ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.139.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 139

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
25. maj 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 479/2013 af 13. maj 2013 om frafald af kravet om indgivelse af summariske indgangs- og udgangsangivelser for EU-varer, der krydser Neumkorridoren

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2013 af 24. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 for så vidt angår perioden for analyse af visse pesticider på frivillig basis ( 1 )

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 481/2013 af 24. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 for så vidt angår antallet af prøver, der skal udtages og analyseres af Kroatien for pesticid/produktkombinationerne ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 482/2013 af 24. maj 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 483/2013 af 24. maj 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 484/2013 af 24. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 af 24. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid og om forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer ( 1 )

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 486/2013 af 24. maj 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/235/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. maj 2013 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2013) 2905)  ( 1 )

29

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 479/2013

af 13. maj 2013

om frafald af kravet om indgivelse af summariske indgangs- og udgangsangivelser for EU-varer, der krydser Neumkorridoren

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelsesvilkår, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. december 2011 undertegnede Unionens medlemsstater og Kroatien traktaten om Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (»tiltrædelsestraktaten«). I henhold til artikel 3, stk. 3, i tiltrædelsestraktaten træder den i kraft den 1. juli 2013 under forudsætning af, at alle ratifikationsdokumenter er blevet deponeret forud for denne dato.

(2)

I henhold til artikel 2 i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (»akten om tiltrædelsesvilkårene«) er bestemmelserne i de oprindelige traktater og de retsakter, der er vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen, bindende for Kroatien fra tiltrædelsesdatoen på de vilkår, som er fastsat i disse traktater og i akten om tiltrædelsesvilkårene.

(3)

Området ved Neum (»Neumkorridoren«) er et sted, hvor Bosnien-Hercegovinas område når Adriaterhavskysten og derved adskiller området Dubrovnik fra resten af Kroatiens område. Turismebranchen har stor betydning for den lokale økonomi, som hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, der er afhængige af vareforsyninger fra resten af Kroatiens område. Værdien af sådanne forsyninger overskrider normalt ikke 10 000 EUR pr. parti, og 89 % af disse varer har status som varer i fri omsætning på Kroatiens område.

(4)

Artikel 43 i akten om tiltrædelsesvilkårene bestemmer, at Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen træffer afgørelse om de betingelser, ifølge hvilke kravet om en summarisk indgangs- eller udgangsangivelse kan frafaldes for de EU-varer, der krydser Neumkorridoren.

(5)

I henhold til artikel 36a, 36b, 182a og 182b i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1) (»EF-toldkodeksen«), skal varer, der føres ind i eller forlader Unionens toldområde, være omfattet af en summarisk angivelse, som udarbejdes på forhånd, og som skal indgives elektronisk og indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en risikoanalyse.

(6)

På baggrund af den lokale økonomis særlige karakteristika er det hensigtsmæssigt at fastlægge regler for frafald af kravet om at indgive summariske indgangs- og udgangsangivelser for EU-varer, der krydser Neumkorridoren.

(7)

Toldmyndighederne bør gennemføre risikoanalyse og kontrol af toldsikkerheden på grundlag af de data, der findes i den faktura og de transportdokumenter, der ledsager varerne.

(8)

Den nuværende ordning fraviger princippet om elektronisk tilsendelse inden afgang og inden ankomst af sikkerheds- og sikringsdata, som er fastlagt med EF-toldkodeksen. For at sikre effektiv og virkningsfuld risikoanalyse og sikkerheds- og sikringsrelateret kontrol bør Kroatien sikre, at grænseovergangene ved Neumkorridoren har tilstrækkeligt mandskab og udstyr, og at der foretages tilstrækkelig kontrol.

(9)

Når et parti ikke opfylder kravene i denne forordning, bør genindførsel af dette parti på Kroatiens område ikke tillades, medmindre der er foretaget en vurdering af de dermed forbundne risici, og der er truffet effektive og målrettede foranstaltninger på grundlag af en risikoanalyse.

(10)

Ud over udvekslingen af oplysninger i sikkerheds- og sikringsøjemed i overensstemmelse med artikel 4g, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) bør Kroatien regelmæssigt inden for rammerne af den fælles risikoforvaltnings procedurer underrette Kommissionen om konstaterede uregelmæssigheder og i givet fald om foranstaltninger, der efterfølgende er vedtaget med hensyn til transport af varer tværs over Neumkorridoren.

(11)

Gennemførelsen af denne forordning bør vurderes af Kommissionen senest to år efter Kroatiens tiltrædelsesdato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger bestemmelserne for:

a)

frafald af kravet om en summarisk udgangsangivelse for EU-varer, der forlader Kroatiens område for at krydse Neumkorridoren

b)

frafald af kravet om en summarisk indgangsangivelse for EU-varer, der genindføres på Kroatiens område efter at have krydset Neumkorridoren.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »EU-varer«: de varer, der er defineret i artikel 4, nr. 7, i EF-toldkodeksen

2)   »området Dubrovnik«: Dubrovnik og dets omgivende område på det af Kroatiens område, der af Neumkorridoren er adskilt fra Kroatiens hovedland

3)   »Kroatiens hovedland«: Kroatiens område undtagen området Dubrovnik

4)   »Neumkorridoren«: det område, som adskiller området Dubrovnik fra Kroatiens hovedland, og som er en del af Bosnien-Hercegovinas område

5)   »toldmyndigheder«: Kroatiens toldmyndigheder ved grænseovergangene ved udgangen og indgangen til Neumkorridoren

6)   »udførsel«: udførsel af varer fra enten området Dubrovnik til Kroatiens hovedland via Neumkorridoren eller fra Kroatiens hovedland til området Dubrovnik via Neumkorridoren

7)   »genindførsel«: indførsel af varer til området Dubrovnik fra Kroatiens hovedland via Neumkorridoren eller til Kroatiens hovedland fra området Dubrovnik via Neumkorridoren.

Artikel 3

Frafald af kravet om indgivelse af en summarisk indgangs- eller udgangsangivelse

1.   Der kræves ingen summarisk angivelse for EU-varer ved deres udførsel.

2.   Der kræves ingen summarisk angivelse for EU-varer ved deres genindførsel.

Artikel 4

Betingelser for frafald af kravet

Artikel 3 anvendes kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

den samlede værdi af hvert parti EU-varer, som krydser Neumkorridoren, må ikke overskride 10 000 EUR eller det tilsvarende beløb i den lokale valuta

b)

de i litra a) omhandlede varer, ledsages af fakturaer eller transportdokumenter, som:

i)

mindst indeholder de oplysninger, der er opregnet i artikel 317, stk. 2, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 2454/93, og oplysninger om varernes samlede værdi

ii)

er påtegnet med officielle angivelser af toldmyndighederne ved udførslen

iii)

fremvises til toldmyndighederne med henblik på kontrol ved genindførslen.

Artikel 5

Toldkontrol

1.   Toldmyndighederne kan udføre den risikoanalyse, der er forbundet med toldkontrollen af EU-varer, der krydser Neumkorridoren, ved hjælp af andre metoder end automatiserede databehandlingsteknikker.

2.   Kroatien sikrer, at grænseovergangene til og fra dets område af varer, der krydser Neumkorridoren, råder over de nødvendige ressourcer, kontrolfaciliteter og kompetencer og det nødvendige udstyr for at sikre anvendelsen af denne forordning.

3.   Ved udførsel skal toldmyndighederne:

a)

fastsætte en tidsfrist inden for hvilken transporten af EU-varer tværs over Neumkorridoren skal være afsluttet

b)

angive denne tidsfrist sammen med datoen for påtegnelsen af fakturaen eller transportdokumentet som omhandlet i artikel 4, litra b, nr. ii)

c)

hvor de anser det for nødvendigt, forsegle det rum, der indeholder varerne, eller hver enkelt varepakke, som skal krydse Neumkorridoren.

4.   Ved genindførsel skal toldmyndighederne:

a)

gennemføre risikoanalyse primært i sikkerheds- og sikringsøjemed

b)

kontrollere de fakturaer eller transportdokumenter, der ledsager varerne

c)

kontrollere overholdelse af den tidsfrist, som er omhandlet i nærværende artikels stk. 3, litra a)

d)

kontrollere, om forseglinger er blevet brudt, når sådanne er påsat i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3, litra c)

e)

undersøge varerne fysisk, såfremt det er relevant

f)

fjerne forsegling, såfremt det er relevant.

5.   Konstaterer toldmyndighederne, at de i artikel 4 omhandlede krav ikke er blevet overholdt, tillades genindførsel af et sådant parti, hvis:

a)

en effektiv risikoanalyse er blevet gennemført

b)

toldmyndighederne på grundlag af resultaterne af den i litra a) omhandlede risikoanalyse har vedtaget effektive foranstaltninger, der er specifikt rettet mod at forebygge sikkerheds- og sikringsrelaterede risici.

Artikel 6

Information

Kroatien underretter til enhver tid Kommissionen om alle former for uregelmæssigheder, som konstateres i forbindelse med anvendelsen af denne forordning, og om konkrete foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe disse uregelmæssigheder, dog senest den 1. marts 2014.

Artikel 7

Rapport

Kommissionen forelægger en rapport for Rådet med en vurdering af anvendelsen af denne forordning, senest to år efter datoen for Kroatiens tiltrædelse.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af tiltrædelsestraktaten og da på datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 480/2013

af 24. maj 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 for så vidt angår perioden for analyse af visse pesticider på frivillig basis

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 28 og 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 af 31. august 2012 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2013, 2014 og 2015 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (2) skal der bl.a. i 2013 foretages analyse af visse pesticider på frivillig basis, navnlig de pesticider, der for nyligt er føjet til programmet ved nævnte gennemførelsesforordning, eller dem med meget vanskelig restkoncentrationsdefinition, for at de officielle laboratorier har tid til at få valideret de metoder, der kræves for at kunne analysere de pågældende pesticider. Eftersom nogle officielle laboratorier fortsat har behov for et vist tidsrum til at få valideret de metoder, der kræves for at kunne analysere de pågældende pesticider, bør analysen af disse pesticider fortsat foregå på frivillig basis i 2014.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fodnote (g) i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 affattes således:

»(g)

Analyseres på frivillig basis i 2013 og 2014.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EUT L 235 af 1.9.2012, s. 8.


25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 481/2013

af 24. maj 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 for så vidt angår antallet af prøver, der skal udtages og analyseres af Kroatien for pesticid/produktkombinationerne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kroatien forventes at tiltræde Unionen den 1. juli 2013.

(2)

I bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 af 31. august 2012 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2013, 2014 og 2015 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (1) er det fastsat, hvor mange prøver pr. medlemsstat der skal udtages og analyseres i henhold til artikel 1 i nævnte forordning.

(3)

Eftersom data fra kun et halvt år ikke ville være fuldt sammenlignelige med dataene fra øvrige medlemsstater, der er indsamlet i løbet af hele året 2013, bør Kroatien deltage i det samordnede flerårige program fra januar 2014.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I punkt 5 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 indsættes følgende række efter rækken for Ungarn:

»HR

12 (*)

15 (**)«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft, under forudsætning af at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 235 af 1.9.2012, s. 8.


25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 482/2013

af 24. maj 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, stk. 1, 1. afsnit, og artikel 8, stk. 4, og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (2) fastsættes der krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater for indførsel til Unionen af visse sendinger af levende dyr eller fersk kød. Der fastlægges også lister over tredjelande, tredjelandsområder eller dele heraf, hvorfra det er tilladt at indføre disse sendinger til Unionen.

(2)

I henhold til forordning (EU) nr. 206/2010 må sendinger af fersk kød til konsum kun importeres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland, et tredjelandsområde eller dele heraf, der er opført i del 1 i bilag II til nævnte forordning, og for hvilke(t) der i samme del er angivet et standardveterinærcertifikat, som skal anvendes for den pågældende sending.

(3)

Fire dele af Botswana er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 som regioner, hvorfra import af visse typer fersk kød til Unionen er tilladt. De pågældende regioner omfatter adskillige veterinære sygdomsbekæmpelseszoner.

(4)

Kommissionen foretog i marts 2013 en kontrol i Botswana for at evaluere det eksisterende dyresundhedsmæssige kontrolsystem, navnlig hvad angår kontrol med mund- og klovesyge. Det blev ved kontrollen konstateret, at der foreligger en ikke ubetydelig risiko for indslæbning af mund- og klovesygevirus i de veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 6 og 4a i det pågældende tredjeland.

(5)

Overvågningen identificerede tilstedeværelsen af mund- og klovesygevirus i geder og vildtlevende vildt i det intensive overvågningsområde i den veterinære sygdomsbekæmpelseszone 6. Denne zone med intensiv overvågning er ikke godkendt til eksport af fersk kød til Unionen. Det forhold, at dette område ligger tæt på den godkendte del af den veterinære sygdomsbekæmpelseszone 6, hvorfra eksport er tilladt, udgør en risiko.

(6)

Den veterinære sygdomsbekæmpelseszone 4a grænser op til andre dele af Botswana, hvorfra import af fersk kød til Unionen ikke er tilladt. Der blev ved Kommissionens kontrol konstateret mangler hvad angår dyresundhedsovervågning i den veterinære sygdomsbekæmpelseszone 4a. Desuden er der er påpeget en række mangler hvad angår afgrænsningen af det område fra de områder, hvorfra import af fersk kød til Unionen ikke er tilladt. Disse mangler udgør en ikke ubetydelig risiko med hensyn til mund- og klovesyge.

(7)

Det blev ved Kommissionens kontrol også konstateret, at systemet til verifikation af den offentlige kontrols effektivitet er velorganiseret i resten af Botswana, og at der er sket forbedringer i forhold til situationen ved den foregående kontrol i 2011.

(8)

På grund af risikoen for indslæbning af mund- og klovesyge via import af fersk kød fra arter, der er modtagelige for sygdommen, fra de veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 6 og 4a i Botswana til Unionen, bør tilladelsen til at eksportere sådant fersk kød fra disse veterinære sygdomsbekæmpelseszoner til Unionen imidlertid suspenderes.

(9)

Forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Angivelserne vedrørende Botswana i del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 206/2010 affattes således:

»BW — Botswana

BW-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 3c, 4b, 5, 8, 9 og 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. maj 2011

26. juni 2012

BW-2

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 10, 11, 13 og 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marts 2002

BW-3

Veterinær sygdomsbekæmpelseszone 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20. oktober 2008

20. januar 2009

BW-4

Veterinær sygdomsbekæmpelseszone 4a, undtagen den 10 km brede stødpudezone med intensiv overvågning langs grænsen til zonen med vaccination mod mund- og klovesyge og områderne med vildtforvaltning

BOV

F

1

28. maj 2013

18. februar 2011

BW-5

Den veterinære sygdomsbekæmpelseszone 6, undtagen zonen med intensiv overvågning i zone 6 mellem grænsen til Zimbabwe og hovedvej A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28. maj 2013

26. juni 2012«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1.


25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 483/2013

af 24. maj 2013

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 1,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, der efterfølgende er blevet erstattet af Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed ved Kommissionens afgørelse 2008/721/EF af 5. september 2008 om oprettelse af en rådgivningsstruktur bestående af videnskabelige komitéer og eksperter inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø og om ophævelse af afgørelse 2004/210/EF (2), konkluderede i sin udtalelse af 2. oktober 2007 på grundlag af den foreliggende dokumentation, at polidocanol har lav toksicitet og ikke udgør en risiko for forbrugerens sundhed, når stoffet anvendes i en koncentration på højst 3 % i kosmetiske produkter, som ikke afrenses, og højst 4 % i produkter, som afrenses. Desuden fastholdt Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, at nyere videnskabelig dokumentation ikke har bekræftet den formodede lokalbedøvende virkning af polidocanol. Derfor vil stoffets tilstedeværelse i kosmetik og hudplejeprodukter ikke påvirke følesansen i huden. Det bør derfor opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(2)

I et addendum af 13.-14. december 2011 til udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer om polidocanol bekræftede Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed konklusionerne fra Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer.

(3)

I betragtning af at polidocanol blev fundet både i lægemidler til injektion og topiske lægemidler i koncentrationer, som var lavere end dem, der blev betragtet som sikre af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, anmodede Kommissionen om en udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur om klassifikation af topiske produkter, der indeholder stoffet. Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler konkluderede i sin udtalelse af 25. oktober 2011, at produkter, der indeholder polidocanol, ikke automatisk kan betegnes som lægemidler, der er omfattet af definitionen af lægemidler i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (3). Desuden fungerer polidocanol anvendt i topiske produkter i de foreslåede koncentrationer og til den foreslåede topiske anvendelse (3 % i produkter, som ikke afrenses, og 4 % i produkter, som afrenses), som rensemiddel eller ionisk overfladeaktivt stof, og disse produkter har ikke egenskaber som lægemidler.

(4)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Anvendelsen af ovennævnte restriktioner bør udskydes i 12 måneder for at give industrien mulighed for at foretage de fornødne tilpasninger af produktformuleringerne.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  EUT L 241 af 10.9.2008, s. 21.

(3)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.


BILAG

I bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 indsættes følgende række:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nummer

EF-nummer

Produkttype, kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»257

Polidocanol

Laureth-9

3055-99-0

221-284-4

a)

Produkter, som ikke afrenses

a)

3,0 %

 

 

b)

Produkter, som afrenses

b)

4,0 %«


25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 484/2013

af 24. maj 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (1) (Ipa) (»Ipa-forordningen«), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (2) fastsætter gennemførelsesbestemmelser til Ipa-forordningen.

(2)

Med henblik på at opfylde målene for komponenterne omstillingsstøtte og institutionsopbygning gælder det for visse aktioner, såsom bidrag til løsning af flygtninges og fordrevne personers boligproblemer på Vestbalkan, at omkostninger til opkøb af jord og eksisterende bygninger er støtteberettigede, da de er nødvendige og udgør en central del af aktionen. Dette forhold, at omkostninger til opkøb af jord og eksisterende bygninger er støtteberettigede, bør fastsættes i en ny undtagelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 718/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Bestemmelserne i denne forordning er i overensstemmelse med Ipa-udvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 66, stk. 3, i forordning (EF) nr. 718/2007 tilføjes følgende litra d):

»d)

omkostninger til opkøb af jord og eksisterende bygninger, når aktionens art berettiger det«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.

(2)  EUT L 170 af 29.6.2007, s. 1.


25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 485/2013

af 24. maj 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid og om forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig første alternativ i artikel 21, stk. 3, artikel 49, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid blev ved Kommissionens direktiv 2006/41/EF (2), 2007/6/EF (3) og 2008/116/EF (4) optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (5).

(2)

Ved Kommissionens direktiv 2010/21/EU (6) blev bilag I til direktiv 91/414/EØF ændret for så vidt angår de særlige bestemmelser om neonicotinoiderne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid.

(3)

Aktivstoffer opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (7).

(4)

I foråret 2012 blev der offentliggjort nye videnskabelige oplysninger om neonicotinoiders subletale virkninger på bier. Kommissionen anmodede i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig og teknisk bistand til at vurdere disse nye oplysninger og tage risikovurderingen for neonicotinoider op til fornyet overvejelse for så vidt angår deres virkninger på bier.

(5)

Autoriteten fremlagde den 16. januar 2013 sine konklusioner om risikovurderingen for bier af clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid (8).

(6)

Autoriteten påviste, at der i forbindelse med visse afgrøder var en høj akut risiko for bier som følge af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid. Autoriteten påviste navnlig en høj akut risiko for bier som følge af eksponering via støv for så vidt angår en række afgrøder, som følge af indtag af restkoncentrationer i kontamineret pollen og nektar for så vidt angår visse afgrøder og som følge af eksponering via væskedannelse (guttation) for så vidt angår majs. Derudover kunne der i forbindelse med en række afgrøder ikke udelukkes uacceptable risici på grund af akutte eller kroniske virkninger på kolonioverlevelse og -udvikling. Autoriteten påviste endvidere, at der i flere tilfælde manglede data om de enkelte evaluerede afgrøder. Det gælder især den langsigtede risiko for honningbier som følge af eksponering via støv, restkoncentrationer i pollen og nektar og eksponering via væskedannelse (guttation).

(7)

På grundlag af ny videnskabelig og teknisk viden vurderede Kommissionen, at visse forhold eller oplysninger sandsynliggør, at de godkendte anvendelser af clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid ikke længere opfylder godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår deres virkninger på bier, og at en høj risiko for bier ikke kan udelukkes, medmindre der indføres yderligere restriktioner. Så længe autoritetens evaluering af anvendelsen på blade ikke forelå, fandt Kommissionen især, at risikoen for bier som følge af anvendelsen på blade svarer til den risiko, der er påvist af autoriteten i forbindelse med frø- og jordbehandlingsmidler på grund af aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprids systemiske translokation gennem planten.

(8)

Kommissionen opfordrede anmelderne til at fremsætte bemærkninger.

(9)

Autoritetens konklusioner blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 15. marts 2013 med tillæg til de reviderede vurderingsrapporter om clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid.

(10)

Kommissionen konkluderer, at en høj risiko for bier ikke kan udelukkes, medmindre der indføres yderligere restriktioner.

(11)

Det bekræftes, at aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. For at bier eksponeres mindst muligt, er det imidlertid nødvendigt at begrænse anvendelserne af disse aktivstoffer, at træffe særlige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af bier og begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, til erhvervsmæssige brugere. Det bør især være forbudt at anvende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid, til frø- og jordbehandling, når det gælder afgrøder, der tiltrækker bier, og korn, bortset fra anvendelser i drivhuse og på vintersæd. Behandling af blade med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid, bør forbydes, når det gælder afgrøder, der tiltrækker bier, og korn, bortset fra anvendelser i drivhuse og anvendelser efter blomstringen. Afgrøder, der høstes før blomstringen, anses ikke for at tiltrække bier.

(12)

Der bør indhentes yderligere bekræftende oplysninger om anvendelserne af clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid, der kan godkendes i henhold til nærværende forordning.

(13)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Risici fra behandlede frø for bier er blevet påvist især som følge af eksponering via støv for så vidt angår en række afgrøder, som følge af indtag af restkoncentrationer i kontamineret pollen og nektar for så vidt angår visse afgrøder og som følge af eksponering via væskedannelse (guttation) for så vidt angår majs. I betragtning af de risici, der er forbundet med anvendelsen af behandlede frø, bør det forbydes at anvende og markedsføre frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid, for så vidt angår frø af afgrøder, der tiltrækker bier, og frø fra korn bortset fra vintersæd samt frø, der anvendes i drivhuse.

(15)

Medlemsstaterne bør have tid til at tilbagekalde godkendelserne for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid.

(16)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 30. november 2013. Senest to år efter nærværende forordnings ikrafttræden vil Kommissionen omgående indlede en undersøgelse af de nye videnskabelige data, den har modtaget.

(17)

I henhold til artikel 36, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 kan medlemsstaterne under visse omstændigheder indføre yderligere risikobegrænsende foranstaltninger eller begrænsninger for markedsføringen eller anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid. For så vidt angår markedsføringen og anvendelsen af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid, giver forordning (EF) nr. 1107/2009 medlemsstaterne mulighed for at iværksætte nødforanstaltninger, jf. forordningens artikel 71.

(18)

Forbuddet mod markedsføring af behandlede frø bør først finde anvendelse fra den 1. december 2013 for at sikre en tilstrækkelig overgangsperiode. Midlertidige nationale beskyttelsesforanstaltninger, der allerede er truffet i medfør af artikel 71 i forordning (EF) nr. 1107/2009, kan opretholdes indtil denne dato i overensstemmelse med forordningens artikel 71, stk. 3.

(19)

Frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid og er underlagt begrænsningerne i denne forordnings artikel 1, kan anvendes til forsøg eller undersøgelser i forsknings- eller udviklingsøjemed, jf. artikel 54 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(20)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed afgav ikke udtalelse. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Forbud mod markedsføring af behandlede frø

Frø af afgrøder, der er opført i bilag II, og som er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid, må ikke anvendes eller markedsføres, bortset fra frø, der anvendes i drivhuse.

Artikel 3

Overgangsbestemmelser

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 senest den 30. september 2013 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid som aktivstof.

Artikel 4

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 30. november 2013.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på og anvendes fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2 anvendes dog fra den 1. december 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 8.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 43 af 15.2.2007, s. 13.

(4)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 86.

(5)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(6)  EUT L 65 af 13.3.2010, s. 27.

(7)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(8)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin. EFSA Journal 2013; 11(1):3066. [58 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid. EFSA Journal 2013; 11(1):3068. [55 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam. EFSA Journal 2013; 11(1):3067. [68 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


BILAG I

Ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

1)

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 121, clothianidin, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid til erhvervsmæssig brug.

Må ikke tillades anvendt til frøbehandling eller jordbehandling for så vidt angår følgende kornsorter, når disse sås fra januar til juni:

byg, hirse, havre, ris, rug, durra, triticale, hvede.

Må ikke tillades anvendt til behandling af blade på følgende kornsorter:

byg, hirse, havre, ris, rug, durra, triticale, hvede.

Må ikke tillades anvendt til behandling af frø, jord eller blade for så vidt angår følgende afgrøder, bortset fra anvendelser i drivhuse og med undtagelse af behandling af blade efter blomstringen:

 

lucerne (Medicago sativa)

 

mandel (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis)

 

anis (Pimpinella anisum), stjerneanis (Illicium verum), kommen (Carum carvi), koriander (Coriandrum sativum), spidskommen (Cuminum cyminum), fennikel (Foeniculum vulgare), enebær (Juniperus communis)

 

æbler (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus)

 

abrikoser (Prunus armeniaca)

 

avocadoer (Persea americana)

 

bananer (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana)

 

bønner (Phaseolus spp.)

 

brombær (Rubus fruticosus)

 

blåbær, almindelig blåbær (Vaccinium myrtillus), amerikansk blåbær (V. corymbosum)

 

hestebønner (Vicia faba var. major, var. equina, var. minor)

 

boghvede (Fagopyrum esculentum)

 

johannesbrød, johannesbrødtræ (Ceratonia siliqua)

 

ricinusfrø (Ricinus communis)

 

kirsebær (Prunus avium)

 

kastanjer (Castanea spp.)

 

kikærter (Cicer arietinum)

 

cayennepeber, spansk peber (Capsicum frutescens, C. annuum), allehånde (Pimenta officinalis)

 

kløver (Trifolium spp.)

 

kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bomuld (Gossypium spp.)

 

vignabønner (Vigna unguiculata)

 

storfrugtet tranebær (Vaccinium macrocarpon), almindelig tranebær (Vaccinium oxycoccos)

 

agurker (Cucumis sativus)

 

solbær (Ribes nigrum), haveribs (R. rubrum)

 

dadler (Phoenix dactylifera)

 

hyldebær (Sambucus nigra)

 

stikkelsbær (Ribes uva-crispa)

 

grapefrugt (C. paradisi)

 

vindruer (Vitis vinifera)

 

jordnødder (Arachis hypogaea)

 

hasselnødder (Corylus avellana)

 

hamp (Cannabis sativa)

 

rynket rose (Rosa rugosa)

 

almindelig kiwi (Actinidia chinensis)

 

bælgplanter: almindelig kællingetand (Lotus corniculatus), kløverbusk (Lespedeza spp.), kujibønner (Pueraria lobata), sesbania (Sesbania spp.), esparsette (Onobrychis sativa), rød hanekløver (Hedysarum coronarium)

 

citroner og limefrugter, citron (Citrus limon), lime (C. aurantiifolia), sød lemon (C. limetta)

 

linser (Lens esculenta, Ervum lens)

 

hørfrø (Linum usitatissimum)

 

lupiner (Lupinus spp.)

 

majs (Zea mays)

 

melonfrø (Cucumis melo)

 

sennepsfrø: gul sennep (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), sort sennep (Brassica nigra, Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus), gombo (Hibiscus esculentus)

 

oliven (Olea europaea)

 

appelsiner (Citrus sinensis), pomerans (C. aurantium)

 

ferskener og nektariner (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis)

 

pærer (Pyrus communis)

 

ærter: haveært (Pisum sativum), markært (P. arvense)

 

pebermynte (Mentha spp.: M. piperita)

 

kaki (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistacier (Pistacia vera)

 

blommer og slåen: reineclauder, mirabeller, sveskeblommer (Prunus domestica), slåen (P. spinosa)

 

valmuefrø (Papaver somniferum)

 

græskar og courgetter (Cucurbita spp.)

 

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

kvæder (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica)

 

rapsfrø (Brassica napus var. oleifera)

 

hindbær (Rubus idaeus)

 

saflorfrø (Carthamus tinctorius)

 

fugleklo (Ornithopus sativus)

 

sesamfrø (Sesamum indicum)

 

sojabønner (Glycine soja)

 

krydderier: laurbærblade (Laurus nobilis), dildfrø (Anethum graveolens), bukkehornsfrø (Trigonella foenumgraecum), safran (Crocus sativus), timian (Thymus vulgaris), gurkemeje (Curcuma longa)

 

jordbær (Fragaria spp.)

 

solsikkefrø (Helianthus annuus)

 

tangeriner (Citrus tangerina), mandariner (Citrus reticulata), satsumamandariner (C. unshiu)

 

majroer og rybs (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.)

 

fodervikke (Vicia sativa)

 

haveskorzoner (Scorzonera hispanica)

 

valnødder (Juglans spp.: J. regia)

 

vandmeloner (Citrullus vulgaris)

 

prydplanter, der blomstrer i behandlingsåret.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om clothianidin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006, samt konklusionerne i tillægget til den reviderede vurderingsrapport om clothianidin, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. marts 2013.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold

beskyttelsen af frøædende fugle og pattedyr, når stoffet anvendes som frøbejdse.

Medlemsstaterne sikrer, at:

frø kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport

der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv

godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte bier, hvis det er relevant

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå biernes reelle eksponering for clothianidin i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Anmelderen fremlægger bekræftende oplysninger om:

a)

risikoen for andre bestøvere end honningbier

b)

risikoen for honningbier, der fouragerer i nektar eller pollen i efterfølgende afgrøder

c)

den potentielle optagelse via rødderne på blomstrende ukrudt

d)

risikoen for honningbier, der fouragerer på honningdug fra insekter

e)

den potentielle eksponering via guttation og den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for biyngel som følge af en sådan eksponering

f)

den potentielle eksponering for afdrift af støv som følge af radsåning og den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for biyngel som følge af en sådan eksponering

g)

den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for honningbiers yngel som følge af indtagelse af kontamineret nektar og pollen.

Anmelderen fremlægger disse oplysninger for Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten senest den 31. december 2014.«

2)

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 140, thiamethoxam, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid til erhvervsmæssig brug.

Må ikke tillades anvendt til frøbehandling eller jordbehandling for så vidt angår følgende kornsorter, når disse sås fra januar til juni:

byg, hirse, havre, ris, rug, durra, triticale, hvede.

Må ikke tillades anvendt til behandling af blade på følgende kornsorter:

byg, hirse, havre, ris, rug, durra, triticale, hvede.

Må ikke tillades anvendt til behandling af frø, jord eller blade for så vidt angår følgende afgrøder, bortset fra anvendelser i drivhuse og med undtagelse af behandling af blade efter blomstringen:

 

lucerne (Medicago sativa)

 

mandel (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis)

 

anis (Pimpinella anisum), stjerneanis (Illicium verum), kommen (Carum carvi), koriander (Coriandrum sativum), spidskommen (Cuminum cyminum), fennikel (Foeniculum vulgare), enebær (Juniperus communis)

 

æbler (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus)

 

abrikoser (Prunus armeniaca)

 

avocadoer (Persea americana)

 

bananer (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana)

 

bønner (Phaseolus spp.)

 

brombær (Rubus fruticosus)

 

blåbær, almindelig blåbær (Vaccinium myrtillus), amerikansk blåbær (V. corymbosum)

 

hestebønner (Vicia faba var. major, var. equina, var. minor)

 

boghvede (Fagopyrum esculentum)

 

johannesbrød, johannesbrødtræ (Ceratonia siliqua)

 

ricinusfrø (Ricinus communis)

 

kirsebær (Prunus avium)

 

kastanjer (Castanea spp.)

 

kikærter (Cicer arietinum)

 

cayennepeber, spansk peber (Capsicum frutescens, C. annuum), allehånde (Pimenta officinalis)

 

kløver (Trifolium spp.)

 

kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bomuld (Gossypium spp.)

 

vignabønner (Vigna unguiculata)

 

storfrugtet tranebær (Vaccinium macrocarpon), almindelig tranebær (Vaccinium oxycoccos)

 

agurker (Cucumis sativus)

 

solbær (Ribes nigrum), haveribs (R. rubrum)

 

dadler (Phoenix dactylifera)

 

hyldebær (Sambucus nigra)

 

stikkelsbær (Ribes uva-crispa)

 

grapefrugt (C. paradisi)

 

vindruer (Vitis vinifera)

 

jordnødder (Arachis hypogaea)

 

hasselnødder (Corylus avellana)

 

hamp (Cannabis sativa)

 

rynket rose (Rosa rugosa)

 

almindelig kiwi (Actinidia chinensis)

 

bælgplanter: almindelig kællingetand (Lotus corniculatus), kløverbusk (Lespedeza spp.), kujibønner (Pueraria lobata), sesbania (Sesbania spp.), esparsette (Onobrychis sativa), rød hanekløver (Hedysarum coronarium)

 

citroner og limefrugter, citron (Citrus limon), lime (C. aurantiifolia), sød lemon (C. limetta)

 

linser (Lens esculenta, Ervum lens)

 

hørfrø (Linum usitatissimum)

 

lupiner (Lupinus spp.)

 

majs (Zea mays)

 

melonfrø (Cucumis melo)

 

sennepsfrø: gul sennep (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), sort sennep (Brassica nigra, Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus), gombo (Hibiscus esculentus)

 

oliven (Olea europaea)

 

appelsiner (Citrus sinensis), pomerans (C. aurantium)

 

ferskener og nektariner (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis)

 

pærer (Pyrus communis)

 

ærter: haveært (Pisum sativum), markært (P. arvense)

 

pebermynte (Mentha spp.: M. piperita)

 

kaki (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistacier (Pistacia vera)

 

blommer og slåen: reineclauder, mirabeller, sveskeblommer (Prunus domestica), slåen (P. spinosa)

 

valmuefrø (Papaver somniferum)

 

græskar og courgetter (Cucurbita spp.)

 

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

kvæder (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica)

 

rapsfrø (Brassica napus var. oleifera)

 

hindbær (Rubus idaeus)

 

saflorfrø (Carthamus tinctorius)

 

fugleklo (Ornithopus sativus)

 

sesamfrø (Sesamum indicum)

 

sojabønner (Glycine soja)

 

krydderier: laurbærblade (Laurus nobilis), dildfrø (Anethum graveolens), bukkehornsfrø (Trigonella foenumgraecum), safran (Crocus sativus), timian (Thymus vulgaris), gurkemeje (Curcuma longa)

 

jordbær (Fragaria spp.)

 

solsikkefrø (Helianthus annuus)

 

tangeriner (Citrus tangerina), mandariner (Citrus reticulata), satsumamandariner (C. unshiu)

 

majroer og rybs (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.)

 

fodervikke (Vicia sativa)

 

haveskorzoner (Scorzonera hispanica)

 

valnødder (Juglans spp.: J. regia)

 

vandmeloner (Citrullus vulgaris)

 

prydplanter, der blomstrer i behandlingsåret.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om thiamethoxam, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli 2006, samt konklusionerne i tillægget til den reviderede vurderingsrapport om thiamethoxam, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. marts 2013.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

muligheden for grundvandsforurening, navnlig med hensyn til aktivstoffet og dets metabolitter NOA 459602, SYN 501406 og CGA 322704, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold

beskyttelsen af vandorganismer

risikoen på langt sigt for små planteædende dyr, hvis stoffet anvendes til frøbehandling.

Medlemsstaterne sikrer, at:

frø kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport

der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv

godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte bier, hvis det er relevant

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå biernes reelle eksponering for thiamethoxam i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Anmelderen fremlægger bekræftende oplysninger om:

a)

risikoen for andre bestøvere end honningbier

b)

risikoen for honningbier, der fouragerer i nektar eller pollen i efterfølgende afgrøder

c)

den potentielle optagelse via rødderne på blomstrende ukrudt

d)

risikoen for honningbier, der fouragerer på honningdug fra insekter

e)

den potentielle eksponering via guttation og den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for biyngel som følge af en sådan eksponering

f)

den potentielle eksponering for afdrift af støv som følge af radsåning og den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for biyngel som følge af en sådan eksponering

g)

den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for honningbiers yngel som følge af indtagelse af kontamineret nektar og pollen.

Anmelderen fremlægger disse oplysninger for Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten senest den 31. december 2014.«

3)

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 216, imidacloprid, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid til erhvervsmæssig brug.

Må ikke tillades anvendt til frøbehandling eller jordbehandling for så vidt angår følgende kornsorter, når disse sås fra januar til juni:

byg, hirse, havre, ris, rug, durra, triticale, hvede.

Må ikke tillades anvendt til behandling af blade på følgende kornsorter:

byg, hirse, havre, ris, rug, durra, triticale, hvede.

Må ikke tillades anvendt til behandling af frø, jord eller blade for så vidt angår følgende afgrøder, bortset fra anvendelser i drivhuse og med undtagelse af behandling af blade efter blomstringen:

 

lucerne (Medicago sativa)

 

mandel (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis)

 

anis (Pimpinella anisum), stjerneanis (Illicium verum), kommen (Carum carvi), koriander (Coriandrum sativum), spidskommen (Cuminum cyminum), fennikel (Foeniculum vulgare), enebær (Juniperus communis)

 

æbler (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus)

 

abrikoser (Prunus armeniaca)

 

avocadoer (Persea americana)

 

bananer (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana)

 

bønner (Phaseolus spp.)

 

brombær (Rubus fruticosus)

 

blåbær, almindelig blåbær (Vaccinium myrtillus), amerikansk blåbær (V. corymbosum)

 

hestebønner (Vicia faba var. major, var. equina, var. minor)

 

boghvede (Fagopyrum esculentum)

 

johannesbrød, johannesbrødtræ (Ceratonia siliqua)

 

ricinusfrø (Ricinus communis)

 

kirsebær (Prunus avium)

 

kastanjer (Castanea spp.)

 

kikærter (Cicer arietinum)

 

cayennepeber, spansk peber (Capsicum frutescens, C. annuum), allehånde (Pimenta officinalis)

 

kløver (Trifolium spp.)

 

kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bomuld (Gossypium spp.)

 

vignabønner (Vigna unguiculata)

 

storfrugtet tranebær (Vaccinium macrocarpon), almindelig tranebær (Vaccinium oxycoccos)

 

agurker (Cucumis sativus)

 

solbær (Ribes nigrum), haveribs (R. rubrum)

 

dadler (Phoenix dactylifera)

 

hyldebær (Sambucus nigra)

 

stikkelsbær (Ribes uva-crispa)

 

grapefrugt (C. paradisi)

 

vindruer (Vitis vinifera)

 

jordnødder (Arachis hypogaea)

 

hasselnødder (Corylus avellana)

 

hamp (Cannabis sativa)

 

rynket rose (Rosa rugosa)

 

almindelig kiwi (Actinidia chinensis)

 

bælgplanter: almindelig kællingetand (Lotus corniculatus), kløverbusk (Lespedeza spp.), kujibønner (Pueraria lobata), sesbania (Sesbania spp.), esparsette (Onobrychis sativa), rød hanekløver (Hedysarum coronarium)

 

citroner og limefrugter, citron (Citrus limon), lime (C. aurantiifolia), sød lemon (C. limetta)

 

linser (Lens esculenta, Ervum lens)

 

hørfrø (Linum usitatissimum)

 

lupiner (Lupinus spp.)

 

majs (Zea mays)

 

melonfrø (Cucumis melo)

 

sennepsfrø: gul sennep (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), sort sennep (Brassica nigra, Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus), gombo (Hibiscus esculentus)

 

oliven (Olea europaea)

 

appelsiner (Citrus sinensis), pomerans (C. aurantium)

 

ferskener og nektariner (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis)

 

pærer (Pyrus communis)

 

ærter: haveært (Pisum sativum), markært (P. arvense)

 

pebermynte (Mentha spp.: M. piperita)

 

kaki (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistacier (Pistacia vera)

 

blommer og slåen: reineclauder, mirabeller, sveskeblommer (Prunus domestica), slåen (P. spinosa)

 

valmuefrø (Papaver somniferum)

 

græskar og courgetter (Cucurbita spp.)

 

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

kvæder (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica)

 

rapsfrø (Brassica napus var. oleifera)

 

hindbær (Rubus idaeus)

 

saflorfrø (Carthamus tinctorius)

 

fugleklo (Ornithopus sativus)

 

sesamfrø (Sesamum indicum)

 

sojabønner (Glycine soja)

 

krydderier: laurbærblade (Laurus nobilis), dildfrø (Anethum graveolens), bukkehornsfrø (Trigonella foenumgraecum), safran (Crocus sativus), timian (Thymus vulgaris), gurkemeje (Curcuma longa)

 

jordbær (Fragaria spp.)

 

solsikkefrø (Helianthus annuus)

 

tangeriner (Citrus tangerina), mandariner (Citrus reticulata), satsumamandariner (C. unshiu)

 

majroer og rybs (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.)

 

fodervikke (Vicia sativa)

 

haveskorzoner (Scorzonera hispanica)

 

valnødder (Juglans spp.: J. regia)

 

vandmeloner (Citrullus vulgaris)

 

prydplanter, der blomstrer i behandlingsåret.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder imidacloprid, skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om imidacloprid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. september 2008, samt konklusionerne i tillægget til den reviderede vurderingsrapport om imidacloprid, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. marts 2013.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler

virkningerne for vandorganismer, leddyr, der ikke er målarter, regnorme og andre makroorganismer i jorden og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne sikrer, at:

frø kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport

der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv

godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte bier, hvis det er relevant

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå biernes reelle eksponering for imidacloprid i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Anmelderen fremlægger bekræftende oplysninger om:

a)

risikoen for andre bestøvere end honningbier

b)

risikoen for honningbier, der fouragerer i nektar eller pollen i efterfølgende afgrøder

c)

den potentielle optagelse via rødderne på blomstrende ukrudt

d)

risikoen for honningbier, der fouragerer på honningdug fra insekter

e)

den potentielle eksponering via guttation og den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for biyngel som følge af en sådan eksponering

f)

den potentielle eksponering for afdrift af støv som følge af radsåning og den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for biyngel som følge af en sådan eksponering

g)

den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for honningbiers yngel som følge af indtagelse af kontamineret nektar og pollen.

Anmelderen fremlægger disse oplysninger for Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten senest den 31. december 2014.«


BILAG II

Liste over frø som omhandlet i artikel 2

Det er forbudt at anvende og markedsføre følgende frø behandlet med plantebeskyttelsesmidler, som indeholder clothianidin, thiamethoxam eller imidacloprid:

 

byg, hirse, havre, ris, rug, durra, triticale, hvede, når disse kornsorter sås fra januar til juni.

 

lucerne (Medicago sativa)

 

anis (Pimpinella anisum), stjerneanis (Illicium verum), kommen (Carum carvi), koriander (Coriandrum sativum), spidskommen (Cuminum cyminum), fennikel (Foeniculum vulgare), enebær (Juniperus communis)

 

bønner (Phaseolus spp.)

 

hestebønner (Vicia faba var. major, var. equina, var. minor)

 

boghvede (Fagopyrum esculentum)

 

ricinusfrø (Ricinus communis)

 

kikærter (Cicer arietinum)

 

cayennepeber, spansk peber (Capsicum frutescens, C. annuum), allehånde (Pimenta officinalis)

 

kløver (Trifolium spp.)

 

kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bomuld (Gossypium spp.)

 

vignabønner (Vigna unguiculata)

 

agurker (Cucumis sativus)

 

jordnødder (Arachis hypogaea)

 

hamp (Cannabis sativa)

 

bælgplanter: almindelig kællingetand (Lotus corniculatus), kløverbusk (Lespedeza spp.), kujibønner (Pueraria lobata), sesbania (Sesbania spp.), esparsette (Onobrychis sativa), rød hanekløver (Hedysarum coronarium)

 

linser (Lens esculenta, Ervum lens)

 

hørfrø (Linum usitatissimum)

 

lupiner (Lupinus spp.)

 

majs (Zea mays)

 

melonfrø (Cucumis melo)

 

sennepsfrø, gul sennep (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), sort sennep (Brassica nigra, Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus), gombo (Hibiscus esculentus)

 

ærter: haveært (Pisum sativum), markært (P. arvense)

 

pebermynte (Mentha spp.: M. piperita)

 

valmuefrø (Papaver somniferum)

 

græskar og courgetter (Cucurbita spp.)

 

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

rapsfrø (Brassica napus var. oleifera)

 

saflorfrø (Carthamus tinctorius)

 

sesamfrø (Sesamum indicum)

 

sojabønner (Glycine soja)

 

krydderier: laurbærblade (Laurus nobilis), dildfrø (Anethum graveolens), bukkehornsfrø (Trigonella foenumgraecum), safran (Crocus sativus), timian (Thymus vulgaris), gurkemeje (Curcuma longa)

 

jordbær (Fragaria spp.)

 

solsikkefrø (Helianthus annuus)

 

majroer og rybs (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.)

 

fodervikke (Vicia sativa)

 

vandmeloner (Citrullus vulgaris)

 

prydplanter, der blomstrer i behandlingsåret.


25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 486/2013

af 24. maj 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

15,0

MA

61,6

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

27,7

MK

45,5

TR

132,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

110,7

TR

128,2

ZZ

119,5

0805 10 20

EG

54,2

IL

71,7

MA

77,9

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

87,1

TR

71,0

ZA

109,7

ZZ

89,3

0808 10 80

AR

135,7

BR

109,6

CL

135,5

CN

80,7

MK

42,6

NZ

144,6

US

207,5

ZA

119,8

ZZ

122,0

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 23. maj 2013

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2013) 2905)

(EØS-relevant tekst)

(2013/235/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (4) fastlægges en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

Danmark har meddelt, at et nyt kontrolcenter er blevet tilføjet til grænsekontrolstedet ved Esbjerg havn. Oplysningerne i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Oplysningerne vedrørende grænsekontrolstederne i Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Letland, Nederlandene og Portugal bør på grundlag af meddelelser fra de nævnte medlemsstater ændres i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(4)

Kommissionens revisionstjeneste (tidligere kaldet Kommissionens kontroltjeneste), Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, gennemførte et kontrolbesøg i Spanien, hvorefter den fremsatte en række henstillinger til denne medlemsstat. Spanien har meddelt, at grænsekontrolstederne ved en havn og i flere lufthavne bør suspenderes midlertidigt. Oplysningerne vedrørende disse grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Italien har meddelt, at grænsekontrolstedet i Brindisi havn bør udgå af oplysningerne for denne medlemsstat. Portugal har meddelt, at grænsekontrolstedet i Viana do Castelo havn bør udgå af oplysningerne for denne medlemsstat. Oplysningerne i listerne for de nævnte medlemsstater i bilag I til 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Det Forenede Kongerige har meddelt, at grænsekontrolstedet i Hull bør suspenderes midlertidigt. Oplysningerne i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Efter et tilfredsstillende kontrolbesøg gennemført af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret i Litauen kan godkendelsen af grænsekontrolstedet ved vejen ved Kybartai, der officielt åbnes den 21. maj 2013, udvides til levende dyr for alle kategorier (U, E og O). De relevante oplysninger for nævnte medlemsstat i bilag I til 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF er listen over centrale enheder, regionale enheder og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces) fastlagt.

(9)

På grundlag af meddelelser fra Danmark, Tyskland, Italien, Nederlandene, Østrig og Det Forenede Kongerige bør der foretages visse ændringer af listen over centrale, regionale og lokale enheder i Traces for de pågældende medlemsstater, der fastlægges i bilag II til beslutning 2009/821/EF.

(10)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Ændringen i bilagets punkt 1, litra g), anvendes fra den 21. maj 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken for Esbjerg havn således:

»Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)«

 

b)

I den del, der vedrører Tyskland, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Cuxhaven havn affattes således:

»Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)«

 

ii)

Rækken for Hannover-Langenhagen havn affattes således:

»Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (10)«

iii)

Rækken for Jade-Weser-Port Wilhelmshaven havn affattes således:

»JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT«

 

c)

I den del, der vedrører Spanien, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Almeria lufthavn affattes således:

»Almeria(*)

ES LEI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)«

ii)

Rækken for Bilbao lufthavn affattes således:

»Bilbao(*)

ES BIO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)«

iii)

Rækken for Gerona lufthavn affattes således:

»Gerona(*)

ES GRO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)«

 

iv)

Rækken for Las Palmas de Gran Canaria havn affattes således:

»Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales(*)

 

U(*), E(*), O(*)«

v)

Rækken for Madrid lufthavn affattes således:

»Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

vi)

Rækken for Málaga havn affattes således:

»Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O«

vii)

Rækken for Palma de Mallorca lufthavn affattes således:

»Palma de Mallorca(*)

ES PMI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)«

viii)

Rækkerne for lufthavnen og havnen i Santander affattes således:

»Santander(*)

ES SDR 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

 

Santander(*)

ES SDR 1

P

 

HC(*), NHC(*)«

 

ix)

Rækken for Santiago de Compostela lufthavn affattes således:

»Santiago de Compostela(*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)«

 

x)

Rækken for havnen i Vigo affattes således:

»Vigo(*)

ES VGO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)«

 

xi)

Rækken for Vitoria lufthavn affattes således:

»Vitoria(*)

ES VIT 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)«

d)

I den del, der vedrører Frankrig, affattes rækken for Sète havn således:

»Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT«

 

e)

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Brindisi havn udgår.

ii)

Rækken for Livorno-Pisa havn affattes således:

»Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC«

 

iii)

Rækken for Taranto lufthavn affattes således:

»Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT«

 

f)

I den del, der vedrører Letland, affattes rækken for Riga havn (BFT) således:

»Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)«

 

g)

I den del, der vedrører Litauen, affattes rækken for vejen ved Kybartai således:

»Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O«

h)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes rækken for Amsterdam lufthavn således:

»Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)«

i)

I den del, der vedrører Portugal, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Porto lufthavn affattes således:

»Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)«

 

ii)

Rækken for Viana do Castelo havn udgår.

j)

I den del, der vedrører Det Forenede Kongerige, affattes rækken for Hull havn således:

»Hull(*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)«

 

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken for den lokale enhed »DK00100 RØDOVRE« således:

»DK00100

GLOSTRUP«,

b)

I den del, der vedrører Tyskland, udgår rækken for den lokale enhed »DE32403 Osnabrueck, Stadt«.

c)

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for den lokale enhed »IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA« affattes således:

»IT00410

TERNI«

ii)

Følgende rækker for den regionale enhed »IT00010 UMBRIA« udgår:

»IT00110

CITTA' DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO«

d)

I den del, der vedrører Nederlandene, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for den lokale enhed »NL00000 VWA« affattes således:

»NL00000

NVWA«

ii)

Rækken for de nuværende fem regionale enheder VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID og VWA ZUIDWEST affattes således:

»NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST«

e)

I den del, der vedrører Østrig, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for den lokale enhed »AT00602 BRUCK AN DER MUR« affattes således:

»AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG«

ii)

Rækken for den lokale enhed »AT00604 FELDBACH« affattes således:

»AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK«

iii)

Rækken for den lokale enhed »AT00608 HARTBERG« affattes således:

»AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD«

iv)

Følgende rækker for den regionale enhed »AT00600 STEIERMARK« udgår:

»AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG«

f)

I den del, der vedrører Det Forenede Kongerige, affattes rækken for den lokale enhed »GB07104 LARNE« således:

»GB07104

MALLUSK«


25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Fra den 1. juli 2013 anses kun den elektroniske udgave af EU-Tidende for autentisk og retsgyldig, jf. Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 69 af 13.3.2013, s. 1).

Hvis det på grund af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende, anses den trykte udgave for autentisk og retsgyldig, jf. vilkår og betingelser i forordning (EU) nr. 216/2013, artikel 3.