ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.008.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 8

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
11. januar 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/7/EU

 

*

Rådets afgørelse af 5. december 2013 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer

1

 

 

Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer

3

 

*

Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Republikken San Marino, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

7

 

*

Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Fyrstendømmet Liechtenstein, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

8

 

*

Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Fyrstendømmet Monaco, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

9

 

*

Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Fyrstendømmet Andorra, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

10

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 16/2014 af 9. januar 2014 om 209. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 17/2014 af 10. januar 2014 om en standardformular til meddelelse om en særlig foranstaltning under den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 18/2014 af 10. januar 2014 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter [Žemaitiškas kastinys (STG)]

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 19/2014 af 10. januar 2014 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet chloroform ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 20/2014 af 10. januar 2014 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet butafosfan ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 21/2014 af 10. januar 2014 om 210. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 22/2014 af 10. januar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 23/2014 af 10. januar 2014 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 6. til den 7. januar 2014 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for januar 2014

26

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/8/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 10. oktober 2013 om ændring af afgørelse 2010/372/EU om anvendelsen af kontrollerede stoffer som proceshjælpestoffer i henhold til artikel 8, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 (meddelt under nummer C(2013) 6517)

27

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmet for bistand til nuklear nedlukning i Litauen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1990/2006 ( EUT L 346 af 20.12.2013 )

30

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmerne for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien og Slovakiet og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 549/2007 og forordning (Euratom) nr. 647/2010 ( EUT L 346 af 20.12.2013 )

31

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2013/114/EU af 1. marts 2013 om retningslinjer for medlemsstaternes beregning af andelen af vedvarende energi fra varmepumper, der anvender forskellige varmepumpeteknologier, i henhold til artikel 5 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF ( EUT L 62 af 6.3.2013 )

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 5. december 2013

om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer

(2014/7/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 18. juni 2007 Kommissionen til at føre forhandlinger om en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (1) vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer (»protokollen«).

(2)

Forhandlingerne er afsluttet.

(3)

Formålet med protokollen er at fastlægge finansielle og tekniske regler, der gør det muligt for Georgien at deltage i visse EU-programmer. Den i protokollen fastsatte horisontale ramme udgør en foranstaltning til økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde, der giver mulighed for adgang til bistand, navnlig finansiel bistand, der skal ydes af Unionen i henhold til EU-programmerne. Denne ramme finder kun anvendelse på EU-programmer, i forbindelse med hvilke de relevante grundretsakter giver Georgien mulighed for at deltage. Undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af protokollen medfører således ikke udøvelse af beføjelser inden for de forskellige sektorpolitikker, der søges gennemført i programmerne, da disse beføjelser udøves ved programmernes oprettelse.

(4)

Protokollen bør undertegnes på Unionens vegne og finde midlertidig anvendelse, indtil procedurerne for indgåelse af protokollen er afsluttet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelse på Unionens vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer (»protokollen«) bemyndiges herved med forbehold af indgåelse af denne protokol.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens vegne.

Artikel 3

Protokollen finder midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen (2), indtil de procedurer, der er nødvendige for indgåelse af protokollen, er afsluttet.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2013.

På Rådets vegne

D. A. BARAKAUSKAS

Formand


(1)  EFT L 205 af 4.8.1999, s. 3.

(2)  Datoen for undertegnelse af protokollen offentliggøres af Generalsekretariatet for Rådet i Den Europæiske Unions Tidende.


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/3


PROTOKOL

til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

på den ene side,

og

GEORGIEN, i det følgende benævnt »Georgien«,

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »parterne«,

som tager følgende i betragtning:

(1)

Georgien har indgået en partnerskabs- og samarbejdsaftale med De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater (»aftalen«) (1), som trådte i kraft den 1. juli 1999.

(2)

Det Europæiske Råd noterede sig på sit møde den 17.-18. juni 2004 med tilfredshed Europa-Kommissionens forslag til en europæisk naboskabspolitik (ENP) og tilsluttede sig Rådets konklusioner af 14. juni 2004.

(3)

Rådet har ved talrige andre lejligheder i sine konklusioner tilsluttet sig denne politik.

(4)

Rådet gav den 5. marts 2007 udtryk for sin støtte til den generelle tilgang, der er beskrevet i Europa-Kommissionens meddelelse af 4. december 2006, og som skal gøre det muligt for partnerlande i den europæiske naboskabspolitik at deltage i Fællesskabets agenturer og programmer, hvis de er i stand til det, og hvis retsgrundlaget tillader det.

(5)

Georgien har udtrykt ønske om at deltage i en række af Unionens programmer.

(6)

De specifikke vilkår og betingelser for Georgiens deltagelse i hvert enkelt EU-program, navnlig Georgiens finansielle bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, bør fastsættes ved aftale mellem Europa-Kommissionen og Georgiens kompetente myndigheder —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Georgien kan deltage i alle Unionens igangværende og fremtidige programmer, som er åbne for Georgiens deltagelse i henhold til de relevante bestemmelser om vedtagelsen af disse programmer.

Artikel 2

Georgien bidrager finansielt til Den Europæiske Unions almindelige budget svarende til de specifikke EU-programmer, som Georgien deltager i.

Artikel 3

Repræsentanter for Georgien kan deltage som observatører og for så vidt angår punkter, der vedrører Georgien, i de forvaltningsudvalg, der er ansvarlige for overvågningen af de EU-programmer, som Georgien bidrager til finansielt.

Artikel 4

Projekter og initiativer, der forelægges af deltagere fra Georgien, skal så vidt muligt opfylde samme betingelser, regler og procedurer for de pågældende EU-programmer, som gælder for medlemsstaterne.

Artikel 5

1.   De specifikke vilkår og betingelser for Georgiens deltagelse i hvert enkelt EU-program, navnlig Georgiens finansielle bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, fastsættes ved aftale mellem Europa-Kommissionen og Georgiens kompetente myndigheder ud fra de kriterier, der er fastsat i de pågældende EU-programmer.

2.   I tilfælde af at Georgien anmoder om ekstern bistand fra Unionen til at deltage i et givet EU-program på grundlag af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 (2) eller en tilsvarende forordning vedrørende ekstern bistand fra Unionen til Georgien, som måtte blive vedtaget i fremtiden, fastsættes betingelserne for Georgiens anvendelse af ekstern bistand fra Unionen i en finansieringsaftale i overensstemmelse med særlig artikel 20 i forordning (EF) nr. 1638/2006.

Artikel 6

1.   I hver aftale, der indgås i henhold til artikel 5, fastsættes det i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3), at finanskontrol eller revision eller anden form for verifikation, herunder administrative undersøgelser, foretages af Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Revisionsretten eller under deres myndighed.

2.   Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om finanskontrol og revision, administrative foranstaltninger, sanktioner og tilbagebetaling, som tildeler Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Revisionsretten samme beføjelser, som de har over for modtagere eller kontrahenter, der er etableret i Unionen.

Artikel 7

1.   Denne protokol anvendes, så længe aftalen er i kraft.

2.   Denne protokol undertegnes og godkendes af parterne i overensstemmelse med egne procedurer.

3.   Hver af parterne kan opsige protokollen ved skriftlig notifikation til den anden part. Denne protokol ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation. En af parternes opsigelse af protokollen berører ikke de undersøgelser og kontroller, der i givet fald skal foretages i overensstemmelse med artikel 5 og 6.

Artikel 8

Senest tre år efter datoen for ikrafttrædelse af denne protokol og derefter hvert tredje år kan hver af parterne evaluere gennemførelsen af protokollen på grundlag af Georgiens faktiske deltagelse i Unionens programmer.

Artikel 9

Denne protokol gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser og på den anden side for Georgiens område.

Artikel 10

1.   Denne protokol træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne ad diplomatisk vej har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af protokollen.

2.   Indtil ikrafttrædelsen af denne protokol er parterne enige om midlertidigt at anvende den fra datoen for undertegnelsen i afventning af indgåelse af protokollen på et senere tidspunkt.

Artikel 11

Denne protokol udgør en integreret del af aftalen.

Artikel 12

Denne protokol udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og georgisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на дванадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el doce de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em doze de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la doisprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Za Gruziju

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Ġeorġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (EFT L 205 af 4.8.1999, s. 3).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/7


Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Republikken San Marino, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

Hr. ambassadør

Jeg har den ære herved at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013 er der behov for, at der i bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, foretages en teknisk ændring i overensstemmelse med aftalens artikel 20, stk. 2, første afsnit.

I henhold til aftalens artikel 20, stk. 2, første afsnit, kan listen over kompetente myndigheder i bilag I ændres ved notifikation til den anden kontraherende part, af San Marino for så vidt angår den i bilagets punkt a) nævnte myndighed, og af Det Europæiske Fællesskab for så vidt angår de øvrige myndigheder.

På Unionens vegne meddeler jeg Dem hermed, at de kompetente myndigheder i Bulgarien, Rumænien og Kroatien er:

i Bulgarien: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите eller en bemyndiget repræsentant

i Rumænien: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală eller en bemyndiget repræsentant

i Kroatien: Ministar financija eller en bemyndiget repræsentant

og at de indsættes i bilag I til aftalen som henholdsvis litra aa), ab) og ac) efter de i litra z) nævnte kompetente myndigheder.

Med venlig hilsen

På Den Europæiske Unions vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/8


Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Fyrstendømmet Liechtenstein, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

Hr. ambassadør

Jeg har den ære herved at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013 er der behov for, at der i bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, foretages en teknisk ændring i overensstemmelse med aftalens artikel 20, stk. 2, første afsnit.

I henhold til aftalens artikel 20, stk. 2, første afsnit, kan listen over kompetente myndigheder i bilag I ændres ved notifikation til den anden kontraherende part; for Fyrstendømmet Liechtenstein gælder det den i litra a) i bilaget nævnte myndighed og for Fællesskabet de øvrige myndigheder.

På Unionens vegne meddeler jeg Dem hermed, at de kompetente myndigheder i Bulgarien, Rumænien og Kroatien er:

i Bulgarien: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите eller en bemyndiget repræsentant

i Rumænien: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală eller en bemyndiget repræsentant

i Kroatien: Ministar financija eller en bemyndiget repræsentant

og at de indsættes i bilag I til aftalen som henholdsvis litra aa), ab) og ac) efter de i litra z) nævnte kompetente myndigheder.

Med venlig hilsen

På Den Europæiske Unions vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/9


Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Fyrstendømmet Monaco, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

Hr. ambassadør

Jeg har den ære herved at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013 er der behov for, at der i bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, foretages en teknisk ændring i overensstemmelse med aftalens artikel 20, stk. 2, første afsnit.

I henhold til aftalens artikel 20, stk. 2, første afsnit, kan listen over kompetente myndigheder i bilag I ændres ved, at Fyrstendømmet Monaco blot underretter den anden kontraherende part for så vidt angår den i litra a) omhandlede myndighed, og ved, at Det Europæiske Fællesskab underretter Fyrstendømmet Monaco for så vidt angår de øvrige myndigheder.

På Unionens vegne meddeler jeg Dem hermed, at de kompetente myndigheder i Bulgarien, Rumænien og Kroatien er:

i Bulgarien: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите eller en bemyndiget repræsentant

i Rumænien: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală eller en bemyndiget repræsentant

i Kroatien: Ministar financija eller en bemyndiget repræsentant

og at de indsættes i bilag I til aftalen som henholdsvis litra aa), ab) og ac) efter de i litra z) nævnte kompetente myndigheder.

Med venlig hilsen

På Den Europæiske Unions vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/10


Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Fyrstendømmet Andorra, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

Fr. ambassadør

Jeg har den ære herved at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013 er der behov for, at der i bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, foretages en teknisk ændring i overensstemmelse med aftalens artikel 18, stk. 2, første afsnit.

I henhold til aftalens artikel 18, stk. 2, første afsnit, kan listen over kompetente myndigheder i bilag I ændres ved notifikation til den anden kontraherende part; for Fyrstendømmet Andorra gælder det den i litra a) i bilaget nævnte myndighed og for Det Europæiske Fællesskab de øvrige myndigheder.

På Unionens vegne meddeler jeg Dem hermed, at de kompetente myndigheder i Bulgarien, Rumænien og Kroatien er:

i Bulgarien: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите eller en bemyndiget repræsentant

i Rumænien: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală eller en bemyndiget repræsentant

i Kroatien: Ministar financija eller en bemyndiget repræsentant

og at de indsættes i bilag I til aftalen som henholdsvis litra aa), ab) og ac) efter de i litra z) nævnte kompetente myndigheder.

Med venlig hilsen

På Den Europæiske Unions vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


FORORDNINGER

11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 16/2014

af 9. januar 2014

om 209. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 19. december 2013 at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som følger:

Følgende punkt under overskriften "Fysiske personer" udgår:

"Abdelhadi Ben Debka (alias a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 17.11.1963. Fødested: Algier, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: Udvist fra Italien til Algeriet den 13.9.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004."


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 17/2014

af 10. januar 2014

om en standardformular til meddelelse om en særlig foranstaltning under den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 199b, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med direktiv 2006/112/EF, som ændret ved Rådets direktiv 2013/42/EU (2), indføres en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig.

(2)

Den hurtige reaktionsmekanisme gør det muligt for medlemsstaterne at meddele vedtagelsen af en særlig foranstaltning, der afviger fra den generelle regel i direktiv 2006/112/EF vedrørende den person, der er betalingspligtig for momsen. Foranstaltningen består i at anvende omvendt betalingspligt for moms til bekæmpelse af pludselig opståede og grove former for svig, som kan føre til betydelige og uoprettelige finansielle tab.

(3)

For at lette behandlingen af meddelelserne om særlige foranstaltninger inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme bør der vedtages en standardformular til meddelelsen, hvori de oplysninger, der kræves fra en medlemsstat, der fremsender meddelelsen, beskrives og struktureres.

(4)

For at afkorte og forenkle meddelelsesproceduren skal sådanne formularer fremsendes elektronisk til Kommissionen.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne anvender standardformularen i bilaget til denne forordning til at meddele vedtagelsen af en særlig foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme, der er fastsat i artikel 199b i direktiv 2006/112/EF, til Kommissionen.

2.   Den i stk. 1 omhandlede meddelelse fremsendes elektronisk til en hertil oprettet e-mailadresse, som Kommissionen meddeler til Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2013/42/EU af 22. juli 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 1).


BILAG

Image

Image


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 18/2014

af 10. januar 2014

om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter [Žemaitiškas kastinys (STG)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 50, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Litauens ansøgning om registrering af betegnelsen »Žemaitiškas kastinys« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Žemaitiškas kastinys« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 237 af 15.8.2013, s. 40.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.4.   Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør, m.m.)

LITAUEN

Žemaitiškas kastinys (STG)


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 19/2014

af 10. januar 2014

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet chloroform

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug, fastsættes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Chloroform er for øjeblikket opført i tabel 2 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et forbudt stof.

(4)

Der er indgivet en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af chloroform i alle drøvtyggere og svinearter.

(5)

Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at der ikke er behov for at fastsætte maksimalgrænseværdier for chloroform i alle drøvtyggere og svinearter.

(6)

Af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed skal det sikres, at forbrugernes eksponering for restkoncentrationer fortsat ligger under det acceptable daglige indtag, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 470/2009. Det er derfor nødvendigt at begrænse anvendelsen af chloroform til hjælpestoffer i vacciner og begrænse den mængde af stoffet, der kan administreres.

(7)

Ifølge artikel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det Europæiske Lægemiddelagentur overveje at anvende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en bestemt fødevare i forbindelse med en anden fødevare hidrørende fra samme art, eller maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en eller flere arter i forbindelse med andre arter. Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at det manglende behov for fastsættelse af en maksimalgrænseværdi for chloroform ekstrapoleres fra alle drøvtyggere og svinearter til alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion.

(8)

Tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør ændres, således at chloroform tilføjes for alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion, mens det fastsættes, at der ikke er behov for en maksimalgrænseværdi; rækken vedrørende chloroform i tabel 2 i nævnte bilag bør udgå.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1).


BILAG

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som følger:

1)

I tabel 1 indsættes stoffet chloroform:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Chloroform

IKKE RELEVANT

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

IKKE RELEVANT

Anvendes kun som et hjælpestof i vacciner og kun i koncentrationer, der ikke overstiger 1 % w/v, og samlede doser, der ikke overstiger 20 mg pr. dyr

INGEN ANGIVELSE«

2)

I tabel 2 udgår stoffet chloroform.


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 20/2014

af 10. januar 2014

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet butafosfan

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug, fastsættes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Butafosfan er for øjeblikket opført i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et stof, der er tilladt for kvæg, idet det fastsættes, at der ikke er behov for at fastsætte en MRL.

(4)

Der er indgivet en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om udvidelse af de eksisterende bestemmelser om butafosfan til også at omfatte svin.

(5)

Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at der ikke fastsættes nogen maksimalgrænseværdi for butafosfan til svin.

(6)

Ifølge artikel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det Europæiske Lægemiddelagentur overveje at anvende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en bestemt fødevare i forbindelse med en anden fødevare hidrørende fra samme art, eller maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en eller flere arter i forbindelse med andre arter.

(7)

Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at der foretages ekstrapolering af evalueringsresultaterne af butafosfan fra kvæg og svin til alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion.

(8)

Bestemmelserne om butafosfan i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres, således at stoffet butafosfan tillades anvendt til alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion, idet det fastsættes, at der ikke er behov for at fastsætte en MRL.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.


BILAG

I tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes rækken vedrørende stoffet butafosfan således:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Butafosfan

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Fordøjelseskanal og stofskifte/mineraltilskud«


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 21/2014

af 10. januar 2014

om 210. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 2. januar 2014 at fjerne to personer fra listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Den 6. januar 2014 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd endvidere at fjerne to enheder fra listen.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

1)

Følgende punkter under overskriften "Juridiske personer, grupper og enheder" udgår:

a)

"International Islamic Relief Organisation, Philippines, Branch offices (alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organisation, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organisation, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organisation, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al- Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Adresse: (a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building, 108 Valero Street, Salcedo Village, Makati City, Manila, Filippinerne, (b) Zamboanga City, Filippinerne, (c) Tawi Tawi, Filippinerne, (d) Marawi City, Filippinerne, (e) Basilan, Filippinerne, (e) Cotabato City, Filippinerne. Andre oplysninger: (a) Tilknyttet Abu Sayyaf-gruppen og Jemaah Islamiyah, (b) Alle kontorer blev lukket i 2006, men i begyndelsen af 2009 var IIRO-kontoret i Manila, Filippinerne, genåbnet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.8.2006."

b)

"International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office (alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-‘Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Adresse: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office, Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90, East Jakarta, 13410, Indonesien, (b) P.O. Box 3654, Jakarta 54021, Indonesien, (c) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indonesien. Andre oplysninger: Tilknyttet Jemaah Islamiyah og International Islamic Relief Organization, Filippinerne, Branch Offices. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2006."

2)

Følgende punkter under overskriften "Fysiske personer" udgår:

a)

"Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (alias Abu Salim). Adresse: Via Val Bavona 1, Milano, Italien. Fødselsdato: 11.5.1966. Fødested: Tunis, Tunesien Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L289032 (tunesisk pas udstedt den 22.8.2001, som udløb den 21.8.2006). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002."

b)

"Atilla Selek (alias Muaz). Fødselsdato: 28.2.1985. Fødested: Ulm, Tyskland. Nationalt identifikationskort nr.: L1562682 (identitetspapir udstedt af udlændingemyndighederne i Freiburg, Tyskland). Adresse: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Tyskland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 18.6.2009."


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 22/2014

af 10. januar 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

67,1

MA

76,4

TN

88,3

TR

114,1

ZZ

86,5

0707 00 05

MA

158,2

TR

131,4

ZZ

144,8

0709 93 10

MA

61,8

TR

124,6

ZZ

93,2

0805 10 20

EG

41,4

MA

84,0

TR

83,5

ZA

59,6

ZZ

67,1

0805 20 10

IL

186,9

MA

66,6

ZZ

126,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,9

JM

93,8

MA

117,9

TR

82,4

ZZ

93,3

0805 50 10

EG

66,2

TR

72,7

ZZ

69,5

0808 10 80

CA

147,4

CN

110,7

MK

28,7

US

158,4

ZZ

111,3

0808 30 90

CN

53,4

TR

165,9

US

189,3

ZZ

136,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 23/2014

af 10. januar 2014

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 6. til den 7. januar 2014 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for januar 2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særligt artikel 188,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 3, stk. 1 og 2, i protokol nr. 1 (3) til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side (4) åbnes der et toldfrit toldkontingent for import af ubehandlet olivenolie henhørende under KN-kode 1509 10 10 og 1509 10 90, som er fuldstændigt fremstillet i Tunesien, og som transporteres direkte fra dette land til EU, inden for en mængde, der fastsættes hvert år.

(2)

I artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien (5), fastsættes der månedlige kvantitative begrænsninger for udstedelsen af importlicenser.

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1918/2006 er der til myndighederne blevet indsendt ansøgninger om udstedelse af importlicens for en samlet mængde, der overstiger den maksimumsmængde, der er fastsat for januar måned, jf. forordningens artikel 2, stk. 2.

(4)

Derfor bør Kommissionen fastsætte en tildelingskoefficient, så der kan udstedes importlicenser i forhold til den disponible mængde.

(5)

Da maksimumsmængden for januar måned er nået, kan der ikke udstedes nogen importlicenser for denne måned —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicensansøgninger, der blevet indsendt den 6. og den 7. januar 2014 i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1918/2006, multipliceres med en tildelingskoefficient på 25,008646 %.

Udstedelsen af importlicenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 8. januar 2014, suspenderes for januar måned 2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EFT L 97 af 30.3.1998, s. 57.

(4)  EFT L 97 af 30.3.1998, s. 2.

(5)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 84.


AFGØRELSER

11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 10. oktober 2013

om ændring af afgørelse 2010/372/EU om anvendelsen af kontrollerede stoffer som proceshjælpestoffer i henhold til artikel 8, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009

(meddelt under nummer C(2013) 6517)

(Kun den franske, den italienske, den nederlandske, den polske, den portugisiske og den tyske udgave er autentiske)

(2014/8/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 8, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med EU's ansvar i henhold til afgørelse X/14 og efterfølgende afgørelser vedtaget af parterne i Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, begrænser artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1005/2009 mængden af kontrollerede stoffer, der må anvendes som proceshjælpestoffer, til højst 1 083 ton om året og mængden af kontrollerede stoffer, som må udledes i forbindelse med anvendelsen som proceshjælpestoffer, til højst 17 ton om året.

(2)

Kommissionens afgørelse 2010/372/EU (2) opstiller en liste over virksomheder, som har tilladelse til at anvende kontrollerede stoffer som proceshjælpestoffer, og fastsætter for hver virksomhed, hvilke mængder der maksimalt må anvendes til opfyldning, og hvilke der må udledes.

(3)

Siden 2010 er to virksomheder (Anwil SA og CUF Quimicos Industriais SA) ophørt med at anvende kontrollerede stoffer som proceshjælpestoffer. En anden virksomhed (Arkema France S.A.) har meddelt de kompetente myndigheder i Frankrig, at der var væsentlige og åbenbare fejl i de udledningsdata, som virksomheden indberettede til Kommissionen for 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011, med det resultat, at virksomhedens årlige udledninger var betydeligt undervurderet. Disse oplysninger blev anvendt af Kommissionen som grundlag for beregning af virksomhedens loft som fastsat i bilaget til afgørelse 2010/372/EU, der indeholder en liste over virksomheder og de mængder, hver enkelt virksomhed maksimalt må udlede på årsbasis. De franske myndigheder har undersøgt sagen nærmere og har bekræftet, at der er åbenbare fejl i de indberettede data. Fejlene i de indberettede data, som synes at være utilsigtede, har medført, at der er blevet fastsat et loft for virksomheden, der er væsentligt lavere, end det ville have været, hvis de årlige udledninger var blevet korrekt indberettet. Virksomhedens loft som fastsat i bilaget til afgørelse 2010/372/EU afspejler derfor ikke korrekt dens tidligere årlige udledninger og bør korrigeres.

(4)

Bilaget til afgørelse 2010/372/EU bør derfor ændres.

(5)

Det bør også præciseres, at det er muligt at overføre kvoter til opfyldning mellem forskellige stoffer og anvendelser inden for samme virksomhed.

(6)

Afgørelse 2010/372/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Afgørelse 2010/372/EU er ikke tidsbegrænset, og det kan være hensigtsmæssigt at tage den op til revision, særlig bilaget, i lyset af den fremtidige tekniske udvikling.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/372/EU ændres således:

1.

Artikel 3, første punktum, affattes således:

»En virksomhed må helt eller delvist overføre sin kvote til opfyldning, som den har fået tildelt til et eksisterende anlæg som anført i bilaget, uanset hvilket stof der er tale om, eller hvilken anvendelse stoffet blev tildelt for, inden for samme virksomhed til et andet stof eller en anden anvendelse, der er opført i bilaget for den pågældende virksomhed, eller til en af de andre virksomheder, der er anført i bilaget.«

2.

Bilaget til afgørelse 2010/372/EF erstattes af bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til følgende virksomheder:

Anwil SA

Ul. Torunska 222

87-805 Wloclawek

POLEN

Arkema France SA

420 rue d'Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANKRIG

Bayer Material Science AG

CAS-PR-CKD, Gebäude B669

41538 Dormhagen

TYSKLAND

CUF Quimicos Industriais SA

Quinta da Indústria Beduído

3860-680 Estarreja

PORTUGAL

Potasse et Produits Chimiques SA

95 rue du General de Gaulle

68802 Thann Cedex

FRANKRIG

Vencorex France

Etablissement du Pont-de-Claix

Plate-forme chimique

Rue Lavoisier

BP16

38801 Le Pont-de-Claix Cedex

FRANKRIG

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITALIEN

Teijin Aramid BV

Oosterhorn 6

9930 AD Delfzijl

NEDERLANDENE

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT L 169 af 3.7.2010, s. 17.


BILAG

(Dette bilag offentliggøres ikke, da det indeholder fortrolige kommercielle oplysninger.)


Berigtigelser

11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/30


Berigtigelse til Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmet for bistand til nuklear nedlukning i Litauen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1990/2006

( Den Europæiske Unions Tidende L 346 af 20. december 2013 )

1)

Side 7, betragtning 5, andet punktum:

I stedet for:

»Ud af dette beløb er de 500 mio. EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. EUR i løbende priser, …«

læses:

»Ud af dette beløb er de 860 mio. EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 969 mio. EUR i løbende priser, …«.

2)

Side 9, artikel 3, stk. 1, første punktum

I stedet for:

»1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af Ignalinaprogrammet for perioden fra 2014 til 2020 er på 229 629 000 EUR i løbende priser.«

læses:

»1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af Ignalinaprogrammet for perioden fra 2014 til 2020 er på 450 818 000 EUR i løbende priser.«


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/31


Berigtigelse til Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmerne for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien og Slovakiet og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 549/2007 og forordning (Euratom) nr. 647/2010

( Den Europæiske Unions Tidende L 346 af 20. december 2013 )

1)

Side 2, betragtning 7, andet punktum:

I stedet for:

»Ud af dette beløb er de 500 mio. EUR i 2011-priser, hvilket svarer til ca. 553 mio. EUR i løbende priser, …«

læses:

»Ud af dette beløb er de 860 mio. EUR i 2011-priser, hvilket svarer til ca. 969 mio. EUR i løbende priser, …«.

2)

Side 3, artikel 3, stk. 1, første afsnit:

I stedet for:

»1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne for perioden fra 2014-2020 er på 323 318 000 EUR i løbende priser. Beløbet fordeles mellem Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne som følger:

a)

208 503 000 EUR til Kozloduyprogrammet for perioden fra 2014-2020

b)

114 815 000 EUR til Bohuniceprogrammet for perioden fra 2014-2020.«

læses:

»1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne for perioden fra 2014-2020 er på 518 442 000 EUR i løbende priser. Beløbet fordeles mellem Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne som følger:

a)

293 032 000 EUR til Kozloduyprogrammet for perioden fra 2014-2020

b)

225 410 000 EUR til Bohuniceprogrammet for perioden fra 2014-2020.«


11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/32


Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2013/114/EU af 1. marts 2013 om retningslinjer for medlemsstaternes beregning af andelen af vedvarende energi fra varmepumper, der anvender forskellige varmepumpeteknologier, i henhold til artikel 5 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 62 af 6. marts 2013 )

Side 32 og side 33, afsnit 3.6 »SPF og Qusable standardværdier for varmepumper«, i tabel 1 og 2, som angiver værdien for HHP (årlige ækvivalente varmepumpetimer) for reversible luft-luft-varmepumper og luft-vand-varmepumper, som anvender aerotermisk energi og anvendes i et »varmere« klima, henholdsvis tredje og fjerde række i kolonne 3:

I stedet for:

»480« og »470«

læses:

»120« og »120«.

Side 35, afsnit 4 »Beregningseksempel« vedrørende »ækvivalente fuldlasttimer i aktiv tilstand« (HHP) for vand-vand-varmepumpen, i tredje række i næstsidste kolonne:

I stedet for:

»2 010«

læses

»2 070«.