ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 129

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
30. april 2014


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

5

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 423/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

30.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 421/2014

af 16. april 2014

om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Luftfartssektoren har en stærk international karakter. En global tilgang til at reducere emissionerne fra den internationale luftfart giver de bedste muligheder for at sikre bæredygtighed på lang sigt.

(2)

Unionen tilstræber at sikre en fremtidig international aftale om kontrol af luftfartens drivhusgasemissioner, og begrænser indtil da de klimaændringer, der skyldes luftfartsaktiviteter til og fra flyvepladser i Unionen, gennem selvstændig handling. Med henblik på at sikre, at disse målsætninger ikke modarbejder, men derimod understøtter hinanden, bør der tages højde for udviklingen og holdningerne i internationale fora, og der bør navnlig tages hensyn til den resolution, der blev vedtaget den 4. oktober 2013 på den 38. forsamling i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), som indeholder en konsolideret erklæring vedrørende fortsatte ICAO-politikker og praksis vedrørende miljøbeskyttelse.

(3)

Det er derfor med henblik på at fastholde den fremdrift, der blev opnået på den 38. ICAO-forsamling i 2013, og gøre det nemmere at skabe fremskridt på den kommende 39. ICAO-forsamling i 2016 ønskeligt midlertidigt at anse kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (3) for opfyldte for perioden til og med den 31. december 2016 for flyvninger til og fra flyvepladser i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Unionen understreger i forbindelse hermed, at retlige krav kan finde anvendelse for så vidt angår flyvninger til og fra flyvepladser beliggende i EØS-staterne, lige som retlige krav kan finde anvendelse i forbindelse med emissionerne fra flyvninger mellem sådanne flyvepladser. For at sikreretssikkerheden bør flyvninger mellem flyvepladser beliggende i EØS-stater og flyvepladser i lande, der tiltrådte Unionen i 2013, betragtes som flyvninger mellem EØS-stater i forbindelse med denne undtagelse.

(4)

Der mindes om, at det efter direktiv 2003/87/EF er op til hver medlemsstat at fastsætte, hvad indtægterne fra auktioner af kvoter skal anvendes til. Disse indtægter, eller hvad der svarer dertil i økonomisk værdi, bør anvendes til imødegåelse af klimaændringer i Unionen og tredjelande, bl.a. til reduktion af drivhusgasemissioner, til tilpasning til virkningerne af klimaændringer i Unionen og tredjelande, særligt udviklingslande, til finansiering af forskning og udvikling med henblik på begrænsning og tilpasning, herunder navnlig inden for flyteknik og lufttransport, til mindskelse af emissionerne ved hjælp af transport med lav emission og til dækning af omkostninger til administration af EU-ordningen. Auktionsindtægterne, eller hvad der svarer dertil i økonomisk værdi, bør også anvendes til at finansiere bidrag til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning. For at underbygge Unionens forpligtelser er gennemsigtighed i brugen af indtægter fra auktionering af kvoter i henhold til direktiv 2003/87/EF yderst vigtig. I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (4) skal medlemsstaterne indsende en rapport til Kommissionen om brugen af indtægter fra auktionering af kvoter.

(5)

Undtagelserne i denne forordning tager hensyn til resultaterne af bilaterale og multilaterale kontakter med tredjelande, som Kommissionen vil fortsætte på Unionens vegne for at fremme brugen af markedsbaserede mekanismer til reduktion af luftfartsemissioner.

(6)

Der mindes om, at direktiv 2003/87/EF giver mulighed for at vedtage foranstaltninger til ændring af de i bilag I til dette direktiv nævnte luftfartsaktiviteter, hvis et tredjeland træffer foranstaltninger til at mindske luftfartsaktiviteters påvirkning af klimaet.

(7)

Forhandlinger om alle Unionens luftfartsaftaler med tredjelande bør sigte mod at bevare Unionens råderum til at handle på miljøområdet, herunder med hensyn til foranstaltninger til at modvirke luftfartens indvirkning på klimaændringer.

(8)

Med henblik på at undgå konkurrenceforvridning er det vigtigt, at alle flyvninger på den samme rute behandles ens.

(9)

For at bidrage yderligere til at undgå en uforholdsmæssig administrative byrde for de mindste luftfartøjsoperatorer bør der tilføjes en midlertidig undtagelse i bilag I til direktiv 2003/87/EF. Ikke-kommercielle luftfartøjsoperatører, der udleder mindre end 1 000 tons CO2 om året, bør derfor undtages fra det direktivs anvendelsesområde fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020.

(10)

Det er hensigtsmæssigt at gøre det muligt for luftfartøjsoperatører, der er små udledere, at benytte en alternativ metode til verifikation af deres emissioner for at mindske deres administrative byrde yderligere. Medlemsstaterne bør kunne gennemføre forenklingsforanstaltninger, der navnlig er rettet mod behovene hos de ikke-kommercielle operatører, som er små udledere.

(11)

Der bør rettes særlig opmærksomhed mod at mindske eller endda helt at fjerne ethvert adgangsmæssigt eller konkurrencemæssigt problem, som regionerne i Unionens yderste periferi måtte have. I lyset heraf bør flyvninger mellem en flyveplads i en region i den yderste periferi i den i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) anvendte betydning og en flyveplads i en anden region i EØS også medtages under den undtagelse, der etableres ved nærværende forordning.

(12)

Det er hensigtsmæssigt at give en frist indtil 2015 for returnering og rapportering af emissioner i 2013 med henblik på at sikre retssikkerheden for luftfartøjsoperatører og nationale myndigheder.

(13)

I forbindelse med anvendelsen af denne undtagelse er det vigtigt at erindre, at metoderne for tildeling og udstedelse af kvoter til luftfartøjsoperatører fortsat er dem, der er fastlagt i direktiv 2003/87/EF, dvs. baseret på verificerede tonkilometerdata for de relevante perioder som omhandlet deri.

(14)

Efter ICAO-forsamlingen i 2016 og på baggrund af resultatet heraf bør Kommissionen forelægge en fuldstændig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. I den rapport bør Kommissionen bl.a. overveje alle muligheder for at dække emissioner fra luftfartsaktiviteter og om nødvendigt hurtigst muligt foreslå foranstaltninger med henblik på at sikre, at der kan tages hensyn til den internationale udvikling, og at problemstillinger vedrørende undtagelsens anvendelse kan behandles. Kommissionen bør også rette særlig opmærksomhed mod, hvorvidt Unionens emissionshandelsordning (EU ETS) er effektiv, og i denne sammenhæng fokusere på luftfartsektorens bidrag hertil, herunder på metoder til at bringe reglerne for luftfartsaktiviteter og reglerne for stationære anlæg bedre i tråd med hinanden.

(15)

Målet for denne forordning, nemlig at indføre en midlertidig undtagelse for overvågning, rapportering og returnering af kvoter fra flyvninger til og fra lande uden for EØS fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2016 og at lette den administrative byrde og forenkle administrationen af ordningen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(16)

Det er afgørende at sikre retssikkerheden for luftfartsoperatører og nationale myndigheder i lyset af returneringsfristen den 30. april 2014 i direktiv 2003/87/EF. Denne forordning bør derfor finde anvendelse fra dagen for vedtagelsen.

(17)

Direktiv 2003/87/EF bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2003/87/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 28a

Undtagelser med gyldighed indtil gennemførelsen senest i 2020 af en international aftale om anvendelse af en fælles global markedsbaseret foranstaltning

1.   Uanset artikel 12, stk. 2a, artikel 14, stk. 3, og artikel 16 betragter medlemsstaterne kravene i disse bestemmelser for opfyldte, og medlemsstaterne pålægger ikke luftfartsoperatørerne sanktioner for så vidt angår:

a)

alle emissioner fra flyvninger til eller fra flyvepladser i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i hvert kalenderår fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2016

b)

alle emissioner fra flyvninger mellem en flyveplads i en region i den yderste periferi i den i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) anvendte betydning og en flyveplads i en anden region i EØS i hvert kalenderår fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2016

c)

returnering af kvoter svarende til de verificerede emissioner fra flyvninger mellem flyvepladser i EØS-stater i 2013, der finder sted senest den 30. april 2015 i stedet for den 30. april 2014, og rapportering af verificerede emissioner fra disse flyvninger i 2013, som finder sted senest den 31. marts 2015 i stedet for den 31. marts 2014.

Med henblik på anvendelsen af artikel 11a, 12 og 14 anses de verificerede emissioner fra andre flyvninger end dem, der henvises til i stk. 1, for luftfartøjsoperatørens verificerede emissioner.

2.   Uanset artikel 3e, stk. 5, og artikel 3f får en luftfartøjsoperatør, der er omfattet af undtagelserne i nærværende artikels stk. 1, litra a) og b), udstedt et antal gratis kvoter, der reduceres i forhold til den reducerede returneringsforpligtelse, der fastsættes i de pågældende litraer.

Uanset artikel 3f, stk. 8, annulleres kvoter, der ikke er blevet tildelt som et resultat af anvendelsen af nærværende artikels første afsnit.

For så vidt angår aktiviteter i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2016 offentliggør medlemsstaterne det antal gratis kvoter, der er blevet tildelt hver enkelt luftfartøjsoperatør pr 1. august 2014.

3.   Uanset artikel 3d bortauktionerer medlemsstaterne et vist antal luftfartskvoter, som er reduceret i forhold til reduktionen i det samlede antal udstedte luftfartskvoter.

4.   Uanset artikel 3d, stk. 3, reduceres det antal kvoter, der bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2016, så det svarer til medlemsstatens andel af de tilskrevne luftfartsemissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af undtagelserne fastsat i nærværende artikels stk. 1, litra a) og b).

5.   Uanset artikel 3g pålægges luftfartøjsoperatører ikke noget krav om at indsende overvågningsplaner, hvori der redegøres for foranstaltninger til overvågning og rapportering af emissioner for flyvninger, der er omfattet af undtagelserne fastsat i nærværende artikels stk. 1, litra a) og b).

6.   Uanset artikel 3g, 12, 15, og 18a, betragtes emissioner fra en luftfartøjsoperatør, hvis sammenlagte årlige emissioner er lavere end 25 000 tons CO2, som verificerede emissioner, hvis disse bestemmes ved hjælp af værktøjet beregnet til små udledere, som er godkendt efter Kommissionens forordning (EU) nr. 606/2010 (5) og forsynet med data fra Eurocontrols ETS-støttefacilitet. Medlemsstaterne har mulighed for at indføre forenklede procedurer for ikke-kommercielle luftfartøjsoperatør, så længe sådanne procedurer ikke medfører mindre nøjagtighed end ved brugen af værktøjet beregnet til små udledere.

7.   Ved anvendelsen af denne artikel betragtes flyvninger mellem flyvepladser i EØS-stater og lande, der tiltrådte Unionen i 2013, som flyvninger mellem flyvepladser i EØS-stater.

8.   Kommissionen underretter regelmæssigt og mindst en gang om året Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen for så vidt angår -forhandlingerne i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og om sine bestræbelser på at fremme international accept af markedsbaserede mekanismer blandt tredjelande. Efter ICAO-forsamlingen i 2016 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at gennemføre en international aftale om en global markedsbaseret foranstaltning fra 2020, i kraft af hvilken drivhusgasemissionerne fra luftfart vil blive reduceret på en ikkeforskelsbehandlende måde, og om de oplysninger om brugen af indtægter, som medlemsstaterne har indsendt i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 525/2013.

I rapporten gives der en vurdering af og, hvis det er hensigtsmæssigt, fremsættes der forslag om, i hvilket omfang emissionerne fra aktiviteter til eller fra flyvepladser i lande uden for EØS bør være dækket fra den 1. januar 2017. I sin rapport behandler Kommissionen også løsninger på andre problemstillinger, som kan opstå ved anvendelsen af nærværende artikels stk. 1-4, samtidig med at ligebehandlingen af alle operatører på den samme rute opretholdes.

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 606/2010 af 9. juli 2010 om godkendelse af det forenklede værktøj, der er udviklet af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol), med henblik på at anslå brændstofforbruget hos visse luftfartsoperatører med små udledningsmængder (EUT L 175 af 10.7.2010, s. 25).«"

2)

I bilag I tilføjes i kolonnen »aktiviteter« i tabellen heri, under overskriften »Luftfart« følgende litra efter litra j):

»k)

Fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020 flyvninger, som, hvis det ikke var for dette litra, ville falde under denne aktivitet, og som udføres af en ikke-kommerciel luftfartsoperatør, hvis sammenlagte årlige emissioner er lavere end 1 000 ton pr. år.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 30. april 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. april 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 22.1.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 3.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.4.2014.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).


30.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014

af 16. april 2014

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (»vedtægten«) og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte (»ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte«), der er fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 10 i bilag XI til vedtægten,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Domstolen (2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Unions Domstol (»Domstolen«) gjorde det klart i sin dom i sag C-63/12, Kommissionen mod Rådet, at institutionerne hvert år er forpligtede til at træffe afgørelse om tilpasning af vederlagene, enten ved at foretage en »matematisk« tilpasning ifølge metoden fastsat i artikel 3 i bilag XI til vedtægten eller ved at fravige denne matematiske beregning i overensstemmelse med artikel 10 heri.

(2)

Formålet med artikel 19 i bilag XIII til vedtægten som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 (5) er at sætte institutionerne i stand til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at bilægge deres tvister om tilpasningerne for 2011 og 2012 af vederlag og pensioner i overensstemmelse med en dom fra Domstolen og under hensyntagen til personalets berettigede forventning om, at institutionerne hvert år skal træffe afgørelse om tilpasning af deres vederlag og pensioner.

(3)

For at efterleve Domstolens dom i sag C-63/12 skal Kommissionen, når Rådet fastslår, at der foreligger en alvorlig og pludselig forringelse af den økonomiske og sociale situation i Unionen, forelægge et forslag efter proceduren i artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for at inddrage Europa-Parlamentet i lovgivningsprocessen. Rådet erklærede den 4. november 2011, at den finansielle og økonomiske krise i Unionen, som har resulteret i betydelige finanspolitiske tilpasninger i de fleste medlemsstater, var ensbetydende med en alvorlig og pludselig forringelse af den økonomiske og sociale situation i Unionen. Rådet anmodede derfor i overensstemmelse med artikel 241 i TEUF Kommissionen om at gennemføre artikel 10 i bilag XI til vedtægten og at forelægge et passende forslag om tilpasning af vederlagene.

(4)

Domstolen har bekræftet, at Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til undtagelsesklausulen har en vid skønsmargen med hensyn til tilpasning af vederlag og pensioner. De økonomiske og sociale data for perioden fra den 1. juli 2010 til den 31. december 2011, såsom den finansielle og økonomiske krise, der ramte en række medlemsstater i efteråret 2011, og som skabte en omgående forringelse af den økonomiske og sociale situation i Unionen og resulterede i betydelige makroøkonomiske tilpasninger, den høje arbejdsløshed og det høje niveau for offentlige underskud og offentlig gæld i Unionen, gør det passende at fastsætte tilpasningen af vederlag og pensioner i Belgien og Luxembourg til 0 % for 2011. Denne tilpasning indgår i den samlede tilgang til bilæggelse af tvisterne om tilpasningerne af vederlag og pensioner for 2011 og 2012, som også omfatter en tilpasning på 0,8 % for 2012.

(5)

Som følge heraf er tilpasningen af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union i en femårig periode (2010-2014) som følger: i 2010 resulterede anvendelsen af metoden fastsat i artikel 3 i bilag XI til vedtægten i en tilpasning på 0,1 %. For 2011 og 2012 fører den samlede tilgang til bilæggelse af tvisterne om tilpasningerne af vederlag og pensioner for 2011 og 2012 til en tilpasning på henholdsvis 0 % og 0,8 %. Som del af det politiske kompromis vedrørende reformen af vedtægten og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte blev det endvidere besluttet at fastfryse vederlag og pensioner for årene 2013 og 2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 1. juli 2011 ændres datoen »den 1. juli 2010« til »den 1. juli 2011« i vedtægtens artikel 63, stk. 2.

Artikel 2

Med virkning fra den 1. juli 2011 erstattes i vedtægtens artikel 66 den tabel over den månedlige grundløn, der danner grundlag for beregningen af vederlag og pensioner, med følgende tabel:

1.7.2011

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Artikel 3

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 2 i nedenstående tabel.

Med virkning fra den 1. januar 2012 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til artikel 17, stk. 3, i bilag VII til vedtægten anvendes på overførsler for tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 3 i nedenstående tabel.

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til artikel 20, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten anvendes på pensioner, som anført i kolonne 4 i nedenstående tabel.

Med virkning fra den 16. maj 2011 fastsættes de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 5 i nedenstående tabel. Den årlige tilpasning for disse medlemsstater træder i kraft den 16. maj 2011.

Med virkning fra den 16. maj 2011 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til artikel 20, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten anvendes på pensioner, som anført i kolonne 6 i nedenstående tabel. Den årlige tilpasning træder i kraft den 16. maj 2011.

1

2

3

4

5

6

Land/sted

Vederlag

Overførsel

Pension

Vederlag

Pension

1.7.2011

1.1.2012

1.7.2011

16.5.2011

16.5.2011

Bulgarien

60,6

58,1

100,0

 

 

Den Tjekkiske Republik

85,2

79,3

100,0

Danmark

134,2

130,5

130,5

Tyskland

93,7

95,4

100,0

Bonn

93,0

 

 

Karlsruhe

92,2

 

 

München

103,2

 

 

Estland

75,4

77,4

100,0

Grækenland

92,2

91,0

100,0

Spanien

97,4

91,5

100,0

Frankrig

116,4

108,5

108,5

Irland

109,6

104,6

104,6

Italien

104,8

100,0

100,0

Varese

91,9

 

 

Cypern

83,0

85,4

100,0

Letland

74,4

70,2

100,0

Litauen

72,7

70,7

100,0

Ungarn

83,5

73,1

100,0

Μalta

82,7

84,6

100,0

Nederlandene

102,8

97,3

100,0

Østrig

105,0

104,1

104,1

Polen

80,5

71,4

100,0

Portugal

84,0

83,9

100,0

Rumænien

72,7

62,1

100,0

Slovenien

86,2

83,6

100,0

Slovakiet

78,8

73,5

100,0

Finland

120,5

113,0

113,0

Sverige

124,1

117,2

117,2

Det Forenede Kongerige

 

103,5

 

120,8

103,5

Culham

 

 

 

98,2

 

Artikel 4

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes den godtgørelse under forældreorlov, der er omhandlet i vedtægtens artikel 42a, stk. 2 og 3, til 911,73 EUR og til 1 215,63 EUR for enlige forsørgere.

Artikel 5

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes grundbeløbet for husstandstillægget i artikel 1, stk. 1, i bilag VII til vedtægten til 170,52 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes det børnetilskud, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, til 372,61 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes det uddannelsestillæg, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, til 252,81 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes det uddannelsestillæg, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, til 91,02 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes det minimumsbeløb for udlandstillægget, der er omhandlet i artikel 69 i vedtægten og i artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i bilag VII hertil, til 505,39 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes udlandstillægget i artikel 134 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte til 363,31 EUR.

Artikel 6

Med virkning fra den 1. januar 2012 tilpasses den kilometergodtgørelse, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, således:

0 EUR pr. km for strækninger mellem

0 og 200 km

0,3790 EUR pr. km for strækninger mellem

201 og 1 000 km

0,6316 EUR pr. km for strækninger mellem

1 001 og 2 000 km

0,3790 EUR pr. km for strækninger mellem

2 001 og 3 000 km

0,1262 EUR pr. km for strækninger mellem

3 001 og 4 000 km

0,0609 EUR pr. km for strækninger mellem

4 001 og 10 000 km

0 EUR pr. km for strækninger over

10 000 km.

Ovennævnte kilometergodtgørelse forhøjes med et fast tillæg på:

189,48 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på mellem 725 og 1 450 km

378,93 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på 1 450 km eller derover.

Artikel 7

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes det dagpengebeløb, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, til:

39,17 EUR for en tjenestemand, der har ret til husstandstillæg

31,58 EUR for en tjenestemand, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 8

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 24, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, til:

1 114,99 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

662,97 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 9

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, til mindst 1 337,19 EUR og højst 2 674,39 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes det faste fradrag, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, til 1 215,63 EUR.

Artikel 10

Med virkning fra den 1. juli 2011 erstattes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 93 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte med følgende tabel:

ANSÆTTELSESGRUPPE

1.7.2011

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Artikel 11

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 94 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, til:

838,66 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

497,22 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 12

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 96, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, til mindst 1 002,90 EUR og højst 2 005,78 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes det udlandstillæg, der er omhandlet i artikel 96, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, til 911,73 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 136 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, til mindst 882,33 EUR og højst 2 076,07 EUR.

Artikel 13

Med virkning fra den 1. juli 2011 fastsættes de i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 (6) fastsatte tillæg for skifteholdsarbejde til 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR og 859,84 EUR.

Artikel 14

Med virkning fra den 1. juli 2011 multipliceres beløbene i artikel 4 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 (7) med en koefficient på 5,516766.

Artikel 15

Med virkning fra den 1. juli 2011 erstattes tabellen i artikel 8, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten med følgende tabel:

1.7.2011

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Artikel 16

Med virkning fra den 1. juli 2011 og med henblik på anvendelsen af artikel 18, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten fastsættes den faste godtgørelse, der er nævnt i artikel 4a i bilag VII til den vedtægt, der var i kraft inden den 1. maj 2004, til:

131,84 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 4 og C 5

202,14 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 1, C 2 og C 3.

Artikel 17

Med virkning fra den 1. juli 2011 erstattes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 133 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte med følgende tabel:

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

Grundløn på fuldtid

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Lønklasse

8

9

10

11

12

13

14

Grundløn på fuldtid

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Lønklasse

15

16

17

18

19

 

 

Grundløn på fuldtid

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Artikel 18

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. april 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

M. SCHULZ

På Rådets vegne

Formand

D. KOURKOULAS


(1)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

(2)  Udtalelse af 4.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Udtalelse af 3.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Europa-Parlamentets holdning af 11.3.2014 [(endnu ikke offentliggjort i EUT)] og Rådets afgørelse af 14.4.2014.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(6)  Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38 af 13.2.1976, s. 1), suppleret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1307/87 (EFT L 124 af 13.5.1987, s. 6).

(7)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).


30.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/12


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 423/2014

af 16. april 2014

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (»vedtægten«) og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (»ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte«), der er fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 10 i bilag XI til vedtægten,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Domstolen (2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Unions Domstol (»Domstolen«) gjorde det klart i sin dom i sag C-63/12, Kommissionen mod Rådet, at institutionerne hvert år er forpligtede til at træffe afgørelse om tilpasning af vederlagene, enten ved at foretage en »matematisk« tilpasning ifølge metoden fastsat i artikel 3 i bilag XI til vedtægten eller ved at fravige denne matematiske beregning i overensstemmelse med artikel 10 heri.

(2)

Formålet med artikel 19 i bilag XIII til vedtægten som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 (5) er at sætte institutionerne i stand til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at bilægge deres tvister vedrørende tilpasningerne af vederlag og pensioner for 2011 og 2012 i overensstemmelse med en dom fra Domstolen under behørig hensyntagen til personalets berettigede forventning om, at institutionerne hvert år skal træffe afgørelse om tilpasningen af dets vederlag og pensioner.

(3)

For at efterleve Domstolens dom i sag C-63/12 skal Kommissionen, når Rådet fastslår, at der foreligger en alvorlig og pludselig forringelse af den økonomiske og sociale situation i Unionen, forelægge et forslag efter proceduren i artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for at inddrage Europa-Parlamentet i lovgivningsprocessen. Rådet erklærede den 25. oktober 2012, at Kommissionens vurdering, som præsenteret i dens rapport om undtagelsesklausulen, ikke afspejlede den alvorlige og pludselige forringelse af den økonomiske og sociale situation i Unionen i 2012, som de offentligt tilgængelige objektive økonomiske data antydede. Rådet anmodede således Kommissionen om i overensstemmelse med artikel 10 i bilag XI til vedtægten at forelægge et passende forslag om tilpasning af vederlagene for 2012.

(4)

Domstolen har bekræftet, at Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til undtagelsesklausulen har en vid skønsmargen med hensyn til tilpasning af vederlag og pensioner. De økonomiske og sociale data for perioden fra den 1. juli 2011 til den 31. december 2012, såsom eftervirkningerne af den økonomiske afmatning i efteråret 2011, der førte til økonomisk recession i Unionen og en forværret social situation, samt de vedholdende høje tal for arbejdsløsheden og det offentlige underskud og den offentlige gæld i Unionen gør det passende at fastsætte tilpasningen af vederlag og pensioner i Belgien og Luxembourg til 0,8 % for 2012. Denne tilpasning indgår i den samlede tilgang til bilæggelse af tvisterne om tilpasningerne af vederlag og pensioner for 2011 og 2012, som også omfatter en tilpasning på 0 % for 2011.

(5)

Som følge heraf er tilpasningen af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union i en femårig periode (2010-2014) som følger: i 2010 resulterede anvendelsen af metoden fastsat i artikel 3 i bilag XI til vedtægten i en tilpasning på 0,1 %. For 2011 og 2012 fører den samlede tilgang til bilæggelse af tvisterne om tilpasningerne af vederlag og pensioner for 2011 og 2012 til en tilpasning på henholdsvis 0 % og 0,8 %. Som del af det politiske kompromis vedrørende reformen af vedtægten og af ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte blev det endvidere besluttet at fastfryse vederlag og pensioner for årene 2013 og 2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 1. juli 2012 ændres datoen »den 1. juli 2011« til »den 1. juli 2012« i vedtægtens artikel 63, stk. 2.

Artikel 2

Med virkning fra den 1. juli 2012 udskiftes i vedtægtens artikel 66 den tabel over den månedlige grundløn, som danner grundlag for beregningen af vederlag og pensioner, med følgende tabel:

1.7.2012

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

Artikel 3

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 2 i nedenstående tabel.

Med virkning fra den 1. januar 2013 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til artikel 17, stk. 3, i bilag VII til vedtægten anvendes på overførsler for tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 3 i nedenstående tabel.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til artikel 20, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten anvendes på pensioner, som anført i kolonne 4 i nedenstående tabel.

Med virkning fra den 16. maj 2012 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til artikel 20, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten anvendes på pensioner, som anført i kolonne 5 i nedenstående tabel. Den årlige tilpasning for disse medlemsstater træder i kraft den 16. maj 2012.

1

2

3

4

5

Land/sted

Vederlag

Overførsel

Pension

Pension

1.7.2012

1.1.2013

1.7.2012

16.5.2012

Bulgarien

58,4

57,4

100,0

 

Den Tjekkiske Republik

80,6

74,6

100,0

Danmark

135,3

127,3

127,3

Tyskland

95,8

96,6

100,0

Bonn

94,1

 

 

Karlsruhe

93,8

 

 

München

106,4

 

 

Estland

77,6

78,0

100,0

Grækenland

90,5

89,0

100,0

Spanien

97,1

90,9

100,0

Frankrig

117,7

109,2

109,2

Irland

110,6

104,5

104,5

Italien

104,2

97,4

100,0

Varese

93,4

 

 

Cypern

84,1

87,4

100,0

Letland

77,6

74,9

100,0

Litauen

71,5

69,5

100,0

Ungarn

78,3

68,7

100,0

Malta

83,3

83,7

100,0

Nederlandene

105,3

100,9

 

100,9

Østrig

106,4

103,2

103,2

 

Polen

74,2

66,4

100,0

Portugal

83,5

82,8

100,0

Rumænien

68,8

60,0

100,0

Slovenien

85,3

81,2

100,0

Slovakiet

79,7

73,5

100,0

Finland

122,1

113,8

113,8

Sverige

131,9

123,8

123,8

Det Forenede Kongerige

147,8

119,0

119,0

Culham

112,5

 

 

Artikel 4

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes den godtgørelse under forældreorlov, der er omhandlet i vedtægtens artikel 42a, stk. 2 og 3, til 919,02 EUR og til 1 225,36 EUR for enlige forsørgere.

Artikel 5

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes grundbeløbet for husstandstillægget i artikel 1, stk. 1, i bilag VII til vedtægten til 171,88 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det børnetilskud, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, til 375,59 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det uddannelsestillæg, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, til 254,83 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det uddannelsestillæg, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, til 91,75 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det minimumsbeløb for udlandstillægget, der er omhandlet i artikel 69 i vedtægten og i artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i bilag VII hertil, til 509,43 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes udlandstillægget i artikel 134 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte til 366,22 EUR.

Artikel 6

Med virkning fra den 1. januar 2013 tilpasses den kilometergodtgørelse, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, således:

0 EUR pr. km for strækninger mellem

0 og 200 km

0,3820 EUR pr. km for strækninger mellem

201 og 1 000 km

0,6367 EUR pr. km for strækninger mellem

1 001 og 2 000 km

0,3820 EUR pr. km for strækninger mellem

2 001 og 3 000 km

0,1272 EUR pr. km for strækninger mellem

3 001 og 4 000 km

0,0614 EUR pr. km for strækninger mellem

4 001 og 10 000 km

0 EUR pr. km for strækninger over

10 000 km.

Ovennævnte kilometergodtgørelse forhøjes med et fast tillæg på:

191,00 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på mellem 725 og 1 450 km

381,96 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på 1 450 km eller derover.

Artikel 7

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det dagpengebeløb, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, til:

39,48 EUR for en tjenestemand, der har ret til husstandstillæg

31,83 EUR for en tjenestemand, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 8

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 24, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

1 123,91 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

668,27 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 9

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til mindst 1 347,89 EUR og højst 2 695,79 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det faste fradrag, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til 1 225,36 EUR.

Artikel 10

Med virkning fra den 1. juli 2012 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 93 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

ANSÆTTELSES-GRUPPE

1.7.2012

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

Artikel 11

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 94, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

845,37 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

501,20 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 12

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 96, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til mindst 1 010,92 EUR og højst 2 021,83 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det faste fradrag, der er omhandlet i artikel 96, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til 919,02 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 136 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til mindst 889,39 EUR og højst 2 092,68 EUR.

Artikel 13

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes de i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 (6), tillæg for skifteholdsarbejde, der er fastsat til 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR og 866,72 EUR.

Artikel 14

Med virkning fra den 1. juli 2012 multipliceres beløbene i artikel 4 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 (7) med en koefficient på 5,5609.

Artikel 15

Med virkning fra den 1. juli 2012 udskiftes tabellen i artikel 8 stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, med følgende tabel:

1.7.2012

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

Artikel 16

Med virkning fra den 1. juli 2012 og med henblik på anvendelsen af artikel 18, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten fastsættes den faste godtgørelse, der var nævnt i artikel 4a i bilag VII til vedtægten i dennes affattelse inden den 1. maj 2004, til:

132,89 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 4 og C 5

203,76 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 1, C 2 og C 3.

Artikel 17

Med virkning fra den 1. juli 2012 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 133 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

Grundløn på fuldtid

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

Lønklasse

8

9

10

11

12

13

14

Grundløn på fuldtid

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

Lønklasse

15

16

17

18

19

 

 

Grundløn på fuldtid

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

Artikel 18

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. april 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

M. SCHULZ

På Rådets vegne

Formand

D. KOURKOULAS


(1)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

(2)  Udtalelse af 4.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Udtalelse af 3.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Europa-Parlamentets holdning af 11.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.4.2014.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(6)  Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38 af 13.2.1976, s. 1). Suppleret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1307/87 (EFT L 124 af 13.5.1987, s. 6).

(7)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).