ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.068.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 68

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
7. marts 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/115/EU

 

*

Rådets afgørelse af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud

1

 

 

Protokol om ændring af aftalen om offentlige udbud

2

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

7.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 2. december 2013

om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud

(2014/115/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forhandlingerne om revisionen af WTO-aftalen om offentlige udbud (1994 GPA) blev indledt i januar 1999 i henhold til artikel XXIV, stk. 7, litra b) og c), i 1994 GPA.

(2)

Forhandlingerne førtes af Kommissionen i samråd med det særlige udvalg, der er nedsat ved artikel 207, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(3)

Den 15. oktober 2011 nåede parterne i 1994 GPA til politisk enighed på ministerniveau om forhandlingsresultatet. Denne politiske enighed blev bekræftet ved GPA-Udvalgets vedtagelse den 30. marts 2012 af afgørelsen om forhandlingsresultatet. Ved denne afgørelse, som omfatter en protokol om ændring af aftalen om offentlige udbud (»protokollen«), bekræftede parterne i 1994 GPA teksten til protokollen og åbnede den for deres accept.

(4)

Protokollen bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen om ændring af Aftalen om Offentlige Udbud godkendes hermed på vegne af Den Europæiske Union.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, der er beføjet til på Unionens vegne at deponere det acceptinstrument, der er omhandlet i protokollens artikel 3 og i overensstemmelse med artikel XXIV, stk. 9, i 1994 GPA, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af protokollen (1).

Artikel 3

Protokollen må ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2013.

På Rådets vegne

E. GUSTAS

Formand


(1)  Datoen for protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


7.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/2


OVERSÆTTELSE

PROTOKOL

om ændring af aftalen om offentlige udbud

PROTOKOL OM ÆNDRING AF AFTALEN OM OFFENTLIGE udbud

Bilag til protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud

Tillæg I Endelige tilbud under tillæg I fra GPA-parterne vedrørende forhandlingerne om GPA-dækning

Endeligt tilbud under tillæg I fra Republikken Armenien

Canadas endelige tilbud under tillæg I

Den Europæiske Unions fremtidige forpligtelser i henhold til tillæg I (endelige)

Endeligt tilbud under tillæg I fra Hongkong (Kina)

Islands endelige tilbud under tillæg I

Israels endelige tilbud under tillæg I

Japans endelige tilbud under tillæg I

Endeligt tilbud under tillæg I fra Republikken Korea

Endeligt tilbud under tillæg I fra Fyrstendømmet Liechtenstein

Endeligt tilbud under tillæg I fra Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba

Norges endelige tilbud under tillæg I

Singapores endelige tilbud under tillæg I

Schweiz' endelige tilbud under tillæg I

Endeligt tilbud under tillæg I fra Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu*

Endeligt tilbud under tillæg I fra USA

Tillæg II

Tillæg III

Tillæg IV

PARTERNE I AFTALEN OM OFFENTLIGE UDBUD, som blev undertegnet i Marrakesh den 15. april 1994 (i det følgende benævnt »1994-aftalen«),

ER EFTER yderligere forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 7, litra b) og c), i 1994-aftalen

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

1.

Præamblen, artikel I til XXIV og tillæggene til 1994-aftalen udgår og erstattes af bestemmelserne i bilaget til nærværende protokol.

2.

Protokollen er åben for 1994-aftaleparternes godkendelse.

3.

Protokollen træder i kraft for de 1994-aftaleparter, som har deponeret deres respektive acceptinstrumenter, på tredivtedagen efter, at to tredjedele af 1994-aftaleparterne har deponeret deres acceptinstrumenter. Derefter træder protokollen i kraft for hver 1994-aftalepart, der har deponeret sit acceptinstrument, på tredivtedagen efter deponeringen.

4.

Protokollen skal deponeres hos generaldirektøren for WTO, som straks giver hver af 1994-aftaleparterne en bekræftet kopi af protokollen og en notifikation af hver enkelt parts accept heraf.

5.

Denne protokol registreres i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.

Udfærdiget i Genève den 30. marts 2012 i et eksemplar på engelsk, fransk og spansk; hver tekst har samme gyldighed, medmindre andet er fastsat vedrørende tillæggene hertil.


BILAG TIL PROTOKOLLEN OM ÆNDRING AF AFTALEN OM OFFENTLIGE UDBUD

PRÆAMBEL

PARTERNE I DENNE AFTALE (i det følgende benævnt »parterne«),

SOM ERKENDER behovet for et effektivt multilateralt regelsæt for offentlige udbud med henblik på at opnå større liberalisering og udvidelse samt forbedring af regelsættet for den internationale handel,

SOM ERKENDER, at der ikke bør udarbejdes, vedtages eller anvendes foranstaltninger vedrørende offentlige udbud, der sikrer beskyttelse for hjemlige leverandører, varer eller tjenesteydelser eller forskelsbehandler udenlandske leverandører, varer eller tjenesteydelser,

SOM ERKENDER, at integritet og forudsigelighed i offentlige udbudsprocedurer er en integrerende del af en effektiv forvaltning af de offentlige ressourcer, parternes økonomiske formåen og det multilaterale handelssystems funktion,

SOM ERKENDER, at de proceduremæssige forpligtelser i denne aftale bør være tilstrækkeligt fleksible for at passe til parternes særlige vilkår,

SOM ERKENDER behovet for at tage højde for udviklingslandenes udviklingsbehov samt finansielle og handelsmæssige behov, især de mindste udviklede landes behov,

SOM ERKENDER betydningen af gennemsigtige foranstaltninger for offentlige udbud, gennemførelse af udbud på en åben og upartisk måde og undgåelse af interessekonflikter og korruption i overensstemmelse med gældende internationale instrumenter såsom FN's konvention mod korruption,

SOM ERKENDER betydningen af at anvende og fremme brugen af elektroniske midler til udbud, der er omfattet af denne aftale,

SOM ØNSKER at fremme accepten af og tiltrædelsen til denne aftale for WTO-medlemmer, som endnu ikke er part i aftalen,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel I

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   handelsvarer eller tjenester: varer eller tjenester af en type, der generelt sælges eller udbydes til salg på det kommercielle marked til og sædvanligvis købes af ikke-statslige købere til ikke-statslige formål

b)   udvalget: Udvalget for Offentlige Udbud, der er nedsat ved artikel XXI, stk. 1

c)   tjenesteydelse inden for bygge- og anlægsvirksomhed: en tjeneste, der har til formål at udføre et bygge- eller anlægsarbejde ved et hvilket som helst middel, jf. hovedgruppe 51 i FN's centrale produktnomenklatur (»CPC«)

d)   land: ethvert særskilt toldområde, som er part i denne aftale. Når der er tale om et særskilt toldområde, der er part i denne aftale, og der i forbindelse med et udtryk i denne aftale benyttes udtrykket »national«, skal dette udtryk læses som vedrørende dette toldområde, medmindre andet er fastsat

e)   dage: kalenderdage

f)   elektronisk auktion: en iterativ proces, der involverer brug af elektroniske midler, således at leverandører kan fremlægge enten nye priser eller nye værdier for kvantificerbare, ikke-prismæssige elementer i udbuddet i tilknytning til evalueringskriterier eller begge dele, og som fører til udbuddenes klassificering eller fornyede klassificering

g)   skriftlig: ethvert udtryk i ord eller tal, der kan læses, gengives og senere videreformidles; det kan omfatte elektronisk fremsendte og lagrede oplysninger

h)   underhåndsaftale: en udbudsprocedure, hvorved ordregiveren kontakter en eller flere leverandører efter eget valg

i)   foranstaltning: enhver lov, forskrift, procedure, administrativ vejledning eller praksis eller en ordregivers handlinger i forbindelse med et omfattet udbud

j)   leverandørliste: en liste over leverandører, som en ordregiver har fastslået opfylder betingelserne for optagelse på den pågældende liste, og som ordregiveren agter at anvende mere end en gang

k)   bekendtgørelse om påtænkte udbud: en bekendtgørelse offentliggjort af en ordregiver, som opfordrer interesserede leverandører til at indsende en anmodning om deltagelse, et tilbud eller begge dele

l)   kompensationskøb: betingelser eller tiltag, der fremmer udviklingen af et lokalområde eller forbedrer en parts betalingsbalancesituation, f.eks. anvendelse af indenlandsk indhold, tildeling af licens på teknologi, investeringer, modkøb eller lignende

m)   offentligt udbud: en udbudsprocedure, hvorved allerede interesserede leverandører kan afgive tilbud

n)   person: en fysisk eller en juridisk person

o)   ordregiver: en enhed, der er omfattet af en parts bilag 1, 2 eller 3 til tillæg I

p)   kvalificeret leverandør: en leverandør, der opfylder betingelserne for deltagelse, og som en ordregiver derfor anerkender

q)   begrænset udbud: en udbudsprocedure, hvor ordregiveren kun opfordrer kvalificerede leverandører til at afgive tilbud

r)   tjenesteydelser: omfatter bygge- og anlægsarbejder, medmindre andet er angivet

s)   standard: et dokument, der er godkendt af et anerkendt organ, og som med henblik på konstant og gentagen anvendelse fastsætter regler, retningslinjer eller kendetegn for varer eller tjenesteydelser eller de dermed forbundne processer og produktionsmetoder, og hvis overholdelse ikke er obligatorisk. Den kan også omfatte eller udelukkende fastsætte de krav til terminologi, symboler, emballering, mærkning eller etikettering, som en vare, tjenesteydelse, produktionsproces eller produktionsmetode skal opfylde

t)   leverandør: en person eller gruppe af personer, der leverer eller kan levere varer eller tjenesteydelser, og

u)   teknisk specifikation: et krav i udbuddet:

Artikel II

Anvendelsesområde og dækning

1.   Denne aftale finder anvendelse på alle foranstaltninger vedrørende de omfattede udbud, uanset om de gennemføres helt eller delvis elektronisk.

2.   I denne aftale forstås ved de omfattede udbud til statslig brug udbud:

a)

af varer, tjenesteydelser eller alle kombinationer heraf:

i)

som specificeret i hver parts bilag til tillæg I, og

ii)

som ikke foretages med henblik på kommercielt salg eller videresalg eller til brug i forbindelse med produktion eller levering af varer og tjenesteydelser til kommercielt salg eller videresalg

b)

der foretages på basis af en kontrakt, uanset dennes form, herunder: køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret

c)

hvis værdi som anslået i henhold til stk. 6-8 er lig med eller overstiger den relevante tærskelværdi, der er specificeret i hver parts bilag til tillæg I på tidspunktet for offentliggørelsen af en bekendtgørelse i henhold til artikel VII

d)

foretaget af en ordregiver, og

e)

som ikke på anden vis er udelukket fra at være omfattet i henhold til stk. 3 eller en parts bilag til tillæg I.

3.   Medmindre andet er anført i en parts bilag til tillæg I, finder denne aftale ikke anvendelse på:

a)

erhvervelse eller leje af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom eller rettigheder hertil

b)

ikke-kontraktbaserede aftaler eller enhver form for bistand, som en part yder, herunder kooperative aftaler, tilskud, lån, kapitalindskud, garantier og skatteincitamenter

c)

køb eller erhvervelse af finansformidler- og depottjenesteydelser, likvidations- og forvaltningstjenesteydelser for regulerede finansieringsinstitutter og tjenesteydelser i forbindelse med salg, afvikling og distribution af offentlig gæld, herunder lån og statsobligationer, gældsbeviser og andre værdipapirer

d)

offentlige ansættelseskontrakter

e)

udbud:

i)

med særlig sigte på at yde international bistand, herunder udviklingsbistand

ii)

inden for rammerne af den særlige procedure eller på de særlige betingelser, der gælder for en international aftale vedrørende udstationering af tropper eller vedrørende signatarlandenes fælles gennemførelse af et projekt, eller

iii)

i henhold til den særlige procedure eller på de særlige betingelser, der gælder for en international organisation eller en organisation finansieret gennem internationale tilskud, lån eller andre former for bistand, når den gældende procedure eller de gældende betingelser ville være uforenelige med denne aftale.

4.   Parterne skal i deres bilag til tillæg I angive følgende oplysninger:

a)

i bilag 1 de statslige ordregivere, hvis udbud er omfattet af denne aftale

b)

i bilag 2 de subcentrale statslige ordregivere, hvis udbud er omfattet af denne aftale

c)

i bilag 3 alle andre ordregivere, hvis udbud er omfattet af denne aftale

d)

i bilag 4 de varer, der er omfattet af denne aftale

e)

i bilag 5 de tjenesteydelser, dog ikke tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed, der er omfattet af denne aftale

f)

i bilag 6 de tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed, der er omfattet af denne aftale, og

g)

i bilag 7 almindelige bemærkninger.

5.   Hvis en ordregiver i forbindelse med de omfattede udbud kræver, at personer, der ikke er omfattet af en parts bilag til tillæg I, skal foretage udbuddene i overensstemmelse med særlige krav, finder artikel IV tilsvarende anvendelse på sådanne krav.

6.   Ved vurderingen af værdien af et offentligt udbud med henblik på at afgøre, om der er tale om et omfattet udbud:

a)

må ordregiveren ikke opdele udbuddet i særskilte udbud eller vælge eller anvende en særlig beregningsmetode til at vurdere et udbuds værdi med henblik på helt eller delvis at udelukke det fra anvendelsen af denne aftale

b)

skal ordregiveren inkludere den højeste anslåede værdi af udbuddet over den samlede varighed, uanset om kontrakten tildeles en eller flere leverandører, og tage højde for alle former for aflønning, herunder:

i)

præmier, honorarer, provisioner og rente, og

ii)

hvis udbuddet omfatter optioner, den samlede værdi af sådanne optioner.

7.   Hvis et udbud fører til indgåelse af mere end én kontrakt eller til, at der indgås kontrakter i separate dele (i det følgende benævnt »tilbagevendende kontrakter«), baseres beregningen af den højeste anslåede værdi på:

a)

værdien af tilbagevendende kontrakter for samme type varer eller tjenesteydelser, som er tildelt inden for de seneste 12 måneder eller i ordregivers foregående regnskabsår, evt. justeret for at tage højde for forventede ændringer i mængden eller værdien af den vare eller tjenesteydelse, der leveres, i de efterfølgende 12 måneder, eller

b)

den anslåede værdi af tilbagevendende kontrakter for samme type varer eller tjenesteydelser, der tildeles i de 12 måneder, der følger efter tildelingen af den oprindelige kontrakt eller ordregivers regnskabsår.

8.   I forbindelse med udbud ved leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer eller tjenesteydelser eller udbud, hvor den samlede pris ikke fremgår, er beregningsgrundlaget:

a)

når der er tale om tidsbegrænsede kontrakter:

i)

hvor kontraktens løbetid er 12 måneder eller derunder, den samlede anslåede maksimumværdi for hele kontraktens løbetid, eller

ii)

hvis kontraktens løbetid overstiger tolv måneder, den samlede anslåede maksimumværdi, inklusive en eventuel anslået restværdi

b)

for tidsubegrænsede kontrakter, den anslåede månedlige værdi multipliceret med 48, og

c)

hvis det ikke er sikkert, om kontrakten bliver tidsbegrænset, finder litra b) anvendelse.

Artikel III

Sikkerhed og generelle undtagelser

1.   Ingen bestemmelser i denne aftale må fortolkes således, at en part forhindres i at træffe foranstaltninger eller i at undlade at give oplysninger, som denne part anser for nødvendige af hensyn til beskyttelsen af sine vitale sikkerhedsinteresser i forbindelse med udbud vedrørende våben, ammunition eller krigsmateriel eller udbud, der er uomgængeligt nødvendige for den nationale sikkerhed eller det nationale forsvar.

2.   Med forbehold af kravet om, at sådanne foranstaltninger ikke anvendes på en måde, der udgør en vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling mellem parter, hvis forhold ligner hinanden, eller en skjult begrænsning af handelen med tjenesteydelser, må intet i denne aftale fortolkes således, at det forhindrer en part i at indføre eller håndhæve foranstaltninger, som:

a)

er nødvendige for at beskytte den offentlige moral, orden eller sikkerhed

b)

er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed

c)

er nødvendige for at beskytte intellektuel ejendomsret, eller

d)

vedrører handicappedes eller filantropiske institutioners varer og tjenesteydelser eller varer eller tjenesteydelser fremstillet ved fængselsarbejde.

Artikel IV

Generelle principper

1.   Med hensyn til alle foranstaltninger vedrørende de omfattede udbud indrømmer parterne, herunder deres ordregivere, varer og tjenesteydelser fra andre parter og leverandører fra andre parter, der tilbyder varer eller tjenesteydelser, straks og betingelsesløst en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de og deres ordregivere indrømmer:

a)

indenlandske varer, tjenesteydelser og leverandører, og

b)

varer, tjenesteydelser og leverandører fra andre parter.

2.   Med hensyn til alle foranstaltninger vedrørende omfattede udbud må en part, herunder dennes ordregivere, ikke:

a)

behandle en lokalt etableret leverandør mindre gunstigt end en anden lokalt etableret leverandør på grundlag af graden af udenlandsk tilhørsforhold eller ejerskab, eller

b)

diskriminere mod lokalt etablerede leverandører på grundlag af, at de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes af denne leverandør til et givet udbud, er varer eller tjenesteydelser fra andre parter.

3.   I forbindelse med de omfattede udbud ad elektronisk vej sørger ordregiveren for:

a)

at udbuddet gennemføres under anvendelse af informationsteknologisystemer og software, herunder sådanne, som vedrører autentifikation og kryptering af oplysninger, som er alment tilgængelige og interoperable med andre alment tilgængelige informationsteknologisystemer og anden tilgængelig software, og

b)

at der opretholdes mekanismer, der sikrer integriteten af anmodninger om deltagelse og tilbud, herunder fastsættelse af tidspunktet for modtagelsen heraf og forebyggelse af uretmæssig adgang.

4.   En ordregiver foretager de omfattede udbud på en åben og upartisk måde, som:

a)

er i overensstemmelse med denne aftale og benytter metoder såsom offentligt udbud, begrænset udbud og underhåndsaftale

b)

undgår interessekonflikter, og

c)

forebygger korruption.

5.   Med henblik på de omfattede udbud må ingen part anvende oprindelsesregler på varer eller tjenesteydelser indført fra eller leveret af en anden part, som afviger fra de oprindelsesregler, som den pågældende part samtidig anvender i den normale handel på indførsler eller leverancer af de samme varer eller tjenesteydelser fra samme part.

6.   Hvad angår de omfattede udbud, må en part, herunder dens ordregivere, ikke søge, tage hensyn til eller gennemtvinge nogen form for kompensationskøb.

7.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på: told eller andre afgifter, der pålægges ved indførsel af varer; måden for opkrævning af sådan told og afgifter; andre importforskrifter eller formaliteter og foranstaltninger, der påvirker handelen med tjenesteydelser, undtagen foranstaltninger vedrørende de omfattede udbud.

Artikel V

Udviklingslande

1.   I forhandlingerne om tiltrædelse af denne aftale samt ved gennemførelsen og forvaltningen heraf lægger parterne særlig vægt på udviklingslandes og mindst udviklede landes (i det følgende under ét benævnt »udviklingslande«, medmindre de specifikt identificeres på anden måde) udviklingsbehov samt finansielle og handelsmæssige behov, i erkendelse af at disse behov kan variere væsentligt fra land til land. Som det fremgår af denne artikel og efter anmodning indrømmer parterne særlig og differentieret behandling til:

a)

de mindst udviklede lande, og

b)

andre udviklingslande, i det omfang denne særlige og differentierede behandling opfylder landets udviklingsbehov.

2.   Når et udviklingsland tiltræder denne aftale, indrømmes varer, tjenesteydelser og leverandører fra dette land straks den mest favorable dækning, som parterne i deres bilag til tillæg I tilbyder andre aftaleparter, idet der dog tages højde for eventuelle vilkår forhandlet mellem parten og udviklingslandet med henblik på at opretholde lige muligheder i henhold til denne aftale.

3.   På grundlag af landets udviklingsbehov og efter aftale med parterne kan et udviklingsland vedtage eller opretholde en eller flere af følgende overgangsforanstaltninger i en overgangsperiode og i henhold til en plan, jf. de relevante bilag til tillæg I, som anvendes på en måde, der ikke diskriminerer mellem de andre parter:

a)

et prispræferenceprogram, forudsat at programmet:

i)

udelukkende indrømmer præferencer for den del af tilbuddet, der omfatter varer eller tjenesteydelser med oprindelse i det udviklingsland, som anvender præferencen, eller varer og tjenesteydelser med oprindelse i andre udviklingslande, over for hvilke det udviklingsland, som anvender præferencen, har en forpligtelse til at indrømme national behandling i henhold til en præferenceaftale; dog hvis det andet udviklingsland er part i denne aftale, underlægges denne behandling udvalgets eventuelle betingelser og

ii)

er gennemskueligt, og at præferencen og dens anvendelse som led i udbuddet klart fremgår af bekendtgørelsen om påtænkte udbud

b)

et kompensationskøb, forudsat at kravene til eller den påtænkte indførelse af kompensationskøbet klart fremgår af bekendtgørelsen om det påtænkte udbud

c)

den gradvise inkorporering af specifikke ordregivere eller sektorer, og

d)

en tærskelværdi, der er højere end den permanente tærskelværdi.

4.   I forhandlingerne om tiltrædelse af denne aftale kan parterne tillade, at det tiltrædende udviklingsland anvender en specifik forpligtelse i denne aftale, dog undtagen artikel IV, stk. 1, litra b), på et senere tidspunkt, mens landet gennemfører den pågældende forpligtelse. Gennemførelsesperioden er:

a)

for et mindst udviklet land, fem år efter tiltrædelsen af aftalen, og

b)

for andre udviklingslande, den periode, der er nødvendig for at gennemføre den specifikke forpligtelse; denne periode kan dog ikke overstige 3 år.

5.   Udviklingslande, der har forhandlet en gennemførelsesperiode for en forpligtelse i henhold til stk. 4, opfører i sit bilag 7 til tillæg I den aftalte gennemførelsesperiode, den specifikke forpligtelse, som er omfattet af gennemførelsesperioden, og eventuelle midlertidige forpligtelser, som landet har aftalt at overholde i gennemførelsesperioden.

6.   Når denne aftale er trådt i kraft for et udviklingsland, kan udvalget efter udviklingslandets henvendelse:

a)

forlænge overgangsperioden for en foranstaltning, der er vedtaget eller opretholdt i henhold til stk. 3, eller enhver gennemførelsesperiode, der er forhandlet i henhold til stk. 4, eller

b)

godkende vedtagelsen af en ny overgangsforanstaltning i henhold til stk. 3 under særlige vilkår, som ikke kunne forudses under tiltrædelsesprocessen.

7.   Et udviklingsland, der har forhandlet om en overgangsforanstaltning i henhold til stk. 3 eller 6, en gennemførelsesperiode i henhold til stk. 4 eller en forlængelse i henhold til stk. 6, træffer de nødvendige foranstaltninger i overgangsperioden eller gennemførelsesperioden for at sikre overholdelse af denne aftale ved udgangen af perioden. Udviklingslandet informerer straks udvalget om de pågældende foranstaltninger.

8.   Parterne tager behørigt hensyn til udviklingslandes eventuelle anmodninger om teknisk samarbejde og kapacitetsopbygning i forbindelse med landets tiltrædelse eller gennemførelse af denne aftale.

9.   Udvalget kan fastlægge retningslinjer for gennemførelsen af denne artikel. Disse retningslinjer kan omfatte bestemmelser om afstemning vedrørende afgørelser om anmodninger i henhold til stk. 6.

10.   Udvalget undersøger gennemførelsen og effektiviteten af denne artikel hvert femte år.

Artikel VI

Oplysninger om udbudssystemet

1.   Hver part:

a)

offentliggør straks alle love, administrative bestemmelser, domstolsafgørelser, alment gældende administrative afgørelser, standardbestemmelser i kontrakter, der er påbudt i medfør af love eller administrative bestemmelser, og som ved henvisning er indarbejdet i bekendtgørelser og udbudsmateriale og procedurer i forbindelse med de omfattede udbud samt eventuelle ændringer heraf i officielt udpegede elektroniske medier eller papirmedier, som offentliggøres bredt og forbliver lettilgængelige for offentligheden, og

b)

giver på anmodning en forklaring heraf til den anden part.

2.   Parterne anfører:

a)

i tillæg II de elektroniske medier eller papirmedier, hvori parten offentliggør de oplysninger, der er beskrevet i stk. 1

b)

i tillæg III de elektroniske medier eller papirmedier, hvori parten offentliggør de bekendtgørelser, der kræves i medfør af artikel VII, artikel IX, stk. 7, og artikel XVI, stk. 2, og

c)

i tillæg IV adressen på det eller de websteder, hvor parten offentliggør:

i)

sine udbudsstatistikker i henhold til artikel XVI, stk. 5 eller

ii)

sine bekendtgørelser vedrørende kontrakter tildelt i henhold til artikel XVI, stk. 6.

3.   Hver part informerer straks udvalget om eventuelle ændringer af partens oplysninger i tillæg II, III eller IV.

Artikel VII

Bekendtgørelser

1.   I forbindelse med hvert omfattet udbud offentliggør ordregiveren en bekendtgørelse om påtænkte udbud i et passende papirmedie eller elektronisk medie, jf. tillæg III, undtagen under de omstændigheder, der er beskrevet i artikel XIII. Disse medier offentliggøres bredt og skal være lettilgængelige for offentligheden mindst indtil udløbet af den tidsfrist, der er angivet i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen skal:

a)

for ordregivere, der er omfattet af bilag I, være tilgængelig ved hjælp af gebyrfri elektroniske midler via en central portal som minimum i den periode, der er angivet i tillæg III, og

b)

for ordregivere, der er omfattet af bilag 2 og 3, være tilgængelig som minimum via links på en gebyrfri, elektronisk portal, hvis den er tilgængelig ved hjælp af elektroniske midler.

Parterne og deres ordregivere, som er omfattet af bilag 2 og 3, opfordres til at offentliggøre deres bekendtgørelser via gebyrfri elektroniske midler på en central portal.

2.   Medmindre andet er bestemt i denne aftale, skal en bekendtgørelse om påtænkte udbud indeholde følgende:

a)

ordregiverens navn og adresse samt andre nødvendige oplysninger for at kunne kontakte ordregiveren og indhente al relevant dokumentation vedrørende udbuddet samt omkostninger og eventuelle betalingsvilkår

b)

en beskrivelse af udbuddet, herunder arten og mængden af varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes, og hvis mængden ikke kendes, så den skønnede mængde

c)

i tilfælde af tilbagevendende kontrakter, eventuelt et skøn over tidsplanen for offentliggørelsen af efterfølgende bekendtgørelser om påtænkte udbud

d)

en beskrivelse af eventuelle optioner

e)

tidsfristen for levering af varerne eller tjenesteydelserne eller kontraktens varighed

f)

den udbudsmetode, der vil blive anvendt, og hvorvidt den indebærer forhandling eller elektronisk auktion

g)

eventuelt adressen og sidste frist for indsendelse af anmodninger om deltagelse i udbudsproceduren

h)

adressen og sidste frist for afgivelse af tilbud

i)

det eller de sprog, hvorpå tilbuddene eller anmodningerne om deltagelse kan indgives, hvis de kan indgives på et andet sprog end den pågældende ordregiverparts officielle sprog

j)

en liste over og en kort beskrivelse af eventuelle betingelser for leverandørers deltagelse, herunder eventuelle krav om specifikke dokumenter eller certifikater, som leverandørerne skal fremlægge i forbindelse hermed, medmindre sådanne krav er indeholdt i det udbudsmaterialet, der stilles til rådighed for alle interesserede leverandører samtidig med bekendtgørelsen om påtænkte udbud

k)

hvis en ordregiver i medfør af artikel IX har til hensigt at udvælge et begrænset antal kvalificerede leverandører, der opfordres til at afgive tilbud, angives det, de kriterier, der vil blive anvendt for at udvælge dem, og en eventuel begrænsning af antallet af leverandører, der vil kunne afgive tilbud, og

l)

en angivelse af, hvorvidt kontrakten er omfattet af denne aftale.

3.   I forbindelse med hvert påtænkt udbud offentliggør ordregiveren på et af WTO's sprog et lettilgængeligt resumé af bekendtgørelsen samtidig med offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud. Resuméet af bekendtgørelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

genstanden for udbuddet

b)

sidste frist for afgivelse af tilbud eller en eventuel sidste frist for at indgive anmodninger om deltagelse i udbuddet eller optagelse på en leverandørliste, og

c)

den adresse, hvorfra der kan anmodes om dokumenter vedrørende udbuddet.

4.   Ordregivere opfordres til så tidligt som muligt hvert regnskabsår at offentliggøre en bekendtgørelse om deres fremtidige udbudsplaner (herefter benævnt »bekendtgørelse om planlagte udbud«) i de relevante trykte eller elektroniske medier, der fremgår af tillæg III. Denne bekendtgørelse om planlagte udbud skal indeholde genstanden for udbuddet og den planlagte dato for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud.

5.   En ordregiver, der er omfattet af bilag 2 eller 3, kan anvende en bekendtgørelse om planlagte udbud i stedet for en bekendtgørelse om påtænkte udbud, forudsat at bekendtgørelsen om planlagte udbud indeholder så mange af oplysningerne i stk. 2, som er tilgængelige for ordregiveren, og en bemærkning om, at interesserede leverandører skal give udtryk for deres interesse i udbuddet over for ordregiveren.

Artikel VIII

Betingelser for deltagelse

1.   En ordregiver begrænser betingelserne for deltagelse i et udbud til de betingelser, der er vigtige for at sikre, at en leverandør har juridisk og finansiel kapacitet samt de kommercielle og tekniske evner til at påtage sig det relevante udbud.

2.   Ved fastlæggelse af betingelserne for deltagelse:

a)

må ordregiveren ikke indføre som betingelse, at en leverandør for at kunne deltage i et udbud tidligere har fået tildelt en eller flere kontrakter af ordregivere i en givet part

b)

kan ordregiveren kræve relevant forudgående erfaring, hvis det er vigtigt for at opfylde kravene i forbindelse med udbuddet.

3.   Ved vurderingen af, om en leverandør opfylder betingelserne for deltagelse:

a)

evaluerer ordregiveren leverandørens finansielle kapacitet og kommercielle og tekniske evner på grundlag af dennes forretningsaktiviteter både inden for og uden for ordregiverpartens område, og

b)

baserer ordregiveren sin evaluering på de betingelser, han på forhånd har specificeret i bekendtgørelser eller udbudsmateriale.

4.   En part og dennes ordregivere kan, hvor der foreligger beviser, udelukke en leverandør under henvisning til:

a)

konkurs

b)

urigtige erklæringer

c)

betydelige eller vedvarende manglende resultater i forbindelse med væsentlige krav eller forpligtelser i medfør af en eller flere tidligere kontrakter

d)

domme for alvorlige forbrydelser eller andre domme vedrørende alvorlige lovovertrædelser

e)

faglig forseelse eller handlinger og forsømmelser, der påvirker leverandørens kommercielle integritet negativt, eller

f)

manglende indbetaling af skatter og afgifter.

Artikel IX

Kvalifikationskrav til leverandører

1.   En part, herunder dennes ordregivere, kan opretholde et registreringssystem, hvor interesserede leverandører registrerer sig og opgiver visse informationer.

2.   Parterne sikrer, at:

a)

deres ordregivere bestræber sig på at mindske forskellene mellem deres kvalifikationsprocedurer

b)

ordregivere, der fører registreringssystemer, bestræber sig på at mindske forskellene mellem deres registreringssystemer.

3.   En part og dennes ordregivere må ikke vedtage og anvende registreringssystemer eller kvalifikationsprocedurer, der har til formål eller virkning at skabe unødige hindringer for deltagelse af en anden parts leverandører i sine udbud.

4.   Hvis en ordregiver har til hensigt at anvende begrænset udbud, skal han:

a)

i bekendtgørelsen om påtænkte udbud medtage mindst de oplysninger, der er angivet i artikel VII, stk. 2, litra a), b), f), g), j), k) og l), og opfordre leverandørerne til at indgive en anmodning om deltagelse, og

b)

ved begyndelsen af fristen for afgivelse af tilbud formidle mindst de oplysninger, der er angivet i artikel VII, stk. 2, litra c), d), e), h) og i), til de kvalificerede leverandører, som informeres som anført i artikel XI, stk. 3, litra b).

5.   Ordregivere giver alle kvalificerede leverandører mulighed for at deltage i et givet udbud, medmindre de i bekendtgørelsen om påtænkte udbud angiver en begrænsning i antallet af leverandører, der vil kunne afgive tilbud, og kriterierne for udvælgelse af det begrænsede antal leverandører.

6.   Er udbudsmaterialet ikke gjort offentligt tilgængeligt fra datoen for offentliggørelsen af den i stk. 4 omhandlede bekendtgørelse, sikrer ordregiveren, at de pågældende dokumenter gøres tilgængelige samtidigt for alle kvalificerede leverandører, der er udvalgt i overensstemmelse med stk. 5.

7.   Ordregivere kan føre en liste over leverandører, forudsat at den bekendtgørelse, der opfordrer interesserede leverandører til at anmode om optagelse på listen:

a)

offentliggøres en gang om året, og

b)

kontinuerligt er tilgængelig, hvis den offentliggøres ved hjælp af elektroniske midler,

på det relevante medie, jf. listen i tillæg III.

8.   Den i stk. 7 omtalte bekendtgørelse skal indeholde:

a)

en beskrivelse af de varer og tjenesteydelser eller kategorier heraf, i forbindelse med hvilke listen eventuelt vil blive anvendt

b)

de betingelser, leverandørerne skal opfylde for at kunne blive optaget på listen, og de metoder, ordregiveren vil anvende med henblik på at kontrollere, om en leverandør opfylder de pågældende betingelser

c)

ordregiverens navn og adresse samt andre nødvendige oplysninger for at kunne kontakte ordregiveren og indhente al relevant dokumentation vedrørende listen

d)

listens gyldighedsperiode og den metode, hvorved den vil blive fornyet eller bragt til ophør, eller, hvis gyldighedsperioden ikke er angivet, den metode, hvorved der vil blive givet underretning om, at anvendelsen af listen er bragt til ophør, og

e)

en angivelse af, om listen kan blive anvendt ved udbud, der er omfattet af denne aftale.

9.   Hvis en leverandørliste er gyldig i tre år eller mindre, kan en ordregiver, uanset stk. 7, nøjes med at offentliggøre den bekendtgørelse, der er omhandlet i stykke 7, én gang i begyndelsen af listens gyldighedsperiode, forudsat at:

a)

listens gyldighedsperiode anføres i bekendtgørelsen, og det anføres, at der ikke vil blive offentliggjort yderligere bekendtgørelser, og

b)

bekendtgørelsen offentliggøres ved hjælp af elektroniske midler og kontinuerligt er tilgængelig i hele listens gyldighedsperiode.

10.   En ordregiver giver leverandører mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at ansøge om at blive optaget på leverandørlisten og medtager alle kvalificerede leverandører på listen inden for et rimeligt kort tidsrum.

11.   Hvis en leverandør, som ikke er optaget på leverandørlisten, inden for fristen i artikel XI, stk. 2, indgiver en anmodning om at deltage i et udbud, som er baseret på en leverandørliste, samt alle nødvendige dokumenter, skal ordregiveren behandle anmodningen. Ordregiveren må ikke udelukke leverandører fra at komme i betragtning til udbuddet med den begrundelse, at ordregiver ikke har tilstrækkelig tid til at undersøge anmodningen, medmindre denne i særlige tilfælde som følge af udbuddets komplekse karakter, ikke er i stand til at afslutte behandlingen af anmodningen inden for den tidsfrist, der er fastsat for afgivelse af tilbud.

12.   En ordregiver, der er omfattet af bilag 2 eller 3, kan anvende en bekendtgørelse, hvori leverandører opfordres til at ansøge om optagelse på leverandørlisten, som en bekendtgørelse om påtænkte udbud, forudsat at:

a)

bekendtgørelsen offentliggøres i overensstemmelse med stk. 7 og omfatter de oplysninger, der kræves i stk. 8, så mange af de oplysninger, der kræves i henhold til artikel VII, stk. 2, som er tilgængelige, og at den indeholder en bemærkning om, at den udgør en bekendtgørelse om påtænkte udbud eller at kun leverandører på leverandørlisten vil få yderligere besked om udbud, der er baseret på leverandørlisten, og

b)

ordregiveren straks giver leverandører, som over for ordregiveren har udtrykt interesse i et bestemt udbud, tilstrækkelige oplysninger til, at de kan vurdere deres interesse i udbuddet, herunder alle de resterende oplysninger, der kræves i henhold til artikel VII, stk. 2, for så vidt som disse oplysninger foreligger.

13.   En ordregiver, der er omfattet af bilag 2 eller 3, kan give en leverandør, der har ansøgt om optagelse på leverandørlisten i overensstemmelse med stk. 10, mulighed for at afgive tilbud i forbindelse med et bestemt udbud, hvis ordregiveren har tilstrækkelig tid til at undersøge, om leverandøren opfylder betingelserne for deltagelse.

14.   En ordregiver informerer straks alle leverandører, der indgiver en anmodning om deltagelse i et udbud eller om optagelse på leverandørlisten, om ordregiverens beslutning med hensyn til anmodningen.

15.   Hvis en ordregiver afviser at efterkomme en leverandørs anmodning om at deltage i et udbud eller om optagelse på leverandørlisten, ophører med at anerkende en leverandør som kvalificeret eller fjerner en leverandør fra leverandørlisten, informerer ordregiveren straks leverandøren og sender på leverandørens anmodning straks en skriftlig forklaring på årsagerne til ordregiverens beslutning.

Artikel X

Tekniske specifikationer og udbudsmateriale

1.   En ordregiver udarbejder, vedtager eller anvender ingen tekniske specifikationer og foreskriver ikke en overensstemmelsesvurderingsprocedure med henblik på eller som har til følge at skabe unødvendige hindringer for international handel.

2.   Ved fastsættelsen af de tekniske specifikationer for de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for udbuddet, sørger ordregiveren, når det er relevant, for:

a)

at anføre de tekniske specifikationer som krav til ydeevne og funktion og ikke som krav til konstruktionsmæssige eller beskrivende egenskaber, og

b)

at basere de tekniske specifikationer på internationale standarder, hvis sådanne forefindes, og hvis det ikke er tilfældet, på nationale tekniske forskrifter, anerkendte nationale standarder eller byggeforskrifter.

3.   Anvendes der krav til konstruktionsmæssige eller beskrivende egenskaber i forbindelse med de tekniske specifikationer, anvender ordregiveren, når det er relevant, udtryk som »eller lignende« i udbudsmaterialet og tager hensyn til tilbud, som klart opfylder kravene.

4.   En ordregiver må ikke stille krav om tekniske specifikationer, der kræver eller henviser til et bestemt varemærke eller handelsnavn, patent, ophavsret, design eller type eller en bestemt oprindelse, producent eller leverandør, medmindre der ikke findes nogen anden nøjagtig eller forståelig måde at beskrive et udbudskravene på, og forudsat at der i sådanne tilfælde tilføjes f.eks. »eller lignende« i udbudsmaterialet.

5.   En ordregiver må ikke på en måde, der kan have til følge at forhindre konkurrence, søge eller modtage rådgivning, der kan anvendes til at udarbejde eller benytte en teknisk specifikation til et bestemt udbud, fra personer, som kan have en forretningsmæssig interesse i det pågældende udbud.

6.   Det præciseres, at hver part, herunder deres ordregivere, i overensstemmelse med denne artikel udarbejde, vedtage eller anvende tekniske specifikationer til at fremme bevarelsen af naturressourcer eller miljøbeskyttelsen.

7.   Ordregivere forelægger leverandørerne et udbudsmateriale, der indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige, for at leverandørerne kan udarbejde og afgive deres tilbud. Udbudsmaterialet skal, medmindre det allerede fremgår af bekendtgørelsen om påtænkte udbud, indeholde en fuldstændig beskrivelse af:

a)

udbuddet, herunder arten og mængden af varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes, og hvis mængden ikke kendes, så den skønnede mængde og eventuelle krav, der skal opfyldes, herunder tekniske specifikationer, overensstemmelsesvurdering, planer, tegninger eller brugsanvisninger

b)

eventuelle betingelser for leverandørers deltagelse, herunder en liste over oplysninger og dokumenter, som leverandørerne skal indgive i forbindelse med betingelserne for deres deltagelse

c)

alle evalueringskriterier, som ordregiver anvender ved tildelingen af kontrakten, og hvert kriteriums relative betydning, undtagen hvis prisen er det eneste kriterium

d)

eventuelle autentifikations- eller krypteringskrav eller andre krav til indsendelsen af oplysninger ad elektronisk vej, hvis ordregiveren vil gennemføre udbudsproceduren ved brug af elektroniske midler

e)

reglerne for den elektroniske auktion, hvis ordregiveren vil afholde en sådan, herunder præcisering af de elementer i tilbuddet, der er relevante for evalueringskriterierne

f)

datoen, tidspunktet og stedet for åbning af tilbuddene i tilfælde af en offentlig åbning af tilbuddene, samt eventuelt hvilke personer der må være til stede

g)

eventuelle andre betingelser, herunder betalingsbetingelser og begrænsninger i de midler, der må anvendes til at afgive tilbuddene, f.eks. i papirform eller elektronisk, og

h)

eventuelle datoer for levering af varer eller tjenesteydelser.

8.   Ved fastlæggelsen af fristen for levering af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af udbuddet, tager ordregiver hensyn til faktorer såsom udbuddets kompleksitet, omfanget af den forventede underentreprise og den tid, der realistisk kræves til produktion, udtagning fra lager og transport af varer fra forsendelsesstedet eller til levering af tjenesteydelser.

9.   Evalueringskriterierne i bekendtgørelsen om påtænkte udbud eller i udbudsmaterialet kan bl.a. omfatte prisen og andre omkostningsfaktorer, kvalitet, teknisk værdi, miljøegenskaber og leveringsvilkår.

10.   Ordregivere skal straks:

a)

fremsende udbudsmateriale for at give interesserede leverandører tilstrækkelig tid til at afgive tilbud

b)

sende udbudsmaterialet til interesserede leverandører efter anmodning, og

c)

besvare alle rimelige anmodninger om relevante oplysninger fra en leverandør, der deltager i udbudsproceduren, eller som er interesseret i at deltage, forudsat at sådanne oplysninger ikke giver den pågældende leverandør en fordel i forhold til den pågældendes konkurrenter.

11.   Hvis en ordregiver forud for tildelingen af en kontrakt ændrer de kriterier eller krav, der er fastsat i bekendtgørelsen om påtænkte udbud eller i det udbudsmateriale, der udleveres til deltagende leverandører, eller ændrer eller genudsender en bekendtgørelse eller et udbudsmateriale, sender ordregiver skriftligt alle sådanne ændringer eller den ændrede eller genudsendte bekendtgørelse eller det ændrede eller genudsendte udbudsmateriale:

a)

til alle leverandører, der deltager på tidspunktet for ændringen eller genudsendelsen, hvis ordregiveren er bekendt med leverandørerne, og i alle andre tilfælde på samme måde som de oprindelige oplysninger, og

b)

i tilstrækkelig god tid til, at disse leverandører eventuelt kan ændre og afgive ændrede tilbud.

Artikel XI

Frister

1.   En ordregiver giver i overensstemmelse med sine egne rimelige behov leverandørerne tilstrækkelig tid til at udarbejde og indgive anmodninger om deltagelse og afgive tilbud, idet der tages hensyn til faktorer såsom:

a)

udbuddets art og kompleksitet

b)

omfanget af den forventede underentreprise, og

c)

den tid, det tager at fremsende tilbud fra såvel udlandet som selve landet, når de ikke fremsendes ved brug af elektroniske midler.

Disse frister, inklusive eventuelle forlængelser, skal være fælles for alle interesserede eller deltagende leverandører.

2.   En ordregiver, der anvender begrænset udbud, skal fastsætte, at sidste frist for indgivelse af anmodninger om deltagelse principielt ikke kan være mindre end 25 dage efter datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud. Hvis særlig tvingende omstændigheder, som kan dokumenteres af ordregiveren, ikke gør det muligt at overholde den pågældende frist, kan fristen afkortes til ikke under 10 dage.

3.   Med forbehold af stk. 4, 5, 7 og 8 skal ordregiveren fastsætte, at sidste frist for indgivelse af tilbud ikke er på under 40 dage fra den dato, hvor:

a)

bekendtgørelsen om påtænkte udbud, i tilfælde af offentligt udbud, offentliggøres, eller

b)

ordregiveren, i tilfælde af et begrænset udbud, meddeler leverandørerne, at de vil blive opfordret til at afgive tilbud, uanset om ordregiveren anvender en leverandørliste eller ej.

4.   Ordregiveren kan afkorte den frist for afgivelse af tilbud, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, til ikke under 10 dage, hvis:

a)

ordregiveren offentliggjorde en bekendtgørelse om det planlagte udbud, jf. artikel VII, stk. 4, mindst 40 dage og ikke over 12 måneder forud for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud, og denne bekendtgørelse indeholder:

i)

en beskrivelse af udbuddet

ii)

den omtrentlige sidste frist for afgivelse af tilbud eller indsendelse af anmodninger om deltagelse

iii)

en erklæring om, at interesserede leverandører over for ordregiveren skal give udtryk for deres interesse i at deltage i udbuddet

iv)

den adresse, hvorfra der kan anmodes om dokumenter vedrørende udbuddet, og

v)

så mange oplysninger, der er påkrævet til bekendtgørelsen om påtænkte udbud i medfør af artikel VII, stk. 2, som er tilgængelige.

b)

ordregiveren i forbindelse med tilbagevendende kontrakter i en første bekendtgørelse om påtænkte udbud har anført, at der i efterfølgende bekendtgørelser vil blive fastsat frister for afgivelse af tilbud på grundlag af dette stykke, eller

c)

særlig tvingende omstændigheder, som kan dokumenteres af ordregiveren, ikke gør det muligt at overholde fristen for afgivelse af tilbud, jf. stk. 3.

5.   Ordregiveren kan afkorte den frist for afgivelse af tilbud, der er fastsat i stk. 3, med fem dage i forbindelse med hver af følgende omstændigheder:

a)

bekendtgørelsen om påtænkte udbud offentliggøres elektronisk

b)

hele udbudsmaterialet stilles til rådighed elektronisk fra datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud, og

c)

ordregiveren accepterer tilbud, der afgives elektronisk.

6.   Brugen af stk. 5 sammenholdt med stk. 4 må under ingen omstændigheder medføre, at de fristen for afgivelse af tilbud, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, afkortes til under 10 dage fra datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud.

7.   Uanset alle andre bestemmelser i denne artikel kan ordregiveren, når der købes handelsvarer eller tjenesteydelser, eller en kombination af begge, afkorte den frist for afgivelse af tilbud, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, til ikke under 13 dage, forudsat at ordregiveren samtidig ved brug af elektroniske midler offentliggør både bekendtgørelsen om påtænkte udbud og udbudsmaterialet. Hvis ordregiveren accepterer tilbud vedrørende handelsvarer eller tjenesteydelser afgivet ved brug af elektroniske midler, kan ordregiveren desuden afkorte den tidsfrist, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, til ikke under 10 dage.

8.   Hvis en ordregiver, der er omfattet af bilag 2 eller 3, har udvalgt alle eller et begrænset antal kvalificerede leverandører, kan fristen for afgivelse af tilbud fastsættes i ved aftale mellem ordregiveren og de udvalgte leverandører. Hvis intet er aftalt, må fristen ikke være på under 10 dage.

Artikel XII

Forhandling

1.   Parterne kan fastsætte bestemmelser om, at ordregivere skal føre forhandlinger:

a)

hvis ordregiver har tilkendegivet sin hensigt om at føre forhandlinger i bekendtgørelsen om påtænkte udbud, jf. artikel VII, stk. 2, eller

b)

hvis det ved evalueringen konstateres, at intet tilbud indlysende er mest fordelagtigt ud fra de specifikke evalueringskriterier, der er fastsat i bekendtgørelsen om påtænkte udbud eller i udbudsmaterialet.

2.   Ordregivere skal:

a)

sikre, at enhver udelukkelse af leverandører, der deltager i forhandlinger, sker i overensstemmelse med de evalueringskriterier, der er fastsat i bekendtgørelsen om påtænkte udbud eller i udbudsmaterialet, og

b)

når forhandlingerne er afsluttet, fastsætte en fælles frist for alle de resterende deltagende leverandører, inden for hvilken de kan afgive nye eller ændrede tilbud.

Artikel XIII

Underhåndsaftale

1.   Forudsat at denne bestemmelse ikke anvendes med henblik på at undgå konkurrence mellem leverandører eller på en måde, der diskriminerer leverandører fra andre parter eller beskytter indenlandske leverandører, kan en ordregiver kan anvende en underhåndsaftale og vælge ikke at anvende artikel VII-IX, X (stk. 7-11), XI, XII, XIV og XV, dog udelukkende på følgende betingelser:

a)

hvis:

i)

der ingen tilbud blev afgivet, eller ingen leverandører anmodede om at deltage

ii)

der ikke blev afgivet tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsmaterialets væsentlige krav

iii)

ingen leverandører opfyldte betingelserne for at deltage, eller

iv)

de afgivne tilbud har været genstand for fusk

forudsat at kravene i udbudsmaterialet ikke er blevet væsentligt ændret

b)

hvis kun en bestemt leverandør kan levere varerne eller tjenesteydelserne, og der ikke findes alternative varer eller tjenesteydelser, der kan erstatte disse, af følgende grunde:

i)

fordi der er tale om et kunstværk

ii)

som følge af beskyttelse af patenter, ophavsrettigheder eller andre eksklusive rettigheder, eller

iii)

som følge af manglende konkurrence af tekniske årsager

c)

med henblik på yderligere leverancer fra den oprindelige leverandør af varer eller tjenesteydelser, der ikke var omfattet af det oprindelige udbud, hvis en ændring af leverandøren af sådanne supplerende varer og tjenesteydelser:

i)

ikke er mulig af økonomiske eller tekniske årsager såsom krav om indbyrdes ombyttelighed eller interoperabilitet med eksisterende udstyr, software, tjenesteydelser eller installationer, der blev indkøbt i forbindelse med det oprindelige udbud, og

ii)

ville forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af ordregiverens omkostninger

d)

for så vidt det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiveren ikke har kunnet forudse, gør det umuligt at fremskaffe varerne eller tjenesteydelserne i tide ved offentligt eller begrænset udbud

e)

når der er tale om varer, der indkøbes på et råvaremarked

f)

når ordregiveren indkøber prototyper eller et nyt produkt eller en ny tjenesteydelse, der er blevet udviklet på ordregiverens foranledning som led i eller med henblik på en bestemt kontrakt om forskning, forsøg, undersøgelse eller nyudvikling. Nyudvikling af nye varer eller tjenesteydelser kan omfatte en begrænset produktion eller begrænsede ydelser med henblik på at indarbejde resultaterne af feltforsøg for at vise, at varen eller tjenesten kan fremstilles eller leveres i større mængder og i en acceptabel kvalitet, men omfatter ikke serieproduktion til påvisning af varens handelsmæssige levedygtighed eller til dækning af forsknings- og udviklingsomkostninger

g)

når der er tale om indkøb på ekstraordinært gunstige vilkår, der kun opstår inden for en meget kort tidsramme i tilfælde af usædvanlige salg, f.eks. ved likvidation, tvangsadministration eller konkurs, og ikke om rutinemæssige indkøb fra sædvanlige leverandører, eller

h)

hvis en kontrakt tildeles vinderen af en designkonkurrence, forudsat at:

i)

konkurrencen blev organiseret på en måde, der er i overensstemmelse med principperne i denne aftale, navnlig bestemmelserne om offentliggørelse af en bekendtgørelse om påtænkte udbud, og

ii)

deltagerne blev bedømt af en uafhængig jury med henblik på at tildele vinderen en designkontrakt.

2.   Ordregivere udarbejder en skriftlig rapport om hver enkelt kontrakt, der tildeles i henhold til bestemmelserne i stk. 1. Rapporten skal indeholde ordregiverens navn, de indkøbte varers eller tjenesteydelsers værdi og art og en erklæring om de bestemmelser og omstændigheder, jf. stk. 1, der berettiger anvendelsen af en underhåndsaftale.

Artikel XIV

Elektroniske auktioner

Hvis en ordregiver har til hensigt at gennemføre et omfattet udbud ved elektronisk auktion, giver ordregiveren, inden den elektroniske auktion starter, hver deltager:

a)

en automatisk evalueringsmetode, herunder den matematiske formel, der er baseret på de evalueringskriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet, og som vil blive anvendt til den automatiske klassificering eller fornyede klassificering af tilbuddene under auktionen

b)

resultaterne af en eventuel oprindelig evaluering af elementerne i tilbuddet, hvis kontrakten skal tildeles på grundlag af det mest fordelagtige tilbud, og

c)

alle andre relevante oplysninger vedrørende gennemførelsen af auktionen.

Artikel XV

Behandling af tilbud og kontrakttildeling

1.   En ordregiver modtager, åbner og behandler alle tilbud efter procedurer, der garanterer, at udbudsproceduren er fair og upartisk, og at tilbuddenes indhold holdes fortroligt.

2.   En ordregiver straffer ikke en leverandør, hvis tilbud modtages efter fristen for indgivelse af tilbud, hvis forsinkelsen udelukkende skyldes fejlbehandling fra ordregiverens side.

3.   Såfremt en ordregiver giver en leverandør mulighed for at rette utilsigtede formfejl mellem tidspunktet for åbning af tilbuddene og tildeling af kontrakten, sikrer ordregiveren alle deltagende leverandører samme mulighed.

4.   For at komme i betragtning ved tildeling af en kontrakt skal tilbuddet være indgivet skriftligt og på tidspunktet for åbningen heraf opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i bekendtgørelser og udbudsmateriale, og være fra en leverandør, der opfylder betingelserne for at deltage.

5.   Medmindre ordregiveren beslutter, at det ikke er i offentlighedens interesse at tildele en kontrakt, giver ordregiveren kontrakten til den leverandør, som ordregiveren har fastslået er i stand til at opfylde kontraktens vilkår, og som udelukkende på grundlag af de evalueringskriterier, der er specificeret i bekendtgørelser og udbudsmateriale, har afgivet:

a)

det mest fordelagtige tilbud, eller

b)

hvis prisen er det eneste kriterium, den laveste pris.

6.   Modtager ordregiveren et tilbud med en pris, der er unormalt lavere end priserne i de andre indkomne tilbud, kan ordregiveren med leverandøren kontrollere, at leverandøren opfylder betingelserne for at deltage og er i stand til at opfylde kontraktens vilkår.

7.   En ordregiver anvender ikke optioner, aflyser ikke et udbud og ændrer ikke tildelte kontrakter på en måde, der omgår forpligtelserne i medfør af denne aftale.

Artikel XVI

Gennemsigtighed i forbindelse med oplysninger om udbud

1.   En ordregiver informerer straks, og på anmodning herom fra en leverandør, skriftligt deltagende leverandører om sin beslutning, hvad angår tildelingen af kontrakten. En ordregiver forklarer på anmodning herom en leverandør, der ikke har fået kontrakten, årsagerne til, at ordregiveren ikke valgte den pågældendes tilbud, og de relative fordele ved tilbuddet fra den leverandør, der fik kontrakten, jf. dog artikel XVII, stk. 2 og 3.

2.   Senest 72 dage efter tildelingen af enhver kontrakt, som er omfattet af denne aftale, offentliggør ordregiveren en bekendtgørelse i den relevante papirbaserede publikation eller det relevante elektroniske medie, der er angivet i tillæg III. Hvis ordregiver kun offentliggør bekendtgørelsen i et elektronisk medie, skal oplysningerne forblive lettilgængelige i en rimelig periode. Bekendtgørelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af de varer eller tjenesteydelser, der er indkøbt

b)

ordregiverens navn og adresse

c)

den valgte leverandørs navn og adresse

d)

værdien af det antagne tilbud eller af det højeste og det laveste tilbud, der er taget i betragtning ved tildelingen af kontrakten

e)

datoen for tildeling af kontrakten, og

f)

den anvendte udbudsprocedure og, ved en underhåndsaftale i henhold til artikel XIII, en beskrivelse af de omstændigheder, der berettiger anvendelsen af denne procedure.

3.   Ordregivere opbevarer i mindst tre år fra tidspunktet for tildelingen af kontrakten:

a)

udbudsmateriale og rapporter vedrørende udbudsprocedurer og kontrakttildeling vedrørende omfattede udbud, herunder de i artikel XIII krævede rapporter, og

b)

data, der sikrer, at omfattede udbud, der er gennemført ved elektroniske midler, kan spores.

4.   Parterne indsamler statistik om kontrakter, der er omfattet af denne aftale, og rapporter herom til udvalget. Hver rapport dækker et år og indsendes senest to år efter udløbet af rapporteringsperioden og skal omfatte:

a)

for ordregivere, der er omfattet af bilag 1:

i)

antallet og den samlede værdi af alle kontrakter, der er omfattet af denne aftale

ii)

antallet og den samlede værdi af alle kontrakter, der er omfattet af denne aftale, som er tildelt af disse ordregivere, opdelt efter kategorier af varer og tjenesteydelser i henhold til et internationalt anerkendt klassificeringssystem, og

iii)

antallet og den samlede værdi af alle kontrakter, der er omfattet af denne aftale, tildelt af disse ordregivere ved en underhåndsaftale

b)

for ordregivere, der er omfattet af bilag 2 og 3, antallet og den samlede værdi af alle kontrakter, der er omfattet af denne aftale, og som er tildelt af disse ordregivere, opdelt efter bilag, og

c)

den anslåede værdi for de data, der kræves i henhold til litra a) og b), med en uddybning af den metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi, hvis det ikke er muligt at fremlægge de pågældende data.

5.   Hvis en part offentliggør sine statistikker på et officielt websted i overensstemmelse med betingelserne i stk. 4, kan parten meddele adressen på webstedet til udvalget i stedet for at indsende de data, der er påkrævet i stk. 4, med eventuelle nødvendige instrukser om adgang til og brug af disse statistikker.

6.   Hvis en part forskriver, at bekendtgørelser om tildelte kontrakter, jf. stk. 2, skal offentliggøres elektronisk, og hvis disse bekendtgørelser er tilgængelige for offentligheden på en central database i et format, der gør det muligt at analysere de omfattede kontrakter, kan parten meddele adressen på webstedet til udvalget i stedet for at indsende de data, der er påkrævet i stk. 4, med eventuelle nødvendige instrukser om adgang til og brug af disse statistikker.

Artikel XVII

Formidling af oplysninger

1.   En part fremlægger på en anden parts anmodning straks alle oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om en udbudsprocedure er blevet gennemført på fair og upartisk vis og i overensstemmelse med denne aftale, herunder oplysninger om de egenskaber og relative fordele, den udvalgte tilbudsgiver besidder. Hvis videregivelse af disse oplysninger er til skade for konkurrencen ved fremtidige udbud, må oplysningerne kun videregives til leverandører af den part, der anmoder om dem, efter høring af og samtykke fra den part, der formidlede oplysningerne.

2.   Uanset alle andre bestemmelser i denne aftale fremlægger en part, herunder dens ordregivere, ikke oplysninger for en specifik leverandør, som kan skade en fair konkurrence mellem leverandører.

3.   Ingen bestemmelser i denne aftale må fortolkes således, at det af en part, herunder dens ordregivere, myndigheder og klageinstanser, kræves, at den skal videreformidle fortrolige oplysninger, hvis dette:

a)

hindrer retshåndhævelsen

b)

skader en fair konkurrence mellem leverandører,

c)

skader bestemte personers legitime forretningsinteresser, herunder beskyttelse af intellektuel ejendomsret, eller

d)

på anden måde er i strid med offentlighedens interesser.

Artikel XVIII

Nationale klageprocedurer

1.   Hver part sikrer en procedure for en effektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende administrativ eller retslig prøvelse i tide, hvorigennem en leverandør kan klage over:

a)

et brud på aftalen, eller

b)

manglende overholdelse af en parts foranstaltninger til gennemførelse af denne aftale, hvis leverandøren ikke har ret til direkte at klage over en overtrædelse af denne aftale i henhold til partens nationale lovgivning,

som opstår i forbindelse med et omfattet udbud, hvori leverandøren har eller har haft en interesse. De proceduremæssige regler for alle klager skal foreligge skriftligt og være almindeligt tilgængelige.

2.   Hvis en leverandør i forbindelse med et omfattet udbud, hvori leverandøren har eller har haft en interesse, klager over en overtrædelse eller manglende overholdelse, jf. stk. 1, opfordrer den part, hvis ordregiver gennemfører udbuddet, sin ordregiver og leverandøren til at finde en løsning på klagen gennem høringer. Ordregiveren skal tage klagen op til upartisk og velvillig overvejelse og på en sådan måde, at dette ikke lægger hindringer i vejen for leverandørens deltagelse i igangværende eller fremtidige udbud eller ret til at søge om afhjælpende foranstaltninger inden for rammerne af proceduren for administrativ eller retslig prøvelse.

3.   En leverandør skal have rimelig tid til at udarbejde og indgive en klage, hvilket under ingen omstændigheder kan være mindre end 10 dage regnet fra det tidspunkt, hvor leverandøren har eller med rimelighed må formodes at have kendskab til det forhold, der påklages.

4.   Hver part opretter eller udnævner mindst én upartisk administrativ eller retslig myndighed, der er uafhængig af dens ordregivere, til at modtage og behandle klager fra leverandører i forbindelse med de omfattede udbud.

5.   Hvis et andet organ end den myndighed, der er omhandlet i stk. 4, i første omgang behandler en klage, skal parten sikre, at leverandøren kan appellere den oprindelige afgørelse til en upartisk administrativ eller retslig myndighed, der er uafhængig af den ordregiver, hvis udbud er genstanden for klagen.

6.   Parterne sikrer, at et klageorgan, der ikke er en domstol, enten er underlagt retslig kontrol eller giver proceduremæssige garantier, der sikrer, at:

a)

ordregiveren besvarer klager skriftligt og forelægger klageinstansen alle relevante dokumenter

b)

deltagerne i sagen (herefter benævnt »deltagerne«) har ret til blive hørt, før klageinstansen træffer en afgørelse om klagen

c)

deltagerne har ret til at blive repræsenteret eller ledsaget

d)

deltagerne har adgang til alle retsmøder

e)

deltagerne har ret til at anmode om, at retsmøderne er offentlige, og at der kan være vidner til stede, og

f)

klageinstansen træffer sine afgørelser eller henstillinger, som meddeles skriftligt, i tide med en redegørelse for, hvad der ligger til grund for den enkelte afgørelse eller henstilling.

7.   Hver part indfører eller anvender procedurer, der sikrer:

a)

umiddelbare, foreløbige foranstaltninger for at bevare leverandørens mulighed for at deltage i udbudsproceduren. Sådanne foreløbige foranstaltninger kan indebære suspension af udbudsproceduren. Der kan fastsættes procedurer om, at der kan tages hensyn til overvejende negative konsekvenser for de implicerede interesser, herunder offentlige interesser, ved afgørelsen af, om sådanne foranstaltninger skal bringes i anvendelse. Den legitime grund til at undlade at træffe foranstaltningerne skal forelægges skriftligt, og

b)

afhjælpende foranstaltninger eller kompensation for tab eller skader, som kan begrænses til enten omkostningerne til udarbejdelsen af tilbuddet eller omkostningerne ved at klage eller begge, hvis klageinstansen har fastslået, at der foreligger overtrædelse eller manglende overholdelse.

Artikel XIX

Ændringer og rettelser vedrørende anvendelsesområdet

1.   En part meddeler udvalget enhver foreslået ændring, overførsel af en ordregiver fra et bilag til et andet, tilbagetrækning af en ordregiver eller enhver anden ændring af dens bilag til tillæg I (som alle i det følgende benævnes »ændringer«). Den part, der foreslår ændringen (i det følgende benævnt »den ændrende part«) skal i meddelelsen indberette følgende:

a)

for enhver foreslået tilbagetrækning af en ordregiver fra dens bilag til tillæg I under udøvelsen af dens rettigheder med den begrundelse, at den statslige kontrol med eller indflydelse på ordregiverens omfattede udbud reelt er ophørt, bevis herfor, eller

b)

for enhver anden foreslået ændring, oplysninger om de mulige konsekvenser af ændringen for den gensidigt aftalte dækning i denne aftale.

2.   En part, hvis rettigheder i henhold til denne aftale måtte blive påvirket af en foreslået ændring meddelt i henhold til stk. 1, kan gøre indsigelse over for udvalget mod den foreslåede ændring. Indsigelser skal fremsættes senest 45 dage efter datoen for rundsendelsen til parterne af meddelelsen og indeholde begrundelsen for indsigelsen.

3.   Den ændrende part og den part, der gør indsigelse (i det følgende benævnt »den part, der gør indsigelse«), bestræber sig på at finde en løsning på indsigelsen gennem høringer. Ved disse høringer drøfter den ændrende part og den part, der gør indsigelse, den foreslåede ændring:

a)

hvis der er tale om en meddelelse i henhold til stk. 1, litra a), i overensstemmelse med eventuelle vejledende kriterier vedtaget i medfør af stk. 8, litra b), der viser, at den statslige kontrol med eller indflydelse på ordregiverens omfattede udbud reelt er ophørt, og

b)

hvis der er tale om en meddelelse i henhold til stk. 1, litra b), i overensstemmelse med eventuelle kriterier vedtaget i medfør af stk. 8, litra c), vedrørende kompenserende tilpasninger for ændringerne for at opretholde ligevægten mellem rettigheder og forpligtelser og et anvendelsesområde, der svarer til det gensidigt aftalte anvendelsesområde i denne aftale.

4.   Hvis den ændrende part og den part, der gør indsigelse, finder en løsning på indsigelsen gennem høringer, og den ændrende part reviderer sin foreslåede ændring som følge af disse høringer, underretter den ændrende part udvalget, jf. stk. 1, og den reviderede ændring træder først i kraft, når kravene i denne artikel er opfyldt.

5.   En foreslået ændring træder kun i kraft, hvis

a)

ingen parter forelægger udvalget en skriftlig indsigelse mod den foreslåede ændring senest 45 dage efter datoen for rundsendelse af meddelelsen om den foreslåede ændring, jf. stk. 1

b)

alle parter, der gør indsigelse, har meddelt udvalget, at de trækker deres indsigelser mod den foreslåede ændring tilbage, eller

c)

der er forløbet 150 dage fra datoen for rundsendelse af meddelelsen om den foreslåede ændring, jf. stk. 1, og den ændrende part skriftligt har meddelt udvalget, at den har til hensigt at gennemføre ændringen.

6.   Når en ændring træder i kraft, jf. stk. 5, litra c), kan de parter, der gør indsigelse, trække deres ækvivalente dækning tilbage. Uanset artikel IV, stk. 1, litra b), kan en sådan tilbagetrækning kun gennemføres over for den ændrende part. Parter, der gør indsigelse, meddeler skriftligt udvalget en sådan tilbagetrækning senest 30 dage, før den træder i kraft. En tilbagetrækning i henhold til dette stykke skal overholde eventuelle kriterier vedrørende kompenserende tilpasninger, jf. stk. 8, litra c).

7.   Har udvalget vedtaget en voldgiftsprocedure for at fremme løsningen af indsigelser, jf. stk. 8, kan en ændrende part eller en part, der gør indsigelse, påberåbe sig voldgiftsproceduren senest 120 dage efter rundsendelsen af meddelelsen om den foreslåede ændring:

a)

Hvis ingen parter har påberåbt sig voldgiftsproceduren inden for denne frist:

i)

træder den foreslåede ændring, uanset stk. 5, litra c), i kraft 130 dage efter datoen for rundsendelsen af meddelelsen om den foreslåede ændring, jf. stk. 1, og den ændrende part skriftligt har meddelt udvalget, at den har til hensigt at gennemføre ændringen, og

ii)

må ingen part, der gør indsigelse, trække dækning tilbage i henhold til stk. 6.

b)

Hvis en ændrende part eller en part, der gør indsigelse, har påberåbt sig voldgiftsproceduren:

i)

træder den foreslåede ændring, uanset stk. 5, litra c). ikke i kraft, før voldgiftsproceduren er afsluttet

ii)

deltager en part, der gør indsigelse, og som har til hensigt at håndhæve en ret til kompensation, eller trække ækvivalent dækning tilbage i henhold til stk. 6, i voldgiftsproceduren

iii)

skal en ændrende part efterleve resultaterne af voldgiftsproceduren, når eventuelle ændringer skal træde i kraft, jf. stk. 5, litra c), og

iv)

kan en part, der gør indsigelse, trække ækvivalent dækning tilbage i henhold til 6, hvis den ændrende part ikke efterlever resultaterne af voldgiftsproceduren, når eventuelle ændringer træder i kraft, forudsat at en sådan tilbagetrækning er i overensstemmelse med resultatet af voldgiftsproceduren.

8.   Udvalget vedtager:

a)

voldgiftsprocedurer, som skal fremme løsningen af indsigelser, jf. stk. 2,

b)

vejledende kriterier for at bevise bevis, på at den statslige kontrol med eller indflydelse på ordregiverens omfattede udbud reelt er ophørt, og

c)

kriterier for fastlæggelse af kompenserende tilpasninger for ændringer, der er foretaget i henhold til stk. 1, litra b), og for ækvivalent dækning, jf. stk. 6.

Artikel XX

Høringer og bilæggelse af tvister

1.   Hver part overvejer velvilligt og åbner tilstrækkelig adgang til samråd angående henvendelser fra en anden part vedrørende ethvert anliggende i forbindelse med denne aftale.

2.   Hvis en part finder, at en fordel, der direkte eller indirekte tilkommer den i henhold til denne aftale, bliver ophævet eller forringet, eller at opfyldelsen af en ved denne aftale tilsigtet målsætning hindres som følge af:

a)

en eller flere af de øvrige parters manglende opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til denne aftale, eller

b)

en eller flere af de øvrige parters anvendelse af foranstaltninger af enhver art, uanset om dette er i strid med bestemmelserne i denne aftale eller ej,

kan denne part med henblik på at opnå en gensidigt tilfredsstillende løsning på problemet henholde sig til bestemmelserne i forståelsen vedrørende regler og procedurer for bilæggelse af tvister (i det følgende benævnt »tvistbilæggelsesforståelsen«).

3.   Tvistbilæggelsesforståelsen gælder for høringer og bilæggelse af tvister i henhold til denne aftale med den undtagelse, at, uanset bestemmelserne i artikel 22, stk. 3, tvistbilæggelsesforståelsen, kan tvister vedrørende andre af de aftaler, der er anført i tillæg 1 til tvistbilæggelsesforståelsen end denne aftale, ikke medføre suspension af indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til denne aftale, og tvister vedrørende denne aftale kan ikke medføre suspension af indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til andre af de aftaler, der er anført i tillæg 1 til tvistbilæggelsesforståelsen.

Artikel XXI

Institutioner

1.   Der nedsættes et udvalg for offentlige udbud, som består af repræsentanter for samtlige parter. Udvalget vælger selv sin formand og træder sammen så ofte, det er nødvendigt, dog mindst en gang om året for at give parterne lejlighed til at konsultere hinanden om anliggender vedrørende denne aftales virkemåde eller befordringen af dens mål, og den udfører de øvrige hverv, der tillægges den ved denne aftale eller af medlemmerne.

2.   Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper eller andre undergrupper, som udfører de opgaver, udvalget måtte pålægge dem.

3.   Hvert år skal udvalget:

a)

undersøge gennemførelsen og anvendelsen af denne aftale, og

b)

underrette Det Almindelige Råd om sine aktiviteter, jf. artikel IV, stk. 8 i Marrakechaftalen om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (herefter benævnt »WTO-overenskomsten«) og om udviklingen i gennemførelsen og anvendelsen af denne aftale.

4.   WTO-medlemmer, der ikke er part i denne aftale, er berettigede til at deltage i udvalgets møder som observatører efter skriftlig henvendelse til udvalget. En WTO-observatør kan sende en skriftlig henvendelse til udvalget om deltagelse i udvalgets møder som observatør, og udvalget kan give vedkommende observatørstatus.

Artikel XXII

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale træder i kraft den 1. januar 1996 for regeringer (1), hvis aftalte dækning er indeholdt i bilagene til tillæg I til denne aftale, og som ved undertegnelsen har godkendt aftalen den 15. april 1994 eller senest på denne dato har undertegnet aftalen med forbehold af ratifikation og derefter har ratificeret aftalen senest den 1. januar 1996.

2.   Ethvert medlem af WTO kan tiltræde denne aftale på vilkår, der skal aftales mellem det pågældende medlem og parterne, og som skal fremgå af en afgørelse truffet af udvalget. Tiltrædelse sker ved deponering hos WTO's generaldirektør af et tiltrædelsesinstrument, der indeholder de således aftalte vilkår. Aftalen træder i kraft for ethvert medlem, der tiltræder den, på tredivtedagen efter deponeringen af tiltrædelsesdokumentet.

3.   Parterne kan ikke fremsætte forbehold vedrørende bestemmelserne i denne aftale.

4.   Enhver part skal sørge for, at dens love, forskrifter og administrative bestemmelser samt de regler, procedurer og former for praksis, der anvendes af partens ordregivere, senest på den dato, hvor denne aftale træder i kraft for den pågældende part, er i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser.

5.   Hver part underretter udvalget om enhver ændring i love og andre forskrifter, der vedrører denne aftale, og i forvaltningen af sådanne love og andre forskrifter.

6.   Parterne skal søge at undgå at indføre eller forlænge diskriminerende foranstaltninger, der fordrejer offentlige udbud.

7.   Parterne indleder senest tre år efter datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud, som blev vedtaget den 30. marts 2012, og derefter regelmæssigt, yderligere forhandlinger med henblik på forbedring af denne aftale, gradvis mindskelse eller afskaffelse af diskriminerende foranstaltninger, og med henblik på at opnå den størst mulige dækning blandt parterne på grundlag af gensidighed, samtidig med at der tages hensyn til udviklingslandenes behov.

8.

a)

Udvalget gennemfører yderligere arbejder for at fremme gennemførelsen af denne aftale og de i stk. 7 omtalte forhandlinger, gennem vedtagelse af arbejdsprogrammer inden for følgende områder:

i)

små og mellemstore virksomheder

ii)

indsamling og formidling af statistikker

iii)

bæredygtige udbud

iv)

udelukkelser og begrænsninger i parternes bilag, og

v)

sikkerhedsstandarder i internationale udbud.

b)

Udvalget:

i)

kan vedtage en afgørelse, der omfatter en liste over arbejdsprogrammer om yderligere emner, som kan revideres og ajourføres regelmæssigt, og

ii)

vedtager en afgørelse om det arbejde, der skal gennemføres for hvert arbejdsprogram i litra a), og eventuelle arbejdsprogrammer, der er vedtaget i henhold til litra b), nr. i).

9.   Efter afslutningen af arbejdsprogrammet om harmonisering af oprindelsesreglerne for varer, der skal gennemføres i henhold til aftalen om oprindelsesregler i bilag 1A til WTO-overenskomsten, og forhandlingerne om samhandelen med tjenesteydelser tager parterne ved ændring af artikel IV, stk. 5, hensyn til resultatet af arbejdsprogrammet og forhandlingerne.

10.   Udvalget behandler senest ved udgangen af det femte år efter datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud anvendeligheden af artikel XX, stk. 2, litra b).

11.   Parterne kan ændre denne aftale. Beslutninger om vedtagelse af ændringer og om at fremlægge den til parternes godkendelse træffes ved konsensus. En ændring træder i kraft:

a)

for de parter, der har godkendt den, når to tredjedele af parterne har godkendt den, og derefter for enhver anden part på tidspunktet for dennes godkendelse heraf, jf. dog litra b)

b)

for alle parter, når to tredjedele af parterne har godkendt den, når der er tale om en ændring, som udvalget ved konsensus har fastslået er af en art, der ikke ændrer på parternes rettigheder og forpligtelser.

12.   En part kan opsige denne aftale. Opsigelsen træder i kraft 60 dage efter, at generaldirektøren for WTO har modtaget den skriftlige meddelelse om opsigelsen. Enhver part kan efter en sådan meddelelse anmode om, at udvalget øjeblikkeligt indkaldes.

13.   Hvis en part i denne aftale ophører med at være medlem af WTO, ophører denne part med at være part i aftalen med virkning fra samme dato, hvor den ophører med at være medlem af WTO.

14.   Denne aftale finder ikke anvendelse på forholdet mellem to parter, såfremt en af disse parter på tidspunktet for godkendelsen eller tiltrædelsen af aftalen ikke samtykker heri.

15.   Tillæggene til denne aftale udgør en integrerende del heraf.

16.   WTO's sekretariat varetager sekretariatsopgaverne i forbindelse med denne aftale.

17.   Denne aftale deponeres hos WTO's generaldirektør, som straks tilsender hver part en bekræftet genpart af aftalen, af enhver berigtigelse eller ændring af denne i henhold til artikel XIX og af enhver ændring af denne i henhold til stk. 11 samt en meddelelse om enhver tiltrædelse af aftalen i henhold til stk. 2 og om enhver opsigelse af denne i henhold til stk. 12 eller 13.

18.   Denne aftale registreres i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.


(1)  I forbindelse med aftalen omfatter udtrykket «regeringer« Den Europæiske Unions kompetente myndigheder.

Tillæg I

ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG 1 FRA GPA-PARTERNE VEDRØRENDE FORHANDLINGERNE OM GPA-DÆKNING  (1)

ENDELIGT TILBUD UNDER TILLÆG I FRA REPUBLIKKEN ARMENIEN

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

STATSLIGE ORDREGIVERE

Tærskelværdier:

Varer

130 000 SDR

Tjenesteydelser

130 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

5 000 000 SDR

Ordregivere:

1.

Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2.

Administration of the National Assembly of the RA

3.

Administration of the Government of the RA

4.

Administration of the Constitutional Court of RA

5.

Chamber of Control of the RA

6.

Judicial Department of the RA

7.

Office of the Public Prosecutor of the RA

8.

Special Investigation Service of the RA

9.

Office of the Human Rights Defender of the RA

10.

Central Bank of the RA (Note 2)

11.

Ministry of Agriculture of the RA

12.

Ministry of Defence of the RA (Note 3)

13.

Ministry of Diaspora of the RA

14.

Ministry of Economy of the RA

15.

Ministry of Education and Science of the RA

16.

Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17.

Ministry of Finance of the RA

18.

Ministry of Foreign Affairs of the RA

19.

Ministry of Healthcare of the RA

20.

Ministry of Justice of the RA

21.

Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22.

Ministry of Nature Protection of the RA

23.

Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24.

Ministry of Territorial Administration of the RA

25.

Ministry of Transport and Communication of the RA

26.

Ministry of Urban Development of the RA

27.

Ministry of Culture of the RA

28.

Ministry of Emergency Situation of the RA

29.

National Security Service of the RA (Note 3)

30.

State Security Service of the RA (Note 3)

31.

State Revenue Committee of the RA

32.

State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33.

State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34.

State Property Management Department of the RA

35.

General Department of Aviation of the RA

36.

Police of the RA (Note 3)

37.

Armenian Rescue Service

38.

State Water Committee

39.

State Science Committee

40.

Central Electoral Commission of the RA

41.

Public Services Regulatory Commission of the RA

42.

Social Insurance Commission of the RA

43.

State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44.

Civil Service Council of the RA

45.

National Statistical Service of the RA

46.

National Commission on TV and Radio of RA

47.

Council of the Public TV and Radio of the RA

48.

Marzpetaran of Aragatsotn

49.

Marzpetaran of Ararat

50.

Marzpetaran of Armavir

51.

Marzpetaran of Gegharquniq

52.

Marzpetaran of Lory

53.

Marzpetaran of Kotayq

54.

Marzpetaran of Shirak

55.

Marzpetaran of Syuniq

56.

Marzpetaran of Vayots Dzor

57.

Marzpetaran of Tavush

Noter til bilag 1

1.

Denne liste omfatter alle statslige ordregivere og underordnede organisationer, som er omfattet af loven om udbud i Republikken Armenien.

2.

Republikken Armeniens centralbank: Aftalen finder ikke anvendelse på den armenske centralbanks køb eller erhvervelse vedrørende salg, afvikling og distribution af offentlig gæld, herunder lån og statsobligationer, gældsbeviser og andre værdipapirer.

3.

Ministry of Defence of the RA, National Security Service of the RA, State Security Service of the RA og Police of the RA: For disse ordregivere omfatter aftalen kun udbud vedrørende følgende kategorier med forbehold af Armeniens afgørelser, jf. artikel III, stk. 1:

FSC

22

Railway Equipment

23

Motor Vehicles, Trailers, and Cycles (except buses in 2310)

24

Tractors

25

Vehicular Equipment Components

26

Tyres and Tubes

29

Engine Accessories

30

Mechanical Power Transmission Equipment

32

Woodworking Machinery and Equipment

34

Metalworking Machinery

35

Service and Trade Equipment

36

Special Industry Machinery

37

Agricultural Machinery and Equipment

38

Construction, Mining, Excavating, and Highway Maintenance Equipment

39

Materials Handling Equipment

40

Rope, Cable, Chain and Fittings

41

Refrigeration and Air Conditioning Equipment

42

Fire Fighting, Rescue and Safety Equipment

43

Pumps and Compressors

44

Furnace, Steam Plant, Drying Equipment and Nuclear Reactors

45

Plumbing, Heating and Sanitation Equipment

FSC

46

Water Purification and Sewage Treatment Equipment

47

Pipe, Tubing, Hose and Fittings

48

Valves

49

Maintenance and Repair Shop Equipment

53

Hardware and Abrasives

54

Prefabricated Structures and Scaffolding

55

Lumber, Millwork, Plywood and Veneer

56

Construction and Building Materials

61

Electric Wire, and Power and Distribution Equipment

62

Lighting Fixtures and Lamps

63

Alarm and Signal Systems

65

Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies

66

Instruments and Laboratory Equipment

67

Photographic Equipment

68

Chemicals and Chemical Products

69

Training Aids and Devices

70

General Purpose ADPE, Software, Supplies and Support Equipment

71

Furniture

72

Household and Commercial Furnishings and Appliances

73

Food Preparation and Serving Equipment

74

Office Machines, Visible Record Equipment and ADP Equipment

75

Office Supplies and Devices

FSC

76

Books, Maps and Other Publications

77

Musical Instruments, Phonographs, and Home Type Radios

78

Recreational and Athletic Equipment

79

Cleaning Equipment and Supplies

80

Brushes, Paints, Sealers and Adhesives

81

Containers, Packaging and Packing Supplies

85

Toiletries

87

Agricultural Supplies

88

Live Animals

91

Fuels, Lubricants, Oils and Waxes

93

Non-metallic Fabricated Materials

94

Non-metallic Crude Materials

96

Ores, Minerals and their Primary Products

99

Miscellaneous

BILAG 2

SUBCENTRALE STATSLIGE ORDREGIVERE

Tærskelværdier:

Varer

200 000 SDR

Tjenesteydelser

200 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

5 000 000 SDR

Ordregivere:

1.

Følgende lokale myndigheder som fastsat i armensk lovgivning »om administrativ-territorial opdeling« nr. N-062-I af 7. november 1995:

Municipality of Yerevan

Municipality of Ashtarak,

Municipality of Aparan

Municipality of Talin

Municipality of Artashat

Municipality of Ararat

Municipality of Masis

Municipality of Vedi

Municipality of Armavir

Municipality of Vagharshapat

Municipality of Mecamor

Municipality of Gavar

Municipality of Chambarak

Municipality of Martuni

Municipality of Sevan

Municipality of Vardenis

Municipality of Vanadzor

Municipality of Alaverdi

Municipality of Akhtala

Municipality of Tumanyan

Municipality of Spitak

Municipality of Stepanavan

Municipality of Tashir

Municipality of Hrazdan

Municipality of Abovyan

Municipality of Byureghavan

Municipality of Eghvard

Municipality of Tsakhkadzor

Municipality of Nor Hachn

Municipality of Charentsavan

Municipality of Gyumri

Municipality of Artik

Municipality of Maralik

Municipality of Kapan

Municipality of Agarak

Municipality of Goris

Municipality of Dastakert

Municipality of Megri

Municipality of Sisian

Municipality of Qajaran

Municipality of Eghegnadzor

Municipality of Jermuk

Municipality of Vayq

Municipality of Ijevan

Municipality of Berd

Municipality of Dilijan

Municipality of Noyemberyan

BILAG 3

ALLE ANDRE ORDREGIVERE, DER FORETAGER UDBUD I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I DENNE AFTALE

Tærskelværdi:

Varer

400 000 SDR

Tjenesteydelser

400 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

5 000 000 SDR

Offentligretlige juridiske personer (myndigheder, institutioner og fonde), navnlig:

1.

Statslige eller lokalbaserede ikke-kommercielle (nonprofit)organisationer

2.

Virksomheder, som for over 50 % er ejet af staten eller lokale myndigheder

3.

Offentlige organer, herunder virksomheder i forsyningsvirksomhedssektoren, hvis udbud er underlagt loven om udbud.

Note til bilag 3

Listen over offentligretlige juridiske personer offentliggøres i den elektroniske bulletin for udbud: http://www.procurement.am.

BILAG 4

VARER

Medmindre andet er bestemt, omfatter denne aftale alle varer, der indkøbes af ordregivere, der er opført i bilag 1-3.

BILAG 5

TJENESTEYDELSER

Denne aftale omfatter alle tjenesteydelser, som er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur (»CPC«), jf. dokument MTN.GNS/W/120.

BILAG 6

TJENESTEYDELSER INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

Tærskelværdi:

5 000 000 SDR for bilag 1, 2 og 3

Omfattede tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed:

Alle tjenesteydelser i hovedgruppe 51 af CPC.

BILAG 7

GENERELLE NOTER

Følgende generelle note finder anvendelse uden undtagelse på denne aftale, herunder også bilag 1-6.

1.

Aftalen finder ikke anvendelse for udbud vedrørende landbrugsprodukter som led i landbrugsstøtteprogrammer og fødevarehjælp.

CANADAS ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG I

(Kun den engelske og franske udgave er autentiske)

BILAG 1

FØDERALE STATSLIGE ORDREGIVERE

Medmindre andet et bestemt, omfatter denne aftale udbud foretaget af de ordregivere, som er opført i dette bilag, i henhold til følgende tærskelværdier:

Tærskelværdier

:

130 000 SDR

Varer

130 000 SDR

Tjenesteydelser

5 000 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Ordregivere:

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency (for egen regning)

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Employment Insurance Commission

4.

Canada Industrial Relations Board

5.

Canada Revenue Agency

6.

Canada School of Public Service

7.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.

Canadian Food Inspection Agency

9.

Canadian Human Rights Commission

10.

Canadian Institutes of Health Research

11.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.

Canadian International Development Agency (for egen regning)

13.

Canadian International Trade Tribunal

14.

Canadian Nuclear Safety Commission

15.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (for egen regning)

16.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.

Canadian Transportation Agency (for egen regning)

18.

Copyright Board

19.

Correctional Service of Canada

20.

Courts Administration Service

21.

Department of Agriculture and Agri-Food

22.

Department of Canadian Heritage

23.

Department of Citizenship and Immigration

24.

Department of Finance

25.

Department of Fisheries and Oceans

26.

Department of Foreign Affairs and International Trade

27.

Department of Health

28.

Department of Human Resources and Social Development

29.

Department of Indian Affairs and Northern Development

30.

Department of Industry

31.

Department of Justice

32.

Department of National Defence

33.

Department of Natural Resources

34.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.

Department of Public Works and Government Services (for egen regning)

36.

Department of the Environment

37.

Department of Transport

38.

Department of Veterans Affairs

39.

Department of Western Economic Diversification (for egen regning)

40.

Director of Soldier Settlement

41.

Director, The Veterans' Land Act

42.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.

Hazardous Materials Information Review Commission

44.

Immigration and Refugee Board

45.

Library and Archives Canada

46.

Municipal Development and Loan Board

47.

National Battlefields Commission

48.

National Energy Board (for egen regning)

49.

National Farm Products Council

50.

National Parole Board

51.

National Research Council of Canada

52.

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.

Northern Pipeline Agency (for egen regning)

54.

Office of the Auditor General

55.

Office of the Chief Electoral Officer

56.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.

Office of the Commissioner of Official Languages

58.

Office of the Coordinator, Status of Women

59.

Office of the Governor General's Secretary

60.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.

Parks Canada Agency

63.

Patented Medicine Prices Review Board

64.

Privy Council Office

65.

Public Health Agency of Canada

66.

Public Service Commission

67.

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.

Public Service Labour Relations Board

69.

Registry of the Competition Tribunal

70.

Royal Canadian Mounted Police

71.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.

Social Sciences and Humanities Research Council

74.

Statistics Canada

75.

Statute Revision Commission

76.

Supreme Court of Canada

77.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.

Treasury Board Secretariat

Note til bilag 1

Ingen af ordregiverne i bilag 1 har beføjelser til at oprette underordnede ordregivere.

BILAG 2

SUBCENTRALE STATSLIGE ORDREGIVERE

Medmindre andet et bestemt, omfatter denne aftale udbud foretaget af de ordregivere, som er opført i dette bilag, i henhold til følgende tærskelværdier:

Tærskelværdier

:

355 000 SDR

Varer

355 000 SDR

Tjenesteydelser

5 000 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Ordregivere:

*†ALBERTA

Alle ministerier og agenturer (alle ministerier og agenturer, råd, organer, udvalg og kommissioner) i provinsen.

Dette bilag omfatter ikke:

 

Legislative Assembly

 

Legislative Assembly Office

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Chief Electoral Officer

 

Office of the Ethics Commissioner

 

Office of the Information and Privacy Commissioner

 

Office of the Ombudsman

*†BRITISH COLUMBIA

Alle ministerier, råd, kommissioner, agenturer og udvalg i provinsen.

Dette bilag omfatter ikke Legislative Assembly.

†MANITOBA

Alle ministerier, råd, kommissioner og udvalg i provinsen.

†NEW BRUNSWICK

Følgende ordregivere på provinsniveau er omfattet:

 

Chief Electoral Officer

 

Clerk of the Legislative Assembly

 

Communications New Brunswick

 

Department of Agriculture and Aquaculture

 

Department of Business New Brunswick

 

Department of Education

 

Department of Energy

 

Department of Environment

 

Department of Finance

 

Department of Fisheries

 

Department of Health

 

Department of Intergovernmental Affairs

 

Department of Justice and Consumer Affairs

 

Department of Local Government

 

Department of Natural Resources

 

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

 

Department of Public Safety

 

Department of Social Development

 

Department of Supply and Services

 

Department of Tourism and Parks

 

Department of Transportation

 

Department of Wellness, Culture and Sport

 

Executive Council Office

 

Labour and Employment Board

 

Language Training Centre

 

New Brunswick Police Commission

 

Office of Human Resources

 

Office of the Attorney General

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Comptroller

 

Office of the Leader of the Opposition

 

Office of the Lieutenant-Governor

 

Office of the Ombudsman

 

Office of the Premier

†NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Alle ministerier i provinsen.

†NORTHWEST TERRITORIES

Alle ministerier og agenturer i territoriet.

Dette bilag omfatter ikke udbud, som er underlagt Northwest Territories' erhvervsfremmepolitik.

*†NOVA SCOTIA

Alle ministerier og kontorer i provinsen, som er oprettet ved Public Service Act (lov om offentlig forvaltning).

Dette bilag omfatter ikke Emergency Health Services (en afdeling af sundhedsministeriet) for så vidt angår udbud vedrørende jordbaserede ambulancetjenester, herunder telekommunikationstjenester til udrykningstjenester.

†NUNAVUT

Alle ministerier og agenturer i territoriet.

Dette bilag omfatter ikke udbud, som er underlagt Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI Policy) eller kontrakter i henhold til bestemmelserne i artikel 24 i Nunavut Land Claims.

ONTARIO

Alle ministerier i provinsen.

Følgende agenturer er omfattet:

 

AgriCorp

 

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

 

Deposit Insurance Corporation of Ontario

 

Metropolitan Convention Centre Corporation

 

Niagara Parks Commission

 

Ontario Clean Water Agency

 

Ontario Financial Services Commission

 

Ontario Immigrant Investor Corporation

 

Ontario Mortgage and Housing Corporation

 

Ontario Mortgage Corporation

 

Ontario Northland Transportation Commission

 

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

 

Ottawa Congress Centre

 

Science North

*†PRINCE EDWARD ISLAND

Alle ministerier og agenturer i provinsen.

Dette bilag omfatter ikke udbud vedrørende byggematerialer, der anvendes til anlæg og vedligeholdelse af motorveje.

*QUÉBEC

Alle ministerier i provinsen.

Følgende offentlige organer er omfattet:

 

Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé

 

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

 

Comité de déontologie policière

 

Commissaire à la déontologie policière

 

Commissaire à la santé et au bien-être

 

Commission consultative de l'enseignement privé

 

Commission d'accès à l'information

 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

 

Commission de l'équité salariale

 

Commission de la fonction publique

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec

 

Commission de toponymie

 

Commission des biens culturels du Québec

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Commission des partenaires du marché du travail

 

Commission des transports du Québec

 

Commission municipale du Québec

 

Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre

 

Conseil de la famille et de l'enfance

 

Conseil de la justice administrative

 

Conseil de la Science et de la Technologie

 

Conseil des aînés

 

Conseil des relations interculturelles

 

Conseil des services essentiels

 

Conseil du médicament

 

Conseil du statut de la femme

 

Conseil permanent de la jeunesse

 

Conseil supérieur de l'éducation

 

Conseil supérieur de la langue française

 

Coroner

 

Curateur public du Québec

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Office de la protection du consommateur

 

Office des personnes handicapées du Québec

 

Office québécois de la langue française

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

 

Régie du logement

 

Sûreté du Québec

Dette bilag omfatter ikke udbud:

a)

vedrørende kulturgoder og -tjenester

b)

vedrørende produktion af kimplanter

c)

vedrørende arbejde, der skal udføres på fast ejendom af en kontrahent i henhold til bestemmelserne i en garanti i forbindelse med fast ejendom eller det originale arbejde

d)

vedrørende byggestål (herunder krav om underentreprise) og

e)

fra nonprofitorganisationer.

Aftalen finder ikke anvendelse på foranstaltninger, som Québec har vedtaget eller opretholder, vedrørende kultur eller kulturindustrier.

*†SASKATCHEWAN

Alle ministerier i provinsen.

Følgende råd og agenturer er omfattet:

 

Public Employee Benefits Agency

 

Saskatchewan Archives Board

 

Saskatchewan Arts Board

Dette bilag omfatter ikke de ordregivere, som er lovgivende myndigheder.

*†YUKON

Alle ministerier og agenturer i territoriet.

Noter til bilag 2

1.

For så vidt angår provinser og territorier i dette bilag, finder aftalen ikke anvendelse for præferencer eller restriktioner vedrørende motorvejsprojekter.

2.

For så vidt angår provinser og territorier i dette bilag, finder aftalen ikke anvendelse for præferencer eller restriktioner vedrørende programmer til udvikling af udsatte områder.

3.

Aftaler omfatter ikke udbud med henblik på at bidrage til den økonomiske udvikling i provinserne Manitoba, Newfoundland og Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island og Nova Scotia eller territorierne Nunavut, Yukon og Northwest Territories.

4.

For provinser og territorier markeret med en asterisk (*) finder aftalen ikke anvendelse for udbud vedrørende:

a)

varer indkøbt til repræsentations- eller reklamebrug eller

b)

tjenesteydelser eller tjenesteydelser inden for bygge- og anlægssektoren indkøbt til repræsentations- eller reklamebrug uden for provinsen eller territoriet.

5.

For så vidt angår provinser og territorier markeret med en obelisk (†) finder aftalen ikke anvendelse for udbud vedrørende varer, tjenesteydelser eller tjenesteydelser inden for bygge- og anlægssektoren, der indkøbes til fordel for eller som overføres til ledelsen af skolebestyrelser eller deres funktionelle ækvivalenter, offentligt finansierede akademiske institutioner, ordregivere inden for socialsikring eller hospitaler.

6.

Ingen bestemmelser i denne aftale må fortolkes således, at de forhindrer en ordregiver fra en provins eller et territorium i at anvende begrænsninger, der fremmer den generelle miljøkvalitet i provinsen eller territoriet, så længe begrænsningerne ikke skaber skjulte handelshindringer for international handel.

7.

Aftalen omfatter ikke udbud, der foretages af en ordregiver, der er omfattet af aftalen, på vegne af en ordregiver, der ikke er omfattet af aftalen.

8.

Aftalen omfatter ikke offentlige virksomheder (Crown Corporations) i provinser og territorier.

9.

For så vidt angår Island og Fyrstendømmet Liechtenstein, finder aftalen ikke anvendelse for udbud, der foretages af ordregivere i dette bilag.

BILAG 3

STATSLIGE VIRKSOMHEDER

Medmindre andet et bestemt, omfatter denne aftale udbud foretaget af de ordregivere, som er opført i bilaget, i henhold til følgende tærskelværdier:

Tærskelværdier

:

355 000 SDR

Varer

355 000 SDR

Tjenesteydelser

5 000 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Liste over føderale virksomheder:

1.

Canada Post Corporation

2.

Canadian Museum of Civilization

3.

Canadian Museum of Nature

4.

Canadian Tourism Commission

5.

Defence Construction (1951) Ltd.

6.

National Capital Commission

7.

National Gallery of Canada

8.

National Museum of Science and Technology

9.

Royal Canadian Mint

10.

Via Rail Canada Inc.

Noter til bilag 3

1.

Det præciseres, at artikel XVII finder anvendelse for udbud, der foretages af Via Rail Canada Inc. og Royal Canadian Mint, under overholdelse af beskyttelsen af erhvervsmæssige fortrolighedshensyn for så vidt angår de videregivne oplysninger.

2.

Canadas bilag I omfatter ikke udbud, der foretages af eller på vegne af Royal Canadian Mint, vedrørende direkte råvarer til prægning af mønter bortset fra de lovlige betalingsmidler i Canada.

3.

For så vidt angår Den Europæiske Union, Island og Fyrstendømmet Liechtenstein, finder aftalen ikke anvendelse for udbud, der foretages af ordregivere i dette bilag.

BILAG 4

VARER

1.

Medmindre andet fremgår og med forbehold af stk. 2, omfatter denne aftale alle varer.

2.

Med forbehold af artikel III, stk. 1, i denne aftale for så vidt angår udbud foretaget af Department of National Defence, the Royal Canadian Mounted Police, the Department of Fisheries and Oceans for the Canadian Coast Guard og provinsernes politi, omfatter denne aftale kun de varer, som er beskrevet i Federal Supply Classifications (FSC) herunder:

FSC

22.

Jernbanemateriel

FSC

23.

Motorkøretøjer, påhængsvogne og cykler (undtagen busser henhørende under 2310; og undtagen lastbiler og påhængsvogne til militærbrug henhørende under 2320 og 2330 samt bæltekøretøjer (kamp- eller angrebskøretøjer og taktiske køretøjer) henhørende under 2355, tidligere klassificeret under 2320)

FSC

24.

Traktorer

FSC

25.

Udstyrsdele til køretøjer

FSC

26.

Dæk og slanger

FSC

29.

Tilbehør til motorer

FSC

30.

Udstyr til mekanisk transmission

FSC

32.

Maskiner og udstyr til bearbejdning af træ

FSC

34.

Maskiner til bearbejdning af metal

FSC

35.

Udstyr til brug for service- og handelsvirksomhed

FSC

36.

Særlige industrimaskiner

FSC

37.

Landbrugsmaskiner og -udstyr

FSC

38.

Udstyr til konstruktion, minedrift, udgravning og vedligeholdelse af motorveje

FSC

39.

Udstyr til håndtering af materialer

FSC

40.

Reb, tovværk, kæder og fittings

FSC

41.

Køle- og luftkonditioneringsudstyr

FSC

42.

Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr (undtagen 4220: Rednings- og dykkerudstyr til skibe; og 4230: Udstyr til dekontaminering og imprægnering)

FSC

43.

Pumper og kompressorer

FSC

44.

Ovne, dampanlæg, tørringsudstyr og atomreaktorer

FSC

45.

Vand-, varme- og sanitetsudstyr

FSC

46.

Udstyr til rensning af vand og spildevandsbehandling

FSC

47.

Rør, slanger og fittings

FSC

48.

Ventiler

FSC

49.

Udstyr til vedligeholdelses- og reparationsværksteder

FSC

52.

Måleudstyr

FSC

53.

Isenkram og slibemidler

FSC

54.

Præfabrikerede elementer og stilladser

FSC

55.

Tømmer, savvarer, finér og krydsfinér

FSC

56.

Bygge- og konstruktionsmaterialer

FSC

61.

Elektriske ledninger og energi- og distributionsudstyr

FSC

62.

Belysningsarmaturer og lamper

FSC

63.

Alarm- og signalsystemer

FSC

65.

Udstyr og artikler til læger, tandlæger og dyrlæger

FSC

66.

Instrumenter og laboratorieudstyr (undtagen 6615: Automatpilotsystemer og luftbårne gyrokomponenter og 6665: Sikkerhedsinstrumenter og –apparater)

FSC

67.

Fotografisk udstyr

FSC

68.

Kemikalier og kemiske produkter

FSC

69.

Hjælpemidler og udstyr til undervisning

FSC

70.

Automatiske databehandlingsmaskiner til almindelig brug, software, tilbehør til hjælpeudstyr (undtagen 7010: Opsætning af automatiske databehandlingsmaskiner)

FSC

71.

Møbler

FSC

72.

Udstyr og apparater til husholdningsbrug og kommercielle formål

FSC

73.

Udstyr til madlavning og servering

FSC

74.

Kontormaskiner, tekstbehandlingssystemer og udstyr til synlig registrering

FSC

75.

Kontorartikler og -udstyr

FSC

76.

Bøger, kort og andre udgivelser (undtagen 7650: Tegninger og specifikationer)

FSC

77.

Musikinstrumenter, pladespillere og radioer til hjemmebrug

FSC

78.

Fritids- og sportsudstyr

FSC

79.

Rengøringsudstyr og -artikler

FSC

80.

Pensler, maling, lak og klæbemidler

FSC

81.

Beholdere, emballage- og pakningsudstyr

FSC

85.

Toiletartikler

FSC

87.

Landbrugsvarer

FSC

88.

Levende dyr

FSC

91.

Brændstof, smøremidler, olie og voks

FSC

93.

Ikke-metalliske bearbejdede materialer

FSC

94.

Ikke-metalliske råmaterialer

FSC

96.

Malm, mineraler og råstoffer deraf

FSC

99.

Andre varer

BILAG 5

TJENESTEYDELSER

1.

Medmindre andet er fastsat, omfatter aftalen tjenesteydelser som fastsat i punkt 2 og 3. Disse tjenesteydelser er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur (CPC), som kan findes på følgende webadresse: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Med henblik på gennemførelsen af denne aftale for føderale ordregivere og virksomheder vil Canada anvende »Common Classification System« (et fælles klassifikationssystem).

2.

Aftalen omfatter følgende tjenesteydelser, som indgår i udbud, der foretages af føderale ordregivere i bilag 1 og føderale virksomheder i bilag 3:

861

Juridiske tjenesteydelser (kun rådgivende tjenesteydelser om udenlandsk og international ret)

862

Regnskabsvæsen- og bogholderivirksomhed

863

Skatterådgivning (undtagen juridisk rådgivning)

86503

Rådgivning inden for markedsføring

8671

Arkitektvirksomhed

8672

Ingeniørvirksomhed

8673

Integreret ingeniørvirksomhed (undtagen 86731: integreret ingeniørvirksomhed i forbindelse med nøglefærdige projekter inden for transportinfrastruktur)

3.

Aftalen omfatter følgende tjenesteydelser, som indgår i udbud, der foretages af føderale ordregivere i bilag 1, subcentrale statslige ordregivere i bilag 2 og føderale virksomheder i bilag 3:

633

Reparation af varer til personlig brug eller husholdningsbrug

641

Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

642-643

Restaurationstjenester

7471

Tjenester ydet af rejsebureauer og rejsearrangører

7512

Kommercielle kurertjenester (inkl. multimodale tjenester)

7523

Elektronisk dataudveksling (EDI)

7523

Elektronisk post

7523

Avancerede faxsimiletjenester eller faxsimiletjenester, der tilføres en merværdi, herunder lagring og videresendelse, lagring og søgning, kode- og protokolkonversion

7523

Online-information og databasesøgning

7523

Talepost (voice mail)

821

Virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom

822

Tjenester i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

83106 kun til og med 83109

Leasing eller udlejning af kontormaskiner og -udstyr (herunder datamater) uden betjeningspersonale

83203 kun til og med 83209

Leasing eller udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug

841

Konsulentvirksomhed vedrørende installering af hardware

842

Tjenesteydelser vedrørende anvendelse af software, herunder konsulentbistand i forbindelse med systemer og software, systemanalyse, design, programmering og vedligeholdelse

843

Databehandling, herunder behandling, tabulering og systemvedligeholdelse

843

Online-information og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling)

844

Databasetjenesteydelser

845

Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere

849

Andre computertjenesteydelser

86501

Almindelig virksomhedsrådgivning

86504

Rådgivning inden for personalespørgsmål

86505

Rådgivning inden for produktion

8660

Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning (undtagen 86602: voldgifts- og mæglingstjenesteydelser)

8674

Byplanlægning og landskabsarkitektur

8676

Teknisk afprøvning og analyse herunder kvalitetskontrol og inspektion (undtagen hvad angår FSC 58 og transportudstyr)

874

Rengøring af bygninger

876

Pakkerivirksomhed

8814

Tjenesteydelser i forbindelse med skovbrug og skovning, herunder skovforvaltning

883

Tjenesteydelser i forbindelse med udvinding, herunder boring og feltarbejde

8861 til 8864 og 8866

Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr

940

Kloakvæsen, renovationsvæsen og lignende tjenesteydelser

Noter til bilag 5

1.

Denne aftale er omfattet af de vilkår og betingelser, der er fastlagt i Canadas liste over forpligtelser i forbindelse med den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

2.

Canadas dækning af telekommunikationstjenester er begrænset til avancerede eller værdiforøgende tjenester, til levering af hvilke de underliggende telekommunikationsfaciliteter leases fra udbydere af offentlige telekommunikationsnet.

3.

Aftalen omfatter ikke udbud vedrørende følgende:

a)

tjenesteydelser i forbindelse med ledelse og drift af statslige anlæg eller privatejede anlæg, der anvendes i statsligt øjemed, herunder føderalt finansieret forskning og udvikling

b)

offentlige forsyningstjenester

c)

arkitekt- og ingeniørvirksomhed i forbindelse med flyvepladser, kommunikation og missilanlæg

d)

skibsbygning og reparation af skibe og tilknyttet arkitekt- og ingeniørvirksomhed

e)

alle tjenesteydelser med henvisning til varer, der indgår i udbud foretaget af Department of National Defence, the Royal Canadian Mounted Police, the Department of Fisheries and Oceans for the Canadian Coast Guard og provinsernes politi, som ikke er omfattet af denne aftale, og

f)

tjenesteydelser til støtte for militære styrker i udlandet.

BILAG 6

TJENESTEYDELSER INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

1.

Medmindre andet fremgår og med forbehold af stk. 2, omfatter denne aftale alle bygge- og anlægstjenesteydelser i hovedgruppe 51 i FN's centrale produktnomenklatur (CPC), som kan findes på følgende webadresse: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51.

2.

Aftalen omfatter ikke udbud vedrørende følgende:

a)

opmudring og

b)

tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed, som indgår i udbud, der foretages af eller på vegne af transportministeriet.

BILAG 7

GENERELLE NOTER

Medmindre andet fremgår, finder følgende generelle noter anvendelse på denne aftale, herunder også bilag 1-6.

1.

Aftalen omfatter ikke udbud vedrørende:

a)

skibsbygning og reparation af skibe

b)

bytransport med jernbane og sporvogn, systemer, komponenter og materialer, der er indarbejdet heri, samt projektrelaterede materialer af jern og stål

c)

FSC 58 (kommunikations-, beskyttelses- og kohærent strålingsudstyr og

d)

landbrugsprodukter som led i landbrugsstøtteprogrammer og fødevarehjælp.

2.

Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud, der er øremærket til små og minoritetsejede virksomheder.

3.

Aftalen finder ikke anvendelse på foranstaltninger, der er vedtaget eller videreføres for oprindelige befolkninger. Den indvirker ikke på gældende lovmæssige eller traktatmæssige rettigheder for oprindelige befolkninger i Canada i henhold til afsnit 35 i Constitution Act, 1982 (den canadiske grundlov).

4.

For Canada defineres udbud som kontraktuelle transaktioner med henblik på at erhverve varer eller tjenesteydelser til regeringens direkte fordel eller anvendelse. Udbudsproceduren er den procedure, der begynder, når en ordregiver har truffet beslutning om sine behov og fortsætter til og med kontrakttildelingen. Den omfatter ikke udbud mellem en statslig ordregiver eller statslig virksomhed og en anden statslig ordregiver eller virksomhed.

5.

Denne aftale omfatter ikke udbud vedrørende transportvirksomhed, der udgør en del af eller er knyttet til en offentlig kontrakt.

6.

Denne aftale omfatter tjenesteydelser specificeret i bilag 5 og tjenesteydelser indenfor bygge- og anlægsvirksomhed i bilag 6 for så vidt angår en specifik part, men kun i det omfang, denne part yder gensidig adgang til tjenesteydelsen.

7.

Hvis en kontrakt, der skal tildeles af en ordregiver, ikke er omfattet af denne aftale, må aftalen ikke fortolkes således, at den omfatter varer eller tjenesteydelser, som indgår i den pågældende kontrakt.

8.

Denne aftale finder ikke anvendelse for kontrakter i henhold til en international aftale med henblik på fælles gennemførelse eller udnyttelse af et projekt.

9.

Enhver udelukkelse i relation enten specifikt eller generelt til føderale eller subcentrale ordregivere eller virksomheder i bilag 1, 2 eller 3 finder også anvendelse for eventuelle ordregivere eller virksomheder, der måtte være trådt i stedet herfor, med henblik på at opretholde værdien af dette tilbud.

Den europæiske unions fremtidige forpligtelser i henhold til tillæg 1 (endelige)

BILAG 1

STATSLIGE ORDREGIVERE

Varer

Tærskelværdi: 130 000 SDR

Tjenesteydelser (pecificeret i bilag 5)

Tærskelværdi: 130 000 SDR

Bygge- og anlægsarbejder (specificeret i bilag 6)

Tærskelværdi: 5 000 000 SDR

1.   DEN EUROPÆISKE UNIONS ORDREGIVERE

1.

Rådet for Den Europæiske Union

2.

Europa-Kommissionen

3.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

2.   EU-MEDLEMSSTATERNES STATSLIGE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER

a)

For varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Liechtenstein, Schweiz, Island, Norge, Nederlandene for så vidt angår Aruba, udbud foretaget af EU-medlemsstaternes statslige ordregivende myndigheder. Vedlagte liste er vejledende.

b)

For varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Israel, udbud foretaget af følgende statslige ordregivende myndigheder.

c)

For varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra USA, Canada, Japan, Hongkong (Kina), Singapore, Korea, Armenien og Det Separate Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu, udbud foretaget af følgende statslige ordregivende myndigheder, forudsat at de ikke er markeret med en asterisk.

d)

Uden at dette berører litra c), for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra USA, Japan og det separate toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu, udbud foretaget af følgende statslige ordregivende myndigheder i EU-medlemsstaterne, forudsat at de ikke er markeret med en dobbelt asterisk.

BELGIEN

1.

Services publics fédéraux

1.

Federale Overheidsdiensten

SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation

Programmatorische Overheidsdienst

Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté

Maatschappelijke Integratie,

Et Economie sociale;

Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation

Programmatorische federale Overheidsdienst

Développement durable;

Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation

Programmatorische federale Overheidsdienst

Politique scientifique;

Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (2)

De Post (2)

BULGARIEN

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция »Архиви« (State Agency »Archives«)

37.

Държавна агенция »Държавен резерв и военновременни запаси« (State Agency »State Reserve and War-Time Stocks«)

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция »Митници« (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция »Национална сигурност« (State Agency »National Security«)

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция »Гражданска въздухоплавателна администрация« (General Directorate »Civil Aviation Administration«)

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция »Автомобилна администрация« (Executive Agency »Automobile Administration«)

64.

Изпълнителна агенция »Борба с градушките« (Executive Agency »Hail Suppression«)

65.

Изпълнителна агенция »Българска служба за акредитация« (Executive Agency »Bulgarian Accreditation Service«)

66.

Изпълнителна агенция »Главна инспекция по труда« (Executive Agency »General Labour Inspectorate«)

67.

Изпълнителна агенция »Железопътна администрация« (Executive Agency »Railway Administration«)

68.

Изпълнителна агенция »Морска администрация« (Executive Agency »Maritime Administration«)

69.

Изпълнителна агенция »Национален филмов център« (Executive Agency »National Film Centre«)

70.

Изпълнителна агенция »Пристанищна администрация« (Executive Agency »Port Administration«)

71.

Изпълнителна агенция »Проучване и поддържане на река Дунав« (Executive Agency »Exploration and Maintenance of the Danube River«)

72.

Фонд »Републиканска пътна инфраструктура« (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.

Дирекция »Материално-техническо осигуряване и социално обслужване« на Министерство на вътрешните работи (Directorate »Material-technical Ensuring and Social Service« at the Ministry of the Interior)**

96.

Дирекция »Оперативно издирване« на Министерство на вътрешните работи (Directorate »Operative Investigation« at the Ministry of the Interior)**

97.

Дирекция »Финансово-ресурсно осигуряване« на Министерство на вътрешните работи (Directorate »Financial and Resource Ensuring« at the Ministry of the Interior)**

98.

Изпълнителна агенция »Военни клубове и информация« (Executive Agency »Military Clubs and Information«)**

99.

Изпълнителна агенция »Държавна собственост на Министерството на отбраната« (Executive Agency »State Property at the Ministry of Defence«)**

100.

Изпълнителна агенция »Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества«(Executive Agency »Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property«)**

101.

Изпълнителна агенция »Социални дейности на Министерството на отбраната« (Executive Agency »Social Activities at the Ministry of Defence«)**

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.

Национална служба »Полиция« (National Office »Police«)*

105.

Национална служба »Пожарна безопасност и защита на населението« (National Office »Fire Safety and Protection of the Population«)*

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.

Служба »Военна информация« (Military Information Service)**

108.

Служба »Военна полиция« (Military Police)**

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

TJEKKIET

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor’s Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

DANMARK

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

TYSKLAND

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTLAND

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GRÆKENLAND

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

SPANIEN

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

FRANKRIG

1.   Ministerier

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l'éducation nationale

 

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat aux transports

 

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la solidarité

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Etablissements publics nationaux – offentlige institutioner

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d'outre-mer

 

Académie des technologies*

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l'eau

 

Agence de biomédecine**

 

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger**

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

 

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail**

 

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

 

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d'enseignement zootechnique

 

Centre d'études de l'emploi**

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques**

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d'archéologie d'Athènes

 

École française d'Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

Ecole du Louvre*

 

École nationale d'administration

 

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d'équitation

 

Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d'ingénieurs

 

Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d'alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d'archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d'origine

 

Institut national des hautes études de sécurité**

 

Institut de veille sanitaire**

 

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d'Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**

 

Institut National des Sciences de l'Univers

 

Institut National des Sports et de l'Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d'administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l'armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre*

 

Musée du Quai Branly**

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d'honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d'Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Institutioner, autonome myndigheder og domstole

 

Présidence de la République*

 

Assemblée Nationale*

 

Sénat*

 

Conseil constitutionnel*

 

Conseil économique et social*

 

Conseil supérieur de la magistrature*

 

Agence française contre le dopage*

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

 

Autorité de sûreté nucléaire*

 

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

 

Commission d'accès aux documents administratifs*

 

Commission consultative du secret de la défense nationale*

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

 

Commission nationale du débat public*

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés*

 

Commission des participations et des transferts*

 

Commission de régulation de l’énergie*

 

Commission de la sécurité des consommateurs*

 

Commission des sondages*

 

Commission de la transparence financière de la vie politique*

 

Conseil de la concurrence*

 

Conseil supérieur de l'audiovisuel*

 

Défenseur des enfants**

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité**

 

Haute autorité de santé**

 

Médiateur de la République**

 

Cour de justice de la République*

 

Tribunal des Conflits*

 

Conseil d'Etat*

 

Cours administratives d'appel*

 

Tribunaux administratifs*

 

Cour des Comptes*

 

Chambres régionales des Comptes*

 

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*

4.   Andre nationale offentlige institutioner

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

IRLAND

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITALIEN

I.

Indkøbscentraler:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.

Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.

Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.

Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.

Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.

Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.

Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.

Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.

Andre nationale offentlige institutioner:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (3)

CYPERN

1.

a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees’ Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)

e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

h)

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.

a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

b)

Αστυνομία (Police)

c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

d)

Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

22.

a)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

b)

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

23.

a)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

b)

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

c)

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

d)

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

e)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

f)

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

g)

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)

h)

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

i)

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Depertment of Labour Relations)

24.

a)

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

b)

Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

c)

Τμήμα Πολεοδομίας κα