ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.002.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 2

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
7. januar 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 4/2014 af 6. januar 2014 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotorer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 5/2014 af 6. januar 2014 om ændring af direktiv 2008/38/EF om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål ( 1 )

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 6/2014 af 6. januar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

2014/2/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser (ECB/2013/23)

12

 

 

2014/3/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2013/24)

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

7.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 4/2014

af 6. januar 2014

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringerne med gennemførelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 (2) har vist, at det er nødvendigt at ændre visse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 640/2009 for at undgå utilsigtede virkninger på markedet for motorer og for de af forordningen omfattede produkters præstationer.

(2)

Den seneste udvikling på markedet for elmotorer har ført til ændringer i de grænseværdier, som gælder for højde over havets overflade, maksimal og minimal omgivende temperatur og vandtemperatur ved kølevandsindtag, og som danner grundlag for at anse en motor for at være i drift under ekstreme forhold, således at der kræves et særligt design. Denne udvikling bør afspejles i forordningen.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer i forordning (EF) nr. 640/2009

I forordning (EF) nr. 640/2009 foretages følgende ændringer:

1.

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design med henblik på omsætning og ibrugtagning af elmotorer, herunder elmotorer, der indgår i andre produkter.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

elmotorer, der er specificeret til drift fuldstændig neddykket i en væske

b)

elmotorer, der er fuldt integreret i et produkt (f.eks. gear, pumpe, ventilator eller kompressor), således at motorens energipræstationer ikke kan bestemmes uafhængigt af produktets

c)

elmotorer, der er specificeret til drift udelukkende:

i)

mere end 4 000 meter over havets overflade

ii)

hvor omgivelsernes temperatur er højere end 60 °C

iii)

ved en maksimal driftstemperatur på mere end 400 °C

iv)

hvor omgivelsernes temperatur er lavere end – 30 °C (alle motorer) eller lavere end 0 °C (motorer med vandkøling)

v)

hvor vandtemperaturen ved produktets kølevandsindtag er lavere end 0 °C eller højere end 32 °C eller

vi)

i potentielt eksplosiv atmosfære som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF (3)

d)

bremsemotorer

undtagen hvad angår oplysningskravene i bilag 1, punkt 2, nr. 3, 4, 5, 6 og 12.

(3)  EUT L 100 af 19.4.1994, s. 1.«"

2.

Bilag I til forordning (EF) nr. 640/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes seks måneder efter ikrafttrædelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 191 af 23.7.2009, s. 26.


BILAG

Ændringer i bilag 1 til forordning (EF) nr. 640/2009

I bilag 1, punkt 2, indsættes efter tredje afsnit:

»Hvis det på grund af ydelsesskiltets størrelse ikke er muligt at anføre alle de i punkt 1 nævnte oplysninger, kræves alene den nominelle effektivitet (η) ved fuld mærkelast og mærkespænding anført.«


7.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 5/2014

af 6. januar 2014

om ændring af direktiv 2008/38/EF om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Adskillige ansøgninger om godkendelse blev i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2009 sendt til Kommissionen inden den 1. september 2010 vedrørende opdatering af listen over anvendelsesområder, jf. artikel 10 i forordningen.

(2)

Nogle af disse ansøgninger vedrørte ændringer af betingelserne forbundet med de særlige ernæringsformål »rekonvalescens« for hunde og »stabilisering af den fysiologiske fordøjelse« vedrørende foder, der kan indeholde tilsætningsstoffer i koncentrationer, der er mere end 100 gange højere end det pågældende fastsatte maksimumsindhold, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2009. De andre ansøgninger vedrører nye særlige ernæringsformål for så vidt angår kravet fastsat i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2009.

(3)

Desuden har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 modtaget en ansøgning om at tilføje det særlige ernæringsformål »mindskelse af jodindholdet i foder i tilfælde af hyperthyreoidisme« for katte.

(4)

En særlig fodringsmetode er gennem indgivelse af bolus. Generelle krav bør fastlægges til betingelserne forbundet med visse anvendelsesområder for at kunne garantere en hensigtsmæssig og sikker indgivelse af bolus som foder for særlige ernæringsformål.

(5)

Kommissionen har stillet alle ansøgningerne, herunder dossierene, til rådighed for medlemsstaterne.

(6)

Det dokumenteres gennem ansøgningernes dossierer, at særlige sammensætninger af de respektive foderstoffer opfylder de særlige tilsigtede ernæringsformål »rekonvalescens« for hunde, »stabilisering af den fysiologiske fordøjelse« og »mindskelse af jodindholdet i foder i tilfælde af hyperthyreoidisme« for katte, »støtte af forberedelsen af og restitution efter sportspræstationer« for dyr af hestefamilien, »kompensation for utilstrækkelig tilgængelighed af jern efter fødsel« for pattegrise og kalve, »støtte af gendannelsen af hove, klove og hud« for heste, drøvtyggere og svin, »støtte af forberedelsen af østrus og reproduktion« for pattedyr og fugle og »afgivelse over lang tid af sporelementer og/eller vitaminer til græssende dyr« for drøvtyggere med en fungerende vom.

(7)

Desuden viste evalueringen, at de pågældende foderstoffer ikke har negative virkninger for dyrs eller menneskers sundhed, miljøet eller dyrevelfærden. Evalueringen af dossierene omfattede kontrol af, at karakteriseringen »højt indhold af et bestemt fodertilsætningsstof« betød, at der var et væsentligt indhold af det pågældende tilsætningsstof, der er tæt på det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder, men ikke over dette maksimum.

(8)

Ansøgningerne er derfor gyldige, og de særlige ernæringsformål bør opføres på listen over anvendelsesformål, og betingelserne forbundet med de særlige ernæringsformål »rekonvalescens« og »stabilisering af den fysiologiske fordøjelse« bør ændres.

(9)

Direktiv 2008/38/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Da der ikke er sikkerhedsmæssige forhold, der nødvendiggør øjeblikkelig gennemførelse af ændringerne for de foderstoffer, der i øjeblikket markedsføres legalt, bør der indrømmes en overgangsperiode, så interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2008/38/EF ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Foderstoffer opført i bilaget til nærværende forordning og henvist til i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2009, der allerede blev markedsført legalt før den 1. september 2010, og som er produceret og mærket før den 27. juli 2014, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt. I tilfælde af at disse foderstoffer anvendes til selskabsdyr, er datoen nævnt i foregående sætning den 27. januar 2016.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.


BILAG

I bilag I til direktiv 2008/38/EF foretages følgende ændringer:

1)

I del A tilføjes følgende punkt:

»10.

Når et foderstof beregnet på særlige ernæringsformål markedsføres i form af en bolus, uanset om det er et fodermiddel eller et tilskudsfoder beregnet til individuel indgivelse gennem munden ved tvangsfodring, skal foderets etiket, hvor det er relevant, nævne maksimumsperioden for kontinuerlig frigivelse fra bolus og den daglige afgivelseshastighed for hvert tilsætningsstof, for hvilke der er fastsat et maksimumsindhold i fuldfoder. På den kompetente myndigheds anmodning dokumenterer lederen af foderstofvirksomheden, der markedsfører en bolus, at det mulige daglige niveau af tilsætningsstoffer i fordøjelseskanalen, hvor relevant, ikke overskrider tilsætningsstoffets maksimumsindhold, som fastsat pr. kg fuldfoder under hele fodringsperioden (langsom afgivelsesvirkning). Det anbefales, at foder i form af bolus indgives af en dyrlæge eller en anden kompetent person.«

2)

I del B foretages følgende ændringer:

Særligt ernæringsformål

Væsentlige ernæringsegenskaber

Dyreart eller-kategori

Mærkningsoplysninger

Anbefalet brugsperiode

Andre bestemmelser

a)

Den følgende række indsættes mellem rækken med det særlige ernæringsformål »Regulering af lipidmetabolismen i tilfælde af hyperlipidæmi« og rækken med det særlige ernæringsformål »Mindskelse af kobberophobning i leveren«:

»Mindskelse af jodindholdet i foder i tilfælde af hyperthyreoidisme

Begrænset jodindhold: maks. 0,26 mg/kg fuldfoder til kæledyr med et vandindhold på 12 %

Katte

Jod i alt

Indledningsvis i indtil 3 måneder

På mærkningen anføres: »Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.« «

b)

Rækken med det særlige ernæringsformål »Rekonvalescens«, art eller dyrekategori: »Hunde og katte«, erstattes af:

»Rekonvalescens (1)

Højt energiindhold, høj koncentration af væsentlige næringsmidler og letfordøjelige ingredienser

Hunde og katte

Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling

Energiindhold

Indhold af n-3- og n-6-fedtsyrer (hvis tilsat)

Indtil dyret er kommet sig helt

Når foderet er specielt beregnet til at blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på mærkningen: »Indgives under dyrlægetilsyn.«

Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 (E1707)

Tilskudsfoderet kan indeholde tilsætningsstoffer fra den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer« i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

Hunde

Navn og tilsat mængde af tarmflorastabilisatoren

10 til 15 dage

Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af tarmflorastabilisatoren er overholdt for fuldfoder

På mærkningen anføres: »Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«

c)

Rækken med det særlige ernæringsformål »Stabilisering af den fysiologiske fordøjelse« erstattes af:

»Stabilisering af den fysiologiske fordøjelse

Lav bufferkapacitet og letfordøjelige ingredienser

Smågrise

Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling

Bufferkapacitet

Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat)

Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat)

2 til 4 uger

På mærkningen anføres:

»Hvis der i perioder foreligger risiko for fordøjelighedsforstyrrelser eller under fordøjelighedsforstyrrelser eller rekonvalescens fra fordøjelighedsforstyrrelser.«

Letfordøjelige ingredienser

Svin

Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling

Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat)

Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat)

Fodertilsætningsstoffer fra den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer« i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 1831/2003.

Tilskudsfoderet kan indeholde tilsætningsstoffer fra den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer« i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

Dyrearter for hvilke tarmflorastabilisatoren er godkendt

Navn og tilsat mængde af tarmflorastabilisatoren

Op til 4 uger

På foderets mærkning anføres:

1)

»Hvis der i perioder foreligger risiko for fordøjelighedsforstyrrelser eller under fordøjelighedsforstyrrelser eller rekonvalescens fra fordøjelighedsforstyrrelser.«

2)

Eventuelt: »Foderet indeholder en tarmflorastabilisator i en koncentration på mere end 100 gange det godkendte maksimumsindhold i fuldfoder.«

Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af tarmflorastabilisatoren er overholdt for fuldfoder«

d)

De følgende rækker indsættes mellem rækken med det særlige ernæringsformål »Mindskelse af risikoen for acidose« og rækken med det særlige ernæringsformål »Stabilisering af væske- og elektrolytbalancen«:

»Afgivelse over lang tid af sporelementer og/eller vitaminer til græssende dyr

Højt indhold af

Sporstoffer

og/eller

vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning

Tilskudsfoderet kan indeholde tilsætningsstoffer i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

Drøvtyggere med en funktionel vom

Navn og samlet mængde af hvert tilføjet sporelement, vitamin, provitamin og kemisk veldefineret stof med tilsvarende virkning

Daglig afgivelseshastighed for hvert sporelement og/eller vitamin, hvis bolus er anvendt

Maksimumsperiode med kontinuerlig frigivelse af sporelementet eller vitaminet, hvis bolus er anvendt

Op til 12 måneder

Indgivelse i form af bolus er tilladt. En bolus kan indeholde op til 20 % jern i en inaktiv form, der ikke er biotilgængelig, for at øge dens massefylde

På foderets mærkning anføres:

»—

Samtidig supplering af tilsætningsstoffer med et maksimumsindhold fra andre kilder end dem, der indgår i en bolus, skal undgås, hvis relevant.

Det anbefales at søge råd fra en dyrlæge eller ernæringsekspert før brug vedrørende:

1)

balancen af sporelementer i den daglige ration

2)

flokkens status vedrørende sporelementer.

Bolussen indeholder x % inaktivt jern for at øge massefylden, hvis relevant.«

Kompensation for jernmangel efter fødsel

Højt indhold af jernforbindelser tilladt under den funktionelle gruppe »forbindelser af sporelementer« i kategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 1831/2003

Tilskudsfoderet kan indeholde jern i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

Pattegrise og kalve

Jernindhold i alt

Op til 3 uger efter fødslen

Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af jern er overholdt for fuldfoder

Støtte gendannelsen af hove, klove og hud

Højt zinkindhold

Tilskudsfoderet kan indeholde zink i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

Heste, drøvtyggere og svin

Samlet mængde af

zink

methionin

Op til 8 uger

Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af zink er overholdt for fuldfoder

Støtte forberedelsen af østrus og reproduktion

Højt indhold af selen og

et minimumsindhold af 53 mg vitamin E pr. kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % for svin, 35 mg for kaniner og 88 mg for hunde, katte og mink;

et minimumsindhold af 100 mg vitamin E pr. dyr og pr. dag for får, 300 mg for kvæg og 1 100 mg for heste

eller

Højt indhold af Vitamin A

og/eller vitamin D og/eller

et minimumsindhold af 300 mg beta-caroten pr. dyr og pr. dag

Tilskudsfoderet kan indeholde selen, vitamin A og D i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

Pattedyr

Navn og samlet mængde af hvert tilføjet sporelement og vitamin

Køer: 2 uger før afslutningen på drægtighedsperioden, til den næste drægtighed er bekræftet

Søer: 7 dage før til 3 dage efter fødsel og 7 dage før til 3 dage efter parring

Andre pattedyr af hunkøn: fra den sidste del af drægtighedsperioden, til den næste drægtighed er bekræftet

Hanner: under perioder med reproduktionsaktivitet

Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at de respektive tilladte maksimumsindhold er overholdt for fuldfoder

På foderets mærkning anføres:

»Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.« «

Højt indhold af A vitamin og/eller vitamin D

eller

højt indhold af selen og/eller zink og/eller et minimumsindhold på 44 mg vitamin E pr. kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Tilskudsfoderet kan indeholde selen, zink samt vitamin A og D i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

Fugle

Navn og samlet mængde af hvert tilsat sporelement og vitamin

For hunner: under østrus

For hanner: i perioder med reproduktionsaktivitet

e)

Den følgende række indsættes mellem rækken med det særlige ernæringsformål »Kompensation for elektrolyttab ved kraftig svedafsondring« og rækken med det særlige ernæringsformål »Rekonvalescens«: arter eller dyrekategorien: »dyr af hestefamilien«:

»Støtte forberedelsen af og restitution efter sportspræstationer

Højt selenindhold og et minimumsindhold på 50 mg vitamin E pr. kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Tilskudsfoderet kan indeholde selenforbindelser i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

Dyr af hestefamilien

Samlet mængde af

vitamin E

selen

Op til 8 uger før sportspræstationer udfoldelser — op til 4 uger efter sportspræstationer

Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af selen er overholdt for fuldfoder«


(1)  Fabrikanten kan supplere det særlige ernæringsformål med angivelsen »leverlipidose hos kat«.«


7.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 6/2014

af 6. januar 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

55,3

MA

56,5

TN

89,8

TR

127,8

ZZ

82,4

0707 00 05

MA

158,2

TR

170,1

ZZ

164,2

0709 90 70

MA

76,1

TR

166,2

ZZ

121,2

0805 10 20

MA

49,5

TR

84,4

ZA

44,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

65,6

ZZ

65,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

116,9

TR

79,1

ZZ

98,0

0805 50 10

EG

64,2

TR

62,1

ZZ

63,2

0808 10 80

CN

74,5

MK

26,2

US

176,8

ZZ

92,5

0808 20 50

CN

57,2

US

154,2

ZZ

105,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


RETNINGSLINJER

7.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/12


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 25. juli 2013

om statistik over offentlige finanser

(omarbejdning)

(ECB/2013/23)

(2014/2/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1 og 5.2, samt artikel 12.1 og 14.3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at ændre Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2009/20 af 31. juli 2009 om statistik over de offentlige finanser (3) på væsentlige punkter, og den bør derfor omarbejdes af hensyn til klarhed og gennemsigtighed.

(2)

Opdateringen af de metodologiske rammer fra Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS) 1995 til ENS 2010, som fastlagt i forordning (EU) nr. 549/2013, kræver, at de statistiske begreber tilpasses. For at opnå konsistens bør Den Europæiske Centralbanks (ECB) krav til statistik over offentlige finanser baseres på Unionens statistiske standarder, som er defineret i ENS 2010.

(3)

Med henblik på at varetage sine opgaver har Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) behov for både fyldestgørende, dvs. som omfatter alle transaktioner, herunder transaktioner, hvor offentlig forvaltning og service handler som befuldmægtiget for institutionerne i Den Europæiske Union, og pålidelig data for at kunne foretage økonomiske og monetære analyser. De procedurer, som er fastlagt i nærværende retningslinje, berører ikke forpligtelser og beføjelser på medlemsstats- og unionsniveau.

(4)

Det er nødvendigt at fastsætte effektive procedurer for udveksling af statistik over offentlige finanser inden for ESCB for at sikre, at ESCB har rettidig adgang til statistik over offentlige finanser, der opfylder dets behov, samt at der er kompatibilitet mellem disse statistikker og de prognoser for de samme variabler, som de nationale centralbanker udarbejder, uanset om statistikkerne er bearbejdet af de nationale centralbanker eller af de kompetente nationale myndigheder.

(5)

En del af den information, som er nødvendig for at opfylde ESCB's krav til statistik vedrørende offentlige finanser, bearbejdes af andre kompetente nationale myndigheder end de nationale centralbanker. Derfor kræver nogle af de opgaver, som skal varetages i henhold til denne retningslinje, et samarbejde mellem ESCB og de kompetente nationale myndigheder. I henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (4) skal medlemsstaterne organisere sig inden for statistikområdet og samarbejde med ESCB i fuldt omfang med henblik på at sikre opfyldelse af forpligtelserne i medfør af artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«).

(6)

De statistiske kilder, som er baseret på forordning (EF) nr. 479/2009 og ENS 2010, opfylder ikke ESCB's behov, for så vidt angår dækning af statistikker over den offentlige gæld, statistikker over gælds-/underskudsjustering og statistikker over transaktioner mellem medlemsstaterne og EU-budgettet. Det er derfor nødvendigt, at de kompetente nationale myndigheder foretager yderligere bearbejdning.

(7)

Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. De nationale centralbanker kan gennem ESCB's Statistiske Komité foreslå sådanne tekniske ændringer, hvis synspunkter skal tages i betragtning i forbindelse med denne procedure —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1)   »medlemsstat i euroområdet«: medlemsstat, der har euroen som valuta

2)   »statistik over offentlige finanser«: statistik over indtægter, udgifter og underskud/overskud, statistik over gælds-/underskudsjustering og statistik over den offentlige gæld (som anført i bilag I)

3)   »den offentlige gæld«: har samme betydning som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 479/2009

4)   »første overførsel«: de nationale centralbankers normale overførsel inden den 15. april

5)   »anden overførsel«: de nationale centralbankers normale overførsel inden den 15. oktober.

Artikel 2

De nationale centralbankers statistiske indberetningsforpligtelser

1.   De nationale centralbanker indberetter hvert år, på basis af kalenderåret, statistik over offentlige finanser til ECB, som anført i bilag I. Dataene skal være i overensstemmelse med principperne og definitionerne i forordning (EF) nr. 479/2009 og i ENS 2010 som nærmere beskrevet i bilag II.

2.   De nationale centralbanker foretager indberetning i overensstemmelse med de metodologiske definitioner for sektorer og delsektorer i afdeling 1 i bilag II til denne retningslinje og for følgende i afdeling 2:

a)

»statistikker over indtægter, udgifter og underskud/overskud«, der omfatter statistikkerne i tabel 1A, tabel 1B og tabel 1C i bilag I

b)

»statistikker over gælds-/underskudsjustering«, der omfatter statistikkerne i tabel 2A og tabel 2B i bilag I

c)

»statistikker over den offentlige gæld«, der omfatter statistikkerne i tabel 3A og tabel 3B i bilag I.

3.   Det fuldstændige datasæt omfatter alle kategorier, der er defineret i bilag I (som omfatter statistikker over indtægter, udgifter og underskud/overskud, statistikker over gælds-/underskudsjustering og statistikker over den offentlige gæld). Dataene skal også omfatte historiske data fra 1995 og frem til det år, som overførslen vedrører (år t–1).

4.   Som en undtagelse til stk. 3 har de nationale centralbanker ikke pligt til at overføre historiske data for de kategorier, der er omfattet af de undtagelser, som Europa-Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne har indgået aftale om.

5.   Overførslen af de data, som er angivet i tabel 1A-C, 2A-B og 3A-B i bilag I skal påbegyndes i oktober 2014.

6.   Dataene vedrørende underskud/overskud, gæld, indtægter, udgifter og bruttonationalproduktet (BNP) skal ledsages af en begrundelse for revisioner, når ændringen i underskuddet/overskuddet som følge af sådanne revisioner udgør mindst 0,3 % af BNP eller ændringen i gæld, indtægter, udgifter eller nominelt BNP som følge af sådanne revisioner udgør mindst 0,5 % af BNP.

Artikel 3

ECB's statistiske indberetningsforpligtelser

1.   På grundlag af de indberettede data fra de nationale centralbanker administrerer ECB statistikdatabasen over offentlige finanser, som vil omfatte data for euroområdet og de nationale data. ECB skal formidle statistikdatabasen over offentlige finanser til ESCB.

2.   De nationale centralbanker angiver ved en mærkning, hvem deres nationale statistiske information skal være tilgængelig for. ECB skal tage hensyn til disse instruktioner, når den formidler statistikdatabasen over offentlige finanser.

Artikel 4

Tidsfrist

1.   De nationale centralbanker indberetter fuldstændige datasæt to gange årligt, inden den 15. april og inden den 15. oktober.

2.   De nationale centralbanker indberetter på eget initiativ (ufuldstændige) datasæt på et hvilket som helst andet tidspunkt, hvor nye, relevante informationer bliver tilgængelige. Disse data kan indeholde estimater for kategorier, for hvilke der ikke foreligger nye informationer.

3.   ECB formidler statistikdatabasen over offentlige finanser til de nationale centralbanker mindst én gang om måneden, senest første ECB-arbejdsdag, efter at ECB har færdiggjort dataene til offentliggørelse.

Artikel 5

Samarbejde med de kompetente nationale myndigheder

1.   Hvis kilderne til nogle af eller alle de data, som er angivet i artikel 2, helt eller delvist er andre kompetente nationale myndigheder end de nationale centralbanker, søger sidstnævnte sammen med disse myndigheder at fastlægge hensigtsmæssige samarbejdsformer for at sikre, at der foreligger en fast ordning for overførsel af data, der opfylder ESCB's normer og krav, medmindre dette allerede er tilfældet i kraft af national lovgivning.

2.   I tilfælde af at en national centralbank i forbindelse med et sådant samarbejde ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i medfør af artikel 2 og 4, fordi den kompetente nationale myndighed ikke har stillet den nødvendige information til rådighed for den nationale centralbank, indleder ECB og den nationale centralbank drøftelser med den kompetente nationale myndighed om, hvorledes denne information kan stilles til rådighed.

Artikel 6

Normer for overførsel

De krævede statistiske informationer skal stilles til rådighed for ECB i en form, som opfylder de i bilag III fastsatte krav. Dette krav er ikke til hinder for, at der efter aftale og under særlige omstændigheder kan anvendes andre løsninger til overførsel af statistisk information til ECB.

Artikel 7

Kvalitet

1.   ECB og de nationale centralbanker overvåger og søger at fremme kvaliteten af de data, der indberettes til ECB.

2.   ECB's Direktion aflægger en gang årligt beretning til ECB's Styrelsesråd om kvaliteten af den årlige statistik over offentlige finanser.

3.   Beretningen skal mindst omhandle dataenes dækningsomfang, i hvilken udstrækning de er i overensstemmelse med de relevante definitioner, samt hvor omfattende revisioner der er foretaget.

Artikel 8

Forenklet ændringsprocedure

Med inddragelse af Den Statistiske Komités synspunkter kan Direktionen foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker indberetningsbyrden. Direktionen underretter uden ugrundet ophold Styrelsesrådet om alle sådanne ændringer.

Artikel 9

Ophævelse

1.   Retningslinje ECB/2009/20 ophæves fra den 1. september 2014.

2.   Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 10

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

2.   Denne retningslinje træder i kraft den 1. september 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. juli 2013.

For ECB’s Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 174 af 26.6.2013, p. 1.

(3)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 25.

(4)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.


BILAG I

DATAINDBERETNINGSKRAV

Statistikker over indtægter, udgifter og underskud/overskud

Tabel 1A

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Underskud (–) eller overskud (+)

Formula

Formula

heraf: Primært underskud (–) eller overskud (+)

Formula

Statslig forvaltning og service

3

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau

4

Kommunal forvaltning og service

5

Sociale kasser og fonde

6

Samlede indtægter

Formula

Samlede løbende indtægter

Formula

Direkte skatter

9

heraf: betales af virksomheder

10

heraf: betales af husholdninger

11

Indirekte skatter

12

heraf: merværdiafgift (moms)

13

Nettobidrag til sociale ordninger

14

heraf: faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

15

heraf: husholdningernes faktiske bidrag til sociale ordninger

16

Andre løbende indtægter

17

heraf: renter modtaget

18

Omsætning

19

Samlede kapitalindtægter

20

heraf: kapitalskatter

21

Samlede udgifter

Formula

Samlede løbende udgifter

Formula

Løbende overførsler

Formula

Sociale overførsler

25

Subsidier

26

Andre løbende overførsler

27

Renteudgifter

28

Aflønning af ansatte

29

heraf: lønninger

30

Forbrug i produktionen

31

Samlede kapitaludgifter

Formula

Investering

33

Andre nettoanskaffelser af ikke-finansielle aktiver og lagerændringer

34

Kapitaloverførsler

35

Memorandumposter:

 

Bruttoopsparing

Formula

Renter, inklusive indtægter fra swap- og fremtidige rentesikringsaftaler (FRA)

37

Underskud (–) eller overskud (+) iht. proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

Formula

Indtægter fra salget af UMTS-tilladelser (universal mobile telecommunication systems)

39

Faktiske bidrag til sociale ordninger

Formula

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier

41


Tabel 1B

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Medlemsstatens udgift til EU-budgettet

Formula

Indirekte skatter

2

Løbende internationalt samarbejde

3

Diverse løbende overførsler

4

heraf: momsbaserede tredje egne indtægt

5

heraf: BNI-baserede fjerde egne indtægt

6

Kapitaloverførsler

7

Medlemsstatens indtægt fra EU-budgettet

Formula

Subsidier

9

Løbende overførsler til det offentlige

10

Løbende overførsler til ikke-offentlige enheder

11

Kapitaloverførsler til det offentlige

12

Kapitaloverførsler til ikke-offentlige enheder

13

Medlemsstatens balance over for EU-budgettet (nettoindtægt +, nettoudgift –)

Formula

Memorandumposter:

 

Omkostninger ved opkrævning af egne indtægter

15


Tabel 1C

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Udgifter til forbrug

Formula

Formula

Udgifter til individuelt forbrug

2

Udgifter til kollektivt forbrug

3

Sociale overførsler i naturalier — indkøbt markedsmæssig produktion

4

Forbrug af fast realkapital

5

Produktionsskatter betalt minus tilskud modtaget

6

Nettooverskuddet af produktionen

7

Memorandumposter:

 

Udgifter til forbrug opgjort i sidste års priser

8

Offentlige investeringer opgjort i sidste års priser

9

Bruttonationalprodukt (BNP) i løbende priser

10

BNP opgjort i sidste års priser

11

Statistikker over gælds-/underskudsjustering

Tabel 2A

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Korrektion mellem finansielle og ikke-finansielle konti

Formula

Nettotransaktioner i finansielle aktiver og passiver (konsolideret)

Formula

Finansielle aktiver (konsolideret)

Formula

Sedler og mønt samt indskud

4

Gældsværdipapirer

5

Lån

6

Ejerandele og aktier eller andele i investeringsforeninger

7

Privatiseringer (netto)

8

Kapitaltilførsler (netto)

9

Andre

10

Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier

11

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner

12

Andre finansielle aktiver

13

heraf: påløbne, men endnu ikke betalte skatter og bidrag til sociale ordninger

14

Passiver (konsolideret)

Formula

Sedler og mønt samt indskud

16

Kortfristede gældsværdipapirer

17

Langfristede gældsværdipapirer

18

Lån

19

heraf: lån hos centralbanken

20

Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier

21

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner

22

Andre forpligtelser

23

Den offentlige sektors lånebehov

Formula

Formula

Formula

heraf: langfristet

25

Denomineret i national valuta

26

Denomineret i valutaer tilhørende medlemsstater i euroområdet

27

Denomineret i andre valutaer

28

Andre strømme

Formula

Værdiændringseffekter vedrørende gæld

Formula

Kapitalgevinst og -tab på valuta

31

Andre værdiændringseffekter — pålydende værdi

Formula

Andre mængdemæssige ændringer i gæld

33

Ændringer i den offentlige gæld

Formula

Formula

Formula


Tabel 2B

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Transaktioner i gældsinstrumenter udstedt af staten (ikke-konsolideret)

Formula

Sedler og mønt samt indskud

2

Kortfristede gældsværdipapirer

3

Langfristede gældsværdipapirer

4

Lån hos centralbanken

5

Andre lån

6

Konsoliderende transaktioner

Formula

Sedler og mønt samt indskud

Formula

Kortfristede gældsværdipapirer

Formula

Langfristede gældsværdipapirer

Formula

Lån

Formula

Statistikker over den offentlige gæld

Tabel 3A

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Offentlig gæld (konsolideret)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Sedler og mønt samt indskud

2

Kortfristede gældsværdipapirer

3

Langfristede gældsværdipapirer

4

Lån hos centralbanken

5

Andre lån

6

Tilhørende residenter i medlemsstaten

Formula

Centralbanken

8

Andre monetære finansielle institutioner

9

Andre finansielle institutioner

10

Andre residenter

11

Tilhørende ikke-residenter i medlemsstaten

12

Denomineret i national valuta

13

Denomineret i valutaer tilhørende medlemsstater i euroområdet

14

Denomineret i andre valutaer

15

Kortfristet gæld

16

Langfristet gæld

17

heraf: variabel rente

18

Restløbetid på op til 1 år

19

Restløbetid på over 1 år og op til 5 år

20

heraf: variabel rente

21

Restløbetid på over 5 år

22

heraf: variabel rente

23

Memorandumposter:

 

Gennemsnitlig restløbetid for gæld

24

Offentlig gæld — nul-kupon-obligationer

25


Tabel 3B

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Offentlig gæld (ikke-konsolideret mellem delsektorer)

Formula

Konsoliderende elementer

Formula

Formula

Formula

Sedler og mønt samt indskud

3

Kortfristede værdipapirer

4

Langfristede værdipapirer

5

Lån

6

Udstedt af statslig forvaltning og service (konsolideret)

7

heraf: tilhørende andre offentlige delsektorer

8

Udstedt af offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (konsolideret)

9

heraf: tilhørende andre offentlige delsektorer

10

Udstedt af kommunal forvaltning og service (konsolideret)

11

heraf: tilhørende andre offentlige delsektorer

12

Udstedt af sociale kasser og fonde (konsolideret)

13

heraf: tilhørende andre offentlige delsektorer

14

Memorandumposter:

 

Gæld tilhørende statslig forvaltning og service udstedt af andre offentlige delsektorer

15

Gæld tilhørende offentlig forvaltning og service på delstatsniveau udstedt af andre offentlige delsektorer

16

Gæld tilhørende kommunal forvaltning og service udstedt af andre offentlige delsektorer

17

Gæld tilhørende sociale kasser og fonde udstedt af andre offentlige delsektorer

18


BILAG II

METODOLOGISKE DEFINITIONER

1.   Definition af sektorer og delsektorer

Sektorer og delsektorer i ENS 2010

Den samlede økonomi

S.1

Ikke-finansielle selskaber

S.11

Finansielle selskaber

S.12

Centralbanken

S.121

Pengeinstitutter, undtagen centralbanken

S.122

Pengemarkedsforeninger

S.123

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger

S.124

Andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser

S.125

Finansielle hjælpeenheder

S.126

Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

S.127

Forsikringsselskaber

S.128

Pensionskasser

S.129

Monetære finansielle institutioner

S.121 + S.122 + S.123

Offentlig forvaltning og service

S.13

Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1311

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1312

Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1313

Sociale kasser og fonde

S.1314

Husholdninger

S.14

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger

S.15

Udlandet

S.2

Medlemsstaterne og Den Europæiske Unions institutioner og organer (EU)

S.21

Den Europæiske Unions medlemsstater

S.211

Den Europæiske Unions institutioner og organer

S.212

Den Europæiske Centralbank (ECB)

S.2121

EU-institutioner og -organer, undtagen ECB

S.2122

Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er residente i Den Europæiske Union

S.22

2.   Definition af kategorierne  (1), (2)

Tabel 1A

1.

Underskud (–) eller overskud (+) [1A.1] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.13, er lig med samlede indtægter [1A.7] minus samlede udgifter [1A.22], og er lig med underskud (–) eller overskud (+) i den statslige forvaltning og service [1A.3], plus underskud (–) eller overskud (+) i den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau [1A.4], plus underskud (–) eller overskud (+) i den kommunale forvaltning og service [1A.5], plus underskud (–) eller overskud (+) i de sociale kasser og fonde [1A.6].

2.

Primært underskud (–) eller overskud (+) [1A.2] er lig med underskud (–) eller overskud (+) [1A.1], plus renteudgifter [1A.28].

3.

Underskud (–) eller overskud (+) i den statslige forvaltning og service [1A.3] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.1311.

4.

Underskud (–) eller overskud (+) i den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau [1A.4] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.1312.

5.

Underskud (–) eller overskud (+) i den kommunale forvaltning og service [1A.5] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.1313.

6.

Underskud (–) eller overskud (+) i de sociale kasser og fonde [1A.6] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.1314.

7.

Samlede indtægter [1A.7] er lig med samlede løbende indtægter [1A.8], plus samlede kapitalindtægter [1A.20].

8.

Samlede løbende indtægter [1A.8] er lig med direkte skatter [1A.9], plus indirekte skatter [1A.12], plus nettobidrag til sociale ordninger [1A.14], plus andre løbende indtægter [1A.17], plus omsætning [1A.19].

9.

Direkte skatter [1A.9] er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), der er opført under tilgang i S.13.

10.

Direkte skatter, heraf betales af virksomheder [1A.10], er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse i S.11 og S.12.

11.

Direkte skatter, heraf betales af husholdninger [1A.11], er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse i S.14.

12.

Indirekte skatter [1A.12] er lig med produktions- og importskatter (D.2), der er opført under tilgang i S.13.

13.

Indirekte skatter, heraf merværdiafgift (moms) [1A.13], er lig med moms (D.211), der er opført under tilgang i S.13.

14.

Nettobidrag til sociale ordninger [1A.14] er lig med bidrag til sociale ordninger (D.61), der er opført under tilgang i S.13.

15.

Nettobidrag til sociale ordninger, heraf faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger [1A.15], er lig med faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger (D.611), der er opført under tilgang i S.13.

16.

Nettobidrag til sociale ordninger, heraf husholdningernes faktiske bidrag til sociale ordninger [1A.16], er lig med husholdningernes faktiske bidrag til sociale ordninger (D.613), der er opført under tilgang i S.13.

17.

Andre løbende indtægter [1A.17] er lig med formueindkomst (D.4), plus andre løbende overførsler (D.7), der er opført under tilgang i S.13, undtagen S.13-tilgang for renter (D.41), som også er en anvendelse i S.13, plus modtagelse af andre produktionssubsidier (D.39), som er en anvendelse i S.13.

18.

Andre løbende indtægter, heraf renter modtaget [1A.18], er lig med renter (D.41), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse af alle sektorer undtagen S.13.

19.

Omsætning [1A.19] er lig med markedsmæssig produktion (P.11), plus produktion til eget brug (P.12), plus anden ikke-markedsmæssig produktion (P.131), der er opført under tilgang i S.13.

20.

Samlede kapitalindtægter [1A.20] er lig med modtagne kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt som kapitaloverførsler, som indbetales af alle sektorer undtagen S.13.

21.

Samlede kapitalindtægter, heraf kapitalskatter [1A.21], er lig med kapitalskatter (D.91), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

22.

Samlede udgifter [1A.22] er lig med samlede løbende udgifter [1A.23], plus samlede kapitaludgifter [1A.32].

23.

Samlede løbende udgifter [1A.23] er lig med løbende overførsler [1A.24], plus renteudgifter [1A.28], plus aflønning af ansatte [1A.29], plus forbrug i produktionen [1A.31].

24.

Løbende overførsler [1A.24] er lig med sociale overførsler [1A.25], plus subsidier [1A.26], plus andre løbende overførsler [1A.27].

25.

Sociale overførsler [1A.25] er lig med sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier (D.62), plus sociale overførsler i naturalier vedrørende markedsmæssig produktion indkøbt af sektoren offentlig forvaltning og service (D.632), der er opført under anvendelse i S.13, plus diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under anvendelse i S.13 og tilgang i S.15.

26.

Subsidier [1A.26] er lig med minussubsidier (– D.3), der er opført under tilgang i S.13.

27.

Andre løbende overførsler [1A.27] er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), andre produktionsskatter (D.29), plus formueindkomst (D.4) undtagen renter (D.41), plus andre løbende overførsler (D.7), der er opført under anvendelse i S.13, bortset fra diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under anvendelse i S.13 og tilgang i S.15.

28.

Renteudgifter [1A.28] er lig med renter (D.41), der er opført under anvendelse i S.13 og tilgang i alle sektorer undtagen S.13.

29.

Aflønning af ansatte [1A.29] er lig med aflønning af ansatte (D.1), der er opført under anvendelse i S.13.

30.

Aflønning af ansatte, heraf lønninger [1A.30], er lig med løn (D.11), der er opført under anvendelse i S.13.

31.

Forbrug i produktionen [1A.31] er lig med forbrug i produktionen (P.2), der er opført under anvendelse i S.13.

32.

Samlede kapitaludgifter [1A.32] er lig med investering [1A.33], plus andre nettoanskaffelser af ikke-finansielle aktiver [1A.34], plus kapitaloverførsler [1A.35].

33.

Investering [1A.33] er lig med faste bruttoinvesteringer (P.51g), der er opført under ændringer i aktiver i S.13.

34.

Andre nettoanskaffelser af ikke-finansielle aktiver og lagerændringer [1A.34] er lig med lagerændringer (P.52), plus nettoanskaffelser minus afhændelser af værdigenstande (P.53), plus anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver (NP), der er opført under ændringer i aktiver i S.13.

35.

Kapitaloverførsler [1A.35] er lig med kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt som kapitaloverførsler, som modtages af alle sektorer undtagen S.13.

36.

Bruttoopsparing [1A.36] er lig med samlede løbende indtægter [1A.8] minus samlede løbende udgifter [1A.23].

37.

Renter, inklusive indtægter fra swap- og fremtidige rentesikringsaftaler ([1A.37] er lig med renter iht. proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP D.41), der er opført under anvendelse i S.13 og som tilgang for alle sektorer undtagen S.13.

38.

Underskud (–) eller overskud (+) iht. proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud [1A.38] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP B.9) i S.13 og lig med underskud (–) eller overskud (+) [1A.1], plus påløbne renter [1A.28], minus renter, inklusive indtægter fra swap- og fremtidige rentesikringsaftaler [1A.37].

39.

Indtægter fra salget af UMTS-tilladelser (universal mobile telecommunication systems) [1A.39] er lig med indtægterne fra salget af tredjegenerationsmobiltelefonlicenser, registreret som afhændelse af et ikke-finansielt aktiv ifølge Eurostats afgørelse om tildeling af mobiltelefonlicenser.

40.

Faktiske bidrag til sociale ordninger [1A.40] er lig med faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger (D.611) [1A.15], plus husholdningernes faktiske bidrag til sociale ordninger (D.613) [1A.16], der er opført under tilgang i S.13.

41.

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier [1A.41] er lig med sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier (D.62), der er opført under anvendelse i S.13.

Tabel 1B

1.

EU-udgifter i medlemsstater over for Den Europæiske Unions budget (EU) [1B.1] er lig med indirekte skatter modtaget af EU-budgettet [1B.2], plus løbende internationalt samarbejde (D.74) som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.4], plus diverse løbende overførsler (D.75), som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.5], plus kapitaloverførsler (D.9), som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.7].

2.

Indirekte skatter [1B.2] er lig med produktions- og importskatter (D.2), der er opført under tilgang i S.2122.

3.

Løbende internationalt samarbejde [1B.3] er lig med løbende internationalt samarbejde (D.74), der er opført under tilgang i S.2122 og anvendelse i S.13.

4.

Diverse løbende overførsler [1B.4], er lig med diverse løbende overførsler (D.75) plus moms- og BNI-baserede egne EU-indtægter (D.76), der er opført under tilgang i S.2122 og anvendelse i S.13.

5.

Diverse løbende overførsler, heraf momsbaserede tredje egne indtægt [1B.5], er lig med den momsbaserede tredje egne indtægt (D.761), der er opført under tilgang i S.2122 og anvendelse i S.13.

6.

Diverse løbende overførsler, heraf den BNI-baserede fjerde egne indtægt [1B.6], er lig med den BNI-baserede fjerde egne indtægt (D.762), der er opført under tilgang i S.2122 og anvendelse i S.13.

7.

Kapitaloverførsler [1B.7] er lig med kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt som kapitaloverførsler, som indbetales til S.2122.

8.

Medlemsstatens indtægt fra EU-budgettet [1B.8] er lig med subsidier (D.3), som betales af EU-budgettet [1B.9], plus andre løbende overførsler (D.7), som indbetales af EU-budgettet til det offentlige [1B.10], plus andre løbende overførsler (D.7), som indbetales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder [1B.11], plus kapitaloverførsler (D.9), som indbetales af EU-budgettet til det offentlige [1B.12], plus kapitaloverførsler (D.9), som indbetales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder [1B.13].

9.

Subsidier [1B.9] er lig med subsidier (D.3), der er opført under anvendelse i S.2122.

10.

Løbende overførsler til det offentlige [1B.10], er lig med løbende internationalt samarbejde (D.74), plus diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse i S.2122.

11.

Løbende overførsler til ikke-offentlige enheder [1B.11] er lig med diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under anvendelse i S.2122 og tilgang i alle sektorer undtagen S.13.

12.

Kapitaloverførsler til det offentlige [1B.12], er lig med modtagne kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt under ændringer i aktiver i S.2122.

13.

Kapitaloverførsler til ikke-offentlige enheder [1B.13], er lig med modtagne kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i aktiver i S.2122 og under ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

14.

Medlemsstatens balance over for EU-budgettet (nettoindtægt +, nettoudgift –) [1B.14] er lig med medlemsstatens indtægt fra EU-budgettet [1B.8], minus medlemsstatens udgift til EU-budgettet [1B.1].

15.

Omkostninger ved opkrævning af egne indtægter [1B.15] er den del af ikke-markedsmæssig produktion (P.13), der er opført under tilgang i S.13, og som er de omkostninger ved opkrævning af egne indtægter, der betales af EU-budgettet.

Tabel 1C

1.

Udgifter til forbrug [1C.1] er lig med udgifter til forbrug (P.3), der er opført under anvendelse i S.13.

2.

Udgifter til individuelt forbrug [1C.2] er lig med udgifter til individuelt forbrug (P.31), der er opført under anvendelse i S.13.

3.

Udgifter til kollektivt forbrug [1C.3] er lig med udgifter til kollektivt forbrug (P.32), der er opført under anvendelse i S.13.

4.

Sociale overførsler i naturalier — indkøbt markedsmæssig produktion [1C.4] er lig med sociale overførsler i naturalier — indkøbt markedsmæssig produktion (D.632), der er opført under anvendelse i S.13.

5.

Forbrug af fast realkapital [1C.5] er lig med forbrug af fast realkapital (P.51c), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

6.

Produktionsskatter betalt minus tilskud modtaget [1C.6] er lig med indbetalinger af andre produktionsskatter (D.29), der er opført under anvendelse i S.13, minus modtagelse af andre produktionssubsidier (D.39), der er opført under anvendelse i S.13.

7.

Nettooverskuddet af produktionen [1C.7] er lig med overskud af produktionen, netto (B.2n) i S.13.

8.

Udgifter til forbrug opgjort i sidste års priser [1C.8] er lig med de kædeindekserede udgifter til forbrug (P.3), der er opført under anvendelse i S.13, og som er opgjort i sidste års priser.

9.

Offentlige investeringer opgjort i sidste års priser [1C.9] er lig med de kædeindekserede faste bruttoinvesteringer (P.51), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, og som er opgjort i sidste års priser.

10.

Bruttonationalprodukt (BNP) i løbende priser [1C.10] er lig med bruttonationalprodukt (B.1*g) i markedspriser.

11.

Bruttonationalprodukt opgjort i sidste års priser [1C.11] er lig med det kædeindekserede BNP (B.1*g) i sidste års priser.

Tabel 2A

1.

Korrektion mellem finansielle og ikke-finansielle konti [2A.1] er lig med underskud (–) eller overskud (+) [1A.1] minus nettotransaktioner i finansielle aktiver og passiver [2A.2].

2.

Nettotransaktioner i finansielle aktiver og passiver (konsolideret) [2A.2] er lig med transaktioner i nettoanskaffelsen af finansielle aktiver [2A.3] minus nettoændringen af transaktioner i passiver [2A.15].

3.

Transaktioner i finansielle aktiver (konsolideret) [2A.3] er lig med konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud (F.2) [2A.4], plus transaktioner i gældsværdipapirer (F.3) [2A.5], plus transaktioner i lån (F.4) [2A.6], plus transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5) [2A.7], plus transaktioner i forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6) [2A.11], plus transaktioner i finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7) [2A.12] plus transaktioner i andre finansielle aktiver [2A.13], der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og under ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

4.

Transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2A.4] er lig med nettoanskaffelser af sedler og mønt samt indskud (F.2), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

5.

Transaktioner i gældsværdipapirer [2A.5] er lig med nettoanskaffelser af gældsværdipapirer (F.3), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

6.

Transaktioner i lån [2A.6] er lig med nye offentlige lån (F.4) efter fradrag af ydelser til det offentlige, der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

7.

Transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger [2A.7] er lig med nettoanskaffelser af ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

8.

Privatiseringer (netto) [2A.8] er lig med transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt ændringer i passiver og nettoformuen i S.11 eller S.12, der udføres i forbindelse med afgivelse eller opnåelse af kontrol (ENS 10, afsnit 2.36 til 2.39) over debitorenheden i S.13; sådanne transaktioner kan udføres af S.13 direkte med debitorenheden eller med en anden kreditorenhed.

9.

Kapitaltilførsler (netto) [2A.9] er lig med transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt ændringer i passiver og nettoformuen i S.11 eller S.12, som ikke udføres i forbindelse med afgivelse eller opnåelse af kontrol over debitorenheden i S.13, og som udføres af S.13 direkte med debitorenheden.

10.

Andre [2A.10] er lig med transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13, som ikke udføres i forbindelse med afgivelse eller opnåelse af kontrol over debitorenheden i S.13, og som ikke udføres af S.13 direkte med debitorenheden, men med en anden kreditorenhed.

11.

Transaktioner i forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier [2A.11] er lig med nettoanskaffelser af forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

12.

Transaktioner i finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner [2A.12] er lig med nettobetalinger af finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

13.

Transaktioner i andre finansielle aktiver [2A.13] er lig med nettoanskaffelse af monetært guld og særlige trækningsrettigheder (F.1), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt andre tilgodehavender (F.8), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

14.

Transaktioner i andre finansielle aktiver, heraf påløbne, men endnu ikke betalte skatter og bidrag til sociale ordninger [2A.14], er lig den del af andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (F.8 aktiver) vedrørende skatter og bidrag til sociale ordninger, der er opført under D.2, D.5, D.61 og D.91, minus faktisk opkrævede skatter, der er opført under ændringer i aktiver i S.13, og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

15.

Transaktioner i passiver (konsolideret) [2A.15] er lig med konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud (F.2) [2A.16], plus transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer (F.31) [2A.17], plus transaktioner i langfristede gældsværdipapirer (F.32) [2A.18], plus transaktioner i lån (F.4) [2A.19], plus transaktioner i forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6) [2A.21], plus transaktioner i finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7) [2A.22] plus transaktioner i andre forpligtelser [2A.23], der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og under ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

16.

Transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2A.16] er lig med nettoanskaffelser af sedler og mønt samt indskud (F.2), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

17.

Transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2A.17] er lig med nettoindgåelsen af kortfristede gældsværdipapirer (F.31), hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder, der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

18.

Transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2A.18] er lig med nettoindgåelsen af langfristede gældsværdipapirer (F.32), hvis oprindelige løbetid er mere end ét år, der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

19.

Transaktioner i lån [2A.19] er lig med nyoptagne lån (F.4) efter fradrag af ydelser til eksisterende lån, der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

20.

Transaktioner i lån, heraf lån hos centralbanken [2A.20], er lig med transaktioner i lån (F.4), som er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i S.121.

21.

Transaktioner i forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier [2A.21] er lig med nettoanskaffelser af forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

22.

Transaktioner i finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner [2A.22] er lig med nettoindtægter vedrørende finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

23.

Transaktioner i andre forpligtelser [2A.23] er lig med nettoindgåelsen af monetært guld og særlige trækningsrettigheder (F.1), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13, plus ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13, og plus andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (F.8), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

24.

Den offentlige sektors lånebehov [2A.24] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i sedler og mønt samt indskud (F.2) [2A.16], plus gældsværdipapirer [2A.17 og 2A.18] (F.3), plus lån (F.4) [2A.19]. Det er også lig med konsoliderede transaktioner i gældsinstrumenter udstedt af staten.

25.

Transaktioner i langfristede gældsinstrumenter [2A.25] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.24], hvis oprindelige løbetid er mere end ét år.

26.

Transaktioner i gældsinstrumenter denomineret i national valuta [2A.26] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.24], der er denomineret i den valuta, der er lovligt betalingsmiddel i medlemsstaten.

27.

Transaktioner i gældsinstrumenter denomineret i valutaer tilhørende medlemsstater i euroområdet [2A.27] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.24], der er denomineret i ecu, plus gældsinstrumenter, der er denomineret i euro, før den pågældende medlemsstat havde indført euroen, plus gældsinstrumenter, der er denomineret i den valuta, der var lovligt betalingsmiddel i medlemsstaten, før den pågældende medlemsstat blev en medlemsstat i euroområdet.

28.

Transaktioner i gældsinstrumenter denomineret i andre valutaer [2A.28] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.24], der ikke er medtaget i [2A.26] eller [2A.27].

29.

Andre strømme [2A.29] er lig med værdiændringseffekter vedrørende gæld [2A.30], plus andre mængdemæssige ændringer i gæld [2A.33].

30.

Værdiændringseffekter vedrørende gæld [2A.30] er lig med kapitalgevinster og -tab på valuta [2A.31], plus andre værdiændringseffekter — pålydende værdi [2A.32].

31.

Kapitalgevinst og -tab på valuta [2A.31] er lig med nominelle kapitalgevinster/-tab (K.7) på gæld [3A.1], som ændrer værdi ved konvertering til national valuta på grund af ændringer i valutakurserne.

32.

Andre værdiændringseffekter — pålydende værdi [2A.32] er lig med gældsændring [2A.34] minus transaktioner i gældsinstrumenter (konsolideret) [2A.24] minus kapitalgevinst og -tab på valuta [2A.31] minus andre mængdemæssige ændringer i gæld [2A.33].

33.

Andre mængdemæssige ændringer i gæld [2A.33] er lig med andre mængdemæssige ændringer (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 og K.6) vedrørende passiver, som er klassificeret enten som sedler og mønt samt indskud (AF.2), gældsværdipapirer (AF.3) eller lån (AF.4), der ikke er aktiver i S.13.

34.

Ændringer i den offentlige gæld [2A.34] er lig med gæld [3A.1] i år t minus gæld [3A.1] i år t–1.

Tabel 2B

1.

Transaktioner i gældsinstrumenter udstedt af staten (ikke-konsolideret) [2B.1] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2B.2], plus transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2B.3], plus transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2B.4], plus transaktioner i lån hos centralbanken [2B.5], plus transaktioner i andre lån [2B.6].

2.

Transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2B.2] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud (F.2), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

3.

Transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2B.3] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder (F.31), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

4.

Transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2B.4] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er mere end ét år (F.32), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

5.

Transaktioner i lån hos centralbanken [2B.5] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i lån (F.4), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i S.121.

6.

Transaktioner i andre lån [2B.6] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i lån (F.4), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.121.

7.

Konsoliderende transaktioner [2B.7] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i gældsinstrumenter [2B.1] minus konsoliderede transaktioner i gældsinstrumenter [2A.24].

8.

Konsoliderende transaktioner — sedler og mønt samt indskud [2B.8] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2B.2] minus konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2A.16].

9.

Konsoliderende transaktioner — kortfristede gældsværdipapirer [2B.9] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2B.3] minus konsoliderede transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2A.17].

10.

Konsoliderende transaktioner — langfristede gældsværdipapirer [2B.10] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2B.4] minus konsoliderede transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2A.18].

11.

Konsoliderende transaktioner — lån [2B.11] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i andre lån [2B.6] minus konsoliderede transaktioner i lån [2A.19], plus konsoliderede transaktioner i lån, heraf lån hos centralbanken [2A.20].

Tabel 3A

1.

Den offentlige gæld (konsolideret) [3A.1] er lig med gæld som defineret i forordning (EF) nr. 479/2009. Den er også lig med de konsoliderede forpligtelser i S.13 i instrumentet sedler og mønt samt indskud [3A.2], plus kortfristede gældsværdipapirer [3A.3], plus langfristede gældsværdipapirer [3A.4], plus lån hos centralbanken [3A.5], plus andre lån [3A.6].

2.

Gæld — sedler og mønt samt indskud [3A.2] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet sedler og mønt samt indskud (AF.2).

3.

Gæld — kortfristede gældsværdipapirer [3A.3] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder (AF.31).

4.

Gæld — langfristede gældsværdipapirer [3A.4] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er mere end ét år (AF.32).

5.

Gæld — lån hos centralbanken [3A.5] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet lån (AF.4), som er et aktiv i S.121.

6.

Gæld — andre lån [3A.6] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet lån (AF.4), som ikke er et aktiv i S.121.

7.

Gæld tilhørende residenter i medlemsstaten [3A.7] er lig med gæld tilhørende centralbanken [3A.8], plus gæld tilhørende andre monetære finansielle institutioner [3A.9], plus gæld tilhørende andre finansielle institutioner [3A.10] og plus gæld tilhørende andre residenter i medlemsstaten [3A.11].

8.

Gæld tilhørende centralbanken [3A.8] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.121.

9.

Gæld tilhørende andre monetære finansielle institutioner [3A.9] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.122 eller S.123.

10.

Gæld tilhørende andre finansielle institutioner [3A.10] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 eller S.129.

11.

Gæld tilhørende andre residenter [3A.11] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.11, S.14 eller S.15.

12.

Gæld tilhørende ikke-residenter i medlemsstaten [3A.12] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.2.

13.

Gæld denomineret i national valuta [3A.13] er lig med andelen af gæld [3A.1], der er denomineret i den valuta, der er lovligt betalingsmiddel i medlemsstaten.

14.

Gæld denomineret i valutaer tilhørende medlemsstater i euroområdet [3A.14] er — før den pågældende medlemsstat bliver en deltagende medlemsstat — lig med andelen af gæld [3A.1], der er denomineret i den valuta, der er lovligt betalingsmiddel i én af medlemsstaterne (undtagen den nationale valuta [3A.13]), plus gæld denomineret i ecu eller euro.

15.

Gæld denomineret i andre valutaer [3A.15] er lig med andelen af gæld [3A.1], der ikke er medtaget i [3A.13] eller [3A.14].

16.

Kortfristet gæld [3A.16] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder.

17.

Langfristet gæld [3A.17] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis oprindelige løbetid er på mere end ét år.

18.

Langfristet gæld, heraf variabel rente [3A.18], er lig med andelen af langfristet gæld [3A.17], hvis rentesats er variabel.

19.

Gæld med en restløbetid på op til ét år [3A.19] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på ét år eller derunder.

20.

Gæld med en restløbetid på over ét år og op til fem år [3A.20] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på over ét år og op til fem år.

21.

Gæld med en restløbetid på over ét år og op til fem år, heraf variabel rente [3A.21], er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på over ét år og op til fem år [3A.20], og hvis rentesats er variabel.

22.

Gæld med en restløbetid på over fem år [3A.22] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på over fem år.

23.

Gæld med en restløbetid på over fem år, heraf variabel rente [3A.23], er lig med andelen af gæld (3A.1), hvis restløbetid er på over fem år [3A.22], og hvis rentesats er variabel.

24.

Gennemsnitlig restløbetid for gæld [3A.24] er lig med gennemsnitlig restløbetid vægtet med udestående beløb udtrykt i år.

25.

Offentlig gæld — nul-kupon-obligationer [3A.25] er lig med andelen af gæld [3A.1] i form af nul-kupon-obligationer, dvs. obligationer uden kuponudbetalinger, hvis rentesats er baseret på forskellen mellem indfrielseskursen og emissionskursen.

Tabel 3B

1.

Den offentlige gæld (ikke-konsolideret mellem delsektorer) [3B.1] er lig med ikke-konsoliderede passiver i S.13, undtagen a) de passiver i S.1311, som samtidig er aktiver i S.1311, b) de passiver i S.1312, som samtidig er aktiver i S.1312, c) de passiver i S.1313, som samtidig er aktiver i S.1313 og d) de passiver i S.1314, som samtidig er aktiver i S.1314, i de samme instrumenter som den offentlige gæld [3A.1].

2.

Konsoliderende elementer [3B.2] er lig med de passiver i S.13, som samtidig er aktiver i S.13, undtagen a) de passiver i S.1311, som samtidig er aktiver i S.1311, b) de passiver i S.1312, som samtidig er aktiver i S.1312, c) de passiver i S.1313, som samtidig er aktiver i S.1313 og d) de passiver i S.1314, som samtidig er aktiver i S.1314, i instrumentet sedler og mønt samt indskud [3B.3], plus kortfristede gældsværdipapirer [3B.4], plus langfristede gældsværdipapirer [3B.5], plus lån [3B.6].

3.

Konsoliderende elementer — sedler og mønt samt indskud [3B.3] er lig med andelen af konsoliderende elementer [3B.2] i instrumentet sedler og mønt samt indskud (F.2).

4.

Konsoliderende elementer — kortfristede gældsværdipapirer [3B.4] er lig med andelen af konsoliderende elementer [3B.2] i instrumentet gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder (F.31).

5.

Konsoliderende elementer — langfristede gældsværdipapirer [3B.5] er lig med andelen af konsoliderende elementer [3B.2] i instrumentet gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er mere end ét år (F.32).

6.

Konsoliderende elementer — lån [3B.6] er lig med andelen af konsoliderende elementer [3B.2] i instrumentet lån (F.4).

7.

Gæld udstedt af den statslige forvaltning og service (konsolideret) [3B.7] er lig med passiverne i S.1311, der ikke er aktiver i S.1311, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

8.

Gæld udstedt af den statslige forvaltning og service, heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer [3B.8], er lig med passiverne i S.1311, der er aktiver i S.1312, S.1313 eller S.1314 i samme instrumenter som gæld [3A.1].

9.

Gæld udstedt af den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau (konsolideret) [3B.9] er lig med passiverne i S.1312, der ikke er aktiver i S.1312, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

10.

Gæld udstedt af den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau, heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer [3B.10], er lig med passiverne i S.1312, der er aktiver i S.1311, S.1313 eller S.1314 i samme instrumenter som gæld [3A.1].

11.

Gæld udstedt af den kommunale forvaltning og service (konsolideret) [3B.11] er lig med passiverne i S.1313, der ikke er aktiver i S.1313, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

12.

Gæld udstedt af den kommunale forvaltning og service, heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer [3B.12], er lig med passiverne i S.1313, der er aktiver i S.1311, S.1312 eller S.1314 i samme instrumenter som gæld [3A.1].

13.

Gæld udstedt af sociale kasser og fonde (konsolideret) [3B.13] er lig med passiverne i S.1314, der ikke er aktiver i S.1314, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

14.

Gæld udstedt af sociale kasser og fonde, heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer [3B.14], er lig med passiverne i S.1314, der er aktiver i S.1311, S.1312 eller S.1313 i samme instrumenter som gæld [3A.1].

15.

Gæld tilhørende den statslige forvaltning og service, udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer [3B.15], er lig med passiverne i S.1312, S.1313 eller S.1314, der er aktiver i S.1311, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

16.

Gæld tilhørende den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau, udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer [3B.16], er lig med passiverne i S.1311, S.1313 eller S.1314, der er aktiver i S.1312, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

17.

Gæld tilhørende den kommunale forvaltning og service, udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer [3B.17], er lig med passiverne i S.1311, S.1312 eller S.1314, der er aktiver i S.1313, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

18.

Gæld tilhørende sociale kasser og fonde, udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer [3B.18], er lig med passiverne i S.1311, S.1312 eller S.1313, der er aktiver i S.1314, i samme instrumenter som gæld [3A.1].


(1)  [x.y] henviser til kategorinummer y i tabel x.

(2)  Begrebet »kategori« henviser til den offentlige sektor, medmindre andet nævnes.


BILAG III

OVERFØRSEL AF DATA TIL DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

De nationale centralbanker anvender de faciliteter, som er stillet til rådighed af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), og som er baseret på ESCB's IT-infrastruktur til elektronisk overførsel af den statistiske information, som kræves af Den Europæiske Centralbank (ECB). Udvekslingen af data inden for ESCB baseres på Det Statistiske Data- og Metadataudvekslingsformat (Statistical Data and Metadata eXchange format). Dette krav er ikke til hinder for, at der efter aftale og under særlige omstændigheder kan anvendes andre løsninger til overførsel af statistisk information til ECB.

For at sikre at datatransmissionerne fungerer tilfredsstillende skal de nationale centralbanker følge de anbefalinger, der er anført nedenfor.

Fuldstændighed: De nationale centralbanker rapporterer alle krævede serienøgler. Manglende rapportering af serienøgler eller rapportering af ikke-opførte serienøgler vil blive betragtet som ufuldstændig rapportering. Såfremt en observation mangler, skal denne mangel noteres, og den relevante markering af observationsstatus skal anvendes.

Regnskabsmæssig identitet og tegnkonvention for dataene: Valideringsreglerne implementeres af de nationale centralbanker, før dataene overføres til ECB.

Hvor revisioner kun foretages for en undergruppe af serienøgler, anvendes valideringsreglerne på hele rapporten.


BILAG IV

SAMMENLIGNINGSTABEL

Retningslinje ECB/2009/20

Denne retningslinje

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 5

Artikel 2, stk. 5

Artikel 2, stk. 6

Artikel 3-8

Artikel 3-8

Artikel 9, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 3

Bilag I-III

Bilag I-III


7.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/34


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 25. juli 2013

om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti

(omarbejdning)

(ECB/2013/24)

(2014/3/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1 og 5.2, artikel 12.1 og artikel 14.3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retningslinje ECB/2002/7 af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (1) er blevet ændret væsentligt flere gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør den omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2)

Med henblik på at varetage sine opgaver har Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) brug for fyldestgørende og pålidelige kvartalsvise finansielle konti efter institutionel sektor, herunder både nationale datasæt og aggregater for euroområdet.

(3)

En del af den information, som er nødvendig for at opfylde ESCB's statistiske krav for så vidt angår kvartalsvise finansielle sektorkonti, indsamles af andre kompetente myndigheder end de nationale centralbanker. Artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (2) forpligter medlemsstaterne til at organisere sig inden for statistikområdet og samarbejde med ESCB i fuldt omfang med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i medfør af artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

(4)

For at opnå ensartethed bør Den Europæiske Centralbanks (ECB's) krav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti baseres på Unionens statistiske standarder, som er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (3) (herefter »ENS 2010«).

(5)

Supplerende data for kvartalsvise nationale finansielle konti skal tilvejebringes med tilstrækkelig rettidighed for at muliggøre opstillingen af et integreret sæt af kvartalsvise finansielle og ikke-finansielle konti for euroområdet, der kan anvendes til pengepolitiske formål.

(6)

Kvartalsvise nationale finansielle konti anvendes endvidere mere og mere til andre formål, herunder makroprudentielle analyser og overvågning af uforholdsmæssigt store ubalancer. Disse aktiviteter samt andre aktiviteter inden for internationalt samarbejde og forskning fremmes ved ECB's offentliggørelse af de relevante aggregater for euroområdet, der er opstillet på grundlag af denne retningslinje og de nationale data, der er indsamlet i den forbindelse.

(7)

For bedre at forstå de indbyrdes sammenhænge mellem institutionelle sektorer bør de kvartalsvise nationale finansielle konti omfatte oplysninger om modpartssektor (benævnes også »fra hvem til hvem-oplysninger (w-t-w)«) vedrørende finansielle aktiver og passiver.

(8)

For at øge forståelsen af revalueringers virkning på balancen bør en opdeling af såkaldte »andre strømme« i »revalueringer« og »andre mængdemæssige ændringer« også indgå i de fulde datasæt for de kvartalsvise nationale finansielle konti.

(9)

ECB vil, i samarbejde med de nationale centralbanker, fortsætte med at styrke de metoder og kilder, der anvendes til at opstille data for de kvartalsvise nationale finansielle konti med henblik på at forbedre datakvaliteten, udveksle den bedste praksis og øge forståelsen af forholdet mellem de data, der overføres til ECB i henhold til ECB's forskellige retlige instrumenter.

(10)

Kvalitetsvurderingen af de kvartalsvise finansielle konti for euroområdet efter institutionel sektor bør udføres i overensstemmelse med ECB's Kvalitetsrammer for Statistik (Statistics Quality Framework) (4). De nationale centralbanker skal, i samarbejde med andre kompetente myndigheder, hvor det er hensigtsmæssigt, vurdere kvaliteten af de data, som de tilvejebringer ECB.

(11)

I medfør af artikel 3a i forordning (EF) nr. 2533/98 og ESCB's offentlige forpligtelse vedrørende europæiske statistikker (5), skal ESCB's udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker baseres på principperne om upartiskhed, objektivitet, faglig uafhængighed, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed, mindskelse af rapporteringsbyrden og høj produktionskvalitet.

(12)

I medfør af artikel 8, nr. 4), i forordning (EF) nr. 2533/98 kan overførsel af fortrolig statistisk information inden for ESCB finde sted i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver, som henvist til i traktaten. Hvis andre kompetente myndigheder end de nationale centralbanker er kilder til statistisk information, der er mærket fortrolig, bør sådanne fortrolige statistiske informationer anvendes af ECB i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2533/98.

(13)

Det er nødvendigt at fastlægge en fremgangsmåde, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. I forbindelse med denne fremgangsmåde vil synspunkterne fra ESCB's Statistiske Komité (»STC«) blive taget i betragtning. De nationale centralbanker kan gennem STC foreslå sådanne tekniske ændringer til bilagene i retningslinjen —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1)   »euroområdet«: territorium for medlemsstaterne i euroområdet, ECB og den europæiske stabilitetsmekanisme

2)   »medlemsstat i euroområdet«: en medlemsstat, der har euroen som valuta

3)   »nationale data«: data, der svarer til alle felter i tabel 1 til 9 i bilag I

4)   »supplerende data«: data, der svarer til felterne, der er markeret med sort, i tabel 1, 2, 4 og 5 i bilag I

5)   »referencekvartal«: den sidste kvartalsvise observation af de tidsserier, der skal indberettes.

Artikel 2

De nationale centralbankers statistiske rapporteringsforpligtelser

1.   De nationale centralbanker indberetter til ECB de data, der er angivet i bilag I, på kvartårlig basis med start i september 2014. Dataene skal overholde principperne og definitionerne i ENS 2010.

2.   Kravene til de »supplerende data« dækker transaktioner og beholdninger i perioden fra sidste kvartal i 2012 til og med referencekvartalet. Disse supplerende data indberettes som »bedste skøn«, og de supplerende data specificeret i kolonne »H«, »H.1« og »H.2« i tabel 1, 2, 4 og 5 i bilag I (supplerende data, der henviser til sektoren offentlig forvaltning og service og dennes delsektorer) indberettes frivilligt.

3.   Kravene til de »nationale data«, der er specificeret i tabel 1 til 5 i bilag I, omfatter:

a)

data for transaktioner, beholdninger og andre mængdemæssige ændringer (for transaktioner og beholdninger kun linje 33 i tabel 2 »finansielle transaktioner netto/finansiel nettoformue«) for perioden fra sidste kvartal i 2012 til og med referencekvartalet, og

b)

data for transaktioner og beholdninger for perioden fra første kvartal i 1999 til og med tredje kvartal i 2012. Disse data indberettes som »bedste skøn«, og data specificeret i kolonne »J« og »K« i tabel 1 og 2 i bilag I (opdelt efter husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger) indberettes frivilligt.

4.   Kravene til de »nationale data« specificeret i tabel 6 til 9 i bilag I omfatter data for transaktioner, beholdninger og andre mængdemæssige ændringer for perioden fra fjerde kvartal i 2013 til og med referencekvartalet.

5.   Modpartssektorerne »euroområdet undtagen indenlandske« og »residenter uden for euroområdet« specificeret i række 12 til 21 i tabel 3 til 9 i bilag I korrigeres for at afspejle euroområdets sammensætning på rapporteringsdatoen. Denne korrektion foretages, når en medlemsstat indfører euroen. Dataene revideres i overensstemmelse med de differentierede datakrav, der er specificeret i stk. 3 og 4, som »bedste skøn«.

6.   Som undtagelse til stk. 1 til 5 behøver de nationale centralbanker ikke overføre:

a)

data for kvartalerne forud for det første kvartal i det år, hvor den pågældende medlemsstat tiltrådte den Europæiske Union

b)

de data, der henvises til i stk. 3, litra b), før september 2017

c)

de data, der henvises til i stk. 4 før september 2015.

7.   Datakravene i stk. 3 til 5 skal ledsages af redegørelser for:

a)

større enkeltstående begivenheder i referencekvartalet, hvis omfanget af de pågældende større enkeltstående begivenheder udgør mindst 0,2 % af det kvartalsvise bruttonationalprodukt i euroområdet, eller hvis ECB anmoder om disse oplysninger, og

b)

årsagerne til revisioner sammenholdt med de seneste »nationale data«, indberettet til ECB inden for rammerne af denne retningslinje, hvis omfanget af dataændringerne, som revisionerne har forårsaget, udgør mindst 0,2 % af det kvartalsvise bruttonationalprodukt i euroområdet, eller hvis ECB anmoder om disse oplysninger.

Artikel 3

ECB's overførsel og offentliggørelse af data

1.   ECB overfører til de nationale centralbanker de euroområdeaggregater, som den offentliggør, samt de »nationale data«, der er indsamlet i henhold til artikel 2, som beskrevet i stk. 3 til 5 oven for.

2.   ECB offentliggør de aggregater for euroområdet, som den opstiller, samt de »nationale data«, der er indsamlet i henhold til artikel 2, som beskrevet i stk. 3 til 5, hvor STC finder det relevant, undtagen for data vedrørende felterne i række 12 til 21 i tabel 3 til 9 i bilag I (der henviser til modpartssektorerne »euroområdet undtagen indenlandske« og »residenter uden for euroområdet«).

3.   Offentliggørelsen af »nationale data« er underlagt følgende bestemmelser:

a)

»nationale data« må først offentliggøres syv dage efter udløbet af overførselsfristerne i artikel 4, og

b)

»nationale data«, der henviser til sektoren offentlig forvaltning og service, må først offentliggøres hvert år i april og oktober, efter at dataene for det faktiske offentlige underskud og den faktiske offentlige gæld med henblik på anvendelsen af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er blevet offentliggjort af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (6), som ændret, og

c)

de »nationale data« i artikel 2, stk. 3, litra b), offentliggøres sammen med information, der angiver, hvor relevant, om de er foreløbige og/eller anslåede. Denne behandling kan udvides til andre »nationale data«, der er indsamlet i henhold til artikel 2, som beskrevet i stk. 3 til 5, efter begrundet anmodning fra den indberettende nationale centralbank.

Artikel 4

Tidsfrister

1.   »Supplerende data« angivet i artikel 2, stk. 2, indberettes til ECB senest 85 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet. Ved den første overførsel i 2017 skal de »supplerende data« indberettes til ECB senest 82 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet.

2.   »Nationale data« angivet i artikel 2, stk. 3 til 5, og de ledsagende metadata angivet i artikel 2, stk. 7, indberettes til ECB senest 100 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet. Ved den første indberetning i 2017 skal de »nationale data« og tilhørende metadata indberettes til ECB senest 97 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet.

3.   Data angivet i artikel 3, stk. 1, overføres af ECB til de nationale centralbanker senest første ECB-arbejdsdag efter den dag, hvor ECB har offentliggjort dataene.

Artikel 5

Samarbejde med de kompetente nationale myndigheder

1.   Hvis kilden til de data og den information, som er angivet i artikel 2, helt eller delvist er andre kompetente nationale myndigheder end de nationale centralbanker, skal sidstnævnte sammen med disse myndigheder søge at fastlægge permanente samarbejdsformer til sikring af en ordning for overførsel af data, der opfylder denne retningslinjes standarder og krav, medmindre dette allerede er tilfældet i kraft af national lovgivning.

2.   I tilfælde, hvor en national centralbank i forbindelse med et sådant samarbejde ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i medfør af artikel 2 og 4, fordi den kompetente nationale myndighed ikke har stillet de nødvendige data eller den nødvendige information til rådighed for den nationale centralbank, vurderer ECB og den nationale centralbank årsagen sammen med den kompetente nationale myndighed, for at sikre at denne information rettidigt kan stilles til rådighed.

Artikel 6

Overførselsstandard

Den krævede statistiske information stilles til rådighed for ECB i en form, der opfylder kravene i bilag II. Dette krav er ikke til hinder for, at der efter aftale mellem ECB og den nationale centralbank og under særlige omstændigheder kan anvendes andre løsninger til overførsel af statistisk information til ECB.

Artikel 7

Kvalitet

1.   ECB og de nationale centralbanker overvåger og søger at fremme kvaliteten af de data, der indberettes til ECB.

2.   ECB's Direktion afgiver en gang årligt beretning til ECB's Styrelsesråd om kvaliteten af de kvartalsvise finansielle konti. Beretningen skal mindst omhandle dataenes dækningsomfang, overensstemmelse mellem data og de relevante definitioner samt størrelsen af revisioner.

Artikel 8

Forenklet ændringsprocedure

Med inddragelse af STC's synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker indberetningsbyrden. Direktionen underretter uden ugrundet ophold Styrelsesrådet om alle sådanne ændringer.

Artikel 9

Ophævelse

Retningslinje ECB/2002/7 ophæves fra den 1. september 2014. Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje.

Artikel 10

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

2.   Denne retningslinje får virkning fra den 1. september 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. juli 2013.

For ECB’s Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 334 af 11.12.2002, s. 24.

(2)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(3)  EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1.

(4)  Tilgængelig på ECB's websted: www.ecb.europa.eu.

(5)  Tilgængelig på ECB's websted.

(6)  EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1.


BILAG I

DATARAPPORTERINGSKRAV

Resumé af datakrav

Artikel

Indhold

Tabeller

Datatype

Referenceperiode

Første rapporteringsdato

Tidsfrister

Bemærkninger

Beholdninger

Transaktioner

Andre mængdeændringer

2, stk. 2

4, stk. 1

Supplerende data, kun felter markeret med sort

T1

aktiver

T2

passiver

T4

kortfristede lån (w-t-w)

T5

langfristede lån (w-t-w)

Image

Image

 

2012Q4 og frem

Sep2014

Indtil december 2016: t+85

Fra marts 2017 og frem: t+82

Bedste skøn

Felter markeret med sort i kolonne H, H.1 og H.2 på frivillig basis

2, stk. 3, litra a)

2, stk. 5

3, stk. 2

3, stk. 3,

litra a), b)

4, stk. 2

Nationale data, alle felter

T1

aktiver

T2

passiver

T3

indskud (w-t-w)

T4

kortfristede lån (w-t-w)

T5

langfristede lån (w-t-w)

Image

Image

Image

2012Q4 og frem

Sep2014

Indtil december 2016: t+100

Fra marts 2017 og frem: t+97

Ledsages af metadata

data i række 12 til 21 i T3 til T5 korrigeres for at afspejle sammensætning af euroområdet, bedste skøn

data i række 12 til 21 i T3 til T5 offentliggøres ikke

2, stk. 3,

litra b)

2, stk. 5

3, stk. 2

3, stk. 3, litra c)

4, stk. 2

Nationale data, alle felter

T1

aktiver

T2

passiver

T3

indskud (w-t-w)

T4

kortfristede lån (w-t-w)

T5

langfristede lån (w-t-w)

Image

Image

 

1999Q1–2012Q3

Sep2017

Indtil december 2016: t+100

Fra marts 2017 og frem: t+97

Bedste skøn

kolonne J, K i T1 og T2 på frivillig basis

ledsages af metadata

data i række 12 til 21 i T3 til T5 korrigeres for at afspejle sammensætning af euroområdet, bedste skøn

data i række 12 til 21 i T3 til T5 offentliggøres ikke

2, stk. 4

2, stk. 5

3, stk. 2

3, stk. 3, litra

a) b)

4, stk. 2

Nationale data, alle felter

T6

kortfristede gældsværdipapirer (w-t-w)

T7

langfristede gældsværdipapirer (w-t-w)

T8

børsnoterede aktier (w-t-w)

T9

aktier i investeringsforeninger (w-t-w)

Image

Image

Image

2013Q4 og frem

Sep2015

Indtil december 2016: t+100

Fra marts 2017 og frem: t+97

Ledsages af metadata

data i række 12 til 21 korrigeres for at afspejle sammensætning af euroområdet, bedste skøn

data i række 12 til 21 i T3 til T5 offentliggøres ikke


Tabel 1

Finansielle aktiver  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Kreditorsektor

Finansielt instrument

 

I alt

(S.1)

Residenter

Resten af verden

(S.2)

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (3)

(S.121+…+S.123)

Investeringsforeninger (4) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+…+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger (5)

Total

(S.13)

Statslig forvaltning og service

(S.1311)

Sociale kasser og fonde

(S.1314)

I alt

(S14+S15)

Husholdninger

(S.14)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Aktiver i alt (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetært guld (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Særlige trækningsrettigheder (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sedler og mønt samt indskud (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sedler og mønt (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Indlån (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Transferable indskud (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Andre indskud (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Gældsværdipapirer (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Langfristede gældsværdipapirer (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lån (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kortfristede lån (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Langfristede lån (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Ejerandele (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noterede aktier (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Ikke-børsnoterede aktier og andre ejerandelsbeviser (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Unoterede aktier (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Andre ejerandelsbeviser (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Andele i investeringsforeninger (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Andele i pengemarkedsforeninger (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Andele i investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Forsikringstekniske reserver (F. 61) og hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Livsforsikrings- og livrenterettigheder (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensionsrettigheder (F.63), pensionskassers krav på pensionsforvaltere (F.64) og rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Andre forfaldne ikkebetalte mellemværender (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Handelskreditter og forudbetalinger (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Andre forfaldne ikkebetalte mellemværender, undtagen handelskreditter og forudbetalinger (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Passiver  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Debitorsektor

Finansielt instrument

 

I alt

(S.1)

Residenter

Resten af verden

(S.2)

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (8)

(S.121+…+S.123)

Investeringsforeninger (9) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger (10)

I alt

(S.13)

Statslig forvaltning og service

(S.1311)

Sociale kasser og fonde

(S.1314)

I alt

(S14+S15)

Husholdninger

(S.14)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Passiver i alt (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetært guld (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Særlige trækningsrettigheder (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sedler og mønt samt indskud (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sedler og mønt (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Indskud (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Transferable indskud (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Andre indskud (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Gældsværdipapirer (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Langfristede gældsværdipapirer (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lån (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kortfristede lån (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Langfristede lån (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Ejerandele (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noterede aktier (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Ikke-børsnoterede aktier og andre ejerandelsbeviser (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Unoterede aktier (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Andre ejerandelsbeviser (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Andele i investeringsforeninger (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Andele i pengemarkedsforeninger (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Andele i investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Forsikringstekniske reserver (F. 61) og hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Livsforsikrings- og livrenterettigheder (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensionsrettigheder (F.63), pensionskassers krav på pensionsforvaltere (F.64) og rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Andre forfaldne ikkebetalte mellemværender (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Handelskreditter og forudbetalinger (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Andre forfaldne ikkebetalte mellemværender, undtagen handelskreditter og forudbetalinger (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Finansielle transaktioner, netto/finansiel nettoformue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3

Indskud (F.22+F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Kreditorsektor

Debitorsektor

 

Residenter

 

I alt

(S.1) (12)

Monetære finansielle institutioner (13)

(S.121+...+S.123)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 


Tabel 4

Kortfristede lån (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (15)

(S.121+...+S.123)

Investeringsforeninger (16) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (17)

(S.14+S.15)

I alt

(S.13)

Statslig forvaltning og service

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 5

Langfristede lån (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (19)

(S.121+…+S.123)

Investeringsforeninger (20) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+…+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (21)

(S.14+S.15)

I alt

(S.13)

Statslig forvaltning og service

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 6

Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (23)

(S.121+...+S.123)

Investeringsforeninger (24) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 7

Langfristede gældsværdipapirer (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (27)

(S.121+…+S.123)

Investeringsforeninger (28) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+…+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 8

Noterede aktier (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (31)

(S.121+...+S.123)

Investeringsforeninger (32) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 9

Aktier eller andele i investeringsforeninger (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (35)

(S.121+...+S.123)

Investeringsforeninger (36) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske, borset fra monetært guld (F.11) som en aktivpost under Resten af verden, der kun kræves ved transaktioner og andre mængdeændringer.

(2)  Koderne fra ENS 2010 anvendes til at klassificere institutionelle sektorer (kapitel 2 i ENS 2010) og finansielle transaktioner, andre mængdeændringer og statuskonti (kapitel 5, 6 og 7 i ENS 2010).

(3)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123)

(4)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123)

(5)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(6)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske, borset fra monetært guld (F.11) som en aktivpost under Resten af verden, der kun kræves ved transaktioner og andre mængdeændringer.

(7)  Koderne fra ENS 2010 anvendes til at klassificere institutionelle sektorer (kapitel 2 i ENS 2010) og finansielle transaktioner, andre mængdeændringer og statuskonti (kapitel 5, 6 og 7 i ENS 2010).

(8)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123)

(9)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123)

(10)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(11)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(12)  Ifølge ENS 2010 (afsnit 5.79) er indskud kontrakter, der tilbydes af pengeinstitutter (dvs. S.121 og S.122) og i nogle tilfælde af statslig forvaltning og service. I tillæg hertil præciserer afsnit 5.86, at tilbagebetalingspligtige marginindbetalinger og kortfristede genkøbstransaktioner, som er passiver for monetære finansielle institutioner (dvs. S.121, S.122 and S.123), er inkluderet som indskud.

(13)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123)

(14)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(15)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123) Ifølge ENS 2010 (afsnit 5.118) skal kortfristede lån ydet til pengeinstitutter (S.121+S.122) klassificeres som indskud (F.22 or F.29).

(16)  Pengemarkedsforeninger (MMF; S.123).

(17)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(18)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(19)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(20)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(21)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(22)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(23)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(24)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(25)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(26)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(27)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(28)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(29)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(30)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(31)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(32)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(33)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(34)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(35)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(36)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(37)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).


BILAG II

OVERFØRSEL AF DATA TIL DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

De nationale centralbanker anvender de faciliteter, som er stillet til rådighed af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), og som er baseret på ESCB's IT-infrastruktur til elektronisk overførsel af den statistiske information, som kræves af ECB. Udvekslingen af data inden for ESCB baseres på Det Statistiske Data- og Metadataudvekslingsformat (Statistical Data and Metadata eXchange format). Dette krav er ikke til hinder for, at der efter aftale og under særlige omstændigheder kan anvendes andre løsninger til overførsel af statistisk information til ECB.

For at sikre at datatransmissionerne fungerer tilfredsstillende skal de nationale centralbanker følge de anbefalinger, der er anført nedenfor:

i)

Fuldstændighed: De nationale centralbanker rapporterer alle krævede serienøgler. Manglende rapportering af serienøgler eller rapportering af ikke-opførte serienøgler vil blive betragtet som ufuldstændig rapportering. Såfremt en observation mangler, skal denne mangel noteres, og den relevante markering af observationsstatus anvendes.

ii)

Regnskabsmæssig identitet og tegnkonvention for dataene: Valideringsreglerne implementeres af de nationale centralbanker, før dataene overføres til ECB.

Hvor revisioner kun foretages for en undergruppe af serienøgler, anvendes valideringsreglerne på hele rapporten.