ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.235.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 235

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
4. september 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 850/2013 af 23. august 2013 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pastel de Tentúgal (BGB))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 851/2013 af 3. september 2013 om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed, og om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 852/2013 af 3. september 2013 om 200. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 853/2013 af 3. september 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 200/2013 af 8. marts 2013 om godkendelse af aktivstoffet ametoctradin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 67 af 9.3.2013)

12

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 

*

Meddelelse til læseren — måden, der henvises til en retsakt på (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

4.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 850/2013

af 23. august 2013

om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pastel de Tentúgal (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 ophæver og erstatter Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (2).

(2)

Portugals ansøgning om registrering af betegnelsen »Pastel de Tentúgal« er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør betegnelsen »Pastel de Tentúgal« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. august 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(3)  EUT C 302 af 6.10.2012, s. 31.


BILAG

Fødevarer bestemt til konsum, som er opført i forordning (EU) nr. 1151/2012:

Kategori 2.4.   Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

PORTUGAL

Pastel de Tentúgal (BGB)


4.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 851/2013

af 3. september 2013

om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed, og om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

I medfør af artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtog Kommissionen forordning (EU) nr. 432/2012 (2), hvor der er fastlagt en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed.

(3)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder skal sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«, med henblik på en videnskabelig vurdering samt til Kommissionen og medlemsstaterne til orientering.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Med henblik på at fremme innovation er sundhedsanprisninger, der er baseret på nyligt udviklet videnskabelig evidens, og/eller for hvilke der anmodes om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, omfattet af en fremskyndet godkendelsesprocedure.

(6)

Som opfølgning på en ansøgning, som GlaxoSmithKline Services Unlimited indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en reformuleret syreholdig, ikke-alkoholholdig drik på reduceret demineralisering af tænderne (spørgsmål nr. EFSA-Q-2010-00784) (3). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Tandvenlige drikkevarer hjælper til at vedligeholde sunde tænder«.

(7)

Den 16. december 2010 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af typiske konventionelle saftdrikke ved en eksponeringsfrekvens på fire gange dagligt og typiske sukkerholdige drikkevarer (8-12 g sukkerarter/100 ml) ved en eksponeringsfrekvens på syv gange dagligt og demineralisering af tænderne. Endvidere konkluderede den, at erstatning af sådanne drikkevarer med tandvenlige drikkevarer kan bidrage til at reducere demineralisering af tænderne.

(8)

Efter høring af medlemsstaterne anmodede Kommissionen om yderligere rådgivning fra autoriteten, bl.a. om, hvorvidt den gavnlige effekt er påvist eller forventes at blive påvist hos mindre hyppige forbrugere af konventionelle saftdrikke og typiske sukkerholdige, ikke-alkoholholdige drikkevarer. Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 8. juli 2011 (spørgsmål nr. EFSA-Q-2011-00781) (4), at der kan forventes en gavnlig effekt for vedligeholdelse af mineraliseringen af tænderne for personer, der indtager konventionelle saftdrikke eller sukkerholdige, ikke-alkoholholdige drikkevarer, og som også er hyppige forbrugere af sukkerarter og/eller syrer fra andre drikkevarer eller fødevarer, som kan bidrage til demineralisering af tænderne, hvis en eller flere portioner af konventionelle saftdrikke eller sukkerholdige, ikke-alkoholholdige drikkevarer erstattes af et tilsvarende antal portioner af tandvenlige saftdrikke. Autoriteten præciserede endvidere at »reduceret demineralisering af tænderne« har en betydning svarende til »vedligeholdelse af mineraliseringen af tænderne«. En sundhedsanprisning, der er i overensstemmelse med denne konklusion og ledsages af specifikke anvendelsesbetingelser, bør følgelig anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør optages på EU-listen over tilladte anprisninger, der er fastlagt ved Kommissionens forordning (EU) nr. 432/2012.

(9)

Autoriteten bemærkede i sin udtalelse, at den ikke ville have kunnet drage sin konklusion uden at have taget de 15 undersøgelser, som ansøgeren havde angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder, i betragtning. Det drejer sig om følgende undersøgelser:

Adams G, North M, De’Ath J. Principal Investigator: West NX, 2004. An investigation into the Erosive Effect of Hot Drinks. GlaxoSmithKline Report NHCMA0303, UK

Adams G, North M. Principal Investigator Duggal MS, 2003. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #3. GlaxoSmithKline Report NHCMA0301, UK

Adnitt C, Adams G, North M. Principal Investigator Toumba KJ., 2005. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #4. GlaxoSmithKline Report NHCMA0302, UK

Broughton J, North, M, Roman L. Principal Investigator Toumba KJ., 2006. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #5. GlaxoSmithKline Report NHCMA0401, UK

De’Ath, J, North M, Smith S. Principal Investigator: Ong TJ., 2002a. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1760182, UK

De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator: Jackson R, 2002b. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1760183, UK

De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator: Preston A, 2002c. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1760184, UK

De’Ath J, Moohan M, Smith S. Principal Investigator: Toumba KJ, 2003. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010201, UK

Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal Investigator: Ong TJ, 2003a. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010199, UK

Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal Investigator: Jackson R, 2003b. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010200, UK

Hollas M, McAuliffe T, Finke M. Principal Investigator: West NX, 2005. An investigation into the effect of a modified blackcurrant drink on tooth enamel with and without additional tooth brushing. GlaxoSmithKline Report NMA0501, UK

May R, and Hughes JM. Principal Investigator: Toumba KJ, 1998c. A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010068, UK

May R, and Moohan M. Principal Investigator: Duggal MS, 1999. A single blind, three-way crossover study to investigate the effect of a new formulation of fruit drink in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque in children. GlaxoSmithKline Report N1010104, UK

May R, Darby-Dowan A, Smith S. Principal Investigator: Curzon M, 1998a. A single blind, five-way crossover healthy volunteer study to investigate the effect of a new orange and a new strawberry formulation of fruit drink in comparison to a blackcurrant fruit drink and two control treatments on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010021, UK

May R, Hughes JM. Principal Investigator: Duggal MS, 1998b. A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010067, UK.

(10)

Alle oplysninger, der er fremlagt af ansøgeren til begrundelse af anmodningen, er blevet gennemgået af Kommissionen, og kravene i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 anses for at være opfyldt for alle de 15 undersøgelser, der er angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder. Ved brev af 12. juni 2013 underrettede ansøgeren Kommissionen om, at der er sket nogle ændringer af virksomhedens organisation og placering. Derfor anmodede ansøgeren formelt om, at der gives beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, til GlaxoSmithKline Services Unlimited og selskabets datterselskaber, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Det Forenede Kongerige. De videnskabelige data og andre oplysninger i de pågældende undersøgelser må derfor i fem år efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, jf. betingelserne i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006.

(11)

Som opfølgning på en ansøgning, som Kraft Foods Europe — Biscuits R&D indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af langsomt fordøjelig stivelse (SDS) i stivelsesholdige fødevarer og reduktion af den glykæmiske respons efter måltidet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2010-00966) (5). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Langsomt fordøjelig stivelse giver kulhydrater, der absorberes og frigives regelmæssigt og kontinuerligt. De bidrager til en moderat glykæmisk respons efter måltidet.«

(12)

Den 21. juli 2011 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af SDS, sammenlignet med indtagelse af hurtigt fordøjelig stivelse (RDS), i kornprodukter og reduceret glykæmisk respons efter måltidet. En sundhedsanprisning, der er i overensstemmelse med denne konklusion, bør følgelig anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør optages på EU-listen over tilladte anprisninger, der er fastlagt ved forordning (EU) nr. 432/2012.

(13)

Autoriteten bemærkede i sin udtalelse, at de fire undersøgelser, som ansøgeren havde angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder, var nødvendige for at kunne fastlægge anvendelsesbetingelserne for den pågældende anprisning. Det drejer sig om følgende undersøgelser:

Brand-Miller JC, Holt S, Atkinson F, Fuzellier G and Agnetti V, 2006. Determination of the postprandial responses to two cereal foods eaten alone or as part of a mixed meal

Laville M, Rabasa-Lhoret R, Normand S and Braesco V, 2005. Measurement of metabolic outcome of carbohydrates of two types of cereal products

Rabasa-Lhoret R, Peronnet F, Jannot C, Fuzellier G and Gausseres N, 2007. Metabolic fate of four cereal products consumed as part of a breakfast by healthy female subjects

Vinoy S, Aubert R and Chapelot D, 2000. A cereal product high in slowly available glucose increases subsequent satiety feelings and decreases glucose and insulin responses.

(14)

Alle oplysninger, der er fremlagt af ansøgeren til begrundelse af anmodningen, er blevet gennemgået af Kommissionen, og kravene i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 anses for at være opfyldt for de undersøgelser, der er angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder. Ved brev af 1. oktober 2012 underrettede ansøgeren Kommissionen om en omstrukturering, der betød, at Kraft Foods-koncernen af sin virksomhed skabte to fuldt uafhængige koncerner, hvoraf den ene er Mondelēz International-koncernen. Eftersom Kraft Foods Europe — Biscuits R&D siden den 1. oktober 2012 har tilhørt Mondelēz International-koncernen, har ansøgeren formelt anmodet om, at beskyttelsen af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, gives til Mondelēz International-koncernen. De videnskabelige data og andre oplysninger i de pågældende undersøgelser må derfor i fem år efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, jf. betingelserne i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006.

(15)

Som opfølgning på en ansøgning, som Barry Callebaut Belgium nv indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af kakaoflavanoler på endotelafhængig vasodilation (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00002) (6). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Kakaoflavanoler hjælper til at vedligeholde endotelafhængig vasodilation, hvilket bidrager til en sund blodgennemstrømning«.

(16)

Den 17. juli 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af kakaoflavanoler og den anpriste virkning. En sundhedsanprisning, der er i overensstemmelse med denne konklusion, bør følgelig anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør optages på EU-listen over tilladte anprisninger, der er fastlagt ved forordning (EU) nr. 432/2012.

(17)

Autoriteten bemærkede i sin udtalelse, at den ikke ville have kunnet drage sin konklusion uden at have taget en human interventionsundersøgelse, som ansøgeren havde angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder, i betragtning. Det drejer sig om denne undersøgelse: Grassi D, Desideri G, Necozione S, Di Giosia P, Cheli P, Barnabei R, Allegaert L, Bernaert H and Ferri C, 2011. Kakaoindtagelse forbedrer, afhængigt af dosen, dilation som følge af blodgennemstrømning og karstivhed og sænker blodtrykket hos sunde personer.

(18)

Alle oplysninger, der er fremlagt af ansøgeren til begrundelse af anmodningen, er blevet gennemgået af Kommissionen, og kravene i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 anses for at være opfyldt for den undersøgelse, der er angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder. De videnskabelige data og andre oplysninger i den pågældende undersøgelse må derfor i fem år efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, jf. betingelserne i forordningens artikel 21, stk. 1.

(19)

Et af målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er at sikre, at sundhedsanprisninger er sandfærdige, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, og i den forbindelse at formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning. Anprisninger, der anvendes af ansøgeren, og som i kraft af deres formulering har samme betydning for forbrugerne som en godkendt sundhedsanprisning, idet de viser den samme sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed, bør derfor være omfattet af de samme anvendelsesbetingelser som dem, der er anført i bilaget til denne forordning.

(20)

I overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 1924/2006 bør registret over ernærings- og sundhedsanprisninger, der indeholder alle tilladte sundhedsanprisninger, opdateres for at tage hensyn til nærværende forordning.

(21)

Eftersom ansøgerne påberåber sig beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, bør disse anprisninger i en periode på fem år kun kunne anvendes af ansøgerne. At disse anprisninger kun må anvendes af en enkelt virksomhed, er imidlertid ikke til hinder for, at andre ansøgere ansøger om tilladelse til at anvende de samme anprisninger, hvis ansøgningen er baseret på andre data og undersøgelser end dem, der er beskyttet i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

(22)

De bemærkninger fra ansøgerne og medlemmer af offentligheden, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning.

(23)

Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(24)

Medlemsstaterne er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

2.   De sundhedsanprisninger, der er omhandlet i stk. 1, må i en periode på fem år efter denne forordnings ikrafttræden kun anvendes af ansøgerne. Efter udløbet af denne periode kan de pågældende sundhedsanprisninger anvendes af enhver fødevarevirksomhedsleder i overensstemmelse med de betingelser, der gælder for dem.

Artikel 2

De videnskabelige data og andre oplysninger, som indgår i ansøgningerne, og som af ansøgerne er angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder, og uden hvilke sundhedsanprisningerne ikke kunne være blevet godkendt, må i fem år efter denne forordnings ikrafttræden kun anvendes til fordel for ansøgerne, jf. betingelserne i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006.

Artikel 3

Bilaget til forordning (EU) nr. 432/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. september 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 432/2012 af 16. maj 2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 136 af 25.5.2012, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2010;8(12):1884.

(4)  EFSA Journal 2011;9(7):2293.

(5)  EFSA Journal 2011;9(7):2292.

(6)  EFSA Journal 2012;10(7):2809.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 432/2012 indsættes følgende registreringer i alfabetisk rækkefølge:

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

Betingelser for anvendelsen af anprisningen

Betingelser og/eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler

EFSA Journal

Registreringsnummer i den konsoliderede liste, som er forelagt EFSA til vurdering

»Reformuleret, ikke-alkoholholdig, syreholdig drikkevare med:

mindre end 1 g forgærbare kulhydrater pr. 100 ml (sukkerarter og andre kulhydrater, bortset fra polyoler)

calcium i et interval fra 0,3 til 0,8 mol pr. mol syrningsmiddel

visning af pH-værdi mellem 3,7-4,0

Erstatning af sukkerholdige, syreholdige drikkevarer, f.eks. læskedrikke (typisk 8-12 g sukkerarter/100 ml), med reformulerede drikkevarer bidrager til at vedligeholde mineraliseringen af tænderne (1)

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal reformulerede syreholdige drikkevarer være i overensstemmelse med beskrivelsen af den fødevare, der er genstand for anprisningen

2010;8(12):1884

Langsomt fordøjelig stivelse

Indtagelse af produkter med stort indhold af langsomt fordøjelig stivelse (SDS) får blodsukkerkoncentrationen efter et måltid til at stige langsommere sammenlignet med produkter med lavt indhold af SDS (2)

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, hvor de fordøjelige kulhydrater leverer mindst 60 % af den samlede energi, og hvor mindst 55 % af de pågældende kulhydrater er fordøjelig stivelse, hvoraf mindst 40 % er SDS

2011;9(7):2292

Kakaoflavanoler

Kakaoflavanoler hjælper til at vedligeholde blodkars elasticitet, hvilket bidrager til en normal blodgennemstrømning (3)

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 200 mg kakaoflavanoler.

Anprisningen må kun anvendes for kakaodrikke (med kakaopulver) eller for mørk chokolade, der giver et dagligt indtag på mindst 200 mg kakaoflavanoler med en polymeriseringsgrad på 1-10

2012;10(7):2809


(1)  Godkendt den 24.9.2013 — må i en periode på fem år kun anvendes af GlaxoSmithKline Services Unlimited og selskabets datterselskaber, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Det Forenede Kongerige.

(2)  Godkendt den 24.9.2013 — må i en periode på fem år kun anvendes af Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, USA.

(3)  Godkendt den 24.9.2013 — må i en periode på fem år kun anvendes af Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgien.«


4.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 852/2013

af 3. september 2013

om 200. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a) og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 26. august 2013 at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. september 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

Følgende punkt under overskriften "Fysiske personer" udgår:

"Said Youssef Ali Abu Aziza (alias (a) Abdul Hamid, (b) Abu Therab). Fødselsdato: 1958. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pasnr.: (a) 87/437555 (libysk pas), (b) 274381 (libysk pas). Libysk nationalt identitetsnr.: 145126. Andre oplysninger: (a) moderens navn er Fatima Isa, medlem af Libyan Islamic Fighting Group og Al-Qaida. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 8.6.2007."


4.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 853/2013

af 3. september 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. september 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

118,0

ZZ

118,0

0805 50 10

AR

122,1

CL

133,6

TR

74,0

UY

144,7

ZA

121,1

ZZ

119,1

0806 10 10

EG

168,1

TR

139,5

ZA

168,3

ZZ

158,6

0808 10 80

AR

159,8

BR

87,0

CL

141,4

CN

67,2

NZ

126,2

US

238,7

ZA

110,8

ZZ

133,0

0808 30 90

AR

160,7

CN

86,2

TR

141,9

ZA

153,1

ZZ

135,5

0809 30

BA

45,1

TR

138,8

ZZ

92,0

0809 40 05

BA

52,6

MK

52,4

XS

56,0

ZZ

53,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


Berigtigelser

4.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/12


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 200/2013 af 8. marts 2013 om godkendelse af aktivstoffet ametoctradin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

( Den Europæiske Unions Tidende L 67 af 9. marts 2013 )

Side 4, bilag I, tredje kolonne:

I stedet for:

»Urenhederne amitrol og o-xylen er af toksikologisk relevans og må ikke overstige henholdsvis 50 g/kg og 2 g/kg i det tekniske materiale.«

læses:

»Urenhederne amitrol og o-xylen er af toksikologisk relevans og må ikke overstige henholdsvis 50 mg/kg og 2 g/kg i det tekniske materiale.«

Side 5, bilag II, fjerde kolonne:

I stedet for:

»Urenhederne amitrol og o-xylen er af toksikologisk relevans og må ikke overstige henholdsvis 50 g/kg og 2 g/kg i det tekniske materiale.«

læses:

»Urenhederne amitrol og o-xylen er af toksikologisk relevans og må ikke overstige henholdsvis 50 mg/kg og 2 g/kg i det tekniske materiale.«


4.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Fra den 1. juli 2013 anses kun den elektroniske udgave af EU-Tidende for autentisk og retsgyldig, jf. Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 69 af 13.3.2013, s. 1).

Hvis det på grund af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende, anses den trykte udgave for autentisk og retsgyldig, jf. vilkår og betingelser i forordning (EU) nr. 216/2013, artikel 3.


4.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/s3


MEDDELELSE TIL LÆSEREN — MÅDEN, DER HENVISES TIL EN RETSAKT PÅ

Fra den 1. juli 2013 blev måden at henvise til en retsakt på ændret.

I en overgangsperiode vil både den nye og den gamle måde blive anvendt.