ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.030.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 30

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
30. januar 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

2013/47/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2012/27)

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

RETNINGSLINJER

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 30/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 5. december 2012

om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

(omarbejdning)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første og fjerde led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, 17, 18 og 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retningslinje ECB/2007/2 af 26. april 2007 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (1) er blevet ændret ad flere omgange. Da det nu er nødvendigt at foretage yderligere ændringer til denne retningslinje for at indarbejde materiale, der tidligere kun vedrørte interne forhold i Eurosystemet, og for at tilføje de nødvendige definitioner samt bestemmelser om sanktioner, der ikke finder anvendelse på banker uden for Unionen, udveksling af oplysninger om suspendering eller ophør af adgangen til de pengepolitiske operationer og konsekvenserne af sådanne suspenderinger eller ophør, bør den omarbejdes af hensyn til klarhed og transparens.

(2)

TARGET2 har en decentraliseret struktur, der sammenkobler nationale realtidsbruttoafviklings- (RTGS-)systemer og ECB's betalingsmekanisme.

(3)

TARGET2 er karakteriseret ved en fælles teknisk infrastruktur, benævnt den fælles platform (Single Shared Platform, SSP). TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer, hvor delsystemerne i TARGET2 er harmoniserede i videst muligt omfang, med visse undtagelser i tilfælde af nationale lovhindringer.

(4)

Der er tre adskilte ledelsesniveauer for TARGET2. Niveau 1 (Styrelsesrådet) har den endelige kompetence med hensyn til TARGET2 og beskytter systemets samfundsmæssige funktion. Niveau 2 (centralbanker i Eurosystemet) har subsidiær kompetence med hensyn til TARGET2, mens niveau 3 (nationale centralbanker, der er SSP-leverandører) opbygger og driver SSP til gavn for Eurosystemet.

(5)

På Eurosystemets vegne indgår Den Europæiske Centralbank (ECB) en rammeaftale samt en aftale om tavshedspligt og fortrolighed med den netværksleverandør, som Styrelsesrådet har udpeget, der fastsætter hovedpunkterne vedrørende netværkslevering til deltagerne, herunder prisfastsættelse.

(6)

TARGET2 er vigtig for udførelsen af centrale opgaver i Eurosystemet, f.eks. gennemførelse af Unionens monetære politik og fremme af betalingssystemernes smidige funktion —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

AFDELING I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   TARGET2 yder RTGS-afvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge. Det er opbygget og fungerer på grundlag af den fælles platform, hvor alle betalingsordrer sendes igennem, behandles og i sidste ende modtages på samme tekniske måde.

2.   TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af RTGS-systemer.

Artikel 2

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1)   »fælles platform (SSP)«: den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører

2)   »TARGET2-delsystem (TARGET2 component system)«: ethvert RTGS-system hos centralbanker i Eurosystemet, som er en del af TARGET2

3)   »centralbank (CB)«: en centralbank i Eurosystemet og/eller en tilsluttet national centralbank

4)   »nationale centralbanker, som er SSP-leverandører« (SSP-providing NCBs): Deutsche Bundesbank, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og driver den fælles platform (SSP) til gavn for Eurosystemet

5)   »netværksleverandør (network service provider)«: leverandøren af elektroniske netværksopkoblinger med henblik på afgivelse af betalingsmeddelelser i TARGET2

6)   »deltager« eller »direkte deltager« (»participant« or »direct participant«): en enhed, som har mindst én PM-konto hos en centralbank i Eurosystemet

7)   »centralbank i Eurosystemet (Eurosystem CB)«: ECB eller en national centralbank inden for euroområdet

8)   »betalingsmodul (PM)«: et SSP-modul, hvor TARGET2-deltageres betalinger afvikles på PM-konti

9)   »PM-konto (PM account)«: en konto, som en TARGET2-deltager har i betalingsmodulet hos en centralbank i Eurosystemet, som er nødvendig, for at deltageren kan:

10)   »national centralbank inden for euroområdet (euro area NCB)«: en national centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

11)   »virksomhedsidentifikationskode (Business Identifier Code, BIC)«: en kode som defineret ved ISO Standard nr. 9362

12)   »adresserbar BIC-kode-indehaver (addressable BIC holder)« som:

a)

er indehaver af en BIC-kode

b)

ikke er anerkendt som en indirekte deltager

c)

er korrespondent for eller kunde hos en direkte deltager eller hos en filial af en direkte eller indirekte deltager samt er i stand til at sende betalingsordrer til og modtage betalinger fra et TARGET2-delsystem via den direkte deltager

13)   »indirekte deltager (indirect participant)«: et kreditinstitut med hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som har indgået en aftale med en direkte deltager om at afgive betalingsordrer og modtage betalinger via den direkte deltagers PM-konto, og som er anerkendt af et TARGET2-delsystem som indirekte deltager

14)   »filial (branch)«: en filial som defineret i artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (2), og som gennemført i national lovgivning

15)   »bankdag (business day)«: en dag, på hvilken TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V til bilag II

16)   »certificeringsmyndigheder (certification authorities)«: en eller flere nationale centralbanker, som Styrelsesrådet har udnævnt hertil, hvorved de på Eurosystemets vegne kan udstede, forvalte, tilbagekalde og forny elektroniske certifikater

17)   »elektroniske certifikater« eller »certifikater« (»electronic certificates« or »certificates«): en elektronisk fil, udstedt af certificeringsmyndighederne, der knytter en identitet til en offentlig nøgle, og som anvendes til at kontrollere, at en offentlig nøgle tilhører en person, bekræfte indehaverens identitet, kontrollere en underskrift fra den pågældende person eller til at kryptere en meddelelse adresseret til denne. Certifikater opbevares på et fysisk medie såsom et chipkort eller en USB-nøgle, og henvisninger til certifikater omfatter sådanne fysiske medier. Certifikaterne udgør et middel til identitetskontrol af de deltagere, der har adgang til TARGET2 via internettet og afgiver betalingsmeddelelser eller kontrolmeddelelser

18)   »indehaver af certifikat (certificate holder)«: en navngivet person, der af en TARGET2-deltager er identificeret og udpeget som indehaver af en tilladelse til at have internetbaseret adgang til deltagerens TARGET2-konto. Dennes anmodning om certifikater er først kontrolleret af deltagerens hjemme-centralbank og sendt til certificeringsmyndighederne, som herefter har udleveret certifikater, som knytter de beviser, som identificerer deltageren, til den offentlige nøgle

19)   »tilkoblet centralbank (connected NCB)«: en national centralbank, bortset fra en national centralbank inden for euroområdet, som er tilkoblet TARGET2 i henhold til særlig aftale

20)   »AL-gruppe (AL group)«: en gruppe bestående af AL-gruppemedlemmer med aggregeret likviditet, som anvender AL-modus

21)   »AL-gruppemedlem (AL group member)«: en TARGET2-deltager, som opfylder kravene til benyttelse af AL-modus og som er part i en AL-aftale

22)   »AL-aftale (AL agreement)«: den multilaterale aftale om aggregeret likviditet (aggregated liquidity), som er indgået mellem medlemmerne af en AL-gruppe og deres respektive AL nationale centralbanker, til brug i AL-modus

23)   »AL national centralbank (AL NCB)«: en national centralbank i euroområdet, som er part i en AL-aftale og fungerer som modpart for de medlemmer af en AL-gruppe, som deltager i dens TARGET2-delsystem

24)   »AL-modus (AL mode)«: summen af likviditet til rådighed på PM-konti

25)   »disponibel likviditet (available liquidity)«: en positiv saldo på en TARGET2-deltagers PM-konto og, hvis relevant, enhver intradag-kredit bevilliget af den relevante centralbank i Eurosystemet med hensyn til denne konto

26)   »intradag-kredit (intraday credit)«: kredit, som ydes for et tidsrum, der er kortere end én bankdag

27)   »AL-gruppeleder (AL group manager)«: et medlem af en AL-gruppe, der er udnævnt af de øvrige medlemmer af AL-gruppen til at styre den likviditet, som er til rådighed for AL-gruppen i løbet af bankdagen

28)   »marginal udlånsrente (marginal lending rate)«: den gældende rente for den marginale udlånsfacilitet

29)   »marginal udlånsfacilitet (marginal lending facility)«: Eurosystemets stående facilitet, som modparter kan bruge til at opnå dag-til-dag kredit fra en national centralbank til den forud fastlagte marginale udlånsrente

30)   »afviklingsbank (settlement bank)«: en deltager, hvis PM-konto eller afviklingskonto anvendes til at afvikle betalingsinstrukser afgivet af et afviklingssystem gennem afviklingssystemets grænseflade (Ancillary System Interface, ASI)

31)   »afviklingssystem (settlement system)«: et system som ledes af en enhed med hjemsted i EØS, og som er undergivet tilsyn og/eller overvågning af en kompetent myndighed, og som overholder overvågningskravene til placering af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, som til enhver tid ændret og offentliggjort på ECB's websted (3), i hvilket betalinger og/eller finansielle instrumenter udveksles og/eller cleares samtidig med, at de heraf afledte pengeforpligtelser afvikles i TARGET2 i overensstemmelse med denne retningslinje og en bilateral ordning mellem afviklingssystemet og den relevante centralbank i Eurosystemet

32)   »afviklingssystemets grænseflade (Ancillary System Interface, ASI)«: den tekniske indretning, der giver et afviklingssystem mulighed for at anvende en række særlige, forud definerede tjenester til afgivelse og afvikling af betalingsordrer i afviklingssystemet; den kan også anvendes af en deltagende national centralbank til afvikling af kontantoperationer, som er resultat af kontante indskud eller hævninger

33)   »betaler (payer)«: en TARGET2-deltager, hvis PM-konto bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

34)   »betalingsmodtager (payee)«: en TARGET2-deltager, hvis PM-konto bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

35)   »Harmoniserede Vilkår (Harmonised Conditions)«: vilkårene fastsat i bilag II og V

36)   »basisydelser i TARGET2 (core TARGET2 services)«: behandling af betalingsordrer i TARGET2-delsystemer, afvikling af transaktioner relateret til et afviklingssystem og forhold i forbindelse med likviditetspooling

37)   »hjemmekonto (Home Account)«: en konto, som en national centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for PM-modulet for en enhed, som kan godkendes som indirekte deltager

38)   »overgangsperiode (transition period)«: — for så vidt angår alle centralbanker i Eurosystemet — et tidsrum på fire år, begyndende fra det tidspunkt, hvor centralbanken i Eurosystemet overgår til SSP, medmindre andet besluttes af Styrelsesrådet fra sag til sag vedrørende særlige karakteristika eller tjenester

39)   »administrerende national centralbank (managing NCB)«: den AL nationale centralbank for det TARGET2-delsystem, hvori AL-gruppens leder deltager

40)   »fyldestgørelsesgrund (enforcement event)«: med hensyn til et AL-gruppemedlem:

41)   »deltagergrænseflade (Participant Interface, PI)«: den tekniske mekanisme, som giver direkte deltagere mulighed for at afgive og afvikle betalingsordrer via de tjenester, som tilbydes i PM-modulet

42)   »internetbaseret adgang (internet-based access)«: hvor deltageren har valgt en PM-konto, som der kun er adgang til via internettet, og deltageren afgiver betalingsmeddelelser eller kontrolmeddelelser til TARGET2 ved brug af internettet

43)   »insolvensbehandling (insolvency proceedings)«: insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra j), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (4)

44)   »informations- og kontrolmodul (Information and Control Module, ICM)«: det SSP-modul, som gør det muligt for deltagere at få online information, og som giver dem mulighed for at afgive likviditetsoverførselsordrer, at styre likviditet og at iværksætte backup betalingsordrer i nød-situationer

45)   »TARGET2-koordinator (TARGET2 coordinator)«: en person udpeget af ECB, som skal varetage den daglige operationelle ledelse af TARGET2, lede og koordinere aktiviteterne i tilfælde af, at en usædvanlig situation opstår, og koordinere formidlingen af oplysninger til deltagerne

46)   »TARGET2-afviklingsleder (TARGET2 settlement manager)«: en person udpeget af en centralbank i Eurosystemet, som skal overvåge driften af dens TARGET2-delsystem

47)   »TARGET2-krisehåndteringsleder (TARGET2 crisis manager)«: en person udpeget af en centralbank i Eurosystemet, som på vegne af den pågældende centralbank i Eurosystemet skal håndtere funktionssvigt i SSP'en og/eller andre usædvanlige eksterne hændelser

48)   »teknisk funktionssvigt i TARGET2 (technical malfunction of TARGET2)«: problemer, fejl eller funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller edb-systemerne i SSP'en eller netværksforbindelserne vedrørende SSP'en, eller en hvilken som helst anden hændelse, som gør det umuligt at udføre og afslutte behandlingen af betalingsordrer i det relevante TARGET2-delsystem

49)   »uafviklet betalingsordre (non-settled payment order)«: en betalingsordre, som ikke er afviklet samme bankdag, som den er accepteret

50)   »afvikling på tværs af systemet (cross-system settlement)«: afvikling i realtid af debiteringsinstrukser, hvorefter betalinger gennemføres fra en afviklingsbank i ét afviklingssystem, der anvender afviklingsprocedure 6, til en afviklingsbank i et andet afviklingssystem, der anvender afviklingsprocedure 6 som fastsat i bilag IV

51)   »kontantafvikling (cash settlement)«: afvikling i sedler og mønter.

Artikel 3

TARGET2-delsystemer

1.   Alle centralbanker i Eurosystemet driver et eget TARGET2-delsystem.

2.   Hvert TARGET2-delsystem skal være et system, som betegnes som »system« i henhold til den relevante nationale lovgivning, der gennemfører direktiv 98/26/EF.

3.   Navnene i TARGET2-delsystemerne må kun indeholde »TARGET2« og navnet på eller forkortelsen for den relevante centralbank i Eurosystemet eller for medlemsstaten for en sådan centralbank i Eurosystemet. ECB's TARGET2-delsystemer benævnes TARGET2-ECB.

Artikel 4

Tilkobling af nationale centralbanker i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta

De nationale centralbanker i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, må kun tilkobles TARGET2, såfremt de indgår en aftale med centralbankerne i Eurosystemet. Denne aftale skal præcisere, at den tilkoblede nationale centralbank overholder denne retningslinje med forbehold af eventuelle gensidigt aftalte specifikationer og ændringer.

Artikel 5

ESCB-interne transaktioner

Interne transaktioner inden for det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) skal behandles i TARGET2, med undtagelse af betalinger som centralbankerne bilateralt eller multilateralt aftaler at behandle gennem korrespondentkonti, hvor det er hensigtsmæssigt.

Artikel 6

Eurosystem-intern afvikling

1.   Alle betalingsafviklinger mellem deltagere i forskellige TARGET2-delsystemer skal automatisk medføre en Eurosystem- intern forpligtelse for betalerens centralbank i Eurosystemet over for betalingsmodtagerens centralbank i Eurosystemet.

2.   Alle Eurosystem-interne forpligtelser, som opstår i henhold til stk. 1, skal automatisk aggregeres og udgøre en del af en fælles forpligtelse i forhold til hver enkelt centralbank i Eurosystemet. Hver gang en betaling afvikles mellem deltagere i forskellige TARGET2-delsystemer, skal den fælles forpligtelse for den relevante centralbank i Eurosystemet justeres tilsvarende. Ved afslutning af bankdagen skal hver enkelt fælles forpligtelse underkastes en multilateral nettingproces, der resulterer i, at hver enkelt national centralbank inden for euroområdet har en forpligtelse eller en fordring over for ECB, som fastlagt i en aftale mellem centralbankerne i Eurosystemet.

3.   Hver enkelt national centralbank i euroområdet skal føre en opgørelse over sin forpligtelse eller fordring over for ECB, der er et resultat af betalingsafviklingen mellem TARGET2-delsystemer.

4.   ECB skal i sit regnskab føre en konto for hver national centralbank inden for euroområdet, som ved dagens afslutning afspejler en sådan national centralbanks forpligtelse eller fordring over for ECB.

AFDELING II

LEDELSE

Artikel 7

Ledelsesniveauer

1.   Med forbehold af artikel 8 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) administreres TARGET2 på grundlag af en tredelt ledelsesstruktur. De respektive opgaver, som skal udføres af Styrelsesrådet (niveau 1), centralbankerne i Eurosystemet (niveau 2) og de nationale centralbanker, som leverer SSP (niveau 3), er beskrevet i bilag I.

2.   Styrelsesrådet har ansvar for ledelsen, den overordnede administration og kontrollen af TARGET2. For de opgaver, der er henlagt til niveau 1, har Styrelsesrådet enekompetence. Styrelsesrådet bistås af ESCB's Betalingsformidlingskomité (PSSC) som et rådgivende organ i alle spørgsmål i forbindelse med TARGET2.

3.   Eurosystemets centralbanker er i medfør af artikel 12.1, stk. 3, i ESCB-statutten ansvarlige for de opgaver, som er henlagt til niveau 2 inden for de overordnede rammer, som Styrelsesrådet har opstillet. I tillæg til sin rådgivende rolle udfører PSSC de opgaver, som er henlagt til niveau 2. De tilkoblede nationale centralbanker deltager uden stemmeret vedrørende spørgsmål på niveau 2. Medlemsstaters nationale centralbanker, som hverken er centralbanker i Eurosystemet eller tilkoblede nationale centralbanker, har kun observatørstatus på niveau 2.

4.   Centralbankerne i Eurosystemet organiserer sig ved at indgå hensigtsmæssige aftaler. Inden for rammerne af sådanne aftaler træffes beslutning ved simpelt flertal, og hver centralbank i Eurosystemet har én stemme.

5.   De nationale centralbanker, som leverer SSP, er i medfør af artikel 12.1, stk. 3, i ESCB-statutten ansvarlige for de opgaver, som er henlagt til niveau 3 inden for de overordnede rammer, som Styrelsesrådet har opstillet.

6.   De nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, indgår aftale med centralbankerne i Eurosystemet vedrørende de tjenesteydelser, som de skal levere til sidstnævnte. En sådan aftale skal efter behov også omfatte de tilkoblede nationale centralbanker.

AFDELING III

DRIFT AF TARGET2

Artikel 8

Harmoniserede Vilkår for deltagelse i TARGET2

1.   Alle nationale centralbanker inden for euroområdet indfører et regelsæt til gennemførelse af de Harmoniserede Vilkår. Dette regelsæt regulerer alene forholdet mellem den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet og dens deltagere for så vidt angår behandlingen af betalinger i PM-modulet. Adgang til en PM-konto kan ske enten ved internetbaseret adgang eller via netværksleverandøren. Disse to metoder for adgang til en PM-konto udelukker hinanden, selv om en deltager kan vælge at have en eller flere PM-konti, som der hver især er adgang til via internettet eller netværks-leverandøren.

2.   ECB vedtager betingelserne og vilkårene for TARGET2-ECB ved at gennemføre bilag II, idet TARGET2-ECB dog kun skal levere tjenester til clearing- og afviklingsorganisationer, herunder enheder etableret uden for EØS, under forudsætning af at de er undergivet overvågning af en kompetent myndighed, og at deres adgang til TARGET2-ECB er godkendt af Styrelsesrådet.

3.   Det regelsæt, som er indført af de centralbanker i Euro-systemet, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår, offentliggøres.

4.   Centralbankerne i Eurosystemet kan anmode om undtagelse fra de Harmoniserede Vilkår på grundlag af nationale lovhindringer. Styrelsesrådet bedømmer sådanne anmodninger fra sag til sag og giver undtagelse efter behov.

5.   Med forbehold af den relevante monetære aftale kan ECB fastsætte hensigtsmæssige betingelser for deltagelse i TARGET2 for de enheder, som er nævnt i artikel 4, stk. 2, litra e), i bilag II.

6.   Centralbankerne i Eurosystemet kan ikke give en enhed tilladelse til at være indirekte deltager eller til at blive registreret som adresserbar BIC-kode-indehaver i deres TARGET2-delsystem, såfremt den nævnte enhed agerer via en direkte deltager, som er en national centralbank i en medlemsstat, men hverken en centralbank i Eurosystemet eller en tilkoblet national centralbank.

Artikel 9

Prisfastsættelse

1.   Centralbankerne i Eurosystemet sikrer, at:

a)

gebyrerne for basisydelser i TARGET2, som leveres til deres indirekte deltagere og deres adresserbare BIC-kode-indehavere, der er godkendt til at deltage i TARGET2 som indirekte deltagere, er højere end gebyrerne for direkte deltagere specificeret i punkt 1, litra a) i tillæg VI til bilag II

b)

gebyrerne for betalinger mellem kreditinstitutter oprettet i EØS, der afvikles over hjemmekonti, er højere end gebyrerne for direkte deltagere specificeret i punkt 1, litra a) i tillæg VI til bilag II

c)

betalinger i forbindelse med markedsoperationer, der afvikles over hjemmekonti, pålægges et gebyr i overensstemmelse med tillæg VI til bilag II

d)

prisfastsættelsen for alle følgende operationer og transaktioner falder uden for anvendelsesområdet for gebyrmodellen, som findes i tillæg VI til bilag II:

i)

likviditetsoverførsler påbegyndt fra og behandlet i hjemmekonti

ii)

operationer vedrørende forvaltning af minimumreserver og stående faciliteter

iii)

kontanttransaktioner afviklet over hjemmekonti.

2.   Transaktioner relateret til et afviklingssystem, der afvikles over hjemmekonti i overgangsperioden, pålægges følgende gebyrer: Fast Gebyr I, Fast Gebyr II og et transaktionsgebyr, der er højere end transaktionsgebyret for afviklingssystemet, som specificeret i punkt 18(1) i bilag IV. Centralbankerne i Eurosystemet kan anvende andre prisfastsættelsesordninger for transaktioner, der er relateret til et afviklingssystem, og som afvikles over hjemmekonti i overgangsperioden, forudsat at indtægterne er de samme som eller højere end de indtægter, som ellers ville blive modtaget, hvis centralbankerne i Euro-systemet anvendte den ordning, der henvises til i første sætning i dette stykke.

Artikel 10

Ordninger for likviditetspooling

1.   AL nationale centralbanker udveksler alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver og forpligtelser i henhold til en AL-aftale. AL nationale centralbanker skal straks underrette den administrerende nationale centralbank om enhver fyldestgørelsesgrund i forbindelse med AL-gruppen eller ethvert AL-gruppemedlem, som de måtte få kendskab til, herunder hovedkontoret og dettes filialer.

2.   Når en administrerende national centralbank er blevet underrettet om, at en fyldestgørelsesgrund er indtruffet, skal den under henvisning til AL-aftalen give de relevante AL nationale centralbanker instrukser vedrørende de fyldestgørelseshandlinger, der skal foretages i forhold til AL-gruppen eller det pågældende AL-gruppemedlem. De AL nationale centralbanker er ansvarlige for fyldestgørelsen af deres rettigheder i henhold til AL-aftalen og ordningerne, der gennemfører bilag II. Den administrerende nationale centralbank er ansvarlig for beregningen af og for at give instrukser vedrørende fordelingen af krav.

3.   Hvis intradag-kredit ydet til et AL-gruppemedlem ikke fuldt ud er blevet betalt tilbage, når en fyldestgørelsesgrund indtræffer, skal en AL national centralbank, efter at have modtaget instrukser fra den administrerende nationale centralbank, gøre de rettigheder gældende, som den måtte have i forhold til de pågældende AL-gruppemedlemmer, herunder rettigheder, der hidrører fra den pågældende pantsætning, modregning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører bilag II, for at opnå fuld og rettidig opfyldelse af de krav, som den pågældende AL nationale centralbank måtte have i forhold til dens respektive AL-gruppemedlemmer i henhold til AL-aftalen. Sådanne krav skal fyldestgøres forud for fyldestgørelsen af andre krav, som den pågældende AL nationale centralbank måtte have i forhold de respektive AL-gruppemedlemmer.

4.   Alle betalinger, som modtages til opfyldelse af et krav i henhold til AL-aftalen på baggrund af fyldestgørelseshandlinger, skal fremsendes til de AL nationale centralbanker, der har ydet intradag-kredit til de pågældende AL-gruppemedlemmer. Disse betalinger skal fordeles mellem de AL nationale centralbanker i forhold til det intradag-kredit-beløb, som AL-gruppemedlemmerne ikke har tilbagebetalt til deres respektive AL nationale centralbanker.

5.   Enhver AL national centralbank som ønsker at gøre gældende, at den har lidt et tab, som bør bæres af alle AL nationale centralbanker, skal sende en begæring til den administrerende nationale centralbank med en begrundelse for kravet. Den administrerende nationale centralbank skal videresende en sådan anmodning til de relevante AL nationale centralbanker og beregne den kompensation, som hver enkelt AL nationale centralbank skal betale i lige store andele.

Artikel 11

Garantifondskonti og forrentning

1.   I det omfang en central modpart i henhold til lovgivningen, herunder af overvågningshensyn, skal holde en garantifondskonto, skal midler, som holdes på en sådan konto hos en central modpart, forrentes med renten for Eurosystemets primære markedsoperationer minus 15 basispoint.

2.   Midler, som i øvrigt krediteres en central modparts garantifondskonto, forrentes med indskudsrenten.

Artikel 12

Intradag-kredit

1.   De nationale centralbanker inden for euroområdet kan yde intradag-kredit på betingelse af, at dette sker i overensstemmelse med det regelsæt, der gennemfører reglerne om bevilling af intradag-kredit i bilag III. Intradag-kredit må ikke ydes til en deltager, hvis godkendelse som modpart i Eurosystemets pengepolitiske operationer, er blevet suspenderet eller er ophørt.

2.   Godkendelseskriterierne for intradag-kredit for ECB's modparter er fastlagt i afgørelse ECB/2007/7 af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (5). Intradag-kredit ydet af ECB skal være begrænset til den pågældende dag uden mulighed for forlængelse til en dag-til-dag kredit.

Artikel 13

Afviklingssystemer

1.   Eurosystemets centralbanker yder pengeoverførselstjenester i centralbankpenge til afviklingssystemer i PM-modulet med adgang via netværksleverandøren eller, i overgangsperioden og såfremt relevant, til hjemmekonti. Disse tjenesteydelser reguleres af bilaterale ordninger mellem Eurosystemets centralbanker og de pågældende afviklingssystemer.

2.   Bilaterale ordninger med afviklingssystemer, som benytter afviklingssystemets grænseflade, skal være i overensstemmelse med bilag IV. Derudover skal Eurosystemets centralbanker sikre, at følgende bestemmelser fra bilag II finder tilsvarende anvendelse i disse bilaterale ordninger:

artikel 8, stk. 1 (tekniske og retlige krav)

artikel 8, stk. 2 til 5 (ansøgningsprocedure), bortset fra at i stedet for et krav om at opfylde adgangskriterierne i artikel 4, kræves det af afviklingssystemer, at de opfylder adgangskriterierne i definitionen af »afviklingssystem« i artikel 1 i bilag II

driftsplanen i tillæg V

artikel 11 (krav til samarbejde og informationsudveksling), bortset fra stk. 8

artikel 27 og 28 (driftskontinuitet, nødprocedurer og sikkerhedskrav)

artikel 31 (ansvarsordning)

artikel 32 (dokumentationsregler)

artikel 33 og 34 (varighed, ophør og suspendering af deltagelse), bortset fra artikel 34, stk. 1, litra b)

artikel 35, hvis relevant (lukning af PM-konti)

artikel 38 (fortrolighedsregler)

artikel 39 (EU-krav til beskyttelse af personoplysninger, forebyggelse af hvidvaskning og lignende forhold)

artikel 40 (krav til underretninger)

artikel 41 (kontraktforhold til netværksleverandør)

artikel 44 (regler om lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted).

3.   Bilaterale ordninger med afviklingssystemer, som benytter deltagergrænseflade, skal være i overensstemmelse med:

a)

bilag II, bortset fra afsnit V og tillæg VI og VII, og

b)

artikel 18 i bilag IV.

4.   Som undtagelse til stk. 3 skal bilaterale ordninger med afviklingssystemer, som benytter deltagergrænsefladen, men som kun afvikler betalinger til fordel for deres kunder, være i overensstemmelse med:

a)

bilag II, bortset fra afsnit V, artikel 36 og tillæg VI og VII, og

b)

artikel 18 i bilag IV.

Artikel 14

Finansierings- og omkostningsberegning

1.   Styrelsesrådet fastsætter de regler, som anvendes for finansieringen af SSP. Eventuelt overskud eller underskud fra driften af SSP fordeles mellem de nationale centralbanker inden for euroområdet i overensstemmelse med fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB i medfør af artikel 29 i ESCB-statutten.

2.   Styrelsesrådet fastsætter en fælles omkostningsberegning og prisstruktur for så vidt angår basisydelser i TARGET2.

Artikel 15

Sikkerhedsbestemmelser

1.   Styrelsesrådet fastlægger sikkerhedspolitikken og kravene til sikkerhed og overvågning for SSP samt i overgangsperioden for den tekniske infrastruktur for hjemmekonti. Styrelsesrådet fastlægger desuden principperne for sikkerheden i forbindelse med certifikater anvendt til internetbaseret adgang.

2.   Centralbankerne i Eurosystemet skal følge og sikre, at SSP er i overensstemmelse med de foranstaltninger, som er omtalt i stk. 1.

Artikel 16

Regler for revision

Revisionsbedømmelse udføres i overensstemmelse med de principper og ordninger, som er indeholdt i Styrelsesrådets ESCB-revisionspolitik.

Artikel 17

Forpligtelser i tilfælde af suspendering eller ophør

1.   Centralbanker i Eurosystemet skal straks og uden varsel suspendere eller bringe en deltagers deltagelse i det relevante TARGET2-delsystem til ophør, hvis:

a)

insolvensbehandling er indledt vedrørende en deltager, eller

b)

en deltager ikke længere opfylder adgangskravene for deltagelse i det relevante TARGET2-delsystem.

2.   Hvis en centralbank i Eurosystemet suspenderer eller bringer en deltagers deltagelse i TARGET2 til ophør i overensstemmelse med stk. 1, eller af forsigtighedshensyn i overensstemmelse med artikel 19, skal den straks underrette alle andre centralbanker i Eurosystemet herom med samtlige følgende oplysninger:

a)

deltagerens navn, monetær finansiel institutionskode og BIC

b)

de oplysninger, hvorpå den nationale centralbank inden for euroområdet har baseret sin afgørelse, herunder oplysninger eller udtalelser fra den relevante tilsynsmyndighed

c)

den trufne foranstaltning og en foreslået tidsramme for dens anvendelse.

Alle centralbanker i Eurosystemet skal på anmodning af en anden centralbank i Eurosystemet, udveksle oplysninger vedrørende den pågældende deltager, herunder oplysninger om betalinger rettet til denne.

3.   En centralbank i Eurosystemet, som har suspenderet eller bragt en deltagers deltagelse i dens TARGET2-delsystem til ophør i overensstemmelse med stk. 1, ifalder ansvar i forhold til de andre centralbanker i Eurosystemet, hvis den:

a)

efterfølgende godkender afvikling af betalingsordrer rettet til deltagere, hvis deltagelse er blevet suspenderet eller bragt til ophør, eller

b)

ikke opfylder forpligtelserne i stk. 1 og 2.

4.   Forpligtelserne for centralbankerne i Eurosystemet fastsat i stk. 1 til 3 finder også anvendelse i tilfælde af, at afviklingssystemernes brug af afviklingssystemets grænseflade suspenderes eller bringes til ophør.

Artikel 18

Procedurer for afvisning af en ansøgning om deltagelse i TARGET2 af forsigtighedshensyn

Hvis en centralbank i Eurosystemet i henhold til artikel 8, stk. 4, litra c), i bilag II, afviser en ansøgning om deltagelse i TARGET2 grundet i forsigtighedshensyn, skal centralbanken i Eurosystemet straks underrette ECB om en sådan afvisning.

Artikel 19

Procedurer for suspendering, indskrænkning eller ophør af deltagelse i TARGET2 og adgang til intradag-kredit af forsigtighedshensyn

1.   Hvis en national centralbank inden for euroområdet af forsigtighedshensyn suspenderer, indskrænker eller bringer en deltagers adgang til intradag-kredit til ophør i henhold til punkt 12, litra d), i bilag III, eller en centralbank i Eurosystemet suspenderer eller bringer en deltagers deltagelse i TARGET2 til ophør i henhold til artikel 34, stk. 2, litra e), i bilag II, skal afgørelsen så vidt muligt have virkning på samme dato i alle TARGET2-delsystemer.

2.   De nationale centralbanker inden for euroområdet skal uden ophold fremsende oplysningerne i artikel 17, stk. 2, til de relevante tilsynsmyndigheder i medlemsstaten for den nationale centralbank inden for euroområdet, med anmodning om, at tilsynsmyndighederne udveksler oplysningerne med tilsynsmyndighederne i andre medlemsstater, i hvilke deltageren har et datterselskab eller en filial. Under hensyn til afgørelsen i henhold til stk. 1, skal andre nationale centralbanker inden for euroområdet træffe passende foranstaltninger og fremsende oplysninger herom til ECB uden ophold.

3.   ECB's Direktion kan foreslå Styrelsesrådet at træffe de afgørelser, der måtte være nødvendige for at sikre ensartet gennemførelse af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til stk. 1 og 2.

4.   De nationale centralbanker inden for euroområdet, i hvis medlemsstater afgørelsen skal gennemføres, skal underrette deltageren om afgørelsen og træffe alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 20

Procedurer for samarbejde mellem centralbanker i Eurosystemet i forbindelse med administrative eller restriktive foranstaltninger

I forbindelse med gennemførelsen af artikel 39, stk. 3, i bilag II skal:

a)

enhver centralbank i Eurosystemet straks udveksle alle oplysninger, som den modtager i forbindelse med en foreslået kreditoverførelsesordre, til alle potentielt berørte centralbanker

b)

enhver centralbank i Eurosystemet, som modtager dokumentation fra en deltager, om at underretning er blevet sendt til eller samtykke er blevet givet fra en kompetent myndighed, straks overføre denne dokumentation til enhver anden centralbank, der fungerer som leverandør af betalingstjenester for betaleren eller betalingsmodtageren, alt efter omstændighederne

c)

en centralbank i Eurosystemet i sin egenskab af leverandør af betalingstjenester for betaleren derefter straks underrette betaleren om, at denne kan indføre en kreditoverførelsesordre i TARGET2.

Artikel 21

Driftskontinuitet

1.   Hvis de hændelser, der henvises til i artikel 27 i bilag II, har indflydelse på driften af SSP-modulerne, bortset fra PM-modulet og ICM-modulet, skal den berørte centralbank i Eurosystemet overvåge og styre sådanne hændelser for at forhindre afsmittende effekter på SSP'ens smidige funktion.

2.   Hvis der opstår en hændelse, der har indflydelse på den normale drift af PM'en og/eller ICM'en, skal den berørte centralbank i Eurosystemet straks underrette TARGET2-koordinatoren, som sammen med afviklingslederen i den berørte centralbank i Eurosystemet skal træffe afgørelse om, hvilke yderligere skridt der skal tages. TARGET2-afviklingslederne skal enes om, hvilke oplysninger der skal fremsendes til TARGET2-deltagerne.

3.   Centralbankerne i Eurosystemet skal underrette TARGET2-koordinatoren om en deltagers svigt, hvis et sådant svigt kan påvirke afviklingen i afviklingssystemer eller skabe systemiske risici. SSP'ens lukketid må som hovedregel ikke udsættes som følge af en deltagers svigt.

4.   Et svigt, som påvirker et afviklingssystem, skal indberettes af centralbankerne i Eurosystemet til TARGET2-koordinatoren til orientering. TARGET2-koordinatoren skal iværksætte en telekonference for TARGET2-afviklingslederne, hvis det er uundgåeligt, at svigtet vil have en systemisk virkning, navnlig hvis denne er grænseoverskridende.

5.   Under exceptionelle omstændigheder kan lukningen af SSP'en udskydes, hvis et svigt påvirker afviklingssystemet. Centralbankerne i Eurosystemet skal i så fald sende en anmodning om at udskyde lukningen af SSP'en til TARGET2-krisehåndteringslederne.

Artikel 22

Behandling af krav i henhold til TARGET2-kompensationsordningen

1.   Medmindre Styrelsesrådet træffer anden beslutning herom, skal kompensationsproceduren, som findes i tillæg II til bilag II, administreres i overensstemmelse med denne artikel.

2.   Centralbanken for den deltager, der indgiver en anmodning om kompensation, skal foretage en indledende vurdering af anmodningen og underrette deltageren om udfaldet heraf. Hvis det er nødvendigt for vurderingen af anmodningen, skal denne centralbank assisteres af andre berørte centralbanker. Den berørte centralbank skal underrette ECB og alle andre berørte centralbanker, så snart den får kendskab til anmeldte krav.

3.   Senest ni uger fra et teknisk funktionssvigt i TARGET2 skal deltagerens centralbank, der har indgivet anmodningen:

a)

udarbejde en foreløbig vurderingsrapport, der indeholder centralbankens vurdering af de modtagne anmodninger, og

b)

fremsende den indledende vurderingsrapport til ECB og alle andre berørte centralbanker.

4.   Senest fem uger efter modtagelse af den foreløbige vurderingsrapport skal Styrelsesrådet foretage den endelige vurdering af alle modtagne anmodninger og træffe afgørelse om den kompensation, der skal tilbydes de berørte deltagere. Senest fem bankdage efter at den endelige vurdering er foretaget, skal ECB informere de berørte centralbanker om udfaldet af denne. Disse centralbanker skal uden ophold underrette deres deltagere om udfaldet af den endelige vurdering og, alt efter omstændighederne, detaljerne om kompensationstilbuddet sammen med den formular, der udgør acceptbrevet.

5.   Senest to uger efter udløbet af det tidsrum, hvortil der henvises i sidste sætning i artikel 4, litra d), i tillæg II til bilag II, skal centralbanken underrette ECB og alle andre berørte centralbanker om, hvilke kompensationstilbud der er blevet accepteret, og hvilke kompensationstilbud der er blevet afslået.

6.   Centralbankerne skal underrette ECB om ethvert krav, som deres deltagere har fremsat til de centralbanker, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for TARGET2-kompensationsordningen, men som vedrører et teknisk funktionssvigt i TARGET2.

Artikel 23

Behandling af tab forårsaget af et teknisk funktionssvigt i TARGET2

1.   I tilfælde af et teknisk funktionssvigt i TARGET2:

a)

På betalerens side opnår en centralbank, hos hvilken betaleren har placeret et indskud, visse økonomiske gevinster, som udgøres af differencen mellem renten for Eurosystemets primære markedsoperationer og indskudsrenten, anvendt på den marginale stigning i brugen af Eurosystemets indskudsfacilitet, op til det samlede beløb af uafviklede betalingsordrer, i det tidsrum, hvor TARGET2 lider under et teknisk funktionssvigt. Hvis betaleren står tilbage med ikke-forrentede overskydende midler, udgøres de økonomiske gevinster af renten for Eurosystemets primære markedsoperationer, anvendt på de ikke-rentebærende overskydende midler, op til det samlede beløb af uafviklede betalingsordrer, i det tidsrum, hvor TARGET2 lider under et teknisk funktionssvigt.

b)

På betalingsmodtagerens side opnår den centralbank, hos hvilken betalingsmodtageren har foretaget et lån ved at anvende den marginale udlånsfacilitet, visse økonomiske gevinster, som udgøres af differencen mellem den marginale udlånsrente og renten for Eurosystemets primære markedsoperationer, anvendt på den marginale stigning i brugen af den marginal udlånsfacilitet, op til det samlede beløb af uafviklede betalingsordrer, i det tidsrum, hvor TARGET2 lider under et teknisk funktionssvigt.

2.   ECB's økonomiske gevinster udgør:

a)

den fortjeneste, for så vidt angår de tilkoblede nationale centralbanker, der opstår ved den forskellige forrentning af saldi ved dagens afslutning for de tilkoblede nationale centralbanker i forhold til ECB, og

b)

den morarente, som ECB modtager fra de tilkoblede nationale centralbanker, når en af disse tilkoblede centralbanker pålægger en deltager sanktioner for manglende rettidig tilbagebetaling af intradag-kredit, i henhold til aftalen mellem centralbankerne i Eurosystemet og de tilkoblede nationale centralbanker.

3.   De økonomiske gevinster, hvortil der henvises i stk. 1 og 2, samles af centralbankerne i en pulje, og dette puljebeløb anvendes til at godtgøre de centralbanker, som er blevet påført omkostninger ved at skulle kompensere deres deltagere. Tilbageværende økonomiske gevinster eller omkostninger, som centralbankerne bliver påført i forbindelse med, at de kompenserer deres deltagere, skal deles mellem centralbankerne i Eurosystemet i overensstemmelse med fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB.

Artikel 24

Sikkerhed vedrørende midler på afviklingskonti og Eurosystem-interne garantier

1.   Med henblik på afviklingen af betalingsinstrukser vedrørende et afviklingssystem skal enhver centralbank i Eurosystemet, der har åbnet afviklingskonti for dens deltagere, sikre, at tilgodehavendet på disse afviklingskonti (herunder forhøjelser eller nedsættelser af den spærrede saldo, som opstår, når systemoverskridende afviklingsbetaligner krediteres eller debiteres til eller fra afviklingskontoen, eller når likviditetsoverførsler krediteres afviklingskontoen), som spærres under afviklingssystemets behandlingscyklus, kan anvendes til afvikling af betalingsinstrukser vedrørende et afviklingssystem. Dette gælder, uanset om der måtte være indledt insolvensbehandling af den pågældende deltager, og uanset om der måtte være truffet individuelle håndhævelsesforanstaltninger i forhold til den pågældende deltagers afviklingskonto.

2.   Hver gang likviditet overføres til en deltagers afviklingskonto, og centralbanken i Eurosystemet ikke er centralbank for afviklingssystemet, skal den pågældende centralbank i Eurosystemet, efter meddelelse fra afviklingssystemet (via en »start-of-cycle«-meddelelse), bekræfte over for afviklingssystemet, at tilgodehavendet på afviklingskontoen i det pågældende afviklingssystem er spærret og derigennem garantere betaling op til beløbet for den pågældende saldo over for afviklingssystemets centralbank. En sådan bekræftelse af, at afviklingssystemet er spærret, udgør samtidig en retligt bindende viljeserklæring fra afviklingssystemets centralbank om, at denne centralbank garanterer betaling op til beløbet for det spærrede tilgodehavende over for afviklingssystemet. Ved at bekræfte forhøjelsen eller nedsættelsen af det spærrede tilgodehavende, som opstår, når systemoverskridende afviklingsbetalinger krediteres eller debiteres til eller fra afviklingskontoen eller likviditetsoverførsler krediteres afviklingskontoen, indestår både centralbanken i Eurosystemet, som ikke er centralbank for afviklingssystemet, og afviklingssystemets centralbank for, at garantien er blevet forhøjet eller nedsat med betalingsbeløbet. Begge garantier er uigenkaldelige, ubetingede og betalbare på anfordring. Begge garantier og spærringen af saldiene ophører ved meddelelse fra afviklingssystemet om, at afviklingen er gennemført (via en »end-of-cycle«-meddelelse).

AFDELING IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Tvistbilæggelse og lovvalg

1.   I tilfælde af tvist mellem centralbanker i Eurosystemet med hensyn til denne retningslinje skal de berørte parter søge at løse tvisten i overensstemmelse med Aftalememorandummet om tvistbilæggelsesproceduren inden for ESCB.

2.   Hvis en tvist angående fordelingen af opgaver mellem niveau 2 og 3 ikke kan løses ved aftale mellem de berørte parter, afgøres tvisten dog som undtagelse til stk. 1 af Styrelsesrådet.

3.   I tilfælde af en tvist som omfattet af stk. 1 afgøres parternes rettigheder og pligter først og fremmest af de regler og procedurer, som er fastlagt i denne retningslinje. I tvister omhandlende betalinger mellem TARGET2-delsystemer gælder loven i den medlemsstat, hvor betalingsmodtagerens centralbank i Eurosystemet er beliggende, som supplement, medmindre den er i modstrid med denne retningslinje.

Artikel 26

Ikrafttrædelse og anvendelse

1.   Denne retningslinje træder i kraft den 7. december 2012. Den finder anvendelse fra den 1. januar 2013, med forbehold af overgangsbestemmelserne i artikel 27.

2.   Retningslinje ECB/2007/2 ophæves med virkning fra 1. januar 2013.

3.   Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 27

Yderligere bestemmelser og overgangsbestemmelser

1.   Konti, som en national centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for betalingsmodulet for kreditinstitutter og afviklingssystemer, er undergivet regler fastsat af den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet, med forbehold af bestemmelserne i denne retningslinje, som angår hjemmekonti og andre beslutninger truffet af Styrelsesrådet. Konti, som en national centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for betalingsmodulet for andre enheder end kreditinstitutter og afviklingssystemer, er undergivet regler fastsat af den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet.

2.   I overgangsperioden fortsætter alle centralbanker i Eurosystemet med at afvikle betalinger og andre transaktioner over deres hjemmekonti, herunder:

a)

betalinger mellem kreditinstitutter

b)

betalinger mellem kreditinstitutter og afviklingssystemer, og

c)

betalinger i forbindelse med Eurosystemets markedsoperationer.

3.   Efter overgangsperiodens udløb ophører følgende:

a)

registrering som adresserbar BIC-kode-indehaver hos en centralbank i Eurosystemet for så vidt angår enheder angivet i artikel 4, stk. 1, litra a) og b) i bilag II

b)

indirekte deltagelse hos en centralbank i Eurosystemet, og

c)

afvikling af alle betalinger omtalt i stk. 2, litra a) til c), over hjemmekonti.

Artikel 28

Adressater, gennemførelsesbestemmelser og årsberetninger

1.   Denne retningslinje gælder for alle centralbanker i Eurosystemet.

2.   De nationale centralbanker inden for euroområdet skal senest den 20. december 2012 informere ECB om, hvilke foranstaltninger de agter at træffe til gennemførelse af artikel 39 i bilag II, tillæg VI til bilag II, punkt 9 litra a), punkt 12, litra a), nr. v) og punkt 13 i bilag III, afsnit 18, stk.1, litra c), nr. ii) i bilag IV og tillæg IIA til bilag V til denne retningslinje.

3.   ECB udarbejder årsberetninger til forelæggelse for Styrelsesrådet om den generelle drift af TARGET2.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. december 2012.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1.

(2)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(3)  Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle findes på ECB’s websted www.ecb.europa.eu: a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998, b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions of 19 July 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area« of 20 November 2008, e) The Eurosystem oversight policy framework of July 2011.

(4)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(5)  EUT L 237 af 8.9.2007, s. 71.


BILAG I

TARGET2-LEDELSESORDNING

Niveau 1 — Styrelsesrådet

Niveau 2 — Centralbanker i Eurosystemet

Niveau 3 — Nationale centralbanker som er SSP leverandører

0.   Generelle bestemmelser

Niveau 1 har endelig kompetence med hensyn til indenlandske og grænseoverskridende TARGET2-spørgsmål og har ansvar for at sikre TARGET2’s offentlige funktion

Niveau 2 har subsidiær kompetence med hensyn til spørgsmål, som niveau 1 har overladt til dets skøn

Niveau 3 træffer afgørelser om den daglige drift af den fælles platform (SSP) på grundlag af de serviceniveauer, som er defineret i artikel 7, stk. 6, i denne retningslinje

1.   Omkostnings- og prisfastsættelsespolitik

Beslutning om en fælles omkostningsmetodologi

Beslutning om en ensartet prisfastsættelsesstruktur

Beslutning om prisfastsættelse af supplerende tjenester og/eller moduler

(Ikke relevant)

2.   Serviceniveau

Beslutning om basistjenester

Beslutning om supplerende tjenester og/eller moduler

Levering af input efter niveau 1/niveau 2 behov

3.   Risikostyring

Beslutning om det generelle system for risikostyring og accept af residual risiko

Ledelse af konkret risikostyring

Udførelse af risikoanalyse og opfølgning

Levering af nødvendig information til risikoanalyse ifølge anmodning fra niveau 1/niveau 2

4.   Ledelse og finansiering

Fastsættelse af regler om ejerskab, beslutningstagen og finansiering af SSP

Oprettelse og sikring af en tilstrækkelig gennemførelse af ESCB’s retsgrundlag for TARGET2

Udarbejdelse af regler for ledelse og finansiering som besluttet på niveau 1

Udarbejdelse af budget, dets godkendelse og gennemførelse

Besiddelse af ejerskab og/eller kontrol over applikationen

Indsamling af midler og betaling for tjenester

Fremskaffelse af omkostningstal til niveau 2 for tjenestelevering

5.   Udvikling

Høring af niveau 2 med hensyn til placering af SSP

Godkendelse af den overordnede projektplan

Beslutning om indledende design og udvikling af SSP

Beslutning om oprettelse fra grunden eller etablering på grundlag af eksisterende platform

Beslutning om valg af operatør for SSP

Fastsættelse af serviceniveauer for SSP, efter aftale med niveau 3

Beslutning om placering af SSP efter høring af niveau 1

Godkendelse af metodologi for specifikationsproces og resultater (deliverables) på niveau 3, som anses for hensigtsmæssige til at specificere og senere teste og godkende produktet (især generelle og detaljerede brugerspecifikationer)

Oprettelse af projektplan med milepæle

Evaluering og godkendelse af resultater (deliverables)

Udarbejdelse af testscenarier

Centralbankernes og brugernes koordinering af test, i tæt samarbejde med niveau 3

Forslag til indledende design af SSP

Forslag mht. oprettelse fra grunden i forhold til etablering på grundlag af eksisterende platform

Forslag til placering af SSP

Udarbejdelse af generelle og detaljerede funktionelle specifikationer (interne detaljerede funktionelle specifikationer og brugerdetaljerede funktionsspecifikationer)

Udarbejdelse af detaljerede tekniske specifikationer

Levering af indledende og løbende input til projektplanlægning med milepæle og kontrol

Teknisk og driftmæssig støtte til test (udførelse af test på SSP, input til testscenarier mht. SSP, støtte til centralbanker i Eurosystemet i deres testaktiviteter mht. SSP)

6.   Implementering og overgang

Beslutning om strategi for overgang

Forberedelse og koordinering af overgang til SSP i tæt samarbejde med niveau 3

Levering af input til spørgsmål mht. overgang i overensstemmelse med anmodninger fra niveau 2

Udførelse af overgangsopgaver i forbindelse med overgang til SSP; yderligere støtte til nationale centralbanker, som tilslutter sig

7.   Drift

Ledelse af alvorlige krisesituationer

Tilladelse til etablering og drift af TARGET2-simulator

Udnævnelse af certificeringsmyndigheder til internetbaseret adgang

Beskrivelse af sikkerhedspolitikker, krav og kontrol vedrørende SSP

Fastlæggelse af principper gældende for sikkerheden i forbindelse med certifikater til anvendelse ved internetbaseret adgang

Ledelse mht. system-ejers ansvarsområder

Varetagelse af kontakter med brugere på europæisk plan (med forbehold af eneansvar for centralbanker i Eurosystemet for forretningsforbindelse til deres kunder) og overvågning af daglig brugeraktivitet fra et forretningssynspunkt (opgave for centralbanker i Eurosystemet)

Overvågning af forretningsudviklingen

Budgetlægning, finansiering, fakturering (opgaver for centralbanker i Eurosystemet) og andre administrative opgaver

Ledelse af systemet på grundlag af de aftaler, som er omtalt i artikel 7, stk. 6, i denne retningslinje


BILAG II

HARMONISEREDE VILKÅR FOR DELTAGELSE I TARGET2

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I disse Harmoniserede Vilkår (herefter »Vilkår«) forstås ved:

»AL national centralbank« (AL NCB): en national centralbank inden for euroområdet, som er part i en AL-aftale og fungerer som modpart for de medlemmer af en AL-gruppe, som deltager i dens TARGET2-delsystem

»AL-aftale (AL agreement)«: den multilaterale aftale om aggregeret likviditet (aggregated liquidity), som er indgået mellem medlemmerne af en AL-gruppe og deres respektive AL nationale centralbanker, til brug i AL-modus

»AL-gruppe (AL group)«: en gruppe bestående af AL-gruppemedlemmer, som anvender AL-modus

»AL-gruppeleder (AL group manager)«: et medlem af en AL-gruppe, der er udnævnt af de øvrige medlemmer af AL-gruppen til at styre den likviditet, som er til rådighed for AL-gruppen i løbet af bankdagen

»AL-gruppemedlem (AL group member)«: en TARGET2-deltager, som er part i en AL-aftale

»AL-modus (AL mode)«: summen af likviditet til rådighed på PM-konti

»administrerende national centralbank (managing NCB)« den nationale AL centralbank for det TARGET2-delsystem, hvori AL-gruppens leder deltager

»adresserbar BIC-kode-indehaver (addressable BIC holder)« er en enhed som: a) er indehaver af en virksomhedsidentifikations-kode (BIC-kode), b) ikke er anerkendt som indirekte deltager, og c) er kunde hos en direkte deltager eller hos en filial af en direkte eller indirekte deltager og er i stand til at sende betalingsordrer til og modtage betalinger fra et TARGET2-delsystem via den direkte deltager

»afviklingssystem (settlement system)«: et system, som ledes af en enhed med hjemsted i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og som er undergivet tilsyn og/eller overvågning af en kompetent myndighed, og som overholder overvågningskravene til placering af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, som til enhver tid ændret og offentliggjort på ECB’s websted (1), i hvilket betalinger og/eller finansielle instrumenter udveksles og/eller cleares samtidig med, at de heraf afledte pengeforpligtelser afvikles i TARGET2 i overensstemmelse med retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (2) og en bilateral ordning mellem afviklingssystemet og den relevante centralbank i Eurosystemet

»bankdag (business day)«: en dag, på hvilken TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V

»betaler (payer)«: — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 i dette bilag — en TARGET2-deltager, hvis PM-konto bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

»betalingsmodtager (payee)«: — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 i dette bilag — en TARGET2-deltager, hvis PM-konto bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

»betalingsmodul (PM) (Payments Module)«: et SSP-modul, hvor TARGET2-deltageres betalinger afvikles på PM-konti

»betalingsordre (payment order)«: en kreditoverførselsordre, en likviditetsoverførselsordre eller en debiteringsinstruks

»blanket vedrørende stamdata (static data collection form)«: en blanket udarbejdet af [indsæt centralbankens navn] til registrering af ansøgere om TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] tjenester og registrering af ændringer med hensyn til levering af disse tjenester

»CAI-gruppe (CAI group)«: en gruppe bestående af TARGET2-deltagere, som anvender CAI-modus

»CAI-gruppeleder (CAI group manager)«: et medlem af en CAI-gruppe, der er udnævnt af de øvrige medlemmer af CAI-gruppen til at overvåge og fordele den likviditet, som er til rådighed for CAI-gruppen i løbet af bankdagen

»CAI-modus (CAI mode)«: levering af information om den konsoliderede konto vedrørende PM-konti via ICM-modulet

»centralbank i Eurosystemet (Eurosystem CB)«: ECB eller en national centralbank inden for euroområdet

»centralbanker (CBs)«: centralbanker i Eurosystemet og tilkoblede nationale centralbanker

»debiteringsfuldmagt (direct debit authorisation)«: en betalers generelle instruks til sin centralbank, hvorefter centralbanken har ret og pligt til at debitere betalers konto ved en debiteringsinstruks fra betalingsmodtager

»debiteringsinstruks (direct debit instruction)«: en instruks fra en betalingsmodtager til dennes centralbank, hvorefter betalers centralbank på grundlag af en debiteringsfuldmagt skal debitere betalers konto med det beløb, som fremgår af instruksen

»deltager« (participant) eller »direkte deltager« (direct participant): en enhed, som har mindst én PM-konto hos [indsæt centralbankens navn]

»detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne (UDFS) (User Detailed Functional Specifications)«: den senest opdaterede udgave af UDFS, den tekniske dokumentation, der indeholder detaljerede angivelser af, hvordan en deltager interagerer med TARGET

»disponibel likviditet (available liquidity)« eller »likviditet (liquidity)«: en positiv saldo på en TARGET2-deltagers PM-konto og, hvis relevant, enhver intradag-kredit bevilliget af den relevante centralbank med hensyn til denne konto

»entry disposition (entry disposition)«: en fase i betalingsafviklingen, hvor TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] forsøger at afvikle en betalingsordre, som er accepteret i overensstemmelse med artikel 14, ved hjælp af særlige procedurer, som omtalt i artikel 20

»filial (branch)«: en filial som defineret i [indsæt den nationale lovbestemmelse, der gennemfører artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (3)]

»fyldestgørelsesgrund (enforcement event)«: med hensyn til et AL-gruppemedlem: a) misligholdelse som angivet i artikel 34, stk.1, b) anden misligholdelse eller en hændelse som angivet i artikel 34, stk. 2, i hvilken forbindelse [indsæt centralbankens navn], under hensyntagen til misligholdelsens eller hændelsens betydning, har truffet beslutning om [indsæt hvis relevant: [realisation af pantet i henhold til artikel 25b] [realisation af sikkerhed i henhold til artikel 25c] og [modregning af fordringer i henhold til artikel 26] eller c) beslutning om at suspendere eller ophæve adgangen til intradag-kredit

»fælles platform, (SSP) (Single Shared Platform)«: den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører

»gruppe (group)«:

a)

en sammenslutning af kreditinstitutter, som er indeholdt i moderselskabets koncernregnskab, hvor moderselskabet er forpligtet til at aflægge koncernregnskab i henhold til International Regnskabsstandard 27 (IAS 27), vedtaget i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/2004 (4) bestående af enten: i) et moderselskab og et eller flere datterselskaber, eller ii) to eller flere datterselskaber af et moderselskab, eller

b)

en sammenslutning af kreditinstitutter som angivet i litra a), nr. i) eller ii), hvor et moderselskab ikke aflægger koncernregnskab i overensstemmelse med IAS 27, men kan opfylde betingelserne defineret i IAS 27 for at blive omfattet af koncernregnskab, med forbehold af godkendelse af den direkte deltagers centralbank eller i tilfælde af en AL-gruppe af den administrerende nationale centralbank

c)

et bilateralt eller multilateralt netværk af kreditinstitutter, som er: i) organiseret gennem en lovmæssig struktur, som fastlægger kreditinstitutternes tilhørsforhold til dette netværk, eller ii) karakteriseret ved selvforanstaltede samarbejdsmekanismer (til fremme af, støtte for og repræsentation af medlemmernes forretningsmæssige interesser) og/eller en økonomisk solidaritet, som rækker ud over et normalt samarbejde mellem kreditinstitutter, og hvor samarbejdet og solidariteten er tilladt i kreditinstitutternes stiftelsesoverenskomst eller vedtægter eller vedtaget ved selvstændige aftaler

og i alle de i litra c) nævnte tilfælde at ECB's Styrelsesråd har godkendt ansøgningen fra det pågældende netværk om at blive betragtet som en gruppe

»hjemmekonto (Home Account)«: en konto, som en centralbank har åbnet uden for PM-modulet for en enhed, som kan godkendes som en indirekte deltager

»ICM meddelelse (ICM broadcast message)«: information, som stilles til rådighed samtidig for alle eller en udvalgt gruppe af TARGET2-deltagere via ICM-modulet

»indirekte deltager (indirect participant)«: et kreditinstitut med hjemsted i EØS, som har indgået en aftale med en direkte deltager om at afgive betalingsordrer og modtage betalinger via den direkte deltagers PM-konto, og som er anerkendt af et TARGET2-delsystem som indirekte deltager

»informations- og kontrolmodul« (Information and Control Module, ICM): det SSP-modul, som gør det muligt for deltagere at få onlineinformation, og som giver dem mulighed for at afgive likviditetsoverførselsordrer, at styre likviditet og at iværksætte backup-betalingsordrer i nødsituationer

»insolvensbehandling (insolvency proceedings)«: insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra j), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (5)

»intradag-kredit (intraday credit)«: kredit, som ydes for et tidsrum, der er kortere end én bankdag

»investeringsselskab (investment firm)«: et investeringsselskab som defineret i [indsæt nationale lovbestemmelser, som gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF) (6)], bortset fra institutter nævnt i [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/39/EF], forudsat at investeringsselskabet er:

a)

godkendt og underlagt tilsyn af en dertil udpeget kompetent myndighed, som er anmeldt hertil i henhold til direktiv 2004/39/EF, og

b)

godkendt til at udføre de aktiviteter, som er anført under [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører punkt 2, 3, 6 og 7 i afsnit A i bilag I til direktiv 2004/39/EF]

»kreditinstitut (credit institution)«: a) et kreditinstitut som defineret i [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører artikel 4, stk. 1, litra a), og — såfremt relevant — artikel 2 i direktiv 2006/48/EF], der er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed, eller b) et andet kreditinstitut som defineret i artikel 123, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som er underlagt kontrol efter standarder, som er sammenlignelige med tilsyn af en kompetent myndighed

»kreditoverførselsordre (credit transfer order)«: en betalers instruks om at stille en sum til rådighed for en betalingsmodtager ved hjælp af en bogføring på en PM-konto

»likviditetsoverførselsordre (liquidity transfer order)«: en betalingsordre, hvis hovedformål er at overføre likviditet mellem forskellige konti hos samme deltager eller inden for en CAI- eller AL-gruppe

»marginal udlånsfacilitet (marginal lending facility)«: Eurosystemets stående facilitet, som modparter kan bruge til at opnå dag-til-dag kredit fra en centralbank i Eurosystemet til den forud fastlagte marginale udlånsrente

»marginal udlånsrente (marginal lending rate)«: den gældende rente for den marginale udlånsfacilitet

»misligholdelse (event of default)«: en forestående eller allerede indtruffet hændelse, hvis indtræden kan indebære risiko for en deltagers manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår eller i henhold til eventuelle andre regler, som gælder for forholdet mellem denne deltager og [indsæt centralbankens navn] eller en anden centralbank, herunder:

a)

hvor deltageren ikke længere opfylder adgangskriterierne i artikel 4 eller kravene i artikel 8, stk. 1, litra a), nr. i)

b)

indledning af insolvensbehandling vedrørende deltageren

c)

indgivelse af begæring om en behandling, som er angivet i litra b)

d)

en deltagers afgivelse af en skriftlig erklæring om manglende betalingsevne vedrørende al eller en del af sin gæld eller manglende evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med intradag-kredit

e)

deltagerens indgåelse af en frivillig generel aftale eller ordning med sine kreditorer

f)

hvor deltageren er eller af sin centralbank bedømmes at være insolvent eller ude af stand til at betale sin gæld

g)

hvor deltagerens positive saldo på dennes PM-konto eller alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest eller udlæg eller af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige interesser eller deltagerens kreditorer

h)

hvor deltagerens deltagelse i et andet TARGET2-delsystem og/eller i et afviklingssystem er blevet suspenderet eller ophævet

i)

hvor en tilsikring eller en erklæring, som er afgivet af deltageren før kontraktindgåelsen eller efter gældende lov anses at være afgivet af deltageren, er ukorrekt eller usand, eller

j)

overdragelse af alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver

»multi-adressat-adgang (multi-addressee access)«: en facilitet, hvorved en filial eller et kreditinstitut med hjemsted eller etableret i EØS kan få adgang til det relevante TARGET2-delsystem gennem afgivelse af betalingsordrer og/eller modtagelse af betalinger direkte til og fra TARGET2-delsystemet; ved denne facilitet er disse enheder berettiget til at afgive deres betalingsordrer via den direkte deltagers konto i PM-modulet uden dennes medvirken

»national centralbank inden for euroområdet (euro area NCB)«: en national centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

»nationale centralbanker, som er SSP-leverandører (SSP-providing NCBs)«: Deutsche Bundesbank, Banque de France og Banca d'Italia, i deres egenskab af nationale centralbanker, der opbygger og driver den fælles platform (SSP) til gavn for Eurosystemet

»netværksleverandør (network service provider)«: det foretagende, som af ECB's Styrelsesråd er udpeget som leverandør af edb-baseret netværksopkobling til brug for afgivelse af betalingsmeddelelser i TARGET2

»nødproceduremodul (Contingency Module)«: det SSP-modul, som muliggør behandling af kritiske og meget kritiske betalinger i nødsituationer

»ordregivende deltager (instructing participant)«: TARGET2-deltager, som har iværksat en betalingsordre

»organ inden for den offentlige sektor (public sector body)«: en enhed inden for den »offentlige sektor« som defineret i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 104 b, stk. 1 (7)

»PM-konto (PM account)«: en konto, som en TARGET2-deltager har i betalingsmodulet (Payments Module) hos en centralbank, og som er nødvendig, for at deltageren kan:

a)

afgive betalingsordrer eller modtage betalinger via TARGET2, og

b)

afvikle disse betalinger hos denne centralbank

»responsum vedrørende en deltagers retsevne (legal opinion) (capacity opinion)«: en juridisk udtalelse, som indeholder en vurdering af deltagerens retsevne til at påtage sig og opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår

»suspendering (suspension)«: midlertidig ophævelse af en deltagers rettigheder og forpligtelser i en periode, som fastsættes af [indsæt centralbankens navn]

»TARGET2 (TARGET2)«: den helhed, der består af alle centralbankernes TARGET2-delsystemer

»TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] (TARGET2-[insert CB/country reference])«: TARGET2-delsystemet for [indsæt centralbankens navn]

»TARGET2 CUG (TARGET2 CUG)«: en andel af netværksleverandørens kunder, som er grupperet til brug for deres anvendelse af relevante tjenester og produkter fra netværksleverandøren til at få adgang til PM-modulet

»TARGET2-delsystem (TARGET2 component system)«: ethvert af centralbankernes realtidsbruttoafviklings- (RTGS-) systemer, der er en del af TARGET2

»TARGET2-deltager (TARGET2 participant)«: en deltager i et TARGET2-delsystem

»teknisk funktionssvigt i TARGET2 (technical malfunction of TARGET2)«: problemer, fejl eller funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller edb-systemerne, som anvendes af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller en hvilken som helst anden hændelse, som gør det umuligt at udføre og afslutte behandlingen af betalingsordrer i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] den samme dag

»tilkoblet national centralbank (connected NCB)«: en national centralbank, der ikke er en centralbank i Eurosystemet, men er tilkoblet TARGET2 i henhold til særlig aftale

»uafviklet betalingsordre (non-settled payment order)«: en betalingsordre, som ikke er afviklet samme bankdag, som den er accepteret

»virksomhedsidentifikationskode (BIC)«: en kode som defineret ved ISO Standard nr. 9 362.

Artikel 2

Tillæg

1.   Følgende tillæg udgør en integreret del af disse Vilkår:

 

Tillæg I: Tekniske specifikationer for behandling af betalingsordrer

 

Tillæg II: TARGET2-kompensationsordning

 

Tillæg III: Standard for afgivelse af responsa (legal opinions)

 

Tillæg IV: Driftskontinuitet og nødprocedurer

 

Tillæg V: Driftsplan

 

Tillæg VI: Gebyrer og fakturering

 

Tillæg VII: Aftale om aggregeret likviditet

2.   I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse mellem indholdet af et tillæg og indholdet af nogen anden bestemmelse i disse Vilkår skal sidstnævnte være afgørende.

Artikel 3

Generel beskrivelse af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og TARGET2

1.   TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro, med afvikling i centralbankpenge.

2.   Følgende betalingsordrer behandles i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]:

a)

betalingsordrer, som er en direkte følge af eller udført i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer

b)

afvikling af eurobenet af valutaoperationer, som berører Eurosystemet

c)

afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i grænseoverskridende netting-systemer for store betalinger

d)

afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i detailbetalingssystemer, som er systemisk vigtige, og

e)

andre betalingsordrer i euro rettet til TARGET2-deltagere.

3.   TARGET2 er oprettet og fungerer på grundlag af den fælles platform. Eurosystemet specificerer den fælles platforms tekniske konfiguration og egenskaber. SSP-tjenester leveres af de nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, til gavn for Eurosystemets centralbanker i henhold til særskilte aftaler.

4.   [indsæt centralbankens navn] er leverandøren af ydelser i medfør af disse Vilkår. Handlinger og undladelser fra de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, skal anses som handlinger og undladelser begået af [indsæt centralbankens navn], som denne påtager sig ansvaret herfor i overensstemmelse med artikel 31 nedenfor. Deltagelse i henhold til disse Vilkår udgør intet aftaleforhold mellem deltagerne og de nationale centralbanker, som er SSP leverandører, når sidstnævnte handler i egenskab heraf. Instrukser, meddelelser og information, som en deltager modtager fra eller sender til den fælles platform vedrørende ydelser, som leveres ifølge disse Vilkår, anses for modtaget fra eller sendt til [indsæt centralbankens navn].

5.   TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer bestående af alle de TARGET2-delsystemer, som er anmeldt som »systemer« i henhold til den nationale lovgivning, som gennemfører direktiv 98/26/EF. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er betegnet som et »system« i henhold til [indsæt de relevante lovbestemmelser, der gennemfører direktiv 98/26/EF].

6.   Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2-delsystem. Disse Vilkår beskriver de gensidige rettigheder og forpligtelser for deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og [indsæt centralbankens navn]. Reglerne for behandling af betalingsordrer (afsnit IV) omfatter alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle TARGET2-deltagere.

AFSNIT II

DELTAGELSE

Artikel 4

Adgangskriterier

1.   Følgende typer af enheder kan godkendes som direkte deltagere i TARGET2 [indsæt centralbank/landereference]:

a)

kreditinstitutter, som har deres hjemsted i EØS, herunder hvor de handler gennem en filial, som er etableret i EØS

b)

kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, som er etableret i EØS

c)

nationale centralbanker i medlemsstaterne og ECB

forudsat at de i litra a) og b) omhandlede enheder ikke er omfattet af restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstaterne i henhold til artikel 65, stk. 1, litra b), artikel 75 eller artikel 215 i traktaten, hvis gennemførelse [centralbank/landereference], efter at have underrettet ECB, anser for uforenelig med den effektive funktion af TARGET2.

2.   [indsæt centralbankens navn] kan efter eget skøn også give følgende enheder adgang som direkte deltagere:

a)

medlemsstaternes centralregeringers finansministerier eller regionale finansielle myndigheder, som er aktive på pengemarkederne

b)

organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til at føre konti for kunder

c)

investeringsselskaber med hjemsted i EØS

d)

enheder, som forvalter afviklingssystemer, og som handler i egenskab heraf

e)

kreditinstitutter eller en enhed opregnet under litra a)-d), og i begge tilfælde, hvor disse er etableret i et land, med hvilket Unionen har indgået en monetær aftale, der giver adgang for alle disse enheder til betalingssystemer i Unionen på de betingelser, som er fastsat i den monetære aftale, og forudsat det retlige system, som gælder i landet, svarer til den relevante EU-lovgivning.

3.   Udstedere af elektroniske penge som defineret i [indsæt nationale lovbestemmelser, som gennemfører artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed og ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (8)], har ikke ret til at deltage i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

Artikel 5

Direkte deltagere

1.   Direkte deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal følge kravene i artikel 8, stk. 1 og 2. De skal mindst have én PM-konto hos [indsæt centralbankens navn].

2.   Direkte deltagere kan udpege adresserbare BIC-kode-indehavere, uanset hvor de har deres hjemsted.

3.   Direkte deltagere kan udpege enheder som indirekte deltagere under forudsætning af, at betingelserne i artikel 6 er opfyldt.

4.   Multi-adressat-adgang gennem filialer kan gives som følger:

a)

Et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), som har fået adgang som direkte deltager, kan give adgang til sin PM-konto for en eller flere af sine filialer, der er etableret inden for EØS, så disse kan afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger direkte, såfremt [indsæt centralbankens navn] er underrettet herom.

b)

Når en filial af et kreditinstitut har fået adgang som direkte deltager, har de andre filialer af samme juridiske enhed og/eller dens hovedkontor — i begge tilfælde forudsat at de er etableret i EØS — adgang til filialens PM-konto, såfremt den har underrettet [indsæt centralbankens navn] herom.

Artikel 6

Indirekte deltagere

1.   Et kreditinstitut, som har hjemsted i EØS, kan indgå aftale med en direkte deltager, som enten er et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), eller en centralbank, for at kunne afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger og afvikle disse over den direkte deltagers PM-konto. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal godkende indirekte deltagere ved registrering af en sådan indirekte deltagelse i TARGET2-registret, som dette er beskrevet i artikel 9.

2.   Når en direkte deltager, som er et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), og en indirekte deltager tilhører samme gruppe, kan den direkte deltager udtrykkeligt give den indirekte deltager ret til at benytte den direkte deltagers PM-konto til direkte at afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger ved hjælp af grupperelateret multi-adressat-adgang.

Artikel 7

Direkte deltageres ansvar

1.   For at undgå tvivl skal betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af indirekte deltagere i henhold til artikel 6 og af filialer i kraft af artikel 5, stk. 4, anses for at være afgivet og modtaget af den direkte deltager selv.

2.   Den direkte deltager er bundet ved sådanne betalingsordrer, uafhængigt af indhold og eventuel manglende overholdelse af aftalemæssige eller andre ordninger mellem denne deltager og nogen af de enheder, som er nævnt i stk. 1.

Artikel 8

Ansøgningsprocedure

1.   For at kunne deltage i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal ansøgeren:

a)

opfylde følgende tekniske krav:

i)

installere, lede, drive og overvåge og sikre sikkerheden i den påkrævede IT-infrastruktur til opkobling til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og afgive betalingsordrer til dette. I forbindelse hermed kan ansøgeren om deltagelse inddrage tredjeparter, men bærer desuagtet selv ansvaret. Især skal ansøgeren indgå aftale med netværksleverandøren for at opnå den nødvendige opkobling og de nødvendige tilladelser, i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i tillæg I, samt

ii)

have bestået de test, som kræves af [indsæt centralbankens navn]

b)

opfylde følgende juridiske krav:

i)

fremsende et responsum vedrørende deltagers retsevne i den i tillæg III angivne form, medmindre de oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt centralbankens navn] i anden forbindelse, og

ii)

for de enheders vedkommende, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b), fremsende et responsum vedrørende lovgivningen i det pågældende land i den i tillæg III angivne form, medmindre de oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt centralbankens navn] i anden forbindelse.

2.   Ansøgere skal indgive skriftlig ansøgning til [indsæt centralbankens navn], og denne skal mindst omfatte følgende dokumentation/oplysninger:

a)

blanketter vedrørende stamdata, som udleveret af [indsæt centralbankens navn], i udfyldt stand

b)

responsum vedrørende deres retsevne, såfremt det kræves af [indsæt centralbankens navn], og

c)

et responsum om lovgivningen, såfremt det kræves af [indsæt centralbankens navn].

3.   [Indsæt centralbankens navn] kan desuden kræve yderligere oplysninger, som den anser som nødvendige for at træffe afgørelse vedrørende ansøgningen om deltagelse.

4.   [Indsæt centralbankens navn] skal afslå ansøgningen om deltagelse, hvis:

a)

adgangskriterierne nævnt i artikel 4 ikke er opfyldt

b)

en eller flere af deltagelseskriterierne nævnt i stk. 1 ikke er opfyldt, og/eller

c)

en sådan deltagelse efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller noget andet TARGET2-delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant national lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici.

5.   [Indsæt centralbankens navn] meddeler skriftligt ansøgeren sin afgørelse om ansøgningen om deltagelse senest en måned efter [indsæt centralbankens navn]'s modtagelse af ansøgningen om deltagelse. Såfremt [indsæt centralbankens navn] udbeder sig yderligere oplysninger i medfør af stk. 3, skal meddelelse om afgørelsen gives senest en måned efter [indsæt centralbankens navn]'s modtagelse af disse oplysninger fra ansøgeren. Et afslag på ansøgningen skal indeholde begrundelse herfor.

Artikel 9

TARGET2-register

1.   TARGET2-registret er en database over BIC-koder, som anvendes til at dirigere betalingsordrer til:

a)

TARGET2-deltagere og deres filialer med multi-adressat-adgang

b)

indirekte deltagere i TARGET2, herunder filialer med multi-adressat-adgang, og

c)

TARGET2’s adresserbare BIC-kode-indehavere.

Det ajourføres hver uge.

2.   Deltagerens BIC-koder offentliggøres i TARGET2-registret, medmindre deltageren anmoder om, at dette ikke sker.

3.   Deltagere må alene udsende TARGET2-registret til deres filialer og enheder med multi-adressat-adgang.

4.   Enheder angivet stk. 1, litra b) og c), må alene benytte deres BIC-kode i forhold til én direkte deltager.

5.   Deltagere anerkender, at [indsæt centralbankens navn] og andre centralbanker kan offentliggøre deltagernes navne og BIC-koder. Endvidere kan indirekte deltageres navne og BIC-koder offentliggøres, hvis de er registreret hos deltagere, og deltagerne skal sikre, at de indirekte deltagere har givet samtykke til en sådan offentliggørelse.

AFSNIT III

PARTERNES FORPLIGTELSER

Artikel 10

[indsæt centralbankens navn]'s og deltagernes forpligtelser

1.   [Indsæt centralbankens navn] skal tilbyde de tjenester, som er anført i afsnit IV. Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår eller krævet i henhold til lov, skal [indsæt centralbankens navn] anvende alle til rådighed stående rimelige midler for at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, men uden at garantere et resultat.

2.   Deltagere betaler [indsæt centralbankens navn] de gebyrer, som er fastsat i tillæg VI.

3.   Deltagere skal sikre, at de er opkoblet til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på bankdage i overensstemmelse med driftsplanen i tillæg V.

4.   Deltageren erklærer og indestår [indsæt centralbankens navn] for, at udførelse af deltagerens forpligtelser i henhold til disse Vilkår ikke strider mod nogen lov, administrative bestemmelser eller vedtægt, som deltageren er underlagt, eller nogen aftale, som deltageren er bundet af.

Artikel 11

Samarbejde og informationsudveksling

1.   Ved opfyldelse af deres forpligtelser og udøvelse af deres rettigheder i henhold til disse Vilkår skal [indsæt centralbankens navn] og deltagerne samarbejde tæt med henblik at sikre stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. De skal give hinanden alle oplysninger eller dokumenter, som er relevante for opfyldelse af deres respektive forpligtelser og udøvelse af deres respektive rettigheder i henhold til disse Vilkår, med forbehold af forpligtelser som følge af bankhemmeligheden.

2.   [Indsæt centralbankens navn] skal etablere og drive en systemunderstøttelsesfunktion til at bistå deltagere med hensyn til problemer, som opstår i forbindelse med systemoperationer.

3.   Opdaterede oplysninger om den fælles platforms driftsstatus skal være tilgængelige på TARGET2 Information System (T2IS). T2IS kan anvendes til at indhente oplysninger om alle hændelser, som påvirker TARGET2’s normale drift.

4.   [Indsæt centralbankens navn] kan enten sende meddelelser til deltagere ved hjælp af en ICM meddelelse eller andre kommunikationsmidler.

5.   Deltagere er ansvarlige for en rettidig ajourføring af bestående blanketter vedrørende stamdata og fremsendelse af nye blanketter til [indsæt centralbankens navn]. Deltagere er ansvarlige for verificering af nøjagtigheden af de oplysninger, som angår dem, og som [indsæt centralbankens navn] har indlagt i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

6.   [Indsæt centralbankens navn] anses for at have fuldmagt til at meddele de nationale centralbanker, som er SSP leverandører, alle oplysninger om deltagere, som SSP leverandørerne kan have behov for i deres egenskab af serviceadministratorer i overensstemmelse med den aftale, som er indgået med netværksleverandøren.

7.   Deltagere skal underrette [indsæt centralbankens navn] om alle ændringer vedrørende deres retsevne og relevante lovmæssige ændringer, som påvirker spørgsmål, der er indeholdt i det responsum vedrørende lovgivning, som angår dem.

8.   Deltagere skal underrette [indsæt centralbankens navn] om:

a)

enhver ny indirekte deltager, adresserbar BIC-kode-indehaver eller enhed med multi-adressat-adgang, som de registrerer, og

b)

alle ændringer vedrørende de enheder, som er angivet i litra a).

9.   Deltagere skal straks underrette [indsæt centralbankens navn], såfremt misligholdelse indtræffer i forhold til dem.

AFSNIT IV

ADMINISTRATION AF PM-KONTI OG BEHANDLING AF BETALINGSORDRER

Artikel 12

Åbning og administration af PM-konti

1.   [indsæt centralbankens navn] åbner og fører mindst én PM-konto for hver deltager. Efter anmodning fra en deltager, der optræder som afviklingsbank, åbner [indsæt centralbankens navn] én eller flere afviklingskonti i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til brug for dedikeret likviditet.

2.   [indsæt hvis anvendelig: En debetsaldo er ikke tilladt på PM-konti.]

3.   [indsæt hvis anvendelig: Ved begyndelse og afslutning af en bankdag skal saldoen på PM-konti være 0. Deltagere anses for at have instrueret [indsæt centralbankens navn] om at overføre en saldo ved dagens afslutning til den konto, som deltageren har anvist.]

4.   [indsæt hvis anvendelig: Ved begyndelsen af den næste bankdag tilbageføres en sådan saldo til deltagerens PM-konto.]

5.   PM-konti og deres afviklingskonti er rentefri, medmindre de anvendes som beholdning af mindstereserver. I dette tilfælde reguleres beregning og rentebetaling for beholdninger af mindstereserver af Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver (9) og Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (10).

6.   I tillæg til afvikling af betalingsordrer i PM-modulet kan en PM-konto anvendes til at afvikle betalingsordrer til og fra hjemmekonti i overensstemmelse med de regler, som [indsæt centralbankens navn] har fastsat.

7.   Deltagere skal benytte ICM-modulet til at skaffe oplysning om deres likviditetsposition. [indsæt centralbankens navn] skal stille en daglig kontoopgørelse til rådighed for deltagere, som har valgt denne service.

Artikel 13

Typer af betalingsordrer

Følgende benævnes betalingsordrer i TARGET2:

a)

Kreditoverførselsordrer

b)

debiteringsinstrukser udført på grundlag af en debiteringsfuldmagt, og

c)

likviditetsoverførselsordrer.

Artikel 14

Accept og returnering af betalingsordrer

1.   Betalingsordrer afgivet af deltagere anses for accepteret af [indsæt centralbankens navn], hvis:

a)

betalingsmeddelelsen opfylder de regler, som netværksleverandøren har opstillet

b)

betalingsmeddelelsen opfylder formateringsreglerne for TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], herunder dobbeltordrekontrollen beskrevet i tillæg I, og

c)

i tilfælde, hvor en betaler eller betalingsmodtager er suspenderet, den suspenderede deltagers centralbanks udtrykkelige godkendelse er opnået.

2.   [indsæt centralbankens navn] skal straks afvise en betalingsordre, der ikke opfylder vilkårene i stk. 1. [indsæt centralbankens navn] skal underrette deltageren om afvisning af en betalingsordre, som angivet i tillæg I.

3.   SSP’en afgør tidsstempling for behandling af betalingsordrer på grundlag af det tidspunkt, hvor den modtager og godkender betalingsordren.

Artikel 15

Prioritetsregler

1.   Ordregivende deltagere skal angive enhver betalingsordre som en af følgende:

a)

normal betalingsordre (prioritetskategori 2)

b)

hastende betalingsordre (prioritetskategori 1)

c)

meget hastende betalingsordre (prioritetskategori 0).

Hvis en betalingsordre ikke angiver prioritet, behandles den som en normal betalingsordre.

2.   Meget hastende betalingsordrer kan kun angives af:

a)

Centralbanker, og

b)

deltagere, hvor det drejer sig om betalinger til og fra CLS International Bank og likviditetsoverførsler i forhold til afviklingssystemer ved brug af afviklingssystemets grænseflade.

Alle betalingsordrer afgivet af et afviklingssystem gennem afviklingssystemets grænseflade til debitering eller kreditering af deltagernes PM-konti anses for at være meget hastende betalingsordrer.

3.   Likviditetsoverførselsordrer via ICM-modulet er hastende betalingsordrer.

4.   I tilfælde af hastende og normale betalingsordrer kan betaler ændre prioriteten via ICM-modulet med øjeblikkelig virkning. Det er ikke muligt at ændre prioriteten for en meget hastende betalingsordre.

Artikel 16

Likviditetslimits

1.   En deltager kan sætte limit for brugen af disponibel likviditet til betalingsordrer i forhold til andre TARGET2-deltagere, bortset fra en centralbank, ved at sætte bilaterale eller multilaterale limits. Sådanne limits kan kun sættes for så vidt angår normale betalingsordrer.

2.   Der kan kun sættes limits i relation til en AL-gruppe som helhed. Der kan ikke sættes begrænsninger i relation til en enkelt PM-konto tilhørende et AL-gruppemedlem eller af AL-gruppemedlemmer i relation til hinanden.

3.   Hvis en deltager sætter bilateral limit, er det en instruks til [indsæt centralbankens navn] om, at en accepteret betalingsordre ikke skal afvikles, hvis summen af deltagerens udgående normale betalingsordrer til en anden TARGET2-deltagers PM-konto, fratrukket summen af alle indgående hastende og normale betalinger fra denne TARGET2-deltager, overstiger den bilaterale limit.

4.   En deltager kan sætte multilateral limit for alle modpartsforhold, som ikke er genstand for bilateral limit. Der kan kun sættes multilateral limit, hvis deltageren har sat mindst en bilateral limit. Hvis en deltager sætter multilateral limit, er det en instruks til [indsæt centralbankens navn] om, at en accepteret betalingsordre ikke skal afvikles, hvis summen af deltagerens udgående normale betalingsordrer til alle TARGET2-deltageres PM-konti, som der ikke er sat bilaterale limits for, fratrukket summen af alle indgående hastende og normale betalinger fra disse PM-konti overstiger den multilaterale limit.

5.   Minimumsbeløbet for enhver limit skal være 1 mio. EUR. Bilateral eller multilateral limit med et beløb på nul behandles, som om der ikke var sat nogen limit. Limits mellem nul og 1 mio. EUR er ikke mulige.

6.   Limits kan ændres i realtid med øjeblikkelig virkning eller med virkning fra næste bankdag via ICM-modulet. Såfremt en limit ændres til 0, er det ikke muligt at ændre den igen samme bankdag. Fastsættelse af en ny bilateral eller multilateral limit har kun virkning fra næste bankdag.

Artikel 17

Likviditetsreserveringsfaciliteter

1.   Deltagere kan reservere likviditet via ICM-modulet til meget hastende eller hastende betalingsordrer.

2.   En gruppeleder for en AL-gruppe kan kun reservere likviditet til AL-gruppen i sin helhed. Der kan ikke reserveres likviditet til enkelte konti inden for AL-gruppen.

3.   En anmodning om reservering af et vist likviditetsbeløb til meget hastende betalingsordrer er en instruks fra en deltager til [indsæt centralbankens navn] om kun at afvikle hastende og normale betalingsordrer, hvis der er likviditet til rådighed, når det beløb, der er reserveret til meget hastende betalingsordrer, er fratrukket.

4.   En anmodning om reservering af et vist likviditetsbeløb til hastende betalingsordrer er en instruks fra en deltager til [indsæt centralbankens navn] om kun at afvikle normale betalingsordrer, hvis der er likviditet til rådighed, når det beløb, der er reserveret til meget hastende og hastende betalingsordrer, er fratrukket.

5.   Efter modtagelse af anmodningen om reservering kontrollerer [indsæt centralbankens navn], om likviditetsbeløbet på deltagerens PM-konto er tilstrækkeligt til reserveringen. Hvis dette ikke er tilfældet, reserveres kun den likviditet, som er til rådighed på PM-kontoen. Det resterende beløb, der er anmodet om, reserveres, såfremt der bliver yderligere likviditet til rådighed.

6.   Niveauet for likviditetsreservering kan ændres. Deltagere kan afgive anmodning via ICM-modulet om reservering af nye beløb med øjeblikkelig virkning eller med virkning fra næste bankdag.

Artikel 17a

Stående instrukser om reservering og dedikering af likviditet

1.   Deltagere kan på forhånd via ICM-modulet fastsætte en standardlikviditet til meget hastende eller hastende betalingsordrer. En sådan stående instruks eller ændring af en sådan instruks får virkning fra den næste bankdag.

2.   Deltagere kan på forhånd via ICM-modulet bestemme den standardlikviditet, der skal afsættes til afvikling i afviklingssystemet. En sådan stående instruks eller ændring af en sådan instruks får virkning fra den næste bankdag. Deltagere skal anses for at have givet instruks til [indsæt centralbankens navn] om dedikering af likviditet på deres vegne, såfremt det pågældende afviklingssystem anmoder herom.

Artikel 18

På forhånd fastsatte afviklingstidspunkter

1.   Ordregivende deltagere kan på forhånd fastsætte afviklingstidspunktet for betalingsordrer inden for en bankdag ved anvendelse af Earliest Debit Time Indicator eller Latest Debit Time Indicator.

2.   Når Earliest Debit Time Indicator anvendes, gemmes den accepterede betalingsordre og bliver først indført i entry disposition på det angivne tidspunkt.

3.   Når Latest Debit Time Indicator anvendes, returneres den accepterede betalingsordre som uafviklet, hvis den ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt. 15 minutter før det fastsatte debiteringstidspunkt sendes automatisk en meddelelse til den ordregivende deltager via ICM-modulet. Den ordregivende deltager kan også anvende Latest Debit Time Indicator alene som en advarselsindikator. I disse tilfælde returneres den pågældende betalingsordre ikke.

4.   Ordregivende deltagere kan ændre Earliest Debit Time Indicator og Latest Debit Time Indicator via ICM-modulet.

5.   Tillæg I indeholder yderligere tekniske detaljer.

Artikel 19

Betalingsordrer afgivet på forhånd

1.   Betalingsordrer kan afgives indtil fem bankdage før det angivne afviklingstidspunkt (betalingsordrer afgivet på forhånd (warehoused payment orders)).

2.   Betalingsordrer afgivet på forhånd skal accepteres og indføres i entry disposition på den dag, som den ordregivende deltager har angivet, ved begyndelsen af åbningstiden, som angivet i tillæg V. De bliver placeret foran betalingsordrer med samme prioritet.

3.   Artikel 15, stk. 3, artikel 22, stk. 2, og artikel 29, stk. 1, litra a), gælder tilsvarende for betalingsordrer afgivet på forhånd.

Artikel 20

Afvikling af betalingsordrer i entry disposition

1.   Medmindre ordregivende deltagere har angivet afviklingstidspunktet på den måde, som er beskrevet i artikel 18, afvikles accepterede betalingsordrer straks eller senest ved afslutning af den bankdag, hvor de blev accepteret, under forudsætning af at der er tilstrækkelige midler til rådighed på betalerens PM-konto og under hensyntagen til eventuelle likviditetslimits og likviditetsreserveringer, som angivet i artikel 16 og 17.

2.   Finansiering kan tilvejebringes fra:

a)

den disponible likviditet på PM-kontoen, eller

b)

indgående betalinger fra andre TARGET2-deltagere, under forbehold af de anvendelige optimeringsprocedurer.

3.   For meget hastende betalingsordrer gælder først ind-først ud-(FIFU) princippet. Dette indebærer, at meget hastende betalingsordrer afvikles i kronologisk rækkefølge. Hastende og normale betalingsordrer afvikles ikke så længe, der er meget hastende betalingsordrer i køen.

4.   For hastende betalingsordrer gælder FIFU-princippet tilsvarende. Normale betalingsordrer afvikles ikke, så længe der er hastende og meget hastende betalingsordrer i køen.

5.   Som undtagelse fra stk. 3 og 4 kan betalingsordrer med en lavere prioritet (eller med samme prioritet, men accepteret senere) blive afviklet før betalingsordrer med en højere prioritet (eller med samme prioritet, som er blevet accepteret tidligere), hvis betalingsordrer med lavere prioritet efter netting med betalinger, som skal modtages, tilsammen ville resultere i en likviditetsforøgelse for betaleren.

6.   Normale betalingsordrer afvikles i overensstemmelse med FIFU-princippet med »by-pass«. Det vil sige, at de kan blive afviklet straks (uafhængigt af andre normale betalinger i køen, som er accepteret tidligere) og derfor bryde med FIFU-princippet, såfremt der er tilstrækkelige midler til rådighed.

7.   Tillæg I indeholder nærmere oplysninger om afvikling af betalingsordrer i entry disposition.

Artikel 21

Afvikling og returnering af betalingsordrer i køen

1.   Betalingsordrer, som ikke afvikles straks i entry disposition, placeres i kø i overensstemmelse med den prioritet, som de var angivet med af den relevante deltager, jf. artikel 15.

2.   For at optimere afvikling af betalingsordrer i køen kan [indsæt centralbankens navn] anvende optimeringsprocedurerne, som er beskrevet i tillæg I.

3.   Bortset fra meget hastende betalingsordrer kan betaler via ICM-modulet ændre placeringen for betalingsordrer i køen, dvs. omfordele dem. Betalingsordrer kan enten flyttes forrest eller bagest i den pågældende kø, med øjeblikkelig virkning på ethvert tidspunkt i løbet af den aktuelle bankdags åbningstid, som nævnt i tillæg V.

4.   På anmodning fra en betaler kan [indsæt centralbankens navn], eller hvis der er tale om en AL-gruppe, AL-gruppelederens centralbank beslutte at ændre en meget hastende betalingsordres placering i køen (bortset fra meget hastende betalingsordrer i forbindelse med afviklingsprocedure 5 og 6), forudsat at denne ændring ikke påvirker den smidige afvikling i afviklingssystemer i TARGET2 eller på anden måde giver anledning til systemisk risiko.

5.   Likviditetsoverførselsordrer, som er påbegyndt i ICM, returneres straks som uafviklede, såfremt der ikke er tilstrækkelig likviditet på kontoen. Andre betalingsordrer returneres som uafviklede, såfremt de ikke kan afvikles inden sluttidspunktet for den relevante meddelelsestype, som angivet i appendiks V.

Artikel 22

Tidspunktet for, hvornår en betalingsordre er indgået i systemet og ikke længere kan tilbagekaldes

1.   Med hensyn til første punktum i artikel 3, stk. 1, i direktiv 98/26/EF og [indsæt nationale lovbestemmelser, der gennemfører denne artikel i direktiv 98/26/EF] anses betalingsordrer som indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på det tidspunkt, hvor den relevante deltagers PM-konto er debiteret.

2.   Betalingsordrer kan tilbagekaldes, indtil de er indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] i overensstemmelse med stk. 1. Betalingsordrer, der er omfattet af en algoritme, som nævnt i tillæg I, kan ikke tilbagekaldes, så længe algoritmen løber.

AFSNIT V

LIKVIDITETSPOOLING

Artikel 23

Likviditetspoolingmodi

[indsæt centralbankens navn] skal tilbyde modus for konsolideret kontoinformation, CAI-modus, og modus for aggregeret likviditet, AL-modus.

Artikel 24

Modus for konsolideret kontoinformation

1.   Følgende kan anvende CAI-modus:

a)

et kreditinstitut og/eller dets filialer (uanset om disse enheder deltager i samme TARGET2-delsystem), forudsat at de pågældende enheder har flere PM-konti, som identificeres ved forskellige BIC-koder, eller

b)

to eller flere kreditinstitutter, som tilhører samme gruppe og/eller deres filialer, som hver har en eller flere PM-konti identificeret ved forskellige BIC-koder.

2.

a)

I CAI-modus modtager hvert medlem af CAI-gruppen og deres respektive centralbanker en fortegnelse over gruppemedlemmernes PM-konti samt følgende yderlige oplysninger konsolideret på CAI-gruppe niveau:

i)

intradag-kreditlimits (hvis relevant)

ii)

saldi, herunder saldi på afviklingskonti

iii)

omsætning

iv)

afviklede betalinger

v)

betalingsordrer i kø.

b)

CAI-gruppelederen og dennes centralbank skal have adgang til oplysninger om hver af ovennævnte punkter i forbindelse med alle CAI-gruppens PM-konti.

c)

Den i dette stykke nævnte information leveres via ICM-modulet.

3.   CAI-gruppelederen er berettiget til at indlede likviditetsoverførsler via ICM-modulet mellem PM-konti, herunder afviklingskonti hertil, som er en del af samme CAI-gruppe.

4.   En CAI-gruppe kan også omfatte PM-konti, som er omfattet af en AL-gruppe. I dette tilfælde udgør alle AL-gruppens PM-konti en del af CAI-gruppen.

5.   Hvor to eller flere PM-konti udgør en del af en AL-gruppe og samtidig af en CAI-gruppe (som omfatter yderligere PM-konti), har reglerne, som gælder for AL-gruppen, forrang for så vidt angår forholdet inden for AL-gruppen.

6.   En CAI-gruppe, som omfatter en AL-gruppes PM-konti, kan udnævne en CAI-gruppeleder, som er en anden end AL-gruppelederen.

7.   Proceduren for godkendelse til at anvende AL-modus, som bestemt i artikel 25, stk. 4 og 5, gælder tilsvarende for proceduren for at opnå godkendelse til at anvende CAI-modus. CAI-gruppelederen må ikke anvende en udført CAI-modusaftale på den administrerende nationale centralbank.

Artikel 25

Modus for aggregeret likviditet

1.   Følgende kan anvende AL-modus:

a)

et kreditinstitut og/eller dets filialer (uanset om disse enheder deltager i samme TARGET2-delsystem), forudsat at de pågældende enheder er etableret i euroområdet og har flere PM-konti, som kan identificeres ved forskellige BIC-koder

b)

filialer oprettet i euroområdet (uanset om disse filialer deltager i samme TARGET2-delsystem) af et kreditinstitut med hjemsted uden for euroområdet, forudsat af disse filialer har flere PM-konti, som kan identificeres ved forskellige BIC- koder, eller

c)

to eller flere kreditinstitutter som omtalt under litra a) og/eller filialer som omtalt under litra b), der tilhører samme gruppe.

I alle de tilfælde, som er omtalt under litra a) til c), gælder der desuden et krav om, at de pågældende enheder har oprettet intradag-kredit-ordninger med den respektive deltagende nationale centralbank inden for euroområdet.

2.   I AL-modus og til kontrol af, hvorvidt en betalingsordre er tilstrækkelig dækket, aggregeres den likviditet, som er til rådighed på alle AL-gruppens medlemmers PM-konti. Uanset det foranstående vedbliver det bilaterale PM-kontoforhold mellem et AL-gruppemedlem og dettes AL nationale centralbank at være reguleret af det regelsæt, som gælder for det relevante TARGET2-delsystem, med forbehold af de ændringer, som er indeholdt i AL-aftalen. Intradag-kredit, som er givet til et AL-gruppemedlem på dettes PM-konto, kan være dækket af den likviditet, som er til rådighed på andre PM-konti, der indehaves af det pågældende AL-gruppemedlem, eller på PM-konti, der indehaves af alle andre AL-gruppemedlemmer hos samme eller nogen anden AL national centralbank.

3.   For at benytte AL-modus skal én eller flere TARGET2-deltagere, som opfylder kriterierne i stk. 1, indgå en AL-aftale med [indsæt centralbankens navn] og, hvis relevant, andre centralbanker i de TARGET2-delsystemer, hvori andre AL-gruppemedlemmer deltager. En TARGET2-deltager må kun indgå en AL-aftale vedrørende en bestemt PM-konto. AL-aftalen skal være i overensstemmelse med den relevante skabelon i tillæg VII.

4.   Hver AL-gruppe skal udnævne en AL-gruppeleder. I tilfælde af, at AL-gruppen kun består af én deltager, skal denne deltager fungere som AL-gruppeleder. AL-gruppelederen skal rette en skriftlig anmodning til den administrerende nationale centralbank om at måtte benytte AL-modus (omfattende blanketter vedrørende stamdata som udleveret af [indsæt centralbankens navn]), sammen med den indgåede AL-aftale på baggrund af den skabelon, som den administrerende nationale centralbank har opstillet. De tilbageværende AL-gruppemedlemmer skal afgive deres skriftlige anmodninger (omfattende blanketter vedrørende stamdata, som udleveret af [indsæt centralbankens navn]) til deres respektive AL nationale centralbanker. Den administrerende nationale centralbank kan kræve alle yderligere oplysninger og dokumentation, som den skønner nødvendig med henblik på anmodningen. Derudover kan den administrerende nationale centralbank efter aftale med andre AL nationale centralbanker kræve indføjelse af enhver yderligere bestemmelse i AL-aftalen, som den skønner nødvendig af hensyn til at sikre en korrekt og rettidig opfyldelse af alle AL-gruppemedlemmernes bestående og/eller fremtidige forpligtelser over for alle nationale AL nationale centralbanker.

5.   Den administrerende nationale centralbank skal kontrollere, om ansøgerne opfylder kravene til oprettelse af en AL-gruppe, og om AL-aftalen er behørigt opfyldt. Med henblik herpå kan den administrerende nationale centralbank samarbejde med de andre AL nationale centralbanker. Den administrerende nationale centralbanks afgørelse skal skriftligt stiles til AL-gruppelederen senest en måned efter den administrerende nationale centralbanks modtagelse af ansøgningen, som nævnt i stk. 4, eller — såfremt den administrerende nationale centralbank anmoder om yderligere oplysninger — senest en måned efter, at den administrerende nationale centralbank har modtaget disse oplysninger. Et afslag på ansøgningen skal indeholde en begrundelse herfor.

6.   AL-gruppemedlemmer skal automatisk have adgang til CAI-modus.

7.   Levering af oplysninger og alle interaktive kontrolforanstaltninger inden for en AL-gruppe skal behandles via ICM-modulet.

[indsæt hvis anvendelig:

Artikel 25a

Pant/realisation

1.   [indsæt centralbankens navn]'s bestående eller fremtidige fordringer, der opstår som led i retsforholdet mellem et AL-gruppemedlem og [indsæt centralbankens navn], og som er sikret ved [indsæt det relevante begreb: pant/flydende pant] i henhold til artikel 36, stk. 1 og 2, i disse Vilkår, skal omfatte [indsæt centralbankens navn]'s fordringer mod et sådant AL-gruppemedlem, som opstår som led i AL-aftalen, hvori begge er part.

2.   [Indsæt hvis hensigtsmæssigt i henhold til loven i den relevante jurisdiktion: Med forbehold af AL-aftalen forhindrer pantsætningen ikke deltageren i at anvende kontantindeståender på sine PM-konti i løbet af bankdagen.]

3.   [Indsæt hvis hensigtsmæssigt i henhold til loven i den relevante jurisdiktion: Særlig fordelingsbestemmelse: AL- gruppemedlemmet hensætter det kontante beløb, der indestår på dets PM-konto, til opfyldelse af alle dets forpligtelser, der opstår i forbindelse med [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].]

[indsæt hvis anvendelig og påkrævet i henhold til loven i den relevante jurisdiktion:

Artikel 25b

Realisation af pantet

Ved indtræden af en fyldestgørelsesgrund har [indsæt centralbankens navn] ubegrænset ret til at realisere pantet uden forudgående meddelelse herom. [Indsæt hvis skønnet hensigtsmæssigt i henhold til loven i den relevante jurisdiktion: i overensstemmelse med [indsæt relevante nationale lovbestemmelser vedrørende realisation af pant].]

[indsæt hvis anvendelig og påkrævet i henhold til loven i den relevante jurisdiktion:

Artikel 25c

Realisation af sikkerhed

Ved indtræden af fyldestgørelsesgrunden har [indsæt centralbankens navn] ret til at realisere sikkerhed i henhold til artikel 36.]

Artikel 26

Modregning af fordringer i henhold til artikel 36, stk. 4 og 5

Ved indtræden af en fyldestgørelsesgrund forfalder alle fordringer, som [indsæt centralbankens navn] har over for dette AL-gruppemedlem, automatisk og straks, og bliver omfattet af artikel 36, stk. 4 og 5, i disse Vilkår.

AFSNIT VI

SIKKERHEDSKRAV OG BEREDSKABSPLANER

Artikel 27

Driftskontinuitet og nødprocedurer

Såfremt der indtræffer en ekstraordinær, udefrakommende hændelse eller en anden begivenhed, som påvirker funktionen af SSP, gælder de driftskontinuitets- og nødprocedurer, som er beskrevet i tillæg IV.

Artikel 28

Sikkerhedskrav

1.   Deltagerne skal indføre tilstrækkelige sikkerhedskontroller til beskyttelse af deres systemer mod uautoriseret adgang og benyttelse. Deltagerne er eneansvarlige for en tilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed vedrørende deres systemer.

2.   Deltagerne skal underrette [indsæt centralbankens navn] om enhver sikkerhedsmæssig hændelse i deres tekniske infrastruktur og, hvor det er hensigtsmæssigt, om sikkerhedsmæssige hændelser i den tekniske infrastruktur hos tredjepartleverandører. [indsæt centralbankens navn] kan kræve yderligere oplysninger om hændelsen og, såfremt det er nødvendigt, kræve at deltageren tager hensigtsmæssige skridt til at forhindre, at en sådan hændelse indtræder igen.

3.   [indsæt centralbankens navn] kan pålægge alle deltagere og/eller deltagere, som [indsæt centralbankens navn] skønner af afgørende betydning, yderligere sikkerhedskrav.

AFSNIT VII

INFORMATIONS- OG KONTROLMODULET

Artikel 29

Anvendelse af Informations- og kontrolmodulet ICM

1.   ICM-modulet:

a)

giver deltagerne mulighed for adgang til information vedrørende deres konti og til styring af likviditet

b)

kan anvendes til at iværksætte likviditetsoverførselsordrer, og

c)

giver deltagerne mulighed for at indlede en backup omfordeling af likviditet og nødsituationsbetaling i tilfælde af svigt i deltagerens betalingsinfrastruktur.

2.   Tillæg I indeholder yderligere tekniske detaljer om ICM-modulet.

AFSNIT VIII

KOMPENSATION, ANSVARSORDNING OG DOKUMENTATION

Artikel 30

Kompensationsordning

Hvis en betalingsordre ikke kan afvikles samme bankdag, som den blev accepteret, pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2, skal [indsæt centralbankens navn] give tilbud om kompensation til de berørte direkte deltagere i overensstemmelse med den særlige procedure, som er fastlagt i tillæg II.

Artikel 31

Ansvarsordning

1.   I udførelsen af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår er [indsæt centralbankens navn] og deltageren bundet af en almindelig agtpågivenhedspligt i forhold til hinanden.

2.   [indsæt centralbankens navn] er ansvarlig over for sine deltagere i tilfælde af svig (herunder bl.a. forsæt) eller grov uagtsomhed for alle tab, som skyldes behandlingen i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. I tilfælde af simpel uagtsomhed er [indsæt centralbankens navn]'s ansvar begrænset til deltagerens direkte tab, dvs. det pågældende transaktionsbeløb og/eller rentetab derpå, men undtaget følgetab.

3.   [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forstyrrelse eller svigt i den tekniske infrastruktur (herunder bl.a. [indsæt centralbankens navn]'s edb infrastruktur, programmer, data, applikationer eller netværk), såfremt en sådan forstyrrelse eller et sådant svigt opstår på trods af, at [indsæt centralbankens navn] har indført foranstaltninger, som er rimelig nødvendige til beskyttelse af denne infrastruktur mod forstyrrelse og svigt, og til at afhjælpe følgerne af sådan forstyrrelse eller sådant svigt (herunder bl.a. iværksætte og gennemføre driftskontinuitets- og nødprocedurer, som omtalt i tillæg IV).

4.   [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig:

a)

i det omfang tabet skyldes deltageren, eller

b)

hvis tabet skyldes udefrakommende hændelser, som er uden for [indsæt centralbankens navn]'s rimelige kontrol (force majeure).

5.   Uanset [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (11)] skal stk. 1-4 finde anvendelse i det omfang, [indsæt centralbankens navn]'s ansvar kan udelukkes.

6.   [indsæt centralbankens navn] og deltagerne skal tage alle rimelige og praktisk gennemførlige skridt til at begrænse eventuel skade eller tab som angivet i denne artikel.

7.   Til at udføre nogle eller alle forpligtelser i henhold til disse Vilkår kan [indsæt centralbankens navn] befuldmægtige tredjeparter til at optræde i sit navn, specielt telekommunikations- eller andre netværksleverandører eller andre enheder, såfremt dette er påkrævet for at opfylde [indsæt centralbankens navn]'s forpligtelser, eller dette er normal markedspraksis. [indsæt centralbankens navn]'s forpligtelse er begrænset til behørigt valg af og befuldmægtigelse af en eventuel sådan tredjepart, og [indsæt centralbankens navn]'s ansvar er begrænset tilsvarende. I dette stykke anses nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, ikke for tredjeparter.

Artikel 32

Dokumentation

1.   Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, foretages alle betalingsmeddelelser og meddelelser forbundet med betalingsbehandling i forbindelse med TARGET2, som f.eks. bekræftelser på debiteringer og krediteringer, og saldomeddelelser mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagerne gennem netværksleverandøren.

2.   Elektroniske eller skriftlige optegnelser over meddelelser, som opbevares af [indsæt centralbankens navn] eller af netværksleverandøren, skal anerkendes som dokumentation for betalinger, som er behandlet af [indsæt centralbankens navn]. Den gemte og udprintede version af netværksleverandørens oprindelige meddelelse anerkendes som dokumentation, uanset den oprindelige meddelelses form.

3.   Hvis en deltagers forbindelse til netværksleverandøren svigter, skal deltageren anvende de alternative måder til overførsel af meddelelser, der er fastlagt i tillæg IV. I disse tilfælde har den gemte eller udprintede version af meddelelsen, som fremskaffes af [indsæt centralbankens navn], samme gyldighed som dokumentation som den oprindelige meddelelse, uanset dens form.

4.   [indsæt centralbankens navn] skal opbevare fuldstændige fortegnelser over deltagernes indgivne betalingsordrer og modtagne betalinger i [indsæt det tidsrum, der kræves i den relevante nationale lovgivning] fra det tidspunkt, hvor disse betalingsordrer er afgivet, og betalinger modtaget, forudsat at disse fuldstændige fortegnelser omfatter mindst fem år for alle deltagere i TARGET2, som er genstand for konstant overvågen i henhold til restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstater eller længere, såfremt dette kræves af specifikke lovbestemmelser.

5.   [indsæt centralbankens navn]'s egne bøger og arkiver (uanset om de er opbevaret på papir, mikrofilm, mikrofiche, eller lagret elektronisk eller på magnetbånd eller i nogen anden mekanisk reproducerbar form eller på anden måde) skal anerkendes som dokumentation for alle deltagernes forpligtelser og for faktiske omstændigheder, som parterne støtter sig på.

AFSNIT IX

OPHØR AF DELTAGELSE OG LUKNING AF KONTI

Artikel 33

Varighed og opsigelse af deltagelse

1.   Med forbehold af artikel 34 gælder deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på ubestemt tid.

2.   En deltager kan på ethvert tidspunkt opsige sin deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] med et varsel på 14 bankdage, medmindre deltageren aftaler et kortere varsel med [indsæt centralbankens navn].

3.   [indsæt centralbankens navn] kan på ethvert tidspunkt bringe deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør med et varsel på tre måneder, medmindre den aftaler et andet varsel med deltageren.

4.   Ved ophør af deltagelse er fortrolighedspligten som fastsat i artikel 38 fortsat gældende i et tidsrum på 5 år regnet fra ophørsdatoen.

5.   Ved ophør af deltagelse skal pågældende deltagers PM-konti lukkes i overensstemmelse med artikel 35.

Artikel 34

Suspendering og ekstraordinær ophævelse af deltagelse

1.   En deltagers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] ophæves straks og uden varsel eller suspenderes, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse indtræffer:

a)

indledning af insolvensbehandling, og/eller

b)

deltageren ikke længere opfylder adgangsbetingelserne anført i artikel 4.

2.   [indsæt centralbankens navn] kan uden varsel suspendere eller bringe deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør, hvis:

a)

et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1) indtræffer

b)

deltageren væsentligt har overtrådt disse Vilkår

c)

deltageren ikke opfylder en væsentlig forpligtelse over for [indsæt centralbankens navn]

d)

deltageren er udelukket fra eller på anden måde ophørt som medlem af TARGET2 CUG, og/eller

e)

nogen anden deltager-relateret hændelse indtræffer, som efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], eller noget andet TARGET2-delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici, og/eller

f)

en national centralbank suspenderer eller bringer deltagerens adgang til intradag-kredit til ophør i henhold til punkt 12 i bilag III.

3.   Ved udøvelse af sit skøn i henhold til stk. 2 skal [indsæt centralbankens navn] bl.a. tage hensyn til betydningen af misligholdelsen eller de begivenheder, som er nævnt i litra a) til c).

4.

a)

Såfremt [indsæt centralbankens navn] suspenderer eller bringer en deltagers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør i henhold til stk. 1 eller 2, skal [indsæt centralbankens navn] straks underrette deltageren, andre centralbanker og de øvrige deltagere om suspenderingen eller ophøret via en ICM meddelelse.

b)

Såfremt [indsæt centralbankens navn] modtager underretning fra en anden centralbank om en deltagers suspendering eller ophør i et andet TARGET2-delsystem, skal [indsæt centralbankens navn] straks underrette sine deltagere om suspenderingen eller ophøret via en ICM meddelelse.

c)

Så snart en sådan ICM meddelelse er modtaget af deltagerne, skal disse anses for at være underrettet om ophøret/suspenderingen af den pågældende deltagers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller et andet TARGET2-delsystem. Deltagerne bærer ethvert tab, der opstår som følge af afgivelse af en betalingsordre til deltagere, hvis deltagelse er suspenderet eller ophørt, såfremt denne betalingsordre blev indført i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] efter modtagelse af ICM meddelelsen.

5.   Ved ophør af en deltagers deltagelse accepterer TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] ikke nye betalingsordrer fra denne deltager. Betalingsordrer i kø, betalingsordrer afgivet på forhånd og nye betalingsordrer til fordel for denne deltager skal afvises.

6.   Såfremt en deltager er suspenderet fra TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], gemmes alle dennes indgående betalinger og udgående betalingsordrer og bliver først indført i entry disposition efter, at de udtrykkelig er blevet accepteret af den suspenderede deltagers centralbank.

Artikel 35

Lukning af PM-konti

1.   Deltagere kan lukke deres PM-konti til enhver tid, forudsat at de giver [indsæt centralbankens navn] et varsel på 14 bankdage herom.

2.   Ved ophør af deltagelse, i henhold til enten artikel 33 eller artikel 34, skal [indsæt centralbankens navn] lukke den pågældende deltagers PM-konti, efter at have:

a)

afviklet eller afvist eventuelle betalingsordrer i kø, og

b)

gjort brug af sin panteret og modregningsret i henhold til artikel 36.

AFSNIT X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

[indsæt centralbankens navn]'s panteret og modregningsret

1.   [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] skal have pant i deltagerens bestående og fremtidige indeståender på dennes PM-konti, og dermed sikkerhed for alle bestående og fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]

1a.   [indsæt hvis anvendelig: En deltagers bestående og fremtidige fordringer mod [indsæt centralbankens navn], som opstår i medfør af indestående på deltagerens PM-konto, skal overføres til [indsæt centralbankens navn] til sikkerhed for enhver af [indsæt centralbankens navn]'s bestående og fremtidige fordringer på deltageren, der opstår på baggrund af [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører disse Vilkår]. En sådan sikkerhedsstillelse etableres alene ved den omstændighed, at midler er krediteret deltagerens PM-konto.]

1b.   [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] skal have (flydende) pant i deltagerens bestående eller fremtidige kreditsaldi på dennes PM-konti, og dermed sikkerhed for alle bestående og fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]

2.   [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] har den i stk. 1 nævnte ret, selvom dens fordringer kun er betingede eller endnu ikke forfaldne.]

3.   [indsæt hvis anvendelig: Deltageren, i sin egenskab af indehaver af en PM-konto, anerkender herved stiftelse af en panteret til fordel for [indsæt centralbankens navn], hos hvem denne konto er oprettet; denne anerkendelse udgør stiftelse af pant i aktiver til fordel for [indsæt centralbankens navn] i henhold til [indsæt relevant nationalitet (tillægsord)] lov. Ethvert beløb, der indbetales på den pantsatte PM-konto, pantsættes uigenkaldeligt alene i kraft af at blive indbetalt, uden nogen begrænsning, og tjener til sikkerhed for fuldstændig opfyldelse af de sikrede forpligtelser.]

4.   I tilfælde af:

a)

misligholdelse som angivet i artikel 34, stk. 1, eller

b)

anden misligholdelse eller en hændelse som angivet i artikel 34, stk. 2, som har medført ophør eller suspendering af en deltagers deltagelse, uafhængigt af påbegyndelse af nogen form for insolvensbehandling vedrørende en deltager, og uafhængigt af nogen overdragelse, arrest eller udlæg eller nogen anden disposition over eller vedrørende deltagerens rettigheder, forfalder alle deltagerens forpligtelser automatisk og straks til øjeblikkelig betaling, uden varsel og uden betingelse om nogen forudgående godkendelse fra nogen myndighed. Derudover bliver de gensidige forpligtelser mellem deltageren og [indsæt centralbankens navn] automatisk modregnet i hinanden, og den part, der skylder det største beløb, betaler forskellen til den anden part.

5.   [indsæt centralbankens navn] giver straks deltageren meddelelse om en eventuel modregning i henhold til stk. 4, efter modregningen har fundet sted.

6.   [indsæt centralbankens navn] kan uden varsel debitere enhver deltagers PM-konto med et beløb, som deltageren skylder [indsæt centralbankens navn] i kraft af retsforholdet mellem deltageren og [indsæt centralbankens navn].

Artikel 37

Sikkerhed vedrørende midler på afviklingskonti

1.   [indsæt centralbankens navn] har sikkerhed [indsæt henvisning til en sikkerhedsstillelsesteknik herfor i det relevante retssystem] i saldoen på deltagerens afviklingskonto, som er åbnet til afvikling af betalingsordrer vedrørende et afviklingssystem i henhold til ordningerne mellem afviklingssystemet og dettes centralbank. Denne saldo skal sikre deltagerens forpligtelser i henhold til stk. 7 i forhold til [indsæt centralbankens navn] vedrørende en sådan afvikling.

2.   [indsæt centralbankens navn] spærrer saldoen på deltagerens afviklingskonto ved meddelelse fra afviklingssystemet (via en »start-of-cycle«-meddelelse). Hvis det er relevant, forhøjer eller nedsætter [indsæt centralbankens navn] derefter den spærrede saldo ved at kreditere eller debitere afviklingsbetalinger på tværs af systemet til eller fra afviklingskontoen eller ved kreditering af likviditetsoverførsler til afviklingskontoen. En sådan spærring udløber ved meddelelse fra afviklingssystemet (via en »end-of-cycle«-meddelelse).

3.   Ved bekræftelse af spærringen af saldoen på deltagerens afviklingskonto garanterer [indsæt centralbankens navn] afviklingssystemet betaling op til dette saldobeløb. Ved bekræftelse af forhøjelsen eller nedsættelsen af den spærrede saldo, hvor det er relevant, efter kreditering eller debitering af afviklingsbetalinger på tværs af systemet til eller fra afviklingskontoen eller kreditering af likviditetsoverførsler til afviklingskontoen, forhøjes eller nedsættes garantien automatisk i betalingsbeløbet. Uden at det berører den ovennævnte forhøjelse eller nedsættelse af garantien, skal garantien være uigenkaldelig, ubetinget og forfalden på anfordring. Hvis [indsæt centralbankens navn] ikke er afviklingssystemets centralbank, anses [indsæt centralbankens navn] for instrueret om at stille ovennævnte garanti over for afviklingssystemets centralbank.

4.   Hvis der ikke foregår nogen insolvensbehandling i forbindelse med deltageren, skal de betalingsinstrukser, som er relateret til afviklingssystemet, til udligning af deltagerens afviklingsforpligtelse, afvikles uden træk på garantien og uden anvendelse af sikkerheden i saldoen på deltagerens afviklingskonto.

5.   I tilfælde af deltagerens insolvens skal den betalingsinstruks, som er relateret til afviklingssystemet, til udligning af deltagerens afviklingsforpligtelse, udgøre et påkrav om betaling under garantien; debitering af deltagerens afviklingskonto med beløbet for betalingsinstruksen (og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto) skal derfor samtidig indebære [indsæt centralbankens navn]'s opfyldelse af garantiforpligtelsen og realisation af dennes sikkerhed i saldoen på deltagerens afviklingskonto.

6.   Garantien ophører ved meddelelse fra afviklingssystemet om, at afviklingen er gennemført (via en »end-of-cycle«-meddelelse).

7.   Deltageren vil være forpligtet til at godtgøre [indsæt centralbankens navn] enhver betaling, som sidstnævnte har foretaget under en sådan garanti.

Artikel 38

Fortrolighed

1.   [indsæt centralbankens navn] skal behandle alle følsomme eller hemmelige oplysninger fortroligt, herunder når sådanne oplysninger angår betaling, tekniske eller organisatoriske oplysninger, som tilhører deltageren eller deltagerens kunder, medmindre deltageren eller dennes kunder skriftligt har givet tilladelse til videregivelse [indsæt følgende udtryk, hvis anvendeligt i henhold til national lovgivning: eller en sådan videregivelse er tilladt eller påkrævet i henhold til [indsæt tillægsord for nationalbetegnelse] lov].

2.   Som undtagelse til stk. 1 giver deltageren samtykke til, at [indsæt centralbankens navn] kan videregive betalings-, tekniske eller organisatoriske oplysninger om deltageren eller deltagerens kunder, der er erhvervet som led i drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], til andre centralbanker eller tredjeparter, som er involveret i drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], for så vidt dette er nødvendigt for, at TARGET2 kan fungere effektivt, samt til myndigheder i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for tilsyn og overvågning, for så vidt dette er nødvendigt for, at disse kan udføre deres offentlige opgaver, og under forudsætning af, at videregivelsen ikke er i strid med den anvendelige lovgivning. [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for finansielle og kommercielle følger af en sådan videregivelse.

3.   Som undtagelse til stk. 1 og på betingelse af, at dette ikke gør det muligt, hverken direkte eller indirekte, at identificere deltageren eller deltagerens kunder, kan [indsæt centralbankens navn] anvende, videregive eller offentliggøre betalingsoplysninger vedrørende deltageren eller deltagerens kunder til statistiske, historiske, forskningsmæssige eller andre formål, i udøvelse af sine offentlige funktioner eller andre offentlige enheders udøvelse af deres funktioner, til hvem oplysningerne er videregivet.

4.   Oplysninger om drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], hvortil deltagerne har haft adgang, må kun anvendes til de formål, som er bestemt i disse Vilkår. Deltagerne skal behandle sådanne oplysninger fortroligt, medmindre [indsæt centralbankens navn] skriftligt har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelse. Deltagere skal sikre, at tredjeparter, til hvem de udliciterer, uddelegerer eller giver opgaver i underentreprise, som har eller kan have indflydelse på opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår, er bundet af de i denne artikel indeholdte krav om fortrolighed.

5.   Til afvikling af betalingsordrer har [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at behandle og overføre de nødvendige data til netværksleverandøren.

Artikel 39

Personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning, administrative eller restriktive foranstaltninger og hermed forbundne forhold

1.   Deltagere anses for at være bekendt med og skal handle i overensstemmelse med alle forpligtelser, der påhviler dem i forbindelse med lovgivning om personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, i særdeleshed for så vidt angår gennemførelse af egnede foranstaltninger angående betalinger, som debiteres eller krediteres deres PM-konti. Inden deltagere indgår kontraktforhold med tjenesteleverandøren, skal de endvidere gøre sig bekendt med dennes politik for indhentning af data.

2.   Deltagere anses for at have givet [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at indhente alle oplysninger vedrørende dem fra alle finansielle og tilsynsmæssige myndigheder eller erhvervsorganisationer, både indenlandske og udenlandske, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

3.   Deltagere skal i deres egenskab af leverandører af betalingstjenester for en betaler eller betalingsmodtager overholde alle krav, som hidrører fra administrative eller restriktive foranstaltninger, og som de er underlagt i henhold til artikel 75 eller artikel 215 i traktaten, herunder for så vidt angår meddelelse og/eller opnåelse af godkendelse fra en kompetent myndighed med hensyn til behandling af transaktioner. Tilsvarende gælder at:

a)

når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en deltager, som er betaler:

i)

skal deltageren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået

ii)

indfører deltageren ikke kreditoverførselsordrer i TARGET2, før denne har modtaget bekræftelse fra [indsæt centralbankens navn] om, at den påkrævede meddelelse er blevet givet, eller at godkendelse er opnået af eller på vegne af betalingsmodtagerens leverandør af betalingstjenester

b)

når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en deltager, som er betalingsmodtager, skal deltageren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået.

I dette stykke har begreberne »leverandør af betalingstjenester«, »betaler« og »betalingsmodtager« samme betydning som i de administrative eller restriktive foranstaltninger, der finder anvendelse.

Artikel 40

Meddelelser

1.   Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, skal alle påkrævede eller tilladte meddelelser i henhold til disse Vilkår sendes ved anbefalet brev, pr. telefax eller på anden måde skriftligt, eller ved bekræftet meddelelse gennem netværksleverandøren. Meddelelser til [indsæt centralbankens navn] sendes til lederen af [indsæt betalingssystemafdelingen eller den relevante centralbankenhed] i [indsæt centralbankens navn], [medtag den relevante adressat i centralbanken] eller til [indsæt centralbankens BIC-adresse]. Meddelelser til deltageren skal stiles til denne på den adresse, det faxnummer eller den BIC-adresse, som deltageren til enhver tid meddeler [indsæt centralbankens navn].

2.   Som bevis for, at en meddelelse er sendt, er det tilstrækkeligt at godtgøre, at den blev afleveret på den relevante adresse, eller at kuverten med meddelelsen var behørigt adresseret og afsendt.

3.   Alle meddelelser skal formuleres på [indsæt det relevante nationalsprog og/eller »engelsk«].

4.   Deltagere er bundet af alle [indsæt centralbankens navn]'s blanketter og dokumenter, som deltagerne har udfyldt og/eller underskrevet, herunder bl.a. blanketter vedrørende stamdata, som angivet i artikel 8, stk. 2, litra a), og oplysninger afgivet i medfør af artikel 11, stk. 5, som fremsendtes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, og som [indsæt centralbankens navn] med rimelighed må antages at have modtaget fra deltagerne, deres ansatte eller befuldmægtigede.

Artikel 41

Kontraktforhold til netværksleverandør

1.   I disse Vilkår er netværksleverandøren SWIFT. Alle deltagere skal indgå en særskilt aftale med SWIFT vedrørende de tjenester, der skal leveres af SWIFT i forbindelse med benyttelse af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. Retsforholdet mellem deltageren og SWIFT er alene reguleret af SWIFT’s forretningsbetingelser.

2.   Alle deltagere skal også deltage i TARGET2 CUG, som bestemt af de nationale centralbanker der er SSP leverandører i deres funktion som SWIFT's serviceadministratorer for SSP. En deltagers adgang til og udelukkelse fra TARGET2 CUG har virkning, når det er meddelt SWIFT af SWIFT's serviceadministrator.

3.   Deltagerne skal følge TARGET2 SWIFT Service Profile, som [indsæt centralbankens navn] har stillet til rådighed.

4.   De tjenester, der leveres af SWIFT, udgør ikke en del af de tjenester, som TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal levere med hensyn til TARGET2.

5.   [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for handlinger, fejl eller undladelser begået af SWIFT (herunder dennes ledelse, medarbejdere og underleverandører) som leverandør af SWIFT's tjenester, eller for handlinger, fejl eller undladelser begået af netværksleverandører, som er valgt af deltagerne for at opnå adgang til SWIFT's netværk.

Artikel 42

Ændringsprocedure

[indsæt centralbankens navn] kan til enhver tid ensidigt ændre disse Vilkår, herunder tillæg hertil. Ændringer til disse Vilkår, herunder tillæg hertil, meddeles ved brug af [indsæt relevant kommunikationsmiddel]. Ændringer anses for at være accepteret, medmindre deltageren udtrykkeligt gør indsigelse herimod senest 14 dage efter at være blevet underrettet om ændringerne. Såfremt en deltager gør indsigelse mod ændringerne, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til straks at bringe deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør og lukke alle deltagerens PM-konti.

Artikel 43

Tredjepartsrettigheder

1.   En deltager må ikke overdrage, pantsætte eller transportere nogen rettighed, interesse, forpligtelse, noget ansvar eller nogen fordring, som udspringer fra eller har forbindelse med disse Vilkår, til tredjepart uden [indsæt centralbankens navn]'s skriftlige samtykke.

2.   Disse Vilkår skaber ingen rettigheder for eller forpligtelser i forhold til andre end [indsæt centralbankens navn] og deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

Artikel 44

Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted

1.   Det gensidige forhold mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagerne i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er undergivet [indsæt tillægsord som landebetegnelse] lov.

2.   Med forbehold for Den Europæiske Unions Domstols kompetence har den kompetente domstol i [indsæt centralbankens hjemsted] enekompetence vedrørende enhver tvist, der udspringer af et spørgsmål angående forholdet nævnt i stk.1.

3.   Opfyldelsesstedet i forbindelse med retsforholdet mellem [indsæt henvisning til centralbank] og deltagerne er [indsæt centralbankens hjemsted].

Artikel 45

Gyldighed af enkelte bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser i Vilkårene.

Artikel 46

Ikrafttræden og retskraft

1.   Disse Vilkår træder i kraft [indsæt relevante dato].

2.   [indsæt hvis relevant i henhold til den relevante nationale lov: Ved deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] tiltræder deltagere automatisk disse Vilkår indbyrdes og i forhold til [indsæt centralbankens navn].]


(1)  Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle findes på ECB’s websted www.ecb.europa.eu: a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998, b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions of 19 July 2007 d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area of 20 November 2008, e) The Eurosystem oversight policy framework of July 2011.

(2)  EUT L 30, af 30.1.2013, s. 1.

(3)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(4)  Kommissionens forordning (EF) Nr. 2238/2004 af 29. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, for så vidt angår IFRS 1, IAS nr. 1-10, 12-17, 19-24, 27-38, 40 og 41 samt SIC nr. 1-7, 11-14, 18-27, 30-33 (EUT L 394 af 31.12.2004, s. 1).

(5)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(6)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(7)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 1.

(8)  EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7.

(9)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 1.

(10)  EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10.

(11)  EUT L 319 af 5.2.2007, s. 1.

Tillæg I

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BEHANDLING AF BETALINGSORDRER

I tillæg til de Harmoniserede Vilkår gælder følgende regler for behandlingen af betalingsordrer:

1.   Tekniske krav for deltagelse i TARGET2 [indsæt centralbank/landereference] med hensyn til infrastruktur, netværk og formater.

1)

TARGET2 anvender SWIFT-tjenester til udveksling af meddelelser. Hver deltager skal derfor have forbindelse til SWIFT's Secure IP Network. Hver deltagers PM-konto identificeres ved en otte- eller 11-cifret SWIFT BIC-kode. Endvidere skal hver deltager bestå en række test til efterprøvning af dennes tekniske og operationelle formåen, for at få adgang som deltager i TARGET2 [centralbanken/landereference].

2)

Til brug for afgivelse af betalingsordrer og udveksling af betalingsmeddelelser i PM-modulet (Payments Module) anvendes SWIFTNet FIN Y-copy service. Der oprettes en særlig SWIFT Closed User Group (CUG) til brug herfor. Betalingsordrer inden for en sådan TARGET2 CUG-gruppe adresseres direkte til den modtagende TARGET2-deltager ved at anføre dennes BIC-kode i den øverste del af SWIFTNet FIN-meddelelsen.

3)

Til informations- og kontroltjenester kan følgende SWIFTNet tjenester anvendes:

a)

SWIFTNet InterAct

b)

SWIFTNet FileAct, og/eller

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Sikkerheden i udveksling af meddelelser mellem deltagere hviler udelukkende på SWIFT's Public Key Infrastructure (PKI)-tjeneste. Information om PKI-tjenesten kan findes i den af SWIFT leverede dokumentation.

5)

Den »bilateral relationship management«-tjeneste, som leveres af SWIFT's Relationship Management Application (RMA), må kun anvendes med SSP's centrale destinations-BIC og må ikke anvendes til betalingsmeddelelser mellem TARGET2-deltagere.

2.   Betalingsmeddelelsestyper

1)

Følgende SWIFTNet FIN/SWIFT-systemmeddelelsestyper behandles:

Meddelelsestype

Accept

Beskrivelse

MT 103

Obligatorisk

Brugerbetaling

MT 103+

Obligatorisk

Kundebetaling (Straight Through Processing)

MT 202

Obligatorisk

Bank-til-bank betaling

MT 202COV

Obligatorisk

Dækningsbetalinger

MT 204

Valgfri

Betaling ved direkte debitering

MT 011

Valgfri

Leveringsmeddelelse

MT 012

Valgfri

Afsendermeddelelse

MT 019

Obligatorisk

Fejlmeddelelse

MT 900

Valgfri

Bekræftelse på debitering/ændring af kreditlinje

MT 910

Valgfri

Bekræftelse på kreditering/ændring af kreditlinje

MT 940/950

Valgfri

(Kunde-) kontoudtog

MT 011, MT 012 og MT 019 er SWIFT-systemmeddelelser.

2)

Når direkte deltagere bliver registreret i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], skal de meddele, hvilke valgfrie meddelelsestyper (optional message types) de vil anvende, bortset fra MT 011- og MT 012-meddelelser, hvor direkte deltagere til enhver tid skal beslutte, hvorvidt de ønsker at modtage disse med henblik på specifikke meddelelser.

3)

Deltagere skal opfylde kravene til SWIFT's meddelelsesstruktur og feltspecifikationer, som defineret i SWIFT-dokumentationen og med de begrænsninger for TARGET2, som er beskrevet i kapitel 9.1.2.2 i User Detailed Functional Specifications (UDFS), Bog 1.

4)

Indholdet af felter skal godkendes af TARGET2 [indsæt centralbanken/landereference] i henhold til kravene i UDFS. Deltagere kan indbyrdes aftale særlige regler for indholdet af felter. TARGET2-[indsæt centralbanken/landereference] foretager imidlertid ingen særlig kontrol af, om deltagere følger sådanne regler.

5)

MT 202COV anvendes til at foretage dækningsbetalinger, dvs. betalinger foretaget af korrespondentbanker for at afvikle (dække) kreditoverførselsmeddelelser, som sendes til en kundes bank ved hjælp af andre, mere direkte, metoder. Kundeoplysningerne i MT 202COV vises ikke i ICM-modulet.

3.   Dobbeltordrekontrol

1)

Alle betalingsordrer skal igennem en dobbeltordrekontrol, som har til formål at returnere betalingsordrer, som ved en fejl er afgivet mere end én gang.

2)

Følgende felter i SWIFT meddelelsestyperne kontrolleres:

Detaljer

Hvilken del af SWIFT-meddelelsen

Felt

Afsender

Basic Header

LT-adresse

Meddelelsestype

Application Header

Meddelelsestype

Modtager

Application Header

Bestemmelsesadresse

Transaktion Reference Nummer (TRN)

Tekst Blok

:20

Relateret Reference

Tekst Blok

:21

Valør Dato

Tekst Blok

:32

Beløb

Tekst Blok

:32

3)

Hvis felterne beskrevet i stk. 2 i forbindelse med en senere afgivet betalingsordre er identiske med felterne i en allerede accepteret betalingsordre, returneres den senere afgivne betalingsordre som uafviklet.

4.   Fejlkoder

Hvis en betalingsordre afvises, modtager den ordregivende deltager en fejlmeddelelse (MT 019), som angiver årsagen til returneringen ved anvendelse af fejlkoder. Fejlkoderne er defineret i Kapitel 9.4.2 i UDFS.

5.   På forhånd fastsatte afviklingstidspunkter

1)

For betalingsordrer, som anvender Earliest Debit Time Indicator, anvendes kodeordet »/FROTIME/«.

2)

For betalingsordrer, som anvender Latest Debit Time Indicator, er der to mulige kodeord.

a)

Kodeordet »/REJTIME/«: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt, returneres betalingsordren som uafviklet.

b)

Kodeordet »/TILTIME/«: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt, returneres betalingsordren ikke, men opretholdes i den relevante kø.

I begge tilfælde bliver en meddelelse automatisk sendt via ICM-modulet, hvis en betalingsordre med Latest Debit Time Indicator ikke er afviklet 15 minutter forud for det deri angivne tidspunkt.

3)

Hvis kodeordet »/CLSTIME/« er anvendt, behandles betalingen på samme måde som en betalingsordre, nævnt i stk. 2, litra b).

6.   Afvikling af betalingsordrer i entry disposition

1)

Der gennemføres modregningskontrol, og — hvis relevant — udvidet modregningskontrol (begge udtryk som defineret i stk. 2 og 3) af betalingsordrer, som er indført i entry disposition, for at sikre en hurtig og likviditetsbesparende bruttoafvikling af betalingsordrer.

2)

En modregningskontrol skal fastslå, hvorvidt betalingsmodtagerens betalingsordrer, som er forrest i den meget hastende kø (highly urgent queue) eller, hvis ikke relevant, i den hastende kø (urgent queue), er til rådighed til modregning i betalerens betalingsordre (herefter: »modregnende betalingsordrer«). Hvis en modregnende betalingsordre ikke giver tilstrækkelige midler til den pågældende betalers betalingsordre i entry disposition, afgøres det, om der er tilstrækkelig likviditet til rådighed på betalerens PM-konto.

3)

Hvis modregningskontrollen ikke lykkes, kan [indsæt centralbankens navn] anvende den udvidede modregningskontrol. Ved en udvidet modregningskontrol fastslås det, hvorvidt der er modregnede betalingsordrer til rådighed i nogen af betalingsmodtagerens køer, uden hensyn til hvornår de kom i køen. Hvis der i betalingsmodtagerens kø er betalingsordrer med højere prioritet, som er adresseret til andre TARGET2-deltagere, kan FIFU-princippet dog kun fraviges, såfremt afvikling af en sådan modregnende betalingsordre vil medføre en likviditetsforøgelse for betalingsmodtageren.

7.   Afvikling af betalingsordrer i køen

1)

Behandlingen af betalingsordrer i kø afhænger af den prioritetskategori, som den ordregivende deltager har angivet.

2)

Betalingsordrer i den meget hastende og i den hastende kø afvikles ved anvendelse af modregningskontrollen beskrevet i stk. 6, idet der begyndes med betalingsordren forrest i køen i de tilfælde, hvor der sker en forøgelse af likviditeten, eller hvor der foretages indgriben i køen (ændring af placering i køen, afviklingstidspunkt eller -prioritet, eller tilbagekaldelse af betalingsordren).

3)

Betalingsordrer i den normale kø afvikles løbende, herunder alle meget hastende og hastende betalingsordrer, som endnu ikke er afviklet. Der anvendes forskellige optimeringsmekanismer (algoritmer). Hvis en algoritme lykkes, bliver de omfattede betalingsordrer afviklet. Hvis en algoritme ikke lykkes, forbliver de omfattede betalingsordrer i køen. Der anvendes tre algoritmer (1 til 3) til modregning af betalingsstrømme. Afviklingsprocedure 5 (som denne er defineret i Kapitel 2.8.1 i UDFS) kan — ved brug af algoritme 4 — anvendes til afvikling af afviklingssystemers betalingsordrer. For at optimere afviklingen af meget hastende transaktioner i afviklingssystemer på deltagernes afviklingskonti anvendes en særlig algoritme (Algoritme 5).

a)

I algoritme 1 (all-or-nothing) skal [indsæt centralbankens navn] såvel for alle modpartsforhold, for hvilke der er fastsat bilateral limit, som for summen af modpartsforhold, for hvilke der er fastsat multilateral limit:

i)

beregne den samlede likviditetsposition for hver TARGET2-deltagers PM-konto ved at fastslå, hvorvidt den samlede sum af alle udgående og indgående betalingsordrer, som venter i køen, er negativ eller positiv, samt — såfremt den er negativ — kontrollere, om den overstiger den pågældende deltagers disponible likviditet (den samlede likviditet skal udgøre den »totale likviditetsposition«), og

ii)

kontrollere, om limits og reserveringer, som er fastsat af hver TARGET2-deltager i relation til hver relevant PM-konto, overholdes.

Hvis resultatet af disse beregninger og kontroller er positivt for hver relevant PM-konto, skal [indsæt centralbankens navn] og andre centralbanker, som er involveret, afvikle alle betalinger samtidig på de pågældende TARGET2-deltageres PM-konti.

b)

Under Algoritme 2 (»partial«) skal [indsæt centralbankens navn]:

i)

beregne og kontrollere likviditetspositioner, limits og reservationer for hver relevant PM-konto, som under Algoritme 1, og

ii)

hvis den samlede likviditetsposition på én eller flere relevante PM-konti er negativ, udtage enkelte betalingsordrer, indtil den samlede likviditetsposition på hver relevant PM-konto er positiv.

Derefter skal [indsæt centralbankens navn] og de andre involverede centralbanker, i det omfang der er tilstrækkelige midler, afvikle alle tilbageværende betalinger (bortset fra de udtagne betalingsordrer) samtidig på de pågældende TARGET2-deltageres PM-konti.

Ved udtagelse af betalingsordrer, begynder [indsæt centralbankens navn] med den TARGET2-deltagers PM-konto, som har den største negative likviditetsposition, og med den betalingsordre bagest i køen, som har lavest prioritet. Algoritmen løber kun i kort tid, som nærmere fastsat efter [indsæt centralbankens navn]'s skøn.

c)

Under algoritme 3 (»multiple«) skal [indsæt centralbankens navn]:

i)

sammenligne TARGET2-deltageres PM-konti parvis for at fastslå, hvorvidt betalingsordrer i kø kan afvikles inden for den likviditet, som er til rådighed for de pågældende to TARGET2-deltageres PM-konti, og inden for de fastsatte limits (idet der begyndes med det PM-konti-par med den mindste forskel mellem betalingsordrer, som er adresseret til hinanden), og de centralbanker, som er involveret, bogføre disse betalinger samtidigt hos de to TARGET2-deltageres PM-konti, og

ii)

såfremt der for et par PM-konti, som beskrevet under punkt i), ikke er tilstrækkelig likviditet til at finansiere den bilaterale position, udtage enkelte betalingsordrer, indtil der er tilstrækkelig likviditet. I dette tilfælde afvikler de centralbanker, som er involveret, de tilbageværende betalinger (bortset fra de udtagne) samtidigt på de to TARGET2-deltageres PM-konti.

Efter gennemførelse af de kontroller, som er nævnt i nr. i) og ii), kontrollerer [indsæt centralbankens navn] de multilaterale afviklingspositioner (mellem en deltagers PM-konto og andre TARGET2-deltageres PM-konti, for hvilke der er sat multilaterale limits). Til brug herfor finder proceduren beskrevet i nr. i) og ii) tilsvarende anvendelse.

d)

Under algoritme 4 (»partial plus ancillary system settlement«) følger [indsæt centralbankens navn] samme procedure som for algoritme 2, men uden at udtage betalingsordrer, der relaterer sig til afvikling i et afviklingssystem (idet disse afvikles samtidigt og multilateralt).

e)

Under algoritme 5 (»ancillary system settlement via sub-accounts«) følger [indsæt centralbankens navn] samme procedure som for algoritme 1 med den ændring, at [indsæt centralbankens navn] starter algoritme 5 via afviklingssystemets grænseflade (ASI) og kun kontrollerer, hvorvidt der er tilstrækkelige midler til rådighed på deltagernes afviklingskonti. Der tages endvidere ikke hensyn til limits og reserveringer. Algoritme 5 løber også under natafvikling.

4)

Betalingsordrer, som er indført i entry disposition efter påbegyndelse af en af algoritmerne 1-4, kan dog afvikles straks i entry disposition, hvis positionerne og limits for de pågældende TARGET2-deltageres PM-konti er forenelige både med afvikling af disse betalingsordrer og med afvikling af betalingsordrer i den løbende optimeringsprocedure. To algoritmer må dog ikke løbe samtidig.

5)

I dagfasen løber algoritmerne sekventielt. Så længe der ikke er en udestående samtidig multilateral afvikling i et afviklingssystem, er rækkefølgen følgende:

a)

algoritme 1

b)

hvis algoritme 1 ikke lykkes, så algoritme 2

c)

hvis algoritme 2 ikke lykkes, så algoritme 3, eller hvis algoritme 2 lykkes, gentagelse af algoritme 1.

Når der udestår en samtidig multilateral afvikling (»procedure 5« i et afviklingssystem, skal Algoritme 4 løbe.

6)

Algoritmerne skal løbe fleksibelt ved forhåndsfastsættelse af en tidsforsinkelse mellem anvendelsen af forskellige algoritmer, for derved at sikre et minimumsinterval mellem gennemførelse af to algoritmer. Tidssekvensen kontrolleres automatisk. Der skal være mulighed for manuel indgriben.

7)

Når en betalingsordre er indeholdt i en løbende algoritme, må den ikke ændres (ændring af placering i en kø) eller tilbagekaldes. Anmodninger om ændring eller tilbagekaldelse af en betalingsordre placeres i kø, indtil algoritmen er færdig. Hvis den pågældende betalingsordre afvikles som led i den løbende algoritme, afvises en anmodning om ændring eller tilbagekaldelse. Hvis betalingsordren ikke bliver afviklet, bliver deltagerens anmodning straks taget i betragtning.

8.   Anvendelse af Informations- og kontrolmodulet ICM

1)

ICM kan anvendes til at erhverve information og styre likviditet. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) er det underliggende tekniske kommunikationsnet for udveksling af information og gennemførelse af kontrolforanstaltninger.

2)

Bortset fra betalingsordrer, som er warehoused, og statisk datainformation er det kun data i forbindelse med den aktuelle bankdag, der er tilgængelige via ICM. Der tilbydes kun skærme på engelsk.

3)

Information leveres i »pull«-modus, dvs. at hver deltager skal anmode om at få leveret information.

4)

Følgende modi er til rådighed til brug af ICM-modus:

a)

applikation til applikation-modus (A2A)

I A2A overføres meddelelser mellem PM-modulet og deltagerens interne applikation. Deltageren skal derfor sikre, at en hensigtsmæssig applikation er tilgængelig til udveksling af XML-meddelelser (anmodninger og svar) med ICM-modulet via en standardiseret grænseflade. Yderligere information findes i ICM Brugerhåndbog og i Bog 4 i UDFS.

b)

bruger-til-applikation modus (U2A)

U2A muliggør direkte kommunikation mellem en deltager og ICM. Informationen vises i en browser, som kører på et PC-system (SWIFT Alliance WebStation eller anden grænseflade, som måtte kræves af SWIFT). For at få adgang til U2A skal IT-infrastrukturen være i stand til at understøtte cookies og JavaScript. ICM User Handbook indeholder yderligere detaljer.

5)

Hver deltager skal mindst have én SWIFT Alliance WebStation, eller en anden grænseflade, som måtte kræves af SWIFT, for at få adgang til ICM-modulet via U2A.

6)

Der gives adgangsrettigheder til ICM-modulet ved brug af SWIFT's »Role Based Access Control«. SWIFT's »Non Repudiation of Emission« (NRE)-tjeneste, som kan anvendes af deltagere, giver modtageren af en XML-meddelelse mulighed for at bevise, at en sådan meddelelse ikke er blevet ændret.

7)

Hvis en deltager har tekniske problemer og ikke kan afgive betalingsordrer, kan deltageren generere præformaterede backup omfordelinger af likviditet og nødsituationsbetalinger ved brug af ICM-modulet. [indsæt centralbankens navn] skal åbne en sådan funktionalitet på anmodning af deltageren.

8)

Deltagere kan også anvende ICM til at overføre likviditet:

a)

[indsæt hvis relevant] fra deres PM-konto til deres konto uden for PM-modulet

b)

mellem PM-kontoen og deltagerens afviklingskonti, og

c)

fra PM-kontoen til skyggekontoen, som administreres af afviklingssystemet.

9.   UDFS- og ICM Brugerhåndbogen

Yderligere oplysninger og eksempler, som forklarer ovennævnte regler, findes i den til enhver tid gældende UDFS- og ICM Brugerhåndbog, der er offentliggjort på engelsk på [indsæt centralbankens navn]'s og ECB's websted.

Tillæg II

TARGET2-KOMPENSATIONSORDNING

1.   Almindelige principper

a)

Hvis der forekommer teknisk funktionssvigt i TARGET2, kan direkte deltagere indgive anmodning om kompensation i overensstemmelse med TARGET2-kompensationsordningen, som er indeholdt i dette tillæg.

b)

Medmindre ECB's Styrelsesråd bestemmer andet, finder TARGET2-kompensationsordningen ikke anvendelse, hvis det tekniske funktionssvigt i TARGET2 skyldes udefrakommende begivenheder, der ligger uden for den pågældende centralbanks rimelige kontrol, eller er forårsaget af handlinger eller undladelser fra tredjeparter.

c)

Kompensation i henhold til TARGET2-kompensationsordningen er den eneste kompensationsprocedure, der tilbydes i tilfælde af teknisk funktionssvigt i TARGET2. Deltagere kan dog anvende andre retlige midler til at fremsætte erstatningskrav for tab. Hvis en deltager accepterer et kompensationstilbud i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, udgør dette en uigenkaldelig aftale om, at deltageren dermed frafalder alle krav relateret til de betalingsordrer, som er genstand for deltagerens accept af kompensation (herunder krav om erstatning for følgeskader), som vedkommende ville kunne fremsætte over for nogen centralbank, og at deltagerens modtagelse af den modsvarende kompensationsudbetaling er til fuld og endelig afgørelse af alle sådanne krav. Deltageren skal, op til det beløb, der er modtaget i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, skadesløsholde de berørte centralbanker for ethvert yderligere krav, som rejses af andre deltagere eller en tredjepart i forbindelse med den pågældende betalingsordre eller betaling.

d)

Afgivelse af et kompensationstilbud udgør ikke en indrømmelse af erstatningsansvar fra [indsæt centralbankens navn]'s eller fra nogen anden centralbanks side, for så vidt angår et teknisk funktionssvigt i TARGET2.

2.   Betingelser for kompensationstilbud

a)

En betaler kan fremsætte krav om et administrationsgebyr og en rentekompensation, såfremt et teknisk funktionssvigt i TARGET2 har været årsag til, at en betalingsordre ikke blev afviklet den bankdag, hvor den blev accepteret.

b)

En betalingsmodtager kan fremsætte krav om et administrationsgebyr, hvis vedkommende pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 ikke modtog en betaling, som denne forventede at modtage en bestemt bankdag. En betalingsmodtager kan også fremsætte krav om rentekompensation, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

i)

for så vidt angår en deltager med adgang til den marginale udlånsfacilitet: En betalingsmodtager måtte pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 gøre brug af den marginale udlånsfacilitet og/eller

ii)

for så vidt angår alle deltagere: Det var teknisk umuligt at få adgang til pengemarkedet, eller en sådan refinansiering var umulig af andre objektivt rimelige grunde.

3.   Beregning af kompensation

a)

Vedrørende kompensationstilbud til en betaler gælder følgende:

i)

Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 EUR for hver af de fire næste sådanne betalingsordrer og 12,50 EUR for hver af de følgende sådanne betalingsordrer. Administrationsgebyret beregnes separat i relation til hver betalingsmodtager.

ii)

Rentekompensation fastlægges ved anvendelse af en referencerente, som fastsættes fra dag til dag. Denne referencerente skal være den laveste af EONIA-renten (euro overnight index average) og den marginale udlånsrente. Referencerenten anvendes på det beløb af betalingsordren, som på grund af det tekniske funktionssvigt i TARGET2 ikke er blevet afviklet, for hver dag i perioden fra datoen for den faktiske afgivelse eller — for så vidt angår betalingsordrer angivet i punkt. 2, litra b), nr. ii) — den tilsigtede afgivelse af betalingsordren indtil den dato, hvor betalingsordren blev eller kunne være blevet afviklet. Indtægter, som fremkommer ved at placere midler fra uafviklede betalingsordrer på indlån i Eurosystemet, skal fratrækkes et eventuelt kompensationsbeløb, og

iii)

ingen rentekompensation skal betales, hvis og i det omfang midler fra uafviklede betalingsordrer blev placeret i markedet eller anvendt til at opfylde reservekravene.

b)

Vedrørende kompensationstilbud til en betalingsmodtager gælder følgende:

i)

Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 EUR for hver af de fire næste sådanne betalingsordrer og 12,50 EUR for hver af de følgende sådanne betalingsordrer. Administrationsgebyret beregnes separat i relation til hver betalingsmodtager.

ii)

Den metode, som er angivet i litra a), nr. ii), for beregning af rentekompensation, finder anvendelse, bortset fra at rentekompensationen skal betales som den rente, der er lig med forskellen mellem den marginale udlånsrente og referencerenten, og skal beregnes af beløbet, der er anvendt af den marginale udlånsfacilitet som følge af det tekniske funktionssvigt i TARGET2.

4.   Proceduremæssige regler

a)

En anmodning om kompensation skal indgives på det anmodningsskema, som findes på [indsæt centralbankens navn]'s websted på engelsk (se [indsæt henvisning til centralbankens websted]). Betalere skal indgive et særskilt anmodningsskema for hver betalingsmodtager, og betalingsmodtagere skal indgive et særskilt anmodningsskema for hver betaler. Der skal afgives tilstrækkelige yderligere oplysninger og dokumenter til støtte for de oplysninger, som er anført på skemaet. Der kan kun indgives en anmodning vedrørende en bestemt betaling eller betalingsordre.

b)

Deltagere skal indgive anmodningsskemaer til [indsæt centralbankens navn] senest fire uger efter et teknisk funktionssvigt i TARGET2. Alle yderligere oplysninger og dokumentation, som [indsæt centralbankens navn] anmoder om, skal indleveres inden to uger efter en sådan anmodning.

c)

[indsæt centralbankens navn] vurderer anmodningerne og fremsender dem til ECB. Medmindre ECB's Styrelsesråd har bestemt andet og meddelt deltagerne dette, bedømmes alle modtagne anmodninger om kompensationstilbud senest fjorten uger efter indtræden af det tekniske funktionssvigt i TARGET2.

d)

[indsæt centralbankens navn] meddeler de relevante deltagere resultatet af bedømmelsen anført under litra c). Såfremt bedømmelsen medfører et tilbud om kompensation, skal de pågældende deltagere inden fire uger efter fremsættelsen af dette tilbud enten acceptere tilbuddet eller afvise det, for så vidt angår hver enkelt betaling eller betalingsordre, som er omfattet af hver enkelt anmodning, ved underskrivelse af et standardacceptbrev (som er tilgængeligt på [indsæt centralbankens navn]'s websted (se [indsæt henvisning til centralbankens websted])). Hvis [indsæt centralbankens navn] ikke har modtaget et sådant acceptbrev inden fire uger, anses de pågældende deltagere for at have afvist tilbuddet om kompensation.

e)

[indsæt centralbankens navn] skal udbetale kompensationsbetalinger efter modtagelse af deltagerens accept af kompensationstilbuddet. Der betales ikke renter af kompensationsbetaling.

Tillæg III

STANDARD FOR AFGIVELSE AF RESPONSA (LEGAL OPINIONS)

[indsæt centralbankens navn]

[adresse]

Deltagelse i [systemets navn]

[sted]

[dato]

(til)

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [intern eller ekstern] juridisk rådgiver for [angiv deltagerens navn eller deltagerens filial] vedrørende spørgsmål i relation til lovgivningen i [jurisdiktion hvor deltageren har hjemsted — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse med [indsæt deltagerens navn] (herefter »deltageren«)s deltagelse i [navn på TARGET2-delsystemet] (herefter »Systemet«).

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Alle erklæringer og udtalelser, som er fremsat nedenfor, gælder med samme nøjagtighed og gyldighed efter lovgivningen i [jurisdiktion], uanset om deltageren handler gennem sit hovedkontor eller en eller flere filialer, som er etableret inden for eller uden for [jurisdiktion], for så vidt angår afgivelse af betalingsordrer eller modtagelse af betalinger.

I.   GENNEMGÅEDE DOKUMENTER

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået:

1)

en bekræftet genpart af [angiv de relevante stiftelsesdokumenter] for deltageren, som er gældende på datoen for deres udstedelse

2)

[hvis relevant] et udskrift fra [angiv det relevante selskabsregister] og [hvis relevant] [register over kreditinstitutter eller tilsvarende register]

3)

[i den udstrækning, det er relevant] genpart af deltagerens tilladelse eller anden dokumentation for godkendelse til at yde bank-, investerings-, betalings- eller andre finansielle tjenester i [jurisdiktion]

4)

[hvis relevant] en genpart af en af deltagerens bestyrelse eller det relevante besluttende organ truffet beslutning af [indsæt dato], der dokumenterer deltagerens aftale om at overholde Systemdokumentationen, som defineret nedenfor, og

5)

[angiv fuldmagt og andre dokumenter, som indeholder eller dokumenterer den påkrævede tegningsret for den eller de personer, som underskriver den relevante Systemdokumentation (som defineret nedenfor) på vegne af deltageren]

og alle øvrige dokumenter, som vedrører deltagerens stiftelse, kompetence og tilladelser, som er nødvendige eller relevante for afgivelse af denne udtalelse (herefter »Deltagerdokumenterne«).

Til brug for denne udtalelse har vi desuden gennemgået:

1)

[indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår for deltagelse i TARGET2] Systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og

2)

[…].

Reglerne og […] betegnes herefter som »Systemdokumentationen« (og sammen med Deltagerdokumenterne som »Dokumentationen«).

II.   ANTAGELSER

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Dokumentationen lagt til grund, at:

1)

Systemdokumentationen, som vi har modtaget, er originaleksemplarer eller tro kopier

2)

vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumentationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat]

3)

deltagerdokumentationen er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter, og

4)

deltagerdokumentationen er bindende for de angivne parter, som de er adresseret til, og vilkårene heri er ikke misligholdt.

III.   UDTALELSE OM DELTAGEREN

A.

Deltageren er et selskab, som er behørigt stiftet og registreret eller på anden måde behørigt oprettet eller etableret i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].

B.

Deltageren har den fornødne selskabsretlige kompetence til at udøve rettighederne og opfylde forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som deltageren er bundet af.

C.

Deltagerens udøvelse af rettighederne og opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som deltageren er bundet af, vil på ingen måde være i modstrid med nogen lovbestemmelse i [jurisdiktion], som finder anvendelse på deltageren og Deltagerdokumentationen.

D.

Der kræves ingen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden certificering af deltageren fra eller hos domstolene eller administrative, retlige eller offentlige myndigheder, som har kompetence i [jurisdiktion] i forbindelse med vedtagelsen, gyldigheden eller håndhævelsen af nogen del af Systemdokumentationen eller gennemførelsen og udøvelsen af rettigheder og opfyldelsen af forpligtelser i medfør heraf.

E.

Deltageren har foretaget enhver påkrævet corporate action og andre fornødne skridt i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion], med henblik på at sikre, at deltagerens forpligtelser efter Systemdokumentationen er lovlige, gyldige og bindende.

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og [deltageren]. Ingen andre kan støtte ret på denne udtalelse, og indholdet af denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].

Med venlig hilsen

[underskrift]

[indsæt centralbankens navn]

[adresse]

[systemets navn]

[sted]

[dato]

(til)

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [ekstern] juridisk rådgiver for [angiv deltagerens navn eller deltagerens filial] (herefter »deltageren«) vedrørende spørgsmål, som opstår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion, hvor deltageren er etableret — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse med [indsæt deltagerens navn]'s deltagelse i et system, som er et TARGET2-delsystem (herefter »Systemet«). Henvisninger heri til lovgivningen i [jurisdiktion] omfatter alle gældende lovbestemmelser og administrative bestemmelser i [jurisdiktion]. Vi afgiver en udtalelse heri i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion] med særlig henblik på deltageren, som er etableret uden for [indsæt Systemets medlemsstat] for så vidt angår rettigheder og forpligtelser, der følger af deltagelse i Systemet, som angivet i Systemdokumentationen defineret nedenfor.

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Vi har lagt til grund, at der ikke er noget forhold efter lovgivningen i en anden jurisdiktion, som har indvirkning på denne udtalelse.

1.   GENNEMGÅEDE DOKUMENTER

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået de nedenfor angivne dokumenter og øvrige dokumenter, som vi har anset for nødvendige eller relevante herfor:

1)

[indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår for deltagelse i TARGET2] Systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og

2)

alle andre dokumenter, som regulerer Systemet og/eller forholdet mellem deltageren og andre deltagere i Systemet samt mellem deltagerne i Systemet og [indsæt centralbankens navn].

Reglerne og […] benævnes herefter »Systemdokumentationen«.

2.   ANTAGELSER

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Systemdokumentationen lagt til grund, at:

1)

Systemdokumentationen er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter

2)

vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumentationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat]

3)

deltagerne i Systemet, hvorigennem betalingsordrer sendes, og betalinger modtages, eller alle rettigheder erhverves, og alle forpligtelser opfyldes, i henhold til Systemdokumentationen, har tilladelse til at levere betalingsoverførselstjenester i alle relevante jurisdiktioner, og

4)

de dokumenter, som vi har modtaget i genpart eller som eksempler er i overensstemmelse med originalerne.

3.   UDTALELSE

På grundlag af og med forbehold af det foran anførte og med de forbehold, som er anført nedenfor, er det vores vurdering, at:

3.1.   Landespecifikke retlige forhold [for så vidt det er relevant]

Følgende forhold ved lovgivningen i [jurisdiktion] er i overensstemmelse med og på intet punkt uforenelige med deltagerens forpligtelser i medfør af Systemdokumentationen: [fortegnelse over landespecifikke retlige forhold].

3.2.   Generelle forhold vedrørende insolvens

3.2.a.   Former for insolvensbehandling

Den eneste form for insolvensbehandling (herunder akkord- og gældssanering) — som i denne udtalelse omfatter alle foranstaltninger vedrørende deltagerens aktiver eller enhver filial, som denne måtte have i [jurisdiktion] — deltageren kan blive undergivet i [jurisdiktion], er følgende: [opregn foranstaltninger på originalsproget og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt »insolvensbehandling«).

Ud over insolvensbehandling kan deltageren, enhver af dennes aktiver eller en eventuel filial, som denne måtte have i [jurisdiktion], blive undergivet [opregn alle relevante former for moratorium, bobehandling eller andre foranstaltninger, der medfører, at betalinger til og/eller fra deltageren kan blive suspenderet, eller at begrænsninger med hensyn til sådanne betalinger kan blive gjort gældende eller tilsvarende foranstaltninger, på originalsprog og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt »foranstaltninger begrundet i insolvens«).

3.2.b.   Traktater om insolvens

[jurisdiktion] eller visse dele af [jurisdiktion], som anført, er deltager i følgende traktater om insolvensbehandling: [angiv, hvis anvendelig, hvilke traktater, der har eller kan have betydning for denne udtalelse].

3.3.   Håndhævelse af Systemdokumentationen

Med forbehold af nedenstående punkter er alle bestemmelser i Systemdokumentationen bindende og har retsvirkning i overensstemmelse med deres vilkår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion], især i tilfælde, hvor deltageren tages under insolvensbehandling eller undergives andre foranstaltninger begrundet i deltagerens insolvens.

Det er særligt vores vurdering, at:

3.3.a.   Behandling af betalingsordrer

Bestemmelserne om behandling af betalingsordrer [opregning af afsnit] i Reglerne er gyldige og har retsvirkning. Særligt er alle betalingsordrer, som behandles i henhold til disse afsnit, gyldige og bindende og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Bestemmelsen i Reglerne, som angiver det nøjagtige tidspunkt, på hvilket betalingsordrer afgivet af deltageren til Systemet får retsvirkning og bliver uigenkaldelige [tilføj afsnit i Reglerne], er gyldige, bindende og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.b.   [indsæt centralbankens navn]'s kompetence til at udføre sine funktioner

Indledning af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren har ikke indvirkning på [indsæt centralbankens navn]'s kompetence og beføjelser i henhold til Systemdokumentationen. [angiv for så vidt det er relevant: Samme vurdering gælder også med hensyn til enhver anden enhed, som leverer tjenester til deltageren direkte, som er nødvendige for deltagelse i Systemet, fx netværksleverandør].

3.3.c.   Misligholdelsesbeføjelser

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne vedrørende fremskyndet opfyldelse af forpligtelser, som endnu ikke er forfaldet, krav om brug af deltagerens indskud til modregning, tvangsfuldbyrdelse af pant, suspendering og ophævelse af deltagelse, krav om morarente og ophævelse af aftaler og transaktioner ([indsæt andre relevante vilkår i Reglerne eller i Systemdokumentationen]) gyldige og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.d.   Suspendering og ophævelse

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af afsnit] i Reglerne (vedrørende suspendering og ophævelse af deltagerens deltagelse i Systemet ved indledning af insolvensbehandling og andre foranstaltninger eller andre tilfælde af misligholdelse, som angivet i Systemdokumentationen, eller såfremt deltageren udgør nogen form for systemisk risiko eller har alvorlige driftsproblemer) gyldige og har retsvirkning i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.e.   Sanktionsordning

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne vedrørende sanktioner over for en deltager, som ikke er i stand til at tilbagebetale intradag- eller dag til dag-kredit rettidigt, anvendelige, gyldige og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.f.   Overførsel af rettigheder og forpligtelser

Deltageren kan ikke overføre, ændre sine rettigheder og forpligtelser eller på anden måde overdrage disse til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra [indsæt centralbankens navn].

3.3.g.   Lovvalg og jurisdiktion

Bestemmelserne i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne, og i særdeleshed med hensyn til lovvalget, tvistløsning, de kompetente domstole og procesreglerne, er gyldige og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.4.   Omstødelige begunstigelser

Det er vores vurdering, at ingen forpligtelser eller opfyldelse af forpligtelser ifølge Systemdokumentationen forud for nogen insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren kan tilsidesættes i medfør af disse foranstaltninger som en begunstigelse, omstødelig disposition eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

I særdeleshed, og uden at det begrænser ovenstående, afgiver vi denne udtalelse vedrørende enhver betalingsordre afgivet af enhver deltager i Systemet. I særdeleshed er det vores vurdering, at bestemmelserne i [opregning af afsnit] i Reglerne, som fastsætter regler om håndhævelse og uigenkaldelighed af betalingsordrer, er gyldige og retskraftige, og at ingen betalingsordre afgivet af nogen deltager og behandlet i henhold til [opregn afsnit] i Reglerne kan tilsidesættes i medfør af nogen insolvensbehandling eller foranstaltning som en begunstigelse, omstødelig disposition eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.5.   Fogedforretning

Hvis en af deltagerens kreditorer begærer udlæg eller arrest (herunder indefrysning, beslaglæggelse eller nogen anden offentligretlig eller privatretlig foranstaltning med henblik på at beskytte offentlige interesser eller deltagerens kreditorers rettigheder) — herefter »fogedforretning« — i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] ved en domstol eller en administrativ, retlig, eller anden myndighed i [jurisdiktion], er det vores vurdering, at [indsæt analyse og diskussion].

3.6.   Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)

3.6.a.   Overdragelse af rettigheder eller deponering af aktiver som sikkerhedsstillelse, pant og/eller repo

Overdragelse som sikkerhedsstillelse er gyldig og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Særligt er etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo’er under [indsæt henvisning til den relevante ordning med centralbanken] gyldig og retskraftig i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.6.b.   Prioritetsstilling for transporthaver, panthaver eller repokøber i forhold til andre fordringshavere

I tilfælde af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren går rettigheder eller aktiver, som deltageren har overdraget til brug for sikkerhedsstillelse eller har pantsat til [indsæt henvisning til centralbanken] eller til andre deltagere i Systemet, ved udbetaling forud for alle deltagerens andre kreditorers fordringer og er beskyttet i forhold til sær- eller fortrinsstillede kreditorer.

3.6.c.   Indsættelse i ejendomsret til sikkerhed

Selv i tilfælde af insolvensforanstaltninger eller foranstaltninger i forhold til deltageren vil andre deltagere i Systemet og [indsæt centralbankens navn] som [transporthavere, panthavere eller repokøbere, som relevant] stadig kunne håndhæve og inkassere deltagerens rettigheder og aktiver gennem [indsæt centralbankens navn] i henhold til Reglerne.

3.6.d.   Formkrav og registreringskrav

Der gælder ingen formkrav til overdragelse til sikkerhed i en deltagers rettigheder eller aktiver eller etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo, og det er ikke påkrævet for [overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant] eller for noget særligt forhold ved sådan [overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant], at der foretages registrering eller notering hos nogen domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som er kompetent i [jurisdiktion].

3.7.   Filialer [for så vidt relevant]

3.7.a.   Udtalelsen gælder for dispositioner gennem filialer

Alle erklæringer og vurderinger, som fremsat ovenfor med hensyn til deltageren, gælder med samme nøjagtighed og gyldighed i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] i tilfælde, hvor deltageren handler gennem en eller flere af sine filialer beliggende uden for [jurisdiktion].

3.7.b.   Overensstemmelse med lovgivning

Deltagerens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer er på ingen måde i strid med lovgivningen i [jurisdiktion].

3.7.c.   Krævede godkendelser

Deltagerens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer kræver ikke nogen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden certificering fra eller hos nogen domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som har kompetence i [jurisdiktion].

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og [deltageren]. Ingen andre kan støtte ret på denne udtalelse, og indholdet af denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].

Med venlig hilsen

[underskrift]

Tillæg IV

DRIFTSKONTINUITET OG NØDPROCEDURER

1.   Generelle bestemmelser

a)

I dette tillæg beskrives ordningerne mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagere, eller afviklingssystemer, hvis en eller flere komponenter i SSP eller telekommunikationsnetværket svigter eller påvirkes af en ekstraordinær udefrakommende hændelse, eller hvis svigtet påvirker en deltager eller et afviklingssystem.

b)

Alle angivelser af specifikke tidspunkter i dette appendiks refererer til lokal tid på ECB’s hjemsted, dvs. Central European Time (CET (1)).

2.   Foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer

a)

Ved indtræden af en ekstraordinær udefrakommende hændelse og/eller ved funktionssvigt i SSP eller telekommunikationsnetværket, som har indflydelse på den normale drift i TARGET2, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til at gennemføre foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer.

b)

Følgende hovedforanstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer står til rådighed i TARGET2:

i)

overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted

ii)

ændring af åbningstiden for SSP, og

iii)

påbegyndelse af nødprocedurer for meget kritiske og kritiske betalinger, som defineret i punkt 6, henholdsvis litra c) og d).

c)

I forbindelse med driftskontinuitet og nødprocedurer har [indsæt centralbankens navn] et frit skøn med hensyn til, hvorvidt og hvilke foranstaltninger der gennemføres til afvikling af betalingsordrer.

3.   Kommunikation vedrørende fejlhændelser

a)

Oplysning om funktionssvigt i SSP og/eller ekstraordinære udefrakommende hændelser skal meddeles deltagerne gennem de nationale kommunikationskanaler, ICM-modulet og T2IS. Især skal meddelelser til deltagere indeholde følgende oplysninger:

i)

en beskrivelse af hændelsen

ii)

den forventede forsinkelse i behandlingen (såfremt kendt)

iii)

oplysning om de foranstaltninger, som allerede er foretaget, og

iv)

vejledning til deltagerne.

b)

[indsæt centralbankens navn] kan derudover beslutte at gøre deltagere bekendt med eventuelle andre aktuelle eller forventede hændelser, som vil kunne påvirke den normale drift af TARGET2.

4.   Overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted

a)

Såfremt en af de hændelser, som er nævnt i punkt 2, litra a), indtræder, kan driften af SSP blive overført til et alternativt driftssted, enten inden for samme område eller til et andet område.

b)

Såfremt driften af SSP er overført til et andet område, skal deltagerne gøre deres bedste for at afstemme deres positioner indtil det tidspunkt, hvor funktionssvigtet eller den ekstraordinære udefrakommende hændelse indtraf og give [indsæt centralbankens navn] alle relevante oplysninger i forbindelse hermed.

5.   Ændring af åbningstid

a)

Samme bankdags åbningstid i TARGET2 kan udvides, eller begyndelsestidspunktet for en ny bankdag kan udskydes. I løbet af en eventuel udvidet åbningstid for TARGET2 skal betalingsordrer behandles i overensstemmelse med [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], med forbehold af de begrænsninger, som er indeholdt i dette tillæg.

b)

Åbningstiden kan udvides og lukketidspunktet dermed udskydes, hvis et funktionssvigt i SSP er indtruffet i løbet af dagen, men ikke er afhjulpet inden kl.18.00. En sådan udskydelse må under normale omstændigheder ikke overstige to timer og skal meddeles deltagerne så tidligt som muligt. Hvis en sådan udskydelse er meddelt inden kl. 16.50, skal der stadig være et tidsrum på mindst én time mellem sluttidspunktet for kundebetalingsordrer og sluttidspunktet for interbankbetalingsordrer. Når der er givet meddelelse om udskydelse, kan den ikke trækkes tilbage.

c)

Lukketidspunktet skal udskydes i tilfælde, hvor et svigt i SSP er indtruffet før kl. 18.00, men ikke er afhjulpet inden kl. 18.00. [indsæt centralbankens navn] skal straks give deltagere meddelelse om udskydelse af lukketidspunktet.

d)

Når problemet i SSP er løst, skal følgende skridt iagttages:

i)

[indsæt centralbankens navn] skal søge at afvikle alle betalinger, som er i kø, i løbet af en time, og denne tid nedsættes til 30 minutter, såfremt funktionssvigtet i SSP indtræffer kl. 17.30 eller senere (i tilfælde hvor funktionssvigtet i SSP stadig ikke var løst kl. 18.00).

ii)

Deltagernes slutsaldi skal være opgjort i løbet af en time, og denne tid nedsættes til 30 minutter, såfremt funktionssvigtet i SSP indtræffer kl. 17.30 eller senere (i tilfælde hvor funktionssvigtet i SSP stadig ikke var løst kl. 18.00).

iii)

På skæringstidspunktet for interbankbetalinger skal end of day-proceduren, herunder adgang til Eurosystemets stående faciliteter, finde sted.

e)

Afviklingssystemer, som anmoder om likviditet tidligt om morgenen, skal have indført metoder til at håndtere de tilfælde, hvor åbningstiden er udskudt pga. af et funktionssvigt i SSP den foregående dag.

6.   Nødprocedurer

a)

Såfremt [indsæt centralbankens navn] anser det for nødvendigt, indleder den nødprocedurebehandling af betalingsordrer i Contingency modulet i SSP. I disse tilfælde ydes kun et mindstemål af service til deltagerne. [indsæt centralbankens navn] skal give deltagerne meddelelse om påbegyndelse af nødprocedurerne ved hjælp af ethvert tilgængeligt kommunikationsmiddel.

b)

Under nødprocedurer behandler [indsæt centralbankens navn] betalingsordrer manuelt.

c)

Følgende betalinger skal anses som »meget kritiske«, og [indsæt centralbankens navn] skal gøre sit bedste for at behandle dem i nødproceduresituationer:

i)

betalinger med relation til CLS Bank International

ii)

end of day-afvikling ved slutning af dagen af EURO1

iii)

centrale modparters krav om marginindbetaling.

d)

Følgende betalinger skal anses som »kritiske«, og [indsæt centralbankens navn] kan beslutte at indlede nødprocedurer i forhold til dem:

i)

betalinger i forbindelse med realtidsafvikling af værdipapirafviklingssystemer (interfaced)

ii)

yderligere betalinger hvis nødvendige for at undgå systemisk risiko.

e)

Deltagere skal afgive betalingsordrer til nødprocedurebehandling og fremsende information til betalingsmodtagere gennem [angiv kommunikationsmidler]. Information om kontosaldi og debiteringer og krediteringer kan indhentes fra [indsæt centralbankens navn].

f)

Betalingsordrer, som allerede er afgivet til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], men placeret i kø, kan også blive undergivet nødprocedure. I disse tilfælde skal [indsæt centralbankens navn] bestræbe sig på at undgå dobbeltbehandling af betalingsordrer, men deltagerne bærer risikoen for dobbeltbehandling, hvis den skulle forekomme.

g)

Ved nødprocedurebehandling af betalingsordrer skal deltagere stille yderligere sikkerhed. Under nødprocedurer kan der modregnes i indgående nødprocedurebetalinger for at dække udgående nødprocedurebetalinger. Til brug for nødprocedurer bliver deltageres disponible likviditet muligvis ikke taget i betragtning af [indsæt centralbankens navn].

7.   Funktionssvigt knyttet til deltagere eller afviklingssystemer

a)

I tilfælde af at en deltager har et problem, som forhindrer denne i at afvikle betalinger i TARGET2, har vedkommende deltager ansvaret for at afhjælpe problemet. En deltager kan først og fremmest benytte interne løsninger eller ICM funktionaliteten, dvs. backup-omfordelinger af likviditet og backup-nødprocedurebetalinger (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

b)

Hvis en deltager beslutter at benytte ICM funktionaliteten til at yde backup-omfordelinger af likviditet, skal [indsæt centralbankens navn] på anmodning fra deltageren åbne denne funktionalitet via ICM-modulet. På anmodning fra deltageren skal [indsæt centralbankens navn] sende en ICM meddelelse for at informere andre deltagere om deltagerens brug af backup-likviditetsomfordelinger. Deltageren er ansvarlig for, at der udelukkende udbetales sådanne backup-omfordelinger af likviditet til andre deltagere, med hvilke den bilateralt har aftalt at benytte sådanne betalinger, og for eventuelle andre yderligere skridt i forbindelse med disse udbetalinger.

c)

Såfremt de foranstaltninger, som er nævnt i litra a), er udtømte eller utilstrækkelige, kan deltageren anmode om støtte fra [indsæt centralbankens navn].

d)

Såfremt et funktionssvigt berører et afviklingssystem, er det afviklingssystemets ansvar at afhjælpe funktionssvigtet. På anmodning fra afviklingssystemet kan [indsæt centralbankens navn] beslutte at handle på dettes vegne. [indsæt centralbankens navn] afgør efter eget skøn, hvilken assistance den giver afviklingssystemet, herunder under natafviklingen i afviklingssystemet. Følgende nødprocedureforanstaltninger kan benyttes:

i)

Afviklingssystemet iværksætter clean payments, dvs. betalinger som ikke er knyttet til den underliggende transaktion via deltagergrænsefladen.

ii)

[indsæt centralbankens navn] opretter og/eller behandler XML-instrukser/filer på afviklingssystemets vegne, og/eller

iii)

[indsæt centralbankens navn] foretager clean payments på afviklingssystemets vegne.

e)

De detaljerede nødprocedureforanstaltninger vedrørende afviklingssystemer skal være beskrevet i den bilaterale aftale mellem [indsæt centralbankens navn] og det relevante afviklingssystem.

8.   Andre bestemmelser

a)

Såfremt visse data er utilgængelige, fordi en af de hændelser, der er omtalt i punkt 3, litra a), er indtruffet, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til at indlede eller fortsætte med behandling af betalingsordrer og/eller drive TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på grundlag af de senest tilgængelige data som fastsat af [indsæt centralbankens navn]. På anmodning herom fra [indsæt centralbankens navn], skal deltagere og afviklingssystemer på ny indgive deres FileAct/Interact-meddelelser eller foretage andre foranstaltninger, som efter [indsæt centralbankens navn]’s skøn er påkrævet.

b)

I tilfælde af funktionssvigt hos [indsæt centralbankens navn] kan nogle eller alle dens tekniske funktioner vedrørende TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] udføres af andre centralbanker i Eurosystemet.

c)

[indsæt centralbankens navn] kan kræve, at deltagerne deltager i regelmæssig eller ad hoc-afprøvning af foranstaltninger angående driftskontinuitet og nødprocedurer, uddannelse eller enhver anden præventiv ordning, som [indsæt centralbankens navn] skønner nødvendig. Alle udgifter, som deltagerne måtte få som følge af sådan afprøvning eller andre foranstaltninger, afholdes alene af deltagerne selv.


(1)  CET tager højde for ændringen til centraleuropæisk sommertid.

Tillæg V

DRIFTSPLAN

1.

TARGET2 er åben alle dage undtagen lørdage, søndage, nytårsdag, langfredag og 2. påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB’s hjemsted), 1. maj, 1. juledag og 2. juledag.

2.

Referencetiden for systemet er lokal tid på ECB’s hjemsted, dvs. CET.

3.

Den aktuelle bankdag åbnes om aftenen på den foregående bankdag og drives efter følgende plan:

Tidspunkt

Beskrivelse

6.45-7.00

Forretningsvindue til at forberede dagens operationer (1)

7.00-18.00

Den aktuelle bankdags åbningstid

17.00

Sluttidspunkt for kundebetalinger, dvs. betalinger, hvor betalingens ordregiver og/eller modtager ikke er en direkte eller indirekte deltager, som identificeret i systemet ved brug af en MT 103 eller MT 103 + meddelelse

18.00

Sluttidspunkt for interbankbetalinger, dvs. andre betalinger end kundebetalinger

18.00-18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

Det almindelige sluttidspunkt for brug af stående faciliteter

(Kort efter) kl. 18.30 (3)

Data til ajourføring af regnskabssystemer er til rådighed for centralbankerne

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (ny bankdag)

19.00 (3)-19.30 (2)

Levering af likviditet på PM-kontoen

19.30 (3)

Start-of-procedure-meddelelse og afvikling af stående ordrer om overførsel af likviditet fra PM-kontiene til afviklingskonti/skyggekonti (afvikling relateret til afviklingssystem)

19.30 (3)-22.00

Effektuering af supplerende likviditetsoverførsler via ICM-modulet, før afviklingssystemet sender start-of-cycle meddelelse; afviklingstidspunkt for natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsprocedure 6)

22.00-1.00

Tidsrum til teknisk vedligeholdelse

1.00 – 7.00

Natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsprocedure 6)

4.

ICM-modulet er til rådighed for likviditetsoverførsel fra kl. 19.30 (4) til 18.00 den følgende dag, undtagen i tidsrummet for den tekniske vedligeholdelse fra 22.00 til 01.00.

5.

Åbningstiden kan ændres, såfremt driftskontinuitetsprocedurer gennemføres i medfør af punkt 5 i appendiks IV.


(1)  Dagens operationer finder sted i den aktuelle bankdags åbningstid og ved end-of-day processing.

(2)  Slutter 15 minutter senere på den sidste dag i Eurosystemets reservekravsperiode.

(3)  Begynder 15 minutter senere på den sidste dag i Eurosystemets reservekravsperiode.

(4)  Begynder 15 minutter senere på den sidste dag i Eurosystemets reservekravsperiode.

Tillæg VI

GEBYRMODEL OG FAKTURERING

Gebyrer for direkte deltagere

1.

Det månedlige gebyr for behandling af betalingsordrer i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] for direkte deltagere, afhængigt af den løsning, den direkte deltager har valgt, er enten:

a)

150 EUR pr. PM-konto og et fast gebyr pr. debettransaktion (debit entry) på 0,80 EUR, eller

b)

1 875 EUR pr. PM-konto og et gebyr pr. debettransaktion (debit entry) bestemt som følger på grundlag af omfanget af debettransaktioner (antal behandlede poster) pr. måned:

Bånd

Fra

Til

Pris (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

over 100 000

0,125

Der skal ikke betales gebyr ved likviditetsoverførsel mellem en deltagers PM-konto og dennes afviklingskonti.

2.

Månedsgebyret for multi-adressat-adgang er 80 EUR for hver 8-cifret BIC-adresse bortset fra BIC-koden for den direkte deltagers konto.

3.

For direkte deltagere, som ikke ønsker BIC-koden for deres konto offentliggjort i TARGET2-registret, gælder et supplerende månedsgebyr på 30 EUR pr. konto.

4.

Månedsgebyret for hver direkte deltagers registrering af en indirekte deltager i TARGET2-registret er 20 EUR.

5.

Engangsgebyret for hver registrering af en adresserbar BIC-kode-indehaver i TARGET2-registret for filialer af direkte og indirekte deltagere, filialer af korrespondenter og adresserbare BIC-kode-indehavere, som er medlemmer af den samme gruppe, som defineret i artikel 1, er 5 EUR.

6.

Månedsgebyret for hver registrering af en adresserbar BIC-kode-indehaver for en korrespondent i TARGET2-registret er 5 EUR.

Gebyrer for likviditetspooling

7.

For CAI-modus er det månedlige gebyr 100 EUR for hver konto, som er omfattet af gruppen.

8.

For AL-modus er det månedlige gebyr 200 EUR for hver konto, som er omfattet af AL-gruppen. Hvis AL-gruppen anvender CAI-modus, skal konti, der ikke er omfattet af AL-modus, betale det månedlige gebyr for CAI på 100 EUR pr. konto.

9.

For såvel AL-modus som CAI-modus gælder den degressive struktur for transaktionsgebyrer, som er angivet i punkt 1, litra b), for alle betalinger foretaget af deltagere i gruppen, som om disse betalinger var afgivet fra én deltagers konto.

10.

Det månedlige gebyr på 1 875 EUR, som er nævnt i punkt 1, litra b), skal betales af den relevante gruppeleder, og det månedlige gebyr på 150 EUR, som er nævnt i punkt 1, litra a), skal betales af alle øvrige medlemmer af gruppen. Hvis en AL-gruppe udgør en del af en CAI-gruppe, og AL-gruppelederen er den samme som CAI-gruppelederen, skal det månedlige gebyr på 1 875 EUR kun betales én gang. Hvis AL-gruppen er del af en CAI-gruppe, og CAI-gruppelederen er en anden end AL-gruppelederen, skal CAI-gruppelederen betale et supplerende månedsgebyr på 1 875 EUR. I disse tilfælde sendes fakturaen for samtlige gebyrer for alle konti i CAI-gruppen (herunder AL-gruppekontiene) til CAI-gruppelederen.

Fakturering

11.

For direkte deltagere gælder følgende regler for fakturering: Den direkte deltager (lederen af AL-gruppen eller CAI-gruppen, såfremt der anvendes AL- eller CAI-modus) skal modtage fakturaen fra den foregående måned med specifikation af de gebyrer, der skal betales, senest den femte bankdag i den følgende måned. Indbetaling skal ske senest den tiende bankdag i den pågældende måned på den konto, som er angivet af [indsæt centralbankens navn] og vil blive debiteret fra denne deltagers PM-konto.

Tillæg VII

AFTALE OM AGGREGERET LIKVIDITET — VERSION A

Standard for flere end ét kreditinstituts anvendelse af AL-modus

Mellem, på den ene side:

[deltager], indehaver af PM-konto(konti) nr.[…] hos [indsæt centralbankens navn] som repræsenteres af […], i egenskab af […],

[deltager], indehaver af PM-konto(konti) nr.[…] hos [indsæt centralbankens navn] som repræsenteres af […], i egenskab af […],

[deltager], indehaver af PM-konto(konti) nr.[…] hos [indsæt centralbankens navn] som repræsenteres af […] i egenskab af […],

(herefter »AL-gruppemedlemmer«) og på den anden side [indsæt den AL nationale centralbanks navn] [indsæt den AL nationale centralbanks navn] [indsæt den AL nationale centralbanks navn] (herefter »AL nationale centralbanker«)

(AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker, herefter tilsammen benævnt »Parterne«)

ud fra følgende betragtninger:

(1)

TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer, hvor hvert system er betegnet som »system« i henhold til den nationale lovgivning, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (1).

(2)

Deltagere i et eller flere TARGET2-delsystemer kan på visse betingelser, som er anført i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2-delsystemer, oprette en AL-gruppe, hvorved likviditeten på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver aggregeret.

(3)

Aggregering af likviditet gør det muligt for AL-gruppemedlemmer at afvikle betalingsordrer på et beløb, som overstiger den disponible likviditet på deres respektive PM-konti, under forudsætning af at totalbeløbet for alle disse betalingsordrer ikke overstiger det aggregerede beløb for den disponible likviditet på alle sådanne PM-konti. Den derved opståede debetposition på en eller flere af disse PM-konti udgør intradag-kredit, og ydelse heraf reguleres af de respektive nationale ordninger, med forbehold af de ændringer, som er angivet i denne aftale; navnlig er der stillet sikkerhed for disse debetpositioner i form af den disponible likviditet på andre AL-gruppemedlemmers PM-konti.

(4)

Virkningen af denne mekanisme er på ingen måde at slå de forskellige PM-konti sammen, som med de begrænsninger, der er angivet i denne aftale, forsat udelukkende besiddes af de pågældende indehavere.

(5)

Formålet med denne mekanisme er at undgå opsplitning af likviditet i de forskellige TARGET2-delsystemer og at forenkle forvaltningen inden for en gruppe af kreditinstitutter.

(6)

Denne mekanisme forbedrer den generelle effektivitet ved betalingsafviklingen i TARGET2.

(7)

[Deltager], [deltager] og [deltager] er henholdsvis forbundet med TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og er bundet af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] af [indsæt relevante datoer].

Parterne indgår derfor hermed aftale om følgende:

Artikel 1

Aftalens gyldighed

Denne aftale og eventuelle ændringer heraf bliver først gyldig, når den administrerende nationale centralbank efter at have modtaget alle de oplysninger og bilag, som den anser for nødvendige, skriftligt bekræfter, at aftalen eller ændringer heraf er i overensstemmelse med de krav, som er fastlagt i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2-delsystemer.

Artikel 2

De gensidige interesser mellem AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker

1.   AL-gruppens medlemmer anerkender og erklærer udtrykkeligt, at deres tiltræden af denne aftale tjener deres gensidige økonomiske, sociale og finansielle interesser, idet alle AL-gruppens medlemmers betalingsordrer kan afvikles i deres respektive TARGET2-delsystemer, indtil et beløb, der modsvarer den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, hvorved der sikres en optimal udnyttelse af den likviditet, som er til rådighed i andre TARGET2-delsystemer.

2.   AL nationale centralbanker har en gensidig interesse i at yde intradag-kredit til AL-gruppemedlemmerne, da dette øger den generelle effektivitet i afviklingen af betalinger i TARGET2. Der stilles sikkerhed for intradag-kreditten i overensstemmelse med artikel 18 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, idet debetsaldoen, der opstår ved effektuering af en betalingsordre, dækkes af den disponible likviditet på de PM-konti, som indehaves af de øvrige AL-gruppemedlemmer hos deres respektive AL nationale centralbanker, som får sikkerhed for opfyldelse af de forpligtelser, som påhviler enhver af AL-gruppemedlemmerne over for AL nationale centralbanker.

Artikel 3

AL-gruppemedlemmers rettigheder og forpligtelser

1.   AL-gruppemedlemmer hæfter over for alle AL nationale centralbanker for alle fordringer, der opstår som følge af afvikling i deres respektive TARGET2-delsystem af betalingsordrer fra alle AL-gruppemedlemmer. AL-gruppemedlemmer kan ikke støtte ret på interne ordninger inden for gruppen vedrørende opdeling af hæftelser for at undgå forpligtelser over for AL nationale centralbanker i forbindelse med aggregeringen af alle ovennævnte hæftelser.

2.   Summen af alle betalingsordrer, som er afviklet af AL-gruppemedlemmerne over deres PM-konti, må på intet tidspunkt overstige den aggregerede sum af den samlede disponible likviditet på alle disse PM-konti.

3.   AL-gruppemedlemmer er beføjede til at anvende CAI-modus, som beskrevet i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

4.   AL-gruppemedlemmer skal sikre, at der består en intern aftale mellem dem, som bl.a. indeholder:

a)

reglerne for AL-gruppens interne organisation

b)

vilkårene for AL-gruppelederens pligt til at underrette AL-gruppemedlemmerne

c)

omkostninger ved AL-modus (herunder fordelingen heraf mellem AL-gruppemedlemmerne), og

d)

de gebyrer, som skal betales som vederlag mellem AL-gruppemedlemmerne indbyrdes for tjenester under AL-aftalen og reglerne for beregningen af finansielle modydelser.

Med undtagelse af litra d) kan AL-gruppemedlemmer afgøre, hvorvidt de vil oplyse om denne interne aftale eller dele deraf til AL nationale centralbanker. AL-gruppemedlemmer skal give de oplysninger, som der henvises til i litra d) til AL nationale centralbanker.

Artikel 4

AL nationale centralbankers rettigheder og forpligtelser

1.   Hvis et AL-gruppemedlem afgiver en betalingsordre til sit respektive TARGET2-delsystem på et beløb, der overstiger den disponible likviditet på dette AL-gruppemedlems PM-konto, skal dens respektive AL nationale centralbank yde intradag-kredit, som er sikret ved den disponible likviditet på andre PM-konti, som AL-gruppemedlemmet har hos sin respektive AL nationale centralbank eller på PM-konti, som de andre AL-gruppemedlemmer har hos deres respektive AL nationale centralbanker. En sådan intradag-kredit er undergivet de regler, som gælder for en sådan AL national centralbanks ydelse af intradag-kredit.

2.   Betalingsordrer, der er afgivet af AL-gruppemedlemmerne, som overstiger den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, stilles i kø, indtil der er tilstrækkelig likviditet til rådighed.

3.   Medmindre der indledes insolvensbehandling mod et eller flere AL-gruppemedlemmer, kan en AL national centralbank fra ethvert AL-gruppemedlem kræve den fulde opfyldelse af alle forpligtelser som følge af afvikling af betalingsordrer fra ethvert AL-gruppemedlem i sidstnævntes TARGET2-delsystem.

Artikel 5

AL-gruppelederens udnævnelse og opgaver

1.   AL-gruppemedlemmerne udnævner hermed [angiv den deltager, der er udnævnt til AL-gruppeleder] til AL-gruppeleder, som skal være kontaktled med hensyn til alle administrative forhold, der vedrører AL-gruppen.

2.   Alle AL-gruppemedlemmer skal give deres respektive AL nationale centralbank og AL-gruppelederen alle oplysninger, som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. alle ændringer eller afbrydelse af links mellem AL-gruppemedlemmer, som er nødvendig for at leve op til definitionen af en gruppe, som fastsat i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, bestemmelser om slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.   AL-gruppelederen skal straks meddele den administrerende nationale centralbank alle oplysninger som nævnt i stk. 2, der vedrører denne selv eller noget andet AL-gruppemedlem.

4.   AL-gruppelederen er ansvarlig for intradag-overvågning af den likviditet, som er til rådighed inden for AL-gruppen.

5.   AL-gruppelederen har fuldmagt vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti og skal især optræde som fuldmægtig for AL-gruppemedlemmerne vedrørende følgende transaktioner:

a)

enhver ICM transaktion vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti, herunder bl.a. alle ændringer af prioritet mellem betalingsordrer, tilbagekaldelse, ændring af afviklingstidspunkt, overførsel af likviditet (herunder også fra og til afviklingskonti), omfordeling af transaktioner i kø, reservering af likviditet til AL-gruppen og fastsættelse og ændringer af limits vedrørende AL-gruppen

b)

likviditetstransaktioner ved afslutning af dagen mellem AL-gruppemedlemmernes PM-konti til sikring af, at alle saldi på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver udlignet, så ingen af disse saldi har debetsaldo ved afslutning af dagen, eller, hvis relevant, en debetsaldo, som der ikke er stillet godkendt sikkerhed for (herefter »udligning« (levelling out))

c)

generelle instrukser, hvorefter der skal gennemføres en automatisk udligning, dvs. bestemmelse af rækkefølgen af AL-gruppemedlemmernes PM-konti med disponibel likviditet, som skal debiteres som led i udligningen

d)

hvis AL-gruppelederen ikke har givet nogen udtrykkelige instruktioner, som omtalt i litra b) og c), skal der ske en automatisk udligning, idet der begyndes med den PM-konto, der har den største positive saldo, og fortsættes i faldende rækkefølge med PM-konti med mindre saldi indtil den PM-konto, der har den største debetsaldo.

Samme kriterier som bestemt i litra c) og d) skal anvendes, såfremt en fyldestgørelsesgrund som defineret i [indsæt henvisning til de relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] indtræffer

6.   AL-gruppemedlemmerne giver udtrykkeligt afkald på deres eventuelle rettigheder i forhold til AL-gruppelederen i medfør af [indsæt, hvis relevant, en henvisning til den relevante bestemmelse i national lovgivning], som skyldes kombinationen af lederens egenskab af indehaver af en PM-konto og AL-gruppemedlem og dennes egenskab af AL-gruppeleder.

Artikel 6

Den administrerende nationale centralbanks opgaver

1.   Den administrerende nationale centralbank skal være det normale kontaktled vedrørende alle administrative forhold, der angår AL-gruppen.

2.   Alle AL nationale centralbanker skal straks give den administrerende nationale centralbank alle oplysninger vedrørende deres respektive AL-gruppemedlem(mer), som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. alle ændringer eller afbrydelse af links mellem AL-gruppemedlemmer, som er nødvendig for at leve op til definitionen af en gruppe, indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.   Den administrerende nationale centralbank skal have adgang til alle relevante oplysninger vedrørende alle PM-konti tilhørende AL-gruppens medlemmer, herunder bl.a. oplysninger med hensyn til kreditlimits, saldi, total omsætning, afviklede betalinger, betalinger i kø, samt oplysninger om AL-gruppemedlemmernes limits og likviditetsreserveringer.

Artikel 7

Denne aftales varighed og ophør

1.   Denne aftale er af ubegrænset varighed.

2.   Hvert AL-gruppemedlem kan ensidigt bringe sin deltagelse i denne aftale til ophør, betinget af at det giver 14 bankdages skriftligt varsel til den AL nationale centralbank, i hvis TARGET2-delsystem, det deltager, og til den administrerende nationale centralbank. Den administrerende nationale centralbank bekræfter over for det pågældende AL-gruppemedlem datoen for ophør af dettes deltagelse i AL-aftalen og underretter alle AL nationale centralbanker om denne dato, og disse skal underrette deres AL-gruppemedlemmer herom. Såfremt det pågældende AL-gruppemedlem var AL-gruppeleder, skal de øvrige AL- gruppemedlemmer straks udnævne en ny AL-gruppeleder.

3.   Denne aftale eller ethvert AL-gruppemedlems deltagelse i denne aftale ophører automatisk, uden varsel og med øjeblikkelig virkning, såfremt en eller flere af følgende hændelser indtræffer:

a)

ændringer eller afbrydelse af links mellem AL-gruppemedlemmer, som er nødvendige for at leve op til definitionen af en gruppe, som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], eller som har indvirkning på et eller flere AL-gruppemedlemmer, og/eller

b)

alle andre betingelser for benyttelse af AL-modus, som beskrevet i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår], ikke længere er opfyldt af alle eller af et eller flere AL-gruppemedlemmer.

4.   Uanset indtræden af en hændelse som nævnt i stk. 3, forbliver en betalingsordre, som allerede er afgivet af et AL-gruppemedlem i det relevante TARGET2-delsystem, gyldig og retskraftig i forhold til alle AL-gruppemedlemmer og den AL nationale centralbank. [indsæt hvis relevant: Derudover forbliver [indsæt henvisning til pantsætning og/eller slutafregning ved netting eller andre relevante sikkerhedsarrangementer] gyldige efter ophør af denne aftale, indtil alle debetpositioner på de PM-konti, hvis likviditet er blevet aggregeret, er fuldt ud afregnet af AL-gruppemedlemmerne.]

5.   Med forbehold af stk. 3 kan den administrerende nationale centralbank, efter aftale med den relevante AL nationale centralbank, til enhver tid uden varsel og med øjeblikkelig virkning bringe ethvert AL-gruppemedlems deltagelse i denne aftale til ophør, hvis dette AL-gruppemedlem har overtrådt et af vilkårene heri. En sådan beslutning skal skriftligt rettes til alle AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen. Hvis deltagelse er ophørt på denne måde, er de AL-gruppemedlemmer, hvis deltagelse i aftalen ikke er ophørt, berettiget til at bringe deres deltagelse i aftalen til ophør på betingelse af, at de giver den administrerende nationale centralbank og den pågældende AL nationale centralbank skriftligt varsel på fem bankdage herom. Såfremt det pågældende AL-gruppemedlem var AL-gruppeleder, skal de øvrige AL- gruppemedlemmer straks udnævne en ny AL-gruppeleder.

6.   Den administrerende nationale centralbank kan, efter aftale med de andre AL nationale centralbanker, bringe denne aftale til ophør uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis fortsættelse deraf ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2 eller for de AL nationale centralbankers udførelse af deres opgaver i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. En eventuel beslutning herom skal skriftligt rettes til AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen.

7.   Denne aftale forbliver i kraft, så længe der mindst er to AL-gruppemedlemmer.

Artikel 8

Ændringsprocedure

Enhver ændring af denne aftale, herunder udvidelse af AL-gruppen til andre deltagere, er kun gyldig og retskraftig, hvis alle deltagere skriftligt har givet samtykke dertil.

Artikel 9

Lovvalg

Denne aftale er underkastet, fortolkes og gennemføres i henhold til [indsæt henvisning til den lov, der finder anvendelse på AL-gruppelederens PM-konto hos den administrerende nationale centralbank]. Dette berører ikke:

a)

forholdet mellem et AL-gruppemedlem og dettes respektive AL nationale centralbank, som er undergivet den respektive AL nationale centralbanks lov, og

b)

rettigheder og forpligtelser mellem AL nationale centralbanker, som er undergivet loven for den AL nationale centralbank, som administrerer PM-kontoen for det AL-gruppemedlem, hvis disponible likviditet benyttes som sikkerhedsstillelse.

Artikel 10

Anvendelse af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår]

1.   I forhold til alle AL-gruppemedlemmer og deres respektive AL nationale centralbanker skal de relevante bestemmelser i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] afgøre alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er reguleret i denne aftale.

2.   [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og denne aftale skal anses som led i samme aftaleforhold.

Udfærdiget i så mange kopier, som der er parter, den […dato…]

AFTALE OM AGGREGERET LIKVIDITET — VERSION B

Standard for ét kreditinstituts anvendelse af AL-modus

Mellem, på den ene side: [navn og adresse for et kreditinstitut], som repræsenteres af […], i egenskab af [deltager], indehaver af PM-konti nr.[…] hos [indsæt centralbankens navn],

[deltager], indehaver af PM-konti nr.[…], hos [indsæt centralbankens navn],

[deltager], indehaver af PM-konti nr.[…], hos [indsæt centralbankens navn],

(deltagere, herefter »AL-gruppemedlemmer«)

og på den anden side [indsæt den AL nationale centralbanks navn] [indsæt den AL nationale centralbanks navn] [indsæt den AL nationale centralbanks navn] (herefter »AL nationale centralbanker«)

(AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker, herefter tilsammen benævnt »Parterne«)

ud fra følgende betragtninger:

(1)

TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer, hvor hvert system er betegnet som »system« i henhold til den nationale lovgivning, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (2).

(2)

Et kreditinstitut med flere PM-konti i et eller flere TARGET2-delsystemer kan på visse betingelser, som er anført i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2-delsystemer, oprette en AL-gruppe, hvorved likviditeten på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver aggregeret.

(3)

Aggregering af likviditet gør det muligt for AL-gruppemedlemmer at afvikle betalingsordrer på et beløb, som overstiger den disponible likviditet på en PM-konto, under forudsætning af at totalbeløbet for alle disse betalingsordrer ikke overstiger det aggregerede beløb for den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmers PM-konti. Den derved opståede debetposition på en eller flere af disse PM-konti udgør intradag-kredit, og ydelse heraf reguleres af de respektive nationale ordninger, med forbehold af de ændringer, som er angivet i denne aftale; især er der stillet sikkerhed for denne debetposition i form af den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmers PM-konti.

(4)

Virkningen af denne mekanisme er på ingen måde at slå de forskellige PM-konti sammen, som, med de limits, der er angivet i denne aftale, forsat besiddes af AL-gruppemedlemmerne hver for sig.

(5)

Formålet med denne mekanisme er at undgå opdeling af likviditet i de forskellige TARGET2-delsystemer og at forenkle AL-gruppemedlemmernes likviditetsstyring.

(6)

Denne mekanisme forbedrer den generelle effektivitet ved betalingsafviklingen i TARGET2.

(7)

[Deltager], [deltager] og [deltager] er henholdsvis forbundet med TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og er bundet af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] af [indsæt relevante datoer].

Parterne indgår derfor hermed aftale om følgende:

Artikel 1

Aftalens gyldighed

Denne aftale og eventuelle ændringer heraf bliver først gyldig, når den administrerende nationale centralbank efter at have modtaget alle de oplysninger og bilag, som den anser for nødvendige, skriftligt bekræfter, at aftalen eller ændringer heraf er i overensstemmelse med de krav, som er fastlagt i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2-delsystemer.

Artikel 2

De gensidige interesser mellem de AL nationale centralbanker

AL nationale centralbanker har en gensidig interesse i at yde intradag-kredit til AL-gruppemedlemmerne, da dette øger den generelle effektivitet i afviklingen af betalinger i TARGET2. Der stilles sikkerhed for intradag-kreditten i overensstemmelse med artikel 18 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, idet debetsaldoen, der opstår ved effektuering af en betalingsordre, dækkes af den disponible likviditet på de PM-konti, som indehaves af AL-gruppemedlemmerne hos deres respektive AL nationale centralbanker, får sikkerhed for opfyldelse af de forpligtelser, som påhviler AL-gruppemedlemmerne over for de AL nationale centralbanker.

Artikel 3

AL-gruppemedlemmers rettigheder og forpligtelser

1.   AL-gruppemedlemmer hæfter over for alle AL nationale centralbanker for alle fordringer, der opstår som følge af afvikling i deres respektive TARGET2-delsystemer af betalingsordrer fra alle AL-gruppemedlemmer.

2.   Summen af alle betalingsordrer, som er afviklet af AL-gruppemedlemmerne over deres PM-konti, må aldrig overstige den aggregerede sum af den disponible likviditet på alle disses PM-konti.

3.   AL-gruppemedlemmer er beføjede til at anvende konsolideret kontoinformation (CAI) modus, som beskrevet i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

Artikel 4

AL nationale centralbankers rettigheder og forpligtelser

1.   Hvis et AL-gruppemedlem afgiver en betalingsordre til et TARGET2-delsystem på et beløb, der overstiger den disponible likviditet på dette AL-gruppemedlems PM-konto, skal den relevante AL nationale centralbank yde intradag-kredit, som er kreditsikret ved den disponible likviditet på andre PM-konti, som AL-gruppemedlemmet har hos sin respektive AL nationale centralbank eller på PM-konti, som andre AL-gruppemedlemmer har hos deres respektive AL nationale centralbanker. En sådan intradag-kredit er undergivet de regler, som gælder for sådanne AL nationale centralbankers ydelse af intradag-kredit.

2.   Betalingsordrer, der er afgivet af AL-gruppemedlemmerne, som overstiger den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, stilles i kø, indtil der er tilstrækkelig likviditet til rådighed.

3.   Alle AL nationale centralbanker kan af AL-gruppemedlemmerne kræve den fulde opfyldelse af alle forpligtelser som følge af AL-gruppemedlemmernes afvikling af betalingsordrer i de TARGET2-delsystemer, hvor de har PM-konti.

Artikel 5

AL-gruppelederens udnævnelse og opgaver

1.   AL-gruppemedlemmerne udnævner hermed [angiv den deltager, der er udnævnt til AL-gruppeleder] til AL-gruppeleder, som skal være kontaktled med hensyn til alle administrative forhold, der vedrører AL-gruppen.

2.   Alle AL-gruppemedlemmer skal give de relevante AL nationale centralbanker alle oplysninger, som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.   AL-gruppelederen skal straks meddele den administrerende nationale centralbank alle oplysninger som angivet i stk. 2.

4.   AL-gruppelederen er ansvarlig for intradag-overvågning af den likviditet, som er til rådighed inden for AL-gruppen.

5.   AL-gruppelederen har fuldmagt vedrørende alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti og skal især udføre følgende transaktioner:

a)

enhver ICM transaktion vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti, herunder bl.a. alle ændringer af prioritet mellem betalingsordrer, tilbagekaldelse, ændring af afviklingstidspunkt, overførsel af likviditet (herunder også fra og til afviklingskonti), omfordeling af transaktioner i kø, reservering af likviditet til AL-gruppen og fastsættelse og ændringer af limits vedrørende AL-gruppen

b)

likviditetstransaktioner ved afslutning af dagen mellem AL-gruppemedlemmernes PM-konti til sikring af, at alle saldi på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver udlignet, så ingen af disse saldi har debetsaldo ved afslutning af dagen, eller, hvis relevant, en debetsaldo, som der ikke er stillet godkendt sikkerhed for (herefter »udligning« (levelling out))

c)

generelle instrukser, hvorefter der skal gennemføres en automatisk udligning, dvs. bestemmelse af rækkefølgen af AL-gruppemedlemmernes PM-konti med disponibel likviditet, som skal debiteres som led i udligningen

d)

hvis AL-gruppelederen ikke har givet nogen udtrykkelige instruktioner, som omtalt i litra b) og c), skal der ske en automatisk udligning, idet der begyndes med den PM-konto, der har den største positive saldo, og fortsættes i faldende rækkefølge med PM-konti med mindre saldi indtil den PM-konto, der har den største debetsaldo.

Samme kriterier som bestemt i litra c) og d) skal anvendes, såfremt en fyldestgørelsesgrund som defineret i [indsæt henvisning til de relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] indtræffer.

Artikel 6

Den administrerende nationale centralbanks opgaver

1.   Den administrerende nationale centralbank skal være det normale kontaktled vedrørende alle administrative forhold, der angår AL-gruppen.

2.   Alle AL nationale centralbanker skal straks give den administrerende nationale centralbank alle oplysninger om det AL-gruppemedlem, som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.   Den administrerende nationale centralbank skal have adgang til alle relevante oplysninger vedrørende alle PM-konti tilhørende AL-gruppens medlemmer, herunder bl.a. oplysninger med hensyn til kreditlimits, saldi, total omsætning, afviklede betalinger, betalinger i kø, samt oplysninger om AL-gruppemedlemmernes limits og likviditetsreserveringer.

Artikel 7

Denne aftales varighed og ophør

1.   Denne aftale er af ubegrænset varighed.

2.   Hvert AL-gruppemedlem kan ensidigt bringe sin deltagelse i denne aftale til ophør, betinget af at det giver 14 bankdages skriftligt varsel til den AL nationale centralbank, i hvis TARGET2-delsystem det deltager, og til den administrerende nationale centralbank. Den administrerende nationale centralbank bekræfter over for AL-gruppemedlemmet datoen for ophør af dettes deltagelse i AL-aftalen og underretter alle AL nationale centralbanker om denne dato, og disse skal underrette deres AL-gruppemedlemmer herom. Såfremt det pågældende AL-gruppemedlem var AL-gruppeleder, skal de øvrige AL-gruppemedlemmer straks udnævne en ny AL-gruppeleder.

3.   Denne aftale ophører automatisk og uden varsel med øjeblikkelig virkning, hvis kravene til benyttelse af AL-modus, som omtalt i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] ikke længere er opfyldt.

4.   Uanset indtræden af en hændelse som nævnt i stk. 3, forbliver en betalingsordre, som allerede er afgivet af AL-gruppemedlemmet i det relevante TARGET2-delsystem, gyldig og retskraftig i forhold til alle AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker. [indsæt hvis relevant: Derudover forbliver [indsæt henvisning til pantsætning og/eller slutafregning ved netting eller andre relevante sikkerhedsarrangementer] gyldige efter ophør af denne aftale, indtil alle debetpositioner på de PM-konti, hvis likviditet er blevet aggregeret, er fuldt ud afregnet af AL-gruppemedlemmerne.]

5.   Med forbehold af stk. 3 kan den administrerende nationale centralbank, efter aftale med AL nationale centralbanker, til enhver tid bringe denne aftale til ophør, hvis noget AL-gruppemedlem har overtrådt en af aftalens bestemmelser. En sådan beslutning skal skriftligt rettes til alle AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen.

6.   Den administrerende nationale centralbank kan, efter aftale med andre AL nationale centralbanker, bringe denne aftale til ophør, hvis fortsættelse deraf ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2 eller for AL nationale centralbankers udførelse af deres opgaver i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. En eventuel beslutning om at bringe denne aftale til ophør skal skriftligt rettes til AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen.

Artikel 8

Ændringsprocedure

Enhver ændring af denne aftale, herunder udvidelse af AL-gruppen til andre deltagere, er kun gyldig og retskraftig, hvis alle deltagere skriftligt har givet samtykke dertil.

Artikel 9

Lovvalg

Denne aftale er underkastet, fortolkes og gennemføres i henhold til [indsæt henvisning til den lov, der finder anvendelse på AL-gruppelederens PM-konto]. Dette berører ikke:

a)

forholdet mellem AL-gruppemedlemmerne og deres respektive AL nationale centralbanker, som er underkastet den respektive AL nationale centralbanks lov, og

b)

rettigheder og forpligtelser mellem AL nationale centralbanker, som er underkastet loven vedrørende den AL nationale centralbank, som administrerer den PM-konto, hvis disponible likviditet benyttes som sikkerhedsstillelse.

Artikel 10

Anvendelse af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår]

1.   I forhold til hver af AL-gruppemedlemmernes PM-konti skal de relevante bestemmelser i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] afgøre alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er reguleret i denne aftale.

2.   [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og denne aftale skal anses som led i samme aftaleforhold.

Udfærdiget i så mange kopier, som der er parter, den […dato…]


(1)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(2)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.


BILAG III

BEVILLING AF INTRADAG-KREDIT

Definitioner

I dette bilag forstås ved:

1)   »kreditinstitut (credit institution)«: enten a) et kreditinstitut som defineret i artikel 2 og i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (1) som gennemført i national lovgivning, der er underlagt tilsyn af en kompetent national myndighed, eller b) et andet kreditinstitut som defineret i artikel 123, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som er underlagt kontrol efter normer, som er sammenlignelige med tilsyn af en kompetent national myndighed

2)   »marginal udlånsfacilitet (marginal lending facility)«: Eurosystemets stående facilitet, som modparter kan bruge til at opnå dag-til-dag kredit fra en centralbank i Eurosystemet til den forud fastlagte marginale udlånsrente

3)   »marginal udlånsrente (marginal lending rate)«: den gældende rente for den marginale udlånsfacilitet

4)   »filial (branch)«: en filial som defineret i artikel 4, stk. 3, i direktiv 2006/48/EF, som gennemført i national lovgivning

5)   »organ inden for den offentlige sektor (public sector body)«: en enhed inden for den »offentlige sektor« som defineret i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 104 b, stk. 1 (2)

6)   »investeringsselskab (investment firm)«: et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF) (3), bortset fra institutter nævnt i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/39/EF, forudsat at investeringsselskabet er: godkendt og under tilsyn af en godkendt kompetent myndighed, som er udpeget som sådant i henhold til direktiv 2004/39/EF, og b) berettiget til at udføre de aktiviteter, som er nævnt under punkt 2, 3, 6 og 7 i afdeling A i bilag I til direktiv 2004/39/EF

7)   »snævre forbindelser (close links)«: snævre forbindelser i betydningen i kapitel 6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (4)

8)   »insolvensbehandling (insolvency proceedings)«: insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra j), i direktiv 98/26/EF

9)   »misligholdelse (event of default)«: en forestående eller allerede indtruffet hændelse, hvis indtræden kan udgøre en risiko for en enheds manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til de nationale regelsæt, som gennemfører denne retningslinje, eller eventuelle andre regler (herunder regler angivet af Styrelsesrådet vedrørende Eurosystemets pengepolitiske operationer), der gælder for forholdet mellem denne enhed og en national centralbank i Eurosystemet, herunder:

Godkendte enheder

1.

En national centralbank inden for euroområdet skal yde intradag-kredit til de enheder, som er angivet i punkt 2 nedenfor, og som har en konto hos den relevante nationale centralbank inden for euroområdet, forudsat at disse enheder ikke er omfattet af restriktive foranstaltninger som vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstaterne i henhold til artikel 65, stk. 1, litra b), artikel 75 eller artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis gennemførelse [centralbank/landereference], efter at have underrettet ECB, anser for uforenelig med den effektive funktion af TARGET2. Intradag-kredit må dog ikke ydes til en enhed, der er oprettet i et andet land end den medlemsstat, hvor den nationale centralbank inden for euroområdets hovedsæde, hos hvilken enheden har en konto, er beliggende.

2.

Intradag-kredit må kun ydes til følgende enheder:

a)

kreditinstitutter oprettet i EØS, som er godkendte modparter for Eurosystemets pengepolitiske operationer og har adgang til den marginale udlånsfacilitet, herunder når disse kreditinstitutter handler gennem en filial, som er etableret i EØS, og herunder filialer etableret i EØS af kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS

b)

kreditinstitutter med hjemsted i EØS, som ikke er godkendte modparter for Eurosystemets pengepolitiske operationer og/eller ikke har adgang til den marginale udlånsfacilitet, herunder når de handler gennem en filial etableret i EØS, og inklusive filialer etableret i EØS af kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS

c)

medlemsstaternes centralregeringers finansministerier eller regionale finansielle myndigheder, som er aktive på pengemarkederne, og organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til at føre konti for kunder

d)

investeringsselskaber, som er etableret i EØS, forudsat de har indgået en ordning med en pengepolitisk modpart i Eurosystemet til sikring af, at enhver resterende debetposition ved afslutningen af den pågældende dag er dækket, og

e)

enheder, som ikke er omfattet af underpunkterne a) og b), som forvalter afviklingssystemer, og som handler i egenskab heraf, under forudsætning af at ordningerne for bevilling af intradag-kredit til disse enheder på forhånd er anmeldt til Styrelsesrådet og er blevet godkendt af dette.

3.

For de enheder, som er nævnt i punkt 2, litra b)-e), er intradag-kredit begrænset til den pågældende dag, og en udvidelse til dag til dag-kredit er ikke mulig.

Som en undtagelse kan Styrelsesrådet ved en begrundet forhåndsbeslutning bestemme at undtage visse godkendte centrale modparter fra forbuddet mod forlængelse til dag-til-dag kredit. Disse godkendte centrale modparter er sådanne, som på ethvert tidspunkt:

a)

er godkendte enheder i henhold til punkt 2, litra e), såfremt disse godkendte enheder også er autoriserede som godkendte centrale modparter i overensstemmelse med gældende Unionslovgivning eller national lovgivning

b)

er etablerede i euroområdet

c)

er undergivet tilsyn og/eller overvågning af kompetente myndigheder

d)

opfylder overvågningskravene med hensyn til beliggenheden af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, således som disse til enhver tid ændres og offentliggøres på ECB’s websted (5)

e)

har konti i betalingsmodulet (PM) i TARGET2

f)

har adgang til intradag-kredit.

Al dag-til-dag kredit, som er ydet til godkendte centrale modparter, er undergivet vilkårene i dette bilag (herunder til undgåelse af tvivl bestemmelserne i forbindelse med belånbar sikkerhed).

For at undgå tvivl gælder de sanktioner, der er fastsat i punkt 10 og 11 i dette bilag, såfremt godkendte centrale modparter ikke tilbagebetaler den dag-til-dag kredit, som de har modtaget fra deres nationale centralbank.

Godkendt sikkerhed

4.

Intradag-kredit skal baseres på godkendt sikkerhed og ydes som intradag-overtræk med sikkerhedsstillelse og/eller intradag genkøbs-transaktioner i overensstemmelse med de supplerende fælles minimumsegenskaber (herunder de tilfælde af misligholdelse, som er anført heri, samt deres respektive konsekvenser), som Styrelsesrådet fastsætter med hensyn til Eurosystemets pengepolitiske operationer. Godkendt sikkerhed skal bestå af de samme aktiver og instrumenter, som er godkendte aktiver med hensyn til Eurosystemets pengepolitiske operationer, og er underlagt samme regler for værdiansættelse og risikokontrol, som er foreskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

5.

Gældsinstrumenter, der er udstedt og garanteret af enheden eller af en anden tredjepart, med hvem enheden har nære forbindelser, kan kun accepteres som godkendt sikkerhed i de tilfælde, som er nævnt i afsnit 6.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

6.

Styrelsesrådet kan på forslag af den relevante nationale centralbank inden for euroområdet undtage centralregeringers finansministerier, som nævnt i punkt 2, litra c), fra kravet om at stille tilstrækkelig sikkerhed for at opnå intradag-kredit.

Fremgangsmåde ved bevilling af kredit

7.

Adgang til intradag-kredit må kun ydes på bankdage.

8.

Intradag-kredit ydes rentefrit.

9.

Såfremt en enhed nævnt i punkt 2, litra a), ikke tilbagebetaler intradag-kreditten ved dagens afslutning, betragtes det automatisk som en anmodning fra pågældende enhed om adgang til den marginale udlånsfacilitet.

10.

Såfremt en enhed som nævnt under punkt 2, litra b), d) eller e), ikke tilbagebetaler intradag-kreditten ved dagens afslutning af hvilken som helst årsag, ifalder enheden følgende sanktioner:

a)

Hvis den pågældende enhed har en debetsaldo på sin konto ved dagens afslutning for første gang i en 12-måneders periode, ifalder enheden morarente, beregnet til fem procentpoint over den marginale udlånsrente på debetsaldoen.

b)

Hvis den pågældende enhed har en debetsaldo på sin konto ved dagens afslutning for mindst anden gang i samme 12-måneders periode, forhøjes den i litra a) ovenfor nævnte morarente med 2,5 procentpoint for hver gang udover den første, at der har forekommet en debetsaldo i 12-måneders perioden.

11.

Styrelsesrådet kan beslutte at undlade eller at nedsætte sanktionerne i henhold til punkt 10, hvis den pågældende enheds end of day-debetsaldo skyldes force majeure og/eller teknisk funktionssvigt i TARGET2, som sidstnævnte udtryk er defineret i bilag II.

Suspendering, indskrænkning eller ophævelse af intradag-kredit

12.

a)

Nationale centralbanker inden for euroområdet skal suspendere eller ophæve adgang til intradag-kredit, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse indtræffer:

i)

Den pågældende enheds konto hos den nationale centralbank inden for euroområdet er suspenderet eller lukket.

ii)

Enheden opfylder ikke længere en af betingelserne angivet i dette bilag for bevilling af intradag-kredit.

iii)

Der træffes beslutning af en kompetent retslig eller anden myndighed om at iværksætte en likvidationsprocedure eller udnævne en kurator eller en tilsvarende person for enheden eller iværksætte en anden tilsvarende procedure over for enheden.

iv)

Enheden er genstand for indefrysning af midler og/eller andre foranstaltninger truffet af Unionen, der begrænser enhedens mulighed for at anvende sine midler.

v)

Enhedens godkendelse som en modpart i Eurosystemets pengepolitiske operationer, er blevet suspenderet eller er ophørt.

b)

Nationale centralbanker inden for euroområdet kan suspendere eller ophæve adgangen til intradag-kredit, hvis en national centralbank suspenderer eller ophæver deltagerens deltagelse i TARGET2 i henhold til artikel 34, stk. 2, litra b) til e), i bilag II, eller hvis der indtræffer et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra dem, der er nævnt i artikel 34, stk. 2, litra a)).

c)

Hvis Eurosystemet af forsigtighedshensyn eller af andre årsager, i overensstemmelse med afsnit 2.4 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, beslutter at suspendere, indskrænke eller ekskludere modparters adgang til pengepolitiske instrumenter, skal de nationale centralbanker inden for euroområdet gennemføre denne beslutning vedrørende adgang til intradag-kredit i overensstemmelse med de kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, som de pågældende nationale centralbanker anvender.

d)

Nationale centralbanker inden for euroområdet kan træffe beslutning om at suspendere, indskrænke eller ophæve en deltagers adgang til intradag-kredit, hvis deltageren ud fra forsigtighedshensyn vurderes at udgøre en risiko. I så tilfælde skal den nationale centralbank inden for euroområdet straks underrette ECB og andre nationale centralbanker inden for euroområdet og andre dertil knyttede centralbanker skriftligt herom. Styrelsesrådet skal, hvor det er hensigtsmæssigt, træffe beslutning om ensartet gennemførelse af foranstaltningerne foretaget i alle TARGET2-delsystemer.

13.

I tilfælde hvor en national centralbank inden for euroområdet beslutter at suspendere, indskrænke eller ophæve adgang til intradag-kredit for en modpart i Eurosystemets pengepolitik i henhold til punkt 12, litra d) ovenfor, får denne beslutning ikke virkning, før den er godkendt af ECB.

14.

Som undtagelse til punkt 13 kan en national centralbank inden for euroområdet i påtrængende tilfælde med umiddelbar virkning suspendere adgang til intradag-kredit for en pengepolitisk modpart i Eurosystemet. I så tilfælde skal den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet straks underrette ECB skriftligt herom. ECB er dog beføjet til at omgøre den nationale centralbank inden for euroområdets handling. Såfremt ECB imidlertid ikke sender den nationale centralbank inden for euroområdet meddelelse om omgørelse senest 10 bankdage efter modtagelse af meddelelsen, anses ECB for at have godkendt den nationale centralbank inden for euroområdets handling.


(1)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(2)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 1.

(3)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(5)  Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle findes på ECB’s websted www.ecb.europa.eu: a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998, b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions of 19 July 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area of 20 November 2008, e) The Eurosystem oversight policy framework of July 2011.


BILAG IV

AFVIKLINGSPROCEDURER I AFVIKLINGSSYSTEMER

1.   Definitioner

I dette bilag og i tillæg til definitionerne i artikel 2 forstås ved:

1)   »krediteringsinstruks (credit instruction)«: en betalingsinstruks afgivet af et afviklingssystem og adresseret til afviklingssystemets centralbank om at debitere én af de konti, som indehaves og/eller administreres af afviklingssystemet i PM-modulet, og at kreditere en afviklingsbanks PM-konto eller afviklingskonto med det deri angivne beløb

2)   »debiteringsinstruks (debit instruction)«: en betalingsinstruks adresseret til afviklingssystemets centralbank (SCB) — sendt af et afviklingssystem — om at debitere en afviklingsbanks PM-konto eller afviklingskonto med det deri angivne beløb, på grundlag af en debiteringsfuldmagt, og om at kreditere enten en af afviklingssystemets konti i PM- modulet eller en anden afviklingsbanks PM-konto eller afviklingskonto

3)   »betalingsinstruks (payment instruction)« eller »afviklingssystems betalingsinstruks (ancillary system payment instruction)«: en krediterings- eller debiteringsinstruks

4)   »centralbank for et afviklingssystem (ASCB) (ancillary system central bank)«: den centralbank i Eurosystemet, med hvilken det pågældende afviklingssystem har en bilateral ordning til afvikling af afviklingssystemsbetalingsinstrukser i PM-modulet

5)   »afviklingscentralbank (SCB) (settlement central bank)«: en centralbank i Eurosystemet, som fører en afviklingsbanks PM-konto

6)   »afviklingsbank (settlement bank)«: en deltager, hvis PM-konto eller afviklingskonto anvendes til at afvikle betalingsinstrukser i afviklingssystemet

7)   »informations- og kontrolmodul (ICM) (Information and Control Module)«: det SSP-modul, som gør det muligt for deltagere at få onlineinformation, og som giver dem mulighed for at afgive likviditetsoverførselsordrer, at styre likviditet og at iværksætte betalingsordrer i nødsituationer

8)   »ICM meddelelse (ICM broadcast message)«: information, som stilles til rådighed samtidig for alle eller en udvalgt gruppe af TARGET2-deltagere via ICM-modulet

9)   »debiteringsfuldmagt (debit mandate)«: en afviklingsbanks bemyndigelse — i den form som fastlagt af centralbankerne i Eurosystemet i blanketterne vedrørende stamdata, som er rettet både til sit afviklingssystem og til sin SCB — af afviklingssystemet til at afgive debiteringsinstrukser, med instruks til sin SCB om at debitere afviklingsbankens PM-konto eller afviklingskonto som resultat af debiteringsinstrukser

10)   »kort (short)«: at skylde penge under afviklingen af betalingsinstrukser i et afviklingssystem

11)   »lang (long)«: at have penge til gode penge under afviklingen af betalingsinstrukser i et afviklingssystem

12)   »afvikling på tværs af systemet (cross-system settlement)«: afvikling i realtid af debiteringsinstrukser, hvorefter betalinger gennemføres fra ét afviklingssystems afviklingsbank, der anvender afviklingsprocedure 6, til et andet afviklingssystems afviklingsbank, der anvender afviklingsprocedure 6 som fastlagt i bilag IV

13)   »Static Data (Management) Module«: det SSP-modul, hvori statiske data indsamles og registreres.

2.   Afviklingscentralbankers opgaver

Alle centralbanker i Eurosystemet skal fungere som afviklingscentralbanker (SCB) for de afviklingsbanker, for hvilke de fører en PM-konto.

3.   Styring af forbindelser mellem centralbanker, afviklingssystemer og afviklingsbanker

1)

ASCB’erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, fremsender en fortegnelse over afviklingsbanker indeholdende nærmere oplysninger om afviklingsbankernes PM-konti, som afviklingssystem centralbankerne skal lagre i Static Data (Management) modulet i SSP. Alle afviklingssystemer har adgang til fortegnelsen over deres respektive afviklingsbanker via ICM-modulet.

2)

ASCB’erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, underretter dem uden ophør om enhver ændring vedrørende fortegnelsen over afviklingsbanker. ASCB’erne skal underrette den relevante SCB om alle sådanne ændringer via en ICM meddelelse.

3)

ASCB’erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, indsamler debiteringsfuldmagterne og andre relevante dokumenter fra deres afviklingsbanker og fremsender dem til ASCB’en. Sådanne dokumenter fremsendes på engelsk og/eller ASCB’ens nationalsprog. Såfremt ASCB’ens nationalsprog ikke er det samme som SCB’ens nationalsprog, fremsendes de fornødne dokumenter alene på engelsk eller såvel på engelsk som på ASCB’s relevante nationalsprog. For så vidt angår afviklingssystemer, som afvikler via TARGET2-ECB, skal dokumenterne fremsendes på engelsk.

4)

Hvis en afviklingsbank er deltager i den relevante ASCB’s TARGET2-delsystem, skal den pågældende ASCB verificere gyldigheden af debiteringsfuldmagten, som er afgivet af afviklingsbanken, og foretage eventuelle nødvendige noteringer i Static Data (Management) modulet. Hvis en afviklingsbank ikke er deltager i det relevante ASCB’s TARGET2-delsystem, skal ASCB’en fremsende debiteringsfuldmagten (eller en elektronisk kopi heraf, såfremt dette er aftalt mellem ASCB og SCB) til de relevante SCB’er til verificering af gyldigheden. SCB'erne udfører denne verificering og underretter den relevante ASCB om resultatet af verificeringen senest fem bankdage efter modtagelse af anmodning herom. Efter verificeringen skal ASCB’en ajourføre fortegnelsen over afviklingsbanker i ICM-modulet.

5)

Den verificering, som er udført af ASCB’en, berører ikke afviklingssystemets ansvar med hensyn til at begrænse betalingsinstruktioner til afviklingsbanker i fortegnelsen, som nævnt i nr. 1.

6)

Medmindre de er identiske, skal ASCB’er og SCB’er udveksle oplysninger vedrørende enhver hændelse af betydning i løbet af afviklingsbehandlingen.

7)

ASCB’erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, angiver navn og BIC-kode på det afviklingssystem, hvormed de agter at gennemføre afvikling på tværs af systemet, samt datoen, hvorfra afvikling på tværs af systemet med et bestemt afviklingssystem begynder eller stopper. Disse oplysninger registreres i Static Data (Management) modulet.

4.   Iværksættelse af betalingsinstrukser over afviklingssystemets grænseflade, ASI

1)

Alle betalingsinstrukser, som er afgivet af et afviklingssystem via ASI, skal have format som XML-meddelelser.

2)

Alle betalingsinstrukser afgivet af et afviklingssystem via ASI, skal anses som »meget hastende« og skal afvikles i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II.

3)

En betalingsinstruks skal anses for accepteret, hvis:

a)

betalingsinstruksen opfylder de regler, som netværksleverandøren har opstillet

b)

betalingsinstruksen opfylder formateringsreglerne og vilkårene i ASCB’ens TARGET2-delsystem

c)

afviklingsbanken er anført på listen over afviklingsbanker som angivet i punkt 3, nr. 1)

d)

det relevante afviklingssystem, i tilfælde af afvikling på tværs af systemet, står på listen over afviklingssystemer, hvormed der kan gennemføres afvikling på tværs af systemet

e)

såfremt en afviklingsbanks deltagelse i TARGET2 er suspenderet, den suspenderede afviklingsbanks SCB har givet sit udtrykkelige samtykke.

5.   Tidspunktet for, hvornår en betalingsinstruks er indgået i systemet og ikke længere kan tilbagekaldes

1)

Kreditinstrukser skal anses for indgået i det relevante TARGET2-delsystem på det tidspunkt og uigenkaldelige fra det tidspunkt, hvor de er accepteret af ASCB’en. Debetinstrukser skal anses for indgået i det relevante TARGET2-delsystem på det tidspunkt og uigenkaldelige fra det tidspunkt, hvor de er accepteret af SCB’en.

2)

Anvendelse af nr. 1) skal ikke have indvirkning på nogen regel i afviklingssystemet, som fastlægger et tidspunkt for indgåelse i afviklingssystemet og/eller uigenkaldelighed af overførselsordrer afgivet til et sådant afviklingssystem, som et tidligere tidspunkt end tidspunktet for indgåelse af den respektive betalingsinstruks i det relevante TARGET2-delsystem.

6.   Afviklingsprocedurer

1)

Hvis et afviklingssystem anmoder om benyttelse af en afviklingsprocedure, skal den pågældende ASCB tilbyde en eller flere af de nedenfor angivne afviklingsprocedurer:

a)

afviklingsprocedure 1

(likviditetsoverførsel)

b)

afviklingsprocedure 2

(realtidsafvikling)

c)

afviklingsprocedure 3

(bilateral afvikling)

d)

afviklingsprocedure 4

(standard multilateral afvikling)

e)

afviklingsprocedure 5

(samtidig multilateral afvikling)

f)

afviklingsprocedure 6

(dedikeret likviditet og afvikling på tværs af systemet).

2)

SCB’er skal medvirke ved afviklingen af betalingsinstrukser i afviklingssystemet i overensstemmelse med valg af afviklingsprocedure som angivet under nr. 1), bl.a. afvikling af betalingsinstrukser over afviklingsbankens PM-konti eller afviklingskonti.

3)

Punkt 9 til 14 indeholder nærmere oplysninger om de i nr. 1) angivne afviklingsprocedurer.

7.   Ingen forpligtelse til at åbne en PM-konto

Afviklingssystemer har ingen forpligtelse til at blive direkte deltagere i et TARGET2-delsystem eller til at opretholde en PM-konto under benyttelse af ASI.

8.   Konto til at understøtte afviklingsprocedurer

1)

I tillæg til PM-konti kan følgende former for konti åbnes i PM-modulet og kan anvendes af ASCB’er, afviklingssystemer og afviklingsbanker til brug for de afviklingsprocedurer, som er angivet i punkt 6, nr. 1):

a)

tekniske konti

b)

skyggekonti

c)

garantifondskonti

d)

afviklingskonti.

2)

Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedurerne 4, 5 eller 6 til grænseflademodeller, skal den åbne en teknisk konto i sit TARGET2-delsystem for det pågældende afviklingssystem. ASCB’en kan tilbyde en sådan konto som en valgmulighed ved afviklingsprocedure 2 og 3. Særlige tekniske konti skal åbnes med hensyn til afviklingsprocedure 4 og 5. Saldoen på tekniske konti skal være nul eller positiv ved afslutningen af det pågældende afviklingssystems afviklingsbehandling, og end of day-saldoen skal være nul. Tekniske konti skal identificeres ved hjælp af det relevante afviklingssystems BIC-kode.

3)

Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedure 1 eller 6 til integrerede modeller, skal den åbne, og hvis den tilbyder afviklingsprocedure 3 eller 6 til grænseflademodeller, kan den åbne skyggekonti i sit TARGET2-delsystem. Skyggekonti er særlige PM-konti hos ASCB i dens TARGET2-delsystem til brug for afviklingssystemet. Skyggekonti identificeres ved den relevante ASCB’s BIC-kode.

4)

Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedure 4 eller 5, kan den åbne en garantifondskonto i sit TARGET2-delsystem til afviklingssystemer. Saldi på disse konti skal anvendes til afvikling af afviklingssystemets betalingsinstrukser i tilfælde af, at der ikke er disponibel likviditet på afviklingsbankens PM-konto. ASCB’er, afviklingssystemer og garantistillere kan være indehavere af en garantifondskonto. Garantifondskonti identificeres ved den pågældende indehavers BIC-kode.

5)

Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedure 6 til grænseflademodeller, skal SCB'er i deres TARGET2-delsystemer åbne en eller flere afviklingskonti for afviklingsbanker til brug for dedikeret likviditet og, hvis relevant, afvikling på tværs af systemet. Afviklingskonti skal identificeres ved BIC-koden for den PM konto, som de relaterer sig til, i kombination med et kontonummer, som er specifikt for den relevante afviklingskonto. Kontonummeret er sammensat af landekoden plus indtil 32 tegn (afhængigt af den relevante nationale banks kontostruktur).

6)

De i nr. 1, litra a) til d), angivne konti offentliggøres ikke i TARGET2-registret. Hvis en deltager anmoder herom, kan de relevante kontooplysninger (MT 940 og MT 950) for alle disse konti udleveres til kontohaveren ved afslutningen af hver bankdag.

7)

Detaljerede regler for åbning af de kontoformer, som er omtalt under dette punkt, samt deres anvendelse ved understøttelse af afviklingsprocedurer kan være nærmere specificeret i bilaterale ordninger mellem afviklingssystemerne og ASCB’erne.

9.   Afviklingsprocedure 1 — likviditetsoverførsel (liquidity transfer)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 1 skal ASCB’er og SCB’er understøtte likviditetsoverførslen fra en skyggekonto til en afviklingsbanks PM-konto via afviklingssystemets grænseflade. Likviditetsoverførslen kan være iværksat enten af afviklingssystemet eller af den ASCB, som handler på afviklingssystemets vegne.

2)

Afviklingsprocedure 1 må kun anvendes til den integrerede model, hvor det relevante afviklingssystem er nødsaget til at anvende en skyggekonto dels til at indsamle den nødvendige likviditet, som er dedikeret af dets afviklingsbank, dels til at føre denne likviditet tilbage til afviklingsbankens PM-konto.

3)

ASCB’er kan tilbyde afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 2) og 3).

4)

Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Hvis afviklingssystemet igangsætter likviditetsoverførslen fra skyggekontoen til afviklingsbankens PM-konto, skal de afviklingsbanker, der har adgang til TARGET2 via netværksleverandøren, have meddelelse om krediteringen via en SWIFT MT 202-meddelelse. Deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

10.   Afviklingsprocedure 2 — realtidsafvikling (real-time settlement)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 2 skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afviklingen af kontantbenet af afviklingssystemtransaktionerne ved at afvikle betalingsinstrukser afgivet af afviklingssystemet på individuel basis i stedet for gruppevis. Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal den pågældende SCB underrette afviklingsbanken via en ICM meddelelse.

2)

Afviklingsprocedure 2 kan også tilbydes til afviklingssystemer til afvikling af multilaterale saldi, og i disse tilfælde skal ASCB’en åbne en teknisk konto for disse afviklingssystemer. Derudover må ASCB’en ikke tilbyde afviklingssystemet en service med korrekt administration af rækkefølgen af indgående og udgående betalinger, som kunne være påkrævet ved en sådan multilateral afvikling. Afviklingssystemet skal selv påtage sig ansvar for den nødvendige rækkefølgeplacering.

3)

ASCB’en kan tilbyde, at afviklingssystemet fastsætter afviklingen af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser fastsat af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 2) og 3).

4)

Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen med en meddelelse på ICM-modulet. Afviklingsbanker, der har adgang til TARGET2 via netværksleverandøren, skal efter anmodning have underretning om en afsluttet afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

11.   Afviklingsprocedure 3 — bilateral afvikling (bilateral settlement)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 3 skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afviklingen af kontantbenet af afviklingstransaktionerne ved at afvikle betalingsinstrukser, som afviklingssystemer afgiver i batch modus. Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal den pågældende SCB underrette afviklingsbanken via en ICM meddelelse.

2)

Afviklingsprocedure 3 må også tilbydes afviklingssystemet til afvikling af multilaterale saldi. Punkt 10, nr. 2), gælder tilsvarende, med forbehold af de ændringer:

a)

betalingsinstrukser: at i) debitering af den korte afviklingsbanks PM-konti og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto, og ii) debitering af afviklingssystemets tekniske konto og kreditering af den lange afviklingsbanks PM-konti afgives i separate filer, og

b)

at de lange afviklingsbankers PM-konti kun må krediteres, efter at alle korte afviklingsbankers PM-konti er debiteret.

3)

Hvis multilateral afvikling mislykkes (fx fordi ikke alle indsamlinger fra de korte afviklingsbanker lykkes), skal afviklingssystemet afgive betalingsinstrukser med henblik på at tilbageføre allerede afviklede debetransaktioner.

4)

ASCB’erne kan tilbyde:

a)

afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 3), og/eller

b)

»informationsperiode«-funktionaliteten, som angivet i punkt 15, nr. 1

5)

Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af gennemførelse af afviklingen. Der kan vælges enkelt eller en global notifikation. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

12.   Afviklingsprocedure 4 — standard multilateral afvikling (standard multilateral settlement)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 4 skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afviklingen af multilaterale kontantsaldi ved afviklingssystemets transaktioner ved at afvikle betalingsinstrukser, som afviklingssystemet har afgivet i batch modus. ASCB’erne skal åbne en særlig teknisk konto for et sådant afviklingssystem.

2)

ASCB’erne og SCB’erne skal sikre den nødvendige rækkefølgeplacering af betalingsinstrukser. De skal kun bogføre krediteringer, hvis indsamling af alle debiteringer er gennemført. Betalingsinstrukser om: a) debitering af de korte afviklingsbankers PM-konti og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto, og b) kreditering af de lange afviklingsbankers konti og debitering af afviklingssystemets tekniske konto, afgives i en enkelt fil.

3)

Betalingsinstrukser om debitering af de korte afviklingsbankers PM-konto og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto afvikles først, og først når disse betalingsinstrukser er afviklet (herunder eventuel finansiering af den tekniske konto ved hjælp af en garantifondmekanisme), skal de lange afviklingsbankers PM-konti krediteres.

4)

Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal SCB’erne underrette en sådan afviklingsbank via en ICM meddelelse.

5)

Hvis en kort afviklingsbank ikke har tilstrækkelige midler på sin PM-konto, skal ASCB’en iværksætte en garantifondmekanisme, hvis dette er bestemt i den bilaterale ordning mellem ASCB’en og afviklingssystemet.

6)

Hvis intet er bestemt om en garantifondmekanisme, og hele afviklingen mislykkes, skal ASCB’erne og SCB’erne anses at være blevet instrueret om at returnere alle betalingsinstrukser i filen og skal tilbageføre betalingsinstrukser, som allerede er afviklet.

7)

ASCB’erne skal underrette afviklingsbanker om en mislykket afvikling via en ICM-meddelelse.

8)

ASCB’erne kan tilbyde:

a)

afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 3)

b)

»informationsperiode«-funktionaliteten, som angivet i punkt 15, nr. 1)

c)

en garantifondmekanisme, som angivet i punkt 15, nr. 4).

9)

Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

13.   Afviklingsprocedure 5 — samtidig multilateral afvikling (simultaneous multilateral settlement)

1)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 5 skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afviklingen af multilaterale kontantsaldi ved afviklingssystemets transaktioner ved at afvikle betalingsinstrukser, som afviklingssystemet har afgivet. Til afvikling af relevante betalingsinstrukser skal algoritme 4 anvendes (jf. tillæg I til bilag II). I modsætning til afviklingsprocedure 4, virker afviklingsprocedure 5 på »all-or-nothing«-basis. I denne procedure skal debiteringen af korte afviklingsbankers PM-konti og krediteringen af lange afviklingsbankers PM-konti ske samtidig (og ikke sekventielt som i afviklingsprocedure 4). Punkt 12 gælder tilsvarende, med følgende ændring. Hvis en eller flere betalingsinstrukser ikke kan afvikles, placeres alle betalingsinstrukser i kø, og algoritme 4, som omtalt i punkt 16, nr. 1), skal gentages for at afvikle afviklingssystemets betalingsinstrukser i køen.

2)

ASCB’erne kan tilbyde:

a)

afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 3)

b)

»informationsperiode«-funktionaliteten, som angivet i punkt 15, nr. 1)

c)

en garantifondmekanisme, som angivet i punkt 15, nr. 4).

3)

Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

4)

Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal den pågældende SCB underrette afviklingsbankerne via en ICM meddelelse.

14.   Afviklingsprocedure 6 — Dedikeret likviditet (dedicated liquidity) og afvikling på tværs af systemet (cross-system settlement)

1)

Afviklingsprocedure 6 kan anvendes for både grænseflademodellen og den integrerede model, som angivet henholdsvis i nr. 4 til 13 og nr. 14 til 18 nedenfor. Med hensyn til den integrerede model skal det relevante afviklingssystem anvende en skyggekonto til opsamling af den nødvendige likviditet, som dets afviklingsbanker har hensat. Med hensyn til grænseflademodellen skal afviklingsbanken åbne mindst én afviklingskonto, som relaterer sig til et bestemt afviklingssystem.

2)

Efter anmodning underrettes afviklingsbanker via en SWIFT MT 900- eller en MT 910-meddelelse, og deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet om krediteringen og debiteringen af deres PM-konti og, hvis relevant, af deres afviklingskonti.

3)

Når der tilbydes afvikling på tværs af systemet efter afviklingsprocedure 6, skal ASCB’er og SCB’er understøtte afviklingsbetalinger, hvis de er iværksat af de relevante AS’er. Et AS kan kun iværksætte afvikling på tværs af systemet under dets behandlingscyklus, og afviklingsprocedure 6 skal løbe i det afviklingssystem, der modtager betalingsinstruksen. Afvikling på tværs af systemet skal tilbydes til både dag- og natbehandling efter afviklingsprocedure 6. Muligheden for at udføre afvikling på tværs af systemet mellem to individuelle afviklingssystemer skal registreres i Static Data (Management) modulet.

(A)   Grænseflademodel (interfaced model)

4)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 6 skal ASCB’erne og SCB’erne understøtte afvikling af bilaterale og/eller multilaterale kontantsaldi fra afviklingssystemets transaktioner ved:

a)

at gøre det muligt for en afviklingsbank at forhåndsfinansiere sin fremtidige afviklingsforpligtelse ved overførsler fra dens PM-konto til dens afviklingskonto (herefter »dedikeret likviditet«) før behandlingen i afviklingssystemet, og

b)

at afvikle afviklingssystemets betalingsinstrukser efter afslutningen af behandlingen i afviklingssystemet: med hensyn til korte afviklingsbanker ved at debitere deres afviklingskonti (inden for limits for midler på denne konto) og ved at kreditere afviklingssystemets tekniske konto og med hensyn til lange afviklingsbanker ved at kreditere deres afviklingskonti og ved at debitere afviklingssystemets tekniske konto.

5)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 6:

a)

skal SCB’erne åbne mindst én afviklingskonto vedrørende et enkelt afviklingssystem for hver afviklingsbank, og

b)

ASCB’erne skal åbne en teknisk konto for afviklingssystemet til: i) at kreditere midler, som er opsamlet fra korte afviklingsbankers afviklingskonti, og ii) at debitere midler ved ydelse af kredit til de lange afviklingsbankers dedikerede afviklingskonti.

6)

Afviklingsprocedure 6 skal tilbydes både til afviklingssystemernes åbningstid den samme bankdag og under natoperationer. I sidstnævnte tilfælde skal bankdagen begynde straks efter opfyldelse af mindstereservekravene; enhver debitering eller kreditering på de relevante konti derefter skal henregnes til den følgende bankdag.

7)

Under afviklingsprocedure 6 og vedrørende dedikering af likviditet skal ASCB’erne og SCB’erne tilbyde følgende former for likviditetsoverførselsservice til og fra afviklingskontoen:

a)

Stående ordrer, som afviklingsbanker kan afgive eller ændre på ethvert tidspunkt i løbet af bankdagen via ICM-modulet (når det er til rådighed). Stående ordrer, som er afgivet efter afsendelse af »start-of-procedure«-meddelelsen på en given bankdag, skal kun gælde for den følgende bankdag. Hvis der er flere stående ordrer om at kreditere forskellige afviklingskonti, afvikles de efter størrelsen af deres beløb, idet der begyndes med det største beløb. Under natoperationer i afviklingssystemet afvikles eventuelle stående ordrer, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM-kontoen, efter en pro-rata nedsættelse af alle ordrer

b)

Løbende ordrer, som kun kan afgives enten af en afviklingsbank (via ICM-modulet) eller af det relevante afviklingssystem via en XML-meddelelse, under forløbet af afviklingsprocedure 6 (identificeret ved tidsforløbet fra »start-of-procedure«- til »end-of-procedure«-meddelelsen), og som kun vil blive afviklet, så længe afviklingssystemets behandlingscyklus endnu ikke er begyndt. Hvis der er løbende ordrer afgivet af afviklingssystemet, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM kontoen, skal sådanne ordrer afvikles delvis, og

c)

SWIFT-ordrer, som går via en MT 202-meddelelse eller ved automatisk »mapping« til MT 202 fra skærmene for deltagere, der anvender internetbaseret adgang, som kun kan afgives under forløbet af afviklingsprocedure 6 og kun under dagbehandling. Disse ordrer afvikles straks.

8)

Afviklingsprocedure 6 skal begynde ved hjælp af en »start-of-procedure«-meddelelse og slutte ved hjælp af en »end-of-procedure«-meddelelse, der begge sendes af afviklingssystemet. Vedrørende afviklingssystemets natoperationer sendes »start-of-procedure«-meddelelsen dog af ASCB’en. »Start-of-procedure«-meddelelser udløser afvikling af stående ordrer om overførsel af likviditet til afviklingskonti. »End-of-procedure«-meddelelsen medfører en automatisk tilbageførsel af likviditet fra afviklingskontoen til PM-kontoen.

9)

Under afviklingsprocedure 6 er dedikeret likviditet på afviklingskonti spærret, så længe afviklingssystemets behandlingscyklus løber (begyndende med en »start-of-cycle«-meddelelse og sluttende med en »end-of-cycle«- meddelelse, som begge afsendes af afviklingssystemet) og frigives derefter. Den spærrede saldo kan ændres under behandlingscyklussen som følge af afviklingsbetalinger på tværs af systemet, eller hvis en afviklingsbank overfører likviditet fra sin PM-konto. Afviklingssystemets centralbank skal underrette afviklingssystemet om nedsættelsen eller forhøjelsen af likviditet på afviklingskontoen som følge af afviklingsbetalinger på tværs af systemet. Såfremt afviklingssystemet anmoder herom, skal afviklingssystemets centralbank desuden underrette det om den forhøjede likviditet på afviklingskontoen som følge af likviditetsoverførsler foretaget af afviklingsbanken.

10)

Inden for hver behandlingscyklus i afviklingssystemet skal betalingsinstrukser afvikles med dedikeret likviditet, hvorved algoritme 5 (jf. tillæg I til bilag II) som hovedregel anvendes.

11)

Inden for hver behandlingscyklus i afviklingssystemet kan en afviklingsbanks dedikerede likviditet blive forhøjet gennem kreditering af visse indgående betalinger direkte på dens afviklingskonti, fx kupon- og afdragsbetalinger. I disse tilfælde skal likviditeten først krediteres den tekniske konto, derpå debiteres denne konto, før likviditeten krediteres afviklingskontoen (eller PM-kontoen).

12)

Afvikling på tværs af systemet mellem to afviklingssystemer, der anvender grænseflademodellen, kan kun indledes af et afviklingssystem (eller dets ASCB på dettes vegne), hvis deltagers afviklingskonto debiteres. Betalingsinstruksen afvikles ved at debitere det i betalingsinstruksen anførte beløb fra afviklingskontoen tilhørende en deltager i det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og kreditere afviklingskontoen tilhørende en deltager i et andet afviklingssystem.

Det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og det andet afviklingssystem skal underrettes, når afviklingen er gennemført. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

13)

Afvikling på tværs af systemet fra et afviklingssystem, der anvender grænseflademodellen, til et afviklingssystem, der anvender den integrerede model, kan iværksættes af det afviklingssystem, der anvender grænseflademodellen (eller dets ASCB på dettes vegne). Betalingsinstruksen afvikles ved at debitere det i betalingsinstruksen anførte beløb fra afviklingskontoen tilhørende en deltager i det afviklingssystem, der anvender grænseflademodellen, og kreditere skyggekontoen, der anvendes af det afviklingssystem, som anvender den integrerede model. Betalingen kan ikke iværksættes af det afviklingssystem, der anvender den integrerede model, og hvis skyggekonto vil blive krediteret.

Det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og det andet afviklingssystem skal underrettes, når afviklingen er gennemført. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

(B)   Integreret model (integrated model)

14)

Ved tilbud om afviklingsprocedure 6 til integrerede modeller skal ASCB’erne og SCB’erne støtte en sådan afvikling. Såfremt afviklingsprocedure 6 anvendes til den integrerede model i løbet af dagbehandling, tilbydes kun begrænset funktionalitet.

15)

Under afviklingsprocedure 6 og vedrørende den integrerede model skal ASCB’erne og SCB’erne tilbyde følgende former for likviditetsoverførselsservice til og fra en skyggekonto:

a)

stående ordrer (til dagbehandling og natoperationer i afviklingssystemet), som afviklingsbanker kan afgive eller ændre på ethvert tidspunkt i løbet af bankdagen via ICM-modulet (når det er til rådighed). Stående ordrer, som er afgivet efter afsendelse af »start-of-procedure«-meddelelsen på en given bankdag, skal kun gælde for den følgende bankdag. Hvis der er flere stående ordrer, skal de afvikles efter størrelsen af deres beløb, idet der begyndes med det største beløb. Hvis der ikke er dækning af en stående ordre til dagbehandling, vil den blive afvist. Under natoperationer i afviklingssystemet afvikles eventuelle stående ordrer, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM-kontoen, efter en pro-rata nedsættelse af alle ordrer

b)

løbende ordrer, som kun kan afgives enten af en afviklingsbank (via ICM-modulet) eller af det relevante afviklingssystem via en XML-meddelelse, under forløbet af afviklingsprocedure 6 (identificeret ved tidsforløbet fra »start-of-procedure«- til »end-of-procedure«-meddelelsen), og som kun vil blive afviklet, så længe afviklingssystemets behandlingscyklus endnu ikke er begyndt. Hvis der er løbende ordrer, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM-kontoen, skal sådanne ordrer afvikles delvis

c)

SWIFT-ordrer, der går via en MT 202-meddelelse, kan kun afgives under dagbehandling. Disse ordrer afvikles straks.

16)

Reglerne vedrørende »start-of-procedure«- og »end-of-procedure«-meddelelser og vedrørende begyndelsen og slutningen af cyklus for grænseflademodellen gælder tilsvarende.

17)

Afvikling på tværs af systemet mellem to afviklingssystemer, der anvender den integrerede model, kan kun iværksættes af et afviklingssystem (eller dets ASCB på dettes vegne), hvis skyggekonto debiteres. Betalingsinstruksen afvikles ved at debitere det i betalingsinstruksen anførte beløb fra den skyggekonto, som anvendes af det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og kreditere skyggekontoen anvendt af et andet afviklingssystem. Betalingsinstruksen kan ikke iværksættes af det afviklingssystem, hvis skyggekonto vil blive krediteret.

Det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og det andet afviklingssystem skal underrettes, når afviklingen er gennemført. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

18)

Systemoverskridende afvikling fra et afviklingssystem, der anvender grænseflademodellen, til et afviklingssystem, der anvender den integrerede model, kan iværksættes af det afviklingssystem, der anvender den integrerede model (eller dets ASCB på dettes vegne). Betalingsinstruksen afvikles ved at debitere det i betalingsinstruksen anførte beløb fra den skyggekonto, som anvendes af det afviklingssystem, der anvender den integrerede model, og kreditere afviklingskontoen tilhørende en deltager i et andet afviklingssystem. Betalingsinstruksen kan ikke iværksættes af det afviklingssystem, der anvender grænseflademodellen, og hvis deltagers afviklingskonto vil blive krediteret.

Det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og det andet afviklingssystem skal underrettes, når afviklingen er gennemført. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Deltagere, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

15.   Valgfri tilknyttede mekanismer (optional connected mechanisms)

1)

ASCB’erne kan tilbyde den valgfri tilknyttede mekanisme »Information period« for afviklingsprocedurerne 3, 4 og 5. Hvis afviklingssystemet (eller dettes ASCB på dettes vegne) har specificeret et valgfrit »information period«-tidspunkt, skal afviklingsbanken modtage en ICM meddelelse med angivelse af det tidspunkt, hvortil afviklingsbanken senest kan anmode om tilbageførsel af den relevante betalingsinstruks. SCB'en skal kun tage en sådan anmodning i betragtning, hvis den er meddelt via og godkendt af afviklingssystemet. Afviklingen skal begynde, såfremt SCB’en ikke modtager en sådan anmodning inden udløbet af »Information period«-tidspunktet. Hvis SCB'en modtager en sådan anmodning inden for »Information Period«:

a)

hvis afviklingsprocedure 3 er anvendt til bilateral afvikling, tilbageføres den relevante betalingsinstruks, og

b)

hvis afviklingsprocedure 3 er anvendt til afvikling af multilaterale saldi, eller hvis i afviklingsprocedure 4 hele afviklingen mislykkes, tilbageføres alle betalingsinstrukser i filen, og alle afviklingsbanker underrettes via en ICM meddelelse.

2)

Hvis et afviklingssystem afgiver afviklingsinstrukser forinden det planlagte afviklingstidspunkt (»from«), oplagres instrukserne indtil det planlagte tidspunkt er indtruffet. I så fald afgives betalingsinstrukser kun til entry disposition, når »from«-tidspunktet er indtrådt. Denne valgfri mekanisme kan anvendes i afviklingsprocedure 1 og 2.

3)

Afviklingstidspunktet (»till«) gør det muligt at afsætte et begrænset tidsrum til afvikling i afviklingssystemet med henblik på ikke at forhindre eller forsinke afvikling af andre transaktioner relateret til afviklingssystemet eller TARGET2. Hvis en betalingsordre ikke er afviklet, inden »till«-tidspunktet er indtrådt, eller inden den fastsatte afviklingsperiode, bliver disse betalingsordrer enten returneret som uafviklede eller, i tilfælde af afviklingsprocedure 4 og 5, kan garantifondmekanismen igangsættes. Afviklingsperioden (»till«) kan specificeres for afviklings-procedurerne 1 til 5.

4)

Garantifondmekanismen kan anvendes, hvis en afviklingsbanks likviditet ikke er tilstrækkelig til at dække dens forpligtelser som følge af afvikling i afviklingssystemet. For at muliggøre afvikling af alle betalingsinstrukser, som er involveret i en afvikling i afviklingssystemet, anvendes denne mekanisme til at skaffe den påkrævede supplerende likviditet. Denne mekanisme kan anvendes ved afviklingsprocedure 4 og 5. Hvis garantifondmekanismen skal anvendes, er det nødvendigt at have en særlig garantifondskonto, hvor »likviditetsstøtte« er til rådighed eller kan stilles til rådighed ved påkrav.

16.   Anvendte algoritmer (algorithms used)

1)

Algoritme 4 understøtter afviklingsprocedure 5. For at forenkle afviklingen og begrænse den krævede likviditet bliver alle betalingsinstrukser i afviklingssystemet omfattet (uafhængigt af deres prioritet). Afviklingssystemets betalingsinstrukser, som skal afvikles efter afviklingsprocedure 5, går uden om entry disposition og bevares særskilt i PM-modulet, indtil slutningen af den løbende optimeringsproces. I samme forløb af algoritme 4 vil flere afviklingssystemer, som anvender afviklingsprocedure 5, blive indbefattet, hvis de tilsigter at afvikle på samme tidspunkt.

2)

I afviklingsprocedure 6 kan afviklingsbanken dedikere et likviditetsbeløb til afvikling af saldi, der kommer fra et bestemt afviklingssystem. Dedikering sker ved at hensætte den nødvendige likviditet på en særlig afviklingskonto (grænseflademodel). Algoritme 5 anvendes både til natoperationer i afviklingssystemet og i samme bankdags åbningstid. Afviklingsprocessen foregår ved at debitere de korte afviklingsbankers afviklingskonti til fordel for afviklingssystemets tekniske konto og derpå debitere den tekniske konto til fordel for de lange afviklingsbankers afviklingskonti. I tilfælde af positive saldi kan bogføring ske direkte — hvis dette er angivet af afviklingssystemet inden for den relevante transaktion — på afviklingsbankens PM-konto. Hvis afvikling af en eller flere debetinstrukser mislykkes, dvs. som følge af en fejl i afviklingssystemet, placeres den pågældende betaling i kø på afviklingskontoen. Afviklingsprocedure 6 kan anvende algoritme 5 til at løbe på afviklingskonti. Algoritme 5 behøver desuden ikke tage hensyn til nogen limit eller reservering. For hver afviklingsbank beregnes den samlede position, og hvis alle de samlede positioner er dækket, vil alle transaktioner blive afviklet. Transaktioner, som ikke er dækkede, placeres igen i køen.

17.   Følgen af suspendering eller ophævelse

Hvis suspendering eller ophævelse af et afviklingssystems anvendelse af afviklingssystemets grænseflade indtræffer i løbet af afviklingscyklus for betalingsinstrukser i afviklingssystemet, skal ASCB’en anses for bemyndiget til at afslutte denne afviklingscyklus på afviklingssystemets vegne.

18.   Gebyrer og fakturering

1)

Et afviklingssystem, som anvender afviklingssystemets grænseflade eller deltagergrænseflade, uanset antallet af dets konti hos ASCB’en og/eller SCB’en, er underlagt en gebyrmodel bestående af tre elementer, som angivet nedenfor.

a)

Et fast månedligt gebyr på 1 000 EUR, som pålægges hvert afviklingssystem (Fast gebyr I)

b)

Et andet månedligt fast gebyr på mellem 417 EUR og 4 167 EUR, i forhold til den underliggende bruttoværdi af afviklingssystemets kontante euroafviklingstransaktioner (Fast gebyr II):

Bånd

Fra (mio. EUR pr. dag)

Til (mio. EUR pr. dag)

Årligt gebyr (EUR)

Månedligt gebyr (EUR)

1

0

under 1 000

5 000

417

2

1 000

under 2 500

10 000

833

3

2 500

under 5 000

20 000

1 667

4

5 000

under 10 000

30 000

2 500

5

10 000

under 50 000

40 000

3 333

6

over 50 000

50 000

4 167

Bruttoværdien af afviklingssystemets kontante euroafviklingstransaktioner beregnes af ASCB’en én gang årligt på grundlag af denne bruttoværdi i det foregående år, og den beregnede bruttoværdi anvendes til beregning af gebyret gældende fra den 1. januar hvert kalenderår

c)

Et transaktionsgebyr, som beregnes på samme grundlag som modellen for TARGET2-deltagere i tillæg VI til bilag II. Afviklingssystemet kan vælge én af disse to muligheder: enten at betale et fast gebyr pr. betalingsinstruks på 0,80 EUR (mulighed A) eller at betale et gebyr beregnet på et degressivt grundlag (mulighed B), med følgende modifikationer:

i)

for mulighed B divideres grænserne for båndene, der angår mængden af betalingsinstrukser, med to, og

ii)

der opkræves et månedligt fast gebyr på 150 EUR (i mulighed A) eller 1 875 EUR (i mulighed B) i tillæg til Fast gebyr I og Fast gebyr II.

2)

Et gebyr, som skal betales i forbindelse med en afgivet betalingsinstruks til eller modtaget betaling fra et afviklingssystem enten via deltagergrænsefladen eller afviklingssystemets grænseflade, skal alene pålægges dette afviklingssystem. Styrelsesrådet kan opstille mere detaljerede regler til fastlæggelse af gebyrpligtige transaktioner, der afvikles via afviklingssystemets grænseflade.

3)

Alle afviklingssystemer skal modtage faktura fra deres respektive ASCB for den foregående måned på grundlag af de gebyrer, som er anført i nr. 1), senest den femte bankdag i den følgende måned. Indbetaling skal ske senest den tiende bankdag i pågældende måned på den konto, som ASCB’en har angivet, eller skal debiteres en af afviklingssystemet angivet konto.

4)

I dette punkt behandles hvert afviklingssystem, som er betegnet som system i henhold til direktiv 98/26/EF, separat, selvom to eller flere af disse administreres af samme juridiske enhed. Samme regel gælder for afviklingssystemer, som ikke er betegnet som systemer i henhold til direktiv 98/26/EF, og i disse tilfælde identificeres afviklingssystemerne med henvisning til følgende kriterier: a) en formel ordning på grundlag af kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige instrumenter, fx en aftale blandt deltagerne og systemoperatøren, b) mange medlemmer, c) fælles regler og standardiserede regelsæt, og d) til clearing, netting og/eller afvikling af betalinger og/eller værdipapirer mellem deltagerne.


BILAG V

SUPLERENDE OG ÆNDREDE HARMONISEREDE VILKÅR FOR DELTAGELSE I TARGET2 VED ANVENDELSE AF INTERNETBASERET ADGANG

Artikel 1

Anvendelsesområde

Vilkårene angivet i bilag II finder anvendelse på deltagere, der anvender internetbaseret adgang til en eller flere PM-konti, som er omfattet af bestemmelserne i dette bilag.

Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i bilag II gælder ligeledes for dette bilag. Desuden forstås i dette bilag ved:

1)   »certificeringsmyndigheder«: en eller flere nationale centralbanker, som Styrelsesrådet har udnævnt hertil, hvorved de på Eurosystemets vegne kan udstede, forvalte, tilbagekalde og forny elektroniske certifikater

2)   »elektroniske certifikater« eller »certifikater«: en elektronisk fil, udstedt af certificeringsmyndighederne, der knytter en identitet til: en offentlig nøgle, og som anvendes til at kontrollere, at en offentlig nøgle tilhører en person, til at bekræfte indehaverens identitet, til at kontrollere en underskrift fra denne person eller til at kryptere en meddelelse adresseret til denne person. Certifikater opbevares på en fysisk anordning såsom et chipkort eller en USB-nøgle, og henvisninger til certifikater omfatter sådanne fysiske anordninger. Certifikaterne er en del af identitetsprocessen ved deltagere, der har adgang til TARGET2 via internettet og afgiver betalingsmeddelelser eller kontrolmeddelelser

3)   »indehaver af certifikat«: en navngivet person, der af en TARGET2-deltager er identificeret og udpeget som indehaver af en tilladelse til at have internetbaseret adgang til deltagerens TARGET2-konto. Dennes anmodning om certifikater er først kontrolleret af deltagerens hjemmecentralbank og sendt til certificeringsmyndighederne, som herefter har udleveret certifikater, som knytter de beviser, som identificerer deltageren, til den offentlige nøgle

4)   »internetbaseret adgang«: hvor deltageren har valgt en PM-konto, som der kun er adgang til via internettet, og deltageren afgiver betalingsmeddelelser eller kontrolmeddelelser til TARGET2 ved brug af internettet

5)   »internetudbyder«: det selskab eller den organisation, dvs. den portal, som TARGET2-deltageren anvender for at få adgang til sin TARGET2-konto ved anvendelse af internetbaseret adgang.

Artikel 3

Uanvendelige bestemmelser

Følgende bestemmelser i bilag II finder ikke anvendelse vedrørende internetbaseret adgang:

Artikel 4, stk. 1, litra c), samt stk. 2, litra d), artikel 5, stk. 2, 3 og 4, artikel 6 og 7, artikel 11, stk. 8, artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 17, stk. 2, artikel 23-26, artikel 41 og tillæg I, VI og VII.

Artikel 4

Supplerende og ændrede bestemmelser

Følgende bestemmelser i bilag II finder anvendelse vedrørende internetbaseret adgang som ændret som følger:

1.

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Følgende tillæg udgør en integrerende del af disse vilkår og finder anvendelse for deltagere, der har adgang til en PM-konto ved anvendelse af internetbaseret adgang:

 

Tillæg IA til bilag V: Tekniske specifikationer for behandling af betalingsordrer for internetbaseret adgang

 

Tillæg IIA til bilag V: Gebyrer og fakturering for internetbaseret adgang

 

Tillæg II: TARGET2-kompensationsordning

 

Tillæg III: Standard for afgivelse af responsa (legal opinions)

 

Tillæg IV, dog ikke stk. 7, litra b): Driftskontinuitet og nødprocedurer

 

Tillæg V: Driftsplan.«

2.

Artikel 3 ændres således:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   [indsæt centralbankens navn] er leverandøren af ydelser i medfør af disse Vilkår. Handlinger og undladelser fra de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, og/eller certificeringsmyndighederne skal anses som handlinger og undladelser begået af [indsæt centralbankens navn], og denne påtager sig ansvaret herfor i overensstemmelse med artikel 31 nedenfor. Deltagelse i henhold til disse Vilkår udgør intet aftaleforhold mellem deltagerne og de nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, når sidstnævnte handler i egenskab heraf. Instrukser, meddelelser og information, som en deltager modtager fra eller sender til den fælles platform vedrørende ydelser, som leveres ifølge disse Vilkår, anses for modtaget fra eller sendt til [indsæt centralbankens navn].« og

b)

stk. 6 affattes således:

»6.   Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2-delsystem. Disse Vilkår beskriver de gensidige rettigheder og forpligtelser for deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og [indsæt centralbankens navn]. Reglerne for behandling af betalingsordrer (afsnit IV) omfatter alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle TARGET2-deltagere og gælder med forbehold af bilag V.«

3.

Artikel 4, stk. 2, litra e), erstattes af følgende:

»e)

kreditinstitutter eller en enhed opregnet under litra a)-c), og i begge tilfælde, hvor disse er etableret i et land, med hvilket Unionen har indgået en monetær aftale, der giver adgang for alle disse enheder til betalingssystemer i Unionen på de betingelser, som er fastsat i den monetære aftale, og forudsat det retlige system, som gælder i landet, svarer til den relevante EU-lovgivning.«

4.

Artikel 8 ændres således:

a)

Stk. 1, litra a), punkt i), affattes således:

»1.   For at kunne åbne en PM-konto i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], hvortil der er adgang over internettet, skal ansøgeren:

a)

opfylde følgende tekniske krav:

i)

installere, lede, drive og overvåge og sikre sikkerheden i den påkrævede IT-infrastruktur til opkobling til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og afgive betalingsordrer til dette i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i tillæg IA til bilag V. I forbindelse hermed kan ansøgeren, der søger om deltagelse, inddrage tredjeparter, men bærer desuagtet selv ansvaret, og«, og

b)

som stk. 1, litra c), indsættes:

»c)

anføre, at de ønsker at have adgang til deres konto via internettet, og ansøge om en separat PM-konto i TARGET2, hvis de desuden ønsker adgang til TARGET2 via netværksleverandøren. Ansøgerne skal fremsende en korrekt udfyldt ansøgningsformular om udstedelse af de elektroniske certifikater, som kræves, for at de kan få adgang til TARGET2 med internetbaseret adgang.«

5.

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Deltagere, der anvender internetbaseret adgang, må kun se TARGET2-registret online og må ikke distribuere det hverken internt eller eksternt.«, og

b)

stk. 5 affattes således:

»5.   Deltagere anerkender, at [indsæt centralbankens navn] og andre centralbanker kan offentliggøre deltagernes navne og BIC-koder.«

6.

Artikel 10 ændres således:

a)

stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   [indsæt centralbankens navn] skal tilbyde den i bilag V omhandlede internetbaserede adgang. Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår eller krævet i henhold til lov, skal [indsæt centralbankens navn] anvende alle til rådighed stående rimelige midler for at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, men uden at garantere et resultat.

2.   Deltagere, der anvender internetbaseret adgang til TARGET2, betaler de gebyrer, som er fastsat i tillæg IIA til bilag V.«, og

b)

som stk. 5 indsættes følgende:

»5.   Deltagere skal både:

a)

på alle bankdage, med regelmæssige mellemrum, aktivt kontrollere alle de informationer, som foreligger til dem på ICM-modulet, især informationer vedrørende vigtige systemrelaterede hændelser (f.eks. meddelelser vedrørende afvikling af afviklingssystemer) og hændelser vedrørende eksklusion eller suspension af en deltager. [indsæt centralbankens navn] kan ikke holdes ansvarlig for tab, direkte eller indirekte, som skyldes, at en deltager har undladt at foretage denne kontrol, og

b)

til enhver tid både sikre overholdelse af sikkerhedskravene anført i tillæg IA til bilag V, navnlig hvad angår opbevaring af certifikater, og anvende regler og procedurer med henblik på at sikre, at indehavere af certifikater er bekendt med deres ansvar med hensyn til beskyttelsen af certifikaterne.«

7.

Artikel 11 ændres således:

a)

Følgende indsættes som stk. 5a:

»5a.   Deltagere er ansvarlige for en rettidig ajourføring af blanketter til udstedelse af elektroniske certifikater, som kræves, for at der kan gives adgang til TARGET2 ved anvendelse af internetbaseret adgang, og for fremsendelsen af nye blanketter til udstedelse af sådanne elektroniske certifikater til [indsæt centralbankens navn]. Deltagere er ansvarlige for verificering af nøjagtigheden af de oplysninger, som angår dem, og som [indsæt centralbankens navn] har indlagt i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].«, og

b)

stk. 6 affattes således:

»6.   [indsæt centralbankens navn] anses for at have fuldmagt til at udlevere alle oplysninger om deltagere, som certificeringsmyndighederne måtte have behov for, til disse myndigheder.«

8.

Artikel 12, stk. 7, affattes således:

»7.   [indsæt centralbankens navn] skal stille en daglig kontoopgørelse til rådighed for deltagere, som har valgt denne service.«

9.

Artikel 13, litra b), affattes således:

»b)

debiteringsinstrukser modtaget på grundlag af en debiteringsfuldmagt. Deltagere, der anvender internetbaseret adgang, må ikke kunne sende debiteringsinstrukser fra deres PM-konto«.

10.

Artikel 14, stk. 1, litra b) erstattes af følgende:

»b)

betalingsmeddelelsen opfylder formateringsreglerne for TARGET2 [indsæt centralbank/landereference], herunder dobbeltordrekontrol beskrevet i tillæg IA til bilag V«.

11.

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»2.   Deltagere, der anvender internetbaseret adgang, må ikke anvende AL-gruppe-funktionaliteten vedrørende deres PM-konto med internetadgang, og må heller ikke kombinere deres PM-konto med internetadgang med eventuelle andre TARGET2-konti, som de er indehavere af. Der kan kun sættes limits i relation til en AL-gruppe som helhed. Der kan ikke sættes limits i relation til en enkelt PM-konto tilhørende et AL-gruppemedlem.«

12.

Artikel 18, stk. 3, affattes således:

»3.   Når Latest Debit Time Indicator anvendes, returneres den accepterede betalingsordre som uafviklet, hvis den ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt. 15 minutter før det fastsatte debiteringstidspunkt skal den ordregivende deltager informeres via ICM-modulet i stedet for at få sendt en automatisk meddelelse via ICM-modulet. Den ordregivende deltager kan også anvende Latest Debit Time Indicator alene som en advarselsindikator. I disse tilfælde returneres den pågældende betalingsordre ikke.«

13.

Artikel 21, stk. 4, affattes således:

»4.   På anmodning fra en betaler kan [indsæt centralbankens navn] beslutte at ændre en meget hastende betalingsordres placering i køen (bortset fra meget hastende betalingsordrer i forbindelse med afviklingsprocedure 5 og 6), forudsat at denne ændring ikke påvirker den smidige afvikling i afviklingssystemer i TARGET2 eller på anden måde giver anledning til systemisk risiko.«

14.

Artikel 28 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Deltagere, der anvender internetbaseret adgang, skal indføre tilstrækkelige sikkerhedskontroller, især de sikkerhedskontroller, der er angivet i tillæg IA til bilag V, til beskyttelse af deres systemer mod uautoriseret adgang og benyttelse. Deltagerne er eneansvarlige for en tilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed vedrørende deres systemer.« og

b)

som stk. 4 indsættes følgende:

»4.   Deltagere, der anvender internetbaseret adgang, skal straks informere [indsæt centralbankens navn] om enhver hændelse, der kan påvirke certifikaternes gyldighed, især de i tillæg IA til bilag V anførte hændelser, herunder uden begrænsninger ethvert tab eller misbrug.«

15.

Artikel 29 erstattes af følgende:

»Artikel 29

Anvendelse af Informations- og kontrolmodulet ICM

1.   ICM-modulet:

a)

giver deltagerne mulighed for at indgive betalinger

b)

giver deltagerne mulighed for adgang til information vedrørende deres konti og til styring af likviditet

c)

kan anvendes til at iværksætte likviditetsoverførselsordrer, og

d)

giver deltagerne adgang til systemmeddelelser.

2.   Tillæg IA til bilag V indeholder yderligere tekniske detaljer om ICM-modulet, som anvendes i forbindelse med internetbaseret adgang.«

16.

Artikel 32 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår stilles alle betalingsmeddelelser og meddelelser forbundet med betalingsbehandling i forbindelse med TARGET2, som f.eks. bekræftelser på debiteringer og krediteringer, og saldomeddelelser mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagerne til rådighed for deltageren på ICM-modulet.« og

b)

stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis en deltagers forbindelse svigter, skal deltageren anvende de alternative måder til overførsel af meddelelser, der er fastlagt i tillæg IV til bilag II. I disse tilfælde skal den gemte eller udprintede version af meddelelsen, som fremskaffes af [indsæt centralbankens navn], accepteres som dokumentation.«

17.

Artikel 34, stk. 4, litra c), affattes således:

»c)

Så snart en sådan ICM-meddelelse er modtaget af deltagere, der anvender internetbaseret adgang, skal disse anses for at være underrettet om ophøret/suspenderingen af den pågældende deltagers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller et andet TARGET2-delsystem. Deltagerne bærer ethvert tab, der opstår som følge af afgivelse af en betalingsordre til deltagere, hvis deltagelse er suspenderet eller ophørt, såfremt denne betalingsordre blev indført i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], efter at ICM-meddelelsen blev stillet til rådighed.«

18.

Artikel 39, stk. 1, affattes således:

»1.   Deltagere anses for at være bekendt med og skal handle i overensstemmelse med alle forpligtelser, der påhviler dem i forbindelse med lovgivning om personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, i særdeleshed for så vidt angår gennemførelse af egnede foranstaltninger angående betalinger, som debiteres eller krediteres deres PM-konti. Inden deltagere, der anvender internetbaseret adgang, indgår kontraktforhold med en internetudbyder, skal de gøre sig bekendt med dennes politik for indhentning af data.«

19.

Artikel 40, stk. 1, affattes således:

»1.   Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, skal alle påkrævede eller tilladte meddelelser i henhold til disse Vilkår sendes ved anbefalet brev, pr. telefax eller på anden måde skriftligt. Meddelelser til [indsæt centralbankens navn] sendes til lederen af [indsæt betalingssystemafdelingen eller den relevante centralbankenhed] i [indsæt centralbankens navn], [medtag den relevante adressat i centralbanken] eller til [indsæt centralbankens BIC-adresse]. Meddelelser til deltageren skal stiles til denne på den adresse, det faxnummer eller den BIC-adresse, som deltageren til enhver tid meddeler [indsæt centralbankens navn].«

20.

Artikel 45 erstattes af følgende:

»Artikel 45

Gyldighed af enkelte bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår eller bilag V er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser i Vilkårene.«

Tillæg IA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BEHANDLING AF BETALINGSORDRER FOR INTERNETBASERET ADGANG

I tillæg til Vilkårene gælder følgende regler for behandlingen af betalingsordrer for internetbaseret adgang:

1.   Tekniske krav for deltagelse i TARGET2 [indsæt centralbankens landereference] med hensyn til infrastruktur, netværk og formater

1)

Alle deltagere, der anvender internetbaseret adgang skal forbindes med ICM i TARGET2 ved hjælp af en lokal klient, operativsystem og internetbrowser som angivet i bilaget »Internetbaseret deltagelse — Systemkrav til internetadgang« i »User Detailed Functional Specifications« (UDFS) med de definerede opsætninger. Hver deltagers PM-konto identificeres ved en otte- eller 11-cifret BIC-kode. Endvidere skal hver deltager bestå en række test til efterprøvning af dennes tekniske og operationelle formåen, for at få adgang som deltager i TARGET2 [centralbanken/landereference].

2)

Til brug for afgivelse af betalingsordrer og udveksling af betalingsmeddelelser i betalingsmodulet (Payments Module) anvendes TARGET2-platformen BIC, TRGTXEPMLVP, som meddelelsens afsender/modtager. Betalingsordrer afsendt til en deltager, der anvender internetbaseret adgang, bør angive den modtagende deltager i feltet til modtagende institution. Betalingsordrer afsendt af en deltager, der anvender internetbaseret adgang, angiver denne deltager som afgivende institution.

3)

Deltagere der anvender internetbaseret adgang skal benytte public key infrastructure services som angivet i »User Manual: Internet Access for the public-key certification service«.

2.   Betalingsmeddelelsestyper

1)

Internetbaserede deltagere kan foretage følgende typer af betalinger:

a)

kundebetalinger, dvs. kreditoverførsler, hvor den afgivende og/eller modtagende kunde ikke er en finansiel institution

b)

kundebetalinger, STP, dvs. kreditoverførsler, hvor den afgivende og/eller modtagende kunde ikke er en finansiel institution, udført i »straight through processing mode«

c)

bank-til-bank overførsler med anmodning om flytning af midler mellem finansielle institutioner

d)

dækningsbetalinger med anmodning om flytning af midler mellem finansielle institutioner, der står i forbindelse med en underliggende kundes kreditoverførsel.

Derudover kan deltagere med internetbaseret adgang til en PM-konto modtage direkte debetordrer.

2)

Deltagere skal følge feltspecifikationer, som er defineret i kapitel 9.1.2.2 i UDFS, bog 1.

3)

Indholdet af felter skal godkendes af TARGET2 [indsæt centralbanken/landereference] i henhold til kravene i UDFS. Deltagere kan indbyrdes aftale særlige regler for indholdet af felter. TARGET2-[indsæt centralbanken/landereference] foretager imidlertid ingen særlig kontrol af, om deltagere følger sådanne regler.

4)

Deltagere der anvender internetbaseret adgang kan foretage dækningsbetalinger via TARGET2, dvs. betalinger der er foretaget af korrespondentbanker til at afvikle (dække) kreditoverførselsmeddelelser, der er fremsendt til en kundes bank på andre og mere direkte måder. Kundeoplysningerne i disse dækningsbetalinger vises ikke i ICM-modulet.

3.   Dobbeltordrekontrol

1)

Alle betalingsordrer skal igennem en dobbeltordrekontrol, som har til formål at returnere betalingsordrer, som ved en fejl er afgivet mere end én gang.

2)

Følgende felter i meddelelsestyperne kontrolleres:

Detaljer

Meddelelsesdel

Felt

Afsender

Basic Header

BIC-adresse

Meddelelsestype

Application Header

Meddelelsestype

Modtager

Application Header

Destinationsadresse

Transaktion Reference Nummer (TRN)

Tekst Blok

:20

Relateret Reference

Tekst Blok

:21

Valør Dato

Tekst Blok

:32

Beløb

Tekst Blok

:32

(3)

Hvis felterne beskrevet i stk. 2 i forbindelse med en senere afgivet betalingsordre er identisk med felterne i en allerede accepteret betalingsordre, returneres den senere afgivne betalingsordre som uafviklet.

4.   Fejlkoder

Hvis en betalingsordre returneres som uafviklet, afgives en fejlmeddelelse, som angiver årsagen til returneringen ved anvendelse af fejlkoder. Fejlkoderne er defineret i Kapitel 9.4.2 i UDFS.

5.   På forhånd fastsatte afviklingstidspunkter

1)

For betalingsordrer, som anvender Earliest Debit Time Indicator, anvendes kodeordet »/FROTIME/«.

2)

For betalingsordrer, som anvender Latest Debit Time Indicator, er der to mulige kodeord.

a)

Kodeordet »/REJTIME/«: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt, returneres betalingsordren som uafviklet.

b)

Kodeordet »/TILTIME/«: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt, returneres betalingsordren ikke, men opretholdes i den relevante kø.

I begge tilfælde bliver en meddelelse automatisk sendt via ICM, hvis en betalingsordre med Latest Debit Time Indicator ikke er afviklet 15 minutter forud for det deri angivne tidspunkt.

3)

Hvis kodeordet »/CLSTIME/« er anvendt, behandles betalingen på samme måde som en betalingsordre, nævnt i stk. 2, litra b).

6.   Afvikling af betalingsordrer i entry disposition

1)

Der gennemføres modregningskontrol, og — hvis relevant — udvidet modregningskontrol (begge udtryk som defineret i stk. 2 og 3) af betalingsordrer, som er indført i entry disposition, for at sikre en hurtig og likviditetsbesparende bruttoafvikling af betalingsordrer.

2)

En modregningskontrol skal fastslå, hvorvidt betalingsmodtagerens betalingsordrer, som er forrest i den meget hastende kø (highly urgent queue) eller, hvis ikke relevant, i den hastende kø (urgent queue), er til rådighed til modregning i betalerens betalingsordre (herefter: »modregnende betalingsordrer«). Hvis en modregnende betalingsordre ikke giver tilstrækkelige midler til den pågældende betalers betalingsordre i entry disposition, afgøres det, om der er tilstrækkelig likviditet til rådighed på betalerens PM-konto.

3)

Hvis modregningskontrollen ikke lykkes, kan [indsæt centralbankens navn] anvende den udvidede modregningskontrol. Ved en udvidet modregningskontrol fastslås det, hvorvidt der er modregnede betalingsordrer til rådighed i nogen af betalingsmodtagerens køer, uden hensyn til, hvornår de kom i køen. Hvis der i betalingsmodtagerens kø er betalingsordrer med højere prioritet, som er adresseret til andre TARGET2-deltagere, kan FIFU-princippet dog kun fraviges, såfremt afvikling af en sådan modregnende betalingsordre vil medføre en likviditetsforøgelse for betalingsmodtageren.

7.   Afvikling af betalingsordrer i køen

1)

Behandlingen af betalingsordrer i kø afhænger af den prioritetskategori, som den ordregivende deltager har angivet.

2)

Betalingsordrer i den meget hastende og i den hastende kø afvikles ved anvendelse af modregningskontrollen beskrevet i stk. 6, idet der begyndes med betalingsordren forrest i køen i de tilfælde, hvor der sker en forøgelse af likviditeten, eller hvor der foretages indgriben i køen (ændring af placering i køen, afviklingstidspunkt eller -prioritet, eller tilbagekaldelse af betalingsordren).

3)

Betalingsordrer i den normale kø afvikles løbende, herunder alle meget hastende og hastende betalingsordrer, som endnu ikke er afviklet. Der anvendes forskellige optimeringsmekanismer (algoritmer). Hvis en algoritme lykkes, bliver de omfattede betalingsordrer afviklet. Hvis en algoritme ikke lykkes, forbliver de omfattede betalingsordrer i køen. Der anvendes tre algoritmer (1 til 3) til modregning af betalingsstrømme. Afviklingsprocedure 5 (som denne er defineret i Kapitel 2.8.1 i UDFS) kan — ved brug af algoritme 4 — anvendes til afvikling af afviklingssystemers betalingsordrer. For at optimere afviklingen af meget hastende transaktioner i afviklingssystemer på deltagernes afviklingskonti, anvendes en særlig algoritme (Algoritme 5).

a)

I algoritme 1 (all-or-nothing) skal [indsæt centralbankens navn] såvel for alle modpartsforhold, for hvilke der er fastsat et bilateral limit, som for summen af modpartsforhold, for hvilke der er fastsat et multilateral limit:

i)

beregne den samlede likviditetsposition for hver TARGET2-deltagers PM-konto ved at fastslå, hvorvidt den samlede sum af alle udgående og indgående betalingsordrer, som venter i køen, er negativ eller positiv, samt — såfremt den er negativ — kontrollere, om den overstiger den pågældende deltagers disponible likviditet (den samlede likviditet skal udgøre den »totale likviditetsposition«), og

ii)

kontrollere, om limits og reserveringer, som er fastsat af hver TARGET2-deltager i relation til hver relevant PM-konto, overholdes.

Hvis resultatet af disse beregninger og kontroller er positivt for hver relevant PM- konto, skal [indsæt centralbankens navn] og andre centralbanker, som er involveret, afvikle alle betalinger samtidig på de pågældende TARGET2-deltageres PM-konti.

b)

Under Algoritme 2 (»partial«) skal [indsæt centralbankens navn]:

i)

beregne og kontrollere likviditetspositioner, limits og reservationer for hver relevant PM-konto, som under Algoritme 1, og

ii)

hvis den samlede likviditetsposition på én eller flere relevante PM-konti er negativ, udtage enkelte betalingsordrer, indtil den samlede likviditetsposition på hver relevant PM-konto er positiv.

Derefter skal [indsæt centralbankens navn] og de andre involverede centralbanker, i det omfang der er tilstrækkelige midler, afvikle alle tilbageværende betalinger (bortset fra de udtagne betalingsordrer) samtidig på de pågældende TARGET2-deltageres PM- konti.

Ved udtagelse af betalingsordrer, begynder [indsæt centralbankens navn] med de TARGET2-deltageres PM-konto, som har den største negative likviditetsposition, og med den betalingsordre bagest i køen, som har lavest prioritet. Algoritmen løber kun i kort tid, som nærmere fastsat efter [indsæt centralbankens navn]’s skøn.

c)

Under algoritme 3 (»multiple«) skal [indsæt centralbankens navn]:

i)

sammenligne TARGET2-deltageres PM-konti parvis for at fastslå, hvorvidt betalingsordrer i kø kan afvikles inden for den likviditet, som er til rådighed for de pågældende to TARGET2-deltageres PM-konti, og inden for de fastsatte limits, (idet der begyndes med det PM-konti-par med den mindste forskel mellem betalingsordrer, som er adresseret til hinanden), og de centralbanker, som er involveret, bogfører disse betalinger samtidigt hos de to TARGET2-deltageres PM-konti, og

ii)

såfremt der for et par PM-konti, som beskrevet under punkt i), ikke er tilstrækkelig likviditet til at finansiere den bilaterale position, udtage enkelte betalingsordrer, indtil der er tilstrækkelig likviditet. I dette tilfælde afvikler de centralbanker, som er involveret, de tilbageværende betalinger (bortset fra de udtagne) samtidigt på de to TARGET2-deltageres PM-konti.

Efter gennemførelse af de kontroller, som er nævnt i nr. i) og ii), kontrollerer [indsæt centralbankens navn] de multilaterale afviklingspositioner (mellem en deltagers PM-konto og andre TARGET2-deltageres PM-konti, for hvilke der er sat multilaterale limits). Til brug herfor finder proceduren beskrevet i nr. i) og ii) tilsvarende anvendelse.

d)

Under algoritme 4 (»partial plus ancillary system settlement«) følger [indsæt centralbankens navn] samme procedure som for algoritme 2, men uden at udtage betalingsordrer, der relaterer sig til afvikling i et afviklingssystem (idet disse afvikles samtidigt og multilateralt).

e)

Under algoritme 5 (»ancillary system settlement via sub-accounts«) følger [indsæt centralbankens navn] samme procedure som for algoritme 1 med den ændring, at [indsæt centralbankens navn] starter algoritme 5 via afviklingssystemets grænseflade og kun kontrollerer, hvorvidt der er tilstrækkelige midler til rådighed på deltagernes afviklingskonti. Der tages endvidere ikke hensyn til limits og reserveringer. Algoritme 5 løber også under natafvikling.

4)

Betalingsordrer, som er indført i entry disposition efter påbegyndelse af en af algoritmerne 1-4, kan dog afvikles straks i entry disposition, hvis positionerne og limits for de pågældende TARGET2-deltageres PM-konti er forenelige både med afvikling af disse betalingsordrer og med afvikling af betalingsordrer i den løbende optimeringsprocedure. To algoritmer må dog ikke løbe samtidig.

5)

I dag-fasen løber algoritmerne sekventielt. Så længe der ikke er en udestående samtidig multilateral afvikling i et afviklingssystem, er rækkefølgen følgende:

a)

algoritme 1

b)

hvis algoritme 1 ikke lykkes, så algoritme 2

c)

hvis algoritme 2 ikke lykkes, så algoritme 3, eller hvis algoritme 2 lykkes gentagelse af algoritme 1.

Når der udestår en samtidig multilateral afvikling (»procedure 5«) i et afviklingssystem, skal Algoritme 4 løbe.

6)

Algoritmerne skal løbe fleksibelt ved forhåndsfastsættelse af en tidsforsinkelse mellem anvendelsen af forskellige algoritmer, for derved at sikre et minimumsinterval mellem gennemførelse af to algoritmer. Tidssekvensen kontrolleres automatisk. Der skal være mulighed for manuel indgriben.

7)

Når en betalingsordre er indeholdt i en løbende algoritme, må den ikke ændres (ændring af placering i en kø) eller tilbagekaldes. Anmodninger om ændring eller tilbagekaldelse af en betalingsordre placeres i kø, indtil algoritmen er færdig. Hvis den pågældende betalingsordre afvikles som led i den løbende algoritme, afvises en anmodning om ændring eller tilbagekaldelse. Hvis betalingsordren ikke bliver afviklet, bliver deltagerens anmodning straks taget i betragtning.

8.   Anvendelse af Informations- og kontrolmodulet ICM

1)

ICM kan anvendes til afgivelse af betalingsordrer.

2)

ICM kan anvendes til at erhverve information og styre likviditet.

3)

Bortset fra betalingsordrer, som er warehoused, og statisk datainformation er det kun data i forbindelse med den aktuelle bankdag, der er tilgængelige via ICM. Der tilbydes kun skærme på engelsk.

4)

Information leveres i »pull«-modus, dvs. at hver deltager skal anmode om at få leveret information. Deltagere skal regelmæssigt i løbet af dagen kontrollere ICM for vigtige meddelelser.

5)

Kun user-to-application-modus (U2A) er til rådighed for deltagere, der anvender internetbaseret adgang. U2A muliggør direkte kommunikation mellem en deltager og ICM. Informationen vises i en browser, som kører på et PC-system. ICM User Handbook indeholder yderligere detaljer.

6)

En deltager skal mindst have én arbejdsstation med internetadgang for at få adgang til ICM via U2A.

7)

Adgangsrettigheder til ICM gives ved brug af certifikater, og brugen af disse er nærmere beskrevet i stk. 10-13.

8)

Deltagere kan også anvende ICM til at overføre likviditet:

a)

[indsæt hvis relevant] fra deres PM-konto til deres konto uden for PM-modulet

b)

mellem PM-kontoen og deltagerens afviklingskonti, og

c)

fra PM-kontoen til skyggekontoen, som administreres af afviklingssystemet.

9.   UDSF og ICM User Handbook og »User Manual: Internet Access for the Public Key Certification Service«

Yderligere oplysninger og eksempler, som forklarer ovennævnte regler, findes i den til enhver tid gældende UDFS- og ICM User Handbook, der er offentliggjort på engelsk på [indsæt centralbankens navn]’s og ECB’s websted og i »User Manual: Internet Access for the Public Key Certification Service«.

10.   Udstedelse, suspension, reaktivering, tilbagekaldelse og fornyelse af certifikater

1)

Deltagere skal anmode [indsæt centralbankens navn] om udstedelse af certifikater, der giver dem mulighed for adgang til TARGET2 [indsæt centralbank/landereference] ved brug af internetbaseret adgang.

2)

Deltagere skal anmode [indsæt centralbankens navn] om suspendering og reaktivering af certifikater samt tilbagekaldelse og fornyelse af certifikater, når en indehaver af et certifikat ikke længere ønsker at have adgang til TARGET2, eller hvis deltageren ophører med sine aktiviteter i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], fx som følge af fusion eller overtagelse.

3)

Deltageren skal træffe alle sikkerhedsregler og organisatoriske foranstaltninger til sikring af, at certifikater kun anvendes i overensstemmelse med de Harmoniserede Vilkår.

4)

Deltageren skal straks meddele [indsæt centralbankens navn] enhver væsentlig ændring af enhver oplysning i de formularer, som indsendtes til [indsæt centralbankens navn] i forbindelse med udstedelse af certifikater.

11.   Deltagerens behandling af certifikater

1)

Deltageren skal sikre, at alle certifikater opbevares sikkert og foretage væsentlige organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at tredjeparter ikke lider skade, samt sikre at ethvert certifikat kun anvendes af den særlige indehaver, som det blev udstedt til.

2)

Deltageren skal straks afgive alle de oplysninger, som [indsæt centralbankens navn] anmoder om samt garantere rigtigheden af disse. Deltagere bærer til enhver tid det fulde ansvar for, at de oplysninger, som de har afgivet til [indsæt centralbankens navn] i forbindelse med udstedelsen af certifikater, fortsat er korrekte.

3)

Deltageren bærer det fulde ansvar for at sikre, at alle dennes indehavere af certifikater, opbevarer de certifikater, som de har fået tildelt, adskilt fra deres hemmelige PIN- og PUK-koder.

4)

Deltageren bærer det fulde ansvar for at tilse, at ingen at dennes indehavere af certifikater benytter certifikaterne i funktioner eller til formål andre end dem, hvortil certifikaterne blev udstedt.

5)

Deltageren skal straks give [indsæt centralbankens navn] oplysning om enhver anmodning om og begrundelse for suspendering, reaktivering, tilbagekaldelse eller fornyelse af certifikater.

6)

Deltageren skal straks anmode [indsæt centralbankens navn] om at suspendere alle certifikater eller nøglerne, som er indeholdt i disse, som er mangelfulde eller som indehaveren af certifikaterne ikke længere har i sin besiddelse.

7)

Deltageren skal straks give [indsæt centralbankens navn] meddelelse om tab eller tyveri af certifikater.

12.   Sikkerhedskrav

1)

Det computersystem, som en deltager benytter for at få adgang til TARGET2 ved anvendelse af internetbaseret adgang, skal være til stede på et forretningssted, som deltageren ejer eller lejer. Adgang til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] vil kun være tilladt fra dette forretningssted, og for at undgå tvivl vil fjernadgang ikke blive tilladt.

2)

Deltageren skal køre al software på computersystemer, som er opstillet og tilpasset i overensstemmelse med gældende internationale IT sikkerhedsstandarder, der mindst skal omfatte de krav, der nærmere er beskrevet i artikel 12, stk. 3, og 13, stk. 4. Deltageren skal træffe passende foranstaltninger, herunder navnlig antivirus- og malware-beskyttelse, antiphishingforanstaltninger, procedurer til hærdning (hardening) og programrettelser (patch management). Deltageren skal regelmæssigt opdatere alle disse foranstaltninger og procedurer.

3)

Deltageren skal oprette et krypteret meddelelseslink med TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

4)

Brugerdrev på deltagerens arbejdsstationer må ikke have administratorrettigheder. Rettigheder skal tildeles i overensstemmelse med princippet om mindst mulig forret (least privilege).

5)

Deltageren skal til enhver tid beskytte computersystemerne, der anvendes til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] internetadgang på følgende måde:

a)

De skal beskytte computersystemerne og arbejdsstationerne mod uautoriseret adgang både fysisk og via netværk ved konstant brug af firewalls til at beskytte computersystemerne og arbejdsstationerne mod indkommende internettrafik, og arbejdsstationerne mod uautoriseret adgang over det interne netværk. De skal bruge en firewall, som beskytter mod indkommende trafik, samt en firewall på arbejdsstationer, som sikrer, at kun autoriserede programmer kommunikerer udadtil.

b)

Deltagere vil kun få tilladelse til at installere den software på arbejdsstationer, som er nødvendig for TARGET2, og som er autoriseret i henhold til deltagerens interne sikkerhedspolitik.

c)

Deltagere skal til enhver tid sikre, at alle software-applikationer, som kører på arbejdsstationerne, opdateres regelmæssigt og bliver programrettet (patched) med den seneste version. Dette gælder navnlig med hensyn til styresystemer, internetbrowseren og plug-ins.

d)

Deltagere skal til stadighed begrænse udgående trafik fra arbejdsstationer til websteder, som er forretningsmæssig nødvendige, samt websteder, som kræves til lovlig og rimelig opdatering af software.

e)

Deltagere skal sikre, at al nødvendig intern post ind og ud til arbejdsstationer er beskyttet mod videregivelse og skadelige ændringer, navnlig hvis filer overføres gennem et netværk.

6)

Deltageren skal sikre, at indehavere af certifikater hos denne til stadighed følger en sikker praksis med hensyn til browsing, herunder:

a)

reservere visse arbejdsstationer til adgang til websteder af samme vigtighedsgrad og kun at åbne disse websteder fra disse arbejdsstationer

b)

altid at genstarte brugen af browseren før og efter at have åbnet TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] gennem internetbaseret adgang

c)

kontrollere alle serveres SSL certifikat-godkendelse hver gang, der logges på TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] internetbaseret adgang

d)

udvise mistænksomhed over for e-mails, som ser ud til at komme fra TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og aldrig udlevere certifikatets adgangskode, såfremt der spørges herom, idet TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] aldrig spørger om certifikatets adgangskode i en e-mail eller på anden vis.

7)

Deltageren skal til enhver tid gennemføre følgende ledelsesprincipper for at mindske risici for sit system:

a)

indføre ledelsespraksis på brugerniveau, der sikrer, at kun autoriserede brugere bliver oprettet og forbliver i systemet, samt vedligeholde en nøjagtig og opdateret liste over autoriserede brugere

b)

tilpasse den daglige betalingstrafik, således at forskelle afsløres mellem autoriseret og faktisk daglig betalingstrafik, såvel afsendt som modtaget

c)

sikre at en indehaver af et certifikat ikke browser på andre internetsteder samtidig med at denne åbner TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

13.   Yderligere sikkerhedskrav

1)

Deltageren skal til enhver tid ved brug af passende organisatoriske og/eller tekniske foranstaltninger sikre, at brugeres adgangskoder, der videregives til kontrol af adgangsrettigheder (Access Right Review), ikke misbruges og navnlig, at ingen ikke-autoriserede personer får kendskab til dem.

2)

Deltageren skal have indrettet en procedure til brugeradministration til sikring af, at såfremt en ansat eller anden bruger af et system på deltagerens forretningssted forlader deltagerens organisation, bliver den tilhørende brugeradgangskode straks og varigt slettet.

3)

Deltageren skal have indrettet en procedure til brugeradministration og skal straks og varigt blokere adgangskoder, som på en eller anden måde er videregivet, herunder tilfælde hvor certifikater er mistet eller stjålet, eller hvor adgangskoder er phished.

4)

Såfremt en deltager er ude af stand til at afhjælpe sikkerhedsmangler eller fejl ved konfigurationen, fx som følge af systemer, der er smittet af malware, kan de nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, efter tre forekomster varigt blokere alle deltagerens brugeradgangskoder.

Tillæg IIA

GEBYROVERSIGT OG FAKTURERING FOR INTERNETBASERET ADGANG

Gebyrer for direkte deltagere

1.

Det månedlige gebyr for behandling af betalingsordrer i TARGET2-[indsæt centralbankens navn/landereference] for direkte deltagere udgør 70 EUR pr. PM-konto for internetadgang samt 150 EUR pr. PM-konto samt et fast gebyr pr. transaktion (debit entry) på 0,80 EUR.

2.

For direkte deltagere, som ikke ønsker BIC-koden for deres konto offentliggjort i TARGET2-registret, gælder et supplerende månedsgebyr på 30 EUR pr. konto.

3.

[Indsæt centralbankens navn] skal udstede og gebyrfrit vedligeholde op til fem aktive certifikater pr. deltager for hver PM-konto. [Indsæt centralbankens navn] skal opkræve et gebyr på 50 EUR for udstedelse af hvert yderligere efterfølgende aktive certifikat. [Indsæt centralbanken] skal opkræve et årligt vedligeholdelsesgebyr på 11 EUR for hvert yderligere efterfølgende aktive certifikat. Aktive certifikater er gyldige i tre år.

Fakturering

4.

For direkte deltagere gælder følgende regler for fakturering: Den direkte deltager modtager faktura for den foregående måned med opgørelse over de gebyrer, der skal betales, senest den femte bankdag i den følgende måned. Indbetaling skal ske senest den tiende bankdag i den pågældende måned på den konto, som er angivet af [indsæt centralbankens navn] og vil blive debiteret fra denne deltagers PM-konto.


BILAG VI

OPHÆVET RETNINGSLINJE MED LISTE OVER DENS EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER

 

Retningslinje ECB/2007/2 (EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1)

 

Retningslinje ECB/2009/9 (EUT L 123 af 19.5.2009, s. 94)

 

Retningslinje ECB/2009/21 (EUT L 260 af 3.10.2009, s. 31)

 

Retningslinje ECB/2010/12 (EUT L 261 af 5.10.2010, s. 6)

 

Retningslinje ECB/2011/2 (EUT L 86 af 1.4.2011, s. 75)

 

Retningslinje ECB/2011/15 (EUT L 279 af 26.10.2011, s. 5)


BILAG VII

SAMMENLIGNINGSTABEL

Retningslinje ECB/2007/2

Denne retningslinje

Artikel 1-4

Artikel 1-4

Artikel 5-6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 9-11

Artikel 7

Artikel 12

Artikel 8

Artikel 13

Artikel 9

Artikel 14

Artikel 10

Artikel 15

Artikel 11

Artikel 16

Artikel 17-24

Artikel 12

Artikel 25

Artikel 14

Artikel 26

Artikel 15

Artikel 27

Artikel 16

Artikel 28

Tillæg I-V

Tillæg I-V