ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.198.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 198

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
23. juli 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 695/2013 af 15. juli 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 696/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

22

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 697/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 698/2013 af 19. juli 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 699/2013 af 19. juli 2013 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

36

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 700/2013 af 22. juli 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2013/391/FUSP af 22. juli 2013 om støtte til den praktiske gennemførelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler

40

 

 

2013/392/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. juli 2013 om fastsættelse af den dato, fra hvilken afgørelse 2008/633/RIA om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger har virkning

45

 

*

Rådets afgørelse 2013/393/FUSP af 22. juli 2013 om ændring af afgørelse 2013/382/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan

47

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/394/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2013 truffet af Det Statistiske Udvalg Den Europæiske Union/Schweiz af 12. juni 2013 om erstatning af bilag A til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om statistik

48

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 695/2013

af 15. juli 2013

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 9, stk. 4, og artikel 11, stk. 2, 3 og 6,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   SAGSFORLØB

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EF) nr. 452/2007 (2) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på mellem 9,9 % og 38,1 % på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) og Ukraine; ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1243/2010 (3) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter fremstillet af Since Hardware (Guangzhou) Co, en kinesisk eksporterende producent af strygebrætter efter en ny undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 5 (»de oprindelige undersøgelser«).

(2)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 270/2010 (4) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter fremstillet af Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., en kinesisk eksporterende producent af strygebrætter.

(3)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 580/2010 (5) ændrede Rådet den gældende endelige antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine til 7 % efter en delvis interimsundersøgelse, som var begrænset til dumpingaspektet, i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

(4)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 77/2010 (6) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter fremstillet af Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd Co, en kinesisk eksporterende producent af strygebrætter, efter en ny undersøgelse (ny eksportør) i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4.

(5)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 805/2010 (7) genindførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter fremstillet af Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, en kinesisk eksporterende producent af strygebrætter, for at efterkomme Domstolens dom i sag C-141/08 P (8).

(6)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 987/2012 (9) genindførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina fremstillet af Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. for at efterkomme Domstolens dom i sag T-274/07 (10).

(7)

Ovennævnte undersøgelser betegnes i det følgende »de tidligere undersøgelser«.

2.   Anmodninger om undersøgelse

2.1.   Udløbsundersøgelse af de gældende antidumpingforanstaltninger over for Ukraine og Kina

(8)

Den 25. januar 2012 modtog Kommissionen efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (11) af de gældende endelige antidumpingforanstaltninger en anmodning om indledning af en udløbsundersøgelse af disse foranstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

(9)

Anmodningen blev indgivet af tre EU-producenter, der tegner sig for en betydelig del, i dette tilfælde over 40 %, af den samlede EU-produktion af strygebrætter (»ansøgerne i forbindelse med udløbsundersøgelsen«).

(10)

Anmodningen om udløbsundersøgelse vedrørte alle lande, som i øjeblikket er omfattet af de gældende foranstaltninger, nemlig Kina og Ukraine, og blev indgivet med den begrundelse, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis ville resultere i fortsat dumping og skade for EU-erhvervsgrenen.

(11)

Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en udløbsundersøgelse og offentliggjorde den 25. april 2012 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om indledningen af en udløbsundersøgelse (12), jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2 (»meddelelsen om indledning af en udløbsundersøgelse«).

2.2.   Delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne over for Ukraine for så vidt angår den eneste eksporterende producent i Ukraine

(12)

Den 17. marts 2012 modtog Kommissionen en anmodning om indledning af en delvis interimsundersøgelse, begrænset til dumpingaspektet, i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3. Anmodningen blev indgivet af Eurogold Industries Ltd., den eneste eksporterende producent af den pågældende vare fra Ukraine (»ansøgeren i forbindelse med interimsundersøgelsen«).

(13)

I henhold til ansøgeren i forbindelse med interimsundersøgelsen har de omstændigheder, der lå til grund for indførelsen af foranstaltningerne, ændret sig, og disse ændringer er af varig karakter. På grundlag af disse ændringer blev det påstået, at de gældende antidumpingforanstaltninger ikke længere var nødvendige for at modvirke dumping.

(14)

Efter en gennemgang af anmodningen og efter høring af det rådgivende udvalg, fastslog Kommissionen, at der forelå tilstrækkelige beviser for at indlede en delvis interimsundersøgelse, som blev indledt den 12. juni 2012 (13) (»meddelelse om indledning af interimsundersøgelse«).

3.   Undersøgelsen

3.1.   Udløbsundersøgelse

(a)   Undersøgelsesperiode og betragtet periode i forbindelse med udløbsundersøgelsen

(15)

Undersøgelsen vedrørende dumping og skade i forbindelse med udløbsundersøgelsen omfattede perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 (»udløbsundersøgelsesperioden« eller »UUP«). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af spørgsmålet om skade omfattede perioden fra januar 2008 til udgangen af UUP (»den betragtede periode«).

(b)   Parter, som er berørt af undersøgelsen og stikprøveudtagning

(16)

Kommissionen underrettede officielt ansøgerne, andre kendte EU-producenter, de eksporterende producenter, importører og brugere i Unionen, som den vidste, var berørt af sagen, deres organisationer samt repræsentanterne for de pågældende eksporterende lande om indledningen af udløbsundersøgelsen. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om en høring inden for den frist, der var fastsat i meddelelsen om indledning af udløbsundersøgelsen. Alle interesserede parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt.

(17)

På grund af det tilsyneladende store antal eksporterende producenter i Kina og EU-producenter fremgik det af meddelelsen om indledning af en udløbsundersøgelse, at det påtænktes at anvende stikprøver i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

(18)

For at sætte Kommissionen i stand til at afgøre, om det var nødvendigt at anvende stikprøver, og i bekræftende fald at udtage stikprøver, blev de kinesiske eksporterende producenter bedt om at give sig til kende over for Kommissionen og fremlægge de oplysninger, der fremgik af meddelelsen om indledning af en udløbsundersøgelse. Kun to eksporterende producenter i Kina gav sig til kende og formidlede Kommissionen de oplysninger, der blev anmodet om i meddelelsen om indledning af udløbsundersøgelsen. Det blev derfor ikke fundet nødvendigt at anvende stikprøver.

(19)

Den eneste ukrainske eksporterende producent samarbejdede i den parallelle delvise interimsundersøgelse og anmodede om, at de data, der blev verificeret og indsamlet som led i interimsundersøgelsen, også anvendtes i forbindelse med udløbsundersøgelsen, jf. betragtning 31.

(20)

Kommissionen angav i meddelelsen om indledning af udløbsundersøgelsen, at den havde udtaget en midlertidig stikprøve af EU-producenter. Denne stikprøve bestod af 3 virksomheder ud af de ca. 20-30 EU-producenter, som inden indledningen af undersøgelsen var kendte producenter af samme vare. De tre virksomheder i stikprøven blev udtaget på grundlag af deres salgs- og produktionsmængde af samme vare i 2011 og deres geografiske placering i Unionen. Stikprøven tegnede sig for over 40 % af den samlede anslåede EU-produktions- og -salgsmængde i UUP og blev derfor fundet repræsentativ. Interesserede parter blev opfordret til at gennemse sagsakterne og fremsætte bemærkninger til det hensigtsmæssige i dette valg senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af indledningsmeddelelsen. Ingen af de interesserede parter fremsatte bemærkninger til den foreslåede stikprøve.

(21)

Ingen ikke forretningsmæssigt relaterede importører i Unionen gav sig til kende og samarbejdede i forbindelse med udløbsundersøgelsen.

(c)   Spørgeskemaer og kontrol

(22)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at fastslå, om der var sandsynlighed for fortsat eller fornyet dumping med deraf følgende skade, og for at fastslå Unionens interesser.

(23)

Der blev sendt spørgeskemaer til begge de kinesiske eksporterende producenter, der gav sig til kende i forbindelse med stikprøveudtagningen. Kun en af de kinesiske eksporterende producenter samarbejdede og besvarede spørgeskemaet.

(24)

Der blev modtaget besvarelser af spørgeskemaet fra de tre EU-producenter i stikprøven. Desuden indsendte fire samarbejdsvillige EU-producenter de nødvendige generelle oplysninger til skadesanalysen.

(25)

Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomheder:

Kina

Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong, Kina

Brabantia S&S, Hongkong

EU-producenter

Colombo New Scal SpA, Italien

Rörets Polska Spółka z.o.o., Polen

Vale Mill (Rochdale) Ltd, Det Forenede Kongerige.

(26)

I betragtning af behovet for at fastsætte en normal værdi for eksporterende producenter i Kina, som ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, blev der aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomhed med henblik på at fastsætte den normale værdi på grundlag af oplysninger fra et referenceland:

Ukraine

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ukraine.

(d)   Fremlæggelse af oplysninger

(27)

Alle interesserede parter blev informeret om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for at anbefale, at der indføres en endelig antidumpingtold på importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina og afslutte undersøgelsen vedrørende antidumpingforanstaltningerne over for importen af den pågældende vare med oprindelse i Ukraine. Parterne fik også en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til fremlæggelsen af oplysninger. Der blev ikke modtaget bemærkninger.

3.2.   Delvis interimsundersøgelse

(a)   Undersøgelsesperiode i forbindelse med interimsundersøgelsen

(28)

Undersøgelsesperioden for den delvise interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, vedrørende importen fra Ukraine dækkede perioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 (»interimsundersøgelsesperioden«). En fjernere undersøgelsesperiode, som den der anvendtes i udløbsundersøgelsen, ville ikke være i overensstemmelse med kravene i grundforordningens artikel 6, stk. 1. Desuden blev en lignende undersøgelsesperiode anvendt i forbindelse med en parallel tilbagebetalingsprocedure.

(b)   Parter, som er berørt af undersøgelsen

(29)

Kommissionen underrettede officielt ansøgeren i forbindelse med interimsundersøgelsen og repræsentanterne for det pågældende eksportland om indledningen af den delvise interimsundersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om en høring inden for den frist, der var fastsat i meddelelsen om indledning af interimsundersøgelsen. Alle interesserede parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt.

(c)   Spørgeskemaer og kontrol

(30)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at fastslå dumping for ansøgeren i forbindelse med interimsundersøgelsen og behovet for at opretholde foranstaltningerne.

(31)

Ansøgeren i forbindelse med interimsundersøgelsen repræsenterende den samlede import af den pågældende vare fra Ukraine. Der blev sendt et spørgeskema til virksomheden, som samarbejdede ved at besvare det. Der blev aflagt et kontrolbesøg hos følgende virksomhed:

Ukraine

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ukraine.

(d)   Fremlæggelse af oplysninger

(32)

Alle interesserede parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det er hensigten at afslutte undersøgelsen vedrørende antidumpingforanstaltningerne over for importen af den pågældende vare med oprindelse i Ukraine. Parterne fik også en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til fremlæggelsen af oplysninger. Der belv ikke modtaget bemærkninger.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

(33)

Den vare, der er genstand for både udløbsundersøgelsen og den delvise interimsundersøgelse, er den samme som i Rådets gennemførelsesforordning (EF) nr. 452/2007 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1243/2010, dvs. strygebrætter, også fritstående, også med suge- og/eller varme- og/eller blæsefunktion, herunder ærmebrætter, og væsentlige dele heraf, f.eks. ben, bræt og strygejernsholder, med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Ukraine (»den pågældende vare«), som i øjeblikket henhører under KN-kode ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 og ex 8516 90 00.

(34)

Som i de oprindelige undersøgelser blev det også i de nuværende undersøgelser bekræftet, at den pågældende vare og strygebrætter produceret og solgt på hjemmemarkederne i de pågældende lande, strygebrætter produceret og solgt af EU-erhvervsgrenen på EU-markedet og strygebrætter produceret og solgt på referencelandsmarkedet Ukraine har de samme fysiske og tekniske egenskaber og de samme grundlæggende anvendelsesformål.

(35)

Varerne anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   DUMPING, SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT OG/ELLER FORNYET DUMPING OG DE ÆNDREDE OMSTÆNDIGHEDERS VARIGE KARKTER

1.   Dumping – udløbsundersøgelse - Kina

1.1.   Generelle bemærkninger

(36)

Kun en kinesisk eksporterende producent samarbejdede, jf. ovenfor, i forbindelse med undersøgelsen og tegnede sig kun for en ubetydelig del af den samlede kinesiske eksport i UUP. Konklusionerne vedrørende denne virksomhed blev derfor ikke fundet repræsentative for hele landet.

(37)

De kinesiske myndigheder og ikke-samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter blev derfor underrettet om, at man ville anvende grundforordningens artikel 18, og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil, i henhold til grundforordningens artikel 18, stk. 4. Kommissionen har ikke modtaget nogen bemærkninger i denne henseende.

(38)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 18, stk. 1, måtte konklusionerne vedrørende dumping og sandsynligheden for fortsat dumping i det følgende baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, navnlig oplysningerne i anmodningen om en udløbsundersøgelse og de statistikker, Kommissionen har til rådighed og som var mest nøjagtige, nemlig de månedlige oplysninger, som medlemsstaterne indsender i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 6 (»14.6-databasen«). Andre statistiske kilder såsom den kinesiske eksportdatabase og Eurostats data (otte cifre) blev fundet upålidelige, da de respektive toldkoder omfattede andre varer end den pågældende vare.

1.2.   Normal værdi

(a)   Referenceland

(39)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), skal den normale værdi for eksporterende producenter, der ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, fastsættes på grundlag af hjemmemarkedspriserne eller en beregnet normal værdi i et referenceland.

(40)

Kommissionen foreslog i den forbindelse Ukraine som referenceland i meddelelsen om indledning af udløbsundersøgelsen. Ukraine var et af de lande, der anvendtes i de tidligere undersøgelser som et egnet referenceland med markedsøkonomi med henblik på at fastlægge den normale værdi for Kina. Alle interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til det påtænkte valg af referenceland. Kommissionen har ikke modtaget nogen bemærkninger i denne henseende.

(41)

Derudover søgte Kommissionen at indhente samarbejde fra andre potentielle referencelande såsom Malaysia, Bosnien-Hercegovina, Indien, Israel og Tyrkiet. Kun de tyrkiske myndigheder gav sig til kende og fremlagde en liste over kendte producenter, der kunne kontaktes, uden at angive, om nogen af disse producenter ville samarbejde i forbindelse med undersøgelsen. Samtidig indvilligede den eneste ukrainske eksporterende producent i, at virksomhedens indsendte og verificerede oplysninger i forbindelse med den parallelle interimsundersøgelse kunne anvendes i forbindelse med udløbsundersøgelsen. Disse data er repræsentative for hele landet.

(42)

Ud fra ovenstående kendsgerninger og kravene i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), blev det konkluderet, at Ukraine var et egnet referenceland.

(b)   Fastsættelse af den normale værdi i referencelandet

(43)

Den eneste ukrainske eksporterende producent samarbejdede ikke i forbindelse med udløbsundersøgelsen, men samarbejdede i forbindelse med den parallelle delvise interimsundersøgelse og stillede de data, der blev indsamlet og verificeret som led i den delvise interimsundersøgelse, til rådighed for udløbsundersøgelsen.

(44)

I betragtning af det væsentlige overlap mellem undersøgelsesperioderne for udløbsundersøgelsen og interimsundersøgelsen og i betragtning af, at den pågældende ukrainske eksportør tegnede sig for 100 % af eksporten fra Ukraine til Unionen, blev den normale værdi derfor fastlagt på grundlag af de oplysninger, der blev indsamlet og verificeret som led i den parallelle delvise interimsundersøgelse, jf. betragtning 77-83.

1.3.   Eksportpris

(45)

Eksportprisen for ikke samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter blev baseret på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18. Eksportprisen blev således fastlagt på grundlag af de importstatistikker, Kommissionen havde til rådighed (dvs. 14.6-databasen) beregnet som et vejet gennemsnit.

(46)

For den samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producent blev eksportpriserne baseret på prisen for de importerede varer ved første videresalg til uafhængige kunder, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 9.

1.4.   Sammenligning

(47)

For de ikke samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter blev sammenligningen mellem den normale værdi og eksportprisen foretaget på ab fabrik-grundlag. For at sikre en rimelig sammenligning af den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Hvor det var nødvendigt, blev der foretaget justeringer for fragtomkostninger i alle tilfælde, hvor dette bevisligt påvirkede prissammenligneligheden, på grundlag af de data, der blev indsamlet fra den samarbejdsvillige eksporterende producent.

(48)

For den samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producent blev sammenligningen foretaget mellem den vejede gennemsnitlige normale værdi og den vejende gennemsnitlige eksportpris, som blev fastlagt på grundlag af de indsendte og verificerede data sammenlignet på ab fabrik-grundlag pr. varetype og i samme handelsled. For at sikre en rimelig sammenligning af den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev, hvor det var nødvendigt, foretaget justeringer på op til 5,9 % for fragtomkostninger i de tilfælde, hvor dette bevisligt påvirkede sammenligneligheden.

1.5.   Dumpingmargen

(49)

Dumpingmargenen for den samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producent blev i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11, fastlagt på grundlag af en sammenligning mellem den vejede gennemsnitlige normale værdi pr. varetype og det vejede gennemsnit for eksportprisen pr. tilsvarende type af den pågældende vare. Det fremgik ikke af denne vejledende sammenligning, at der forekom dumping. Da importen fra denne virksomhed kun udgjorde en marginal del af den samlede importmængde fra Kina, betragtes konklusionerne for denne virksomhed ikke som repræsentative for hele Kina.

(50)

For de ikke-samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter blev dumpingmargenen fastlagt på grundlag af en sammenligning mellem den normale værdi beregnet som et vejet gennemsnit og det vejede gennemsnit for eksportprisen. På grund af det manglende samarbejde var det ikke muligt at foretage en sammenligning pr. varetype. Sammenligningen måtte derfor baseres på statistiske data, jf. betragtning 44 og 45. Sammenligningen viste en vejledende dumpingmargen på 11,5 %.

1.6.   Sandsynligheden for fortsat dumping - Kina

(51)

På grund af det begrænsede samarbejde kunne der ikke indhentes oplysninger om det kinesiske hjemmemarked i forbindelse med undersøgelsen. Den samarbejdsvillige kinesiske eksportør blev udelukkende oprettet for at producere til EU-markedet og havde ingen oplysninger om situationen på hjemmemarkedet.

(52)

Konklusionerne vedrørende sandsynligheden for fortsat dumping måtte hovedsagelig baseres på oplysningerne i anmodningen om en udløbsundersøgelse og oplysninger, som blev verificeret og offentliggjort som led i den udløbsundersøgelse, som US International Trade Commission (»den amerikanske udløbsundersøgelse«) (14) gennemførte i juni 2010, og som Kommissionen fandt relevante med henblik på denne undersøgelse.

(a)   Mængden af og priserne på dumpingimporten fra Kina

(53)

Til trods for de gældende foranstaltninger og et fald i importen fra Kina i den betragtede periode, jf. betragtning 106, havde denne import fortsat en væsentlig markedsandel på EU-markedet på ca. 15-20 % i UUP og underbød EU-priserne med næsten 20 % i samme periode, jf. betragtning 109.

(54)

I betragtning af den væsentlige markedsandel og det vedvarende betydelige underbud i UUP kan det med rimelighed forventes, at den omfattende import fra Kina fortsat vil bevirke et væsentligt pristryk på EU-erhvervsgrenen, hvis foranstaltningerne ophæves.

(b)   Produktionskapaciteten og den uudnyttede kapacitet i Kina

(55)

De oplysninger, der fremkom i forbindelse med den amerikanske udløbsundersøgelse, viser en betydelig kapacitet i Kina, som udgør ca. 80 % af EU-forbruget (2009). Kommissionen var ikke i besiddelse af nyere oplysninger, der kunne modsige de oplysninger, som de amerikanske myndigheder havde indsamlet. På grund af det manglende samarbejde kunne den uudnyttede kapacitet ikke fastslås nøjagtigt.

(56)

Ud fra oplysningerne i anmodningen om en udløbsundersøgelse var der stadig et stort antal producenter i Kina. Der var således ingen indikation af, at produktionskapaciteten skulle være faldende i Kina.

(57)

Ud fra de oplysninger, som Kommissionen indhentede fra den amerikanske udløbsundersøgelse, som blev bekræftet af konklusionerne i denne udløbsundersøgelse vedrørende den samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producent, kan ekstra kapacitet desuden nemt installeres for at imødekomme en stigning i efterspørgslen, idet produktionen hovedsagelig er baseret på arbejdskraft. Undersøgelsen viste desuden, at producenter, der også fremstiller andre varer end den pågældende vare, var i stand til uhindret at skifte mellem produktionen af andre varer og produktionen af den pågældende vare afhængigt af efterspørgslen. Hvis antidumpingtolden ophæves, vil de kinesiske producenter sandsynligvis forholdsvis hurtigt være i stand til at øge deres produktion af strygebrætter uden omfattende investeringer.

(58)

På grundlag af de foreliggende oplysninger blev det derfor konkluderet, at der i hvert fald er potentielt omfattende kapacitet i Kina, som kan omdirigeres til EU-markedet, hvis antidumpingforanstaltningerne får lov at udløbe.

(c)   EU-markedets og andre tredjelandsmarkeders tiltrækningskraft

(59)

På grund af det manglende samarbejde og da der ikke forelå pålidelige data, kunne der ikke foretages en prissammenligning mellem importen til Unionen og til eksportmarkeder i andre tredjelande og de kinesiske hjemmemarkedspriser. På grundlag af de foreliggende oplysninger viste den vejledende sammenligning, at priserne på importen fra Kina markant underbød de gennemsnitlige EU-priser, jf. betragtning 109. EU-markedet er således attraktivt for de kinesiske eksporterende producenter på grund af prisniveauet.

(60)

På grundlag af konklusionerne i den amerikanske udløbsundersøgelse, som ikke blev modsagt af andre oplysninger, kan det konkluderes, at Unionen på nuværende tidspunkt er det største eksportmarked for de kinesiske producenter. Det næststørste eksportmarked, USA, er lukket for de kinesiske eksporterende producenter på grund af en høj antidumpingtold, som netop er blevet forlænget indtil 2015.

(61)

Importen fra Kina har en forholdsvis stabil og væsentlig markedsandel til trods for de gældende foranstaltninger, hvilket viser, at Unionen fortsat er et attraktivt eksportmarked for de kinesiske eksporterende producenter. Den manglende adgang til det amerikanske marked, det næststørste eksportmarked, viser, at tredjelandsmarkedernes absorptionskapacitet er begrænset. EU-markedet vil derfor sandsynligvis blive målet for de kinesiske eksporterende producenter, hvis antidumpingforanstaltningerne over for Kina ophæves.

(d)   Tidligere adfærd

(62)

Oplysningerne fra den amerikanske udløbsundersøgelse viser, at de kinesiske producenter i høj grad er eksportorienterede. Dette bekræftes til dels af konklusionerne fra den nuværende udløbsundersøgelse, hvor den eneste eksporterende producent ikke var aktiv på det kinesiske hjemmemarked, men udelukkende eksporterede.

(63)

De amerikanske myndigheders forlængelse af antidumpingforanstaltningerne som følge af den amerikanske udløbsundersøgelse er et tegn på, at de kinesiske eksporterende producenters dumpingpraksis på andre markeder vil gentages på EU-markedet, hvis de gældende foranstaltninger ophæves.

(64)

Den adfærd, som en kinesisk eksportør, som tidligere havde fordel af en nultold (Since Hardware (Guangzhou) Co.) har lagt for dagen, kan også betragtes som en stærk indikator for de kinesiske eksportørers sandsynlige adfærd, hvis tolden ophæves. Since Hardware, en af de største kinesiske eksporterende producenter, øgede sin markedsandel på EU-markedet med ca. 64 % udtrykt i mængde, med en konstateret dumping på ca. 52 % og et underbud af EU-erhvervsgrenens priser på 16 % (15). I betragtning af EU-markedets tiltrækningskraft og den overskydende kapacitet i Kina antyder den tidligere adfærd, at der sandsynligvis igen vil forekomme dumpingimport i væsentlige mængder, hvis foranstaltningerne ophæves.

1.7.   Konklusion vedrørende sandsynligheden for fortsat dumping - Kina

(65)

I betragtning af ovenstående og den omfattende uudnyttede kapacitet i Kina, de kinesiske producenters evne til hurtigt at øge deres produktionsmængde og dirigere dem til eksport, den omfattende dumping og underbud i forbindelse med denne eksport og EU-markedets tiltrækningskraft på denne eksport kan det konkluderes, at det med rimelighed kan forventes, at en ophævelse af foranstaltningerne vil føre til øget eksport på dumpingniveau af strygebrætter fra Kina til Unionen.

2.   Dumping – udløbsundersøgelse - Ukraine

2.1.   Generelle bemærkninger

(66)

For så vidt angår Ukraine, samarbejdede den eneste kendte ukrainske eksporterende producent ikke i forbindelse med udløbsundersøgelsen, og derfor måtte de foreliggende faktiske oplysninger anvendes. På grund af overlappet mellem undersøgelsesperioderne for udløbsundersøgelsen og interimsundersøgelsen og da den ukrainske eksporterende producent tegnede sig for 100 % af importen fra Ukraine, blev de data, der blev indsamlet og verificeret som led i interimsundersøgelsen, anvendt som foreliggende faktiske oplysninger i forbindelse med den parallelle udløbsundersøgelse, efter aftale med producenten.

2.2.   Konklusioner

(67)

Konklusionerne i interimsundersøgelsen i afsnit 6 blev anvendt som foreliggende faktiske oplysninger i forbindelse med udløbsundersøgelsen.

2.3.   Dumpingmargen

(68)

Dumpingmargenen blev i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11, fastlagt på grundlag af en sammenligning mellem den vejede gennemsnitlige normale værdi pr. varetype og det vejede gennemsnit for eksportprisen pr. tilsvarende type af den pågældende vare. Det fremgik ikke af denne sammenligning, at der forekom dumping.

2.4.   Sandsynligheden for fornyet dumping

(69)

Hvad angår sandsynligheden for fornyet dumping, blev følgende elementer analyseret: mængden af og priserne på dumpingimporten fra Ukraine, EU-markedets og andre tredjelandsmarkeders tiltrækningskraft, den ukrainske producents produktionskapacitet og overskydende kapacitet til eksport.

(a)   Mængden af og priserne på dumpingimporten fra Ukraine

(70)

Importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine steg med 24 %. Den tilsvarende markedsandel steg en anelse fra 8 % i 2008 til 10 % i udløbsundersøgelsesperioden.

(71)

I den betragtede periode fulgte importpriserne de samme tendenser som EU-erhvervsgrenens salgspriser på EU-markedet. Samlet set steg importpriserne fra 2008 til udløbsundersøgelsesperioden med 14 %.

(b)   EU-markedets og andre tredjelandsmarkeders tiltrækningskraft

(72)

I den betragtede periode var Ukraines priser ved eksport til tredjelande stort set alle lavere end priserne på EU-markedet. Prisforskellen var på over 10 % af eksportprisniveauet i udløbsundersøgelsesperioden.

(73)

De ukrainske eksportpriser til tredjelandsmarkeder lå generelt under de ukrainske eksportpriser til Unionen, hvilket underbygger konklusionen om, at EU-markedet er attraktivt, da det kan skabe en højere fortjeneste.

(c)   Den ukrainske producents produktionskapacitet og overskydende kapacitet til eksport

(74)

I udløbsundersøgelsesperioden var kun en lille del af Ukraines samlede produktionskapacitet til rådighed for eksport.

(75)

I henhold til de oplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med undersøgelsen, var der ikke planlagt en yderligere stigning i den ukrainske kapacitet. Det er derfor ikke sandsynligt, at eksporten til Unionen vil stige, hvis foranstaltningerne ophæves.

(d)   Konklusion om sandsynligheden for fornyet dumping - Ukraine

(76)

Ud fra ovenstående og især konklusionerne om den forventede udvikling i kapaciteten konkluderes det, at der ikke er sandsynlighed for, at den ukrainske eksporterende producent vil genoptage eksporten i skadevoldende mængder til dumpingpriser til EU-markedet på kort til mellemlang sigt, hvis foranstaltningerne ophæves.

3.   Dumping – interimsundersøgelse - Ukraine

3.1.   Normal værdi

(77)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 2, blev det undersøgt, om det samlede hjemmemarkedssalg af samme vare til uafhængige kunder var repræsentativt i interimsundersøgelsesperioden, dvs., om den samlede mængde af dette salg udgjorde 5 % eller derover af salgsmængden ved eksport af den pågældende vare til Unionen. På dette grundlag blev den samarbejdsvillige ukrainske producents hjemmesalg betragtet som generelt repræsentativt.

(78)

Kommissionen undersøgte efterfølgende, hvilke varetyper der solgtes på hjemmemarkedet, som var identiske eller sammenlignelige med de typer, der solgtes med henblik på eksport til Unionen.

(79)

For hver varetype, som den eksporterende producent solgte på sit hjemmemarked, og som fandtes at være identisk eller direkte sammenlignelig med den varetype, der solgtes med henblik på eksport til Unionen, blev det undersøgt, om hjemmemarkedssalget var tilstrækkeligt repræsentativt i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 2. Hjemmemarkedssalget af en bestemt varetype blev anset for at være tilstrækkeligt repræsentativt, når det samlede salg af den pågældende varetype på hjemmemarkedet til uafhængige kunder i interimsundersøgelsesperioden udgjorde mindst 5 % af det samlede salg ved eksport til Unionen af en sammenlignelig varetype.

(80)

Det blev efterfølgende undersøgt, om hjemmemarkedssalget af samme vare kunne anses for at have fundet sted i normal handel, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4, ved for hver varetype at fastslå andelen af fortjenstgivende salg til uafhængige kunder på hjemmemarkedet.

(81)

I tilfælde, hvor salgsmængden af en varetype, der solgtes til en nettosalgspris, som var lig med eller højere end de beregnede produktionsomkostninger, udgjorde mere end 80 % af den samlede salgsmængde af den pågældende type, og hvor den vejede gennemsnitlige salgspris på den pågældende type var lig med eller højere end produktionsomkostningerne, blev den normale værdi baseret på de faktiske hjemmemarkedspriser beregnet som et vejet gennemsnit af priserne på alt salg på hjemmemarkedet af den pågældende type i interimsundersøgelsesperioden, uanset om der var tale om fortjenstgivende salg eller ej.

(82)

I de tilfælde, hvor mængden af fortjenstgivende salg af en varetype udgjorde højst 80 % af den samlede salgsmængde for denne varetype, eller hvor den vejede gennemsnitspris for denne varetype lå under enhedsproduktionsomkostningerne, blev den normale værdi baseret på den faktiske hjemmemarkedspris, der blev beregnet som et vejet gennemsnit af kun de fortjenstgivende hjemmemarkedssalg for denne varetype i interimsundersøgelsesperioden.

(83)

Hvad angår de varetyper, der ikke var fortjenstgivende, blev den normale værdi beregnet i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6. Den normale værdi blev beregnet ved at lægge de vejede gennemsnitlige salgs-, general- og administrationsomkostninger (SG&A), som påløb i normal handel, og den vejede gennemsnitlige fortjeneste for de varetyper, der var fortjenstgivende, til den ukrainske producents produktionsomkostninger i udløbsundersøgelsesperioden.

3.2.   Eksportpris

(84)

Da den ukrainske eksporterende producents eksportsalg til Unionen gik direkte til uafhængige kunder, blev eksportpriserne fastsat på grundlag af de priser, der faktisk var betalt eller skulle betales for den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

3.3.   Sammenligning

(85)

Den normale værdi og eksportprisen blev sammenlignet på grundlag af priserne ab fabrik. For at sikre en rimelig sammenligning af den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev justeret for transport-, forsikrings- og håndteringsomkostninger samt dermed forbundne omkostninger, emballerings-, kredit- og bankomkostninger samt provisioner i alle tilfælde, hvor dette bevisligt påvirkede prissammenligningen.

3.4.   Dumpingmargen

(86)

Dumpingmargenen blev i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11, fastlagt på grundlag af en sammenligning mellem den vejede gennemsnitlige normale værdi pr. varetype og det vejede gennemsnit for eksportprisen pr. tilsvarende type af den pågældende vare. Det fremgik ikke af denne sammenligning, at der forekom dumping.

4.   De ændrede omstændigheders varige karakter - Ukraine

(87)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3, blev det også undersøgt, om ændringerne i omstændighederne med rimelighed kunne anses for at være af varig karakter.

4.1.   De ændrede omstændigheders varige karakter

(88)

Den ukrainske producent har omstruktureret sin salgsorganisation, således at alt eksportsalg af den pågældende vare til Unionen siden december 2010 er foregået direkte til den uafhængige kunde uden at involvere forretningsmæssigt forbundne salgsvirksomheder. Beregningen af eksportprisen blev derfor justeret for at tage højde for disse nye omstændigheder.

(89)

Disse ændringer anses for at være af varig karakter, da de opgaver, der tidligere blev udført af den forretningsmæssigt forbundne virksomhed, nu er overført til den ukrainske producent for en periode på ca. et år. Intet tydede på en mulig kommende ændring i salgsstrukturen. Det konkluderes derfor, at de ændrede omstændigheder er af varig karakter.

D.   DEFINITION AF EU-ERHVERVSGRENEN

(90)

Samme vare fremstilles af ca. 20-30 kendte producenter i Unionen. De udgør EU-erhvervsgrenen som omhandlet i grundforordningens artikel 4, stk. 1.

(91)

EU-erhvervsgrenens årlige produktion blev anslået på grundlag af konklusionerne i undersøgelsen, jf. betragtning 1, vedrørende importen af strygebrætter fra Since Hardware (Guangzhou) Co., en kinesisk eksporterende producent af strygebrætter, og på grundlag af de oplysninger, som de samarbejdsvillige EU-producenter indsendte. EU-erhvervsgrenens årlige produktion af strygebrætter kan anslås til over 5 mio. strygebrætter i 2009, hvilket fremgår af betragtning 65 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1243/2010 om indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for førnævnte eksporterende producent. Da der ikke forelå andre oplysninger, blev det således fundet rimeligt at antage, at den årlige EU-produktion udgjorde 5 mio. strygebrætter ved begyndelsen af den betragtede periode i den nuværende udløbsundersøgelse (2008). Udviklingen i produktionsmængden i den betragtede periode blev fastslået på grundlag af tendensen i de samarbejdsvillige EU-producenters produktionsmængde. EU-produktionsmængden udgjorde således ca. 5,2 mio. strygebrætter i UUP.

(92)

Tre EU-producenter blev udtaget til at indgå i stikprøven, jf. betragtning 20, og de tegnede sig for over 40 % af den samlede EU-produktion af samme vare. Producenterne i stikprøven besvarede spørgeskemaet.

(93)

Desuden indsendte fire andre EU-producenter grundlæggende oplysninger om deres produktion og salg.

(94)

Det konstateredes, at disse syv EU-producenter tegnede sig for mere end 55 % af den samlede EU-produktion af samme vare.

(95)

EU-markedet for strygebrætter er kendetegnet ved overvejende små og mellemstore producenter beliggende i flere medlemsstater, f.eks. Tyskland, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige.

E.   SITUATIONEN PÅ EU-MARKEDET

(96)

Da der kun findes en eksporterende producent i Ukraine, præsenteres EU-forbruget og en række makroøkonomiske indikatorer ved hjælp af indekstal af fortrolighedshensyn, jf. grundforordningens artikel 19.

1.   EU-forbruget

(97)

EU-forbruget blev fastlagt på grundlag af EU-erhvervsgrenens salgsmængde på EU-markedet, jf. betragtning 100, og importmængden uddraget fra 14.6-databasen.

(98)

Hvad angår importmængden fra Kina, kunne oplysningerne fra den eneste samarbejdsvillige kinesiske eksportør ikke anvendes til at ekstrapolere den samlede importmængde fra Kina, da disse oplysninger kun repræsenterede en meget lille del af den samlede import fra Kina. Den samlede mængde måtte derfor fastlægges på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger i henhold til grundforordningens artikel 18. Da de relevante KN-koder i Eurostat omfatter flere varer end den pågældende vare, blev Eurostat ikke fundet egnet til at fastslå importmængden fra Kina. På grund af den meget begrænsede samarbejdsvilje blandt de kinesiske eksporterende producenter og manglende samarbejde blandt ikke forretningsmæssigt forbundne importører var den eneste pålidelige statistiske kilde til at fastslå importmængden oplysningerne i 14.6-databasen. Da importmængderne i 14.6-databasen dog kun anføres i kg, måtte oplysningerne konverteres til stykker (enheder) ved hjælp af en omregningssats for importen fra Ukraine i den parallelle interimsundersøgelse. Dette blev fundet hensigtsmæssigt, da importen fra den samarbejdsvillige kinesiske virksomhed ikke blev fundet repræsentativ og da Ukraine, jf. betragtning 36, også blev anvendt som referenceland til fastlæggelse af den normale værdi for Kina, og derfor blev oplysningerne fundet repræsentative med henblik på fastlæggelsen af omfanget af importen fra Kina.

(99)

Hvad angår importen fra Ukraine, anvendtes de verificerede data i spørgeskemabesvarelsen fra den parallelle interimsundersøgelse. Selv om interimsundersøgelsesperioden dækkede perioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 og derfor ikke omfattede det første kvartal af udløbsundersøgelsesperioden, blev det besluttet, at oplysningerne alligevel er egnede til at fastsætte importmængderne. Disse oplysninger var nemlig blevet verificeret og fundet fyldestgørende og repræsentative med henblik på fastsættelsen af importmængderne fra Ukraine i udløbsundersøgelsesperioden.

(100)

EU-erhvervsgrenens salgsmængder på EU-markedet blev anslået ved at ekstrapolere forholdet mellem den samlede produktionsmængde og de syv samarbejdsvillige EU-producenters samlede salgsmængde til EU-erhvervsgrenens samlede anslåede produktionsmængde for hvert år i den betragtede periode.

(101)

På dette grundlag faldt EU-forbruget mellem 2008 og UUP med 11 %. Mere bestemt faldt efterspørgslen med 7 procentpoint mellem 2008 og 2009, hvorefter det steg med 9 procentpoint mellem 2009 og 2010. I UUP udgjorde EU-forbruget 9-10 mio. stykker, hvilket var et fald på 13 procentpoint i forhold til året før.

Tabel 1

Mængde

(1 000 enheder)

2008

2009

2010

UUP (2011)

Forbrug

10 000 – 11 000

9 000 – 10 000

10 000 – 11 000

9 000 – 10 000

Indeks

100

93

102

89

Kilde: 14.6-databasen, spørgeskemabesvarelser

2.   Import fra de pågældende lande

(102)

I den oprindelige undersøgelse, som blev afsluttet i 2007, blev importen med oprindelse i Kina og Ukraine vurderet kumulativt, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 4. Det blev undersøgt, om en kumulativ vurdering også var hensigtsmæssig i forbindelse med denne udløbsundersøgelse.

(103)

Det blev i den forbindelse konstateret, at dumpingmargenen for importen fra Kina lå over bagatelgrænsen (11,5 %), jf. grundforordningens artikel 9, stk. 3. Hvad angår importen fra Ukraine, blev der ikke konstateret dumping i UUP eller sandsynlighed for fornyet dumping. På dette grundlag bør importen fra Ukraine dekumuleres med importen fra Kina, da kriterierne i grundforordningens artikel 3, stk. 4, ikke er opfyldt.

3.   Importen fra Kina

3.1.   Mængde og markedsandel

(104)

Som følge af den meget begrænsede samarbejdsvilje blandt de kinesiske eksporterende producenter, jf. betragtning 98, blev den samlede importmængde fra Kina fastlagt på grundlag af oplysningerne i 14.6-databasen i henhold til grundforordningens artikel 18.

(105)

På dette grundlag faldt importen af den pågældende vare fra Kina i absolutte tal fra 4-4,5 mio. enheder i 2008 til 1,5-2,0 mio. enheder i UUP, hvilket udgjorde et fald på 59 % i den betragtede periode. Dette fald var mest udtalt mellem 2010 og UUP, hvor importen fra Kina faldt fra 3-3,5 mio. i 2010 til 1,5-2,0 mio. enheder i UUP, altså med 36 procentpoint. Faldet kom samtidig med genindførelsen af antidumpingtolden på importen fra Since Hardware i december 2010, jf. betragtning 64.

(106)

Mens markedsandelen for importen fra Kina faldt med 22 procentpoint i den betragtede periode, var markedsandelen markant i UUP, nemlig 15-20 %.

Tabel 2

 

2008

2009

2010

UUP (2011)

Mængde af import fra Kina pålagt foranstaltninger (1 000 stykker)

4 000 – 4 500

3 000 – 3 500

3 000 – 3 500

1 500 – 2 000

Indeks

100

73

76

40

Markedsandel for importen fra Kina underlagt foranstaltninger

40 % - 45 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

15 % - 20 %

Kilde: 14.6-databasen

3.2.   Priser og prisunderbud

(107)

På grund af den meget begrænsede samarbejdsvilje blandt de kinesiske eksporterende producenter måtte den gennemsnitlige importpris for importen fra Kina fastlægges på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, dvs. på grundlag af oplysningerne i 14.6-databasen. Oplysningerne i databasen blev omregnet til priser/stk. i henhold til ovennævnte metode, jf. betragtning 104. Ud fra denne metode steg importpriserne fra 7,0 EUR/stk. i 2008 til 8,2 EUR/stk. i UUP, altså en stigning på 17 %.

Tabel 3

Pris på importerede varer underlagt foranstaltninger (EUR/stk.)

2008

2009

2010

UUP (2011)

Kina

7,0

8,3

8,4

8,2

Indeks

100

119

121

117

Kilde: 14.6-databasen

(108)

For at fastlægge prisunderbuddet i UUP blev de stikprøveudvalgte EU-producenters vejede gennemsnitlige salgspriser ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet, justeret til ab fabrik-priser (dvs. uden fragtomkostninger i Unionen og efter fradrag af nedslag og rabatter), sammenlignet med de tilsvarende vejede gennemsnitlige importpriser, jf. betragtning 107, på cif-basis, med de relevante justeringer for told.

(109)

Sammenligningen viste, at importen fra Kina underbød EU-erhvervsgrenens priser med tæt på 20 %, udtrykt i procent af de stikprøveudvalgte EU-producenters omsætning i UUP.

4.   Importen fra Ukraine

(110)

Som det fremgår af betragtning 99 blev importmængden og –priserne fra Ukraine fastlagt på grundlag af den ukrainske eksporterende producents verificerede spørgeskemabesvarelse i forbindelse med den igangværende parallelle interimsundersøgelse.

(111)

Følgende tabel viser udviklingen i importen fra Ukraine i den betragtede periode udtrykt i mængde og markedsandel.

Tabel 4

 

2008

2009

2010

UUP (2011)

Mængde af import fra Ukraine pålagt foranstaltninger (1 000 stykker)

700-900

800-1 000

900-1 100

900-1 100

Indeks

100

104

128

124

Markedsandel for importen fra Ukraine underlagt foranstaltninger

6 % - 9 %

7 % - 10 %

8 % - 11 %

9 % - 12 %

Kilde: Verificeret spørgeskemabesvarelse

(112)

Importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine steg med 24 % mellem 2008 og 2011. Ukraine var i stand til at øge importen navnlig på grund af den høje antidumpingtold, der blev indført over for importen af strygebrætter fra Kina. Desuden bidrog ændringen af antidumpingtolden for Ukraine i juli 2010 fra 9,9 % til 7,7 % til denne udvikling og betød, at den ukrainske import blev mere konkurrencedygtig på EU-markedet.

(113)

Følgende tabel viser udviklingen i den gennemsnitlige importpris, cif-prisen, Unionens grænse, for importen fra Ukraine, der er pålagt foranstaltninger.

Tabel 5

Pris på importerede varer underlagt foranstaltninger (EUR/stk.)

2008

2009

2010

UUP (2011)

Ukraine

8 - 10

9 - 11

10 - 12

9 - 11

Indeks

100

110 - 115

115 - 120

110 - 115

Kilde: Verificeret spørgeskemabesvarelse

(114)

Som det fremgår af tabel 5, steg den gennemsnitlige importpris med 10-15 % i den betragtede periode og var næsten på niveau med EU-erhvervsgrenens priser på EU-markedet i UUP.

5.   Import fra andre tredjelande uden foranstaltninger

(115)

Importmængderne fra andre tredjelande, der ikke er pålagt foranstaltninger, blev fastlagt på grundlag af oplysningerne i 14.6-databasen, som blev omregnet til stykker efter samme metode, som blev anvendt ved fastlæggelsen af importmængderne fra Kina, jf. betragtning 98. Dette blev fundet hensigtsmæssigt, da de relevante KN-koder i Eurostat også omfatter andre varer end den pågældende vare og derfor ikke blev fundet egnede til at fastlægge importmængderne fra andre tredjelande.

(116)

Følgende tabel viser udviklingen i importen fra andre tredjelande i den betragtede periode med hensyn til mængde og markedsandel og gennemsnitsprisen på denne import.

Tabel 6

Importmængder fra andre tredjelande (1 000 stk.)

2008

2009

2010

UUP (2011)

Tyrkiet

300-500

500-700

700-900

800-1 000

Indeks

100

160-170

215-225

225-235

Andre tredjelande

400-600

600-800

900-1 100

700-900

Indeks

100

130-140

190-200

150-160

Alle andre lande, i alt

700-1 100

1 100-1 500

1 600-2 000

1 500-1 900

Indeks

100

140-150

200-210

180-190

Markedsandel for importen fra alle andre tredjelande

5 % - 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

15 % - 20 %

Priser på import fra alle andre lande (EUR pr. stk.)

7,7

8,1

8,2

9,0

Kilde: 14.6-databasen

(117)

Importmængden fra andre tredjelande steg samlet set i den betragtede periode. Den steg og mere end fordobledes mellem 2008 og 2010, mens den faldt igen mellem 2010 og UUP. På dette grundlag steg mængden af import fra andre tredjelande betydeligt i den betragtede periode og var på 1,5-1,9 mio. stykker i UUP, hvilket svarer til en markedsandel på 15-20 % i UUP. Hovedparten af denne import kom fra Tyrkiet, hvorfra importen steg fra 0,3-0,5 mio. stykker i 2008 til 0,8-1,0 mio. stykker i UUP.

(118)

Den gennemsnitlige importpris fra andre tredjelande, der ikke er pålagt foranstaltninger, steg fra 7,7 EUR/stk. i 2008 til 9,0 EUR/stk. i UUP, altså en stigning på 17 %.

6.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

(119)

I henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 5, omfattede undersøgelsen af dumpingimportens virkninger for EU-erhvervsgrenen en vurdering af alle økonomiske faktorer og forhold, der kunne have indflydelse på EU-erhvervsgrenens situation i den betragtede periode.

(120)

Der blev, jf. betragtning 20, anvendt stikprøveudtagning i undersøgelsen af den eventuelle skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen.

(121)

Med henblik på skadesanalysen blev der fastsat skadesindikatorer på to niveauer:

De makroøkonomiske indikatorer (produktion, produktionskapacitet, kapacitetsudnyttelse, produktivitet, salgsmængde, markedsandel, vækst, beskæftigelse, dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter virkningerne af tidligere dumping) blev evalueret for hele EU-produktionen på grundlag af de oplysninger, der blev indhentet fra de producenter, der gav sig til kende.

Analysen af de mikroøkonomiske indikatorer (gennemsnitlige enhedspriser, enhedsomkostninger, lagre, arbejdskraftomkostninger, rentabilitet, investeringsafkast, likviditet, evnen til at rejse kapital og investeringer) blev gennemført for de tre EU-producenter i stikprøven på grundlag af deres oplysninger.

6.1.   Makroøkonomiske indikatorer

(a)   Produktion

(122)

Den samlede EU-produktion blev anslået som angivet i betragtning 91. På dette grundlag steg EU-produktionen med 4 % mellem 2008 og UUP. Mere specifikt faldt den med 2 % mellem 2008 og 2009, men steg med 6 procentpoint mellem 2009 og UUP til ca. 5,2 mio. enheder.

Tabel 7

(1 000 enheder)

2008

2009

2010

UUP (2011)

Produktion

5 000

4 887

5 072

5 194

Indeks

100

98

101

104

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(b)   Produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(123)

Produktionskapaciteten blev anslået ved hjælp af forholdet mellem den samlede produktionsmængde og den samlede kapacitet hos de syv samarbejdsvillige EU-producenter for hvert år i den betragtede periode og EU-erhvervsgrenens samlede produktion, jf. betragtning 122.

(124)

EU-erhvervsgrenens produktionskapacitet steg med 17 % i løbet af den betragtede periode. Denne stigning er dog kun relateret til en af EU-producenterne, mens kapaciteten hos de andre samarbejdsvillige EU-producenter var stabil i den betragtede periode. Resultaterne af undersøgelsen viser, at nogle af de ikke samarbejdsvillige EU-producenter kan have lukket deres produktionsanlæg, hvilket vil reducere den samlede EU-produktionskapacitet i den betragtede periode, hvilket ikke fremgår af tabel 8. Undersøgelsen viste også, at EU-erhvervsgrenen fremstillede andre varer end den pågældende vare (tørreapparater) til dels på de samme produktionsanlæg. Undersøgelsen viste desuden, at EU-producenterne uhindret kan skifte mellem produktionen af den pågældende vare og produktionen af andre varer. Det var derfor ikke muligt at fastlægge produktionskapaciteten for den pågældende vare med nøjagtighed.

(125)

Kapacitetsudnyttelsen, som i 2008 var på 66 %, faldt let i løbet af UUP til 58 %. Den samlede produktionskapacitet i Unionen kunne, jf. foregående betragtning, ikke fastslås med nøjagtighed. Da kapacitetsudnyttelsen beregnes på grundlag af den samlede kapacitet, kan denne heller ikke betragtes som en relevant skadesindikator i denne undersøgelse.

Tabel 8

(1 000 enheder)

2008

2009

2010

UUP (2011)

Produktionskapacitet

7 592

7 962

8 375

8 906

Indeks

100

105

110

117

Kapacitetsudnyttelse

66 %

61 %

61 %

58 %

Indeks

100

93

92

89

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(c)   Salgsmængde

(126)

EU-erhvervsgrenens salgsmængde blev fastslået som angivet i betragtning 100. EU-erhvervsgrenens salgsmængde til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet steg således med 10 % mellem 2008 og UUP. Denne stigning var især udtalt mellem 2010 og UUP, hvor salgsmængderne steg med 7 procentpoint. Dette faldt sammen med et fald i importen fra Kina efter indførelsen af antidumpingtolden over for Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabel 9

(1 000 enheder)

2008

2009

2010

UUP (2011)

Salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen

4 300 – 4 500

4 300 – 4 500

4 500 – 4 700

4 800 – 5 000

Indeks

100

99

103

110

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(d)   Markedsandel

(127)

I den betragtede periode genvandt EU-erhvervsgrenen noget af sin markedsandel, som steg fra 40-45 % i 2008 til 50-55 % i UUP, altså en stigning på 24 %. Denne stigning skyldtes hovedsagelig faldet i forbruget og i mængden af import fra Kina og den tilsvarende stigning i EU-erhvervsgrenens salgsmængder.

Tabel 10

 

2008

2009

2010

UUP (2011)

EU-producenternes markedsandel

40 % - 45 %

45 % - 50 %

40 % - 45 %

50 % - 55 %

Indeks

100

107

101

124

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og 14.6-databasen

(e)   Vækst

(128)

EU-forbruget faldt mellem 2008 og UUP. Sideløbende steg EU-erhvervsgrenens salgsmængde på EU-markedet med 10 %, og EU-erhvervsgrenens markedsandel steg med 24 %. EU-erhvervsgrenens produktion steg ligeledes med 4 %, investeringerne mere end fordobledes, jf. betragtning 141, og beskæftigelsen steg med 10 %, jf. betragtning 129, i samme periode. Det kan derfor konkluderes, at EU-erhvervsgrenen oplevede en vis vækst i den betragtede periode.

(f)   Beskæftigelse

(129)

Beskæftigelsen og beskæftigelsestendensen for hele EU-erhvervsgrenen blev anslået ved at ekstrapolere de foreliggende oplysninger vedrørende de samarbejdsvillige EU-producenter. I tråd med stigningen i salget viser EU-erhvervsgrenens beskæftigelsesniveau en stigning på 10 % mellem 2008 og UUP.

Tabel 11

 

2008

2009

2010

UUP (2011)

Beskæftigelse for samme vare

655

672

736

722

Indeks

100

102

112

110

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(g)   Produktivitet

(130)

EU-erhvervsgrenens produktivitet målt som årlig produktion (stykker) pr. ansat faldt med 6 % i den betragtede periode. Dette hænger sammen med, at produktionen steg i mindre omfang end beskæftigelsen.

Tabel 12

 

2008

2009

2010

UUP (2011)

Produktivitet (1 000 stykker pr. ansat)

7,6

7,3

6,9

7,2

Indeks

100

95

90

94

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(h)   Dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter tidligere dumping

(131)

Den konstaterede dumpingmargen lå betydeligt over bagatelgrænsen. Indvirkningen af de faktiske dumpingmargeners størrelse på EU-erhvervsgrenen kan i betragtning af mængden af og priserne for importen fra Kina ikke betragtes som ubetydelig.

(132)

Hvad angår genrejsning efter virkningerne af tidligere dumping, viser ovennævnte indikatorer en vis forbedring, men der er dog samtidig belæg for, at EU-erhvervsgrenen stadig befinder sig i en udsat og sårbar situation.

6.2.   Mikroøkonomiske indikatorer

(a)   Priser og andre faktorer, der påvirker priserne

(133)

De stikprøveudvalgte EU-producenters gennemsnitlige salgspriser ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udviklede sig som vist i tabel 13. De gennemsnitlige priser var forholdsvis stabile i den betragtede periode, dog med en let stigning i UUP. Som ovenfor faldt denne stigning sammen med indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabel 13

 

2008

2009

2010

UUP (2011)

Enhedspris på EU-markedet (EUR/enhed)

10,9

10,7

10,9

11,2

Indeks

100

98

100

103

Enhedsproduktionsomkostninger (EUR/enhed)

10,9

10,5

11,0

11,4

Indeks

100

96

101

105

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(134)

Salgspriserne fulgte pristendensen for den vigtigste råvare (dvs. stål). Salgspriserne og omkostningerne var forholdsvis stabile i den betragtede periode, selv om omkostningerne steg lidt mere end salgspriserne, hvilket havde en negativ indvirkning på EU-erhvervsgrenens rentabilitet mellem 2008 og UUP. EU-erhvervsgrenen var dog ikke i stand til at øge sine priser til bæredygtige niveauer, men var tvunget til at matche priserne på den kinesiske lavprisimport for at genvinde markedsandele i en periode med faldende forbrug.

(b)   Arbejdskraftomkostninger

(135)

De gennemsnitlige lønninger var stabile i den betragtede periode, mens enhedsproduktionsomkostningerne steg med 3 % (jf. tabel 13).

Tabel 14

EUR/ansat

2008

2009

2010

UUP (2011)

Gennemsnitsløn

20 669

19 377

19 885

20 523

Indeks

100

94

96

99

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(c)   Lagerbeholdninger

(136)

Lagerbeholdningerne steg i den betragtede periode. Lagerbeholdningerne var 56 % højere i UUP end i 2008.

Tabel 15

(1 000 enheder)

2008

2009

2010

UUP (2011)

Slutlagre

94

137

184

146

Indeks

100

147

197

156

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(d)   Rentabilitet og investeringsafkast

(137)

EU-erhvervsgrenen var i stand til at øge sin rentabilitet en smule mellem 2008, hvor den var på nulpunktet, og 2009, hvor den steg til 2 %. Rentabiliteten faldt dog igen i 2010 og endda yderligere i UUP, hvor den var på -1,7 %. Samlet set faldt rentabiliteten med næsten 2 % i den betragtede periode. Dette skyldtes især, jf. betragtning 134, at EU-erhvervsgrenen ikke var i stand til at øge sine salgspriser i takt med stigningen i omkostningerne, da den var tvunget til at matche de lave importpriser fra Kina for at genvinde markedsandele.

(138)

Investeringsafkastet, udtrykt som fortjenesten i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne, fulgte i store træk rentabilitetsudviklingen. Det steg mellem 2008 og 2009 og faldt fra 2009 til UUP. Faldet i investeringsafkastet var mere udtalt end faldet i rentabiliteten som følge af øgede investeringer, jf. betragtning 141.

Tabel 16

 

2008

2009

2010

UUP (2011)

Rentabilitet

(% af nettosalget)

0,0 %

2,0 %

–0,8 %

–1,7 %

Indeks

100

102

99

98

Investeringsafkast (fortjenesten i % af den bogførte nettoværdi af investeringerne)

–4 %

96 %

–20 %

–82 %

Indeks

100

200

84

22

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(e)   Likviditet og evne til at rejse kapital

(139)

Nettolikviditeten fra driftsaktiviteterne, som er erhvervsgrenens evne til selv at finansiere sine aktiviteter og udtrykkes som en procentdel af omsætningen af samme vare, forbedredes i takt med rentabiliteten fra nulpunktet i 2008 til 5 % i 2009. Den faldt til 3 % i 2010 og var negativ i UUP.

Tabel 17

 

2008

2009

2010

UUP (2011)

Likviditet

(% af omsætning)

0 %

5 %

3 %

–1 %

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(140)

Der var ingen særlige tegn på, at EU-erhvervsgrenen havde svært ved at rejse kapital.

(f)   Investeringer

(141)

De årlige investeringer i produktionen af samme vare foretaget af producenterne i stikprøven mere end fordobledes mellem 2008 og NUP. De steg markant mellem 2008 og 2009. Stigningen i investeringerne kan forklares med EU-erhvervsgrenens omstruktureringsbestræbelser, som omfatter investeringer i deres egen produktionsproces for at gøre den mere konkurrencedygtig. Mellem 2010 og UUP var der et fald, mens investeringsniveauet dog stadig var betydeligt højere end i 2008.

Tabel 18

 

2008

2009

2010

UUP (2011)

Nettoinvesteringer (1 000 EUR)

239

504

1 046

569

Indeks

100

211

438

239

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

7.   Konklusion om skade

(142)

Analysen af de makroøkonomiske indikatorer viste tegn på forbedring, navnlig med hensyn til EU-erhvervsgrenens produktions- og salgsmængder og markedsandele i den betragtede periode. Samtidig gik nogle af de relevante mikroøkonomiske indikatorer tilbage, f.eks. rentabiliteten og investeringsafkastet. Salgspriserne steg en anelse, men kunne ikke hæves til bæredygtige niveauer og modsvare stigningen i produktionsomkostningerne. Dette skyldtes især, at importen fra Kina havde en stor markedsandel i hele den betragtede periode, samtidig med at den foregik til meget lave priser, som EU-erhvervsgrenen måtte matche for at genvinde markedsandele.

(143)

Foranstaltningerne over for Kina har således kun delvist hjulpet EU-erhvervsgrenen til at genrejse sig efter den påførte skade.

(144)

Ud fra ovenstående analyse er EU-erhvervsgrenens situation blevet forbedret, og erhvervsgrenen påføres ikke væsentlig skade. Til trods for de tilsyneladende positive tendenser og de omfattende omstruktureringsbestræbelser er EU-erhvervsgrenen ikke desto mindre stadig skrøbelig og sårbar.

F.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORNYET SKADE

1.   Indledende bemærkninger

(145)

På grund af den meget begrænsede samarbejdsvilje blandt de kinesiske eksporterende producenter måtte analysen vedrørende det kinesiske hjemmemarked og eksporten fra Kina til andre tredjelande, jf. betragtning 51-52, foretages ud fra de foreliggende oplysninger, dvs. oplysninger offentliggjort som led i den udløbsundersøgelse, som US International Trade Commission gennemførte i juni 2010 (»den amerikanske udløbsundersøgelse«).

(146)

I den betragtede periode befandt EU-erhvervsgrenen sig i en skrøbelig og sårbar situation, hvor den stadig var udsat for de skadevoldende virkninger af dumpingimporten fra Kina.

(147)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, blev importen fra det pågældende land vurderet med henblik på at fastslå, om der var sandsynlighed for fornyet skade, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

2.   Konsekvenser af den forventede importmængde og de prismæssige virkninger, hvis foranstaltningerne ophæves

(148)

Hvad angår importen fra Kina, var der, jf. ovenfor, sandsynlighed for fortsat dumping, hvis foranstaltningerne udløber. Importmængderne af den pågældende vare fra Kina vil sandsynligvis stige i en situation uden foranstaltninger til priser, der i væsentligt omfang underbyder EU-erhvervsgrenens salgspriser på EU-markedet. Undersøgelsen viste, at EU-erhvervsgrenens kunder hovedsagelig er detailhandlere, dvs. store supermarkeder, der har en stærk forhandlingsposition og i stigende grad vil købe strygebrætter fra Kina, som højst sandsynligt vil komme ind på markedet til meget lave dumpingpriser. Pristrykket på EU-erhvervsgrenen vil derfor sandsynligvis forværres, og EU-erhvervsgrenen vil blive tvunget til at sænke sine priser med en deraf følgende ødelæggende virkning for rentabiliteten, som allerede var negativ i UUP.

(149)

I en sårbar og skrøbelig situation for EU-erhvervsgrenen vil de øgede mængder og prisvirkningen af dumpingimporten fra Kina føre til store økonomiske tab og tab af markedsandele.

(150)

Den adfærd, som en kinesisk eksportør, som tidligere havde fordel af en nultold (Since Hardware (Guangzhou) Co.) har lagt for dagen, kan betragtes som en stærk indikator for de kinesiske eksportørers sandsynlige adfærd, hvis tolden ophæves. Det skal erindres, at Since Hardware (Guangzhou) Co., som tidligere var pålagt en nultold (fra april 2007 til december 2010), markant øgede sin eksport til Unionen til væsentligt dumpede priser, der underbød EU-erhvervsgrenens priser i den periode. Som tidligere nævnt førte en antidumpingundersøgelse vedrørende denne virksomhed til indførelsen af en endelig antidumpingtold på 35,8 %. Undersøgelsen konkluderede også, at mængden af import fra denne virksomhed i undersøgelsesperioden for nævnte undersøgelse (2009) var blevet fordoblet i forhold til importen fra samme virksomhed i undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse, som blev afsluttet i 2007 (2005). Undersøgelsen vedrørende Since Hardware (Guangzhou) Co. konkluderede, at EU-erhvervsgrenen som følge heraf led væsentlig skade.

(151)

Desuden viste undersøgelsen, at de kinesiske eksporterende producenter inden indledningen af denne udløbsundersøgelse allerede havde kontaktet potentielle kunder i Unionen med pristilbud, der markant underbød EU-erhvervsgrenens salgspriser. Dette viser, at der er stor sandsynlighed for, at de kinesiske eksporterende producenter vil søge at komme ind på EU-markedet med øgede mængder ved at sænke deres nuværende prisniveau, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

3.   EU-markedets tiltrækningskraft, gældende foranstaltninger i andre tredjelande og overskydende kapacitet

(152)

Som nævnt i betragtning 55-57 er den kinesiske strygebrætsindustri i høj grad eksportorienteret, og selv efter indførelsen af foranstaltningerne er Unionen stadig dens største og mest attraktive marked.

(153)

Det amerikanske marked er det næststørste eksportmarked for de kinesiske eksporterende producenter. Adgangen til det amerikanske marked er dog stadig begrænset på grund af de høje antidumpingforanstaltninger, som blev forlænget indtil 2015. Dette styrker sandsynligheden for, at importen fra Kina vil blive dirigeret til EU-markedet i øgede mængder, hvis foranstaltningerne ikke opretholdes.

(154)

I henhold til de oplysninger, som Kommissionen har indhentet fra den amerikanske udløbsundersøgelse, er der potentielt omfattende overskydende kapacitet i Kina, og der kan nemt skabes yderligere overskydende kapacitet, hvis antidumpingtolden ophæves, idet produktionen af strygebrætter i Kina er arbejdskraftintensiv og en eventuel forøgelse af produktionen ikke kræver omfattende investeringer eller særlige færdigheder. På grundlag af alle de foreliggende oplysninger blev det derfor konkluderet, at der i hvert fald er potentielt omfattende overskydende kapacitet i Kina, som kan omdirigeres til EU-markedet, hvis antidumpingforanstaltningerne får lov at udløbe.

4.   Andre faktorer

4.1.   Ikke-dumpet import fra Kina

(155)

Som nævnt ovenfor blev der ikke konstateret dumping for den eneste samarbejdsvillige kinesiske eksportør i UUP, der har en individuel toldsats på 22,7 %. Da importen fra denne virksomhed dog kun udgjorde en minimal del af den samlede importmængde fra Kina, kunne den ikke betragtes som væsentlig, og det kunne ikke konstateres, at den havde bidraget til EU-erhvervsgrenens udsatte situation i UUP.

(156)

Det blev endvidere konstateret, at importen fra denne virksomhed ikke underbød EU-erhvervsgrenens priser i UUP.

4.2.   Importen fra Ukraine

(157)

Som nævnt ovenfor steg importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine med 24 %. Dette resulterede i en svag stigning i den tilsvarende markedsandel i den betragtede periode.

(158)

Den gennemsnitlige importpris steg dog fra 2008 til UUP med 14 % og var på samme prisniveau som EU-erhvervsgrenens priser på EU-markedet i UUP.

(159)

EU-erhvervsgrenens udsatte situation kan således ikke forklares med importen af strygebrætter fra Ukraine. Det er ligeledes heller ikke sandsynligt, at importen fra Ukraine vil bidrage til en fornyet skade, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

4.3.   Import fra andre tredjelande uden foranstaltninger

(160)

Importmængden fra andre tredjelande uden foranstaltninger steg i den betragtede periode, selv om der dog var et let fald mellem 2010 og UUP. Stigningen i importen medførte også en stigning i markedsandelen i samme periode, fra 5-10 % til 15-20 %.

(161)

Selv om prisniveauet ved import fra andre tredjelande lå under EU-erhvervsgrenens gennemsnitlige priser, lå de dog over den gennemsnitlige importpris fra Kina som fastlagt i den nuværende undersøgelse.

(162)

Til trods for ovenstående vil importen fra Kina sandsynligvis stige betydeligt til dumpingpriser, der underbyder EU-erhvervsgrenens priser. Undersøgelsen viste nemlig, at den gennemsnitlige importpris fra Kina uden antidumpingtold underbød EU-erhvervsgrenens salgspriser på EU-markedet med ca. 20 %. Importen fra Kina kan således forventes at komme ind på EU-markedet til priser, der ligger under den gennemsnitlige pris på import fra andre tredjelande, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, hvilket allerede var tilfældet i UUP. Det blev derfor konkluderet, at importen fra tredjelandsmarkeder havde en vis indvirkning på EU-erhvervsgrenens situation, men dog ikke kan svække konklusionen om sandsynligheden for fornyet skadevoldende dumpingimport fra Kina, hvis foranstaltningerne ophæves.

4.4.   Fald i forbruget

(163)

Det skal bemærkes, at det tydelige fald i forbruget mellem 2010 og UUP hovedsagelig er den statistiske virkning af faldet i importen som følge af indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for Since Hardware (Guangzhou) Co. I samme periode var EU-erhvervsgrenen i stand til at øge sin salgsmængde og markedsandel. Faldet i forbruget kan derfor ikke have haft en indvirkning på EU-erhvervsgrenens situation.

5.   Konklusion om sandsynligheden for fornyet skade

(164)

I forbindelse med undersøgelsen blev det fastslået, at der er sandsynlighed for fornyet skade, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe.

(165)

I betragtning af de kinesiske eksporterende producenters dumpingniveau, EU-markedets tiltrækningskraft, den kinesiske eksporterende producent Since Hardware (Guangzhou) Co.'s tidligere adfærd, som der blev fremlagt beviser for i den undersøgelse, der afsluttedes i december 2010, de kinesiske producenters mulighed for nemt at øge kapaciteten i tilfælde af øget efterspørgsel, de kinesiske producenters meget eksportorienterede virksomhed og deres prisstrategier, er det sandsynligt, at EU-erhvervsgrenen, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, vil blive konfronteret med øget dumpingimport fra Kina, som i væsentlig grad underbyder EU-erhvervsgrenens priser. Skulle dette blive tilfælde, forventes EU-erhvervsgrenens allerede vanskelige situation med hensyn til rentabilitet ikke blot at forværres, men nogle af de seneste forbedringer i EU-erhvervsgrenens generelle resultater vil sandsynligvis tilintetgøres.

G.   UNIONENS INTERESSER

1.   Indledning

(166)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 21 blev det undersøgt, om indførelsen af antidumpingforanstaltninger på importen af strygebrætter med oprindelse i Kina som følge af konklusionerne i denne udløbsundersøgelse ville være i strid med Unionens interesser. Fastlæggelsen af Unionens interesser var baseret på en vurdering af alle de involverede parters interesser. Alle interesserede parter fik, jf. grundforordningens artikel 21, stk. 2, mulighed for at fremsætte bemærkninger.

(167)

Nærværende undersøgelse har analyseret en situation, hvor der allerede er indført antidumpingforanstaltninger. Det giver således mulighed for at foretage en vurdering af eventuelle uønskede negative virkninger for de pågældende parter af de gældende antidumpingforanstaltninger.

(168)

Det skal desuden bemærkes, at det foreslås at afslutte antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine, hvilket vil give en øget adgang for import fra tredjelande uden restriktioner til EU-markedet.

(169)

På dette grundlag blev det undersøgt, om der trods konklusionerne om sandsynligheden for fornyet skadevoldende dumping var tvingende grunde til at konkludere, at det ikke er i Unionens interesse at opretholde foranstaltninger over for importen med oprindelse i Kina.

2.   EU-erhvervsgrenens interesser

(170)

EU-erhvervsgrenen har vist sig at være en levedygtig erhvervsgren. Det blev bekræftet af den positive udvikling i den økonomiske situation, som kunne konstateres i den betragtede periode, delvis som følge af bestræbelser på at blive mere konkurrencedygtig og de etablerede foranstaltninger. Det kan med rimelighed forventes, at EU-erhvervsgrenen fortsat vil drage fordel af opretholdelsen af foranstaltninger. Hvis foranstaltningerne over for importen med oprindelse i Kina ikke opretholdes, er det sandsynligt, at EU-erhvervsgrenen vil lide væsentlig skade som følge af de store mængder dumpingimport fra Kina, hvilket vil medføre en alvorlig forværring af dens økonomiske situation i betragtning af de underbudsmargener, der blev konstateret for UUP. Det vil føre til en forværring af den allerede nu negative rentabilitet, investeringsafkastet og lagerbeholdningerne og i sidste ende føre til EU-erhvervsgrenens forsvinden.

(171)

I overensstemmelse hermed konkluderes det, at det helt klart vil være i EU-erhvervsgrenens interesse, at antidumpingforanstaltningerne over for Kina opretholdes.

3.   Andre parters interesser

(172)

Ingen af de 15 kontaktede importører/forhandlere samarbejdede. Ingen af de andre potentielt interesserede parter gav sig til kende i forbindelse med undersøgelsen. Der foreligger ingen beviser for, at de gældende foranstaltninger i væsentlig grad vil påvirke importørerne eller brugerne af den pågældende vare. På denne baggrund kan det med rimelighed antages, at de største kunder, nemlig store detailforretninger, vil være i stand til at vælte en eventuel prisstigning som følge af antidumpingtolden over på slutbrugerne uden væsentlige virkninger for forbrugernes opfattelse af produktet.

4.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(173)

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at der ikke er nogen tvingende grunde, der klart viser, at opretholdelsen af foranstaltningerne over for Kina vil være i strid med Unionens interesser.

H.   ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(174)

Alle parter blev orienteret om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, der ligger til grund for at anbefale, at de gældende foranstaltninger vedrørende importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina opretholdes, og at de gældende foranstaltninger vedrørende importen af den pågældende vare med oprindelse i Ukraine afsluttes. Parterne fik desuden en frist til at fremsætte bemærkninger.

(175)

Det kan således konkluderes, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina bør opretholdes, og at den gældende antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine bør ophæves, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2 og 3, —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter, også fritstående, også med suge- og/eller varme- og/eller blæsefunktion, herunder ærmebrætter, og væsentlige dele heraf, f.eks. ben, bræt og strygejernsholder, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 og ex 8516 90 00 (Taric-koder 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 og 8516900051).

2.   Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 omhandlede vare fremstillet af følgende virksomheder:

Land

Fabrikant

Toldsats (%)

Taric-tillægs-kode

Folke-republikken Kina

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

22,7

A953

Alle andre virksomheder

42,3

A999

3.   De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Antidumpingproceduren vedrørende importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine afsluttes, og antidumpingforanstaltningerne over for Ukraine, som indførtes ved forordning (EF) nr. 452/2007, ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2013.

På Rådets vegne

V. JUKNA

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 109 af 26.4.2007, s. 12.

(3)  EUT L 338 af 22.12.2010, s. 10.

(4)  EUT L 84 af 31.3.2010, s. 13.

(5)  EUT L 168 af 2.7.2010, s. 12.

(6)  EUT L 24 af 28.1.2010, s. 24.

(7)  EUT L 242 af 15.9.2010, s. 1.

(8)  EUT C 282 af 21.1.2009, s. 16.

(9)  EUT L 297 af 26.10.2012, s. 5.

(10)  EUT C 223 af 22.9.2007.

(11)  EUT C 187 af 28.6.2011, s. 21.

(12)  EUT C 120 af 25.4.2012, s. 9.

(13)  EUT C 166 af 12.6.2012, s. 3.

(14)  Nr. 731-TA-1047 (Review).

(15)  Jf. betragtning 57- og 67 i forordning (EU) nr. 1243/2010.


23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/22


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 696/2013

af 22. juli 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (1) giver virkning til foranstaltningerne i Rådets fælles holdning 2006/795/FUSP af 20. november 2006 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (2), som senere er blevet ophævet og erstattet af Rådets afgørelse 2010/800/FUSP af 22. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (3).

(2)

Rådet vedtog den 22. april 2013 afgørelse 2013/183/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2010/800/FUSP (4), hvorved de gældende foranstaltninger revideres og FN's Sikkerhedsråds resolution 2094 (2013) gives virkning.

(3)

De restriktive foranstaltninger omfatter et forbud mod at levere teknisk uddannelse, rådgivning, tjenester eller teknisk bistand i forbindelse med forbudte produkter, og det er nødvendigt at udvide forbuddets anvendelsesområde til at omfatte anden formidlingsvirksomhed.

(4)

Levering af finansielle ydelser til yderligere personer og enheder forbydes, nemlig dem, der handler på vegne af eller efter instruks fra udpegede personer og enheder, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, og det er derfor nødvendigt at tilføje et yderligere kriterium for opførelse på listen i forordning (EF) nr. 329/2007.

(5)

Det er nødvendigt at forbyde etableringen af nye korrespondentforbindelser med banker i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (»Nordkorea«) og opretholdelsen af korrespondentforbindelser med banker i Nordkorea, hvis der er rimelig grund til at antage, at dette bidrager til Nordkoreas nukleare programmer, programmer vedrørende andre masseødelæggelsesvåben, programmer vedrørende ballistiske missiler eller andre forbudte aktiviteter. Endvidere skal det være forbudt for medlemsstaternes finansieringsinstitutter at åbne bankkonti i Nordkorea.

(6)

Det er nødvendigt at kontrollere fragt, som har oprindelse i eller er bestemt til Nordkorea, eller som er mæglet eller formidlet af Nordkorea eller dets statsborgere eller af enkeltpersoner eller enheder, som handler på deres vegne, hvis der er rimelig grund til at antage, at fragten indeholder forbudte produkter. Der bør derfor være et krav om at afgive oplysninger inden ankomst eller afgang. Hvis et skib nægter at lade sig inspicere, bør det nægtes indsejling.

(7)

Det er nødvendigt at forbyde et luftfartøj at lette fra, lande i eller overflyve Unionens område, hvis der er rimelig grund til at antage, at luftfartøjet indeholder forbudte produkter.

(8)

Bilag I til forordning (EF) nr. 329/2007 indeholder en liste over alle produkter, materialer, udstyr, varer og teknologi, herunder software, som er produkter eller teknologi med dobbelt anvendelse, jf. definitionen i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (5), og som det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere til personer, enheder eller organer i eller til brug i Nordkorea, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 329/2007.

(9)

Bilag Ia indeholder andre produkter, materialer, udstyr, varer og teknologier, som kunne bidrage til Nordkoreas programmer vedrørende atomvåben, andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missiler, og som det også er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere. Det er Unionens opgave at træffe de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der opføres i nævnte bilag.

(10)

Listen over produkter i bilag Ia til forordning (EF) nr. 329/2007 bør ændres, således at listen over produkter i bilag I til denne forordning tilføjes.

(11)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, særlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem ensartet.

(12)

Forordning (EF) nr. 329/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 329/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende nummer:

»9)   »mæglervirksomhed«:

i)

forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske ydelser, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii)

salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle eller tekniske ydelser, herunder hvis de befinder sig i tredjelande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland.«

2)

Artikel 3, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand og udøve mæglervirksomhed i forbindelse med produkter og teknologier, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller på listen i bilag I, Ia og Ib, og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkter, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller på listen i bilag I, Ia og Ib, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Nordkorea«.

3)

Artikel 3a affattes således:

»Artikel 3a

1.   For at forhindre overførsel af varer og teknologier, der er omfattet af EU's fælles liste over militært udstyr, eller hvoraf levering, salg, overførsel, eksport eller import er forbudt i henhold til denne forordning, og i tillæg til forpligtelsen til at afgive oplysninger inden afgang og ankomst til de kompetente toldmyndigheder, jf. bestemmelserne vedrørende summariske angivelser ved indførsel og udførsel samt toldangivelser i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (6) og Rådets forordning (EØF) nr. 2454/93 (7), skal den person, som afgiver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, angive, om varerne er omfattet af EU's fælles liste over militært udstyr eller af denne forordning, og hvis eksporten heraf er omfattet af et krav om tilladelse, præcisere de nærmere enkeltheder i den pågældende eksporttilladelse.

2.   De fornødne supplerende angivelser omhandlet i denne artikel indgives enten skriftligt eller i forbindelse med en toldangivelse.

3.   Hvis der er rimelig grund til at antage, at et skib kan indeholde produkter, der er forbudt i henhold til denne forordning, er det forbudt at acceptere eller give adgang til havne på Unionens område for:

a)

et skib, som har nægtet at lade sig inspicere, efter at skibets flagstat har givet tilladelse til en sådan inspektion, eller

b)

et skib under Nordkoreas flag, som har nægtet at lade sig inspicere.

4.   Forbuddene i stk. 3 forhindrer ikke adgang til havne i tilfælde af en nødsituation.

5.   Forbuddene i stk. 3 forhindrer ikke adgang til havne, når en sådan adgang er nødvendig med henblik på inspektion.

6.   Forbuddene i stk. 3 forhindrer ikke skibe under en medlemsstats flag i at få adgang til deres oprindelseshavne.

7.   Bevidst eller forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddet i stk. 3, er forbudt.

4)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3b

Levering af bunkring eller andre ydelser til skibe fra Nordkorea er forbudt, hvis leverandørerne af ydelsen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder på baggrund af de i artikel 3a, stk. 1, omhandlede oplysninger inden ankomst og afgang, som giver rimelig grund til at antage, at de pågældende skibe transporterer varer, som det i henhold til denne forordning er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære formål.

Artikel 3c

1.   Bortset fra de tilfælde, hvor det forbydes ved punkt 8 i FN’s Sikkerhedsråds resolution 1718(2006), punkt 9, 10 og 23 i FN’s Sikkerhedsråds resolution 1874(2009), punkt 9 i FN’s Sikkerhedsråds resolution 2087(2013), punkt 7 og 20 i FN’s Sikkerhedsråds resolution 2094(2013) eller relevante foranstaltninger i efterfølgende FN’s Sikkerhedsråds resolutioner, kan de kompetente myndigheder på betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende varer og teknologi som omhandlet i artikel 2, stk. 1 i nærværende forordning, eller bistand eller mæglervirksomhed som omhandlet i artikel 3, stk. 1, forudsat at varerne, teknologien, bistanden eller mæglervirksomheden er beregnet til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter inden for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser meddelt i henhold til denne artikel.«

5)

Artikel 5 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hvis en undtagelse fra artikel 2, stk. 1, litra a), eller artikel 3, stk. 1, litra a) eller b), skønnes nødvendig i en bestemt sag, kan den pågældende sælger, leverandør, overførende part, eksportør eller tjenesteudbyder fremsætte en behørigt begrundet anmodning til de kompetente myndigheder i medlemsstaten som anført på webstederne i bilag II. Den medlemsstat, der har modtaget anmodningen, skal, hvis den skønner, at en sådan undtagelse er begrundet, fremsætte en anmodning om en særlig godkendelse til FN's Sikkerhedsråd.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan på betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende varer som omhandlet i bilag III, nr. 17, forudsat at varerne er til humanitære formål eller til officielle formål for displomatiske eller konsulære missioner eller internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten.«

6)

Artikel 5a, stk. 1, ændres således:

a)

Litra a) og b) affattes således:

»a)

at oprette nye bankkonti hos et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller hos et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2

b)

at etablere nye korrespondentbankforbindelser med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2«.

b)

Følgende litraer tilføjes:

»c)

at åbne nye repræsentationskontorer i Nordkorea eller oprette nye filialer eller datterselskaber i Nordkorea

d)

at opretholde nye joint ventures med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2

e)

at oprette en korrespondentbankforbindelse med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, og med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2, hvis der foreligger oplysninger, som giver rimelig grund til at antage, at dette vil bidrage til Nordkoreas nukleare programmer, programmer vedrørende andre masseødelæggelsesvåben eller programmer vedrørende ballistiske missiler eller til andre aktiviteter, der er forbudte ved afgørelse 2013/183/FUSP eller ved denne forordning.«

7)

Artikel 6, stk. 1-4, affattes således:

»1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag IV, indefryses. Bilag IV omfatter de personer, enheder og organer, der er udpeget af sanktionskomitéen eller af FN's Sikkerhedsråd, jf. punkt 8(d) i FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006) og punkt 8 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2094 (2013).

2.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag V, indefryses. Bilag V omfatter personer, enheder og organer, der ikke er opført på listen i bilag IV, og som i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, litra b), i afgørelse 2013/183/FUSP af Rådet anses for:

a)

at være ansvarlige for Nordkoreas nukleare programmer, programmer vedrørende andre masseødelæggelsesvåben eller programmer vedrørende ballistiske missiler, herunder ved at støtte eller fremme disse, samt personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres instruks, og personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem, herunder ved hjælp af ulovlige midler

b)

at levere finansielle tjenesteydelser eller foretage overførsel af pengemidler, andre aktiver eller økonomiske ressourcer, som kunne bidrage til Nordkoreas nukleare programmer, programmer vedrørende andre masseødelæggelsesvåben eller programmer vedrørende ballistiske missiler, til, gennem eller fra Unionens område eller med deltagelse af statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner på Unionens område, samt personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, og personer, enheder eller organer der ejes eller kontrolleres af dem eller

c)

at være involveret i, bl.a. ved levering af finansielle tjenesteydelser, levering til eller fra Nordkorea af våben og dertil knyttet materiel af alle typer eller af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til Nordkoreas nukleare programmer, programmer vedrørende andre masseødelæggelsesvåben eller programmer vedrørende ballistiske missiler.

Bilag V revideres regelmæssigt og mindst hver 12. måned.

2a.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag Va, indefryses. Bilag Va omfatter de personer, enheder eller organer, der ikke er omfattet af bilag IV eller V, og som handler på vegne af eller efter instruks fra en person, enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag IV eller V, eller personer, som bistår i omgåelsen af sanktioner eller overtræder bestemmelserne i denne forordning eller i afgørelse 2013/183/FUSP.

Bilag Va revideres regelmæssigt og mindst hver 12. måned.

3.   Når der foreligger oplysninger om de fysiske personer på listen til at foretage en tilstrækkelig identifikation af dem, skal disse anføres i bilag IV, V og Va.

Disse oplysninger kan omfatte:

a)

efternavn og fornavne, herunder eventuelle kaldenavne og titler

b)

fødested og fødselsdato

c)

nationalitet

d)

pasnummer og id-kortnummer

e)

skatteregistreringsnummer og socialsikringsnummer

f)

køn

g)

adresse eller andre oplysninger om opholdssted

h)

stilling eller erhverv

i)

dato for udpegelsen.

Bilag IV, V og Va skal også indeholde begrundelsen for opførelsen på listen, såsom stilling.

Bilag IV, V og Va kan også indeholde de i dette stykke nævnte oplysninger til identifikation af familiemedlemmer til de personer, der er opført på listen, på betingelse af at disse oplysninger er nødvendige i konkrete tilfælde alene med det formål at bekræfte identiteten af den pågældende fysiske person, som er opført på listen.

4.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, V og Va.«

8)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag II, på betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, efter at de har fastslået, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige for at dække de vitale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, V eller Va, samt hos de familiemedlemmer, sådanne fysiske personer skal forsørge, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand eller

c)

alene er bestemt til betaling af gebyrer eller serviceomkostninger for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer, og

d)

at den pågældende medlemsstat, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag IV, har underrettet sanktionskomitéen om sin beslutning om at give en tilladelse, og at sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse mod beslutningen senest fem arbejdsdage efter underretningen.

2.   Uanset artikel 6 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag II, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige for at dække ekstraordinære udgifter, forudsat:

a)

at den pågældende medlemsstat, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er anført i bilag IV, har underrettet sanktionskomitéen om sin beslutning, og at sanktionskomitéen har givet sin godkendelse af beslutningen, og

b)

at den pågældende medlemsstat, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er anført i bilag V eller bilag Va, har underrettet de andre medlemsstater og Kommissionen om, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før tilladelsen gives.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1 og 2.«

9)

Artikel 8, litra c), affattes således:

»c)

afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, V eller Va, til gode«.

10)

Artikel 11a, stk. 1, affattes således:

»1.   Kredit- og finansieringsinstitutter, der er omfattet af artikel 16, skal, når de udøver deres aktiviteter med de kredit- og finansieringsinstitutter, der er nævnt i stk. 2, og for at undgå, at disse aktiviteter bidrager til Nordkoreas nukleare programmer, programmer vedrørende andre masseødelæggelsesvåben eller programmer vedrørende ballistiske missiler, eller for at forhindre andre aktiviteter, som er forbudte i henhold til denne forordning eller afgørelse 2013/183/FUSP:

a)

løbende føre tilsyn med kontobevægelser, herunder gennem deres kundelegitimationsprogrammer og i henhold til deres forpligtelser vedrørende forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

b)

kræve, at alle oplysningsfelter i betalingsordrer vedrørende afsender og modtager udfyldes, og hvis disse oplysninger ikke foreligger, afvise transaktionen

c)

opbevare alle registreringer af transaktioner i fem år og på anmodning stille dem til rådighed for de nationale myndigheder

d)

hvis de har mistanke om eller rimelig grund til at antage, at midlerne har tilknytning til finansieringen af spredning, straks indberette mistanken til den finansielle efterretningsenhed eller en anden kompetent myndighed udpeget af den pågældende medlemsstat, jf. webstederne i bilag II, med forbehold af artikel 3, stk. 1, eller artikel 6. Den finansielle efterretningsenhed eller en anden sådan kompetent myndighed skal tjene som nationalt center for modtagelse og analyse af indberetninger om mistænkelige transaktioner vedrørende potentiel finansiering af spredning. Den finansielle efterretningsenhed eller en anden sådan kompetent myndighed skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af rapporter om mistænkelige transaktioner.«

11)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 11b

1.   Hvis der er rimelig grund til at antage, at et luftfartøj kan indeholde produkter, hvis levering, salg, overførsel eller eksport er forbudt i henhold til artikel 2, 4 eller 4a, skal det være forbudt for luftfartøjet at:

a)

overflyve Unionens område eller

b)

at lette fra eller lande i Unionens område.

2.   Stk. 1 forhindrer ikke nødlanding af luftfartøjet.

3.   Stk. 1 forhindrer ikke landing af et luftfartøj, som er registreret i en medlemsstat, med henblik på kontrol af forbudte produkter.

4.   Bevidst eller forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddet i stk. 1, er forbudt.«

12)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 11c

1.   Fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som implementerer forordningen, herunder disses ledelse og personale, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller for at have afvist at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er gjort i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2.   De foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, medfører ikke, at de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer ifalder ansvar, hvis de ikke havde kendskab til og ikke havde rimelig grund til at tro, at de med deres handlinger ville overtræde disse forbud.«

13)

Bilag Ia til forordning (EF) nr. 329/2007 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag Va til forordning (EF) nr. 329/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 1.

(2)  EUT L 322 af 22.11.2006, s. 32.

(3)  EUT L 341 af 23.12.2010, s. 32.

(4)  EUT L 111 af 23.4.2013, s. 52.

(5)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

(6)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(7)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1


BILAG I

Bilag Ia til forordning (EF) nr. 329/2007 ændres således:

Følgende punkter indsættes efter punkt I.A1.024:

»I.A1.025

Tantallegeringer, bortset fra dem, der er anført under 1C002 og 1C202.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Zirkonium og zirkoniumlegeringer, bortset fra dem, der er anført under 1C011, 1C111 og 1C234.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Sprængstoffer, bortset fra dem, der er anført under 1C239 i listen over militært udstyr, samt materialer eller blandinger, der indeholder mere end 2 vægtprocent af sådanne sprængstoffer, med en krystalmassefylde på over 1,5 g/cm3 og med en detonationshastighed på over 5 000 m/s.«

1C239«

Punkt I.A2.002 affattes således:

»I.A2.002

Værktøjsmaskiner, som ikke er anført under 2B001 eller 2B201, og enhver kombination af disse til fjernelse (eller bearbejdning) af metaller, keramiske materialer eller »kompositter«, der ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indretninger til »numerisk styring«, med positioneringsnøjagtighed på 30 μm eller derunder (bedre) ifølge ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs én lineær akse.

2B001

 

 

2B201«

Følgende punkt indsættes efter punkt I.A6.012:

»I.A6.013

Lasere bortset fra dem, der er anført under 6A005 eller 6A205.

6A005

 

 

6A205«


BILAG II

»BILAG Va

LISTE OVER PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 6, STK. 2a«


23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/28


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 697/2013

af 22. juli 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1)

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2002 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012 (2) for at gennemføre Rådets afgørelse 2011/782/FUSP af 1. december 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (3).

(2)

Den 29. november 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/739/FUSP (4), som ophævede og erstattede afgørelse 2011/782/FUSP.

(3)

Den 1. juni 2013 udløb afgørelse 2012/739/FUSP.

(4)

Rådet vedtog den 31. maj 2013 afgørelse 2013/255/FUSP.

(5)

Bilag IX til forordning (EU) nr. 36/2012 indeholder en liste over produkter, som kræver tilladelse forud for salg, levering, overførsel eller eksport i henhold til artikel 2b i forordning (EU) nr. 36/2012. Denne liste bør udvides til at indeholde flere produkter. En undtagelse bør fastsættes for produkter, som betegnes som forbrugsprodukter.

(6)

Disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og reguleringsmæssige foranstaltninger på EU-plan er nødvendige for navnlig at sikre, at de økonomiske operatører i alle medlemsstater anvender sådanne foranstaltninger på samme måde.

(7)

Forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2

1.   En medlemsstat kan forbyde eller stille krav om tilladelse til eksport, salg, levering eller overførsel af andet end det i bilag IA og bilag IX omhandlede udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, uanset om det har oprindelse i eller uden for Unionen, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien.

2.   En medlemsstat kan forbyde eller stille krav om tilladelse til levering af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til udstyr som omhandlet i stk. 1, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien."

2)

Artikel 2a affattes således:

"Artikel 2a

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr, varer eller teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af produkter, som kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag IA, uanset om de har oprindelse i eller uden for Unionen, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå forbuddene i litra a).

2.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, tildele, på vilkår som de skønner hensigtsmæssige, en tilladelse til en transaktion i tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, der er opført i bilag IA, forudsat at udstyret, varerne eller teknologien er bestemt til fødevarer, landbrug, medicinske eller andre humanitære formål eller til fordel for FN-personale, personale fra Unionen eller dens medlemsstater."

3)

I artikel 2c, affattes stk. 2 således:

"2.   Beslaglæggelse og afskaffelse af udstyr, varer eller teknologi, som det i henhold til artikel 2a i denne forordning er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere, kan i overensstemmelse med national lovgivning eller en afgørelse truffet af en kompetent myndighed udføres for den i stk. 1 omhandlede person eller enheds regning, eller, hvis det ikke er muligt at få godtgjort disse udgifter af den pågældende person eller enhed, kan udgifterne i overensstemmelse med national lovgivning inddrives fra enhver anden person eller enhed, der er ansvarlig for forsøget på ulovlig levering, overførsel eller eksport eller ulovligt salg af sådant udstyr, sådanne varer eller sådan teknologi."

4)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 2d

En medlemsstat kan forbyde eller stille krav om tilladelse til eksport til Syrien af produkter med dobbelt anvendelse som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 428/2009."

5)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

"1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglerservice i tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, der kan bruges til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af varer, der kan bruges til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag IA, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

direkte eller indirekte at levere finansierings eller finansiel bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført i bilag IA, herunder navnlig gavebistand, lån, eksportkreditforsikring samt forsikring og genforsikring, til salg, levering, overførsel eller udførsel af sådanne varer eller til ydelse af dertil knyttet teknisk bistand til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a) og b) omhandlede forbud."

b)

Stk. 2 udgår.

c)

Stk. 3 affattes således:

"3.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, tildele, på vilkår som de skønner hensigtsmæssige, en tilladelse til teknisk bistand eller mæglervirksomhed eller finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, der er opført i bilag IA, forudsat at udstyret, varerne eller teknologien er bestemt til fødevare-, landbrugs-, medicinske eller andre humanitære formål eller til fordel for FN-personale, personale fra Unionen eller dens medlemsstater.

Den pågældende medlemsstat underretter inden fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der er meddelt i medfør af første afsnit."

6)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 6a

1.   Uanset artikel 6 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, tillade, på vilkår som de skønner hensigtsmæssige, import, køb eller transport af råolie eller olieprodukter eller ydelse af dertil knyttet finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige for den, herunder oplysninger tilvejebragt af den person eller enhed, eller af det organ, der anmoder om tilladelsen, har den kompetente myndighed konstateret, at det med rimelighed kan konkluderes at:

i)

de pågældende aktiviteter har til formål at yde bistand til den syriske civilbefolkning, navnlig med henblik på at opfylde humanitære hensyn, hjælpe med levering af grundlæggende tjenester, genopbygning eller genopretning af den økonomiske aktivitet, eller til andre civile formål

ii)

de pågældende aktiviteter ikke medfører, at pengemidler eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller er til fordel for en af de personer eller enheder eller et af de organer, der er omhandlet i artikel 14

iii)

de pågældende aktiviteter ikke overtræder nogen af de forbud, der er fastlagt i denne afgørelse

b)

den berørte medlemsstat har på forhånd konsulteret den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker for så vidt angår blandt andet:

i)

den kompetente myndigheds konstateringer i henhold til litra a), nr. i) og ii)

ii)

adgangen til oplysninger, der indikerer, at de relevante aktiviteter eventuelt medfører, at midler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, direkte eller indirekte til eller til fordel for en person eller enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (5) eller artikel 2 i forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (6)

og den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker har overfor den berørte medlemsstat tilkendegivet sin holdning.

c)

I mangel af tilkendegivelse af en holdning fra den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker inden for 30 dage efter anmodningen er blevet fremsat over for dem, kan den kompetente myndighed gå videre med sin beslutning om, hvorvidt der udstedes tilladelse.

2.   Ved anvendelsen af betingelserne i stk. 1, litra a) og b) kræver den kompetente myndighed tilstrækkelig information for så vidt angår brugen af tilladelsen, herunder oplysninger om modparterne i transaktionen.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne artikel.

7)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 9a

1.   Uanset artikel 8 og 9, kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af det udstyr og den teknologi, der er opført i bilag VI, eller levering af dertil knyttet teknisk bistand eller mæglerservice, finansiering eller finansiel bistand, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige for den, herunder oplysninger tilvejebragt af den person eller enhed, eller af det organ, der anmoder om tilladelsen, har den kompetente myndighed konstateret, at det med rimelighed kan konkluderes at:

i)

de pågældende aktiviteter har til formål at yde bistand til den syriske civilbefolkning, navnlig med henblik på at opfylde humanitære hensyn, hjælpe med levering af grundlæggende tjenester, genopbygning eller genopretning af den økonomiske aktivitet, eller til andre civile formål

ii)

de pågældende aktiviteter ikke medfører, at pengemidler eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller er til fordel for en af de personer eller enheder eller et af de organer, der er omhandlet i artikel 14

iii)

de pågældende aktiviteter ikke overtræder nogen af de forbud, der er fastlagt i denne afgørelse

b)

den berørte medlemsstat har på forhånd konsulteret den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af i Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker for så vidt angår blandt andet:

i)

den kompetente myndigheds konstateringer i henhold til litra a), nr. i) og ii)

ii)

adgangen til oplysninger, der indikerer, at de relevante aktiviteter eventuelt medfører at midler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, direkte eller indirekte til eller til fordel for en person eller enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 2580/2001 eller artikel 2 i forordning (EF) nr. 881/2002.

og den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker har overfor den berørte medlemsstat tilkendegivet sin holdning.

c)

I mangel af tilkendegivelse af en holdning fra den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker inden for 30 dage efter anmodningen er blevet fremsat over for dem, kan den kompetente myndighed gå videre med sin beslutning om, hvorvidt der udstedes tilladelse.

2.   Ved anvendelsen af betingelserne i stk. 1, litra a) og b) kræver den kompetente myndighed tilstrækkelig information for så vidt angår brugen af tilladelsen, herunder oplysninger om modparterne i transaktionen.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne artikel."

8)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 13a

1.   Uanset artikel 13, stk. 1, skal de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, tillade, på vilkår som de skønner hensigtsmæssige, at der ydes lån eller kreditter til, erhverves en andel i, eller at denne udvides, eller at der oprettes joint ventures med syriske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra a), forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige for den, herunder oplysninger tilvejebragt af den person eller enhed, eller af det organ, der anmoder om tilladelsen, har den kompetente myndighed konstateret, at det med rimelighed kan konkluderes at:

i)

de pågældende aktiviteter har til formål at yde bistand til den syriske civilbefolkning, navnlig med henblik på at opfylde humanitære hensyn, hjælpe med levering af grundlæggende tjenester, genopbygning eller genopretning af den økonomiske aktivitet eller andre civile formål

ii)

de pågældende aktiviteter ikke medfører, at pengemidler eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller er til fordel for en af de personer eller enheder eller et af de organer, der er omhandlet i artikel 14

iii)

de pågældende aktiviteter ikke overtræder nogen af de forbud, der er fastlagt i denne afgørelse

b)

den berørte medlemsstat har på forhånd konsulteret den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker for så vidt angår blandt andet:

i)

den kompetente myndigheds konstateringer i henhold til litra a), nr. i) og ii)

ii)

adgangen til oplysninger, der indikerer, at de relevante aktiviteter eventuelt medfører, at midler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, direkte eller indirekte til eller til fordel for en person eller enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 2580/2001 eller artikel 2 i forordning (EF) nr. 881/2002

og den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker har overfor den berørte medlemsstat tilkendegivet sin holdning.

c)

I mangel af tilkendegivelse af en holdning fra den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker inden for 30 dage efter anmodningen er blevet fremsat over for dem, kan den kompetente myndighed gå videre med sin beslutning om, hvorvidt der udstedes tilladelse.

2.   Ved anvendelsen af betingelserne i stk. 1, litra a) og b) kræver den kompetente myndighed tilstrækkelig information for så vidt angår brugen af tilladelsen, herunder oplysninger om modparterne i transaktionen.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne artikel."

9)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 25a

1.   Uanset artikel 25, stk. 1, litra a) og c), kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, tillade, på vilkår, som de finder hensigtsmæssige, at der åbnes en ny bankkonto eller et nyt repræsentationskontor eller oprettes en ny filial eller et datterselskab, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige for den, herunder oplysninger tilvejebragt af den person eller enhed, eller af det organ, der anmoder om tilladelsen, har den kompetente myndighed konstateret, at det med rimelighed kan konkluderes at:

i)

de pågældende aktiviteter har til formål at yde bistand til den syriske civilbefolkning, navnlig med henblik på at opfylde humanitære hensyn, hjælpe med levering af grundlæggende tjenester, genopbygning eller genopretning af den økonomiske aktivitet eller andre civile formål

ii)

de pågældende aktiviteter ikke medfører, at pengemidler eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller er til fordel for en af de personer eller enheder eller et af de organer, der er omhandlet i artikel 14

iii)

de pågældende aktiviteter ikke overtræder nogen af de forbud, der er fastlagt i denne forordning,

b)

den berørte medlemsstat har på forhånd konsulteret den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker for så vidt angår blandt andet:

i)

den kompetente myndigheds konstateringer i henhold til litra a), nr. i) og ii)

ii)

adgangen til oplysninger, der indikerer, at de relevante aktiviteter eventuelt medfører, at midler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, direkte eller indirekte til eller til fordel for en person eller enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 2580/2001 eller artikel 2 i forordning (EF) nr. 881/2002

og den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker har overfor den berørte medlemsstat tilkendegivet sin holdning.

c)

I mangel af tilkendegivelse af en holdning fra den person eller enhed eller det organ, der er udpeget af Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker inden for 30 dage efter anmodningen er blevet fremsat over for dem, kan den kompetente myndighed gå videre med sin beslutning om, hvorvidt der udstedes tilladelse.

2.   Ved anvendelsen af betingelserne i stk. 1, litra a) og b) kræver den kompetente myndighed tilstrækkelig information for så vidt angår brugen af tilladelsen, herunder oplysninger om modparterne i transaktionen.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne artikel."

10)

Bilag I udgår.

11)

I bilag IX til forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

a)

Det følgende afsnit indsættes under overskriften "LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2b":

"Listen i dette bilag omfatter ikke produkter, som betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug, bortset fra isopropanol."

b)

Punkterne i bilag I til nærværende forordning indsættes i afsnit IX.A1 "Materialer, kemiske stoffer, 'mikroorganismer' og 'toksiner' " som nummer IX.A1.004.

c)

Punktet i bilag II til nærværende forordning indsættes i afsnit IX.A2 "Materialebehandling" som nummer IX.A2.010.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.

(2)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 56.

(4)  EUT L 330 af 30.11.2012, s. 21.

(5)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70.

(6)  EUT L 139 af 29.5.2002, s. 9."


BILAG I

De i nr. 11, litra b) omhandlede punkter

Isolerede kemisk definerede forbindelser, ifølge bestemmelse 1 til kapitel 28 og 29 i den kombinerede nomenklatur (1) med en koncentration på 90 % eller derover*, med mindre andet er indikeret, som følger:

Acetone,

(CAS RN 67-64-1)

(KN-kode 2914 11 00)

Acetylen,

(CAS RN 74-86-2)

(KN-kode 2901 29 00)

Ammoniak,

(CAS RN 7664-41-7)

(KN-kode 2814 10 00)

Antimon,

(CAS RN 7440-36-0)

(rubrik 8110)

Benzaldehyd,

(CAS RN 100-52-7)

(KN-kode 2912 21 00)

Benzoin,

(CAS RN 119-53-9)

(KN-kode 2914 40 90)

1-Butanol,

(CAS RN 71-36-3)

(KN-kode 2905 13 00)

2-Butanol,

(CAS RN 78-92-2)

(KN-kode 2905 14 90)

Isobutanol,

(CAS RN 78-83-1)

(KN-kode 2905 14 90)

Tert-butanol,

(CAS RN 75-65-0)

(KN-kode 2905 14 10)

Calciumcarbid,

(CAS RN 75-20-7)

(KN-kode 2849 10 00)

Carbonmonoxid

(CAS RN 630-08-0)

(KN-kode 2811 29 90)

Chlor,

(CAS RN 7782-50-5)

(KN-kode 2801 10 00)

Cyclohexanol,

(CAS RN 108-93-0)

(KN-kode 2906 12 00)

Dicyclohexylamin (DCA),

(CAS RN 101-83-7)

(KN-kode 2921 30 99)

Ethanol,

(CAS RN 64-17-5)

(KN-kode 2207 10 00)

Ethylen,

(CAS RN 74-85-1)

(KN-kode 2901 21 00)

Ethylenoxid,

(CAS RN 75-21-8)

(KN-kode 2910 10 00)

Fluorapatit,

(CAS RN 1306-05-4)

(KN-kode 2835 39 00)

Hydrogenchlorid,

(CAS RN 7647-01-0)

(KN-kode 2806 10 00)

Hydrogensulfid,

(CAS RN 7783-06-4)

(KN-kode 2811 19 80)

Isopropanol med en koncentration på 95 % eller derover

(CAS RN 67-63-0)

(KN-kode 2905 12 00)

Mandelsyre,

(CAS RN 90-64-2)

(KN-kode 2918 19 98)

Methanol,

(CAS RN 67-56-1)

(KN-kode 2905 11 00)

Methylchlorid,

(CAS RN 74-87-3)

(KN-kode 2903 11 00)

Methyliodid,

(CAS RN 74-88-4)

(KN-kode 2903 39 90)

Methylmercaptan,

(CAS RN 74-93-1)

(KN-kode 2930 90 99)

Monoethylenglykol,

(CAS RN 107-21-1)

(KN-kode 2905 31 00)

Oxalylchlorid,

(CAS RN 79-37-8)

(KN-kode 2917 19 90)

Kaliumsulfid,

(CAS RN 1312-73-8)

(KN-kode 2830 90 85)

Kaliumthiocyanat (KSCN),

(CAS RN 333-20-0)

(KN-kode 2842 90 80)

Natriumhypochlorit,

(CAS RN 7681-52-9)

(KN-kode 2828 90 00)

Svovl,

(CAS RN 7704-34-9)

(KN-kode 2802 00 00)

Svovldioxid,

(CAS RN 7446-09-5)

(KN-kode 2811 29 05)

Svovltrioxid,

(CAS RN 7446-11-9)

(KN-kode 2811 29 10)

Thiophosphorylchlorid,

(CAS RN 3982-91-0)

(KN-kode 2853 00 90)

Triisobutylphosphit,

(CAS RN 1606-96-8)

(KN-kode 2920 90 85)

Hvid/gul phosphor

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(KN-kode 2804 70 00)


(1)  Som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 304 af 31.10.2012, s. 1.)


BILAG II

Det i nr. 11, litra c) omhandlede punkt

IX.A2.010

Udstyr

Laboratorieudstyr, herunder dele og tilbehør til sådant udstyr, til (destruktiv eller ikke-destruktiv) analyse eller sporing af kemiske stoffer, bortset fra udstyr, herunder dele og tilbehør, der er specifikt udformet til medicinsk brug.


23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 698/2013

af 19. juli 2013

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 blev der fastlagt en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, der er gengivet i bilag I til samme forordning.

(2)

Den Europæiske Unions Domstols dom af 17. december 2009 i de forenede sager C-410/08 til C-412/08 (»Swiss Caps«) indfører et nyt paradigme for tariferingen af kosttilskud.

(3)

På den ene side fastlægges det i dommens præmis 29, at varens bestemmelse kan udgøre et objektivt kriterium ved tarifering, såfremt varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen. På den anden side fastlægges det i præmis 32, at præsentationen som kapsler er et afgørende forhold, der viser, at de tjener som kosttilskud, idet dosen for kosttilskuddene, den måde, hvorpå de optages, og det sted, hvor de formodes at indsætte deres virkning, afgøres heraf.

(4)

Som følge heraf og i overensstemmelse med Domstolens dom tariferes produkter, der er i kapsler og som anvendes som kosttilskud for at bevare den almindelige sundhed og velbefindende, under pos. 2106 som tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet.

(5)

Der kan dog opstå tariferingsproblemer i tilfælde af tarifering af produkter med samme sammensætning og samme formål indeholdende en afmålt dosis, men som er i form af tabletter, pastiller eller piller.

(6)

For at sikre en sammenhængende fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal tariferingen af tilberedte fødevarer i form af doser, såsom kapsler, tabletter, pastiller og piller, som er beregnet til anvendelse som kosttilskud, tage hensyn til de kriterier, der er fastlagt i de forenede sager C-410/08 til C-412/08 (»Swiss Caps«).

(7)

En ny supplerende bestemmelse bør derfor indsættes i kapitel 21 i den kombinerede nomenklatur for at sikre ensartet fortolkning af disse på hele Unionens område.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I kapitel 21 i den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, indsættes følgende supplerende bestemmelse 5:

»5.

Andre tilberedte fødevarer i form af afmålte doser, såsom kapsler, tabletter, pastiller og piller, som er beregnet til anvendelse som kosttilskud, tariferes under pos. 2106, medmindre de er andetsteds tariferet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.


23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 699/2013

af 19. juli 2013

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i tabellen nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

Kattegrus bestående af naturligt bentonitler, der er tørret og behandlet med et antibakterielt stof og blandet med aktivt kul for at forhindre bakterievækst og lugt. Bentonitleret udgør mere end 94 % af produktets vægt.

Produktet sælges til forbrugerne i pakninger af forskellig størrelse.

3824 90 97

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3824, 3824 90 og 3824 90 97.

Produktet fremstilles ved blanding af bentonitler med et antibakterielt stof og aktivt kul. Tarifering som andre lerarter under pos. 2508 er derfor udelukket (bestemmelse 1 til kapitel 25).

Tilsætningen af et antibakterielt stof og aktivt kul ændrer ikke formen eller arten af materialets beskaffenhed. Tarifering af produktet under pos. 6815 som en vare af sten eller andre mineralske stoffer ikke andetsteds tariferet er derfor også udelukket (se også forklarende bemærkninger til kapitel 68, almindelige bemærkninger, tredje stykke).

Varen tariferes derfor under KN-kode 3824 90 97 som kemiske produkter og blandinger fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet.

2.

Kattegrus bestående af rundt og ovalt gennemsigtigt granulat af siliciumdioxid (silicagel). Produktet indeholder en synlig mængde farvet granulat.

Det farvede granulat fremstilles ved at tilsætte blåt farvestof.

Produktet sælges til forbrugerne i pakninger af forskellig størrelse.

3824 90 97

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3824, 3824 90 og 3824 90 97.

Den blå farve er udelukkende tilsat af kommercielle og salgsfremmende grunde, men har ikke til formål at identificere siliciumdioxiden. Desuden udgør siliciumdioxid i granulatform ikke nogen trussel for sikkerheden. Tarifering under pos. 2811 er derfor udelukket (bestemmelse 1, e) til kapitel 28).

Varen tariferes derfor under KN-kode 3824 90 97 som kemiske produkter og blandinger fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet.


23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 700/2013

af 22. juli 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

83,3

TR

70,0

UY

77,5

ZA

98,9

ZZ

82,4

0808 10 80

AR

151,6

BR

110,5

CL

134,3

CN

96,1

NZ

138,0

US

140,3

ZA

117,0

ZZ

126,8

0808 30 90

AR

97,7

CL

142,8

CN

77,3

NZ

162,9

TR

174,5

ZA

94,7

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 29 00

TR

337,1

ZZ

337,1

0809 30

TR

181,6

ZZ

181,6

0809 40 05

BA

86,7

MK

99,6

TR

118,8

XS

103,8

ZZ

102,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/40


RÅDETS AFGØRELSE 2013/391/FUSP

af 22. juli 2013

om støtte til den praktiske gennemførelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 26, stk. 2, og artikel 31, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning, som det er nødvendigt at træffe både i Den Europæiske Union og i tredjelande.

(2)

Den Europæiske Union er aktivt i gang med at gennemføre denne strategi og er i færd med at iværksætte de foranstaltninger, der nævnt i dennes kapitel III, især gennem frigørelse af finansielle midler til støtte for specifikke projekter under ledelse af multilaterale institutioner, ydelse af teknisk bistand og ekspertbistand til stater, der har behov herfor, med hensyn til en bred vifte af ikkespredningsforanstaltninger, og understøttelse af FN’s Sikkerhedsråds rolle.

(3)

Den 28. april 2004 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1540 (2004)(»UNSCR 1540 (2004)«), som var det første internationale instrument, der på en integreret og samlet måde omhandler masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler og dertil knyttet materiel. UNSCR 1540 (2004) indførte bindende forpligtelser for alle stater, der skulle forebygge og afskrække ikkestatslige aktører fra at tilegne sig sådanne våben og sådant våbenrelateret materiel. Den opfordrede også staterne til at aflægge rapport til det udvalg under Sikkerhedsrådet, der blev nedsat ved UNSCR 1540 (2004) (»1540-Udvalget«), om de skridt, de har taget eller agter at tage for at gennemføre UNSCR 1540 (2004).

(4)

Den 27. april 2006 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1673 (2006) og slog fast, at 1540-Udvalget skulle intensivere sine bestræbelser på at fremme en fuldstændig gennemførelse af UNSCR 1540 (2004) ved hjælp af arbejdsprogrammer, outreachaktiviteter, bistand, dialog og samarbejde. Resolutionen opfordrede også 1540-Udvalget til sammen med stater og internationale, regionale og subregionale organisationer at udforske, hvordan man kan udveksle erfaringer og drage lære heraf, og undersøge, hvilke programmer der findes, som vil kunne lette gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004).

(5)

Den 20. april 2011 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1977 (2011) og besluttede at forlænge mandatet for 1540-Udvalget i en periode på 10 år indtil den 25. april 2021. Det besluttede også, at 1540-Udvalget fortsat skulle øge sine bestræbelser på at fremme alle staters fuldstændige gennemførelse af UNSCR 1540 (2004), navnlig på områder som a) ansvarliggørelse, b) fysisk beskyttelse, c) grænsekontrol og retshåndhævelsesindsatsen og d) national eksport og omladningskontrol, herunder kontrol med tilvejebringelse af midler og tjenesteydelser som f.eks. finansiering af sådan eksport og omladning.

(6)

Gennemførelsen af Rådets fælles aktion 2006/419/FUSP af 12. juni 2006 om støtte til gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (1) og Rådets fælles aktion 2008/368/FUSP af 14. maj 2008 om støtte til gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2) bidrog til markant at reducere antallet af stater, der ikke har fremlagt en rapport, og antallet af stater, der ikke har fremlagt de supplerende oplysninger, som 1540-Udvalget har udbedt sig efter at have modtaget ufuldstændige rapporter.

(7)

Kontoret for Nedrustning i FN-sekretariatet, som har ansvaret for at yde materiel og logistisk støtte til 1540-Udvalget og dets eksperter, bør varetage den tekniske gennemførelse af de projekter, der skal gennemføres i henhold til denne afgørelse.

(8)

Denne afgørelse bør gennemføres i overensstemmelse med den finansielle og administrative rammeaftale, som Europa-Kommissionen og De Forenede Nationer har indgået om forvaltning af finansielle bidrag fra Unionen til programmer eller projekter administreret af FN —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I overensstemmelse med EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der har som mål at understøtte FN’s Sikkerhedsråds rolle og øge dets sagkundskab med hensyn til at tackle de udfordringer, der er forbundet med spredning, skal Unionen yderligere støtte gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) (»UNSCR 1540 (2004)«) og De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1977 (2011).

2.   Projekterne til støtte for gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004), der svarer til foranstaltninger i EU-strategien, vil bestå i subregionale workshopper, landebesøg, møder, begivenheder, uddannelse og PR-indsatser.

3.   Projekterne har til formål:

at øge de relevante nationale og regionale bestræbelser og kapaciteter primært gennem kapacitetsopbygning og fremme af bistand

at bidrage til den praktiske gennemførelse af specifikke henstillinger fra den samlede gennemgang fra 2009 af status over gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004), navnlig på områderne teknisk bistand, internationalt samarbejde og bevidstgørelse af offentligheden

at sikre iværksættelsen, udviklingen og gennemførelsen af nationale handlingsplaner på anmodning af staterne.

4.   Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af projekterne.

Artikel 2

1.   Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (i det følgende benævnt »den højtstående repræsentant«) er ansvarlig for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter forestås af FN-sekretariatet (Kontoret for Nedrustning) (i det følgende benævnt »FN-sekretariatet (ODA)«. Det udfører denne opgave under den højtstående repræsentants ansvar og tilsyn.

3.   Med henblik herpå indgår den højtstående repræsentant de nødvendige arrangementer med FN-sekretariatet (ODA).

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter er på 750 000 EUR, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget.

2.   De udgifter, der finansieres af det i stk. 1 angivne beløb, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.   Kommissionen overvåger, at de i stk. 2 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår Kommissionen en finansieringsaftale med FN-sekretariatet (ODA). Det skal fremgå af den pågældende finansieringsaftale, at FN-sekretariatet (ODA) sørger for, at Den Europæiske Unions bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af finansieringsaftalen.

Artikel 4

Den højtstående repræsentant aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter fra FN-sekretariatet (ODA). Disse rapporter skal danne udgangspunkt for Rådets evaluering. Kommissionen oplyser om de finansielle aspekter af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter.

Artikel 5

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Denne afgørelse udløber 24 måneder efter indgåelsen af den i artikel 3, stk. 3, nævnte finansieringsaftale eller 3 måneder efter datoen for vedtagelsen, hvis der ikke er indgået nogen finansieringsaftale inden for denne periode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 165 af 17.6.2006, s. 30.

(2)  EUT L 127 af 15.5.2008, s. 78.


BILAG

1.   MÅLSÆTNING

Den overordnede målsætning for denne afgørelse er at fremme gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1540 (2004) (»UNSCR 1540 (2004)«) og 1977 (2011) (»UNSCR 1977 (2011)«) inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben gennem specifikke foranstaltninger med følgende specifikke mål: at øge de relevante nationale og regionale bestræbelser og kapaciteter primært gennem kapacitetsopbygning og fremme af bistand at bidrage til den praktiske gennemførelse af specifikke henstillinger fra den samlede gennemgang fra 2009 af status over gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004), navnlig på områderne teknisk bistand, internationalt samarbejde og bevidstgørelse af offentligheden.

2.   BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGERNE

2.1.   Styrkelse af kapaciteterne til national gennemførelse og subregional koordinering

2.1.1.   Foranstaltningens formål

At støtte landespecifikke gennemførelsesaktiviteter, herunder udvikling af nationale handlingsplaner, og en bæredygtig national og subregional gennemførelsesproces

At øge internationalt samarbejde, herunder den rolle, 1540-Udvalget spiller i gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004).

2.1.2.   Beskrivelse af foranstaltningen

UN-ODA's fremme, eventuelt i samarbejde med andre internationale, regionale og subregionale organisationer og enheder, af praktiske skridt til at gennemføre centrale krav i UNSCR 1540 (2004) på nationalt plan, navnlig gennem støtte til landebesøg eller landespecifikke aktiviteter, der skal udføres af 1540-Udvalget med de pågældende staters samtykke. Det påtænkes at støtte fem landebesøg (af 4 dages varighed hver). Afhængig af et specifikt land og 1540-Udvalgets afgørelse vil et landebesøg eller landespecifikke aktiviteter bidrage til den nationale gennemførelsesproces gennem: a) bidrag til skabelse af øget bevidsthed gennem skræddersyede dialoger med forskellige aktører, der er involveret i den nationale gennemførelse af UNSCR 1540 (2004), b) gennemgang af nationale foranstaltninger og mekanismer, der anvendes til at gennemføre den pågældende resolution, og identificering af specifikke udfordringer, som de nationale myndigheder står over for, samt muligheder for at afhjælpe dem, og c) fremme af forberedelsen af frivillige nationale handlingsplaner og andre foranstaltninger, som det besøgte land har truffet beslutning om.

UN-ODA's tilrettelæggelse, eventuelt i samarbejde med andre internationale, regionale og subregionale organisationer og enheder, af møder i specifikke subregioner, der bygger på resultatet af forudgående kapacitetsopbyggende workshopper i de specifikke subregioner. Det påtænkes at afholde tre opfølgende møder i de udvalgte subregioner (Afrika, Golfen og Mellemøsten, Sydøsteuropa og Latinamerika). Hvert møde vil blive skræddersyet til at opfylde de faktiske krav i subregionen med fokus på områder, der sandsynligvis kan give praktiske resultater. Møderne vil blive afholdt samtidig med tekniske drøftelser i landet for at finde frem til specifikke foranstaltninger til at opretholde fremskridt i gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004). Drøftelserne i landet vil blive tilrettelagt som reaktion på indbydelser fra interesserede medlemsstater.

UN-ODA vil i samarbejde med andre internationale organisationer og agenturer, herunder OSCE, IAEA, OPCW, WHO, FAO og OIE, udvikle aktiviteter i relation til UNSCR 1540 (2004) for at sikre effektive synergier og undgå overlapning.

Hvor det er relevant, vil der blive tilstræbt synergi med aktiviteterne i de regionale nukleare, radiologiske, biologiske og kemiske ekspertisecentre (CBRN-ekspertisecentre), der bliver oprettet i øjeblikket under stabilitetsinstrumentet, samt med andre EU-sponsorerede programmer på dette område.

2.1.3.   Foranstaltningens resultater

Forbedret gennemførelse af UNSCR 1540 (2004) gennem medlemsstaternes supplerende skridt hen imod en fuldstændig gennemførelse heraf; udvikling af effektive og realistiske nationale handlingsplaner eller køreplaner for gennemførelse af de centrale krav i den pågældende resolution; øgede regionale koordinerede strategier for gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004) og oprettelse af effektive partnerskaber mellem deltagende stater og bistandsydere.

2.2.   Øget kapacitetsopbygning for at skabe og bevare fysisk beskyttelse og regnskab med følsomt materiel med dobbelt anvendelse

2.2.1.   Foranstaltningens formål

At fremme kapacitetsopbygning på nationalt og regionalt plan for at fremme fuldstændig gennemførelse af UNSCR 1540 (2004) ved at fokusere på et af resolutionens vigtigste områder, nemlig fysisk beskyttelse og regnskab for »dertil knyttet materiel«. UNSCR 1540 (2004) indeholder specifikke bestemmelser (punkt 3, litra a) og b)), der pålægger alle stater at indføre passende kontrol af materiel, udstyr og teknologi, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler. Med henblik herpå skal staterne: a) udvikle og opretholde passende effektive foranstaltninger til at aflægge regnskab for og sikre sådanne genstande i produktion, anvendelse, oplagring eller transport og b) udvikle og opretholde passende effektive foranstaltninger til fysisk beskyttelse.

2.2.2.   Beskrivelse af foranstaltningen

UN-ODA's tilrettelæggelse af to subregionale workshopper (Mellemamerika, Sydøstasien og Latinamerika), der fokuserer på den fysiske beskyttelse af og regnskab for »dertil knyttet materiel«. Gennem udveksling af erfaringer om nationale politikker og praksis vedrørende regnskab for og sikring og beskyttelse af relevant biologisk, kemisk og nukleart materiel vil denne foranstaltning fremme integrerede nationale strategier, der bygger på god praksis og indhøstede erfaringer.

Betydningen af samarbejde og interaktion med internationale organisationer som IAEA, OPCW, WHO, FAO, OIE og OSCE vil også blive fremhævet, når det er passende. Hver workshop vil finde sted samtidig med runder af relevante tekniske drøftelser med deltagende lande, der tager fuldt hensyn til særlige nationale forhold. Drøftelserne i landet vil blive tilrettelagt som reaktion på indbydelser fra interesserede medlemsstater i relevante subregioner.

Hvor det er relevant, vil der blive tilstræbt synergi med aktiviteterne i de regionale CBRN-ekspertisecentre, der bliver oprettet i øjeblikket under stabilitetsinstrumentet, samt med andre EU-sponsorerede programmer på dette område.

2.2.3.   Foranstaltningens resultater

Forbedrede nationale bestræbelser og øgede kapaciteter til at gennemføre passende kontrol af materiel, udstyr og teknologi, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler; identificering af effektiv praksis for regnskab for og sikring og beskyttelse af »tilknyttet materiel«; øget sikkerhed for relevant materiel på nationalt og regionalt niveau; øgede regionale og internationale partnerskaber på relevante områder, og bidrag til bestræbelser på at øge den globale CBRN-sikkerhed.

2.3.   Støtte til praktisk gennemførelse af henstillingerne fra den samlede gennemgang fra 2009 af status over gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004)

2.3.1.   Foranstaltningens formål

At støtte den praktiske gennemførelse af henstillingerne fra den samlede gennemgang fra 2009

At øge det internationale samarbejde og øge offentlighedens bevidsthed om betydningen af gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004).

2.3.2.   Beskrivelse af foranstaltningen

UNSCR 1977 (2011) og slutdokumentet fra den samlede gennemgang fra 2009 omfatter en række specifikke aktiviteter under gennemførelsen af de centrale krav i UNSCR 1540 (2004). Foranstaltningen omfatter specifikke projekter til at støtte sådanne aktiviteter, bl.a. gennem sponsorering af møder/begivenheder, uddannelse og PR-indsatser. Projekterne er i givet fald underlagt 1540-Udvalgets afgørelser og henstillinger og omfatter:

UN-ODA's tilrettelæggelse af begivenheder for at sammenføre dem, der tilbyder og søger bistand, og møder mellem nuværende eller eventuelle fremtidige partnere (stater, internationale og regionale organisationer)

møder tilrettelagt af UN-ODA for at støtte bestræbelserne på at styrke 1540-Udvalgets samarbejde med internationale ikkespredningsmekanismer og andre internationale og regionale organisationer

UN-ODA's tilrettelæggelse eller sponsorering af en workshop for repræsentanter for civilsamfundet, den akademiske verden og industrien

UN-ODA's sponsorering af nationale embedsmænds deltagelse i uddannelseskurser og andre kapacitetsopbyggende aktiviteter

sponsorering af en elektronisk journal om spørgsmål vedrørende gennemførelse af UNSCR 1540 (2004).

Hvor det er relevant, vil der blive tilstræbt synergi med aktiviteterne i de regionale CBRN-ekspertisecentre, der bliver oprettet i øjeblikket under stabilitetsinstrumentet, samt med andre EU-sponsorerede programmer på dette område.

2.3.3.   Foranstaltningens resultater

Gennemførelse af specifikke foranstaltninger, der blev besluttet under den samlede gennemgang fra 2009; mere forskelligartede midler til at lette teknisk bistand; ydelse af uddannelse med fokus på UNSCR 1540 (2004) til nationale embedsmænd; større inddragelse af repræsentanter for civilsamfundet, den akademiske verden og industrien i internationale, regionale og nationale bestræbelser på at gennemføre UNSCR 1540 (2004); øget bevidsthed i offentligheden om betydningen af gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004).

3.   PARTNERNE I FORANSTALTNINGERNE

FN's Sikkerhedsråd og dets 1540-Udvalg

deltagende regeringer fra respektive subregioner

regeringer og organisationer, der tilbyder bistand

FN, relevante internationale, regionale og subregionale organisationer

ikkestatslige organisationer og enheder fra civilsamfundet.

4.   BEGUNSTIGEDE AF FORANSTALTNINGERNE

medlemsstaterne, regeringsembedsmænd

1540-Udvalget og andre FN-enheder

internationale, regionale og subregionale organisationer

regeringer og organisationer, der yder og modtager teknisk bistand under UNSCR 1540 (2004)

civilsamfundet, den akademiske verden og relevante industrier.

5.   MØDESTEDER

UN-ODA vil udvælge potentielle steder til møder, workshopper og andre begivenheder. De kriterier, der anvendes til at vælge stederne, omfatter en relevant stats vilje til og engagement i at være vært ved begivenheden i en særlig region. Specifikke placeringer af landebesøg eller landespecifikke aktiviteter vil afhænge af indbydelser fra interesserede medlemsstater og i givet fald 1540-Udvalgets afgørelser.

6.   VARIGHED

Projektets samlede varighed anslås til 24 måneder.


23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/45


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. juli 2013

om fastsættelse af den dato, fra hvilken afgørelse 2008/633/RIA om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger har virkning

(2013/392/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (1), særlig artikel 18, stk. 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afgørelse 2008/633/RIA har virkning fra den dato, som Rådet fastlægger, når Kommissionen har meddelt Rådet, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (2) er trådt i kraft og finder anvendelse.

(2)

Ved skrivelse af 2. juli 2013 har Kommissionen meddelt Rådet, at forordning (EF) nr. 767/2008 er trådt i kraft og finder anvendelse fra den 27. september 2011.

(3)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (3), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra H, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale (4).

(4)

For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra H, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (6).

(5)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra H, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (8).

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter at Rådet har truffet foranstaltning om denne afgørelse til udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne afgørelse i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

(7)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (9). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(8)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (10). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(9)

Denne afgørelse bør ikke berøre de medlemsstaters holdning, for hvilke forordning (EF) nr. 767/2008 endnu ikke er trådt i kraft. Den berører navnlig ikke anvendelsen af artikel 6 i afgørelse 2008/633/RIA med hensyn til disse medlemsstater —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2008/633/RIA får virkning fra den 1. september 2013.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129.

(2)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60.

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(4)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(5)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(6)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.

(7)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(8)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19.

(9)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(10)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.


23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/47


RÅDETS AFGØRELSE 2013/393/FUSP

af 22. juli 2013

om ændring af afgørelse 2013/382/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. marts 2010 afgørelse 2010/168/FUSP (1) om udnævnelse af Vygaudas UŠACKAS til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Afghanistan.

(2)

Den 15. juli 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/382/FUSP (2) om forlængelse af EUSR's mandat indtil den 30. juni 2014.

(3)

Der bør udnævnes en ny EUSR for Afghanistan for perioden fra den 1. september 2013 til den 30. juni 2014.

(4)

Afgørelse 2013/382/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

EUSR skal gennemføre sit mandat i en situation, som kan forværres og hindre, at målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21, nås —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i afgørelse 2013/382/FUSP affattes således:

»Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

1.   Mandatet for Vygaudas UŠACKAS som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Afghanistan forlænges indtil den 31. august 2013.

2.   Franz-Michael SKJOLD MELLBIN udnævnes til EUSR for Afghanistan for perioden fra den 1. september 2013 til den 30. juni 2014.

3.   EUSR's mandat kan afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom på forslag af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 75 af 23.3.2010, s. 22.

(2)  EUT L 193 af 16.7.2013, s. 22.


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/48


AFGØRELSE Nr. 1/2013 TRUFFET AF DET STATISTISKE UDVALG DEN EUROPÆISKE UNION/SCHWEIZ

af 12. juni 2013

om erstatning af bilag A til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om statistik

(2013/394/EU)

DET STATISTISKE UDVALG DEN EUROPÆISKE UNION/SCHWEIZ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om statistik (1), i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, indeholder bilag A om retsakter på statistikområdet.

(2)

Der er vedtaget nye retsakter på statistikområdet, som bør tilføjes i bilag A. Derfor bør bilag A ændres —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag A til aftalen erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Geneve, den 12. juni 2013.

På Det Blandede Udvalgs vegne

Chef for EU's delegation

W. RADERMACHER

Chef for den schweiziske delegation

F. BAUMGARTNER


(1)  EUT L 90 af 28.3.2006, s. 2.


BILAG

»BILAG A

RETSAKTER PÅ STATISTIKOMRÅDET SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2

SEKTORTILPASNINGER

1.

I kraft af Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, erstattes og efterfølges Det Europæiske Fællesskab af Den Europæiske Union.

2.

I dette bilag omfatter udtrykket »medlemsstat(er)« i de omhandlede retsakter ud over dets betydning i de pågældende EU-retsakter tillige Schweiz.

3.

Udvalget for det Statistiske Program, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i denne aftale, er blevet erstattet af Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESS-Udvalget), som er oprettet i medfør af artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (1).

4.

Fællesskabets statistiske program, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 8, stk. 1, i denne aftale, er blevet erstattet af det europæiske statistiske program i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009.

5.

Det Blandede Udvalg bemærker, at reglerne for behandlingen af statistikker fra Schweiz som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i denne aftale nu er fastsat i forordning (EF) nr. 223/2009, med forbehold af mere specifikke bestemmelser, som er omhandlet i dette bilag.

6.

Henvisninger til »den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 1)« er, hvor intet andet er oplyst, at betragte som henvisninger til »den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2)«, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (2). De anførte kodenumre læses som de tilsvarende konverterede kodenumre i NACE rev. 2.

7.

Bestemmelser vedrørende fordeling af omkostninger i forbindelse med udførelse af undersøgelser og lignende er ikke relevante for denne aftale.

OMHANDLEDE RETSAKTER

ERHVERVSSTATISTIK

32008 R 0295: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (omarbejdning) (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13), ændret ved:

32009 R 0251: Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009 af 11. marts 2009 (EUT L 86 af 31.3.2009, s. 170).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Schweiz er ikke forpligtet til en regional opdeling af dataene som krævet i forordningen.

b)

Schweiz er fritaget for at levere data på 4-cifret niveau i NACE rev. 2.

c)

Schweiz er fritaget for at levere data som krævet i forordningen for faglige enheder.

d)

For følgende variabler i bilag IX: 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 og 16931 skal Schweiz levere data med 2011 som referenceår.

e)

I bilag VII fritages Schweiz for at levere geografisk opdelte data for række 7E.

32009 R 0250: Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009 af 11. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår definitionerne af variabler, det tekniske format til indberetning af data, indberetningen af data i henhold til både NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2 og de undtagelser, der kan indrømmes vedrørende statistikken over erhvervsstrukturer (EUT L 86 af 31.3.2009, s. 1).

32009 R 0251: Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009 af 11. marts 2009 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår de dataserier, der skal udarbejdes til statistikken over erhvervsstrukturer, og de nødvendige tilpasninger efter revisionen af den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) (EUT L 86 af 31.3.2009, s. 170).

32010 R 0275: Kommissionens forordning (EU) nr. 275/2010 af 30. marts 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår kriterier for evaluering af kvaliteten af statistik over erhvervsstrukturer (EUT L 86 af 1.4.2010, s. 1).

31998 R 1165: Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1), ændret ved:

32005 R 1158: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1158/2005 af 6. juli 2005 (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 1).

32006 R 1503: Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/2006 af 28. september 2006 (EUT L 281 af 12.10.2006, s. 15), ændret ved:

32008 R 1178: Kommissionens forordning (EF) nr. 1178/2008 af 28. november 2008 (EUT L 319 af 29.11.2008, s. 16.

32009 R 0329: Kommissionens forordning (EF) nr. 329/2009 af 22. april 2009 (EUT L 103 af 23.4.2009, s. 3.

32012 R 0461: Kommissionens forordning (EU) nr. 461/2012 af 31. maj 2012 (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 26).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

a)

Schweiz er fritaget for at levere data på 4-cifret niveau i NACE rev. 2

b)

Schweiz er fritaget for at levere data for variablerne 220 og 230 indtil 2015.

32001 R 0586: Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2001 af 26. marts 2001 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af industrihovedgrupper (EUT L 86 af 27.3.2001, s. 11), ændret ved:

32007 R 0656: Kommissionens forordning (EF) nr. 656/2007 af 14. juni 2007 (EUT L 155 af 15.6.2007, s. 3).

32006 R 1503: Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/2006 af 28. september 2006 om gennemførelse og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af variabler, listen over variabler og hyppigheden af udarbejdelsen af data (EUT L 281 af 12.10.2006, s. 15), ændret ved:

32008 R 1178: Kommissionens forordning (EF) nr. 1178/2008 af 28. november 2008 (EUT L 319 af 29.11.2008, s. 16)

32012 R 0461: Kommissionens forordning (EU) nr. 461/2012 af 31. maj 2012 (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 26).

32008 R 0472: Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2008 af 29. maj 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikker for så vidt angår det første basisår, der anvendes for tidsrækker udarbejdet efter NACE rev. 2, og for tidsrækker før 2009, der skal indberettes i henhold til NACE rev. 2, detaljeringsniveauet, formen, den første referenceperiode og referenceperioden (EUT L 140 af 30.5.2008, s. 5).

32009 R 0596: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del 4 (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 14).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Schweiz er fritaget for at levere data for variablerne 220 og 230 indtil 2015.

32008 R 0177: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6).

32009 R 0192: Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2009 af 11. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål for så vidt angår udveksling af fortrolige oplysninger mellem Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne (EUT L 67 af 12.3.2009, s. 14).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Schweiz er fritaget for at indberette individuelle data om omsætning for virksomheder, jf. bilag A, Data for omsætning, indtil 2013.

32010 R 1097: Kommissionens forordning (EU) nr. 1097/2010 af 26. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål for så vidt angår udveksling af fortrolige oplysninger mellem Kommissionen (Eurostat) og centralbankerne (EUT L 312 af 27.11.2010, s. 1).

32009 D 0252: Kommissionens beslutning 2009/252/EF af 11. marts 2009 om undtagelser fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål (EUT L 75 af 21.3.2009, s. 11).

TRANSPORT- OG TURISMESTATISTIK

32012 R 0070: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 70/2012 af 18. januar 2012 om statistisk registrering af vejgodstrafikken (EUT L 32 af 3.2.2012, s. 1).

32001 R 2163: Kommissionens forordning (EF) nr. 2163/2001 af 7. november 2001 om tekniske regler for indberetning af statistikker over vejgodstrafik (EFT L 291 af 8.11.2001, s. 13), ændret ved:

32007 R 0973: Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2007 af 20. august 2007 (EUT L 216 af 21.8.2007, s. 10).

32003 R 0006: Kommissionens forordning (EF) nr. 6/2003 af 30. december 2002 om formidling af statistikker om vejgodstrafik (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 45), ændret ved:

32010 R 0202: Kommissionens forordning (EU) nr. 202/2010 af 10. marts 2010 (EUT L 61 af 11.3.2010, s. 24).

32004 R 0642: Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2004 af 6. april 2004 om krav til præcision, der gælder for data indsamlet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken (EUT L 102 af 7.4.2004, s. 26).

32007 R 0833: Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2007 af 16. juli 2007 om udløbet af den i Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken fastsatte overgangsperiode (EUT L 185 af 17.7.2007, s. 9).

31993 D 0704: Rådets beslutning 93/704/EF af 30. november 1993 om oprettelse af en EF-databank vedrørende færdselsulykker (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 63).

32003 R 0091: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport (EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1), ændret ved:

32003 R 1192: Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2003 af 3. juli 2003 (EUT L 167 af 4.7.2003, s. 13)

32007 R 1304: Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007 af 7. november 2007 (EFT L 290 af 8.11.2007, s. 14).

32007 R 0332: Kommissionens forordning (EF) nr. 332/2007 af 27. marts 2007 om tekniske regler for indberetning af statistikker over jernbanetransport (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 16).

32003 R 0437: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning (EUT L 66 af 11.3.2003, s. 1), ændret ved:

32003 R 1358: Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 (EUT L 194 af 1.8.2003, s. 9)

32005 R 0546: Kommissionens forordning (EF) nr. 546/2005 af 8. april 2005 (EUT L 91 af 9.4.2005, s. 5).

32003 R 1358: Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning og om ændring af bilag I og II hertil (EUT L 194 af 1.8.2003, s. 9), ændret ved:

32005 R 0546: Kommissionens forordning (EF) nr. 546/2005 af 8. april 2005 (EUT L 91 af 9.4.2005, s. 5)

32006 R 1792: Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006 af 23. oktober 2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1)

32007 R 0158: Kommissionens forordning (EF) nr. 158/2007 af 16. februar 2007 (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 9).

32011 R 0692: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Schweiz indberetter de data, der er anført i bilag I, afsnit 1 og 2, punkt A, hvad angår type indlogering NACE 55.2, fra 2016 (referenceår) og frem

b)

Schweiz indberetter de data, der er anført i bilag I, afsnit 2, punkt B, hvad angår type indlogering NACE 55.2 for alle referenceperioder inden 4 måneder efter udgangen af referenceåret, fra 2016 (referenceår) og frem

c)

Schweiz indberetter de data, der er anført i bilag I, afsnit 2, punkt B, hvad angår type indlogering NACE 55.3 for alle referenceperioder inden 4 måneder efter udgangen af referenceåret

d)

Schweiz indberetter oplysningerne i bilag II senest 12 måneder efter udløbet af referenceperioden sammen med en rapport om kvaliteten af de pågældende data.

32011 R 1051: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 af 20. oktober 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om europæiske statistikker om turisme for så vidt angår kvalitetsrapporternes struktur og fremsendelsen af data (EUT L 276 af 21.10.2011, s. 13).

UDENRIGSHANDELSSTATISTIK

32006 R 1833: Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 af 13. december 2006 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (EFT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

32009 R 0471: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Bestemmelserne vedrørende ordningen for centraliseret toldbehandling er ikke relevante.

b)

Artikel 2 Definitioner: Statistikområdet omfatter toldområdet ekskl. toldoplag og toldfrie oplag.

Schweiz er ikke forpligtet til at udarbejde statistikker over handelen mellem Schweiz og Liechtenstein.

c)

Artikel 5, stk. 1 Statistiske data: De i artikel 5, stk. 1, litra e), omhandlede data indsamles første gang senest den 1. januar 2016.

Bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, litra f) og k), finder ikke anvendelse.

Den angivelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra h), skal foretages mindst ned til de første seks cifre.

For Schweiz finder bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, litra m), nr. ii) og iii), ikke anvendelse.

d)

Artikel 6 Udarbejdelse af udenrigshandelsstatistik: Bestemmelserne i artikel 6 finder ikke anvendelse for statistiske data, som Schweiz er fritaget for at indsamle i henhold til forordningens artikel 5.

e)

Artikel 7 Dataudveksling: Artikel 7, stk. 2, finder ikke anvendelse.

32010 R 0092: Kommissionens forordning (EU) nr. 92/2010 af 2. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dataudveksling mellem toldmyndighederne og de nationale statistikmyndigheder, udarbejdelse af statistikker og kvalitetsvurdering (EUT L 31 af 3.2.2010, s. 4).

32010 R 0113: Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser (EUT L 37 af 10.2.2010, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

I artikel 4, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»For Schweiz defineres »toldværdien« efter de respektive nationale bestemmelser«.

b)

I artikel 7, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»For Schweiz forstås ved »oprindelsesland« det land, hvori varerne har oprindelse ifølge de nationale bestemmelser om oprindelse«.

c)

Henvisningen til forordning (EØF) nr. 2454/93 i artikel 15, stk. 4, finder ikke anvendelse.

STATISTISKE PRINCIPPER OG STATISTISK FORTROLIGHED

32008 D 0234: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 234/2008/EF af 11. marts 2008 om nedsættelse af et europæisk rådgivende statistisk udvalg og om ophævelse af Rådets afgørelse 91/116/EØF (EUT L 73 af 15.3.2008, s. 13).

32008 D 0235: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 235/2008/EF af 11. marts 2008 om nedsættelse af Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (EUT L 73 af 15.3.2008, s. 17).

32009 R 0223: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

32002 R 0831: Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7), ændret ved:

32006 R 1104: Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/2006 af 18. juli 2006 (EUT L 197 af 19.7.2006, s. 3)

32007 R 1000: Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/2007 af 29. august 2007 (EUT L 226 af 30.8.2007, s. 7)

32008 R 0606: Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2008 af 26. juni 2008 (EUT L 166 af 27.6.2008, s. 16)

32010 R 0520: Kommissionens forordning (EU) nr. 520/2010 af 16. juni 2010 (EUT L 151 af 17.6.2010, s. 14).

32004 D 0452: Kommissionens beslutning 2004/452/EF af 29. april 2004 om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (EUT L 156 af 30.4.2004, s. 1), ændret ved:

32005 D 0412: Kommissionens beslutning 2005/412/EF af 25. maj 2005 (EUT L 140 af 3.6.2005, s. 11)

32005 D 0746: Kommissionens beslutning 2005/746/EF af 20. oktober 2005 (EUT L 280 af 25.10.2005, s. 16)

32006 D 0429: Kommissionens beslutning 2006/429/EF af 22. juni 2006 (EUT L 172 af 24.6.2006, s. 17)

32006 D 0699: Kommissionens beslutning 2006/699/EF af 17. oktober 2006 (EUT L 287 af 18.10.2006, s. 36)

32007 D 0081: Kommissionens beslutning 2007/81/EF af 2. februar 2007 (EUT L 28 af 3.2.2007, s. 23)

32007 D 0229: Kommissionens beslutning 2007/229/EF af 11. april 2007 (EUT L 99 af 14.4.2007, s. 11)

32007 D 0439: Kommissionens beslutning 2007/439/EF af 25. juni 2007 (EUT L 164 af 26.6.2007, s. 30)

32007 D 0678: Kommissionens beslutning 2007/678/EF af 16. oktober 2007 (EUT L 280 af 24.10.2007, s. 22)

32008 D 0052: Kommissionens beslutning 2008/52/EF af 20. december 2007 (EUT L 13 af 16.1.2008, s. 29)

32008 D 0291: Kommissionens beslutning 2008/291/EF af 18. marts 2008 (EUT L 98 af 10.4.2008, s. 11)

32008 D 0595: Kommissionens beslutning 2008/595/EF af 25. juni 2008 (EUT L 192 af 19.7.2008, s. 60)

32008 D 0876: Kommissionens beslutning 2008/876/EF af 6. november 2008 (EUT L 310 af 21.11.2008, s. 28)

32009 D 0411: Kommissionens beslutning 2009/411/EF af 25. maj 2009 (EUT L 132 af 29.5.2009, s. 16)

32010 D 0373: Kommissionens afgørelse 2010/373/EU af 1. juli 2010 (EUT L 169 af 3.7.2010, s. 19)

32011 D 0511: Kommissionens afgørelse 2011/511/EU af 17. august 2011 (EUT L 214 af 19.8.2011, s. 19)

32012 D 0200: Kommissionens afgørelse 2012/200/EU af 18. april 2012 (EUT L 108 af 20.4.2012, s. 37).

Retsakter, som de kontraherende parter skal tage i betragtning

De kontraherende parter skal tage følgende henstillinger, som har ikke bindende virkning, i betragtning:

52005 PC 0217: Kommissionens henstilling KOM(2005) 217 af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed (EUT C 172 af 12.7.2005, s. 22).

32009 H 0498: Kommissionens henstilling 2009/498/EF af 23. juni 2009 om referencemetadata til det europæiske statistiske system (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 50).

BEFOLKNINGS- OG SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSSTATISTIK

31998 R 0577: Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3), ændret ved:

32002 R 1991: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1991/2002 af 8. oktober 2002 (EFT L 308 af 9.11.2002, s. 1)

32002 R 2104: Kommissionens forordning (EF) nr. 2104/2002 af 28. november 2002 (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 14)

32003 R 2257: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2257/2003 af 25. november 2003 (EUT L 336 af 23.12.2003, s. 6)

32007 R 1372: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1372/2007 af 23. oktober 2007 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 42).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Uanset bestemmelserne i artikel 2, stk. 4, er stikprøveenheden for Schweiz en enkeltperson, og oplysningerne om de øvrige medlemmer af husstanden kan dække mindst de karakteristika, der er anført i artikel 4, stk. 1.

32000 R 1575: Kommissionens forordning (EF) nr. 1575/2000 af 19. juli 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2001 skal anvendes ved indberetning af data (EFT L 181 af 20.7.2000, s. 16).

32000 R 1897: Kommissionens forordning (EF) nr. 1897/2000 af 7. september 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår en arbejdsdefinition af arbejdsløshed (EFT L 228 af 8.9.2000, s. 18).

32002 R 2104: Kommissionens forordning (EF) nr. 2104/2002 af 28. november 2002 om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet og Kommissionens forordning (EF) nr. 1575/2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 for så vidt angår den liste over variabler for teoretisk og praktisk uddannelse og den kodning af disse, der skal anvendes ved indberetning af data fra og med 2003 (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 14).

32003 R 0246: Kommissionens forordning (EF) nr. 246/2003 af 10. februar 2003 om vedtagelse af programmet for ad hoc-moduler for perioden 2004-2006 til brug for den stikprøveundersøgelse, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 34 af 11.2.2003, s. 3).

32005 R 0384: Kommissionens forordning (EF) nr. 384/2005 af 7. marts 2005 om vedtagelse af programmet for ad hoc-moduler for perioden 2007-2009 til brug for den stikprøveundersøgelse, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 61 af 8.3.2005, s. 23).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Uanset bestemmelserne i artikel 1 er Schweiz fritaget for at gennemføre ad hoc-modulet for 2007.

32007 R 0102: Kommissionens forordning (EF) nr. 102/2007 af 2. februar 2007 om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2008 om arbejdsmarkedssituationen for indvandrere og deres nærmeste efterkommere i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 og om ændring af forordning (EF) nr. 430/2005 (EUT L 28 af 3.2.2007, s. 3), ændret ved:

32008 R 0391: Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2008 af 30. april 2008 (EUT L 117 af 1.5.2008, s. 15)

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Uanset bestemmelserne i artikel 2 er Schweiz er fritaget for at levere variablerne i kolonne 211/212 og i kolonne 215 i bilaget.

32008 R 0207: Kommissionens forordning (EF) nr. 207/2008 af 5. marts 2008 om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2009 om unges indtræden på arbejdsmarkedet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 62 af 6.3.2008, s. 4).

32008 R 0365: Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2008 af 23. april 2008 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 112 af 24.4.2008, s. 22).

32008 R 0377: Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57), ændret ved:

32009 R 1022: Kommissionens forordning (EF) nr. 1022/2009 af 29. oktober 2009 (EUT L 283 af 30.10.2009, s. 3).

32009 R 0020: Kommissionens forordning (EF) nr. 20/2009 af 13. januar 2009 om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2010 om forening af arbejds- og familielivet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 7).

32010 R 0220: Kommissionens forordning (EU) nr. 220/2010 af 16. marts 2010 om vedtagelse af programmet for årene 2013 til 2015 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 67 af 17.3.2010, s. 1).

32010 R 0317: Kommissionens forordning (EU) nr. 317/2010 af 16. april 2010 om specifikation af ad hoc-modulet for 2011 om beskæftigelse af handicappede til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 97 af 17.4.2010, s. 3).

32011 R 0249: Kommissionens forordning (EU) nr. 249/2011 af 14. marts 2011 om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2012 om overgang fra arbejde til tilbagetrækning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 67 af 15.3.2011, s. 18).

31999 R 0530: Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer (EFT L 63 af 12.3.1999, s. 6), ændret ved:

31999 R 1726: Kommissionens forordning (EF) nr. 1726/1999 af 27. juli 1999 (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 28), ændret ved:

2007 R 0973: Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2007 af 20. august 2007 (EUT L 216 af 21.8.2007, s. 10)

32005 R 1737: Kommissionens forordning (EF) nr. 1737/2005 af 21. oktober 2005 (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 11)

32006 R 1893: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

For så vidt angår statistikker over lønstrukturen og lønspredningen, indsamler Schweiz de i forordningens artikel 6, stk. 2, omhandlede data første gang i 2010.

b)

For så vidt angår statistikker over lønomkostningsniveauet og lønomkostningernes sammensætning, indsamler Schweiz de i forordningens artikel 6, stk. 1, omhandlede data i 2008 for visse variabler og for første gang i 2012 for alle variabler.

c)

For året 2008 har Schweiz tilladelse til:

at levere de i artikel 6, stk. 1, litra a), omhandlede oplysninger baseret på virksomheder (i stedet for lokale enheder), på nationalt niveau, i henhold til NACE rev. 1.1 på hovedafdelingsniveau og aggregeret hovedafdelingsniveau og uden opdeling efter virksomhedsstørrelse

at indberette resultaterne senest 24 måneder efter udgangen af referenceåret (i stedet for 18 måneder, jf. artikel 9).

32000 R 1916: Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2000 af 8. september 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer (EFT L 229 af 9.9.2000, s. 3), ændret ved:

32005 R 1738: Kommissionens forordning (EF) nr. 1738/2005 af 21. oktober 2005 (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 32), ændret ved:

32009 R 1022: Kommissionens forordning (EF) nr. 1022/2009 af 29. oktober 2009 (EUT L 283 af 30.10.2009, s. 3)

32007 R 0973: Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2007 af 20. august 2007 (EUT L 216 af 21.8.2007, s. 10).

32006 R 0698: Kommissionens forordning (EF) nr. 698/2006 af 5. maj 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 for så vidt angår evaluering af kvaliteten af statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer (EUT L 121 af 6.5.2006, s. 30), ændret ved:

32009 R 1022: Kommissionens forordning (EF) nr. 1022/2009 af 29. oktober 2009 (EUT L 283 af 30.10.2009, s. 3).

32003 R 0450: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. februar 2003 om lønomkostningsindekset (EUT L 69 af 13.3.2003, s. 1), ændret ved:

32006 R 1893: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Schweiz udarbejder og indberetter det kvartalsvise lønomkostningsindeks fra første kvartal i 2015 (referenceperiode).

32003 R 1216: Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2003 af 7. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 om lønomkostningsindekset (EUT L 169 af 8.7.2003, s. 37), ændret ved:

32007 R 0973: Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2007 af 20. august 2007 (EUT L 216 af 21.8.2007, s. 10).

32003 R 1177: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1), ændret ved:

32005 R 1553: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1553/2005 af 7. september 2005 (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 6).

32003 R 1980: Kommissionens forordning (EF) nr. 1980/2003 af 21. oktober 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår definitioner og ajourførte definitioner (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 1), ændret ved:

32006 R 0676: Kommissionens forordning (EF) nr. 676/2006 af 2. maj 2006 (EUT L 118 af 3.5.2006, s. 3).

32003 R 1981: Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2003 af 21. oktober 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår feltarbejdsaspekterne og imputationsprocedurerne (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 23).

32003 R 1982: Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2003 af 21. oktober 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår stikprøve- og opfølgningsbestemmelser (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 29).

32003 R 1983: Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 af 7. november 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 34), ændret ved:

32007 R 0973: Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2007 af 20. august 2007 (EUT L 216 af 21.8.2007, s. 10).

32004 R 0028: Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2004 af 5. januar 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår det detaljerede indhold af den foreløbige og den endelige kvalitetsrapport (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 42).

32006 R 0315: Kommissionens forordning (EF) nr. 315/2006 af 22. februar 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over sekundære målvariabler om boligforhold (EUT L 52 af 23.2.2006, s. 16).

32007 R 0215: Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2007 af 28. februar 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over sekundære målvariabler om overdreven gældsætning og økonomisk udstødelse (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 8).

32008 R 0362: Rådets forordning (EF) nr. 362/2008 af 14. april 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2009 over sekundære målvariabler om materielle afsavn (EUT L 112 af 24.4.2008, s. 1).

32009 R 0646: Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2009 af 23. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2010 over sekundære målvariabler om fordeling af husstandens ressourcer (EUT L 192 af 24.7.2009, s. 3).

32010 R 0481: Kommissionens forordning (EU) nr. 481/2010 af 1. juni 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2011 over sekundære målvariabler om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår (EUT L 135 af 2.6.2010, s. 38).

32010 R 1157: Kommissionens forordning (EU) nr. 1157/2010 af 9. december 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2012 over sekundære målvariabler om boligforhold (EUT L 326 af 10.12.2010, s. 3).

32012 R 0062: Kommissionens forordning (EU) nr. 62/2012 af 24. januar 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2013 over sekundære målvariabler om trivsel (EUT L 22 af 25.1.2012, s. 9).

32007 R 0862: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23).

32010 R 0216: Kommissionens forordning (EU) nr. 216/2010 af 15. marts 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse for så vidt angår fastsættelse af kategorier af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelser (EUT L 66 af 16.3.2010, s. 1).

32010 R 0351: Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2010 af 23. april 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse for så vidt angår fastlæggelse af kategorier af grupper af fødelande, grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, og grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl, og grupper af statsborgerskaber (EUT L 104 af 24.4.2010, s. 37).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

For dataelementerne 1.2. (Grupper af fødelande), 1.3. (Grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl) og 1.4. (Grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl) i bilaget er 2011 det første referenceår, der finder anvendelse på Schweiz.

32008 R 0453: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 af 23. april 2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 234).

32008 R 1062: Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2008 af 28. oktober 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår sæsonkorrektionsmetoder og kvalitetsrapporter (EUT L 285 af 29.10.2008, s. 3).

32009 R 0019: Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2009 af 13. januar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår definitionen af en ledig stilling, referencedatoerne for dataindsamling, dataindberetning og gennemførlighedsundersøgelser (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 3).

Retsakter, som de kontraherende parter skal tage i betragtning

De kontraherende parter skal tage følgende henstilling, som har ikke bindende virkning, i betragtning:

32009 H 0824: Kommissionens henstilling 2009/824/EF af 29. oktober 2009 om anvendelsen af den internationale standardfagklassifikation (ISCO-08) (EUT L 292 af 10.11.2009, s. 31).

ØKONOMISK STATISTIK

31995 R 2494: Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).

For Schweiz finder forordningen anvendelse på harmonisering af forbrugerprisindeks med henblik på internationale sammenligninger.

Den er ikke relevant hvad angår beregning af harmoniserede forbrugerprisindeks i forbindelse med Den Økonomiske og Monetære Union.

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Artikel 2, litra c), samt henvisningerne til MUCPI i artikel 8, stk. 1, og artikel 11 finder ikke anvendelse.

b)

Artikel 5, stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse.

c)

Artikel 5, stk. 2, finder ikke anvendelse.

d)

Den høring af EMI, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, finder ikke sted.

31996 R 1749: Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 af 9. september 1996 om oprindelige foranstaltninger for Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 229 af 10.9.1996, s. 3), ændret ved:

31998 R 1687: Rådets forordning (EF) nr. 1687/98 af 20. juli 1998 (EFT L 214 af 31.7.1998, s. 12)

31998 R 1688: Rådets forordning (EF) nr. 1688/98 af 20. juli 1998 (EFT L 214 af 31.7.1998, s. 23)

32007 R 1334: Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2007 af 14. november 2007 (EUT L 296 af 15.11.2007, s. 22).

31996 R 2214: Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 af 20. november 1996 om harmoniserede forbrugerprisindekser: indsendelse og formidling af delindekser under HCPI (EFT L 296 af 21.11.1996, s. 8), ændret ved:

31999 R 1617: Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 af 23. juli 1999 (EFT L 192 af 24.7.1999, s. 9)

31999 R 1749: Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/1999 af 23. juli 1999 (EFT L 214 af 13.8.1999, s. 1)

32001 R 1920: Kommissionens forordning (EF) nr. 1920/2001 af 28. september 2001 (EFT L 261 af 29.9.2001, s. 46)

32005 R 1708: Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005 (EUT L 274 af 20.10.2005, s. 9).

31998 R 2646: Kommissionens forordning (EF) nr. 2646/98 af 9. december 1998 om de nærmere regler til gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 vedrørende minimumsstandarder for behandling af tariffer inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks (EFT L 335 af 10.12.1998, s. 30).

31999 R 1617: Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 af 23. juli 1999 om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af forsikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EFT L 192 af 24.7.1999, s. 9).

31999 R 2166: Rådets forordning (EF) nr. 2166/1999 af 8. oktober 1999 om nærmere regler for gennemførelse af forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af produkter inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 266 af 14.10.1999, s. 1).

32000 R 2601: Kommissionens forordning (EF) nr. 2601/2000 af 17. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår tidspunktet for indførelse af køberpriser i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 14).

32000 R 2602: Kommissionens forordning (EF) nr. 2602/2000 af 17. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for behandling af prisreduktioner i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 16), ændret ved:

32001 R 1921: Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 af 28. september 2001 (EFT L 261 af 29.9.2001, s. 49).

32001 R 1920: Kommissionens forordning (EF) nr. 1920/2001 af 28. september 2001 om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EFT L 261 af 29.9.2001, s. 46.

32001 R 1921: Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 af 28. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revision af de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2602/2000 (EFT L 261 af 29.9.2001, s. 49.

32005 R 1708: Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for det harmoniserede forbrugerprisindeks, og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EUT L 274 af 20.10.2005, s. 9).

32006 R 0701: Rådets forordning (EF) nr. 701/2006 af 25. april 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks (EUT L 122 af 9.5.2006, s. 3).

32009 R 0330: Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2009 af 22. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) (EUT L 103 af 23.4.2009, s. 6).

32010 R 1114: Kommissionens forordning (EU) nr. 1114/2010 af 1. december 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for kvaliteten af HICP-vægtninger og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97 (EUT L 316 af 2.12.2010, s. 4).

32007 R 1445: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 af 11. december 2007 om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf (EUT L 336 af 20.12.2007, s. 1).

32011 R 0193: Kommissionens forordning (EU) nr. 193/2011 af 28. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 for så vidt angår kvalitetskontrolsystemet i forbindelse med købekraftpariteter (EUT L 56 af 1.3.2011, s. 1).

31996 R 2223: Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1), ændret ved:

31998 R 0448: Rådets forordning (EF) nr. 448/98 af 16. februar 1998 (EFT L 58 af 27.2.1998, s. 1)

32000 R 1500: Kommissionens forordning (EF) nr. 1500/2000 af 10. juli 2000 (EFT L 172 af 12.7.2000, s. 3)

32000 R 2516: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2516/2000 af 7. november 2000 (EFT L 290 af 17.11.2000, s. 1)

32001 R 0995: Kommissionens forordning (EF) nr. 995/2001 af 22. maj 2001 (EFT L 139 af 23.5.2001, s. 3)

32001 R 2558: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2558/2001 af 3. december 2001 (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 1)

32002 R 0113: Kommissionens forordning (EF) nr. 113/2002 af 23. januar 2002 (EFT L 21 af 24.1.2002, s. 3)

32002 R 1889: Kommissionens forordning (EF) nr. 1889/2002 af 23. oktober 2002 (EFT L 286 af 24.10.2002, s. 1)

32003 R 1267: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 af 16. juni 2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1)

32007 R 1392: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1392/2007 af 13. november 2007 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 1)

32009 R 0400: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 400/2009 af 23. april 2009 (EUT L 126 af 21.5.2009, s. 11)

32010 R 0715: Kommissionens forordning (EU) nr. 715/2010 af 10. august 2010 (EUT L 210 af 11.8.2010, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Schweiz kan udarbejde data efter institutionelle enheder, når bestemmelserne i forordningen vedrører erhvervet.

b)

Schweiz er ikke forpligtet til en regional opdeling af dataene som krævet i forordningen.

c)

Schweiz er ikke forpligtet til at foretage en opdeling af eksport og import af tjenesteydelser efter EU-lande/tredjelande som krævet i forordningen.

d)

I bilag B under »Undtagelsesbestemmelser efter medlemsstat« indsættes følgende efter punkt 27. DET FORENEDE KONGERIGE:

»28.   SCHWEIZ

28.1.   Undtagelser vedrørende tabeller

Tabel nr.

Variabel/position

Undtagelse

Referenceperiode, der er omfattet af undtagelsen

Første indberetning

1

Alle

Undtaget

1980-1989

1998

Beskæftigelse

Ingen sondring beskæftiget/selvstændig

Alle

 

Aflønning af ansatte

Opdeling af D.1 kun for årlige data i T+9

Alle

 

3

Alle

Undtaget

1980-1989

1998

Opdeling A21

1990-1997

 

Opdeling A64 med nogen aggregering

1998 og fremefter

 

Beskæftigelse

Ingen sondring beskæftiget/selvstændig

Alle

 

5

COICOP

Undtaget

1980-1989

1998

6-7

Alle

Undtaget

1995-1999

2005

Indberettes i T+11 (Husholdninger) og T+21 (Andre sektorer)

2000-2014

 

Indberettes i T+9 (Husholdninger) og T+11 (Andre sektorer)

2015 og fremefter

2016

F.51, F.7

Ingen opdeling

Alle

 

8

Alle

Indberettes i T+18

1990-2014

 

Indberettes i T+9

2015 og fremefter

2016

10

Alle

Undtaget

Alle

 

11

COFOG

Undtaget

1995-2004

2008

12-13, 15-26

Alle

Undtaget

Alle«

 

31997 D 0178: Kommissionens beslutning 97/178/EF, Euratom af 10. februar 1997 om fastsættelse af en metodologi for overgangen mellem det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (ENS 95) og det europæiske nationalregnskabssystem (ENS 2. udgave) (EFT L 75 af 15.3.1997, s. 44).

31998 D 0715: Kommissionens beslutning 98/715/EF af 30. november 1998 om afklaring af bilag A til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab for så vidt angår principperne for måling af priser og mængder (EFT L 340 af 16.12.1998, s. 33).

Beslutningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Artikel 3 (klassifikation af metoder efter produkt) finder ikke anvendelse på Schweiz.

32002 D 0990: Kommissionens beslutning 2002/990/EF af 17. december 2002 om yderligere præcisering af bilag A til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår principperne for måling af priser og mængder i nationalregnskaber (EFT L 347 af 20.12.2002, s. 42).

Beslutningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Artikel 2 (klassifikation af metoder) finder ikke anvendelse på Schweiz.

32002 R 1889: Kommissionens forordning (EF) nr. 1889/2002 af 23. oktober 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 448/98 om supplering og ændring af forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS) (EFT L 286 af 24.10.2002, s. 11).

32003 R 1287: Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1).

32005 R 0116: Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 116/2005 af 26. januar 2005 om behandlingen af momsrefusioner til ikke-afgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, med henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 6).

32005 R 1722: Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2005 af 20. oktober 2005 om principperne for opgørelse af boligtjenester til brug i forbindelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 276 af 21.10.2005, s. 5).

32000 R 0264: Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2000 af 3. februar 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til kortfristede statistikker over offentlige finanser (EFT L 29 af 4.2.2000, s. 4).

Bestemmelserne i tabel 25.1 og 25.2 i forordningen gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Schweiz er fritaget for opdelingen af de sociale ydelser D.60 i D.62 og D.631M.

b)

Schweiz er fritaget for opdelingen af de sociale bidrag D.61 i D.611 og D.612.

c)

Schweiz er fritaget for opdelingen af kapitaloverførslerne D.9 i D.91 og D.9N.

d)

De første data indberettes i 2012 + t12 (slutningen af december) for tredje kvartal af 2012 og med tilbagevirkende kraft fra første kvartal af 1999.

32002 R 1221: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2002 af 10. juni 2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (EFT L 179 af 9.7.2002, s. 1).

Bestemmelserne i tabel 25.1 og 25.2 i forordningen gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Schweiz er fritaget for opdelingen af de sociale ydelser D.60 i D.62 og D.631M.

b)

Schweiz er fritaget for opdelingen af de sociale bidrag D.61 i D.611 og D.612.

c)

Schweiz er fritaget for opdelingen af kapitaloverførslerne D.9 i D.91 og D.9N.

d)

De første data indberettes i 2012 + t12 (slutningen af december) for tredje kvartal af 2012 og med tilbagevirkende kraft fra første kvartal af 1999.

32005 R 0184: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23), ændret ved:

32006 R 0602: Kommissionens forordning (EF) nr. 602/2006 af 18. april 2006 (EUT L 106 af 19.4.2006, s. 10)

32009 R 0707: Kommissionens forordning (EF) nr. 707/2009 af 5. august 2009 (EUT L 204 af 6.8.2009, s. 3).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Schweiz er fritaget for at levere data for:

Tabel 1 (euroindikatorer): hele tabellen

Tabel 2 (kvartalsvis betalingsbalance): Porteføljeinvesteringer opdelt efter land

Tabel 3 (international handel med tjenester): Tjenester i alt, geografisk opdeling, niveau 3, og underopdelinger af offentlige tjenester

Tabel 4 (strømme af direkte investeringer T+21) og Tabel 5 (direkte investeringspositioner T+21): NOGA økonomisk sektor, 3-cifret niveau

b)

Schweiz er fritaget for at levere data indtil udgangen af 2014 for:

Tabel 2 (kvartalsvis betalingsbalance): Betalingsbalance undtagen porteføljeinvesteringer

Tabel 3 (international handel med tjenester): Tjenester i alt, geografisk opdeling, niveau 2

Tabel 4 (strømme af direkte investeringer T+9): Direkte investeringer i udlandet i alt: geografisk opdeling, niveau 3, og Direkte investeringer i den indberettende økonomi i alt: geografisk opdeling, niveau 3

Tabel 4 (strømme af direkte investeringer T+21): Direkte investeringer i udlandet i alt: geografisk opdeling, niveau 3, og Direkte investeringer i den indberettende økonomi i alt: geografisk opdeling, niveau 3, og NOGA økonomisk sektor, 2-cifret niveau

Tabel 5 (direkte investeringspositioner T+21): Direkte investeringer i udlandet i alt: geografisk opdeling, niveau 3, og Direkte investeringer i den indberettende økonomi, i alt geografisk opdeling, niveau 3, og NOGA økonomisk sektor, 2-cifret niveau.

32006 R 0601: Kommissionens forordning (EF) nr. 601/2006 af 18. april 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår formatet og proceduren for fremsendelse af data (EUT L 106 af 19.4.2006, s. 7).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Schweiz er fritaget for at gennemføre procedurerne vedrørende formatet og procedurerne for fremsendelse af data indtil udgangen af 2014.

32008 R 1055: Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2008 af 27. oktober 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik (EUT L 283 af 28.10.2008, s. 3), ændret ved:

32010 R 1227: Kommissionens forordning (EU) nr. 1227/2010 af 20. december 2010 (EUT L 336 af 21.12.2010, s. 15).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Schweiz er fritaget for at levere en kvalitetsrapport indtil udgangen af 2014.

NOMENKLATURER

31990 R 3037: Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1), ændret ved:

31993 R 0761: Kommissionens forordning (EØF) nr. 761/93 af 24. marts 1993 (EFT L 83 af 3.4.1993, s. 1)

32002 R 0029: Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2002 af 19. december 2001 (EFT L 6 af 10.1.2002, s. 3)

32006 R 1893: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

31993 R 0696: Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1), ændret ved:

1 94 N: Akt vedrørende vilkårene for Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21, ændret i EFT L 1 af 1.1.1995, s. 1).

32003 R 1059: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1), ændret ved:

32008 R 0011: Kommissionens forordning (EF) nr. 11/2008 af 8. januar 2008 (EUT L 5 af 9.1.2008, s. 13)

32008 R 0176: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 176/2008 af 20. februar 2008 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 1)

32011 R 0031: Kommissionens forordning (EU) nr. 31/2011 af 17. januar 2011 (EUT L 13 af 18.1.2011, s. 3).

32008 R 0451: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65).

LANDBRUGSSTATISTIK

31996 L 0016: Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter (EFT L 78 af 28.3.1996, s. 27), ændret ved:

32003 L 0107: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/107/EF af 5. december 2003 (EUT L 7 af 13.1.2004, s. 40).

Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasning:

Schweiz er ikke forpligtet til at foretage en regional opdeling af dataene som krævet i direktivet.

31997 D 0080: Kommissionens beslutning 97/80/EF af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser for Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter (EFT L 24 af 25.1.1997, s. 26), ændret ved:

31998 D 0582: Rådets afgørelse 98/582/EF af 6. oktober 1998 (EFT L 281 af 17.10.1998, s. 36)

32005 D 0288: Kommissionens beslutning 2005/288/EF af 18. marts 2005 (EUT L 88 af 7.4.2005, s. 10)

32011 D 0142: Kommissionens afgørelse 2011/142/EU af 3. marts 2011 (EUT L 59 af 4.3.2011, s. 66).

Afgørelsens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Schweiz er ikke forpligtet til en regional opdeling som krævet i bilag I, tabel 1: Årlig produktion af komælk.

32004 R 0138: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet (EUT L 33 af 5.2.2004, s. 1), ændret ved:

32005 R 0306: Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2005 af 24. februar 2005 (EUT L 52 af 25.2.2005, s. 9)

32006 R 0909: Kommissionens forordning (EF) nr. 909/2006 af 20. juni 2006 (EUT L 168 af 21.6.2006, s. 14)

32008 R 0212: Kommissionens forordning (EF) nr. 212/2008 af 7. marts 2008 (EUT L 65 af 8.3.2008, s. 5).

32008 R 1166: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 af 19. november 2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 (EUT L 321 af 1.12.2008, s. 14).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

For Schweiz finder forordningens bilag III, punkt VII, ikke anvendelse.

32008 R 1242: Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/2008 af 8. december 2008 om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 3), ændret ved:

32009 R 0867: Kommissionens forordning (EF) nr. 867/2009 af 21. september 2009 (EUT L 248 af 22.9.2009, s. 17).

32009 R 1200: Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2009 af 30. november 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår storkreaturkoefficienter og definitioner af kendetegn (EUT L 329 af 15.12.2009, s. 1).

32008 R 1165: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008 af 19. november 2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF (EUT L 321 af 1.12.2008, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Schweiz er ikke forpligtet af følgende detaljerede kategorier for statistikker over husdyrbestande i forordningens bilag II:

Schweiz er fritaget for statistikker over slagtedyr, jf. bilag II, kategorier for statistikker over husdyrbestande, hornkvæg på over 1 år, men under 2 år, hundyr (kvier; dyr, som endnu ikke har kælvet).

Schweiz er fritaget for statistikker over andre kategorier, jf. bilag II, for statistikker over husdyrbestande, hornkvæg på over 1 år, men under 2 år, hundyr (kvier; dyr, som endnu ikke har kælvet).

Schweiz er fritaget for statistikker over dyr til slagtning, jf. bilag II, kategorier for statistikker over husdyrbestande, hornkvæg på 2 år og derover, hundyr, kvier.

Schweiz er fritaget for statistikker over andre kategorier, jf. bilag II, for statistikker over husdyrbestande, hornkvæg på 2 år og derover, hundyr, kvier.

Schweiz er fritaget for statistikker over svin med en levende vægt på 50 kg og derover, men under 80 kg, jf. bilag II, kategorier for statistikker over husdyrbestande, slagtesvin, herunder udsætterorner og udsættersøer.

Schweiz er fritaget for statistikker over svin med en levende vægt på 80 kg og derover, men under 110 kg, jf. bilag II, kategorier for statistikker over husdyrbestande, slagtesvin, herunder udsætterorner og udsættersøer.

Schweiz er fritaget for statistikker over svin med en levende vægt på 110 kg og derover, jf. bilag II, kategorier for statistikker over husdyrbestande, slagtesvin, herunder udsætterorner og udsættersøer.

Schweiz er fritaget for statistikker over søer bedækket for første gang, jf. bilag II, kategorier for statistikker over husdyrbestande, avlssvin med en levende vægt på 50 kg og derover, bedækkede søer.

Schweiz er fritaget for statistikker over endnu ikke bedækkede ungsøer, jf. bilag II, kategorier for statistikker over husdyrbestande, avlssvin med en levende vægt på 50 kg og derover, andre søer.

b)

Schweiz er fritaget for statistikker over ungkvæg, jf. bilag IV, kategorier for statistikker over slagtninger, hornkvæg.

c)

Schweiz er fritaget for statistikker over lam og andre kategorier, jf. bilag IV, for statistikker over slagtninger, får.

d)

Schweiz er fritaget for statistikker over geder, jf. bilag IV, kategorier for statistikker over slagtninger.

e)

Schweiz er fritaget for statistikker over ænder og andre kategorier, jf. bilag IV, for statistikker over slagtninger, fjerkræ.

32009 R 0543: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 543/2009 af 18. juni 2009 om afgrødestatistikker og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 og (EØF) nr. 959/93 (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 1).

ENERGISTATISTIK

31990 L 0377: Rådets direktiv 90/377/EØF af 29. juni 1990 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (EFT L 185 af 17.7.1990, s. 16).

MILJØSTATISTIK

32006 R 1893: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

32007 R 0973: Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2007 af 20. august 2007 (EUT L 216 af 21.8.2007, s. 10).«


(1)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(2)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.


23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Fra den 1. juli 2013 anses kun den elektroniske udgave af EU-Tidende for autentisk og retsgyldig, jf. Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 69 af 13.3.2013, s. 1).

Hvis det på grund af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende, anses den trykte udgave for autentisk og retsgyldig, jf. vilkår og betingelser i forordning (EU) nr. 216/2013, artikel 3.