ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.289.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 289

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
31. oktober 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/628/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. oktober 2013 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa

2

 

 

2013/629/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. oktober 2013 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

12

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

13

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1059/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af et præparat af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til slagtekvæg og om ændring af forordning (EF) nr. 492/2006 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) ( 1 )

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1061/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af et præparat af Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsætningsstof til foder til kalve, kid, katte og hunde og om ændring af forordning (EF) nr. 1288/2004 (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o) ( 1 )

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1062/2013 af 30. oktober 2013 om formatet for den europæiske tekniske vurdering af byggevarer

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1063/2013 af 30. oktober 2013 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks for så vidt angår anvendelsen af ækvivalenssystemet i sukkersektoren

44

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1064/2013 af 30. oktober 2013 om fastsættelse for perioden 2013/14 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky

46

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1065/2013 af 30. oktober 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

48

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1066/2013 af 30. oktober 2013 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

49

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1067/2013 af 30. oktober 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdierne for de forurenende stoffer dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i lever af landdyr ( 1 )

56

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1068/2013 af 30. oktober 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af diphosphater (E 450), triphosphater (E 451) og polyphosphater (E 452) i vådsaltet fisk ( 1 )

58

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1069/2013 af 30. oktober 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af natriumphosphater (E 339) i naturtarme til pølser ( 1 )

61

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1070/2013 af 30. oktober 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

63

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/630/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2013 om godkendelse af begrænsninger af godkendelse af biocidholdige produkter, der indeholder bromadiolon, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer C(2013) 7034)

65

 

 

2013/631/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2013 om overensstemmelsen af enhedsrater for afgiftszoner for 2014 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2013) 7095)

68

 

 

2013/632/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. oktober 2013 om bekræftelse af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og specifikke emissionsmål for fabrikanter af personbiler for kalenderåret 2012 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 ( 1 )

71

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. oktober 2013

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa

(2013/628/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/2/EU (1) blev aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa (»aftalen«) undertegnet den 17. december 2012 med forbehold af dens senere indgåelse.

(2)

Aftalen bør godkendes.

(3)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (2); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(4)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (3); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 14, stk. 1 (4).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 2013.

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


(1)  EUT L 3 af 8.1.2013, s. 1.

(2)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(3)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(4)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/2


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

og

REPUBLIKKEN ARMENIEN, i det følgende benævnt »Armenien«,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM ØNSKER at fremme mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre forbindelser ved at lette udstedelsen af visa til statsborgere i Armenien,

SOM BEMÆRKER partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side samt parternes intention om at indgå en associeringsaftale mellem EU og Armenien,

SOM HENVISER TIL fælleserklæringerne fra topmøderne om det østlige partnerskab i Prag den 7. maj 2009 og i Warszawa den 30. september 2011, hvor der blev udtrykt politisk støtte til liberalisering af visumordningen i et sikkert miljø,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER intentionen om gradvist at indføre visumfri indrejse for deres statsborgere som et langsigtet mål, forudsat at alle betingelser for velforvaltet og sikker mobilitet er opfyldt,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at unionsborgere siden den 10. januar 2013 har været fritaget for visumpligten ved rejser til Armenien af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Armeniens område,

SOM ANERKENDER, at hvis Armenien genindfører visumkrav for unionsborgere eller bestemte kategorier heraf, vil de samme lettelser, som indrømmes armenske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for de pågældende unionsborgere på basis af princippet om gensidighed,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at disse visumkrav kun kan genindføres for alle unionsborgere eller bestemte kategorier af unionsborgere,

SOM ANERKENDER, at lettelse af udstedelsen af visa ikke må føre til ulovlig indvandring, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lette udstedelsen af visa til armenske statsborgere for et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Armenien genindfører visumkrav for unionsborgere eller bestemte kategorier heraf, vil de samme lettelser, som indrømmes armenske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for de pågældende unionsborgere på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte visumlettelser finder kun anvendelse på armenske statsborgere i det omfang, de ikke i henhold til Unionens eller medlemsstaternes love og regler, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Armeniens eller medlemsstaternes nationale lovgivning eller EU-retten finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Republikken Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

b)   »unionsborger«: en statsborger i en medlemsstat som defineret i litra a)

c)   »statsborger i Armenien«: en person med armensk statsborgerskab i henhold til armensk lovgivning

d)   »visum«: en tilladelse udstedt af en medlemsstat med henblik på transit gennem eller forventet ophold på medlemsstaternes område af en varighed på højst 90 dage for hver given periode på 180 dage på medlemsstaternes område

e)   »person med lovligt ophold«: en statsborger i Armenien med tilladelse eller ret til at opholde sig i højst 90 dage på en medlemsstats område i henhold til EU-retten eller national lovgivning.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af armenske statsborgere er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for nære pårørende – ægtefæller, børn (herunder adopterede), forældre (herunder formyndere), bedsteforældre, børnebørn, som besøger armenske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, eller unionsborgere bosat i den medlemsstat, hvor de er statsborgere:

en skriftlig indbydelse fra værten

b)

for medlemmer af officielle delegationer, herunder faste medlemmer af sådanne delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Armenien skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt i arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en af medlemsstaternes område:

et brev udfærdiget af en kompetent myndighed i Armenien, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af delegationen eller permanent medlem af delegationen på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

c)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

d)

for personer, der rejser af lægelige årsager, og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

e)

for journalister og det tekniske personale, der ledsager journalister i arbejdsøjemed:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation eller ansøgerens arbejdsgiver for, at den pågældende person er uddannet journalist, og hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde, eller at den pågældende person er medlem af det tekniske personale, der ledsager journalisten i arbejdsøjemed

f)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, de kompetente myndigheder, det nationale sportsforbund eller de nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

g)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person, virksomhed, organisation eller en filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i en af medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier på medlemsstaternes område, påtegnet af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med den nationale lovgivning

h)

for medlemmer af erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, som bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

i)

for repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og personer, som er inviteret af Armeniens lokale nonprofitorganisationer, som er registreret i medlemsstaterne, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer, konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer eller panarmenske og lokale støtteprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en civilsamfundsorganisation eller deltager i panarmenske eller lokale støtteaktiviteter, og en etableringsattest for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national lovgivning

j)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, akademiske, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

k)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Armenien:

en skriftlig anmodning fra den nationale sammenslutning (fagforening) for transportvirksomheder i Armenien, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, rute, varighed og hyppighed

l)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer og andre kommunale enheder:

en skriftlig indbydelse fra kommunaldirektøren/borgmesteren i disse byer eller kommuner

m)

for deltagere i besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens og bevarelse samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

2.   I forbindelse med denne artikel skal den skriftlige anmodning indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte person: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt eventuelt navn på ægtefælle og børn, der ledsager den indbudte person

b)

for person, som indbyder: fulde navn og adresse

c)

for den juridiske person, virksomhed eller organisation, som indbyder: fulde navn og adresse og:

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation eller en myndighed, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller en filial eller afdeling heraf beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i parternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i fem år til følgende kategorier af personer:

a)

ægtefæller, børn (herunder adopterede) under 21 år eller forsørgelsesberettigede børn og forældre (herunder formyndere), som besøger armenske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, eller unionsborgere bosat i den medlemsstat, hvor de er statsborgere

b)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og af forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af nærværende aftale, når de rejser i embedes medfør

c)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Armenien regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område.

Som undtagelse begrænses gyldigheden af visa til flere indrejser, hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, til dette tidsrum, navnlig når:

for så vidt angår de i litra a) omhandlede personer, gyldigheden af tilladelsen til armenske statsborgere med lovligt ophold i Unionen til lovligt at opholde sig der,

de i litra b) omhandlede personers embedsperiode,

gyldigheden af de i litra c) omhandlede personers status som fast medlem af en officiel delegation

er på under fem år.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer og konsulater udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum og har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område:

a)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Armenien regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstatens område

b)

repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og personer, som er inviteret af armenske lokale nonprofitorganisationer. som er registreret i medlemsstaterne, der rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer, konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer eller panarmenske og lokale støtteprogrammer

c)

medlemmer af erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

d)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

e)

studerende og universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

f)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer og andre kommunale enheder

g)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

h)

journalister og det tekniske personale, der ledsager journalister i arbejdsøjemed

i)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

j)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

k)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Armenien.

Uanset første punktum begrænses gyldigheden af visa til flere indrejser, hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, til dette tidsrum.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer og konsulater udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har gjort brugt af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område, medmindre behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, i hvilket tilfælde gyldigheden af visummet til flere indrejser begrænses til dette tidsrum.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger udgør 35 EUR.

Dette gebyr kan revideres i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   Der beregnes ikke gebyr for behandling af visumansøgninger til følgende personkategorier, jf. dog denne artikels stk. 3:

a)

pensionister

b)

børn under 12 år

c)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og af forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

d)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

e)

nære pårørende – ægtefælle, børn (herunder adopterede), forældre (herunder formyndere), bedsteforældre eller børnebørn — til armenske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, eller unionsborgere bosat i den medlemsstat, hvor de er statsborgere

f)

medlemmer af officielle delegationer, herunder faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Armenien skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt i arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en af medlemsstaternes område

g)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter

h)

journalister og det tekniske personale, der ledsager journalister i arbejdsøjemed

i)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

j)

repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og personer, som er inviteret af armenske lokale nonprofitorganisationer. som er registreret i medlemsstaterne, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer, konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer eller panarmenske og lokale støtteprogrammer

k)

personer, der deltager i videnskabelige, akademiske, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer

l)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. for at få presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller for at deltage i en nær pårørendes begravelse eller besøge en nær pårørende, der er alvorligt syg.

3.   Hvis en medlemsstat samarbejder med en ekstern serviceudbyder med henblik på udstedelse af et visum, kan den eksterne serviceudbyder opkræve et servicegebyr. Dette gebyr skal stå i et rimeligt forhold til de omkostninger, som den eksterne serviceudbyder har afholdt ved udførelsen af sine opgaver, og må ikke overstige 30 EUR. Medlemsstaterne giver fortsat alle ansøgere adgang til at indgive ansøgninger direkte til deres konsulater.

Den eksterne serviceudbyder udøver sin virksomhed for Unionen i overensstemmelse med visumkodeksen og under fuld overholdelse af armensk lovgivning.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage regnet fra datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 kalenderdage i enkelttilfælde, navnlig når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til to arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

4.   Hvis det kræves, at ansøgerne får en aftale om indgivelse af en ansøgning, skal denne som hovedregel finde sted inden to uger fra det tidspunkt, hvor der blev anmodet om en aftale. I begrundede hastetilfælde kan konsulatet give ansøgere lov til at indgive deres ansøgning enten uden tidsbestilling, eller også skal der straks aftales en tid.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Unionsborgere og statsborgere i Armenien, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Armeniens eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af Armeniens eller medlemsstaternes område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Armeniens diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Statsborgere i Armenien, der på grund af force majeure eller af humanitære årsager ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Armenske statsborgere, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 i denne artikel omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område uden visa i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har armenske statsborgere ret til at rejse inden for medlemsstaternes område på lige fod med unionsborgere.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg til forvaltning af aftalen (i det følgende benævnt »udvalget«) bestående af repræsentanter for Unionen og Armenien. Unionen repræsenteres af Kommissionen, bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har navnlig til opgave at:

a)

føre tilsyn med gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændringer af eller tilføjelser til denne aftale

c)

bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Armenien

Denne aftale har fra sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Armenien, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 i denne artikel træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Armenien om tilbagetagelse, hvis denne dato ligger senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, men kan opsiges efter reglerne i denne artikels stk. 6.

4.   Denne aftale kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen om suspension meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttrædelse. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Denne aftale ophører 90 dage efter datoen for en sådan opsigelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012 i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og armensk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


PROTOKOL

til aftalen angående de medlemsstater, der ikke i fuldt omfang anvender Schengenreglerne

De medlemsstater, der er bundet af Schengenreglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengenvisa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 582/2008/EF af 17. juni 2008 om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Bulgarien, Cypern og Rumænien ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa i forbindelse med transit gennem deres område (1) er der truffet harmoniserede foranstaltninger til at forenkle de regler, der gælder for indehavere af Schengenvisa og Schengenopholdstilladelser med hensyn til transit gennem de medlemsstater, som endnu ikke anvender Schengenreglerne i fuldt omfang.


(1)  EUT L 161 af 20.6.2008, s. 30.


Fælles Erklæring om aftalens Artikel 10 om diplomatpas

Den Europæiske Union eller Armenien kan suspendere anvendelsen af en del af aftalen, navnlig artikel 10, efter proceduren i artikel 14, stk. 5, såfremt den anden part misbruger bestemmelserne i artikel 10 eller anvendelsen af disse bestemmelser fører til en trussel mod den offentlige sikkerhed.

Hvis anvendelsen af artikel 10 suspenderes, indleder parterne forhandlinger med hinanden inden for rammerne af det ved aftalen nedsatte udvalg for at løse de problemer, der førte til suspensionen.

Begge parter erklærer, at de vil bestræbe sig på at sikre et højt sikkerhedsniveau for diplomatpas, i særdeleshed ved at indføre biometriske identifikatorer. For Unionens vedkommende vil dette blive sikret i overensstemmelse med kravene i Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (1).


(1)  EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1.


Den Europæiske Unions erklæring om de dokumenter, der skal indgives, når der ansøges om visa til kortvarigt ophold

Den Europæiske Union vil øge indsatsen og bestræbe sig på inden ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa at opstille en liste over minimumskrav for at sikre armenske statsborgere sammenhængende og ensartede grundlæggende oplysninger, jf. artikel 47, stk. 1, litra a), i visumkodeksen, og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentation.

Ovennævnte oplysninger bør sikres en vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websider osv.).


Fælles erklæring om Danmark

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Armenien snarest indgår en bilateral aftale om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Unionen og Armenien.


Fælles erklæring om Det Forenede Kongerige og Irland

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Armenien indgår en bilateral aftale om lettelse af udstedelsen af visa.


Fælles erklæring om Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Unionen og Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, navnlig i henhold til aftalerne af 18. maj 1999 og 26. oktober 2004 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein og Armenien snarest indgår bilaterale aftaler om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Unionen og Armenien.


Fælles erklæring om samarbejde om rejsedokumenter

Parterne er enige om, at det blandede udvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 12, som led i tilsynet med aftalens gennemførelse bør vurdere, hvilken betydning de respektive rejsedokumenters sikkerhedsniveau har på den måde, hvorpå aftalen fungerer. Parterne er derfor enige om regelmæssigt at underrette hinanden om de foranstaltninger, der træffes for at undgå et stort antal forskellige rejsedokumenter, for at udvikle de tekniske sikkerhedsaspekter af rejsedokumenter, samt om de foranstaltninger, der træffes i forbindelse med personliggørelsesprocessen ved udstedelsen af rejsedokumenter.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/12


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. oktober 2013

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

(2013/629/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 79, stk. 3, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/156/EU (1) blev aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (»aftalen«) undertegnet den 19. april 2013 med forbehold af dens senere indgåelse.

(2)

Aftalen bør godkendes.

(3)

Ifølge aftalen oprettes der et blandet tilbagetagelsesudvalg, der vedtager sin egen forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure til fastlæggelsen af Unionens holdning hertil.

(4)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 23, stk. 2 (2).

Artikel 3

Kommissionen, der bistås af eksperter fra medlemsstaterne, repræsenterer Unionen i Det Blandede Tilbagetagelsesudvalg, der nedsættes ved aftalens artikel 19.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 2013.

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


(1)  EUT L 87 af 27.3.2013, s. 1.

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/13


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

DE KONTRAHERENDE PARTER,

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

og

REPUBLIKKEN ARMENIEN, i det følgende benævnt »Armenien«,

SOM ER BESLUTTEDE på at udbygge deres samarbejde for at kunne bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

SOM ØNSKER gennem denne aftale og på grundlag af gensidighed at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke (længere) opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på Armeniens eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale skal være neutral i forhold til andre internationale rettigheder, forpligtelser og andet ansvar, som Unionen, dens medlemsstater og Armenien har ifølge folkeretten, navnlig konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling som ændret ved protokollen af 31. januar 1967 og konventionen af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i medfør af protokol nr. 21 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Irland ikke i denne aftale, medmindre de meddeler, at de ønsker at deltage i aftalen i overensstemmelse med nævnte protokol,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i denne aftale, der falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit V, i traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union, i henhold til protokol nr. 22 om Kongeriget Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »kontraherende parter«: Armenien og Unionen

b)   »statsborger i Armenien«: en person med armensk statsborgerskab i henhold til armensk lovgivning

c)   »statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i EU-bestemmelserne

d)   »medlemsstat«: enhver EU-medlemsstat, som er bundet af denne aftale

e)   »tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Armenien eller en medlemsstat

f)   »statsløs person«: enhver, der ikke har noget statsborgerskab

g)   »opholdstilladelse«: en tilladelse, uanset hvilken type der er tale om, udstedt af Armenien eller en medlemsstat, som gør det muligt for en person at opholde sig på den udstedende stats område. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse

h)   »visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af Armenien eller en af medlemsstaterne, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats område. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum

i)   »anmodende stat«: den stat (Armenien eller en af medlemsstaterne), som fremsætter en tilbagetagelsesanmodning i medfør af artikel 8 eller en transitanmodning i medfør af artikel 15 i denne aftale

j)   »anmodet stat«: den stat (Armenien eller en af medlemsstaterne), som en tilbagetagelsesanmodning i medfør af artikel 8 eller en transitanmodning i medfør af artikel 15 i denne aftale rettes til

k)   »kompetent myndighed«: enhver national myndighed i Armenien eller en medlemsstat, som har til opgave at gennemføre denne aftale i medfør af artikel 20, stk. 1, litra a)

l)   »transit«: en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons passage gennem den anmodede stat under en rejse fra den anmodende stat til bestemmelseslandet

m)   »grænseområde«: et område inden for en radius på op til 15 km fra søhavneområder, herunder toldområder, og fra internationale lufthavne i medlemsstaterne og Armenien.

Artikel 2

Grundlæggende principper

I forbindelse med udbygningen af samarbejdet om forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring skal den anmodede og den anmodende stat i anvendelsen af denne aftale på de personer, der hører under dens anvendelsesområde, sikre respekten for menneskerettighederne samt for de forpligtelser og det ansvar, der er forskrevet i de relevante internationale instrumenter, der er gældende for dem, herunder især:

verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948

konventionen af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

den internationale konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder

FN's konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling af 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling.

Den anmodede stat skal især sikre beskyttelse af rettighederne for de personer, der tilbagetages til dens område, i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til ovenstående internationale instrumenter.

Den anmodende stat skal prioritere frivillig tilbagevenden over tvungne tilbagesendelser, hvis der ikke er grund til at vurdere, at dette ville underminere en persons tilbagevenden til den anmodede stat.

AFDELING I

ARMENIENS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 3

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   Armenien tilbagetager på anmodning af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den anmodende medlemsstats område, forudsat at det kan bevises eller på grundlag af den fremlagte umiddelbare dokumentation med rimelighed kan formodes, at den pågældende person er armensk statsborger.

2.   Armenien tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en selvstændig opholdsret i den anmodende medlemsstat eller har en gyldig opholdstilladelse udstedt af en anden medlemsstat

ægtefæller til de i stk. 1 nævnte personer, som har et andet statsborgerskab, forudsat at de har eller får ret til at indrejse i og opholde sig på Armeniens område, medmindre de har en selvstændig opholdsret i den anmodende medlemsstat eller har en gyldig opholdstilladelse udstedt af en anden medlemsstat.

3.   Armenien tilbagetager også personer, der har givet afkald på statsborgerskab i Armenien efter indrejse på en medlemsstats område, medmindre den pågældende medlemsstat som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når Armenien har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen, udsteder Armeniens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat, uanset om den person, der skal tilbagetages, ønsker det, straks, uden beregning og senest inden tre arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på 120 dage. Hvis Armenien ikke inden tre arbejdsdage har udstedt et rejsedokument, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål (1) anvendes.

5.   Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder Armeniens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden tre arbejdsdage og uden beregning et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis Armenien ikke inden tre arbejdsdage har udstedt et nyt rejsedokument, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål (2) anvendes.

Artikel 4

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   Armenien tilbagetager på anmodning af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver tredjelandsstatsborger eller statsløs person, som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den anmodende medlemsstats område, forudsat at det kan bevises eller på grundlag af den fremlagte umiddelbare dokumentation med rimelighed kan formodes, at den pågældende person:

a)

på tidspunktet for fremsættelse af tilbagetagelsesanmodningen er i besiddelse af et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af Armenien eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på medlemsstatens område efter at have opholdt sig eller have været i transit på Armeniens område.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i Armenien.

3.   Når Armenien har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen, udsteder den anmodende medlemsstat til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål (3), jf. dog artikel 7, stk. 2.

AFDELING II

UNIONENS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 5

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   En medlemsstat tilbagetager på anmodning af Armenien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Armeniens område, forudsat at det kan bevises eller på grundlag af den fremlagte umiddelbare dokumentation med rimelighed kan formodes, at den pågældende person er statsborger i den medlemsstat.

2.   En medlemsstat tilbagetager også:

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Armenien

ægtefæller til de i stk. 1 nævnte personer, som har et andet statsborgerskab eller er statsløse, forudsat at de har eller får ret til at indrejse i og opholde sig på den anmodede medlemsstats område, medmindre de har en selvstændig opholdsret i Armenien.

3.   En medlemsstat tilbagetager også personer, der har givet afkald på en medlemsstats statsborgerskab efter indrejse på Armeniens område, medmindre Armenien som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når den anmodede medlemsstat har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen, udsteder medlemsstatens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat, uanset om den person, der skal tilbagetages, ønsker det, straks, uden beregning og senest inden tre arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på 120 dage.

5.   Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, udsteder medlemsstatens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden tre arbejdsdage og uden beregning et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode.

Artikel 6

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   En medlemsstat tilbagetager på anmodning af Armenien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Armeniens område, forudsat at det kan bevises eller på grundlag af den fremlagte umiddelbare dokumentation med rimelighed kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på tidspunktet for fremsættelse af tilbagetagelsesanmodningen er i besiddelse af et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den anmodede medlemsstat eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på Armeniens område efter at have opholdt sig eller have været i transit på den anmodede medlemsstats område.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den anmodede medlemsstat.

3.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse påhviler den medlemsstat, der har udstedt visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt visa eller opholdstilladelser, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt dokumentet med den seneste udløbsdato. Hvis sådanne dokumenter ikke foreligger, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, som den pågældende person sidst udrejste af.

4.   Når medlemsstaten har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen, udsteder Armenien til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, det til vedkommendes tilbagesendelse nødvendige rejsedokument, jf. dog artikel 7, stk. 2.

AFDELING III

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 7

Principper

1.   Enhver tilbagesendelse af en person, der skal tilbagetages i henhold til en af de i denne aftales artikel 3-6 fastlagte forpligtelser, er betinget af, at der fremsættes en anmodning om tilbagetagelse til den kompetente myndighed i den anmodede stat, jf. dog stk. 2.

2.   Hvis den person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument eller identitetskort og, for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den anmodede stat, kan overførslen af den pågældende person finde sted, uden at den anmodende stat skal fremsende en tilbagetagelsesanmodning eller en skriftlig meddelelse som omhandlet i artikel 12, stk. 1, til den kompetente myndighed i den anmodede stat.

3.   Er en person blevet pågrebet i den anmodende stats grænseområde (herunder lufthavne) efter ulovligt at have passeret grænsen direkte fra den anmodede stats område, kan den anmodende stat fremsætte en tilbagetagelsesanmodning senest to arbejdsdage efter personens pågribelse (hasteprocedure), jf. dog stk. 2.

Artikel 8

Tilbagetagelsesanmodning

1.   Tilbagetagelsesanmodningen skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested og seneste opholdssted), og hvis det er relevant, oplysninger om mindreårige ugifte børn og/eller ægtefæller

b)

hvis der er tale om egne statsborgere, angivelse af, på hvilken måde dokumentation eller umiddelbar dokumentation for statsborgerskab vil blive fremlagt, jf. henholdsvis bilag 1 og 2

c)

hvis der er tale om tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, angivelse af, på hvilken måde dokumentation eller umiddelbar dokumentation for betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer vil blive fremlagt, jf. henholdsvis bilag 3 og 4

d)

fotografi af den person, som skal tilbagetages.

2.   Tilbagetagelsesanmodningen skal så vidt muligt også indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at den person, der skal overføres, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig ved den enkelte tilbagesendelse.

3.   Den fælles formular for tilbagetagelsesanmodninger findes i bilag 5 til denne aftale.

4.   Til fremsendelse af en tilbagetagelsesanmodning kan benyttes alle former for kommunikationsmidler, også elektroniske medier.

Artikel 9

Dokumentation for statsborgerskab

1.   Bevis for statsborgerskab i henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag 1 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om disse dokumenters gyldighedsperiode er udløbet med op til seks måneder. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal både medlemsstaterne og Armenien gensidigt anerkende den pågældendes statsborgerskab uden yderligere efterforskning. Dokumentation for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

2.   Umiddelbar dokumentation for statsborgerskab i henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af de dokumenter, der er anført i bilag 2 til denne aftale, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal medlemsstaterne og Armenien anse den pågældende persons statsborgerskab for fastslået, medmindre de kan bevise det modsatte. Umiddelbar dokumentation for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

3.   Hvis ingen af de i bilag 1 eller 2 anførte dokumenter kan fremlægges, afhører den anmodede stats diplomatiske repræsentation eller konsulat, på anmodning af den anmodende stat i tilbagetagelsesanmodningen, uden ugrundet ophold og senest inden fem kalenderdage regnet fra dagen for modtagelsen af tilbagetagelsesanmodningen i henhold til artikel 11, stk. 2, den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab. Proceduren for sådanne afhøringer kan fastlægges i de gennemførelsesprotokoller, der er omhandlet i denne aftales artikel 20.

Artikel 10

Dokumentation i forbindelse med statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

1.   Dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 3 til denne aftale anførte bevismateriale. Den kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Enhver sådan dokumentation anerkendes gensidigt af medlemsstaterne og Armenien uden yderligere efterforskning.

2.   Umiddelbar dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af den dokumentation, der er anført i bilag 4 til denne aftale. Den kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges en sådan umiddelbar dokumentation, anser medlemsstaterne og Armenien betingelserne for at være opfyldt, medmindre de kan bevise det modsatte.

3.   Ulovlig indrejse eller bopæl eller ulovligt ophold fastslås ved hjælp af den pågældende persons rejsedokumenter, hvis det krævede visum eller en anden tilladelse til ophold på den anmodende stats område mangler. En erklæring fra den anmodende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, skal ligeledes indeholde umiddelbar dokumentation for den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

Artikel 11

Frister

1.   Tilbagetagelsesanmodningen forelægges den kompetente myndighed i den anmodede stat højst ni måneder efter, at den anmodende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en tredjelandsstatsborger eller statsløs person ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl. Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at anmodningen kan fremlægges i tide, forlænges fristen på anmodning af den anmodende stat, men kun så længe hindringerne består.

2.   En tilbagetagelsesanmodning skal besvares skriftligt:

inden to arbejdsdage, hvis anmodningen er fremsat som led i hasteproceduren (artikel 7, stk. 3)

inden 12 kalenderdage i alle andre tilfælde.

Denne frist begynder at løbe på datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesanmodningen. Hvis der ikke er afgivet svar inden fristens udløb, betragtes overførslen som accepteret.

Til svar på en tilbagetagelsesanmodning kan benyttes alle former for kommunikationsmidler, også elektroniske medier.

3.   Afvisning af en tilbagetagelsesanmodning skal begrundes skriftligt.

4.   Efter at der er givet samtykke eller i givet fald efter udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist, overføres den pågældende person inden tre måneder. På anmodning af den anmodende stat kan denne frist forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer.

Artikel 12

Overførsels- og befordringsmåde

1.   Før en person tilbagesendes, underretter de kompetente myndigheder i den anmodende medlemsstat skriftligt og senest to arbejdsdage i forvejen de kompetente myndigheder i den anmodede stat om overførselsdatoen, indrejsestedet, eventuel ledsagelse og anden information, der er relevant for overførslen, jf. dog artikel 7, stk. 2.

2.   Befordringen kan finde sted på en hvilken som helst måde, herunder ad luftvejen. Tilbagesendelse ad luftvejen er ikke begrænset til brug af Armeniens og medlemsstaternes nationale luftfartsselskaber og kan finde sted med såvel rutefly som charterfly. Ved tilbagesendelser med ledsager er sidstnævnte ikke begrænset til bemyndigede personer fra den anmodende stat, idet der blot skal være tale om personer, der er bemyndigede af Armenien eller en af medlemsstaterne.

3.   Hvis overførslen foregår ad luftvejen, fritages mulige ledsagere for at ansøge om de nødvendige visa.

Artikel 13

Fejlbehæftede tilbagesendelser

Den anmodende stat tilbagetager alle personer, som er tilbagetaget af den anmodede stat, hvis det inden seks måneder efter overførslen af den pågældende person konstateres, at betingelserne i denne aftales artikel 3-6 ikke er opfyldt.

I sådanne tilfælde anvendes procedurebestemmelserne i denne aftale tilsvarende, og alle disponible oplysninger om den pågældende persons faktiske identitet og nationalitet fremlægges.

AFDELING IV

TRANSITOPERATIONER

Artikel 14

Principper

1.   Medlemsstaterne og Armenien bør begrænse transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til tilfælde, hvor sådanne personer ikke kan tilbagesendes direkte til bestemmelseslandet.

2.   Armenien tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis en medlemsstat anmoder herom, og en medlemsstat tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis Armenien anmoder herom, forudsat at den videre rejse gennem eventuelle andre transitlande og tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side er sikret.

3.   Armenien eller en medlemsstat kan afvise transit:

a)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person risikerer at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, dødsstraf eller forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelseslandet eller et transitland, eller

b)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person vil blive genstand for strafferetslige sanktioner i den anmodede stat eller et transitland, eller

c)

hvis det kan begrundes med hensynet til folkesundheden, den nationale sikkerhed, den offentlige orden eller andre nationale interesser i den anmodede stat.

4.   Armenien eller en medlemsstat kan tilbagekalde enhver tilladelse, hvis der efterfølgende opstår eller fremdrages forhold som omhandlet i stk. 3, som lægger hindringer i vejen for transitoperationen, eller hvis den videre rejse i eventuelle transitlande eller tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side ikke længere er sikret. I sådanne tilfælde skal den anmodende stat straks tilbagetage den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person.

Artikel 15

Transitprocedure

1.   Transitanmodninger skal forelægges skriftligt for den kompetente myndighed i den anmodede stat og skal indeholde følgende oplysninger:

a)

transittype (ad luft- eller søvejen eller over land), andre eventuelle transitlande og det forventede endelige bestemmelsesland

b)

oplysninger om den pågældende person (f.eks. fulde navn, pigenavn, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, pseudonymer, fødselsdato, køn og — om muligt — fødested, statsborgerskab, sprog samt rejsedokumentets art og nummer)

c)

planlagt indrejsested, tidspunkt for overførslen og angivelse af, om der er tale om ledsaget overførsel

d)

en erklæring om, at betingelserne i artikel 14, stk. 2, efter den anmodende stats opfattelse er opfyldt, og at der ikke vides nogen grund til afvisning i henhold til artikel 14, stk. 3.

Den fælles formular for transitanmodninger findes i bilag 6 til denne aftale.

Til fremsendelse af en transitanmodning kan benyttes alle former for kommunikationsmidler, også elektroniske medier.

2.   Den anmodede stat underretter inden for en frist på tre arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen skriftligt den anmodende stat om, at der er givet tilladelse til indrejse, samt bekræfter indrejsested og planlagt tidspunkt, eller underretter i modsat fald den anmodende stat om afvisningen af indrejse med en begrundelse herfor. Hvis der ikke er afgivet svar inden for en frist på tre arbejdsdage, betragtes transitanmodningen som accepteret.

Til svar på en transitanmodning kan benyttes alle former for kommunikationsmidler, også elektroniske medier.

3.   Hvis transitoperationen foregår ad luftvejen, fritages den person, som tilbagesendes, og den eventuelle ledsager for at ansøge om lufthavnstransitvisum.

4.   De kompetente myndigheder i den anmodede stat skal efter konsultation mellem parterne være behjælpelige ved den pågældende transitoperation, navnlig ved at holde opsyn med de pågældende personer og stille passende faciliteter til rådighed til dette formål.

5.   Transit af personer skal være foretaget senest 30 dage efter modtagelsen af accepten af anmodningen.

AFDELING V

OMKOSTNINGER

Artikel 16

Transport and transit costs

Uden at de kompetente myndigheders ret til at sikre sig godtgørelse af udgifter i forbindelse med tilbagetagelsen fra den person, der skal tilbagetages, eller fra tredjepart anfægtes, bæres alle befordringsudgifter i forbindelse med tilbagetagelse og transit i henhold til denne aftale indtil det endelige bestemmelseslands grænse af den anmodende stat.

AFDELING VI

DATABESKYTTELSE OG FORHOLDET MELLEM AFTALEN OG ANDRE INTERNATIONALE FORPLIGTELSER

Artikel 17

Databeskyttelse

Overdragelse af personoplysninger finder kun sted, hvis det er nødvendigt, for at Armeniens eller en medlemsstats kompetente myndigheder kan gennemføre aftalen. Behandling af personoplysninger i et givet tilfælde sker efter Armeniens nationale lovgivning og, dersom den registeransvarlige er en medlemsstats kompetente myndighed, efter bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og den pågældende medlemsstats nationale lovgivning, som er vedtaget i henhold til nævnte direktiv. Desuden gælder følgende principper:

a)

personoplysningerne skal behandles på en redelig og lovformelig måde

b)

personoplysningerne skal indsamles med det specifikke, udtrykkelige og legitime formål at gennemføre denne aftale og må ikke af den meddelende myndighed eller af den modtagende myndighed behandles yderligere på en måde, der er uforenelig med dette mål

c)

personoplysningerne skal være tjenlige, relevante og ikke overdrevent omfattende i forhold til det formål, hvormed de indsamles og bearbejdes yderligere; personoplysningerne må kun vedrøre følgende:

oplysninger om den person, der skal overføres (dvs. fulde navn, eventuelle tidligere navne, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, og pseudonymer, køn, civilstand, fødselsdato og -sted, nuværende og eventuel tidligere nationalitet)

pas, identitetskort eller kørekort (nummer, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

ophold på rejsen og rute

andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den person, som skal overføres, eller til undersøgelse af tilbagetagelseskravene i henhold til denne aftale

d)

alle personoplysninger skal være nøjagtige og i givet fald ajourførte

e)

personoplysningerne skal opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere, end hvad der er nødvendigt af hensyn til formålet med indsamlingen af oplysningerne eller den videre behandling

f)

såvel den meddelende som den modtagende myndighed træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger, hvis de bearbejdes i strid med bestemmelserne i denne artikel, navnlig fordi oplysningerne ikke er tjenlige, relevante eller nøjagtige, eller fordi de er overdrevent omfattende i forhold til formålet med bearbejdningen. Dette gælder også fremsendelse til den anden part af enhver berigtigelse, sletning eller spærring af oplysninger

g)

på anmodning underretter den modtagende myndighed den meddelende myndighed om brugen af oplysningerne og om de resultater, der er opnået

h)

personoplysninger må kun meddeles til de kompetente myndigheder. Meddelelse til andre organer kræver den meddelende myndigheds forudgående samtykke

i)

de meddelende og de modtagende myndigheder udarbejder en skriftlig oversigt over meddelelsen og modtagelsen af personoplysninger.

Artikel 18

Forholdet mellem aftalen og andre internationale forpligtelser

1.   Denne aftale berører ikke de rettigheder og forpligtelser og det ansvar, som Unionen, medlemsstaterne og Armenien har i henhold til folkeretten, herunder internationale konventioner, som de har tiltrådt, navnlig de internationale instrumenter, der er anført i artikel 2, og

internationale konventioner om bestemmelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgninger

internationale konventioner om udlevering og transit

multilaterale konventioner og aftaler om tilbagetagelse af udenlandske statsborgere.

2.   Intet i denne aftale er til hinder for, at en person tilbagesendes under andre formelle eller uformelle ordninger.

AFDELING VII

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 19

Det Blandede Tilbagetagelsesudvalg

1.   De kontraherende parter bistår hinanden med aftalens gennemførelse og fortolkning. I dette øjemed nedsætter de et blandet tilbagetagelsesudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«, der navnlig har til opgave:

a)

at overvåge og udveksle oplysninger vedrørende anvendelsen af denne aftale, bortset fra personoplysninger

b)

at håndtere spørgsmål, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser

c)

at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til at sikre en ensartet anvendelse af denne aftale

d)

at sørge for jævnlig udveksling af oplysninger vedrørende de gennemførelsesprotokoller, der udarbejdes af de enkelte medlemsstater og Armenien i medfør af artikel 20

e)

at rette henstillinger om ændringer af denne aftale og bilagene hertil.

2.   Udvalgets afgørelser er bindende for de kontraherende parter.

3.   Udvalget består af repræsentanter for Unionen og Armenien.

4.   Udvalget træder sammen, når der er behov herfor, på anmodning af en af de kontraherende parter.

5.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 20

Gennemførelsesprotokoller

1.   Med forbehold af denne aftales umiddelbare anvendelighed skal Armenien og en medlemsstat udarbejde en gennemførelsesprotokol på anmodning fra en medlemsstat eller Armenien, hvilken protokol bl.a. skal omfatte:

a)

udpegelse af kompetente myndigheder, grænseovergangssteder og udveksling af oplysninger om kontaktsteder

b)

betingelser i forbindelse med ledsaget tilbagesendelse, herunder transit for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer under ledsagelse

c)

andre hjælpemidler og dokumenter ud over dem, der er anført i bilag 1 til 4 til denne aftale

d)

de nærmere betingelser for tilbagetagelse efter hasteproceduren

e)

proceduren for afhøringer.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller træder først i kraft, efter at der er givet meddelelse herom til det i artikel 19 nævnte udvalg.

3.   Armenien accepterer at anvende alle bestemmelser i en gennemførelsesprotokol, som er udarbejdet i samarbejde med én medlemsstat, i sine relationer med enhver anden medlemsstat, hvis denne anmoder herom. Medlemsstaterne accepterer også at anvende alle bestemmelser i en gennemførelsesprotokol, som er indgået af en af dem, i deres relationer med Armenien, hvis denne anmoder herom, hvis det er praktisk muligt at anvende dem på andre medlemsstater.

Artikel 21

Forholdet mellem denne aftale og bilaterale tilbagetagelsesaftaler med medlemsstaterne

Bestemmelserne i denne aftale går forud for bestemmelserne i enhver bilateral aftale eller ordning vedrørende tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Armenien i medfør af artikel 20, for så vidt bestemmelserne i den bilaterale aftale er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale.

AFDELING VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 22

Territorial anvendelse

1.   Denne aftale gælder for det område, hvor traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og for Armeniens område, jf. dog stk. 2.

2.   Denne aftale gælder kun for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands og for Irlands område, såfremt Den Europæiske Union giver Armenien meddelelse herom. Denne aftale gælder ikke for Kongeriget Danmarks område.

Artikel 23

Aftalens ikrafttræden, varighed og opsigelse

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken den sidste kontraherende part har meddelt den anden, at de i stk. 1 omhandlede procedurer er afsluttet.

3.   Denne aftale finder anvendelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og i Irland den første dag i anden måned efter datoen for den meddelelse, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2.

4.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

5.   Denne aftale kan ændres ved fælles overenskomst mellem de kontraherende parter. Ændringer kan udarbejdes i form af særskilte protokoller, som udgør en integrerende del af denne aftale og træder i kraft i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i denne artikel.

6.   Hver af de kontraherende parter kan efter officiel notifikation til den anden kontraherende part og efter forudgående konsultation i det i artikel 19 omhandlede udvalg helt eller delvis midlertidigt suspendere gennemførelsen af denne aftale. Suspensionen får virkning på andendagen efter dagen for notifikationen.

7.   Hver kontraherende part kan opsige denne aftale ved en officiel notifikation herom til den anden kontraherende part. Aftalen ophører med at gælde seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 24

Bilag

Bilag 1 til 6 udgør en integrerende del af denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende april to tusind og tretten i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og armensk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για της Δημοκρατίας της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għall-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


(1)  Efter modellen i Rådets henstilling af 30.11.1994.

(2)  Ibid.

(3)  Ibid.


BILAG 1

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM DOKUMENTATION FOR STATSBORGERSKAB

(artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 9, stk. 1)

pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas og erstatningspas inkl. børnepas)

identitetskort af enhver art (også midlertidige og foreløbige)

nationalitetsattester og andre officielle dokumenter, som omtaler eller klart angiver statsborgerskab.


BILAG 2

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM UMIDDELBAR DOKUMENTATION FOR STATSBORGERSKAB

(artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 9, stk. 2)

de dokumenter, der er anført i bilag 1, hvis gyldighedsperiode er udløbet med mere end seks måneder

fotokopier af et af de dokumenter, der er anført i bilag 1 til denne aftale

kørekort eller fotokopier deraf

fødselsattester eller fotokopier deraf

virksomhedsidentitetskort eller fotokopier deraf

vidneudsagn

erklæringer afgivet af den pågældende person og det sprog, vedkommende taler, bl.a. efterprøvet ved hjælp af en officiel test

ethvert andet dokument, som kan hjælpe til at fastslå den pågældende persons nationalitet

fingeraftryk

laissez-passer udstedt af den anmodede stat

tjenestebøger og militære identitetskort

søfartsbøger og skibsføreres tjenestekort

bekræftelse af identitet som resultat af en søgning i visuminformationssystemet (1)

i tilfælde af medlemsstater, der ikke benytter visuminformationssystemet, positiv identifikation ud fra optegnelser over visumansøgninger i disse medlemsstater.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen), (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).


BILAG 3

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM DOKUMENTATION FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(Artikel 4, stk. 1, artikel 6, stk. 1, og artikel 10, stk. 1)

visum og/eller opholdstilladelse udstedt af den anmodede stat

ind- eller udrejsestempler eller lignende påtegning i den pågældende persons rejsedokument eller anden dokumentation for ind- eller udrejse (f.eks. fotografisk materiale).


BILAG 4

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM UMIDDELBAR DOKUMENTATION FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(artikel 4, stk. 1, artikel 6, stk. 1, og artikel 10, stk. 2)

beskrivelse af stedet for og de nærmere omstændigheder ved pågribelsen af den pågældende person efter ankomsten til den anmodende stat, affattet af de relevante myndigheder i denne stat

oplysninger om en persons identitet og/eller ophold afgivet af en international organisation (f.eks. UNHCR)

beretninger/bekræftelse af oplysninger afgivet af familiemedlemmer, rejsefæller osv.

erklæring afgivet af den pågældende person

fingeraftryk

dokumenter, attester og regninger af enhver art (f.eks. hotelregninger, kort til læge- eller tandlægekonsultationer, adgangskort til offentlige eller private institutioner, billejekontrakter, kreditkortkvitteringer osv.), som tydeligt viser, at den pågældende person har opholdt sig i den anmodede stat

billetter udstedt på navn og/eller passagerlister for befordring med fly, tog, bus eller skib, som viser, at den pågældende person har befundet sig på den anmodede stats område, samt personens rejserute på dennes område

oplysninger, der dokumenterer, at den pågældende person har brugt en rejsearrangørs eller et rejsebureaus tjenesteydelser

officielle erklæringer, bl.a. fra personale ved grænsemyndighederne og andre vidner, som kan bevidne den pågældende persons passage af grænsen

officielle erklæringer fra den pågældende person i forbindelse med retslige eller administrative procedurer.


BILAG 5

Image

Image

Image


BILAG 6

Image

Image


Fælleserklæring om artikel 3, stk. 3, og artikel 5, stk. 3

De kontraherende parter tager ad notam, at i henhold til lovgivningen om statsborgerskab i Republikken Armenien og i medlemsstaterne kan en EU-borger eller en statsborger i Republikken Armenien ikke fratages sit statsborgerskab.

Parterne forpligter sig til snarest at indlede samråd i tilfælde af ændringer af denne retstilstand.


Fælleserklæring om Republikken Island

De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, navnlig på basis af aftalen af 18. maj 1999 om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengenreglerne. På denne baggrund vil det være hensigtsmæssigt, at Armenien indgår en tilbagetagelsesaftale med Island med samme indhold som denne aftale.


FORORDNINGER

31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1059/2013

af 29. oktober 2013

om godkendelse af et præparat af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til slagtekvæg og om ændring af forordning (EF) nr. 492/2006 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Et præparat af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som fodertilsætningsstof til anvendelse til slagtekvæg ved Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2006 (3). Præparatet blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Præparatet af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 blev også tilladt anvendt i en periode på ti år til søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2009 (4), til malkekøer og heste ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1119/2010 (5) og til fravænnede smågrise ved Kommissionens forordning (EU) nr. 170/2011 (6).

(4)

Der er indgivet en ansøgning om en ny vurdering af dette præparat som tilsætningsstof til foder til slagtekvæg i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning med en anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 13. marts 2013 (7), at præparatet af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at det kan øge den endelige kropsvægt, vækstraten og den gennemsnitlige daglige tilvækst. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Som følge af at der gives en ny godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør bestemmelserne vedrørende Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 i forordning (EF) nr. 492/2006 udgå. Forordning (EF) nr. 492/2006 bør derfor ændres.

(8)

Da der ikke er sikkerhedsgrunde, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Tilsætningsstoffet Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 med EF-nr. E 1710 udgår af bilag II til forordning (EF) nr. 492/2006.

Artikel 3

Det i bilaget opførte præparat, og foder, der indeholder præparatet, som produceres og mærkes før den 19. maj 2014 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 19. november 2013, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2006 af 27. marts 2006 om midlertidige og permanente godkendelser af visse fodertilsætningsstoffer (EUT L 89 af 28.3.2006, s. 6).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2009 af 25. september 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til søer (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) (EUT L 256 af 29.9.2009, s. 6).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1119/2010 af 2. december 2010 om godkendelse af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til malkekøer og heste og om ændring af forordning (EF) nr. 1520/2007 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) (EUT L 317 af 3.12.2010, s. 9).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 170/2011 af 23. februar 2011 om godkendelse af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til smågrise (fravænnede) og om ændring af forordning (EF) nr. 1200/2005 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) (EUT L 49 af 24.2.2011, s. 8).

(7)  EFSA Journal 2013; 11(4):3174.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1710

Prosol SpA

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885,

der indeholder mindst:

Pulver: 1 × 109 CFU/g tilsætningsstof

Fast form

 

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Analysemetode  (1)

Tælling: dybdeudsæd under anvendelse af chloranphenicolglukosegærekstraktagar (EN15789:2009)

Identifikation: PCR-metoden (polymerasekædereaktion)

Slagtekvæg

4 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet minimumsindhold af tilsætningsstoffet pr. dyr pr. dag: 3,6 × 1010 CFU.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

19. november 2023


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside:http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013

af 29. oktober 2013

om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Bentonit blev godkendt uden tidsbegrænsninger i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som fodertilsætningsstof, der tilhører gruppen »bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler«, til alle dyrearter ved Kommissionens direktiv 82/822/EØF (3). Dette tilsætningsstof blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning indgivet en ansøgning om en ny vurdering af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter som bindemiddel og antiklumpningsmiddel og i overensstemmelse med artikel 7 i samme forordning om en ny godkendelse som stof til kontrol af radionukleidkontaminering til alle dyrearter. Der er endvidere i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om en ny godkendelse af bentonit som stof, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder, til alle dyrearter. I disse ansøgninger anmodes der om, at dette tilsætningsstof klassificeres i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«, og ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 2. februar 2011 (4), 14. juni 2011 (5) og 14. juni 2012 (6), at bentonit under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at det kan være effektivt som bindemiddel og antiklumpningsmiddel og som stof til kontrol af radionukleidkontaminering til alle dyrearter. Det blev også konkluderet, at bentonit kan være effektivt som aflatoksinbinder til malkekøer, og at denne konklusion kan udvides til alle drøvtyggere. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Da de fremlagte in vitro-undersøgelser opfylder betingelserne for dokumentation af de teknologiske tilsætningsstoffers effektivitet, som er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 (7), navnlig i punkt 4 i bilag II og i punkt 1.4 i bilag III, og undersøgelserne blev anerkendt som klar dokumentation for, at bentonit kan binde aflatoksin B1 (AfB), og da bindeevnen, som er begrænset til aflatoksin B1, endvidere blev defineret som en egenskab ved bentonit, kan konklusionen om stoffets effektivitet med hensyn til at nedsætte mytoksinkontamineringen af foder anses for tilstrækkelig til kunne udvides til anvendelse til fjerkræ og svin.

(6)

Vurderingen af bentonit viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette tilsætningsstof godkendes som anført i bilagene til nærværende forordning.

(7)

Da der ikke er sikkerhedsmæssige forhold, der nødvendiggør øjeblikkelig gennemførelse af ændringerne af godkendelsesbetingelserne for bentonit som bindemiddel og antiklumpningsmiddel, bør der indrømmes en overgangsperiode, så de berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, godkendelsen medfører.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bentonit, der er opført i bilaget, og som tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og de funktionelle grupper »stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder«, »bindemidler, »antiklumpningsmidler« og »stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastlagt i bilagene.

Artikel 2

Det i bilag II opførte tilsætningsstof, der tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler«, og foder, der indeholder dette tilsætningsstof, og som produceres og mærkes før den 19. november 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 19. november 2013, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens enogfyrretyvende direktiv 82/822/EØF af 19. november 1982 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 347 af 7.12.1982, s. 16).

(4)  EFSA Journal 2011; 9(2):2007.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(6):2276.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(7):2787.

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 af 25. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger samt vurdering og godkendelse af fodertilsætningsstoffer (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 1).


BILAG I

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetoder

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder: aflatoksin B1

1m558

Bentonit

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Bentonit ≥ 70 % smectit (dioctahedral montmorillonit)

 

Aktivstoffets karakteristika

Bentonit: ≥ 70 % smectit (dioctahedral montmorillonit)

< 10 % opal og feldspat

< 4 % kvarts og calcit

AfB1 -bindeevne (BC AfB1 ) over 90 %

 

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af bentonit i fodertilsætningsstoffer: Røntgendiffraktion (XRD)

Til bestemmelse af tilsætningsstoffets BC AfB1: Adsorptionstest foretaget i en bufferopløsning pH 5,0 med en koncentration på 4 mg/l for AfB1 og 0,02 % (w/v) for fodertilsætningsstoffet.

Drøvtyggere

Fjerkræ

Svin

 

20 000

1.

I brugsvejledningen angives:

»Samtidig oral brug af makrolider bør undgås«

Til fjerkræ: »Samtidig brug af robenidin bør undgås«

2.

Til fjerkræ: Samtidig brug af coccidiostatika bortset fra robenidin kontraindiceres ved indhold af bentonit på over 5 000 mg/kg fuldfoder.

3.

Den samlede mængde bentonit må ikke overskride det tilladte maksimumsindhold på 20 000 mg/kg fuldfoder.

4.

Anvendelsen af tilsætningsstoffet er tilladt i foderstoffer, der overholder EU-lovgivningen om uønskede stoffer i foderstoffer.

5.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal bæres åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker under håndteringen.

19. november 2023


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


BILAG II

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetoder

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: bindemidler

1m558i

Bentonit

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Bentonit: ≥ 50 % smectit

 

Aktivstoffets karakteristika

Bentonit: ≥ 50 % smectit

 

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse i fodertilsætningsstoffer: Røntgendiffraktion (XRD)

Alle dyrearter

 

20 000

1.

I brugsvejledningen angives:

»Samtidig oral brug af makrolider bør undgås«

Til fjerkræ: »Samtidig brug af robenidin bør undgås«

2.

Til fjerkræ: Samtidig brug af coccidiostatika bortset fra robenidin kontraindiceres ved indhold af bentonit på over 5 000 mg/kg fuldfoder.

3.

Den samlede mængde bentonit må ikke overskride det tilladte maksimumsindhold på 20 000 mg/kg fuldfoder.

4.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal bæres åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker under håndteringen.

19. november 2023

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: antiklumpningsmidler

1m558i

Bentonit

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Bentonit: ≥ 50 % smectit

 

Aktivstoffets karakteristika

Bentonit: ≥ 50 % smectit

 

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse i fodertilsætningsstoffer: Røntgendiffraktion (XRD)

Alle dyrearter

 

20 000

1.

I brugsvejledningen angives:

»Samtidig oral brug af makrolider bør undgås«

Til fjerkræ: »Samtidig brug af robenidin bør undgås«

2.

Til fjerkræ: samtidig brug af coccidiostatika bortset fra robenidin kontraindiceres ved indhold af bentonit på over 5 000 mg/kg fuldfoder.

3.

Den samlede mængde bentonit må ikke overskride det tilladte maksimumsindhold på 20 000 mg/kg fuldfoder.

4.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal bæres åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker under håndteringen.

19. november 2023

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering (134/137Cs)

1m558i

Bentonit

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Bentonit: ≥ 50 % smectit

 

Aktivstoffets karakteristika

Bentonit: ≥ 50 % smectit

 

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse i fodertilsætningsstoffer: Røntgendiffraktion (XRD)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen angives:

»Samtidig oral brug af makrolider bør undgås«

Til fjerkræ: »Samtidig brug af robenidin bør undgås«

2.

Til fjerkræ: samtidig brug af coccidiostatika bortset fra robenidin kontraindiceres ved indhold af bentonit på over 5 000 mg/kg fuldfoder.

3.

Ved blanding af forskellige kilder af bentonit må det tilladte maksimumsindhold i fuldfoder på 20 000 mg/kg fuldfoder ikke overskrides.

4.

Tilsætningsstoffet kan anvendes, hvis foderet er kontamineret med radioaktivt cæsium, til at kontrollere dette i dyr og produkter heraf.

5.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal bæres åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker under håndteringen.

19. november 2023


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1061/2013

af 29. oktober 2013

om godkendelse af et præparat af Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsætningsstof til foder til kalve, kid, katte og hunde og om ændring af forordning (EF) nr. 1288/2004 (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Præparatet af Enterococcus faecium NCIMB 10415 blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som fodertilsætningsstof til kalve ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1288/2004 (3), til søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (4), til smågrise ved Kommissionens forordning (EF) nr. 252/2006 (5), til slagtesvin ved Kommissionens forordning (EF) nr. 943/2005 (6) og til katte og hunde ved Kommissionens forordning (EF) nr. 102/2009 (7). Præparatet blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Præparatet blev også tilladt anvendt i ti år til slagtekyllinger ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 361/2011 (8).

(4)

Der er i henhold til artikel 10, stk. 2, sammenholdt med artikel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om en ny vurdering af præparatet af Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertilsætningsstof til kalve, katte og hunde og om en ny anvendelse til kid i henhold til forordningens artikel 7 med en anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 29. januar 2013 (9), at præparatet af Enterococcus faecium NCIMB 10415 under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at det øger den endelige kropsvægt og/eller den daglige tilvækst hos kalve til opdræt og slagtekalve, og at denne konklusion kan udvides til kid til opdræt og slagtekid. Det konkluderes også, at præparatet har en gavnlig virkning på hunde, idet det øger koncentrationen af IgA i tarm eller serum. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Da der blev observeret små, men betydningsfulde virkninger på den fækale kvalitet hos katte, ansås det for tilstrækkeligt til at bekræfte virkningen hos denne art.

(7)

Vurderingen af præparatet af Enterococcus faecium NCIMB 10415 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette tilsætningsstof godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Som følge af, at der gives en ny godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 102/2009 ophæves, og forordning (EF) nr. 1288/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Da der ikke er sikkerhedsgrunde, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og de funktionelle grupper »tarmflorastabilisatorer« og »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Ophævelse af forordning (EF) nr. 102/2009

Forordning (EF) nr. 102/2009 ophæves.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 1288/2004

I bilag I til forordning (EF) nr. 1288/2004 udgår rækken vedrørende E 1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415.

Artikel 4

Overgangsforanstaltninger

Det i bilaget opførte præparat, for så vidt angår dets anvendelse til kalve, samt foder, der indeholder præparatet, som produceres og mærkes før den 19. maj 2014 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 19. november 2013, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Det i bilaget opførte præparat, for så vidt angår dets anvendelse til katte og hunde, samt foder, der indeholder præparatet, som produceres og mærkes før den 19. november 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 19. november 2013, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1288/2004 af 14. juli 2004 om permanent tilladelse til visse tilsætningsstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et tilsætningsstof, der allerede er tilladt i foderstoffer (EUT L 243 af 15.7.2004, s. 10).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 af 26. juli 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof (EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 252/2006 af 14. februar 2006 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af nye anvendelser af allerede godkendte fodertilsætningsstoffer (EUT L 44 af 15.2.2006, s. 3).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 943/2005 af 21. juni 2005 om permanente godkendelser af visse fodertilsætningsstoffer (EUT L 159 af 22.6.2005, s. 6).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 102/2009 af 3. februar 2009 om permanent godkendelse af et fodertilsætningsstof (EUT L 34 af 4.2.2009, s. 8).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 361/2011 af 13. april 2011 om godkendelse af Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o) og om ændring af forordning (EF) nr. 943/2005 (EUT L 100 af 14.4.2011, s. 22).

(9)  EFSA Journal 2013; 11(2):3097 and 3098.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Enterococcus faecium

NCIMB 10415, der indeholder mindst: mikroindkapslet med shellak og andre mikroindkapslede former:

1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof;

ikke-coated granulat:

3,5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analysemetode  (1)

Tælling: pladespredning under anvendelse af galdeesculinazidagar (EN 15788)

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Kalve

Kid

1 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og pelleteringsstabilitet.

19. november 2023

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Enterococcus faecium

NCIMB 10415, der indeholder mindst: 5 × 109 CFU/g tilsætningsstof;

Mikroindkapslet (shellak).

 

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analysemetode  (1)

Tælling: pladespredning under anvendelse af galdeesculinazidagar (EN 15788)

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Katte

7 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og pelleteringsstabilitet.

19. november 2023

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring af betingelserne i tarmen)

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Enterococcus faecium

NCIMB 10415, der indeholder mindst: 5 × 109 CFU/g tilsætningsstof.

Mikroindkapslet (shellak).

 

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analysemetode  (1)

Tælling: pladespredning under anvendelse af galdeesculinazidagar (EN 15788)

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Hunde

2,5 × 109

 

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og pelleteringsstabilitet.

19. november 2023


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1062/2013

af 30. oktober 2013

om formatet for den europæiske tekniske vurdering af byggevarer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 26, stk. 3,

efter høring af Det Stående Byggeudvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En europæisk teknisk vurdering er nødvendig for at gøre det muligt for en fabrikant af en byggevare at udarbejde en ydeevnedeklaration for en byggevare, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard.

(2)

Artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 305/2011 fastsætter krav til indholdet af den europæiske tekniske vurdering. Eftersom principperne for fabrikkernes egen produktionskontrol fastsættes i de respektive europæiske vurderingsdokumenter (EAD), bør den europæiske tekniske vurdering kun omfatte sådanne tekniske detaljer, som anses for nødvendige i disse EAD-principper, og som skal defineres på dette niveau med henblik på gennemførelse af systemet til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans.

(3)

Præsentationen af den tekniske beskrivelse af det pågældende produkt bør defineres tilstrækkeligt fleksibelt i formatet for den europæiske tekniske vurdering i betragtning af den brede vifte af byggevarer, der er omfattet.

(4)

Der bør også tillades tilstrækkelig fleksibilitet i præsentationen af varernes ydeevne i den europæiske tekniske vurdering for at gøre det muligt for fabrikanten at angive denne ydeevne flydende og nøjagtigt i sin ydeevnedeklaration, som er baseret på denne vurdering.

(5)

For at beskytte fortrolige tekniske oplysninger om varen bør fabrikanten over for det ansvarlige tekniske vurderingsorgan kunne angive, hvilke dele af varebeskrivelsen der er fortrolige og ikke må videregives sammen med den europæiske tekniske vurdering. Fortrolige oplysninger skal indgå i særskilte bilag til disse europæiske tekniske vurderinger.

(6)

For at øge effektiviteten af det indre marked og konkurrenceevnen i den europæiske byggesektor som helhed bør europæiske tekniske vurderinger kunne udstedes hurtigst muligt for fabrikanter, der anmoder om dem —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formatet for den europæiske tekniske vurdering er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5


BILAG

EUROPÆISK TEKNISK VURDERING

Nr. … af … [dato]

Generelle oplysninger

1.

Teknisk vurderingsorgan, der udsteder den europæiske tekniske vurdering:

2.

Handelsnavn for byggevaren:

3.

Byggevaregruppe, som byggevaren tilhører:

4.

Fabrikant:

5.

Fremstillingsvirksomhed(er):

6.

Denne europæiske tekniske vurdering indeholder … sider, inkl. … bilag, som udgør en integrerende del af denne vurdering.

Bilag … indeholder fortrolige oplysninger og er ikke medtaget i den europæiske tekniske vurdering, når denne gøres offentligt tilgængelig.

7.

Denne europæiske tekniske vurdering er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på grundlag af …

Specifikke oplysninger

8.

Teknisk beskrivelse af varen:

9.

Specifikationer for den eller de tilsigtede anvendelser i overensstemmelse med det gældende europæiske vurderingsdokument (EAD):

10.

Varens ydeevne og henvisninger til de anvendte metoder ved vurderingen:

11.

System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Assessment and verification of constancy of performance — herefter AVCP) med henvisning til retsgrundlaget:

12.

Tekniske detaljer, der er nødvendige for implementeringen af AVCP-systemet, jf. de gældende europæiske vurderingsdokumenter:

Udstedt i … den …/… 20….

af …

Bilag:


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1063/2013

af 30. oktober 2013

om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks for så vidt angår anvendelsen af ækvivalenssystemet i sukkersektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Punkt 3 i bilag 74 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2) tillader anvendelse af ækvivalente varer mellem rårørsukker (KN-kode 1701 11 90) og råroesukker (KN-kode 1701 12 90), forudsat at der opnås forædlingsprodukter henhørende under KN-kode 1701 99 10 (hvidt sukker).

(2)

Imidlertid kan punkt 3 i bilag 74 til forordning (EØF) nr. 2454/93 ikke anvendes korrekt, fordi der ikke findes et marked for råroesukker i Unionen.

(3)

Der bør findes en løsning, som sikrer retssikkerheden i sukkersektoren i forbindelse med anvendelse af ækvivalente varer.

(4)

Hvidt sukker fremstilles normalt af sukkerroer gennem en kontinuerlig proces. Råroesukker fremstilles ikke som et særskilt produkt ved denne proces og kan derfor ikke markedsføres. Brugen af sukkerroer i stedet for råroesukker som ækvivalente varer bør derfor tillades.

(5)

Udbyttet af rårørsukker bør beregnes efter metoden under punkt B, nr. III, punkt 3, i bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (3), fordi der her er tale om er en særlig beregningsmetode, som anvendes i sukkersektoren.

(6)

Henvisningerne til positionerne i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) i punkt 3 i bilag 74 til forordning (EØF) nr. 2454/93 bør ajourføres på grund af ændringerne i nomenklaturen.

(7)

Punkt 3 i bilag 74 til forordning (EØF) nr. 2454/93 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 3 i bilag 74 til forordning (EØF) nr. 2454/93 affattes således:

»3.   Sukker

Anvendelse af ækvivalente varer er tilladt mellem rårørsukker fra tredjelande henhørende under KN-kode 1701 13 90 og/eller KN-kode 1701 14 90 og sukkerroer henhørende under KN-kode 1212 91 80, forudsat at der opnås forædlingsprodukter henhørende under KN-kode 1701 99 10 (hvidt sukker).

Den tilsvarende mængde rårørsukker af den standardkvalitet, som er fastsat i punkt B, nr. III, i bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (4), beregnes ved at multiplicere mængden af hvidt sukker med en koefficient på 1,0869565.

Den tilsvarende mængde rårørsukker, der ikke er af standardkvalitet, beregnes ved at multiplicere mængden af hvidt sukker med en koefficient, der findes ved at dividere 100 med udbyttet af rårørsukker. Udbyttet af rårørsukker beregnes som fastsat i punkt B, nr. III, punkt 3, i bilag IV til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).«


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1064/2013

af 30. oktober 2013

om fastsættelse for perioden 2013/14 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1670/2006 af 10. november 2006 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1670/2006 ydes der restitution for de mængder korn, som er anbragt under kontrol og destilleret, multipliceret med en koefficient, der fastsættes hvert år for hver af de pågældende medlemsstater. Koefficienten udtrykker forholdet mellem de samlede eksporterede mængder og de samlede markedsførte mængder af den pågældende alkoholholdige drikkevare på grundlag af den konstaterede tendens i udviklingen af disse mængder i det antal år, der svarer til den gennemsnitlige lagringsperiode for den pågældende alkoholholdige drikkevare.

(2)

Ifølge oplysningerne fra Det Forenede Kongerige vedrørende perioden fra den 1. januar til den 31. december 2012 var den gennemsnitlige lagringsperiode i 2012 syv år for Scotch whisky.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 745/2012 (3) anvendes ikke mere, da den vedrørte koefficienterne for 2012/13. Koefficienterne for perioden fra den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014 bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

Ifølge artikel 10 i protokol nr. 3 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde må der ikke ydes eksportrestitutioner ved eksport til Liechtenstein, Island og Norge. Desuden har EU indgået aftaler med visse tredjelande, der indebærer afskaffelse af eksportrestitutioner. I medfør af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1670/2006 bør der tages hensyn hertil ved beregningen af koefficienterne for perioden 2013/14 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For perioden fra den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014 er de koefficienter, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1670/2006, og som gælder for korn, der i Det Forenede Kongerige anvendes til fremstilling af Scotch whisky, fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 33.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 745/2012 af 16. august 2012 om fastsættelse for perioden 2012/2013 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky (EUT L 219 af 17.8.2012, s. 13).


BILAG

Koefficienter for Det Forenede Kongerige

Anvendelsesperiode

Koefficient

for byg forarbejdet til malt til fremstilling af malt whisky

for korn til fremstilling af grain whisky

Fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014

0,667

0,515


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1065/2013

af 30. oktober 2013

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (1), særlig artikel 17, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Republikken Peru har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008 anmodet om at få »Pisco« registreret som geografisk betegnelse i bilag III til nævnte forordning. »Pisco« er en frugtbrændevin, som traditionelt fremstilles i Peru ved gæring og destillation af vindruer.

(2)

Hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation for »Pisco« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2) med henblik på indsigelsesproceduren i artikel 17, stk. 6, i forordning (EF) nr. 110/2008. Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 17, stk. 7, i forordning 110/2008, bør denne betegnelse indgå i bilag III til nævnte forordning.

(3)

Ifølge aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 2002/979/EF (3), er »Pisco« en beskyttet betegnelse på spiritus med oprindelse i Chile. Derfor bør det præciseres, at beskyttelsen af den geografiske betegnelse »Pisco« for produkter med oprindelse i Peru ikke hindrer anvendelsen af en sådan betegnelse for produkter med oprindelse i Chile.

(4)

Forordning (EF) nr. 110/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 indsættes følgende i produktkategori »9. Frugtbrændevin«:

 

»Pisco  (4)

Peru

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(2)  EUT C 141 af 12.5.2011, s. 16.

(3)  EFT L 352 af 30.12.2002, s. 1.

(4)  Beskyttelsen af den geografiske betegnelse »Pisco« i henhold til denne forordning forhindrer ikke anvendelsen af betegnelsen »Pisco« for produkter med oprindelse i Chile, som er beskyttet i henhold til associeringsaftalen mellem Unionen og Chile fra 2002.«


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/49


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1066/2013

af 30. oktober 2013

om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«, med henblik på en videnskabelig vurdering samt til Kommissionen og medlemsstaterne til orientering.

(3)

Autoriteten skal afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Som opfølgning på en ansøgning, som Béres Pharmaceuticals Ltd. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af glucosamin og vedligeholdelse af led (spørgsmål nr. EFSA-Q-2011-00907) (2). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Glucosamin bidrager til at beskytte ledbrusk, der er udsat for overdreven bevægelse eller belastning, og hjælper til at øge bevægeligheden i led«.

(6)

Den 5. december 2011 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af glucosamin og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(7)

Som opfølgning på en ansøgning, som Merck Consumer Healthcare indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af glucosamin og vedligeholdelse af normal ledbrusk (spørgsmål nr. EFSA-Q-2011-01113) (3). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Glucosamin bidrager til at vedligeholde normal ledbrusk«.

(8)

Den 16. maj 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af glucosamin og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(9)

Som opfølgning på en ansøgning, som Extraction Purification Innovation France indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende indtagelse af polære lipider ekstraheret fra hvede og beskyttelse af huden mod udtørring (spørgsmål nr. EFSA-Q-2011-01122) (4). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Bidrager til at forbedre hudens fugtighed«.

(10)

Den 5. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af polære lipider ekstraheret fra hvede og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(11)

Som opfølgning på en ansøgning, som Lesaffre International/Lesaffre Human Care indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 og reduktion af tarmgener (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00271) (5). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 hjælper til at vedligeholde tarmvelvære«.

(12)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger kunne fastslås en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(13)

Som opfølgning på to ansøgninger, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en kombination af thiamin, riboflavin, niacin, pantothensyre, pyridoxin, D-biotin og græskarkerneolie (Cucurbita pepo L.) og vedligeholdelse af et normalt hår (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00334 og EFSA-Q-2012-00335) (6). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Hjælper til at øge antallet af hår«.

(14)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af en kombination af thiamin, riboflavin, niacin, pantothensyre, pyridoxin, D-biotin og græskarkerneolie (Cucurbita pepo L.) og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(15)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Rhodiola rosea L.-ekstrakt og mindskelse af mental træthed (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00336) (7). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Hjælper til at reducere træthed i tilfælde af stress«.

(16)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Rhodiola rosea L. og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(17)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en kombination af hørfrøolie og vitamin E og vedligeholdelse af hudens barrierefunktion (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00337) (8). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Bidrager til at vedligeholde hudens barrierefunktion«.

(18)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af en kombination af hørfrøolie og vitamin E og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(19)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Opti EFAX™ og vedligeholdelse af normale koncentrationer af LDL-kolesterol i blodet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00339) (9). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Opti EFAX™ hjælper til at vedligeholde et sundt LDL-kolesterolniveau i blodet«.

(20)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Opti EFAX™ og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(21)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Opti EFAX™ og vedligeholdelse af normale koncentrationer af HDL-kolesterol i blodet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00340) (10). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Opti EFAX™ hjælper til at vedligeholde et sundt HDL-kolesterolniveau i blodet«.

(22)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Opti EFAX™ og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(23)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af KF2BL20, som er en kombination af keratin, kobber, zink, niacin, pantothensyre, pyridoxin og D-biotin, og vedligeholdelse af et normalt hår (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00381) (11). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Hjælper til at vedligeholde et stærkt hår«.

(24)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af KF2BL20 og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(25)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af hyaluronsyre og beskyttelse af huden mod udtørring (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00382) (12). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Hjælper til at vedligeholde god fugtighed i huden«.

(26)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af hyaluronsyre og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(27)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Opti EFAX™ og vedligeholdelse af normale koncentrationer af triglycerider i blodet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00383) (13). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Opti EFAX™ hjælper til at vedligeholde et sundt niveau af triglycerider i blodet«.

(28)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Opti EFAX™ og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(29)

Som opfølgning på en ansøgning, som Vivatech indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Transitech® og »forbedrer passagen gennem tarmkanalen og giver en varig regulering af den« (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00296) (14). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Forbedrer passagen gennem tarmkanalen og giver en varig regulering af den«.

(30)

Den 26. september 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger kunne fastslås en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Transitech® og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(31)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Femilub® og vedligeholdelse af fugtighed i skeden (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00571) (15). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Hjælper til at reducere tørhed i skeden«.

(32)

Den 26. september 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Femilub® og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(33)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en kombination af lycopen, vitamin E, lutein og selen og beskyttelse af huden mod skader forårsaget af UV-stråler (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00592) (16). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Hjælper til at forberede følsom hud indefra for at forbedre dens evne til at tåle sol«.

(34)

Den 27. september 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af en kombination af lycopen, vitamin E, lutein og selen og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(35)

Som opfølgning på en ansøgning, som Glanbia Nutritionals plc indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Prolibra® og »Hjælper til at reducere kropsfedt og samtidig bevare muskelmassen« (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00001) (17). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Hjælper til at reducere kropsfedt og samtidig bevare muskelmassen«.

(36)

Den 8. november 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger kunne fastslås en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Prolibra® og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(37)

Som opfølgning på en ansøgning, som Nutrilinks Sarl indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Eff EXT™ og »Hjælper til at støtte ledfunktionen ved at vedligeholde et lavt plasmaniveau af C-reaktivt protein« (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00386) (18). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Hjælper til at støtte ledfunktionen via vedligeholdelse af et lavt plasmaniveau af C-reaktivt protein«.

(38)

Den 27. september 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som bemærkede, at anprisningen henviser til en reduktion af inflammation bedømt ud fra en reduceret plasmakoncentration af C-reaktivt protein, og konkluderede på grundlag af de fremlagte oplysninger, at en inflammationshæmmende virkning i forbindelse med sygdomme såsom slidgigt eller leddegigt er et terapeutisk mål for behandling af sygdommen.

(39)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 supplerer de generelle principper i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (19). I henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2000/13/EF må mærkningen ikke tillægge et levnedsmiddel egenskaber til forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber. Eftersom det således er forbudt at tillægge fødevarer medicinske egenskaber, bør anprisningen vedrørende virkningerne af Eff EXT™ ikke godkendes.

(40)

Sundhedsanprisningen vedrørende virkningerne af Eff EXT™ og »Hjælper til at støtte ledfunktionen via vedligeholdelse af et lavt plasmaniveau af C-reaktivt protein« er en sundhedsanprisning, som tillægger den fødevare, der er omfattet af anprisningen, medicinske egenskaber, og den er derfor forbudt i forbindelse med fødevarer.

(41)

Sundhedsanprisningen vedrørende Prolibra® og »Hjælper til at reducere kropsfedt og samtidig bevare muskelmassen« er en sundhedsanprisning som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1924/2006 og er omfattet af den i samme forordnings artikel 28, stk. 6, fastsatte overgangsperiode. Da ansøgningen ikke blev indgivet inden den 19. januar 2008, er kravet i artikel 28, stk. 6, litra b), i nævnte forordning imidlertid ikke opfyldt, og anprisningen kan derfor ikke omfattes af overgangsperioden, der er fastsat i denne artikel.

(42)

De øvrige sundhedsanprisninger, der er genstand for nærværende forordning, er sundhedsanprisninger som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006 og er omfattet af den overgangsperiode, der er fastsat i samme forordnings artikel 28, stk. 5, indtil listen over tilladte sundhedsanprisninger er vedtaget, forudsat at de opfylder forordningens krav.

(43)

Listen over tilladte sundhedsanprisninger er fastlagt ved Kommissionen forordning (EU) nr. 432/2012 (20), og den har fundet anvendelse siden den 14. december 2012. Hvad angår anprisninger som omhandlet i artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, som autoriteten ikke har færdigevalueret eller Kommissionen ikke har færdigbehandlet senest den 14. december 2012, og som i medfør af nærværende forordning ikke er optaget på listen over tilladte sundhedsanprisninger, bør der fastlægges en overgangsperiode, hvor de fortsat kan anvendes, så både fødevarevirksomhedsledere og de nationale kompetente myndigheder kan tilpasse sig forbuddet mod de pågældende anprisninger.

(44)

De bemærkninger fra ansøgerne og medlemmer af offentligheden, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning.

(45)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages ikke på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

2.   Sundhedsanprisninger som omhandlet i stk. 1, der blev anvendt inden denne forordnings ikrafttræden, kan dog fortsat anvendes i en periode på højst seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(12):2476.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(5):2691.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2773.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2801.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(7):2807.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(7):2805.

(8)  EFSA Journal 2012; 10(7):2819.

(9)  EFSA Journal 2012; 10(7):2802.

(10)  EFSA Journal 2012; 10(7):2803.

(11)  EFSA Journal 2012; 10(7):2808.

(12)  EFSA Journal 2012; 10(7):2806.

(13)  EFSA Journal 2012; 10(7):2804.

(14)  EFSA Journal 2012; 10(9):2887.

(15)  EFSA Journal 2012; 10(9):2888.

(16)  EFSA Journal 2012; 10(9):2890.

(17)  EFSA Journal 2012; 10(11):2949.

(18)  EFSA Journal 2012; 10(9):2889.

(19)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(20)  EUT L 136 af 25.5.2012, s. 1.


BILAG

Afviste sundhedsanprisninger

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Glucosamin

Glucosamin bidrager til at beskytte ledbrusk, der er udsat for overdreven bevægelse eller belastning, og hjælper til at øge bevægeligheden i led

Q-2011-00907

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Glucosamin

Glucosamin bidrager til at vedligeholde normal ledbrusk

Q-2011-01113

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Polære lipider ekstraheret fra hvede

Bidrager til at forbedre hudens fugtighed

Q-2011-01122

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 hjælper til at vedligeholde tarmvelvære

Q-2012-00271

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

En kombination af thiamin, riboflavin, niacin, pantothensyre, pyridoxin, D-biotin og græskarkerneolie (Cucurbita pepo L.)

Hjælper til at øge antallet af hår

Q-2012-00334 & Q-2012-00335

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Rhodiola rosea L.-ekstrakt

Hjælper til at reducere træthed i tilfælde af stress

Q-2012-00336

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

En kombination af hørfrøolie og vitamin E

Bidrager til at vedligeholde hudens barrierefunktion

Q-2012-00337

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Opti EFAX

Opti EFAX™ hjælper til at vedligeholde et sundt LDL-kolesterolniveau i blodet

Q-2012-00339

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Opti EFAX

Opti EFAX™ hjælper til at vedligeholde et sundt HDL-kolesterolniveau i blodet

Q-2012-00340

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

KF2BL20

Hjælper til at vedligeholde et stærkt hår

Q-2012-00381

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Hyaluronsyre

Hjælper til at vedligeholde god fugtighed i huden

Q-2012-00382

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Opti EFAX

Opti EFAX™ hjælper til at vedligeholde et sundt niveau af triglycerider i blodet

Q-2012-00383

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Transitech®

Forbedrer passagen gennem tarmkanalen og giver en varig regulering af den

Q-2012-00296

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Femilub®

Hjælper til at reducere tørhed i skeden

Q-2012-00571

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

En kombination af lycopen, vitamin E, lutein og selen

Hjælper til at forberede følsom hud indefra for at forbedre dens evne til at tåle sol

Q-2012-00592

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Prolibra®

Hjælper til at reducere kropsfedt og samtidig bevare muskelmassen

Q-2012-00001

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Eff EXT

Hjælper til at støtte ledfunktionen ved at vedligeholde et lavt plasmaniveau af C-reaktivt protein

Q-2012-00386


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/56


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1067/2013

af 30. oktober 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdierne for de forurenende stoffer dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i lever af landdyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (2) er der fastsat maksimalgrænseværdier for indholdet af dioxiner og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (PCB'er) i en række fødevarer, herunder i lever af visse landdyr.

(2)

Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (i det følgende benævnt »panelet«) under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vedtog den 5. juli 2011 efter anmodning fra Kommissionen en udtalelse om risikoen for folkesundheden i tilknytning til forekomst af store mængder dioxiner og dioxinlignende PCB'er i lever af får og hjorte (3).

(3)

Kommissionen anmodede om, at det i udtalelsen blev angivet, hvorvidt befolkningsgrupper, der indtager sådanne produkter (som f.eks. storforbrugere af produkterne og folk på særlige diæter), potentielt er udsat for en højere sundhedsrisiko. Der skulle i udtalelsen ligeledes redegøres for mulige årsager til de konstaterede høje dioxin- og PCB-niveauer i fåre- og hjortelever samt tilvejebringes videnskabelige argumenter vedrørende det hensigtsmæssige i i fremtidig lovgivning at fastsætte produktbaserede frem for fedtbaserede grænseværdier.

(4)

Panelet konkluderede, at regelmæssig indtagelse af fårelever ville resultere i en gennemsnitlig stigning på omkring 20 % i baggrundseksponeringen for dioxiner og dioxinlignende PCB'er. I enkelttilfælde vil indtagelse af fårelever kunne resultere i høje indtag, der ligger over det tolerable ugentlige indtag (TWI) af disse forurenende stoffer. Panelet konkluderede, at hyppig indtagelse af fårelever, navnlig blandt kvinder i den fødedygtige alder og børn, potentielt vil kunne være sundhedsmæssigt problematisk.

(5)

Panelet konkluderede endvidere, at jord og sedimenter naturligt indeholder lagre af dioxiner og PCB'er. Overførsel af dioxiner og PCB'er fra jordbund til planter via rodnettet er generelt af mindre betydning. I de seneste år er der i en række prøver af fårelever fra forskellige europæiske lande fundet høje koncentrationer af dioxiner og PCB'er, uden at disse har kunnet sættes i forbindelse med specifikke kontamineringskilder. For får er græsningsaktiviteten en primær eksponeringsfaktor. Under græsning kan dyrene komme til at indtage jord via partikler afsat på grøntsager, eller de kan indtage jorden direkte, når de bider foderplanter over tæt ved jordoverfladen. Indtagelsen af jord varierer i bemærkelsesværdig grad og er yderst sæsonbetinget: Der foreligger oplysninger om en middelindtagelse af jord på omkring 8 % af tørstofindtagelsen. Samlet set vil indtagelsen af jord kunne bidrage væsentligt til fårs eksponering for dioxiner og PCB'er. Der foreligger kun begrænsede data om overførsel af dioxiner og/eller PCB'er til fårelever via foderet. Ifølge de modtagne oplysninger varierede overførselsforholdet fra 5 til 175, afhængigt af hvilke polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD)-, polychlorerede dibenzofuraner (PCDF)- eller PCB-kongenere der er tale om, og tallet var ca. fire gange højere for lever end for kød eller nyre.

(6)

EFSA konkluderede desuden, at leveren hos får er et organ, hvor der i betydelig grad lagres dioxiner og PCB'er. Stofskifteforskellene ville delvis kunne forklare, hvorfor der lagres forholdsvis store mængder dioxiner og beslægtede forbindelser i leveren hos får i forhold til hos kvæg.

(7)

EFSA konkluderede, at selv om der muligvis ville finde sekvestrering sted i leveren, og dioxinerne og PCB'erne ikke ville blive fuldstændig associeret til leverens fedtfraktion, ville dette ikke have nogen indflydelse på resultatet, hvad enten dette udtrykkes på fedtbasis eller på grundlag af den ferske vares vægt, idet alle dioxiner og PCB'er ekstraheres i analyseprocessen, uanset hvilken del af leveren de er til stede i.

(8)

EU-referencelaboratoriet (EURL) for dioxiner og PCB'er i foderstoffer og fødevarer blev af Kommissionen anmodet om at undersøge, hvordan forskellige ekstraktionsmetoder påvirker indholdet af dioxiner og PCB'er i fårelever med hensyn til rapportering af analyseresultatet på basis af henholdsvis fedt og vådvægt. EU-referencelaboratoriet konkluderede, at udsvingene i koncentrationerne af dioxiner og PCB'er var betydeligt større for fedtbaserede analyseresultater end for resultater baseret på vådvægt. Koncentrationerne af dioxiner og PCB'er i fårelever på fedtbasis afhang af de(n) anvendte ekstraktionsmetode/opløsningsmidler og derved af det deraf følgende fedtindhold. Ved sammenholdelse af vådvægtsbaserede resultater var dioxin- og PCB-niveauerne nogenlunde sammenlignelige.

(9)

For at sikre sammenlignelige resultater og en ensartet håndhævelse i hele Unionen for så vidt angår dioxiner og PCB'er i lever af landdyr bør grænseværdierne derfor fastsættes på basis af vådvægt, sådan som det allerede er tilfældet for fiskelever og produkter heraf.

(10)

Det bør fastsættes, at grænseværdierne ikke gælder for fødevarer, der lovligt er markedsført inden anvendelsesdatoen.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringsbestemmelser

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 affattes punkt 5.2 således:

»5.2

Lever af de i punkt 5.1 angivne landdyr, undtagen får og produkter heraf

0,30 pg/g vådvægt

0,50 pg/g vådvægt

3,0 ng/g vådvægt

 

Lever af får og produkter heraf

1,25 pg/g vådvægt

2,00 pg/g vådvægt

3,0 ng/g vådvægt«

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Denne forordning finder ikke anvendelse på produkter, der er markedsført inden den 1. januar 2014 i overensstemmelse med de regler, der var gældende på det tidspunkt.

2.   Fødevarevirksomhedslederen skal kunne dokumentere, hvornår produkterne blev markedsført.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(3)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden: Scientific Opinion on the risk to public health related to the presence of high levels of dioxins and dioxin-like PCBs in liver from sheep and deer. EFSA Journal 2011; 9(7):2297 (71 sider). doi:10.2903/j.efsa.2011.2297. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/58


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1068/2013

af 30. oktober 2013

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af diphosphater (E 450), triphosphater (E 451) og polyphosphater (E 452) i vådsaltet fisk

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 30, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan ændres i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(4)

Den 19. juni 2009 blev der indgivet en ansøgning om tilladelse til at anvende diphosphater (E 450), triphosphater (E 451) og polyphosphater (E 452) i vådsaltet fisk, og medlemsstaterne fik adgang til ansøgningen.

(5)

Fisk kan saltes og konserveres, ved at råvaren tilføres store mængder salt. Saltning er blevet udviklet fra at være blot en enkelt fase til nu at være en flertrinsproces, som omfatter ansaltning (forsaltning), hvilket gør det muligt at afkorte saltningstiden og giver en forholdsvis homogen saltkoncentration i fiskemusklen. I denne proces ansaltes fisken først ved indsprøjtning og/eller lagesaltning med en forberedt saltlage med en kontrolleret saltkoncentration. Efterfølgende tørsaltes fisken med henblik på at opnå den rette saltkoncentration i slutproduktet.

(6)

Under denne langvarige konserveringsproces kan der stadig forekomme iltning, især af lipider i fiskemusklen. Dette vil medføre ændring af farve og smag. Iltningen fremskyndes af metalioner i fiskemusklen og det anvendte salt. Diphosphater (E 450), triphosphater (E 451) og polyphosphater (E 452) er — fordi de danner kemiske kompleksforbindelser med metalioner — bevisligt det mest effektive middel til at beskytte det saltede fisk mod iltning. Størstedelen af de tilsatte phosphater og saltet fjernes, når produktet udvandes inden indtagelse. Vandindholdet i det endelige vådsaltede produkt øges ikke med denne brug af phosphater. Saltet fisk, hvis oprindelige farve og smag er bevaret, efterspørges især på det spanske, det italienske og det græske marked.

(7)

Det følger af artikel 3, sammenholdt med artikel 6, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (3), at anvendelse af phosphater i vådsaltet fisk skal angives i ingredienslisten. Fødevarevirksomhedslederne kan også i mærkningen af deres produkter angive, at der ikke er anvendt polyphosphater.

(8)

Da størstedelen af de tilsatte phosphater fjernes ved udvanding, vil forbrugernes eksponering for phosphaterne være minimal og vil derfor ikke kunne få virkninger for menneskers sundhed. Det bør derfor være tilladt at anvende diphosphater (E 450), triphosphater (E 451) og polyphosphater (E 452) til konservering af vådsaltet fisk.

(9)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Eftersom tilladelsen til at anvende diphosphater (E 450), triphosphater (E 451) og polyphosphater (E 452) til konservering af vådsaltet fisk er ensbetydende med en opdatering af nævnte liste, som ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at anmode om en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(10)

Bacalhau (portugisisk klipfisk) fremstilles ved yderligere tørring af vådsaltet fisk. Anvendelsen af polyphosphater vil kunne påvirke denne tørringsproces. Anvendelsen vil desuden kunne hæmme udviklingen af bacalhaus karakteristiske farve og smag. Saltet fisk, der er behandlet med phosphater, ville derfor ikke være efterspurgt af producenterne af traditionel bacalhau. For at gøre det muligt for producenterne af traditionel bacalhau at tilpasse sig en situation, hvor der kan markedsføres fisk behandlet med phosphater, bør der indføres en overgangsperiode. Producenterne af traditionel bacalhau vil i denne periode kunne indgå leverandøraftaler og sætte sig ind i analysemetoder, der kan anvendes til kontrol med forekomsten af tilsatte phosphater i fisken.

(11)

For yderligere at vurdere indvirkningen på tilgængeligheden af vådsaltet fisk til fremstilling af bacalhau vil Kommissionen i tre år følge anvendelsen af polyphosphater i de vigtigste producentlande for så vidt angår saltet torsk.

(12)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.


BILAG

I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 indsættes følgende rækker under fødevarekategori 09.2, »Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr«, efter rækken vedrørende E 392:

 

»E 450

Diphosphater

5 000

(4) (79)

Kun til saltet fisk af torskefamilien, der er blevet ansaltet ved indsprøjtning og/eller lagesaltning med en saltopløsning på mindst 18 %, ofte efterfulgt af tørsaltning

Gælder:

Fra den 31. december 2013

 

E 451

Triphosphater

5 000

(4) (79)

Kun til saltet fisk af torskefamilien, der er blevet ansaltet ved indsprøjtning og/eller lagesaltning med en saltopløsning på mindst 18 %, ofte efterfulgt af tørsaltning

Gælder:

Fra den 31. december 2013

 

E 452

Polyphosphater

5 000

(4) (79)

Kun til saltet fisk af torskefamilien, der er blevet ansaltet ved indsprøjtning og/eller lagesaltning med en saltopløsning på mindst 18 %, ofte efterfulgt af tørsaltning

Gælder:

Fra den 31. december 2013

 

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

(79):

Maksimumsværdien gælder for summen af E 450, E 451 og E 452, anvendt enkeltvis eller i kombination«


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/61


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1069/2013

af 30. oktober 2013

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af natriumphosphater (E 339) i naturtarme til pølser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 30, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan ændres i overensstemmelse med den fælles procedure, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Den 26. august 2010 blev der indgivet en ansøgning om tilladelse til at anvende natriumphosphater (E 339) som surhedsregulerende middel i naturtarme til pølser, og medlemsstaterne fik adgang til ansøgningen.

(4)

Natriumphosphater (E 339) er opført på EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer, og det er tilladt at anvende dem i visse fødevarer; naturtarme til pølser er ikke omfattet.

(5)

Naturtarme har visse mekaniske karakteristika, som i høj grad nedsætter effektiviteten og giver problemer i pølseindustrien, hvor man oplever, at tarmene sprænges under stopning og har begrænset glideevne (øget klæbrighed) på pølsehornet.

(6)

Natriumphosphater (E 339) er bevisligt, når de anvendes som surhedsregulerende middel, velegnede til at forbedre naturtarmes glideevne, således at pølsestopningsprocessen lettes, og den belastning, som tarmene udsættes for og sprænges ved, reduceres.

(7)

Det maksimale tolerable daglige indtag (MTDI) af phosphater, der er fastsat af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (3), er 70 mg/kg legemsvægt. Den af ansøgeren foreslåede grænseværdi er 12 600 mg/kg tarm, hvilket i den endelige pølse resulterer i en maksimal overførsel af phosphater fra tarme på 250 mg/kg. Overførslen af phosphater via behandlede naturtarme vil være på 2,1 % af MTDI. Det bør derfor være tilladt at anvende natriumphosphater som surhedsregulerende middel til at forbedre de mekaniske egenskaber for tarme til pølser.

(8)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Eftersom tilladelsen til at anvende natriumphosphater (E 339) til at forbedre de mekaniske egenskaber for naturtarme til pølser er ensbetydende med en opdatering af nævnte liste, som ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at anmode om en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(9)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 25. serie (s. 13), 1991, tilgængelig på http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_25.pdf


BILAG

I bilag II, del E, til forordning (EF) nr. 1333/2008 indsættes følgende række under fødevarekategori nr. 08.2.3, »Tarme samt overtræk og pynt til kød«, efter rækken vedrørende E 338-452:

 

»E 339

Natriumphosphater

12 600

(4) (80)

Kun til naturtarme til pølser

 

 

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

 

 

(80):

Carry-over i det færdige produkt må ikke overstige 250 mg/kg.«


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/63


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1070/2013

af 30. oktober 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

41,5

MA

43,1

MK

43,1

TR

75,3

ZZ

50,8

0707 00 05

EG

207,6

MK

69,6

TR

139,0

ZZ

138,7

0709 93 10

TR

112,3

ZZ

112,3

0805 50 10

AR

12,9

CL

81,7

TR

76,3

ZA

55,9

ZZ

56,7

0806 10 10

BR

220,8

TR

170,3

ZZ

195,6

0808 10 80

CL

216,7

NZ

142,8

US

154,3

ZA

141,7

ZZ

163,9

0808 30 90

CN

76,9

TR

120,5

ZZ

98,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/65


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 29. oktober 2013

om godkendelse af begrænsninger af godkendelse af biocidholdige produkter, der indeholder bromadiolon, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF

(meddelt under nummer C(2013) 7034)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2013/630/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til direktiv 98/8/EF indeholder en liste over aktive stoffer, der er godkendt på EU-plan til brug i biocidholdige produkter. Ved Kommissionens direktiv 2009/92/EF (2) blev det aktive stof bromadiolon optaget til anvendelse i produkter tilhørende produkttype 14, rodenticider, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(2)

Bromadiolon er et antikoagulansrodenticid med kendte risici i form af utilsigtede hændelser med børn og risici for dyr og miljøet. Bromadiolon er udpeget som potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.

(3)

Af hensyn til hygiejnen og folkesundheden blev det dog anset for berettiget at opføre bromadiolon og andre antikoagulansrodenticider i bilag I til direktiv 98/8/EF og dermed give medlemsstaterne mulighed for at godkende bromodiolonbaserede produkter. I henhold til direktiv 2009/92/EF skal medlemsstaterne, når de godkender produkter, som indeholder bromadiolon, dog sikre, at der overvejes og benyttes alle egnede og disponible foranstaltninger for at begrænse risikoen for primær og sekundær udsættelse af mennesker og af dyr uden for målgruppen og af miljøet. De risikobegrænsende foranstaltninger i direktiv 2009/92/EF omfatter derfor bl.a. den begrænsning, at produkterne udelukkende må anvendes af fagfolk.

(4)

Virksomheden Lipha Tech S.A.S. (»ansøgeren«) har i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 98/8/EF indgivet en ansøgning til Nederlandene om godkendelse af et rodenticid, som indeholder bromadiolon (»produktet«). Produktets navn og referencenummer i Nederlandenes register over biocidholdige produkter er anført i bilaget til denne afgørelse.

(5)

Nederlandene godkendte produktet den 2. november 2012. Produktet blev godkendt med begrænsninger for at sikre, at betingelserne i artikel 5 i direktiv 98/8/EF var opfyldt i Nederlandene. Begrænsningerne omfattede ikke, at produktet kun må anvendes af uddannede eller autoriserede fagfolk.

(6)

Den 20. december 2012 indgav ansøgeren en fuldstændig ansøgning til Tyskland om gensidig anerkendelse af den første godkendelse af produktet.

(7)

Den 10. april 2013 meddelte Tyskland Kommissionen, de andre medlemsstater og ansøgeren sit forslag om at begrænse den første godkendelse i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i direktiv 98/8/EF. Tyskland foreslog at indføre den begrænsning, at produktet kun må anvendes af uddannede eller autoriserede fagfolk.

(8)

Kommissionen opfordrede de andre medlemsstater og ansøgeren til skriftligt at fremsætte bemærkninger til meddelelsen inden 90 dage i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i direktiv 98/8/EF. Der blev ikke fremsat nogen bemærkninger inden for fristen. Meddelelsen blev også drøftet mellem Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder vedrørende biocidholdige produkter ved mødet i gruppen for produktgodkendelse og lettere gensidig anerkendelse den 14. maj 2013.

(9)

I henhold til direktiv 2009/92/EF skal godkendelser af biocidholdige produkter, som indeholder bromadiolon, være underlagt alle egnede og disponible risikoreducerende foranstaltninger, herunder også at produktet er begrænset til erhvervsmæssig brug. Den videnskabelige vurdering forud for vedtagelsen af direktiv 2009/92/EF konkluderede, at kun fagfolk kan forventes at følge anvisningerne til begrænsning af risikoen for sekundær udsættelse af dyr uden for målgruppen og anvende produkterne på en sådan måde, at udvikling og spredning af resistens undgås. Den begrænsning, at produkterne kun må anvendes af fagfolk, bør derfor i princippet anses for at være en egnet forebyggende risikoforanstaltning, særligt i medlemsstater, hvor der forekommer resistens overfor bromadiolon.

(10)

Så længe der ikke foreligger oplysninger om andet, er en begrænsning til fagfolk derfor en egnet og disponibel risikoreducerende foranstaltning i forbindelse med godkendelsen af produkter, som indeholder bromadiolon, i Tyskland. Denne konklusion underbygges yderligere af Tysklands argument, at der er konstateret bromadiolonresistens hos rotter, og at den sandsynligvis er ved at brede sig i landet. Derudover har Tyskland en velfungerende infrastruktur af uddannede skadedyrsbekæmpere og autoriserede fagfolk, såsom landbrugere, gartnere og skovbrugere, der har modtaget faglig uddannelse, hvilket betyder, at den foreslåede begrænsning ikke hæmmer skadedyrsbekæmpelsen.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tyskland kan begrænse den godkendelse, der udstedes, i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 98/8/EF for det produkt, der er anført i bilaget, således at produktet kun må anvendes af uddannede fagfolk eller autoriserede fagfolk.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2009/92/EF af 31. juli 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage bromadiolon som et aktivt stof i bilag I hertil (EUT L 201 af 1.8.2009, s. 43).


BILAG

Produkt, for hvilket Tyskland kan begrænse den godkendelse, der udstedes, i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 98/8/EF, således at produktet kun må anvendes af uddannede eller autoriserede fagfolk:

Produktnavn i Nederlandene

Nederlandenes referencenummer i registret over biocidholdige produkter

Produktnavn i Tyskland

Tysklands referencenummer i registret over biocidholdige produkter

Maki Pat'

2011/4329/10506/NL/AA/20379

Maki Pat'

2011/4329/10506/DE/MA/20799


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/68


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 29. oktober 2013

om overensstemmelsen af enhedsrater for afgiftszoner for 2014 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013

(meddelt under nummer C(2013) 7095)

(2013/631/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (2) fastsættes en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester. Den fælles afgiftsordning spiller en integreret rolle i opfyldelsen af præstationsordningens målsætninger, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (4).

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2011/121/EU (5) fastsættes EU-dækkende præstationsmål og herunder et omkostningseffektivitetsmål for udøvelse af luftfartstjenester for årene 2012 til 2014. Ved brev af 19. juli 2012 og 17. december 2012 meddelte Kommissionen medlemsstaterne, at deres reviderede præstationsplaner og -mål er i overensstemmelse med og yder et passende bidrag til opfyldelsen af de fællesskabsdækkende præstationsmål. Omkostningseffektivitetsmålene udtrykkes i fastlagte enhedsrater.

(3)

I artikel 17, stk. 1, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 er det fastsat, at Kommissionen skal vurdere enhedsrater for afgiftszoner for 2014, som medlemsstaterne forelagde Kommissionen senest den 1. juni 2013 i overensstemmelse med kravene i samme forordnings artikel 9, stk. 1 og 2. Ved vurderingen skal det kontrolleres, at enhedsraterne for 2014 er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(4)

Kommissionen foretog sin vurdering af enhedsrater for afgiftszoner for 2014 med støtte fra præstationsvurderingsorganet (PRB) og Eurocontrols centrale kontor for opkrævning af overflyvningsafgifter og anvendte data og supplerende oplysninger, som medlemsstaterne forelagde frem til juni 2013. I vurderingen er der også taget hensyn til redegørelser og korrektioner forud for høringsmødet den 26. juni 2013 i henhold til artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, samt den efterfølgende brevveksling mellem Kommissionen og Danmark, Estland, Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn Malta, Nederlandene, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

(5)

Danmark, Frankrig, Italien, Nederlandene og Rumænien foreslog helt eller delvis at udligne de justeringer, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, med henblik på at sænke enhedsraten eller opretholde den på et vist niveau, hvilket er af interesse for luftrumsbrugere. Derfor bør disse beløb ikke dækkes i efterfølgende år.

(6)

Kommissionen noterer sig, at Spanien agter at anvende en overgangsbestemmelse i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1191/2010 (6). Kommissionen har verificeret de oplysninger, som Spanien forelagde i denne henseende, og er enig i, at Spanien opfylder betingelserne i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1191/2010 og kan beslutte at fritage luftfartstjenesteudøveres fastlagte omkostninger fra artikel 11a, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 (7). Dermed bør mekanismen til trafikrisikodeling, hvorved gevinsten eller tabet som følge af en forskel mellem de faktiske tjenesteenheder og skønnede tjenesteenheder fordeles i forholdet 30/70 mellem luftfartstjenesteudøvere og luftrumsbrugere, anvendes allerede fra en forskel på 0 % i stedet for 2 %. I overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EU) nr. 1191/2010 og den nedsættelse af enhedsraten, der er besluttet af Spaniens myndigheder for 2012, er denne fritagelse afgrænset til trafikrisikodelingen med hensyn til indtægterne for det pågældende år. Spanien agter at sprede den deraf følgende fremførsel over de kommende år fra 2015.

(7)

I artikel 17, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 er det fastsat, at Kommissionen underretter de pågældende medlemsstater efter at have fastslået, at disse enhedsrater opfylder gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(8)

Underretningen om, at enhedsraterne for afgiftszoner er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013, bør ikke berøre artikel 16 i forordning (EF) nr. 550/2004 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enhedsraterne for afgiftszoner for 2014 i bilaget til denne afgørelse er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

Artikel 2

Underretningen om, at enhedsraterne for afgiftszoner er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013, berører ikke artikel 16 i forordning (EF) nr. 550/2004.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (rammeforordningen) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens afgørelse 2011/121/EU af 21. februar 2011 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål og varslingstærskelværdier for udøvelse af luftfartstjenester for årene 2012 til 2014 (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 16).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1191/2010 af 16. december 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (EUT L 333 af 17.12.2010, s. 6)

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 af 6. december 2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (EUT L 341 af 7.12.2006, s. 3).


BILAG

Afgiftszone

Overflyvningsenhedsrate for 2014

i national valuta (1)

(ISO-kode)

Belgien & Luxembourg

72,04 EUR

Bulgarien

73,50 BGN

Tjekkiet

1 198,16 CZK

Danmark

537,56 DKK

Tyskland

77,32 EUR

Estland

23,97 EUR

Irland

30,62 EUR

Grækenland

34,53 EUR

Det kontinentale Spanien

71,69 EUR

Spanien (De Kanariske Øer)

58,36 EUR

Frankrig

65,77 EUR

Italien

78,83 EUR

Cypern

38,41 EUR

Letland

19,99 LVL

Litauen

162,08 LTL

Ungarn

13 190,76 HUF

Μalta

27,61 EUR

Nederlandene

66,47 EUR

Østrig

73,39 EUR

Polen

148,89 PLN

Portugal — Lisboa

38,74 EUR

Rumænien

168,83 RON

Slovenien

67,46 EUR

Slovakiet

60,04 EUR

Finland

52,06 EUR

Sverige

638,85 SEK

Det Forenede Kongerige

70,46 GBP


(1)  Disse enhedsrater omfatter ikke den administrative enhedsrate, der er omhandlet i artikel 18 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, og gælder for de stater, der er parter i Eurocontrols multilaterale aftale om overflyvningsafgifter


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/71


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. oktober 2013

om bekræftelse af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og specifikke emissionsmål for fabrikanter af personbiler for kalenderåret 2012 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

(2013/632/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 5, andet afsnit, og artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 443/2009 hvert år bekræfte de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og de specifikke emissionsmål for fabrikanter af personbiler i Unionen såvel som for hver pool af fabrikanter, der er dannet i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1. På grundlag af denne bekræftelse skal Kommissionen afgøre, hvorvidt fabrikanter og pooler har opfyldt kravene i forordningens artikel 4.

(2)

I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 443/2009 er målene bindende for fabrikanter og pooler med virkning fra 2012. Fabrikanternes gennemsnitlige specifikke emissioner for 2012 beregnes i henhold til stk. 2 i nævnte artikel og tager hensyn til 65 % af fabrikantens nye biler, der er registreret i det år.

(3)

De detaljerede data, der skal anvendes til beregningen af de gennemsnitlige specifikke emissioner og de specifikke emissionsmål, er fastsat i bilag II, del A, punkt 1, og del C, til forordning (EF) nr. 443/2009 og er baseret på medlemsstaternes registreringer af nye personbiler i løbet af de foregående kalenderår. Dataene tages fra typeattester udstedt af fabrikanterne eller fra dokumenter, der giver tilsvarende oplysninger, i henhold til artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 (2).

(4)

Alle medlemsstater indsendte data for 2012 til Kommissionen inden fristens udløb den 28. februar 2013 i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 443/2009. Hvor Kommissionens verificering af dataene viste, at der manglede bestemte data, eller de tydeligvis var ukorrekte, kontaktede Kommissionen de pågældende medlemsstater, og med disse medlemsstaters godkendelse blev dataene rettet eller kompletteret. Hvor der ikke kunne nås til enighed med en medlemsstat, blev den pågældende medlemsstats data ikke korrigeret.

(5)

Den 30. april 2013 offentliggjorde Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 443/2009 de foreløbige data og underrettede 85 fabrikanter om de foreløbige beregninger af deres gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2012 og deres specifikke emissionsmål. Fabrikanterne blev bedt om at verificere dataene og underrette Kommissionen om eventuelle fejl senest tre måneder efter modtagelsen af underretningen i overensstemmelse med forordningens artikel 8, stk. 5, første afsnit. Otte fabrikanter godkendte de foreløbige data uden rettelser, mens 40 fabrikanter indsendte fejlunderretninger inden for tidsfristen.

(6)

For de resterende 37 fabrikanter, der ikke indgav fejlunderretninger i datasættene eller ikke på anden måde reagerede, bør de foreløbige data og foreløbige beregninger af de gennemsnitlige specifikke emissioner og specifikke emissionsmål bekræftes uden korrektioner.

(7)

Kommissionen har verificeret de korrektioner, som fabrikanterne har indgivet underretning om, og de respektive begrundelser, der er angivet via de i artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1014/2010 anførte fejlkoder, og datasættene er blevet korrigeret i overensstemmelse hermed.

(8)

Med hensyn til data, hvor fabrikanterne har angivet fejlkode B, jf. artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1014/2010, bør det forhold tages med i betragtning, at fabrikanterne ikke kan foretage den nødvendige verificering eller ændring af sådanne data på grund af manglende eller forkerte identifikationsparametre. Der bør følgelig anvendes en fejlmargen i forbindelse med CO2-emissions- og masseværdierne i disse data.

(9)

Fejlmargenen bør beregnes som forskellen mellem afstandene til det specifikke emissionsmål udtrykt som de gennemsnitlige emissioner fratrukket de specifikke emissionsmål beregnet med og uden de registreringer, der ikke kan verificeres af fabrikanterne. Uanset om forskellen er positiv eller negativ, bør fejlmargener altid forbedre afstanden til fabrikantens mål.

(10)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 443/2009 anses en fabrikant for at opfylde sit specifikke emissionsmål som nævnt i denne forordnings artikel 4, hvis de gennemsnitlige emissioner, der er nævnt i denne afgørelse, er lavere end det specifikke emissionsmål, hvilket udtrykkes som en negativ afstand til målet. Hvis de gennemsnitlige emissioner overskrider de specifikke emissionsmål, bør der pålægges en afgift for emissionsoverskridelse i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr.443/2009, medmindre den pågældende fabrikant er fritaget fra dette mål eller er medlem af en pool i henhold til denne forordnings artikel 7, og poolen opfylder sit specifikke emissionsmål.

(11)

De gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler registreret i 2012, de specifikke emissionsmål og forskellene mellem disse to værdier bør således bekræftes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De i bilaget anførte værdier bekræftes for hver enkelt fabrikant af personbiler og for hver pool af fabrikanter, hvad angår kalenderåret 2012:

a)

det specifikke emissionsmål

b)

de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, i givet fald korrigeret med den relevante fejlmargen

c)

forskellen mellem værdierne under litra a) og b)

d)

de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle nye personbiler i Unionen

e)

den gennemsnitlige masse for alle nye personbiler i Unionen.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15).


BILAG

Tabel 1

Værdier vedrørende fabrikanternes præstationer, der er bekræftet i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Fabrikantens navn

Pooler og dispensationer

Antal registreringer

Gennemsnitlig CO2 (65 %) korrigeret

Specifikt emissionsmål

Afstand til mål

Afstand til mål, tilpasset

Gennemsnitlig masse

Gennemsnitlig CO2 (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO., KG

 

459

156,768

152,125

4,643

4,643

1 856,13

183,037

ARTEGA AUTOMOBIL GMBH E CO., KG

 

4

223,000

126,024

96,976

96,976

1 285,00

223,000

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 549

296,355

320,000

–23,645

–23,645

1 774,48

321,944

AUDI AG

P12

657 068

122,411

139,473

–17,062

–17,110

1 579,29

137,786

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

11 241

137,324

133,613

3,711

3,573

1 451,07

149,057

AUTOMOBILES CITROEN

 

654 993

108,718

129,703

–20,985

–20,985

1 365,51

122,566

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

773 864

107,648

130,413

–22,765

–22,765

1 381,03

121,489

AVTOVAZ JSC

P8

2 298

207,903

125,748

82,155

82,155

1 278,96

213,899

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 992

310,230

181,440

128,790

128,790

2 497,60

338,040

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

762 027

123,643

138,696

–15,053

–15,111

1 562,28

137,515

BMW M GMBH

P1

6 375

231,079

151,103

79,976

78,034

1 833,77

247,941

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

P12

2

539,000

156,689

382,311

382,311

1 956,00

539,000

CATERHAM CARS LIMITED

D

139

174,178

210,000

–35,822

–35,822

704,32

188,921

CECOMP S.P.A.

 

1 001

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

4 948

110,000

114,681

–4,681

–4,681

1 036,80

110,284

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 034

177,442

159,650

17,792

17,295

2 020,79

192,882

CNG-TECHNIK GMBH

P4

75

113,938

118,091

–4,153

–4,153

1 111,40

113,960

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

232 256

125,132

126,664

–1,532

–1,534

1 299,01

136,899

DAIHATSU MOTOR CO LTD

P11

3 397

131,952

120,887

11,065

11,065

1 172,58

148,590

DAIMLER AG

P2

631 475

123,873

139,576

–15,703

–15,716

1 581,53

142,842

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

2

184,000

118,758

65,242

65,242

1 126,00

187,000

DR MOTOR COMPANY SRL

 

645

126,489

122,520

3,969

3,969

1 208,33

141,574

FERRARI S.P.A

D

2 330

298,539

303,000

–4,461

–4,461

1 733,67

316,739

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A

P3

686 449

109,841

118,886

–9,045

–9,171

1 128,80

117,233

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

166

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD-WERKE GMBH

P4

917 725

116,480

127,832

–11,352

–11,359

1 324,57

128,685

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

29 381

150,266

164,616

–14,350

–14,350

1 561,77

160,599

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 673

130,061

154,444

–24,383

–24,383

1 906,87

253,869

GM ITALIA SRL

P5

2

119,000

123,968

–4,968

–4,968

1 240,00

119,000

GM KOREA COMPANY

P5

161 153

124,248

131,444

–7,196

–7,196

1 403,59

141,050

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

D

309

168,000

195,000

–27,000

–27,000

1 184,23

169,049

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO., LTD

P6

17 668

123,408

119,912

3,496

3,496

1 151,26

124,855

HONDA MOTOR CO., LTD

P6

71 717

121,571

130,995

–9,424

–9,424

1 393,77

138,965

HONDA TURKIYE AS

P6

2 207

154,787

128,725

26,062

26,062

1 344,10

157,874

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

40 779

139,093

136,324

2,769

2,769

1 510,38

156,169

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

416 987

118,808

128,266

–9,458

–9,458

1 334,05

132,203

IVECO S.P.A

P3

6

143,333

224,310

–80,977

–80,977

3 435,67

146,667

JAGUAR

ND; P10

22 621

150,844

178,025

–27,181

–27,409

1 910,74

168,970

JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD

 

39

144,480

130,348

14,132

14,132

1 379,62

147,897

KIA MOTORS CORPORATION

 

329 474

114,489

127,175

–12,686

–12,686

1 310,18

129,464

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

D

18

180,000

200,000

–20,000

–20,000

875,00

183,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A

P12

413

343,683

144,315

199,368

199,021

1 685,23

364,295

LAND ROVER

ND; P10

98 731

167,445

178,025

–10,580

–10,583

2 123,81

190,922

LOTUS CARS LIMITED

D

335

163,447

280,000

– 116,553

– 116,553

1 181,82

185,857

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9

84 045

118,669

120,317

–1,648

–1,654

1 160,12

128,118

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

64

179,000

205,000

–26,000

–26,000

1 915,08

182,234

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9

21 574

101,217

109,891

–8,674

–8,674

931,97

102,884

MASERATI S.P.A

P3

883

343,492

158,286

185,206

184,578

1 990,95

351,072

MAZDA MOTOR CORPORATION

 

113 565

128,793

129,494

–0,701

–0,701

1 360,93

141,779

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

335

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 511,50

279,475

MERCEDES-AMG GMBH

P2

2 939

177,053

151,465

25,588

25,305

1 841,70

222,641

MG MOTOR UK LIMITED

D

755

176,147

184,000

–7,853

–7,853

1 585,69

178,914

MIA ELECTRIC S.A.S

 

494

0,000

107,916

– 107,916

– 107,916

888,76

0,000

MICRO-VETT S.P.A

 

5

0,000

130,091

– 130,091

– 130,091

1 374,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

48 688

126,281

140,924

–14,643

–15,397

1 611,04

151,332

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

18 604

117,601

118,511

–0,910

–0,981

1 120,59

126,014

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

15

97,778

123,575

–25,797

–26,331

1 231,40

125,667

MORGAN MOTOR CO LTD

D

398

156,050

180,000

–23,950

–23,950

1 120,11

184,078

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

423 818

122,253

131,177

–8,924

–8,924

1 397,75

137,341

OMCI SRL

 

21

148,000

116,656

31,344

31,344

1 080,00

156,667

ADAM OPEL AG

P5

814 229

119,708

133,821

–14,113

–14,114

1 455,62

133,002

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

 

372

136,934

113,647

23,287

23,287

1 014,16

140,785

DR ING HCF PORSCHE AG

P12

42 299

187,954

152,535

35,419

35,419

1 865,10

205,379

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

D

206

146,511

185,000

–38,489

–38,489

1 311,58

154,942

QUATTRO GMBH

P12

3 904

219,136

147,404

71,732

70,977

1 752,84

243,966

RADICAL MOTORSPORT LTD

 

6

229,000

106,145

122,855

122,855

850,00

229,000

RENAULT S.A.S

P8

800 674

105,396

126,744

–21,348

–21,353

1 300,76

120,796

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

417

317,376

181,976

135,400

135,377

2 509,34

329,930

SAAB AUTOMOBILE AB

 

1 297

151,696

144,382

7,314

7,314

1 686,71

170,266

SEAT SA

P12

252 173

114,757

127,124

–12,367

–12,521

1 309,07

127,191

SECMA S.A.S

 

40

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

131,000

SHIJIAZHUANG SHUANGHUAN AUTOMOBILE COMPANY

 

10

269,667

154,130

115,537

115,537

1 900,00

269,800

SKODA AUTO AS

P12

460 603

120,028

126,655

–6,627

–7,026

1 298,81

132,247

SPYKER AUTOMOBIELEN BV

D

2

340,000

340,000

0,000

0,000

1 730,00

340,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 967

167,641

180,000

–12,359

–12,359

1 812,62

186,532

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9

46 255

131,108

124,115

6,993

6,891

1 243,22

148,213

TATA MOTORS LIMITED

ND; P10

592

134,367

178,025

–43,658

–43,658

1 336,03

141,978

TESLA MOTORS LTD

 

159

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

THINK

 

52

0,000

118,360

– 118,360

– 118,360

1 117,29

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P11

515 028

103,613

127,912

–24,299

–24,371

1 326,30

121,862

VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA-BOLLORE S.A.S.

 

542

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

P12

1 535 755

119,343

131,203

–11,860

–11,952

1 398,32

132,965

VOLVO CAR CORPORATION

 

204 539

121,944

144,736

–22,792

–22,792

1 694,44

142,116

WIESMANN GMBH

D

53

284,294

274,000

10,294

10,294

1 490,38

289,566

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD

 

2

0,000

128,172

– 128,172

– 128,172

1 332,00

75,000


Tabel 2

Værdier vedrørende poolernes præstationer, der er bekræftet i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Poolnavn

Pool

Antal registreringer

Gennemsnitlig CO2 (65 %) korrigeret

Specifikt emissionsmål

Afstand til mål

Afstand til mål, tilpasset

Gennemsnitlig masse

Gennemsnitlig CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

768 819

123,824

138,822

–14,998

–15,052

1 565,05

138,535

DAIMLER AG

P2

634 414

123,949

139,630

–15,681

–15,694

1 582,73

143,212

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

744 372

110,597

122,056

–11,459

–11,468

1 198,18

123,307

FORD-WERKE GMBH

P4

917 800

116,479

127,832

–11,353

–11,361

1 324,55

128,684

GENERAL MOTORS

P5

983 005

119,853

133,391

–13,538

–13,539

1 446,21

134,536

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

132 371

125,014

131,120

–6,106

–6,106

1 396,5

142,697

MITSUBISHI MOTORS

P7

67 307

122,126

134,725

–12,599

–13,121

1 475,39

144,328

POOL RENAULT

P8

1 035 228

109,427

126,724

–17,297

–17,301

1 300,32

124,615

SUZUKI

P9

151 874

115,511

119,993

–4,482

–4,498

1 153,02

130,654

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10

121 944

162,825

178,025

–15,200

–15,307

2 080,46

186,612

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

P11

518 425

103,694

127,865

–24,171

–24,239

1 325,29

122,037

VW GROUP PC

P12

2 965 450

120,108

132,353

–12,245

–12,508

1 423,48

134,841

Forklarende bemærkninger til tabel 1 og 2

Kolonne A:

Tabel 1: »Fabrikantens navn«: det navn, som den pågældende fabrikant har oplyst til Kommissionen, eller det navn medlemsstatens registreringsmyndighed har registreret, hvis fabrikanten ikke har oplyst dette.

Tabel 2: »Poolnavn«: det navn, som poolforvalteren har oplyst.

Kolonne B:

»D«: Der er indrømmet dispensation til en fabrikant af en begrænset produktionsmængde i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 443/2009 med virkning fra 2012.

»ND«: Der er indrømmet dispensation til en nichefabrikant i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 443/2009 med virkning fra 2012.

»P«: Fabrikanten er medlem af en pool (anført i tabel 2), der er dannet i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 443/2009, og pooling-aftalen er gyldig for kalenderåret 2012.

Kolonne C:

»Antal registreringer«: det samlede antal nye biler, der er registreret af medlemsstater i løbet af et kalenderår. Deri er ikke medregnet de registreringer, der vedrører data, hvor værdier for både masse og CO2 mangler, og de data, som fabrikanten ikke anerkender (fastlagt ved fejlunderretningen med fejlkoden C, jf. artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1014/2010). Det antal registreringer, som medlemsstaterne rapporterer, må ikke ændres på andet grundlag.

Kolonne D:

»Gennemsnitlig CO2 (65 %) korrigeret«: de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, der er beregnet på grundlag af de 65 % mindst forurenende køretøjer i fabrikantens flåde i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, første led, i forordning (EF) nr. 443/2009 og punkt 4 i Kommissionens meddelelse KOM(2010) 657 endelig. Hvor det er hensigtsmæssigt, er de gennemsnitlige specifikke emissioner blevet korrigeret for at tage hensyn til de ændringer, som den pågældende fabrikant har oplyst til Kommissionen. Beregningen foretages på grundlag af data, der indeholder en gyldig værdi for masse og CO2-emissioner.

Kolonne E:

»Det specifikke emissionsmål«: emissionsmål beregnet på grundlag af den gennemsnitlige masse af alle de køretøjer, der er tilskrevet en fabrikant, ved hjælp af den formel, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009.

Kolonne F:

»Afstand til mål«: forskellen mellem de gennemsnitlige specifikke emissioner anført i kolonne D og det specifikke emissionsmål i kolonne E. Står der et »–« foran værdien i kolonne F, betyder det, at den gennemsnitlige emission er lavere end målet.

Kolonne G:

»Afstand til mål, tilpasset«: forskellen mellem værdierne i denne kolonne og kolonne F betyder, at værdierne i kolonne F er blevet justeret under hensyntagen til en fejlmargen. Fejlmargenen finder kun anvendelse, hvis fabrikanten har underrettet Kommissionen om data med fejlkoden B, jf. artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1014/2010. Fejlmargenen beregnes efter følgende formel:

AC1= de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, herunder uidentificerbare køretøjer (som anført i kolonne D)

TG1= de specifikke emissionsmål, herunder uidentificerbare køretøjer (som anført i kolonne E)

AC2= de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner uden uidentificerbare køretøjer

TG2= det specifikke emissionsmål uden uidentificerbare køretøjer.

Kolonne I:

»Gennemsnitlig CO2 (100 %)«: de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, som er blevet beregnet på grundlag af 100 % af de køretøjer, der tilskrives fabrikanten. Hvor det er hensigtsmæssigt, er de gennemsnitlige specifikke emissioner blevet korrigeret for at tage hensyn til de ændringer, som den pågældende fabrikant har oplyst til Kommissionen. Beregningen foretages på grundlag af data, der indeholder en gyldig værdi for masse og CO2-emissioner, men som ikke tager hensyn til de superkreditter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 443/2009.