ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.093.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 93

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
28. marts 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/172/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. oktober 2013 om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af den Europæiske Union

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 315/2014 af 24. marts 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 for så vidt angår visse fangstbegrænsninger

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler ( 1 )

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 317/2014 af 27. marts 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (CMR-stoffer) ( 1 )

24

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 318/2014 af 27. marts 2014 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for fenarimol, metaflumizon og teflubenzuron i eller på visse produkter ( 1 )

28

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 af 27. marts 2014 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007 ( 1 )

58

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 320/2014 af 27. marts 2014 om ændring af bilag VIII til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere

81

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 321/2014 af 27. marts 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

83

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 ( EUT L 88 af 24.3.2012 )

85

 

*

Berigtigelse til regulativ nr. 72 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorcykelforlygter, der afgiver asymmetrisk nærlys og fjernlys og er udstyret med halogenlamper (HS1-lamper) ( EUT L 75 af 14.3.2014 )

85

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1081/2012 af 9. november 2012 til Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 om udførsel af kulturgoder ( EUT L 324 af 22.11.2012 )

86

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

28.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. oktober 2013

om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2014/172/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217, sammenholdt med artikel 218, stk. 5, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2, andet afsnit

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. september 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Republikken Kroatiens vegne at indlede forhandlinger med Montenegro om en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (»protokollen«).

(2)

Disse forhandlinger blev afsluttet med paraferingen af protokollen den 16. maj 2013.

(3)

Protokollen bør undertegnes på Unionens og dens medlemsstaters vegne med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt.

(4)

Indgåelsen af protokollen er omfattet af en særskilt procedure for så vidt angår anliggender, der henhører under Det Europæiske Atomenergifællesskabs kompetence.

(5)

I betragtning af Kroatiens tiltrædelse af Unionen den 1. juli 2013 bør protokollen anvendes midlertidigt med virkning fra den nævnte dato —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til på Unionens og dens medlemsstaters vegne at undertegne protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union med forbehold af dens indgåelse.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens og dens medlemsstaters vegne.

Artikel 3

I overensstemmelse med protokollens artikel 12 anvendes den midlertidigt fra den 1. juli 2013, indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 2013.

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


28.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/2


PROTOKOL

til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN KROATIEN,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKKEN SLOVAKIET,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, og

DEN EUROPÆISKE UNION og DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Den Europæiske Union«,

på den ene side og

MONTENEGRO

på den anden side,

som henviser til tiltrædelsen af Republikken Kroatien, i det følgende benævnt »Kroatien«, af Den Europæiske Union den 1. juli 2013, og

SOM TAGER I BETRAGTNING:

(1)

at stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side blev undertegnet i Luxembourg den 15. oktober 2007 og trådte i kraft den 1. maj 2010,

(2)

at traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«, blev undertegnet i Luxembourg den 9. december 2011,

(3)

at Kroatien tiltrådte Den Europæiske Union den 1. juli 2013,

(4)

at ifølge artikel 6, stk. 2, i Kroatiens tiltrædelsesakt tiltræder Kroatien stabiliserings- og associeringsaftalen ved indgåelse af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen, og

(5)

at der er i henhold til artikel 39, stk. 3, i stabiliserings- og associeringsaftalen er afholdt konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Den Europæiske Unions og Montenegros gensidige interesser som fastlagt i denne aftale,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFDELING I

KONTRAHERENDE PARTER

Artikel 1

Kroatien er part i stabiliserings- og associeringsaftalen og godkender og noterer sig på samme måde som de andre medlemsstater i Den Europæiske Union teksten til stabiliserings- og associeringsaftalen såvel som fælleserklæringerne og de ensidige erklæringer, der er knyttet som bilag til slutakten, undertegnet samme dato.

ÆNDRINGER AF TEKSTEN TIL STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALEN MED TILHØRENDE BILAG OG PROTOKOLLER

AFDELING II

LANDBRUGSPRODUKTER

Artikel 2

Montenegrinske indrømmelser for landbrugsprodukter

1.   I artikel 27 i stabiliserings- og associeringsaftalen tilføjes følgende stykke:

»3.   Fra ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale, der tager hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, skal Montenegro anvende den gældende told på visse landbrugsprodukter med oprindelse i Den Europæiske Union inden for de mængder, der er angivet i bilag IIId.«

2.   Teksten i bilag I til denne protokol tilføjes som bilag IIId til stabiliserings- og associeringsaftalen.

Artikel 3

Fiskevarer

1.   I artikel 30 i stabiliserings- og associeringsaftalen tilføjes følgende stykke:

»3.   Fra datoen for ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale, der tager hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, ikrafttræden afskaffer Montenegro al told og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet, undtagen dem, der er anført i bilag Va. Bestemmelserne i bilag V gælder for de deri angivne varer.«

2.   teksten i bilag II til denne protokol tilføjes som bilag Va til stabiliserings- og associeringsaftalen.

Artikel 4

Montenegrinske indrømmelser for forarbejdede landbrugsprodukter

Teksten i bilag III til denne protokol tilføjes som bilag IIa til protokol 1 til stabiliserings- og associeringsaftalen.

AFDELING III

OPRINDELSESREGLER

Artikel 5

Bilag IV til protokol 3 til stabiliserings- og associeringsaftalen erstattes af teksten i bilag IV til denne protokol.

OVERGANGSBESTEMMELSER

AFDELING IV

Artikel 6

WTO

Montenegro forpligter sig til ikke at fremsætte krav eller anmodninger, til ikke at gøre indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, i forbindelse med denne udvidelse af Den Europæiske Union.

Artikel 7

Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde

1.   Oprindelsesbeviser, der er udstedt behørigt af enten Montenegro eller Kroatien i forbindelse med præferenceaftaler eller autonome ordninger, der anvendes mellem dem, accepteres i de pågældende lande, forudsat at:

a)

en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i stabiliserings- og associeringsaftalen

b)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne blev udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen

c)

oprindelsesbeviset forelægges toldmyndighederne inden fire måneder efter tiltrædelsesdatoen.

Når varer er blevet angivet til indførsel enten i Montenegro eller Kroatien inden tiltrædelsesdatoen som led i præferenceaftaler eller autonome ordninger, der anvendtes mellem Montenegro og Kroatien på dette tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft i henhold til de pågældende aftaler eller ordninger, også accepteres, forudsat at dette bevis forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2.   Montenegro og Kroatien bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de præferenceaftaler eller autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

a)

der også er en sådan bestemmelse i den aftale, som blev indgået inden Kroatiens tiltrædelse mellem Montenegro og Den Europæiske Union, og

b)

de godkendte eksportører anvender de oprindelsesregler, der er gældende under nævnte aftale.

Ovennævnte tilladelser skal senest et år efter Kroatiens tiltrædelse erstattes af nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i stabiliserings- og associeringsaftalen.

3.   Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de præferenceaftaler eller autonome ordninger, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i enten Montenegro eller Kroatien i en periode på tre år, efter at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i en periode på tre år efter, at oprindelsesbeviset er accepteret som støtte for en indførselsangivelse.

Artikel 8

Varer i transit

1.   Bestemmelserne i stabiliserings- og associeringsaftalen kan anvendes på varer, der udføres enten fra Montenegro til Kroatien eller fra Kroatien til Montenegro, og som opfylder bestemmelserne i protokol 3 til stabiliserings- og associeringsaftalen, og som på datoen for Kroatiens tiltrædelse enten er undervejs eller i midlertidig opbevaring, på toldoplag eller i en frizone i Montenegro eller i Kroatien.

2.   Der indrømmes i sådanne tilfælde præferencebehandling, hvis toldmyndighederne i importlandet senest fire måneder efter Kroatiens tiltrædelse forelægges et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

Artikel 9

Kontingenter i 2013

For 2013 beregnes størrelsen af de nye toldkontingenter og forhøjelserne af de bestående toldkontingenter forholdsvis i forhold til basismængderne og under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden den 1. juli 2013.

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

AFDELING V

Artikel 10

Denne protokol og bilagene hertil udgør en integrerende del af stabiliserings- og associeringsaftalen.

Artikel 11

1.   Denne protokol skal godkendes af Den Europæiske Union og dens medlemsstater og af Montenegro i overensstemmelse med deres egne procedurer.

2.   Parterne giver hinanden meddelelse om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 12

1.   Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2.   Hvis ikke alle godkendelsesinstrumenterne vedrørende denne protokol er deponeret før den 1. juli 2013, anvendes denne protokol midlertidigt med virkning fra den 1. juli 2013.

Artikel 13

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og montenegrinsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 14

Teksten til stabiliserings- og associeringsaftalen, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del heraf, samt slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på kroatisk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Stabiliserings- og associeringsrådet godkender disse tekster.

Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.

Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Za države članice

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Za Evropsku uniju

Image

Image

Image

За Черна гора

Por Montenegro

Za Černou Horu

For Montenegro

Für Montenegro

Montenegro nimel

Για το Μαυροβουνίου

For Montenegro

Pour le Monténégro

Za Crnu Goru

Per il Montenegro

Melnkalnes vārdā –

Juodkalnijos vardu

Montenegró részéről

Għall-Montenegro

Voor Montenegro

W imieniu Czarnogóry

Pelo Montenegro

Pentru Muntenegru

Za Čiernu Horu

Za Črno goro

Montenegron puolesta

För Montenegro

Za Crnu Goru

Image


BILAG I

»BILAG IIId

Montenegrinske toldindrømmelser for primære landbrugsprodukter med oprindelse i Den Europæiske Union

(jf. artikel 27, stk. 3)

(Der vil blive anvendt told (værditold og/eller specifikke afgifter) som anført for de produkter, der er opført i dette bilag, inden for de mængder, der er angivet for hvert produkt, fra datoen for protokollens ikrafttræden)

KN-kode

2013

Varebeskrivelse

Årlig mængde

(i tons)

Kontingenttoldsats

(% af MFN)

0207 11 90

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 30

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

Fjerkræ

500

20 %

0406 10 20

0406 10 80

0406 30 31

0406 40 50

0406 90 78

0406 90 88

0406 90 99

Ost

65

30 %

1602 20 90

1602 32 11

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 41 10

1602 49 15

1602 49 30

1602 50 31

1602 50 95

Varer af kød

130

30 %«


BILAG II

»BILAG Va

Montenegrinske indrømmelser for EU-fiskevarer omhandlet i artikel 30, stk. 3, i denne aftale

Indførslen til Montenegro af følgende varer med oprindelse i Den Europæiske Union er undergivet de kontingenter, der er anført nedenfor:

KN-kode

2013

Varebeskrivelse

Årlig mængde

(i tons)

Kontingenttoldsats

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

Sardin, tilberedt eller konserveret

200

0 % (toldfrit)

1604 14 11

1604 14 16

1604 14 18

Tunfisk og bugstribet bonit, tilberedt eller konserveret; filet af tun, såkaldte »loins«

75

0 % (toldfrit)

1604 15 11

1604 15 19

Makrel, tilberedt eller konserveret

30

0 % (toldfrit)«


BILAG III

(Varer omhandlet i artikel 25 i stabiliserings- og associeringsaftalen)

»BILAG IIa TIL PROTOKOL Nr. 1

Toldkontingenter ved indførsel i Montenegro af varer med oprindelse i Den Europæiske Union

KN-kode

2013

Varebeskrivelse

Årlig mængde

(i liter)

Kontingenttoldsats

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt

mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret

 

0 %

2201 10

Mineralvand og vand tilsat kulsyre

240 000

Ex22 01 90

Andet

 

2201900010

Almindeligt naturligt vand i pakninger

430 000

2202

Vand, herunder mineralvand og

vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

810 000

0 %«


BILAG IV

»BILAG IV

FAKTURAERKLÆRING

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Kroatisk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Italiensk

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litauisk

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta« oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Montenegrinsk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

 (3)

(Sted og dato)

 (4)

(Eksportørens underskrift. (Desuden angives navnet på den person, der underskriver erklæringen, med tydelig skrift)


(1)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal nummeret på den godkendte eksportørs tilladelse anbringes i dette felt. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(2)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(3)  Kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.

(4)  Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.«


FORORDNINGER

28.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/12


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 315/2014

af 24. marts 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 for så vidt angår visse fangstbegrænsninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I afventning af rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) blev der i bilag IA til forordning (EU) nr. 43/2014 (1) fastsat nulfangst for tobis i EU-farvande i ICES-område IIa, IIIa og IV.

(2)

ICES' rådgivning for bestanden har været til rådighed siden den 21. februar 2014, og det er nu muligt at fastsætte en TAC for tobis i dette område, der er fordelt på syv forvaltningsområder for at undgå nedfiskning på lokalt plan..

(3)

Hvert år fastsættes fiskerimuligheder for EU-fartøjer i norske og færøske farvande samt for norske og færøske fartøjer i EU-farvande samt betingelserne for adgang til fiskeressourcer i hinandens farvande på baggrund af samråd om fiskerirettighederne efter proceduren i aftalerne eller protokollerne om fiskeriforbindelserne med henholdsvis Norge (2) og Færøerne (3). Indtil samrådene om aftalerne for 2014 er afsluttet, er der ved forordning (EU) nr. 43/2014 fastsat midlertidige fiskerimuligheder for visse bestande af blåhvilling. Den 12. marts 2014 blev samrådene med Norge og Færøerne afsluttet, herunder også vedrørende blåhvilling.

(4)

Bilag IA til forordning (EU) nr. 43/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De fangstbegrænsninger, der er fastsat i forordning (EU) nr. 43/2014, anvendes fra den 1. januar 2014. De bestemmelser i nærværende forordning, der vedrører fangstbegrænsninger, bør derfor også anvendes fra den dato. En sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft berører ikke retssikkerhedsprincippet eller princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, idet der i forordning (EU) nr. 43/2014 er fastsat nulfangst for de pågældende fiskerimuligheder. Eftersom ændringen af fangstbegrænsningerne har indvirkning på de økonomiske aktiviteter og planlægningen af EU-fartøjers fangstsæson, bør denne forordning træde i kraft straks efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring til forordning (EU) nr. 43/2014

Bilag IA til forordning (EU) nr. 43/2014 ændres som angivet i teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2014.

På Rådets vegne

A.. TSAFTARIS

Formand


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24af 28.1.2014, s. 1).

(2)  Fiskeriaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (EFT L 226 af 29.8.1980, s. 48).

(3)  Fiskeriaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det færøske landsstyre på den anden side (EFT L 226af 29.8.1980, s. 12).


BILAG

I bilag IA til forordning (EU) nr. 43/2014 foretages følgende ændringer:

a)

Angivelsen vedrørende tobisbestanden i EU-farvandene i ICES-område IIa, IIIa og IV affattes således:

»Art

:

Tobisarter

Ammodytes spp.

Område

:

EU-farvande i IIa, IIIa og IV (1)

Danmark

195 471 (2)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Det Forenede Kongerige

4 273 (2)

Tyskland

298 (2)

Sverige

7 177 (2)

Unionen

207 219

TAC

207 219

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedenstående mængder i følgende forvaltningsområder for tobis som defineret i bilag II D:

Område: EU-farvande med forvaltningsområder for tobis

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danmark

53 769

4 717

132 062

4 717

0

206

0

Det Forenede Kongerige

1 175

103

2 887

103

0

5

0

Tyskland

82

7

202

7

0

0

0

Sverige

1 974

173

4 849

173

0

8

0

Unionen

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

b)

Angivelsen vedrørende blåhvilling i norske farvande i II og IV affattes således:

»Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

Norske farvande i II og IV

(WHB/24-N.)

Danmark

0

Analytisk TAC

Det Forenede Kongerige

0

Unionen

0

TAC

1 200 000«

c)

Angivelsen vedrørende blåhvilling i EU- og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV affattes således:

»Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

(WHB/1X14)

Danmark

28 325 (3)

Analytisk TAC

Tyskland

11 013 (3)

Spanien

24 013 (3)  (4)

Frankrig

19 712 (3)

Irland

21 934 (3)

Nederlandene

34 539 (3)

Portugal

2 231 (3)  (4)

Sverige

7 007 (3)

Det Forenede Kongerige

36 751 (3)

Union

185 525 (3)  (5)

Norge

100 000

Færøerne

15 000

TAC

1 200 000

d)

Angivelsen vedrørende blåhvilling i VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1 affattes således:

»Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanien

24 658

Analytisk TAC

Portugal

6 165

Unionen

30 823 (6)

TAC

1 200 000

e)

Angivelsen vedrørende blåhvilling i EU-farvandene i II, IVa, V, VI nord for 56° 30′ N og VII vest of 12° V affattes således:

»Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

EU-farvande i II, IVa, V, VI nord for 56° 30′ N og VII vest for 12° V

(WHB/24A567)

Norge

0 (7)  (8)

Analytisk TAC

Færøerne

25 000 (9)  (10)

TAC

1 200 000


(1)  Undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula.

(2)  Mindst 98 % af de landinger, der fratrækkes denne kvote, skal bestå af tobis. Bifangster af ising, makrel og hvilling skal fratrækkes de resterende 2 % af kvoten (OT1/*2A3A4).

(3)  Særlig betingelse: Heraf må højst følgende procentdel fiskes i Norges eksklusive økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

(4)  Der kan foretages overførsler af denne kvote til VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

(5)  Særlig betingelse: Heraf må højst følgende mængde fiskes i færøske farvande (WHB/*05-F.): 25 000«

(6)  Særlig betingelse: Heraf må højst følgende procentdel fiskes i Norges eksklusive økonomiske zone (EEZ) eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %«

(7)  Skal modregnes i Norges fangstbegrænsninger, som er fastsat i henhold til kyststatsordningen.

(8)  Særlig betingelse: Fangsten i IV må ikke overstige følgende mængde (WHB/*04A-C): 0

Denne fangstbegrænsning i IV udgør følgende procentdel af Norges adgangskvote: 0 %

(9)  Skal modregnes i Færøernes fangstbegrænsninger.

(10)  Særlig betingelse: må også fiskes i VIb (WHB/*06B-C). Fangsten i IVa må ikke overstige 6 250 ton (WHB/*04A-C).«


28.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 316/2014

af 21. marts 2014

om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og samordnet praksis (1), særlig artikel 1,

efter offentliggørelse af udkast til denne forordning,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning nr. 19/65/EØF bemyndiger Kommissionen til ved forordning at anvende traktatens artikel 101, stk. 3, på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler og tilsvarende samordnet praksis, der falder ind under traktatens artikel 101, stk. 1, når der i aftalen eller den samordnede praksis kun deltager to virksomheder.

(2)

I medfør af forordning nr. 19/65/EØF har Kommissionen bl.a. vedtaget forordning (EF) nr. 772/2004 (2). I forordning (EF) nr. 772/2004 defineres kategorier af teknologioverførselsaftaler, som af Kommissionen blev anset for normalt at opfylde betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3. I betragtning af de generelt positive erfaringer med anvendelsen af nævnte forordning, som udløber den 30. april 2014, samt under hensyn til de erfaringer, der er indhøstet siden dens vedtagelse, bør der vedtages en ny gruppefritagelsesforordning.

(3)

Forordningen bør både sikre en effektiv beskyttelse af konkurrencen og give virksomhederne tilstrækkelig retssikkerhed. Ved virkeliggørelsen af disse mål bør der tages hensyn til behovet for at forenkle den administrative kontrol og de lovgivningsmæssige rammer i videst muligt omfang.

(4)

Teknologioverførselsaftaler vedrører meddelelse af licens på teknologirettigheder. Sådanne aftaler vil normalt fremme den økonomiske effektivitet og styrke konkurrencen, da de kan forhindre dobbeltarbejde inden for forskning og udvikling, styrke incitamentet til at iværksætte indledende forskning og udvikling, fremme trinvis innovation, lette spredningen af teknologi og skabe konkurrence på produktmarkederne.

(5)

Sandsynligheden for, at sådanne effektivitets- og konkurrencefremmende virkninger opvejer eventuelle konkurrencebegrænsende virkninger forårsaget af begrænsninger indeholdt i teknologioverførselsaftaler, afhænger af de deltagende virksomheders markedsstyrke og derfor af, i hvilket omfang disse virksomheder møder konkurrence fra andre virksomheder, der ejer teknologier eller fremstiller produkter, der kan substitueres med førstnævnte virksomheders teknologier eller produkter.

(6)

Forordningen bør kun omfatte teknologioverførselsaftaler mellem en licensgiver og en licenstager. Den bør omfatte sådanne aftaler, selv hvis aftalen indeholder betingelser gældende for mere end et omsætningsled, f.eks. ved at indeholde et krav om, at licenstageren skal etablere et særligt distributionssystem, og ved at præcisere de forpligtelser, som licenstageren skal eller kan pålægge forhandlerne af de produkter, der produceres på licens. Sådanne betingelser og forpligtelser bør imidlertid overholde de konkurrenceregler, der gælder for leverings- og distributionsaftaler, som er fastlagt i Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 (3). Leverings- og distributionsaftaler indgået mellem en licenstager og aftagere af dennes aftalevarer bør ikke være omfattet af fritagelsen efter denne forordning.

(7)

Denne forordning bør kun finde anvendelse på aftaler, hvor licensgiveren tillader licenstageren og/eller en eller flere af dennes underleverandører at udnytte de overførte teknologirettigheder, eventuelt efter at licenstageren og/eller dennes underleverandører har udført supplerende forskning og udvikling, med det formål at producere varer eller tjenesteydelser. Den bør ikke finde anvendelse på licensering i forbindelse med forsknings- og udviklingsaftaler, der er omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 1217/2010 (4), eller på licensering i forbindelse med specialiseringsaftaler, der er omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 1218/2010 (5). Den bør heller ikke finde anvendelse på aftaler, der alene har til formål at reproducere og distribuere ophavsretligt beskyttede softwareprodukter, idet sådanne aftaler ikke tager sigte på meddelelse af licens på en produktionsteknologi, men i højere grad er distributionsaftaler. Forordningen bør heller ikke finde anvendelse på aftaler, der indgås med henblik på at danne teknologipuljer, dvs. aftaler om samling af teknologier i puljer med det formål at meddele tredjemand licens på dem, eller på aftaler, hvorved der meddeles licens på teknologipuljerne til disse tredjeparter.

(8)

I en forordning om anvendelse af traktatens artikel 101, stk. 3, er det ikke nødvendigt at fastlægge, hvilke teknologioverførselsaftaler der kan være omfattet af traktatens artikel 101, stk. 1. Ved individuel bedømmelse af aftaler i henhold til traktatens artikel 101, stk. 1, skal der tages hensyn til en række faktorer, navnlig strukturen og dynamikken på de relevante teknologi- og produktmarkeder.

(9)

Gruppefritagelsen efter denne forordning bør begrænses til at omfatter de aftaler, der med tilstrækkelig sikkerhed kan antages at opfylde betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3. For at opnå fordelene ved og virkeliggøre målene for teknologioverførsel bør denne forordning ikke kun omfatte overførsel af teknologi som sådan, men også andre bestemmelser i teknologioverførselsaftaler, hvis og i det omfang disse bestemmelser er direkte forbundet med produktion eller salg af aftalevarerne.

(10)

I forbindelse med teknologioverførselsaftaler mellem konkurrenter kan det formodes, at så længe parternes samlede andel af de relevante markeder ikke overstiger 20 %, og aftalerne ikke indeholder visse alvorligt konkurrencebegrænsende bestemmelser, bidrager de generelt til at forbedre produktionen eller distributionen og sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved.

(11)

I forbindelse med teknologioverførselsaftaler mellem ikke-konkurrenter kan det formodes, at så længe parternes individuelle andel af de relevante markeder ikke overstiger 30 %, og aftalerne ikke indeholder visse alvorligt konkurrencebegrænsende bestemmelser, bidrager de generelt til at forbedre produktionen eller distributionen og sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved.

(12)

I tilfælde hvor den relevante markedsandelstærskel overskrides på et eller flere produkt- eller teknologimarkeder, bør gruppefritagelsesordningen ikke finde anvendelse på den pågældende aftale med hensyn til de(t) relevante marked(er).

(13)

Der er ingen formodning om, at en teknologioverførselsaftale automatisk er omfattet af traktatens artikel 101, stk. 1, når disse markedsandelstærskler er overskredet. Eksempelvis falder eksklusive licensaftaler indgået mellem virksomheder, der ikke er konkurrenter, ofte udenfor anvendelsesområdet for traktatens artikel 101, stk. 1. Ved overskridelse af disse markedsandelstærskler er der heller ingen formodning om, at teknologioverførselsaftaler, der er omfattet af traktatens artikel 101, stk. 1, ikke opfylder betingelserne for fritagelse. Det kan imidlertid heller ikke formodes, at teknologioverførselsaftalerne normalt indebærer objektive fordele af en sådan art og et sådant omfang, at de opvejer de ulemper, de medfører for konkurrencen.

(14)

Denne forordning bør ikke medføre fritagelse af teknologioverførselsaftaler, der indeholder begrænsninger, som ikke er nødvendige for at opnå produktions- eller distributionsforbedringer. Navnlig bør teknologioverførselsaftaler, som indeholder visse alvorligt konkurrencebegrænsende bestemmelser, f.eks. om fastsættelse af priser over for tredjemand, ikke være omfattet af gruppefritagelsen i henhold til denne forordning, uanset de deltagende virksomheders markedsandele. Foreligger der sådanne hardcore-konkurrencebegrænsninger, bør hele aftalen udelukkes fra gruppefritagelsen.

(15)

Med henblik på at bevare virksomhedernes incitament til at innovere og sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bør visse begrænsninger udelukkes fra gruppefritagelsen. Det gælder især visse grant-back-forpligtelser og ikke-anfægtelsesklausuler. Når en licensaftale indeholder en sådan begrænsning, er det kun den pågældende begrænsning, der bør udelukkes fra gruppefritagelsen.

(16)

Markedsandelstærsklerne, udelukkelsen fra fritagelsen af visse teknologioverførselsaftaler, der indeholder de alvorligt konkurrencebegrænsende bestemmelser, og de begrænsninger, der falder uden for fritagelsen i henhold til denne forordning, sikrer normalt, at aftaler, som er omfattet af gruppefritagelsen, ikke giver de deltagende virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer.

(17)

I henhold til artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 (6) kan Kommissionen inddrage fritagelsen efter denne forordning, hvis den i et konkret tilfælde konstaterer, at en aftale, der er omfattet af fritagelsen efter denne forordning, alligevel har virkninger, som er uforenelige med traktatens artikel 101, stk. 3. Det kan især ske, når incitamentet til at innovere svækkes, eller når adgangen til markeder hindres.

(18)

Når en teknologioverførselsaftale, der er omfattet af fritagelsen i denne forordning, i et konkret tilfælde alligevel viser sig at have virkninger, som er uforenelige med traktatens artikel 101, stk. 3, på en medlemsstats område eller på en del heraf, som frembyder alle de karakteristika, der kendetegner et særskilt geografisk marked, kan den pågældende medlemsstats konkurrencemyndighed, for så vidt angår dette område, inddrage fritagelsen i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003.

(19)

For at styrke tilsynet med parallelle netværk af teknologioverførselsaftaler, som har lignende konkurrencebegrænsende virkninger, og som dækker mere end 50 % af et givet marked, bør Kommissionen kunne erklære denne forordning uanvendelig på teknologioverførselsaftaler, som indeholder bestemte begrænsninger, der vedrører det pågældende marked, hvorved traktatens artikel 101 igen finder fuld anvendelse på sådanne aftaler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)   »aftale«: en aftale, en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis

b)   »teknologirettigheder«: knowhow samt følgende rettigheder eller en kombination af dem, herunder ansøgninger om disse rettigheder eller ansøgninger om registrering af dem:

i)

patenter

ii)

brugsmodeller

iii)

mønsterrettigheder

iv)

rettigheder til halvlederprodukters topografi

v)

supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler og andre produkter, for hvilke der kan udstedes supplerende beskyttelsescertifikater

vi)

certifikater på plantenyheder, og

vii)

ophavsret til software

c)   »teknologioverførselsaftale«:

i)

en aftale om meddelelse af licens på teknologirettigheder indgået mellem to virksomheder med henblik på licenstagerens og/eller dennes underleverandørers produktion af aftaleprodukter

ii)

en overdragelse af teknologirettigheder mellem to virksomheder med henblik på produktion af aftaleprodukter, hvor en del af den risiko, der er forbundet med at udnytte teknologien, forbliver hos den overdragende part

d)   »gensidig aftale«: en teknologioverførselsaftale, hvorved to virksomheder — i samme kontrakt eller i særskilte kontrakter — meddeler hinanden en licens på teknologirettigheder, og hvor disse licenser vedrører konkurrerende teknologier eller kan benyttes til produktion af konkurrerende produkter

e)   »ikke-gensidig aftale«: en teknologioverførselsaftale, hvorved en virksomhed meddeler en anden virksomhed licens på teknologirettigheder, eller hvorved to virksomheder meddeler hinanden licens på teknologi, men hvor disse licenser ikke vedrører konkurrerende teknologier og ikke kan benyttes til produktion af konkurrerende produkter

f)   »produkt«: varer eller en tjenesteydelse, herunder såvel mellemliggende varer og tjenesteydelser som færdige varer og tjenesteydelser

g)   »aftaleprodukt«: et produkt, der fremstilles direkte eller indirekte på grundlag af de overførte teknologirettigheder

h)   »intellektuelle ejendomsrettigheder«: omfatter industrielle ejendomsrettigheder, navnlig patenter og varemærker, ophavsret og beslægtede rettigheder

i)   »knowhow«: en samling teknisk information opnået gennem forsøg og afprøvning, der er:

i)

hemmelig, dvs. ikke almindeligt kendt eller let tilgængelig

ii)

væsentlig, dvs. vigtig og nyttig for produktionen af aftaleprodukterne, og

iii)

identificeret, dvs. beskrevet på en sådan måde, at det kan afgøres, om den opfylder hemmeligheds- og væsentlighedskriterierne

j)   »relevant produktmarked«: markedet for aftaleprodukterne og disses stedfortræderprodukter, dvs. alle de produkter, der af købere anses for substituerbare med aftaleprodukterne på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål

k)   »relevant teknologimarked«: markedet for de teknologirettigheder, hvorpå der er meddelt licens, og disses stedfortræderteknologier, dvs. alle de teknologirettigheder, der af licenstageren anses for substituerbare med de teknologirettigheder, hvorpå der er meddelt licens, på grund af deres egenskaber, den tilknyttede licensafgift og deres anvendelsesformål

l)   »relevant geografisk marked«: det område, hvor de berørte virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller i meddelelse af licens på teknologirettigheder, og hvor konkurrenceforholdene er tilstrækkeligt ensartede og kan adskilles fra de tilstødende områder med henvisning til mærkbare forskelle i konkurrenceforholdene

m)   »relevant marked«: kombinationen af det relevante produktmarked eller det relevante teknologimarked og det relevante geografiske marked

n)   »konkurrerende virksomheder«: virksomheder, der konkurrerer på det relevante marked, idet:

i)

de konkurrerende virksomheder er virksomheder på det relevante marked, hvor der er meddelt licens på teknologirettighederne, som meddeler licens på konkurrerende teknologirettigheder (faktiske konkurrenter på det relevante marked)

ii)

de konkurrerende virksomheder på det relevante marked, hvor aftaleprodukterne afsættes, er virksomheder, der uden teknologioverførselsaftalen begge ville være aktive på de(t) relevante marked(er), hvor aftaleprodukterne sælges (faktiske konkurrenter på det relevante marked), eller som i mangel af teknologioverførselsaftalen på grundlag af realistiske forudsætninger og ikke blot i teorien, og som reaktion på en lille, men vedvarende stigning i de relative priser, sandsynligvis inden for et kort tidsrum ville foretage de nødvendige supplerende investeringer eller påtage sig andre nødvendige omstillingsomkostninger for at trænge ind på de(t) relevante marked(er) (potentielle konkurrenter på det relevante marked)

o)   »selektivt distributionssystem«: et distributionssystem, hvor licensgiveren forpligter sig til udelukkende, enten direkte eller indirekte, at meddele licens på produktion af aftaleprodukterne til licenstagere, der udvælges på grundlag af bestemte kriterier, og hvor disse licenstagere forpligter sig til ikke at sælge aftaleprodukterne til uautoriserede forhandlere inden for det område, som licensgiveren har forbeholdt dette distributionssystem

p)   »eksklusivlicens«: en licens, efter hvilken licensgiveren ikke selv har ret til at producere på grundlag af de overførte teknologirettigheder og ikke har ret til at meddele licens på de overførte teknologirettigheder til tredjepart, generelt eller med henblik på en bestemt anvendelse eller i et bestemt område

q)   »eksklusivområde«: et geografisk område, hvor kun en bestemt virksomhed har ret til at producere aftaleprodukterne, men hvor det er dog muligt at give en anden licenstager ret til inden for det pågældende område at producere aftaleprodukterne alene for en bestemt kunde, når den anden licens meddeles med henblik på at sikre den pågældende kunde en alternativ forsyningskilde

r)   »eksklusiv kundegruppe«: en gruppe af kunder, hvortil kun én part i teknologioverførselsaftalen har ret til aktivt at sælge aftaleprodukterne produceret ved hjælp af den overførte teknologi

2.   I denne forordning omfatter udtrykkene »virksomhed«, »licensgiver« og »licenstager« tillige disses respektive forbundne virksomheder.

Ved »forbundne virksomheder« forstås:

a)

virksomheder, hvori en af aftaleparterne direkte eller indirekte:

i)

kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne, eller

ii)

kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen, direktionen eller andre organer, som repræsenterer virksomheden i retlig henseende, eller

iii)

har ret til at lede virksomhedens forretninger

b)

virksomheder, der direkte eller indirekte har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser over en af parterne i teknologioverførselsaftalen

c)

virksomheder, hvori en af de i litra b) omhandlede virksomheder direkte eller indirekte har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser

d)

virksomheder, hvori en part i teknologioverførselsaftalen sammen med en eller flere af de virksomheder, der er omhandlet i litra a), b) eller c), har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser, eller hvori to eller flere af sidstnævnte virksomheder i fællesskab har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser

e)

virksomheder, hvori de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser i fællesskab indehaves af:

i)

parter i teknologioverførselsaftalen eller deres respektive forbundne virksomheder, jf. litra a)-d), eller

ii)

en eller flere parter i teknologioverførselsaftalen eller en eller flere af deres forbundne virksomheder, jf. litra a)-d), og en eller flere tredjeparter.

Artikel 2

Fritagelse

1.   I henhold til traktatens artikel 101, stk. 3, og på de i denne forordning fastsatte betingelser finder traktatens artikel 101, stk. 1, ikke anvendelse på teknologioverførselsaftaler.

2.   Fritagelsen efter stk. 1 finder anvendelse, for så vidt som teknologioverførselsaftaler indeholder konkurrencebegrænsninger, der er omfattet af traktatens artikel 101, stk. 1. Fritagelsen gælder, så længe de overførte teknologirettigheder ikke er udløbet, bortfaldet eller erklæret ugyldige, eller i tilfælde af knowhow, så længe denne knowhow forbliver hemmelig. Hvis knowhow bliver almindeligt kendt som følge af en handling begået af licenstageren, gælder fritagelsen imidlertid i hele aftalens løbetid.

3.   Fritagelsen efter stk. 1 finder også anvendelse på bestemmelser, i teknologioverførselsaftaler, som vedrører licenstagerens køb af produkter, eller som vedrører licensering eller overdragelse af andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller knowhow til licenstageren, hvis og i det omfang disse bestemmelser er direkte forbundet med produktion eller salg af aftalevarerne.

Artikel 3

Markedsandelstærskler

1.   Når de virksomheder, der er parter i aftalen, er konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2 anvendelse, hvis deres sammenlagte markedsandel ikke overskrider 20 % på de(t) relevante marked(er).

2.   Når de virksomheder, der er parter i aftalen, ikke er konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2 anvendelse, hvis deres sammenlagte markedsandel ikke overskrider 30 % på de(t) relevante marked(er).

Artikel 4

Hardcorebegrænsninger

1.   Når de virksomheder, der er parter i aftalen, er konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2 ikke anvendelse på aftaler, der direkte eller indirekte, alene eller kombineret med andre faktorer, som parterne har afgørende indflydelse på, har et af følgende formål:

a)

begrænse en parts adgang til at fastsætte sine egne priser ved salg af produkter til tredjemand

b)

begrænse produktionen, medmindre der er tale om en begrænsning af produktionen af aftaleprodukter, som pålægges licenstageren i en ikke-gensidig aftale, eller som kun pålægges en af licenstagerne i en gensidig aftale

c)

opdele markeder eller fordele kunder, dog med undtagelse af:

i)

en forpligtelse for licensgiveren og/eller licenstageren i en ikke-gensidig aftale til ikke at producere ved hjælp af de overførte teknologirettigheder i det eksklusivområde, der er forbeholdt den anden part, og/eller til ikke at sælge aktivt og/eller passivt ind i det eksklusivområde eller til den eksklusive kundegruppe, der er forbeholdt den anden part

ii)

en begrænsning som led i en ikke-gensidig aftale af licenstagerens aktive salg ind i det eksklusivområde eller til den eksklusive kundegruppe, som licensgiveren har tildelt en anden licenstager, forudsat at sidstnævnte ikke var en konkurrerende virksomhed til licensgiveren på tidspunktet for indgåelsen af sin egen licensaftale

iii)

en forpligtelse for licenstageren til kun at producere aftaleprodukterne til eget brug, forudsat at licenstageren ikke pålægges begrænsninger med hensyn til aktivt eller passivt salg af aftaleprodukterne som reservedele til licenstagerens egne produkter

iv)

en forpligtelse for licenstageren i en ikke-gensidig aftale til kun at producere aftaleprodukterne til en bestemt kunde, når licensen blev meddelt med det formål at sikre den pågældende kunde en alternativ forsyningskilde

d)

begrænse licenstagerens muligheder for at udnytte egne teknologirettigheder eller begrænse en af aftaleparternes muligheder for at udføre forskning og udvikling, medmindre sidstnævnte begrænsning er nødvendig for at forhindre, at tredjeparter får kendskab til den overførte knowhow.

2.   Når de virksomheder, der er parter i aftalen, ikke er konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2 ikke anvendelse på aftaler, der direkte eller indirekte, alene eller kombineret med andre faktorer, som parterne har afgørende indflydelse på, har et af følgende formål:

a)

begrænse en parts adgang til at fastsætte sine egne priser ved salg af produkter til tredjemand, dog med forbehold af muligheden for at fastsætte maksimumssalgspriser eller vejledende salgspriser, forudsat at det ikke får karakter af faste salgspriser eller minimumssalgspriser som følge af pres eller incitamenter fra den ene af parterne

b)

begrænse det geografiske område eller den kundegruppe, hvortil licenstageren må sælge aftaleprodukterne passivt, undtagen når der er tale om:

i)

en begrænsning af passivt salg ind i et eksklusivområde eller til en eksklusiv kundegruppe, der er forbeholdt licensgiveren

ii)

en forpligtelse til kun at producere aftaleprodukterne til eget brug, forudsat at licenstageren ikke pålægges begrænsninger med hensyn til aktivt eller passivt salg af aftaleprodukterne som reservedele til licenstagerens egne produkter

iii)

en forpligtelse til kun at producere aftaleprodukterne til en bestemt kunde, når licensen blev meddelt med det formål at sikre den pågældende kunde en alternativ forsyningskilde

iv)

en begrænsning af en licenstagers salg til slutbrugere, hvis licenstageren driver virksomhed i engrosleddet

v)

en begrænsning af salg til uautoriserede forhandlere fra medlemmerne af et selektivt distributionssystem

c)

begrænse det aktive eller passive salg til slutbrugere fra en licenstager, der er medlem af et selektivt distributionssystem, og som driver virksomhed i detailleddet, dog med forbehold af muligheden for at forbyde et medlem af systemet at drive virksomhed fra et uautoriseret forretningssted.

3.   Når de virksomheder, der er parter i aftalen, ikke er konkurrerende virksomheder på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, men bliver konkurrerende virksomheder efterfølgende, finder stk. 2 og ikke stk. 1 anvendelse i aftalens fulde løbetid, medmindre aftalen efterfølgende ændres i nogen materiel henseende. En sådan ændring omfatter indgåelse af en ny teknologioverførselsaftale mellem parterne om konkurrerende teknologirettigheder.

Artikel 5

Begrænsninger, der falder uden for fritagelsen

1.   Fritagelsen efter artikel 2 finder ikke anvendelse på nogen af følgende forpligtelser indeholdt i teknologioverførselsaftaler:

a)

en direkte eller indirekte forpligtelse for licenstageren til at meddele eksklusivlicens eller til helt eller delvist at overdrage eksklusive rettigheder til licensgiveren eller til en tredjemand udpeget af licensgiveren, for så vidt angår licenstagerens egne forbedringer af eller egne nye anvendelser af den ophavsretbeskyttede teknologi

b)

en direkte eller indirekte forpligtelse for en part til ikke at anfægte gyldigheden af intellektuelle ejendomsrettigheder, som den anden part ejer i EU; dette er dog ikke til hinder for, at der i aftaler om eksklusivlicens indføres klausuler om, at teknologioverførselsaftalen kan opsiges, såfremt licenstageren anfægter gyldigheden af en af de teknologirettigheder, hvorpå der er meddelt licens.

2.   Når de virksomheder, der er parter i aftalen, ikke er konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2 ikke anvendelse på direkte eller indirekte forpligtelser, der tjener til at begrænse licenstagerens muligheder for at udnytte sine egne teknologirettigheder eller til at begrænse en af aftaleparternes adgang til at udføre forskning og udvikling, medmindre sidstnævnte begrænsning er nødvendig for at forhindre, at tredjemand får kendskab til den overførte knowhow.

Artikel 6

Inddragelse i konkrete tilfælde

1.   I henhold til artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 kan Kommissionen inddrage fritagelsen efter denne forordning, hvis den i et konkret tilfælde konstaterer, at en teknologioverførselsaftale, der er omfattet af fritagelsen efter artikel 2 i denne forordning, alligevel har virkninger, som er uforenelige med traktatens artikel 101, stk. 3, og især når:

a)

markedsadgangen for teknologier tilhørende tredjemand begrænses, f.eks. som følge af den kumulative virkning af parallelle netværk af ligeartede konkurrencebegrænsende aftaler, der forbyder licenstagere at udnytte teknologier tilhørende tredjemand

b)

markedsadgangen for potentielle licenstagere begrænses, f.eks. som følge af den kumulative virkning af parallelle netværk af ligeartede konkurrencebegrænsende aftaler, der forbyder licensgivere at meddele andre licenstagere licens, eller fordi den eneste teknologiejer, der meddeler licens på relevante teknologirettigheder, indgår en aftale om eksklusivlicens med en licenstager, der allerede er aktiv på produktmarkedet på grundlag af stedfortræderteknologirettigheder.

2.   Når en teknologioverførselsaftale, der er omfattet af fritagelsen efter artikel 2 i denne forordning, i et konkret tilfælde har virkninger, som er uforenelige med traktatens artikel 101, stk. 3, på en medlemsstats område eller på en del heraf, som frembyder alle de karakteristika, der kendetegner et særskilt geografisk marked, kan den pågældende medlemsstats konkurrencemyndighed for dette område inddrage fritagelsen efter denne forordning, i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003, under de samme omstændigheder som dem, der er angivet i stk. 1.

Artikel 7

Ikke-anvendelse af denne forordning

1.   I henhold til artikel 1a i forordning nr. 19/65/EØF kan Kommissionen ved forordning erklære, at når parallelle netværk af lignende teknologioverførselsaftaler dækker mere end 50 % af et relevant marked, finder nærværende forordning ikke anvendelse på teknologioverførselsaftaler, som indeholder bestemte begrænsninger vedrørende det pågældende marked.

2.   En forordning i henhold til stk. 1 finder tidligst anvendelse seks måneder efter, at den er vedtaget.

Artikel 8

Anvendelse af markedsandelstærsklerne

Ved anvendelse af de i artikel 3 fastsatte markedsandelstærskler gælder følgende bestemmelser:

a)

markedsandelen beregnes på grundlag af omsætningen på markedet: hvis der ikke foreligger oplysninger om en deltagende virksomheds omsætning på markedet, kan dens markedsandel fastlægges skønsmæssigt på grundlag af andre pålidelige markedsoplysninger, herunder dens salgsvolumen på markedet

b)

markedsandelen beregnes på grundlag af oplysninger fra det foregående kalenderår

c)

for de i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, litra e), nævnte virksomheder fordeles markedsandelen ligeligt mellem hver af de virksomheder, der besidder de i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, litra a), nævnte rettigheder eller beføjelser

d)

en licensgivers markedsandel på det relevante marked for de ophavsretbeskyttede teknologirettigheder beregnes, både med hensyn til produktmarked(er) og de(t)geografiske marked(er), på baggrund af de ophavsretbeskyttede teknologirettigheders markedsandel på de(t) relevante marked(er), hvor aftaleprodukterne sælges, dvs. med udgangspunkt i oplysninger om omsætningen af de aftaleprodukter, der produceres af licensgiveren og licenstagerne

e)

hvis den i artikel 3, stk. 1 eller 2, nævnte markedsandel indledningsvis ikke overstiger henholdsvis 20 % og 30 %, men efterfølgende overskrider disse tærskler, gælder fritagelsen efter artikel 2 fortsat i to på hinanden følgende kalenderår efter det år, hvor 20 %-grænsen eller 30 %-grænsen første gang blev overskredet.

Artikel 9

Forholdet til andre gruppefritagelsesforordninger

Denne forordning finder ikke anvendelse på licensaftaler i forsknings- og udviklingsaftaler, som falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 1217/2010, eller specialiseringsaftaler, som falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 1218/2010.

Artikel 10

Overgangsperiode

Fra den 1. maj 2014 til den 30. april 2015 finder forbuddet i traktatens artikel 101, stk. 1, ikke anvendelse på aftaler, der allerede var i kraft den 30. april 2014, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne forordning, men som den 30. april 2014 opfyldte betingelserne for fritagelse efter forordning (EF) nr. 772/2004.

Artikel 11

Gyldighedsperiode

Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2014.

Den udløber den 30. april 2026.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Joaquín ALMUNIA

Næstformand


(1)  EFT 36 af 6.3.1965, s. 533/65.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2004 af 7. april 2004 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 11).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 af 20. april 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (EUT L 102 af 23.4.2010, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1217/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler (EUT L 335 af 18.12.2010, s. 36).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1218/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler (EUT L 335 af 18.12.2010, s. 43).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).


28.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 317/2014

af 27. marts 2014

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (CMR-stoffer)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I nr. 28-30 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbydes salg til private af stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B, og af blandinger, som indeholder disse stoffer i koncentrationer, der overskrider nærmere bestemte grænseværdier. De pågældende stoffer er opført i tillæg 1-6 til bilag XVII.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (2) blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 618/2012 af 10. juli 2012 (3) og ved Kommissionens forordning (EU) nr. 944/2013 (4) af 2. oktober 2013 med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling for at ajourføre eller indføre en række nye harmoniserede klassificeringer af CMR-stoffer.

(3)

Forordning (EU) nr. 618/2012 fastsætter en ny harmoniseret klassifikation for følgende stoffer: Indiumphosphid er blevet klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1B, trixylylphosphat og 4-tert-butylbenzoesyre er blevet klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 1B.

(4)

Forordning (EU) nr. 944/2013 fastsætter en ny harmoniseret klassifikation for følgende stoffer: [beg, kultjære-, højtemperaturs-] er blevet klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1A, galliumarsenid er blevet klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1B, [beg, kultjære-, højtemperaturs-] er blevet klassificeret som mutagene i kategori 1B, [beg, kultjære-, højtemperaturs-], epoxiconazol (ISO), nitrobenzen, dihexylphthalat, N-ethyl-2-pyrrolidon, ammoniumpentadecafluoroctanoat, perfluoroctansyre og 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat er blevet klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 1B.

(5)

Da operatører kan anvende de harmoniserede klassifikationer i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 på et tidligere tidspunkt, bør de frivilligt kunne anvende denne forordnings bestemmelser tidligere.

(6)

Tillæg 1-6 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilag I, II og III til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bilag I til denne forordning anvendes fra den 1. april 2014.

Bilag II til denne forordning anvendes fra den 1. januar 2015.

Bilag III til denne forordning anvendes fra den 1. april 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 618/2012 af 10. juli 2012 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger EUT L 179 af 11.7.2012, s. 3.

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 944/2013 af 2. oktober 2013 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 261 af 3.10.2013, s. 5).


BILAG I

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres således:

1)

I tillæg 2 indsættes følgende i tabellen i overensstemmelse med rækkefølgen deri:

»Indiumphosphid

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7«

 

2)

I tillæg 6 indsættes følgende i tabellen i overensstemmelse med rækkefølgen deri:

»Trixylylphosphat

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

4-tert-butylbenzoesyre

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7«

 


BILAG II

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres således:

1)

I tillæg 2 indsættes følgende i tabellen i overensstemmelse med rækkefølgen deri:

»Galliumarsenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0«

 

2)

I tillæg 6 indsættes følgende i tabellen i overensstemmelse med rækkefølgen deri:

»Epoxiconazol (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

Nitrobenzen

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

Dihexylphthalat

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

N-ethyl-2-pyrrolidon; 1-ethylpyrrolidin-2-on

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

Ammoniumpentadecafluoroctanoat

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

Perfluoroctansyre

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1«

 


BILAG III

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres således:

1)

I tillæg 1 indsættes følgende i tabellen i overensstemmelse med rækkefølgen deri:

»beg, kultjære-, højtemperaturs-;

(Resten fra destillationen af højtemperatursstenkulstjære. Et sort, fast stof med et blødgøringspunkt omtrent fra 30 °C til 180 °C (86 °F til 356 °F). Består primært af en sammensat blanding af aromatiske carbonhydrider, bestående af tre- eller flerleddede kondenserede ringe)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2«

 

2)

I tillæg 2 udgår følgende:

»beg, kultjære-, højtemperaturs-;

(Resten fra destillationen af højtemperatursstenkulstjære. Et sort, fast stof med et blødgøringspunkt omtrent fra 30 °C til 180 °C (86 °F til 356 °F). Består primært af en sammensat blanding af aromatiske carbonhydrider, bestående af tre- eller flerleddede kondenserede ringe)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2«

 

3)

I tillæg 4 indsættes følgende i tabellen i overensstemmelse med rækkefølgen deri:

»beg, kultjære-, højtemperaturs-;

(Resten fra destillationen af højtemperatursstenkulstjære. Et sort, fast stof med et blødgøringspunkt omtrent fra 30 °C til 180 °C (86 °F til 356 °F). Består primært af en sammensat blanding af aromatiske carbonhydrider, bestående af tre- eller flerleddede kondenserede ringe)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2«

 

4)

I tillæg 6 indsættes følgende i tabellen i overensstemmelse med rækkefølgen deri:

»beg, kultjære-, højtemperaturs-;

(Resten fra destillationen af højtemperatursstenkulstjære. Et sort, fast stof med et blødgøringspunkt omtrent fra 30 °C til 180 °C (86 °F til 356 °F). Består primært af en sammensat blanding af aromatiske carbonhydrider, bestående af tre- eller flerleddede kondenserede ringe)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2«

 


28.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 318/2014

af 27. marts 2014

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for fenarimol, metaflumizon og teflubenzuron i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for fenarimol. Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for metaflumizon og teflubenzuron.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet metaflumizon, på cucurbitae (spiselig skræl), meloner, vandmeloner, broccoli, blomkål, kinakål, hoved- og pluksalat og andre salatplanter, urter, bønner, med bælg, ærter, med bælg, artiskokker og bomuldsfrø indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de eksisterende maksimalgrænseværdier.

(3)

For så vidt angår teflubenzuron er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på afgrøder tilhørende gruppen Solanacea og cucurbitae (spiselig skræl).

(4)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 er der indgivet en ansøgning vedrørende anvendelse af fenarimol på æbler, kirsebær, fersken, druer, jordbær, bananer, tomater, agurker, meloner, græskar og vandmeloner. Ansøgeren hævder, at de godkendte anvendelser af fenarimol på sådanne afgrøder i flere tredjelande medfører højere restkoncentrationer end de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte højere maksimalgrænseværdier for at undgå handelsbarrierer for importen af disse afgrøder.

(5)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater vurderet disse ansøgninger, og vurderingsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier (2). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(7)

For så vidt angår anvendelsen af fenarimol på fersken, druer, jordbær, bananer, tomater og vandmeloner og anvendelsen af metaflumizon på meloner, vandmeloner, urter og salatplanter (undtagen hoved- og pluksalat) konkluderede autoriteten i sine begrundede udtalelser, at de forelagte data ikke er tilstrækkelige til at fastsætte nye maksimalgrænseværdier. For så vidt angår anvendelsen af metaflumizon på endivie anbefaler autoriteten ikke at fastsætte den foreslåede maksimalgrænseværdi, da en risiko for forbrugerne ikke kan udelukkes. De eksisterende maksimalgrænseværdier bør derfor forblive uændrede.

(8)

For så vidt angår anvendelse af metaflumizon på broccoli og salat anbefaler autoriteten at fastsætte lavere maksimalgrænseværdier end dem, som ansøgeren har foreslået.

(9)

For så vidt angår anvendelse af teflubenzuron på afgrøder af Solanaceae og cucurbitae (spiselig skræl) har autoriteten påpeget en kronisk sundhedsrisiko for forbrugerne. Det er imidlertid æbler, der bidrager mest til den samlede eksponering. Autoriteten anbefaler, at den fastsatte maksimalgrænseværdi for æbler sænkes, når maksimalgrænseværdierne for ovennævnte afgrøder hæves. Da den pågældende maksimalgrænseværdi blev fastsat for at imødekomme en anmodning om importtolerance baseret på godkendte anvendelser i Brasilien, er ansøgeren blevet kontaktet med henblik på at undgå handelsbarrierer. Ansøgeren foreslog en alternativ maksimalgrænseværdi på 0,5 mg/kg, som er tilstrækkelig til at omfatte de anvendelser, der er godkendt i Brasilien. Da der opretholdes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør denne maksimalgrænseværdi fastsættes til 0,5 mg/kg.

(10)

For så vidt angår alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag (ADI) eller den akutte referencedosis (ARfD) overskrides, hverken ved livslang eksponering for de pågældende stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende afgrøder og produkter.

(11)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(12)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye maksimalgrænseværdier, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(13)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

For at gøre det muligt at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i forordningen fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret lovligt inden ændringen af maksimalgrænseværdierne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(15)

Før de ændrede maksimalgrænseværdier træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af maksimalgrænseværdierne medfører.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret lovligt inden den 17 oktober 2014.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 17 oktober 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu

Begrundet udtalelse fra EFSA: »Modification of the existing MRLs for fenarimol in various crops«. EFSA Journal 2011; 9(9):2350 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.

»Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaflumizone in various commodities«. EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.

»Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various fruiting vegetables«. EFSA Journal 2012; 10(3):2633 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnen vedrørende fenarimol således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Fenarimol

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER

 

0110000

i)

Citrusfrugter

0,02 (2)

0110010

Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

0110020

Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

0110030

Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

Andet

 

0120000

ii)

Trænødder

0,02 (2)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder (lambertsnød)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,1

0130010

Æbler (vildæble)

 

0130020

Pærer (kinesisk pære)

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 (3)

0130050

Japanmispel

 (3)

0130990

Andet

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

0,5

0140020

Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær)

1,5

0140030

Fersken (nektarin og lignende krydsninger)

0,5

0140040

Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus))

0,02 (2)

0140990

Andet

0,02 (2)

0150000

v)

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,3

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

0,3

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

0,02 (2)

0153020

Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus)

0,02 (2)

0153030

Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0,1

0153990

Andet

0,02 (2)

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle)

0,02 (2)

0154020

Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))

0,02 (2)

0154030

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

1

0154040

Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter)

1

0154050

Hyben

 (3)

0154060

Morbær (bær fra jordbærtræ)

 (3)

0154070

Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 (3)

0154080

Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 (3)

0154990

Andet

0,02 (2)

0160000

vi)

Diverse frugter

 

0161000

a)

Spiselig skræl

0,02 (2)

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Karambol (bilimbi)

 (3)

0161060

Almindelig kaki

 (3)

0161070

Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora))

 (3)

0161990

Andet

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

0,02 (2)

0162010

Kiwifrugter

 

0162020

Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak)

 

0162030

Passionsfrugter

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 (3)

0162050

Stjerneæble

 (3)

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey))

 (3)

0162990

Andet

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

0,02 (2)

0163020

Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan)

0,2

0163030

Mangofrugter

0,02 (2)

0163040

Papaja

0,02 (2)

0163050

Granatæbler

0,02 (2)

0163060

Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 (3)

0163070

Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus))

 (3)

0163080

Ananas

0,02 (2)

0163090

Brødfrugt (jackfrugt)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

0163110

Pigget annona (guanabana)

 (3)

0163990

Andet

0,02 (2)

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

0,02 (2)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniok (taro, tarorod, tannia)

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

0212030

Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

0212040

Salepmaranta

 (3)

0212990

Andet

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

0213050

Jordskokker (kinaskok)

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0213090

Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre)

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet

 

0220000

ii)

Løg

0,02 (2)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Kepaløg (andre løg, perleløg)

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter)

 

0220990

Andet

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanacea

0,02 (2)

0231010

Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat)

 

0231020

Peberfrugter (chilipeber)

 

0231030

Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra (lady's fingers)

 

0231990

Andet

 

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

0,2

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

0232030

Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi)

 

0232990

Andet

 

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner (hornmelon)

0,2

0233020

Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort))

0,2

0233030

Vandmeloner

0,05

0233990

Andet

0,05

0234000

d)

Sukkermajs (babymajs)

0,02 (2)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,02 (2)

0240000

iv)

Kål

0,02 (2)

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål)

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet

 

0242000

b)

Hovedkål

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål (spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

 

0242990

Andet

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål (indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

 

0243020

Grønkål (foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

 

0243990

Andet

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

0,02 (2)

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

0251010

Vårsalat (italiensk feldsalat)

 

0251020

Salat (hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat))

 

0251030

Endivie, bredbladet (vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade)

 

0251040

Havekarse (mungbønnespirer, lucernespirer)

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 (3)

0251060

Salatsennep, rucola (vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Rød sennep

 (3)

0251080

Blade og skud af Brassica spp, herunder majroetoppe (mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi

 

0251990

Andet

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

0252010

Spinat (newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Portulak (vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

 (3)

0252030

Bladbeder (blade af rødbeder)

 

0252990

Andet

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade) (malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata))

 (3)

0254000

d)

Brøndkarse (kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose)

 

0255000

e)

Julesalat

 

0256000

f)

Urter

 

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Blade af selleri (blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum))

 

0256040

Persille (blade af rodpersille)

 

0256050

Salvie (vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis)

 (3)

0256060

Rosmarin

 (3)

0256070

Timian (merian, oregano)

 (3)

0256080

Basilikum (blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade)

 (3)

0256090

Laurbærblade (citrongræs)

 (3)

0256100

Estragon (isop)

 (3)

0256990

Andet

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

0,02 (2)

0260010

Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne)

 

0260020

Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

 

0260030

Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært)

 

0260040

Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

0,02 (2)

0270010

Asparges

 

0270020

Kardoner (stængler af Borago officinalis)

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Fennikel

 

0270050

Artiskokker (bananblomst)

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 (3)

0270090

Palmehjerter

 (3)

0270990

Andet

 

0280000

viii)

Svampe

0,02 (2)

0280010

Dyrkede (havechampignon, østershat, shitake, svampemycelium (vegetative dele))

 

0280020

Vilde (kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

0280990

Andet

 

0290000

ix)

Tang

 (3)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,02 (2)

0300010

Bønner (hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

 

0300040

Lupiner

 

0300990

Andet

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,02 (2)

0401000

i)

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø (frø af agerkål, rybs)

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø (frø af andre frugter af græskarfamilien)

 

0401110

Safflor

 (3)

0401120

Almindelig hjulkrone (vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis))

 (3)

0401130

Sæddodder

 (3)

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 (3)

0401990

Andet

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Palmenødder (oliepalme-kerner)

 (3)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

0402990

Andet

 

0500000

5.

KORN

0,02 (2)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede (amarant, quinoa)

 

0500030

Majs

 

0500040

Hirse (kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse)

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris (canadisk vildris (Zizania aquatica))

 

0500070

Rug

 

0500080

Durra

 

0500090

Hvede (spelt, triticale)

 

0500990

Andet (frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,05 (2)

0610000

i)

Te

 

0620000

ii)

Kaffebønner

 (2)

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 (2)

0631000

a)

Blomster

 (2)

0631010

Blomster af kamille

 (2)

0631020

Blomster af hibiscus

 (2)

0631030

Kronblade af roser

 (2)

0631040

Blomster af jasmin (hyldeblomst (Sambucus nigra))

 (2)

0631050

Blomster af lind

 (2)

0631990

Andet

 (2)

0632000

b)

Blade

 (2)

0632010

Jordbærblade

 (2)

0632020

Rooibosblade (ginkgoblade)

 (2)

0632030

Maté

 (2)

0632990

Andet

 (2)

0633000

c)

Rødder

 (2)

0633010

Baldrianrod

 (2)

0633020

Ginsengrod

 (2)

0633990

Andet

 (2)

0639000

d)

Andre urteudtræk

 (2)

0640000

iv)

Kakaobønner (gærede eller tørrede)

 (2)

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 (2)

0700000

7.

HUMLE (tørret)

5

0800000

8.

KRYDDERIER

 (3)

0810000

i)

Frø

 (3)

0810010

Anis

 (3)

0810020

Sortkommen

 (3)

0810030

Sellerifrø (løvstikkefrø)

 (3)

0810040

Korianderfrø

 (3)

0810050

Spidskommenfrø

 (3)

0810060

Dildfrø

 (3)

0810070

Fennikelfrø

 (3)

0810080

Bukkehornsfrø

 (3)

0810090

Muskatnød

 (3)

0810990

Andet

 (3)

0820000

ii)

Frugter og bær

 (3)

0820010

Allehånde

 (3)

0820020

Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber)

 (3)

0820030

Kommen

 (3)

0820040

Kardemomme

 (3)

0820050

Enebær

 (3)

0820060

Peber, grøn, hvid og sort (lang peber, rosapeber)

 (3)

0820070

Vanillestænger

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

0820990

Andet

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

0830010

Kanel (cassia)

 (3)

0830990

Andet

 (3)

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 (3)

0840010

Lakrids

 (3)

0840020

Ingefær

 (3)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

 (3)

0840040

Peberrod

 (3)

0840990

Andet

 (3)

0850000

v)

Knopper

 (3)

0850010

Kryddernellike

 (3)

0850020

Kapers

 (3)

0850990

Andet

 (3)

0860000

vi)

Støvfang

 (3)

0860010

Saffrankrokus

 (3)

0860990

Andet

 (3)

0870000

vii)

Frøkapper

 (3)

0870010

Muskatblomme

 (3)

0870990

Andet

 (3)

0900000

9.

SUKKERPLANTER

 (3)

0900010

Sukkerroer (roden)

 (3)

0900020

Sukkerrør

 (3)

0900030

Cicorierødder

 (3)

0900990

Andet

 (3)

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

i)

Væv

0,02 (2)

1011000

a)

Svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fedt

 

1011030

Lever

 

1011040

Nyre

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1011990

Andet

 

1012000

b)

Kvæg

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fedt

 

1012030

Lever

 

1012040

Nyre

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1012990

Andet

 

1013000

c)

Får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fedt

 

1013030

Lever

 

1013040

Nyre

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1013990

Andet

 

1014000

d)

Geder

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fedt

 

1014030

Lever

 

1014040

Nyre

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1014990

Andet

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 (3)

1015010

Muskel

 (3)

1015020

Fedt

 (3)

1015030

Lever

 (3)

1015040

Nyre

 (3)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

1015990

Andet

 (3)

1016000

f)

Fjerkræ — høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fedt

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1016990

Andet

 

1017000

g)

Andre husdyr (kaniner, kænguruer, hjorte)

 (3)

1017010

Muskel

 (3)

1017020

Fedt

 (3)

1017030

Lever

 (3)

1017040

Nyre

 (3)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

1017990

Andet

 (3)

1020000

ii)

Mælk

0,02 (2)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet

 

1030000

iii)

Fugleæg

0,02 (2)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 (3)

1030030

Gæs

 (3)

1030040

Vagtler

 (3)

1030990

Andet

 (3)

1040000

iv)

Honning (gelée royale, pollen, bikage med honning)

 (3)

1050000

v)

Padder og krybdyr (frølår, krokodiller)

 (3)

1060000

vi)

Snegle

 (3)

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr (vildtlevende vildt)

 (3)

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A affattes kolonnerne vedrørende metaflumizon og teflubenzuron således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode- nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Metaflumizon (summen af E- og Z-isomerer)

Teflubenzuron

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER

0,05 (5)

 

0110000

i)

Citrusfrugter

 

0,05 (5)

0110010

Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

0110020

Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

0110030

Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0110050

Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Andet

 

 

0120000

ii)

Trænødder

 

0,05 (5)

0120010

Mandler

 

 

0120020

Paranødder

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

0120060

Hasselnødder (lambertsnød)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

0120110

Valnødder

 

 

0120990

Andet

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

 

0,5

0130010

Æbler (vildæble)

 

 

0130020

Pærer (kinesisk pære)

 

 

0130030

Kvæder

 

 

0130040

Mispel

 

 

0130050

Japanmispel

 

 

0130990

Andet

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

1

0140010

Abrikoser

 

 

0140020

Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær)

 

 

0140030

Fersken (nektarin og lignende krydsninger)

 

 

0140040

Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Andet

 

 

0150000

v)

Bær og små frugter

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

1

0151010

Spisedruer

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

0,2

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,2

0153010

Brombær

 

 

0153020

Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus)

 

 

0153030

Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Andet

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,2

0154010

Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle)

 

 

0154020

Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

 

 

0154040

Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter)

 

 

0154050

Hyben

 

 

0154060

Morbær (bær fra jordbærtræ)

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

 

0154990

Andet

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

 

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

0161010

Dadler

 

2

0161020

Figner

 

0,05 (5)

0161030

Spiseoliven

 

0,05 (5)

0161040

Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0,05 (5)

0161050

Karambol (bilimbi)

 

0,05 (5)

0161060

Almindelig kaki

 

0,05 (5)

0161070

Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0,05 (5)

0161990

Andet

 

0,05 (5)

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

0,05 (5)

0162010

Kiwifrugter

 

 

0162020

Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

0162030

Passionsfrugter

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

 

0162050

Stjerneæble

 

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey))

 

 

0162990

Andet

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

0,05 (5)

0163010

Avocadoer

 

 

0163020

Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan)

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

0163060

Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 

 

0163070

Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Brødfrugt (jackfrugt)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Pigget annona (guanabana)

 

 

0163990

Andet

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

0,05 (5)

 

0211000

a)

Kartofler

 

0,1

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0212010

Maniok (taro, tarorod, tannia)

 

0,05 (5)

0212020

Batater, søde kartofler

 

0,1

0212030

Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

0,05 (5)

0212040

Salepmaranta

 

0,05 (5)

0212990

Andet

 

0,05 (5)

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

0,05 (5)

0213010

Rødbeder

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

0213040

Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

 

0213050

Jordskokker (kinaskok)

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

0213070

Persillerod

 

 

0213080

Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre)

 

 

0213100

Kålroer

 

 

0213110

Majroer

 

 

0213990

Andet

 

 

0220000

ii)

Løg

0,05 (5)

0,05 (5)

0220010

Hvidløg

 

 

0220020

Kepaløg (andre løg, perleløg)

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

0220040

Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter)

 

 

0220990

Andet

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

1,5

0231010

Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat)

0,6

 

0231020

Peberfrugter (chilipeber)

1

 

0231030

Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon))

0,6

 

0231040

Okra (lady's fingers)

0,05 (5)

 

0231990

Andet

0,05 (5)

 

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

0,4

 

0232010

Agurker

 

0,5

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

1,5

0232030

Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi)

 

0,5

0232990

Andet

 

0,5

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

0,05 (5)

 

0233010

Meloner (hornmelon)

 

0,2

0233020

Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort))

 

0,05 (5)

0233030

Vandmeloner

 

0,05 (5)

0233990

Andet

 

0,05 (5)

0234000

d)

Sukkermajs (babymajs)

0,05 (5)

0,2

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,05 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Kål

 

0,5

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0241010

Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål)

3

 

0241020

Blomkål

1,5

 

0241990

Andet

0,05 (5)

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

0242010

Rosenkål

1

 

0242020

Hovedkål (spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

1

 

0242990

Andet

0,05 (5)

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

0243010

Kinakål (indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

7

 

0243020

Grønkål (foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

0,05 (5)

 

0243990

Andet

0,05 (5)

 

0244000

d)

Kålrabi

0,05 (5)

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

0,05 (5)

0251010

Vårsalat (italiensk feldsalat)

10

 

0251020

Salat (hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat))

5

 

0251030

Endivie, bredbladet (vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade)

0,05 (5)

 

0251040

Havekarse (mungbønnespirer, lucernespirer)

10

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

10

 

0251060

Salatsennep, rucola (vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.))

10

 

0251070

Rød sennep

10

 

0251080

Blade og skud af Brassica spp, herunder majroetoppe (mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi

10

 

0251990

Andet

10

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

0,05 (5)

0,05 (5)

0252010

Spinat (newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Portulak (vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Bladbeder (blade af rødbeder)

 

 

0252990

Andet

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade) (malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata))

0,05 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Brøndkarse (kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose)

0,05 (5)

0,05 (5)

0255000

e)

Julesalat

0,05 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Urter

0,05 (5)

2

0256010

Kørvel

 

 

0256020

Purløg

 

 

0256030

Blade af selleri (blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Persille (blade af rodpersille)

 

 

0256050

Salvie (vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis)

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

0256070

Timian (merian, oregano)

 

 

0256080

Basilikum (blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade)

 

 

0256090

Laurbærblade (citrongræs)

 

 

0256100

Estragon (isop)

 

 

0256990

Andet

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

0,05 (5)

0260010

Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne)

0,9

 

0260020

Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

0,05 (5)

 

0260030

Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært)

1,5

 

0260040

Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært)

0,05 (5)

 

0260050

Linser

0,05 (5)

 

0260990

Andet

0,05 (5)

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

 

0270010

Asparges

0,05 (5)

0,05 (5)

0270020

Kardoner (stængler af Borago officinalis)

0,05 (5)

0,05 (5)

0270030

Bladselleri

0,05 (5)

0,5

0270040

Fennikel

0,05 (5)

0,05 (5)

0270050

Artiskokker (bananblomst)

0,9

0,05 (5)

0270060

Porrer

0,05 (5)

0,05 (5)

0270070

Rabarber

0,05 (5)

0,05 (5)

0270080

Bambusskud

0,05 (5)

0,05 (5)

0270090

Palmehjerter

0,05 (5)

0,05 (5)

0270990

Andet

0,05 (5)

0,05 (5)

0280000

viii)

Svampe

0,05 (5)

 

0280010

Dyrkede (havechampignon, østershat, shitake, svampemycelium (vegetative dele))

 

0,05 (5)

0280020

Vilde (kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

0,2

0280990

Andet

 

0,05 (5)

0290000

ix)

Tang

0,05 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,05 (5)

0,05 (5)

0300010

Bønner (hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

 

 

0300040

Lupiner

 

 

0300990

Andet

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0,05 (5)

0401000

i)

Olieholdige frø

 

 

0401010

Hørfrø

0,05 (5)

 

0401020

Jordnødder

0,05 (5)

 

0401030

Valmuefrø

0,05 (5)

 

0401040

Sesamfrø

0,05 (5)

 

0401050

Solsikkefrø

0,05 (5)

 

0401060

Rapsfrø (frø af agerkål, rybs)

0,05 (5)

 

0401070

Sojabønner

0,05 (5)

 

0401080

Sennepsfrø

0,05 (5)

 

0401090

Bomuldsfrø

0,07

 

0401100

Græskarfrø (frø af andre frugter af græskarfamilien)

0,05 (5)

 

0401110

Safflor

0,05 (5)

 

0401120

Almindelig hjulkrone (vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis))

0,05 (5)

 

0401130

Sæddodder

0,05 (5)

 

0401140

Hampfrø

0,05 (5)

 

0401150

Kristpalmefrø

0,05 (5)

 

0401990

Andet

0,05 (5)

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

0,05 (5)

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0402020

Palmenødder (oliepalme-kerner)

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Andet

 

 

0500000

5.

KORN

0,05 (5)

 

0500010

Byg

 

0,1

0500020

Boghvede (amarant, quinoa)

 

0,05 (5)

0500030

Majs

 

0,1

0500040

Hirse (kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse)

 

0,05 (5)

0500050

Havre

 

0,1

0500060

Ris (canadisk vildris (Zizania aquatica))

 

0,05 (5)

0500070

Rug

 

0,1

0500080

Durra

 

0,05 (5)

0500090

Hvede (spelt, triticale)

 

0,1

0500990

Andet (frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis))

 

0,05 (5)

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

Te

 

 

0620000

ii)

Kaffebønner

 

 

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 

 

0631000

a)

Blomster

 

 

0631010

Blomster af kamille

 

 

0631020

Blomster af hibiscus

 

 

0631030

Kronblade af roser

 

 

0631040

Blomster af jasmin (hyldeblomst (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Blomster af lind

 

 

0631990

Andet

 

 

0632000

b)

Blade

 

 

0632010

Jordbærblade

 

 

0632020

Rooibosblade (ginkgoblade)

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Andet

 

 

0633000

c)

Rødder

 

 

0633010

Baldrianrod

 

 

0633020

Ginsengrod

 

 

0633990

Andet

 

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

 

0640000

iv)

Kakaobønner (gærede eller tørrede)

 

 

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 

 

0700000

7.

HUMLE (tørret)

0,1 (5)

0,05 (5)

0800000

8.

KRYDDERIER

 

 

0810000

i)

Frø

0,05 (5)

0,05 (5)

0810010

Anis

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

0810030

Sellerifrø (løvstikkefrø)

 

 

0810040

Korianderfrø

 

 

0810050

Spidskommenfrø

 

 

0810060

Dildfrø

 

 

0810070

Fennikelfrø

 

 

0810080

Bukkehornsfrø

 

 

0810090

Muskatnød

 

 

0810990

Andet

 

 

0820000

ii)

Frugter og bær

0,05 (5)

0,05 (5)

0820010

Allehånde

 

 

0820020

Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber)

 

 

0820030

Kommen

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

0820050

Enebær

 

 

0820060

Peber, grøn, hvid og sort (lang peber, rosapeber)

 

 

0820070

Vanillestænger

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Andet

 

 

0830000

iii)

Bark

0,05 (5)

0,05 (5)

0830010

Kanel (cassia)

 

 

0830990

Andet

 

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

 

0840010

Lakrids

0,05 (5)

0,05 (5)

0840020

Ingefær

0,05 (5)

0,05 (5)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

0,05 (5)

0,05 (5)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

0840990

Andet

0,05 (5)

0,05 (5)

0850000

v)

Knopper

0,05 (5)

0,05 (5)

0850010

Kryddernellike

 

 

0850020

Kapers

 

 

0850990

Andet

 

 

0860000

vi)

Støvfang

0,05 (5)

0,05 (5)

0860010

Saffrankrokus

 

 

0860990

Andet

 

 

0870000

vii)

Frøkapper

0,05 (5)

0,05 (5)

0870010

Muskatblomme

 

 

0870990

Andet

 

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER

0,05 (5)

0,05 (5)

0900010

Sukkerroer (roden)

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

0900030

Cicorierødder

 

 

0900990

Andet

 

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

0,05 (5)

1010000

i)

Væv

 

 

1011000

a)

Svin

0,02

 

1011010

Muskel

 

 

1011020

Fedt

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nyre

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1011990

Andet

 

 

1012000

b)

Kvæg

0,02

 

1012010

Muskel

 

 

1012020

Fedt

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nyre

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1012990

Andet

 

 

1013000

c)

Får

0,02

 

1013010

Muskel

 

 

1013020

Fedt

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nyre

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1013990

Andet

 

 

1014000

d)

Geder

0,02