ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.341.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 341

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
18. december 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/58/EU af 11. december 2013 om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I) ( 1 )

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1351/2013/EU af 11. december 2013 om makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

4

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 af 4. december 2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1353/2013 af 9. december 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Liers vlaaike (BGB)]

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1354/2013 af 17. december 2013 om udelukkelse i 2014 af ICES-underafsnit 27 og 28.2 fra visse fiskeriindsatsbegrænsninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2013 af 17. december 2013 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse ( 1 )

35

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1356/2013 af 17. december 2013 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011, over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af visse let ændrede åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om at gøre denne import til genstand for registrering

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1358/2013 af 17. december 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

50

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2013/63/EU af 17. december 2013 om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 2002/56/EF for så vidt angår mindstekrav for læggekartofler og partier af læggekartofler ( 1 )

52

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2013/768/FUSP af 16. december 2013 om EU's aktiviteter til støtte for gennemførelsen af traktaten om våbenhandel inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi

56

 

 

2013/769/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. december 2013 om afvisning af Ungarns anmodning om inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (meddelt under nummer C(2013) 9007)

68

 

 

2013/770/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer og om ophævelse af afgørelse 2004/858/EF

69

 

 

2013/771/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder og om ophævelse af afgørelse 2004/20/EF og afgørelse 2007/372/EF

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/58/EU

af 11. december 2013

om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (2) indeholder bestemmelser om et moderne, risikobaseret system for regulering af og tilsyn med forsikrings- og genforsikringsselskaber i Unionen. Dette system er væsentligt for at sikre en sikker og solid forsikringssektor, der kan levere bæredygtige forsikringsprodukter og støtte realøkonomien gennem fremme af langsigtede investeringer og yderligere stabilitet.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU (3) indfører visse ændringer i artikel 212-262 i direktiv 2009/138/EF, som skal anvendes fra den 10. juni 2013.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU (4) ændres direktiv 2009/138/EF ved, at datoen dets gennemførelse heraf udsættes fra den 31. oktober 2012 til den 30. juni 2013, datoen for dets anvendelse fra den 1. november 2012 til den1. januar 2014 og datoen for ophævelse af de gældende direktiver om forsikring og genforsikring (5) fra den 1. november 2012 til den 1. januar 2014.

(4)

Den 19. januar 2011 vedtog Kommissionen et forslag (»Omnibus II-forslaget«) om ændring af bl.a. direktiv 2009/138/EF for at tage hensyn til den nye tilsynsstruktur for forsikring, dvs. oprettelsen af Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Myndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (EIOPA). Omnibus II-forslaget omfatter også bestemmelser om udskydelse af datoen for gennemførelse og datoen for anvendelse af direktiv 2009/138/EF samt datoen for ophævelse af Solvens I, og tjener som et middel til at tilpasse direktiv 2009/138/EF til ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes ved at konvertere bestemmelserne, der tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger, til bestemmelser, der tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

(5)

Henset til Omnibus II-forslagets kompleksitet er der en risiko for, at det ikke træder i kraft inden datoen for gennemførelse og datoen for anvendelse af direktiv 2009/138/EF. Forbliver disse datoer uændrede, vil det medføre, at direktiv 2009/138/EF gennemføres, inden de overgangsbestemmelser og relevante tilpasninger, herunder en yderligere præcisering af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er indeholdt i Omnibus II-forslaget, er trådt i kraft.

(6)

For at undgå uforholdsmæssigt byrdefulde lovgivningsmæssige forpligtelser for medlemsstaterne efter direktiv 2009/138/EF og senere efter den nye tilsynsstruktur, der ønskes indført ved Omnibus II-forslaget, er det derfor hensigtsmæssigt at udskyde datoen for gennemførelse og datoen for anvendelse af direktiv 2009/138/EF og at give tilsynsførende og forsikrings- og genforsikringsselskaber tilstrækkelig tid til at forberede anvendelsen af den nye struktur.

(7)

Begivenhedernes kronologiske rækkefølge viser, at den udskudte dato for gennemførelse og den udskudte dato for anvendelse af direktiv 2009/138/EF også bør gælde for de ændringer deraf, som blev indført ved direktiv 2011/89/EF.

(8)

Af retssikkerhedshensyn bør datoen for ophævelse af Solvens I udskydes i overensstemmelse hermed.

(9)

Da der kun er meget kort tid tilbage inden de datoer, der er fastsat i direktiv 2009/138/EF, bør nærværende direktiv træde i kraft omgående.

(10)

Derfor er det i nærværende tilfælde berettiget at gøre brug af undtagelsen for hastetilfælde i artikel 4 i protokollen nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union for så vidt angår fremsendelse af forslaget til direktiv til de nationale parlamenter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2009/138/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 309, stk. 1, ændres således:

a)

I første afsnit ændres datoen »30. juni 2013« til »31. marts 2015«

b)

I andet afsnit ændres datoen »1. januar 2014« til »1. januar 2016«.

2)

I artikel 310, stk. 1, ændres datoen »1. januar 2014« til »1. januar 2016«.

3)

I artikel 311, stk. 2, ændres datoen »1. januar 2014« til »1. januar 2016«.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. december 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

V. LEŠKEVIČIUS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 21.11.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 5.12.2013.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 113).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU af 12. september 2012 om ændring af direktiv 2009/138/EF for så vidt angår datoen for dets gennemførelse, datoen for dets anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (EUT L 249 af 14.9.2012, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 64/225/EØF af 25. februar 1964 om ophævelse af begrænsningerne i etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for genforsikring og retrocession (EFT 56 af 4.4.1964, s. 878); Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3); Rådets direktiv 73/240/EØF af 24. juli 1973 om ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden inden for direkte forsikring bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 20); Rådets direktiv 76/580/EØF af 29. juni 1976 om ændring af direktiv 73/239/EØF (EFT L 189 af 13.7.1976, s. 13); Rådets direktiv 76/580/EØF af 29. juni 1976 om ændring af direktiv 73/239/EØF (EFT L 189 af 13.7.1976, s. 13); Rådets direktiv 78/473/EØF af 30. maj 1978 om samordning af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrørende coassurancevirksomhed inden for Fællesskabet (EFT L 151 af 7.6.1978, s. 25); Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 om ændring, navnlig for så vidt angår turistassistance, af første direktiv 73/239/EØF (EFT L 339 af 27.12.1984, s. 21); Rådets direktiv 87/344/EØF af 22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om retshjælpsforsikring (EFT L 185 af 4.7.1987, s. 77); Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. juni 1988 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemførelse af den frie udveksling af tjenesteydelser (EFT L 172 af 4.7.1988, s. 1); Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (tredje skadesforsikringsdirektiv) (EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF af 27. oktober 1998 om supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 1); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber (EFT L 110 af 20.4.2001, s. 28); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed (EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1).


AFGØRELSER

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/4


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1351/2013/EU

af 11. december 2013

om makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forbindelserne mellem Unionen og Det Hashemitiske Kongerige Jordan (»Jordan«) udvikles inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik (ENP). Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Jordan på den anden side (2) (EU-Jordan-associeringsaftalen) trådte i kraft den 1. maj 2002. Den bilaterale politiske dialog og det økonomiske samarbejde er blevet videreudviklet inden for rammerne af ENP-handlingsplaner, hvoraf den seneste dækker perioden 2010-2015. I 2010 tildelte Unionen Jordan »avanceret status«-partnerskab, hvilket omfatter et bredt samarbejdsområde mellem begge parter. I 2013 blev EU-Jordan-associeringsaftalen suppleret med en rammeaftale mellem Unionen og Jordan om de generelle principper for Jordans deltagelse i Unionens programmer til fremme af samarbejdet mellem Unionen og Jordan.

(2)

Jordans økonomi har været væsentligt påvirket af de nationale begivenheder i forbindelse med begivenhederne i det sydlige Middelhavsområde siden slutningen af 2010, kendt som »det arabiske forår«, og af den fortsatte uro i regionen, navnlig i nabolandene Egypten og Syrien. Navnlig den store tilstrømning fra Syrien af flygtninge, som har søgt tilflugt i Jordan, har en alvorlig indvirkning på Jordans økonomi. I sammenhæng med et meget svagere globalt økonomisk miljø har de gentagne afbrydelser af forsyningen af naturgas fra Egypten, som har tvunget Jordan til at erstatte gasimporten fra Egypten med dyrere brændstoffer til elproduktionen, og de betydelige finansielle ressourcer, der kræves for at yde humanitær bistand til de flygtninge fra Syrien, som befinder sig på Jordans territorium, resulteret i store huller i budgettet og over for udlandet.

(3)

Siden det arabiske forår begyndte, har Unionen ved forskellige lejligheder givet tilsagn om at ville støtte Jordan i landets økonomiske og politiske reformproces. Dette tilsagn blev bekræftet i december 2012 i konklusionerne fra det 10. møde i Associeringsrådet mellem Unionen og Jordan.

(4)

Jordans geografiske placering gør det også til et land af strategisk betydning for stabiliteten og sikkerheden i Mellemøsten, men gør ligeledes landet særligt sårbart over for udefra kommende chok, både i politisk og økonomisk henseende. Det er derfor vigtigt at yde passende støtte til Jordan og at fremme den politiske og økonomiske dialog mellem Unionen og Jordan.

(5)

Jordan er gået i gang med en række politiske reformer, som navnlig er resulteret i, at det jordanske parlament i september 2011 vedtog over 40 forfatningsændringer, hvilket er et vigtigt skridt hen imod et fuldstændigt demokratisk system. Politisk og økonomisk støtte fra Unionen til Jordans reformproces er i overensstemmelse med Unionens politik over for det sydlige Middelhavsområde, som fastsat i forbindelse med ENP.

(6)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der blev vedtaget sammen med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU (3), bør makrofinansiel bistand fra Unionen være et ekstraordinært finansielt instrument til ubunden og uspecificeret betalingsbalancestøtte, hvis sigte er at genoprette en holdbar ekstern finansieringssituation for støttemodtageren, og som bør understøtte gennemførelsen af et politisk program, der indeholder stærke tilpasnings- og strukturreformforanstaltninger til forbedring af betalingsbalancesituationen, navnlig i løbet af programperioden, og styrke gennemførelsen af relevante aftaler og programmer med Unionen.

(7)

I august 2012 indgik de jordanske myndigheder og Den Internationale Valutafond (IMF) en ikke-forebyggende treårig standbyaftale (»IMF-programmet«) på 1 364 mio. særlige trækningsrettigheder (SDR) til støtte for Jordans økonomiske tilpasnings- og reformprogram. Formålet med IMF-programmet er i overensstemmelse med Unionens makrofinansielle bistands målsætning, nemlig at afhjælpe kortsigtede betalingsbalanceproblemer, og gennemførelsen af stærke tilpasningsforanstaltninger er i overensstemmelse med formålet med Unionens makrofinansielle bistand.

(8)

Unionen har under sit regulære samarbejdsprogram stillet 293 mio. EUR til rådighed i gavebistand for perioden 2011-2013 til støtte for Jordans økonomiske og politiske reformdagsorden. Endvidere er 70 mio. EUR blevet tildelt Jordan i 2012 under SPRING-programmet (støtte til partnerskaber, reformer og inklusiv vækst) og 10 mio. EUR i humanitær bistand fra Unionen til støtte for syriske flygtninge.

(9)

I december 2012 anmodede Jordan om makrofinansiel bistand fra Unionen på grund af landets forværrede økonomiske situation og fremtidsudsigter.

(10)

Eftersom Jordan er omfattet af ENP, bør det anses for at være berettiget til at modtage makrofinansiel bistand fra Unionen.

(11)

Eftersom der stadig er et væsentligt resterende behov for ekstern finansiering af Jordans betalingsbalance, som overstiger de midler, der er stillet til rådighed af IMF og andre multilaterale institutioner, og på trods af Jordans gennemførelse af omfattende økonomiske stabiliserings- og reformprogrammer, og eftersom Jordans stilling over for udlandet stadig er sårbar over for udefrakommende chokvirkninger, hvilket kræver, at valutareserverne holdes på et passende niveau, anses Unionens makrofinansielle bistand til Jordan (»Unionens makrofinansielle bistand«) under de nuværende ekstraordinære omstændigheder at være et hensigtsmæssigt svar på Jordans anmodning til støtte for den økonomiske stabilisering sammen med IMF-programmet. Unionens makrofinansielle bistand støtter Jordans økonomiske stabilisering og strukturreformdagsorden, idet den udgør et supplement til midler, der stilles til rådighed under IMF's finansielle ordning.

(12)

Unionens makrofinansielle bistand bør sigte mod at støtte genopretningen af en bæredygtig ekstern finansieringssituation for Jordan og derved støtte dets økonomiske og sociale udvikling.

(13)

Fastsættelsen af beløbet for Unionens makrofinansielle bistand er baseret på en omfattende kvantitativ vurdering af Jordans resterende behov for ekstern finansiering og tager hensyn til dets evne til at finansiere sig selv med egne midler, navnlig med de internationale reserver, det har til rådighed. Unionens makrofinansielle bistand bør supplere programmerne og de midler, der stilles til rådighed af IMF og Verdensbanken. Fastsættelsen af bistandsbeløbet tager også højde for forventede finansielle bidrag fra multilaterale donorer og behovet for at sikre en retfærdig byrdefordeling mellem Unionen og andre donorer samt for den allerede eksisterende anvendelse af Unionens andre eksterne finansieringsinstrumenter i Jordan og merværdien af Unionens samlede engagement.

(14)

Kommissionen bør sikre, at Unionens makrofinansielle bistand juridisk og indholdsmæssigt er i overensstemmelse med de vigtigste principper, mål og foranstaltninger, der træffes som led i de forskellige eksterne foranstaltninger, og andre af Unionens relevante politikker.

(15)

Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Unionens udenrigspolitik over for Jordan. Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør arbejde tæt sammen under hele den makrofinansielle bistandstransaktion med henblik på at koordinere og sikre sammenhæng i Unionens udenrigspolitik.

(16)

Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Jordans tilslutning til fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt dens tilslutning til principperne om åben, regelbaseret og fair handel.

(17)

Det er en forudsætning for at yde Unionens makrofinansielle bistand, at Jordan respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstaten, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. Derudover bør de specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer i Jordan og fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen bør regelmæssigt føre kontrol med, at såvel forudsætningen opfyldes, som at disse målsætninger nås.

(18)

For at sikre, at Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand beskyttes effektivt, bør Jordan vedtage hensigtsmæssige foranstaltninger for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med bistanden. Derudover bør det fastsættes, at Kommissionen gennemfører kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision.

(19)

Unionens finansielle bistand stilles til rådighed med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets bemyndigelse.

(20)

Størrelsen af den hensættelse, der kræves til den makrofinansielle bistand, bør stemme overens med budgetbevillingerne i den flerårige finansielle ramme.

(21)

Unionens makrofinansielle bistand bør forvaltes af Kommissionen. For at sikre at Europa-Parlamentet og Rådet er i stand til at følge gennemførelsen af denne afgørelse, bør Kommissionen regelmæssigt underrette dem om udviklingen i forbindelse med bistanden og forsyne dem med den relevante dokumentation.

(22)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne afgørelse bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (4).

(23)

Unionens makrofinansielle bistand bør knyttes til økonomisk-politiske betingelser, som fastsættes i et aftalememorandum. For at sikre ens gennemførelsesbetingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle disse betingelser med de jordanske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til nævnte forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store betydning af bistand på mere end 90 mio. EUR, vil det være hensigtsmæssigt, at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af Unionens makrofinansielle bestand til Jordan bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet eller på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Unionen stiller makrofinansiel bistand til rådighed for Jordan (»Unionens makrofinansielle bistand«) på et maksimumbeløb på 180 mio. EUR med henblik på at understøtte Jordans økonomiske stabilisering og reformer. Bistanden skal bidrage til at dække Jordans betalingsbalancebehov som angivet i IMF-programmet.

2.   Hele Unionens makrofinansielle bistand ydes til Jordan i form af lån. Kommissionen bemyndiges til på vegne af Unionen at låne de nødvendige midler på kapitalmarkederne eller fra finansielle institutioner og genudlåne dem til Jordan. Lånene skal have en løbetid på højst 15 år.

3.   Frigivelsen af Unionens makrofinansielle bistand forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem IMF og Jordan, og med de centrale principper og målsætninger i den økonomiske reform, som er fastlagt i associeringsaftalen mellem Unionen og Jordan og EU-Jordan-handlingsplanen for 2010-2015 inden for rammerne af ENP. Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i Unionens makrofinansielle bistand, herunder udbetalingen heraf, og forsyner i rimelig tid disse institutioner med den relevante dokumentation.

4.   Unionens makrofinansielle bistand stilles til rådighed i en periode på to år fra den første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 3, stk. 1.

5.   Sker der i løbet af den periode, hvor den makrofinansielle bistand udbetales, et voldsomt fald i Jordans finansieringsbehov i forhold til de oprindelige prognoser, reducerer Kommissionen efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, størrelsen af bistanden, eller suspenderer eller annullerer den.

Artikel 2

En forudsætning for ydelsen af Unionens makrofinansielle bistand er, at Jordan respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstaten, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. Kommissionen overvåger opfyldelsen af denne forudsætning gennem hele livscyklussen for Unionens makrofinansielle bistand. Denne artikel anvendes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU (5).

Artikel 3

1.   Kommissionen aftaler i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, med de jordanske myndigheder klart definerede økonomisk-politiske og finansielle betingelser med fokus på strukturreformer og sunde offentlige finanser, som Unionens makrofinansielle bistand skal være underlagt, og disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum (»aftalememorandummet«). Aftalememorandummet som omfatter en tidsramme for betingelsernes opfyldelse. De økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3, herunder de makroøkonomiske tilpasnings- og strukturreformprogrammer, som Jordan gennemfører med støtte fra IMF.

2.   Disse betingelser har især til formål at fremme effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelse med de offentlige finansforvaltningssystemer i Jordan, blandt andet ved anvendelsen af Unionens makrofinansielle bistand. Fremskridt med hensyn til gensidig markedsåbning, udvikling af regelbaseret og fair handel samt andre prioriteringer i sammenhæng med EU’s udenrigspolitik skal også tages i betragtning ved udarbejdelsen af de politiske foranstaltninger. Kommissionen fører regelmæssigt kontrol med de fremskridt, der gøres med hensyn til opfyldelsen af disse målsætninger.

3.   De detaljerede finansielle betingelser for Unionens makrofinansielle bistand fastlægges i en låneaftale, der indgås mellem Kommissionen og Jordans myndigheder.

4.   Kommissionen kontrollerer jævnligt, om betingelserne i artikel 4, stk. 3, fortsat er opfyldt, herunder om Jordans økonomiske politik er i overensstemmelse med målene for Unionens makrofinansielle bistand. I den forbindelse arbejder Kommissionen tæt sammen med IMF og Verdensbanken og, når det er nødvendigt, med Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 4

1.   Med forbehold af betingelserne i stk. 3 stiller Kommissionen Unionens makrofinansielle bistand til rådighed i to lånerater. Raternes størrelse fastlægges i aftalememorandummet.

2.   Unionens makrofinansielle bistand stilles om fornødent til rådighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 (6).

3.   Kommissionen frigiver raterne under forudsætning af, at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

forudsætningen i artikel 2 er opfyldt

b)

en kontinuerlig tilfredsstillende gennemførelse af et politisk program, der omfatter stærke tilpasnings- og strukturreformforanstaltninger støttet af en ikkeforebyggende IMF-kreditaftale, samt

c)

gennemførelsen af de økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet inden for en nærmere angiven tidsfrist.

Anden rate må ikke udbetales tidligere end tre måneder efter frigivelsen af første rate.

4.   Såfremt betingelserne i stk. 3 ikke opfyldes, suspenderer eller annullerer Kommissionen midlertidigt udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand. I sådanne tilfælde underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om grundene til denne suspendering eller annullering.

5.   Unionens makrofinansielle bistand udbetales til Jordans centralbank. Med forbehold af de bestemmelser, der fastlægges i aftalememorandummet, herunder en bekræftelse af de resterende budgetfinansieringsbehov, kan EU-midlerne overføres til det jordanske finansministerium som den endelige modtager.

Artikel 5

1.   De låntagnings- og långivningstransaktioner, der vedrører Unionens makrofinansielle bistand, gennemføres i euro med samme valørdato og må for Unionen ikke indebære nogen ændring af forfaldsdatoen eller udsætte den for eventuelle valutakurs- eller renterisici eller nogen anden kommerciel risiko.

2.   Tillader omstændighederne det, og anmoder Jordan herom, kan Kommissionen træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der i lånebetingelserne indføjes en klausul om førtidig tilbagebetaling, og at betingelserne for låntagningstransaktionerne indeholder en tilsvarende klausul.

3.   Tillader omstændighederne en forbedring af rentesatsen på lånet, og anmoder Jordan herom, kan Kommissionen beslutte at refinansiere hele eller en del af sin oprindelige låntagning eller omlægge de tilsvarende finansielle betingelser. Refinansierings- eller omlægningstransaktioner skal gennemføres i overensstemmelse med stk. 1 og 4 og må ikke resultere i en forlængelse af løbetiden for de pågældende lån eller i en forhøjelse af restgælden på datoen for refinansieringen eller omlægningen.

4.   Alle Unionens omkostninger, som vedrører de låntagnings- og långivningstransaktioner, der er omfattet af denne afgørelse, afholdes af Jordan.

5.   Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i de transaktioner, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

Artikel 6

1.   Unionens makrofinansielle bistand gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (8).

2.   Gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand er underlagt direkte decentral forvaltning.

3.   Det aftalememorandum og den låneaftale, der indgås med Jordans myndigheder, skal indeholde bestemmelser:

a)

som sikrer, at Jordan regelmæssigt kontrollerer, at midler modtaget fra Unionens almindelige budget er blevet anvendt efter hensigten, træffer passende foranstaltninger til at forebygge uregelmæssigheder og svig og i givet fald tager retlige skridt til at opnå tilbagebetaling af eventuelt misbrugte midler, der er udbetalt i henhold til denne afgørelse

b)

som sikrer beskyttelse af Unionens finansielle interesser og navnlig fastlægger specifikke foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der kan påvirke Unionens makrofinansielle bistand, i henhold til Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/95 (9), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (10) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (11)

c)

som udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, eller dens repræsentant til at foretage kontrol og inspektion på stedet

d)

som udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen og Revisionsretten til at foretage revision i og efter rådighedsperioden for Unionens makrofinansielle bistand, herunder dokumentrevision og revision på stedet, f.eks. operationelle vurderinger

e)

som sikrer, at Unionen har ret til førtidig tilbagebetaling af lånet, hvis det konstateres, at Jordan i forbindelse med forvaltningen af Unionens makrofinansielle bistand har været involveret i svig eller korruption eller andre illegale aktiviteter, som skader Unionens finansielle interesser.

4.   I forbindelse med gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand overvåger Kommissionen ved hjælp af operationelle vurderinger, om Jordan råder over fornuftige finansielle arrangementer, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for denne bistand, og om Jordan overholder den fastlagte tidsramme.

Artikel 7

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 8

1.   Senest den 30. juni hvert år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år, herunder en vurdering af denne gennemførelse. I rapporten:

a)

gennemgås de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand

b)

vurderes Jordans økonomiske situation og udsigter samt fremskridt med at gennemføre de i artikel 3, stk. 1, omhandlede politiske foranstaltninger

c)

redegøres der for forbindelsen mellem de økonomisk-politiske betingelser, der er fastlagt i aftalememorandummet, Jordans aktuelle økonomiske og finanspolitiske resultater og Kommissionens afgørelser om frigivelse af Unionens makrofinansielle bistand.

2.   Senest to år efter udløbet af den rådighedsperiode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evalueringsrapport, som vurderer resultaterne og effektiviteten af Unionens gennemførte makrofinansielle bistand, og i hvilket omfang den har bidraget til bistandens mål.

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. december 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

V. LEŠKEVIČIUS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 20.11.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 5.12.2013.

(2)  Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (EFT L 129 af 15.5.2002, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(5)  Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

(6)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

(10)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1352/2013

af 4. december 2013

om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og artikel 12, stk. 7,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 608/2013 fastsætter betingelserne og procedurerne for toldmyndighedernes indgriben, når varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, er eller burde have været genstand for toldtilsyn eller toldkontrol i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2).

(2)

I henhold til forordning (EU) nr. 608/2013 kan behørigt bemyndigede personer og enheder indgive en anmodning til den kompetente toldafdeling om, at toldmyndighederne skal gribe ind for så vidt angår disse varer (anmodning) og også anmode om forlængelse af den periode, inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind i medfør af en tidligere efterkommet anmodning (anmodning om forlængelse).

(3)

For at sikre ensartede betingelser for anmodningen og anmodningen om forlængelse bør der fastlægges standardblanketter.

(4)

Disse standardblanketter bør erstatte de blanketter, der er foreskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1891/2004 (3) om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1383/2003 (4), som ophæves ved forordning (EU) nr. 608/2013.

(5)

Kommissionen forordning (EF) nr. 1891/2004 bør derfor ophæves.

(6)

Forordning (EU) nr. 608/2013 finder anvendelse fra den 1. januar 2014, og denne forordning bør derfor også finde anvendelse fra denne dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget som omhandlet i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 608/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Anmodningen om, at toldmyndighederne skal gribe ind for så vidt angår varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed (anmodning), jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 608/2013, skal indgives ved hjælp af blanketten i bilag I til denne forordning.

2.   Anmodningen om forlængelse af den periode, inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind (anmodning om forlængelse), jf. artikel 12 i forordning (EU) nr. 608/2013, skal indgives ved hjælp af blanketten i bilag II til denne forordning.

3.   Blanketterne i bilag I og II skal udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne til udfyldelsen i bilag III.

Artikel 2

Uden at det berører artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) nr. 608/2013, kan blanketterne i bilag I og II til denne forordning om nødvendigt udfyldes tydeligt i hånden.

Sådanne blanketter må ikke indeholde udstregninger, overskrivninger eller andre rettelser og skal udfærdiges i to eksemplarer.

Hvis de udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 1891/2004 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 15.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1891/2004 af 21. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om foranstaltninger over for varer, der krænker sådanne rettigheder (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 16).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 7).


BILAG I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Image

Image

Image

Image


BILAG III

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN

I.   SPECIFIKATIONER TIL BOKSENE I BLANKETTEN TIL ANMODNING OM INDGRIBEN, DER FINDES I BILAG I, OG SOM SKAL UDFYLDES AF ANSØGEREN

Felter i blanketten, der er markeret med en asterisk (*), er obligatoriske felter, der skal udfyldes.

Hvis en boks indeholder et eller flere felter, der er markeret med et plustegn (+), skal mindst et af disse felter udfyldes.

Bokse, der er markeret »Forbeholdt toldmyndighederne«, udfyldes ikke.

Boks 1:   Ansøger

I denne boks angives oplysninger om ansøgeren. Den skal indeholde ansøgerens navn og fulde adresse samt telefonnummer, mobiltelefonnummer eller faxnummer. Ansøgeren kan eventuelt indsætte sit skatteregistreringsnummer, et eventuelt nationalt registreringsnummer og det registrerings- og identifikationsnummer (EORI-nummer), som vedkommende får som økonomisk operatør, og som er et unikt nummer i Unionen, der tildeles af en toldmyndighed i en medlemsstat til økonomiske operatører, der er involverede i toldaktiviteter. Ansøgeren kan også indsætte sin e-mailadresse og websted.

Boks 2:   EU-anmodning/National anmodning

Den rette boks krydses af for at angive, om anmodningen er en national anmodning eller en EU-anmodning, jf. artikel 2, nr. 10 og 11, i forordning (EU) nr. 608/2013.

Boks 3:   Ansøgerens status

Denne rette boks krydses af for at angive ansøgerens status, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 608/2013. Anmodningen skal omfatte dokumentation, der kan give den kompetente toldafdeling tilstrækkeligt bevis for, at ansøgeren er berettiget til at indgive en anmodning.

Boks 4:   Repræsentant, der indgiver anmodning på ansøgerens vegne

Hvis anmodningen indgives af ansøgeren via en repræsentant, anføres der oplysninger om den pågældende repræsentant i denne boks. Anmodningen skal omfatte dokumentation for, at vedkommende har beføjelse til at optræde som repræsentant i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor anmodningen indgives, og den tilhørende boks skal krydses af.

Boks 5:   Den type rettighed, som anmodningen vedrører:

Det angives, hvilken type intellektuelle ejendomsrettigheder der skal håndhæves, ved at sætte kryds i den relevante boks.

Boks 6:   Medlemsstat eller medlemsstater, hvis der er tale om en EU-anmodning, i hvilke der anmodes om indgriben

Medlemsstaten, eller i tilfælde af en EU-anmodning, de medlemsstater, hvor toldmyndighederne anmodes om at gribe ind, angives ved at krydse den relevante boks af.

Boks 7:   Repræsentant for retlige anliggender

I denne boks angives oplysninger om den repræsentant, ansøgeren har udpeget til at tage sig af retlige anliggender.

Boks 8:   Repræsentant for tekniske anliggender

Hvis repræsentanten for tekniske anliggender er en anden end den repræsentant, der er angivet i boks 7, angives oplysninger om repræsentanten for tekniske anliggender i denne boks.

Boks 9:   I tilfælde af en EU-anmodning anføres oplysninger om de udpegede repræsentanter for retlige og tekniske anliggender

Hvis der er tale om en EU-anmodning, angives oplysninger om den repræsentant eller de repræsentanter, som ansøgeren har udpeget til at tage sig af tekniske og retlige anliggender i de medlemsstater, der er anført i boks 6, i et særskilt bilag, som skal indeholde de oplysninger, der anmodes om i boks 7 og 8. Hvis en repræsentant er blevet udpeget for mere end en medlemsstat, skal det angives tydeligt, hvilken medlemsstat vedkommende er udpeget for.

Boks 10:   Procedure for småforsendelser

Boksen krydses af, såfremt ansøgeren ønsker at anmode om, at proceduren for småforsendelser anvendes til at tilintetgøre varer i småforsendelser, jf. artikel 26 i forordning (EU) nr. 608/2013.

Boks 11:   Liste over rettigheder, som anmodningen vedrører

I denne boks angives den rettighed eller de rettigheder, som skal håndhæves.

I kolonnen »Nr.« angives løbenummer for hver af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som anmodningen vedrører.

I kolonnen »Rettighedstype« angives hvilken type intellektuel ejendomsrettighed der er tale om, ved hjælp af de tilhørende forkortelser, der er anført i parentes i boks 5.

I kolonnen »liste over varer, som rettigheden vedrører«, angives, hvilken type vare der er omfattet af den pågældende intellektuelle ejendomsrettighed, som ansøgeren ønsker håndhævet af toldmyndighederne.

Underboksen »Begrænset brug« i boks 12-18

Der sættes kryds i denne underboks, hvis ansøgeren ønsker, at brugen af oplysningerne i boks 12-18 begrænses, jf. artikel 31, stk. 5, forordning (EU) nr. 608/2013.

Side 2:   Oplysninger om autentiske varer i boks 12-19

Ansøgeren angiver i boks 12-19 eventuelle specifikke og tekniske data om de autentiske varer, oplysninger, som sætter toldmyndighederne i stand til umiddelbart at identificere de varer, som menes at krænke de intellektuelle ejendomsrettigheder, og oplysninger, som er relevante for toldmyndighedernes analyse og vurdering af risikoen for, at de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes.

Boks 12:   Vareoplysninger

I boks 12 gives en beskrivelse af de autentiske varer, herunder udsmykning og grafiske symboler, deres kode i den kombinerede nomenklatur og deres værdi på EU's indre marked. Ansøgeren giver om muligt billeder af varerne. Oplysningerne ordnes efter varetype eller varesortiment.

Boks 13:   Varernes særlige kendetegn

I boks 13 angives oplysninger om de typiske kendetegn ved de autentiske varer, såsom mærker, etiketter, sikkerhedstråde, hologrammer, knapper, hængemærker og stregkoder, med nøjagtig angivelse af, hvor disse kendetegn befinder sig på varen, og hvordan de ser ud.

Boks 14:   Produktionssted

I boks 14 angives oplysninger om, hvor de autentiske varer er produceret.

Boks 15:   Involverede selskaber

I boks 15 angives oplysninger om godkendte importører, leverandører, producenter, transportvirksomheder, modtagere eller eksportører. Oplysningerne ordnes efter varetype.

Boks 16:   Forhandlere

I boks 16 angives oplysninger om de personer eller enheder, der er godkendt til at forhandle varerne, hvilket indebærer brug af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der søges håndhævet. Der oplyses navn, adresse og registreringsnumre, såsom EORI-numre, på personerne eller enhederne. Der gives også oplysninger om, hvordan licenstagere kan dokumentere, at de har tilladelse til at bruge de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder.

Boks 17:   Oplysninger om fortoldning af varer og om varedistribution

I boks 17 angives oplysninger om de autentiske varers distributionskanaler, såsom oplysninger vedrørende centrale lagre, ekspeditionsafdelinger, transportmidler, transportruter og levering, samt om toldprocedurer og kontorer, hvor toldklareringen af de autentiske varer foretages.

Boks 18:   Emballage

I denne boks angives oplysninger om de autentiske varers emballage, bl.a. om:

a)

emballagetype, som angives ved brug af de relevante koder i bilag 38 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (1)

b)

typiske kendetegn ved emballagen (f.eks. mærker, etiketter, sikkerhedstråde, hologrammer, knapper, hængemærker og stregkoder), herunder nøjagtig angivelse af, hvor på emballagen disse kendetegn findes

c)

særlig emballageudformning (farve og form)

d)

eventuelle billeder af varerne.

Boks 19:   Ledsagedokumenter

I boks 19 angives oplysninger om dokumenter, der ledsager de autentiske varer, såsom brochurer, brugsanvisninger, garantibeviser eller andre tilsvarende dokumenter.

Side 3:   Oplysninger om varer, der udgør en krænkelse, i boks 20-27

I boks 20-27 angiver ansøgeren oplysninger, som er relevante for toldmyndighedernes analyse og vurdering af risikoen for, at de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes.

Boks 20:   Vareoplysninger

I boks 20 gives en beskrivelse af de varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed (varer, der udgør en krænkelse), herunder af udsmykningen og de grafiske symboler. Ansøgeren giver om muligt billeder af varerne. Oplysningerne ordnes efter varetype eller varesortiment.

Boks 21:   Varernes særlige kendetegn

I boks 21 angives oplysninger om de typiske kendetegn ved de varer, der udgør en krænkelse, såsom mærker, etiketter, sikkerhedstråde, hologrammer, knapper, hængemærker og stregkoder, med nøjagtig angivelse af, hvor disse kendetegn befinder sig på varen, og hvordan de ser ud.

Boks 22:   Produktionssted

I boks 22 oplyses det kendte eller formodede oprindelsesland, oprindelsessted og leveringssted for de varer, der udgør en krænkelse.

Boks 23:   Involverede selskaber

I boks 23 gives oplysninger om importører, leverandører, producenter, transportvirksomheder, modtagere og eksportører, som mistænkes for at være involveret i krænkelsen af de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder.

Boks 24:   Forhandlere

I boks 24 angives oplysninger om de personer eller enheder, der ikke er godkendt til at forhandle varerne — hvilket indebærer brug af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der søges håndhævet — og som tidligere har forhandlet varerne i Unionen.

Boks 25:   Oplysninger om varedistribution

I boks 25 angives oplysninger om distributionskanalerne for de varer, der udgør en krænkelse, såsom oplysninger vedrørende lagre, ekspeditionsafdelinger, transportmidler, transportruter og leveringssteder, samt om toldprocedurer og kontorer, hvor toldklareringen af de omtvistede varer foretages.

Boks 26:   Emballage

I denne boks angives oplysninger om emballagen af de varer, der udgør en krænkelse, bl.a. om:

a)

emballagetype, som angives ved brug af de relevante koder i bilag 38 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93

b)

typiske kendetegn ved emballagen (f.eks. mærker, etiketter, hologrammer, knapper, hængemærker og stregkoder), herunder nøjagtig angivelse af, hvor på emballagen disse kendetegn findes

c)

særlig emballageudformning (farve og form)

d)

eventuelle billeder af varerne.

Boks 27:   Ledsagedokumenter

I boks 27 angives oplysninger om dokumenter, der ledsager de varer, der udgør en krænkelse, såsom brochurer, brugsanvisninger, garantibeviser eller andre tilsvarende dokumenter.

Boks 28:   Yderligere oplysninger

I boks 28 kan ansøgeren angive yderligere oplysninger, som måtte være relevante for toldmyndighedernes analyse og vurdering af risikoen for krænkelse af de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom specifikke oplysninger om planlagte leveringer af de varer, der udgør en krænkelse, herunder specifikke og detaljerede oplysninger om transportmidler, containere og involverede personer.

Boks 29:   Tilsagn

Ordlyden må ikke ændres, og boksen skal ikke udfyldes.

Boks 30:   Underskrift

I boks 30 angiver ansøgeren eller dennes repræsentant, der er anført i boks 4, sted og dato for udfyldelsen af anmodningen, og vedkommende underskriver. Underskriverens navn skal skrives med blokbogstaver.

II.   SPECIFIKATIONER TIL BOKSENE I BLANKETTEN TIL ANMODNING OM FORLÆNGELSE, DER FINDES I BILAG II, OG SOM SKAL UDFYLDES AF INDEHAVEREN AF AFGØRELSEN

Felter i blanketten, der er markeret med en asterisk (*), er obligatoriske felter, der skal udfyldes.

Hvis en boks indeholder felter, der er markeret med et plustegn (+), skal mindst et af disse felter udfyldes.

Bokse, der er markeret »Forbeholdt toldmyndighederne«, udfyldes ikke.

Boks 1:   Oplysninger om indehaveren af afgørelsen

I denne boks angives oplysninger om indehaveren af afgørelsen.

Boks 2:   Anmodning om forlængelse

I denne boks angives anmodningens registreringsnummer, herunder de første to tal med ISO alfa 2-koden på den medlemsstat, der imødekommer anmodningen. Indehaveren af afgørelsen skal angive om vedkommende ønsker at ændre de oplysninger, anmodningen indeholder, ved at sætte kryds i den relevante boks.

Boks 3:   Underskrift

I boks 3 skal indehaveren af afgørelsen eller den person, der repræsenterer indehaveren af afgørelsen, anføre sted og dato for udfyldelse af anmodningen og underskrive. Underskriverens navn skal skrives med blokbogstaver.


(1)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).


18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1353/2013

af 9. december 2013

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Liers vlaaike (BGB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Belgiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Liers vlaaike« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Liers vlaaike« derfor registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 177 af 22.6.2013, s. 8.


BILAG

Landbrugsprodukter og fødevarer, der er opført i bilag I, del I, til forordning (EU) nr. 1151/2012:

Kategori 2.4.   Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

BELGIEN

Liers vlaaike (BGB)


18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1354/2013

af 17. december 2013

om udelukkelse i 2014 af ICES-underafsnit 27 og 28.2 fra visse fiskeriindsatsbegrænsninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97 (1), særlig artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1098/2007 indeholder bestemmelser om fastsættelse af fiskeriindsatsbegrænsninger for torskebestandene i Østersøen.

(2)

På grundlag af forordning (EF) nr. 1098/2007 er der i bilag II til Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 (2) fastsat fiskeriindsatsbegrænsninger for 2014 i Østersøen.

(3)

Ifølge artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1098/2007 kan Kommissionen udelukke ICES-underafsnit 27 og 28.2 fra visse fiskeriindsatsbegrænsninger, hvis torskefangsterne i den seneste rapporteringsperiode ikke nåede op på en nærmere bestemt mængde.

(4)

Under hensyntagen til medlemsstaternes rapporter og rådgivningen fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri bør ICES-underafsnit 27 og 28.2 udelukkes fra de pågældende fiskeriindsatsbegrænsninger i 2014.

(5)

Forordning (EU) nr. 1180/2013 anvendes fra den 1. januar 2014. For at sikre sammenhæng med nævnte forordning bør nærværende forordning også anvendes fra den 1. januar 2014.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes ikke på ICES-underafsnit 27 og 28.2 i 2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 af 19. november 2013 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen (EUT L 313 af 22.11.2013, s. 4).


18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1355/2013

af 17. december 2013

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i nævnte forordnings bilag I (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

Det fastsættes i artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009, at listen skal revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal, hvor der som minimum anvendes de informationskilder, der er anført i den nævnte artikel.

(3)

Forekomsten og relevansen af fødevarehændelser, der meddeles gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, resultaterne af kontrolbesøg i tredjelande, der gennemføres af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne hvert kvartal forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listen bør ændres.

(4)

Navnlig bør listen ændres på den måde, at oplysninger om varer, for hvilke informationskilderne viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke det derfor ikke længere er nødvendigt med en mere intensiv offentlig kontrol, udgår af listen. Oplysningerne på listen vedrørende hasselnødder fra Aserbajdsjan, muskatblomme, ingefær og gurkemeje fra Indien, muskatblomme fra Indonesien og kål fra Thailand bør derfor udgå.

(5)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

»BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Risiko

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Tørrede druer

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoksin A

50

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

 

 

 

Jordbær (frosne)

0811 10

 

Kina (CN)

Norovirus og hepatitis A

5

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea (anden spiselig Brassica, »kailankål«) (2)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (3)

20

(Fødevarer — ferske eller kølede)

 

 

 

 

 

Tørrede nudler

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Kina (CN)

Aluminium

10

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Pompelmus

ex 0805 40 00

31; 39

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

20

(Fødevarer — friske)

 

 

 

 

 

Te, også aromatiseret

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (5)

10

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Auberginer

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (6)

10

Karela (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

 

 

 

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (6)

20

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Appelsiner (friske eller tørrede)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (7)

10

Jordbær

0810 10 00

 

(Fødevarer — friske)

 

 

 

 

 

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (8)

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

10

Capsicum annuum,

knust eller formalet

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Karry (chiliprodukter)

0910 91 05

 

Muskatnød

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

 

 

 

Muskatnød

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

 

 

 

Ærter med bælg

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (9)

10

Bønner med bælg

ex 0708 20 00

40

(Fødevarer — ferske eller kølede)

 

 

 

 

 

Mynte

ex 1211 90 86

30

Marokko (MA)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (10)

10

(Fødevarer — friske urter)

 

 

 

 

 

Tørrede bønner

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncen-tration (11)

50

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (12)

10

(Fødevarer — friske)

 

 

 

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Salmonella (13)

10

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

(Fødevarer — friske urter)

 

 

 

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (14)

10

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

(Fødevarer — friske urter)

 

 

 

 

 

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (14)

20

Auberginer

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

 

 

 

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (15)

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

 

 

 

Tørrede druer

0806 20

 

Usbekistan (UZ)

Ochratoksin

50

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (16)

20

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

ex 0709 99 90

40

(Fødevarer — friske urter)

 

 

 

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (16)

20

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske)

 

 

 

 

 


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »Chinese bare Jielan«.

(3)  Herunder især rester af: chlorfenapyr, fipronil (summen af fipronil + sulfonmetabolit (MB46136), udtrykt som fipronil), carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), acetamiprid, dimethomorph og propiconazol.

(4)  Herunder især rester af: triazofos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), parathion-methyl (summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl, udtrykt som parathion-methyl), fenthoat, methidathion.

(5)  Herunder især rester af: buprofezin; imidacloprid; fenvalerat og esfenvalerat (summen af RS- og SR-isomerer); profenofos; trifluralin; triazophos; triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)).

(6)  Herunder især rester af: amitraz, (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), chlorfenapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (summen af p,p′ og o,p′-isomerer), dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), endosulfan (summen af alpha- og beta-isomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan), fenamidon, imidacloprid, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), methamidophos, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), monocrotophos, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.

(7)  Herunder især rester af: carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), cyfluthrin (cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer), cyprodinil, diazinon, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), oxamyl, phenthoat, thiophanat-methyl.

(8)  Herunder især rester af: carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran, udtrykt som carbofuran), chlorpyrifos, cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), cyproconazol, dicofol (summen af p,p′- og o,p′-isomerer), difenoconazol, dinotefuran, ethion, flusilazol, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), profenofos, propiconazol, thiophanat-methyl og triforin.

(9)  Herunder især rester af: dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), chlorpyrifos, acephat, methamidophos, methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb udtrykt som methomyl), diafenthiuron, indoxacarb som summen af S- og R-isomerer.

(10)  Herunder især rester af: chlorpyriphos, cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), endosulfan (summen af alpha- og beta-isomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan), hexaconazol, parathion-methyl (summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl, udtrykt som parathion-methyl), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), flutriafol, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), flubendiamid, myclobutanil, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion).

(11)  Herunder især rester af dichlorvos.

(12)  Herunder især rester af: carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran, udtrykt som carbofuran), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), triazophos, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), profenofos, prothiophos, ethion, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), triforin, procymidon, formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid).

(13)  Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(14)  Herunder især rester af: acephat, carbaryl, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran, udtrykt som carbofuran), chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), ethion, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, herunder andre blandinger af isomerer, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer)), methamidophos, methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), monocrotophos, prophenofos, prothiofos, quinalphos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforin.

(15)  Herunder især rester af: methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), oxamyl, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), clofentezin, diafenthiuron, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid), malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), procymidon, tetradifon, thiophanat-methyl.

(16)  Herunder især rester af: carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran, udtrykt som carbofuran), carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), chlorpyrifos, profenofos, permethrin (summen af isomerer), hexaconazol, difenoconazol, propiconazol, fipronil (summen af fipronil + sulfonmetabolit (MB46136), udtrykt som fipronil), propargit, flusilazol, phenthoat, cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), quinalphos, pencycuron, methidathion, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), fenbuconazol.«


18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1356/2013

af 17. december 2013

om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011, over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af visse let ændrede åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om at gøre denne import til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,

efter høring af det rådgivende udvalg i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNINGEN

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en anmodning i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, om en undersøgelse af den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af visse let ændrede åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om at gøre denne import til genstand for registrering.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 6. november 2013 af Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras »Stikla Skiedra« AS og Vitrulan Technical Textiles GmbH, som er fire EU-producenter af visse åben mesh-stoffer af glasfibre.

B.   VAREN

(3)

Den vare, der muligvis er genstand for omgåelse, er visse åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, undtagen glasfiberskiver, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 51 00 og ex 7019 59 00 (»den pågældende vare«).

(4)

Den undersøgte vare er den samme som defineret i foregående betragtning, men i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 40 00 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»den undersøgte vare«)

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(5)

De gældende foranstaltninger, der muligvis omgås, er de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 (2).

D.   BEGRUNDELSE

(6)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina omgås ved hjælp af en mindre ændring af den pågældende vare med henblik på at kunne henføre varen under toldkoder, som normalt ikke er omfattet af foranstaltningerne, og for at ændringen ikke ændrer ved de væsentlige karakteristika for den pågældende vare. Den mindre ændring består i at øge andelen af glasfiberrovings i åben mesh-stofferne, således at de er tungere end den undersøgte vare og derfor klassificeres under KN-kode 7019 40 00 som vævede stoffer af glasfiberrovings.

(7)

De umiddelbare beviser er følgende:

(8)

Anmodningen viser, at der er sket en betydelig ændring i handelsmønstret for eksporten fra Folkerepublikken Kina til Unionen efter indførelsen af den endelige antidumpingtold på den pågældende vare ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011, og denne ændring kan ikke i tilstrækkelig grad begrundes med andet end indførelsen af tolden.

(9)

Årsagen til denne ændring synes at være importen af den undersøgte vare til Unionen. Anmodningen indeholder tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at den undersøgte vare har de samme væsentlige egenskaber og anvendelsesformål som den pågældende vare.

(10)

Anmodningen indeholder desuden tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af den pågældende vare undergraves med hensyn til både mængde og pris. Betydelige importmængder af den undersøgte vare synes at have erstattet importen af den pågældende vare. Der er desuden tilstrækkelige beviser for, at importen af den undersøgte vare finder sted til priser, der ligger under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved den undersøgelse, som førte til de gældende foranstaltninger.

(11)

Endelig indeholder anmodningen tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at den undersøgte vare sælges til dumpingpriser set i forhold til den normale værdi, der tidligere er fastsat for den pågældende vare.

(12)

Hvis det i løbet af undersøgelsen konstateres, at der foregår andre former for omgåelse, som er omfattet af grundforordningens artikel 13, end ovennævnte, kan den pågældende praksis også blive undersøgt.

E.   PROCEDURE

(13)

I lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 3, og indføre registrering af importen af den undersøgte vare, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5.

a)   Spørgeskemaer

(14)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for undersøgelsen, vil den sende spørgeskemaer til kendte eksportører/producenter og kendte eksportør- og producentsammenslutninger i Folkerepublikken Kina, til de kendte importører og til de kendte importørsammenslutninger i Unionen og til myndighederne i Folkerepublikken Kina. Der kan i givet fald også indhentes oplysninger fra EU-erhvervsgrenen.

(15)

Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter kontakte Kommissionen straks eller senest inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, for at anmode om et spørgeskema inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1, da fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for alle interesserede parter.

(16)

Myndighederne i Folkerepublikken Kina vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(17)

Alle interesserede parter opfordres herved til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres.

c)   Fritagelse for registrering eller foranstaltninger

(18)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, kan importen af den undersøgte vare fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis der ikke er tale om omgåelse.

(19)

Da den mulige omgåelse finder sted uden for Unionen, kan der indrømmes fritagelser i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 4, for producenter af den undersøgte vare i Folkerepublikken Kina, som kan bevise, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet (3) med producenter, der er omfattet af de gældende foranstaltninger (4), og hvor det konstateres, at de ikke er involveret i omgåelse som defineret i grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i artikel 3, stk. 3, i denne forordning.

F.   REGISTRERING

(20)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, bør importen af den undersøgte vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves et passende beløb i antidumpingtold fra den dato, hvor der blev indført registrering af denne import, hvis det af undersøgelsen skulle fremgå, at der forekommer omgåelse.

G.   FRISTER

(21)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes en frist, inden for hvilken:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

producenter i Folkerepublikken Kina kan anmode om fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger

interesserede parter kan fremsætte en skriftlig anmodning om at blive hørt af Kommissionen.

(22)

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for de i artikel 3 i denne forordning nævnte frist.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(23)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(24)

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(25)

Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og resultatet af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

I.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(26)

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, blive afsluttet senest ni måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

J.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(27)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5).

K.   HØRINGSKONSULENT

(28)

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

(29)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter.

(30)

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/ —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, undtagen glasfiberskiver, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 40 00 (Taric-kode 7019400011, 7019400021 og 7019400050), med oprindelse i Folkerepublikken Kina, omgår de foranstaltninger, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011.

Artikel 2

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere importen til Unionen af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende opfylder betingelserne for fritagelsen.

Artikel 3

1.   Der skal anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Folkerepublikken Kina, som ønsker fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 37 dage.

4.   Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

5.   Interesserede parter anmodes om at indgive alle deres bemærkninger og anmodninger i elektronisk form (ikke-fortrolige bemærkninger via e-mail, fortrolige bemærkninger på cd-r/dvd) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mailadresse, telefon- og faxnummer. Fuldmagter og underskrevne certifikater, der ledsager besvarelser af spørgeskemaer, eller enhver opdatering heraf, skal dog indgives på papir, dvs. pr. post eller ved aflevering på nedenstående adresse. Hvis en interesseret part ikke kan indgive sine bemærkninger og anmodninger i elektronisk form, skal den pågældende straks underrette Kommissionen herom, jf. grundforordningens artikel 18, stk. 2. Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger om korrespondance med Kommissionen på den relevante webside på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne forordning, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som videregives af de interesserede parter som fortroligt materiale, forsynes med påtegningen »Limited« (6) og ledsages i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen »For inspection by interested parties«.

Kommissionens adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2 22962219

E-mail: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 204 af 9.8.2011, s. 1.

(3)  I henhold til artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EUT L 253 af 11.10.1993, s. 1) om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen kan personer kun anses for at være forretningsmæssigt forbundne: a) hvis den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed og omvendt, b) hvis de juridisk set anses for interessenter eller kompagnoner, c) hvis de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) hvis en person direkte eller indirekte besidder, kontrollerer eller råder over 5 % eller derover af den andens aktier eller anparter med stemmeret, e) hvis den ene af dem direkte eller indirekte kontrollerer den anden, f) hvis de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjemand, g) hvis de tilsammen direkte eller indirekte kontrollerer en tredjemand, eller h) hvis de er medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinde. I denne sammenhæng betyder »person« enhver fysisk eller juridisk person.

(4)  Hvis producenter imidlertid er forretningsmæssigt forbundet i ovennævnte betydning med virksomheder, der er omfattet af de nuværende foranstaltninger over for importen med oprindelse i Folkerepublikken Kina (de oprindelige antidumpingforanstaltninger), kan de alligevel opnå fritagelse, hvis der ikke foreligger bevis for, at forholdet til de virksomheder, der er omfattet af de oprindelige foranstaltninger, blev indgået eller brugt til at omgå de oprindelige foranstaltninger.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1357/2013

af 17. december 2013

om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal anvendes ikke-præferentielle oprindelsesregler på alle ikke-præferentielle handelspolitikforanstaltninger, herunder antidumping og udligningstold.

(2)

Artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2913/92 fastsætter det grundlæggende princip, at varer, ved hvis fremstilling to eller flere lande har deltaget, har oprindelse i det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede forarbejdning har fundet sted, når denne er foretaget i en dertil udstyret virksomhed og har ført til fremstilling af en ny vare eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen.

(3)

Angivelsen om overgang til fri omsætning af fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 513/2013 (2) underlagt midlertidig antidumpingtold.

(4)

For at sikre korrekt og ensartet anvendelse af den midlertidige antidumpingtold bør der fastsættes en gennemførelsesbestemmelse til fortolkning af princippet i artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2913/92 med henblik på bestemmelse af oprindelsen for varer, der er omfattet af disse foranstaltninger, for så vidt angår fotovoltaiske moduler eller paneler og en af deres nøglekomponenter hertil, fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium.

(5)

Fremstillingsprocessen for fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium omfatter følgende hovedetaper: fremstilling af wafere af silicium; forarbejdning af wafere af silicium til fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium og samling af flere fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium til fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium.

(6)

Den vigtigste fase i fremstillingen af fotovoltaiske paneler eller moduler af krystallinsk silicium er forarbejdningen af wafere af silicium til fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium. Denne fase i fremstillingen er bestemmende for den endelige brug af panelernes eller modulernes bestanddele og for deres specifikke egenskaber.

(7)

Denne forarbejdning bør derfor betragtes som den sidste væsentlige forarbejdning i fremstillingen af fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium, jf. artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2913/92. Det land, hvor de fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium fremstilles, er derfor det land, hvor de fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium har deres ikke-præferenceoprindelse.

(8)

Ved afgørelse 94/800/EF (3) godkendte Rådet bl.a. aftalen om oprindelsesregler (WTO-GATT 1994), der er knyttet som bilag til slutakten, som blev undertegnet i Marrakesh den 15. april 1994. I henhold til de principper, der er fastlagt i aftalen om harmoniseringsarbejdsprogrammet, skal bestemmelsen af det land, hvor den sidste væsentlige forarbejdning af varerne fandt sted, i første række baseres på, i hvilket land fremstillingsprocessen har ført til en ændring af tariferingen. Kun hvor dette kriterium ikke gør det muligt at bestemme, i hvilket land den sidste væsentlige forarbejdning har fundet sted, kan der anvendes andre kriterier, f.eks. et merværdikriterium eller bestemmelse af en specifik forarbejdning. De samme principper bør anvendes i EU-toldlovgivningen.

(9)

Fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium henhører under pos. 8541 i det harmoniserede system (HS). Fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium henhører under samme position. Råmaterialet, wafere af silicium, henhører under pos. 3818 i HS. Den regel, der er baseret på en ændring af toldtarifpositionen, er derfor et passende udtryk for den seneste væsentlige forarbejdning af fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium. Den udelukker samtidigt, at samling af fotovoltaiske paneler eller moduler af krystallinsk silicium på basis af celler kan få indflydelse på oprindelsesbestemmelsen for den færdige vare, eftersom både paneler og celler henhører under samme position.

(10)

En oprindelsesregel baseret på merværdi, som normalt kombineres med reglen om ændring af tarifposition, til bestemmelse af produkter, for hvilke den sidste forarbejdning består i samling, er ikke hensigtsmæssig for fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium, eftersom den nødvendige forudsigelighed og retlige sikkerhed bedre kan opnås for disse særlige produkter ved identificering af den væsentligste fremstillingsetape.

(11)

Der er behov for en »residualregel« til bestemmelse af oprindelsen for fotovoltaiske paneler eller moduler af krystallinsk silicium, hvis hovedreglen vedrørende ændring af tarifposition ikke finder anvendelse. I så tilfælde bør oprindelsen for fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium eller den værdimæssigt største del af de fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium være bestemmende for oprindelsen for panelet eller modulet.

(12)

Fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium kan under visse omstændigheder også henhøre under pos. 8501 i HS. Der bør for disse fotovoltaiske paneler eller moduler af krystallinsk silicium fastsættes en regel svarende til reglen for pos. 8541 i HS.

(13)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (4) bør derfor ændres.

(14)

Toldkodeksudvalget afgav ikke udtalelse. Det blev vurderet, at der var behov for en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til gennemførelsesretsakt for appeludvalget med henblik på yderligere drøftelser. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag 11 til forordning (EØF) nr. 2454/93 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 513/2013 af 4. juni 2013 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og om ændring af forordning (EU) nr. 182/2013 om registrering af importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (EUT L 152 af 5.6.2013, s. 5).

(3)  Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).


BILAG

Bilag 11 til forordning (EØF) nr. 2454/93 ændres som følger:

1.

Mellem angivelserne for varer henhørende under KN-kode ex 8482 og ex 8520 indsættes følgende tekst:

»Ex85 01

Fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet og pos. 8541.

Hvor varen fremstilles af materialer henhørende under pos. 8501 eller 8541, er disse materialers oprindelse bestemmende for varens oprindelse.

Hvor varen fremstilles af materialer, der henhører under pos. 8501 eller 8541 og har oprindelse i flere lande, er det oprindelsen for den værdimæssigt største del af disse materialer, der er bestemmende for varens oprindelse.«

2.

Mellem angivelserne for varer henhørende under KN-kode ex 8528 og ex 8542 indsættes følgende tekst:

»Ex85 41

Fotovoltaiske celler, moduler eller paneler af krystallinsk silicium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet.

Hvor varen fremstilles af materialer henhørende under pos. 8541, er disse materialers oprindelse bestemmende for varens oprindelse.

Hvor varen fremstilles af materialer, der henhører under pos. 8541 og har oprindelse i flere lande, er det oprindelsen for den værdimæssigt største del af disse materialer, der er bestemmende for varens oprindelse.«


18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1358/2013

af 17. december 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

74,1

TN

106,3

TR

89,0

ZZ

108,3

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

143,0

ZZ

135,9

0709 93 10

MA

136,8

TR

132,3

ZZ

134,6

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

64,1

UY

27,9

ZA

38,4

ZZ

42,8

0805 20 10

MA

54,6

ZZ

54,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

139,0

TR

69,4

ZZ

105,2

0805 50 10

AR

102,8

TR

58,1

ZZ

80,5

0808 10 80

CN

77,6

MK

27,7

NZ

153,0

US

119,0

ZZ

94,3

0808 30 90

TR

121,5

US

158,4

ZZ

140,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2013/63/EU

af 17. december 2013

om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 2002/56/EF for så vidt angår mindstekrav for læggekartofler og partier af læggekartofler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (1), særlig artikel 24, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er siden vedtagelsen af direktiv 2002/56/EF udviklet nye kartoffelavlsmetoder, og diagnosticeringsværktøjer til identificering af skadegørere og dyrkningspraksis til bekæmpelse af spredning af skadegørere er blevet forbedret.

(2)

Denne tekniske udvikling gør det muligt at producere læggekartofler, der opfylder strengere krav end dem, der er fastsat i bilag I og II til direktiv 2002/56/EF. Samtidig er der fremkommet viden om nye sygdomsagenser, og der er sket en udvikling i viden om eksisterende sygdomme, som viser, at nogle sygdomme kræver strengere foranstaltninger.

(3)

Normen fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten for læggekartofler er derfor blevet tilpasset på baggrund af den tekniske og videnskabelige udvikling (2).

(4)

Under hensyntagen til denne udvikling bør visse mindstekrav og tolerancer som fastsat i bilag I og II til direktiv 2002/56/EF tilpasses, og der bør i bilag II tilføjes restriktioner vedrørende kartoffelrodfiltsvamp, kartoffelpulverskurv og læggekartofler, der er blevet alt for udtørrede og indskrumpede.

(5)

Der er siden vedtagelsen af direktiv 2002/56/EF udviklet videnskabelig viden om sammenhængen mellem antallet af generationer og forekomsten af skadegørere på læggekartofler. En begrænsning af antallet af generationer er et nødvendigt middel til mindskelse af den plantesundhedsmæssige risiko ved skadegørere i latent form. Denne begrænsning er nødvendig for at mindske denne risiko, og der findes ingen andre mindre strenge foranstaltninger til erstatning herfor. Med højst syv generationer for præ-basislæggekartofler og basislæggekartofler opnås der balance mellem behovet for at opformere et tilstrækkeligt stort antal læggekartofler til produktion af certificerede læggekartofler og beskyttelsen af deres sundhedsstatus.

(6)

Kravene vedrørende skadegøreren Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. bør udgå af bilag I, fordi dens forekomst på læggekartofler er reguleret ved Rådets direktiv 69/464/EØF (3). Kravene vedrørende skadegøreren Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh., hvis navn er erstattet af Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., bør udgå af bilag I og II, fordi dens forekomst på læggekartofler er reguleret ved Rådets direktiv 93/85/EØF (4). Kravene vedrørende skadegøreren Heterodera rostochiensis Woll., hvis navn er erstattet af Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, bør udgå af bilag II, fordi dens forekomst på læggekartofler er reguleret ved Rådets direktiv 2007/33/EF (5). Kravene vedrørende skadegøreren Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, hvis navn er erstattet af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., bør udgå af bilag II, fordi dens forekomst på læggekartofler er reguleret ved Rådets direktiv 98/57/EF (6).

(7)

Bilag I og II til direktiv 2002/56/EF bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2002/56/EF

Bilag I og II til direktiv 2002/56/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2015 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2016.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60.

(2)  UNECE-norm S-1 vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af læggekartofler, 2011-udgaven, New York.

(3)  Rådets direktiv 69/464/EØF af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok (EFT L 323 af 24.12.1969, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 93/85/EØF af 4. oktober 1993 om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose (EFT L 259 af 18.10.1993, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF (EUT L 156 af 16.6.2007, s. 12).

(6)  Rådets direktiv 98/57/EF af 20. juli 1998 om bekæmpelser af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (EFT L 235 af 21.8.1998, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til direktiv 2002/56/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 og 2 affattes således:

»1.

Basislæggekartofler skal opfylde følgende minimumsbetingelser:

a)

ved den officielle markinspektion må antallet af planter, der er angrebet af sortbensyge, ikke overstige 1,0 %

b)

antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,1 % og må i den direkte avl tilsammen ikke overstige 0,25 %

c)

i den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 4,0 %

d)

ved den officielle markinspektion må antallet af planter med symptomer på mosaiksyge og antallet af planter med symptomer fremkaldt af bladrullesyge tilsammen ikke overstige 0,8 %.

2.

Certificerede læggekartofler skal opfylde følgende minimumsbetingelser:

a)

ved den officielle markinspektion må antallet af planter, der er angrebet af sortbensyge, ikke overstige 4,0 %

b)

antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,5 % og må i den direkte avl tilsammen ikke overstige 0,5 %

c)

i den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 10,0 %

d)

ved den officielle markinspektion må antallet af planter med symptomer på mosaiksyge og antallet af planter med symptomer fremkaldt af bladrullesyge tilsammen ikke overstige 6,0 %.«

b)

Punkt 3 udgår.

c)

Punkt 4 affattes således:

»4.

De under punkt 1, litra c) og d), og punkt 2, litra c) og d), nævnte tolerancer gælder kun for viroser, som er fremkaldt af vira, der er udbredt i Europa.«

d)

Punkt 5 og 6 udgår.

e)

Følgende tilføjes som punkt 7:

»7.

For basiskartofler må antallet af generationer højst være fire, og for præ-basislæggekartofler på marken og basislæggekartofler må der højst være syv kombinerede generationer.

For certificerede læggekartofler må antallet af generationer højst være to.

Hvis generationen ikke er anført på den officielle etiket, skal de pågældende kartofler anses for at tilhøre den højest tilladte generation i den respektive kategori.«

2)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

MINDSTEKRAV TIL KVALITETEN AF PARTIER AF LÆGGEKARTOFLER

Tolerancer for følgende urenheder, mangler og sygdomme hos læggekartofler:

1.

Forekomst af jord og fremmede stoffer: 1,0 % af vægten for basislæggekartofler og 2,0 % af vægten for certificerede læggekartofler.

2.

Kombineret våd forrådnelse og tør forrådnelse i det omfang, hvori dette ikke er frembragt af Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus eller Ralstonia solanacearum: 0,5 % af vægten, hvoraf våd forrådnelse 0,2 % af vægten.

3.

Ydre mangler (for eksempel: misdannede eller beskadigede knolde): 3,0 % af vægten.

4.

Kartoffelskurv på mere end en tredjedel af overfladen: 5,0 % af vægten.

5.

Kartoffelrodfiltsvamp på mere end 10 % af overfladen: 5,0 % af vægten.

6.

Kartoffelpulverskurv på mere end 10 % af overfladen: 3,0 % af vægten.

7.

Indskrumpede knolde som følge af for stor udtørring eller udtørring frembragt af sølvskurv: 1,0 % af vægten.

Totaltolerance for punkt 2-7: 6,0 % af vægten for basislæggekartofler og 8,0 % af vægten for certificerede læggekartofler.«


AFGØRELSER

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/56


RÅDETS AFGØRELSE 2013/768/FUSP

af 16. december 2013

om EU's aktiviteter til støtte for gennemførelsen af traktaten om våbenhandel inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 26, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, og

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. december 2006 vedtog FN's Generalforsamling resolution 61/89 »På vej mod en traktat om våbenhandel: fastlæggelse af fælles internationale standarder for import, eksport og overførsel af konventionelle våben« og indledte dermed FN-processen med henblik på en traktat om våbenhandel (ATT-processen). Den 2. december 2009 vedtog FN's Generalforsamling resolution 64/48 »Traktaten om våbenhandel«, hvorved den besluttede i 2012 at indkalde en FN-konference om traktaten om våbenhandel for at udarbejde et juridisk bindende instrument om de højest mulige fælles internationale standarder for overførsler af konventionelle våben.

(2)

Eftersom FN-konferencen om traktaten om våbenhandel, der blev indkaldt i juli 2012, ikke var i stand til at nå til enighed om et slutdokument inden for den fastsatte frist, og i medfør af resolution 67/234 A vedtaget den 24. december 2012 af FN's Generalforsamling, blev den endelige FN-konference om traktaten om våbenhandel indkaldt i marts 2013. Den udarbejdede en velafbalanceret og bredt funderet traktattekst, som der imidlertid ikke kunne opnås konsensus om grund af modstand fra tre FN-medlemsstater. Sagen blev derefter henvist til FN's Generalforsamling, der den 2. april 2013 ved en afstemning om resolution A/RES/67/234 B vedtog traktaten om våbenhandel med et overvældende flertal. Traktaten blev dernæst åbnet for undertegnelse den 3. juni 2013, og træder i kraft, når mindst 50 lande har ratificeret den. Alle EU-medlemsstater har undertegnet traktaten.

(3)

I sine konklusioner af 11. december 2006, 10. december 2007, 12. juli 2010 og 25. juni 2012 udtrykte Rådet sit stærke engagement i et nyt juridisk bindende internationalt instrument, der bør fastlægge de højest mulige fælles internationale standarder med henblik på at regulere lovlig handel med konventionelle våben, og det bør være relevant for alle FN-medlemsstater og vil derfor kunne blive universelt.

(4)

For at gøre traktatprocessen mere inklusiv og relevant for ATT-processen vedtog Rådet afgørelse 2009/42/FUSP (1) og afgørelse 2010/336/FUSP (2), der bl.a. støttede en række regionale seminarer, som dækkede hele verden. I forlængelse af den resultatløse FN-konference i juli 2012, blev Unionens fortsatte-aktiviteter til støtte for traktaten om våbenhandel suppleret med Rådets afgørelse 2013/43/FUSP af 22. januar 2013 (3).

(5)

Prioriteten er i øjeblikket at støtte en hurtig ikrafttræden og en fuld gennemførelse af traktaten. Unionen kan yde et betydeligt bidrag til at nå dette mål i overensstemmelse med den støtte til ATT-processen, som det på et tidligt tidspunkt gav udtryk for, navnlig ved at bygge videre på sin langvarige erfaring med finansiering af bistand til eksportkontrol og outreach. Eftersom eksporttilladelser til våben og varer med dobbelt anvendelse stadig er et nationalt ansvar i Unionen, afhænger ekspertise til eksportkontrol til støtte for EU-finansieret bistand og outreachprogrammer i vidt omfang af medlemsstaterne. Det er derfor afgørende for, om Unionens bistand til eksportkontrol og outreachaktiviteter bliver en succes, at medlemsstaterne ansætter eksperter, der kan støtte EU-programmerne.

(6)

Inden for våbeneksportkontrol er EU-bistand og outreachaktiviteter blevet gennemført i overensstemmelse med Rådets fælles aktion 2008/230/FUSP (4) og Rådets afgørelse 2009/1012/FUSP (5) og 2012/711/FUSP (6). Aktiviteterne har omfattet en række tredjelande i Unionens nærmeste naboskab med henblik på at styrke deres systemer til kontrol af våbeneksport og at opnå større ansvar og gennemsigtighed.

(7)

Unionen har også i mange år ydet bistand til eksportkontrol af varer med dobbelt anvendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1717/2006 (7), der oprettede et stabilitetsinstrument, der støtter udviklingen af de retlige rammer og institutionelle kapaciteter til indførelse og håndhævelse af effektiv eksportkontrol for varer med dobbelt anvendelse, herunder regionale samarbejdsforanstaltninger. Den 28. april 2004 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1540 (2004) (UNSCR 1540 (2004)), som bemyndiger en effektiv kontrol af overførsel af varer relateret til masseødelæggelsesvåben. Unionen har støttet gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004) især gennem Rådets fælles aktion 2006/419/FUSP (8), Rådets fælles aktion 2008/368/FUSP (9) og Rådets afgørelse 2013/391/FUSP (10) og med hensyn til eksportkontroldimensionen af UNSCR 1540 (2004) gennem sine bistandsprogrammer til eksportkontrol af varer med dobbelt anvendelse.

(8)

Ud over at bidrage til den specifikke bistand til våbeneksportkontrol bidrager kontroller udviklet til gennemførelse af UNCSR 1540 (2004) og i henhold til Unionens bistandsprogrammer til eksportkontrol af varer med dobbelt anvendelse til den overordnede kapacitet til effektivt at gennemføre traktaten om våbenhandel, eftersom de pågældende love og administrative procedurer og de agenturer, der er ansvarlige for bistandsprogrammer til eksportkontrol af varer med dobbelt anvendelse, i mange tilfælde overlapper dem, der gælder for eksportkontrol af konventionelle våben. Bistand, der ydes i forbindelse med varer med dobbelt anvendelse støtter derfor våbeneksportkontrolkapaciteter. Det er derfor vigtigt at sikre en snæver koordinering af de aktiviteter, der udføres i forbindelse med eksportkontroller af varer med dobbelt anvendelse, og de aktiviteter, der støtter gennemførelsen af traktaten om våbenhandel.

(9)

Med udgangspunkt i ønsket om koordinering af den bistand til eksportkontrol, der ydes på andre relevante områder, har de aktiviteter, der støttes af denne afgørelse, til formål at styrke kapaciteterne til kontrol af våbenoverførsler i en række modtagerlande med henblik på at støtte en effektiv og kompetent gennemførelse af traktaten om våbenhandel. Eftersom traktatens indvirkning vil afhænge af i hvor høj grad den finder tilslutning og universel anvendelse, bør outreach- og bevidstgørelsesaktiviteter også støttes med henblik på at styrke relevante interessenters og andre tredjelandes støtte til traktaten samt fremme interessen til gennemførelsen heraf.

(10)

Rådet har overladt den tekniske gennemførelse af afgørelse 2009/1012/FUSP og 2012/711/FUSP til den tyske økonomi- og eksportkontrolstyrelse (i det følgende »BAFA«). Den har med succes tilrettelagt alle aktiviteter i afgørelse 2009/1012/FUSP. BAFA er også implementerende organ for projekter vedrørende eksportkontrol af varer med dobbelt anvendelse i henhold til stabilitetsinstrumentet. På baggrund heraf er valget af BAFA som implementerende organ for de EU-aktiviteter, der støtter gennemførelsen af traktaten om våbenhandel i tredjelande berettiget ved dens dokumenterede erfaring, kvalifikationer og nødvendige ekspertise inden for en lang række relevante EU-eksportkontrolaktiviteter både i forbindelse med varer med dobbelt anvendelse og våbeneksportkontrol. Valget af BAFA vil lette identifikationen af synergier mellem eksportkontrolaktiviteter i forbindelse med varer med dobbelt anvendelse og våbenrelaterede aktiviteter med henblik på at sikre, at ATT-relateret bistand på passende vis supplerer den bistand, der allerede ydes i henhold til de eksisterende bistandsprogrammer for varer med dobbelt anvendelse og våbeneksportkontrol —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på at støtte, at traktaten om våbenhandel (ATT) træder i kraft og gennemføres hurtigst muligt, iværksætter Unionen aktiviteter med følgende mål:

på anmodning af en række stater at støtte dem med at styrke deres våbenoverførselskontrolsystemer for at kunne gennemføre ATT

på nationalt og regionalt niveau at øge bevidstheden om og ejerskabet af ATT blandt de relevante nationale og regionale myndigheder og civilsamfundets interessenter, således at de involveres yderligere i gennemførelsen af ATT.

2.   For at nå målene i stk. 1 iværksætter Unionen følgende projektaktiviteter:

a)

yde bistand til modtagerlandene med at udarbejde, ajourføre og, hvor det er nødvendigt, at gennemføre relevante lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger, der har til formål at oprette og udvikle et effektivt system til kontrol af våbenoverførsler i overensstemmelse med kravene i ATT

b)

styrke ekspertise og kapaciteter blandt de embedsmænd i modtagerlandene, der beskæftiger sig med eksporttilladelser og håndhævelse, navnlig ved udveksling af bedste praksis, uddannelse og adgang til relevante informationskilder med henblik på at sikre en passende gennemførelse og håndhævelse af kontrollen af våbenoverførsler

c)

fremme gennemsigtighed i den internationale våbenhandel på grundlag af gennemsigtighedskravene i ATT

d)

fremme en vedvarende tilslutning til ATT i modtagerlandene ved at involvere relevante nationale og regionale interessenter som f.eks. nationale parlamenter, kompetente regionale organisationer og repræsentanter fra civilsamfundet, som har en langsigtet interesse i at overvåge den effektive gennemførelse af ATT

e)

fremme en bredere interesse i ATT ved at involvere lande, der ikke har gjort tiltag i forhold til ATT for at støtte dens universelle anvendelse.

En detaljeret beskrivelse af de projektaktiviteter, der er omhandlet i dette stykke, findes i bilaget.

Artikel 2

1.   Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (i det følgende benævnt »den højtstående repræsentant«) har ansvaret for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af de projektaktiviteter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, foretages af den tyske økonomi- og eksportkontrolstyrelse (BAFA).

3.   BAFA udfører sin opgave under den højtstående repræsentants ansvar. Med henblik herpå indgår den højtstående repræsentant de nødvendige aftaler med BAFA.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, nævnte projektaktiviteter er på 5 200 000 EUR. Det samlede anslåede budget for det overordnede projekt er på 6 445 000 EUR. Den del af det anslåede budget, der ikke dækkes af referencegrundlaget, samfinansieres med regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland.

2.   De udgifter, der finansieres over det i stk. 1 fastsatte referencegrundlag, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Kommissionen overvåger, at de i stk. 1 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår den en tilskudsaftale med BAFA. Det skal fremgå af aftalen, at BAFA sørger for, at Unionens bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den tilskudsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af tilskudsaftalen.

Artikel 4

1.   Den højtstående repræsentant aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter udarbejdet af BAFA. Rapporterne skal danne udgangspunkt for Rådets evaluering.

2.   Kommissionen oplyser om de finansielle aspekter af gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projektaktiviteter.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den udløber 36 måneder efter datoen for indgåelsen af den i artikel 3, stk. 3, omhandlede tilskudsaftale. Den udløber dog den 17. juni 2014, hvis ingen tilskudsaftale er indgået inden den nævnte dato.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2009/42/FUSP af 19. januar 2009 om støtte til EU's aktiviteter med henblik på at fremme processen hen imod en traktat om våbenhandel mellem tredjelande inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi (EUT L 17 af 22.1.2009, s. 39).

(2)  Rådets afgørelse 2010/336/FUSP af 14. juni 2010 om EU's aktiviteter til støtte for traktaten om våbenhandel inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi (EUT L 152 af 18.6.2010, s. 14).

(3)  Rådets afgørelse 2013/43/FUSP af 22. januar 2013 om fortsatte EU-aktiviteter til støtte for forhandlingerne om traktaten om våbenhandel (EUT L 20 af 23.1.2013, s. 53).

(4)  Rådets fælles aktion 2008/230/FUSP af 17. marts 2008 om støtte til EU's aktiviteter til fremme af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i EU's adfærdskodeks for våbeneksport blandt tredjelande (EUT L 75 af 18.3.2008, s. 81).

(5)  Rådets afgørelse 2009/1012/FUSP af 22. december 2009 om støtte til EU's aktiviteter til fremme af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i fælles holdning 2008/944/FUSP blandt tredjelande (EUT L 348 af 29.12.2009, s. 16).

(6)  Rådets afgørelse 2012/711/FUSP af 19. november 2012 om støtte til Unionens aktiviteter til fremme blandt tredjelande af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i fælles holdning 2008/944/FUSP (EUT L 321 af 20.11.2012, s. 62).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1717/2006 af 15. november 2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 1).

(8)  Rådets fælles aktion 2006/419/FUSP af 12. juni 2006 om støtte til gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 165 af 17.6.2006, s. 30).

(9)  Rådets fælles aktion 2008/368/FUSP af 14. maj 2008 om støtte til gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 127 af 15.5.2008, s. 78).

(10)  Rådets afgørelse 2013/391/FUSP af 22. juli 2013 om støtte til den praktiske gennemførelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler (EUT L 198 af 23.7.2013, s. 40).


BILAG

PROJEKTAKTIVITETER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 2

1.   Baggrund og begrundelse for FUSP-støtte

Denne afgørelse bygger på tidligere rådsafgørelser om støtte til FN-processen forud for traktaten om våbenhandel og til at fremme udviklingen af mere ansvarlige og gennemsigtige våbeneksportkontrolsystemer i tredjelande (1). Traktaten blev vedtaget den 2. april 2013 af FN's Generalforsamling og åbnet for undertegnelse den 3. juni 2013.

Formålet med traktaten er at fastsætte de højest mulige fælles internationale standarder for regulering eller forbedring af reguleringen af den internationale handel med konventionelle våben, at forebygge og udrydde ulovlig handel med konventionelle våben og at forebygge omdirigering heraf. Dens erklærede mål er at bidrage til international og regional fred, sikkerhed og stabilitet; at mindske menneskelige lidelser og fremme samarbejde, gennemsigtighed og ansvarlig adfærd blandt deltagerstaterne i den internationale handel med konventionelle våben og derved opbygge tillid blandt deltagerstaterne«. Traktatens genstand og formål stemmer derfor overens med Unionens overordnede ambition med hensyn til udenrigs- og sikkerhedspolitikken som fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og yderligere specificeret i den europæiske sikkerhedsstrategi.

Som en følge af FN's Generalforsamlings vedtagelse af traktaten om våbenhandel har Unionen udpeget tre hovedudfordringer for traktaten. at sikre en hurtig ikrafttræden, at sikre en effektiv gennemførelse og endelig at arbejde hen imod universel anvendelse. Eksportkontrolbistand og outreach er afgørende for at håndtere disse udfordringer og udgør derfor de centrale elementer i denne afgørelse.

Med hensyn til bistand til eksportkontrol forudser denne afgørelse udarbejdelsen af en række målrettede bistandsprogrammer, hvorved modtagerlandene i udstrakt grad og på en tilpasset måde bistås i at opfylde kravene i ATT. Bistanden udvikles i overensstemmelse med en bistandskøreplan, der skal aftales med modtagerlandene, og som specificerer prioriterede foranstaltninger, sikrer lokalt ejerskab og indikerer, at der udvises engagement i ratificering af traktaten.

Ud over de målrettede bistandsprogrammer indføres der ved denne afgørelse ad hoc-bistandsaktiviteter, der supplerer de målrettede bistandsprogrammer ved at henvende sig til andre modtagerlande med begrænsede og veldefinerede behov. Disse ad hoc-bistandsaktiviteter vil sætte Unionen i stand til på en fleksibel og reaktiv måde at reagere på anmodninger om bistand.

For at bidrage til langsigtet bæredygtighed i modtagerlandenes bestræbelser på at kontrollere våbenoverførsler tilsigter denne afgørelse at involvere nationale og regionale interessenter som f.eks. nationale parlamenter, kompetente regionale organisationer og repræsentanter for civilsamfundet, som har en langsigtet interesse i at overvåge den effektive gennemførelse af ATT.

I forbindelse med udfordringen om universel anvendelse af ATT omfatter denne afgørelse en outreachkomponent med henblik på at involvere alle relevante lande. Den mulighed, der er valgt, er at give en håndsrækning til disse lande ved at geare de kompetente regionale organisationer, som de tilhører, og som udfører aktiviteter, der vedrører kontrol af våbenoverførsler.

Denne afgørelse indeholder derfor en omfattende række bistands- og outreachaktiviteter, så der på passende vis tages fat på de tre udfordringer, der er udpeget. En aktiv tackling af disse udfordringer er i overensstemmelse med Unionens og dets medlemsstaters langvarige og engagerede støtte til traktaten om våbenhandel.

2.   Overordnede målsætninger

Hovedmålet med denne afgørelse er at støtte en række stater, som måtte anmode om det, med at styrke deres våbenoverførselskontrolsystemer med henblik på at effektivt at kunne gennemføre ATT. De foranstaltninger, der træffes i forbindelse med bistanden og inden for disse rammer, vil efterfølgende blive drøftet og anvendt i en bredere kontekst, hvor relevante interessenter fra andre lande også kan involveres. Mere specifikt vil EU-indsatsen

a)

styrke modtagerlandenes kontrolkapaciteter med hensyn til våbenoverførsler

b)

fremme relevante interessenters bevidsthed og ejerskab, f.eks. kompetente regionale organisationer, nationale parlamenter og repræsentanter for civilsamfundet, som på lang sigt har interesse i, at traktaten gennemføres på effektiv vis

c)

skabe outreach til andre lande med henblik på at støtte universel anvendelse af traktaten.

3.   Beskrivelse af projektaktiviteterne

3.1.   Oprettelse af en pulje af eksperter

3.1.1.   Projektets formål

Formålet med at oprette en pulje af eksperter er at give det implementerende organ en veldefineret, kompetent og pålidelig ressource, så den kan reagere hensigtsmæssigt på anmodninger om bistand og støtte de deraf følgende bistandsaktiviteter. Oprettelsen af en sådan pulje har endvidere til formål at give medlemsstaternes eksportkontrolinstanser incitament til at udpege relevante eksperter, eftersom disses tilgængelighed og involvering i bistandsaktiviteter bliver afgørende for gennemførligheden af de pågældende aktiviteter.

3.1.2.   Projektbeskrivelse

Det implementerende organ opretter en pulje af eksperter. Disse eksperter udfører de bistandsaktiviteter, der er iværksat for modtagerlandene i overensstemmelse med deres ekspertiseområder og de behov, der identificeres af og med modtagerlandene.

Det implementerende organ bør i forbindelse med udvælgelsen af eksperter sikre den størst mulig geografiske repræsentation. Den bør drage fordel af passende og tilgængelige eksperter fra andre EU-eksportkontrolinstanser. Den bør endvidere opfordre til deltagelse af eksperter fra lande, der for nylig har udviklet vellykkede nationale våbenoverførselskontrolsystemer, herunder sådanne systemer udviklet i forbindelse med den modtagne internationale bistand.

Den overordnede ekspertise, som samles i puljen af eksperter, bør dække alle aspekter af nationale våbenoverførselskontrolsystemer (navnlig på områderne retsforhold, udstedelse af tilladelser, toldvæsen/retshåndhævelse, bevidsthedsskabelse, strafforfølgning/sanktioner, rapportering/gennemsigtighed).

3.2.   Skræddersyede bistandsprogrammer udført i henhold til en bistandskøreplan

3.2.1.   Projektets formål

Formålet med målrettede bistandsprogrammer og de dertil hørende køreplaner er at styrke modtagerlandenes kapaciteter til at opfylde ATT-kravene på en overordnet og bæredygtig måde. Denne køreplan vil skabe forudsigelighed i modtagerlandet om, hvad der er planlagt i forbindelse med bistanden, og vil skitsere de forbedringer, der kan forventes i landets kontrolkapaciteter med hensyn til overførsler.

3.2.2.   Projektbeskrivelse

Der vil blive skabt nationale bistandsprogrammer for 12 modtagerlande. I de første to år af gennemførelsen af afgørelsen igangsættes højst ti bistandsprogrammer for gennemførelse, således at Unionen har mulighed for at reagere på yderligere anmodninger om bistand, som måtte komme på et senere tidspunkt.

De målrettede bistandsprogrammer bør udvikles i overensstemmelse med følgende skridt:

a)

Anmodning om bistand til gennemførelse af ATT (fremsat af tredjelandet til det implementerende organ). Denne anmodning bør være så udførligt begrundet som muligt, og ideelt bør der allerede på dette stadie redegøres for, hvilke specifikke områder, der har brug for bistand. Hvis det er relevant, bør det anmodende land også henvise til tidligere og igangværende bistand fra andre bistandsydere og informere om dets nationale gennemførelsesstrategi for ATT.

b)

Med udgangspunkt i anmodningens begrundelse og kriterierne i punkt 5.1 træffer den højtstående repræsentant i samarbejde med Gruppen vedrørende Eksport af Konventionelle Våben og det implementerende organ afgørelse om det anmodende lands berettigelse til at modtage bistand.

c)

Når anmodningen om bistand modtages positivt, tilrettelægger det implementerende organ et ekspertvurderingsbesøg. Det bør tilrettelægges efter nær kontakt mellem det implementerende organ og det tredjeland, der søger om bistand, og bestå af nogle af de mest relevante eksperter fra puljen af eksperter, jf. punkt 3.1.

Ekspertvurderingsbesøget kan eventuelt forberedes ved hjælp af spørgeskemaer og indsamling af eksisterende oplysninger; der kan gennemføres en indledende vurdering af behov og prioriteter for det land, der anmoder om bistand. Det vil især gøre det muligt sammen med det land, der anmoder om bistand, at få præciseret, hvad der faktisk kræves for at gennemføre ATT og sammenligne disse krav med landets eksisterende ressourcer til kontrol med våbenoverførsler. Dette indledende ekspertvurderingsbesøg vil have deltagelse af alle relevante nationale instanser og interessenter og udpege motiverede og pålidelige lokale partnere.

d)

Baseret på resultaterne af ekspertvurderingsbesøget udarbejder det implementerende organ en bistandskøreplan. Ved udarbejdelsen af en sådan bistandskøreplan tager det implementerende organ hensyn til den ATT-relaterede bistand, som andre organisationer eventuelt har ydet. Når et land, der anmoder om bistand, allerede har udviklet en national gennemførelsesstrategi for ATT, sikrer det implementerende organ endvidere, at EU-bistandskøreplanen er i overensstemmelse med denne nationale gennemførelsesstrategi.

e)

Resultaterne af ekspertvurderingsbesøget og det deraf følgende udkast til bistandskøreplan rapporteres specifikt til Kommissionen inden for rammerne af den almindelige finansielle og narrative rapportering, der er omhandlet i artikel 3 i nærværende afgørelse.

f)

Udkastet til bistandskøreplanen deles med modtagerlandet med henblik på dets tilslutning dertil. Køreplanen skræddersyes til modtagerlandet og identificerer prioriteterne for bistand.

g)

Køreplanen gennemføres i samarbejde med de relevante eksperter fra puljen af eksperter og eventuelt med deltagelse af andre interessenter.

Afhængig af det pågældende modtagerlands præcise behov vil udarbejdelsen af køreplanen drives af den femleddede tilgang, der normalt bruges til bistand til strategisk handelskontrol (områderne retsforhold, udstedelse af tilladelser, toldvæsen/retshåndhævelse, bevidsthedsskabelse og sanktioner/strafforfølgning). Ud over disse fem standardområder vil området rapportering og gennemsigtighed få den største opmærksomhed.

Omfanget af bistandsinstrumenter vil især omfatte juridisk gennemgang, uddannelsesseminarer, workshops, studiebesøg, brug af internetbaserede værktøjer og informationskilder. Disse bistandsinstrumenter udvælges af det implementerende organ i overensstemmelse med de præcise behov og prioriteter, der identificeres under ekspertvurderingsbesøget og i overensstemmelse med den aftalte køreplan. Det bistandsinstrument, der er udvalgt til behørigt at behandle anmodningen om bistand, skal angives klart og begrundes i bistandskøreplanen.

3.3.   Ad hoc-workshops om individuel bistand

3.3.1.   Projektets formål

Formålet med ad hoc-workshops om individuel bistand er at styrke modtagerlandenes kontrolkapaciteter med hensyn til våbenoverførsler, således at de kan opfylde kravene i ATT på en målrettet og relevant måde. Disse ad hoc-bistandsaktiviteter vil sætte Unionen i stand til på en fleksibel og reaktiv måde at reagere på anmodninger om bistand, som fastslår et specifikt behov, der er relevant for en effektiv gennemførelse af ATT.

3.3.2.   Projektbeskrivelse

Der er fastlagt op til 10 workshops af to dages varighed for individuelle modtagerlande med henblik på at reagere på målrettede anmodninger om bistand og interessetilkendegivelse for at fremme et eller flere specifikke områder i et system til kontrol med våbenoverførsler.

I forbindelse med disse workshops ydes der en begrænset individuel og skræddersyet bistand, og de specifikke spørgsmål, som det anmodende land rejser, tages op (f.eks.: gennemgang af lovgivning vedrørende kontrol med overførsler, bedste praksis med hensyn til indberetning, informationskilder med relevans for anvendelsen af risikovurderingskriterierne i ATT, kontroller af slutanvendelse og dokumentation. Disse workshops vil finde sted i modtagerlandene, og ekspertisen vil blive formidlet af eksperter fra den pulje af eksperter, der er omhandlet i punkt 3.1.

Det implementerende organ vil være ansvarligt for at modtage anmodninger om bistand og indberette dem til den højtstående repræsentant, der i samråd med Gruppen vedrørende Eksport af Konventionelle Våben beslutter, hvordan der skal reageres på disse. HR's vurdering vil især bero på kriterierne i punkt 5.1., anmodningens nøjagtighed og på, hvordan de pågældende spørgsmål identificeres heri, idet der tages hensyn til den geografiske balance.

3.4.   Muligheden for at overføre midler fra de målrettede bistandsprogrammer til ad hoc-workshopperne om individuel bistand

Hvis det maksimale antal af fuldt udbyggede målrettede bistandsprogrammer som omhandlet i punkt 3.2. ikke opnås, kan antallet af workshopper som omhandlet i punkt 3.3. øges til 20.

Den højtstående repræsentant og Kommissionen vil i samarbejde med Gruppen vedrørende Eksport af Konventionelle Våben hver sjette måned gennemgå status med hensyn til de målrettede bistandsprogrammer med henblik på at vurdere mulighederne for at øge antallet af workshops om individuel bistand proportionelt med antallet af ufuldstændige målrettede bistandsprogrammer.

3.5.   Konferencen mellem modtagerlande i forbindelse med ATT's bistandsaktiviteter

3.5.1.   Projektets formål

Formålet med konferencen er at fremme relevante interessenters bevidsthed og ejerskab, f.eks. kompetente regionale organisationer, nationale parlamenter og repræsentanter for civilsamfundet, som på lang sigt har interesse i, at traktaten gennemføres på effektiv vis.

3.5.2.   Projektbeskrivelse

Projektet vil tage form af en konference over to dage, der skal finde sted lige inden gennemførelsen af denne afgørelse afsluttes. På konferencen samles relevante repræsentanter for de lande, der har modtaget bistand i forbindelse med de målrettede bistandsprogrammer som omhandlet i punkt 3.2. og ad hoc-bistandsaktiviteter som omhandlet i punkt 3.3.

Konferencen vil lette udvekslingen af erfaringer blandt modtagerlandene, oplyse om deres respektive holdninger i tilknytning til ATT og status for ratificeringen og gennemførelsen af ATT og vil skabe mulighed for at dele relevante oplysninger med repræsentanter for nationale parlamenter og civilsamfundet.

Deltagerne i denne konference bør dermed omfatte:

diplomatisk og militært personale/forsvarspersonale fra modtagerlandene, navnlig myndigheder med ansvar for nationale politikker vedrørende ATT

teknisk og retshåndhævende personale fra modtagerlandene, navnlig myndigheder, der beskæftiger sig med eksporttilladelser, samt toldembedsmænd og retshåndhævelsesembedsmænd

repræsentanter for nationale, regionale og internationale organisationer, der er involveret i bistandsydelse, samt repræsentanter for lande, der er interesserede i at yde eller modtage strategisk bistand til handelskontrol

repræsentanter for relevante ikkestatslige organisationer (ngo'er), tænketanke, nationale parlamenter og industrien.

Op til 80 deltagere forventes at deltage i konferencen. Den højtstående repræsentant beslutter i samråd med Rådets Gruppe vedrørende Eksport af Konventionelle Våben og på baggrund af det implementerende organs forslag, hvor konferencen skal finde sted, og hvordan den endelige liste over inviterede lande og organisationer skal se ud.

3.6.   Regionale seminarer

3.6.1.   Projektets formål

De regionale seminarer vil gøre det muligt at nå ud til andre lande med henblik på at understøtte universel anvendelse af traktaten. De vil også understøtte den videre inddragelse af udvalgte regionale organisationer i ATT og deres interesse i at fremme ATT i alle deres respektive medlemsstater.

3.6.2.   Projektbeskrivelse

Projektet gennemføres i form af fem seminarer af 2 dages varighed med fokus på status for processen vedrørende ikrafttrædelsen af ATT og spørgsmål vedrørende dens gennemførelse.

Seminarerne vil sætte lande, der modtager støtte til bistandsaktiviteter vedrørende kontrol af våbenoverførsler, i stand til at dele synspunkter og erfaringer samt vurdere, hvordan en sådan bistand er relateret til aktiviteterne i deres respektive regionale organisationer. De vil endvidere have særligt fokus på:

erfaringer og muligheder for syd-syd-samarbejde vedrørende oprettelsen og udviklingen af våbenoverførselskontrolsystemer

ATT's komplementaritet i forhold til andre relevante FN-instrumenter, navnlig FN's handlingsprogram til forebyggelse, bekæmpelse og afskaffelse af alle aspekter ved ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben.

Seminarerne afholdes i løbet af de første 18 måneder af gennemførelsen af Rådets afgørelse og henvender sig til følgende regionale organisationer og deres relevante medlemsstater:

De Forenede Nationers Regionale Center for Fred og Nedrustning i Asien og Stillehavsregionen (UNRCPD)

De Forenede Nationers Regionale Center for Fred og Nedrustning i Afrika (UNREC)

De Forenede Nationers Regionale Center for Fred, Nedrustning og Udvikling i Latinamerika og Caribien (UNLIREC)

Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas)

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Seminarerne bør, hvor det er muligt, afholdes i et land, der modtager støtte i form af et målrettet bistandsprogram. Hvis dette viser sig at være umuligt, fastsættes placeringen af den højtstående repræsentant i samråd med Rådets Gruppe vedrørende Eksport af Konventionelle Våben (COARM).

I de regionale seminarer bør der bl.a. være deltagelse af:

a)

diplomatisk og militært personale/forsvarspersonale fra lande i regionerne, navnlig myndigheder med ansvar for nationale politikker i forhold til ATT

b)

teknisk og retshåndhævende personale fra lande i regionerne, navnlig myndigheder, der beskæftiger sig med eksporttilladelser, samt toldembedsmænd og retshåndhævelsesembedsmænd

c)

repræsentanter for internationale og regionale organisationer, regionalt baserede NGO'er, tænketanke, nationale parlamenter og lokalt/regionalt erhvervsliv

d)

nationale og internationale tekniske eksperter inden for spørgsmål vedrørende våbenoverførselskontrol, herunder EU-eksperter og repræsentanter for erhvervslivet.

Op til 70 deltagere forventes at deltage i hvert seminar.

4.   Forholdet til andre bistandsaktiviteter med relevans for eksportkontrol

4.1.   Koordinering med andre EU-aktiviteter vedrørende bistand til eksportkontrol

Der bør på grundlag af erfaringer fra tidligere og nuværende aktiviteter inden for bistand til eksportkontrol, der omfatter både produkter med dobbelt anvendelse og konventionelle våben, søges at skabe størst mulig synergi og komplementaritet, når der ydes ATT-relateret bistand til tredjelande, for at sikre, at Unionens aktiviteter er så effektive og konsekvente som muligt uden unødigt dobbeltarbejde.

4.2.   Koordinering med andre relevante bistandsaktiviteter

Det implementerende organ bør desuden være yderst opmærksom på ATT-relaterede aktiviteter, der indgår i FN's handlingsprogram til forebyggelse, bekæmpelse og afskaffelse af alle aspekter ved ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben og dets gennemførelsesstøttesystem, UNSCR 1540 (2004) og FN's finansieringsordning til støtte for samarbejde om våbenregulering (UNSCAR). Det implementerende organ bør i relevant udstrækning samarbejde med disse bistandsydere med henblik på at undgå dobbeltarbejde og sikre maksimal konsekvens og komplementaritet.

4.3.   Fremme af syd-syd-samarbejde mellem relevante EU-instrumenter inden for eksportkontrol

Projektet har endvidere til formål at øge kendskabet blandt de lande, der modtager støtte i henhold til denne afgørelse, til EU-instrumenter, der kan støtte syd-syd-samarbejde inden for eksportkontrol. I denne forbindelse bør bistandsaktiviteterne i henhold til punkt 3.2 og 3.3 oplyse om og fremme tilgængelige instrumenter såsom initiativet vedrørende EU's CBRN-ekspertisecentre.

5.   Målgrupper

5.1.   Målgrupper for målrettede ATT-bistandsprogrammer og ad hoc-bistandsworkshopper

Målgrupper for de projektaktiviteter, der henvises til i punkt 3.2 og 3.3, kan være stater, der anmoder om støtte med henblik på at gennemføre ATT og vil blive udvalgt på grundlag af blandt andet følgende kriterier:

undertegnelse af ATT og status for gennemførelsen af internationale instrumenter, der er relevante for våbenhandel og våbenoverførsel, og som er gældende for landet

sandsynligheden for et vellykket resultat af bistandsaktiviteterne med henblik på ratificering af ATT

vurderingen af enhver bistand, der allerede er modtaget eller planlagt inden for dobbelt anvendelse og våbenoverførselskontrol

landets relevans for den internationale handel med våben

landets relevans for Unionens sikkerhedsinteresser

berettigelse til ODA

5.2.   Målgrupper for de regionale seminarer

Målgrupperne for de regionale seminarer kan være stater, der tilhører eller er dækket af de regionale organisationer, der henvises til i punkt 3.6.2.

Den endelige udvælgelse af de lande, der skal indbydes til hvert seminar, og af deltagerne vil blive foretaget af den højtstående repræsentant i samråd med Gruppen vedrørende Eksport af Konventionelle Våben på grundlag af et forslag fra det implementerende organ.

6.   Implementerende organ

Gennemførelsen af denne rådsafgørelse påhviler BAFA. BAFA vil, hvor det er hensigtsmæssigt, samarbejde med medlemsstaternes eksportkontrolorganer, relevante regionale og internationale organisationer, tænketanke, forskningsinstitutter og NGO'er.

BAFA har stor erfaring med hensyn til ydelse af bistand vedrørende overførselskontrol og outreachaktiviteter. Det har opnået denne erfaring på alle relevante områder inden for strategisk kontrol af overførsel af CBRN-varer, varer med dobbelt anvendelse og våben.

Med hensyn til bistand og outreach i forbindelse med våbenoverførselskontrol har BAFA med succes gennemført afgørelse 2009/1012/FUSP. BAFA er nu ansvarlig for gennemførelsen af afgørelse 2012/711/FUSP, der bygger på afgørelse 2009/1012/FUSP og sigter mod at styrke modtagerlandenes våbeneksportkontrolsystemer med henblik på større gennemsigtighed og ansvar i overensstemmelse med de EU-rammer, der blev fastsat i fælles holdning 2008/944/FUSP.

Med hensyn til CBRN-relaterede varer og varer med dobbelt anvendelse er BAFA implementerende organ for det nuværende program for bistand til overførselskontrol og outreach i forbindelse med varer med dobbelt anvendelse, der er finansieret af stabilitetsinstrumentet, og har i den egenskab opnået et grundigt kendskab til overførselskontrolsystemer i de lande, der er omfattet af det pågældende program. En sådan viden uddybes med en progressiv gennemførelse af overførselskontrolrelaterede projekter under stabilitetsinstrumentet, der involverer BAFA, såsom initiativet vedrørende CBRN-ekspertisecentre.

Følgelig er BAFA perfekt placeret med henblik på at indkredse styrker og svagheder i overførselskontrolsystemerne i de lande, der kan blive fremtidige modtagere af ATT-gennemførelsesbistandsaktiviteter i henhold til nærværende afgørelse. Det er derfor godt placeret til at fremme synergier mellem de forskellige bistandsprogrammer og til at undgå unødigt dobbeltarbejde.

Eftersom lovgivningen, de administrative procedurer, håndhævelsesressourcerne og agenturerne med ansvar for eksportkontrol af varer med dobbelt anvendelse i vid udstrækning overlapper med de ansvarlige for konventionel våbeneksportkontrol, bliver en af de vigtigste udfordringer for ATT-relaterede bistandsaktiviteter at tage hensyn til den bistand, der allerede ydes inden for områderne dobbelt anvendelse og CBRN-risikobegrænsning. Valget af BAFA bidrager til at sikre, at ATT-relateret bistand på bedste måde supplerer den bistand, der allerede ydes i henhold til de eksisterende bistandsprogrammer for varer med dobbelt anvendelse, CBRN-risikobegrænsning og våbeneksportkontrol.

7.   Unionens synlighed og bidragsmaterialets tilgængelighed

Det materiale, som produceres i kraft af projektet, sikrer Unionens synlighed, navnlig på grund af det logo og den grafik, der blev opnået enighed om med henblik på gennemførelsen af afgørelse 2012/711/FUSP.

Den webportal, der blev fastsat i afgørelse 2012/711/FUSP, og som er under udvikling, vil blive promoveret med henblik på de ATT-relaterede bistandsaktiviteter i henhold til nærværende afgørelse.

Det implementerende organ bør derfor benytte de relevante bistandsaktiviteter, som det udfører, til at oplyse om webportalen og tilskynde til konsultation og anvendelsen af portalens tekniske ressourcer. Det bør i promoveringen af webportalen sikre Unionens synlighed.

8.   Konsekvensanalyse

Virkningerne af aktiviteterne i denne afgørelse bør vurderes teknisk efter afslutningen af disse aktiviteter. På grundlag af oplysninger og rapporter fra det implementerende organ udføres konsekvensanalysen af den højtstående repræsentant i samarbejde med COARM og i relevant omfang med EU-delegationerne i modtagerlande og med andre relevante interessenter.

Med hensyn til lande, der har draget nytte af et målrettet bistandsprogram, bør konsekvensanalysen have særligt fokus på den række lande, der har ratificeret ATT, og udviklingen af deres kontrolkapaciteter med hensyn til våbenoverførsler. En sådan vurdering af modtagerlandenes kontrolkapaciteter med hensyn til våbenoverførsler bør navnlig dække udarbejdelsen og udstedelsen af relevante nationale bestemmelser, evnen til at rapportere om våbeneksport og -import samt styrkelsen af en relevant administration med ansvar for våbenoverførselskontrol.

9.   Rapportering

Det implementerende organ udarbejder regelmæssige rapporter, bl.a. efter at have afsluttet hver af aktiviteterne. Rapporterne bør forelægges for den højtstående repræsentant senest seks uger efter afslutningen af de relevante aktiviteter.


(1)  Jf. afgørelse 2010/336/FUSP, afgørelse 2013/43/FUSP, afgørelse 2009/1012/FUSP og afgørelse 2012/711/FUSP.


18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 11. december 2013

om afvisning af Ungarns anmodning om inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(meddelt under nummer C(2013) 9007)

(Kun den ungarske udgave er autentisk)

(2013/769/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 199b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved meddelelse registreret i Kommissionen den 27. november 2013 anmodede Ungarn om bemyndigelse til inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF.

(2)

Ifølge denne meddelelse er de nationale myndigheder blevet opmærksomme på, at erhvervsdrivende har begået momssvig, idet de har undladt at betale moms til skattemyndighederne.

(3)

Den ønskede foranstaltning består i at udpege den afgiftspligtige person, som varerne, i dette tilfælde sukker, leveres til, som momsbetalingspligtig i stedet for leverandøren.

(4)

Den 4. december 2013 meddelte Kommissionen medlemsstaterne, at den rådede over alle de nødvendige oplysninger til at kunne vurdere anmodningen.

(5)

Ungarn har fremsendt detaljerede statistikker over svig i den pågældende sektor, hvoraf det tydeligt fremgår, at svig allerede fandt sted i betydeligt omfang i 2011 og 2012.

(6)

Der er således ikke tale om, at den afdækkede svig er opstået pludseligt, jf. artikel 199b i direktiv 2006/112/EF.

(7)

Den undtagelse, der anmodes om, bør derfor ikke indrømmes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ungarn må ikke inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme indføre den særlige foranstaltning, som fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2013.

På Kommissionens vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.


18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 17. december 2013

om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer og om ophævelse af afgørelse 2004/858/EF

(2013/770/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EF) nr. 58/2003 kan Kommissionen uddelegere beføjelsen til, på dens vegne og ansvar, helt eller delvist at gennemføre et EU-program eller -projekt til et forvaltningsorgan.

(2)

Overdragelsen af programgennemførelsesopgaver til forvaltningsorganerne skal gøre det muligt for Kommissionen at koncentrere sig om sine vigtigste aktiviteter og funktioner, som ikke kan eksternaliseres, uden at miste styringen af, kontrollen med og det endelige ansvar for de foranstaltninger, som forvaltes af forvaltningsorganerne.

(3)

Uddelegeringen af opgaver til et forvaltningsorgan i forbindelse med programgennemførelse kræver, at der foretages en klar adskillelse af programlægningen, hvor der med en betydelig skønsmargen træffes afgørelser drevet af politiske hensyn, og som Kommissionen står for, og programgennemførelsen, som bør overdrages til forvaltningsorganet.

(4)

Kommissionens oprettede ved sin afgørelse 2004/858/EF (2) Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet (i det følgende benævnt »organet«) og gav det til opgave at forvalte Fællesskabets indsats inden for folkesundhed i perioden 1. januar 2003–31. december 2008 som vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF (3).

(5)

Kommissionen har efterfølgende ændret organets mandat gentagne gange, således at det også er kommet til at omfatte forvaltning af nye projekter og programmer. Ved Kommissionens afgørelse 2008/544/EF (4) blev Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet omdannet til Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere, og dets mandat blev forlænget til den 31. december 2015 og kom til at omfatte gennemførelsen af folkesundhedsprogrammet 2008-2013, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF (5), forbrugerprogrammet 2007-2013, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF (6), og uddannelsesforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af Rådets direktiv 2000/29/EF (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (8). Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/740/EU (9) blev organets aktiviteter udvidet til at omfatte uddannelsesforanstaltninger uden for medlemsstaterne, og det fik til opgave at forvalte uddannelsesforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed, der er omfattet af Kommissionens afgørelse C(2012) 1548 (10) og af artikel 22, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 (11). Det fik også til opgave at forvalte aftalen med forbrugerorganisationernes europæiske standardiseringskontor ANEC, som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 finder anvendelse på (12).

(6)

Det ved afgørelse 2004/858/EF oprettede organ har vist sig at være effektivt. Eksterne konsulenter foretog en foreløbig evaluering af Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet (fra juli 2008 »Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere«). Det fremgik af deres endelige rapport fra december 2010, at det ville være mere effektivt at lade organet udføre gennemførelsesopgaver inden for folkesundhed, mens Kommissionen skulle stå for den overordnede forvaltning af de pågældende fællesskabsprogrammer og -foranstaltninger.

(7)

I Kommissionens meddelelse af 29. juni 2011»Et budget for Europa 2020« (13) foreslog den i højere grad at anvende eksisterende gennemførelsesorganer til at gennemføre EU-programmer under den næste flerårige finansielle ramme.

(8)

Den costbenefitanalyse (14), som er blevet foretaget i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 58/2003, viser, at det vil give betydelige kvalitative og kvantitative fordele at lade organet varetage programgennemførelsesopgaver i forbindelse med forbrugerprogrammet, folkesundhedsprogrammet og uddannelsesforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed sammenlignet med Kommissionens interne forvaltningsscenario, hvor alle aspekter af de nye programmer forvaltes internt i Kommissionen. De tre nye programmer er i overensstemmelse med organets mandat og mission og udgør en videreførelse af dets aktiviteter. Organet har igennem flere år opbygget kompetence, færdigheder og kapacitet inden for forvaltning af de pågældende programmer. Både Kommissionen og programmernes støttemodtagere vil derfor drage nytte af organets erfaringer og ekspertise inden for programforvaltning og de hermed forbundne produktivitetsgevinster, særlig programforvaltning af høj kvalitet, forenkling af procedurer og bedre tjenester i form af hurtigere indgåelse af aftaler og hurtigere betalinger. Organet har efterhånden fundet frem til, hvordan der kan skabes nærhed i forhold til støttemodtagerne, og hvordan Unionen kan sikres stor synlighed som promotor af de pågældende programmer. Uddelegeringen af programforvaltningen til organet vil sikre driftskontinuitet for de på nuværende tidspunkt uddelegerede programmers støttemodtagere og samtlige interessenter. Det ville virke driftsforstyrrende at gå over til en intern forvaltningsordning. Uddelegeringen af programforvaltningen til organet anslås at give effektivitetsgevinster på 14 mio. EUR i 2014-2024 sammenlignet med det interne forvaltningsscenario.

(9)

Med henblik på at give forvaltningsorganerne en sammenhængende identitet har Kommissionen ved fastsættelsen af deres nye mandater i videst muligt omfang samlet arbejdsopgaverne ud fra tematiske politikområder.

(10)

Forvaltningen af folkesundhedsprogrammet 2008-2013, vedtaget ved afgørelse nr. 1350/2007/EF, forbrugerprogrammet 2007-2013, vedtaget ved afgørelse nr. 1926/2006/EF, uddannelsesforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af direktiv 2000/29/EF, forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 1905/2006 og afgørelse C(2012) 1548, og forvaltningen af aftalen med ANEC (som forordning (EU) nr. 1025/2012 finder anvendelse på), der i øjeblikket alle gennemføres af organet, samt forvaltningen af forbrugerprogrammet 2014-2020 (15), folkesundhedsprogrammet 2014-2020 (16) og uddannelsesforanstaltningerne vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af forordning (EF) nr. 882/2004 og direktiv 2000/29/EF, medfører gennemførelsen af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet.

(11)

Organet bør være ansvarligt for at yde administrativ og logistisk bistand, især på områder hvor en centralisering af bistanden medfører yderligere effektivitetsgevinster og stordriftsfordele.

(12)

For at sikre at denne afgørelse og de pågældende programmer gennemføres konsekvent og i tide, er det nødvendigt at sikre, at organet udfører sine opgaver i forbindelse med gennemførelsen af disse programmer med forbehold af, at de træder i kraft, og da fra datoen herfor.

(13)

Der bør oprettes et forvaltningsorgan for forbrugere, sundhed og fødevarer. Det bør træde i stedet for og efterfølge det ved afgørelse 2004/858/EF oprettede forvaltningsorgan. Det bør varetage sine opgaver i overensstemmelse med de generelle vedtægter, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 58/2003.

(14)

Afgørelse 2004/858/EF bør derfor ophæves, og der bør fastsættes overgangsbestemmelser.

(15)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningsorganudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse

Der oprettes et forvaltningsorgan for forbrugere, sundhed og fødevarer (i det følgende benævnt »organet«), som i perioden 1. januar 2014–31. december 2024 træder i stedet for og efterfølger det ved afgørelse 2004/858/EF oprettede organ, og forordning (EF) nr. 58/2003 finder anvendelse på organets vedtægter.

Artikel 2

Placering

Organet placeres i Luxembourg.

Artikel 3

Mål og opgaver

1.   Organet er ansvarligt for gennemførelsen af dele af følgende EU-programmer og -foranstaltninger:

a)

forbrugerprogrammet 2014-2020

b)

folkesundhedsprogrammet 2014-2020

c)

uddannelsesforanstaltningerne vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af direktiv 2000/29/EF og forordning (EF) nr. 882/2004.

Første afsnit finder anvendelse på hvert af disse programmer med forbehold af, at de træder i kraft, og da fra datoen herfor.

2.   Organet er ansvarligt for gennemførelsen af de resterende dele af følgende programmer og foranstaltninger:

a)

forbrugerprogrammet 2007-2013

b)

folkesundhedsprogrammet 2008-2013

c)

uddannelsesforanstaltningerne vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af direktiv 2000/29/EF, forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 1905/2006 og afgørelse C(2012) 1548

d)

forvaltningen af aftalen med forbrugerorganisationernes europæiske standardiseringskontor ANEC, som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 finder anvendelse på.

3.   Organet er ansvarligt for følgende opgaver i forbindelse med gennemførelsen af de dele af EU-programmer og -foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 1 og 2:

a)

forvalte alle eller visse faser af programgennemførelsen og alle eller visse faser af specifikke projekters forløb på grundlag af de relevante arbejdsprogrammer, som Kommissionen har vedtaget, i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen

b)

vedtage budgetgennemførelsesakter for indtægter og udgifter og træffe alle dispositioner, der er nødvendige for programgennemførelsen, i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen

c)

yde bistand i forbindelse med gennemførelsen af programmet i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelserne.

4.   Hvis den retsakt, hvorved organet er tillagt beføjelsen, indeholder hjemmel hertil, kan organet være ansvarligt for at yde logistisk og administrativ bistand til de organer, der varetager programgennemførelsen, inden for anvendelsesområdet for de programmer, som er omhandlet i retsakten.

Artikel 4

Udnævnelsesperiode

1.   Medlemmerne af styrelseskomitéen udnævnes for to år.

2.   Organets direktør udnævnes for fire år.

Artikel 5

Tilsyn og rapportering

Organet er underlagt Kommissionens tilsyn og aflægger regelmæssigt rapport om gennemførelsen af de EU-programmer eller dele heraf, som det er ansvarligt for, på de betingelser og med den hyppighed, der er fastsat i den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen.

Artikel 6

Gennemførelse af driftsbudgettet

Organet gennemfører sit driftsbudget i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 (17).

Artikel 7

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.   Afgørelse 2004/858/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2014. Henvisninger til den ophævede afgørelse betragtes som henvisninger til denne afgørelse.

2.   Organet betragtes som retlig efterfølger for det forvaltningsorgan, der blev oprettet ved afgørelse 2004/858/EF.

3.   Med forbehold af revisionen af indplaceringen af udstationerede tjenestemænd i den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen, berører denne afgørelse ikke de rettigheder og forpligtelser, som organets personale, herunder dets direktør, har.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2004/858/EF af 15. december 2004 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt »Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet« til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for folkesundhed — i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 369 af 16.12.2004, s. 73).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008), (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1).

(4)  Kommissionens afgørelse 2008/544/EF af 20. juni 2008 om ændring af afgørelse 2004/858/EF med henblik på omdannelse af »Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet« til »Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere« (EUT L 173 af 3.7.2008, s. 27).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 2007 om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-13) (EUT L 301 af 20.11.2007, s. 3).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39).

(7)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(9)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/740/EU af 29. november 2012 om ændring af afgørelse 2004/858/EF, som ændret ved afgørelse 2008/544/EF, om oprettelse af et forvaltningsorgan for sundhed og forbrugere i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 331 af 1.12.2012, s. 50).

(10)  Commission Decision C(2012) 1548 of 15 March 2012 adopting the 2012 work programme serving as a financing decision for the funding of projects in the area of external trade relations, including access to the markets of non-European Union countries and initiatives in the field of trade related assistance (foreligger ikke på dansk).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18.12.2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(13)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et budget for Europa 2020, KOM(2011) 500 endelig.

(14)  Costbenefitanalyse af uddelegeringen til forvaltningsorganerne af visse EU-programgennemførelsesopgaver 2014-2020 (endelig rapport af 19. august 2013).

(15)  Kommissionens forslag KOM(2011) 707 af 9. november 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 2014-2020.

(16)  Kommissionens forslag KOM(2011) 709 af 9. november 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et sundhed for vækst-program, det tredje flerårige EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-2020.

(17)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6).


18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/73


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 17. december 2013

om oprettelse af »Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder« og om ophævelse af afgørelse 2004/20/EF og afgørelse 2007/372/EF

(2013/771/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EF) nr. 58/2003 kan Kommissionen uddelegere beføjelsen til, på dens vegne og ansvar, helt eller delvist at gennemføre et EU-program eller -projekt til et forvaltningsorgan.

(2)

Overdragelsen af programgennemførelsesopgaver til forvaltningsorganerne skal gøre det muligt for Kommissionen at koncentrere sig om sine vigtigste aktiviteter og funktioner, som ikke kan eksternaliseres, uden at miste styringen af, kontrollen med og det endelige ansvar for de foranstaltninger, som forvaltes af forvaltningsorganerne.

(3)

Uddelegeringen af opgaver til et forvaltningsorgan i forbindelse med programgennemførelse kræver, at der foretages en klar adskillelse af programlægningen, hvor der med en betydelig skønsmargen træffes afgørelser drevet af politiske hensyn, og som Kommissionen står for, og programgennemførelsen, som bør overdrages til forvaltningsorganet.

(4)

Kommissionen oprettede ved sin afgørelse 2004/20/EF (2)»Forvaltningsorganet for Intelligent Energi« (i det følgende benævnt »organet«) og gav det til opgave at forvalte Fællesskabets indsats inden for vedvarende energikilder og energieffektivitet.

(5)

Kommissionen ændrede efterfølgende organets mandat ved sin afgørelse 2007/372/EF (3), således at det også kom til at omfatte forvaltning af nye projekter og programmer inden for innovation, iværksætterånd og mobilitet, og således at navnet blev ændret til »Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation«.

(6)

Det ved afgørelse 2004/20/EF oprettede organ har vist, at eksternaliseringen af forvaltningen af særlige operationelle programmer har gjort det muligt for de generaldirektorater, som organet hører ind under, at koncentrere sig om programmernes politiske aspekter. På baggrund af den fortsat stramme budgetsituation viser det sig at være mere omkostningseffektivt at uddelegere opgaver til forvaltningsorganer. De to foreløbige evalueringer af organet viser generelt, at dets resultater er gode, og at det udgør en effektiv gennemførelsesmekanisme for de initiativer, som det er operationelt ansvarligt for.

(7)

I Kommissionens meddelelse af 29. juni 2011»Et budget for Europa 2020« (4) foreslog den i højere grad at anvende eksisterende gennemførelsesorganer til at gennemføre EU-programmer under den næste flerårige finansielle ramme.

(8)

I den cost-benefit-analyse (5), som er blevet foretaget i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 58/2003, forventes omkostningerne at blive på 295 mio. EUR sammenlignet med 399 EUR i det interne forvaltningsscenario. Med hensyn til fordelene forventes gennemførelsesorganscenariet at give effektivitetsgevinster på 104 mio. EUR sammenlignet med det interne forvaltningsscenario. Hertil kommer, at en tilpasning af mere sammenhængende programporteføljer til organets kernekompetencer og dets mærkeidentitet vil indebære betydelige kvalitative fordele. Undersøgelser har vist, at ved at samle forvaltningen af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 (6) (i det følgende benævnt »Horisont 2020«), program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er 2014-2020 (7) (i det følgende benævnt »Cosme«) og program for miljø- og klimaindsatsen (8) (i det følgende benævnt »Life«) vil organet nyde godt af synergieffekter, forenkling og stordriftsfordele. Ved at samle alle aspekter af Horisont 2020's »SMV-instrument« vil der herudover bliver skabt én samlet indgang for potentielle støttemodtagere, ligesom der sikres ensartethed i de tjenester, der leveres. Inden for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (9) (i det følgende benævnt »EHFF«) er der god overensstemmelse mellem særlig indsatsområder inden for den del, der vedrører den integrerede havpolitik, og organets nuværende profil, for så vidt angår innovation og konkurrenceevne. Overdragelsen af forvaltningen af de resterende dele af programmet Marco Polo (2007-2013) til Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk vil desuden centralisere forvaltningen af infrastrukturprogrammerne vedrørende transport i organet og derfor give støttemodtagerne én samlet indgang til finansiering.

(9)

Med henblik på at give forvaltningsorganerne en sammenhængende identitet har Kommissionen ved fastsættelsen af deres nye mandater i videst muligt omfang samlet arbejdsopgaverne ud fra tematiske politikområder.

(10)

Organet bør overdrages forvaltningen af Life, der efterfølger programmet Life+, som under den flerårige finansielle ramme 2007-2013 forvaltes internt af Kommissionen. Forvaltningen af Life omfatter gennemførelsen af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet Det er karakteristisk for Life, at programmets projekter giver anledning til et stort antal ensartede og standardiserede foranstaltninger.

(11)

Organet bør overdrages forvaltningen af dele af Cosme, der efterfølger iværksætter- og innovationsprogrammet under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation 2007-2013 (10), som i øjeblikket forvaltes delvist af organet og delvist internt af Kommissionen. Forvaltningen af de dele af Cosme, der skal uddelegeres til organet, omfatter gennemførelsen af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet. Det desuden karakteristisk for visse dele af Cosme, at programmets projekter giver anledning til et stort antal ensartede og standardiserede foranstaltninger.

(12)

Organet bør overdrages forvaltningen af dele af EHFF inden for den integrerede havpolitik (IMP) samt kontrol, videnskabelig rådgivning og viden, der efterfølger lignende aktiviteter, som under den flerårige finansielle ramme (2007-2013) forvaltes internt af Kommissionen. Forvaltningen af EHFF omfatter gennemførelsen af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet.

(13)

Organet bør overdrages forvaltningen af de følgende dele af Horisont 2020:

a)

dele af del II, »erhvervsmæssigt lederskab«, for hvilke det er karakteristisk, at projekterne giver anledning til et stort antal ensartede og standardiserede foranstaltninger

b)

dele af del III, »samfundsmæssige udfordringer«, som omfatter gennemførelse af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet.

(14)

Organet bør overdrages forvaltningen af de resterende dele af foranstaltninger, som allerede er uddelegeret til det som led i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (2007-2013): Intelligent Energi i Europa (IEE II), Enterprise Europe-netværket, Dit Europa — Erhvervsportal, EU's IPR-helpdesk, økoinnovationsinitiativet og projektet IPorta.

(15)

Organet bør være ansvarligt for at yde administrativ og logistisk bistand, især på områder hvor en centralisering af bistanden vil medføre yderligere effektivitetsgevinster og besparelser.

(16)

Der bør oprettes et forvaltningsorgan for små og mellemstore virksomheder. Det bør træde i stedet for og efterfølge det organ, der blev oprettet ved afgørelse 2004/20/EF som ændret ved afgørelse 2007/372/EF. Det bør varetage sine opgaver i overensstemmelse med de generelle vedtægter, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 58/2003.

(17)

Afgørelse 2004/20/EF og afgørelse 2007/372/EF bør derfor ophæves, og der bør fastsættes overgangsbestemmelser.

(18)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, er i overensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningsorganudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse

Der oprettes et forvaltningsorgan for små og mellemstore virksomheder (i det følgende benævnt »organet«), som i perioden 1. januar 2014-31. december 2024 træder i stedet for og efterfølger det organ, der blev oprettet ved afgørelse 2004/20/EF som ændret ved afgørelse 2007/372/EF, og forordning (EF) nr. 58/2003 finder anvendelse på organets vedtægter.

Artikel 2

Placering

Organet placeres i Bruxelles.

Artikel 3

Mål og opgaver

1.   Organet er ansvarligt for gennemførelsen af dele af følgende EU-programmer:

a)

program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) 2014-2020 (11)

b)

program for miljø- og klimaindsatsen (Life) (2014-2020) (12)

c)

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) (13), herunder den integrerede havpolitik (IMP), kontrol, videnskabelig rådgivning og viden

d)

Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (14) — dele af del II, »erhvervsmæssigt lederskab« — og af del III, »samfundsmæssige udfordringer«.

Første afsnit finder anvendelse, under forudsætning af at hvert af de pågældende programmer træder i kraft, og fra datoen for deres ikrafttræden.

2.   Organet er ansvarligt for gennemførelsen af de resterende dele af følgende foranstaltninger under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation:

a)

Intelligent Energi i Europa (IEE II)

b)

økoinnovationsinitiativet

c)

Enterprise Europe-netværket

d)

Dit Europa — Erhvervsportal

e)

EU's IPR-helpdesk

f)

projektet IPorta.

3.   Organet er ansvarligt for følgende opgaver i forbindelse med gennemførelsen af de dele af EU-programmer, som er omhandlet i stk. 1 og 2:

a)

forvalte visse eller alle faser af programgennemførelsen og visse eller alle faser af specifikke projekters forløb på grundlag af de relevante arbejdsprogrammer, som Kommissionen har vedtaget, i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen

b)

vedtage budgetgennemførelsesakter for indtægter og udgifter og træffe alle dispositioner, der er nødvendige for programgennemførelsen, i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelserne.

c)

yde bistand i forbindelse med gennemførelsen af programmet i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelserne.

4.   Hvis den retsakt, hvorved organet er tillagt beføjelsen, indeholder hjemmel hertil, kan organet være ansvarligt for at yde logistisk og administrativ bistand til de organer, der varetager programgennemførelsen, inden for anvendelsesområdet for de programmer, som er omhandlet i retsakten.

Artikel 4

Udnævnelsesperiode

1.   Medlemmerne af styrelseskomitéen udnævnes for to år.

2.   Organets direktør udnævnes for fem år.

Artikel 5

Kontrol- og rapporteringskrav

Organet er underlagt Kommissionens kontrol og aflægger regelmæssigt rapport om gennemførelsen af de EU-programmer eller dele heraf, som det er ansvarligt for, på de betingelser og med den hyppighed, der er fastsat i den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen.

Artikel 6

Gennemførelse af driftsbudgettet

Organet gennemfører sit driftsbudget i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 (15).

Artikel 7

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.   Afgørelse 2004/20/EF og afgørelse 2007/372/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2014. Henvisninger til de ophævede afgørelser gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

2.   Organet betragtes som retlig efterfølger for det forvaltningsorgan, der blev oprettet ved afgørelse 2004/20/EF som ændret ved afgørelse 2007/372/EF.

3.   Med forbehold af revisionen af indplaceringen af udstationerede tjenestemænd i den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen, berører denne afgørelse ikke de rettigheder og forpligtelser, som organets personale, herunder dets direktør, har.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 85.

(3)  EUT L 140 af 1.6.2007, s. 52.

(4)  KOM(2011) 500 endelig.

(5)  Cost-benefit-analyse af uddelegeringen til forvaltningsorganerne af visse EU-programgennemførelsesopgaver 2014-2020 (endelig rapport af 19. august 2013).

(6)  Kom(2011) 809 endelig.

(7)  Kom(2011) 834 endelig.

(8)  Kom(2011) 874 endelig.

(9)  Kom(2011) 804 endelig.

(10)  EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.

(11)  KOM(2011) 834 endelig.

(12)  KOM(2011) 874 endelig.

(13)  KOM(2011) 804 endelig.

(14)  KOM(2011) 809 endelig.

(15)  EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.