ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.052.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 52

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
21. februar 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 157/2014 af 30. oktober 2013 om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 158/2014 af 13. februar 2014 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Daujėnų naminė duona (BGB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 159/2014 af 13. februar 2014 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Patata dell’Alto Viterbese (BGB))

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 160/2014 af 13. februar 2014 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Szentesi paprika (BGB)]

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 161/2014 af 18. februar 2014 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (BGB)]

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2014 af 19. februar 2014 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Carota dell’Altopiano del Fucino (BGB)]

11

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 163/2014 af 20. februar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 164/2014 af 20. februar 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg

15

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/101/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. februar 2014 om beskikkelse af et tjekkisk medlem af Regionsudvalget

17

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 157/2014

af 30. oktober 2013

om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 7, stk. 3, sammenholdt med artikel 60, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fabrikanter af byggevarer er i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 305/2011 forpligtet til at udarbejde en ydeevnedeklaration, når en byggevare, som er omfattet af en harmoniseret standard eller stemmer overens med en europæisk teknisk vurdering, som er blevet udstedt for den, bringes i omsætning. Et eksemplar af denne deklaration skal indgives enten i papirform eller elektronisk.

(2)

Kommissionen tillægges i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, og artikel 60, litra b), i forordning (EU) nr. 305/2011 beføjelse til at fastsætte betingelserne for den elektroniske behandling af ydeevnedeklarationer, således at disse kan gøres tilgængelige på et websted. Disse betingelser for tilrådighedsstillelse af ydeevnedeklarationer online giver mulighed for at anvende nye informationsteknologier og reducere omkostningerne til fabrikanter af byggevarer og hele byggesektoren.

(3)

Idet der tages hensyn til de eventuelle særlige behov, der gælder for modtagere af byggevarer, herunder især mikrovirksomheder og virksomheder, der opererer på byggepladser uden internetadgang, bør denne delegerede retsakt ikke udvides til at udgøre en undtagelse fra artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 305/2011.

(4)

For at sikre, at den elektroniske udgave af en ydeevnedeklaration, som svarer til en bestemt vare, let kan identificeres, skal fabrikanterne knytte hver enkelt vare eller parti af samme vare, som de bringer i omsætning, til en given ydeevnedeklaration ved hjælp af den unikke identifikationskode for varens type, som i henhold til bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011 skal være nævnt i ydeevnedeklarationen.

(5)

For at lette den administrative byrde, der er forbundet med tilvejebringelsen af ydeevnedeklarationer, og samtidig sikre den fortsatte pålidelighed af de oplysninger, der gives i sådanne deklarationer, må den elektroniske udgave af en ydeevnedeklaration ikke ændres, efter at den er gjort tilgængelig online, og den skal forblive tilgængelig i en periode på mindst ti år, efter at byggevaren er bragt i omsætning, eller en anden periode, der måtte finde anvendelse i medfør af artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 305/2011.

(6)

Det websted, som ydeevnedeklarationen gøres tilgængelig på, skal overvåges og vedligeholdes, for at det i videst muligt omfang kan sikres, at webstedet til stadighed er tilgængeligt og ikke bliver utilgængeligt som følge af tekniske funktionssvigt.

(7)

Det websted, som ydeevnedeklarationen gøres tilgængelig på, skal være gratis tilgængeligt for modtagere af byggevarer. Disse modtagere skal have anvisninger om, hvordan de kan få adgang til webstedet og den elektroniske udgave af ydeevnedeklarationen.

(8)

For at øge hele den europæiske byggesektors effektivitet og konkurrenceevne bør erhvervsdrivende, som tilvejebringer ydeevnedeklarationer, og som ønsker at anvende den nye informationsteknologi for at lette tilvejebringelsen af sådanne deklarationer, have mulighed for at gøre dette så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Erhvervsdrivende kan i medfør af en undtagelse fra artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 305/2011 gøre en ydeevnedeklaration som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 305/2011 tilgængelig på et websted, forudsat at de opfylder alle følgende betingelser:

a)

De sikrer, at indholdet af ydeevnedeklarationen ikke ændres, efter at den er gjort tilgængelig på webstedet.

b)

De sikrer, at det websted, som ydeevnedeklarationerne for byggevarer er gjort tilgængelige på, overvåges og vedligeholdes, således at webstedet og ydeevnedeklarationerne til stadighed er tilgængelige for modtagere af byggevarer.

c)

De sikrer, at modtagere af byggevarer kan få gratis adgang til ydeevnedeklarationerne i en periode på ti år, efter at byggevaren er bragt i omsætning, eller en anden periode, der måtte finde anvendelse i medfør af artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 305/2011.

d)

De giver modtagerne af byggevarer anvisninger om, hvordan de kan få adgang til webstedet og de ydeevnedeklarationer, som er udarbejdet for sådanne varer og gjort tilgængelige på webstedet.

2.   Fabrikanter sikrer, at hver enkelt vare eller parti af samme vare, som de bringer i omsætning, er knyttet til en given ydeevnedeklaration ved hjælp af den unikke identifikationskode for varens type.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.


21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 158/2014

af 13. februar 2014

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Daujėnų naminė duona (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Litauens ansøgning om registrering af betegnelsen »Daujėnų naminė duona« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Daujėnų naminė duona« derfor registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Janusz LEWANDOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 251 af 31.8.2013, s. 8.


BILAG

Landbrugsprodukter og fødevarer, der er opført i bilag I, del I, til forordning (EU) nr. 1151/2012:

Kategori 2.4.   Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

LITAUEN

Daujėnų naminė duona (BGB)


21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 159/2014

af 13. februar 2014

om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Patata dell’Alto Viterbese (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Patata dell’Alto Viterbese« er i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Patata dell’Alto Viterbese« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Janusz LEWANDOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12 2012, s. 1.

(2)  EUT C 239 af 20.8.2013, s. 2.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ITALIEN

Patata dell’Alto Viterbese (BGB)


21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 160/2014

af 13. februar 2014

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Szentesi paprika (BGB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Ungarns ansøgning om registrering af betegnelsen »Szentesi paprika« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Szentesi paprika« derfor registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Janusz LEWANDOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12 2012, s. 1.

(2)  EUT C 237 af 15.8.2013, s. 31.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

UNGARN

Szentesi paprika (BGB)


21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 161/2014

af 18. februar 2014

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (BGB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Tysklands ansøgning om registrering af betegnelsen »Bayerische Breze«/»Bayerische Brezn«/»Bayerische Brez’n«/»Bayerische Brezel« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 262 af 11.9.2013, s. 13.


BILAG

Landbrugsprodukter og fødevarer, der er opført i bilag I, del I, til forordning (EU) nr. 1151/2012:

Kategori 2.4.   Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

TYSKLAND

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (BGB)


21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 162/2014

af 19. februar 2014

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Carota dell’Altopiano del Fucino (BGB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Italiens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse «Carota dell’Altopiano del Fucino», der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2007 (2).

(2)

Eftersom den pågældende ændring ikke er af mindre omfang, jf. artikel 53 i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, litra a), i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varebeskrivelsen, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 46 af 16.2.2007, s. 14.

(3)  EUT C 272 af 20.9.2013, s. 11.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ITALIEN

Carota dell'Altopiano del Fucino (BGB)


21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 163/2014

af 20. februar 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 164/2014

af 20. februar 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 183, litra b),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser for importen af visse produkter bør ændres under hensyntagen til prisudsving efter oprindelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 1484/95 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

For at foranstaltningen kan finde anvendelse så hurtigt som muligt, efter at de ajourførte data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.


BILAG

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

120

0

AR

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

458,0

0

AR

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.«


AFGØRELSER

21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/17


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. februar 2014

om beskikkelse af et tjekkisk medlem af Regionsudvalget

(2014/101/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den tjekkiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2010 til 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Bohuslav SVOBODAs mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes som medlem for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.