ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.189.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 189

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
10. juli 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 651/2013 af 9. juli 2013 om godkendelse af clinoptilolit af sedimentær oprindelse som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og om ændring af forordning (EF) nr. 1810/2005 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 652/2013 af 9. juli 2013 om 195. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

4

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 653/2013 af 9. juli 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2013/365/FUSP af 9. juli 2013 om ændring af afgørelse 2012/329/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn

8

 

*

Rådets afgørelse 2013/366/FUSP af 9. juli 2013 om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo

9

 

*

Rådets afgørelse 2013/367/FUSP af 9. juli 2013 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR)

12

 

*

Rådets afgørelse 2013/368/FUSP af 9. juli 2013 om ændring af afgørelse 2012/392/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

13

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 651/2013

af 9. juli 2013

om godkendelse af clinoptilolit af sedimentær oprindelse som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og om ændring af forordning (EF) nr. 1810/2005

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Clinoptilolit af sedimentær oprindelse blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som fodertilsætningsstof til slagtesvin, slagtekyllinger, slagtekalkuner, kvæg og laks ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2005 (3). Dette tilsætningsstof blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er indgivet en ansøgning om en ny vurdering af clinoptilolit af sedimentær oprindelse som fodertilsætningsstof til slagtesvin, slagtekyllinger, slagtekalkuner, kvæg og laks i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning, og om en ny anvendelse til alle andre dyrearter i henhold til forordningens artikel 7 med en anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 12. december 2012 (4), at anvendelsen af clinoptilolit af sedimentær oprindelse under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, miljøet eller, forudsat at der træffes passende foranstaltninger for at beskytte brugerne, på menneskers sundhed, og at det kan være effektivt som bindemiddel og antiklumpningsmiddel ved 10 000 mg/kg fuldfoder. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af clinoptilolit af sedimentær oprindelse viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette tilsætningsstof godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Da der gives en ny godkendelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 1810/2005 ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Da der ikke er sikkerhedsgrunde, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

Clinoptilolit af sedimentær oprindelse, der er opført i bilaget, og som tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »bindemidler« og »antiklumpningsmidler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Ændringer af forordning (EF) nr. 1810/2005

I bilag II til forordning (EF) nr. 1810/2005 udgår række E 568, clinoptilolit af sedimentær oprindelse.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

Det i bilaget opførte tilsætningsstof og foder, der indeholder det tilsætningsstof, og som produceres og mærkes før den 30. januar 2014 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 30. juli 2013, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUT L 291 af 5.11.2005, s. 5.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(1):3039.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori af teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: bindemidler

1g568

Clinoptilolit af sedimentær oprindelse

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Clinoptilolit af sedimentær oprindelse ≥ 80 % (pulverform).

 

Aktivstoffets karakteristika

Clinoptilolit (natriumcalciumhydro-aluminiumsilikat) af sedimentær oprindelse ≥ 80 % og lermineraler ≤ 20 % (fri for fibre og kvarts).

CAS-nummer: 12173-10-3

 

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af clinoptilolit af sedimentær oprindelse i tilsætningsstof: røntgendiffraktion (XRD).

Alle dyrearter

10 000

1.

Sikkerheds-foranstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn, beskyttelses-briller og -handsker under håndteringen.

2.

Den samlede mængde clinoptilolit af sedimentær oprindelse fra alle kilder må ikke overstige maksimumsindholdet på 10 000 mg.

30. juli 2023

Kategori af teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: antiklumpningsmidler

1g568

Clinoptilolit af sedimentær oprindelse

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Clinoptilolit af sedimentær oprindelse ≥ 80 % (pulverform).

 

Aktivstoffets karakteristika

Clinoptilolit (natriumcalciumhydro-aluminiumsilikat) af sedimentær oprindelse ≥ 80 % og lermineraler ≤ 20 % (fri for fibre og kvarts).

CAS-nummer: 12173-10-3

 

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af clinoptilolit af sedimentær oprindelse i tilsætningsstof: røntgendiffraktion (XRD).

Alle dyrearter

10 000

1.

Sikkerheds-foranstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn, beskyttelses-briller og -handsker under håndteringen.

2.

Den samlede mængde clinoptilolit af sedimentær oprindelse fra alle kilder må ikke overstige maksimumsindholdet på 10 000 mg.

30. juli 2023


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 652/2013

af 9. juli 2013

om 195. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 1. juli 2013 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, efter at have behandlet den pågældende persons anmodning om at blive fjernet fra listen og den fyldestgørende rapport fra det ombudsmandskontor, der blev oprettet i medfør af FN's Sikkerhedsråds resolution 1904(2009). Den 25. juni 2013 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd endvidere at ændre en enhed på listen.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

(1)

Følgende punkt under overskriften "Fysiske personer" udgår:

"Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu"jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu"jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu"ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu"jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (e) Abu Abdallah). Fødselsdato: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Fødested: Kuwait. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: F 137998 (saudiarabisk pas, udstedt den 18.4.2004, udløbet 24.2.2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.8.2006."

(2)

Punktet "Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Abdul Manan Agha (alias a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (tidligere opført som)). Titel: Haji. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001."


10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 653/2013

af 9. juli 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

MK

33,9

TR

105,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

127,3

ZZ

127,3

0805 50 10

AR

86,5

UY

89,3

ZA

98,0

ZZ

91,3

0808 10 80

AR

176,6

BR

118,6

CL

150,1

CN

96,0

NZ

160,1

US

144,0

ZA

133,2

ZZ

139,8

0808 30 90

AR

110,2

CL

124,3

CN

72,5

ZA

127,4

ZZ

108,6

0809 10 00

IL

275,4

TR

204,6

ZZ

240,0

0809 29 00

TR

317,1

ZZ

317,1

0809 30

TR

209,3

ZZ

209,3

0809 40 05

IL

99,1

MA

99,1

ZA

125,3

ZZ

107,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/8


RÅDETS AFGØRELSE 2013/365/FUSP

af 9. juli 2013

om ændring af afgørelse 2012/329/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 8. december 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/819/FUSP (1) om udnævnelse af Alexander RONDOS som Den Europæiske Unions særlige repræsentant ("EUSR") for Afrikas Horn.

(2)

Den 25. juni 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/329/FUSP (2) om forlængelse af EUSR for Afrikas Horns mandat indtil den 30. juni 2013.

(3)

EUSR's mandat bør forlænges i en yderligere periode på fire måneder.

(4)

EUSR gennemfører mandatet under forhold, der muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets afgørelse 2012/329/FUSP ændres således:

1)

Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Mandatet for Alexander RONDOS som EUSR for Afrikas Horn forlænges herved til den 31. oktober 2013. EUSR's mandat kan dog afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).

I forbindelse med EUSR's mandat defineres Afrikas Horn som Republikken Djibouti, Staten Eritrea, Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien, Republikken Kenya, Den Føderale Republik Somalia, Republikken Sudan, Republikken Sydsudan og Republikken Uganda. I spørgsmål med bredere regionale implikationer, herunder piratvirksomhed, skal EUSR i fornødent omfang samarbejde med lande og regionale enheder uden for Afrikas Horn.

I betragtning af behovet for en regional tilgang til de indbyrdes forbundne udfordringer, som regionen står over for, skal EUSR for Afrikas Horn arbejde i tæt samråd med EUSR for Sudan og Sydsudan, som fortsat har det primære ansvar for opgaverne vedrørende disse to lande."

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

"1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. oktober 2013 udgør 4 900 000 EUR."

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT L 327 af 9.12.2011, s. 62.

(2)  EUT L 165 af 26.6.2012, s. 62.


10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/9


RÅDETS AFGØRELSE 2013/366/FUSP

af 9. juli 2013

om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo (1)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. januar 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/39/FUSP (2) om udnævnelse af Samuel ŽBOGAR til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) i Kosovo. EUSR's mandat udløber den 30. juni 2013.

(2)

EUSR's mandat bør ændres og forlænges med endnu en periode på 12 måneder.

(3)

EUSR skal gennemføre mandatet under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Samuel ŽBOGARs mandat som EUSR i Kosovo ændres og forlænges indtil den 30. juni 2014. EUSR's mandat kan afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter henstilling fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).

Artikel 2

Politikmål

EUSR's mandat bygger på politikmålene for Unionen i Kosovo. Disse mål omfatter at spille en førende rolle i forbindelse med fremme af et stabilt, levedygtigt, fredeligt, demokratisk og multietnisk Kosovo, styrke stabiliteten i regionen og bidrage til regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser i det vestlige Balkan, fremme et Kosovo, der går ind for retsstatsprincippet og beskyttelse af mindretal og af den kulturelle og religiøse arv samt støtte Kosovos fremskridt i tilnærmelsen til Unionen i overensstemmelse med regionens europæiske perspektiv og i henhold til de relevante rådskonklusioner.

Artikel 3

Mandat

For at nå politikmålene har EUSR mandat til:

a)

at tilbyde råd og støtte fra Unionen i den politiske proces

b)

at fremme Unionens overordnede politiske koordinering i Kosovo

c)

at styrke Unionens tilstedeværelse i Kosovo og sikre, at den er sammenhængende og effektiv

d)

at vejlede chefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO) om lokale politiske forhold, bl.a. om de politiske aspekter af spørgsmål vedrørende det udøvende ansvar

e)

at sikre overensstemmelse og sammenhæng i EU-aktionen i Kosovo

f)

at støtte Kosovos fremskridt i tilnærmelsen til Unionen i overensstemmelse med regionens europæiske perspektiv via målrettet offentlig kommunikation og Unionens outreachaktiviteter, der er bestemt til at sikre en bredere forståelse for og støtte til EU-relaterede spørgsmål hos offentligheden i Kosovo

g)

at overvåge, bistå og lette fremskridt med politiske, økonomiske og europæiske prioriteter i overensstemmelse med de respektive institutionelle kompetencer og ansvarsområder

h)

at bidrage til udviklingen og konsolideringen af respekten for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i Kosovo, bl.a. med hensyn til kvinder og børn, i overensstemmelse med Unionens menneskerettighedspolitik og Unionens retningslinjer vedrørende menneskerettigheder

i)

at bistå i gennemførelsen af dialogen mellem Beograd og Pristina, der fremmes af Unionen.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og er EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet med forbehold af HR's beføjelser.

3.   EUSR arbejder tæt sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten).

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2014 udgør 1 870 000 EUR.

2.   Udgifterne forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget. Det er tilladt statsborgere i lande i den vestlige Balkanregion at byde på kontrakter.

3.   Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   Der udpeges et specifikt personale til at bistå EUSR med at gennemføre sit mandat og bidrage til sammenhæng, synlighed og effektivitet i Unionens overordnede indsats i Kosovo. EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte sin medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR holder Rådet og Kommissionen løbende underrettet om sin medarbejderstabs sammensætning.

2.   Medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-Udenrigstjenesten kan foreslå udstationering af medarbejdere til at arbejde sammen med EUSR. Løn til udstationerede medarbejdere afholdes af henholdsvis den pågældende medlemsstat, den pågældende EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten. Eksperter, der udstationeres af medlemsstaterne ved EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten, kan også udstationeres til at arbejde med EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats, EU-institutionens eller EU-Udenrigstjenestens administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i EUSR's mandats interesse.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for EUSR og dennes medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUSR og dennes medarbejdere kan opfylde og afvikle EUSR's mission uhindret, aftales med værtsparten eller værtsparterne, alt efter hvad der er relevant. Medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten yder den fornødne støtte med henblik herpå.

Artikel 8

EU's klassificerede informationers sikkerhed

1.   EUSR og alle medarbejdere i dennes stab overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2011/292/EU af 31. marts 2011 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (3).

2.   HR er bemyndiget til under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede informationer at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL«, som er udarbejdet med henblik på aktionen, til NATO/KFOR.

3.   HR er bemyndiget til under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede informationer og i overensstemmelse med EUSR's operationelle behov at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, som er udarbejdet med henblik på aktionen, til De Forenede Nationer (FN) og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). Der udarbejdes lokale arrangementer med henblik herpå.

4.   HR er bemyndiget til at videregive ikke-klassificerede EU-dokumenter vedrørende Rådets forhandlinger om aktionen, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (4), til tredjeparter, der er tilknyttet denne afgørelse.

Artikel 9

Adgang til informationer og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante informationer.

2.   Alt efter tilfældet yder Unionens delegation og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

EUSR skal i overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af traktatens afsnit V, i overensstemmelse med sit mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i sit geografiske ansvarsområde træffe alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler med hensyn til sikkerheden for det personale, der står under dennes direkte myndighed, navnlig ved:

a)

at udarbejde en missionsspecifik sikkerhedsplan på grundlag af retningslinjer fra EU-Udenrigstjenesten, der bl.a. omfatter missionsspecifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styringen af sikre personalebevægelser til og inden for missionsområdet, samt styring af sikkerhedshændelser og herunder en beredskabs- og evakueringsplan for missionen

b)

at sørge for, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i missionsområdet

c)

at sørge for, at alle medarbejdere i EUSR's stab, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til missionsområdet på grundlag af de risikoratings, der er opstillet for missionsområdet af EU-Udenrigstjenesten

d)

at sørge for, at alle vedtagne henstillinger, som udarbejdes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og afgive skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i midtvejsrapporterne og rapporterne om gennemførelse af mandatet til Rådet, HR og Kommissionen.

Artikel 11

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt mundtlig og skriftlig rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt skriftlige rapporter gennem Coreunettet. EUSR aflægger efter henstilling fra HR eller PSC rapport til Rådet for Udenrigsanliggender. I overensstemmelse med traktatens artikel 36 kan EUSR inddrages i underretningen af Europa-Parlamentet.

Artikel 12

Koordinering

1.   EUSR fremmer Unionens overordnede politiske koordinering. EUSR bidrager til at sikre, at alle EU-instrumenter på området sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR's aktiviteter koordineres med formandskabets og Kommissionens aktiviteter samt, hvor det er hensigtsmæssigt, med de aktiviteter, der udføres af andre EUSR, som er aktive i regionen. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og Unionens delegationer.

2.   Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til cheferne for Unionens delegationer i regionen og medlemsstaternes missionschefer. De bestræber sig mest muligt på at bistå EUSR i gennemførelsen af dennes mandat. EUSR vejleder chefen for EULEX KOSOVO om lokale politiske forhold, bl.a. om de politiske aspekter af spørgsmål vedrørende det udøvende ansvar. EUSR og den øverstbefalende for den civile operation konsulterer hinanden i fornødent omfang.

3.   EUSR skal også holde forbindelse med relevante lokale myndigheder og andre internationale og regionale aktører på stedet.

4.   EUSR sikrer sammen med andre EU-aktører på stedet formidling og udveksling af oplysninger blandt EU-aktører i indsatsområdet med henblik på at opnå en høj grad af fælles forståelse og vurdering af situationen.

Artikel 13

Bistand i forbindelse med krav

EUSR og dennes medarbejderstab bistår med at tilvejebringe elementer med henblik på at behandle eventuelle krav og forpligtelser, der følger af mandaterne for tidligere EUSR'er i Kosovo, og giver administrativ bistand og adgang til relevante sagsakter med henblik herpå.

Artikel 14

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. EUSR forelægger Rådet, HR og Kommissionen en fremskridtsrapport inden udgangen af december 2013 og en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet ved EUSR-mandatets afslutning.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  Denne betegnelse berører ikke holdningerne til status og er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(2)  EUT L 23 af 26.1.2012, s. 5.

(3)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).


10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/12


RÅDETS AFGØRELSE 2013/367/FUSP

af 9. juli 2013

om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 16. juli 2012 afgørelse 2012/389/FUSP (1). Nævnte afgørelse udløber den 15. juli 2014.

(2)

Det nuværende finansielle referencegrundlag dækker perioden fra den 16. juli 2012 indtil den 15. juli 2013.

(3)

Afgørelse 2012/389/FUSP bør ændres for at forlænge perioden, der er dækket af det nuværende finansielle referencegrundlag, indtil den 15. november 2013.

(4)

Missionen vil blive gennemført i en situation, som kan blive forværret og vil kunne hindre opfyldelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i traktaten —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 13, stk. 1, i afgørelse 2012/389/FUSP affattes således:

"1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUCAP NESTOR i de første 16 måneder efter denne afgørelses ikrafttræden udgør 22 880 000 EUR. Det finansielle referencegrundlag for den efterfølgende periode fastsættes af Rådet.".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT L 187 af 17.7.2012, s. 40.


10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/13


RÅDETS AFGØRELSE 2013/368/FUSP

af 9. juli 2013

om ændring af afgørelse 2012/392/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. juli 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/392/FUSP (1), der udløber den 15. juli 2014.

(2)

Det nuværende finansielle referencegrundlag dækker perioden indtil den 15. juli 2013.

(3)

Afgørelse 2012/392/FUSP bør derfor ændres for at omfatte et finansielt referencegrundlag for perioden indtil den 31. oktober 2013.

(4)

Missionen vil blive gennemført i en situation, som muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 13, stk. 1, i afgørelse 2012/392/FUSP affattes således:

"1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUCAP Sahel Niger indtil den 31. oktober 2013 udgør 8 700 000 EUR. Det finansielle referencegrundlag for den efterfølgende periode fastsættes af Rådet.".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT L 187 af 17.7.2012, s. 48.


10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Fra den 1. juli 2013 anses kun den elektroniske udgave af EU-Tidende for autentisk og retsgyldig, jf. Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 69 af 13.3.2013, s. 1).

Hvis det på grund af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende, anses den trykte udgave for autentisk og retsgyldig, jf. vilkår og betingelser i forordning (EU) nr. 216/2013, artikel 3.