ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 138

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
13. maj 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 478/2014 af 12. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 479/2014 af 12. maj 2014 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

5

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer

45

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 482/2014 af 4. marts 2014 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 114/2013 for så vidt angår de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2010, der er anført for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 483/2014 af 8. maj 2014 om beskyttelsesforanstaltninger over for diarré hos svin forårsaget af et deltacoronavirus for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel til Unionen af sprøjtetørret blod og blodplasma fra svin bestemt til fremstilling af foder til opdrættede svin ( 1 )

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 484/2014 af 12. maj 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår den hypotetiske kapital for en central modpart i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2014 af 12. maj 2014 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus pumilus QST 2808, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 486/2014 af 12. maj 2014 om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet fenbutatinoxid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 487/2014 af 12. maj 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl og triticonazol ( 1 )

72

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 488/2014 af 12. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdierne for cadmium i fødevarer ( 1 )

75

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 489/2014 af 12. maj 2014 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej

80

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 490/2014 af 12. maj 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

84

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/266/EU

 

*

Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972, til ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten (definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder til administrativt samarbejde) efter Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

86

 

 

2014/267/EU

 

*

Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

98

 

 

2014/268/EU

 

*

Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

102

 

 

2014/269/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 6. maj 2014 om ændring af afgørelse 2009/935/RIA for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

104

 

*

Rådets afgørelse 2014/270/FUSP af 12. maj 2014 om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

106

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/271/FUSP af 12. maj 2014 om gennemførelse af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

108

 

 

2014/272/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. maj 2014 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af agglomererede sten med oprindelse i Folkerepublikken Kina

110

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 432/2014 af 22. april 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 for så vidt angår visse fiskerimuligheder ( EUT L 126 af 29.4.2014 )

112

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union ( EUT L 127 af 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 478/2014

af 12. maj 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af 26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Somalia og om ophævelse af fælles holdning 2009/138/FUSP (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 147/2003 (2) blev der indført et generelt forbud mod at levere finansieringsmidler og finansiel bistand, teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med militæraktiviteter til alle personer, enheder eller organisationer i Somalia.

(2)

FN's Sikkerhedsråd vedtog den 5. marts 2014 FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2142 (2014), som bekræfter våbenembargoen over for Somalia og forlænger gyldigheden frem til den 25. oktober 2014 af den beslutning, som fastslår, at våbenembargoen ikke gælder levering af våben, ammunition eller militært udstyr eller levering af rådgivning, bistand eller uddannelse, som alene er bestemt til udvikling af Somalias føderale regerings sikkerhedsstyrker for at skabe sikkerhed for den somaliske befolkning, med undtagelse af leveringer af visse produkter, jf. bilaget til UNSCR 2111 (2013), som kræver forhåndsgodkendelse fra den sanktionskomité, der blev oprettet ifølge UNSCR 751 (1992).

(3)

UNSCR 2142 (2014) ændrer også kravene til meddelelse i forbindelse med levering af våben, ammunition eller militært udstyr eller levering af rådgivning, bistand eller uddannelse til Somalias sikkerhedsstyrker samt undtagelsesproceduren i forbindelse med levering af de produkter, der er opført i bilaget til UNSCR 2111 (2013).

(4)

Den 12. maj 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/270/FUSP (3) om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP i overensstemmelse med UNSCR 2142 (2014). Nogle af disse ændringer hører under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EU-plan for at gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde.

(5)

Forordning (EF) nr. 147/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 147/2003 foretages følgende ændringer:

Artikel 2a, litra e), affattes således:

»e)

levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med militæraktiviteter, med undtagelse af de produkter, der er opført i bilag III, hvis følgende betingelser er opfyldt:

i)

den pågældende kompetente myndighed har fastslået, at sådanne finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse udelukkende er bestemt til udvikling af Somalias føderale regerings sikkerhedsstyrker for at skabe sikkerhed for den somaliske befolkning, og

ii)

Somalias føderale regering eller alternativt den medlemsstat, der leverer finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse, har mindst fem dage forinden givet den komité, der er nedsat i henhold til artikel 11 i UNSCR 751 (1992), meddelelse om enhver levering af sådanne finansieringsmidler, sådan finansiel bistand, teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse, som alene er bestemt til udvikling af Somalias føderale regerings sikkerhedsstyrker for at skabe sikkerhed for den somaliske befolkning, jf. UNSCR 2142 (2014), punkt 3 og 4«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 147/2003 af 27. januar 2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia (EFT L 24 af 29.1.2003, s. 2).

(3)  Rådets afgørelse 2014/270/FUSP af 12. maj 2014 om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia (se side 106 i denne EUT).


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 479/2014

af 12. maj 2014

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 af 12. april 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire (1), særlig artikel 11a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. april 2005 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 560/2005.

(2)

Rådet har revideret listen i bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005 i overensstemmelse med artikel 11a, stk. 6, i samme forordning.

(3)

Rådet har fastslået, at der ikke længere er grund til beholde en bestemt person på listen i bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005.

(4)

Endvidere bør de identificerende oplysninger vedrørende to personer på listen i bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005 ajourføres.

(5)

Forordning (EF) nr. 560/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 12. maj 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.


BILAG

Bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005 ændres således:

I.

Oplysningerne om følgende person erstattes af følgende:

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

4.

Marcel Gossio

Født den 18. februar 1951 i Adjamé

Pasnummer: 08AA14345 (formentlig udløbet den 6. oktober 2013)

Genstand for en international arrestordre. Involveret i uretmæssig tilegnelse af offentlige midler og i finansiering og bevæbning af militsen.

Nøgleperson i finansieringen af Gbagboklanen og militsen. Han er desuden en central figur i den ulovlige våbenhandel.

De betydelige pengebeløb, han har tilegnet sig, og hans kendskab til ulovlige våbennetværk gør ham til en fortsat trussel mod sikkerheden og stabiliteten i Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire).

II.

I oplysningerne om følgende person ændres navnet som følger:

»Justin Koné Katina« erstattes af »Justin Koné Katinan«.

III.

Oplysningerne om følgende person udgår:

Oulaï Delafosse


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 480/2014

af 3. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 22, stk. 7, artikel 37, stk. 13, artikel 38, stk. 4, artikel 40, stk. 4, artikel 41, stk. 3, artikel 42, stk. 1, artikel 42, stk. 6, artikel 61, stk. 3, artikel 68, stk. 1, artikel 101, artikel 125, stk. 8, artikel 125, stk. 9, artikel 127, stk. 7, artikel 127, stk. 8, artikel 144, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved anden del i forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsættes fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som nu fungerer under en fælles ramme (»de europæiske struktur- og investeringsfonde« eller »ESI-fondene«). Derudover indeholder tredje del i nævnte forordning generelle bestemmelser, der finder anvendelse på EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, men ikke på ELFUL og EHFF, og fjerde del indeholder generelle bestemmelser, der finder anvendelse på EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF, men ikke på ELFUL. Ved denne forordning fastsættes derfor bestemmelser, som finder anvendelse på alle ESI-fonde, og bestemmelser, der kun finder anvendelse på EFRU og Samhørighedsfonden eller på EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF.

(2)

Det er nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende kriterierne for fastlæggelse af niveauet af den finansielle korrektion, som Kommissionen kan anvende i resultatrammen for hver prioritet i de programmer, der støttes af ESI-fondene.

(3)

Sådanne finansielle korrektioner kan kun anvendes, hvis flere betingelser alle er opfyldt. Niveauet af den finansielle korrektion bør fastsættes på grundlag af faste takster, der er forbundet med en koefficient, og den bør beregnes ud fra omfanget af fysiske resultater og udnyttelsen af bevillinger. Eksterne faktorer, der har medvirket til en alvorlig mangel med hensyn til realiseringen af mål, der er fastsat i resultatrammen for 2023, med undtagelse af faktorer, der udelukker den finansielle korrektion, bør vurderes fra sag til sag og kan berettige til en lavere korrektionssats end den, der ellers ville finde anvendelse på grundlag af koefficienten.

(4)

I bestemmelserne om kriterierne for fastsættelse af niveauet af de finansielle korrektioner, der skal anvendes under resultatrammen, bør en særlig bevilling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet behandles separat.

(5)

Særlige regler bør præcisere bestemmelserne om køb af jord med støtte fra finansielle instrumenter.

(6)

En sammenhængende ramme for kombination af tilskud til teknisk bistand og et finansielt instrument i én operation kræver, at dette kun er muligt med henblik på den tekniske forberedelse af den potentielle investering til fordel for den endelige modtager.

(7)

For at sikre, at gennemførelsen af finansielle instrumenter overdrages til organer, der har den fornødne kapacitet til at gennemføre dem i overensstemmelse med ESI-fondenes mål og prioriteter og på den mest effektive måde, bør kriterierne for udvælgelsen af sådanne organer samt deres funktioner, forpligtelser og ansvarsområder fastsættes.

(8)

For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af finansielle instrumenter, der stiller garantier, bør bidragene fra programmer baseres på en forsigtig forudgående risikovurdering under hensyn til et hensigtsmæssigt multiplikatorforhold.

(9)

For at sikre, at finansielle instrumenter gennemføres i overensstemmelse med gældende ret, bør der fastsættes specifikke bestemmelser for deres forvaltning og kontrol, herunder revision.

(10)

For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af programbidrag til finansielle instrumenter bør tilbagetrækninger af sådanne bidrag afspejles på passende vis i de relevante betalingsanmodninger.

(11)

For at sikre konsekvent beregning af støtteberettigede kapitaliserede rentegodtgørelser og tilskud til garantigebyrer bør der fastsættes specifikke regler for beregning deraf.

(12)

For at fremme en hurtig og effektiv udbredelse af midler til realøkonomien og en sund finansiel forvaltning, samtidig med at organer, der gennemfører finansielle instrumenter, sikres et rimeligt vederlag, bør der fastsættes kriterier for beregning af forvaltningsomkostninger og -gebyrer på grundlag af resultater, gældende tærskler og regler for godtgørelse af kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer for egenkapitalbaserede instrumenter og mikrokreditter.

(13)

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør indtægter, der skabes af operationer, tages i betragtning ved beregningen af det offentlige bidrag.

(14)

Det er nødvendigt at fastsætte metoden til beregning af operationens diskonterede nettoindtægt under hensyn til de referenceperioder, der gælder for den sektor, som operationen finder anvendelse i, den rentabilitet, der normalt forventes af den pågældende investeringskategori, anvendelsen af forureneren betaler-princippet og eventuelt rimelighedsbetragtninger i tilknytning til den pågældende medlemsstats eller regions relative velstand.

(15)

De referenceperioder, der gælder for sektorer, og som er baseret på historiske data, der er registreret og lagret for indtægtsskabende projekter i programmeringsperioden 2007-2013, bør fastsættes.

(16)

Det er nødvendigt at definere de omkostninger og indtægter, der skal tages i betragtning ved beregningen af diskonteret nettoindtægt samt betingelserne for fastsættelsen af en restværdi og den finansielle diskonteringssats.

(17)

Diskonteringssatsen på 4 %, der er foreslået som vejledende benchmark, bør baseres på det aktuelle langsigtede afkast fra en international investeringsportefølje beregnet som en middelværdi af afkastet fra aktiverne på 3 % opjusteret med 1 %, hvilket er den procentsats, hvormed det gennemsnitlige langsigtede afkast på statsobligationer i Unionen er faldet, siden den finansielle diskonteringssats for programmeringsperioden 2007-2013 blev fastsat.

(18)

Ifølge forureneren betaler-princippet skal de miljømæssige omkostninger ved forurening og forebyggelse afholdes af dem, der er årsag til forurening, og afgiftssystemerne skal afspejle de fulde omkostninger, herunder kapitalomkostninger, ved miljøtjenester, de miljømæssige omkostninger ved forurening og ved de forebyggende foranstaltninger, der gennemføres, og de omkostninger, der er forbundet med knapheden af de ressourcer, der anvendes.

(19)

For at mindske den administrative byrde bør støttemodtagerne have lov til at anvende eksisterende metoder og tilsvarende takster, der er fastsat i andre EU-politikker, til at beregne indirekte omkostninger, hvis operationerne og støttemodtagerne er af en lignende type.

(20)

For at sikre, at operationer, som får støtte under ESI-fondene, og som kan anvende en fast takst for indirekte omkostninger, der er fastsat under andre EU-politikker, ligner operationer, der finansieres under disse andre politikker, er det nødvendigt at definere de interventionskategorier og investeringsprioriteter eller -foranstaltninger, de hører ind under.

(21)

Den metode, der skal anvendes til at foretage kvalitetskontrol af store projekter, bør fastlægges. En kvalitetskontrol udført af uafhængige eksperter er en forudsætning for, at en medlemsstat kan forelægge et stort projekt for Kommissionen ved hjælp af underretningsproceduren i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(22)

Hvis en medlemsstat vælger at anvende underretningsproceduren, bør den bestemme, om det store projekt skal vurderes af uafhængige eksperter med teknisk bistand fra Kommissionen eller, med Kommissionens samtykke, af andre uafhængige eksperter.

(23)

Kapaciteten, kompetencerne og upartiskheden hos de uafhængige eksperter, der udfører kvalitetskontrollen af store projekter, er blandt de vigtigste faktorer for, hvorvidt resultatet af undersøgelsen er af god kvalitet og pålideligt. Derfor bør der fastsættes visse krav til uafhængige eksperter for at sikre, at deres arbejde med kvalitetskontrollen er pålideligt og af høj kvalitet. Alle uafhængige eksperter bør opfylde disse krav, uanset om deres arbejde støttes med teknisk bistand på Kommissionens eller en medlemsstats initiativ. Det bør være medlemsstatens ansvar at kontrollere, at de uafhængige eksperter opfylder kravene, før den indhenter Kommissionens godkendelse af dens valg af uafhængige eksperter.

(24)

Da kun store projekter, der er blevet vurderet positivt af de uafhængige eksperter, kan blive udvalgt til forelæggelse for Kommissionen ved anvendelse af underretningsproceduren, er det nødvendigt at fastlægge klare kriterier til dette formål. Det er også nødvendigt at fastsætte trinnene i kontrolprocessen og de parametre for kvalitetsvurderingen, der skal anvendes ved kontrollen, med henblik på at sikre, at kvalitetskontrollen af alle store projekter er baseret på samme metode, og at kvalitetskontrollen udføres på en måde, der bidrager til at forbedre kvaliteten af de store projekter, der kontrolleres.

(25)

I henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013 skal forvaltningsmyndigheden etablere et system til registrering og lagring i elektronisk form af data om hver enkelt operation, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder data om individuelle deltagere. Det er derfor nødvendigt at opstille en liste over data, der skal registreres og lagres i systemet.

(26)

Visse data er kun relevante for bestemte typer operationer eller for kun nogle af ESI-fondene; det bør derfor specificeres, i hvilke tilfælde datakravene finder anvendelse. Forordning (EU) nr. 1303/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 (2) fastsætter specifikke krav til registrering og lagring af data om individuelle deltagere i operationer, som støttes af ESF, som der skal tages højde for.

(27)

Listen over data bør tage hensyn til rapporteringskravene i forordning (EU) nr. 1303/2013 og de fondsspecifikke forordninger for at sikre, at de data, der er nødvendige for den finansielle forvaltning og overvågning, herunder de data, som er nødvendige for at udarbejde betalingsanmodninger, regnskaber og gennemførelsesrapporter, for alle operationer findes i en form, der gør det let at aggregere og afstemme dem. Listen bør tage hensyn til, at visse grundlæggende data om operationer i elektronisk form er nødvendige for en effektiv finansiel forvaltning af operationer og for at opfylde kravet om offentliggørelse af grundlæggende oplysninger om operationer. Visse andre data er nødvendige for effektivt at planlægge og udføre verificering og revision.

(28)

Listen over data, der skal registreres og lagres, bør ikke foregribe de tekniske egenskaber og opbygningen af de elektroniske systemer, der oprettes af forvaltningsmyndighederne, og bør ikke på forhånd bestemme de registrerede og lagrede datas format, medmindre det er udtrykkeligt anført i denne forordning. Den bør heller ikke foregribe den måde, hvorpå data indlæses eller genereres i systemet. I nogle tilfælde kan de data, der indgår i listen, kræve indlæsning af flere værdier. Ikke desto mindre er det nødvendigt at fastsætte regler om arten af disse data for at sikre, at forvaltningsmyndigheden kan opfylde sit ansvar vedrørende overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder hvis dette kræver behandling af data om individuelle deltagere.

(29)

For at sikre, at udgifterne under de operationelle programmer kan kontrolleres og revideres, er det nødvendigt at fastsætte de kriterier, et revisionsspor skal opfylde for at kunne betragtes som tilstrækkeligt.

(30)

I forbindelse med revisionsarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013 er det nødvendigt at fastsætte, at Kommissionen og medlemsstaterne bør forhindre uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personoplysninger, og at præcisere, til hvilke formål Kommissionen og medlemsstaterne må behandle sådanne oplysninger.

(31)

Revisionsmyndigheden er ansvarlig for revision af aktiviteter. For at sikre, at denne revision er tilstrækkeligt omfattende og effektiv og udføres i henhold til samme standarder i alle medlemsstater, er det nødvendigt at fastsætte, hvilke betingelser de bør opfylde.

(32)

Det er nødvendigt i detaljer at fastsætte grundlaget for stikprøveudtagningen af de operationer, der skal revideres, som revisionsmyndigheden bør overholde ved bestemmelse eller godkendelse af stikprøvemetoden, herunder bestemmelse af stikprøveenheden, visse tekniske kriterier, der skal anvendes for stikprøven, og faktorer, der skal tages i betragtning for en supplerende stikprøve, når det er nødvendigt.

(33)

Revisionsmyndigheden bør udarbejde en revisionserklæring, der dækker de regnskaber, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 1303/2013. For at sikre, at revisionens omfang og indhold er tilstrækkelige, og at de udføres efter de samme standarder i alle medlemsstaterne, bør der fastsættes betingelser, som revisionen skal opfylde.

(34)

Af hensyn til retssikkerheden og ligebehandling af alle medlemsstater, når der foretages finansielle korrektioner, og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt at fastsætte kriterierne for bestemmelse af, om der foreligger alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemernes effektive funktionsmåde, fastsætte de væsentligste former for mangler og kriterierne for fastlæggelse af, hvilket niveau af finansiel korrektion der skal anvendes, og kriterier for anvendelsen af faste takster eller ekstrapolerede finansielle korrektioner.

(35)

For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning indeholder følgende supplerende regler til forordning (EU) nr. 1303/2013:

a)

supplerende regler til anden del i nævnte forordning, der finder anvendelse på EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF (i det følgende benævnt »ESI-fondene«) for så vidt angår følgende:

i)

kriterierne for fastsættelsen af niveauet af de finansielle korrektioner, der skal anvendes under resultatrammen

ii)

regler vedrørende finansielle instrumenter for så vidt angår følgende:

supplerende særlige regler om køb af jord og om kombinationen af teknisk bistand med finansielle instrumenter

supplerende særlige regler om funktioner, forpligtelser og ansvarsområder for de organer, som gennemfører de finansielle instrumenter, udvælgelseskriterier i den forbindelse og produkter, som kan leveres via finansielle instrumenter

regler om forvaltning af og kontrol med finansielle instrumenter, herunder kontroller, der skal foretages af forvaltnings- og revisionsmyndigheder, ordninger for opbevaring af dokumentation, elementer, der skal bevises ved hjælp af dokumentation, samt forvaltnings- og kontrol- og revisionsordninger

regler om tilbagetrækning af betalinger til finansielle instrumenter og mulige konsekvenstilpasninger i forbindelse med betalingsanmodninger

specifikke regler vedrørende oprettelse af et system til kapitalisering af de årlige rater vedrørende rentegodtgørelser og tilskud til garantigebyrer

specifikke regler for kriterierne for beregning af forvaltningsomkostninger og -gebyrer på grundlag af resultater og de gældende tærskler samt regler om godtgørelse af kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer for egenkapitalbaserede instrumenter og mikrokreditter

iii)

metoden til beregning af diskonteret nettoindtægt for operationer, der genererer nettoindtægter efter afslutningen

iv)

den faste takst for indirekte omkostninger og metoder i forbindelse hermed, som finder anvendelse i andre EU-politikker

b)

supplerende regler til tredje del i nævnte forordning, der finder anvendelse på EFRU og Samhørighedsfonden, for så vidt angår den metode, der skal anvendes til at udføre kvalitetskontrol af store projekter

c)

supplerende regler til fjerde del i nævnte forordning, der finder anvendelse på EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF for så vidt angår følgende:

i)

bestemmelser om oplysninger i relation til de data, der skal registreres og lagres i elektronisk form i det overvågningssystem, der er etableret af forvaltningsmyndigheden

ii)

detaljerede minimumskrav for revisionssporet med hensyn til de posteringer, der skal føres, og den dokumentation, som attesteringsmyndigheden, forvaltningsmyndigheden, de bemyndigede organer og støttemodtagerne skal opbevare

iii)

anvendelsesområdet for og indholdet af revisioner af operationer og regnskaber samt metodologien for udvælgelse af stikprøver

iv)

nærmere regler for anvendelsen af data indsamlet under revisioner foretaget af tjenestemænd ved Kommissionen eller bemyndigede kommissionsrepræsentanter

v)

nærmere bestemmelser om kriterierne for fastlæggelse af alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemernes effektive funktionsmåde, herunder de vigtigste typer sådanne alvorlige mangler, kriterierne for at fastlægge, hvilket niveau af finansiel korrektion der skal anvendes, og kriterierne for anvendelse af faste takster eller ekstrapolerede finansielle korrektioner.

KAPITEL II

SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL ANDEN DEL I FORORDNING (EU) NR. 1303/2013, DER FINDER ANVENDELSE PÅ ESI-FONDENE

AFDELING I

Kriterierne for fastsættelsen af niveauet af de finansielle korrektioner, der skal anvendes under resultatrammen

(Artikel 22, stk. 7, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Artikel 2

Fastsættelse af niveauet af den finansielle korrektion

(Artikel 22, stk. 7, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Niveauet af den finansielle korrektion, der skal anvendes af Kommissionen i henhold til artikel 22, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er en fast takst, der fastsættes på grundlag af forholdet mellem gennemsnittet af de endelige resultater for alle outputindikatorer og centrale trin i gennemførelsen under en resultatramme og det endelige resultat for den finansielle indikator under den pågældende resultatramme (»realiserings-/absorptionskoefficienten«).

2.   Realiserings-/absorptionskoefficienten beregnes på følgende måde:

a)

Den endelige realiserede værdi for hver af de outputindikatorer og centrale trin i gennemførelsen, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet, divideres med de respektive målværdier for at få deres endelige resultater, udtrykt som en procentdel af målet.

b)

Gennemsnittet af de endelige resultater for alle outputindikatorer og de centrale trin i gennemførelsen, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet, bestemmes. Hvis et endeligt resultat beregnes til at være over 100 %, regnes det i den henseende som 100 %.

c)

Den endelige realiserede værdi for den finansielle indikator, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet, divideres med den respektive målværdi for at få dens endelige resultat, udtrykt som en procentdel af målet. Hvis et endeligt resultat beregnes til at være over 100 %, regnes det i den henseende som 100 %.

d)

Gennemsnittet af de endelige resultater for alle outputindikatorer og centrale trin i gennemførelsen, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet, divideres med det endelige resultat for den finansielle indikator, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet.

3.   Hvis en prioritet vedrører mere end én ESI-fond eller regionskategori, beregnes koefficienten separat for hver ESI-fond og/eller efter regionskategori.

Artikel 3

Niveauet af finansiel korrektion

(Artikel 22, stk. 7, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Den finansielle korrektion fastsættes således:

a)

For en realiserings-/absorptionskoefficient under 65 %, men ikke lavere end 60 %, anvendes en fast takst på 5 %.

b)

For en realiserings-/absorptionskoefficient under 60 %, men ikke lavere end 50 %, anvendes en fast takst på 10 %.

c)

For en realiserings-/absorptionskoefficient under 50 % anvendes en fast takst på 25 %.

2.   Den faste takst anvendes på bidraget fra ESI-fonden bestemt på basis af de udgifter, medlemsstaten har anmeldt under den prioritet, der opfylder de betingelser, der er omhandlet i artikel 22, stk. 7, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, efter anvendelse af eventuelt andre finansielle korrektioner.

For prioriteter, der vedrører mere end én ESI-fond eller regionskategori, anvendes den faste takst på hver ESI-fond og/eller regionskategori.

3.   Eksterne faktorer, der har bidraget til de alvorlige mangler med hensyn til realisering af målene, bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 22, stk. 7, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, vurderes fra sag til sag. Den faste korrektion i stk. 1 kan reduceres med op til 50 % under hensyn til, i hvor høj grad manglen kan tilskrives disse faktorer.

4.   Hvis anvendelsen af den i stk. 1 fastsatte faste takst ville være uforholdsmæssig, nedsættes korrektionssatsen.

AFDELING II

Finansielle instrumenter

Artikel 4

Særlige regler for køb af jord

(Artikel 37, stk. 13, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Finansielle instrumenter, der finansieres af EFRU, Samhørighedsfonden og ELFUL, kan støtte investeringer, der omfatter køb af jord, der ikke er bebygget, og jord, der er bebygget, for et beløb, der ikke overstiger 10 % af det programbidrag, der udbetales til den endelige modtager. I tilfælde af garantier gælder denne procentsats for det underliggende lån eller andre risikobærende instrumenter.

2.   Når finansielle instrumenter yder støtte til endelige modtagere i forbindelse med infrastrukturinvesteringer med henblik på at støtte byudvikling eller byfornyelsesaktiviteter, er den i stk. 1 nævnte grænse på 20 %.

3.   I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde kan forvaltningsmyndigheden fravige fra grænserne i stk. 1 og 2 for operationer, der vedrører miljøbevaring.

Artikel 5

Kombination af teknisk bistand med finansielle instrumenter

(Artikel 37, stk. 13, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tilskud til teknisk bistand kan kombineres med finansielle instrumenter i én operation i henhold til artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013 udelukkende med henblik på den tekniske forberedelse af den potentielle investering til fordel for den endelige modtager, som modtager støtte fra denne operation.

Artikel 6

Særlige regler om funktioner, forpligtelser og ansvarsområder for de organer, som gennemfører de finansielle instrumenter

(Artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, skal opfylde deres forpligtelser i overensstemmelse med gældende lov og handle med den professionelle omhu, effektivitet og gennemsigtighed, der forventes af et fagligt organ med erfaring i at gennemføre finansielle instrumenter. De sikrer, at:

a)

endelige modtagere, der modtager støtte fra finansielle instrumenter, vælges under behørig hensyntagen til arten af det finansielle instrument og den potentielle økonomiske levedygtighed af de investeringsprojekter, der skal finansieres. Valget skal være gennemsigtigt og objektivt begrundet og må ikke give anledning til interessekonflikter

b)

de endelige modtagere oplyses om, at der ydes finansiering under programmer, der medfinansieres af ESI-fondene, i overensstemmelse med kravene i artikel 115 i forordning (EU) nr. 1303/2013 for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, i artikel 66, stk. 1, litra c), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (3) for ELFUL og i en fremtidig EU-retsakt, der fastsætter betingelserne for den finansielle støtte til hav- og fiskeripolitikken for programmeringsperioden 2014-2020 for EHFF (»EHFF-forordningen«)

c)

finansielle instrumenter yder støtte på en måde, der er forholdsmæssig og forvrider konkurrencen så lidt som muligt

d)

præferencebetaling til private investorer eller offentlige investorer, som arbejder i henhold til det markedsøkonomiske princip, jf. artikel 37, stk. 2, litra c), og artikel 44, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, står i forhold til de risici, disse investorer påtager sig, og er begrænset til det, der er nødvendigt for at tiltrække sådanne investorer, hvilket skal sikres gennem vilkår og betingelser og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger.

2.   Da forvaltningsmyndighedens direkte økonomiske ansvar over for organer, der gennemfører finansielle instrumenter, eller endelige modtagere samt dens ansvar for enhver anden gæld eller forpligtelse i det finansielle instrument ikke må overstige det beløb, forvaltningsmyndigheden har afsat til det finansielle instrument i henhold til de relevante finansieringsaftaler, skal de organer, der gennemfører finansielle instrumenter, sikre, at der ikke kan fremsættes anmodninger til forvaltningsmyndigheden ud over de beløb, den har afsat til det finansielle instrument.

3.   De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, hæfter for tilbagebetaling af de programbidrag, der er berørt af uregelmæssigheder, sammen med renter og anden indtjening, der genereres af disse bidrag.

De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, hæfter dog ikke for tilbagebetaling af de i stk. 1 omhandlede beløb, forudsat at de for en given uregelmæssighed kan bevise, at følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Uregelmæssigheden optrådte hos den endelige modtager eller, hvis der er tale om en holdingfond, hos den finansielle formidler eller den endelige modtager.

b)

De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, overholdt denne artikels stk. 1 i forbindelse med programbidrag, der er berørt af uregelmæssigheden.

c)

De beløb, der er berørt af uregelmæssigheden, kunne ikke inddrives, på trods af at de organer, der gennemfører finansielle instrumenter, forfulgte alle relevante kontraktmæssige og juridiske muligheder med den fornødne omhu.

Artikel 7

Kriterier for udvælgelse af organer, der gennemfører finansielle instrumenter

(Artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Når forvaltningsmyndigheden vælger et organ til at gennemføre et finansielt instrument i overensstemmelse med artikel 38, stk. 4, litra a), og artikel 38, stk. 4, litra b), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1303/2013, kontrollerer den, at organet opfylder følgende mindstekrav:

a)

Det har ret til at udføre relevante gennemførelsesopgaver i henhold til EU-retten og national ret.

b)

Det har tilstrækkelig økonomisk og finansiel levedygtighed.

c)

Det har tilstrækkelig kapacitet til at gennemføre det finansielle instrument, herunder en organisatorisk struktur og styringsramme, der giver forvaltningsmyndigheden den nødvendige sikkerhed.

d)

Det har et effektivt internt kontrolsystem.

e)

Det anvender et regnskabssystem, der rettidigt kan frembringe nøjagtige, fuldstændige og pålidelige oplysninger.

f)

Det indvilliger i at blive revideret af medlemsstaternes revisionsorganer, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

2.   Ved udvælgelsen af et organ som omhandlet i stk. 1 tager forvaltningsmyndigheden behørigt hensyn til arten af det finansielle instrument, der skal gennemføres, organets erfaringer med gennemførelsen af lignende finansielle instrumenter, de foreslåede teammedlemmers ekspertise og erfaring og organets operationelle og finansielle kapacitet. Valget skal være gennemsigtigt og objektivt begrundet og må ikke give anledning til interessekonflikter. Mindst følgende udvælgelseskriterier anvendes:

a)

robustheden og troværdigheden af metoden til identificering og vurdering af finansielle formidlere eller endelige modtagere, alt efter hvad der er relevant

b)

størrelsen af forvaltningsomkostninger og -gebyrer for gennemførelsen af det finansielle instrument og den foreslåede metode til beregning heraf

c)

vilkår og betingelser, der anvendes i forbindelse med støtte ydet til de endelige modtagere, herunder prisfastsættelse

d)

evnen til at tilvejebringe ressourcer til investeringer i de endelige modtagere, ud over programbidrag

e)

evnen til at vise ekstra aktivitet sammenlignet med den nuværende aktivitet

f)

i tilfælde hvor det organ, der gennemfører det finansielle instrument, tildeler egne finansielle ressourcer til det finansielle instrument eller deler risikoen, foreslåede foranstaltninger til afvejning af interesser og til at begrænse eventuelle interessekonflikter.

3.   Hvis et organ, der gennemfører en holdingfond, herunder EIB, overdrager gennemførelsesopgaverne til en finansiel formidler, skal det sikre, at de i stk. 1 og 2 anførte krav er opfyldt for så vidt angår den finansielle formidler.

Artikel 8

Særlige regler for garantier, der leveres gennem finansielle instrumenter

(Artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Hvis finansielle instrumenter stiller garantier, skal følgende krav være opfyldt:

a)

Der skal opnås et hensigtsmæssigt multiplikatorforhold mellem de beløb, der er afsat til dækning af forventede og uventede tab som følge af nye lån eller andre risikodelingsinstrumenter, der skal dækkes af garantierne, og værdien af tilsvarende udbetalte nye lån eller andre risikodelingsinstrumenter.

b)

Multiplikatorforholdet fastlægges gennem en forsigtig forudgående risikovurdering for det særlige garantiprodukt, der skal tilbydes, idet der tages hensyn til de specifikke markedsvilkår, det finansielle instruments investeringsstrategi og principperne om sparsommelighed og effektivitet. Den forudgående risikovurdering kan tages op til fornyet overvejelse, hvis markedsvilkårene senere ændrer sig og begrunder dette

c)

Det programbidrag, der er afsat til at indfri garantier, skal afspejle den forudgående risikovurdering

d)

Hvis den finansielle formidler, eller den enhed, der er omfattet af garantierne, ikke har udbetalt det planlagte beløb af nye lån eller andre risikodelingsinstrumenter til de endelige modtagere, nedsættes de støtteberettigede udgifter forholdsmæssigt.

Artikel 9

Forvaltning og kontrol af finansielle instrumenter, der er oprettet på nationalt, regionalt eller tværnationalt niveau eller på tværs af grænser

(Artikel 40, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   For operationer, der omfatter støtte fra programmer til finansielle instrumenter, der er oprettet på nationalt, regionalt, tværnationalt plan eller på tværs af grænser, jf. artikel 38, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, sikrer forvaltningsmyndigheden, at:

a)

operationen både under evalueringen og udvælgelsen af operationen og under oprettelsen og gennemførelsen af det finansielle instrument er i overensstemmelse med gældende ret, det relevante program og den relevante finansieringsaftale

b)

finansieringsaftaler indeholder bestemmelser om revisionskrav og revisionssporet i overensstemmelse med punkt 1, litra e), i bilag IV til forordning (EU) nr. 1303/2013

c)

der foretages forvaltningsverificeringer i hele programmeringsperioden og under oprettelsen og gennemførelsen af de finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 125, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 for EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF og i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013 for ELFUL

d)

bilag til udgifter, der er anmeldt som støtteberettigede:

i)

opbevares vedrørende operationen af forvaltningsmyndigheden, den finansielle formidler eller det organ, der gennemfører holdingfonden, hvis det finansielle instrument gennemføres via en holdingfond, med henblik på at dokumentere, at fondene anvendes til de tiltænkte formål, og at den gældende lovgivning og kriterierne og betingelserne for finansiering under de relevante programmer er overholdt

ii)

er tilgængelige med henblik på verificering af, at de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, er lovlige og formelt rigtige

e)

bilag, der gør det muligt at kontrollere overholdelsen af EU-lovgivningen og den nationale lovgivning og af betingelserne for tilskud, bl.a. omfatter:

i)

dokumenter om oprettelsen af det finansielle instrument

ii)

dokumenter, der identificerer de beløb, der er bidraget fra hvert program og under hver prioritetsakse til det finansielle instrument, de udgifter, der er støtteberettigede under programmerne, samt renter og anden indtjening, der er genereret af støtte fra ESI-fondene og genanvendelse af midler, der kan henføres til ESI-fondene, jf. artikel 43 og 44 i forordning (EU) nr. 1303/2013

iii)

dokumenter om, hvordan det finansielle instrument fungerer, herunder vedrørende overvågning, rapportering og verificering

iv)

dokumenter, der viser, at artikel 43, 44 og 45 i forordning (EU) nr. 1303/2013 er overholdt

v)

dokumenter vedrørende afslutningen af programbidrag og afviklingen af det finansielle instrument

vi)

dokumenter om forvaltningsomkostningerne og -gebyrerne

vii)

ansøgningsskemaer eller tilsvarende, der indgives af de endelige modtagere sammen med bilag, herunder forretningsplaner, og tidligere årsregnskaber, hvis det er relevant

viii)

tjeklister og rapporter fra de organer, der gennemfører det finansielle instrument, hvis de findes

ix)

erklæringer, der er foretaget i forbindelse med de minimis-støtte, hvis det er relevant

x)

aftaler, der er undertegnet i forbindelse med støtten fra det finansielle instrument, herunder til egenkapital, lån, garantier eller andre former for investeringer, der er ydet til de endelige modtagere

xi)

dokumentation for, at den støtte, der er givet via det finansielle instrument, blev anvendt til det tiltænkte formål

xii)

fortegnelser over de finansielle strømme mellem forvaltningsmyndigheden og det finansielle instrument, og inden for det finansielle instrument på alle niveauer, helt ned til de endelige modtagere, og i forbindelse med garantier bevis for, at underliggende lån blev udbetalt

xiii)

særskilte fortegnelser eller regnskabskoder for programbidrag betalt af eller garantier afsat af det finansielle instrument til den endelige modtager.

2.   For operationer, der omfatter støtte fra programmer til finansielle instrumenter under EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF, sikrer revisionsmyndighederne, at finansielle instrumenter revideres i hele programmeringsperioden indtil afslutningen både inden for rammerne af systemrevisioner og revisioner af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

For operationer, der omfatter støtte fra programmer til finansielle instrumenter under ELFUL, sikrer revisionsorganerne, at finansielle instrumenter revideres i hele programmeringsperioden indtil afslutningen både inden for rammerne af systemrevisioner og revisioner af operationer, jf. artikel 59 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (4).

3.   Hvis finansielle instrumenter gennemføres af EIB i henhold til artikel 38, stk. 4, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 1303/2013:

a)

bemyndiger forvaltningsmyndigheden en virksomhed, der skal operere inden for en fælles ramme fastsat af Kommissionen til at foretage verificeringer på stedet, jf. artikel 125, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

bemyndiger revisionsmyndigheden en virksomhed, der skal operere inden for en fælles ramme fastsat af Kommissionen til at foretage revision af operationen.

Revisionsmyndigheden baserer sin revisionserklæring på oplysningerne fra den bemyndigede virksomhed.

4.   Hvis Kommissionen ikke har fastsat en fælles ramme, jf. stk. 3, forelægger forvaltningsmyndigheden sin foreslåede metode til gennemførelse af verificering på stedet, og revisionsmyndigheden forelægger sin foreslåede metode til revision med henblik på at indhente Kommissionens samtykke.

Artikel 10

Regler om tilbagetrækning af betalinger til finansielle instrumenter og mulige konsekvenstilpasninger i forbindelse med betalingsanmodninger

(Artikel 41, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Medlemsstater og forvaltningsmyndigheder kan kun tilbagetrække bidrag fra programmer til de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra a), og finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b), og gennemført i overensstemmelse med artikel 38, stk. 4, litra a) og b) i forordning (EU) nr. 1303/2013, hvis bidragene ikke allerede er medtaget i en betalingsanmodning, jf. artikel 41 i nævnte forordning. For så vidt angår finansielle instrumenter, der støttes af EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF, kan bidrag dog også tilbagetrækkes, hvis den næste betalingsanmodning ændres for at tilbagetrække eller erstatte den tilsvarende udgift.

Artikel 11

System til kapitalisering af de årlige rater vedrørende rentegodtgørelser og tilskud til garantigebyrer

(Artikel 42, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kapitaliserede rentegodtgørelser og tilskud til garantigebyrer, jf. artikel 42, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, beregnes ved støtteberettigelsesperiodens ophør som de samlede diskonterede betalingsforpligtelser med de formål og inden for de perioder, der er fastsat i nævnte artikel, og i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante finansieringsaftaler.

2.   Eventuelle tilbageværende ressourcer på den spærrede konto efter den periode, der er nævnt i artikel 42, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, eller som følge af uventet afvikling af det finansielle instrument inden periodens ophør skal anvendes i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 45.

Artikel 12

Kriterierne for beregning af forvaltningsomkostninger og -gebyrer på grundlag af resultater

(Artikel 42, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Forvaltningsmyndigheden beregner administrationsomkostninger og -gebyrer, der kan anmeldes som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, stk. 1, litra d) i forordning (EU) nr. 1303/2013, på grundlag af følgende resultatbaserede kriterier, jf. artikel 42, stk. 5, i nævnte forordning:

a)

udbetalingen af bidrag fra programmet under ESI-fondene

b)

de midler, der tilbagebetales fra investeringer eller fra frigørelsen af midler afsat til garantiaftaler

c)

kvaliteten af de tiltag, der ledsager investeringen før og efter investeringsbeslutningen for at give den størst mulig virkning

d)

det finansielle instruments bidrag til programmets mål og output.

2.   Forvaltningsmyndigheden underretter det overvågningsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 47 i forordning (EU) nr. 1303/2013, om bestemmelserne vedrørende den resultatbaserede beregning af afholdte forvaltningsomkostninger eller af det finansielle instruments forvaltningsgebyrer. Overvågningsudvalget modtager årligt rapporter om de forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er indbetalt i det foregående kalenderår.

Artikel 13

Tærskler for forvaltningsomkostninger og -gebyrer

(Artikel 42, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   For et organ, der gennemfører en holdingfond, må de samlede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der kan anmeldes som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, ikke overstige summen af:

a)

3 % for de første 12 måneder efter finansieringsaftalens undertegnelse, 1 % for de næste 12 måneder, derefter 0,5 % om året af de programbidrag, der er betalt til holdingfonden, beregnet pro rata temporis fra datoen for den faktiske betaling til holdingfonden indtil støtteberettigelsesperiodens ophør, tilbagebetalingen til forvaltningsmyndigheden eller datoen for afvikling, alt efter hvad der indtræffer først

b)

0,5 % om året af de programbidrag, holdingfonden har betalt til finansielle formidlere, beregnet pro rata temporis fra tidspunktet for den faktiske betaling fra holdingfonden indtil tilbagebetalingen til holdingfonden, støtteberettigelsesperiodens ophør eller daten for afvikling, alt efter hvad der indtræffer først.

2.   For organer, der gennemfører finansielle instrumenter, der tilvejebringer egenkapital, lån, garantier samt mikrokreditter, herunder i kombination med tilskud, rentegodtgørelser eller tilskud til garantigebyrer i overensstemmelse med artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013, må forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der kan anmeldes som støtteberettigede udgifter i henhold til nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, litra d), ikke overstige summen af:

a)

et grundvederlag, der beregnes således:

i)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer egenkapital, 2,5 % om året i de første 24 måneder efter undertegnelsen af finansieringsaftalen, derefter 1 % om året af de programbidrag, der er afsat til det finansielle instrument under den relevante finansieringsaftale, beregnet pro rata temporis fra tidspunktet for undertegnelsen af den relevante finansieringsaftale indtil støtteberettigelsesperiodens ophør, til bidragene betales tilbage til forvaltningsmyndigheden eller til holdingfonden, eller til datoen for afvikling, alt efter hvad der indtræffer først

ii)

for et finansielt instrument i alle andre tilfælde, 0,5 % om året af de programbidrag, der er betalt til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra tidspunktet for den faktiske betaling til det finansielle instrument indtil støtteberettigelsesperiodens ophør, tilbagebetalingen til forvaltningsmyndigheden eller datoen for afvikling, alt efter hvad der indtræffer først

b)

et resultatbaseret vederlag, der beregnes således:

i)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer egenkapital, 2,5 % om året af de programbidrag, der er betalt efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, til de endelige modtagere i form af egenkapital, samt som midler, der geninvesteres og kan tilskrives programbidrag, som endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra datoen for betaling til den endelige modtager indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af afskrivninger eller støtteberettigelsesperiodens ophør, alt efter hvad der indtræffer først

ii)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer lån, 1 % om året af de programbidrag, der er betalt efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, til de endelige modtagere i form af lån, samt som midler, der geninvesteres og kan tilskrives programbidrag, som endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra datoen for betaling til den endelige modtager indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller støtteberettigelsesperiodens ophør, alt efter hvad der indtræffer først

iii)

for et finansielt instrument, der stiller garantier, op til 1,5 % om året af de programbidrag, der er afsat til udestående garantiaftaler som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, samt fra genanvendte ressourcer, der kan tilskrives programbidrag, beregnet pro rata temporis fra datoen for forpligtelsen indtil garantikontraktens udløb, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller støtteberettigelsesperiodens ophør, alt efter hvad der indtræffer først

iv)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer mikrokreditter, 1,5 % om året af de programbidrag, der er betalt efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, til de endelige modtagere i form af mikrokreditter, samt som midler, der geninvesteres og kan tilskrives programbidrag, som endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra datoen for betaling til den endelige modtager indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller støtteberettigelsesperiodens ophør, alt efter hvad der indtræffer først

v)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer tilskud, rentegodtgørelser eller tilskud til garantigebyrer efter artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013, 0,5 % af det tilskudsbeløb, der er betalt i henhold til nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, litra a), til fordel for de endelige modtagere.

Bestemmelserne i dette stykke finder anvendelse på et organ, der gennemfører et finansielt instrument, som stiller garantier, selv om det samme organ gennemfører en holdingfond, jf. dog stk. 4.

3.   Det samlede beløb for forvaltningsomkostninger og -gebyrer i løbet af den i artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsatte støtteberettigelsesperiode må ikke overstige følgende grænser:

a)

for en holdingfond, 7 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til holdingfonden

b)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer aktiekapital, 20 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument

c)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer lån, 8 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument

d)

for et finansielt instrument, der stiller garantier, 10 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument

e)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer mikrokreditter, 10 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument

f)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer tilskud, rentegodtgørelser eller tilskud til garantigebyrer i overensstemmelse med artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013, 6 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument.

4.   Hvis det samme organ gennemfører en holdingfond og et finansielt instrument, må hverken de samlede beløb af støtteberettigede forvaltningsomkostninger og -gebyrer i henhold til stk. 1 og 2 eller grænserne i stk. 3 akkumuleres for de samme programbidrag eller de samme midler, der geninvesteres, der kan tilskrives programbidrag.

5.   Hvis hovedparten af den kapital, der investeres i finansielle formidlere, der tilvejebringer egenkapital, er tilvejebragt af private investorer eller offentlige investorer, der arbejder i henhold til det markedsøkonomiske princip, og programbidraget ydes på lige vilkår med de private investorer, skal forvaltningsomkostningerne og -gebyrerne være i overensstemmelse med markedsøkonomiske vilkår og må ikke overstige dem, der betales af de private investorer.

6.   De tærskler, der er fastsat i stk. 1, 2 og 3, kan overskrides, hvis de opkræves af et organ, der gennemfører det finansielle instrument, herunder eventuelt, hvis det gennemfører holdingfonden, der er blevet udvalgt gennem et udbud i overensstemmelse med de gældende regler, og udbuddet påviste et behov for højere forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

Artikel 14

Godtgørelse af kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer for egenkapitalbaserede instrumenter og mikrokreditter

(Artikel 42, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal godtgøres som støtteberettigede udgifter i overensstemmelse med artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, beregnes ved støtteberettigelsesperiodens ophør som de samlede diskonterede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal betales efter støtteberettigelsesperioden for den periode, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 42, stk. 2, og i overensstemmelse med de relevante finansieringsaftaler.

2.   Kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal betales efter støtteberettigelsesperioden for et finansielt instrument, der tilvejebringer mikrokreditter, må ikke overstige 1 % om året af de programbidrag, der er udbetalt til de endelige modtagere efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, i form af lån, der endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra støtteberettigelsesperiodens ophør indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller den i nævnte forordnings artikel 42, stk. 2, anførte periode, alt efter hvad der indtræffer først.

3.   Kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal betales efter støtteperioden for et finansielt instrument, der tilvejebringer egenkapital, må ikke overstige 1,5 % om året af de programbidrag, der er udbetalt til de endelige modtagere efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013 i form af egenkapital, der endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra støtteberettigelsesperiodens ophør indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller den i nævnte forordnings artikel 42, stk. 2, anførte periode, alt efter hvad der indtræffer først.

4.   Eventuelle tilbageværende ressourcer på den spærrede konto efter den periode, der er nævnt i artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, eller som følge af uventet afvikling af det finansielle instrument inden periodens ophør skal anvendes i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 45.

AFDELING III

Metode til beregning af diskonteret nettoindtægt for nettoindtægtsskabende operationer

Artikel 15

Metode til beregning af diskonteret nettoindtægt

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Ved anvendelsen af den metode, der er omtalt i artikel 61, stk. 3, første afsnit, litra b) i forordning (EU) nr. 1303/2013, beregnes operationens diskonterede nettoindtægt ved at trække de diskonterede omkostninger fra den diskonterede indtægt, og eventuelt ved at lægge investeringens restværdi til.

2.   En operations diskonterede nettoindtægt beregnes over en specifik referenceperiode for sektoren for den pågældende operation, jf. bilag I. Referenceperioden omfatter gennemførelsesperioden for operationen.

3.   Indtægter og udgifter bestemmes ved at anvende den inkrementelle metode på grundlag af en sammenligning af indtægter og udgifter i situationen med den nye investering med indtægterne og udgifterne i en situation uden den nye investering.

Hvis en operation består af et nyt aktiv, er indtægterne og udgifterne den nye investerings indtægter og udgifter.

4.   Hvis moms er ikke en støtteberettiget udgift i henhold til artikel 69, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, baseres beregningen af diskonteret nettoindtægt på beløb ekskl. moms.

Artikel 16

Fastsættelse af indtægter

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Med henblik på beregningen af diskonteret nettoindtægt fastsættes indtægterne på følgende grundlag:

a)

Hvis der anvendes brugerafgifter, fastsættes de i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet og tager i givet fald hensyn til prisoverkommelighed.

b)

Indtægter omfatter ikke overførsler fra nationale eller regionale budgetter eller nationale offentlige forsikringsordninger.

c)

Hvis en operation tilføjer nye aktiver til at supplere en allerede eksisterende tjenesteydelse eller infrastruktur, tages både bidrag fra nye brugere og yderligere bidrag fra eksisterende brugere af den nye tjenesteydelse eller infrastruktur i betragtning.

Artikel 17

Fastsættelse af udgifter

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Med henblik på beregningen af diskonteret nettoindtægt tages følgende udgifter, der opstår i den i artikel 15, stk. 2, omhandlede referenceperiode i betragtning:

a)

genanskaffelsesomkostninger i forbindelse med udstyr med kort levetid, der sikrer operationens tekniske funktion

b)

faste drifts- og vedligeholdelsesomkostninger såsom personale, vedligeholdelse og reparation, overordnet forvaltning og administration, forsikring

c)

variable driftsomkostninger, herunder vedligeholdelsesomkostninger, såsom forbrug af råmaterialer, energi, andre procesforbrugsvarer, og al vedligeholdelse og reparation, der er nødvendig for at forlænge operationens levetid.

Artikel 18

Investeringens restværdi

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Hvis en operations aktiver har en konstruktionsbestemt driftslevetid, der overstiger referenceperioden i artikel 15, stk. 2, bestemmes deres restværdi ved at beregne nettonutidsværdien af pengestrømme i operationens resterende levetid. Der kan anvendes andre metoder til beregning af restværdien i behørigt begrundede tilfælde.

2.   Investeringens restværdi indgår kun i beregningen af diskonteret nettoindtægt fra operationen, hvis indtægterne overstiger de omkostninger, der er omhandlet i artikel 17.

Artikel 19

Diskontering af pengestrømme

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kun pengestrømme, der skal betales eller modtages af operationen, tages i betragtning ved beregningen af udgifter og indtægter. Pengestrømme fastsættes for hvert år, de udbetales eller modtages af operationen i løbet af den i artikel 15, stk. 2, nævnte referenceperiode.

2.   Ikkekontante regnskabsposter såsom afskrivning, hensættelser til fremtidige udskiftningsomkostninger og hensættelser til uforudsete udgifter tages ikke med i beregningen.

3.   Pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ved hjælp af en finansiel diskonteringssats på 4 % i faste priser som et vejledende benchmark for offentlige investeringer, der medfinansieres af ESI-fondene.

4.   Medlemsstaterne kan anvende en anden finansiel diskonteringssats end 4 %, hvis de giver en begrundelse for det benchmark og sikrer, at det anvendes konsekvent på lignende transaktioner i den samme sektor.

5.   Andre værdier end 4 % kan begrundes i:

a)

medlemsstatens særlige makroøkonomiske vilkår og de internationale makroøkonomiske tendenser og konjunkturer

b)

arten af investoren eller gennemførelsesstrukturen, såsom offentlig-private partnerskaber

c)

den berørte sektors art.

6.   For at fastsætte specifikke finansielle diskonteringssatser anslår medlemsstaterne det gennemsnitlige langsigtede afkast fra en alternativ, risikofri kurv af investeringer, som kan være indenlandsk eller international, og som de finder mest relevant. Oplysninger om de forskellige finansielle diskonteringssatser stilles til rådighed for modtagerne.

AFDELING IV

Definition af de faste takster for indirekte omkostninger og metoder i den forbindelse, der gælder i andre EU-politikker

Artikel 20

Finansiering efter fast takst for indirekte omkostninger på grundlag af forordning (EU) nr. 1290/2013

(Artikel 68, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Indirekte omkostninger kan beregnes ved at anvende en fast takst, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013, for følgende typer af operationer eller projekter, der udgør en del af operationer:

a)

de operationer, der støttes af EFRU under interventionsområdekode 056, 057 eller 060-065 som anført i tabel 1 i bilag til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 (5) og gennemføres under en af investeringsprioriteterne i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), stk. 2, litra b), stk. 3, litra a) og c), og stk. 4, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 (6)

b)

de operationer, der støttes af ESF under interventionsområdekode 04 som anført i tabel 6 i bilag til gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014, og som bidrager til at styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1304/2013

c)

de operationer, der støttes af ELFUL i overensstemmelse med artikel 17, 26 eller 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og som bidrager til den EU-prioritet, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 5, stk. 1. Hvis operationen er programmeret i overensstemmelse med artikel 17 og 26 i forordning (EU) nr. 1305/2013, tages kun operationer, der gennemføres af en operationel gruppe i det europæiske innovationspartnerskab, der er oprettet i henhold til nævnte forordnings artikel 35, stk. 1, litra c), i betragtning

d)

de operationer, der støttes af EHFF og er programmeret i overensstemmelse med artikel 28, 37 eller artikel 41, stk. 5, i den fremtidige EU-retsakt om betingelserne for finansiel støtte til hav- og fiskeripolitikken for programmeringsperioden 2014-2020.

Artikel 21

Finansiering efter fast takst for indirekte omkostninger på grundlag af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

(Artikel 68, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Indirekte omkostninger kan beregnes ved at anvende den faste takst, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 124, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7), for følgende typer af operationer eller projekter, der udgør en del af operationer:

a)

de operationer, der støttes af EFRU under interventionsområdekode 085, 086 eller 087 i tabel 1 i bilag til gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014, og som gennemføres under en af de investeringsprioriteter, der er fastsat i artikel 5, nr. 5), litra a), og artikel 5, nr. 6), litra d), i forordning (EU) nr. 1301/2013

b)

de operationer, der støttes af ESF under interventionsområdekode 01 som anført i tabel 6 i bilag til gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014, og som bidrager til at støtte overgangen til en klimaresistent, ressourceeffektiv og miljømæssigt bæredygtig økonomi i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1304/2013

c)

de operationer, der støttes af ELFUL i overensstemmelse med artikel 17 og 25 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og som bidrager til den EU-prioritet, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 5, nr. 4) eller 5)

d)

de operationer, der støttes af EHFF og er programmeret i overensstemmelse med artikel 36, artikel 38, artikel 39, stk. 1, artikel 46, stk. 1, litra e) og i), artikel 54 og artikel 79c, stk. 1, litra b), i den fremtidige EU-retsakt, der fastsætter betingelserne for den finansielle støtte til hav- og fiskeripolitikken for programmeringsperioden 2014-2020.

KAPITEL III

SUPPLERENDE REGLER TIL TREDJE DEL I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013, DER FINDER ANVENDELSE PÅ EFRU OG SAMHØRIGHEDSFONDEN FOR SÅ VIDT ANGÅR DEN METODE, DER SKAL ANVENDES TIL AT UDFØRE KVALITETSKONTROL AF STORE PROJEKTER

Artikel 22

Krav til uafhængige eksperter, der udfører kvalitetskontrol

(Artikel 101, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Den kvalitetskontrol af store projekter, der er omhandlet i artikel 101, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013, udføres af uafhængige eksperter, der:

a)

har væsentlig teknisk erfaring med alle faser i projektforløbet

b)

har bred international erfaring med de pågældende investeringssektorer

c)

har væsentlig ekspertise inden for analyse og evaluering af socioøkonomiske fordele

d)

har væsentlig viden om og erfaring med relevant EU-ret, -politikker og -procedurer.

e)

er uafhængige af alle myndigheder, der direkte eller indirekte er involveret i godkendelse, gennemførelse eller drift af det store projekt

f)

ikke har nogen interessekonflikt på et hvilket som helst niveau i forbindelse med det store projekt

g)

ikke har nogen kommerciel interesse i forbindelse med det store projekt

h)

har de nødvendige sprogkundskaber.

2.   Hvis en medlemsstat ønsker at bemyndige andre uafhængige eksperter end dem, der støttes med teknisk bistand på Kommissionens initiativ i overensstemmelse med artikel 58 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal den i overensstemmelse med artikel 101, stk. 3, indgive en anmodning om Kommissionens godkendelse. Godkendelsen baseres på dokumentation, der viser, at eksperterne opfylder de i denne artikels stk. 1 fastsatte krav.

Kommissionen underretter inden tre måneder fra indgivelsen af anmodningen medlemsstaten om, hvorvidt Kommissionen godkender forslaget vedrørende de uafhængige eksperter.

Artikel 23

Kvalitetskontrol af store projekter

(Artikel 101, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   De uafhængige eksperter foretager deres vurdering på grundlag af de oplysninger, der er nævnt i artikel 101, stk. 1, litra a)-i), i forordning (EU) nr. 1303/2013. De uafhængige eksperter kan anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med disse oplysninger, som de anser for nødvendige for kvalitetskontrollen.

Medlemsstaten og de uafhængige eksperter kan aftale, at dette arbejde suppleres med besøg på stedet.

De uafhængige eksperter kan efter aftale med medlemsstaterne rådføre sig med Kommissionen om relevante statsstøttespørgsmål i forbindelse med vurderingen.

2.   Med henblik på kvalitetskontrollen træffer de uafhængige eksperter følgende foranstaltninger:

a)

De uafhængige eksperter kontrollerer, at operationen er et stort projekt som defineret i artikel 100 i forordning (EU) nr. 1303/2013, at det store projekt er ikke en fuldført operation som defineret i nævnte forordnings artikel 2, nr. 14), og artikel 65, stk. 6, og at det store projekt er medtaget i det relevante operationelle program.

b)

De uafhængige eksperter kontrollerer, at oplysningerne i henhold til artikel 101, stk. 1, litra a)-i), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der er forelagt i det format, der er omhandlet i artikel 101, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er fuldstændige, sammenhængende og nøjagtige.

c)

De uafhængige eksperter vurderer kvaliteten af det store projekt på grundlag af de kriterier, der er fastsat i bilag II til denne forordning.

d)

De uafhængige eksperter udarbejder en rapport om den uafhængige kvalitetskontrol (i det følgende benævnt »kvalitetskontrolrapporten«) i det format, der er fastsat i artikel 102, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013. I kvalitetskontrolrapporten formulerer og begrunder de uafhængige eksperter deres udtalelser på en utvetydig måde for de elementer, der er omhandlet i dette stykke.

3.   Et stort projekt bedømmes positivt ved kvalitetskontrollen som defineret i artikel 102, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, hvis de uafhængige eksperter konkluderer, at alle de i nærværende forordnings bilag II anførte kriterier er opfyldt.

KAPITEL IV

SUPPLERENDE REGLER TIL FJERDE DEL I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013, DER FINDER ANVENDELSE PÅ EFRU, ESF, SAMHØRIGHEDSFONDEN OG EHFF

AFDELING I

Data, der skal registreres og lagres i elektronisk form

Artikel 24

Data, der skal registreres og lagres i elektronisk form

(Artikel 125, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Oplysningerne om de data, der skal registreres og lagres i elektronisk form for hver operation i det overvågningssystem, der er etableret i overensstemmelse med artikel 125, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

2.   Der registreres og opbevares data for hver operation, herunder data om individuelle deltagere, hvor det er relevant, med henblik på at kunne aggregere dem, når det er nødvendigt for overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, kontrol og revision. De skal også muliggøre aggregering af sådanne data for hele programmeringsperioden. I forbindelse med ESF registreres og lagres dataene på en måde, der gør det muligt for forvaltningsmyndighederne at varetage opgaverne i forbindelse med overvågning og evaluering i overensstemmelse med kravene i artikel 56 i forordning (EU) nr. 1303/2013 samt artikel 5 og artikel 19 i forordning (EU) nr. 1304/2013 og bilag I og II hertil.

3.   Hvis en operation støttes af mere end ét operationelt program, én prioritet eller fond eller under mere end én regionskategori, skal de i felt 23-113 i bilag III omhandlede oplysninger registreres på en måde, der gør det muligt at finde dataene opdelt efter operationelt program, prioritet, fond eller regionskategori. Det skal også være muligt at finde de i punkt 31-40 i bilag III omhandlede indikatordata opdelt efter investeringsprioritet og køn, hvis det er relevant.

AFDELING II

Revisionssporet og anvendelsen af data indsamlet under revisioner

Artikel 25

Detaljerede minimumskrav for revisionssporet

(Artikel 125, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   De detaljerede minimumskrav for revisionssporet med hensyn til de posteringer, der skal føres, og den dokumentation, der skal opbevares, er følgende:

a)

Revisionssporet skal gøre det muligt at verificere anvendelsen af de udvælgelseskriterier, overvågningsudvalget har fastsat for det operationelle program.

b)

Revisionssporet skal gøre det muligt i forbindelse med tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand i henhold til artikel 67, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013 at afstemme aggregerede beløb, der er attesteret over for Kommissionen, med de detaljerede regnskaber og bilag hos attesteringsmyndigheden, forvaltningsmyndigheden, de bemyndigede organer og støttemodtagerne vedrørende operationer, som medfinansieres under det operationelle program.

c)

Revisionssporet skal gøre det muligt i forbindelse med tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand i henhold til artikel 67, stk. 1, litra b) og c), og artikel 109 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013 at afstemme aggregerede beløb, der er attesteret over for Kommissionen, med de detaljerede oplysninger om output eller resultater og bilagene hos attesteringsmyndigheden, forvaltningsmyndigheden, de bemyndigede organer og støttemodtagerne, herunder i givet fald dokumenter om metoden til fastsættelse af standardsatser for enhedsomkostninger og de faste beløb, vedrørende operationer, der medfinansieres under det operationelle program.

d)

Revisionssporet skal i forbindelse med omkostninger, der er bestemt i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, litra d), og artikel 68, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, vise og begrunde beregningsmetoden, hvis det er relevant, og det grundlag, på hvilket de faste takster er fastsat, og støtteberettigede direkte omkostninger eller omkostninger, der anmeldes under andre udvalgte kategorier, som den faste takst anvendes på.

e)

Revisionssporet skal gøre det muligt i forbindelse med omkostninger, der er bestemt i overensstemmelse med artikel 68, stk. 1, litra b) og c) i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1304/2013 og artikel 20 i forordning (EU) nr. 1299/2013, at dokumentere de støtteberettigede direkte omkostninger, som den faste takst anvendes på.

f)

Revisionssporet skal gøre det muligt at verificere betalingen af det offentlige bidrag til støttemodtageren.

g)

Revisionssporet indeholder for hver operation, alt efter hvad der er relevant, de tekniske specifikationer og finansieringsplanen, dokumenter vedrørende støttegodkendelsen, dokumenter vedrørende udbudsprocedurer, rapporter fra støttemodtageren og rapporter om udført kontrol og revision.

h)

Revisionssporet skal indeholde oplysninger om forvaltningsverificeringer og revisioner, der er udført på operationen.

i)

Med forbehold af artikel 19, stk. 3, og bilag I og II til forordning (EU) nr. 1304/2013 skal revisionssporet gøre det muligt at afstemme data i forbindelse med outputindikatorer for operationen med mål og indberettede data og resultater for programmet.

j)

For finansielle instrumenter skal revisionssporet omfatte de i denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra e), omhandlede bilag.

For de i litra c) og d) omhandlede omkostninger skal revisionssporet gøre det muligt at kontrollere, at den beregningsmetode, forvaltningsmyndigheden har anvendt, overholder artikel 67, stk. 5, og artikel 68, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1304/2013.

2.   Forvaltningsmyndigheden sørger for, at der foreligger en oversigt med navn og adresse på de organer, der opbevarer al den dokumentation, der kræves for at opnå et tilstrækkeligt revisionsspor, der opfylder alle mindstekravene i stk. 1.

Artikel 26

Anvendelsen af data indsamlet under revisioner foretaget af tjenestemænd ved Kommissionen eller bemyndigede kommissionsrepræsentanter

(Artikel 127, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til de data, Kommissionen har indsamlet under sine revisioner.

2.   Kommissionen anvender de data, der er indsamlet i løbet af revisionerne, udelukkende med henblik på opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til artikel 75 i forordning (EU) nr. 1303/2013. Den Europæiske Revisionsret og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig har adgang til de indsamlede data.

3.   De indsamlede data må ikke uden udtrykkelig tilladelse fra den medlemsstat, der har videregivet dataene, meddeles til andre personer i medlemsstaterne eller EU-institutionerne, end dem, hvis funktioner forudsætter, at de har adgang til dem i overensstemmelse med de gældende regler.

AFDELING III

Anvendelsesområdet for og indholdet af revisioner af operationer og regnskaber samt metodologien for udvælgelsen af stikprøven af operationer

Artikel 27

Revision af operationer

(Artikel 127, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Der foretages revision af operationer for hvert regnskabsår på et udsnit af operationer, der er udvalgt efter en metode, som er fastlagt eller godkendt af revisionsmyndigheden i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 28.

2.   Revision af operationer udføres på grundlag af den dokumentation, der udgøres af revisionssporet, og kontrollerer lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, herunder følgende aspekter:

a)

at operationen blev udvalgt i overensstemmelse med udvælgelseskriterierne for det operationelle program, ikke var fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført, før støttemodtageren indgav ansøgningen om støtte under det operationelle program, er blevet gennemført i overensstemmelse med beslutningen om godkendelse og opfyldte alle betingelser, der gælder på tidspunktet for revisionen vedrørende funktionalitet, anvendelse og mål, der skal nås

b)

at de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, svarer til regnskabsregistreringerne, og at den påkrævede dokumentation viser et tilstrækkeligt revisionsspor, jf. denne forordnings artikel 25

c)

med hensyn til udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og bestemt i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, litra b) og c), og artikel 109 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013, at output og resultater, der ligger til grund for betalingerne til støttemodtageren, er blevet leveret, at data om deltagere eller øvrig dokumentation vedrørende output og resultater stemmer overens med de oplysninger, der er indgivet til Kommissionen, og at den påkrævede supplerende dokumentation viser et tilstrækkeligt revisionsspor, jf. denne forordnings artikel 25.

Revisionen kontrollerer også, at det offentlige bidrag er udbetalt til støttemodtageren i overensstemmelse med artikel 132, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

3.   Revision af operationer omfatter, hvis det er relevant, kontrol på stedet af den fysiske gennemførelse af operationen.

4.   Revision af operationer kontrollerer nøjagtigheden og fuldstændigheden af de tilsvarende udgifter, der er registreret af attesteringsmyndigheden i dens regnskabssystem, og afstemningen af revisionssporet på alle niveauer.

5.   Hvis de konstaterede problemer ser ud til at være af systemisk art og derfor indebærer en risiko for andre operationer under det operationelle program, skal revisionsmyndigheden sikre, at der foretages yderligere undersøgelser, herunder eventuelt ekstra revisioner, for at bestemme problemernes omfang, og skal anbefale de nødvendige korrigerende tiltag.

6.   Kun udgifter, som er omfattet af en revision, der foretages i henhold til stk. 1, medregnes blandt de reviderede udgifter med henblik på indberetning til Kommissionen om årlig dækning. Med henblik herpå anvendes den model for kontrolrapporten, som er fastsat på grundlag af artikel 127, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 28

Metodologi for udvælgelsen af stikprøven af operationer

(Artikel 127, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Revisionsmyndigheden udarbejder metoden for udvælgelsen af stikprøven (»stikprøvemetoden«) i overensstemmelse med kravene i denne artikel under hensyntagen til de internationalt anerkendte revisionsstandarder, INTOSAI, IFAC eller IIA.

2.   Ud over forklaringerne i revisionsstrategien fører revisionsmyndigheden et register over den dokumentation og det professionelle skøn, der blev anvendt til at fastsætte stikprøvemetoderne, hvori planlægnings-, udvælgelses-, prøvnings- og evalueringsfaserne indgår, med henblik på at godtgøre, at den fastsatte metode er hensigtsmæssig.

3.   En stikprøve skal være repræsentativ for den population, som den er udvalgt fra, og gøre det muligt for revisionsmyndigheden at udarbejde en gyldig revisionserklæring i overensstemmelse med artikel 127, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013. Populationen skal omfatte udgifterne fra et operationelt program eller en gruppe af operationelle programmer, der er omfattet af et fælles forvaltnings- og kontrolsystem, der er medtaget i de betalingsanmodninger, der er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 131 i forordning (EU) nr. 1303/2013 for et givent regnskabsår. Stikprøven kan udvælges under eller efter regnskabsåret.

4.   Med henblik på anvendelsen af artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er en stikprøvemetode statistisk, hvis den sikrer:

i)

vilkårlig udvælgelse af stikprøveelementerne

ii)

anvendelse af sandsynlighedsteori til at evaluere stikprøveresultater, herunder måling og kontrol af stikprøverisikoen og af den planlagte og opnåede præcision.

5.   Stikprøvemetoden skal sikre vilkårlig udvælgelse af hver prøveenhed i populationen ved brug af vilkårlige tal, der genereres for hver populationsenhed for at kunne udvælge de enheder, der udgør stikprøven, eller gennem systematisk udvælgelse ved brug af et vilkårligt udgangspunkt og derefter anvende en systematisk regel til at udvælge de ekstra elementer.

6.   Stikprøveenheden bestemmes af revisionsmyndigheden ud fra et professionelt skøn. Stikprøveenheden kan være en operation eller et projekt under en operation eller en betalingsanmodning fra en støttemodtager. Oplysninger om typen af den fastsatte stikprøveenhed og om det professionelle skøn i forbindelse hermed medtages i kontrolrapporten.

7.   Hvis de samlede udgifter vedrørende en stikprøveenhed i regnskabsåret er et negativt beløb, udelukkes de fra den i stk. 3 omhandlede population og revideres særskilt. Revisionsmyndigheden kan også udtage en stikprøve fra denne særskilte population.

8.   Når betingelserne for den proportionale kontrol i henhold til artikel 148, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er opfyldt, kan revisionsmyndigheden udelukke de i denne artikel nævnte elementer fra den population, der skal udtages prøver af. Hvis den pågældende operation allerede er udvalgt i stikprøven, erstatter revisionsmyndigheden den ved hjælp af en egnet vilkårlig udvælgelse.

9.   Alle udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, i stikprøven vil blive underkastet revision.

Hvis de udvalgte stikprøveenheder omfatter en lang række underliggende betalingsanmodninger eller fakturaer, kan revisionsmyndigheden revidere dem gennem delprøver, hvorved de underliggende betalingsanmodninger eller fakturaer udvælges ved hjælp af de samme stikprøveparametre, der blev anvendt til at udvælge stikprøveenhederne i hovedstikprøven.

I sådanne tilfælde beregnes stikprøvestørrelserne inden for hver stikprøveenhed, der skal revideres, og må under ingen omstændigheder udgøres af færre end 30 underliggende betalingsanmodninger eller fakturaer for hver stikprøveenhed.

10.   Revisionsmyndigheden kan stratificere en population ved at inddele den i delpopulationer, der hver udgør en gruppe af stikprøveenheder, der har lignende karakteristika, navnlig for så vidt angår risiko eller den forventede fejlprocent, eller hvis populationen omfatter operationer, der består af finansielle bidrag fra et operationelt program til finansielle instrumenter eller andre genstande af høj værdi.

11.   Revisionsmyndigheden evaluerer systemets pålidelighed som høj, middelstor eller lav under hensyntagen til resultaterne af systemrevisioner for at fastlægge de tekniske parametre for prøveudtagning, således at det kombinerede niveau af den sikkerhed, der opnås gennem systemrevisioner og revisioner af operationer, er høj. For et system, hvis pålidelighed vurderes som høj, bør konfidensniveauet ved udvælgelsen af stikprøver ikke være under 60 %. For et system, hvis pålidelighed vurderes som lav, bør konfidensniveauet ved udvælgelsen af stikprøver ikke være under 90 %. Væsentlighedstærsklen er højst 2 % af de i stk. 3 omhandlede udgifter.

12.   Hvis der er opdaget uregelmæssigheder eller en risiko for uregelmæssigheder, afgør revisionsmyndigheden ud fra et professionelt skøn, om det er nødvendigt at revidere en supplerende stikprøve af yderligere operationer eller dele af operationer, der ikke blev revideret i den vilkårlige stikprøve, for at tage højde for de særlige risikofaktorer, der er afdækket.

13.   Revisionsmyndigheden analyserer resultaterne af revisionen af den supplerende stikprøve særskilt, drager konklusioner ud fra disse resultater og meddeler dem til Kommissionen i den årlige kontrolrapport. Uregelmæssigheder, der er konstateret i den supplerende stikprøve, medtages ikke i beregningen af den forventede vilkårlige fejlprocent for den vilkårlige stikprøve.

14.   På grundlag af resultaterne af revisionerne af operationer med henblik på den revisionsudtalelse og kontrolrapport, der er omhandlet i artikel 127, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, beregner revisionsmyndigheden den samlede fejlprocent, som er summen af de forventede vilkårlige fejl og, hvis det er relevant, systembetingede fejl og ukorrigerede unormale fejl, divideret med populationen.

Artikel 29

Revision af regnskaber

(Artikel 127, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Revision af regnskaber, jf. artikel 137, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, udføres af revisionsmyndigheden for hvert regnskabsår.

2.   Revisionen af regnskaberne skal give rimelig sikkerhed for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af de beløb, der er anmeldt i regnskaberne.

3.   Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 tager revisionsmyndigheden navnlig højde for resultaterne af de systemrevisioner, der er foretaget på attesteringsmyndigheden, og resultaterne af revisionerne af operationer.

4.   Systemrevisionen omfatter kontrol af pålideligheden af attesteringsmyndighedens regnskabssystem og, baseret på stikprøver, af nøjagtigheden af udgifter i form af tilbagetrukne beløb og inddrevne beløb opført i attesteringsmyndighedens regnskabssystem.

5.   Med henblik på revisionserklæringen kontrollerer revisionsmyndigheden for at konstatere, at regnskaberne giver et retvisende billede, at alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 137 i forordning (EU) nr. 1303/2013, er korrekt medtaget i regnskaberne og svarer til de supplerende regnskabsdokumenter, som alle relevante myndigheder eller organer og støttemodtagere fører. På grundlag af de regnskaber, som revisionsmyndigheden modtager fra attesteringsmyndigheden, kontrollerer den særligt, at:

a)

det samlede beløb af støtteberettigede udgifter, der er anmeldt i overensstemmelse med artikel 137, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, stemmer overens med de udgifter og det tilsvarende offentlige bidrag, der er medtaget i betalingsanmodninger, der er indgivet til Kommissionen for de relevante regnskabsår, og, hvis der er forskelle, at der er givet tilstrækkelige forklaringer i regnskaberne for de afstemte beløb

b)

de beløb, der er trukket tilbage og inddrevet i regnskabsåret, de beløb, der skal inddrives ved regnskabsårets udgang, de inddrivelser, der er foretaget i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og de uinddrivelige beløb, der fremgår af regnskaberne, svarer til de beløb, der er opført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer og er baseret på beslutninger, som den ansvarlige forvaltningsmyndighed eller attesteringsmyndighed har truffet

c)

udgifter er udeladt fra regnskaberne i overensstemmelse med artikel 137, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, hvis det er relevant, og at alle de påkrævede korrektioner er afspejlet i regnskabet for det pågældende regnskabsår

d)

programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter og statsstøtteforskud, der er udbetalt til modtagere, underbygges af oplysningerne hos forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden.

De i litra b, c) og d) omhandlede kontroller kan foretages som stikprøvekontrol.

AFDELING IV

Kommissionens finansielle korrektioner i forbindelse med systemmangler

Artikel 30

Kriterier for fastlæggelse af alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemernes funktionsmåde

(Artikel 144, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kommissionen baserer sin vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemernes effektive funktionsmåde på resultaterne af alle tilgængelige systemrevisioner, herunder kontrolprøver, og revisioner af operationer.

Vurderingen omfatter programmets interne kontrolforhold, forvaltningsmyndighedens og attesteringsmyndighedens forvaltnings- og kontrolaktiviteter, forvaltningsmyndighedens og attesteringsmyndighedens overvågning og revisionsmyndighedens kontrolaktiviteter, og den baseres på verificering af overholdelsen af de centrale krav, der er anført i tabel 1 i bilag IV.

Opfyldelsen af disse krav vurderes på grundlag af de kategorier, der er anført i tabel 2 i bilag IV.

2.   De vigtigste typer alvorlige mangler ved effektiviteten af forvaltnings- og kontrolsystemets funktionsmåde er tilfælde, hvor et af de centrale krav, der er nævnt i punkt 2, 4, 5, 13, 15, 16 og 18 i tabel 1 i bilag IV, eller to eller flere af de andre centrale krav i tabel 1 i bilag IV vurderes som tilhørende kategori 3 eller 4 som angivet i tabel 2 i bilag IV.

Artikel 31

Kriterier for anvendelse af faste takster eller ekstrapolerede finansielle korrektioner og kriterier for fastlæggelse af niveauet af den finansielle korrektion

(Artikel 144, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Finansielle korrektioner anvendes på et helt eller en del af et operationelt program, hvis Kommissionen identificerer en eller flere alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemets funktionsmåde.

Uanset første afsnit anvendes der ekstrapolerede finansielle korrektioner på et helt eller en del af et operationelt program, hvis Kommissionen identificerer systembetingede uregelmæssigheder i en repræsentativ stikprøve af operationer, hvilket giver mulighed for en mere præcis kvantificering af risikoen for EU's budget. I sådanne tilfælde ekstrapoleres resultaterne af undersøgelsen af den repræsentative prøve til resten af den population, hvorfra stikprøven blev udtaget, med henblik på fastlæggelse af den finansielle korrektion.

2.   Niveauet af den faste korrektion fastsættes under hensyntagen til følgende elementer:

a)

den relative betydning af den eller de alvorlige mangler, der er konstateret i forbindelse med forvaltnings- og kontrolsystemet som helhed

b)

hyppigheden og omfanget af den eller de alvorlige mangler

c)

tabsrisikoen for EU's budget.

3.   Under hensyntagen til disse elementer fastsættes den finansielle korrektion som følger:

a)

Hvis den eller de alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet er så grundlæggende, hyppige eller udbredte, at de udgør en fuldstændig fejlfunktion i systemet, der drager lovligheden og den formelle rigtighed af alle pågældende udgifter i tvivl, anvendes en fast takst på 100 %.

b)

Hvis den eller de alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet er så hyppige eller udbredte, at de udgør en yderst alvorlig fejlfunktion i systemet, der drager lovligheden og den formelle rigtighed af en meget stor del af de pågældende udgifter i tvivl, anvendes en fast takst på 25 %.

c)

Hvis den eller de alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet skyldes, at systemet ikke er velfungerende eller fungerer så dårligt eller så sjældent, at lovligheden og den formelle rigtighed af en stor del af de pågældende udgifter drages i tvivl, anvendes en fast takst på 10 %.

d)

Hvis den eller de alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet skyldes, at systemet ikke fungerer konsekvent, så lovligheden og den formelle rigtighed af en væsentlig del af de pågældende udgifter drages i tvivl, anvendes en fast takst på 5 %.

4.   Hvis anvendelsen af en i overensstemmelse med stk. 3 fastsat fast takst ville være uforholdsmæssig, nedsættes korrektionssatsen.

5.   Hvis den eller de samme alvorlige mangler, der skyldes, at de ansvarlige myndigheder ikke har truffet passende korrigerende foranstaltninger efter anvendelsen af en finansiel korrektion i et regnskabsår, konstateres i et efterfølgende regnskabsår, kan korrektionssatsen, som følge af den eller de vedvarende alvorlige mangler, øges til et niveau, der ikke overstiger den nærmeste højere kategori.

Artikel 32

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 24 anvendes fra den 1. december 2014, for så vidt angår oplysninger om registrerede og lagrede data, der er omhandlet i bilag III, med undtagelse af datafelt 23-40, 71-78 og 91-105. Med hensyn til disse felter i bilag III anvendes artikel 24 fra den 1. juli 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 65).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser for målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG I

Referenceperioder som omhandlet i artikel 15, stk. 2

Sektor

Referenceperiode (år)

Jernbaner

30

Vandforsyning/-rensning

30

Veje

25-30

Affaldshåndtering

25-30

Havne og lufthavne

25

Bytransport

25-30

Energi

15-25

Forskning og innovation

15-25

Bredbånd

15-20

Erhvervsinfrastruktur

10-15

Andre sektorer

10-15


BILAG II

Kriterier for kvalitetskontrol af store projekter omhandlet i artikel 23

1.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (1)

At der findes bevis for, at den tekniske, juridiske, finansielle og administrative kapacitet er tilstrækkelig til at forvalte projektet i gennemførelses- og driftsfaserne.

2.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

At der findes bevis for, at projektet er støtteberettiget på grundlag af de relaterede krav, der er knyttet til sted eller projektområde.

3.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013

3.1.   At de samlede udgifter og samlede støtteberettigede udgifter er beregnet korrekt under hensyntagen til kravene i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013, at de er tilstrækkeligt detaljerede, og at begrundelsen for beregningen af udgifter er hensigtsmæssig, både hvad angår de samlede omkostninger for at opnå de forventede mål og hvad angår enhedsomkostninger, hvis relevant.

3.2.   At der findes bevis for, at projektet er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) eller Samhørighedsfonden, alt efter hvad der er relevant, og at der kun er planlagt støtte for de elementer, der overholder bestemmelserne om støtteberettigelse i forordning (EU) nr. 1303/2013, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 (3) og de af medlemsstaten fastsatte bestemmelser om støtteberettigelse.

3.3.   At der findes bevis for, at den offentlige støtte til projektet ikke udgør statsstøtte, eller i tilfælde af statsstøtte, at den er blevet korrekt medtaget i beregningen af det samlede offentlige bidrag til projektet.

4.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013

4.1.   At behovsanalysen (eller forretningsplanen i tilfælde af produktive investeringer), er pålidelig, bygger på realistiske overslag og er i overensstemmelse med de væsentligste demografiske tendenser og udviklingen i den pågældende sektor, så behovet for projektet og projektfaciliteternes samlede kapacitet er begrundet.

4.2.   At analysen af alternativer er tilstrækkelig til at understøtte medlemsstatens konklusion, om at de væsentligste alternativer er blevet analyseret, og at den bedste mulighed blev valgt til gennemførelsen, herunder begrundelsen for den valgte mulighed.

4.3.   At den teknologi, der foreslås til projektet, og den endelige modtagers kapacitet til at sikre bæredygtigheden, er tilstrækkelig, eller, hvis den endelige modtagers kapacitet er utilstrækkelig, at der er tilstrækkelige foranstaltninger til få kapaciteten op på det nødvendige niveau.

4.4.   At konklusionen om, at projektet er muligt og kan gennemføres i den periode, der er planlagt for projektet, eller senest ved udløbet af støtteberettigelsesperioden, jf. artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er pålidelig.

5.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013

5.1.   At cost-benefit-analysen er gennemført i overensstemmelse med den foreskrevne metode, der er omhandlet i artikel 101 i forordning (EU) nr. 1303/2013, den metode til beregning af nettoindtægterne, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 61 og i denne forordnings artikel 15-19.

5.2.   At konklusionen om, at projektet er økonomisk og finansielt levedygtigt og har positive socioøkonomiske virkninger, der begrunder niveauet af støtte i det omfang, der er påtænkt under EFRU eller Samhørighedsfonden, er pålidelig.

6.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra f), i forordning (EU) nr. 1303/2013

6.1.   At der findes bevis for, at projektet bidrager til målene for miljø- og klimaændringspolitikkerne, især mål forbundet med Europa 2020-strategien, og dokumentation for hensyntagen til de risici, der er forbundet med klimaændringer, behov for tilpasning og modvirkning, modstandsdygtighed over for katastrofer og dokumentation for, at der er gennemført eller planlagt passende foranstaltninger for at sikre projektets modstandsdygtighed over for klimaudsving.

6.2.   At der findes bevis for, at forureneren betaler-princippet og princippet om forebyggende indsats er blevet anvendt korrekt.

6.3.   At projektet overholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU (4) for projekter, der er opført i bilag I til nævnte direktiv, og for projekter, der er opført i bilag II til nævnte direktiv, for hvilke de kompetente myndigheder ved den i artikel 4 fastsatte vurdering, har konkluderet, at en VVM-procedure er nødvendig, som for projekter, der er opført i bilag I til direktiv 2011/92/EU, dvs.:

a)

at VVM-redegørelsens ikke-tekniske resumé er i overensstemmelse med artikel 5 og bilag IV til direktiv 2011/92/EU og har været genstand for offentlige høringer

b)

at høringer af miljømyndigheder, offentligheden, og hvis relevant, andre medlemsstater, er udført i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i direktiv 2011/92/EU

c)

at den kompetente myndigheds afgørelse er truffet i henhold til artikel 8 og 9 i direktiv 2011/92/EU

d)

i de tilfælde, hvor VVM-proceduren er afsluttet med en juridisk bindende afgørelse, indtil tilladelsen udstedes i overensstemmelse med artikel 8 og 9 i direktiv 2011/92/EU, at der foreligger et skriftligt tilsagn fra medlemsstaterne om rettidige foranstaltninger til at sikre, at tilladelsen udstedes før påbegyndelsen af anlægsarbejderne.

6.4.   At projektet overholder direktiv 2011/92/EU for projekter, der er opført i bilag II til nævnte direktiv, for hvilke de kompetente myndigheder ved vurderingen i henhold til artikel 4 konkluderede, at en VVM-procedure ikke var nødvendig:

a)

at de kompetente myndigheders afgørelse af vurderingen er udstedt og gjort tilgængelig for offentligheden

b)

hvis afgørelsen af vurderingen ikke henviser til kriterierne i bilag III til direktiv 2011/92/EU, at de relevante oplysninger i henhold til artikel 4 og direktivets bilag III er oplyst.

6.5.   At der findes bevis for, at direktiv 2011/92/EU ikke finder anvendelse, hvis relevant.

6.6.   Hvis projektet er resultatet af en anden plan eller et andet program (med forbehold af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF (5)) end det operationelle program, at der findes bevis for, at projektet stemmer overens med planen eller programmet.

6.7.   I tilfælde af manglende opfyldelse af de almindelige forhåndsbetingelser vedrørende miljølovgivningen og de eventuelt relevante tematiske forhåndsbetingelser for affalds- og vandsektorerne og transportsektoren (SMV-krav), som fastsat i artikel 19 og bilag XI i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal forbindelsen til den vedtagne handlingsplan påvises.

6.8.   At projektet overholder Rådets direktiv 92/43/EØF (6), dvs.:

a)

hvis det drejer sig om et projekt, der kan få væsentlige virkninger for et Natura 2000-område (i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3), at den relevante vurdering er gennemført og afsluttet, inden der blev udstedt tilladelse til projektet

b)

hvis det drejer sig om et projekt med betydelige negative virkninger for et Natura 2000-område, at der findes bevis for, at kravene i artikel 6, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF, herunder anmeldelse til eller udtalelse fra Kommissionen, er opfyldt.

6.9.   At oplysningerne om andre miljøintegrationsforanstaltninger f.eks. miljørevision, miljøstyring, specifik miljøovervågning, er relevante og viser, at foranstaltningerne er hensigtsmæssige med hensyn til de konstaterede behov.

6.10.   At overslaget over omkostningerne for de foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe negative miljøvirkninger, er rimelige.

6.11.   At projektet overholder relevante sektorspecifikke miljødirektiver, hvis relevant, især:

a)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (7) for projekter, der påvirker vandområder (hvis relevant, kontrol af vurderingen for projekter, der er omfattet af undtagelser i henhold til artikel 4, stk. 7, i nævnte direktiv)

b)

Rådets direktiv 91/271/EØF (8) for projekter i byspildevandssektoren

c)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/98/EF (9) og relevante gældende direktiver såsom Rådets direktiv 1999/31/EF (10) for projekter vedrørende fast affald

d)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (11) for projekter, der kræver udstedelse af en godkendelse i henhold til nævnte direktiv.

7.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra g), i forordning (EU) nr. 1303/2013

7.1.   At projektets mål hænger sammen med og passer til de specifikke mål, der er defineret under de relevante prioritetsakser i de pågældende operationelle programmer.

7.2.   At projektets forventede bidrag til resultat- og outputindikatorerne for prioritetsaksen er tilstrækkeligt.

7.3.   At projektets forventede bidrag til den socioøkonomiske udvikling er tilstrækkeligt.

7.4.   At der findes bevis for, at en støttemodtager har truffet passende foranstaltninger for at sikre, at infrastrukturen udnyttes optimalt i den operationelle fase.

8.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra h), i forordning (EU) nr. 1303/2013

8.1.   At de samlede planlagte finansielle midler og den planlagte støtte fra fondene er begrundede og korrekt præsenterede i finansieringsplanen.

8.2.   At projektets finansieringsplan er tilstrækkelig og viser, at projektet er finansielt holdbart med hensyn til de årlige finansielle behov til gennemførelsen af projektet.

8.3.   At de fysiske og finansielle indikatorer for overvågning af fremskridt under hensyntagen til de identificerede risici er passende og verificerbare.

9.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra i), i forordning (EU) nr. 1303/2013

9.1.   At den foreslåede tidsplan for gennemførelsen af det store projekt er rimelig og gennemførlig under hensyntagen til de identificerede risici.

9.2.   Hvis gennemførelsen af projektet overskrider programmeringsperioden, at de identificerede faser er passende, og at organiseringen er optimal ud fra et effektivitetssynspunkt.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser for målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

(6)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(8)  Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(10)  Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).


BILAG III

Liste over data, der skal registreres og lagres i elektronisk form i overvågningssystemet (jf. artikel 24)

Der kræves data om operationer, som støttes under ESF, EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF, medmindre andet er angivet i den anden kolonne.

Datafelter

Fonde, for hvilke der ikke kræves data

Data om støttemodtageren (1)  (2)

1.

Navn eller entydig identifikator på hver modtager

 

2.

Oplysninger om, hvorvidt støttemodtageren er et offentligretligt eller privatretligt organ

 

3.

Oplysninger om, hvorvidt moms på udgifter, der afholdes af støttemodtageren, ikke tilbagebetales ifølge den nationale momslovgivning

 

4.

Støttemodtagerens kontaktoplysninger

 

Data om operationen

5.

Navn eller entydig identifikator på operationen

 

6.

Kort beskrivelse af operationen

 

7.

Dato for indgivelse af ansøgningen for operationen

 

8.

Startdato ifølge dokumentet med støttebetingelserne

 

9.

Slutdato ifølge dokumentet med støttebetingelserne

 

10.

Dato, hvor operationen faktisk blev fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført

 

11.

Det organ, der har udstedt dokumentet med støttebetingelserne

 

12.

Dato for dokumentet med støttebetingelserne

 

13.

Oplysninger om, hvorvidt en operation er et stort projekt, og CCI

Ikke relevant for ESF og EHFF

14.

Oplysninger om, hvorvidt en operation er en fælles handlingsplan, og CCI

Ikke relevant for EHFF

15.

Oplysninger om, hvorvidt operationen omfatter finansiering under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI)

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF

16.

Oplysninger om, hvorvidt den offentlige støtte til operationen udgør statsstøtte

 

17.

Oplysninger om, hvorvidt operationen gennemføres under en OPP-struktur

Ikke relevant for EHFF

18.

Operationens valuta

 

19.

CCI for det eller de programmer, under hvilke(t) operationen støttes

 

20.

Prioritet(er) for det eller de programmer, under hvilke(t) operationen støttes

 

21.

Fond(e), hvorfra operation støttes

 

22.

Den pågældende regionskategori

Ikke relevant for Samhørighedsfonden og EHFF

Data om interventionskategorier

23.

Kode(r) for interventionsområde

Ikke relevant for EHFF

24.

Kode(r) for finansieringsform

Ikke relevant for EHFF

25.

Kode(r) for områdetype

Ikke relevant for EHFF

26.

Kode(r) for territoriale gennemførelsessystemer

Ikke relevant for EHFF

27.

Kode(r) for tematisk mål

Ikke relevant for ESF og EHFF

28.

Kode(r) for ESF's sekundære tema

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF

29.

Kode(r) for økonomisk aktivitet

Ikke relevant for EHFF

30.

Kode(r) for sted

Ikke relevant for EHFF

Data om indikatorer

31.

Navn og entydig identifikator for hver af de fælles og programspecifikke outputindikatorer, der er relevante for operationen, eller, hvis det kræves i henhold til de fondsspecifikke regler, navn og entydig identifikator for hver fælles outputindikator opdelt efter deltagernes køn

 

32.

Måleenhed for hver outputindikator

 

33.

Målværdi for outputindikatoren, opdelt efter køn, hvis relevant

 

34.

Opnået niveau for hver outputindikator for hvert kalenderår, opdelt efter køn, hvis relevant

 

35.

Navn og entydig identifikator for hver af de fælles og programspecifikke resultatindikatorer (3), der er relevante for operationen, eller hvis det kræves i henhold til de fondsspecifikke regler, navn og entydig identifikator for hver fælles resultatindikator, opdelt efter køn, hvis relevant

 

36.

Måleenhed for hver resultatindikator

 

37.

Referenceværdi for hver oplyst resultatindikator

Ikke relevant for ESF

38.

Målværdi for den oplyste resultatindikator, opdelt efter køn, hvis relevant

Ikke relevant for EFRU og Samhørighedsfonden

39.

Måleenhed for hver målværdi og referenceværdi

 

40.

Opnået niveau for hver resultatindikator for hvert kalenderår, opdelt efter køn, hvis relevant

Ikke relevant for EFRU og Samhørighedsfonden

Finansielle data om hver operation (i den valuta, der anvendes for operationen)

41.

Operationens samlede støtteberettigede omkostninger, som er godkendt i dokumentet med støttebetingelserne

 

42.

De samlede støtteberettigede omkostninger, der udgør offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013

 

43.

Offentlig støtte som angivet i dokumentet med støttebetingelserne

 

Data om betalingsanmodninger fra støttemodtageren (i den valuta, der anvendes for operationen)

44.

Dato for modtagelse af hver betalingsanmodning fra støttemodtageren

 

45.

Dato for hver betaling til støttemodtageren på grundlag af en betalingsanmodning

 

46.

De støtteberettigede udgifter i den betalingsanmodning, der danner grundlag for hver betaling til støttemodtageren

 

47.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der danner grundlag for hver betaling

 

48.

Beløb for hver betaling til støttemodtageren på grundlag af en betalingsanmodning

 

49.

Nettoindtægter, som er genereret af operationen i løbet af gennemførelsen, og som ikke er taget i betragtning i dokumentet med støttebetingelserne, fratrukket fra de støtteberettigede udgifter

 

50.

Startdato for verificering på stedet af operationen, foretaget i henhold til artikel 125, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

 

51.

Dato for revision på stedet af operationen i henhold til artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 28 i nærværende forordning

 

52.

Det ansvarlige organ for revision eller kontrol

 

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på faktiske omkostninger (i den valuta, der anvendes for operationen)

53.

Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen på grundlag af de faktisk afholdte omkostninger, sammen med bidrag i naturalydelser og afskrivninger, hvis relevant

 

54.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, fastsat på grundlag af de omkostninger, der faktisk tilbagebetales og udbetales, sammen med bidrag i naturalydelser og afskrivninger, hvis relevant

 

55.

Kontrakttype, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF (4) eller direktiv 2004/18/EF (5) (bygge- og anlægsarbejder/levering af varer/levering af tjenesteydelser) eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU (6)

 

56.

Kontraktens beløb, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2014/23/EU

 

57.

Støtteberettigede udgifter, der er afholdt på grundlag af en kontrakt, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2014/23/EU

 

58.

Den anvendte udbudsprocedure, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2014/23/EU

 

59.

Entreprenørens navn eller entydige identifikator, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2014/23/EU

 

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på standardsatser for enhedsomkostninger (beløb i den valuta, der anvendes for operationen)

60.

Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger

 

61.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, fastsat på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger

 

62.

Definitionen af den enhed, der skal anvendes til standardskalaen for enhedsomkostninger

 

63.

Antal leverede enheder som anført i betalingsanmodningen for hver post

 

64.

Enhedsomkostninger pr. enhed for hver post

 

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på betalinger i faste beløb (beløb i den valuta, der anvendes for operationen)

65.

Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af faste beløb

 

66.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af faste beløb

 

67.

For hvert fast beløb, de produkter (output eller resultater), der er aftalt i dokumentet med støttebetingelserne, og som udgør grundlaget for udbetaling af faste beløb

 

68.

For hvert fast beløb, det beløb, der er aftalt i dokumentet med støttebetingelserne

 

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på faste takster (i den valuta, der anvendes for operationen)

69.

Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af en fast takst

 

70.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af en fast takst

 

Data om inddrivelser fra støttemodtageren

71.

Dato for hver beslutning om inddrivelse

 

72.

Beløb af offentlig støtte, der berøres af hver beslutning om inddrivelse

 

73.

Samlede støtteberettigede udgifter, der er berørt af hver beslutning om inddrivelse

 

74.

Dato for modtagelse af hvert beløb, støttemodtageren betaler tilbage efter beslutningen om inddrivelse

 

75.

Offentlig støtte, støttemodtageren har betalt tilbage efter en beslutning om inddrivelse (uden renter eller bøder)

 

76.

Samlede støtteberettigede udgifter, der svarer til den offentlige støtte, støttemodtageren har betalt tilbage

 

77.

Offentlig støtte, der ikke kan inddrives efter en beslutning om inddrivelse

 

78.

Samlede støtteberettigede udgifter, der svarer til uinddrivelig offentlig støtte

 

Data om betalingsanmodninger til Kommissionen (i EUR)

79.

Dato for indgivelse af hver betalingsanmodning med støtteberettigede udgifter fra operationen

 

80.

De samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtageren og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationen, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

81.

Operationens samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der indgår i hver betalingsanmodning

 

82.

Hvis operationen er et finansielt instrument, de samlede programbidrag, der er betalt til de finansielle instrumenter, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

83.

Hvis operationen er et finansielt instrument, de samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de samlede programbidrag, der er betalt til finansielle instrumenter, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

84.

Hvis foranstaltningen er et finansielt instrument, de samlede programbidrag, der faktisk er betalt som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

85.

Hvis foranstaltningen er et finansielt instrument, de samlede offentlige udgifter, der svarer til de samlede programbidrag, der faktisk er betalt som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

86.

I tilfælde af statsstøtte, hvor artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, det beløb, der er udbetalt til støttemodtageren under operationen som et forskud, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

87.

I tilfælde af statsstøtte, hvor artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, det forskudsbeløb, der indgår i en betalingsanmodning, og som dækkes af udgifter afholdt af støttemodtageren inden for tre år efter udbetalingen af forskuddet

 

88.

I tilfælde af statsstøtte, hvor artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, det beløb, der er udbetalt til støttemodtageren under operationen som et forskud, der indgår i en betalingsanmodning, der ikke er blevet dækket af udgifter afholdt af støttemodtageren, og for hvilket treårsperioden endnu ikke er udløbet

 

89.

De støtteberettigede udgifter, der indgår i hver betalingsanmodning på grundlag af artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden, EHFF

90.

De offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der indgår i hver betalingsanmodning på grundlag af artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden, EHFF

Data om regnskaber, der er forelagt for Kommissionen i henhold til artikel 138 forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR)

91.

Dato for indgivelsen af hvert sæt regnskaber med udgifter under operationen

 

92.

Dato for forelæggelsen af regnskaberne, hvor operationens endelige udgifter indgår efter operationens afslutning (hvis de samlede støtteberettigede udgifter er på 1 000 000 EUR eller derover (artikel 140 i forordning (EU) nr. 1303/2013))

 

93.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der er bogført i attesteringsmyndighedens regnskabssystem, og som indgår i regnskaberne

 

94.

De samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der er afholdt under gennemførelsen af operationen, som indgår i regnskaberne, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der er bogført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer

 

95.

De samlede betalinger til støttemodtageren i henhold til artikel 132, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, som indgår i regnskaberne, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der er bogført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer

 

96.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der er trukket tilbage i løbet af regnskabsåret, og som indgår i regnskabet

 

97.

De samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, som indgår i regnskabet, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der er trukket tilbage i løbet af regnskabsåret

 

98.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der er inddrevet i løbet af regnskabsåret, og som indgår i regnskabet

 

99.

De samlede støtteberettigede udgifter, der svarer til operationens samlede støtteberettigede udgifter, som indgår i regnskabet, og som er inddrevet i løbet af regnskabsåret

 

100.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der skal inddrives ved regnskabsårets udgang, og som indgår i regnskabet

 

101.

Operationens samlede offentlige udgifter, som indgår i regnskabet, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der skal inddrives ved regnskabsårets udgang

 

102.

For den operation, der indgår i hvert sæt regnskaber, de samlede støtteberettigede udgifter, der er inddrevet i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 i løbet af regnskabsåret

 

103.

For den operation, der indgår i hvert sæt regnskaber, de offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de samlede støtteberettigede udgifter i inddrivelser, der er foretaget i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 i løbet af regnskabsåret

 

104.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, som indgår i regnskabet, og som ikke kan inddrives ved regnskabsårets udgang

 

105.

Operationens samlede offentlige udgifter, som indgår i regnskabet, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der ikke kan inddrives ved regnskabsårets udgang

 

Data om særlige typer udgifter underlagt lofter

106.

Afholdte EFRU-udgifter, der medfinansieres af ESF i henhold til artikel 98, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF

107.

Afholdte ESF-udgifter, der medfinansieres af EFRU i henhold til artikel 98, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013

Ikke relevant for ESF, Samhørighedsfonden og EHFF

108.

Afholdte udgifter uden for programområdet, men inden for Unionen, i henhold til artikel 70, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1304/2013

 

109.

Afholdte udgifter uden for Unionen i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1304/2013

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF

110.

Afholdte udgifter uden for Unionens del af programområdet i henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1299/2013

Ikke relevant for ESF, Samhørighedsfonden og EHFF

111.

Afholdte udgifter for køb af jord i henhold til artikel 69, stk. 3, litra b) i forordning (EU) nr. 1303/2013

 

112.

Naturalydelser til operationen i henhold til artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

 

113.

Afholdte udgifter i tredjelande, der er omfattet af instrumentet til førtiltrædelsesbistand eller af det europæiske naboskabsinstrument for ETS-operationer

Ikke relevant for ESF, Samhørighedsfonden og EHFF


(1)  Med hensyn til ETS omfatter støttemodtagere den ledende støttemodtager og andre støttemodtagere.

(2)  Hvor det er relevant, omfatter støttemodtagere andre organer, der under operationen afholder udgifter, der behandles som udgifter, der afholdes af støttemodtageren.

(3)  For ESF omfatter de fælles resultatindikatorer de indikatorer, der er fastsat i bilag I og II til forordning (EU) nr. 1304/2013.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (»forsyningsvirksomhedsdirektivet«) (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).


BILAG IV

Centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemerne og klassificering af disse systemer efter, hvor effektivt de fungerer, som omhandlet i artikel 30

Tabel 1

Centrale krav

Centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemet

Berørte organer/myndigheder

Anvendelsesområde

1

Tilstrækkelig adskillelse af funktioner samt passende systemer til rapportering og overvågning i tilfælde, hvor den ansvarlige myndighed uddelegerer udførelse af opgaver til et andet organ.

Forvaltningsmyndighed

Interne kontrolforhold

2

Relevant udvælgelse af operationer.

Forvaltningsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter

3

Tilstrækkelige oplysninger til støttemodtagerne om de betingelser, der gælder for de udvalgte operationer.

Forvaltningsmyndighed

4

Tilstrækkelige forvaltningskontroller.

Forvaltningsmyndighed

5

Effektivt system til at opbevare alle dokumenter om udgifter og revisioner for at sikre et tilstrækkeligt revisionsspor.

Forvaltningsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter/overvågning

6

Pålideligt system til indsamling, registrering og lagring af data med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder forbindelse til støttemodtagernes systemer til elektronisk dataudveksling.

Forvaltningsmyndighed

7

Effektiv gennemførelse af forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig.

Forvaltningsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter

8

Hensigtsmæssige procedurer for udarbejdelsen af forvaltningserklæringen og den årlige sammenfatning af de endelige revisionsrapporter og af udførte kontroller.

Forvaltningsmyndighed

9

Tilstrækkelig adskillelse af funktioner samt passende systemer til rapportering og overvågning i tilfælde, hvor den ansvarlige myndighed uddelegerer udførelse af opgaver til et andet organ.

Attesteringsmyndighed

Interne kontrolforhold

10

Passende procedurer for udarbejdelsen og indgivelsen af betalingsanmodninger.

Attesteringsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter/overvågning

11

Passende elektroniske registre over de anmeldte udgifter og de tilsvarende offentlige bidrag.

Attesteringsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter

12

Passende og fuldstændige regnskaber over inddrivelige beløb, inddrevne beløb og tilbagetrukne beløb

Attesteringsmyndighed

13

Passende procedurer for udarbejdelsen og attesteringen af de årlige regnskabers fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed.

Attesteringsmyndighed

14

Tilstrækkelig adskillelse af funktioner samt passende systemer til sikring af, at ethvert organ, der foretager revision i overensstemmelse med programmets revisionsstrategi, besidder den nødvendige funktionelle uafhængighed og tager hensyn til internationalt anerkendte revisionsstandarder.

Revisionsmyndighed

Interne kontrolforhold

15

Tilstrækkelige systemrevisioner.

Revisionsmyndighed

Kontrolaktiviteter

16

Tilstrækkelige revisioner af aktiviteter.

Revisionsmyndighed

17

Tilstrækkelige revisioner af regnskaber.

Revisionsmyndighed

18

Passende procedurer for tilvejebringelsen af en pålidelig revisionserklæring og for udarbejdelsen af den årlige kontrolrapport.

Revisionsmyndighed


Tabel 2

Klassificering af centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemerne med hensyn til deres funktion

Kategori 1

Fungerer godt. Ingen eller kun mindre forbedringer kræves.

Kategori 2

Fungerer. Nogle forbedringer kræves.

Kategori 3

Fungerer delvis. Omfattende forbedringer kræves.

Kategori 4

Fungerer i al væsentlighed ikke.


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/45


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 481/2014

af 4. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (1), særlig artikel 18, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1299/2013 er det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer for så vidt angår personaleomkostninger, kontor- og administrationsudgifter, rejse- og opholdsudgifter, udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser samt udgifter til udstyr (i det følgende benævnt »udgiftskategorier«).

(2)

For at give mulighed for fleksibilitet i anvendelsen af støtteberettigelsesbestemmelserne på samarbejdsprogrammer bør medlemsstater, der deltager i et bestemt samarbejdsprogram, have mulighed for at beslutte, at en bestemt udgiftskategori ikke gælder for et bestemt samarbejdsprograms specifikke prioritetsakse.

(3)

Det bør præciseres, hvordan de specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer, der er fastsat i denne forordning, indgår i den generelle retlige ramme for regler om støtteberettigelse, der gælder for alle ESI-fondene som fastsat i artikel 65-71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (2).

(4)

For hver udgiftskategori bør der fastsættes en liste over forskellige udgiftselementer.

(5)

Det bør præciseres, at gaver som hovedregel er ikke støtteberettigede. Dog bør uddeling af mindre artikler vedrørende PR, kommunikation, reklame eller oplysninger være støtteberettiget.

(6)

De forskellige elementer i personaleomkostningerne bør fastsættes sammen med regler om beregning, bogføring og godtgørelse af personaleomkostninger i almindelighed og af deltidsarbejde og tjenesteydelseskontrakter på timebasis i særdeleshed

(7)

De forskellige elementer i kontor- og administrationsudgifter bør angives sammen med regler om beregning, bogføring og godtgørelse af sådanne udgiftsposter enten som direkte eller indirekte omkostninger, især når de kombineres med faste takster i henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013.

(8)

De forskellige elementer i rejse- og opholdsudgifter bør angives sammen med regler om beregning, bogføring og godtgørelse, uanset om udgifterne betales af støttemodtageren eller direkte af dennes personale. Betingelserne for bogføring af rejse- og opholdsudgifter, hvis de afholdes uden for Unionens del af programområdet, jf. artikel 20 i forordning (EU) nr. 1299/2013, bør også præciseres.

(9)

De forskellige elementer i udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser bør angives.

(10)

De forskellige elementer i udgifter til udstyr bør angives sammen med regler om støtteberettigelse vedrørende brugt udstyr.

(11)

For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Uden at de støtteberettigelsesbestemmelser, der er fastsat i eller på grundlag af artikel 65-71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 derved tilsidesættes, fastsættes ved denne forordning specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer med hensyn til følgende udgiftskategorier:

a)

personaleomkostninger

b)

kontor- og administrationsudgifter

c)

rejse- og opholdsudgifter

d)

udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser

e)

udgifter til udstyr.

2.   De deltagende medlemsstater i overvågningsudvalget for et samarbejdsprogram kan aftale, at udgifter henhørende under en eller flere af kategorierne i stk. 1 ikke er støtteberettigede under en eller flere prioritetsakser.

Artikel 2

Generelle bestemmelser

1.   Alle udgifter, der er støtteberettigede i overensstemmelse med denne forordning, og som betales af eller på vegne af modtageren, vedrører omkostningerne ved at iværksætte eller iværksætte og gennemføre en operation eller en del af en operation.

2.   Følgende udgifter er ikke støtteberettigede:

a)

bøder, morarenter og udgifter til retstvister og retssager

b)

udgifter til gaver, undtagen dem, der ikke overstiger 50 EUR pr. gave, hvis de vedrører PR, kommunikation, reklame eller oplysninger.

c)

omkostninger i forbindelse med udsving i valutakurser.

Artikel 3

Personaleomkostninger

1.   Udgifter til personaleomkostninger udgøres af bruttopersonaleudgifter for personale, der er ansat af støttemodtageren på en af følgende måder:

a)

på fuld tid

b)

på deltid med en fast procentdel af arbejdstimer om måneden

c)

på deltid med et varierende antal arbejdstimer om måneden

d)

på timebasis.

2.   Udgifter til personaleomkostninger er begrænset til følgende:

a)

lønudbetalinger i forbindelse med aktiviteter, som enheden ikke ville gennemføre, hvis den pågældende operation ikke blev foretaget, og som er fastsat i en ansættelses- eller arbejdskontrakt, en beslutning om udnævnelse (begge i det følgende benævnt »ansættelsesdokument«) eller ved lov, og som vedrører ansvarsområderne i den pågældende ansattes stillingsbeskrivelse

b)

alle andre omkostninger med direkte tilknytning til lønudbetalinger, der afholdes af arbejdsgiveren, f.eks. beskæftigelsesskatter og social sikring, herunder pension, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 (3), forudsat at:

i)

de er fastsat i et ansættelsesdokument eller ved lov

ii)

de er i overensstemmelse med den i ansættelsesdokumentet anførte lovgivning og med standardpraksis i det land og/eller den organisation, hvor medarbejderen faktisk arbejder

iii)

arbejdsgiveren ikke kan få dem dækket fra anden side.

For så vidt angår litra a) kan betalinger til fysiske personer, der arbejder for støttemodtageren i henhold til en anden kontrakttype end en ansættelses- eller arbejdskontrakt, sidestilles med lønudbetalinger, og sådan en kontrakt kan anses for at være et ansættelsesdokument.

3.   Personaleomkostningerne kan godtgøres enten:

i)

på grundlag af de faktiske omkostninger (dokumenteret af ansættelsesdokumentet og lønsedler)

ii)

ved muligheden for forenklede omkostninger som fastsat i artikel 67, stk. 1, litra b)-d), i forordning (EU) nr. 1303/2013

iii)

som et fast beløb i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1299/2013.

4.   Personaleomkostninger vedrørende personer, der arbejder på deltid på operationen, beregnes som enten:

a)

en fast procentdel af bruttopersonaleudgifterne, i overensstemmelse med en fast procentdel af de forbrugte arbejdstimer på operationen, uden pligt til at oprette et særskilt arbejdstidsregistreringssystem

b)

en fleksibel andel af bruttopersonaleudgifterne, der står i forhold til et antal timer, der varierer fra måned til måned, der er forbrugt på operationen, baseret på et tidsregistreringssystem, der dækker 100 % af den ansattes arbejdstid.

5.   For deltidsbeskæftigelse i henhold til stk. 4, litra a), udsteder arbejdsgiveren et dokument for hver medarbejder med angivelse af den procentdel af tid, der skal arbejdes på operationen.

6.   For deltidsbeskæftigelse i henhold til stk. 4, litra b), beregnes godtgørelsen af personaleomkostningerne på grundlag af en timesats, der bestemmes ved enten:

i)

at dividere de månedlige bruttopersonaleudgifter med den månedlige arbejdstid, der er fastsat i ansættelsesdokumentet, udtrykt i timer

ii)

at dividere de seneste dokumenterede årlige bruttopersonaleudgifter med 1 720 timer i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Timetaksten multipliceres med det antal timer, der faktisk er arbejdet på operationen.

7.   Med hensyn til personaleomkostninger vedrørende personer, der ifølge ansættelsesdokumentet arbejder på timebasis, er sådanne omkostninger støtteberettigede ved anvendelse af de timer, der faktisk er arbejdet på operationen, på den timetakst, der er aftalt i ansættelsesdokumentet, baseret på et system til registrering af arbejdstid.

Artikel 4

Kontor- og administrationsudgifter

Kontor- og administrationsudgifter er begrænset til følgende elementer:

a)

kontorleje

b)

forsikring og afgifter i forbindelse med de bygninger, hvor personalet befinder sig, og kontorudstyr (f.eks. brand- og tyveriforsikringer)

c)

forsyning (f.eks. elektricitet, opvarmning, vand)

d)

kontorartikler

e)

almindelig regnskabsførelse hos støttemodtageren

f)

arkiver

g)

vedligeholdelse, rengøring og reparationer

h)

sikkerhed

i)

IT-systemer

j)

kommunikation (f.eks. telefon, fax, internet, posttjenester, visitkort)

k)

bankgebyrer for åbning og forvaltning af en konto/konti, hvis gennemførelsen af en operation kræver, at der åbnes en særskilt konto

l)

gebyrer til finanstransaktioner på tværs af grænserne.

Artikel 5

Rejse- og opholdsudgifter

1.   Rejse- og opholdsudgifter er begrænset til følgende elementer:

a)

rejseudgifter (f.eks. billetter, rejse- og bilforsikring, brændstof, kilometertal, bompenge og parkeringsafgifter)

b)

udgifter til forplejning

c)

udgifter til logi

d)

visumudgifter

e)

dagpenge.

2.   Ethvert element anført i stk. 1, litra a)-d), der dækkes af dagpenge, godtgøres ikke ud over dagpengene.

3.   Rejse- og opholdsudgifter til eksterne eksperter og tjenesteudbydere falder ind under udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser som anført i artikel 6.

4.   Direkte betaling af udgifter i henhold til denne artikel af en ansat hos støttemodtageren skal dokumenteres af et bevis for modtagerens tilbagebetaling til den pågældende ansatte.

5.   For operationer vedrørende teknisk bistand eller PR-aktiviteter og kapacitetsopbygning er udgifter afholdt uden for Unionens del af programområdet støtteberettigede, hvis de er afholdt i overensstemmelse med artikel 20, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1299/2013.

6.   Forvaltningsmyndigheden kan acceptere udgifter til logi og forplejning, der indtages hos virksomheder beliggende uden for Unionens del af programområdet, som støtteberettigede, hvis de er afholdt i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1299/2013. Dette gælder også lokale rejseudgifter på stedet for et arrangement eller en foranstaltning uden for Unions del af programområdet.

7.   For så vidt angår personale hos støttemodtagere, der befinder sig uden for Unionens del af programområdet, kan forvaltningsmyndigheden acceptere udgifter omhandlet i stk. 1, herunder udgifter til transport til og fra stedet for et arrangement eller en foranstaltning inden for eller uden for Unionens del af programområdet, som støtteberettigede, hvis de er afholdt i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1299/2013.

8.   For så vidt angår personale hos støttemodtagere, der befinder sig inden for Unionens del af programområdet, anses udgifter omhandlet i stk. 1, herunder til transport til og fra stedet for et arrangement eller en foranstaltning inden for eller uden for Unionens del af programområdet, som støtteberettigede i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1299/2013.

Artikel 6

Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser

Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser er begrænset til følgende tjenesteydelser og ekspertbistand, der ydes af et offentligretligt eller et privatretligt organ eller en fysisk person bortset fra operationens støttemodtager:

a)

undersøgelser (f.eks. vurderinger, strategier, konceptnoter, konstruktionstegninger, håndbøger)

b)

uddannelse

c)

oversættelser

d)

IT-systemer og udvikling, ændring og ajourføring af websteder

e)

PR-aktiviteter, kommunikation, reklame eller oplysninger vedrørende en operation eller et samarbejdsprogram som sådan

f)

finansiel forvaltning

g)

tjenester i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer eller møder (herunder leje, catering og tolkning)

h)

deltagelse i arrangementer (f.eks. registreringsgebyrer)

i)

juridisk rådgivning og notarialtjenester, teknisk og finansiel ekspertbistand, andre konsulent- og regnskabstjenester

j)

intellektuelle ejendomsrettigheder

k)

verificering i henhold til artikel 125, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1299/2013.

l)

attesterings- og revisionsudgifter på programniveau i henhold til artikel 126 og 127 i forordning (EU) nr. 1303/2013

m)

garantistillelse fra en bank eller en anden finansiel institution, hvis det kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning, eller i et programmeringsdokument vedtaget af overvågningsudvalget.

n)

rejse- og opholdsudgifter til eksterne eksperter, talere, mødeformænd og tjenesteudbydere

o)

anden specifik ekspertbistand og andre specifikke tjenesteydelser, der er nødvendige for operationerne.

Artikel 7

Udgifter til udstyr

1.   Udgifter til finansiering af andet udstyr, der købes, lejes eller leases af støttemodtageren for operationen, end det, der er omhandlet i artikel 4, er begrænset til følgende:

a)

kontorudstyr

b)

IT-hardware og -software

c)

møbler og udstyr

d)

laboratorieudstyr

e)

maskiner og instrumenter

f)

værktøj eller redskaber

g)

køretøjer

h)

andet specifikt udstyr, der er nødvendigt til operationerne.

2.   Udgifter til køb af brugt udstyr kan være støtteberettiget på følgende betingelser:

a)

Der er ikke modtaget nogen anden støtte til det fra ESI-fondene.

b)

Prisen overstiger ikke den almindeligt accepterede pris på det pågældende marked.

c)

Det har de tekniske karakteristika, der kræves til operationen, og er i overensstemmelse med gældende normer og standarder.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/51


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 482/2014

af 4. marts 2014

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 114/2013 for så vidt angår de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2010, der er anført for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 11, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fabrikanten af lette erhvervskøretøjer Great Wall Motor Company Limited har meddelt Kommissionen, at de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2010, der er anført for denne fabrikant i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 (2), ikke er korrekte. Fabrikanten har forelagt detaljeret dokumentation, som viser, at de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2010 var betydeligt større end den værdi, der er anført i forordningen.

(2)

Kommissionen har vurderet den af Great Wall Motor Company Limited forelagte dokumentation og finder det hensigtsmæssigt at korrigere værdien.

(3)

Den delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I fortegnelsen i bilag III til forordning (EU) nr. 114/2013 erstattes værdien for fabrikatet Great Wall i den anden kolonne med overskriften »gennemsnitlige emissioner (g/km)« med værdien »225,00«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 af 6. november 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011, for så vidt angår regler for ansøgning om undtagelse fra de specifikke CO2-emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer (EUT L 38 af 9.2.2013, s. 1).


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 483/2014

af 8. maj 2014

om beskyttelsesforanstaltninger over for diarré hos svin forårsaget af et deltacoronavirus for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel til Unionen af sprøjtetørret blod og blodplasma fra svin bestemt til fremstilling af foder til opdrættede svin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 22, stk. 1, i direktiv 97/78/EF er det fastsat, at hvis der på et tredjelands område opstår eller spredes en sygdom eller andre foreteelser eller forhold, der kan udgøre en alvorlig fare for dyrs sundhed, eller hvis andre tungtvejende hensyn til dyrs sundhed gør det berettiget, træffer Kommissionen straks på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat foranstaltninger, herunder fastsættelse af særlige betingelser for produkter, der kommer fra det pågældende tredjeland eller fra en del af det pågældende tredjeland.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (2) er der fastsat folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter med henblik på at forebygge og minimere risici for folke- og dyresundheden forårsaget af disse produkter og navnlig at beskytte foderkædens sikkerhed. I nævnte forordning inddeles sådanne produkter i særlige kategorier, der afspejler risikoen for folke- og dyresundheden.

(3)

Ved artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat krav gældende for import af animalske biprodukter og produkter afledt af kategori 3-materiale.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder specifikke krav til behandling eller forarbejdning af animalske biprodukter og afledte produkter bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end pelsdyr.

(5)

Blodprodukter bestemt til fremstilling af foder til opdrættede dyr, herunder spraytørret blod og plasma fra svin, skal være fremstillet i overensstemmelse med kapitel II, afsnit 2, i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011. I henhold til litra B i samme afsnit skal blodprodukter være blevet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. kapitel III i bilag IV til nævnte forordning, eller en anden metode, der sikrer, at produkterne overholder de mikrobiologiske normer for afledte produkter, der er fastsat i kapitel I i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011. Forordning (EU) nr. 142/2011 foreskriver ligeledes, navnlig i bilag XIV, kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 2, sjette kolonne, at blodprodukter, der ikke er bestemt til konsum, og som kan anvendes som foder bestemt til afsendelse til eller transit gennem Unionen, skal ledsages af et sundhedscertifikat, som er i overensstemmelse med standardsundhedscertifikatet i kapitel 4(B) i bilag XV.

(6)

Diarré hos svin forårsaget af et deltacoronavirus forekommer i Asien og Nordamerika. Dette virus er aldrig blevet påvist i Unionen. Spraytørret blod og blodplasma fra svin er en traditionel ingrediens i foder til smågrise. Uhensigtsmæssig varmebehandling eller kontaminering efter varmebehandling kan føre til spredning af virusset via sådanne produkter.

(7)

Det er derfor nødvendigt at ændre kravene til import af sprøjtetørret blod og blodplasma fra svin bestemt til fremstilling af foder til opdrættede svin.

(8)

Videnskabelige observationer viser, at coronavirus hos svin inaktiveres i svinefæces, hvis det opvarmes til og holdes på en temperatur på 71 °C i 10 minutter eller opbevares ved stuetemperatur på 20 °C i 7 dage. Virusset overlevede ikke i eksperimentelt inficeret tørfoder opbevaret ved 24 °C i over 2 uger. I tredjelande er den sædvanligvis anvendte temperatur til spraytørring af blod og blodplasma 80 °C overalt i stoffet.

(9)

På grundlag af disse disponible oplysninger bør det kræves, at spraytørret blod og blodplasma fra svin, der indføres fra tredjelande, og som er bestemt til fodring af svin, har været underkastet en behandling ved høj temperatur med efterfølgende opbevaring i et bestemt tidsrum ved rumtemperatur for at reducere risikoen for kontaminering efter behandlingen.

(10)

På grund af behovet for at beskytte dyresundheden i Unionen og den alvorlige trussel, som de pågældende blodprodukter udgør, bør Kommissionen vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger. Indførsel af disse produkter i Unionen bør således ledsages af et sundhedscertifikat, jf. modellen i bilaget til denne forordning.

(11)

De midlertidige beskyttelsesforanstaltninger bør anvendes fra dagen for offentliggørelsen af denne forordning og gælde i en periode på 12 måneder. De kan ændres på baggrund af en risikovurdering baseret på nye videnskabelige oplysninger.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 2, sjette kolonne, i bilag XIV og kapitel 4(B) i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 skal blodprodukter, der ikke er bestemt til konsum, og som kan anvendes som fodermiddel, bestemt til afsendelse til eller transit gennem Unionen, ledsages af et sundhedscertifikat, jf. modellen i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på sendinger, der udstedes certifikater for fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 31. maj 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).


BILAG

Sundhedscertifikat

Image

Image

Image


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 484/2014

af 12. maj 2014

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår den hypotetiske kapital for en central modpart i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 50a, stk. 4, tredje afsnit, og artikel 50c, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2) indberetter institutter etableret i Unionen på nuværende tidspunkt deres overholdelse af kapitalgrundlagskravene kvartalsvis. Med henblik på at minimere uoverensstemmelser mellem de for henholdsvis institutter og centrale modparter (CCP'er) gældende referencedatoer for beregning og indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital bør referencedatoerne gældende for CCP'er mindst svare til de referencedatoer, der allerede gælder for institutter. En større indberetningshyppighed med hensyn til data vedrørende den hypotetiske kapital ville imidlertid også tage højde for, at clearingmedlemmer etableret i tredjelande kan have forskellige indberetningsdatoer. Der kan endvidere være store forskelle i kapitalgrundlagskravene, og for til stadighed at være ajourført med hensyn til disse krav kan der såvel hos clearingmedlemmer som hos disses kompetente myndigheder bestå et ønske om overvågning af disse eksponeringer på en hyppigere basis end kvartalsvis.

(2)

Normalt bør der for CCP'er højst gå en uge mellem datoen for beregningen og datoen for indberetningen. En uge giver CCP'erne den fornødne tid til intern kontrol og til at afslutte de nødvendige godkendelsesprocedurer forud for indberetningen af de krævede data. Hvis en CCP udvikler et fuldautomatisk system, kan indberetningsdatoen ligge tæt på beregningsdatoen. Muligvis kan CCP'erne imidlertid på nuværende tidspunkt ikke nå at afslutte alle procedurer inden for dette tidsrum og kan derfor have brug for at udvikle deres interne procedurer og infrastrukturer med henblik på at blive i stand hertil. Der bør derfor indføres en overgangsbestemmelse for at give CCP'erne den fornødne tid til at udvikle de nødvendige interne procedurer og infrastrukturer og til samtidig at påbegynde indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital til deres clearingmedlemmer.

(3)

Ifølge forordning (EU) nr. 648/2012 dækkes tab som følge af et clearingmedlems misligholdelse i første omgang af initialmargenen og af det misligholdende medlems eget bidrag til misligholdelsesfonden. Hvis disse viser sig at være utilstrækkelige, dækkes tabene af de præfinansierede finansielle ressourcer, som ydes af CCP'erne til deres respektive default waterfalls, og af de ikke-misligholdende medlemmers indbetalte bidrag til misligholdelsesfonden. I denne periode bør indberetningshyppigheden øges med henblik på at holde de andre ikke-misligholdende clearingmedlemmer og de kompetente myndigheder ajour med hensyn til alle data vedrørende den hypotetiske kapital, som kræves for at beregne clearingmedlemmernes kapitalgrundlagskrav. CCP'erne bør have etableret den tekniske kapacitet og de interne procedurer med henblik på at beregne og indberette dataene vedrørende den hypotetiske kapital i disse stresssituationer.

(4)

Ifølge forordning (EU) nr. 648/2012 skal en CCP genoprette sine egne præfinansierede finansielle ressourcer i default waterfallet inden for en måned. Derfor bør beregnings- og indberetningshyppigheden i disse situationer være større end normalt. Daglig indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital må antages at være mindre hensigtsmæssig, eftersom det kan tage tid at bestemme det samlede tab som følge af et clearingmedlems misligholdelse. I betragtning af at de kompetente myndigheder kan stå over for en bred vifte af scenarier, bør de også kunne anmode om en forøgelse af hyppigheden i stressperioder på baggrund af en vurdering af situationen, som bør tage hensyn til omfanget af faktisk eller forventet reduktion i de præfinansierede finansielle ressourcer, som CCP'en råder over (såvel bidragene fra CCP'en selv som bidragene fra clearingmedlemmer). Den større hyppighed bør gælde, indtil ressourcerne er genoprettet til det niveau, som kræves i den relevante lovgivning.

(5)

Den større indberetningshyppighed under stressperioder kan være meget krævende i betragtning af det nyligt introducerede indberetningskrav. Dette kan give udfordringer med hensyn til den tekniske gennemførelse for i hvert fald nogle CCP'er. For at afbøde dette er det hensigtsmæssigt at fastsætte en senere dato for anvendelsen af kravene om større indberetningshyppighed. Dette vil gøre det muligt for CCP'erne at forbedre deres interne procedurer og opgradere deres systemer.

(6)

Bestemmelserne i denne forordning er nært forbundne, eftersom de omhandler beregning og indberetning af den hypotetiske kapital for en CCP. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidig, og for at de berørte personer lettere kan få et samlet overblik over og en samlet adgang til dem, er det ønskeligt at samle alle de relevante gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som kræves i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, i én enkelt forordning.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(8)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Hyppighed af og datoer for den beregning, som kræves i henhold til artikel 50a, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   Den beregning, der kræves i henhold til artikel 50a, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, foretages på månedsbasis, medmindre det i denne forordnings artikel 3, stk. 1, omhandlede skøn gøres gældende, i hvilket tilfælde beregningen sker på uge- eller dagsbasis.

2.   Hvis den i stk. 1 omhandlede beregning udføres på månedsbasis, anvender CCP'en begge de følgende bestemmelser:

a)

referencedatoerne for beregningen er:

den 31. januar, den 28. februar (eller den 29. februar i et skudår), den 31. marts, den 30. april, den 31. maj, den 30. juni, den 31. juli, den 31. august, den 30. september, den 31. oktober, den 30. november og den 31. december

b)

CCP'en foretager beregningen på følgende datoer (»beregningsdagen«):

den 1. februar, den 1. marts, den 1. april, den 1. maj, den 1. juni, den 1. juli, den 1. august, den 1. september, den 1. oktober, den 1. november, den 1. december og den 1. januar.

3.   Hvis den i stk. 1 omhandlede beregning sker på uge- eller dagsbasis, foretages den første beregning dagen efter den dag, hvor den kompetente myndighed har fremsat sin anmodning. Den første referencedato er dagen for fremsættelsen af den kompetente myndigheds anmodning. For de efterfølgende beregninger er referencedatoen dagen før beregningsdagen. Hvis beregningen foretages på ugebasis, er tidsrummet mellem beregningsdagene 5 hverdage.

4.   Såfremt beregningsdagen falder på en fri- eller helligdag, en lørdag eller en søndag, udføres beregningen den følgende hverdag.

Artikel 2

Hyppighed af, datoer for og ensartet udformning af den indberetning, som kræves i henhold til artikel 50c, stk. 2, samt artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   Den indberetning, der kræves i henhold til artikel 50c, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 og efter omstændighederne artikel 89, stk. 5a, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, foretages på månedsbasis, medmindre det i denne forordnings artikel 3, stk. 1, omhandlede skøn gøres gældende, i hvilket tilfælde indberetningen sker på uge- eller dagsbasis.

2.   Hvis indberetningen i overensstemmelse med stk. 1 foretages på månedsbasis, skal indberetning ske inden for 5 hverdage fra den i artikel 1 omhandlede beregningsdag eller tidligere, hvis det er muligt.

3.   Hvis indberetningen omhandlet i stk. 1 sker på dags- eller ugebasis, skal indberetning finde sted dagen efter beregningsdagen.

4.   Såfremt indberetningsdagen falder på en fri- eller helligdag, en lørdag eller en søndag, foretages indberetningen den følgende hverdag.

5.   CCP'erne indberetter dataene omhandlet i stk. 1 ved hjælp af modellen i bilag I (Data vedrørende den hypotetiske kapital) udfyldt i overensstemmelse med vejledningen i bilag II (Vejledning om indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital).

Artikel 3

Betingelser for en større hyppighed af beregning og indberetning i overensstemmelse med artikel 50a, stk. 3, og artikel 50c, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   De kompetente myndigheder for et institut, der fungerer som clearingmedlem, kan pålægge enhver CCP, i hvilken instituttet fungerer som clearingmedlem, at foretage beregningen omhandlet i artikel 1, stk. 1, og indberetningen omhandlet i artikel 2, stk. 1, på enten dags- eller ugebasis i følgende situationer:

a)

hvis en CCP som følge af et clearingmedlems misligholdelse er nødsaget til at anvende en del af de præfinansierede finansielle ressourcer, som denne har bidraget med til default waterfallet i overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EU) nr. 648/2012

b)

hvis en CCP som følge af et clearingmedlems misligholdelse er nødsaget til at anvende ikke-misligholdende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012.

2.   De kompetente myndigheder vælger mellem daglige og ugentlige hyppigheder som omhandlet i stk. 1 ud fra graden af den faktiske eller forventede reduktion i de præfinansierede finansielle ressourcer.

3.   Hvis de kompetente myndigheder anmoder en CCP om en større beregnings- og indberetningshyppighed i overensstemmelse med stk. 1, litra a), gælder denne større hyppighed, indtil de præfinansierede finansielle ressourcer, som udgjorde CCP'ens bidrag til default waterfallet, er genoprettet til det i artikel 35 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013 (4) fastsatte niveau.

4.   Hvis de kompetente myndigheder anmoder en CCP om en større beregnings- og indberetningshyppighed i overensstemmelse med stk. 1, litra b), gælder denne større hyppighed, indtil bidragene til misligholdelsesfonden fra de ikke-misligholdende medlemmer af CCP'en er genoprettet til det i artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsatte niveau.

Artikel 4

Overgangsbestemmelse

Uanset artikel 2, stk. 2, indberetter CCP'erne i perioden fra den dato, fra hvilken denne forordning anvendes, og til den 31. december 2014 dataene omhandlet i det nævnte stykke senest 15 hverdage efter referencedatoen eller tidligere, hvis det er muligt.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 2. juni 2014, bortset fra artikel 1, stk. 3, artikel 2, stk. 3, og artikel 3, som anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav for centrale modparter (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 41).


BILAG I

Data vedrørende den hypotetiske kapital

ID

Post

Retsgrundlag

Beløb

10

Central modpart

 

20

Misligholdelsesfond-identifikator

Artikel 50c, stk. 1, forordning (EU) nr. 648/2012

 

30

Beregningsdato

Artikel 1, stk. 2, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 484/2014

 

40

Hypotetisk kapital (KCCP)

Artikel 50c, stk. 1, litra a), forordning (EU) nr. 648/2012

 

50

Sum af indbetalte bidrag (DFCM)

Artikel 50c, stk. 1, litra b), forordning (EU) nr. 648/2012

 

60

Indbetalte finansielle ressourcer, som den er forpligtet til at anvende, inden den anvender de resterende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden (DFCCP)

Artikel 50c, stk. 1, litra c), forordning (EU) nr. 648/2012

 

70

Samlet antal clearingmedlemmer (N)

Artikel 50c, stk. 1, litra d), forordning (EU) nr. 648/2012

 

80

Koncentrationsfaktor (β)

Artikel 50c, stk. 1, litra e), forordning (EU) nr. 648/2012

 

90

Totale beløb af initialmargen

Artikel 89, stk. 5a, tredje afsnit, forordning (EU) nr. 648/2012

 


BILAG II

Vejledning om indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital

1.   Dette bilag indeholder supplerende vejledning til modellen i bilag I.

GENEREL VEJLEDNING

2.   Hyppighed

2.1.   Indberetning af data i henhold til modellen skal ske med den hyppighed, som er fastsat i artikel 1 i denne forordning.

3.   Indberetningsdatoer

3.1.   Indberetningsdatoerne er fastsat i artikel 2.

VEJLEDNING TIL MODELLEN

4.   Forklaring til de enkelte poster

4.1.   Alle beløb indberettes som positive tal.

4.2.   Nedenstående formater og retsgrundlag anvendes i forbindelse med de enkelte poster:

Model ID

Vejledning

10

Navn på central modpart (CCP)

Format

Tekst, ingen begrænsning m.h.t. antal tegn

20

Misligholdelsesfond-identifikator

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Vejledning

I overensstemmelse med artikel 50c, stk. 1, skal CCP'en, hvis denne har mere end en misligholdelsesfond, indberette dataene angivet i artiklens første afsnit særskilt for hver fond

Format

Tekst, ingen begrænsning m.h.t. antal tegn

Beregning

Ingen

30

Beregningsdato

Retsgrundlag

Artikel 1, stk. 2, i denne forordning

Bemærkning

Beregningsdato i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i denne forordning afhængigt af den krævede hyppighed

Format

ÅÅÅÅ-MM-DD

Firecifret årstal, bindestreg, tocifret måned, bindestreg, tocifret dag

Beregning

Ingen

40

Hypotetisk kapital (KCCP)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 648/2012

Vejledning

Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode

Beregning

Den hypotetiske kapital beregnes som krævet i artikel 50a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

50

Sum af indbetalte bidrag (DFCM)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Summen af de indbetalte bidrag beregnes som summen af de indbetalte bidrag fra clearingmedlemmer som krævet i artikel 308, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

Vejledning

Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode

60

Indbetalte finansielle ressourcer, som den er forpligtet til at anvende, inden den anvender de resterende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden (DFCCP)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Summen af indbetalte bidrag fra alle CCP'ens clearingmedlemmer beregnes som krævet i artikel 308, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

Vejledning

Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode

70

Samlet antal clearingmedlemmer (N)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Antallet af clearingmedlemmer af CCP'en.

Format

Helt tal

80

Koncentrationsfaktor (β)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Koncentrationsfaktoren beregnes som krævet i artikel 50d, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012

Vejledning

Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode

90

Totale beløb af initialmargen

Retsgrundlag

Artikel 89, stk. 5a, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Den samlede initialmargen, som CCP'en har modtaget fra clearingmedlemmerne, beregnes som krævet i artikel 24-27 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013

Vejledning

Data indberettes kun, hvis det er relevant. Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/65


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 485/2014

af 12. maj 2014

om godkendelse af aktivstoffet Bacillus pumilus QST 2808, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 80, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2009 (2) finder Rådets direktiv 91/414/EØF, for så vidt angår godkendelsesprocedure og -betingelser, anvendelse på aktivstoffer, for hvilke der inden den 14. juni 2011 er truffet en afgørelse i overensstemmelse med direktivets artikel 6, stk. 3. Med hensyn til Bacillus pumilus QST 2808 er betingelserne i artikel 80, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2009 opfyldt ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/253/EU (3).

(2)

Nederlandene modtog den 3. december 2010 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra AgraQuest Inc., nu Bayer CropScience, om optagelse af aktivstoffet Bacillus pumilus QST 2808 i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved gennemførelsesafgørelse 2011/253/EU blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)

For dette aktivstof er virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den udpegede rapporterende medlemsstat forelagde et udkast til vurderingsrapport den 8. maj 2012.

(4)

Udkastet til vurderingsrapport blev behandlet af medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«). Autoriteten forelagde den 26. juli 2013 Kommissionen sin konklusion (4) om vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet Bacillus pumilus QST 2808. Udkastet til vurderingsrapport og autoritetens konklusioner blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 20. marts 2014 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om Bacillus pumilus QST 2808.

(5)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Bacillus pumilus QST 2808, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Bacillus pumilus QST 2808 bør derfor godkendes.

(6)

Det er imidlertid, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger. Det bør navnlig kræves, at der fremlægges yderligere bekræftende oplysninger.

(7)

Før et aktivstof godkendes, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, godkendelsen medfører.

(8)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 følger af godkendelsen, bør følgende betingelser dog finde anvendelse i betragtning af den særlige situation, der er opstået efter overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009. Medlemsstaterne bør have en frist på seks måneder efter godkendelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Bacillus pumilus QST 2808, op til fornyet overvejelse. Medlemsstaterne bør ændre, erstatte eller tilbagekalde godkendelserne, alt efter hvad der er relevant. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III til direktiv 91/414/EØF, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper.

(9)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 (5), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes forpligtelser, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger dog ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I til det pågældende direktiv eller forordningerne om godkendelse af aktivstoffer.

(10)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (6) ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af aktivstof

Aktivstoffet Bacillus pumilus QST 2808, som opført i bilag I, godkendes på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Revurdering af plantebeskyttelsesmidler

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 senest den 28. februar 2015 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Bacillus pumilus QST 2808 som aktivstof.

Senest da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til nærværende forordning er overholdt, dog ikke betingelserne i kolonnen vedrørende særlige bestemmelser i samme bilag, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktiv 91/414/EØF, jf. betingelserne i direktivets artikel 13, stk. 1-4, samt artikel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder Bacillus pumilus QST 2808, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, der alle er optaget i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 senest pr. 31. august 2014, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF, idet der samtidig tages højde for kolonnen vedrørende særlige bestemmelser i bilag I til nærværende forordning. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder Bacillus pumilus QST 2808 som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 29. februar 2016

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder Bacillus pumilus QST 2808 som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 29. februar 2016 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i den eller de pågældende retsakter, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, eller hvorved det eller de pågældende stoffer blev godkendt, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 3

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/253/EU af 26. april 2011 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af metobromuron, S-abscisinsyre, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 og Streptomyces lydicus WYEC 108 i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt (EUT L 106 af 27.4.2011, s. 13).

(4)  EFSA Journal (2013) 11(8):3346. Foreligger online: www.efsa.europa.eu.

(5)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn,

identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Patentstammesamling i Peoria, Illinois, USA, med referencenummer B-30087.

Ikke relevant

≥ 1 × 1012 CFU/kg

1. september 2014

31. august 2024

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus pumilus QST 2808, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. marts 2014.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne i betragtning af, at Bacillus pumilus QST 2808 skal betragtes som et potentielt sensibiliserende stof.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Ansøgeren fremlægger bekræftende oplysninger om:

a)

identifikation of det aminosukker, der produceres af Bacillus pumilus QST 2808

b)

analytiske data om indholdet af dette aminosukker i produktionsbatcherne.

Ansøgeren fremlægger disse oplysninger for Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten senest den 31. august 2016.


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


BILAG II

I del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indsættes følgende:

Nummer

Alindeligt anvendt navn,

identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»75

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Patentstammesamling i Peoria, Illinois, USA, med referencenummer B-30087

Ikke relevant

≥ 1 × 1012 CFU/kg

1. september 2014

31. august 2024

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus pumilus QST 2808, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. marts 2014.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne i betragtning af, at Bacillus pumilus QST 2808 skal betragtes som et potentielt sensibiliserende stof.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Ansøgeren fremlægger bekræftende oplysninger om:

a)

identifikation of det aminosukker, der produceres af Bacillus pumilus QST 2808

b)

analytiske data om indholdet af dette aminosukker i produktionsbatcherne.

Ansøgeren fremlægger disse oplysninger for Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten senest den 31. august 2016.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/70


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 486/2014

af 12. maj 2014

om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet fenbutatinoxid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2011/30/EU (2) blev fenbutatinoxid optaget som aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3) på den betingelse, at de berørte medlemsstater sikrer at den ansøger, hvis ansøgning ligger til grund for optagelsen af fenbutatinoxid, fremlægger yderligere bekræftende oplysninger om det genotoksikologiske potentiale og den økotoksikologiske relevans af urenheden SD 31723 og om spektre og lagringsstabilitet samt analysemetoder for formuleringen senest den 31. maj 2013.

(2)

Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er anført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Den ansøger, hvis ansøgning lå til grund for godkendelsen af fenbutatinoxid, fremlagde ingen bekræftende oplysninger inden fristen den 31. maj 2013. Ansøgeren meddelte ved brev af 27. juni 2013 Kommissionen, at den ikke havde til hensigt at fremlægge sådanne oplysninger.

(4)

Godkendelsen af fenbutatinoxid bør derfor tilbagekaldes.

(5)

Direktiv 2011/30/EU bør derfor ophæves.

(6)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(7)

Medlemsstaterne bør have tid til at trække godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenbutatinoxid, tilbage.

(8)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenbutatinoxid, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilbagekaldelse af godkendelse

Godkendelsen af aktivstoffet fenbutatinoxid tilbagekaldes.

Artikel 2

Ophævelse af direktiv 2011/30/EU

Direktiv 2011/30/EU ophæves.

Artikel 3

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række nr. 331, fenbutatinoxid.

Artikel 4

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne sikrer, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenbutatinoxid som aktivstof, tilbagekaldes senest den 2. december 2014.

Artikel 5

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 2. december 2015.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2011/30/EU af 7. marts 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fenbutatinoxid som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF (EUT L 61 af 8.3.2011, s. 14).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 487/2014

af 12. maj 2014

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl og triticonazol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelserne af aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl og triticonazol udløber den 31. januar 2017. Der er indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse aktivstoffer. Da bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (3) finder anvendelse på disse aktivstoffer, er det nødvendigt at sikre, at ansøgerne har tilstrækkelig tid til at afslutte fornyelsesproceduren i overensstemmelse med nævnte forordning. Som følge heraf kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at ville udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor der ikke senest 30 måneder før den relevante udløbsdato som fastsat i bilaget til nærværende forordning indgives noget supplerende dossier i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, fastsætte udløbsdatoen til den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller på den tidligst mulige dato derefter.

(5)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor Kommissionen vedtager en forordning om afvisning af at forny godkendelsen af et af de i bilaget til nærværende forordning omhandlede aktivstoffer, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om afvisning af at forny godkendelsen af aktivstoffet.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 123 (vedrørende clodinafop) ændres »31. januar 2017« til »30. april 2018«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 124 (vedrørende pirimicarb) ændres »31. januar 2017« til »30. april 2018«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 125 (vedrørende rimsulfuron) ændres »31. januar 2017« til »30. april 2018«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 126 (vedrørende tolclofos-methyl) ændres »31. januar 2017« til »30. april 2018«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 127 (vedrørende triticonazol) ændres »31. januar 2017« til »30. april 2018«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 137 (vedrørende metrafenon) ændres »31. januar 2017« til »30. april 2018«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 138 (vedrørende Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713) ændres »31. januar 2017« til »30. april 2018«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 139 (vedrørende spinosad) ændres »31. januar 2017« til »30. april 2018«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 140 (vedrørende thiamethoxam) ændres »31. januar 2017« til »30. april 2018«.


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/75


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 488/2014

af 12. maj 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdierne for cadmium i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) fastsættes grænseværdier for cadmium i en række fødevarer.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (ekspertpanelet) vedtog den 30. januar 2009 en udtalelse om cadmium i fødevarer (3). I udtalelsen fastsatte EFSA et tolerabelt ugentligt indtag (TWI) på 2,5 μg/kg kropsvægt for cadmium. I sin udtalelse om tolerabelt ugentligt indtag for cadmium (4) tog EFSA højde for den risikovurdering, som Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer udførte for nylig (5), og bekræftede TWI på 2,5 μg/kg kropsvægt.

(3)

I den videnskabelige udtalelse om cadmium i fødevarer konkluderede ekspertpanelet, at den gennemsnitlige eksponering for cadmium gennem kosten i europæiske lande er tæt på eller en anelse over TWI på 2,5 μg/kg kropsvægt. Visse undergrupper af befolkningen kan have et TWI, der er ca. dobbelt så højt. Ekspertpanelet konkluderede endvidere, at selv om det er usandsynligt, at enkeltpersoners nyrefunktion påvirkes negativt ved dette niveau, bør befolkningens eksponering for cadmium mindskes.

(4)

I henhold til ekspertpanelets videnskabelige udtalelse om cadmium i fødevarer er de fødevaregrupper, der tegner sig for størstedelen af den daglige eksponering for cadmium gennem kosten, primært på grund af det høje forbrug, korn og kornprodukter, grøntsager, nødder og bælgfrugter, stivelsesholdige rødder eller kartofler og kød og kødprodukter. De højeste cadmiumkoncentrationer blev registreret i fødevarerne tang, fisk og skaldyr, chokolade og fødevarer til særlig diætkost samt i svampe, oliefrø og spiselige slagtebiprodukter.

(5)

En indgående vurdering af eksponeringen, der blev foretaget af EFSA i den videnskabelige rapport om eksponering for cadmium gennem kosten hos den europæiske befolkning (6) ved brug af den nye Comprehensive Food Consumption Database, der indeholder ajourførte oplysninger om fødevareforbrug for de forskellige medlemsstater, og for forskellige aldersgrupper i befolkningen, indeholder mere detaljerede oplysninger om de særlige fødevarer, der bidrager til eksponering, sorteret efter aldersgruppe. Hvad angår voksne er stivelsesholdige rødder og rodknolde, korn og kornbaserede produkter samt grøntsager og grøntsagsprodukter væsentlige kilder til eksponering. Hvad angår børn og unge er stivelsesholdige rødder og rodknolde, korn og kornbaserede produkter samt sukker og konfekture de største kilder til eksponering, mens det for spædbørn og småbørn er stivelsesholdige rødder og rodknolde, korn og kornbaserede produkter, grøntsager og produkter baseret på grøntsager, mælk og mejeriprodukter samt fødevarer til spædbørn og småbørn. Den indgående vurdering af eksponeringen viser, at den samlede eksponering ikke kun skyldes nogle få fødevarer, men skyldes den sammenlagte eksponering fra flere forskellige fødevaregrupper.

(6)

Der er fastsat grænseværdier for cadmium i en lang række fødevarer, herunder korn, grøntsager, kød, fisk, skaldyr, slagtebiprodukter og kosttilskud. For nogle fødevarer, der er væsentlige kilder til visse befolkningsgruppers eksponering (chokolade og kakaoprodukter, fødevarer til spædbørn og småbørn), er der endnu ikke fastsat grænseværdier. Det er derfor nødvendigt at fastsætte grænseværdier for cadmium for disse fødevarer.

(7)

Grænseværdier for forurenende stoffer fastsættes efter ALARA-princippet (»så lavt som med rimelighed kan nås«) både for varer, der allerede har grænseværdier for cadmium (f.eks. grøntsager, kød, fisk, skaldyr, slagtebiprodukter og kosttilskud), og for varer, der har nyfastsatte grænseværdier (f.eks. kakao og chokoladevarer), ud fra data om forekomst og EU-borgernes fødevareforbrugsmønstre.

(8)

Chokolade og kakaopulver, der sælges til den endelige forbruger, kan indeholde høje koncentrationer af cadmium og er en væsentlig kilde til menneskers eksponering. De indtages ofte af børn, f.eks. blot i form af chokolade eller som sukret kakaopulver, der anvendes i kakaodrikke. Ved fastsættelsen af grænseværdier for cadmium bør data om forekomst for forskellige typer chokolade og for kakaopulver, der sælges til den endelige forbruger, tages i betragtning. Da cadmiumindholdet i kakaoprodukter er forbundet med kakaoindholdet, bør der fastsættes forskellige grænseværdier for cadmium for produkter med forskelligt kakaoindhold. Hensigten er at sikre, at chokolader med et større kakaoindhold også kan overholde grænseværdierne.

(9)

I nogle områder i kakaoproducerende lande kan koncentrationen af cadmium i jorden være naturligt høj. Derfor bør data om forekomst for kakao- og chokoladeprodukter fra lande med høje koncentrationer af cadmium i jorden tages i betragtning ved fastlæggelsen af grænseværdierne for cadmium.

(10)

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger bidrager væsentligt til spædbørns og småbørns eksponering for cadmium. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, der er fremstillet på basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komælksproteiner, kan indeholde højere koncentrationer af cadmium end mælkebaserede produkter, da sojabønner naturligt optager cadmium fra jorden. Sojabaserede modermælkserstatninger er et vigtigt alternativ til spædbørn, der lider af laktoseintolerans, og der skal derfor sikres tilstrækkelig markedsforsyning. Der bør derfor fastsættes en højere grænseværdi for sojabaserede produkter.

(11)

Forarbejdede fødevarer, der er baseret på korn, og anden babymad til spædbørn og småbørn er en væsentlig kilde til spædbørns og småbørns eksponering for cadmium. Der bør derfor fastlægges en særlig grænseværdi for cadmium for forarbejdede fødevarer, der er baseret på korn, og anden babymad.

(12)

En meget sårbar forbrugergruppes eksponering kan mindskes ved at fastsætte en grænseværdi for visse kategorier af fødevarer til særlig ernæring (f.eks. fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn). Der foreligger dog ikke data, der underbygger en sådan grænseværdi, og der bør derfor indsamles data med henblik på at muliggøre fastsættelse af en bestemt grænseværdi på et senere tidspunkt.

(13)

For visse specifikke grøntsager (havrerod, pastinakker, selleri, peberrod) er det vanskeligt at overholde de gældende grænseværdier, og medlemsstaternes data om forekomst viser, at de naturlige baggrundsværdier er højere og sammenlignelige med de tilsvarende værdier for knoldselleri. Eftersom forbruget af disse varer er lavt, og virkningerne for menneskers eksponering er ubetydelige, bør grænseværdierne for cadmium i pastinakker, havrerod, knoldselleri og peberrod hæves til det samme niveau som for knoldselleri.

(14)

Visse fiskearter er i øjeblikket undtaget fra standardgrænseværdien for fisk på 0,05 mg/kg. For fiskearterne rygstribet pelamide (Sarda sarda), tobåndet havrude (Diplodus vulgaris), ål (Anguilla anguilla), tyklæbet multe (Chelon labrosus), hestemakrel (Trachurus spp.), luvar (Luvarus imperialis), sardinlignende arter (Sardinops spp.) og Senegal-tunge (Dicologoglossa cuneata) viser nye data om forekomst, at undtagelsen ikke længere nødvendig, og at standardgrænseværdien kan overholdes ved at følge god fiskeripraksis. Det er derfor ikke længere nødvendigt at have særlige grænseværdier for disse fiskearter.

(15)

For fregatmakrel (Auxis spp.), ansjos (Engraulis spp.) og sværdfisk (Xiphias gladius) viser nye data om forekomst, at en lavere grænseværdi kan overholdes ved at følge god fiskeripraksis. Grænseværdierne for disse fiskearter bør derfor tilpasses.

(16)

For sardiner (Sardina pilchardus) og kutlingarten Sicyopterus lagocephalus viser data om forekomst, at det er vanskeligt at overholde de eksisterende grænseværdier, da de naturlige baggrundsværdier kan være højere. Forbruget af begge fiskearter er lavt, og har kun ubetydelige virkninger for menneskers eksponering. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte højere grænseværdier for disse to fiskearter for at sikre markedsforsyningen.

(17)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(18)

Medlemsstaterne og fødevarevirksomhedslederne bør indrømmes tid til at tilpasse sig de nye grænseværdier for kakaoprodukter og fødevarer til spædbørn og småbørn, der fastsættes ved denne forordning. Datoen for anvendelse af grænseværdierne for cadmium for disse fødevarer bør derfor udsættes.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Grænseværdierne for cadmium i punkt 3.2.19 og 3.2.20 i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006, som ændret ved denne forordning, anvendes fra den 1. januar 2015. Fødevarer, der ikke overholder disse grænseværdier, og som lovligt er bragt på markedet før den 1. januar 2015, kan fortsat markedsføres efter den dato, indtil datoen for mindste holdbarhed eller sidste anvendelse er overskredet.

2.   Grænseværdierne for cadmium i punkt 3.2.7 i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006, som ændret ved denne forordning, anvendes fra den 1. januar 2019. Fødevarer, der ikke overholder disse grænseværdier, og som lovligt er bragt på markedet før den 1. januar 2019, kan fortsat markedsføres efter den dato, indtil datoen for mindste holdbarhed eller sidste anvendelse er overskredet.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(3)  Videnskabelig udtalelse fra Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden efter anmodning fra Europa-Kommissionen angående cadmium i fødevarer. EFSA Journal (2009) 980, 1-139.

(4)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden: videnskabelig udtalelse om tolerabelt ugentligt indtag for cadmium. EFSA Journal 2011; 9(2):1975. [19 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  WHO Food Additives Series 64, 73. møde i Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer (JECFA), Verdensundhedsorganisationen, Geneve, 2011.

(6)  European Food Safety Authority; Cadmium dietary exposure in the European population. EFSA Journal 2012; 10(1):2551. [37 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Underafsnit 3.2. (Cadmium) affattes således:

»3.2

Cadmium

 

3.2.1

Grøntsager og frugter, undtagen rod- og knoldgrøntsager, bladgrøntsager, friske urter, bladkål, stængelgrøntsager, svampe og tang (27)

0,050

3.2.2

Rod- og knoldgrøntsager (undtagen knoldselleri, pastinakker, havrerod og peberrod), stængelgrøntsager (undtagen selleri) (27). For kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,10

3.2.3

Bladgrøntsager, friske urter, bladkål, selleri, knoldselleri, pastinakker, havrerod, peberrod og følgende svampe (27): Agaricus bisporus (havechampignon), Pleurotus ostreatus (østershat), Lentinula edodes (shiitake)

0,20

3.2.4

Svampe, undtagen de i punkt 3.2.3 anførte svampe (27)

1,0

3.2.5

Korn, undtagen hvede og ris

0,10

3.2.6

Hvede, ris

Hvedeklid og hvedekim til direkte konsum

Sojabønner

0,20

3.2.7

Visse kakao- og chokoladeprodukter som anført nedenfor (49)

 

Mælkechokolade med < 30 % kakaotørstof i alt

0,10 fra 1. januar 2019

Chokolade med < 50 % kakaotørstof i alt, mælkechokolade med ≥ 30 % kakaotørstof i alt

0,30 fra 1. januar 2019

Chokolade med ≥ 50 % kakaotørstof i alt

0,80 fra 1. januar 2019

Kakaopulver, der sælges til den endelige forbruger eller som ingrediens i sukret kakaopulver, der sælges til den endelige forbruger

0,60 fra 1. januar 2019

3.2.8

Kød (undtagen spiselige slagtebiprodukter) af kvæg, får, svin og fjerkræ (6)

0,050

3.2.9

Hestekød, undtagen spiselige slagtebiprodukter (6)

0,20

3.2.10

Lever af kvæg, får, svin, fjerkræ og hest (6)

0,50

3.2.11

Nyre af kvæg, får, svin, fjerkræ og hest (6)

1,0

3.2.12

Fiskekød (muskelkød) (24) (25), undtagen fra de i punkt 3.2.13, 3.2.14 og 3.2.15 angivne fiskearter

0,050

3.2.13

Muskelkød af følgende fisk (24) (25):

makrel (Scomber spp.), tun (Thunnus spp., Katsuwonus pelamis, Euthynnus spp.), kutlingarten Sicyopterus lagocephalus

0,10

3.2.14

Muskelkød af følgende fisk (24) (25):

fregatmakrel (Auxis spp.)

0,15

3.2.15

Muskelkød af følgende fisk (24) (25):

 

ansjos (Engraulis spp.)

 

sværdfisk (Xiphias gladius)

 

sardin (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Krebsdyr (26): muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

0,50

3.2.17

Toskallede bløddyr (26)

1,0

3.2.18

Blæksprutter (uden organer) (26)

1,0

3.2.19

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (8) (29)

 

modermælkserstatninger i pulverform fremstillet på basis af komælksproteiner eller hydrolyseret protein

0,010 fra 1. januar 2015

flydende modermælkserstatninger fremstillet på basis af komælksproteiner eller hydrolyseret protein

0,005 fra 1. januar 2015

tilskudsblandinger i pulverform fremstillet på basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komælksproteiner

0,020 fra 1. januar 2015

flydende tilskudsblandinger fremstillet på basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komælksproteiner

0,010 fra 1. januar 2015

3.2.20

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (3) (29)

0,040 fra 1. januar 2015

3.2.21

Kosttilskud (39), dog ikke de i punkt 3.2.22. anførte typer kosttilskud

1,0

3.2.22

Kosttilskud (39), der udelukkende eller hovedsageligt består af tørret tang, produkter fremstillet af tang eller tørrede toskallede bløddyr

3,0«

2)

I slutnote (26) indsættes følgende sætning: »For så vidt angår Pecten maximus gælder grænseværdien kun for lukkemusklen og kønskirtlerne.«

3)

Følgende slutnote indsættes:

»(49):

Med hensyn til de specifikke kakao- og chokoladevarer finder definitionerne i del A, punkt 2-4 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (EFT L 197 af 3.8.2000, s. 19) anvendelse.«


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/80


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 489/2014

af 12. maj 2014

om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 4,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1796/1999 (2) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse bl.a. i Folkerepublikken Kina. Disse foranstaltninger blev opretholdt ved Rådets forordning (EF) nr. 1601/2001 (3) og ved Rådets forordning (EF) nr. 1858/2005 (4).

(2)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2010 (5) udvidede Rådet antidumpingtolden på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej, efter en antiomgåelsesundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 13. Ved samme forordning blev visse koreanske eksporterende producenter fritaget for de udvidede foranstaltninger.

(3)

De gældende foranstaltninger er en antidumpingtold indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 (6) på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i grundforordningen, ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 558/2012 (7) (»de gældende foranstaltninger«).

B.   SAGSFORLØB

1.   Indledning

(4)

Kommissionen modtog en anmodning om fritagelse for de gældende foranstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4. Ansøgningen blev indgivet af Line Metal Co. Ltd (»Line Metal«), en producent i Republikken Korea, og vedrørte muligheden for at fritage Line Metal for de gældende foranstaltninger.

(5)

Efter at have undersøgt de af Line Metal fremlagte beviser og efter at have hørt medlemsstaterne og efter at have givet EU-erhvervsgrenen mulighed for at fremsætte bemærkninger indledte Kommissionen den fornyede undersøgelse den 28. august 2013 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 806/2013 (8) (»indledningsforordningen«).

(6)

Indledningsforordningen ophævede den antidumpingtold, der var blevet indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 for så vidt angår importen af den pågældende vare afsendt fra Republikken Korea og fremstillet af Line Metal. Derudover blev toldmyndighederne ved indledningsforordningens artikel 3 pålagt at træffe passende foranstaltninger til at registrere en sådan import, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5.

2.   Den undersøgte vare

(7)

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er tovværk og kabler af stål, herunder lukkede tove, med undtagelse af tovværk og kabler af rustfrit stål, med største tværmål over 3 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina eller afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej (»den undersøgte vare«), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 and ex 7312 10 98 (Taric-kode 731210281213, 731210283213, 731210285213, 731210289213 og 731210298213).

3.   Rapporteringsperiode

(8)

Rapporteringsperioden omfattede perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013. Der blev indsamlet data fra 2008 til udgangen af rapporteringsperioden med henblik på at undersøge, om handelsmønsteret havde ændret sig.

4.   Undersøgelse

(9)

Kommissionen underrettede officielt Line Metal samt repræsentanter for Republikken Korea om, at der ville blive indledt en fornyet undersøgelse. Interesserede parter blev opfordret til at tilkendegive deres synspunkter og blev underrettet om muligheden for at anmode om en høring. Der blev ikke fremsat anmodning herom.

(10)

Kommissionen sendte et spørgeskema til Line Metal og modtog en rettidig besvarelse. Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige til den fornyede undersøgelse. Der blev aflagt flere kontrolbesøg hos Line Metal.

C.   KONKLUSIONER

(11)

Undersøgelsen bekræftede, at Line Metal ikke var forretningsmæssigt forbundet med nogen af de kinesiske eksportører og producenter, der er genstand for de gældende antidumpingforanstaltninger, og ikke havde eksporteret den undersøgte vare til Unionen i undersøgelsesperioden for den antiomgåelsesundersøgelse, der lå til grund for de udvidede foranstaltninger, dvs. perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Line Metals første eksport af den undersøgte vare fandt sted efter udvidelsen af foranstaltningerne til at omfatte Republikken Korea.

(12)

Line Metals forarbejdningsaktiviteter kan betragtes som en samle- og/eller færdiggørelsesproces, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2. Line Metal køber indenlandsk produceret valsetråd af stål, men importerer også valsetråd af stål fra Folkerepublikken Kina, som derefter trækkes, slås og samles i virksomheden i Republikken Korea. Det færdige produkt sælges på hjemmemarkedet og eksporteres til Unionen.

(13)

I rapporteringsperioden udgjorde råvarer af kinesisk oprindelse mere end 60 % af den samlede værdi af de dele, der indgår i den færdige vare. Det var derfor nødvendigt at gennemføre merværditesten i grundforordningens artikel 13, stk. 2. Testen viste, at værditilvæksten til de dele, der indførtes fra Folkerepublikken Kina, i løbet af samle- og færdiggørelsesprocessen overstiger 25 % af fremstillingsomkostningerne. Derfor blev det konkluderet, at Line Metals produktionsvirksomhed ikke indebar omgåelse ifølge grundforordningens artikel 13, stk. 2.

(14)

Undersøgelsen bekræftede, at Line Metal ikke købte den undersøgte færdige vare fra Folkerepublikken Kina med henblik på videresalg eller omladning til Unionen, og at virksomheden kan retfærdiggøre al sin eksport i rapporteringsperioden.

(15)

På grundlag af de resultater, der er beskrevet i betragtning 11-14, konkluderer Kommissionen, at Line Metal ikke omgår de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej.

(16)

Ovenstående resultater blev fremlagt for Line Metal og EU-erhvervsgrenen, som fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Der blev taget hensyn til de modtagne bemærkninger i det omfang, de fandtes rimelige.

D.   ÆNDRING AF LISTEN OVER VIRKSOMHEDER, DER ER FRITAGET FOR DE GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(17)

I overensstemmelse med ovenstående konklusioner bør Line Metal tilføjes på listen over de virksomheder, der er fritaget for den antidumpingtold, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012.

(18)

Som fastsat i artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2010 er anvendelsen af fritagelsen betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilaget til nævnte forordning. Hvis en sådan faktura ikke fremlægges, finder antidumpingtolden fortsat anvendelse.

(19)

Fritagelsen for de udvidede foranstaltninger vedrørende importen af tovværk og kabler af stål fremstillet af Line Metal indrømmes på grundlag af konklusionerne i denne fornyede undersøgelse. Fritagelsen omfatter derfor alene importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Republikken Korea og fremstillet af ovennævnte specifikke juridiske enhed. Import af tovværk og kabler af stål, der er fremstillet af enhver anden virksomhed, som ikke specifikt er angivet i artikel 1, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012, som ændret, med navn, herunder enheder, der er forretningsmæssigt forbundne med de specifikt angivne, kan ikke nyde godt af fritagelsen og bør omfattes af den resttold, der blev indført ved nævnte forordning.

(20)

Den fornyede undersøgelse (ny eksportør) bør afsluttes, og gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012, som ændret, bør ændres, så den også omfatter Line Metal i tabellen i artikel 1, stk. 4 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tabellen i artikel 1, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012, ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 558/2012, erstattes af følgende tabel:

»Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Republikken Korea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969«

Artikel 2

Det pålægges herved toldmyndighederne at ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i forordning (EU) nr. 806/2013. Der vil ikke blive opkrævet antidumpingtold på import, som gøres til genstand for en sådan registrering.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1796/1999 af 12. august 1999 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Ungarn, Indien, Mexico, Polen, Sydafrika og Ukraine og om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af denne vare med oprindelse i Republikken Korea (EFT L 217 af 17.8.1999, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1601/2001 af 2. august 2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Rusland, Thailand og Tyrkiet og om endelig opkrævning af den midlertidige told (EFT L 211 af 4.8.2001, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1858/2005 af 8. november 2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien, Sydafrika og Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96 (EUT L 299 af 16.11.2005, s. 1).

(5)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2010 af 26. april 2010 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1858/2005 på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Malaysia (EUT L 117 af 11.5.2010, s. 1).

(6)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 af 27. januar 2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Ukraine, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko, Moldova og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i de lande, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 og om afslutning af udløbsundersøgelsen vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Sydafrika i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 36 af 9.2.2012, s. 1).

(7)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 558/2012 af 26. juni 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea (EUT L 168 af 28.6.2012, s. 3).

(8)  Kommissionens forordning (EU) nr. 806/2013 af 26. august 2013 om indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Republikken Kina, som er udvidet til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea, med henblik på at fastslå, om en koreansk eksportør kan indrømmes fritagelse for disse foranstaltninger, om ophævelse af den gældende antidumpingtold på importen fra denne eksportør og om registrering af denne import (EUT L 228 af 27.8.2013, s. 1).


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/84


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 490/2014

af 12. maj 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

48,3

MK

88,4

TN

49,2

TR

65,0

ZZ

62,7

0707 00 05

MK

59,9

TR

124,2

ZZ

92,1

0709 93 10

TR

108,9

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

44,3

IL

74,6

MA

45,2

TN

68,6

TR

51,4

ZZ

56,8

0805 50 10

TR

96,6

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

131,2

BR

101,5

CL

101,7

CN

98,4

MK

27,7

NZ

140,1

US

191,6

ZA

101,4

ZZ

111,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/86


RÅDETS AFGØRELSE

af 6. maj 2014

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972, til ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten (definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder til administrativt samarbejde) efter Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2014/266/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 (1) (»overenskomsten«) fastsætter regler om begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne til administrativt samarbejde.

(2)

Efter Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli 2013 er handelen mellem Kroatien og Det Schweiziske Forbund (»Schweiz«) omfattet af overenskomsten, og anvendelsen af handelsaftaler indgået mellem Kroatien og Schweiz ophører fra den nævnte dato.

(3)

For at sikre, at overenskomsten fungerer korrekt, og med henblik på at lette arbejdet for de økonomiske operatører og toldadministrationerne, bør protokol nr. 3 derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

I henhold til artikel 39 i protokol nr. 3 kan Det Blandede Udvalg beslutte at ændre bestemmelserne i protokollen.

(5)

Unionens holdning i Det Blandede Udvalg EU-Schweiz bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede Udvalg EU-Schweiz til en ændring af protokol 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972, baseres på det udkast til Det Blandede Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Det Blandede Udvalgs afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EFT L 300 af 31.12.1972, s. 189.


UDKAST

AFGØRELSE Nr. …/2014 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG EU-SCHWEIZ

af … 2014

om ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder til administrativt samarbejde

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund, der blev undertegnet i Bruxelles den 22. juli 1972 (i det følgende benævnt »overenskomsten«), særlig artikel 11,

under henvisning til protokol nr. 3 til overenskomsten om begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder til administrativt samarbejde (i det følgende benævnt »protokol nr. 3«), særlig artikel 39, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Republikken Kroatien (i det følgende benævnt »Kroatien«) tiltrådte Den Europæiske Union den 1. juli 2013.

(2)

Ved Kroatiens tiltrædelse er handel mellem Kroatien og det Schweiziske Forbund (i det følgende benævnt »Schweiz«) omfattet af overenskomsten, og anvendelsen af de handelsaftaler, der er indgået mellem Schweiz og Kroatien, ophører fra den nævnte dato.

(3)

Med virkning fra Kroatiens tiltrædelse skal varer med oprindelse i Kroatien, der importeres til Schweiz inden for rammerne af overenskomsten, behandles som varer med oprindelse i Unionen.

(4)

Handel mellem Kroatien og Schweiz bør derfor fra 1. juli 2013 være omfattet af overenskomsten som ændret ved denne retsakt.

(5)

For at sikre en smidig overgang og garantere retssikkerheden er visse tekniske ændringer af protokol nr. 3 samt overgangsforanstaltninger nødvendige.

(6)

Lignende overgangsforanstaltninger og -procedurer er fastsat i bilag IV, nr. 5, i tiltrædelsesakten af 2012.

(7)

Protokol nr. 3, der er omfattet af følgende overgangsbestemmelser, bør derfor finde anvendelse fra 1. juli 2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

AFDELING I

TEKNISKE ÆNDRINGER I PROTOKOLLENS TEKST

Artikel 1

Oprindelsesregler

I protokol nr. 3 foretages følgende ændringer:

a)

Bilag IVa erstattes af teksten i bilag I til nærværende afgørelse.

b)

Bilag IVb erstattes af teksten i bilag II til nærværende afgørelse.

AFDELING II

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 2

Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde

1.   Oprindelsesbeviser, der er udstedt behørigt enten af Kroatien eller Schweiz eller udfærdiget i forbindelse med en præferenceaftale dem imellem, accepteres i de respektive lande, forudsat at:

a)

en sådan oprindelsesstatus medfører præferencetoldbehandling i henhold til de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i overenskomsten

b)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne blev udstedt eller udfærdiget senest dagen før tiltrædelsesdatoen, og

c)

oprindelsesbeviset indgives til toldmyndighederne senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen.

Når varer er blevet angivet til import enten i Kroatien eller Schweiz inden tiltrædelsesdatoen i forbindelse med en præferenceaftale, der anvendtes mellem Kroatien og Schweiz på dette tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft i forbindelse med den pågældende aftale også accepteres, forudsat at dette bevis forelægges toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2.   Kroatien bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i en præferenceaftale, der er anvendt mellem Kroatien og Schweiz inden tiltrædelsesdatoen, forudsat at:

a)

der også er en sådan bestemmelse i den overenskomst, som inden tiltrædelsesdatoen blev indgået mellem Schweiz og Fællesskabet, og

b)

de godkendte eksportører anvender de oprindelsesregler, der er gældende i forbindelse med overenskomsten.

Ovennævnte tilladelser skal senest et år efter tiltrædelsesdatoen erstattes med nye tilladelser, der er udstedt efter overenskomstens bestemmelser.

3.   Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til den præferenceaftale, som er omhandlet i stk. 1 og 2, skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i enten Schweiz eller Kroatien i en periode på tre år, efter at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i en periode på tre år, efter at oprindelsesbeviset er accepteret som støtte for en importangivelse.

Artikel 3

Transitvarer

1.   Overenskomstens bestemmelser kan anvendes på varer, der enten udføres fra Kroatien til Schweiz eller fra Schweiz til Kroatien, som opfylder bestemmelserne i protokol nr. 3, og som på tiltrædelsesdatoen er i transit eller under midlertidig opbevaring, i et toldoplag eller i en frizone i Kroatien eller i Schweiz.

2.   Der kan i sådanne tilfælde indrømmes præferencebehandling, hvis toldmyndighederne i importlandet senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Udfærdiget i …

På Det Blandede Udvalgs vegne

Formanden


BILAG I

»BILAG IVa

FAKTURAERKLÆRING

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk udgave

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2)

Spansk udgave

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tjekkisk udgave

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk udgave

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk udgave

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estisk udgave

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk udgave

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk udgave

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk udgave

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Kroatisk udgave

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Italiensk udgave

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk udgave

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme (2).

Litauisk udgave

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Ungarsk udgave

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltesisk udgave

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandsk udgave

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk udgave

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że — jeśli wyraźnie nie określono inaczej — produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Portugisisk udgave

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o  (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumænsk udgave

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovakisk udgave

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2)

Slovensk udgave

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Finsk udgave

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2)

Svensk udgave

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)

 (3)

(Sted og dato)

 (4)

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)


(1)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på tilladelsen her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, udelades ordlyden i parentes, eller eksportøren undlader at udfylde feltet.

(2)  Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvori erklæringen udfærdiges.

(3)  Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.

(4)  Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.«


BILAG II

»BILAG IVb

EUR-MED-FAKTURAERKLÆRING

Fakturaerklæringen EUR-MED, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk udgave

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Spansk udgave

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tjekkisk udgave

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Dansk udgave

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tysk udgave

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Estisk udgave

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Græsk udgave

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Engelsk udgave

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2)) preferential origin.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Fransk udgave

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication

claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Kroatisk udgave

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla;

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Italiensk udgave

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Lettisk udgave

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi

skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Litauisk udgave

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,

tai yra … (3) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Ungarsk udgave

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az

áruk kedvezményes … (3) származásúak.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Maltesisk udgave

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta" oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Nederlandsk udgave

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Polsk udgave

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Portugisisk udgave

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Rumænsk udgave

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Slovakisk udgave

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Slovensk udgave

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Finsk udgave

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Svensk udgave

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

 (4)

(Sted og dato)

 (5)

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)


(1)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på tilladelsen her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, udelades ordlyden i parentes, eller eksportøren undlader at udfylde feltet.

(2)  Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvori erklæringen udfærdiges.

(3)  Udfyldes og overstreges, hvis ikke relevant.

(4)  Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.

(5)  Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.«


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/98


RÅDETS AFGØRELSE

af 6. maj 2014

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

(2014/267/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 173, stk. 3, og artikel 182, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«), trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 31 til EØS-aftalen.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder bestemmelser og ordninger vedrørende samarbejdet på særlige områder ud over de fire friheder.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (3).

(5)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1292/2013 (4).

(6)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2014.

(7)

Unionens holdning i Det Blandede EØS-Udvalg bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen vedrørende samarbejdet på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1292/2013 af 11. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 174).


UDKAST TIL

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE NR./2014

af ...

om ændring af Protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejdet på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1292/2013 af 11. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2014 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i protokol 31 til EØS-aftalen ændres således:

1.

Følgende tilføjes i stk. 5:

»—

32013 R 1291: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

Liechtenstein skal fritages fra at deltage i programmet og fra at bidrage finansielt hertil.«.

2.

Følgende tilføjes i stk. 11, litra a):

», som ændret ved:

32013 R 1292: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1292/2013 af 11. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 174).«.

3.

Teksten i stk. 11, litra b), slettes.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter den sidste meddelelse er indgivet til Det Blandede EØS-Udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer

for Det Blandede EØS-Udvalg


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 174.

(3)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/102


RÅDETS AFGØRELSE

af 6. maj 2014

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

(2014/268/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 165, stk. 4, artikel 166, stk. 4, og artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 31 til EØS-aftalen.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder bestemmelser og ordninger vedrørende samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at udvide de kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 (3).

(5)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2014.

(6)

Unionens holdning i Det Blandede EØS-Udvalg bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen vedrørende samarbejdet på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11.december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).


UDKAST TIL

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2014

af …

om ændring af Protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejdet på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt at udvide de kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (1).

(2)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2014 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i protokol 31 til EØS-aftalen ændres således:

1.

Følgende stykke indsættes efter stk. 2m:

»2n

EFTA-staterne deltager med virkning fra den 1. januar 2014 i følgende program:

32013 R 1288: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L af 20.12.2013, s. 50).«

2.

Stk. 3 affattes således:

»EFTA-staterne bidrager finansielt til de programmer og aktioner, der er nævnt i stk. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m og 2n, i overensstemmelse med aftalens artikel 82, stk. 1, litra a).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter den sidste meddelelse er indgivet til Det Blandede EØS-Udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, …

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for Det Blandede EØS-Udvalg


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50.

(2)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/104


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 6. maj 2014

om ændring af afgørelse 2009/935/RIA for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

(2014/269/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (1), særlig artikel 26, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne for Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer (2), særlig artikel 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 30. november 2009 afgørelse 2009/935/RIA (3).

(2)

Eftersom opstillingen af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler, der henvises til i artikel 26, stk. 1, litra a), i afgørelse 2009/371/RIA (»listen«), har forbindelse til EU's og dets medlemsstaters eksterne forbindelser, tillægger dette litra Rådet gennemførelsesbeføjelser til i henhold til afgørelse 2009/371/RIA og 2009/935/RIA at opstille den liste, der er opført i bilaget til afgørelse 2009/935/RIA.

(3)

Det er Europols Styrelsesråd, der om nødvendigt reviderer listen og træffer afgørelse om, hvorvidt det skal foreslås, at Rådet foretager ændringer heraf.

(4)

På mødet den : 3. -4. oktober 2012 besluttede Europols Styrelsesråd at henstille til Rådet, at det tilføjer visse tredjelande på listen og redegør for det operationelle nødvendighed af at indgå aftaler med disse tredjelande.

(5)

Det er meget vigtigt, at Europol indleder proceduren for indgåelse af en samarbejdsaftale, der prioriterer Georgien, på baggrund af forpligtelserne inden for rammerne af det østlige partnerskab, der blev etableret i 2009, paraferingen i november 2013 af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien og associeringsagendaen EU-Georgien samt EU-Georgien handlingsplanen for visumliberalisering.

(6)

Afgørelse 2009/935/RIA bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Den 19. december 2012 besluttede Rådet at høre Europa-Parlamentet og på grundlag af denne høring afgav Europa-Parlamentet udtalelse (4)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 1 i bilaget til afgørelse 2009/935/RIA indsættes følgende:

Brasilien

Georgien

Mexico

De Forenede Arabiske Emirater.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.

(3)  Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12).

(4)  Udtalelse af 20. november 2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/106


RÅDETS AFGØRELSE 2014/270/FUSP

af 12. maj 2014

om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. april 2010 afgørelse 2010/231/FUSP (1).

(2)

Den 5. marts 2014 vedtog FN's Sikkerhedsråd FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2142 (2014) vedrørende situationen i Somalia, hvorved FN på ny bekræftede våbenembargoen over for Somalia og indtil den 25. oktober 2014 fornyede sin beslutning om, at våbenembargoen ikke gælder levering af våben, ammunition eller militært udstyr og heller ikke ydelse af rådgivning, bistand eller oplæring, der udelukkende er bestemt til udvikling af Somalias føderale regerings sikkerhedsstyrker, for at skabe sikkerhed for den somaliske befolkning, undtagen i forbindelse med leveringer af visse produkter, der er omhandlet i bilaget til UNSCR 2111 (2013), der kræver forhåndsgodkendelse fra den sanktionskomité, der er oprettet i henhold til UNSCR 751 (1992).

(3)

UNSCR 2142 (2014) ændrer underretningskravene i forbindelse med levering af våben, ammunition eller militært udstyr eller ydelse af rådgivning, bistand eller oplæring af Somalias sikkerhedsstyrker og for undtagelsesproceduren i forbindelse med levering af produkter, der er omhandlet i bilaget til UNSCR 2111 (2013).

(4)

Afgørelse 2010/231/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/231/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 3, litra f) og g), affattes således:

»f)

levering, salg eller overførsel af våben og af alle typer dertil knyttet materiel og direkte eller indirekte levering af teknisk rådgivning, finansiel og anden bistand samt oplæring i forbindelse med militær virksomhed, der udelukkende er bestemt til udvikling af Somalias føderale regerings sikkerhedsstyrker og for at skabe sikkerhed for den somaliske befolkning, undtagen leveringer af de produkter, der er omhandlet i bilag II, hvis sanktionskomitéen er blevet underrettet som fastsat i denne artikels stk. 4

g)

levering, salg eller overførsel af våben og af alle typer dertil knyttet materiel omhandlet i bilag II til Somalias føderale regering, som på forhånd er godkendt af sanktionskomitéen i hvert enkelt tilfælde som fastsat i denne artikels stk. 4a«

2)

Artikel 1, stk. 4, affattes således:

»4.   Somalias føderale regering har det primære ansvar for at underrette sanktionskomitéen forud for enhver levering af våben, ammunition eller militært udstyr eller ydelse af rådgivning, bistand eller oplæring til dets sikkerhedsstyrker som fastsat i stk. 3, litra f). Alternativt kan medlemsstater, der leverer bistand, underrette sanktionskomitéen i samråd med Somalias føderale regering mindst fem dage forinden, jf. UNSCR 2142 (2014), punkt 3 og 4. Hvis en medlemsstat vælger at underrette sanktionskomitéen, skal underretningen indeholde: nærmere oplysninger om fabrikanten og leverandøren af våbnene og ammunitionen, en beskrivelse af våbnene og ammunitionen, herunder type, kaliber og mængde, foreslået leveringsdato og -sted og alle relevante oplysninger vedrørende den påtænkte modtagelsesenhed i Somalias nationale sikkerhedsstyrker eller det påtænkte oplagringssted. En medlemsstat, der leverer våben eller ammunition, kan i samarbejde med Somalias føderale regering senest 30 dage efter leveringen af sådanne produkter forelægge sanktionskomitéen en skriftlig bekræftelse på leveringen, herunder serienumre for de leverede våben og den leverede ammunition, forsendelsesoplysninger, fragtbreve, fragtmanifester eller pakkelister, og det specifikke oplagringssted.«

3)

I artikel 1 indsættes følgende stykke:

»4a.   Somalias føderale regering har det primære ansvar for at anmode om forudgående godkendelse fra sanktionskomitéen for så vidt angår enhver levering af produkter som fastsat i bilag II, jf. stk. 3, litra g). Alternativt kan medlemsstater anmode om forudgående godkendelse fra sanktionskomitéen i samråd med Somalias føderale regering, jf. UNSCR 2142 (2014), punkt 3.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 12. maj 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af 26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Somalia og om ophævelse af fælles holdning 2009/138/FUSP (EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17).


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/108


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/271/FUSP

af 12. maj 2014

om gennemførelse af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/656/FUSP af 29. oktober 2010 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 29. oktober 2010 afgørelse 2010/656/FUSP.

(2)

Rådet har revideret de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), og i artikel 5, stk. 1, litra b), i afgørelse 2010/656/FUSP i overensstemmelse med samme afgørelses artikel 10, stk. 3.

(3)

Rådet har fastslået, at der ikke længere er grund til at beholde en bestemt person på listen i bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP.

(4)

Endvidere bør de identificerende oplysninger vedrørende to personer på listen i bilag II til afgørelse (EU) nr. 2010/656/FUSP ajourføres.

(5)

Afgørelse 2010/656/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 12. maj 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 285 af 30.10.2010, s. 28.


BILAG

Bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP ændres således:

I.

Oplysningerne om følgende person erstattes af følgende:

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

4.

Marcel Gossio

Født den 18. februar 1951 i Adjamé. Pasnummer: 08AA14345 (formentlig udløbet den 6. oktober 2013)

Genstand for en international arrestordre. Involveret i uretmæssig tilegnelse af offentlige midler og i finansiering og bevæbning af militsen.

Nøgleperson i finansieringen af Gbagboklanen og militsen. Han er desuden en central figur i den ulovlige våbenhandel.

De betydelige pengebeløb, han har tilegnet sig, og hans kendskab til ulovlige våbennetværk gør ham til en fortsat trussel mod sikkerheden og stabiliteten i Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire).

II.

I oplysningerne om følgende person ændres navnet som følger:

»Justin Koné Katina« erstattes af »Justin Koné Katinan«.

III.

Oplysningerne om følgende person udgår:

Oulaï Delafosse


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/110


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. maj 2014

om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af agglomererede sten med oprindelse i Folkerepublikken Kina

(2014/272/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (»grundforordningen«) (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   SAGSFORLØB

INDLEDNING

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) indledte i juni 2013 en antidumpingprocedure vedrørende importen til Unionen af agglomererede sten med oprindelse i Folkerepublikken Kina og offentliggjorde en meddelelse herom i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Proceduren blev indledt som følge af en klage, der blev indgivet den 14. maj 2013 af A.St.A Europe (»klageren«), på vegne af EU-producenter, der tegner sig for mere end 25 % af den samlede produktion i Unionen af agglomererede sten.

(3)

Klagen indeholdt umiddelbare beviser for dumping af den pågældende vare med deraf følgende væsentlig skade, hvilket var tilstrækkeligt til at berettige indledningen af proceduren.

(4)

Kommissionen underrettede klageren, andre kendte EU-producenter, sammenslutningen af EU-producenter, kendte eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina (»Kina«), repræsentanter for Kina, kendte importører, kendte EU-producenter af råvarer og udstyr til fremstilling af agglomererede sten, kendte brugere, en sammenslutning af råvareproducenter samt bruger- og forbrugersammenslutninger om procedurens indledning og fremsendte spørgeskemaer. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om en høring inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

(5)

Klageren, andre EU-producenter, de eksporterende producenter i Kina, importører og brugere fremsatte deres synspunkter. Alle interesserede parter, der anmodede herom, og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt.

B.   TILBAGETRÆKNING AF KLAGEN OG AFSLUTNING AF PROCEDUREN

(6)

Ved brev af 18. februar 2014 til Kommissionen trak klageren formelt sin klage tilbage.

(7)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 1, kan en procedure afsluttes, hvis klagen trækkes tilbage, medmindre en sådan afslutning ikke ville være i Unionens interesse.

(8)

Undersøgelsen frembragte ikke oplysninger, hvoraf det fremgik, at en sådan afslutning ikke ville være i Unionens interesse. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at denne procedure bør afsluttes. De interesserede parter er blevet underrettet herom og har fået mulighed for at fremsætte bemærkninger. Der indkom imidlertid ingen bemærkninger.

(9)

Kommissionen konkluderer derfor, at antidumpingproceduren vedrørende importen til Unionen af agglomererede sten med oprindelse i Kina bør afsluttes.

(10)

Denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til grundforordningens artikel 15, stk. 1 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Antidumpingproceduren vedrørende importen til Unionen af fliser og andre varer med plan overflade, blokke og plader af kunststen, som holdes sammen af harpikser, eller af anden agglomerering af sten og/eller glas og/eller spejlglas, som holdes sammen af harpikser, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 og ex 7020 00 80 afsluttes hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT C 183 af 28.6.2013, s. 21.


Berigtigelser

13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/112


Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 432/2014 af 22. april 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

( Den Europæiske Unions Tidende L 126 af 29. april 2014 )

Side 24, bilag I, punkt 40:

I stedet for:

»40)

Oplysningerne om makrel i IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32 affattes således:

»Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

(MAC/2A34.)

Belgien

768 (1)

 

 

Danmark

26 530 (1)

 

 

Tyskland

800 (1)

 

 

Frankrig

2 417 (1)

 

 

Nederlandene

2 434 (1)

 

 

Sverige

7 101 (2)  (1)

 

 

Det Forenede Kongerige

2 254 (1)

 

 

Unionen

42 304 (2)  (1)

 

 

Norge

256 936 (3)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Analytisk TAC

læses:

»40)

Oplysningerne om makrel i IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32 affattes således:

»Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

(MAC/2A34.)

Belgien

768 (5)

 

 

Danmark

26 530 (5)

 

 

Tyskland

800 (5)

 

 

Frankrig

2 417 (5)

 

 

Nederlandene

2 434 (5)

 

 

Sverige

7 101 (4)  (5)

 

 

Det Forenede Kongerige

2 254 (5)

 

 

Unionen

42 304 (4)  (5)

 

 

Norge

256 936 (6)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Analytisk TAC


(1)  Særlig betingelse: Inkl. følgende mængde i ton, der skal tages i norske farvande syd for 62° N (MAC/*04N-):

247

Når der fiskes under denne særlige betingelse, skal bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej fratrækkes kvoterne for disse arter.

(2)  Kan også fiskes i norske farvande i IVa (MAC/*4AN.).

(3)  Skal fratrækkes Norges andel af TAC'en (adgangskvote). Denne mængde omfatter Norges andel af TAC'en i Nordsøen som følger:

74 500

Denne kvote må kun fiskes i IVa (MAC/*04A.), undtagen følgende mængde i ton, der må fiskes i IIIa (MAC/*03A.):

3 000«

(4)  Særlig betingelse: Inkl. følgende mængde i ton, der skal tages i norske farvande syd for 62° N (MAC/*04N-):

247

Når der fiskes under denne særlige betingelse, skal bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej fratrækkes kvoterne for disse arter.

(5)  Kan også fiskes i norske farvande i IVa (MAC/*4AN.).

(6)  Skal fratrækkes Norges andel af TAC'en (adgangskvote). Denne mængde omfatter Norges andel af TAC'en i Nordsøen som følger:

74 500

Denne kvote må kun fiskes i IVa (MAC/*04A.), undtagen følgende mængde i ton, der må fiskes i IIIa (MAC/*03A.):

3 000«


13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/114


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union

( Den Europæiske Unions Tidende L 127 af 29. april 2014 )

Side 50, artikel 12, stk. 1:

I stedet for:

»4. oktober 2015«

læses:

»4. oktober 2016.«

Side 50, artikel 13, stk. 1:

I stedet for:

»4. oktober 2018«

læses:

»4. oktober 2019«.