ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.095.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 95

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
29. marts 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 323/2014 af 28. marts 2014 om ændring af bilag I og II til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig importkontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 324/2014 af 28. marts 2014 om ekstraordinære foranstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Polen

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 325/2014 af 28. marts 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/173/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse BiH/21/2014 af 18. marts 2014 om udnævnelse af EU's øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina og om ophævelse af BiH/17/2011

29

 

 

2014/174/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUTM Mali/1/2014 af 18. marts 2014 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionen for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og om ophævelse af EUTM Mali/1/2013

30

 

 

2014/175/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 27. marts 2014 om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår importen af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af fersk kød af tamfjerkræ, herunder kød fra opdrættet og vildtlevende fjervildt (meddelt under nummer C(2014) 1904)  ( 1 )

31

 

 

2014/176/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 27. marts 2014 om EU-tilskud til en koordineret kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer (meddelt under nummer C(2014) 1912)

39

 

 

2014/177/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 27. marts 2014 om ændring af bilag II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæring af Litauen som officielt brucellosefri (meddelt under nummer C(2014) 1940)  ( 1 )

45

 

 

2014/178/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 27. marts 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2014) 1979)  ( 1 )

47

 

 

2014/179/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 22. januar 2014 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2014/1)

56

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2014/180/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 27. marts 2014 om anden koordinerede kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer ( 1 )

64

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til offentliggørelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/148/EU af 17. marts 2014 om ændring af afgørelse 2011/130/EU om fastsættelse af mindstekrav ved behandling af elektronisk underskrevne dokumenter på tværs af grænserne foretaget af de kompetente myndigheder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked ( EUT L 80 af 19.3.2014 )

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 322/2014

af 28. marts 2014

om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 (2) vedtaget. Nævnte forordning blev senere afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (3), som atter blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (4). Sidstnævnte forordning blev senere afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 (5).

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 er blevet ændret for at tage hensyn til situationens udvikling. Da gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 kun finder anvendelse indtil den 31. marts 2014 og for at tage hensyn til situationens videre udvikling, bør der vedtages en ny forordning.

(4)

De eksisterende foranstaltninger er blevet revideret under hensyntagen til mere end 85 000 tilfælde af data om radioaktivitet i foder og fødevarer bortset fra oksekød og mere end 232 000 tilfælde af data om radioaktivitet i oksekød, som de japanske myndigheder har fremlagt, vedrørende tredje vækstsæson efter ulykken.

(5)

Da der fortsat konstateres betydelige mængder radioaktivitet eller mængder radioaktivitet, der ikke er i overensstemmelse med kravene, i foderstoffer og fødevarer, der har oprindelse i præfekturet Fukushima, bør de eksisterende krav til prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen bibeholdes for alle foderstoffer og fødevarer med oprindelse i det pågældende præfektur. Men de generelle undtagelser, f.eks. for alkoholholdige drikkevarer og sendinger til eget forbrug, bør fortsat gælde for sådanne foderstoffer og fødevarer.

(6)

De data, som de japanske myndigheder har fremlagt, dokumenterer, at det ikke længere er nødvendigt at kræve prøveudtagning og analyse af foderstoffer og fødevarer, der har oprindelse i præfekturerne Tokyo og Kanagawa, vedrørende tilstedeværelsen af radioaktivitet forud for eksport til Unionen. På den anden side er det som følge af konstateringen af manglende overholdelse i visse spiselige vilde planter med oprindelse i præfekturerne Akita, Yamagata og Nagano hensigtsmæssigt at kræve prøveudtagning og analyse af disse spiselige vilde planter med oprindelse i disse præfekturer.

(7)

Hvad angår præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Iwate og Chiba kræves der i øjeblikket prøveudtagning og analyse af svampe, te, fiskevarer, visse spiselige vilde planter, visse grøntsager, visse frugter, ris og sojabønner samt forarbejdede og afledte produkter heraf forud for eksport til Unionen. De samme krav gælder for sammensatte fødevarer, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter. Data om forekomst for den tredje vækstsæson dokumenterer, at der ikke længere bør kræves prøveudtagning og analyse af et betydeligt antal af disse foderstoffer og fødevarer forud for eksport til Unionen.

(8)

Data om forekomst for den tredje vækstsæson dokumenterer, at kravet til prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen bør bibeholdes for svampe med oprindelse i Shizuoka, Yamanashi, Nagano, Niigata og Aomori.

(9)

Bestemmelserne i denne forordning bør opstilles på en sådan måde, så de præfekturer, hvorfra de samme foderstoffer og fødevarer skal underkastes prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen, grupperes for at lette anvendelsen af denne forordning.

(10)

Der er ikke konstateret radioaktivitet i te fra den tredje vækstsæson. Der bør derfor ikke kræves prøveudtagning og analyse af te med oprindelse i andre præfekturer end Fukushima forud for eksport til Unionen. I præfekturet Fukushima produceres der kun te i små mængder, som er bestemt til lokalt forbrug og ikke til eksport. Skulle det meget usandsynlige ske, at te fra Fukushima bliver eksporteret til Unionen, har de japanske myndigheder givet garanti for, at de relevante sendinger vil blive underkastet prøveudtagning og analyse og ledsaget af en erklæring, der dokumenterer, at sendingen er blevet underkastet prøveudtagning og analyse og overholder de gældende maksimalgrænseværdier. Sendinger af te med oprindelse i andre præfekturer end Fukushima bør normalt ledsages af en erklæring om, at teen har oprindelse i et andet præfektur end Fukushima. Eftersom te fra disse præfekturer regelmæssigt eksporteres til Unionen, udgør dette en betydelig administrativ byrde. Under hensyntagen til, at der ikke er påvist kontamineret te i den tredje vækstsæson efter ulykken, og at der ikke er sandsynlighed for, at der eksporteres te fra Fukushima, og på baggrund af de garantier, som de japanske myndigheder har givet, bør der for at mindske den administrative byrde ikke længere kræves oprindelseserklæring for te med oprindelse i andre præfekturer end Fukushima.

(11)

Importkontrollen viser, at de særlige betingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen, gennemføres korrekt af de japanske myndigheder, og at overtrædelse ikke har fundet sted i over to år. Hyppigheden af importkontrollen bør derfor yderligere nedsættes.

(12)

Der bør foretages en ny revision af bestemmelserne, når resultaterne af prøveudtagninger og analyser af forekomsten af radioaktivitet i foderstoffer og fødevarer i den fjerde vækstsæson efter ulykken foreligger, dvs. senest den 31. marts 2015.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på foder og fødevarer, jf. definitionen af foder og levnedsmidler i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 (6) (i det følgende benævnt »produkter«), der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan, bortset fra:

a)

produkter, der blev afsendt fra Japan inden den 28. marts 2011

b)

produkter, der blev høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011

c)

alkoholholdige drikkevarer henhørende under KN-kode 2203-2208

d)

sendinger af animalske foderstoffer og fødevarer til eget forbrug, der er omfattet af artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 (7)

e)

sendinger af ikke-animalske foderstoffer og fødevarer til eget forbrug, som er af ikke-kommerciel karakter og er bestemt til en fysisk persons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »overgangsforanstaltninger i den japanske lovgivning«: de overgangsforanstaltninger, der er vedtaget af de japanske myndigheder den 24. februar 2012 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for summen af cæsium-134 og cæsium-137, jf. bilag III

b)   »sending«: en mængde af foderstoffer eller fødevarer, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, som tilhører samme vareklasse eller -beskrivelse, som er omfattet af samme dokument(er), og som transporteres med samme transportmidler og kommer fra samme præfektur(er) i Japan, inden for de afgrænsninger, der er fastsat i henhold til erklæringen omhandlet i artikel 5.

Artikel 3

Import til Unionen

Produkter må kun importeres til Unionen, hvis de er i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 4

Maksimalgrænseværdier for cæsium-134 og cæsium-137

1.   Produkter, undtagen produkterne anført i bilag III, skal overholde den maksimalgrænseværdi for summen af cæsium-134 og cæsium-137, der er fastsat i bilag II.

2.   Produkter, der er anført i bilag III, skal overholde maksimalgrænseværdien for radioaktivt cæsium, der er fastsat i nævnte bilag.

Artikel 5

Erklæring

1.   Hver sending af produkter, undtagen te henhørende under KN-kode 0902, 2101 20 og 2202 90 10 med oprindelse i andre præfekturer end Fukushima, skal ledsages af en gyldig erklæring udfærdiget og underskrevet i overensstemmelse med artikel 6.

2.   Erklæringen omhandlet i stk. 1 skal:

a)

attestere, at produkterne overholder gældende lovgivning i Japan

b)

angive, om produkterne er omfattet af overgangsforanstaltningerne i den japanske lovgivning eller ej.

3.   I erklæringen omhandlet i stk. 1 skal det endvidere attesteres:

a)

at produktet er blevet høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011, eller

b)

at produktet, undtagen svampe, koshiabura, bambusskud, araliespirer og ørnebregne med oprindelse i præfekturerne Akita, Yamagata og Nagano og undtagen svampe med oprindelse i præfekturerne Yamanashi, Shizuoka, Niigata og Aomori, har oprindelse i og er afsendt fra andre præfekturer end Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba og Iwate, eller

c)

at produktet har oprindelse i og er afsendt fra Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba og Iwate, men ikke er opført i bilag IV til denne forordning, eller

d)

at produktet er afsendt fra præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba, Iwate, Akita, Yamagata, Nagano, Yamanashi, Shizuoka, Niigata og Aomori, men ikke har oprindelse i nogen af disse præfekturer, og ikke er blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten, eller

e)

hvis produktet er svampe, koshiabura, bambusskud, araliespirer og ørnebregne med oprindelse i præfekturerne Akita, Yamagata og Nagano eller svampe med oprindelse i præfekturerne Yamanashi, Shizuoka, Niigata og Aomori eller et produkt afledt heraf eller en foderblanding eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter, at produktet er ledsaget af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen, eller

f)

hvis produktet, der er opført i bilag IV til nærværende forordning, har oprindelse i præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba og Iwate eller er et produkt afledt heraf eller en foderblanding eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter, at produktet er ledsaget af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen. Produktlisten i bilag IV tilsidesætter ikke kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (8), eller

g)

hvis produktet eller de ingredienser, der udgør mere end 50 %, er af ukendt oprindelse, at produktet er ledsaget af en analyserapport om resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

4.   Produkter, der er fanget eller høstet i de i stk. 3, litra f), nævnte præfekturers kystfarvande, er også omfattet af den pågældende erklæring, uanset hvor produkterne er landet.

Artikel 6

Udfærdigelse og undertegnelse af erklæringen

1.   Erklæringen omhandlet i artikel 5 udfærdiges i overensstemmelse med modellen i bilag I.

2.   For produkter omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a)-d), skal erklæringen underskrives af en bemyndiget repræsentant for den kompetente japanske myndighed eller af en bemyndiget repræsentant for en instans, der er godkendt af den kompetente japanske myndighed og under tilsyn af den kompetente japanske myndighed.

3.   For produkter omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra e)-g), skal erklæringen underskrives af en bemyndiget repræsentant for den kompetente japanske myndighed i Japan og ledsages af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

Artikel 7

Identifikation

Enhver sending af produkter skal kunne identificeres ved en kode, der anføres på erklæringen omhandlet i artikel 5, stk. 1, på analyserapporten omhandlet i artikel 6, stk. 3, på sundhedscertifikatet og på eventuelle handelsdokumenter, der ledsager sendingen.

Artikel 8

Grænsekontrolsteder og udpeget indgangssted

Sendinger af produkter, undtagen dem, som er omfattet af Rådets direktiv 97/78/EF (9), og som skal føres ind i Unionen via et grænsekontrolsted, føres ind i Unionen via et udpeget indgangssted, jf. definitionen i artikel 3, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (10) (i det følgende benævnt udpeget indgangssted).

Artikel 9

Forudgående meddelelse

1.   Senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst giver foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter forudgående meddelelse om ankomsten af alle sendinger af produkter, undtagen te med oprindelse i andre præfekturer end Fukushima, til de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted.

2.   I forbindelse med den forudgående meddelelse udfylder de del I det fælles importdokument (CED), der er omhandlet i artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 669/2009, og sender dokumentet til den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller på grænsekontrolstedet mindst to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst.

Ved udfyldelsen af CED-dokumentet i henhold til nærværende forordning henholder fødevarevirksomhedslederne sig til vejledningen i bilag II til forordning (EF) nr. 669/2009.

Artikel 10

Offentlig kontrol

1.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted foretager:

a)

dokumentkontrol af alle sendinger af produkter, for hvilke det kræves, at de ledsages af den erklæring, der er omhandlet i artikel 5

b)

stikprøvevis identitetskontrol og stikprøvevis fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137. Analyseresultaterne skal foreligge inden for højst fem arbejdsdage.

2.   Hvis resultatet af laboratorieanalysen dokumenterer, at de garantier, der er givet i erklæringen, er falske, anses erklæringen for at være ugyldig, og sendingen af foder/fødevarer er ikke i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 11

Omkostninger

Alle udgifter til offentlig kontrol, jf. artikel 10, og foranstaltninger truffet som følge af manglende overholdelse af reglerne afholdes af foder- og fødevarevirksomhedslederne.

Artikel 12

Overgang til fri omsætning

Sendingers overgang til fri omsætning er betinget af, at foder- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant forelægger toldmyndighederne et (fysisk eller elektronisk) CED-dokument, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle offentlige kontroller er udført. Toldmyndighederne godkender kun sendingen til overgang til fri omsætning, hvis den kompetente myndighed har angivet sin positive afgørelse i rubrik II.14 og har sat sin underskrift i rubrik II.21 i CED-dokumentet.

Artikel 13

Produkter, der ikke opfylder kravene

Produkter, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning, må ikke markedsføres. Sådanne produkter skal bortskaffes på sikker vis eller returneres til Japan.

Artikel 14

Rapporter

Medlemsstaterne meddeler hver tredje måned Kommissionen alle analyseresultater via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF). Rapporten indsendes i den måned, der følger efter hvert kvartal.

Artikel 15

Revision

Denne forordning tages op til revision inden den 31. marts 2015.

Artikel 16

Overgangsbestemmelse

Uanset artikel 3 kan produkter importeres til Unionen på følgende betingelser:

a)

de er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012, og

b)

de har forladt Japan inden denne forordnings ikrafttrædelse, eller de har forladt Japan efter denne forordnings ikrafttrædelse, men før den 1. maj 2014, og de ledsages af en erklæring, som er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012, og som er udstedt før den 1. april 2014.

Artikel 17

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 af 25. marts 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 af 27. september 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 297/2011 (EUT L 252 af 28.9.2011, s. 10).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 af 29. marts 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (EUT L 92 af 30.3.2012, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 31).

(6)  Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004 (EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(9)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG I

Erklæring til anvendelse ved import til Unionen af

Image

Image


BILAG II

Maksimalgrænseværdier for fødevarer  (1) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

 

Fødevarer til spædbørn og småbørn

Mælk og mælkebaserede drikkevarer

Andre fødevarer, undtagen - mineralvand og tilsvarende drikkevarer - te brygget af ugærede blade

Mineralvand og tilsvarende drikkevarer og te brygget af ugærede blade

Summen af cæsium-134 og cæsium-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Maksimalgrænseværdier for foder  (3) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

 

Foder til kvæg og heste

Foder til svin

Foder til fjerkræ

Fiskefoder (4)

Summen af cæsium-134 og cæsium-137

100 (5)

80 (5)

160 (5)

40 (5)


(1)  For tørrede produkter, der er beregnet til at blive indtaget i rekonstitueret form, gælder maksimalgrænseværdien for det rekonstituerede forbrugsklare produkt.

For tørrede svampe anvendes en rekonstitueringsfaktor på 5.

For te gælder maksimalgrænseværdien for udtrækket brygget af teblade. Behandlingsfaktoren for tørret te er på 50, og derfor sikrer en maksimalgrænseværdi på 500 Bq/kg tørrede teblade, at niveauet i den bryggede te ikke overstiger maksimalgrænseværdien på 10 Bq/kg.

(2)  For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter disse værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87.

(3)  Maksimalgrænseværdien gælder for foder med et vandindhold på 12 %.

(4)  Med undtagelse af foder til prydfisk.

(5)  For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter disse værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90 af 29. marts 1990 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 83 af 30.3.1990, s. 78).


BILAG III

Overgangsforanstaltninger, der er fast i den japanske lovgivning, og som finder anvendelse i forbindelse med denne forordning

a)

Mælk og mejeriprodukter, mineralvand og tilsvarende drikkevarer, der er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 31. marts 2012, må ikke indeholde mere end 200 Bq/kg radioaktivt cæsium.

Andre fødevarer, som er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 31. marts 2012, må ikke indeholde mere end 500 Bq/kg radioaktivt cæsium, undtagen:

risprodukter

sojabønner og sojaprodukter.

b)

Risprodukter, der er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 30. september 2012, må ikke indeholde mere end 500 Bq/kg radioaktivt cæsium.

c)

Sojabønner, der er høstet og markedsført inden den 31. december 2012, må ikke indeholde mere end 500 Bq/kg radioaktivt cæsium.

d)

Sojaprodukter, der er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 31. december 2012, må ikke indeholde mere end 500 Bq/kg radioaktivt cæsium.


BILAG IV

Foder og fødevarer, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 forud for eksport til Unionen

a)

Produkter med oprindelse i præfekturet Fukushima:

alle produkter, under hensyntagen til de undtagelser, der er fastsat i artikel 1 i denne forordning.

b)

Produkter med oprindelse i præfekturerne Akita, Yamagata og Nagano:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 og 2005 99 80

spirer af Aralia sp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

bambusskud (Phyllostacys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 og 2005 91

ørnebregne (Pteridium aquilinum) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

koshiabura (skud af Eleuterococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

c)

Produkter med oprindelse i præfekturerne Yamanashi, Shizuoka, Niigata eller Aomori:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 og 2005 99 80

d)

Produkter med oprindelse i præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba eller Iwate:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 og 2005 99 80

fisk og fiskevarer henhørende under KN-kode 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 og 1605, med undtagelse af kammuslinger henhørende under KN-kode 0307 21, 0307 29 og 1605 52 00

ris og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 og 1905 90

sojabønner og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 1201 90, 1208 10, 1507

spirer af Aralia sp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

bambusskud (Phyllostacys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 og 2005 91

ørnebregne (Pteridium aquilinum) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

japansk kongebregne (Osmunda japonica) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

koshiabura (skud af Eleuterococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

strudsvinge (Matteuccia struthioptheris) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

boghvede og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 og 1905 90

e)

Sammensatte produkter, der for mere end 50 %'s vedkommende består af de produkter, der er opført i litra a)-d) i dette bilag.


29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 323/2014

af 28. marts 2014

om ændring af bilag I og II til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig importkontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol, der skal udføres af import af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i forordningens bilag I (i det følgende benævnt "listen"), på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal listen revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal, idet der som minimum skal gøres brug af de informationskilder, der er anført i nævnte artikel.

(3)

Forekomsten og relevansen af fødevarehændelser, der meddeles gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, resultaterne af kontrolbesøg i tredjelande, der gennemføres af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne hvert kvartal forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listen bør ændres.

(4)

Ved hjælp af de relevante informationskilder kan det især sluttes, at sendinger af betelblade med oprindelse i Indien og Thailand, enzymer med oprindelse i Indien, jordnødder og produkter fremstillet heraf med oprindelse i Sudan og vinblade med oprindelse i Tyrkiet er forbundet med nye risici, som gør det nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør derfor på listen indsættes rækker med oplysninger vedrørende sådanne sendinger.

(5)

Desuden bør listen ændres på den måde, at oplysninger vedrørende varer, for hvilke de tilgængelige informationskilder viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke det derfor ikke længere er nødvendigt med en mere intensiv offentlig kontrol, udgår af listen. Rækken i listen vedrørende tørrede nudler fra Kina bør derfor udgå.

(6)

Kommissionen er tillige af medlemsstaterne blevet gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at præcisere, at oplysningerne vedrørende import af urter fra Marokko, Thailand og Vietnam, okra fra Vietnam og peberfrugter fra Thailand og Vietnam også dækker kølede varer. Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen er det desuden nødvendigt at foretage en præcisering i listen for så vidt angår oplysningerne vedrørende importerede appelsiner og jordbær fra Egypten samt ærter og bønner fra Kenya.

(7)

Dertil kommer, at der er behov for ændringer i bilag II til forordning (EF) nr. 669/2009, især for at sikre, at det fælles importdokument afspejler bestemmelserne om videre transport i samme forordnings artikel 8. Der er endvidere behov for yderligere tekniske ændringer i vejledningen i udfyldelse af det fælles importdokument.

(8)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I og II til forordning (EF) nr. 669/2009 udskiftes.

(9)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

»

BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Tørrede druer

(Fødevarer)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoksin A

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Foderstoffer og fødevarer)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Jordbær (frosne)

(Fødevarer)

0811 10

 

Kina (CN)

Norovirus og hepatitis A

5

Brassica oleracea

(anden spiselig Brassica, »kailankål«) (2)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (3)

20

Pompelmus

(Fødevarer — friske)

ex 0805 40 00

31; 39

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

20

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (5)

10

Auberginer

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (6)

10

Karela (Momordica charantia)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (6)

20

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Appelsiner (friske eller tørrede)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (7)

10

Jordbær (friske)

(Fødevarer)

0810 10 00

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (8)

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Betelblade (Piper betle L.)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella (9)

10

Capsicum annuum, hele

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

10

Capsicum annuum, knuste eller formalede

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

Karry (chiliprodukter)

0910 91 05

Muskatnød

(Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0908 11 00;

0908 12 00

Enzymer; tilberedte enzymer

(Foderstoffer og fødevarer)

3507

 

Indien (IN)

Chloramphenicol

50

Muskatnød

(Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

Ærter med bælg

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (10)

10

Bønner med bælg

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0708 20 00

40

Mynte

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 1211 90 86

30

Marokko (MA)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (11)

10

Tørrede bønner

(Fødevarer)

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (12)

50

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Foderstoffer og fødevarer)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (13)

10

Betelblade (Piper betle L.)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00

10

Thailand (TH)

Salmonella (9)

10

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Salmonella (9)

10

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 1211 90 86

30

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (14)

10

Basilikum (hellig og sød)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 1211 90 86

20

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (14)

20

Auberginer

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (15)

10

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11; 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (16)

10

Tørrede druer

(Fødevarer)

0806 20

 

Usbekistan (UZ)

Ochratoksin A

50

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (17)

20

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 99 90

40

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (17)

20

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0709 60 99

20

BILAG II

DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

Image

Image

Image

Vejledning i udfyldelse af CED-dokumentet

Generelt:

Dokumentet udfyldes med blokbogstaver. Der er anført nærmere oplysninger ud for de enkelte rubriknumre.

Del I   Denne del udfyldes af foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant, medmindre andet er angivet.

Rubrik I.1.

Afsender: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen), som afsender sendingen. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.2.

Oplysninger om CED-referencenummeret skal indsættes af den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted (DPE). Foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen skal angive det udpegede indgangssted, som sendingen skal ankomme til.

Rubrik I.3.

Modtager: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen), som sendingen sendes til. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.4.

Den person, der har ansvaret for sendingen: Den person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant eller en anden person, der foretager anmeldelsen på dennes vegne), der har ansvaret for sendingen, når den frembydes på det udpegede indgangssted, og som foretager de nødvendige anmeldelser for den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted på importørens vegne. Der angives navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.5.

Oprindelsesland: Det tredjeland, hvori varen har sin oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet.

Rubrik I.6.

Afsendelsesland: Det tredjeland, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til EU.

Rubrik I.7.

Importør: Navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.8.

Bestemmelsessted: Leveringsadresse i EU. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.9.

Ankomst til DPE: Angiv den dato, hvor sendingen forventes at ankomme til det udpegede indgangssted.

Rubrik I.10.

Dokumenter: Angiv udstedelsesdato og nummer på de officielle dokumenter, der måtte ledsage sendingen.

Rubrik I.11.

Der gives udførlige oplysninger om ankomsttransportmidlet: For fly flynummer, for skibe skibsnavn, for lastbiler registreringsnummerpladen på denne og på en eventuel anhænger, for togvogne togets og godsvognens nummer.

Dokumentreference: Luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for tog eller lastbil.

Rubrik I.12.

Varebeskrivelse: Giv en udførlig beskrivelse af varen (for foderstoffer angives foderstoftypen).

Rubrik I.13.

Varekode: Anvend identifikationskoden for varen som angivet i bilag I (herunder Taric-underopdelingen, hvis det er relevant).

Rubrik I.14.

Bruttovægt: Samlet vægt i kg. Denne defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel.

Nettovægt: Vægten i kg af selve produktet uden emballage. Denne defineres som selve produkternes masse uden emballage.

Rubrik I.15.

Antal kolli.

Rubrik I.16.

Temperatur: Der sættes kryds ved den relevante type transporttemperatur/opbevaringstemperatur.

Rubrik I.17.

Emballagetype: Angiv emballagetype for produkterne.

Rubrik I.18.

Vare bestemt til: Afkryds den relevante rubrik, afhængigt af om varen er beregnet til konsum uden forudgående sortering eller anden fysisk behandling (i dette tilfælde afkrydses rubrikken »konsum«) eller om den er beregnet til konsum efter en sådan behandling (i så fald afkrydses »videreforarbejdning«) eller er beregnet til »foderstoffer« (i så fald afkrydses »foderstoffer«).

Rubrik I.19.

Alle plombe- og containernumre oplyses, hvis det er relevant.

Rubrik I.20.

Overførsel til et kontrolsted: I den i artikel 19, stk. 1, fastsatte overgangsperiode skal det udpegede indgangssted afkrydse denne rubrik for at tillade overførsel til et andet kontrolsted.

Rubrik I.21.

Udfyldes ikke.

Rubrik I.22.

Ved import: Denne rubrik afkrydses, såfremt sendingen er bestemt til import til EU (artikel 8).

Rubrik I.23.

Udfyldes ikke.

Rubrik I.24.

Sæt kryds ved det relevante transportmiddel.

Del II   Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Rubrik II.1.

Brug samme referencenummer som i rubrik I.2.

Rubrik II.2.

Til toldmyndighedernes brug.

Rubrik II.3.

Dokumentkontrol: Skal udfyldes for alle sendinger.

Rubrik II.4.

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted skal angive, om sendingen udtages til fysisk kontrol, som i den i artikel 19, stk. 1, fastsatte overgangsperiode kan udføres på et andet kontrolsted.

Rubrik II.5.

I den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 19, stk.1, skal den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted efter en tilfredsstillende dokumentkontrol angive, til hvilket kontrolsted sendingen kan transporteres med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol.

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted skal endvidere angive, om sendingen er godkendt til videre transport, jf. artikel 8. Der kan kun gives tilladelse til videre transport, hvis identitetskontrollen er udført på det udpegede indgangssted og med et tilfredsstillende resultat. Rubrik II.11 skal derfor udfyldes, samtidig med at der gives tilladelse til videre transport, mens rubrik II.12 skal udfyldes, så snart resultaterne af laboratorieundersøgelser foreligger.

Rubrik II.6.

Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af et utilfredsstillende resultat af dokumentkontrollen. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« og »anvendelse til andre formål« angives i rubrik II.7.

Rubrik II.7.

Anfør i givet fald godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, afhængigt af oplysningerne i rubrik II.6, »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.

Rubrik II.8.

Her sætter den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted sit officielle stempel.

Rubrik II.9.

Her sætter den ansvarlige embedsmand fra den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted sin underskrift.

Rubrik II.10.

Udfyldes ikke.

Rubrik II.11.

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af identitetskontrollen.

Rubrik II.12.

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af den fysiske kontrol.

Rubrik II.13.

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af laboratorieundersøgelsen. Denne rubrik udfyldes med den stof- eller patogengruppe, for hvilken der er foretaget en laboratorieundersøgelse.

Rubrik II.14.

Denne rubrik benyttes til alle sendinger, der skal overgå til fri omsætning i EU.

Rubrik II.15.

Udfyldes ikke.

Rubrik II.16.

Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af et utilfredsstillende resultat af identitetskontrollen eller den fysiske kontrol. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« og »anvendelse til andre formål« angives i rubrik II.18.

Rubrik II.17.

Årsag til afvisning: Anvendes i givet fald for at tilføje relevante oplysninger. Der sættes kryds i den relevante rubrik.

Rubrik II.18.

I det omfang, det er relevant, angives godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, afhængigt af oplysningerne i rubrik II.16, »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.

Rubrik II.19.

Denne rubrik benyttes, når den oprindelige plombe, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en konsolideret liste over alle plomber, som er brugt til dette formål.

Rubrik II.20.

Her sætter den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, sit officielle stempel.

Rubrik II.21.

Her sætter den ansvarlige embedsmand fra den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, fra den kompetente myndighed på kontrolstedet, sin underskrift.

Del III   Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Rubrik III.1.

Oplysninger om genudførsel: Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her det anvendte transportmiddel, dets identifikation, bestemmelsesland og genudførselsdato, så snart disse kendes.

Rubrik III.2.

Opfølgning: Angiv den enhed under den lokale kompetente myndighed, der er tilsynsansvarlig i tilfælde af »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål« af sendingen. Denne myndighed skal her angive resultatet af sendingens ankomst og om sendingen er i overensstemmelse med angivelserne.

Rubrik III.3.

I tilfælde af genudførsel sætter den ansvarlige embedsmand fra den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den ansvarlige embedsmand fra den kompetente myndighed på kontrolstedet, sin underskrift her. I tilfælde af »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål« af sendingen sætter den ansvarlige embedsmand fra den lokale kompetente myndighed sin underskrift her.

«

(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan« og »Chinese bare Jielan«.

(3)  Herunder især rester af: chlorfenapyr, fipronil (summen af fipronil + sulfonmetabolit (MB46136), udtrykt som fipronil), carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), acetamiprid, dimethomorph og propiconazol.

(4)  Herunder især rester af: triazophos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), parathion-methyl (summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl, udtrykt som parathion-methyl), phenthoat og methidathion.

(5)  Herunder især rester af: buprofezin, imidacloprid, fenvalerat og esfenvalerat (summen af RS- og SR-isomerer), profenofos, trifluralin, triazophos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol) og cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)).

(6)  Herunder især rester af: amitraz, (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), chlorfenapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (summen af p,p′- og o,p′-isomerer), dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), endosulfan (summen af alpha- og beta-isomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan), fenamidon, imidacloprid, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), methamidophos, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), monocrotophos, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol og thiacloprid.

(7)  Herunder især rester af: carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), cyfluthrin (cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), cyprodinil, diazinon, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), oxamyl, phenthoat og thiophanat-methyl.

(8)  Herunder især rester af: carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxycarbofuran, udtrykt som carbofuran), chlorpyrifos, cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), cyproconazol, dicofol (summen af p,p′- og o,p′-isomerer), difenoconazol, dinotefuran, ethion, flusilazol, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), profenofos, propiconazol, thiophanat-methyl og triforin.

(9)  Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(10)  Herunder især rester af: dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), chlorpyrifos, acephat, methamidophos, methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), diafenthiuron og indoxacarb som summen af S- og R-isomerer.

(11)  Herunder især rester af: chlorpyriphos, cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), endosulfan (summen af alpha- og beta-isomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan), hexaconazol, parathion-methyl (summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl, udtrykt som parathion-methyl), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), flutriafol, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), flubendiamid, myclobutanil, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion).

(12)  Herunder især rester af dichlorvos.

(13)  Herunder især rester af: carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxycarbofuran, udtrykt som carbofuran), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), triazophos, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), profenofos, prothiophos, ethion, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), triforin, procymidon og formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid).

(14)  Herunder især rester af: acephat, carbaryl, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxycarbofuran, udtrykt som carbofuran), chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), ethion, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, herunder andre blandinger af isomerer, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer)), methamidophos, methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), monocrotophos, prophenofos, prothiofos, quinalphos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), triazophos, dicrotophos, EPN og triforin.

(15)  Herunder især rester af: methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), oxamyl, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), clofentezin, diafenthiuron, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid), malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), procymidon, tetradifon og thiophanat-methyl.

(16)  Herunder især rester af: azoxystrobin, boscalid, chlorpyrifos, dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, herunder maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), endosulfan (summen af alpha- og beta-isomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan), kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, herunder andre blandinger af isomerer, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer)), methoxyfenozid, metrafenon, myclobutanil, penconazol, pyraclostrobin, pyrimethanil, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol) og trifloxystrobin.

(17)  Herunder især rester af: carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxycarbofuran, udtrykt som carbofuran), carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), chlorpyrifos, profenofos, permethrin (summen af isomerer), hexaconazol, difenoconazol, propiconazol, fipronil (summen af fipronil + sulfonmetabolit (MB46136), udtrykt som fipronil), propargit, flusilazol, phenthoat, cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), quinalphos, pencycuron, methidathion, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat) og fenbuconazol.


29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 324/2014

af 28. marts 2014

om ekstraordinære foranstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Polen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 220, stk. 1, litra a),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 2002/60/EF (2) er der fastsat minimumsforanstaltninger, som skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I overensstemmelse hermed skal Polen, jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/100/EU (3), som bekræftet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/134/EU (4), og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (5), sikre, at den del af Polen, hvor denne sygdom forekommer, som minimum omfatter det inficerede område, der er opført i bilagene til nævnte afgørelser. Med henblik på at forhindre spredning af afrikansk svinepest og for at hindre yderligere forstyrrelser i handelen i og uden for Polen, vedtog landet den 26. februar 2014 (6) visse supplerende forebyggende foranstaltninger i det inficerede område. Som følge heraf er markedsføring af fersk svinekød og svinekødsprodukter fra det inficerede område omfattet af særlige overvågningsforanstaltninger, krav om obligatorisk mærkning med et særligt sundhedsmærke og anvendelse af visse markedsføringsrestriktioner i det indre marked.

(2)

De restriktioner for markedsføring af fersk svinekød og svinekødsprodukter, der er et resultat af disse veterinærforanstaltninger, er ensbetydende med en væsentlig nedgang i priserne i de berørte områder og skaber forstyrrelser på markedet for svinekød i disse områder. Den 5. marts 2014 anmodede Polen derfor Kommissionen om at indføre ekstraordinære markedsstøtteforanstaltninger i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013. Sådanne foranstaltninger — som kun omfatter fersk svinekød og svinekødsprodukter fra svin opdrættet i de områder, der er direkte berørt af restriktionerne — må kun vedtages for det tidsrum, der er strengt nødvendigt.

(3)

Støttebeløbet bør udtrykkes som et beløb pr. 100 kg slagtet vægt af støtteberettigede dyr, for en begrænset mængde og med en maksimal godtgørelsesberettiget slagtet vægt pr. dyr. Støttebeløbet bør fastsættes under hensyntagen til de seneste markedsoplysninger.

(4)

For svin, der er opdrættet i de berørte områder, bør støtten være betinget af, at dyrene leveres til slagteriet, at de faktisk slagtes, og at kødet eller kødprodukterne fra dem markedsføres og mærkes i henhold til de strengere veterinærbestemmelser, der gælder for de pågældende områder på leveringsdatoen.

(5)

Det bør fastsættes, at de kompetente polske myndigheder skal træffe alle nødvendige forholdsregler vedrørende kontrol og overvågning og underrette Kommissionen herom. Transport og slagtning af de støtteberettigede dyr samt enhver behandling, der måtte være nødvendig, og frigivelse til markedet af det ferske svinekød og svinekødsprodukterne fra disse dyr bør ske under de kompetente myndigheders kontrol.

(6)

Restriktionerne for markedsføring af fersk svinekød og svinekødsprodukter har været gældende i de pågældende områder i flere uger, og denne situation har ført til markedsforstyrrelser og indkomsttab for producenterne samt til en væsentlig forøgelse af dyrenes vægt og dermed en uacceptabel dyrevelfærdssituation. De foranstaltninger, der vedtages med denne forordning, bør derfor omfatte dyr leveret fra den 26. februar 2014, som er datoen for vedtagelsen af de polske forebyggende foranstaltninger. Det er nødvendigt at tage markedssituationen og virkningerne af dette tiltag op til fornyet overvejelse i lyset af den fremtidige udvikling, og derfor bør tiltaget kun anvendes i en periode på tre måneder.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Polen bemyndiges til at yde støtte i forbindelse med slagtning af følgende dyr og frigivelse til markedet af fersk svinekød og svinekødsprodukter fremstillet heraf i overensstemmelse med de relevante veterinærbestemmelser:

a)

svin omfattet af KN-kode 0103 92 19

b)

søer omfattet af KN-kode 0103 92 11.

2.   Den i stk. 1 omhandlede støtte ydes kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Dyrene er opdrættet i de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/100/EU eller 2014/134/EU eller i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU for de relevante perioder, eller i andre gennemførelsesafgørelser fra Kommissionen vedtaget i denne henseende, og svinekød fra dyr, der er opdrættet i disse områder, er omfattet af visse markedsføringsrestriktioner på grund af afrikansk svinepest.

b)

Dyrene var til stede i de i litra a) omhandlede områder den 26. februar 2014, eller de er født og opdrættet i de pågældende områder efter denne dato.

c)

De supplerende forebyggende foranstaltninger, der er indført ved regulativet fra den polske minister for landbrug og udvikling af landdistrikterne af 26. februar 2014 om foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med forekomst af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin, og eventuelle andre nationale bestemmelser vedtaget i denne henseende, hvorved svinekød omfattes af markedsføringsrestriktioner på grund af afrikansk svinepest, finder anvendelse i det område, hvor disse dyr er opdrættet, på det tidspunkt, hvor de leveres til et slagteri.

Artikel 2

Den i artikel 1 omhandlede støtte er at betragte som ekstraordinære markedsstøtteforanstaltninger, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (7).

Artikel 3

1.   Svinekødsproducenter kan ansøge om støtte som omhandlet i artikel 1 (i det følgende benævnt »støtten«) for dyr slagtet i tidsrummet 26. februar 2014-25. maj 2014.

2.   Støtten udtrykkes som et beløb på 35,7 EUR pr. 100 kg slagtet vægt for de dyr, der leveres. Kommissionen kan tilpasse dette beløb for at tage hensyn til markedsudviklingen.

3.   Støtten for dyr med en slagtet vægt på over 100 kg kan ikke overstige det i stk. 2 fastsatte støttebeløb for svin med en slagtet vægt på 100 kilo.

4.   50 % af udgifterne til støtten, som dækker en samlet maksimumsvægt på 20 000 ton svineslagtekroppe, finansieres over EU-budgettet.

5.   Udgifter er kun EU-finansieringsberettigede, hvis Polen har udbetalt støtten til støttemodtageren senest den 31. august 2014.

6.   Støtten udbetales af Polen, efter at svinene er slagtet og det ferske svinekød og svinekødsprodukterne fremstillet heraf er frigivet til markedet i overensstemmelse med de gældende veterinærbestemmelser, og efter at kontrollen i henhold til artikel 4 er afsluttet.

Artikel 4

1.   Polen træffer alle fornødne foranstaltninger, herunder tilbundsgående administrativ og fysisk kontrol, for at sikre overholdelse af de ved denne forordning fastsatte betingelser. De polske myndigheder skal endvidere:

a)

føre tilsyn med transporten af dyrene fra bedriften til slagteriet ved hjælp af standardtjeklister, som indeholder veje- og tællelister, hvoraf dyrenes oprindelses- og bestemmelsessted fremgår

b)

sikre, at alle produkter, som der ydes støtte for, er i overensstemmelse med de restriktioner, der gælder for de i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede områder

c)

mindst en gang hver kalendermåned foretage administrativ kontrol og regnskabskontrol på hvert involveret slagteri for at sikre sig, at alle leverede dyr og kød herfra, som der kan indgives en støtteansøgning for, siden den 26. februar 2014 eller siden den sidste kontrol er blevet behandlet i overensstemmelse med denne forordning

d)

sørge for, at der gennemføres kontrol på stedet og udarbejdes detaljerede kontrolrapporter herom med angivelse af bl.a.:

i)

vægten og det samlede antal af støtteberettigede dyr, der transporteres fra bedriften (pr. sending), samt dato og klokkeslæt for transporten af dem og deres ankomst til slagteriet

ii)

antallet af svin/søer, der er slagtet på slagteriet, hver enkelt slagtekrops vægt og tilladelsen til at flytte dyrene samt, for dyr slagtet efter denne forordnings ikrafttræden, plombenumre for det til dyrene anvendte transportmiddel.

2.   Den i stk. 1 omhandlede kontrol skal gennemføres, inden støtten udbetales. Polen underretter Kommissionen om de foranstaltninger, herunder kontrolforanstaltninger, der gennemføres i henhold til denne artikel, senest 10 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 5

1.   Hver onsdag meddeler Polen Kommissionen følgende oplysninger for den foregående uge:

a)

antallet af søer og andre svin, der er leveret til slagtning i henhold til denne forordning, samt deres samlede slagtede vægt

b)

de anslåede finansielle omkostninger for hver kategori af dyr som nævnt i artikel 1, stk. 1.

Den første meddelelse af oplysninger skal omfatte dyr, der er leveret til slagtning siden den 26. februar 2014 i henhold til denne forordning. Den i første afsnit omhandlede forpligtelse gælder indtil den 4. juni 2014.

2.   Senest den 30. juni 2014 sender Polen Kommissionen en detaljeret rapport om gennemførelsen af denne forordning, med oplysninger om bl.a. gennemførelsen af kontrol og tilsyn i henhold til artikel 4.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/100/EU af 18. februar 2014 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen (EUT L 50 af 20.2.2014, s. 35).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/134/EU af 12. marts 2014 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 63).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU af 27. marts 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (Se side 47 i denne EUT.).

(6)  Regulativ fra ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikterne af 26. februar 2014 om foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med forekomst af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin (den polske lovtidende, punkt 247(Dz.U. poz. 247)).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).


29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 325/2014

af 28. marts 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

219,4

MA

57,0

TN

82,0

TR

86,4

ZZ

111,2

0707 00 05

MA

39,8

TR

139,3

ZZ

89,6

0709 93 10

MA

31,1

TR

74,3

ZZ

52,7

0805 10 20

EG

48,9

IL

62,6

MA

58,1

TN

47,6

TR

50,7

ZA

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

MA

35,6

TR

76,2

ZZ

55,9

0808 10 80

AR

89,5

BR

91,6

CL

83,7

CN

113,3

MK

23,6

US

181,8

ZZ

97,3

0808 30 90

AR

91,6

CL

131,1

CN

52,7

TR

127,0

ZA

83,8

ZZ

97,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/29


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE BiH/21/2014

af 18. marts 2014

om udnævnelse af EU's øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina og om ophævelse af BiH/17/2011

(2014/173/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har i medfør af artikel 6, stk. 1, i fælles aktion 2004/570/FUSP bemyndiget Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe relevante afgørelser om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-operationen.

(2)

Den 14. januar 2011 vedtog Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité afgørelse BiH/17/2011 (2) om udnævnelse af næstkommanderende for NATO's styrker i Europa (DSACEUR) general Sir Richard SHIRREFF til EU's øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina.

(3)

NATO har besluttet at udnævne general Sir Adrian BRADSHAW til næstkommanderende for NATO's styrker i Europa som efterfølger for general Sir Richard SHIRREFF. General Sir Adrian BRADSHAW tiltræder den 28. marts 2014. General Sir Adrian BRADSHAW bør ligeledes erstatte general Sir Richard SHIRREFF som EU's øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina.

(4)

Afgørelse BiH/17/2011 bør derfor ophæves.

(5)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af de af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet.

(6)

Den 12.-13. december 2002 vedtog Det Europæiske Råd i København en erklæring, hvorefter »Berlin plus«-ordningerne og gennemførelsen heraf kun gælder for de EU-medlemsstater, der også er enten NATO-medlemmer eller parter i »partnerskab for fred«, og som derfor har indgået bilaterale sikkerhedsaftaler med NATO —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

General Sir Adrian BRADSHAW udnævnes herved til EU's øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina fra den 28. marts 2014.

Artikel 2

Afgørelse BiH/17/2011 ophæves hermed.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 28. marts 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2014.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

W. STEVENS

Formand


(1)  EUT L 252 af 28.7.2004, s. 10.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse BiH/17/2011 af 14. januar 2011 om udnævnelse af EU's øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina (EUT L 18 af 21.1.2011, s. 41).


29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/30


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE EUTM MALI/1/2014

af 18. marts 2014

om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionen for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og om ophævelse af EUTM Mali/1/2013

(2014/174/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/34/FUSP af 17. januar 2013 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i afgørelse 2013/34/FUSP bemyndigede Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) i overensstemmelse med artikel 38 i traktaten om Den Europæiske Union til at træffe de relevante afgørelser vedrørende den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUTM Mali, herunder afgørelser om at udnævne de efterfølgende øverstbefalende for EU-missionen.

(2)

Den 19. juli 2013 vedtog PSC afgørelse EUTM Mali 1/2013 (2) om udnævnelse af brigadegeneral Bruno GUIBERT som øverstbefalende for EU-missionen EUTM Mali.

(3)

Den 15. februar 2014 foreslog Frankrig udnævnelse af brigadegeneral Marc RUDKIEWICZ som ny øverstbefalende for EU-missionen for EUTM Mali som efterfølger for brigadegeneral Bruno GUIBERT.

(4)

Den 21. februar 2014 henstillede EU's Militærkomité til PSC at udnævne brigadegeneral Marc RUDKIEWICZ som øverstbefalende for EU-missionen som efterfølger for brigadegeneral Bruno GUIBERT.

(5)

Afgørelse EUTM Mali/1/2013 bør ophæves.

(6)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Brigadegeneral Marc RUDKIEWICZ udnævnes herved til øverstbefalende for EU-missionen for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) fra den 1. april 2014.

Artikel 2

Afgørelse EUTM Mali 1/2013 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. april 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2014.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

W. STEVENS

Formand


(1)  EUT L 14 af 18.1.2013, s. 19.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUTM Mali/1/2013 af 19. juli 2013 om udnævnelse af en øverstbefalende for EU-missionen for Den Europæiske Unions militæroperation for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) (EUT L 202 af 27.7.2013, s. 22).


29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 27. marts 2014

om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår importen af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af fersk kød af tamfjerkræ, herunder kød fra opdrættet og vildtlevende fjervildt

(meddelt under nummer C(2014) 1904)

(EØS-relevant tekst)

(2014/175/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 2, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, stk. 1, første afsnit, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4, litra b) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF (3) fastsættes reglerne for import til Unionen af sendinger af visse kødprodukter til konsum og behandlede maver, blærer og tarme. Beslutningen indeholder en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra sådan import er tilladt, og i bilag III til beslutningen fastsættes standardfolke- og dyresundhedscertifikatet for de varer, der skal sendes til Unionen fra tredjelande.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (4) fastsættes kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat for import til og transit gennem Fællesskabet af fjerkræ og fjerkræprodukter. Ifølge forordningen må fjerkræprodukter, der er omfattet heraf, kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra de tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning. Den fastsætter også, at denne import skal ledsages af et veterinærcertifikat, som omhandles i skemaet, for det pågældende fjerkræprodukt, udfyldt i overensstemmelse med bemærkningerne og standardveterinærcertifikaterne i del 2 i samme bilag.

(3)

Ifølge de i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 fastsatte standardveterinærcertifikater for kød af fjerkræ (POU), kød af opdrættede strudsefugle til konsum (RAT) og kød af vildtlevende fjervildt (WGM) skal det ferske kød tillige være fremstillet af fjerkræ eller strudsefugle fra virksomheder, der ikke har været omfattet af dyresundhedsmæssige restriktioner pga. en eller flere af de sygdomme, som fjerkræ eller strudsefugle er modtagelige for, eller af vildtlevende fjervildt, der er blevet nedlagt i områder, omkring hvilke(n) der inden for en radius af 10 km, i givet fald indbefattet et nabolands område, ikke har været udbrud af højpatogen aviær influenza eller Newcastle disease i mindst de foregående 30 dage.

(4)

De dyresundhedsmæssige betingelser for fremstilling af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme, som er fremstillet af fersk kød af tamfjerkræ, herunder kød fra opdrættet og vildtlevende fjervildt, er fastsat i punkt II.1.3 i standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III til beslutning 2007/777/EF og omfatter aviær influenza eller Newcastle disease. Standardveterinærcertifikaterne (POU), (RAT) og (WGM) i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 omfatter dog kun højpatogen aviær influenza. Det er derfor nødvendigt at ændre standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III til beslutning 2007/777/EF for at bringe det i overensstemmelse med de krav for fersk kød, der er fastsat i standardveterinærcertifikaterne (POU), (RAT) og (WGM) i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(5)

Derudover henviser standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III til beslutning 2007/777/EF til Rådets direktiv 90/539/EØF (5), der er blevet afløst af Rådets direktiv 2009/158/EF (6), og til Kommissionens beslutning 2006/696/EF (7), der er blevet afløst af forordning (EF) nr. 798/2008. Det er derfor nødvendigt at ajourføre disse henvisninger.

(6)

Bilag III til beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at undgå handelsforstyrrelser bør det i en overgangsperiode fortsat være tilladt at anvende standardfolke- og dyresundhedscertifikater for visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der skal sendes til Unionen fra tredjelande, og hvis de er udfærdiget i overensstemmelse med standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III til beslutning 2007/777/EF inden ændringen ved nærværende afgørelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af beslutning 2007/777/EF

Bilag III til beslutning 2007/777/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

I en overgangsperiode til den 30. september 2014 tillades import til Unionen af sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der ledsages af et folke- og dyresundhedscertifikat udfyldt i overensstemmelse certifikatet i bilag III til beslutning 2007/777/EF i den version, der var gældende inden den ændring, som gennemføres ved artikel 1 i denne afgørelse, fortsat, såfremt folke- og dyresundhedscertifikatet er underskrevet før den 30. juli 2014.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6).

(6)  Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74).

(7)  Kommissionens beslutning 2006/696/EF af 28. august 2006 om en liste over tredjelande, hvorfra fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger, kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter og specifikt patogenfrie æg kan importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet, om betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 295 af 25.10.2006, s. 1).


BILAG

»BILAG III

Standardfolke- og dyresundhedscertifikat for visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der skal sendes til EU fra tredjelande

Image

Image

Image

Image

Image

Image


29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 27. marts 2014

om EU-tilskud til en koordineret kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer

(meddelt under nummer C(2014) 1912)

(2014/176/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 66,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens henstilling 2014/180/EU (2) omhandler anden runde af koordinerede kontroller, der skal udføres af medlemsstaterne, med henblik på at bestemme den fortsatte forekomst af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer.

(2)

For at fremme en gnidningsløs og hurtig gennemførelse af planen bør Unionen yde finansiel støtte til de medlemsstater, der udfører de offentlige kontroller omhandlet i Kommissionens henstilling.

(3)

På baggrund af beregninger foretaget efter den første testrunde skønnes omkostningerne ved udførelsen af DNA-test for at bestemme tilstedeværelsen af hestekød i fødevarer, der er markedsført og/eller er mærket som indeholdende oksekød, til 120 EUR pr. test. EU-standardmedfinansieringssatsen for koordinerede kontrolplaner udgør 50 %.

(4)

Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgien, har i øjeblikket status som EU-referencelaboratorium for de tests, der er mest relevante for denne koordinerede kontrolplan. Kommissionen har bedt dette center om hjælp med henblik på harmonisering af testmetoden under denne koordinerede kontrolplan. Denne opgave er en tillægsopgave, der ikke er omfattet af det eksisterende arbejdsprogram, som centret udfører som et EU-referencelaboratorium. Omkostningerne ved denne tillægsopgave skønnes at udgøre højst 20 000 EUR, og Kommissionen bør dække dem 100 %.

(5)

I henhold til artikel 84 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3) (i det følgende benævnt »finansforordningen«) og artikel 94, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (4) skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over EU-budgettet foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift over budgettet, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget. Der bør fastsættes kriterier for støtteberettigelse.

(6)

EU-tilskuddet bør ydes på betingelse af, at testene og analyserne er blevet gennemført, og de kompetente myndigheder forelægger alle nødvendige oplysninger inden for de frister, der er fastsat i denne afgørelse. Af hensyn til administrativ effektivitet bør alle udgifter, der forelægges med henblik på EU-tilskud, angives i euro. Der bør fastsættes en omregningskurs for udgifter i en anden valuta end euro —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

1.   Unionen yder støtte til de udgifter, medlemsstaterne afholder til gennemførelsen af den koordinerede kontrolplan, der er omhandlet i henstilling 2014/180/EU (i det følgende benævnt »Kommissionens henstilling«), med et samlet maksimumsbeløb på 145 440 EUR.

2.   Unionen bidrager til de udgifter, som Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) i Gembloux, Belgien, afholder til kalibrering og koordinering af testmetoden for udeklarerede dyrearter i kød og kødprodukter, med et samlet maksimumsbeløb på højst 20 000 EUR.

3.   Udgifterne, der henvises til i stk. 1 og 2, finansieres fra budgetposten 17.0403.

Artikel 2

Støtteberettigede udgifter for medlemsstaterne

1.   EU-tilskuddet omhandlet i artikel 1, stk. 1, udgør en refusion på 50 % af udgifterne til testene, der gennemføres af de kompetente myndigheder for at gennemføre den kontrolplan, der er omhandlet i punkt 1 i Kommissionens henstilling.

2.   EU-bidraget kan højst udgøre:

a)

60 EUR pr. test i gennemsnit

b)

de beløb, der er angivet i bilag I.

3.   Der kan kun ydes støtte til de i bilag II angivne udgifter.

Artikel 3

Støtteberettigede udgifter for Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) i Gembloux, Belgien

1.   EU-tilskuddet omhandlet i artikel 1, stk. 2, udgør en refusion på 100 % af udgifterne til opgaver forbundet med kalibrering og koordinering af den testmetode, der er anvendt i den koordinerede kontrolplan, der er omhandlet i Kommissionens henstilling.

2.   Følgende udgifter er støtteberettigede:

a)

personale, hvis arbejdsopgaver udelukkende eller delvis består i gennemførelse af opgaver i laboratoriets lokaler; udgifterne vedrører kun de faktiske lønninger plus bidrag til sociale sikringsordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i vederlaget

b)

hjælpematerialer i forbindelse med klargøring af standardprøverne

c)

forsendelsesomkostninger

d)

generalomkostninger svarende til 7 % af summen af omkostningerne i litra a), b) og c).

3.   Udgifterne indberettes inden den 31. august 2014 i overensstemmelse med formatet i bilag IV til denne afgørelse.

Artikel 4

Regler for støtteberettigelse

1.   EU-tilskuddet omhandlet i artikel 1, stk. 1, ydes på følgende betingelser:

a)

Testene er blevet udført i overensstemmelse med betingelserne i Kommissionens henstilling.

b)

Medlemsstaterne skal have forelagt Kommissionen den rapport, der er omhandlet i Kommissionens henstilling, inden for den frist, der er givet deri.

c)

Medlemsstaterne skal senest den 31. august 2014 have forelagt Kommissionen et regnskab i elektronisk form i overensstemmelse med det format, der er fastlagt i bilag III til denne afgørelse.

2.   Kommissionen kan reducere støttebeløbet omhandlet i artikel 1, hvis betingelserne, jf. stk. 1 i nærværende artikel, ikke er opfyldt, under hensyntagen til, hvor alvorlig den manglende opfyldelse er, og til det potentielle økonomiske tab for Unionen.

3.   På Kommissionens opfordring fremlægger medlemsstaterne dokumentation for de afholdte udgifter, hvoraf der anmodes om refusion i henhold til artikel 2.

Artikel 5

Valuta og omregningskurs

1.   De udgifter, medlemsstaterne forelægger med henblik på EU-tilskud, angives i euro eksklusive moms og andre skatter og afgifter.

2.   Hvis en medlemsstats udgifter er i en anden valuta end euro, skal den berørte medlemsstat omregne udgifterne til euro på basis af den sidste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat inden den første dag i den måned, i hvilken betalingsanmodningen indgives af medlemsstaten.

Artikel 6

Denne afgørelse er en finansieringsafgørelse som omhandlet i finansforordningens artikel 84.

Artikel 7

Denne afgørelse anvendes fra datoen for offentliggørelsen af Kommissionens henstilling.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens henstilling 2014/180/EU af 27. marts 2014 om anden koordinerede kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer (Se side 64 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).


BILAG I

MAKSIMALT EU-TILSKUD, JF. ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA B)

Medlemsstat

Anbefalet antal prøver

Ekstrapoleret antal prøver i den anden runde (5 %)

Maksimalt EU-tilskud pr. test

Maksimalt EU-tilskud pr. medlemsstat

EU-tilskud I ALT

Frankrig, Tyskland, Italien, Det Forenede Kongerige, Spanien, Polen

150

8

60

9 480

56 880

Rumænien, Nederlandene, Belgien, Grækenland, Portugal, Tjekkiet, Ungarn, Sverige, Østrig, Bulgarien

100

5

60

6 300

63 000

Litauen, Slovakiet, Danmark, Irland, Finland, Letland, Kroatien

50

3

60

3 180

22 260

Slovenien, Estland, Cypern, Luxembourg, Malta

10

1

60

660

3 300

I ALT

 

 

 

 

145 440


BILAG II

STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER, JF. ARTIKEL 2, STK. 3

Der kan kun ydes EU-tilskud for gennemførelse af de test, der er nævnt i denne gennemførelsesafgørelse, til dækning af udgifter, som medlemsstaterne har afholdt til:

a)

indkøb af testkit, reagenser og alle identificerbare hjælpematerialer, som specielt anvendes til gennemførelse af testene

b)

personale, uanset ansættelsesforhold, hvis arbejdsopgaver udelukkende eller delvis består i gennemførelse af test i laboratoriets lokaler; udgifterne vedrører kun de faktiske lønninger plus bidrag til sociale sikringsordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i vederlaget samt

c)

generalomkostninger svarende til 7 % af summen af de i litra a) og b) omhandlede udgifter, medmindre medlemsstaten anvender et kommercielt laboratorium.


BILAG III

Regnskab, jf. artikel 4, stk. 1, litra c)

DNA

Personale

Timer

Udgifter/time

Personaleudgifter

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal — personale

(5)

Testkit, reagenser, hjælpematerialer

Mængde

Udgift pr. enhed

Udgifter i alt

(6)

(7)

(8)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal — hjælpematerialer

(10)

I ALT

Formula

I alt, inkl. generalomkostninger

(11) × (1,07)


Alternativt regnskab, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), når der anvendes et kommercielt laboratorium

Navn på det kommercielle laboratorium

 

Antal prøver sendt til laboratoriet

 

Samlet regning fra det kommercielle laboratorium

 

 

 

 

 


BILAG IV

REGNSKAB, JF. ARTIKEL 3, STK. 3,

PERSONALE

Kategori

Timer

Udgifter/time

Personaleudgifter

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpematerialer

Kategori

Mængde

Enhedsomkostninger

Udgifter til hjælpematerialer

(5)

(6)

(7)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsendelsesomkostninger

Præciser

Mængde

Enhedsomkostninger

Udgifter til forsendelse

(9)

(10)

(11)

Formula

 

 

 

 

 

 

I ALT

Formula

 

 

I ALT + generalomkostninger

Formula


29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 27. marts 2014

om ændring af bilag II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæring af Litauen som officielt brucellosefri

(meddelt under nummer C(2014) 1940)

(EØS-relevant tekst)

(2014/177/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig kapitel II, punkt 7, i bilag A, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF finder anvendelse på handel inden for Unionen med kvæg og svin. I direktivet fastsættes det, på hvilke betingelser en medlemsstat eller en region i en medlemsstat kan erklæres officielt brucellosefri for så vidt angår kvægbesætninger.

(2)

I bilag II til Kommissionens beslutning 2003/467/EF (2) findes en liste over de medlemsstater og regioner heraf, der er erklæret officielt brucellosefrie.

(3)

Litauen har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at betingelserne i direktiv 64/432/EØF for status som officielt brucellosefri er opfyldt for hele statens område.

(4)

På grundlag af den dokumentation, der er forelagt af Litauen, bør denne medlemsstat erklæres officielt brucellosefri.

(5)

Bilag II til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).


BILAG

Kapitel 1 i bilag II til beslutning 2003/467/EF affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er officielt brucellosefrie

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

IE

Irland

FR

Frankrig

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

NL

Nederlandene

AT

Østrig

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige«


29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 27. marts 2014

om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2014) 1979)

(EØS-relevant tekst)

(2014/178/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 2002/60/EF (4) er der fastsat minimumsforanstaltninger, som skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest, herunder foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest og i tilfælde, hvor der er mistanke om eller bekræftes afrikansk svinepest hos vildtlevende svin. Disse foranstaltninger omfatter planer, som skal udarbejdes og gennemføres af medlemsstaterne og godkendes af Kommissionen, for udryddelse af afrikansk svinepest i en population af vildtlevende svin.

(2)

Kommissionens beslutning 2005/363/EF (5) blev vedtaget som reaktion på forekomst af afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien. Ved denne beslutning er der fastsat dyresundhedsbestemmelser vedrørende flytning, afsendelse og mærkning af svin og visse svinekødsprodukter fra Sardinien med henblik på at forhindre spredning af sygdommen til andre dele af Unionen.

(3)

Endvidere godkendtes ved Kommissionens beslutning 2005/362/EF (6) en plan for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien, som Italien havde forelagt for Kommissionen.

(4)

I 2014 konstateredes der tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin, nærmere bestemt vildsvin, i Litauen og Polen, som kunne tilskrives indslæbning af afrikansk svinepest-virus fra tilgrænsende tredjelande, hvor denne sygdom forekommer. Med henblik på at målrette bekæmpelsesforanstaltningerne, forhindre spredning af sygdommen, hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og undgå indførelse af uberettigede handelshindringer fra tredjelandes side blev der i samarbejde med de berørte medlemsstater i hast fastlagt en EU-liste over inficerede områder i de pågældende lande ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/93/EU (7) og 2014/134/EU (8), som begge finder anvendelse indtil den 30. april 2014.

(5)

Afrikansk svinepest kan betragtes som en endemisk sygdom i populationerne af tamsvin og vildtlevende svin i visse tredjelande, der grænser op til Unionen, og sygdommen udgør en konstant trussel mod Unionen.

(6)

Sygdomssituationen kan udgøre en fare for svinebestandene i andre regioner i Litauen, Italien og Polen og også i andre medlemsstater, bl.a. på grund af handelen med svineprodukter.

(7)

Litauen og Polen har truffet foranstaltninger til at bekæmpe afrikansk svinepest inden for rammerne af direktiv 2002/60/EF og skal nu forelægge deres plan for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin for Kommissionen med henblik på godkendelse i henhold til samme direktivs artikel 16.

(8)

De berørte medlemsstater og områder bør opføres i et bilag, idet der bør differentieres, alt efter hvor højt risikoniveauet er i lyset af den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest, og alt efter om risikoen knytter sig til både svinebedrifter og populationen af vildtlevende svin (del III), kun vedrører populationen af vildtlevende svin (del II) eller skyldes en vis nærhed til den inficerede vildtlevende population af vildtlevende svin (del I).

(9)

For så vidt angår risikoen for spredning af afrikansk svinepest er flytning af forskellige svineprodukter forbundet med forskellige grader af risiko. Generelt udgør flytning af levende svin og sæd, æg og embryoner herfra samt animalske biprodukter fra svin fra inficerede områder højere risici med hensyn til eksponering og konsekvenser end flytning af kød, tilberedt kød og kødprodukter som angivet i en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet fra 2010 (9). Afsendelse af levende svin og sæd, æg og embryoner herfra samt animalske biprodukter fra svin og afsendelse af visse typer kød, tilberedt kød og kødprodukter fra bestemte dele af medlemsstaterne opført i bilaget til denne afgørelse bør derfor være forbudt. Dette forbud omfatter alle dyr af svinefamilien, jf. Rådets direktiv 92/65/EØF (10).

(10)

For — i overensstemmelse med typen af svineprodukter og den epidemiologiske situation i de berørte medlemsstater — at tage hensyn til de forskellige risikoniveauer bør der fastsættes visse undtagelsesbestemmelser for hver enkelt type svineprodukter fra de områder, der er angivet i de forskellige dele af bilaget til denne afgørelse. Disse undtagelser er også på linje med de risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende import for så vidt angår afrikansk svinepest, der er beskrevet i terrestriske dyrs sundhedskodeks fra Verdensorganisationen for Dyresundhed. Der bør ved denne afgørelse ligeledes fastsættes bestemmelser om supplerende beskyttelsesforanstaltninger og sundhedskrav eller behandlinger i forbindelse med sådanne undtagelser.

(11)

Det følger af Rådets direktiv 64/432/EØF (11) og Kommissionens beslutning 93/444/EØF (12), at forsendelser af dyr skal ledsages af sundhedscertifikater. I tilfælde, hvor der gøres brug af muligheden for undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af levende svin fra områder, der er opført i bilaget til denne afgørelse, for levende svin bestemt til samhandel inden for Unionen eller eksport til et tredjeland, bør disse sundhedscertifikater indeholde en henvisning til denne afgørelse, så det sikres, at de relevante certifikater indeholder tilstrækkelige, nøjagtige sundhedsoplysninger.

(12)

Det følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 (13), at forsendelser af visse animalske produkter skal ledsages af sundhedscertifikater. For at forhindre, at afrikansk svinepest spredes til andre dele af Unionen, bør der for medlemsstater, der er omfattet af et forbud mod afsendelse af fersk svinekød, tilberedt kød og kødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra visse dele af den pågældende medlemsstats område, fastsættes visse krav, især certifikatudstedelseskrav, vedrørende afsendelse af sådant kød, sådant tilberedt kød eller sådanne kødprodukter fra andre områder i den pågældende medlemsstat, som ikke er omfattet af forbuddet, og de pågældende sundhedscertifikater bør indeholde en henvisning til denne afgørelse.

(13)

For at forhindre, at afrikansk svinepest spredes til andre dele af Unionen eller til tredjelande, bør det endvidere fastsættes, at afsendelse af fersk svinekød, tilberedt kød og kødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra medlemsstater med områder, der er opført i bilaget, underlægges visse, strengere betingelser. Bl.a. bør det ferske svinekød, det tilberedte kød og svinekødsprodukterne forsynes med særlige mærker, som ikke kan forveksles med identifikationsmærket som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (14) eller med sundhedsmærkerne til svinekød som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (15).

(14)

Tidsrummet for anvendelse af de foranstaltninger, der fastsættes ved denne afgørelse, bør afspejle de epidemiologiske karakteristika ved afrikansk svinepest og betingelserne for generhvervelse af status som fri for afrikansk svinepest i overensstemmelse med terrestriske dyrs sundhedskodeks fra Verdensorganisationen for Dyresundhed, og dette tidsrum bør derfor mindst vare til den 31. december 2017.

(15)

Gennemførelsesafgørelser 2014/93/EU og 2014/134/EU bør ophæves og afløses af nærværende afgørelse. Beslutning 2005/363/EF er blevet ændret flere gange. Den bør derfor ophæves og afløses af denne afgørelse.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne afgørelse fastsættes der dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i de medlemsstater og områder i medlemsstater, der er opført i bilaget (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«).

Afgørelsen finder anvendelse, uden at det berører de planer for udryddelse af afrikansk svinepest i populationer af vildtlevende svin i den berørte medlemsstat, der er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 16 i direktiv 2002/60/EF.

Artikel 2

Forbud mod afsendelse af levende svin, ornesæd, æg og embryoner fra svin, svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter indeholdende svinekød samt sendinger af animalske biprodukter fra svin fra visse områder, der er opført i bilaget

De berørte medlemsstater forbyder:

a)

afsendelse af levende svin fra de i bilagets del II eller III angivne områder

b)

afsendelse af sendinger af ornesæd samt æg og embryoner fra svin fra de i bilagets del III angivne områder

c)

afsendelse af sendinger af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der indeholder svinekød, fra de i bilagets del III angivne områder

d)

afsendelse af sendinger af animalske biprodukter fra svin fra de i bilagets del III angivne områder.

Artikel 3

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af levende svin fra de i bilagets del II angivne områder

Som en undtagelse fra forbuddet i artikel 2, litra a), kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af levende svin fra en bedrift i de i bilagets del II angivne områder til andre områder i samme medlemsstat, hvis svinene har været holdt på bedriften i mindst 30 dage eller siden fødslen, og der ikke er indsat levende svin på bedriften i mindst de sidste 30 dage inden flytningen, og

1)

svinene med negativt resultat er blevet underkastet laboratorieundersøgelser for afrikansk svinepest på prøver udtaget i overensstemmelse med de prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i planen for udryddelse af afrikansk svinepest, jf. artikel 1, stk. 2, inden for 15 dage inden flytningen, og en embedsdyrlæge har udført en klinisk undersøgelse for afrikansk svinepest i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til Kommissionens beslutning 2003/422/EF (16) på datoen for afsendelsen, eller

2)

svinene kommer fra en bedrift:

a)

hvor den kompetente veterinærmyndighed mindst to gange om året, med et interval på mindst 4 måneder, har aflagt kontrolbesøg, som:

i)

er foregået i overensstemmelse med retningslinjerne og procedurerne i kapitel IV i bilaget til beslutning 2003/422/EF

ii)

har omfattet en klinisk undersøgelse og prøveudtagning i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til beslutning 2003/422/EF

iii)

har omfattet kontrol af, at de i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2002/60/EF omhandlede foranstaltninger er anvendt

b)

som implementerer biosikkerhedskravene vedrørende afrikansk svinepest som fastsat af den kompetente myndighed

c)

hvor svin, der er over 60 dage gamle, er blevet underkastet laboratorieundersøgelser for afrikansk svinepest som omhandlet i stk. 1.

Artikel 4

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af sendinger af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i bilagets del III angivne områder

Som en undtagelse fra forbuddet i artikel 2, litra c), kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i bilagets del III angivne områder, hvis de enten:

a)

er fremstillet af svin, der siden fødslen er holdt på bedrifter, der ligger uden for de i bilaget angivne områder, og svinekødet, det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne, som består af eller indeholder sådant kød, er produceret, oplagret og tilvirket på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 10, eller

b)

er produceret og tilvirket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/99/EF.

Artikel 5

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af sendinger af animalske biprodukter fra svin fra de i bilagets del III angivne områder

Som en undtagelse fra det i artikel 2, litra d), omhandlede forbud kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af afledte produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (17), der er fremstillet af animalske biprodukter fra svin, fra de i bilagets del III angivne områder, hvis de pågældende biprodukter er blevet underkastet en behandling, der sikrer, at det afledte produkt ikke udgør nogen risiko med hensyn til afrikansk svinepest.

Artikel 6

Forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af levende svin fra de i bilaget angivne områder

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke afsendes levende svin fra deres område til andre medlemsstater eller til tredjelande, undtagen hvis de levende svin kommer fra:

a)

områder, der ligger uden for de i bilaget angivne områder

b)

en bedrift, hvor der ikke er indsat levende svin med oprindelse i de i bilaget angivne områder i mindst de sidste 30 dage inden afsendelsen.

2.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af levende svin fra en bedrift i de i bilagets del I angivne områder, hvis de levende svin opfylder følgende betingelser:

a)

de har været holdt på bedriften i mindst 40 dage eller siden fødslen, og der er ikke indsat levende svin på bedriften i mindst de sidste 30 dage inden afsendelsen

b)

de kommer fra en bedrift, der implementerer biosikkerhedskravene vedrørende afrikansk svinepest som fastsat af den kompetente myndighed

c)

de er med negativt resultat blevet underkastet laboratorieundersøgelser for afrikansk svinepest på prøver udtaget i overensstemmelse med de prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i planen for udryddelse af afrikansk svinepest, jf. artikel 1, stk. 2, inden for 15 dage inden flytningen, og en embedsdyrlæge har udført en klinisk undersøgelse for afrikansk svinepest i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til beslutning 2003/422/EF på datoen for afsendelsen, eller

d)

de kommer fra en bedrift, hvor den kompetente veterinærmyndighed mindst to gange om året, med et interval på mindst 4 måneder, har aflagt kontrolbesøg, som:

i)

er foregået i overensstemmelse med retningslinjerne og procedurerne i kapitel IV i bilaget til beslutning 2003/422/EF

ii)

har omfattet en klinisk undersøgelse og prøveudtagning i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til beslutning 2003/422/EF

iii)

har omfattet kontrol af, at de i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2002/60/EF omhandlede foranstaltninger er anvendt.

3.   For sendinger af levende svin som omhandlet i denne artikel indsættes følgende supplerende tekst i de relevante sundhedscertifikater som omhandlet i:

a)

artikel 5, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF eller

b)

artikel 3, stk. 1, i beslutning 93/444/EØF:

»Svin i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (18).

Artikel 7

Forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af sendinger af ornesæd samt æg og embryoner fra svin fra de i bilaget angivne områder

De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke afsendes sendinger af følgende produkter fra deres område til andre medlemsstater eller til tredjelande:

a)

ornesæd, medmindre sæden stammer fra orner, der holdes på en godkendt ornestation som omhandlet i artikel 3, litra a), i Rådets direktiv 90/429/EØF (19), der ligger uden for de i del II og III i bilaget til denne afgørelse angivne områder

b)

æg og embryoner fra svin, medmindre æggene og embryonerne stammer fra donorsøer, der holdes på bedrifter, som overholder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, og som ligger uden for de i bilagets del II og III angivne områder, og embryonerne er befrugtet med sæd i overensstemmelse med litra a).

Artikel 8

Forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af sendinger af animalske biprodukter fra svin fra de i bilaget angivne områder

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke afsendes sendinger af animalske biprodukter fra svin fra deres område til andre medlemsstater eller til tredjelande, medmindre disse biprodukter hidrører fra svin, der har oprindelse i og kommer fra bedrifter i områder, der ligger uden for de i bilagets del II og III angivne områder.

2.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin fra de i bilagets del II og III angivne områder til andre medlemsstater eller til tredjelande, hvis:

a)

de pågældende biprodukter er blevet underkastet en behandling, der sikrer, at det afledte produkt hidrørende fra svin ikke udgør en risiko med hensyn til afrikansk svinepest

b)

sendingerne ledsages af et handelsdokument udstedt i overensstemmelse med kapitel III i bilag VIII til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (20).

Artikel 9

Forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af fersk svinekød og af visse typer tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra de i bilaget angivne områder

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke afsendes sendinger af fersk svinekød fra svin med oprindelse på bedrifter, der ligger i de i bilaget angivne områder, eller af tilberedt svinekød eller svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende kød fra sådanne svin til andre medlemsstater eller til tredjelande, medmindre svinekødet er fremstillet af svin, der har oprindelse i og kommer fra bedrifter, der ikke ligger i de i bilagets del II og III angivne områder.

2.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater med områder opført i bilagets del III tillade afsendelse af fersk svinekød som omhandlet i stk. 1 samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende sådant svinekød til andre medlemsstater, hvis det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne er fremstillet af svin, der siden fødslen er holdt på bedrifter, der ligger uden for de i bilagets del III angivne områder, og det ferske svinekød, det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne er produceret, oplagret og tilvirket på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 10.

3.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater med områder opført i bilagets del II tillade afsendelse af fersk svinekød som omhandlet i stk. 1 samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende sådant svinekød til andre medlemsstater, hvis det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne er fremstillet af svin, der opfylder kravene i artikel 3, stk. 1 eller 2.

Artikel 10

Godkendelse af slagterier, opskæringsvirksomheder og kødforarbejdningsvirksomheder med henblik på anvendelsen af artikel 4 og artikel 9, stk. 2

Den kompetente myndighed i de berørte medlemsstater godkender — med henblik på anvendelsen af artikel 4 og artikel 9, stk. 2 — kun slagterier, opskæringsvirksomheder og kødforarbejdningsvirksomheder, hvor produktionen, oplagringen og tilvirkningen af fersk svinekød samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende sådant svinekød, der kan sendes til andre medlemsstater og til tredjelande i henhold til undtagelsesbestemmelserne i artikel 4 og artikel 9, stk. 2, finder sted adskilt fra produktionen, oplagringen og tilvirkningen af andre produkter bestående af eller indeholdende fersk svinekød samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter, der består af eller indeholder kød fra svin, som har oprindelse på eller kommer fra bedrifter, der ligger i områder opført i bilaget, bortset fra dem, der er godkendt i henhold til denne artikel.

Artikel 11

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af fersk svinekød og af visse typer tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra de i bilaget angivne områder

Uanset artikel 9 kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødsprodukter, der består af eller indeholder sådant kød, fra de i bilagets del II og III angivne områder til andre medlemsstater eller til tredjelande, hvis de pågældende produkter:

a)

er produceret og tilvirket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/99/EF

b)

er genstand for udstedelse af veterinærcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2002/99/EF

c)

ledsages af det relevante sundhedscertifikat til brug ved samhandel inden for Unionen, jf. forordning (EF) nr. 599/2004, idet del II skal indeholde følgende påtegning:

»Disse produkter er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU af 27. marts 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (21).

Artikel 12

Information vedrørende artikel 9-11

Medlemsstaterne meddeler hver sjette måned fra datoen for denne afgørelse Kommissionen og de øvrige medlemsstater en ajourført liste over godkendte virksomheder, jf. artikel 10, og alle andre relevante oplysninger vedrørende anvendelsen af artikel 9, 10 og 11.

Artikel 13

Foranstaltninger vedrørende levende vildtlevende svin samt fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende kød fra vildtlevende svin

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at:

a)

der ikke afsendes levende vildtlevende svin fra de i bilaget angivne områder til andre medlemsstater eller til andre områder i samme medlemsstat

b)

der ikke afsendes sendinger af fersk kød fra vildtlevende svin eller tilberedt kød eller kødprodukter, der består af eller indeholder sådant kød, fra de i bilaget angivne områder til andre medlemsstater eller til andre områder i samme medlemsstat.

2.   Uanset stk. 1, litra b), kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af sendinger af fersk kød fra vildtlevende svin samt tilberedt kød og kødprodukter, der består af eller indeholder sådant kød, fra de i bilagets del I angivne områder til andre områder i samme medlemsstat, der ikke er opført i bilaget, hvis de vildtlevende svin med negative resultater er blevet testet for afrikansk svinepest i overensstemmelse med diagnosticeringsprocedurerne i kapitel VI, del C og D, i bilaget til beslutning 2003/422/EF.

Artikel 14

Særlige sundhedsmærker og certifikatudstedelseskrav for fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter, der er omfattet af forbuddet i artikel 2, 9 og 13

De berørte medlemsstater sørger for, at fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter, der er omfattet af forbuddet i artikel 2, 9 og 13, er forsynet med et særligt sundhedsmærke, der ikke er ovalt, og som ikke kan forveksles med:

a)

identifikationsmærket for tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød som fastsat i afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004

b)

sundhedsmærket for fersk svinekød som fastsat i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 15

Krav vedrørende bedrifter og transportkøretøjer i de i bilaget angivne områder

De berørte medlemsstater sørger for, at:

a)

bestemmelserne i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2002/60/EF overholdes på svinebedrifterne i de i bilaget til denne afgørelse angivne områder

b)

køretøjer, der har været anvendt til transport af svin eller animalske biprodukter fra svin, som har oprindelse på bedrifter i de i bilaget til denne afgørelse angivne områder, altid rengøres og desinficeres, umiddelbart efter at de har været i brug, idet transportvirksomheden skal fremlægge bevis for, at de er rengjort og desinficeret.

Artikel 16

Oplysningskrav til de berørte medlemsstater

De berørte medlemsstater meddeler i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed Kommissionen og de øvrige medlemsstater resultaterne af den overvågning af afrikansk svinepest, der er gennemført i de i bilaget angivne områder i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede planer for udryddelse af afrikansk svinepest i populationer af vildtlevende svin, som er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 16 i direktiv 2002/60/EF.

Artikel 17

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne afgørelse, og de sørger for, at der øjeblikkeligt informeres om de vedtagne foranstaltninger på passende vis. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 18

Ophævelse

Beslutning 2005/363/EF samt gennemførelsesafgørelse 2014/93/EU og 2014/134/EU ophæves.

Artikel 19

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2017.

Artikel 20

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).

(5)  Kommissionens beslutning 2005/363/EF af 2. maj 2005 om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien (EUT L 118 af 5.5.2005, s. 39).

(6)  Kommissionens beslutning 2005/362/EF af 2. maj 2005 om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien i Italien (EUT L 118 af 5.5.2005, s. 37).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/93/EU af 14. februar 2014 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Litauen (EUT L 46 af 18.2.2014, s. 20).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/134/EU af 12. marts 2014 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 63).

(9)  The EFSA Journal 2010;8(3):1556.

(10)  Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).

(11)  Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64).

(12)  Kommissionens beslutning 93/444/EØF af 2. juli 1993 om de nærmere bestemmelser for samhandel inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande (EFT L 208 af 19.8.1993, s. 34).

(13)  Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 44).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.)

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.)

(16)  Kommissionens beslutning 2003/422/EF af 26. maj 2003 om godkendelse af en diagnostisk manual for afrikansk svinepest (EUT L 143 af 11.6.2003, s. 35).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(18)  EUT L 95 af 29.3.2014, s. 48

(19)  Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62).

(20)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(21)  EUT L 95 af 29.3.2014, s. 48


BILAG

DEL I

1.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

a)

I Vilnius amt (apskritis):

en del af Vilnius distriktskommune (sydlige del fra vejene A2 (E272) og 103)

 

Trakai distriktskommune og Elektrėnai kommune

b)

I Marijampolė amt (apskritis):

kommunerne Marijampolė, Kalvarija og Kazlų Rūda

c)

I Kaunas amt (apskritis):

Prienai distriktskommune og Birštonas kommune.

2.   Polen

Følgende områder i Polen:

I provinsen Podlaskie:

byen Suwałki

byen Białystok

kommunerne Suwałki, Szypliszki og Raczki i distriktet Suwalski

kommunerne Augustów med byen Augustów, Nowinka, Sztabin og Bargłów Kościelny i distriktet Augustowski

kommunerne Krasnopol og Puńsk i distriktet Sejneński

kommunerne Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno og Mońki i distriktet Moniecki

kommunerne Suchowola og Korycin i distriktet Sokólski

kommunerne Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów og Dobrzyniewo Duże i distriktet Białostocki

kommunerne Bielsk Podlaski med byen Bielsk Podlaski, Orla og Wyszki i distriktet Bielski

kommunerne Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne og Hajnówka med byen Hajnówka i distriktet Hajnowski.

DEL II

1.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

a)

I Vilnius amt (apskritis):

Šalčininkai distriktskommune

b)

I Alytus amt (apskritis):

Lazdijai distriktskommune, Varėna distriktskommune, Alytus distriktskommune, Alytus bykommune og Druskininkai kommune.

2.   Polen

Følgende områder i Polen:

I provinsen Podlaskie:

kommunerne Giby og Sejny med byen Sejny i distriktet Sejneński

kommunerne Lipsk og Płaska i distriktet Augustowski

kommunerne Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków og Michałowo i distriktet Białostocki

kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka og Szudziałowo i distriktet Sokólski.

DEL III

Italien

Følgende områder i Italien:

Hele Sardinien.


29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/56


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 22. januar 2014

om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank

(ECB/2014/1)

(2014/179/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelsen af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at tilpasse ECB's og dens besluttende organers interne organisation til de nye krav, der opstår som følge af forordning (EU) nr. 1024/2013, for at tydeliggøre samspillet mellem de organer, som deltager i processen med udarbejdelsen og vedtagelsen af tilsynsafgørelser.

(2)

Det er nødvendigt at indføre en adfærdskodeks, som opstiller de etiske standarder, som vejledning for medlemmerne af Styrelsesrådet og deres udpegede stedfortrædere under udførelsen af deres funktioner.

(3)

Det er nødvendigt at nedsætte en revisionskomité på højt niveau for at styrke interne og eksterne kontrolfunktioner og bidrage til en yderligere forbedring af ECB's og Eurosystemets styring.

(4)

Ifølge forretningsordenens artikel 21 fastlægges ansættelsesforholdet mellem ECB og ECB's personale i ansættelsesvilkårene og de administrative bestemmelser for personalet. Ansættelsesvilkårene og de administrative bestemmelser for personalet er blevet ændret, så de omfatter reglerne for udvælgelse og ansættelse af kandidater. Forretningsordenens artikel 20 om udvælgelse, ansættelse og forfremmelse af personale er nu overflødig og bør derfor ophæves.

(5)

Det er desuden nødvendigt at afspejle nogle mindre tekniske og redaktionelle ændringer som f.eks. den nye nummerering af artiklerne i traktaten og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

(6)

Proceduren om ikke-indsigelse i henhold til artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 bør ikke finde anvendelse på afgørelser vedrørende de generelle rammer, inden for hvilke der vil blive truffet tilsynsafgørelser, såsom de organisatoriske rammer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013.

(7)

Afgørelse ECB/2004/2 (2) bør ændres for at tage højde for denne udvikling —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank

Afgørelse ECB/2004/2 ændres som følger:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Definitioner

1.1.

Denne forretningsorden supplerer traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. Uden at bestemmelserne i artikel 1.2 herved berøres, har begreberne i denne forretningsorden samme betydning som i traktaten og statutten.

1.2.

»Deltagende medlemsstat«, »kompetent national myndighed« og »udpeget national myndighed« har samme betydning som defineret i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (3).

2)

Som ny artikel 5a indsættes:

»Artikel 5a

Adfærdskodeks for medlemmerne af Styrelsesrådet

5a.1.

Styrelsesrådet vedtager og opdaterer en adfærdskodeks som vejledning for dets medlemmer. Adfærdskodeksen offentliggøres på ECB's websted.

5a.2.

Hver centralbankchef påser, at hans/hendes ledsagere som omhandlet i artikel 3.2, og hans/hendes stedfortrædere som omhandlet i artikel 3.3, underskriver en erklæring om overholdelse af adfærdskodeksen, før de pågældende personer deltager i Styrelsesrådets møder.«

3)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Eurosystem-/ESCB-komitéer

9.1.

Styrelsesrådet opretter og opløser komitéer. Komitéerne bistår ECB's besluttende organer i deres arbejde og rapporterer til Styrelsesrådet via Direktionen.

9.2.

Med hensyn til politikspørgsmål, der vedrører tilsynet med kreditinstitutter, rapporterer de komitéer, som bistår ECB i dens arbejde med de opgaver, som er overdraget til ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013, til Tilsynsrådet og til Styrelsesrådet, hvor dette er relevant. I overensstemmelse med dets egne procedurer bemyndiger Tilsynsrådet næstformanden til at rapportere via Direktionen til Styrelsesrådet om alle sådanne aktiviteter.

9.3.

Komitéerne består af op til to medlemmer fra hver national centralbank i Eurosystemet og ECB, som udpeges af henholdsvis de enkelte centralbankchefer og Direktionen.

9.4.

Når komitéerne bistår ECB's besluttende organer med udførelsen af de opgaver, som er overdraget til ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013, omfatter de et medlem fra centralbanken og et medlem fra den kompetente nationale myndighed i hver deltagende medlemsstat, som udpeges af de enkelte centralbankchefer efter samråd med den respektive kompetente nationale myndighed, hvor den kompetente nationale myndighed ikke er en centralbank.

9.5.

Styrelsesrådet fastlægger komitéernes opgaver og udpeger deres formænd. Formanden skal som hovedregel være en ansat i ECB. Både Styrelsesrådet og Direktionen har ret til at anmode komitéerne om at undersøge specifikke emner. ECB yder sekretærbistand til komitéerne.

9.6.

Hver enkelt national centralbank uden for Eurosystemet kan ligeledes udpege op til to ansatte til at deltage i en komités møder, når denne behandler emner, der falder inden for Det Generelle Råds kompetence, og når formanden for en komité og Direktionen skønner, at denne deltagelse er hensigtsmæssig.

9.7.

Repræsentanter for andre EU-institutioner og -organer og enhver anden tredjemand kan ligeledes indbydes til at deltage i møderne i en komité, når formanden for en komité og Direktionen skønner, at det er hensigtsmæssigt.«.

4)

Som ny artikel 9b indsættes:

»Artikel 9b

Revisionskomité

For at styrke de eksisterende interne og eksterne kontrolfunktioner og yderligere styrke ECB's og Eurosystemets styring nedsætter Styrelsesrådet en revisionskomité og fastlægger dens ansvarsområder og sammensætning.«.

5)

Artikel 11.3. affattes således:

»11.3.

Direktionen udsteder og opdaterer en adfærdskodeks som vejledning for direktionsmedlemmerne og ECB's personale. Adfærdskodeksen offentliggøres på ECB's websted.«.

6)

De følgende artikler indsættes:

»KAPITEL IVa

TILSYNSOPGAVER

Artikel 13a

Tilsynsråd

I henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 foretages planlægningen og udførelsen af de opgaver, som er blevet overdraget til ECB, vedrørende tilsynet med kreditinstitutter (herefter »tilsynsopgaver«), fuldt ud af et tilsynsråd, der er oprettet som et internt organ i ECB. Tilsynsrådets opgaver berører ikke ECB's besluttende organers kompetencer.

Artikel 13b

Tilsynsrådets sammensætning

13b.1.

Tilsynsrådet består af en formand, en næstformand, fire repræsentanter for ECB og en repræsentant for den kompetente nationale myndighed i hver deltagende medlemsstat. Alle medlemmer af Tilsynsrådet handler i hele Unionens interesse.

13b.2.

Hvis den kompetente nationale myndighed i en deltagende medlemsstat ikke er en centralbank, kan det respektive medlem af Tilsynsrådet lade sig ledsage af en repræsentant for medlemsstatens centralbank. Med henblik på afstemningsproceduren betragtes repræsentanterne fra en given medlemsstat som ét medlem.

13b.3.

Efter høring af Tilsynsrådet vedtager Styrelsesrådet forslaget til udnævnelse af formanden og næstformanden for Tilsynsrådet, som derefter forelægges Europa-Parlamentet til godkendelse.

13b.4.

De nærmere ansættelsesvilkår og -betingelser for formanden for Tilsynsrådet, navnlig løn, pension og andre sociale sikringsydelser, indgår i en kontrakt med ECB og fastsættes af Styrelsesrådet.

13b.5.

Embedsperioden for næstformanden for Tilsynsrådet er på fem år og kan ikke fornyes. Den må ikke strække sig ud over afslutningen på næstformandens embedsperiode som medlem af Direktionen.

13b.6.

På forslag af Direktionen udpeger Styrelsesrådet ECB's fire repræsentanter i Tilsynsrådet, som ikke må udføre opgaver i direkte tilknytning til den pengepolitiske funktion.

Artikel 13c

Afstemning i henhold til artikel 26, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013

Med henblik på vedtagelsen af udkast til afgørelser i henhold til artikel 26, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og på grundlag af artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 238, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser gælder følgende regler:

i)

Indtil 31. oktober 2014 anses afgørelser for vedtaget, når mindst 50 % af Tilsynsrådets medlemmer, som repræsenterer mindst 74 % af det samlede antal vægtede stemmer og 62 % af den samlede befolkning, stemmer for.

ii)

Fra 1. november 2014 anses afgørelser for vedtaget, når mindst 55 % af Tilsynsrådets medlemmer, som repræsenterer mindst 65 % af den samlede befolkning, stemmer for. Et blokerende mindretal skal som minimum omfatte det mindste antal medlemmer af Tilsynsrådet, der repræsenterer 35 % af den samlede befolkning, plus ét medlem; er der ikke et sådant mindretal, anses det kvalificerede flertal for opnået.

iii)

I perioden fra 1. november 2014 til 31. marts 2017 anses afgørelser for vedtaget, på anmodning af en repræsentant for en kompetent national myndighed eller på anmodning af en af ECB's repræsentanter i Tilsynsrådet, når mindst 50 % af Tilsynsrådets medlemmer, der repræsenterer mindst 74 % af det samlede antal vægtede stemmer og 62 % af den samlede befolkning, stemmer for.

iv)

De fire repræsentanter for ECB, som er udpeget af Styrelsesrådet, har hver en vægt, som svarer til den medianvægt, der tilkommer repræsentanterne for de deltagende medlemsstaters kompetente nationale myndigheder, beregnet ud fra den metode, som fremgår af bilaget.

v)

Vægten af formandens og næstformandens stemmer er nul, og deres stemmer tæller kun med henblik på fastlæggelsen af flertallet i forhold til antallet af medlemmer i Tilsynsrådet.

Artikel 13d

Forretningsorden for Tilsynsrådet

Tilsynsrådet vedtager sin forretningsorden efter samråd med Styrelsesrådet. Forretningsordenen skal sikre ligebehandling af alle deltagende medlemsstater.

Artikel 13e

Adfærdskodeks for medlemmerne af Tilsynsrådet

13e.1.

Tilsynsrådet vedtager og opdaterer en adfærdskodeks som vejledning for dets medlemmer. Adfærdskodeksen offentliggøres på ECB's websted.

13e.2.

Hvert medlem påser, at eventuelle ledsagende personer, stedfortrædere og repræsentanter for den respektive nationale centralbank, hvis den kompetente nationale myndighed ikke er en centralbank, underskriver en erklæring om overholdelse af adfærdskodeksen, før de deltager i Tilsynsrådets møder.

Artikel 13f

Tilsynsrådets møder

Tilsynsrådet holder normalt møde i ECB's lokaler. Referatet af Tilsynsrådets møder forelægges Styrelsesrådet til information, så snart det er godkendt.

Artikel 13g

Vedtagelse af afgørelser med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2013

13g.1.

Tilsynsrådet forelægger Styrelsesrådet færdige udkast til afgørelser med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2013, sammen med forklarende noter, der gør kort rede for baggrunden for og de vigtigste årsager til udkastet til afgørelse. Disse udkast til afgørelser fremsendes samtidig til de kompetente nationale myndigheder i de pågældende deltagende medlemsstater sammen med oplysninger om den frist, som er givet Styrelsesrådet i overensstemmelse med artikel 13g.2.

13g.2.

Et udkast til afgørelse som omhandlet i artikel 13g.1. anses for vedtaget, medmindre Styrelsesrådet gør indsigelse mod det inden for 10 arbejdsdage. I krisesituationer fastsætter Tilsynsrådet en rimelig periode, som ikke må være længere end 48 timer. Styrelsesrådet giver en skriftlig begrundelse for en eventuel indsigelse. Afgørelsen sendes til Tilsynsrådet og til de kompetente nationale myndigheder i de pågældende medlemsstater.

13g.3.

En deltagende medlemsstat uden for euroområdet skal underrette ECB om en eventuel begrundet uenighed med et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af udkastet til afgørelse i henhold til artikel 13g.1. Formanden for ECB forelægger hurtigst muligt den begrundede uenighed for Styrelsesrådet og Tilsynsrådet. Styrelsesrådet træffer afgørelse om spørgsmålet senest fem arbejdsdage efter underretningen om den begrundede uenighed under fuld hensyntagen til de grunde, som er angivet i en vurdering udarbejdet af Tilsynsrådet. Denne afgørelse sendes til Tilsynsrådet og til den kompetente nationale myndighed i den pågældende medlemsstat sammen med en skriftlig forklaring.

13g.4.

En deltagende medlemsstat uden for euroområdet skal underrette ECB om en eventuel begrundet uenighed med en indsigelse fra Styrelsesrådet mod et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af indsigelsen i henhold til artikel 13g.2. Formanden for ECB forelægger hurtigst muligt den begrundede uenighed for Styrelsesrådet og Tilsynsrådet. Styrelsesrådet afgiver udtalelse om medlemsstatens begrundede uenighed inden for 30 dage og bekræfter sin indsigelse eller trækker den tilbage med angivelse af årsagerne hertil. Beslutningen om at bekræfte eller trække indsigelsen tilbage sendes til den kompetente nationale myndighed i den pågældende medlemsstat. Hvis Styrelsesrådet trækker indsigelsen tilbage, anses Tilsynsrådets udkast til afgørelse for vedtaget på datoen for indsigelsens tilbagetrækning.

Artikel 13h

Vedtagelse af afgørelser med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1024/2013

13h.1.

Hvis en kompetent eller udpeget national myndighed underretter ECB om, at den har til hensigt at stille krav om kapitalbuffere eller andre foranstaltninger, der har til formål at tage højde for de systemiske eller makroprudentielle risici, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013, videresendes denne underretning til Styrelsesrådet og Tilsynsrådet, straks efter at den er modtaget af Tilsynsrådets sekretariat. Styrelsesrådet træffer afgørelse herom inden for tre arbejdsdage på forslag udarbejdet af Tilsynsrådet på grundlag af initiativet og under hensyntagen til bidrag fra den relevante komité og den relevante interne struktur. Såfremt Styrelsesrådet gør indsigelse mod den pågældende foranstaltning, gør det skriftligt rede for sine grunde hertil over for den pågældende kompetente eller udpegede nationale myndighed senest fem arbejdsdage, efter at ECB er blevet underrettet om den.

13h.2.

Hvis Styrelsesrådet, efter forslag udarbejdet af Tilsynsrådet på grundlag af det pågældende initiativ og under hensyntagen til bidrag fra den relevante komité og den relevante interne struktur, har til hensigt at stille højere krav om kapitalbuffere eller anvende strengere foranstaltninger, der har til formål at tage højde for de systemiske eller makroprudentielle risici, som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, underrettes den pågældende kompetente eller udpegede nationale myndighed om denne hensigt mindst 10 arbejdsdage, før der træffes en sådan afgørelse. Hvis den pågældende kompetente eller udpegede nationale myndighed skriftligt meddeler ECB sin begrundede indsigelse senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af underretningen, videresendes denne indsigelse til Styrelsesrådet og Tilsynsrådet, straks efter at den er modtaget af Tilsynsrådets sekretariat. Styrelsesrådet træffer afgørelse om spørgsmålet på grundlag af et forslag udarbejdet af Tilsynsrådet på grundlag af initiativet og under hensyntagen til bidrag fra den relevante komité og den relevante interne struktur. Denne afgørelse sendes til den pågældende kompetente eller udpegede nationale myndighed.

13h.3.

Styrelsesrådet har ret til at godkende, gøre indsigelse mod og ændre forslag fra Tilsynsrådet som omhandlet i artikel 13h.1 og 13h.2. Styrelsesrådet har ligeledes ret til at anmode Tilsynsrådet om at fremlægge et forslag som omhandlet i artikel 13h.1 og 13h.2, eller om at udføre en konkret analyse. Hvis Tilsynsrådet ikke fremlægger forslag i forbindelse med en sådan anmodning, kan Styrelsesrådet træffe afgørelse uden et forslag fra Tilsynsrådet under hensyntagen til bidrag fra den relevante komité og den relevante interne struktur.

Artikel 13i

Vedtagelse af afgørelser i henhold til artikel 14, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 1024/2013

Hvis en kompetent national myndighed meddeler ECB dens udkast til afgørelse i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, sender Tilsynsrådet inden for fem arbejdsdage udkastet til afgørelse, sammen med Tilsynsrådets vurdering, til Styrelsesrådet. Udkastet til afgørelse anses for vedtaget, medmindre Styrelsesrådet gør indsigelse senest 10 arbejdsdage, efter at det er meddelt ECB. Denne periode kan forlænges én gang for en tilsvarende periode i behørigt begrundede tilfælde.

Artikel 13j

Den generelle ramme omhandlet i artikel 6, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013

Styrelsesrådet vedtager afgørelser om fastlæggelse af den generelle ramme for tilrettelæggelsen af de praktiske retningslinjer for gennemførelsen af artikel 6 i forordning (EU) nr. 1024/2013 i samråd med kompetente nationale myndigheder og på grundlag af et forslag fra Tilsynsrådet. Proceduren med ikke-indsigelse gælder ikke i forbindelse med dette forslag.

Artikel 13k

Adskillelse af pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver

13k.1.

ECB udfører de opgaver, som overdrages den ved forordning (EU) nr. 1024/3013, med forbehold af og uafhængigt af dens pengepolitiske opgaver og andre opgaver.

13k.2.

ECB træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre adskillelsen af de pengepolitiske funktioner og tilsynsfunktionerne.

13k.3.

Adskillelsen af den pengepolitiske funktion og tilsynsfunktionen udelukker ikke en udveksling mellem disse to funktionsområder af de oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af ECB's og ESCB's opgaver.

Artikel 13l

Tilrettelæggelse af Styrelsesrådets møder vedrørende tilsynsopgaverne

13l.1.

Styrelsesrådets møder vedrørende tilsynsopgaverne afholdes adskilt fra Styrelsesrådets almindelige møder og har en særskilt dagsorden.

13l.2.

Direktionen udarbejder en foreløbig dagsorden efter forslag fra Tilsynsrådet og sender den, sammen med de relevante dokumenter udarbejdet af Tilsynsrådet, til medlemmerne af Styrelsesrådet og andre berettigede deltagere senest otte dage før det pågældende møde. Dette gælder ikke i hastetilfælde, hvor Direktionen træffer de til situationen passende foranstaltninger.

13l.3.

Styrelsesrådet for ECB hører centralbankcheferne for de nationale centralbanker uden for Eurosystemet i de deltagende medlemsstater, før det gør indsigelse mod et udkast til afgørelse udarbejdet af Tilsynsrådet, som er rettet til de kompetente nationale myndigheder vedrørende kreditinstitutter, der er etableret i deltagende medlemsstater uden for euroområdet. Det samme gælder, når de pågældende kompetente nationale myndigheder underretter Styrelsesrådet om deres begrundede uenighed i et sådant udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet.

13l.4.

Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, gælder de almindelige bestemmelser for Styrelsesrådets møder i kapitel I ligeledes for Styrelsesrådets møder vedrørende tilsynsopgaverne.

Artikel 13m

Intern struktur vedrørende tilsynsopgaverne

13m.1.

Direktionens kompetence med hensyn til ECB's interne struktur og ECB's personale omfatter tilsynsopgaverne. Direktionen hører formanden og næstformanden for Tilsynsrådet vedrørende denne interne struktur. Artikel 10 og 11 finder tilsvarende anvendelse.

13m.2.

Efter aftale med Direktionen kan Tilsynsrådet oprette og opløse midlertidige understrukturer såsom arbejdsgrupper og taskforcer. De bistår i arbejdet vedrørende tilsynsopgaverne og rapporterer til Tilsynsrådet.

13m.3.

Efter at have hørt formanden for Tilsynsrådet udpeger formanden for ECB en af ECB's ansatte som sekretær for Tilsynsrådet og Styringsudvalget. Sekretæren bistår formanden eller, i dennes fravær, næstformanden i forberedelsen af Tilsynsrådets møder og er ansvarlig for udarbejdelsen af referatet af disse møder.

13m.4.

Sekretæren samarbejder med Styrelsesrådets sekretær om forberedelsen af Styrelsesrådets møder vedrørende tilsynsopgaver og er ansvarlig for udarbejdelsen af referatet af disse møder.

Artikel 13n

Rapport i henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013

Efter forslag fra Tilsynsrådet, som forelægges af Direktionen, vedtager Styrelsesrådet de årsrapporter, som udarbejdes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Eurogruppen ifølge kravet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013.

Artikel 13o

ECB's repræsentanter i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

13o.1

Efter forslag fra Tilsynsrådet udpeger eller tilbagekalder formanden for ECB ECB's repræsentant i tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed som fastsat i artikel 40, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (4).

13o.2.

Formanden udnævner den ledsagende, anden repræsentant med ekspertise inden for centralbankopgaver til Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds tilsynsråd.

7)

Artikel 15.1. affattes således:

»15.1.

Før udløbet af hvert regnskabsår vedtager Styrelsesrådet, på forslag af Direktionen i overensstemmelse med eventuelle principper fastsat af Styrelsesrådet, ECB's budget for det følgende regnskabsår. Udgifterne til tilsynsopgaverne opføres særskilt i budgettet, og formanden og næstformanden for Tilsynsrådet høres i denne forbindelse.«.

8)

Artikel 17.5. affattes således:

»17.5.

Med forbehold af statuttens artikel 43, andet afsnit, og artikel 46.1, første led, vedtages ECB's udtalelser af Styrelsesrådet. I undtagelsestilfælde, og medmindre mindst tre centralbankchefer fremsætter ønske om, at Styrelsesrådet bevarer kompetencen til at vedtage bestemte udtalelser, kan Direktionen dog vedtage udtalelser fra ECB i overensstemmelse med bemærkninger fremsat af Styrelsesrådet og under hensyntagen til Det Generelle Råds medvirken. Direktionen har kompetence til at færdiggøre udtalelser fra ECB vedrørende meget tekniske spørgsmål og til at indarbejde faktuelle ændringer eller rettelser. ECB's udtalelser undertegnes af formanden. Med henblik på vedtagelsen af udtalelser fra ECB vedrørende tilsynet med kreditinstitutter kan Styrelsesrådet høre Tilsynsrådet.«.

9)

Artikel 17.8. affattes således:

»17.8.

Forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (5), finder anvendelse på de i statuttens artikel 34 nævnte retsakter.

10)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 17a

ECB's retsakter vedrørende tilsynsopgaver

17a.1.

Medmindre andet er fastsat i forordninger vedtaget af ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 og i denne artikel, finder artikel 17 anvendelse på ECB's retsakter vedrørende tilsynsopgaver.

17a.2.

ECB's retningslinjer vedrørende tilsynsopgaver i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 6, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1024/2013 vedtages af Styrelsesrådet og meddeles og undertegnes herefter af formanden på Styrelsesrådets vegne. Meddelelse til de kompetente nationale myndigheder kan foretages pr. telefax, elektronisk post, telex eller brev.

17a.3.

ECB's instrukser vedrørende tilsynsopgaver i henhold til artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 5, litra a), artikel 7, stk. 1, artikel 7, stk. 4, artikel 9, stk. 1, og artikel 30, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1024/2013 vedtages af Styrelsesrådet og meddeles og undertegnes herefter af formanden på Styrelsesrådets vegne. Instrukserne skal indeholde en begrundelse. Meddelelse til de kompetente nationale myndigheder vedrørende tilsynet med kreditinstitutter kan foretages pr. telefax, elektronisk post, telex eller brev.

17a.4.

ECB's afgørelser med hensyn til enheder under tilsyn og enheder, der har ansøgt om tilladelse til at påbegynde virksomhed som kreditinstitut, vedtages af Styrelsesrådet og undertegnes af formanden på Styrelsesrådets vegne. De meddeles herefter til de personer, som de er rettet til.«.

11)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Proceduren i henhold til traktatens artikel 128, stk. 2

Den i traktatens artikel 128, stk. 2, omhandlede godkendelse vedtages for det følgende år af Styrelsesrådet ved en samlet afgørelse for alle medlemsstater, der har euroen som valuta, i det sidste kvartal af hvert år.«.

12)

Artikel 20 udgår.

13)

Artikel 23.1. affattes således:

»23.1.

Forhandlingerne i ECB's besluttende organer og i alle komitéer og grupper oprettet af disse, i Tilsynsrådet, dets Styringsudvalg og eventuelle midlertidige understrukturer heraf er fortrolige, medmindre Styrelsesrådet bemyndiger formanden til at offentliggøre resultatet af forhandlingerne. Formanden hører formanden for Styrelsesrådet, før han/hun træffer en sådan beslutning vedrørende forhandlingerne i Tilsynsrådet, dets Styringsudvalg og eventuelle midlertidige understrukturer heraf.«.

14)

I Artikel 23.3. affattes første punktum således:

»Dokumenter, som er udarbejdet af eller tilhører ECB, klassificeres og håndteres i overensstemmelse med de organisatoriske bestemmelser vedrørende tavshedspligt og håndtering af oplysninger samt disses fortrolighed.«.

15)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 23a

Fortrolighed og tavshedspligt vedrørende tilsynsopgaverne

23a.1.

Medlemmerne af Tilsynsrådet, Styringsudvalget og eventuelle understrukturer, der er oprettet af Tilsynsrådet, er underlagt kravene i statuttens artikel 37 om tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt.

23a.2.

Observatører har ikke adgang til fortrolige oplysninger vedrørende individuelle institutter.

23a.3.

Dokumenter udarbejdet af Tilsynsrådet, Styringsudvalget og eventuelle midlertidige understrukturer, som er oprettet af Tilsynsrådet, er ECB-dokumenter og klassificeres og håndteres således i overensstemmelse med artikel 23.3.«.

16)

Teksten i bilaget er tilføjet som et bilag.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 24. januar 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 22. januar 2014.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).

(3)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.«.

(4)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.«.

(5)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58.«.


BILAG

»BILAG

(som omhandlet i artikel 13c, punkt iv)

1.

Med henblik på afstemningen i henhold til artikel 13c skal de fire repræsentanter for ECB, som fastsat i de følgende stykker, tildeles medianen for de deltagende medlemsstaters vægtede stemmer i overensstemmelse med kriteriet om vægtede stemmer, medianen for de deltagende medlemsstaters befolkning i overensstemmelse med befolkningskriteriet og, i kraft af deres medlemskab af Tilsynsrådet, en stemme i overensstemmelse med kriteriet om antallet af medlemmer.

2.

Idet de vægtede stemmer, som er tildelt de deltagende medlemsstater ved artikel 3 i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser, opstilles i stigende orden for de medlemmer, der repræsenterer de deltagende medlemsstater, defineres medianen for de vægtede stemmer som den midterste vægtede stemme, hvis der er et ulige antal deltagende medlemsstater, og som gennemsnittet af de to midterste tal, rundet op til nærmeste hele tal, hvis der er et lige antal deltagende medlemsstater. Medianen af de vægtede stemmer ganget med fire lægges til de deltagende medlemsstaters samlede antal vægtede stemmer. Det resulterende antal vægtede stemmer udgør det »samlede antal vægtede stemmer«.

3.

Medianen for befolkningen defineres efter det samme princip. I dette øjemed anvendes de tal, som er offentliggjort af Rådet for Den Europæiske Union ifølge bilag III, artikel 1 og 2, i Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (1). Medianen for de deltagende medlemsstaters befolkning ganget med fire lægges til den sammenlagte befolkning i alle de deltagende medlemsstater. Det resulterende befolkningstal udgør »den samlede befolkning«.


(1)  EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35.«.


HENSTILLINGER

29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/64


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 27. marts 2014

om anden koordinerede kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer

(EØS-relevant tekst)

(2014/180/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 53,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 882/2004 kan Kommissionen anbefale koordinerede kontrolplaner, der om fornødent tilrettelægges på ad hoc-basis, navnlig med henblik på at bestemme prævalensen af farer i foderstoffer, fødevarer og dyr.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF (2) fastlægger EU-regler om mærkning af fødevarer, der gælder for alle fødevarer.

(3)

I henhold til direktiv 2000/13/EF må mærkningen og metoderne ikke vildlede forbrugeren, især med hensyn til fødevarens egenskaber, herunder dens egentlige art og dens identitet. I mangel af specifik EU-lovgivning eller national lovgivning gælder det desuden, at varebetegnelsen udgøres af det navn, der har vundet hævd i den medlemsstat, hvor salget finder sted, eller af en beskrivelse af fødevaren, der skal være så nøjagtig, at køberen oplyses om dens egentlige art.

(4)

Endvidere skal alle ingredienser anføres på etiketten af færdigpakkede fødevarer, der er bestemt til den endelige forbruger eller storkøkkener. Navnlig skal det på fødevarer, der indeholder kød som ingrediens, når varen er bestemt til den endelige forbruger eller storkøkkener, også angives, hvilke dyrearter kødet hidrører fra, direkte på emballagen eller på en vedhæftet etiket. Hvis en ingrediens nævnes i fødevarebetegnelsen, skal mængden heraf udtrykt i procent også angives i ingredienslisten, så forbrugeren ikke vildledes med hensyn til fødevarens identitet og sammensætning.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (3) fastlægger yderligere krav til mærkning af specifikke fødevarer af animalsk oprindelse. Det fastsættes deri bl.a., at pakker, der er beregnet til den endelige forbruger, og som indeholder hakket kød fra bl.a. enhovede dyr, skal være forsynet med en oplysning om, at produktet skal koges eller steges, inden det indtages, hvis og i det omfang det kræves af den nationale lovgivning i den medlemsstat, på hvis område produktet markedsføres.

(6)

Efter offentlig kontrol, som siden december 2012 er blevet foretaget i en række medlemsstater, blev Kommissionen underrettet om, at visse færdigpakkede varer indeholdt hestekød, som ikke var opført på ingredienslisten, der var angivet direkte på emballagen eller på en vedhæftet etiket. I stedet henviste betegnelsen på visse sådanne fødevarer og/eller de medfølgende ingredienslister på misvisende vis udelukkende til forekomst af oksekød.

(7)

I henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4) skal ledere af fødevare- og foderstofvirksomheder sikre, at de krav i fødevarelovgivningen, der er relevante for deres aktiviteter, er opfyldt i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled i den virksomhed, som er under deres ledelse, og kontrollere, at de pågældende krav overholdes.

(8)

Kommissionens henstilling 2013/99/EU (5) henstillede, at medlemsstaterne gennemførte en koordineret kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer i en periode på en måned. Den anbefalede koordinerede kontrolplan omfattede to foranstaltninger. Den første foranstaltning bestod af passende kontroller udført i detailleddet og på andre virksomheder for at bestemme om færdigpakkede fødevarer og ikke-færdigpakkede fødevarer indeholdt hestekød, der ikke var behørigt angivet på emballagen eller, når det drejede sig om ikke-færdigpakkede fødevarer, hvis forekomst forbrugeren eller storkøkkenerne ikke var blevet oplyst om. Den anden foranstaltning bestod af passende kontroller, der gennemførtes på virksomheder, der håndterede hestekød til konsum, herunder fødevarer, der havde oprindelse i tredjelande, med henblik på påvisning af restkoncentrationer af phenylbutazon.

(9)

Resultaterne af den koordinerede kontrolplan bekræftede tilbagevendende manglende overholdelse af lovgivning gældende for mærkning af kødprodukter i de fleste medlemsstater. Det er derfor nødvendigt at følge op på den koordinerede kontrolplan med endnu en runde af kontroller i detailleddet og andre virksomheder for at bestemme om de praksisser, der blev identificeret i den første koordinerede kontrolplan, stadig findes.

(10)

På den anden side viste de offentlige kontroller, der blev udført for at kontrollere forekomsten af restkoncentrationer af phenylbutazon, ikke nogen vidt udbredt tilbagevendende manglende overholdelse. Det virker derfor ikke nødvendigt for indeværende at anbefale endnu en runde af koordinerede kontroller heraf.

(11)

Under den første koordinerede kontrolplan rådgav EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffer om brugen af metoder til at påvise forekomsten af udeklarerede arter i prøverne. Der er endnu ikke en valideret metode for denne analyse, men efter at have hørt eksperter, er rådet om anvendelsen af en harmoniseret protokol blevet opdateret af det førnævnte laboratorium og stillet til rådighed på dets websted.

(12)

Medlemsstaterne bør meddele de anvendte metoder, resultaterne af kontrollerne og de tiltag, der er blevet taget ved positive resultater, til Kommissionen inden for en fastsat tidsfrist og i et harmoniseret format.

(13)

Efter høring af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Medlemsstaterne bør gennemføre en koordineret kontrolplan i en periode på fire hinanden følgende uger inden for perioden fra den 21. april til den 16. juni 2014 i overensstemmelse med bilag I til denne henstilling.

2.

Medlemsstaterne bør rapportere resultaterne af de offentlige kontroller udført i henhold til punkt 1, og ethvert relevant håndhævelsestiltag, der er taget, inden den 22. juli 2014 i det format, der angives i bilag II til denne henstilling.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Kommissionens henstilling 2013/99/EU af 19. februar 2013 om en koordineret kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer (EUT L 48 af 21.2.2013, s. 28).


BILAG I

Anden koordinerede kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer

DEN KOORDINEREDE KONTROLPLANS FORANSTALTNINGER OG OMFANG

A.   Berørte produkter

1.

Fødevarer, der er markedsført og/eller mærket som indeholdende oksekød (f.eks. hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter) som en væsentlig kødingrediens henhørende under følgende kategorier:

a)

færdigpakkede fødevarer, der bestemt til den endelige forbruger eller storkøkkener, og som er mærket som indeholdende oksekød som en hovedingrediens

b)

fødevarer, der udbydes til den endelige forbruger eller til storkøkkener uden at være færdigpakkede, og fødevarer, der emballeres på salgsstedet efter forbrugerens anmodning eller er færdigpakkede med henblik på direkte salg, og som markedsføres og/eller på anden måde angives at indeholde oksekød som en hovedingrediens i produktets kødandel.

2.

I forbindelse med denne koordinerede kontrolplan forstås ved »færdigpakkede fødevarer«»færdigpakkede levnedsmidler« som defineret i artikel 1, stk. 3, litra b), i direktiv 2000/13/EF.

3.

I forbindelse med denne koordinerede kontrolplan gælder definitionerne af »hakket kød«, »tilberedt kød« og »kødprodukter« i punkt 1.13, 1.15 og 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

B.   Formål

De kompetente myndigheder bør gennemføre offentlig kontrol for at fastslå, om de produkter, der er nævnt i litra A, indeholder hestekød, som ikke er angivet behørigt på emballagen, eller, når det drejer sig om ikke-færdigpakkede fødevarer, hvis forekomst forbrugeren eller storkøkkenerne ikke er blevet oplyst om i overensstemmelse med EU-retten og i givet fald de nationale bestemmelser.

C.   Prøveudtagningssteder og -procedure

1.

Prøven skal være repræsentativ for de pågældende produkter og dække et bredt udsnit af produkter.

2.

Prøveudtagningen bør udføres i detailleddet (f.eks. supermarkeder, mindre detailhandlere og lokale slagtere) og kan også udvides til at omfatte andre virksomheder (f.eks. kølehuse).

D.   Antal prøver og nærmere bestemmelser

Skemaet nedenfor indeholder en oversigt over det vejledende anbefalede antal prøver, der skal udtages i den periode, der er anført i henstillingens punkt 1. Fordelingen af prøver pr. medlemsstat er baseret på befolkningstal, dog udtages der mindst 10 prøver af de pågældende produkter pr. medlemsstat pr. 30 dage.

Fødevarer markedsført som indeholdende oksekød

Salgsland

Anbefalet antal prøver

Frankrig, Tyskland, Italien, Det Forenede Kongerige, Spanien, Polen

150

Rumænien, Nederlandene, Belgien, Grækenland, Portugal, Tjekkiet, Ungarn, Sverige, Østrig, Bulgarien

100

Litauen, Slovakiet, Danmark, Irland, Finland, Letland, Kroatien

50

Slovenien, Estland, Cypern, Luxembourg, Malta

10

E.   Metode

Følgende protokol anvendes:

1.

Alle prøver bør udsættes for en indledende screeningtest med henblik på at påvise forekomsten af hestekød i kød (udtrykt som en massebrøk m/m) på et niveau på 0,5 % eller derover. Medlemsstaten kan frit vælge screeningmetoden.

2.

Kun prøver, der er positive i screeningtesten i punkt 1, bør udsættes for en verifikationstest, der anvender RT-PCR og målrettes mod mitokondrie-DNA for at påvise forekomsten af hestekød i kød (udtrykt som en massebrøk m/m) på et niveau på 1 % eller derover. Verifikationsmetoden skal være kalibreret efter en standardiseret kontrolprøve af ferskt kød leveret af EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffer.

3.

Alle verifikationstest i henhold til punkt 2 i en medlemsstat bør udføres i et laboratorium, der er udpeget hertil af den kompetente myndighed. Det udpegede laboratorium kan være i en anden medlemsstat efter aftale med den kompetente myndighed i denne medlemsstat. Det udpegede laboratorium bør som minimum være ISO 17025-certificeret for lignende test. Det udpegede laboratorium kan også have deltaget i den indledende screeningrunde.

Navn og adresse på de udpegede laboratorier, der deltager i verifikationstestene, bør indsendes til EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffer, der vil offentliggøre disse oplysninger på deres websted.

Mere detaljeret vejledning om verifikationsmetoden er tilgængelig på EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffers websted på http://eurl.craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops


BILAG II

Rapporteringsformatet for resultater, jf. punkt 2

Produktkategori

Antal prøver

Testmetode anvendt i den første screeningrunde (testtype og varemærke)

Antal positive resultater efter den første screeningrunde (=/> 0,5 %)

Testmetode anvendt i verifikationsrunden

Antal positive resultater efter den anden runde på det udpegede laboratorium (=/> 1 %)

Bemærkninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antal prøver i alt

 

Antal positive efter den første screeningrunde

 

Antal positive efter den anden screeningrunde på det udpegede laboratorium

 


Rapporteringsformatet for håndhævelsestiltag, jf. punkt 2

Antal positive resultater, hvor der til i dag har været indført håndhævelsestiltag

 

Præciser om muligt de hyppigst forekommende håndhævelsestiltag (højst tre ting)

 

Antal positive resultater, hvor der til i dag ikke har været indført håndhævelsestiltag

 

Præciser om muligt de vigtigste grunde til ikke at have indført håndhævelsestiltag (højst tre ting)

 


Berigtigelser

29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/69


Berigtigelse til offentliggørelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/148/EU af 17. marts 2014 om ændring af afgørelse 2011/130/EU om fastsættelse af mindstekrav ved behandling af elektronisk underskrevne dokumenter på tværs af grænserne foretaget af de kompetente myndigheder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked

( Den Europæiske Unions Tidende L 80 af 19. marts 2014 )

I indholdsfortegnelsen og på side 7, undertitlen, hvorunder »Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/148/EU af 17. marts 2014 om ændring af afgørelse 2011/130/EU om fastsættelse af mindstekrav ved behandling af elektronisk underskrevne dokumenter på tværs af grænserne foretaget af de kompetente myndigheder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked« er offentliggjort:

I stedet for:

»Retsakter vedtaget af organer oprettet ved internationale aftaler«

læses:

»Afgørelser«.