ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.077.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 77

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
20. marts 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/138/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. marts 2013 om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995

1

 

 

2013/139/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. marts 2013 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale Sukkerråd for så vidt angår forlængelsen af den internationale sukkeroverenskomst af 1992

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 244/2013 af 19. marts 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af tricalciumphosphat (E 341 (iii)) i næringsstofpræparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 245/2013 af 19. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 for så vidt angår screening af væsker, spray og geléer i EU's lufthavne ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 246/2013 af 19. marts 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 for så vidt angår screening af væsker, spray og geléer i EU's lufthavne ( 1 )

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 247/2013 af 19. marts 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 248/2013 af 19. marts 2013 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2013 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

14

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 249/2013 af 19. marts 2013 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2013 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 250/2013 af 19. marts 2013 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2013 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

18

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2013/10/EU af 19. marts 2013 om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ( 1 )

20

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/140/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. marts 2013 om beskikkelse af en østrigsk suppleant til Regionsudvalget

23

 

 

2013/141/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. marts 2013 om beskikkelse af et spansk medlem af og tre spanske suppleanter til Regionsudvalget

24

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. marts 2013

om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995

(2013/138/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtning:

Konventionen om kornhandel af 1995 blev indgået ved Rådets afgørelse 96/88/EF (1) og er siden da med regelmæssige mellemrum blevet forlænget for yderligere to år ad gangen. Konventionen blev senest forlænget ved en beslutning truffet af Det Internationale Kornråd i juni 2011 og gælder indtil den 30. juni 2013. Det er i Unionens interesse, at den forlænges igen. Kommissionen, der repræsenterer Unionen i Det Internationale Kornråd, bør derfor bemyndiges til at stemme for en sådan forlængelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vege skal indtages i Det Internationale Kornråd, skal være at stemme for, at konventionen om kornhandel af 1995 forlænges for endnu en periode på op til to år.

Kommissionen bemyndiges herved til at give udtryk for denne holdning i Det Internationale Kornråd.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  EFT L 21 af 27.1.1996, s. 47.


20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. marts 2013

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale Sukkerråd for så vidt angår forlængelsen af den internationale sukkeroverenskomst af 1992

(2013/139/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtning:

Den internationale sukkeroverenskomst af 1992 blev indgået ved Rådets afgørelse 92/580/EØF (1) og trådte i kraft den 1. januar 1993 for en periode på tre år til den 31. december 1995. Siden da er den med regelmæssige mellemrum blevet forlænget for yderligere perioder på to år ad gangen. Den blev senest forlænget ved beslutning truffet af Det Internationale Sukkerråd i juni 2011 og gælder indtil den 31. december 2013. Det er i Unionens interesse, at den forlænges igen. Kommissionen, der repræsenterer Unionen i Det Internationale Sukkerråd, bør derfor bemyndiges til at stemme for en sådan forlængelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Internationale Sukkerråd, er at stemme for, at den internationale sukkeroverenskomst af 1992 forlænges for endnu en periode på op til to år.

Kommissionen bemyndiges til at give udtryk for denne holdning i Det Internationale Sukkerråd.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  EFT L 379 af 23.12.1992, s. 15.


FORORDNINGER

20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 244/2013

af 19. marts 2013

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af tricalciumphosphat (E 341 (iii)) i næringsstofpræparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 30, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan ændres i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres enten på Kommissionens initiativ eller på grundlag af en ansøgning.

(4)

Der blev indgivet ansøgning om tilladelse til at anvende tricalciumphosphat (E 341 (iii)) som antiklumpningsmiddel tilsat til næringsstofpræparater til anvendelse i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (3) den 19. juni 2009, og ansøgningen er blevet forelagt for medlemsstaterne.

(5)

Ansøgningen vedrører en ny række i del 5, afsnit B, i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det teknologiske behov for tricalciumphosphat (E 341 (iii)) som fødevaretilsætningsstof vedrører dets evne til at give særlige egenskaber som et flydefremmende middel til blandinger i pulverform. Produktet kan optage op til 10 % af sin egen vægt i vand (fugtighed) fra miljøet, hvorved man undgår klumper i en blanding og holder præparater fritflydende, hvilket anses for at være til gavn for forbrugeren.

(6)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler blev rådspurgt om sikkerheden ved tricalciumphosphat (E 341 (iii)) som tilsætningsstof i næringsstofpræparater til anvendelse i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og afgav udtalelse den 7. juni 1996 (4), og den konkluderede, at anvendelsen er acceptabel, såfremt det totale indhold af calcium og phosphor og forholdet mellem dem ikke overskrides.

(7)

Calciumsalte af orthophosphorsyre, herunder tricalciumphosphat, er mineralske stoffer, det er tilladt at anvende i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2006/141/EF. Tilladelsen til at anvende tricalciumphosphat (E 341 (iii)) som antiklumpningsmiddel i næringsstofpræparater til anvendelse i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn anses derfor ikke for at give anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, så længe den samlede mængde af calcium og phosphor holdes inden for grænserne for disse to mineraler og inden for det calcium-phosphor-forhold, der er fastsat i nævnte direktiv.

(8)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed.

(9)

Eftersom tilladelsen til at anvende tricalciumphosphat (E 341 (iii)) som antiklumpningsmiddel i næringsstofpræparater til anvendelse i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn bør overholde den grænse for calcium, phosphor og calcium-phosphor-forholdet, der er fastsat i direktiv 2006/141/EF, kan en ajourføring af denne liste ikke få virkninger for menneskers sundhed. Det er derfor ikke nødvendigt at anmode om en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(10)

Det bør derfor tillades at anvende tricalciumphosphat (E 341 (iii)) som antiklumpningsmiddel i næringsstofpræparater til anvendelse i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

(11)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food, Fortieth series, 1997.


BILAG

I del 5, afsnit B, i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 341 (iii) således:

»E 341(iii)

Tricalciumphosphat

Maksimal carry-over 150 mg/kg, udtrykt som P2O5, og inden for den grænse for calcium, phosphor og calcium-phosphor-forholdet, der er fastsat i direktiv 2006/141/EF

Alle næringsstoffer

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 2006/141/EF

Maksimumsværdien på 1 000 mg/kg, udtrykt som P2O5, fra alle anvendelser i den færdige fødevare som opført i bilag II, del E, punkt 13.1.3 skal være overholdt

Alle næringsstoffer

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, jf. definitionerne i direktiv 2006/125/EF«


20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 245/2013

af 19. marts 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 for så vidt angår screening af væsker, spray og geléer i EU's lufthavne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed (security) inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 300/2008 skal Kommissionen vedtage generelle supplerende foranstaltninger, der tager sigte på at ændre ikke-væsentlige elementer i de fælles grundlæggende normer, der er fastsat i bilag I til nævnte forordning.

(2)

I bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (2) er der fastsat sådanne generelle supplerende foranstaltninger til de fælles grundlæggende normer. I bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 fastsættes der navnlig metoder og teknologier til sporing af flydende eksplosive stoffer med henblik på at tillade, at væsker, spray og geléer (LAG's) bringes med ind i security-beskyttede områder og om bord på luftfartøjer.

(3)

For at gøre det muligt gradvist at indføre en ordning for screening for flydende eksplosive stoffer er der i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 297/2010 af 9. april 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed (3) fastsat to frister, nemlig: den 29. april 2011, når det gælder screening af væsker, spray og geléer (LAG's), som er købt i en tredjelandslufthavn eller om bord på et ikke-EU-luftfartsselskabs fly, og den 29. april 2013, når det gælder screening af alle væsker, spray og geléer.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 720/2011 af 22. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, for så vidt angår gradvis indførelse af screening af væsker, aerosoldåser og geléer i EU's lufthavne (4) blev fristen den 29. april 2011 udskudt, eftersom udviklingen i EU og på internationalt plan i tiden op til den 29. april 2011 klart viste, at der kun ville være ganske få lufthavne, der faktisk ville kunne tilbyde screening, og at passagererne derfor måske ville være i tvivl om, hvorvidt det er tilladt at bringe væsker, spray og geléer, der er købt i en tredjelandslufthavn eller om bord på et ikke-EU-luftfartsselskabs luftfartøj, med ind i en lufthavns security-beskyttede område eller om bord på et luftfartøj.

(5)

Den tekniske og lovgivningsmæssige udvikling både i EU og på internationalt plan kan meget vel få konsekvenser for de frister, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009, og Kommissionen kan, hvor det er hensigtsmæssigt, fremsætte forslag om ændringer, idet navnlig screening-udstyrets praktiske anvendelighed og hensynet til passagererne tages i betragtning.

(6)

Kommissionen har i tæt samarbejde med alle de berørte parter foretaget en vurdering af situationen pr. juli 2012 for så vidt angår screening af væsker, spray og geléer i EU's lufthavne. Som led i denne vurdering er der foretaget afprøvninger af screening-udstyret. Kommissionens vurdering af situationen blev fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet i juli 2012 i form af en kommissionsmeddelelse (5).

(7)

På baggrund af denne vurdering og især i lyset af den betragtelige driftsrisiko, der ville opstå, hvis det i samtlige EU-lufthavne blev obligatorisk at screene alle væsker, spray og geléer for flydende eksplosive stoffer fra og med den 29. april 2013, mener Kommissionen, at fristen bør afløses af en gradvis ophævelse af restriktionerne, hvorved der kan opretholdes et højt sikkerhedsniveau og tages hensyn til passagererne på alle stadier, som fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

(8)

Bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftskomitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7.

(3)  EUT L 90 af 10.4.2010, s. 1.

(4)  EUT L 193 af 23.7.2011, s. 19.

(5)  KOM(2012) 404 af 18.7.2012, ikke offentliggjort.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit A, punkt 2, affattes således:

»2.

Til screening af håndbagage, genstande, der bæres af andre personer end passagerer, luftfartsselskabers post og materialer, medmindre disse skal lastes i et flys lastrum, forsyninger til flyvningen og lufthavnsleverancer:

a)

manuelt eftersyn

b)

visuel kontrol

c)

røntgenudstyr

d)

EDS-udstyr (Explosive Detection Systems) til sporing af eksplosive stoffer

e)

bombehunde (EDD)

f)

spordetektionsudstyr (ETD — Explosive Trace Detection) og

g)

LEDS-udstyr til sporing af flydende eksplosive stoffer (LEDS = liquid explosive detection systems).«

b)

Afsnit B1 affattes således:

»AFSNIT B1

Væsker, aerosoldåser og geléer

Det er tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer i security-beskyttede områder, forudsat at de er screenet eller undtaget fra screening i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008.«


20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 246/2013

af 19. marts 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 for så vidt angår screening af væsker, spray og geléer i EU's lufthavne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed (security) inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008 skal Kommissionen vedtage detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, der er fastlagt i bilag I til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 (2) om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, som ændret, fastsættes der metoder og teknologier til sporing af flydende eksplosive stoffer med henblik på at tillade, at væsker, spray og geléer (LAG's) medbringes i security-beskyttede områder og om bord på luftfartøjer.

(3)

Kommissionen kan på grundlag af sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om en vurdering af situationen vedrørende screening af væsker, spray og geléer (LAG's) i EU's lufthavne (3) og under hensyntagen navnlig til udstyrets praktiske anvendelighed og passagerernes bekvemmelighed fremsætte forslag om ændringer. Kommissionen har konkluderet, at der bør indføres krav om screening af både LAG's, der er købt i en lufthavn eller om bord på et luftfartøj, og som er placeret i sikrede forseglingsposer (STEB's), og LAG's, der skal bruges undervejs i luftfartøjet til medicinske formål, eller som er et nødvendigt led i en særlig diæt, herunder babymad, med henblik på sporing af flydende eksplosive stoffer.

(4)

Kommissionen arbejder hen imod fuldstændig ophævelse af de restriktioner, der gælder for medbringelse af væsker, spray og geléer. På grundlag af erfaringerne med gennemførelsen af screening fra januar 2014 bør Kommissionen tage situationen op til fornyet overvejelse ved udgangen af 2014 og i tæt samarbejde med alle berørte parter fastlægge, hvilke skridt der skal tages for at nå dette mål, om muligt inden for to år efter det første skridt.

(5)

Kommissionen bør nøje følge den teknologiske udvikling af systemer til sporing af flydende eksplosive stoffer med henblik på, at lufthavnene i fremtiden eventuelt får lov til at anvende systemer, der effektivt kan screene for flere trusler (f.eks. faste og flydende eksplosive stoffer) på én gang, og som dermed gør det muligt at forenkle screeningprocedurerne.

(6)

Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (4) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Lufthavnene, eller den enhed, der er ansvarlig for screening, meddeler senest den 30. juni 2013 de kompetente myndigheder, hvor langt de er nået med gennemførelsen af reglerne om installering og anvendelse af udstyr til sporing af flydende eksplosive stoffer. Senest den 1. september 2013 sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport herom.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bilagets punkt 2 finder anvendelse fra den 31. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7.

(3)  KOM(2012) 404 af 18.7.2012, ikke offentliggjort.

(4)  EUT L 55 af 5.3.2010, s. 1.


BILAG

1.

I bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 foretages følgende ændringer:

a)

I kapitel 4 tilføjes følgende som litra c) under punkt 4.0.4:

»c)

»LEDS-udstyr til sporing af flydende eksplosive stoffer« (LEDS = Liquid Explosive Detection Systems): udstyr, der kan spore materialer, der opfylder bestemmelserne i punkt 12.7 i bilaget til Kommissionens afgørelse C(2010) 774«.

b)

I kapitel 4 affattes punkt 4.1.3.4, litra g), således:

»g)

er erhvervet i en lufthavn i et tredjeland, der er opført i tillæg 4-D, forudsat at den pågældende LAG er pakket ind i en forseglet STEB, hvori der befinder sig et tilfredsstillende og synligt bevis for, at den pågældende LAG er købt inden for de seneste 36 timer på den pågældende lufthavns airside-område. De undtagelser, der er fastsat i dette punkt, må senest anvendes indtil den 30. januar 2014.«

c)

I kapitel 4 udgår punkt 4.1.3.1 og 4.1.3.2.

d)

I kapitel 12 affattes punkt 12.7.1.1 således:

»12.7.1.1.

LEDS-udstyret skal kunne detektere og ved hjælp af en alarm afsløre en specificeret enkeltmængde samt større mængder materialer, der kunne udgøre en trussel, i LAGs.«

e)

I kapitel 12 affattes punkt 12.7.2 således:

»12.7.2.   Normer for LEDS-udstyr til sporing af flydende eksplosive stoffer

12.7.2.1.

Der fastsættes tre normer for LEDS-udstyr. Der er fastsat detaljerede bestemmelser vedrørende disse normer i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.7.2.2.

Alt LEDS-udstyr skal opfylde norm 1.

LEDS-udstyr, der opfylder norm 1, må senest anvendes indtil den 30. januar 2016.

12.7.2.3.

Norm 2 gælder for LEDS-udstyr, der installeres fra og med dagen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Alt LEDS-udstyr skal senest med virkning fra den 31. januar 2016 opfylde norm 2.«

2.

Med virkning fra den 31. januar 2014 ændres bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 som følger:

a)

I kapitel 4 affattes punkt 4.1.2.2 således:

»4.1.2.2.

Den kompetente enhed i alle lufthavne screener ved indgangen til et security-beskyttet område som et minimum LAGs, der er erhvervet i en lufthavn eller om bord på et luftfartøj, og som er forseglet i en STEB, hvori der befinder sig et tilfredsstillende og synligt bevis for, at de pågældende LAGs er købt i en lufthavns airside-område eller om bord på et luftfartøj, samt LAGs, der skal bruges undervejs på rejsen enten til medicinske formål eller som et nødvendigt led i en særlig diæt, herunder babymad.

Inden screeningen fjernes de pågældende LAGs fra håndbagagen, og de screenes særskilt, medmindre det udstyr, der benyttes til screening af håndbagagen, også er i stand til at screene adskillige lukkede LAG-beholdere i bagagen.

Når de pågældede LAGs er taget ud af bagagen, fremviser passageren:

a)

alle LAGs i individuelle beholdere på højst 100 milliliter eller tilsvarende i en gennemsigtig, genlukkelig plasticpose, som højst rummer 1 liter, idet der skal være god plads til indholdet i posen, som skal være fuldstændig lukket, og

b)

alle andre LAGs, herunder STEBs, der indeholder LAGs.

De kompetente myndigheder, luftfartsselskaberne og lufthavnene sørger for fyldestgørende informationer til passagererne om screeningen af LAGs på deres område.«

b)

I kapitel 4 affattes punkt 4.1.3 således:

»4.1.3.   Screening af væsker, spray og geléer (LAGs)

4.1.3.1.

LAGs, der medbringes af passagerer, kan undtages fra screening med LEDS-udstyr ved indgangen til et security-beskyttet område:

a)

hvis de pågældende LAGs er pakket i individuelle beholdere på højst 100 milliliter eller tilsvarende i en gennemsigtig, genlukkelig plasticpose, som højst rummer 1 liter, idet der skal være god plads til indholdet i posen, som skal være fuldstændig lukket, eller

b)

hvis den pågældende LAG ved købet på den pågældende lufthavns airside-område blev pakket i en STEB

c)

hvis den STEB-pakkede LAG har oprindelse i en anden EU-lufthavn eller et luftfartøj tilhørende et EU-luftfartsselskab og endnu engang forsegles i en STEB, før den bringes ud af lufthavnens security-beskyttede område

d)

hvis den pågældende LAG screenes med LEDS-udstyr i lufthavnens airside-område og forsegles i en STEB.

De undtagelser, der er fastsat i litra c) og d), udløber den 31. december 2015.

4.1.3.2.

De i punkt 4.1.3.1, litra b) og d), omhandlede STEB:

a)

skal tydeligt kunne identificeres som en STEB, der bruges i den pågældende lufthavn

b)

skal indeholde bevis for, at den pågældende LAG er købt eller genforseglet i den pågældende lufthavn inden for de seneste tre timer

c)

være omfattet af yderligere bestemmelser, der er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

4.1.3.3.

Screeningen af LAGs er også omfattet af de yderligere bestemmelser, der er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.«

c)

Tillæg 4-D udgår.


20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 247/2013

af 19. marts 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 248/2013

af 19. marts 2013

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2013 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 533/2007 af 14. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 533/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2013 for delperioden 1. april-30. juni 2013, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. april-30. juni 2013, jf. forordning (EF) nr. 533/2007, er der fastsat tildelingskoefficienter i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125 af 15.5.2007, s. 9.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.4.2013-30.6.2013

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 249/2013

af 19. marts 2013

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2013 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 539/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af æg og ægalbumin.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2013 for delperioden 1. april-30. juni 2013, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. april-30. juni 2013, jf. forordning (EF) nr. 539/2007, er der fastsat tildelingskoefficienter i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 128 af 16.5.2007, s. 19.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.4.2013-30.6.2013

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 250/2013

af 19. marts 2013

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2013 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1385/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse EF-toldkontingenter for fjerkrækød (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2013 for delperioden 1. april-30. juni 2013, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. april-30. juni 2013, jf. forordning (EF) nr. 1385/2007, multipliceres med de tildelingskoefficienter, som er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. marts 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 47.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.4.2013-30.6.2013

(%)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


DIREKTIVER

20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/10/EU

af 19. marts 2013

om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 75/324/EØF klassificeres aerosoler som »ikke-brandfarlige«, »brandfarlige« eller »yderst brandfarlige« i henhold til kriterierne i bilaget hertil. Et aerosol, der klassificeres som »brandfarligt« eller »yderst brandfarligt«, skal være forsynet med flammesymbolet og sikkerhedssætningerne S2 og S16 som fastsat i Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (2).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (3) foreskriver harmonisering af klassificering og mærkning af stoffer og blandinger i Unionen. Med denne forordning foretages der inkorporering på EU-niveau af de kriterier for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger, der er fastsat i det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier, som inden for rammerne af De Forende Nationer er blevet godkendt på internationalt niveau.

(3)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 afløser direktiv 67/548/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (4) pr. 1. juni 2015. Det er derfor nødvendigt at tilpasse bestemmelserne om mærkning i direktiv 75/324/EØF til nævnte forordning.

(4)

Der skal i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 sondres mellem anvendelsesdatoen for de nationale gennemførelsesbestemmelser vedrørende aerosoler indeholdende et enkelt stof og anvendelsesdatoen for de nationale gennemførelsesbestemmelser vedrørende aerosoler indeholdende blandinger. Fabrikanter af aerosoler indeholdende blandinger bør dog have mulighed for frivilligt at anvende direktivets mærkningskrav fra en tidligere dato.

(5)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, og for at undgå at pålægge virksomhederne unødvendige byrder, fastsættes der en overgangsperiode for aerosoler indeholdende blandinger, som er mærket i overensstemmelse med de gældende bestemmelser før den 1. juni 2015, og som markedsføres indtil denne dato, således at den videre markedsføring kan foregå uden ommærkning.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning af Aerosoldirektivet til det Tekniske Fremskridt —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer til direktiv 75/324/EØF

I direktiv 75/324/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 1, ændres således:

a)

Indledningen affattes således:

»1.   Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (5) skal nedenstående angivelser anføres synligt, let læseligt og således, at de ikke kan udviskes, på hvert aerosol eller en herpå påhæftet etiket i tilfælde af, at det ikke er muligt at anbringe angivelserne på aerosolet på grund af dets små dimensioner (maksimalt rumindhold på 150 ml eller derunder):

b)

Litra d) affattes således:

»d)

de angivelser, som er anført under punkt 2.2 i bilaget«.

2)

Bilaget ændres således:

a)

I punkt 1 indsættes følgende punkt 1.7a og 1.7b:

»1.7a.   Stof

Ved »stof« forstås et stof som defineret i artikel 2, nr. 7), i forordning (EF) nr. 1272/2008.

1.7b.   Blanding

Ved »blanding« forstås en blanding som defineret i artikel 2, nr. 8), i forordning (EF) nr. 1272/2008.«

b)

I punkt 2 affattes punkt 2.2 til 2.4 således:

»2.2.   Etikettering

Med forbehold af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal hvert aerosol læseligt og uudsletteligt være forsynet med følgende angivelser:

a)

Uanset indhold:

i)

faresætning H229: »Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning«

ii)

sikkerhedssætningerne P210 og P251 som fastsat i del 1, tabel 6.2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 1272/2008

iii)

sikkerhedssætning P410 og P412 som fastsat i del 1, tabel 6.4, i bilag IV til forordning (EF) nr. 1272/2008

iv)

sikkerhedssætning P102 som fastsat i del 1, tabel 6.1, i bilag IV til forordning (EF) nr. 1272/2008, hvis aerosolet er en forbrugsvare

v)

eventuelle yderligere forholdsregler, som advarer forbrugerne om de særlige risici, der er forbundet med produktet; hvis aerosolet ledsages af en separat brugsanvisning, skal sådanne operationelle forholdsregler også fremgå af denne.

b)

Hvis aerosolet er klassificeret som »ikke-brandfarligt« efter kriterierne i punkt 1.9, angivelsen »advarsel«.

c)

Hvis aerosolet er klassificeret som »brandfarligt« efter kriterierne i punkt 1.9, angivelsen »advarsel« og de øvrige mærkningselementer for »brandfarlige aerosoler, kategori 2« som fastsat i tabel 2.3.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008.

d)

Hvis aerosolet er klassificeret som »yderst brandfarligt« efter kriterierne i punkt 1.9, angivelsen »advarsel« og de øvrige mærkningselementer for »brandfarlige aerosoler, kategori 1« som fastsat i tabel 2.3.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.3.   Den flydende fases volumen

Den flydende fases volumen ved 50 °C må ikke overstige 90 % af nettokapaciteten.«

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Uanset artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, kan aerosoler indeholdende blandinger mærkes i overensstemmelse med artikel 1 inden den 1. juni 2015.

2.   Uanset artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, behøver aerosoler indeholdende blandinger og bragt i omsætning før den 1. juni 2015 ikke at ommærkes i overensstemmelse med artikel 1 før den 1. juni 2017.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 19. marts 2014 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 19. juni 2013 for så vidt angår aerosoler indeholdende et enkelt stof.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juni 2015 for så vidt angår aerosoler indeholdende blandinger.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40.

(2)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(3)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(4)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(5)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1


AFGØRELSER

20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. marts 2013

om beskikkelse af en østrigsk suppleant til Regionsudvalget

(2013/140/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den østrigske regering, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Elisabeth GROSSMANNs mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes som suppleant for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

Michael SCHICKHOFER, Landesrat.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/24


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. marts 2013

om beskikkelse af et spansk medlem af og tre spanske suppleanter til Regionsudvalget

(2013/141/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstillingerne fra den spanske regering, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2010 til 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ' mandat er udløbet. Der er blevet tre pladser ledige som suppleanter til Regionsudvalget, efter at Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ', Senén FLORENSA I PALAUs og Elvira SAINT-GERONS HERRERAs mandater er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

a)

som medlem:

Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco,

og

b)

som suppleanter:

María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco

Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña

Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.