ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.133.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 133

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
17. maj 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 451/2013 af 16. maj 2013 om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 452/2013 af 7. maj 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (BGB))

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 453/2013 af 7. maj 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Lakeland Herdwick (BOB))

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 454/2013 af 7. maj 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Ail fumé d'Arleux (BGB))

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 455/2013 af 7. maj 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (BOB))

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 456/2013 af 16. maj 2013 om overgangsforanstaltninger vedrørende importkontingenterne for mælk i forordning (EF) nr. 2535/2001 og importkontingenterne for oksekød i forordning (EF) nr. 412/2008 og (EF) nr. 431/2008, som følge af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 457/2013 af 16. maj 2013 om fravigelse af forordning (EF) nr. 412/2008 og (EF) nr. 431/2008 for så vidt angår toldkontingenter for import af oksekød i perioden fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 458/2013 af 16. maj 2013 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 589/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 459/2013 af 16. maj 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 460/2013 af 16. maj 2013 om den minimumstold for sukker, der skal fastsættes for den 3. dellicitation inden for rammerne af den licitation, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013

20

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/219/FUSP af 16. maj 2013 om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

22

 

 

2013/220/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 2. maj 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (ECB/2013/13)

26

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 451/2013

af 16. maj 2013

om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), særlig artikel 11, stk. 1 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. august 2011 forordning (EU) nr. 753/2011.

(2)

Den 16. og den 22. april 2013 ajourførte og ændrede De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, nedsat i henhold til punkt 30 i Sikkerhedsrådets resolution 1988 (2011), listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2013.

På Rådets vegne

R. QUINN

Formand


(1)  EUT L 199 af 2.8.2011, s. 1.


BILAG

I.   Følgende oplysninger tilføjes listen i bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titel: Maulavi. Fødselsdato: a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Adresse:Chaman, Baluchistanprovinsen, PakistanNationalitet: pakistansk. Andre oplysninger: a) fremstiller af improviserede eksplosive anordninger og mellemmand for Taleban, b) medlem af Taleban med ansvar for Badghisprovinsen, Afghanistan, fra midten af 2010, c) tidligere Talebanmedlem med ansvar for Sar-e Pul- og Samanganprovinserne, Afghanistan, d) som militærleder i Taleban i Kandaharprovinsen, Afghanistan, var han involveret i at organisere selvmordsangreb i naboprovinserne, e) knyttet til Abdul Samad Achekzai.

Dato for FN's opførelse på listen: 16.4.2013.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Adam Khan Achekzai blev opført på listen den 16. april 2013 i henhold til punkt 2 i resolution 2082 (2012) som følge af deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for samt på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taleban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Adam Khan Achekzai er fremstiller af improviserede eksplosive anordninger (IED) og mellemmand for Taleban. Fra 2012 har Adam fremstillet IED og uddannet ca. 150 IED-fremstillere til støtte for Taleban. Fra slutningen af 2010 var Adam militærleder i Taleban med ansvar for fremstilling af IED og selvmordsveste. Adam var stedfortræder for Abdul Samad Achekzai, IED-mellemmand for Taleban, og koordinerede indkøb for netværket i denne egenskab.

Ud over sine opgaver som IED-mellemmand har Adam haft andre ledende roller for Taleban. I midten af 2010 blev Adam udnævnt til chef for Taleban for Badghisprovinsen, Afghanistan. Adam er også tidligere Talebanchef for Sar-e Pul- og Samanganprovinserne, Afghanistan. Som militærleder i Taleban i Kandaharprovinsen, Afghanistan, var Adam involveret i at organisere selvmordsangreb i naboprovinserne.

II.   Oplysningerne i listen i bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 om nedennævnte personer erstattes af de nedenfor anførte oplysninger.

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets landbrugsminister. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: a) Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, b) Garda Saraydistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans Miram Shah-shura siden maj 2007, b) medlem af Talebans skyggeregering for Logarprovinsen siden slutningen af 2012, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, d) tilhører Sahakstammen (Ghilzai).

Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Latif Mansur var i maj 2007 medlem af Talebans »Miram Shah-råd«. Han var Talebans skyggeguvernør for Nangarharprovinsen, Afghanistan, i 2009 og leder af Talebans politiske kommission i midten af 2009. I maj 2010 var Abdul Latif Mansur en højtstående Talebanleder i det østlige Afghanistan.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Hajji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran), o) Mawlawi Gul Mohammad).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: a) landsbyen Lakhi, Hazarjuftområdet, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Laki, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Lakari, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, d) Darvishan, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, e) landsbyen De Luy Wiyalah, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans militærkommission siden marts 2010, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. c) tilhører Barichstammen.

Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Naim er medlem af Talebans »Gerdi Jangal-råd«. Han var tidligere stedfortræder for Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, en fremtrædende person i Talebans ledelse. Mohammad Naim kontrollerer en militærbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

3.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad).

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets planlægningsminister, b) Talebanstyrets minister for videregående uddannelse. Fødselsdato: a) ca. 1955, b)1.1.1969 (som Iadena Mohammad). Fødested: a) landsbyen Shakarlab, Yaftali Paindistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan, b) Badakhshan (som Iadena Mohammad). Nationalitet: afghansk. Pasnummer: OA 454044 (som Iadena Mohammad). Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari (alias a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar)

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talibanstyrets guvernør for Baghlanprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Zabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: tilhører Hottakstammen.

Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Jabbar Omari arbejdede i juni 2008 som stedfortræder for Amir Khan Haqqani og som leder af en væbnet gruppe i Zabulprovinsens Siuridistrikt. I juni 2008 blev han af Talebanledelsen udnævnt til skyggeguvernør for Zabulprovinsen med henblik på at styrke dens aktiviteter i området.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Samanganprovinsen. Fødselsdato: 1956-1957. Fødested: landsbyen Charmistan, Tirin Kotdistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Talebans skyggeguvernør for Uruzganprovinsen fra slutningen af 2012, b) tilhører Hottakstammen.

Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talibanstyrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: a) 1957, b) 1953. Fødested: Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: afghansk pasnummer OA296623. Andre oplysninger: a) var indtil den 25. september 1998 viceleder af Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Grunde til opførelse på listen: Na’ib Amir (vicekommandør). Adresse: a) kvarteret omkring Kela/Danda, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, b)Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1977-1978. Fødested: a) Danda, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, b) landsbyen Srana, Garda Saraydistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, c) Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan, d) Khostprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) leder af Haqqaninetværket fra slutningen af 2012, b) søn af Jallaloudine Haqani, c) tilhører Sultan Khel-sektionen, Zardanklanen i Garda Saray i Paktiaprovinsen, Afghanistan, d) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Dato for FN's opførelse på listen:13.9.2007.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani er en af de mest fremtrædende, indflydelsesrige, karismatiske og erfarne ledere i Haqqaninetværket, en gruppe krigere med tæt tilknytning til både Taleban og al-Qaeda, og har været en af netværkets vigtigste operative ledere siden 2004.

Sirajuddin Haqqanis magt og myndighed stammer i vid udstrækning fra hans far, Jalaluddin Haqqani, tidligere minister under Talebanstyret, som var talebansk militærleder og forbindelsesled mellem al-Qaeda og Taleban på begge sider af grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. I sin tid som minister under Talebanstyret etablerede Jalaluddin Haqqani meget tætte forbindelser med al-Qaeda.

Sirajuddin Haqqani er tæt knyttet til Taleban, som leverer finansiering til hans operationer. Han modtager også finansiering fra forskellige andre grupper og personer, herunder narkobaroner. Han er en vigtig kanal, når det gælder terroroperationer i Afghanistan og støtte til aktiviteter i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Hans forbindelser til Taleban blev offentliggjort i maj 2006 af Mullah Dadullah, dengang en af mest højtstående talebanske militærledere, som udtalte, at han arbejdede med Sirajuddin Haqqani og planlagde operationer sammen med ham. Han har også forbindelser til Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani er aktivt involveret i planlægning og udførelse af angreb på den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) og afghanske embedsmænd og civile, især i de østlige og sydlige regioner i Afghanistan. Med regelmæssige mellemrum rekrutterer han også krigere og sender dem ind i Khost-, Paktia- og Paktikaprovinserne i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani var involveret i selvmordsbombningen af en af politiakademiets busser i Kabul den 18. juni 2007, hvor 35 politifolk mistede livet.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Fødselsdato: 1969. Fødested: landsbyen Sheykhan, Pirkowtiområdet, Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Andre oplysninger: a) central leder i Haqqaninetværket under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) Talebans skyggeguvernør for Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan, siden begyndelsen af 2010, c) drev en træningslejr for ikkeafghanske krigere i Paktikaprovinsen, d) har været involveret i transport af våben til Afghanistan.

Dato for FN's opførelse på listen: 4.10.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Aziz Abbasin er en central leder i Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra det østlige Afghanistans og Nordwaziristans agentur i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Abbasin har siden begyndelsen af 2010 modtaget ordrer fra Sirajuddin Haqqani og blev af ham udpeget til Talebans skyggeguvernør for Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Abbasin leder en gruppe Talebankrigere og har hjulpet med at drive en træningslejr for udenlandske krigere i Paktikaprovinsen. Abbasin har også været involveret i bagholdsangreb på køretøjer med afghanske regeringsstyrker og i transport af våben til Afghanistan.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Titel: Haji. Fødselsdato: mellem 1975 og 1976. Fødested: a) landsbyen Minar, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Darweshan, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen. Nationalitet: afghansk. Nationalt identifikationsnr.: a) afghansk nationalt identifikationskort (tazkira) nr. 57388 udstedt i Lashkar Gahdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) opholdsdokument nr. 665, Ayno Maina, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Adresse: a)Wesh, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b)Safaar Bazaar, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c)værelse nr. 33, 5. etage, Sarafi Market, Kandahar by, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Andre oplysninger: a) ejer af Rahat Ltd., b) involveret i våbenforsyning til Taleban, herunder improviserede eksplosive anordninger (IED), c) arresteret i 2012 og i forvaring i Afghanistan fra januar 2013, d) knyttet til Rahat Ltd.

Dato for FN's opførelse på listen:21.11.2012.


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 452/2013

af 7. maj 2013

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 trådte i kraft den 3. januar 2013. Den ophæver og erstatter Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Tysklands ansøgning om registrering af betegnelsen »Eichsfelder Feldgieker«/»Eichsfelder Feldkieker« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør betegnelsen registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(3)  EUT C 188 af 28.6.2012. s. 6.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.2.   Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget, m.m.)

TYSKLAND

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (BGB)


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 453/2013

af 7. maj 2013

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Lakeland Herdwick (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 trådte i kraft den 3. januar 2013. Den ophæver og erstatter Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (2).

(2)

Det Forenede Kongeriges ansøgning om registrering af betegnelsen »Lakeland Herdwick« er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør betegnelsen registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(3)  EUT C 162 af 8.6.2012, s. 16.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.1 —   Kød (og slagteaffald), fersk

DET FORENEDE KONGERIGE

Lakeland Herdwick (BOB)


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 454/2013

af 7. maj 2013

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Ail fumé d'Arleux (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 trådte i kraft den 3. januar 2013. Den ophæver og erstatter Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (2).

(2)

Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Ail fumé d'Arleux« er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør betegnelsen registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(3)  EUT C 212 af 19.7.2012, s. 6.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FRANKRIG

Ail fumé d'Arleux (BGB)


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 455/2013

af 7. maj 2013

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 trådte i kraft den 3. januar 2013. Den ophæver og afløser Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (2).

(2)

Grækenlands ansøgning om registrering af betegnelsen »Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη« (Xira Syka Taxiarchi) er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør betegnelsen registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(3)  EUT C 155 af 1.6.2012. s. 11.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

GRÆKENLAND

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (BOB)


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 456/2013

af 16. maj 2013

om overgangsforanstaltninger vedrørende importkontingenterne for mælk i forordning (EF) nr. 2535/2001 og importkontingenterne for oksekød i forordning (EF) nr. 412/2008 og (EF) nr. 431/2008, som følge af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på Kroatiens tiltrædelse af EU den 1. juli 2013 er det nødvendigt at træffe overgangsforanstaltninger vedrørende visse importkontingenter i mejeri- og oksekødssektoren, således at importører i Kroatien kan få del i de nævnte importkontingenter.

(2)

Ifølge afsnit 2, kapitel I, afdeling 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (1) skal importlicensansøgere være forhåndsgodkendt af myndighederne i den medlemsstat, hvor de er etableret. For at sikre, at erhvervsdrivende i Kroatien får adgang til de importkontingenter, der er omhandlet i afsnit 2, kapitel I, og afsnit 2, kapitel III, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 2535/2001, fra den 1. januar 2014, bør det tillades sådanne erhvervsdrivende at indsende deres ansøgning om godkendelse og ledsagende dokumentation inden den 1. oktober 2013 i stedet for den 1. april 2013. Kroatiens myndigheder bør underrette ansøgerne om resultatet af godkendelsesproceduren inden den 1. november 2013 i stedet for den 1. maj 2013 og sende Kommissionen den relevante liste over godkendte erhvervsdrivende inden den 15. november 2013 i stedet for den 20. maj 2013.

(3)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 412/2008 af 8. maj 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (2) åbnes der hvert år for perioden fra 1. juli til 30. juni det efterfølgende år et toldkontingent for import af 63 703 tons ikke-udbenet-ækvivalent frosset oksekød, som er bestemt til forarbejdning i EU. Ifølge artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 412/2008 skal ansøgere om importrettigheder bevise, at de er autoriseret som forarbejdningsvirksomheder i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3), og at de har produceret forarbejdede produkter med indhold af oksekød i hver af de to referenceperioder i artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (4). Hvad angår den første betingelse bør kroatiske ansøgere om importrettigheder for at kunne importere i perioden fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014 bevise, at de er autoriseret som forarbejdningsvirksomheder til eksport til EU i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (5). Hvad angår bevis for ansøgerens tidligere virksomhed med henblik på ansøgning om importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 412/2008, bør kravet anses for opfyldt, hvis ansøgeren har produceret forarbejdede produkter med indhold af oksekød i Kroatien i 2011 og 2012 i overensstemmelse med kroatisk lovgivning.

(4)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2008 af 19. maj 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (6) åbnes der hvert år et toldkontingent for import af 53 000 tons frosset kød af hornkvæg for perioden fra 1. juli til 30. juni det følgende år. Hvad angår kontingentperioden fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014 bør det præciseres, at det bevis, som virksomheder i Kroatien skal forelægge ved ansøgning om importrettigheder, ikke kan vedrøre import fra medlemsstaterne.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Overgangsforanstaltninger vedrørende forordning (EF) nr. 2535/2001

1.   Uanset artikel 8 i forordning (EF) nr. 2535/2001 tildeles der godkendelse til import i perioden fra 1. januar til 30. juni 2014 under de toldkontingenter, der er omhandlet i afsnit 2, kapitel I, og afsnit 2, kapitel III, afdeling 2, i samme forordning, til ansøgere, som inden 1. oktober 2013 forelægger myndighederne i Kroatien, hvor de er etableret og momsregistreret, en ansøgning ledsaget af bevis for, at de i både 2011 og 2012 har importeret i Kroatien eller eksporteret fra Kroatien mindst 25 tons mejeriprodukter henhørende under kapitel 04 i den kombinerede nomenklatur.

2.   Ved anvendelse af stk. 1 betragtes transaktioner i forbindelse med aktiv eller passiv forædling ikke som import eller eksport.

3.   Uanset artikel 9 i forordning (EF) nr. 2535/2001 underretter den kompetente myndighed i Kroatien inden den 1. november 2013 ansøgerne om resultatet af godkendelsesproceduren og meddeler dem i givet fald godkendelsesnummeret. Godkendelsen gælder indtil den 30. juni 2014.

4.   Uanset artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2535/2001 meddeler de kompetente myndigheder i Kroatien inden den 15. november 2013 en liste over godkendte erhvervsdrivende i henhold til stk. 3 i samme artikel til Kommissionen, og Kommissionen videresender listen til de øvrige medlemsstaters myndigheder.

Kun erhvervsdrivende, der er opført på en liste, kan fra 20. til 30. november 2013 ansøge om licens til import i perioden fra 1. januar til 30. juni 2014, jf. artikel 11-14 i forordning (EF) nr. 2535/2001.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger vedrørende forordning (EF) nr. 412/2008

Uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 412/2008 skal kroatiske ansøgere om importrettigheder for importkontingentperioden fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014 bevise, at de er autoriseret som forarbejdningsvirksomheder til eksport til EU i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004, og dokumentere over for de kompetente myndigheder i Kroatien, at de har produceret forarbejdede produkter med indhold af oksekød i overensstemmelse med kroatisk lovgivning i hver af de to referenceperioder i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger vedrørende forordning (EF) nr. 431/2008

Uanset artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 431/2008 skal kroatiske ansøgere om importrettigheder over for de kompetente myndigheder i Kroatien bevise, at de i perioden fra 1. maj 2012 til 30. april 2013 efter de relevante kroatiske toldbestemmelser har importeret, eller at der på deres vegne er blevet importeret, en mængde oksekød henhørende under KN-kode 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91, idet dog import fra medlemsstaterne ikke medregnes. Denne mængde udgør referencemængden.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft med forbehold af, at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29.

(2)  EUT L 125 af 9.5.2008, s. 7

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55

(4)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206

(6)  EUT L 130 af 20.5.2008, s. 3


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 457/2013

af 16. maj 2013

om fravigelse af forordning (EF) nr. 412/2008 og (EF) nr. 431/2008 for så vidt angår toldkontingenter for import af oksekød i perioden fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 412/2008 af 8. maj 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (2) åbnes der hvert år for perioden fra 1. juli til 30. juni det efterfølgende år et toldkontingent for import af 63 703 tons ikke-udbenet-ækvivalent frosset oksekød, som er bestemt til forarbejdning i EU, idet kontingentperioden opdeles i fire delperioder. Ansøgninger om importrettigheder til dette toldkontingent kan indsendes i løbet af de første syv dage i måneden forud for hver delperiode. Dog er den samlede årlige mængde disponibel fra den første delperiode.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2008 af 19. maj 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (3) åbnes der hvert år et toldkontingent for import af 53 000 tons frosset kød af hornkvæg for perioden fra 1. juli til 30. juni det følgende år. Ansøgninger om importrettigheder til dette toldkontingent kan indsendes den 1. juni før kontingentperiodens begyndelse.

(3)

Som følge af Kroatiens tiltrædelse af EU den 1. juli 2013 bør det tillades importører i Kroatien at få del i de nævnte importkontingenter. Derfor er det nødvendigt at fravige forordning (EF) nr. 412/2008 og (EF) nr. 431/2008 for så vidt angår ansøgningsfristerne. Sådanne fravigelser bør dog ikke indvirke negativt på hverken medlemsstaternes virksomheder eller en effektiv forvaltning af toldkontingenterne.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 412/2008

Uanset artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 412/2008 skal ansøgninger om importrettigheder vedrørende delperioden fra 1. juli 2013 til 30. september 2013 indsendes fra 1. juli til 5. juli 2013, senest kl. 13.00 belgisk tid den 5. juli 2013.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 431/2008

1.   Uanset artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 431/2008 skal ansøgninger om importrettigheder vedrørende den kontingentperiode, der begynder 1. juli 2013, indsendes fra 24. juni til 5. juli 2013, senest kl. 13.00 belgisk tid den 5. juli 2013.

2.   Uanset artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 431/2008 giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de samlede mængder, der er ansøgt om importrettigheder til for den kontingentperiode, der begynder 1. juli 2013, senest kl. 13.00 belgisk tid den 12. juli 2013.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 125 af 9.5.2008, s. 7

(3)  EUT L 130 af 20.5.2008, s. 3


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 458/2013

af 16. maj 2013

om berigtigelse af forordning (EF) nr. 589/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, litra d), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 (2) fastsættes gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg. Affattelsen af definitionen på »parti« i artikel 1 i forordningen bør præciseres, så det ikke giver anledning til forskellige fortolkninger og dermed forskellige praksis i medlemsstaterne.

(2)

Forordning (EF) nr. 589/2008 bør derfor berigtiges.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 589/2008 affattes punkt i) således:

»i)   »parti«: æg i pakninger eller i løs vægt, fra samme produktionssted eller pakkeri, der befinder sig på samme sted, med samme læggedato eller mindst holdbar til-dato eller pakkedato, produceret efter samme produktionsmetode, og hvis æggene er sorteret, af samme kvalitets- og vægtklasse«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 163 af 24.6.2008, s. 6.


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 459/2013

af 16. maj 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 460/2013

af 16. maj 2013

om den minimumstold for sukker, der skal fastsættes for den 3. dellicitation inden for rammerne af den licitation, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 186 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013 (2) blev der indledt en løbende licitation for produktionsåret 2012/13 med henblik på import til nedsat told af sukker henhørende under KN-kode 1701 14 10 og 1701 99 10.

(2)

Ifølge artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013 kan Kommissionen på baggrund af de indkomne bud i forbindelse med en dellicitation for hver ottecifret KN-kode beslutte enten at fastsætte en minimumstold eller ikke at fastsætte en minimumstold.

(3)

På grundlag af de indkomne bud i forbindelse med den 3. dellicitation bør der fastsættes en minimumstold for sukker henhørende under KN-kode 1701 14 10 og 1701 99 10.

(4)

For at give et hurtigt signal til markedet og sikre en effektiv forvaltning af foranstaltningen bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For den 3. dellicitation inden for rammerne af den licitation, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 15. maj 2013, er der fastsat en minimumstold for sukker henhørende under KN-kode 1701 14 10 og 1701 99 10, jf. bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 16 af 19.1.2013, s. 7.


BILAG

Minimumstold

(EUR/t)

Ottecifret KN-kode

Minimumstold

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

Ingen minimumstold fastsat (alle bud afvist).

(X)

Ingen bud.


AFGØRELSER

17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/22


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2013/219/FUSP

af 16. maj 2013

om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/486/FUSP af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), særlig artikel 5 og artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. august 2011 afgørelse 2011/486/FUSP.

(2)

Den 16. og den 22. april 2013 ajourførte og ændrede De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, nedsat i henhold til punkt 30 i Sikkerhedsrådets resolution 1988 (2011), listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2013.

På Rådets vegne

R. QUINN

Formand


(1)  EUT L 199 af 2.8.2011, s. 57.


BILAG

I.   Følgende oplysning tilføjes listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titel: Maulavi. Fødselsdato: a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Adresse:Chaman, Baluchistanprovinsen, PakistanNationalitet: pakistansk. Andre oplysninger: a) fremstiller af improviserede eksplosive anordninger og mellemmand for Taleban, b) medlem af Taleban med ansvar for Badghisprovinsen, Afghanistan, fra midten af 2010, c) tidligere Talebanmedlem med ansvar for Sar-e Pul- og Samanganprovinserne, Afghanistan, d) som militærleder i Taleban i Kandaharprovinsen, Afghanistan, var han involveret i at organisere selvmordsangreb i naboprovinserne, e) knyttet til Abdul Samad Achekzai.

Dato for FN's opførelse på listen:16.4.2013.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Adam Khan Achekzai blev opført på listen den 16. april 2013 i henhold til punkt 2 i resolution 2082 (2012) som følge af deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for samt på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taliban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Adam Khan Achekzai er fremstiller af improviserede eksplosive anordninger (IED) og mellemmand for Taleban. Fra 2012 har Adam fremstillet IED og uddannet ca. 150 IED-fremstillere til støtte for Taleban. Fra slutningen af 2010 var Adam militærleder i Taleban med ansvar for fremstilling af IED og selvmordsveste. Adam var stedfortræder for Abdul Samad Achekzai, IED-mellemmand for Taleban, og koordinerede indkøb for netværket i denne egenskab.

Ud over sine opgaver som IED-mellemmand har Adam haft andre ledende roller for Taleban. I midten af 2010 blev Adam udnævnt til chef for Taleban for Badghisprovinsen, Afghanistan. Adam er også tidligere Talebanchef for Sar-e Pul- og Samanganprovinserne, Afghanistan. Som militærleder i Taleban i Kandaharprovinsen, Afghanistan, var Adam involveret i at organisere selvmordsangreb i naboprovinserne.

II.   Oplysningerne i listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP om nedennævnte personer erstattes af de nedenfor anførte oplysninger.

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets landbrugsminister. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: a) Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, b) Garda Saraydistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans Miram Shah-shura siden maj 2007, b) medlem af Talebans skyggeregering for Logarprovinsen siden slutningen af 2012, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, d) tilhører Sahakstammen (Ghilzai).

Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Latif Mansur var i maj 2007 medlem af Talebans »Miram Shah-råd«. Han var Talebans skyggeguvernør for Nangarharprovinsen, Afghanistan, i 2009 og leder af Talebans politiske kommission i midten af 2009. I maj 2010 var Abdul Latif Mansur en højtstående Talebanleder i det østlige Afghanistan.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Hajji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran), o) Mawlawi Gul Mohammad).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: a) landsbyen Lakhi, Hazarjuftområdet, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Laki, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Lakari, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, d) Darvishan, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, e) landsbyen De Luy Wiyalah, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans militærkommission siden marts 2010, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Barichstammen.

Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Naim er medlem af Talebans »Gerdi Jangal-råd«. Han var tidligere stedfortræder for Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, en fremtrædende person i Talebans ledelse. Mohammad Naim kontrollerer en militærbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

3.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad).

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets planlægningsminister, b) Talebanstyrets minister for videregående uddannelse. Fødselsdato: a) ca. 1955, b) 1.1.1969 (som Iadena Mohammad). Fødested: a) landsbyen Shakarlab, Yaftali Paindistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan, b) Badakhshan (som Iadena Mohammad). Nationalitet: afghansk. Pasnummer: OA 454044 (som Iadena Mohammad). Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari (alias a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar)

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talibanstyrets guvernør for Baghlanprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Zabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: tilhører Hottakstammen.

Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Jabbar Omari arbejdede i juni 2008 som stedfortræder for Amir Khan Haqqani og som leder af en væbnet gruppe i Zabulprovinsens Siuridistrikt. I juni 2008 blev han af Talebanledelsen udnævnt til skyggeguvernør for Zabulprovinsen med henblik på at styrke dens aktiviteter i området.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Samanganprovinsen. Fødselsdato: 1956-1957. Fødested: landsbyen Charmistan, Tirin Kotdistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Talebans skyggeguvernør for Uruzganprovinsen fra slutningen af 2012. b) tilhører Hottakstammen.

Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talibanstyrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: a) 1957, b) 1953. Fødested: Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: afghansk pasnummer OA296623. Andre oplysninger: a) var indtil den 25. september 1998 viceleder af Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Grunde til opførelse på listen: Na’ib Amir (vicekommandør). Adresse: a) kvarteret omkring Kela/Danda, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, b)Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1977-1978. Fødested: a) Danda, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, b) landsbyen Srana, Garda Saraydistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, c) Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan, d) Khostprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) leder af Haqqaninetværket fra slutningen af 2012, b) søn af Jallaloudine Haqani, c) tilhører Sultan Khel-sektionen, Zardanklanen i Garda Saray i Paktiaprovinsen, Afghanistan, d) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Dato for FN's opførelse på listen:13.9.2007.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani er en af de mest fremtrædende, indflydelsesrige, karismatiske og erfarne ledere i Haqqaninetværket, en gruppe krigere med tæt tilknytning til både Taleban og al-Qaeda, og har været en af netværkets vigtigste operative ledere siden 2004.

Sirajuddin Haqqanis magt og myndighed stammer i vid udstrækning fra hans far, Jalaluddin Haqqani, tidligere minister under Talebanstyret, som var talebansk militærleder og forbindelsesled mellem al-Qaeda og Taleban på begge sider af grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. I sin tid som minister under Talebanstyret etablerede Jalaluddin Haqqani meget tætte forbindelser med al-Qaeda.

Sirajuddin Haqqani er tæt knyttet til Taleban, som leverer finansiering til hans operationer. Han modtager også finansiering fra forskellige andre grupper og personer, herunder narkobaroner. Han er en vigtig kanal, når det gælder terroroperationer i Afghanistan og støtte til aktiviteter i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Hans forbindelser til Taleban blev offentliggjort i maj 2006 af Mullah Dadullah, dengang en af mest højtstående talebanske militærledere, som udtalte, at han arbejdede med Sirajuddin Haqqani og planlagde operationer sammen med ham. Han har også forbindelser til Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani er aktivt involveret i planlægning og udførelse af angreb på den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) og afghanske embedsmænd og civile, især i de østlige og sydlige regioner i Afghanistan. Med regelmæssige mellemrum rekrutterer han også krigere og sender dem ind i Khost-, Paktia- og Paktikaprovinserne i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani var involveret i selvmordsbombningen af en af politiakademiets busser i Kabul den 18. juni 2007, hvor 35 politifolk mistede livet.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud).

Fødselsdato: 1969. Fødested: landsbyen Sheykhan, Pirkowtiområdet, Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Andre oplysninger: a) central leder i Haqqaninetværket under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) Talebans skyggeguvernør for Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan, siden begyndelsen af 2010, c) drev en træningslejr for ikkeafghanske krigere i Paktikaprovinsen, d) har været involveret i transport af våben til Afghanistan.

Dato for FN's opførelse på listen: 4.10.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Aziz Abbasin er en central leder i Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra det østlige Afghanistans og Nordwaziristans agentur i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Abbasin har siden begyndelsen af 2010 modtaget ordrer fra Sirajuddin Haqqani og blev af ham udpeget til Talebans skyggeguvernør for Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Abbasin leder en gruppe Talebankrigere og har hjulpet med at drive en træningslejr for udenlandske krigere i Paktikaprovinsen. Abbasin har også været involveret i bagholdsangreb på køretøjer med afghanske regeringsstyrker og i transport af våben til Afghanistan.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Titel: Haji. Fødselsdato: Mellem 1975 og 1976. Fødested: a) landsbyen Minar, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Darweshan, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen. Nationalitet: afghansk. Nationalt identifikationsnr.: a) afghansk nationalt identifikationskort (tazkira) nr. 57388 udstedt i Lashkar Gahdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) opholdsdokument nr. 665, Ayno Maina, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Adresse: a)Wesh, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b)Safaar Bazaar, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c)værelse nr. 33, 5. etage, Sarafi Market, Kandahar by, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Andre oplysninger: a) ejer af Rahat Ltd., b) involveret i våbenforsyning til Taleban, herunder improviserede eksplosive anordninger (IED), c) arresteret i 2012 og i forvaring i Afghanistan fra januar 2013, d) knyttet til Rahat Ltd.

Dato for FN's opførelse på listen:21.11.2012.


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/26


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 2. maj 2013

om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern

(ECB/2013/13)

(2013/220/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18, og artikel 34.1, andet led,

under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1), særlig afsnit 1.6, og afsnit 6.3.1, 6.3.2 og 6.4.2 i bilag I,

under henvisning til retningslinje ECB/2013/4 af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (2), navnlig artikel 1, stk. 3, artikel 5 og artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod passende sikkerhed. Standardkriterierne for belånbarheden af sikkerhed med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

(2)

I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumenterne, betingelserne, kriterierne og procedurerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer. I henhold til afsnit 6.3.1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 forbeholder Eurosystemet sig ret til at fastslå, om en udstedelse, udsteder, debitor eller garant opfylder kravene til høje standarder på grundlag af enhver oplysning, som det anser for relevant.

(3)

Omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern opfylder på nuværende tidspunkt ikke Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet, der finder anvendelse på omsættelige gældsinstrumenter, som fastsat i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

(4)

Styrelsesrådet har taget højde for aftalememorandummet, som er indgået mellem Republikken Cypern og Europa-Kommissionen og godkendt af medlemsstaterne, og som afspejler det økonomiske og finansielle tilpasningsprogram for Cypern.

(5)

Dette program er efter Styrelsesrådets opfattelse tilstrækkelig til, at omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern, er af en kvalitet, der er tilstrækkeligt høj til, at de kan anvendes som belånbar sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer, uanset hvilke eksterne kreditvurderinger de måtte få.

(6)

Styrelsesrådet har derfor besluttet, at omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern, på ny gøres belånbare som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer, under forbehold af at der anvendes særlige haircuts for disse instrumenter, som adskiller sig fra de haircuts, der fremgår af afsnit 6.4.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

(7)

I henhold til artikel 7 i retningslinje ECB/2013/4 finder Eurosystemets grænseværdier for kreditkvalitet ikke anvendelse på omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af centralregeringerne i medlemsstater i euroområdet, der er underlagt et program fra EU/Den Internationale Valutafond, medmindre Styrelsesrådet træffer beslutning om, at den pågældende medlemsstat ikke overholder de betingelser, der er knyttet til den finansielle støtte og/eller det makroøkonomiske program. I henhold til artikel 1, stk. 3, i samme retningslinje, er det imidlertid kun Irland, Den Hellenske Republik og Den Portugisiske Republik, der i forbindelse med artikel 5, stk.1, og artikel 7 betragtes som medlemsstater i euroområdet, der overholder et program fra EU/Den Internationale Valutafond. Der er derfor behov for en yderligere afgørelse fra Styrelsesrådet for at ophæve Eurosystemets grænseværdier for kreditkvalitet i forhold til omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern.

(8)

Denne ekstraordinære foranstaltning gælder midlertidigt, indtil Styrelsesrådet vurderer, at den normale anvendelse af Eurosystemets belånbarhedskriterier og rammer for risikostyring i forbindelse med de pengepolitiske operationer kan indføres på ny, —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Suspension af visse bestemmelser i retningslinje ECB/2011/14 og belånbarhed af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern

1.   Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet, som fremgår af Eurosystemets rammer for kreditvurdering af visse omsættelige aktiver i afsnit 6.3.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, suspenderes for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern. I forbindelse med artikel 5, stk.1, og artikel 7 i retningslinje ECB/2013/4 betragtes Republikken Cypern som en medlemsstat i euroområdet, der opfylder et program fra EU/Den Internationale Valutafond.

2.   Omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern, underlægges de særlige haircuts, der fremgår af bilaget til denne afgørelse.

3.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse og retningslinjerne ECB/2011/14 og ECB/2013/4, således som disse er gennemført på nationalt plan af de nationale centralbanker, har denne afgørelse forrang.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 9. maj 2013.

Udfærdiget i Bratislava, den 2. maj 2013.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 5.4.2013, s. 23.


BILAG

Oversigt over haircuts for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern

Statsobligationer

Løbetidskurv

Haircuts for gældsinstrumenter med fast kuponrente og variabel kuponrente

Haircuts for gældsinstrumenter med nulkuponrente

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Statsgaranterede bankobligationer og statsgaranterede ikke-finansielle erhvervsobligationer

Løbetidskurv

Haircuts for gældsinstrumenter med fast kuponrente og variabel kuponrente

Haircuts for gældsinstrumenter med nulkuponrente

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Fra den 1. juli 2013 anses kun den elektroniske udgave af EU-Tidende for autentisk og retsgyldig, jf. Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 69 af 13.3.2013, s. 1).

Hvis det på grund af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende, anses den trykte udgave for autentisk og retsgyldig, jf. vilkår og betingelser i forordning (EU) nr. 216/2013, artikel 3.