ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.079.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 79

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
18. marts 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

1

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Federation

1

 

 

2014/146/EU

 

*

Rådets afgørelse af 28. januar 2014 om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

2

 

*

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

3

 

 

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

9

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 270/2014 af 17. marts 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

34

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 271/2014 af 17. marts 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1183/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

35

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 272/2014 af 17. marts 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen ( 1 )

37

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 273/2014 af 17. marts 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/147/FUSP af 17. marts 2014 om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

42

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2011/408/EU af 28. juni 2011 om fastsættelse af forenklede bestemmelser om og procedurer for hygiejnekontrol af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra Grønland (EUT L 182 af 12.7.2011)

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/1


Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

Efter undertegnelsen den 21. december 2013 meddelte Republikken Mauritius og Den Europæiske Union henholdsvis den 17. januar og den 28. januar 2014, at de havde afsluttet de nødvendige interne procedurer for at indgå fiskeripartnerskabsaftalen.

Aftalen trådte derfor i kraft den 28. januar 2014 i overensstemmelse med dens artikel 17.


18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Federation

Forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation, der blev undertegnet den 16. november 2000 (1) og forlænget i 2003 (2), 2009 (3) og 2014 (4), trådte i overensstemmelse med aftalens artikel 12, litra a), i kraft den 14. februar 2014. Forlængelsen af aftalen med endnu en periode på fem år i overensstemmelse med aftalens artikel 12, litra b), har virkning fra den 20. februar 2014.


(1)  EFT L 299 af 28.11.2000, s. 14.

(2)  EUT L 299 af 18.11.2003, s. 20.

(3)  EUT L 92 af 4.4.2009, s. 3.

(4)  EUT L 32 af 1.2.2014, s. 1.


18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. januar 2014

om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

(2014/146/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen har ført forhandlinger med Republikken Mauritius om en fiskeripartnerskabsaftale, hvorved EU-fartøjer tildeles fiskerimuligheder i de farvande, som hører ind under Republikken Mauritius' højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (»fiskeripartnerskabsaftalen«) blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/670/EU af 9. oktober 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (1).

(3)

Fiskeripartnerskabsaftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til fiskeripartnerskabsaftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet afgiver på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalens artikel 17 (2).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EUT L 300 af 30.10.2012, s. 34.

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/3


FISKERIPARTNERSKABSAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG REPUBLIKKEN MAURITIUS

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

og

REPUBLIKKEN MAURITIUS, i det følgende benævnt »Mauritius«,

under ét i det følgende benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem Unionen og Mauritius, bl.a. som led i Cotonouaftalen, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne yderligere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at de to parter ønsker at fremme bæredygtig udnyttelse af deres fiskeressourcer gennem samarbejde,

SOM TAGER HENSYN TIL De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ANERKENDER, at Mauritius' højhedsområde eller jurisdiktion omfatter farvandene ud til 200 sømil fra basislinjerne, jf. De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BESLUTTET PÅ at anvende de afgørelser og henstillinger, der vedtages af de relevante regionale organisationer, som parterne er medlemmer af,

SOM ER BEVIDSTE OM betydningen af principperne i den adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på Fødevare- og Landbrugsorganisationens konference i 1995,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de levende marine ressourcer bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde bør baseres på, at initiativer og foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, skal supplere hinanden, være forenelige med den fastlagte politik og skabe en synergieffekt,

SOM ER BESLUTTET PÅ, at parterne med henblik på et sådant samarbejde indleder den dialog, der er nødvendig for at gennemføre Mauritius' fiskeripolitik, ved at inddrage civilsamfundet,

SOM ØNSKER at fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår for EU-fartøjers fiskeri i Mauritius' farvande og for EU-støtten til skabelse af et ansvarligt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at udvide det økonomiske samarbejde inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter ved at tilskynde til samarbejde mellem virksomheder fra begge parter,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »mauritiske myndigheder«: Mauritius' fiskeriministerium

b)   »EU-myndigheder«: Europa-Kommissionen

c)   »fiskerfartøj«: ethvert fartøj, der anvendes til fiskeri efter Mauritius' lovgivning

d)   »EU-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EU-medlemsstats flag og er registreret i Unionen

e)   »blandet komité«: en komité, der består af repræsentanter for Unionen og Mauritius, jf. artikel 9 i denne aftale

f)   »omladning«: overførsel i havn af en del af eller hele fangsten om bord på et fiskerfartøj til et andet fartøj

g)   »reder«: den person, der er juridisk ansvarlig for et fiskerfartøj, og som har kommandoen eller kontrollen over det

h)   »AVS-sømand«: en sømand fra et ikke-europæisk land, der har undertegnet Cotonouaftalen

i)   »FAO«: Fødevare- og Landbrugsorganisationen.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Formålet med denne aftale er at fastsætte de betingelser og vilkår, i henhold til hvilke fartøjer, der er registreret i EU og som fører en EU-medlemsstats flag (i det følgende benævnt »EU-fartøjer), kan udøve tunfiskeri i de farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Mauritius' højhedsområde eller jurisdiktion (i det følgende benævnt »mauritiske farvande«) i overensstemmelse med De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS) og andre bestemmelser i den internationale ret og praksis.

Ved denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer for:

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at fremme et ansvarligt fiskeri i Mauritius' farvande, så fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde, og at udvikle det mauritiske fiskerierhverv

samarbejde om fiskerikontrol i Mauritius' farvande med henblik på at sikre, at ovennævnte betingelser og vilkår overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri hindres

partnerskaber mellem aktører med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Mauritius' farvande som foreskrevet i FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   Parterne samarbejder med henblik på at overvåge resultaterne af gennemførelsen af den fiskeripolitik, som Mauritius' regering har vedtaget, og at evaluere de foranstaltninger, programmer og tiltag, der gennemføres på basis af aftalen, og indleder i den forbindelse en politisk dialog inden for fiskerisektoren. Resultaterne af evalueringen analyseres af Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9.

3.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter principperne om god økonomisk og social styring og med respekt for fiskebestandenes tilstand.

4.   Påmønstringen af mauritiske søfolk på EU-fartøjer sker på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, som gælder umiddelbart for ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv. Der gælder samme betingelser for ikke-mauritiske AVS-sømænd om bord på EU-fartøjer.

5.   Parterne rådfører sig med hinanden, inden de træffer beslutninger, der kan berøre EU-fartøjers aktiviteter i henhold til aftalen.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde

1.   I protokollens anvendelsesperiode bestræber Unionen og de mauritiske myndigheder sig på at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i Mauritius' farvande.

2.   Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden i en fælles videnskabelig arbejdsgruppe eller i de relevante internationale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i Det Indiske Ocean og for at samarbejde om relevant videnskabelig forskning.

3.   De to parter rådfører sig med hinanden, jf. stk. 2, i Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til artikel 9, og vedtager i fællesskab bevarelsesforanstaltninger for bæredygtig forvaltning af fiskebestande, som berører EU-fartøjernes aktiviteter.

Artikel 5

EU-fartøjers adgang til fiskeri i mauritiske farvande

1.   Mauritius forpligter sig til at give EU-fartøjer tilladelse til at fiske i sine farvande i henhold til denne aftale, herunder protokollen og bilagene dertil.

2.   Fiskeriet i henhold til denne aftale er undergivet mauritisk lovgivning. De mauritiske myndigheder meddeler EU-myndighederne enhver ændring af nævnte lovgivning.

3.   Mauritius forpligter sig til at træffe alle fornødne forholdsregler til at sikre, at protokollens fiskeriovervågningsbestemmelser anvendes effektivt. EU-fartøjerne samarbejder med de mauritiske myndigheder, der er ansvarlige for sådan overvågning.

4.   Unionen forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at EU-fartøjerne overholder aftalens bestemmelser og bestemmelserne for fiskeriet i Mauritius' farvande.

Artikel 6

Fiskeritilladelser

1.   EU-fartøjer må kun fiske i de mauritiske farvande, hvis de har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til aftalen og protokollen og medfører tilladelsen eller en kopi deraf om bord.

2.   Proceduren for ansøgning om fiskeritilladelse for et fartøj, de gældende afgifter og de nærmere bestemmelser for rederens betaling af disse afgifter er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 7

Finansiel modydelse

1.   Unionen giver Mauritius en finansiel modydelse, jf. betingelserne i protokollen og bilagene til denne aftale. Bidraget baseres på to elementer:

a)

EU-fartøjernes adgang til de mauritiske farvande og fiskeressourcer, og

b)

EU's finansielle støtte til fremme af et ansvarligt fiskeri og til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Mauritius' farvande.

2.   Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, litra b), bestemmes ud fra de mål, som parterne i fællesskab opstiller efter bestemmelserne i protokollen, og som skal nås som led i sektorpolitikken for fiskeriet i Mauritius, og den årlige og flerårige programmering, som de fastlægger for sektorpolitikkens gennemførelse.

3.   EU's finansielle modydelse betales årligt i overensstemmelse med protokollen, jf. dog aftalens og protokollens bestemmelser om eventuel ændring af beløbet på grund af:

a)

ekstraordinære omstændigheder, bortset fra naturfænomener, der gør det umuligt at fiske i de mauritiske farvande

b)

en reduktion, på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EU-fartøjerne har fået tildelt, når det af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c)

en udvidelse, efter fælles aftale og på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, af de fiskerimuligheder, som EU-fartøjerne har fået tildelt, når ressourcernes tilstand tillader det

d)

revurdering af betingelserne for EU's finansielle støtte til gennemførelse af en sektorpolitik for fiskeriet i Mauritius, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e)

opsigelse af aftalen, jf. artikel 12

f)

suspension af aftalen, jf. artikel 13.

Artikel 8

Fremme af samarbejdet i erhvervslivet og civilsamfundet

1.   Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerisektoren og dermed forbundne sektorer. De rådfører sig med hinanden for at koordinere eventuelle foranstaltninger i den forbindelse.

2.   Parterne forpligter sig til at fremme udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, opbevaringsmetoder og metoder til industriel forarbejdning af fiskevarer.

3.   Parterne bestræber sig i givet fald på at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at fremme et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsvirksomhed og investeringer.

4.   Parterne forpligter sig til at gennemføre en plan og foranstaltninger, som skal tilskynde erhvervsdrivende fra Mauritius og EU til at lande fisk fra EU-fartøjer i Mauritius.

5.   Parterne tilskynder i givet fald til, at der oprettes blandede selskaber i fælles interesse under systematisk overholdelse af gældende lovgivning i såvel Mauritius som Unionen.

Artikel 9

Den Blandede Komité

1.   Der oprettes en blandet komité, der skal overvåge aftalens anvendelse. Den Blandede Komité har til opgave:

a)

at overvåge, at aftalen gennemføres, fortolkes og anvendes korrekt, og navnlig at fastlægge den årlige og flerårige programmering, der er omhandlet i protokollens artikel 7, stk. 2, og evaluere dens gennemførelse

b)

at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c)

at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til

d)

eventuelt at revurdere fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse

e)

at udføre eventuelle andre opgaver, som parterne måtte aftale.

2.   Den Blandede Komité udfører sine opgaver under hensyntagen til resultaterne af det videnskabelige samråd omhandlet i aftalens artikel 4.

3.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Mauritius og i Unionen, og formandskabet varetages af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 10

Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Union finder anvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i nævnte traktat, dels for Mauritius' område.

Artikel 11

Varighed

Denne aftale gælder i seks (6) år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes stiltiende i yderligere perioder på tre (3) år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 12

Opsigelse

1.   Aftalen kan opsiges af en part, hvis der indtræffer ekstraordinære omstændigheder, bortset fra naturfænomener, som ingen af parterne kan siges at have nævneværdig indflydelse på, og som gør det umuligt at fiske i de mauritiske farvande. Aftalen kan også opsiges af en part, hvis de relevante bestande decimeres, hvis de fiskerimuligheder, som EU-fartøjerne har fået tildelt, ikke udnyttes fuldt ud, eller hvis en part ikke opfylder sin forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder inden udløbet af den oprindelige gyldighedsperiode eller hver yderligere gyldighedsperiode skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen.

3.   Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i det foregående stykke indleder parterne samråd.

4.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 for det år, hvor opsigelsen træder i kraft, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 13

Suspension

1.   Aftalen kan på en parts initiativ suspenderes i tilfælde af alvorlig uenighed om, hvordan dens bestemmelser skal anvendes. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal mindst tre måneder før, suspensionen får virkning, skriftligt meddele den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Efter modtagelsen af en sådan meddelelse skal parterne holde samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed.

2.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 7, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis alt efter suspensionens varighed.

Artikel 14

Protokol og bilag

Protokollen og bilaget med tillæg udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 15

National lovgivning

EU-fiskerfartøjernes aktiviteter i Mauritius' farvande er undergivet gældende mauritisk lovgivning, medmindre andet er fastsat i aftalen eller i protokollen og dens bilag og i tillæggene til bilaget.

Artikel 16

Ophævelse

Ved ikrafttrædelsen ophæver og erstatter denne aftale fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius, som trådte i kraft den 1. december 1990.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Aftalen træder i kraft på den dag, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer til dette formål er gennemført.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého prvního prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Salu Republikas vārdā –

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Namens de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskoú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/9


PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 5 fastsættes således for en periode på tre (3) år:

Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag 1 til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982)

a)

41 oceangående notfartøjer til tunfiskeri og

b)

45 langlinefartøjer med flydeline.

2.   Stk. 1 anvendes, medmindre andet er fastsat i denne protokols artikel 5 og 6.

3.   Ifølge fiskeripartnerskabsaftalens artikel 6 og denne protokols artikel 7 må fiskerfartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag, kun fiske i Mauritius' farvande, hvis de har en fiskeritilladelse udstedt i henhold til denne protokol i overensstemmelse med bilaget til protokollen.

Artikel 2

Finansiel modydelse — betalingsmåder

1.   For perioden omhandlet i artikel 1 fastsættes den samlede finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 i fiskeripartnerskabsaftalen til 1 980 000 EUR for denne protokols gyldighedsperiode.

2.   Den samlede finansielle modydelse er sammensat af:

a)

et årligt beløb for adgang til Mauritius' farvande på 357 500 EUR svarende til en årlig referencemængde på 5 500 tons og

b)

et specifikt beløb på 302 500 EUR om året, der skal anvendes til at støtte og gennemføre Mauritius' fiskeri- og havpolitik.

3.   Stk. 1 anvendes, medmindre andet fastsættes ifølge protokollens artikel 3, 4, 5 og 6.

4.   Den Europæiske Union betaler det samlede beløb i denne artikels stk. 2, litra a) og b), (dvs. 660 000 EUR om året) hvert år i protokollens anvendelsesperiode. Betaling skal finde sted senest tres (60) dage efter protokollens ikrafttræden for det første år og senest på årsdagen for protokollens indgåelse i de efterfølgende år.

5.   Hvis EU-fartøjernes samlede tunfangster pr. år i Mauritius' farvande overstiger 5 500 tons om året, forhøjes den samlede årlige finansielle modydelse for adgangsretten med 65 EUR pr. ton yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som EU skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 2, litra a) (715 000 EUR). Hvis EU-fartøjernes fangster i Mauritius' farvande overstiger en mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, betales det skyldige beløb for mængden derudover det følgende år efter bestemmelserne i bilaget.

6.   Mauritius har fuld råderet med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, litra a).

7.   Den finansielle modydelse indbetales på en særlig konto, som Mauritius' statskasse opretter i Mauritius' nationalbank. De mauritiske myndigheder oplyser kontonummeret.

Artikel 3

Fremme af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri i Mauritius' farvande

1.   Den Europæiske Union og Mauritius aftaler hurtigst muligt efter denne protokols ikrafttræden og senest tre måneder efter ikrafttrædelsesdatoen i Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder navnlig:

a)

de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den finansielle modydelses specifikke beløb, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på sigt at skabe et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Mauritius' nationale fiskeri- og havpolitik og andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på fremme af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri, herunder beskyttede havområder

c)

de nødvendige kriterier og procedurer for en årlig evaluering af resultaterne.

2.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram skal godkendes af begge parter i Den Blandede Komité.

3.   Mauritius kan hvert år om fornødent afsætte et beløb ud over den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), til gennemførelsen af det flerårige program. Den Europæiske Union underrettes om en sådan tildeling.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde om ansvarligt fiskeri

1.   De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Mauritius' farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I protokollens gyldighedsperiode tilstræber Den Europæiske Union og Mauritius at overvåge fiskeressourcernes tilstand i Mauritius' farvande.

3.   De to parter bestræber sig på at respektere resolutioner, henstillinger og i givet fald de relevante forvaltningsplaner, der er vedtaget af Tunkommissionen for Det Indiske Ocean (IOTC), vedrørende bevarelse og ansvarlig forvaltning af fiskeriet.

4.   På basis af henstillinger og resolutioner vedtaget af IOTC og den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og i givet fald resultaterne af det fælles videnskabelige møde, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 4, kan parterne holde samråd i Den Blandede Komité, der er oprettet i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, for at nå til enighed om foranstaltninger, som skal sikre en bæredygtig forvaltning af Mauritius' fiskeressourcer.

Artikel 5

Justering af fiskerimuligheder efter fælles overenskomst

1.   De i artikel 1 omhandlede fiskerimuligheder kan efter fælles overenskomst tilpasses, hvis de henstillinger og resolutioner, der er vedtaget af IOTC, bekræfter, at denne tilpasning vil garantere en bæredygtig udnyttelse af tun og tunlignende arter i Det Indiske Ocean.

2.   I så fald tilpasses den finansielle modydelse i artikel 2, stk. 2, litra a), forholdsmæssigt og pro rata temporis. Det samlede årlige beløb, som Den Europæiske Union skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 2, litra a).

3.   Parterne underretter hinanden skriftligt om eventuelle ændringer i deres respektive fiskeripolitikker og lovgivning.

Artikel 6

Nye fiskerimuligheder

1.   Hvis Den Europæiske Unions fartøjer har interesse i andet fiskeri end det, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalens artikel 1, holder parterne samråd, inden der eventuelt gives tilladelse til sådant fiskeri, og aftaler i givet fald betingelserne for det pågældende fiskeri, herunder de nødvendige ændringer af denne protokol og dens bilag.

2.   Parterne bør tilskynde til forsøgsfiskeri, navnlig efter de dybhavsarter i Mauritius' farvande, som udgør et uudnyttet potentiale. Med henblik herpå holder parterne samråd, hvis en af parterne anmoder om det, og fastlægger i hvert enkelt tilfælde, hvilke arter, betingelser og andre relevante parametre der er tale om.

3.   Forsøgsfiskeriet foregår efter de parametre, som parterne aftaler, eventuelt i form af en administrativ aftale. Tilladelser til forsøgsfiskeri bør højst gives for 6 måneder.

4.   Hvis parterne mener, at resultatet af forsøgsfiskeriet har været positivt, kan Mauritius' regering tildele Den Europæiske Unions flåde fiskerimuligheder for nye arter, indtil denne protokol udløber. Den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 2, litra a), skal i så fald forhøjes. Redernes afgifter og betingelserne som fastsat i bilaget ændres tilsvarende.

Artikel 7

Fiskeribetingelser — eksklusivitetsklausul

Uden at dette berører fiskerpartnerskabsaftalens artikel 6, må Den Europæiske Unions fiskerfartøjer kun fiske i Mauritius' farvande, hvis de er i besiddelse af en gyldig fiskeritilladelse, der er udstedt af Mauritius i henhold til denne protokol og bilaget hertil.

Artikel 8

Suspension og revision af den finansielle modydelse

1.   Uden at dette berører bestemmelserne i protokollens artikel 9, revideres eller suspenderes den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), efter samråd mellem de to parter, forudsat at Den Europæiske Union på tidspunktet for suspensionen har betalt Mauritius alle skyldige beløb fuldt ud, hvis:

a)

usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i Mauritius' farvande

b)

der sker væsentlige ændringer i en af parternes politiske retningslinjer, som berører de relevante bestemmelser i denne protokol

c)

Den Europæiske Union konstaterer overtrædelser af afgørende og grundlæggende aspekter af menneskerettighederne, jf. Cotonouaftalens artikel 9, efter proceduren i dennes artikel 8 og 96. I dette tilfælde suspenderes alle EU-fartøjernes fiskeaktiviteter.

2.   Den Europæiske Union forbeholder sig ret til efter et samråd i Den Blandede Komité, jf. denne protokols artikel 3, helt eller delvis at suspendere betalingen af den særlige finansielle modydelse i protokollens artikel 2, stk. 2, litra b), hvis en evaluering foretaget af Den Blandede Komité viser, at de opnåede resultater af støtten til fiskeripolitikken ikke stemmer overens med budgetprogrammeringen.

3.   Betalingen af den finansielle modydelse og fiskeriet kan genoptages efter samråd og overenskomst mellem de to parter, så snart situationen er normaliseret og de i stk. 1 nævnte begivenheder er bragt i orden.

Artikel 9

Suspension af protokollens gennemførelse

1.   Gennemførelsen af denne protokol suspenderes på initiativ af en af de to parter efter samråd og overenskomst mellem parterne i Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 9, hvis:

a)

usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i Mauritius' farvande

b)

Den Europæiske Union ikke foretager den betaling, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), af årsager, som ikke er nævnt i denne protokols artikel 8

c)

der opstår tvister mellem de to parter om fortolkningen af denne protokol og dens bilag, som ikke kan løses

d)

en af parterne ikke overholder bestemmelserne i denne protokol og bilaget dertil

e)

der sker væsentlige ændringer i en af parternes politiske retningslinjer, som berører de relevante bestemmelser i denne protokol

f)

en af parterne konstaterer overtrædelser af afgørende og grundlæggende aspekter af menneskerettighederne, jf. i Cotonouaftalens artikel 9, efter proceduren i dennes artikel 8 og 96

g)

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet ikke overholdes, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 3, stk. 5.

2.   For at protokollens gennemførelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

3.   Suspenderes gennemførelsen, fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, fortsætter protokollens gennemførelse, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis alt efter, hvor længe protokollens gennemførelse har været suspenderet.

Artikel 10

Gældende national lovgivning

1.   Den Europæiske Unions fiskerfartøjer fisker i Mauritius' farvande efter Mauritius' gældende love og administrative bestemmelser, medmindre andet er bestemt i nærværende protokol og bilaget dertil.

2.   De mauritiske myndigheder underretter Europa-Kommissionen om enhver lovændring eller ny lovgivning, som berører fiskeripolitikken.

Artikel 11

Tavshedspligt

Parterne skal til enhver tid sikre, at alle oplysninger vedrørende EU-fartøjer og deres fiskeri i Mauritius' farvande behandles fortroligt. Sådanne oplysninger anvendes udelukkende til gennemførelse af aftalen og med henblik på de relevante kompetente myndigheders forvaltning, opfølgning, kontrol og overvågning af fiskeriet.

Artikel 12

Elektronisk udveksling af data

Mauritius og Den Europæiske Union forpligter sig til at etablere de nødvendige systemer for elektronisk udveksling af alle oplysninger og dokumenter, der vedrører aftalens gennemførelse. Den elektroniske udgave af et dokument vil under alle omstændigheder være sidestillet med papirudgaven.

De to parter giver omgående meddelelse om svigt i computersystemet, der hindrer en sådan udveksling. Under disse omstændigheder erstattes oplysninger og dokumenter vedrørende aftalens gennemførelse automatisk af papirudgaver, jf. bilaget.

Artikel 13

Varighed

Denne protokol og bilaget dertil anvendes i tre (3) år fra den dato, hvor den træder i kraft, medmindre der gives meddelelse om opsigelse i overensstemmelse med artikel 14.

Artikel 14

Opsigelse

1.   Ved opsigelse af denne protokol skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst seks måneder før den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden part sin hensigt om at opsige protokollen.

2.   Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i det foregående stykke indleder parterne samråd.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne protokol og bilaget dertil træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse fornødne procedurer er afsluttet.


BILAG

BETINGELSER FOR EU-FARTØJERNES FISKERI I MAURITISKE FARVANDE

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

1.   Udpegning af ansvarlige myndigheder

Med henblik på anvendelsen af dette bilag og medmindre andet er fastsat, forstås ved enhver henvisning til en ansvarlig myndighed i henholdsvis Den Europæiske Union (EU) og Mauritius følgende:

for EU: Europa-Kommissionen, i givet fald via EU-delegationen i Mauritius

for Mauritius: fiskeriministeriet.

2.   Mauritius' farvande

Alle bestemmelser i protokollen og bilaget dertil finder udelukkende anvendelse i Mauritius' farvande som anført i tillæg 2.

3.   Bankkonto

Inden protokollen træder i kraft, giver Mauritius EU meddelelse om, hvilken bankkonto eller hvilke bankkonti de beløb, som EU-fartøjerne skal betale i henhold til aftalen, skal indsættes på. Omkostningerne i forbindelse med bankoverførsler afholdes af rederen.

KAPITEL II

FISKERITILLADELSER TIL FISKERI EFTER TUN

1.   Betingelse for tildeling af fiskeritilladelse til fiskeri efter tun — berettigede fartøjer

Tilladelse til fiskeri efter tun som omhandlet i aftalens artikel 6 udstedes på betingelse af, at det pågældende fartøj er registreret i EU-fiskerflåderegisteret på listen over IOTC-fartøjer med fiskeritilladelse, og at alle rederens, førerens eller fartøjets tidligere forpligtelser som følge af fiskeri i Mauritius i henhold til aftalen og til Mauritius' fiskerilovgivning er opfyldt.

2.   Ansøgning om fiskeritilladelse

EU indgiver en ansøgning om fiskeritilladelse for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen, til Mauritius mindst femogtyve (25) arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse på et skema som vist i tillæg 1 til dette bilag. Ansøgningen skal være maskinskrevet eller skrevet i hånden med letlæselige blokbogstaver.

Ved hver førstegangsansøgning om fiskeritilladelse i henhold til den gældende protokol, eller ved ansøgning om fiskeritilladelse efter en teknisk ændring af det pågældende fartøj, indsendes sammen med ansøgningen:

i)

bevis for forudbetaling af afgiften for den gyldighedsperiode, som der ansøges om fiskeritilladelse til

ii)

navn, adresse og kontaktoplysninger på:

fiskerfartøjets ejer

fiskerfartøjets driftsansvarlige

iii)

et nyere farvefoto af fartøjet set fra siden på mindst 15 cm × 10 cm

iv)

fartøjets sødygtighedsbevis

v)

fartøjets registreringsattest

vi)

fartøjets kontaktoplysninger (fax, e-mail osv.).

Ved fornyelse af en fiskeritilladelse i henhold til den gældende protokol skal ansøgningen om fornyelse for et fartøj, hvis tekniske specifikationer ikke er blevet ændret, blot ledsages af et bevis for betaling af afgiften.

3.   Forudbetaling af fast afgift

Størrelsen af den afgift, der skal forudbetales, fastsættes på grundlag af den årlige sats, der er anført i databladene i tillæg 2 til dette bilag. Den inkluderer alle lokale og nationale afgifter undtagen havneafgifter, landingsafgifter, omladningsafgifter og udgifter til tjenesteydelser.

4.   Foreløbig liste over fartøjer med fiskeritilladelse

Så snart Mauritius har modtaget ansøgningerne om fiskeritilladelse, opstiller den nationale fiskerikontrolmyndighed hurtigst muligt for hver fartøjskategori en foreløbig liste over ansøgerfartøjer. De mauritiske myndigheder sender straks listen til EU.

EU sender den foreløbige liste videre til rederen eller dennes repræsentant. Hvis EU's kontor er lukket, kan Mauritius sende den foreløbige liste direkte til rederen eller dennes repræsentant med kopi til EU.

5.   Udstedelse af fiskeritilladelse

Fiskeritilladelser for alle fartøjer udstedes til rederne eller deres repræsentanter senest tyve (20) arbejdsdage efter, at de kompetente myndigheder har modtaget den fuldstændige ansøgning. En genpart af disse fiskeritilladelser sendes omgående til EU-delegationen i Mauritius.

6.   Liste over fartøjer med fiskeritilladelse

Så snart fiskeritilladelsen er udstedt, opstiller den nationale fiskerikontrolmyndighed for hver fartøjskategori straks en endelig liste over de fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Mauritius' farvande. Listen fremsendes omgående til EU og erstatter ovennævnte foreløbige liste.

7.   Fiskeritilladelsers gyldighedsperiode

Fiskeritilladelser gælder i ét år og kan fornys.

Med henblik på bestemmelse af gyldighedsperiodens start forstås ved årlig periode:

i)

i protokollens første anvendelsesår, perioden mellem datoen for protokollens ikrafttræden og den 31. december samme år

ii)

derefter, hvert hele kalenderår

iii)

i protokollens sidste anvendelsesår, perioden fra den 1. januar til datoen for protokollens udløb.

For protokollens første og sidste år beregnes den afgift, der skal betales forud, pro rata temporis.

8.   Dokumenter, som skal forefindes om bord

Under ophold i Mauritius' farvande eller i en mauritisk havn forefindes følgende dokumenter altid om bord:

a)

fiskeritilladelsen

b)

dokumenter udstedt af en kompetent myndighed i det pågældende fartøjs flagstat, af hvilke følgende fremgår:

fartøjets registreringsnummer

fartøjets registreringscertifikat

c)

ajourførte, bekræftede tegninger eller beskrivelser af fiskerfartøjets indretning, især antal fiskelastrum med angivelse af lastrumskapacitet udtrykt i kubikmeter

d)

hvis der er foretaget ændringer af fartøjets særlige kendetegn, hvad angår dets længde overalt, fartøjets bruttoregistertonnage, dets hoved- eller hovedmotorers effekt eller dets lastrumskapacitet, en attest med en beskrivelse af ændringens omfang bekræftet af den kompetente myndighed i fartøjets flagstat

e)

hvis fiskerfartøjet er udstyret med tanke med nedkølet havvand om bord, et dokument bekræftet af en kompetent myndighed i fartøjets flagstat, der angiver tankkalibreringen i kubikmeter

f)

en kopi af Mauritius' fiskerilov af 2007 (Fisheries and Marine Ressources Act 2007).

9.   Overdragelse af fiskeritilladelser

En fiskeritilladelse udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.

I tilfælde af påvist force majeure og efter anmodning fra EU kan fiskeritilladelsen dog erstattes af en ny tilladelse, der udstedes for et andet tilsvarende fartøj eller for et fartøj svarende til det fartøj, som skal udskiftes, uden at der skal betales afgift på forskud én gang til. I dette tilfælde skal der i opgørelsen i kapitel IV over afgifter for notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og langlinefartøjer medregnes begge fartøjers samlede fangst i Mauritius' farvande.

En sådan overdragelse foregår på den måde, at rederen eller dennes repræsentant i Mauritius leverer den fiskeritilladelse, der skal udskiftes, tilbage, og at Mauritius straks herefter udsteder erstatningstilladelsen. Erstatningstilladelsen udstedes straks til rederen eller dennes repræsentant efter tilbageleveringen af den fiskeritilladelse, der skal udskiftes. Erstatningstilladelsen er gyldig fra den dag, hvor den tilladelse, der skal udskiftes, leveres tilbage.

Mauritius ajourfører hurtigst muligt listen over fartøjer med fiskeritilladelse. Den nye liste sendes straks til Mauritius' fiskerikontrolmyndigheder og EU.

KAPITEL III

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

De tekniske foranstaltninger, der gælder for fartøjer med tilladelse til at fiske i Mauritius' farvande, samt fiskeredskaber og fangst ud over referencemængden, er fastsat i tillæg 2 til dette bilag for hver enkelt fiskerikategori.

Fartøjerne skal overholde Mauritius' fiskerilovgivning og alle resolutioner, der er vedtaget af IOTC (Tunkommissionen for Det Indiske Ocean).

KAPITEL IV

FANGSTRAPPORTERING

1.   Definition af fangstrejse

Ved anvendelsen af dette bilag forstås ved varigheden af et EU-fartøjs fangstrejse:

perioden mellem indsejling i og udsejling af Mauritius' farvande eller

perioden mellem indsejling i Mauritius' farvande og omladning i havn og/eller landing i Mauritius.

2.   Fiskerilogbog

Føreren af et EU-fartøj, der fisker i henhold til aftalen, fører en IOTC-fiskerilogbog i overensstemmelse med den model for hver fiskerikategori, der er vist i tillæg 3 til dette bilag.

Fiskerilogbogen skal være i overensstemmelse med IOTC's resolution 08/04 for langlinefartøjer og resolution 10/03 for notfartøjer.

Fiskerilogbogen føres af fartøjsføreren for hver dag, hvor fartøjet befinder sig i Mauritius' farvande.

Fartøjsføreren registrerer hver dag i fiskerilogbogen mængden af hver art, der er fanget og opbevares om bord, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kg levende vægt eller i givet fald antal fisk. For hver hovedart angiver fartøjsføreren også bifangst.

Fiskerilogbogen skal være letlæselig, udfyldes med blokbogstaver og underskrives af fartøjsføreren.

Fartøjsføreren er ansvarlig for, at oplysningerne i fiskerilogbogen er korrekte.

3.   Fangstrapportering

Fartøjsføreren indberetter fartøjets fangster ved at sende Mauritius sine fiskerilogbøger for den periode, hvor fartøjet har befundet sig i Mauritius' farvande.

Indgivelsen af fiskerilogbøgerne foregår på en af følgende måder:

i)

ved anløb af havn i Mauritius afleveres hver original fiskerilogbog til Mauritius' lokale repræsentant, som skriftligt bekræfter modtagelsen; en kopi af logbogen afleveres til Mauritius' inspektionshold

ii)

hvis fiskerfartøjet forlader Mauritius' farvande uden at have anløbet havn i Mauritius, indgives hver original fiskerilogbog senest syv (7) arbejdsdage efter anløb af anden havn og under alle omstændigheder senest femten (15) arbejdsdage efter, at fartøjet har forladt Mauritius' farvande

a)

via e-mail til den e-mailadresse, som er anvist af den nationale fiskerikontrolmyndighed eller

b)

eller via fax til det nummer, som er anvist af den nationale fiskerikontrolmyndighed eller

c)

eller via brev til den nationale fiskerikontrolmyndighed.

Fartøjsføreren sender en kopi af alle fiskerilogbøger til EU og til flagstatens kompetente myndigheder. For tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline sender fartøjsføreren også en kopi af alle fiskerilogbøger til ét af følgende videnskabelige institutter:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement)

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografía)

iii)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima)

Hvis fartøjet vender tilbage til Mauritius' farvande i fiskeritilladelsens gyldighedsperiode, skal der indgives en ny fangstopgørelse.

Hvis bestemmelserne vedrørende fangstrapportering ikke overholdes, kan Mauritius suspendere det pågældende fartøjs fiskeritilladelse, indtil den manglende fangstopgørelse er modtaget, og træffe foranstaltninger over for rederen i henhold til gældende national lovgivning. Ved gentagne overtrædelser kan Mauritius nægte at forny en fiskeritilladelse. Mauritius underretter omgående EU om enhver sanktion i den forbindelse.

4.   Endelig opgørelse over de skyldige afgifter for tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline

EU udarbejder for hvert oceangående notfartøj til tunfiskeri og langlinefartøj med flydeline på grundlag af fangstopgørelser bekræftet af ovennævnte videnskabelige institutter en endelig opgørelse over, hvor meget de enkelte fartøjer skal betale i afgift for deres fiskeri i det foregående kalenderår.

EU sender den endelige opgørelse til Mauritius og rederen senest den 31. juli i det igangværende år. Mauritius kan inden for en frist på tredive (30) arbejdsdage fra meddelelsesdatoen gøre indsigelse mod den endelige opgørelse, idet en sådan indsigelse dog skal dokumenteres behørigt. I tilfælde af uenighed holder parterne samråd i Den Blandede Komité. Hvis Mauritius ikke gør indsigelse inden for fristen på tredive (30) arbejdsdage, betragtes den endelige opgørelse som godkendt.

Hvis den endelige opgørelse lyder på et højere beløb end ovennævnte afgift (punkt 3 i kapitel II), der er betalt i forskud for fiskeritilladelsen, betaler rederen saldoen til Mauritius senest den 30. september i det igangværende år. Hvis den endelige opgørelse lyder på et lavere beløb end den forudbetalte faste afgift, kan rederen ikke kræve restbeløbet betalt tilbage.

KAPITEL V

LANDING OG OMLADNING

Omladning på havet er forbudt. Enhver omladning i havn overvåges ved tilstedeværelse af Mauritius' fiskerikontrolmyndigheder.

Føreren af et EU-fartøj, der ønsker at lande eller omlade, skal senest 72 timer før landing eller omladning meddele Mauritius:

a)

navnet på det fiskerfartøj, der skal lande eller omlade fangst, og dets nummer i IOTC's fartøjsregister

b)

landings- eller omladningshavn

c)

forventet dato og klokkeslæt for landing eller omladning

d)

mængde (i kg levende vægt eller i givet fald antal fisk) af hver art, der skal landes eller omlades (angivet ved hjælp af artens alfa-3-FAO-kode)

e)

ved omladning, modtagerfartøjets navn.

For modtagerfartøjer gælder det, at føreren af modtagerfartøjet senest 24 timer før påbegyndelse og afslutning af omladningen skal meddele Mauritius' myndigheder mængden af tun og tunlignende arter, der omlades til hans fartøj, og udfylde og indgive omladningsopgørelsen til Mauritius' myndigheder inden for 24 timer.

Omladning kræver en forudgående tilladelse, som Mauritius giver fartøjsføreren eller dennes repræsentant senest 24 timer efter ovennævnte meddelelse. Omladningen skal finde sted i en mauritisk havn, hvor det er tilladt at foretage omladning.

Den udpegede fiskerihavn i Mauritius, hvor det er tilladt at foretage omladning, er Port Louis (havn, der er anmeldt til IOTC i henhold til resolution 10/11, og som opfylder kravene vedrørende havnestatsforanstaltninger).

Ved manglende overholdelse af disse bestemmelser finder de sanktioner, der er fastsat i Mauritius' lovgivning, anvendelse.

KAPITEL VI

KONTROL

1.   Indsejling i og udsejling af Mauritius' farvande

EU-fartøjer med fiskeritilladelse skal senest tre timer før hver indsejling i eller udsejling af Mauritius' farvande give Mauritius meddelelse om sådan ind- eller udsejling.

Når fartøjet meddeler, at det agter at sejle ind i eller ud af Mauritius' farvande, meddeler det bl.a.:

i)

forventet dato, klokkeslæt og position for ind- eller udsejling

ii)

mængden af hver målart om bord, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kg levende vægt eller i givet fald antal fisk

iii)

mængden af hver art, der er fanget som bifangst, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kg levende vægt eller i givet fald antal fisk.

Meddelelsen sendes om muligt pr. e-mail, eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, pr. fax til en e-mailadresse eller et telefon- eller faxnummer, som Mauritius har oplyst, ved at benytte skemaet som vist i tillæg 4 til bilaget. Mauritius bekræfter straks modtagelsen pr. e-mail eller pr. fax.

Mauritius meddeler omgående de berørte fartøjer og EU eventuelle ændringer af e-mailadresse, telefonnummer eller radiofrekvens.

Ethvert fartøj, der tages i at fiske i Mauritius' farvande uden i forvejen at have meddelt sin tilstedeværelse, betragtes som et fartøj uden fiskeritilladelse.

Overtrædelse af denne bestemmelse straffes i henhold til Mauritius' fiskerilov af 2007 (Fisheries and Marine ressources Act 2007).

Meddelelserne om fangst ved indsejling og udsejling opbevares om bord i mindst ét år fra datoen for indgivelsen af fangstopgørelsen.

2.   Regelmæssig fangstrapportering

Når et EU-fartøj fisker i Mauritius' farvande, skal føreren af det pågældende EU-fartøj, som er i besiddelse af en fiskeritilladelse, hver tredje (3.) dag give Mauritius' myndigheder meddelelse om fangsten i Mauritius' farvande. Den første fangstopgørelse indgives tre (3) dage efter datoen for indsejling i Mauritius' farvande.

Når fartøjet hver tredje (3.) dag sender sin regelmæssige fangstopgørelse, meddeler det følgende:

i)

dato, klokkeslæt og position på tidspunktet for meddelelsen

ii)

mængden af hver målart, der er fanget og opbevaret om bord i løbet af de tre (3) dage, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kg levende vægt eller i givet fald antal fisk

iii)

mængden af hver art, der er fanget som bifangst i løbet af perioden på tre (3) dage, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kg levende vægt eller i givet fald antal fisk

iv)

varernes præsentationsform

v)

for notfartøjer til tunfiskeri:

antal vellykkede træk/sæt med FAD siden sidste meddelelse

antal vellykkede træk/sæt på frit svømmende stimer siden sidste meddelelse

antal resultatløse træk/sæt.

vi)

for langlinefartøjer til tunfiskeri:

antal træk/sæt siden sidste meddelelse

antal anvendte kroge siden sidste meddelelse.

Meddelelsen skal om muligt sendes pr. e-mail, eller, hvis dette ikke er muligt, pr. fax til en e-mailadresse eller et telefonnummer, der er oplyst af Mauritius, ved at benytte skemaet som vist i tillæg 5 til bilaget. Mauritius meddeler omgående de berørte fartøjer og EU eventuelle ændringer af e-mailadresse, telefonnummer eller radiofrekvens.

Ethvert fartøj, der tages i at fiske i Mauritius' farvande uden at have indgivet sin regelmæssige fangstopgørelse for tredagesperioden, betragtes som et fartøj uden fiskeritilladelse. Overtrædelse af denne bestemmelse straffes i henhold til Mauritius' fiskerilov af 2007 (Fisheries and Marine ressources Act 2007).

De regelmæssige fangstopgørelser opbevares om bord i mindst ét (1) år fra datoen for indgivelsen af opgørelsen.

3.   Inspektion til havs

Inspektion til havs i Mauritius' farvande af EU-fartøjer med fiskeritilladelse foretages af fartøjer og kontrollører fra Mauritius, der tydeligt kan identificeres som fiskerikontrolfartøjer og fiskerikontrollører.

Inden de stiger om bord, giver kontrollørerne med bemyndigelse til at foretage inspektion EU-fartøjet besked om, at de har besluttet at gennemføre en inspektion. Inspektionen gennemføres af fiskerikontrollører, der skal fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører, inden de foretager inspektion.

De bemyndigede kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fartøjet, end det er nødvendigt for at løse inspektionsopgaverne. De foretager inspektion på en sådan måde, at fartøjet og dets fiskeri og last påvirkes mindst muligt.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder de bemyndigede kontrollører en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet har ret til at anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, der udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører.

De bemyndigede kontrollører giver EU-fartøjets fører en kopi af inspektionsrapporten, inden de forlader fartøjet. I tilfælde af overtrædelse sendes der også en kopi af meddelelsen om overtrædelsen til EU, således som fastsat i kapitel VIII.

4.   Inspektion i havn ved landing og omladning

Inspektion i havn af EU-fartøjer, der i en havn i Mauritius lander eller omlader fangster taget i Mauritius' farvande, foretages af kontrollører fra Mauritius, der tydeligt kan identificeres som fiskerikontrollører.

Kontrollørerne skal, inden de foretager inspektion, fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører. Mauritius' kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fartøjet, end det er nødvendigt for at udføre inspektionsopgaverne, og de foretager inspektion på en sådan måde, at fartøj, landing eller omladning og last påvirkes mindst muligt.

Efter hver afsluttet inspektion udarbejder kontrollørerne en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet har ret til at skrive eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, der udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører.

Mauritius' kontrollører afleverer en kopi af inspektionsrapporten til EU-fartøjets fører efter endt inspektion.

KAPITEL VII

DET SATELLITBASEREDE FARTØJSOVERVÅGNINGSSYSTEM (FOS)

1.   Fartøjspositionsmeldinger — FOS

EU-fartøjer med fiskeritilladelse skal være udstyret med et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem (FOS), som sikrer automatisk og løbende transmission hver time af fartøjernes position til fiskeriovervågningscentret (FOC) i fartøjernes flagstat.

Hver positionsmelding skal indeholde følgende oplysninger:

a)

fartøjets identifikation

b)

fartøjets seneste geografiske position (længdegrad og breddegrad) med en fejlmargin på under 500 m og et konfidensinterval på 99 %

c)

dato og klokkeslæt for registrering af position

d)

fartøjets fart og kurs.

Hver positionsmelding skal opfylde de krav til format, der er fastsat i tillæg 4 til dette bilag.

Den første position, der registreres efter indsejling i Mauritius' farvande identificeres ved koden »ENT«. Alle efterfølgende positioner identificeres ved koden »POS«, bortset fra den første position, der registreres efter udsejling af Mauritius' farvande, og som identificeres ved koden »EXI«. Flagstatens FOC er ansvarlig for automatisk behandling og i givet fald elektronisk transmission af positionsmeldinger. Positionsmeldingerne registreres på en sikker måde og opbevares i tre år.

2.   Fartøjets fremsendelse af positionsmeldinger i tilfælde af driftssvigt i FOS

Fartøjsføreren sørger for, at fartøjets FOS altid er fuldt funktionsdygtigt, og at positionsmeldinger sendes korrekt til flagstatens FOC.

EU-fartøjer med defekt FOS må ikke sejle ind i Mauritius' farvande. Hvis fartøjet allerede fisker i Mauritius' farvande, skal fartøjets FOS i tilfælde af svigt repareres ved slutningen af fangstrejsen eller udskiftes senest inden for femten (15) dage. Efter udløbet af denne frist må fartøjet ikke længere fiske i Mauritius' farvande.

Fartøjer, der fisker i Mauritius' farvande med defekt FOS, sender deres positionsmeldinger med alle obligatoriske oplysninger pr. e-mail eller pr. fax til flagstatens og Mauritius' FOC mindst hver anden time.

3.   Sikker fremsendelse af positionsmeldinger til Mauritius

Flagstatens FOC sender automatisk de pågældende fartøjers positionsmeldinger til Mauritius' FOC. Flagstatens og Mauritius' FOC udveksler e-mailadresser og giver omgående hinanden meddelelse om eventuelle ændringer.

Fremsendelsen af positionsmeldinger mellem henholdsvis flagstatens og Mauritius' FOC sker elektronisk gennem et sikkert kommunikationssystem.

Mauritius' FOC underretter flagstatens FOC og EU, hvis der ikke længere regelmæssigt modtages positionsmeldinger for et fartøj med fiskeritilladelse, og det pågældende fartøj ikke har meddelt, at det er sejlet ud af Mauritius' farvande.

4.   Funktionsfejl i kommunikationssystemet

Mauritius er ansvarlig for, at dets elektroniske udstyr er kompatibelt med det elektroniske udstyr, som flagstatens FOC anvender, og giver omgående EU meddelelse om eventuelle funktionsfejl i forbindelse med fremsendelse og modtagelse af positionsmeldinger med henblik på snarest muligt at få løst det pågældende tekniske problem. Eventuelle tvister forelægges for Den Blandede Komité.

Fartøjsføreren betragtes som ansvarlig for enhver påvist manipulation af fartøjets FOS, som tager sigte på at forstyrre systemets drift eller forfalske positionsmeldinger. Enhver overtrædelse straffes efter gældende lovgivning i Mauritius.

5.   Ændring af positionsmeldingshyppighed

Ved begrundet mistanke om overtrædelse kan Mauritius sende en anmodning til flagstatens FOC med kopi til EU om at reducere positionsmeldingsintervallet for et fartøj til intervaller på tredive minutter i en vis undersøgelsesperiode. Mauritius sender bevismaterialet til flagstatens FOC og til EU. Flagstatens FOC sender omgående positionsmeldingerne til Mauritius med de nye intervaller.

Mauritius' FOC underretter straks flagstatens kontrolcenter og Europa-Kommissionen om afslutningen på inspektionsproceduren.

Når den pågældende undersøgelsesperiode er afsluttet, underretter Mauritius flagstatens FOC og EU om en eventuel opfølgning.

KAPITEL VIII

OVERTRÆDELSER

Manglende overholdelse af protokollens forskrifter og bestemmelser, foranstaltningerne til forvaltning og bevarelse af de biologiske ressourcer og Mauritius' fiskerilovgivning kan straffes med bøde, suspension eller inddragelse af fartøjets fiskeritilladelse, eller medfører, at denne ikke fornyes.

1.   Behandling af overtrædelser

Enhver overtrædelse begået i Mauritius' farvande af et EU-fartøj med fiskeritilladelse, jf. bestemmelserne i dette bilag, skal noteres i en (inspektions)rapport.

Ved inspektion om bord indskrænker fartøjsførerens underskrift af inspektionsrapporten ikke rederens ret til at forsvare sig i tilfælde af en overtrædelse. Hvis fartøjsføreren nægter at underskrive inspektionsrapporten, giver han i inspektionsrapporten en skriftlig begrundelse herfor og anfører »underskrift nægtet«.

Ved enhver overtrædelse begået i Mauritius' farvande af et EU-fartøj med fiskeritilladelse sendes meddelelsen om den begåede overtrædelse og de relevante sanktioner, som fartøjsføreren eller fiskerivirksomheden idømmes, direkte til rederne efter procedurerne i Mauritius' fiskerilovgivning. En kopi af meddelelsen sendes til fartøjets flagstat og EU inden for 72 timer.

2.   Tilbageholdelse af et fartøj

Hvis der er hjemmel til det i Mauritius' lovgivning for den pågældende overtrædelse kan et EU-fartøj, der har begået en overtrædelse, pålægges at indstille sit fiskeri og, hvis det befinder sig på havet, at anløbe havn i Mauritius.

Mauritius meddeler EU enhver tilbageholdelse af et EU-fartøj, der er i besiddelse af en fiskeritilladelse, senest 24 timer efter tilbageholdelsen. I meddelelsen anføres begrundelsen for opbringningen og/eller tilbageholdelsen.

Inden der træffes foranstaltninger over for fartøjet, fartøjsføreren, besætningen eller lasten, bortset fra foranstaltninger, der skal sikre beviserne, udpeger Mauritius en efterforsker og arrangerer på anmodning af EU senest én arbejdsdag efter meddelelsen om fartøjets tilbageholdelse et informationsmøde for at få belyst de forhold, der førte til fartøjets tilbageholdelse, og for at informere om de foranstaltninger, der vil kunne blive truffet. Ved dette informationsmøde kan en repræsentant for fartøjets flagstat og for rederen deltage.

3.   Sanktioner i forbindelse med overtrædelse — Mæglingsprocedure

Sanktionen for overtrædelsen fastsættes efter gældende mauritisk lovgivning.

Hvis rederen ikke accepterer bøden, gennemføres der, før den retlige procedure indledes, en mæglingsprocedure mellem Mauritius' myndigheder og EU-fartøjet for at nå frem til en mindelig løsning. Ved denne mæglingsprocedure kan en repræsentant for fartøjets flagstat deltage. Mæglingsproceduren afsluttes senest 72 timer efter meddelelsen om fartøjets tilbageholdelse.

4.   Retlig procedure — Bankgaranti

Hvis ovennævnte mæglingsprocedure ender uden resultat, og overtrædelsen indbringes for den ansvarlige retlige myndighed, stiller det overtrædende fartøjs reder en bankgaranti i en bank udpeget af Mauritius på et beløb, der fastsættes af Mauritius, og som skal dække udgifterne i forbindelse med fartøjets tilbageholdelse, den forventede bøde og eventuel skadeserstatning. Bankgarantien frigives først, når den retlige procedure er afsluttet.

Bankgarantien frigives og betales tilbage til rederen staks efter domsafsigelsen således:

a)

det fulde beløb, hvis der ikke er idømt nogen sanktion

b)

saldobeløbet, hvis der idømmes en sanktion i form af en bøde, der er mindre end den stillede bankgaranti.

Mauritius meddeler EU resultatet af den retlige procedure senest otte dage efter domsafsigelsen.

5.   Frigivelse af fartøj og besætning

Fartøjet og dets besætning kan forlade havnen, så snart bødestraffen inden for rammerne af en mæglingsprocedure er betalt, eller når der er stillet en bankgaranti.

KAPITEL IX

PÅMØNSTRING AF SØMÆND

1.   Antal sømænd, der skal påmønstres

I perioden for deres aktiviteter i Mauritius' farvande skal EU-flåden påmønstre ti (10) kvalificerede mauritiske sømænd. EU-fartøjernes redere skal bestræbe sig på at påmønstre yderligere mauritiske sømænd.

Hvis de ikke påmønstres, betaler rederne et beløb svarende til de ikke-påmønstrede sømænds løn i hele den periode, som fisketogtet i de mauritiske farvande varer. Hvis fisketogtet varer mindre end en måned, betaler rederen et beløb svarende til en måneds løn.

2.   Sømænds arbejdskontrakter

Ansættelseskontrakten udfærdiges af rederen eller dennes repræsentant og den pågældende sømand, der eventuelt kan være repræsenteret af sin fagforening, i samarbejde med Mauritius. I kontrakten anføres udtrykkeligt bl.a. påmønstringsdato og -havn.

Disse kontrakter sikrer, at sømændene er omfattet af den socialsikringsordning, de hører ind under i Mauritius, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

Underskriverne får hver en kopi af kontrakten.

De mauritiske sømænd er omfattet af ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

3.   Aflønning af sømænd

De mauritiske sømænds hyre betales af rederen. Den fastsættes, inden der udstedes fiskeritilladelse, og efter aftale mellem reder eller dennes repræsentant i Mauritius.

Hyren må ikke være lavere end nationale skibsbesætningers hyre eller ligge under ILO-normerne.

4.   Sømændenes forpligtelser

Sømanden melder sig dagen før den påmønstringsdato, der er fastsat i kontrakten, hos føreren af det fartøj, han skal påmønstre. Fartøjsføreren oplyser sømanden om påmønstringsdato og -klokkeslæt. Hvis sømanden melder afbud eller ikke møder op på den dato og det klokkeslæt, der er fastsat for hans påmønstring, betragtes kontrakten med den pågældende sømand som ophævet, og rederen fritages automatisk for sin forpligtelse til at påmønstre den pågældende sømand. I dette tilfælde skal rederen hverken betale bøde eller kompensation.

KAPITEL X

1.   Observation af fiskeriet

Observationsprogrammet skal opfylde bestemmelserne de resolutioner, der er vedtaget af Tunkommissionen for Det Indiske Ocean (IOTC).

2.   Udpegede fartøjer og observatører

Mauritius' myndigheder udarbejder en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord. Denne liste opdateres løbende. Den sendes til Europa-Kommissionen, så snart den foreligger.

Mauritius' myndigheder meddeler de pågældende redere navnet på de observatører, der er udpeget til at komme om bord på deres fartøj, senest femten (15) dage før den planlagte dato for observatørens ombordtagning.

Observatøren må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for at kunne udføre sine opgaver.

3.   Observatørens løn

Observatørens løn og sociale bidrag betales af de mauritiske myndigheder.

4.   Betingelser for ombordtagning af observatører

Betingelserne for ombordtagning af observatører, navnlig længden af deres ophold om bord, aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og Mauritius.

Observatøren behandles om bord som officer. Indlogering af observatøren sker dog under hensyn til fartøjets tekniske muligheder.

Udgifterne til observatørens kost og logi om bord påhviler rederen.

Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske sikkerhed og psykiske velbefindende.

Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre sine opgaver. Observatøren har adgang til kommunikationsmidler og alle dokumenter om bord, til dokumenter vedrørende fartøjets fiskeri, bl.a. fiskerilogbog, fryselogbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, der har direkte forbindelse til de opgaver, observatøren skal udføre.

5.   Ombordtagning og ilandsætning af observatører

Observatøren påmønstrer i en havn valgt af rederen.

Rederen eller denne repræsentant giver mindst ti (10) dage før ombordtagning Mauritius meddelelse om, på hvilken dato, hvilket tidspunkt og i hvilken havn observatøren tages om bord. Tages observatøren om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter til ombordtagningshavnen.

Hvis observatøren ikke melder sig om bord senest 12 timer efter den dato og det klokkeslæt, der er fastsat for ombordtagning, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

Fartøjet kan så frit forlade havnen og påbegynde fiskeriet.

Hvis observatøren ikke sættes i land i en havn i Mauritius, afholder rederen udgifterne til kost og logi i det tidsrum, hvor observatøren afventer flyafgangen til hjemlandet.

6.   Observatørens opgaver

I den tid, hvor observatøren er om bord, sørger denne for at:

a)

træffe passende foranstaltninger til at undgå at afbryde eller hindre fiskeriet

b)

behandle materiel og udstyr om bord med påpasselighed

c)

respektere fortroligheden af alle dokumenter vedrørende fartøjet.

Når fartøjet befinder sig i Mauritius' farvande rapporterer observatøren mindst én gang om ugen via radio, pr. fax eller pr. e-mail sine observationer, herunder mængden af fangster og bifangster om bord og alle øvrige opgaver, der forlanges af myndigheden.

7.   Observatørens rapport

Inden observatøren forlader fartøjet, fremlægger denne en observationsrapport for fartøjsføreren. EU-fartøjets fører kan anføre eventuelle bemærkninger i observationsrapporten. Rapporten underskrives af observatøren og fartøjsføreren. Fartøjsføreren får en kopi af observationsrapporten.

Observatøren sender sin rapport til Mauritius, der sender en kopi heraf til EU senest femten (15) arbejdsdage efter observatørens ilandsætning.

Tillæg til dette bilag

1.

Tillæg 1 — Skema til ansøgning om fiskeritilladelse

2.

Tillæg 2 — Datablade

3.

Tillæg 3 — Fiskerilogbog

4.

Tillæg 4 — FOS-positionsmeldingens format

5.

Tillæg 5 — Formularer til fangstrapportering

Tillæg 1

ANSØGNING OM FISKERILICENS TIL ET UDENLANDSK FARTØJ

Ansøgers navn: …

Ansøgers adresse: …

Befragters navn og adresse, hvis ikke identisk med ovenstående: …

Navn og adresse på den lokale agent i Mauritius: …

Fartøjets navn: …

Fartøjstype: …

Registreringsland: …

Hjemstedshavn og registreringsnummer: …

Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer: …

Radiokaldesignal og frekvens: …

Fartøjets faxnummer: …

Fartøjets længde: …

Bredde: …

Maskintype og -effekt: …

Fartøjets bruttoregistertonnage: …

Fartøjets nettoregistertonnage: …

Mindste besætning: …

Fiskeritype: …

Arter, der vil blive fisket efter:

Ønsket gyldighedsperiode: …

Jeg bekræfter herved, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato: … Underskrift:

Tillæg 2

DATABLAD: NOTFARTØJER TIL TUNFISKERI OG LANGLINEFARTØJER MED FLYDELINE

(1)

Mauritius' farvande:

Farvandene uden for femten (15) sømil fra basislinjerne for at undgå, at fiskeriet er til skade for det kystnære ikke-industrielle fiskeri i Mauritius.

(2)

Tilladte fiskeredskaber:

Not

Flydeline

(3)

Bifangster:

Overholdelse af resolutioner vedtaget af IOTC

(4)

Tilladt tonnage/afgifter:

Antal fartøjer med fiskeritilladelse

—   Oceangående notfartøjer til tunfiskeri: 41

—   Langlinefartøjer med flydeline: 45

Forudbetalt årlig afgift:

3 710 EUR pr. oceangående notfartøj til tunfiskeri for fangst af 106 tons stærkt vandrende og tilknyttede arter

3 150 EUR pr. langlinefartøj med flydeline < 100 GT for fangst af 90 tons stærkt vandrende og tilknyttede arter

1 750 EUR pr. langlinefartøj med flydeline < 100 GT for fangst af 50 tons stærkt vandrende og tilknyttede arter

Tillægsafgift:

35 EUR pr. fanget ton fisk

(5)

Mauritiske sømænd

10 sømænd eller betaling af kompensation (jf. bilagets kapitel IX)

Tillæg 3

FORMULAR TIL FANGSTRAPPORTERING

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

FISKERILOGBOG (IOTC-FORMULARER)

Image

Tillæg 4

FOS-POSITIONSMELDINGENS FORMAT

Transmission af FOS-meddelelser positionsmelding

Dataelement

Kode

Obligatorisk/fakultativt

Indhold

Record start

SR

M

Systemdata — angiver, at record’en starter

Modtager

AD

M

Meddelelsesdata — modtager. Landets Alpha-3-ISO-kode

Afsender

FR

M

Meddelelsesdata — afsender. Landets Alpha-3-ISO-kode

Flagstat

FS

O

Meddelelsesdata — flagstat

Meddelelsestype

TM

M

Meddelelsesdata — meddelelsestype [»ENT«, »POS«, »EXI«]

Radiokaldesignal

RC

M

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

O

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige nummer (flagstatens alfa-3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Havnekendingsbogstaver og -nummer:

XR

M

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet

Breddegrad

LA

M

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S GGMM (WGS-84)

Længdegrad

LO

M

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGMM (WGS-84)

Kurs

CO

M

Fartøjets kurs på en 360°-skala

Fart

SP

M

Fartøjets hastighed i knob og tiendedele knob

Dato

DA

M

Fartøjspositionsdata — dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

M

Fartøjspositionsdata — klokkeslæt for registrering af positionen UTC (TTMM)

Record slut

ER

M

Systemdata — angiver, at record'en er slut

M

=

obligatorisk data

O

=

fakultative data

Transmission af data struktureres således:

1.

datategn skal være i overensstemmelse med ISO-standard 8859,1

2.

en dobbelt skråstreg (»//«) og en feltkode »SR« angiver transmissionens start

3.

hvert dataelement kendetegnes ved sin kode og adskilles fra andre dataelementer med en dobbelt skråstreg (»//«)

4.

der anvendes en enkelt skråstreg (»/«) som separator mellem feltkode og data.

5.

ER-koden efterfulgt af en dobbelt skråstreg (»//«) angiver, at transmissionen er slut

6.

fakultative dataelementer indføres mellem »start på record« og »slut på record«.

Tillæg 5

FORMULAR TIL FANGSTRAPPORTERING

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Image


FORORDNINGER

18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/34


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 270/2014

af 17. marts 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 889/2005 (2) blev der indført restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo i overensstemmelse med Rådets fælles holdning 2005/440/FUSP (3) og De Forenede Nationers Sikkerhedsråds (UNSC) resolution 1596 (2005) af 18. april 2005 og efterfølgende relevante resolutioner fra De Forenede Nationer (FN). Rådets fælles holdning 2008/369/FUSP (4) ophævede fælles holdning 2005/440/FUSP. Rådets afgørelse 2010/788/FUSP ophævede fælles holdning 2008/369/FUSP.

(2)

Ved resolution 2136 (2014) af 30. januar 2014 besluttede UNSC at indføre en yderligere undtagelse fra våbenembargoen.

(3)

Da denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre den således, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender den på samme måde.

(4)

Forordning (EF) nr. 889/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2005 tilføjes følgende litra:

"c)

teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i forbindelse med våben og dertil knyttet materiel, som udelukkende er bestemt til støtte eller brug for Den Afrikanske Unions regionale task force.".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 889/2005 af 13. juni 2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1727/2003 (EUT L 152 af 15.6.2005, s. 1).

(3)  Rådets fælles holdning 2005/440/FUSP af 13. juni 2005 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2002/829/FUSP (EUT L 152 af 15.6.2005, s. 22).

(4)  Rådets fælles holdning 2008/369/FUSP af 14. maj 2008 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2005/440/FUSP (EUT L 127 af 15.5.2008, s. 84).


18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/35


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 271/2014

af 17. marts 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 1183/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Foranstaltningerne i afgørelse 2010/788/FUSP får virkning ved Rådets forordning (EF) nr. 1183/2005 (2). Bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2005 indeholder en liste over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2136 (2014) af 30. januar 2014 ændrede kriterierne for, hvilke personer og enheder der skal være omfattet af de restriktive foranstaltninger, der er fastlagt i punkt 9 og 11 i UNSCR 1807 (2008) af 31. marts 2008.

(3)

Da denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender den på samme måde.

(4)

Forordning (EF) nr. 1183/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1183/2005affattes således:

"1.   Bilag I omfatter fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der af sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd er udpeget som værende:

a)

personer eller enheder, der bryder våbenembargoen og dertil knyttede foranstaltninger som omhandlet i artikel 1 i Rådets afgørelse 2010/788/FUSP (3) og artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 889/2005 (4)

b)

politiske og militære ledere af udenlandske væbnede grupper, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som hindrer afvæbning og frivillig hjemsendelse eller genbosættelse af kombattanter, der tilhører sådanne grupper

c)

politiske og militære ledere af congolesiske militser, herunder dem der modtager støtte, som ikke stammer fra Den Demokratiske Republik Congo, og som forhindrer deres kombattanter i at deltage i afvæbnings-, demobiliserings- og reintegrationsprocesserne

d)

personer eller enheder, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som rekrutterer eller anvender børn i væbnede konflikter i strid med gældende folkeret

e)

personer eller enheder, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som er involveret i planlægning og ledelse af eller deltagelse i overgreb rettet mod børn eller kvinder i væbnede konflikter, herunder drab og lemlæstelse, voldtægt og andre seksuelle overgreb, bortførelse, tvangsfordrivelse og angreb på skoler og hospitaler

f)

personer eller enheder, der hindrer adgangen til eller fordelingen af humanitær bistand i Den Demokratiske Republik Congo

g)

personer eller enheder, der støtter væbnede grupper i Den Demokratiske Republik Congo gennem ulovlig handel med naturressourcer, herunder guld eller vilde dyr samt produkter, der stammer fra vilde dyr

h)

personer eller enheder, der handler på vegne af eller efter instruks fra en person eller enhed, der er opført på listen, eller handler på vegne af eller efter instruks fra en enhed, der ejes eller kontrolleres af en person eller enhed på listen

i)

personer eller enheder, der planlægger, leder, tilskynder til eller deltager i angreb mod de fredsbevarende styrker i FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO)

j)

personer eller enheder, der yder finansiel, materiel eller teknologisk støtte til eller leverer varer eller tjenester til eller til støtte for en person eller enhed på listen.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1183/2005 af 18. juli 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo (EUT L 193 af 23.7.2005, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP (EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 889/2005 af 13. juni 2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1727/2003 (EUT L 152 af 15.6.2005, s. 1).".


18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 272/2014

af 17. marts 2014

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (1), særlig artikel 12, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 67, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (2) udgøres Det Europæiske Lægemiddelagenturs (i det følgende benævnt »agenturet«) indtægter af et bidrag fra Unionen og de gebyrer, virksomhederne betaler til agenturet. I forordning (EF) nr. 297/95 fastsættes kategorierne for sådanne gebyrer og deres størrelse.

(2)

Disse gebyrer bør ajourføres i overensstemmelse med inflationssatsen for 2013. Inflationssatsen i Unionen, som offentliggjort af Den Europæiske Unions Statistiske Kontor (Eurostat), var 1,5 % i 2013.

(3)

For nemheds skyld bør de ajourførte gebyrer afrundes til nærmeste 100 EUR.

(4)

Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor ændres.

(5)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på gyldige ansøgninger, der endnu ikke er færdigbehandlet den 1. april 2014.

(6)

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal ajourføringen foretages med virkning fra den 1. april 2014. Denne forordning bør derfor træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse fra nævnte dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 297/95 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »274 400 EUR« til »278 500 EUR«.

I andet afsnit ændres »27 500 EUR« til »27 900 EUR«.

I tredje afsnit ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »106 500 EUR« til »108 100 EUR«.

I andet afsnit ændres »177 300 EUR« til »180 000 EUR«.

I tredje afsnit ændres »10 600 EUR« til »10 800 EUR«.

I fjerde afsnit ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »82 400 EUR« til »83 600 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 20 600 EUR og 61 800 EUR« til »mellem 20 900 EUR og 62 700 EUR«.

I tredje afsnit ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

b)

Stk. 2 ændres således:

i)

I litra a), første afsnit, foretages følgende ændringer:

»6 900 EUR« ændres til »7 000 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »82 400 EUR« til »83 600 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 20 600 EUR og 61 800 EUR« til »mellem 20 900 EUR og 62 700 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »13 600 EUR« til »13 800 EUR«.

d)

I stk. 4 ændres »20 600 EUR« til »20 900 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

f)

Stk. 6 ændres således:

i)

I første afsnit ændres »98 400 EUR« til »99 900 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 24 500 EUR og 73 800 EUR« til »mellem 24 900 EUR og 74 900 EUR«.

2)

I artikel 4 ændres »68 400 EUR« til »69 400 EUR«.

3)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »137 300 EUR« til »139 400 EUR«.

I andet afsnit ændres »13 600 EUR« til »13 800 EUR«.

I tredje afsnit ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

I fjerde afsnit foretages følgende ændringer:

»68 400 EUR« ændres til »69 400 EUR«.

»6 900 EUR« ændres til »7 000 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »68 400 EUR« til »69 400 EUR«.

I andet afsnit ændres »116 000 EUR« til »117 700 EUR«.

I tredje afsnit ændres »13 600 EUR« til »13 800 EUR«.

I fjerde afsnit ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

I femte afsnit foretages følgende ændringer:

»34 300 EUR« ændres til »34 800 EUR«.

»6 900 EUR« ændres til »7 000 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »34 300 EUR« til »34 800 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 8 600 EUR og 25 700 EUR« til »mellem 8 700 EUR og 26 100 EUR«.

I tredje afsnit ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

b)

Stk. 2 ændres således:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

»6 900 EUR« ændres til »7 000 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »41 100 EUR« til »41 700 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 10 300 EUR og 30 900 EUR« til »mellem 10 500 EUR og 31 400 EUR«.

I tredje afsnit ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

d)

I stk. 4 ændres »20 600 EUR« til »20 900 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

f)

Stk. 6 ændres således:

i)

I første afsnit ændres »32 800 EUR« til »33 300 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 8 200 EUR og 24 500 EUR« til »mellem 8 300 EUR og 24 900 EUR«.

4)

I artikel 6 ændres »41 100 EUR« til »41 700 EUR«.

5)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

I første afsnit ændres »68 400 EUR« til »69 400 EUR«.

b)

I andet afsnit ændres »20 600 EUR« til »20 900 EUR«.

6)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

I andet afsnit ændres »82 400 EUR« til »83 600 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »41 100 EUR« til »41 700 EUR«.

iii)

I fjerde afsnit ændres »mellem 20 600 EUR og 61 800 EUR« til »mellem 20 900 EUR og 62 700 EUR«.

iv)

I femte afsnit ændres »mellem 10 300 EUR og 30 900 EUR« til »mellem 10 500 EUR og 31 400 EUR«.

b)

Stk. 2 ændres således:

i)

I andet afsnit ændres »274 400 EUR« til »278 500 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »137 300 EUR« til »139 400 EUR«.

iii)

I femte afsnit ændres »mellem 3 000 EUR og 236 500 EUR« til »mellem 3 000 EUR og 240 000 EUR«.

iv)

I sjette afsnit ændres »mellem 3 000 EUR og 118 400 EUR« til »mellem 3 000 EUR og 120 200 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »6 900 EUR« til »7 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet den 1. april 2014.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1).


18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 273/2014

af 17. marts 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

145,0

MA

71,0

TN

89,5

TR

104,1

ZZ

102,4

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

142,4

ZZ

168,9

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

40,0

TR

93,4

ZZ

66,7

0805 10 20

EG

51,1

IL

67,9

MA

53,9

TN

51,4

TR

59,6

ZA

62,5

ZZ

57,7

0805 50 10

TR

72,1

ZZ

72,1

0808 10 80

AR

94,0

CL

132,6

CN

94,7

MK

30,8

US

175,3

ZZ

105,5

0808 30 90

AR

102,1

CL

169,7

CN

74,5

TR

158,2

US

211,0

ZA

93,0

ZZ

134,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/42


RÅDETS AFGØRELSE 2014/147/FUSP

af 17. marts 2014

om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 20. december 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/788/FUSP (1).

(2)

Den 30. januar 2014 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (UNSC) resolution 2136 (2014) vedrørende Den Demokratiske Republik Congo (DRC). Denne resolution fastsætter endnu en undtagelse fra foranstaltningen om våben og alle typer materiel i tilknytning hertil og ændrer kriterierne for udpegelse for så vidt angår restriktioner vedrørende rejseforbud og indefrysning af midler som krævet af UNSC resolution 1807 (2008) af 31. marts 2008.

(3)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte en række foranstaltninger.

(4)

Afgørelse 2010/788/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/788/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende litra:

"d)

levering, salg eller overførsel af våben og alle typer materiel i tilknytning hertil eller levering af finansiel eller teknisk bistand eller uddannelse i tilknytning hertil, som udelukkende er bestemt til støtte eller brug for Den Afrikanske Unions regionale taskforce.".

2)

Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Restriktive foranstaltninger som omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, indføres over for følgende personer og i givet fald enheder, som er udpeget af sanktionskomitéen:

enkeltpersoner eller enheder, der bryder våbenembargoen og dertil knyttede foranstaltninger som omhandlet i artikel 1

politiske og militære ledere af udenlandske væbnede grupper, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som hindrer afvæbning og frivillig hjemsendelse eller genbosættelse af kombattanter, der tilhører sådanne grupper

politiske og militære ledere af congolesiske militser, herunder dem, der modtager støtte fra uden for Den Demokratiske Republik Congo, og som forhindrer deres kombattanter i at deltage i afvæbnings-, demobiliserings- og reintegrationsprocessen

enkeltpersoner eller enheder, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som rekrutterer eller anvender børn i væbnede konflikter og bryder gældende folkeret

enkeltpersoner eller enheder, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som er involveret i planlægning og ledelse af eller deltagelse i overgreb rettet mod børn eller kvinder i væbnede konflikter, herunder drab og lemlæstelse, voldtægt og andre seksuelle overgreb, bortførelse, tvangsfordrivelse og angreb på skoler og hospitaler

enkeltpersoner eller enheder, som hindrer adgangen til eller fordelingen af humanitær bistand i Den Demokratiske Republik Congo

enkeltpersoner eller enheder, som støtter væbnede grupper i Den Demokratiske Republik Congo gennem ulovlig handel med naturressourcer, herunder guld eller vilde dyr samt produkter fremstillet heraf

enkeltpersoner eller enheder, der handler på vegne af eller efter instruks fra en udpeget enkeltperson eller enhed eller handler på vegne af eller efter instruks fra en enhed, der ejes eller kontrolleres af en udpeget enkeltperson eller enhed

enkeltpersoner eller enheder, der planlægger, leder, tilskynder til eller deltager i angreb mod de fredsbevarende styrker i FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO)

enkeltpersoner eller enheder, der yder finansiel, materiel eller teknologisk støtte til eller leverer varer eller tjenester til eller til støtte for en udpeget enkeltperson eller enhed.

De pågældende personer og enheder er opført på listen i bilaget.".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP (EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30).


Berigtigelser

18.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/44


Berigtigelse til Rådets afgørelse 2011/408/EU af 28. juni 2011 om fastsættelse af forenklede bestemmelser om og procedurer for hygiejnekontrol af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra Grønland

( Den Europæiske Unions Tidende L 182 af 12. juli 2011 )

Side 26, artikel 3, titlen:

I stedet for:

»Almindelige bestemmelser vedrørende hygiejnekontrol af produkter mellem Unionen og Grønland«

læses:

»Almindelige bestemmelser vedrørende hygiejnekontrol af produkterne mellem Unionen og Grønland«.

Side 26, artikel 4:

I stedet for:

»Danmark og Grønland forelægger til godkendelse Kommissionen deres overvågningsplaner for påvisning af tilstedeværelse af restkoncentrationer og stoffer i akvakulturdyr i Grønland i overensstemmelse med direktiv 96/23/EF.«

læses:

»Danmark og Grønland forelægger til godkendelse Kommissionen overvågningsplaner for påvisning af tilstedeværelse af restkoncentrationer og stoffer i akvakulturdyr i Grønland i overensstemmelse med direktiv 96/23/EF.«

Side 26, artikel 5, stk. 1, første afsnit:

I stedet for:

»1.   Der foretages veterinærkontrol af sendinger af produkter, der indføres til Grønland fra tredjelande, jf. bestemmelserne i direktiv 97/78/EF.«

læses:

»1.   Der foretages veterinærkontrol af sendinger af produkterne, der indføres til Grønland fra tredjelande, jf. bestemmelserne i direktiv 97/78/EF.«

Side 27, artikel 11, nummer og titel:

I stedet for:

»Artikel 11

Ikrafttrædelse og anvendelse«

læses:

»Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse«.