ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.028.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 28

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
30. januar 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 81/2013 af 29. januar 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 for så vidt angår mikrodatafilerne for fremsendelse af data ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013 af 29. januar 2013 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2013 af 29. januar 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/65/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2012 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt New Zealand yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger (meddelt under nummer C(2012) 9557)  ( 1 )

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 81/2013

af 29. januar 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 for så vidt angår mikrodatafilerne for fremsendelse af data

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (1), særlig artikel 9, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens aktuelle bestræbelser på at sikre relevante europæiske statistikker er det af fundamental betydning, at der indføres et opdateret klassifikationssystem, der afspejler udviklingen og ændringer inden for uddannelse.

(2)

De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) har revideret den hidtil anvendte udgave af International Standard Classification of Education (ISCED) (ISCED 1997) for at sikre, at den er i overensstemmelse med udviklingen inden for uddannelsespolitikker og -strukturer.

(3)

Uddannelsesstatistikker bør være internationalt sammenlignelige, og det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne og EU-institutionerne anvender uddannelsesklassifikationer, der stemmer overens med den reviderede International Standard Classification of Education ISCED 2011 (ISCED 2011), der blev vedtaget af UNESCO-medlemsstaterne på deres 36. generalkonference i november 2011.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 (2) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17.

(2)  EUT L 276 af 21.10.2011, s. 13.


BILAG

Beskrivelsen af kolonne 80 (Uddannelsesniveau) i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 affattes således:

Kolonne

Identifikator

Beskrivelse

Filter/bemærkninger

»80

 

Højeste fuldførte uddannelse

Frivillig variabel; indberettes den ikke: kode = blank«

 

1

Første sekundærtrin eller derunder (ISCED 2011 niveau 0-2)

 

 

2

Andet sekundærtrin og postsekundær undervisning (bortset fra videregående uddannelse) (ISCED 2011 niveau 3 og 4)

 

 

3

Videregående uddannelse (ISCED 2011 niveau 5-8)

 


30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 82/2013

af 29. januar 2013

om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz

(kodifikation)

EUROPA KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1) særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/2004 af 8. december 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliserings hensyn kodificeres.

(2)

I aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (4) (aftalen), der blev godkendt på Fællesskabets vegne ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom af Rådet og Kommissionen (5), er der fastsat en årlig toldfri import af 1 200 tons kød af hornkvæg, udbenet, tørret, henhørende under KN-kode ex 0210 20 90.

(3)

Der bør derfor fastsættes gennemførelsesbestemmelser på et årligt grundlag for det relevante toldfri importtoldkontingent.

(4)

For at produkter kan komme i betragtning ved dette toldkontingent, bør de have oprindelse i Schweiz i overensstemmelse med de regler, der er omhandlet i artikel 4 i aftalen. Der bør fastlægges en nøjagtig definition af, hvilke produkter der kan omfattes af kontingentet. Af kontrolhensyn bør import under dette kontingent kun tillades, hvis der fremlægges et ægthedscertifikat, hvori det bekræftes, at kødet nøjagtigt svarer til definitionen. Det er nødvendigt at fastsætte en model for disse certifikater samt betingelserne for deres anvendelse.

(5)

Ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser. Med henblik herpå bør der fastsættes regler om indgivelse af ansøgninger samt oplysninger, der skal anføres i ansøgningerne og licenserne, om nødvendigt ved undtagelse fra Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6) og fra Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (7).

(6)

For at sikre en korrekt forvaltning af importen af de pågældende produkter bør der fastsættes regler for, at importlicenserne først må udstedes efter at bl.a. angivelserne i ægthedscertifikatet er kontrolleret.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes et årligt toldfrit EU-import toldkontingent for tørret udbenet oksekød henhørende under KN-kode ex 0210 20 90 med oprindelse i Schweiz med en årlig mængde på 1 200 tons i perioder fra den 1. januar til den 31. december (i det følgende benævnt »kontingentet«).

Kontingentet har løbenummer 09.4202.

2.   Oprindelsesreglerne for de i stk. 1 omhandlede produkter er identiske med reglerne i artikel 4 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter.

3.   I denne forordning forstås ved »tørret udbenet kød« udskårne stykker af lår af mindst 18 måneder gammelt hornkvæg, uden synligt intramuskulært fedt (3 % til 7 %), med en pH-værdi i ferskkødet på mellem 5,4 og 6,0, saltet, krydret, presset, tørret udelukkende i frisk, tør luft, med ædel skimmel under udvikling (mikroskopiske svampe). Færdigvaren vejer mellem 41 % og 53 % af råvarens vægt før saltning.

Artikel 2

1.   De i artikel 1, stk. 1, omhandlede mængder kan importeres, hvis der ved overgangen til fri omsætning fremlægges en importlicens.

2.   Originalen af ægthedscertifikatet, der udstedes efter artikel 3, og en kopi heraf indgives til myndighederne sammen med ansøgningen om den første importlicens, der vedrører ægthedscertifikatet.

3.   Et ægthedscertifikat kan bruges til udstedelse af mere end én importlicens for mængder, der ikke overstiger den mængde, der er anført i certifikatet. Udstedes der mere end én licens i forbindelse med et ægthedscertifikat, skal myndighederne påtegne ægthedscertifikatet for den afskrevne mængde.

4.   Den kompetente myndighed kan kun udstede importlicenser, når det er godtgjort, at alle oplysninger i ægthedscertifikatet svarer til de oplysninger, der modtages fra Kommissionen om dette emne hver uge. Licensen udstedes så straks.

I undtagelsestilfælde og efter behørigt motiveret ansøgning kan den kompetente myndighed dog udstede en importlicens på grundlag af det relevante ægthedscertifikat, inden oplysningerne fra Kommissionen modtages. I så tilfælde er sikkerheden for importlicenser lig med det beløb, der svarer til den fulde toldsats i den fælles toldtarif. Når medlemsstaterne har modtaget oplysningen om certifikatet, erstatter de denne sikkerhed med den sikkerhed, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a) i forordning (EF) nr. 382/2008.

5.   Rubrik 20 i licensansøgningerne og i selve licenserne skal indeholde en af angivelserne som anført i bilag I.

Artikel 3

1.   Det i artikel 2 omhandlede ægthedscertifikat, der skal være i overensstemmelse med modellen i bilag II, udstedes i en original og to kopier, der trykkes og udfyldes på et af Unionens officielle sprog. Det kan også trykkes og udfyldes på eksportlandets officielle sprog eller et af dets officielle sprog.

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor importlicensansøgningen indgives, kan kræve en oversættelse af det certifikat, der skal forelægges.

2.   Certifikatets format er 210 × 297 mm. Papiret skal mindst veje 40 g/m2. Originaleksemplaret skal være hvidt, den første kopi rosa og den anden gul.

3.   Originalen af certifikatet og kopierne heraf kan være maskin- eller håndskrevne. I sidstnævnte tilfælde skal de udfyldes med sort blæk og med blokbogstaver.

4.   Hvert certifikat skal have sit eget løbenummer efterfulgt af navnet på udstedelseslandet.

Kopierne skal have samme løbenummer og samme navn som originalen.

5.   Den i artikel 1, stk. 3, omhandlede definition af tørret udbenet oksekød skal tydeligt anføres i certifikatet.

6.   Certifikatet er kun gyldigt, hvis det er behørigt påtegnet af et udstedende organ, der er anført i listen i bilag III.

Certifikaterne anses for at være korrekt påtegnet, hvis udstedelsestidspunkt og -sted er anført, og hvis de er påført den udstedende myndigheds stempel samt underskrift fra de eller den person(er), der har beføjelse til at underskrive dem.

Artikel 4

1.   En udstedende myndighed som anført i listen i bilag III skal:

a)

være anerkendt som sådan i Schweiz

b)

forpligte sig til at kontrollere angivelserne i ægthedscertifikaterne

c)

forpligte sig til mindst en gang om ugen at sende Kommissionen oplysninger, der gør det muligt at kontrollere angivelserne i ægthedscertifikaterne, især certifikatets nummer, eksportøren, modtageren, bestemmelseslandet, produktet, nettovægten og underskriftens datering.

2.   Listen i bilag III kan ændres af Kommissionen, hvis kravet i stk. 1, litra a), ikke længere opfyldes, eller hvis den udstedende myndighed ikke opfylder en af sine forpligtelser.

Artikel 5

Ægthedscertifikaterne og importlicenserne er gyldige i tre måneder fra udstedelsesdagen.

Artikel 6

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 376/2008, forordning (EF) nr. 382/2008 og kapitel III af Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (8) anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 7

Schweiz' myndigheder sender Kommissionen prøver på de stempler, som de schweiziske udstedende myndigheder anvender, samt navn på og underskriftsprøve for de personer, der har beføjelse til at underskrive ægthedscertifikater. Eventuelle senere ændringer af stempler eller navne meddeles også til Kommissionen så hurtigt som muligt. Kommissionen skal videregive disse oplysninger til medlemsstaternes myndigheder.

Artikel 8

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal medlemsstaterne:

a)

senest den 28. februar efter udløbet af hver importtoldkontingentperiode underrette Kommissionen om de mængder produkter, for hvilke der blev udstedt importlicenser i den foregående importtoldkontingentperiode, eller at der ikke blev udstedt importlicenser

b)

senest den 30. april efter udløbet af hver importtoldkontingentperiode underrette Kommissionen om de mængder, der omfattes af ubenyttede eller delvis benyttede importlicenser, svarende til forskellen mellem de mængder, der er anført på importlicensernes bagside, og de mængder, de blev udstedt til, eller at der ingen ubenyttede mængder er.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysninger om de mængder af produkter, der overgår til fri omsætning, i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1301/2006.

3.   Meddelelserne i stk. 1 sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (9) under anvendelse af de produktkategorier, der er anført i bilag V til forordning (EF) nr. 382/2008.

Artikel 9

Forordning (EF) nr. 2092/2004 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 362 af 9.12.2004, s. 4.

(3)  Se bilag IV.

(4)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(5)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.

(6)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(7)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10.

(8)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(9)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.


BILAG I

Angivelser omhandlet i artikel 2, stk. 5

:

På bulgarsk

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

På spansk

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

På tjekkisk

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

På dansk

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

På tysk

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

På estisk

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

På græsk

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

På engelsk

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

På fransk

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

På italiensk

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

På lettisk

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

På litauisk

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

På ungarsk

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

På maltesisk

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

På nederlandsk

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

På polsk

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

På portugisisk

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

På rumænsk

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

På slovakisk

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

På slovensk

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

På finsk

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

På svensk

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


BILAG II

Image


BILAG III

Fortegnelse over myndigheder i Schweiz, der har bemyndigelse til at udstede ægthedscertifikat

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.


BILAG IV

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/2004

(EUT L 362 af 9.12.2004, s. 4)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1830/2006

(EUT L 354 af 14.12.2006, s. 3)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2006

(EUT L 408 af 30.12.2006, s. 27)

Kun artikel 7 og bilag VIII

Kommissionens forordning (EF) nr. 749/2008

(EUT L 202 af 31.7.2008, s. 37)

Kun artikel 2 og bilag II

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2009

(EUT L 116 af 9.5.2009, s. 16)

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 666/2012

(EUT L 194 af 21.7.2012, s. 3)

Kun artikel 1


BILAG V

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2092/2004

Nærværende forordning

Artikel 1 til 7

Artikel 1 til 7

Artikel 7 a

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Bilag I, II og III

Bilag I, II og III

Bilag IV

Bilag V


30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 83/2013

af 29. januar 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 19. december 2012

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt New Zealand yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger

(meddelt under nummer C(2012) 9557)

(EØS-relevant tekst)

(2013/65/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), særlig artikel 25, stk. 6,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne skal i henhold til direktiv 95/46/EF fastsætte bestemmelser om, at videregivelse af personoplysninger til et tredjeland kun må finde sted, hvis det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og medlemsstaternes love til gennemførelse af direktivets øvrige bestemmelser overholdes inden videregivelsen.

(2)

Kommissionen kan fastslå, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. I så fald kan der videregives personoplysninger fra medlemsstaterne, uden at yderligere garantier er påkrævet.

(3)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet for personoplysninger er tilstrækkeligt, skal i henhold til direktiv 95/46/EF ske på grundlag af samtlige de forhold, der har indflydelse på en videregivelse eller en type videregivelse af oplysninger og under hensyntagen til visse angivne faktorer, der er relevante for den pågældende videregivelse.

(4)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, og vedtagelsen og gennemførelsen af afgørelser i henhold til direktiv 95/46/EF skal på grund af tredjelandenes forskellige tilgang til beskyttelse af oplysninger foretages på en sådan måde, at der ikke vilkårligt eller uberettiget diskrimineres mod eller mellem tredjelande, hvor lignende forhold gør sig gældende, eller skabes skjulte handelshindringer, idet der tages hensyn til Den Europæiske Unions nuværende internationale forpligtelser.

(5)

New Zealand er en tidligere britisk koloni. Landet blev en uafhængig »dominion« i 1907, men afbrød ikke formelt sine forfatningsmæssige forbindelser med Storbritannien før 1947. New Zealand er en enhedsstat og har ikke nogen skriftlig forfatning i sædvanlig forstand i form af et grundlæggende forfatningsdokument. Landet er et konstitutionelt monarki og et parlamentarisk demokrati efter Westminster-modellen med dronningen af New Zealand som statsoverhoved.

(6)

New Zealand fungerer efter princippet om parlamentarisk suverænitet. Ikke desto mindre er der sædvanligvis en række love, som er af særlig forfatningsmæssig betydning og anses for »higher law« (overordnede retsregler). Dette skal forstås sådan, at de udgør en del af det forfatningsmæssige grundlag, idet de ligger til grund for de offentlige myndigheders praksis og vedtagelsen af anden lovgivning. Endvidere ville man forvente en tværpolitisk konsensus ved ændring eller ophævelse af disse love. Flere af lovene er relevante for beskyttelsen af personoplysninger: »Bill of Rights Act« af 28. august 1990 (Public Act nr. 109 af 1990), »Human Rights Act« af 10. august 1993 (Public Act nr. 82 af 1993) og »Privacy Act« af 17. maj 1993 (Public Act nr. 28 af 1993). Disse loves forfatningsmæssige vigtighed afspejles i, at de konventionelt altid skal tages i betragtning, når der skal udarbejdes eller fremsættes nye lovforslag.

(7)

De retlige standarder for beskyttelse af personoplysninger i New Zealand er primært anført i »Privacy Act« som ændret ved »Privacy (Cross-border Information) Ammendment Act« af 7. september 2010 (offentlig lov nr. 113 af 2010). Den er vedtaget før direktiv 95/46/EF og er ikke begrænset til elektronisk behandlede oplysninger eller strukturerede oplysninger i et register, men dækker alle personoplysninger uanset deres form. Den dækker både den private og den offentlige sektor med nogle få specifikke undtagelser af offentlig interesse, som må forventes af et demokratisk samfund.

(8)

Der er en række lovgivningsmæssige rammer i New Zealand, som har til formål at regulere spørgsmål om privatlivets fred på det politiske område og med hensyn til regler og klageinstanser. Nogle er lovbestemte, mens andre er selvregulerende brancheorganisationer, herunder regulering af medier, direkte markedsføring, uopfordret elektronisk post, markedsforskning, sundhedsvæsen, bank- og forsikringsvirksomhed.

(9)

Udover den lovgivning, New Zealands parlament har vedtaget, findes der en anseelig samling sædvaneretlige regler, som har rødder tilbage i engelsk sædvaneret, og som indeholder sædvaneretlige principper og regler, der er relevante for beskyttelse af oplysninger. Et af de væsentlige sædvaneretlige principper er princippet om den personlige værdighed, som er et af de vigtigste retlige anliggender. Dette princip er et nøgleelement i New Zealands retspraksis. New Zealands retspraksis baseret på sædvaneret omfatter også en række andre aspekter af privatlivets fred, herunder krænkelse af privatlivets fred, tillidsbrud og beskyttelse mod ærekrænkelse, gener, chikane, injurier, uagtsomhed m.m.

(10)

De gældende retsregler om beskyttelse af oplysninger i New Zealand indeholder alle de grundlæggende principper, der er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for fysiske personer, og de indeholder også en række undtagelser og begrænsninger med henblik på at beskytte vigtige offentlige interesser. Disse retsregler om beskyttelse af oplysninger og undtagelserne herfra afspejler de principper, der er fastsat i direktiv 95/46/EF.

(11)

Anvendelsen af disse retsregler om beskyttelse af oplysninger sikres gennem adgang til domstolsprøvelse og administrative klagemuligheder og ved uafhængig kontrol foretaget af tilsynsmyndigheden, benævnt »Privacy Commissioner«, som handler uafhængigt, og som er udstyret med de beføjelser, der er anført i artikel 28 i direktiv 95/46/EF. Desuden har enhver berørt part ret til at indgive søgsmål til domstolene med henblik på skadeserstatning som følge af ulovlig behandling af den pågældendes personoplysninger.

(12)

New Zealand bør derfor anses for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger i henhold til direktiv 95/46/EF.

(13)

Denne afgørelse vedrører spørgsmålet om, hvorvidt den beskyttelse, som New Zealand yder, er tilstrækkelig med henblik på at opfylde kravene i artikel 25, stk. 1, i direktiv 95/46/EF. Den har ingen indvirkning på andre betingelser eller begrænsninger, der finder anvendelse ved gennemførelsen af andre bestemmelser i direktivet, som vedrører behandling af personoplysninger i medlemsstaterne.

(14)

Af hensyn til åbenheden og for at sikre, at medlemsstaternes ansvarlige myndigheder kan beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger, er det nødvendigt at specificere, under hvilke særlige omstændigheder det kan være berettiget at suspendere specifik videregivelse af oplysninger, uanset om det konstateres, at beskyttelsen er tilstrækkelig.

(15)

Gruppen vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, har afgivet en positiv udtalelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i New Zealand (2), som er taget i betragtning ved udarbejdelsen af denne gennemførelsesafgørelse.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 31, stk. 1, i direktiv 95/46/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   For så vidt angår artikel 25, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, anses New Zealand for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der videregives fra Den Europæiske Union.

2.   Den tilsynsmyndighed, der har ansvaret for anvendelsen af retsreglerne om beskyttelse af oplysninger i New Zealand, er angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan, uden at dette berører deres beføjelser til at træffe foranstaltninger for at sikre overensstemmelse med nationale bestemmelser, der er udstedt i henhold til andre bestemmelser end artikel 25 i direktiv 95/46/EF, gøre brug af deres beføjelser til at suspendere den fortsatte videregivelse af oplysninger til en modtager i New Zealand for at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger:

a)

når en ansvarlig myndighed i New Zealand fastslår, at den pågældende modtager overtræder de gældende beskyttelsesnormer, eller

b)

når der er væsentlig sandsynlighed for, at beskyttelsesnormerne overtrædes, når der er rimelig grund til at antage, at den kompetente newzealandske myndighed ikke tager eller ikke agter at tage passende og rettidige skridt til at afgøre forholdet, når en fortsat videregivelse af personoplysninger vil kunne skabe overhængende risiko for alvorlig skade for de registrerede, og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, forholdene taget i betragtning, på passende vis har forsøgt at underrette den ansvarlige for behandlingen i New Zealand og give vedkommende mulighed for at reagere.

2.   Suspenderingen ophæves, når beskyttelsesnormerne overholdes, og den kompetente myndighed i de pågældende medlemsstater underrettes herom.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis der træffes foranstaltninger i henhold til artikel 2.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor de organer, som er ansvarlige for håndhævelsen af beskyttelsesnormerne i New Zealand, ikke er i stand til at sikre, at normerne overholdes.

3.   Hvor oplysninger, der er indsamlet i medfør af artikel 2, stk. 1, og stk. 1 og 2, i denne artikel, kan godtgøre, at et organ, der har ansvaret for at sikre, at beskyttelsesnormerne i New Zealand overholdes, ikke udfører sin opgave effektivt, underretter Kommissionen den ansvarlige myndighed i New Zealand herom og forelægger om nødvendigt et udkast til foranstaltninger efter proceduren i artikel 31, stk. 2, i direktiv 95/46/EF med henblik på at ophæve eller suspendere denne afgørelse eller begrænse dens anvendelsesområde.

Artikel 4

Kommissionen fører tilsyn med anvendelsen af denne afgørelse og fremsender alle relevante oplysninger til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 31 i direktiv 95/46/EF, herunder oplysninger om ethvert forhold, der kan påvirke den vurdering, der foretages i henhold til artikel 1 i denne afgørelse, af, at beskyttelsen i New Zealand er tilstrækkelig efter artikel 25 i direktiv 95/46/EF, og ethvert forhold, der viser, at afgørelsen gennemføres på en diskriminerende måde.

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse inden den 20. marts 2013.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Næstformand


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(2)  Udtalelse nr. 11/2011 af 4. april 2011 om databeskyttelsesniveauet i New Zealand. Tilgængelig på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_da.pdf.


BILAG

Den ansvarlige tilsynsmyndighed, der henvises til i artikel 1, stk. 2, i denne afgørelse:

Privacy Commissioner

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

New Zealand

Tlf.: +64-4-474 7590

E-mail: enquiries@privacy.org.nz

Websted: http://privacy.org.nz/