ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.028.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 28

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
31. januar 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/48/EU

 

*

Rådets afgørelse af 28. januar 2014 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 81/2014 af 30. januar 2014 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2014 af 28. januar 2014 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Montes de Granada (BOB)]

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 83/2014 af 29. januar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 84/2014 af 30. januar 2014 om godkendelse af præparater af Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 eller Pediococcus pentosaceus DSM 23689 som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter ( 1 )

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 85/2014 af 30. januar 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstoffet kobberforbindelser ( 1 )

34

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 86/2014 af 30. januar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

36

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/49/FUSP af 30. januar 2014 om ændring af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

31.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. januar 2014

om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

(2014/48/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. juni 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 753/2007 (1) om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (2) (»aftalen«). En protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse som omhandlet i aftalen (3) (den »nuværende protokol«) var knyttet dertil. Den nuværende protokol udløber den 31. december 2012.

(2)

Unionen har ført forhandlinger med Danmarks regering og Grønlands regering om en ny protokol til aftalen med fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse (»protokollen«).

(3)

Protokollen blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/653/EU (4) med forbehold af dens senere indgåelse og skal anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2013.

(4)

Protokollen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (»protokollen«), godkendes hermed på Unionens vegne (5).

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter op Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i protokollens artikel 13.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EUT L 172 af 30.6.2007, s. 1.

(2)  EUT L 172 af 30.6.2007, s. 4.

(3)  EUT L 172 af 30.6.2007, s. 9.

(4)  EUT L 293 af 23.10.2012, s. 4.

(5)  Teksten til protokollen er offentliggjort i EUT L 293 af 23.10.2012, s. 5, sammen med afgørelsen om dens undertegnelse.


FORORDNINGER

31.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/2


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 81/2014

af 30. januar 2014

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 101/2011 af 4. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 4. februar 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 101/2011.

(2)

På baggrund af en gennemgang af listen i bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 bør oplysningerne om 45 personer i dette bilag erstattes, og der bør gives nye begrundelser for deres opførelse på listen.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2014.

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  EUT L 31 af 5.2.2011, s. 1.


BILAG

»BILAG I

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i artikel 2, stk. 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tidligere præsident i Tunesien, født den 3. september 1936 i Hammam-Sousse, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00354671.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler; misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. oktober 1956 i Tunis, datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00683530.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 4. marts 1944 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue de France 11 - Radès Ben Arous, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05000799.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

4.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 7. januar 1980 i Sabha-Lybie, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, gift med Inès LEJRI, bosiddende Résidence de l'Etoile du Nord - suite B - 7. etage - lejl. nr. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04524472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (i dette tilfælde den tidligere adm. direktør for Société Tunisienne de Banque og den tidligere administrerende direktør for Banque Nationale Agricole) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forvolde administrationen skade.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneser, født den 2. december 1981 i Tunis, søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04682068.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår ulovlig påvirkning af en offentlig embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, medvirken til embedsmisbrug udøvet af en offentlig embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til en offentlig embedsmands uretmæssige anvendelse af tunesiske offentlige midler (tidligere præsident Ben Ali).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 16. januar 1987 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00299177.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 17. juli 1992 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, bosiddende i præsidentpaladset, indehaver af nationalt id-kort med nr. 09006300.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 5. november 1962 i Tunis, søn af Saida DHERIF, virksomhedsdirektør, bosiddende rue Hédi Karray 32 - El Menzah - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00777029.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. juni 1948 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI, fungerende direktør i et landbrugsfirma, bosiddende rue El Achfat 20 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00104253.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 19. februar 1953 i Radès, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB, adm. direktør, bosiddende rue d'Aristote 21 - Carthage Salammbô, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00403106.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 26. august 1974 i Tunis, søn af Najia JERIDI, forretningsmand, bosiddende avenue Habib Bourguiba 124 - Carthage presidence, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417770.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 26. april 1950 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA, adm. direktør, bosiddende rue de la Colombe 3 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00178522.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 25. september 1955 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ, adm. direktør, bosiddende Rue Ibn Chabat 20 - Salammbô - Carthage -Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05150331.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 27. december 1958, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI, salgsdirektør, bosiddende rue Taoufik EI Hakim 4 - La Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00166569.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneser, født den 5. maj 1959 i la Marsa, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI, adm. direktør, bosiddende rue Taoufik EI Hakim 4 - La Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00046988.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 1. februar 1960, datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR, bosiddende rue de la Mouette 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00235016.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneser, født den 5. marts 1957, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI, byggeentreprenør, bosiddende rue Ennawras 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00547946.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 3. juli 1973 i Tunis, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, byggeentreprenør, bosiddende immeuble Amine El Bouhaira - Rue du Lac Turkana - Les berges du Lac - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05411511.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneser, født den 25. juni 1975 i Tunis, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leila TRABELSI), virksomhedsdirektør, gift med Mourad MEHDOUI, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417907.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneser, født den 3. maj 1962 i Tunis, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF, adm. direktør, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05189459.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 18. september 1976, søn af Najia JERIDI, adm. direktør, bosiddende lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05412560.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 4. december 1971, datter af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Farrouj 2 - La Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05418095.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 20. december 1965, søn af Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI, kontormedarbejder hos Tunisair, bosiddende rue Taieb Mhiri 12 - Le Kram - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00300638.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneser, født den 29. januar 1988, søn af Kaouther Feriel HAMZA, adm. direktør i virksomheden Stafiem - Peugeot, bosiddende rue Mohamed Makhlouf 4 - El Manar.2 - Tunis.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneser, født den 13. januar 1959, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00400688.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår ulovlig påvirkning af en embedsmand (i dette tilfælde tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå fordele for andre og medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 5. juli 1965 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB, bosiddende rue El Montazah 5 - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589759.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. august 1971 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marouene MABROUK, rådgiver i Udenrigsministeriet, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05409131.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneser, født den 11. marts 1972, søn af Jaouida El BEJI, gift med Sirine BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du Commandant Béjaoui 8 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04766495.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1963 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK, læge, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589758.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneser, født den 13. august 1960 i Tunis, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI, adm. direktør, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00642271.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 22. november 1949 i Hammam-Sousse, søn af Selma HASSEN, journalistisk fotograf i Tyskland, bosiddende rue Sidi el Gharbi 11 - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02951793.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 13. marts 1947 i Hammam-Sousse, gift med Zohra BEN AMMAR, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Moez - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02800443.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 16. maj 1952 i Hammam-Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT. repræsentant for Tunisair, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02914657.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 18. september 1956 i Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI, virksomhedsleder, bosiddende avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02804872.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 28. oktober 1938, søn af Selma HASSEN, pensioneret, enkemand efter Selma MANSOUR, bosiddende cité El Bassatine 255 - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 028106l4.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. oktober 1969 i Tunis, søn af Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue Hédi Nouira - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04180053.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 29. april 1974 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, virksomhedsleder, bosiddende Cap Marina - Monastir 83, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04186963.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 12. oktober 1972 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, vareeksportør og -importør, bosiddende avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04192479.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1980 i Monastir, datter af Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI, sekretær i en virksomhed, bosiddende rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 06810509.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 8. oktober 1978 i Hammam-Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590835.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 9. august 1977 i Hammam-Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590836.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 30. august 1982 i Monastir, datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR, bosiddende rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 08434380.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 13. januar 1970 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, afdelingsleder hos Tunisair, bosiddende Résidence les Jardins, lejl. 8C Blok b - El Menzah 8 - l'Ariana, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05514395.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 22. oktober 1967 i Hammam-Sousse, søn af Naïma BEN ALI, fuldmægtig, Transportministeriet, bosiddende avenue Tahar SFAR 4 - El Manar 2 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05504161.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 3. januar 1973 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM, virksomhedsdirektør, bosiddende Ennakhil housing estate 13 - Kantaoui - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05539378.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 27. oktober 1966 i Paris, søn af Paulette HAZAT, virksomhedsdirektør, bosiddende Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05515496 (dobbelt statsborgerskab).

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (i dette tilfælde tidligere præsident Zine El Abidine Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesisk og fransk statsborgerskab; født i Le Petit Quevilly (76) den 6. april 1971 (eller den 16. april ifølge hans tunesiske id-kort), søn af Tijani BEN ALI, født den 9. februar 1932, og Paulette HAZET (eller HAZAT), født den 23. februar 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID), virksomhedsdirektør, ifølge hans tunesiske nationale id-kort med nr. 00297112 bosiddende Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, og ifølge hans franske nationale id-kort med nr. 111277501841 bosiddende esplanade des Guinandiers 14 i Bailly Romainvilliers (77).

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 28. august 1974 i Tunis, søn af Leila DEROUICHE, salgsdirektør, bosiddende rue Ali Zlitni 23, El Manar 2 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04622472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.«


31.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 82/2014

af 28. januar 2014

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Montes de Granada (BOB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1151/2012 behandlet Spaniens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Montes de Granada«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 417/2006 (2).

(2)

Eftersom der ikke er tale om en ændring af mindre omfang, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 72 af 11.3.2006, s. 8.

(3)  EUT C 177 af 22.6.2013, s. 24.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.5.   Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

SPANIEN

Montes de Granada (BOB)


31.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 83/2014

af 29. januar 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 8, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (2) fastsættes tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer, som trådte i stedet for bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (3), undtagen subpart Q vedrørende flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser.

(2)

I overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008 bør gennemførelsesbestemmelser vedrørende flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser som udgangspunkt omfatte alle materielle bestemmelser i subpart Q i bilag III til forordning (EØF) nr. 3922/91 under hensyntagen til de seneste videnskabelige og tekniske resultater.

(3)

Denne forordning udgør en gennemførelsesforanstaltning som omhandlet i artikel 8, stk. 5, og artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008, og derfor bør subpart Q i bilag III til forordning (EØF) nr. 3922/91 udgå i overensstemmelse med artikel 69, stk. 3, i forordning (EF) nr. 216/2008. Men subpart Q i bilag III til forordning (EØF) nr. 3922/91 bør fortsat gælde, indtil de i denne forordning fastsatte overgangsperioder er udløbet, og for de typer operationer, for hvilke der ikke er fastsat gennemførelsesbestemmelser.

(4)

Denne forordning berører ikke de begrænsninger og minimumsforskrifter, som allerede er fastsat ved Rådets direktiv 2000/79/EF (4), navnlig bestemmelserne om arbejdstid og tjenestefri perioder, og som altid bør overholdes for mobile arbejdstagere i civil luftfart. Denne forordnings bestemmelser og andre bestemmelser, der er godkendt i medfør af denne forordning, har ikke til hensigt at berettige til eventuelle indskrænkninger af mobile arbejdstageres nuværende beskyttelsesniveau. Bestemmelserne i denne forordning er ikke til hinder for og bør ikke berøre et højere beskyttelsesniveau i national arbejdsmarkedslovgivning og kollektive overenskomster om arbejdsvilkår og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

(5)

Medlemsstaterne kan fravige eller afvige fra denne forordning henholdsvis de tilhørende certificeringsspecifikationer ved at anvende bestemmelser på et sikkerhedsniveau, der mindst svarer til denne forordnings bestemmelser, for bedre at kunne tage højde for særlige nationale hensyn og operationel praksis. Eventuelle fravigelser eller afvigelser fra denne forordning bør meddeles og behandles i overensstemmelse med artikel 14 og artikel 22 i forordning (EF) nr. 216/2008, hvorved der sikres gennemsigtige og ikke-diskriminerende beslutninger på grundlag af objektive kriterier.

(6)

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) udarbejdede et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagde disse for Kommissionen i form af en udtalelse (5) i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(7)

Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor ændres, så den omfatter flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 nedsatte udvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 indsættes som nr. 6):

»6)

»lufttaxioperation«: for så vidt angår flyve- og tjenestetidsbegrænsninger, en ikke-planlagt erhvervsmæssig lufttransportoperation på bestilling med en flyvemaskine med en maksimal passagersædekonfiguration for operation (MOPSC) på 19 sæder eller derunder.«

2)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Flyvetidsbegrænsninger

1.   Erhvervsmæssige lufttransportoperationer med flyvemaskiner er omfattet af subpart FTL i bilag III:

2.   Uanset stk. 1 er lufttaxioperationer, ambulanceflyvninger og erhvervsmæssige lufttransportoperationer med flyvemaskiner med én pilot omfattet af artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3922/91 og subpart Q i bilag III til forordning (EØF) nr. 3922/91 og tilknyttede nationale dispensationer på grundlag af de kompetente myndigheders vurderinger af sikkerhedsrisikoen.

3.   Erhvervsmæssige lufttransportoperationer med helikoptere skal være i overensstemmelse med de nationale forskrifter.«

3)

Som artikel 9a indsættes:

»Artikel 9a

Agenturet reviderer løbende effektiviteten af flyve- og tjenestetidsbegrænsningerne samt hvilebestemmelserne, jf. bilag II og III. Senest den 18. februar 2019 udarbejder agenturet en første rapport om resultaterne af denne revision.

Ved revisionen inddrages videnskabelig ekspertise, og den skal bygge på operationelle data, der indsamles med bistand fra medlemsstaterne, på lang sigt efter datoen for anvendelsen af denne forordning.

I den i stk. 1 omhandlede revision vurderes indvirkningen på besætningsmedlemmers årvågenhed som minimum under følgende forhold:

tjenestetider på mere end 13 timer på den mest gunstige tid på dagen

tjenestetider på mere end 10 timer på en mindre gunstig tid på dagen

tjenestetider på mere end 11 timer for besætningsmedlemmer med ukendt akklimatiseringstilstand

tjeneste i operationer med et højt antal sektorer (mere end 6)

rådighedsvagter, som f.eks. standby eller tilkaldevagt, efterfulgt af flyvetjeneste og

afbrudte tidsplaner.«

4)

Bilag II ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

5)

Bilag III ændres som anført i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 18. februar 2016.

Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne vælge ikke at anvende bestemmelserne i punkt ORO.FTL.205, litra e), i bilag III til forordning (EU) nr. 965/2012 og fortsat anvende gældende nationale bestemmelser vedrørende hvile under flyvning, indtil den 17. februar 2017.

Anvender en medlemsstat bestemmelserne i stk. 3, underretter den Kommissionen og agenturet herom, og den skal beskrive årsagerne til denne fravigelse og varigheden heraf samt programmet for gennemførelse af de planlagte foranstaltninger og den tilhørende tidsplan.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4

(4)  EFT L 302 af 1.12.2000, s. 57.

(5)  Udtalelse nr. 04/2012 fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur af 28. september 2012 om forordning om gennemførelsesbestemmelser for flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser for erhvervsmæssige lufttransportoperationer med flyvemaskiner (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf).


BILAG I

I bilag II til forordning (EU) nr. 965/2012 tilføjes følgende ARO.OPS.230 og ARO.OPS.235:

»ARO.OPS.230 Bestemmelse af afbrudte tidsplaner

Med hensyn til flyvetidsbegrænsninger (FTL) fastslår den kompetente myndighed i overensstemmelse med definitionerne af »typen tidlig« (early type) og »typen sen« (late type) i henseende til afbrudte tidsplaner i ORO.FTL.105 i bilag III, hvilken af disse to typer afbrudte tidsplaner der gælder for alle erhvervsmæssige lufttransportoperatører, som den fører tilsyn med.

ARO.OPS.235 Godkendelse af individuelle specifikationssystemer for flyvetid

a)

Den kompetente myndighed godkender specifikationssystemer for flyvetid, som fremlægges af en erhvervsmæssig lufttransportoperatør, hvis luftfartsforetagendet dokumenterer overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og subpart FTL i bilag III til denne forordning.

b)

Når et specifikationssystem for flyvetid fremlagt af et luftfartsforetagende afviger fra de gældende certificeringsspecifikationer udstedt af agenturet, anvender den kompetente myndighed den procedure, der er beskrevet i artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008.

c)

Når et specifikationssystem for flyvetid fremlagt af et luftfartsforetagende fraviger de gældende gennemførelsesbestemmelser, anvender den kompetente myndighed den procedure, der er beskrevet i artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 216/2008.

d)

Godkendte afvigelser eller fravigelser skal, efter at de er blevet anvendt, vurderes for at fastslå, hvorvidt sådanne afvigelser eller fravigelser bør stadfæstes eller ændres. Den kompetente myndighed og agenturet skal foretage en uafhængig vurdering, der bygger på oplysninger fra luftfartsforetagendet. Vurderingen skal være forholdsmæssig, gennemsigtig og bygge på videnskabelige principper og viden.«


BILAG II

I bilag III til forordning (EU) nr. 965/2012 tilføjes følgende subpart FTL:

»SUBPART FTL

FLYVE- OG TJENESTETIDSBEGRÆNSNINGER SAMT HVILEBESTEMMELSER

AFSNIT 1

Generelt

ORO.FTL.100 Anvendelsesområde

Ved denne subpart fastlægges de krav, som et luftfartsforetagende og dettes besætningsmedlemmer skal opfylde i forbindelse med besætningsmedlemmers flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser.

ORO.FTL.105 Definitioner

I denne subpart forstås ved:

1)   »akklimatiseret«: en tilstand, hvor et besætningsmedlems døgnrytme stemmer overens med den tidszone, hvori besætningsmedlemmet befinder sig. Et besætningsmedlem anses for at være akklimatiseret til en tidszone på 2 timer omkring den lokale tid på afgangsstedet. Når den lokale tid på det sted, hvor tjeneste påbegyndes, afviger mere end 2 timer fra den lokale tid på det sted, hvor den næste tjeneste påbegyndes, anses et besætningsmedlem med henblik på beregningen af den maksimale flyvetjenesteperiode pr. dag for at være akklimatiseret i overensstemmelse med værdierne i tabel 1.

»B«: akklimatiseret til lokal tid i tidszonen for afgangsstedet

»D«: akklimatiseret til den lokale tid, hvor besætningsmedlemmet påbegynder den næste tjeneste

»X«: et besætningsmedlem med ukendt akklimatiseringstilstand

2)   »referencetid«: den lokale tid på mødestedet i et tidszonebånd på 2 timer omkring den lokale tid, som et besætningsmedlem er akklimatiseret til

3)   »indkvartering«: for så vidt angår standby og opdelt tjeneste, et roligt og komfortabelt sted, hvortil offentligheden ikke har adgang, med mulighed for at kontrollere lys og temperatur, med hensigtsmæssig møblering, som giver et besætningsmedlem mulighed for at sove, med tilstrækkelig kapacitet til alle besætningsmedlemmer, som er til stede samtidig, og med adgang til mad og drikke

4)   »passende indkvartering«: for så vidt angår standby, opdelt tjeneste og hvile, et separat værelse til hvert besætningsmedlem i et roligt miljø og med en seng, tilstrækkelig ventilation, mulighed for regulering af temperatur og lys og med adgang til mad og drikke

5)   »udvidet flyvebesætning«: en flyvebesætning, der består af flere personer end det påkrævede mindsteantal for den pågældende flyvemaskine, og hvor hvert flyvebesætningsmedlem kan forlade sin post med henblik på hvile under flyvning og blive erstattet af et andet passende kvalificeret flyvebesætningsmedlem

6)   »pause«: en periode, der tæller som en flyvetjenesteperiode (FDP), men hvori besætningsmedlemmet fritages for alle opgaver, og som er kortere end en hvileperiode

7)   »udskudt mødetid«: luftfartsforetagendets udsættelse af en planlagt FDP, inden et besætningsmedlem har forladt hvilestedet

8)   »afbrudt tidsplan«: et besætningsmedlems tjenesteliste, som griber ind i muligheden for at sove i det optimale tidsrum for søvn, idet den omfatter en FDP eller en kombination af FDP'er, der griber ind i, begynder eller slutter i en del af dagen eller natten, hvor et besætningsmedlem er akklimatiseret; en tidsplan kan afbrydes på grund af tidlig start, sen afslutning eller nattevagt

a)afbrudt tidsplan af typen tidlig:

i)

ved »tidlig start« en tjenesteperiode, der begynder i tidsrummet mellem kl. 05:00 og 05:59 i den tidszone, som et besætningsmedlem er akklimatiseret til, og

ii)

ved »sen afslutning« en tjenesteperiode, der slutter i tidsrummet mellem kl. 23:00 og 01:59 i den tidszone, som et besætningsmedlem er akklimatiseret til

b)afbrudt tidsplan af typen sen:

i)

ved »tidlig start« en tjenesteperiode, der begynder i tidsrummet mellem kl. 05:00 og 06:59 i den tidszone, som et besætningsmedlem er akklimatiseret til, og

ii)

ved »sen afslutning« en tjenesteperiode, der slutter i tidsrummet mellem kl. 00:00 og 01:59 i den tidszone, som et besætningsmedlem er akklimatiseret til

9)   »nattevagt«: en tjenesteperiode, der griber ind i en del af tidsrummet mellem kl. 02:00 og 04:59 i den tidszone, som et besætningsmedlem er akklimatiseret til

10)   »tjeneste«: enhver opgave, som et besætningsmedlem udfører for luftfartsforetagendet, herunder flyvetjeneste, administrativt arbejde, træning, undervisning og kontrol, positionering og visse elementer af standby

11)   »tjenesteperiode«: en periode, der påbegyndes, når luftfartsforetagendet pålægger et besætningsmedlem at møde til eller påbegynde tjeneste, og som afsluttes, når besætningsmedlemmet fritages for al tjeneste, herunder tjeneste efter flyvning

12)   »flyvetjenesteperiode (FDP)«: en periode, der påbegyndes, når luftfartsforetagendet pålægger et besætningsmedlem at møde til tjeneste, som omfatter en sektor eller en række sektorer, og som ophører, når flyvemaskinen parkeres, og motorerne standses ved afslutningen af den sidste sektor, hvor besætningsmedlemmet fungerer som tjenestegørende besætningsmedlem

13)   »flyvetid«: for flyvemaskiner og motorsvævefly til rejsebrug tidsrummet fra det tidspunkt, hvor et luftfartøj forlader sin standplads for at påbegynde flyvningen, til det tidspunkt, hvor det standser på den udpegede parkeringsplads, og alle motorerne eller propellerne er standset

14)   »hjemmebase«: en for besætningsmedlemmet af luftfartsforetagendet angiven lokalitet, hvor besætningsmedlemmet normalt påbegynder og afslutter en tjenesteperiode eller en række af tjenesteperioder, og hvor luftfartsforetagendet under normale omstændigheder ikke er ansvarligt for indkvartering af det pågældende besætningsmedlem

15)   »lokal dag«: en 24 timers periode, der begynder kl. 00:00 lokal tid

16)   »lokal nat«: en 8 timers periode mellem kl. 22:00 og 08:00 lokal tid

17)   »tjenestegørende besætningsmedlem«: et besætningsmedlem, der i en flyvemaskine udfører opgaver, der tæller som en sektor

18)   »positionering«: befordring på luftfartsforetagendets foranledning af et ikke-tjenestegørende besætningsmedlem fra et sted til et andet, undtagen:

rejsetiden fra et privat hvilested til et angivet mødested på hjemmebasen og vice versa, og

tiden, der medgår til lokal transfer fra et hvilested til påbegyndelse af tjenesten og vice versa

19)   »hvilefacilitet«: en køje eller et sæde med ben- og fodstøtte, der giver besætningsmedlemmer mulighed for at sove om bord på et luftfartøj

20)   »tilkaldevagt«: en periode, hvor luftfartsforetagendet pålægger et besætningsmedlem at stå til rådighed for at modtage indkaldelse til FDP, positionering eller anden tjeneste med et behørigt varsel på mindst 10 timer

21)   »hvileperiode«: en sammenhængende, uafbrudt og nærmere bestemt periode efter tjeneste eller før tjeneste, hvor et besætningsmedlem er fritaget for enhver tjeneste, standby og tilkaldevagt

22)   »turnus«: en tjeneste eller en række af tjenester, herunder mindst én flyvetjeneste, og hvileperioder uden for hjemmebasen, som starter ved hjemmebasen og slutter ved hjemkomst til hjemmebasen med henblik på en hvileperiode, hvor luftfartsforetagendet ikke længere er ansvarligt for besætningsmedlemmets indkvartering

23)   »en enkelt dag fri fra tjeneste«: fritagelse fra enhver tjeneste og standby i en periode bestående af en enkelt dag og to lokale nætter, der er varslet på forhånd, for at overholde bestemmelserne i Rådets direktiv 2000/79/EF (1) En hvileperiode kan indgå som en del af en enkelt dag fri fra tjeneste

24)   »sektor«: segmentet af en FDP mellem et luftfartøjs første manøvrering fra standpladsen med henblik på start og til det parkeres på den tildelte standplads efter landing

25)   »standby«: en på forhånd bekendtgjort og nærmere bestemt periode, hvor luftfartsforetagendet pålægger et besætningsmedlem at stå til rådighed for at modtage indkaldelse til flyvning, positionering eller anden tjeneste uden mellemliggende hvileperiode

26)   »standby i lufthavn«: standby, der gennemføres i lufthavnen

27)   »anden standby«: standby, der gennemføres enten i hjemmet eller i en passende indkvartering

28)   »window of circadian low (WOCL)«: tidsrummet mellem kl. 02:00 og 05:59 i den tidszone, som et besætningsmedlem er akklimatiseret til.

ORO.FTL.110 Luftfartsforetagendets ansvar

Luftfartsforetagendet skal:

a)

udarbejde tjenestelister, som bekendtgøres i så god tid i forvejen, at besætningsmedlemmer kan planlægge fyldestgørende hviletid

b)

sikre, at flyvetjenesteperioder planlægges på en sådan måde, at besætningsmedlemmer er tilstrækkeligt udhvilede, således at de under alle forhold kan udføre deres arbejde på et tilfredsstillende sikkerhedsniveau

c)

angive mødetider, der giver den nødvendige tid til opgaver på jorden

d)

tage hensyn til sammenhængen mellem hyppighed af og mønster for flyvetjenesteperioder og hvileperioder og tage behørigt hensyn til den kumulative virkning af lang tjenestetid kombineret med minimumshvileperioder

e)

ved tildelingen af tjenestetid undgå uhensigtsmæssig praksis, der forårsager alvorlig afbrydelse af et normalt søvn-/arbejdsmønster, f.eks. skiftevis dag- og nattjeneste

f)

overholde bestemmelserne angående afbrudte tidsplaner, jf. ARO.OPS.230

g)

sikre, at hvileperioden er tilstrækkelig lang til, at besætningen overvinder virkningerne af forudgående tjenestetider og er veludhvilet ved påbegyndelsen af den efterfølgende flyvetjenesteperiode

h)

planlægge tilbagevendende forlængede hvileperioder og meddele disse til besætningsmedlemmerne i tilstrækkelig god tid i forvejen

i)

planlægge flyvetjeneste således, at den er afsluttet inden for den fastsatte flyvetjenesteperiode, hvori der medregnes den nødvendige tid til forberedelse af flyvningen, selve sektoren og turnaround-tiden

j)

ændre en plan og/eller besætningens sammensætning, hvis den faktiske operation overskrider den maksimale flyvetjenesteperiode på mere end 33 % af flyvetjenesten efter den pågældende plan i den deraf omfattede periode.

ORO.FTL.115 Besætningsmedlemmernes ansvar

Besætningsmedlemmer skal:

a)

overholde CAT.GEN.MPA.100, litra b), i bilag IV (del-CAT), og

b)

i størst mulig udstrækning gøre brug af de disponible hvilemuligheder og -faciliteter og tilbringe deres hvileperioder på passende måde.

ORO.FTL.120 Håndtering af risiko for træthed (Fatigue Risk Management — FRM)

a)

Når FRM kræves i henhold til denne subpart eller en relevant certificeringsspecifikation, skal luftfartsforetagendet udforme, gennemføre og opretholde et FRM-system som en integreret del af sit administrationssystem. FRM-systemet skal sikre overensstemmelse med de væsentlige krav i punkt 7.f, 7.g og 8.f i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008. FRM-systemet skal beskrives i driftshåndbogen.

b)

Det udformede, gennemførte og opretholdte FRM-system skal gøre det muligt løbende at forbedre FRM's overordnede præstationer, og det skal omfatte:

1)

en beskrivelse af luftfartsforetagendets filosofi og principper med hensyn til håndtering af risiko for træthed, og denne omtales som FRM-politikken

2)

dokumentation af alle processer i FRM-systemet, herunder en proces for bevidstgørelse af personalet om sit ansvar og proceduren for ændring af denne dokumentation

3)

videnskabelige principper og viden

4)

en proces for fareidentifikation og risikovurdering, der muliggør styring af operationelle risici, der opstår for luftfartsforetagendet som følge af vedvarende træthed blandt besætningsmedlemmerne

5)

en proces for risikoreduktion, der omfatter korrigerende foranstaltninger, som skal gennemføres omgående med henblik på at reducere de risici, der opstår for luftfartsforetagendet som følge af vedvarende træthed blandt besætningsmedlemmerne, løbende overvågning og regelmæssig vurdering af den opnåede reduktion af risikoen for træthed i kraft af disse foranstaltninger

6)

FRM-sikkerhedsstyring

7)

processer til fremme af FRM-systemet.

c)

FRM-systemet skal svare til specifikationssystemet for flyvetid, luftfartsforetagendets størrelse samt arten og kompleksiteten af dets aktiviteter under hensyntagen til de farer og risici, der er forbundet med disse aktiviteter og det relevante specifikationssystem for flyvetid.

d)

Luftfartsforetagendet skal iværksætte korrigerende foranstaltninger, når FRM-sikkerhedsstyringen påviser, at de krævede sikkerhedsresultater ikke opnås.

ORO.FTL.125 Specifikationssystemer for flyvetid

a)

Luftfartsforetagender skal udforme, gennemføre og opretholde specifikationssystemer for flyvetid, som er af relevans for den eller de typer af udførte operationer, og som er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008, denne subpart og anden gældende lovgivning, herunder direktiv 2000/79/EF.

b)

Den kompetente myndighed skal godkende specifikationssystemer for flyvetid, og herunder tilhørende FRM-systemer hvor det er påkrævet, inden de gennemføres.

c)

Ved godtgørelsen af overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og denne subpart skal luftfartsforetagendet anvende de gældende certificeringsspecifikationer, som agenturet har udstedt. Ønsker luftfartsforetagendet at afvige fra disse certificeringsspecifikationer i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008, skal det forelægge den kompetente myndighed en udførlig beskrivelse af den påtænkte afvigelse, inden den gennemføres. Beskrivelsen skal omfatte revisioner af håndbøger eller procedurer, der kan være relevante, og en vurdering, der viser, at kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og denne subpart overholdes.

d)

Med henblik på ARO.OPS.235, litra d), skal luftfartsforetagendet senest to år efter gennemførelsen af en afvigelse eller fravigelse indsamle data vedrørende den indrømmede afvigelse eller fravigelse og analysere disse data ved hjælp af videnskabelige principper med henblik på at vurdere afvigelsens eller fravigelsens indvirkninger på flyvebesætningens træthed. Denne analyse skal fremlægges i form af en rapport til den kompetente myndighed.

AFSNIT 2

Erhvervsmæssige luftfartsforetagender

ORO.FTL.200 Hjemmebase

Et luftfartsforetagende skal udpege en hjemmebase for hvert besætningsmedlem.

ORO.FTL.205 Flyvetjenesteperiode (FDP)

a)

Luftfartsforetagendet skal:

1)

angive mødetider, der er hensigtsmæssige for hver enkelt operation under hensyntagen til ORO.FTL.110, litra c)

2)

fastlægge procedurer, der angiver, hvordan luftfartøjschefen — under særlige omstændigheder, som kan føre til alvorlig træthed — efter at have drøftet sagen med de berørte besætningsmedlemmer skal nedskære den faktiske FDP og/eller forøge hvileperioden for at undgå enhver negativ indvirkning på sikkerheden under flyvningen.

b)

Maksimal basis-FDP pr. dag

1)

Den maksimale FDP pr. dag skal uden forlængelse for akklimatiserede besætningsmedlemmer være i overensstemmelse med følgende tabel:

Tabel 2

Maksimal FDP pr. dag — akklimatiserede besætningsmedlemmer

Påbegyndelse af FDP i referencetid

1-2 sektorer

3 sektorer

4 sektorer

5 sektorer

6 sektorer

7 sektorer

8 sektorer

9 sektorer

10 sektorer

0600-1329

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

1330-1359

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

1400-1429

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

1430-1459

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

1500-1529

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

1530-1559

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

1600-1629

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

1630-1659

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

1700-0459

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

0500-0514

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

0515-0529

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

0530-0544

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

0545-0559

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

2)

Den maksimale FDP pr. dag, når akklimatiseringstilstanden for besætningsmedlemmer ikke kendes, skal være i overensstemmelse med følgende tabel:

Tabel 3

Besætningsmedlemmer med ukendt akklimatiseringstilstand

Maksimal FDP pr. dag i henhold til sektorer

1-2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

3)

Den maksimale FDP pr. dag, når akklimatiseringstilstanden for besætningsmedlemmer ikke kendes, og når luftfartsforetagendet har gennemført et FRM-system, skal være i overensstemmelse med følgende tabel:

Tabel 4

Besætningsmedlemmer med ukendt akklimatiseringstilstand under FRM

Værdierne i den følgende tabel gælder, hvis luftfartsforetagendets FRM-system løbende overvåger, at de krævede sikkerhedsstandarder overholdes.


Maksimal FDP pr. dag i henhold til sektorer

1-2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

c)

FDP med forskellig mødetid for flyvebesætning og kabinebesætning

Når kabinebesætningen har brug for mere tid end flyvebesætningen til deres briefing før flyvning for den samme sektor eller række af sektorer, kan kabinebesætningens FDP forlænges med forskellen mellem kabinebesætningens og flyvebesætningens mødetid. Forskellen må ikke overstige 1 time. Den maksimale FDP pr. dag for kabinebesætningen skal baseres på det tidspunkt, hvor flyvebesætningen møder til deres FDP, men FDP'en skal starte på kabinebesætningens mødetid.

d)

Maksimal FDP pr. dag for akklimatiserede besætningsmedlemmer med forlængelse uden hvile under flyvning

1)

Den maksimale FDP pr. dag kan forlænges med op til en time højst 2 gange i løbet af 7 på hinanden følgende dage. I så fald:

i)

forøges minimumshvileperioden før og efter flyvningen med 2 timer, eller

ii)

forøges hvileperioden efter flyvningen med 4 timer.

2)

Når forlængelserne sker i forbindelse med flere på hinanden følgende FDP'er, skal de yderligere hvileperioder før og efter flyvning mellem de to forlængede FDP'er som påkrævet i afsnit 1 være fortløbende.

3)

Forlængelse skal planlægges på forhånd og skal være begrænset til højst:

i)

fem sektorer, når en FDP ikke griber ind i WOCL-tidsfasen, eller

ii)

fire sektorer, når en FDP griber ind i WOCL-tidsfasen med op til 2 timer, eller

iii)

to sektorer, når en FDP griber ind i WOCL-tidsfasen med mere end 2 timer.

4)

Forlængelse af den maksimale basis-FDP pr. dag uden hvile under flyvning må ikke kombineres med forlængelser med henblik på hvile under flyvning eller opdelt tjeneste i samme tjenesteperiode.

5)

I specifikationssystemer for flyvetid skal der angives grænser for forlængelse af den maksimale basis-FDP pr. dag i overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der gælder for den pågældende type operation, under hensyntagen til:

i)

det antal sektorer, der flyves, og

ii)

indgreb i WOCL-tidsfasen.

e)

Maksimal FDP pr. dag med forlængelse på grund af hvile under flyvning

I specifikationssystemer for flyvetid skal der angives betingelser for forlængelse af den maksimale basis-FDP pr. dag med hvile under flyvning i overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der gælder for den pågældende type operation, under hensyntagen til:

i)

det antal sektorer, der flyves,

ii)

den minimumshvileperiode under flyvning, der er tildelt hvert besætningsmedlem

iii)

typen af hvilefaciliteter under flyvning, og

iv)

udvidelsen af basisflyvebesætningen.

f)

Uforudsete omstændigheder under gennemførelsen af flyvningen — luftfartøjschefens beføjelser

1)

Luftfartøjschefens ændring af grænserne for flyvetjeneste-, tjeneste- og hvileperioder i tilfælde af uforudsete omstændigheder under flyveoperationer, som begynder på eller efter mødetiden, skal være i overensstemmelse med følgende:

i)

den maksimale FDP pr. dag efter anvendelse af ORO.FTL.205, litra b) og e), eller ORO.FTL.220 må ikke forøges med mere end 2 timer, medmindre flyvebesætningen er blevet udvidet; i så fald kan den maksimale flyvetjenesteperiode forøges med højst 3 timer

ii)

overskrides den tilladte forøgelse i den sidste sektor inden for en FDP på grund af uforudsete omstændigheder efter start, kan flyvningen fortsætte til det planlagte bestemmelsessted eller til en alternativ flyveplads, og

iii)

hvileperioden efter denne FDP kan nedskæres, men den kan aldrig være mindre end 10 timer.

2)

Under uforudsete omstændigheder, som kan føre til alvorlig træthed, skal luftfartøjschefen nedskære den faktiske flyvetjenestetid og/eller forøge hvileperioden for at undgå enhver negativ indvirkning på flyvesikkerheden.

3)

Luftfartøjschefen skal høre alle besætningsmedlemmer om deres årvågenhed, inden vedkommende træffer beslutning om ændringer som omhandlet i afsnit 1 og 2.

4)

Luftfartøjschefen skal rapportere til luftfartsforetagendet, når en FDP forøges, eller en hvileperiode nedskæres efter luftfartøjschefens skøn.

5)

Når forøgelsen af en FDP eller nedskæringen af en hvileperiode overstiger en time, skal der senest 28 dage efter begivenheden fremsendes en genpart af rapporten med tilføjelse af luftfartsforetagendets kommentarer til den kompetente myndighed.

6)

Luftfartsforetagendet skal gennemføre en undersøgelse uden elementer af straf af luftfartøjschefens skønsmæssige ændringer i henhold til denne bestemmelse og redegøre for den i driftshåndbogen.

g)

Uforudsete omstændigheder under flyveoperationer — udskudt mødetid.

Luftfartsforetagendet skal fastlægge procedurer i driftshåndbogen for udskudt mødetid i tilfælde af uforudsete omstændigheder i overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der gælder for den pågældende type operation.

ORO.FTL.210 Flyvetider og tjenesteperioder

a)

Det samlede antal tjenesteperioder, som et besætningsmedlem skal gøre tjeneste i, må ikke overstige:

1)

60 tjenestestimer i 7 på hinanden følgende dage

2)

110 tjenestetimer i 14 på hinanden følgende dage, og

3)

190 tjenestetimer i 28 på hinanden følgende dage fordelt så jævnt som praktisk muligt på hele perioden.

b)

Den samlede flyvetid i sektorer, hvor et besætningsmedlem udpeges som tjenestegørende besætningsmedlem, må ikke overstige:

1)

100 timers flyvetid i 28 på hinanden følgende dage

2)

900 timers flyvetid i et kalenderår, og

3)

1 000 timers flyvetid i 12 på hinanden følgende kalendermåneder.

c)

Tjeneste efter flyvning tæller som tjenesteperiode. Luftfartsforetagendet skal i sin driftshåndbog angive minimumsperioden for tjeneste efter flyvning.

ORO.FTL.215 Positionering

Hvis luftfartsforetagendet positionerer besætningsmedlemmer, gælder følgende:

a)

Positionering efter mødetiden, men inden en flyvning, indgår som en del af FDP, men tæller ikke som en sektor.

b)

Al positioneringstid tæller som tjenesteperiode.

ORO.FTL.220 Opdelt tjeneste

Følgende betingelser skal overholdes for at udvide den maksimale basis-FDP pr. dag på grund af en pause på jorden:

a)

I specifikationssystemer for flyvetid skal følgende angives for opdelt tjeneste i overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der gælder for den pågældende type operation:

1)

minimumsvarigheden af en pause på jorden, og

2)

muligheden for at forlænge FDP som angivet i ORO.FTL.205, litra b), under hensyntagen til varigheden af pausen på jorden, de hvilefaciliteter, der tilbydes besætningsmedlemmerne, og andre relevante faktorer.

b)

Hele pausen på jorden tæller som FDP.

c)

Opdelt tjeneste må ikke efterfølge en forkortet hvileperiode.

ORO.FTL.225 Standby og tjeneste i lufthavn

Hvis et luftfartsforetagende indkalder besætningsmedlemmer til standby eller tjeneste i en lufthavn, gælder følgende i overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der gælder for den pågældende type operation:

a)

Standby og tjeneste i en lufthavn angives på tjenestelisten, og tidspunktet for påbegyndelse og afslutning af standby skal fastlægges og bekendtgøres på forhånd for de pågældende besætningsmedlemmer, så de kan planlægge fyldestgørende hviletid.

b)

Et besætningsmedlem anses for at være på standby i lufthavnen fra mødetiden på mødestedet, til den angivne standby-periode udløber.

c)

Standby i lufthavn skal medregnes fuldt ud som tjenesteperiode med henblik på ORO.FTL.210 og ORO.FTL.235.

d)

Tjeneste i lufthavnen medregnes fuldt ud i tjenesteperioden, og FDP medregnes fuldt ud fra mødetiden til tjeneste i lufthavnen.

e)

Når et besætningsmedlem er på standby i lufthavn, skal luftfartsforetagendet stille indkvartering til rådighed.

f)

I specifikationssystemer for flyvetid angives følgende elementer:

1)

den maksimale varighed af enhver standby

2)

indvirkningen af den tid, der er brugt på standby, på den maksimale FDP, der kan indkaldes til, under hensyntagen til hvilefaciliteter, der tilbydes besætningsmedlemmet og andre relevante faktorer som f.eks.:

behovet for, besætningsmedlemmet umiddelbart er parat til tjeneste

hvorvidt standby berører søvnperioder

tilstrækkeligt varsel til at sikre mulighed for at sove mellem indkaldelse til tjeneste og den tildelte FDP

3)

minimumshvileperioden efter standby, som ikke fører til indkaldelse til FDP

4)

hvordan tid, som er brugt på anden standby end standby i lufthavn, medregnes i det akkumulerede antal tjenesteperioder.

ORO.FTL.230 Tilkaldevagt

Hvis et luftfartsforetagende indkalder besætningsmedlemmer til tilkaldevagt, gælder følgende krav i overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der gælder for den pågældende type operation:

a)

tilkaldevagt angives på tjenestelisten

b)

i specifikationssystemer for flyvetid angives følgende elementer:

1)

den maksimale varighed af enhver enkelt periode på tilkaldevagt

2)

antallet af sammenhængende dage på tilkaldevagt, som et besætningsmedlem kan indkaldes til.

ORO.FTL.235 Hvileperioder

a)

Minimumshvileperiode på hjemmebase.

1)

Minimumshvileperioden inden en FDP, der påbegyndes på hjemmebasen, skal være mindst lige så lang som den forudgående tjenesteperiode, dog mindst 12 timer.

2)

Uanset punkt 1) gælder de minimumshvileperioder, der er fastsat i litra b), hvis luftfartsforetagendet tilbyder besætningsmedlemmet passende indkvartering på hjemmebasen.

b)

Minimumshvileperiode på et andet sted end hjemmebasen.

Minimumshvileperioden inden en FDP, der påbegyndes på et andet sted end hjemmebasen, skal være mindst lige så lang som den forudgående tjenesteperiode, dog mindst 10 timer. Denne periode skal sikre mulighed for søvn i mindst 8 timer ud over tid til befordring og fysiologiske behov.

c)

Reducerede hvileperioder

Uanset litra a) og b) kan minimumshvileperioderne reduceres i specifikationssystemer for flyvetid i overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der gælder for den pågældende type operation, under hensyntagen til følgende elementer:

1)

den reducerede minimumshvileperiode,

2)

forøgelsen af den efterfølgende hvileperiode, og

3)

reduktionen af FDP efter den reducerede hvileperiode.

d)

Tilbagevendende forlængede hvileperioder til restituering

I specifikationssystemer for flyvetid angives tilbagevendende forlængede hvileperioder til restituering med henblik på at kompensere for akkumuleret træthed. Tilbagevendende forlængede hvileperioder til restituering skal være på mindst 36 timer, herunder 2 lokale nætter, og tiden mellem afslutningen på en tilbagevendende forlænget hvileperiode og starten på den næste forlængede hvileperiode må aldrig overstige 168 timer. Den tilbagevendende forlængede hvileperiode til restituering forøges med 2 lokale dage to gange hver måned.

e)

I specifikationssystemer for flyvetid angives yderligere hvileperioder i overensstemmelse med de gældende certificeringsspecifikationer for at kompensere for:

1)

virkningerne af tidszoneforskelle og forlængelser af FDP

2)

yderligere akkumuleret træthed som følge af afbrudte tidsplaner, og

3)

ændring af hjemmebase.

ORO.FTL.240 Forplejning

a)

I FDP skal der være mulighed for at indtage mad og drikke for at undgå enhver negativ påvirkning af et besætningsmedlems præstationsevne, og dette gælder navnlig, når FDP overstiger 6 timer.

b)

Luftfartsforetagendet skal i sin driftshåndbog angive, hvordan besætningsmedlemmets forplejning sikres i forbindelse med FDP.

ORO.FTL.245 Registrering af hjemmebase, flyvetider samt tjeneste- og hvileperioder

a)

Luftfartsforetagendet skal for hver periode på 24 måneder opbevare:

1)

individuelle registreringer for hvert besætningsmedlem, herunder:

i)

flyvetider

ii)

påbegyndelse, varighed og afslutning for hver tjenesteperiode og FDP

iii)

hvileperioder og dage med fritagelse for alle opgaver, og

iv)

tildelt hjemmebase.

2)

Rapporter om forlængede flyvetjenesteperioder og reducerede hvileperioder.

b)

Efter anmodning skal luftfartsforetagendet stille kopier af individuelle registreringer over flyvetider samt tjeneste- og hvileperioder til rådighed for:

1)

det pågældende besætningsmedlem, og

2)

et andet luftfartsforetagende, hvis besætningsmedlemmet er eller bliver besætningsmedlem hos det pågældende luftfartsforetagende.

c)

Registreringer omhandlet i CAT.GEN.MPA.100, litra b), nr. 5), vedrørende besætningsmedlemmer, der gør tjeneste hos mere end ét luftfartsforetagende, opbevares i 24 måneder.

ORO.FTL.250 Træning i håndtering af træthed

a)

Luftfartsforetagendet skal give en grunduddannelse og periodisk træning i håndtering af træthed til besætningsmedlemmer, personale med ansvar for udformning og opretholdelse af tjenestelister samt berørte ledende medarbejdere.

b)

Denne træning skal følge et træningsprogram, som fastlægges af luftfartsforetagendet og beskrives i driftshåndbogen. Træningsplanen skal omfatte de mulige årsager til og virkninger af træthed samt foranstaltninger til modvirkning af træthed.«


(1)  EFT L 302 af 1.12.2000, s. 57.


31.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 84/2014

af 30. januar 2014

om godkendelse af præparater af Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 eller Pediococcus pentosaceus DSM 23689 som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Artikel 10, stk. 7, sammenholdt med artikel 10, stk. 1-4, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder specifikke bestemmelser om evaluering af de produkter, der blev anvendt i Unionen som ensileringstilsætningsstoffer på datoen for forordningens anvendelse.

(2)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003 blev præparaterne af Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 og Pediococcus pentosaceus DSM 23689 opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, til alle dyrearter.

(3)

Der er i henhold til artikel 10, stk. 2, sammenholdt med artikel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet ansøgninger om godkendelse af disse præparater som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter med anmodning om, at disse stoffer klassificeres i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 18. juni 2013 (2), at brugen af stammer i produktionen af ensilage under de foreslåede anvendelsesbetingelser formodes at være sikker for alle dyrearter, for forbrugere af produkter fra dyr fodret med den behandlede ensilage og for miljøet. Autoriteten konkluderede også, at alle tre præparater kan forbedre produktionen af ensilage fra foder, som det er let og forholdsvis vanskeligt at ensilere, da det reducerer pH-værdien og øger mælkesyrekoncentrationen, hvilket øger holdbarheden af tørstoffet. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har ligeledes gennemgået den rapport om metoderne til analyse af fodertilsætningsstofferne i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af de pågældende præparater viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse præparater godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Da der ikke er sikkerhedsgrunde, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte præparater, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

De i bilaget opførte præparater og foder, der indeholder disse præparater, som produceres og mærkes før den 20. august 2014 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 20. februar 2014, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(7):3284.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg frisk materiale

Kategori af teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus pentosaceus DSM 14021, der indeholder mindst 1 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Analysemetode  (1)

Optælling i fodertilsætningsstoffet: pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15786)

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale i materiale, som det er let og forholdsvis vanskeligt at ensilere (2).

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

20. februar 2024

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus pentosaceus DSM 23688, der indeholder mindst 1 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristik

Levedygtige celler af Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Analysemetode  (1)

Optælling i fodertilsætningsstoffet: pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15786)

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

 

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale i materiale, som det er let og forholdsvis vanskeligt at ensilere (2).

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus pentosaceus DSM 23689, der indeholder mindst 1 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Analysemetode  (1)

Optælling i fodertilsætningsstoffet: Pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15786)

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale i materiale, som det er let og forholdsvis vanskeligt at ensilere (2).

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

20. februar 2024


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Foder, som det er let at ensilere: > 3 % opløselige kulhydrater i det friske materiale. Foder, som det er forholdsvis vanskeligt at ensilere: 1,5-3,0 % opløselige kulhydrater i det friske materiale. Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 1).


31.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 85/2014

af 30. januar 2014

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstoffet kobberforbindelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsen af aktivstoffet kobberforbindelser udløber den 30. november 2016. Der er indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af dette aktivstof. Da bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (3) finder anvendelse på dette aktivstof, er det nødvendigt at sikre, at ansøgerne har tilstrækkelig tid til at afslutte fornyelsesproceduren i overensstemmelse med nævnte forordning. Som følge heraf kan godkendelsen af dette aktivstof forventes at ville udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny det. Det er derfor nødvendigt at forlænge dets godkendelsesperiode.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor der ikke senest 30 måneder før den relevante udløbsdato som fastsat i bilaget til nærværende forordning indgives noget supplerende dossier i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, fastsætte udløbsdatoen til den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller på den tidligst mulige dato derefter.

(5)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor Kommissionen vedtager en forordning om afvisning af at forny godkendelsen af et af de i bilaget til nærværende forordning omhandlede aktivstoffer, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om afvisning af at forny godkendelsen af aktivstoffet.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 i sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 277 (vedrørende kobberforbindelser) ændres »30. november 2016« til »31. januar 2018«.


31.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 86/2014

af 30. januar 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

31.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/38


RÅDETS AFGØRELSE 2014/49/FUSP

af 30. januar 2014

om ændring af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. januar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/72/FUSP (1).

(2)

De restriktive foranstaltninger i afgørelse 2011/72/FUSP finder anvendelse indtil den 31. januar 2014. På grundlag af en gennemgang af denne afgørelse bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 31. januar 2015.

(3)

Oplysningerne om 45 personer i bilaget til afgørelse 2011/72/FUSP bør erstattes, og der bør gives nye begrundelser for deres opførelse på listen.

(4)

Afgørelse 2011/72/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2011/72/FUSP ændres således:

1)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. januar 2015. Gennemførelsen overvåges løbende. Afgørelsen kan forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

2)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2014.

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Rådet afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien (EUT L 28 af 2.2.2011, s. 62).


BILAG

»BILAG

Liste over personer og enheder nævnt i artikel 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tidligere præsident i Tunesien, født den 3. september 1936 i Hammam-Sousse, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00354671.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler; misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. oktober 1956 i Tunis, datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00683530.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 4. marts 1944 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue de France 11 - Radès Ben Arous, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05000799.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

4.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 7. januar 1980 i Sabha-Lybie, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, gift med Inès LEJRI, bosiddende Résidence de l'Etoile du Nord - suite B - 7. etage - lejl. nr. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04524472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (i dette tilfælde den tidligere adm. direktør for Société Tunisienne de Banque og den tidligere administrerende direktør for Banque Nationale Agricole) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forvolde administrationen skade.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneser, født den 2. december 1981 i Tunis, søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04682068.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår ulovlig påvirkning af en offentlig embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, medvirken til embedsmisbrug udøvet af en offentlig embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til en offentlig embedsmands uretmæssige anvendelse af tunesiske offentlige midler (tidligere præsident Ben Ali).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 16. januar 1987 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00299177.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 17. juli 1992 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, bosiddende i præsidentpaladset, indehaver af nationalt id-kort med nr. 09006300.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 5. november 1962 i Tunis, søn af Saida DHERIF, virksomhedsdirektør, bosiddende rue Hédi Karray 32 - El Menzah - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00777029.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. juni 1948 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI, fungerende direktør i et landbrugsfirma, bosiddende rue El Achfat 20 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00104253.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 19. februar 1953 i Radès, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB, adm. direktør, bosiddende rue d'Aristote 21 - Carthage Salammbô, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00403106.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 26. august 1974 i Tunis, søn af Najia JERIDI, forretningsmand, bosiddende avenue Habib Bourguiba 124 - Carthage presidence, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417770.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 26. april 1950 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA, adm. direktør, bosiddende rue de la Colombe 3 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00178522.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 25. september 1955 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ, adm. direktør, bosiddende Rue Ibn Chabat 20 - Salammbô - Carthage -Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05150331.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 27. december 1958, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI, salgsdirektør, bosiddende rue Taoufik EI Hakim 4 - La Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00166569.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneser, født den 5. maj 1959 i la Marsa, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI, adm. direktør, bosiddende rue Taoufik EI Hakim 4 - La Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00046988.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 1. februar 1960, datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR, bosiddende rue de la Mouette 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00235016.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneser, født den 5. marts 1957, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI, byggeentreprenør, bosiddende rue Ennawras 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00547946.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 3. juli 1973 i Tunis, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, byggeentreprenør, bosiddende immeuble Amine El Bouhaira - Rue du Lac Turkana - Les berges du Lac - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05411511.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneser, født den 25. juni 1975 i Tunis, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leila TRABELSI), virksomhedsdirektør, gift med Mourad MEHDOUI, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417907.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneser, født den 3. maj 1962 i Tunis, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF, adm. direktør, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05189459.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 18. september 1976, søn af Najia JERIDI, adm. direktør, bosiddende lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05412560.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 4. december 1971, datter af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Farrouj 2 - La Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05418095.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 20. december 1965, søn af Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI, kontormedarbejder hos Tunisair, bosiddende rue Taieb Mhiri 12 - Le Kram - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00300638.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneser, født den 29. januar 1988, søn af Kaouther Feriel HAMZA, adm. direktør i virksomheden Stafiem - Peugeot, bosiddende rue Mohamed Makhlouf 4 - El Manar.2 - Tunis.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneser, født den 13. januar 1959, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00400688.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår ulovlig påvirkning af en embedsmand (i dette tilfælde tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå fordele for andre og medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 5. juli 1965 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB, bosiddende rue El Montazah 5 - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589759.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. august 1971 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marouene MABROUK, rådgiver i Udenrigsministeriet, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05409131.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneser, født den 11. marts 1972, søn af Jaouida El BEJI, gift med Sirine BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du Commandant Béjaoui 8 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04766495.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1963 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK, læge, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589758.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneser, født den 13. august 1960 i Tunis, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI, adm. direktør, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00642271.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 22. november 1949 i Hammam-Sousse, søn af Selma HASSEN, journalistisk fotograf i Tyskland, bosiddende rue Sidi el Gharbi 11 - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02951793.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 13. marts 1947 i Hammam-Sousse, gift med Zohra BEN AMMAR, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Moez - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02800443.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 16. maj 1952 i Hammam-Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT. repræsentant for Tunisair, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02914657.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 18. september 1956 i Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI, virksomhedsleder, bosiddende avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02804872.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 28. oktober 1938, søn af Selma HASSEN, pensioneret, enkemand efter Selma MANSOUR, bosiddende cité El Bassatine 255 - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 028106l4.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. oktober 1969 i Tunis, søn af Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue Hédi Nouira - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04180053.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 29. april 1974 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, virksomhedsleder, bosiddende Cap Marina - Monastir 83, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04186963.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 12. oktober 1972 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, vareeksportør og -importør, bosiddende avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04192479.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1980 i Monastir, datter af Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI, sekretær i en virksomhed, bosiddende rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 06810509.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 8. oktober 1978 i Hammam-Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590835.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 9. august 1977 i Hammam-Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590836.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 30. august 1982 i Monastir, datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR, bosiddende rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 08434380.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 13. januar 1970 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, afdelingsleder hos Tunisair, bosiddende Résidence les Jardins, lejl. 8C Blok b - El Menzah 8 - l'Ariana, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05514395.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 22. oktober 1967 i Hammam-Sousse, søn af Naïma BEN ALI, fuldmægtig, Transportministeriet, bosiddende avenue Tahar SFAR 4 - El Manar 2 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05504161.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 3. januar 1973 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM, virksomhedsdirektør, bosiddende Ennakhil housing estate 13 - Kantaoui - Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05539378.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 27. oktober 1966 i Paris, søn af Paulette HAZAT, virksomhedsdirektør, bosiddende Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05515496 (dobbelt statsborgerskab).

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (i dette tilfælde tidligere præsident Zine El Abidine Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesisk og fransk statsborgerskab; født i Le Petit Quevilly (76) den 6. april 1971 (eller den 16. april ifølge hans tunesiske id-kort), søn af Tijani BEN ALI, født den 9. februar 1932, og Paulette HAZET (eller HAZAT), født den 23. februar 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID), virksomhedsdirektør, ifølge hans tunesiske nationale id-kort med nr. 00297112 bosiddende Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, og ifølge hans franske nationale id-kort med nr. 111277501841 bosiddende esplanade des Guinandiers 14 i Bailly Romainvilliers (77).

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 28. august 1974 i Tunis, søn af Leila DEROUICHE, salgsdirektør, bosiddende rue Ali Zlitni 23, El Manar 2 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04622472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og medvirken til ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.«