ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.078.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 78

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
17. marts 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/143/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. marts 2014 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af landbrugskomitéens afgørelse nr. 2/2003

1

 

 

2014/144/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. marts 2014 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Fælles Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af bilaget til den tillægsaftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

6

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

16

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

17.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. marts 2014

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af landbrugskomitéens afgørelse nr. 2/2003

(2014/143/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (1) (i det følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

I henhold til aftalens artikel 6 er der nedsat en blandet landbrugskomité (i det følgende benævnt "komitéen"), der har til opgave at forvalte aftalen og sikre, at den anvendes korrekt.

(3)

I overensstemmelse med aftalens artikel 6, stk. 4, i vedtog komitéen sin forretningsorden ved afgørelse nr. 1/2003 (2).

(4)

I overensstemmelse med aftalens artikel 6, stk. 7, blev de nødvendige arbejdsgrupper til forvaltning af bilagene til aftalen nedsat, heriblandt arbejdsgruppen for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser (BOB) og for beskyttelse af geografiske betegnelser (BGB) ("Arbejdsgruppen for BOB og BGB"), og deres ansvarsområder blev fastlagt ved komitéens afgørelse nr. 2/2003 (3). I henhold til bilaget til denne afgørelse har arbejdsgruppen for "BOB og BGB" især ansvar for at undersøge den gensidige beskyttelse af BOB og BGB.

(5)

I 2011 indgik Unionen og Schweiz en aftale om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (4), som ændrer aftalen, idet der blev tilføjet et bilag 12 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer.

(6)

Arbejdsgruppen for BOB og BGB blev samlet med henblik på overvejelse af navnlig ændringen af afgørelse nr. 2/2003 for så vidt angår arbejdsgruppens arbejdsområde for at tage højde for denne ændring af aftalen.

(7)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i komitéen, vedrørende afgørelse nr. 2/2003.

(8)

Den holdning, som Unionen skal indtage i komitéen, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Den Blandede Landbrugskomité, baseres på komitéens udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Unionens repræsentanter i komitéen kan tiltræde tekniske ændringer af udkastet til afgørelse, uden at Rådet skal vedtage endnu en afgørelse.

Artikel 2

Komitéens afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(2)  Afgørelse nr. 1/2003 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 21. oktober 2003 om vedtagelse af den blandede komités forretningsorden (EUT L 303 af 21.11.2003, s. 24).

(3)  Afgørelse nr. 2/2003 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 21. oktober 2003 om nedsættelse af arbejdsgrupper og fastlæggelse af disse gruppers ansvarsområder (EUT L 303 af 21.11.2003, s. 27).

(4)  Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EUT L 297 af 16.11.2011, s. 3).


UDKAST

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE nr. …/2014

af

om ændring af afgørelse nr. 2/2013 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 21. oktober 2003 om nedsættelse af arbejdsgrupper og fastlæggelse af disse gruppers ansvarsområder

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMTÉ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, særlig artikel 6, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (i det følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

Bilag 12 til aftalen omhandler beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer.

(3)

I henhold til artikel 15, stk. 6, i bilag 12 til aftalen bistår arbejdsgruppen for BOB og BGB Den Blandede Landbrugskomité (i det følgende benævnt "komitéen"), når denne anmoder om det.

(4)

Landbrugskomitéens afgørelse nr. 2/2003 nedsatte arbejdsgrupperne og fastlagde deres ansvarsområder.

(5)

Efter vedtagelsen af aftalen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer af 1. december 2011, der tilføjer bilag 12 til aftalen børkomitéens afgørelse nr. 2/2003 ændres, navnlig hvad angår hjemlen i aftalen og ansvarsområdet for arbejdsgruppen for BOB og BGB —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilaget til Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 2/2003 af 21. oktober 2003 om nedsættelse af arbejdsgrupper og fastlæggelse af disse gruppers ansvarsområder foretages følgende ændringer for så vidt angår arbejdsgruppen for BOB og BGB:

(1)

Stykket "Arbejdsgruppen for BOB og BGB" erstattes af:

"Arbejdsgruppen for BOB og BGB

Hjemmel i aftalen (bilag 12)

Artikel 15, stk. 6, i bilag 12 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer.

Arbejdsgruppens ansvarsområder i henhold til artikel 15

1.

Behandle alle spørgsmål vedrørende bilag 12 og dets gennemførelse.

2.

Med mellemrum undersøge udviklingen i parternes love og administrative bestemmelser på de af bilag 12 omfattede områder.

3.

Udforme forslag, som forelægges Den Blandede Landbrugskomité med henblik på tilpasning og ajourføring af tillæggene til bilag 12."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den … 2014.

Udfærdiget i …,

For Den Blandede Landbrugskomité

Leder af Den Europæiske Unions delegation

Leder af den schweiziske delegation

Komitéens sekretær


17.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. marts 2014

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Fælles Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af bilaget til den tillægsaftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein

(2014/144/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (1) (i det følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

I henhold til aftalens artikel 6 er der nedsat en blandet landbrugskomité (i det følgende benævnt "komitéen"), der har til opgave at forvalte aftalen og sikre, at den fungerer korrekt.

(3)

En tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein (2) (i det følgende benævnt "tillægsaftalen"), trådte i kraft den 27september 2007.

(4)

I henhold til tillægsaftalens artikel 2, stk. 2, kan komitéen ændre bilaget til tillægsaftalen, jf. aftalens artikel 6 og 11.

(5)

Det er nødvendigt at ændre bilaget til tillægsaftalen, for at ajourføre kontaktoplysningerne om den liechtensteinske offentlige kompetente myndighed og afspejle ændringerne i bilag 7 og bilag 12 til aftalen.

(6)

Den holdning, som Unionen skal indtage i komitéen, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Den Blandede Landbrugskomité, baseres på komitéens udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Unionens repræsentanter i komitéen kan tiltræde tekniske ændringer af udkastet til afgørelse, uden at Rådet skal vedtage endnu en afgørelse.

Artikel 2

Komitéens afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(2)  EUT L 270 af 13.10.2007, s. 6.


UDKAST TIL

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE nr. …/2014

af …

om ændring af tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMTÉ HAR —

under henvisning til tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein, særlig artikel 2, stk. 2,

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (i det følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

Tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein (i det følgende benævnt "tillægsaftalen"), trådte i kraft den27. september 2007.

(3)

Bilaget til tillægsaftalen bør ændres for at ajourføre adressen på den liechtensteinske offentlige myndighed, der er kompetent for så vidt angår anliggender, som varetages af kantonernes landbrugsmyndigheder, for at afspejle Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 1/2012 om ændring af bilag 7 (handel med vinprodukter), som trådte i kraft den 4. maj 2012, og for at fuldende listen over oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til tillægsaftalen ændres således:

1)

Andet afsnit under overskriften "Princip" affattes således:

"De opgaver, ansvarsområder og beføjelser, der er tildelt kantonmyndighederne i Schweiz, tildeles til de kompetente offentlige myndigheder i Liechtenstein. De anliggender, der varetages af kantonernes landbrugsmyndigheder, skal varetages af miljømyndigheden, landbrugsafdelingen ("Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft"), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, og de anliggender, der varetages af kantonernes veterinær- og fødevaremyndigheder, skal varetages af myndigheden for levnedsmiddelkontrol og veterinære anliggender ("Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen"), Postplatz 2, FL-9494 Schaan."

2)

Under punktet "Bilag 7: handel med vinprodukter" erstattes undertitlen "Beskyttede betegnelser for vinprodukter med oprindelse i Liechtenstein (jf. artikel 6 i bilag 7)" af følgende undertitel:

"Beskyttede betegnelser for vinprodukter med oprindelse i Liechtenstein (jf. artikel 5 i bilag 7)".

3)

Følgende geografiske betegnelse tilføjes til listen over schweiziske geografiske beskyttede betegnelser, jf. bilag 12, tillæg 1, til aftalen, hvis geografiske område også omfatter Liechtensteins område:

"Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (BOB)".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den … 2014.

Udfærdiget i …, den …

På Den Blandede Landbrugskomités vegne

Leder af Den Europæiske Unions delegation

Leder af den schweiziske delegation

Komitéens sekretariat


FORORDNINGER

17.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/6


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 269/2014

af 17. marts 2014

om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. marts 2014 fordømte EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet og opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at trække sine væbnede styrker tilbage til de områder, hvor de er permanent stationeret i overensstemmelse med de relevante aftaler. De opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at give internationale observatører adgang. Stats- og regeringscheferne mente, at Den Autonome Republik Krims øverste råds beslutning om at afholde en folkeafstemning om områdets fremtidige status er i strid med den ukrainske forfatning og derfor ulovlig.

(2)

Stats- og regeringscheferne besluttede at træffe foranstaltninger, herunder dem, som Rådet lagde op til den 3. marts 2014, navnlig at suspendere bilaterale drøftelser med Den Russiske Føderation om visumanliggender samt drøftelser med Den Russiske Føderation om en omfattende ny aftale, der skal erstatte den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale.

(3)

Stats- og regeringscheferne understregede, at løsningen på krisen bør findes gennem forhandlinger mellem Ukraines og Den Russiske Føderations regeringer, herunder gennem potentielle multilaterale mekanismer, og at Unionen, hvis der ikke foreligger resultater inden for en forholdsvis kort frist, vil tage stilling til yderligere foranstaltninger, såsom rejseforbud, indefrysning af aktiver og aflysning af topmødet mellem EU og Rusland.

(4)

Den 17 marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP, der fastsætter rejserestriktioner og en indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører visse personer, som er ansvarlige for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, herunder handlinger, der vedrører den fremtidige status af dele af området, og som er i strid med den ukrainske forfatning, samt fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem. Disse fysiske eller juridiske personer, enheder og organer er opført på listen i bilaget til den nævnte afgørelse.

(5)

Da nogle af disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at alle medlemsstater anvender dem ensartet.

(6)

I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til effektive retsmidler og en upartisk domstol og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(7)

I betragtning af den alvorlige politiske situation i Ukraine og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP bør beføjelsen til at ændre listen i bilag I til denne forordning udøves af Rådet.

(8)

Proceduren for ændring af listen i bilag I til denne forordning bør omfatte, at begrundelserne for opførelsen på listen meddeles de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ herom.

(9)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen skal navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer bør indefryses i overensstemmelse med denne forordning, gøres offentligt tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (2) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3).

(10)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)   "fordring": enhver fordring, som er gjort gældende før eller efter den 17. marts 2014 i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, uanset om fordringen er gjort gældende under en retssag, herunder særligt:

i)

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii)

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form

iii)

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv)

en modfordring

v)

en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

b)   "kontrakt eller transaktion": enhver transaktion uanset form og hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket "kontrakt" omfatter med henblik herpå navnlig alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion

c)   "kompetente myndigheder": medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over websteder i bilag II

d)   "økonomiske ressourcer": aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

e)   "indefrysning af økonomiske ressourcer": hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder bl.a. ved salg, leje eller pantsætning

f)   "indefrysning af pengemidler": hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller enhver anden ændring, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

g)   "pengemidler": finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

i)

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

ii)

indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii)

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv)

renter, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

v)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve samt

vii)

dokumentation for en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

h)   "Unionens område": de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske personer, eller af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem, der er opført på listen i bilag I, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for fysiske personer, eller for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem, der er opført på listen i bilag I.

Artikel 3

1.   Bilag I omfatter de fysiske personer, som Rådet i henhold til artikel 2 i afgørelse 2014/145/FUSP har identificeret som ansvarlige for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, samt fysiske eller juridiske personer, enheder og organer med tilknytning til dem.

2.   Bilag I indeholder begrundelsen for opførelsen af de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på listen.

3.   Bilag I indeholder endvidere de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 4

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed på sådanne betingelser, som de skønner egnede efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til dækning af basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, og hos de familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over, herunder til betaling af fødevarer, husleje, renter og afdrag på hypotekslån, medicin, lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, på betingelse af at den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den finder, at der bør gives særlig tilladelse.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 5

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller af en judiciel eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller en judiciel afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person eller enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I samt

d)

anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder på vilkår, som de finder hensigtsmæssige, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, når personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, skal betale beløb, der er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som de pågældende personer, enheder eller organer har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor de pågældende personer, enheder eller organer blev opført på listen i bilag I, når den pågældende kompetente myndighed har konstateret:

a)

at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag I samt

b)

at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 7

1.   Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler, som overføres af tredjeparter til en konto, der tilhører en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstituttet underretter straks den kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

2.   Artikel 2, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b)

beløb, der er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 2, blev opført i bilag I, eller

c)

forfaldne beløb i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i en medlemsstat, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og beløb indefryses i henhold til artikel 2, stk. 1.

Artikel 8

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og direkte eller via medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen samt

b)

samarbejde med de kompetente myndigheder om efterprøvning af sådanne oplysninger.

2.   Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for medlemsstaterne.

3.   Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 9

Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller følge at omgå de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2, er forbudt.

Artikel 10

1.   Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder dens ledelse og personale, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.

2.   Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.

Artikel 11

1.   Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltningerne i denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning eller erstatning i henhold til garanti, særlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I

b)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) omhandlede personer, enheder eller organer.

2.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder eller organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 12

1.   Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om:

a)

indefrosne midler i medfør af artikel 2 og om tilladelser, der gives i medfør af artikel 4, 5 og 6

b)

overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

2.   Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive implementering af denne forordning.

Artikel 13

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 14

1.   Såfremt Rådet vedtager at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.

2.   Rådet meddeler sin afgørelse, herunder begrundelsen for opførelsen på listen, til den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

3.   Fremsættes der bemærkninger eller forelægges der væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

4.   Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.

Artikel 15

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilag II. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag II.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.   Når der i denne forordning fastsættes krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilag II.

Artikel 17

Denne forordning finder anvendelse:

a)

på Unionens område, herunder i dens luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

Artikel 18

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Se side 16 i denne EUT.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne data (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).


BILAG I

Liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 2

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

født den 26.11. 1972

Sergey Valeryevich Aksyonov blev valgt til premierminister på Krim i Krims Verkhovna Rada den 27. februar 2014 under tilstedeværelse af prorussiske bevæbnede mænd. "Valget" af ham blev erklæret forfatningsstridigt af Oleksandr Turchynov den 1. marts. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for den "folkeafstemning", der er berammet til den 16. marts 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

født den 19.3.1967

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Den Autonome Republik Krims Øverste Råd spillet en relevant rolle i de afgørelser, der er truffet i Verkhovna Rada om "folkeafstemningen" i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgerne til at stemme for Krims uafhængighed.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

født den 15.8.1976

Som næstformand for Krims Ministerråd har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af Verkhovna Rada om "folkeafstemningen" i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

født den 15.7.1974

Deniz Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt til øverstkommanderende for den ukrainske flåde den 1. marts og aflagde ed til Krims væbnede styrker, hvorved han brød sin ed. Den offentlige anklager i Ukraine har indledt en efterforskning af ham for højforræderi.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

født den 13.6.1961

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev "borgmester i Sevastopol" med folkelig opbakning den 23. februar, og han accepterede "afstemningen". Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af "premierminister" Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (SBU). Dette omfattede oplysninger om aktivister på Euro-Maidan og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere Krim.

Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Rådgiver for formanden for Verkhovna Rada på Krim, en af de primære kræfter bag "folkeafstemningen" den 16. marts 2014 i strid med Ukraines territoriale integritet.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

født den 28.3.1953

Næstformand for Verkhovna Rada; Sergey Pavlovych Tsekov stod sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

født den 5.1.1958 i Abakan, Khakassia

Formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

født den. 29.9.1952

Første næstformand for Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender.

Den 1. marts 2014 støttede Vladimir Michailovich Dzhabarov offenligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

født den 9.11.1972 i Sverdlovsk

Formand for Føderationsrådets Komité for Forfatningsret i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede, Andrei Aleksandrovich Klishas offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine. I offentlige erklæringer søgte Andrei Aleksandrovich Klishas at retfærdiggøre den russiske militære intervention i Ukraine ved at hævde, at "'den ukrainske præsident støtter myndighederne på Krims appel til præsidenten for Den Russiske Føderation om at indsætte omfattende forstærkning for at forsvare borgerne på Krim".

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

født den 28.9.1929 i Duleevka, Donetskregionen, Ukrainske SSR

Medlem af Føderationsrådets Komité for Føderale Anliggender, Regionalpolitik og den Nordlige Region i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Nikolai Ivanovich Ryzhkov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

født den. 4.10.1958 i Lopatino, Sergachiiskyregionen, Russiske SSR

Viceformand for Den Russiske Føderations Føderationsråd.

Den 1. marts 2014 støttede Evgeni Viktorovich Bushmin offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

født den 3.3.1957 i Ordzhonikidze, Nordossetien

Medlem af Føderationsrådets Kultur-, Videnskabs- og Informationskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Borisovich Totoonov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

født den 21.7.1952 i Zhitnikovskoe, Kurganregionen

Første viceformand for Komitéen for Parlamentariske Spørgsmål.

Den 1. marts støttede Oleg Evgenevich Panteleev offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

født den 14.2.1953 i Pusjkin, Leningradregionen

Medlem af Statsdumaens Råd; leder af partiet Retfærdigt Rusland i Dumaen i Den Russiske Føderation.

Ophavsmand til lovforslaget om under dække af at beskytte russiske borgere at lade Den Russiske Føderation indlemme et fremmed lands territorier uden det pågældende lands samtykke og uden en international traktat.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

født den 30.7.1970 i Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Viceformand for Den Russiske Føderations Statsduma.

Støtter aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han ledede personligt demonstrationen til støtte for anvendelsen af russsiske væbnede styrker i Ukraine.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

født den. 4.1.1968 i Моskva

Formand for Statsdumaens Komité for Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), (medlem af LDPR).

Støtter aktivt anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

født den 13.9.1961 i Vitebsk (Hviderussiske SSR)

Øverstbefalende for Sortehavsflåden, viceadmiral.

Ansvarlig for kommandoen over de russiske styrker, der har besat suverænt ukrainsk område.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Øverstbefalende, Ruslands vestlige militærdistrikt, som har styrker deployeret på Krim.

Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet, og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Ruslands sydlige militærdistrikt, som har styrker på Krim; Aleksandr Galkin har kommandoen over Sortehavsflåden; en stor del af fremrykningen på Krim har fundet sted gennem det sydlige militærdistrikt.

Øverstbefalende for Ruslands sydlige militærdistrikt ("SMD"). SMD-styrker er deployeret på Krim. Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland. Desuden henhører Sortehavsflåden under distriktets kontrol.

17.3.2014


BILAG II

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


AFGØRELSER

17.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/16


RÅDETS AFGØRELSE 2014/145/FUSP

af 17. marts 2014

om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. marts 2014 fordømte EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet og opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at trække sine væbnede styrker tilbage til de områder, hvor de er permanent stationeret, i overensstemmelse med de relevante aftaler. De opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at give internationale observatører adgang. Stats- og regeringscheferne mente, at parlamentets afgørelse i Den Autonome Republik Krim om at afholde en folkeafstemning om områdets fremtidige status er i strid med den ukrainske forfatning og derfor ulovlig.

(2)

Stats- og regeringscheferne besluttede at træffe foranstaltninger, herunder dem, som Rådet lagde op til den 3. marts 2014, bl.a. at suspendere de bilaterale forhandlinger med Den Russiske Føderation om visumspørgsmål og forhandlingerne med Den Russiske Føderation om en ny aftale, der ville skulle erstatte den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

(3)

Stats- og regeringscheferne understregede, at løsningen på krisen bør findes gennem forhandlinger mellem Ukraines og Den Russiske Føderations regeringer, herunder gennem potentielle multilaterale mekanismer, og at Unionen, hvis der ikke foreligger resultater inden for en begrænset tidsfrist, vil træffe yderligere foranstaltninger, såsom rejseforbud, indefrysning af aktiver og annullering af topmødet mellem EU og Rusland.

(4)

Under de nuværende omstændigheder bør der indføres rejserestriktioner og indefryses aktiver for personer, der er ansvarlige for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, herunder tiltag vedrørende enhver del af områdets fremtidige status i strid med den ukrainske forfatning, og personer, enheder eller organer med tilknytning til dem.

(5)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for de fysiske personer, der er ansvarlige for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og for fysiske personer med tilknytning til dem, jf. listen i bilaget.

2.   Stk. 1 forpligter dog ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

3.   Stk. 1 gælder med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference, som er indkaldt af De Forenede Nationer eller afholdes i regi heraf

c)

i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

4.   Stk. 3 anses ligeledes for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder og møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de politiske mål med de restriktive foranstaltninger, herunder støtte til Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

7.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 6, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

8.   Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 og 7 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for de personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og den berørte person.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske personer, der er ansvarlige for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem, der er opført på listen i bilaget, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget.

3.   En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør meddeles særlig tilladelse.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

4.   Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet som omhandlet i stk. 1 blev optaget på listen i bilaget, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og

d)

anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

5.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før en sådan fysisk eller juridisk person, en sådan enhed eller et sådant organ blev opført på listen i bilaget, såfremt den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

6.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b)

forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1 og 2 i denne afgørelse, eller

c)

forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat stk. 1.

Artikel 3

1.   Rådet træffer efter forslag fra en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik afgørelse om oprettelse og ændring af listen i bilaget.

2.   Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver en sådan person, en sådan enhed eller et sådant organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 4

1.   Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, på listen.

2.   Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 5

For at give de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i denne afgørelse.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse anvendes indtil den 17. september 2014.

Denne afgørelse overvåges løbende. Den skal, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


BILAG I

Liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 2

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

født den 26.11. 1972

Sergey Valeryevich Aksyonov blev valgt til premierminister på Krim i Krims Verkhovna Rada den 27. februar 2014 under tilstedeværelse af prorussiske bevæbnede mænd. "Valget" af ham blev erklæret forfatningsstridigt af Oleksandr Turchynov den 1. marts. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for den "folkeafstemning", der er berammet til den 16. marts 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

født den 19.3.1967

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Den Autonome Republik Krims Øverste Råd spillet en relevant rolle i de afgørelser, der er truffet i Verkhovna Rada om "folkeafstemningen" i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgerne til at stemme for Krims uafhængighed.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

født den 15.8.1976

Som næstformand for Krims Ministerråd har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af Verkhovna Rada om "folkeafstemningen" i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

født den 15.7.1974

Deniz Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt til øverstkommanderende for den ukrainske flåde den 1. marts og aflagde ed til Krims væbnede styrker, hvorved han brød sin ed. Den offentlige anklager i Ukraine har indledt en efterforskning af ham for højforræderi.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

født den 13.6.1961

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev "borgmester i Sevastopol" med folkelig opbakning den 23. februar, og han accepterede "afstemningen". Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af "premierminister" Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (SBU). Dette omfattede oplysninger om aktivister på Euro-Maidan og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere Krim.

Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Rådgiver for formanden for Verkhovna Rada på Krim, en af de primære kræfter bag "folkeafstemningen" den 16. marts 2014 i strid med Ukraines territoriale integritet.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

født den 28.3.1953

Næstformand for Verkhovna Rada; Sergey Pavlovych Tsekov stod sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

født den 5.1.1958 i Abakan, Khakassia

Formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

født den. 29.9.1952

Første næstformand for Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender.

Den 1. marts 2014 støttede Vladimir Michailovich Dzhabarov offenligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

født den 9.11.1972 i Sverdlovsk

Formand for Føderationsrådets Komité for Forfatningsret i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede, Andrei Aleksandrovich Klishas offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine. I offentlige erklæringer søgte Andrei Aleksandrovich Klishas at retfærdiggøre den russiske militære intervention i Ukraine ved at hævde, at "'den ukrainske præsident støtter myndighederne på Krims appel til præsidenten for Den Russiske Føderation om at indsætte omfattende forstærkning for at forsvare borgerne på Krim".

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

født den 28.9.1929 i Duleevka, Donetskregionen, Ukrainske SSR

Medlem af Føderationsrådets Komité for Føderale Anliggender, Regionalpolitik og den Nordlige Region i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Nikolai Ivanovich Ryzhkov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

født den. 4.10.1958 i Lopatino, Sergachiiskyregionen, Russiske SSR

Viceformand for Den Russiske Føderations Føderationsråd.

Den 1. marts 2014 støttede Evgeni Viktorovich Bushmin offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

født den 3.3.1957 i Ordzhonikidze, Nordossetien

Medlem af Føderationsrådets Kultur-, Videnskabs- og Informationskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Borisovich Totoonov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

født den 21.7.1952 i Zhitnikovskoe, Kurganregionen

Første viceformand for Komitéen for Parlamentariske Spørgsmål.

Den 1. marts støttede Oleg Evgenevich Panteleev offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

født den 14.2.1953 i Pusjkin, Leningradregionen

Medlem af Statsdumaens Råd; leder af partiet Retfærdigt Rusland i Dumaen i Den Russiske Føderation.

Ophavsmand til lovforslaget om under dække af at beskytte russiske borgere at lade Den Russiske Føderation indlemme et fremmed lands territorier uden det pågældende lands samtykke og uden en international traktat.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

født den 30.7.1970 i Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Viceformand for Den Russiske Føderations Statsduma.

Støtter aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han ledede personligt demonstrationen til støtte for anvendelsen af russsiske væbnede styrker i Ukraine.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

født den. 4.1.1968 i Моskva

Formand for Statsdumaens Komité for Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), (medlem af LDPR).

Støtter aktivt anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

født den 13.9.1961 i Vitebsk (Hviderussiske SSR)

Øverstbefalende for Sortehavsflåden, viceadmiral.

Ansvarlig for kommandoen over de russiske styrker, der har besat suverænt ukrainsk område.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Øverstbefalende, Ruslands vestlige militærdistrikt, som har styrker deployeret på Krim.

Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet, og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Ruslands sydlige militærdistrikt, som har styrker på Krim; Aleksandr Galkin har kommandoen over Sortehavsflåden; en stor del af fremrykningen på Krim har fundet sted gennem det sydlige militærdistrikt.

Øverstbefalende for Ruslands sydlige militærdistrikt ("SMD"). SMD-styrker er deployeret på Krim. Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland. Desuden henhører Sortehavsflåden under distriktets kontrol.

17.3.2014