ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.056.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 56

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
28. februar 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Peru af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side

1

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Brasilien i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994 og aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994

2

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af en protokol mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 175/2013 af 27. februar 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår tilbagetrækningen af godkendelsen af aktivstoffet didecyldimethylammoniumchlorid ( 1 )

4

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 176/2013 af 27. februar 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2013/8/EU af 26. februar 2013 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/144/EF om visse dele af og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer ( 1 )

8

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/108/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 21. november 2012 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

28.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/1


Meddelelse om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Peru af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side

Handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, der blev undertegnet i Bruxelles den 26. juni 2012, finder i henhold til aftalens artikel 330, stk. 3, foreløbig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Peru fra den 1. marts 2013. I medfør af artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse af 31. maj 2012 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen anvendes denne, med undtagelse af artikel 2, artikel 202, stk. 1, artikel 291 og 292, midlertidigt af Unionen indtil afslutningen af procedurerne for aftalens indgåelse.


28.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/2


Meddelelse om ikrafttrædelsen aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Brasilien i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994 og aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Brasilien i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994 og aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994, undertegnet den 18. juni 2012 med Thailand og den 26. juni 2012 med Brasilien, træder i kraft den 1. marts 2013.


28.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/3


Meddelelse om ikrafttrædelsen af en protokol mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side

Protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side, der blev undertegnet i Bruxelles den 9. december 2009, træder i kraft den 1. april 2013.


FORORDNINGER

28.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 175/2013

af 27. februar 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår tilbagetrækningen af godkendelsen af aktivstoffet didecyldimethylammoniumchlorid

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2009/70/EF (2) blev didecyldimethylammoniumchlorid optaget som aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3) på den betingelse, at de berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen yderligere bekræftende oplysninger om specifikationen af det fremstillede aktivstof senest den 1. januar 2010.

(2)

Aktivstoffer opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (4).

(3)

Den 25. oktober 2011 forelagde anmelderen yderligere oplysninger med henblik på at opfylde forpligtelsen om at forelægge yderligere oplysninger om specifikationen af det fremstillede aktivstof til den rapporterende medlemsstat, Nederlandene.

(4)

Nederlandene vurderede de yderligere oplysninger, som anmelderen havde forelagt. Nederlandene forelagde sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(5)

Ud fra de yderligere oplysninger, som anmelderen forelagde, fandt Kommissionen, at de krævede yderligere bekræftende oplysninger ikke var blevet forelagt.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at fremsætte bemærkninger til Kommissionens betragtninger.

(7)

Kommissionen er kommet til den konklusion, at de forelagte oplysninger er ufuldstændige og ikke giver mulighed for at foretage konklusioner om renhedsgraden, herunder navnlig om identiteten og indholdet af urenheder.

(8)

Godkendelsen af aktivstoffet didecyldimethylammoniumchlorid bør trækkes tilbage ved at lade række 291 i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgå.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Medlemsstaterne bør have tid til at trække godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder didecyldimethylammoniumchlorid, tilbage.

(11)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder didecyldimethylammoniumchlorid, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest et år efter tilbagetrækningen af godkendelserne.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række nr. 291 didecyldimethylammoniumchlorid.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne sikrer, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder didecyldimethylammoniumchlorid, trækkes tilbage senest den 20. juni 2013.

Artikel 3

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest 12 måneder efter tilbagetrækningen af den relevante godkendelse.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 164 af 26.6.2009, s. 59.

(3)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(4)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.


28.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 176/2013

af 27. februar 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

82,8

MA

66,8

TN

85,1

TR

104,0

ZZ

84,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

173,9

ZZ

178,5

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

38,2

TR

128,8

ZZ

83,5

0805 10 20

EG

51,4

IL

65,3

MA

53,1

TN

60,1

TR

57,0

ZZ

57,4

0805 20 10

EG

165,0

IL

140,4

MA

104,8

ZA

73,9

ZZ

121,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

139,5

MA

124,6

PK

99,7

TR

76,3

US

127,1

ZA

105,9

ZZ

112,2

0805 50 10

TR

77,5

ZZ

77,5

0808 10 80

CN

82,2

MK

34,4

US

170,9

ZZ

95,8

0808 30 90

AR

148,2

CL

183,9

CN

84,0

TR

179,9

ZA

113,0

ZZ

141,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

28.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/8


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/8/EU

af 26. februar 2013

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/144/EF om visse dele af og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 74/150/EØF (1), særlig artikel 19, stk.1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/144/EF (2) indeholder generelle bestemmelser for og krav til mekaniske forbindelser mellem traktorer og påhængskøretøjer og vertikal belastning på koblingspunktet.

(2)

I de seneste år er nye typer af koblinger blevet taget i brug i Unionen, og de er i øjeblikket godkendt på nationalt plan på grundlag af ISO-standarderne. Det drejer sig om ikke-drejelige tilkoblingsanordninger med gaffeltræk og gaffelbolt (ISO 6489-5: 2011), tilkoblingsanordninger med kugle (ISO 24347:2005) og tilkoblingsanordninger med bolt (ISO 6489-4: 2004).

(3)

For at tage hensyn til den nuværende markedssituation, minimere mulige sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser og gøre det muligt at EF-typegodkende disse tilkoblingsanordninger er det nødvendigt at tilføje de pågældende tilkoblingsanordninger og ISO-standarder til direktiv 2009/144/EF.

(4)

Direktiv 2009/144/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelsen fra udvalget nedsat i henhold til artikel 20, stk. 1, i direktiv 2003/37/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 2009/144/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. april 2014 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(2)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 33.


BILAG

Bilag IV til direktiv 2009/144/EF ændres således:

1)

Punkt 1.1 affattes således:

1.1.   Ved »mekaniske forbindelser mellem traktorer og påhængskøretøjer« forstås de tekniske anordninger, der er monteret på traktoren og påhængskøretøjet med henblik på at opnå en mekanisk forbindelse mellem disse køretøjer.

I dette direktiv behandles kun de mekaniske koblingsanordninger på traktorer.

Blandt de mange former for mekaniske koblingsanordninger for traktorer kan der i det væsentlige skelnes mellem:

påhængskobling med gaffel (jf. fig. 1 og 2, tillæg 1)

ikke-drejelig påhængskobling med gaffel (ikke-drejelig tilkoblingsanordning med gaffeltræk og gaffelbolt) (jf. fig. 1d, tillæg 1)

trækkrog (jf. fig. 1 — »Hitch-hook dimensions« i ISO 6489-1:2001)

svingbar trækbom (jf. fig. 3, tillæg 1)

påhængskobling med kugle (jf. fig. 4, tillæg 1)

påhængskobling med bolt (jf. fig. 5, tillæg 1).«

2)

Punkt 2.7 affattes således:

2.7.   Ved påhængskobling med gaffel skal trækøjet kunne drejes mindst 90° aksialt til højre eller venstre om koblingens længdeakse, der bremses af et fastholdelsesmoment på 30 til 150 Nm.

Ved trækkrog, ikke-drejelig påhængskobling med gaffel, påhængskobling med kugle og påhængskobling med bolt skal trækøjet kunne drejes mindst 20° aksialt til højre eller venstre om koblingens længdeakse.«

3)

Punkt 3.1 affattes således:

»3.1.   Dimensioner

Dimensionerne på de mekaniske koblingsanordninger på traktoren skal opfylde kravene i tillæg 1, fig. 1 til 5 og tabel 1.«

4)

Punkt 3.3.1 affattes således:

»3.3.1.

Den maksimale statiske vertikale belastning fastsættes af fabrikanten. Imidlertid må den ikke overstige 3 000 kg, undtagen for påhængskobling med kugle, idet minimumsværdien her er 4 000 kg.«

5)

I 3.4.1 tilføjes følgende punktum:

»Masserne mt, mlt, ma og mla udtrykkes i kg.«

6)

Punkt 4.2 affattes således:

4.2.   Følgende dokumenter og oplysninger skal vedlægges ansøgningen for hver type mekanisk koblingsanordning:

tegninger af koblingsanordningen i korrekt målestoksforhold og i tre eksemplarer. Disse tegninger skal navnlig i detaljer vise de krævede dimensioner samt målene for fastgørelse

en kort teknisk beskrivelse af koblingsanordningen, hvoraf navnlig konstruktionen og det anvendte materiale fremgår

angivelse af den i tillæg 2 nævnte D-værdi i forbindelse med den dynamiske prøvning, eller T-værdien (påhængskøretøjets masse i ton), svarende til 1,5 gange påhængskøretøjets teknisk tilladelige masse, jf. tillæg 3 i forbindelse med den statiske prøvning, samt den tilladelige vertikale belastning på koblingspunktet S (udtrykt i kg)

ét, eller efter ønske fra den tekniske tjeneste, flere prøveeksemplarer.«

7)

Punkt 5.1.3 og 5.1.4 affattes således:

»5.1.3.

ved kontrol af styrken i henhold til tillæg 2 (dynamisk prøvning):

tilladelig D-værdi (kN)

statisk vertikal belastning (kg);

5.1.4.

ved kontrol af styrken i henhold til tillæg 3 (statisk prøvning):

påhængskøretøjets masse og vertikal belastning på koblingspunktet S (kg).«

8)

Punkt 6 affattes således:

»6.   VEJLEDNING

Enhver mekanisk koblingsanordning skal være ledsaget af en vejledning fra fabrikanten. Vejledningen skal bl.a. omfatte EF-typegodkendelsesnummeret samt D-(kN) eller T-(ton)værdien afhængig af den prøvning, koblingsanordningen har været underkastet.«

9)

Tillæg 1 ændres som følger:

a)

Følgende figur 1d og tabel 1 indsættes efter fig. 1c:

»Figur 1d

Ikke-drejelig påhængskobling med gaffel (svarende til ISO 6489-5:2011)

Image

Image


Tabel 1

Former og dimensioner for påhængskobling med gaffel for tilkobling af påhængskøretøj eller redskab

Vertikal belastning

S

kg

D-værdi

D

kN

Form

Dimensioner

mm

D

± 0,5

a

min.

b

min.

≤ 1 000

≤ 35

w

18

50

40

≤ 2 000

≤ 90

x

28

70

55

≤ 3 000

≤ 120

y

43

100

80

≤ 3 000

≤ 120

z

50

110

95«

b)

Følgende indsættes som figur 4 og 5:

»Figur 4

Påhængskobling med kugle (svarende til ISO 24347: 2005)

Image

Image

Image

Image


Figur 5

Påhængskobling med bolt (svarende til ISO 6489-4:2004)

Image

Image

Image

Image

Image

«

10)

Tillæg 2 ændres som følger:

a)

I punkt 2 affattes femte og sjette afsnit således:

»Den lodrette kraftkomposant lodret på kørebanen dannes af den statiske vertikale belastning S (kg).

De største teknisk tilladte masser MT og MR er angivet af fabrikanten i ton.«

b)

Punkt 3.2 affattes således:

»3.2.   Prøvekræfter

Prøvekraften består geometrisk set af den vandrette og lodrette prøvekomposant:

Formula

hvor

Formula ved vekslende belastning

eller

Formula ved voksende belastning (træk eller tryk)

Formula (værdien udtrykt i kN)

S

=

statisk belastning (belastning på kørebanen, udtrykt i kg).«

11)

I tillæg 3 affattes punkt 1.5 således:

1.5.   Før den i punkt 1.4.2 omhandlede prøvning skal der foretages en prøvning, der består i en vertikal belastning på 3 gange den tilladelige maksimale vertikale belastning, der er opgivet af fabrikanten (i daN, svarende til g · S/10), idet belastningen på krogens referencepunkt gradvis øges startende med en belastning på 500 daN.

Under prøvningen må krogens deformation ikke overstige 10 % af den maksimale elastiske deformation, der er konstateret.

Kontrollen finder sted, efter at den vertikale belastning (i daN, svarende til g · S/10) er fjernet, og efter at den forlods belastning på 500 daN er genetableret.«

12)

I tillæg 4 tilføjes følgende eksempel:

»Eksempel på EF-typegodkendelsesmærke

Image

Koblingsanordningen med det ovenfor anførte EF-komponenttypegodkendelsesmærke er en koblingsanordning, for hvilken der i Tyskland (e1) er meddelt EF-komponenttypegodkendelse med nummer 38-363, og som har været underkastet en dynamisk styrkeprøvning (S).«

13)

Tillæg 5 ændres som følger:

a)

Overskriften affattes således:

»OPLYSNINGER OM MEDDELELSE, NÆGTELSE, INDDRAGELSE ELLER UDVIDELSE AF EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSE FOR EN BESTEMT TYPE KOBLINGSANORDNING (PÅHÆNGSKOBLING MED GAFFEL, IKKE-DREJELIG PÅHÆNGSKOBLING MED GAFFEL, TRÆKKROG, SVINGBAR TRÆKBOM, PÅHÆNGSKOBLING MED KUGLE, PÅHÆNGSKOBLING MED BOLT) FOR SÅ VIDT ANGÅR STYRKE OG DIMENSIONER OG VERTIKAL BELASTNING PÅ KOBLINGSPUNKTET«.

b)

Punkt 2 affattes således:

2.   Koblingsanordningens type (påhængskobling med gaffel, ikke-drejelig påhængskobling med gaffel, trækkrog, svingbar trækbom, påhængskobling med kugle, påhængskobling med bolt (2)«.

c)

Punkt 5.1 og 5.2 affattes således:

»5.1.   ved dynamisk prøvning:

D-værdi:

… (kN)

vertikal belastning på koblingspunktet (S):

… (kg)

5.2.   ved statisk prøvning:

Påhængskøretøjets masse T:

… (ton)

vertikal belastning på koblingspunktet (S):

… (kg)«

14)

I tillæg 7 affattes punkt 9 således:

9.   Tilladt statisk vertikal belastning på koblingspunktet:

… (kg)«


AFGØRELSER

28.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/15


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 21. november 2012

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(2013/108/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 26,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (2),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (»fonden«) for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

(2)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR.

(3)

Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder de bestemmelser, hvorefter fonden kan anvendes.

(4)

Italien har fremsendt anmodning om anvendelse af fonden i forbindelse med en katastrofe forårsaget af en række jordskælv i Italien —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 tages Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i anvendelse med henblik på tilvejebringelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger på 670 192 359 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. november 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.