ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.069.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 69

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
13. marts 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/125/EU

 

*

Rådets afgørelse af 25. februar 2013 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

4

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

5

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 217/2013 af 11. marts 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 218/2013 af 8. marts 2013 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Cabrito Transmontano (BOB)]

21

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 219/2013 af 12. marts 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

13.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 216/2013

af 7. marts 2013

om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 297 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedrører EU-retsakters offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i det følgende benævnt »EU-Tidende«) og deres ikrafttræden.

(2)

Forordning nr. 1/1958 (1), herunder enhver efterfølgende ændring dertil, fastlægger Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog.

(3)

Den trykte udgave af EU-Tidende på alle Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog har indtil videre været den eneste juridisk bindende offentliggørelse, uanset at der også er adgang til den online.

(4)

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (2) sikrer, at Publikationskontoret kan gøre det muligt for institutionerne at opfylde deres forpligtelse til at offentliggøre lovtekster.

(5)

Den Europæiske Unions Domstol har fastslået i sag C-161/06, Skoma-Lux sro mod Celní ředitelství Olomouc (3), at EU-retsakter ikke kan gøres gældende over for borgerne, hvis retsakterne ikke er blevet forskriftsmæssigt offentliggjort i EU-Tidende, og at tilrådighedsstillelse af sådanne retsakter online ikke udgør en behørig offentliggørelse i EU-Tidende, da der ikke i EU-retten findes bestemmelser herom.

(6)

Hvis offentliggørelse i EU-Tidende i elektronisk form blev anset for at udgøre en behørig offentliggørelse, ville adgangen til EU-retten være hurtigere og billigere. Borgerne bør dog fortsat have mulighed for at opnå en trykt version af EU-Tidende fra Publikationskontoret.

(7)

I Kommissionens meddelelse om en digital dagsorden for Europa fremhæves det, at adgang til juridiske oplysninger online fremmer udviklingen af et digitalt indre marked, hvilket medfører økonomiske og sociale fordele.

(8)

Der bør derfor fastlægges regler til at sikre autenticiteten, fuldstændigheden og uforanderligheden af den elektroniske offentliggørelse af EU-Tidende.

(9)

Denne forordning bør også fastlægge de regler, der finder anvendelse i tilfælde, hvor det som følge af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre og tilgængeliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende.

(10)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (4) fastlægger retsvirkningerne af elektroniske signaturer som et middel til autentifikation. Til sikring af autenticiteten, fuldstændigheden og uforanderligheden af den elektroniske udgave af EU-Tidende giver en avanceret elektronisk signatur, der er baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem i overensstemmelse med direktivet, offentligheden tilstrækkelige garantier. Det bør være muligt at kontrollere den elektronisk signerede EU-Tidende ved hjælp af lettilgængelige midler.

(11)

Der skal sikres adgang til EUR-Lex-websiden under opfyldelse af forpligtelserne til beskyttelse af handicappede, jf. Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (5).

(12)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det mål at gøre det muligt for alle unionsborgere at forlade sig på den elektroniske offentliggørelse af EU-Tidende, da forordningens anvendelsesområde er begrænset til at gøre denne form for offentliggørelse autentisk på samme måde, som den trykte offentliggørelse er det i dag.

(13)

TEUF indeholder ingen anden hjemmel til vedtagelsen af denne forordning end artikel 352 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   EU-Tidende skal offentliggøres i elektronisk form i overensstemmelse med denne forordning på Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog.

2.   Kun EU-Tidende offentliggjort i elektronisk form (herefter benævnt »den elektroniske udgave af EU-Tidende«) er autentisk og har retsvirkninger, jf. dog artikel 3.

Artikel 2

1.   Den elektroniske udgave af EU-Tidende skal være forsynet med en avanceret elektronisk signatur, der er baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem i overensstemmelse med direktiv 1999/93/EF. Det kvalificerede certifikat og fornyelser heraf skal offentliggøres på EUR-Lex-websiden, så offentligheden kan kontrollere den avancerede elektroniske signatur og sikre sig, at den elektroniske udgave af EU-Tidende er autentisk.

2.   Den elektroniske udgave af EU-Tidende skal indeholde oplysning om datoen for dens offentliggørelse.

3.   Den elektroniske udgave af EU-Tidende skal i et ikke-forældet format og tidsubegrænset gøres offentligt tilgængelig på EUR-Lex-websiden. Det skal være gratis at konsultere den.

Artikel 3

1.   Når det ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende på grund af en uforudset og ekstraordinær afbrydelse af Publikationskontorets informationssystem, skal informationssystemet genetableres hurtigst muligt.

Publikationskontoret skal fastslå det tidspunkt, hvor en sådan afbrydelse opstår.

2.   Når det er nødvendigt at offentliggøre EU-Tidende, og Publikationskontorets informationssystem ikke fungerer som følge af en afbrydelse som omhandlet i stk. 1, er det kun den trykte udgave af EU-Tidende, der er autentisk, og som har retsvirkninger.

Når Publikationskontorets informationssystem er genetableret, skal den tilsvarende elektroniske version af den trykte udgave, der er omhandlet i første afsnit, gøres offentligt tilgængelig på EUR-Lex-websiden udelukkende til information, og den skal indeholde en meddelelse herom.

3.   Når Publikationskontorets informationssystem er genetableret, skal EUR-Lex-websiden indeholde oplysninger om alle trykte udgaver, der er autentiske, og som har retsvirkninger, i overensstemmelse med stk. 2, første afsnit.

Artikel 4

1.   Med hensyn til den elektroniske udgave af EU-Tidende er Publikationskontoret ansvarligt for:

a)

at offentliggøre den og sikre dens autenticitet

b)

at etablere, forvalte og vedligeholde det informationssystem, der fremstiller den elektroniske udgave af EU-Tidende, og at opgradere systemet i overensstemmelse med den fremtidige tekniske udvikling

c)

at etablere og udvide de tekniske faciliteter, så det sikres, at alle brugere af den elektroniske udgave af EU-Tidende har adgang til den

d)

at udarbejde interne sikkerheds- og adgangsregler for det informationssystem, der fremstiller den elektroniske udgave af EU-Tidende

e)

at bevare og arkivere de elektroniske filer og behandle dem i overensstemmelse med den fremtidige teknologiske udvikling.

2.   Publikationskontoret varetager sine ansvarsopgaver i henhold til stk. 1 i overensstemmelse med afgørelse 2009/496/EF, Euratom.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den første dag i den fjerde kalendermåned efter vedtagelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2013.

På Rådets vegne

A. SHATTER

Formand


(1)  Forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  EUT L 168 af 30.6.2009, s. 41.

(3)  Sml. 2007 I, s. 10841.

(4)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(5)  EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

13.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 25. februar 2013

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2013/125/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. januar 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med visse andre medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO) i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 i tilslutning til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Kommissionen har ført forhandlinger inden for rammerne de af Rådet vedtagne forhandlingsdirektiver.

(3)

Disse forhandlinger er afsluttet, og en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union blev paraferet den 21. december 2011 af en repræsentant for Den Europæiske Union og den 17. februar 2012 af en repræsentant for Amerikas Forenede Stater.

(4)

Aftalen blev i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/644/EU (1) undertegnet på Den Europæiske Unions vegne den 7. december 2012 med forbehold af senere indgåelse.

(5)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (»aftalen«) godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, som på Unionens vegne er beføjet til at foretage den meddelelse, der er anført i aftalen (2).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  EUT L 287 af 18.10.2012, s. 2.

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariat for Rådet.


AFTALE

i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

Genève, den 7. december 2012

Hr.

Efter forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union har jeg den ære at bekræfte følgende:

1.

Den Europæiske Union indarbejder i sin WTO-liste for EU-27's toldområde de indrømmelser i bunden form, der er opført på listen for EU-25's toldområde med følgende ændringer:

Tilføj 4 680 tons i det til landet (USA) tildelte EU-toldkontingent for »kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, fersk, kølet eller frosset« og fasthold de nuværende toldsatser inden for kontingentet (toldposition 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780).

Tilføj 200 tons i det til landet (USA) tildelte EU-toldkontingent for »udbenet skinke og kam, frosset«, og fasthold den gældende toldsats inden for kontingentet på 250 EUR pr. ton (toldposition ex ex 0203 1955 og ex ex 0203 2955).

Opret en landetildeling (USA) på 1 550 tons inden for kontingentet for »tilberedte næringsmidler« med en toldsats inden for kontingentet »landbrugselement« (toldposition 2106 9098).

Tilføj 600 tons (erga omnes) til EU-toldkontingentet for »stykker af tamsvin, fersk, kølet eller frosset, også udbenet, undtagen mørbrad, der frembydes særskilt«, og fasthold de nuværende toldsatser inden for kontingentet (toldposition 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959).

Tilføj 500 tons (erga omnes) til EU-toldkontingentet for »kyllingeudskæringer, fersk, kølet eller frosset« og fasthold de nuværende toldsatser inden for kontingentet (toldposition 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460).

Tilføj 400 tons (erga omnes) i EU-toldkontingentet for »udskårne stykker af høns« og fasthold den nuværende toldsats inden for kontingentet på 795 EUR pr. ton. (toldposition 0207 1410).

Tilføj 580 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »kød af kalkun, fersk, kølet eller frosset« og fasthold de nuværende toldsatser inden for kontingentet (toldposition 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Hvis alle de interne procedurer, som Unionen kræver for at indarbejde i sin WTO-liste de ændringer i bunden form, der er fastlagt i dette brev, ikke er afsluttet senest 60 dage inden udløbet af den periode, som USA har til at udøve sin ret til at trække i det væsentlige tilsvarende indrømmelser tilbage i henhold til artikel XXVIII i GATT, anmoder Unionen om, at WTO's Råd for Handel med Varer godkender en forlængelse af perioden, inden denne udløber. En sådan forlængelse skal være tilstrækkelig lang til at sikre, at alle interne EU-procedurer er afsluttet senest 60 dage inden udløbet af den periode, som USA har til at udøve sin ret i henhold til artikel XXVIII i GATT.

2.

Sideløbende med forhandlingerne om de ovennævnte ændringer og også i relation til udvidelsen af Den Europæiske Unions toldområde med Republikken Bulgarien og Rumænien forelægger Amerikas Forenede Stater senest 21 dage efter ikrafttrædelsen af denne aftale en meddelelse til offentliggørelse i Federal Register om ændring af de toldsatskontingenter for importen af ost, som er tildelt Den Europæiske Union i de amerikanske tillægsnoter 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 25 i kapitel 4 i »Harmonized Tariff Schedule of the United States«, som skal afspejle udvidelsen af Den Europæiske Unions toldområde for at omfatte Bulgarien og Rumænien.

3.

Der kan afholdes høringer på ethvert tidspunkt vedrørende ethvert af ovennævnte anliggender på anmodning fra en af parterne.

Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev. Jeg har den ære hermed at foreslå, at hvis det ovenfor anførte kan accepteres af Deres regering, skal dette brev og Deres bekræftelse heraf tilsammen udgøre en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater (»aftalen«).

Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater underretter hinanden skriftligt om afslutningen af de interne procedurer, der er nødvendige for aftalens ikrafttrædelse. Aftalen træder i kraft 14 dage efter datoen for modtagelsen af den sidste underretning.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Genève, den 7. december 2012

Hr.

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

»Efter forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union har jeg den ære at bekræfte følgende:

1.

Den Europæiske Union indarbejder i sin WTO-liste for EU-27's toldområde de indrømmelser i bunden form, der er opført på listen for EU-25's toldområde med følgende ændringer:

Tilføj 4 680 tons i det til landet (USA) tildelte EU-toldkontingent for »kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, fersk, kølet eller frosset« og fasthold de nuværende toldsatser inden for kontingentet (toldposition 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780).

Tilføj 200 tons i det til landet (USA) tildelte EU-toldkontingent for »udbenet skinke og kam, frosset«, og fasthold den gældende toldsats inden for kontingentet på 250 EUR pr. ton (toldposition ex ex 0203 1955 og ex ex 0203 2955).

Opret en landetildeling (USA) på 1 550 tons inden for kontingentet for »tilberedte næringsmidler« med en toldsats inden for kontingentet »landbrugselement« (toldposition 2106 9098).

Tilføj 600 tons (erga omnes) til EU-toldkontingentet for »stykker af tamsvin, fersk, kølet eller frosset, også udbenet, undtagen mørbrad, der frembydes særskilt«, og fasthold de nuværende toldsatser inden for kontingentet (toldposition 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959).

Tilføj 500 tons (erga omnes) til EU-toldkontingentet for »kyllingeudskæringer, fersk, kølet eller frosset« og fasthold de nuværende toldsatser inden for kontingentet (toldposition 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460).

Tilføj 400 tons (erga omnes) i EU-toldkontingentet for »udskårne stykker af høns« og fasthold den nuværende toldsats inden for kontingentet på 795 EUR pr. ton. (toldposition 0207 1410).

Tilføj 580 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »kød af kalkun, fersk, kølet eller frosset« og fasthold de nuværende toldsatser inden for kontingentet (toldposition 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Hvis alle de interne procedurer, som Unionen kræver for at indarbejde i sin WTO-liste de ændringer i bunden form, der er fastlagt i dette brev, ikke er afsluttet senest 60 dage inden udløbet af den periode, som USA har til at udøve sin ret til at trække i det væsentlige tilsvarende indrømmelser tilbage i henhold til artikel XXVIII i GATT, anmoder Unionen om, at WTO's Råd for Handel med Varer godkender en forlængelse af perioden, inden denne udløber. En sådan forlængelse skal være tilstrækkelig lang til at sikre, at alle interne EU-procedurer er afsluttet senest 60 dage inden udløbet af den periode, som USA har til at udøve sin ret i henhold til artikel XXVIII i GATT.

2.

Sideløbende med forhandlingerne om de ovennævnte ændringer og også i relation til udvidelsen af Den Europæiske Unions toldområde med Republikken Bulgarien og Rumænien forelægger Amerikas Forenede Stater senest 21 dage efter ikrafttrædelsen af denne aftale en meddelelse til offentliggørelse i Federal Register om ændring af de toldsatskontingenter for importen af ost, som er tildelt Den Europæiske Union i de amerikanske tillægsnoter 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 25 i kapitel 4 i »Harmonized Tariff Schedule of the United States«, som skal afspejle udvidelsen af Den Europæiske Unions toldområde for at omfatte Bulgarien og Rumænien.

3.

Der kan afholdes høringer på ethvert tidspunkt vedrørende ethvert af ovennævnte anliggender på anmodning fra en af parterne.

Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev. Jeg har den ære hermed at foreslå, at hvis det ovenfor anførte kan accepteres af Deres regering, skal dette brev og Deres bekræftelse heraf tilsammen udgøre en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater (»aftalen«).

Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater underretter hinanden skriftligt om afslutningen af de interne procedurer, der er nødvendige for aftalens ikrafttrædelse. Aftalen træder i kraft 14 dage efter datoen for modtagelsen af den sidste underretning.«

Jeg kan hermed meddele Dem, at min regering er indforstået med ovenstående brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


FORORDNINGER

13.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/11


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 217/2013

af 11. marts 2013

om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til forslag fremsat af Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Midlertidige foranstaltninger

(1)

Kommissionen indførte ved forordning (EU) nr. 833/2012 (2) (»forordningen om midlertidig told«) en midlertidig antidumpingtold (»de midlertidige foranstaltninger«) på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«).

(2)

Proceduren blev indledt som følge af en klage, der blev indgivet den 9. november 2011 af European Association of Metals (Eurométaux) (»klageren«) på vegne af producenter, der tegner sig for mere end 50 % af den samlede EU-produktion af visse typer folie af aluminium i ruller. Klagen indeholdt umiddelbare beviser for, at der fandt dumping sted af varen, og for væsentlig skade som følge af dumpingen, hvilket ansås for tilstrækkeligt til at begrunde indledningen af en procedure. Som anført i betragtning 17 i forordningen om midlertidig told omfattede undersøgelsen af dumping og skade perioden fra 1. oktober 2010 til 30. september 2011 (»undersøgelsesperioden« eller »UP«). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra januar 2008 til udgangen af UP (»den betragtede periode«).

1.2.   Efterfølgende procedure

(3)

Efter fremlæggelse af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for beslutningen om at indføre midlertidige antidumpingforanstaltninger (»fremlæggelse af de foreløbige konklusioner«), indgav adskillige interesserede parter skriftlige redegørelser for at tilkendegive deres synspunkter vedrørende de foreløbige konklusioner. Parter, der anmodede om det, fik også lejlighed til at blive hørt. Navnlig en eksporterende producent anmodede om og blev indrømmet høringer under overværelse af høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel.

(4)

Kommissionen fortsatte med at indhente og efterprøve alle de oplysninger, som den anså for nødvendige for at træffe endelig afgørelse i sagen.

(5)

Efter offentliggørelsen af forordningen om midlertidig told oplyste tre af de samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter, at deres navne ikke var korrekt stavet i artikel 1, stk. 2, i forordningen om midlertidig told. En berigtigelse til forordningen om midlertidig told blev derfor offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3), hvori de korrekte navne på disse virksomheder blev fastsat.

2.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

(6)

Den pågældende vare er folie af aluminium af tykkelse 0,007 mm eller derover, men under 0,021 mm, uden underlag, kun valset, også præget, i lavvægtsruller af vægt ikke over 10 kg (»den pågældende vare« eller »folie af aluminium i ruller«). Den pågældende vare er i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 11 og ex 7607 19 10.

(7)

Den pågældende vare anvendes som regel som forbrugervare til emballage og til andre husholdningsformål/cateringformål. Varedefinitionen blev ikke anfægtet.

(8)

Det fremgik af undersøgelsen, at folie af aluminium i ruller, der fremstilles i og eksporteres fra Kina, folie af aluminium i ruller, der fremstilles og sælges i Unionen af EU-producenterne, og folie af aluminium i ruller, der fremstilles og sælges i Tyrkiet (referencelandet) af den samarbejdsvillige tyrkiske producent, har de samme grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål og derfor anses for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

(9)

Da der ikke er fremsat bemærkninger vedrørende den pågældende vare og samme vare, bekræftes konklusionerne i betragtning 18-20 i forordningen om midlertidig told hermed.

3.   STIKPRØVEUDTAGNING

(10)

Da der ikke er fremsat bemærkninger vedrørende stikprøveudtagning, bekræftes konklusionerne i betragtning 21-26 i forordningen om midlertidig told hermed.

4.   DUMPING

4.1.   Markedsøkonomisk behandling

(11)

Efter fremlæggelsen af de foreløbige konklusioner blev der modtaget bemærkninger fra CeDo (Shanghai) Ltd. (»CeDo«) om konklusionerne vedrørende det kriterium, der er fastlagt i artikel 2, stk. 7, litra c), tredje led i grundforordningen. Virksomheden anfægtede i sine bemærkninger og under en høring med høringskonsulenten konklusionen om, at dens beslutninger om finansiering fra udlandet var betinget af godkendelse fra staten og derfor skabte en fordrejning af dens finansielle situation. CeDo hævdede, at de kinesiske regler for gennemførelsen af registrering af udlandsgæld ikke har en fordrejende virkning på virksomhedens finansielle situation, da dens låntagning drejede sig om et koncerninternt lån fra en forretningsmæssigt forbundet virksomhed uden for Kina og udelukkende var baseret på koncerninterne finansielle aspekter. Virksomheden hævdede endvidere, at godkendelsen til overførsel af renter og hovedstol automatisk ydes.

(12)

Efter at have yderligere undersøgt de supplerende oplysninger fra virksomheden og de argumenter, der blev fremsat efter fremlæggelsen af de foreløbige konklusioner, blev det fastslået, at på trods af eksisterende krav om lånregistrering og tilbagebetalingsgodkendelse kunne det i den pågældende situation om et koncerninternt lån fastsættes, at virksomhedens økonomiske situation ikke var genstand for væsentlige fordrejninger, idet virksomheden fandtes at have betalt renter og hovedstol i henhold til lånekontraktens betingelser. Under disse omstændigheder blev det konstateret, at virksomheden opfylder det kriterium, der er fastlagt i artikel 2, stk. 7, litra c), tredje led i grundforordningen.

(13)

Da der ikke er fremsat andre bemærkninger vedrørende markedsøkonomisk behandling, bekræftes konklusionerne i betragtning 27-53 i forordningen om midlertidig told, dog med ovennævnte ændring, hermed.

4.2.   Individuel behandling

(14)

Da der ikke er fremsat bemærkninger til individuel behandling, bekræftes konklusionerne i betragtning 54-56 i forordningen om midlertidig told hermed.

4.3.   Referenceland

(15)

Ingen af parterne anfægtede valget af Tyrkiet som referenceland for den endelige fastsættelse.

(16)

Da der ikke er fremsat bemærkninger vedrørende valget af referenceland, bekræftes konklusionerne i betragtning 57-64 i forordningen om midlertidig told hermed.

4.4.   Normal værdi

(17)

Den normale værdi blev beregnet på grundlag af data fra den eneste samarbejdsvillige producent i referencelandet (dvs. Tyrkiet). Den normale værdi blev således fastsat på grundlag af priserne på hjemmemarkedet og den beregnede normale værdi for en tyrkisk producent af den samme vare.

(18)

Virksomheden Ningbo Favored Commodity Co., Ltd (»Ningbo Favored«) satte spørgsmålstegn ved, hvorledes dataene for en enkelt tyrkisk producent kunne være tilstrækkeligt repræsentative til at fastsætte en dumpingmargen for alle kinesiske eksporterende producenter, og anså det for overraskende, at priserne på hjemmemarkedet i Tyrkiet var betydeligt højere end i Unionen. Med hensyn til det tyrkiske marked for folie af aluminium, som nævnt i betragtning 63 i forordningen om midlertidig told, blev Tyrkiet anset for et passende referenceland på grundlag af mængder og værdier af indenlandsk produktion, import og eksport. For så vidt angår den omstændighed, at priserne på det tyrkiske marked er højere end i Unionen, er dette ikke en afgørende faktor i valget af et passende referenceland. Under alle omstændigheder kan prisforskellene delvist forklares ved den kendsgerning, at EU-erhvervsgrenen var tæt på nulpunktsrentabilitet i undersøgelsesperioden. Hvis EU-erhvervsgrenen sættes i en situation, hvor der kan opnås en rimelig fortjeneste (dvs. 5 %, jf. betragtning 158 i forordningen om midlertidig told), ville forskellen mellem de tyrkiske priser og priserne på EU-markedet mindskes.

(19)

Ningbo Favored fremførte ligeledes, at institutionerne ikke gav tilstrækkelige oplysninger om den beregnede normale værdi.

(20)

I den forbindelse skal det bemærkes, at Kommissionen, jf. betragtning 70, gav alle de nødvendige oplysninger til denne part om de data, der anvendtes til at beregne den normale værdi, som kunne frigives uden at overtræde bestemmelserne i grundforordningens artikel 19, dvs. ved at sikre, at fortrolige oplysninger leveret af den eneste tyrkiske producent blev behandlet som sådan og ikke fremlagt over for andre parter. De oplysninger, som blev givet til den eksporterende producent, var relevante og gav den mulighed for at forstå den anvendte metode i tråd med bestemmelserne i grundforordningens artikel 2. Desuden blev virksomheden under en høring, som fandt sted på anmodning fra Ningbo Favored, underrettet om, at der i forbindelse med dumpingberegningen var anvendt komplette varekontrolnumre, og at i situationer, hvor den tyrkiske producent ikke solgte nøjagtig den samme varetype, blev den normale værdi fastsat ved at justere de nærmeste varekontrolnumre, der blev solgt af den tyrkiske producent. Endelig fik Ningbo Favored og de øvrige kinesiske eksportører i stikprøven supplerende oplysninger angående etableringen af den beregnede normale værdi på tidspunktet for fremlæggelsen af de endelige konklusioner. Ovennævnte påstande må derfor afvises.

(21)

Da der ikke er fremsat andre bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 65-72 i forordningen om midlertidig told hermed.

4.5.   Eksportpris

(22)

Ningbo Favored anmodede om, at værdien af eksportsalget i listen over de enkelte transaktioner omregnes fra amerikanske dollar til kinesisk valuta ved anvendelse af den månedlige vekselkurs, der leveres i spørgeskemaet, snarere end den faktiske kurs på tidspunktet for de forskellige transaktioner. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra j) »Valutaomregning«, anvendes der, når det er nødvendigt med en valutaomregning til prissammenligningen, en sådan omregning ved at bruge vekselkursen på salgsdatoen. Det skal ligeledes bemærkes, at brugsanvisningen til spørgeskemaet udtrykkeligt fastsætter, at de mængder, der skal anvendes, er i den bogførte valuta, som bogført i den indklagede parts regnskaber. Virksomheden var således blevet behørigt underrettet om, hvilken kurs der skal anvendes. Påstanden kan derfor ikke godtages.

(23)

Efter indførelsen af de midlertidige foranstaltninger blev der aflagt et yderligere kontrolbesøg hos en af de ikke forretningsmæssigt forbundne importører, for hvem den fortjeneste, som nævnt i betragtning 75 i forordningen om midlertidig told, blev fastlagt. Som følge heraf blev den fortjenstmargen, der blev anvendt til beregningen af eksportpriserne i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 9, reduceret.

(24)

Da der ikke er fremsat andre bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 73-75 i forordningen om midlertidig told, dog med ovennævnte ændring, hermed.

4.6.   Sammenligning

(25)

Der blev ikke indsendt relevante bemærkninger vedrørende sammenligningen. Da der ikke er fremsat andre bemærkninger, bekræftes betragtning 76-78 i forordningen om midlertidig told hermed.

4.7.   Dumpingmargener

(26)

Der blev ikke indsendt relevante bemærkninger vedrørende dumpingmargenen. Da der ikke er fremsat andre bemærkninger, bekræftes betragtning 79-81 i forordningen om midlertidig told hermed.

(27)

Som følge af revisionen af de ikke forretningsmæssigt forbundne importørers fortjeneste, jf. betragtning 23, samt efter korrektionen af en række skrivefejl fastsættes de endelige dumpingmargener, udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, som følger:

Virksomhedens navn

Dumpingmargen

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd.

30,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd.

32,9 %

Andre samarbejdsvillige virksomheder

34,9 %

Landsdækkende dumpingmargen

45,6 %

(28)

Ud fra de forhold, der er anført i betragtning 81 i forordningen om midlertidig told, blev den landsdækkende endelige dumpingmargen for Kina fastsat ved hjælp af de transaktioner, som de samarbejdsvillige eksportører har foretaget med den største dumpingmargen. På dette grundlag blev den endelige dumpingmargen fundet til at være 45,6 %.

5.   SKADE

5.1.   EU-produktionen og EU-erhvervsgrenen

(29)

Da der ikke er fremsat bemærkninger vedrørende EU-produktionen og EU-erhvervsgrenen, bekræftes konklusionen i betragtning 83 i forordningen om midlertidig told hermed.

5.2.   EU-forbruget

(30)

Da der ikke er fremsat bemærkninger til EU-forbruget, bekræftes konklusionerne i betragtning 84-86 i forordningen om midlertidig told hermed.

5.3.   Importen til Unionen fra Kina

5.3.1.   Mængde og markedsandel

(31)

Da der ikke er fremsat bemærkninger til importmængden til Unionen fra Kina og markedsandelen, bekræftes konklusionerne i betragtning 87-89 i forordningen om midlertidig told hermed.

5.3.2.   Dumpingimportpriser og prisunderbud

(32)

Som behørigt anført i betragtning 47 blev det efter analyse af de bemærkninger, der blev modtaget efter fremlæggelsen af de foreløbige konklusioner, fundet hensigtsmæssigt ikke at foretage en justering af handelsled i sammenligningen mellem priserne på den pågældende vare og folie af aluminium fremstillet af EU-erhvervsgrenen. Denne ændring af metode påvirkede underbudsmargenerne en smule.

(33)

Desuden blev CeDo-koncernens underbudsmargenen nedsat efter revisionen af de ikke forretningsmæssigt forbundne importørers fortjenstmargen (se betragtning 23). Den vejede gennemsnitlige underbudsmargen for de eksporterende producenter i stikprøven er dog over 7 %.

(34)

Da der bortset fra ovennævnte ændringer ikke er fremsat andre bemærkninger vedrørende dumpingimportpriser og prisunderbud, bekræftes metoden som beskrevet i betragtning 90-94 i forordningen om midlertidig told til at fastslå, om der forekommer prisunderbud, hermed.

5.4.   EU-erhvervsgrenens og de repræsentative EU-producenters økonomiske situation

5.4.1.   Indledende bemærkninger og oplysninger vedrørende EU-erhvervsgrenen

(35)

Da der ikke er fremsat bemærkninger hertil, bekræftes konklusionerne i betragtning 95-107 i forordningen om midlertidig told hermed.

5.4.2.   Den faktiske dumpingmargens størrelse

(36)

Da der ikke er fremsat bemærkninger hertil, bekræftes konklusionen i betragtning 108 i forordningen om midlertidig told hermed.

5.5.   Konklusion om skade

(37)

På ovenstående grundlag bekræftes konklusionerne i betragtning 109-112 i forordningen om midlertidig told hermed.

6.   ÅRSAGSSAMMENHÆNG

(38)

Kommissionen modtog ingen bemærkninger til de foreløbige konklusioner vedrørende årsagssammenhængen mellem dumping og skade. Det bekræftes derfor, at dumpingimporten fra Kina forvoldte EU-erhvervsgrenen væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 6, og at der ikke er andre kendte faktorer, der kan bryde årsagssammenhængen mellem dumpingimporten fra Kina og den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt. Følgelig bekræftes konklusionerne i betragtning 113-136 i forordningen om midlertidig told hermed.

7.   UNIONENS INTERESSER

7.1.   EU-erhvervsgrenen

(39)

Da der ikke er fremsat bemærkninger i forbindelse med EU-erhvervsgrenens interesser, bekræftes konklusionerne i betragtning 138-142 i forordningen om midlertidig told hermed.

7.2.   Importører/grossister

(40)

Den importerende sektor udviste en meget lav samarbejdsgrad, og som allerede nævnt i betragtning 146 i forordningen om midlertidig told besvarede kun to importører spørgeskemaet. Jf. betragtning 23 blev der efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger gennemført et kontrolbesøg hos den største importør (Robinson Young, UK) for at efterprøve besvarelsen af spørgeskemaet. Kontrollen har medført en korrektion af den indberettede rentabilitet i denne virksomhed for dens relevante aktiviteter. Som følge heraf faldt den vejede gennemsnitlige fortjenstmargen for de to samarbejdsvillige importører i stikprøven. Men faldet i fortjenesten for de samarbejdsvillige importører blev ikke betragtet som betydelig ud fra analysen af Unionens interesser, fordi begge fortjenester (før og efter korrektionen) var moderate.

(41)

En af importørerne i stikprøven anfægtede den foreløbige konklusion sammenfattet i betragtning 148 i forordningen om midlertidig told om, at virkningerne af foranstaltningerne på den importerende sektor som helhed ikke ville være uforholdsmæssige, da den kunne være blevet tvunget ud af markedet, hvis foranstaltningerne blev bekræftet. I forordningen om midlertidig told blev det dog konkluderet, at EU-erhvervsgrenen kan genvinde nogle kontrakter til skade for den importerende sektor. Der er imidlertid ingen tvivl om, at importen af den pågældende vare fortsat vil understøtte EU-markedet, om end nu på grundlag af loyal konkurrence og dermed muligvis i mindre målestok. I betragtning heraf bekræftes det, at den samlede virkning på den importerende sektor ikke er uforholdsmæssig.

(42)

Der er ikke fremsat yderligere bemærkninger eller oplysninger med hensyn til importørernes eller grossisternes interesser. De foreløbige konklusioner i betragtning 143-149 i forordningen om midlertidig told om disse gruppers interesse bekræftes derfor hermed.

7.3.   Detailhandlere og forbrugere

(43)

Da der ikke er fremsat bemærkninger vedrørende detailhandlernes og forbrugernes interesser, bekræftes konklusionerne i betragtning 150-153 i forordningen om midlertidig told hermed.

7.4.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(44)

I lyset af ovenstående bekræftes de foreløbige konklusioner om Unionens interesser, dvs. at der ikke er tvingende grunde til ikke at indføre endelige foranstaltninger over for importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Kina.

8.   ENDELIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

8.1.   Skadestærskel

(45)

Efter fremlæggelsen af de foreløbige konklusioner fremsatte Ningbo Favored bemærkninger vedrørende den metode, der var anvendt til at beregne skadesmargenen. Virksomheden hævdede, at justeringerne af varekontrolnummerstrukturen havde skabt uligevægt. Navnlig blev det hævdet, at emballeringsomkostningerne formodentligt var grunden til forvridning af dataene. Et andet spørgsmål vedrørte den metode, der var anvendt til at sikre en rimelig sammenligning med hensyn til handelsled. I den foreløbige fase blev EU-dataene delt mellem salgskanalerne for hhv. detail- og engroshandel, men Ningbo Favored fremførte, at dette skaber to målbestemte priser pr. varetype, som den hævede ville være ulovligt.

(46)

Med henvisning til kravet om justering af varekontrolnummerstrukturen har simulationer vist, at der ville forekomme fordrejninger, hvis ikke der blev foretaget en justering. Disse ændringer i varekontrolnummerstrukturen (som i virkeligheden var en konsolidering af data med henblik på at forbedre overensstemmelsesrater og repræsentativitet) har fjernet konkurrenceforvridninger og gjort beregningerne mere pålidelige. Denne påstand må derfor afvises.

(47)

Det andet forhold, der blev rejst af Ningbo Favored, hvad angår den metode, der blev midlertidigt anvendt til at sikre en rimelig sammenligning med hensyn til handelsled, blev også behørigt undersøgt. I denne forbindelse blev det konstateret, at selv om der sædvanligvis var forskel på priserne mellem de to salgskanaler, var der intet påviseligt eller konsekvent mønster i denne sag. I visse tilfælde var producentens salgspriser til detailhandlerne lavere end priserne til grossister, mens det modsatte fandt sted i andre tilfælde. Det blev derfor besluttet at acceptere påstanden om, at ingen handelsled bør justeres, fordi betingelserne for en sådan justering ikke var opfyldt. Følgelig er de endelige beregninger af skadestærsklerne foretaget på grundlag af konsoliderede priser fra både de eksporterende producenter og EU-erhvervsgrenen, hvilket ikke kræver nogen justering for forskelle i handelsled. Denne ændring i metoden påvirkede skadesmargenerne en smule.

(48)

Som reaktion på fremlæggelsen af de endelige konklusioner hævdede Ningbo Favored, at den metode, der var anvendt til at beregne underbud, var mangelfuld og upålidelig, da udgangspunktet for EU-erhvervsgrenens beregning var EU-salgsprisen pr. varekontrolnummer frem for produktionsomkostninger pr. varekontrolnummer. Ningbo Favored udledte, at produktionsomkostningerne pr. varekontrolnummer ikke var anvendt, eftersom Kommissionens tjenestemænd ikke havde anmodet virksomheden om at indsende de relevante oplysninger, og proceduren burde derfor være afsluttet grundet af mangel på beviser.

(49)

Grundforordningen fastsætter dog ikke, hvordan EU-erhvervsgrenens målpriser skal beregnes. Det er almindelig praksis at gøre det enten på grundlag af produktionsomkostninger pr. varekontrolnummer plus målfortjenesten eller ved at anvende salgspriser ab fabrik pr. varekontrolnummer til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet med en justering af faktisk fortjeneste/tab i undersøgelsesperioden samt med tilføjelse af den beregnede målfortjeneste. Det skal bemærkes, at begge metoder er pålidelige, og at de kan anvendes i flæng (afhængigt af omstændighederne). I undersøgelsen blev den anden metode (dvs. på grundlag af faktiske EU-salgspriser til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder) anvendt, da det ikke var muligt for alle EU-producenterne i stikprøven at beregne pålidelige produktionsomkostninger pr. varekontrolnummer.

(50)

I lyset af ovenstående afvises påstanden om, at den anvendte metode er upålidelig, og at proceduren derfor bør afsluttes.

(51)

CeDo-koncernen hævdede, at den metode, der var anvendt til beregning af dens foreløbige skadesmargener, ikke var korrekt, da den ikke fuldt ud tog hensyn til strukturen i CeDo-koncernen. Importøren CeDo UK, der er forretningsmæssigt forbundet med den samarbejdsvillige eksporterende producent (»CeDo (Shanghai)«), leverer folie fremstillet i både Kina og Union til EU-markedet kanaliseret gennem en forretningsmæssigt forbundet importør/forhandler. Virksomheden hævdede, at den forretningsmæssigt forbundne importørs salgs-, administrations- og andre generalomkostninger og fortjenstmargen ikke burde have været fratrukket CeDos videresalgspriser, da konkurrencen udspiller sig på kundeniveauet i Union. CeDo hævdede, at dens salgspriser på kundeniveauet ikke ville være skadevoldende for EU-erhvervsgrenen.

(52)

CeDos påstand vedrørende dens salgspriser over for EU-erhvervsgrenens blev anfægtet af klagende EU-producenter i en række bemærkninger. Spørgsmålet kunne dog ikke undersøges yderligere, da de oplysninger, som parterne indsendte, ikke kunne kontrolleres på et så sent tidspunkt i undersøgelsen.

(53)

Hvad angår indholdet, bør det bemærkes, at formålet med at beregne en skadesmargen er at fastslå, hvorvidt det ville være tilstrækkeligt, at der for cif-prisen for dumpingimporten skal gælde en lavere toldsats end den, der er baseret på dumpingmargenen, til at afhjælpe den skade, som dumpingimporten har forvoldt. Vurderingen bør foretages på grundlag af cif-prisen på den pågældende import, som anses for at være et niveau, der kan sammenlignes med EU-erhvervsgrenens pris ab fabrik. Hvad angår import, der er foretaget via forretningsmæssigt forbundne importører, er cif-prisen i lighed med den fremgangsmåde, der blev fulgt ved beregningen af dumpingmargenen, som beregninger af skadesmargenen kan substituere til bestemmelse af toldsatsen ved anvendelse af reglen om mindste told, beregnet på grundlag af prisen ved videresalg til den første uafhængige kunde og behørigt justeret i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 9. For det andet skal det, idet der dog ses bort fra sidstnævnte observationer, bemærkes, at den metode, som foreslås af CeDo, ville føre til en uundgåelig anvendelse af CeDos priser vedrørende EU-produktionen af folie af aluminium, eftersom den forretningsmæssigt forbundne importør/forhandler som nævnt ovenfor leverede folie af aluminium fremstillet både i Kina og EU til EU-markedet.

(54)

CeDo tog ovennævnte spørgsmål op igen i den afsluttende fase. Virksomheden anmodede også om at blive hørt af høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel, og der blev iværksat en høring for at diskutere emnet. CeDo fastholdt sine tidligere argumenter og anfægtede desuden ovennævnte forklaring vedrørende artikel 2, stk. 9, med påstanden om, at artikel 2, stk. 9, er en del af grundforordningens dumpingbestemmelser og kan ikke finde tilsvarende anvendelse til beregning af skade. Institutionerne påpegede, at selv om artikel 2 omhandler dumpingspørgsmål, hører artikel 2, stk. 9, i nævnte forordning ind under underkapitlet om eksportpriser, og den indeholder retningslinjer for beregning af en eksportpris ved salg til Unionen gennem en forretningsmæssigt forbunden importør. Der findes ingen andre bestemmelser i grundforordningen, der giver mere specifikke retningslinjer herom.

(55)

CeDo henviste til Rettens Kazchrome-dom (4) og hævdede, at den danner vejledningsgrundlag i denne henseende, idet den angiver, at den mest præcise måde at beregne prisunderbud på er at sammenligne importprisen med EU-erhvervsgrenens pris ved at inddrage alle de omkostninger, der er afholdt, frem til kundelevering. Det skal imidlertid bemærkes, at Retten ligeledes anerkendte, at denne tilgang ikke er praktisk, og dommen gør det klart, at cif-prisen er en acceptabel metode til beregning af skadesmargen. Desuden relaterede Kazchrome-sagen sig til en særlig situation, der involverede varer, som blev importeret til EU-markedet først gennem Litauen (under forsendelse) og siden til Rotterdam, hvor de blev fortoldet. I dette tilfælde havde Kommissionen besluttet at beregne underbud og målprisunderbud på grundlag af prisen ved indgangsstedet i modsætning til prisen efter toldklareringen. Dette er ikke tilfældet i den aktuelle undersøgelse, hvor det ikke anfægtes, at underbuds- og målprisunderbudsberegningerne baseres på CeDos cif-pris efter toldklarering. Derudover begrænsede Retten klart i Kazchrome-dommen sine konklusioner til denne særlige sag.

(56)

CeDo rejste også spørgsmålet om rimelig sammenligning og henviste til to WTO-panelrapporter (5). Institutionerne har stillet sig tilfreds med, at CeDos priser som fastsat af Kommissionens tjenestegrene og EU-erhvervsgrenens priser ab fabrik (både for underbud og målprisunderbud) danner grundlag for en retfærdig og rimelig sammenligning. Det bør erindres, at en fuldkommen sammenligning ville indebære, at der kun tages bud på samme kontrakt i betragtning, eftersom der kun i en sådan situation ville være identiske salgsbetingelser. Eftersom en fuldkommen sammenligning ikke er mulig i nærværende situation, har institutionerne stillet sig tilfreds med, at deres metode (som anvender gennemsnitspriser for samme vare i løbet af en etårig undersøgelsesperiode) er rimelig. Denne metode blev udtrykkeligt forklaret under fremlæggelsen af konklusioner.

(57)

Det blev endvidere konstateret, at den metode, som CeDo anbefalede, ville føre til ulige behandling af beregningen af dennes margen og af margenen for de andre eksporterende producenter, der sælger til ikke forretningsmæssigt forbundne importører, i stikprøven. Metoden for de andre eksporterende producenter i stikprøven blev baseret på cif-eksportspriser, som følgelig udelukker salgs-, administrations- og andre generalomkostninger inden for Unionen og fortjenesten ved videresalg inden for Unionen efter toldklarering. Kommissionen er af den opfattelse, at fastlæggelse af den relevante importpris til underbuds- og målprisunderbudsberegninger ikke bør påvirkes af, om eksporten foregår til forretningsmæssigt forbundne eller ikke forretningsmæssigt forbundne aktører i Unionen. Den metode, som Kommissionen fulgte, sikrer, at begge omstændigheder undergår lige behandling. Endelig, som allerede nævnt i betragtning 53 ovenfor, ville den metode, som CeDo anmodede om, især i denne virksomheds tilfælde, forveksle og sløre de to særlige kvaliteter, under hvilke CeDo fungerer som leverandør af folie af aluminium til EU-markedet. CeDo forsyner EU-markedet primært som producent med beliggenhed i Unionen og dernæst som forhandler af folie af aluminium importeret fra Kina. Formålet med skademargenberegningerne er ikke at måle, i hvor stort omfang salget af CeDo UK som importerende EU-producent forvolder skade for EU-producenterne, men snarere om eksporten fra CeDo Shanghai har en sådan effekt ved hjælp af underbud og målprisunderbud i forhold til EU-producenternes priser. Med henblik herpå er den relevante pris, der skal tages i betragtning, den pris, til hvilken den pågældende vare sælges til Unionen, og ikke den pris, til hvilken de importerede materialer videresælges af importerende EU-producenter. Dette er i overensstemmelse med den tilgang, der er anvendt til at beregne den skadesmargen, der kan tilskrives den import, som indenlandske EU-producenter har foretaget.

(58)

Endelig skal det bemærkes, at EU-producenternes priser er blevet justeret til ab fabrik-priser ved at fratrække ikke kun kreditnotaer, fradrag og rabatter men også provision (en slags salgsomkostning) og transportrelaterede udgifter. Dermed er sammenligningen af importørens salgspris og ab fabrik-prisen inden for Unionen ikke rimelig.

(59)

Af ovennævnte grunde blev det fastholdt, at påstanden om at revidere metoden til beregning af CeDos skadesmargen ikke kunne godtages.

(60)

De ikke forretningsmæssigt forbundne importørers ændrede fortjenstmargen (modificeret af de årsager, der er forklaret i betragtning 23) havde dog en indvirkning på CeDos skadesmargen, da denne er fratrukket dens videresalgspriser. Endelig var alle underbudsmargenerne påvirket af korrektionen af en mindre skrivefejl i anvendelsen af målfortjenesten i den foreløbige fase.

(61)

På grundlag af ovenstående fastsættes den endelige skademargen til følgende:

Virksomhedens navn

Underbud

CeDo (Shanghai) Ltd.

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd.

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd.

15,6 %

Vejet gennemsnit for andre samarbejdsvillige virksomheder

14,6 %

Alle andre

35,6 %

8.2.   Endelige foranstaltninger

(62)

I betragtning af konklusionerne vedrørende dumping, skade, årsagssammenhæng og Unionens interesser og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 4, bør der indføres en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Kina svarende til enten den konstaterede dumping- eller skadesmargen, afhængigt af hvad der er lavest, i henhold til reglen om den lavest mulige told. I det foreliggende tilfælde bør toldsatsen derfor fastsættes på samme niveau som den konstaterede skadesmargen.

(63)

På grundlag af ovenstående fastsættes den sats, hvormed en sådan told vil blive pålagt, som følger:

Virksomhedens navn

Dumpingmargen

Skadestærskel

Antidumpingtoldsats

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

14,2 %

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd.

30,6 %

14,6 %

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd.

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Andre samarbejdsvillige virksomheder

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Landsdækkende dumpingmargen

45,6 %

35,6 %

35,6 %

(64)

De individuelle antidumpingtoldsatser, der er anført i denne forordning, blev fastsat ud fra konklusionerne i den foreliggende undersøgelse. De afspejler derfor den situation, der i forbindelse med undersøgelsen blev konstateret for disse virksomheder. Disse toldsatser finder (i modsætning til den landsdækkende told for »alle andre virksomheder«) udelukkende anvendelse på importen af varer med oprindelse i Kina og fremstillet af virksomhederne og således af de nævnte specifikke retlige enheder. Import af den pågældende vare fremstillet af andre virksomheder, som ikke er udtrykkeligt nævnt i den dispositive del af denne forordning med navn og adresse, herunder enheder, der er forretningsmæssigt forbundet med den specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af denne sats, men er omfattet af toldsatsen for »alle andre virksomheder«.

(65)

For at minimere risikoen for omgåelse som følge af den store forskel i toldsatser konkluderes det, at det i dette tilfælde er nødvendigt med særlige foranstaltninger for at sikre en korrekt anvendelse af antidumpingtolden. En af disse særlige foranstaltninger er, at der for medlemsstaternes toldmyndigheder skal fremlægges en gyldig handelsfaktura, som skal opfylde de krav, der er fastsat i bilaget til denne forordning. Import, der ikke er ledsaget af en sådan faktura, er omfattet af den restdumpingtold, som gælder for alle andre eksportører.

(66)

Hvis der er en betydelig mængdemæssig stigning i eksporten fra en af de virksomheder, der er omfattet af lavere individuelle toldsatser, efter indførelse af de pågældende foranstaltninger, kan en sådan mængdemæssig stigning i sig selv betragtes som en ændring af handelsmønstret som følge af indførelsen af foranstaltninger, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 1. Under sådanne omstændigheder og forudsat, at betingelserne er opfyldt, kan der indledes en omgåelsesundersøgelse. Ved denne undersøgelse kan det bl.a. overvejes, om det bliver nødvendigt at fjerne individuelle toldsatser og pålægge en landsdækkende told.

(67)

Alle anmodninger om anvendelse af denne individuelle antidumpingtold (f.eks. efter ændring i den pågældende enheds navn eller efter oprettelse af nye produktions- eller salgsenheder) indgives omgående til Kommissionen (6) sammen med alle relevante oplysninger, navnlig om ændringer i virksomhedens aktiviteter vedrørende produktion, hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning til f.eks. den pågældende navneændring eller den pågældende ændring i produktions- og salgsenheder. Forordningen vil i givet fald blive ændret i overensstemmelse hermed gennem en ajourføring af listen over virksomheder, der er omfattet af individuelle antidumpingtoldsatser.

(68)

For at sikre en korrekt håndhævelse af antidumpingtolden bør den landsdækkende told ikke blot anvendes på de ikke samarbejdsvillige eksporterende producenter, men også på de producenter, der ikke havde nogen eksport til Unionen i undersøgelsesperioden.

(69)

For at sikre lige behandling af nye eksportører og de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven, og som er anført i tabellen i artikel 1, stk. 2, med en gennemsnitlig toldsats på 14,6 % i stikprøven, bør der fastsættes bestemmelser om, at den vejede gennemsnitlige told, der indføres for sidstnævnte virksomheder, også skal gælde for alle nye eksportører, som ellers ville være berettiget til en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4, da nævnte artikel ikke finder anvendelse, når der er blevet anvendt stikprøver.

(70)

Alle parter blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for, at det påtænktes at anbefale, at der indføres en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Kina, og at der foretages en endelig opkrævning af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige told (endelig fremlæggelse af oplysninger). Alle parterne fik en frist til at fremsætte bemærkninger til denne endelige fremlæggelse af oplysninger.

(71)

De interesserede parters mundtlige og skriftlige bemærkninger blev overvejet og, hvor det var relevant, taget i betragtning.

9.   ENDELIG OPKRÆVNING AF DEN MIDLERTIDIGE TOLD

(72)

På grund af størrelsen af de konstaterede dumpingmargener og den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, anses det for nødvendigt, at de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige antidumpingtold, som blev indført ved forordningen om midlertidig told, opkræves endeligt.

(73)

Såfremt den endelige told er højere end den midlertidige told, opkræves kun de beløb, der er sikret svarende til den midlertidige told, endeligt, mens de beløb, der er sikret ud over den endelige antidumpingtold, bør frigives —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af folie af aluminium af tykkelse 0,007 mm eller derover, men under 0,021 mm, uden underlag, kun valset, også præget, i lavvægtsruller af vægt ikke over 10 kg, som i øjeblikket henhører under KN-kode ex 7607 11 11 og ex 7607 19 10 (Taric-kode 7607111110 og 7607191010) og har oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 omhandlede vare fremstillet af nedenstående virksomheder:

Virksomhed

Told

Taric-tillægskode

CeDo (Shanghai) Ltd., Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd., Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd., Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co.,Ltd., Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd., Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd., Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd., Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd., Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd., Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd., Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd., Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd., Yuyao

14,6 %

B310

Alle andre virksomheder

35,6 %

B999

3.   Anvendelsen af de individuelle toldsatser, der er fastsat for de i stk. 2 omhandlede virksomheder, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilaget til denne forordning. Hvis en sådan faktura ikke fremlægges, anvendes den told, der gælder for »alle andre virksomheder«.

4.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold i henhold til forordning (EU) nr. 833/2012, opkræves endeligt. De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed ud over den endelige antidumpingtold, frigives.

Artikel 3

Hvis en ny eksporterende producent i Folkerepublikken Kina over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at:

den ikke har eksporteret den vare, der er beskrevet i artikel 1, stk. 1, til Unionen i undersøgelsesperioden (1. oktober 2010 til 30. september 2011)

den ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller producenter i Folkerepublikken Kina, som er genstand for de ved denne forordning indførte foranstaltninger

den faktisk har eksporteret den pågældende vare til Unionen efter den undersøgelsesperiode, hvorpå foranstaltningerne er baseret, eller den har indgået en uigenkaldelig kontraktlig forpligtelse til at eksportere en væsentlig mængde til Unionen

kan Rådet ved simpelt flertal, efter forslag fremsat af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, ændre artikel 1, stk. 2, ved at tilføje den nye eksporterende producent til de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven og derfor er omfattet af den vejede gennemsnitlige toldsats på 14,6 %.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 251 af 18.9.2012, s. 29.

(3)  EUT L 331 af 1.12.2012, s. 56.

(4)  Sag T-107/08, Transnational Company »Kazchrome« AO og ENRC Marketing AG mod Rådet for den Europæiske Union og Europa-Kommissionen [2011] (Endnu ikke offenliggjort i samlingen).

(5)  WTO Panel Report, »China — Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from the United States«, WT/DS414/R, og »European Communities — Anti-Dumping Measure on Farmed Salmon from Norway«, WT/DS337/R.

(6)  Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat H, Kontor: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles, Belgien.


BILAG

Den gyldige handelsfaktura, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, skal indeholde en erklæring underskrevet af en dertil bemyndiget person i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, og skal være udformet på følgende måde:

1)

navn og stilling på den dertil bemyndigede person i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen

2)

følgende erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at den (mængde) af visse typer folie af aluminium i ruller, der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, blev fremstillet af (virksomhedens navn og hovedsæde) (Taric-tillægskode) i Folkerepublikken Kina. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.

Dato og underskrift«.


13.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 218/2013

af 8. marts 2013

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Cabrito Transmontano (BOB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 trådte i kraft den 3. januar 2013. Den ophæver og erstatter Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (2).

(2)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 behandlet Portugals ansøgning om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Cabrito Transmontano«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/1996 (3).

(3)

Eftersom den pågældende ændring ikke er af mindre omfang, har Kommissionen i medfør af artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (4). Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i nævnte forordning, bør ændringen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(3)  EFT L 163 af 2.7.1996, s. 19.

(4)  EUT C 122 af 27.4.2012. s. 20.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.1.   Fersk kød og slagteaffald

PORTUGAL

Cabrito Transmontano (BOB)


13.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 219/2013

af 12. marts 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

107,2

MA

70,0

TN

101,4

TR

111,5

ZZ

97,5

0707 00 05

MA

170,1

TR

169,8

ZZ

170,0

0709 93 10

MA

55,6

TR

126,5

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

57,0

IL

71,4

MA

52,6

TN

56,6

TR

65,0

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

81,6

CL

122,3

CN

76,3

MK

31,3

US

170,8

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

124,4

BR

113,7

CL

133,7

TR

171,6

US

191,0

ZA

107,5

ZZ

140,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.