leveringsmåde 1

EU: Ubundet, undtagen for rådgivningsvirksomhed.

For leveringsmåde 2

Ingen.

(1)

Svarer til kloakvæsen.

C. Beskyttelse af luft og klima

CPC 9404) (1)

D. Oprydning og rensning af jord og vand

a) Behandling, oprydning af kontamineret/forurenet jord og vand

(del af CPC 94060) (2)

E. Bekæmpelse af støj og vibrationer

(CPC 9405)

F. Beskyttelse af biodiversitet og landskab

a) Natur- og landskabspleje

(del af CPC 9406)

G. Andre miljø- og hjælpetjenesteydelser

(CPC 94090)

 

(1)

Svarer til rensning af udstødningsgasser.

(2)

Svarer til en del af natur- og landskabspleje.

7. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

 

A. Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser

For leveringsmåde 1 og 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:

Ubundet for direkte forsikring, undtagen forsikring af risici i forbindelse med:

a)

søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive satellitter) med en sådan forsikring, at den dækker et af eller alle følgende: de varer, der transporteres, det transportmiddel, der transporterer varerne, og ethvert ansvar i forbindelse hermed, og

b)

varer i international transit.

AT: Erhvervsfremme og mægling på vegne af et datterselskab, der ikke er etableret i EU, eller på vegne af en filial, der ikke er etableret i Østrig (undtagen genforsikring og retrocession), er forbudt. Kontrakter om obligatorisk flyforsikring, undtagen forsikring af international kommerciel lufttransport, må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i EU, eller af en filial, der er etableret i Østrig. Der erlægges højere præmieafgift for forsikringskontrakter (undtagen kontrakter om genforsikring og retrocession), der er indgået af et datterselskab, som ikke er etableret i EU, eller af en filial, der ikke er etableret i Østrig. Der kan indrømmes fritagelse for den højere afgift.

DK: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af virksomheder, der er etableret i EU. Ingen andre personer eller virksomheder (inkl. forsikringsselskaber) end forsikringsselskaber med særlig tilladelse efter dansk lovgivning eller med tilladelse udstedt af kompetente danske myndigheder må i Danmark erhvervsmæssigt medvirke ved tegning af direkte forsikring af personer med bopæl i Danmark, af danske skibe eller af ejendom i Danmark.

DE: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i EU, eller af en filial, der er etableret i Tyskland. Hvis et udenlandsk forsikringsselskab har etableret en filial i Tyskland, må det kun tegne forsikringskontrakter i Tyskland vedrørende international transport gennem den filial, der er etableret i Tyskland.

 

FR: Forsikringskontrakter om risici i forbindelse med landtransport må kun indgås af forsikringsvirksomheder, der er etableret i EU.

PL: Ubundet, undtagen for genforsikring, retrocession og forsikring af varer i international handel.

PT: Kontrakter om forsikring af luft- og søtransport af gods samt fly-, skrog- og ansvarsforsikring må kun tegnes af virksomheder, der er etableret i EU. Kun personer eller virksomheder etableret i EU kan optræde som mæglere for en sådan forsikringsvirksomhed i Portugal.

RO: Genforsikring på det internationale marked er kun tilladt, hvis den genforsikrede risiko ikke kan placeres på hjemmemarkedet.

For leveringsmåde 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ubundet for direkte forsikringsmægling, undtagen forsikring af risici i forbindelse med:

a)

søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive satellitter) med en sådan forsikring, at den dækker et af eller alle følgende: de varer, der transporteres, det transportmiddel, der transporterer varerne, og ethvert ansvar i forbindelse hermed, og

b)

varer i international transit.

BG: Ubundet for direkte forsikring, undtagen for tjenesteydelser, der leveres af udenlandske leverandører til udenlandske personer på Bulgariens territorium. Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici, der gør sig gældende i Bulgarien, må ikke indgås direkte af udenlandske forsikringsselskaber. Et udenlandsk forsikringsselskab må kun tegne forsikringskontrakter gennem en filial i EU. Ubundet for indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt obligatoriske forsikringsordninger.

 

CY, LV, MT: Ubundet for direkte forsikring, undtagen forsikring af risici i forbindelse med:

a)

søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive satellitter) med en sådan forsikring, at den dækker et af eller alle følgende: de varer, der transporteres, det transportmiddel, der transporterer varerne, og ethvert ansvar i forbindelse hermed, og

b)

varer i international transit.

LT: Ubundet for direkte forsikring, undtagen forsikring af risici i forbindelse med:

a)

søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive satellitter) med en sådan forsikring, at den dækker et af eller alle følgende: de varer, der transporteres, det transportmiddel, der transporterer varerne, og ethvert ansvar i forbindelse hermed, og

b)

varer i international transit, undtagen i forbindelse med landtransport, hvor risikoen er placeret i Litauen.

LV, LT, PL: Ubundet for forsikringsmægling.

FI: Kun forsikringsvirksomheder med hovedsæde i EU eller filial i Finland må tilbyde direkte forsikring (herunder coassurance). Leveringen af forsikringsmæglertjenesteydelser er betinget af et fast forretningssted i EU.

HR: Ubundet for direkte forsikring og hertil knyttet mæglingsvirksomhed, undtagen

a)

livsforsikring: for levering af livsforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien

b)

skadesforsikring: for levering af skadesforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien, dog ikke ansvarsforsikring til biler

c)

søfart, luftfart, transport.

HU: Levering af direkte forsikring på Ungarns territorium af forsikringsselskaber, der ikke er etableret i EU, er kun tilladt gennem en filial, der er registreret i Ungarn.

IT: Ubundet for aktuarerhvervet. Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici, der gør sig gældende i Italien, må kun indgås af forsikringsvirksomheder etableret i EU. Dette forbehold gælder ikke for international transport, der omfatter import til Italien.

 

SE: Levering af direkte forsikring er kun tilladt gennem en leverandør af forsikringstjenesteydelser, der har særlig tilladelse i Sverige, og forudsat at den udenlandske leverandør af tjenesteydelser og det svenske forsikringsselskab tilhører samme virksomhedskoncern eller har indgået en samarbejdsaftale.

ES: For aktuarvirksomhed: bopælskrav og krav om tre års relevant erhvervserfaring.

For leveringsmåde 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ubundet for forsikringsmægling.

BG: For direkte forsikring: Bulgarske fysiske og juridiske personer samt udenlandske personer, der udøver forretningsvirksomhed på Bulgariens territorium, må vedrørende deres virksomhed i Bulgarien kun tegne forsikringskontrakter med leverandører, som har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Bulgarien. Forsikringsgodtgørelse som følge af disse kontrakter udbetales i Bulgarien. Ubundet for indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt obligatoriske forsikringsordninger.

HR: Ubundet for direkte forsikring og hertil knyttet mæglingsvirksomhed, undtagen

a)

livsforsikring: for levering af livsforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien

b)

skadesforsikring:

i)

for levering af skadesforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien, dog ikke ansvarsforsikring til biler

ii)

— personlig forsikring eller ejendomsforsikring, som ikke er tilgængelig i Kroatien, — virksomheder, der tegner forsikring i udlandet i forbindelse med investeringsarbejder i udlandet, herunder for udstyr til dette arbejde, — for forsikring for tilbagebetaling af udenlandske lån (collateral insurance), — personlig forsikring og ejendomsforsikring af helejede virksomheder og joint ventures, som udøver en økonomisk aktivitet i udlandet, såfremt det er i overensstemmelse med lovgivningen i dette land eller det kræves i forbindelse med dets registrering, — skibe under konstruktion og eftersyn, hvis det er fastsat i kontrakten med den udenlandske kunde (køber)

c)

søfart, luftfart, transport.

IT: Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici, der gør sig gældende i Italien, må kun indgås af forsikringsvirksomheder etableret i EU. Dette forbehold gælder ikke for international transport, der omfatter import til Italien.

B. Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

Alle nedenstående subsektorer

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Ubundet, undtagen for levering af finansielle oplysninger samt finansiel databehandling og rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen mægling.

BE: Levering af investeringsrådgivning kræver etablering i Belgien.

BG: Eventuelle begrænsninger og betingelser vedrørende brug af telekommunikationsnet.

CY: Ubundet, undtagen for handel med værdipapirer, levering af finansielle oplysninger samt finansiel databehandling og rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen mægling.

 

EE: For modtagelse af indlån: Krav om tilladelse fra Estlands finansielle tilsynsmyndighed og om registrering i henhold til estisk lov som aktieselskab, datterselskab eller filial.

EE: Etablering af et specialiseret administrationsselskab er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsfonde, og kun virksomheder med vedtægtsmæssigt hjemsted i EU kan optræde som depositarer for investeringsfondes aktiver.

HR: Ubundet, undtagen for långivning, finansiel leasing, betalings- og pengeoverførselstjenester, garantier og engagementer, lånformidling på pengemarkedet, levering og fremsendelse af finansielle oplysninger og rådgivning samt andre finansielle tillægstjenester, undtagen mægling.

LT: Etablering af et specialiseret administrationsselskab er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsfonde og investeringsselskaber, og kun virksomheder med vedtægtsmæssigt hjemsted i EU kan optræde som depositarer for investeringsfondes aktiver.

IE: Levering af investeringsservice eller investeringsrådgivning kræver enten a) tilladelse i Irland, hvilket normalt forudsætter, at enheden er registreret eller er et partnerskab eller en eneforhandler med hovedsæde/forretningssted i Irland (i visse tilfælde er det ikke nødvendigt med en tilladelse, f.eks. når en tjenesteyder fra et tredjeland ikke har nogen handelsmæssig tilstedeværelse i Irland, og tjenesteydelsen ikke leveres til privatpersoner), eller b) tilladelse i en anden EU-medlemsstat i henhold til EU's direktiv om investeringsservice.

IT: Ubundet for »promotori di servizi finanziari« (sælgere af finansielle tjenesteydelser).

 

LV: Ubundet, undtagen for deltagelse i emission af alle former for værdipapirer, levering af finansielle oplysninger og finansiel databehandling og rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen mægling.

LT: Pensionsfondsadministration kræver handelsmæssig tilstedeværelse.

MT: Ubundet, undtagen for modtagelse af indlån, långivning af alle typer, levering af finansielle oplysninger og finansiel databehandling og rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen mægling.

PL: For tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger og finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel er der krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net.

 

RO: Ubundet for finansiel leasing, handel med pengemarkedspapirer, handel med fremmed valuta, handel med derivater, valutakurs- og renteinstrumenter, værdipapirer og andre omsætningspapirer og finansielle aktiver, deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, forvaltning af aktiver og afregnings- og clearingsvirksomhed for finansielle aktiver. Betalings- og pengeoverførselsvirksomhed kun tilladt gennem en bank, der er etableret i Rumænien.

SI:

a)

Deltagelse i emission af statsobligationer og pensionsfondsadministration: Ubundet.

b)

Alle andre subsektorer, undtagen deltagelse i emission af statsobligationer, pensionsfondsadministration, levering og overførsel af finansielle oplysninger og rådgivning samt andre finansielle tjenesteydelser: Ubundet, undtagen med hensyn til indenlandske juridiske enheders og eneejeres accept af kreditter (alle former for lån) og af garantier og forpligtelser fra udenlandske kreditinstitutioner. Udenlandske personer kan kun tilbyde udenlandske værdipapirer gennem indenlandske banker og børsmæglervirksomheder. Medlemmer af den slovenske fondsbørs skal være registreret i Slovenien eller være filialer af udenlandske investeringsselskaber eller banker.

For leveringsmåde 2

BG: Eventuelle begrænsninger og betingelser vedrørende brug af telekommunikationsnet.

PL: For tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger og finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel er der krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net.

8. SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

(kun privat finansierede tjenesteydelser)

 

A. Hospitalsvirksomhed

(CPC 9311)

C. Behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirksomhed

(CPC 93193)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

D. Sociale tjenesteydelser

(CPC 933)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

BE: Ubundet, undtagen for hvilehjem, plejehjem og ældrehjem.

9. TURISME OG REJSERELATEREDE TJENESTEYDELSER

 

A. Hoteller, restauranter og catering

(CPC 641, CPC 642 og CPC 643)

undtagen catering inden for lufttransportsektoren (1)

For leveringsmåde 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet, undtagen for catering.

HR: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

(1)

Catering inden for lufttransportsektoren hører under »Tjenesteydelser i tilknytning til transportvirksomhed« under 12.E.a) »Ground handling-virksomhed«.

B. Rejsebureau- og turoperatørvirksomhed

(inklusive turledere)

(CPC 7471)

For leveringsmåde 1

BG, HU: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

C. Turistguidevirksomhed

(CPC 7472)

For leveringsmåde 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

10. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER SAMT KULTURELLE AKTIVITETER (undtagen audiovisuelle tjenesteydelser)

 

A. Forlystelsesvirksomhed (herunder teater, levende musik, cirkus og diskoteksvirksomhed)

(CPC 9619)

For leveringsmåde 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet.

BG: Ubundet, undtagen for underholdning præsteret af teaterinstruktører, sanggrupper, bands og orkestre (CPC 96191), virksomhed udøvet af forfattere, komponister, billedhuggere, entertainere og andre selvstændigt udøvende kunstnere (CPC 96192) og tjenesteydelser i tilknytning til teatervirksomhed (CPC 96193).

EE: Ubundet for anden forlystelsesvirksomhed (CPC 96199) undtagen for biografer og teatre.

HR: Ingen for markedsadgang. Der kan være begrænsninger for national behandling.

LT, LV: Ubundet undtagen for drift af biografer og teatre (del af CPC 96199)

B. Nyheds- og pressebureauer

(CPC 962)

For leveringsmåde 1

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

C. Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed

(CPC 963)

For leveringsmåde 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

D. Tjenesteydelser i forbindelse med sport

(CPC 9641)

For leveringsmåde 1 og 2

AT: Ubundet for skiskoler og bjergførervirksomhed.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet.

For leveringsmåde 1

CY, EE, HR: Ubundet.

E. Tjenesteydelser i forbindelse med rekreative parker og strande

(CPC 96491)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

11. TRANSPORT-TJENESTEYDELSER

 

A. Søtransport

a) International passagertransport

(CPC 7211 undtagen national cabotagesejlads (1)).

b) International godstransport

(CPC 7212 undtagen national cabotagesejlads (2)).

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

(1)

Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som »cabotage« under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke nationale »cabotagetjenesteydelser«, som antages at dække transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.

(2)

Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som »cabotage« under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke nationale »cabotagetjenesteydelser«, som antages at dække transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.

B. Transport ad indre vandveje

a. Passagertransport

(CPC 7221 undtagen national cabotagesejlads (1)).

b) Godstransport

(CPC 7222 undtagen national cabotagesejlads (2)).

For leveringsmåde 1 og 2

EU: Bestemmelser baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor nogle af trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og som opfylder nationalitetskriterierne for ejerskab. Underlagt bestemmelser om gennemførelse af Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen.

AT: Statsborgerskabskrav for fysiske personers etablering af rederi. Hvis der er tale om etablering som en juridisk person, gælder statsborgerskabskravet flertallet af de administrerende direktører, direktionen og bestyrelsen. Krav om registrering eller permanent etablering i Østrig. Desuden skal hovedparten af aktieandelene være i EU-borgeres besiddelse.

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Ubundet.

(1)

Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som »cabotage« under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke nationale »cabotagetjenesteydelser«, som antages at dække transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.

(2)

Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som »cabotage« under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke nationale »cabotagetjenesteydelser«, som antages at dække transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.

C. Jernbanetransport

a) Passagertransport

(CPC 7111)

b) Godstransport

(CPC 7112)

For leveringsmåde 1

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

D. Vejtransport

a) Passagertransport

(CPC 7121 og CPC 7122)

b) Godstransport

(CPC 7123, undtagen transport af post for egen regning (1))

For leveringsmåde 1

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

E. Rørledningstransport af andet end brændstoffer (2)

(CPC 7139)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

(1)

Del af CPC 71235, der hører under »Kommunikationsvirksomhed« under 2.A. »Post- og kurervirksomhed«

(2)

Rørledningstransport af brændstoffer hører under »Energivirksomhed« under 14.B.

12. TJENESTEYDELSER I TILKNYTNING TIL TRANSPORTVIRKSOMHED (1)

 

A. Tjenesteydelser i tilknytning til søtransport

a) Håndtering af gods inden for søtransport

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

c) Tjenesteydelser inden for toldbehandling

d) Tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring

e) Skibsagenturvirksomhed

f) Maritim speditørvirksomhed

g) Udlejning af skibe med besætning

(CPC 7213)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet (*) for håndtering af gods inden for søtransport og slæbe- og bugservirksomhed.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ubundet for udlejning af skibe med besætning.

HR: Ubundet undtagen for godstransportagenturvirksomhed.

For leveringsmåde 2:

Ingen.

h) Slæbe- og bugservirksomhed

(CPC 7214)

i) Hjælpetjenesteydelser inden for søtransport

(del af CPC 745)

j) Andre hjælpetjenesteydelser

(del af CPC 749)

 

(1)

Omfatter ikke reparation og vedligeholdelse af transportudstyr, der hører under »Forretningsservice« under 1.F.1) 1 til 1.F.1) 4.

(*)

Ubundet på grund af teknisk uigennemførlighed.

B. Tjenesteydelser i tilknytning til transport ad indre vandveje

a) Godshåndtering

(del af CPC 741)

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

c) Godstransportagenturvirksomhed

(del af CPC 748)

d) Udlejning af skibe med besætning

(CPC 7223)

e) Slæbe- og bugservirksomhed

(CPC 7224)

f) Hjælpetjenesteydelser inden for transport ad indre vandveje

(del af CPC 745)

g) Andre hjælpetjenesteydelser

(del af CPC 749)

For leveringsmåde 1 og 2

EU: Bestemmelser baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor nogle af trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og som opfylder nationalitetskriterierne for ejerskab. Underlagt bestemmelser om gennemførelse af Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen.

EU: Ubundet for slæbe- og bugservirksomhed.

HR: Ubundet.

For leveringsmåde 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Ubundet for udlejning af skibe med besætning.

C. Tjenesteydelser i tilknytning til jernbanetransport

a) Godshåndtering

(del af CPC 741)

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

c) Godstransportagenturvirksomhed

(del af CPC 748)

d) Slæbe- og bugservirksomhed

(CPC 7113)

e) Hjælpetjenester for jernbanetransport

(CPC 743)

f) Andre hjælpetjenesteydelser

(del af CPC 749)

For leveringsmåde 1

EU: Ubundet for slæbe- og bugservirksomhed.

HR: Ubundet undtagen for godstransportagenturvirksomhed.

For leveringsmåde 2

Ingen.

D. Tjenesteydelser i tilknytning til vejtransport

a) Godshåndtering

(del af CPC 741)

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

c) Godstransportagenturvirksomhed

(del af CPC 748)

d) Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører

(CPC 7124)

e) Hjælpetjenesteydelser inden for vejtransport

(CPC 744)

f) Andre hjælpetjenesteydelser

(del af CPC 749)

For leveringsmåde 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Ubundet for udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører.

HR: Ubundet undtagen for godstransportagenturvirksomhed og hjælpetjenesteydelser inden for vejtransport og udarbejdelse af transportdokumenter under andre hjælpetjenester til transportydelser.

For leveringsmåde 2

Ingen.

E. Tjenesteydelser i tilknytning til lufttransport

 

a) Godshåndtering (herunder catering)

For leveringsmåde 1

EU: Ubundet, undtagen for catering.

For leveringsmåde 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK SI: Ubundet.

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

c) Godstransportagenturvirksomhed

(del af CPC 748)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

d) Udlejning af luftfartøjer med besætning

(CPC 734)

For leveringsmåde 1 og 2

EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i Den Europæiske Union, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU, hvis den medlemsstat, der udsteder autorisation, tillader dette.

For at være registreret, skal luftfartøjet enten være ejet af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet).

Der gælder dog den undtagelse, at et koreansk luftfartsselskab under særlige omstændigheder kan lease luftfartøjer, der er registreret i Korea, til et luftfartsselskab i Den Europæiske Union af hensyn til EU-luftfartsselskabets særlige behov, sæsonbestemte kapacitetsbehov eller for at kunne klare operationelle vanskeligheder, der ikke på rimelig vis kan klares ved at lease luftfartøjer, der er registreret i EU, idet der skal indhentes en godkendelse af begrænset varighed fra den EU-medlemsstat, der har udstedt licens til EU-luftfartsselskabet.

HR: Ubundet.

e) Salg og markedsføring

f) Edb-reservationssystem (CRS)

For leveringsmåde 1 og 2

EU: Når EU-luftfartsselskaber ikke sikres en tilsvarende behandling (1) svarende til den, som sikres i Den Europæiske Union af CRS-tjenesteydere i Korea, eller når CRS-tjenesteydere i Den Europæiske Union ikke sikres en tilsvarende behandling svarende til den, som sikres i Den Europæiske Union af luftfartsselskaber i Korea, kan der træffes foranstaltninger til at sikre tilsvarende behandling, henholdsvis af CRS-tjenesteydere i Den Europæiske Union til luftfartsselskaber fra Korea eller af EU-luftfartsselskaber til CRS-tjenesteydere fra Korea.

(1)

Ved »tilsvarende behandling« forstås en ikke-diskriminerende behandling af luftfartsselskaber og CRS-tjenesteydere fra Den Europæiske Union.

F. Tjenesteydelser i tilknytning til rørledningstransport af andet end brændstoffer (1)

a) Lager- og pakhusvirksomhed for andre varer end brændstoffer, der transporteres ad rørledning

(del af CPC 742)

For leveringsmåde 1:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

13. ANDEN TRANSPORTVIRKSOMHED

 

Levering af kombineret transporttjenesteydelse

Alle medlemsstater undtagen AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ingen, uden at det berører begrænsningerne som anført i denne liste over forpligtelser for en given transportform.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ubundet.

14. ENERGIVIRKSOMHED

 

A. Tjenesteydelser i forbindelse med råstofudvinding

CPC 883) (2)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

(1)

Tjenesteydelser i tilknytning til rørledningstransport af brændstoffer hører under »Energivirksomhed« under 14.C.

(2)

Omfatter følgende tjenesteydelser på honorar- eller kontraktbasis: rådgivning og konsulentbistand vedrørende boring, forberedelser til etablering af boreplads på land, opstilling af boreudstyr på land, borearbejde, tjenesteydelser i tilknytning til borekroner, foringsrør- og rør, boremudderlevering og boremudderdesign, kontrol af faste stoffer i boremudderet, fiskeoperationer og andre specielle operationer nede i borehullet, geologisk assistance og overvågning af borearbejdet på borepladsen, kernetagning, prøveproduktion, operationer udført med stålwireudstyr i borehullet, levering og håndtering af endelig brøndvæske (saltopløsning), levering og installation af udstyr til færdiggørelse af boringen, cementering (pumpning af cement mellem forerør og formation), stimulering (frakturering, syring og højtrykspumpning), brøndoverhaling og brøndreparation, endelig brøndplombering og lukning. Omfatter ikke direkte adgang til eller udnyttelse af naturressourcer. Omfatter ikke forberedelser til etablering af boreplads med henblik på boring efter andre ressourcer end olie og gas (CPC 5115), der hører under 3. »Bygge- og anlægsarbejde og hertil knyttet ingeniørvirksomhed«.

B. Rørledningstransport af brændstoffer

(CPC 7131)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

C. Lager- og pakhusvirksomhed for brændstoffer, der transporteres ad rørledning

(del af CPC 742)

For leveringsmåde 1:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

D. Engroshandel med faste, flydende og luftformige brændstoffer og lign.

(CPC 62271)

og engroshandel med elektricitet, damp og varmt vand

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet for engroshandel med elektricitet, damp og varmt vand.

For leveringsmåde 2

Ingen.

E. Detailhandel med motorbrændstof

(CPC 613)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

F. Detailhandel med brændselsolier, flaskegas, kul og træ

(CPC 63297)

og detailhandel med elektricitet, gas (ikke flaskegas), damp og varmt vand

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet for detailhandel med elektricitet, gas (ikke flaskegas), damp og varmt vand.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ubundet for detailhandel med brændselsolier, flaskegas, kul og træ, undtagen for postordre (ingen for postordre).

For leveringsmåde 2

Ingen.

G. Tjenesteydelser i tilknytning til energidistribution

(CPC 887)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet, undtagen for konsulentvirksomhed (ingen for konsulentvirksomhed).

For leveringsmåde 2

Ingen.

15. ANDRE TJENESTEYDELSER, i.a.n.

 

a) Vaske-, rensnings- og farvningsvirksomhed

(CPC 9701)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

b) Frisørvirksomhed

(CPC 97021)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

c) Kosmetisk behandling, manicure og pedicure

(CPC 97022)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

d) Anden skønhedspleje i.a.n.

(CPC 97029)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

e) Spavirksomhed og ikke-terapeutisk massage, i det omfang formålet er fysisk afslapning og velvære og ikke medicinsk behandling eller genoptræning (1)

(CPC ver. 1.0 97230)

For leveringsmåde 1:

EU: Ubundet.

For leveringsmåde 2

Ingen.

g) Telekommunikationstilslutning

(CPC 7543)

For leveringsmåde 1 og 2

Ingen.

(1)

Terapeutisk massage og badekurvirksomhed hører under 1.A.h) »Læge- og tandlægevirksomhed«, 1.A.j) 2. »Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale« og »Sundhedsvæsen« (8.A og 8.C).


BILAG III

EU

LISTE OVER FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 7.13

(ETABLERING)

1.

Nedenstående liste over forpligtelser angiver de servicesektorer, som liberaliseres i henhold til artikel 7.13, og de begrænsninger vedrørende markedsadgang og national behandling, der i form af forbehold gælder for etablering og investorer fra Korea inden for disse sektorer. Listen består af følgende elementer:

a)

første kolonne med en angivelse af den sektor eller subsektor, inden for hvilken EU forpligter sig, og det liberaliserede område, der er omfattet af forbehold, og

b)

anden kolonne med en beskrivelse af de gældende forbehold.

Der er ingen forpligtelser for etablering i de sektorer eller subsektorer, som er omfattet af aftalen, men ikke er angivet i listen nedenfor.

2.

Ved angivelsen af de forskellige sektorer og subsektorer forstås der

a)

ved ISIC rev 3.1 den internationale standardklassifikation af al erhvervsmæssig virksomhed (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 4, ISIC REV 3.1, 2002)

b)

ved CPC den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som anført i fodnote 27 til artikel 7.25, og

c)

ved CPC ver. 1.0 den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).

3.

Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke begrænser markedsadgangen eller den nationale behandling i den i artikel 7.11 og 7.12 anvendte betydning. Disse bestemmelser (f.eks. kravet om licens, kravet om at levere forsyningspligtydelser, kravet om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, ikke-diskriminerende krav om, at visse aktiviteter ikke må udøves i miljøbeskyttede områder eller i områder af særlig historisk eller kunstnerisk interesse), finder under alle omstændigheder anvendelse på etablering og investorer fra Korea, selv om de ikke er opført på listen.

4.

Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende subsidier, der ydes af en af parterne, jf. artikel 7.13.

5.

Det er uanset artikel 7.11 ikke nødvendigt at specificere ikke-diskriminerende krav vedrørende virksomheders retlige form i nedenstående liste over forpligtelser vedrørende etablering, for at sådanne kan opretholdes eller indføres af EU.

6.

De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til nedenstående liste, har ingen selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder.

7.

Følgende forkortelser er benyttet i nedenstående liste:

AT

Østrig

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

DE

Tyskland

DK

Danmark

EU

Den Europæiske Union og dens medlemsstater

ES

Spanien

EE

Estland

FI

Finland

FR

Frankrig

EL

Grækenland

HR

Kroatien

HU

Ungarn

IE

Irland

IT

Italien

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

MT

Malta

NL

Nederlandene

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumænien

SK

Slovakiet

SI

Slovenien

SE

Sverige

UK

Det Forenede Kongerige

Sektor eller delsektor

Beskrivelse af forbehold

ALLE SEKTORER

Fast ejendom

Alle medlemsstater undtagen AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ingen.

AT:

Erhvervelse, køb samt leje eller leasing af fast ejendom af udenlandske fysiske personer og juridiske personer kræver tilladelse fra de kompetente regionale myndigheder (Länder), som ser på, om det berører vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser.

BG:

Udenlandske fysiske og juridiske personer (herunder filialer) kan ikke erhverve ejendomsret til jord. Bulgarske juridiske personer med udenlandsk deltagelse kan ikke erhverve ejendomsret til landbrugsjord.

Udenlandske juridiske personer og udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet kan erhverve ejendomsret til bygninger og begrænsede ejendomsrettigheder (1) til fast ejendom efter tilladelse fra finansministeriet. Dette krav gælder ikke personer, som har foretaget investeringer i Bulgarien.

Udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet, udenlandske juridiske personer og virksomheder, i hvilke den udenlandske aktieandel sikrer flertal ved vedtagelse af beslutninger eller blokering af beslutninger, kan erhverve ejendomsret til fast ejendom i specifikke geografiske regioner, som udvælges af ministerrådet, med forbehold af tilladelse.

CY:

Ubundet.

CZ:

Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. Udenlandske enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af tjekkiske juridiske enheder eller deltagelse i joint ventures. Der kræves tilladelse til udenlandske enheders erhvervelse af jord.

DK:

Begrænsninger for fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom, når disse ikke har fast bopæl i landet. Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af landbrugsejendom.

(1)

I bulgarsk ejendomslovgivning anerkendes følgende begrænsede ejendomsrettigheder: brugsret, bygningsret, ret til at opføre overbygninger og servitutter.

 

EE:

Ubundet for erhvervelse af landbrugsjord og skove (1).

EL:

Ifølge lov nr. 1892/90 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til statsborgere, der ønsker at erhverve jord i grænseområder. Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte investeringer.

FI:

(Ålandsøerne): Restriktioner med hensyn til retten for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, og for juridiske personer til at erhverve og besidde fast ejendom på Ålandsøerne uden tilladelse fra de kompetente myndigheder på øerne. Restriktioner med hensyn til etableringsretten og retten til at levere tjenesteydelser for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, eller for juridiske personer, som ikke har tilladelse fra de kompetente myndigheder på Ålandsøerne.

HR:

Ubundet for tjenesteleverandørers erhvervelse af fast ejendom, når disse ikke er etableret eller registreret i Kroatien. Det er tilladt for selskaber, der er etableret og registreret i Kroatien som juridiske personer, at erhverve fast ejendom, når dette er nødvendigt for deres levering af tjenesteydelser. Erhvervelse af fast ejendom, som er nødvendig for datterselskabers levering af tjenesteydelser, kræver godkendelse fra justitsministeriet. Udlændinge kan ikke erhverve landbrugsjord.

HU:

Begrænsninger for udenlandske investorers adgang til erhvervelse af jord og fast ejendom (2).

IE:

Forudgående skriftlig tilladelse fra Land Commission er nødvendig i forbindelse med indenlandske eller udenlandske selskabers eller udenlandske statsborgeres erhvervelse af interesser i irsk jord. Når sådan jord er bestemt til industriel anvendelse (bortset fra landbrugsindustri), frafaldes dette krav på betingelse af, at ministeriet for erhverv, handel og beskæftigelse udsteder et certifikat. Denne lov finder ikke anvendelse på jord inden for byområder.

IT:

Udenlandske fysiske eller juridiske personers køb af fast ejendom er underlagt et krav om gensidighed.

LV:

Ubundet i forbindelse med erhvervelse af jord; jordleasing på ikke over 99 år er tilladt.

LT:

Ubundet for erhvervelse af jord (3).

MT:

Kravene i Maltas lovgivning og forskrifter vedrørende erhvervelse af fast ejendom vil fortsat gælde.

(1)

Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.

(2)

Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.

(3)

Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.

 

PL:

Der kræves tilladelse til udenlandske fysiske eller juridiske personers direkte og indirekte erhvervelse af fast ejendom.

Ubundet i forbindelse med erhvervelse af statsejet ejendom (f.eks. bestemmelserne for privatiseringsprocessen).

RO:

Fysiske personer uden rumænsk statsborgerskab, som er bosiddende i Rumænien, samt juridiske personer uden rumænsk nationalitet med hovedkvarter i Rumænien kan ikke erhverve ejendomsret til jord på basis af kontrakter mellem levende personer (inter vivos).

SI:

Juridiske personer, der er etableret i Slovenien og har udenlandsk kapitaldeltagelse, kan erhverve fast ejendom på Sloveniens territorium. Udenlandske personers filialer (1) i Slovenien kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til udøvelsen af de økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret. Der kræves særlig tilladelse til, at selskaber, hvor majoriteten af kapital eller stemmerettigheder direkte eller indirekte tilhører juridiske personer eller statsborgere fra den anden part, kan eje fast ejendom i områder 10 km op til grænserne.

SK:

Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. Udenlandske enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af slovakiske juridiske enheder eller deltagelse i joint ventures. Ubundet for erhvervelse af jord.

ALLE SEKTORER

Offentlige forsyningsvirksomheder

EU: Erhvervsvirksomheder, der betragtes som offentlige forsyningsvirksomheder på nationalt eller lokalt plan, kan være genstand for offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder, som indrømmes private operatører (2). (3)

(1)

Ifølge loven om erhvervsselskaber betragtes filialer etableret i Slovenien ikke som juridiske personer, men hvad angår deres virke, behandles de på samme måde som et datterselskab, hvilket er i overensstemmelse med artikel XXVIII, litra g), i GATS.

(2)

Da der også ofte findes offentlige forsyningsvirksomheder på niveauer under centraladministrationen, er en detaljeret og udtømmende opregning efter sektor ikke praktisk mulig. For at fremme forståelsen vil der i specifikke fodnoter i denne liste over forpligtelser være en illustrativ og ikke-udtømmende angivelse af de sektorer, hvor de offentlige forsyningsvirksomheder spiller en betydningsfuld rolle.

(3)

Denne begrænsning finder ikke anvendelse på telekommunikation og edb-tjenester og edb-relaterede tjenester.

ALLE SEKTORER

Etableringsformer

EU: Den behandling, der indrømmes datterselskaber (af koreanske selskaber), der er stiftet i overensstemmelse med en EU-medlemsstats lovgivning, og som har deres forretningssted, centraladministration eller hovedvirksomhed i EU, anvendes ikke for filialer og agenturer oprettet i en medlemsstat af et koreansk selskab (1).

BG: Der kræves tilladelse til etablering af filialer.

EE: Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i Den Europæiske Union.

FI: En koreansk statsborger, der driver forretning som partner i et finsk kommanditselskab eller interessentskab, skal have en tilladelse til at drive forretning og have fast bopæl i Den Europæiske Union. For alle sektorer undtagen telekommunikationstjenester er der krav om statsborgerskab og bopæl for mindst halvdelen af de ordinære medlemmer og suppleanterne i bestyrelsen. Der kan dog indrømmes fritagelse for visse virksomheder. For telekommunikationstjenester er der krav om fast bopæl for halvdelen af stifterne og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne. Hvis stifterne er en juridisk person, stilles der bopælskrav for denne. Hvis en koreansk organisation agter at drive virksomhed eller forretning ved at etablere en filial i Finland, er det nødvendigt med en tilladelse hertil. En koreansk organisation eller fysisk person, der ikke er EU-statsborger, og som ønsker at stifte et selskab med begrænset ansvar, skal indhente en tilladelse hertil.

IT: Adgang til industri-, handels- eller håndværksvirksomhed er betinget af en opholdstilladelse og en særlig tilladelse til erhvervsudøvelse.

BG, PL: De aktiviteter, der udøves af et repræsentationskontor, må kun omfatte reklame og fremme af det udenlandske moderselskab, som kontoret repræsenterer.

(1)

I overensstemmelse med artikel 54 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde betragtes disse datterselskaber som juridiske personer i Den Europæiske Union. Hvis de har en reel og vedvarende forbindelse med Den Europæiske Unions økonomi, er de omfattet af EU's indre marked, hvilket f.eks. betyder, at de frit kan etablere sig og levere tjenesteydelser i alle EU-medlemsstater.

 

PL: Bortset fra finansielle tjenesteydelser, ubundet for filialer. Koreanske investorer kan kun iværksætte og udøve erhvervsvirksomhed i form af kommanditselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber (i tilfælde af juridiske tjenesteydelser kun i form af interessentskaber og kommanditselskaber).

RO: Eneadministratoren eller bestyrelsesformanden samt halvdelen af det samlede antal administratorer af handelsselskaber skal være rumænske statsborgere, medmindre andet er fastsat i selskabskontrakten eller selskabets vedtægter. Flertallet af handelsselskabers revisorer og deres stedfortrædere skal være rumænske statsborgere.

SE: Et koreansk selskab (som ikke har etableret en juridisk enhed i Sverige) skal gennemføre sine kommercielle transaktioner gennem en filial, der er etableret i Sverige med uafhængig ledelse og separate regnskaber. Byggeprojekter med en varighed på mindre end et år er fritaget for kravene om etablering af en filial eller udpegning af en repræsentant med bopæl i landet. Der kan etableres et selskab med begrænset ansvar (aktieselskab) af en eller flere stiftere. En stiftende part skal enten have bopæl i Sverige eller være en svensk juridisk enhed. Et partnerskab kan kun optræde som stiftende part, hvis hver enkelt partner har bopæl i Sverige. Tilsvarende betingelser gælder for etablering af alle andre former for juridiske enheder. Mindst 50 % af medlemmerne af bestyrelsen skal have bopæl i Sverige. Udenlandske personer eller svenske statsborgere, der ikke har bopæl i Sverige, og som ønsker at gennemføre kommercielle transaktioner i Sverige, skal udpege en repræsentant med bopæl i landet, som er ansvarlig for disse transaktioner, og vedkommende skal registreres som sådan hos den lokale myndighed. Bopælskravet kan fraviges, hvis det kan dokumenteres, at det ikke er relevant i en given situation.

SI: Koreanske selskabers etablering af filialer er betinget af, at moderselskabet har været registreret på et dommerkontor i oprindelseslandet i mindst et år.

SK: En koreansk fysisk person, hvis navn skal registreres i handelsregisteret som en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den erhvervsdrivende, skal forelægge en opholdstilladelse for Slovakiet.

ALLE SEKTORER

Investeringer

ES: I forbindelse med investering i Spanien foretaget af udenlandske statslige eller udenlandske offentlige enheder (1) enten direkte eller gennem virksomheder eller enheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af udenlandske regeringer, kræves der forudgående tilladelse fra regeringen.

BG: I virksomheder, hvor det offentliges (stat eller kommune) andel i egenkapitalen overstiger 30 %, kræves der tilladelse til overførsel af disse andele til tredjemand. Visse former for erhvervsvirksomhed i forbindelse med udnyttelse eller anvendelse af statslig eller offentlig ejendom kan udøves på grundlag af koncessioner, som indrømmes i henhold til loven om koncessioner. Udenlandske investorer kan ikke deltage i privatiseringer. Udenlandske investorer og bulgarske juridiske personer med kontrollerende koreansk deltagelse skal have en tilladelse for at kunne a) efterforske, udvikle eller udvinde naturressourcer i territorialfarvande, kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone og b) erhverve en kontrollerende andel i virksomheder, der udøver en af de under litra a) anførte aktiviteter.

FR: Der gælder følgende regler for koreansk erhvervelse af over 33,33 % af kapitalandele eller stemmerettigheder i allerede etablerede franske virksomheder eller 20 % af offentligt noterede franske selskaber:

investeringer på mindre end 7,6 mio. EUR i franske virksomheder med en omsætning på ikke over 76 mio. EUR kan frit foretages efter en frist på 15 dage efter forudgående meddelelse og kontrol af disse beløb.

efter udløbet af en periode på en måned efter forudgående anmeldelse gives tilladelsen stiltiende for andre investeringer, medmindre ministeriet for økonomiske anliggender under ekstraordinære omstændigheder har udøvet sin ret til at udsætte investeringen.

Udenlandsk deltagelse i nyligt privatiserede virksomheder kan begrænses til et varierende beløb, der fastsættes af den franske regering fra sag til sag, af den aktiekapital, der udbydes til offentligheden. For etablering af visse former for handels-, industri- og håndværksvirksomhed kræves der en særlig tilladelse, hvis den administrerende direktør ikke har fast opholdstilladelse.

(1)

Denne form for investering indebærer ikke alene økonomiske interesser men også ikke-økonomiske interesser for de pågældende enheder.

 

FI: Koreanske ejeres erhvervelse af kapitalandele, hvormed der opnås mere end en tredjedel af stemmerettighederne i et større finsk selskab eller en større forretningsvirksomhed (med mere end 1000 ansatte eller med en omsætning på over 168 mio. EUR eller med en samlet balance (1) på over 168 mio. EUR), kræver de finske myndigheders godkendelse. Godkendelsen kan kun afvises, hvis der er en vigtig national interesse på spil. Disse begrænsninger gælder ikke telekommunikationstjenester.

HU: Ubundet for koreansk deltagelse i nyligt privatiserede selskaber.

IT: Der kan indrømmes eller opretholdes eksklusive rettigheder for nyligt privatiserede virksomheder. Stemmerettighederne i nyligt privatiserede virksomheder kan begrænses i visse tilfælde. I en periode på fem år efter datoen for denne aftales ikrafttrædelse kan der i forbindelse med erhvervelse af store kapitalandele i virksomheder, der opererer inden for forsvar, transport, telekommunikation og energi, stilles krav om de kompetente myndigheders godkendelse.

ALLE SEKTORER

Geografiske zoner

FI: Der er på Ålandsøerne begrænsninger af etableringsretten for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, og for juridiske personer uden tilladelse fra de kompetente myndigheder på øerne.

(1)

Samlet sum af aktiver eller samlet sum af gæld plus kapital.

1. LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG

 

A. Landbrug, jagt

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) undtagen rådgivning og konsulentvirksomhed (1)

AT, HR, HU, MT, RO: Ubundet for landbrugsaktiviteter

CY: Op til 49 % koreansk deltagelse tilladt.

FR: Koreanske statsborgeres etablering af landbrugsbedrifter og koreanske investorers erhvervelse af vinmarker kræver tilladelse.

IE: Koreanske residenters etablering inden for møllevirksomhed kræver tilladelse.

B. Skovbrug og skovning

(ISIC rev 3.1: 020) undtagen rådgivning og konsulentvirksomhed (2)

BG: Ubundet for skovningsaktiviteter.

2. Fiskeri og akvakultur

(ISIC rev 3.1: 0501: 0502) undtagen rådgivning og konsulentvirksomhed (3)

Ubundet.

(1)

Rådgivning og konsulentvirksomhed inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri hører under »Forretningsservice« under 6.F.f) og 6.F.g).

(2)

Rådgivning og konsulentvirksomhed inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri hører under »Forretningsservice« under 6.F.f) og 6.F.g).

(3)

Rådgivning og konsulentvirksomhed inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri hører under »Forretningsservice« under 6.F.f) og 6.F.g).

3. RÅSTOFUDVINDING (1)

A. Udvinding af kul og brunkul; udvinding af tørv

(ISIC rev 3.1: 10)

B. Udvinding af råolie og naturgas (2)

(ISIC rev 3.1: 1110)

C. Brydning af metalholdige malme

(ISIC rev 3.1: 13)

D. Anden råstofudvinding

(ISIC rev 3.1: 14)

EU: Ubundet for juridiske personer, der kontrolleres (3) af fysiske eller juridiske personer fra et land uden for EU, der repræsenterer mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas. Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Ubundet for udvinding af råolie og naturgas.

(1)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

(2)

Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med råstofudvinding på honorar- eller kontraktbasis på olie- og gasfelter, som hører under »Energivirksomhed« under 19.A.

(3)

En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre de afgørelser, der træffes. Især anses ejerskabet af over 50 % af en juridisk persons kapitalandele for at udgøre kontrol.

4. FREMSTILLINGSVIRKSOMHED (1)

 

A. Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer

(ISIC rev 3.1: 15)

Ingen.

B. Fremstilling af tobaksprodukter

(ISIC rev 3.1: 16)

Ingen.

C. Tekstilindustri

(ISIC rev 3.1: 17)

Ingen.

D. Fremstilling af beklædningsartikler; beredning og farvning af pelsskind

(ISIC rev 3.1: 18)

Ingen.

E. Garvning og beredning af læder; fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagerarbejder, fodtøj mv.

(ISIC rev 3.1: 19)

Ingen.

(1)

Omfatter ikke rådgivningsvirksomhed i forbindelse med fremstillingsvirksomhed, der hører under »Forretningsservice« under 6.F.h).

F. Fremstilling af træ og varer af træ og kork undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer

(ISIC rev 3.1: 20)

Ingen.

G. Fremstilling af papir og papirvarer

(ISIC rev 3.1: 21)

Ingen.

H. Forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion af indspillede medier (1)

(ISIC rev 3.1: 22 undtagen forlagsvirksomhed og trykning på honorar- eller kontraktbasis (2))

IT: Statsborgerskabskrav for ejere af forlagsvirksomheder og trykkerier.

HR: Bopælskrav.

I. Fremstilling af koks mv.

(ISIC rev 3.1: 231)

Ingen.

(1)

Denne sektor er begrænset til fremstillingsaktiviteter. Den omfatter ikke aktiviteter inden for det audiovisuelle område eller som har et kulturelt indhold.

(2)

Forlagsvirksomhed og trykning på honorar- eller kontraktbasis hører under »Forretningsservice« under 6.F.p).

J. Fremstilling af raffinerede olieprodukter (1)

(ISIC rev 3.1: 232)

EU: Ubundet for juridiske personer, der kontrolleres (2) af fysiske eller juridiske personer fra et land uden for EU, der repræsenterer mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas. Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

K. Fremstilling af kemiske produkter, undtagen eksplosive stoffer

(ISIC rev 3.1: 24 undtagen fremstilling af eksplosive stoffer)

Ingen.

L. Fremstilling af gummi- og plastprodukter

(ISIC rev 3.1: 25)

Ingen.

M. Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter

(ISIC rev 3.1: 26)

Ingen.

N. Fremstilling af metal

(ISIC rev 3.1: 27)

Ingen.

(1)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

(2)

En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre de afgørelser, der træffes. Især anses ejerskabet af over 50 % af en juridisk persons kapitalandele for at udgøre kontrol.

O. Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

(ISIC rev 3.1: 28)

Ingen.

P. Fremstilling af maskiner

 

a) Fremstilling af maskiner til generelle formål

(ISIC rev 3.1: 291)

Ingen.

b) Fremstilling af maskiner til særlige formål, undtagen våben og ammunition

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Ingen.

c) Fremstilling af husholdningsartikler i.a.n.

(ISIC rev 3.1: 293)

Ingen.

d) Fremstilling af kontor- og bogholderimaskiner samt edb-udstyr

(ISIC rev 3.1: 30)

Ingen.

e) Fremstilling af elektriske maskiner og apparater i.a.n.

(ISIC rev 3.1: 31)

Ingen.

f) Fremstilling af radio-, tv- og kommunikationsudstyr

(ISIC rev 3.1: 32)

Ingen.

Q. Fremstilling af medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter samt ure

(ISIC rev 3.1: 33)

Ingen.

R. Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

(ISIC rev 3.1: 34)

Ingen.

S. Fremstilling af andet transportudstyr (ikke-militært)

(ISIC rev 3.1: 35 undtagen fremstilling af krigsskibe, krigsfly og andet transportudstyr til militære formål)

Ingen.

T. Fremstilling af møbler; fremstillingsvirksomhed i.a.n.

(ISIC rev 3.1: 361 369)

Ingen.

U. Genbrug

(ISIC rev 3.1: 37)

Ingen.

5. Produktion; TRANSPORT OG DISTRIBUTION FOR EGEN REGNING AF ELEKTRICITET, GAS, DAMP OG VARMT VAND (1)

(UNDTAGEN ATOMENERGIPRODUKTION)

 

A. Produktion af elektricitet, transport og distribution af elektricitet for egen regning

(del af ISIC rev 3.1: 4010) (2)

EU: Ubundet.

(1)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

(2)

Omfatter ikke drift af transport- og distributionssystemer til elektricitet på honorar- eller kontraktbasis, som hører under »Energivirksomhed«.

B. Produktion af gas, distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger for egen regning

(del af ISIC rev 3.1: 4020) (1)

EU: Ubundet.

C. Produktion af damp og varmt vand, distribution af damp og varmt vand for egen regning

(del af ISIC rev 3.1: 4030) (2)

EU: Ubundet for juridiske personer, der kontrolleres (3) af fysiske eller juridiske personer fra et land uden for EU, der repræsenterer mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas. Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

(1)

Omfatter ikke transport af naturgas og luftformige brændstoffer gennem rørledninger, transport og distribution af gas på honorar- eller kontraktbasis eller salg af gas og luftformige brændstoffer, der hører under »Energivirksomhed«.

(2)

Omfatter ikke transport og distribution af damp og varmt vand på honorar- eller kontraktbasis eller salg af damp og varmt vand, der hører under »Energivirksomhed«.

(3)

En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre de afgørelser, der træffes. Især anses ejerskabet af over 50 % af en juridisk persons kapitalandele for at udgøre kontrol.

6. TJENESTEYDELSER TIL VIRKSOMHEDERNE

 

A. Liberale tjenesteydelser

 

a) Juridiske tjenesteydelser

CPC 861) (1)

AT: Koreanske advokater (som skal være fuldt kvalificerede i Korea) må ikke have over 25 % kapitalandele i driftsresultaterne i et advokatfirma. De må ikke have afgørende indflydelse på de beslutninger, der træffes i firmaet.

BE: Der gælder visse kvoter for møderetten ved »Cour de cassation« i ikke-kriminalsager.

HR: Kun medlemmer af Kroatiens advokatråd (»odvjetnici«) kan udøve partsrepræsentation ved domstolene. Statsborgerskabskrav for medlemsskab af advokatrådet.

FR: Der gælder visse kvoter for advokaters adgang til at fungere som »avocat auprès de la Cour de Cassation« og »avocat auprès du Conseil d'Etat«.

(1)

Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering. Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeretten, EU-ret og lovgivningen i ethvert retsområde, hvor serviceyderen eller dennes personale er kvalificeret til at fungere som advokat og er, ligesom leveringen af andre ydelser, omfattet de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeretten og fremmed ret, kan disse licens- og procedurekrav bl.a. være krav om overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-ret skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i en EU-medlemsstat, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår lovgivningen i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i Fællesskabet, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i den pågældende medlemsstat eller i den medlemsstat, hvor advokaten har sin autorisation.

undtagen juridisk rådgivning og juridisk dokumentation og certificering, der udøves af selvstændige inden for de juridiske erhverv, der udøver offentlige funktioner, herunder notarer, fogeder (»huissiers de justice«) eller andre myndighedspersoner (»officiers publics et ministériels«).

DK: Kun advokater med autorisation til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i Danmark kan have kapitalandele i et dansk advokatfirma. Kun advokater med autorisation til at virke i Danmark kan have sæde i bestyrelsen eller tage del i ledelsen af et dansk advokatfirma. Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få autorisation til at virke i Danmark.

FR: Visse retlige former (»association d'avocats« og »société en participation d'avocat«) er forbeholdt advokater, der er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet i Frankrig. I et advokatfirma, der leverer tjenesteydelser for så vidt angår fransk ret eller EU-ret, skal mindst 75 % af de partnere, der besidder 75 % af andelene, være fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet i Frankrig.

HU: Handelsmæssig tilstedeværelse skal antage form af partnerskab med en ungarsk procederende advokat (ügyvéd) eller et advokatkontor (ügyvédi iroda) eller et repræsentationskontor.

PL: Mens andre typer retlige former kan anvendes af advokater fra EU, har udenlandske advokater kun mulighed for at oprette interessentskaber og kommanditselskaber.

b) 1. Regnskabsvæsens- og bogholderivirksomhed

(CPC 86212 undtagen revisionsvirksomhed, CPC 86213, CPC 86219 og CPC 86220)

AT: Koreanske regnskabsførere (som skal være autoriserede efter koreansk lovgivning) må ikke have kapitalandele i driftsresultaterne i en østrigsk juridisk enhed, som overstiger 25 %, hvis ikke de er medlemmer af en faglig organisation i Østrig.

CY: Tilladelse er underlagt økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i subsektoren.

DK: Udenlandske regnskabsførere kan indgå partnerskaber med danske registrerede regnskabsførere efter tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

b) 2. Revisionsvirksomhed

(CPC 86211 og 86212 undtagen regnskabsvæsen)

AT: Koreanske revisorer (som skal være autoriserede efter koreansk lovgivning) må ikke have kapitalandele i driftsresultaterne i en østrigsk juridisk enhed, som overstiger 25 %, hvis ikke de er medlemmer af en faglig organisation i Østrig.

CY: Tilladelse er underlagt økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i subsektoren.

CZ og SK: Mindst 60 % af kapitalandelene eller stemmerettighederne er forbeholdt nationale statsborgere.

DK: Udenlandske regnskabsførere kan indgå partnerskaber med danske registrerede regnskabsførere efter tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

FI: Bopælskrav for mindst én af revisorerne i et finsk aktieselskab.

HR: Ingen, undtagen at revisionsvirksomhed kun kan udøves af juridiske personer.

LV: I et firma med edsvorne revisorer skal over 50 % af den stemmeberettigede kapital ejes af edsvorne revisorer eller firmaer med edsvorne revisorer fra EU.

LT: Mindst 75 % af kapitalandelene skal ejes af revisorer eller revisionsfirmaer, der er hjemmehørende i EU.

SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve juridisk revisionsvirksomhed i visse juridiske enheder, bl.a. i alle aktieselskaber. Kun disse personer kan være aktieejere eller danne partnerskab i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentligt brug). Godkendelse underlagt bopælskrav.

SI: Udenlandske personer i et revisionsselskab må ikke eje over 49 % af egenkapitalen.

c) Skatterådgivning

CPC 863) (1)

AT: Koreanske skatterådgivere (som skal være autoriserede efter koreansk lovgivning) må ikke have over 25 % aktieandele og andele i driftsresultaterne i en østrigsk juridisk enhed. Dette gælder kun for personer, der ikke er medlemmer af den østrigske erhvervsorganisation.

CY: Tilladelse er underlagt økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i subsektoren.

d) Arkitektvirksomhed

og

e) Byplanlægning og landskabsarkitektur

(CPC 8671 og CPC 8674)

BG: For projekter af national eller regional betydning må koreanske investorer kun levere tjenesteydelser i partnerskab med eller som underkontrahent til lokale investorer.

LV: Der kræves 3 års praksis i Letland inden for projektering og en universitetsgrad for at opnå licens til at drive arkitektvirksomhed med fuldt juridisk ansvar og rettigheder til at undertegne projektkontrakter.

f) Ingeniørvirksomhed

og

g) Integreret ingeniørvirksomhed

(CPC 8672 og CPC 8673)

BG: For projekter af national eller regional betydning må koreanske investorer kun levere tjenesteydelser i partnerskab med eller som underkontrahent til lokale investorer.

(1)

Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som hører under 1.A.a) »Juridiske tjenesteydelser«.

h) Lægevirksomhed (herunder psykologvirksomhed) og tandlægevirksomhed

(CPC 9312 og en del af CPC 85201)

CY, EE, FI, MT: Ubundet.

AT: Ubundet, undtagen for tandlægevirksomhed og psykologer og psykoterapeuter, og ingen forbehold for tandlægevirksomhed og psykologer og psykoterapeuter.

DE: Økonomisk behovsprøve for læger og tandlæger, som har tilladelse til at behandle medlemmer af offentlige sygesikringsordninger. Hovedkriterier: Mangel på læger og tandlæger i det pågældende område.

FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra EU, har koreanske investorer kun adgang til de retlige former »société d'exercice liberal« og »société civile professionnelle«.

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en licens fra erhvervskammeret.

LV: Økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Mangel på læger og tandlæger i det pågældende område.

BG, LT: Til en sådan virksomhed kræves tilladelse baseret på en sundhedsvæsensplan, som er udarbejdet på grundlag af behovene og under hensyntagen til befolkningen og allerede eksisterende læge- og tandlægeydelser.

SI: Ubundet for arbejdsmedicin, sanitære, epidemiologiske, øko-medicinske tjenesteydelser, levering af blod, blodpræparater og transplantater samt obduktion.

UK: Læger kan kun nedsætte sig under det nationale sundhedsvæsen afhængigt af personaleplanlægningen på det medicinske område.

i) Dyrlægevirksomhed

(CPC 932)

AT, CY, EE, MT, SI: Ubundet.

BG: Økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Virksomhedspopulation og -tæthed.

HU: Økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Arbejdsmarkedsforhold inden for sektoren.

FR: Levering af tjenesteydelser kun i form af »société d'exercice libéral« eller »société civile professionnelle«.

j) 1. Jordemodervirksomhed

(del af CPC 93191)

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Ubundet.

FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra EU, har koreanske investorer kun adgang til de retlige former »société d'exercice liberal« og »société civile professionnelle«.

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en licens fra erhvervskammeret.

LT: Eventuel anvendelse af økonomisk behovstest. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i subsektoren.

j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale

(del af CPC 93191)

AT: Udenlandske investorer tillades kun inden for følgende fag: sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, diætetikere og ernæringsøkonomer.

BG, MT: Ubundet.

FI, SI: Ubundet for fysioterapeuter og paramedicinsk personale.

FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra EU, har koreanske investorer kun adgang til de retlige former »société d'exercice liberal« og »société civile professionnelle«.

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en licens fra erhvervskammeret.

LT: Eventuel anvendelse af økonomisk behovstest. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i subsektoren.

LV: Økonomisk behovsprøve for udenlandske fysioterapeuter og udenlandsk paramedicinsk personale. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i subsektoren.

k) Detailhandel med farmaceutiske præparater og detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler

(CPC 63211)

og anden farmaceutvirksomhed (1)

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Ubundet.

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: De eksisterende apotekers population og tæthed.

B. Computertjenesteydelser og tjenesteydelser i tilknytning hertil

(CPC 84)

Ingen.

C. Forsknings- og udviklingsvirksomhed (2)

 

a) Forskning og udvikling inden for naturvidenskab

(CPC 851)

EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU.

b) Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

(CPC 852 undtagen psykologvirksomhed) (3)

Ingen.

(1)

Levering af farmaceutiske præparater til offentligheden, ligesom levering af andre tjenester, er underlagt de licens-, kvalifikations- og procedurekrav, der gælder i EU-medlemsstaterne. Generelt er disse aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse medlemsstater er kun levering af receptpligtige farmaceutiske præparater forbeholdt farmaceuter.

(2)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

(3)

Del af CPC 85201, der hører under 6.A.h »Lægevirksomhed og tandlægevirksomhed«.

c) Tværfaglig forskning og udvikling

(CPC 853)

EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU.

D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom (1)

 

a) Som involverer egen eller leaset ejendom

(CPC 821)

Ingen.

b) På honorar- eller kontraktbasis

(CPC 822)

Ingen.

E. Udlejning/leasing uden personale

 

a) Vedrørende skibe

(CPC 83103)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres.

LT: Skibe skal ejes af litauiske fysiske personer eller selskaber etableret i Litauen.

SE: For at sejle under svensk flag kræves der dokumentation for svensk dominans, hvis der er koreanske ejerrettigheder i skibene.

b) Vedrørende luftfartøjer

(CPC 83104)

EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Luftfartøjet skal være ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet). Der kan dispenseres fra dette krav for kortere leasingkontrakter eller under særlige omstændigheder.

(1)

Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler/ejendomshandler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for fysiske og juridiske personer, som erhverver fast ejendom.

c) Vedrørende andet transportudstyr

(CPC 83101, CPC 83102 og CPC 83105)

Ingen.

d) Vedrørende andre maskiner og andet udstyr

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 og CPC 83109)

Ingen.

e) Vedrørende personlige ejendele og husholdningsartikler

(CPC 832)

Ingen, undtagen at BE og FR er ubundet for CPC 83202.

f) Udlejning af telekommunikationsudstyr

(CPC 7541)

Ingen.

F. Andre tjenesteydelser til virksomhederne

 

a) Reklamevirksomhed

(CPC 871)

Ingen.

b) Markeds- og opinionsundersøgelser

(CPC 864)

Ingen.

c) Virksomhedsrådgivning

(CPC 865)

Ingen.

d) Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning

(CPC 866)

HU: Ubundet for voldgifts- og mæglingstjenesteydelser (CPC 86602).

e) Teknisk afprøvning og analyse (1)

(CPC 8676)

Ingen.

f) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning til landbrug, jagt og skovbrug

(del af CPC 881)

Ingen.

g) Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med fiskeri

(del af CPC 882)

Ingen.

(1)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på teknisk prøvning og analyse, der er obligatorisk for udstedelse af markedsføringstilladelser eller brugstilladelser (f.eks. bilinspektion, fødevarekontrol).

h) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning til fremstillingsvirksomhed

(del af CPC 884 og del af CPC 885)

Ingen.

i) Personaleudvælgelse og -rekruttering

 

i) 1. Rekruttering af ledende personale (headhunting)

(CPC 87201)

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Ubundet.

ES: Statsmonopol.

i) 2. Arbejdsformidling

(CPC 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Ubundet.

BE, ES, FR, IT: Statsmonopol.

DE: Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Situationen på arbejdsmarkedet og dets udvikling.

i) 3. Kontorvikarvirksomhed

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Ubundet.

IT: Statsmonopol.

i) 4. Modelbureauvirksomhed

(del af CPC 87209)

Ingen.

i) 5. Anvisning af hushjælpspersonale, arbejdstagere til erhverv og industri, plejepersonale og andet personale

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet. HU: Ingen.

j) 1. Detektivvirksomhed

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Ubundet.

j) 2. Vagt- og sikkerhedsvirksomhed

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 og CPC 87305)

DK: Statsborgerskabskrav og bopælskrav for medlemmer af bestyrelsen. Ubundet for sikkerhedskontrolvirksomhed i lufthavne.

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Licensen gives kun til statsborgere og foretagender, der er registreret i det pågældende land.

ES: Adgang betinget af forhåndstilladelse. Ved udstedelse af tilladelse tager Ministerrådet hensyn til forhold som kompetence, professionel integritet og uafhængighed samt, hvorvidt den pågældende beskyttelse er dækkende for befolkningens sikkerhed og den offentlige orden.

HR: Ubundet.

k) Hermed beslægtet teknisk og videnskabelig konsulentvirksomhed (1)

(CPC 8675)

FR: Udenlandske investorer skal have en særlig tilladelse for kunne foretage prospektering og efterforskning.

l) 1. Vedligeholdelse og reparation af skibe

(del af CPC 8868)

Ingen.

l) 2. Vedligeholdelse og reparation af jernbanetransportudstyr

(del af CPC 8868)

LV: Statsmonopol.

SE: Krav om økonomisk behovsprøve, når en investor agter at etablere sine egne terminalinfrastrukturfaciliteter. Hovedkriterier: De pågældende plads- og kapacitetsmuligheder.

(1)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på visse aktiviteter i forbindelse med råstofudvinding (mineraler, olie, gas osv.).

l) 3. Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, motorcykler, snemobiler og vejtransportudstyr

(CPC 6112, CPC 6122, del af CPC 8867 og del af CPC 8868)

SE: Krav om økonomisk behovsprøve, når en investor agter at etablere sine egne terminalinfrastrukturfaciliteter. Hovedkriterier: De pågældende plads- og kapacitetsmuligheder.

l) 4. Vedligeholdelse og reparation af fly og flydele

(del af CPC 8868)

Ingen.

l) 5. Reparation og vedligeholdelse af metalprodukter, maskiner (undtagen kontormaskiner), udstyr (undtagen transport- og kontorudstyr) og personlige ejendele og husholdningsartikler (1)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 og CPC 8866)

Ingen.

m) Rengøring af bygninger

(CPC 874)

Ingen.

(1)

Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, 6122, 8867 og CPC 8868) hører under 6.F.l)1. til 6.F.l) 4.

Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og udstyr, herunder computere, (CPC 845) hører under 6.B. »Computertjenesteydelser og lign.«

n) Fotografisk virksomhed

(CPC 875)

Ingen.

o) Pakketjenester

(CPC 876)

Ingen.

p) Trykkeri- og forlagsvirksomhed

(CPC 88442)

HR: Bopælskrav for udgivere og redaktioner.

LT, LV: Etableringsrettigheder i forlagssektoren tilstås kun nationalt registrerede juridiske personer (ingen filialer).

PL: Nationalitetskrav for chefredaktører for aviser og blade.

SE: Bopælskrav for udgivere og ejere af forlag eller trykkeri.

q) Konferencetjenester

(del af CPC 87909)

Ingen.

r) 1. Oversættelse og tolkning

(CPC 87905)

DK: I tilladelsen for autoriserede translatører og tolke kan der være en begrænsning til bestemte aktiviteter.

HR: Ubundet for oversættelse og tolkning for/ved kroatiske domstole.

PL: Ubundet for tjenesteydelser leveret af edsvorne tolke.

BG, HU, SK: Ubundet for autoriseret oversættelse og tolkning.

r) 2. Indretningsvirksomhed og anden specialiseret designvirksomhed

(CPC 87907)

Ingen.

r) 3. Inkassovirksomhed

(CPC 87902)

IT, PT: Statsborgerskabskrav for investorer.

r) 4. Kreditoplysningsvirksomhed

(CPC 87901)

BE: Statsborgerskabskrav for investorer i forbindelse med databanker til brug ved ydelse af forbrugerkredit.

IT, PT: Statsborgerskabskrav for investorer.

r) 5. Kopieringsvirksomhed

CPC 87904) 78

Ingen.

r) 6. Konsulentvirksomhed i forbindelse med telekommunikation

(CPC 7544)

Ingen.

r) 7. Telefonpasning

(CPC 87903)

Ingen.

(1)

Omfatter ikke trykning, der er omfattet af CPC 88442 og hører under 6.F. p).

7.KOMMUNIKATIONSVIRKSOMHED

 

A. Post- og kurervirksomhed

(Tjenesteydelser inden for håndtering (1) af postforsendelser (2) i henhold til følgende liste over subsektorer, både til indenlandske og udenlandske destinationer: i) håndtering af adresserede meddelelser i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medium (3), herunder hybrid posttjeneste og adresserede reklameforsendelser, ii) håndtering af adresserede pakker (4), iii) håndtering af den skrevne presse (5)

Ingen.

(1)

Ved »håndtering« forstås her aktiviteter som indsamling, sortering, transport og udbringning.

(2)

Ved »postforsendelser« forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat.

(3)

F.eks. breve og postkort.

(4)

F.eks. bøger og kataloger.

(5)

F.eks. aviser, blade og tidsskrifter.

iv) håndtering af forsendelser omhandlet under i) til iii) som rekommanderet eller med angiven værdi, v) eksprestjenester (1) for forsendelser omhandlet under i) til iii), vi) håndtering af uadresserede forsendelser og vii) dokumentudveksling (2).

Subsektorerne i), iv) og v) udelukkes, når de falder ind under de tjenesteydelser, der kan være forbeholdt brevforsendelser, hvor prisen er mindre end fem gange den offentlige grundtakst, forudsat at de vejer mindre end 350 g (3), samt den rekommanderede posttjeneste benyttet i forbindelse med retlige eller administrative procedurer).

 

(1)

Eksprestjenester kan ud over større tempo og pålidelighed tilføje yderligere værdielementer som f.eks. opsamling fra oprindelsessted, personlig levering til modtageren, eftersporing, mulighed for ændring af bestemmelsessted og modtager under forsendelsen, bekræftelse af modtagelse.

(2)

Tilrådighedsstillelse af midler, herunder tilrådighedsstillelse af ad hoc-lokaler og tredjemands levering af transport, som giver mulighed for selvservicering via gensidig udveksling af postforsendelser mellem brugere, som abonnerer på denne tjeneste. Ved »postforsendelser« forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat.

(3)

Ved »brevforsendelse« forstås en meddelelse i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medium, der skal befordres og udbringes til den adresse, afsenderen har angivet på selve forsendelsen eller på dens emballage. Bøger, kataloger, aviser og tidsskrifter betragtes ikke som brevforsendelser.

(del af CPC 751, del af CPC 71235 (1) og del af CPC 73210 (2))

 

B. Telekommunikationstjenester

Disse tjenesteydelser omfatter ikke erhvervsvirksomhed, der består i indholdsformidling, som kræver telekommunikationstjenester til transmission heraf.

 

a) Al virksomhed inden for afsendelse og modtagelse ved hjælp af elektromagnetiske midler (3) undtagen sendevirksomhed (4)

Ingen (5)

(1)

Transport af post for egen regning ved enhver form for landtransport.

(2)

Transport af post for egen regning ved enhver form for lufttransport.

(3)

Det skal præciseres, at visse EU-medlemsstater fastholder en statslig deltagelse hos visse teleoperatører. Disse medlemsstater forbeholder deres ret til at bevare en sådan offentlig deltagelse i fremtiden. Dette begrænser ikke adgangen til markedet. I Belgien er statens deltagelse og stemmeret i Belgacom frit fastsat i loven, i øjeblikket i lov af 21. marts 1991 om reform af statsejede virksomheder.

(4)

Disse tjenesteydelser omfatter ikke online-information og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling) (del af CPC 843), som hører under 6.B. »Computertjenesteydelser og lign.«

(5)

Radio- og tv-spredning defineres som en uafbrudt transmissionskæde til spredning af tv- og radioprogramsignaler til offentligheden, men omfatter ikke bidragsforbindelser mellem operatører.

b) Satellittransmissionsvirksomhed (1)

EU: Tjenesteydere i denne sektor kan være underlagt kravet om at beskytte almene interesser i forbindelse med leveringen af audiovisuelt indhold gennem deres net i overensstemmelse med EU's regelsæt for elektronisk kommunikation.

BE: Ubundet.

8. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 og CPC 518)

Ingen.

9. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED

(undtagen distribution af våben, ammunition, eksplosive stoffer og andet krigsmateriel)

Alle nedenstående subsektorer (2)

AT: Ubundet for distribution af fyrværkeriartikler, antændelige artikler, sprængningsudstyr og giftige stoffer. Der kan for distributionen af farmaceutiske præparater og tobaksvarer kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer, som er etableret og har deres hovedkontor i EU.

FI: Ubundet for distribution af alkoholholdige drikke og farmaceutiske produkter.

HR: Ubundet for distribution af tobaksvarer.

(1)

Disse tjenesteydelser omfatter telekommunikationsvirksomhed bestående af afsendelse og modtagelse af radio- og tv-fjernsynsudsendelser via satellit (defineret som den uafbrudte transmissionskæde via satellit, der er nødvendig for distribution af tv- og radioprogramsignaler til offentligheden). Dette omfatter salg af brugsretten til satellitter men ikke salg af tv-programpakker til husholdninger.

(2)

Denne horisontale begrænsning finder anvendelse på distribution af kemiske produkter, farmaceutiske produkter, produkter til medicinsk brug, f.eks. medicinsk og kirurgisk udstyr, lægemidler og genstande til medicinsk brug, militært udstyr og ædle metaller (og sten) samt, i visse EU-medlemsstater, ligeledes distribution af tobak og tobaksvarer samt alkoholholdige drikkevarer.

A. Provisionsagenters tjenesteydelser

 

a) Provisionsagenturvirksomhed i forbindelse med motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler samt dele og tilbehør dertil

(del af CPC 61111, del af CPC 6113 og del af CPC 6121)

Ingen.

b) Anden provisionsagenturvirksomhed

(CPC 621)

Ingen.

B. Engroshandel

 

a) Engroshandel i forbindelse med motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler samt dele og tilbehør dertil

(del af CPC 61111, del af CPC 6113 og del af CPC 6121)

Ingen.

b) Engroshandel i forbindelse med teleterminaludstyr

(del af CPC 7542)

Ingen.

c) Anden engroshandel

(CPC 622 undtagen engroshandel i forbindelse med energiprodukter (1))

FR, IT: Statsmonopol på tobak.

FR: Tilladelser til engroshandel med apotekervarer er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: De eksisterende apotekers population og tæthed.

C. Detailhandelsvirksomhed (2)

Detailhandel i forbindelse med motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler samt dele og tilbehør dertil

(CPC 61112, del af CPC 6113 og del af CPC 6121)

Detailhandel i forbindelse med teleterminaludstyr

(del af CPC 7542)

Detailhandel med fødevarer

(CPC 631)

ES, FR, IT: Statsmonopol på tobak.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Tilladelse for stormagasiner (i FR kun for store stormagasiner) er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: De eksisterende stormagasiners antal og betydning, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser.

IE, SE: Ubundet for detailhandel med alkoholholdige drikkevarer.

SE: Økonomisk behovsprøve for midlertidig handel med klæder, sko og levnedsmidler, som ikke konsumeres på salgsstedet. Hovedkriterier: Indvirkning på eksisterende forretninger i det geografiske område.

(1)

Disse tjenesteydelser, der omfatter CPC 62271, hører under »Energivirksomhed« under 19.D.

(2)

Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, der hører under »Forretningsservice« under 6.B og 6.F.1).

Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, der hører under »Energivirksomhed« under 19.E og 19.F.

Detailhandel med andre varer (ikke energi), undtagen detailhandel med farmaceutiske, medicinske og ortopædiske artikler (1)

(CPC 632 undtagen CPC 63211 og 63297)

 

D. Franchising

(CPC 8929)

Ingen.

10. UDDANNELSESVIRKSOMHED (kun privat finansieret virksomhed)

 

A. Primærundervisning

(CPC 921)

B. Sekundærundervisning

(CPC 922)

C. Videregående uddannelser

(CPC 923)

EU: For private operatørers deltagelse i uddannelsesnetværk kræves koncession.

AT: Ubundet for videregående uddannelse og voksenundervisning ved hjælp af radio- eller tv-udsendelser.

BG: Ubundet for udenlandske fysiske personers og sammenslutningers levering af primær- og/eller sekundærundervisning og levering af videregående uddannelser.

CZ, SK: Statsborgerskabskrav for flertallet af bestyrelsen. Ubundet for levering af videregående uddannelser, undtagen postgymnasial teknisk og erhvervsfaglig uddannelse (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.

HR: Ubundet for primærundervisning (CPC 921). For sekundærundervisning: Ingen for juridiske personer.

(1)

Detailhandel med farmaceutiske, medicinske og ortopædiske artikler hører under »Liberale tjenesteydelser« under 6.A.k).

D. Voksenundervisning

(CPC 924)

EL: Statsborgerskabskrav for flertallet af bestyrelsen i primær- og sekundærskoler. Ubundet for videregående uddannelsesinstitutioner, der udsteder anerkendte statslige eksamensbeviser.

ES, IT: Nødvendigt med test for at oprette private universiteter, der har autorisation til at udstede anerkendte eksamensbeviser eller grader. Proceduren omfatter udtalelse fra parlamentet. Hovedkriterier: De eksisterende universiteters population og tæthed.

HU, SK: Antallet af skoler, der oprettes, kan begrænses af de lokale myndigheder (eller af de centrale myndigheder i tilfælde af gymnasier eller andre højere uddannelsesinstitutioner), der har ansvaret for at udstede tilladelser.

LV: Ubundet for postgymnasial teknisk og erhvervsfaglig uddannelse for handicappede elever (CPC 9224).

SI: Ubundet for primærskoler. Statsborgerskabskrav for flertallet af bestyrelsen i sekundærskoler og videregående uddannelsesinstitutioner.

E. Anden uddannelsesvirksomhed

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Ubundet.

CZ, SK: For private operatørers deltagelse i uddannelsesnetværk kræves koncession. Statsborgerskabskrav for flertallet af bestyrelsen.

11. TJENESTEYDELSER PÅ MILJØOMRÅDET (1)

A. Spildevandsafledning

CPC 9401) (2)

B. Håndtering af fast/farligt affald, undtagen grænseoverskridende transport af farligt affald

a) Renovationsvæsen

(CPC 9402)

b) Renholdelse og lignende tjenesteydelser

(CPC 9403)

C. Beskyttelse af luft og klima

CPC 9404) (3)

Ingen.

(1)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

(2)

Svarer til kloakvæsen.

(3)

Svarer til rensning af udstødningsgasser.

D. Oprydning og rensning af jord og vand

a) Behandling, oprydning af kontamineret/forurenet jord og vand

(del af CPC 9406) (1)

E. Bekæmpelse af støj og vibrationer

(CPC 9405)

F. Beskyttelse af biodiversitet og landskab

a) Natur- og landskabspleje

(del af CPC 9406)

G. Andre miljø- og hjælpetjenesteydelser

(CPC 9409)

 

(1)

Svarer til en del af natur- og landskabspleje.

12. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

 

A. Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser

AT: Der gives ikke tilladelse til filialer af koreanske forsikringsvirksomheder, hvis forsikringsvirksomheden ikke i Korea har en retlig form, der svarer til eller er sammenlignelig med et aktieselskab eller en gensidig forsikringsforening.

BG, ES: Før der må etableres en filial eller et agentur i Bulgarien eller Spanien til levering af visse forsikringstyper, skal det pågældende koreanske forsikringsselskab i mindst fem år have haft tilladelse til i Korea at drive virksomhed inden for de samme forsikringstyper.

EL: Etableringsretten omfatter ikke oprettelse af repræsentationskontorer eller anden permanent tilstedeværelse for forsikringsselskaber, medmindre de pågældende kontorer etableres som agenturer, filialer eller hovedsæder.

FI: Mindst halvdelen af en forsikringsvirksomheds garanter, direktion og bestyrelse skal være bosiddende i EU, medmindre de kompetente myndigheder har givet dispensation. Filialer af koreanske forsikringsvirksomheder i Finland kan ikke få tilladelse til at tilbyde lovpligtige sociale forsikringer.

IT: Tilladelsen til etablering af filialer beror i sidste instans på en vurdering fra tilsynsmyndighedernes side.

BG, PL: Krav om optagelse i det lokale register for forsikringsmæglere (ingen filialer).

PT: For at kunne oprette en filial i Portugal skal koreanske virksomheder kunne dokumentere mindst fem års forudgående driftsmæssig erfaring. Direkte filialer er ikke tilladt for forsikringsmægling, som er forbeholdt selskaber, der er oprettet i overensstemmelse med lovgivningen i en EU-medlemsstat.

SK: Koreanske statsborgere kan etablere et forsikringsselskab i form af et aktieselskab eller kan udøve forsikringsvirksomhed gennem deres filialer med registreret kontor i Slovakiet (ingen filialer).

SI: Udenlandske investorer kan ikke deltage i forsikringsselskaber under privatisering. Kun selskaber, som er etableret i Slovenien (ingen filialer), og indenlandske fysiske personer kan være medlemmer af det gensidige forsikringsselskab. Til levering af tjenesteydelser inden for rådgivning og skadesgodtgørelse kræves det, at selskabet er registreret som en juridisk enhed (ingen filialer).

SE: Forsikringsmæglingsvirksomheder, der ikke er registreret i Sverige, må kun etablere en handelsmæssig tilstedeværelse via en filial.

B. Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

EU: Kun virksomheder, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i EU, kan fungere som depositarer for investeringsinstitutters formue. Etablering af et specialiseret administrationsselskab med hovedkontor og forretningssted i samme EU-medlemsstat er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsfonde og investeringsselskaber.

BG: Pensionsforsikring skal finde sted gennem deltagelse i registrerede forsikringsselskaber (ingen filialer). Der er krav om permanent bopæl i Bulgarien for bestyrelsesformanden og formanden for direktionen.

CY: Kun medlemmer af Cyperns fondsbørs (fondsbørsmæglere) kan gennemføre transaktioner som led i børsmæglervirksomhed i Cypern. Et mæglerfirma kan kun registreres som medlem af Cyperns fondsbørs, hvis det er etableret i Cypern og er registreret i overensstemmelse med landets selskabslov (ingen filialer).

HR: Ingen, undtagen for afregnings- og clearingtjenester, hvor Central Depositary Agency (CDA) er den eneste leverandør i Kroatien. Ikke-residenter gives adgang til CDA's tjenester på et ikke-diskriminatorisk grundlag.

HU: Filialer af koreanske institutter må ikke levere tjenesteydelser vedrørende forvaltning af aktiver for private pensionsfonde eller forvaltning af risikovillig kapital. Bestyrelsen for en finansiel institution bør indbefatte mindst to medlemmer, som er ungarske statsborgere, residenter i den betydning, der er fastlagt i de relevante valutaforskrifter, og har haft fast bopæl i Ungarn i mindst et år.

IE: Hvis der er tale om kollektive investeringsordninger i form af investeringsfonde og virksomheder med variabel kapital (undtagen institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)), skal formueadministratoren/depositaren og administrationsselskabet være registreret i Irland eller en anden EU-medlemsstat (ingen filialer). Hvis der er tale om et investeringskommanditselskab, skal mindst en af komplementarerne være registreret i Irland. For at blive medlem af en fondsbørs i Irland skal en enhed enten a) have særlig tilladelse i Irland, hvilket forudsætter, at den er registreret eller er et partnerskab med hovedsæde/forretningssted i Irland, eller b) have særlig tilladelse i en anden EU-medlemsstat i henhold til EU's direktiv om investeringsservice.

 

IT: For at få tilladelse til at forvalte værdipapirafviklingssystemet med en etablering i Italien, skal et selskab registreres i Italien (ingen filialer). Et selskab skal registreres som juridisk person i Italien (ingen filialer) for at få tilladelse til at forvalte en værdipapircentral med en etablering i Italien. Hvis der er tale om kollektive investeringsordninger bortset fra harmoniserede investeringsinstitutter i henhold til EU-retten, skal formueadministratoren/depositaren være registreret som juridisk person i Italien eller en anden EU-medlemsstat og være etableret via en filial i Italien. Administrationsselskaber (lukkede investeringsselskaber og realkreditfonde) skal også være registreret som juridisk person i Italien (ingen filialer). Kun banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og harmoniserede investeringsinstitutter i henhold til EU-retten med retligt hovedsæde i EU samt investeringsinstitutter, der er registreret som juridisk person i Italien, må administrere pensionsfondsmidler. Til dørsalg skal formidlere anvende autoriserede sælgere af finansielle tjenesteydelser med bopæl i en EU-medlemsstat. Udenlandske formidleres repræsentationskontorer kan ikke udføre aktiviteter med sigte på at levere tjenesteydelser på investeringsområdet.

LT: Til forvaltningen af aktiver skal der etableres et specialiseret administrationsselskab (ingen filialer). Kun firmaer med forretningssted i Litauen kan optræde som depositarer for aktiver.

PT: Administration af pensionsfonde må kun varetages af specialiserede selskaber, der er registreret som juridisk person i Portugal til dette formål, og af forsikringsselskaber, der er etableret i Portugal og har tilladelse til at udøve livsforsikringsvirksomhed, eller af enheder, der har tilladelse til at foretage forvaltning af pensionsfonde i andre EU-medlemsstater (ubundet for direkte filialer fra tredjelande).

RO: Filialer af udenlandske institutter må ikke levere tjenesteydelser vedrørende forvaltning af aktiver.

SK: Investeringstjenesteydelser i Slovakiet kan leveres af banker, investeringsselskaber, investeringsfonde og værdipapirforhandlere, som har juridisk status som et aktieselskab med en egenkapital i overensstemmelse med lovens bestemmelser (ingen filialer).

SI: Ubundet med hensyn til deltagelse i banker under privatisering og for private pensionsfonde (frivillige pensionsfonde).

SE: En stifter af en sparekasse skal være en fysisk person med bopæl i Den Europæiske Union.

13. SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER (1)

(kun privat finansieret virksomhed)

 

A. Hospitalsvirksomhed

(CPC 9311)

B. Ambulancevirksomhed

(CPC 93192)

C. Behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirksomhed

(CPC 93193)

D. Sociale tjenesteydelser

(CPC 933)

EU: Krav om koncession for private operatørers deltagelse i sundhedsnetværk og sociale netværk. Eventuel anvendelse af økonomisk behovstest. Hovedkriterier: De eksisterende etablissementers antal og betydning, den trafikale infrastruktur, befolkningstætheden, den geografiske spredning og skabelsen af nye arbejdspladser.

AT, SI: Ubundet for ambulancevirksomhed.

BG: Ubundet for hospitalsvirksomhed, ambulancevirksomhed og for behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirksomhed

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Ubundet.

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en licens fra erhvervskammeret.

HU: Ubundet for sociale tjenesteydelser.

PL: Ubundet for ambulancevirksomhed, for behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirksomhed, og for sociale tjenesteydelser.

BE, UK: Ubundet for ambulancevirksomhed, for behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirksomhed, og for sociale tjenesteydelser, der ikke er hvilehjem, plejehjem eller ældrehjem.

(1)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

14. TURISME OG REJSERELATEREDE TJENESTEYDELSER

 

A. Hoteller, restauranter og catering

(CPC 641, CPC 642 og CPC 643)

undtagen catering inden for lufttransportsektoren (1)

BG: Krav om registrering som juridisk person (ingen filialer).

IT: Økonomisk behovsprøve for værtshuse, caféer og restauranter. Hovedkriterier: De eksisterende operatørers population og tæthed.

HR: Placering i beskyttede områder af særlig historisk eller kunstnerisk interesse og i nationalparker eller naturområder kræver tilladelse fra den kroatiske regering.

B. Rejsebureauer og rejsearrangører (herunder turledere)

(CPC 7471)

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

PT: Krav om etablering af en kommerciel virksomhed med virksomhedsbasis i Portugal (ubundet for filialer).

C. Turistguidevirksomhed

(CPC 7472)

Ingen.

(1)

Catering inden for lufttransportsektoren hører under »Tjenesteydelser i tilknytning til transportvirksomhed« under 17.E.a) »Ground handling-virksomhed«.

15. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER SAMT KULTURELLE AKTIVITETER

(undtagen audiovisuelle tjenesteydelser)

 

A. Forlystelsesvirksomhed (herunder teater, levende musik, cirkus og diskoteksvirksomhed)

(CPC 9619)

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

BG: Ubundet, undtagen for underholdning præsteret af teaterinstruktører, sanggrupper, bands og orkestre (CPC 96191), virksomhed udøvet af forfattere, komponister, billedhuggere, entertainere og andre selvstændigt udøvende kunstnere (CPC 96192) og tjenesteydelser i tilknytning til teatervirksomhed (CPC 96193).

EE: Ubundet for anden forlystelsesvirksomhed (CPC 96199) undtagen for biografer og teatre.

LV: Ubundet undtagen for drift af biografer og teatre (del af CPC 96199)

B. Nyheds- og pressebureauer

(CPC 962)

FR: Den udenlandske deltagelse i selskaber, der udgiver publikationer på fransk, må ikke overstige 20 % af kapitalen eller stemmerettighederne i selskabet. Pressetjenester: Ubundet, bortset fra, at Koreanske pressebureauer kan etablere en filial eller et kontor i Frankrig udelukkende med henblik på at indsamle nyhedsstof. Det præciseres, at sådanne filialer eller kontorer ikke må distribuere nyhedsstof.

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Ubundet.

PT: Nyhedsselskaber, der er registreret i Portugal som aktieselskaber, »Sociedade Anonima«, skal have aktiekapitalen i form af aktier noteret på navn.

C. Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed (1)

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

AT, LT: Krav om koncession eller licens for private operatørers deltagelse i biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed.

D. Tjenesteydelser i forbindelse med sport

(CPC 9641)

AT, SI: Ubundet for skiskoler og bjergførervirksomhed.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet.

E. Tjenesteydelser i forbindelse med rekreative parker og strande

(CPC 96491)

Ingen.

(1)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

16. TRANSPORT-TJENESTEYDELSER

 

A. Søtransport (1)

 

a) International passagertransport

(CPC 7211 undtagen national cabotagesejlads (2)).

b) International godstransport

(CPC 7212 undtagen national cabotagesejlads (3)).

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres.

(1)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på havnevirksomhed og anden maritim transport, der kræver anvendelse af offentlig ejendom.

(2)

Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som »cabotage« under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke nationale »cabotagetjenesteydelser«, som antages at dække transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.

(3)

Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som »cabotage« under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke nationale »cabotagetjenesteydelser«, som antages at dække transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.

B. Transport ad indre vandveje

 

a) Passagertransport

(CPC 7221 undtagen national cabotagesejlads (1)).

b) Godstransport

(CPC 7222 undtagen national cabotagesejlads (2)).

EU: Bestemmelser baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor nogle af trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og som opfylder nationalitetskriterierne for ejerskab. Underlagt bestemmelser om gennemførelse af Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres.

AT: Statsborgerskabskrav for fysiske personers etablering af rederi. Hvis der er tale om etablering som en juridisk person, gælder statsborgerskabskravet direktionen og bestyrelsen. Krav om registrering eller permanent etablering i Østrig. Desuden skal hovedparten af aktieandelene være i EU-borgeres besiddelse.

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

HR: Ubundet.

HU: Det kan eventuelt være et krav, at staten deltager i etableringen.

FI: Tjenesteydelser kan kun leveres af skibe under finsk flag.

(1)

Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som »cabotage« under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke nationale »cabotagetjenesteydelser«, som antages at dække transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.

(2)

Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som »cabotage« under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke nationale »cabotagetjenesteydelser«, som antages at dække transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.

C. Jernbanetransport (1)

a) Passagertransport

(CPC 7111)

b) Godstransport

(CPC 7112)

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

HR: Ubundet.

(1)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på jernbanetransport, der kræver anvendelse af offentlig ejendom.

D. Vejtransport (1)

 

a) Passagertransport

(CPC 7121 og CPC 7122)

EU: Udenlandske investorer kan ikke udøve transportvirksomhed i en medlemsstat (cabotage), undtagen for udlejning til ikke-rutekørsel af busser med chauffør.

EU: Økonomisk behovsprøve for taxakørsel. Hovedkriterier: De eksisterende virksomheders antal og betydning, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser.

AT, BG: Der kan kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU.

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

FI, LV: Der kræves autorisation; gives ikke til udenlandsk registrerede køretøjer.

LV og SE: Krav til etablerede enheder om at benytte køretøjer med national indregistrering.

ES: Økonomisk behovsprøve for CPC 7122. Hovedkriterier: Lokal efterspørgsel.

IT, PT: Økonomisk behovsprøve for limousinekørsel. Hovedkriterier: De eksisterende virksomheders antal og betydning, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser.

ES, IE, IT: Økonomisk behovsprøve for intercitybuskørsel. Hovedkriterier: De eksisterende virksomheders antal og betydning, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser.

FR: Ubundet for intercitybuskørsel.

(1)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

b) Godstransport (1)

(CPC 7123, undtagen transport af post for egen regning (2)).

AT, BG: Der kan kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU.

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

FI, LV: Der kræves autorisation; gives ikke til udenlandsk registrerede køretøjer.

LV og SE: Krav til etablerede enheder om at benytte køretøjer med national indregistrering.

IT, SK: Økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Lokal efterspørgsel.

E. Rørledningstransport af andet end brændstoffer (3) (4)

(CPC 7139)

AT: Der kan kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU.

(1)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse i visse medlemsstater.

(2)

Del af CPC 71235, der hører under »Kommunikationsvirksomhed« under 7.A. »Post- og kurervirksomhed«

(3)

Rørledningstransport af brændstoffer hører under »Energivirksomhed« under 19.B.

(4)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

17. TJENESTEYDELSER I TILKNYTNING TIL TRANSPORTVIRKSOMHED (1)

 

A. Tjenesteydelser i tilknytning til søtransport (2)

a) Håndtering af gods inden for søtransport

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

c) Tjenesteydelser inden for toldbehandling

d) Tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring

e) Skibsagenturvirksomhed

f) Maritim speditørvirksomhed

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres.

IT: Økonomisk behovsprøve (3) for håndtering af gods inden for søtransport. Hovedkriterier: De eksisterende operatørers antal og virkningen for disse, befolkningstætheden, den geografiske spredning og skabelsen af nye arbejdspladser.

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). For skibsagenturvirksomhed har koreanske rederier ret til at etablere filialer, der kan fungere som agenturer for deres hovedkontor. Der kan kun leveres tjenesteydelser i tilknytning til søtransport, der kræver anvendelse af skibe, hvis disse opererer under bulgarsk flag.

SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage toldbehandling.

FI: Tjenesteydelser kan kun leveres af skibe under finsk flag.

HR: Ubundet for c) Tjenesteydelser inden for toldbehandling, d) Tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring, e) Skibsagenturvirksomhed og f) Maritim speditørvirksomhed.

For a) Håndtering af gods inden for søtransport, b) Lager- og pakhusvirksomhed, j) Andre hjælpetjenesteydelser (herunder catering), h) Slæbe- og bugservirksomhed og i) Hjælpetjenesteydelser inden for søtransport: Ingen, undtagen at udenlandske juridiske personer skal etablere et selskab i Kroatien, som havnemyndigheden kan meddele koncession efter en udbudsprocedure. Antallet af tjenesteydere kan være begrænset afhængigt af begrænsningerne i havnekapacitet.

(1)

Omfatter ikke reparation og vedligeholdelse af transportudstyr, der hører under »Forretningsservice« under 6.F.1) 1. til 6.F.1) 4.

(2)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på havnevirksomhed, andre støttetjenester, der kræver anvendelse af den offentlige ejendom, og slæbe- og bugservirksomhed.

(3)

Denne bestemmelse finder anvendelse på et ikke-diskriminerende grundlag.

g) Udlejning af skibe med besætning

(CPC 7213)

h) Slæbe- og bugservirksomhed

(CPC 7214)

i) Hjælpetjenesteydelser inden for søtransport

(del af CPC 745)

j) Andre hjælpetjenesteydelser (herunder catering)

(del af CPC 749)

 

B. Tjenesteydelser i tilknytning til transport ad indre vandveje (1)

a) Godshåndtering

(del af CPC 741)

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

c) Godstransportagenturvirksomhed

(del af CPC 748)

d) Udlejning af skibe med besætning

(CPC 7223)

e) Slæbe- og bugservirksomhed

(CPC 7224)

f) Hjælpetjenesteydelser inden for transport ad indre vandveje

(del af CPC 745)

g) Andre hjælpetjenesteydelser

(del af CPC 749)

EU: Bestemmelser baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor nogle af trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og som opfylder nationalitetskriterierne for ejerskab. Underlagt bestemmelser om gennemførelse af Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres.

AT: Statsborgerskabskrav for fysiske personers etablering af rederi. Hvis der er tale om etablering som en juridisk person, gælder statsborgerskabskravet direktionen og bestyrelsen. Krav om registrering eller permanent etablering af et selskab i Østrig. Desuden skal hovedparten af aktieandelene være i EU-borgeres besiddelse, undtagen for lager- og pakhusvirksomhed, godstransportagenturvirksomhed og inspektion inden afsendelse.

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Deltagelse i bulgarske selskaber er begrænset til 49 %.

HU: Det kan eventuelt være et krav, at staten deltager i etableringen, undtagen for lager- og pakhusvirksomhed.

FI: Tjenesteydelser kan kun leveres af skibe under finsk flag.

SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage toldbehandling.

HR: Ubundet.

(1)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på havnevirksomhed, andre støttetjenester, der kræver anvendelse af den offentlige ejendom, og slæbe- og bugservirksomhed.

C. Tjenesteydelser i tilknytning til jernbanetransport (1)

a) Godshåndtering

(del af CPC 741)

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

c) Godstransportagenturvirksomhed

(del af CPC 748)

d) Slæbe- og bugservirksomhed

(CPC 7113)

e) Hjælpetjenester for jernbanetransport

(CPC 743)

f) Andre hjælpetjenesteydelser

(del af CPC 749)

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Deltagelse i bulgarske selskaber er begrænset til 49 %.

SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage toldbehandling.

HR: Ubundet for slæbe- og bugservirksomhed.

(1)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på tjenesteydelser, der kræver anvendelse af den offentlige ejendom.

D. Tjenesteydelser i tilknytning til vejtransport (1)

a) Godshåndtering

(del af CPC 741)

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

c) Godstransportagenturvirksomhed

(del af CPC 748)

d) Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører

(CPC 7124)

e) Hjælpetjenesteydelser inden for vejtransport

(CPC 744)

f) Andre hjælpetjenesteydelser

(del af CPC 749)

AT: For udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører kan der kun gives tilladelse til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU.

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Deltagelse i bulgarske selskaber er begrænset til 49 %.

FI: Krav om tilladelse til udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører; gives ikke til udenlandsk registrerede køretøjer.

SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage toldbehandling.

HR: Ubundet for udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører.

(1)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på tjenesteydelser, der kræver anvendelse af den offentlige ejendom.

E. Tjenesteydelser i tilknytning til lufttransport

 

a) Godshåndtering (herunder catering)

EU: Ubundet, undtagen for national behandling. Aktivitetskategorier afhænger af lufthavnens størrelse. Antallet af leverandører i hver lufthavn kan begrænses på grund af begrænset disponibel plads, dog ikke til mindre end to leverandører af andre grunde.

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

HR: Ubundet.

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

PL: For lagervirksomhed for fryse- og kølevarer og styrtgodslagring af væsker eller gasser afhænger aktivitetskategorierne af lufthavnens størrelse. Antallet af leverandører i hver lufthavn kan begrænses på grund af begrænset disponibel plads, dog ikke til mindre end to leverandører af andre grunde.

c) Godstransportagenturvirksomhed

(del af CPC 748)

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ubundet.

BG: Udenlandske personer må kun levere tjenesteydelser på basis af kapitalandele i bulgarske virksomheder med en grænse på 49 % af aktiekapitalen, eller gennem filialer.

SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage toldbehandling.

d) Udlejning af luftfartøjer med besætning

(CPC 734)

EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i Den Europæiske Union, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU, hvis den medlemsstat, der udsteder autorisation, tillader dette.

For at være registreret, skal luftfartøjet enten være ejet af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet).

Luftfartøjer skal opereres af et luftfartsselskab ejet af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet).

e) Salg og markedsføring

f) Edb-reservationssystem (CRS)

EU: Når EU-luftfartsselskaber ikke sikres en tilsvarende behandling (1) svarende til den, som sikres i Den Europæiske Union af CRS-tjenesteydere i Korea, eller når CRS-tjenesteydere i Den Europæiske Union ikke sikres en tilsvarende behandling svarende til den, som sikres i Den Europæiske Union af luftfartsselskaber i Korea, kan der træffes foranstaltninger til at sikre tilsvarende behandling, henholdsvis af CRS-tjenesteydere i Den Europæiske Union til luftfartsselskaber fra Korea eller af EU-luftfartsselskaber til CRS-tjenesteydere fra Korea.

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

F. Tjenesteydelser i tilknytning til rørledningstransport af andet end brændstoffer (2)

a) Lager- og pakhusvirksomhed for andre varer end brændstoffer, der transporteres ad rørledning (3)

(del af CPC 742)

Ingen.

18. ANDEN TRANSPORTVIRKSOMHED

 

Levering af kombineret transporttjenesteydelse

Alle medlemsstater undtagen AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ingen, uden at det berører begrænsningerne som anført i denne liste over forpligtelser for en given transportform.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ubundet.

(1)

Ved »tilsvarende behandling« forstås en ikke-diskriminerende behandling af luftfartsselskaber og CRS-tjenesteydere fra Den Europæiske Union.

(2)

Tjenesteydelser i tilknytning til rørledningstransport af brændstoffer hører under »Energivirksomhed« under 19.C.

(3)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

19. ENERGIVIRKSOMHED

 

A. Tjenesteydelser i forbindelse med råstofudvinding (1)

CPC 883) (2)

Ingen.

B. Rørledningstransport af brændstoffer (3)

(CPC 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

C. Lager- og pakhusvirksomhed for brændstoffer, der transporteres ad rørledning (4)

(del af CPC 742)

PL: Investorer fra energieksporterende lande kan forbydes at erhverve kontrol over aktiviteten. Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

(1)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

(2)

Omfatter følgende tjenesteydelser på honorar- eller kontraktbasis: rådgivning og konsulentbistand vedrørende boring, forberedelser til etablering af boreplads på land, opstilling af boreudstyr på land, borearbejde, tjenesteydelser i tilknytning til borekroner, foringsrør- og rør, boremudderlevering og boremudderdesign, kontrol af faste stoffer i boremudderet, fiskeoperationer og andre specielle operationer nede i borehullet, geologisk assistance og overvågning af borearbejdet på borepladsen, kernetagning, prøveproduktion, operationer udført med stålwireudstyr i borehullet, levering og håndtering af endelig brøndvæske (saltopløsning), levering og installation af udstyr til færdiggørelse af boringen, cementering (pumpning af cement mellem forerør og formation), stimulering (frakturering, syring og højtrykspumpning), brøndoverhaling og brøndreparation, endelig brøndplombering og lukning. Omfatter ikke direkte adgang til eller udnyttelse af naturressourcer. Omfatter ikke forberedelser til etablering af boreplads med henblik på boring efter andre ressourcer end olie og gas (CPC 5115), der hører under 8. »Bygge- og anlægsarbejde og hertil knyttet ingeniørvirksomhed«.

(3)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

(4)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

D. Engroshandel med faste, flydende og luftformige brændstoffer og lign.

(CPC 62271)

og engroshandel med elektricitet, damp og varmt vand (1)

EU: Ubundet for engroshandel med elektricitet, damp og varmt vand.

E. Detailhandel med motorbrændstof

(CPC 613)

F. Detailhandel med brændselsolier, flaskegas, kul og træ

(CPC 63297)

og detailhandel med elektricitet, gas (ikke flaskegas), damp og varmt vand (2)

EU: Ubundet for detailhandel med motorbrændstof, elektricitet, gas (ikke flaskegas), damp og varmt vand.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: For så vidt angår detailhandel med brændselsolier, flaskegas, kul og træ er udstedelse af tilladelse for stormagasiner (i FR kun for store stormagasiner) underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: De eksisterende stormagasiners antal og betydning, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser.

G. Tjenesteydelser i tilknytning til energidistribution (3)

(CPC 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Ubundet, undtagen for konsulentvirksomhed, og ingen forbehold for konsulentvirksomhed.

SI: Ubundet, undtagen for tjenesteydelser i forbindelse med distribution af gas, og ingen forbehold for distribution af gas.

(1)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

(2)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.

(3)

Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder, undtagen for så vidt angår konsulentvirksomhed.

20. ANDRE TJENESTEYDELSER, i.a.n.

 

a) Vaske-, rensnings- og farvningsvirksomhed

(CPC 9701)

Ingen.

b) Frisørvirksomhed

(CPC 97021)

IT: Økonomisk behovstest anvendt på grundlag af national behandling. Ved en eventuel økonomisk behovsprøve fastsættes et maksimalt antal tjenesteydere. Hovedkriterier: Virksomhedspopulation og -tæthed.

c) Kosmetisk behandling, manicure og pedicure

(CPC 97022)

IT: Økonomisk behovstest anvendt på grundlag af national behandling. Ved en eventuel økonomisk behovsprøve fastsættes et maksimalt antal tjenesteydere. Hovedkriterier: Virksomhedspopulation og -tæthed.

d) Anden skønhedspleje i.a.n.

(CPC 97029)

IT: Økonomisk behovstest anvendt på grundlag af national behandling. Ved en eventuel økonomisk behovsprøve fastsættes et maksimalt antal tjenesteydere. Hovedkriterier: Virksomhedspopulation og -tæthed.

e) Spavirksomhed og ikke-terapeutisk massage, i det omfang formålet er fysisk afslapning og velvære og ikke medicinsk behandling eller genoptræning (1) (2)

(CPC ver. 1.0 97230)

Ingen.

f) Telekommunikationstilslutning

(CPC 7543)

Ingen.

(1)

Terapeutisk massage og badekurvirksomhed hører under 6.A.h) »Læge- og tandlægevirksomhed«, 6.A.j) 2. »Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale« og »Sundhedsvæsen« (13.A og 13.C).

(2)

Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på spavirksomhed og ikke terapeutisk massage, der finder sted på det offentlige område, f.eks. visse vandkilder.


BILAG IV

EU

LISTE OVER FORBEHOLD I HENHOLD TIL ARTIKEL 7.18 OG 7.19

(NØGLEPERSONALE, PRAKTIKANTER OG SÆLGERE AF TJENESTEYDELSER TIL VIRKSOMHEDERNE)

1.

Nedenstående liste over forbehold angiver de former for erhvervsvirksomhed, som liberaliseres i henhold til artikel 7.7 og 7.13, og for hvilke visse begrænsninger vedrørende nøglepersonale og praktikanter finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 7.18 og 7.19. Listen består af følgende elementer:

a)

første kolonne med en angivelse af den sektor eller subsektor, som er omfattet af begrænsninger, og

b)

anden kolonne med en beskrivelse af de gældende forbehold.

EU påtager sig ingen forpligtelser for nøglepersonale inden for de former for erhvervsvirksomhed, der ikke er liberaliseret (forbliver ubundet) i overensstemmelse med artikel 7.13.

2.

Ved angivelsen af de forskellige sektorer og subsektorer forstås der

a)

ved ISIC rev 3.1 den internationale standardklassifikation af al erhvervsmæssig virksomhed (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 4, ISIC REV 3.1, 2002)

b)

ved CPC den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som anført i fodnote 27 til artikel 7.25, og

c)

ved CPC ver. 1.0 den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC ver

3.

Forpligtelser vedrørende nøglepersonale og praktikanter finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor hensigten eller virkningen af deres midlertidige tilstedeværelse er at gribe ind eller på anden måde påvirke resultatet af en tvist eller forhandling mellem arbejdsmarkedets parter.

4.

Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, når de ikke udgør en begrænsning i den i artikel 7.18 og 7.19 anvendte betydning. Disse bestemmelser (f.eks. kravet om licens, kravet om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, kravet om fast bopæl på det område, hvor den pågældende erhvervsvirksomhed udøves) finder under alle omstændigheder anvendelse på nøglepersonale og praktikanter fra Korea.

5.

Alle andre krav i EU's love og bestemmelser vedrørende indrejse, ophold, arbejde og socialsikringsforanstaltninger gælder fortsat, herunder bestemmelser om opholdsperiode, mindsteløn og kollektive lønoverenskomster, selv om de ikke er anført nedenfor.

6.

Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende subsidier, der ydes af en af parterne, jf. artikel 7.13.

7.

Nedenstående liste berører ikke eventuelle offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder som beskrevet i listen over forpligtelser vedrørende etablering.

8.

I de sektorer, hvor en økonomisk behovsprøve finder anvendelse, er hovedkriteriet vurderingen af den relevante markedssituation i den EU-medlemsstat eller den region, hvor tjenesteydelsen vil blive leveret, herunder under hensyntagen til antallet af og konsekvenserne for eksisterende tjenesteydere.

9.

De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til nedenstående liste, har ingen selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder.

10.

Følgende forkortelser er benyttet i nedenstående liste:

AT

Østrig

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

DE

Tyskland

DK

Danmark

EU

Den Europæiske Union og dens medlemsstater

ES

Spanien

EE

Estland

FI

Finland

FR

Frankrig

EL

Grækenland

HR

Kroatien

HU

Ungarn

IE

Irland

IT

Italien

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

MT

Malta

NL

Nederlandene

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumænien

SK

Slovakiet

SI

Slovenien

SE

Sverige

UK

Det Forenede Kongerige

Sektor eller delsektor

Beskrivelse af forbehold

ALLE SEKTORER

Økonomisk behovsprøve

BG, HU: Økonomisk behovsprøve for praktikanter (1).

ALLE SEKTORER

Omfanget af virksomhedsinternt udstationeret personale

BG: Antallet af virksomhedsinternt udstationerede ansatte må ikke overstige 10 % af det gennemsnitlige årlige antal EU-statsborgere, som beskæftiges af den pågældende bulgarske juridiske person. Hvis der er under 100 ansatte, kan der gives tilladelse til, at antallet af virksomhedsinternt udstationerede ansatte overstiger 10 %.

HU: Ubundet for fysiske personer, der har været partnere i en juridisk person fra Korea.

ALLE SEKTORER

Praktikanter

I AT, DE, ES, FR og HU skal uddannelsen være knyttet til den opnåede universitetsgrad.

ALLE SEKTORER

Administrerende direktører og revisorer

AT: Administrerende direktører for filialer af juridiske personer skal have bopæl i Østrig. Fysiske personer, der inden for en juridisk person eller en filial har ansvaret for, at østrigsk handelslovgivning overholdes, skal have bopæl i Østrig.

FI: En udenlandsk person, der driver forretning som privat erhvervsdrivende, skal have en tilladelse til at drive forretning og have fast bopæl i Den Europæiske Union. For alle sektorer undtagen telekommunikationstjenester er der krav om statsborgerskab og bopæl for den administrerende direktør for en virksomhed med begrænset ansvar. For telekommunikationstjenester er den administrerende direktør underlagt et krav om fast bopæl.

FR: For den administrerende direktør i en industri-, handels- eller håndværksvirksomhed kræves der en særlig tilladelse, hvis vedkommende ikke har opholdstilladelse.

RO: Flertallet af handelsselskabers revisorer og deres stedfortrædere skal være rumænske statsborgere.

SE: Den administrerende direktør for en juridisk person eller en filial skal have bopæl i Sverige.

ALLE SEKTORER

Anerkendelse

EU: EU-direktiverne om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser finder kun anvendelse på EU-statsborgere. Retten til at levere lovregulerede liberale tjenesteydelser i en EU-medlemsstat medfører ikke samme ret i en anden EU-medlemsstat (2).

4. FREMSTILLINGSVIRKSOMHED (3)

 

H. Forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion af indspillede medier

(ISIC rev 3.1: 22) undtagen forlagsvirksomhed og trykning på honorar- eller kontraktbasis (4)

IT: Statsborgerskabskrav for udgivere.

HR: Bopælskrav for udgivere.

PL: Statsborgerskabskrav for chefredaktører for aviser og blade.

SE: Bopælskrav for udgivere og ejere af forlag eller trykkeri.

6. TJENESTEYDELSER TIL VIRKSOMHEDERNE

 

A. Liberale tjenesteydelser

 

a) Juridiske tjenesteydelser

CPC 861) (5)

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Statsborgerskabskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed (EU-ret og national ret). For ES kan de kompetente myndigheder give dispensation.

BE, FI: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at udøve juridisk repræsentation. I BE gælder visse kvoter for møderetten ved »Cour de cassation« i ikke-kriminalsager.

HR: Statsborgerskabskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at udøve juridisk repræsentation (kroatisk statsborgerskab og efter tiltrædelsen af EU statsborgerskab i en EU-medlemsstat).

undtagen juridisk rådgivning og juridisk dokumentation og certificering, der udøves af selvstændige inden for de juridiske erhverv, der udøver offentlige funktioner, herunder notarer, fogeder (»huissiers de justice«) eller andre myndighedspersoner (»officiers publics et ministériels«).

BG: Koreanske advokater kan kun udøve juridisk repræsentation for en koreansk statsborger, hvis kravet om gensidighed og samarbejde med en bulgarsk advokat er opfyldt. Bopælskrav for retsmægling.

FR: Der gælder visse kvoter og krav om statsborgerskab for advokaters adgang til at fungere som »avocat auprès de la Cour de Cassation« og »avocat auprès du Conseil d'Etat«.

HU: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet. For udenlandske advokater er de juridiske aktiviteter begrænset til juridisk rådgivning, som skal finde sted på grundlag af en samarbejdsaftale med en ungarsk advokat eller et ungarsk advokatfirma.

LV: Repræsentation i straffesager er forbeholdt edsvorne advokater, der er underlagt statsborgerskabskrav.

DK: Kun advokater med autorisation til at virke i Danmark kan tilbyde juridisk rådgivning. Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få autorisation til at virke i Danmark.

LU: Statsborgerskabskrav for levering af juridiske tjenesteydelser for så vidt angår luxembourgsk ret og EU-ret.

SE: Statsborgerskabskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at anvende den svenske advokattitel (»advokat«).

b) 1. Regnskabsvæsens- og bogholderivirksomhed

(CPC 86212 undtagen revisionsvirksomhed, CPC 86213, CPC 86219 og CPC 86220)

FR: Udøvelse af regnskabsvæsens- og bogholderivirksomhed kræver en tilladelse fra ministeren for økonomi, finans og budget i samråd med udenrigsministeren. Bopælskravet må ikke overstige 5 år.

b) 2. Revisionsvirksomhed

(CPC 86211 og 86212 undtagen regnskabsvæsen)

AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder og for revision i henhold til specifikke østrigske love (f.eks. aktieselskabsloven, børsloven, bankloven osv.).

DK: Bopælskrav.

ES: Statsborgerskabskrav for autoriserede revisorer og for administratorer, direktører og partnere i andre selskaber end dem, der er omfattet af 8. EØF-direktiv om selskabsret.

FI: Bopælskrav for mindst én af revisorerne i et finsk aktieselskab.

HR: Kun registrerede revisorer, som er indehavere af en tilladelse, som er officielt anerkendt af det kroatiske revisionskammer, kan foretage revision.

EL: Nationalitetskrav for autoriserede revisorer.

IT: Statsborgerskabskrav for administratorer, direktører og partnere i andre selskaber end dem, der er omfattet af 8. EØF-direktiv om selskabsret. Bopælskrav for selvstændige revisorer.

SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve juridisk revisionsvirksomhed i visse juridiske enheder, bl.a. i alle aktieselskaber. Godkendelse underlagt bopælskrav.

c) Skatterådgivning

CPC 863) (6)

AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder.

BG, SI: Statsborgerskabskrav for specialister.

HU: Bopælskrav.

d) Arkitektvirksomhed

og

e) Byplanlægning og landskabsarkitektur

(CPC 8671 og CPC 8674)

EE: Mindst én ansvarlig person (projektmanager eller konsulent) skal have bopæl i Estland.

BG: Udenlandske specialister skal have mindst to års erfaring inden for byggeri. Der er krav om statsborgerskab for byplanlægning og landskabsarkitektur.

EL, HR, HU, SK: Bopælskrav.

f) Ingeniørvirksomhed

og

g) Integreret ingeniørvirksomhed

(CPC 8672 og CPC 8673)

EE: Mindst én ansvarlig person (projektmanager eller konsulent) skal have bopæl i Estland.

BG: Udenlandske specialister skal have mindst to års erfaring inden for byggeri.

HR, SK: Bopælskrav. EL, HU: Bopælskrav (for CPC 8673 er det kun praktikanter, der er omfattet af et bopælskrav).

h) Lægevirksomhed (herunder psykologvirksomhed) og tandlægevirksomhed

(CPC 9312 og en del af CPC 85201)

CZ, IT, SK: Bopælskrav.

CZ, RO, SK: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske personer.

BE, LU: Hvad angår praktikanter skal udenlandske fysiske personer have tilladelse fra de kompetente myndigheder.

BG, MT: Statsborgerskabskrav.

DE: Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra statsborgerskabskravet af hensyn til den offentlige sundhed.

DK: Der kan gives begrænset autorisation til en bestemt funktion for højst 18 måneder; bopælskrav.

FR: Statsborgerskabskrav. Dog er adgang mulig inden for årligt fastlagte kvoter.

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en licens fra erhvervskammeret.

LV: Til udenlandske personers udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse fra lokal sundhedsmyndighed, baseret på økonomisk behovstest for læger og tandlæger i en given region.

PL: Til udenlandske personers udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse. Udenlandske læger har begrænsede valgrettigheder i faglige organisationer.

PT: Bopælskrav for psykologer.

i) Dyrlægevirksomhed

(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Statsborgerskabskrav.

CZ og SK: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav.

IT: Bopælskrav.

PL: Statsborgerskabskrav. Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til at praktisere.

j) 1. Jordemodervirksomhed

(del af CPC 93191)

AT: For at åbne en praksis i Østrig skal den pågældende person først have virket i sit fag i mindst tre år.

BE, LU: Hvad angår praktikanter skal udenlandske fysiske personer have tilladelse fra de kompetente myndigheder.

CY, EE, RO: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske personer.

FR: Statsborgerskabskrav. Dog er adgang mulig inden for årligt fastlagte kvoter.

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en licens fra erhvervskammeret.

IT: Bopælskrav.

LV: Økonomiske behov fastlægges på grundlag af det samlede antal jordemødre i den pågældende region med autorisation fra de lokale sundhedsmyndigheder.

PL: Statsborgerskabskrav. Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til at praktisere.

j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale

(del af CPC 93191)

AT: Udenlandske tjenesteydere tillades kun inden for følgende fag: sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, diætetikere og ernæringsøkonomer. For at åbne en praksis i Østrig skal den pågældende person først have virket i sit fag i mindst tre år.

BE, FR, LU: Hvad angår praktikanter skal udenlandske fysiske personer have tilladelse fra de kompetente myndigheder.

CY, CZ, EE, RO, SK: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske personer.

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en licens fra erhvervskammeret.

HU: Statsborgerskabskrav.

DK: Der kan gives begrænset autorisation til en bestemt funktion for højst 18 måneder; bopælskrav.

CY, CZ, EL, IT: Betinget af økonomisk behovsprøve: Der træffes beslutning afhængigt af ubesatte stillinger og mangler i den pågældende region.

LV: Økonomiske behov fastlægges på grundlag af det samlede antal sygeplejersker i den pågældende region med autorisation fra de lokale sundhedsmyndigheder.

k) Detailhandel med farmaceutiske præparater og detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler

(CPC 63211)

og anden farmaceutvirksomhed (7)

FR: Statsborgerskabskrav. Inden for fastlagte kvoter er der dog mulighed for adgang for koreanske statsborgere, under forudsætning af at tjenesteyderen har en fransk eksamen i farmaci.

DE, EL, SK: Statsborgerskabskrav.

HU: Statsborgerskabskrav, undtagen for detailhandel med farmaceutiske præparater og medicinske og ortopædiske artikler (CPC 63211).

IT, PT: Bopælskrav.

D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom (8)

 

a) Som involverer egen eller leaset ejendom

(CPC 821)

FR, HU, IT, PT: Bopælskrav.

LV, MT, SI: Statsborgerskabskrav.

b) På honorar- eller kontraktbasis

(CPC 822)

DK: Bopælskrav, medmindre andet er fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

FR, HU, IT, PT: Bopælskrav.

LV, MT, SI: Statsborgerskabskrav.

E. Udlejning/leasing uden personale

 

e) Vedrørende personlige ejendele og husholdningsartikler

(CPC 832)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter.

f) Udlejning af telekommunikationsudstyr

(CPC 7541)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter.

F. Andre tjenesteydelser til virksomhederne

 

e) Teknisk afprøvning og analyse

(CPC 8676)

IT, PT: Bopælskrav for biologer og kemikere.

f) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning til landbrug, jagt og skovbrug

(del af CPC 881)

IT: Bopælskrav for agronomer og »periti agrari«.

j) 2. Vagt- og sikkerhedsvirksomhed

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 og CPC 87305)

BE: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for ledende personale.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav.

DK: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for ledende personale og sikkerhedskontrolvirksomhed i lufthavne.

ES, PT: Statsborgerskabskrav for specialiseret personale.

FR: Statsborgerskabskrav for administrerende direktører og direktører.

IT: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå den nødvendige tilladelse til at udøve sikkerhedskontrol og foretage værditransport.

k) Hermed beslægtet teknisk og videnskabelig konsulentvirksomhed

(CPC 8675)

BG: Statsborgerskabskrav for specialister.

DE: Statsborgerskabskrav for offentligt udnævnte landmålere.

FR: Statsborgerskabskrav for »landmåling« i forbindelse med etablering af ejendomsrettigheder og med jordlovgivning.

IT, PT: Bopælskrav.

l) 1. Vedligeholdelse og reparation af skibe

(del af CPC 8868)

MT: Statsborgerskabskrav.

l) 2. Vedligeholdelse og reparation af jernbanetransportudstyr

(del af CPC 8868)

LV: Statsborgerskabskrav.

l) 3. Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, motorcykler, snemobiler og vejtransportudstyr

(CPC 6112, CPC 6122, del af CPC 8867 og del af CPC 8868)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler.

l) 5. Reparation og vedligeholdelse af metalprodukter, maskiner (undtagen kontormaskiner), udstyr (undtagen transport- og kontorudstyr) og personlige ejendele og husholdningsartikler (9)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 og CPC 8866)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter, undtagen for:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK for CPC 633, 8861, 8866;

CPC 63301, 63302, del af 63303, 63304, 63309;

AT for CPC 633, 8861-8866;

EE, FI, LV, LT for CPC 633, 8861-8866;

CZ, SK for CPC 633, 8861-8865; og

SI for CPC 633, 8861, 8866.

m) Rengøring af bygninger

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Statsborgerskabskrav for specialister.

n) Fotografisk virksomhed

(CPC 875)

HR, LV: Statsborgerskabskrav for specialiseret fotografisk virksomhed.

PL: Statsborgerskabskrav for luftfotografering.

p) Trykkeri- og forlagsvirksomhed

(CPC 88442)

SE: Bopælskrav for udgivere og ejere af forlag eller trykkeri.

HR: Bopælskrav for udgivere.

q) Konferencetjenester

(del af CPC 87909)

SI: Statsborgerskabskrav.

r) 1. Oversættelse og tolkning

(CPC 87905)

FI: Bopælskrav for autoriserede translatører

DK: Bopælskrav for autoriserede translatører og tolke, medmindre andet fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

r) 3. Inkassovirksomhed

(CPC 87902)

BE, EL, IT: Statsborgerskabskrav.

r) 4. Kreditoplysningsvirksomhed

(CPC 87901)

BE, EL, IT: Statsborgerskabskrav.

r) 5. Kopieringsvirksomhed

CPC 87904) (10)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter.

8. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 og CPC 518)

BG: Udenlandske specialister skal have mindst to års erfaring inden for byggeri.

9. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED

(undtagen distribution af våben, ammunition og krigsmateriel)

 

C. Detailhandelsvirksomhed (11)

 

c) Detailhandel med fødevarer

(CPC 631)

FR: Nationalitetskrav for tobakshandlere (dvs. »buralistes«).

10. UDDANNELSESVIRKSOMHED (kun privat finansieret virksomhed)

 

A. Primærundervisning

(CPC 921)

FR: Statsborgerskabskrav. Koreanske statsborgere kan opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise.

IT: Statsborgerskabskrav for tjenesteydere, der har tilladelse til at udstede statsanerkendte eksamensbeviser.

EL: Statsborgerskabskrav for lærere.

B. Sekundærundervisning

(CPC 922)

FR: Statsborgerskabskrav. Koreanske statsborgere kan opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise.

IT: Statsborgerskabskrav for tjenesteydere, der har tilladelse til at udstede statsanerkendte eksamensbeviser.

EL: Statsborgerskabskrav for lærere.

LV: Statsborgerskabskrav for postgymnasial teknisk og erhvervsfaglig uddannelse for handicappede elever (CPC 9224).

C. Videregående uddannelser

(CPC 923)

FR: Statsborgerskabskrav. Koreanske statsborgere kan dog opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise.

CZ, SK: Statsborgerskabskrav for levering af videregående uddannelser, undtagen postgymnasial teknisk og erhvervsfaglig uddannelse (CPC 92310).

IT: Statsborgerskabskrav for tjenesteydere, der har tilladelse til at udstede statsanerkendte eksamensbeviser.

DK: Statsborgerskabskrav for lærere.

12. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

 

A. Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser

AT: En filial skal forvaltes af to fysiske personer med bopæl i Østrig.

EE: For direkte forsikring kan koreanske statsborgere kun deltage i det organ, der forvalter et forsikringsaktieselskab med koreansk kapitaldeltagelse, i forhold til den koreanske kapitaldeltagelse, men de må ikke udgøre over halvdelen af forvaltningsorganet. Lederen af forvaltningsorganet for en filial eller et uafhængigt selskab skal have fast bopæl i Estland.

ES: Bopælskrav for udøvelse af aktuarvirksomhed (eller alternativt to års erhvervserfaring).

IT: Bopælskrav for aktuarerhvervet.

HR: Bopælskrav.

FI: De administrerende direktører og mindst en revisor af en forsikringsvirksomhed skal være bosiddende i EU, medmindre de kompetente myndigheder har givet dispensation. Den koreanske forsikringsvirksomheds generalagent skal være bosiddende i Finland, medmindre virksomheden har sit hovedsæde i EU.

B. Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

BG: Krav om permanent bopæl i Bulgarien for administrerende direktører og ledende medarbejdere.

FI: De administrerende direktører og mindst en revisor af kreditinstitutioner skal være bosiddende i EU, medmindre de kompetente myndigheder har givet dispensation. Mæglere (enkeltpersoner) for afledte børsinstrumenter skal være bosiddende i EU.

IT: Krav om bopæl på en EU-medlemsstats territorium for »promotori di servizi finanziari« (sælgere af finansielle tjenesteydelser).

LT: Mindst en leder skal være EU-statsborger.

PL: Krav om statsborgerskab for mindst én af bankcheferne.

HR: Bopælskrav. Bestyrelsen skal lede kreditinstituttets virksomhed fra Kroatiens territorium. Mindst et medlem af bestyrelsen skal tale flydende kroatisk.

13. SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

(kun privat finansieret virksomhed)

A. Hospitalsvirksomhed

(CPC 9311)

B. Ambulancevirksomhed

(CPC 93192)

C. Behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirksomhed

(CPC 93193)

E. Sociale tjenesteydelser

(CPC 933)

FR: Der kræves tilladelse til at udøve ledelsesfunktioner. Ved udstedelse af tilladelse tages muligheden for at finde lokale ledere i betragtning.

LV: Økonomisk behovsprøve for læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale.

PL: Til udenlandske personers udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse. Udenlandske læger har begrænsede valgrettigheder i faglige organisationer.

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en licens fra erhvervskammeret.

14. TURISME OG REJSERELATEREDE TJENESTEYDELSER

 

A. Hoteller, restauranter og catering

(CPC 641, CPC 642 og CPC 643)

undtagen catering inden for lufttransportsektoren (12)

BG: Antallet af udenlandske ledere må ikke overstige antallet af ledere med bulgarsk statsborgerskab, når den offentlige andel (stat eller kommune) i et bulgarsk selskabs egenkapital overstiger 50 %.

HR: Statsborgerskabskrav for restaurations- og indlogeringstjenester i private hjem og på gårdferiesteder.

B. Rejsebureauer og rejsearrangører (herunder turledere)

(CPC 7471)

BG: Antallet af udenlandske ledere må ikke overstige antallet af ledere med bulgarsk statsborgerskab, når den offentlige andel (stat eller kommune) i et bulgarsk selskabs egenkapital overstiger 50 %.

HR: En stilling som leder af et turistkontor skal godkendes af turismeministeriet.

C. Turistguidevirksomhed

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Statsborgerskabskrav.

15. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER SAMT KULTURELLE AKTIVITETER

(undtagen audiovisuelle tjenesteydelser)

 

A. Forlystelsesvirksomhed (herunder teater, levende musik, cirkus og diskoteksvirksomhed)

(CPC 9619)

FR: Der kræves tilladelse til at udøve ledelsesfunktioner. Nationalitetskrav for ledere af underholdningsvirksomheder, hvis der kræves tilladelse for over 2 år.

16. TRANSPORT-TJENESTEYDELSER

 

A. Søtransport

 

a) International passagertransport

(CPC 7211 undtagen national cabotagesejlads).

b) International godstransport

(CPC 7212 undtagen national cabotagesejlads).

EU: Statsborgerskabskrav for skibsbesætninger.

AT: Statsborgerskabskrav for flertallet af de administrerende direktører.

D. Vejtransport

 

a) Passagertransport

(CPC 7121 og CPC 7122)

AT: Statsborgerskabskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at repræsentere en juridisk person eller et partnerskab.

DK, HR: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for ledende personale.

BG, MT: Statsborgerskabskrav.

b) Godstransport

(CPC 7123, undtagen transport af post for egen regning (13))

AT: Statsborgerskabskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at repræsentere en juridisk person eller et partnerskab.

BG, MT: Statsborgerskabskrav.

HR: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for ledende personale.

E. Rørledningstransport af andet end brændstoffer (14)

(CPC 7139)

AT: Statsborgerskabskrav for administrerende direktører.

17. TJENESTEYDELSER I TILKNYTNING TIL TRANSPORTVIRKSOMHED (15)

 

A. Tjenesteydelser i tilknytning til søtransport

a) Håndtering af gods inden for søtransport

b) Lager- og pakhusvirksomhed

(del af CPC 742)

c) Tjenesteydelser inden for toldbehandling

d) Tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring

e) Skibsagenturvirksomhed

AT: Statsborgerskabskrav for flertallet af de administrerende direktører.

BG, MT: Statsborgerskabskrav.

DK: Bopælskrav for toldbehandlingsvirksomhed.

EL: Statsborgerskabskrav for toldbehandlingsvirksomhed.

IT: Bopælskrav for »raccomandatario marittimo«.

f) Maritim speditørvirksomhed

g) Udlejning af skibe med besætning

(CPC 7213)

h) Slæbe- og bugservirksomhed

(CPC 7214)

i) Hjælpetjenesteydelser inden for søtransport

(del af CPC 745)

j) Andre hjælpetjenesteydelser (herunder catering)

(del af CPC 749)

 

D. Tjenesteydelser i tilknytning til vejtransport

d) Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører

(CPC 7124)

AT: Statsborgerskabskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at repræsentere en juridisk person eller et partnerskab.

BG, MT: Statsborgerskabskrav.

F. Tjenesteydelser i tilknytning til rørledningstransport af andet end brændstoffer (16)

a) Lager- og pakhusvirksomhed for andre varer end brændstoffer, der transporteres ad rørledning

(del af CPC 742)

AT: Statsborgerskabskrav for administrerende direktører.

19. ENERGIVIRKSOMHED

 

A. Tjenesteydelser i forbindelse med råstofudvinding

CPC 883) (17)

SK: Bopælskrav.

20. ANDRE TJENESTEYDELSER, i.a.n.

 

a) Vaske-, rensnings- og farvningsvirksomhed

(CPC 9701)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter.

b) Frisørvirksomhed

(CPC 97021)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter.

c) Kosmetisk behandling, manicure og pedicure

(CPC 97022)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter.

d) Anden skønhedspleje i.a.n.

(CPC 97029)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter.

e) Spavirksomhed og ikke-terapeutisk massage, i det omfang formålet er fysisk afslapning og velvære og ikke medicinsk behandling eller genoptræning (18)

(CPC ver. 1.0 97230)

EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter.


(1)  Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.

(2)  For at tredjelandsstatsborgere kan opnå anerkendelse af deres kvalifikationer i hele EU, er det nødvendigt at indgå en gensidig aftale om anerkendelse inden for de rammer, der er fastsat i artikel 7.21.

(3)  Omfatter ikke rådgivningsvirksomhed i forbindelse med fremstillingsvirksomhed, der hører under »Forretningsservice« under 6.F.h).

(4)  Forlagsvirksomhed og trykning på honorar- eller kontraktbasis hører under »Forretningsservice« under 6.F.p).

(5)  Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering. Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeretten, EU-ret og lovgivningen i ethvert retsområde, hvor serviceyderen eller dennes personale er kvalificeret til at fungere som advokat og er, ligesom leveringen af andre ydelser, omfattet de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeretten og fremmed ret, kan disse licens- og procedurekrav bl.a. være krav om overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-ret skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i en EU-medlemsstat, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår lovgivningen i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i Fællesskabet, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i den pågældende medlemsstat eller i den medlemsstat, hvor advokaten har sin autorisation.

(6)  Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som hører under 6.A.a) »Juridiske tjenesteydelser«.

(7)  Levering af farmaceutiske præparater til offentligheden, ligesom levering af andre tjenester, er underlagt de licens-, kvalifikations- og procedurekrav, der gælder i EU-medlemsstaterne. Generelt er disse aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse medlemsstater er kun levering af receptpligtige farmaceutiske præparater forbeholdt farmaceuter.

(8)  Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler/ejendomshandler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for fysiske og juridiske personer, som erhverver fast ejendom.

(9)  Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, 6122, 8867 og CPC 8868) hører under 6.F.l)1. til 6.F.l) 4. Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og udstyr, herunder computere, (CPC 845) hører under 6.B. »Computertjenesteydelser og lign.«

(10)  Omfatter ikke trykning, der er omfattet af CPC 88442 og hører under 6.F. p).

(11)  Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, der hører under »Forretningsservice« under 6.B og 6.F.1).

Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, der hører under »Energivirksomhed« under 19.E og 1.F.

(12)  Catering inden for lufttransportsektoren hører under »Tjenesteydelser i tilknytning til transportvirksomhed« under 17.E.a) »Ground handling-virksomhed«.

(13)  Del af CPC 71235, der hører under »Kommunikationsvirksomhed« under 7.A. »Post- og kurervirksomhed«

(14)  Rørledningstransport af brændstoffer hører under »Energivirksomhed« under 19.B.

(15)  Omfatter ikke reparation og vedligeholdelse af transportudstyr, der hører under »Forretningsservice« under 6.F.1) 1. til 6.F.1) 4.

(16)  Tjenesteydelser i tilknytning til rørledningstransport af brændstoffer hører under »Energivirksomhed« under 19.C.

(17)  Omfatter følgende tjenesteydelser på honorar- eller kontraktbasis: rådgivning og konsulentbistand vedrørende boring, forberedelser til etablering af boreplads på land, opstilling af boreudstyr på land, borearbejde, tjenesteydelser i tilknytning til borekroner, foringsrør- og rør, boremudderlevering og boremudderdesign, kontrol af faste stoffer i boremudderet, fiskeoperationer og andre specielle operationer nede i borehullet, geologisk assistance og overvågning af borearbejdet på borepladsen, kernetagning, prøveproduktion, operationer udført med stålwireudstyr i borehullet, levering og håndtering af endelig brøndvæske (saltopløsning), levering og installation af udstyr til færdiggørelse af boringen, cementering (pumpning af cement mellem forerør og formation), stimulering (frakturering, syring og højtrykspumpning), brøndoverhaling og brøndreparation, endelig brøndplombering og lukning. Omfatter ikke direkte adgang til eller udnyttelse af naturressourcer. Omfatter ikke forberedelser til etablering af boreplads med henblik på boring efter andre ressourcer end olie og gas (CPC 5115), der hører under 8. »Bygge- og anlægsarbejde og hertil knyttet ingeniørvirksomhed«.

(18)  Terapeutisk massage og badekurvirksomhed hører under 6.A.h) »Læge- og tandlægevirksomhed«, 6.A.j) 2. »Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale« og »Sundhedsvæsen« (13.A og 13.C).


BILAG V

LISTE OVER MFN-UNDTAGELSER

EU

Sektor eller delsektor

Beskrivelse af foranstaltning med angivelse af uoverensstemmelse med artikel 7.8 og 7.14

Lande, der er omfattet af foranstaltningen

Forventet gyldighedsperiode

Forhold, der nødvendiggør en undtagelse

1. Alle sektorer

Den Europæiske Union forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, der giver lande differentieret behandling som følge af en specifik bestemmelse i aftaler om økonomisk integration, som Den Europæiske Union har indgået, og ifølge hvilken Den Europæiske Union kun må ændre bestemmelser, når en sådan ændring ikke medfører, at foranstaltningen ikke i samme omfang som før ændringen er i overensstemmelse med forpligtelser vedrørende markedsadgang, national behandling og mestbegunstigelsesbehandling i disse aftaler om økonomisk integration.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Formålet er at beskytte en differentieret behandling som følge af klausuler om, at det ikke er muligt at vende tilbage til tidligere bestemmelser (»bordet fanger«).

2. Vejtransport

I Rumænien er den tilladelse, ifølge hvilken biler, der er registreret i de i kolonne 3) anførte lande, må transportere varer og/eller passagerer, i overensstemmelse med eksisterende eller fremtidige bilaterale transportaftaler. Cabotagekørsel er forbeholdt nationalt registrerede køretøjer.

Østrig, Albanien, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Kroatien, Danmark, Schweiz, Letland, Litauen, Frankrig, Finland, Italien, Iran, Tyskland, Grækenland, Luxembourg, Det Forenede Kongerige, Norge, Nederlandene, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Slovakiet, Syrien, Slovenien, Tyrkiet, Ungarn, og muligvis andre lande i fremtiden.

Tidsubegrænset.

Behovet for en undtagelse beror i de særlige regionale forhold, der gør sig gældende for grænseoverskridende levering af vejtransporttjenesteydelser.

3. Jernbanetransport

Passagerer og gods

Foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af eksisterende eller fremtidige aftaler, og som regulerer trafikrettigheder og driftsbetingelser samt leveringen af transporttjenesteydelser i Bulgarien, Tjekkiet og Slovakiet og mellem de berørte lande.

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået aftaler.

Tidsubegrænset.

Formålet er at beskytte jernbaneinfrastrukturen og miljøet samt at regulere trafikrettighederne i Tjekkiet og Slovakiet og mellem de berørte lande.

4. Vejtransport

Passagerer og gods

Bestemmelser i eksisterende eller fremtidige aftaler om international vejtransport (herunder kombineret transport — vej/jernbane) og passagertransport, der indgås mellem Fællesskabet og/eller Den Europæiske Union eller medlemsstaterne og tredjelande, som

a)

forbeholder retten til eller begrænser leveringen af transporttjenesteydelser mellem de kontraherende parter eller gennem de kontraherende parters territorium til køretøjer, der er registreret i de kontraherende parter (1), eller

b)

giver skattefritagelse for sådanne køretøjer.

Schweiz, lande i Central-, Øst- og Sydøsteuropa samt alle medlemmer af Fællesskabet af Uafhængige Stater, Albanien, Tyrkiet, Libanon, Israel, Syrien, Jordan, Egypten, Tunesien, Algeriet, Marokko, Iran, Afghanistan, Irak og Kuwait.

Tidsubegrænset.

Behovet for en undtagelse beror i de særlige regionale forhold, der gør sig gældende for grænseoverskridende levering af vejtransporttjenesteydelser.

5. Vejtransport

Passagerer og gods

Foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af eksisterende eller fremtidige aftaler, og som forbeholder retten til eller begrænser leveringen af transporttjenesteydelser og specificerer driftsbetingelserne, herunder transittilladelser og/eller fordelagtige vejafgifter for transporttjenesteydelser til, i, gennem eller fra Tjekkiet til de berørte kontraherende parter.

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået aftaler.

Tidsubegrænset.

Formålet er at beskytte vejtransportinfrastrukturen og miljøet samt at regulere trafikrettighederne i Tjekkiet og mellem de berørte lande.

6. Vejtransport

Passagerer og gods

Bestemmelser i eksisterende eller fremtidige gensidige, bilaterale og multilaterale aftaler om international vejtransport (herunder kombineret transport — vej og jernbane), der forbeholder retten til cabotagetransport i Finland.

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået bilaterale eller multilaterale aftaler.

Tidsubegrænset.

Særlige regionale forhold for vejtransporttjenesteydelser.

7. Vejtransport

Passagerer og gods

Momsfritagelse i Østrig er forbeholdt international passagertransport, der udføres af udenlandske vognmænd ved hjælp af køretøjer, der er registreret i de i kolonne 3) anførte lande.

Det tidligere Jugoslaviens efterfølgerstater, Schweiz, det tidligere USSR's efterfølgerstater (undtagen de Baltiske lande, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Usbekistan).

Tidsubegrænset.

Gensidighed og fremme af udviklingen af international transport.

8. Vejtransport

Passagerer og gods

Undtagelse fra afgift på køretøjer i Østrig på visse betingelser og på grundlag af »de facto«-reciprocitet, begrænset til køretøjer, der er registreret i de i kolonne 3) anførte lande.

Israel, Monaco, San Marino, Tyrkiet, Vatikanstaten og USA.

Tidsubegrænset.

Gensidighed og fremme af udviklingen af international transport og/eller international godstransport.

9. Vejtransport

Passagerer og gods

Foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af bilaterale aftaler, og som regulerer transporttjenesteydelser og specificerer driftsbetingelser, herunder bilateral transit og andre transporttilladelser for transporttjenesteydelser til, gennem eller fra Litauen til de kontraherende parter, samt vejafgifter og skatter.

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået aftaler.

Tidsubegrænset.

Formålet er at beskytte transportinfrastrukturen og miljøet samt at regulere trafikrettighederne i Litauen og mellem de berørte lande.

10. Vejtransport

Passagerer og gods

Foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af eksisterende eller fremtidige aftaler, der forbeholder retten til og/eller begrænser leveringen af disse typer transporttjenesteydelser samt specificerer leveringsbetingelserne, herunder transittilladelser og/eller fordelagtige vejafgifter, i Bulgarien eller over Bulgariens grænser.

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået aftaler.

Tidsubegrænset.

Beskyttelse af infrastrukturen og miljøet samt regulering af trafikrettigheder i Bulgarien og mellem de berørte lande.

11. Alle passager- og godstransport-tjenesteydelser, undtagen søtransport

Polen: Krav om gensidighed vedrørende levering af transporttjenesteydelser fra de berørte lande til, i og gennem disse lande.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

System af eksisterende og fremtidige gensidige aftaler om transportsamarbejde (eller af lignende karakter) og fremme og beskyttelse af udenlandske investeringer og om anvendelsen af bl.a. transportkvoter, der er fastsat i bilateralt aftalte tilladelsesordninger.

12. Vejtransport

Passagerer og gods

Foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af eksisterende eller fremtidige aftaler, og som forbeholder retten til eller begrænser leveringen af transporttjenesteydelser og specificerer driftsbetingelserne, herunder transittilladelser og/eller fordelagtige vejafgifter, for transporttjenesteydelser til, i, gennem eller fra Slovakiet til de berørte kontraherende parter.

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået aftaler.

Tidsubegrænset.

Formålet er at beskytte vejtransportinfrastrukturen og miljøet samt at regulere trafikrettighederne i Slovakiet og mellem de berørte lande.

13. Vejtransport

Gods (CPC 7123)

Autorisation for etablering af handelsmæssig tilstedeværelse i Spanien kan nægtes tjenesteydere, hvis hjemland ikke giver spanske tjenesteydere en effektiv markedsadgang.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Behovet for at give spanske tjenesteydere en effektiv markedsadgang og tilsvarende behandling.

14. Vejtransport — Passagerer og gods

Foranstaltninger, der anvendes inden for rammerne af eksisterende eller fremtidige aftaler om international vejtransport, og som forbeholder retten til eller begrænser leveringen af transporttjenesteydelser og specificerer driftsbetingelserne, herunder transittilladelser og/eller fordelagtige vejafgifter for transporttjenesteydelser til, i, gennem eller fra Kroatien til de berørte parter.

Alle lande, med hvilke Kroatien har gældende aftaler om vejtransport.

Tidsubegrænset.

Behovet for undtagelsen er forbundet med vejtransporttjenesteydelsernes regionale karakteristika og nødvendigheden af at regulere trafikrettighederne i og gennem Kroatiens territorium og mellem Kroatien og de berørte lande.

15. Tjenesteydelser i tilknytning til lufttransport

a) tjenester i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner, under hvilke et luftfartøj tages ud af drift

b) salg og markedsføring af lufttransportydelser

c) tjenester i forbindelse med edb-reservationssystemer og

d) andre hjælpetjenester til lufttransportydelser, herunder ground handling-ydelser, udlejning af luftfartøjer med besætning og lufthavnsforvaltningsydelser

Retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed bestemte lande indrømmes differentieret behandling i henhold til en international aftale, der er gældende eller undertegnes efter denne aftales ikrafttrædelsesdato.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Behovet for at beskytte eksisterende eller fremtidige internationale aftaler.

16. Tjenesteydelser i forbindelse med edb-reservationssystemer og salg og markedsføring af lufttransportydelser

Bestemmelser i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2299/89, som ændret ved forordning (EØF) nr. 3089/93, ifølge hvilke de forpligtelser, der påhviler sælgere af edb-reservationssystemer, moderluftfartsselskaber eller deltagende luftfartsselskaber, ikke finder anvendelse på sælgere af edb-reservationssystemer, moderluftfartsselskaber eller deltagende luftfartsselskaber fra lande, der ikke giver en tilsvarende behandling i henhold til forordningen til EU's sælgere af edb-reservationssystemer, moderluftfartsselskaber eller deltagende luftfartsselskaber i disse lande.

Alle lande, hvor en sælger af edb-reservationssystemer eller et moderluftfartsselskab er etableret.

Tidsubegrænset.

Behov for undtagelse på grund af manglende multilateralt aftalte regler for driften af edb-reservationssystemer.

17. Godshåndtering og lager- og pakhusvirksomhed i maritime havne og flodhavne, herunder tjenesteydelser i forbindelse med containere og containergods

Bulgarien giver ret til at levere disse tjenesteydelser på grundlag af gensidighedsprincippet og i henhold til bilaterale aftaler med de berørte lande.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Sådanne foranstaltninger skal sikre, at bulgarske leverandører af sådanne tjenesteydelser har lige adgang til markedet i andre lande.

18. Transport ad indre vandveje

Foranstaltninger baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (herunder aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande og opfylder nationalitetskriterierne for ejerskab.

Schweiz, lande i Central-, Øst- og Sydøsteuropa samt alle medlemmer af Fællesskabet af Uafhængige Stater.

Tidsubegrænset.

Der er kun behov for undtagelse for visse lande, indtil en aftale om økonomisk integration vedtages eller færdiggøres.

Regulering af transportkapaciteten på de indre vandveje under hensyntagen til de geografiske forhold.

19. Transport ad indre vandveje

Forordninger om gennemførelse af Mannheimkonventionen om skibsfart på Rhinen (2).

Schweiz.

Tidsubegrænset.

Regulering af transportkapaciteten på de indre vandveje under hensyntagen til de geografiske forhold.

20. Transport ad indre vandveje

Passagerer og gods

I Østrig:

a)

visse trafikrettigheder er forbeholdt skibe fra de i kolonne 3) anførte lande (nationalitetskrav vedrørende ejerskab), og

b)

anerkendelse af certifikater og licenser fra de i kolonne 3) anførte lande.

Det tidligere Jugoslaviens efterfølgerstater og det tidligere USSR's efterfølgerstater.

Tidsubegrænset, og undtagelsen finder anvendelse på eksisterende og nye foranstaltninger.

Historisk udvikling og specifikke regionale forhold.

21. Indre vandveje

Passagerer og gods

Foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af eksisterende eller fremtidige aftaler, og som giver udenlandske operatører adgang og trafikrettigheder til de indre vandveje i Slovakiet.

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået aftaler.

Tidsubegrænset.

Beskyttelse af infrastruktur og miljø samt regulering af trafikrettigheder i Slovakiet.

22. Søtransport

Foranstaltninger vedrørende rederiers etablering, aktiviteter og virksomhed, der er mere omfattende end Koreas forpligtelse i henhold til bilag 7-A.

Uspecificeret.

Tidsubegrænset.

Internationale aftaler inden for rammerne af de overordnede handelsforbindelser.

23. Søtransport

Cabotage

Eksisterende eller fremtidige gensidige foranstaltninger, der er truffet eller træffes af Finland, hvorefter skibe, der er registreret under udenlandsk flag fra et specifikt andet land, undtages fra det generelle forbud mod cabotagesejlads i Finland.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Særlige regionale forhold for cabotagesejlads.

24. Søtransport

Gensidige foranstaltninger, truffet af Sverige inden for rammerne af eksisterende eller fremtidige aftaler, hvorefter skibe, der er registreret under udenlandsk flag fra de i kolonne 3) anførte lande, undtages fra det generelle forbud mod cabotagesejlads i Sverige.

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået bilaterale eller multilaterale aftaler.

Tidsubegrænset.

Regulering af cabotagesejlads på grundlag af gensidige aftaler.

25. Udlejning/leasing uden personale, vedrørende skibe (CPC 83103)

Udlejning af skibe med besætning

(CPC 7213, 7223)

Udenlandske skibe, der indchartres af forbrugere med bopæl i Tyskland, kan være omfattet af et krav om gensidighed.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Behov for at give tyske tjenesteydere en effektiv markedsadgang og tilsvarende behandling.

26. Fiskeri

EU forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed bestemte lande indrømmes differentieret behandling i henhold til enhver bilateral eller multilateral international fiskeriaftale, der er gældende eller undertegnes efter denne aftales ikrafttrædelsesdato.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Behov for at beskytte eksisterende eller fremtidige bilaterale eller multilaterale internationale aftaler.

27. Fiskeri og tjenesteydelser i forbindelse med fiskeri

Præferencebehandling — i de berørte landes fiskerijurisdiktion — med hensyn til tjenesteydelser og tjenesteydere fra lande, hvormed Polen har gunstige fiskeriforbindelser, i overensstemmelse med de internationale bevarelsesmetoder og –politikker eller fiskeriaftaler, særlig i Østersøen.

Alle lande.

Ubestemt.

Samarbejde vedrørende bevarelse af fiskebestanden og fiskeri på basis af gældende praksis samt eksisterende og fremtidige aftaler, særlig i Østersøen.

28. Juridiske tjenesteydelser

Udenlandske advokater har kun møderet i Litauen i henhold til bilaterale aftaler om juridisk bistand

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået aftaler.

Tidsubegrænset.

Behov for at sikre muligheden for at kontrollere lovlighed og ansvar.

29. Juridiske tjenesteydelser

I Bulgarien kan den fulde nationale behandling, der gælder for etablering og drift af virksomheder og levering af tjenesteydelser, kun udvides til også at gælde virksomheder, der er etableret i, og statsborgere fra de i kolonne 3) anførte lande.

Lande, hvormed der er eller vil blive indgået præferenceordninger.

Tidsubegrænset.

Forpligtelser i henhold til internationale aftaler.

30. Sundhedsvæsen

Bestemmelse om, at cypriotiske statsborgere kan få medicinsk behandling i en række udvalgte lande, hvormed der er eller vil blive undertegnet bilaterale aftaler, når denne behandling ikke er tilgængelig i Cypern.

Alle lande, hvormed det er hensigtsmæssigt at indgå et medicinsk samarbejde.

Tidsubegrænset.

Denne foranstaltning er nødvendig på grund af eksisterende eller eventuelle fremtidige bilaterale aftaler mellem Cypern og tredjelande, hvormed der er geografisk nærhed eller andre særlige forbindelser.

31. Læge- og tandlægevirksomhed

Der gives adgang til offentlige sygeforsikrings-, støtte- og kompensationsordninger og -programmer, der dækker omkostninger og udgifter til læge- og tandlægebehandling, der gives af udenlandske statsborgere på Bulgariens territorium, på grundlag af gensidighed inden for rammerne af bilaterale aftaler.

Lande, hvormed der er eller vil blive indgået bilaterale aftaler.

Tidsubegrænset.

Forpligtelser i henhold til internationale aftaler.

32. Offentlige socialsikringstjenester

Bestemmelser i bilaterale aftaler om social sikring, der indgås mellem Cypern og bestemte lande.

Østrig, Egypten, Canada, Quebec-provinsen og ethvert land, hvormed der indgås en aftale.

Tidsubegrænset.

Formålet er at give personer, der er eller bliver omfattet af de kontraherende parters lovgivning om social sikring, mulighed for at bevare deres rettigheder, hvis de flytter fra det ene land til det andet, eller mulighed for at erhverve sådanne rettigheder.

Disse aftaler, der bl.a. indeholder bestemmelser om sammenlægning af forsikrings- eller opholdsperioder i de kontraherende parter med henblik på fastsættelsen af rettigheder til ydelser, indgås mellem Cypern og lande, hvormed der er arbejdskraftbevægelser.

33. Forlagsvirksomhed

(del af CPC 88442)

Udenlandsk deltagelse i italienske virksomheder, der overstiger 49 % af virksomhedernes kapital og stemmerettigheder, på grundlag af gensidighedsprincippet.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Behov for at give italienske tjenesteydere en effektiv markedsadgang og tilsvarende behandling.

34. Nyhedstjenester

(del af CPC 962)

Udenlandsk deltagelse i franske virksomheder, der udgiver publikationer på fransk, som overstiger 20 % af virksomhedernes kapital og stemmerettigheder, på grundlag af gensidighedsprincippet.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Behov for at give franske tjenesteydere en effektiv markedsadgang og tilsvarende behandling.

35. Pressetjenester

(del af CPC 962)

Markedsadgang i Frankrig. Krav om gensidighed.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Behov for at give franske tjenesteydere en effektiv markedsadgang og tilsvarende behandling.

36. Køb af jord

I henhold til Litauens forfatning har lokale myndigheder (kommuner), andre statslige organer og udenlandske enheder fra de i kolonne 3) anførte lande, som udøver økonomiske aktiviteter i Litauen, der er specificeret i forfatningen i overensstemmelse med kriterierne for europæisk eller anden integration, som Litauen har forpligtet sig til, retten til at købe og eje ikke-landbrugsjord, der er nødvendig til opførelse og drift af de bygninger og anlæg, som er nødvendige for deres direkte aktiviteter. Proceduren, betingelserne og vilkårene for køb af jord samt begrænsningerne herfor skal være fastsat i forfatningen.

Alle lande, der er specificeret i forfatningen: Medlemsstater af OECD (3), NATO og lande associeret med EU.

Tidsubegrænset.

Ønsket om at skabe mere gunstige betingelser for et udvidet økonomisk samarbejde mellem Litauen og de berørte lande.

37. Turistguidevirksomhed

I Litauen kan udenlandske turistguider kun levere turistguideydelser i overensstemmelse med bilaterale aftaler (eller kontrakter) om turistguidevirksomhed på grundlag af gensidighedsprincippet.

Alle lande, hvormed der er eller vil blive indgået aftaler (eller kontrakter).

Tidsubegrænset.

Beskyttelse og fremme af den kulturelle identitet.

38. Fast ejendom

I Kroatien er der krav om gensidighed for udenlandske personer og om godkendelse fra udenrigsministeriet, undtagen for indvandrere fra de tidligere jugoslaviske republikker og deres efterkommere, som er statsløse, og for hvem der gælder et krav om godkendelse fra ministeriet med ansvar for immigration.

Alle lande.

Midlertidig

Politiske og betalingsbalancerelaterede hensyn

39. Alle sektorer

Cypern:

Undtagelse fra begrænsningerne af markedsadgang og national behandling med hensyn til handelsmæssig tilstedeværelse, herunder bevægelse af kapital, for så vidt angår de i kolonne 3) anførte lande.

EFTA-lande.

Tidsubegrænset.

Gradvis liberalisering af den handelsmæssige tilstedeværelse. Bilaterale aftaler om gensidig beskyttelse og fremme af investeringer med en række EFTA-lande er under forberedelse.

40. Alle sektorer

Foranstaltninger, truffet af Danmark, Sverige og Finland med henblik på nordisk samarbejde, herunder:

a)

Finansiel støtte til FoU-projekter (Nordisk industrifond),

b)

Støtte til gennemførlighedsundersøgelser vedrørende internationale projekter (Nordisk eksportprojektfond), og

c)

Finansiel støtte til virksomheder (4), der anvender miljøteknologi (Nordisk miljøfinansieringsbureau)

Island og Norge.

Tidsubegrænset.

Opretholdelse og udvikling af det nordiske samarbejde.

41. Alle sektorer

Polen:

Der findes elementer af handelsmæssig tilstedeværelse, som er mere vidtgående end begrænsningerne for Polen, som fastsat i bilag 7-A, i:

a)

handels- og skibsfartstraktater

b)

traktater om handel og økonomiske forbindelser og

c)

fremme og beskyttelse af udenlandske investeringsaftaler.

Alle lande

Ubestemt.

Gensidige bestemmelser i eksisterende og fremtidige aftaler.

42. Alle sektorer

Polen accepterer tvungen voldgift i investeringssager mellem investorer og staten, der anlægges af eller vedrører tjenesteydere fra de lande, hvormed Polen har indgået eller indgår aftaler, der indeholder bestemmelser om en sådan procedure.

Alle lande.

Ubestemt.

Fremme og beskyttelse af udenlandske investeringer.

43. Alle sektorer

Udenlandske fysiske eller juridiske personer har på grundlag af gensidighedsprincippet tilladelse til at købe fast ejendom i Italien.

Alle lande.

Tidsubegrænset.

Kravet om gensidighed er nødvendigt for at sikre tilsvarende behandling af italienske statsborgere i andre lande.

44. Alle sektorer

Fysiske personer fra de i kolonne 3) anførte lande, der leverer tjenesteydelser, kan for så vidt angår udøvelsen i Portugal af visse aktiviteter og erhverv undtages fra nationalitetskravene.

Lande, hvor portugisisk er det officielle sprog (Angola, Brasilien, Kap Verde, Guinea-Bissau, Mozambique og São Tomé og Príncipe).

Tidsubegrænset.

Denne foranstaltning afspejler de historiske bånd mellem Portugal og de berørte lande.

45. Alle sektorer

Foranstaltninger baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler mellem visse EU-medlemsstater (5) og de berørte lande og fyrstendømmer vedrørende fysiske og juridiske personers etableringsret.

San Marino, Monaco, Andorra og Vatikanstaten.

Tidsubegrænset.

Den geografiske beliggenhed og de historiske, økonomiske og kulturelle forbindelser mellem EU-medlemsstaterne og de berørte lande og fyrstendømmer.


KOREA

Sektor eller subsektor

Beskrivelse af foranstaltning med angivelse af uoverensstemmelse med MFN-princippet

1. Alle sektorer

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed bestemte lande indrømmes differentieret behandling i henhold til en international aftale, der undertegnes efter denne aftales ikrafttrædelsesdato, og som vedrører:

a)

fiskeri eller

b)

maritime anliggender, herunder bjærgning.

2. Alle sektorer

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, der giver lande differentieret behandling som følge af en specifik bestemmelse i aftaler om økonomisk integration, som Korea har indgået, og ifølge hvilken Korea kun må ændre bestemmelser, når en sådan ændring ikke medfører, at foranstaltningen ikke i samme omfang som før ændringen er i overensstemmelse med forpligtelser vedrørende markedsadgang, national behandling og mestbegunstigelsesbehandling i disse aftaler om økonomisk integration.

3. Tjenesteydelser i tilknytning til lufttransport

a) tjenester i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner, under hvilke et luftfartøj tages ud af drift

b) salg og markedsføring af lufttransportydelser

c) tjenester i forbindelse med edb-reservationssystemer og

d) andre hjælpetjenester til lufttransportydelser, herunder ground handling-ydelser, udlejning af luftfartøjer med besætning og lufthavnsforvaltningsydelser

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed bestemte lande indrømmes differentieret behandling i henhold til en international aftale om tjenesteydelser i tilknytning til lufttransport, der undertegnes efter denne aftales ikrafttrædelsesdato.

4. Dårligt stillede grupper

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed socialt eller økonomisk dårligt stillede grupper opnår særlige rettigheder eller præferencebehandling, herunder invalide, personer, der har ydet en særlig indsats for staten, samt etniske mindretal.

5. Sociale tjenesteydelser

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed der indrømmes differentieret behandling til personer fra andre lande for så vidt angår leveringen af lovhåndhævelsesydelser og straffe- og forbedringsanstalter samt følgende tjenesteydelser i det omfang, at det er almennyttige sociale tjenesteydelser: indkomstsikkerhed eller socialsikring, social bistand, offentlig uddannelse, sundhed og børneforsorg.

6. Kommunikationstjenester

Radio- og tv-tjenester

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed der indrømmes differentieret behandling til personer fra andre lande på grundlag af gensidighedsprincippet eller internationale aftaler, der vedrører deling af radiospektret, sikring af markedsadgang eller national behandling med hensyn til envejs-satellittransmission af »direct-to-home« (DTH) og »direct broadcasting satellite« (DBS) fjernsynstjenester og digitale audiotjenester.

7. Transporttjenesteydelser

Jernbanetransport

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed bestemte lande indrømmes differentieret behandling i henhold til en international aftale om jernbanetransport, der undertegnes efter denne aftales ikrafttrædelsesdato.

8. Transporttjenesteydelser

Vejtransport af passagerer

(taxitjenester og rutevejtransport af passagerer)

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed der indrømmes differentieret behandling til personer fra andre lande for så vidt angår taxitjenester og rutevejtransport af passagerer.

9. Transporttjenesteydelser

Vejtransport af gods

(undtagen vejtransporttjenester vedrørende kurertjenester)

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed der indrømmes differentieret behandling til personer fra andre lande for så vidt angår vejtransport af gods, undtagen vejtransport af containergods (undtagen cabotage), af internationale speditører og vejtransporttjenester vedrørende kurertjenester.

10. Transporttjenesteydelser

transport ad indre vandveje og rumtransporttjenester

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed der indrømmes differentieret behandling til personer fra andre lande for så vidt angår transport ad indre vandveje og rumtransporttjenester.

11. Undervisning

førskoleundervisning, primærundervisning, sekundærundervisning, videregående uddannelse og anden uddannelse

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed der indrømmes differentieret behandling til personer fra andre lande for så vidt angår førskoleundervisning, primærundervisning og sekundærundervisning; videregående uddannelse inden for sundhed og medicin; videregående uddannelser af fremtidige undervisere inden for førskole-, primær- og sekundærundervisning; kandidatuddannelse i jura, fjernundervisning på alle undervisningsniveauer (undtagen voksenundervisning, såfremt denne undervisning ikke giver akademisk merit, diplomer eller grader) og andre uddannelsestjenester.

Dette punkt finder ikke anvendelse på tests af uddannelsesniveau til udenlandsk brug. Det skal præciseres, at intet i denne aftale indskrænker Koreas beføjelser til at vælge og anvende test af uddannelsesniveau eller til at tilpasse læseplaner i overensstemmelse med den nationale uddannelsespolitik.

12. Sociale tjenesteydelser

Sundhedsvæsen

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed der indrømmes differentieret behandling til personer fra andre lande for så vidt angår sundhedsvæsen.

Dette punkt finder ikke anvendelse på bestemmelser om præferencebehandling i Act on Designation and Management of Free Economic Zones (lov nr. 9216 af 26. december 2008 om udpegning og forvaltning af økonomiske frizoner) og Special Act on Establishment of Jeju Special Self-Governing Province and Creation of Free International City (særlov nr. 9526 af 25. marts 2009 om etablering af den særlige selvstyrede provins Jeju og oprettelse af en fri international by) om etablering af medicinske faciliteter, apoteker og lignende faciliteter samt levering af fjernsundhedstjenester til de i disse love anførte geografiske områder.

13. Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter

Filmproduktion, reklame eller efterproduktionstjenester

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed der indrømmes differentieret behandling til personer fra andre lande for så vidt angår filmproduktion, reklame eller efterproduktionstjenester.

14. Transporttjenesteydelser

Maritim passagertransport og maritim cabotage

Korea forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver foranstaltning, hvormed der indrømmes differentieret behandling til personer fra andre lande for så vidt angår levering af international maritim passagertransport, maritim cabotage og driften af koreanske skibe, herunder følgende foranstaltninger:

Personer, der leverer internationale maritime passagertransporttjenesteydelser, skal indhente en tilladelse fra ministeriet for landområder, transport og maritime anliggender, og der foretages en økonomisk behovstest.

Maritim cabotage er forbeholdt koreanske skibe. Maritim cabotage omfatter søtransport mellem havne, der er beliggende langs hele Den Koreanske Halvø og enhver nærliggende ø. Ved koreansk skib forstås:

a)

et skib, der ejes af de koreanske myndigheder, en statsejet virksomhed eller en institution, der er etableret under ministeriet for landområder, transport og maritime anliggender

b)

et skib, der ejes af en koreansk statsborger

c)

et skib, der ejes af en virksomhed, der er oprettet i henhold til den koreanske handelslovgivning,

et skib, der ejes af en virksomhed, som er etableret i henhold til udenlandsk lovgivning, som har sit hovedkontor i Korea, og hvis dae-pyo-ja (f.eks. en administrerende direktør, en bestyrelsesformand eller lignende ledende personale) er koreansk statsborger. Såfremt der er flere, skal alle dae-pyo-ja være koreanske statsborgere.


(1)  For så vidt angår Østrig dækker den del af MFN-undtagelsen, som vedrører trafikrettigheder, alle lande, hvormed der eksisterer eller det ville være hensigtsmæssigt at indgå bilaterale aftaler om vejtransport eller andre aftaler om vejtransport.

(2)  Følgende EU-medlemsstater er omfattet af denne MFN-undtagelse: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige.

(3)  Såfremt disse lande var medlemmer af OECD og NATO før 20. juni 1996.

(4)  Finder anvendelse på østeuropæiske virksomheder, der samarbejder med en eller flere nordiske virksomheder.

(5)  Gælder følgende medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige.


Berigtigelser

14.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/177


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart

( Den Europæiske Unions Tidende L 129 af 30. april 2014 )

Side 3, artikel 1, nr. 1, ny artikel 28a, stk. 2, tredje afsnit:

I stedet for:

»… 1. august 2014.«

læses:

»… 1. september 2014.«


14.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/178


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

( Den Europæiske Unions Tidende L 129 af 30. april 2014 )

Side 7, artikel 3, tabellen, kolonne 5, Det Forenede Kongerige:

I stedet for:

»120,8«

læses:

»128,0«.