ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.045.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 45

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
16. februar 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 131/2013 af 15. februar 2013 om ekstraordinære foranstaltninger med hensyn til at bringe sukker og isoglucose uden for kvoten i omsætning på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2012/13

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 132/2013 af 15. februar 2013 om 187. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 133/2013 af 15. februar 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 134/2013 af 15. februar 2013 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. februar 2013

10

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/84/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. februar 2013 om fastsættelse af BAT-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, for så vidt angår garvning af huder og skind (meddelt under nummer C(2013) 618)  ( 1 )

13

 

 

2013/85/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. februar 2013 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer C(2013) 670)  ( 1 )

30

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

16.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 131/2013

af 15. februar 2013

om ekstraordinære foranstaltninger med hensyn til at bringe sukker og isoglucose uden for kvoten i omsætning på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2012/13

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 64, stk. 2, og artikel 186 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I sukkerproduktionsåret 2011/12 nåede EU-gennemsnitsprisen for sukker i løs ladning ab fabrik et niveau på 175 % af referenceprisen på 404 EUR/ton, og den var ca. 275 EUR højere pr. ton end prisen på verdensmarkedet. Prisen ligger nu stabilt på et niveau omkring 700 EUR/ton, hvilket er det højeste niveau siden reformen af den europæiske markedsordning for sukker og forhindrer en optimal smidighed i forsyningen på EU's sukkermarked. Den forventede stigning i dette allerede høje prisniveau i produktionsåret 2012/13 udgør en risiko for alvorlige markedsforstyrrelser, hvilket der bør træffes de fornødne foranstaltninger for at forhindre.

(2)

På grundlag af estimeret udbud og efterspørgsel for 2012/13 forventes sukkermarkedets slutlagre at blive mindst 0,5 mio. tons mindre end i 2011/12. I dette tal er importen fra tredjelande, der har indgået visse præferenceaftaler, allerede medregnet.

(3)

På den anden side fører forventningerne om en god høst til en estimeret sukkerproduktion på næsten 5,4 mio. tons ud over den kvote, der er fastsat i artikel 56 i forordning (EF) nr. 1234/2007. Under hensyntagen til skøn over sukkerproducenternes kontraktlige forpligtelser for så vidt angår bestemte former for industriel anvendelse, jf. artikel 62 i den nævnte forordning og eksportforpligtelser for 2012/13 for sukker uden for kvoten, vil der stadig være store mængder sukker uden for kvoten på mindst 2 mio. tons til rådighed. For at afhjælpe det begrænsede udbud på EU's sukkermarked og undgå omfattende prisstigninger kunne man stille en del af dette sukker til rådighed.

(4)

For at sikre et smidigt marked er det nødvendigt at frigive sukker uden for kvoten. Det bør være muligt at iværksætte en sådan foranstaltning, hver gang behovet opstår i løbet af produktionsåret 2012/13.

(5)

I henhold til artikel 186 og 188 i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan der iværksættes foranstaltninger, når dette er nødvendigt for at modvirke markedsforstyrrelser eller risikoen for markedsforstyrrelser, særligt i tilfælde, hvor disse er en konsekvens af kraftige prisstigninger i EU, forudsat at dette mål ikke kan nås ved hjælp af andre foranstaltninger i denne forordning. Forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter imidlertid ingen specifikke foranstaltninger, der under de nuværende markedsforhold kan reducere de høje priser på sukkermarkedet og muliggøre en sukkerforsyning til rimelige priser, ud over de foranstaltninger, der er baseret på forordningens artikel 186.

(6)

Ved artikel 64, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1234/2007 bemyndiges Kommissionen til for sukker og isoglucose, som produceres ud over kvoten, at fastsætte en overskudsafgift, der er så høj, at der ikke ophobes overskud. Ved artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (2) fastsættes afgiften til 500 EUR/ton.

(7)

Der bør fastsættes en nedsat overskudsafgift på et givet niveau pr. ton for en begrænset mængde sukker, der produceres uden for kvoten, for at sikre en rimelig behandling af EU's sukkerproducenter, og at markedet fungerer smidigt samt for at bidrage til at reducere forskellene mellem sukkerpriserne i EU og på verdensmarkedet uden at skabe risiko for ophobning af overskud i EU.

(8)

Da forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter kvoter for både sukker og isoglucose, bør der anvendes en tilsvarende foranstaltning for en passende mængde isoglucose, der er produceret ud over kvoten, fordi sidstnævnte produkt i et vist omfang kommercielt erstatter sukker.

(9)

For at få udbuddet til at stige bør sukker- og isoglucoseproducenterne ansøge medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om attester, som giver dem mulighed for at sælge bestemte mængder, der er fremstillet ud over kvoten, på EU's marked med en nedsat overskudsafgift.

(10)

Den nedsatte overskudsafgift udbetales efter, at ansøgningen er imødekommet, og før attesten udstedes.

(11)

Attesternes gyldighed bør være tidsbegrænset for at tilskynde til, at der hurtigt rettes op på udbudssituationen.

(12)

Det forhold, at der fastsættes lofter over de mængder, som hver producent kan ansøge om i en ansøgningsperiode, og at attesterne kun udstedes for ansøgerens egen produktion, skulle forhindre spekulation i den ordning, som indføres med denne forordning.

(13)

Sukkerproducenterne bør med deres ansøgning forpligte sig til at betale minimumsprisen for de sukkerroer, der anvendes til at producere den mængde sukker, som de ansøger om. Minimumsbetingelserne for at kunne ansøge bør fastsættes.

(14)

Medlemsstaternes myndigheder bør give Kommissionen meddelelse om de ansøgninger, som de modtager. For at forenkle og standardisere disse anmeldelser, stilles der forlæg til rådighed.

(15)

Kommissionen bør sørge for, at der kun udstedes attester for de maksimumsmængder, der er fastsat i denne forordning. Derfor bør Kommissionen om nødvendigt kunne fastsætte en tildelingskoefficient for de ansøgninger, der modtages.

(16)

Medlemsstaterne bør straks underrette ansøgerne om, hvorvidt den mængde, der er ansøgt om, er helt eller delvis efterkommet.

(17)

Myndighederne giver Kommissionen meddelelse om de mængder, for hvilke der er udstedt attester med en nedsat overskudsafgift. Med henblik herpå stiller Kommissionen forlæg til rådighed.

(18)

Hvis der på EU's marked bringes større mængder i omsætning end dem, der er udstedt attest for, skal der for disse mængder opkræves overskudsafgift, jf. artikel 64, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007. Det bør derfor fastsættes, at ansøgere, der ikke opfylder deres forpligtelse til på EU's marked at bringe den mængde i omsætning, de har fået udstedt attest for, også skal betale 500 EUR/ton. Denne sammenhængende tilgang skal forebygge misbrug af den mekanisme, der indføres ved denne forordning.

(19)

Med henblik på at fastsætte gennemsnitspriser for kvotesukker og sukker uden for kvoten på markedet i EU i henhold til artikel 13, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (3), vil sukker, der er omfattet af en attest udstedt i henhold til denne forordning, blive betragtet som kvotesukker.

(20)

I artikel 2, stk. 1, litra a), i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (4) er fastsat, at bidrag og andre afgifter, der er fastsat inden for rammerne af den fælles markedsordning for sukker, udgør egne indtægter. Der bør derfor fastsættes en frist for bestemmelsen af de pågældende beløb, jf. artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 3, litra a), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (5).

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Midlertidig nedsættelse af overskudsafgiften

1.   Uanset artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 967/2006 fastsættes overskudsafgiften til 224 EUR/ton for højst 150 000 ton sukker udtrykt i hvidt sukker og 8 000 ton isoglucose udtrykt i tørstof, som er produceret ud over den kvote, som er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 1234/2007, og som afsættes på EU's marked i produktionsåret 2012/13.

2.   Den nedsatte overskudsafgift, der er omhandlet i stk. 1, udbetales efter, at den ansøgning, der er omhandlet i artikel 2 er imødekommet, og før at den attest, der er nævnt i artikel 6 udstedes.

Artikel 2

Ansøgning om attest

1.   Sukker- og isoglucoseproducenter skal ansøge om en attest for at kunne gøre brug af betingelserne i artikel 1.

2.   Der modtages kun ansøgninger fra virksomheder, der producerer roe- og rørsukker eller isoglucose, og som er godkendt i henhold til artikel 57 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og har fået tildelt en produktionskvote for produktionsåret 2012/13 i henhold til samme forordnings artikel 56.

3.   Hver ansøger kan højst indgive én ansøgning for sukker og én for isoglucose i en ansøgningsperiode.

4.   Ansøgninger om attest sendes pr. fax eller e-mail til myndighederne i den medlemsstat, hvor virksomheden er godkendt. Medlemsstaternes myndigheder kan kræve, at elektroniske ansøgninger ledsages af en avanceret elektronisk signatur, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (6).

5.   Ansøgningerne skal for at kunne antages opfylde følgende betingelser:

a)

De skal indeholde:

i)

ansøgerens navn, adresse og momsnummer, og

ii)

hvor mange tons der ansøges om, udtrykt i hvidt sukker for sukker og i tørstof for isoglucose, angivet uden decimaler.

b)

De mængder, der ansøges om i denne ansøgningsperiode, udtrykt i tons af hvidt sukker og isoglucose udtrykt i tørstof, må ikke overstige 50 000 tons, for så vidt angår sukker, og 2 500 tons, for så vidt angår isoglucose.

c)

Vedrører ansøgningen sukker, skal ansøgeren forpligte sig til at betale den minimumspris for sukkerroer, der er fastsat i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1234/2007, for den mængde sukker, som der udstedes attester for i henhold til artikel 6 i denne forordning.

d)

Ansøgningen skal udfærdiges på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den indsendes.

e)

Ansøgningen skal indeholde en henvisning til denne forordning og sidste frist for indgivelse af ansøgninger.

f)

Ansøgeren må ikke indføje andre betingelser end dem, der er fastsat i denne forordning.

6.   Ansøgninger, der ikke er indgivet i henhold til stk. 1-5, tages ikke i betragtning.

7.   En ansøgning kan ikke trækkes tilbage eller ændres, efter at den er indsendt, selv om der kun tildeles en del af den mængde, der ansøges om.

Artikel 3

Indgivelse af ansøgninger

Ansøgningsperioden udløber den 26. februar 2013 kl. 12.00 (belgisk tid).

Artikel 4

Medlemsstaternes fremsendelse af ansøgninger

1.   Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder træffer beslutning om, hvorvidt ansøgningerne kan antages, på grundlag af betingelserne i artikel 2. Beslutter myndighederne, at en ansøgning ikke kan antages, underretter de straks ansøgeren herom.

2.   Myndighederne giver senest fredag pr. fax eller e-mail Kommissionen meddelelse om de ansøgninger, der kan antages, og som er indsendt i den foregående ansøgningsperiode. Meddelelsen skal ikke indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, litra a), nr. i). Også medlemsstater, der ikke har modtaget nogen ansøgninger, men som har fået tildelt sukker- eller isoglucosekvoter i produktionsåret 2012/13, giver inden for samme frist Kommissionen meddelelse om, at de ikke har modtaget nogen ansøgninger.

3.   Meddelelsernes form og indhold fastsættes på grundlag af forlæg, som Kommissionen stiller til rådighed for medlemsstaterne.

Artikel 5

Overskridelse af lofter

Hvis det af de oplysninger, medlemsstaternes ansvarlige myndigheder har sendt i henhold til artikel 4, stk. 2, fremgår, at de mængder, der er ansøgt om, overstiger lofterne i artikel 1, gør Kommissionen følgende:

a)

fastsætter en tildelingskoefficient, som medlemsstaterne anvender på de mængder, som er omfattet af de attestansøgninger, der er givet meddelelse om

b)

afviser ansøgninger, som der endnu ikke er givet meddelelse om.

Artikel 6

Udstedelse af attester

1.   Fra den tiende arbejdsdag efter den uge, hvor en ansøgningsperiode udløber, udsteder den ansvarlige myndighed uagtet artikel 5 attester på grundlag af de ansøgninger, som Kommissionen har fået meddelelse om, i henhold til artikel 4, stk. 2.

2.   Hver mandag giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder sukker og/eller isoglucose de har udstedt attester for i den foregående uge.

3.   I bilaget findes et forlæg til, hvordan attesten skal se ud.

Artikel 7

Attesternes gyldighed

Attesterne er gyldige indtil udgangen af den anden måned, der følger efter udstedelsesmåneden.

Artikel 8

Attesternes overdragelighed

De rettigheder eller forpligtelser, der er forbundet med attesterne, kan ikke overdrages.

Artikel 9

Indberetning af priser

Med henblik på artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 952/2006 skal den solgte mængde sukker, som der er udstedt en attest for i henhold til denne forordning, betragtes som kvotesukker.

Artikel 10

Overvågning

1.   Ansøgerne tilføjer til deres månedlige meddelelser, jf. artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 952/2006, de mængder, som de har modtaget attest for i henhold til denne forordnings artikel 6.

2.   Inden den 31. oktober 2013 indgiver hver indehaver af en attest i henhold til denne forordning til medlemsstatens kompetente myndigheder bevis for, at alle de mængder, der er udstedt attest for, er bragt i omsætning på EU's marked. For hvert ton, der er udstedt attest for, men som ikke er bragt i omsætning på EU's marked af andre årsager end force majeure, skal der betales 276 EUR/ton.

3.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder der ikke er bragt i omsætning på EU's marked.

4.   Medlemsstaterne beregner og giver Kommissionen meddelelse om forskellen mellem den samlede mængde sukker og isoglucose, som hver producent har produceret ud over kvoten, og de mængder, producenterne har afsat i henhold til artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 967/2006. Hvis en producents resterende mængder sukker eller isoglucose uden for kvoten er mindre end de mængder, der er tildelt producenten i henhold til nærværende forordning, betaler producenten 500 EUR/ton for forskellen.

5.   De meddelelser, der er omhandlet i stk. 3 og 4, indsendes senest den 30. juni 2014.

Artikel 11

Dato for fastlæggelse af EU's fordring

Med henblik på artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 3, litra a), i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 er datoen for fastlæggelse af EU's fordring den dato, hvor overskudsafgiften betales af ansøgerne i henhold til artikel 1, stk. 2.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den udløber den 30. juni 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22.

(3)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39.

(4)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(5)  EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1.

(6)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.


BILAG

Forlæg til attest, jf. artikel 6, stk. 3

ATTEST

for nedsættelse af afgiften i artikel 3 i forordning (EF) nr. 967/2006 for produktionsåret 2012/13

Medlemsstat:

Kvoteindehaver:

 

Produkt

 

Mængder, der er ansøgt om:

 

Tildelte mængder:

 

Betalt afgift (EUR/ton):

224

For produktionsåret 2012/13 gælder den afgift, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 967/2006, ikke for de mængder, der tildeles denne attest, forudsat at reglerne i gennemførelsesforordning (EU) nr. 131/2013, særlig artikel 2, stk. 5, litra c), overholdes

Medlemsstatens myndigheds underskrift

Udstedelsesdato

Denne attest er gyldig indtil udgangen af den anden måned, der følger efter udstedelsesmåneden.


16.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 132/2013

af 15. februar 2013

om 187. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 11. februar 2013 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, efter at have behandlet den pågældende persons anmodning om at blive fjernet fra listen og den fyldestgørende rapport fra det ombudsmandskontor, der blev oprettet i medfør af FN's Sikkerhedsråds resolution 1904(2009).

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

Følgende punkt under overskriften "Fysiske personer" udgår:

"Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (alias (a) Soliman H.S. Al Buthi, (b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha). Adresse: Riyadh, Saudi-Arabien. Fødselsdato: 8.12.1961. Fødested: Cairo, Egypten. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: (a) B049614 (Saudi-Arabien), (b) C 536660 (saudiarabisk pas udstedt den 5.5.2001, udløbet den 11.5.2006). Andre oplysninger: Direktør i Environmental Health Department i kommunen Riyadh, Saudi-Arabien (pr. februar 2010). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004."


16.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 133/2013

af 15. februar 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

78,2

MA

53,2

TN

57,5

TR

102,0

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

158,2

MA

176,1

TR

174,5

ZZ

169,6

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,8

TR

133,6

ZZ

92,2

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,3

MA

59,9

TN

51,5

TR

60,1

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

182,8

MA

98,8

ZZ

140,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,1

KR

135,8

MA

121,4

TR

76,5

ZA

148,7

ZZ

120,5

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

70,4

ZZ

71,6

0808 10 80

CN

87,7

MK

34,9

US

176,5

ZZ

99,7

0808 30 90

AR

144,3

CL

181,3

CN

36,6

TR

177,8

US

173,1

ZA

114,7

ZZ

138,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


16.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 134/2013

af 15. februar 2013

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. februar 2013

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00 lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. februar 2013 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

(5)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 16. februar 2013 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


BILAG I

Importtold for produkter omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. februar 2013

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 99 00

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  Importøren kan i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet (på den anden side af Gibraltar-strædet) eller ved Sortehavet, hvis varen ankommer over Atlanterhavet eller via Suez-kanalen

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Danmark, Estland, Irland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst, hvis varen ankommer til EU fra Atlanterhavet.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

1.2.2013-14.2.2013

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Blød hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Blød hvede, lav kvalitet (3)

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

241,45

208,21

Pris fob USA

295,74

285,74

265,74

Præmie for Golfen

78,15

17,92

Præmie for the Great Lakes

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragtomkostninger: Mexicanske Golf — Rotterdam:

14,32 EUR/t

Fragtomkostninger: The Great Lakes — Rotterdam

— EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).


AFGØRELSER

16.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 11. februar 2013

om fastsættelse af BAT-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, for så vidt angår garvning af huder og skind

(meddelt under nummer C(2013) 618)

(EØS-relevant tekst)

(2013/84/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (1), særlig artikel 13, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU tilrettelægger Kommissionen en udveksling af informationer mellem medlemsstaterne, de berørte industrier, ikke-statslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse, og Kommissionen med henblik på at bane vejen for udfærdigelsen af BAT(bedste tilgængelige teknik)-referencedokumenter, som defineret i direktivets artikel 3, nr. 11.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU vedrører udvekslingen af informationer anlæggenes og teknikkernes præstationer med hensyn til emissioner, eventuelt udtrykt som gennemsnit på kort og lang sigt, og de dertil knyttede referencevilkår, forbrug af råmaterialer, råmaterialernes art, vandforbrug, brug af energi og affaldsproduktion, den benyttede teknik, den dertil knyttede overvågning, virkninger på tværs af medierne, økonomisk og teknisk bæredygtighed og udviklingen heri, den bedste tilgængelige teknik og de nye teknikker, der er identificeret efter drøftelsen af de i artikel 13, stk. 2, litra a) og b), nævnte spørgsmål.

(3)

I artikel 3, stk. 12, i direktiv 2010/75/EU defineres »BAT-konklusioner« som et dokument, der indeholder de dele af et BAT-referencedokument, der fastsætter konklusionerne vedrørende den bedste tilgængelige teknik, beskrivelsen af teknikken, informationer til vurdering af dens anvendelsesområde, de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, den dertil knyttede overvågning, de dertil knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt relevante foranstaltninger til begrænsning af forureningsskader på anlægsområdet.

(4)

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i direktiv 2010/75/EU lægges BAT-konklusionerne til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkårene for anlæg, der er omfattet af direktivets kapitel II.

(5)

I henhold til artikel 15, stk. 3, i direktiv 2010/75/EU fastsætter den kompetente myndighed emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i afgørelserne om BAT-konklusionerne, jf. direktivets artikel 13, stk. 5.

(6)

I artikel 15, stk. 4, i direktiv 2010/75/EU fastsættes der dispensationer fra kravet i artikel 15, stk. 3, men kun i tilfælde, hvor omkostningerne forbundet med opnåelsen af de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, er uforholdsmæssigt store sammenlignet med miljøfordelene som følge af den geografiske placering, de lokale miljøforhold eller det pågældende anlægs tekniske egenskaber.

(7)

I henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU bygger de overvågningskrav, der er omhandlet i direktivets artikel 14, stk. 1, litra c), på konklusionerne om overvågning som beskrevet i BAT-konklusionerne.

(8)

I henhold til artikel 21, stk. 3, i direktiv 2010/75/EU sikrer den kompetente myndighed senest fire år efter offentliggørelsen af afgørelser om BAT-konklusioner, at alle godkendelsesvilkårene for det berørte anlæg revurderes og om nødvendigt ajourføres for at sikre overholdelsen af disse godkendelsesvilkår.

(9)

Ved Kommissionens afgørelse af 16. maj 2011 om oprettelse af et forum til udveksling af information i henhold til artikel 13 i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (2) blev der oprettet et forum bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, de berørte industrier og ikke-statslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse.

(10)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i direktiv 2010/75/EU indhentede Kommissionen den 13. september 2012 udtalelse (3) fra forummet om det foreslåede indhold af BAT-referencedokumentet for garvning af huder og skind og offentliggjorde udtalelsen.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 75, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

BAT-konklusionerne for garvning af huder og skind er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2013.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

(2)  EUT C 146 af 17.5.2011, s. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


BILAG

BAT-KONKLUSIONER FOR GARVNING AF HUDER OG SKIND

ANVENDELSESOMRÅDE

DEFINITIONER

1.1

Generelle BAT-konklusioner for garvning af huder og skind

1.1.1

Miljøledelsessystemer

1.1.2

Gode husholdningsteknikker

1.2

Overvågning

1.3

Minimering af vandforbruget

1.4

Reduktion af emissioner i spildevand

1.4.1

Reduktion af emissioner i spildevand fra kalkhusprocesser

1.4.2

Reduktion af emissioner i spildevand fra processer i garveafdelingen

1.4.3

Reduktion af emissioner i spildevand fra eftergarveprocesserne

1.4.4

Andre reduktioner af emissioner i spildevand

1.5

Behandling af emissioner til vand

1.6

Luftemissioner

1.6.1

Lugt

1.6.2

Flygtige organiske forbindelser

1.6.3

Partikler

1.7

Affaldshåndtering

1.8

Energi

ANVENDELSESOMRÅDE

Disse BAT-konklusioner vedrører følgende aktiviteter, som er anført i bilag I til direktiv 2010/75/EU:

6.3

Garvning af huder og skind, hvor behandlingskapaciteten for færdige produkter er større end 12 tons/dag

6.11

Uafhængigt dreven rensning af spildevand, der ikke er omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF  (1), og som udledes af et anlæg, der udfører aktiviteter, der er omhandlet i punkt 6.3 ovenfor.

Medmindre andet er anført, kan de anførte BAT-konklusioner anvendes på alle anlæg, der er omhandlet i disse BAT-konklusioner.

Andre referencedokumenter, som er relevante for de aktiviteter, der er omhandlet i disse BAT-konklusioner:

Referencedokument

Emne

Dokument om energieffektivitet

Generel energieffektivitet

Økonomiske virkninger og virkninger, der går på tværs af miljøelementerne

Økonomiske virkninger og virkninger, der går på tværs af miljøelementerne, af teknikker

Generelle overvågningsprincipper

Overvågning af emissioner og forbrug

Dokument om emissioner fra oplagring

Emissioner fra tanke, rør og oplagrede kemikalier

Affaldsforbrænding

Affaldsforbrænding

Affaldsbehandlingsindustrien

Affaldsbehandling

De teknikker, der er anført og beskrevet i disse BAT-konklusioner, er hverken foreskrevne eller udtømmende. Der kan anvendes andre teknikker, der som minimum sikrer et tilsvarende miljøbeskyttelsesniveau.

DEFINITIONER

I disse BAT-konklusioner forstås ved:

kalkhus

den del af garveriet, hvor huderne udblødes, kalkes, skaves og afhåres inden garvningen

biprodukt

et stof eller en genstand, der opfylder kravene i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (2)

eksisterende anlæg

et anlæg, som ikke er et nyt anlæg

eksisterende procesbeholder

en procesbeholder, som ikke er en ny procesbeholder

nyt anlæg

et anlæg, der først sættes i drift på garveriet efter offentliggørelsen af disse BAT-konklusioner, eller en fuldstændig udskiftning af et anlæg på dets eksisterende fundament efter offentliggørelsen af disse BAT-konklusioner

ny procesbeholder

en procesbeholder, der først sættes i drift på anlægget efter offentliggørelsen af disse BAT-konklusioner, eller en fuldstændig udskiftning af en procesbeholder efter offentliggørelsen af disse BAT-konklusioner

garveri

et anlæg, der udfører aktiviteten »Garvning af huder og skind, hvor behandlingskapaciteten for færdige produkter er større end 12 tons/dag« (aktivitet 6.3 i bilag I til direktiv 2010/75/EU)

garveafdeling

den del af garveriet, hvor pickling og garvning finder sted

rensningsanlæg for byspildevand

anlæg, jf. direktiv 91/271/EØF.

1.1   Generelle BAT-konklusioner for garvning af huder og skind

1.1.1   Miljøledelsessystemer

1.   For at forbedre et garveris overordnede miljøpræstationer er BAT at gennemføre og overholde et miljøstyringssystem, der omfatter alle de følgende elementer:

i.

engagement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelse

ii.

definition af en miljøpolitik, der omfatter løbende forbedring af anlægget, fastlagt af ledelsen

iii.

planlægning og fastsættelse af de nødvendige procedurer, målsætninger og mål sammen med finansiel planlægning og investering

iv.

gennemførelse af procedurerne med særlig vægt på:

a)

struktur og ansvar

b)

uddannelse, bevidstgørelse og kompetence

c)

kommunikation

d)

inddragelse af medarbejdere

e)

dokumentation

f)

effektiv processtyring

g)

vedligeholdelsesprogrammer

h)

nødberedskab og indsatskapacitet

i)

sikring af overensstemmelse med miljølovgivning

v.

kontrol af effektivitet og gennemførelse af korrigerende foranstaltninger med særlig vægt på:

a)

overvågning og måling (se også referencedokument om generelle overvågningsprincipper)

b)

korrigerende og forebyggende foranstaltninger

c)

vedligeholdelse af optegnelser

d)

uafhængig (når dette er muligt) intern og ekstern revision med henblik på at fastlægge, om miljøstyringssystemer er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om de gennemføres og vedligeholdes korrekt

vi.

gennemgang af miljøstyringssystemet og dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet udført af den øverste ledelse

vii.

tilpasning til udviklingen af renere teknologier

viii.

overvejelse af miljøindvirkningerne af den endelige nedlukning af anlægget i konstruktionsfasen for et nyt anlæg og i hele dets driftslevetid

ix.

generel anvendelse af benchmarking for de enkelte sektorer.

Specifikt for garvning af huder og skind er det også vigtigt at overveje følgende potentielle elementer af miljøstyringssystemet:

x.

vedligeholdelse af optegnelser over de steder på anlægget, hvor de enkelte procestrin gennemføres, med henblik på at lette nedlukning

xi.

andre elementer anført under BAT-konklusion 2.

Anvendelsesområde

Miljøstyringssystemets omfang (f.eks. detaljeringsniveau) og karakter (f.eks. standardiseret eller ikke-standardiseret) hænger generelt sammen med anlæggets karakter, størrelse og kompleksitet samt de miljøindvirkninger, det kan have.

1.1.2   Gode husholdningsteknikker

2.   For at minimere miljøindvirkningerne af produktionsprocessen er BAT at anvende principperne om gode husholdningsteknikker ved brug af en kombination af følgende teknikker:

i.

nøje udvælgelse og kontrol af alle stoffer og materialer (f.eks. hudernes kvalitet og kvaliteten af kemikalier)

ii.

analyse af input-output ved hjælp af en fortegnelse over kemikalier, herunder mængder og toksikologiske egenskaber

iii.

minimering af kemikalieforbruget til det minimumsniveau, som kvalitetsspecifikationerne for det færdige produkt kræver

iv.

omhyggelig håndtering og lagring af råmaterialer og færdige produkter med henblik på at undgå udslip, uheld og vandspild

v.

adskillelse af affaldsstrømme, hvor det er muligt, for at muliggøre genanvendelse af bestemte affaldsstrømme

vi.

overvågning af kritiske procesparametre for at sikre produktionsprocessens stabilitet

vii.

regelmæssig vedligeholdelse af systemerne til behandling af udledninger

viii.

gennemgang af mulighederne for genbrug af proces-/vaskevand

ix.

gennemgang af muligheder for affaldsbortskaffelse.

1.2   Overvågning

3.   BAT er at overvåge emissioner og andre relevant procesparametre, herunder nedennævnte, med den angivne hyppighed og at overvåge emissioner i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er BAT at anvende ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

Parameter

Hyppighed

Anvendelsesområde

a

Måling af vandforbruget i de to procesfaser: indtil garvning og efter garvning og registrering af produktion i samme periode.

Mindst én gang om måneden.

Kan anvendes på anlæg, der udfører vådforarbejdning.

b

Registrering af forbruget af proceskemikalier i hvert procestrin og registrering af produktionen i samme periode.

Mindst én gang om året.

Kan anvendes generelt.

c

Overvågning af sulfidkoncentrationen og den samlede chromkoncentration i spildevand efter rensning til direkte udledning til vandrecipienter på grundlag af sammensatte døgnprøver, der er repræsentative i forhold til gennemstrømningen.

Overvågning af sulfidkoncentrationen og den samlede chromkoncentration i spildevand efter chromudfældning til indirekte udledning på grundlag af sammensatte døgnprøver, der er repræsentative i forhold til gennemstrømningen.

Ugentligt eller månedligt.

Overvågning af chromkoncentrationen foretages for anlæg på eller uden for stedet, der foretager chromudfældning.

Hvis det er økonomisk fordelagtigt, foretages overvågning af sulfidkoncentrationen på anlæg, der udfører en del af spildevandsrensningen på eller uden for stedet med henblik på rensning af spildevand fra garverier.

d

Overvågning af kemisk iltforbrug (COD), biokemisk iltforbrug (BOD) og ammoniumkvælstof efter rensning på eller uden for anlægget af spildevand til direkte udledning til vandrecipienter på grundlag af sammensatte døgnprøver, der er repræsentative i forhold til gennemstrømningen.

Overvågning af den samlede mængde suspenderede stoffer efter rensning på eller uden for anlægget af spildevand til direkte udledning til vandrecipienter.

Ugentligt eller månedligt.

Hyppigere målinger i tilfælde af procesændringer.

Kan anvendes på anlæg, der udfører en del af spildevandsrensningen på eller uden for stedet med henblik på rensning af spildevand fra garverier.

e

Overvågning af halogenerede organiske forbindelser efter rensning på eller uden for anlægget af spildevand til direkte udledning til vandrecipienter.

Regelmæssigt.

Kan anvendes på anlæg, hvor halogenerede organiske forbindelser anvendes i produktionsprocessen og kan blive frigivet til vandrecipienter.

f

Måling af pH eller redoxpotentiale ved udløb på vådvaskere.

Kontinuerligt.

Kan anvendes på anlæg, der bruger vådvaskning til at reducere emissionen af hydrogensulfid og ammoniak til luften.

g

Vedligeholdelse af fortegnelse over opløsningsmidler på årsbasis og registrering af produktion i samme periode.

Årligt.

Kan anvendes på anlæg, der udfører finishering ved hjælp af opløsningsmidler og vandbaserede overfladebehandlinger eller lignende materialer for at begrænse forbruget af opløsningsmidler.

h

Overvågning af emissionen af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved udløbet på rensningsudstyr og registrering af produktion.

Kontinuerligt eller periodisk.

Kan anvendes på anlæg, der udfører finishering ved hjælp af opløsningsmidler og foretager rensning.

i

Vejledende overvågning af trykfald i posefiltre.

Regelmæssigt.

Kan anvendes på anlæg, der anvender posefiltre til at reducere emissionen af partikler, hvis der forekommer direkte udledning til atmosfæren.

j

Afprøvning af vådvaskeres opfangningseffektivitet.

Årligt.

Kan anvendes på anlæg, der anvender vådvaskning til at reducere emissionen af partikler, hvis der forekommer direkte udledning til atmosfæren.

k

Registrering af mængden af reststoffer, der sendes til genvinding, genbrug, genanvendelse og bortskaffelse.

Regelmæssigt.

Kan anvendes generelt.

l

Registrering af alle former for energiforbrug og produktion i samme periode.

Regelmæssigt.

Kan anvendes generelt.

1.3   Minimering af vandforbruget

4.   For at minimere vandforbruget er BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.

Teknik

Beskrivelse

Anvendelsesområde

a

Optimering af vandforbruget i alle trin i vådforarbejdningen, herunder anvendelse af trinvise skyl i stedet for skyl med rindende vand

Vandforbruget optimeres ved at fastlægge den optimale vandmængde, der kræves til hvert procestrin, og tilføre den korrekte mængde ved hjælp af måleudstyr. Trinvise skyl omfatter skylning af huder og skin under forarbejdning ved at tilføre den krævede mængde rent vand til procesbeholderen og ved at udnytte beholderens funktion til at opnå den krævede bevægelse i stedet for skyl med rindende vand, som er baseret på tilførsel og udløb af store mængder vand.

Kan anvendes på alle anlæg, der udfører vådforarbejdning.

b

Anvendelse af små lager

Ved teknikker med en lille lage er vandforbruget i forhold til den forarbejdede mængde huder eller skind mindre end ved brug af traditionelle teknikker. Der er en nedre grænse for denne reduktion, fordi vandet også fungerer som smøre- og kølemiddel for huderne eller skindene i processen. Rotation af procesbeholdere, som indeholder en mindre mængde vand, kræver kraftigere drivudstyr, fordi den masse, der roteres, er ujævn.

Denne teknik kan ikke anvendes i farvningsfasen og til forarbejdning af kalveskind.

Anvendelsesområdet er desuden begrænset til:

nye procesbeholdere

eksisterende procesbeholdere, der understøtter eller kan ændres til brug af små lager.

Gennemgangen af mulighederne for at genbruge proces-/skyllevand er en del af et miljøstyringssystem (se BAT 1) og principperne om gode husholdningsteknikker (se BAT 2).

BAT-relaterede forbrugsniveauer for vand

Se tabel 1 (for kvæghuder) og tabel 2 (for fåreskind).

Tabel 1

BAT-relaterede forbrugsniveauer for vand til forarbejdning af kvæghuder

Procestrin

Vandbrug pr. ton råhud (3)

(m3/t)

Usaltede huder

Saltede huder

Rå til wet-blue/wet-white

10 til 15

13 til 18

Eftergarvning og finishering

6 til 10

6 til 10

I alt vandforbrug.

16 til 25

19 til 28


Tabel 2

BAT-relaterede forbrugsniveauer for vand til forarbejdning af fåreskind

Procestrin

Specifikt vandforbrug (4)

liter pr. skind

Rå til pickel

65 til 80

Pickel til wet-blue

30 til 55

Eftergarvning og finishering

15 til 45

I alt

110 til 180

1.4   Reduktion af emissioner i spildevand

1.4.1   Reduktion af emissioner i spildevand fra kalkhusprocesser

5.   For at reducere indholdet af forurenende stoffer i spildevand fra kalkhusprocesser inden spildevandsrensning er BAT at anvende en hensigtsmæssig kombination af følgende teknikker.

Teknik

Beskrivelse

Anvendelsesområde

a

Anvendelse af små lager

Små lager er reducerede mængder procesvand. Når mindre vand er til stede, reduceres den mængde proceskemikalier, der udledes i ureageret form.

Denne teknik kan ikke anvendes til forarbejdning af kalveskind.

Anvendelsesområdet er desuden begrænset til:

nye procesbeholdere

eksisterende procesbeholdere, der understøtter eller kan ændres til brug af små lager.

b

Anvendelse af rene huder eller skind

Anvendelse af huder eller skind med færre gødningsrester på ydersiden, evt. via en fastlagt procedure for vask af huder.

Kan anvendes, hvis rene huder er tilgængelige.

c

Forarbejdning af friske huder eller skind

Der anvendes usaltede huder eller skind.

Hurtig nedkøling efter slagtning kombineret med enten korte leveringstider eller temperaturkontrolleret transport og lagring bruges til at forhindre forrådnelse.

Anvendelse er begrænset af tilgængeligheden af friske huder eller skind.

Kan ikke anvendes, hvis den pågældende forsyningskædes varighed overstiger to dage.

d

Mekanisk afrystning af løst salt fra huder

Saltede huder åbnes, så de kan rystes eller »tumbles«, således at løse saltkrystaller falder af og ikke medbringes til udblødningsprocessen.

Anvendelse er begrænset til garverier, der forarbejder saltede huder.

e

Hårbevarende afhåring

Afhåring sker ved at opløse hårroden og ikke hele håret. Det resterende hår filtreres fra spildevandet. Koncentrationen af hårrester i spildevandet reduceres.

Denne teknik kan ikke anvendes, hvis anlæg til behandling af hår til genbrug ikke er tilgængelige inden for rimelig transportafstand, eller hvis hår ikke kan genbruges.

Anvendelsesområdet er desuden begrænset til:

nye procesbeholdere

eksisterende procesbeholdere, der understøtter eller kan ændres til at bruge teknikken.

f

Brug af organiske svovlforbindelser eller enzymer til afhåring af kvæghuder

Den mængde uorganisk sulfid, der bruges til afhåring, reduceres ved delvis erstatning med organiske svovlforbindelser eller ved yderligere brug af hensigtsmæssige enzymer.

Yderligere brug af enzymer er ikke muligt for garverier, der producerer læder med synlig narv (f.eks. anilinlæder).

g

Reduceret anvendelse af ammonium under afkalkning

Brugen af ammoniumforbindelser under afkalkning erstattes helt eller delvist af tilførsel af kuldioxid og/eller brug af andre afkalkningsmidler.

Ammoniumforbindelser kan ikke fuldstændigt erstattes med CO2 under afkalkning ved forarbejdning af materialer med en tykkelse på over 1,5 mm.

Anvendelsen af hel eller delvis erstatning af ammoniumforbindelser med CO2 under afkalkning er også begrænset til:

nye procesbeholdere

eksisterende procesbeholdere, der understøtter eller kan ændres til at bruge CO2 under afkalkning..

1.4.2   Reduktion af emissioner i spildevand fra processer i garveafdelingen

6.   For at reducere indholdet af forurenende stoffer i spildevand fra processer i garveafdelingen inden spildevandsrensning er BAT at anvende en hensigtsmæssig kombination af følgende teknikker.

Teknik

Beskrivelse

Anvendelsesområde

a

Anvendelse af små lager

Små lager er reducerede mængder procesvand. Når mindre vand er til stede, reduceres den mængde proceskemikalier, der udledes i ureageret form.

Denne teknik kan ikke anvendes til forarbejdning af kalveskind.

Anvendelsesområdet er desuden begrænset til:

nye procesbeholdere

eksisterende procesbeholdere, der understøtter eller kan ændres til brug af små lager.

b

Maksimering af optagelsen af chrom-garvemidler

Optimering af procesparametrene (f.eks. pH, lage, temperatur, tid og valkehastighed) og brugen af kemikalier til at øge den andel af chromgarvemidlerne, der optages af huderne eller skindene.

Kan anvendes generelt.

c

Optimerede vegetabilske garvningsmetoder

Brug af valkegarvning til en del af processen.

Brug af forgarvemidler til at forbedre penetrationen af vegetabilske garvemidler.

Kan ikke anvendes ved produktion af vegetabilsk garvet sålelæder.

1.4.3   Reduktion af emissioner i spildevand fra eftergarveprocesserne

7.   For at reducere indholdet af forurenende stoffer i spildevand fra kalkhusprocesser inden spildevandsrensning er BAT at anvende en hensigtsmæssig kombination af følgende teknikker.

Teknik

Beskrivelse

Anvendelsesområde

a

Anvendelse af små lager

Små lager er reducerede mængder procesvand. Når mindre vand er til stede, reduceres den mængde proceskemikalier, der udledes i ureageret form.

Denne teknik kan ikke anvendes i farvningsfasen og til forarbejdning af kalveskind.

Anvendelsesområdet er desuden begrænset til:

nye procesbeholdere

eksisterende procesbeholdere, der understøtter eller kan ændres til brug af små lager.

b

Optimering af eftergarvning, farvning og fedtning

Optimering af procesparametre for at sikre maksimal optagelse af proceskemikalier.

Kan anvendes generelt.

1.4.4   Andre reduktioner af emissioner i spildevand

8.   For at forhindre emission af specifikke pesticider i spildevandet er BAT kun at forarbejde huder eller skind, der ikke er blevet behandlet med sådanne stoffer.

Beskrivelse

Denne teknik omfatter specifikation i kontrakterne om levering af materialer uden pesticider, der er:

anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 (5) om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken

anført i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 (6) om persistente organiske miljøgifte

klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 (7) om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Eksempler omfatter DDT, cyclodiene pesticider (aldrin, dieldrin, endrin og isodrin) og HCH, herunder lindan.

Anvendelsesområde

Kan anvendes generelt for garverier med forbehold af mulighederne for at kontrollere specifikationer, der anvendes for tredjelandsleverandører af huder og skind.

9.   For at minimere emissionerne af biocider i spildevand er BAT kun at forarbejde huder eller skind med biocidholdige produkter, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (8).

1.5   Behandling af emissioner til vand

10.   For at reducere emissionerne til vandrecipienter er BAT at foretage spildevandsrensning, der omfatter en hensigtsmæssig kombination af følgende teknikker på og/eller uden for stedet:

i.

mekanisk rensning

ii.

fysisk-kemisk rensning

iii.

biologisk rensning

iv.

biologisk eliminering af kvælstof.

Beskrivelse

Der anvendes en hensigtsmæssig kombination af følgende teknikker. Kombinationen af teknikker kan gennemføres på eller uden for stedet i to eller tre faser.

Teknik

Beskrivelse

Anvendelsesområde

a

Mekanisk rensning

Frasigtning af groft materiale, afskumning af fedt, smøremidler og olier samt bundfældning.

Kan anvendes generelt til rensning på og uden for stedet.

b

Fysisk-kemisk rensning

Sulfidoxidering og/eller udfældning, fjernelse af COD og suspenderede stoffer, f.eks. ved koagulering og flokkulering. Chromudfældning ved at øge pH til 8 eller mere ved hjælp af alkali (f.eks. calciumhydroxid, magnesiumoxid, natriumkarbonat, natriumhydroxid eller natriumaluminat).

Kan anvendes generelt til rensning på og uden for stedet.

c

Biologisk rensning

Aerob biologisk spildevandsrensning ved hjælp af beluftning, herunder fjernelse af suspenderede stoffer, f.eks. ved sedimentering eller sekundær flotation.

Kan anvendes generelt til rensning på og uden for stedet.

d

Biologisk eliminering af kvælstof

Nitrifikation af ammoniumkvælstofforbindelser til nitrater efterfulgt af reduktion af nitrater til gasformigt kvælstof.

Kan anvendes på anlæg med direkte udledning til vandrecipienter.

Vanskelig at gennemføre på eksisterende anlæg med pladsbegrænsninger.

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL-værdier)

Se tabel 3. BAT-AEL-værdier gælder for:

i.

direkte spildevandsudledning fra spildevandsrensningsanlæg på garverier

ii.

direkte spildevandsudledning fra uafhængigt dreven rensning af spildevand, der er omhandlet i punkt 6.11 i bilag I til direktiv 2010/75/EU, der primært renser spildevand fra garverier.

Tabel 3

BAT-AEL-værdier for direkte udledning af spildevand efter rensning

Parameter

BAT-AEL-værdier

mg/l

(månedlige gennemsnitsværdier baseret på gennemsnittet af repræsentative sammensatte døgnprøver udtaget i løbet af en måned)

COD

200-500 (9)

BOD5

15-25

Suspenderede stoffer

< 35

Ammoniumkvælstof NH4-N (som N)

< 10

Chrom i alt (som Cr)

< 0,3-1

Sulfid (som S)

< 1

11.   For at reducere chromindholdet i spildevandsudledningen er BAT at anvende chromudfældning på eller uden for stedet.

Beskrivelse

Se BAT 10, teknik b.

Chromudfældning er mere effektiv ved separate, koncentrerede chromholdige strømme.

Anvendelsesområde

Kan anvendes generelt til spildevandsrensning på og uden for stedet på garverier, der udfører chromgarvning og/eller chromeftergarvning.

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL-værdier)

Se tabel 3 for BAT-AEL-værdier for chrom ved direkte udledning til vandrecipienter og tabel 4 for BAT-AEL-værdier for chrom ved indirekte udledning til rensningsanlæg for byspildevand.

12.   For at reducere de samlede chrom- og sulfidemissioner via indirekte udledning af spildevand fra garverier til rensningsanlæg for byspildevand er BAT at anvende chromudfældning og sulfidoxidering.

Beskrivelse

Se BAT 10, teknik b.

Rensningen er mere effektiv ved separate, koncentrerede chrom-/sulfidholdige strømme.

Sulfidoxidering består af katalytisk oxidering (beluftning under tilstedeværelse af mangansalt).

Anvendelsesområde

Chromudfældning kan generelt anvendes til spildevandsrensning på og/eller uden for stedet på garverier, der udfører chromgarvning og/eller chromeftergarvning.

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL-værdier)

Se tabel 4 for BAT-AEL-værdier for chrom og sulfid ved indirekte udledning til rensningsanlæg for byspildevand.

Tabel 4

BAT-AEL-værdier for samlede chrom- og sulfidemissioner ved indirekte udledning af spildevand fra garverier til rensningsanlæg for byspildevand

Parameter

BAT-AEL-værdier

mg/l

(månedlige gennemsnitsværdier baseret på gennemsnittet af repræsentative sammensatte døgnprøver udtaget i løbet af en måned)

Chrom i alt (som Cr)

< 0,3-1

Sulfid (som S)

< 1

1.6   Luftemissioner

1.6.1   Lugt

13.   For at reducere udviklingen af ammoniaklugt fra forarbejdningen er BAT helt eller delvist at erstatte ammoniumforbindelser ved afkalkning.

Anvendelsesområde

Ammoniumforbindelser kan ikke fuldstændigt erstattes med CO2 under afkalkning ved forarbejdning af materialer med en tykkelse på over 1,5 mm.

Hel eller delvis erstatning af ammoniumforbindelser med CO2 ved afkalkning kræver også nye og eksisterende procesbeholdere, der understøtter eller kan tilpasses til brug af CO2 ved afkalkning.

14.   For at reducere emissionen af lugt fra procestrin og spildevandsrensning er BAT at reducere udledningen af ammoniak og hydrogensulfid ved hjælp af vådvaskning og/eller biofiltrering af udledt luft med en markant lugt fra disse gasser.

15.   For at forhindre udviklingen af lugt fra huder eller skind, der er gået i forrådnelse, er BAT at anvende konserverings- og opbevaringsprocesser, som er beregnet til at forhindre forrådnelse, og streng lagerrotation.

Beskrivelse

Korrekt saltkonservering eller temperaturstyring, som begge kombineres med streng lagerrotation, for at eliminere lugt fra forrådnelse.

16.   For at reducere udviklingen af lugt fra affald er BAT at anvende håndterings- og opbevaringsprocedurer, der er beregnet til at reducere forrådnelsen af affald.

Beskrivelse

Kontrolleret affaldshåndtering og metodisk fjernelse af forrådneligt affald fra anlægget, inden dets forrådnelse forårsager lugtgener.

Anvendelsesområde

Kan kun anvendes på anlæg, der producerer forrådneligt affald.

17.   For at reducere udviklingen af lugt fra spildevand fra kalkhusprocesser er BAT at kontrollere pH-værdien og derefter fjerne sulfidindholdet ved hjælp af rensning.

Beskrivelse

Opretholdelse af en pH-værdi på over 9,5 i sulfidholdigt spildevand fra kalkhuset, indtil det er renset for sulfid (på eller uden for stedet) ved hjælp af en af følgende teknikker:

i.

katalytisk oxidering (ved hjælp af mangansalt som katalysator)

ii.

biologisk oxidering

iii.

udfældning, eller

iv.

blanding i et lukket beholdersystem forsynet med vådvasker, eller kulfilter.

Anvendelsesområde

Kan kun anvendes på anlæg, der udfører sulfidafhåring.

1.6.2   Flygtige organiske forbindelser

18.   For at reducere luftemissioner af halogenerede flygtige organiske forbindelser er BAT at erstatte halogenerede flygtige organiske forbindelser i processen med stoffer, der ikke er halogenerede.

Beskrivelse

Erstatning af halogenerede opløsningsmidler med ikke-halogenerede opløsningsmidler.

Anvendelsesområde

Kan ikke anvendes i forbindelse med affedtning af fåreskind, der foretages i maskiner med lukkede kredsløb.

19.   For at reducere luftemissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) fra finishering er BAT at bruge en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse, hvor den første prioriteres.

Teknik

Beskrivelse

a

Brug af vandbaserede overfladebehandlinger kombineret med et effektivt påføringssystem

Begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser ved at bruge vandbaserede overfladebehandlinger, hvor hvert lag påføres ved hjælp af en af følgende teknikker: tæppebelægning, valsebelægning eller forbedrede sprayteknikker.

b

Brug af udsugning og rensning

Rensning af udstødningsluft ved hjælp af et udsugningssystem, der er baseret på en af følgende metoder eller en kombination af disse: vådvaskning, adsorption, biofiltrering eller forbrænding.

BAT-relaterede forbrugsniveauer for opløsningsmidler og BAT-relaterede emissionsniveauer for VOC

Både forbrugsniveauerne for opløsningsmidler i forbindelse med vandbaserede overfladebehandlinger kombineret med et effektivt påføringssystem og BAT-AEL-niveauet for specifikke VOC-emissioner, hvor udsugning og rensning anvendes som alternativ til brug af vandbaserede finisheringsmaterialer, er anført i tabel 5.

Tabel 5

BAT-relaterede forbrugsniveauer for opløsningsmidler BAT-AEL-værdier for VOC-emissioner.

Parameter

Produktionstype

BAT-relaterede værdier

g/m2

(årlige gennemsnitsværdier pr. enhed færdigt læder)

Forbrugsniveauer for opløsningsmidler

Ved brug af vandbaserede overfladebehandlinger kombineret med et effektivt påføringssystem

Læder til møbler og indtræk i biler

10-25

Fodtøj, beklædning og lædervarer

40-85

Overtrukket læder (belægningstykkelse > 0,15 mm)

115-150

VOC-emissioner

Når udsugning og rensning anvendes som alternativ til brug af vandbaserede finisheringsmaterialer

9-23 (10)

1.6.3   Partikler

20.   For at reducere emissionen af partikler fra tør-finisheringen er BAT at anvende et udsugningssystem forsynet med posefiltre eller vådvaskere.

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL-værdier)

BAT-AEL-værdien for partikler er 3-6 mg pr. normal m3 udsuget luft udtrykt som en middelværdi over 30 minutter.

1.7   Affaldshåndtering

21.   For at begrænse mængden af affald, der sendes til bortskaffelse, er BAT at tilrettelægge processerne på stedet, således at andelen af reststoffer, der kan anvendes som biprodukter, maksimeres. Det gælder bl.a. følgende:

Reststof

Funktion som biprodukt

Hår og uld

Fyldmateriale

Uldtekstiler

Kalkede fraskæringer

Collagenproduktion

Ugarvede spalter

Behandles til læder

Produktion af pølseskind

Collagenproduktion

Tyggeben til hunde

Garvede spalter og fraskæringer

Forarbejdes til brug i patchwork, små lædervarer osv.

Collagenproduktion

22.   For at begrænse mængden af affald, der sendes til bortskaffelse, er BAT at tilrettelægge processerne på stedet med henblik på at lette genbrug af affald eller, hvis det ikke er muligt, genanvendelse af affald eller, hvis det ikke er muligt, »anden genvinding«, herunder følgende:

Affald

Genbrug efter forarbejdning

Genanvendelse som

Anden genvinding

Hår og uld

Fremstilling af proteinhydrolysat

Gødning

Energiudnyttelse

Rå fraskæringer

 

Læderlim

Energiudnyttelse

Kalkede fraskæringer

Talg

Fremstilling af teknisk gelatine

Læderlim

 

Afskavninger

Fremstilling af proteinhydrolysat

Talg

Læderlim

Produktion af erstatningsbrændstof

Energiudnyttelse

Ugarvede spalter

Fremstilling af teknisk gelatine

Fremstilling af proteinhydrolysat

Læderlim

Energiudnyttelse

Garvede spalter og fraskæringer

Produktion af læderfiberplader af ikke-finisherede fraskæringer

Fremstilling af proteinhydrolysat

 

Energiudnyttelse

Garvede spåner

Produktion af læderfiberplader

Fremstilling af proteinhydrolysat

 

Energiudnyttelse

Slam fra spildevands-rensning

 

 

Energiudnyttelse

23.   For at reducere kemikalieforbruget og reducere den mængde chromholdigt læderaffald, der sendes til bortskaffelse, er BAT at anvende kalkspaltning.

Beskrivelse

Udførelse af spaltningen på et tidligere procestrin, så der fås et ugarvet biprodukt.

Anvendelsesområde

Kan kun anvendes på anlæg, der foretager chromgarvning.

Kan ikke anvendes:

når huder eller skind forarbejdes til hele (dvs. uspaltede) produkter

ved fremstilling af et fastere læder (f.eks. skolæder)

når der kræves en mere ensartet tykkelse i det færdige produkt

når garvede spaltninger produceres som et produkt eller sideprodukt.

24.   For at reducere mængden af chrom i slam, der sendes til bortskaffelse, er BAT at bruge en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.

Teknik

Beskrivelse

Anvendelsesområde

a

Genvinding af chrom til genbrug i garveriet

Genopløsning af chrom udfældet af garvelagen ved at bruge svovlsyre som delvis erstatning for friske chromsalte.

Anvendelse er begrænset af behovet for at producere læder med egenskaber, der opfylder kundernes specifikationer, navnlig med hensyn til farvning (reduceret farveægthed og -lyshed) og »fogging«.

b

Genvinding af chrom til brug i anden industri

Brug af chromslam som råstof i en anden industri.

Kan kun anvendes, hvis der kan findes en industriel bruger til det genvundne affald.

25.   For at reducere energi- og kemikalieforbruget og kravene til håndteringskapacitet i forbindelse med den efterfølgende behandling af slam er BAT at reducere vandindholdet i slam ved hjælp af slamafvanding.

Anvendelsesområde

Kan anvendes på alle anlæg, der udfører vådforarbejdning.

1.8   Energi

26.   For at reducere energiforbruget til tørring er BAT at optimere klargøringen til tørring ved hjælp af afdræning eller en anden mekanisk afvandingsmetode.

27.   For at reducere energiforbruget i forbindelse med vådprocesser er BAT at bruge små lager.

Beskrivelse

Reduktion af energiforbruget til opvarmning af vand ved at reducere forbruget af varmt vand.

Anvendelsesområde

Denne teknik kan ikke anvendes i farvningsfasen og til forarbejdning af kalveskind.

Anvendelsesområdet er desuden begrænset til:

nye procesbeholdere

eksisterende procesbeholdere, der understøtter eller kan ændres til brug af små lager.

BAT-relaterede forbrugsniveauer for energi

Se tabel 6.

Tabel 6

Specifikt BAT-relateret energiforbrug

Procestrin

Specifikt energiforbrug pr. enhed råmateriale (11)

GJ/t

Forarbejdning af kvæghuder fra rå til wet-blue eller wet-white

< 3

Forarbejdning af kvæghuder fra rå til færdigt læder

< 14

Forarbejdning af fåreskind fra rå til færdigt læder

< 6


(1)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

(2)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(3)  Månedlige gennemsnitsværdier. Forarbejdning af kalveskind og vegetabilsk garvning kan kræve et større

(4)  Månedlige gennemsnitsværdier. Fåreskind med uld kan kræve et større vandforbrug.

(5)  EUT L 348 af 24.12.2008, s. 84.

(6)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.

(7)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(8)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(9)  Det høje niveau vedrører COD-indgangskoncentrationer på ≥ 8 000 mg/l.

(10)  BAT-AEL-værdier udtrykt som kulstof i alt.

(11)  Værdierne for energiforbrug (udtrykt som et årligt gennemsnit, der ikke er korrigeret til primær energi) omfatter energiforbruget i produktionsprocessen, herunder elektricitet, og opvarmning af indendørsområder, men omfatter ikke energiforbrug til spildevandsrensning.


16.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/30


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. februar 2013

om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer C(2013) 670)

(EØS-relevant tekst)

(2013/85/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

For en række kombinationer af stof/produkttype på listen gælder det enten, at alle deltagerne er trådt ud af undersøgelsesprogrammet, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget fuldstændigt dossier inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9 og artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. Disse oplysninger er også offentliggjort elektronisk.

(4)

En række virksomheder har inden for fristen på tre måneder efter offentliggørelsen af oplysningerne tilkendegivet interesse for at overtage hvervet som deltager for de pågældende stoffer og produkttyper. De pågældende virksomheder har dog ikke efterfølgende indsendt et fuldstændigt dossier.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de pågældende stoffer og produkttyper derfor ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(6)

Det bør af hensyn til retssikkerheden præciseres, fra hvilken dato biocidholdige produkter, som henhører under de produkttyper, der er angivet i bilaget, og som indeholder de i samme bilag angivne aktive stoffer, ikke længere må omsættes.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De stoffer, der er anført i bilaget til denne afgørelse, optages ikke i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF for de pågældende produkttyper.

Artikel 2

Med henblik på artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 må biocidholdige produkter, som henhører under produkttyperne i bilaget til denne afgørelse, og som indeholder de i samme bilag anførte aktive stoffer, ikke længere omsættes fra den 1. februar 2014.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2013.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Stoffer og produkttyper, der ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

Rapporterende medlemsstat

Glutaral

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-nitrobutyl)morpholin

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-nitrobutyl)morpholin

218-748-3

2224-44-4

13

UK

N,N'-(decan-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-yliden)bis(octylammonium)dichlorid

274-861-8

70775-75-6

1

HU

Salicylsyre

200-712-3

69-72-7

1

NL