ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.101.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 101

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
10. april 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 322/2013 af 9. april 2013 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 323/2013 af 9. april 2013 om tillæg til fangstkvoterne for 2013 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2012 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 324/2013 af 9. april 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/173/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. april 2013 om en foranstaltning, der er truffet af Danmark i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF, og som forbyder en type af multifunktionelle jordflytningsmaskiner (meddelt under nummer C(2013) 1874)  ( 1 )

29

 

 

2013/174/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 8. april 2013 om en fortegnelse over EU-kontrollører i medfør af artikel 79, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (meddelt under nummer C(2013) 1882)

31

 

 

2013/175/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 8. april 2013 om EU-tilskud til finansiering af et program til bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2013, jf. Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (meddelt under nummer C(2013) 1934)

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

10.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 322/2013

af 9. april 2013

om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,

efter høring af det rådgivende udvalg i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNINGEN

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en anmodning i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, om en undersøgelse af den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om at gøre importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien og Indonesien til genstand for registrering, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 25. februar 2013 af Saint-Gobain Adfors CZ spol. sr. o., Tolnatext Fonalfeldolgozó, »Valmieras stikla skiedra« AS og Vitrulan Technical Textiles GmbH, som er fire EU-producenter af visse åben mesh-stoffer af glasfibre.

B.   VAREN

(3)

Den vare, der muligvis er genstand for omgåelse, er åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, undtagen glasfiberskiver, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 51 00 og ex 7019 59 00 (»den pågældende vare«).

(4)

Den af undersøgelsen omfattede vare er den samme som den, der er beskrevet i den foregående betragtning, men afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om den er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien, i øjeblikket henhørende under de samme KN-koder som den pågældende vare (»den undersøgte vare«).

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(5)

De gældende foranstaltninger, der muligvis omgås, er de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 (2).

D.   BEGRUNDELSE

(6)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina omgås gennem omladning via Indien og Indonesien.

(7)

De umiddelbare beviser er følgende:

(8)

Det fremgår af anmodningen, at der er sket en betydelig ændring i handelsmønstret for eksporten fra Folkerepublikken Kina, Indien og Indonesien til Unionen efter indførelsen af foranstaltninger over for den pågældende vare, og at dette ikke i tilstrækkelig grad kan begrundes med andet end indførelsen af tolden.

(9)

Årsagen til denne ændring synes at være, at visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina omlades via Indien og Indonesien til Unionen.

(10)

Anmodningen indeholder desuden tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af den pågældende vare undergraves med hensyn til både mængde og pris. Betydelige importmængder af den undersøgte vare synes at have erstattet importen af den pågældende vare. Der er desuden tilstrækkelige beviser for, at importen af den undersøgte vare finder sted til priser, der ligger under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved den undersøgelse, som førte til de gældende foranstaltninger.

(11)

Endelig indeholder anmodningen tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at den undersøgte vare sælges til dumpingpriser set i forhold til den normale værdi, der tidligere er fastsat for den pågældende vare.

(12)

Skulle det i løbet af undersøgelsen blive konstateret, at der foregår anden omgåelse via Indien og Indonesien end omladning, som er omfattet af grundforordningens artikel 13, kan en sådan praksis også blive undersøgt.

E.   PROCEDURE

(13)

I lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 3, og indføre registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5, af importen af den undersøgte vare, uanset om den er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien.

a)   Spørgeskemaer

(14)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for undersøgelsen, vil den sende spørgeskemaer til kendte eksportører/producenter og kendte eksportør- og producentsammenslutninger i Indien og Indonesien, til kendte eksportører/producenter og kendte eksportør- og producentsammenslutninger i Folkerepublikken Kina, til kendte importører og kendte importørsammenslutninger i Unionen og til myndighederne i Folkerepublikken Kina, Indien og Indonesien. Der kan i givet fald også indhentes oplysninger fra EU-erhvervsgrenen.

(15)

Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter kontakte Kommissionen straks eller senest inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, og anmode om et spørgeskema inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1, da fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for alle interesserede parter.

(16)

Myndighederne i Folkerepublikken, Kina, Indien og Indonesien vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(17)

Alle interesserede parter opfordres herved til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre parterne, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til at høre dem.

c)   Fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger

(18)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, kan importen af den undersøgte vare fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis der ikke er tale om omgåelse.

(19)

Da den mulige omgåelse finder sted uden for Unionen, kan der indrømmes fritagelse i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, for producenter i Indien og Indonesien af åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, undtagen glasfiberskiver, som kan bevise, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet (3) med nogen producent, der er omfattet af foranstaltningerne (4), og hvis det kan fastslås, at de ikke er involveret i nogen form for omgåelse som defineret i grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i artikel 3, stk. 3, i denne forordning.

F.   REGISTRERING

(20)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, bør importen af den undersøgte vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold på et passende beløb fra datoen for registrering af importen af varer, der er afsendt fra Indien og Indonesien, hvis undersøgelsen skulle vise, at der er sket omgåelse.

G.   FRISTER

(21)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes en frist, inden for hvilken:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

producenter i Indien og Indonesien kan anmode om fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt af Kommissionen.

(22)

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for de i artikel 3 i denne forordning nævnte frister.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(23)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(24)

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(25)

Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og resultatet af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

I.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(26)

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, blive afsluttet senest ni måneder efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

J.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(27)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5).

K.   HØRINGSKONSULENT

(28)

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

(29)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter.

(30)

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens sider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 med henblik på at fastslå, om importen til Den Europæiske Union af åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, undtagen glasfiberskiver, afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 51 00 og ex 7019 59 00 (Taric-kode 7019510014, 7019510015, 7019590014 og 7019590015), omgår de foranstaltninger, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011.

Artikel 2

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 tager toldmyndighederne de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved en forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere importen til Unionen af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende opfylder betingelserne for fritagelsen.

Artikel 3

1.   Der skal anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Indien og Indonesien, som ønsker fritagelse for registrering af importen eller for foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 37 dage.

4.   Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

5.   Interesserede parter anmodes om at indgive alle deres bemærkninger og anmodninger i elektronisk form (ikke-fortrolige bemærkninger via e-mail, fortrolige bemærkninger på cd-r/dvd) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mailadresse, telefon- og faxnummer. Fuldmagter og underskrevne certifikater, der ledsager besvarelser af spørgeskemaer, eller enhver opdatering heraf, skal dog indgives på papir, dvs. pr. post eller ved aflevering på nedenstående adresse. Hvis en interesseret part ikke kan indgive sine bemærkninger og anmodninger i elektronisk form, informerer denne omgående Kommissionen, jf. grundforordningens artikel 18, stk. 2. Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger om korrespondance med Kommissionen på den relevante webside på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne forordning, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som videregives af de interesserede parter som fortroligt materiale, forsynes med påtegningen »Limited« (6) og ledsages i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen »For inspection by interested parties«.

Kommissionens adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N105 08/20

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

Fax (+32) 2 299 37 04

E-mail: Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 204 af 9.8.2011, s. 1.

(3)  I henhold til artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1) om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen kan personer kun anses for at være forretningsmæssigt forbundne: a) hvis den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed og omvendt, b) hvis de juridisk set anses for interessenter eller kompagnoner, c) hvis de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) hvis en person direkte eller indirekte besidder, kontrollerer eller råder over 5 % eller derover af den andens aktier eller anparter med stemmeret, e) hvis den ene af dem direkte eller indirekte kontrollerer den anden, f) hvis de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjemand, g) hvis de tilsammen direkte eller indirekte kontrollerer en tredjemand, eller h) hvis de er medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinde,. I denne sammenhæng betyder »person« enhver fysisk eller juridisk person.

(4)  Hvis producenter imidlertid er forretningsmæssigt forbundet i ovennævnte betydning med virksomheder, der er omfattet af de nuværende foranstaltninger over for importen af den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina, kan de alligevel opnå fritagelse, hvis der ikke foreligger bevis for, at forholdet til de virksomheder, der er omfattet af de oprindelige foranstaltninger, blev indgået eller brugt til at omgå de oprindelige foranstaltninger.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1225/2009 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


10.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 323/2013

af 9. april 2013

om tillæg til fangstkvoterne for 2013 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2012 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 kan medlemsstaterne inden den 31. oktober i det år, som fangstkvoten gælder for, anmode Kommissionen om at tilbageholde op til 10 % af denne kvote til overførsel til det følgende år. Kommissionen forhøjer den relevante kvote med den tilbageholdte mængde.

(2)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1225/2010 af 13. december 2010 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for fiskebestande af visse dybhavsarter for 2011 og 2012 (2), Rådets forordning (EU) nr. 1256/2011 af 30. november 2011 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen om ændring af forordning (EU) nr. 1124/2010 (3), Rådets forordning (EU) nr. 5/2012 af 19. december 2011 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (4), Rådets forordning (EU) nr. 43/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (5) og Rådets forordning (EU) nr. 44/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer, i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger og aftaler (6), fastsættes der kvoter for visse bestande for 2012, ligesom det specificeres, hvilke bestande der kan træffes foranstaltninger for som omhandlet i forordning (EF) nr. 847/96.

(3)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsfiskebestande for 2013 og 2014 (7), Rådets forordning (EU) nr. 1088/2012 af 20. november 2012 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen (8), Rådets forordning (EU) nr. 1261/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (9), Rådets forordning (EU) nr. 39/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationaler forhandlinger eller aftaler (10) og Rådets forordning (EU) nr. 40/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (11), fastsættes der kvoter for visse bestande for 2013.

(4)

Visse medlemsstater anmodede inden den 31. oktober 2012 om, at en del af deres kvoter for 2012 tilbageholdes og overføres til det følgende år, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96. Inden for de grænser, der er fastsat i den pågældende forordning, bør de tilbageholdte mængder lægges til kvoten for 2013.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De fangstkvoter, der er fastsat for 2013 i forordning (EU) nr. 1262/2012, (EU) nr. 1088/2012, (EU) nr. 1261/2012, (EU) nr. 39/2013 og (EU) nr. 40/2013, forhøjes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(2)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 1.

(3)  EUT L 320 af 3.12.2011, s. 3.

(4)  EUT L 3 af 6.1.2012, s. 1.

(5)  EUT L 25 af 27.1.2012, s. 1.

(6)  EUT L 25 af 27.1.2012, s. 55.

(7)  EUT L 356, af 22.12.2012, s. 22.

(8)  EUT L 323 af 22.11.2012, s. 2.

(9)  EUT L 356 af 22.12.2012, s. 19.

(10)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 1.

(11)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 54.


BILAG

Lande-kode

Bestandskode

Art

Zonens navn

Endelig kvote 2012 (1)

(i tons)

Fangster 2012

(i tons)

SC-fangster 2012

(i tons)

%

af endelig kvote

Overført mængde

(i tons)

BEL

ANF/07.

Havtaske

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Torsk

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Torsk

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Torsk

VI b, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Kuller

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Rødspætte

VIId og VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Almindelig tunge

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Almindelig tunge

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Almindelig tunge

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Almindelig tunge

VIIIa og VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Rokker

EU-farvande i VId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A

Hvilling

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Havtaske

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i V b; internationale farvande i XII og XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C.

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS

Torsk

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i II a og IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LING/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIb, c, d

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i I, II og IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C.

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Torsk

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Kulmule

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Rokker

EU-farvande i IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Ansjos

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Havtaske

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Byrkelange

Internationale farvande i XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Kulmule

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08 C.

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Glashvarrearter

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE

Glashvarrearter

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Jomfruhummer

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

VI; EU-farvande og internationale farvande i V b

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Blåhvilling

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i VB, internationale farvande i XII og XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Sild

Underområde 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Sild

Underområde 30-31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Havtaske

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Byrkelange

Internationale farvande i XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Torsk

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Torsk

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i X og XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Skælbrosme

EU-farvande i VIII og IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Kuller

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Kulmule

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Hestemakrelarter

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Hestemakrelarter

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Glashvarrearter

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE

Glashvarrearter

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Jomfruhummer

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

EU-farvande og internationale farvande i Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE

Rødspætte

VIId og VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Rødspætte

VIIf og VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i I, II og IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A-

Almindelig tunge

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Almindelig tunge

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Almindelig tunge

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Almindelig tunge

VIIIa og VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Rokker

VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A

Hvilling

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Havtaske

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT

Byrkelange

Internationale farvande i XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Torsk

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Torsk

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i X og XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Kuller

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Sild

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i V b; internationale farvande i XII og XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Hestemakrelarter

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Glashvarrearter

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

EU-farvande og internationale farvande i Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE

Rødspætte

VIId og VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i I, II og IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Almindelig tunge

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Almindelig tunge

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Almindelig tunge

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Rokker

VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A

Hvilling

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Havtaske

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Torsk

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Kuller

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Sild

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Sild

VIIb, VIIc; VIa S

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Glashvarrearter

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Jomfruhummer

VII (Porcupine Bank — Unit U16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

EU-farvande og internationale farvande i Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Almindelig tunge

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT

Byrkelange

Internationale farvande i XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Havtaske

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, internationale farvande i XII og XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Torsk

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Kuller

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Sild

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6

Jomfruhummer

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Rødspætte

VIId og VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IVa

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

afsnit IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Ansjos

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i CECAF 34.1.2

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i X og XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Kulmule

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Jomfruhummer

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Blåhvilling

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Sild

Underområde 30-31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Kulmule

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Hestemakrelarter

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIccd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskerimuligheder efter hensyntagen til udveksling af fiskerimuligheder efter artikel 20, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59), kvoteoverførsler i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 og/eller omfordeling og nedsættelse af fiskerimuligheder i overensstemmelse med artikel 37 og 105 i forordning (EF) nr. 1224/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).


10.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 324/2013

af 9. april 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

65,4

TN

109,2

TR

121,8

ZZ

98,8

0707 00 05

MA

116,3

TR

137,0

ZZ

126,7

0709 93 10

MA

91,2

TR

113,1

ZZ

102,2

0805 10 20

EG

47,5

IL

71,8

MA

84,7

TN

67,7

TR

65,2

ZZ

67,4

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

93,2

CL

109,3

CN

78,3

MK

29,8

NZ

151,3

US

247,6

UY

106,8

ZA

110,9

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

121,7

CL

113,6

CN

100,1

TR

204,5

US

182,0

ZA

123,9

ZZ

141,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

10.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/29


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. april 2013

om en foranstaltning, der er truffet af Danmark i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF, og som forbyder en type af multifunktionelle jordflytningsmaskiner

(meddelt under nummer C(2013) 1874)

(EØS-relevant tekst)

(2013/173/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (1), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De danske myndigheder underrettede i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, i direktiv 2006/42/EF, Kommissionen og de øvrige medlemsstater om en foranstaltning vedrørende maskiner af typen Multione S630, der fremstilles af C.S.F. Srl., via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Italien. Maskinerne var forsynet med CE-mærkning og var ledsaget af en EF-overensstemmelseserklæring, jf. direktiv 2006/42/EF om maskiner, Kommissionens direktiv 2004/108/EF (2) om elektromagnetisk kompatibilitet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF (3) om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug.

(2)

Multione S630 er en multifunktionel jordflytningsmaskine, som kan forsynes med en lang række indretninger, der gør det muligt at udføre mange forskellige arbejdsopgaver inden for f.eks. skovbrug, landbrug, havearbejde, landskabsplanlægning, vejvedligeholdelse og bygge- og anlægsarbejde.

(3)

Begrundelsen for den danske foranstaltning var, at maskinerne ikke opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 3.4.4. i bilag I til direktiv 2006/42/EF, hvor det er fastsat, at hvis der ved anvendelse af en selvkørende maskine med kørende operatør er risiko for nedfaldende genstande eller materialer, skal maskinen være konstrueret og fremstillet således, at der tages højde for denne risiko, og, hvis dens dimensioner muliggør det, være udstyret med et passende førerværn.

(4)

De danske myndigheder anførte, at selv om den kørende operatør i forbindelse med flere af maskinernes tilsigtede funktioner blev udsat for risiko for nedfaldende genstande eller materialer, blev maskinerne markedsført uden et førerværn mod nedstyrtende materialer (FOPS). De danske myndigheder anmodede fabrikanten om at træffe hjælpeforanstaltninger. Da denne anmodning ikke blev imødekommet, valgte de danske myndigheder at forbyde markedsføringen af Multione S630-maskiner uden FOPS og anmodede fabrikanten om at træffe korrigerende foranstaltninger med hensyn til maskiner, der allerede var markedsført.

(5)

Kommissionen skrev til fabrikanten og opfordrede denne til at fremsætte sine bemærkninger til den foranstaltning, som Danmark havde truffet. Fabrikanten anførte i sit svar, at man ikke anså det for nødvendigt at udstyre maskinen med FOPS, når den blev leveret med henblik på udførelse af funktioner, der ikke indebærer risiko for nedfaldende genstande eller materialer. Fabrikanten gjorde imidlertid Kommissionen opmærksom på, at der som følge af de danske myndigheders foranstaltning var blevet truffet foranstaltninger til at sikre, at alle maskiner, der markedsføres i Danmark, er udstyret med FOPS.

(6)

I henhold til punkt 1.1.2, litra a), i bilag I til direktiv 2006/42/EF skal maskinen konstrueres og fremstilles således, at den kan fungere og kan betjenes, indstilles og vedligeholdes, uden at personer udsættes for risiko, når disse operationer foretages på de betingelser, der er foreskrevet, men også under enhver forkert brug heraf, der med rimelighed kan forudses. Formålet med de foranstaltninger, der træffes, skal være at fjerne enhver risiko i maskinens samlede, forventede levetid, herunder også i transport-, monterings-, afmonterings-, frakoblings- og skrotningsfaserne.

(7)

Når der er tale om en multifunktionel maskine som f.eks. Multione S630, må en sådan maskine, selv om den oprindeligt blev leveret med henblik på udførelse af funktioner, der ikke indebærer risiko for nedfaldende genstande eller materialer, i sin forventede levetid forventes at blive brugt til andre tilsigtede funktioner, som udsætter operatører for denne risiko. Ved konstruktionen og fremstillingen af maskinen bør der derfor tages højde for risikoen for nedfaldende genstande eller materialer.

(8)

En undersøgelse af den dokumentation, der er forelagt af de danske myndigheder, og de bemærkninger, der er fremsat af fabrikanten, bekræfter, at maskiner af typen Multione S630 uden FOPS ikke opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 3.4.4 i bilag I til direktiv 2006/42/EF, og at denne manglende opfyldelse udgør en alvorlig sikkerhedsfare for kørende operatører som følge af nedfaldende genstande eller materialer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den foranstaltning, hvorved de danske myndigheder har forbudt markedsføringen af maskiner af typen Multione S630, der ikke er udstyret med et førerværn mod nedstyrtende materialer (FOPS), og anmodet fabrikanten om at træffe hjælpeforanstaltninger med hensyn til maskiner, der allerede er markedsført, er berettiget.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2013.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.

(2)  EUT L 337 af 13.11.2004, s. 13.

(3)  EFT L 162 af 3.7.2000, s. 1.


10.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 8. april 2013

om en fortegnelse over EU-kontrollører i medfør af artikel 79, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009

(meddelt under nummer C(2013) 1882)

(2013/174/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 79, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1224/2009 er der oprettet en EF-ordning for kontrol, inspektion og håndhævelse for at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Det bestemmes i forordning (EF) nr. 1224/2009, at EU-kontrollørerne kan udføre inspektioner i overensstemmelse med forordningen i EU-farvande og på EU-fiskerfartøjer uden for EU-farvande, jf. dog kystmedlemsstatens primære ansvar. Der skal udarbejdes en fortegnelse over EU-kontrollører efter proceduren i forordning (EF) nr. 1224/2009.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til EU's kontrolordning som oprettet ved forordning (EF) nr. 1224/2009.

(3)

Det bestemmes i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, at fortegnelsen over EU-kontrollører fastlægges på grundlag af meddelelserne fra medlemsstaterne og EU-fiskerikontrolagenturet.

(4)

En første fortegnelse over EU-kontrollører blev vedtaget ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/883/EU (3). Det bestemmes i artikel 120 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, at medlemsstaterne og EU-Fiskerikontrolagenturet, efter at den første fortegnelse er opstillet, senest i oktober giver meddelelse om eventuelle ændringer, som de ønsker foretaget for det følgende kalenderår, og at Kommissionen skal ændre fortegnelsen i overensstemmelse hermed senest den 31. december.

(5)

Nogle medlemsstater har indsendt hele fortegnelser over deres pågældende kontrollører. Fortegnelsen i gennemførelsesafgørelse 2011/883/EU bør derfor erstattes med den fortegnelse, der findes som bilag til nærværende afgørelse, og som er udarbejdet i henhold til disse medlemsstaters fortegnelser og de meddelelser om ændringer, som Kommissionen har modtaget fra medlemsstaterne.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fortegnelsen over EU-kontrollører findes i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Gennemførelsesafgørelse 2011/883/EU ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2013.

På Kommissionens vegne

Maria DAMANAKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1.

(3)  EUT L 343 af 23.12.2011, s. 123.


BILAG

FORTEGNELSE OVER EU-KONTROLLØRER I MEDFØR AF ARTIKEL 79, STK. 1, I RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1224/2009

Medlemsstat

Kontrollører

Belgien

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulgarien

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

Tjekkiet

ikke relevant

Danmark

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtop

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Justesen, Mogens Palle

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Tyskland

Abs, Volker

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Estland

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Irland

Aherne, Robert

Allen, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D'Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis,

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam,

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McCaffrey, Lesley

McGroary, Peter

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire,

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O'Brien, Amanda

O'Donovan, Bernard

O'Keeffe, Olan

O'Neill, Shane

O'Regan, Cliona

O'Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Grækenland

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αλεξίου Νικόλαος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαίτσης Γεώργιος

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκανατσούλα Ελένη

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάκης Ευάγγελος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καρανάσιος Γεώργιος

Καρυστιανός Στέφανος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης Αναστάσιος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κοντός Παναγιώτης

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μολυβιάτης Βασίλειος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πάρος Νικόλαος

Πασβαντής Ιωάννης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετμέζα Αγγελική-Ειρήνη

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυροπούλου Μαρία-Αμαρυλλίς

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στουπάκης Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Σωτηροπούλου Ελένη

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τουρουλίτης Χριστόφορος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Spanien

Abalde Novas, Tomás

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suances, Javier

Del Hierro Suances, María

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Iglesias Prada, Juan Antonio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubío Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Vásquez Pérez, Ivan

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Frankrig

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Italien

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Cappeli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonio

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

D'Acunto, Francesco

D'Agostino, Gianluca

D'Amato, Fabio

D'Aniello, Annunziata

D'Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Doria, Angelo

D'Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L'Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Mino, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Petruzzi, Giulia

Pino, Filippo

Piroddi, Paola

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticò, Daniele

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Cypern

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou George

Prodromu, Pantelis

Savvides, Andreas

Letland

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalējs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Rolands

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Litauen

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Luxembourg

ikke relevant

Ungarn

ikke relevant

Malta

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Bonello, Shaun

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Cachia, Pierre

Carabott, Paul

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana Russel

Cassar, Jonathan

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

Gatt, William

Galea, Alex

Grech, Felix

Grech, James.L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vella, Leo

Xuereb, Glen

Zahra, Dione

Nederlandene

Altoffer Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert.

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer,Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Østrig

ikke relevant

Polen

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Kościelny, Jarosław

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portugal

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, António Miguel

Rumænien

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Slovenien

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovakiet

ikke relevant

Finland

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Ruotsalainen, Eeva

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Sverige

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andréa

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Boussard, Peter

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hellberg, Stefan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Klas

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Zineth

Karlsson-Fonseca, Antónia

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Malmström, John

Mattson, Olof

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Österlind, Andreas

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Söderblom, Anna

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Ulmstedt, Håkan

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigzell, Andreas

Wilson, Pierre

Det Forenede Kongerige

Alexander, Stephen

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Buttery Stephanie

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Coleman, Alex

Cook, David

Corden, Adam

Corner, Nigel

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davey, Andy

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Fordham, Philip

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Sam

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Hughes, Greta

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Laird, Iain

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O'Hare, Jonathon

Oakley, Sarah

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Powell, Greg

Pringle, Geoff

Putt, David

Quilter, George

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Richens, Peter

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Todd, Ian

Turner, Patrick

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Warren, Watt

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Williford, Susie

Wilson, Tom

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Europa-Kommissionen

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen Jari

Libioulle Jean-Marc

Pagliarani, Giuliano

Sakas, Remigijus

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

EU-Fiskerikontrolagenturet

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Nuevo Alarcón, Miguel

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, Petra

Stewart, William

Tahon, Sven


10.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 8. april 2013

om EU-tilskud til finansiering af et program til bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2013, jf. Rådets forordning (EF) nr. 247/2006

(meddelt under nummer C(2013) 1934)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2013/175/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (1), særlig artikel 17, stk. 3, første afsnit, første punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De franske myndigheder forelagde den 12. november 2012 Kommissionen et program for 2013, som omfatter plantesundhedsforanstaltninger i de franske oversøiske departementer. I programmet beskrives det, hvilke mål der skal nås, hvilke delresultater der forventes, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres, hvor længe de skal løbe, og hvor store udgifterne til dem bliver, med henblik på eventuelt EU-tilskud.

(2)

Foranstaltningerne i programmet opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2007/609/EF af 10. september 2007 om fastlæggelse af, hvilke foranstaltninger der er berettigede til EF-tilskud inden for rammerne af programmerne til bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer samt på Azorerne og Madeira (2).

(3)

Foranstaltningerne i programmet er blevet vurderet af Kommissionen og drøftet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 22.-23. november 2012. Der blev fremlagt en revideret finansieringsoversigt den 15. februar 2013. Kommissionen mener på baggrund heraf, at programmet og dets målsætninger opfylder kravene i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 247/2006.

(4)

Der bør i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 247/2006 fastsættes et passende maksimumsbeløb for EU-tilskuddet, og betalingen bør ske på grundlag af dokumentation forelagt af Frankrig.

(5)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (3) finansieres EU-tilskuddet til plantesundhedsforanstaltninger af Den Europæiske Garantifond for Landbruget. Finansiel kontrol af de pågældende foranstaltninger sker efter artikel 9, 36 og 37 i samme forordning.

(6)

I henhold til artikel 75 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4) og artikel 90, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) skal der forud for indgåelsen af en udgiftsforpligtelse foreligge en finansieringsafgørelse, der er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget, og som angiver de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører udgiften.

(7)

Det program, som de franske myndigheder forelagde den 12. november 2012, og foranstaltningerne deri vedrører kalenderåret 2013. I henhold til artikel 112 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 kan der kun ydes tilskud til en allerede påbegyndt foranstaltning i tilfælde, hvor ansøgeren kan dokumentere, at det var nødvendigt at igangsætte foranstaltningen, inden tilskuddet blev ydet. Frankrig har dokumenteret, at det var nødvendigt at igangsætte programmet fra begyndelsen af 2013 og tillade en passende finansiering og påbegyndelse af gennemførelsen af foranstaltningerne, inden EU-tilskuddet blev ydet ved denne afgørelse.

(8)

Denne afgørelse udgør en finansieringsafgørelse efter betydningen i artikel 75 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 vedrørende de maksimalt tilladte udgifter anført i den anmodning om medfinansiering, der indgår i programmet, som Frankrig har forelagt.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der tildeles et EU-tilskud til Frankrig til finansiering af det officielle program til bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2013, jf. del A i bilaget.

Tilskuddet er på højst 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter, jf. del B i bilaget, dog højst 219 000 EUR (ekskl. moms).

Artikel 2

1.   Der udbetales et forskud på 100 000 EUR senest 60 dage efter modtagelsen af en betalingsanmodning fra Frankrig.

2.   Restbeløbet af EU-tilskuddet udbetales, under forudsætning af at Kommissionen senest den 15. marts 2014 modtager en endelig gennemførelsesrapport i elektronisk form, og efter at Kommissionen har godkendt rapporten.

Denne rapport skal mindst indeholde:

a)

en kortfattet teknisk evaluering af hele programmet, herunder af, hvor langt man nåede med gennemførelsen af de fysiske og kvalitative mål. Evalueringen skal sammenholde de mål, der blev fastlagt i det oprindelige program, som Frankrig forelagde, med de opnåede resultater, udtrykt i forventede projektresultater og etaper i arbejdets fuldførelse. Den skal gøre rede for, hvilke fremskridt der blev gjort, og give en vurdering af de umiddelbare plantesundhedsmæssige og økonomiske virkninger af de gennemførte foranstaltninger, og

b)

en udgiftsopgørelse med angivelse af betalte udgifter afholdt fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 opdelt efter delprogram og foranstaltning. Denne opgørelse skal ledsages af bevis for betaling af udgifter ved passende dokumentation, f.eks. fakturaer eller kvitteringer.

3.   Hvad angår det vejledende budget, jf. del B i bilaget, kan Frankrig justere fordelingen af finansieringsmidlerne mellem forskellige foranstaltninger under samme delprogram med højst 15 % af EU-tilskuddet til det pågældende delprogram, forudsat at det programbeløb, der svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, ikke overskrides, og at programmets hovedmål ikke dermed bringes i fare.

Frankrig underretter Kommissionen om alle justeringer.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 242 af 15.9.2007, s. 20.

(3)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


BILAG

PROGRAM OG VEJLEDENDE BUDGET FOR 2013

DEL A

Program

Programmet består af to delprogrammer:

1)

Tværdepartementalt delprogram:

1.

Foranstaltning nr. 1.1: redskab til prioritering i DOM af karantæneskadegørere og -sygdomme, hvilket fører til rangordning af skadegørere og af deres relevante påvisningsmetoder.

2.

Foranstaltning nr. 1.2: udvikling af innovative metoder til påvisning af Xanthomonas axonopodis pv.alii, Xanthomonas citri pv. citri og begomovirus hos Solanaceae.

3.

Foranstaltning nr. 1.3: tilpasning og validering af metoder til påvisning af citrusskadegørere (Candidatus Liberibacter asiaticus, C.L. africanus og C.L. americanus, Citrus tristeza-virus, broget citrusklorose, citrusmosaikvirus, citruspsorosevirus og lasebladvirus og beslægtede virus).

2)

Delprogram for departementet Martinique:

Foranstaltning: etablering, drift og plantesundhedsovervågning af et netværk af agroøkologiske bedrifter.

DEL B

Vejledende budget (i EUR) med angivelse af de forventede delresultater

Delprogrammer

Resultaternes art (S = levering af tjenesteydelser, R = forskningsarbejde/undersøgelser)

Støtteberettigede udgifter

Nationalt finansielt bidrag (40 %)

Maksimalt EU-tilskud (60 %)

Tværdepartementalt delprogram

 

Foranstaltning 1

Redskab til prioritering i DOM af karantæneskadegørere og -sygdomme (S)

62 000

24 800

37 200

Foranstaltning 2

Innovative metoder til påvisning af skadegørere (R)

120 000

48 000

72 000

Foranstaltning 3

Metoder til påvisning af citrusskadegørere (R)

97 000

38 800

58 200

Subtotal

 

279 000

111 600

167 400

Martinique

 

Foranstaltning

Netværk af agroøkologiske bedrifter (S)

86 000

34 400

51 600

Subtotal

 

86 000

34 400

51 600

I alt

 

365 000

146 000

219 000