ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.303.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 303

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
14. november 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Det Schweiziske Forbund om en teknisk ændring, som følge af Kroatiens tiltrædelse, af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1139/2013 af 11. november 2013 om forbud mod fiskeri efter sej i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1140/2013 af 12. november 2013 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Riz de Camargue (BGB)]

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1141/2013 af 12. november 2013 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (BOB)]

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1142/2013 af 12. november 2013 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Chaource (BOB)]

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1143/2013 af 13. november 2013 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, med særlig henblik på optagelse på listen af en auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1144/2013 af 13. november 2013 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Tepertős pogácsa (GTS))

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1145/2013 af 13. november 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/652/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier (meddelt under nummer C(2013) 7145)  ( 1 )

26

 

 

2013/653/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om EU-tilskud til en koordineret kontrolplan for overvågning af antimikrobiel resistens hos zoonotiske agenser i 2014 (meddelt under nummer C(2013) 7289)

40

 

 

2013/654/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) (meddelt under nummer C(2013) 7491)  ( 1 )

48

 

 

2013/655/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. november 2013 om månedlig tilpasning fra den 1. august 2012 til den 1. juni 2013 af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, der gør tjeneste i tredjelande

52

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 311/13/KOL af 17. juli 2013 om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen om de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 131/13/KOL

56

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/1


Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Det Schweiziske Forbund om en teknisk ændring, som følge af Kroatiens tiltrædelse, af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

Hr.

Jeg har den ære herved at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Grundet Kroatiens tiltrædelse er der behov for en teknisk ændring som omhandlet i aftalens artikel 21, stk. 2, første led, af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

I henhold til aftalens artikel 21, stk. 2, første led, kan listen over kompetente myndigheder i bilag I ændres ved notifikation til den anden kontraherende part, af Schweiz for så vidt angår den i litra a) i bilaget nævnte myndighed og af Fællesskabet for så vidt angår de øvrige myndigheder.

På Den Europæiske Unions vegne skal jeg herved meddele Dem, at den kompetente myndighed i Kroatien er:

i Kroatien: Ministar financija eller en bemyndiget repræsentant

og at denne angivelse tilføjes i bilag I til aftalen under litra ac), efter de kompetente myndigheder, der er nævnt i litra ab).

Anvendelsen af den tekniske ændring, der er omhandlet i denne notifikation, har virkning fra den 1. juli 2013.

Med venlig hilsen

For Den Europæiske Union

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


FORORDNINGER

14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1139/2013

af 11. november 2013

om forbud mod fiskeri efter sej i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 40/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (2), er der fastsat kvoter for 2013.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2013, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2013 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 54.


BILAG

Nr.

64/TQ40

Medlemsstat

Sverige

Bestand

POK/04-N.

Art

Sej (Pollachius virens)

Område

Norske farvande syd for 62° N

Dato

28.10.2013


14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1140/2013

af 12. november 2013

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Riz de Camargue (BGB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Frankrigs ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Riz de Camargue«, der er registreret i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2000 (2).

(2)

Eftersom der er tale om en ikke ubetydelig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, litra a), i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EFT L 133 af 6.6.2000, s. 19

(3)  EUT C 127 af 4.5.2013, s. 17.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FRANKRIG

Riz de Camargue (BGB)


14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1141/2013

af 12. november 2013

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (BOB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Frankrigs ansøgning om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Huile essentielle de lavande de Haute-Provence« / »Essence de lavande de Haute-Provence«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2), som ændret ved forordning (EF) nr. 828/2003 (3).

(2)

Eftersom der er tale om en ikke ubetydelig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 50, stk. 2, litra a), offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (4).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør ændringen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 120 af 15.5.2003, s. 3.

(4)  EUT C 140 af 18.5.2013, s. 29.


BILAG

Fødevarer bestemt til konsum, som er opført i bilag I, del I, til forordning (EU) nr. 1151/2012:

Kategori 3.2.   Flygtige vegetabilske olier

FRANKRIG

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence (AOP)


14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1142/2013

af 12. november 2013

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Chaource (BOB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Frankrigs ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Chaource«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2) som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1326/2008 (3).

(2)

Eftersom der er tale om en ikke ubetydelig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 50, stk. 2, litra a), offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (4).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør ændringen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 345 af 23.12.2008, s. 20.

(4)  EUT C 159 af 5.6.2013, s. 7.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.3.   Oste

FRANKRIG

Chaource (BOB)


14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1143/2013

af 13. november 2013

om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, med særlig henblik på optagelse på listen af en auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 3d, stk. 3, og artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstater, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (2), kan udpege deres egne auktionsplatforme til auktionering af deres andel af den kvotemængde, der er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF. I henhold til artikel 30, stk. 5, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1031/2010 forudsætter udpegelsen af sådanne auktionsplatforme, at de opføres på listen i forordningens bilag III.

(2)

I overensstemmelse med artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1031/2010 har Tyskland, jf. artikel 26, stk. 1 og 2, i samme forordning, givet Kommissionen meddelelse om sin beslutning om ikke at deltage i den fælles aktion, men udpege sin egen auktionsplatform.

(3)

Den 15. marts 2013 meddelte Tyskland Kommissionen, at landet agter at udpege European Energy Exchange AG (i det følgende benævnt »EEX«) som auktionsplatfom som omhandlet i artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1031/2010.

(4)

Den 20. marts 2013 forelagde Tyskland sin meddelelse for Udvalget for Klimaændringer, der er nedsat ved artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (3).

(5)

For at sikre, at den foreslåede udpegelse af EEX som auktionsplatform som omhandlet i artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1031/2010 er forenelig med bestemmelserne i forordningen og i overensstemmelse med målene i artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, er det nødvendigt at pålægge EEX nogle betingelser og forpligtelser.

(6)

I henhold til artikel 35, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en udpeget auktionsplatform give uhindret, retfærdig og lige adgang for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) til at byde på auktionerne og adgang for små drivhusgasudledere til at byde på auktionerne. For at sikre dette bør EEX give sådanne SMV'er og små drivhusgasudledere gennemskuelige, omfattende og ajourførte oplysninger om adgangsmuligheder til auktioner, der afholdes af EEX på vegne af Tyskland, herunder al den nødvendige praktiske rådgivning om, hvordan de bedst udnytter en sådan mulighed. Sådanne oplysninger bør gøres offentligt tilgængelige på EEX's websted. Derudover bør EEX meddele den auktionstilsynsførende, der er udpeget i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1031/2010, om den opnåede dækning, herunder også den geografiske dækning, og tage størst muligt hensyn til den auktionstilsynsførendes udtalelse i denne henseende for at sikre, at EEX overholder sine forpligtelser i henhold til artikel 35, stk. 3, litra a) og b), i samme forordning.

(7)

I henhold til artikel 35, stk. 3, litra e), i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal medlemsstaterne, når de udpeger en auktionsplatform, tage hensyn til, i hvilket omfang en kandidat er i stand til at imødegå konkurrenceforvridning på det indre marked, herunder kvotemarkedet. En auktionsplatform bør især ikke kunne udnytte sin kontrakt til at øge sin konkurrenceevne inden for sine andre aktiviteter, navnlig på det sekundære marked, som den organiserer. En auktionsplatform bør give mulighed for, at potentielle budgivere kan indgive bud ved auktionerne uden krav om, at de bliver børsmedlem eller deltager på det sekundære marked, som auktionsplatformen organiserer, eller andre markeder for handel med kvoter, der organiseres af auktionsplatformen eller tredjepart.

(8)

I henhold til artikel 35, stk. 3, litra h), i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal medlemsstaterne, når de udpeger en auktionsplatfom, tage hensyn til, i hvilket omfang der er truffet hensigtsmæssige foranstaltninger til at kræve, at en auktionsplatform overdrager alle materielle og immaterielle aktiver, der er nødvendige for at gennemføre auktionerne, til sin efterfølger. Disse foranstaltninger bør affattes tydeligt og rettidigt i en exitstrategi, som skal gennemgås af den auktionstilsynsførende. Ikke kun EEX, der er udpeget af Tyskland, men alle auktionsplatforme bør udvikle en sådan exitstrategi og tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den auktionstilsynsførende herom.

(9)

I lyset af de høstede erfaringer bør bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1031/2010 vedrørende de offentlige udbud til udpegning af de fælles auktionsplatforme og auktionstilsynsførende samt afholdelsen af auktioner ændres.

(10)

Da kvoterne skal leveres inden for fem dage efter auktionen, og fordi disse kvoter i sig selv er omsættelige, behøver auktionsproduktet ikke at være omsætteligt.

(11)

En auktionsplatform skal lejlighedsvis høre den auktionstilsynsførende. Det indebærer et ansvar og erstatningsansvar for den auktionstilsynsførende at besvare sådanne høringer. Med henblik på at mindske et sådant ansvar og erstatningsansvar, især i hastende tilfælde, bør det være muligt for den hørende auktionsplatform at handle, allerede inden udtalelsen fra den auktionstilsynsførende er indhentet. Auktionsplatformens forpligtelse til at tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den auktionstilsynsførende bør fortsat være gældende.

(12)

Fastlæggelsen af auktionskalendere bør også revideres. For det første er det hverken praktisk muligt eller nødvendigt at fastlægge auktionskalendere så tidligt som i februar og marts i det foregående år. For det andet bør de mængder, der skal auktioneres i august, kun være halvt så store som i hver af årets øvrige måneder, hvilket kan opnås ved at afholde færre auktioner og ved at auktionere mindre mængder. For det tredje fastsætter artikel 3d i direktiv 2003/87/EF mængderne og medlemsstaternes andel af de luftfartskvoter, der skal auktioneres, og bestemmelsen i forordning (EU) nr. 1031/2010 vedrørende den årlige mængde af luftfartskvoter, der skal auktioneres, bør tage hensyn til de usikkerheder, der er knyttet til nogle af de underliggende faktorer, og som bestemmer disse mængder og andele. På baggrund af den usikkerhed, der er forbundet med resultaterne af internationale forhandlinger, er det desuden berettiget med større fleksibilitet til at sprede mængden af luftfartskvoter, der skal auktioneres, over et givet kalenderår. For det fjerde bør kvoterne i tilfælde af flere på hinanden følgende annulleringer fordeles over flere end de næste fire planlagte auktioner. Endelig bør der tilføjes bestemmelser vedrørende auktionskalenderen for auktioner, der afholdes af den fælles auktionsplatform for en medlemsstat, som har besluttet ikke at deltage i den fælles auktionsplatform, men som er nødt til at gøre brug af den fælles auktionsplatform, indtil dens egen auktionsplatform er udpeget. Disse bestemmelser bør modsvare bestemmelsen vedrørende de auktionskalendere, som auktionsplatforme, der er udpeget af sådanne medlemsstater, skal fastlægge.

(13)

Adgang til auktionerne må ikke afhænge af medlemskab af eller deltagelse på det sekundære marked, der organiseres af auktionsplatformen, eller et andet marked, som organiseres af auktionsplatformen eller tredjepart. Dette krav bør finde anvendelse på enhver auktionsplatform og ikke kun på de auktionsplatforme, der er udpeget af medlemsstater, som ikke deltager i den fælles procedure for udpegelse af en fælles auktionsplatform.

(14)

En auktionsplatform kan tilbyde en eller flere alternative måder for adgang til sine auktioner, hvis hovedadgangen af en ikke nærmere bestemt årsag ikke kan benyttes, forudsat at sådanne alternative adgangsmåder er sikre og pålidelige og ikke ved deres brug fører til diskrimination af budgiverne. For at undgå tvivl bør det præciseres, at medlemsstaterne kan kræve af en auktionsplatform, at den tilbyder sådanne alternative adgangsmåder.

(15)

Gennemførelsen af et forbud for medlemsstaterne mod at videregive intern viden til nogen, der arbejder for en kvoteudbyder, kan vise sig at være praktisk umulig eller have negativ indvirkning på det arbejde, som udføres af den udpegede kvoteudbyder eller personer, der arbejder for kvoteudbyderen. Kvoteudbydere har kun en begrænset rolle ved gennemførelsen af auktionerne, og der findes en række foranstaltninger til at mindske risikoen for insiderhandel, herunder foranstaltninger i situationer, hvor kvoteudbyderen eller personer, der arbejder for kvoteudbyderen, har adgang til interne oplysninger. I den sammenhæng er et fuldstændigt forbud ude af proportioner. Medlemsstaterne bør dog have ansvaret for at sikre, at en udpeget kvoteudbyder har tilstrækkelige foranstaltninger til at forhindre insiderhandel, før de videregiver sådanne interne oplysninger.

(16)

En meddelelse fra en medlemsstat, som ikke deltager i den fælles procedure for udpegelse af den fælles auktionsplatform, om, hvilken auktionsplatform den agter at udpege, kan ikke indeholde den fuldstændige auktionskalender, men bør indeholde de oplysninger, der er relevante for koordinering af auktionskalendere på et senere tidspunkt.

(17)

Den auktionstilsynsførendes rapport vedrørende den auktion, der er gennemført i 2014, som kan forventes at blive leveret i starten af det efterfølgende år, bør danne baggrund for den fornyede undersøgelse af forordning (EU) nr. 1031/2010.

(18)

I henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en auktionsplatform være et reguleret marked. For at kunne nyde godt af den relevante erfaring og viden samt mindske risiciene i forbindelse med gennemførelsen af auktionerne er det hensigtsmæssigt at præcisere, at der bør være tale om et reguleret market, hvis operatør organiserer et marked for kvoter eller kvotederivater.

(19)

Da den auktionstilsynsførende kan blive betalt af auktionsprovenuet, kan det være ønskeligt for en auktionsplatform at fungere som betalingsagent for omkostningerne til den auktionstilsynsførende.

(20)

En begrænset udbudsprocedure for udpegelsen af den auktionstilsynsførende har ikke resulteret i en kontrakt, da der ikke er nogen kandidater, som har anmodet om at deltage i den fælles procedure herom. Under en ny procedure skal der tages stilling til en række komplekse spørgsmål, f.eks. vedrørende valg af udbudsprocedure, kontraktens form og en præcis opgavebeskrivelse, hvilket tager tid. Manglen på en auktionstilsynsførende indebærer imidlertid ikke en så stor risiko for gennemførelsen af auktionerne, at de bør stoppes, indtil der er udpeget en tilsynsførende.

(21)

En auktionsplatform kan give mulighed for at indgive ansøgninger om adgang til at byde elektronisk, men det bør også være tilladt at kræve, at sådanne ansøgninger indgives i form af papirbaserede dokumenter.

(22)

I tilfælde af, at den auktionsplatform, der er udpeget af en medlemsstat, som ikke deltager i den fælles procedure for udpegelse af den fælles auktionsplatform, ikke kan afholde auktionerne, bør den pågældende medlemsstat henvende sig til den fælles auktionsplatform med henblik på auktionering af sin andel af den kvotemængde, der skal auktioneres. Det bør præciseres, at ordningerne mellem den fælles auktionsplatform og kvoteudbydere, der er udpeget af disse medlemsstater, skal være på plads, inden der gennemføres en sådan auktionering på en fælles auktionsplatform, men ikke før.

(23)

Alle auktionsplatforme bør fastlægge en exitstrategi og høre den auktionstilsynsførende herom. Denne forpligtelse bør ikke kun gælde for auktionsplatforme, der er udpeget af medlemsstater, som ikke deltager i den fælles procedure for udpegelse af fælles auktionsplatforme.

(24)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer.

(25)

Kontrakten mellem Tyskland og EEX i dens egenskab af midlertidig fravalgsauktionsplatform udløber i december 2013. Med henblik på at sikre en forudsigelig og rettidig videreførelse af EEX-auktionerne bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(26)

Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1031/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Kvoter udbydes til salg på en auktionsplatform ved hjælp af standardiserede elektroniske kontrakter (»auktionsproduktet«).«

2)

Artikel 7, stk. 7 og 8, affattes således:

»7.   Auktionsplatformen fastlægger inden den pågældende auktion, hvilken metodologi der skal anvendes med henblik på stk. 6, efter at have hørt den auktionstilsynsførende, hvis en sådan er udpeget, og underrettet de kompetente nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 56.

Auktionsplatformen kan ændre metodologi mellem to budperioder på samme auktionsplatform. Den underretter straks den auktionstilsynsførende, hvis en sådan er udpeget, og de kompetente nationale myndigheder som omhandlet i artikel 56.

Den pågældende auktionsplatform skal tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den auktionstilsynsførende, hvis den foreligger.

8.   Hvis en eller flere auktioner annulleres i medfør af stk. 5 eller 6 i forlængelse af hinanden, fordeles den samlede kvotemængde for disse auktioner ligeligt over de efterfølgende auktioner, der er planlagt på den samme auktionsplatform.

Hvad angår de kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, skal antallet af auktioner, over hvilke den samlede mængde fordeles, være fire gange det antal auktioner, der blev annulleret.

Hvad angår de kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, skal antallet af auktioner, over hvilke den samlede mængde fordeles, være to gange det antal auktioner, der blev annulleret.«

3)

Artikel 8 ændres således:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Under ekstraordinære omstændigheder kan en auktionsplatform, efter at have hørt den auktionstilsynsførende, hvis en sådan er udpeget, ændre klokkeslættene for en budperiode ved at give alle personer, der kan ventes at blive berørt af ændringen, meddelelse herom. Den pågældende auktionsplatform skal tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den auktionstilsynsførende, hvis den foreligger.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auktioneres på den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, fordeles ligeligt over de auktioner, der afholdes i løbet af et kalenderår, dog således at der i august kun auktioneres halvt så stor en mængde som i hver af årets øvrige måneder.

Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, og som skal auktioneres på den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, fordeles i princippet ligeligt over de auktioner, der afholdes i løbet af et kalenderår, dog således at der i august kun auktioneres halvt så stor en mængde som i hver af årets øvrige måneder.«

4)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Omstændigheder, der forhindrer afholdelse af auktioner

Uden at anvendelsen af reglerne i artikel 58 indskrænkes, kan en auktionsplatform annullere en auktion, hvis der foreligger omstændigheder, der forhindrer eller formentlig vil forhindre, at den pågældende auktion forløber korrekt. Hvis en eller flere auktioner annulleres i forlængelse af hinanden, fordeles den samlede kvotemængde for disse auktioner ligeligt over de efterfølgende auktioner, der er planlagt på den samme auktionsplatform.

Hvad angår kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, skal antallet af auktioner, over hvilke den samlede mængde fordeles, være fire gange det antal auktioner, der blev annulleret i forlængelse af hinanden.

Hvad angår kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, skal antallet af auktioner, over hvilke den samlede mængde fordeles, være to gange det antal auktioner, der blev annulleret i forlængelse af hinanden.«

5)

Artikel 11 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 og 2, fastlægger og offentliggør budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion hvert kalenderår, senest den 30. september året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, idet de forinden har rådført sig med Kommissionen og fået dens udtalelse herom. De pågældende auktionsplatforme skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Kalenderen med individuelle auktioner over kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, som afholdes af en anden auktionsplatform end de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, i nærværende forordning, fastlægges og offentliggøres som fastsat i artikel 32 i nærværende forordning.

Artikel 32 finder også anvendelse på auktioner, som afholdes i henhold til artikel 30, stk. 7, andet afsnit, af den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2.«

6)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Årlige auktionsmængder af kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF

1.   Mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, til auktionering hvert år er 15 % af den forventede mængde af sådanne kvoter, der er i omløb i det pågældende år. Hvis auktionsmængden i et givet år er større eller mindre end 15 % af den mængde, der rent faktisk blev bragt i omløb det pågældende år, korrigeres den mængde, der skal auktioneres i det efterfølgende år, for denne forskel. Eventuelle kvoter, der ikke er auktioneret efter det sidste år i en handelsperiode, auktioneres i de første fire måneder af det efterfølgende år.

I kvotemængden til auktionering i det sidste år i en handelsperiode skal der tages hensyn til de kvoter, der er sat til side i en særlig reserve, jf. artikel 3f i direktiv 2003/87/EF.

2.   For hvert kalenderår i en given handelsperiode opgøres den enkelte medlemsstats andel af kvoter, der skal auktioneres, og som er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, efter artikel 3d, stk. 3, i samme direktiv.«

7)

Artikel 13 ændres således:

a)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, fastlægger og offentliggør fra 2013 budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2013/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion hvert kalenderår, i princippet senest den 30. september året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, idet de forinden har rådført sig med Kommissionen og fået dens udtalelse herom. De pågældende auktionsplatforme skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse.«

b)

I stk. 4 indsættes følgende som andet afsnit:

»Artikel 32 finder også anvendelse på de auktioner, som afholdes i henhold til artikel 30, stk. 7, andet afsnit, af den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2.«

8)

Artikel 16 ændres således:

a)

Som stk. 1a indsættes følgende:

»1a.   Adgang til auktionerne må ikke være afhængig af medlemskab af eller deltagelse på det sekundære marked, der organiseres af auktionsplatformen, eller et andet marked, der organiseres af auktionsplatformen eller tredjepart.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   En auktionsplatform kan tilbyde, og medlemsstaterne kan kræve, at en auktionsplatform tilbyder en eller flere alternative måder for adgang til deres auktioner, hvis hovedadgangen af en ikke nærmere bestemt årsag ikke kan benyttes, forudsat at sådanne alternative adgangsmåder er sikre og pålidelige og ikke ved deres brug fører til diskrimination af budgiverne.«

9)

Artikel 18, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

driftsledere og luftfartøjsoperatører, der har en driftslederkvotekonto eller en luftfartøjsoperatørkvotekonto og byder for egen regning, hvilket inkluderer eventuelle moder- og dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder, der indgår i samme virksomhedsgruppe som driftslederen eller luftfartøjsoperatøren«

10)

Artikel 20, stk. 2, affattes således:

»2.   Ansøgningen om adgang til at byde efter stk. 1 indgives ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema til auktionsplatformen. Ansøgningsskemaet og adgangen til det via internettet stilles til rådighed og vedligeholdes af den pågældende auktionsplatform.«

11)

Artikel 22 ændres således:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For medlemsstater, der ikke deltager i de fælles aktioner i artikel 26, stk. 1 og 2, udpeges kvoteudbyderen af den udpegende medlemsstat, således at de nødvendige aftaler med de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 og 2, herunder det tilsluttede clearing- eller afviklingssystem, kan indgås og gennemføres, hvorved kvoteudbyderen bliver i stand til at auktionere kvoter på den udpegende medlemsstats vegne på sådanne auktionsplatforme på gensidigt aftalte vilkår, jf. artikel 30, stk. 7, andet afsnit, og artikel 30, stk. 8, første afsnit.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Medlemsstaterne undlader at videregive interne oplysninger til nogen, der arbejder for kvoteudbyderen, medmindre vedkommende, der arbejder for medlemsstaten eller handler på dennes vegne, videregiver oplysningerne på »need-to-know«-basis som et normalt led i udøvelsen af deres beskæftigelse, erhverv eller funktioner, og den pågældende medlemsstat konstaterer, at kvoteudbyderen har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger til at forhindre insiderhandel som defineret i artikel 3, nr. 28, eller som forbudt i henhold til artikel 38 af nogen, der arbejder for en kvoteudbyder, ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1 og 2.«

12)

Artikel 24, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Hvis en auktionstilsynsførende som følge af force majeure hindres i at udføre sine opgaver i fuldt omfang i forbindelse med en bestemt auktion, kan den pågældende auktionsplatform beslutte at gennemføre auktionen, forudsat at den træffer de fornødne foranstaltninger til selv at føre behørigt tilsyn med auktionen. Denne bestemmelse finder også anvendelse, indtil den første auktionstilsynsførende, der er udpeget i henhold til stk. 2, påbegynder overvågning af de pågældende auktioner som nærmere fastsat i kontrakten om udpegelse af den auktionstilsynsførende.«

13)

Artikel 25, stk. 6, affattes således:

»6.   Den auktionstilsynsførende skal fremsætte udtalelser i medfør af artikel 7, stk. 7, artikel 8, stk. 3, artikel 27, stk. 3, og artikel 31, stk. 1, og som fastsat i bilag III. Udtalelserne skal fremsættes inden for en rimelig frist.«

14)

I artikel 27 tilføjes følgende som stk. 3:

»3.   Inden for tre måneder fra datoen for sin udpegelse skal auktionsplatformen indgive sin exitstrategi til Kommissionen, som rådfører sig med den auktionstilsynsførende herom. Inden for to måneder efter modtagelsen af den auktionstilsynsførendes udtalelse i medfør af artikel 25, stk. 6, skal auktionsplatformen revurdere sin exitstrategi og ændre den, hvis det er relevant, idet den tager størst muligt hensyn til udtalelsen.«

15)

Artikel 30, stk. 6, litra c), affattes således:

»c)

auktionsproduktet samt alle oplysninger, som Kommissionen skal bruge for at kunne vurdere, om den foreslåede auktionskalender er forenelig med enhver eksisterende eller foreslået auktionskalender for de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, og de øvrige auktionskalendere, der foreslås af andre medlemsstater, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, men har valgt at udpege deres egne auktionsplatforme«

16)

Artikel 31, stk. 1, affattes således:

»1.   En auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1, skal udføre de samme funktioner som den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, jf. artikel 27.

En auktionsplatform, der er udpeget i medfør af artikel 30, stk. 1, er dog undtaget fra bestemmelserne i artikel 27, stk. 1, litra c), og den skal indgive sin exitstrategi som omhandlet i artikel 27, stk. 3, til den udpegende medlemsstat, som skal rådføre sig med den auktionstilsynsførende herom.«

17)

Artikel 32, stk. 4, første afsnit, affattes således:

»4.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1 og 2, fastlægger og offentliggør budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion hvert år, senest den 31. oktober året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato. De pågældende auktionsplatforme foretager først deres fastlæggelser og offentliggørelser, efter at de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, har foretaget deres fastlæggelser og offentliggørelser efter artikel 11, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, medmindre sådanne auktionsplatforme endnu ikke er udpeget. De pågældende auktionsplatforme foretager først deres fastlæggelser og offentliggørelser efter at have rådført sig med Kommissionen og indhentet dennes udtalelse. De pågældende auktionsplatforme skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse.«

18)

Artikel 33, stk. 1, affattes således:

»Når den auktionstilsynsførende har afleveret sin årlige konsoliderede rapport vedrørende de auktioner, der er gennemført i 2014, reviderer Kommissionen ordningerne i denne forordning, herunder hvordan auktionsprocesserne fungerer.«

19)

Artikel 35, stk. 1, affattes således:

»1.   Der må kun gennemføres auktioner på en auktionsplatform, der har fået tilladelse som et reguleret marked, og hvis operatør organiserer et marked for kvoter eller kvotederivater.«

20)

Artikel 44, stk. 2, affattes således:

»2.   En auktionsplatform, herunder de dertil knyttede clearingsystemer eller afviklingssystemer, overfører betalinger, som foretages af budgiverne eller deres retssuccessorer efter auktionering af kvoter, der er omfattet af kapitel II og III til direktiv 2003/87/EF, til de kvoteudbydere, der har auktioneret de pågældende kvoter, bortset fra beløb, for hvilke den bliver anmodet om at fungere som betalingsagent i forbindelse med den auktionstilsynsførende.«

21)

Bilag III ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1.

(3)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.


BILAG

I tabellen i bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010 foretages følgende ændringer:

I del 1 indsættes følgende række efter navnet på den af Tyskland udpegede auktionsplatform:

 

»Retsgrundlag

Artikel 30, stk. 2.«

I del 2 indsættes følgende række efter navnet på den af Det Forenede Kongerige udpegede auktionsplatform:

 

»Retsgrundlag

Artikel 30, stk. 1.«

Følgende del 3 indsættes:

»Auktionsplatforme udpeget af Tyskland

3

Auktionsplatform

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Retsgrundlag

Artikel 30, stk. 1.

 

Udpegelsesperiode

Tidligst fra den 15. november 2013 til senest den 14. november 2018, jf. dog artikel 30, stk. 5, andet afsnit.

 

Betingelser

Adgang til auktionerne må ikke være afhængig af medlemskab af eller deltagelse på det sekundære marked, der organiseres af EEX, eller ethvert andet marked, som organiseres af EEX eller en tredjepart.

 

Forpligtelser

1.

Inden for to måneder efter den 15. november 2013 skal EEX indgive sin exitstrategi til Tyskland med henblik på høring af den auktionstilsynsførende. Exitstrategien berører ikke de forpligtelser, der påhviler EEX i henhold til den kontrakt med Kommissionen og medlemsstaterne, der indgås i medfør af artikel 26, og de rettigheder, som Kommissionen og de pågældende medlemsstater har i henhold til kontrakten.

2.

EEX opretter og vedligeholder på sit websted en omfattende og ajourført liste over de børsmedlemmer, der er godkendt til at byde på vegne af SMV'er og små drivhusgasudledere, tillige med en let forståelig praktisk vejledning, som informerer SMV'er og små drivhusgasudledere om, hvilke de skridt de skal tage for at få adgang til auktionerne gennem sådanne børsmedlemmer.

3.

Inden for seks måneder efter begyndelsen på en auktion, dog senest to måneder efter udpegelsen af den auktionstilsynsførende, meddeler EEX den auktionstilsynsførende, hvem der er omfattet heraf, herunder også den geografiske dækning, og tager størst muligt hensyn til den auktionstilsynsførendes udtalelse i den henseende for at sikre, at den overholder sine forpligtelser i henhold til artikel 35, stk. 3, litra a) og b).

4.

Tyskland underretter Kommissionen om enhver vigtig ændring i de relevante kontaktlige relationer med EEX, som er meddelt Kommissionen den 15. marts 2013 og Udvalget for Klimaændringer den 20. marts 2013.«


14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1144/2013

af 13. november 2013

om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Tepertős pogácsa (GTS))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 ophæver og erstatter Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006 er Ungarns ansøgning om registrering af betegnelsen »Tepertős pogácsa« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Tyskland og Østrig har indgivet indsigelser til Kommissionen i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 509/2006. I henhold til stk. 3 i den nævnte artikel har Kommissionen undersøgt indsigelserne og har antaget dem til behandling.

(4)

Ungarn har oplyst, at der er indgået en aftale med Tyskland og Østrig.

(5)

For Tysklands vedkommende har denne aftale ført til ændring af ansøgningen om registrering, idet oplysningerne om de krævede kvalitetsparametre for mel (BL55 og BL80) udgår.

(6)

Østrig har accepteret Ungarns bekræftelse af, at ansøgningen om registrering kun vedrører beskyttelsen af den ungarske betegnelse »Tepertős pogácsa« som garanteret traditionel specialitet, og at ansøgningen om registrering af den ungarske betegnelse »Tepertős pogácsa« ikke har negative konsekvenser for produkter med navnet »Grammelpogatsche« og ikke udgør en trussel mod fremstillingen af det produkt, der markedsføres under navnet »Grammelpogatsche«.

(7)

På baggrund af ovenstående er betegnelsen »Tepertős pogácsa« berettiget til optagelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter, og varespecifikationen bør derfor ajourføres og offentliggøres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilag I til denne forordning registreres herved.

Artikel 2

Den ajourførte varespecifikation findes i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.

(3)  EUT C 180 af 21.6.2012, s. 16.


BILAG I

Landbrugsprodukter og fødevarer, der er opført i bilag I, del II, til forordning (EU) nr. 1151/2012:

Kategori 2.3.   Konfekturevarer, brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk

UNGARN

Tepertős pogácsa (GTS)


BILAG II

1.   Varespecifikation

1.1.   Navn, der søges registreret

»Tepertős pogácsa«

Når produktet markedsføres, kan etiketten indeholde følgende angivelse: »magyar hagyományok szerint előállított« (fremstillet i overensstemmelse med ungarske traditioner). Angivelsen bliver også oversat til andre officielle sprog.

1.2.   Navnets art

Navnet er specifikt i sig selv

Navnet udtrykker landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet

Adjektivet »tepertős«, som optræder i betegnelsen, henviser til den flæskesvær, der fremkommer ved stegning af bacon, og som efter findeling i cremet form udgør den karakteristiske grundbestanddel i det runde, salte bagværk (pogácsa).

1.3.   Søges navnet forbeholdt det produkt, som ansøgningen vedrører, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006?

Navnet søges forbeholdt det pågældende produkt

Navnet søges ikke forbeholdt det pågældende produkt

1.4.   Produktets art

Kategori 2.3. Konfekturevarer, brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk

Kategori 2.3. Konfekturevarer, brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk

1.5.   Beskrivelse af det landbrugsprodukt eller den fødevare, som navnet i punkt 3.1 henviser til

»Tepertős pogácsa« er et rundt, cylinderformet bagværk tilsat gær og krydret med salt og peber med en diameter på 3-5 cm og en vægt på 25-50 g. Det indeholder findelt flæskesvær og svinefedt og har en sprød (omlós) eller flaget (leveles) konsistens. Dets overflade er rødbrun og opdelt i firkanter. Undersiden er glat og rødbrun. Det indeholder jævnt fordelte små stykker flæskesvær. Den sprøde type kan brækkes i mindre stykker, den flagede har en løs, flaget struktur indeni. Smagen er karakteriseret af indholdet af flæskesvær og behageligt salt og let pebret. Produktet har et fedtindhold på 20-30 % af tørstoffet, og melet indeholder 25-40 % flæskesvær. Mindst 60 % af fedtindholdet stammer fra flæskesvær.

Organoleptiske kendetegn:

 

Sprød »tepertős pogácsa«

Flaget »tepertős pogácsa«

Udseende

Rund, jævnt cylinderformet.

Rund cylinderformet, kan hælde lidt.

Udvendigt

Den øverste del er skinnende rødbrun, opdelt i tværstillede, tætte firkanter, siden er sandfarvet og mat, bunden er rødbrun og mat.

Indvendigt

Udpræget sprød struktur, men ikke smuldrende. De små stykker flæskesvær er jævnt fordelt, farven er svagt brun.

En smule flaget, kan skilles i flager, de små stykker flæskesvær kan ses i flagerne, farven er svagt brun.

Smag

Den karakteristiske for flæskesvær, behageligt salt, let pebret.

Aroma

Den karakteristiske for flæskesvær og svinefedt, pebret.

Fysiske og kemiske egenskaber:

Fedtindhold: færdigproduktets fedtindhold af tørstoffet er 20-30 % (m/m)

Saltindhold: færdigproduktets saltindhold af tørstoffet er højst 4,0 % (m/m)

1.6.   Beskrivelse af fremstillingsmetoden for det landbrugsprodukt eller den fødevare, som navnet under punkt 3.1 anvendes på

Råvarer:

Til fremstilling af flæskesværscreme:

Flæskesvær uden skind: 70-75 % af flæskesværscremen; den fedtdel, der bliver tilbage efter stegning af bacon uden eller næsten uden kød

Svinefedt: 25-30 % af flæskesværscremen; det flydende fedt, der opstår ved stegning af bacon uden eller næsten uden kød

Tilberedning af dejskallen: hvedemel eller spelthvedemel, æg, æggeblomme, mælk, gær, hvidvin eller eddike, syrnet fløde, salt og peber.

Ved fremstilling af »tepertős pogácsa« er anvendelse af enhver form for tilsætningsstoffer (f.eks. hævemidler eller konserveringsmidler) forbudt.

Produktionsmetode:

Afhængigt af den fremstillingsmetode, der anvendes til dejen, kan »tepertős pogácsa« blive sprød eller flaget.

Fremstilling af SPRØD »TEPERTŐS POGÁCSA«

Fase I: tilberedning af flæskesværscreme

Den friske flæskesvær uden skind rulles med en kagerulle på en træplade, indtil der ikke længere er større eller grovere stykker, og de stegte stykker er jævnt fordelt i cremen. Findelingen kan også ske med kødhakker. I dette tilfælde skal den fineste indstilling anvendes.

Cremen og svinefedtet blandes med træske eller mikser. Det er et vigtigt krav, at der i de råvarer, der anvendes til flæskesværscremen, ikke må optræde tilsætningsstoffer, konserveringsmidler, flæskesvær fra gæs, vegetabilske fedtstoffer eller margarine, men udelukkende frisk flæskesvær uden skind.

Kravene til flæskesværscreme er også gældende for industrielt fremstillet flæskesværscreme.

Fase II: tilberedning af dejen

250-400 g flæskesværscreme indarbejdes i hvert kilo hvedemel til en homogen blanding. Flæskesværscremen skal »dække« hvedemelet, hvilket er en forudsætning for at skabe den sprøde struktur. Alle ingredienser, dvs. melet iblandet flæskesværscreme, 5 % gær opløst i mælk, for hvert kilo mel et æg og en æggeblomme, 0,02 % hvidvin eller eddike, 2,5 % salt, 0,001 % kværnet peber og så meget syrnet fløde, at dejen bliver temmelig fast, æltes sammen. Æltningen fortsættes, indtil dejen hænger sammen. Den ønskede sprøde struktur opnås ikke, hvis dejen overæltes.

På grund af produktets høje fedtindhold skal dejen tilberedes af kolde ingredienser og hvile et køligt sted, indtil dejen når en temperatur på 26 °C. Eftersom produktets natur tillader det, kan dejen også stilles i et køleskab med en temperatur på + 5-8 °C, hvor den skal hvile i mindst tre timer.

Den hævede og afkølede dej rulles ud i et fingertykt lag, og der skæres tætte vinkelrette linjer i dejen. Dette kan også gøres med knive, der er sat sammen med ca. 3 mm's afstand. Udskæringen foretages almindeligvis med en »pogács«-form med en diameter på 3-6 cm, og det tilstræbes, at de gøres så ens og cylindriske som muligt. Den endelige udformning gives ved at rulle dejen med håndfladen. Det nødvendige antal boller til at fylde en bageplade sættes tæt ved siden af hinanden på bordet, hvorefter de smøres med en bagepensel med piskede æg, idet det sikres, at æggemassen ikke løber ned på cylinderens sider. Når ægget er tørret en smule på overfladen, anbringes bollerne med ens afstand på bagepladen. Uformelige boller kan højst presses sammen med et par bevægelser to gange, og efter hvile kan de forarbejdes igen.

Bollerne står efter anbringelse på bagepladen til hævning i 50-55 minutter og bages derefter i en 220-240 °C varm ovn i 12-15 minutter. De er derefter færdige.

Bollerne sælges upakket (i løs vægt) eller i færdigpakket form.

Fremstilling af FLAGET »TEPERTŐS POGÁCSA«

Fase I: tilberedning af flæskesværscreme

Fremgangsmåden ved tilberedningen af flæskesværscremen svarer til den, der er beskrevet for den sprøde type, dog med den forskel, at der ud over fedt og flæskesvær uden skind også tilsættes salt (ca. 1,5 % i forhold til mel), og fint kværnet peber (ca. 0,001 % i forhold til mel). Salt tilsættes på dette stadie, for hvis den mængde salt, der kræves for at give bollerne den karakteristiske salte smag, først tilsættes ved tilberedningen af dejen, ville dejen blive usammenhængende og ikke udvikle den flagede struktur.

I dette tilfælde tilsættes halvdelen af den angivne mængde fedt til flæskesværscremen, og den anden halvdel til dejen.

Fase II: tilberedning af dej

Den såkaldte grunddej fremstilles af det fedt, der blev til overs ved tilberedningen af flæskesværscremen, salt (ca. 1 % i forhold til mel) samt for hvert kilo mel 5 % gær, 0,02 % hvidvin eller hvidvinseddike, eventuelt et æg, en æggeblomme og så meget syrnet fløde, at dejen bliver tilpas elastisk, fast og let at forme.

Her er det vigtigt at holde ingredienser og flæskesværscreme ved lav temperatur, så flæskesværscremen ved foldning holder dejlagene adskilt. Fedtet mellem de tyndt udrullede dejlag smelter under bagningen og forhindrer, at dejlagene klistrer sammen. Samtidig omdannes vandindholdet i dejen og fedtet til damp, som presser lagene fra hinanden, så det færdigbagte produkt kan skilles ad i flager.

Den flagede struktur kan opnås på to måder:

a)

De tyndt udrullede dejlag smøres jævnt med flæskesværscremen, og så rulles dejen op startende fra den ene ende. Denne rulle skal hvile i 15-30 minutter, hvorefter den rulles ud igen og rulles op igen på den anden led. Hvis dejen ikke vendes, vil bollerne vælte, når de bliver bagt.

b)

Den færdige grunddej rulles tyndt ud, og for hver foldning smøres flæskesværscreme på. I dette tilfælde rulles dejen ikke, men foldes (mindst tre gange).

Før den sidste udrulning skal dejen hvile mindst 15 minutter og derefter rulles ud til en fingerbreds (1-2 cm) tykkelse, skæres i tætte, vinkelrette linjer og udskæres med en »pogács«-form med en diameter på 3-6 cm. Det nødvendige antal boller til at fylde en bageplade sættes tæt ved siden af hinanden på bordet, og smøres med en bagepensel med piskede æg, idet det sikres, at æggemassen ikke løber ned på cylinderens sider.

Når ægget er tørret en smule på overfladen, anbringes bollerne med ens afstand på bagepladen, står til hævning i 40-45 minutter og bages derefter i en 220-240 °C varm ovn i 8-10 minutter. De er derefter færdige.

Bollerne sælges upakket (i løs vægt) eller i færdigpakket form.

1.7.   Landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet

De særlige egenskaber ved »tepertős pogácsa« skabes af følgende:

flæskesvær og svinefedt som grundingredienser

den særlige teknik ved tilberedningen af dejen

de fysiske, kemiske og organoleptiske kendetegn.

Grundingrediensen flæskesvær, som giver karakter

»Tepertős pogácsa« får sin særlige karakter fra den flæskesvær, der bliver tilbage efter stegning af bacon uden eller næsten uden kød. Flæskesværen indeholder 12-13 % protein og 82-84 % fedt, og mindst 60 % af produktets fedtindhold stammer herfra.

Den særlige teknik ved tilberedningen af dejen

Anvendelsen af flæskesvær giver ud over den sprøde type også mulighed for at fremstille den særligt foldede, flagede dej, mens det høje fedtindhold kræver en særlig tilberedning af dejen ved 24-26 °C.

Fysisk-kemiske karakteristika samt organoleptiske kendetegn

På grund af fedtindholdet på 20-30 % som følge af anvendelsen af flæskesvær og svinefedt har »tepertős pogácsa« et højere næringsindhold, den tørrer langsommere ud og kan således anvendes i længere tid end andre produkter af tilsvarende type.

1.8.   Landbrugsproduktets eller fødevarens traditionelle karakter

Ordet »pogácsa« (bolle, kage) optræder første gang omkring år 1395, og oprindelig betød det et tærtebrød bagt i aske og gløder. I ungarske folkeeventyr blev det populært under navnet »hamuban sült pogácsa« (boller bagt i aske). Helt op i det syttende århundrede blev tærtebrød spist som brød og kaldt »pogácsakenyér«. Den i dag kendte, mindre, cylindriske, afskårne variant blev almindelig i Ungarn i den sene middelalder som et af de mest almindelige typer bagværk i det varierede ungarske bondekøkken, og den har bevaret sin popularitet frem til i dag.

Udviklingen af »tepertős pogácsa« blev muliggjort af to omstændigheder: Dels blev det almindeligt at stege fedtet af bacon, dels holdt flæskesvær sit indtog i hverdagsmåltidet. Ifølge en beskrivelse fra 1770'erne af en mellemadelig husførelse i Somogy indførtes stegningen af bacon og dermed flæskesværen i adelige familiers husholdning i det attende århundrede. Dette understøttes af, at der ifølge adelige inventarlister fra det attende århundrede dukkede fedttønder op på Den Store Slette (Cegléd 1850-1900, Ceglédi Kossuth Múzeum kiadása (udgivelse fra Cegléd Kussuth Museum), Cegléd, 1988, s. 28. og 30. Szűcs). Det må formodes, at stegningen af fedt ved forarbejdningen af svinekød samt udbredelsen af svinefedt som ernæringsmiddel blandt jævne folk og i bondebefolkningen skete fra midten af det nittende århundrede, fordi fedttønder optræder på inventarlister fra bønder fra området mellem floderne Duna og Tisza fra 1850'erne.

Ifølge mundtligt overleverede etnografiske data blev der ved overgangen til det tyvende århundrede i bondehusholdninger i den centrale Tisza-region anvendt flæskesvær til sæbekogning, og indtagelsen af det udviklede sig gradvist. Efter slagtningen af grisen blev »pogácsa« bagt af små, friske stykker flæskesvær uden skind. I et stort etnografisk samleværk fra 1930'erne nævnes »pogácsa« af surdej og almindelig dej krydret bl.a. med flæskesvær (Bátky Zs.: Táplálkozás (Ernæring) i A magyarság néprajza (Ungarernes etnografi), Budapest, 1933, s. 100). Vi kan derfor sige, at det i begyndelsen af det tyvende århundrede var blevet almindeligt at tilsætte flæskesvær til surdejen.

»Tepertős pogácsá« spiller også i dag en vigtig rolle i den daglige madlavning som anden ret efter suppehovedretten (gullasch- eller bønnesuppe) og serveret ved møder og konferencer. Husmødre tilbereder den også gerne, navnlig ved særlige anledninger (bryllupper og barnedåb) og højtider som jul og påske, og den serveres til vin i agroturismen (Hagyományok Ízek Régiók (Traditioner Smage Regioner), bind I, s. 145-147).

Dens ry bevidnes af utallige kogebøger fra 1880'erne til i dag, f.eks. Dobos C. József: Magyar-Franczia szakácskönyv (Ungarsk-fransk kogebog) s. 784-785, 1881, Rozsnyai Károly: Legújabb nagy házi cukrászat (Nyeste store konditorkunst i hjemmet) s. 350, 1905, Kincses Váncza receptkönyv (opskriftsbog af Váncza Kincses) s. 21, 1920, Az Új idők második receptkönyve (De nye tiders anden opskriftsbog), s. 182, 1934, Hajdú Ernőné: Jaj, mit főzzek (Åh, hvad skal jeg tilberede), s. 73, 1941, Rudnay János: A magyar cukrászat remekei (Den ungarske konditorkunsts mesterværker), s. 89, 1973.

1.9.   Minimumskravene og procedurerne for verifikation af specificiteten

Særlige egenskaber

Minimumskrav

Kontrolmetode og frekvens

Fedtindhold

20-30 % (af tørstofindholdet)

kun svinefedt kan anvendes

I overensstemmelse med produktbeskrivelsens punkt 3.5 én gang hvert halve år i laboratorium.

Flæskesvær(screme)

anvendelse af svineflæskesvær

anvendelse af flæskesvær uden skind

På grundlag af produktdokumentation eller fremstillingsformel, batchdokumentation.

Ingredienser

i overensstemmelse med produktbeskrivelsens punkt 3.6 (svineflæskesvær, svinefedt, hvedemel, æg, æggeblomme, mælk, gær, hvidvin eller eddike, fløde, salt, peber)

På grundlag af produktdokumentation eller fremstillingsformel, batchdokumentation.

Færdigproduktets organoleptiske kendetegn (indhold, smag, aroma)

sprød eller flaget struktur

mildt pebret smag præget af flæskesvær

Organoleptisk test for hver udrulning.

2.   Myndigheder eller organer, der kontrollerer overholdelsen af varespecifikationen

2.1.   Navn og adresse

Navn: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság (det centrale landbrugsadministrationskontor, direktoratet for levnedsmiddel- og foderstofsikkerhed)

Adresse:

Tlf.: 456-30-10

Fax: —

E-mailadresse: oevi@oai.hu

☒ Statslig

 Privat

2.2.   Myndighedens eller organets konkrete opgaver

Den kontrollerende myndighed kontrollerer, at produktet overholder samtlige forskrifter i varespecifikationen.


14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1145/2013

af 13. november 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

44,1

MA

42,2

MK

28,7

ZZ

38,3

0707 00 05

AL

40,0

MK

56,9

TR

132,8

ZZ

76,6

0709 93 10

MA

85,3

TR

166,5

ZZ

125,9

0805 20 10

MA

66,6

ZA

148,2

ZZ

107,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

78,8

ZA

157,1

ZZ

104,3

0805 50 10

TR

68,6

ZA

74,0

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

251,7

LB

239,8

PE

322,3

TR

167,2

US

340,0

ZZ

264,2

0808 10 80

BA

64,2

NZ

131,4

US

142,2

ZA

178,9

ZZ

129,2

0808 30 90

CN

65,8

TR

114,2

ZZ

90,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. november 2013

om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier

(meddelt under nummer C(2013) 7145)

(EØS-relevant tekst)

(2013/652/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF (1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2003/99/EF skal medlemsstaterne sørge for, at der ved overvågning tilvejebringes sammenlignelige data om antimikrobiel resistens (AMR) hos zoonotiske agenser og, for så vidt de udgør en trussel mod folkesundheden, andre agenser.

(2)

Direktiv 2003/99/EF foreskriver endvidere, at medlemsstaterne skal vurdere tendenserne i og kilderne til AMR på deres område og hvert år forelægge Kommissionen en rapport, som omfatter de data, der er indsamlet i henhold til samme direktiv.

(3)

I meddelelsen af 15. november 2011 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Handlingsplan for den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (2) foreslår Kommissionen en femårig handlingsplan til bekæmpelse af AMR baseret på 12 centrale tiltag, herunder styrkelse af systemer til overvågning af AMR.

(4)

I Rådets konklusioner af 22. juni 2012 om følgerne af antimikrobiel resistens for menneskers og dyrs sundhed — i et »One Health«-perspektiv (3) opfordrer Rådet Kommissionen til at følge sin meddelelse af 15. november 2011 op med konkrete initiativer til gennemførelse af de 12 tiltag i meddelelsen og til at arbejde tæt sammen med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om skærpet vurdering og evaluering af forekomsten af AMR hos mennesker, hos dyr og i fødevarer i Unionen.

(5)

På sit plenarmøde den 11. december 2012 vedtog Parlamentet en betænkning om den mikrobielle udfordring — den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (4). I denne betænkning udtrykker Parlamentet glæde over Kommissionens femårige handlingsplan for bekæmpelse af AMR og bemærker, at de foranstaltninger, der anbefales i planen, skal gennemføres så snart som muligt. Parlamentet opfordrer især Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at samarbejde om og koordinere deres indsats for tidlig påvisning, hurtige og koordinerede reaktionsprocedurer vedrørende patogene, antimikrobielt resistente bakterier i mennesker, dyr, fisk og fødevarer som led i en løbende overvågning af omfanget af og væksten i AMR.

(6)

Codex Alimentarius-Kommissionen vedtog, inden for rammerne af sit fælles FAO/WHO-program for fødevarestandarder, på sit 34. møde i Genève retningslinjerne vedrørende fødevarebåren antimikrobiel resistens (risikoanalyse) (5), hvori AMR fremhæves som et alvorligt, globalt problem for folkesundheden og fødevaresikkerheden. Anvendelsen af antimikrobielle stoffer til dyr og afgrøder, der indgår i fødevareproduktion, er en potentielt væsentlig risikofaktor for så vidt angår selektion og spredning af AMR-mikroorganismer og -determinanter fra dyr og fødevareafgrøder til mennesker i forbindelse med indtagelse af fødevarer.

(7)

I Codex Alimentarius-retningslinjerne konkluderes det bl.a., at der med programmer for overvågning af forekomsten af fødevarebårne AMR tilvejebringes information, der er nyttig i alle led af AMR-risikoanalyseprocessen. De metoder, som overvågningsprogrammerne baseres på, bør så vidt muligt harmoniseres på internationalt plan. Med henblik på at sikre, at de tilvejebragte data er sammenlignelige, er det afgørende nødvendigt, at der anvendes standardiserede, validerede metoder til testning for antimikrobiel følsomhed og harmoniserede tolkningskriterier.

(8)

I terrestriske dyrs sundhedskodeks fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) (6), kapitel 6.7 vedrørende harmonisering af nationale programmer for AMR-overvågning, understreges behovet for at overvåge AMR med henblik på at vurdere og klarlægge tendenserne i og kilderne til AMR hos bakterier, at opdage fremkomst af nye AMR-mekanismer, at tilvejebringe de nødvendige data til gennemførelse af risikoanalyser, som er relevante for dyre- og folkesundheden, at etablere et grundlag for henstillinger vedrørende dyre- og folkesundhedspolitikken samt at tilvejebringe oplysninger til evaluering af praksis med hensyn til ordinering af antimikrobielle stoffer og at fremsætte henstillinger vedrørende hensigtsmæssig anvendelse af disse stoffer.

(9)

Den 9. juli 2008 vedtog EFSA en videnskabelig udtalelse om fødevarebåren antimikrobiel resistens som en biologisk fare (7). Den 28. oktober 2009 offentliggjorde ECDC, EFSA, EMA og Kommissionens Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) en fælles videnskabelig udtalelse om antimikrobiel resistens, hvori der fokuseres på infektioner, der overføres til mennesker fra dyr og fødevarer (zoonoser) (8). Den 5. marts 2009 vedtog EFSA en videnskabelig udtalelse om vurdering af betydningen for folkesundheden af meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) (9). Den 7. juli 2011 vedtog EFSA en videnskabelig udtalelse om risikoen for folkesundheden ved bakteriestammer, der producerer β-lactamaser med udvidet spektrum (ESBL) og/eller AmpC-β-lactamaser (AmpC) i fødevarer eller dyr bestemt til fødevareproduktion (10). Den 3. oktober 2011 vedtog EFSA en teknisk rapport om EFSA's tilgange til risikovurderinger vedrørende antimikrobiel resistens, med vægt på kommensale mikroorganismer (11). Hovedkonklusionen i alle disse udtalelser og rapporter er, at det — i lyset af at AMR udgør en stadig større trussel mod folkesundheden — er nødvendigt at anvende harmoniserede metoder og epidemiologiske cut-off-værdier for at sikre, at dataene er sammenlignelige over tid på medlemsstatsniveau, og også for at gøre det lettere at sammenligne forekomsten af AMR i de forskellige medlemsstater.

(10)

Den 14. juni 2012 offentliggjorde EFSA en videnskabelig rapport om tekniske specifikationer for harmoniseret overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos salmonella, campylobacter og kommensale indikator-Escherichia coli og -Enterococcus spp., som overføres via fødevarer (12). Den 5. oktober 2012 offentliggjorde EFSA en videnskabelig rapport om tekniske specifikationer for harmoniseret overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens i meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) i fødevarer og dyr bestemt til fødevarer (13). I disse videnskabelige rapporter anbefales det at fastsætte nærmere bestemmelser om harmoniseret overvågning og rapportering af forekomst af resistente mikroorganismer i fødevarer og dyr bestemt til fødevareproduktion, især med hensyn til, hvilke mikroorganismer der skal være omfattet, hvor de relevante isolater af mikroorganismer skal komme fra, hvor mange isolater der skal testes, hvilke test til undersøgelse for antimikrobiel følsomhed der skal anvendes, specifik overvågning af MRSA og ESBL- eller AmpC- producerende bakterier samt indsamling og rapportering af data. Inddragelse af ECDC i dette arbejde vil sikre, at data fra sektoren for fødevarer og dyr bestemt til fødevareproduktion sammenholdes med data fra sundhedssektoren.

(11)

I overensstemmelse med konklusionerne i ovennævnte rapporter og udtalelser er det, når det fastlægges, hvilke kombinationer af bakteriearter, arter af dyr bestemt til fødevareproduktion og fødevarer, der skal være omfattet af den harmoniserede AMR-overvågning og -rapportering, vigtigt at prioritere dem, som er mest relevante fra et folkesundhedsmæssigt synspunkt. Med henblik på at begrænse byrderne mest muligt bør overvågningen i videst mulige omfang baseres på biologiske prøver eller isolater, der indsamles som led i allerede iværksatte nationale kontrol- eller bekæmpelsesprogrammer.

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (14) foreskriver, at medlemsstaterne skal opstille nationale bekæmpelsesprogrammer, som skal omfatte prøveudtagning til testning for Salmonella spp. i forskellige led i fødevarekæden. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (15) er der fastsat mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer samt bestemmelser, som fødevarevirksomhederne skal overholde. Først og fremmest skal den kompetente myndighed sikre, at fødevarevirksomhederne opfylder de bestemmelser og kriterier, der er fastsat i nævnte forordning, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (16). Overvågningen af AMR hos Salmonella spp. bør fokusere på isolater, der er tilvejebragt inden for rammerne af de nationale kontrol- eller bekæmpelsesprogrammer og i forbindelse med undersøgelser og verifikation af, at lovgivningen er overholdt, som den kompetente myndighed iværksætter i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 2073/2005.

(13)

Ved Kommissionens beslutning 2007/407/EF (17) er der fastsat nærmere bestemmelser om overvågning af AMR, som skal gennemføres af medlemsstaterne, og som skal omfatte Salmonella spp. i fjerkræ, kalkuner og slagtesvin, i perioden 2007-2012. Der bør fortsat gennemføres sådan harmoniseret overvågning med henblik på at følge udviklingen på området, og overvågningen bør udvides til også at omfatte AMR hos andre patogener og kommensale organismer i overensstemmelse med den stigende bekymring for folkesundheden med hensyn til disse mikroorganismers rolle i forhold til AMR-risikoen generelt som beskrevet i diverse videnskabelige udtalelser. Overvågning og rapportering i henhold til artikel 7 og 9 i direktiv 2003/99/EF bør derfor ske i overensstemmelse med bestemmelser og tekniske krav vedrørende harmoniseret overvågning og rapportering af AMR, som tager hensyn til anbefalingerne i EFSA's rapporter.

(14)

Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør beslutning 2007/407/EF ophæves.

(15)

For at give medlemsstaterne mulighed for at organisere sig og for at lette planlægningen af den overvågning og rapportering, der skal gennemføres i henhold til denne afgørelse, bør denne finde anvendelse fra den 1. januar 2014.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne afgørelse fastsættes der nærmere bestemmelser om harmoniseret overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens (AMR), som skal gennemføres af medlemsstaterne i henhold til artikel 7, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 2003/99/EF samt bilag II, del B, og bilag IV til samme direktiv.

Denne overvågning og rapportering skal omfatte følgende bakterier, som skal komme fra prøver fra visse populationer af dyr bestemt til fødevareproduktion og visse fødevarer:

a)

Salmonella spp.

b)

Campylobacter jejuni og Campylobacter coli (C. jejuni og C. coli)

c)

kommensale indikator-Escherichia coli (E. coli)

d)

kommensale indikator-Enterococcus faecalis og -Enterococcus faecium (E. faecalis og E. faecium).

2.   Ved denne afgørelse fastsættes der særlige krav vedrørende harmoniseret overvågning og rapportering af Salmonella spp. og E. coli, der producerer følgende enzymer i visse populationer af dyr bestemt til fødevareproduktion og i visse fødevarer:

a)

β-lactamaser med udvidet spektrum (ESBL)

b)

AmpC-β-lactamaser (AmpC)

c)

carbapenemaser.

Artikel 2

Prøveudtagning og indsamling af isolater i medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne sørger for, at der gennemføres prøveudtagning til overvågning af AMR i overensstemmelse med de tekniske krav i bilagets del A.

2.   Medlemsstaterne indsamler repræsentative isolater af følgende bakterier i overensstemmelse med de tekniske krav i bilagets del A:

a)

Salmonella spp.

b)

C. jejuni

c)

kommensale indikator-E. coli og

d)

ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende Salmonella spp. og E. coli.

3.   Medlemsstaterne kan indsamle repræsentative isolater af følgende bakterier, forudsat at de gør dette i overensstemmelse med de tekniske krav i bilagets del A:

a)

C. coli

b)

kommensale indikator-E. faecalis og -E. faecium.

Artikel 3

Isolater af Salmonella spp., som tilvejebringes af fødevarevirksomheder

Hvis det minimumsantal isolater af Salmonella spp., som den kompetente myndighed indsamler i forbindelse med offentlig kontrol i henhold til del A, punkt 1, litra a), i bilaget, på grund af en lav bakterieforekomst eller et lavt antal epidemiologiske enheder i den gældende medlemsstat ikke er tilstrækkeligt til at opnå det foreskrevne minimumsantal isolater, som skal testes for antimikrobiel følsomhed, kan den kompetente myndighed benytte isolater, der er tilvejebragt af fødevarevirksomheder, forudsat at fødevarevirksomheden har tilvejebragt de pågældende isolater i overensstemmelse med følgende:

a)

de i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2160/2003 foreskrevne nationale bekæmpelsesprogrammer

b)

de proceshygiejnekriterier, der er fastsat i kapitel 2, punkt 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5, i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005.

Artikel 4

Analyser i de nationale referencelaboratorier

1.   De nationale referencelaboratorier for AMR skal foretage følgende analyser:

a)

testning af isolaterne for antimikrobiel følsomhed, jf. del A, punkt 2 og 3, i bilaget

b)

specifik overvågning af ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende Salmonella spp. og E. coli, jf. del A, punkt 4, i bilaget.

2.   Den kompetente myndighed kan i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004 udpege andre laboratorier end det nationale referencelaboratorium for AMR til at foretage analyser som omhandlet i stk. 1.

Artikel 5

Vurdering og rapportering

Medlemsstaterne vurderer resultaterne af den i artikel 2 og 3 omhandlede overvågning af AMR og medtager denne vurdering i den i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2003/99/EF omhandlede rapport om tendenser i og kilder til zoonoser, zoonotiske agenser og antimikrobiel resistens.

Artikel 6

Offentliggørelse og fortrolig behandling af data

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet offentliggør i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i direktiv 2003/99/EF de nationale isolatbaserede kvantitative data om antimikrobiel resistens samt de rapporterede resultater af de i artikel 4 omhandlede analyser.

Artikel 7

Ophævelse

Beslutning 2007/407/EF ophæves.

Artikel 8

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2014.

Artikel 9

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.

(2)  KOM(2011) 748 endelig.

(3)  EUT C 211 af 18.7.2012, s. 2.

(4)  EUT C 77 E af 15.3.2013, s. 20.

(5)  CAC/GL 77-2011.

(6)  http://www.oie.int

(7)  EFSA Journal 2008: 765, s. 1-87.

(8)  EFSA Journal 2009: 7(11):1372.

(9)  EFSA Journal (2009) 993, s. 1-73.

(10)  EFSA Journal 2011;9(8):2322.

(11)  EFSA Journal 2011;9(10):196.

(12)  EFSA Journal 2012;10(6):2742.

(13)  EFSA Journal 2012;10(10):2897.

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1).

(15)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(17)  Kommissionens beslutning 2007/407/EF af 12. juni 2007 om harmoniseret overvågning af antimikrobiel resistens hos salmonella i fjerkræ og svin (EUT L 153 af 14.6.2007, s. 26).


BILAG

TEKNISKE KRAV

DEL A

PRØVEUDTAGNING OG ANALYSE

1.   Indsamling af isolater

Medlemsstaterne skal indsamle repræsentative isolater til overvågning af AMR fra mindst hver af følgende dyrepopulationer og fødevarekategorier:

a)

isolater af Salmonella spp. fra:

i)

hver population af æglæggende høner, slagtekyllinger og slagtekalkuner, som der udtages prøver af inden for rammerne af de i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003 omhandlede nationale bekæmpelsesprogrammer

ii)

slagtekroppe af slagtekyllinger og slagtekalkuner, som der udtages prøver af til undersøgelser og verifikation af, at lovgivningen er overholdt, jf. kapitel 2, punkt 2.1.5, i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005

iii)

slagtekroppe af slagtesvin, som der udtages prøver af til undersøgelser og verifikation af, at lovgivningen er overholdt, jf. kapitel 2, punkt 2.1.4, i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005

iv)

slagtekroppe af kvæg på under ét år, hvis produktionen af kød af dette kvæg slagtet i medlemsstaten er på over 10 000 ton pr. år, som der udtages prøver af til undersøgelser og verifikation af, at lovgivningen er overholdt, jf. kapitel 2, punkt 2.1.3, i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005

b)

isolater af C. jejuni fra blindtarmsprøver indsamlet ved slagtning fra slagtekyllinger samt fra slagtekalkuner, hvis produktionen af kalkunkød af slagtede dyr i medlemsstaten er på over 10 000 ton pr. år

c)

isolater af kommensale indikator-E. coli fra

i)

blindtarmsprøver indsamlet ved slagtning fra slagtekyllinger samt fra slagtekalkuner, hvis produktionen af kalkunkød af slagtede dyr i medlemsstaten er på over 10 000 ton pr. år

ii)

blindtarmsprøver indsamlet ved slagtning fra slagtesvin samt fra kvæg på under ét år, hvis produktionen af kød af dette kvæg slagtet i medlemsstaten er på over 10 000 ton pr. år

d)

ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende E. coli fra:

i)

blindtarmsprøver indsamlet ved slagtning fra slagtekyllinger samt fra slagtekalkuner, hvis produktionen af kalkunkød af slagtede dyr i medlemsstaten er på over 10 000 ton pr. år

ii)

blindtarmsprøver indsamlet ved slagtning fra slagtesvin samt fra kvæg på under ét år, hvis produktionen af kød af dette kvæg slagtet i medlemsstaten er på over 10 000 ton pr. år

iii)

prøver af fersk kød af slagtekyllinger, fersk svinekød og fersk oksekød udtaget i detailleddet

e)

hvis en medlemsstat vælger at teste C. coli i henhold til artikel 2, stk. 3, litra a), isolater fra:

i)

blindtarmsprøver indsamlet fra slagtekyllinger ved slagtning

ii)

blindtarmsprøver indsamlet fra slagtesvin ved slagtning

f)

hvis en medlemsstat vælger at teste E. faecalis og E. faecium i henhold til artikel 2, stk. 3, litra b), isolater fra:

i)

blindtarmsprøver indsamlet ved slagtning fra slagtekyllinger samt fra slagtekalkuner, hvis produktionen af kalkunkød af slagtede dyr i medlemsstaten er på over 10 000 ton pr. år

ii)

blindtarmsprøver indsamlet ved slagtning fra slagtesvin samt fra kvæg på under ét år, hvis produktionen af kød af dette kvæg slagtet i medlemsstaten er på over 10 000 ton pr. år.

Isolater tilvejebragt af medlemsstaten fra andre kilder end de i litra a)-f) nævnte kan testes for AMR af den kompetente myndighed på frivillig basis og rapporteres særskilt ved rapportering i henhold til del B, punkt 2, i bilaget. Gennemførelse af sådan AMR-testning skal imidlertid ske i overensstemmelse med de specifikke tekniske krav i punkt 3, 4 og 5.

2.   Prøveudtagningsfrekvens, antal stikprøver og prøveudtagningsplan

2.1.   Prøveudtagningsfrekvens

Medlemsstaterne skal hvert andet år gennemføre prøveudtagning, indsamling og testning for antimikrobiel følsomhed i overensstemmelse med artikel 2-4 af hver kombination af bakteriearter og typer prøver fra dyrepopulationer eller fødevarekategorier som nævnt i denne del, punkt 1, samt specifik overvågning af ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende Salmonella spp. og E. coli, jf. denne del, punkt 4, i overensstemmelse med følgende rotationssystem:

a)

2014, 2016, 2018 og 2020: æglæggende høner, slagtekyllinger og fersk kød heraf samt slagtekalkuner. Specifik overvågning af ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende kommensale indikator-E. coli i overensstemmelse med punkt 4.1 er dog ikke obligatorisk i 2014

b)

2015, 2017 og 2019: svin, kvæg på under ét år, svinekød og oksekød.

2.2.   Antal stikprøver

Medlemsstaterne skal undersøge 170 isolater for antimikrobiel følsomhed, idet testningen skal omfatte hver kombination af bakteriearter og typer prøver fra dyrepopulationer eller fødevarekategorier som nævnt i punkt 1, litra a), b), c), e) og f). Medlemsstater med en produktion på under 100 000 ton fjerkrækød af slagtede dyr pr. år og mindre end 100 000 ton svinekød af slagtede dyr pr. år (1) skal dog i stedet for 170 isolater teste 85 isolater for hver af de pågældende specifikke kombinationer.

I medlemsstater, hvor der i et givet år er et højere antal isolater til rådighed for visse kombinationer af bakteriearter og typer prøver fra dyrepopulationer eller fødevarekategorier som nævnt i punkt 1, litra a), b), c), e) og f), skal alle isolater eller et repræsentativt, tilfældigt udvalgt udsnit, som er lig med eller større end det i første afsnit foreskrevne antal isolater, indgå i testningen for antimikrobiel følsomhed.

I medlemsstater, hvor det i et givet år på grund af en lav bakterieforekomst eller et lavt antal epidemiologiske enheder ikke er muligt at tilvejebringe det i første afsnit foreskrevne antal isolater for bestemte kombinationer af bakteriearter og typer prøver fra dyrepopulationer eller fødevarekategorier som nævnt i punkt 1, litra a), b), c), e) og f), skal alle isolater, der er tilgængelige ved overvågningsperioden slutning, indgå i testningen for antimikrobiel følsomhed.

I forbindelse med specifik overvågning af ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende kommensale indikator-E. coli, jf. punkt 4.1, skal medlemsstaterne analysere 300 stikprøver fra hver dyrepopulation og fødevarekategori som nævnt i punkt 1, litra d). Medlemsstater med en produktion på under 100 000 ton fjerkrækød af slagtede dyr pr. år, under 100 000 ton svinekød af slagtede dyr pr. år og under 50 000 ton oksekød af slagtede dyr pr. år (2) skal dog i stedet for 300 stikprøver analysere 150 stikprøver for hver af de pågældende specifikke kombinationer.

2.3.   Prøveudtagningsplan

Isolater, der testes for antimikrobiel følsomhed, jf. artikel 2, skal tilvejebringes som led i overvågningsprogrammer baseret på tilfældig stikprøvetagning. De i artikel 2 omhandlede bakterieisolater skal stamme fra tilfældigt udvalgte epidemiologiske enheder eller være tilfældigt udvalgt på slagterierne. Ved udtagning af prøver fra syge dyr skal resultatet af testningen for antimikrobiel følsomhed rapporteres særskilt ved rapportering i henhold til del B, punkt 2.

Myndighederne skal sikre, at prøveudtagningsplanen er randomiseret og gennemføres korrekt.

Ved udtagning af prøver på slagterier i overensstemmelse med del A, punkt 1, skal prøveudtagningen gennemføres på slagterier, der håndterer mindst 60 % af den pågældende population af husdyr i medlemsstaten, begyndende med de slagterier, der håndterer de største mængder.

Den i denne afgørelse foreskrevne overvågning skal højst omfatte ét isolat pr. bakterieart fra samme epidemiologiske enhed pr. år. For æglæggende høner, slagtekyllinger og slagtekalkuner er den epidemiologiske enhed flokken. For slagtesvin og kvæg på under ét år er den epidemiologiske enhed bedriften.

2.3.1.   Repræsentativ udtagning af prøver ved slagtning

Stikprøveudtagningen stratificeres pr. slagteri ved at allokere antallet af prøver fra indenlandsk producerede dyr indsamlet pr. slagteri proportionelt i forhold til slagteriets årlige omsætningsmængde.

De prøver, der udtages ved slagtning, skal være jævnt fordelt over hver af årets måneder, så alle årstiderne er dækket.

For at tage hensyn til clustering udtages der én enkelt repræsentativ stikprøve af blindtarmsindhold pr. epidemiologisk enhed — enten fra en enkelt slagtekrop eller fra flere slagtekroppe. Derudover skal prøveudtagningen baseres på tilfældig udvælgelse for så vidt angår de dage i hver enkelt måned, hvor prøverne udtages, samt med hensyn til, hvilke batcher der udtages prøver fra på en given prøveudtagningsdag.

Antallet af biologiske prøver, der skal indsamles i overensstemmelse med del A, punkt 1, litra a), b), c), e) og f), fastlægges med henblik på at opnå det foreskrevne antal isolater under hensyntagen til forekomsten af den pågældende bakterieart.

2.3.2.   Indsamling af repræsentative isolater af Salmonella spp. inden for rammerne af de nationale programmer for bekæmpelse/kontrol af salmonella i relevante dyrepopulationer og inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2073/2005

Testning for antimikrobiel følsomhed foretages for højst ét isolat pr. salmonellaserovar fra samme epidemiologiske enhed pr. år.

Hvis antallet af salmonellaisolater, der er tilgængelige pr. år pr. dyrepopulation i medlemsstaten, er højere end det i punkt 2.2 foreskrevne antal isolater, skal der tilfældigt udvælges mindst 170 eller 85 isolater blandt de årligt tilgængelige isolater i medlemsstaten, således at der sikres geografisk repræsentativitet og en jævn fordeling af prøveudtagningsdatoen over hele året. Hvis der er tale om en lav forekomst, skal alle de salmonellaisolater, der er til rådighed, derimod testes for følsomhed.

2.3.3.   Prøveudtagning i detailleddet

Medlemsstaterne skal i detailleddet udtage stikprøver af fersk kød af slagtekyllinger, fersk svinekød og fersk oksekød uden forudgående udvælgelse på basis af de pågældende fødevarers oprindelsessted.

3.   Antimikrobielle stoffer til testning for følsomhed, epidemiologiske cut-off-værdier og koncentrationsintervaller, som skal benyttes ved testning af isolaterne for antimikrobiel følsomhed

Medlemsstaterne skal teste de antimikrobielle stoffer og tolke resultaterne ved hjælp af de epidemiologiske cut-off-værdier og de koncentrationsintervaller, der er angivet i tabel 1, 2 og 3, med henblik på at bestemme følsomheden hos Salmonella spp., C. coli, C. jejuni og kommensale indikator-E. coli, -E. faecalis og -E. faecium.

Fortynding skal ske i overensstemmelse med de metoder, der er beskrevet af European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) og Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), og som er accepteret som international referencemetode (ISO-standard 20776-1:2006).

Tabel 1

Panel af antimikrobielle stoffer, der skal være omfattet af AMR-overvågningen, EUCAST-tærskelværdier for tolkning af resistens og koncentrationsintervaller, som skal testes i Salmonella spp. og kommensale indikator-E. coli (1. panel)

Antimikrobielt stof

Art

Tærskelværdier for tolkning af AMR

(mg/L)

Koncentrationsinterval (mg/L)

(antal brønde i parentes)

ECOFF (3)

Klinisk breakpoint (4)

Ampicillin

Salmonella

> 8

> 8

1-64 (7)

E. coli

> 8

> 8

Cefotaxim

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25-4 (5)

E. coli

> 0,25

> 2

Ceftazidim

Salmonella

> 2

> 4

0,5-8 (5)

E. coli

> 0,5

> 4

Meropenem

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03-16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Nalidixinsyre

Salmonella

> 16

FI

4-128 (6)

E. coli

> 16

FI

Ciprofloxacin

Salmonella

> 0,064

> 1

0,015-8 (10)

E. coli

> 0,064

> 1

Tetracyclin

Salmonella

> 8

FI

2-64 (6)

E. coli

> 8

FI

Colistin

Salmonella

> 2

> 2

1-16 (5)

E. coli

> 2

> 2

Gentamicin

Salmonella

> 2

> 4

0,5-32 (7)

E. coli

> 2

> 4

Trimethoprim

Salmonella

> 2

> 4

0,25-32 (8)

E. coli

> 2

> 4

Sulfamethoxazol

Salmonella

FI

FI

8-1 024 (8)

E. coli

> 64

FI

Chloramphenicol

Salmonella

> 16

> 8

8-128 (5)

E. coli

> 16

> 8

Anzithromycin

Salmonella

FI

FI

2-64 (6)

E. coli

FI

FI

Tigecyclin

Salmonella

> 1 (5)

> 2 (5)

0,25-8 (6)

E. coli

> 1

> 2

FI: Foreligger ikke.


Tabel 2

Panel af antimikrobielle stoffer, der skal være omfattet af AMR-overvågningen, EUCAST-tærskelværdier for tolkning af resistens og koncentrationsintervaller, som skal testes i C. jejuni og C. coli

Antimikrobielt stof

Art

Tærskelværdier for tolkning af AMR

(mg/L)

Koncentrationsinterval (mg/L)

(antal brønde i parentes)

ECOFF (6)

Klinisk breakpoint (7)

Erythromycin

C. jejuni

> 4

> 4

1-128 (8)

C. coli

> 8

> 8

Ciprofloxacin

C. jejuni

> 0,5

> 0,5

0,12-16 (8)

C. coli

> 0,5

> 0,5

Tetracyclin

C. jejuni

> 1

> 2

0,5-64 (8)

C. coli

> 2

> 2

Gentamicin

C. jejuni

> 2

FI

0,12-16 (8)

C. coli

> 2

FI

Nalidixinsyre

C. jejuni

> 16

FI

1-64 (7)

C. coli

> 16

FI

Streptomycin (8)

C. jejuni

> 4

FI

0,25-16 (7)

C. coli

> 4

FI

FI: Foreligger ikke.


Tabel 3

Panel af antimikrobielle stoffer, der skal være omfattet af AMR-overvågningen, EUCAST-tærskelværdier for tolkning af resistens og koncentrationsintervaller, som skal testes i E. faecalis and E. faecium

Antimikrobielt stof

Art

Tærskelværdier for tolkning af AMR

(mg/L)

Koncentrationsinterval (mg/L)

(antal brønde i parentes)

ECOFF (9)

Klinisk breakpoint (10)

Gentamicin

E. faecalis

> 32

FI

8-1 024 (8)

E. faecium

> 32

FI

Chloramphenicol

E. faecalis

> 32

FI

4-128 (6)

E. faecium

> 32

FI

Ampicillin

E. faecalis

> 4

> 8

0,5-64 (8)

E. faecium

> 4

> 8

Vancomycin

E. faecalis

> 4

> 4

1-128 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Teicoplanin

E. faecalis

> 2

> 2

0,5-64 (8)

E. faecium

> 2

> 2

Erythromycin

E. faecalis

> 4

FI

1-128 (8)

E. faecium

> 4

FI

Quinupristin/ dalfopristin

E. faecalis

FI

FI

0,5-64 (8)

E. faecium

> 1

> 4

Tetracyclin

E. faecalis

> 4

FI

1-128 (8)

E. faecium

> 4

FI

Tigecyclin

E. faecalis

> 0,25

> 0,5

0,03-4 (8)

E. faecium

> 0,25

> 0,5

Linezolid

E. faecalis

> 4

> 4

0,5-64 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Daptomycin

E. faecalis

> 4

FI

0,25-32 (8)

E. faecium

> 4

FI

Ciprofloxacin

E. faecalis

> 4

FI

0,12-16 (8)

E. faecium

> 4

FI

FI: Foreligger ikke.

4.   Specifik overvågning af ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende Salmonella spp. og E. coli

4.1.   Metode til påvisning af ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende E. coli i slagtekyllinger, slagtekalkuner, slagtesvin, kvæg på under ét år og fersk kød af slagtekyllinger, fersk svinekød og fersk oksekød

Nedenfor beskrevne metode anvendes til at estimere andelen af prøver, der indeholder ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende E. coli, blandt de blindtarmsprøver, der indsamles fra slagtekyllinger, slagtekalkuner, slagtesvin, kvæg på under ét år, fersk kød af slagtekyllinger, fersk svinekød og fersk oksekød i overensstemmelse med denne del, punkt 1, litra d).

Til påvisning af ESBL- eller AmpC-producerende E. coli indledes metoden med et opformeringstrin, efterfulgt af udsæd på McConkey-agar indeholdende 3.-generationscephalosporin i en selektiv koncentration i overensstemmelse med den seneste udgave af den detaljerede standardiseringsprotokol fra EU-referencelaboratoriet for antimikrobiel resistens (11). Mikrobearten E. coli identificeres efter en passende metode.

Medlemsstaterne kan, på grundlag af epidemiologiske forhold, vælge parallelt hermed at teste på et supplerende selektivt medium, der hæmmer væksten af AmpC-producerende E. coli, for at lette specifik påvisning af ESBL-producerende E. coli. Når der gøres brug af denne mulighed, skal resultaterne af testningen med det supplerende selektive medium, som hæmmer væksten af AmpC-producerende E. coli, rapporteres særskilt ved rapportering i henhold til del B, punkt 2.

Medlemsstaterne kan vælge at foretage testning til påvisning af carbapenemaseproducerende mikroorganismer ved hjælp af selektiv forudgående opformering og efterfølgende dyrkning på selektivt medium indeholdende carbapenem i overensstemmelse med den seneste udgave af den detaljerede standardiseringsprotokol fra EU-referencelaboratoriet for antimikrobiel resistens (12).

Et enkelt isolat af formodet ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende E. coli fra hver positiv blindtarmsprøve og kødprøve testes på det første panel af antimikrobielle stoffer, jf. tabel 1, og underkastes efterfølgende udvidet testning for følsomhed, jf. punkt 4.2, hvis det er resistent over for cefotaxim, ceftazidim eller meropenem på basis af tolkningskriterierne (de epidemiologiske cut-off-værdier) i tabel 1.

4.2.   Metode til yderligere karakterisering og klassificering af isolater af Salmonella spp. og E. coli, der udviser resistens over for 3.-generationscephalosporin eller meropenem

Alle isolater af formodet ESBL-, AmpC- eller carbapenemaseproducerende E. coli, som er identificeret ved dyrkning på selektivt medium som beskrevet i punkt 4.1, samt alle tilfældigt udvalgte isolater af Salmonella spp. og E. coli, som efter testning med det første panel af antimikrobielle stoffer, jf. tabel 1, er resistente over for cefotaxim, ceftazidim eller meropenem, underkastes yderligere testning med endnu et panel af antimikrobielle stoffer, jf. tabel 4. Dette panel omfatter cefoxitin og cefepim samt synergitestning af clavulanat i kombination med henholdsvis cefotaxim og ceftazidim til påvisning af ESBL- og AmpC-produktion. Panelet indeholder også imipenem, meropenem og ertapenem med henblik på konfirmatorisk fænotypebestemmelse af de formodede carbapenemaseproducerende isolater.

Tabel 4

Panel af antimikrobielle stoffer, EUCAST's epidemiologiske cut-off-værdier (ECOFF) og kliniske breakpoints for resistens samt koncentrationsintervaller, som kun skal benyttes ved testning af isolater af Salmonella spp. og kommensale indikator-E. coli, der er resistente over for cefotaxim, ceftazidim eller meropenem (2. panel)

Antimikrobielt stof

Art

Tærskelværdier for tolkning af AMR

(mg/L)

Koncentrationsinterval (mg/L)

(antal brønde i parentes)

ECOFF (13)

Klinisk breakpoint (14)

Cefoxitin

Salmonella

> 8

FI

0,5-64 (8)

E. coli

> 8

FI

Cefepim

Salmonella

FI

FI

0,06-32 (10)

E. coli

> 0,125

> 4

Cefotaxim + clavulansyre (15)

Salmonella

FI (16)

FI (16)

0,06-64 (11)

E. coli

FI (16)

FI (16)

Ceftazidim + clavulansyre (15)

Salmonella

FI (16)

FI (16)

0,125-128 (11)

E. coli

FI (16)

FI (16)

Meropenem

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03-16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Temocillin

Salmonella

FI

FI

0,5-64 (8)

E. coli

FI

FI

Imipenem

Salmonella

> 1

> 8

0,12-16 (8)

E. coli

> 0,5

> 8

Ertapenem

Salmonella

> 0,06

> 1

0,015-2 (8)

E. coli

> 0,06

> 1

Cefotaxim

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25-64 (9)

E. coli

> 0,25

> 2

Ceftazidim

Salmonella

> 2

> 4

0,25-128 (10)

E. coli

> 0,5

> 4

FI: Foreligger ikke.

4.3.   Kvantitativ metode til vurdering af andelen af ESBL- eller AmpC-producerende E. coli

Medlemsstaterne, især medlemsstater, der har konstateret en høj forekomst af ESBL- eller AmpC-producerende E. coli efter den i punkt 4.1 beskrevne påvisningsmetode, kan karakterisere andelen af ESBL- eller AmpC-producerende E. coli i hele E. coli-populationen.

Dette gøres ved at tælle ESBL- eller AmpC-producerende E. coli og E. coli i alt i en prøve ved hjælp af fortyndingsmetoder og efterfølgende dyrkning på henholdsvis selektive og ikke-selektive medier i overensstemmelse med den seneste udgave af den detaljerede standardiseringsprotokol fra EU-referencelaboratoriet for antimikrobiel resistens (17).

5.   Kvalitetskontrol og opbevaring af isolater

De laboratorier, der af den kompetente myndighed er udpeget til at foretage testningen for antimikrobiel følsomhed af de isolater, der er omfattet af det harmoniserede overvågningsprogram, skal indgå i et kvalitetssikringssystem omfattende præstationsprøvning i enten nationalt regi eller på EU-plan i identifikation, typning og testning for følsomhed af de bakterier, der er omfattet af den harmoniserede AMR-overvågning.

Isolaterne opbevares af de nationale referencelaboratorier for AMR ved en temperatur på – 80 °C i mindst fem år. Der kan også benyttes andre opbevaringsmetoder, forudsat at disse sikrer, at isolaterne forbliver levedygtige og de pågældende stammers egenskaber ikke forandres.

DEL B

RAPPORTERING

1.   Almindelige bestemmelser om rapportering af data

Hvis den kompetente myndighed gennemfører AMR-overvågningen på grundlag af isolater, der er tilvejebragt af en kompetent myndighed i andre led i fødevarekæden end dem, der er nævnt i del A, punkt 1, men er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i del A, punkt 3, 4 og 5, skal resultaterne af denne AMR-overvågning rapporteres i overensstemmelse med denne del, punkt 2, men de skal rapporteres særskilt og vil ikke ændre ved antallet af isolater, der skal testes i henhold til del A, punkt 2.

2.   Oplysninger, der skal gives for hver enkelt prøve

Rapporteringen skal omfatte de i punkt 2.1-2.6 nævnte oplysninger for hvert enkelt isolat, idet oplysningerne skal gives for hver enkelt kombination af bakterieart/dyrepopulation og bakterieart/fødevare, jf. del A, punkt 1.

Medlemsstaterne skal forelægge resultaterne af den i denne afgørelse foreskrevne harmoniserede AMR-overvågning i form af isolatbaserede rådata ved anvendelse af den dataordbog og de elektroniske dataindsamlingsskemaer, som EFSA stiller til rådighed (18).

2.1.   Overordnet beskrivelse af AMR-overvågningens gennemførelse

Beskrivelse af prøveudtagningsplaner samt stratificerings- og randomiseringsprocedurer efter dyrepopulation og fødevarekategori

2.2.   Generelle oplysninger

Isolatets identifikator eller kode

Bakterieart

Serovar (for Salmonella spp.)

Fagtype af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium (frivilligt)

2.3.   Specifikke oplysninger vedrørende prøveudtagningen

Population af dyr bestemt til fødevareproduktion eller fødevarekategori

Trin i fødevarekæden, hvor prøverne er udtaget

Prøvetype

Prøveudtager

Prøveudtagningsstrategi

Prøveudtagningsdato

Isoleringsdato

2.4.   Specifikke oplysninger vedrørende testning for antimikrobiel resistens

Isolatets identifikator eller kode som tildelt af det laboratorium, der foretager testningen af isolatet for antimikrobiel følsomhed

Dato for testningen for følsomhed

Antimikrobielt stof

2.5.   Specifikke oplysninger vedrørende resultaterne af fortyndingsmetoder

Mindste inhiberende koncentration (MIC) (i mg/L)

2.6.   Resultater af synergitestning

Synergitestning med clavulansyre for ceftazidim

Synergitestning med clavulansyre for cefotaxim


(1)  Ifølge de seneste tilgængelige Eurostat-data (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

(2)  Se fodnote 1.

(3)  EUCAST's epidemiologiske cut-off-værdier.

(4)  EUCAST's kliniske breakpoints for resistens.

(5)  EUCAST-data foreligger for Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Typhi eller Paratyphi.

FI: Foreligger ikke.

(6)  EUCAST's epidemiologiske cut-off-værdier.

(7)  EUCAST's kliniske breakpoints for resistens.

(8)  Frivilligt.

FI: Foreligger ikke.

(9)  EUCAST's epidemiologiske cut-off-værdier.

(10)  EUCAST's kliniske breakpoints for resistens.

FI: Foreligger ikke.

(11)  www.crl-ar.eu

(12)  Se fodnote 3.

(13)  EUCAST's epidemiologiske cut-off-værdier.

(14)  EUCAST's kliniske breakpoints for resistens.

FI: Foreligger ikke.

(15)  4 mg/L clavulansyre.

(16)  Værdierne sammenholdes med værdierne for cefotaxim og ceftazidim og tolkes i overensstemmelse med retningslinjerne vedrørende synergitestning fra CLSI eller EUCAST.

(17)  Se fodnote 3.

(18)  www.efsa.europa.eu


14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. november 2013

om EU-tilskud til en koordineret kontrolplan for overvågning af antimikrobiel resistens hos zoonotiske agenser i 2014

(meddelt under nummer C(2013) 7289)

(2013/653/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 66,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2) (finansforordningen), særlig artikel 84, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er der bl.a. fastlagt procedurer for ydelse af EU-tilskud til finansiering af foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre anvendelsen af forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (3) skal medlemsstaterne sørge for, at der ved overvågning tilvejebringes sammenlignelige data om antimikrobiel resistens hos zoonotiske agenser og, for så vidt de udgør en trussel mod folkesundheden, andre agenser.

(3)

Det følger af samme direktivs artikel 7, stk. 3, at Kommissionen skal vedtage gennemførelsesbestemmelser vedrørende gennemførelse af overvågningen af antimikrobiel resistens.

(4)

I flere videnskabelige udtalelser offentliggjort af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og rapporter offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) og Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) slås der til lyd for harmoniseret overvågning af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier i dyr og fødevarer. Kommissionen vedtog derfor med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU (4) gennemførelsesbestemmelser vedrørende harmoniseret overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2003/99/EF, som skal gennemføres af medlemsstaterne.

(5)

Denne harmoniserede overvågning skal gennemføres i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 882/2004, således at det sikres, at offentlig kontrol gennemføres regelmæssigt, på grundlag af en risikovurdering og med passende hyppighed, så samme forordnings mål nås, under hensyntagen til identificerede risici i tilknytning til dyr, fødevarer eller foder, fødevare- eller foderstofvirksomheder, brug af foder eller fødevarer eller processer, materialer, stoffer, aktiviteter eller arbejdsgange, der kan påvirke foderstof- eller fødevaresikkerheden, dyresundhed eller dyrevelfærd.

(6)

For at befordre en gnidningsløs og hurtig gennemførelse af denne overvågning bør Unionen i overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 882/2004 yde finansiel støtte til de medlemsstater, der gennemfører overvågningen på det mest hensigtsmæssige niveau.

(7)

I henhold til finansforordningens artikel 84 samt artikel 94 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (5) skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(8)

Det fastlægges ved denne gennemførelsesafgørelse, hvilke foranstaltninger der kan ydes EU-tilskud til.

(9)

EU-tilskud bør ydes på den betingelse, at de relevante test og analyser er blevet gennemført i overensstemmelse med denne gennemførelsesafgørelse og med gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU, og at de kompetente myndigheder forelægger alle nødvendige oplysninger inden for de frister, der er fastsat i nærværende gennemførelsesafgørelse.

(10)

Af hensyn til den administrative effektivitet bør alle udgifter, der forelægges med henblik på EU-tilskud, angives i euro, og omregningskursen for udgifter i andre valutaer end euro bør fastsættes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Unionen yder tilskud til de udgifter, medlemsstaterne afholder til gennemførelsen af harmoniseret overvågning af antimikrobiel resistens i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU på prøver af fjerkræ indsamlet i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, med et samlet maksimumsbeløb på 1 407 585 EUR, som finansieres over budgetkonto 17 04 07 01.

Artikel 2

Støtteberettigede udgifter

EU-tilskuddet

a)

er på 50 % af de udgifter, den enkelte medlemsstat afholder til gennemførelse af overvågning som omhandlet i artikel 1 i gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU, som gennemføres af den kompetente myndighed

b)

kan ikke overstige:

i)

8 EUR til personaleudgifter pr. blindtarmsprøvetagning

ii)

11 EUR pr. isolering og identifikation af E. coli

iii)

21,5 EUR pr. isolering og identifikation af campylobacter

iv)

15 EUR pr. testning for antimikrobiel følsomhed (AST) af hvert salmonella- eller E. coli-isolat

v)

15 EUR pr. AST af hvert campylobacterisolat

vi)

17,5 EUR pr. karakterisering og klassificering af isolater af salmonella eller E. coli, der udviser resistens over for 3.-generationscefalosporiner og meropenem

vii)

22 EUR pr. serotypning af salmonella

viii)

de i bilag I angivne maksimumsbeløb.

c)

Der kan kun ydes støtte til de i bilag II angivne udgifter.

Artikel 3

Regler vedrørende støtteberettigelse

1.   EU-tilskuddet ydes på følgende betingelser:

a)

Medlemsstaterne skal senest den 31. maj 2015 have forelagt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, som er bemyndiget af Europa-Kommissionen til at varetage denne opgave, en teknisk rapport, der som minimum indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til del B i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU.

b)

Medlemsstaterne skal senest den 31. maj 2015 have forelagt Kommissionen en økonomirapport i elektronisk form i overensstemmelse med det format, der er fastlagt i bilag III til denne afgørelse. For at være støtteberettigede skal de afholdte udgifter være betalt inden tidspunktet for indgivelse af betalingsanmodningen. Dokumentation for alle de i økonomirapporten angivne nævnte udgifter sendes kun til Kommissionen, hvis denne anmoder herom.

2.   Kommissionen kan reducere de i bilag I angivne støttebeløb, hvis de i denne artikel, stk. 1, omhandlede betingelser ikke er opfyldt, under hensyntagen til, hvor alvorlig den manglende opfyldelse er, og til det potentielle økonomiske tab for Unionen.

Artikel 4

Omregningskurs for udgifter

Af hensyn til den administrative effektivitet skal alle udgifter, der forelægges med henblik på EU-tilskud, angives i euro. Hvis en medlemsstats udgifter er i en anden valuta end euro, skal medlemsstaten omregne udgifterne til euro på basis af den sidste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat inden den første dag i den måned, i hvilken betalingsanmodningen indgives af medlemsstaten.

Artikel 5

Denne afgørelse udgør en finansieringsafgørelse efter betydningen i artikel 84 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU af 12. november 2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier (Se side 26 i denne EUT).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).


BILAG I

Tabel 1

Medlemsstat

Antal

Blindtarmsprøver

Isolering/identifikation og AST

AST Salmonella

Serotypning Salmonella

Karakterisering og klassificering af resistente isolater

Campylobacter

E. coli

BE

850

170

170

550

550

150

BG

425

85

85

200

200

50

CZ

850

170

170

550

550

150

DK

850

170

170

250

250

100

DE

1 700

340

340

700

700

200

EE

425

85

85

100

100

50

IE

850

170

170

300

300

100

EL

850

170

170

450

450

100

ES

1 700

340

340

1 000

1 000

250

FR

1 700

340

340

800

800

250

HR

425

85

85

250

250

100

IT

1 700

340

340

800

800

250

CY

425

85

85

200

200

100

LV

425

85

85

100

100

50

LT

425

85

85

200

200

50

LU

425

85

85

100

100

50

HU

1 700

340

340

900

900

250

MT

425

85

85

100

100

50

NL

850

170

170

450

450

150

AT

1 700

340

340

550

550

200

PL

1 700

340

340

800

800

250

PT

1 700

340

340

500

500

200

RO

850

170

170

600

600

150

SI

425

85

85

200

200

50

SK

425

85

85

100

100

50

FI

850

170

170

50

50

50

SE

850

170

170

50

50

50

UK

1 700

340

340

800

800

250

I alt

27 200

5 440

5 440

11 650

11 650

3 700


Tabel 2

Medlemsstat

Maksimal godtgørelse (EUR)

Blindtarmsprøver

E. coli Isolering og identifikation

Campylobacter Isolering og identifikation

Salmonella Serotypning

AST

Karakterisering og klassificering af resistente isolater

I alt

Inkl. generalomkostninger (7 %)

Salmonella + E. coli

Campylobacter

BE

6 800

2 200

14 800

14 700

10 800

2 600

2 700

54 600

58 422

BG

500

2 200

8 600

5 700

4 000

1 300

900

23 200

24 824

CZ

1 600

1 300

9 100

7 200

8 800

1 200

1 900

31 100

33 277

DK

6 800

2 200

18 300

9 300

6 300

2 600

1 800

47 300

50 611

DE

13 600

4 400

36 600

22 900

14 100

4 400

3 500

99 500

106 465

EE

400

1 000

3 300

4 100

2 200

1 100

200

12 300

13 161

IE

5 900

1 200

11 400

8 700

5 000

1 400

1 200

34 800

37 236

EL

2 000

2 200

14 900

7 700

8 500

2 600

1 300

39 200

41 944

ES

5 200

1 800

14 600

29 500

20 100

5 100

4 400

80 700

86 349

FR

13 600

4 400

36 600

25 100

17 100

4 100

4 400

105 300

112 671

HR

2 000

2 200

500

6 500

5 100

1 300

1 200

18 800

20 116

IT

13 600

4 400

25 000

16 500

12 200

3 700

2 700

78 100

83 567

CY

1 400

2 200

9 200

6 300

3 800

1 000

1 300

25 200

26 964

LV

700

900

3 400

3 900

1 600

800

500

11 800

12 626

LT

400

2 000

4 900

2 900

3 200

600

600

14 600

15 622

LU

3 400

2 200

9 200

4 100

2 800

1 300

900

23 900

25 573

HU

3 600

2 500

29 600

25 000

13 100

4 000

2 900

80 700

86 349

MT

1 300

500

5 500

3 500

2 000

700

900

14 400

15 408

NL

6 800

1 300

12 500

7 100

7 900

2 600

2 700

40 900

43 763

AT

13 600

4 400

36 600

17 000

13 400

5 100

3 500

93 600

100 152

PL

6 200

2 200

17 800

17 700

7 700

3 600

1 900

57 100

61 097

PT

4 400

3 900

36 600

18 500

5 600

2 100

1 700

72 800

77 896

RO

6 800

1 500

9 000

17 000

11 600

2 600

2 700

51 200

54 784

SI

3 400

1 900

9 200

5 200

2 700

1 300

900

24 600

26 322

SK

1 600

2 000

9 200

3 300

2 800

1 300

900

21 100

22 577

FI

6 800

1 900

8 300

0

3 300

2 300

900

23 500

25 145

SE

6 800

1 300

10 700

4 900

3 000

2 400

600

29 700

31 779

UK

13 600

3 600

36 600

25 100

17 100

5 100

4 400

105 500

112 885

I alt

152 800

63 800

442 000

319 400

215 800

68 200

53 500

1 315 500

1 407 585


BILAG II

REGLER VEDRØRENDE STØTTEBERETTIGELSE

1.   Laboratorieudgifter

Personaleudgifterne må kun omfatte faktisk afholdte udgifter, der kan henføres direkte til arbejdskraften (løn, udgifter til sociale ordninger og pensionsbidrag), og som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU. Der skal i denne forbindelse føres timesedler.

Godtgørelse af udgifter til hjælpematerialer baseres på de faktiske udgifter, som medlemsstaterne har afholdt til udførelse af de relevante test på det laboratorium, der er udpeget af den kompetente myndighed.

Udgifter til testkit, reagenser og alle andre hjælpematerialer godtgøres kun, hvis de specifikt er anvendt til gennemførelse af nedenstående test:

i)

isolering og identifikation af E. coli

ii)

isolering og identifikation af campylobacter

iii)

AST af salmonella- og E. coli-isolater

iv)

AST af campylobacterisolater

v)

karakterisering og klassificering af isolater af salmonella og E. coli, der udviser resistens over for 3.-generationscefalosporiner og meropenem

vi)

serotypning af salmonella.

2.   Udgifter til prøveudtagning

Udgifter til prøveudtagning må kun omfatte personaleudgifter til arbejde på slagteriet, der kan henføres direkte til arbejdskraften (løn, udgifter til sociale ordninger og pensionsbidrag), og som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU. Der skal i denne forbindelse føres timesedler.

3.   Generalomkostninger

Der kan ansøges om et engangstilskud på 7 % af alle direkte støtteberettigede udgifter.

4.   De udgifter, medlemsstaterne forelægger med henblik på EU-tilskud, angives i euro eksklusive moms og andre skatter og afgifter.


BILAG III

STANDARDØKONOMIRAPPORT, JF. ARTIKEL 3, STK. 1, LITRA B)

Rapporteringsperiode: 2014

Medlemsstat: …

Nummeret på Kommissionens gennemførelsesafgørelse om bevilling af EU-tilskud: 2013/653/EU

Laboratorieudgifter (samlede faktiske støtteberettigede udgifter)

Isolering og identifikation af E. coli

Personalekategori

Antal arbejdstimer

Sats (EUR pr. time)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpematerialer (beskrivelse)

Mængde

Udgift pr. enhed (EUR)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (EUR)

 

Antal test i alt:

 

Enhedsudgift pr. analyse (EUR)

 

Isolering og identifikation af campylobacter

Personalekategori

Antal arbejdstimer

Sats (EUR pr. time)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpematerialer (beskrivelse)

Mængde

Udgift pr. enhed (EUR)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (EUR)

 

Antal test i alt:

 

Enhedsudgift pr. analyse (EUR)

 

AST af salmonella- og E. coli-isolater

Personalekategori

Antal arbejdstimer

Sats (EUR pr. time)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpematerialer (beskrivelse)

Mængde

Udgift pr. enhed (EUR)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (EUR)

 

Antal test i alt:

 

Enhedsudgift pr. analyse (EUR)

 

AST af campylobacterisolater

Personalekategori

Antal arbejdstimer

Sats (EUR pr. time)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpematerialer (beskrivelse)

Mængde

Udgift pr. enhed (EUR)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (EUR)

 

Antal test i alt:

 

Enhedsudgift pr. analyse (EUR)

 

Karakterisering og klassificering af resistente isolater

Personalekategori

Antal arbejdstimer

Sats (EUR pr. time)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpematerialer (beskrivelse)

Mængde

Udgift pr. enhed (EUR)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (EUR)

 

Antal test i alt:

 

Enhedsudgift pr. analyse (EUR)

 

Serotypning af salmonella

Personalekategori

Antal arbejdstimer

Sats (EUR pr. time)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpematerialer (beskrivelse)

Mængde

Udgift pr. enhed (EUR)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (EUR)

 

Antal test i alt:

 

Enhedsudgift pr. analyse (EUR)

 


Udgifter til prøveudtagning (samlede faktiske støtteberettigede udgifter)

Personalekategori

Antal arbejdstimer

Sats (EUR pr. time)

I alt (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (EUR)

 

Antal test i alt:

 

Enhedsudgift pr. prøve (EUR)

 


Samlede udgifter til det koordinerede kontrolprogram (faktiske udgifter ekskl. moms) (EUR):

Erklæring fra støttemodtageren

Vi attesterer følgende:

Ovenfor angivne udgifter er afholdt til udførelsen af de i gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU beskrevne opgaver og er direkte forbundet med gennemførelsen af den koordinerede kontrolplan, som der er ydet tilskud til i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/653/EU.

Der er tale om faktisk afholdte udgifter, som er betalt senest på datoen for indgivelse af denne betalingsanmodning, og som er bogført korrekt og er støtteberettigede i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/653/EU.

Alle bilag for udgifterne er til rådighed til revisionsformål.

Der er ikke ansøgt om andre EU-tilskud til denne koordinerede kontrolplan.

Dato:…

Ansvarlig person:…

Underskrift:…


14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. november 2013

om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)

(meddelt under nummer C(2013) 7491)

(EØS-relevant tekst)

(2013/654/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilaget til Kommissionens beslutning 2008/294/EF (2) opstilles de tekniske og driftsmæssige betingelser, der er nødvendige for at gøre det muligt at anvende GSM-systemer om bord på fly.

(2)

Udviklingen af mere avancerede kommunikationsmidler på grundlag af tekniske fremskridt vil kunne forbedre borgernes muligheder for at være opkoblet overalt og til enhver tid. Den vil ligeledes kunne bidrage til at opfylde målene i den digitale dagsorden for Europa (3) og Europa 2020-strategien.

(3)

For at forberede anvendelsen af de nyeste tilgængelige teknologier og frekvenser til udbud af MCA-tjenester gav Kommissionen i medfør af artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF den 5. oktober 2011 den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) mandat til at vurdere, om drift af luftbårne UMTS-systemer og andre mulige teknologier såsom LTE eller WiMax i frekvensbånd som f.eks. 2 GHz-båndet og 2,6 GHz-båndet er teknisk kompatibel med radiotjenester, der potentielt kan blive berørt heraf.

(4)

På grundlag af dette mandat forelagde CEPT en rapport den 8. marts 2013. CEPT-rapport 48 konkluderede, at det på de relevante tekniske betingelser vil være muligt at indføre UTMS og LTE i henholdsvis 2 100 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet. Derfor bør bilaget til beslutning 2008/294/EF ændres på grundlag af resultaterne i CEPT-rapport 48 for at inkludere disse teknologier og tillade, at de bliver anvendt om bord på fly.

(5)

I betragtning af den stigende brug af UMTS- og LTE-teknologier i Unionen bør nærværende afgørelse snarest muligt finde anvendelse.

(6)

Der bør ydes passende beskyttelse til allerede eksisterende radiotjenester, der risikerer at blive berørt af MCA-tjenester, ved at MCA-tjenesternes sendeeffekt begrænses. Eftersom anvendelsen af den opgraderede netkontrolenhed (NCU) til 2,6 GHz-båndet vil blive forsinket, indtil de kompetente luftfartscertificeringsmyndigheder bliver enige om de tekniske begrænsninger, hvorefter produktionen af NCU'er kan sættes i gang, og indtil certificeringen af luftdygtighed er blevet gennemført for hver enkelt flytype, kan anvendelsen af NCU-parametrene dog udskydes indtil den 1. januar 2017.

(7)

De tekniske MCA-specifikationer bør fortsat følge med den teknologiske udvikling.

(8)

Beslutning 2008/294/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med Frekvensudvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2008/294/EF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

De værdier for frekvensbåndet 2 570-2 690 MHz, der er opstillet i tabel 3 i bilaget til denne afgørelse, finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Artikel 3

Medlemsstaterne stiller hurtigst muligt og senest seks måneder efter, at denne afgørelse er trådt i kraft, de frekvensbånd, der er opført i tabel 1 i bilaget, til rådighed for MCA-tjenester på et ikke-interferensskabende og ikke-beskyttet grundlag, forudsat at disse tjenester opfylder vilkårene i bilaget.

Artikel 4

Medlemsstaterne fastsætter krav til minimumshøjden over jorden for enhver transmission fra et MCA-system i drift i overensstemmelse med afsnit 3 i bilaget.

Medlemsstaterne kan stille krav om større minimumshøjde for drift af MCA-systemer, hvor dette er berettiget på grund af nationale topografiske forhold og netudbredelsesforholdene på jorden. Oplysninger herom fremsendes sammen med en passende begrundelse til Kommissionen inden for fire måneder efter vedtagelsen af denne afgørelse og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2013.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/294/EF af 7. april 2008 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i Fællesskabet (EUT L 98 af 10.4.2008, s. 19).

(3)  KOM(2010) 245 endelig.


BILAG

1.   FREKVENSBÅND OG SYSTEMER, DER MÅ ANVENDES TIL MCA-TJENESTER

Tabel 1

Type

Frekvens

System

GSM 1 800

1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

Systemer, der er i overensstemmelse med ETSI's GSM-standarder, særlig EN 301 502, EN 301 511 og EN 302 480 eller tilsvarende specifikationer.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920-1 980 MHz (uplink) 2 110-2 170 MHz (downlink)

Systemer, der er i overensstemmelse med ETSI’s UMTS-standarder, særlig EN 301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 301 908-11 eller tilsvarende specifikationer

LTE 1 800

(FDD)

1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

Systemer, der er i overensstemmelse med ETSI’s LTE-standarder, særlig EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 og EN 301 908-15 eller tilsvarende specifikationer

2.   FORHINDRING AF FORBINDELSE MELLEM MOBILTERMINALER OG MOBILNET PÅ JORDEN

I det tidsrum, hvor det er tilladt at anvende MCA-tjenester i et fly, skal det forhindres, at mobilterminaler, der modtager i de frekvensbånd, der er opført i tabel 2, forsøger at få forbindelse med mobilnet på jorden.

Tabel 2

Frekvensbånd (MHz)

Systemer på jorden

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805-1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110-2 170

UMTS, LTE

2 570-2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 570-2 690

UMTS, LTE

3.   TEKNISKE PARAMETRE

a)   Ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) uden for flyet fra netkontrolenheden/flyets BTS

Tabel 3

Den samlede e.i.r.p. uden for flyet fra netkontrolenheden/flyets BTS/flyets Node B må ikke overstige:

Højde over jorden

(m)

Maksimal e.i.r.p.-tæthed uden for flyet, der frembringes af netkontrolenheden/flyets BTS/flyets Node B

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

2 570-2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) uden for flyet fra terminalen i flyet

Tabel 4

E.i.r.p. uden for flyet fra mobilterminalen må ikke overstige:

Højde over jorden

(m)

Maksimal e.i.r.p. uden for flyet fra en GSM-mobilterminal i dBm/200 kHz

Maksimal e.i.r.p. uden for flyet fra en LTE-mobilterminal i dBm/5 MHz

Maksimal e.i.r.p. uden for flyet fra en UMTS-mobilterminal i dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Operationelle krav

I.

Minimumshøjden over jorden for enhver transmission fra et MCA-system i drift er 3 000 m.

II.

Når flyets BTS er i drift, skal den begrænse sendeeffekten fra alle GSM-mobilterminaler, der sender i 1 800 MHz-båndet, til en nominel værdi på 0 dBm/200 kHz i alle faser af kommunikationen, inkl. den indledende etablering af forbindelsen.

III.

Når flyets Node B er i drift, skal den begrænse sendeeffekten fra alle LTE-mobilterminaler, der sender i 1 800 MHz-båndet, til en nominel værdi på 5 dBm/5 MHz i alle faser af kommunikationen.

IV.

Når flyets Node B er i drift, skal den begrænse sendeeffekten fra alle UMTS-mobilterminaler, der sender i 2 100 MHz-båndet, til en nominel værdi på – 6 dBm/3,84 MHz i alle faser af kommunikationen, og antallet af brugere må ikke overstige 20.


14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/52


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 13. november 2013

om månedlig tilpasning fra den 1. august 2012 til den 1. juni 2013 af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, der gør tjeneste i tredjelande

(2013/655/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen, som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 13, stk. 1, i bilag X, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De statistikker, som Kommissionen råder over, viser, at ændringerne i leveomkostninger, som er beregnet på grundlag af justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs, for visse tredjelandes vedkommende har overskredet 5 %, siden den seneste tilpasning af den justeringskoefficient, der anvendes på vederlag, som udbetales i tredjelandets valuta, til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, der gør tjeneste i tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 13 i bilag X til personalevedtægten bør justeringskoefficienten i sådanne tilfælde tilpasses månedligt med virkning fra 1. august, 1. oktober, 1. november og 1. december 2012 og 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De justeringskoefficienter, der finder anvendelse på vederlag, som i tjenestestedets valuta udbetales til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union med tjenestested i tredjelande, tilpasses for visse landes vedkommende som anført i bilaget. Bilaget indeholder ti månedstabeller med angivelse af de berørte lande og anvendelsestidspunkterne for de enkelte lande.

De vekselkurser, der anvendes til beregning af disse vederlag, fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen (2) og svarer til de forskellige tidspunkter, der er omhandlet i tabellerne i bilaget.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


BILAG

August 2012

TJENESTESTED

Købekraftsparitet August 2012

Vekselkurs August 2012 (1)

Justeringskoefficient August 2012 (2)

Sudan (Khartoum)

4,584

6,20915

73,8


Oktober 2012

TJENESTESTED

Købekraftsparitet Oktober 2012

Vekselkurs Oktober 2012 (3)

Justeringskoefficient Oktober 2012 (4)

Nepal

84,89

110,170

77,1


November 2012

TJENESTESTED

Købekraftsparitet November 2012

Vekselkurs November 2012 (5)

Justerings-koefficient November 2012 (6)

Den Demokratiske Republik Congo (Kinshasa)

USD 2,057

1,29620 USD

158,7

Liberia

1,528 USD

1,29620 USD

117,9

Malawi

216,6

404,926

53,5


December 2012

TJENESTESTED

Købekraftsparitet December 2012

Vekselkurs December 2012 (7)

Justerings-koefficient December 2012 (8)

Venezuela

6,090

5,58047

109,1


Januar 2013

TJENESTESTED

Købekraftsparitet Januar 2013

Vekselkurs Januar 2013 (9)

Justeringskoefficient Januar 2013 (10)

Hviderusland

6 723

11 320,0

59,4

Guinea (Conakry)

6 716

9 250,40

72,6

Sudan (Khartoum)

4,916

7,56599

65,0


Februar 2013

TJENESTESTED

Købekraftsparitet Februar 2013

Vekselkurs Februar 2013 (11)

Justeringskoefficient Februar 2013 (12)

Congo (Brazzaville)

792,1

655,957

120,8

Cuba

0,9438

1,35410

69,7

Jordan

0,9175

0,960057

95,6

Serbien (Beograd)

82,53

111,934

73,7

Østtimor

1,583

1,35410

116,9

Usbekistan

1 396

2 706,60

51,6

Venezuela

6,429

5,81539

110,6

Zambia

6,630

7,18680

92,3


Marts 2013

TJENESTESTED

Købekraftsparitet Marts 2013

Vekselkurs Marts 2013 (13)

Justeringskoefficient Marts 2013 (14)

Angola

168,2

126,516

132,9

Kosovo (Pristina)

0,7227

1,00000

72,3

Kirgisistan

48,69

62,3897

78,0

Malawi

238,5

479,834

49,7

Rusland

46,33

40,0240

115,8

Sierra Leone

6 785

5 663,73

119,8

Sydafrika

6,746

11,6220

58,0

Sudan (Khartoum)

5,331

7,43654

71,7


April 2013

TJENESTESTED

Købekraftsparitet April 2013

Vekselkurs April 2013 (15)

Justeringskoefficient April 2013 (16)

Kina

7,903

7,96000

99,3

Djibouti

222,3

227,572

97,7

Ghana

2,025

2,48950

81,3

Japan

149,8

120,870

123,9

Sydkorea

1 534

1 425,03

107,6

Usbekistan

1 467

2 611,71

56,2


Maj 2013

TJENESTESTED

Købekraftsparitet Maj 2013

Vekselkurs Maj 2013 (17)

Justeringskoefficient Maj 2013 (18)

Hviderusland

7 086

11 230,0

63,1

Den Centralafrikanske Republik

671,7

655,957

102,4

Indien

49,37

71,0370

69,5

Tunesien

1,381

2,09250

66,0

Venezuela

6,839

8,25083

82,9


Juni 2013

TJENESTESTED

Købekraftsparitet Juni 2013

Vekselkurs Juni 2013 (19)

Justeringskoefficient Juni 2013 (20)

Australien

1,439

1,34930

106,6

Belize

1,859

2,61469

71,1

Gambia

31,18

47,5800

65,5

Nicaragua

18,39

31,8519

57,7

Tyrkiet

2,242

2,42740

92,4

Usbekistan

1 545

2 694,41

57,3

Vanuatu

145,8

122,435

119,1

Venezuela

7,195

8,14449

88,3


(1)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(2)  Bruxelles = 100.

(3)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(4)  Bruxelles = 100.

(5)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(6)  Bruxelles = 100.

(7)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(8)  Bruxelles = 100.

(9)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(10)  Bruxelles = 100.

(11)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(12)  Bruxelles = 100.

(13)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(14)  Bruxelles = 100.

(15)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(16)  Bruxelles = 100.

(17)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(18)  Bruxelles = 100.

(19)  1 EUR = x enheder i den nationale valuta, eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor.

(20)  Bruxelles = 100.


III Andre retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/56


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS BESLUTNING

Nr. 311/13/KOL

af 17. juli 2013

om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen om de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 131/13/KOL (1)

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN HAR —

under henvisning til punkt 4B. 1) og 3) og punkt 5.b) i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen,

under henvisning til den retsakt, der er nævnt i punkt 4 i del 1.1. i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen (Rådets direktiv 97/78/EU af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2)), som ændret og tilpasset til EØS-aftalen ved de sektortilpasninger, der er nævnt i bilag I til samme aftale, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til kollegiets beslutning nr. 295/13/KOL om bemyndigelse af det kompetente medlem af kollegiet til at vedtage denne beslutning, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved brev af 6. juni 2013 underrettede den norske tilsynsmyndighed for fødevaresikkerhed (»Matttilsynet«) myndigheden om, at den havde foretaget ændringer af listen over de norske grænsekontrolsteder. Disse ændringer skyldes visse henstillinger fra myndigheden til Norge under en inspektion af importkontrol foretaget af myndigheden i perioden 21. juni til 30. januar 2013 og navnlig nødvendigheden af at have tilstrækkeligt med udstyr og faciliteter til at håndtere produkter, til hvilke grænsekontrolstederne er godkendt (3).

NFSA besluttede som svar på denne henstilling og for at bringe sit importkontrolsystem i overensstemmelse med EØS-kravene at ændre listen over kategorier, for hvilke følgende grænsekontrolsteder er godkendt:

OSLO lufthavn (TRACES-kode NO OSL 4)

OSLO havn (TRACES-kode NO OSL 1)

BORG havn (TRACES-kode NO BRG 1)

NFSA anmodede myndigheden om at ændre listen over godkendte grænsekontrolsteder som følger:

Borg

NO BRG 1

P

 

HC(2), NHC(2)

E(7)

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Myndigheden er derfor forpligtet til at ændre listen over grænsekontrolsteder i Island og Norge og offentliggøre en ny liste, der afspejler ændringer i de nationale lister.

Myndigheden henviste ved beslutning nr. 295/13/KOL sagen til EFTA-Veterinærkomitéen, der bistår EFTA-Tilsynsmyndigheden. Komitéen godkendte enstemmigt den foreslåede ændring af listen. Foranstaltningerne i denne afgørelse er således i overensstemmelse med den enstemmige udtalelse fra EFTA-Veterinærkomitéen, der bistår EFTA-Tilsynsmyndigheden, og den endelige ordlyd af foranstaltningerne forbliver uændret —

VEDTAGET DENNE BESLUTNING:

Artikel 1

De produktkategorier, med hensyn til hvilke grænsekontrolstederne Oslo lufthavn, Oslo havn og Borg havn er godkendt, ændres i listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Grænsekontrolstederne er nu udelukkende godkendt til emballerede produkter.

Artikel 2

Veterinærkontrollen med levende dyr og animalske produkter, der indføres i Island og Norge fra tredjelande, gennemføres af de kompetente nationale myndigheder ved de godkendte grænsekontrolsteder, der er opført i listen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 131/13/KOL af 18. marts 2013 ophæves hermed.

Artikel 4

Denne beslutning træder i kraft på dagen for undertegnelsen.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til Island og Norge.

Artikel 6

Kun den engelske udgave af denne beslutning er autentisk.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2013.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Medlem af Kollegiet

Xavier LEWIS

Direktør


(1)  EUT L 175 af 27.6.2013, s. 76, og EØS-tillæg nr. 36 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(3)  Se myndighedens endelige rapport af 3. maj 2013 om tjenesterejserne til Norge i perioden 21.-30. januar 2013 vedrørende anvendelsen af EØS-reglerne vedrørende import- og transitkontrolsystemer og grænsekontrolsteder.


BILAG

LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER

1

=

Navn

2

=

TRACES-kode

3

=

Type

A

=

Lufthavn

F

=

Jernbaner

P

=

Havn

R

=

Vej

4

=

Inspektionscenter

5

=

Produkter

HC

=

Alle produkter til konsum

NHC

=

Andre produkter

NT

=

Ingen temperaturkrav

T

=

Frosne/kølede produkter

T(FR)

=

Frosne produkter

T(CH)

=

Kølede produkter

6

=

Levende dyr

U

=

Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen

E

=

Registrerede enhovede dyr som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF

O

=

Andre dyr

5-6

=

Særlige betingelser

1)

=

Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets Direktiv 97/78/EF

2)

=

Kun emballerede produkter

3)

=

Kun fiskeprodukter

4)

=

Kun animalske proteiner

5)

=

Kun uld, huder og skind

6)

=

Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier

7)

=

Islandske ponyer (kun fra april til oktober)

8)

=

Kun enhovede dyr

9)

=

Kun tropiske fisk

10)

=

Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle

11)

=

Kun foderstoffer i løs afladning

12)

=

Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O) kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have

13)

=

Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten for både produkter og levende dyr. Se Kommissionens beslutning 2003/630/EF

14)

=

Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser

15)

=

Kun akvakulturdyr

16)

=

Kun fiskemel

Land: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík lufthavn

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Land: Norge

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC(2), NHC(2)

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)