ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.090.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 90

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
28. marts 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 295/2013 af 21. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Taiwan som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

4

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 297/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 44/2012, (EU) nr. 39/2013 og (EU) nr. 40/2013 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

10

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 298/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 299/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 300/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 605/2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union ( 1 )

71

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 301/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår årlige forbedringer af de internationale regnskabsstandarder for perioden 2009-2011 ( 1 )

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 302/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 616/2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande

86

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 303/2013 af 27. marts 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

90

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 304/2013 af 27. marts 2013 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. april 2013

92

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2013/160/FUSP af 27. marts 2013 om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

95

 

 

2013/161/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. marts 2013 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2013) 1279)  ( 1 )

99

 

 

2013/162/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (meddelt under nummer C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

28.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 295/2013

af 21. marts 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Taiwan som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Ved forordning (EF) nr. 2604/2000 (2) indførtes en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Indien, Indonesien, Malaysia, Republikken Korea, Taiwan og Thailand i henhold til grundforordningens artikel 5.

(2)

Efter en udløbsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, besluttede Rådet ved forordning (EF) nr. 192/2007 (3), at ovennævnte foranstaltninger skulle opretholdes.

(3)

Ved en meddelelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 24. februar 2012 (4) indledte Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) endnu en udløbsundersøgelse af de relevante foranstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2. Den undersøgelse er også stadig i gang og vil blive afsluttet ved en særskilt retsakt.

B.   NUVÆRENDE PROCEDURE

1.   Anmodning om fornyet undersøgelse

(4)

Kommissionen har modtaget en anmodning om at indlede en fornyet undersøgelse (ny eksportør), jf. grundforordningens artikel 11, stk. 4. Anmodningen blev indgivet af Lealea Enterprise Co., Ltd (»ansøgeren«), en eksporterende producent i Taiwan (»det pågældende land«).

(5)

Ansøgeren hævder, at virksomheden ikke eksporterede den pågældende vare til Unionen i undersøgelsesperioden, dvs. i perioden fra den 1. oktober 1998 til den 30. september 1999 (»den oprindelige undersøgelsesperiode«).

(6)

Ansøgeren påstod desuden, at virksomheden ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksporterende producenter af den pågældende vare, som er genstand for ovennævnte antidumpingforanstaltninger.

(7)

Ansøgeren hævdede endvidere, at virksomheden var begyndt at eksportere den pågældende vare til Unionen efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode.

2.   Indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør)

(8)

Kommissionen undersøgte de umiddelbare beviser, der var fremlagt af ansøgeren, og fandt dem tilstrækkelige til at berettige indledningen af en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4. Efter høring af det rådgivende udvalg og efter at have givet den pågældende EU-erhvervsgren mulighed for at fremsætte bemærkninger indledte Kommissionen ved forordning (EU) nr. 653/2012 (5) en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 192/2007, for så vidt angår ansøgeren.

(9)

I henhold til forordning (EU) nr. 653/2012 blev antidumpingtolden på visse typer polyethylenterephthalat, som blev indført ved forordning (EF) nr. 192/2007, ophævet, for så vidt angår import af den pågældende vare fremstillet og solgt til eksport til Unionen af ansøgeren. Samtidig blev det i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, pålagt toldmyndighederne at træffe passende foranstaltninger til at registrere denne import.

3.   Den pågældende vare

(10)

Den pågældende vare er polyethylenterephthalat (»PET«) med et viskositetsindeks på 78ml/g og derover ifølge Den Internationale Standardiseringsorganisations standard 1628-5, med oprindelse i Taiwan, som i øjeblikket tariferes under KN-kode 3907 60 20 (»den pågældende vare«).

4.   De berørte parter

(11)

Kommissionen underrettede officielt EU-erhvervsgrenen, ansøgeren og repræsentanterne for eksportlandet om indledningen af den fornyede undersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at fremsætte deres synspunkter skriftligt og til at blive hørt.

(12)

Kommissionen udsendte et antidumpingspørgeskema til ansøgeren og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder og modtog svar inden for den fastsatte frist.

(13)

Kommissionen fortsatte med at indhente og efterprøve alle oplysninger, som den anså for nødvendige for at fastslå status som ny eksportør og dumping, og aflagde kontrolbesøg hos ansøgeren i Taiwan.

5.   Perioden for den fornyede undersøgelse

(14)

Perioden for den fornyede undersøgelse af dumping omfattede perioden fra den 1. januar 2011 til den 30. juni 2012 (»perioden for den fornyede undersøgelse«).

C.   UNDERSØGELSESRESULTATER

1.   Status som ny eksportør

(15)

Undersøgelsen bekræftede, at virksomheden ikke havde eksporteret den pågældende vare i den oprindelige undersøgelsesperiode, og at denne var begyndt at eksportere til Unionen efter denne periode.

(16)

Selv om de eksporterede mængder var begrænsede, blev de imidlertid fundet tilstrækkelige til at beregne en pålidelig dumpingmargen. De følger et mønster med hensyn til forsendelsesstørrelse og omsætning pr. kunde, som kunne sammenlignes med ansøgerens adfærd på markeder i tredjelande.

(17)

Hvad angår de øvrige betingelser for indrømmelse af status som ny eksportør, kunne virksomheden godtgøre, at den ikke havde nogen direkte eller indirekte forbindelse med nogen af de taiwanske eksporterende producenter, der er omfattet af de gældende antidumpingforanstaltninger for den pågældende vare.

(18)

Det bekræftes derfor, at virksomheden bør anses for at være en ny eksportør i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4, og at der derfor bør fastsættes en individuel margen for virksomheden.

2.   Dumping

(19)

Ansøgeren producerer og sælger den pågældende vare på hjemmemarkedet og til eksport. Ansøgeren sælger direkte til alle markeder.

(20)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 2, blev hjemmemarkedssalget anset for at være repræsentativt, når den samlede solgte mængde udgjorde mindst 5 % af det samlede eksportsalg til Unionen. Kommissionen konstaterede, at ansøgeren eksporterede en enkelt varetype til Unionen, og at den samme varetype solgtes på hjemmemarkedet af ansøgeren i repræsentative mængder overordnet set.

(21)

Kommissionen undersøgte desuden, om hjemmemarkedssalget af den pågældende vare, der var solgt på hjemmemarkedet i repræsentative mængder, kunne anses for at have fundet sted i normal handel i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 4. Dette blev gjort ved at fastsætte andelen af det rentable hjemmemarkedssalg til uafhængige kunder. Da salget i normal handel var tilstrækkeligt, blev den normale værdi fastsat på grundlag af den faktiske hjemmemarkedspris.

(22)

Den pågældende vare blev eksporteret direkte til uafhængige kunder i Unionen. Eksportprisen blev derfor fastsat i overensstemmelse med artikel 2, stk. 8, i grundforordningen, dvs. på grundlag af de eksportpriser, der faktisk var betalt eller skulle betales.

(23)

Den normale værdi og eksportpriserne blev sammenlignet ab fabrik.

(24)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, som påvirkede prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev i alle tilfælde foretaget justeringer for forskelle i forsikrings-, håndterings- og lasteomkostninger samt dermed forbundne omkostninger og kreditomkostninger, hvor dette var berettiget, korrekt og kunne dokumenteres.

(25)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11, blev dumpingmargenen fastsat på grundlag af en sammenligning mellem et vejet gennemsnit af den normale værdi og et vejet gennemsnit af priserne ved eksport til Unionen. Da eksporten til Unionen var begrænset, blev de individuelle priser ved eksport til Unionen også sammenlignet med den vejede gennemsnitlige normale værdi i de måneder, hvor hver enkelt eksporttransaktion fandt sted.

(26)

I begge tilfælde fremgik det af disse sammenligninger, at der var tale om en ubetydelig dumping for den ansøger, som eksporterede til Unionen i perioden for den fornyede undersøgelse.

D.   ÆNDRING AF DE FORANSTALTNINGER, DER ER OMFATTET AF DEN FORNYEDE UNDERSØGELSE

(27)

Den dumpingmargen, der blev fastsat for ansøgeren i perioden for den fornyede undersøgelsesperiode, var på et ubetydeligt niveau. Det foreslås derfor at indføre en told på 0 EUR/ton, da dumpingmargenen er ubetydelig, og at forordning (EF) nr. 192/2007 ændres i overensstemmelse hermed.

E.   REGISTRERING

(28)

På baggrund af disse konklusioner bør den registrering af importen, der blev indført ved forordning (EU) nr. 653/2012, ophøre uden opkrævning af antidumpingtolden med tilbagevirkende kraft.

F.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER OM FORANSTALTNINGERNE OG DERES VARIGHED

(29)

De berørte parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at indføre en antidumpingtold på 0 EUR pr. ton på importen af den pågældende vare fra ansøgeren og at ændre forordning (EF) nr. 192/2007 i overensstemmelse hermed. Deres bemærkninger blev overvejet og taget i betragtning, i det omfang det var relevant.

(30)

Denne fornyede undersøgelse påvirker ikke udløbsdatoen for de foranstaltninger, der blev indført ved forordning (EF) nr. 192/2007, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 192/2007 tilføjes følgende i tabellen under producenter i Taiwan:

Land

Virksomhed

Antidumpingtold (EUR/t)

Taric-tillægskode

»Taiwan

Lealea Enterprise Co., Ltd.

0

A996«

2.   Toldmyndighederne pålægges hermed at ophøre med registreringen af importen af den pågældende vare med oprindelse i Taiwan fremstillet af Lealea Enterprise Co., Ltd.

3.   De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2013.

På Rådets vegne

P. HOGAN

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EFT L 301 af 30.11.2000, s. 21.

(3)  EUT L 59 af 27.2.2007, s. 59.

(4)  EUT C 55 af 24.2.2012, s. 4.

(5)  EUT L 188 af 18.7.2012, s. 8.


28.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/4


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013

af 26. marts 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 1,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Foranstaltningerne i Rådets afgørelse 2010/800/FUSP af 22. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (1) får virkning ved Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 (2).

(2)

Den 18. februar 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/88/FUSP (3) om ændring af afgørelse 2010/800/FUSP, hvorved der indførtes yderligere restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (»Nordkorea«) ved at give virkning til de yderligere foranstaltninger, som er påkrævet ifølge FN's Sikkerhedsråds resolution 2087 (2013), samt til yderligere selvstændige foranstaltninger, som er truffet af Unionen.

(3)

Afgørelse 2013/88/FUSP omfatter et yderligere kriterium for Unionens selvstændige udpegning af personer og enheder, som er omfattet af restriktive foranstaltninger, navnlig personer der bl.a. i form af levering af finansielle tjenesteydelser er involveret i levering til eller fra Nordkorea af våben og dertil knyttet materiel af alle typer eller af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til Nordkoreas nukleare programmer, programmer for andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missilprogrammer.

(4)

Afgørelse 2013/88/FUSP forbyder også salg, levering eller overførsel til Nordkorea af visse andre varer med relevans for Nordkoreas programmer for masseødelæggelsesvåben, navnlig dets sektor for ballistiske missiler, især visse typer af aluminium.

(5)

Ved afgørelse 2013/88/FUSP forbydes også salg, køb, transport eller mæglervirksomhed vedrørende guld, ædle metaller og diamanter til, fra eller på vegne af Nordkoreas regering, levering af nyligt trykte eller slåede eller ikke udstedte nordkoreanske pengesedler og mønter, til eller til fordel for Nordkoreas centralbank samt køb eller salg af nordkoreanske offentlige eller statsgaranterede obligationer. Afgørelse 2013/88/FUSP tydeliggør desuden, at i de tilfælde, hvor Rådet har indført et forbud mod finansielle tjenesteydelser, omfatter dette også levering af forsikrings- og genforsikringstjenester. Dette nødvendiggør en teknisk ændring af forordning (EF) nr. 329/2007.

(6)

Ved afgørelse 2013/88/FUSP forbydes det at åbne nye filialer, datterselskaber eller repræsentationskontorer for nordkoreanske banker på medlemsstaternes område samt at oprette nye joint ventures eller at lade Nordkoreas banker, herunder Nordkoreas centralbank, erhverve ejerandele i banker i medlemsstaternes jurisdiktion.

(7)

Desuden er det i overensstemmelse med punkt 13 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2087 (2013) nødvendigt at fastsætte, at ingen udpegede personer eller enheder i Nordkorea vil kunne opnå erstatning i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, hvis gennemførelse er påvirket af disse foranstaltninger.

(8)

Forordning (EF) nr. 329/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 329/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere de produkter og teknologier, herunder software, der er nævnt i listen i bilag I, Ia og Ib, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Nordkorea

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå det i litra a) omhandlede forbud.

2.   Bilag I omfatter alle varer, materialer, udstyr, produkter og teknologier, herunder software, der er produkter med dobbelt anvendelse som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (4).

Bilag Ia omfatter visse andre varer, materialer, udstyr, produkter og teknologier, som kunne bidrage til Nordkoreas programmer vedrørende atomvåben, andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missiler.

Bilag Ib omfatter visse nøglekomponenter til sektoren for ballistiske missiler.

3.   Det er forbudt at købe, importere eller transportere produkter og teknologier som nævnt i bilag I, Ia og Ib fra Nordkorea, uanset om det pågældende produkt stammer fra Nordkorea eller ej.

2)

Artikel 3, stk. 1, ændres således:

a)

Litra a) og b) affattes således

»a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand og udøve mæglervirksomhed i forbindelse med produkter og teknologier, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller på listen i bilag I, Ia og Ib, og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkter, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller på listen i bilag I, Ia og Ib, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Nordkorea

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand til produkter og teknologier, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller på listen i bilag I, Ia og Ib, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring samt forsikring og genforsikring til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Nordkorea«.

b)

I litra c) og d) erstattes ordene »bilag I og Ia« af ordene »bilag I, Ia og Ib«.

3)

I artikel 3a, stk. 1, første afsnit, erstattes ordene »bilag I og Ia« af ordene »bilag I, Ia og Ib«.

4)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 4a

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere guld, ædle metaller og diamanter, der er opført i bilag VII, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til eller på vegne af Nordkoreas regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, Nordkoreas centralbank, personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem

b)

direkte eller indirekte at købe, importere eller transportere guld, ædle metaller og diamanter, der er opført i bilag VII, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, fra Nordkoreas regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, Nordkoreas centralbank samt personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem

c)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed og finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med varerne i litra a) og b) til Nordkoreas regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, Nordkoreas centralbank samt personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem.

2.   Bilag VII omfatter guld, ædle metaller og diamanter, som er omfattet af forbuddene i stk. 1.

Artikel 4b

Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere nyligt trykte eller ikke-udstedte nordkoreanske pengesedler og slåede mønter til fordel for Nordkoreas centralbank.«

»Artikel 5a

1.   Det er forbudt for kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 16:

a)

at åbne nye repræsentationskontorer i Nordkorea eller oprette nye filialer eller datterselskaber i Nordkorea eller

b)

at oprette et nyt joint venture med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2.

2.   Det er forbudt:

a)

at tillade, at der i Unionen åbnes et repræsentationskontor eller oprettes en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2

b)

at indgå aftaler for eller på vegne af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller for eller på vegne af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2, om åbning af et repræsentationskontor eller oprettelse af en filial eller et datterselskab i Unionen

c)

at give et repræsentationskontor, en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2, tilladelse til at påbegynde og udøve virksomhed som kreditinstitut eller enhver anden forretning, som kræver forudgående tilladelse, hvis repræsentationskontoret, filialen eller datterselskabet ikke var operationelt inden den 19. februar 2013

d)

at et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2, erhverver eller udvider en andel eller erhverver andre ejerskabsinteresser i et kredit- eller finansieringsinstitut, som er omfattet af artikel 16.«

5)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag V, indefryses. Bilag V omfatter personer, enheder og organer, der ikke er opført i bilag IV, og som i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra b), c) og d), i Rådets afgørelse 2010/800/FUSP af 22. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (5) af Rådet anses for:

a)

at være ansvarlige for Nordkoreas programmer vedrørende atomvåben, andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missiler, så vel som personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

b)

at levere finansielle tjenesteydelser eller foretage overførsel af pengemidler, andre aktiver eller økonomiske ressourcer, som kunne bidrage til Nordkoreas programmer vedrørende atomvåben, andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missiler, til, gennem eller fra EU's område eller med deltagelse af statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner på EU's område, så vel som personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

c)

at være involveret i, bl.a. i form af levering af finansielle tjenesteydelser, levering til eller fra Nordkorea af våben og dertil knyttet materiel af alle typer eller af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til Nordkoreas nukleare programmer, programmer for andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missilprogrammer.

Bilag V revideres regelmæssigt og mindst hver 12. måned.

6)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 9a

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge eller købe offentlige obligationer eller statsgaranterede obligationer, der er udstedt efter den 19. februar 2013, til eller fra:

i)

Nordkorea eller Nordkoreas regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer

ii)

Nordkoreas centralbank

iii)

kredit- eller finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2

iv)

fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter anvisning fra juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i) eller ii)

v)

juridiske personer, enheder og organer, som ejes eller kontrolleres af personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i), ii) eller iii)

b)

at yde mæglervirksomhed med hensyn til offentlige obligationer eller statsgaranterede obligationer, der er udstedt efter den 19. februar 2013, til personer, enheder eller organer omhandlet i litra a)

c)

at bistå personer, enheder eller organer omhandlet i litra a) med henblik på at udstede statsobligationer eller statsgaranterede obligationer ved at yde mæglervirksomhed, reklamevirksomhed eller andre ydelser vedrørende sådanne obligationer.

Artikel 9b

1.   Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis gennemførelse direkte eller indirekte helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne forordning, herunder krav om erstatning eller anden tilsvarende kompensation, såsom krav om kompensation eller erstatning i henhold til garanti, særlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en obligation, garanti eller erstatning, navnlig en finansiel garanti eller en finansiel erstatning uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV og V

b)

nordkoreanske personer, enheder eller organer, herunder Nordkoreas regering, dens offentlige organer, selskaber eller agenturer

c)

personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) og b) omhandlede personer, enheder eller organer.

2.   Gennemførelsen af en kontrakt eller en transaktion anses for at være blevet påvirket af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne forordning, når eksistensen eller indholdet af fordringen direkte eller indirekte er resultatet af disse foranstaltninger.

3.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at inddrivelsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

4.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.«

7)

Oplysningerne i bilag I til nærværende forordning indsættes i det eksisterende bilag Ia til forordning (EF) nr. 329/2007 efter I.A1.020.

8)

Bilag II til denne forordning indsættes som bilag Ib til forordning (EF) nr. 329/2007.

9)

Bilag III til denne forordning tilføjes som bilag VII til forordning (EF) nr. 329/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EUT L 341 af 23.12.2010, s. 32.

(2)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 1.

(3)  EUT L 46 af 19.2.2013, s. 28.

(4)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1

(5)  EUT L 341 af 23.12.2010, s. 32


BILAG I

»I.A1.021

Stållegeringer i form af plader med en eller flere af følgende egenskaber:

a)

Stållegeringer, der ‧kan belastes med‧ en makismal trækstyrke på 1 200 MPa eller derover ved 293 K (20 °C.) eller

b)

Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål

Note: Udtrykket ‧kan belastes med‧ vedrører legeringer både før eller efter varmebehandling.

Teknisk note: ‧Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål‧ har en tofaset mikrostruktur bestående af korn af ferritisk og austenitisk stål med tilføjelse af nitrogen for at stabilisere strukturen.

1C116

1C216

I.A1.022

Carbon-carbon-kompositmateriale

1A002.b.1

I.A1.023

Nikkellegeringer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med mindst 60 % vægtprocent nikkel

1C002.c.1.a

I.A1.024

Titaniumlegeringer i pladeform, der ‧kan belastes med‧ en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

Note: Udtrykket ‧kan belastes med‧ vedrører legeringer både før eller efter varmebehandling.

1C002.b.3«


BILAG II

»BILAG Ib

Varer omhandlet i artikel 2, stk. 2, tredje afsnit

7601

Ubearbejdet aluminium

7602

Affald og skrot, af aluminium

7603

Pulver og flager, af aluminium

7604

Stænger og profiler af aluminium

7605

Tråd af aluminium

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm

7608

Rør af aluminium

7609

Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium

7614

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug«


BILAG III

»BILAG VII

Liste over guld, ædle metaller og diamanter omhandlet i artikel 4a

HS-kode

Beskrivelse

7102

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7109

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata.

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

7111

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata.

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller«


28.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/10


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 297/2013

af 27. marts 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 44/2012, (EU) nr. 39/2013 og (EU) nr. 40/2013 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1) skal der træffes EU-foranstaltninger for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, især rapporter fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), og på baggrund af rådgivning fra regionale rådgivende råd.

(2)

Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder, herunder visse funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant. Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på en sådan måde, at hver medlemsstat sikres en relativ stabilitet i fiskeriet for hver fiskebestand eller hvert fiskeri, og under behørig hensyntagen til den fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i forordning (EF) nr. 2371/2002.

(3)

Ved forordning (EU) nr. 44/2012 (2) fastsatte Rådet fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i EU-farvande og EU-fartøjer i visse andre farvande for 2012. Ved forordning (EU) nr. 39/2013 (3) og (EU) nr. 40/2013 (4) fastsatte Rådet fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og EU-fartøjer i visse andre farvande for 2013.

(4)

I forordning (EU) nr. 39/2013 bør den særlige betingelse for fastsættelsen fiskerimuligheder for hestemakrel i områderne VIIIc og IX klargøres.

(5)

I 2012 fik Unionen yderligere fiskerimuligheder for hellefisk i NAFO 3LMNO til rådighed som følge af kvoteoverførsler mellem Unionen og andre kontraherende parter i Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO). Bilag IC i forordning (EU) nr. 44/2012 bør derfor ændres for 2012 med virkning fra 1. januar 2012, for at tage højde for disse nye fiskerimuligheder. Disse ændringer vedrører kun 2012 og påvirker ikke princippet om relativ stabilitet.

(6)

Hvert år fastsættes fiskerimuligheder for EU-fartøjer og norske fartøjer samt betingelserne for adgang til fiskeressourcer i hinandens farvande på baggrund af samråd om fiskerirettighederne efter proceduren i aftalerne eller protokollerne om fiskeriforbindelserne med Norge (5). Indtil samrådene om aftalerne for 2013 er afsluttet, er der ved forordning (EU) nr. 40/2013 fastsat midlertidige fiskerimuligheder for de berørte fiskebestande. Den 18. januar 2013 blev samrådene med Norge afsluttet. De relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 40/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Fangstbegrænsninger for tobis i Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES)-område IIIa og i EU-farvande i ICES-områderne IIa og IV er midlertidigt fastsat i bilag IA til forordning (EU) nr. 40/2013. I februar 2013 offentliggjorde ICES videnskabelig rådgivning om bestanden af tobis i EU-farvande i ICES-afsnit IIa og IIIa og ICES-underområde IV. I overensstemmelse med denne rådgivning fastsættes fangstbegrænsningerne for forvaltningsområde 1 og 2 til henholdsvis 224 544 tons og 17 544 tons. For forvaltningsområde 3 anbefaler ICES en samlet fangstbegrænsning på 78 331 tons. Eftersom forvaltningsområde 3 omfatter både EU-fangster og norske fangster, bør Unionens fangstbegrænsning i dette område fastsættes til 40 000 tons. For forvaltningsområde 4 og 6 var der ikke tilstrækkelige fangst- og undersøgelsesdata til, at ICES kunne foretage en aldersbaseret vurdering. I overensstemmelse med den tilgang, der følges for andre bestande under tilsvarende omstændigheder, er det derfor passende at fastsætte fangstbegrænsningerne i forvaltningsområde 4 og 6 til henholdsvis 4 000 tons og 336 tons, hvilket udgør en reduktion på 20 % i forhold til fangstbegrænsningerne i disse områder i 2012. I overensstemmelse med ICES' rådgivning er det passende at fastsætte fangstbegrænsningerne til 0 for forvaltningsområde 5 og 7. I betragtning af tobis er en bestand, der er delt med Norge og i betragtning af tilgængeligheden af tobis i EU-farvande i 2013 bør der foretages en kvoteudveksling med Norge. Som følge heraf bør den del af Unionens samlede tilladte fangstmængde (TAC), der tildeles Norge, fastsættes til 22 450 tons tobis i forvaltningsområde 1 mod 1 769 tons nordnorsk torsk, 131 tons nordnorsk kuller, 250 tons rødspætte i Nordsøen og 95 tons lange i Nordsøen. Bilag IA til forordning (EU) nr. 40/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC) vedtog på sit 9. årsmøde, som afholdtes i Manila den 2.-9. december, nye bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger for storøjet tun, gulfinnet tun og bugstribet bonit i form af fiskeriindsatsbegrænsninger og foranstaltninger for det lukkede område for fiskeri med indretninger, der tiltrækker fisk (FAD). WCPFC vedtog også forvaltningsforanstaltninger vedrørende det område, hvor WCPFC-området og det område, som Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC), dækker, overlapper hinanden. I henhold til disse foranstaltninger skal EU-fartøjer, som er opført i begge organisationers register, kun overholde IATTC’s bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er fastsat i forordning (EU) nr. 40/2013, når der fiskes i det område, hvor IATTC- og WCPFC-områderne overlapper hinanden. Disse foranstaltninger, som WCPFC har vedtaget, bør gennemføres i EU-retten.

(9)

Inden for rammerne af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT)-bestemmelserne om bevarelse af atlantisk sværdfisk kan Unionen trække op til 200 tons af sine fangster af sværdfisk i det nordatlantiske forvaltningsområde fra sin uudnyttede kvote for sværdfisk i det sydlige Atlanterhav. Unionen kan også trække op til 200 tons af sine fangster af sværdfisk i det sydatlantiske forvaltningsområde fra sin uudnyttede kvote for sværdfisk i det nordlige Atlanterhav. Disse bestemmelser bør gennemføres i EU-retten.

(10)

Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) fastsatte på sit første årsmøde, som afholdtes i 2013, fiskerimuligheder i form af en TAC for hestemakrel, herunder en ændring af den dermed forbundne rapportering i dette fiskeri samt indsatsbegrænsninger for pelagisk fiskeri og bundfiskeri. Disse bestemmelser bør gennemføres i EU-retten.

(11)

Forordning (EU) nr. 39/2013 og (EU) nr. 40/2013 anvendes generelt fra den 1. januar 2013. Denne forordning bør anvendes fra den 1. januar 2013, for så vidt angår ændringer til disse forordninger. En sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft berører ikke retssikkerhedsprincippet eller princippet om beskyttelsen af berettiget forventning, idet de pågældende fiskerimuligheder endnu ikke er opbrugt. Ændringen af forordning (EU) 44/1012 bør gælde fra den 1. januar 2012. Eftersom en ændring af fangstbegrænsningerne har indvirkning på de økonomiske aktiviteter og planlægningen af EU-fiskefartøjers fangstsæson, er det nødvendigt straks at ændre forordning (EU) nr. 44/2012, (EU) nr. 39/2012 og (EU) nr. 40/2013. Af samme årsag bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer til forordning (EU) nr. 44/2012

Bilag IC til forordning (EU) nr. 44/2012 ændres i overensstemmelse med teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændringer til forordning (EU) nr. 39/2013

Bilag I til forordning (EU) nr. 39/2013 ændres i overensstemmelse med teksten i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Ændringer til forordning (EU) nr. 40/2013

I forordning (EU) nr. 40/2013 foretages følgende ændringer:

(1)

I artikel 4 tilføjes følgende litra:

"n)   "overlapning mellem IATTC- og WCPFC-områderne" (IATTC: Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk) (WCPFC: Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav): det geografiske område, der er afgrænset som følger:

længdegrad 150 °V

længdegrad 130 °V

breddegrad 4 °S

breddegrad 50 °S."

(2)

Artikel 24 affattes således:

"Artikel 24

Pelagisk fiskeri – kapacitetsbegrænsning

De medlemsstater, der aktivt har udøvet pelagisk fiskeri i SPRFMO-konventionsområdet i 2007, 2008 eller 2009, skal i 2013 begrænse den samlede bruttotonnage for fartøjer, der sejler under deres flag og fisker efter pelagiske bestande, for Unionen til i alt 78 600 bruttotonnage i dette område."

(3)

Artikel 25 affattes således:

"Artikel 25

Pelagisk fiskeri – TAC'er

1.   Kun de medlemsstater, der aktivt har udøvet pelagisk fiskeri i SPRFMO-konventionsområdet i 2007, 2008 eller 2009, som omhandlet i artikel 24, må fiske efter pelagiske bestande i det pågældende område i overensstemmelse med de TAC'er, der er fastsat i bilag IJ.

2.   De fiskerimuligheder, som er fastsat i bilag IJ, må kun udnyttes på betingelse af, at medlemsstaterne senest den femte dag i den følgende måned sender listen over fartøjer, som fisker aktivt eller deltager i omladning i i SPRFMO-konventionsområdet, oplysninger fra fartøjsovervågningssystemer (FOS), månedlige fangstrapporter, og, hvor det er muligt, oplysninger om havneanløb til Kommissionen med henblik på videresendelse til SPRFMO-sekretariatet."

(4)

Artikel 29 affattes således:

"Artikel 29

Fiskeribegrænsninger for storøjet tun, gulfinnet tun og bugstribet bonit

Medlemsstaterne sikrer, at det antal fiskedage, som tildeles notfartøjer, der fisker efter storøjet tun (Thunnus obesus), gulfinnet tun (Thunnus albacares), bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis) i den del af WCPFC-konventionsområdet, der ligger i højsøområdet mellem 20 °N og 20 °S, ikke øges."

(5)

Artikel 30, stk. 1, affattes således:

“1.   I den del af WCPFC-konventionsområdet, der ligger mellem 20 °N og 20 °S, er det forbudt for notfartøjer at fiske med indretninger, der tiltrækker fisk (FAD), mellem kl. 00.00 den 1. juli 2013 og kl. 24.00 den 31. oktober 2013. I denne periode må et notfartøj kun fiske i nævnte del af WCPFC-konventionsområdet, hvis det har en observatør om bord, som kan overvåge, at fartøjet ikke på noget tidspunkt:

a)

benytter eller betjener FAD eller dertil knyttet elektronisk udstyr

b)

fisker efter stimer i forbindelse med FAD."

(6)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 30a

Overlapning mellem IATTC- og WCPFC-områderne

1.   Fartøjer, som udelukkende er opført i WCPFC’s register, anvender de foranstaltninger, som er fastsat i artikel 29 til 31, ved fiskeri i det område, hvor IATTC- og WCPFC-områderne overlapper hinanden som defineret i artikel 4, litra n).

2.   Fartøjer, som er opført i både WCPFC’s register og IATTC’s register, og fartøjer, som udelukkende er opført i IATTC’s register, anvender de foranstaltninger, som er fastsat i artikel 27, stk. 1, litra a), og artikel 27, stk. 2, til 6, ved fiskeri i det område, hvor IATTC- og WCPFC-områderne overlapper hinanden som defineret i artikel 4, litra n)."

(7)

Bilag IA, IB, ID, IJ, III og VIII ændres i overensstemmelse med teksten i bilag III til denne forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 1 anvendes dog fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EUT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 44/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer, i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (EUT L 25 af 27.1.2012, s. 55).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 39/2013 af 21 januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (EUT L 23 af 25.1.2013, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 40/2013 af 21 januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (EUT L 23 af 25.1.2013, s. 54).

(5)  Fiskeriaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (EFT L 226 af 29.8.1980, s. 48).


BILAG I

Afsnittet om hellefisk i NAFO 3M i bilag IC til forordning (EU) nr. 44/2012 affattes således:

»Art

:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område

:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estland

328

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

335

Letland

46

Litauen

23 (1)

Spanien

4 486

Portugal

1 875 (2)

Unionen

7 093 (3)

TAC

12 098


(1)  Til denne kvote tilføjes en yderligere mængde på 19,6 tons efter overførsel af fiskerimuligheder fra et tredjeland.

(2)  Til denne kvote tilføjes en yderligere mængde på 10 tons efter overførsel af fiskerimuligheder fra et tredjeland.

(3)  Til denne kvote tilføjes en yderligere mængde på 29,6 tons efter overførsel af fiskerimuligheder fra tredjelande.«


BILAG II

1)

I bilag I, del B, til forordning (EU) nr. 39/2013 affattes afsnittet om hestemakrel i VIIIc således:

"Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spanien

22 409 (1)  (3)

Analytisk TAC

Frankrig

388 (1)

Portugal

2 214 (1)  (3)

Unionen

25 011

TAC

25 011

2)

I bilag I, del B, til forordning (EU) nr. 39/2013 affattes afsnittet om hestemakrel i VIIIc således:

"Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

IX

(JAX/09.)

Spanien

7 762 (4)  (5)

Analytisk TAC

Portugal

22 238 (4)  (5)

Unionen

30 000

TAC

30 000

3)

I bilag I, del B, til forordning (EU) nr. 39/2013 affattes afsnittet om hestemakrel i X; EU-farvande i CECAF således:

"Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

X; EU-farvande i CECAF (6)

(JAX/X34PRT)

Portugal

Skal fastsættes (7)  (8)

Præventiv TAC

Unionen

Skal fastsættes (9)

TAC

Skal fastsættes (9)

4)

I bilag I, del B, til forordning (EU) nr. 39/2013 affattes afsnittet om hestemakrel i EU-farvande i CECAF således:

"Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

EU-farvande i CECAF (10)

(JAX/341PRT)

Portugal

Skal fastsættes (11)  (12)

Præventiv TAC

Unionen

Skal fastsættes (13)

TAC

Skal fastsættes (13)


(1)  Hvoraf højst 5 % af den levende vægt af den fangst, der opbevares om bord, må bestå af hestemakrel mellem 12 og 14 cm uanset artikel 19 i forordning (EF) nr. 850/98 (). I forbindelse med kontrol af denne mængde anvendes en omregningskoefficient på 1,20 for landingernes vægt.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1).

(3)  Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote kan fiskes i VIIIc (JAX/*09)."

(4)  Hvoraf højst 5 % af den levende vægt af den fangst, der opbevares om bord, må bestå af hestemakrel mellem 12 og 14 cm uanset artikel 19 i forordning (EF) nr. 850/98. I forbindelse med kontrol af denne mængde anvendes en omregningskoefficient på 1,20 for landingernes vægt.

(5)  Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote kan fiskes i VIIIc (JAX/*08C)."

(6)  Farvandene omkring Azorerne.

(7)  Hvoraf højst 5 % må bestå af hestemakrel mellem 12 og 14 cm uanset artikel 19 i forordning (EF) nr. 850/98. I forbindelse med kontrol af denne mængde anvendes en omregningskoefficient på 1,20 for landingernes vægt.

(8)  Artikel 6 i denne forordning anvendes.

(9)  Samme mængde som fastsat i overensstemmelse med fodnote 3."

(10)  Farvandene omkring Madeira.

(11)  Hvoraf højst 5 % må bestå af hestemakrel mellem 12 og 14 cm uanset artikel 19 i forordning (EF) nr. 850/98. I forbindelse med kontrol af denne mængde anvendes en omregningskoefficient på 1,20 for landingernes vægt.

(12)  Artikel 6 i denne forordning anvendes.

(13)  Samme mængde som fastsat i overensstemmelse med fodnote 3."


BILAG III

1.

Bilag IA til forordning (EU) nr. 40/2013 affattes således:

(a)

afsnittet Tobis og dermed forbundne bifangster i EU-farvande IIa, IIIa og IV affattes således:

Art

:

Tobis og dermed forbundne bifangster

Ammodytes spp.

Område

:

EU-farvande i IIa, IIIa og IV (1)

Danmark

249 006 (2)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Det Forenede Kongerige

5 443 (2)

Tyskland

381 (2)

Sverige

9 144 (2)

Unionen

263 974

Norge

22 450

TAC

286 424

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i følgende forvaltningsområder for tobis som defineret i bilag II B:

Område

:

EU-farvande med forvaltningsområder for tobis

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danmark

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Det Forenede Kongerige

4 167

362

825

82

0

7

0

Tyskland

292

25

58

6

0

0

0

Sverige

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unionen

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norge

22 450

0

0

0

0

0

0

I alt

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0

(b)

afsnittet om havtasker i norske farvande i IV affattes således:

"Art

:

Havtasker

Lophiidae

Område

:

Norske farvande i IV

(ANF/04-N.)

Belgium

45

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Denmark

1 152

Germany

18

The Netherlands

16

United Kingdom

269

Union

1 500

TAC

Not relevant"

(c)

afsnittet om brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII affattes således:

"Art

:

Brosme

Brosme brosme

Områe

:

EU farvande og internationale farvandei V, VI og VII

(USK/567EI.)

Tyskland

13

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Spanien

46

Frankrig

548

Irland

53

Det Forenede Kongerige

264

Andre

13 (3)

Unionen

937

Norge

2 923 (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

(d)

afsnittet om sild i IIIa affattes således:

"Art

:

Sild (7)

Clupea harengus

Område

:

IIIa

(HER/03A.)

Danmark

23 115 (8)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

370 (8)

Sverige

24 180 (8)

Unionen

47 665 (8)

TAC

55 000

(e)

afsnittet om sild i EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53° 30'N affattes således:

"Art

:

Sild (9)

Clupea harengus

Område

:

EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danmark

81 945

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

50 632

Frankrig

23 464

Nederlandene

59 995

Sverige

4 863

Det Forenede Kongerige

65 901

Unionen

286 800

Norge

138 620 (10)

TAC

478 000

Særlig betingelse

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande syd

for 62°N (HER/*04N-) ()

Unionen

50 000

()  Landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm. Medlemsstaterne skal indberette deres landinger af sild i IVa (HER/*4AN.) og IVb (HER/*4BN.) særskilt."

(f)

afsnittet om sild i norske farvande syd for 62°N affattes således:

"Art

:

Sild (12)

Clupea harengus

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

(HER/04-N.)

Sverige

922 (12)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Unionen

922

TAC

478 000

(g)

afsnittet om sild i IIIa affattes således:

"Art

:

Sild (13)

Clupea harengus

Område

:

IIIa

(HER/03A-BC)

Danmark

5 692

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

51

Sverige

916

Unionen

6 659

TAC

6 659

(h)

afsnittet om sild i IV, VIId og EU-farvande i IIa affattes således:

"Art

:

Sild (14)

Clupea harengus

Område

:

IV, VIId og i EU-farvande i IIa

(HER/2A47DX)

Belgien

71

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

13 787

Tyskland

71

Frankrig

71

Nederlandene

71

Sverige

67

Det Forenede Kongerige

262

Unionen

14 400

TAC

14 400

(i)

afsnittet om sild i IVc og VIId affattes således:

"Art

:

Sild (15)

Clupea harengus

Område

:

IVc, VIId (16)

(HER/4CXB7D)

Belgien

9 285 (17)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

1 187 (17)

Tyskland

733 (17)

Frankrig

13 035 (17)

Nederlandene

23 276 (17)

Det Forenede Kongerige

5 064 (17)

Unionen

52 580

TAC

478 000

(j)

afsnittet om torsk i Skagerrak affattes således:

"Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgien

9 (18)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

3 026 (18)

Tyskland

76 (18)

Nederlandene

19 (18)

Sverige

530 (18)

Unionen

3 660

TAC

3 783

(k)

afsnittet om torsk i IV, EU-farvande i IIa og den del af IIIa, der ikke hører med til Skagerrak og Kattegat, affattes således:

"Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

IV, EU-farvande i IIa og den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgien

782 (19)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

4 495 (19)

Tyskland

2 850 (19)

Frankrig

966 (19)

Nederlandene

2 540 (19)

Sverige

30 (19)

Det Forenede Kongerige

10 311 (19)

Unionen

21 974

Norge

4 501 (20)

TAC

26 475

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande i IV

(COD/*04N-)

Unionen

19 099”

(l)

afsnittet om torsk i norske farvande syd for 62°N affattes således:

"Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

(COD/04-N.)

Sverige

382 (21)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Unionen

382

TAC

Ikke relevant

(m)

afsnittet om torsk i VIId affattes således:

"Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

VIId

(COD/07D.)

Belgien

66 (22)

Analytisk TAC

Frankrig

1 295 (22)

Nederlandene

39 (22)

Det Forenede Kongerige

143 (22)

Unionen

1 543

TAC

1 543

(n)

afsnittet om kuller i IIIa, EU-farvande i underområde 22-32 affattes således:

"Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

IIIa, EU-farvande i underområde 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgien

13

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

2 231

Tyskland

142

Nederlandene

3

Sverige

264

Unionen

2 653

TAC

2 770”

(o)

afsnittet om kuller i IV, EU-farvande i IIa affattes således:

"Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

IV, EU-farvande i IIa

(HAD/2AC4.)

Belgien

257

Analytisk TAC

Danmark

1 770

Tyskland

1 126

Frankrig

1 963

Nederlandene

193

Sverige

178

Det Forenede Kongerige

29 194

Unionen

34 681

Norge

10 359

TAC

45 040

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande i IV

(HAD/*04N-)

Unionen

25 798”

(p)

afsnittet om kuller i norske farvande syd for 62°N affattes således:

"Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

(HAD/04-N.)

Sverige

707 (23)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Unionen

707

TAC

Ikke relevant

(q)

afsnittet om hvilling i IIIa affattes således:

"Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

IIIa

(WHG/03A.)

Danmark

929

Præventiv TAC

Nederlandene

3

Sverige

99

Unionen

1 031

TAC

1 050”

(r)

afsnittet om hvilling i IV, EU-farvande i IIa affattes således:

"Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

IV, EU-farvande i IIa

(WHG/2AC4.)

Belgien

365

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

1 577

Tyskland

410

Frankrig

2 370

Nederlandene

912

Sverige

3

Det Forenede Kongerige

11 402

Unionen

17 039

Norge

1 893 (24)

TAC

18 932

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande i IV

(WHG/*04N-)

Unionen

11 544”

(s)

afsnittet om hvilling og lubbe i norske farvande syd for 62°N affattes således:

"Art

:

Hvilling og lubbe

Merlangius merlangus og Pollachius pollachius

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

(WHG/04-N.) for hvilling

(POL/04-N.) for lubbe

Sverige

190 (25)

Præventiv TAC

Unionen

190

TAC

Ikke relevant

(t)

afsnittet om blåhvilling i norske farvande i II og IV affattes således:

"Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

Norske farvande i II og IV

(WHB/24-N.)

Danmark

0

Analytisk TAC

Det Forenede Kongerige

0

Unionen

0

TAC

643 000”

(u)

afsnittet om blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV affattes således:

"Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

(WHB/1X14)

Danmark

17 715 (26)

Analytisk TAC

Tyskland

6 888 (26)

Spanien

15 018 (26)  (27)

Frankrig

12 328 (26)

Irland

13 718 (26)

Nederlandene

21 601 (26)

Portugal

1 395 (26)  (27)

Sverige

4 382 (26)

Det Forenede Kongerige

22 987 (26)

Unionen

116 032 (26)

Norge

45 000

TAC

643 000

(v)

afsnittet om blåhvilling i VIII c, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1 affattes således:

"Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanien

13 213

Analytisk TAC

Portugal

3 303

Unionen

16 516 (28)

TAC

643 000

(w)

afsnittet om blåhvilling i EU-farvande i II, IVa, V, VI nord for 56° 30'N og VII vest for 12° affattes således:

"Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

EU-farvande i II, IVa, V, VIa nord for 56° 30′ N og VII vest for 12° V

(WHB/24A567)

Norge

113 630 (29)  (30)

Analytisk TAC

TAC

643 000

(x)

afsnittet om byrkelange i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI, VII affattes således:

"Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI, VII

(BLI/5B67-)

Tyskland

25

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Estland

4

Spanien

79

Frankrig

1 806

Irland

7

Litauen

2

Polen

1

Det Forenede Kongerige

459

Andre

7 (31)

Unionen

2 390

Norge

150 (32)

TAC

2 540

(y)

afsnittet om lange i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV affattes således:

"Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

(LIN/6X14.)

Belgien

30

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Danmark

5

Tyskland

109

Spanien

2 211

Frankrig

2 357

Irland

591

Portugal

5

Det Forenede Kongerige

2 716

Unionen

8 024

Norge

6 140 (33)  (34)

TAC

14 164

(z)

afsnittet om lange i norske farvande i IV affattes således:

"Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

Norske farvande i IV

(LIN/04-N.)

Belgien

7

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

831

Tyskland

23

Frankrig

9

Nederlandene

1

Det Forenede Kongerige

74

Unionen

945

TAC

Ikke relevant"

(aa)

afsnittet om jomfruhummer i norske farvande i IV affattes således:

"Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

Norske farvande i IV

(NEP/04-N.)

Danmark

947

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

0

Det Forenede Kongerige

53

Unionen

1 000

TAC

Ikke relevant"

(bb)

afsnittet om dybvandsreje i IIIa affattes således:

"Art

:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område

:

IIIa

(PRA/03A.)

Danmark

2 308

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Sverige

1 243

Unionen

3 551

TAC

6 650"

(cc)

afsnittet om dybvandsreje i norske farvande syd for 62°N affattes således:

"Art

:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

(PRA/04-N.)

Danmark

357

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Sverige

123 (35)

Unionen

480

TAC

Ikke relevant

(dd)

afsnittet om rødspætte i Skagerrak affattes således:

"Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgien

55

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

7 117

Tyskland

37

Nederlandene

1 369

Sverige

381

Unionen

8 959

TAC

9 142"

(ee)

afsnittet om rødspætte i IV, EU-farvande i IIa, den del af IIIa, der ikke hører med til Skagerrak og Kattegat, affattes således:

"Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

IV, EU-farvande i IIa og den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgien

5 614

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

18 245

Tyskland

5 263

Frankrig

1 053

Nederlandene

35 086

Det Forenede Kongerige

25 964

Unionen

91 225

Norge

5 845

TAC

97 070

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande i IV

(PLE/*04N-)

Unionen

37 331”

(ff)

afsnittet om sej i IIIa og IV, EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32 affattes således:

"Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

IIIa og IV, EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

(POK/2A34.)

Belgien

32

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

3 757

Tyskland

9 487

Frankrig

22 326

Nederlandene

95

Sverige

516

Det Forenede Kongerige

7 273

Unionen

43 486

Norge

47 734 (36)

TAC

91 220

(gg)

afsnittet om sej i VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV affattes således:

"Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV

(POK/56-14)

Tyskland

484

Analytisk TAC

Frankrig

4 805

Irland

421

Det Forenede Kongerige

3 254

Unionen

8 964

Norge

500 (37)

TAC

9 464

(hh)

afsnittet om sej i norske farvande syd for 62° N affattes således:

"Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

(POK/04-N.)

Sverige

880 (38)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Unionen

880

TAC

Ikke relevant

(ii)

afsnittet om hellefisk i EU-farvande i IIa og IV, EU-farvande og internationale farvande i VB og VI affattes således:

"Art

:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område

:

EU-farvande i IIa og IV, EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

(GHL/2A-C46)

Danmark

13

Analytisk TAC

Tyskland

23

Estland

13

Spanien

13

Frankrig

218

Irland

13

Litauen

13

Polen

13

Det Forenede Kongerige

857

Unionen

1 176

Norge

824 (39)

TAC

2 000

(jj)

afsnittet om makrel i IIIa og IV, EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32 affattes således:

"Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

IIIa og IV, EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

(MAC/2A34.)

Belgien

440 (42)

Analytisk TAC

Danmark

15 072 (42)

Tyskland

459 (42)

Frankrig

1 387 (42)

Nederlandene

1 396 (42)

Sverige

4 174 (40)  (41)  (42)

Det Forenede Kongerige

1 293 (42)

Unionen

24 221 (40)  (42)

Norge

141 809 (43)

TAC

Ikke relevant

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa og IVb-c

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, internationale farvande i IIa, fra den 1. januar til den 31. marts 2013 og i december 2013

(MAC/*2A6.)

Danmark

0

4 130

0

0

8 107

Frankrig

0

490

0

0

0

Nederlandene

0

490

0

0

0

Sverige

0

0

390

10

1 573

Det Forenede Kongerige

0

490

0

0

0

Norge

3 000

0

0

0

0”

(kk)

afsnittet om makrel i VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb, internationale farvande i IIa, XII og XIV affattes således:

"Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb, internationale farvande i IIa, XII og XIV

(MAC/2CX14-)

Tyskland

17 326

Analytisk TAC

Spanien

18

Estland

144

Frankrig

11 552

Irland

57 753

Letland

106

Litauen

106

Nederlandene

25 267

Polen

1 220

Det Forenede Kongerige

158 825

Unionen

272 317

Norge

11 788 (44)  (45)

TAC

Ikke relevant

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder og perioder højst fanges følgende mængder.

 

EU-farvande og norske farvande i IVa

(MAC/*4A-EN)

I perioden 1. januar - 15. februar 2013 og 1. september - 31. december 2013

Norske farvande i IIa

(MAC/*2AN-)

Tyskland

6 971

710

Frankrig

4 648

473

Irland

23 237

2 366

Nederlandene

10 166

1 035

Det Forenede Kongerige

63 905

6 507

Unionen

108 927

11 091”

(ll)

afsnittet om makrel i VIIIc, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1 affattes således:

"Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

VIIIc, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanien

25 682 (46)

Analytisk TAC

Frankrig

170 (46)

Portugal

5 308 (46)

Unionen

31 160

TAC

Ikke relevant

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanien

2 157

Frankrig

14

Portugal

446”

(mm)

afsnittet om makrel i norske farvande i IIa og IVa affattes således:

"Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

Norske farvande i IIa og IVa

(MAC/2A4A-N)

Danmark

10 694 (47)

Analytisk TAC

Unionen

10 694 (47)

TAC

Ikke relevant

(nn)

afsnittet om almindelig tunge i EU-farvande i II og IV affattes således:

"Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

EU-farvande i II og IV

(SOL/24-C.)

Belgien

1 164

Analytisk TAC

Danmark

532

Tyskland

931

Frankrig

233

Nederlandene

10 511

Det Forenede Kongerige

599

Unionen

13 970

Norge

30 (48)

TAC

14 000

(oo)

afsnittet om brisling og dermed forbundne bifangster i IIIa affattes således:

"Art

:

Brisling og dermed forbundne bifangster

Sprattus sprattus

Område

:

IIIa

(SPR/03A.)

Danmark

27 875 (49)

Præventiv TAC

Tyskland

58 (49)

Sverige

10 547 (49)

Unionen

38 480

TAC

41 600

(pp)

afsnittet om brisling og dermed forbundne bifangster i EU-farvande i IIa og IV affattes således:

"Art

:

Brisling og dermed forbundne bifangster

Sprattus sprattus

Område

:

EU-farvande i IIa og IV

(SPR/2AC4-C)

Belgien

1 737 (51)

Præventiv TAC

Danmark

137 489 (51)

tyskland

1 737 (51)

Frankrig

1 737 (51)

Nederlandene

1 737 (51)

Sverige

1 330 (50)  (51)

Det Forenede Kongerige

5 733 (51)

Unionen

151 500

Norge

10 000

TAC

161 500

(qq)

afsnittet om hestemakrel og dermed forbundne bifangster i EU-farvande i IVb, IVc og VIId affattes således:

"Art

:

Hestemakrel og dermed forbundne bifangster

Trachurus spp.

Område

:

EU-farvande i IVb, IVc og VIId

(JAX/4BC7D)

Belgien

38 (54)

Præventiv TAC

Danmark

16 367 (54)

Tyskland

1 445 (52)  (54)

Spanien

304 (54)

Frankrig

1 358 (52)  (54)

Irland

1 029 (54)

Nederlandene

9 854 (52)  (54)

Portugal

35 (54)

Sverige

75 (54)

Det Forenede Kongerige

3 895 (52)  (54)

Unionen

34 400

Norge

3 550 (53)

TAC

37 950

(rr)

afsnittet om hestemakrel og dermed forbundne bifangster i EU-farvande i IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb, internationale farvande i XII og XIV affattes således:

"Art

:

Hestemakrel og dermed forbundne bifangster

Trachurus spp.

Område

:

EU-farvande i IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb, internationale farvande i XII og XIV

(JAX/2A-14)

Danmark

15 702 (55)  (57)

Analytisk TAC

Tyskland

12 251 (55)  (56)  (57)

Spanien

16 711 (57)

Frankrig

6 306 (55)  (56)  (57)

Irland

40 803 (55)  (57)

Nederlandene

49 156 (55)  (56)  (57)

Portugal

1 610 (57)

Sverige

675 (55)  (57)

Det Forenede Kongerige

14 775 (55)  (56)  (57)

Unionen

157 989

TAC

157 989

(ss)

afsnittet om sperling og dermed forbundne bifangster i IIIa, EU-farvande i IIa og IV affattes således:

"Art

:

Sperling og dermed forbundne bifangster

Trisopterus esmarki

Område

:

IIIa, EU-farvande i IIa og IV

(NOP/2A3A4.)

Danmark

167 345 (58)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

32 (58)  (59)

Nederlandene

123 (58)  (59)

Unionen

167 500 (58)

Norge

20 000

TAC

187 500

(tt)

afsnittet om industrifisk i norske farvande i IV affattes således:

"Art

:

Industrifisk

Område

:

Norske farvande i IV

(I/F/04-N.)

Sverige

800 (60)  (61)

Præventiv TAC

Unionen

800

TAC

Ikke relevant

(uu)

afsnittet om andre arter i EU-farvande i Vb, VI og VII affattes således:

"Art

:

Andre arter

Område

:

EU-farvande i Vb, VI og VII

(OTH/5B67-C)

Unionen

Ikke relevant

Præventiv TAC

Norge

140 (62)

TAC

Ikke relevant

(vv)

afsnittet om andre arter i norske farvande i IV affattes således:

"Art

:

Andre arter

Område

:

Norske farvande i IV

(OTH/04-N.)

Belgien

35

Præventiv TAC

Danmark

3 250

Tyskland

366

Frankrig

151

Nederlandene

260

Sverige

Ikke relevant (63)

Det Forenede Kongerige

2 438

Unionen

6 500 (64)

TAC

Ikke relevant

(ww)

afsnittet om andre arter i EU-farvande i IIa, IV og VIa nord for 56° 30'N affattes således:

"Art

:

Andre arter

Område

:

EU-farvande i IIa, IV og VIa nord for 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Unionen

Ikke relevant

Præventiv TAC

Norge

3 250 (65)  (66)

TAC

Ikke relevant

2.

Bilag IB til forordning (EU) nr. 40/2013 affattes således:

(a)

afsnittet om sild i EU-farvande, norske og internationale farvande i I og II affattes således:

"Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

EU-farvande, norske farvande og internationale farvande i I og II

(HER/1/2-)

Belgien

14 (67)

Analytisk TAC

Danmark

13 806 (67)

Tyskland

2 418 (67)

Spanien

46 (67)

Frankrig

596 (67)

Irland

3 574 (67)

Nederlandene

4 941 (67)

Polen

699 (67)

Portugal

46 (67)

Frankrig

214 (67)

Sverige

5 116 (67)

Det Forenede Kongerige

8 827 (67)

Unionen

40 297 (67)

Norge

34 695 (68)

TAC

619 000

Særlig betingelse:

Inden for Unionens ovennævnte andel af TAC'en må der højst fanges 34 695 tons i det angivne område:

Norske farvande nord for 62° N og fiskerizonen omkring Jan Mayen

(HER/*2AJMN)"

(b)

afsnittet om torsk i norske farvande i I og II affattes således:

"Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Norske farvande i I og II

(COD/1N2AB.)

Tyskland

2 413

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Grækenland

299

Spanien

2 691

Irland

199

Frankrig

2 215

Portugal

2 691

Det Forenede Kongerige

9 363

Unionen

19 971

TAC

Ikke relevant"

(c)

afsnittet om torsk i grønlandske farvande i NAFO 1 og grønlandske farvande i XIV affattes således:

"Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Grønlandske farvande i NAFO 1 og grønlandske farvande i XIV

(COD/N1GL14)

Tyskland

1 391 (69)  (70)  (71)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Det Forenede Kongerige

309 (69)  (70)  (71)

Unionen

1 700 (69)  (70)  (71)

Norge

500

TAC

Ikke relevant

(d)

afsnittet om torsk i I og IIb affattes således:

"Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

I og IIb

(COD/1/2B.)

Tyskland

7 739 (74)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Spanien

14 329 (74)

Frankrig

3 758 (74)

Polen

3 057 (74)

Portugal

2 816 (74)

Det Forenede Kongerige

5 223 (74)

Andre medlemsstater

250 (72)  (74)

Unionen

37 172 (73)

TAC

986 000

(e)

afsnittet om atlanterhavshelleflynder i grønlandske farvande i V og XIV affattes således:

"Art

:

Atlanterhavshelleflynder

Hippoglossus hippoglossus

Område

:

Grønlandske farvande i V og XIV

(HAL/514GRN)

Portugal

125

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Unionen

125

Norge

75 (75)

TAC

Ikke relevant

(f)

afsnittet om atlanterhavshelleflynder i grønlandske farvande i NAFO 1 affattes således:

"Art

:

Atlanterhavshelleflynder

Hippoglossus hippoglossus

Område

:

Grønlandske farvande i NAFO 1

(HAL/N1GRN.)

Unionen

125

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Norge

75 (76)

TAC

Ikke relevant

(g)

afsnittet om langhalearter i grønlandske farvande i V og XIV affattes således:

"Art

:

Langhalearter

Macrourus spp.

Område

:

Grønlandske farvande i V og XIV

(GRV/514GRN)

Unionen

140 (77)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

TAC

Ikke relevant (78)

(h)

afsnittet om langhalearter i grønlandske farvande i NAFO 1 affattes således:

"Art

:

Langhalearter

Macrourus spp.

Område

:

Grønlandske farvande i NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unionen

140 (79)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

TAC

Ikke relevant (80)

(i)

afsnittet om lodde i grønlandske farvande i V og XIV affattes således:

"Art

:

Lodde

Mallotus villosus

Område

:

Grønlandske farvande i V og XIV

(CAP/514GRN)

Danmark

4 909

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Det Forenede Kongerige

46

Sverige

352

Tyskland

214

Samtlige medlemsstater

254 (81)  (82)

Unionen

5 775 (83)

TAC

Ikke relevant

(j)

afsnittet om kuller i norske farvande i I og II affattes således:

"Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

Norske farvande i I og II

(HAD/1N2AB.)

Tyskland

317

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

191

Det Forenede Kongerige

973

Unionen

1 481

TAC

Ikke relevant"

(k)

afsnittet om dybvandsreje i grønlandske farvande i V og XIV affattes således:

"Art

:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område

:

Grønlandske farvande i V og XIV

(PRA/514GRN)

Danmark

2 400

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

2 400

Unionen

4 800

Norge

2 700

TAC

Ikke relevant"

(l)

afsnittet om sej i norske farvande i I og II affattes således:

"Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

Norske farvande i I og II

(POK/1N2AB.)

Tyskland

2 040

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

328

Det Forenede Kongerige

182

Unionen

2 550

TAC

Ikke relevant"

(m)

afsnittet om hellefisk i norske farvande i I og II affattes således:

"Art

:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område

:

Norske farvande i I og II

(GHL/1N2AB.)

Tyskland

25 (84)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Det Forenede Kongerige

25 (84)

Unionen

50 (84)

TAC

Ikke relevant

(n)

afsnittet om hellefisk i grønlandske farvande i NAFO 1 affattes således:

"Art

:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område

:

Grønlandske farvande i NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Tyskland

2 075

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Unionen

2 075 (85)

Norge

575

TAC

Ikke relevant

(o)

afsnittet om hellefisk i grønlandske farvande i V og XIV affattes således:

"Art

:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område

:

Grønlandske farvande i V og XIV

(GHL/514GRN)

Tyskland

3 695

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Det Forenede Kongerige

195

Unionen

3 890 (86)

Norge

575

TAC

Ikke relevant

(p)

afsnittet om rødfisk i norske farvande i I og II affattes således:

"Art

:

Rødfisk

Sebastes spp.

Område

:

Norske farvande i I og II

(RED/1N2AB.)

Tyskland

766 (87)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Spanien

95 (87)

Frankrig

84 (87)

Portugal

405 (87)

Det Forenede Kongerige

150 (87)

Unionen

1 500 (87)

TAC

Ikke relevant

(q)

afsnittet om rødfiskarter (pelagiske) i grønlandske farvande i NAFO 1F og grønlandske farvande i V og XIV affattes således:

"Art

:

Rødfiskarter (pelagiske)

Sebastes spp.

Område

:

Grønlandske farvande i NAFO 1F og Grønlandske farvande i V og XIV

(RED/N1G14P)

Tyskland

2 173 (88)  (89)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

11 (88)  (89)

Det Forenede Kongerige

16 (88)  (89)

Unionen

2 200 (88)  (89)

Norge

800 (90)

TAC

Ikke relevant

(r)

afsnittet om andre arter i norske farvande i I og II affattes således:

"Art

:

Andre arter

Område

:

Norske farvande i I og II

(OTH/1N2AB.)

Tyskland

117 (91)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

47 (91)

Det Forenede Kongerige

186 (91)

Unionen

350 (91)

TAC

Ikke relevant

3.

I bilag ID til forordning (EU) nr. 40/2013 foretages følgende ændringer:

(a)

afsnittet om sværdfisk i Atlanterhavet nord for 5° N affattes således:

"Art

:

Sværdfisk

Xiphias gladius

Område

:

Atlanterhavet, nord for 5° N

(SWO/AN05N)

Spanien

6 949 (92)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Portugal

1 263 (92)

Andre medlemsstater

135,5 (92)  (93)

Unionen

8 347,5

TAC

13 700

(b)

afsnittet om sværdfisk i Atlanterhavet syd for of 5° N, affattes således:

"Art

:

Sværdfisk

Xiphias gladius

Område

:

Atlanterhavet, syd for 5° N

(SWO/AS05N)

Spanien

4 818,18 (94)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Portugal

361,82 (94)

Unionen

5 180

TAC

15 000

4.

Bilag IJ til forordning (EU) nr. 40/2013 affattes således:

"BILAG IJ

SPRFMO-KONVENTIONSOMRÅDET

Art

:

Hestemakrel, chilensk

Trachurus murphyi

Område

:

SPRFMO-konventionsområdet

(CJM/SPRFMO)

Tyskland

7 808,07 (1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Nederlandene

8 463,14 (1)

Litauen

5 433,05 (1)

Polen

9 341,74 (1)

Unionen

31 046 (1)"

5.

Bilag III til forordning (EU) nr. 40/2013 erstattes af følgende:

"BILAG III

Højeste antal fiskeritilladelser til eu-fartøjer, der fisker i tredjelandsfarvande

Fiskeriområde

Fiskeri

Antal fiskeritilladelser

Fordeling af fiskeritilladelser blandt medlemsstaterne

Maksimalt antal fartøjer, der må være til stede på samme tidspunkt

Norske farvande og fiskerizonen omkring Jan Mayen

Sild, nord for 62°00′ N

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Demersale arter, nord for 62°00′ N

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Ikke tildelte: 2

50

Makrel

Ikke relevant

Ikke relevant

70 (95)

Industriarter, syd for 62°00′ N

480

DK: 450

UK: 30

150

6.

Bilag VIII til forordning (EU) nr. 40/2013 erstattes af følgende:

"BILAG VIII

KVANTITATIVE BEGRÆNSNINGER FOR SÅ VIDT ANGÅR FISKERITILLADELSER TIL TREDJELANDSFARTØJER, DER FISKER I EU-FARVANDE

Flagstat

Fiskeri

Antal fiskeritilladelser

Maksimalt antal fartøjer, der må være til stede på samme tidspunkt

Norge

Sild, nord for 62°00'N

20

20

Venezuela (96)

Snapperarter (Fransk Guyanas farvande)

45

45


(1)  Undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula.

(2)  Mindst 98 % af de landinger, der fratrækkes denne kvote, skal bestå af tobis. Bifangster af ising, makrel og hvilling skal fratrækkes de resterende 2 % af kvoten (OT1/*2A3A4).

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i følgende forvaltningsområder for tobis som defineret i bilag II B:

Område

:

EU-farvande med forvaltningsområder for tobis

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danmark

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Det Forenede Kongerige

4 167

362

825

82

0

7

0

Tyskland

292

25

58

6

0

0

0

Sverige

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unionen

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norge

22 450

0

0

0

0

0

0

I alt

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0

(3)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt.

(4)  To be fished in EU waters of IIa, IV, Vb, VI and VII (USK/*24X7C).

(5)  Special condition: of which an incidental catch of other species of 25 % per ship, at any moment, is authorised in Vb, VI and VII. However, this percentage may be exceeded in the first 24 hours following the beginning of the fishing on a specific ground. The total incidental catch of other species in Vb, VI and VII shall not exceed 3 000 tonnes (OTH/*5B67-).

(6)  Including ling. The quotas for Norway are: ling 6 140 tonnes (LIN/*5B67-), and tusk 2 923 tonnes (USK/*5B67-) and are interchangeable of up to 2 000 tonnes and shall only be fished with long-lines in Vb, VI and VII."

(7)  Landinger af sild taget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm.

(8)  Særlig betingelse: Op til 50 % af denne mængde må fanges i EU-farvande i IV (HER/*04-C.)."

(9)  Landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm. Medlemsstaterne skal indberette deres landinger af sild i IVa (HER/04A.) og IVb (HER/04B.) særskilt.

(10)  Op til 50 000 tons heraf kan fiskes i EU-farvande i IVa og IVb (HER/*4AB-C). Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

Særlig betingelse

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande syd

for 62°N (HER/*04N-) ()

Unionen

50 000

()  Landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm. Medlemsstaterne skal indberette deres landinger af sild i IVa (HER/*4AN.) og IVb (HER/*4BN.) særskilt."

(11)  Landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm. Medlemsstaterne skal indberette deres landinger af sild i IVa (HER/*4AN.) og IVb (HER/*4BN.) særskilt."

(12)  Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal fratrækkes kvoterne for disse arter."

(13)  Udelukkende for landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm."

(14)  Udelukkende for landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm."

(15)  Udelukkende for landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm.

(16)  Undtagen Blackwater-bestanden: vedrører sildebestanden i havområdet i Themsens udmunding inden for et område afgrænset af en geodætisk linje, der går ret syd fra Landguard Point (5° 56′N, 1° 19,1′ Ø) til breddegrad 51° 33′ N og derfra ret vest til et punkt på Det Forenede Kongeriges kyst.

(17)  Særlig betingelse: op til 50 % af denne kvote kan tages i IVb (HER/*04B.)."

(18)  Ud over denne kvote kan en medlemsstat give fartøjer, der fører dens flag og deltager i forsøg vedrørende fuldt dokumenterede fiskerier, en yderligere tildeling inden for den samlede grænse på 12 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, på de betingelser, der er fastsat i artikel 6 i denne forordning."

(19)  Ud over denne kvote kan en medlemsstat give fartøjer, der fører dens flag og deltager i forsøg vedrørende fuldt dokumenterede fiskerier, en yderligere tildeling inden for den samlede grænse på 12 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, på de betingelser, der er fastsat i artikel 6 i denne forordning.

(20)  Kan tages i EU-farvande. Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande i IV

(COD/*04N-)

Unionen

19 099”

(21)  Bifangster af kuller, lubbe, hvilling og sej skal fratrækkes kvoterne for disse arter."

(22)  Ud over denne kvote kan en medlemsstat give fartøjer, der fører dens flag og deltager i forsøg vedrørende fuldt dokumenterede fiskerier, en yderligere tildeling inden for den samlede grænse på 12 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, på de betingelser, der er fastsat i artikel 6 i denne forordning."

(23)  Bifangster af torsk, lubbe, hvilling og sej skal fratrækkes kvoterne for disse arter."

(24)  Kan tages i EU-farvande. Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

Norske farvande i IV

(WHG/*04N-)

Unionen

11 544”

(25)  Bifangster af torsk, kuller og sej skal fratrækkes kvoterne for disse arter."

(26)  Særlig betingelse: Heraf må højst 64 % fiskes i Norges eksklusive økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(27)  Der kan foretages overførsler fra denne kvote til VIII c, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen."

(28)  Særlig betingelse: Heraf må højst 64 % fiskes i Norges eksklusive økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen (WHB/*NZJM2)."

(29)  Skal modregnes i Norges fangstbegrænsninger, som er fastsat i henhold til kyststatsordningen.

(30)  Særlig betingelse: fangsten i IV må ikke overskride 28 408 tons, dvs. 25 % af Norges adgangskvote."

(31)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt.

(32)  Skal fiskes i EU-farvande i IIa, IV, Vb, VI og VII (BLI/*24X7C)."

(33)  Særlig betingelse: Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i Vb, VI og VII aldrig overstige 25 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelse af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede mængde af utilsigtede fangster af andre arter i VI og VII må ikke overskride 3 000 tons (OTH/*6X14.)."

(34)  Inkl. brosme. Kvoterne for Norge er: lange 6 140 tons og brosme 2 923 tons, hvoraf der kan udveksles indtil 2 000 tons, og kvoterne må kun fiskes med langline i Vb, VI og VII."

(35)  Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal fratrækkes kvoterne for disse arter."

(36)  Må kun fiskes i EU-farvande i IV og IIIa (POK/*3A4-C). Fangster, der tages inden for denne kvote, skal trækkes fra Norges TAC-andel."

(37)  Skal tages nord for 56° 30′ N (POK/*5614N)."

(38)  Bifangster af torsk, kuller, lubbe og hvilling skal fratrækkes kvoterne for disse arter."

(39)  Skal tages i EU-farvande i IIa og VI. I VI må denne mængde kun fiskes med langline (GHL/*2A6-C)."

(40)  Særlig betingelse: inkl. 242 tons, der skal tages i norske farvande syd for 62° N (MAC/*04N-).

(41)  Når der fiskes i norske farvande, skal bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej fratrækkes kvoterne for disse arter.

(42)  Kan også fiskes i norske farvande i IVa (MAC/*4AN.).

(43)  Skal fratrækkes Norges andel af TAC'en (adgangskvote). I denne mængde er inkluderet den norske andel af nordsø-TAC'en på 39 599 tons. Denne kvote må kun fiskes i IVa (MAC/*04A.), undtagen 3 000 tons, der må fiskes i IIIa (MAC/*03A.).

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa og IVb-c

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, internationale farvande i IIa, fra den 1. januar til den 31. marts 2013 og i december 2013

(MAC/*2A6.)

Danmark

0

4 130

0

0

8 107

Frankrig

0

490

0

0

0

Nederlandene

0

490

0

0

0

Sverige

0

0

390

10

1 573

Det Forenede Kongerige

0

490

0

0

0

Norge

3 000

0

0

0

0”

(44)  Kan fiskes i IIa, VIa nord for 56° 30′, IVa, VIId, VIIe, VIIf og VIIh (MAC/*AX7H).

(45)  En adgangskvote svarende til yderligere 28 362 tons kan fiskes af Norge nord for 56°30′ N og fratrækkes dets fangstbegrænsning (MAC/*N6530).

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder og perioder højst fanges følgende mængder.

 

EU-farvande og norske farvande i IVa

(MAC/*4A-EN)

I perioden 1. januar - 15. februar 2013 og 1. september - 31. december 2013

Norske farvande i IIa

(MAC/*2AN-)

Tyskland

6 971

710

Frankrig

4 648

473

Irland

23 237

2 366

Nederlandene

10 166

1 035

Det Forenede Kongerige

63 905

6 507

Unionen

108 927

11 091”

(46)  Særlig betingelse: De mængder, der udveksles med andre medlemsstater, kan fiskes i VIIIa, VIIIb og VIIId (MAC/*8ABD.). De mængder, som tilvejebringes af Spanien, Portugal eller Frankrig i udvekslingsøjemed, og som skal fiskes i VIIIa, VIIIb og VIIId, må dog ikke overstige 25 % af donormedlemsstatens kvoter.

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanien

2 157

Frankrig

14

Portugal

446”

(47)  Fangster i IIa (MAC/*02A.) og IVa (MAC/*4A.) skal rapporteres særskilt."

(48)  Må kun fiskes i EU-farvande i IV (SOL/*04-C.)."

(49)  Mindst 95 % af landingerne, der fratrækkes denne kvote, skal bestå af brisling. Bifangster af ising, hvilling og kuller skal fratrækkes de resterende 5 % af kvoten (OTH/*03A.)."

(50)  Inkl. tobis.

(51)  Mindst 98 % af landingerne, der fratrækkes denne kvote, skal bestå af brisling. Bifangster af ising og hvilling skal fratrækkes de resterende 2 % af kvoten (OTH/*2AC4C)."

(52)  Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote fisket i VIId kan betragtes som fisket under kvoten for følgende områder: EU-farvande i IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb, Internationale farvande i XII og XIV (JAX/*2A-14).

(53)  Må kun fiskes i EU-farvande i IV (JAX/*04-C.).

(54)  Mindst 95 % af landingerne, der fratrækkes denne kvote, skal bestå af hestemakrel. Bifangster af havgalte, kuller, hvilling og makrel skal fratrækkes de resterende 5 % af kvoten (OTH/*4BC7D).”

(55)  Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote fisket i EU-farvande i IIa eller IVa inden den 30. juni 2013 kan betragtes som taget under kvoten for EU-farvande i IVb, IVc og VIId (JAX/*4BC7D).

(56)  Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote kan fiskes i VIId (JAX/*07D.).

(57)  Mindst 95 % af landingerne, der fratrækkes denne kvote, skal bestå af hestemakrel. Bifangster af havgalte, kuller, hvilling og makrel skal fratrækkes de resterende 5 % af kvoten (OTH/*2A-14)."

(58)  Mindst 95 % af landingerne, der fratrækkes denne kvote, skal bestå af sperling. Bifangster af kuller og hvilling skal fratrækkes de resterende 5 % af kvoten (OT2/*2A3A4).

(59)  Kvoten må kun fiskes i EU-farvande i ICES-afsnit IIa, IIIa og IV."

(60)  Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal trækkes fra kvoterne for disse arter.

(61)  Særlig betingelse: heraf højst 400 tons hestemakrel (JAX/*04-N.)."

(62)  Udelukkende fanget med langline."

(63)  Kvote, som Norge har tildelt Sverige af "andre arter" i traditionelt omfang.

(64)  Omfatter fiskeri, som ikke er nævnt særskilt. Undtagelser kan om nødvendigt indføres efter konsultationer."

(65)  Begrænset til IIa og IV (OTH/*2A4-C).

(66)  Omfatter fiskeri, som ikke er nævnt særskilt. Undtagelser kan om nødvendigt indføres efter konsultationer."

(67)  Når fangsterne rapporteres til Kommissionen, skal de mængder, der er fisket i hvert af følgende områder, også rapporteres: NEAFC-reguleringsområdet, EU-farvande, færøske farvande, norske farvande, fiskerizonen omkring Jan Mayen og fiskeribeskyttelseszonen omkring Svalbard.

(68)  Fangster under denne kvote skal fratrækkes i Norges andel af TAC'en (adgangskvote). Denne kvote må tages i EU-farvande nord for 62° N.

Særlig betingelse:

Inden for Unionens ovennævnte andel af TAC'en må der højst fanges 34 695 tons i det angivne område:

Norske farvande nord for 62° N og fiskerizonen omkring Jan Mayen

(HER/*2AJMN)"

(69)  Området "Kleine Banke" i Østgrønland er lukket for alt fiskeri. Dette område er afgrænset af følgende koordinater:

 

64°40′ N 37°30′ V

 

64°40′ N 36°30′ V

 

64°15′ N 36°30′ V og

 

64°15′ N 37°30′ V.

(70)  Må tages i Øst- eller Vestgrønland. I Østgrønland er fiskeriet dog kun tilladt

for trawlere fra den 1. juli til den 31. december 2013

for langlinefartøjer fra den 1. april til den 31. december 2013.

(71)  Fiskeriet skal udøves med 100 % observatørdækning og med fartøjsovervågningssystemer (FOS). Højst 80 % af kvoten må tages i et af nedenstående områder. Endvidere bør der udføres en mindsteindsats på 10 træk pr. fartøj i hvert område:

Område

Afgrænsning

1.

Østgrønland (COD/N65E44)

Nord for 65° N og øst for 44°V

2.

Østgrønland (COD/645E44)

Mellem 64°N og 65°N og øst for 44°V

3.

Østgrønland (COD/624E44)

Mellem 62°N og 64°N og øst for 44°V

4.

Østgrønland (COD/S62E44)

Syd for 62°N og øst for 44°V

5.

Vestgrønland (COD/S62W44)

Syd for 62°N og vest for 44°V

6.

Vestgrønland (COD/N62W44)

Nord for 62°N og vest for 44°V".

(72)  Undtagen Tyskland, Spanien, Frankrig, Polen, Portugal og Det Forenede Kongerige.

(73)  Tildelingen af den andel af torskebestanden, som Unionen har adgang til i farvandene omkring Svalbard og Bjørneøen, og dermed forbundne bifangster af kuller, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af Paristraktaten fra 1920.

(74)  Bifangster af kuller kan udgøre op til 15 % pr. træk. Bifangsterne af kuller er i tillæg til torskekvoten."

(75)  Skal tages med langline (HAL/*514GN)."

(76)  Skal tages med langline (HAL/*N1GRN)."

(77)  Særlig betingelse: Der må ikke fiskes efter skolæst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) og nordlig skolæst (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). De må kun tages som bifangst og skal rapporteres særskilt.

(78)  Norge tildeles i alt 120 tons, der må fiskes i enten dette TAC-område eller grønlandske farvande i NAFO 1 (GRV/514N1G). Særlig betingelse: Der må ikke fiskes efter skolæst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) og nordlig skolæst (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). De må kun tages som bifangst og skal rapporteres særskilt."

(79)  Særlig betingelse: Der må ikke fiskes efter skolæst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) og nordlig skolæst (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). De må kun tages som bifangst og skal rapporteres særskilt.

(80)  Norge tildeles i alt 120 tons, der må fiskes i enten dette TAC-område eller grønlandske farvande i V og XIV (GRV/514N1G). Særlig betingelse: Der må ikke fiskes efter skolæst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) og nordlig skolæst (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). De må kun tages som bifangst og skal rapporteres særskilt.‧

(81)  Undtagen medlemsstater, som tildeles mere end 10 % af Unionens kvote.

(82)  De medlemsstater, som er tildelt en egen kvote, må ikke udnytte kvoten for alle medlemsstater, før de har udtømt deres egen kvote.

(83)  Denne kvote skal fiskes fra den 1. januar til den 30. april 2013. Hvis der er nået et fangstniveau på 70 % af den oprindelige EU-kvote inden den 15. april 2013, forhøjes denne EU-kvote automatisk med en yderligere mængde på 5 775 tons til denne EU-kvote, som skal fiskes i samme periode. Denne yderligere EU-kvote betragtes som tildelt i henhold til den samme fordelingsnøgle."

(84)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt."

(85)  Skal fiskes syd for 68° N."

(86)  Skal fiskes af højst 6 fartøjer samtidigt."

(87)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt."

(88)  Må kun fiskes med trawl.

(89)  Særlig betingelse: Kvoterne kan fiskes i det NEAFC-regulerede område, forudsat at den del af kvoten, der fanges deri, rapporteres særskilt (RED/*5-14P). Når der fiskes i det NEAFC-regulerede område, må kvoterne kun tages fra 10. maj 2013 som dybhavs- og pelagiske rødfiskarter og kun inden for det område ("NEAFC-kassen"), der afgrænses af en linje, der forbinder følgende koordinater:

Punkt

Breddegrad N

Længdegrad V

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(90)  Må kun fanges i NEAFC-kassen, der er defineret i fodnote 2 (RED/*5-14N)."

(91)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt."

(92)  Særlig betingelse: Op til 2,39 % af denne mængde kan fiskes i Atlanterhavet, syd for 5° N (SWO/*AS05N).

(93)  Undtagen Spanien og Portugal, og kun som bifangst."

(94)  Særlig betingelse: Op til 3,86 % af denne mængde kan fiskes i Atlanterhavet, nord for 5° N (SWO/*AN05N)."

(95)  Med forbehold for de yderligere licenser, som Norge har tildelt Sverige i overensstemmelse med gældende praksis."

(96)  For at få udstedt disse fiskeritilladelser skal det godtgøres, at der mellem fartøjsejeren, som ansøger om en fiskeritilladelse, og en forarbejdningsvirksomhed beliggende i departementet Fransk Guyana er indgået en gyldig kontrakt, ifølge hvilken mindst 75 % af det pågældende fartøjs fangster af snapperarter skal landes i nævnte departement med henblik på forarbejdning i den pågældende virksomheds anlæg. En sådan kontrakt skal være forsynet med en påtegning fra de franske myndigheder, som påser, at den er i overensstemmelse med den faktiske kapacitet på den forarbejdningsvirksomhed, som indgår kontrakten, og med målet for udviklingen af Guyanas økonomi. En kopi af den påtegnede kontrakt skal vedlægges licensansøgningen. Hvis en sådan påtegning afslås, underretter de franske myndigheder den pågældende ansøger og Kommissionen herom og begrunder afslaget."


28.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/48


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 298/2013

af 27. marts 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 (1) gennemføres en række foranstaltninger, der er fastlagt ved Rådets afgørelse 2011/101/FUSP (2), herunder indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer.

(2)

Den 23. juli 2012 og den 18. februar 2013 konkluderede Rådet, at en fredelig og troværdig folkeafstemning om forfatningen i Zimbabwe ville udgøre et vigtigt skridt i forberedelserne af demokratiske valg, og at dette kunne begrunde en øjeblikkelig suspendering af de fleste af EU's resterende målrettede restriktive foranstaltninger over for personer og enheder.

(3)

På baggrund af resultatet af folkeafstemningen om forfatningen i Zimbabwe den 16. marts 2013 har Rådet besluttet at suspendere rejseforbuddet og indefrysningen af aktiver for de fleste af de personer og enheder, der er anført i bilag I til afgørelse 2011/101/FUSP. Suspensionen bør tages op til revurdering af Rådet hver tredje måned i lyset af situationen på stedet.

(4)

Da nogle af disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(5)

Forordning (EF) nr. 314/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsen af artikel 6 i forordning (EF) nr. 314/2004 suspenderes indtil 20. februar 2014, for så vidt angår de personer og enheder, der er opført i bilaget til denne forordning. Suspensionen tages op til revurdering hver tredje måned.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EUT L 55 af 24.2.2004, s. 1.

(2)  EUT L 42 af 16.2.2011, s. 6.


BILAG

I.   Personer

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (alias Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (alias Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (alias Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (alias Bright)

39.

Mhandu, Cairo (alias Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, (alias Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings


II.   Enheder

 

Navn

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (alias Zidco Holdings (PVT) Ltd)


28.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 299/2013

af 26. marts 2013

om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007/EF af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 113, stk. 1, litra a), og artikel 121, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2568/91 af 11. juli 1991 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder (2) fastsætter kemiske og organoleptiske kendetegn for olivenolie og olie af olivenpresserester samt metoder til vurdering af kendetegnene. Der er behov for ajourføring af metoderne på grundlag af udtalelser fra kemisk sagkyndige og i overensstemmelse med det arbejde, der udføres i Det Internationale Olivenolieråd (i det følgende benævnt »IOR«).

(2)

Ifølge artikel 113, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal medlemsstaterne kontrollere, om olivenolie og olie af olivenpresserester er i overensstemmelse med handelsnormerne i forordning (EØF) nr. 2568/91, og anvende sanktioner, hvis det er relevant. Der er nærmere regler for denne overensstemmelseskontrol i artikel 2 og 2a i forordning (EØF) nr. 2568/91. Reglerne bør sikre, at olivenolie, der er fastsat en kvalitetsnorm for, reelt opfylder normen. Reglerne bør udbygges, bl.a. ved tilføjelse af en risikoanalyse. I forbindelse med overensstemmelseskontrollen bør udtrykket »afsat olivenolie« defineres.

(3)

Erfaringen har vist, at der er en vis risiko for svindel, således at den beskyttelse, som forordning (EØF) nr. 2568/91 giver forbrugerne, ikke får sin fulde virkning. Indehaverne af olivenolie bør derfor føre et register over indlagring og udlagring af hver enkelt kategori af olie. For at undgå en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde, men samtidig sikre, at olivenolieregistret opfylder sine formål, bør informationsindsamlingen kun finde sted indtil det tidspunkt, hvor olivenolien tappes på flasker.

(4)

Af hensyn til opfølgning og evaluering af foranstaltningerne i forordning (EØF) nr. 2568/91 bør medlemsstaterne underrette Kommissionen om ikke blot de nationale gennemførelsesbestemmelser, men også resultaterne af overensstemmelseskontrollen.

(5)

For at videreføre harmoniseringen med de internationale standarder, der er vedtaget af IOR, bør nogle af analysemetoderne i forordning (EØF) nr. 2568/91 ajourføres. Således bør analysemetoden i forordningens bilag XVIII erstattes af en mere effektiv metode. Ligeledes bør der rettes op på nogle uoverensstemmelser og fejl i analysemetoderne i forordningens bilag IX.

(6)

Medlemsstaterne har brug for en overgangsperiode til at anvende de nye regler i denne forordning.

(7)

Kommissionen har udviklet et informationssystem til elektronisk forvaltning af dokumenter og procedurer i sine interne arbejdsgange og i sine forbindelser med de myndigheder, der beskæftiger sig med den fælles landbrugspolitik. Det skønnes, at indberetningsforpligtelserne i forordning (EØF) nr. 2568/91 kan opfyldes via det system i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (3).

(8)

Forordning (EØF) nr. 2568/91 bør derfor ændres.

(9)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2568/91 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2a affattes således:

»Artikel 2a

1.   I denne artikel forstås ved »afsat olivenolie« den samlede mængde af en medlemsstats olivenolie og olie af olivenpresserester, der forbruges i medlemsstaten eller eksporteres fra medlemsstaten.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at der med passende hyppighed udføres overensstemmelseskontrol, der er selektiv, dvs. bygger på en risikoanalyse, for dermed at sikre, at den afsatte olivenolie svarer til den anmeldte kategori.

3.   Kriterierne for vurderingen af risikoen kan omfatte:

a)

oliens kategori, produktionstidsrummet, prisen på olien i forhold til andre vegetabilske olier, blandings- og emballeringsaktiviteter, lageranlæg og opbevaringsforhold, oprindelsesland, bestemmelsesland, transportmåde samt partiets størrelse

b)

hvilket led i afsætningskæden de erhvervsdrivende tilhører, hvilke oliekategorier de afsætter og hvor meget, målt i mængde og/eller værdi, samt hvilken virksomhed de udøver, fx presning, lagring, raffinering, blanding, emballering eller detailsalg

c)

oplysninger om forhold, der er konstateret under tidligere kontroller, herunder antal og type af konstaterede mangler, den afsatte olies normale kvalitet og det anvendte tekniske udstyrs ydeevne

d)

hvor pålidelige de erhvervsdrivendes kvalitetssikringssystemer eller egenkontrolsystemer til kontrol af, om handelsnormerne overholdes, er

e)

det sted, hvor kontrollen finder sted, især hvis det er det sted, hvor varen først føres ind i EU eller sidst føres ud af EU, eller det sted, hvor olien produceres, emballeres, læsses eller sælges til den endelige forbruger

f)

øvrige oplysninger, der kan tyde på manglende overensstemmelse.

4.   Medlemsstaterne fastlægger på forhånd:

a)

kriterierne for vurdering af risikoen for, at partier ikke er i overensstemmelse med normerne

b)

minimumsantallet af erhvervsdrivende eller partier og/eller mængder, der underkastes overensstemmelseskontrol, på grundlag af en risikoanalyse for hver risikokategori.

Der udføres mindst én overensstemmelseskontrol pr. 1 000 ton olivenolie, der afsættes i medlemsstaten pr. år.

5.   Medlemsstaterne kontrollerer overensstemmelsen ved

a)

at analyserne i bilag I udføres i vilkårlig rækkefølge, eller

b)

at analyserne udføres i den rækkefølge, der er angivet i beslutningsskemaet i bilag Ib, indtil en af beslutningerne i skemaet træffes.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Konstateres det, at en olie ikke svarer til beskrivelsen af dens kategori, anvender medlemsstaten sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, og hvis størrelse afhænger af den konstaterede uregelmæssigheds omfang, uden at dette i øvrigt udelukker eventuelle andre sanktioner.

Hvis der ved kontrollen afsløres væsentlige uregelmæssigheder, øger medlemsstaterne kontrolfrekvensen ud fra sådanne kriterier som afsætningsled, oliekategori, oprindelse mv.«

3)

Som artikel 7a indsættes:

»Artikel 7a

Fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af sådanne personer, som ligger inde med olivenolie og olie af olivenpresserester, lige fra den udvindes på oliefabrikken, til den er tappet på flasker, uanset til hvilke erhvervsmæssige eller kommercielle formål, skal føre ind- og udgangsbøger for hver kategori af sådanne olier.

Medlemsstaterne sikrer, at forpligtelserne i stk. 1 opfyldes.«

4)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke foranstaltninger de træffer til anvendelse af denne forordning. De underretter Kommissionen om eventuelle senere ændringer heraf.

2.   Medlemsstaterne sender hvert år senest den 31. maj Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne forordning i det foregående kalenderår. Rapporten skal mindst indeholde resultaterne af de overensstemmelseskontroller, der er udført på olivenolie ifølge skemaerne i bilag XXI.

3.   De meddelelser, der er nævnt i denne forordning, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (4)

5)

Bilag IX erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

6)

Bilag XVIII erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

7)

Der tilføjes et nyt bilag XVII, der affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014. Artikel 8, stk. 2, anvendes dog fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 248 af 5.9.1991, s. 1.

(3)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3


BILAG I

»

BILAG IX

SPEKTROFOTOMETRISK UNDERSØGELSE VED ULTRAVIOLET LYS

INDLEDNING

Spektrofotometrisk undersøgelse ved ultraviolet lys kan give oplysninger om et fedtstofs kvalitet, dets konserveringstilstand og om forandringer i det, frembragt ved teknologiske processer.

Absorptionen ved de bølgelængder, der er specificeret i metoden, skyldes tilstedeværelsen af konjugerede dien- og triensystemer. Disse absorptioner er udtrykt som specifikke ekstinktioner E1 % 1 cm (ekstinktionen for en 1 % opløsning af fedtstoffet i det angivne opløsningsmiddel i et 1 cm tykt væskelag), sædvanligvis betegnet ved K (også kaldet ekstinktionskoefficienten).

1.   OMRÅDE

Metoden beskriver fremgangsmåden til udførelse af en spektrofotometrisk undersøgelse af olivenolie (som opregnet i tillægget) ved ultraviolet lys.

2.   METODENS PRINCIP

Fedtstoffet opløses i det specificerede opløsningsmiddel, og opløsningens ekstinktion bestemmes derefter ved de fastsatte bølgelængder i forhold til rent opløsningsmiddel. De specifikke ekstinktioner beregnes ud fra aflæsningerne på spektrofotometeret. Den specifikke absorbans ved 232 og 268 nm i isooctan eller ved 232 og 270 nm i cyclohexan for en koncentration på 1 g pr. 100 ml i en 10 mm kuvette beregnes.

3.   APPARATUR

3.1.   Et spektrofotometer til måling af ekstinktion i ultraviolet lys mellem 220 og 360 nm, med mulighed for aflæsning ved hver hele nanometer. Det anbefales, at man inden brugen kontrollerer spektrofotometerets bølgelængde- og absorbansskala på følgende måde.

3.1.1.

Bølgelængdeskala: Den kan kontrolleres med et referencemateriale i form af et filter af optisk glas indeholdende holmiumoxid, som har skarpt adskilte absorptionsbånd. Referencematerialet er beregnet til kontrol og kalibrering af bølgelængdeskalaen i spektrofotometre, der arbejder i det synlige og ultraviolette område og har en nominel spektral båndbredde på 5 nm eller derunder. Holmiumglasfilterets absorbans måles med luft som blindprøve i bølgelængdeområdet fra 640 til 240 nm. For hver spektral båndbredde (0,10 – 0,25 – 0,50 – 1,00 – 1,50 – 2,00 og 3,00) foretages der en korrektion af basislinjen med tom kuvetteholder. Bølgelængderne for de spektrale båndbredder er anført i referencematerialets certifikat i ISO 3656.

3.1.2.

Absorbansskala: Den kan kontrolleres med et referencemateriale i form af fire opløsninger af kaliumdichromat i perchlorsyre, som er forseglet i fire UV-kvartskuvetter, dvs. måling af linearitet og fotometrisk nøjagtighed i UV-området. Der måles på kuvetter med kaliumdichromat (40 mg/ml, 60 mg/ml, 80 mg/ml og 100 mg/ml) med perchlorsyre som bl