ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.225.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 225

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
23. august 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 801/2013 af 22. august 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand, og om ændring af forordning (EF) nr. 642/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af fjernsyn ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 802/2013 af 22. august 2013 om godkendelse af aktivstoffet fluopyram, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 803/2013 af 22. august 2013 om godkendelse af folsyre som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 804/2013 af 22. august 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 

*

Meddelelse til læseren — måden, der henvises til en retsakt på (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 225/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 801/2013

af 22. august 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand, og om ændring af forordning (EF) nr. 642/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af fjernsyn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af Konsultationsforummet for miljøvenligt design og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF (2) fastsætter, at der kan udstedes en gennemførelsesforanstaltning, og at reducering af en produktgruppes tab i standbytilstand er en prioriteret foranstaltning.

(2)

Strømforbruget for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr i netværksforbundet standbytilstand blev behandlet i den tekniske, miljømæssige og økonomiske undersøgelse vedrørende tab i standbytilstand og slukket tilstand, som blev gennemført i 2006/2007. Undersøgelsen konkluderede, at netværksforbindelse ville blive en almindelig egenskab for husholdningsapparater og kontorudstyr. Udvalget for Miljøvenligt Design af Energiforbrugende Produkter anbefalede den 21. juni 2008 at tage spørgsmålet om netværksforbundet standbytilstand op i en separat proces, idet der dengang ikke forelå nok data.

(3)

Arbejdsplanen for miljøvenligt design 2009-2011 udpegede netværksforbundet standbytilstand som en prioritet. Kommissionen har derfor gennemført en forberedende undersøgelse i 2010/2011, hvor de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af netværksforbundet standbytilstand er analyseret. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige.

(4)

I undersøgelsen anslås, at strømforbruget for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr, som sælges i Unionen og vedrører driftstilstande med netværksforbundet standbytilstand, til at være 54 TWh i 2010, svarende til 23 mio. t CO2-emissioner. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, skønnes forbruget at stige til 90 TWh i 2020. Konklusionen var, at strømforbruget i netværksforbundet standbytilstand kan nedbringes væsentligt. Denne forordning ventes at øge udbredelsen på markedet af teknologi, der forbedrer energieffektiviteten for netværksforbundet standbytilstand og dermed giver en anslået energibesparelse på 36 TWh i 2020 og 49 TWh i 2025 sammenlignet med en situation med uændret praksis.

(5)

En af undersøgelsens konklusioner var navnlig, at energistyringsfunktionen, som slår udstyret over i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, når det ikke udfører en hovedfunktion, er et væsentligt element for opnåelsen af de potentielle energibesparelser. Det erkendes, at udstyr, som reaktiveres af et eksternt eller internt reaktiveringssignal, kan forblive i en aktiv tilstand i en begrænset tidsperiode uafhængigt af udstyrets hovedfunktion(er), f.eks. i forbindelse med servicering eller download af software. Energistyringsfunktionen bør sikre, at udstyret slår over i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand efter afslutning af opgaverne.

(6)

Den forberedende undersøgelse konkluderede, at der for netværksforbundet standbytilstand er behov for at differentiere kravene i henhold til graden af nettilgængelighed. Med dette mål for øje blev der udpeget en begrænset række HiNA-udstyr, bl.a. router, netværksswitch, trådløs basisstation, hub og modem, hvis hovedfunktion er at behandle netværkstrafik. Da dette udstyr forventes umiddelbart at reagere på indkommende datatrafik, kan driftstilstanden med netværksforbundet standbytilstand være den samme som tomgang (idle mode).

(7)

På baggrund af, at funktionerne i standbytilstand og netværksforbundet standbytilstand er sammenhængende, og produktudbuddet er ækvivalent, støttede Konsultationsforummet for miljøvenligt design den 14. september 2011 det synspunkt, at kravene til miljøvenligt design vedrørende netværksforbundet standbytilstand bør fastlægges i en ændringsretsakt til Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 (3), som aktuelt er gældende.

(8)

Kravene til standbytilstand, slukket tilstand og netværksforbundet standbytilstand bør revideres samlet. Da den revisionsdato, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1275/2008, ligger før ikrafttræden af den første etape af kravene til netværksforbundet standbytilstand, bør fristen for revision af forordningen forlænges med et år.

(9)

Da fjernsyn, som er omfattet af en produktspecifik foranstaltning for så vidt angår krav til miljøvenligt design, er undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1275/2008, indgår krav til miljøvenligt design for netværksforbundet standbytilstand for fjernsyn i Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 (4). Den tekniske, miljømæssige og økonomiske undersøgelse af netværksforbundet standbytilstand anslog, at krav til miljøvenligt design for netværksforbundet standbytilstand for fjernsyn ville give en anslået besparelse på 10 TWh i 2020.

(10)

For så vidt angår kaffemaskiner, gik Konsultationsforummet for miljøvenligt design (5) den 16. december 2011 og den 18. april 2012 ind for, at der ikke skulle vedtages en produktspecifik gennemførelsesforanstaltning, men at kravene til standbytilstand i forordning (EF) nr. 1275/2008 i stedet burde gøres mere eksplicitte for kaffemaskiner.

(11)

Ved denne forordning indføres specifikationer for anvendelsen af energistyringskravene til kaffemaskiner for så vidt angår det standardstidsinterval, efter hvilket apparatet automatisk slår over i standbytilstand/slukket tilstand.

(12)

Ud fra den tekniske, miljømæssige og økonomiske undersøgelse af husholdningskaffemaskiner, som er gennemført i henhold til direktivet om miljøvenligt design, kan det konkluderes, at en begrænsning af det standardtidsinterval, efter hvilket apparatet automatisk slår over i standbytilstand/slukket tilstand, giver en yderligere årlig besparelse på 2 TWh i 2020. Denne besparelse er ikke medregnet i de skønnede besparelser i forbindelse med forordning (EF) nr. 1275/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008

Forordning (EF) nr. 1275/2008 ændres således:

1)

Overskriften affattes således:

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Indhold og anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design for så vidt angår strømforbruget i standbytilstand, slukket tilstand og netværksforbundet standbytilstand for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr, som markedsføres.

Denne forordning finder ikke anvendelse på elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr, som for at fungere efter hensigten markedsføres med en ekstern strømforsyning med lav spænding.«

3)

Følgende definitioner indsættes i artikel 2:

»10.   »netværk«: en kommunikationsinfrastruktur med en forbindelsestopologi, en arkitektur, herunder de fysiske komponenter, organisatoriske principper og kommunikationsprocedurer og -formater (protokoller)

11.   »netværksforbundet standbytilstand«: en driftstilstand, hvor udstyret kan genoptage en funktion, når der modtages et fjernaktiveringssignal via en netværksforbindelse

12.   »fjernaktiveringssignal«: et signal fra et sted uden for udstyret, som sendes via et netværk

13.   »netværksport«: netværksforbindelsens fysiske interface (kablet eller trådløs) på udstyret, hvorigennem udstyret kan fjernaktiveres

14.   »logisk netværksport«: netværksteknologi, som fungerer via en fysisk netværksport

15.   »fysisk netværksport«: en netværksports fysiske del (hardware). En fysisk netværksport kan bruges til to eller flere netværksteknologier

16.   »nettilgængelighed«: udstyrets evne til at genoptage funktioner, når en netværksport registrerer et fjernaktiveringssignal

17.   »netværksudstyr«: udstyr, som kan forbindes til et netværk og har én eller flere netværksporte

18.   »netværksudstyr med god nettilgængelighed (HiNA-udstyr)«: udstyr, hvis hovedfunktion udelukkende er én eller flere af følgende funktioner: router, netværksswitch, trådløs basisstation, hub, modem, VoIP-telefon eller videotelefon

19.   »netværksudstyr med HiNA-funktion«: udstyr, hvori der indgår en funktion som router, netværksswitch, trådløs basisstation eller en kombination heraf, men som ikke er HiNA-udstyr

20.   »router«: en netværksenhed, hvis vigtigste funktion er at bestemme den optimale rute for videresendelse af datatrafikken. Routere videresender datapakker fra ét netværk til en andet på grundlag af netværkslagets oplysninger (L3)

21.   »netværksswitch«: en netværksenhed, hvis primære funktion er at sortere, videresende og fordele rammer (frames) ud fra hver rammes destinationsadresse. Alle switche fungerer mindst på data link-laget (L2)

22.   »trådløs basisstation«: en enhed, hvis primære funktion er at levere wi-fi-forbindelser til flere klienter i henhold til IEEE 802.11-specifikationer

23.   »hub«: netudstyr med flere porte, som bruges til at forbinde et LAN's segmenter

24.   »modem«: udstyr, hvis primære funktion er at sende og modtage digitalt modulerede analoge signaler via et kablet netværk

25.   »printer«: udstyr, som genererer en udskrift på grundlag af elektronisk input. Printere kan have yderligere funktioner og kan markedsføres som en multifunktionel enhed eller et multifunktionelt produkt

26.   »storformatprinter«: printer konstrueret til at håndtere A2-medier eller endnu større formater, herunder udstyr, der er konstrueret til at håndtere medier i endeløse baner med en bredde på 406 mm eller bredere

27.   »telekonferencesystem«: et dedikeret HD-system til videokonferencer og videosamarbejde, som omfatter en brugergrænseflade, et HD-kamera, en skærm, et lydsystem, og som har behandlingskapacitet til ind- og afkodning af video- og audiosignaler

28.   »husholdningskaffemaskine«: et apparat til kaffebrygning, som ikke er beregnet til erhvervsmæssig brug

29.   »husholdningsfilterkaffemaskine«: husholdningskaffemaskine, hvor kaffen laves ved at lade vand løbe gennem et filter fyldt med kaffepulver

30.   »varmeelement«: den del af en kaffemaskine, som omdanner strøm til varme for at opvarme vandet

31.   »kopvarmer«: en funktion til opvarmning af kopper, der opbevares på eller i kaffemaskinen

32.   »bryggecyklus«: den samlede bryggeproces, som skal gennemføres for at fremstille kaffe

33.   »selvrensning«: en proces, som udføres af kaffemaskinen for at rengøre maskinen indvendigt. Processen kan være en simpel afskylning med vand eller en vaskeproces, hvor der anvendes særlige rengøringsmidler

34.   »afkalkning«: en proces, som udføres af kaffemaskinen for helt eller delvis at fjerne potentielle kalkaflejringer fra maskinens indre

35.   »stationær tynd klient«: en computer, som har brug for adgang til fjernressourcer (f.eks. en computerserver eller en fjernarbejdsstation) for at kunne udføre primære funktioner, og som ikke har indbyggede roterende databærere. Hovedenheden i den stationære tynde klient skal være konstrueret til at være permanent placeret på et sted (f.eks. på et bord) og ikke til at være bærbar. Stationære tynde klienter kan udlæse oplysninger til enten en ekstern skærm eller en indbygget skærm, hvis en sådan indgår i produktet

36.   »arbejdsstation«: en højperformant enkeltbrugercomputer, som typisk anvendes til grafik, CAD, softwareudvikling og finansielle og videnskabelige anvendelser, herunder opgaver, der kræver stor regnekraft, og som har følgende karakteristika:

a)den har en MTBF (middeltid mellem fejl) på mindst 15000 timerb)den understøtter ECC-hukommelse (fejlkorrektionskode) og/eller hukommelse med bufferfunktionc)den opfylder tre af følgende fem karakteristika:

1)

den har supplerende strømforsyning til avanceret grafik (dvs. PCI-E 6-benet 12 V supplerende strømforsyning)

2)

dens system har tilslutning til mere end × 4 PCI-E på bundkortet foruden slot(s) til grafik og/eller PCI-X-understøttelse

3)

den understøtter ikke UMA-grafik (Uniform Memory Access)

4)

den har fem eller flere PCI-, PCI-E- eller PCI-X-slots

5)

den kan multiprocessorunderstøtte to eller flere CPU'er (skal understøtte fysisk adskilte CPU-pakker/sokler, dvs. at kravet ikke kan opfyldes alene ved at understøtte en enkelt CPU med flere kerner)

37.   »bærbar arbejdsstation«: en højperformant enkeltbrugercomputer, som typisk anvendes til grafik, CAD, softwareudvikling og finansielle og videnskabelige anvendelser, herunder opgaver, der kræver stor regnekraft, undtagen spil, og som er specielt konstrueret til at være bærbar og kunne fungere i længere tid med eller uden direkte tilslutning til en vekselspændingskilde. Bærbare arbejdsstationer benytter en indbygget skærm og kan fungere ved hjælp af et indbygget batteri eller en anden bærbar spændingskilde. De fleste bærbare arbejdsstationer benytter en ekstern strømforsyning og har indbygget tastatur og pegeredskab.

En bærbar arbejdsstation har følgende karakteristika:

a)den har en MTBF (middeltid mellem fejl) på mindst 13000 timerb)den har mindst et diskret grafikkort (dGfx), som opfylder G3- (med FB databredde > 128-bit), G4-, G5-, G6- eller G7-klassificeringc)understøtter muligheden for at isætte tre eller flere indbyggede lagerenhederd)støtter mindst 32 GB systemhukommelse

38.   »hjemmeserver«: en type computer, der som regel anvender desktopcomputerkomponenter i et desktopkabinet, men som først og fremmest er konstrueret til at være lagringsvært for andre computere og udføre funktioner såsom levering af netværksinfrastrukturtjenester og data/medieværtsfunktioner, og som har følgende karakteristika:

a)den er konstrueret som opretstående computer, i towerkabinet eller anden facon som en desktopcomputer, således at al databehandling og lagring samt alle netværksinterfaces findes i ét kabinetb)den er konstrueret til at fungere 24 timer om dagen, 7 dage om ugenc)den er hovedsagelig konstrueret til at fungere i et miljø med mange brugere på samme tid, hvor flere brugere betjenes gennem netværkskoblede klientenhederd)hvis den markedsføres med et operativsystem, er operativsystemet konstrueret til hjemmeserver- eller kontorserverapplikationere)den markedsføres ikke med et diskret grafikkort (dGfx), der opfylder nogen anden klassificering end G1

39.   »computerserver«: et edb-produkt, som leverer tjenester og styrer netbaserede ressourcer for klientenheder såsom desktopcomputere, bærbare computere, stationære tynde klienter, Internet Protocol (IP) telefoner eller andre computerservere. En computerserver markedsføres normalt til anvendelse i datacentre og kontor- og virksomhedsmiljøer. Der opnås primært adgang til en computerserver via netforbindelser og ikke via anordninger til direkte brugerinput, såsom tastatur eller mus.

En computerserver har følgende karakteristika:

a)den er udformet med henblik på at understøtte computerserveres operativsystemer (OS) og/eller virtualiseringsplatforme og er målrettet mod at afvikle virksomhedsapplikationer, der installeres af brugerneb)den understøtter ECC-hukommelse (fejlkorrektionskode) og/eller hukommelse med bufferfunktion (herunder bufferfunktioner for konfigurationer af såvel DIMM-enheder (Dual In-line Memory Modules) som BOB-enheder (buffered on board))c)markedsføres med en eller flere strømforsyninger (vekselstrøm eller jævnstrøm)d)alle processorer har adgang til en fælles systemhukommelse og er uafhængigt synlige for et enkelt OS eller en enkelt virtualiseringsplatform.

4)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

Kravene til miljøvenligt design i tilknytning til elforbrug i standbytilstand, slukket tilstand og netværksforbundet standbytilstand er fastlagt i bilag II.«

5)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til fornyet overvejelse i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger senest den 7. januar 2016 Konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af overvejelserne. Revisionen vil især fokusere på kravene til standbytilstand/slukket tilstand og egnetheden og niveauet af kravene til netværksforbundet standbytilstand for så vidt angår den tredje etape af gennemførelsen (2019).

Revisionen kunne bl.a. omfatte overvejelser vedrørende udstyr og produkter til erhvervsformål med elmotorer, som fjernbetjenes.«

6)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1 i bilag II finder anvendelse fra den 7. januar 2010.

Punkt 2 i bilag II finder anvendelse fra den 7. januar 2013.

Punkt 3 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2015.

Punkt 4 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Punkt 5 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2019.

Punkt 6 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2015.

Punkt 7 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.«

7)

Bilag II ændres således:

a)

Punkt 2, litra d), affattes således:

»d)

Energistyring for alt andet udstyr end netværksudstyr

Udstyr skal, medmindre det ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse med den tilsigtede brug, være forsynet med en energistyringsfunktion eller en tilsvarende funktion. Når udstyret ikke leverer hovedfunktionen, og andre energibesparende produkter ikke afhænger af dets funktioner, skal energistyringsfunktionen automatisk efter det kortest mulige tidsinterval, der er hensigtsmæssigt i forbindelse med udstyrets tilsigtede brug, slå udstyret over i

standbytilstand, eller

slukket tilstand, eller

en anden driftstilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand og/eller standbytilstand, når udstyret er tilsluttet lysnettet.

Energistyringsfunktionen skal være aktiveret.«

b)

Følgende indsættes som nye punkter 3, 4, 5, 6 og 7:

3.   Fra den 1. januar 2015:

a)

Mulighed for at deaktivere forbindelser til et trådløst netværk

Ethvert netværksudstyr, som kan forbindes til et trådløst netværk, skal give brugeren mulighed for at deaktivere forbindelserne til det trådløse netværk. Dette krav gælder ikke for produkter, hvis tilsigtede brug kræver en enkelt trådløs forbindelse til et netværk, og som ikke har nogen kablet forbindelse til et netværk.

b)

Energistyring for netværksudstyr

Udstyr skal, medmindre det ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse med den tilsigtede brug, være forsynet med en energistyringsfunktion eller en tilsvarende funktion. Når udstyret ikke leverer en hovedfunktion, og andre energibesparende produkter ikke afhænger af dets funktioner, skal energistyringsfunktionen automatisk efter det kortest mulige tidsinterval, der er hensigtsmæssigt i forbindelse med udstyrets tilsigtede brug, slå udstyret over i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand.

I en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand kan energistyringsfunktionen automatisk slå udstyret over i standbytilstand eller slukket tilstand eller en anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i standbytilstand og/eller slukket tilstand.

Energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion skal være til rådighed for alle netværksudstyrets netværksporte.

Energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion skal være aktiveret, medmindre alle netværksporte er deaktiveret. Er sidstnævnte tilfældet, skal energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion slå til, hvis en af netværksportene aktiveres.

Standardtidsintervallet, indtil energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion automatisk slår udstyret over i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, må ikke overskride 20 minutter.

c)

Netværksudstyr, som har én eller flere former for standbytilstande, skal overholde kravene for de pågældende former for standbytilstande, når alle netværksporte er deaktiveret.

d)

Netværksudstyr, som ikke er HiNA-udstyr, skal overholde bestemmelserne i punkt 2, litra d), når alle netværksporte er deaktiveret.

e)

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand:

Effektforbruget for HiNA-udstyr eller udstyr med HiNA-funktion i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 12,00 W.

Effektforbruget for andet netværksudstyr i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 6,00 W.

De effektforbrugsgrænser, som er fastlagt i litra e), gælder ikke for:

i.

printere med en strømforsyning med en nominel effekt på mere end 750 W

ii.

storformatprintere

iii.

telekonferencesystemer

iv.

stationære tynde klienter

v.

arbejdsstationer

vi.

mobile arbejdsstationer

vii.

hjemmeservere

viii.

computerservere.

4.   Fra den 1. januar 2017:

Ud over kravene i punkt 3, litra a) og b), gælder følgende bestemmelser:

a)

Netværksudstyr, som har en eller flere former for standbytilstande, skal overholde kravene for disse former for standbytilstand, når alle kablede netværksporte er frakoblet og når alle trådløse netværksporte er deaktiveret.

b)

Netværksudstyr, som ikke er HiNA-udstyr, skal overholde bestemmelserne i punkt 2, litra d), når alle kablede netværksporte er frakoblet og når alle trådløse netværksporte er deaktiveret.

c)

Effektforbrug i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand:

 

Effektforbruget for HiNA-udstyr eller udstyr med HiNA-funktion i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 8,00 W.

 

Effektforbruget for andet netværksudstyr i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 3,00 W.

 

De effektforbrugsgrænser, som er fastlagt i litra c), gælder ikke for:

i.

storformatprintere

ii.

stationære tynde klienter

iii.

arbejdsstationer

iv.

mobile arbejdsstationer

v.

hjemmeservere

vi.

computerservere.

5.   Fra den 1. januar 2019:

Ud over kravene i punkt 3, litra a) og b), og punkt 4, litra a), b) og c), gælder følgende bestemmelse for netværksudstyr, som ikke er HiNA-udstyr eller udstyr med HiNA-funktion:

Effektforbruget for udstyr, som ikke er HiNA-udstyr eller udstyr med HiNA-funktion, i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 2,00 W.

6.   Fra den 1. januar 2015:

For kaffemaskiner skal tidsintervallet, efter hvilket produktet automatisk slår over i en af de tilstande, der er omhandlet i bilag II, punkt 2, litra d), være således:

for husholdningsfilterkaffemaskiner, hvor kaffen opbevares i en isoleret kande, højst fem minutter efter afslutningen af den sidste bryggecyklus, eller 30 minutter efter afslutningen af en afkalkning eller en selvrensning

for husholdningsfilterkaffemaskiner, hvor kaffen opbevares i en ikke-isoleret kande, højst 40 minutter efter afslutningen af den sidste bryggecyklus, eller 30 minutter efter afslutningen af en afkalkning eller en selvrensning

for andre husholdningskaffemaskiner end husholdningsfilterkaffemaskiner, højst 30 minutter efter afslutningen af den sidste bryggecyklus, eller højst 30 minutter efter aktivering af varmeelementet, eller højst 60 minutter efter aktivering af en kopvarmerfunktion, eller højst 30 minutter efter afslutningen af en afkalkning eller en selvrensning, medmindre der er udløst en alarm, som kræver brugerens indgriben for at forhindre en eventuel skade eller ulykke.

Kravene til miljøvenligt design i bilag II, punkt 2, litra d), finder ikke anvendelse før den nævnte dato.

7.   Krav til produktinformation

Fra den 1. januar 2015 skal følgende oplysninger for netværksudstyr vises på producenternes frit tilgængelige websider:

a)

for hver standbytilstand og/eller slukket tilstand og driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion:

effektforbruget i watt afrundet til én decimal

tidsintervallet, efter hvilket energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion automatisk slår udstyret over i standbytilstand og/eller slukket tilstand og eller en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand.

b)

effektforbruget for produktet i netværksforbundet standbytilstand, hvis alle kablede netværksporte er tilsluttet og alle trådløse netværksporte er aktiveret.

c)

vejledning om, hvordan trådløse netværksporte aktiveres og deaktiveres.

Effektforbruget for produktet i netværksforbundet standbytilstand omhandlet i litra b) og vejledningen omhandlet i litra c) skal også indgå i brugervejledningen.«

c)

Punkt 3 erstattes af et nyt punkt 8:

»8.   Målinger

Det i punkt 1, litra a) og b), punkt 2, litra a) og b), punkt 3, litra e) og punkt 4, litra c), samt punkt 5 omhandlede effektforbrug og tidsintervallerne i punkt 6 skal fastslås ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure under anvendelse af alment anerkendte måleteknikker.«

d)

Punkt 4 erstattes af et nyt punkt 9:

»9.   Oplysninger fra producenterne

Den tekniske dokumentation skal oplyse om følgende forhold til brug ved overensstemmelsesvurderingen efter artikel 4:

a)

for hver standbytilstand og/eller slukket tilstand:

effektforbruget i watt afrundet til én decimal

hvilken målemetode der er anvendt

en beskrivelse af, hvordan udstyrets driftstilstand blev valgt eller programmeret

sekvensen af de handlinger, der skal gennemføres for at nå den driftstilstand, hvor udstyret automatisk skifter tilstand

eventuelle bemærkninger vedrørende brugen af udstyret, f.eks. oplysninger om, hvordan brugeren slår udstyret over i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand

hvis relevant, standardtidsintervallet, efter hvilket energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion har slået udstyret over i den relevante tilstand med lavt strømforbrug

b)

for netværksudstyr:

antal og type netværksporte, og, med undtagelse af trådløse netværksporte, hvor disse porte er placeret på udstyret; det skal navnlig anføres, hvis den samme fysiske netværksport anvendes til to eller flere typer netværksporte

hvorvidt alle netværksporte er deaktiveret før levering

hvorvidt udstyret er HiNA-udstyr eller udstyr med HiNA-funktion; anføres der ingen oplysninger, antages det ikke at være tilfældet

og for hver type netværksport:

standardtidsintervallet, efter hvilket energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion automatisk slår udstyret over i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand

signalet, som anvendes til at genaktivere udstyret

specifikation af (maksimal) ydeevne

(maksimalt) effektforbrug for udstyret i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion slår udstyret over i, hvis kun den pågældende port anvendes til fjernaktivering

den kommunikationsprotokol, som udstyret anvender

Anføres der ingen oplysninger, anses udstyret ikke for at være netværksudstyr, medmindre det har funktioner som router, netværksswitch, trådløs basisstation (ikke en endeterminal), hub, modem, VoIP-telefon eller videotelefon.

c)

testparametre for målinger:

omgivelsernes temperatur

testspænding i volt og frekvens i Hz

total harmonisk forvrængning i strømforsyningssystemet

information om og dokumentation af den instrumentering, den opsætning og de kredsløb, der er brugt til elektrisk prøvning

d)

de af udstyrets specifikationer, der er relevante for vurderingen af overensstemmelse med kravene i punkt 1, litra c), eller kravene i punkt 2, litra c), og/eller punkt 2, litra d), og/eller punkt 3, litra b), herunder hvor lang tid der går, inden udstyret automatisk slår over i standbytilstand, slukket tilstand eller en anden driftstilstand, hvor effektforbruget opfylder de gældende krav til slukket tilstand og/eller standbytilstand.

Der skal i givet fald navnlig fremlægges en teknisk begrundelse for, at kravene i punkt 1, litra c), eller kravene i punkt 2, litra c), og/eller punkt 2, litra d), og/eller punkt 3, litra b), ikke anses for relevante i forbindelse med den tilsigtede brug af udstyret. Nødvendigheden af at opretholde en eller flere forbindelser til netværket eller at vente på et fjernaktiveringssignal anses ikke for en teknisk begrundelse, der kan udløse en fritagelse fra kravene i punkt 2, litra d), når det drejer sig om udstyr, som producenten ikke har defineret som netværksudstyr.«

8)

Følgende tilføjes i bilag III:

»For så vidt angår kravene i bilag II, punkt 2, litra d), anvender medlemsstaternes myndigheder den gældende procedure i det foregående til at måle effektforbruget, efter at energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion har slået udstyret over i den relevante tilstand.

For så vidt angår kravene i bilag II, punkt 3, litra c), og punkt 4, litra a), anvender medlemsstaternes myndigheder den gældende procedure i det foregående, efter at have deaktiveret og/eller frakoblet alle enhedens netværksporte.

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn ifølge artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (6), anvende følgende verifikationsprocedure for kravene i bilag II, punkt 3 og 4, alt efter, hvad der er relevant.

Medlemsstaternes myndigheder skal teste en enkelt enhed som følger:

 

Hvis udstyret ifølge oplysningerne i den tekniske dokumentation har én type netværksport, og hvis der er to eller flere porte af denne type til rådighed, vælges vilkårligt en af disse porte, som forbindes til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten. Hvis der findes flere trådløse netværksporte af samme type, skal de andre trådløse porte deaktiveres, hvis det er muligt. Hvis der er flere kablede netværksporte af samme type ved kontrol af overholdelse af kravene i bilag II, punkt 3, deaktiveres de andre netværksporte, hvis det er muligt. Er der kun én netværksport til rådighed, forbindes denne til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten.

 

Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret via netværksporten, og det kontrolleres, om udstyret blev genaktiveret.

 

Hvis udstyret ifølge oplysningerne i den tekniske dokumentation har mere end én type netværksport for hver type netværksport, gentages den følgende procedure. Hvis to eller flere netværksporte af samme type er til rådighed, vælges én vilkårlig port for hver type netværksport, og denne port forbindes til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten.

 

Hvis der for en bestemt type netværksport kun er én port til rådighed, forbindes denne til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten. Trådløse porte, som ikke anvendes, skal deaktiveres, hvis det er muligt. Ved kontrol af overholdelsen af kravene i bilag II, punkt 3, frakobles de kablede netværksporte, som ikke bruges, hvis det er muligt.

 

Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret via netværksporten, og det kontrolleres, om udstyret blev genaktiveret. Hvis to eller flere typer (logiske) netværksporte deles om én fysisk netværksport, gentages proceduren for hver type logisk netværksport, medens de andre logiske netværksporte er logisk frakoblet.

 

Modellen anses for at være i overensstemmelse med denne forordning, hvis resultaterne for hver type netværksport ikke overskrider grænseværdien med mere end 10 %.

 

I modsat fald skal der testes endnu tre enheder. Modellen anses for at være i overensstemmelse med denne forordning, hvis gennemsnittet af resultaterne for hver type netværksport på disse tre enheder ikke overskrider grænseværdien med mere end 10 %.

 

I modsat fald anses modellen for ikke at opfylde kravene.

 

Medlemsstatens myndigheder forelægger testresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters myndigheder og Kommissionen inden en måned fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om modellens manglende overensstemmelse.

Ud over procedurerne i det foregående anvender medlemsstaterne pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, som anvender alment anerkendte måleteknikker, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, for hvilke referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

9)

Bilag IV ændres således:

I bilag IV indsættes følgende tekst efter sidste punktum:

»Netværksforbundet standbytilstand: 3 W for HiNA-udstyr, og 1 W eller mindre for ikke-HiNA-udstyr.«

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 642/2009

Forordning (EF) nr. 642/2009 ændres således:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende definitioner:

»12.   »netværk«: en kommunikationsinfrastruktur med en forbindelsestopologi, en arkitektur, herunder de fysiske komponenter, organisatoriske principper og kommunikationsprocedurer og -formater (protokoller)

13.   »netværksport«: netværksforbindelsens fysiske interface (kablet eller trådløs) ved eller på fjernsynet, hvorigennem fjernsynet kan fjernaktiveres

14.   »netværksfjernsyn«: fjernsyn, som kan forbindes til et netværk og har én eller flere netværksporte

15.   »nettilgængelighed«: fjernsynets evne til at genoptage funktioner, når en netværksport registrerer et fjernaktiveringssignal

16.   »fjernaktiveringssignal«: et signal fra et sted uden for fjernsynet, som sendes via et netværk

17.   »netværksforbundet standbytilstand«: fjernsynets evne til at genoptage en funktion, når der modtages et fjernaktiveringssignal via en netværksforbindelse

18.   »netværksfjernsyn med HiNA-funktion«: et fjernsyn, hvori der indgår funktioner som router, netværksswitch, trådløs basisstation (ikke endeterminal) eller en kombination heraf

19.   »router«: en netværksenhed, hvis vigtigste funktion er at bestemme den optimale rute for videresendelse af datatrafikken. Routere videresender datapakker fra ét netværk til en andet på grundlag af netværkslagets oplysninger (L3)

20.   »netværksswitch«: en netværksenhed, hvis primære funktion er at sortere, videresende og fordele rammer (frames) ud fra hver rammes destinationsadresse. Alle switche fungerer mindst på data link-laget (L2)

21.   »trådløs basisstation«: en enhed, hvis primære funktion er at levere wi-fi-forbindelser til flere klienter i henhold til IEEE 802.11-specifikationer.«

2)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tekst indsættes som nyt punkt 3:

»3.   EFFEKTFORBRUG I NETVÆRKSFORBUNDET STANDBYTILSTAND

For netværksfjernsyn gælder følgende krav:

1.

Fra den 1. januar 2015:

a)

Mulighed for at deaktivere trådløse forbindelser til et netværk

Hvis et netværksfjernsyn kan forbindes til et trådløst netværk, skal brugeren kunne deaktivere de trådløse netværksforbindelser. Dette krav gælder ikke for produkter, hvis tilsigtede brug kræver en enkelt trådløs forbindelse til et netværk, og som ikke har nogen kablet forbindelse til et netværk.

b)

Energistyring for netværksfjernsyn

Netværksfjernsyn skal have en funktion med følgende egenskaber:

 

Når der er gået højst fire timer i tændt tilstand efter sidste interaktion med brugeren og/eller kanalskift, skal fjernsynet automatisk skifte fra tændt tilstand til en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand eller en anden driftstilstand, der opfylder de gældende krav til effektforbrug for driftstilstande med netværksforbundet standbytilstand.

 

Fjernsynet skal vise en advarselsmeddelelse, inden det automatisk skifter fra tændt tilstand til en af de foreskrevne tilstande. Denne funktion skal være aktiv i standardindstillingen.

 

I en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand kan energistyringsfunktionen automatisk slå udstyret over i standbytilstand eller slukket tilstand eller en anden driftstilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand og/eller standbytilstand.

 

Energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion skal være til rådighed for alle netværksfjernsynets netværksporte.

 

Energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion skal være aktiveret, medmindre alle trådløse netværksporte er deaktiveret. Er sidstnævnte tilfældet, skal energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion slå til, hvis en af netværksportene aktiveres.

c)

Et netværksfjernsyn, som har en eller flere former for standbytilstande, skal overholde kravene for de pågældende former for standbytilstande, når alle trådløse netværksporte er deaktiveret.

d)

Effektforbrug i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand:

 

Effektforbruget for fjernsyn med HiNA-funktion i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som fjernsynet slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 12,00 W.

 

Effektforbruget for fjernsyn uden HiNA-funktion i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som fjernsynet slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 6,00 W.

2.

Fra den 1. januar 2017:

Ud over kravene i punkt 1, litra a) og b), gælder følgende bestemmelser:

a)

Et netværksfjernsyn, som har en eller flere former for standbytilstand, skal overholde kravene for disse former for standbytilstand, når alle kablede netværksporte er frakoblet, og når alle trådløse netværksporte er deaktiveret.

b)

Et netværksfjernsyn skal overholde bestemmelserne i punkt 2.2, litra d), når alle kablede netværksporte er frakoblet, og når alle netværksporte er deaktiveret.

c)

Effektforbrug i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand:

 

Effektforbruget for fjernsyn med HiNA-funktion i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som fjernsynet slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 8,00 W.

 

Effektforbruget for fjernsyn uden HiNA-funktion i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som fjernsynet slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 3,00 W.

3.

Fra den 1. januar 2019:

Ud over kravene i punkt 1, litra a) og b), og punkt 2, litra a), b) og c), gælder følgende bestemmelser for netværksfjernsyn, som ikke er HiNA-udstyr eller netværksfjernsyn med HiNA-funktion:

Effektforbruget for fjernsyn uden HiNA-funktion i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som fjernsynet slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige 2,00 W.«

b)

Det nuværende punkt 3 bliver punkt 4.

c)

Det nuværende punkt 4 bliver punkt 5.

d)

Det nuværende punkt 5 bliver punkt 6.

e)

I punkt 5.1 (det nye punkt 6.1), indsættes følgende tekst efter litra d) som et nyt litra e):

»e)

for netværksforbundet standbytilstand

antal og type netværksporte, og, med undtagelse af trådløse netværksporte, hvor disse porte er placeret på fjernsynet; det skal navnlig anføres, hvis den samme fysiske netværksport anvendes til to eller flere typer netværksporte

hvorvidt alle netværksporte er deaktiveret før levering

hvorvidt fjernsynet er et netværksfjernsyn med HiNA-funktion; anføres der ingen oplysninger, anses udstyret ikke for at være HiNA-udstyr eller et netværksfjernsyn med HiNA-funktion«

f)

I punkt 5.1 (det nye punkt 6.1), indsættes følgende tekst efter det nye litra e) som et nyt litra f):

»f)

for hver type netværksport:

standardtidsintervallet, efter hvilket energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion automatisk slår fjernsynet over til en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand

signalet, som anvendes til at genaktivere udstyret

specifikation af (maksimal) ydeevne

(maksimalt) effektforbrug for fjernsynet i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion slår udstyret over i, hvis kun den pågældende port anvendes til fjernaktivering.

Anføres der ingen oplysninger, anses fjernsynet ikke for at være et netværksfjernsyn«.

g)

Det nuværende punkt 5.1, litra e), bliver det nye punkt 6.1, litra g).

h)

I punkt 5.2 (det nye punkt 6.2) affattes andet led således:

»—

effektforbruget i watt for hver standbytilstand og/eller slukket tilstand og driftstilstanden med netværksforbundet standbytilstand, afrundet til to decimaler«.

3)

I bilag II affattes punkt 2 således:

»2.   Målinger af effektforbrug i standbytilstand/slukket tilstand og netværksforbundet standbytilstand

Målinger af effektforbruget som omhandlet i bilag I, del 2 og 3, skal opfylde alle følgende betingelser:

Det i punkt 2.1, litra a) og b), punkt 2.2, litra a) og b), punkt 3.1, litra d) og punkt 3.2, litra c), omhandlede effektforbrug skal fastslås ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure under anvendelse af alment anerkendte måleteknikker.«

4)

Bilag III affattes således:

»BILAG III

VERIFIKATIONSPROCEDURE

A.   Verifikationsprocedure for krav, der er fastsat i bilag I, del 1, 2, 4 og 5

1)

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn ifølge artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (7), anvende følgende verifikationsprocedure for kravene i bilag I, del 1, 2, 4 og 5.

Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed.

Modellen anses for at overholde bestemmelserne i bilag I, hvis:

a)

resultatet for effektforbrug i tændt tilstand ikke overskrider den gældende grænseværdi, jf. bilag I, del 1, punkt 1 og 2, med mere end 7 %, og

b)

resultatet for effektforbrug i slukket tilstand/standbytilstand ikke overskrider den gældende grænseværdi, jf. bilag I, del 2, punkt 1, litra a) og b), og punkt 2, litra a) og b), med mere end 0,10 watt, og

c)

resultatet for spidsværdiforholdet for luminans, jf. bilag I, del 5, ikke ligger under 60 %.

Hvis testen ikke giver de i punkt 1, litra a), b) eller c), foreskrevne resultater, testes yderligere tre enheder af samme model.

2)

Når tre yderligere enheder af samme model er blevet testet, anses modellen for at opfylde kravene i bilag I, hvis:

a)

gennemsnittet af resultaterne for de tre sidste enheders effektforbrug i tændt tilstand ikke overskrider den gældende grænseværdi, jf. bilag I, del 1, punkt 1) og 2), med mere end 7 %, og

b)

gennemsnittet af resultaterne for de sidste tre enheders effektforbrug i standbytilstand/slukket tilstand ikke overskrider den gældende grænseværdi, jf. bilag I, del 2, punkt 1, litra a) og b), og punkt 2, litra a) og b), med mere end 0,10 watt, og

c)

gennemsnittet af resultaterne for de sidste tre enheders spidsværdiforhold for luminans som anført i bilag I, del 5, ikke ligger under 60 %.

Hvis de i punkt 2, litra a), b) og c), anførte resultater ikke nås, anses modellen for ikke at opfylde kravene.

B.   Verifikationsprocedure for krav fastsat i bilag I, del 3

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn ifølge artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, anvende følgende verifikationsprocedure for kravene i bilag I, del 3, punkt 1, litra d), og punkt 2, litra c), alt efter, hvad der er relevant. De anvender den gældende procedure i det følgende, efter at have deaktiveret og/eller frakoblet alle enhedens netværksporte.

Medlemsstaternes myndigheder skal teste en enkelt enhed som følger:

Hvis fjernsynet ifølge oplysningerne i den tekniske dokumentation har én type netværksport, og hvis der er to eller flere porte af denne type til rådighed, vælges vilkårligt en af disse porte, som forbindes til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten. Hvis der findes flere trådløse netværksporte af samme type, skal de andre trådløse porte deaktiveres, hvis det er muligt. Hvis der er flere kablede netværksporte af samme type til kontrol af kravene i bilag I, punkt 2, deaktiveres de andre netværksporte, hvis det er muligt. Er der kun én netværksport til rådighed, forbindes denne til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten.

Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret via netværksporten, og det kontrolleres, om fjernsynet blev genaktiveret.

Hvis fjernsynet ifølge oplysningerne i den tekniske dokumentation har mere end én type netværksport for hver type netværksport, gentages den følgende procedure. Hvis to eller flere netværksporte af samme type er til rådighed, vælges én vilkårlig port for hver type netværksport, og denne port forbindes til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten.

Hvis der for en bestemt type netværksport kun er én port til rådighed, forbindes denne port til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten. Ved kontrol af overholdelsen af kravene i bilag II, punkt 3, frakobles de kablede netværksporte, som ikke bruges, hvis det er muligt.

Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret via netværksporten, og det kontrolleres, om fjernsynet blev genaktiveret.

Hvis to eller flere typer (logiske) netværksporte deles om én fysisk netværksport, gentages proceduren for hver type logisk netværksport, medens de andre logiske netværksporte er logisk frakoblet.

Modellen anses for at være i overensstemmelse med denne forordning, hvis resultaterne for hver type netværksport ikke overskrider grænseværdien med mere end 7 %.

I modsat fald skal der testes endnu tre enheder. Modellen anses for at være i overensstemmelse med denne forordning, hvis gennemsnittet af resultaterne for hver type netværksport på disse tre enheder ikke overskrider grænseværdien med mere end 7 %.

I modsat fald anses modellen for ikke at opfylde kravene.

Medlemsstatens myndigheder forelægger testresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters myndigheder og Kommissionen inden en måned fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om modellens manglende overensstemmelse.

C.   Overensstemmelsesvurdering

Når medlemsstaternes myndigheder kontrollerer overensstemmelsen med kravene, følger de proceduren i bilag II og anvender pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, som gennemføres under hensyntagen til de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, som der er offentliggjort referencenumre for i Den Europæiske Unions Tidende med dette mål for øje.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.

(3)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 45.

(4)  EUT 191 af 23.7.2009, s. 42.

(5)  EUT L 190 af 18.7.2008, s. 22.

(6)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10

(7)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10


23.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 225/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 802/2013

af 22. august 2013

om godkendelse af aktivstoffet fluopyram, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 80, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2009 finder Rådets direktiv 91/414/EØF (2), for så vidt angår godkendelsesprocedure og –betingelser, anvendelse på aktivstoffer, for hvilke der inden den 14. juni 2011 er truffet en afgørelse i overensstemmelse med direktivets artikel 6, stk. 3. Med hensyn til fluopyram er betingelserne i artikel 80, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2009 opfyldt ved Kommissionens beslutning 2009/464/EF (3).

(2)

Tyskland modtog den 30. juni 2008 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Bayer CropScience AG om optagelse af aktivstoffet fluopyram i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved beslutning 2009/464/EF blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)

For dette aktivstof er virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den udpegede rapporterende medlemsstat forelagde et udkast til vurderingsrapport den 30. august 2011.

(4)

Udkastet til vurderingsrapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«). Autoriteten forelagde den 17. december 2012 Kommissionen sin konklusion om vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet fluopyram (4). Udkastet til vurderingsrapport og autoritetens konklusioner blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 16. juli 2013 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om fluopyram.

(5)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluopyram, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Fluopyram bør derfor godkendes.

(6)

Det er imidlertid, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger. Det bør navnlig kræves, at der fremlægges yderligere bekræftende oplysninger.

(7)

Før et aktivstof godkendes, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, godkendelsen medfører.

(8)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 følger af godkendelsen, bør følgende betingelser dog finde anvendelse i betragtning af den særlige situation, der er opstået efter overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009. Medlemsstaterne bør have en frist på seks måneder efter godkendelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluopyram, op til fornyet overvejelse. Medlemsstaterne bør ændre eller erstatte godkendelserne eller kalde dem tilbage, alt efter hvad der er relevant. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III til direktiv 91/414/EØF, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper.

(9)

Erfaringerne med optagelsen i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (5), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger dog ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I til det pågældende direktiv eller i forhold til forordningerne om godkendelse af aktivstoffer.

(10)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (6) ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af aktivstof

Aktivstoffet fluopyram, som opført i bilag I, godkendes på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Revurdering af plantebeskyttelsesmidler

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 senest den 31. juli 2014 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluopyram som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til nærværende forordning er overholdt, dog ikke betingelserne i kolonnen vedrørende særlige bestemmelser i samme bilag, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktiv 91/414/EØF, jf. betingelserne i direktivets artikel 13, stk. 1-4, samt artikel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder fluopyram, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 senest pr. 31. januar 2014, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF, idet der samtidig tages højde for kolonnen vedrørende særlige bestemmelser i bilag I til nærværende forordning. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder fluopyram som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. juli 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder fluopyram som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. juli 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i den eller de pågældende retsakter, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, eller hvorved det eller de pågældende stoffer blev godkendt, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 3

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. februar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 151 af 16.6.2009, s. 37.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(1):3052. Foreligger online: www.efsa.europa.eu.

(5)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.

(6)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.


BILAG I

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

Fluopyram

CAS-nr.: 658066-35-4

CIPAC-nr.: 807

N-{2-[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluor-o-toluamid

≥ 960 g/kg

1. februar 2014

31. januar 2024

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fluopyram, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 16. juli 2013.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på risikoen for fugle og vandorganismer.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Ansøgeren fremlægger bekræftende oplysninger om:

1)

risikoen på langt sigt for insektædende fugle

2)

risikoen for hormonforstyrrende virkninger hos hvirveldyr, der ikke er målarter, dog ikke pattedyr.

Ansøgeren forelægger Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten de oplysninger, der er anført i punkt 1, senest den 1. februar 2016 og de oplysninger, der er anført i punkt 2, senest to år efter, at tilsvarende OECD-retningslinjer for testning af hormonforstyrrelser er vedtaget.


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


BILAG II

I del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indsættes følgende:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»51

Fluopyram

CAS-nr.: 658066-35-4

CIPAC-nr.: 807

N-{2-[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluor-o-toluamid

≥ 960 g/kg

1. februar 2014

31. januar 2024

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fluopyram, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 16. juli 2013.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på risikoen for fugle og vandorganismer.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Ansøgeren fremlægger bekræftende oplysninger om:

1)

risikoen på langt sigt for insektædende fugle

2)

risikoen for hormonforstyrrende virkninger hos hvirveldyr, der ikke er målarter, dog ikke pattedyr.

Ansøgeren forelægger Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten de oplysninger, der er anført i punkt 1, senest den 1. februar 2016 og de oplysninger, der er anført i punkt 2, senest to år efter, at tilsvarende OECD-retningslinjer for testning af hormonforstyrrelser er vedtaget.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


23.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 225/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 803/2013

af 22. august 2013

om godkendelse af folsyre som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Folsyre blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter som tilhørende gruppen »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«. Dette produkt blev derpå opført i EU-registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er indgivet en ansøgning om en ny vurdering af folsyre som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning, ligesom der er anmodet om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 24. april 2012 (3), at folsyre under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed og ikke forventes at udgøre yderligere risici for miljøet. Autoriteten konkluderede også, at der ikke ville opstå sikkerhedsmæssige problemer for brugerne, forudsat at der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af folsyre viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af stoffet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Da der ikke er sikkerhedsmæssige forhold, der nødvendiggør øjeblikkelig gennemførelse af ændringerne af godkendelsesbetingelserne, bør der indrømmes en overgangsperiode til afvikling af eksisterende lagre af tilsætningsstoffet samt forblandinger og foderblandinger indeholdende tilsætningsstoffet, som er godkendt ved direktiv 70/524/EØF.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Det i bilaget opførte præparat og foder, der indeholder dette præparat, som er produceret og mærket før den 12. marts 2014 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 12. september 2013, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(3)  EFSA Journal 2012, 10(5):2674.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning

3a316

Folsyre

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af folsyre i fast form

 

Aktivstoffets karakteristika

Navn: folsyre

Kemisk formel: C19H19N7O6

CAS-nr.: 59-30-3

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: ikke mindre end 96 % folsyre på tørstofbasis

Renhedskriterier: som fastlagt ved European Pharmacopeia, 6. udg. 01/2008/0067

 

Analysemetode  (1)

Til kvantificering af folsyre i fodertilsætningsstof og forblandinger: Højtryksvæskekromatografi med omvendt fase kombineret med UV-detektion (RP-HPLC-UV).

Til kvantificering af alle folater (herunder tilsat folsyre) i foderstoffer og vand: mikrobiologisk prøve — baseret på CEN-ringtest valideret analysemetode EN 14131

Alle dyrearter

1.

Såfremt præparatet indeholder et teknologisk tilsætningsstof eller fodermidler, for hvilke, der er fastsat et maksimumsindhold, eller der er underlagt andre begrænsninger, giver fabrikanten disse oplysninger til kunderne.

2.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3.

Folsyre kan også anvendes i drikkevand.

4.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, øjen- og hudbeskyttelse skal bæres under håndteringen.

12. september 2023


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


23.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 225/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 804/2013

af 22. august 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

121,9

ZZ

121,9

0805 50 10

AR

118,3

CL

112,4

TR

70,0

UY

99,9

ZA

104,1

ZZ

100,9

0806 10 10

EG

182,8

MA

135,8

TR

145,7

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

186,2

BR

108,7

CL

140,9

CN

95,5

NZ

125,1

US

129,8

ZA

117,7

ZZ

129,1

0808 30 90

AR

196,9

CL

148,9

TR

147,4

ZA

87,4

ZZ

145,2

0809 30

TR

142,6

ZZ

142,6

0809 40 05

BA

52,6

MK

57,7

TR

101,0

ZZ

70,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


23.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 225/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Fra den 1. juli 2013 anses kun den elektroniske udgave af EU-Tidende for autentisk og retsgyldig, jf. Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 69 af 13.3.2013, s. 1).

Hvis det på grund af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende, anses den trykte udgave for autentisk og retsgyldig, jf. vilkår og betingelser i forordning (EU) nr. 216/2013, artikel 3.


23.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 225/s3


MEDDELELSE TIL LÆSEREN — MÅDEN, DER HENVISES TIL EN RETSAKT PÅ

Fra den 1. juli 2013 blev måden at henvise til en retsakt på ændret.

I en overgangsperiode vil både den nye og den gamle måde blive anvendt.