ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 121

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
24. april 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 404/2014 af 17. februar 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 405/2014 af 23. april 2014 om godkendelse af laurinsyre som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19 ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 406/2014 af 23. april 2014 om godkendelse af ethyl(butylacetylaminopropionat) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 407/2014 af 23. april 2014 om godkendelse af transfluthrin som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 408/2014 af 23. april 2014 om godkendelse af syntetisk amorft siliciumdioxid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2014 af 23. april 2014 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (GTS))

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 410/2014 af 23. april 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014 af 23. april 2014 om åbning og forvaltning af et EU-toldkontingent for import af fersk og frosset oksekød med oprindelse i Ukraine

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014 af 23. april 2014 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014 af 23. april 2014 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af fjerkrækød med oprindelse i Ukraine

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014 af 23. april 2014 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af fersk og frosset svinekød med oprindelse i Ukraine

44

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 415/2014 af 23. april 2014 om ændring og fravigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 for så vidt angår forvaltning af toldkontingenter for mejeriprodukter med oprindelse i Ukraine

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 416/2014 af 23. april 2014 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af visse kornarter med oprindelse i Ukraine

53

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 417/2014 af 23. april 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

56

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/225/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. april 2014 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

58

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmet for bistand til nuklear nedlukning i Litauen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1990/2006 ( EUT L 346 af 20.12.2013 )

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 404/2014

af 17. februar 2014

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (2) fastsættes en ny metode til bestemmelse af CO2-emissionerne fra og brændstofforbruget for N1-køretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (i det følgende benævnt »etapevise køretøjer«). Den nye metode finder anvendelse fra den 1. januar 2014, men er muligvis allerede anvendt på frivillig basis siden den 1. januar 2013.

(2)

I bilag II, del B, punkt 7, til forordning (EU) nr. 510/2011 fastsættes det, at de specifikke CO2-emissioner fra etapevist færdigopbyggede køretøjer tildeles fabrikanten af basiskøretøjet. Dette kræver, at et etapevist færdigopbygget køretøj kan genkendes i overvågningsprocessen, og at fabrikanten af basiskøretøjet kan identificeres. Det kræver også, at visse data om basiskøretøjet bestemmes i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008.

(3)

Fabrikanterne af basiskøretøjet har i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011 ret til at efterprøve de data for et etapevist køretøj, som deres specifikke CO2-emissionsmål er beregnet efter. Det er derfor hensigtsmæssigt at stille de relevante dataparametre til rådighed, for at sikre at en sådan kontrol kan foretages på effektiv vis.

(4)

Den metode, der er opført i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008, finder anvendelse, for så vidt angår delvist opbyggede og færdigopbyggede køretøjer. Hvis et færdigopbygget køretøj omdannes yderligere forud for den første registrering, bør det dog præciseres, at det er massen i køreklar stand og CO2-emissioner af det færdigopbyggede køretøj, der anvendes som basiskøretøj, der bør overvåges og tages i betragtning ved beregningen af de specifikke emissionsmål.

(5)

Det er nødvendigt at præcisere, hvilke data der skal fremlægges, for at sikre, at CO2-emissionsværdierne for etapevise køretøjer kan overvåges og kontrolleres effektivt og hensigtsmæssigt.

(6)

Et køretøj identificeres ved et køretøjsidentifikationsnummer (i det følgende benævnt »VIN«), dvs. en alfanumerisk kode, som fabrikanten har tildelt køretøjet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011 (3). I afsnit 4 i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (4) fastsættes det, at basiskøretøjets identifikationsnummer som hovedregel skal anvendes på alle de efterfølgende trin af typegodkendelsesprocessen for at sikre, at processen kan spores. Ved hjælp af VIN-nummeret bør det derfor være muligt at knytte det færdigopbyggede køretøj til et basiskøretøj og dermed identificere den fabrikant af basiskøretøjet, der har ansvaret for CO2-emissionerne. Desuden bør VIN-nummeret gøre det muligt for fabrikanten af basiskøretøjet at kontrollere de relevante data i forbindelse med basiskøretøjet. Eftersom der ikke er andre parametre, der kan skabe denne forbindelse, er det hensigtsmæssigt at kræve, at medlemsstaterne overvåger og rapporterer VIN-numre for nyregistrerede N1-køretøjer til Kommissionen gennem Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) dataindsamlingssystem.

(7)

For at beregne de specifikke emissionsmål for etapevise køretøjer er det i overensstemmelse med punkt 7 i del B i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011 nødvendigt at tage hensyn til den tilføjede standardmasse, der er beregnet i overensstemmelse med punkt 5.3 i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Dette vil kræve overvågning og rapportering af basiskøretøjets masse i køreklar tilstand og den teknisk tilladte totalmasse af det pågældende køretøj, hvorigennem den tilføjede standardmasse kan bestemmes, eller alternativt overvågning og rapportering af selve den tilføjede standardmasse. For at afgøre om et etapevist køretøj falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 510/2011, er det desuden nødvendigt at kontrollere, at referencemassen af det færdigopbyggede køretøj ikke overstiger de lofter, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, i den pågældende forordning.

(8)

Hvis medlemsstaterne ikke er i stand til at fremlægge alle de parametre, der kræves i henhold til bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011 som følge af udformningen af deres system til registrering af data vedrørende nye lette erhvervskøretøjer, kan disse parametre fremlægges af de berørte fabrikanter i den meddelelse, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011.

(9)

Af samme årsag kan fabrikanterne i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (5) meddele Kommissionen og EEA de VIN-numre, som de har tildelt de køretøjer, der er solgt i det foregående kalenderår, eller for hvilke der er udstedt en garanti i det pågældende år.

(10)

VIN-numre kan efter registrering af et køretøj til ibrugtagning i vejtrafikken tilknyttes datasæt, der gør det muligt at identificere køretøjets ejer. VIN-nummeret i sig selv indeholder imidlertid ikke personoplysninger, og behandlingen af oplysninger med henblik på forordning (EU) nr. 510/2011 kræver ikke adgang til eller behandling af tilknyttede personoplysninger. Overvågningen og rapporteringen af VIN-numre betragtes derfor ikke som behandling af personoplysninger, der er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (6) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7). Det erkendes dog, at VIN-numre kan betragtes som følsomme oplysninger, bl.a. med hensyn til forebyggelse af tyveri af køretøjer, og det bør derfor sikres, at VIN-numre, der indberettes til Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur, ikke offentliggøres.

(11)

Ved at sammenholde VIN-numre, som medlemsstaterne har indberettet, med de oplysninger, som fabrikanterne har afgivet, bør Kommissionen med støtte fra EEA kunne identificere fabrikanterne og de pågældende køretøjer samt forberede de foreløbige datasæt i overensstemmelse med artikel 10b i gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012.

(12)

For at sikre at overvågningskravene i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 er fuldstændig parallelle med dem, der gælder for personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (8), er det hensigtsmæssigt at tilpasse kravene i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011 om levering af aggregerede data og metoden til fastsættelse af CO2-overvågningsdata for lette erhvervskøretøjer.

(13)

Bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade og af identifikationsnummer (VIN-nummer) til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 8 af 12.1.2011, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2 -emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).


BILAG

I bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Del A ændres således:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.   Detaljerede data

1.1.   Færdigopbyggede køretøjer registreret som N1

For EF-godkendte færdigopbyggede køretøjer registreret som N1 registrerer medlemsstaterne for hvert kalenderår følgende detaljerede data om hvert nyt let erhvervskøretøj første gang, det registreres på deres område:

a)

fabrikant

b)

typegodkendelsesnummer med udvidelsesnummer

c)

type, variant og version

d)

mærke

e)

kategori for godkendt køretøjstype

f)

kategori for registreret køretøj

g)

de specifikke CO2-emissioner

h)

masse i køreklar stand

i)

teknisk tilladt totalmasse

j)

fodaftryk: akselafstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for anden aksel

k)

brændstoftype og brændstofdriftsmåde

l)

slagvolumen

m)

elektrisk energiforbrug

n)

koden for den innovative teknologi eller gruppe af innovative teknologier og den CO2-emissionsreduktion, som denne teknologi har medført

o)

køretøjets identifikationsnummer.

Det format, der er angivet i afsnit 2 i del C, anvendes.

1.2.   Køretøjer, der er godkendt i en etapevis typegodkendelsesproces og registreret som N1-køretøjer

For etapevise køretøjer, der er registreret som N1-køretøjer, registrerer medlemsstaterne for hvert kalenderår følgende detaljerede oplysninger om:

a)

basiskøretøjet (delvist opbygget): de data, der er angivet i punkt 1.1, litra a), b), c), d), e), g), h), i), n) og o), eller, i stedet for de data, der er angivet i litra h) og i), den tilføjede standardmasse, som er angivet som en del af de typegodkendelsesdata, der er omhandlet i punkt 2.17.2 i bilag I til direktiv 2007/46/EF

b)

basiskøretøjet (færdigopbygget): de data, der er angivet i punkt 1.1, litra a), b), c), d), e), g), h), i), n) og o)

c)

det trinvist færdigopbyggede køretøj: de data, der er angivet i punkt 1.1, litra a), f), g), h), j), k), l), m) og o).

Hvis nogen af de data, der er nævnt i litra a) og b) i dette punkt, ikke kan angives for basiskøretøjet, fremsender medlemsstaten i stedet data om det trinvist færdigopbyggede køretøj.

Det format, der er angivet i afsnit 2 i del C, anvendes til trinvist færdigopbyggede N1-køretøjer.

Køretøjets identifikationsnummer som omhandlet i punkt 1.1, litra o), må ikke offentliggøres.«

b)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Medlemsstaterne fastlægger for hvert kalenderår:

a)

de kilder, som anvendes til at indsamle de detaljerede data, der omtales i punkt 1

b)

det samlede antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der omfattes af EF-typegodkendelse

c)

det samlede antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der omfattes af etapevis typegodkendelse, hvis de foreligger

d)

det samlede antal nye registreringer af nye individuelt godkendte lette erhvervskøretøjer

e)

det samlede antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der er godkendt nationalt i små serier.«

2)

Del B ændres således:

a)

Indledningen og punkt 1 ændres således:

»B.   Metode til fastsættelse af oplysninger om overvågning af CO2 for nye lette erhvervskøretøjer

Overvågningsoplysninger, som medlemsstaterne skal tilvejebringe i henhold til punkt 1 og 3 i del A i dette bilag, skal fastlægges i overensstemmelse med metoden i denne del.

1.   Antal registrerede nye lette erhvervskøretøjer

Medlemsstaterne fastslår antallet af nye lette erhvervskøretøjer, som er registreret på deres område i det pågældende overvågningsår, inddelt efter, om køretøjerne er omfattet af EF-typegodkendelse, individuel godkendelse eller national godkendelse af små serier samt eventuelt antallet af etapevise køretøjer.«

b)

Punkt 4 udgår.

c)

I punkt 7 indsættes følgende afsnit:

»Til trods for at den tilføjede standardmasse anvendes til del C i dette bilag, kan det trinvist færdigopbyggede køretøjs masse i køreklar stand anvendes til en foreløbig beregning af de specifikke emissionsmål, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, hvis denne masseværdi ikke kan bestemmes.

Hvis basiskøretøjet er et færdigopbygget køretøj, anvendes dette køretøjs masse i køreklar stand ved beregningen af det specifikke emissionsmål. Hvis denne masseværdi imidlertid ikke kan bestemmes, kan det trinvist færdigopbyggede køretøjs masse i køreklar stand anvendes til en foreløbig beregning af de specifikke emissionsmål.«

3)

Del C affattes således:

»C.   Formater til brug ved indsendelse af data

For hvert år indberetter medlemsstaterne de i punkt 1 og 3 i del A nævnte oplysninger i følgende format.

Afsnit 1 — Aggregerede overvågningsdata

Medlemsstat (1)

 

År

 

Datakilde

 

Samlet antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer omfattet af EF-typegodkendelse

 

Samlet antal nye registreringer af individuelt godkendte nye lette erhvervskøretøjer

 

Samlet antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der er godkendt nationalt i små serier

 

Samlet antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der er omfattet af typegodkendelse i flere etaper (hvis de foreligger)

 


Afsnit 2 — Detaljerede overvågningsdata — registrering af ét køretøj

Henvisning til punkt 1.1 i del A

Detaljerede data pr. registreret køretøj (2)

a)

Fabrikantens navn EU-standardbenævnelse (3)

Fabrikantens navn OEM-erklæring

FÆRDIGOPBYGGET KØRETØJ/BASISKØRETØJ (4)

Fabrikantens navn OEM-erklæring

TRINVIST FÆRDIGOPBYGGET KØRETØJ (4)

Fabrikantens navn i medlemsstatens register (3)

b)

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

c)

Type

Variant

Version

d)

Mærke

e)

Kategori for godkendt køretøjstype

f)

Kategori for registreret køretøj

g)

Specifikke CO2-emissioner

h)

Masse i køreklar stand

BASISKØRETØJ

Masse i køreklar stand

TRINVIST FÆRDIGOPBYGGET KØRETØJ

i) (5)

Teknisk tilladt totalmasse

j)

Akselafstand

Sporvidde for styreaksel (aksel 1)

Sporvidde for anden aksel (aksel 2)

k)

Brændstoftype

Brændstofdriftsmåde

l)

Slagvolumen (cm3)

m)

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

n)

Kode for innovativ teknologi eller gruppe af innovative teknologier

Emissionsreduktion gennem innovativ(e) teknologi(er)

o)

Køretøjets identifikationsnummer

Punkt 2.17.2 i bilag I til direktiv 2007/46/EF (6)

Tilføjet standardmasse (hvis relevant for etapevise køretøjer)


(1)  ISO 3166 alpha-2 koder med undtagelse af Grækenland og Det Forenede Kongerige, hvis kode er henholdsvis »EL« og »UK«.

(2)  Hvis der i forbindelse med etapevise køretøjer ikke kan fremlægges data for basiskøretøjet, indhenter medlemsstaten som minimum de data, der er angives i dette format for det trinvist færdigbyggede køretøj. Hvis køretøjets identifikationsnummer ikke kan fremlægges, oplyses alle de detaljerede data for det færdigopbyggede køretøj, det trinvist færdigopbyggede køretøj samt for basiskøretøjet i overensstemmelse med punkt 1.2, litra a), b) og c), i del A i dette bilag.

(3)  I forbindelse med nationale godkendelser i små serier (NSS) eller individuelle godkendelser (IVA) anføres fabrikantens navn i kolonnen »fabrikantens navn i medlemsstatens register«, hvorimod der i kolonnen »fabrikantens navn EU-standardbenævnelse« anføres følgende: henholdsvis »AA-NSS« eller »AA-IVA«.

(4)  For etapevise køretøjer angives fabrikanten af basiskøretøjet (delvis opbygget/færdigopbygget). Hvis fabrikanten af basiskøretøjet ikke er kendt, anføres kun fabrikanten af det trinvist færdigopbyggede køretøj.

(5)  For etapevise køretøjer angives den teknisk tilladte totalmasse af basiskøretøjet.

(6)  For etapevise køretøjer kan basiskøretøjets masse i køreklar stand og teknisk tilladte totalmasse erstattes af den tilføjede standardmasse, der er angivet i typegodkendelsesdataene i overensstemmelse med punkt 2.17.2 i bilag I til direktiv 2007/46/EF.«


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 405/2014

af 23. april 2014

om godkendelse af laurinsyre som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3). Denne liste omfatter laurinsyre.

(2)

Laurinsyre er vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 19, afskræknings- og tiltrækningsmidler, som defineret i direktivets bilag V, svarende til produkttype 19 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Tyskland blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 17. maj 2010 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport, der blev gennemgået i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 13. marts 2014.

(5)

Det fremgår af vurderingsrapporten, at de biocidholdige produkter, der anvendes til produkttype 19, og som indeholder laurinsyre, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6)

Derfor bør laurinsyre godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, forudsat at de pågældende specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7)

Da vurderingen ikke omhandler nanomaterialer, bør godkendelsen ikke omfatte disse materialer i henhold til artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)

Der bør gå en vis tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Laurinsyre godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, så længe de i bilaget anførte specifikationer og betingelser overholdes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser (2)

Laurinsyre

IUPAC-navn:

dodecansyre

EF-nr.: 205-582-1

CAS-nr.: 143-07-7

980 g/kg

1. november 2015

31. oktober 2025

19

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af det aktive stof, der er anvendt til vurderingen efter artikel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.

(2)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI til forordning (EU) nr. 528/2012 findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 406/2014

af 23. april 2014

om godkendelse af ethyl(butylacetylaminopropionat) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3). Denne liste omfatter ethyl(butylacetylaminopropionat).

(2)

Ethyl(butylacetylaminopropionat) er vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 19, afskræknings- og tiltrækningsmidler, som defineret i direktivets bilag V, svarende til produkttype 19 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Belgien blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 5. november 2009 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport, der blev gennemgået i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 13. marts 2014.

(5)

Det fremgår af vurderingsrapporten, at de biocidholdige produkter, der anvendes til produkttype 19, og som indeholder ethyl(butylacetylaminopropionat), kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6)

Derfor bør ethyl(butylacetylaminopropionat) godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, forudsat at de pågældende specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7)

Da evalueringen ikke omfattede nanomaterialer, bør godkendelsen ikke omfatte sådanne materialer, jf. artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)

Der bør gå en vis tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ethyl(butylacetylaminopropionat) godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, så længe de i bilaget anførte specifikationer og betingelser overholdes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser (2)

Ethyl(butylacetylaminopropionat)

IUPAC-navn:

3-(N-acetyl-N-butyl)aminopropionsyreethylester

EF-nr.: 257-835-0

CAS-nr.: 52304-36-6

990 g/kg

1. november 2015

31. oktober 2025

19

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

Godkendelserne gives på følgende betingelser:

 

Primær eksponering af mennesker for produktet skal minimeres ved at overveje og anvende passende risikobegrænsende foranstaltninger, bl.a. i form af anvisninger for, hvor hyppigt og i hvilken mængde produktet må påføres på huden, hvor det er relevant.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af det aktive stof, der er anvendt til vurderingen efter artikel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.

(2)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI til forordning (EU) nr. 528/2012 findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 407/2014

af 23. april 2014

om godkendelse af transfluthrin som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3). Denne liste omfatter transfluthrin.

(2)

Transfluthrin er vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr, som defineret i direktivets bilag V, svarende til produkttype 18 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Nederlandene blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 13. juli 2010 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport, der blev gennemgået i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 13. marts 2014.

(5)

Det fremgår af vurderingsrapporten, at de biocidholdige produkter, der anvendes til produkttype 18, og som indeholder transfluthrin, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6)

Derfor bør transfluthrin godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, forudsat at de pågældende specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7)

Da evalueringen ikke omfattede nanomaterialer, bør godkendelsen ikke omfatte sådanne materialer, jf. artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)

Der bør gå en vis tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Transfluthrin godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, så længe de i bilaget anførte specifikationer og betingelser overholdes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser (2)

Transfluthrin

IUPAC-navn:

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

eller

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R)-trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

EF-nr.: 405-060-5

CAS-nr.: 118712-89-3

965 g af 1R-trans-konfigurationen pr. kg

1. november 2015

31. oktober 2025

18

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

Godkendelserne gives på følgende betingelser:

I betragtning af risiciene for vand, sediment og jord må transfluthrin hverken anvendes i fordampere til indendørs brug eller i myggespiraler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen om produktgodkendelse, at risiciene kan begrænses til et acceptabelt niveau.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af det aktive stof, der er anvendt til vurderingen efter artikel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.

(2)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI til forordning (EU) nr. 528/2012 findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 408/2014

af 23. april 2014

om godkendelse af syntetisk amorft siliciumdioxid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3). Denne liste omfatter siliciumdioxid.

(2)

Siliciumdioxid er vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr, som defineret i direktivets bilag V, svarende til produkttype 18 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

De data, der er indgivet til brug for vurderingen, gjorde det kun muligt at drage konklusioner vedrørende en bestemt type siliciumdioxid, nemlig syntetisk amorft siliciumdioxid, også kaldet »wet silica«, CAS-nr. 112926-00-8. Vurderingen gav ikke mulighed for at drage konklusioner vedrørende andre stoffer, der hører ind under definitionen af siliciumdioxid, CAS-nr. 7631-86-9, på ovenfor nævnte liste over aktive stoffer i forordning (EF) nr. 1451/2007. Derfor bør kun syntetisk amorft siliciumdioxid være omfattet af godkendelsen.

(4)

Frankrig blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 16. april 2009 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(5)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport, der blev gennemgået i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 13. marts 2014.

(6)

Det fremgår af vurderingsrapporten, at de biocidholdige produkter, der anvendes til produkttype 18, og som indeholder syntetisk amorft siliciumdioxid, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(7)

Derfor bør syntetisk amorft siliciumdioxid godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, forudsat at de pågældende specifikationer og betingelser er opfyldt.

(8)

Da det vurderede syntetiske amorfe siliciumdioxid er et nanomateriale, bør godkendelsen omfatte sådanne nanomaterialer, jf. artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(9)

Der bør gå en vis tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Syntetisk amorft siliciumdioxid godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, så længe de i bilaget anførte specifikationer og betingelser overholdes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Strukturmæssige kendetegn (2)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser (3)

Syntetisk amorft siliciumdioxid (nano)

IUPAC-navn:

Siliciumdioxid

EF-nr.: 231-545-4

CAS-nr.: 112926-00-8

Denne godkendelse omfatter syntetisk amorft siliciumdioxid som nanomateriale i form af stabile aggregatpartikler > 1 μm bestående af primærpartikler af nanostørrelse.

800 g/kg

Størrelse af stabile aggregatpartikler > 1 μm

Primærpartikelstørrelse < 25 nm

Volumenspecifikt overfladeareal > 600 m2/cm3

1. november 2015

31. oktober 2025

18

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af det aktive stof, der er anvendt til vurderingen efter artikel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.

(2)  De strukturmæssige kendetegn som angivet i denne kolonne er de strukturmæssige kendetegn ved det aktive stof, der er anvendt til vurderingen efter artikel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI til forordning (EU) nr. 528/2012 findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 409/2014

af 23. april 2014

om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (GTS))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 50, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Portugals ansøgning om registrering af betegnelsen »Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa« (GTS) registreres herved.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.7 Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2007 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 292 af 8.10.2013, s. 8.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2007 af 18. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 275 af 19.10.2007, s. 3).


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 410/2014

af 23. april 2014

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (2) fastsættes en ny metode til bestemmelse af CO2-emissionerne fra og brændstofforbruget for N1-køretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (i det følgende benævnt »etapevise køretøjer«). Den nye metode finder anvendelse fra den 1. januar 2014, men er muligvis blevet anvendt på frivillig basis siden den 1. januar 2013.

(2)

I bilag II, del B, punkt 7, til forordning (EU) nr. 510/2011 fastsættes det, at de specifikke CO2-emissioner fra trinvis færdigopbyggede køretøjer tildeles fabrikanten af basiskøretøjet. Dette kræver, at trinvis færdigopbyggede køretøjer kan genkendes i overvågningsprocessen, og at fabrikanten af basiskøretøjet kan identificeres. Det kræver også, at visse data om basiskøretøjet bestemmes i overensstemmelse med den nye metode, der er fastsat i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008.

(3)

Fabrikanterne af basiskøretøjerne har i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011 ret til at efterprøve dataene om etapevise køretøjer, som deres specifikke CO2-emissionsmål er beregnet efter. Derfor bør der fastsættes nærmere bestemmelser om udveksling af relevante data mellem fabrikanterne og Kommissionen.

(4)

På grund af de egenskaber og det design systemerne til registrering af køretøjer har, kan medlemsstaterne muligvis ikke oplyse alle relevante data til overvågning af etapevise køretøjer jf. de udførlige data, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011. Kommissionen bør derfor, når den fastsætter de foreløbige specifikke emissionsmål, have mulighed for at tage hensyn til data, som fabrikanterne har oplyst som en del af verificeringsprocessen i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011.

(5)

Fabrikanterne bør derfor oplyse Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur (EEA) om de køretøjsidentifikationsnumre (VIN-numre), der er tildelt lette erhvervskøretøjer, som er solgt i det foregående kalenderår, eller som der er udstedt garanti for i løbet af det år. Fabrikanterne bør ligeledes have mulighed for at oplyse Kommissionen om udførlige data om disse køretøjer. For at disse data kan medtages i beregningen af de foreløbige mål, bør fabrikanterne sende deres data til Kommissionen og EEA samtidigt med medlemsstaternes årlige indsendelse af data.

(6)

Ved at sammenligne de udførlige data, som medlemsstaterne har oplyst, med de data, der er oplyst af fabrikanterne, på grundlag af VIN-numrene, forbereder Kommissionen et foreløbigt datasæt til beregning af de foreløbige mål. For de optegnelser, hvor dataene stemmer overens, bør det foreløbige datasæt, som underrettes fabrikanterne, indeholde VIN-numre. Det foreløbige datasæt bør om muligt også indeholde de optegnelser, hvor VIN-numre oplyst af medlemsstaterne ikke stemmer overens med VIN-numre fra fabrikanterne. I det tilfælde bør optegnelserne sendes til fabrikanterne uden VIN-numre. Det foreløbige datasæt bør offentliggøres i henhold til artikel 8, stk. 4 i forordning (EU) nr. 510/2011, dog uden VIN-numre.

(7)

For at sikre fuld parallelitet mellem kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (3) og kravene til personbiler i Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 (4) bør kravene til fabrikanterne om underretning om fejl tilpasses sidstnævnte forordnings bestemmelser.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 3), affattes således:

»3)

»udførlige overvågningsdata«: de udførlige data, der er anført i bilag II, del C, afdeling 2, til forordning (EU) nr. 510/2011, og som er opdelt på fabrikanter og køretøjsserier, dvs. efter type, variant og version eller i givet fald på enkelt køretøj efter køretøjsidentifikationsnummer.«

2)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Køretøjer, der ikke er EF-typegodkendt

Medlemsstaterne giver Kommissionen oplysning om antallet af lette erhvervskøretøjer, der er omfattet af nationale typegodkendelser af små serier i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2007/46/EF eller af individuelle godkendelser i overensstemmelse med artikel 24 i samme direktiv, og som er registreret på deres område.

Den kompetente myndighed anfører i forbindelse med de udførlige overvågningsdata fabrikantens navn i kolonnen »Fabrikantens navn i medlemsstatens register« i det format, der er defineret i bilag II, del C, til forordning (EU) nr. 510/2011, og i kolonnen »Fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse« anføres enten:

a)

»AA-IVA« for køretøjstyper, der er godkendt individuelt, eller

b)

»AA-NSS« for køretøjstyper, der er typegodkendt nationalt i små serier.«

3)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Hvis data indberettes i henhold til stk. 3 i denne artikel, har den af fabrikanten oplyste kontaktperson ligeledes ret til at uploade de udførlige data til Det Europæiske Miljøagenturs dataarkiv.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3 og 4:

»3.   For at kunne verificere de foreløbige data oplyser fabrikanterne Kommissionen senest den 28. februar hvert år om køretøjsidentifikationsnumrene på alle lette erhvervskøretøjer (færdigopbyggede, trinvis færdigopbyggede eller delvis opbyggede køretøjer), som de har solgt i Unionen i det foregående kalenderår, eller som de har udstedt garanti for i løbet af det år. Fabrikanterne kan samtidigt oplyse Kommissionen om de udførlige data om disse køretøjer, der er specificeret i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011.

Dataene indberettes elektronisk til dataarkivet, som forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur.

4.   Hvis fabrikanterne ikke indberetter køretøjsidentifikationsnumrene og de i stk. 3 nævnte udførlige data, beregnes det foreløbige specifikke emissionsmål på grundlag af de udførlige data fra medlemsstaterne.«

4)

Som artikel 10a og 10b tilføjes følgende:

»Artikel 10a

Underretning om fabrikanters fejl

1.   Fabrikanter, som underretter om fejl i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011, skal benytte Kommissionens foreløbige datasæt jf. artikel 8, stk. 4, i nævnte forordning som grundlag for deres underretning.

Underretningen om fejl skal indeholde alle datasæt vedrørende registreringer af køretøjer, som den fabrikant, der underretter om fejlen, er ansvarlig for. Hvad angår trinvis færdigopbyggede køretøjer er den ansvarlige fabrikant den fabrikant, som er ansvarlig for EF-typegodkendelsen af basiskøretøjet.

Fejlen anføres i en separat post i datasættet for hver version med titlen »Fabrikantens kommentarer«, i hvilken en af følgende koder anføres:

a)

kode A i tilfælde, hvor optegnelserne er ændret af fabrikanten

b)

kode B i tilfælde, hvor køretøjet er ukendt

c)

kode C i tilfælde, hvor køretøjet falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 510/2011 eller er ude af produktion

d)

kode D i tilfælde, hvor en fabrikant, der er tildelt en specifik optegnelse, er fabrikant af det trinvis færdigopbyggede køretøj men ikke det delvis opbyggede basiskøretøj.

For så vidt angår litra b) er et køretøj ukendt, hvis fabrikanten ikke kan identificere køretøjet på baggrund af det køretøjsidentifikationsnummer, der oplyses af medlemsstaten, eller hvis optegnelsen ikke indeholder et sådant nummer, og køretøjet ikke på anden vis kan identificeres.

For så vidt angår litra d) skal slutfabrikanten af køretøjet ligeledes i en separat post med titlen »Fabrikantens bemærkninger« anføre navnet på basiskøretøjets fabrikant.

2.   Hvis en fabrikant ikke har underrettet Kommissionen om fejl i henhold til stk. 1, eller hvis underretningen sendes efter den periode på tre måneder, der er angivet i artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011, betragtes de oplyste foreløbige værdier jf. artikel 8, stk. 4, i forordningen som endelige.

3.   Hvis underretningen om fejl nævnt i stk. 1 indeholder køretøjsidentifikationsnumre, indberettes den til dataarkivet jf. artikel 10, stk. 3. I andre tilfælde sendes underretningen via elektronisk ikke-sletbar databærer med referencen »Underretning om fejl — CO2 fra varevogne« og sendes pr. post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generalsekretariatet

1049 Bruxelles

BELGIEN

En elektronisk kopi af underretningen sendes til orientering til følgende funktionelle mailbokse:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

og

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

Artikel 10b

Forberedelse af foreløbig data

1.   Såfremt fabrikanterne indberetter data til Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 3, skal det foreløbige datasæt, der underrettes fabrikanten, indeholde følgende optegnelser:

a)

optegnelser med køretøjsidentifikationsnumre i de tilfælde, hvor numrene fremsendt af fabrikanten i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, stemmer overens med de numre, der er fremsendt af medlemsstaten jf. bilag II, del C, afdeling 2, til forordning (EU) nr. 510/2011

b)

optegnelser uden køretøjsidentifikationsnumre, som kan tildeles fabrikanten, i de tilfælde, hvor numrene oplyst af medlemsstaterne ikke stemmer overens med de numre, der er fremsendt af fabrikanterne.

Fabrikanterne underrettes om det forberedte foreløbige datasæt, herunder optegnelserne nævnt i litra a) og b), i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 510/2011.

Det centrale register over de i artikel 8, stk. 4, første afsnit, nævnte data må ikke indeholde data om køretøjsidentifikationsnumre.

2.   Behandlingen af køretøjsidentifikationsnumrene må ikke omfatte behandling af andre personlige data, der kan kædes sammen med numrene eller andre data, der kan gøre det muligt at kæde køretøjsidentifikationsnumrene sammen med personlige data.«

5)

Bilag I erstattes af bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18.7.2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15).


BILAG

»BILAG I

DATAKILDER

Parameter

Typeattest (Model B i del 1 i bilag IX til direktiv 2007/46/EF)

Typegodkendelsesdokumentation (direktiv 2007/46/EF)

Fabrikant (færdigopbyggede køretøjer)

Punkt 0.5

Bilag III, del I, punkt 0.5

Fabrikant af basiskøretøj (etapevise køretøjer)

Punkt 0.5.1

Bilag VI, afsnit I, punkt 0.5

Typegodkendelsens nummer

Punkt 0.10, litra b)

Indledende del af bilag VI

Type

Punkt 0.2

Bilag III, del I, punkt 0.2

Variant

Punkt 0.2

Bilag III, del I eller II, eller bilag VIII, afsnit 3

Version

Punkt 0.2

Bilag III, del I eller II, eller bilag VIII, afsnit 3

Fabriksmærke

Punkt 0.1

Bilag III, del I, punkt 0.1

Kategori for godkendt køretøjstype

Punkt 0.4

Bilag III, del I, punkt 0.4

Massen i køreklar stand (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

Afsnit 13

Bilag III, del I, punkt 2.6 eller fra den 10. januar 2014, bilag III, del I, punkt 2.6, litra b) (i tilfælde af variation skal den mindste masse bruges)

Massen i køreklar stand (basiskøretøjer) (kg)

Afsnit 14

Bilag I, punkt 2.17.1

Teknisk tilladt totalmasse (af basiskøretøjet i tilfælde af etapevise køretøjer) (kg)

Punkt 16.1

Bilag III, del I, punkt 2.8

Fodaftryk — akselafstand (mm)

Afsnit 4

Bilag III, del I, punkt 2.1 (1)

Fodaftryk — sporvidde (mm)

Afsnit 30

Bilag III, del I, punkt 2.3.1 og 2.3.2 (2)

Specifik CO2-emission (g/km) (3)

Punkt 49.1

Bilag VIII, afsnit 3

Brændstoftype

Afsnit 26

Bilag III, del 1, punkt 3.2.2.1

Brændstofdriftsmåde

Punkt 26.1

Bilag III, del 1, punkt 3.2.2.4

Kapacitet (cm3)

Afsnit 25

Bilag III, del 1, punkt 3.2.1.3

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Punkt 49.2

Bilag VIII, afsnit 3

Innovativ teknologi eller gruppe af innovative teknologier og den CO2-emissionsreduktion, som denne teknologi har medført

Punkt 49.3

Bilag VIII, afsnit 4

Køretøjsidentifikationsnummer

Punkt 0.10

Bilag III, del I, punkt 9.17

Standardmasse

 

Bilag I, punkt 2.17.2


(1)  I henhold til artikel 4, stk. 9, i denne forordning.

(2)  I henhold til artikel 4, stk. 8 og 9, i denne forordning.

(3)  I henhold til artikel 4, stk. 5, i denne forordning.«


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 411/2014

af 23. april 2014

om åbning og forvaltning af et EU-toldkontingent for import af fersk og frosset oksekød med oprindelse i Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a), c) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 (2) fastsættes præferenceordninger for 2014 for told ved import af visse varer med oprindelse i Ukraine. I henhold til artikel 3 i nævnte forordning kan de landbrugsprodukter, der er opført i bilag III til nævnte forordning, importeres i Unionen inden for rammerne af de kontingenter, der er fastsat i nævnte bilag. De kontingenter, der er opført i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014, forvaltes af Kommissionen i henhold til artikel 184, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2)

Selvom kontingenter som regel forvaltes gennem importlicenser, er det hensigtsmæssigt først at tildele importrettigheder og dernæst udstede importlicenser som fastsat i artikel 6, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3). På den måde får de erhvervsdrivende, der har fået importrettigheder, i løbet af kontingentperioden under hensyntagen til deres faktiske handelsmønster mulighed for at beslutte, hvornår de vil ansøge om importlicenser.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 (5) bør finde anvendelse på importlicenser, der udstedes i henhold til denne forordning, medmindre undtagelser er berettiget.

(4)

Endvidere bør de bestemmelser i forordning (EF) nr. 1301/2006, som vedrører ansøgninger om importrettigheder, ansøgernes status og udstedelsen af importlicenser gælde for importlicenser, der udstedes i henhold til denne forordning, uden at det berører anvendelsen af supplerende betingelser, som er fastsat i denne forordning.

(5)

For at sikre at toldkontingenterne forvaltes korrekt, bør der stilles sikkerhed i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om importrettigheder.

(6)

For at forpligte erhvervsdrivende til at ansøge om importlicenser for alle de tildelte importrettigheder bør det fastsættes, at en sådan forpligtelser er et primært krav som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 (6).

(7)

Eftersom de kontingenter, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014, kun er åbne indtil den 31. oktober 2014, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning og forvaltning af et toldkontingent

1.   Denne forordning åbner og forvalter et toldkontingent for import af de produkter, der er opført i bilag I.

2.   Den produktmængde, som er omfattet af det i stk. 1 nævnte kontingent, den gældende toldsats og de tilsvarende løbenumre er fastsat i bilag I.

3.   Det i stk. 1 omhandlede importtoldkontingent forvaltes ved, at der først tildeles importrettigheder og derpå udstedes importlicenser.

4.   Forordning (EF) nr. 1301/2006, (EF) nr. 376/2008 og (EF) nr. 382/2008 anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 2

Importtoldkontingentperiode

Det importtoldkontingent, der er omhandlet i artikel 1, er åbent indtil den 31. oktober 2014.

Artikel 3

Ansøgning om importrettigheder

1.   Ansøgninger om importrettigheder indgives senest kl. 13.00, Bruxelles-tid, den femtende kalenderdag efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.   Der stilles en sikkerhed på 6 EUR/100 kg nettovægt i forbindelse med indgivelsen af en ansøgning om importrettigheder.

3.   Personer, der ansøger om importrettigheder, skal forelægge dokumentation for, at de i 12-måneders perioden umiddelbart forud for importtoldkontingentperioden i henhold til de relevante toldbestemmelser har importeret, eller at der på deres vegne er blevet importeret, en mængde oksekødsprodukter henhørende under KN-kode 0201 eller 0202 (herefter »referencemængde«). Et selskab, der er oprettet ved fusion af selskaber, som hvert især har importeret referencemængder, kan benytte disse referencemængder som grundlag for sin ansøgning.

4.   Den samlede mængde, for hvilken der ansøges om importrettigheder i importtoldkontingentperioden, må ikke overstige ansøgerens referencemængder. Ansøgninger, der ikke opfylder denne betingelse, afvises af de kompetente myndigheder.

5.   Senest den syvende arbejdsdag efter udgangen af den periode for indgivelse af ansøgninger, der er omhandlet i stk. 1, giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de samlede mængder, der er ansøgt om, udtrykt i kilogram produktvægt.

6.   Importrettighederne tildeles fra den syvende til den tolvte arbejdsdag efter udløbet af den meddelelsesperiode, der er omhandlet i stk. 5.

7.   Hvis anvendelse af den tildelingskoefficient, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006, medfører, at der tildeles færre importrettigheder, end der er ansøgt om, frigives den sikkerhed, der er stillet i henhold til stk. 2, straks proportionelt.

8.   Importrettighederne er gyldige fra datoen for udstedelsen indtil den 31. oktober 2014. Importrettigheder kan ikke overdrages.

Artikel 4

Udstedelse af importlicenser

1.   De mængder, der er tildelt under det importtoldkontingent, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, kan kun overgå til fri omsætning, hvis der forelægges en importlicens.

2.   Importlicensansøgningerne skal omfatte den samlede mængde svarende til de tildelte importrettigheder. Denne forpligtelse er et primært krav som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 282/2012.

3.   Der kan udelukkende indgives licensansøgninger i den medlemsstat, hvor ansøgeren har ansøgt om og opnået importrettigheder under det importtoldkontingent, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.

Ved hver udstedelse af importlicens nedsættes de opnåede importrettigheder med en tilsvarende mængde, og en tilsvarende andel af den sikkerhed, som er stillet i henhold til artikel 3, stk. 2, frigives straks.

4.   Importlicenserne udstedes efter ansøgning herom fra den erhvervsdrivende, der har fået tildelt importrettigheder, og i dennes navn.

5.   I licensansøgningen må kun anføres ét løbenummer. Ansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 15 og varebeskrivelserne i rubrik 16 i licensansøgningen og licensen.

6.   Licensansøgningen og importlicensen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

i rubrik 8 navnet »Ukraine« som oprindelsesland, og der sættes kryds i »ja«-rubrikken

b)

i rubrik 20 én af angivelserne i bilag II.

7.   Ved hver licens angives mængden for hver KN-kode.

8.   Uanset artikel 5, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 382/2008 er importlicenserne gyldige i 30 dage fra den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008. Importlicensernes gyldighedsperiode udløber dog senest den 31. oktober 2014.

Artikel 5

Meddelelser til Kommissionen

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 meddeler medlemsstaterne Kommissionen:

a)

senest den 14. november 2014 de mængder af produkter, for hvilke der er blevet udstedt importlicenser i kontingentperioden, eller om der ingen ansøgninger foreligger

b)

senest den 28. februar 2015 de mængder produkter, der omfattes af uudnyttede eller delvis udnyttede importlicenser, svarende til forskellen mellem de mængder, der er anført på importlicensernes bagside, og de mængder, de blev udstedt for, eller om der ingen uudnyttede mængder er.

2.   Senest den 28. februar 2015 meddeler Kommissionen de produktmængder, som reelt er overgået til fri omsætning i den importtoldkontingentperiode, der er fastsat i denne forordning.

3.   I de meddelelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, angives mængden i kilogram produktvægt.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 af 16. april 2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 af 28. marts 2012 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (EUT L 92 af 30.3.2012, s. 4).


BILAG I

Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningen i dette bilag.

Løbenummer

KN-koder

Varebeskrivelse

Mængde i ton (nettovægt)

Gældende told

(EUR/ton)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

12 000

0


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 6, litra b):

På bulgarsk: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014

På spansk: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014

På tjekkisk: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014

På dansk: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014

På tysk: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014

På estisk: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014

På græsk: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

På engelsk: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

På fransk: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014

På kroatisk: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

På italiensk: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

På lettisk: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

På litauisk: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

På ungarsk: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

På maltesisk: Regolament ta" Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

På nederlandsk: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

På polsk: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

På portugisisk: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014

På rumænsk: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

På slovakisk: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

På slovensk: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

På finsk: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

På svensk: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 412/2014

af 23. april 2014

om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a), c) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 (2) fastsættes bestemmelser om præferenceordninger for 2014 for told ved import af visse varer med oprindelse i Ukraine. I henhold til artikel 3 i nævnte forordning kan de landbrugsprodukter, der er opført i bilag III til nævnte forordning, importeres i Unionen inden for rammerne af de kontingenter, der er angivet i nævnte bilag. De kontingenter, der er opført i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014, forvaltes af Kommissionen i henhold til artikel 184, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2)

De pågældende importtoldkontingenter bør forvaltes gennem importlicenser. Til dette formål bør Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3) finde anvendelse, uden at dette berører supplerende betingelser, som er fastsat i denne forordning.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (4) bør finde anvendelse på importlicenser, der er udstedt i henhold til denne forordning, medmindre undtagelser er berettiget.

(4)

For at sikre at toldkontingenterne forvaltes korrekt, bør den sikkerhed, som er koblet til importlicenser, stilles i forbindelse med indgivelse af licensansøgningen.

(5)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 (5) er visse KN-koder i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (6) blevet erstattet af nye KN-koder, som afviger fra de koder, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 374/2014. De nye KN-koder bør derfor fremgå af bilag I til denne forordning.

(6)

Eftersom de kontingenter, der er angivet i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014, kun er åbne indtil den 31. oktober 2014, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning og forvaltning af toldkontingenter

1.   Denne forordning åbner og forvalter toldkontingenter for visse produkter i sektoren for æg og albumin, der angives i bilag I.

2.   Den produktmængde, der er omfattet af de i stk. 1 nævnte kontingenter, den gældende toldsats og de tilsvarende løbenumre fastsættes som angivet i bilag I.

3.   Importtoldkontingenterne i stk. 1 forvaltes gennem importlicenser.

4.   Forordning (EF) nr. 1301/2006 og (EF) nr. 376/2008 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

5.   Med henblik på denne forordning skal ægprodukternes vægt omregnes og være udtrykt i æg med skal i henhold til de faste udbyttesatser, som er fastsat i bilag 69 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (7).

6.   Med henblik på denne forordning skal mælkealbuminers vægt omregnes og være udtrykt i æg med skal i henhold til de faste udbyttesatser på 7,00 for tørret mælkealbumin (KN-kode 3502 20 91) og 53,00 for andre mælkealbuminer (KN-kode 3502 20 99) i overensstemmelse med de principper for omregning, der er fastsat i fastsat i bilag 69 til forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 2

Importtoldkontingentperiode

De importtoldkontingenter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, er åbne indtil den 31. oktober 2014.

Artikel 3

Importlicensansøgninger og importlicenser

1.   Licensansøgninger indgives senest kl. 13.00, Bruxelles-tid, den femtende kalenderdag efter den dato, hvor denne forordning træder i kraft.

2.   I licensansøgningen må kun anføres ét løbenummer. Ansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 15 og varebeskrivelserne i rubrik 16 i licensansøgningen og licensen. For toldkontingent 09.4275 i bilag I skal den samlede mængde omregnes og udtrykkes i æg med skal.

3.   Licensansøgninger skal omfatte en mængde på mindst 1 ton og højst 10 % af den mængde, der er disponibel for det pågældende kontingent.

4.   Licensansøgningerne og licensen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

i rubrik 8 navnet »Ukraine« som oprindelsesland, og der sættes kryds i »ja«-rubrikken

b)

i rubrik 20 én af angivelserne i bilag II.

5.   Der stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning.

6.   Senest den syvende arbejdsdag efter udløbet af den periode for indgivelse af ansøgninger, der er omhandlet i stk. 1, giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om den samlede mængde, der er ansøgt om, udtrykt som kilogram æg med skal og opdelt efter løbenummer.

7.   Den mængde, der er tildelt under det importtoldkontingent, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, kan kun overgå til fri omsætning, hvis der forelægges en importlicens.

8.   Importlicenserne udstedes fra den syvende til og med den tolvte arbejdsdag efter udløbet af den frist for meddelelse, som angivet i stk. 6.

Artikel 4

Importlicensers gyldighed

1.   Importlicenserne er gyldige fra datoen for udstedelsen indtil den 31. oktober 2014.

2.   Med forbehold af artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 376/2008 kan rettigheder, der følger af licenserne, kun overdrages til modtagere, der opfylder betingelserne for støtteberettigelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Artikel 5

Meddelelser til Kommissionen

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 meddeler medlemsstaterne Kommissionen:

a)

senest den 14. november 2014 de mængder af produkter, for hvilke der er blevet udstedt importlicenser i kontingentperioden, eller om der ingen ansøgninger foreligger

b)

senest den 28. februar 2015 de mængder produkter, der omfattes af uudnyttede eller delvis udnyttede importlicenser, svarende til forskellen mellem de mængder, der er anført på importlicensernes bagside, og de mængder, de blev udstedt for, eller om der ingen uudnyttede mængder er.

2.   Senest den 28. februar 2015 meddeler medlemsstaterne Kommissionen de produktmængder, som reelt er overgået til fri omsætning i den importtoldkontingentperiode, der er fastsat i denne forordning.

3.   I de i stk. 1 og 2 omhandlede meddelelser skal mængden være udtrykt i kilogram æg med skal og være opdelt efter løbenummer.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 af 16. april 2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 290 af 31.10.2013, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).


BILAG I

Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningen i dette bilag.

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Mængde i ton

Gældende told

(EUR/ton)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Æg af fjerkræ, med skal, friske, konserverede eller kogte; fugleæg uden skal og æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnet til menneskeføde; ægalbumin og mælkealbumin, egnet til menneskeføde

1 500

(udtrykt i æg med skal)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Æg af fjerkræ, med skal, friske, konserverede eller kogte

3 000 (udtrykt i nettovægt)

0


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra b)

På bulgarsk: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014

På spansk: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

På tjekkisk: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

På dansk: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

På tysk: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

På estisk: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

På græsk: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

På engelsk: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

På fransk: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

På kroatisk: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

På italiensk: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

På lettisk: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

På litauisk: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

På ungarsk: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

På maltesisk: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

På nederlandsk: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

På polsk: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

På portugisisk: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

På rumænsk: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

På slovakisk: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

På slovensk: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

På finsk: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

På svensk: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 413/2014

af 23. april 2014

om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af fjerkrækød med oprindelse i Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a), c) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 (2) fastsættes præferenceordninger for 2014 for told ved import af visse varer med oprindelse i Ukraine. I henhold til artikel 3 i nævnte forordning kan de landbrugsprodukter, der er opført i bilag III til nævnte forordning, importeres i Unionen inden for rammerne af de toldkontingenter, som angives i nævnte bilag. De kontingenter, der er opført i bilag III til nævnte forordning, forvaltes af Kommissionen i henhold til artikel 184, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2)

Selvom kontingenter som regel forvaltes gennem importlicenser, er det hensigtsmæssigt først at tildele importrettigheder og dernæst udstede importlicenser som fastsat i artikel 6, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3). På den måde får de erhvervsdrivende, der har fået importrettigheder, i løbet af kontingentperioden under hensyntagen til deres faktiske handelsmønster mulighed for at beslutte, hvornår de vil ansøge om importlicenser.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (4) bør finde anvendelse på importlicenser, der udstedes i henhold til denne forordning, medmindre undtagelser er berettiget.

(4)

Endvidere bør de bestemmelser i forordning (EF) nr. 1301/2006, som vedrører ansøgninger om importrettigheder, ansøgernes status og udstedelsen af importlicenser gælde for importlicenser, der udstedes i henhold til denne forordning, uden at det berører anvendelsen af supplerende betingelser, som er fastsat i denne forordning.

(5)

For at sikre at toldkontingenterne forvaltes korrekt, bør der stilles sikkerhed i forbindelse med indgivelsen af en ansøgning om importrettigheder og i forbindelse med udstedelsen af en importlicens.

(6)

For at forpligte erhvervsdrivende til at ansøge om importlicenser for alle de tildelte importrettigheder bør det fastsættes, at en sådan forpligtelse er et primært krav som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 (5).

(7)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 (6) er visse KN-koder i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (7) blevet erstattet af nye KN-koder, som afviger fra de koder, der er opført i forordning (EU) nr. 374/2014. De nye KN-koder bør derfor fremgå af bilag I til denne forordning.

(8)

Eftersom de kontingenter, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014, kun er åbne indtil den 31. oktober 2014, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning og forvaltning af toldkontingenter

1.   Denne forordning åbner og forvalter de toldkontingenter for import af de produkter, der er opført i bilag I.

2.   Den produktmængde, som er omfattet af de kontingenter, der angives i stk. 1, den gældende toldsats og de tilsvarende løbenumre er fastsat i bilag I.

3.   De importtoldkontingenter, der angives i stk. 1, forvaltes ved, at der først tildeles importrettigheder og derpå udstedes importlicenser.

4.   Forordning (EF) nr. 1301/2006 og (EF) nr. 376/2008 anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 2

Importtoldkontingentperiode

De toldkontingenter, der er omhandlet i artikel 1, er åbne indtil den 31. oktober 2014.

Artikel 3

Ansøgninger om importrettigheder

1.   Ansøgninger om importrettigheder indgives senest kl. 13.00, Bruxelles-tid, den femtende kalenderdag efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.   Der stilles en sikkerhed på 35 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om importrettigheder.

3.   Personer, der ansøger om importrettigheder, skal forelægge dokumentation for, at de i 12-måneders perioden umiddelbart forud for importtoldkontingentperioden i henhold til de relevante toldbestemmelser har importeret, eller at der på deres vegne er blevet importeret, en mængde fjerkræprodukter henhørende under KN-kode 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 eller 1602 39 21 (herefter »referencemængde«). Et selskab, der er oprettet ved fusion af selskaber, som hvert især har importeret en referencemængde, kan kombinere disse referencemængder som grundlag for sin ansøgning.

4.   Den samlede mængde, for hvilken der er indgivet ansøgning om importrettigheder i importtoldkontingentperioden, må ikke overstige ansøgerens referencemængde. Ansøgninger, der ikke opfylder denne betingelse, afvises af de kompetente myndigheder.

5.   Senest den syvende arbejdsdag efter udgangen af den periode for indgivelse af ansøgninger, der er nævnt i stk. 1, giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de samlede mængder, der er ansøgt om, udtrykt i kilogram produktvægt og opdelt efter løbenummer.

6.   Importrettighederne tildeles fra den syvende til den tolvte arbejdsdag efter udløbet af den meddelelsesperiode, der er angivet i stk. 5.

7.   Hvis anvendelse af den tildelingskoefficient, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006, medfører, at der tildeles færre importrettigheder, end der er ansøgt om, frigives den sikkerhed, der er stillet i henhold til stk. 2 straks proportionelt.

8.   Importrettighederne er gyldige fra datoen for udstedelsen til den 31. oktober 2014. Importrettigheder kan ikke overdrages.

Artikel 4

Udstedelse af importlicenser

1.   De mængder, der er tildelt under de importtoldkontingenter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, kan kun overgå til fri omsætning, hvis der forelægges en importlicens.

2.   Importlicensansøgningerne skal omfatte den samlede mængde svarende til de tildelte importrettigheder. Denne forpligtelse er et primært krav som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 282/2012.

3.   Der kan udelukkende indgives licensansøgninger i den medlemsstat, hvor ansøgeren har ansøgt om og opnået importrettigheder under de importtoldkontingenter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.

4.   Den erhvervsdrivende stiller en sikkerhed på 75 EUR/100 kg i forbindelse med udstedelsen af importlicensen. Hver gang der udstedes importlicens, reduceres importrettighederne tilsvarende, og en tilsvarende andel af den sikkerhed, som er stillet for importrettigheder, frigives straks.

5.   Importlicenserne udstedes efter ansøgning fra den importør, der har fået tildelt importrettigheder, og i dennes navn.

6.   I licensansøgningen må kun anføres ét løbenummer. Ansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 15 og varebeskrivelserne i rubrik 16 i licensansøgningen og licensen.

7.   Licensansøgningen og importlicensen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

i rubrik 8 navnet »Ukraine« som oprindelsesland, og der sættes kryds i »ja«-rubrikken

b)

i rubrik 20 én af angivelserne i bilag II.

8.   Ved hver licens angives mængden for hver KN-kode.

9.   I henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008 er importlicenserne gyldige i 30 dage fra den faktiske udstedelsesdato. Importlicensernes gyldighedsperiode udløber dog senest den 31. oktober 2014.

Artikel 5

Meddelelser til Kommissionen

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 meddeler medlemsstaterne Kommissionen:

a)

senest den 14. november 2014 de mængder af produkter, for hvilke der er blevet udstedt importlicenser i kontingentperioden, eller om der ingen ansøgninger foreligger

b)

senest den 28. februar 2015 de mængder produkter, der omfattes af uudnyttede eller delvis udnyttede importlicenser, svarende til forskellen mellem de mængder, der er anført på importlicensernes bagside, og de mængder, de blev udstedt for, eller om der ingen uudnyttede mængder er.

2.   Senest den 28. februar 2015 meddeler medlemsstaterne Kommissionen de produktmængder, som reelt er overgået til fri omsætning i den importtoldkontingentperiode, der er fastsat i denne forordning.

3.   I de meddelelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, angives mængden i kilogram og opdeles efter løbenummer.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 af 16. april 2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 af 28. marts 2012 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (EUT L 92 af 30.3.2012, s. 4).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 of 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 290 af 31.10.2013, s. 1).

(7)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG I

Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningen i dette bilag. Hvor der er anvendt ex KN-kode, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse.

Løbenummer

KN-koder

Varebeskrivelse

Mængde i ton (nettovægt)

Gældende told

(EUR/ton)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, fersk, kølet eller frosset; andre varer af kød, tilberedte eller konserverede af kalkuner og af høns af arten Gallus domesticus

16 000

0

09.4274

0207 12

Kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, ikke udskåret, i stykker, frosset

20 000

0


(1)  Ferske eller kølede halve eller kvarte perlehøns.


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 7, litra b)

På bulgarsk: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014

På spansk: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

På tjekkisk: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

På dansk: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

På tysk: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

På estisk: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

På græsk: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

På engelsk: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

På fransk: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

På kroatisk: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

På italiensk: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

På lettisk: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

På litauisk: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

På ungarsk: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

På maltesisk: Regolament ta" Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

På nederlandsk: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

På polsk: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

På portugisisk: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

På rumænsk: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

På slovakisk: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

På slovensk: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

På finsk: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

På svensk: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 414/2014

af 23. april 2014

om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af fersk og frosset svinekød med oprindelse i Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a), c) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 (2) fastsættes præferenceordninger for 2014 for told ved import af visse varer med oprindelse i Ukraine. I henhold til artikel 3 i nævnte forordning kan de landbrugsprodukter, der er opført i bilag III til nævnte forordning, importeres i Unionen inden for rammerne af de toldkontingenter, der angives i nævnte bilag. De kontingenter, der er opført i bilag III til nævnte forordning, forvaltes af Kommissionen i henhold til artikel 184, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2)

Selv om kontingenter som regel forvaltes gennem importlicenser, er det hensigtsmæssigt først at tildele importrettigheder og dernæst udstede importlicenser som fastsat i artikel 6, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3). På den måde får de erhvervsdrivende, der har fået importrettigheder, mulighed for i løbet af kontingentperioden under hensyntagen til deres faktiske handelsmønster at beslutte, hvornår de vil ansøge om importlicenser.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (4) bør finde anvendelse på importlicenser, der er udstedes i henhold til denne forordning, medmindre undtagelser er berettiget.

(4)

Endvidere bør de bestemmelser i forordning (EF) nr. 1301/2006, som vedrører ansøgninger om importrettigheder, ansøgernes status og udstedelsen af importlicenser gælde for importlicenser, der udstedes i henhold til denne forordning, uden at det berører anvendelsen af supplerende betingelser, som er fastsat i denne forordning.

(5)

For at sikre at toldkontingenterne forvaltes korrekt, bør der stilles sikkerhed i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om importrettigheder og i forbindelse med udstedelsen af en importlicens

(6)

For at forpligte erhvervsdrivende til at ansøge om importlicenser for alle de tildelte importrettigheder bør det fastsættes, at en sådan forpligtelse er et primært krav som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 (5).

(7)

Eftersom de kontingenter, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014, kun er åbne til den 31. oktober 2014, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra -Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning og forvaltning af toldkontingenter

1.   Denne forordning åbner og forvalter toldkontingenterne for import af de produkter, der er omhandlet i bilag I.

2.   Den produktmængde, som er omfattet af de kontingenter, der er omhandlet i stk. 1, den gældende toldsats og de tilsvarende løbenumre er fastsat i bilag I.

3.   De importtoldkontingenter, som er omhandlet i stk. 1, forvaltes ved, at der først tildeles importrettigheder og derpå udstedes importlicenser.

4.   Forordning (EF) nr. 1301/2006 og (EF) nr. 376/2008 anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 2

Importtoldkontingentperiode

De importtoldkontingenter, der er omhandlet i artikel 1, er åbne indtil den 31. oktober 2014.

Artikel 3

Ansøgninger om importrettigheder

1.   Ansøgninger om importrettigheder indgives senest kl. 13.00, Bruxelles-tid, den femtende kalenderdag efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.   Der stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om importrettigheder.

3.   Personer, der ansøger om importrettigheder, skal forelægge dokumentation for, at de i 12-måneders perioden umiddelbart forud for importtoldkontingentperioden i henhold til de relevante toldbestemmelser har importeret, eller at der på deres vegne er blevet importeret, en mængde svinekødsprodukter henhørende under KN-kode 0203 (herefter »referencemængde«). Et selskab, der er oprettet ved fusion af selskaber, som hvert især har importeret referencemængder, kan benytte disse referencemængder som grundlag for sin ansøgning.

4.   Den samlede mængde, for hvilken der ansøges om importrettigheder i importtoldkontingentperioden, må ikke overstige ansøgerens referencemængder. Ansøgninger, der ikke opfylder denne betingelse, afvises af de kompetente myndigheder.

5.   Senest den syvende arbejdsdag efter udgangen af den periode for indgivelse af ansøgninger, der er nævnt i stk. 1, giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de samlede mængder, der er ansøgt om, udtrykt i kilogram produktvægt og opdelt efter løbenummer.

6.   Importrettighederne tildeles fra den syvende til den tolvte arbejdsdag efter udløbet af den meddelelsesperiode, der er angivet i stk. 5.

7.   Hvis anvendelse af den tildelingskoefficient, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006, medfører, at der tildeles færre importrettigheder, end der er ansøgt om, frigives den sikkerhed, der er stillet i henhold til stk. 2 straks proportionelt.

8.   Importrettighederne er gyldige fra datoen for udstedelsen til den 31. oktober 2014. Importrettigheder kan ikke overdrages.

Artikel 4

Udstedelse af importlicenser

1.   De mængder, der er tildelt under de importtoldkontingenter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, kan kun overgå til fri omsætning, hvis der forelægges en importlicens.

2.   Importlicensansøgningerne skal omfatte den samlede mængde svarende til de tildelte importrettigheder. Denne forpligtelse er et primært krav som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 282/2012.

3.   Der kan udelukkende indgives licensansøgninger i den medlemsstat, hvor ansøgeren har ansøgt om og opnået importrettigheder under de importtoldkontingenter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.

4.   Den erhvervsdrivende stiller en sikkerhed på 50 EUR/100 kg i forbindelse med udstedelsen af importlicensen. Hver gang der udstedes importlicens, reduceres importrettighederne tilsvarende, og en tilsvarende andel af den sikkerhed, som er stillet for importrettigheder, frigives straks.

5.   Importlicenserne udstedes efter ansøgning fra den importør, der har fået tildelt importrettigheder, og i dennes navn.

6.   I licensansøgningen må kun anføres ét løbenummer. Ansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 15 og varebeskrivelserne i rubrik 16 i licensansøgningen og licensen.

7.   Licensansøgningen og importlicensen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

i rubrik 8 navnet »Ukraine« som oprindelsesland, og der sættes kryds i »ja«-rubrikken

b)

i rubrik 20 én af angivelserne i bilag II.

8.   Ved hver licens angives mængden for hver KN-kode.

9.   I henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008 er importlicenserne gyldige i 30 dage fra den faktiske udstedelsesdato. Importlicensernes gyldighedsperiode udløber dog senest den 31. oktober 2014.

Artikel 5

Meddelelser til Kommissionen

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 meddeler medlemsstaterne Kommissionen:

a)

senest den 14. november 2014 de mængder af produkter, for hvilke der er blevet udstedt importlicenser i kontingentperioden, eller om der ingen ansøgninger foreligger

b)

senest den 28. februar 2015 de mængder produkter, der omfattes af uudnyttede eller delvis udnyttede importlicenser, svarende til forskellen mellem de mængder, der er anført på importlicensernes bagside, og de mængder, de blev udstedt for, eller om der ingen uudnyttede mængder er.

2.   Senest den 28. februar 2015 meddeler medlemsstaterne Kommissionen de produktmængder, som reelt er overgået til fri omsætning i den importtoldkontingentperiode, der er fastsat i denne forordning.

3.   I de meddelelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, angives mængden i kilogram og opdeles efter løbenummer.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 af 16. april 2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 af 28. marts 2012 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (EUT L 92 af 30.3.2012, s. 4).


BILAG I

Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningen i dette bilag.

Løbenummer

KN-koder

Varebeskrivelse

Mængde i tons (nettovægt)

Gældende told

(EUR/ton)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Svinekød af tamsvin, fersk, kølet eller frosset

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Svinekød af tamsvin, fersk, kølet eller frosset, undtagen skinke, kam og udbenede stykker

20 000

0


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 7, litra b)

På bulgarsk: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

På spansk: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

På tjekkisk: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

På dansk: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

På tysk: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

På estisk: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

På græsk: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

På engelsk: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

På fransk: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

På kroatisk: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

På italiensk: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

På lettisk: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

På litauisk: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

På ungarsk: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

På maltesisk: Regolament ta" Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

På nederlandsk: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

På polsk: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

På portugisisk: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

På rumænsk: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

På slovakisk: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

På slovensk: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

På finsk: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

På svensk: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 415/2014

af 23. april 2014

om ændring og fravigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 for så vidt angår forvaltning af toldkontingenter for mejeriprodukter med oprindelse i Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 374/2014 (2) fastsættes præferenceordninger for 2014 for told ved import af visse varer med oprindelse i Ukraine. I henhold til artikel 3 i nævnte forordning kan de landbrugsprodukter, der er opført i bilag III til nævnte forordning, importeres i Unionen inden for rammerne af de toldkontingenter, der er fastsat i nævnte bilag. De kontingenter, der er opført i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014, forvaltes af Kommissionen i henhold til artikel 184, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2)

I bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014 er opført toldkontingenter for mælk og mejeriprodukter. Det er nødvendigt at medtage disse kontingenter i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (3) og at indsætte en henvisning i nævnte forordnings artikel 19 til den relevante bestemmelse om oprindelsesbevis, som er et krav for at kunne importere under disse kontingenter.

(3)

Eftersom kontingenterne i bilag III i forordning (EU) nr. 374/2014 kun er åbne indtil den 31. oktober 2014, bør perioden for indgivelse af ansøgninger om importlicens og importlicensernes gyldighedsperiode fastlægges nærmere.

(4)

I henhold til artikel 10, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 kan importører, der er godkendt i maj 2013, kun importere under kontingenter i perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2014. Da de kontingenter, som er åbnet for Ukraine, undtagelsesvis løber over to på hinanden følgende seksmånedersperioder, kan godkendte importører kun importere indtil den 30. juni 2014, hvorimod de pågældende kontingenter er åbne indtil den 31. oktober 2014. Det er derfor hensigtsmæssigt at give disse importører mulighed for at importere under de kontingenter, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014 indtil den 31. oktober 2014.

(5)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 (4) er visse KN-koder i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (5) blevet erstattet af nye KN-koder, som afviger fra de koder, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 374/2014. De nye KN-koder bør derfor fremgå af bilag I til forordning (EF) nr. 2535/2001.

(6)

Forordning (EF) nr. 2535/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Eftersom de kontingenter, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014, kun er åbne indtil den 31. oktober 2014, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

a)

I artikel 5 indsættes som litra l):

»l)

de kontingenter, der er fastsat i bilag I, del L«

b)

I artikel 19, stk. 1, indsættes som litra j):

»j)

artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 (6).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 af 16. april om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1).«"

c)

Bilaget til denne forordning indsættes som del L i bilag I.

Artikel 2

Licensansøgninger på de kontingenter, der er omhandlet i del L i bilag I til forordning (EF) nr. 2535/2001, som indsat ved artikel 1, litra c), i denne forordning, indgives senest kl.13.00, Bruxelles-tid, den tiende kalenderdag efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

De licenser, der er udstedt, er gyldige fra datoen for udstedelsen indtil den 31. oktober 2014.

Artikel 3

Uanset artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2535/2001 har importører, der var godkendt i 2013 og i 2014, tilladelse til at importere inden for de kontingenter, der er omhandlet i del L i bilag I til forordning (EF) nr. 2535/2001, som indsat ved artikel 1, litra c), i denne forordning, indtil den 31. oktober 2014.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 af 16. april 2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (EUT L 341 af 22.12.2001, s. 29).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 290 af 31.10.2013, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

»AFSNIT I. DEL L

TOLDKONTINGENTER SOM OMHANDLET I BILAG III I FORORDNING (EU) Nr. 374/2014

Kontingent

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

Oprindelses land

Importperiode

Kontingentmængde

(ton produktvægt)

Import-told (EUR/100 kg Netto-vægt)

09. 4600

0401

 

UKRAINE

Indtil den 31. oktober 2014

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Mælk og fløde, ikke I pulverform, som granulat eller i anden fast form; yoghurt, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao; fermenterede eller syrnede mælkeprodukter, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao og ikke i pulverform, som granulat eller i anden fast form

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

UKRAINE

Indtil den 31. oktober 2014

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form; fermenterede eller syrnede mælkeprodukter, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao; produkter, der består af naturlige mælkebestanddele, ikke andetsteds tariferet

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

UKRAINE

Indtil den 31. oktober 2014

1 500

0

 

0405 20 90

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter med fedtindhold på 75 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningen i dette bilag.«


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 416/2014

af 23. april 2014

om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af visse kornarter med oprindelse i Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 (2) er det bl.a. fastsat, at der skal åbnes toldkontingenter for import af visse kornarter med oprindelse i Ukraine indtil den 31. oktober 2014. De toldkontingenter for de landbrugsprodukter, der er opført i bilag III i nævnte forordning, forvaltes af Kommissionen i henhold til bestemmelserne i artikel 184, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2)

For at sikre at kornarter med oprindelse i Ukraine kan importeres inden for toldkontingenter under ordnede forhold og uden spekulationshandel, bør det fastsættes, at import sker mod udstedelse af importlicenser. Som følge heraf bør forordning (EF) nr. 1301/2006 (3), (EF) nr. 1342/2003 (4) og (EF) nr. 376/2008 (5) finde anvendelse med forbehold af undtagelsesbestemmelser, der måtte være fastsat i denne forordning.

(3)

For at sikre at disse kontingenter forvaltes korrekt, bør der fastsættes frister for indgivelse af ansøgning om importlicens og bestemmelser om, hvilke oplysninger, ansøgningerne og licenserne skal indeholde.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1006/2011 (6) er KN-koder for kornarter i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (7) blevet erstattet af nye KN-koder, som afviger fra de koder, der er anført i forordning (EU) nr. 374/2014. De nye KN-koder bør derfor fremgå af bilag I til denne forordning.

(5)

Eftersom de kontingenter, der er opført i bilag III til forordning (EU) nr. 374/2014, kun er åbne indtil den 31. oktober 2014, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning og forvaltning af kontingenter

1.   De toldkontingenter for import af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Ukraine, der er opført i bilaget til denne forordning, er åbne indtil den 31. oktober 2014.

2.   Toldsatsen ved import under de toldkontingenter, der er omhandlet i stk. 1, fastsættes til 0 EUR pr. ton.

3.   Forordning (EF) nr. 376/2008, (EF) nr. 1301/2006 og (EF) nr. 1342/2003 anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 2

Ansøgning om og udstedelse af importlicenser

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan en ansøger kun indgive én ansøgning om importlicens pr. løbenummer pr. uge. Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af ansøgningerne i betragtning, og sikkerhedsstillelser i forbindelse med indgivelse af ansøgninger inddrages til fordel for den pågældende medlemsstat.

Ansøgninger om importlicens indgives til medlemsstaternes myndigheder hver uge senest fredag kl. 13.00, Bruxelles-tid. Der kan ikke længere indgives ansøgninger efter fredag den 17. oktober 2014, kl. 13.00, Bruxelles-tid.

2.   I hver ansøgning om importlicens skal angives en mængde i kg uden decimaler, der ikke kan overstige den samlede mængde for det pågældende kontingent.

3.   Importlicenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter den dag, hvor meddelelsen i artikel 4, stk. 1, blev givet.

4.   I ansøgningen om importlicens og importlicensen skal i rubrik 8 være angivet navnet »Ukraine«, og der sættes kryds i »ja«-rubrikken. Licenserne er kun gyldige for produkter med oprindelse i Ukraine.

Artikel 3

Importlicensers gyldighed

Gyldighedsperioden beregnes fra den dag, hvor importlicensen faktisk udstedes, jf. artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008.

Gyldighedsperioden for importlicensen er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1342/2003. Importlicensernes gyldighedsperiode udløber under alle omstændigheder senest den 31. oktober 2014.

Artikel 4

Meddelelser

1.   Senest den første mandag efter den uge, hvor ansøgningerne om importlicens blev indgivet, sender medlemsstaterne senest kl. 18.00, Bruxelles-tid, elektronisk Kommissionen hver ansøgning pr. løbenummer med oplysning om produktets oprindelse og den mængde, der er ansøgt om, herunder også meddelelser om »ingen ansøgninger«.

2.   På dagen for udstedelsen af importlicenserne sender medlemsstaterne Kommissionen elektronisk oplysninger om de samlede mængder, der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 af 16. april 2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 282 af 28.10.2011, s. 1).

(7)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen i dette bilag afgøres i henhold til koderne i den kombinerede nomenklatur, og berører ikke reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Hvor der er anvendt ex KN-kode, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse.

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Mængde

09.4306

1001 99 (00)

Spelt, blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undtagen til udsæd

950 000 ton

1101 00 (15-90)

Hvedemel af blød hvede og spelt, mel af blandsæd af hvede og rug

1102 90 (90)

Mel af korn, undtagen af hvede, rug (også blandet), majs, byg, havre og ris

1103 11 (90)

Gryn og groft mel, af blød hvede og spelt

1103 20 (60)

Pellets, af hvede

09.4307

1003 90 (00)

Byg, undtagen til udsæd

250 000 ton

1102 90 (10)

Bygmel

ex 1103 20 (25)

Pellets, af byg

09.4308

1005 90 (00)

Majs, undtagen til udsæd

400 000 ton

1102 20 (10-90)

Majsmel

1103 13 (10-90)

Gryn og groft mel, af majs

1103 20 (40)

Pellets, af majs

1104 23 (40-98)

Anden bearbejdet majs


24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 417/2014

af 23. april 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

TR

95,2

ZZ

86,6

0707 00 05

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

0805 10 20

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

0808 10 80

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/58


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. april 2014

om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

(2014/225/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den nederlandske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2010 til 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at P.G. de VEY MESTDAGHs mandat er udløbet. Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at S.A.E. POEPJES' mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

a)

som medlem:

 

Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen

og

b)

som suppleant:

 

Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2014.

På Rådets vegne

A. TSAFTARIS

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


Berigtigelser

24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/59


Berigtigelse til Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmet for bistand til nuklear nedlukning i Litauen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1990/2006

( Den Europæiske Unions Tidende L 346 af 20. december 2013 )

Indholdsfortegnelse og side 7, titlen:

I stedet for:

»Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmet for bistand til nuklear nedlukning i Litauen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1990/2006«

læses:

»Rådets forordning (EU) nr. 1369/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmet for bistand til nuklear nedlukning i Litauen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1990/2006«.