ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.071.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 71

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
12. marts 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 238/2014 af 11. marts 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/129/FUSP af 10. marts 2014 om fremme af det europæiske net af uafhængige ikkespredningstænketanke til støtte for gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

3

 

*

Rådets afgørelse 2014/130/FUSP af 10. marts 2014 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sahel

14

 

 

2014/131/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 10. marts 2014 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007 (meddelt under nummer C(2014) 1444)

18

 

 

2014/132/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. marts 2014 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19 ( 1 )

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

12.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 238/2014

af 11. marts 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

78,5

TN

86,3

TR

92,8

ZZ

85,9

0707 00 05

MA

182,1

TR

157,2

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

39,1

TR

100,0

ZZ

69,6

0805 10 20

EG

46,8

IL

67,4

MA

50,0

TN

53,6

TR

61,4

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

68,0

ZZ

68,0

0808 10 80

CL

134,9

CN

111,8

MK

30,8

US

207,8

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

105,1

CL

188,7

CN

68,3

TR

158,2

US

132,7

ZA

99,5

ZZ

125,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

12.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/3


RÅDETS AFGØRELSE 2014/129/FUSP

af 10. marts 2014

om fremme af det europæiske net af uafhængige ikkespredningstænketanke til støtte for gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 26, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod ikkespredning af masseødelæggelsesvåben (i det følgende benævnt »EU's WMD-ikkespredningsstrategi«), som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger, som skal træffes både i Unionen og i tredjelande for at bekæmpe en sådan spredning.

(2)

Unionen gennemfører aktivt EU's WMD-ikkespredningsstrategi og udmønter konkret de foranstaltninger, der er nævnt i kapitel III, såsom udvikling af de nødvendige strukturer inden for Unionen.

(3)

Den 8. december 2008 vedtog Rådet et sæt konklusioner og et dokument om nye EU-aktionslinjer i bekæmpelsen af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler (i det følgende benævnt »de nye aktionslinjer«), hvori det hedder, at spredning af masseødelæggelsesvåben er en af de største sikkerhedsudfordringer, og at ikkespredningsaktiviteter udgør en væsentlig del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP).

(4)

I de nye aktionslinjer opfordrer Rådet de relevante rådssammensætninger og -organer, Kommissionen, de øvrige institutioner og medlemsstaterne til at følge konkret op på nævnte dokument.

(5)

I de nye aktionslinjer understreger Rådet, at Unionens indsats til forebyggelse af spredning med fordel kan støtte sig på et ikkestatsligt ikkespredningsnet, der samler udenrigspolitiske institutioner og forskningscentre, der er specialiseret i Unionens strategiske områder, og samtidig baserer sig på de nyttige net, der allerede findes. Et sådant net kan udvides til institutioner i tredjelande, som EU fører specifikke ikkespredningsdialoger med.

(6)

Det Europæiske Råd vedtog på mødet den 15. og 16. december 2005 EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med håndvåben og lette våben (SALW) samt ammunition hertil (i det følgende benævnt »EU's SALW-strategi«), som fastlægger retningslinjerne for Unionens indsats på SALW-området. EU's SALW-strategi tager udgangspunkt i, at ulovlig ophobning af og handel med SALW udgør en alvorlig trussel mod den internationale fred og sikkerhed.

(7)

EU's SALW-strategi har som et af sine mål at fremme en effektiv multilateralisme for at udforme mekanismer på internationalt og regionalt plan samt inden for Unionen og medlemsstaterne til bekæmpelse af udbud og destabiliserende spredning af SALW og ammunition hertil.

(8)

Den 26. juli 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/430/FUSP (1), som oprettede det europæiske net af uafhængige ikkespredningstænketanke og fastslog, at den tekniske gennemførelse af afgørelsen skulle varetages af EU's konsortium for ikkespredning (i det følgende benævnt »konsortiet«).

(9)

Udvælgelsen af konsortiet til eneste støttemodtager i dette tilfælde er begrundet i Unionens ønske om med støtte fra medlemsstaterne at videreføre det frugtbare samarbejde med et net af europæiske tænketanke, som bidrager til skabelsen af en fælles europæisk ikkesprednings- og nedrustningskultur samt hjælper Unionen med at udvikle og udforme dets politikker på disse områder og øge Unionens synlighed. Selve karakteren af konsortiet, der skylder Unionen sin eksistens og er helt afhængig af EU-støtte, gør en 100 %-finansiering nødvendig i dette tilfælde. Konsortiet har ingen uafhængige finansielle ressourcer eller juridisk autoritet til at fremskaffe andre midler. Desuden har konsortiet ikke blot oprettet de fire forvaltende tænketanke, men også etableret et net med over 60 tænketanke og forskningscentre, som kombinerer næsten al den ikkestatslige ekspertise i Unionen.

(10)

Hidtil har konsortiet afholdt to EU-ekspertseminarer i maj 2011 og juni 2013 i Bruxelles og to større internationale ikkespredningskonferencer i februar 2012 og september/oktober 2013 i Bruxelles, og der er desuden på konsortiets websted blevet offentliggjort 31 særlige politikpapirer. Webstedet blev søsat i foråret 2011 og er siden da blevet løbende ajourført, bl.a. gennem offentliggørelse af et e-nyhedsbred hver anden måned: nonproliferation.eu. Over 60 europæiske uafhængige tænketanke har tilmeldt sig konsortiets net siden dets start.

(11)

Ved Rådets afgørelse 2010/799/FUSP (2) og 2012/422/FUSP (3) har konsortiet fået til opgave at tilrettelægge to seminarer om at fremme opbygningen af gensidig tillid og til støtte for en proces med henblik på at oprette en zone i Mellemøsten, som er fri for WMD og fremføringsmidler, som blev afholdt i juli 2011 og november 2012 i Bruxelles. Desuden fik konsortiet ved Rådets afgørelse 2013/43/FUSP (4) til opgave at tilrettelægge to lukkede seminarer for at fremme en vellykket afslutning på forhandlingerne om en våbenhandelstraktat på FN's konference i marts 2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på at bidrage til at styrke gennemførelsen af EU's WMD-ikkespredningsstrategi, som er baseret på principperne om effektiv multilateralisme, forebyggelse og samarbejde med tredjelande, forlænges den fortsatte fremme af og støtte til aktiviteterne i EU's net af uafhængige ikkespredningstænketanke herved i tre år med henblik på at styrke følgende mål:

a)

at tilskynde til en politisk og sikkerhedsrelateret dialog og langsigtet drøftelse om foranstaltninger til bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler i civilsamfundet og specielt blandt eksperter, forskere og akademikere

b)

at give dem, der deltager i Rådets relevante forberedende organer, mulighed for at konsultere nettet om ikkespredningsspørgsmål og give medlemsstaternes repræsentanter mulighed for at deltage i nettets møder

c)

at fungere som et nyttigt springbræt for Unionens og det internationale samfunds ikkespredningsaktiviteter, navnlig ved at forelægge rapporter og/eller henstillinger for repræsentanterne for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR)

d)

at medvirke til at øge tredjelandes bevidsthed om spredningsudfordringerne og om nødvendigheden af at arbejde sammen med Unionen og inden for rammerne af multilaterale fora, navnlig De Forenede Nationer, for at forebygge, hindre, standse og om muligt fjerne spredningsprogrammer, der giver anledning til bekymring globalt

e)

at bidrage til at udvikle ekspertise og institutionel kapacitet om ikkesprednings- og nedrustningsspørgsmål i EU's og tredjelandes tænketanke og regeringer.

2.   I lyset af EU's SALW-strategi skal aktiviteterne i det europæiske net af uafhængige ikkespredningstænketanke ikke begrænses til at omhandle spørgsmål vedrørende truslerne som følge af spredningen af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, men også omfatte spørgsmål vedrørende konventionelle våben, herunder SALW. Inddragelsen af spørgsmål vedrørende konventionelle våben i nettets aktiviteter vil give et enestående redskab til dialog og henstillinger om Unionens indsats på dette område inden for rammerne af gennemførelsen af EU's SALW-strategi og Unionens politik for konventionelle våben.

3.   De projekter, Unionen skal støtte, skal i den forbindelse omfatte følgende specifikke aktiviteter:

a)

tilvejebringe midler til tilrettelæggelse af tre årlige rådgivende møder og op til syv ad hoc-seminarer for eksperter og fagfolk om hele spektret af ikkesprednings- og nedrustningsspørgsmål, herunder både ukonventionelle og konventionelle våben, med henblik på at forelægge HR's repræsentanter rapporter og/eller henstillinger

b)

oprette en hjælpetjeneste i konsortiet for at yde ad hoc-ekspertise om hele spektret af ikkesprednings- og nedrustningsspørgsmål, herunder både ukonventionelle og konventionelle våben, med en svartid på højst to uger

c)

tilvejebringe midler til afholdelse af tre årlige konferencer med tredjelande og civilsamfundet om ikkespredning og nedrustning med henblik på at fremme EU's WMD-ikkespredningsstrategi og EU's SALW-strategi på internationalt plan og betydningen af EU-institutioner og tænketanke i Unionen i den forbindelse og derved øge synligheden af Unionens politikker på dette område og fremlægge rapporter/og eller henstillinger for HR's repræsentanter

d)

tilvejebringe midler til forvaltning og udvikling af en internetplatform, der skal lette kontakterne og skabe en forskningsdialog inden for nettet af tænketanke, som analyserer spørgsmål vedrørende forebyggelse af spredningen af masseødelæggelsesvåben og konventionelle våben, herunder SALW, samt uddannelse af en ny generation af eksperter inden for ikkespredning og nedrustning

e)

tilvejebringe midler til at skabe større bevidsthed og udvikle ekspertise og institutionel kapacitet inden for ikkespredning blandt tænketanke og regeringer i EU og tredjelande

f)

behandle spørgsmål på forslag af medlemsstater og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) i konsortiets overordnede forskningsaktiviteter.

Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af projekterne.

Artikel 2

1.   HR har ansvaret for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1, stk. 3, omhandlede projekter varetages af EU's konsortium for ikkespredning baseret på la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF), International Institute for Strategic Studies (IISS) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Konsortiet udfører denne opgave under HR's ansvar. Med henblik herpå aftaler HR de nødvendige arrangementer med konsortiet.

3.   Medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten foreslår, hvilke prioriteter og emner af specifik interesse med henblik på evaluering i konsortiets forskningsprogrammer der skal behandles i arbejdsdokumenter og på seminarer i overensstemmelse med Unionens politikker.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 3, nævnte projekter er på 3 600 000 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres af det i stk. 1 angivne beløb, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Kommissionen overvåger, at de i stk. 1 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår den en finansieringsaftale med konsortiet. Det skal fremgå af aftalen, at konsortiet sørger for, at Unionens bidrag til projektet bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af aftalerne.

Artikel 4

1.   HR aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter fra konsortiet. Disse rapporter skal danne udgangspunkt for Rådets evaluering.

2.   Kommissionen aflægger rapport om de finansielle aspekter af de i artikel 1, stk. 3, omhandlede projekter.

Artikel 5

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Denne afgørelse udløber 36 måneder efter indgåelsen af finansieringsaftalen i artikel 3, stk. 3.

Den udløber dog seks måneder efter ikrafttrædelsen, hvis den pågældende finansieringsaftale ikke er indgået inden da.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2014.

På Rådets vegne

G. VROUTSIS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/430/FUSP af 26. juli 2010 om oprettelse af et europæisk net af uafhængige ikkespredningstænketanke til støtte for gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 202 af 4.8.2010, s. 5).

(2)  Rådets afgørelse 2010/799/FUSP af 13. december 2010 om støtte til en tillidsskabende proces, der fører til oprettelse i Mellemøsten af en zone, som er fri for masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, til støtte for gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 341 af 23.12.2010, s. 27).

(3)  Rådets afgørelse 2012/422/FUSP af 23. juli 2012 til støtte for en proces, der fører til oprettelse i Mellemøsten af en zone, som er fri for kernevåben og alle andre masseødelæggelsesvåben (EUT L 196 af 24.7.2012, s. 67).

(4)  Rådets afgørelse 2013/43/FUSP af 22. januar 2013 om fortsatte EU-aktiviteter til støtte for forhandlingerne om traktaten om våbenhandel inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi (EUT L 20 af 23.1.2013, s. 53).


BILAG

DET EUROPÆISKE NET AF UAFHÆNGIGE IKKESPREDNINGSTÆNKETANKE TIL STØTTE FOR GENNEMFØRELSEN AF EU'S STRATEGI MOD SPREDNING AF MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN (EU'S WMD-IKKESPREDNINGSSTRATEGI)

1.   Mål

Formålet med denne afgørelse er at bekræfte og yderligere gennemføre den politikanbefaling, som Rådet den 8. december 2008 formulerede i et dokument om nye EU-aktionslinjer i bekæmpelsen af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler. Ifølge dette dokument kan Unionens indsats til bekæmpelse af spredning med fordel støtte sig på et ikkestatsligt ikkespredningsnet, der samler udenrigspolitiske institutioner og forskningscentre, der er specialiseret i Unionens strategiske områder, og samtidig basere sig på de nyttige net, der allerede findes. Et sådant net kan udvides til institutioner i tredjelande, som EU fører specifikke ikkespredningsdialoger med.

Dette net af uafhængige ikkespredningstænketanke skal fortsat tilskynde til en politisk og sikkerhedsrelateret dialog og langsigtet drøftelse om foranstaltninger til bekæmpelse af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler og de indbyrdes forbundne spørgsmål om nedrustning i civilsamfundet og specielt blandt eksperter, forskere og akademikere.

Nettets arbejde skal udvides til også at omfatte spørgsmål vedrørende konventionelle våben, herunder SALW, samt foranstaltninger til at sikre den løbende gennemførelse af EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil. Nettet skal medvirke til at udvikle nye facetter af EU's indsats med henblik på at dække både forebyggelses- og reaktionsdimensionerne af sikkerhedsspørgsmål vedrørende konventionelle våben, herunder ulovlig handel med og voldsom ophobning af SALW og ammunition hertil, som fastsat i den relevante EU-strategi. Forebyggelse af ulovlig og ureguleret handel med konventionelle våben, herunder SALW, er også blevet anerkendt som en af Unionens prioriteter inden for rammerne af våbenhandelstraktatprocessen.

Nettet skal kunne medvirke til at øge bevidstheden hos tredjelande om udfordringerne vedrørende spredning af masseødelæggelsesvåben og konventionelle våben, herunder ulovlig handel med og voldsom ophobning af SALW og ammunition hertil, og om nødvendigheden af at arbejde sammen med Unionen og inden for rammerne af multilaterale fora, navnlig De Forenede Nationer, for at forebygge, hindre, standse og om muligt fjerne spredningsprogrammer, der giver anledning til bekymring i hele verden, samt ulovlig handel med og voldsom ophobning af SALW og ammunition hertil.

Unionen ønsker at støtte dette net på følgende måde:

ved at tilrettelægge regelmæssige EU-seminarer og eventuelt ad hoc-møder for diplomater og akademiske eksperter om vigtige begivenheder og ikkespredning og nedrustning af masseødelæggelsesvåben og SALW med henblik på at forelægge rapporter og/eller henstillinger for repræsentanterne for HR

ved at tilrettelægge større årlige konferencer og om nødvendigt forberedende møder med henblik på at forelægge rapporter og/eller henstillinger for repræsentanterne for HR

ved fortsat at vedligeholde, forvalte og udvikle en internetplatform og relaterede sociale net til at lette kontakter og skabe en forskningsdialog inden for rammerne af nettet af ikkespredningstænketanke

ved at fremme kompetencer og overførsel af knowhow om EU's ikkesprednings- og nedrustningspolitikker til hele Unionen og til tredjelande.

2.   Nettets organisation

Nettet er åbent for alle relevante tænketanke og forskningsinstitutter i Unionen og associerede stater og respekterer fuldt ud de forskellige holdninger, der eksisterer i Unionen.

Nettet skal også fremover lette kontakterne mellem ikkestatslige eksperter, medlemsstaternes repræsentanter og EU-institutionerne. Nettet skal være parat til at indgå i et samspil med ikke-statslige aktører fra tredjelande i overensstemmelse med EU'S WMD- og SALW-strategier, der er baseret på multilateralisme og internationalt samarbejde. Nettets mandat skal dække ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, nedrustning samt spørgsmål vedrørende konventionelle våben, herunder SALW.

Deltagerne i Rådets relevante forberedende organer (CODUN/CONOP/COARM osv.) skal kunne konsultere nettet om ikkespredningsspørgsmål og spørgsmål vedrørende konventionelle våben, herunder SALW, og deres repræsentanter kan deltage i nettets møder. Nettets møder kan om muligt tilrettelægges i tilknytning til arbejdsgruppernes møder.

Nettet skal fortsat ledes af konsortiet, der er blevet dannet af FRS, HSFK/PRIF, IISS og SIPRI, og vil få til opgave at forvalte projektet i tæt samarbejde med HR's repræsentanter.

Konsortiet indbyder i samråd med HR's repræsentanter og medlemsstaterne deltagere, der har ekspertviden om ikkesprednings- og nedrustningspolitikker vedrørende masseødelæggelsesvåben og konventionelle våben, til ekspertseminarer og større årlige konferencer og opfordrer dem til at dele deres publikationer og aktiviteter på det dertil indrettede websted.

3.   Projektbeskrivelse

3.1   Projekt 1: Tilrettelæggelse af tre årlige rådgivende møder og op til syv ad hoc-seminarer for diplomater og akademiske eksperter med en rapport og/eller henstillinger

3.1.1   Projektets formål

Formålet med de årlige rådgivende møder og ad hoc-seminarer er at fremme en sikkerhedsrelateret dialog mellem EU-eksperter, embedsmænd og akademikere om de aktuelle udfordringer inden for ikkespredning og nedrustning af masseødelæggelsesvåben, deres fremføringsmidler og konventionelle våben, herunder SALW. Seminarerne bør endvidere fremme samarbejdet i det europæiske net af uafhængige ikkespredningstænketanke, som er baseret i EU's medlemsstater.

3.1.2   Projektets resultater

udveksling af information og analyse vedrørende aktuelle spredningstendenser mellem fagfolk og akademiske eksperter fra medlemsstaterne samt specialister fra EU-Udenrigstjenesten og andre EU-institutioner

drøftelse af, hvordan Unionens politikker mod spredning bedst gennemføres

fremme af et europæisk net af uafhængige ikkespredningstænketanke

tilvejebringelse af konstruktiv feedback til Unionen om dens strategier mod spredning af masseødelæggelsesvåben og SALW fra uafhængige tænketanke i Unionen samt forslag fra fagfolk til tænketankene om de politisk mest relevante emner med henblik på yderligere forskning

udpegning af relevante ikkesprednings- og nedrustningsspørgsmål til politikorienterede rapporter

udarbejdelse af politikorienterede rapporter samt et sæt handlingsorienterede henstillinger til HR's repræsentanter. Disse rapporter formidles til de relevante EU-institutioner og medlemsstaterne.

3.1.3   Projektbeskrivelse

Projektet sørger for tilrettelæggelse af tre årlige rådgivende møder og op til syv ad hoc-ekspertseminarer med forberedelse af dertil knyttede rapporter og/eller henstillinger.

Dagsordenen for disse arrangementer udarbejdes i tæt samarbejde med Rådets FUSP-grupper inden for ikkespredning og nedrustning (CODUN/CONOP/CODUN rummet), SALW og overførsel af konventionelle våben (COARM og COARM ATT). Seminarerne skal tackle Unionens kort- og langsigtede udfordringer med hensyn til ikkespredning og nedrustning inden for følgende våbenkategorier: masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, konventionelle våben inklusive SALW, og nye typer af våben og fremføringssystemer. Seminarerne skal navnlig give Unionens beslutningstagere mulighed for at fokusere på mere vidtgående udfordringer og tendenser i forbindelse med disse våben samt på andre spørgsmål, som ligger uden for deres normale arbejdsområde.

De årlige rådgivende møder varer halvanden dag og har deltagelse af op til 100 personer fra EU- tænketanke, medlemsstaterne og EU-institutioner, der er specialister inden for ikkespredning og konventionelle våben, herunder SALW. Disse seminarer tjener hovedsagelig et rådgivende formål mellem Unionens ikkespredningstænketanke, Unionen og dens medlemsstater.

Ad hoc-seminarerne varer op til 2 dage og har, alt efter den enkelte sag, deltagelse af op til 45 personer. Disse seminarer tjener hovedsagelig et rådgivende formål mellem Unionens ikkespredningstænketanke, Unionen og dens medlemsstater på et ad hoc-grundlag for at tackle vigtige begivenheder og EU's politiske valgmuligheder samt for at give EU-tænketanke, EU's medlemsstater og EU-institutionerne lejlighed til at nå ud til målgrupper i og uden for Unionen.

De årlige rådgivende møder afholdes i Bruxelles, men op til tre ad hoc-ekspertseminarer kan afholdes uden for Unionen.

3.2   Projekt 2: Tilrettelæggelse af en større årlig konference med en rapport og/eller henstillinger

3.2.1   Projektets formål

De større årlige ikkesprednings- og nedrustningskonferencer, hvori der deltager regeringseksperter og uafhængige tænketanke og andre specialister fra den akademiske verden i Unionen og associerede stater såvel som tredjelande, drøfter og identificerer yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler og dertil knyttede nedrustningsmål samt tackler udfordringer vedrørende konventionelle våben, herunder bekæmpelse af ulovlig handel med og voldsom ophobning af SALW og ammunition hertil. Som projektets flagskibsarrangement skal den årlige konference skabe øget international opmærksomhed omkring EU's WMD-ikkespredningsstrategi og EU-institutionernes gennemførelsesindsats samt beslægtet arbejde i uafhængige tænketanke og hos akademiske eksperter i medlemsstaterne.

De årlige konferencer skal også tjene til at fremme betydningen af og styrke forbindelserne mellem europæiske tænketanke med speciale inden for ikkespredning og medvirke til at forbedre kapaciteten i disse og andre institutioner, herunder i dele af verden, hvor der savnes en mere tilbundsgående ekspertise inden for ikkespredning.

De årlige konferencer og eventuelle forberedende møder skal behandle ikkespredningsspørgsmål, som har aktuel relevans for arbejdet i EU-Udenrigstjenesten. På grundlag af disse drøftelser og andet arbejde, som konsortiet holder opsyn med, vil der blive udarbejdet politikorienterede rapporter samt et sæt handlingsorienterede henstillinger til HR's repræsentanter. Rapporten udsendes til de relevante EU-institutioner og medlemsstaterne og gøres tilgængelig online.

3.2.2   Projektets resultater

afholdelse af en stor europæiskledet ikkesprednings- og nedrustningskonference, der bliver hovedcentret for fremme af strategiske drøftelser om foranstaltninger til bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler og dertil knyttede nedrustningsmål til tackling af udfordringer vedrørende konventionelle våben, herunder bekæmpelse af ulovlig handel med og voldsom ophobning af SALW og ammunition hertil

større synlighed og bevidsthed omkring Unionens politikker vedrørende masseødelæggelsesvåben og ikkespredning af SALW og kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben (CBRN) blandt embedsmænd, akademikere og civilsamfundet i tredjelande

fremme af det europæiske net af uafhængige ikkespredningstænketanke og dets rolle og sammenhæng samt Unionens rolle på dette område og opbygning af ekspertviden om ikkespredning i lande, hvor en sådan er utilstrækkelig, bl.a. i tredjelande

fremlæggelse af politikorienterede rapporter og/eller handlingsorienterede henstillinger, som kan forbedre gennemførelsen af EU's WMD- og SALW-strategier og udgøre et nyttigt springbræt for Unionens og det internationale samfunds ikkespredningsaktiviteter og aktiviteter vedrørende konventionelle våben

større bevidsthed og viden i EU-institutionerne, medlemsstaterne, civilsamfundet og tredjelande om truslerne med relation til masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, så de bedre kan foregribe situationerne.

3.2.3   Projektbeskrivelse

Projektet omfatter tilrettelæggelse af større årlige konferencer, evt. med forberedende møder, og udarbejdelse af dertil knyttede rapporter og/eller henstillinger

en årlig konference af halvanden dags varighed i Bruxelles med deltagelse af op til 300 eksperter fra tænketanke og den akademiske verden og regeringer fra EU og associerede stater og tredjelande med speciale inden for ikkespredning, nedrustning, våbenkontrol og konventionelle våben, herunder SALW

fokus på udviklingen af »næste generation« af specialister, herunder fra lande uden for Europa og Nordamerika, som vil blive indbudt til en ekstra dag før eller efter konferencen for specialundervisning og kontakter med de relevante EU-institutioner

politikorienterede rapporter og/eller handlingsorienterede henstillinger, der vil kunne accelerere gennemførelsen af EU's WMD- og SALW-strategier.

3.3   Projekt 3: oprettelse og forvaltning af en hjælpetjeneste

3.3.1   Projektets formål

Oprettelsen og forvaltningen af en hjælpetjeneste i konsortiet for at yde ad hoc-ekspertise om hele spektret af ikkesprednings- og nedrustningsspørgsmål, herunder både ukonventionelle og konventionelle våben, vil præge og lette udformningen af EU-Udenrigstjenestens politiske indsats i forbindelse med specifikke og presserende emner.

3.3.2   Projektets resultater

forvaltning af ad hoc-forskningsanmodninger med en svartid på højst to uger om specifikke spørgsmål på EU-Udenrigstjenestens anmodning

fremme af en ad hoc-dialog om specifikke emner mellem konsortiets tænketanke og EU-Udenrigstjenesten

mulighed for, at EU-Udenrigstjenesten kan bygge på konsortiets ad hoc-ekspertise og på forskningsbestemte ressourcer til kortfristede og lejlighedsvise anmodninger.

3.3.3   Projektbeskrivelse

Projektet skal levere op til tyve 5-10 siders ekspertdokumenter inden for en frist på to uger vedrørende aktuelle ikkesprednings- og nedrustningsspørgsmål, som EU-Udenrigstjenesten har anmodet om, baseret på en gennemgang af eksisterende akademisk litteratur (ikke original forskning)

3.4   Projekt 4: Forvaltning og udvikling af en internetplatform

3.4.1   Projektets formål

Vedligeholdelsen og udviklingen af et internetwebsted skal lette kontakterne mellem nettets møder og skabe en forskningsdialog mellem ikkespredningstænketankene. EU-institutionerne og medlemsstaterne vil også kunne drage fordel af et dedikeret websted, hvor nettets deltagere frit kan udveksle oplysninger, dele deres idéer og offentliggøre deres undersøgelser om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler og spørgsmål vedrørende konventionelle våben, herunder SALW. Webstedet vil fortsat blive suppleret med et e-nyhedsbrev. Projektet skal give en onlineopfølgning af arrangementerne og være et vindue for europæisk forskning. Det skal bidrage til en effektiv formidling af forskningsresultater i tænketankmiljøet og til regeringskredse. Dette skal føre til en bedre foregribelse af og øget viden om trusler med tilknytning til spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler og til konventionelle våben, herunder ulovlig handel med og voldsom ophobning af SALW og ammunition hertil.

3.4.2   Projektets resultater

forvaltning af en platform, hvor ikkespredningstænketanke løbende kan dele deres uafhængige synspunkter på og analyser af spørgsmål vedrørende spredning af masseødelæggelsesvåben og konventionelle våben, herunder SALW

udvidelse, forvaltning og ajourføring af det eksisterende net af uafhængige tænketanke

fremme af en bedre forståelse af Unionens WMD- og SALW-ikkespredningsstrategier inden for civilsamfundet og en grænseflade mellem Unionen og nettet af tænketanke

mulighed for frit og permanent at hente dokumenter fra nettets møder og fra uafhængige tænketanke, der gerne vil dele deres forskningsresultater gratis

forøgelse af bevidsthed og viden i EU-institutionerne, medlemsstaterne, civilsamfundet og tredjelande om truslerne med relation til konventionelle våben, masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, så de bedre kan foregribe situationerne.

3.4.3   Projektbeskrivelse

Anvendelse af en teknologi af social netværksservicetypen kunne, når det er muligt og hensigtsmæssigt, udvikles for at muliggøre en aktiv onlinekommunikation og udveksling af oplysninger mellem nettets deltagere i et velkendt miljø

konsortiet, som er ansvarligt for projektet, vil skulle sørge for webhosting, webdesign og den tekniske vedligeholdelse af webstedet

EU-politikker vedrørende spredning af masseødelæggelsesvåben og konventionelle våben, herunder SALW, vil løbende blive fulgt og støttet med passende dokumentation

publikationer fra konsortiet vil blive fremmet og støttet med specifikke historiske oversigter

konferencer tilrettelagt af konsortiet vil blive fremmet og viderebragt på webstedet (baggrundspapirer, dagsordener, præsentationer, eventuelt videooptagelser af åbne møder)

et e-nyhedsbrev vil hver anden måned blive offentliggjort, der dækker institutionelle nyheder om ikkespredning i Unionen og følger det akademiske arbejde på nettets forskningscentre

særlige rapporter vil hver måned blive offentliggjort om aktuelle emner vedrørende spredning af masseødelæggelsesvåben og konventionelle våben, herunder SALW.

3.5   Projekt 5: Publikationer

3.5.1   Projektets formål

levere op til tyve politikpapirer om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben, deres fremføringsmidler, SALW og nedrustning

stille information og analyser til rådighed, som kan forstærke en politisk og sikkerhedsrelateret dialog om foranstaltninger til bekæmpelse af spredningen af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, primært fra eksperter, forskere og akademikere

tilvejebringe en ressource, som deltagerne i de relevante forberedende organer i Rådet kan anvende som baggrundsorientering for deres drøftelser om EU's ikkespredningspolitik og praksis

komme med idéer, information og analyse, som kan være med til at udvikle ikkespredningstiltag på EU-niveau.

3.5.2   Projektets resultater

forstærke en politisk og sikkerhedsrelateret dialog om foranstaltninger til bekæmpelse af spredningen af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, primært af eksperter, forskere og akademikere

skabe øget bevidsthed, viden og forståelse i civilsamfundet og blandt regeringer om spørgsmål vedrørende EU's ikkesprednings- og nedrustningspolitikker

give HR, EU-institutionerne og medlemsstaterne politiske og/eller operationelle politiske valgmuligheder

komme med idéer, information og analyse, som kan være med til at udvikle ikkespredningstiltag på EU-niveau.

3.5.3   Projektbeskrivelse

Projektet sørger for udarbejdelse og publikation af op til tyve politikpapirer. Disse politikpapirer udarbejdes eller bestilles af konsortiet og repræsenterer ikke nødvendigvis EU-institutionernes og medlemsstaternes synspunkter.

Politikpapirerne behandler emner inden for konsortiets mandat. I hvert papir opstilles der politiske og/eller operationelle politikvalgmuligheder.

Politikpapirerne anvender et format og en stil, så de er tilgængelige og letlæselige for målgrupperne.

Alle politikpapirer vil blive offentliggjort på konsortiets websted.

3.6   Projekt 6: Uddannelse

3.6.1   Projektets formål

opbygge kapacitet hos næste generation af forskere og fagfolk inden for ikkespredningspolitik og -programplanlægning

uddybe kendskabet til EU's ikkesprednings- og nedrustningspolitikker i hele Unionen og i tredjelande

opbygge netværk af unge fagfolk og akademikere på regionalt niveau, hvor Unionen har en stærk interesse i ikkespredning

forny og udvide ekspertisen om masseødelæggelsesvåben og SALW i Unionen og partnerlande

tilføre Unionens institutioner, medlemsstater og EU's ikkespredningsnet friske idéer og analyse om ikkespredning.

3.6.2   Projektets resultater

fastlægge et grundlag for et onlineuddannelsesværktøj med en tilgængelig modellæseplan om ikkesprednings- og nedrustningsspørgsmål, der skal tages i brug 24 måneder efter kontraktens start

styrke kapaciteten hos næste generation af forskere og fagfolk inden for ikkespredningspolitik og -programplanlægning

uddybe kendskabet til EU's ikkesprednings- og nedrustningspolitikker i hele Unionen og i tredjelande

opbygge netværk af unge fagfolk og akademikere og fremme praktisk samarbejde

styrke ekspertisen om spørgsmål vedrørende ikkespredning og nedrustning af masseødelæggelsesvåben og SALW i Unionen og tredjelande

give EU-institutioner, medlemsstater, partnerlande og EU's ikkespredningsnet et friskt input om ikkespredning.

3.6.3   Projektbeskrivelse

Konsortiet skal anvende dette projekt til at uddanne op til 48 kandidatstuderende eller unge diplomater, hver i en periode på op til 3 måneder. Praktikordningen kombinerer foredrag, debatseminarer, struktureret læsning og projektintegration i mindst to af institutterne i konsortiet. Læseplanen kombinerer kortere moduler for at være så fleksibel som nødvendigt. Alle studerende vil blive indbudt til de konferencer og seminarer, der tilrettelægges af konsortiet.

Projektets endegyldige mål er at fastlægge grundlaget for et onlineuddannelsesværktøj med en tilgængelig modellæseplan om spørgsmål vedrørende ikkespredning og nedrustning. Dette onlineuddannelsesværktøj skal omfatte hele spektret af spørgsmål vedrørende konventionelle og ikkekonventionelle våben og skal kunne tilpasses forskellige målgrupper (unge diplomater, journalister, kandidat- og ph.d.-studerende fra europæiske og ikkeeuropæiske lande). Der kan afhængigt af indholdets følsomme karakter blive behov for sikkerhedsgodkendelser på et passende niveau. Onlineuddannelsesværktøjet bør også kunne integreres i universiteternes kandidatprogrammer og typisk være af en længde på samlet set 15 undervisningstimer. Det giver point svarende til et kandidatkursus på ét semester og dækker samtidig andre målgruppers krav.

4.   Varighed

Den samlede anslåede varighed af projekternes gennemførelse er 36 måneder.

5.   Begunstigede

5.1   Direkte begunstigede

Såvel statslige som ikkestatslige aktørers spredning af masseødelæggelsesvåben er i den europæiske sikkerhedsstrategi og i EU's WMD-ikkespredningsstrategi udpeget som den potentielt største trussel mod Unionens sikkerhed. Tilsvarende erkendes det i EU's SALW-ikkespredningsstrategi, at ulovlig handel med og voldsom ophobning af SALW og ammunition hertil udgør en alvorlig trussel for den internationale fred og sikkerhed. De foreslåede projekter tjener de formål, der er opstillet for FUSP, og medvirker til at opfylde de strategiske mål, der er fastsat i den europæiske sikkerhedsstrategi.

5.2   Indirekte begunstigede

Følgende er indirekte begunstigede af projekterne:

a)

Uafhængige tænketanke og akademikere fra Unionen og tredjelande, som er specialiseret i spørgsmål vedrørende ikkespredning og konventionelle våben, herunder SALW

b)

EU-institutionerne, herunder uddannelsesinstitutioner, studerende og alle andre modtagere af onlineundervisningsværktøjet

c)

medlemsstaterne

d)

tredjelande.

6.   Tredjepartsdeltagere

Projekterne finansieres fuldt ud ved denne afgørelse. Eksperterne fra nettet kan betragtes som tredjepartsdeltagere. De arbejder i overensstemmelse med deres normale regler.

7.   Procedure, koordination og styringskomitéen

Styringskomitéen for dette projekt består af en repræsentant for HR og for gennemførelsesinstansen, jf. punkt 8. Styringskomitéen fører regelmæssigt, mindst hvert halve år, tilsyn med gennemførelsen af denne afgørelse, bl.a. ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler.

8.   Gennemførelsesinstans

Den tekniske gennemførelse af denne afgørelse varetages af konsortiet, der udfører sin opgave under HR's tilsyn. Konsortiet skal under udførelsen af sine aktiviteter samarbejde med HR, medlemsstaterne, andre deltagende stater og eventuelle relevante internationale organisationer.


12.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/14


RÅDETS AFGØRELSE 2014/130/FUSP

af 10. marts 2014

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sahel

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. marts 2013 afgørelse 2013/133/FUSP (1) om udnævnelse af Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Sahel. EUSR's mandat udløber den 28. februar 2014.

(2)

EUSR's mandat bør forlænges med endnu en periode på 12 måneder.

(3)

EUSR skal gennemføre sit mandat under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

1.   Mandatet for Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON som EUSR for Sahel forlænges herved for perioden fra den 1. marts 2014 til den 28. februar 2015. EUSR's mandat kan afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).

2.   I forbindelse med EUSR's mandat defineres Sahel som værende det primære fokusområde for EU-strategien for sikkerhed og udvikling i Sahel (»strategien«), dvs. Mali, Mauretanien og Niger. I spørgsmål med bredere regionale implikationer samarbejder EUSR med andre lande og regionale eller internationale enheder uden for Sahel, alt efter hvad der er relevant.

3.   Henset til behovet for en regional tilgang til de indbyrdes forbundne udfordringer, som regionen står over for, arbejder EUSR for Sahel i tæt samråd med andre relevante EUSR'er, herunder EUSR for det sydlige Middelhavsområde, EUSR for menneskerettigheder og EUSR for Den Afrikanske Union.

Artikel 2

Politikmål

1.   EUSR's mandat baseres på Unionens politikmål i forhold til Sahel om at bidrage aktivt til regionale og internationale tiltag for at opnå vedvarende fred, sikkerhed og udvikling i regionen. EUSR skal derudover have som mål at udvide kvaliteten, intensiteten og indvirkningen af Unionens mangesidede engagement i Sahel.

2.   EUSR bidrager til at udvikle og gennemføre Unionens tilgang, der omfatter alle aspekter af Unionens indsats, navnlig inden for politiske, sikkerhedsmæssige og udviklingsmæssige områder, herunder strategien, og at koordinere alle relevante instrumenter for Unionens indsats.

3.   Der gives i første omgang prioritet til Mali og en langsigtet stabilisering af landet samt til de regionale dimensioner af konflikten der.

4.   For så vidt angår Mali tilstræber Unionens politikmål gennem koordineret og effektiv anvendelse af samtlige dets instrumenter at fremme tilbagevenden for Mali og dets befolkning til en proces med fred, forsoning, sikkerhed og udvikling. Der skal også rettes behørig opmærksomhed mod Burkina Faso og Niger, særligt med tanke på de fremtidige valg i disse lande.

Artikel 3

Mandat

1.   For at nå Unionens politikmål i forhold til Sahel har EUSR mandat til:

a)

aktivt at bidrage til gennemførelsen, koordinationen og videreudviklingen af Unionens samlede tilgang til den regionale krise med udgangspunkt i strategien med henblik på at styrke den overordnede sammenhæng og effektivitet i Unionens aktiviteter i Sahel, navnlig i Mali

b)

at samarbejde med alle relevante interessenter i regionen, regeringer, regionale myndigheder, regionale og internationale organisationer, civilsamfund og diasporaer med henblik på at fremme Unionens mål og bidrage til en bedre forståelse af Unionens rolle i Sahel

c)

at repræsentere Unionen i de relevante regionale og internationale fora, herunder gruppen til støtte for og opfølgning af situationen i Mali, og sikre synligheden af Unionens støtte til krisestyring og konfliktforebyggelse, herunder Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

d)

at opretholde et tæt samarbejde med De Forenede Nationer (FN), navnlig generalsekretærens særlige repræsentant for Vestafrika og generalsekretærens særlige repræsentant for Mali, Den Afrikanske Union (AU), navnlig AU's højtstående repræsentant for Mali og Sahel, Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas) samt andre førende nationale, regionale og internationale interessenter, herunder andre særlige udsendinge for Sahel og relevante organer i Maghreb-området

e)

nøje at følge krisens regionale og grænseoverskridende dimensioner, herunder terrorisme, organiseret kriminalitet, våbensmugling, menneskehandel, narkotikahandel, flygtninge- og migrationsstrømme og dermed forbundne finansielle strømme; i tæt samarbejde med EU-antiterrorkoordinatoren at bidrage til den videre gennemførelse af EU's terrorbekæmpelsesstrategi

f)

at opretholde regelmæssige kontakter på højt politisk niveau med de lande i regionen, der er berørt af terrorisme og international kriminalitet, med henblik på at sikre en sammenhængende og omfattende tilgang og at sikre Unionens centrale rolle i de internationale bestræbelser på at bekæmpe terrorisme og international kriminalitet. Dette inkluderer Unionens aktive støtte til regional opbygning af kapacitet i sikkerhedssektoren og af, at der på passende vis tages hånd om de bagvedliggende årsager til terrorisme og international kriminalitet i Sahel

g)

nøje at følge de politiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser af humanitære kriser i regionen

h)

vedrørende Mali at bidrage til regionale og internationale bestræbelser på at fremme en løsning af krisen i Mali, navnlig fuld tilbagevenden til normale forfatningsmæssige tilstande og en normal regeringsførelse i hele området og en troværdig og inklusiv national dialog med henblik på en holdbar politisk løsning

i)

at fremme institutionsopbygning, reform af sikkerhedssektoren og langsigtet fredsopbygning og forsoning i Mali

j)

at bidrage til gennemførelse af Unionens menneskerettighedspolitik i regionen i samarbejde med EUSR for menneskerettigheder, herunder EU's retningslinjer om menneskerettigheder, navnlig EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter, samt EU's retningslinjer om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem, og Unionens politik om kvinder, fred og sikkerhed, bl.a. ved at overvåge og rapportere om udviklingen samt at udarbejde henstillinger i den henseende, og at holde regelmæssig kontakt til de relevante myndigheder i Mali og regionen, til anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol, FN's højkommissær for menneskerettigheder, menneskerettighedsforkæmpere og -observatører i regionen

k)

at følge op på og rapportere om overholdelsen af relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd (UNSCR'er), navnlig UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) og 2100 (2013).

2.   Med henblik på opfyldelsen af sit mandat skal EUSR bl.a.:

a)

rådgive og aflægge rapport om fastlæggelse af Unionens holdninger i regionale og internationale fora, alt efter hvad der er relevant, med henblik på proaktivt at fremme og styrke den omfattende EU-tilgang til krisen i Sahel

b)

holde sig orienteret om alle Unionens aktiviteter og samarbejde tæt med de relevante EU-delegationer.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og er EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet med forbehold af HR's ansvarsområder.

3.   EUSR arbejder tæt sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og dennes relevante tjenestegrene, særligt direktoratet for Vestafrika.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. marts 2014 til den 28. februar 2015 udgør 1 350 000 EUR.

2.   Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte sin medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR underretter omgående Rådet og Kommissionen om medarbejderstabens sammensætning.

2.   Medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-Udenrigstjenesten kan foreslå udstationering af medarbejdere til at arbejde sammen med EUSR. Løn til medarbejdere udstationeret ved EUSR afholdes af den pågældende medlemsstat, den pågældende EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten. Eksperter, der udstationeres af medlemsstaterne ved EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten, kan også udstationeres ved EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats eller EU-institutions eller EU-Udenrigstjenestens administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i EUSR's mandats interesse.

4.   EUSR's medarbejderstab placeres samme sted som de relevante tjenestegrene i EU-Udenrigstjenesten eller EU-delegationerne med henblik på at sikre sammenhæng og konsekvens med hensyn til deres respektive aktiviteter.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for EUSR og EUSR's medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUSR og dennes medarbejdere kan opfylde og afvikle EUSR's mission uhindret, aftales med værtslandene, alt efter hvad der er relevant. Medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten yder den fornødne støtte med henblik herpå.

Artikel 8

Sikkerheden i forbindelse med EU's klassificerede informationer

EUSR og alle medarbejdere i EUSR's stab respekterer de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante oplysninger.

2.   Alt efter tilfældet yder EU-delegationerne og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

I overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af afsnit V i traktaten, træffer EUSR i overensstemmelse med sit mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i det geografiske ansvarsområde alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler med hensyn til sikkerheden for alt personale, der står under EUSR's direkte myndighed, navnlig ved:

a)

udarbejde en specifik sikkerhedsplan på grundlag af rådgivning fra EU-Udenrigstjenesten, der bl.a. omfatter specifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styring af sikre personalebevægelser til og inden for det geografiske område samt styring af sikkerhedshændelser og en beredskabs- og evakueringsplan

b)

at sikre, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i det geografiske område

c)

at sørge for, at alle medarbejdere i staben, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til det geografiske område på grundlag af de risikoratings, der er opstillet for dette område

d)

at sikre, at alle vedtagne henstillinger, der udarbejdes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og aflægge skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i fremskridtsrapporten og rapporten om gennemførelse af mandatet til Rådet, HR og Kommissionen.

Artikel 11

Rapportering

1.   EUSR aflægger regelmæssigt rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender. I overensstemmelse med traktatens artikel 36 kan EUSR inddrages i underretningen af Europa-Parlamentet.

2.   EUSR aflægger rapport om den bedste måde, hvorpå man kan videreføre Unionens initiativer, såsom Unionens bidrag til reformer, herunder de politiske aspekter af relevante EU-udviklingsprojekter, i samråd med EU-delegationerne i regionen.

Artikel 12

Koordinering med andre EU-aktører

1.   Inden for rammerne af strategien bidrager EUSR til, at Unionens politiske og diplomatiske indsats fremtræder som en helhed og er sammenhængende og effektiv og hjælper med at sikre, at alle EU-instrumenter på området sættes ind på en sammenhængende måde med henblik på at nå Unionens politikmål.

2.   EUSR's aktiviteter koordineres med EU-delegationernes og Kommissionens aktiviteter samt med de aktiviteter, der udføres af andre EUSR'er, som er aktive i regionen. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og EU-delegationerne i regionen.

3.   På stedet holdes der tæt kontakt til cheferne for EU-delegationerne og medlemsstaternes missionschefer. EUSR skal i tæt samarbejde med relevante EU-delegationer sørge for lokal politisk vejledning til missionschefen for EUCAP Sahel Niger og den øverstbefalende for EUTM Mali. EUSR, den øverstbefalende for EUTM Mali og den øverstbefalende for den civile operation for EUCAP Sahel Niger konsulterer hinanden efter behov.

Artikel 13

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. EUSR forelægger Rådet, HR og Kommissionen en fremskridtsrapport senest den 30. juni 2014 og en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet inden den 30. november 2014.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. marts 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2014.

På Rådets vegne

G. VROUTSIS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/133/FUSP af 18. marts 2013 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sahel (EUT L 75 af 19.3.2013, s. 29).

(2)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).


12.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 10. marts 2014

om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007

(meddelt under nummer C(2014) 1444)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2014/131/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 84 i finansforordningen og artikel 94 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (2) (i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelserne«) skal der forud for indgåelsen af en udgiftsforpligtelse, der afholdes over EU-budgettet, foreligge en finansieringsafgørelse, hvori fastsættes de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som institutionen har delegeret beføjelser til.

(2)

Der er ved beslutning 2009/470/EF fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet bluetongue hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 6, første led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet skal udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (3) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/444/EF af 5. juni 2008 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007 (4) blev det vedtaget at yde EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007. Den 6. juni 2008 indsendte de tyske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(5)

Det er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(6)

Ved beslutning 2008/444/EF blev det fastsat, at der skulle udbetales en første rate på 950 000,00 EUR af EU-tilskuddet, og ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/800/EU af 30. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007 (5) blev det fastsat, at der skulle udbetales en anden rate på 1 950 000,00 af EU-tilskuddet.

(7)

Efter de undersøgelser og kontroller, der er foretaget i forbindelse med revisionen på stedet under ledelse af den kompetente revisionstjeneste, og i betragtning af de foreløbige resultater bør der nu fastsættes en tredje rate af EU-tilskuddet til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af bluetongue i Tyskland i 2007.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der udbetales en tredje rate på 1 000 000,00 EUR af EU-tilskuddet til Tyskland.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 84 i finansforordningen, er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(3)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(4)  EUT L 156 af 14.6.2008, s. 18.

(5)  EUT L 320 af 3.12.2011, s. 49.


12.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 11. marts 2014

om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19

(EØS-relevant tekst)

(2014/132/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (rammeforordningen) (1), særlig artikel 11, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 549/2004 skal der oprettes en præstationsordning for luftfartstjenester og nettjenester. Navnlig pålægges det Kommissionen at vedtage EU-dækkende præstationsmål for de centrale præstationsområder flyvesikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet. Supplerende regler vedrørende disse mål er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (2).

(2)

De EU-dækkende præstationsmål i den anden referenceperiode, der dækker kalenderårene 2015 til 2019, bør fastsættes nu.

(3)

Den 29. juli 2010 udpegede Kommissionen et præstationsvurderingsorgan i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 (3), der skal bistå den ved gennemførelsen af præstationsordningen og bl.a. ved fastsættelsen af EU-dækkende præstationsmål.

(4)

For at lette vedtagelsen af EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode hørte præstationsvurderingsorganet med bistand fra Kommissionen alle de interessenter, som er anført i artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 549/2004, om den metode, der skal anvendes til fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål, de processer, der benyttes til at fastsætte præstationsmålene, og de vejledende intervalgrænser, som disse bør holde sig inden for. Denne høring af interessenterne fandt sted fra den 25. januar 2013 til den 3. juli 2013. Sektordialogudvalget, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 98/500/EF (4), medvirkede, og alle den civile luftfartsbranches europæiske faglige sammenslutninger havde lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

(5)

Under hensyntagen til høringerne af interessenterne fremsatte præstationsvurderingsorganet forslag til de EU-dækkende præstationsmål i en rapport, der er fremlagt Kommissionen den 27. september 2013. I rapporten er der redegjort for antagelser og begrundelsen bag de foreslåede mål og sammensætningen af grupperne af luftfartstjenesteudøvere eller funktionelle luftrumsblokke, der har et lignende operationelt og økonomisk miljø.

(6)

De EU-dækkende præstationsmål, der er fastsat i denne afgørelse, er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2004 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013. De er udarbejdet med bistand fra præstationsvurderingsorganet. Der er taget hensyn til høringerne af interessenterne og de bidrag, der er modtaget fra den netadministrator, der er oprettet i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 (5) og artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 (6), Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og nationale tilsynsmyndigheder. Målene bygger på de oplysninger, som Kommissionen og præstationsvurderingsorganet havde til rådighed pr. 17. december 2013.

(7)

De EU-dækkende præstationsmål bygger på data for medlemsstaterne samt Norge og Schweiz.

(8)

De EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde flyvesikkerhed, der er fastsat i denne afgørelse, er blevet udarbejdet i samarbejde med EASA. Ved vedtagelsen af acceptable måder for overensstemmelse og vejledende materiale i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 vil EASA yderligere præcisere definitionerne af risikoanalyseværktøjets kategorier for at sikre en harmoniseret anvendelse af de EU-dækkende præstationsmål på det centrale præstationsområde flyvesikkerhed, og dette gælder navnlig med hensyn til definitionen af kategori C (evne til at yde sikre, men funktionsforringede ATM-tjenester). EASA blev også hørt om de EU-dækkende præstationsmål for de øvrige centrale præstationsområder med henblik på at sikre sammenhængen med de overordnede flyvesikkerhedsmål.

(9)

Det EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde miljø skal fastsættes med udgangspunkt i de opnåede præstationsniveauer i 2012 ifølge præstationsvurderingsorganets beregninger, dvs. 3,17 % for den gennemsnitlige horisontale en route-flyveeffektivitet for den faktiske bane og 5,15 % for den gennemsnitlige horisontale en route-flyveeffektivitet for den seneste bane ifølge den indleverede flyveplan.

(10)

For hvert år i referenceperioden bør det EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde kapacitet, der måles som den gennemsnitlige en route-lufttrafikreguleringsforsinkelse (ATFM-forsinkelse), svare til det EU-dækkende præstationsmål for 2014, idet der tages hensyn til den forventede trafikudvikling i den anden referenceperiode.

(11)

Det EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet bør for hvert år i referenceperioden angives i faste 2009-priser (EUR2009) bl.a. for at kunne sammenligne med det præstationsniveau, som er opnået i den foregående referenceperiode.

(12)

Den forventede forbedring af omkostningseffektiviteten i den anden referenceperiode bør måles i forhold til fastlagte omkostninger for 2014 på 6242 mio. EUR (7) (EUR2009). På grundlag af de seneste antagelser angående trafikudviklingen i 2014 (8) bør referenceværdien for den fastlagte enhedsomkostning være 58,09 EUR (EUR2009). Målet for omkostningseffektivitet bør derfor indebære en nedbringelse af de fastlagte enhedsomkostninger med 3,3 % hvert år i den anden referenceperiode. Referenceværdien 58,09 EUR (EUR2009) er højere end det EU-dækkende præstationsmål på 53,92 EUR (EUR2009), der er fastsat for 2014, fordi den forventede trafikmængde i 2014 er lavere, end det oprindeligt blev antaget i Kommissionens afgørelse 2011/121/EU (9).

(13)

Antagelser angående trafikudviklingen i den anden referenceperiode er taget fra det pessimistiske scenario i STATFOR’s seneste prognose, der er offentliggjort den 30. september 2013, og hvori den gennemsnitlige årlige trafikvækst angives til 1,2 %. Den lange prognoseperiode frem til udgangen af 2019 indebærer imidlertid en vis usikkerhed. Derfor bør Kommissionen — i forbindelse med Kommissionens rapport til Udvalget for det Fælles Luftrum som omhandlet i artikel 18, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 — senest i 2016 gennemgå disse antagelser om trafikudviklingen på grundlag af de seneste foreliggende prognoser fra STATFOR. På grundlag af denne gennemgang kan Kommissionen om fornødent beslutte at revidere de EU-dækkende præstationsmål for kalenderårene 2017 til 2019 i henhold til samme forordnings artikel 17, stk. 1, litra a).

(14)

De fastlagte referenceomkostninger i den anden referenceperiode forventes nedbragt med 2,1 % om året i gennemsnit.

(15)

Foruden de EU-dækkende præstationsmål bør der fastsættes varslingstærskelværdier, således at det i tilfælde af en overskridelse er muligt at udløse de varslingsmekanismer, der nævnes i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(16)

I overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 behøver lokale mål ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med de EU-dækkende præstationsmål. De bør hænge sammen med og yde et passende bidrag til opfyldelsen af disse EU-dækkende præstationsmål. Denne sammenhæng og det passende bidrag bør komme til udtryk i præstationsplanen, som i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 skal udarbejdes for det funktionelle luftrumsbloksniveau.

(17)

Denne afgørelse bør træde i kraft på dagen for offentliggørelsen med henblik på at lette udarbejdelsen af præstationsplanerne i henhold til kapitel II i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(18)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde flyvesikkerhed

1.   For den anden referenceperiode skal de EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde flyvesikkerhed fastsættes som angivet i stk. 2 og 3.

2.   De EU-dækkende præstationsmål for flyvesikkerhedsforvaltningens effektivitet, der er nævnt i punkt 1.1, litra a), i afsnit 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, fastsættes som følger:

a)

senest den 31. december 2019 skal de nationale tilsynsmyndigheder som minimum opnå niveau C (10) for alle forvaltningsmål (»flyvesikkerhedspolitik og -mål«, »styring af flyvesikkerhedsrisici«, »sikring af flyvesikkerheden«, »flyvesikkerhedsfremmende foranstaltninger« og »flyvesikkerhedskultur«)

b)

senest den 31. december 2019 skal luftfartstjenesteudøvere som minimum opnå niveau D for forvaltningsmålene »flyvesikkerhedspolitik og -mål«, »styring af flyvesikkerhedsrisici«, »sikring af flyvesikkerheden« og »flyvesikkerhedsfremmende foranstaltninger«, og som minimum niveau C for forvaltningsmålet »flyvesikkerhedskultur«.

3.   De EU-dækkende præstationsmål for anvendelse af alvorlighedsklassificeringen, der er nævnt i punkt 1.1, litra b), i afsnit 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, fastsættes som følger:

a)

senest den 31. december 2017 og herefter hvert år indtil udgangen af den anden referenceperiode skal medlemsstaterne via deres nationale tilsynsmyndigheder sikre indsamling og rapportering til EASA af »ATM-Overall«-alvorlighedsgraden som fastlagt ved risikoanalyseværktøjsmetoden til klassificering af mindst 80 % af de årligt indberettede overskridelser af adskillelsesminima og indtrængen på start- og landingsbanen opdelt i kategori A (alvorlige hændelser), B (større hændelser) og C (signifikante hændelser) (11)

b)

inden den 31. december 2017 og senest i 2019 skal medlemsstaterne via deres nationale tilsynsmyndigheder sikre indsamling og rapportering til EASA af »ATM-Overall«-alvorlighedsgraden som fastlagt ved risikoanalyseværktøjsmetoden til klassificering af mindst 80 % henholdsvis 100 % af de årligt indberettede ATM-specifikke hændelser opdelt i kategori AA (fuldstændigt tab af evne til at udøve sikre ATM-tjenester), A (alvorligt tab af evne til at udøve sikre ATM-tjenester), B (begrænset tab af evne til at udøve sikre ATM-tjenester) og C (evne til at udøve sikre, men funktionsforringede ATM-tjenester)

c)

inden den 31. december 2017 og senest i 2019 skal luftfartstjenesteudøvere rapportere følgende til de nationale tilsynsmyndigheder: »ATM-Ground«-alvorlighedsgraden som fastlagt ved risikoanalyseværktøjsmetoden til klassificering af mindst 80 % henholdsvis 100 % af de årligt indberettede overskridelser af separationsminima og indtrængen på start- og landingsbanen opdelt i kategori A (alvorlige hændelser), B (større hændelser) og C (signifikante hændelser)

d)

senest den 31. december 2017 og i 2019 skal luftfartstjenesteudøvere rapportere følgende til de nationale tilsynsmyndigheder: »ATM-Ground«-alvorlighedsgraden som fastlagt ved risikoanalyseværktøjsmetoden til klassificering af mindst 80 % henholdsvis 100 % af de årligt indberettede ATM-specifikke hændelser opdelt i kategorierne AA (fuldstændigt tab af evne til at udøve sikre ATM-tjenester), A (alvorligt tab af evne til at udøve sikre ATM-tjenester), B (begrænset tab af evne til at udøve sikre ATM-tjenester) og C (evne til at udøve sikre, men funktionsforringede ATM-tjenester).

Artikel 2

EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde miljø

For den anden referenceperiode bør de EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde miljø fastsættes til:

1)

en gennemsnitlig horisontal en route-flyveeffektivitet på mindst 2,6 % i 2019 for den faktiske bane som defineret i punkt 2.1, litra a), i afsnit 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

2)

en gennemsnitlig horisontal en route-flyveeffektivitet på mindst 4,1 % i 2019 for den seneste bane ifølge den indleverede flyveplan som defineret i punkt 2.1, litra b), i afsnit 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

Artikel 3

EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde kapacitet

For den anden referenceperiode skal de EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde kapacitet være en gennemsnitlig en route-lufttrafikreguleringsforsinkelse (ATFM-forsinkelse) pr. flyvning som defineret i punkt 3.1 i afdeling 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, der ikke overstiger 0,5 minutter pr. flyvning, og målet skal opfyldes for hvert kalenderår.

Artikel 4

EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet

For den anden referenceperiode skal de centrale EU-dækkende præstationsmål for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet være en gennemsnitlig EU-dækkende fastlagt enhedsomkostning for en route-luftfartstjenester som defineret i punkt 4.1, litra a), i afsnit 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, udtrykt i faste 2009-priser (EUR2009) på 56,64 EUR for 2015, 54,95 EUR for 2016, 52,98 EUR for 2017, 51,00 EUR for 2018 og 49,10 EUR for 2019.

Artikel 5

Antagelser

Denne afgørelse bygger på de antagelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 6

Varslingstærskelværdier

1.   Afviger den faktiske trafik, der er registreret af præstationsvurderingsorganet, fra antagelserne om trafikudviklingen i bilaget med mindst 10 % over et givet kalenderår, er det muligt at udløse den EU-dækkende varslingsmekanisme, som er omhandlet i artikel 19, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

2.   Afviger den faktiske trafik, der er registreret af præstationsvurderingsorganet, fra trafikudviklingsprognoserne i den pågældende præstationsplan, som er omhandlet i kapitel III i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, med mindst 10 % over et givet kalenderår, er det muligt at udløse den lokale varslingsmekanisme, som er omhandlet i artikel 19, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 691/2010 af 29. juli 2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 1).

(4)  Kommissionens afgørelse 98/500/EF af 20. maj 1998 om oprettelse af sektordialogudvalg til fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 27).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 af 7. juli 2011 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) (EUT L 185 af 15.7.2011, s. 1).

(7)  Herunder udgifter til Kroatien, som ikke deltog i præstationsordningen i den første referenceperiode, tillige med justeringer for alle medlemsstater for at tage højde for det forventede fradrag for VFR-flyvninger, der er fritaget for afgifter.

(8)  107 439 000 en route-tjenesteenheder (kilde: STATFOR, low case forecast, september 2013).

(9)  Kommissionens afgørelse 2011/121/EU af 21. februar 2011 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål og varslingstærskelværdier for udøvelse af luftfartstjenester for årene 2012 til 2014 (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 16).

(10)  Niveau C og D er defineret i de acceptable måder for overensstemmelse og EASA's vejledende materiale med henblik på gennemførelse og måling af centrale flyvesikkerhedsrelaterede præstationsindikatorer som omhandlet i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(11)  Kategorierne AA, A, B, C, D og E er defineret i de acceptable måder for overensstemmelse og i EASA's vejledende materiale med henblik på gennemførelse og måling af centrale flyvesikkerhedsrelaterede præstationsindikatorer som omhandlet i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.


BILAG

1.

Antagelser om trafikudviklingen i hele Unionen udtrykt i en route-tjenesteenheder

En route tjenesteenheder

2015

2016

2017

2018

2019

108 541 000

110 196 000

111 436 000

112 884 000

114 305 000

2.

Fastlagte referenceomkostninger for en route-luftfartstjenester ifølge prognoser for hele Unionen

Fastlagte omkostninger (EUR2009)

2015

2016

2017

2018

2019

6 147 905 000

6 055 686 000

5 904 294 000

5 756 687 000

5 612 769 000