ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.068.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 68

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
12. marts 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 af 7. marts 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved nævnte forordning, ved import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, afsendt fra Malaysia og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Thailand eller ej

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 206/2013 af 11. marts 2013 om gennemførelse af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 207/2013 af 11. marts 2013 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 hvad angår fristen for ændring af beslutningen om særlig støtte for 2013 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 hvad angår meddelelsen af en sådan ændring

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 af 11. marts 2013 om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer ( 1 )

16

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 209/2013 af 11. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005, for så vidt angår mikrobiologiske kriterier for spirer og regler for udtagning af prøver af fjerkræslagtekroppe og fersk fjerkrækød ( 1 )

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 210/2013 af 11. marts 2013 om autorisation af virksomheder, der producerer spirer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 ( 1 )

24

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer ( 1 )

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 212/2013 af 11. marts 2013 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår tilføjelser og ændringer med hensyn til de produkter, der er omfattet af dette bilag ( 1 )

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 213/2013 af 11. marts 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

53

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2013/9/EU af 11. marts 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet ( 1 )

55

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2013/124/FUSP af 11. marts 2013 om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 205/2013

af 7. marts 2013

om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved nævnte forordning, ved import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, afsendt fra Malaysia og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Thailand eller ej

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 (2) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på 24,7 % på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) for alle andre virksomheder end dem, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i denne forordning, på baggrund af en udløbsundersøgelse af de foranstaltninger, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1890/2005 (3) (»den oprindelige forordning«). Disse foranstaltninger vil i det følgende blive benævnt »de gældende foranstaltninger« eller »de oprindelige foranstaltninger«, og den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, som blev indført ved den oprindelige forordning, vil i det følgende blive benævnt »den oprindelige undersøgelse«.

1.2.   Indledning

(2)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der forelå tilstrækkelige umiddelbare beviser til at indlede en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen, og har besluttet på eget initiativ at undersøge den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der er indført over for importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Kina, og at gøre importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Malaysia, Thailand og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia, Thailand og Filippinerne eller ej, til genstand for registrering.

(3)

Undersøgelsen blev indledt den 15. juni 2012 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 502/2012 (4) (»indledningsforordningen«).

(4)

De umiddelbare beviser, som Kommissionen rådede over, var, at det efter indførelsen af foranstaltningerne i den oprindelige undersøgelse blev fastslået, at der var sket en betydelig ændring i handelsmønstret for eksporten fra Kina, Malaysia, Thailand og Filippinerne til Unionen, for hvilken der ikke forelå nogen tilstrækkeligt gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i den oprindelige undersøgelse. Denne ændring skyldtes angiveligt omladning af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Kina via Malaysia, Thailand og Filippinerne til Unionen.

(5)

Desuden tydede beviserne på, at de afhjælpende virkninger af de gældende foranstaltninger blev undergravet, både i henseende til mængde og pris. Det fremgik af beviserne, at den øgede import fra Malaysia, Thailand og Filippinerne fandt sted til priser under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat i den oprindelige undersøgelse, justeret for stigningen i omkostningerne til råmaterialer.

(6)

Endelig var der bevis for, at priserne på visse skruer, bolte og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Malaysia, Thailand og Filippinerne var dumpingpriser i forhold til den normale værdi, der tidligere var blevet fastsat i den oprindelige undersøgelse, justeret for stigningen i omkostningerne til råmaterialer.

1.3.   Undersøgelse

(7)

Kommissionen underrettede officielt myndighederne i Kina, Malaysia, Thailand og Filippinerne, de eksporterende producenter i disse lande og de importører i Unionen, som den vidste, var berørt af sagen, samt EU-erhvervsgrenen om indledningen af undersøgelsen.

(8)

Der blev sendt fritagelsesformularer til de producenter/eksportører i Malaysia, Thailand og Filippinerne, som Kommissionen kendte, eller gennem de pågældende landes EU-missioner. Der blev sendt spørgeskemaer til producenter/eksportører i Kina, som Kommissionen kendte, eller gennem Kinas EU-mission. Der blev ligeledes sendt spørgeskemaer til kendte importører i Unionen.

(9)

De interesserede parter fik mulighed for at give deres mening til kende skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der er fastsat i indledningsforordningen. Alle parter blev underrettet om, at manglende samarbejdsvilje kunne medføre anvendelse af grundforordningens artikel 18 og afgørelser truffet på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

(10)

Syv malaysiske, seks thailandske og tre filippinske producenter/eksportører og i givet fald deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Kina har indleveret besvarelser af fritagelsesformularerne. Bemærkninger fra to malaysiske, en thailandsk og en filippinsk virksomhed blev afvist af formelle grunde, da de pågældende virksomheder enten ikke viste sig at være producenter af den undersøgte vare eller ikke udviste samarbejdsvilje efter indgivelsen af fritagelsesformularen, eller fritagelsesformularen blev indgivet på et meget sent stadie af undersøgelsen.

(11)

Der blev indleveret udfyldte spørgeskemaer af to kinesiske eksportører og fire EU-importører/sammenslutninger af importører.

(12)

Kommissionen aflagde kontrolbesøg hos følgende virksomheder:

MCP Precision Sdn. Bhd. (Malaysia)

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Malaysia)

Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malaysia) og dennes forretningsmæssigt forbundne handelsvirksomhed Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Malaysia)

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malaysia)

Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malaysia) og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Taiwan: Linkwell Industry og Linkfast Industry

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd. (Thailand)

Dura Fasteners Co., Ltd. (Thailand)

Taiyo Fasteners Co., Ltd. (Thailand)

Tong Heer Fasteners Co., Ltd. (Thailand)

TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd. (Thailand) og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd. og Phaisarn Fastening Ltd. Part. (Thailand)

Multi-Tek Fastenres Inc. (Filippinerne) og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Taiwan Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.

Phil Shin Works Corporation (Filippinerne)

Rosario Fasteners Corporation (Filippinerne) og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Taiwan, Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd.

1.4.   Rapporteringsperiode og undersøgelsesperiode

(13)

Rapporteringsperioden (»RP«), dvs. den periode, for hvilken der blev foretaget prøvning vedrørende merværdi og beregninger vedrørende dumping/underbud, omfattede 12 måneder fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012. Undersøgelsesperioden (»UP«), dvs. den periode, for hvilken der blev foretaget analyser af ændringer i handelsmønstre og eventuel omgåelse, omfattede perioden fra indførelsen af de oprindelige foranstaltninger indtil udløbet af RP.

2.   UNDERSØGELSESRESULTATER

2.1.   Generelle betragtninger

(14)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 1, blev vurderingen af, om der forekom omgåelse, foretaget ved successivt at analysere, om der var sket en ændring i mønstret for handelen mellem Kina, de tre pågældende lande og Unionen, om denne ændring skyldtes en praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der ikke forelå nogen tilstrækkeligt gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden, om der forelå beviser for skade eller for, at virkningerne af tolden undergraves i henseende til priserne på og/eller mængderne af den undersøgte vare, og om der var bevis for dumping i forhold til de normale værdier, der blev fastslået i den oprindelige undersøgelse, om fornødent i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 2.

2.2.   Den pågældende vare og den undersøgte vare

(15)

Den pågældende vare, der muligvis er genstand for omgåelse, er visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som i øjeblikket henhører under KN-kode 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 og 7318 15 70 (»den pågældende vare«).

(16)

Den undersøgte vare er den samme som den pågældende vare, men afsendt fra Malaysia, Thailand og Filippinerne, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia, Thailand og Filippinerne eller ej, i øjeblikket henhørende under de samme KN-koder som den pågældende vare (»den undersøgte vare«).

(17)

Det fremgik af undersøgelsen, at skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål som defineret ovenfor, der blev eksporteret fra Kina til Unionen, og skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, der blev afsendt fra Malaysia, Thailand og Filippinerne til Unionen, har samme grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber og samme anvendelsesformål, og de bør derfor anses for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

2.3.   Resultater med hensyn til Filippinerne

2.3.1.   Samarbejdets omfang

(18)

Som anført i betragtning 10 ovenfor havde kun tre filippinske virksomheder (en af dem skulle senere vise sig ikke at være producent eller eksportør af den undersøgte vare), indleveret en besvaret fritagelsesformular. De samarbejdsvillige virksomheder repræsenterede således 10 % af den filippinske eksport af den undersøgte vare til Unionen i RP.

(19)

Der blev også indleveret et besvaret spørgeskema af to kinesiske producenter/eksportører, men ingen af dem var involveret i eksport til Filippinerne i UP.

(20)

Idet der tages hensyn til den forholdsvis lave grad af samarbejdsvilje blandt de filippinske og kinesiske virksomheder, måtte konklusionerne vedrørende importen af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål fra Filippinerne til Unionen og eksporten af den pågældende vare fra Kina til Filippinerne derfor træffes på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i grundforordningen. Der blev derfor anvendt data fra Eurostat til at fastsætte den samlede importmængde fra Filippinerne til Unionen, og der blev anvendt kinesiske eksportstatistikker til at fastsætte den samlede eksport fra Kina til Filippinerne.

(21)

Med hensyn til de kinesiske eksportstatistikker bør det bemærkes, at statistikker over samhandelen mellem Kina og Filippinerne omfatter hele HS-koder, som er en større varegruppe end den pågældende vare og den undersøgte vare. Hvis der tages højde for den meget klare tendens, der eksisterede, kan disse data anvendes til at fastslå en ændring i handelsmønstret.

(22)

Endelig anvendtes oplysningerne fra de filippinske myndigheder som en supplerende informationskilde. Selv om disse data ikke var fuldstændige og detaljerede nok til at være det eneste grundlag for analysen, egnede de sig til krydstjek af resultaterne for handelsmønstret.

2.3.2.   Ændringer i handelsmønstret

(23)

Efter indførelsen af de oprindelige foranstaltninger over for importen fra Kina er importen til Unionen af den undersøgte vare fra Filippinerne steget pludseligt og markant. Fra det laveste niveau på under 100 tons årligt i 2004-2005 steg den til over 12 000 tons i RP.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RP

Mængde

(tons)

69

23

1 369

6 048

7 046

5 406

15 580

14 528

12 075

Kilde: Eurostat.

(24)

Samtidig steg eksporten fra Kina til Filippinerne kraftigt i årene mellem 2004 og RP fra 1 100 tons til over 15 000 tons.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RP

Mængde

(tons)

1 104

2 022

2 107

3 727

3 856

7 513

11 262

15 553

15 632

Kilde: Kinesiske eksportstatistikker (Global Trade Atlas database).

(25)

Ovenstående data viser tydeligt, at importen fra Filippinerne til Unionen var ubetydelig i 2004 og 2005. Efter indførelsen af foranstaltningerne over for Kina steg importen dog pludseligt i 2006, og den erstattede mængdemæssigt delvist eksporten fra Kina til EU-markedet. Siden indførelsen af de gældende foranstaltninger har nedgangen i eksporten fra Kina til Unionen desuden været betydelig (70 %). Desuden skal det bemærkes, at de oplysninger, der er modtaget fra de filippinske myndigheder, bekræfter, at kun en lille del af importen fra Kina blev frigivet til handel i det filippinske toldområde. Det meste af importen var rettet mod de særlige økonomiske zoner.

2.3.3.   Omgåelsens art

(26)

Ifølge grundforordningens artikel 13, stk. 1, skal ændringen i handelsmønstret skyldes praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der ikke foreligger nogen tilstrækkeligt gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden. Ovennævnte praksis, forarbejdning eller bearbejdning omfatter blandt andet forsendelse af den af foranstaltninger omfattede vare via tredjelande.

(27)

Det bemærkes, at de samarbejdsvillige virksomheders filippinske eksport tegnede sig for ca. 10 % af den samlede filippinske eksport til Unionen i RP. Den resterende eksport kan tilskrives de producenter, som ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, eller omladningspraksis. Denne konklusion understøttes af de oplysninger og data, som de filippinske myndigheder har leveret, navnlig oplysningerne om, at i) de fleste importerede varer fra Kina af den pågældende vare gik til særlige økonomiske zoner og ikke det filippinske toldområde, ii) antallet af ægte producenter af den af undersøgelsen omfattede vare i Filippinerne er meget begrænset.

(28)

Derfor blev det bekræftet, at der fandt omladning sted af varer med oprindelse i Kina via Filippinerne.

2.3.4.   Utilstrækkeligt gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af antidumpingtolden

(29)

Undersøgelsen afdækkede ikke nogen anden gyldig grund eller økonomisk begrundelse for omladningen end undgåelse af de gældende foranstaltninger over for den pågældende vare. Der fremkom ikke nogen elementer ud over tolden, som kunne betragtes som en kompensation for de omkostninger, navnlig vedrørende transport og lastning, der er forbundet med omladning af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål fra Kina via Filippinerne.

2.3.5.   Undergravning af antidumpingtoldens afhjælpende virkninger

(30)

For at vurdere, hvorvidt importen af den undersøgte vare, for så vidt angår mængder og priser, havde undergravet de afhjælpende virkninger af de gældende foranstaltninger over for den pågældende vare, blev der anvendt Eurostat-data som de bedste tilgængelige data vedrørende ikke-samarbejdsvillige filippinske virksomheders eksportmængder og -priser. De således fastsatte priser blev sammenlignet med den skadestærskel, der var blevet fastsat for EU-producenterne i den oprindelige undersøgelse. I betragtning af den væsentlige forskel mellem den oprindelige UP og RP i den aktuelle undersøgelse måtte en betydelig udvikling i de grundlæggende elementer i produktionsomkostningerne tages i betragtning. Dette afspejledes i tilpasningen af den ikke-skadevoldende pris på grundlag af stigningen i prisen på de grundlæggende råmaterialer samt i de resterende elementer i produktions- og salgsomkostningerne på grundlag af ændringer i forbrugerprisindekset i Unionen.

(31)

Stigningen i importen fra Filippinerne til Unionen fra under 100 tons i 2004 til over 12 000 tons i RP blev anset for at være betydelig med hensyn til mængder.

(32)

Sammenligningen af den justerede skadestærskel og den vejede gennemsnitlige eksportpris viste underbud.

(33)

Det konkluderedes derfor, at de afhjælpende virkninger af de gældende foranstaltninger undergraves, både i henseende til mængde og pris.

2.3.6.   Bevis for dumping

(34)

Endelig blev det i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 1, undersøgt, om der var bevis for dumping i forhold til den normale værdi, som blev fastslået i forbindelse med den oprindelige undersøgelse.

(35)

I den oprindelige forordning blev den normale værdi fastsat på grundlag af priser i Taiwan, der i forbindelse med den undersøgelse fandtes at være et passende markedsøkonomisk referenceland for Kina. I betragtning af den væsentlige forskel mellem den oprindelige UP og RP i den aktuelle undersøgelse måtte en betydelig udvikling i de grundlæggende elementer i produktionsomkostningerne tages i betragtning. Dette afspejledes i tilpasningen af den normale værdi på grundlag af stigningen i prisen på de grundlæggende råmaterialer samt i de resterende elementer i produktions- og salgsomkostningerne på grundlag af ændringer i forbrugerprisindekset i Taiwan.

(36)

Eksportprisen fra Filippinerne var baseret på de foreliggende faktiske oplysninger, dvs. på den gennemsnitlige eksportpris på visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål i RP ifølge oplysninger fra Eurostat. De foreliggende faktiske oplysninger blev anvendt, da producenterne af den undersøgte vare i Filippinerne udviste minimal samarbejdsvilje. Den gennemsnitlige eksportpris, der anvendes i beregningen, blev krydstjekket med eksportpriserne for de to samarbejdsvillige filippinske eksportører og forekom at være i overensstemmelse med disse.

(37)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirker priserne og prissammenligneligheden, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev således justeret for forskelle med hensyn til transport, forsikring og ikke-refusionsberettiget moms på eksportsalg i Kina. Da producenterne i Filippinerne og Kina kun udviste begrænset samarbejdsvilje, måtte justeringerne foretages på grundlag af de bedste foreliggende faktiske oplysninger. Derfor blev justeringerne for transport og forsikring baseret på omkostningerne til transport og forsikring pr. ton som fastlagt i den oprindelige undersøgelse.

(38)

Dumpingmargenen blev i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12, beregnet ved at sammenligne den justerede vejede gennemsnitlige normale værdi som fastsat i den oprindelige forordning og de tilsvarende vejede gennemsnitlige eksportpriser for importen fra Filippinerne i denne undersøgelses RP, udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet.

(39)

Det fremgik af sammenligningen mellem den vejede gennemsnitlige normale værdi og den vejede gennemsnitlige eksportpris, at der fandt dumping sted.

2.4.   Konklusionerne vedrørende Malaysia

2.4.1.   Samarbejdets omfang

(40)

Som anført i betragtning 10 ovenfor indleverede syv malaysiske virksomheder besvarede fritagelsesformularer. En af disse virksomheder forekom ikke at være producent af den undersøgte vare, mens en anden virksomhed fremsatte sine ufuldstændige svar på et sent stadie i undersøgelsen, hvilket gjorde det umuligt at supplere manglerne og efterprøve de fremlagte oplysninger og data. Derfor måtte disse to besvarede fritagelsesformularer afvises. De resterende fem samarbejdsvillige malaysiske virksomheder repræsenterede således 93 % af den malaysiske eksport af den undersøgte vare til Unionen i RP.

2.4.2.   Ændring i handelsmønstret

(41)

Efter indførelsen af de oprindelige foranstaltninger over for importen fra Kina er importen til Unionen af den undersøgte vare fra Malaysia steget støt. Fra et niveau på under 2 000 tons årligt i 2004-2005 steg den til over 13 000 tons i RP.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RP

Mængde

(tons)

1 701

1 849

7 930

13 548

13 712

9 809

9 615

13 498

13 363

Kilde: Eurostat.

(42)

Det bør imidlertid understreges, at det efter kontrolbesøgene blev bekræftet, at denne stigning i den malaysiske eksport til Unionen kan forklares ved stigningen i den reelle produktion i Malaysia i samme periode. Samarbejdsvillige virksomheder, som konstateredes at være malaysiske producenter, der ikke var involveret i omgåelse, tegner sig for 93 % af eksporten til Unionen. Undersøgelsen viste, at kun en af disse virksomheder omladede den pågældende vare, men denne praksis vedrørte kun en lille del af dens salg og ophørte i 2009. Ingen af de samarbejdsvillige virksomheder blev anset for at være involveret i montagetransaktioner, der omfattede anvendelse af kinesiske dele eller halvfabrikata.

(43)

Under hensyn til ovenstående konkluderes det, at den øgede import fra Malaysia er begrundet i en stigning i den indenlandske produktion. Ændringen i handelsmønstret mellem Malaysia og Unionen er derfor ikke er et resultat af omgåelse.

2.5.   Konklusionerne vedrørende Thailand

2.5.1.   Samarbejdets omfang

(44)

Som anført i betragtning 10 ovenfor indleverede seks thailandske virksomheder besvarede fritagelsesformularer. En af disse virksomheder var ikke rede til at medvirke i den videre procedure, hvilket gjorde det umuligt at supplere manglerne og gennemføre kontrol på stedet af de indsendte oplysninger og data. Derfor blev der set bort fra svarene i denne fritagelsesformular. De resterende fem samarbejdsvillige thailandske virksomheder repræsenterede dog 67 % af den thailandske eksport af den undersøgte vare til Unionen i RP.

2.5.2.   Ændringer i handelsmønstret

(45)

Efter indførelsen af de oprindelige foranstaltninger over for importen fra Kina har importen til Unionen af den undersøgte vare fra Thailand udvist følgende tendens:

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RP

Mængde

(tons)

5 373

3 308

1 290

850

453

128

367

5 546

6 715

Kilde: Eurostat.

(46)

Analyser af eksporten fra Thailand til Unionen skal foretages på baggrund af den omstændighed, at Thailand — ligesom Kina — fra november 2005 var omfattet af Unionens antidumpingforanstaltninger (5). Disse foranstaltninger udløb i november 2010. Derpå fulgte en kraftig stigning i eksporten fra Thailand til Unionen — fra 367 tons i 2010 til mere end 5 500 tons i 2011 og over 6 700 tons i RP.

(47)

Det skal imidlertid bemærkes, at den thailandske eksport af den undersøgte vare til Unionen i RP i absolutte tal ikke er meget højere end i 2004, før antidumpingforanstaltningerne blev indført over for Kina og Thailand. I relative tal (som andel af Unionens samlede import) faldt importen fra Thailand endog fra næsten 12 % til 7 %.

(48)

Undersøgelsen afslørede ingen omladning eller montagetransaktioner, der omfattede anvendelse af kinesiske dele eller halvfabrikata. Under hensyntagen til det faktum, at eksporten fra Thailand før indførelsen af antidumpingforanstaltningerne med sikkerhed udgjordes af ægte thailandske produkter, er det vanskeligt at konkludere, at den nuværende eksport — som er tilsvarende i mængde — har en anden oprindelse. Det skal desuden understreges, at de to største thailandske producenter, der samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse, også indgik i den oprindelige undersøgelse af Thailand.

(49)

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at den øgede import fra Thailand i vid udstrækning er begrundet i Thailands indenlandske produktion. Ændringen i handelsmønstret mellem Thailand og Unionen er derfor ikke er et resultat af omgåelse.

3.   FORANSTALTNINGER

(50)

I betragtning af ovenstående konkluderedes det, at den endelige antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Kina blev omgået ved omladning via Filippinerne som omhandlet i grundforordningens artikel 13, stk. 1.

(51)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 1, første punktum, bør de gældende foranstaltninger over for importen af den pågældende vare derfor udvides til at gælde for import af den undersøgte vare, dvs. samme vare afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej.

(52)

På grund af den lave grad af samarbejdsvilje i forbindelse med denne undersøgelse bør de foranstaltninger, der skal udvides, være dem, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 for »alle andre virksomheder« i Kina, dvs. på nuværende tidspunkt en endelig antidumpingtold på 27,4 % af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet.

(53)

Der bør opkræves told på den registrerede import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, hvori det fastsættes, at alle udvidede foranstaltninger skal gælde for varer, som blev importeret til Unionen under den registrering, der blev indført ved indledningsforordningen.

4.   AFSLUTNING AF UNDERSØGELSEN VEDRØRENDE IMPORTEN FRA MALAYSIA OG THAILAND

(54)

I betragtning af konklusionerne vedrørende Malaysia og Thailand bør undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltninger over for importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Malaysia og Thailand afsluttes, og den registrering af importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Malaysia og Thailand, som blev indført ved indledningsforordningen, bør ophøre.

5.   ANMODNINGER OM FRITAGELSE

(55)

Som forklaret i betragtning 10 indgav 16 virksomheder i Malaysia, Thailand og Filippinerne udfyldte fritagelsesformularer med anmodning om fritagelse fra de mulige udvidede foranstaltninger, jf. artikel 13, stk. 4, i grundforordningen.

(56)

De malaysiske og thailandske virksomheders anmodninger om fritagelse blev ikke vurderet, da foranstaltningerne ikke er udvidet for disse to landes vedkommende.

(57)

Det konstateredes, at en af de tre filippinske virksomheder, der anmodede om fritagelse, ikke producerede og eksporterede den af undersøgelsen omfattede vare i UP, og der kunne ikke drages nogen konklusioner om arten af dens aktiviteter. Denne virksomhed kan derfor ikke indrømmes fritagelse på nuværende tidspunkt. Hvis det efter udvidelsen af de gældende antidumpingforanstaltninger skulle vise sig, at betingelserne i grundforordningens artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 4, er opfyldt, kan virksomheden dog anmode om at få taget sin situation op til fornyet overvejelse.

(58)

Efter kontrolbesøgene blev det bekræftet, at de resterende to filippinske eksporterende producenter var ægte. Det konkluderes derfor, at de ikke var involveret i omgåelse, hvorfor der kan indrømmes fritagelser til disse virksomheder.

(59)

Det vurderes, at der er behov for særlige foranstaltninger i dette tilfælde for at sikre hensigtsmæssig anvendelse af sådanne fritagelser. En af disse særlige foranstaltninger er, at der for medlemsstaternes toldmyndigheder skal fremlægges en gyldig handelsfaktura, som skal opfylde de krav, der er fastsat i bilaget til denne forordning. Import, der ikke er ledsaget af en sådan faktura, er omfattet af den udvidede antidumpingtold.

(60)

Andre filippinske producenter, som ikke gav sig til kende i forbindelse med denne procedure og ikke eksporterede den undersøgte vare i UP, og som påtænker at indgive en anmodning om fritagelse fra den udvidede antidumpingtold i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 4, vil skulle udfylde en fritagelsesformular, så Kommissionen kan vurdere en sådan anmodning. Kommissionen vil normalt også aflægge kontrolbesøg på stedet. Når betingelserne i grundforordningens artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 4, er opfyldt, kan der indrømmes fritagelse. Hvor en fritagelse er berettiget, kan Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg ved beslutning tillade fritagelse af import fra virksomheder, der ikke omgår de ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 indførte antidumpingforanstaltninger, fra den udvidede told i henhold til denne forordning.

6.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(61)

Alle interesserede parter blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der førte til ovennævnte konklusioner, og blev opfordret til at fremsætte bemærkninger. Efter fremlæggelsen af oplysninger er der ikke modtaget nogen bemærkninger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den endelige antidumpingtold for »alle andre virksomheder« i Kina, som blev indført ved artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvides hermed til at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 og ex 7318 15 70 (Taric-kode 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 og 7318157081), bortset fra varer, der er fremstillet af nedennævnte virksomheder:

Virksomhed

Taric-tillægskode

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippinerne

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippinerne

B356

2.   Anvendelsen af fritagelser, som er blevet indrømmet de virksomheder, der er udtrykkeligt nævnt i stk. 1, eller som Kommissionen har givet tilladelse til, jf. artikel 3, stk. 2, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilaget. Hvis en sådan faktura ikke fremlægges, finder den ved stk. 1 indførte antidumpingtold anvendelse.

3.   Den i medfør af stk. 1 udvidede told opkræves på import afsendt fra Filippinerne, uanset om den er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej, der er registreret i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EU) nr. 502/2012 samt artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009, med undtagelse af varer, som er fremstillet af de i stk. 1 opførte virksomheder.

4.   De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Malaysia og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Thailand eller ej, afsluttes hermed.

Artikel 3

1.   Anmodninger om fritagelse for den ved artikel 1 udvidede told indgives skriftligt på et af Den Europæiske Unions officielle sprog og underskrives af en person, der har beføjelse til at repræsentere den anmodende enhed. Anmodningen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N-105 08/20

1049 Bruxelles

Belgien

Fax (32 2) 2956505

2.   I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009 kan Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg ved en afgørelse give tilladelse til, at import fra virksomheder, der ikke omgår de ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 indførte antidumpingforanstaltninger, fritages for den ved artikel 1 udvidede told.

Artikel 4

Det pålægges herved toldmyndighederne at ophøre med den registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EU) nr. 502/2012.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2013.

På Rådets vegne

A. SHATTER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 5 af 7.1.2012, s. 1.

(3)  EUT L 302 af 19.11.2005, s. 1.

(4)  EUT L 153 af 14.6.2012, s. 8.

(5)  EUT L 302 af 19.11.2005, s. 1.


BILAG

Den gyldige handelsfaktura, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, skal indeholde en erklæring underskrevet af en af de ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, og udformet på følgende måde:

1)

Navn og stilling for den ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen.

2)

Følgende erklæring: »Undertegnede bekræfter, at den mængde [den pågældende vare], der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, er fremstillet af [virksomhedens navn og adresse] [Taric-tillægskode] i [det pågældende land]. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«

3)

Dato og underskrift.


12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/9


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 206/2013

af 11. marts 2013

om gennemførelse af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. april 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 359/2011.

(2)

I betragtning af de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Iran bør der opføres flere personer og en yderligere enhed på den liste over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, og som findes i bilag I til forordning (EU) nr. 359/2011 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og den enhed, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 359/2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 100 af 14.4.2011, s. 1.


BILAG

Liste over de personer og den enhed, der er omhandlet i artikel 1

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Leder af Evinfængslet, udnævnt omkring juni eller juli 2012. Siden hans udnævnelse er forholdene i fængslet forværret, og der er beretninger om øget mishandling af fangerne. I oktober 2012 gik ni kvindelige fanger i sultestrejke i protest mod krænkelsen af deres rettigheder og voldelig behandling fra fængselspersonalets side.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Dommer, Ahwaz revolutionsdomstol, afdeling 4, idømte dødsstraf til de fire arabiske politiske fanger Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (tre brødre) og Ali Sharifi.

De blev anholdt, tortureret og hængt uden retfærdig procedure. Disse sager og manglen på retfærdig procedure er blevet omtalt i en rapport af 13.9.2012 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighederne i Iran, i FN's generalsekretærs rapport om Iran af 22.8.12 og af en række ngo'er.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwaz Revolutionsdomstol, afdeling 2, idømte den 17.3.2012 dødsstraf til de fem ahwaziarabere Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka og Sayed Mokhtar Alboshoka for "aktiviteter rettet mod den nationale sikkerhed" og "fjendskab mod Gud".

Dommen blev stadfæstet af Irans højesteret den 9.1.2013. De fem blev af ngo'er meldt tilbageholdt i over et år uden tiltale, tortureret og dømt uden retfærdig procedure.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad

Fødselsdato: omkring 1963

Fødested: Teheran

Bopæl: Teheran

Arbejdsplads: IRIB og Press TV's hovedkvarter, Teheran

Leder af IRIB World Service og Press TV, ansvarlig for alle programlægningsbeslutninger. Nært knyttet til statens sikkerhedsapparat. Under hans ledelse har Press TV ligesom IRIB samarbejdet med de iranske sikkerhedstjenester og anklagere om at transmittere tvungne tilståelser fra fængslede, herunder fra den iransk-canadiske journalist og filmskaber Maziar Bahari i det ugentlige program Iran Today. Den uafhængige radio- og tv-tilsynsmyndighed OFCOM idømte Press TV i UK en bøde på 100 000 pundfor at have transmitteret Baharis tilståelse i 2011, som blev optaget i fængslet, mens Bahari var ulovligt tilbageholdt.

Sarafraz forbindes på denne baggrund med krænkelse af retten til retfærdig procedure og rettergang.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Anklager i Mazandaranprovinsen og ifølge oplysninger fra ngo'er ansvarlig for ulovlige anholdelser og krænkelse af rettighederne for bahaiere både i forbindelse med den indledende anholdelse og for at holde dem i isolation i efterretningstjenestens fængsel. Ngo'er har dokumenteret seks konkrete tilfælde, hvor retten til retfærdig procedure blev krænket, herunder i 2011 og 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

Fødselsdato: omkring 1973

Fødested: Hamedan

Bopæl: Teheran

Arbejdsplads: Press TV's hovedkvarter, Teheran

Nyhedsdirektør på Press TV. Ansvarlig for at producere og transmittere de tvungne tilståelser fra indsatte, herunder journalister, politiske aktivister samt personer tilhørende det kurdiske og arabiske mindretal, hvilket er en krænkelse af internationalt anerkendte rettigheder til retfærdig rettergang og procedure. Den uafhængige radio- og tv-tilsynsmyndighed OFCOM idømte Press TV i UK en bøde på 100 000 pund for at have transmitteret den iransk-canadiske journalist og filmskaber Maziar Baharis tvungne tilståelse i 2011, som blev optaget i fængslet, mens Bahari var ulovligt tilbageholdt. Ngo'er har rapporteret om yderligere tilfælde af tvungne, tv-transmitterede tilståelser på Press TV. Emadi forbindes på denne baggrund med krænkelse af retten til retfærdig procedure og rettergang.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Dommer ved afdeling 1 i Tabriz revolutionsdomstol. Ansvarlig for hårde domme mod journalister, medlemmer af det azeriske etniske mindretal og fagforeningsaktivister, hvor han har anklaget dem for spionage, handlinger til skade for den nationale sikkerhed, propaganda mod det iranske regime og fornærmelse af de iranske ledere. Hans domme var ifølge rapporter i mange tilfælde ikke i overensstemmelse med retfærdig procedure og de fængslede blev tvunget til falske tilståelser. En højt profileret sag vedrørte 20 frivillige hjælpearbejdere (efter et jordskælv i Iran i august 2012), som han idømte fængselsstraffe for at have forsøgt at hjælpe ofrene for jordskælvet. Retten fandt hjælpearbejderne skyldige i "medvirken til forsamling og sammensværgelse med henblik på at begå forbrydelser rettet mod den nationale sikkerhed".

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Leder af den revolutionære anklagemyndighed i Shiraz. Ansvarlig for ulovlige anholdelser og mishandling af politiske aktivister, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, bahaiere og samvittighedsfanger, som blev chikaneret, tortureret, forhørt og nægtet adgang til advokater og retfærdig rettergang. Ngo'er har rapporteret, at Musavi-Tabar har undertegnet retskendelser i det berygtede center for tilbageholdte nr. 100 (et mandefængsel), herunder en kendelse om tre års isolationsfængsling år af den kvindelige bahaifange Raha Sabet.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Leder af den såkaldte kommission til opsporing af tilfælde af ulovligt indhold.

Abdolsamad Khoramabadi er leder af den såkaldte kommission til opsporing af tilfælde af ulovligt indhold, der er en statslig organisation, som beskæftiger sig med onlinecensur og it-kriminalitet. Under hans ledelse har kommissionen inddelt it-kriminalitet i en række upræcise kategorier, der gør det strafbart at udarbejde og offentliggøre indhold, der af regimet anses for upassende. Han er ansvarlig for bekæmpelse og blokering af en lang række oppositionelle websteder, elektroniske aviser, blogs, websteder for menneskerettighedsorganisationer samt Google og Gmail siden september 2012. Han har sammen med kommissionen aktivt medvirket til, at bloggeren Sattar Beheshti døde i fængslet i november 2012.

Den kommission, han leder, er derfor direkte ansvarlig for systematiske krænkelser af menneskerettighederne, navnlig ved at forbyde og filtrere websteder for offentligheden i almindelighed og ved lejlighedsvis fuldstændigt at blokere for internettet.

12.3.2013


Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Center for efterforskning af organiseret kriminalitet (alias: it-kriminalitetskontoret eller it-politiet)

Adresse: Teheran, Iran

Websted: http://www.cyberpolice.ir

Det iranske it-politi er en enhed under Den Islamiske Republik Irans politikorps, der blev oprettet i januar 2011, og som ledes af Esmail Ahmadi-Moqaddam (opført på listen). Ifølge presserapporter har politichef Ahmadi-Moqaddam understreget, at it-politiet ville slå ned på kontrarevolutionære grupper og grupper af dissidenter, som har brugt internetbaserede sociale netværk i 2009 til at fremkalde protester mod genvalget af præsident Mahmoud Ahmadinejad.

I januar 2012 udstedte it-politiet nye retningslinjer for internetcaféer, der krævede, at brugerne skulle afgive personoplysninger, som caféejerne skulle opbevare i seks måneder, samt en oversigt over, hvilke websteder de havde besøgt. Ifølge bestemmelserne skulle caféejerne også installere interne tv-overvågningskameraer og opbevare optagelserne i seks måneder. Disse nye bestemmelser kan føre til etablering af en logbog, som myndighederne kan bruge til at spore aktivister eller andre, som anses for at være en trussel mod den nationale sikkerhed.

I juni 2012 rapporterede de iranske medier, at it-politiet ville slå ind på en hård kurs over for virtuelle private netværk (VPN).

Den 30. oktober 2012 arresterede it-politiet (efter forlydender uden arrestordre) bloggeren Sattar Beheshti for "handlinger rettet mod den nationale sikkerhed på sociale netværk og Facebook". Beheshti havde kritiseret den iranske regering i sin blog. Beheshti blev fundet død i sin fængselscelle den 3. november, og det menes, at han blev tortureret til døde af it-politimyndighederne.

12.3.2013


12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 207/2013

af 11. marts 2013

om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 hvad angår fristen for ændring af beslutningen om særlig støtte for 2013 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 hvad angår meddelelsen af en sådan ændring

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (1), særlig artikel 142, litra c) og r), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 68, stk. 8, i forordning (EF) nr. 73/2009 kan de medlemsstater, der har truffet beslutningen i nævnte forordnings artikel 69, stk. 1, senest den 1. september 2012 ændre denne og beslutte, at de med virkning fra 2013 vil ændre beløbene til finansiering af den særlige støtte omhandlet i forordningens artikel 68, stk. 1, eller bringe anvendelsen af støtten til ophør.

(2)

Som konsekvens af de stadigt stigende foderpriser, som skyldes de ugunstige klimaforhold, der i 2012 ramte nogle af de største kornproducenter både i Unionen og på verdensplan, er den økonomiske situation for medlemsstaternes landbrugsbedrifter forværret, især i mælke-, oksekøds-, fåre- og gedesektoren. Disse sektorer havde ved udgangen af 2012 alvorlige økonomiske problemer, fordi foderpriserne udgør en væsentlig del af deres produktionsomkostninger. Der er opstået en nødsituation, hvor der er en reel risiko for, at aktiviteterne vil blive bremset eller helt indstillet, hvilket i sidste ende kan føre til, at produktionen i disse sektorer reduceres eller helt opgives. Den nuværende situation kunne ikke forudses på det tidspunkt, hvor beslutningen om støtte for 2013 i henhold til artikel 68, stk. 8, i forordning (EF) nr. 73/2009 stadig kunne ændres.

(3)

Den særlige støtte, der er fastlagt i nævnte forordnings artikel 68, stk. 1, forekommer at være et velegnet redskab til at håndtere en sådan situation, idet støtten ydes til bedrifter, hvis eksistens er truet. For at kunne håndtere den forværrede situation, som landbrugere i mælke-, oksekøds-, fåre- og gedesektoren befinder sig i, og for at undgå alvorlige praktiske og specifikke problemer i forbindelse med omstilling til andre landbrugsaktiviteter eller overdragelse af bedrifter, bør medlemsstaterne have mulighed for inden for en ny frist at ændre de beslutninger, der er truffet for 2013.

(4)

Den frist for meddelelse af en sådan ændring, som er fastsat i artikel 50, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (2), bør af samme årsager forlænges.

(5)

Forordning (EF) nr. 73/2009 og forordning (EF) nr. 1120/2009 bør derfor fraviges.

(6)

Eftersom fravigelsen vedrører 2013, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fravigelse af forordning (EF) nr. 73/2009

Uanset artikel 68, stk. 8, i forordning (EF) nr. 73/2009 kan medlemsstaterne inden den 22. marts 2013 ændre den beslutning om særlig støtte, der er truffet i henhold til artikel 69, stk. 1, i nævnte forordning hvad angår mælke-, oksekøds- og/eller fåre- og gedesektoren med virkning fra 2013.

Artikel 2

Fravigelse af forordning (EF) nr. 1120/2009

Uanset artikel 50, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1120/2009 skal medlemsstaterne senest den 22. marts 2013 underrette Kommissionen om de særlige støtteforanstaltninger, de agter at anvende i mælke-, oksekøds- og/eller fåre- og gedesektoren.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 1.


12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 208/2013

af 11. marts 2013

om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Unionen og på nationalt plan skal finde anvendelse på fødevarer og foder generelt og på fødevare- og fodersikkerhed i særdeleshed. Ifølge artikel 18 i samme forordning skal sporbarheden i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled sikres for fødevarer, foder og dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, samt for ethvert andet stof, der er beregnet til, eller som kan forventes at blive tilsat en fødevare eller et foder.

(2)

Ifølge samme artikel skal fødevarevirksomhedsledere være i stand til at identificere enhver person, der har leveret en fødevare til dem, og de skal også have etableret systemer og procedurer til at identificere de andre virksomheder, hvortil deres produkter er leveret. Disse oplysninger stilles til rådighed for den kompetente myndighed, hvis den anmoder herom.

(3)

Efter udbruddene af shigatoksinproducerende E. coli (STEC) i maj 2011 i Unionen blev forbruget af spirer udpeget som den mest sandsynlige kilde til udbruddene.

(4)

Den 20. oktober 2011 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse om risikoen ved shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) og andre patogene bakterier i frø og spirer (2). EFSA konkluderer i sin udtalelse, at kontamineringen af tørre frø med bakteriepatogener er den mest sandsynlige oprindelige kilde til de spirerelaterede udbrud. Desuden fremgår det af udtalelsen, at som følge af den høje fugtighed og den gunstige temperatur under spiringen kan bakteriepatogener på tørre frø formere sig under spiringen og udgøre en risiko for folkesundheden.

(5)

Sporbarhed er et effektivt redskab til at sikre fødevaresikkerhed, da den muliggør sporing af en fødevare i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled og dermed en hurtig reaktion i tilfælde af fødevarebårne udbrud. Navnlig sporbarhed for visse fødevarer af ikke-animalsk oprindelse kan medvirke til tilbagetrækning af usikre fødevarer fra markedet og dermed beskytte forbrugerne.

(6)

For at sikre sporbarheden, jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 178/2002, bør navn og adresse på både lederen af den fødevarevirksomhed, der leverer de spirer eller de frø, som er beregnet til produktion af spirer, og lederen af den fødevarevirksomhed, hvortil frøene eller spirerne er leveret, altid være tilgængelige. Kravet hviler på tilgangen »ét led tilbage« og »ét led frem«, som indebærer, at fødevarevirksomhedsledere har etableret et system, der sætter dem i stand til at identificere deres direkte leverandør(er) og deres direkte aftager(e), bortset fra når disse er de endelige forbrugere.

(7)

Betingelserne for produktion af spirer kan udgøre en potentielt høj risiko for folkesundheden, da de kan føre til en betydelig formering af fødevarebårne patogener. I tilfælde af et fødevarebårent udbrud i forbindelse med forbruget af spirer er hurtig sporing af de pågældende varer derfor afgørende for at begrænse virkningen på folkesundheden af et sådant udbrud.

(8)

Desuden er handelen med frø beregnet til produktion af spirer udbredt, hvilket øger behovet for sporbarhed.

(9)

Der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser for sporbarheden af spirer og frø beregnet til produktion af spirer i nærværende forordning.

(10)

Der bør navnlig fastsættes det krav, at fødevarevirksomhedsledere afgiver yderligere oplysninger om omfanget eller mængden af sådanne frø og spirer, afsendelsesdatoen sammen med en reference til identifikation af batchen og en detaljeret beskrivelse af frøene eller spirerne.

(11)

For at nedbringe den administrative byrde, der pålægges fødevarevirksomhedsledere, bør der være fleksibilitet, for så vidt angår det format, som fødevarevirksomhedsledere anvender til at registrere og videregive relevante oplysninger som led i sporbarhedskravene.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om sporbarheden af batcher af:

i)

spirer

ii)

frø, der er beregnet til produktion af spirer.

Forordningen finder ikke anvendelse på spirer, efter at de har undergået en behandling, som eliminerer mikrobiologiske farer, og som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »spirer«: et produkt, der er fremstillet ved spiring af frø og deres udvikling i vand eller et andet medium, høstet før udvikling af rigtige blade og beregnet til at spises helt, inklusive frøet

b)   »batch«: en mængde spirer eller frø beregnet til produktion af spirer med samme taksonomiske navn, som afsendes fra samme virksomhed til samme bestemmelsessted samme dag. En eller flere batcher kan udgøre en sending. Frø med et andet taksonomisk navn, der er blandet i samme pakning og beregnet til at blive spiret sammen, og spirer heraf betragtes dog også som én batch.

Desuden finder definitionen på »sending« i artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 211/2013 (3) anvendelse i denne forordning.

Artikel 3

Sporbarhedskrav

1.   Fødevarevirksomhedsledere sikrer i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled, at følgende oplysninger vedrørende batcherne af frø beregnet til produktion af spirer eller batcherne af spirer registreres. Fødevarevirksomhedslederen sikrer også, at de oplysninger, der er nødvendige for at overholde disse bestemmelser, videregives til den fødevarevirksomhedsleder, som frøene eller spirerne leveres til:

a)

en nøjagtig beskrivelse af frøene eller spirerne, herunder plantens taksonomiske navn

b)

omfanget eller mængden af de leverede frø eller spirer

c)

hvis frøene eller spirerne er afsendt af en anden fødevarevirksomhedsleder, navn og adresse på:

i)

lederen af den fødevarevirksomhed, hvorfra frøene eller spirerne er afsendt

ii)

afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er den samme som lederen af den fødevarevirksomhed, hvorfra frøene eller spirerne er afsendt

d)

navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, hvortil frøene eller spirerne er afsendt

e)

navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som lederen af den fødevarevirksomhed, hvortil frøene eller spirerne er afsendt

f)

en reference til identifikation af batchen, hvis det er relevant

g)

afsendelsesdatoen.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger kan opføres i registre og videregives i et passende format, forudsat at de er let genfindelige for den fødevarevirksomhedsleder, som frøene eller spirerne leveres til.

3.   Fødevarevirksomhedslederne videregiver de i stk. 1 omhandlede relevante oplysninger dagligt. De i stk. 1 omhandlede registre ajourføres dagligt og opbevares i et tilstrækkeligt tidsrum efter, at det antages, at spirerne er blevet forbrugt.

4.   Fødevarevirksomhedslederen afgiver de i stk. 1 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed på anmodning uden unødig forsinkelse.

Artikel 4

Sporbarhedskrav for importerede frø og spirer

1.   Sendinger af frø beregnet til produktion af spirer og sendinger af spirer ledsages, når de importeres til Unionen, af et certifikat, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 211/2013.

2.   Fødevarevirksomhedslederen, der importerer frø eller spirer, opbevarer det i stk. 1 omhandlede certifikat i et tilstrækkeligt tidsrum efter, at må antages, at spirerne er blevet forbrugt.

3.   Enhver fødevarevirksomhedsleder, som håndterer de importerede frø beregnet til produktion af spirer, forsyner alle fødevarevirksomhedsledere, som frøene afsendes til, indtil frøene modtages af producenterne af spirer, med kopier af det i stk. 1 omhandlede certifikat.

Hvis frø beregnet til produktion af spirer sælges i detailpakninger, forsyner enhver fødevarevirksomhedsleder, som håndterer de importerede frø beregnet til produktion af spirer, alle fødevarevirksomhedsledere, som frøene afsendes til, indtil de pakkes til detailsalg, med kopier af det i stk. 1 omhandlede certifikat.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11): 2424.

(3)  Se side 26 i denne EUT.


12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 209/2013

af 11. marts 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005, for så vidt angår mikrobiologiske kriterier for spirer og regler for udtagning af prøver af fjerkræslagtekroppe og fersk fjerkrækød

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 852/2004 er der fastsat generelle hygiejnebestemmelser for fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder, som navnlig omfatter procedurer, der er baseret på anvendelsen af principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP). Ifølge artikel 4 i den forordning træffer ledere af fødevarevirksomheder særlige hygiejneforanstaltninger bl.a. vedrørende opfyldelse af mikrobiologiske kriterier for fødevarer og prøveudtagninger og analyser.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (2) fastsættes mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer og gennemførelsesbestemmelser, som fødevarevirksomhedslederne skal opfylde, når de gennemfører de almindelige og særlige hygiejnebestemmelser, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004.

(3)

I kapitel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 fastsættes fødevaresikkerhedskriterier, der skal overholdes af visse fødevarekategorier, herunder prøveudtagningsplaner, referenceanalysemetoder og grænseværdier for mikroorganismer eller toksiner og metabolitter heraf. I det kapitel er opført fødevaresikkerhedskriterier for spirer, for så vidt angår Salmonella.

(4)

Efter udbruddet af shigatoksinproducerende E. coli (STEC) i maj 2011 i Unionen blev forbruget af spirer udpeget som den mest sandsynlige kilde til udbruddene.

(5)

Den 20. oktober 2011 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse om risikoen ved shigatoksinproducerende Escherichia coli og andre patogene bakterier i frø og spirer (3). EFSA konkluderer i sin udtalelse, at forureningen af tørre frø med bakteriepatogener er den mest sandsynlige oprindelige kilde til de spirerelaterede udbrud. Desuden fremgår det af udtalelsen, at som følge af den høje fugtighed og den gunstige temperatur under spiringen, kan bakteriepatogener på tørre frø formere sig under spiringen og udgøre en risiko for folkesundheden.

(6)

EFSA anbefaler i sin udtalelse bl.a., at de mikrobiologiske kriterier styrkes som et af elementerne i et system til styring af fødevaresikkerheden for spireproduktionskæden. Den anbefaling vedrører de nuværende mikrobiologiske kriterier, for så vidt angår Salmonella, for spirer, og overvejelser af mikrobiologiske kriterier, for så vidt angår andre patogener. EFSA slår også fast, at tilgængelige oplysninger tyder på, at der er en højere risiko i forbindelse med visse spirer i forhold til andre.

(7)

EFSA overvejer i sin udtalelse forskellige muligheder for mikrobiologiske kriterier for patogen E. coli for frø: før starten af produktionsprocessen, under spiringen og i det endelige produkt. I den forbindelse slår EFSA fast, at påvisning og afbødning af et forureningsproblem tidligere i spireproduktionskæden kan have fordele, da dette hindrer forureningen i at øges i hele spiringsprocessen. EFSA erkender også, at analyser af frø alene ikke muliggør påvisning af forurening, som måtte indtræffe på et senere tidspunkt i produktionsprocessen. EFSA konkluderer derfor, at mikrobiologiske kriterier kunne være nyttige under spiringsprocessen og/eller for det endelige produkt. EFSA bemærker, når den overvejer et mikrobiologisk kriterium for de endelige spirer, at den tid, der er behov for i forbindelse med påvisningsmetoderne for patogene bakterier kombineret med den korte holdbarhedsperiode, ikke nødvendigvis muliggør tilbagetrækning af produktet i tilfælde af manglende overholdelse. EFSA er af den opfattelse, at det i øjeblikket ikke er muligt at evaluere, i hvilket omfang specifikke mikrobiologiske kriterier for frø og spirer udgør en beskyttelse af folkesundheden. Dette fremhæver behovet for dataindsamling for at foretage kvantitativ risikovurdering. Derfor bør dette kriterium tages op til revision under hensyntagen til videnskabelige, teknologiske og metodologiske fremskridt, nye patogene mikroorganismer i fødevarer og oplysninger fra risikovurderinger.

(8)

Med henblik på at sikre beskyttelsen af folkesundheden i Unionen og ud fra ovennævnte EFSA-udtalelse blev Kommissionens forordning (EU) nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer (4) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 af 11. marts 2013 om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer (5) vedtaget.

(9)

Ud over de foranstaltninger, der er fastsat i nævnte retsakter, og i betragtning af den potentielt større sundhedsrisiko ved den mulige tilstedeværelse af patogener i spirer, bør der fastsættes yderligere mikrobiologiske kriterier ud fra EFSA-anbefalingerne, navnlig for STEC-serogrupper, der anses for at udgøre den største risiko for folkesundheden.

(10)

Mikrobiologiske kriterier er en af flere kontrolmuligheder inden for fødevaresikkerhed og bør anvendes af fødevarevirksomhedsledere som et middel til at kontrollere gennemførelsen af et effektivt system til styring af fødevaresikkerheden. På grund af den lave forekomst og den uensartede fordeling af visse patogener i frø og spirer, prøveudtagningsplaners statistiske begrænsninger og manglende oplysninger om anvendelsen af godt landmandskab i produktionen af frø, er det imidlertid nødvendigt at undersøge alle batcher af frø for tilstedeværelse af patogener i tilfælde, hvor fødevarevirksomhedsledere ikke har indført systemer til styring af fødevaresikkerheden, herunder taget skridt til at nedbringe den mikrobiologiske risiko. Hvis der er indført systemer til styring af fødevaresikkerheden, og hvis deres effektivitet bekræftes af historiske data, kan en nedbringelse af prøveudtagningsfrekvensen overvejes. Denne frekvens bør imidlertid aldrig være under én gang om måneden.

(11)

Når der fastsættes mikrobiologiske kriterier for spirer, bør der udvises fleksibilitet med hensyn til prøvetagningsfaserne og de prøvetyper, som skal tages, for at tage hensyn til de forskelligartede produktionssystemer, samtidig med at der fastholdes ensartede fødevaresikkerhedsstandarder. Der bør navnlig findes alternativer til prøveudtagning af spirer i tilfælde, hvor prøveudtagning er teknisk vanskelig. Undersøgelse af anvendt vandingsvand for patogene bakterier er blevet foreslået som en alternativ strategi, da dette synes at være en god indikator for de typer af mikroorganismer, der findes i selve spirerne. På grund af usikkerheden vedrørende denne strategis følsomhed er det påkrævet, at fødevarevirksomhedsledere, der anvender dette alternativ, etablerer en prøveudtagningsplan, herunder prøveudtagningsprocedurer og prøveudtagningssteder for det anvendte vandingsvand.

(12)

Visse STEC-serotyper (nemlig O157, O26, O103, O111, O145 og O104:H4) anses for at være årsag til de fleste tilfælde af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) i EU. Desuden var serotype O104:H4 årsag til udbruddet i maj 2011 i Unionen. Derfor bør det overvejes at indføre mikrobiologiske kriterier for disse seks serogrupper. Det kan ikke udelukkes, at andre STEC-serotyper også kan være patogene for mennesker. Den form for STEC kan nemlig være årsag til mindre alvorlige sygdomsformer som f.eks. diarré eller blodig diarré eller kan også medføre HUS og udgør derfor en risiko for forbrugernes sundhed.

(13)

Spirer bør betragtes som spiseklare fødevarer, da de kan forbruges uden behov for tilberedning eller anden form for forarbejdning, som ellers ville være effektiv til at fjerne patogene mikroorganismer eller nedbringe dem til et acceptabelt niveau. Fødevarevirksomhedsledere, der producerer spirer, bør derfor overholde de fødevaresikkerhedskriterier for spiseklare fødevarer, der er fastsat i EU-lovgivningen, herunder prøveudtagning fra forarbejdningsarealer og udstyr, som led i deres prøveudtagningsplan.

(14)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (6) har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger til opdagelse og bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser på alle relevante trin i produktionen, forarbejdningen og distributionen med henblik på at mindske forekomsten heraf og de risici, de indebærer for folkesundheden.

(15)

I forordning (EF) nr. 2160/2003, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1086/2011 (7), fastsættes der detaljerede bestemmelser om et Salmonella-fødevaresikkerhedskriterium for fersk fjerkrækød. Som følge af de ændringer, der er foretaget i forordning (EF) nr. 2160/2003, blev forordning (EF) nr. 2073/2005 også ændret ved forordning (EU) nr. 1086/2011. I forbindelse med denne ændring blev der imidlertid indført visse terminologiske uklarheder i teksten til forordning (EF) nr. 2073/2005. Disse uklarheder bør af hensyn til klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen afklares.

(16)

Forordning (EF) nr. 2073/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2073/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 indsættes som litra m):

»m)

definitionen af »spirer« i artikel 2, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 af 11. marts 2013 om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer (8).

2)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11): 2424.

(4)  Se side 26 i denne EUT.

(5)  Se side 16 i denne EUT.

(6)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(7)  EUT L 281 af 28.10.2011, s. 7.

(8)  Se side 16 i denne EUT.«


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I kapitel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Fodnote 12 udgår.

b)

I række 1.18 ændres henvisningen til fodnote 12 til en henvisning til fodnote 23.

c)

Følgende række 1.29 og de tilhørende fodnoter 22 og 23 indsættes:

»1.29.

Spirer (2)

Shiga toksinproducerende E. coli (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 og O104:H4

5

0

Ingen i 25 gram

CEN/ISO TS 13136 (1)

Markedsførte produkter i deres holdbarhedsperiode

2)

I kapitel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 3.2, i den del, der vedrører »Regler for udtagning af prøver af fjerkræslagtekroppe og fersk fjerkrækød«, foretages følgende ændringer:

i)

Første afsnit affattes således:

»Til salmonellaanalyser udtages der på slagteriet prøver fra hele fjerkræslagtekroppe med halsskind. Andre opskærings- eller forarbejdningsvirksomheder end dem, der er beliggende ved siden af et slagteri, som opskærer og forarbejder kød udelukkende fra dette slagteri, skal også udtage prøver til salmonellaanalyser. De skal først og fremmest udtage prøver fra hele fjerkræslagtekroppe med nakkeskind, hvor det er muligt, men skal dog sikre, at også fjerkrædele med skind og/eller fjerkrædele uden skind eller med kun lidt skind, er omfattet, og de sikrer, at dette valg er risikobaseret.«

ii)

Fjerde afsnit affattes således:

»Til salmonellaanalyser af andet fersk fjerkrækød end fjerkræslagtekroppe indsamles 5 prøver på mindst 25 g fra samme parti. Prøver, der udtages fra fjerkrædele med skind, skal bestå af skind og en tynd skive overflademuskel, hvis der ikke er tilstrækkeligt skind til en prøveenhed. Prøver, der udtages fra fjerkrædele uden skind eller med kun lidt skind, skal bestå af en eller flere tynde skiver overflademuskel suppleret med eventuelt skind, således at man får en tilstrækkeligt stor prøveenhed. Kødskiverne skal udtages på en sådan måde, at mest muligt af kødets overflade er inkluderet.«

b)

Følgende indsættes som punkt 3.3:

»3.3.   Regler for udtagning af prøver af spirer

Definitionen af batch i artikel 2, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 finder anvendelse i dette punkt.

A.   Generelle bestemmelser om prøveudtagning og undersøgelser

1.   Indledende undersøgelse af batchen af frø

Fødevarevirksomhedsledere, der producerer spirer, skal foretage en indledende undersøgelse af en repræsentativ prøve af alle batcher af frø. En repræsentativ prøve skal omfatte mindst 0,5 % af vægten i batchen af frø i delprøver af 50 g eller udvælges ud fra en struktureret statistisk ækvivalent prøveudtagningsstrategi, der er efterprøvet af den kompetente myndighed.

I forbindelse med den indledende undersøgelse skal fødevarevirksomhedslederen bringe frøene til spiring i den repræsentative prøve på samme vilkår som resten af batchen af frø, der skal spire.

2.   Prøveudtagning og undersøgelse af spirerne og det anvendte vandingsvand

Fødevarevirksomhedsledere, der producerer spirer, skal udtage prøver til mikrobiologisk undersøgelse på det tidspunkt, hvor sandsynligheden for at finde shigatoksinproducerende E. coli (STEC) og Salmonella spp er størst, under alle omstændigheder ikke før 48 timer efter indledningen af spiringsprocessen.

Prøver af spirer skal analyseres i henhold til kravene i række 1.18 og 1.29 i kapitel 1.

Hvis en fødevarevirksomhedsleder, der producerer spirer, har en prøveudtagningsplan, herunder prøveudtagningsprocedurer og prøveudtagningssteder for det anvendte vandingsvand, kan denne imidlertid erstatte de prøveudtagningskrav, der er fastsat i række 1.18 og 1.29 i kapitel 1, med en analyse af 5 prøver af 200 ml vand, som blev anvendt til vanding af spirerne.

I så fald finder kravene i række 1.18 og 1.29 i kapitel 1 anvendelse på analysen af det vand, der blev anvendt til vanding af spirerne med en grænseværdi på ingen i 200 ml.

Når fødevarevirksomhedsledere undersøger en batch af frø første gang, må de kun markedsføre spirer, hvis resultaterne af den mikrobiologiske analyse er i overensstemmelse med række 1.18 og 1.29 i kapitel 1 eller grænseværdien på ingen i 200 ml, hvis de analyserer brugt vandingsvand.

3.   Prøveudtagningsfrekvens

Fødevarevirksomhedsledere, der producerer spirer, skal udtage prøver til mikrobiologisk analyse mindst én gang om måneden på det tidspunkt, hvor sandsynligheden for at finde shigatoksinproducerende E. coli (STEC) og Salmonella spp er størst, under alle omstændigheder ikke før 48 timer efter indledningen af spiringsprocessen.

B.   Undtagelse fra den indledende undersøgelse af alle batcher af frø, der er fastsat i underpunkt A.1 i dette punkt

Fødevarevirksomhedsledere, der producerer spirer, kan få dispensation fra den prøveudtagning, der er fastsat i underpunkt A.1 i dette punkt, hvis det er begrundet ud fra følgende betingelser og godkendt af den kompetente myndighed:

a)

den kompetente myndighed er tilfreds med, at fødevarevirksomhedslederen gennemfører et system til styring af fødevaresikkerheden i sin virksomhed, som kan omfatte trin i produktionsprocessen, der nedbringer den mikrobiologiske risiko, og

b)

historiske data bekræfter, at alle batcher af de forskellige typer af spirer produceret i virksomheden i mindst 6 på hinanden følgende måneder har overholdt de i række 1.18 og 1.29 i kapitel 1 fastsatte fødevaresikkerhedskriterier.«


(1)  Under hensyntagen til den seneste tilpasning foretaget af EU-referencelaboratoriet for Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC), til påvisning af STEC O104:H4.

(2)  Bortset fra spirer, som har undergået en behandling, der eliminerer Salmonella spp og STEC.«


12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 210/2013

af 11. marts 2013

om autorisation af virksomheder, der producerer spirer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1), særlig artikel 6, stk. 3, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 852/2004 fastsættes der generelle hygiejnebestemmelser for fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder, bl.a. for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter. Ifølge den forordning skal ledere af fødevarevirksomheder sørge for, at virksomheder autoriseres af den kompetente myndighed efter mindst et kontrolbesøg på stedet, når autorisation kræves i henhold til den nationale lovgivning, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (2) eller en afgørelse, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004.

(2)

Efter udbruddene af shigatoksinproducerende E. coli i maj 2011 i Unionen blev forbruget af spirer udpeget som den mest sandsynlige kilde til udbruddene.

(3)

Den 20. oktober 2011 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse om risikoen ved shigatoksinproducerende E. coli (STEC) og andre patogene bakterier i frø og spirer (3). EFSA konkluderer i sin udtalelse, at kontamineringen af tørre frø med bakteriepatogener er den mest sandsynlige oprindelige kilde til de spirerelaterede udbrud. Desuden fremgår det af udtalelsen, at som følge af den høje fugtighed og den gunstige temperatur under spiringen kan bakteriepatogener på tørre frø formere sig under spiringen og udgøre en risiko for folkesundheden.

(4)

For at sikre beskyttelsen af folkesundheden i Unionen og i betragtning af EFSA’s udtalelse blev Kommissionens forordning (EU) nr. 209/2013 (4) om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (5), Kommissionens forordning (EU) nr. 211/2013 (6) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 (7) vedtaget.

(5)

Ud over de foranstaltninger, der er fastsat i disse retsakter, bør virksomheder, som fremstiller spirer, autoriseres, jf. forordning (EF) nr. 852/2004. Sådanne autorisationer udstedt efter mindst et kontrolbesøg på stedet ville sikre, at sådanne virksomheder opfylder de relevante hygiejnebestemmelser, og dermed sikre et højt niveau af beskyttelse af folkesundheden. Autorisation af sådanne virksomheder bør være betinget af, at de opfylder en række betingelser for at sikre, at risikoen for kontaminering i det anlæg, hvor spirerne fremstilles, er begrænset.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning finder definitionen af »spirer« i artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 anvendelse.

Artikel 2

Ledere af fødevarevirksomheder skal sørge for, at virksomheder, der fremstiller spirer, autoriseres af den kompetente myndighed, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004. Den kompetente myndighed autoriserer kun disse virksomheder, hvis de opfylder de betingelser, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004 og i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EFSA Journal 2011;9(11):2424.

(4)  Se side 19 i denne EUT.

(5)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

(6)  Se side 26 i denne EUT.

(7)  Se side 16 i denne EUT.


BILAG

Betingelser for autorisation af virksomheder, der producerer spirer

1.

Virksomhedernes udformning og indretning skal være således, at der er mulighed for god hygiejnemæssig praksis, som bl.a. indebærer beskyttelse mod kontaminering mellem og under processer. Især overflader (herunder på udstyr) i områder, hvor der håndteres fødevarer, og overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, skal holdes i god stand og være lette at rengøre og om nødvendigt desinficere.

2.

Der skal forefindes passende faciliteter til rengøring, desinfektion og opbevaring af arbejdsredskaber og -udstyr. Disse faciliteter skal være lette at rengøre og have en tilstrækkelig forsyning af varmt og koldt vand.

3.

Der skal om nødvendigt være passende muligheder for vask af fødevarer. Vaske og lignende faciliteter til vask af fødevarer skal have tilstrækkelig forsyning af drikkevand, og de skal holdes rene og om nødvendigt desinficerede.

4.

Alt udstyr, som frø og spirer kommer i kontakt med, skal være således udformet, være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risikoen for kontaminering reduceres mest muligt, og at det kan holdes rent og om nødvendigt desinficeres.

5.

Der skal være hensigtsmæssige procedurer, som sikrer, at:

a)

den virksomhed, der producerer spirer, holdes ren og om nødvendigt desinficeret

b)

alt udstyr, som frø og spirer kommer i kontakt med, er effektivt rengjort og om nødvendigt desinficeret. Rengøring og desinfektion af sådant udstyr skal finde sted med en sådan hyppighed, at al risiko for kontaminering undgås.


12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013

af 11. marts 2013

om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 48, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er der fastsat generelle regler for offentlig kontrol med, om bestemmelserne overholdes korrekt, navnlig med henblik på at forebygge eller fjerne risici for mennesker og dyr eller nedbringe dem til et acceptabelt niveau enten direkte eller via miljøet.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2) er der fastsat overordnede principper for fødevarer og foder i almindelighed og for fødevare- og fodersikkerheden i særdeleshed på EU-niveau og på nationalt plan. Ifølge denne forordning skal fødevarer og foder, der importeres til og er bestemt til markedsføring i Unionen overholde de relevante krav i fødevarelovgivningen eller betingelser, som Unionen har anerkendt som mindst svarende hertil.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) er der fastsat almindelige bestemmelser om fødevarehygiejne for fødevarevirksomhedsledere. I henhold til forordningen sikrer ledere af fødevarevirksomheder, at produktionen, forarbejdningen og distributionen i alle led, som er under deres kontrol, er i overensstemmelse med de relevante hygiejnebestemmelser, der er fasat heri. I henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 skal ledere af fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, jf. bilag I, navnlig overholde de almindelige hygiejnebestemmelser i del A i det bilag.

(4)

Efter udbruddet af shigatoksinproducerende E. coli (STEC) i maj 2011 i Unionen blev forbruget af spirer udpeget som den mest sandsynlige kilde til udbruddene.

(5)

Den 20. oktober 2011 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse om risikoen ved shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) og andre patogene bakterier i frø og spirer (4). EFSA konkluderer i sin udtalelse, at kontamineringen af tørre frø med bakteriepatogener er den mest sandsynlige oprindelige kilde til de spirerelaterede udbrud. Desuden fremgår det af udtalelsen, at som følge af den høje fugtighed og den gunstige temperatur under spiringen kan bakteriepatogener på tørre frø formere sig under spiringen og udgøre en risiko for folkesundheden.

(6)

Med henblik på at sikre beskyttelsen af folkesundheden i Unionen og i betragtning af EFSA's udtalelse blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 (5) vedtaget. Ved den gennemførelsesforordning fastsættes der bestemmelser om sporbarheden af sendinger af spirer og frø beregnet til produktion af spirer.

(7)

For at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af folkesundheden bør spirer og frø beregnet til produktion af spirer, der importeres til Unionen, også opfylde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004, og, for så vidt angår spirer, sporbarhedskravene i gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 og de mikrobiologiske kriterier i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (6). Der bør derfor fastsættes hensigtsmæssige certifikatkrav for sådanne varer, der importeres til Unionen.

(8)

I øjeblikket omfatter EU-lovgivningen ikke certifikater for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer. Der bør derfor i denne forordning fastsættes et standardcertifikat for importen af sådanne varer til Unionen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på sendinger af spirer eller frø beregnet til produktion af spirer, der importeres til Unionen, bortset fra spirer, som har undergået en behandling, der eliminerer mikrobiologiske farer, og som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »spirer«: definitionen i artikel 2, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 finder anvendelse

b)   »sending«: en mængde spirer eller frø beregnet til produktion af spirer, som er:

Artikel 3

Certifikatkrav

1.   Sendinger af spirer eller frø beregnet til produktion af spirer importeret til Unionen og med oprindelse i eller afsendt fra tredjelande ledsages af et certifikat, jf. standardcertifikatet i bilaget, hvori det attesteres, at spirerne eller frøene produceres under forhold, der opfylder de almindelige hygiejnebestemmelser for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004, og at spirerne produceres under forhold, som opfylder sporbarhedskravene i gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013, produceres i virksomheder, der er godkendt i henhold til kravene i artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 210/2013 (7), og overholder de mikrobiologiske kriterier i bilag I til forordning (EF) 2073/2005.

Certifikatet skal være udformet på det eller de officielle sprog i afsendelsestredjelandet og på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor importen til EU finder sted, eller være ledsaget af en autoriseret oversættelse til det eller de pågældende sprog. Hvis bestemmelsesmedlemsstaten kræver det, skal certifikaterne også være ledsaget af en autoriseret oversættelse til denne medlemsstats officielle sprog. En medlemsstat kan dog indvillige i at bruge et andet officielt EU-sprog end sit eget.

2.   Originalen af certifikatet ledsager sendingen, til den når sit bestemmelsessted som angivet i certifikatet.

3.   I tilfælde af opdeling af sendingen ledsager en kopi af certifikatet hver del af sendingen.

Artikel 4

Overgangsbestemmelse

I en overgangsperiode indtil 1. juli 2013 kan sendinger af spirer eller frø beregnet til produktion af spirer med oprindelse i eller afsendt fra tredjelande fortsat importeres til Unionen uden det i artikel 3 omhandlede certifikat.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2011;9(11):2424.

(5)  Se side 16 i denne EUT.

(6)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

(7)  Se side 24 i denne EUT.


BILAG

STANDARDCERTIFIKAT FOR IMPORT AF SPIRER ELLER FRØ BEREGNET TIL PRODUKTION AF SPIRER

Image

Image


12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 212/2013

af 11. marts 2013

om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår tilføjelser og ændringer med hensyn til de produkter, der er omfattet af dette bilag

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater har anmodet om, at der foretages ændringer af og tilføjelser til bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 i kolonnen »Eksempler på beslægtede sorter eller andre produkter, for hvilke den samme maksimalgrænseværdi gælder«.

(2)

Disse tilføjelser er nødvendige for at optage nye frugter, grøntsager og kornsorter, der er kommet på markedet i medlemsstaterne, i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005.

(3)

Der bør indsættes følgende frugter, grøntsager, korn og animalske produkter: buddhafinger, tangor, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube, taybær, longan, langsat, salak, kinaskok, japansk burre, andre løg, andre grønne løg, antroewa/hvid aubergine, sopropo/karela, kantluffa/teroi, slangeagurk, flaskegræskar, kayote, mandelgræskar (sen sort), babymajs, mungbønnespirer, lucernespirer, mælkebøtteblade, kålrabiblade, tanniablade, bitterblad/bitawiri, malabarspinat, bananblade, kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong, kløverbregne, vandmimose, culantro/mexicansk koriander/lang koriander, blade af rodpersille, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, citrongræs, asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade, bananblomst, guarbønner, friske sojabønner, canadisk vildris, blade og stilke af hjulkrone, cha-om (Acacia pennata), svampemycellium, vejbredslangehoved, fingerhirse, perlehirse, frø af almindelig kanariegræs, grøn peber, hjort og bikage.

(4)

For at skabe konsekvens bør vildtlevende vildt flyttes fra kategorien »Andre husdyr« til »Andre animalske produkter af landdyr«, og spiselige blomster fra kategorien »Andet« til en kategori, der udgør et eksempel på en afgrøde.

(5)

For bedre at kunne anvende reglerne om international taksonomisk nomenklatur bør de latinske navne for pistacienødder, æbler, kirsebær, jordbær, korbær, blåbær, kumquat, kartofler, yams, rødbeder, peberfrugter, okra, broccoli, hovedkål, kinakål, grønkål, kålrabi, bredbladet endivie, rucola, blade og skud af Brassica spp., bladbeder, julesalat, selleriblade, basilikum, palmehjerter, durra, kaffebønner, kronblade af roser, blomster af jasmin, blomster af lind, rooibosblade, dild, sichuanpeber, kanel, gurkemeje, sukkerroer og bananer tilpasses.

(6)

Under hensyntagen til anmodninger fra interesserede parter og håndhævende myndigheder og i betragtning af den form, i hvilken produkterne findes på markedet, bør der foretages en række ændringer hvad angår de dele af produkterne, som maksimalgrænseværdierne skal finde anvendelse på.

(7)

Der bør foretages sådanne ændringer for så vidt angår te, kakaobønner, humle, kålrabi og animalske produkter.

(8)

Af hensyn til klarheden bør bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 erstattes.

(9)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.


BILAG

»BILAG I

Vegetabilske og animalske produkter, jf. artikel 2, stk. 1

Kode-nummer (1)

Grupper af produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Videnskabeligt navn (2)

Eksempler på beslægtede sorter eller andre produkter, for hvilke den samme maksimalgrænseværdi gælder

De dele af produkterne, som maksimalgrænseværdierne gælder for

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrugter

 

 

 

Hele produktet

0110010

 

Grapefrugter

Citrus paradisi

Pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger

 

0110020

 

Appelsiner

Citrus sinensis

Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger

 

0110030

 

Citroner

Citrus limon

Cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Limefrugter

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandariner

Citrus reticulata

Klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger; tangor (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Andets (3)

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af skallen (undtagen kastanjer)

0120010

 

Mandler

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Paranødder

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Cashewnødder

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kastanjer

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosnødder

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Hasselnødder

Corylus avellana

Lambertsnød

 

0120070

 

Macadamia

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekannødder

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinjekerner

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacienødder

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Valnødder

Juglans regia

 

 

0120990

 

Andet (3)

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0130010

 

Æbler

Malus domestica

Vildæble

 

0130020

 

Pærer

Pyrus communis

Kinesisk pære

 

0130030

 

Kvæder

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mispel (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Japanmispel (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Andet (3)

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0140010

 

Abrikoser

Prunus armenica

 

 

0140020

 

Kirsebær

Prunus avium, Prunus cerasus

Sødkirsebær, surkirsebær

 

0140030

 

Fersken

Prunus persica

Nektarin og lignende krydsninger

 

0140040

 

Blommer

Prunus domestica

Kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube(Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Andet (3)

 

 

 

0150000

v)

Bær og små frugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af top/blomst og stilk (undtagen solbær og ribs: frugt med stilk)

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

 

 

0151010

 

Spisedruer

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Druer til vinfremstilling

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

 

0153010

 

Brombær

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Korbær

Rubus caesius

Loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus

 

0153030

 

Hindbær

Rubus idaeus

Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Andet (3)

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

0154010

 

Blåbær, lav og amerikansk

Vaccinium spp. dog ikke V. macrocarpon og V.vitis-idaea

Almindelig blåbær, bølle

 

0154020

 

Tranebær

Vaccinium macrocarpon

Tyttebær (V. vitis-idaea)

 

0154030

 

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Stikkelsbær

Ribes uva-crispa

Herunder krydsninger med andre Ribes-arter

 

0154050

 

Hyben

Rosa canina

 

 

0154060

 

Morbær (4)

Morus spp.

Bær fra jordbærtræ

 

0154070

 

Azarolhvidtjørn (4) (mediterranean medlar)

Crataegus azarolus

Stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Hyldebær (4)

Sambucus nigra

Sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer

 

0154990

 

Andet (3)

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stængel eller krone (ananas)

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

 

 

0161010

 

Dadler

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figner

Ficus carica

 

 

0161030

 

Spiseoliven

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumquat (4)

Fortunella spp.

Marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambol (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Almindelig kaki (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (javablomme)

Syzygium cumini

Javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama(Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Andet (3)

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

0162010

 

Kiwifrugter

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litchi

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak

 

0162030

 

Passionsfrugter

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Ægte figenkaktus (4) (kaktusfigen)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Stjerneæble (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Amerikansk kaki (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey)

 

0162990

 

Andet (3)

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0163010

 

Avocadoer

Persea americana

 

 

0163020

 

Bananer

Musa x paradisiaca, M acuminata

Dværgbanan, melbanan, æblebanan

 

0163030

 

Mangofrugter

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granatæbler

Punica granatum

 

 

0163060

 

Cherimoya (4)

Annona cherimola

Netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Brødfrugt (4)

Artocarpus altilis

Jackfrugt

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Pigget annona (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Andet (3)

 

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af evt. top og vedhængende jord

0211000

a)

Kartofler

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

0212010

 

Maniok

Manihot esculenta

Taro, tarorod, tannia

 

0212020

 

Batater, søde kartofler

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Yams

Dioscorea spp.

Yamsbønne, mexicansk yamsbønne

 

0212040

 

Salepmaranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Andet (3), (4)

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

 

0213010

 

Rødbeder

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Gulerødder

Daucus carota

 

 

0213030

 

Knoldselleri

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Peberrod

Armoracia rusticana

Angelikrod, løvstikkerod, ensianrod

 

0213050

 

Jordskokker

Helianthus tuberosus

Kinaskok

 

0213060

 

Pastinakker

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Persillerod

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Radiser

Raphanus sativus var. sativus

Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Havrerod

Tragopogon porrifolius

Skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre

 

0213100

 

Kålroer

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Majroer

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Andet (3)

 

 

 

0220000

ii)

Løg

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af letaftagelig hinde og jord (tørre) eller rod og jord (friske)

0220010

 

Hvidløg

Allium sativum

 

 

0220020

 

Kepaløg

Allium cepa

Andre løg; perleløg

Løg

0220030

 

Skalotteløg

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Forårsløg og pibeløg

Allium cepa; Allium fistulosum

Andre grønne løg og lignende sorter

Løg med pseudostængler og blade

0220990

 

Andet (3)

 

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk (sukkermajs: uden svøb, og blærebæger: uden bægerblade)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

Tomater

Lycopersicum esculentum

Kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat

 

0231020

 

Peberfrugter

Capsicum annuum var. grossum og var. longum

Chilipeber

 

0231030

 

Auberginer (ægplanter)

Solanum melongena

Melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Okra (lady's fingers)

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Andet (3)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

 

 

 

0232010

 

Agurker

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Drueagurker, asieagurker

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Courgetter

Cucurbita pepo var. melopepo

Sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi

 

0232990

 

Andet (3)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

 

 

 

0233010

 

Meloner

Cucumis melo

Hornmelon

 

0233020

 

Græskar

Cucurbita maxima

Vintersquash, mandelgræskar (sen sort)

 

0233030

 

Vandmeloner

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Andet (3)

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

Zea mays var. sacharata

Babymajs

Kerner og kolbe uden svøb

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

 

 

0240000

iv)

Kål

 

 

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

Kun hovedet

0241010

 

Broccoli

Brassica oleracea var. italica

Calabrese, cime di rapa, kailankål

 

0241020

 

Blomkål

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Andet (3)

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

 

Hele planten efter fjernelse af rod og ødelagte blade

0242010

 

Rosenkål

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Kun kålknopperne

0242020

 

Hovedkål

Brassica oleracea convar. capitata

Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål

 

0242990

 

Andet (3)

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

Hele planten efter fjernelse af rod og ødelagte blade

0243010

 

Kinakål

Brassica rapa var. pekinensis

Indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai

 

0243020

 

Grønkål

Brassica oleracea convar. acephala

Foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål

 

0243990

 

Andet (3)

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

Brassica oleracea var. gongylodes

 

Hele produktet efter fjernelse af rod, top og evt. vedhængende jord

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af rod og evt. ødelagte ydre dækblade og jord

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Vårsalat

Valerianella locusta

Italiensk feldsalat

 

0251020

 

Salat

Lactuca sativa

Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat)

 

0251030

 

Endivie, bredbladet

Cichorium endivia var. latifolium

Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade

 

0251040

 

Havekarse (4)

Lepidium sativum

Mungbønnespirer, lucernespirer

 

0251050

 

Langskulpet vinterkarse (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Salatsennep, rucola (4)

Eruca sativa

Vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Rød sennep (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Blade og skud af Brassica spp (4), herunder majroetoppe

Brassica spp.

Mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi (5)

 

0251990

 

Andet (3)

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

 

 

 

0252010

 

Spinat

Spinacia oleracea

Newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri

 

0252020

 

Portulak (4)

Portulaca oleracea

Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda)

 

0252030

 

Bladbeder

Beta vulgaris subsp. vulgaris var.cicla og B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Blade af rødbeder

 

0252990

 

Andet (3)

 

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade) (4)

 

Vitis vinifera

Malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata)

 

0254000

d)

Brøndkarse

 

Nasturtium officinale

Kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose

 

0255000

e)

Julesalat

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

Urter

 

 

 

 

0256010

 

Kørvel

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Purløg

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Blade af selleri

Apium graveolens var. secalinum

Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Persille

Petroselinum crispum

Blade af rodpersille

 

0256050

 

Salvie (4)

Salvia officinalis

Vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis

 

0256060

 

Rosmarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timian (4)

Thymus spp.

Merian, oregano

 

0256080

 

Basilikum (4)

Ocimum spp.

Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade

 

0256090

 

Laurbærblade (4)

Laurus nobilis

Citrongræs

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Isop

 

0256990

 

Andet (3)

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

 

 

Hele produktet

0260010

 

Bønner, med bælg

Phaseolus vulgaris

Grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne

 

0260020

 

Bønner, uden bælg

Phaseolus vulgaris

Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne

 

0260030

 

Ærter, med bælg

Pisum sativum

Mangetout/sukkerært

 

0260040

 

Ærter, uden bælg

Pisum sativum

Haveært/grønært, kikært

 

0260050

 

Linser (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Andet (3)

 

 

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod

0270010

 

Asparges

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardoner

Cynara cardunculus

Stængler af Borago officinalis

 

0270030

 

Bladselleri

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fennikel

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artiskokker

Cynara scolymus

Bananblomst

Hele hovedet inklusive blomsterbund

0270060

 

Porrer

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarber

Rheum x hybridum

 

Stilke efter fjernelse af rod og blade

0270080

 

Bambusskud (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmehjerter (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Andet (4)

 

 

 

0280000

viii)

Svampe

 

 

 

Hele produktet, efter at jord eller vækstmedium er fjernet

0280010

 

Dyrkede

 

Havechampignon (4), østershat, shitake (4), svampemycelium (vegetative dele)

 

0280020

 

Vilde (4)

 

Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat

 

0280990

 

Andet (3)

 

 

 

0290000

ix)

Tang  (4)

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagte blade

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

 

 

 

Tørrede frø

0300010

 

Bønner

Phaseolus vulgaris

Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne

 

0300020

 

Linser

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Ærter

Pisum sativum

Kikært, markært, fladbælg

 

0300040

 

Lupiner (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Andet (3)

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af skal, sten/kerner og svøb/skind, hvis det er muligt

0401000

i)

Olieholdige frø

 

 

 

 

0401010

 

Hørfrø

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Jordnødder

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Valmuefrø

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sesamfrø

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Solsikkefrø

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapsfrø

Brassica napus

Frø af agerkål, rybs

 

0401070

 

Sojabønner

Glycine max

 

 

0401080

 

Sennepsfrø

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Bomuldsfrø

Gossypium spp.

 

Fibrene ikke fjernet fra frøene

0401100

 

Græskarfrø (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Frø af andre frugter af græskarfamilien

 

0401110

 

Safflor (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Almindelig hjulkrone (4)

Borago officinalis

Vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Sæddodder (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Hampfrø (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Kristpalmefrø

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Andet (3)

 

 

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

 

 

 

 

0402010

 

Oliven til oliefremstilling (4)

Olea europaea

 

Hele frugten efter fjernelse af evt. stilke efter fjernelse af evt. jord

0402020

 

Palmenødder (oliepalme-kerner) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Frugt fra oliepalmer (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Andet (3)

 

 

 

0500000

5.

KORN

 

 

 

Hele korn

0500010

 

Byg

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Boghvede

Fagopyrum esculentum

Amarant, quinoa

 

0500030

 

Majs

Zea mays

 

 

0500040

 

Hirse (4)

Panicum spp.

Kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse

 

0500050

 

Havre

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ris

Oryza sativa

Canadisk vildris (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Rug

Secale cereale

 

 

0500080

 

Durra (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Hvede

Triticum aestivum, T. durum

Spelt, triticale

 

0500990

 

Andet (3)

 

Frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Te

Te

Camellia sinensis

 

Tørrede blade og stilke af Camellia sinensis, også gærede eller på anden måde behandlet

0620000

ii)

Kaffebønner  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

Grønne bønner

0630000

iii)

Urteudtræk  (4), (6) (tørrede)

 

 

 

 

0631000

a)

Blomster

 

 

 

Hele blomsten efter fjernelse af stilk og ødelagte blade

0631010

 

Blomster af kamille

Matricaria recutita,Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Blomster af hibiscus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Kronblade af roser

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Blomster af jasmin

Jasminum officinale

Hyldeblomst (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Blomster af lind

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Andet (3)

 

 

 

0632000

b)

Blade

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af rod og ødelagte blade

0632010

 

Jordbærblade

Fragaria spp,

 

 

0632020

 

Rooibosblade

Aspalathus spp.

Ginkgoblade

 

0632030

 

Maté

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Andet (3)

 

 

 

0633000

c)

Rødder

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord

0633010

 

Baldrianrod

Valeriana officinalis.

 

 

0633020

 

Ginsengrod

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Andet (3)

 

 

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakaobønner  (4) (gærede eller tørrede)

 

Theobroma cacao

 

Grønne bønner

0650000

v)

Karob  (4) (johannesbrød)

 

Ceratonia siliqua

 

Hele produktet efter fjernelse af stængel eller krone

0700000

7.

HUMLE (tørret)

 

Humulus lupulus

 

Tørrede humlekopper, også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0800000

8.

KRYDDERIER  (4)

 

 

 

Hele produktet, tørt

0810000

i)

Frø

 

 

 

 

0810010

 

Anis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Sortkommen

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Sellerifrø

Apium graveolens

Løvstikkefrø

 

0810040

 

Korianderfrø

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Spidskommenfrø

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Dildfrø

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Fennikelfrø

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Bukkehornsfrø

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

Muskatnød

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Andet (3)

 

 

 

0820000

ii)

Frugter og bær

 

 

 

 

0820010

 

Allehånde

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kommen

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardemomme

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Enebær

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Peber, grøn, hvid og sort

Piper nigrum

Lang peber, rosapeber

 

0820070

 

Vanillestænger

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarinde

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Andet (3)

 

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

 

 

0830010

 

Kanel

Cinnamomum spp.

Cassia

 

0830990

 

Andet (3)

 

 

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

 

 

 

0840010

 

Lakrids

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ingefær

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Gurkemeje (kurkuma)

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Peberrod

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Andet (3)

 

 

 

0850000

v)

Knopper

 

 

 

 

0850010

 

Kryddernellike

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapers

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Andet (3)

 

 

 

0860000

vi)

Støvfang

 

 

 

 

0860010

 

Saffrankrokus

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Andet (3)

 

 

 

0870000

vii)

Frøkapper

 

 

 

 

0870010

 

Muskatblomme

Myristica fragans

 

 

0870990

 

Andet (3)

 

 

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Sukkerroer (roden)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord

0900020

 

Sukkerrør

Saccharum officinarum

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod

0900030

 

Cicorierødder (4)

Cichorium intybus

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord

0900990

 

Andet (3)

 

 

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

1010000

i)

Væv

 

 

 

Hele produktet

1011000

a)

Svin

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Muskel

 

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1011020

 

Fedt

 

 

 

1011030

 

Lever

 

 

 

1011040

 

Nyre

 

 

 

1011050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1011990

 

Andet (3)

 

 

 

1012000

b)

Kvæg

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Muskel

 

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1012020

 

Fedt

 

 

 

1012030

 

Lever

 

 

 

1012040

 

Nyre

 

 

 

1012050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1012990

 

Andet (3)

 

 

 

1013000

c)

Får

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Muskel

 

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1013020

 

Fedt

 

 

 

1013030

 

Lever

 

 

 

1013040

 

Nyre

 

 

 

1013050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1013990

 

Andet (3)

 

 

 

1014000

d)

Geder

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Muskel

 

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1014020

 

Fedt

 

 

 

1014030

 

Lever

 

 

 

1014040

 

Nyre

 

 

 

1014050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1014990

 

Andet (3)

 

 

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Muskel

 

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1015020

 

Fedt

 

 

 

1015030

 

Lever

 

 

 

1015040

 

Nyre

 

 

 

1015050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1015990

 

Andet (3)

 

 

 

1016000

f)

Fjerkræ — høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Muskel

 

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1016020

 

Fedt

 

 

 

1016030

 

Lever

 

 

 

1016040

 

Nyre

 

 

 

1016050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1016990

 

Andet (3)

 

 

 

1017000

g)

Andre husdyr

 

 

Kaniner, kænguruer, hjorte

 

1017010

 

Muskel

 

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1017020

 

Fedt

 

 

 

1017030

 

Lever

 

 

 

1017040

 

Nyre

 

 

 

1017050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1017990

 

Andet (3)

 

 

 

1020000

ii)

Mælk

 

 

 

Hele produktet baseret på et fedtindhold på 4 vægtprocent (7)

1020010

 

Kvæg

 

 

 

1020020

 

Får

 

 

 

1020030

 

Geder

 

 

 

1020040

 

Heste

 

 

 

1020990

 

Andet (3)

 

 

 

1030000

iii)

Fugleæg

 

 

 

Hele produktet, efter at skallen er fjernet (8)

1030010

 

Kyllinger

 

 

 

1030020

 

Ænder

 

 

 

1030030

 

Gæs

 

 

 

1030040

 

Vagtler

 

 

 

1030990

 

Andet (3)

 

 

 

1040000

iv)

Honning

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Gelée royale, pollen, bikage med honning

Hele produktet

1050000

v)

Padder og krybdyr

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Frølår, krokodiller

 

1060000

vi)

Snegle

 

Helix spp.

 

Hele produktet, efter at sneglehuset er fjernet

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr

 

 

Vildtlevende vildt

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1100000

11.

FISK, FISKEVARER, SKALDYR, BLØDDYR OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

AFGRØDER ELLER DELE AF AFGRØDER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER  (9)

 

 

 

 


(1)  Kodenummeret, som fastsættes ved dette bilag, tjener som klassifikation i dette og tilsvarende bilag til forordning (EF) nr. 396/2005.

(2)  Det videnskabelige navn på produkterne i kolonnen »Eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for«, er angivet, hvor det er kendt og relevant. Det internationale nomenklatursystem for dyrkede planter er fulgt så vidt muligt.

(3)  »Andet« omfatter alle andre produkter, der ikke udtrykkeligt er nævnt under resten af koderne inden for »Grupper af produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for«.

(4)  Maksimalgrænseværdierne i bilag II og III for produktet gælder ikke for produkter eller dele af produktet, der udelukkende anvendes som ingredienser i dyrefoder, indtil særskilte maksimalgrænseværdier finder anvendelse.

(5)  Fra 1. januar 2017 gælder maksimalgrænseværdien også for blade af kålrabi.

(6)  Medmindre de er specificeret i andre produktgrupper.

(7)  I alle tilfælde udtrykkes maksimalgrænseværdierne i mg/kg rå mælk.

Hvis definitionen på restkoncentration er mærket som fedtopløselig (med bogstavet F), er maksimalgrænseværdien baseret på rå komælk med et fedtindhold på 4 vægtprocent; for så vidt angår rå mælk fra andre dyrearter skal maksimalgrænseværdien justeres i forhold til fedtindholdet i rå mælk fra disse dyrearter.

(8)  I alle tilfælde udtrykkes maksimalgrænseværdierne i mg/kg æg.

Hvis definitionen på restkoncentration er mærket som fedtopløselig (med F), er maksimalgrænseværdien baseret på hønseæg med et fedtindhold på 10 vægtprocent; for så vidt angår æg fra andre dyrearter, skal maksimalgrænseværdien justeres i forhold til fedtindholdet i æg fra disse dyrearter, hvis fedtindholdet er højere end 10 vægtprocent.

(9)  Maksimalgrænseværdierne finder ikke anvendelse, før de enkelte produkter er blevet opført på listen.«


12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 213/2013

af 11. marts 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

120,3

MA

74,5

TN

96,9

TR

111,0

ZZ

100,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

167,5

ZZ

176,4

0709 93 10

MA

53,0

TR

149,2

ZZ

101,1

0805 10 20

EG

54,2

IL

73,3

MA

92,7

TN

59,6

TR

73,8

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

76,2

ZZ

76,2

0808 10 80

AR

116,3

BR

93,6

CL

118,1

CN

76,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

126,6

CL

125,1

TR

167,1

US

191,0

ZA

115,4

ZZ

145,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/55


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/9/EU

af 11. marts 2013

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 30, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke væsentlige bestemmelser i dette direktiv i forbindelse med tilpasningen af bilag II-IX, skal vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 29, stk. 4, i direktiv 2008/57/EF.

(2)

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, som den Europæiske Union er part i (2), fastsætter i artikel 3 tilgængelighed som et generelt princip og kræver i artikel 9, at deltagerstaterne træffer passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap har adgang på lige fod med andre. Disse foranstaltninger, som omfatter identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed, gælder bl.a. for transport. I overensstemmelse med artikel 216, stk. 2, i TEUF er aftaler, som Unionen indgår, bindende for EU-institutionerne og medlemsstaterne, og direktiv 2008/57/EF — en retsakt, der henhører under den afledte EU-ret — er underlagt forpligtelserne i konventionen.

(3)

I henhold til betragtning 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (3) har handicappede og bevægelseshæmmede personer samme ret som alle andre borgere til fri bevægelighed, frit valg og ikke-forskelsbehandling og bør have samme mulighed for at rejse med jernbane som alle andre borgere. Jernbanevirksomheder og stationsledere sikrer ved anvendelsen af TSI for bevægelseshæmmede personer, at stationer, perroner, vogne og andre faciliteter er tilgængelige for handicappede og bevægelseshæmmede personer. jf. forordningens artikel 21.

(4)

Det er nødvendigt at tilpasse bilag III til direktiv 2008/57/EF for at indføje en eksplicit henvisning til tilgængelighed. Tilgængelighed er et væsentligt krav, der både gælder generelt for jernbanesystemets interoperabilitet og specifikt for delsystemerne infrastruktur, rullende materiel, drift og trafiktelematik for persontrafikken. Bilag III til direktiv 2008/57/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv berører ikke på nogen måde princippet om gradvis gennemførelse, som det fremgår af direktiv 2008/57/EF, særligt at delsystemer, der er angivet som mål i en TSI, kan gennemføres gradvist inden for en rimelig frist, og at hver enkelt TSI angiver en strategi for anvendelsen med det formål at gennemføre en gradvis overgang fra den bestående til den endelige situation, hvor overholdelse af TSI'en er generaliseret.

(6)

Foranstaltningerne i direktivet stemmer overens med tilgangen vedrørende opnåelse af lige adgang ved hjælp af tekniske løsninger, driftsforanstaltninger eller begge dele.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2008/57/EF, der indeholder væsentlige krav, ændres som følger:

1.

Følgende punkt tilføjes i punkt 1:

»1.6.   Tilgængelighed

1.6.1.

Delsystemerne »infrastruktur« og »rullende materiel« skal være tilgængelige for handicappede og bevægelseshæmmede personer på lige fod med andre ved at forebygge eller fjerne barrierer samt ved hjælp af andre relevante foranstaltninger. Dette omfatter design, konstruktion, fornyelse, opgradering, vedligeholdelse og drift af de relevante dele af delsystemerne, som offentligheden har adgang til.

1.6.2

Delsystemerne »drift« og »trafiktelematik for persontrafikken« skal indeholde de funktioner, som er nødvendige for at lette adgangen for personer med handicap og bevægelseshæmmede personer på lige fod med andre ved at forebygge eller fjerne barrierer samt ved hjælp af andre relevante foranstaltninger.«

2.

Følgende punkt tilføjes i punkt 2, stk. 1:

»2.1.2.   Tilgængelighed

2.1.2.1.

»Infrastruktur«-delsystemer, som offentligheden har adgang til, skal være tilgængelige for personer med handicap og bevægelseshæmmede personer i overensstemmelse med punkt 1.6.«

3.

Følgende punkt tilføjes i punkt 2, stk. 4:

»2.4.5.   Tilgængelighed

2.4.5.1.

»Rullende materiel«-delsystemer, som offentligheden har adgang til, skal være tilgængelige for personer med handicap og bevægelseshæmmede personer i overensstemmelse med punkt 1.6.«

4.

Følgende punkt tilføjes i punkt 2, stk. 6:

»2.6.4.   Tilgængelighed

2.6.4.1.

Der skal tages passende skridt for at sikre, at driftsregler indeholder de funktioner, der er nødvendige for at sikre tilgængeligheden for personer med handicap og bevægelseshæmmede personer.«

5.

Følgende punkt tilføjes i punkt 2, stk. 7:

»2.7.5.   Tilgængelighed

2.7.5.1.

Der skal tages passende skridt for at sikre, at »trafiktelematik for persontrafikken«-delsystemer indeholder den funktionalitet, der er nødvendig for at sikre tilgængeligheden for personer med handicap og bevægelseshæmmede personer.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2014. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3.   Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national lovgivning gælder ikke for Republikken Cypern og Republikken Malta, så længe der ikke er etableret noget jernbanenet på deres område.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder( EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35).

(3)  EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14.


AFGØRELSER

12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/57


RÅDETS AFGØRELSE 2013/124/FUSP

af 11. marts 2013

om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. april 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/235/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2011/235/FUSP bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 13. april 2014.

(3)

Endvidere bør der i betragtning af den alvorlige menneskerettighedssituation i Iran, opføres flere personer og en yderligere enhed på den liste over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, og som findes i bilaget til afgørelse 2011/235/FUSP.

(4)

Afgørelse 2011/235/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 2, i afgørelse 2011/235/FUSP affattes således:

»2.   Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 13. april 2014. Den overvåges løbende. Den kan om nødvendigt forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at målene ikke er nået.«

Artikel 2

De personer og den enhed, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, tilføjes på listen i bilaget til afgørelse 2011/235/FUSP.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 100 af 14.4.2011, s. 51.


BILAG

Liste over de personer og den enhed, der er omhandlet i artikel 2

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Leder af Evinfængslet, udnævnt omkring juni eller juli 2012. Siden hans udnævnelse er forholdene i fængslet forværret, og der er beretninger om øget mishandling af fangerne. I oktober 2012 gik ni kvindelige fanger i sultestrejke i protest mod krænkelsen af deres rettigheder og voldelig behandling fra fængselspersonalets side.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Dommer, Ahwaz revolutionsdomstol, afdeling 4, idømte dødsstraf til de fire arabiske politiske fanger Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (tre brødre) og Ali Sharifi.

De blev anholdt, tortureret og hængt uden retfærdig procedure. Disse sager og manglen på retfærdig procedure er blevet omtalt i en rapport af 13.9.2012 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighederne i Iran, i FN's generalsekretærs rapport om Iran af 22.8.12 og af en række ngo'er.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwaz Revolutionsdomstol, afdeling 2, idømte den 17.3.2012 dødsstraf til de fem ahwaziarabere Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka og Sayed Mokhtar Alboshoka for "aktiviteter rettet mod den nationale sikkerhed" og "fjendskab mod Gud".

Dommen blev stadfæstet af Irans højesteret den 9.1.2013. De fem blev af ngo'er meldt tilbageholdt i over et år uden tiltale, tortureret og dømt uden retfærdig procedure.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad

Fødselsdato: omkring 1963

Fødested: Teheran

Bopæl: Teheran

Arbejdsplads: IRIB og Press TV's hovedkvarter, Teheran

Leder af IRIB World Service og Press TV, ansvarlig for alle programlægningsbeslutninger. Nært knyttet til statens sikkerhedsapparat. Under hans ledelse har Press TV ligesom IRIB samarbejdet med de iranske sikkerhedstjenester og anklagere om at transmittere tvungne tilståelser fra fængslede, herunder fra den iransk-canadiske journalist og filmskaber Maziar Bahari i det ugentlige program Iran Today. Den uafhængige radio- og tv-tilsynsmyndighed OFCOM idømte Press TV i UK en bøde på 100 000 pund for at have transmitteret Baharis tilståelse i 2011, som blev optaget i fængslet, mens Bahari var ulovligt tilbageholdt.

Sarafraz forbindes på denne baggrund med krænkelse af retten til retfærdig procedure og rettergang.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Anklager i Mazandaranprovinsen og ifølge oplysninger fra ngo'er ansvarlig for ulovlige anholdelser og krænkelse af rettighederne for bahaiere både i forbindelse med den indledende anholdelse og for at holde dem i isolation i efterretningstjenestens fængsel. Ngo'er har dokumenteret seks konkrete tilfælde, hvor retten til retfærdig procedure blev krænket, herunder i 2011 og 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

Fødselsdato: omkring 1973

Fødested: Hamedan

Bopæl: Teheran

Arbejdsplads: Press TV's hovedkvarter, Teheran

Nyhedsdirektør på Press TV. Ansvarlig for at producere og transmittere de tvungne tilståelser fra indsatte, herunder journalister, politiske aktivister samt personer tilhørende det kurdiske og arabiske mindretal, hvilket er en krænkelse af internationalt anerkendte rettigheder til retfærdig rettergang og procedure. Den uafhængige radio- og tv-tilsynsmyndighed OFCOM idømte Press TV i UK en bøde på 100 000 pund for at have transmitteret den iransk-canadiske journalist og filmskaber Maziar Baharis tvungne tilståelse i 2011, som blev optaget i fængslet, mens Bahari var ulovligt tilbageholdt. Ngo'er har rapporteret om yderligere tilfælde af tvungne, tv-transmitterede tilståelser på Press TV. Emadi forbindes på denne baggrund med krænkelse af retten til retfærdig procedure og rettergang.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Dommer ved afdeling 1 i Tabriz revolutionsdomstol. Ansvarlig for hårde domme mod journalister, medlemmer af det azeriske etniske mindretal og fagforeningsaktivister, hvor han har anklaget dem for spionage, handlinger til skade for den nationale sikkerhed, propaganda mod det iranske regime og fornærmelse af de iranske ledere. Hans domme var ifølge rapporter i mange tilfælde ikke i overensstemmelse med retfærdig procedure og de fængslede blev tvunget til falske tilståelser. En højt profileret sag vedrørte 20 frivillige hjælpearbejdere (efter et jordskælv i Iran i august 2012), som han idømte fængselsstraffe for at have forsøgt at hjælpe ofrene for jordskælvet. Retten fandt hjælpearbejderne skyldige i "medvirken til forsamling og sammensværgelse med henblik på at begå forbrydelser rettet mod den nationale sikkerhed".

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Leder af den revolutionære anklagemyndighed i Shiraz. Ansvarlig for ulovlige anholdelser og mishandling af politiske aktivister, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, bahaiere og samvittighedsfanger, som blev chikaneret, tortureret, forhørt og nægtet adgang til advokater og retfærdig rettergang. Ngo'er har rapporteret, at Musavi-Tabar har undertegnet retskendelser i det berygtede center for tilbageholdte nr. 100 (et mandefængsel), herunder en kendelse om tre års isolationsfængsling år af den kvindelige bahaifange Raha Sabet.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Leder af den såkaldte kommission til opsporing af tilfælde af ulovligt indhold.

Abdolsamad Khoramabadi er leder af den såkaldte kommission til opsporing af tilfælde af ulovligt indhold, der er en statslig organisation, som beskæftiger sig med onlinecensur og it-kriminalitet. Under hans ledelse har kommissionen inddelt it-kriminalitet i en række upræcise kategorier, der gør det strafbart at udarbejde og offentliggøre indhold, der af regimet anses for upassende. Han er ansvarlig for bekæmpelse og blokering af en lang række oppositionelle websteder, elektroniske aviser, blogs, websteder for menneskerettighedsorganisationer samt Google og Gmail siden september 2012. Han har sammen med kommissionen aktivt medvirket til, at bloggeren Sattar Beheshti døde i fængslet i november 2012. Den kommission, han leder, er derfor direkte ansvarlig for systematiske krænkelser af menneskerettighederne, navnlig ved at forbyde og filtrere websteder for offentligheden i almindelighed og ved lejlighedsvis fuldstændigt at blokere for internettet.

12.3.2013


Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Center for efterforskning af organiseret kriminalitet

(alias: it-kriminalitetskontoret eller it-politiet)

Adresse: Teheran, Iran

Websted: http://www.cyberpolice.ir

Det iranske it-politi er en enhed under Den Islamiske Republik Irans politikorps, der blev oprettet i januar 2011, og som ledes af Esmail Ahmadi-Moqaddam (opført på listen). Ifølge presserapporter har politichef Ahmadi-Moqaddam understreget, at it-politiet ville slå ned på kontrarevolutionære grupper og grupper af dissidenter, som har brugt internetbaserede sociale netværk i 2009 til at fremkalde protester mod genvalget af præsident Mahmoud Ahmadinejad.

I januar 2012 udstedte it-politiet nye retningslinjer for internetcaféer, der krævede, at brugerne skulle afgive personoplysninger, som caféejerne skulle opbevare i seks måneder, samt en oversigt over, hvilke websteder de havde besøgt. Ifølge bestemmelserne skulle caféejerne også installere interne tv-overvågningskameraer og opbevare optagelserne i seks måneder. Disse nye bestemmelser kan føre til etablering af en logbog, som myndighederne kan bruge til at spore aktivister eller andre, som anses for at være en trussel mod den nationale sikkerhed.

I juni 2012 rapporterede de iranske medier, at it-politiet ville slå ind på en hård kurs over for virtuelle private netværk (VPN).

Den 30. oktober 2012 arresterede it-politiet (efter forlydender uden arrestordre) bloggeren Sattar Beheshti for "handlinger rettet mod den nationale sikkerhed på sociale netværk og Facebook". Beheshti havde kritiseret den iranske regering i sin blog. Beheshti blev fundet død i sin fængselscelle den 3. november, og det menes, at han blev tortureret til døde af it-politimyndighederne.

12.3.2013