ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.335.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 335

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
14. december 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1331/2013 af 10. december 2013 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes bidrag til pensionsordningen

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1333/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1709/2003, (EF) nr. 1345/2005, (EF) nr. 972/2006, (EF) nr. 341/2007, (EF) nr. 1454/2007, (EF) nr. 826/2008, (EF) nr. 1296/2008, (EF) nr. 1130/2009, (EU) nr. 1272/2009 og (EU) nr. 479/2010 for så vidt angår underretningsforpligtelserne inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1334/2013 af 13. december 2013 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen og for så vidt angår den anbefalede dosis af et præparat af Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1335/2013 af 13. december 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 om handelsnormer for olivenolie

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1336/2013 af 13. december 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2013 af 13. december 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 hvad angår angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1338/2013 af 13. december 2013 om 208. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

23

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1339/2013 af 13. december 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1340/2013 af 13. december 2013 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. december 2013

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1341/2013 af 13. december 2013 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i november 2013 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

30

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/756/EU

 

*

Rådets afgørelse af 2. december 2013 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige Udbud for så vidt angår afgørelserne om gennemførelse af visse bestemmelser i protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud

32

 

 

2013/757/EU

 

*

Rådets afgørelse af 9. december 2013 om beskikkelse af et tysk medlem af og en tysk suppleant til Regionsudvalget

45

 

 

2013/758/EU

 

*

Rådets afgørelse af 10. december 2013 om konstatering af, at Polen ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets henstilling af 21. juni 2013

46

 

 

2013/759/EU

 

*

Rådets afgørelse af 12. december 2013 om overgangsforanstaltninger vedrørende forvaltningen af EUF fra 1. januar 2014 frem til ikrafttrædelsen af 11. Europæiske Udviklingsfond

48

 

*

Rådets afgørelse 2013/760/FUSP af 13. december 2013 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

50

 

 

2013/761/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 12. december 2013 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse af en national overgangsplan i henhold til artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (meddelt under nummer C(2013) 8815)

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1331/2013

af 10. december 2013

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes bidrag til pensionsordningen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (i det følgende benævnt »vedtægten«), der er fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 83a og bilag XII,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i bilag XII til vedtægten har Eurostat fremlagt en rapport om den aktuarmæssige vurdering for 2012 af pensionsordningen, hvorved parametrene i nævnte bilag ajourføres. Det fremgår af denne vurdering, at bidraget af hensyn til den aktuarmæssige balance i pensionsordningen bør være på 9,9 % af grundlønnen.

(2)

I henhold til artikel 2, stk. 1, i bilag XII til vedtægten må tilpasningen ikke føre til et bidrag, der er over et procentpoint højere eller lavere end den gældende sats året før (11,6 %).

(3)

For at sikre den aktuarmæssige balance i pensionsordningen for Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte og under hensyn til de aktuarmæssige vurderinger for 2011 og 2012 mener Rådet, at der bør ske en tilpasning af bidraget, så det udgør 10,6 % af grundlønnen.

(4)

Resultatet af denne tilpasning kan dog blive ændret afhængig af resultatet af den igangværende retssag vedrørende tilpasning af vederlag og pensioner til Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte for årene 2011 og 2012 og vedrørende tilpasning af bidraget fra Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte til pensionsordningen for 2011. Disse retssager kan få betydning for beregningen af bidragene for 2012 og 2013 og således gøre det påkrævet, at Rådet foretager en ny tilpasning af de pågældende bidrag med tilbagevirkende kraft. I givet fald kan dette føre til, at der sker tilbagebetaling af beløb, som personalet har betalt for meget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det i artikel 83, stk. 2, i vedtægten nævnte bidrag til 10,6 %.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EUT L 56 af 4.3.1968, s. 1).


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/3


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013

af 13. december 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. december 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/760/FUSP (2) om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP.

(2)

Der bør indføres en undtagelse fra forbuddet mod finansiering og finansiel bistand vedrørende visse varer og teknologier, for så vidt angår aktiviteter gennemført af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben i henhold til punkt 10 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013).

(3)

Med henblik på at lette tilbagelevering til deres legitime ejere af varer, der udgør syrisk kulturarv, og som er blevet ulovligt fjernet fra Syrien, er det nødvendigt at fastsætte yderligere restriktive foranstaltninger for at forbyde import, eksport eller overførsel af sådanne varer.

(4)

Der bør alene indrømmes undtagelse fra indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, der kræves til humanitær bistand, hvis disse frigives til De Forenede Nationer (FN) med henblik på at levere en sådan bistand i overensstemmelse med beredskabsplanen for humanitær bistand for Syrien (SHARP). Ved behandlingen af anmodninger om tilladelse bør de kompetente myndigheder tage hensyn til de humanitære principper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, der er fastsat i den europæiske konsensus om humanitær bistand.

(5)

Det er nødvendigt at indføre en yderligere undtagelse fra indefrysningen af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for at tillade overførsler fra en ikkeudpeget person eller enhed til en ikkeudpeget person eller enhed via en udpeget enhed i forbindelse med en specifik handelskontrakt om levering af lægemidler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug.

(6)

Da ovennævnte foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, er tiltag på EU-plan nødvendige for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(7)

Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 (3) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2a indsættes følgende stykke:

"3.   Uanset stk. 1, litra a), kan en medlemsstats kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende, give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IA, gennemført i henhold til punkt 10 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og relevante afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), i overensstemmelse med formålet for konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (konventionen om kemiske våben) ) og efter høring af OPCW."

2)

I artikel 3 indsættes følgende stykke:

"5.   Uanset stk. 1, litra a) og litra b), kan en medlemsstats kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende, give tilladelse til ydelse af teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand vedrørende udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IA, hvis en sådan teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand ydes med henblik på salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, varer eller teknologi gennemført i henhold til punkt 10 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og relevante afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under OPCW, i overensstemmelse med formålet for konventionen om kemiske våben ) og efter høring af OPCW."

3)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 3b

Artikel 3a finder ikke anvendelse på finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring, og mæglervirksomhed i forbindelse med forsikring og genforsikring i tilknytning til import eller transport af varer og teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr, der har oprindelse i Syrien eller eksporteres fra Syrien til et andet land, gennemført i henhold til punkt 10 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og relevante afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under OPCW, i overensstemmelse med formålet for konventionen om kemiske våben."

4)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 11c

1.   Det er forbudt at importere, eksportere, overføre eller yde mæglervirksomhed i forbindelse med import, eksport eller overførsel af varer, der udgør syrisk kulturarv, og andre varer af arkæologisk, historisk, kulturel, særlig videnskabelig eller religiøs betydning, herunder sådanne opført i bilag XI, hvis der er rimelig grund til at antage, at varerne er blevet fjernet fra Syrien uden den retmæssige ejers samtykke eller i strid med syrisk lov eller international ret, navnlig hvis varerne udgør en integrerende del af enten de offentlige samlinger, som er opført i de syriske museers, arkivers, bibliotekers eller de syriske religiøse institutioners kataloger.

2.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis det påvises, at

a)

varerne blev eksporteret fra Syrien inden den 9. maj 2011, eller

b)

varerne bliver bragt sikkert tilbage til deres retsmæssige ejere i Syrien."

5)

Artikel 16, stk. 1, litra f), affattes således:

"f)

er nødvendige til humanitære formål, såsom levering af eller lettelse af levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer, humanitære hjælpearbejdere og relateret bistand, forudsat at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer, for så vidt angår frigivelse af indfrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, frigives til FN med henblik på levering af bistand eller lettelse af levering af bistand i Syrien i overensstemmelse med beredskabsplanen for humanitær bistand til Syrien (SHARP)"

6)

I artikel 16, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"h)

er nødvendige til evakueringer fra Syrien."

7)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 16a

1.   Tilladelser givet i henhold til artikel 16, stk. 1, litra f), inden 15. december 2013 berøres ikke af ændringerne i artikel 16, første afsnit, litra f), i Rådets forordning (EU) nr. 1332/2013 (4).

2.   Anmodninger om tilladelser i henhold til artikel 16, stk. 1, litra f), indgivet inden 15. december 2013 anses for at være trukket tilbage, medmindre personen, enheden eller organet bekræfter sin hensigt om at opretholde anmodningen efter denne dato.

8)

Følgende stykke indsættes:

"Artikel 21c

1.   Uanset artikel 14 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende, tillade:

a)

en overførsel foretaget af eller via Commercial Bank of Syria af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som er modtaget fra et sted uden for Unionens område eller indefrosset efter datoen for dens udpegelse, når den pågældende overførsel vedrører en betaling, der foretages i forbindelse med en specifik handelskontrakt om levering af lægemidler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug, eller

b)

en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer fra et sted uden for Unionens område til eller via Commercial Bank of Syria, når den pågældende overførsel vedrører en betaling, der foretages i forbindelse med en specifik handelskontrakt om levering af lægemidler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug,

forudsat at den relevante medlemsstat i det konkrete tilfælde har konstateret, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er omhandlet i bilag II eller IIa, og forudsat at overførslen ikke på anden vis er forbudt i henhold til denne forordning.

2.   De pågældende medlemsstater informerer inden for fire uger de andre medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der er meddelt i henhold til denne artikel."

9)

Bilaget til denne forordning tilføjes som bilag XI.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Rådets vegne

V. MAZURONIS

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rådets afgørelse 2013/760/FUSP af 13. december 2013 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (Se side 50 i denne EUT).

(3)  Forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 335 af 14.12.2013, s. 3).".


BILAG

»BILAG XI

Liste over varekategorier som omhandlet i artikel 11c

ex KN-kode

Varebeskrivelse

9705 00 00

1.

Arkæologiske genstande, der er over 100 år gamle, og som hidrører fra:

9706 00 00

udgravninger og fund på landjorden eller under vandet

arkæologiske fundsteder

arkæologiske samlinger

9705 00 00

9706 00 00

2.

Dele, der udgør en integrerende del af kunstneriske, historiske eller religiøse mindesmærker, og som er fjernet derfra, såfremt de er over 100 år gamle

9701

3.

Malerier og billeder, der ikke hører ind under kategori 4 eller 5, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art (1)

9701

4.

Akvareller, gouacher og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets art (1)

6914

9701

5.

Mosaikker, der ikke hører ind under kategori 1 eller 2, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, og tegninger, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art (1)

Kapitel 49

9702 00 00

8442 50 80

6.

Originale stik, tryk, serigrafier og litografier og de pågældende matricer samt originalplakater (1)

9703 00 00

7.

Originale statuer og skulpturer og kopier heraf, der er fremstillet efter samme fremgangsmåde som originalen (1)

3704

3705

3706

4911 91 00

8.

Fotografier, film og disses negativer (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.

Inkunabler og manuskripter, herunder geografiske kort og musikpartiturer, enkeltvis eller samlet (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.

Bøger, som er over 100 år gamle, enkeltvis eller som samlinger

9706 00 00

11.

Trykte geografiske kort, som er over 200 år gamle

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.

Arkivalier af enhver art, som omfatter elementer, der er over 50 år gamle, uanset materialets art

9705 00 00

13.

a)

Samlinger (2) og genstande fra zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske samlinger

9705 00 00

b)

Samlinger (2), der frembyder historisk, palæontologisk, etnografisk eller numismatisk interesse

9705 00 00

Kapitel 86-89

14.

Befordringsmidler, der er over 75 år gamle

 

15.

Andre antikviteter, der ikke hører ind under kategori 1 til 14, og

 

a)

som er mellem 50 og 100 år gamle:

Kapitel 95

legetøj, spil

7013

glasvarer

7114

guld- og sølvsmedearbejder

Kapitel 94

møbler

Kapitel 90

optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter

Kapitel 92

musikinstrumenter

Kapitel 91

ure og dele dertil

Kapitel 44

varer af træ

Kapitel 69

keramiske produkter

5805 00 00

tapisserier

Kapitel 57

gulvtæpper

4814

tapet

Kapitel 93

våben

9706 00 00

b)

som er over 100 år gamle


(1)  Som er over 50 år gamle og ikke tilhører ophavsmanden selv.

(2)  Som defineret af Domstolen i dommen i sag 252/84 som følger: "Ved samlerobjekter henhørende under Den Fælles Toldtarifs pos. 97.05 forstås genstande, der opfylder betingelserne for at kunne optages i en samling, dvs. genstande, der er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende, brugbare genstande, samt har en betydelig værdi".«


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1333/2013

af 13. december 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1709/2003, (EF) nr. 1345/2005, (EF) nr. 972/2006, (EF) nr. 341/2007, (EF) nr. 1454/2007, (EF) nr. 826/2008, (EF) nr. 1296/2008, (EF) nr. 1130/2009, (EU) nr. 1272/2009 og (EU) nr. 479/2010 for så vidt angår underretningsforpligtelserne inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 192, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (2) fastsættes fælles regler for, hvordan medlemsstaterne skal sende oplysninger og dokumenter til Kommissionen. Disse regler omhandler især medlemsstaternes forpligtelse til at anvende de informationssystemer, som Kommissionen har stillet til rådighed, og valideringen af adgangsrettighederne for de myndigheder eller enkeltpersoner, der er bemyndiget til at sende meddelelser. I forordning (EF) nr. 792/2009 fastsættes desuden fælles principper for informationssystemerne for at sikre dokumenternes ægthed, integritet og læsbarhed over tid, og der fastsættes bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Forpligtelsen til at bruge disse informationssystemer skal angives i hver forordning, hvor der fastsættes en specifik underretningspligt.

(2)

Kommissionen har udviklet et informationssystem til elektronisk forvaltning af dokumenter og procedurer i sine interne arbejdsgange og i sine forbindelser med de myndigheder, der beskæftiger sig med den fælles landbrugspolitik.

(3)

Flere meddelelses- og underretningsforpligtelser kan opfyldes via dette system, især dem, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1709/2003 (3), (EF) nr. 1345/2005 (4), (EF) nr. 972/2006 (5), (EF) nr. 341/2007 (6), (EF) nr. 1454/2007 (7), (EF) nr. 826/2008 (8), (EF) nr. 1296/2008 (9), (EF) nr. 1130/2009 (10), (EU) nr. 1272/2009 (11) og (EU) nr. 479/2010 (12).

(4)

For at opnå en effektiv forvaltning og tage hensyn til de erfaringer, der er gjort, bør nogle af meddelelserne og underretningerne forenkles eller specificeres.

(5)

For at forbedre overvågningen af markedssituationen i olivenoliesektoren og med den erfaring, der er gjort på området taget i betragtning, er det nødvendigt at tydeliggøre nogle af medlemsstaternes underretningsforpligtelser, som er anført i del A i bilag III af forordning (EF) nr. 826/2008. Derfor bør en prognose over produktionen og forbruget af olivenolie samt lagrenes størrelse ved produktionsårets udgang meddeles hyppigere. Dette er dog kun obligatorisk for de medlemsstater, der producerer olivenolie. Ændringen er gældende fra 1. januar 2014, eftersom dette er den forventede anvendelsesdato for den nye fælles markedsordning.

(6)

Forordning (EF) nr. 1709/2003, (EF) nr. 1345/2005, (EF) nr. 972/2006, (EF) nr. 341/2007, (EF) nr. 1454/2007, (EF) nr. 826/2008, (EF) nr. 1296/2008, (EF) nr. 1130/2009, (EU) nr. 1272/2009 og (EU) nr. 479/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1709/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Medlemsstater med risproducenter og rismøller sender Kommissionen:

a)

inden den 15. november de i bilag I og II anførte oplysninger, der følger af en sammenfatning af oplysningerne i de i artikel 1, litra a), og artikel 2 anførte erklæringer

b)

inden den 15. december de i bilag III anførte oplysninger, der følger af en sammenfatning af oplysningerne i de i artikel 1, litra b), omhandlede høsterklæringer og et skøn over udbytterne i hele korn for høsten.

De fremsendte oplysninger kan ændres indtil den 15. januar.

2.   De meddelelser, der er nævnt i stk. 1 og i artikel 4, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (13).

2)

I indledningen i bilag I, II og III udgår teksten »til følgende elektroniske adresse efter artikel 3, stk. 2: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT.«

Artikel 2

Artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1345/2005 affattes således:

»2.   De meddelelser, der er nævnt i stk. 1, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (14).

Artikel 3

Artikel 5 i forordning (EF) nr. 972/2006 affattes således:

»Artikel 5

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende oplysninger:

a)

senest den anden arbejdsdag efter afslaget de mængder Basmati-ris, for hvilke importlicensansøgningerne er afvist, med angivelse af datoen for og grundene til afslaget, KN-kode, oprindelsesland, udstedende organ og ægthedscertifikatets nummer samt indehaverens navn og adresse

b)

senest den anden arbejdsdag efter licensudstedelsen de mængder Basmati-ris, for hvilke der er udstedt importlicenser, med angivelse af dato, KN-kode, oprindelsesland, udstedende organ og ægthedscertifikatets nummer samt ansøgerens navn og adresse

c)

senest den anden arbejdsdag efter licensannulleringen de mængder, der er annulleret licenser for, samt navn og adresse på indehaverne af de annullerede licenser

d)

den sidste arbejdsdag i hver måned efter måneden for overgangen til fri omsætning de mængder, som rent faktisk er overgået til fri omsætning, med angivelse af KN-kode, oprindelsesland, udstedende organ og ægthedscertifikatets nummer.

Meddelelserne sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (15).

Artikel 4

I artikel 12 i forordning (EF) nr. 341/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»Meddelelser og underretninger til Kommissionen«.

2)

Sidste sætning i stk. 2 udgår.

3)

Følgende indsættes som stk. 3:

»3.   Meddelelserne og underretningerne sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (16)

Artikel 5

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1454/2007 tilføjes som stk. 4:

»4.   De meddelelser, der er nævnt i stk. 3, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (17).

Artikel 6

I forordning (EF) nr. 826/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 35, stk. 2, affattes således:

»2.   De meddelelser, der er nævnt i stk. 1, sendes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 792/2009.«

2)

I bilag III, del A, foretages følgende ændringer:

a)

Litra b), andet afsnit, udgår.

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Fra oktober til maj hvert produktionsår meddeler medlemsstaterne senest den 15. dag i hver måned Kommissionen:

i)

en månedlig prognose for den mængde olivenolie, der er produceret siden begyndelsen af det pågældende produktionsår indtil og inklusiv den forudgående måned

ii)

en prognose for den samlede produktion og det interne forbrug af olivenolie for hele produktionsåret og et skøn over lagrenes størrelse ved udgangen af produktionsåret.«

Artikel 7

I forordning (EF) nr. 1296/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 21a i kapitel IV:

»Artikel 21a

De meddelelser, der er nævnt i artikel 3, 14 og 16, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (18).

2)

I bilag I udgår teksten »(formularen sendes til følgende adresse: agri-cl@ec.europa.eu)«.

Artikel 8

I artikel 25 i forordning (EF) nr. 1130/2009 tilføjes som stk. 4:

»4.   De meddelelser og underretninger, der er nævnt i artikel 2 og 7, samt i denne artikel, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (19).

Artikel 9

Artikel 58 i forordning (EU) nr. 1272/2009 affattes således:

»Artikel 58

Metode til fremsendelse af meddelelser

1.   De meddelelser, der er nævnt i denne forordning, med undtagelse af meddelelserne i artikel 16, stk. 7, artikel 18, 45, og 56, stk. 3 og 4, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (20).

2.   Meddelelserne, der er nævnt i artikel 16, stk. 7, artikel 18, 45, og 56, stk. 3 og 4, sendes elektronisk ved hjælp af den blanket, som Kommissionen har udarbejdet til brug herfor. Meddelelsernes form og indhold defineres på grundlag af standardforlæg eller metoder, som Kommissionen har udarbejdet til brug for myndighederne. Disse forlæg og metoder tilpasses og ajourføres, efter at den forvaltningskomité, der er nævnt i artikel 195, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, og eventuelt de berørte myndigheder er blevet underrettet. Meddelelserne gives under ansvar af de myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget.

Artikel 10

I forordning (EU) nr. 479/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 3, udgår.

2)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   De meddelelser, der er nævnt i artikel 1, 3, 5 og 7, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (21).

2.   De meddelelser, der er nævnt i artikel 2, 4 og 6, sendes elektronisk efter de metoder, som Kommissionen har udarbejdet til brug herfor. Meddelelsernes form og indhold defineres på grundlag af standardforlæg eller metoder, som Kommissionen har udarbejdet til brug for myndighederne. Disse forlæg og metoder tilpasses og ajourføres, efter at den forvaltningskomité, der er nævnt i artikel 195, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, og eventuelt de berørte myndigheder er blevet underrettet.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2014.

Artikel 3 anvendes dog fra den 1. september 2014, artikel 6, stk. 2, fra den 1. januar 2014 og artikel 9 fra den 1. juli 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1709/2003 af 26. september 2003 om høst- og lagererklæringer for ris (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 92).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2005 af 16. august 2005 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importlicenser for olivenolie (EUT L 212 af 17.8.2005, s. 13).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 972/2006 af 29. juni 2006 om indførelse af særlige regler for importen af Basmati-ris og en midlertidig kontrolordning for fastsættelse af deres oprindelse (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 53).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 826/2008 af 20. august 2008 om fælles bestemmelser for støtte til privat oplagring af bestemte landbrugsprodukter (EUT L 223 af 21.8.2008, s. 3).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2008 af 18. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 57).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1130/2009 af 24. november 2009 om fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention (EUT L 310 af 25.11.2009, s. 5).

(11)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1).

(12)  Kommissionens forordning (EU) nr. 479/2010 af 1. juni 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen om mælk og mejeriprodukter (EUT L 135 af 2.6.2010, s. 26).

(13)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(14)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(15)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(16)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(17)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(18)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(19)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(20)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(21)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1334/2013

af 13. december 2013

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen og for så vidt angår den anbefalede dosis af et præparat af Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Danisco France SAS har i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning med forslag til ændring af navnet på indehaveren af godkendelsen for så vidt angår Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2008 (2).

(2)

Ansøgeren oplyser, at virksomheden har overdraget markedsføringstilladelsen for præparatet Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) til Danisco (UK) Ltd, og at sidstnævnte nu ejer markedsføringsrettighederne for dette tilsætningsstof.

(3)

Formålet med ansøgningen er tillige at gøre det muligt at markedsføre fodertilsætningsstoffet med en koncentration, der er fem gange højere end minimumskoncentrationen. For at sikre, at de minimumsindhold og maksimumsindhold, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1290/2008, overholdes, skal den anbefalede dosis pr. kg fuldfoder ændres.

(4)

Den foreslåede ændring af navnet på indehaveren af godkendelsen er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af det pågældende tilsætningsstof. Sidstnævnte er blevet godkendt på grundlag af en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (3). Den efterfølgende anmodning om ændring af den anbefalede dosis er i overensstemmelse med denne udtalelse og indebærer ikke en ny vurdering. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(5)

Med henblik på tilpasning til gældende praksis bør handelsnavnet udgå af forordning (EF) nr. 1290/2008.

(6)

For at gøre det muligt for Danisco (UK) Ltd at udnytte sine markedsføringsrettigheder er det nødvendigt at ændre vilkårene for godkendelsen.

(7)

Forordning (EF) nr. 1290/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Da der ikke er sikkerhedsmæssige forhold, som kræver øjeblikkelig anvendelse af de ændringer, som ved nærværende forordning foretages i forordning (EF) nr. 1290/2008, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvori de eksisterende lagre kan afvikles.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1290/2008

I forordning (EF) nr. 1290/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I overskriften udgår ordet (»Sorbiflore«).

2)

Bilaget ændres således:

a)

I anden kolonne ændres »Danisco France SAS« til »Danisco (UK) Ltd«.

b)

I tredje kolonne udgår »(Sorbiflore)«.

c)

I niende kolonne affattes punkt 2 således:

»2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 5 × 108 FU«.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Eksisterende lagre, som er produceret og mærket før den 3. januar 2014 i overensstemmelse med bestemmelser, der var gældende før den 3. januar 2014, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 3. juli 2014.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af et præparat af Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) som fodertilsætningsstof (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 20).

(3)  Udtalelse afgivet på Europa-Kommissionens foranledning af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved produktet Sorbiflore, der er et præparat af Lactobacillus rhamnosus og Lactobacillus farciminis, som tilsætningsstof til foder til smågrise. EFSA Journal (2008) 771, s. 1-13.


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1335/2013

af 13. december 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 om handelsnormer for olivenolie

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 113, stk. 1, litra a), og artikel 121, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 (2) fastsættes særlige handelsnormer for detailhandelen med olivenolie og olie af olivenpresserester.

(2)

Producenterne, de handlende og forbrugerne bør sikres handelsnormer for olivenolie, der garanterer produkternes kvalitet og effektivt modvirker svig. Der bør til det formål fastsættes særlige bestemmelser, som skal supplere Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (3) og gøre kontrollen med handelsnormerne mere effektiv.

(3)

Det fremgår af talrige videnskabelige undersøgelser, at lys og varme påvirker olivenoliers kvalitet negativt. Derfor bør særlige betingelser vedrørende oplagring tydeligt angives på mærkningen for at oplyse forbrugeren om de optimale opbevaringsforhold.

(4)

For at lette forbrugerens valg af produkter er det afgørende, at obligatoriske oplysninger på mærkningen angives på en letlæselig måde. Der bør derfor fastsættes regler vedrørende læsbarhed og koncentrationen af obligatoriske oplysninger inden for det primære synsfelt.

(5)

For at sætte forbrugeren i stand til at forvisse sig om produktets friskhed bør det fastsættes, at den ikke-obligatoriske angivelse af produktionsåret alene må angives på mærkningen, når 100 % af emballagens indhold stammer fra dette produktionsår.

(6)

Af forenklingshensyn bør det fastsættes, at mærkning af fødevarer, der udelukkende er konserveret i olivenolie, ikke længere skal indeholde en angivelse af den procentdel, som den tilsatte olivenolie udgør af fødevarens samlede nettovægt.

(7)

For at sikre kohærens mellem Kommissionens forordning (EØF) nr. 2568/91 (4) og gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012, navnlig hvad angår tolerance vedrørende resultatet af kontrollerne, bør der derfor foretages en tilpasning af den berørte bestemmelse i nævnte gennemførelsesforordning.

(8)

Medlemsstaterne bør foretage kontrol for at forvisse sig om, at angivelserne på mærkningen er korrekt, og at denne forordning efterleves. Til dette formål bør kontrollen af overensstemmelsen mellem produktets varebetegnelse og emballagens faktiske indhold styrkes og harmoniseres yderligere på grundlag af en risikoanalyse og ved sanktioner. Denne fremgangsmåde bør ligeledes gøre det muligt at bekæmpe svig, idet der opstilles mindstekrav til kontrol for alle medlemsstater og foretages en standardisering af rapporter, som forelægges Kommissionen.

(9)

Medlemsstaterne bør fastsætte sanktioner på nationalt plan. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(10)

Produkter, som er fremstillet og mærket i Unionen, eller som er indført i Unionen, inden nærværende forordning finder anvendelse, men er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012, bør indrømmes en overgangsperiode, der gør det muligt for de erhvervsdrivende at anvende eksisterende lagre af emballage og sælge allerede emballerede produkter.

(11)

Kommissionen har udviklet et informationssystem til elektronisk forvaltning af dokumenter og procedurer i sine interne arbejdsgange og i sine forbindelser med de myndigheder, der er omfattet af den fælles landbrugspolitik. Det vurderes, at dette system gør det muligt at opfylde forpligtelserne til formidling, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (5).

(12)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Som artikel 4a og 4b indsættes følgende:

»Artikel 4a

For olier, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, skal der på emballagen eller den tilhørende mærkning angives oplysninger om særlige betingelser vedrørende oplagring af olierne, som skal afskærmes mod lys og varme.

Artikel 4b

De obligatoriske oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, første afsnit, og i relevante tilfælde oplysningerne, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, første afsnit, skal samles i det primære synsfelt som fastsat i artikel 2, stk. 2, litra l), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (6), enten på samme etiket eller på flere etiketter anbragt på samme beholder eller direkte på samme emballage. Disse obligatoriske oplysninger bør hver især være angivet i deres helhed i en ensartet brødtekst.

2)

I artikel 5, stk. 1, indsættes følgende som litra e):

»e)

For olier, der er omhandlet i bilag XVI, punkt 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1234/2007, må produktionsåret alene angives, når 100 % af emballagens indhold stammer fra dette produktionsår.«

3)

Artikel 6, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   Med undtagelse af fødevarer i fast form, som udelukkende er konserveret i olivenolie, navnlig de produkter, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 1536/92 (7) og (EØF) nr. 2136/89 (8), hvis det i mærkningen uden for ingredienslisten ved ord, billeder eller grafiske fremstillinger fremhæves, at der er olie som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning i et andet levnedsmiddel end de i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede, skal varebetegnelsen for det pågældende levnedsmiddel efterfølges direkte af en angivelse af den procentdel, som den tilsatte olie som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning udgør af levnedsmidlets samlede nettovægt.

4)

Artikel 7, stk. 2, udgår.

5)

Som artikel 8a indsættes:

»Artikel 8a

Hver medlemsstat kontrollerer rigtigheden af angivelserne på mærkningen, bl.a. overensstemmelsen mellem produktets varebetegnelse og emballagens faktiske indhold, på grundlag af en risikoanalyse, jf. artikel 2a i forordning (EØF) nr. 2568/91. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, og den på mærkningen opgivne fabrikant, pakkevirksomhed eller forhandler befinder sig i en anden medlemsstat, anmoder den berørte medlemsstat om en kontrol i henhold til artikel 8, stk. 2.«

6)

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Uden at dette berører sanktioner, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1234/2007 og ved artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2568/91, sørger medlemsstaterne for, at der iværksættes sanktioner, som skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, i tilfælde af, at nærværende forordning overtrædes.«

7)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Senest den 31. maj hvert år sender de berørte medlemsstater Kommissionen en rapport om det foregående år med oplysninger om følgende:

a)

kontrolanmodninger, som er modtaget i henhold til artikel 8, stk. 2

b)

igangsatte kontroller og kontroller, som er igangsat i tidligere produktionsår, men endnu ikke afsluttet

c)

kontroller, som er igangsat i medfør af artikel 8a og forelagt efter modellen i bilag XXI til forordning (EØF) nr. 2568/91

d)

opfølgninger af foretagne kontroller og gennemførte sanktioner.

I rapporten skal disse oplysninger opdeles på kalenderår, hvor kontrollen er igangsat, og på overtrædelsestype. Hvis der har været særlige vanskeligheder, anføres disse, og det samme gør eventuelle forslag til forbedring af kontrollen.«

8)

Som artikel 10a indsættes:

»Artikel 10a

De meddelelser, der er nævnt i denne forordning, sendes i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (9).

Artikel 2

Produkter, som opfylder bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012, og som er fremstillet og mærket i Unionen eller indført i Unionen og overgået til frit forbrug inden den 13. december 2014, må afsættes, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. december 2014. Artikel 1, nr. 7), i nærværende forordning vedrørende artikel 10, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 anvendes dog fra 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 af 13. januar 2012 om handelsnormer for olivenolie (EUT L 12 af 14.1.2012, s. 14).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

(4)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2568/91 af 11. juli 1991 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder (EFT L 248 af 5.9.1991, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).«

(7)  Rådets forordning (EØF) nr. 1536/92 af 9. juni 1992 om fælles handelsnormer for tun- og bonitkonserves (EFT L 163 af 17.6.1992, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EØF) nr. 2136/89 af 21. juni 1989 om fælles handelsnormer for sardinkonserves og varebetegnelser for sardinkonserves og sardintypekonserves (EFT L 212 af 22.7.1989, s. 79).«

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3).«


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1336/2013

af 13. december 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1), særlig artikel 69,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (2), særlig artikel 78,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (3), særlig artikel 68, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 94/800/EF (4) indgik Rådet aftalen om offentlige indkøb (herefter benævnt »aftalen«). Aftalen bør finde anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (herefter benævnt »tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivere og ordregivende myndigheder, der anvender direktiverne, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Derfor bør de tærskelværdier, der i disse direktiver er fastsat for offentlige kontrakter, og som også berøres af aftalen, justeres for at sikre, at de svarer til modværdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn er det hensigtsmæssigt også at justere de tærskelværdier i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, som ikke berøres af aftalen. Samtidig bør tærskelværdierne i direktiv 2009/81/EF justeres efter de reviderede tærskelværdier i artikel 16 i direktiv 2004/17/EF.

(4)

Direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »400 000 EUR« til »414 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

2)

Artikel 61 ændres således:

a)

I stk. 1 ændres beløbet »400 000 EUR« til »414 000 EUR«.

b)

I stk. 2 ændres beløbet »400 000 EUR« til »414 000 EUR«.

Artikel 2

I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »130 000 EUR« til »134 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »200 000 EUR« til »207 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

2)

Artikel 8, stk. 1, ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »200 000 EUR« til »207 000 EUR«.

3)

I artikel 56 ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

4)

I artikel 63, stk. 1, første afsnit, ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

5)

Artikel 67, stk. 1, ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »130 000 EUR« til »134 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »200 000 EUR« til »207 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »200 000 EUR« til »207 000 EUR«.

Artikel 3

I artikel 8 i direktiv 2009/81/EF foretages følgende ændringer:

1)

I litra a) ændres beløbet »400 000 EUR« til »414 000 EUR«.

2)

I litra b) ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(4)  Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1337/2013

af 13. december 2013

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 hvad angår angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (1), særlig artikel 26, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1169/2011 fastsætter, at angivelse af oprindelsesland eller herkomststed er obligatorisk for kød, der omfattes af den kombinerede nomenklatur under de koder, som er nævnt i forordningens bilag XI, dvs. fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ.

(2)

Der bør skabes balance mellem på den ene side forbrugernes behov for information og på denne anden side operatørernes og de nationale myndigheders yderligere omkostninger, som slutteligt har betydning for produktets endelige pris. I konsekvensanalysen og en undersøgelse, som Kommissionen har fået foretaget, er der gennemgået adskillige muligheder for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed hvad angår de mest relevante faser i dyrenes liv. Resultaterne viser, at forbrugerne først og fremmest kræver oplysninger om, hvor dyrene er opdrættet. Samtidig vil angivelse af obligatoriske oplysninger om dyrenes fødested kræve etablering af et nyt sporbarhedssystem på bedriftsniveau og deraf følgende omkostninger, mens angivelse af slagtestedet kan ske til en overkommelig pris og give forbrugeren værdifulde oplysninger. Hvad angår det geografiske niveau er det bevist, at angivelse af medlemsstaten eller tredjelandet vil være den mest relevante oplysning for forbrugerne.

(3)

I forordning (EU) nr. 1169/2011 har begrebet »oprindelsesland« i forbindelse med fødevarer den betydning, der er fastsat i henhold til artikel 23-26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). For animalske produkter henviser begrebet til det land, hvor produktet fuldt ud er fremstillet, hvilket — når det anvendes på kød — betyder det land, hvor dyret er født, opdrættet og slagtet. Når flere forskellige lande har været involveret i fremstillingen af en fødevare, henviser begrebet til det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede forarbejdning af produktet har fundet sted. Hvis begrebet imidlertid anvendes om kød, der stammer fra dyr, som er født, opdrættet og slagtet i forskellige lande, giver det ikke forbrugeren tilstrækkelige oplysninger om kødets oprindelse. Det er derfor nødvendigt at sørge for, at det angives, i hvilken medlemsstat eller hvilket tredjeland dyret er opdrættet i en periode, som udgør en væsentlig del af den normale opdrætscyklus for hver art, såvel som den medlemsstat eller det tredjeland, hvor dyret er slagtet. Begrebet »oprindelse« bør forbeholdes kød, som stammer fra dyr, der er født, opdrættet og slagtet, og følgelig fuldt fremstillet, i én medlemsstat eller ét tredjeland.

(4)

I tilfælde, hvor dyret er opdrættet i flere forskellige medlemsstater eller tredjelande og kravet om opdrætsperiode ikke kan opfyldes i nogen af landene, bør opdrætsstedet angives for bedre at imødekomme forbrugerens behov og undgå unødig komplikation af mærkningen.

(5)

Derudover bør der fastsættes regler for pakninger indeholdende kød fra en eller flere arter, der stammer fra dyr, som er opdrættet og slagtet i forskellige medlemsstater eller tredjelande.

(6)

Mærkningssystemet kræver regler for sporbarhed for alle faser i fremstilling og distribution af kødet fra slagtning til pakning for at sikre forbindelsen mellem det mærkede kød og dyret eller de grupper af dyr, som kødet stammer fra.

(7)

Der bør fastsættes særlige regler for kød, som importeres fra tredjelande, hvor de påkrævede oplysninger til brug for mærkning ikke foreligger.

(8)

Hvad angår hakket kød og afpuds bør virksomhederne, særkendet ved produkternes fremstillingsprocesser taget i betragtning, have tilladelse til at anvende et forenklet mærkningssystem.

(9)

Af hensyn til kommercielle interesser i forbindelse med de oplysninger, der skal fremlægges i henhold til denne forordning, bør fødevarevirksomheder have mulighed for at tilføje andre elementer vedrørende kødets oprindelse til de obligatoriske oplysninger på etiketten.

(10)

Eftersom de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1169/2011 finder anvendelse fra den 13. december 2014, og nævnte forordnings artikel 47 fastsætter, at forordningens gennemførelsesforanstaltninger finder anvendelse fra den 1. april i hvert kalenderår, bør nærværende forordning finde anvendelse fra den 1. april 2015.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed på etiketterne for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ, der er omfattet af den kombinerede nomenklatur under de koder, som er nævnt i bilag XI til forordning (EU) nr. 1169/2011.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning er definitionen af »fødevarevirksomhed« i artikel 3, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (3), definitionen af »virksomhed« i artikel 2, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (4) samt definitionerne af »hakket kød«, »slagteri« og »opskæringsvirksomhed« i punkt 1.13, 1.16 og 1.17 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (5) gældende.

2.   Derudover forstås der ved:

a)   »afpuds«: små stykker kød henhørende i den kombinerede nomenklatur under de koder, der er oplistet i bilag XI til forordning (EU) nr. 1169/2011, der er anerkendt som egnet til konsum og fremstillet udelukkende ved afpudsning i forbindelse med udbening af slagtekroppe eller opskæring af kød

b)   »parti«: kød henhørende i den kombinerede nomenklatur under de koder, der er oplistet i bilag XI til forordning (EU) nr. 1169/2011, og som stammer fra én art, er med eller uden ben, udskåret eller hakket, og som er blevet udskåret, hakket eller pakket på praktisk taget ensartede vilkår.

Artikel 3

Sporbarhed

1.   For hver fremstillings- og distributionsfase indfører og anvender fødevarevirksomhederne et identifikations- og registreringssystem for det kød, der er nævnt i artikel 1.

2.   Systemet anvendes for at sikre:

a)

forbindelsen mellem kødet og dyret eller gruppen af dyr, hvor kødet stammer fra. På slagtestadiet er dette slagteriets ansvar

b)

videregivelsen af de i artikel 5-7 nævnte oplysninger, hvis det er passende og sammen med kødet, til virksomheder i de efterfølgende fremstillings- og distributionsfaser.

Hver fødevarevirksomhed er ansvarlig for anvendelsen af det identifikations- og registreringssystem, der er nævnt i første afsnit, i den fremstillings- og distributionsfase, hvor den opererer.

Den fødevarevirksomhed, som pakker eller mærker kødet i henhold til artikel 5-7, sikrer, at der er overensstemmelse mellem den batchkode, som identificerer kødet over for forbrugeren eller storkøkkenet, og de pågældende parti kød, hvorfra pakningen eller det mærkede parti stammer. Alle pakker med samme batchkode skal have de samme oplysninger, jf. artikel 5-7.

3.   Det i stk. 1 nævnte system registrerer, hvor det er passende, særlig dyr, slagtekroppe og udskæringers ankomst til og afgang fra fødevarevirksomheden og sikrer, at der er sammenhæng mellem ankomster og afgange.

Artikel 4

Grupper af dyr

1.   Størrelsen på de grupper af dyr, som er nævnt i artikel 3, fastsættes ved:

a)

antallet af slagtekroppe, der opskæres sammen og udgør et parti for den pågældende opskæringsvirksomhed

b)

antallet af slagtekroppe, hvor kødet udgør et parti for den pågældende opskærings- eller hakningsvirksomhed i tilfælde af yderligere opskæring eller hakning.

2.   Partiets størrelse må ikke overstige en dags produktion i en virksomhed.

3.   Undtagen i tilfælde hvor artikel 7 finder anvendelse, sikrer opskærings- og hakningsvirksomhederne ved fastsættelse af partier, at alle slagtekroppe i et parti svarer til dyr, hvor kødet har samme oplysninger på etiketten, jf. artikel 5, stk. 1 og 2.

Artikel 5

Mærkning af kød

1.   Den i artikel 1 nævnte mærkning af kød oplyser den endelige forbruger eller storkøkkener om følgende:

a)

den medlemsstat eller det tredjeland, hvor opdrættet har fundet sted, angives som »Opdrættet i: (navn på medlemsstat eller tredjeland)«, idet følgende kriterier skal være opfyldt:

i)

for svin:

i tilfælde, hvor det slagtede dyr var ældre end seks måneder, den medlemsstat eller det tredjeland, hvor den sidste opdrætsperiode på mindst fire måneder fandt sted

i tilfælde, hvor det slagtede dyr var yngre end seks måneder og havde en levende vægt på mindst 80 kg, den medlemsstat eller det tredjeland, hvor opdrætsperioden, efter dyret havde nået 30 kg, fandt sted

i tilfælde, hvor det slagtede dyr var yngre end seks måneder og havde en levende vægt på mindst 80 kg, den medlemsstat eller det tredjeland, hvor hele opdrætsperioden fandt sted

ii)

for får og geder: den medlemsstat eller det tredjeland, hvor den sidste opdrætsperiode på mindst seks måneder fandt sted eller, i tilfælde hvor det slagtede dyr var yngre end seks måneder, den medlemsstat eller det tredjeland, hvor hele opdrætsperioden fandt sted

iii)

for fjerkræ: den medlemsstat eller det tredjeland, hvor den sidste opdrætsperiode på mindst en måned fandt sted eller, i tilfælde hvor det slagtede dyr var yngre end en måned, den medlemsstat eller det tredjeland, hvor hele opdrætsperioden, efter dyret blev sendt til opfedning, fandt sted

b)

den medlemsstat eller det tredjeland, hvor slagtningen har fundet sted, angives som »Slagtet i: (navn på medlemsstat eller tredjeland)«, og

c)

den batchkode, der identificerer kødet, som leveres til forbrugeren eller storkøkkenet.

Hvis den i litra a) nævnte opdrætsperiode ikke afsluttes i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor dyret er opdrættet, erstattes angivelsen i litra a) med »Opdrættet i: adskillige EU-medlemsstater« eller, i tilfælde hvor kødet eller dyrene er indført i Unionen, af »Opdrættet i: adskillige lande uden for EU« eller »Opdrættet i: adskillige lande i og uden for EU«.

Hvis den i litra a) nævnte opdrætsperiode imidlertid ikke afsluttes i nogen af de medlemsstater eller tredjelande, hvor dyret er opdrættet, kan angivelsen i litra a) erstattes med »Opdrættet i: (liste over de medlemsstater eller tredjelande, hvor dyret blev opdrættet)«, hvis fødevarevirksomheden til den kompetente myndigheds tilfredshed kan dokumentere, at dyret er opdrættet i disse medlemsstater eller tredjelande.

2.   De i stk. 1, litra a) og b), nævnte oplysninger kan erstattes af angivelsen »Oprindelse: (navn på medlemsstaten eller tredjelandet)«, hvis fødevarevirksomheden til den kompetente myndigheds tilfredshed kan dokumentere, at kødet i artikel 1 stammer fra dyr, der er født, opdrættet og slagtet i én medlemsstat eller ét tredjeland.

3.   I tilfælde, hvor adskillige stykker kød af samme eller forskellige arter svarer til forskellige angivelser, jf. stk. 1 og 2, og frembydes i samme pakning til forbrugeren eller storkøkkenet, skal mærkningen indeholde:

a)

listen over de relevante medlemsstater eller tredjelande, jf. stk. 1 og 2, for hver art

b)

den batchkode, der identificerer det kød, som leveres til forbrugeren eller storkøkkenet.

Artikel 6

Undtagelse for kød fra tredjelande

Uanset artikel 5, stk. 1, litra a), skal etiketten for det kød, der er nævnt i artikel 1, og som er indført til markedsføring på Unionens marked, og for hvilket oplysningerne i artikel 5, stk. 1, litra a), ikke er tilgængelige, indeholde angivelsen »Opdrættet i: lande uden for EU« og »Slagtet i: (navn på det tredjeland, hvor dyret er slagtet)«.

Artikel 7

Undtagelse for hakket kød og afpuds

Uanset artikel 5, stk. 1, litra a) og b), artikel 5, stk. 2, og artikel 6 kan følgende angivelser anvendes for hakket kød og afpuds:

a)

»Oprindelse: EU« i tilfælde hvor det hakkede kød og afpudset udelukkende fremstilles af kød fra dyr, der er født, opdrættet og slagtet i forskellige medlemsstater

b)

»Opdrættet og slagtet i: EU« i tilfælde hvor det hakkede kød og afpudset udelukkende fremstilles af kød fra dyr, der er opdrættet og slagtet i forskellige medlemsstater

c)

»Opdrættet og slagtet i: lande uden for EU« i tilfælde hvor det hakkede kød og afpudset udelukkende er fremstillet af kød, der er indført i Unionen

d)

»Opdrættet i: lande uden for EU« og »Slagtet i: EU« i tilfælde hvor det hakkede kød og afpudset udelukkende fremstilles af kød fra dyr, der er indført i Unionen som slagtedyr og slagtet i en eller flere medlemsstater

e)

»Opdrættet og slagtet i: lande i og uden for EU« i tilfælde hvor det hakkede kød og afpudset er fremstillet af:

i)

kød fra dyr, der er opdrættet og slagtet i en eller flere forskellige medlemsstater, og kød, der er indført i Unionen, eller

ii)

kød fra dyr, der er indført i Unionen og slagtet i en eller flere forskellige medlemsstater.

Artikel 8

Supplerende frivillige oplysninger på etiketten

Fødevarevirksomhederne kan supplere de i artikel 5-7 fastsatte angivelser med yderligere oplysninger om kødets oprindelse.

De i stk. 1 nævnte supplerende oplysninger skal ikke være i modstrid med de angivelser, der er nævnt i artikel 5-7, og overholde bestemmelserne i kapitel V i forordning (EU) nr. 1169/2011.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2015. Indtil lagrene er tømt, anvendes den ikke for kød, der er lovligt markedsført på Unionens marked inden den 1. april 2015.

Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1338/2013

af 13. december 2013

om 208. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 4. december 2013 at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

Følgende punkt under overskriften "Fysiske personer" udgår:

"Youcef Abbes (alias Giuseppe). Fødselsdato: 5.1.1965. Fødested: Bab el Oued, Algier, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) Faderens navn er Mokhtar, b) Moderens navn er Abbou Aicha. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004."


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1339/2013

af 13. december 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

200,7

MA

80,3

TN

120,9

TR

88,6

ZZ

122,6

0707 00 05

AL

41,5

MA

141,7

TR

139,6

ZZ

107,6

0709 93 10

MA

147,0

TR

150,4

ZZ

148,7

0805 10 20

AR

27,1

TR

58,5

UY

27,9

ZA

59,2

ZW

19,7

ZZ

38,5

0805 20 10

MA

61,5

ZZ

61,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

108,1

JM

139,0

TR

70,0

ZZ

105,7

0805 50 10

TR

60,1

ZZ

60,1

0808 10 80

BA

78,8

CN

82,7

MK

28,7

NZ

153,0

US

122,6

ZZ

93,2

0808 30 90

TR

121,5

US

237,6

ZZ

179,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1340/2013

af 13. december 2013

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. december 2013

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00 lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. december 2013 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

(5)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 16. december 2013 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


BILAG I

Importtold for produkter omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. december 2013

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 99 00

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  Importøren kan i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet (på den anden side af Gibraltar-strædet) eller ved Sortehavet, hvis varen ankommer over Atlanterhavet eller via Suez-kanalen

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Danmark, Estland, Irland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst, hvis varen ankommer til EU fra Atlanterhavet.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

29.11.2013-12.12.2013

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Blød hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Blød hvede, lav kvalitet (3)

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

198,29

124,87

Pris fob USA

217,73

207,73

187,73

Præmie for Golfen

24,29

Præmie for the Great Lakes

48,84

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragtomkostninger: Mexicanske Golf — Rotterdam:

18,08 EUR/t

Fragtomkostninger: The Great Lakes — Rotterdam

52,28 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1341/2013

af 13. december 2013

om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i november 2013 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

De ansøgninger om importlicenser, som er indgivet fra den 20. til den 30. november 2013 for visse toldkontingenter, der er omfattet af bilag I i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (3), vedrører mængder, der overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes tildelingskoefficienter, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

På grundlag af de ansøgninger om importlicens, der blev indgivet fra den 20. til den 30. november 2013 for produkter, der er omfattet af de toldkontingenter, som er nævnt i del I.A, I.F, I.H, I.I, I.J og I.K i bilag I til forordning (EF) nr. 2535/2001, udstedes der importlicenser for de mængder, der er ansøgt om, efter anvendelse af de tildelingskoefficienter, som er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (EUT L 341 af 22.12.2001, s. 29).


BILAG

I.A

Toldkontingent nr.

Tildelingskoefficient

09.4590

09.4599

100 %

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

3,495052 %

09.4596

100 %

»—«: Der er ikke sendt licensansøgninger til Kommissionen.

I.F

Produkter med oprindelse i Schweiz

Toldkontingent nr.

Tildelingskoefficient

09.4155

100 %

I.H

Produkter med oprindelse i Norge

Toldkontingent nr.

Tildelingskoefficient

09.4179

100 %

I.I

Produkter med oprindelse i Island

Toldkontingent nr.

Tildelingskoefficient

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I. J

Produkter med oprindelse i Republikken Moldova

Toldkontingent nr.

Tildelingskoefficient

09.4210

»—«: Der er ikke sendt licensansøgninger til Kommissionen.

I.K

Produkter med oprindelse i New Zealand

Toldkontingent nr.

Tildelingskoefficient

09.4514

100 %

09.4515

100 %


AFGØRELSER

14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 2. december 2013

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige Udbud for så vidt angår afgørelserne om gennemførelse af visse bestemmelser i protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud

(2013/756/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forhandlingerne om revisionen af WTO-aftalen om offentlige udbud (1994 GPA) blev indledt i januar 1999 i henhold til artikel XXIV, stk. 7, litra b) og c), i 1994 GPA.

(2)

Forhandlingerne førtes af Kommissionen i samråd med det særlige udvalg, der blev nedsat ved artikel 207, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(3)

Under disse forhandlinger nåede forhandlerne den 30. marts 2012 til enighed om en aftale om en protokol om ændring af aftalen om offentlige udbud (»protokollen«) og om syv afgørelser, som skal vedtages af Udvalget for Offentlige Udbud, og skal være startskuddet til gennemførelsen af visse bestemmelser i protokollen straks efter ikrafttrædelsen. Der er tale om følgende afgørelser: i) afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om meddelelseskrav i henhold til artikel XIX og XXII i aftalen; ii) afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om vedtagelse af arbejdsprogrammer; iii) afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for SMV'er; iv) afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for indsamling og rapportering af statistiske data; v) afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for bæredygtige udbud; vi) afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram om udelukkelser og restriktioner i parternes bilag; vii) afgørelse om et arbejdsprogram for sikkerhedsstandarder i internationale offentlige udbud; (i det følgende under ét benævnt »afgørelserne«).

(4)

Proceduren for at give virkning til den aftale, der opnåedes den 30. marts 2012, kræver, at Udvalget for Offentlige Udbud på sit første møde efter protokollens ikrafttræden vedtager en afgørelse, som bekræfter vedtagelsen af afgørelserne, og deres ikrafttræden samtidig med protokollens ikrafttrædelsesdato.

(5)

I det omfang, at afgørelserne fremmer gennemførelsen af principperne i 1994 GPA som revideret og bidrager til at udrydde diskriminerende praksis, vil vedtagelsen af afgørelserne skabe nye udbudsmuligheder.

(6)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtage på Unionens vegne i Udvalget for Offentlige Udbud vedrørende afgørelserne om gennemførelse af visse bestemmelser i protokollen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige Udvalg, er at bekræfte vedtagelsen af følgende afgørelser:

i)

afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om meddelelseskrav i henhold til artikel XIX og XXII i aftalen

ii)

afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om vedtagelse af arbejdsprogrammer

iii)

afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for SMV'er

iv)

afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for indsamling og rapportering af statistiske data

v)

afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for bæredygtige udbud

vi)

afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram om udelukkelser og restriktioner i parternes bilag

vii)

afgørelse om et arbejdsprogram for sikkerhedsstandarder i internationale offentlige udbud

og at godkende ikrafttrædelsesdatoen for disse afgørelser som værende datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af 1994 GPA.

Holdningen tilkendegives af Kommissionen.

Teksten til aftalerne er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2013.

På Rådets vegne

E. GUSTAS

Formand


BILAG

Bilag A

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om meddelelseskrav i henhold til artikel XIX og XXII i aftalen …

Bilag B

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om vedtagelse af arbejdsprogrammer …

Bilag C

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for SMV'er …

Bilag D

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for indsamling og rapportering af statistiske data …

Bilag E

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for bæredygtige udbud …

Bilag F

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram om udelukkelse og begrænsninger i parternes bilag …

Bilag G

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for sikkerhedsstandarder i internationale offentlige udbud …

BILAG A

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om meddelelseskrav i henhold til artikel XIX og XXII i aftalen

Afgørelse af 30. marts 2012

UDVALGET FOR OFFENTLIGE UDBUD,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af gennemsigtige love og andre forskrifter, der vedrører denne aftale, herunder ændringer dertil som omhandlet i artikel XXII, stk. 5, i aftalen,

SOM OGSÅ TAGER HENSYN TIL betydningen af ajourførte lister over ordregivere, der er omfattet af en parts bilag til tillæg I til denne aftale, i henhold til artikel XIX i aftalen,

SOM ERKENDER de vanskeligheder, som parterne står over for i bestræbelserne på at sende rettidige meddelelser til udvalget om ændringer til deres love og forskrifter, der vedrører aftalen, som omhandlet i artikel XXII, stk. 5, i aftalen, og foreslåede rettelser til parternes bilag til tillæg I, som omhandlet i artikel XIX, stk. 1, i aftalen,

SOM TAGER HENSYN TIL bestemmelserne i artikel XIX i aftalen, hvori der skelnes mellem meddelelse af foreslåede rettelser, som ikke ændrer den gensidigt aftalte dækning i aftalen, og andre former for foreslåede ændringer af bilagene til tillæg I,

SOM ERKENDER, at den teknologiske udvikling har givet mange parter mulighed for at anvende elektroniske midler til at formidle information om deres ordninger for offentlige udbud og meddele parterne ændringer til disse ordninger,

HAR VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Årlige meddelelser af ændringer i love og forskrifter

1.

Hvis en part har officielt udpegede elektroniske medier, der indeholder links til gældende love og forskrifter, der vedrører denne aftale, og disse love og forskrifter foreligger på et af WTO's officielle sprog, og disse medier er opført i tillæg II, kan parten opfylde kravet i artikel XXII, stk. 5, ved hvert år ved udgangen af året at meddele udvalget alle ændringer, medmindre der er tale om væsentlige ændringer, dvs. ændringer, der påvirker parternes forpligtelser i henhold til aftalen; i sådanne tilfælde meddeles disse ændringer straks.

2.

Parterne har mulighed for at drøfte en parts årlige meddelelse på det første uformelle møde i udvalget i det følgende år.

Foreslåede rettelser til en parts bilag til tillæg 1

3.

Følgende ændringer til en parts bilag til tillæg I betragtes som en rettelse i henhold til aftalens artikel XIX:

a)

ændring af en ordregivers navn

b)

en fusion mellem to eller flere ordregivere, der er opført i et bilag, og

c)

hvis en ordregiver i et bilag opdeles i to eller flere enheder, der alle tilføjes til listen over ordregivere i samme bilag.

4.

I tilfælde af foreslåede rettelser til en parts bilag under tillæg I, jf. punkt 3, meddeler parten udvalget disse rettelser hvert andet år, begyndende med ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af den gældende aftale (1994).

5.

En part kan gøre indsigelse over for udvalget vedrørende en foreslået rettelse senest 45 dage efter datoen for rundsendelsen af meddelelsen til parterne. I henhold til artikel XIX, stk. 2, skal en part, der gør indsigelse, anføre en begrundelse for indsigelsen, herunder grunden til, at parten mener, at den foreslåede rettelse vil påvirke den gensidigt aftalte dækning i denne aftale, og at den foreslåede rettelse derfor ikke er omfattet af punkt 3. Foreligger der ikke en skriftlig indsigelse, træder de foreslåede ændringer i kraft 45 dage efter datoen for rundsendelsen af meddelelsen, jf. artikel XIX, stk. 5, litra a).

6.

Senest fire år efter denne afgørelses ikrafttrædelse tager parterne anvendelsen og gennemslagskraften heraf op til revision og foretager de nødvendige ændringer.

BILAG B

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om vedtagelse af arbejdsprogrammer

Afgørelse af 30. marts 2012

UDVALGET FOR OFFENTLIGE UDBUD,

SOM BEMÆRKER, at udvalget i henhold til artikel XXII, stk. 8, litra b), kan vedtage en afgørelse om supplerende arbejdsprogrammer, som udvalget gennemfører for at fremme gennemførelsen af aftalen og de forhandlinger, der er omtalt i aftalens artikel XXII stk. 7,

HAR VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

1.

Følgende arbejdsprogrammer tilføjes til listen over arbejdsprogrammer, som udvalget skal gennemføre:

a)

en gennemgang af brugen og gennemsigtigheden af og rammerne for offentligt-private partnerskaber og deres relationer til omfattede udbud

b)

fordele og ulemper ved udvikling af en fælles nomenklatur for varer og tjenesteydelser og

c)

fordele og ulemper ved udvikling af standardiserede meddelelser.

2.

Udvalget fastlægger anvendelsesområdet og tidsplanen for hvert arbejdsprogram på et senere tidspunkt.

3.

Udvalget ajourfører regelmæssigt listen over programmer og foretager de nødvendige ændringer.

BILAG C

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for SMV'er

Afgørelse af 30. marts 2012

UDVALGET FOR OFFENTLIGE UDBUD,

SOM BEMÆRKER, at det af artikel XXII, stk. 8, litra a), i aftalen om offentlige udbud (aftalen) fremgår, at parterne skal vedtage og regelmæssigt ajourføre et arbejdsprogram, herunder et arbejdsprogram om små og mellemstore virksomheder (SMV'er),

SOM ERKENDER betydningen af at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud, og

SOM ERKENDER, at parterne iflg. artikel XXII, stk. 6, skal søge at undgå at indføre eller videreføre diskriminerende foranstaltninger, der fordrejer konkurrencebaserede udbud,

HAR VEDTAGET FØLGENDE ARBEJDSPROGRAM FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER:

1.   Iværksættelse af et arbejdsprogram for SMV'er

På udvalgets første møde efter ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af den gældende aftale (1994) iværksætter udvalget et arbejdsprogram for små og mellemstore virksomheder. Udvalget evaluerer de foranstaltninger og politikker for små og mellemstore virksomheder, som parterne anvender til at bistå, fremme eller tilskynde til små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud og udarbejder en rapport om resultaterne af evalueringen.

2.   Undgåelse af foranstaltninger, der diskriminerer SMV'er

Parterne skal bestræbe sig på ikke at indføre diskriminerende foranstaltninger, som udelukkende er til fordel for hjemlige små og mellemstore virksomheder, og søge at modvirke, at tiltrædende parter indfører sådanne foranstaltninger og politikker.

3.   Program for gennemsigtighed og SMV-undersøgelse

3.1.   Program for gennemsigtighed

Efter ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af den gældende aftale (1994) meddeler de parter, som i deres tillæg I har specifikke bestemmelser for SMV'er, herunder øremærkede udbud, disse foranstaltninger og politikker til udvalget. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af foranstaltningerne og politikkerne, deres relevante retsrammer og anvendelsen heraf samt værdien af de udbud, der er underlagt disse foranstaltninger. Desuden meddelerne disse parter udvalget enhver væsentlig ændring i disse foranstaltninger og politikker i henhold til aftalens artikel XXII, stk. 5.

3.2.   SMV-undersøgelse

a)

Udvalget foretager en undersøgelse i parterne gennem et spørgeskema for at indhente oplysninger om foranstaltninger og politikker, der har til formål at bistå, fremme eller tilskynde til små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud. Det drejer sig om følgende oplysninger:

i)

en beskrivelse af de foranstaltninger og politikker, som parterne anvender, herunder disses økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige mål og andre mål, og af forvaltningen heraf

ii)

parternes definition af små og mellemstore virksomheder

iii)

i hvilket omfang, parterne har specialiserede agenturer eller institutioner, der bistår små og mellemstore virksomheder i forbindelse med offentlige udbud

iv)

i hvilket omfang små og mellemstore virksomheder deltager i offentlige udbud, udtrykt i både værdi og antal kontrakter, der tildeles små og mellemstore virksomheder

v)

en beskrivelse af foranstaltninger og politikker om underentreprise for små og mellemstore virksomheder, herunder mål, garantier og incitamenter

vi)

fremme af små og mellemstore virksomheders deltagelse i fælles afgivelse af tilbud (med andre store og små leverandører)

vii)

foranstaltninger og politikker, som sigter mod at give små og mellemstore virksomheder mulighed for at deltage i offentlige udbud (f.eks. større gennemsigtighed og formidling af oplysninger om offentlige udbud til små og mellemstore virksomheder, forenklede krav for deltagelse i tilbudsgivning, nedbringelse af kontraktstørrelsen samt rettidig betaling af leverancer af varer og tjenesteydelser) og

viii)

brugen af politikker vedrørende offentlige udbud, der kan fremme innovation blandt små og mellemstore virksomheder.

b)

WTO-sekretariatets sammenfatning af SMV-undersøgelsen:

WTO-sekretariatet fastsætter en frist for parternes indsendelse af spørgeskemabesvarelser til WTO-sekretariatet. Efter modtagelsen af besvarelserne udarbejder sekretariatet en sammenfatning af besvarelserne og rundsender besvarelserne og sammenfatningen til parterne. Sekretariatet vedlægger en liste over parter, der ikke har indsendt besvarelser.

c)

Udveksling mellem parterne af besvarelserne af SMV-spørgeskemaet:

På grundlag af WTO-sekretariatets dokument fastlægger udvalget en periode for udveksling af spørgsmål, anmodninger om supplerende information og bemærkninger til de øvrige parters besvarelser.

4.   Evaluering af resultaterne af SMV-undersøgelsen og iværksættelse af resultatet

4.1.   Evaluering af resultaterne af SMV-undersøgelsen

Udvalget fastlægger de foranstaltninger og politikker, som det mener er bedste praksis til fremme af SMV'ers deltagelse i parternes offentlige udbud, og udarbejder en rapport, der omfatter bedste praksis for foranstaltninger og politikker samt en liste over andre foranstaltninger.

4.2.   Iværksættelse af resultatet af SMV-undersøgelsen

a)

Parterne fremmer afvendelsen af den bedste praksis, som blev identificeret ved undersøgelsen, for at tilskynde til og fremme SMV'ers deltagelse i parternes offentlige udbud.

b)

Hvad angår de øvrige foranstaltninger, tilskynder udvalget de parter, der opretholder sådanne foranstaltninger, til at gennemgå dem med henblik på at ophæve dem eller anvende dem for SMV'er fra de øvrige parter. Disse parter informerer udvalget om resultatet af gennemgangen.

c)

Parter, der opretholder andre foranstaltninger, indarbejder værdien af udbud, der er underlagt disse foranstaltninger, i de statistikker, som de fremsender til udvalget i henhold til aftalens artikel XVI, stk. 4.

d)

Parterne kan anmode om, at sådanne foranstaltninger indgår i fremtidige forhandlinger under aftalens artikel XXII, stk. 7, og disse anmodninger behandles velvilligt af den part, der opretholder de pågældende foranstaltninger.

5.   Evaluering

To år efter ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af den gældende aftale (1994) evaluerer udvalget virkningen af bedste praksis med hensyn til større deltagelse af SMV'er i parternes offentlige udbud og overvejer, om andre former for bedste praksis kan forbedre SMV'ernes deltagelse yderligere. Udvalget kan også vurdere virkningen af andre foranstaltninger med henblik på deltagelse af SMV'er fra andre parter i offentlige udbud, der gennemføres af parter, der anvender de pågældende foranstaltninger.

BILAG D

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for indsamling og rapportering af statistiske data

Afgørelse af 30. marts 2012

UDVALGET FOR OFFENTLIGE UDBUD,

SOM BEMÆRKER, at det af artikel XXII, stk. 8, litra a), i aftalen om offentlige udbud (aftalen) fremgår, at parterne skal vedtage og regelmæssigt ajourføre et arbejdsprogram, herunder et arbejdsprogram om indsamling og rapportering af statistiske data,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af indsamling og rapportering af statistiske data, som omhandlet i artikel XVI, stk. 4, i aftalen om offentlige udbud (aftalen), for så vidt angår gennemsigtighed i de udbud, der er omfattet af aftalen,

SOM TAGER HENSYN TIL, at statistiske data, der viser, i hvilket omfang parterne indkøber varer og tjenester, der er omfattet af aftalen, fra andre parter i aftalen kan være et vigtigt redskab til at tilskynde andre WTO-medlemmer til at tiltræde aftalen,

SOM ERKENDER de generelle vanskeligheder for aftaleparterne med at indsamle data vedrørende offentlige udbud og navnlig med at fastlægge oprindelseslandet for de varer og tjenesteydelser, de indkøber som led i aftalen, og

SOM ERKENDER, at parterne anvender forskellige metoder til indsamling af statistikker for at opfylde rapporteringskravene i aftalens artikel XVI, stk. 4, og kan anvende forskellige metoder til indsamling af data om centrale statslige ordregivere og subcentrale statslige ordregivere,

HAR VEDTAGET FØLGENDE ARBEJDSPROGRAM FOR INDSAMLING OG RAPPORTERING AF STATISTISKE DATA:

1.   Iværksættelse af arbejdsprogrammet om indsamling og rapportering af statistiske data

På udvalgets første møde efter ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af den gældende (1994) aftale iværksætter udvalget et arbejdsprogram om indsamling og rapportering af statistiske data. Udvalget overvåger parternes indsamling og rapportering af statistiske data, tager potentialet for harmonisering heraf i betragtning og udarbejder en rapport om resultaterne.

2.   Indsendelse af data fra parterne

Udvalget fastlægger en dato for parternes indsendelse til udvalget af følgende oplysninger vedrørende statistiske data om udbud, der er omfattet af aftalen:

a)

en beskrivelse af den metode, som hver part anvender til at indsamle, evaluere og rapportere statistiske data om udbud over og under aftalens tærskelværdier og om udbud som beskrevet i punkt 4, stk. 2, litra c), i arbejdsprogrammet for SMV'er, herunder oplysninger om, hvorvidt den baserer dataene om udbud, der er omfattet af aftalen, på den fulde værdi af de tildelte kontrakter eller de samlede udgifter til udbud i en vis periode

b)

hvorvidt de statistiske data, som indsamles, omfatter oprindelseslandet for de varer eller tjenesteydelser, der indkøbes, og i så fald, hvordan den fastlægger eller anslår oprindelseslandet, og hvilke tekniske forhindringer der er forbundet med at indsamle data om oprindelseslandet

c)

en uddybning af de i de statistiske rapporter anvendte klassifikationer og

d)

en uddybning af kilderne til disse data.

3.   Sammenfatning af de indsendte data

Sekretariatet udarbejder en sammenfatning af de indsendte oplysninger og rundsender oplysningerne og sammenfatningen heraf til parterne. Sekretariatet vedlægger en liste over parter, der ikke har indsendt oplysninger.

4.   Henstillinger

Udvalget gennemgår parternes indsendte oplysninger og fremsætter henstillinger om:

a)

hvorvidt parterne bør indføre en fælles metode til indsamling af statistikker

b)

hvorvidt parterne kan standardisere klassifikationerne i de statistiske data, der rapporteres til udvalget

c)

midler til at fremme indsamlingen af oplysninger om oprindelsesland for varer og tjenesteydelser, der er omfattet af aftalen, og

d)

andre tekniske spørgsmål vedrørende rapportering af data om offentlige udbud, som rejses af parterne.

5.   Udvalget udarbejder, om nødvendigt, henstillinger vedrørende

a)

potentialet for harmonisering af den statistiske rapportering med henblik på at inkludere statistikker om offentlige udbud i WTO's årsrapport

b)

sekretariatets formidling af teknisk bistand til rapportering af statistiske data til WTO-medlemmer, der tiltræder aftalen, og

c)

midler til at sikre, at WTO-medlemmer, der tiltræder aftalen, har de nødvendige midler til at overholde kravene til indsamling og rapportering af statistiske data.

6.   Analyse af data

Udvalget overvejer, hvorledes de statistiske data, som parterne hvert år indsender til sekretariatet, kan anvendes til yderligere analyser for at fremme en bedre forståelse af aftalens økonomiske betydning, herunder tærskelværdiernes betydning for aftalens gennemførelse.

BILAG E

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for bæredygtige udbud

Afgørelse af 30. marts 2012

UDVALGET FOR OFFENTLIGE UDBUD,

SOM BEMÆRKER, at det af artikel XXII, stk. 8, litra a), i aftale om offentlige udbud (aftalen) fremgår, at parterne skal vedtage og regelmæssigt ajourføre et arbejdsprogram, herunder et arbejdsprogram om bæredygtige udbud,

SOM ANERKENDER, at flere parter har udviklet bæredygtige udbudspolitikker på nationalt og subnationalt niveau,

SOM BEKRÆFTER betydningen af at sikre, at alle udbud foretages i henhold til principperne om ikke-diskriminering og gennemsigtighed, som omhandlet i aftalen,

HAR VEDTAGET ET ARBEJDSPROGRAM FOR BÆREDYGTIGE UDBUD:

1.   Iværksættelse af et arbejdsprogram for bæredygtige udbud

På udvalgets første møde efter ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af den gældende (1994) aftale iværksætter udvalget et arbejdsprogram for bæredygtige udbud.

2.   Arbejdsprogrammet skal bl.a. omfatte følgende emner:

a)

målsætninger for bæredygtige udbud

b)

midler til at integrere begrebet bæredygtige udbud i de nationale og subnationale udbudspolitikker

c)

midler til at gennemføre bæredygtige udbud i overensstemmelse med princippet om bedste forhold mellem kvalitet og pris og

d)

midler til at gennemføre bæredygtige udbud i overensstemmelse med parternes internationale handelsforpligtelser.

3.   Udvalget kortlægger foranstaltninger og politikker, som det anser for at kunne fremme bæredygtige udbud i overensstemmelse med princippet om det bedste forhold mellem kvalitet og pris, og udarbejder en rapport, som opregner bedste praksis inden for foranstaltninger og politikker.

BILAG F

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram om udelukkelser og begrænsninger i parternes bilag

Afgørelse af 30. marts 2012

UDVALGET FOR OFFENTLIGE UDBUD,

SOM BEMÆRKER, at det af artikel XXII, stk. 8, litra a), i aftalen om offentlige udbud (aftalen) fremgår, at parterne skal vedtage og regelmæssigt ajourføre et arbejdsprogram, herunder et arbejdsprogram om udelukkelser og begrænsninger i parternes bilag,

SOM ERKENDER, at parterne har indarbejdet udelukkelser og begrænsninger i deres respektive bilag til tillæg I til aftalen (udelukkelser og begrænsninger),

SOM ERKENDER betydningen af gennemsigtige foranstaltninger for offentlige udbud, og

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af gradvist at nedbringe og afskaffe udelukkelser og begrænsninger i de kommende forhandlinger, jf. aftalens artikel XXII, stk. 7,

HAR VEDTAGET FØLGENDE ARBEJDSPROGRAM OM UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER I PARTERNES BILAG:

1.   Iværksættelse af et arbejdsprogram om udelukkelser og begrænsninger

På udvalgets første møde efter ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af den gældende aftale (1994) iværksætter udvalget et arbejdsprogram om udelukkelser og begrænsninger i parternes bilag, som har til formål:

a)

at skabe større gennemsigtighed i anvendelsesområdet og virkningerne af de udelukkelser og begrænsninger, der er anført i parternes bilag til tillæg I til aftalen, og

b)

at formidle oplysninger om udelukkelser og begrænsninger for at fremme de forhandlinger, som er omtalt i aftalens artikel XXII, stk. 7.

2.   Program for gennemsigtighed

Senest seks måneder efter iværksættelsen af arbejdsprogrammet sender parterne en liste til udvalget over:

a)

landespecifikke udelukkelser, som parterne opretholder i deres bilag til tillæg I til aftalen, og

b)

alle andre udelukkelser og begrænsninger, som fremgår af parternes bilag til tillæg I til aftalen, og som falder ind under anvendelsesområdet for aftalens artikel II, stk. 2, undtagen udelukkelser eller begrænsninger, som behandles i arbejdsprogrammet for SMV'er, eller tilfælde, hvor en part har forpligtet sig til at udfase en udelukkelse eller begrænsning i et bilag til tillæg I til aftalen.

3.   Sammenfatning af de indsendte data

Sekretariatet udarbejder en sammenfatning af de indsendte oplysninger og rundsender oplysningerne og sammenfatningen heraf til parterne. Sekretariatet vedlægger en liste over parter, der ikke har indsendt oplysninger.

4.   Anmodninger om supplerende oplysninger

Parterne kan regelmæssigt anmode om supplerende oplysninger vedrørende udelukkelser eller begrænsninger, der falder ind under anvendelsesområdet for stk. 2, litra a) og litra b), herunder vedrørende foranstaltninger, der falder ind under anvendelsesområdet for udelukkelser eller begrænsninger, de retlige rammer herfor, gennemførelsespolitikker og -praksis og værdien af de udbud, der er genstand for disse foranstaltninger. En part, der modtager en sådan anmodning, skal straks formidle de ønskede oplysninger.

5.   Sammenfatning af supplerende oplysninger

Sekretariatet udarbejder en sammenfatning af de supplerende oplysninger vedrørende en given part og rundsender dem til parterne.

6.   Gennemgang foretaget af udvalget

På udvalgets årlige møde, jf. aftalens artikel XXI, stk. 3, litra a), gennemgår udvalget de oplysninger, som parterne har indsendt, med henblik på at afgøre, om:

a)

oplysningerne i videst muligt omfang skaber større gennemsigtighed om de udelukkelser og begrænsninger, der er anført i parternes bilag til tillæg I til aftalen, og

b)

oplysningerne i tilfredsstillende omfang fremmer de forhandlinger, som er omtalt i aftalens artikel XXII, stk. 7.

7.   Nye parter, der tiltræder aftalen

En ny part, der tiltræder aftalen, skal forelægge udvalget den i stk. 2 omtalte liste senest seks måneder efter tiltrædelsen.

BILAG G

Afgørelse vedtaget af Udvalget for Offentlige Udbud om et arbejdsprogram for sikkerhedsstandarder i internationale offentlige udbud

Afgørelse af 30. marts 2012

UDVALGET FOR OFFENTLIGE UDBUD,

SOM BEMÆRKER, at det af artikel XXII, stk. 8, litra a), i aftalen om offentlige udbud (aftalen) fremgår, at parterne skal vedtage og regelmæssigt ajourføre et arbejdsprogram, herunder et arbejdsprogram om sikkerhedsstandarder i internationale offentlige udbud,

SOM BEMÆRKER, at det af aftalens artikel X, stk. 1, fremgår, at en ordregiver »udarbejder, vedtager eller anvender ingen tekniske specifikationer med henblik på eller som har til følge at skabe unødvendige hindringer for international handel«,

SOM BEMÆRKER, at aftalens artikel III, stk. 2, litra a), ikke forhindrer parterne i at indføre eller håndhæve foranstaltninger for at beskytte den offentlige sikkerhed, for så vidt de ikke udgør en vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den internationale handel,

SOM ERKENDER behovet for en tilgang, der afbalancer hensynet til den offentlige sikkerhed og unødvendige hindringer for international handel,

SOM ERKENDER, at parternes forskellige praksis hvad angår offentlig sikkerhed kan have en negativ indvirkning på aftalens gennemførelse,

HAR VEDTAGET FØLGENDE ARBEJDSPROGRAM FOR SIKKERHEDSSTANDARDER:

1.

Iværksættelse af arbejdsprogrammet om sikkerhedsstandarder i internationale offentlige udbud: På udvalgets første møde efter ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af den gældende aftale (1994) iværksætter udvalget et arbejdsprogram for sikkerhedsstandarder i internationale offentlige udbud.

2.

Arbejdsprogrammet skal undersøge emner med henblik på udveksling af bedste praksis på områder, som omfatter:

a)

behandlingen af den offentlige sikkerhed i parternes love, forskrifter og praksis og retningslinjer vedrørende ordregiveres anvendelse af aftalen

b)

forholdet mellem bestemmelserne om tekniske specifikationer i artikel X og beskyttelsen af den offentlige sikkerhed i artikel III i aftalen og i parternes bilag til tillæg 1

c)

de former for bedste praksis, der kan indføres for at beskytte den offentlige sikkerhed i lyset af bestemmelserne om tekniske specifikationer og udbudsmateriale i artikel X.

3.

Udvalget fastlægger anvendelsesområdet og tidsplanen for behandlingen af hvert emne i stk. 2. Udvalget udarbejder en rapport, der sammenfatter resultatet af behandlingen af disse emner og opregner bedste praksis, jf. stk. 2, litra c).


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/45


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. december 2013

om beskikkelse af et tysk medlem af og en tysk suppleant til Regionsudvalget

(2013/757/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den tyske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2010 til 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Martina MICHELS mandat er udløbet.

(3)

Der bliver en plads ledig som suppleant, efter beskikkelsen af Frank ZIMMERMANN som medlem af Regionsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

a)

som medlem:

Frank ZIMMERMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

samt

b)

som suppleant:

Sven RISSMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2013.

På Rådets vegne

A. PABEDINSKIENĖ

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/46


RÅDETS AFGØRELSE

af 10. december 2013

om konstatering af, at Polen ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets henstilling af 21. juni 2013

(2013/758/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 126, stk. 8,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal medlemsstaterne undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

(2)

Stabilitets- og vækstpagten er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og for en holdbar og stærk vækst, som fører til øget beskæftigelse.

(3)

Den 7. juli 2009 fastslog Rådet i overensstemmelse med artikel 104, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF), at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Polen, og udstedte en henstilling med henblik på korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud senest i 2012 i overensstemmelse med artikel 104, stk. 7, i TEF og artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 (1). Med henblik på at bringe det offentlige underskud ned på 3 % af BNP eller mindre på en troværdig og holdbar måde blev det henstillet til de polske myndigheder at gennemføre de stimulerende finanspolitiske foranstaltninger i 2009 som planlagt, sikre en gennemsnitlig årlig strukturel budgettilpasning på mindst 1¼ % af BNP fra og med 2010, fastsætte de detaljerede foranstaltninger til at bringe underskuddet ned under referenceværdien i 2012 og gennemføre reformer for at begrænse de løbende primærudgifter i de følgende år. Rådet fastsatte, at der skulle træffes virkningsfulde foranstaltninger senest den 7. januar 2010.

(4)

Den 3. februar 2010 konkluderede Kommissionen på grundlag af Kommissionens efterårsprognose fra 2009, at Polen i overensstemmelse med Rådets henstilling af 7. juli 2009 havde truffet de nødvendige foranstaltninger for at bringe sit offentlige underskud ned under traktatens referenceværdi, og anså det derfor ikke for nødvendigt med yderligere trin i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. På baggrund af sin prognose fra efteråret 2011 fandt Kommissionen imdlertid, at Polen ikke var på rette vej og opfordrede landet til at træffe yderligere foranstaltninger, som Polen derpå vedtog og bekendtgjorde offentligt inden den 10. januar 2012. Den 11. januar 2012 bekræftede Kommissionen, at de polske myndigheder havde truffet foranstaltninger med henblik på en rettidig og holdbar korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud, og at det på daværende tidspunkt ikke var nødvendigt at tage yderligere skridt som led i Polens procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

(5)

Den 21. juni 2013 konkluderede Rådet, at Polen havde truffet virkningsfulde foranstaltninger, men at der i mellemtiden var indtruffet ugunstige økonomiske begivenheder, som havde indvirket kraftigt på de offentlige finanser, og derfor udstedte det en revideret henstilling (2) (»Rådets henstilling af 21. juni 2013«). Polen opfyldte således betingelserne for at få forlænget fristen for korrektion af det uforholdsmæssigt store offentlige underskud, jf. artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1467/97. Rådet henstillede til Polen at rette på på det uforholdsmæssigt store underskud senest i 2014. Det henstillede ligeledes, at Polen nedbringer det samlede underskud til 3,6 % af BNP i 2013 og 3,0 % af BNP i 2014, hvilket svarer til en årlig forbedring af den strukturelle budgetsaldo på mindst 0,8 % af BNP i 2013 og 1,3 % i 2014, jf. Kommissionens ajourførte forårsprognose fra 2013. Derudover henstillede det, at Polen sikrer en stringent gennemførelse af de vedtagne foranstaltninger og supplere dem med foranstaltninger, som er tilstrækkelige til at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud senest i 2014. Endvidere henstillede det, at Polen anvender alle uventede indtægter til at nedbringe underskuddet. Rådet satte den 1. oktober 2013 som frist for Polen til at gennemføre virkningsfulde foranstaltninger og rapportere om den konsolideringsstrategi, som påtænkes anvendt til at nå målene, jf. artikel 3, stk. 4a, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97.

(6)

Den 2. oktober 2013 forelagde Polen en rapport om virkningsfulde foranstaltninger. Det makroøkonomiske scenarie, som rapporten bygger på, svarer til det, der ligger til grund for konvergensprogrammet for 2013. Efter en gennemsnitlig realvækst i BNP på 4 % om året mellem 2001 og 2011 aftog tempoet i den økonomiske aktivitet til 1,9 % i 2012. Det makroøkonomiske scenarie, som rapporten om virkningsfulde foranstaltninger bygger på, fremskriver en yderligere dæmpet realvækst i BNP på 1,5 % i 2013, hvorefter den kommer sig i 2014 og 2015 med henholdsvis 2,5 % og 3,8 % i BNP-realvækst. Kommissionens efterårsprognose fra 2013 forudser en realvækst i BNP på 1,3 % i 2013, stigende til 2,5 % i 2014 og 2,9 % i 2015. Kommissionen ser mindre optimistisk på prognoseperiodens vækst i den indenlandske efterspørgsel, især hvad angår privat forbrug og privat investering.

(7)

De polske myndigheder venter et offentligt underskud på 4,8 % af BNP i 2013, en stigning fra 3,9 % af BNP i 2012. Dette er værre end de 3,5 % af BNP, der fremgik af 2013-ajourføringen af konvergensprogrammet, og det skyldes, at der mangler indtægter på ikke mindre end 1,2 % af BNP, og at udgifterne er skredet med 0,1 % af BNP. I 2014 forventer det polske finansministerium et overskud på 4,5 % af BNP med baggrund i den planlagte pensionsreform, som resulterer i en engangsoverførsel af aktiver svarende til 8,5 % af BNP. I 2015 forventes den offentlige saldo at udgøre et underskud på 3 % af BNP.

(8)

For 2013 og 2014 svarer Kommissionens prognose til den, de polske myndigheder arbejder med. Også her forventes underskuddet at blive 4,8 % af BNP i 2013. Forringelsen sammenlignet med de 3,9 % af BNP i underskudsprocedurens referencescenarie skyldes hovedsagelig indtægtstab. I 2014 forventes den offentlige saldo at være i overskud (+ 4,6 % af BNP) som følge af den planlagte pensionsreform. For 2015 forventer Kommissionen et offentligt underskud på 3,3 % af BNP og er dermed mindre optimistisk end de polske myndigheder. Forskellen på 0,3 procentpoint af BNP skyldes hovedsagelig mindre løbende indtægter, der bygger på en mindre fremskrivning af den nominelle BNP-vækst og større offentlige udgifter til forbrug i produktionen. Underskudsmålene er følsomme over for gennemførelsesrisici.

(9)

Både de polske myndigheder og Kommissionen forventer, at den offentlige bruttogæld holder sig under tærsklen på 60 % i hele den behandlede periode. Ifølge Kommissionens efterårsprognose fra 2013 falder gældskvoten fra 55,6 % i 2012 til 51 % i 2014, hovedsagelig som virkning af den annoncerede overførsel af pensionsfondsaktiver på 8,5 % af BNP, for derpå at krybe op til 52,5 % i 2015.

(10)

Da det offentlige underskud i 2013 ifølge Kommissionens efterårsprognose 2013 forventes at nå 4,8 % af BNP, er Polen på vej til at overskride det mål på 3,6 % af BNP, som er fastsat i Rådets henstilling. Dertil kommer, at den justerede årlige strukturelle indsats i 2013 (0,3 % af BNP) ligger et godt stykke under den anbefalede årlige finanspolitiske indsats (0,8 % af BNP). Bottom-up-analysen af nye diskretionære foranstaltninger viser sammen med en vurdering af udgiftsudviklingen korrigeret for over- og undergennemførelse, som ligger uden for regeringens kontrol,en samlet finanspolitisk indsats på 0,2 % af BNP. Det er mindre end de påkrævede yderligere foranstaltninger på 0,4 % af BNP, der ligger til grund for den finanspolitiske indsats, der er fastsat i Rådets henstilling, og bekræfter, at Polen ikke har gennemført den finanspolitiske indsats i 2013 i overensstemmelse med Rådets henstilling.

(11)

I 2014 forventer Kommissionen et overskud på de offentlige finanser på 4,6 % af BNP. Dermed afhænger det helt af engangsoverførslen af pensionsfondsaktiver, om det samlede underskudsmål bliver opfyldt. Den forventede årlige justerede strukturelle indsats ligger med 1,4 % af BNP over den anbefalede årlige finanspolitiske indsats på 1,3 % af BNP.

(12)

Alt i alt har Polen ikke efterlevet henstillingens finanspolitiske mål for 2013, hvorimod de mål, som Rådets henstilling af 21. juni 2013 fastsatte for 2014, forventes nået. I fremskrivningen forventer Kommissionen dog, at den afvikling af det uforholdsmæssigt store underskud, der opnås i 2014, ikke holder i 2015, hvor underskuddet har kurs mod 3,3 % af BNP —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Polen har ikke truffet virkningsfulde foranstaltninger i 2013 til opfølgning af Rådets henstilling af 21. juni 2013.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6).

(2)  Rådets henstilling af 21. juni 2013 med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Polen til ophør.


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/48


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. december 2013

om overgangsforanstaltninger vedrørende forvaltningen af EUF fra 1. januar 2014 frem til ikrafttrædelsen af 11. Europæiske Udviklingsfond

(2013/759/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000,

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»oversøiske associeringsafgørelse«) (1),

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS-EF-partnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse (2) (»intern aftale om 10. EUF«), særlig artikel 1, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 1, stk. 5, i den interne aftale om 10. EUF vil der ikke blive disponeret over midlerne fra 10. EUF efter 31. december 2013, medmindre Rådet træffer anden afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen.

(2)

I punkt 5 i bilag Ib (den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013) til AVS-EU-partnerskabsaftalen er fastsat, at der ikke længere vil blive indgået forpligtelser for midlerne fra 10. EUF efter den 31. december 2013, bortset fra beløbene til finansiering af investeringsfaciliteten uden tilhørende rentegodtgørelser, medmindre Rådet enstemmigt træffer anden afgørelse på forslag af Kommissionen.

(3)

I henhold til artikel 1, stk. 2, i bilag II Aa til den oversøiske associeringsafgørelse kan der ikke længere disponeres over midlerne fra 10. EUF efter 31. december 2013, medmindre Rådet beslutter noget andet ved enstemmighed på forslag af Kommissionen.

(4)

I artikel 13, stk. 3, i den interne aftale om 10. EUF er fastsat, at aftalen indgås for samme tidsrum som den flerårige finansielle ramme for AVS-EU-partnerskabsaftalen, og at aftalen forbliver i kraft, så længe det er nødvendigt for, at alle transaktioner, der finansieres i henhold til AVS-EU-partnerskabsaftalen og den oversøiske associeringsafgørelse og den flerårige finansielle ramme, kan fuldføres.

(5)

Hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere er fastsat i Rådets afgørelse 2010/427/EU (3).

(6)

11. EUF vil muligvis først træde i kraft efter den 1. januar 2014. Det er derfor relevant at indføre overgangsforanstaltninger (»overgangsfacilitet«) for at sikre, at der er midler til rådighed til finansiering af samarbejdet med AVS-landene og med oversøiske lande og territorier samt til dækning af støtteudgifter fra januar 2014 frem til ikrafttrædelsen af den interne aftale om 11. EUF; overgangsfaciliteten finansieres ved hjælp af restbeløb og frigjorte midler fra 10. EUF og tidligere EUF'er —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Indtil ikrafttrædelsen af den interne aftale om 11. EUF finansieres overgangsforanstaltninger i form af handlingsprogrammer, individuelle foranstaltninger og særlige foranstaltninger for AVS-partnere, finansieringsafgørelser til støtte for oversøiske lande og territorier og særlige handlingsprogrammer for støtteudgifter ved hjælp af en overgangsfacilitet bestående af restbeløb fra de tidligere EUF'er og midler, der er frigjort fra projekter eller programmer under disse EUF'er. Denne overgangsfacilitet kan også dække tilskud til finansiering af rentegodtgørelser og projektrelateret faglig bistand, der bevilges til Den Europæiske Investeringsbank, som omhandlet i artikel 1, 2 og 4 i bilag II til AVS-EU-partnerskabsaftalen og i den oversøiske associeringsafgørelse. Formålet med disse finansielle overgangsforanstaltninger skal være at lette gennemførelsen af programmeringsdokumenter og afhjælpe akutte behov for bistand.

Midler, der afsættes under denne overgangsfacilitet, bogføres under 11. EUF. Medlemsstaternes bidragsandel, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), i den interne aftale om 8., 9. og 10. EUF reduceres tilsvarende, efter at den interne aftale om 11. EUF træder i kraft.

Artikel 2

Rådets forordning (EF) nr. 617/2007 (4) og Rådets forordning (EF) nr. 215/2008 (5) finder anvendelse med henblik på overgangsfacilitetens gennemførelse.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes i overensstemmelse med afgørelse 2010/427/EU.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2014 frem til ikrafttrædelsen af den interne aftale om 11. EUF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

(2)  EUT L 247 af 9.9.2006, s. 32.

(3)  Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 617/2007 af 14. maj 2007 om gennemførelsen af 10. Europæiske Udviklingsfond under AVS-EF-partnerskabsaftalen (EUT L 152 af 13.6.2007, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 215/2008 af 18. februar 2008 om finansforordningen for den 10. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 78 af 19.3.2008, s. 1).


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/50


RÅDETS AFGØRELSE 2013/760/FUSP

af 13. december 2013

om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. maj 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/255/FUSP.

(2)

Det er nødvendigt at indføre fritagelser i afgørelse 2013/255/FUSP, så medlemsstaterne kan yde støtte til de aktiviteter, som Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) foretager med henblik på tilintetgørelse af kemiske våben i Syrien i overensstemmelse med afsnit 10 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013).

(3)

Det er endvidere nødvendigt at anvende handelsbegrænsninger for varer, der tilhører Syriens kulturarv, og som er blevet ulovligt fjernet fra Syrien.

(4)

Fritagelsen i henhold til afgørelse 2013/255/FUSP fra indefrysningen af aktiver til humanitære formål bør ændres for at lette ydelsen af humanitær bistand til Syrien og for at undgå risiko for misbrug af frigivne midler eller økonomiske ressourcer. I den forbindelse bør der frigives midler til FN med henblik på at yde bistand i Syrien i overensstemmelse med beredskabsplanen for humanitær bistand til Syrien (SHARP).

(5)

Desuden er det nødvendigt at tilføje en fritagelse fra indefrysningen af aktiver for at tillade gennemførelse af betalinger fra eller til en person eller enhed, der ikke er udpeget, når den pågældende betaling vedrører en specifik handelskontrakt om levering af lægemidler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug.

(6)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre en række foranstaltninger.

(7)

Afgørelse 2013/255/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2013/255/FUSP ændres således:

1)

Artikel 1, stk. 3, affattes således:

"3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering, transport eller eksport af visse former for udstyr, varer og teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af produkter, der kan anvendes til intern undertrykkelse, eller på ydelse af teknisk eller finansiel bistand, hvis en medlemsstat fra sag til sag fastslår, at de er beregnet til:

a)

fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål, eller til brug for personel fra FN eller personel fra Unionen eller dens medlemsstater, eller

b)

aktiviteter i overensstemmelse med punkt 10 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), i overensstemmelse med formålet for konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (konventionen om kemiske våben) og efter høring af OPCW.".

2)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

"3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på import eller transport af kemiske våben eller af materiel i tilknytning hertil fra Syrien eller med oprindelse i Syrien, som foretages i overensstemmelse med afsnit 10 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under OPCW, i overensstemmelse med formålet for konventionen om kemiske våben.".

3)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 13a

Det er forbudt at importere, eksportere, overføre eller udøve mæglervirksomhed i tilknytning til kulturgoder og andre varer af arkæologisk, historisk, kulturel, sjælden videnskabelig og religiøs betydning, som er blevet ulovligt fjernet fra Syrien, eller når der er begrundet mistanke om, at de er blevet ulovligt fjernet fra Syrien den 9. maj 2011 eller herefter. Forbuddet gælder ikke, hvis det påvises, at kulturgoderne bliver bragt sikkert tilbage til deres retmæssige ejere i Syrien.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at fastlægge de relevante varer, der er omfattet af denne artikel.".

4)

Artikel 28, stk. 3, litra e), affattes således:

"e)

er nødvendige til humanitære formål, f.eks. at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer, humanitære hjælpearbejdere og relateret bistand, og forudsat, for så vidt angår frigivelse af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer, at midlerne eller de økonomiske ressourcer frigives til FN med henblik på at levere eller lette levering af bistand i Syrien i overensstemmelse med beredskabsplanen for humanitær bistand til Syrien (SHARP).".

5)

I artikel 28, stk. 3, tilføjes følgende litra:

"g)

er nødvendige for evakueringer fra Syrien.".

6)

I artikel 28 tilføjes følgende stykke:

"12.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på en overførsel foretaget af eller via Commercial Bank of Syria af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som er modtaget fra et sted uden for Unionen og indefrosset efter datoen for dens udpegelse, eller på en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer til eller via Commercial Bank of Syria, som er modtaget fra et sted uden for Unionen, når den pågældende overførsel vedrører en betaling foretaget af en finansiel institution, der ikke er udpeget, og som foretages i forbindelse med en specifik handelskontrakt vedrørende levering af lægemidler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug, forudsat at den relevante medlemsstat i det konkrete tilfælde har konstateret, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er omhandlet i stk. 1.".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Rådets vegne

V. MAZURONIS

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/52


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 12. december 2013

om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse af en national overgangsplan i henhold til artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

(meddelt under nummer C(2013) 8815)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2013/761/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (1), særlig artikel 32, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32, stk. 5, første afsnit, i direktiv 2010/75/EU meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (i det følgende benævnt »Det Forenede Kongerige«) den 14. december 2012 (2) Kommissionen en national overgangsplan.

(2)

Den nationale overgangsplan er blevet vurderet i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, 3 og 4, i direktiv 2010/75/EU og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/115/EU (3).

(3)

I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt Det Forenede Kongeriges nationale overgangsplan var fuldstændig, konstaterede Kommissionen, at der manglede mange for vurderingen afgørende oplysninger, og at skemaet i tabel A.1 i tillæg A til bilaget til gennemførelsesafgørelse 2012/115/EU ikke var helt udfyldt. Kommissionen bemærkede ligeledes, at planens oplysninger om flere af anlæggene ikke stemte overens med oplysningerne i den emissionsopgørelse for 2009, som Det Forenede Kongerige havde meddelt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF (4).

(4)

Da uoverensstemmelserne mellem oplysningerne i den nationale overgangsplan og emissionsopgørelsen i henhold til direktiv 2001/80/EF vanskeliggjorde vurderingen af den nationale overgangsplan, anmodede Kommissionen ved brev af 3. juni 2013 (5) Det Forenede Kongerige om at genindsende den nationale overgangsplan med anvendelse af det korrekte skema og med supplerende oplysninger. Samtidig skulle Det Forenede Kongerige redegøre for de forskelle, der var konstateret mellem overgangsplanen og emissionsopgørelsen for 2009 i henhold til direktiv 2001/80/EF samt udtrykkeligt bekræfte, at reglerne om sammenlægning som fastsat i artikel 29 i direktiv 2010/75/EU var anvendt i udarbejdelsen af overgangsplanen.

(5)

Det Forenede Kongerige indsendte supplerende oplysninger til Kommissionen den 18. juni 2013 (6), den 19. juni 2013 (7), den 20. juni 2013 (8) og den 1. juli 2013 (9). Det Forenede Kongerige fremlagde her de fleste af de manglende oplysninger, anvendte de påkrævede skemaer og redegjorde delvist for forskellene mellem oplysningerne i den nationale overgangsplan og emissionsopgørelsen for 2009 i henhold til direktiv 2001/80/EF.

(6)

Efter en yderligere vurdering af den nationale overgangsplan og de supplerende oplysninger fra Det Forenede Kongerige sendte Kommissionen et nyt brev den 10. september 2013 (10). Kommissionen anmodede her atter Det Forenede Kongerige om udtrykkeligt at bekræfte, at reglerne om sammenlægning som fastsat i artikel 29 i direktiv 2010/75/EU var anvendt korrekt, og at ingen af de fyringsanlæg, der er omfattet af undtagelsen i artikel 4, stk. 4, i direktiv 2001/80/EF, indgår i den nationale overgangsplan. Kommissionen satte endvidere spørgsmålstegn ved, om en række anlæg var berettiget til at indgå i overgangsplanen, og anmodede om supplerende oplysninger om og/eller præciseringer af de gennemsnitlige røggasmængder, omregningsfaktorer, samlet indfyret termisk effekt og emissionsgrænseværdier for visse af anlæggene, navnlig anlæg, der anvender flere brændstoftyper, og gasturbiner. Kommissionen anmodede ligeledes Det Forenede Kongerige om oplysninger vedrørende de foranstaltninger, der er planlagt for de 120 anlæg i den nationale overgangsplan med henblik på at sikre rettidig overholdelse af de emissionsgrænseværdier, der finder anvendelse fra den 1. juli 2020.

(7)

I brevet af 10. september 2013 informerede Kommissionen også Det Forenede Kongerige om, at emissionsgrænseværdien for NOx på 1 200 mg/Nm3 for faste brændstoffer anvendt i anlægget »Aberthaw Power Station«, som bidrager væsentligt til overgangsplanens samlede NOx-loft, skulle ændres, eftersom betingelserne for anvendelse af denne grænseværdi, der er fastsat i note 2 til tabel C.1, tillæg C til bilaget til gennemførelsesafgørelse 2012/115/EU, ikke var opfyldt for dette anlæg i referenceperioden 2001-2010. Ifølge de oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, har Det Forenede Kongerige ikke godtgjort, at det årlige gennemsnitlige indhold af flygtige forbindelser for faste brændstoffer, som anvendes på anlæggene, var under 10 % i nogen af årene mellem 2001 og 2010.

(8)

I sine svar af 26. og 27. september 2013 (11) fremlagde Det Forenede Kongerige supplerende oplysninger og informerede Kommissionen om, at 11 anlæg var blevet fjernet fra den nationale overgangsplan. Med hensyn til anlægget »Aberthaw Power Station« anførte Det Forenede Kongerige fortsat, at betingelserne i note 2 til tabel C.1 i tillæg C til bilaget til gennemførelsesafgørelse 2012/115/EU var opfyldt, og at anvendelse af emissionsgrænseværdien for NOx på 1 200 mg/Nm3 for faste brændstoffer til beregning af 2016-loftet følgelig var berettiget.

(9)

Ud fra de supplerende oplysninger mente Kommissionen, at der stadig manglende afgørende oplysninger for flere anlæg i den nationale overgangsplan, og at det derfor ikke var muligt at foretage en fuldstændig vurdering af planen, navnlig hvad angår sammenhængen og korrektheden af oplysningerne og af de antagelser og beregninger, der er anvendt til at fastslå de enkelte fyringsanlægs bidrag til emissionslofterne.

(10)

Efter den endelige vurdering af Det Forenede Kongeriges nationale overgangsplan som ændret i henhold til de supplerende oplysninger har Kommissionen fremhævet følgende vigtige punkt, som ikke stemmer overens med de gældende bestemmelser:

hvad angår anlægget »Aberthaw Power Station« er det Kommissionens opfattelse, at de betingelser, der er fastsat i note 2 til tabel C.1 i tillæg C til bilaget til gennemførelsesafgørelse 2012/115/EU, for anvendelse af emissionsgrænseværdien for NOx på 1 200 mg/Nm3 for faste brændstoffer til beregning af anlæggenes bidrag til overgangsplanens 2016-loft ikke er opfyldt, og at anvendelsen af denne emissionsgrænseværdi derfor ikke er korrekt.

(11)

Derudover har Kommissionen konstateret, at for 34 anlæg er oplysningerne stadig inkonsekvente, og/eller der er behov for supplerende oplysninger. Det gælder især de anvendte emissionsgrænseværdier og de beregnede og indrapporterede bidrag til loftet. Listen over anlæg, hvor oplysningerne er inkonsekvente eller mangelfulde, findes i bilaget til denne afgørelse.

(12)

Kommissionen konkluderer derfor, at den nationale overgangsplan, som Det Forenede Kongerige har meddelt, og som er ændret i henhold til de supplerende oplysninger, ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 32, stk. 1, 3, og 4, i direktiv 2010/75/EU og gennemførelsesafgørelse 2012/115/EU.

(13)

Den nationale overgangsplan, som Det Forenede Kongerige har meddelt, bør derfor ikke godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Den nationale overgangsplan, som Det Forenede Kongerige den 14. december 2012 meddelte Kommissionen i henhold til artikel 32, stk. 5, i direktiv 2010/75/EU, stemmer ikke overens med de krav, der er fastsat i artikel 32, stk. 1, 3 og 4, i direktiv 2010/75/EU og gennemførelsesafgørelse 2012/115/EU, og kan derfor ikke godkendes.

2.   Hvis Det Forenede Kongerige har til hensigt at gennemføre den nationale overgangsplan, tager det alle nødvendige forholdsregler for i en revideret udgave af planen at tage hånd om følgende:

a)

For anlægget »Aberthaw Power Station«, som bidrager væsentligt til overgangsplanens samlede NOx-loft, skal den emissionsgrænseværdi, der anvendes til beregning af anlæggets bidrag til planens 2016-loft for NOx ændres; for at anlægget kan være berettiget til at anvende emissionsgrænseværdien på 1 200 mg/Nm3, skal Det Forenede Kongerige godtgøre, at det årlige gennemsnitlige indhold af flygtige forbindelser i faste brændstoffer, som anvendes i anlægget, var under 10 % for overgangsplanens referenceår, jf. note 2 til tabel C.1 i tillæg C til bilaget til gennemførelsesafgørelse 2012/115/EU.

b)

For de anlæg, der er opført i bilaget til nærværende afgørelse, skal de manglende oplysninger fremlægges, og alle uklarheder skal rettes eller præciseres for at sikre fuldstændig konsekvens i alle de oplysninger, der er omfattet af og anvendt i den nationale overgangsplan; i den forbindelse skal der tages højde for de detaljerede anmodninger, som Kommissionen sendte per brev til Det Forenede Kongerige den 3. juni 2013 og den 10. september 2013.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2013.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

(2)  Ares(2012)1500959.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/115/EU af 10. februar 2012 om fastsættelse af regler for de nationale overgangsplaner, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (EUT L 52 af 24.2.2012, s. 12).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1).

(5)  Ares(2013)1635147.

(6)  Ares(2013)2381277.

(7)  Ares(2013)2381361.

(8)  Ares(2013)2381402.

(9)  Ares(2013)2972980.

(10)  Ares(2013)3015778.

(11)  Ares(2013)3155496.


BILAG

LISTE OVER ANLÆG NÆVNT I ARTIKEL 1, STK. 2, LITRA B)

Anlæggets nummer i den nationale overgangsplan

Anlæggets navn

9

Great Coates Works LCP 62

10

Great Coates Works LCP 63

11

Great Coates Works LCP 96

12

Grangemouth Polimeri Europa UK

13

Port of Liverpool CHP — GT

16

Aylesford CHP1

17

Aylesford CHP2

18

Kinneil Stack A1 (B-101)

28

Burghfield Generation Site

37

Cheshire CHP

38

Chickerall Generation Site

44

Wansborough Mill

46

Didcot B Module 6

47

Dow CHP

49

Dalry DSM CHP

58

Ratcliffe on Soar Power Station

68

Grimsby CHP1

71

Hythe CHP1

72

Hythe Package Boilers

73

Indian Queens

81

Keadby Power Station GT3

84

Little Barford Power Station Module 1A

85

Little Barford Power Station Module 1B

99

Sellafield Site Gas Turbine 1

100

Sellafield Site Gas Turbine 2

101

Sellafield Site Gas Turbine 3

102

Sellafield Site Auxiliary Boiler

103

Wilton Power Station

107

Solvay Interox Ltd

120

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 9 & 10

121

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 11, 12 & 13

124

Redcar Power Station Boiler

128

Wilton Olefin Boiler

129

North Tees No. 1 Aromatics Plant