ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.118.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 118

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
30. april 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/206/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. april 2013 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-udvalg til en ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

1

 

 

2013/207/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. april 2013 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 392/2013 af 29. april 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kontrolordningen for økologisk produktion

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 393/2013 af 29. april 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1120/2009 og (EF) nr. 1122/2009 hvad angår kriterierne for støtteberettigelse og meddelelsespligt vedrørende hampesorter i forbindelse med anvendelsen af direkte støtte til landbrugere

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 394/2013 af 29. april 2013 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet monepantel ( 1 )

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 395/2013 af 29. april 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

19

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/208/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. april 2013 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

21

 

 

2013/209/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. april 2013 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for regnskabsåret 2012 (meddelt under nummer C(2013) 2444)

23

 

 

2013/210/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. april 2013 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2012 (meddelt under nummer C(2013) 2454)

30

 

 

2013/211/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/10)

37

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

2013/212/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 19. april 2013 om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/11)

43

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling nr. 93/13/KOL af 21. februar 2013 om en koordineret kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. april 2013

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-udvalg til en ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

(2013/206/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

Ifølge artikel 98 i EØS-aftalen kan Det Blandede EØS-udvalg beslutte at ændre bl.a. bilag XXI hertil.

(3)

Bilag XXI til EØS-aftalen indeholder særlige bestemmelser og ordninger vedrørende statistikker.

(4)

Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012 af 22. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakrav og definitioner (3) bør indarbejdes i EØS-aftalen med visse tilpasninger for Norge, Island og Liechtenstein.

(5)

Bilag XXI til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Unionens holdning i Det Blandede EØS-udvalg bør baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-udvalg til den foreslåede ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. april 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EUT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUT L 166 af 27.6.2012, s. 22.


UDKAST TIL

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2013

af

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012 af 22. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakrav og definitioner (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XXI til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 19s (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005) i bilag XXI til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende led tilføjes:

»—

32012 R 0555: Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012 af 22. juni 2012 (EUT L 166 af 27.6.2012, s. 22).«

2.

Teksten til tilpasning affattes således:

»a)

Punkt 1 og 2 i tabel 1 i bilag I gælder ikke for Norge.

b)

Tabel 1 i bilag I skal ikke gælde for Island før maj 2017.

c)

Denne forordning gælder ikke for Liechtenstein.«.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 555/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den …, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for Det Blandede EØS-udvalg


(1)  EUT L 166 af 27.6.2012, s. 22.

(2)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. april 2013

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

(2013/207/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 46 og 48, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

Ifølge artikel 98 i EØS-aftalen kan Det Blandede EØS-udvalg beslutte at ændre bl.a. protokol 31 hertil.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder særlige bestemmelser og ordninger vedrørende samarbejdet på særlige områder ud over de fire friheder.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter til at omfatte de aktioner, der finansieres over budgetpost 04 01 04 08 og 04 03 05 i regnskabsåret 2013.

(5)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Unionens holdning i Det Blandede EØS-udvalg bør baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. april 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.


UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2013

af

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter til at omfatte samarbejdet om fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringssystemerne og foranstaltninger for indvandrere, herunder indvandrere fra tredjelande.

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt for det udvidede samarbejde at finde sted fra den 1. januar 2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 5, stk. 5 og 12, i protokol 31 til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

Ordene »regnskabsåret 2012« erstattes af ordene »regnskabsårene 2012 og 2013«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter, at den sidste meddelelse er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (1).

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for Det Blandede EØS-udvalg


(1)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


FORORDNINGER

30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 392/2013

af 29. april 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kontrolordningen for økologisk produktion

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2 og 3, og artikel 38, litra c) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 28, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 skal erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder, oplagrer, markedsfører, importerer eller eksporterer produkter i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i samme forordning, lade virksomheden omfatte af den kontrolordning, som omhandles i artikel 27 i samme forordning. Gennemførelsesbestemmelserne for anvendelsen af denne kontrolordning er fastsat i afsnit IV i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (2).

(2)

Den erhvervsdrivende skal under denne kontrolordning oplyse de kompetente myndigheder om sin virksomhed, hvilket indebærer, at den erhvervsdrivende informerer om det relevante kontrolorgan, underskriver en erklæring om, at reglerne for økologisk produktion overholdes, og i den forbindelse accepterer foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser eller uregelmæssigheder.

(3)

I henhold artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 skal der udveksles oplysninger om uregelmæssigheder eller overtrædelser, der har betydning for et produkts økologiske status. For at øge effektiviteten bør de erhvervsdrivende oplyse deres kontrolmyndigheder eller -organer om alle former for uregelmæssigheder eller overtrædelser, der har betydning for produktets økologiske status, herunder også om de økologiske produkter, de modtager fra andre erhvervsdrivende.

(4)

På baggrund af erfaringerne med gennemførelsen af kontrolordningen og med den økologiske sektors interesser for øje vil det være hensigtsmæssigt at fastlægge et minimum for antallet af prøver, som kontrolmyndighederne eller -organerne hvert år skal udtage og analysere. Dette bør fastlægges på grundlag af en generel evaluering af risikoen for overtrædelse af reglerne for økologisk produktion. Har kontrolmyndigheder eller kontrolorganer mistanke om, at der anvendes produkter, som ikke er tilladt efter reglerne for økologisk produktion, bør de udtage og analysere prøver af de pågældende produkter. I sådanne tilfælde bør der ikke være et minimum for antallet af prøver. Kontrolmyndigheder eller kontrolorganer kan også udtage og analysere prøver i ethvert andet tilfælde for at afsløre overtrædelser af Unionens regler for økologisk produktion.

(5)

På baggrund af erfaringerne med gennemførelsen af kontrolordningen og med den økologiske sektors interesser for øje er det hensigtsmæssigt at sørge for udveksling af de relevante oplysninger i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende eller den pågældende erhvervsdrivendes underleverandører kontrolleres af forskellige kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, eller hvor erhvervsdrivende eller deres underleverandører skifter kontrolmyndighed eller kontrolorgan. Udveksling af oplysninger og overdragelse af kontrolsagen vedrørende disse erhvervsdrivende skal sikre, at kontrolordningen fungerer tilfredsstillende, og skal ske under hensyntagen til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3) overholdes. De erhvervsdrivende bør acceptere at deres oplysninger og alle oplysninger vedrørende deres aktiviteter under kontrolordningen videregives og udveksles.

(6)

For at sikre en ensartet anvendelse af kontrolordningen og undgå uklarheder bør der indgå en definition af udtrykket »kontrolsagen« i forordning (EF) nr. 889/2008.

(7)

Der henvises til elektronisk attestering i artikel 29, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 i forbindelse med modellen til dokumentation. Det bør præciseres, at der i forbindelse med elektronisk attestering ikke er behov for at kræve en underskrift på dokumentet, hvis dokumentationens ægthed på anden vis kan fastlås ved hjælp af en sikker elektronisk metode.

(8)

Erfaringen viser, at der er behov for præcisering med hensyn til udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstater i tilfælde, hvor en medlemsstat konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser i forbindelse med produkter, der er importeret i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 eller artikel 19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (4).

(9)

Derudover bør proceduren vedrørende udveksling af oplysninger mellem medlemsstater i tilfælde af uregelmæssigheder eller overtrædelser præciseres under hensyntagen til den bedste etablerede praksis siden 2009.

(10)

For at sikre overensstemmelse med artikel 33, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne (5) er det vigtigt at præcisere, at medlemsstaterne bør sørge for, at betalingsorganet får de nødvendige oplysninger om den udførte kontrol, såfremt det ikke er betalingsorganet, der står for denne kontrol.

(11)

I henhold til artikel 44, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (6) skal medlemsstaterne i deres årsrapport meddele ændringer i deres flerårige nationale kontrolplaner for bl.a. at tage hensyn til ny lovgivning. Kommissionen bør have de nødvendige data og oplysninger om det tilsyn, som medlemsstaternes kompetente myndigheder udfører i forbindelse med økologisk produktion. Derfor bør der stilles krav om, at medlemsstaterne ændrer deres nationale kontrolplaner til at omfatte dette tilsyn, og at de angiver disse ændringer og de relevante økologiske data i den årsrapport, som omhandles i artikel 44 i forordning (EF) nr. 882/2004. Medlemsstaterne bør have mulighed for at præsentere disse økologiske data i et separat kapitel i deres nationale kontrolplaner og i årsrapporten.

(12)

Udover de kontrolforpligtelser, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 882/2004, fastlægger afsnit V i forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008 mere specifikke bestemmelser om kontrolforanstaltningerne i den økologiske sektor. Såfremt den kompetente myndighed delegerer kontrolopgaver til private kontrolorganer, gælder der ifølge forordning (EF) nr. 834/2007 mere detaljerede krav og forpligtelser, som hvert enkelt kontrolorgan skal opfylde.

(13)

Erfaringen har vist, at de specifikke bestemmelser for kontrol af den økologiske produktion bør være mere detaljerede, især med henblik på at styrke de kompetente myndigheders tilsyn med de kontrolorganer, som der er blevet delegeret kontrolopgaver til. Disse bestemmelser bør indgå som ensartede minimumskrav i medlemsstaternes kontrolordninger, som er etableret i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007.

(14)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør have dokumenterede procedurer for delegering af opgaver til kontrolorganer og tilsynet med dem for på den måde at sikre, at kravene i lovgivningen overholdes.

(15)

Udvekslingen af oplysninger i medlemsstaterne, mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstater og Kommissionen vedrørende de kompetente myndigheders tilsyn bør forbedres, og der bør vedtages ensartede minimumskrav.

(16)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

For at opnå de mest effektive kontrolforanstaltninger bør de ekstra elementer, som indføres med denne forordning, og som skal indgå i tilsagnet i den erklæring, som den erhvervsdrivende skal underskrive, også omfatte erhvervsdrivende, som har underskrevet denne erklæring inden anvendelsesdatoen for denne forordning. Erklæringen omhandles i artikel 63, stk. 2 i forordning (EF) nr. 889/2008.

(18)

For at sikre en smidig overgang fra den nuværende kontrolordning til den ændrede ordning, bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2014.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 889/2008

I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 indsættes som litra s):

»s)   »kontrolsagen«: alle under den i artikel 28 i forordning (EF) nr. 834/2007 omhandlede kontrolordning fremsendte oplysninger og dokumenter fra en deraf omfattet erhvervsdrivende til medlemsstatens kompetente myndigheder eller til kontrolmyndigheder eller -organer, herunder alle relevante oplysninger og dokumenter vedrørende denne erhvervsdrivende eller dennes aktiviteter, som de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og -organer er i besiddelse af, med undtagelse af oplysninger og dokumenter, som ikke har nogen betydning for kontrolordningens funktion.«

2)

I første afsnit i artikel 63, stk. 2, indsættes som litra d) til h):

»d)

i tilfælde af, at den erhvervsdrivende og/eller dennes underleverandører i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats kontrolordning kontrolleres af forskellige myndigheder eller organer, at acceptere, at der udveksles oplysninger mellem disse myndigheder eller organer

e)

at denne ved skift af kontrolmyndighed eller kontrolorgan accepterer, at vedkommendes kontrolsag videregives til den efterfølgende kontrolmyndighed eller det efterfølgende kontrolorgan

f)

straks at informere den relevante kompetente myndighed eller kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende trækker sig ud af kontrolordningen

g)

at acceptere, at kontrolsagen opbevares i en periode på mindst fem år i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende trækker sig ud af kontrolordningen

h)

at informere den/de relevante kontrolmyndighed(er) eller det/de relevante kontrolorgan(er) om enhver form for uregelmæssighed eller overtrædelse, der har betydning for den økologiske status for vedkommendes produkter eller for økologiske produkter, der er modtaget fra andre erhvervsdrivende eller underleverandører.«

3)

Artikel 65, stk. 2, affattes således:

»2.   Kontrolmyndigheden eller -organet udtager og analyserer prøver for at identificere produkter, der ikke er tilladt i økologisk produktion, for at identificere produktionsmetoder, der ikke er tilladte efter reglerne for økologisk produktion, og for at identificere eventuel forurening med produkter, der ikke er tilladt i økologisk produktion. Antallet af prøver, som kontrolmyndigheden eller kontrolorganet hvert år udtager, skal svare til mindst 5 % af antallet af de erhvervsdrivende, som er underlagt kontrolmyndighedens eller kontrolorganets kontrol. Udvælgelsen af de erhvervsdrivende, hvor der skal udtages prøver, skal baseres på en overordnet vurdering af risikoen for overtrædelse af reglerne for økologisk produktion. Denne overordnede vurdering skal omfatte alle trin i produktion, tilberedning og distribution.

Kontrolmyndigheden eller -organet udtager og analyserer prøver i ethvert tilfælde, hvor der er mistanke om, at der er anvendt produkter eller teknikker, som ikke er tilladt i økologisk produktion. I sådanne tilfælde gælder der intet minimumsantal for de prøver, som skal udtages og analyseres.

Kontrolmyndigheden eller kontrolorganet kan også udtage og analysere prøver i ethvert andet tilfælde for at identificere produkter, der ikke er tilladt i økologisk produktion, for at identificere produktionsmetoder, der ikke er tilladte efter reglerne for økologisk produktion og for at identificere eventuel forurening med produkter, der ikke er tilladt i økologisk produktion.«

4)

I artikel 68, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

»I tilfælde af elektronisk attestering, som der henvises til i artikel 29, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, er der ikke er behov for at underskrive felt 8 i dokumentet, hvis dokumentationens ægthed på anden vis fastslås ved hjælp af en sikker elektronisk metode.«

5)

Artikel 92 og 92a affattes således:

»Artikel 92

Udveksling af oplysninger mellem kontrolmyndigheder, kontrolorganer og kompetente myndigheder

1.   Hvis den erhvervsdrivende og/eller dennes underleverandører kontrolleres af forskellige kontrolmyndigheder eller -organer, udveksler kontrolmyndighederne eller -organerne de relevante oplysninger om de aktiviteter, som er underlagt deres kontrol.

2.   Hvis den erhvervsdrivende og/eller dennes underleverandører skifter kontrolmyndighed eller -organ, meddeler de berørte kontrolmyndigheder og -organer straks dette til den kompetente myndighed.

Den tidligere kontrolmyndighed eller det tidligere kontrolorgan udleverer relevante dele af kontrolsagen vedrørende den pågældende erhvervsdrivende og de rapporter, som der henvises til i artikel 63, stk. 2, andet afsnit, til den efterfølgende kontrolmyndighed eller det efterfølgende kontrolorgan.

Den nye kontrolmyndighed eller det nye kontrolorgan sikrer, at den erhvervsdrivende har taget eller tager hånd om de tilfælde af manglende overholdelse af reglerne, som er nævnt i den tidligere kontrolmyndigheds eller det tidligere kontrolorgans rapport.

3.   Hvis den erhvervsdrivende trækker sig ud af kontrolordningen, underretter den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende hører under, straks den kompetente myndighed.

4.   Hvis en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser, der har indflydelse på produkters økologiske status, meddeler den/det straks dette til den kompetente myndighed i den medlemsstat, som i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007 har udpeget eller godkendt kontrolmyndigheden eller -organet.

Denne kompetente myndighed kan på eget initiativ også kræve andre oplysninger om uregelmæssigheder eller overtrædelser.

Hvis den konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser i forbindelse med produkter, der hører under andre kontrolmyndigheder eller -organer, skal disse myndigheder eller organer også straks informeres.

5.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger og fastlægger dokumenterede procedurer med henblik på udveksling af oplysninger mellem alle kontrolmyndigheder, som de har udpeget og/eller alle kontrolorganer, som de har godkendt i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007, herunder procedurer for udveksling af oplysninger med henblik på at kontrollere den dokumentation, som omhandles i artikel 29, stk. 1, i samme forordning.

6.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger og fastlægger dokumenterede procedurer med henblik på, at oplysninger om resultaterne af kontroller og besøg, jf. artikel 65 i denne forordning, meddeles betalingsorganet i overensstemmelse med dette betalingsorgans behov, jf. artikel 33, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 (7).

Artikel 92a

Udveksling af oplysninger mellem forskellige medlemsstater og Kommissionen

1.   Hvis en medlemsstat i forbindelse med et produkt, som kommer fra en anden medlemsstat, og som er forsynet med en af betegnelserne omhandlet i afsnit IV i forordning (EF) nr. 834/2007 og nærværende forordnings afsnit III og/eller bilag XI, konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser vedrørende anvendelsen af denne forordning, skal den straks underrette den medlemsstat, der har udpeget kontrolmyndigheden eller udpeget kontrolorganet, de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, i denne forordning.

2.   Hvis en medlemsstat i forbindelse med de produkter, der er importeret i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser vedrørende deres overholdelse af kravene i samme forordning eller forordning (EF) nr. 1235/2008, underretter den straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, i denne forordning.

3.   Hvis en medlemsstat i forbindelse med produkter, der er importeret i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008, konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser vedrørende deres overholdelse af kravene i samme forordning eller forordning (EF) nr. 834/2007, underretter den straks den medlemsstat, som har udstedt tilladelsen, de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, i denne forordning. Såfremt uregelmæssigheden eller overtrædelsen vedrører et produkt, som medlemsstaten selv har givet tilladelse til i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008, sendes underretningen til de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

4.   Den medlemsstat, som i overensstemmelse med stk. 1 eller 3 modtager underretning vedrørende produkter, der ikke overholder reglerne, eller den medlemsstat, som i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008 har udstedt tilladelse til et produkt, som der er konstateret uregelmæssigheder eller overtrædelser i forbindelse med, undersøger baggrunden for disse uregelmæssigheder eller overtrædelser. Den træffer øjeblikkeligt passende foranstaltninger.

Den informerer de medlemsstater, som har sendt meddelelsen, de øvrige medlemsstater og Kommissionen om resultatet af undersøgelsen og om de trufne foranstaltninger ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1. Svaret sendes inden for en frist på 30 kalenderdage fra datoen for den oprindelige meddelelse.

5.   Den medlemsstat, som har sendt den oprindelige meddelelse, kan bede den svarende medlemsstat om yderligere oplysninger, hvis dette behøves. Den medlemsstat, som har sendt den oprindelige underretning, skal efter at have modtaget et svar eller yderligere oplysninger fra den underrettede medlemsstat, foretage de nødvendige tilføjelser og opdateringer af det system, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1.

Artikel 92b

Offentliggørelse af oplysninger

Medlemsstaterne offentliggør på passende vis, herunder på internettet, de i artikel 28, stk. 5, i forordning (EF) nr. 834/2007 omhandlede ajourførte fortegnelser med ajourført dokumentation vedrørende hver erhvervsdrivende, jf. nævnte forordnings artikel 29, stk. 1, idet de bruger modellen i bilag XII til nærværende forordning. Medlemsstaterne skal overholde kravene om beskyttelse af personoplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (8).

6)

I afsnit IV indsættes følgende som kapitel 9:

»KAPITEL 9

De kompetente myndigheders tilsyn

Artikel 92c

Tilsyn med kontrolorganer

1.   Kompetente myndigheder, der delegerer kontrolopgaver til kontrolorganer i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007, skal i deres tilsynsvirksomhed fokusere på at evaluere disse kontrolorganers operationelle præstationer under hensyntagen til resultaterne af arbejdet i det nationale akkrediteringsorgan, som omhandles i artikel 2, stk. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (9).

Denne tilsynsvirksomhed indebærer en vurdering af kontrolorganernes interne procedurer i forbindelse med kontrol, forvaltning og undersøgelse af kontrolsagerne på baggrund af de forpligtelser, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 834/2007, og kontrol af behandlingen af manglende overholdelse af reglerne og behandlingen af klager.

2.   De kompetente myndigheder stiller krav til kontrolorganerne om at fremlægge dokumentation for deres procedure for risikoanalyse.

Proceduren for risikoanalyse skal tilrettelægges på en sådan måde, at:

a)

resultatet af risikoanalysen kan danne grundlag for at fastlægge intensiteten af de uanmeldte eller anmeldte årlige inspektioner og besøg

b)

der i overensstemmelse med artikel 65, stk. 4, gennemføres supplerende kontrolbesøg hos tilfældigt udvalgte erhvervsdrivende hos mindst 10 % af virksomhederne på kontrakt i overensstemmelse med risikokategorien

c)

mindst 10 % af alle inspektioner og besøg, der foretages i henhold til artikel 65, stk. 1 og 4, er uanmeldte

d)

udvælgelsen af erhvervsdrivende til uanmeldte inspektioner og besøg fastlægges på grundlag af risikoanalysen, og at disse planlægges i overensstemmelse med graden af risiko.

3.   De kompetente myndigheder, der delegerer kontrolopgaver til kontrolorganer, kontrollerer, at kontrolorganernes medarbejdere har tilstrækkelig viden, herunder viden om risikoelementer, der har indflydelse på produkters økologiske status, kvalifikationer, uddannelse og erfaring med hensyn til økologisk produktion generelt og specifikt med Unionens regler på området, og at der er hensigtsmæssige regler for rotation blandt kontrollørerne.

4.   De kompetente myndigheder skal have dokumenterede procedurer for at delegere opgaver til kontrolorganer i overensstemmelse med artikel 27, stk. 5, i forordning (EF) nr. 834/2007 og for tilsynet i overensstemmelse med nærværende artikel, og disse procedurer skal detaljeret fastlægge de oplysninger, som kontrolorganerne skal fremsende.

Artikel 92d

Katalog over foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser og uregelmæssigheder

De kompetente myndigheder skal vedtage og meddele de kontrolorganer, som har fået delegeret kontrolopgaver, et katalog, der som minimum indeholder en liste over overtrædelser og uregelmæssigheder, der har indflydelse på produkters økologiske status, og de modsvarende foranstaltninger, som skal træffes af kontrolorganerne i tilfælde af, at erhvervsdrivende, som er involveret i økologisk produktion, og som er underlagt deres kontrol, gør sig skyldige i overtrædelser eller uregelmæssigheder.

De kompetente myndigheder kan på eget initiativ inkludere andre relevante oplysninger i kataloget.

Artikel 92e

Årlig inspektion af kontrolorganer

De kompetente myndigheder organiserer en årlig inspektion af de kontrolorganer, der har fået delegeret kontrolopgaver i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007. Med henblik på den årlige inspektion skal den kompetente myndighed tage hensyn til arbejdet i det nationale akkrediteringsorgan, som nævnt i artikel 2, stk. 11, i forordning (EF) nr. 765/2008. Under den årlige inspektion kontrollerer den kompetente myndighed især:

a)

overholdelsen af kontrolorganets standardkontrolprocedurer, som kontrolorganet har fremlagt for den kompetente myndighed, i overensstemmelse med artikel 27, stk. 6, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007

b)

at kontrolorganet har et tilstrækkeligt antal medarbejdere med passende kvalifikationer og erfaringer i overensstemmelse artikel 27, stk. 5, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007, og at der er iværksat uddannelse omhandlende de risici, der kan have betydning for produkters økologiske status

c)

at kontrolorganet har og følger dokumenterede procedurer og skabeloner for:

i)

den årlige risikoanalyse i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007

ii)

udarbejdelse af en risikobaseret prøveudtagningsstrategi og for udførelsen af prøveudtagning og laboratorieanalyse

iii)

udveksling af oplysninger med andre kontrolorganer og med den kompetente myndighed

iv)

indledende og opfølgende kontrol af erhvervsdrivende underlagt dets kontrol

v)

anvendelse og opfølgning på det katalog af foranstaltninger, som anvendes i tilfælde af overtrædelser eller uregelmæssigheder

vi)

overholdelse af kravene om beskyttelse af personoplysninger for de erhvervsdrivende, der er underlagt dets kontrol, i henhold til bestemmelserne i den medlemsstat, hvor den kompetente myndighed opererer, og i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.

Artikel 92f

Økologiske data i den flerårige nationale kontrolplan og årsrapporten

Medlemsstaterne sikrer, at deres flerårige nationale kontrolplaner, som omhandles i artikel 41 i forordning (EF) nr. 882/2004, omfatter tilsynet med den udførte kontrol af den økologiske produktion i overensstemmelse med denne forordning, og de sørger for at inddrage specifikke data om dette tilsyn, i det følgende benævnt »økologiske data«, i den årsrapport, der er omhandlet i artikel 44 i forordning (EF) nr. 882/2004. De økologiske data omfatter de i bilag XIIIb til denne forordning anførte emner.

De økologiske data baseres på oplysninger om de kontroller, som kontrolorganerne og/eller kontrolmyndighederne har gennemført, og på revision foretaget af den kompetente myndighed.

Disse data fremlægges i overensstemmelse med skabelonerne i bilag XIIIc til denne forordning fra og med 2015 for året 2014.

Medlemsstaterne kan indsætte de økologiske data som et kapitel om økologi i deres nationale kontrolplan og deres årsrapport.

7)

Bilag XIIIb og XIIIc, hvis tekst findes i bilaget til nærværende forordning, tilføjes.

Artikel 2

Overgangsbestemmelse

Litra d) til h) i første afsnit af artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 889/2008, som tilføjes ved artikel 1, nr. 2, i denne forordning, omfatter også erhvervsdrivende, som har underskrevet den erklæring, der omhandles i artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 889/2008, inden datoen for anvendelse af denne forordning.

Artikel 3

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(4)  EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25.

(5)  EUT L 25 af 28.1.2011, s. 8.

(6)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUT L 25 af 28.1.2011, s. 8.

(8)  EUT L 281 af 23.11.1995, s. 31

(9)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30


BILAG

»

BILAG XIIIb

Emner, som den nationale kompetente myndighed skal inddrage i de økologiske data, jf. artikel 92f

1.   Oplysninger om den kompetente myndighed for økologisk produktion

hvilket organ er den kompetente myndighed

tilgængelige ressourcer for den kompetente myndighed

beskrivelse af revision udført af den kompetente myndighed (hvordan, af hvem)

den kompetente myndigheds dokumenterede procedure

2.   Beskrivelse af kontrolordningen for økologisk produktion

system af kontrolorganer og/eller kontrolmyndigheder

registrerede erhvervsdrivende omfattet af kontrolordningen — mindste antal årlige inspektioner

hvordan gennemføres den risikobaserede tilgang

3.   Oplysninger om kontrolorganer/-myndigheder

lister over kontrolorganer/-myndigheder

opgaver delegeret til kontrolorganer/overdraget til kontrolmyndigheder

tilsyn med delegerede kontrolorganer (af hvem og hvordan)

koordinationsaktiviteter i tilfælde af mere end et kontrolorgan/en kontrolmyndighed

uddannelse af kontrolpersonale

anmeldte/uanmeldte inspektioner og besøg.

BILAG XIIIc

Skabeloner for økologiske data, jf. artikel 92f

Rapport om den officielle kontrol i den økologiske sektor

Land:

Årgang:

1)   Oplysninger om kontrol med erhvervsdrivende:

Kodenummer for kontrolorgan eller Kontrolmyndighed

Antal registrerede erhvervsdrivende pr. kontrol organ eller Kontrolmyndighed

Antal registrerede erhvervsdrivende

Antal årlige inspektioner

Antal supplerende risikobaserede besøg

Antal inspektioner/besøg i alt

Landbrugsproducenter (1)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (2)

Importører

Eksportører

Andre aktører (3)

Landbrugsproducenter (1)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (2)

Importører

Eksportører

Andre aktører (3)

Landbrugsproducenter (1)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (2)

Importører

Eksportører

Andre erhvervsdrivende (3)

Landbrugsproducenter (1)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (2)

Importører

Eksportører

Andre erhvervsdrivende (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kodenummer for kontrolorgan eller kontrolmyndighed eller navn på den kompetente myndighed

Antal registrerede erhvervsdrivende

Antal analyserede prøver

Antal prøver, der indikerer en overtrædelse af forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 1235/2008

Landbrugsproducenter (4)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (5)

Importører

Eksportører

Andre erhvervsdrivende (6)

Landbrugsproducenter (4)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (5)

Importører

Eksportører

Andre erhvervsdrivende (6)

Landbrugsproducenter (4)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (5)

Importører

Eksportører

Andre erhvervsdrivende (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kodenummer for kontrolorgan eller kontrolmyndighed

Antal registrerede erhvervsdrivende

Antal konstaterede uregelmæssigheder eller overtrædelser (10)

Antal trufne foranstaltninger vedrørende vareparti eller produktion (11)

Antal trufne foranstaltninger vedrørende den erhvervsdrivende (12)

Landbrugsproducenter (7)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (8)

Importører

Eksportører

Andre erhvervsdrivende (9)

Landbrugsproducenter (7)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (8)

Importører

Eksportører

Andre erhvervsdrivende (9)

Landbrugsproducenter (7)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (8)

Importører

Eksportører

Andre erhvervsdrivende (9)

Landbrugsproducenter (7)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (8)

Importører

Eksportører

Andre erhvervsdrivende (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Oplysninger om tilsyn og revision:

Kodenummer for kontrolorgan eller kontrolmyndighed

Antal registrerede erhvervsdrivende pr. kontrol organ eller kontrolmyndighed

Antal registrerede erhvervsdrivende

Dokumentkontrol og kontorrevision (16)

(Antal kontroller af den erhvervsdrivendes fortegnelser)

Antal tilsynskontrolbesøg (17)

Antal overvågningsbesøg (18)

Landbrugsproducenter (13)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (14)

Importører

Eksportører

Andre aktører (15)

Landbrugsproducenter (13)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (14)

Importører

Eksportører

Andre aktører (15)

Landbrugsproducenter (13)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (14)

Importører

Eksportører

Andre aktører (15)

Landbrugsproducenter (13)

Enheder, der producerer akvakulturdyr

Forarbejdere (14)

Importører

Eksportører

Andre aktører (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodenummer for kontrolorgan eller kontrolmyndighed

Fratagelse af godkendelse

Foranstaltninger truffet for at sikre kontrolordningens funktion (håndhævelse)

Ja/Nej

Fra

(dato)

Til

(dato)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Erklæring vedrørende kontrolordningens samlede præstation:

«

(1)  Landbrugsproducenter omfatter producenter, som kun er landbrugsproducenter, og producenter, der også er forarbejdere, producenter, der også er importører, og blandede producenter, der ikke er klassificeret andetsteds.

(2)  Forarbejdere omfatter forarbejdere, som kun er forarbejdere, forarbejdere, der også er importører, og andre blandede forarbejdere, der ikke er klassificeret andetsteds.

(3)  Andre erhvervsdrivende omfatter handlende (herunder engros- og detailvirksomheder) og andre erhvervsdrivende, der ikke er klassificeret andetsteds.

(4)  Landbrugsproducenter omfatter producenter, som kun er landbrugsproducenter, og producenter, der også er forarbejdere, producenter, der også er importører, og blandede producenter, der ikke er klassificeret andetsteds.

(5)  Forarbejdere omfatter forarbejdere, som kun er forarbejdere, forarbejdere, der også er importører, og andre blandede forarbejdere, der ikke er klassificeret andetsteds.

(6)  Andre erhvervsdrivende omfatter handlende (herunder engros- og detailvirksomheder) og andre erhvervsdrivende, der ikke er klassificeret andetsteds.

(7)  Landbrugsproducenter omfatter producenter, som kun er landbrugsproducenter, og producenter, der også er forarbejdere, producenter, der også er importører, og blandede producenter, der ikke er klassificeret andetsteds.

(8)  Forarbejdere omfatter forarbejdere, som kun er forarbejdere, forarbejdere, der også er importører, og andre blandede forarbejdere, der ikke er klassificeret andetsteds.

(9)  Andre erhvervsdrivende omfatter handlende (herunder engros- og detailvirksomheder) og andre erhvervsdrivende, der ikke er klassificeret andetsteds.

(10)  Kun uregelmæssigheder og overtrædelser, som har indflydelse på produkters økologiske status og/eller har medført foranstaltninger, er medregnet.

(11)  Hvis der konstateres en uregelmæssighed med hensyn til overholdelse af kravene i denne forordning, skal kontrolmyndigheden eller -organet sikre, at der ikke henvises til den økologiske produktionsmetode i forbindelse med mærkning og reklame for hele det parti eller hele den produktion, der er berørt af uregelmæssigheden, når dette står i et rimeligt forhold til relevansen af det krav, der er blevet overtrådt, og til karakteren af og de særlige omstændigheder ved de aktiviteter, der er behæftet med uregelmæssigheder (jf. artikel 30, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 834/2007).

(12)  Hvis der konstateres en alvorlig overtrædelse eller en overtrædelse, der har langvarig virkning, skal kontrolmyndigheden eller -organet forbyde den pågældende erhvervsdrivende at markedsføre produkter, der henviser til den økologiske produktionsmetode i forbindelse med mærkning og reklame, for et tidsrum, der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed (jf. artikel 30, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 834/2007).

(13)  Landbrugsproducenter omfatter producenter, som kun er landbrugsproducenter, og producenter, der også er forarbejdere, producenter, der også er importører, og blandede producenter, der ikke er klassificeret andetsteds.

(14)  Forarbejdere omfatter forarbejdere, som kun er forarbejdere, forarbejdere, der også er importører, og andre blandede forarbejdere, der ikke er klassificeret andetsteds.

(15)  Andre erhvervsdrivende omfatter handlende (herunder engros- og detailvirksomheder) og andre erhvervsdrivende, der ikke er klassificeret andetsteds.

(16)  Kontrol af de relevante generelle dokumenter, der beskriver kontrolorganets struktur, funktion og kvalitetsstyring Kontrolorganets kontorrevision, herunder kontrol af erhvervsdrivendes filer og kontrol af behandlingen af klager og manglende overholdelse af reglerne, bl.a. minimumskontrolfrekvens, brugen af en risikobaseret tilgang, uanmeldte og opfølgende besøg og udveksling af oplysninger med andre kontrolorganer og kontrolmyndigheder.

(17)  Tilsynskontrolbesøg: Den kompetente myndigheds inspektion af en erhvervsdrivende med hensyn til overholdelse af kontrolorganets procedurer og af kontrolorganets effektivitet.

(18)  Overvågningsbesøg: Den kompetente myndigheds observation af en inspektion foretaget af en af kontrolorganets kontrollanter.


30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 393/2013

af 29. april 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1120/2009 og (EF) nr. 1122/2009 hvad angår kriterierne for støtteberettigelse og meddelelsespligt vedrørende hampesorter i forbindelse med anvendelsen af direkte støtte til landbrugere

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (1), særlig artikel 39, stk. 2, og artikel 142, litra h), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 er arealer, der anvendes til produktion af hamp, kun berettiget til direkte betalinger, hvis de anvendte sorter har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 %. Ifølge artikel 124, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 finder artikel 39 i nævnte forordning også anvendelse for områder omfattet af den generelle arealbetalingsordning i de nye medlemsstater.

(2)

Ifølge artikel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (2) er det en betingelse for krav på rettigheder for arealer, der er beplantet med hamp, at der anvendes frø af sorter, der er opført på den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, bortset fra sorterne Finola og Tiborszállási, der på nuværende tidspunkt kun er støtteberettigede i henholdsvis Finland og Ungarn.

(3)

På baggrund af oplysninger fra en række medlemsstater, og eftersom der allerede findes en procedure for udelukkelse af en given sort på medlemsstatsplan, kan ordningen yderligere forenkles på EU-plan ved at slette den bestemmelse, der begrænser støtteberettigelsen for arealer, hvor sorterne Finola og Tiborszállási anvendes, til at gælde visse medlemsstater.

(4)

I artikel 40 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (3) fastsættes den procedure, der bør følges, når prøverne af en given sort overstiger indholdet af tetrahydrocannabinol, jf. artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009.

(5)

Eftersom medlemsstaterne er i besiddelse af alle de påkrævede oplysninger for at anmode om Kommissionens tilladelse til at forbyde markedsføring af en hampesort, der har et indhold af tetrahydrocannabinol, der overstiger det i artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 fastsatte, og til at udelukke en sådan sort fra berettigelse til direkte betalinger, kan ordningen yderligere forenkles ved at slette forpligtelsen til at aflægge rapport om indholdet af tetrahydrocannabinol i hver enkelt prøve for den pågældende sort.

(6)

Forordning (EF) nr. 1120/2009 og (EF) nr. 1122/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 10 i forordning (EF) nr. 1120/2009 affattes således:

»Artikel 10

Produktion af hamp

Ved anvendelsen af artikel 39 i forordning (EF) nr. 73/2009 er det en betingelse for krav på rettigheder for arealer, der er beplantet med hamp, at der anvendes frø af sorter, der er opført på den fælles sortsliste over landbrugsplantearter den 15. marts det år, for hvilket betalingen ydes, og offentliggjort i henhold til artikel 17 i Rådets direktiv 2002/53/EF (4). Frøet skal være certificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 2002/57/EF (5).

Artikel 2

Artikel 40, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1122/2009 udgår.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 1.

(3)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 65.

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(5)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74


30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 394/2013

af 29. april 2013

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet monepantel

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer (»MRL«) af farmakologisk virksomme stoffer, som i Den Europæiske Union er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Monepantel er for øjeblikket medtaget i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et stof, der for får og geder tillades anvendt til muskel, fedt, lever og nyre med undtagelse af dyr, hvis mælk anvendes til konsum.

(4)

Der er indgivet en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om udvidelse af de eksisterende bestemmelser om monepantel til også at omfatte fåremælk.

(5)

Ifølge artikel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det Europæiske Lægemiddelagentur overveje at anvende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en bestemt fødevare i forbindelse med en anden fødevare hidrørende fra samme art, eller maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en eller flere arter i forbindelse med andre arter. Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at der fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af monepantel for fåremælk, og at disse maksimalgrænseværdier ekstrapoleres til gedemælk.

(6)

Rækken vedrørende monepantel i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres, således at der indsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af stoffet i fåre- og gedemælk.

(7)

Der bør indrømmes de berørte parter en rimelig frist til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde den nye maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. juni 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.


BILAG

I tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes rækken vedrørende monepantel således:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Monepantel

Monepantel-sulfon

Får, geder

700 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter«

7 000 μg/kg

Fedt

5 000 μg/kg

Lever

2 000 μg/kg

Nyre

170 μg/kg

Mælk


30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 395/2013

af 29. april 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/21


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. april 2013

om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

(2013/208/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 148, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 145 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), skal medlemsstaterne og Unionen arbejde på at udvikle en samordnet strategi for beskæftigelse og især for fremme af en velkvalificeret, veluddannet og smidig arbejdsstyrke og arbejdsmarkeder, som reagerer på økonomiske forandringer, med henblik på at nå de mål, der er fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union.

(2)

Europa 2020-strategien, som Kommissionen har fremlagt, sætter Unionen i stand til at vende økonomien mod intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, ledsaget af høje beskæftigelses- og produktivitetsniveauer og et højt niveau af social samhørighed. Rådet vedtog den 13. juli 2010 sin henstilling om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker (3) Rådet vedtog desuden den 21. oktober 2010 afgørelse 2010/707/EU om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (4) (»beskæftigelsesretningslinjerne«). Disse sæt retningslinjer udgør de integrerede retningslinjer for gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Fem overordnede mål, der er nævnt i de relevante integrerede retningslinjer, udgør de fælles målsætninger, der skal være retningsgivende for medlemsstaternes indsats, idet der tages hensyn til deres relative udgangssituationer og nationale forhold og til Unionens stilling og forhold. Den europæiske beskæftigelsesstrategi spiller den vigtigste rolle i gennemførelse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsmålsætningerne i Europa 2020-strategien.

(3)

De integrerede retningslinjer er i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner af 17. juni 2010. De giver præcis vejledning til medlemsstaterne om fastlæggelsen af deres nationale reformprogrammer og gennemførelsen af reformer. Beskæftigelsesretningslinjerne bør danne grundlag for alle landespecifikke henstillinger, som Rådet måtte rette til medlemsstaterne i henhold til artikel 148, stk. 4, i TEUF parallelt med de landespecifikke henstillinger, der rettes til medlemsstaterne i henhold til artikel 121, stk. 2, i TEUF. Beskæftigelsesretningslinjerne bør også danne grundlag for udarbejdelsen af den fælles rapport om beskæftigelsen, som Rådet og Kommissionen fremlægger for Det Europæiske Råd én gang om året.

(4)

Gennemgangen af medlemsstaternes udkast til nationale reformprogrammer i udkastet til den fælles beskæftigelsesrapport, der blev vedtaget af Rådet den 28. februar 2013, viser, at medlemsstaterne fortsat bør gøre deres yderste for at tage hånd om følgende prioriteter: øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og reducere strukturel arbejdsløshed, udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke, der modsvarer arbejdsmarkedets behov, fremme jobkvalitet og livslang læring, sikre effektive uddannelsessystemer på alle niveauer og øge den andel af befolkningen, der har afsluttet en videregående eller tilsvarende uddannelse, fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom.

(5)

De retningslinjer for beskæftigelsen, der blev vedtaget i 2010, bør være stabile indtil 2014, således at der kan fokuseres på gennemførelsen deraf. Der bør indtil udgangen af 2014 kun foretages en begrænset ajourføring beskæftigelsesretningslinjerne. I 2011 og 2012 blev beskæftigelsesretningslinjerne opretholdt. De bør opretholdes for 2013.

(6)

Medlemsstaterne bør undersøge muligheden for at benytte Den Europæiske Socialfond, når de gennemfører beskæftigelsesretningslinjerne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker som fastsat i bilaget til afgørelse 2010/707/EU opretholdes for 2013, og medlemsstaterne tager hensyn til dem i deres beskæftigelsespolitikker.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. april 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  Udtalelse af 6.2.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 13.2.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 191 af 23.7.2010, s. 28.

(4)  EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46.


30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. april 2013

om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for regnskabsåret 2012

(meddelt under nummer C(2013) 2444)

(2013/209/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 27, 30 og 33,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 1290/2005 afslutter Kommissionen regnskaberne for de betalingsorganer, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6, på grundlag af medlemsstaternes årsregnskaber ledsaget af de oplysninger, der er nødvendige for regnskabernes afslutning, og af en attest om, at de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og af godkendelsesorganernes rapporter.

(2)

Ifølge artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL (2) begynder EGFL-regnskabsåret den 16. oktober år N–1 og ender den 15. oktober år N. Ved regnskabsafslutningen for 2012 bør der for at bringe regnskabsperioden for ELFUL i overensstemmelse med EGFL-regnskabsperioden tages hensyn til udgifter afholdt af medlemsstaterne mellem den 16. oktober 2011 og den 15. oktober 2012.

(3)

I artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og afslutning af EGFL's og ELFUL's regnskaber (3) er det fastsat, at de beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til hver medlemsstat i henhold til den afgørelse om regnskabsafslutning, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, i nævnte forordning, fastlægges ved at trække de mellemliggende betalinger for det pågældende regnskabsår fra de udgifter, der for samme år er anerkendt i henhold til stk. 1. Kommissionen fratrækker beløbet eller lægger beløbet til den følgende mellemliggende betaling.

(4)

Kommissionen har kontrolleret de fremsendte oplysninger og har inden den 31. marts 2013 meddelt medlemsstaterne resultaterne af kontrollen af disse oplysninger, vedlagt de nødvendige ændringer.

(5)

Kommissionen kan på grundlag af årsregnskaberne og ledsagedokumenterne for nogle af betalingsorganernes vedkommende træffe afgørelse om, hvorvidt de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige. I bilag I er anført de beløb, som medlemsstater har afsluttet, og de beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til medlemsstaterne.

(6)

De oplysninger, som visse andre betalingsorganer har fremsendt, kræver yderligere undersøgelse, og deres regnskaber kan derfor ikke afsluttes ved nærværende afgørelse. De pågældende betalingsorganer er anført i bilag II.

(7)

Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EF) nr. 1290/2005 nedsætte eller midlertidigt suspendere de mellemliggende betalinger til medlemsstaterne. Den underretter medlemsstaten herom. For at undgå en forhastet eller midlertidig tilbagebetaling af de pågældende beløb bør de ikke godkendes i forbindelse med nærværende afgørelse, men bør undersøges yderligere i henhold til proceduren for efterprøvende regnskabsafslutning i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(8)

I henhold til artikel 33, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1290/2005 bæres 50 % af de finansielle konsekvenser af manglende inddrivelse som følge af uregelmæssigheder af den pågældende medlemsstat, hvis inddrivelsen ikke har fundet sted enten inden for en frist på fire år efter datoen for den første administrative eller retslige konstatering eller på otte år, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole, eller ved afslutningen af programmet, hvis disse frister udløber før afslutningen. I henhold til artikel 33, stk. 4, i nævnte forordning skal medlemsstaterne i forbindelse med fremsendelsen af årsregnskaberne sende Kommissionen en sammenfattende oversigt over inddrivelsesprocedurer, der er iværksat som følge af uregelmæssigheder. Der er fastsat nærmere bestemmelser om medlemsstaternes forpligtelse til at indberette de beløb, der skal inddrives, i forordning (EF) nr. 885/2006. I bilag III til nævnte forordning findes den tabel, som medlemsstaterne skal fremlægge i 2013. Kommissionen bør på basis af de tabeller, som medlemsstaterne har udfyldt, træffe afgørelse om de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse af beløb, der er udbetalt som følge af uregelmæssigheder, der er mere end henholdsvis fire eller otte år gamle. Denne afgørelse foregriber dog ikke eventuelle senere overensstemmelsesafgørelser, jf. artikel 33, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(9)

Medlemsstaten kan i henhold til artikel 33, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1290/2005 beslutte at indstille inddrivelsesproceduren, efter at programmet for udvikling af landdistrikterne er afsluttet. En sådan beslutning kan kun træffes, hvis de allerede påløbne og de yderligere forventede udgifter til inddrivelse tilsammen er større end det beløb, der skal inddrives, eller hvis inddrivelse ikke er mulig på grund af, at debitor eller de personer, der er juridisk ansvarlige for uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket skal være konstateret og anerkendt i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning. Hvis en sådan beslutning er truffet inden for en frist på fire år efter datoen for den første administrative eller retslige konstatering eller otte år, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole, bør de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse bæres af EU-budgettet med 100 %. Den berørte medlemsstat skal i den sammenfattende oversigt, der er omhandlet i artikel 33, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1290/2005, angive de beløb, for hvilke det er blevet besluttet ikke at fortsætte inddrivelsesprocedurerne, samt begrundelsen herfor. Disse beløb afholdes ikke af de pågældende medlemsstater, og byrden påhviler derfor EU-budgettet. Denne afgørelse foregriber ikke eventuelle senere overensstemmelsesafgørelser, jf. artikel 33, stk. 5, i nævnte forordning.

(10)

I henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 foregriber denne afgørelse ikke eventuelle senere afgørelser om afvisning af EU-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt i henhold til EU-bestemmelserne, som Kommissionen måtte træffe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Hermed afsluttes regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) for regnskabsåret 2012, dog med undtagelse af de betalingsorganer, der er nævnt i artikel 2.

I bilag I er angivet de beløb, der under hvert program for udvikling af landdistrikterne skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat i henhold til denne afgørelse, herunder også de beløb, der følger af anvendelsen af artikel 33, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 2

I bilag II er angivet de betalingsorganer i medlemsstaterne, hvis regnskaber over udgifter til de enkelte programmer for udvikling af landdistrikterne, der finansieres af ELFUL, for regnskabsåret 2012 udskilles fra nærværende afgørelse og omfattes af en senere afgørelse om regnskabsafslutning.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2013.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 90.


BILAG I

AFSLUTTEDE ELFUL-UDGIFTER PR. LANDDISTRIKTSPROGRAM FOR REGNSKABSÅRET 2012

Beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat pr. program

Godkendte programmer med de udgifter, der er anmeldt for ELFUL

(EUR)

MS

CCI

Udgifter 2012

Korrektioner

I alt

Ikke-genanvendelige beløb

Beløb, der er afsluttet for regnskabsåret 2012

Mellemliggende betalinger, som medlemsstaten har fået tilbagebetalt i regnskabsåret

Beløb, som skal tilbagebetales af (–) eller udbetales til (+) medlemsstaten

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


BILAG II

AFSLUTNING AF BETALINGSORGANERS REGNSKABER

REGNSKABSÅRET 2012 — ELFUL

Liste over betalingsorganer og programmer, hvis regnskaber er skilt ud og genstand for en senere afgørelse om regnskabsafslutning

Medlemsstat

Betalingsorgan

Program

Danmark

NaturErhvervsstyrelsen

2007DK06RPO001

Tyskland

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Frankrig

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Rumænien

PARDF

2007RO6RPO001

Spanien

Andalusien

2007ES06RPO001


30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. april 2013

om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2012

(meddelt under nummer C(2013) 2454)

(2013/210/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 30 og 32,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 1290/2005 afslutter Kommissionen regnskaberne for de betalingsorganer, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6, på grundlag af medlemsstaternes årsregnskaber ledsaget af de oplysninger, der er nødvendige for regnskabernes afslutning, og af en attest om, at de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og af godkendelsesorganernes rapporter.

(2)

Ifølge artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL (2) tages der for regnskabsåret 2012 hensyn til udgifter, der er afholdt af medlemsstaterne i perioden fra den 16. oktober 2011 til den 15. oktober 2012.

(3)

I artikel 10, stk. 2, første afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL (3) fastsættes det, at de beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat i henhold til den afgørelse om regnskabsafslutning, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, i nævnte forordning fastsættes ved, at de månedlige betalinger, der er foretaget for det pågældende regnskabsår, dvs. 2012, fratrækkes de udgifter, der er anerkendt for samme år i henhold til stk. 1. Kommissionen trækker dette beløb fra eller lægger det til den månedlige betaling vedrørende de udgifter, der er afholdt i den anden måned efter den måned, hvor afgørelsen om regnskabsafslutning træffes.

(4)

Kommissionen har kontrolleret de fremsendte oplysninger og har inden den 31. marts 2013 meddelt medlemsstaterne resultaterne af kontrollen af disse oplysninger, vedlagt de nødvendige ændringer.

(5)

Kommissionen kan på grundlag af årsregnskaberne og ledsagedokumenterne for nogle af betalingsorganernes vedkommende træffe afgørelse om, hvorvidt de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige. I bilag I er anført de beløb, som medlemsstater har afsluttet, og de beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til medlemsstaterne.

(6)

De oplysninger, som visse andre betalingsorganer har fremsendt, kræver yderligere undersøgelse, og deres regnskaber kan derfor ikke afsluttes ved nærværende afgørelse. De pågældende betalingsorganer er anført i bilag II.

(7)

Ifølge artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 883/2006 tages eventuelle fristoverskridelser, der finder sted i august, september og oktober, i betragtning ved afgørelsen om regnskabsafslutning. Nogle af de udgifter, som visse medlemsstater anmeldte i disse måneder af 2012, blev afholdt efter udløbet af de gældende frister. De relevante nedsættelser bør derfor fastsættes i nærværende afgørelse.

(8)

Kommissionen har i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 883/2006 allerede reduceret eller suspenderet visse månedlige forskud på bogføring af udgifter for regnskabsåret 2012. For at undgå en forhastet eller midlertidig tilbagebetaling af de pågældende beløb bør de ikke godkendes i forbindelse med nærværende afgørelse, men bør undersøges yderligere i henhold til proceduren for efterprøvende regnskabsafslutning i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(9)

I henhold til artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005 bærer den pågældende medlemsstat 50 % af de finansielle konsekvenser af manglende inddrivelse som følge af uregelmæssigheder, hvis inddrivelsen af disse beløb ikke har fundet sted inden for en frist på fire år efter datoen for den første administrative eller retslige konstatering eller otte år, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole. I henhold til artikel 32, stk. 3, i nævnte forordning skal medlemsstaterne i forbindelse med fremsendelsen af årsregnskaberne sende en sammenfattende oversigt over de inddrivelsesprocedurer, der er iværksat som følge af uregelmæssigheder. Der er fastsat nærmere bestemmelser om medlemsstaternes forpligtelse til at indberette de beløb, der skal inddrives, i forordning (EF) nr. 885/2006. I bilag III til nævnte forordning findes den tabel, som medlemsstaterne skal fremlægge i 2013. Kommissionen bør på basis af de tabeller, som medlemsstaterne har udfyldt, træffe afgørelse om de finansielle konsekvenser af manglende inddrivelse som følge af uregelmæssigheder, der er mere end henholdsvis fire eller otte år gamle. Denne afgørelse foregriber dog ikke eventuelle senere overensstemmelsesafgørelser, jf. artikel 32, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(10)

Medlemsstaten kan i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1290/2005 beslutte at indstille inddrivelsesproceduren. En sådan beslutning kan kun træffes, hvis de allerede påløbne og de yderligere forventede udgifter til inddrivelse tilsammen er større end det beløb, der skal inddrives, eller hvis inddrivelse ikke er mulig på grund af, at debitor eller de personer, der er juridisk ansvarlige for uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket skal være konstateret og anerkendt i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning. Hvis en sådan beslutning er truffet inden for en frist på fire år efter datoen for den første administrative eller retslige konstatering eller på otte år, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole, bør de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse bæres af EU-budgettet med 100 %. I den sammenfattende oversigt, der er omhandlet i artikel 32, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1290/2005, angives de beløb, for hvilke medlemsstaten har besluttet ikke at fortsætte inddrivelsesprocedurerne, samt begrundelsen for beslutningen herom. Disse beløb betales ikke af de pågældende medlemsstater, men derimod af EU-budgettet. Denne afgørelse foregriber ikke eventuelle senere overensstemmelsesafgørelser, jf. artikel 32, stk. 8, i nævnte forordning.

(11)

I henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 foregriber denne afgørelse ikke eventuelle senere afgørelser om afvisning af EU-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt i henhold til EU-bestemmelserne, som Kommissionen måtte træffe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Hermed afsluttes regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende udgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) for regnskabsåret 2012, dog med undtagelse af de betalingsorganer, der er nævnt i artikel 2.

De beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat i henhold til nærværende afgørelse, herunder dem, der følger af anvendelsen af artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005, er angivet i bilag I.

Artikel 2

For de af medlemsstaternes betalingsorganer, der er opført i bilag II, udskilles regnskaberne vedrørende udgifter, der finansieres af EGFL for regnskabsåret 2012, fra nærværende afgørelse og vil blive omfattet af en senere afgørelse om regnskabsafslutning.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2013.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 90.


BILAG I

AFSLUTNING AF BETALINGSORGANERS REGNSKABER

REGNSKABSÅRET 2012

Beløb, der skal tilbagebetales eller udbetales til den enkelte medlemsstat

OBS: Nomenklatur 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702

MS

 

2012 - Udgifter/ Formålsbestemte indtægter for de betalingsorganer, hvis regnskaber

I alt a + b

Nedsættelser og suspensioner for hele regnskabsåret (1)

Nedsættelser i henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 1290/2005

I alt inklusive nedsættelser og suspensioner

Udbetalt til medlemsstaten for hele regnskabsåret

Beløb, der skal tilbagebetales af (–) eller udbetales til (+) medlemsstaten (2)

afsluttes

udskilles

= udgifter/formålsbestemte indtægter som angivet i årsregnskabet

= udgifter/formålsbestemte indtægter i alt som angivet i månedsregnskabet

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


MS

 

Udgifter (3)

Formålsbestemte indtægter (3)

Artikel 32 (= e)

I alt (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Nedsættelserne og suspensionerne er indregnet i betalingssystemet, hvortil der bl.a. lægges korrektioner for manglende overholdelse af betalingsfrister i august, september og oktober 2012, og korrektioner for overskudslager.

(2)  Til beregning af det beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til medlemsstaten, er der anvendt de samlede angivelser af afsluttede udgifter, der er opført i årsregnskabet (kolonne a), eller de samlede månedlige angivelser af udskilte udgifter (kolonne b).

Gældende valutakurs: artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2006.

(3)  Hvis den formålsbestemte indtægtsdel er i medlemsstatens favør, skal den opføres under 05 07 01 06.

OBS: Nomenklatur 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702


BILAG II

AFSLUTNING AF BETALINGSORGANERS REGNSKABER

REGNSKABSÅRET 2012 - EFGL

Liste over betalingsorganer og programmer, hvis regnskaber er skilt ud og genstand for en senere afgørelse om regnskabsafslutning

Medlemsstat

Betalingsorgan

Tyskland

Hamburg-Jonas

Tyskland

Helaba

Belgien

BIRB


30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/37


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 19. april 2013

om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler

(omarbejdning)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,

under henvisning til artikel 16 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for beslutning ECB/2003/4 af 20. marts 2003 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (1), så det omfatter fremtidige euroseddelserier. I denne forbindelse kræves en række tekniske ændringer af beslutning ECB/2003/4. På baggrund af erfaringerne med anvendelsen og fortolkningen af beslutning ECB/2003/4 er det endvidere nødvendigt med yderligere præciseringer og forbedringer af nogle af reglerne og procedurerne. For at indarbejde de ovennævnte ændringer og af hensyn til klarhed og gennemsigtighed bør beslutning ECB/2003/4 derfor omarbejdes.

(2)

I henhold til traktatens artikel 128, stk. 1, og artikel 16 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank har Den Europæiske Centralbank (ECB) eneret til at bemyndige udstedelse af eurosedler i Unionen. Disse bestemmelser fastsætter desuden, at ECB og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »nationale centralbanker«), kan udstede sådanne pengesedler. I overensstemmelse med artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (2) sætter ECB og de nationale centralbanker eurosedler i omløb.

(3)

Det Europæiske Monetære Institut (EMI) udførte det forberedende arbejde vedrørende produktion og udstedelse af eurosedler, især hvad angår eurosedlernes design, og EMI bidrog til, at det blev lettere for brugerne at genkende og acceptere de nye eurosedlers pålydende værdier og specifikationer ved at tage hensyn til de særlige tekniske og visuelle krav fra de europæiske sammenslutninger af seddelbrugere.

(4)

Som EMI's efterfølger er ECB indehaver af ophavsretten til eurosedlernes design, som oprindeligt tilhørte EMI. ECB og de nationale centralbanker på vegne af ECB kan gøre ophavsretten gældende over for gengivelser, som er udstedt eller distribueret i strid med ophavsretten, herunder gengivelser, som kan skade tilliden til eurosedlerne.

(5)

ECB og de nationale centralbanker vil med mellemrum indføre nye euroseddelserier med forbedrede sikkerhedselementer, der gør brug af de teknologiske fremskridt inden for pengesedler, som er sket, efter at den første serie blev indført.

(6)

ECB's og de nationale centralbankers ret til at udstede eurosedler omfatter også beføjelse til at gøre brug af alle nødvendige retsmidler til sikring af eurosedlernes særlige stilling som betalingsmidler. ECB bør træffe foranstaltninger til at skabe et mindsteniveau for beskyttelse i alle medlemsstater, der har euroen som valuta, således at offentligheden kan skelne gengivelser fra eurosedler, som er udstedt af ECB og de nationale centralbanker, og ikke er falske pengesedler i henhold til artikel 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (3) (herefter »ægte eurosedler«). Det er derfor nødvendigt at opstille fælles regler for tilladelse til gengivelse af eurosedler.

(7)

Denne afgørelse berører ikke anvendelsen af gældende strafferetlige bestemmelser, særlig hvad angår falskmøntneri.

(8)

Gengivelse af eurosedler i elektronisk form bør kun anses for lovlig, såfremt fremstilleren anvender tilstrækkelige tekniske midler til at forhindre udskrivning i tilfælde, hvor offentligheden kunne forveksle udskrifter med ægte eurosedler.

(9)

Beføjelsen til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af ægte eurosedlers særlige stilling som betalingsmiddel omfatter også beføjelse til at vedtage en fælles ordning, hvorunder de nationale centralbanker vil ombytte beskadigede ægte eurosedler. I denne ordning er angivet nogle typer af eurosedler, som bør tilbageholdes af de nationale centralbanker, når de indgives til ombytning.

(10)

Der stilles visse mindstekrav til størrelsen af den del af den oprindelige euroseddel, som skal indgives, for at der kan ske ombytning. Disse mindstekrav til størrelsen bør angives som en procentdel af overfladen af den oprindelige euroseddel, før den blev beskadiget, for at undgå forvridning af målene, f.eks. i tilfælde hvor beskadigelsen skyldes krympning.

(11)

Forordning (EF) nr. 1338/2001 kræver, at kreditinstitutter og andre udbydere af betalingstjenester for så vidt angår deres betalingsaktivitet samt alle andre økonomiske aktører, der deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, sikrer, at eurosedler og -mønter, som de har modtaget, og som de har til hensigt at bringe i omløb igen, kontrolleres med henblik på ægthed, og påser, at falske sedler og mønter afsløres.

(12)

Da ægte eurosedler kan blive beskadiget af tyverisikringsudstyr i forbindelse med en straffelovsovertrædelse eller forsøg herpå, bør det sikres, at pengesedlerne i disse tilfælde kun kan ombyttes af offeret for den pågældende straffelovsovertrædelse eller forsøget herpå.

(13)

For at tilskynde til korrekt brug af tyverisikringsudstyr i alle de i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001 omhandlede institutter og økonomiske aktører er det hensigtsmæssigt, at de nationale centralbanker pålægger de enheder, der håndterer pengesedler, et gebyr til dækning af omkostningerne til den analyse, der foretages i forbindelse med ombytningen af ægte eurosedler, som er blevet beskadiget af tyverisikringsudstyr.

(14)

Gebyret bør dog ikke pålægges, når beskadigelsen skyldes røveri eller tyveri, eller forsøg herpå, og for at undgå ganske små gebyrer pålægges gebyr alene, når der indgives et vist mindste antal beskadigede ægte eurosedler til ombytning.

(15)

Når ægte eurosedler er ødelagt i større mængde som følge af aktivering af tyverisikringsudstyr, bør de, hvis dette kræves af de nationale centralbanker, indgives til ombytning i bundter bestående af et vist mindste antal.

(16)

For at støtte bestræbelser på at øge sikkerheden i forbindelse med håndteringen af kontanter og for at undgå at straffe brug af tyverisikringsudstyr er det passende at kreditere de i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001 omhandlede institutter og økonomiske aktører, som indgiver ægte pengesedler, der ved et uheld er blevet beskadiget af tyverisikringsudstyr, til ombytning, den dag disse pengesedler modtages, på samme måde som almindelige indskud af kontanter.

(17)

For at støtte Den Europæiske Unions forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er det passende, at Eurosystemet fastsætter nærmere regler for håndteringen af alle anmodninger om ombytning af beskadigede ægte eurosedler af en værdi på mindst 7 500 EUR. Disse regler berører ikke eventuelle strengere krav med hensyn til identifikation og underretning, som medlemsstaterne har indført i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (4).

(18)

ECB's eneret til at bemyndige udstedelse af eurosedler inden for Unionen omfatter også beføjelse til at inddrage eurosedler samt til at fastsætte en fælles ordning for, hvorledes ECB og de nationale centralbanker kan gennemføre inddragelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Pålydende værdi og specifikationer

1.   Eurosedlerne består af syv sedler med pålydende værdi fra 5 euro til 500 euro, som illustrerer »Europas tidsaldre og stilarter«, med følgende grundlæggende specifikationer.

Pålydende værdi

(EUR)

Størrelse (første serie)

Størrelse (anden serie)

Dominerende farve

Design

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Grå

Klassisk

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Rød

Romansk

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Blå

Gotisk

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Orange

Renæssance

100

147 × 82 mm

Endnu ikke besluttet

Grøn

Barok og rokoko

200

153 × 82 mm

Endnu ikke besluttet

Gulbrun

Jern- og glasarkitektur

500

160 × 82 mm

Endnu ikke besluttet

Lilla

Moderne arkitektur fra det 20. århundrede

2.   De syv eurosedler i serien har portaler og vinduer på forsiden og broer på bagsiden. Alle syv sedler gengiver de typiske stilarter i europæisk kunst, der er nævnt ovenfor. Øvrige designelementer omfatter:

a)

Den Europæiske Unions symbol

b)

valutaens navn med latinske og græske bogstaver og for den anden euroseddelseries vedkommende desuden valutaens navn med kyrilliske bogstaver

c)

ECB's initialer i Den Europæiske Unions forskellige officielle sprogversioner. For den første euroseddelseries vedkommende står ECB's initialer alene angivet i de følgende fem officielle sprogversioner: BCE, ECB, EZB, EKT og EKP, og for den anden euroseddelseries vedkommende står ECB's initialer alene angivet i de følgende ni officielle sprogversioner: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE og EBC

d)

©-symbolet, der angiver, at ECB er indehaver af ophavsretten

e)

formanden for ECB's underskrift.

Artikel 2

Regler for gengivelse af eurosedler

1.   Ved »gengivelse« forstås enhver fysisk eller ikke-fysisk, hel eller delvis afbildning af en euroseddel som angivet i artikel 1, eller dele af de enkelte eurosedlers designelementer, herunder farve, dimensioner, anvendelse af bogstaver eller symboler, når afbildningen kan ligne eller give generelt indtryk af at være en ægte euroseddel, uafhængig af:

a)

størrelsen af afbildningen, eller

b)

materiale eller teknik ved fremstillingen heraf, eller

c)

om elementer af eurosedlens design, f.eks. bogstaverne eller symbolerne, er blevet ændret eller tilføjet.

2.   Gengivelser, som af offentligheden kan forveksles med ægte eurosedler, er ulovlige.

3.   Gengivelser, som opfylder følgende kriterier, er lovlige, idet der ikke består nogen risiko for, at de af offentligheden kan forveksles med ægte eurosedler:

a)

gengivelser af en hel euroseddel som angivet i artikel 1, der kun er trykt på én side, såfremt gengivelsen er mindst 125 % eller højst 75 % af både længde og bredde af den pågældende euroseddel, som angivet i artikel 1, eller

b)

gengivelser af en hel euroseddel som angivet i artikel 1, der er trykt på begge sider, såfremt gengivelsen er mindst 200 % eller højst 50 % af både længde og bredde af den pågældende euroseddel, som angivet i artikel 1, eller

c)

gengivelser af enkelte designelementer af en euroseddel som angivet i artikel 1, såfremt et sådant designelement ikke er gengivet på en baggrund, som ligner en pengeseddel, eller

d)

gengivelser, som kun er trykt på én side, som viser en del af forsiden eller bagsiden af en euroseddel, såfremt denne del er mindre end en tredjedel af den originale forside eller bagside af eurosedlen som angivet i artikel 1, eller

e)

gengivelser udført i et materiale, som klart adskiller sig fra papir, og som i udseende klart adskiller sig fra det materiale, der anvendes til sedler, eller

f)

ikke-fysiske gengivelser, som er gjort elektronisk tilgængelige på websteder, af trådbundet eller trådløs vej eller på andre måder, som gør disse ikke-fysiske gengivelser tilgængelige for offentligheden på et sted og et tidspunkt, som de selv vælger, såfremt:

ordet SPECIMEN (prøveeksemplar) er påført diagonalt hen over gengivelsen i skrifttypen Arial eller en skrifttype, som svarer til Arial, og

opløsningen af den elektroniske gengivelse i størrelse 1:1 ikke overstiger 72 dpi (dots per inch).

4.   For gengivelser omfattet af stk. 3, litra f),

skal længden af ordet SPECIMEN udgøre mindst 75 % af gengivelsens længde, og

højden af ordet SPECIMEN skal udgøre mindst 15 % af gengivelsens bredde, og

ordet SPECIMEN skal være i en mat farve, som er i kontrast til den dominerende farve på den pågældende euroseddel som angivet i artikel 1.

5.   ECB og de nationale centralbanker bekræfter på skriftlig anmodning, at gengivelser, der ikke opfylder kriterierne i stk. 3, også er lovlige, for så vidt de ikke af offentligheden kan forveksles med en ægte euroseddel som angivet i artikel 1. Hvis en gengivelse alene fremstilles i én medlemsstat, der har euroen som valuta, rettes den ovennævnte anmodning til den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat. I alle andre tilfælde rettes anmodningen til ECB.

6.   Reglerne for gengivelse af eurosedler gælder også for eurosedler, som er taget ud af omløb eller er ophørt med at være lovlige betalingsmidler i medfør af denne afgørelse.

Artikel 3

Ombytning af beskadigede ægte eurosedler

1.   De nationale centralbanker ombytter på forlangende og under de betingelser, der er angivet i stk. 2 og i Styrelsesrådets relevante afgørelse, jf. artikel 6, beskadigede ægte eurosedler, i følgende tilfælde:

a)

mod fremvisning af over halvdelen af eurosedlen, eller

b)

mod fremvisning af halvdelen eller mindre af halvdelen af eurosedlen, hvis den anmodende part godtgør, at den manglende del er gået til grunde.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte gælder følgende yderligere betingelser for ombytning af beskadigede ægte eurosedler:

a)

Ved tvivl om den anmodende parts ret til eurosedlerne skal den anmodende part fremlægge identifikation samt godtgøre, at vedkommende er sedlernes ejer eller på anden vis bemyndiget til at anmode om ombytning.

b)

Ved tvivl om eurosedlernes ægthed skal den anmodende part fremlægge identifikation.

c)

Ved indgivelse af blækplettede, forurenede eller imprægnerede ægte eurosedler skal den anmodende part fremlægge en skriftlig forklaring vedrørende arten af pletter, forurening eller imprægnering.

d)

Ved ægte eurosedler, der er beskadiget af tyverisikringsudstyr, skal den anmodende part fremlægge en skriftlig erklæring vedrørende årsagen til neutraliseringen.

e)

Ved ægte eurosedler, der er beskadiget af tyverisikringsudstyr i forbindelse med røveri, tyveri eller anden kriminel handling eller forsøg herpå, ombyttes sedlerne kun på anmodning af ejeren eller den på anden vis bemyndigede anmodende part, som er offer for den kriminelle handling, eller forsøget herpå, der førte til beskadigelsen af sedlerne.

f)

Ved ægte eurosedler, som er beskadiget af tyverisikringsudstyr, og som indgives af institutter og økonomiske aktører som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001, skal de pågældende institutter og økonomiske aktører fremlægge en skriftlig erklæring vedrørende årsagen til neutraliseringen samt oplysninger om og beskrivelse af tyverisikringsudstyret, nærmere oplysninger om, hvem der har indgivet de beskadigede sedler, og datoen for indgivelsen.

g)

Ved ægte eurosedler, som er beskadiget i større mængde som følge af aktivering af tyverisikringsudstyr, skal sedlerne så vidt muligt, og hvis dette kræves af de nationale centralbanker, indgives i bundter af 100 eurosedler, såfremt det indgivne antal eurosedler er tilstrækkeligt til at danne sådanne bundter.

h)

Såfremt de i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001 omhandlede institutter og økonomiske aktører, i en eller flere transaktioner, indgiver beskadigede ægte eurosedler af en værdi på mindst 7 500 EUR til ombytning, skal disse institutter og økonomiske aktører fremlægge dokumentation for sedlernes oprindelse og identifikation af kunden eller, i givet fald, af den reelle ejer, som defineret i direktiv 2005/60/EF. Denne forpligtelse gælder også, såfremt der er tvivl om, hvorvidt grænseværdien på 7 500 EUR er nået. Bestemmelserne i dette stykke berører ikke eventuelle strengere krav med hensyn til identifikation og underretning, som medlemsstaterne har indført i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2005/60/EF.

3.   Som undtagelse fra det foran nævnte gælder:

a)

Hvis en national centralbank ved eller har tilstrækkelige grunde til at antage, at de ægte eurosedler forsætligt er beskadiget, skal de afvise ombytning og skal tilbageholde eurosedlerne for at undgå, at de igen kommer i omløb, eller for at forhindre, at den anmodende part indgiver dem til en anden national centralbank til ombytning. De beskadigede ægte eurosedler vil dog blive ombyttet, såfremt den nationale centralbank ved eller har tilstrækkelige grunde til at antage, at den anmodende part er i god tro, eller vedkommende kan godtgøre at være i god tro. Eurosedler, som kun er beskadiget i mindre grad, f.eks. med påtegning, tal eller korte notater, anses principielt ikke som forsætligt beskadigede eurosedler.

b)

Hvis en national centralbank ved eller har tilstrækkelige grunde til at antage, at der er begået en straffelovsovertrædelse, skal den afvise ombytning og mod kvittering for modtagelse tilbageholde de beskadigede ægte eurosedler som bevismateriale til overgivelse til de kompetente myndigheder som grundlag for eller som led i en igangværende strafferetlig efterforskning. Når efterforskningen er tilendebragt, og såfremt de kompetente myndigheder ikke har truffet anden beslutning, vil de ægte eurosedler kunne ombyttes på de betingelser, der er fastsat i stk. 1 og 2.

c)

Hvis en national centralbank ved eller har tilstrækkelige grunde til at antage, at de beskadigede ægte eurosedler er forurenet og derved udgør en sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko, skal den ombytte de beskadigede ægte eurosedler, hvis den anmodende part kan fremlægge en sundheds- og sikkerhedsvurdering fra de kompetente myndigheder.

Artikel 4

Indførelse af et gebyr for ombytning af ægte eurosedler, der er beskadiget af tyverisikringsudstyr

1.   De nationale centralbanker opkræver et gebyr af de i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001 omhandlede institutter og økonomiske aktører, når de i henhold til artikel 3 fremsætter anmodning om ombytning af ægte eurosedler, som er beskadiget af tyverisikringsudstyr.

2.   Gebyret udgør 10 cent for hver beskadiget euroseddel.

3.   Gebyret opkræves kun ved ombytning af mindst 100 beskadigede eurosedler. Gebyret opkræves for alle ombyttede eurosedler.

4.   Gebyret opkræves ikke, hvis eurosedlerne er blevet beskadiget i forbindelse med røveri eller tyveri eller anden kriminel handling eller forsøg herpå.

Artikel 5

Kreditering af værdien af ægte eurosedler, som ved et uheld er blevet beskadiget af tyverisikringsudstyr, og som indgives til ombytning

1.   De nationale centralbanker krediterer de i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001 omhandlede institutter og økonomiske aktører, som har en konto i den pågældende nationale centralbank, værdien af ægte eurosedler, som ved et uheld er blevet beskadiget af tyverisikringsudstyr, den dag de modtager disse sedler, såfremt

a)

eurosedlerne ikke er blevet beskadiget i forbindelse med røveri, tyveri eller anden kriminel handling

b)

den nationale centralbank umiddelbart kan kontrollere, at det beløb, som den anmodes om at kreditere, i det mindste omtrent svarer til værdien af de sedler, der er indgivet, og

c)

alle andre oplysninger, som kræves af den nationale centralbank, er fremlagt.

2.   Såfremt det efter kontrollen viser sig, at der er en forskel mellem værdien af de ægte eurosedler, som ved et uheld er blevet beskadiget og er indgivet til ombytning, og det beløb, som er krediteret før kontrollen, skal denne forskel debiteres eller krediteres, alt efter omstændighederne, det institut eller den økonomiske aktør, som har indgivet sedlerne.

3.   De i artikel 4 omhandlede gebyrer beregnes på grundlag af det faktiske antal ægte eurosedler, som ved et uheld er blevet beskadiget, og som den nationale centralbank har kontrolleret.

Artikel 6

Inddragelse af eurosedler

Inddragelse af typer eller serier af eurosedler fastlægges i en afgørelse fra Styrelsesrådet, der offentliggøres til almindelig oplysning i Den Europæiske Unions Tidende og i andre medier. En sådan afgørelse skal som minimum omhandle følgende punkter:

den type eller serie eurosedler, der skal tages ud af omløb, og

ombytningsperiodens varighed, og

tidspunktet for, hvornår den pågældende type eller serie af eurosedler ophører med at være lovligt betalingsmiddel, og

behandlingen af eurosedler, der indgives efter inddragelsesperiodens udløb, og/eller efter at sedlerne er ophørt med at være lovlige betalingsmidler.

Artikel 7

Ikrafttrædelse og ophævelse

1.   Beslutning ECB/2003/4 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til beslutning ECB/2003/4 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

3.   Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. april 2013.

For ECB’s Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 78 af 25.3.2003, s. 16.

(2)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

(3)  EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6.

(4)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.


BILAG

SAMMENLIGNINGSTABEL

Beslutning ECB/2003/4

Nærværende afgørelse

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7


RETNINGSLINJER

30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/43


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 19. april 2013

om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler

(ECB/2013/11)

(2013/212/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, artikel 14.3 og artikel 16,

under henvisning til afgørelse ECB/2013/10 af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I lyset af de erfaringer, som er draget i forbindelse med anvendelsen og fortolkningen af retningslinje ECB/2003/5 af 20. marts 2003 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (2) og af hensyn til en konsekvent henvisning til ægte eurosedler, som er lovlige betalingsmidler, er det hensigtsmæssigt kun at anvende begrebet »beskadiget«.

(2)

Retningslinje ECB/2003/5 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændring

Artikel 4 i retningslinje ECB/2003/5 erstattes af følgende:

»Artikel 4

Ombytning af beskadigede eurosedler

1.   NCB'erne gennemfører på behørig vis afgørelse ECB/2013/10 (3).

2.   Ved gennemførelse af afgørelse ECB/2013/10 kan NCB'erne, for så vidt det er retligt muligt, tilintetgøre beskadigede eurosedler eller dele deraf, medmindre de af retlige grunde skal opbevares og tilbagegives til den anmodende part.

3.   NCB'erne udpeger en enkelt enhed eller instans til at vedtage beslutninger om ombytning af beskadigede eurosedler i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i afgørelse ECB/2013/10, og underretter ECB herom.

Artikel 2

Virkning

Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. april 2013.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Se side 37 i denne EUT.

(2)  EUT L 78 af 25.3.2003, s. 20.

(3)  EUT L 118 af 30.4.2013, s. 37


III Andre retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

30.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/44


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS HENSTILLINGNr. 93/13/KOL

af 21. februar 2013

om en koordineret kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 109 og protokol 1,

under henvisning til aftalen mellem EFTA-landene om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol, særlig artikel 5, stk. 2, litra b), og protokol 1,

under henvisning til den retsakt, der er nævnt i kapitel XII, punkt 54zzzi i bilag II til EØS-aftalen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes), som berigtiget og ændret, særlig artikel 53,

under henvisning til EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse 75/13/KOL af 19. februar 2013 om bemyndigelse af det kompetente medlem af kollegiet til at vedtage den endelige henstilling som godkendt af EFTA-udvalget for dyre- og plantesundhed (registreringsnr. 663341) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 882/2004 kan EFTA-Tilsynsmyndigheden ("Tilsynsmyndigheden") anbefale koordinerede planer, der om fornødent tilrettelægges på ad hoc-basis, navnlig med henblik på at bestemme prævalensen af farer i foderstoffer, fødevarer eller dyr.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1) er der fastsat EØS-regler om mærkning af fødevarer, der gælder for alle fødevarer.

(3)

I henhold til direktiv 2000/13/EF må mærkningen og metoderne ikke vildlede forbrugeren, især med hensyn til fødevarens egenskaber, herunder dens egentlige art og dens identitet. I mangel af specifik EØS-lovgivning eller national lovgivning gælder det desuden, at varebetegnelsen udgøres af det navn, der har vundet hævd i det EØS-land, hvor salget finder sted, eller af en beskrivelse af fødevaren, der skal være så nøjagtig, at køberen oplyses om dens egentlige art.

(4)

Endvidere skal alle ingredienser anføres på etiketten af færdigpakkede fødevarer, der er bestemt til den endelige forbruger eller storkøkkener. Navnlig skal det på fødevarer, der indeholder kød som ingrediens, når varen er bestemt til den endelige forbruger eller storkøkkener, også angives, hvilke dyrearter kødet hidrører fra, direkte på emballagen eller på en vedhæftet etiket. Hvis en ingrediens nævnes i fødevarebetegnelsen, skal mængden heraf udtrykt i procent også angives i ingredienslisten, så forbrugeren ikke vildledes med hensyn til fødevarens identitet og sammensætning.

(5)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2) er der fastsat supplerende mærkningskrav, der gælder for specifikke fødevarer. Det fastsættes deri bl.a., at pakker, der er beregnet til den endelige forbruger, og som indeholder hakket kød fra bl.a. enhovede dyr, skal være forsynet med en oplysning om, at produktet skal koges eller steges, inden det indtages, hvis og i det omfang det kræves af den nationale lovgivning i det medlemsland, på hvis område produktet markedsføres.

(6)

I henhold til afsnit III i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 skal fødevarevirksomhedsledere, der driver slagterier, anmode om, modtage, kontrollere og skride ind på grundlag af oplysninger om fødevarekæden med hensyn til alle dyr, bortset fra vildtlevende vildt, der er sendt eller er bestemt til at blive sendt til slagteriet. De relevante oplysninger om fødevarekæden skal især vedrøre indgivne veterinærlægemidler, som dyrene har fået i løbet af en relevant periode, når tilbageholdelsesperioden har været på over 0 dage, samt behandlingsdato og tilbageholdelsesperioder. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (3) kræves det bl.a., at embedsdyrlægen varetager audit- og inspektionsopgaver. Embedsdyrlægen skal navnlig kontrollere og analysere de relevante oplysninger i registrene på den bedrift, som de dyr, der skal slagtes, kommer fra, og tage hensyn til de dokumenterede resultater af denne kontrol og analyse, når han foretager inspektion før og efter slagtning.

(7)

Den offentlige kontrol, som siden december 2012 er blevet foretaget i en række EU-medlemsstater, har vist, at visse færdigpakkede varer indeholdt hestekød, som ikke er opført på ingredienslisten, der er angivet direkte på emballagen eller på en vedhæftet etiket. I stedet henviste betegnelsen på visse sådanne fødevarer og/eller de medfølgende ingredienslister på misvisende vis udelukkende til forekomst af oksekød.

(8)

I henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (4) skal ledere af fødevare- og foderstofvirksomheder sikre, at de krav i fødevarelovgivningen, der er relevante for deres aktiviteter, er opfyldt i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled i den virksomhed, som er under deres ledelse, og kontrollere, at de pågældende krav overholdes.

(9)

Heste er en dyreart, der kan være "fødevareproducerende" eller "ikke-fødevareproducerende". Phenylbutazon er et veterinærlægemiddel, hvis brug er tilladt til ikke-fødevareproducerende dyr i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (5). Ikke-fødevareproducerende heste, som er blevet behandlet med phenylbutazon på et eller andet tidspunkt i deres liv, må således ikke indgå i fødevarekæden. I betragtning af den svigagtige praksis vedrørende tilstedeværelse af hestekød i visse fødevarer, uden at det fremgår af mærkningen, bør det af forebyggelseshensyn fastslås, om heste, som er blevet behandlet med phenylbutazon, er kommet ind i fødevarekæden.

(10)

Det er derfor nødvendigt, at Tilsynsmyndigheden henstiller til Norge og Island at gennemføre et koordineret kontrolprogram med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer i en periode på en måned. Denne periode kan forlænges med en periode på yderligere to måneder.

(11)

Den anbefalede kontrolplan bør omfatte to foranstaltninger.

(12)

Den første foranstaltning bør bestå af passende kontroller, der gennemføres i detailleddet, af fødevarer, der er bestemt til den endelige forbruger eller storkøkkener, og som er markedsført og/eller mærket som indeholdende oksekød. Disse kontroller kan også udvides til at omfatte andre virksomheder (f.eks. kølehuse). Formålet med disse kontroller er at fastslå, om sådanne produkter indeholder hestekød, som ikke er angivet behørigt på emballagen, eller, når det drejer sig om ikke-færdigpakkede fødevarer, hvis forekomst forbrugeren eller storkøkkenerne ikke er blevet oplyst om. Kontrollerne bør foretages på en repræsentativ prøve.

(13)

Der findes pålidelige metoder, som med en tilstrækkelig grad af nøjagtighed kan påvise forekomst af proteiner fra ikke-angivne arter i en prøve. EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffer kan give nyttige oplysninger om disse metoder og deres anvendelse. De kompetente myndigheder i Norge og Island bør opfordres til at søge rådgivning hos dette laboratorium om, hvilke metoder der kan anvendes.

(14)

Den anden foranstaltning bør bestå af passende kontroller, der gennemføres på virksomheder, der håndterer hestekød til konsum, herunder fødevarer, der har oprindelse i tredjelande, med henblik på påvisning af restkoncentrationer af phenylbutazon. Kontrollerne bør ligeledes foretages på en repræsentativ prøve under hensyntagen til produktions- og importmængder. Der bør i dette tilfælde henvises til metoder, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 12. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater (6).

(15)

Norge og Island bør meddele resultaterne af kontrollen til Tilsynsmyndigheden regelmæssigt med henblik på en vurdering af resultaterne og en afgørelse om, hvilken indsats der er bedst. Disse resultater indberettes til Europa-Kommissionen.

Foranstaltningerne i denne henstilling er i overensstemmelse med udtalelse fra EFTA-udvalget for dyre- og plantesundhed, der bistår Tilsynsmyndigheden —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

Norge og Island bør anvende en koordineret kontrolplan, jf. bilaget til denne henstilling, som består af følgende foranstaltninger:

a)

offentlig kontrol af fødevarer, der er bestemt til den endelige forbruger eller storkøkkener, og som er markedsført og/eller mærket som indeholdende oksekød, og

b)

offentlig kontrol af hestekød til konsum med henblik på påvisning af restkoncentrationer af phenylbutazon.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2013.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Medlem af kollegiet

Xavier LEWIS

Direktør


(1)  Der er henvist til retsakten i kapitel XII, punkt 18, i bilag II til EØS-aftalen.

(2)  Der er henvist til retsakten i kapitel I, punkt 6.1.17, i bilag I til EØS-aftalen.

(3)  Der er henvist til retsakten i kapitel I, punkt 1.1.12, i bilag I til EØS-aftalen.

(4)  Der er henvist til retsakten i kapitel XII, punkt 54zzzc, i bilag II til EØS-aftalen.

(5)  Der er henvist til retsakten i kapitel XIII, punkt 13, i bilag II til EØS-aftalen.

(6)  Der er henvist til retsakten i kapitel I, punkt 7.2.19, i bilag I til EØS-aftalen.


BILAG

Koordineret kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer

I.   DEN KOORDINEREDE KONTROLPLANS FORANSTALTNINGER OG OMFANG

Den koordinerede kontrolplan bør omfatte to foranstaltninger.

FORANSTALTNING 1:   Kontrol af fødevarer, der er markedsført og/eller mærket som indeholdende oksekød

A.   Berørte produkter

1.

Fødevarer, der er markedsført og/eller mærket som indeholdende oksekød (f.eks. hakket kød, kødprodukter og tilberedt kød) henhørende under følgende kategorier:

a)

færdigpakkede fødevarer, der bestemt til den endelige forbruger eller storkøkkener, og som er mærket som indeholdende oksekød

b)

fødevarer, der udbydes til den endelige forbruger eller til storkøkkener uden at være færdigpakkede, og fødevarer, der emballeres på salgsstedet efter forbrugerens anmodning eller er færdigpakkede med henblik på direkte salg, og som markedsføres og/eller på anden måde angives at indeholde oksekød.

2.

I forbindelse med denne koordinerede kontrolplan forstås ved "færdigpakkede fødevarer""færdigpakkede levnedsmidler" som defineret i artikel 1, stk. 3, litra b), i direktiv 2000/13/EF.

3.

I forbindelse med denne koordinerede kontrolplan gælder definitionerne af "hakket kød", "tilberedt kød" og "kødprodukter" i punkt 1.13, 1.15 og 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

B.   Formål

De kompetente myndigheder i Norge og Island bør gennemføre offentlig kontrol for at fastslå, om de produkter, der er nævnt i litra A, indeholder hestekød, som ikke er angivet behørigt på emballagen, eller, når det drejer sig om ikke-færdigpakkede fødevarer, hvis forekomst forbrugeren eller storkøkkenerne ikke er blevet oplyst om i overensstemmelse med EØS-lovgivning og i givet fald de nationale bestemmelser.

C.   Prøveudtagningssteder og -procedure

1.

Prøven skal være repræsentativ for de pågældende produkter og dække et bredt udsnit af produkter.

2.

Prøveudtagningen bør udføres i detailleddet (f.eks. supermarkeder, mindre butikker og slagtere) og kan også udvides til at omfatte andre virksomheder (f.eks. kølehuse).

D.   Antal prøver og nærmere bestemmelser

Skemaet nedenfor indeholder en oversigt over det vejledende anbefalede minimumsantal prøver, der skal udtages i den periode, der er anført i afsnit II. De kompetente myndigheder i Norge og Island opfordres til om muligt at udtage et højere antal prøver. Fordelingen af prøver pr. land er baseret på befolkningstal, dog udtages der mindst 10 prøver af de pågældende produkter pr. land pr. kalendermåned som anført i afsnit II.

Fødevarer, der er markedsført og/eller mærket som indeholdende oksekød

Salgsland

Vejledende anbefalede antal prøver pr. måned

Norge

50

Island

10

E.   Metoder

De kompetente myndigheder i Norge og Island bør fortrinsvis anvende den/de metode(r), der anbefales af EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foder.

FORANSTALTNING 2:   Kontrol af hestekød bestemt til konsum

A.   Berørte produkter

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset, der er henhørende under KN-kode 0205, og som er bestemt til konsum.

B.   Formål

De kompetente myndigheder i Norge og Island bør gennemføre offentlig kontrol med henblik på påvisning af eventuel forekomst af restkoncentrationer af phenylbutazon i de produkter, der er omhandlet i litra A.

C.   Prøveudtagningssteder og -procedure

Der bør udtages prøver af produkterne på virksomheder og steder, hvor man håndterer de produkter, der er omhandlet i litra A (f.eks. slagterier og grænsekontrolsteder).

D.   Antal prøver og nærmere bestemmelser

Det anbefalede minimumsantal prøver, der skal udtages i den periode, der er fastsat i afsnit II, bør fastsættes til 1 prøve for hver 50 tons af de produkter, der er omhandlet i litra A, dog mindst 5 prøver pr. land.

E.   Metoder

De kompetente myndigheder i Norge og Island bør anvende metoder, der er valideret i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2002/657/EF. Sådanne metoder findes på webstedet for EU-referencelaboratoriet for restkoncentrationer af veterinærlægemidler og forurenende stoffer i animalske fødevarer for så vidt angår restkoncentrationer som anført i bilag I, gruppe A 5), og gruppe B 2) a), b) og e), til direktiv 96/23/EF  (1).

II.   VARIGHEDEN AF DEN KOORDINEREDE KONTROLPLAN

Den koordinerede kontrolplan bør gennemføres i 1 måned at regne fra vedtagelsen af denne henstilling eller senest fra den 1. marts 2013.

III.   INDBERETNING AF RESULTATER

1.

De kompetente myndigheder i Norge og Island bør indberette et sammendrag af følgende oplysninger for hver af de foranstaltninger, der er omhandlet i afsnit I i dette bilag:

a)

antal udtagne prøver pr. produktkategori

b)

hvilke(n) metode(r) der er anvendt til analyse, og hvilken type analyse der er udført

c)

antal positive resultater

d)

opfølgende kontrol vedrørende positive resultater med hensyn til produkter, der er omhandlet i litra A under foranstaltning 1, i de tilfælde, hvor den konstaterede forekomst af hestekød overstiger 1 %

e)

opfølgende kontrol vedrørende positive resultater med hensyn til produkter, der er omhandlet i litra A under foranstaltning 2

f)

resultater af opfølgende kontrol

g)

for så vidt angår positive resultater med hensyn til produkter, der er omhandlet i litra A under foranstaltning 2, det land, hvor der blev udstedt certifikat for det pågældende dyr bestemt til slagtning.

Rapporten sendes til Tilsynsmyndigheden senest 15 dage efter udløbet af den periode på 1 måned, der er nævnt i afsnit II.

Rapporten skal forelægges i overensstemmelse med et format, som Tilsynsmyndigheden vil fastlægge.

2.

De kompetente myndigheder i Norge og Island bør straks underrette Tilsynsmyndigheden om eventuelle positive resultater af den offentlige kontrol, der er gennemført under foranstaltning 1 og 2 i afsnit I, via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF).

3.

De kompetente myndigheder i Norge og Island bør også underrette Tilsynsmyndigheden om resultaterne af evt. egenkontrol udført på deres foranledning af fødevarevirksomhedslederne. Sådanne oplysninger bør være ledsaget af de i punkt 1 nævnte oplysninger og forelægges i overensstemmelse med et format, som Tilsynsmyndigheden vil fastlægge.


(1)  Der er henvist til retsakten i kapitel 1, del 7.1, punkt 2 i bilag I til EØS-aftalen.