ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.213.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 213

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
8. august 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysningskrav for konvertible og ombyttelige gældsværdipapirer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 760/2013 af 6. august 2013 om forbud mod fiskeri efter atlantisk tun i Atlanterhavet øst for 45° V og i Middelhavet fra fartøjer og faststående tunfiskenet, der fører portugisisk flag eller er registreret i Portugal

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 761/2013 af 6. august 2013 om forbud mod fiskeri efter tobis og dermed forbundne bifangster i EU-farvande i IIa, IIIa og IV og EU-farvande med forvaltningsområder for tobis 1, 2, 3, 4 og 6, undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula, fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 af 7. august 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB og metiram ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 763/2013 af 7. august 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 637/2009 for så vidt angår klassificeringen af visse plantearter med henblik på at vurdere egnetheden af sortsbetegnelser ( 1 )

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 764/2013 af 7. august 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2013/45/EU af 7. august 2013 om ændring af Rådets direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og Kommissionens direktiv 2009/145/EF for så vidt angår den botaniske betegnelse for tomat ( 1 )

20

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/427/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 2. august 2013 om EU-tilskud til planen for nødvaccination mod klassisk svinepest i Letland og Hviderusland og til gennemførelsen af overvågningsforanstaltninger i Letland, Litauen og Hviderusland i forbindelse med hasteforanstaltninger truffet til bekæmpelse af denne sygdom (meddelt under nummer C(2013) 4980)

22

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 

*

Meddelelse til læseren — måden, der henvises til en retsakt på(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013

af 30. april 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysningskrav for konvertible og ombyttelige gældsværdipapirer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (1), særlig artikel 7, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (2) angiver mindstekrav til de oplysninger, der skal indgå i et prospekt for forskellige typer værdipapirer for at opfylde bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2003/71/EF.

(2)

Aktieregistreringsdokumentskemaet bør gælde for aktier og andre omsættelige værdipapirer, som svarer til aktier, men også for andre værdipapirer, som giver adgang til udsteders kapital gennem konvertering eller ombytning, hvis de underliggende aktier ikke allerede er optaget til handel på et reguleret marked.

(3)

Hvis udstederen af de underliggende aktier indgår i samme koncern som udstederen af de konvertible eller ombyttelige gældsværdipapirer, men de underliggende aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked, er det ikke let for investorerne at få adgang til oplysninger om udstederen. Aktieregistreringsdokumentskemaet bør derfor finde anvendelse på disse underliggende aktier og bør tilføjes til de kombinationer, der anvendes ved udarbejdelsen af prospektet.

(4)

Hvis værdipapirer med tegningsretter eller derivater giver ret til at erhverve udsteders aktier eller koncernaktier, og disse aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked, bør de relevante oplysninger, der er anført i skemaet for værdipapirnoten for derivater, gives til investorerne.

(5)

Hvis gældsværdipapirer kan ombyttes eller konverteres til aktier, der allerede er optaget til handel på et reguleret marked, har aktionærerne og investorerne generelt adgang til oplysninger om de underliggende aktier. Det bør derfor præciseres, at det er tilstrækkeligt at tilføje en bemærkning om de underliggende aktiver og nærmere oplysninger om, hvor oplysninger herom kan findes i de kombinationer, der anvendes ved udarbejdelse af prospektets værdipapirnote.

(6)

Hvis gældsværdipapirer kan konverteres eller ombyttes til aktier, som er eller vil blive udstedt af udstederen af værdipapiret eller af en enhed i samme koncern som udstederen, og disse underliggende aktier ikke allerede er optaget til handel på et reguleret marked, bør investorerne også have adgang til en erklæring om arbejdskapitalen og en erklæring om kapitalisering og gældssituationen for udstederen af de underliggende aktier. Ved hjælp af disse erklæringer kan investorer i værdipapirnoten få adgang til de samme oplysninger om udstederen af de underliggende aktiers evne til at fortsætte som en going concern og om udstederens gæld i forhold til kapitaliseringen, som de ville have adgang til, hvis de investerede direkte i aktierne.

(7)

Hvis de underliggende aktier er udstedt af tredjemand og ikke er optaget til handel på et reguleret marked, har investorerne ikke let adgang til en beskrivelse af disse underliggende aktier. Det yderligere modul, der beskriver den underliggende aktie, bør derfor tilføjes til de kombinationer, der anvendes ved udarbejdelsen af værdipapirnoten i prospektet.

(8)

Af hensyn til retssikkerheden er det i tabellen i bilag XVIII til forordning (EF) nr. 809/2004 nødvendigt at præcisere, hvordan skemaer og moduler bør kombineres ved udarbejdelsen af et prospekt, herunder når der kun kræves visse af oplysningerne i skemaerne og modulerne, når nogle oplysninger ikke finder anvendelse på grund af særlige kombinationer af skemaer og moduler i særlige tilfælde, og når udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om adgang til handel på et reguleret marked, kan vælge mellem forskellige skemaer og moduler i henhold til bestemte tærskler, f.eks. gældsværdipapirers mindste pålydende værdi, eller betingelser fastsat i forordning (EF) nr. 809/2004.

(9)

Udtrykket »obligationer« bør erstattes af udtrykket »gældsværdipapirer«, således at terminologien i forordning (EF) nr. 809/2004 bliver konsekvent.

(10)

Proformaregnskabsoplysningsmodulet i bilag II til forordning (EF) nr. 809/2004 finder kun anvendelse i forbindelse med en væsentlig bruttoændring af udstederens størrelse, og derfor bør ordene »(hvis relevant)« tilføjes til spaltehovedet med titlen »MODUL«, der gælder for registreringsdokumentet i bilag XVIII til forordningen, således at det afspejles, at bilag II til forordningen kun finder anvendelse på visse betingelser.

(11)

Konvertible eller ombyttelige gældsværdipapirer kan give adgang til udstederens nye aktier, når indehaverne gør brug af deres tegningsret. Udstedelser med fortegningsret vedrørende gældsværdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til udstederens nye aktier, bør følgelig også kunne være omfattet af den proportionale oplysningspligt, der er fastsat i artikel 26a i forordning (EF) nr. 809/2004, forudsat at de underliggende aktier er nye aktier udstedt af den samme enhed, som udsteder gældsværdipapirerne. Prospektet for udbuddet eller optagelsen til handel på et reguleret marked vedrørende gældsværdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til udsteders aktier, og som er udstedt af små og mellemstore virksomheder og virksomheder med ringe markedsværdi, bør også kunne være omfattet af den proportionale oplysningspligt, der er fastsat i artikel 26b i forordning (EF) nr. 809/2004. Kombinationen af skemaer og moduler, der finder anvendelse på udstedelser med fortegningsret af gældsværdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til udsteders aktier, eller på konvertible eller ombyttelige gældsværdipapirer, der er udstedt af små og mellemstore virksomheder og virksomheder med ringe markedsværdi, bør følgelig indgå i bilag XVIII.

(12)

For at imødekomme udstedernes behov for en overgangsperiode, hvor de kan tilpasse sig til de nye krav, der indføres ved denne forordning, bør denne forordning kun finde anvendelse på prospekter og basisprospekter, som er blevet godkendt af en kompetent myndighed på og efter datoen for dens ikrafttræden.

(13)

Forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 809/2004

I forordning (EF) nr. 809/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 tilføjes som stk. 3:

»3.   I tilfælde af aktier med ret til at købe udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal de oplysninger, der kræves i skemaet i bilag XII, bortset fra punkt 4.2.2, også gives.«

2)

I artikel 8 tilføjes som stk. 3, 4 og 5:

»3.   Hvis gældsværdipapirerne kan ombyttes eller konverteres til aktier, der allerede er optaget til handel på et reguleret marked, skal de oplysninger, der kræves i punkt 4.2.2 i skemaet i bilag XII, også gives.

4.   Hvis gældsværdipapirerne kan konverteres eller ombyttes til aktier, som er eller vil blive udstedt af udstederen af gældsværdipapiret eller af en enhed tilhørende dennes koncern, og disse underliggende aktier ikke allerede er optaget til handel på et reguleret marked, skal der også gives oplysninger om udstederen af de underliggende aktier i overensstemmelse med punkt 3.1 og 3.2 i skemaet i bilag III eller, alt efter det enkelte tilfælde, i det proportionale skema i bilag XXIV.

5.   I tilfælde af gældsværdipapirer med ret til at købe udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal de oplysninger, der kræves i skemaet i bilag XII, bortset fra punkt 4.2.2, også gives.«

3)

Artikel 15, stk. 2, affattes således:

»2.   Skemaet finder anvendelse på værdipapirer, der ikke er omfattet af de andre skemaer for værdipapirnoten, der er omhandlet i artikel 6, 8 og 16, undtagen hvad angår de tilfælde, der er nævnt i artikel 6, stk. 3, artikel 8, stk. 3 og 5, og artikel 16, stk. 3 og 5. Skemaet finder anvendelse på visse værdipapirer, hvor betalings- og/eller leveringsbetingelserne er tilknyttet et underliggende værdipapir.«

4)

I artikel 16 tilføjes som stk. 3, 4 og 5:

»3.   Hvis gældsværdipapirerne kan ombyttes eller konverteres til aktier, der allerede er optaget til handel på et reguleret marked, skal de oplysninger, der kræves i punkt 4.2.2 i skemaet i bilag XII, også gives.

4.   Hvis gældsværdipapirerne kan konverteres eller ombyttes til aktier, som er eller vil blive udstedt af udstederen af gældsværdipapiret eller af en enhed tilhørende dennes koncern, og disse underliggende aktier ikke allerede er optaget til handel på et reguleret marked, skal der også gives oplysninger om udstederen af de underliggende aktier i overensstemmelse med punkt 3.1 og 3.2 i skemaet i bilag III eller, alt efter det enkelte tilfælde, i det proportionale skema i bilag XXIV.

5.   I tilfælde af gældsværdipapirer med ret til at købe udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal de oplysninger, der kræves i skemaet i bilag XII, bortset fra punkt 4.2.2, også gives.«

5)

Artikel 17, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2.

såfremt disse aktier eller omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier, udstedes eller vil blive udstedt af værdipapirudstederen, af en enhed i samme koncern som udstederen eller af tredjemand og endnu ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller et lignende marked uden for Unionen på godkendelsestidspunktet for det prospekt, der vedrører værdipapirerne, og de underliggende aktier eller andre tilsvarende omsættelige værdipapirer kan leveres uden kontant afregning.«

6)

Titlen på bilag XIV affattes således:

»Yderligere oplysningsmodul for den underliggende aktie«

7)

Bilag XVIII erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelse

1.   Denne forordning finder ikke anvendelse på godkendelse af et tillæg til et prospekt eller basisprospekt, hvis prospektet eller basisprospektet blev godkendt før den dato, der er omhandlet i artikel 3.

2.   Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2003/71/EF underretter den kompetente myndighed i værtslandet via et godkendelsescertifikat, der vedrører et prospekt eller basisprospekt, der er godkendt før den dato, der er omhandlet i artikel 3, skal den kompetente myndighed i hjemlandet klart og udtrykkeligt angive i certifikatet, at prospektet eller basisprospektet blev godkendt før den dato, der er omhandlet i artikel 3.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(2)  EUT L 149 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

»BILAG XVIII

DEL I

Kombinationstabel

Nr.

BILAG XVIII

Del I

REGISTRERINGSDOKUMENT

SKEMAER

MODUL

SKEMAER

VÆRDIPAPIRTYPER

Aktier

Gældsværdipapirer og derivater

(< 100 000 EUR)

Gældsværdipapirer og derivater

(≥ 100 000 EUR)

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver

Gældsværdipapirer og derivater udstedt af banker

Proformaoplysninger

(hvis relevant)

Institutter for kollektiv investering af den lukkede type

Stater og deres regionale og lokale myndigheder

Internationale offentlige organer/Gældsværdipapirer under garanti stillet af OECD-medlemsstat

1

Aktier (præferenceaktier, indløselige, med særlige tegningsrettigheder osv.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Gældsværdipapirer (gældsværdipapirer uden særlige vilkår, gældsværdipapirer med garanteret indtægt (income debt securities), strukturerede gældsværdipapirer osv.) med en pålydende værdi på under 100 000 EUR

 

ELLER

 

 

ELLER

 

 

 

 

3

Gældsværdipapirer (gældsværdipapirer uden særlige vilkår, gældsværdipapirer med garanteret indtægt (income debt securities), strukturerede gældsværdipapirer osv.) med en pålydende værdi på mindst 100 000 EUR

 

 

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

4

Gældsværdipapirer garanteret af tredjemand

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

5

Derivater garanteret af tredjemand

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

6

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres til tredjemands/udsteders aktier eller koncernaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

8

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres til tredjemands aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Udsteder af gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

Udsteder af (underliggende) aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres til udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres til koncernaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Udsteder af gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

Udsteder af (underliggende) aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Gældsværdipapirer med ret til at købe udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Aktier med ret til at købe udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Derivater med ret til at tegne eller købe udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Derivater med ret til at købe koncernaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

15

Derivater med ret til at tegne eller købe udsteders aktier eller koncernaktier, som er optaget til handel på et reguleret marked, og derivater med andet grundlag end udsteders aktier eller koncernaktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder derivater med ret til kontantindløsning)

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 


Nr.

BILAG XVIII

Del I

VÆRDIPAPIRNOTE

SKEMAER

YDERLIGERE MODULER

VÆRDIPAPIRTYPER

Aktier

Gældsværdipapirer

(< 100 000 EUR)

Gældsværdipapirer

(≥ 100 000 EUR)

Derivater

Garantier

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver

Underliggende aktier

1

Aktier (præferenceaktier, indløselige, med særlige tegningsrettigheder osv.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Gældsværdipapirer (gældsværdipapirer uden særlige vilkår, gældsværdipapirer med garanteret indtægt (income debt securities), strukturerede gældsværdipapirer osv.) med en pålydende værdi på under 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Gældsværdipapirer (gældsværdipapirer uden særlige vilkår, gældsværdipapirer med garanteret indtægt (income debt securities), strukturerede gældsværdipapirer osv.) med en pålydende værdi på mindst 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Gældsværdipapirer garanteret af tredjemand

 

ELLER

ELLER

 

 

 

 

5

Derivater garanteret af tredjemand

 

 

 

 

 

 

 

6

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver

 

ELLER

ELLER

 

 

 

 

7

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres til tredjemands/udsteders aktier eller koncernaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

 

ELLER

ELLER

OG kun punkt 4.2.2

 

 

 

8

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres til tredjemands aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres

 

ELLER

ELLER

 

 

 

 

(Underliggende) aktier

 

 

 

 

 

 

OG undtagen punkt 2

9

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres til udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

OG kun punkt 3.1 og 3.2

ELLER

ELLER

 

 

 

 

10

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres til koncernaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres

 

ELLER

ELLER

 

 

 

 

(Underliggende) aktier

OG kun punkt 3.1 og 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Gældsværdipapirer med ret til at købe udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

ELLER

ELLER

OG undtagen punkt 4.2.2

 

 

 

12

Aktier med ret til at købe udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

 

 

OG undtagen punkt 4.2.2

 

 

 

13

Derivater med ret til at tegne eller købe udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

 

 

OG undtagen punkt 4.2.2

 

 

 

14

Derivater med ret til at købe koncernaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

 

 

OG undtagen punkt 4.2.2

 

 

 

15

Derivater med ret til at tegne eller købe udsteders aktier eller koncernaktier, som er optaget til handel på et reguleret marked, og derivater med andet grundlag end udsteders aktier eller koncernaktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder derivater med ret til kontantindløsning)

 

 

 

 

 

 

 

DEL II

Kombinationstabel vedrørende udstedelser med fortegningsret af gældsværdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til udsteders aktier og gældsværdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til udsteders aktier, når sådanne udstedelser med fortegningsret og gældsværdipapirer udstedes af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) eller selskaber med ringe markedsværdi (small cap-selskaber) (proportional oplysningspligt)

Udstedere kan dog vælge at udarbejde prospektet i henhold til ordningen med fuld oplysningspligt.

Nr.

BILAG XVIII

Del II: Proportional oplysningspligt

REGISTRERINGSDOKUMENT

SKEMAER

MODUL

SKEMAER

VÆRDIPAPIRTYPER

Aktier

Gældsværdipapirer og derivater

(< 100 000 EUR)

Gældsværdipapirer og derivater)

≥ 100 000 EUR)

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver

Gældsværdipapirer og derivater udstedt af banker

Proformaoplysninger

(hvis relevant)

Kollektive investeringsselskaber af den lukkede type

Stater og deres regionale og lokale myndigheder

Internationale offentlige organer/Gældsværdipapirer under garanti stillet af OECD-medlemsstat

1

Udstedelser med fortegningsret af gældsværdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til udsteders aktier, hvis udstederen har aktier af samme klasse, der allerede er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvis betingelserne i artikel 26a, stk. 2, er opfyldt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Gældsværdipapirer udstedt af SMV'er og small cap-selskaber, der kan ombyttes eller konverteres til tredjemands/udsteders aktier eller koncernaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

3

Gældsværdipapirer udstedt af SMV'er og small cap-selskaber, der kan ombyttes eller konverteres til tredjemands aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

(Underliggende) aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Gældsværdipapirer udstedt af SMV'er og small cap-selskaber, der kan ombyttes eller konverteres til udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Gældsværdipapirer udstedt af SMV'er og small cap-selskaber, der kan ombyttes eller konverteres til koncernaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres

 

ELLER

ELLER

 

ELLER

 

 

 

 

(Underliggende) aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr.

BILAG XVIII

Del II: Proportional oplysningspligt

VÆRDIPAPIRNOTE

SKEMAER

YDERLIGERE MODULER

VÆRDIPAPIRTYPER

Aktier

Gældsværdipapirer

(< 100 000 EUR)

Gældsværdipapirer

(≥ 100 000 EUR)

Derivater

Garantier

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver

Underliggende aktier

1

Udstedelser med fortegningsret af gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres til udsteders aktier, hvis udstederen har aktier af samme klasse, der allerede er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvis betingelserne i artikel 26a, stk. 2, er opfyldt

OG kun punkt 3.1 og 3.2

ELLER

ELLER

 

 

 

OG undtagen punkt 2

2

Gældsværdipapirer udstedt af SMV'er og small cap-selskaber, der kan ombyttes eller konverteres til tredjemands/udsteders aktier eller koncernaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

 

ELLER

ELLER

OG kun punkt 4.2.2

 

 

 

3

Gældsværdipapirer udstedt af SMV'er og small cap-selskaber, der kan ombyttes eller konverteres til tredjemands aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Gældsværdipapirer, der kan ombyttes eller konverteres

 

ELLER

ELLER

 

 

 

 

Underliggende aktier

 

 

 

 

 

 

OG undtagen punkt 2

4

Gældsværdipapirer udstedt af SMV'er og small cap-selskaber, der kan ombyttes eller konverteres til udsteders aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

OG kun punkt 3.1 og 3.2

ELLER

ELLER

 

 

 

 

5

Gældsværdipapirer udstedt af SMV'er og small cap-selskaber, der kan ombyttes eller konverteres til koncernaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Gældsværdipapirer

 

ELLER

ELLER

 

 

 

 

(Underliggende) aktier

OG kun punkt 3.1 og 3.2«

 

 

 

 

 

 


8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 760/2013

af 6. august 2013

om forbud mod fiskeri efter atlantisk tun i Atlanterhavet øst for 45° V og i Middelhavet fra fartøjer og faststående tunfiskenet, der fører portugisisk flag eller er registreret i Portugal

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 40/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (2), fastsættes der kvoter for 2013.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2013 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2013 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Fra samme dato forbydes det, særlig for så vidt angår fisk fra denne bestand fanget af sådanne fartøjer, ligeledes at opbevare sådanne fisk om bord, at anbringe dem i bur med henblik på opfedning eller opdræt og at omlade, overføre eller lande dem.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 54.


BILAG

Nr.

16/TQ40

Medlemsstat

Portugal

Bestand

BFT/AE45WM

Art

Almindelig tun (Thunnus thynnus)

Område

Atlanterhavet, øst for 45° V, og Middelhavet

Dato

4.7.2013


8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 761/2013

af 6. august 2013

om forbud mod fiskeri efter tobis og dermed forbundne bifangster i EU-farvande i IIa, IIIa og IV og EU-farvande med forvaltningsområder for tobis 1, 2, 3, 4 og 6, undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula, fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 40/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (2), fastsættes der kvoter for 2013.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2013, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2013 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 54.


BILAG

Nr.

17/TQ40

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Bestand

SAN/2A3A4. og forvaltningsområder SAN/123_1, _2, _3, _4, _6

Art

Tobis og dermed forbundne bifangster (Ammodytes spp.)

Område

EU-farvande i IIa, IIIa og IV og EU-farvande med forvaltningsområder for tobis 1, 2, 3, 4 og 6 (undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula)

Dato

4.7.2013


8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 762/2013

af 7. august 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB og metiram

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelserne af aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB og metiram udløber mellem den 30. april 2016 og den 30. juni 2016. Der er indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse aktivstoffer. Da bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3) finder anvendelse på disse aktivstoffer, er det nødvendigt at sikre, at ansøgerne har tilstrækkelig tid til at afslutte fornyelsesproceduren i overensstemmelse med nævnte forordning. Som følge heraf kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at ville udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor der ikke senest 30 måneder før den relevante udløbsdato som fastsat i bilaget til nærværende forordning indgives noget supplerende dossier i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, fastsætte udløbsdatoen til den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller på den tidligst mulige dato derefter.

(5)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor Kommissionen vedtager en forordning om afvisning af at forny godkendelsen af et af de i bilaget til nærværende forordning omhandlede aktivstoffer, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om afvisning af at forny godkendelsen af aktivstoffet.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(3)  EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26.


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 107 (vedrørende MCPA) ændres »30. april 2016« til »31. oktober 2017«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 108 (vedrørende MCPB) ændres »30. april 2016« til »31. oktober 2017«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 111 (vedrørende chlorpyrifos) ændres »30. juni 2016« til »31. januar 2018«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 112 (vedrørende chlorpyrifos-methyl) ændres »30. juni 2016« til »31. januar 2018«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 113 (vedrørende maneb) ændres »30. juni 2016« til »31. januar 2018«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 114 (vedrørende mancozeb) ændres »30. juni 2016« til »31. januar 2018«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 115 (vedrørende metiram) ændres »30. juni 2016« til »31. januar 2018«.


8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 763/2013

af 7. august 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 637/2009 for så vidt angår klassificeringen af visse plantearter med henblik på at vurdere egnetheden af sortsbetegnelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 9, stk. 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (2), særlig artikel 9, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For så vidt angår visse arter bør klasserne i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 637/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter (3) tilpasses for at tage hensyn til ændringer i den internationale botaniske klassifikation. EF-Sortsmyndigheden indførte allerede ændringerne i november 2012 i »Guidelines with explanatory notes on Article 63 of Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights«.

(2)

Forordning (EF) nr. 637/2009 bør derfor ændres.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 637/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(2)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(3)  EUT L 191 af 23.7.2009, s. 10.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 637/2009 ændres således:

1)

Rækkerne om klasse 4.1 og 4.2 i tabel 1, Klasser inden for en slægt, affattes således:

Klasse

Videnskabeligt navn

»Klasse 4.1

Solanum tuberosum

Klasse 4.2

Solanum lycopersicum, grundstammer af tomat og artshybrider

Klasse 4.3

Solanum melongena

Klasse 4.4

Solanum, undtagen klasse 4.1, 4.2 og 4.3«

2)

Rækkerne om klasse 201 og 203 i tabel 2, Klasser, der omfatter mere end én slægt, affattes således:

Klasse

Videnskabeligt navn

»Klasse 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Klasse 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum og Poa«


8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 764/2013

af 7. august 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 50 10

AR

87,9

BO

85,6

CL

99,9

TR

71,0

UY

86,0

ZA

100,0

ZZ

88,4

0806 10 10

EG

190,1

MA

180,7

TR

160,6

ZZ

177,1

0808 10 80

AR

155,3

BR

97,9

CL

126,0

CN

88,2

NZ

127,7

US

144,3

ZA

104,6

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

134,7

CL

161,4

NZ

194,4

TR

153,4

ZA

108,5

ZZ

150,5

0809 29 00

TR

369,1

ZZ

369,1

0809 30

TR

146,0

ZZ

146,0

0809 40 05

BA

44,4

MK

61,9

TR

92,3

XS

57,7

ZZ

64,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2013/45/EU

af 7. august 2013

om ændring af Rådets direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og Kommissionens direktiv 2009/145/EF for så vidt angår den botaniske betegnelse for tomat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (1), særlig artikel 2, stk. 2, artikel 44, stk. 2, artikel 45 og artikel 48, stk. 1, litra b),

under henvisning til Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (2), særlig artikel 1, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af udviklingen i den videnskabelige viden er International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) blevet ændret, bl.a. hvad angår den botaniske betegnelse for arten tomat.

(2)

For at afspejle den udvikling bør direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og Kommissionens direktiv 2009/145/EF af 26. november 2009 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af grøntsagslandracer og -sorter, der traditionelt har været dyrket i særlige områder og regioner og er truet af genetisk erosion, og af grøntsagssorter, der er uden egentlig kommerciel produktionsværdi, men som er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold, og om handel med frø af de pågældende landracer og sorter (3) derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2002/55/EF

I direktiv 2002/55/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 1, litra b), ændres »Lycopersicon esculentum Mill.« til »Solanum lycopersicum L.«

2)

I tabellen i punkt 3a i bilag II ændres »Lycopersicon esculentum.« til »Solanum lycopersicum L.«

3)

I tabellen i punkt 2 i bilag III ændres »Lycopersicon esculentum.« til »Solanum lycopersicum L.«

Artikel 2

Ændring af direktiv 2008/72/EF

I tabellen i bilag II til direktiv 2008/72/EF ændres »Lycopersicon esculentum Mill.« til »Solanum lycopersicum L.«

Artikel 3

Ændring af direktiv 2009/145/EF

I direktiv 2009/145/EF foretages følgende ændringer:

1)

I tabellen i bilag I ændres »Lycopersicon esculentum Mill.« til »Solanum lycopersicum L.«

2)

I tabellen i bilag II ændres »Lycopersicon esculentum Mill.« til »Solanum lycopersicum L.«

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2014. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(2)  EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28.

(3)  EUT L 312 af 27.11.2009, s. 44.


AFGØRELSER

8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 2. august 2013

om EU-tilskud til planen for nødvaccination mod klassisk svinepest i Letland og Hviderusland og til gennemførelsen af overvågningsforanstaltninger i Letland, Litauen og Hviderusland i forbindelse med hasteforanstaltninger truffet til bekæmpelse af denne sygdom

(meddelt under nummer C(2013) 4980)

(Kun den lettiske og den litauiske udgave er autentiske)

(2013/427/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, artikel 3, stk. 6, og artikel 8, og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/202 (2), særlig artikel 84, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eftersom den plan, der blev godkendt ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/90/EU (3) er en tilstrækkeligt detaljeret ramme, jf. artikel 94 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (4), er nærværende afgørelse en finansieringsafgørelse vedrørende de udgifter, der er omhandlet i arbejdsprogrammet for tilskud.

(2)

Klassisk svinepest er en infektiøs virussygdom hos tamsvin og vildtlevende svin, som forårsager forstyrrelser i samhandelen inden for EU og eksporten til tredjelande.

(3)

I tilfælde af et udbrud af klassisk svinepest er der en risiko for, at sygdomsagensen bliver spredt til andre svinebedrifter i den pågældende medlemsstat, til andre medlemsstater og til tredjelande via handel med levende svin, produkter heraf, sæd, æg og embryoner og også via vildtlevende svin.

(4)

Ved Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (5) er der fastsat foranstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud for at forhindre yderligere spredning af virusset.

(5)

I tilfælde af bekræftet forekomst af klassisk svinepest-virus hos vildtlevende svin, og hvis de foreliggende epidemiologiske data tyder på, at der er risiko for, at sygdommen vil sprede sig, er oral vaccination af vildtlevende svin i risikoområdet den mest effektive veterinærforanstaltning til begrænsning af spredning af sygdommen.

(6)

Letland indberettede den 20. november 2012 to primærtilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i amterne Dagda og Zilupe, som ligger meget tæt på grænsen til Hviderusland og Rusland.

(7)

Efter disse udbrud gennemførte Letland overvågning for klassisk svinepest hos vildtlevende svin og efterfølgende hos tamsvin i hobbybesætninger i områderne omkring primærtilfældene med henblik på at afgrænse det inficerede område.

(8)

Ved gennemførelsesafgørelse 2013/90/EU godkendtes den af Letland forelagte plan for udryddelse af klassisk svinepest hos og nødvaccination af vildtlevende svin, så snart de miljømæssige forhold tillader det i de pågældende områder, jf. artikel 16, stk. 1, og artikel 20, stk. 2, fjerde afsnit, i direktiv 2001/89/EF.

(9)

I henhold til lettisk lovgivning betragtes udbrud af klassisk svinepest som en nødsituation, og efter aftale med regeringen blev der givet tilladelse til at anvende hasteproceduren for indkøb af vaccine uden en offentlig udbudsprocedure for at sikre, at der var vaccine til rådighed til vaccinationskampagnen i foråret 2013.

(10)

Da det inficerede område ligger tæt på Hviderusland, kan det ikke udelukkes, at inficerede vildtlevende svin krydser grænsen mellem Letland og Hviderusland, og EU-veterinærberedskabsteamet anbefalede efter kontrolbesøget på stedet i februar 2013 at udvide vaccinationsområdet til en 50 km bred stødpudezone på hviderussisk område langs Letlands grænse.

(11)

Med henblik på at vurdere den epidemiologiske udvikling i sygdommen hos vildtlevende svin og hos svin i hobbybesætninger var det hensigtsmæssigt hurtigt at gennemføre harmoniserede overvågningsaktiviteter og epidemiologiske undersøgelser baseret på serologiske og virologiske laboratorietest for klassisk svinepestvirus hos tamsvin og vildtlevende svin i visse højrisikoområder i nærheden af det inficerede område i både Letland, Hviderusland og Litauen.

(12)

Letland har fremlagt et overslag over udgifterne til planen for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest med angivelse af det skønsmæssige antal vaccinedoser, der er nødvendige til Letlands område og vaccinationsstødpudezonen i Hviderusland, og de anslåede udgifter til gennemførelsen af disse vaccinationer. De anslåede udgifter til nødvaccination beløber sig til 221 800 EUR.

(13)

I første uge af april 2013 fremlagde Letland og Litauen et første overslag over udgifterne til gennemførelse af en epidemiologisk undersøgelse og foranstaltninger til overvågning for klassisk svinepest inden for rammerne af de øvrige trufne hasteforanstaltninger til bekæmpelse af sygdommen i Letland, Litauen og Hviderusland. De anslåede udgifter til overvågningsforanstaltningerne beløber sig til 227 000 EUR i Letland og Hviderusland og 17 000 EUR i Litauen.

(14)

Det er berettiget at gøre de udgifter, Letland har afholdt siden indberetningen af udbruddene, og som Litauen og Hviderusland har afholdt siden påbegyndelsen af overvågningsaktiviteterne, støtteberettigede med tilbagevirkende kraft, fordi de pågældende foranstaltninger er af afgørende betydning for at kunne afgrænse vaccinationsområdet og derigennem få sygdommen udryddet.

(15)

I henhold til artikel 3, stk. 6, i beslutning 2009/470/EF skal EU-tilskuddet udgøre 100 % af udgifterne til vaccine og 50 % af udgifterne til selve vaccinationen. På grund af behovet for at undgå uforholdsmæssigt store udgifter for EU-budgettet må der dog fastsættes maksimumsbeløb, som afspejler, hvad der er rimelig betaling for udgifter til levering af vaccinen og udgifter til gennemførelse af vaccinationen. Rimelig betaling er betaling for materiale eller en tjenesteydelse til en pris, der står i rimeligt forhold til markedspriserne. Det er derfor nu, i afventning af at Kommissionen foretager kontrol på stedet, nødvendigt at godkende et EU-tilskud til Letland og at fastsætte det beløb, der skal udbetales som første rate af EU-tilskuddet.

(16)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (6) skal veterinærforanstaltninger finansieres via den Europæiske Garantifond for Landbruget. Finanskontrollen af foranstaltningerne foretages i henhold til samme forordnings artikel 9, 36 og 37.

(17)

For at tilskuddet kan udbetales, kræves det, at de planlagte foranstaltninger reelt er blevet gennemført, og at myndighederne indgiver alle de nødvendige oplysninger til Kommissionen.

(18)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I forbindelse med hasteforanstaltningerne til bekæmpelse af klassisk svinepest i 2013 er Letland berettiget til EU-tilskud til planen for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest, som skal gennemføres i Letland og Hviderusland, på:

a)

100 % af udgifterne (ekskl. moms) til levering af vaccinedoserne

b)

50 % af udgifterne til løn og vederlag til personale, der gennemfører vaccinationen i Letland, og 50 % af de udgifter (ekskl. moms), der direkte er forbundet med gennemførelsen af vaccinationen i Letland.

2.   De maksimumsbeløb, der godtgøres Letland for de i stk. 1 omhandlede udgifter, må ikke overstige:

a)

til indkøb af vaccine: 0,91 EUR i gennemsnit pr. dosis

b)

til vaccination: 0,18 EUR i gennemsnit pr. vaccinedosis distribueret i Letland

c)

130 800 EUR til vaccinationsudgifterne i Letland

d)

91 000 EUR til vaccinationsudgifterne i Hviderusland.

Artikel 2

1.   I forbindelse med hasteforanstaltningerne til bekæmpelse af klassisk svinepest er Letland og Litauen berettiget til EU-tilskud til udgifterne til laboratorietest som led i serologiske og virologiske overvågningsforanstaltninger hos tamsvin og vildtlevende svin i Litauen og Hviderusland fra den 1. april 2013 og i Letland fra den 20. november 2012.

2.   EU-tilskuddet fastsættes til 50 % af Letlands og Litauens udgifter til de i stk. 1 omhandlede aktiviteter, dog højst:

i)

227 000 EUR til Letland

ii)

17 000 EUR til Litauen.

3.   De maksimumsbeløb, der godtgøres Letland og Litauen for de i stk. 1 omhandlede aktiviteter, må ikke overstige i gennemsnit:

i)

0,5 EUR pr. tamsvin, der udtages prøver af

ii)

5 EUR pr. vildtlevende svin, der udtages prøver af

iii)

2 EUR pr. ELISA-test

iv)

10 EUR pr. PCR-test

v)

10 EUR pr. virologisk test.

Artikel 3

Med forbehold af resultaterne af kontrol på stedet i henhold til artikel 11, stk. 1, i beslutning 2009/470/EF udbetales der en første rate til Letland, som:

a)

er på op til 224 300 EUR

b)

en del af det i artikel 1 og 2 omhandlede EU-tilskud.

Udbetalingen sker på grundlag af en officiel anmodning om godtgørelse fra Letland.

Artikel 4

De udgifter til de i artikel 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, hvortil der kan ydes EU-tilskud, begrænses til de udgifter, som medlemsstater har til foranstaltningerne i punkt 1-4.

1.

Prøveudtagning:

a)

personale, uanset ansættelsesforhold, hvis arbejdsopgaver udelukkende eller delvis består i prøveudtagning; udgifterne vedrører kun de faktiske lønninger plus bidrag til sociale sikringsordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i aflønningen, og

b)

generalomkostninger svarende til 7 % af summen af de i litra a) omhandlede udgifter.

2.

Laboratorietest:

a)

indkøb af testkit, reagenser og alle identificerbare hjælpematerialer, som specifikt anvendes til gennemførelse af laboratorietest

b)

personale, uanset ansættelsesforhold, hvis arbejdsopgaver udelukkende eller delvis består i gennemførelse af test i laboratoriets lokaler; udgifterne vedrører kun de faktiske lønninger plus bidrag til sociale sikringsordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i aflønningen, og

c)

generalomkostninger svarende til 7 % af summen af de i litra a) og b) omhandlede udgifter.

3.

Indkøb og opbevaring af vaccinedoser og/eller vaccine og madding til vildtlevende dyr.

4.

Distribution af vaccine og lokkemad til vildtlevende dyr:

a)

personale, uanset ansættelsesforhold, hvis arbejdsopgaver udelukkende eller delvis består i distribution af vaccinelokkemad; udgifterne vedrører kun de faktiske lønninger plus bidrag til sociale sikringsordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i aflønningen

b)

generalomkostninger svarende til 7 % af summen af de i litra a) omhandlede udgifter.

Artikel 5

1.   Det i artikel 1 og 2 omhandlede EU-tilskud udbetales på grundlag af:

a)

en endelig teknisk rapport i overensstemmelse med bilag I om den tekniske gennemførelse af nødvaccinationen, herunder de opnåede resultater i perioden 1. april 2013 til 31. december 2013

b)

en endelig teknisk rapport i overensstemmelse med bilag II om den tekniske gennemførelse af overvågningsforanstaltningerne, herunder de opnåede resultater i perioden fra den 20. november 2012 i Letland og fra den 1. april 2013 i Litauen til den 31. december 2013

c)

en endelig finansiel rapport i elektronisk form i overensstemmelse med bilag III om de udgifter, der er afholdt i Letland i perioden 20. november 2012 til 31. december 2013 og i Litauen i perioden 1. april 2013 til 31. december 2013

d)

resultaterne af kontrol på stedet i henhold til artikel 11, stk. 1, i beslutning 2009/470/EF.

Dokumentationen, der understøtter de i litra a)-c) omhandlede rapporter, gøres tilgængelig i forbindelse med kontrol på stedet foretaget af Kommissionen, jf. litra d).

2.   Den i stk. 1, litra a)-c), omhandlede endelige tekniske rapport og endelige finansielle rapport fremlægges senest den 1. april 2014. Overholdes denne tidsfrist ikke, reduceres EU-tilskuddet med 25 % for hver kalendermåned, fristen overskrides, medmindre forsinkelsen skyldes behørigt begrundede omstændigheder.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til Republikken Letland og Republikken Litauen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 47 af 20.2.2013, s. 70.

(4)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(5)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.

(6)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.


BILAG I

Endelig teknisk rapport om nødvaccinationen mod klassisk svinepest hos vildtlevende svin

Medlemsstat: …

Dato: …

1.

Teknisk evaluering af situationen:

1.1.

Epidemiologiske kort:

2.

Oplysninger om vaccinationen:

2.1.

Beskrivelse af den anvendte vaccine:

2.2.

Antal distribuerede vaccinedoser:

Medlemsstat eller tredjeland (region/område)

Antal vaccinedoser foråret 2013

Antal vaccinedoser sommeren 2013

Antal vaccinedoser efteråret 2013

Antal vaccinedoser I ALT 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

3.

Oplysninger om, hvorvidt målene er nået, og tekniske vanskeligheder:


BILAG II

Endelig teknisk rapport om overvågningsforanstaltningerne vedrørende klassisk svinepest hos vildtlevende svin og tamsvin

Medlemsstat:…

Dato:…

1.

Teknisk evaluering af situationen:

1.1.

Epidemiologiske kort:

1.2.

Oplysninger om overvågningen:

Medlemsstat eller tredjeland (region/område)

Antal tamsvin omfattet af prøveudtagningen

Antal vildtlevende svin omfattet af prøveudtagningen

Testtype (1)

Antal test

Antal positive tamsvin

Antal positive vildtlevende svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt i 2013

 

 

 

 

 

 

2.

Oplysninger om, hvorvidt målene er nået, og tekniske vanskeligheder:

3.

Yderligere epidemiologiske oplysninger: epidemiologiske undersøgelser, fundne døde dyr, aldersfordelingen af positive reagenter, fundne læsioner osv.:


(1)  Angiv: ELISA, PCR, Ag-ELISA, isolation, andet (specificeres).


BILAG III

Endelig finansiel rapport

Medlemsstat: …

Dato: …

1.

Nødvaccination mod klassisk svinepest hos vildtlevende svin:

 

Antal distribuerede vaccinedoser

(1)

Udgifter til indkøb af de distribuerede vaccinedoser (1)

(2)

Udgifter til løn og vederlag (personale rekrutteret specifikt til opgaven) til distribution af vaccine (1)

(3)

Generalomkostninger (7 %) (1)

Formula

Udgifter i alt (1)

Formula

Foråret (dobbelt: 2 × distributionskampagne)

 

 

 

 

 

Sommer (dobbelt: 2 × distributionskampagne)

 

 

 

 

 

Efteråret (dobbelt: 2 × distributionskampagne)

 

 

 

 

 

I alt i 2013

 

 

 

 

 

2.

Overvågningsforanstaltninger vedrørende klassisk svinepest hos vildtlevende svin og tamsvin:

Laboratorietest

 

Antal udførte test

Udgifter til test (2)

Laboratorietest

(1)

Personale

(2)

Generalomkostninger

Formula

Udgifter I alt

Formula

Serologiske test

(ELISA)

 

 

 

 

 

PCR-test

 

 

 

 

 

Virologiske test

 

 

 

 

 

Prøveudtagning

 

 

Udgifter til prøveudtagning (2)

Personale

(1)

Generalomkostninger

Formula

Udgifter i alt

Formula

Antal tamsvin omfattet af prøveudtagningen

 

 

 

 

Antal vildtlevende svin omfattet af prøveudtagningen

 

 

 

 

Undertegnede attesterer, at:

der er tale om faktisk afholdte udgifter, som er bogført korrekt og er støtteberettigede i henhold til denne afgørelse

alle bilag for udgifterne er til rådighed til revisionsformål

der ikke er ansøgt om andre EU-tilskud til disse foranstaltninger, og at alle indtægter fra aktiviteter som led i disse foranstaltninger er anmeldt til Kommissionen

programmet er gennemført i overensstemmelse med de relevante EU-retsforskrifter

der er etableret kontrolprocedurer, som især har til formål at kontrollere, at de anmeldte beløb er korrekte, samt at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder.

Dato:

Den operationelle leders navn og underskrift:


(1)  Alle udgifter er ekskl. moms.

(2)  Alle udgifter er ekskl. moms.


8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Fra den 1. juli 2013 anses kun den elektroniske udgave af EU-Tidende for autentisk og retsgyldig, jf. Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 69 af 13.3.2013, s. 1).

Hvis det på grund af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende, anses den trykte udgave for autentisk og retsgyldig, jf. vilkår og betingelser i forordning (EU) nr. 216/2013, artikel 3.


8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/s3


MEDDELELSE TIL LÆSEREN — MÅDEN, DER HENVISES TIL EN RETSAKT PÅ

Fra den 1. juli 2013 blev måden at henvise til en retsakt på ændret.

I en overgangsperiode vil både den nye og den gamle måde blive anvendt.