ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.164.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 164

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
18. juni 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 550/2013 af 11. juni 2013 om forbud mod fiskeri efter torsk i Kattegat fra fartøjer, der fører svensk flag

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 551/2013 af 11. juni 2013 om midlertidigt forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører et EU-flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 552/2013 af 12. juni 2013 om forbud mod fiskeri efter berycider i EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 553/2013 af 13. juni 2013 om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 554/2013 af 13. juni 2013 om forbud mod fiskeri efter kuller i område VIIb-k, VIII, IX og X samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører spansk flag

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2013 af 14. juni 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår transit af visse animalske biprodukter fra Bosnien-Hercegovina ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 556/2013 af 14. juni 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 og (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår transit af visse animalske produkter fra Bosnien-Hercegovina ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 ( 1 )

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 558/2013 af 17. juni 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/290/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. juni 2013 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces som følge af Kroatiens tiltrædelse (meddelt under nummer C(2013) 3474)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. juni 2013 om overgangsforanstaltninger vedrørende visse animalske produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og indført i Kroatien fra tredjelande før den 1. juli 2013 (meddelt under nummer C(2013) 3475)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. juni 2013 om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår transit af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum fra Bosnien-Hercegovina (meddelt under nummer C(2013) 3484)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 550/2013

af 11. juni 2013

om forbud mod fiskeri efter torsk i Kattegat fra fartøjer, der fører svensk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets forordning (EU) nr. 39/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (2), er der fastsat kvoter for 2013.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2013, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2013 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 1.


BILAG

Nr.

04/TQ39

Medlemsstat

Sverige

Bestand

COD/03AS.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Kattegat

Dato

27.5.2013


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 551/2013

af 11. juni 2013

om midlertidigt forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører et EU-flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 40/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (2), fastsættes der kvoter for 2013.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører et EU-flag eller er registreret i Den Europæiske Union, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for perioden indtil den 1. juli 2013, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes til og med den 30. juni 2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for perioden indtil den 1. juli 2013 er tildelt de medlemsstater, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører de i samme bilag omhandlede medlemsstaters flag eller er registreret i disse medlemsstater, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag, til og med den 30. juni 2013. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer mellem de pågældende datoer.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 54.


BILAG

Nr.

03/TQ40

Medlemsstat

Den Europæiske Union (alle medlemsstater)

Bestand

RED/N3M

Art

Rødfiskarter (Sebastes spp)

Område

NAFO 3M

Dato

3.5.2013 til 30.6.2013


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 552/2013

af 12. juni 2013

om forbud mod fiskeri efter berycider i EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsfiskebestande for 2013 og 2014 (2) er der fastsat kvoter for 2013.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2013, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2013 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 356 af 22.12.2012, s. 22.


BILAG

Nr.

05/DSS

Medlemsstat

Spanien

Bestand

ALF/3X14-

Art

Berycider (Beryx spp.)

Område

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

Dato

1.6.2013


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 553/2013

af 13. juni 2013

om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 40/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (2), fastsættes der kvoter for 2013.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2013, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeriet efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2013 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 54.


BILAG

Nr.

06/TQ40

Medlemsstat

Spanien

Bestand

USK/567EI.

Art

Brosme (Brosme brosme)

Område

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

Dato

1.6.2013


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 554/2013

af 13. juni 2013

om forbud mod fiskeri efter kuller i område VIIb-k, VIII, IX og X samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets forordning (EU) nr. 39/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (2), er der fastsat kvoter for 2013.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2013, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2013 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 1.


BILAG

Nr.

07/TQ39

Medlemsstat

Spanien

Bestand

HAD/7X7A34

Art

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Område

VIIb-k, VIII, IX og X samt EU-farvande i CECAF 34.1.1

Dato

1.6.2013


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 555/2013

af 14. juni 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår transit af visse animalske biprodukter fra Bosnien-Hercegovina

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (1), særlig artikel 41, stk. 3, andet afsnit, og artikel 42, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (2), er der fastsat gennemførelsesforanstaltninger for sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum.

(2)

Det er nødvendigt at fastsætte særlige betingelser for transit via Unionen af sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter til tredjelande fra Bosnien-Hercegovina på grund af de geografiske forhold og nødvendigheden af at bevare adgangen til den kroatiske havneby Ploče efter Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (3) fastlægges en liste over godkendte grænsekontrolsteder, visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og veterinærenhederne i Traces. Eftersom ordningerne for transit via Unionen af sendinger af de pågældende animalske biprodukter til tredjelande fra Bosnien-Hercegovina kun kan blive effektive ved adgang via de kroatiske grænsekontrolsteder Nova Sela og Ploče, er det nødvendigt at medtage disse grænsekontrolsteder i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF, så snart de tekniske betingelser for deres godkendelse er opfyldt.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 142/2011 indsættes følgende som artikel 29a:

»Artikel 29a

Specifikke krav vedrørende transit gennem Kroatien af animalske biprodukter, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande

1.   Flytninger af sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, gennem Unionen ad landevejen direkte mellem grænsekontrolstedet Nova Sela og grænsekontrolstedet Ploče tillades, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med »KUN TIL TRANSIT TIL TREDJELANDE VIA EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 136/2004, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, i Unionen.

3.   Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Kroatiens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Den finder anvendelse fra datoen for anvendelsen af ændringerne af beslutning 2009/821/EF, som vedrører oplysningerne om Nova Sela og Ploče i bilag I til nævnte beslutning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1

(3)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 556/2013

af 14. juni 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 og (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår transit af visse animalske produkter fra Bosnien-Hercegovina

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, nr. 5), tredje led, artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (2) blev der fastlagt en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (3) blev der fastlagt lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til Unionen, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 (4) blev der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Unionen.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 (5) blev der fastsat krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter.

(5)

Det er nødvendigt at fastsætte særlige betingelser for transit via Unionen af sendinger af fjerkræprodukter, fersk kød, rå mælk og mejeriprodukter og visse sammensatte produkter til tredjelande fra Bosnien-Hercegovina på grund af de geografiske forhold og nødvendigheden af at bevare adgangen til den kroatiske havneby Ploče efter Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

(6)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (6) fastlagdes en liste over godkendte grænsekontrolsteder, visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og veterinærenhederne i Traces. Eftersom ordningerne for transit via Unionen af sendinger, der er omfattet af forordning (EF) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 og (EU) nr. 28/2012, til tredjelande fra Bosnien-Hercegovina kun kan blive effektive ved adgang via de kroatiske grænsekontrolsteder Nova Sela og Ploče, er det nødvendigt at medtage disse grænsekontrolsteder i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF, så snart de tekniske betingelser for deres godkendelse er opfyldt.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 798/2008

I forordning (EF) nr. 798/2008 indsættes følgende som artikel 18a:

»Artikel 18a

Dispensation for transit gennem Kroatien af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande

1.   Uanset artikel 4, stk. 4, tillades direkte transit ad landevej mellem grænsekontrolstedet i Nova Sela og grænsekontrolstedet i Ploče af sendinger af kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, herunder strudsefugle, og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter og specifikt patogenfrie æg, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med »KUN TIL TRANSIT TIL TREDJELANDE VIA EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (7), attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, i Unionen.

3.   Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) nr. 206/2010

I forordning (EU) nr. 206/2010 indsættes følgende som artikel 17a:

»Artikel 17a

Dispensation for transit gennem Kroatien af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande

1.   Uanset artikel 16 er direkte transit ad landevej gennem Unionen mellem grænsekontrolstedet i Nova Sela og grænsekontrolstedet i Ploče af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med »KUN TIL TRANSIT TIL TREDJELANDE VIA EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 136/2004, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, på Unionens område.

3.   Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.«

Artikel 3

Ændring af forordning (EU) nr. 605/2010

I forordning (EU) nr. 605/2010 indsættes følgende som artikel 7a:

»Artikel 7a

Dispensation for transit gennem Kroatien af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande

1.   Uanset artikel 6 er direkte transit ad landevej gennem Unionen mellem grænsekontrolstedet i Nova Sela og grænsekontrolstedet i Ploče af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med »KUN TIL TRANSIT TIL TREDJELANDE VIA EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 136/2004, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, på Unionens område.

3.   Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.«

Artikel 4

Ændring af forordning (EU) nr. 28/2012

I forordning (EU) nr. 28/2012 indsættes følgende som artikel 5a:

»Artikel 5a

Dispensation for transit gennem Kroatien af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande

1.   Uanset artikel 4 er direkte transit ad landevej gennem Unionen mellem grænsekontrolstedet i Nova Sela og grænsekontrolstedet i Ploče af sendinger af sammensatte produkter, jf. artikel 3, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombering med løbenummer på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Unionen, af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med »KUN TIL TRANSIT TIL TREDJELANDE VIA EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 136/2004, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, i Unionen.

3.   Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.«

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft, under forudsætning af at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Den finder anvendelse fra datoen for anvendelsen af ændringerne af beslutning 2009/821/EF, som vedrører oplysningerne om Nova Sela og Ploče i bilag I til nævnte beslutning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1.

(4)  EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1.

(5)  EUT L 12 af 14.1.2012, s. 1.

(6)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.

(7)  EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 557/2013

af 17. juni 2013

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (1), særlig artikel 23,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 223/2009 fastsættes der et regelkompleks for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, herunder generelle bestemmelser om beskyttelse af og adgang til fortrolige data.

(2)

Fordelene ved data indsamlet med henblik på europæiske statistikker bør udnyttes optimalt, bl.a. ved at forbedre forskeres adgang til fortrolige data til videnskabelige formål.

(3)

Mange spørgsmål, der opstår inden for økonomi, samfundsvidenskab, miljøvidenskab og statskundskab, kan kun besvares tilfredsstillende på grundlag af relevante og detaljerede data, der giver mulighed for tilbundsgående analyser. Kvaliteten og aktualiteten af den tilgængelige detaljerede information til forskningsbrug er i den forbindelse blevet en vigtig faktor for en videnskabeligt funderet forståelse og styring af samfundet.

(4)

Forskerkredse bør derfor til analyseformål i den videnskabelige udviklings interesse have udvidet adgang til fortrolige data, der anvendes til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, uden at der gives køb på det høje beskyttelsesniveau, som fortrolige statistiske data kræver.

(5)

Organer, der har til formål at fremme og give adgang til data i den videnskabelige forsknings interesse inden for samfundsmæssigt og politisk relevante områder, kan bidrage til processen med at frigive fortrolige data til videnskabelige formål og dermed forbedre adgangen til fortrolige data.

(6)

Den mest effektive model synes at være en risikostyringsstrategi med henblik på at gøre et bredere spektrum af fortrolige data tilgængelige til videnskabelige formål, samtidig med at fortroligheden af dataene om respondenterne og de statistiske enheder bevares.

(7)

Den fysiske og logiske beskyttelse af fortrolige data bør sikres gennem lovgivningsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør ikke være så omfattende, at de begrænser anvendeligheden af dataene til videnskabelig forskning.

(8)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør til dette formål i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009 træffe egnede foranstaltninger til at forebygge og pålægge sanktioner for krænkelser af princippet om statistisk fortrolighed.

(9)

Denne forordning sikrer retten til fuld respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger, (artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).

(10)

Anvendelsen af denne forordning bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(11)

Anvendelsen af denne forordning bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (5).

(12)

Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (6), bør ophæves.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes det, på hvilke betingelser der til gennemførelse af statistiske analyser til videnskabelige formål kan gives adgang til fortrolige data, der er indberettet til Kommissionen (Eurostat), og hvordan Kommissionen (Eurostat) og de nationale statistikmyndigheder skal samarbejde for at lette denne adgang.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »fortrolige data til videnskabelige formål«: data, som kun giver mulighed for indirekte identifikation af de statistiske enheder, og som har form af enten filer til brug i sikkert miljø eller filer til videnskabelig brug

2)   »filer til brug i sikkert miljø«: fortrolige data til videnskabelige formål, på hvilke der ikke er blevet anvendt yderligere metoder til kontrol med den statistiske fortrolighed

3)   »filer til videnskabelig brug«: fortrolige data til videnskabelige formål, på hvilke der er blevet anvendt metoder til kontrol med den statistiske fortrolighed for til et rimeligt niveau og i overensstemmelse med gældende bedste praksis at begrænse risikoen for identifikation af den statistiske enhed

4)   »metoder til kontrol med den statistiske fortrolighed«: metoder til begrænsning af risikoen for videregivelse af oplysninger om de statistiske enheder, sædvanligvis baseret på en begrænsning af mængden af eller på ændringer i de offentliggjorte data

5)   »adgangsfaciliteter«: det fysiske eller virtuelle miljø og de organisatoriske rammer, hvor der gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål

6)   »nationale statistikmyndigheder«: de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der i den enkelte medlemsstat er ansvarlige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker, jf. forordning (EF) nr. 223/2009.

Artikel 3

Generelle principper

Kommissionen (Eurostat) kan give adgang til fortrolige data til videnskabelige formål, som den ligger inde med, med henblik på udvikling, udarbejdelse eller formidling af europæiske statistikker, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 223/2009, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

det er en anerkendt forskningsenhed, der anmoder om adgang

b)

der er blevet forelagt et egnet forskningsforslag

c)

det er angivet, hvilken type fortrolige data til videnskabelige formål der anmodes om adgang til

d)

adgangen gives enten af Kommissionen (Eurostat) eller af en anden adgangsfacilitet, der er godkendt af Kommissionen (Eurostat)

e)

den relevante nationale statistikmyndighed, der har leveret dataene, har givet sit samtykke.

Artikel 4

Forskningsenheder

1.   Anerkendelse af forskningsenheder baseres på kriterier vedrørende:

a)

formålet med enheden; vurderingen af formålet med enheden foretages på grundlag af dens vedtægter, opgavebeskrivelse eller anden formålserklæring; i formålet for enheden skal indgå et element af forskning

b)

en vurdering af, om enheden har dokumentation eller ry for at producere kvalitetsforskning og stille den til rådighed for offentligheden; enhedens erfaring med at gennemføre forskningsprojekter vurderes på grundlag af bl.a. tilgængelige fortegnelser over publikationer og forskningsprojekter, som enheden har været involveret i

c)

den interne organisering af forskningen; forskningsenheden skal være en særskilt organisation og være en juridisk person samt have fokus på forskning eller være en forskningsafdeling inden for en organisation; forskningsenheden skal være uafhængig, selvstændig ved affattelse af videnskabelige konklusioner og adskilt fra politikområder inden for det organ, som den tilhører

d)

de indførte sikkerhedsforanstaltninger for at varetage datasikkerheden; forskningsenheden skal opfylde tekniske og infrastrukturmæssige krav, der sikrer varetagelsen af datasikkerheden.

2.   En behørigt udpeget repræsentant for forskningsenheden skal underskrive en fortrolighedserklæring omfattende alle forskere i enheden, der vil få adgang til de fortrolige data til videnskabelige formål, og indeholdende betingelserne for adgang, forskernes forpligtelser, foranstaltningerne til sikring af fortroligheden af statistiske data og sanktionerne for krænkelser af disse forpligtelser.

3.   Kommissionen (Eurostat) udarbejder i samarbejde med Udvalget for det Europæiske Statistiske System retningslinjer for vurderingen af forskningsenheder, herunder fortrolighedserklæringen omhandlet i stk. 2. I velbegrundede tilfælde ajourfører Kommissionen (Eurostat) retningslinjerne efter procedurer godkendt af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

4.   De nationale statistikmyndigheder skal gives adgang til rapporter om vurderingerne af forskningsenheder.

5.   Kommissionen (Eurostat) skal føre og på sit websted offentliggøre en ajourført liste over anerkendte forskningsenheder.

6.   Kommissionen (Eurostat) tager med regelmæssige mellemrum vurderingerne af forskningsenhederne på listen op til revision.

Artikel 5

Forskningsforslag

1.   Forskningsforslaget skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om:

a)

det legitime formål med forskningen

b)

en redegørelse for, hvorfor dette formål ikke kan opfyldes uden anvendelse af fortrolige data

c)

den enhed, der anmoder om adgang

d)

de enkelte forskere, der vil få adgang til dataene

e)

de adgangsfaciliteter, der skal anvendes

f)

de datasæt, som der er behov for adgang til, samt metoderne til at analysere dem, og

g)

de tilstræbte forskningsresultater, der skal offentliggøres eller på anden måde udbredes.

2.   Sammen med forskningsforslaget forelægges individuelle fortrolighedserklæringer underskrevet af de forskere, der vil få adgang til dataene.

3.   Kommissionen (Eurostat) udarbejder i samarbejde med Udvalget for det Europæiske Statistiske System retningslinjer for vurderingen af forskningsforslag. I velbegrundede tilfælde ajourfører Kommissionen (Eurostat) retningslinjerne efter procedurer godkendt af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

4.   De nationale statistikmyndigheder, der har indberettet de pågældende fortrolige data til Kommissionen (Eurostat), skal gives adgang til rapporter om vurderingerne af forskningsforslagene.

Artikel 6

De nationale statistikmyndigheders holdning

1.   For hvert forskningsforslag skal der anmodes om samtykke fra den nationale statistikmyndighed, der har indberettet de pågældende fortrolige data, før der gives adgang. Den nationale statistikmyndighed meddeler Eurostat sin holdning inden fire uger efter den dato, hvor den modtog den pågældende rapport om vurderingen af forskningsforslaget.

2.   De nationale statistikmyndigheder, som har indberettet de pågældende fortrolige data, og Kommissionen (Eurostat) søger i videst muligt omfang at nå til enighed om at forenkle høringsproceduren og gøre den hurtigere.

Artikel 7

Fortrolige data til videnskabelige formål

1.   Der kan gives adgang til filer til brug i sikkert miljø, forudsat at forskningsresultaterne ikke frigives uden forudgående kontrol af, at de ikke indebærer videregivelse af fortrolige data. Adgang til filer til brug i sikkert miljø kan kun gives inden for adgangsfaciliteter i Kommissionen (Eurostat) eller andre adgangsfaciliteter, der er godkendt af Kommissionen (Eurostat) med henblik på at give adgang til filer til brug i sikkert miljø.

2.   Der kan gives adgang til filer til videnskabelig brug, forudsat at der i den forskningsenhed, der anmoder om adgang, findes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Kommissionen (Eurostat) offentliggør oplysninger om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der kræves.

3.   I samarbejde med de nationale statistikmyndigheder udarbejder Kommissionen (Eurostat) datasæt til forskningsbrug, som er afstemt efter de forskellige typer fortrolige data til videnskabelige formål. Ved udarbejdelse af et datasæt til videnskabelig brug tager Kommissionen (Eurostat) og de nationale statistikmyndigheder hensyn til risikoen for og konsekvenserne af uretmæssig videregivelse af fortrolige data.

Artikel 8

Adgangsfaciliteter

1.   Adgang til fortrolige data til videnskabelige formål kan gives via adgangsfaciliteter, der er godkendt af Kommissionen (Eurostat).

2.   Adgangsfaciliteten skal være beliggende hos nationale statistikmyndigheder. Undtagelsesvis kan adgangsfaciliteter være beliggende uden for nationale statistikmyndigheder, forudsat at der er meddelt udtrykkeligt samtykke fra de nationale statistikmyndigheder, der har indberettet de pågældende data.

3.   Godkendelse af adgangsfaciliteter baseres på kriterier vedrørende formålet med adgangsfaciliteten, dens organisatoriske opbygning og standarder for datasikkerhed og dataforvaltning.

4.   Kommissionen (Eurostat) udarbejder i samarbejde med Udvalget for det Europæiske Statistiske System retningslinjer for vurderingen af adgangsfaciliteter. I velbegrundede tilfælde ajourfører Kommissionen (Eurostat) retningslinjerne efter procedurer godkendt af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

5.   De nationale statistikmyndigheder skal gives adgang til rapporter om vurderingerne af adgangsfaciliteter. I rapporterne skal indgå en anbefaling om, hvilken type fortrolige data adgangsfaciliteten kan give adgang til. Kommissionen (Eurostat) hører Udvalget for det Europæiske Statistiske System, før den træffer afgørelse om godkendelse af en adgangsfacilitet.

6.   De skal indgås en kontrakt mellem den behørigt udpegede repræsentant for adgangsfaciliteten eller for den organisation, der er vært for adgangsfaciliteten, og Kommissionen (Eurostat), hvori fastlægges adgangsfacilitetens forpligtelser med hensyn til beskyttelse af fortrolige data og de organisatoriske foranstaltninger. Kommissionen (Eurostat) skal regelmæssigt holdes orienteret om de aktiviteter, der udøves af adgangsfaciliteterne.

7.   Kommissionen (Eurostat) skal føre og på sit websted offentliggøre en liste over godkendte adgangsfaciliteter.

Artikel 9

Organisatoriske spørgsmål

1.   Kommissionen (Eurostat) orienterer regelmæssigt Udvalget for det Europæiske Statistiske System om de administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er truffet for at sikre den fysiske og logiske beskyttelse af fortrolige data og for at overvåge og forebygge risikoen for uretmæssig videregivelse eller anvendelse til andre formål end dem, med henblik på hvilke adgangen er blevet givet.

2.   Kommissionen (Eurostat) offentliggør på sit websted:

a)

retningslinjer for vurdering af forskningsenheder, forskningsforslag og adgangsfaciliteter

b)

listen over anerkendte forskningsenheder

c)

listen over godkendte adgangsfaciliteter

d)

listen over datasæt til forskningsbrug med relevant dokumentation og de til rådighed stående adgangsmåder.

Artikel 10

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 831/2002 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 11

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(2)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(5)  EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.

(6)  EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7.


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 558/2013

af 17. juni 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. juni 2013

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces som følge af Kroatiens tiltrædelse

(meddelt under nummer C(2013) 3474)

(EØS-relevant tekst)

(2013/290/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (1) fastlægges i bilag I listen over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF (2) og direktiv 97/78/EF (3), og i bilag II fastlægges listen over centrale enheder, regionale enheder og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

(2)

Beslutning 2009/821/EF vil fortsat være gyldig efter den 1. juli 2013 og skal derfor tilpasses til Kroatiens tiltrædelse. De nødvendige tilpasninger er ikke fastlagt i akten om Kroatiens tiltrædelse (4) og skal derfor vedtages før tiltrædelsen med denne afgørelse, således at de er gældende fra tiltrædelsen.

(3)

Udvidelsen vil medføre en væsentlig ændring af den nye Unions landegrænse med omkringliggende tredjelande, idet kystgrænsen udvides med en længere søgrænse, der omfatter mere Middelhavskyst, og tilføjelsen af en international lufthavn.

(4)

De steder, der er blevet foreslået som grænsekontrolsteder til tredjelande i Kroatien, er blevet kontrolleret af Kommissionens revisionstjeneste (tidligere kaldet Kommissionens kontroltjeneste), Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO). Det antages, at disse steder vil være i overensstemmelse med EU-krav ved tiltrædelsen. Derfor bør de foreslåede steder i Kroatien tilføjes til listen over godkendte grænsekontrolsteder i medlemsstaterne, som findes i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(5)

Som følge af Kroatiens tiltrædelse vil nogle lande, dvs. Ungarn og Slovenien, ikke længere grænse op til tredjelande. Derfor vil nogle landegrænsekontrolsteder i disse medlemsstater blive overflødige. Listen over godkendte grænsekontrolsteder i disse to medlemsstater i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Ydermere vil udvidelsen tilføje lokale veterinærenheder til brug for Traces. Derfor skal disse lokale veterinærenheder føjes til listen over lokale enheder i Traces for medlemsstater, der er fastsat i bilag II til beslutning 2009/821/EF.

(7)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

De ændringer, der er anført i bilaget, træder i kraft, under forudsætning af at traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

i delen efter Frankrig indsættes følgende del for Kroatien:

»Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

b)

i delen om Ungarn udgår rækkerne om jernbanen ved Gyékényes og om vejen ved Letenye.

c)

i delen om Slovenien udgår rækkerne om jernbanen ved Dobova og om vejen ved Gruškovje, Jelšane og Obrežje.

2)

i bilag II i delen efter Frankrig indsættes følgende del for Kroatien:

»Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА — VIETINIAI VIENETAI — MÍSTNÍ JEDNOTKA — HELYI EGYSÉGEK — LOKALE ENHEDER — UNITA' LOKALI - ÖRTLICHE EINHEITEN — LOKALE EENHEDEN — KOHALIK ASUTUS — JEDNOSTKA LOKALNA - ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — UNIDADES LOCAIS — LOCAL UNITS — UNITĂȚI LOCALE — UNIDADES LOCALES — MIESTNA JEDNOTKA — UNITÉS LOCALES — LOKALNE JEDINICE — OBMOĆNA ENOTA — UNITÀ LOCALI — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKĀLĀ VIENĪBA — LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAžDIN

HR00006

ZAGREB«


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. juni 2013

om overgangsforanstaltninger vedrørende visse animalske produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og indført i Kroatien fra tredjelande før den 1. juli 2013

(meddelt under nummer C(2013) 3475)

(EØS-relevant tekst)

(2013/291/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kroatien forventes at tiltræde Unionen den 1. juli 2013. Animalske produkter vil være underlagt kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1). Imidlertid overholder visse animalske produkter, der blev indført i Kroatien før den dato, ikke de relevante bestemmelser i forordningen.

(2)

Nogle af de pågældende produkter er overgået til fri omsætning i Kroatien, mens andre endnu ikke er overgået til denne fase i toldproceduren og stadig er under toldtilsyn.

(3)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning i Kroatien til den ordning, der er resultatet af anvendelsen af EU-lovgivningen, bør der fastsættes overgangsforanstaltninger for markedsføring af de pågældende produkter.

(4)

De pågældende produkter bør kun bringes i omsætning på hjemmemarkedet i Kroatien under passende forhold. Idet der især tages hensyn til, at det nuværende sporbarhedssystem ikke er tilstrækkeligt, bør de produkter, der ikke opfylder de relevante krav, heller ikke forarbejdes af virksomheder, der har tilladelse til at sende deres produkter til andre medlemsstater.

(5)

Produkter, der ikke overholder forordning (EF) nr. 853/2004, bør ikke indføres i andre medlemsstater. For at sikre at de pågældende produkter ikke indgår i samhandelen inden for Unionen, bør medlemsstaterne gennemføre passende kontrol i overensstemmelse med Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2).

(6)

Eksport af sådanne produkter til tredjelande bør overholde passende ordninger og udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (3).

(7)

Efter et år fra tiltrædelsesdatoen destrueres de produkter, der endnu ikke er overgået til fri omsætning og markedsført i Kroatien eller eksporteret, og som stadig er oplagret under toldtilsyn.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse gælder for animalske produkter, som opfylder følgende betingelser:

a)

De er omfattet af forordning (EF) nr. 853/2004.

b)

De overholder ikke kravene i forordning (EF) nr. 853/2004.

c)

De blev indført i Kroatien fra tredjelande før den 1. juli 2013.

Artikel 2

Animalske produkter, der er overgået til fri omsætning i Kroatien før den 1. juli 2013

De i artikel 1 omtalte produkter, der er overgået til fri omsætning i Kroatien før den 1. juli 2013, kan fortsat markedsføres i Kroatien i et år fra den dato, forudsat at de opfylder følgende krav:

a)

De må ikke forarbejdes af virksomheder, der har tilladelse til at sende deres produkter til andre medlemsstater.

b)

De skal være forsynet med et nationalt mærke som fastsat i Kroatiens nationale bestemmelser, der er gældende på datoen, hvor produkterne overgik til fri omsætning, og som adskiller sig fra det mærke, der er nævnt i del I, kapitel III i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (4), eller fra det identifikationsmærke, der er nævnt i afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 3

Animalske produkter, der er indført i Kroatien, men ikke overgået til fri omsætning før den 1. juli 2013

Produkter, der er nævnt i artikel 1 og indført i Kroatien før den 1. juli 2013, men ikke overgik til fri omsætning før den dato, kan overgå til fri omsætning i Kroatien og kan markedsføres i Kroatien frem til den 30. juni 2014, forudsat at de opfylder kravene i artikel 2.

Artikel 4

Forbud mod afsendelse af animalske produkter fra Kroatien til andre medlemsstater

1.   De i artikel 1 omhandlede produkter må ikke afsendes fra Kroatien til andre medlemsstater.

2.   I henhold til Rådets direktiv 89/662/EØF, særlig artikel 3, sikrer medlemsstaterne, at de i artikel 1 omhandlede produkter ikke handles mellem medlemsstaterne indbyrdes.

Artikel 5

Eksport til tredjelande

I løbet af overgangsperioden indtil den 1. juli 2014 kan de i artikel 1 omtalte produkter fortsat eksporteres fra Kroatien til tredjelande, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Eksporten skal udføres i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 178/2002.

b)

Hver sending skal forlade Kroatien direkte under den kompetente myndigheds tilsyn uden at krydse andre medlemsstaters område.

c)

Hver sending skal transporteres i et transportmiddel, der er plomberet af den kompetente myndighed, og plomberne skal kontrolleres ved udgangsstedet i Kroatien.

Artikel 6

Destruktion af sendinger under toldtilsyn den 1. juli 2014

Sendinger af produkter, der er omtalt i artikel 1, der stadig er under toldtilsyn den 1. juli 2014, destrueres under den kompetente myndigheds kontrol.

Alle udgifter til destruktion af sendingerne pålægges ejeren af sendingen.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes, under forudsætning af at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Artikel 8

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(3)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. juni 2013

om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår transit af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum fra Bosnien-Hercegovina

(meddelt under nummer C(2013) 3484)

(EØS-relevant tekst)

(2013/292/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, nr. 5), tredje led, artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF (2) er der fastsat dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum.

(2)

Det er nødvendigt at fastsætte særlige betingelser for transit via Unionen af sendinger af kødprodukter til tredjelande fra Bosnien-Hercegovina på grund af de geografiske forhold og nødvendigheden af at bevare adgangen til den kroatiske havneby Ploče efter Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (3) fastlagdes en liste over godkendte grænsekontrolsteder, visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og veterinærenhederne i Traces. Eftersom ordningerne for transit via Unionen af sendinger af kødprodukter til tredjelande fra Bosnien-Hercegovina kun kan blive effektive ved adgang via de kroatiske grænsekontrolsteder Nova Sela og Ploče, er det nødvendigt at medtage disse grænsekontrolsteder i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF, så snart de tekniske betingelser for deres godkendelse er opfyldt.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2007/777/EF indsættes følgende som artikel 6a:

»Artikel 6a

Dispensation for transit gennem Kroatien af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande

1.   Uanset artikel 5 er direkte transit ad landevej gennem Unionen mellem grænsekontrolstedet i Nova Sela og grænsekontrolstedet i Ploče af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombering med løbenummer på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Unionen, af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med »KUN TIL TRANSIT TIL TREDJELANDE VIA EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (4), attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, i Unionen.

3.   Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.

(3)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.

(4)  EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11


18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Fra den 1. juli 2013 anses kun den elektroniske udgave af EU-Tidende for autentisk og retsgyldig, jf. Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 69 af 13.3.2013, s. 1).

Hvis det på grund af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende, anses den trykte udgave for autentisk og retsgyldig, jf. vilkår og betingelser i forordning (EU) nr. 216/2013, artikel 3.