ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.040.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 40

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
9. februar 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2013 af 29. januar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 748/2009 om en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat, idet der også tages hensyn til udvidelsen af Unionens ordning for handel med emissioner til EØS/EFTA-lande ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

9.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 109/2013

af 29. januar 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 748/2009 om en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat, idet der også tages hensyn til udvidelsen af Unionens ordning for handel med emissioner til EØS/EFTA-lande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 18a, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF (2) ændrede direktiv 2003/87/EF med henblik på at inddrage luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Den Europæiske Union.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2009 (3) indeholder en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF.

(3)

Hensigten med listen er at mindske luftfartøjsoperatørers administrative byrde ved at oplyse om, hvilken medlemsstat der regulerer en nærmere bestemt luftfartøjsoperatør.

(4)

Inddragelse i EU's emissionshandelsordning er betinget af udførelse af en luftfartsaktivitet som omhandlet i bilag I til direktiv 2003/87/EF og ikke af opførelse på den liste over luftfartøjsoperatører, som Kommissionen opstiller i henhold til dette direktivs artikel 18a, stk. 3.

(5)

Direktiv 2008/101/EF blev indarbejdet i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 6/2011 af 1. april 2011, om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen (4).

(6)

Udvidelsen af de luftfartsrelaterede bestemmelser i Unionens emissionshandelsordning til EØS/EFTA-lande og de kriterier, der er fastsat i artikel 18a, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF med henblik på at fastslå den administrerende medlemsstat for en luftfartsoperatør, indebærer, at visse luftfartsoperatører bør administreres af EØS/EFTA-lande.

(7)

Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3.

(3)  EUT L 219 af 22.8.2009, s. 1.

(4)  EUT L 93 af 7.4.2011, s. 35.


BILAG

Liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat, idet der også tages hensyn til udvidelsen af Unionens ordning for handel med emissioner til EØS/EFTA-lande

BELGIEN

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartsforetagendets navn

Luftfartsforetagendets hjemstat

123

Abelag Aviation

BELGIEN

7649

AIRBORNE EXPRESS

AMERIKAS FORENEDE STATER

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIA

30020

AVIASTAR-TU CO.

DEN RUSSISKE FØDERATION

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

DEN RUSSISKE FØDERATION

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIEN

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTEN

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NEDERLANDENE

f11336

CORPORATE WINGS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32909

CRESAIR INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTEN

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

13457

Flying Partners CVBA

BELGIEN

29427

Flying Service N.V.

BELGIEN

32486

FAYARD ENTERPRISES

AMERIKAS FORENEDE STATER

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SCHWEIZ

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

DET FORENEDE KONGERIGE

f12983

GREEN DIESEL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

CONGO

27232

INTERNET JET

NEDERLANDENE

28582

INTER-WETALL

SCHWEIZ

9542

INTL PAPER CY

AMERIKAS FORENEDE STATER

27709

KALITTA AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

28087

LAS VEGAS CHARTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILIEN

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIEN

1084

MIL BELGIUM

BELGIEN

26688

NEWELL RUBBERMAID

AMERIKAS FORENEDE STATER

31207

N604FJ LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11462

N907WS AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10341

OfficeMax Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

31660

RIPPLEWOOD AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIEN

27769

SEA-AIR

BELGIEN

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

35334

SONOCO PRODUCTS CO

AMERIKAS FORENEDE STATER

26784

SOUTHERN AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

38995

STANLEY BLACK&DECKER

AMERIKAS FORENEDE STATER

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIEN

27011

TNT AIRWAYS

BELGIEN

34920

TRIDENT AVIATION SVC

AMERIKAS FORENEDE STATER

30011

TUI AIRLINES — JAF

BELGIEN

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

AMERIKAS FORENEDE STATER

13603

VF CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

36269

VF INTERNATIONAL

SCHWEIZ

37064

VIPER CLASSICS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

20065

V L M

BELGIEN

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37549

YILTAS GROUP

TYRKIET

a11534

Operatør, der benytter TAIL NB:6152 VPBDV

Ukendt

a11549

Operatør, der benytter TAIL NB: VQBHA

Ukendt


BULGARIEN

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartsforetagendets navn

Luftfartsforetagendets hjemstat

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KASAKHSTAN

27698

AEROVISTA

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

33329

AERO POWER LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

23962

AIR BAN

BULGARIEN

35743

AIR IBERIA LTD.

GEORGIEN

26520

AIR LIBYA 2

LIBYEN

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIEN

33225

AIR VICTORY

GEORGIEN

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGIEN

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDAN

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIEN

28818

ASIAN SPIRIT

PHILIPPINERNE

34563

ASIA AIRWAYS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

24508

BALTIC AIRLINES UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

32131

BEIBARS CJSC

KASAKHSTAN

28445

BH AIR

BULGARIEN

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIEN

29056

BULGARIA AIR

BULGARIEN

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIEN

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KASAKHSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGIEN

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

10165

HEMUS AIR

BULGARIEN

25134

INTERNAL MINISTRY UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDAN

27345

KHORIV AVIA

UKRAINE

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KASAKHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

DEN RUSSISKE FØDERATION

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINE

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINE

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

30622

PMT AIR

CAMBODIA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINE

29085

RUBYSTAR

HVIDERUSLAND

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KASAKHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KASAKHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KASAKHSTAN

32347

TABAN AIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

DEN FORENEDE REPUBLIK TANZANIA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINE

31648

VIP-AVIA

GEORGIEN

37987

YAK AIR

GEORGIEN

35082

ZAGROS AIRLINES

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN


TJEKKIET

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartsforetagendets navn

Luftfartsforetagendets hjemstat

7824

ACL SLOVACKY

TJEKKIET

35387

ACS SA

SPANIEN

16895

AERO VODOCHODY

TJEKKIET

f11813

AERSALE INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TJEKKIET

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

AMERIKAS FORENEDE STATER

38060

AIR NAVIGATION LK

TJEKKIET

31433

ALANDIA AIR AB

FINLAND

30203

ATMA AIRLINES

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34057

AVTN SPECIALTIES INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35333

AXIS AVIATION GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TJEKKIET

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPERN

859

CZECH AIRLINES

TJEKKIET

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

TJEKKIET

f10182

Executive Flight Services, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

33327

EARTH ONE LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

38868

EURO JET FZCO

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGIEN

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYEN

36746

HOLIDAY CZECH

TJEKKIET

35825

HYUNDAI MOTOR CO

SYDKOREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

DEN RUSSISKE FØDERATION

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPERN

27908

JOB AIR SRO

TJEKKIET

39009

JUMP-TANDEM

TJEKKIET

30825

LETS FLY SRO

TJEKKIET

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIEN

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TJEKKIET

30743

NORSE AIR CHARTER

SYDAFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

AMERIKAS FORENEDE STATER

35361

OKAY HOLDING AS

TJEKKIET

24121

PETROPAVLOVSK AIR

DEN RUSSISKE FØDERATION

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

TJEKKIET

f10379

Red.Com

AMERIKAS FORENEDE STATER

36763

RETENTURA LTD.

CYPERN

2276

ROCKWELL AUTOMATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

32157

SKYDIVE LK

TJEKKIET

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIET

27292

SKY GEORGIA

GEORGIEN

31351

SKY KG AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

37554

SOVEREIGN EXPRESS

DE BRITISKE JOMFRUØER

13702

STEVENS EXPRESS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13143

TinBer LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TJEKKIET

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINE

32721

VIDEOTAPE CENTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VIETNAM

a12699

Operatør, der benytter TAIL NB: N150RN

AMERIKAS FORENEDE STATER


DANMARK

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartsforetagendets navn

Luftfartsforetagendets hjemstat

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANMARK

3456

AIR ALSIE

DANMARK

35623

AIR BISHKEK

DEN RUSSISKE FØDERATION

22466

AIR GREENLAND

DANMARK

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANMARK

36866

ALUMECO A/S

DANMARK

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANMARK

36122

AVIATION HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANMARK

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASILIEN

32921

CANYON GATE FLT SVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

781

CIMBER STIRLING

DANMARK

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANKRIG

f10500

Duchossois Industries, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

366

DANISH AIR TRANSPORT

DANMARK

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANMARK

35298

EAGLE HELICOPTER MTC

SCHWEIZ

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANMARK

35478

FIRST GREENWICH

DET FORENEDE KONGERIGE

f10218

GCTPA, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37052

GENCHART B.V.

NEDERLANDENE

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANMARK

32364

GLOBAL TRANSERVICE

AMERIKAS FORENEDE STATER

32595

GRAAKJAER A/S

DANMARK

36297

JET FLEET INTL

AMERIKAS FORENEDE STATER

32158

JET TIME A/S

DANMARK

34892

JJO INVEST APS

DANMARK

33518

KIRKBI INVEST

DANMARK

31243

KIRKBI TRADING

DANMARK

36538

KIRK AVIATION A/S

DANMARK

34672

LAO CAPRICORN AIR

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK LAOS

38155

MOENS, G

NEDERLANDENE

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGOLIET

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANMARK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

AMERIKAS FORENEDE STATER

9914

NILAN A/S

DANMARK

38224

NUUK AIRCRAFT A APS

DANMARK

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA

33803

PARTNERSELSKABET

DANMARK

23090

PHARMA NORD

DANMARK

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANMARK

33624

QUAD/AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29123

RHEINLAND AIR SERV.

TYSKLAND

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMÆNIEN

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DANMARK

9918

STAR AIR

DANMARK

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGIEN

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANMARK

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANMARK

38112

VINCENT AVIATION LTD

NEW ZEALAND

32655

VIP PARTNERFLY

DANMARK

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANMARK


TYSKLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartsforetagendets navn

Luftfartsforetagendets hjemstat

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

TYSKLAND

f10001

Academy of Art University

AMERIKAS FORENEDE STATER

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

TYSKLAND

156

Aeroflot — Russian Airlines

DEN RUSSISKE FØDERATION

35126

Aerologic GmbH

TYSKLAND

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXICO

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

TYSKLAND

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

28844

Air Astana JSC

KASAKHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

TYSKLAND

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KINA

786

Air China Limited

KINA

22317

Air-Service GmbH

TYSKLAND

8901

Archer Daniels Midland Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

19480

Asiana Airlines

SYDKOREA

27868

Atlasjet Airlines

TYRKIET

20979

Atlas Air, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

26507

AAA AVIATION & AIRCR

TYSKLAND

34963

ACG AIR CARGO

TYSKLAND

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

TYSKLAND

33295

ADVANCED AV. LOGIST

TYSKLAND

150

AERODIENST

TYSKLAND

32334

AEROFLOT CARGO

DEN RUSSISKE FØDERATION

38865

AERO BEE AIRLINES

CANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

TYSKLAND

31799

AGRATA AVIATION

ESTLAND

27692

AHSEL HAVA

TYRKIET

32484

AIRCASTLE ADVISOR

AMERIKAS FORENEDE STATER

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

TYSKLAND

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIEN

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

AMERIKAS FORENEDE STATER

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SCHWEIZ

37424

AIRCRAFT PARTNER

TYSKLAND

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TJEKKIET

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBOURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

24283

AIRPHIL EXPRESS

PHILIPPINERNE

31390

AIRSEVEN GMBH

TYSKLAND

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

TYSKLAND

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTEN

35195

AIR CHINA BUSINESS

KINA

36986

AIR FINKENWERDER

TYSKLAND

36989

AIR FUHLSBUETTEL

TYSKLAND

32268

AIR HAMBURG

TYSKLAND

22378

AIR KUBAN

DEN RUSSISKE FØDERATION

23463

AIR MACAU CO. LTD.

SAR MACAO

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NEW ZEALAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

TYSKLAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

36719

AIR 1 AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIEN

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTRIA

38135

ALSCO

AMERIKAS FORENEDE STATER

30361

AL HOKAIR

SCHWEIZ

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAIN

25435

AL-THANI

QATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRLAND

32684

AMJET AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

31290

AOP AIR OPERATING

SCHWEIZ

34337

API HOLDING

TYSKLAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

TYSKLAND

27073

ARTOC AIR

EGYPTEN

38398

ASG AVIATION

TYSKLAND

25551

ASIA CONTINENTAL

KASAKHSTAN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KASAKHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KINA

32548

ASTRON AVIATION LTD

SCHWEIZ

f11211

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

TYSKLAND

30698

ATG SWISS FIRST

SCHWEIZ

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

TYSKLAND

29122

AURON LTD

BERMUDA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

31551

AVIATION CAP GRP

DET FORENEDE KONGERIGE

35968

AVIATION INVESTMENT

TYSKLAND

35708

AVIATION JOLINA SEC

CANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

TYSKLAND

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

TYSKLAND

f10795

Beef Products Inc./BPI Technology Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

23956

Blue Sky Airservice GmbH

TYSKLAND

29090

Blue Wings AG

TYSKLAND

29389

Bombardier PreOwned

AMERIKAS FORENEDE STATER

31614

Bombardier Transportation GmbH

TYSKLAND

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

TYSKLAND

32874

Business Jet Ltd

NEW ZEALAND

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

AMERIKAS FORENEDE STATER

30586

BALL CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

509

BASF SE

TYSKLAND

29137

BATAVIA AIR

INDONESIEN

35233

BAVARIA INTERNATION

TYSKLAND

30306

BEDO BETEILIGUNGS

TYSKLAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

TYSKLAND

38554

BERATEX GROUP LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

11646

BERGER JULIUS

NIGERIA

31886

BESTAIR TURKEY

TYRKIET

11312

BIZAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

28042

BLUE SKY GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

14658

BMW AG

TYSKLAND

38111

BOEKHOORN M&A

NEDERLANDENE

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

AMERIKAS FORENEDE STATER

36062

BORAJET HAVACILIK

TYRKIET

37261

BOSTON POST LEASING

AMERIKAS FORENEDE STATER

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SCHWEIZ

34852

BREMENFLY GMBH

TYSKLAND

680

BURDA REISEFLUG

TYSKLAND

35021

Chai Ltd.

BERMUDA

35418

Challenge Aero AG

UKRAINE

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

TYSKLAND

f10709

Colgan Air Services

AMERIKAS FORENEDE STATER

824

Condor Flugdienst GmbH

TYSKLAND

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

xxx

33282

CANJET AIRLINES

CANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

SYDAFRIKA

32482

CARSON AIR LTD

CANADA

19823

CA »Air Moldova« IS

MOLDOVA

26021

CEBU PACIFIC AIR

PHILIPPINERNE

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

CANADA

26782

CHINA UTD AIRLINE 2

KINA

35194

CHONGQING AIRLINES

KINA

28178

CIRRUS AVIATION

TYSKLAND

35527

CLASSIC SERVICES INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36157

CLUB SAAB 340

SCHWEIZ

4782

COMFORT AIR

TYSKLAND

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXICO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

25210

COOK AIRCRAFT

AMERIKAS FORENEDE STATER

31333

CORP JET SVCS

DET FORENEDE KONGERIGE

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLEN

4484

Delta Air Lines, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

8980

Delta Technical Services Ltd

TYSKLAND

1776

Deutsche Lufthansa AG

TYSKLAND

2044

Dr. August Oetker KG

TYSKLAND

32731

DANAHER CORPORATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

34179

DAO AVIATION

DANMARK

967

DAS DIRECT AIR

TYSKLAND

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPERN

30651

DAUAIR

TYSKLAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

TYSKLAND

f10558

DCS Management Services

AMERIKAS FORENEDE STATER

26466

DC Aviation GmbH

TYSKLAND

30996

DEERE & COMPANY

AMERIKAS FORENEDE STATER

38547

DEKALB FARMERS MARK.

AMERIKAS FORENEDE STATER

37580

DERMAPHARM

TYSKLAND

f10774

DFZ, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10589

DH Flugcharter GmbH

TYSKLAND

25139

DIETZ AG

TYSKLAND

37808

DIETZ AVIATION GMBH

TYSKLAND

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

TYSKLAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

TYSKLAND

28473

DOGAN HAVACILIK

TYRKIET

27181

DONAVIA JSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

35451

DORNIER NO LIMITS

TYSKLAND

37798

DO-TEC GMBH

TYSKLAND

28795

DULCO HANDEL GMBH

TYSKLAND

968

DUSSMANN P

AMERIKAS FORENEDE STATER

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

12213

Emil Capital Partners, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10180

Epps Air Service, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

36121

EAT LEIPZIG GMBH

TYSKLAND

34657

EEA GMBH

TYSKLAND

31615

EICHSFELDER AIR

TYSKLAND

35749

EON AVIATION

KINA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

TYSKLAND

19629

ESCHMANN H D

TYSKLAND

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

TYSKLAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

TYSKLAND

34011

EURO AIR CHARTER

TYSKLAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

36357

EXECUJET AVIATION

SOUTH AFRICA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

AMERIKAS FORENEDE STATER

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

8272

Farnair Switzerland AG

SCHWEIZ

23244

Federal State Unitary Enterprise »State Transport Company Russia«

DEN RUSSISKE FØDERATION

14557

Firma Steiner-Film

TYSKLAND

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

TYSKLAND

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

TYSKLAND

4783

FAI RENT-A-JET

TYSKLAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANKRIG

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

SCHWEIZ

33077

FAS GMBH

TYSKLAND

35937

FINKCAS

TYSKLAND

22238

FLIGHT CALIBRATION

TYSKLAND

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAYSIA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

TYSKLAND

38804

FLYING TECHNOLOGY

DEN RUSSISKE FØDERATION

38912

FLY ALPHA GMBH

TYSKLAND

26843

FMG-FLUGSCHULE

TYSKLAND

1595

FRENZEL G

TYSKLAND

4232

FRONTIER AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

38973

FUENFTE XR-GMBH

TYSKLAND

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

TYSKLAND

28944

Germanwings GmbH

TYSKLAND

34841

Gibbs International, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10232

Gruss & Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

DE BRITISKE JOMFRUØER

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

TYSKLAND

25027

GEKO TRADE

TYSKLAND

3349

GENERAL MOTORS

AMERIKAS FORENEDE STATER

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

TYSKLAND

38591

GERMANIA EXPRESS

TYSKLAND

31914

GERMAN SKY AIRLINES

TYSKLAND

33821

GE CAPITAL B.V.

NEDERLANDENE

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SCHWEIZ

35803

GHASSAN AHMED AL

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA

34848

GLOBAL A/C CONSULT

AMERIKAS FORENEDE STATER

38372

GLOBO AVIACAO

BRASILIEN

23743

GOMEL AIRLINES

HVIDERUSLAND

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIEN

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

38832

GREENWAY JETS

AMERIKAS FORENEDE STATER

2395

GROB AIRCRAFT AG

TYSKLAND

32172

GULF JET

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

25111

G-92 KFT

UNGARN

28618

Haworth Transport

AMERIKAS FORENEDE STATER

32953

HeidelbergCement AG

TYSKLAND

f11187

Herc Management Services LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

TYSKLAND

37030

HAMBURG AIRWAYS

TYSKLAND

26105

HANSGROHE SE

TYSKLAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

TYSKLAND

37376

HATAY AIR MARMARA

TYRKIET

31519

HAWKER HUNTER AVTN

DET FORENEDE KONGERIGE

31103

HOMAC AVIATION AG

TYSKLAND

36597

HONG WEI CO LTD

TAIWAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

TYSKLAND

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TYRKIET

24664

Intermap Technologies

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Ukendt

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

35785

IFM Traviation GmbH

TYSKLAND

25785

ILYUSHIN AVIATION

DEN RUSSISKE FØDERATION

37757

INFINUM ALTIDO INC.

DEN RUSSISKE FØDERATION

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIEN

1528

IRANAIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

37529

ISE INFORMATION SYS.

TYSKLAND

1562

Jat Airways

SERBIEN

21723

Joint Stock Company Ural airlines

DEN RUSSISKE FØDERATION

35760

JEJU AIR

SYDKOREA

2200

JETAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

SCHWEIZ

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

38213

JETSTREAM AVTN (OE)

SAUDI-ARABIEN

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXICO

11307

JET EXECUTIVE INT.

TYSKLAND

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

21462

JOHNSON CONTROLS

AMERIKAS FORENEDE STATER

28591

JOHNSON CTRLS

SCHWEIZ

36272

JORDAN INTNL

KINA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TJEKKIET

23758

Kimberly-Clark Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

25800

Knauf Astra Ltd.

DET FORENEDE KONGERIGE

32568

Kompass GmbH & Co. KG

TYSKLAND

1610

KARMANN GMBH

TYSKLAND

31171

KAZAVIASPAS

KASAKHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINE

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

SYDKOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

DEN RUSSISKE FØDERATION

33182

KUGU HAVACILIK

TYRKIET

37720

K5-AVIATION GMBH

TYSKLAND

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

TYSKLAND

15456

Luftfahrt-Bundesamt

TYSKLAND

3857

Lufthansa Cargo AG

TYSKLAND

27838

Lufthansa Technik AG

TYSKLAND

36476

LANARA LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

29352

LANGNER E

TYSKLAND

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

AMERIKAS FORENEDE STATER

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

TYSKLAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

TYSKLAND

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

TYSKLAND

28576

LIBRA TRAVEL

SCHWEIZ

f12832

LINCARE LEASING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

1767

LTU LUFTTRANSPORT

TYSKLAND

34372

LUFTHANSA TECHN. AG

TYSKLAND

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

TYSKLAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

ØSTRIG

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

TYSKLAND

38512

Microstrategy Services Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

24270

Montenegro Airlines

MONTENEGRO

21072

MAHAN AIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

12521

MARXER ANLAGEN

TYSKLAND

36372

MAT AIRWAYS

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TYRKIET

37597

MERIDIAN+

DEN RUSSISKE FØDERATION

37975

MILLENNIUM AVIATION

ØSTRIG

28438

MLW AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TYRKIET

3057

MOELLERS MASCHINEN

TYSKLAND

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIEN

38209

MZ TRANSPORTATION

TYSKLAND

f13551

M-BJEP Ltd.

ISLE OF MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

AMERIKAS FORENEDE STATER

35125

Nasser Ltd.

CAYMANØERNE

12218

Nike, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

26118

NASA AMES CENTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

33963

NATIONAL LEGACY

KUWAIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

TYSKLAND

34805

NAYAK INTERNATIONAL

TYSKLAND

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

TYSKLAND

15551

NEW YORKER GROUP

TYSKLAND

24661

NORTH AMERICAN JET

AMERIKAS FORENEDE STATER

29267

NOVELLUS SYSTEMS

AMERIKAS FORENEDE STATER

31791

NOVESPACE

FRANKRIG

f10785

N16FX Trust

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12724

N250RG LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

25059

Omni Air International

AMERIKAS FORENEDE STATER

2073

Ostfriesische Lufttransport GmbH

TYSKLAND

567

OBO JET-CHARTER GMBH

TYSKLAND

33138

OCA INTERNATIONAL

TYSKLAND

2061

OMNIPOL

TJEKKIET

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NEDERLANDENE

8236

OWENS-CORNING

AMERIKAS FORENEDE STATER

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

TYSKLAND

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc Aviation

IRLAND

775

Pentastar Aviation, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

852

PARAGON RANCH

AMERIKAS FORENEDE STATER

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

SCHWEIZ

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TYRKIET

19475

PETERS GMBH

TYSKLAND

37609

PETROPAVLOVSK MC

DEN RUSSISKE FØDERATION

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

5225

PHOENIX AIR GMBH

TYSKLAND

3085

PICTON II LTD

BERMUDA

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

AMERIKAS FORENEDE STATER

37040

PREISS-DAIMLER

TYSKLAND

28157

PRESIDENTIAL AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

TYSKLAND

34553

PRIVATE JET HOLD.

DE BRITISKE JOMFRUØER

12196

PRIVATE WINGS

TYSKLAND

3343

P&P PROMOTION

TYSKLAND

19750

QUICK AIR JET CHARTR

TYSKLAND

f11900

Rentair UK Ltd

DET FORENEDE KONGERIGE

27446

Rhema Bible Church

AMERIKAS FORENEDE STATER

606

Robert Bosch GmbH

TYSKLAND

37057

RADIC AVIATION

SAUDI-ARABIEN

30124

RAE — REGIONAL AIR

TYSKLAND

32083

RAY ENTERPRISES

AMERIKAS FORENEDE STATER

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

TYSKLAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

UNITED ARAB EMIRATES

30938

RIKSOS TURIZM LT

TYRKIET

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

TYSKLAND

32723

RSG RENTAL SERVICES

TYSKLAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

TYSKLAND

37464

RUAG SWITZERLAND

SCHWEIZ

36233

RUIZ, L

TYSKLAND

38246

RUSAERO

DEN RUSSISKE FØDERATION

9200

RYAN INTL AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12122

Safeway, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

SYDKOREA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXICO

21734

Siberia Airlines

DEN RUSSISKE FØDERATION

9354

SkyWork Airlines AG

SCHWEIZ

f12005

Spiral, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

29841

Spirit of Spices GmbH

TYSKLAND

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TYRKIET

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ISRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

TYSKLAND

f10788

SAP America Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

18991

SAP AG

TYSKLAND

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

TYSKLAND

5031

SCHWARZMUELLER

ØSTRIG

30971

SEARAY BD100

SOUTH AFRICA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVERIGE

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TYRKIET

1034

SIRTE OIL

LIBYEN

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXICO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIEN

34392

SKYBUS

KASAKHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

19819

SKYPLAN SERVICES

CANADA

2477

SKY JET

SCHWEIZ

37940

SKY SWALLOWS LTD.

DEN RUSSISKE FØDERATION

25050

SMATSA DOO

SERBIEN

32544

SMS Aviation GmbH

TYSKLAND

31870

SM AVIATION

TYSKLAND

33747

SOMON AIR

TAJIKISTAN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36224

SPECTRA ENERGY

AMERIKAS FORENEDE STATER

26725

SPIRIT AIRLINES 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

36094

SSP AVIATION

INDIEN

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPERN

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMUDA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINE

32361

STRONG AVIATION

KUWAIT

30086

SUMMIT AIR CHARTERS

CANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

TYSKLAND

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SCHWEIZ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SCHWEIZ

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAILAND

f10445

Thomas H. Lee Partners

AMERIKAS FORENEDE STATER

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

TYSKLAND

31353

Tidnish Holdings Limited

CANADA

2758

Turkish Airlines THY

TYRKIET

8360

TACA

EL SALVADOR

38118

TARONA LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

35978

TATHRA INTERNATIONAL

DE BRITISKE JOMFRUØER

32576

TB INVEST GROUP

TJEKKIET

31566

TEAM AVIATION

TYSKLAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ØSTRIG

36210

TESLA AIR

SCHWEIZ

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

21908

TOKOPH D P

SYDAFRIKA

37070

TREVO AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

1389

TUIfly GmbH

TYSKLAND

33495

TURBOJET KFT

UNGARN

33979

TURKUAZ AIRLINES

TYRKIET

36760

T'WAY AIR CO LTD

SYDKOREA

32741

Ulla Popken GmbH

TYSKLAND

8960

United Parcel Service Co

AMERIKAS FORENEDE STATER

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINE

24948

UKSATSE

UKRAINE

f10464

USAA

AMERIKAS FORENEDE STATER

29839

USA 3000 AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

4692

US Airways, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

26886

UTair Aviation, jsc

DEN RUSSISKE FØDERATION

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDA

f10791

Vecellio Management Service

AMERIKAS FORENEDE STATER

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

TYSKLAND

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILIEN

37759

VENTURE AVTN GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

5198

VHM SCHUL & CHARTER

TYSKLAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

31815

VOLARIS

MEXICO

2840

VOLKSWAGEN AG

TYSKLAND

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRASILIEN

30605

Wheels Aviation Ltd.

TYSKLAND

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

TYSKLAND

27514

Wirtgen BgmbH

TYSKLAND

36235

WATERLOO AVIATION

CANADA

12066

WDL AVIATION

TYSKLAND

24113

WEBER MANAGEMENT

TYSKLAND

1323

WEKA Flugdienst GmbH

TYSKLAND

34391

WHS CONSULTING AG

SCHWEIZ

10834

WIKING HELIKOPTER

TYSKLAND

33317

WINAIR AUSTRIA

ØSTRIG

34169

WIZZAIR UKRAINE LLC

UKRAINE

36967

WOELBERN FLIGHT 01

TYSKLAND

37044

WOELBERN FLIGHT 02

TYSKLAND

2930

WORLD AIRWAYS

AMERIKAS FORENEDE STATER

31769

XL Airways Germany GmbH

TYSKLAND

32403

XRS Holdings, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36920

XR-GMBH

TYSKLAND

5960

Zeman FTL

TYSKLAND

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASILIEN

31485

328 SUPPORT SERVICES

TYSKLAND

a11495

Operatør, der benytter TAIL NB: N450T

Ukendt

a11501

Operatør, der benytter TAIL NB: N62914

Ukendt

a11751

Operatør, der benytter TAIL NB: N77080

Ukendt

a11508

Operatør, der benytter TAIL NB: N880GC

Ukendt

a11510

Operatør, der benytter TAIL NB: N903G

Ukendt

a12912

Operatør, der benytter TAIL NB: VPCBK

CAYMANØERNE

a11558

Operatør, der benytter TAIL NB: XAFRD

Ukendt


ESTLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartsforetagendets navn

Luftfartsforetagendets hjemstat

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPERNUS

22213

ENIMEX

ESTLAND

18219

ESTONIAN AIR

ESTLAND

38113

FL TECHNICS AB

LITAUEN

22574

MIL JAPAN

JAPAN

10937

MIL RUSSIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

1117

MIL SWITZERLAND

SCHWEIZ

36227

POLICE & BOARD EE

ESTLAND

35109

SMALL PLANET (EE)

ESTLAND

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTLAND

30036

ULS Airlines Cargo

TYRKIET

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


GRÆKENLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartsforetagendets navn

Luftfartsforetagendets hjemstat

20514

Aegean Airlines

GRÆKENLAND

f12684

Avenge Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

37967

AEOLIAN AIRLINES

GRÆKENLAND

35662

AEROJET SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

31367

AEROLAND

GRÆKENLAND

23232

AEROSVIT

UKRAINE

24601

AERO-KAMOV

DEN RUSSISKE FØDERATION

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENYA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINE

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINE

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENYA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

37966

ASPAMIA LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34238

ASTRA AIRLINES

GRÆKENLAND

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDI-ARABIEN

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

CANADA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

SCHWEIZ

34069

BELRESCUEAVIA

HVIDERUSLAND

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENYA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRÆKENLAND

38646

BUSINESS AVTN ASIA

KINA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINA

35729

CASSEL INVEST LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

31895

CENTAVIA

SERBIEN

31412

COMERAVIA

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

SCHWEIZ

36113

CONQUISTADOR HELO

AMERIKAS FORENEDE STATER

19644

COSTAIR LTD

GRÆKENLAND

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAINE

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

25895

DONBASSAERO

UKRAINE

32795

DOVE AIR INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11403

DRAGON LEASING CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRÆKENLAND

37223

ENGALY LTD

IRLAND

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIEN

35101

EURO AVIATION

GRÆKENLAND

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIEN

35228

FIRST AIRWAYS

GRÆKENLAND

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIEN

31507

FLYING RESEARCH UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

9532

FL AVIATION NEW JERS

AMERIKAS FORENEDE STATER

31722

GAINJET AVIATION

GRÆKENLAND

31313

GHADAMES AIR TRANSP

LIBYEN

31659

GHALAYINI I

EGYPTEN

33178

GLOBAL AVTN

SYDAFRIKA

29050

GOLIAF AIR

SAO TOME OG PRINCIPE

38025

GRYPHON AIRLINES

KUWAIT

f10233

GS 150-217 LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11417

GS200 INC TRUSTEE

AMERIKAS FORENEDE STATER

24651

GULF HELICOPTERS CO

QATAR

f12006

Hanwha Chemical Corporation

SYDKOREA

23443

HCAA

GRÆKENLAND

34731

HELICOPTERS (NZ)

NEW ZEALAND

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRÆKENLAND

25221

HELOG AG

SCHWEIZ

36373

HERITAGE ACFT LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

36043

HERITAGE AVTN DEV.

DET FORENEDE KONGERIGE

32668

INTERISLAND AIRLINES

PHILIPPINERNE

38792

INTER ILES AIR

MADAGASCAR, COMORERNE, REUNION

26787

INTRACOM

GRÆKENLAND

31881

INTRALOT

AMERIKAS FORENEDE STATER

36434

ISLANDSITE INVEST.

SYDAFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIEN

31622

JET AIRLINES JSC

KASAKHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTLAND

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIEN

33560

Kenrick Ltd.

ISRAEL

30724

KAIZEN AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRÆKENLAND

29979

LAO AIRLINES

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK LAOS

29995

LEXATA

GRÆKENLAND

32949

LIFE LINE AVIAT. (2)

GRÆKENLAND

35265

LINAIR LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRÆKENLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONESIEN

1099

MIL GREECE

GRÆKENLAND

21948

MINAIR

DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK

29509

MINISTRY EXTREME UK

UKRAINE

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASILIEN

36432

NEW Tempus JETS INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34624

OLYMPIC AIR

GRÆKENLAND

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRÆKENLAND

24067

ORASCOM

EGYPTEN

21711

ORENBURG AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

22404

OXY USA

AMERIKAS FORENEDE STATER

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIEN

24760

PALESTINIAN AIRLINES

DET BESATTE PALÆSTINENSISKE OMRÅDE

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRÆKENLAND

38843

PAN HAVACILIK VE TIC

TYRKIET

27002

PARADISE AVTN

GRÆKENLAND

34445

PEBUNY LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVA

28119

POLISH MORSKI

POLEN

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TYRKIET

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDAN

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIEN

37437

RAM AIR SERVICES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDI-ARABIEN

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDIEN

35603

ROSTVERTOL-AVIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

37342

SAFARI LINK

KENYA

33531

SEMEYAVIA JSC

KASAKHSTAN, KIRGISISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRO

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRALIEN

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

29176

SINCOM AVIA

UKRAINE

32837

SKOL AIRLINE

DEN RUSSISKE FØDERATION

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRÆKENLAND

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRÆKENLAND

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

DET FORENEDE KONGERIGE

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRÆKENLAND

24773

SWIFT FLITE AVIATION

SYDAFRIKA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TYRKIET

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

31056

TAMIR AIRWAYS

ISRAEL

31819

TRANS AVIATION

KUWAIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTEN

9459

UNIVERSAL AIR LINK

AMERIKAS FORENEDE STATER

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRÆKENLAND

35002

VERTIR

ARMENIEN

37519

WCC AVIATION INC

PHILIPPINERNE

35700

WEM LINES SA

GRÆKENLAND

25058

WORLD HEALING CENTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

35842

WORLD HEALING CENT 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

24805

YAMAL

DEN RUSSISKE FØDERATION

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDI-ARABIEN

29325

ZEN AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35716

ZR AVIATION

LIBANON

a11496

Operatør, der benytter TAIL NB: N517AF

Ukendt

a11522

Operatør, der benytter TAIL NB: PPBIR

Ukendt

a12908

Operatør, der benytter TAIL NB: VHWXC

AUSTRALIEN


SPANIEN

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartsforetagendets navn

Luftfartsforetagendets hjemstat

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXICO

29159

Airmax, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10612

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDI-ARABIEN

f10332

Astra 136 LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11141

Averuca, C.A.

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIEN

36647

AEROGAL

ECUADOR

29663

AEROLANE

ECUADOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

26248

AEROLINEAS SOL

MEXICO

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXICO

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

38967

AEROMASTER TAXI

BRASILIEN

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANIEN

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXICO

4648

AERO ANGELES

MEXICO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

36793

AIRLEASE CORPORATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

34981

AIRLIFT USA LLP

AMERIKAS FORENEDE STATER

38204

AIRLINE COMLUX KZ

KASAKHSTAN, KIRGISISTAN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

SYDAFRIKA

29323

AIR AMDER

MAURITANIEN

38846

AIR CLASS LINEAS

URUGUAY

24500

AIR COMET S.A.

SPANIEN

9345

AIR EUROPA

SPANIEN

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBOURG

22380

AIR NOSTRUM

SPANIEN

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANIEN

36637

ALBA STAR S.A.

SPANIEN

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANIEN

35203

AL JABER AVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

29581

AMB GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

SPANIEN

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

AMERIKAS FORENEDE STATER

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANIEN

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANIEN

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIEN

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDI-ARABIEN

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

AMERIKAS FORENEDE STATER

36022

ATLAS EXECUTIVE AIR

SPANIEN

9456

AUDELI

SPANIEN

35532

AVEX AIR TRAINING

SYDAFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXICO

460

AVIANCA

COLOMBIA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANIEN

33149

AVPRO INC (2)

AMERIKAS FORENEDE STATER

32450

AWAIR

DET FORENEDE KONGERIGE

f10074

Bank of America, NA

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12160

Bank of Utah

AMERIKAS FORENEDE STATER

38518

Benipaula Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12165

Bradleyville, Ltd

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

AMERIKAS FORENEDE STATER

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXICO

32565

BELLON AVIATION LTD.

SCHWEIZ

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANIEN

32392

BIONIC AVIATION CC

SYDAFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRASILIEN

19815

BRISTOW HELI

NIGERIA

f11870

Caleton Holdings

CAYMANØERNE

32564

Carabo Capital

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12156

CareFusion Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRASILIEN

f10710

Contessa Premium Foods

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12168

Corimon CA

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10551

Covington Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAP VERDE

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANIEN

30834

CANADIAN METRO AIRL

CANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANIEN

35186

CAPITEQ

AUSTRALIEN

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIA

29796

CETO MARKETING S.A.

DET FORENEDE KONGERIGE

f10567

CITGO Petroleum Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

AMERIKAS FORENEDE STATER

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIEN

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANKRIG

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASILIEN

36755

CONSORCIO CJPP

BRASILIEN

31644

CONVIASA

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANIEN

35909

COVINGTON AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

36833

COYABA LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37293

CPC SA

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

AMERIKAS FORENEDE STATER

31491

CSIM AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITANIEN

f10136

Dayco Properties Ltd

AMERIKAS FORENEDE STATER

26776

DEAN FOODS

AMERIKAS FORENEDE STATER

37252

DELAWARE GG INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIEN

35756

DNEST AVIATION

MALAYSIA

3464

DODSON AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIA

f10915

Electric Boat Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

736

EADS CASA

SPANIEN

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

8808

EASTMAN KODAK

AMERIKAS FORENEDE STATER

35658

EAST COAST JETS INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ÆKVATORIALGUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SCHWEIZ

37813

EDIFICA 2000

SPANIEN

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35209

EHEIM VERWALTUNGS

TYSKLAND

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRASILIEN

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13610

EMSI Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILIEN

24823

EUROCONTINENTAL

SPANIEN

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

SPANIEN

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANKRIG

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

AMERIKAS FORENEDE STATER

38423

EXECUFLIGHT INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANIEN

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

AMERIKAS FORENEDE STATER

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SCHWEIZ

f12978

FATHER & SON AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

18767

FIRST INTL AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

35848

FLANA

SYDAFRIKA

22596

FLIGHTLINE SL

SPANIEN

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

AMERIKAS FORENEDE STATER

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANIEN

31970

FLYING FALCON

AMERIKAS FORENEDE STATER

26564

FL AVIATION FLORIDA

AMERIKAS FORENEDE STATER

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANIEN

32961

FRAPMAG LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

31564

FUGRO AVIAT CANADA

CANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

SYDAFRIKA

f10221

Ginnaire Rental Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10226

Glass Aviation, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

4402

GESTAIR

SPANIEN

f10220

GG Aircraft LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

TYSKLAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXICO

28810

GOLDNER D

AMERIKAS FORENEDE STATER

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMUDA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINA

39058

GRASS GREEN II LLC

SCHWEIZ

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAP VERDE

27295

HAGEL W

AUSTRIA

32525

HARPO INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31805

HARVARD OIL & GAS

CANADA

28012

HAWKAIRE

AMERIKAS FORENEDE STATER

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KINA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANIEN

28448

HELVETIC AIRWAYS

SCHWEIZ

31991

HENNIG.

SYDAFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

SPANIEN

f11786

HI FLITE INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANIEN

33213

HOLLYWOOD AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

31093

HONG KONG EXPRESS

SAR HONG KONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLOMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLOMBIA

f11875

H&S Air, LLC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

1475

IBERIA

SPANIEN

38329

IBERIA EXPRESS

SPANIEN

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANIEN

25843

ICE BIRD

SCHWEIZ

10117

ILFC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANIEN

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANIEN

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANIEN

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPANIEN

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32557

INTL CONCERTS

DE BRITISKE JOMFRUØER

31816

INTL PRIVATE JET

SCHWEIZ

33401

INTL TRADE HOLDING

KUWAIT

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANIEN

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASILIEN

35962

I FLY LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

31247

JAIR

SYDAFRIKA

38971

JAZZYA INVESTMENTS

SPANIEN

38805

JCG AIR

MEXICO

f11143

JEM Investments LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36363

JEM INVESTMENTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

28372

J.W. Childs Associates

AMERIKAS FORENEDE STATER

34608

KAMA AVIATION

DEN RUSSISKE FØDERATION

22691

KAVMINVODYAVIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

34463

KAZ AIR JET

KASAKHSTAN

32291

KELLY CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

22866

KOGALYMAVIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

34665

KUNPENG AIRLINES

KINA

32826

Lewis Aeronautical

AMERIKAS FORENEDE STATER

32518

LAI

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

CHILE

32926

LAN PERU SA

PERU

30440

LARK AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA

36906

LETS FLY SL

SPANIEN

f10606

LHF Holdings Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

35540

LIBYAN CAA

LIBYEN

37675

LIDER AVIACAO

BRASILIEN

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILIEN

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLAND

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILIEN

34783

LLC Nord Wind

DEN RUSSISKE FØDERATION

32253

LTH JET LEASING

BRASILIEN

38302

LUFTHANSA TECHNIK

TYSKLAND

f13442

Michigan Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

SYDAFRIKA

26957

MENAJIAN

AMERIKAS FORENEDE STATER

38791

MENORCA LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38507

MERAJ AIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

14322

MEXICANA

MEXICO

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

AMERIKAS FORENEDE STATER

1095

MIL SPAIN

SPANIEN

38536

MINOAN AIR S.A.

GRÆKENLAND

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SCHWEIZ

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANIEN

f11397

M G A 546 LEASING CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35759

NAL ASSET Management Ltd

DET FORENEDE KONGERIGE

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIEN

604

NAYSA

SPANIEN

37438

NEO TAXI AEREO LTDA

BRASILIEN

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILIEN

f10331

NII Holdings Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

31834

NITA JET

AMERIKAS FORENEDE STATER

39070

NNP HOLDING S/A

BRASILIEN

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRASILIEN

1997

NOMADS

AMERIKAS FORENEDE STATER

30519

NORDJET AIRLINES SL

SPANIEN

18907

NORMAN AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

32556

NYGREN U

SVERIGE

f10321

N T Air, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11388

N450JE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32396

OBODEN IBRU

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRASILIEN

24549

ODYSSEY AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

33704

ORIONAIR S.L.

SPANIEN

23017

Perm Airlines

DEN RUSSISKE FØDERATION

33299

PALM AVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

37672

PASSARO AZUL TAXI AE

BRASILIEN

35266

PCS Aviation Services, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

AMERIKAS FORENEDE STATER

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

SYDAFRIK

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANIEN

35542

PORTSIDE INTL LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

AMERIKAS FORENEDE STATER

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANIEN

32852

PRIYAN FOUNDATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

37381

PROMERCA INTNL S.L

SPANIEN

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANIEN

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANIEN

29804

PUNTO-FA

SPANIEN

27231

QUANTUM AIR

SPANIEN

34864

Q JETS AVIATION

CANADA

33067

RAINBOW AIR

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

35747

RAMSAY AIRCHARTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

DET FORENEDE KONGERIGE

f11770

REAL WORLD TOURS INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

26960

RED WINGS CJSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

32100

RING AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

35605

RPK CAPITAL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34812

RPK CAPITAL MNGT

AMERIKAS FORENEDE STATER

33521

RYJET

SPANIEN

37862

Starwood Management LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38250

SAETA SL

SPANIEN

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANIEN

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME OG PRINCIPE

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILIEN

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

37768

SAPETRO AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

37164

SASEMAR

SPANIEN

29825

SAS INSTITUTE

AMERIKAS FORENEDE STATER

32195

SATA VENEZUELA

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

37785

SDE SA

BELGIEN

36925

SEA SA

ARGENTINA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABON

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANIEN

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRASILIEN

30674

SEV AEREO POLICIA

SPANIEN

36232

SIENNA CORP SERVICES

SCHWEIZ

34785

SIERRA NEVADA CORP.

AMERIKAS FORENEDE STATER

35494

SKYPLAN FZC

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35092

SKYWAY LTD.

GEORGIEN

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIEN

32416

SKY HELICOPTEROS SA

SPANIEN

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRASILIEN

36602

SOUTH AVIATION INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31632

SOUTH EAST ASIAN

PHILIPPINERNE

4298

SPANAIR S A

SPANIEN

28727

SPENAERO

AMERIKAS FORENEDE STATER

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA

1485

STOCKWOOD V

AMERIKAS FORENEDE STATER

30064

STREAMLINE RUSSIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34009

SUNRIDER CORPORATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANIEN

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANIEN

2638

SWISS AIR AMBULANCE

SCHWEIZ

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDA

f11131

Transportes Aereos Tauro, S.A. de C.V.

MEXICO

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANIEN

34933

TAILWIND AIRLINES

TYRKIET

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRASILIEN

22992

TATARSTAN AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANIEN

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37642

TERMO NORTE ENERGIA

BRASILIEN

35745

TIANJIN AIRLINES

KINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

AMERIKAS FORENEDE STATER

34198

TITAN AVAITION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPANIEN

35159

TRAMAS TEXTILES SA

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

15453

TRANSAERO AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASILIEN

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXICO

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

AMERIKAS FORENEDE STATER

28247

TRANS AER BOLIVIANA

DEN FLERNATIONALE STAT BOLIVIA

38544

TRIM AIR CHARTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

36812

TRINIDAIR UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRASILIEN

38903

UNIQUE JET AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

36046

USN AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

SCHWEIZ

35913

VESEY AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29086

VIM AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPANIEN

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIEN

38266

VOLOTEA S.L.

SPANIEN

30190

VUELING AIRLINES

SPANIEN

f10475

Westair Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36955

WINGS JET LTD

MAROKKO

36586

WIN WIN SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

35259

WORLD WIDE AC FERRY

CANADA

34390

WTORRE S.A.

BRASILIEN

35374

XTO ENERGY INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

24793

ZOREX S.A.

SPANIEN

24007

224TH FLIGHT UNIT

DEN RUSSISKE FØDERATION

26560

245 PILOT SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

a11479

Operatør, der benytter TAIL NB: N142HC

Ukendt

a11488

Operatør, der benytter TAIL NB: N371FP

Ukendt

a11490

Operatør, der benytter TAIL NB: N410M

Ukendt

a11517

Operatør, der benytter TAIL NB: N9895

Ukendt

a11523

Operatør, der benytter TAIL NB: PPBST

Ukendt

a12897

Operatør, der benytter TAIL NB: PRFOR

NORDKOREA

a11528

Operatør, der benytter TAIL NB: PRGPA

Ukendt

a12901

Operatør, der benytter TAIL NB: PRPSR

NORDKOREA

a12902

Operatør, der benytter TAIL NB: PRPST

NORDKOREA

a11529

Operatør, der benytter TAIL NB: PRPTR

Ukendt

a11531

Operatør, der benytter TAIL NB: VHXCJ

Ukendt

a12909

Operatør, der benytter TAIL NB: VPBHS

BERMUDA

a11552

Operatør, der benytter TAIL NB: VTSTV

Ukendt

a11553

Operatør, der benytter TAIL NB: XAATL

Ukendt

a11556

Operatør, der benytter TAIL NB: XABLZ

Ukendt

a12919

Operatør, der benytter TAIL NB: XACMM

MEXICO

a11557

Operatør, der benytter TAIL NB: XACXW

Ukendt

a12920

Operatør, der benytter TAIL NB: XAEAJ

MEXICO

a12921

Operatør, der benytter TAIL NB: XAFEM

MEXICO

a11559

Operatør, der benytter TAIL NB: XAGMD

Ukendt

a12922

Operatør, der benytter TAIL NB: XAGMO

MEXICO

a11563

Operatør, der benytter TAIL NB: XASKY

Ukendt

a12925

Operatør, der benytter TAIL NB: XATEI

MEXICO


FRANKRIG

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartsforetagendets navn

Luftfartsforetagendets hjemstat

f10002

Act Two, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10003

Aerolineas Centrales S.A. de C.V.

MEXICO

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRASILIEN

30304

Air Caraibes

FRANKRIG

10054

Air Corsica

FRANKRIG

f12199

Air Fleet Operations Limited

DET FORENEDE KONGERIGE

36155

Alatheer Aviation

SAUDI-ARABIEN

36010

Alpha Jet (Alabama)

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10726

Arcadia Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10038

Au Revoir Air

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRASILIEN

f10060

Aviation 604 AG

SCHWEIZ

28417

AAK COMPANY

BERMUDA

38065

AAR CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

31724

AAS EUROPE

FRANKRIG

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXICO

28588

ABDULLAH SAID B.

SCHWEIZ

36488

ABSOLUTE AVIATION

SYDAFRIKA

4306

ACCOR SA

FRANKRIG

31934

ACFT MGMT & TRADING

DET FORENEDE KONGERIGE

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBOURG

35097

ACTIFLY

FRANKRIG

f11808

ADAMS OFFICE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

30027

ADAM AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

27910

ADVANCED TRAINING SY

AMERIKAS FORENEDE STATER

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANKRIG

26891

AEROGAVIOTA

CUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

TYSKLAND

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXICO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

SYDAFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANKRIG

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANKRIG

32371

AERO JET CORPORATE

FRANKRIG

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANKRIG

22257

AERO SERVICES LF

FRANKRIG

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANKRIG

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANKRIG

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBYEN

36823

AGCORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

1769

AIGLE AZUR

FRANKRIG

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANKRIG

308

AIRBUS SAS

FRANKRIG

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANKRIG

4790

AIRBY

FRANKRIG

38148

AIRBY

FRANKRIG

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIEN

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBOURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

18045

AIRFLEET CREDIT

AMERIKAS FORENEDE STATER

18982

AIRFLITE

AMERIKAS FORENEDE STATER

26897

AIRLINAIR

FRANKRIG

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALGERIET

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKO

28684

AIR ASIA

MALAYSIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANKRIG

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTEN

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANKRIG

38966

AIR COTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE

30879

AIR DECCAN

INDIEN

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KASAKHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANKRIG

231

AIR GEFCO

FRANKRIG

f877

AIR GUYANE

FRANKRIG

35198

AIR GUYANE 2

FRANKRIG

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

CÔTE D'IVOIRE

31977

AIR KING JET

SCHWEIZ

32016

AIR LEASING

CAMEROUN

252

AIR MADAGASCAR

FRANKRIG

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANKRIG

12060

AIR ND

FRANKRIG

24430

AIR PRINT

LUXEMBOURG

31913

AIR SARINA

SCHWEIZ

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLERNE

26152

AIR SRPSKA

BOSNIEN-HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

FRANKRIG

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANKRIG

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANKRIG

34296

AIR WING LTD

BELIZE

32481

AIR 26

ANGOLA

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANKRIG

f10019

ALA Services, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

21699

ALCATEL USA

AMERIKAS FORENEDE STATER

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIEN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

DEN RUSSISKE FØDERATION

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Ukendt

38428

ALPHALAND CORP.

PHILIPPINERNE

32601

ALPHA CHARLIE

AMERIKAS FORENEDE STATER

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONACO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDI-ARABIEN

37317

ALPIN SKYJETS LTD

SCHWEIZ

26287

ALTONA

SCHWEIZ

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

35920

ALWAFEER AIR

SAUDI-ARABIEN

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDI-ARABIEN

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI-ARABIEN

24197

AL NASSR LTD

SCHWEIZ

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDI-ARABIEN

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI-ARABIEN

38876

AMAC AEROSPACE SG

SCHWEIZ

f836

AMERICAN EAGLE

AMERIKAS FORENEDE STATER

34234

AMERICAN ELECTRIC

AMERIKAS FORENEDE STATER

8928

AMERICAN HOME PROD

AMERIKAS FORENEDE STATER

25806

AMERIDAIR

FRANKRIG

35837

AMER GROUP

EGYPTEN

f12696

AML LEASING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32857

ANCFCC

MAROKKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

CYPERN

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRASILIEN

30530

AOSKY CORPORATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10036

APiGroup, Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

984

APACHE AVIATION

FRANKRIG

6188

APEX OIL

AMERIKAS FORENEDE STATER

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMANØERNE

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRASILIEN

37878

ARG LTDA

BRASILIEN

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

AMERIKAS FORENEDE STATER

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENIEN

20337

ARTEMIS SA

FRANKRIG

38575

ART AVIATION FLUGBET

ØSTRIG

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPANIEN

38110

ASYAD HOLDING CO.

SAUDI-ARABIEN

22135

ATLANTA JET

AMERIKAS FORENEDE STATER

30506

ATLAS BLUE

MAROKKO

36380

AVANGARD AVTN LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

17951

AVDEF

FRANKRIG

34589

AVEL BRAO

FRANKRIG

29467

AVIALAIR

FRANKRIG

35748

AVIAMARKET LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29399

AVIATION CAPITAL GRP

AMERIKAS FORENEDE STATER

26160

AVIATION CMP

CANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SAUDI-ARABIEN

34340

AVIATION INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38085

AVIATION LINK

SAUDI-ARABIEN

33992

AVIATION PARTNERS 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

33748

AVIATION STARLINK(2)

CANADA

38198

AVIATRAX

LUXEMBOURG

33558

AVIA TREASURY GMBH

ØSTRIG

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

36345

AVIONAC FRANCE

FRANKRIG

f1026

AVIOR

Ukendt

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIEN

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBYEN

27710

AXIS AIRWAYS

FRANKRIG

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRASILIEN

f10079

Beach Capital Management

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10082

BelAir Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11004

Billion Mark Ltd.

SAR HONG KONG S

f10878

Blue Vista, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10647

Bolloré SA

Ukendt

f10834

Boulder Aviation Management

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13608

Business Jet Access

AMERIKAS FORENEDE STATER

37896

BAM AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

22230

BANCO SAFRA SA

BRASILIEN

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAILAND

23830

BB AVIATION INC.

SCHWEIZ

37668

BEIJING AIRLINES CO

KINA

37358

BEIJING CAPITAL

KINA

35267

BELL FINANCIAL CORP

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

7723

BELL TEXTRON

AMERIKAS FORENEDE STATER

28608

BERGAIR

SCHWEIZ

27140

BERKUT AIR

KASAKHSTAN

36116

BEST AERO HANDLING

DEN RUSSISKE FØDERATION

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

35950

BF JET AIR

GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

25627

BLUE HERON AVIATION

SCHWEIZ

36583

BLUE HORIZON INV.

CAYMANØERNE

28677

BLUE LINE

FRANKRIG

36706

BLUE LINE 2

FRANKRIG

33691

BONEL MARKETING S.A.

SCHWEIZ

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIEN

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANKRIG

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIEN-HERCEGOVINA

35724

BRASIF SA

BRASILIEN

34825

BRASSBOX

UKRAINE

34276

BRASS BOX LTD

CYPERN

21446

BREITLING

SCHWEIZ

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRALIEN

637

BRITAIR

FRANKRIG

8153

BRUME

FRANKRIG

32896

BUMI RESOURCES

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

36301

BUQUEBUS

ARGENTINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANKRIG

35325

BURGAN K

KUWAIT

31315

BURMESTER OVERSEAS

DE BRITISKE JOMFRUØER

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIEN

32630

BUSINESS AVIATION 2

CONGO

37493

BUSINESS JET TRAVEL

UKRAINE

34152

BUSI JET INTL.

SCHWEIZ

f10061

B H Aviation Ltd

AMERIKAS FORENEDE STATER

34289

B2 FLIGHT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13111

Cedel International Investments, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

31812

Cephalon

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10556

Challenger Management LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13215

Cobalt Resources, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

AMERIKAS FORENEDE STATER

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

CANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRASILIEN

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SCHWEIZ

9122

CARTIER EUROPE

NEDERLANDENE

34144

CASAM SARL

FRANKRIG

37372

CELINA AVIATION LTD

SCHWEIZ

f12811

CENTER AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

36944

CERTECO ENGINEERING

AUSTRIA

26842

CFPR

FRANKRIG

35242

CFS AIR LLC (N228KT)

AMERIKAS FORENEDE STATER

20711

CGTM

FRANKRIG

37115

CHAD GOVERNMENT

CHAD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

CANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KINA

12141

CHINA EASTERN

KINA

31087

CHURCHILL AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANKRIG

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAIWAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38305

CLUB PREMIER LTD

SCHWEIZ

35400

CLUB 17 S.A.

DEN RUSSISKE FØDERATION

799

COCA COLA

AMERIKAS FORENEDE STATER

35668

COLT INTL EUROPE

SCHWEIZ

36701

COMFORT JET AVT

DET FORENEDE KONGERIGE

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Ukendt

38652

COMORES AVIATION

MADAGASCAR, COMORERNE, REUNION

28584

COMPANY TAWIQ

SCHWEIZ

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

DET FORENEDE KONGERIGE

8338

COPLEY NEWSPAPERS

AMERIKAS FORENEDE STATER

6369

CORSAIR FRANCE

FRANKRIG

12219

COX ENTERPRISES

AMERIKAS FORENEDE STATER

35062

CPI AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31073

CP MANAGEMENT

AMERIKAS FORENEDE STATER

38602

CREDIT SUISSE

SCHWEIZ

3513

CROWN EQUIPMENT

AMERIKAS FORENEDE STATER

862

CUBANA

CUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

AMERIKAS FORENEDE STATER

38938

C.A.GROUP LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

5988

C.T.T.A.

MAROKKO

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27183

Dartswift Aviation, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

1139

Dassault falcon jet

AMERIKAS FORENEDE STATER

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRASILIEN

7028

Dow Chemical Company, the

AMERIKAS FORENEDE STATER

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBOURG

3932

DALLAH ALBARAKA

SAUDI-ARABIEN

32855

DANA EXECUTIVE JETS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34168

DARTE HOLDINGS

DEN RUSSISKE FØDERATION

18972

DASSAULT AVIATION

FRANKRIG

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANKRIG

37864

DDA AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

32809

DEAN PHILLIPS INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

11638

DECAUX

FRANKRIG

35752

DECCAN CARGO

THAILAND

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHRAIN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANKRIG

27665

DIAMAIR

SCHWEIZ

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

ISRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANKRIG

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

TYSKLAND

24571

DSWA

AMERIKAS FORENEDE STATER

30876

DUBROVNIK AIRLINES

KROATIEN

31133

DUNMORE HOMES

AMERIKAS FORENEDE STATER

31577

D & D AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

f10175

Emax Oil Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

35820

EAGLES AVTN MGNT

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANKRIG

9703

EARTH STAR

AMERIKAS FORENEDE STATER

34303

EASTINDO

INDONESIEN

31743

EAST STAR AIRLINES

KINA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SCHWEIZ

32591

EBONY SHINE

CAYMANØERNE

29279

ECUATORIAL CARGO

ÆKVATORIALGUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTEN

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDA

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

DEN RUSSISKE FØDERATION

23028

ELI'S BREAD

AMERIKAS FORENEDE STATER

1013

EMERSON ELECTRIC

AMERIKAS FORENEDE STATER

22291

ENAC France

FRANKRIG

37188

ENEX AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

36295

ENHANCE AERO

FRANKRIG

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANKRIG

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

CONGO

34778

EQUAJET

CONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

ÆKVATORIALGUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANKRIG

34741

EUROPEAN FLIGHT

SVERIGE

27518

EUROPE AIRPOST

FRANKRIG

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

35725

EURO JET INTL LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

f10181

EWA Holdings LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

AMERIKAS FORENEDE STATER

28587

EXECUTIVE JET A/C

CAYMANØERNE

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

TYSKLAND

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANMARK

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTEN

32827

EXEC JET SOLUTIONS

AMERIKAS FORENEDE STATER

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDI-ARABIEN

f12240

Falconwing Limited Bvi

DE BRITISKE JOMFRUØER

f10194

Fjet Management, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10203

Fletcher Jones Management Group

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

25553

FALCON AIR EXPRESS

AMERIKAS FORENEDE STATER

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDI-ARABIEN

31310

FARNER AIRWINGS

SCHWEIZ

39047

FASTJET TANZANIA

DEN FORENEDE REPUBLIK TANZANIA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

DE BRITISKE JOMFRUØER

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SCHWEIZ

15911

FC AVIATION

FRANKRIG

1147

FEDERAL EXPRESS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12735

FG AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10191

FHC Flight Services LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

28540

FIA (PARIS)

FRANKRIG

34669

FIREFLY

MALAYSIA

32846

FIRST COMMERCIAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

38268

FIRST MANDARIN B.A

KINA

38238

FIRST RESERVE CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10762

FJ20-166, dba Peregrine Jet, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31665

FLEET INT AVTN & FIN

DET FORENEDE KONGERIGE

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

SCHWEIZ

21504

FLICAPE PTY LTD

SYDAFRIKA

27942

FLIGHTEXEC

CANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBOURG

8542

FLIGHT LEVELS

AMERIKAS FORENEDE STATER

30136

FLYBABOO

SCHWEIZ

30343

FLYING BIRD

FRANKRIG

29223

FLYING FINN OY

FINLAND

31775

FLYING M

AMERIKAS FORENEDE STATER

33632

FLYMEX

MEXICO

30372

FLY AIR SA

FRANKRIG

34874

FLY AVIATION SVCS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

28511

FLY EXEC

LIBANON

33626

FLY 18

SCHWEIZ

31116

FOCUS AIR USA

AMERIKAS FORENEDE STATER

32322

FORTUNE AIR

SYDAFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

CANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11353

FRC HOLDING INC V

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Ukendt

35426

FTC CONSULTING AG

SCHWEIZ

2804

FUTURA TRADING

FRANKRIG

27867

FUTURE ELECTRONICS

CANADA

35173

F & L AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10223

Glacial Energy

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12244

Golden Medal Limited Bvi

DE BRITISKE JOMFRUØER

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

SCHWEIZ

38839

GAFTREN INVESTMENTS

DE BRITISKE JOMFRUØER

31746

GALAXY AIRLINES

JAPAN

36801

GAMA AVIATION FZE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32749

GEASA

ÆKVATORIALGUINEA

36630

GEM AVIATION AVV

DET FORENEDE KONGERIGE

17928

GENEL HAVACILIK

TYRKIET

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

AMERIKAS FORENEDE STATER

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGIEN

35885

GEORGIAN STAR

GEORGIEN

9002

GIE ATR

FRANKRIG

32233

GIE-ODER

FRANKRIG

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

31182

GIOSTYLE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38481

GIS AVIATION A.V.V.

CYPERN

37097

GIV-SP AIR SERVICE

DEN RUSSISKE FØDERATION

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

AMERIKAS FORENEDE STATER

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIEN

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDA

32508

GOUGH AVIATION

SYDAFRIKA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRO

36865

GO AIRLINES (INDIA)

INDIEN

f11352

GREAT BUY INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRASILIEN

f11448

GYPSY BABY LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38975

GYRO AIR LTD

NIGERIA

f11426

G & L AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10794

Hagadone Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

5362

Halliburton

AMERIKAS FORENEDE STATER

f1434

Horta, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

AMERIKAS FORENEDE STATER

31947

HAGONDALE LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

31731

HALCYONAIR

KAP VERDE

37326

HASHIM BIN SAID

SAUDI-ARABIEN

33959

HASSANCO S.A.

SCHWEIZ

35878

HATTA INVESTMENTS

DE BRITISKE JOMFRUØER

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPORE

33342

HEAVYLIFT CONGO

CONGO

37847

HEDA AIRLINES LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

37863

HELICONIA LS

FRANKRIG

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKKO

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

36374

HERMES EXECUTIVE

DE BRITISKE JOMFRUØER

37523

HIGH PERFORMANCE 100

SCHWEIZ

21365

HILL-ROM

AMERIKAS FORENEDE STATER

38899

HOLLYFRONTIER CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSTRALIEN

f10659

HSBC

Ukendt

37195

HS Air Finance

BRASILIEN

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRASILIEN

f11464

HYPERION AIR INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10263

Ithaca LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

24848

ICEC TOUR SPOL

TJEKKIET

37906

ID AIR

FRANKRIG

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANKRIG

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINE

36740

IMD AIRWAYS

SPANIEN

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIEN

31965

INDIGO (VI)

INDIEN

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

SCHWEIZ

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

COLOMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

34222

INLOGS INTERNATIONAL

UNDEFINERET

23792

INTERCON USA

AMERIKAS FORENEDE STATER

31081

INTERFACE OPS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32801

INTERJET ABC

MEXICO

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

AMERIKAS FORENEDE STATER

37780

INVERSIONES DAVANIC

COLOMBIA

32524

INVESTAVIA

KASAKHSTAN

f11248

IP Aviation L.P.

CANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

ISRAEL

30038

IXAIR

FRANKRIG

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRASILIEN

f13613

Jet Select LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

28006

JAPAT

SCHWEIZ

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUWAIT

32986

JBS CONSULTING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31772

JCAS

SCHWEIZ

26998

JDP FRANCE

FRANKRIG

36413

JEREISSATI CENTROS

BRASILIEN

38453

JETALLIANCE SOUTH

ØSTRIG

38847

JETSTAR JAPAN

JAPAN

31137

JETS RENT AVTN

FRANKRIG

30713

JET AVIATION BASEL

SCHWEIZ

30385

JET AVIATION FZCO

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26911

JET BLUE AIRWAYS

AMERIKAS FORENEDE STATER

37719

JET CONNECTIONS

DET FORENEDE KONGERIGE

32217

JET CRUISING

LUXEMBOURG

34614

JET DIRECT AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

33015

JET MANAGEMENT SA

SCHWEIZ

33769

JET ONE JSC

KASAKHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

SCHWEIZ

38174

JET XPRESS

CÔTE D'IVOIRE

26479

JET 2000

DEN RUSSISKE FØDERATION

31581

JET4YOU

MAROKKO

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

f12041

Key Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

6510

KALAIR LTD.

AMERIKAS FORENEDE STATER

34887

KALDERON LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNESIEN

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNESIEN

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBANON

30709

KAZAVIA

KASAKHSTAN

29190

KBBD

AMERIKAS FORENEDE STATER

32381

KB HOME

AMERIKAS FORENEDE STATER

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

CANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDI-ARABIEN

34843

KOSTAR AIRLINES

SYDKOREA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

DE BRITISKE JOMFRUØER

9858

KROLL G

SCHWEIZ

f10290

KW Flight, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10875

Layla Jet

BERMUDA

f13333

Ligon Air LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRASILIEN

1971

LABORATOIRE ASL

FRANKRIG

30455

LAS VEGAS JET

AMERIKAS FORENEDE STATER

33111

LAYAN INTL.

DE BRITISKE JOMFRUØER

37923

LA AVIATION

SCHWEIZ

30595

LEACH CAPITAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

2816

LEGENDAIR LTD.

SCHWEIZ

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBYEN

26342

LIGNES AER. CONGO.

CONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

AMERIKAS FORENEDE STATER

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

COLOMBIA

1752

LOCKHEED MARTIN (GA)

AMERIKAS FORENEDE STATER

25272

LOTUS AIR

EGYPTEN

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANKRIG

24211

LOWA LTD

AMERIKAS FORENEDE STATER

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLEN

f10303

LR Enterprises Management LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37092

LUIS FUENMAYOR

AMERIKAS FORENEDE STATER

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SCHWEIZ

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBOURG

7764

LVMH SERVICES

FRANKRIG

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

19696

LYRECO

FRANKRIG

f11360

LYS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRASILIEN

f13614

Mark Anthony Group Inc

CANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

30280

Marsico Aviation, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12655

Mass Jet Lease

PHILIPPINERNE

f10313

Mendota Aircraft Management

AMERIKAS FORENEDE STATER

28010

Mondoil

AMERIKAS FORENEDE STATER

34423

MACAU JET INTL

SAR MACAO

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29993

MAG AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

34992

MAINSAIL TRADING 93

SYDAFRIKA

32078

MALIBU CONSULTING

AMERIKAS FORENEDE STATER

34975

MALU AVIATION

CONGO

34019

MANO RIVER

AMERIKAS FORENEDE STATER

37003

MARITIME INVESTMENT

MONACO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

BERMUDA

36263

MAROC TELECOM

MAROKKO

1831

MARTIN BAKER

DET FORENEDE KONGERIGE

32707

MASC AIR LTD

CAYMANØERNE

27014

MASTERJET SWITZ.

SCHWEIZ

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAYSIA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIEN

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITANIEN

27863

MAYES & ASSOCIATES

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12986

MB AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

AMERIKAS FORENEDE STATER

31545

MDA SAS

FRANKRIG

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDIVERNE

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

21443

METEO-FRANCE

FRANKRIG

31140

ME LEASING

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10316

MFP Services LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALAYSIA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

AMERIKAS FORENEDE STATER

36859

MIDAS AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

24019

MID EAST JET

SAUDI-ARABIEN

34821

MILLETREIZE

FRANKRIG

26724

MILLION AIR SALT LAK

AMERIKAS FORENEDE STATER

617

MIL BRAZIL

BRASILIEN

702

MIL CANADA

CANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

ECUADOR

1098

MIL FRANCE

FRANKRIG

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVENIEN

36033

MISH AVIATION SVCS

GHANA

31556

MISTRAL AEREO

CANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKKO

35060

MOISEEV ALEX

MONACO

38782

MONTEBELLO LTDA

BRASILIEN

32755

MONTROSE GLOBAL

DET FORENEDE KONGERIGE

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMUDA

7058

MORRIS COMMUNICATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

34441

MOSCOW HELICOPTER

DEN RUSSISKE FØDERATION

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

AMERIKAS FORENEDE STATER

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDA

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRASILIEN

32959

Nofa Aviation

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34415

Nomad Aviation

SCHWEIZ

f1000

NAM AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

31025

NATASHA ESTABLISMENT

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDI-ARABIEN

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTEN

34727

NATIONAL CITY COMM

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11468

NAVAIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38371

NAVINTAIR INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31097

NEBULA LTD.

BERMUDA

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ITALIEN

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

AMERIKAS FORENEDE STATER

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANKRIG

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGYPTEN

35373

NEXT GENERATION VENT

AMERIKAS FORENEDE STATER

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAUDI-ARABIEN

20855

NIGERIAN POLICE

NIGERIA

35941

NILE AIR

EGYPTEN

31199

NISSAN NTH AMERICA

AMERIKAS FORENEDE STATER

32963

NORDEX AIR

DEN RUSSISKE FØDERATION

38103

NORTH STAR AVTN LTD

SCHWEIZ

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNESIEN

33212

NPM MANAGEMENT

AMERIKAS FORENEDE STATER

22190

NWT AIRCRAFT

AMERIKAS FORENEDE STATER

36629

NW NORDWEST

SCHWEIZ

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA

31770

N304RJ

AMERIKAS FORENEDE STATER

32270

N349BA

AMERIKAS FORENEDE STATER

32370

N72RK

AMERIKAS FORENEDE STATER

29465

Oakmont Holdings, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10340

Oakwood Books, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

31395

Outpost International, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32859

Ovlas sa

NIGERIA

30908

OCANA ASSETS LTD

AMERIKAS FORENEDE STATER

38509

ODYSSEE JET SA

LUXEMBOURG

12316

OFTC.Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

28984

OLDBURY HOLDINGS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35132

OMEGA VII

FRANKRIG

34603

OMYA INTERNATIONAL

SCHWEIZ

36166

ONEXP

DANMARK

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBOURG

32311

OPENSKIES

FRANKRIG

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

36943

ORION AIR GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

28050

OUTFITTER AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

4139

OYONNAIR

FRANKRIG

31264

O AIR

FRANKRIG

f10350

Pacific Coast Feather Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

30188

Pacific Connection Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

36039

Paradox Security Sys

CANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

DE BRITISKE JOMFRUØER

31595

Premier Aviation

DEN RUSSISKE FØDERATION

28189

Proair charter

TYSKLAND

25856

PACE CARGO ENTERRP

AMERIKAS FORENEDE STATER

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKKO

38406

PARADOX BIRDS

DET FORENEDE KONGERIGE

26289

PARAFFIN AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

12312

PARTNERSHIP 35 55

AMERIKAS FORENEDE STATER

36994

PEABODY ENERGY

AMERIKAS FORENEDE STATER

38284

PEACH AVIATION

JAPAN

37747

PEREGRINE JET

AMERIKAS FORENEDE STATER

35524

PETRO AIR

LIBYEN

34403

PHEEBE LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

33969

PHENOMAIR

FRANKRIG

29691

PINNACLE AIR GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

32252

PLANET AVIATION UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

2176

PPG INDUSTRIES

AMERIKAS FORENEDE STATER

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONESIEN

32060

PREMIER AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDAN

35261

PRESTOIL SAS

FRANKRIG

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNESIEN

24429

PRIVATAIR SA

SCHWEIZ

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LUXEMBOURG

32346

PROFRED PARTNERS LLP

DET FORENEDE KONGERIGE

36931

PSD

FRANKRIG

f11206

PVM Management LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

QATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35828

Related Companies

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10385

Rex Realty Co

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRASILIEN

f10391

Roux Investment Mngt Co

AMERIKAS FORENEDE STATER

1427

RAININ AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

38278

RAJSHAHI AIR LTD

BANGLADESH

36817

RCR JETS AG

SCHWEIZ

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SCHWEIZ

37695

REAL FLY SARL

MAROKKO

31655

REATEX INVEST

DE BRITISKE JOMFRUØER

28265

REGIONAL CAE

FRANKRIG

2232

REGOURD AVIATION

FRANKRIG

30061

REIMS AVIATION IND

FRANKRIG

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA

34680

RJH ADVISORY

AMERIKAS FORENEDE STATER

31630

RJM AVIATION

CHAD

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31978

ROMEO MIKE AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

30374

RONSO SA DE CV

MEXICO

31808

ROTOR TRADE 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

31026

ROUST TRADING

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRASILIEN

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

SCHWEIZ

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKO

37548

RSR-614RD

AMERIKAS FORENEDE STATER

35879

RUBICON AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

f12601

Sapphire International Group, Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

37718

Sfera Jet LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

38579

Sino Jet Management Limited

KINA

f10403

Skye Gryphon, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12484

Sonic Financial

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11008

Success Master Ltd.

DE BRITISKE JOMFRUØER

5967

Synthes USA Sales LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAIN

22756

SABRINA FISHERIES

AMERIKAS FORENEDE STATER

38042

SABY FINANCE

DEN RUSSISKE FØDERATION

27640

SAESA

SPANIEN

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

f11791

SAF FLIGHT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34967

SAINTEX AERO SARL

FRANKRIG

25946

SALEM AVIATION

SAUDI-ARABIEN

5373

SATENA

COLOMBIA

36114

SAUCAR LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

5432

SAUDI OGER

SAUDI-ARABIEN

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANKRIG

31959

SBM GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

32560

SCD BV

NEDERLANDENE

28744

SCHREINER CAMEROUN

CAMEROUN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

AMERIKAS FORENEDE STATER

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANKRIG

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRASILIEN

1249

SELIA

FRANKRIG

27881

SERLUX

LUXEMBOURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMUDA

35652

SFD RUSSIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

f12875

SHADOWFAX LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

24337

SHAR INK

DEN RUSSISKE FØDERATION

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38829

SIAM LAND FLYING LTD

THAILAND

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA

34418

SIGMA AVIATION

IRLAND

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32728

SILVER VENTURES INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

2466

SIRIUS

SCHWEIZ

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBYEN

24200

SIT-SET AG

SCHWEIZ

35424

SJ MANAGEMENT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37810

SKYFIRST

FRANKRIG

37558

SKYLUX SA

SCHWEIZ

38576

SKYSCRAPER LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIEN

34050

SKYWAY LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

19462

SKYWORK AIRLINES

SCHWEIZ

38247

SKY LINER AVIATION

SCHWEIZ

27746

SK TRAVEL

AMERIKAS FORENEDE STATER

35371

SL Management

AMERIKAS FORENEDE STATER

32149

SMART AVIATION

FRANKRIG

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTEN

f13550

SME Equipment Leasing

AMERIKAS FORENEDE STATER

29738

SNC BOETOS

FRANKRIG

30770

SNC CAVOK

FRANKRIG

37669

SNS IMPORTADORA

BRASILIEN

31695

SN AIR MALI

MALI

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

CANADA

3517

SOFAXIS

FRANKRIG

22730

SOGERMA

FRANKRIG

26645

SONNIG

SCHWEIZ

38553

SORENS GROUP LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NEDERLANDENE