ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.079.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 79

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
21. marts 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse nr. 252/2013/EU af 11. marts 2013 om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 253/2013 af 15. januar 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 for så vidt angår tilpasninger som følge af revisionen af International Standard Classification of Education ISCED i tilknytning til de variabler og opdelinger, der skal indberettes ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2013 af 20. marts 2013 om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag I C, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald ( 1 )

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 256/2013 af 20. marts 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af natriumascorbat (E 301) i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn ( 1 )

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 257/2013 af 20. marts 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2013/142/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 12. marts 2013 om en mere demokratisk og effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 839/2008 af 31. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår bilag II, III og IV vedrørende maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på visse produkter (EUT L 234 af 30.8.2008)

33

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 524/2011 af 26. maj 2011 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af biphenyl, deltamethrin, ethofumesat, isopyrazam, propiconazol, pymetrozin, pyrimethanil og tebuconazol i eller på visse produkter (EUT L 142 af 28.5.2011)

34

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EUT L 159 af 30.4.2004. Berigtiget udgave i EUT L 184 af 24.5.2004)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/1


RÅDETS AFGØRELSE Nr. 252/2013/EU

af 11. marts 2013

om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Under hensyn til formålet med oprettelsen af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (»agenturet«), og for at agenturet kan udføre sine opgaver bedst muligt, skal der fastlægges præcise tematiske områder for dets arbejde i en flerårig ramme, der dækker fem år, som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (1).

(2)

Den første flerårige ramme blev vedtaget af Rådet ved afgørelse 2008/203/EF af 28. februar 2008 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 168/2007 for så vidt angår vedtagelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2007-2012 (2).

(3)

Den flerårige ramme bør kun gennemføres inden for rammerne af EU-rettens anvendelsesområde.

(4)

Den flerårige ramme bør være i overensstemmelse med Unionens prioriteter under behørig hensyntagen til de linjer, der udstikkes i Europa-Parlamentets beslutninger og Rådets konklusioner vedrørende grundlæggende rettigheder.

(5)

I den flerårige ramme skal der tages behørigt hensyn til agenturets finansielle og menneskelige ressourcer.

(6)

Den flerårige ramme bør indeholde bestemmelser, der tager sigte på at sikre komplementaritet med det mandat, der er tillagt andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, samt med Europarådet og andre internationale organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder. De mest relevante EU-agenturer og -organer i relation til denne flerårige ramme er Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 (3), Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 (4), Det Europæiske Migrationsnetværk oprettet ved Rådets beslutning 2008/381/EF (5), Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 (6), Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7), Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) oprettet ved Rådets afgørelse 2002/187/RIA (8), Den Europæiske Politienhed (Europol) oprettet ved Rådets afgørelse 2009/371/RIA (9), Det Europæiske Politiakademi (Cepol) oprettet ved Rådets afgørelse 2005/681/RIA (10), Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (It-agenturet) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 (11) samt Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (12).

(7)

Den flerårige ramme bør omfatte bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed, som er blandt de tematiske områder for agenturets arbejde.

(8)

I betragtning af betydningen af kampen mod fattigdom og social eksklusion for Unionen — som har gjort området til ét af fem målområder i sin vækststrategi Europa 2020 — bør agenturet se nærmere på de økonomiske og sociale forudsætninger, der tillader en effektiv udnyttelse af grundlæggende rettigheder, når der indsamles og videreformidles data inden for de tematiske områder, der er fastlagt i denne afgørelse.

(9)

Agenturet kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen arbejde uden for de tematiske områder, der er fastlagt i den flerårige ramme, jf. artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 168/2007, forudsat at dets finansielle og menneskelige ressourcer tillader det. Institutionerne bør i overensstemmelse med Stockholmprogrammet — Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse (13), som Det Europæiske Råd vedtog, gøre fuld brug af agenturets ekspertise og, når det er relevant, høre agenturet i overensstemmelse med dets mandat i forbindelse med udvikling af politikker og lovgivning med konsekvenser for de grundlæggende rettigheder.

(10)

Kommissionen hørte ved udarbejdelsen af sit forslag agenturets bestyrelse og modtog skriftlige bemærkninger den 18. oktober 2011 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Flerårig ramme

1.   Der indføres herved en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (»agenturet«), for perioden 2013-2017.

2.   Agenturet udfører i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 168/2007 de opgaver, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007, inden for de tematiske områder, der er opstillet i artikel 2 i denne afgørelse.

Artikel 2

Tematiske områder

De tematiske områder er følgende:

a)

adgang til domstolene

b)

ofre for forbrydelser, herunder erstatning til ofre for forbrydelser

c)

informationssamfundet og navnlig respekt for privatlivet og beskyttelse af personoplysninger

d)

integration af romaer

e)

retligt samarbejde, undtagen i straffesager

f)

barnets rettigheder

g)

forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering

h)

indvandring og integration af indvandrere; visum- og grænsekontrol samt asyl

i)

racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed.

Artikel 3

Komplementaritet og samarbejde med andre organer

1.   Agenturet sikrer et hensigtsmæssigt samarbejde og en hensigtsmæssig koordinering med relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer, medlemsstaterne, internationale organisationer og civilsamfundet i henhold til artikel 7, 8 og 10 i forordning (EF) nr. 168/2007 med henblik på gennemførelsen af den flerårige ramme.

2.   Agenturet beskæftiger sig kun med spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på grund af køn som led i og i den udstrækning, hvor det er relevant for dets arbejde i forbindelse med artikel 2, litra g), under hensyntagen til at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (Ligestillingsinstituttet) har til opgave at indsamle data om ligestilling mellem mænd og kvinder og forskelsbehandling på grund af køn. Agenturet og Ligestillingsinstituttet samarbejder i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 22. november 2010.

3.   Agenturet samarbejder med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkår (Eurofound) i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 8. oktober 2009 og med Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 26. maj 2010. Det samarbejder derudover med Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Det Europæiske Migrationsnetværk, Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), Den Europæiske Politienhed (Europol), Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (It-agenturet) i overensstemmelse med de fremtidige respektive samarbejdsaftaler. Samarbejdet med disse organer begrænses til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for de tematiske områder, der er fastlagt i artikel 2 i denne afgørelse.

4.   Agenturet udfører sine opgaver på området informationssamfundet, og navnlig respekten for privatlivet og beskyttelsen af personoplysninger, uden at dette griber ind i det ansvar, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har for at sikre, at EU-institutionerne og -organerne respekterer fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder, især retten til privatliv, i overensstemmelse med vedkommendes hverv og beføjelser som fastsat i artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001.

5.   Agenturet koordinerer sin virksomhed med Europarådets virksomhed i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 168/2007 og aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Europarådet om samarbejde mellem Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet (14), som der henvises til i nævnte artikel.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(2)  EUT L 63 af 7.3.2008, s. 14.

(3)  EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(4)  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.

(5)  EUT L 131 af 21.5.2008, s. 7.

(6)  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(8)  EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(9)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(10)  EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(11)  EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.

(12)  EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.

(13)  EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

(14)  EUT L 186 af 15.7.2008, s. 7.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/4


Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

I henhold til artikel 3, stk. 2, i aftalen af 19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), som er indgået ved Rådets afgørelse 2006/325/EF (2), giver Danmark, når der vedtages ændringer til Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (3), Kommissionen meddelelse om, hvorvidt Danmark har besluttet at gennemføre indholdet af disse ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (4) blev vedtaget den 12. december 2012.

I overensstemmelse med aftalens artikel 3, stk. 2, meddelte Danmark ved brev af 20. december 2012 Kommissionen sin beslutning om at gennemføre indholdet af forordning (EU) nr. 1215/2012. Det betyder, at bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1215/2012 finder anvendelse i forbindelserne mellem Unionen og Danmark.

I overensstemmelse med aftalens artikel 3, stk. 6, skaber den danske meddelelse gensidige forpligtelser mellem Danmark og Fællesskabet. Forordning (EU) nr. 1215/2012 udgør således en ændring til aftalen og betragtes som et bilag knyttet hertil.

Under henvisning til aftalens artikel 3, stk. 3 og 4, kan gennemførelse af forordning (EU) nr. 1215/2012 i Danmark finde sted ved at ændre eksisterende lovgivning ved en folketingsbeslutning. I overensstemmelse med aftalens artikel 3, stk. 5, litra b), skal Danmark meddele Kommissionen datoen for sådanne gennemførelsesforanstaltningers ikrafttræden.


(1)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 62.

(2)  EUT L 120 af 5.5.2006, s. 22.

(3)  EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1.


FORORDNINGER

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 253/2013

af 15. januar 2013

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 for så vidt angår tilpasninger som følge af revisionen af International Standard Classification of Education ISCED i tilknytning til de variabler og opdelinger, der skal indberettes

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens aktuelle bestræbelser på at sikre relevante europæiske statistikker er det af fundamental betydning, at der indføres et opdateret klassifikationssystem, der afspejler udviklingen og ændringer inden for uddannelse.

(2)

De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) har revideret den hidtil anvendte udgave af International Standard Classification of Education (ISCED) (ISCED 1997) for at sikre, at den er i overensstemmelse med udviklingen inden for uddannelsespolitikker og -strukturer.

(3)

Bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit 1 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt A, kolonnen »Sociodemografiske opdelinger«: »3. [frivilligt] Uddannelsesniveau« ændres til »3. [frivilligt] Højeste fuldførte uddannelse«.

b)

Punkt B, kolonnen »Sociodemografiske opdelinger«: »3. [frivilligt] Uddannelsesniveau« ændres til »3. [frivilligt] Højeste fuldførte uddannelse«.

c)

Punkt C, nr. 3): »Uddannelsesniveau: lavt niveau (ISCED 0, 1 eller 2), mellemniveau (ISCED 3 eller 4), højt niveau (ISCED 5 eller 6)« ændres til »Højeste fuldførte uddannelse: første sekundærtrin eller derunder, andet sekundærtrin og postsekundær undervisning (bortset fra videregående uddannelse), videregående uddannelse«.

2)

I afsnit 2, punkt A, foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnen »Variabler«, række 23: »[frivilligt] Turistens profil: uddannelsesniveau« ændres til »[frivilligt] Turistens profil: Højeste fuldførte uddannelse«.

b)

Kolonnen »Kategorier, der skal indberettes«, række 23: »a) Lavt niveau (ISCED 0, 1 eller 2)«, »b) Mellemniveau (ISCED 3 eller 4)« og »c) Højt niveau (ISCED 5 eller 6)« ændres til:

»a)

Første sekundærtrin eller derunder

b)

Højere sekundærtrin og postsekundær undervisning (bortset fra videregående uddannelse)

c)

Videregående uddannelse«.

3)

I afsnit 3 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt A, kolonnen »Sociodemografiske opdelinger«: »3. Uddannelsesniveau« ændres til »3. Højeste fuldførte uddannelse«.

b)

Punkt B, kolonnen »Sociodemografiske opdelinger«: »3. Uddannelsesniveau« ændres til »3. Højeste fuldførte uddannelse«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17.


21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013

af 20. marts 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 74, stk. 1, og artikel 132, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fremgår af revisionen af Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (2), der er blevet gennemført i medfør af artikel 22, stk. 2, i nævnte forordning, at forordningen bør ændres i forskellige henseender.

(2)

Af hensyn til retssikkerheden bør konsekvenserne af forsinket betaling til agenturet præciseres. Agenturet bør ikke tilbagebetale gebyrer eller afgifter, der er betalt, før afvisning af den pågældende indsendelse. Gebyrer eller afgifter, der er betalt efter afvisningen, bør dog betragtes som ikke-skyldige indbetalte beløb og tilbagebetales.

(3)

Med hensyn til en opdatering af en registrering angående en anmodning om fortrolig behandling bør gebyret fastsættes konsekvent, uanset hvornår anmodningen er indsendt. Med hensyn til opdatering af en registrering undtagen mængdeintervalopdateringer bør registranten have mulighed for at anmode om en forlængelse af den nye frist for betaling af det tilsvarende gebyr for at give registranten ekstra tid til at betale.

(4)

Af hensyn til retssikkerheden bør der endvidere ske en præcisering af de eksisterende bestemmelser om nedsatte gebyrer for anmodninger om fortrolig behandling i fælles indsendelser eller af ledende registranter.

(5)

Med hensyn til gebyrer for ansøgninger i henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og afgifter for revurdering af godkendelser i henhold til artikel 61 i nævnte forordning bør hvert eksponeringsscenario ikke længere automatisk betragtes som værende en enkelt anvendelse, da antallet af yderligere anvendelser, der ansøges om godkendelse af i en ansøgning om godkendelse eller revurderingsrapport, ikke nødvendigvis er identisk med det antal eksponeringsscenarier, der indgår i sådanne indsendelser.

(6)

Det bør også præciseres, at agenturet skal udstede én faktura, der omfatter grundgebyret eller basisafgiften og alle tillægsgebyrer eller -afgifter, herunder i tilfælde af fælles ansøgninger om godkendelse og fælles revurderingsrapporter.

(7)

Agenturet kan forlange dokumentation for, at betingelserne for gebyr- eller afgiftsnedsættelse eller gebyrfritagelse er opfyldt. For at give mulighed for at kontrollere, at disse betingelser er opfyldt, er det nødvendigt at kræve, at sådanne beviser fremlægges på et af EU's officielle sprog eller, hvis de kun forefindes på et andet sprog, i en bekræftet oversættelse til et af EU's officielle sprog.

(8)

Efter revurderingen af gebyrerne og afgifterne i lyset af den gældende gennemsnitlige årlige inflationsrate på 3,1 % i april 2012 offentliggjort af Eurostat, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 340/2008, bør de faste gebyrer og afgifter afpasses i tråd med denne rate.

(9)

De gældende nedsatte gebyrer og afgifter, som finder anvendelse på mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), bør yderligere nedsættes for at mindske den administrative byrde og de talrige praktiske udfordringer, som SMV'erne står over for med henblik på at opfylde forpligtelser i henhold til REACH, navnlig underrettelsespligten, der er anført i rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget i overensstemmelse med artikel 117, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006 og artikel 46, stk. 2, i CLP og en revision af visse elementer i REACH i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, og artikel 138, stk. 2, 3 og 6, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (3).

(10)

For at skabe en bedre balance i fordelingen af gebyrer og afgifter på tværs af forskellige virksomhedsstørrelser bør de faste gebyrer og afgifter yderligere øges med 4 % inden for registreringer og med 3,5 % inden for godkendelser, under hensyntagen til på den ene side agenturets omkostninger og de relaterede omkostninger i forbindelse med tjenester ydet af medlemsstaternes kompetente myndigheder og på den anden side den yderligere nedsættelse af afgifter og gebyrer for SMV'er og antallet af involverede SMV'er.

(11)

Den overordnede justering af afgifter og gebyrer fastsættes på et sådant niveau, at den indtægt, der skabes, sammen med agenturets andre indtægtskilder i henhold til artikel 96, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 er tilstrækkelig til at dække omkostningerne for ydede tjenester.

(12)

Forordning (EF) nr. 340/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på gyldige indsendelser, der ikke er færdigbehandlet på datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning.

(14)

Da de indfasningsstoffer, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal registreres senest den 31. maj 2013, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 340/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 7, affattes således:

"7.   Hvis registreringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden fristernes udløb, vil de gebyrer, der er betalt i forbindelse med registreringen inden afvisningen, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret registranten."

2)

Artikel 4, stk. 7, affattes således:

"7.   Hvis registreringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden fristernes udløb, vil de gebyrer, der er betalt i forbindelse med registreringen inden afvisningen, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret registranten."

3)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

"For enhver ændring i adgangen til oplysninger i registreringen opkræver agenturet et gebyr pr. punkt, som opdateres, som fastsat i tabel 3 og 4 i bilag III.

For en opdatering af et undersøgelsesresumé eller et fyldestgørende undersøgelsesresumé opkræver agenturet et gebyr pr. undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé, som opdateres."

b)

Stk. 6, tredje afsnit, affattes således:

"For andre opdateringers vedkommende afvises opdateringen, såfremt betalingen ikke er effektueret inden udløbet af den nye frist. Hvis ansøgeren anmoder herom, forlænger agenturet den nye frist, forudsat at anmodningen om forlængelse er forelagt inden udløbet af den nye frist. Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af den forlængede frist, afviser agenturet opdateringen."

c)

Stk. 7 affattes således:

"7.   Hvis opdateringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden fristernes udløb, vil de gebyrer, der er betalt i forbindelse med opdateringen inden afvisningen, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret registranten."

4)

Artikel 6, stk. 3, affattes således:

"3.   I tilfælde af en anmodning, der vedrører en fælles indsendelse, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. bilag IV. I tilfælde af en anmodning fra en hovedregistrant opkræver agenturet et nedsat gebyr for kun denne registrant, jf. bilag IV."

5)

Artikel 7, stk. 5, affattes således:

"5.   Når anmeldelsen eller anmodningen om forlængelse er blevet afvist, fordi producenten, importøren eller producenten af artikler ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret eller afgiften inden fristernes udløb, vil de gebyrer eller afgifter, der er betalt i forbindelse med anmeldelsen eller anmodningen om forlængelse inden deres respektive afvisninger, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret den person, der har indgivet anmeldelsen eller anmodningen."

6)

Artikel 8, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

"Agenturet udsteder én faktura for grundgebyret og eventuelle tillægsgebyrer, herunder i tilfælde af en fælles ansøgning om godkendelse."

7)

Artikel 9, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

"Agenturet udsteder én faktura for basisafgiften og eventuelle tillægsafgifter, herunder i tilfælde af en fælles revurderingsrapport."

8)

I artikel 13, stk. 3, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

"Hvis den dokumentation, der skal forelægges agenturet, ikke er affattet på et af EU's officielle sprog, skal den ledsages af en bekræftet oversættelse til et af de officielle sprog."

9)

Artikel 22, stk. 2, affattes således:

"2.   Kommissionen vurderer tillige løbende denne forordning i lyset af vigtige oplysninger, der fremkommer vedrørende de tilgrundliggende antagelser om agenturets forventede indtægter og udgifter. Senest den 31. januar 2015 tager Kommissionen denne forordning op til revision med henblik på eventuelle ændringer under hensyntagen til navnlig agenturets omkostninger og de relaterede omkostninger i forbindelse med tjenester ydet af medlemsstaternes kompetente myndigheder."

10)

Bilag I-VIII til forordning (EC) nr. 340/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige indsendelser, der ikke er færdigbehandlet pr. 22. marts 2013.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


BILAG

"

BILAG I

Gebyrer for registreringer indgivet i henhold til artikel 6, 7 eller 11 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

 

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 tons

1 714 EUR

1 285 EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 tons

4 605 EUR

3 454 EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til 1 000 tons

12 317 EUR

9 237 EUR

Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 tons

33 201 EUR

24 901 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

 

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 tons

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 tons

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til 1 000 tons

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 tons

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

BILAG II

Gebyrer for registreringer indgivet i henhold til artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2 og 3, eller artikel 19 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

 

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Gebyr

1 714 EUR

1 285 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

 

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Gebyr

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

BILAG III

Gebyrer for opdatering af en registrering i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer for opdatering af mængdeinterval

 

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Fra mængdeintervallet 1-10 tons til mængdeintervallet 10-100 tons

2 892 EUR

2 169 EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 tons til mængdeintervallet 100-1 000 tons

10 603 EUR

7 952 EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 tons til en mængde over 1 000 tons

31 487 EUR

23 616 EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 tons til mængdeintervallet 100-1 000 tons

7 711 EUR

5 783 EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 tons til en mængde over 1 000 tons

28 596 EUR

21 447 EUR

Fra mængdeintervallet 100-1 000 tons til en mængde over 1 000 tons

20 885 EUR

15 663 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for opdatering af mængdeinterval for SMV’er

 

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Fra mængdeintervallet 1-10 tons til mængdeintervallet 10-100 tons

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

7 599 EUR

145 EUR

108 EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 tons til mængdeintervallet 100-1 000 tons

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 tons til en mængde over 1 000 tons

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 tons til mængdeintervallet 100-1 000 tons

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 tons til en mængde over 1 000 tons

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

Fra mængdeintervallet 100-1 000 tons til en mængde over 1 000 tons

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tabel 3

Gebyrer for andre opdateringer

Opdateringstype

Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person

1 607 EUR

Opdateringstype

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen:

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

4 820 EUR

3 615 EUR

Relevant mængdeinterval

1 607 EUR

1 205 EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

4 820 EUR

3 615 EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

3 213 EUR

2 410 EUR

Stoffets handelsnavn

1 607 EUR

1 205 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabel 4

Nedsatte gebyrer for andre opdateringer for SMV’er

Opdateringstype

Mellemstore virksomheder

Små virksomheder

Mikrovirksomheder

Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Opdateringstype

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen:

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Relevant mængdeinterval

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgel-sesresumé

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Stoffets handelsnavn

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

BILAG IV

Gebyrer for anmodninger i henhold til artikel 10, litra a), nr. xi), i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

4 820 EUR

3 615 EUR

Relevant mængdeinterval

1 607 EUR

1 205 EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

4 820 EUR

3 615 EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

3 213 EUR

2 410 EUR

Stoffets handelsnavn

1 607 EUR

1 205 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Relevant mængdeinterval

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Stoffets handelsnavn

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

BILAG V

Gebyrer og afgifter for PPORD-anmeldelser i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Gebyrer for PPORD-anmeldelser

Grundgebyr

536 EUR

Nedsat gebyr for mellemstore virksomheder

348 EUR

Nedsat gebyr for små virksomheder

187 EUR

Nedsat gebyr for mikrovirksomheder

27 EUR


Tabel 2

Afgifter for forlængelse af en PPORD-undtagelse

Basisafgift

1 071 EUR

Nedsat afgift for mellemstore virksomheder

696 EUR

Nedsat afgift for små virksomheder

375 EUR

Nedsat afgift for mikrovirksomheder

54 EUR

BILAG VI

Gebyrer for ansøgninger om godkendelse i henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

Grundgebyr

53 300 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

10 660 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

10 660 EUR

Tillægsgebyr pr. ansøger

Den yderligere ansøger er ikke en SMV: 39 975 EUR

Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 29 981 EUR

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for mellemstore virksomheder

Grundgebyr

39 975 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

7 995 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

7 995 EUR

Tillægsgebyr pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 29 981 EUR

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR


Tabel 3

Nedsatte gebyrer for små virksomheder

Grundgebyr

23 985 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

4 797 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

4 797 EUR

Tillægsgebyr pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR


Tabel 4

Nedsatte gebyrer for mikrovirksomheder

Grundgebyr

5 330 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

1 066 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

1 066 EUR

Tillægsgebyr pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR

BILAG VII

Afgifter for revurdering af godkendelser i henhold til artikel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Basisafgifter

Basisafgift

53 300 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

10 660 EUR

Tillægsafgift pr. stof

10 660 EUR

Tillægsafgift pr. ansøger

Den yderligere ansøger er ikke en SMV: 39 975 EUR

Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 29 981 EUR

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR


Tabel 2

Nedsatte afgifter for mellemstore virksomheder

Basisafgift

39 975 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

7 995 EUR

Tillægsafgift pr. stof

7 995 EUR

Tillægsafgift pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 29 981 EUR

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR


Tabel 3

Nedsatte afgifter for små virksomheder

Basisafgift

23 985 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

4 797 EUR

Tillægsafgift pr. stof

4 797 EUR

Tillægsafgift pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 17 989 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR


Tabel 4

Nedsatte afgifter for mikrovirksomheder

Basisafgift

5 330 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

1 066 EUR

Tillægsafgift pr. stof

1 066 EUR

Tillægsafgift pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 3 998 EUR

BILAG VIII

Gebyrer for klager i henhold til artikel 92 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Standardgebyrer

Klager over afgørelser truffet i henhold til:

Gebyr

Artikel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006

2 356 EUR

Artikel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006

4 712 EUR

Artikel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006

7 069 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

Klager over afgørelser truffet i henhold til:

Gebyr

Artikel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 767 EUR

Artikel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006

3 534 EUR

Artikel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006

5 301 EUR

"

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 255/2013

af 20. marts 2013

om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag I C, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 præciserer, hvornår overførslen af affald, der er opført på listen i forordningens bilag III A eller III B, er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke. Forelæggelsen af en anmeldelse kræver udfyldelse af anmeldelses- og transportformularerne i forordningens bilag I A og I B. Affald, der er opført på listen i bilag III A, III B eller IV A til forordning (EF) nr. 1013/2006, identificeres i rubrik 14 i bilag I A eller I B i underrubrik (vi) »Andet (anfør nærmere)«. Forordningens bilag I C, der giver nærmere vejledning i udfyldelsen af bilag I A og I B, bør ændres med henblik på at præcisere, hvordan dette affald skal angives i bilag I A og I B.

(2)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 præciserer desuden, hvornår affald, der er opført på listen i forordningens bilag III A og bilag III B, skal ledsages af dokumentet i forordningens bilag VII, når der er tale om overførsel af affaldet. Eftersom rubrik 10 i bilag VII ikke giver mulighed for at identificere affald, der er opført på listen i bilag III A og III B, er det ikke muligt at identificere sådant affald korrekt i bilag VII. For at kunne inkludere affald opført i bilag III A og III B er det nødvendigt at udvide valgmulighederne i rubrik 10 i bilag VII.

(3)

På det 10. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, der fandt sted den 17.- 21. oktober 2011, blev der vedtaget vejledninger og tekniske retningslinjer for miljømæssigt forsvarlig håndtering af affald. Derfor bør bilag VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006 ajourføres tilsvarende.

(4)

(9) Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I C ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag VII erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.


BILAG I

I bilag IC til forordning (EF) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 25, litra c), andet punktum, udgår

b)

Punkt 25, litra d), andet punktum, udgår.

c)

Følgende nye afsnit tilføjes til punkt 25, litra e):

»Sådanne koder kan være anført i bilag III A, III B eller IV A til denne forordning. I så fald skal bilagsnummeret angives foran koderne. Hvad angår bilag III A, anvendes de relevante koder som anført i samme bilag (i den relevante rækkefølge). Visse af Basel-listens numre, f.eks. B1100, B3010 og B3020, er begrænset til særlige affaldstyper som angivet i bilag III A.«


BILAG II

»BILAG VII

OPLYSNINGER, DER LEDSAGER OVERFØRSLER AF AFFALD, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2 OG 4

Image


BILAG III

»BILAG VIII

RETNINGSLINJER FOR MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG HÅNDTERING (ARTIKEL 49)

I.

Retningslinjer vedtaget ved Basel-konventionen:

1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1; Y3) (1)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds (R4) (2)

5.

Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs) (3)

6.

Updated Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated Biphenyls (PBBs) (3)

7.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3)

8.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3)

9.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3)

10.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Used and Waste Pneumatic Tyres (4)

11.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury (4)

12.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Co-processing of Hazardous Wastes in Cement Kilns (4)

13.

Guidance Document on the Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Mobile Phones (4)

14.

Guidance Document on Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Computing Equipment, Sections 1, 2, 4 and 5 (4)

II.

Retningslinjer vedtaget af OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:

Used and scrap personal computers (5)

III.

Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO):

Guidelines on ship recycling (6)

IV.

Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO):

Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (7)«


(1)  Vedtaget på 6. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 9.-13. december 2002.

(2)  Vedtaget på 7. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 25.- 29. oktober 2004.

(3)  Vedtaget på 8. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 27. november-1. december 2006.

(4)  Vedtaget på 10. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 17.- 21. oktober 2011.

(5)  Vedtaget af OECD's Miljøpolitikudvalg i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR (2001) 3/ENDELIG.

(6)  Resolution A.962 vedtaget af IMO's Forsamling på dens 23. ordinære samling, den 24. november-5. december 2003.

(7)  Godkendt til offentliggørelse af ILO's Styrelsesråd på dets 289. møde den 11.-26. marts 2004.


21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 256/2013

af 20. marts 2013

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af natriumascorbat (E 301) i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 30, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan ændres i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres enten på Kommissionens initiativ eller på grundlag af en ansøgning.

(4)

Der blev indgivet ansøgning om tilladelse til at anvende natriumascorbat (E 301) som antioxidant i vitamin D-præparater til anvendelse i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (3) den 15. december 2009, og ansøgningen er blevet forelagt for medlemsstaterne.

(5)

De ingredienser, der anvendes til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn skal overholde en langt strengere mikrobiologisk standard end almindelige fødevarer, navnlig hvad angår enterobakterier og Cronobacter sakazakii. For at nå dette mål underkastes ingredienser såsom vitamin D-præparater en varmebehandling. En sådan behandling kræver tilstedeværelsen af en antioxidant, som er vandopløselig og har en neutral pH-værdi. Natriumascorbat (E 301) blev identificeret og viste sig at være en passende antioxidant til at imødekomme dette teknologiske behov.

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har evalueret anvendelsen af natriumascorbat (E 301) som fødevaretilsætningsstof i vitamin D-præparater bestemt til fødevarer til spædbørn og småbørn og afgav udtalelse herom den 8. december 2010 (4). Den konkluderede, at den foreslåede udvidelse af anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffet natriumascorbat (E 301) til anvendelse som antioxidant i vitamin D-præparater til anvendelse i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(8)

Det bør derfor tillades at anvende natriumascorbat (E 301) som antioxidant i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn.

(9)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer; Videnskabelig udtalelse om anvendelse af natriumascorbat som fødevaretilsætningsstof i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i modermælkserstatninger og overgangskost til spædbørn og småbørn. EFSA Journal 2010; 8(12):1942.


BILAG

I del 5, afsnit B, i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 301 således:

»E 301

Natriumascorbat

100 000 mg/kg i vitamin D-præparater og

1 mg/l maksimal carry-over i den færdige fødevare

Vitamin D-præparater

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 2006/141/EF

Samlet carry-over: 75 mg/l

Overtræk til næringsstofpræparater indeholdende flerumættede fedtsyrer

Fødevarer til spædbørn og småbørn«


21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 257/2013

af 20. marts 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


HENSTILLINGER

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/29


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 12. marts 2013

om en mere demokratisk og effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet

(2013/142/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes det, at borgerne repræsenteres direkte på EU-plan i Europa-Parlamentet. Det er med til at sikre den demokratiske kontrol og ansvarliggørelsen på det niveau, hvor beslutningerne træffes.

(2)

I artikel 10, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes det, at enhver borger har ret til at deltage i Unionens demokratiske liv, og at beslutningerne skal træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt.

(3)

Lissabontraktaten øger borgernes rolle i Unionen som politiske aktører ved at skabe en solid forbindelse mellem borgerne, udøvelsen af deres politiske rettigheder og Unionens demokratiske liv.

(4)

Det er navnlig relevant at øge beslutningsprocessens demokratiske legitimitet i Unionen og tilnærme systemet til borgerne med henblik på de foranstaltninger, der kræves på EU-plan for at tackle finanskrisen og statsgældskrisen.

(5)

I Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 med titlen »En plan for en udbygget og egentlig ØMU — Indledning af en europæisk debat« (1) understreges det, at øget demokratisk legitimitet og ansvarlighed udgør en nødvendig del af en hvilken som helst reform af Den Europæiske Union.

(6)

I artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og i artikel 12, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsættes det, at politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje.

(7)

For at gøre det muligt for de europæiske politiske partier fuldt ud at udføre deres opgave fremsatte Kommissionen den 12. september 2012 et forslag til forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (2). Formålet med forslaget er at sikre, at europæiske politiske partier har en mere synlig status og mere fleksible, gennemsigtige og effektive rammer for deres finansiering. Kommissionen foreslog også, at europæiske politiske partier i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet skal træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at informere unionsborgerne om deres tilknytning til nationale politiske partier. Når den nye forordning er vedtaget, ophæver og erstatter den Europa-Parlamenets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (3).

(8)

Skabelsen af en gennemsigtig forbindelse mellem de nationale partier, som unionsborgerne stemmer på, og de europæiske politiske partier, som de nationale partier er tilknyttet, bør det være muligt for de europæiske politiske partier mere direkte at give udtryk for, hvad unionsborgerne ønsker, og det bør få stor indflydelse på, hvor gennemsigtig beslutningsprocessen i EU er.

(9)

Endnu større gennemsigtighed omkring valget til Europa-Parlamentet vil være med til i højere grad at afspejle Europa-Parlamentets styrkede rolle og beføjelser i henhold til Lissabontraktaten. Styrkelsen af unionsborgernes bånd til den demokratiske proces i Unionen er en nødvendig følge af den tættere institutionelle integration.

(10)

Yderligere foranstaltninger vil øge de europæiske politiske partiers synlighed under hele valgprocessen, fra valgkampagnen indledes, og til stemmerne afgives, og sætte dem i stand til mere effektivt at slå bro over kløften mellem Unionens politik og unionsborgerne og supplere europæiske politiske partiers pligt til at informere som fastsat i Kommissionens forslag til forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.

(11)

I en række medlemsstater er det allerede fast praksis for nogle eller alle nationale partier på stemmesedlerne til valget til Europa-Parlamentet at anføre deres tilknytning til et europæisk politisk parti. For at sikre de europæiske politiske partiers synlighed under hele valgprocessen er det vigtigt, at alle medlemsstater fremmer og letter tilvejebringelsen af oplysninger til vælgerne om de nationale partiers tilknytning til de europæiske politiske partier. For yderligere at øge gennemsigtigheden i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet og samtidig øge ansvarligheden hos de politiske partier, der deltager i valget til Europa-Parlamentet, og vælgernes tillid til denne proces, bør de nationale partier forud for valget gøre offentligheden bekendt med deres tilknytning til et givet europæisk politisk parti. Bortset fra forskellige partiarrangementer, såsom partikongresser, udgør de nationale partiers valgkampagner det mest hensigtsmæssige og effektive middel til at udbrede kendskabet til og synliggøre denne tilknytning.

(12)

I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1093/2012/EU (4) blev 2013 udnævnt til borgernes Europaår (2013). Et vigtigt skridt fremad i år er yderligere at øge unionsborgernes indflydelse i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet.

(13)

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden vælges formanden for Kommissionen af Europa-Parlamentet i henhold til proceduren i artikel 17, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union og under hensyntagen til de retningslinjer, der er fastsat i erklæring nr. 11 til Lissabontraktaten. I henhold til disse retningslinjer skal der tages hensyn til valget til Europa-Parlamentet, og at Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd foretager de nødvendige høringer inden for de rammer, der anses for mest velegnede forud for valget af formanden for Kommissionen. Disse bestemmelser afspejler således Europa-Parlamentets øgede rolle i forbindelse med udpegelsen af formanden for Kommissionen og betydningen af resultatet af valget til Europa-Parlamentet for denne proces.

(14)

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 22. november 2012 (5) indtrængende de europæiske politiske partier til at indstille kandidater til posten som formand for Kommissionen, idet det bemærkede, at det forventede, at disse kandidater kommer til at spille en ledende rolle i den parlamentariske valgkamp, især ved i egen person at fremlægge deres program i alle EU-medlemsstater. I denne beslutning fremhæves den øgede rolle yderligere, som valget til Europa-Parlamentet spiller ved valget af formanden for Kommissionen.

(15)

Kommissionen understregede i sin meddelelse af 28. november 2012 med titlen »En plan for en udbygget og egentlig ØMU — Indledning af en europæisk debat«, at det forhold, at de politiske partier, der deltager i valget til Europa-Parlamentet i 2014, indstiller kandidater til posten som formand for Kommissionen, udgør et vigtigt skridt hen imod etableringen af en egentlig europæisk politisk sfære.

(16)

Det er derfor hensigtsmæssigt at skabe øget bevidsthed hos unionsborgerne om den centrale rolle, deres stemme spiller, når det afgøres, hvem der skal være formand for Kommissionen, og om de kandidater til denne post, som støttes af de partier, de stemmer på ved valget til Europa-Parlamentet.

(17)

Hvis de europæiske politiske partier og de nationale partier i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet bekendtgør, hvilken kandidat til posten som formand for Kommissionen de støtter, og kandidatens program, vil det skabe en konkret og synlig forbindelse mellem en unionsborgers individuelle stemme på et politisk parti og den kandidat til posten som formand for Kommissionen, som det pågældende parti støtter. Dette bør øge Kommissionsformandens legitimitet, Kommissionens ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og de europæiske vælgere og mere generelt øge den demokratiske legitimitet i forbindelse med beslutningsprocessen i Unionen. Politiske udsendelser har til formål at gøre det muligt for vælgerne at træffe deres valg på et velinformeret grundlag. Det er derfor hensigtsmæssigt, at de nationale partier også bruger dette redskab til at bekendtgøre, hvilken kandidat til posten som formand for Kommissionen de støtter, og kandidatens program.

(18)

Valget til Europa-Parlamentet finder på nuværende tidspunkt sted over flere dage, da det afholdes på forskellige tidspunkter i forskellige medlemsstater. Indførelsen af en fælleseuropæisk valgdag med valgsteder, der lukker på samme tid, ville i højere grad afspejle borgernes fælles deltagelse på tværs af Unionen og derved udgøre en del af det repræsentative demokrati, som Unionen er baseret på.

(19)

Enhver unionsborger har valgret og er valgbar ved valget til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor den pågældende har bopæl, jf. artikel 22, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som fik virkning ved Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (6).

(20)

I medfør af direktiv 93/109/EF blev der indført en mekanisme for udveksling af oplysninger med henblik på at sikre, at borgere til samme valg ikke kan stemme eller opstille i mere end én medlemsstat.

(21)

En række Kommissionsrapporter vedrørende anvendelsen af direktiv 93/109/EF, der er udsendt i årenes løb (7), og senest rapporten fra 2010 om evalueringen af valget til Europa-Parlamentet i 2009 (8) har afsløret en række mangler i den måde, hvorpå den mekanisme, der skal forhindre, at en person stemmer eller opstiller i flere lande, fungerer. Disse mangler skyldes navnlig, at de personoplysninger, som bopælslandet i henhold til direktivet skal meddele unionsborgerens hjemland, er utilstrækkelige. De skyldes også forskellene i medlemsstaternes valgkalendere. Som følge heraf kunne en lang række unionsborgere, der var optaget på valglisten i deres bopælsland, ikke identificeres i deres hjemland.

(22)

Det er muligt effektivt at afhjælpe disse mangler ved hjælp af en række foranstaltninger baseret på omfattende høringer af medlemsstaternes eksperter og på grundlag af god praksis i den sammenhæng for derved at forbedre den måde, hvorpå mekanismen fungerer ved valget til Europa-Parlamentet i 2014, og lette den administrative byrde for de nationale myndigheder.

(23)

De fleste medlemsstater har allerede i medfør af direktiv 93/109/EF oprettet én enkelt kontaktmyndighed for udveksling af oplysninger om vælgere og kandidater. Mekanismen ville generelt blive mere effektiv, hvis alle medlemsstater oprettede en sådan myndighed.

(24)

Datoen for lukning for optagelse på valglisten varierer meget mellem medlemsstaterne; fra to måneder til fem dage før valgdagen. Mekanismen ville blive mere effektiv, hvis medlemsstaterne under hensyntagen til tidsplanen for valgprocessen i de øvrige medlemsstater sendte oplysninger om vælgere på et tidspunkt, hvor de nationale retningslinjer i de respektive hjemlande stadig gjorde det muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger. En række yderligere tekniske aspekter af overførslen af oplysninger kunne forbedres for derved at gøre mekanismen mere effektiv. De omfatter brugen af et fælles elektronisk format og et fælles tegnsæt, den måde, hvorpå oplysningerne overføres, og den krypteringsmetode, der anvendes for at garantere et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger.

(25)

Tilvejebringelsen af visse supplerende personoplysninger om vælgere, som hjemlandene skal have meddelelse om, og som ikke udtrykkeligt kræves i henhold til direktiv 93/109/EF, vil gøre det muligt for hjemlandene mere effektivt at identificere deres statsborgere på valglisterne. De personoplysninger, der er nødvendige for, at mekanismen kan fungere effektivt, varierer fra medlemsstat til medlemsstat.

(26)

Enhver behandling af personoplysninger inden for rammerne af mekanismen for udveksling af oplysninger bør overholde de nationale gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (9)

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

DEMOKRATISK GENNEMFØRELSE AF VALGET

At fremme og lette informeringen af vælgerne om de nationale partiers tilknytning til de europæiske politiske partier

1.

Medlemsstaterne bør fremme og lette tilvejebringelsen af oplysninger til vælgerne om de nationale partiers tilknytning til de europæiske politiske partier før og under valget til Europa-Parlamentet, bl.a. ved at tillade og fremme angivelsen af en sådan tilknytning på de stemmesedler, der anvendes ved dette valg.

Informering af vælgerne om de nationale partiers tilknytning til de europæiske politiske partier

2.

De nationale politiske partier, der deltager i valget til Europa-Parlamentet, bør forud for valget offentligt informere om deres tilknytning til europæiske politiske partier. De nationale politiske partier bør åbent vise deres tilknytning til europæiske politiske partier i alt kampagnemateriale og i alle meddelelser og politiske udsendelser.

Støtte til en kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen

3.

De europæiske og nationale politiske partier bør forud for valget til Europa-Parlamentet bekendtgøre, hvilken kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen de støtter, og kandidatens program.

De nationale politiske partier bør sikre, at deres politiske udsendelser med henblik på valget til Europa-Parlamentet også anvendes til at informere borgerne om, hvilken kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen de støtter, og kandidatens program.

Fælles valgdag

4.

Medlemsstaterne bør enes om en fælles valgdag for valget til Europa-Parlamentet med valgsteder, der lukker på samme tid.

EN EFFEKTIV GENNEMFØRELSE AF VALGET

Én enkelt kontaktmyndighed

5.

Medlemsstaterne bør med henblik på gennemførelsen af artikel 13 i direktiv 93/109/EF oprette én enkelt kontaktmyndighed, der har ansvar for udvekslingen af oplysninger om vælgerne.

Overførsel af oplysninger

6.

Medlemsstaterne bør så vidt muligt tage hensyn til hinandens retningslinjer for valget, således at bopælslandet sender oplysningerne om vælgere tids nok til, at det pågældende hjemland kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Yderligere oplysninger for mere effektivt at muliggøre identifikationen af vælgere og kandidater

7.

Bopælslandene opfordres til ud over de personoplysninger, der er omhandlet i artikel 9 i direktiv 93/109/EF, at overføre alle relevante personoplysninger, som kan være nødvendige for, at myndighederne i deres hjemlande kan identificere dem.

Tekniske midler for at sikre en sikker og effektiv overførsel af oplysninger

8.

Med henblik på udvekslingen af oplysninger, jf. artikel 13 i direktiv 93/109/EF, bør medlemsstaterne anvende ensartede og sikre elektroniske midler som fastsat i bilaget. Medlemsstaterne bør overføre oplysningerne i en enkelt pakke pr. hjemland med en yderligere overførsel senere med henblik på ajourføring af oplysningerne, hvis det er nødvendigt.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne og de europæiske og de nationale politiske partier.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2013.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Næstformand


(1)  KOM(2012) 777 final/2.

(2)  KOM(2012) 499 final.

(3)  EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.

(4)  EUT L 325 af 23.11.2012, s. 1.

(5)  Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om valg til Europa-Parlamentet i 2014 (2012/2829(RSP)).

(6)  EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34.

(7)  KOM(97) 731 final, KOM(2000) 843 final, KOM(2006) 790 final.

(8)  KOM(2010) 605 final.

(9)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


BILAG

Detaljerede tekniske foranstaltninger med henblik på gennemførelse af artikel 13 i direktiv 93/109/EF

1.

Med henblik på den udveksling af oplysninger, der er omhandlet i artikel 13 i direktiv 93/109/EF bør medlemsstaterne anvende filer i XML-format (Extensible Markup Language format). Disse XML-filer bør udelukkende overføres elektronisk på en sikker måde.

2.

Medlemsstaterne bør anvende det universelle tegnsæt Transformation Format-8-bit (UTF-8) til at registrere og overføre oplysninger om vælgere inden for rammerne af mekanismen for udveksling af oplysninger.

3.

Medlemsstaterne bør anvende W3C's (World Wide Web Consortium) XML-krypteringsspecifikationer, der bl.a. omfatter udveksling af en offentlig nøgle og en privat nøgle, for at sikre et passende beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der overføres.


Berigtigelser

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/33


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 839/2008 af 31. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår bilag II, III og IV vedrørende maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på visse produkter

( Den Europæiske Unions Tidende L 234 af 30. august 2008 )

Side 46, bilaget, under punkt 1, litra a), vedrørende ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005, femte kolonne vedrørende pymetrozin:

a)

I rækken vedrørende kodenummer 0600000:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»«.

b)

I rækken vedrørende kodenummer 0610000:

I stedet for:

»«

læses:

»0,1 (*)«.


21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/34


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 524/2011 af 26. maj 2011 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af biphenyl, deltamethrin, ethofumesat, isopyrazam, propiconazol, pymetrozin, pyrimethanil og tebuconazol i eller på visse produkter

( Den Europæiske Unions Tidende L 142 af 28. maj 2011 )

1.

Side 15, bilaget, under punkt 1 vedrørende ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005, sjette kolonne vedrørende pymetrozin:

a)

I rækken vedrørende kodenummer 0600000:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»«.

b)

I rækken vedrørende kodenummer 0610000:

I stedet for:

»«

læses:

»0,1 (*)«.

2.

Side 53, bilaget, under punkt 2, litra b), nr. i), vedrørende ændring af del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005, sjette kolonne vedrørende pymetrozin:

a)

I rækken vedrørende kodenummer 0630000:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»«.

b)

I rækken vedrørende kodenummer 0631000:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

c)

I rækken vedrørende kodenummer 0631010:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

d)

I rækken vedrørende kodenummer 0631020:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

e)

I rækken vedrørende kodenummer 0631030:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

f)

I rækken vedrørende kodenummer 0631040:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

g)

I rækken vedrørende kodenummer 0631050:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

h)

I rækken vedrørende kodenummer 0631990:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

i)

I rækken vedrørende kodenummer 0632000:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

j)

I rækken vedrørende kodenummer 0632010:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

k)

I rækken vedrørende kodenummer 0632020:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

l)

I rækken vedrørende kodenummer 0632030:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

m)

I rækken vedrørende kodenummer 0632990:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

n)

I rækken vedrørende kodenummer 0633000:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

o)

I rækken vedrørende kodenummer 0633010:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

p)

I rækken vedrørende kodenummer 0633020:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.

q)

I rækken vedrørende kodenummer 0633990:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»5«.


21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/36


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

( Den Europæiske Unions Tidende L 159 af 30. april 2004 . Berigtiget udgave i Europæiske Unions Tidende L 184 af 24. maj 2004 )

Henvisningen nedenfor er til udgaven i L 184 af 24.5.2004:

Side 9, bemærkning 4, andet afsnit:

I stedet for:

»… beregnes aktionsspidsværdien for feltstyrke ved at multiplicere de relevante rms-værdier med 10, hvor a = …«

læses:

»… beregnes aktionsspidsværdien for feltstyrke ved at multiplicere de relevante rms-værdier med 10a, hvor a = …«.