ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.023.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 23

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
25. januar 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 39/2013 af 21 januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 40/2013 af 21 januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler

54

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

25.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 39/2013

af 21 januar 2013

om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1) skal der træffes foranstaltninger for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, herunder især rapporter fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og på baggrund af rådgivning fra regionale rådgivende råd.

(2)

Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder, herunder visse funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant. Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på en sådan måde, at hver medlemsstat sikres en relativ stabilitet i fiskeriet for hver fiskebestand eller hvert fiskeri, og under behørig hensyntagen til den fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i forordning (EF) nr. 2371/2002.

(3)

Samlede tilladte fastmængder (TAC’er) bør fastsættes på grundlag af foreliggende videnskabelig rådgivning og under hensyntagen til biologiske og samfundsøkonomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer, og på baggrund af de holdninger, som er kommet til udtryk under høringen af interesseparter, herunder på møder med de berørte regionale rådgivende råd.

(4)

For bestande, som er underlagt specifikke flerårige planer, bør TAC'en fastsættes i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i disse planer. Følgelig bør TAC'er for bestande af sydlig kulmule, jomfruhummer og tunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal, sild i farvandene vest for Skotland samt torsk i Kattegat, farvandene vest for Skotland og Det Irske Hav fastsættes i overensstemmelse med reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 2166/2005 af 20. december 2005 om foranstaltninger til genopretning af bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø (2), Rådets forordning (EF) nr. 509/2007 af 7. maj 2007 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal (3), Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (4) og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (5) ("torskeplanen"). Hvad angår den nordlige kulmulebestand (forordning (EF) nr. 811/2004 (6)) og tungebestanden i Biscayabugten (forordning (EF) nr. 388/2006 (7)), er minimumsmålene i de relevante forvaltnings- og genopretningsplaner nået, og det er derfor hensigtsmæssigt at følge den videnskabelige rådgivning for alt efter tilfældet at nå eller fastholde TAC’erne på niveauet for det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5)

For bestande, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige eller pålidelige data til at udarbejde størrelsesoverslag, bør forvaltningsforanstaltningerne og TAC-niveauerne følge forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning som defineret i artikel 3, litra i), i forordning (EF) nr. 2371/2002, samtidig med at der tages hensyn til bestandspecifikke faktorer, herunder især tilgængelige oplysninger om tendenser for bestande og betragtninger vedrørende blandet fiskeri.

(6)

I henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (8) bør det fastslås, hvilke bestande der omfattes af de forskellige foranstaltninger, der er fastsat i nævnte forordning.

(7)

Hvis en TAC for en bestand tildeles én medlemsstat, er det hensigtsmæssigt at bemyndige den berørte medlemsstat til at fastlægge niveauet for denne TAC i henhold til artikel 2, stk. 1, i traktaten. Der bør fastsættes bestemmelser for at sikre, at den berørte medlemsstat ved fastlæggelsen af niveauet for TAC’en handler i fuld overensstemmelse med principperne og reglerne i den fælles fiskeripolitik.

(8)

For visse TAC’er bør det være muligt for medlemsstaterne at give fartøjer, der deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, yderligere tildelinger. Formålet med de pågældende afprøvninger er at teste en fangstkvoteordning, dvs. et system, hvor alle fangster bør landes og trækkes fra kvoter med henblik på at undgå udsmid og det affald fra ellers brugbare fiskeressourcer, det medfører. Ukontrolleret udsmid af fisk udgør en trussel mod den langsigtede bæredygtighed for fisk som et offentligt gode og dermed mod den fælles fiskeripolitiks mål. Derimod giver fangstkvoteordninger i sig selv fiskerne et incitament til at optimere fangstselektiviteten i deres aktiviteter. For at opnå en rationel forvaltning af udsmid bør fuldt dokumenteret fiskeri omfatte alle aktiviteter til havs snarere end det, der landes i havn. Betingelserne for, at medlemsstaterne giver sådanne yderligere tildelinger, bør derfor omfatte en forpligtelse til at sikre anvendelsen af intern tv-overvågning (CCTV) forbundet med et system af sensorer (under ét benævnt "CCTV-system"). Det bør gøre det muligt at foretage en nøje registrering af alle opbevarede og udsmidte dele af fangsterne. Et system baseret på observatører, som arbejder i realtid om bord, ville være mindre effektivt, dyrere og mindre pålideligt. Derfor er anvendelsen af CCTV-systemer på nuværende tidspunkt en forudsætning for gennemførelsen af ordninger for udsmidsreduktion såsom fuldt dokumenteret fiskeri. Ved anvendelsen af et sådant system bør kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (9) overholdes.

(9)

For at sikre, at afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri effektivt kan evaluere fangstkvoteordningers potentiale med hensyn til at kontrollere den absolutte fiskeridødelighed for de berørte bestande, er det nødvendigt, at alle fisk, der fanges i disse afprøvninger, herunder også fisk, som ikke opfylder mindstemålet, trækkes fra det deltagende fartøjs samlede tildeling, og at fiskeriaktiviteterne ophører, når den samlede tildeling er udnyttet fuldt ud af det pågældende fartøj. Det er også hensigtsmæssigt kun at tillade overdragelse af tildelinger mellem fartøjer, der deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, og fartøjer, der ikke deltager heri, forudsat at det kan godtgøres, at udsmid fra fartøjer, der ikke deltager heri, ikke øges.

(10)

Det er nødvendigt at fastlægge den maksimale tilladte fiskeriindsats for 2013 i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 2166/2005, artikel 5 i forordning (EF) nr. 509/2007 og artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 1342/2008, under samtidig hensyntagen til Rådets forordning (EF) nr. 754/2009 af 27. juli 2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper fra fiskeriindsatsordningen i kapitel III i forordning (EF) nr. 1342/2008 (10).

(11)

For visse arter, såsom visse hajarter, vil selv begrænset fiskeri kunne udgøre en alvorlig risiko for deres bevarelse. Fiskerimulighederne for sådanne arter bør derfor underlægges maksimale restriktioner gennem et generelt forbud mod fiskeri af sådanne arter.

(12)

Da de fire TAC-områder for den nordlige kulmulebestand svarer til den samme biologiske bestand, er det hensigtsmæssigt at give tilladelse til at gennemføre en fleksibel ordning for de medlemsstater, som deltager i dette fiskeri, mellem TAC'en for IIIa, EU-farvande i underområde 22-32, og TAC'en for EU-farvande i IIa og IV med henblik på at sikre fuld udnyttelse af fiskerimulighederne.

(13)

Fiskerimulighederne bør udnyttes i fuld overensstemmelse med gældende EU-ret.

(14)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder for EU-fartøjer, der fastsættes ved nærværende forordning, er underlagt Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (11), særlig artikel 33 og 34 i nævnte forordning om registrering af fangster og fiskeriindsats og om indberetning af data om opbrugte fiskerimuligheder. Det er derfor nødvendigt at specificere de koder, som medlemsstaterne skal benytte til at sende data til Kommissionen om landinger af bestande, der er omfattet af denne forordning.

(15)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af tildelingen til en enkelt medlemsstat af en tilladelse til benytte sig af systemet for fiskeriindsatstildelinger i overensstemmelse med en kilowatt-dageordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(16)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for tildelingen af ekstra dage for endeligt ophør med fiskerivirksomhed og for bedre videnskabelig observatørdækning såvel som til at fastlægge formatet for regneark til indsamling og videresending af information vedrørende overførsel af havdage mellem fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (12).

(17)

For at undgå afbrydelser i fiskeriaktiviteterne og sikre EU-fiskernes udkomme bør denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2013 med undtagelse af bestemmelserne vedrørende fiskeriindsatsbegrænsninger, som bør finde anvendelse fra den 1. februar 2013. Denne forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning fastsættes fiskerimulighederne for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler.

2.   De i stk. 1 omhandlede fiskerimuligheder omfatter:

a)

fangstbegrænsninger for 2013

b)

fiskeriindsatsbegrænsninger for perioden fra den 1. februar 2013 til den 31. januar 2014.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på EU-fartøjer.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   "EU-fartøj": et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag og er registreret i Unionen

b)   "EU-farvande": de farvande, der henhører under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion med undtagelse af farvandene omkring de oversøiske lande og territorier, der er anført i bilag II til traktaten

c)   "samlet tilladt fangstmængde" (TAC): den mængde, der hvert år kan fanges og landes af hver fiskebestand

d)   "kvote": en andel af den TAC, som er tildelt Unionen eller en medlemsstat

e)   "internationale farvande": farvande, der ikke omfattes af nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion

f)   "maskestørrelse": maskestørrelsen i fiskenet som målt i henhold til forordning (EF) nr. 517/2008 (13)

g)   "EU-fiskerflåderegister": det register, der er etableret af Kommissionen i medfør af artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2371/2002

h)   "fiskerilogbog": den i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009 omhandlede logbog

i)   "analytiske vurderinger": en kvantitativ evaluering af udviklingen i en given bestand på baggrund af data om bestandens biologi og udnyttelse, som ifølge videnskabelige undersøgelser er af den fornødne kvalitet til at kunne give videnskabelig rådgivning om fremtidige fangstoptioner.

Artikel 4

Fiskeriområder

I denne forordning forstås ved:

a)   "ICES-områder" (ICES: Det Internationale Havundersøgelsesråd): de geografiske områder, der er specificeret i bilag III til forordning (EF) nr. 218/2009 (14)

b)   "Skagerrak": farvandet, der afgrænses mod vest af en ret linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og mod syd af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og herfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst

c)   "Kattegat": farvandet, der afgrænses mod nord af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod syd af en ret linje fra Hasenøre til Gnibens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen

d)   "Funktionel enhed 16 i ICES-underområde VII": det geografiske område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

53° 30′ N 15° 00′ V,

53° 30′ N 11° 00′ V,

51° 30′ N 11° 00′ V,

51° 30′ N 13° 00′ V,

51° 00′ N 13° 00′ V,

51° 00′ N 15° 00′ V,

53° 30′ N 15° 00′ V

e)   "Cadizbugten": den geografiske del af ICES-afsnit IXa, der ligger øst for 7° 23′ 48″ V

f)   "CECAF-områder" (CECAF: Komitéen for Fiskeriet i Det Østlige Centrale Atlanterhav): de geografiske områder som nævnt i bilag II til forordning (EF) nr. 216/2009 (15).

AFSNIT II

FISKERIMULIGHEDER

Artikel 5

TAC’er og tildelinger

I bilag I fastsættes TAC’er for EU-fartøjer i EU-farvande eller i visse ikke-EU-farvande og fordelingen af disse TAC’er blandt medlemsstaterne samt funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant.

Artikel 6

TAC’er som skal fastlægges af medlemsstaterne

1.   TAC’erne for visse fiskebestande fastlægges af den berørte medlemsstat. Disse bestande er angivet i bilag I.

2.   De TAC’er, en medlemsstat fastlægger, skal:

a)

være i overensstemmelse med principperne og reglerne i den fælles fiskeripolitik, navnlig princippet om bæredygtig udnyttelse af bestanden, og

b)

resultere i:

i)

en udnyttelse af bestanden, som er i overensstemmelse med, at der med den højest mulige sandsynlighed nås et maksimalt bæredygtigt udbytte i 2015 og tiden derefter, hvis der foreligger analytiske vurderinger

ii)

en udnyttelse af bestanden, som er i overensstemmelse med forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning, hvis der ikke foreligger analytiske vurderinger eller kun foreligger ufuldstændige analytiske vurderinger.

3.   Hver af de berørte medlemsstater indgiver senest den 15. marts 2013 følgende oplysninger til Kommissionen:

a)

de vedtagne TAC’er

b)

de data, den berørte medlemsstat har indsamlet og vurderet, og som de vedtagne TAC’er er baseret på

c)

nærmere oplysninger om, hvorledes de vedtagne TAC’er er i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 7

Yderligere tildelinger til fartøjer, der deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri

1.   For visse bestande kan en medlemsstat give en yderligere tildeling til fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri. Disse bestande er angivet i bilag I.

2.   Den yderligere tildeling, jf. stk. 1, må ikke overstige den samlede grænse, der er fastsat i bilag I, som en procentdel af den kvote, der er tildelt den pågældende medlemsstat.

3.   Ved den yderligere tildeling, jf. stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

fartøjet anvender videoovervågningskameraer (CCTV) forbundet med et system af sensorer (i det følgende under ét benævnt "CCTV-system"), der registrerer alle fiskeri- og forarbejdningsaktiviteter om bord på fartøjet

b)

den yderligere tildeling til et bestemt fartøj, som deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, overstiger ikke følgende grænser:

i)

75 % af udsmid af bestanden som anslået af den pågældende medlemsstat, som er foretaget af den fartøjstype, som det bestemte fartøj, der er givet den yderligere tildeling, tilhører

ii)

30 % af den individuelle tildeling, som fartøjet havde, inden det begyndte at deltage i afprøvningerne

c)

alle det pågældende fartøjs fangster af den bestand, der er omfattet af den yderligere tildeling, herunder fisk, som ikke opfylder mindstemålet som defineret i bilag XII til forordning (EF) nr. 850/98 skal modregnes i fartøjets individuelle tildeling, der følger af yderligere tildelinger i henhold til denne artikel.

d)

når et fartøj fuldt ud har udnyttet den individuelle tildeling for en bestand, der er omfattet af den yderligere tildeling, skal det pågældende fartøj indstille alt fiskeri i det pågældende TAC-område

e)

for så vidt angår de bestande, for hvilke denne artikel kan finde anvendelse, kan medlemsstaterne give tilladelse til overdragelse af den individuelle tildeling eller dele heraf fra fartøjer, der ikke deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, til fartøjer, der deltager i disse afprøvninger, forudsat at det kan påvises, at udsmid fra de fartøjer, der ikke deltager, ikke øges.

4.   Uanset stk. 3, litra b), nr. i), kan en medlemsstat undtagelsesvis give et fartøj, der fører dens flag, en yderligere tildeling, som overstiger 75 % af det anslåede udsmid af bestanden, som er foretaget af den fartøjstype, som det bestemte fartøj, der er givet den yderligere tildeling, tilhører, under forudsætning af:

a)

at andelen af udsmid pr. bestand som anslået for den pågældende fartøjstype er under 10 %

b)

at inddragelsen af denne fartøjstype har betydning for evalueringen af CCTV-systemets potentiale med henblik på kontrol

c)

at en samlet grænse på 75 % af det anslåede udsmid pr. bestand, der foretages af samtlige de fartøjer, der deltager i afprøvningerne, ikke overskrides.

5.   I det omfang registreringerne i henhold til stk. 3, litra a), omfatter behandling af personoplysninger i den betydning, der er fastlagt i direktiv 95/46/EF, gælder direktivet for behandlingen af sådanne oplysninger.

6.   Når en medlemsstat konstaterer, at et fartøj, der deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, ikke overholder betingelserne i stk. 3, trækker medlemsstaten omgående den yderligere tildeling, som det pågældende fartøj har fået, tilbage og udelukker fartøjet fra deltagelse i disse afprøvninger i resten af 2013.

7.   En medlemsstat skal, før den giver den yderligere tildeling nævnt i stk. 1-6, indgive følgende oplysninger til Kommissionen:

a)

listen over fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri

b)

specifikationerne for det elektroniske fjernovervågningsudstyr, der er installeret om bord på de pågældende fartøjer

c)

kapaciteten og typen af samt specifikationerne for de redskaber, som anvendes af disse fartøjer

d)

det anslåede udsmid for hver type fartøj, der deltager i afprøvningerne

e)

den fangstmængde, som de fartøjer, der deltager i afprøvningerne, har taget i 2012 af den bestand, der er underlagt den relevante TAC.

8.   Kommissionen kan anmode enhver medlemsstat, der anvender denne artikel, om at forelægge vurderingen af udsmid for hver type fartøj for et videnskabeligt rådgivende råd til fornyet undersøgelse med henblik på at overvåge gennemførelsen af det krav, der er fastlagt i stk. 3, litra b), nr. i). Foreligger der ikke en vurdering, som bekræfter et sådant udsmid, træffer den pågældende medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kravet overholdes, og informerer Kommissionen herom.

Artikel 8

Betingelser for landing af fangster og bifangster

Fisk fra bestande, som der er fastsat TAC'er for, må kun opbevares om bord eller landes, hvis:

a)

fangsterne er taget af fartøjer, der fører en medlemsstats flag og har en kvote, og hvis denne kvote ikke er opbrugt, eller

b)

fangsterne udgør en del af en EU-kvote, der ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, og hvis denne EU-kvote ikke er opbrugt.

Artikel 9

Fiskeriindsatsbegrænsninger

Fra den 1. februar 2013 til den 31. januar 2014 gælder de fiskeriindsatsforanstaltninger, der er fastsat i:

a)

bilag IIA for forvaltningen af torskebestande i Kattegat, ICES-afsnit VIIa og VIa, og EU-farvande i ICES-afsnit Vb

b)

bilag IIB for genopretningen af bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer i ICES-afsnit VIIIc og IXa med undtagelse af Cadizbugten

c)

bilag IIC for forvaltningen af tungebestandene i ICES-afsnit VIIe.

Artikel 10

Særlige bestemmelser om tildeling af fiskerimuligheder

1.   Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat ved denne forordning, er ikke til hinder for:

a)

udveksling, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordelinger i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009 eller artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1006/2008 (16)

c)

supplerende landinger, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

tilbageholdelse af mængder, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser, jf. artikel 37, 105, 106 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2.   Medmindre andet er fastsat i bilag I til nærværende forordning, anvendes artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 på bestande, der er underlagt præventiv TAC, og artikel 3, stk. 2 og 3, og artikel 4 i nævnte forordning anvendes på bestande, der er underlagt en analytisk TAC.

Artikel 11

Fiskeriforbudsperioder

1.   Det er forbudt at fiske efter følgende arter eller at opbevare disse arter om bord i Porcupine Bank i perioden fra den 1. maj til den 31. maj 2013: torsk, havtaske, glashvarre, kuller, hvilling, kulmule, jomfruhummer, rødspætte, lubbe, sej, rokker, tunge og pighaj.

2.   Med henblik på denne artikel omfatter Porcupine Bank det geografiske område, der er afgrænset af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

Punkt

Breddegrad

Længdegrad

1

52° 27′ N

12° 19′ V

2

52° 40′ N

12° 30′ V

3

52° 47′ N

12° 39,600′ V

4

52° 47′ N

12° 56′ V

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ V

6

51° 22′ N

14° 24′ V

7

51° 22′ N

14° 03′ V

8

52° 10′ N

13° 25′ V

9

52° 32′ N

13° 07,500′ V

10

52° 43′ N

12° 55′ V

11

52° 43′ N

12° 43′ V

12

52° 38,800′ N

12° 37′ V

13

52° 27′ N

12° 23′ V

14

52° 27′ N

12° 19′ V

3.   Uanset stk. 1 tillades gennemsejling af Porcupine Bank med de arter, der er omhandlet i samme stykke, om bord i henhold til artikel 50, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 12

Forbudte arter

1.   Det er forbudt for EU-fartøjer at fiske efter, opbevare om bord, omlade eller lande følgende arter:

a)

brugde (Cetorhinus maximus) og stor hvid haj (Carcharodon carcharias) i alle farvande

b)

sildehaj (Lamna nasus) i alle farvande, medmindre andet er fastsat i bilag I, del B

c)

havengel (Squatina squatina) i EU-farvande

d)

skade (Dipturus batis) i EU-farvande i ICES-afsnit IIa og i ICES-underområde III, IV, VI, VII, VIII, IX og X

e)

broget rokke (Raja undulata) og spidsrokke (Raja alba) i EU-farvande i ICES-underområde VI, VII, VIII, IX og X

f)

guitarfiskarter (Rhinobatidae) i EU-farvande i ICES-underområde I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XII

g)

almindelig djævlerokke (Manta birostris) i alle farvande.

2.   Når de arter, der er omhandlet i stk. 1, fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks genudsættes.

Artikel 13

Dataindberetning

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, skal de anvende de bestandskoder, som er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 2371/2002. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 15

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1 januar 2013.

Artikel 9 anvendes dog fra den 1. februar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 345 af 28.12.2005, s. 5.

(3)  EUT L 122 af 11.5.2007, s. 7.

(4)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 6.

(5)  EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20.

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 811/2004 af 21. april 2004 om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 1).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 388/2006 af 23. februar 2006 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 1).

(8)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(9)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(10)  EUT L 214 af 19.8.2009, s. 16.

(11)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(12)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(13)  Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2008 af 10. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår bestemmelse af maskestørrelse og vurdering af trådtykkelse i fiskenet (EUT L 151 af 11.6.2008, s. 5).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 1).

(16)  Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33).


BILAGSFORTEGNELSE

BILAG I

:

TAC’er for EU-fartøjer i områder, hvor der gælder TAC’er angivet pr. art og pr. område:

Del A

:

Generelle bestemmelser

Del B

:

Kattegat, ICES-underområde I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV, EU-farvande i CECAF og Fransk Guyanas farvande

BILAG IIA

:

Fartøjers fiskeriindsats i forbindelse med forvaltning af torskebestande i Kattegat, i ICES-afsnit VIa og VIIa og i EU-farvande i ICES-afsnit Vb

BILAG IIB

:

Fartøjers fiskeriindsats i forbindelse med genopretning af visse bestande af sydlig kulmule og jomfruhummer i ICES-afsnit VIIIc og IXa, undtagen Cadizbugten

BILAG IIC

:

Fartøjers fiskeriindsats i forbindelse med forvaltning af tungebestande i den vestlige del af Den Engelske Kanal i ICES-afsnit VIIe

BILAG I

TAC'ER FOR EU-FARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER GÆLDER TAC'ER ANGIVET PR. ART OG PR. OMRÅDE

DEL A

Generelle bestemmelser

I skemaerne i del B i dette bilag fastsættes TAC'er og kvoter (i tons levende vægt, medmindre andet er angivet) for hver bestand samt funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant.

Alle fiskerimulighederne i dette bilag er underlagt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1224/2009, særlig artikel 33 og 34 i nævnte forordning.

Medmindre andet er angivet, er henvisningerne til fiskeriområder henvisninger til ICES-områder. Fiskebestandene er for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navn. Med henblik på anvendelsen af denne forordning gives nedenfor en sammenlignende oversigt over de latinske navne og de almindeligt anvendte navne:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Almindeligt anvendt navn

Amblyraja radiata

RJR

Tærbe

Ammodytes spp.

SAN

Tobisarter

Argentina silus

ARU

Guldlaks

Beryx spp.

ALF

Beryxarter

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Havgalte

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pighaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugisisk fløjlshaj

Chaceon spp.

GER

Dybvandskrabber

Champsocephalus gunnari

ANI

Båndet isfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Arktiske krabber (Chionoecetesarter)

Clupea harengus

HER

Sild

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skolæst

Dalatias licha

SCK

Chokoladehaj

Deania calcea

DCA

Næbhaj

Dipturus batis

RJB

Skade

Dissostichus eleginoides

TOP

Sort patagonisk isfisk

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktisk isfisk

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjos

Etmopterus princeps

ETR

Lyshaj

Etmopterus pusillus

ETP

Glat lanternehaj

Euphausia superba

KRI

Antarktisk lyskrebs

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Almindelig gråhaj

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Skærising

Hippoglossoides platessoides

PLA

Håising

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Atlanterhavshelleflynder

Hoplostethus atlanticus

ORY

Orange savbug

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig blæksprutte

Lamna nasus

POR

Sildehaj

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grå isfisk

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glashvarrearter

Leucoraja naevus

RJN

Pletrokke

Limanda ferruginea

YEL

Gulhalet ising

Limanda limanda

DAB

Almindelig ising

Lophiidae

ANF

Havtasker

Macrourus spp.

GRV

Langhalearter

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodde

Manta birostris

RMB

Almindelig djævlerokke

Martialia hyadesi

SQS

Syvstjernet flyveblæksprutte

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kuller

Merlangius merlangus

WHG

Hvilling

Merluccius merluccius

HKE

Kulmule

Micromesistius poutassou

WHB

Blåhvilling

Microstomus kitt

LEM

Rødtunge

Molva dypterygia

BLI

Byrkelange

Molva molva

LIN

Lange

Nephrops norvegicus

NEP

Jomfruhummer

Pandalus borealis

PRA

Dybvandsreje

Paralomis spp.

PAI

Troldkrabber (Paralomisarter)

Penaeus spp.

PEN

Rejer (Penaeusarter)

Platichthys flesus

FLE

Skrubbe

Pleuronectes platessa

PLE

Rødspætte

Pleuronectiformes

FLX

Fladfisk

Pollachius pollachius

POL

Lubbe

Pollachius virens

POK

Sej

Psetta maxima

TUR

Pighvar

Raja alba

RJA

Spidsrokke

Raja brachyura

RJH

Blond rokke

Raja circularis

RJI

Sandrokke

Raja clavata

RJC

Sømrokke

Raja fullonica

RJF

Gøgerokke

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Sortbuget rokke

Raja microocellata

RJE

Småøjet rokke

Raja montagui

RJM

Storplettet rokke

Raja undulata

RJU

Broget rokke

Rajiformes

SRX

Rokker

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Hellefisk

Scomber scombrus

MAC

Makrel

Scophthalmus rhombus

BLL

Slethvar

Sebastes spp.

RED

Rødfiskarter

Solea solea

SOL

Almindelig tunge

Solea spp.

SOO

Tungearter

Sprattus sprattus

SPR

Brisling

Squalus acanthias

DGS

Almindelig pighaj

Tetrapturus albidus

WHM

Hvid marlin

Thunnus maccoyii

SBF

Sydlig tun

Thunnus obesus

BET

Storøjet tun

Thunnus thynnus

BFT

Atlantisk tun

Trachurus murphyi

CJM

Hestemakrel, chilensk

Trachurus spp.

JAX

Hestemakrelarter

Trisopterus esmarkii

NOP

Sperling

Urophycis tenuis

HKW

Hvid skægbrosme

Xiphias gladius

SWO

Sværdfisk

Nedenstående sammenlignende oversigt over almindeligt anvendte navne og latinske navne gives udelukkende til orientering:

Almindelig djævlerokke

RMB

Manta birostris

Almindelig gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Almindelig pighaj

DGS

Squalus acanthias

Almindelig tun

BFT

Thunnus thynnus

Almindelig tunge

SOL

Solea solea

Ansjos

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarktisk isfisk

TOA

Dissostichus mawsoni

Antarktisk lyskrebs

KRI

Euphausia superba

Arktiske krabber (Chionoecetes-arter)

PCR

Chionoecetes spp.

Beryxarter

ALF

Beryx spp.

Blond rokke

RJH

Raja brachyura

Blæksprutte

SQS

Martialia hyadesi

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåhvilling

WHB

Micromesistius poutassou

Brisling

SPR

Sprattus sprattus

Broget rokke

RJU

Raja undulata

Brosme

USK

Brosme brosme

Byrkelange

BLI

Molva dypterygia

Båndet isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Chokoladehaj

SCK

Dalatias licha

Dybvandskrabbe

CGE

Chaceon spp.

Dybvandsreje

PRA

Pandalus borealis

Fladfisk

FLX

Pleuronectiformes

Glashvarrearter

LEZ

Lepidorhombus spp.

Glat lanternehaj

ETP

Etmopterus pusillus

Grå isfisk

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Guldlaks

ARU

Argentina silus

Gulhalet ising

YEL

Limanda ferruginea

Gøgerokke

RJF

Raja fullonica

Havgalte

BOR

Caproidae

Havtaske

ANF

Lophiidae

Hellefisk

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Helleflynder

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Hestemakrel, chilensk

CJM

Trachurus murphyi

Hestemakrelarter

JAX

Trachurus spp.

Hvid marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Hvid skægbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Hvilling

WHG

Merlangius merlangus

Håising

PLA

Hippoglossoides platessoides

Ising

DAB

Limanda limanda

Jomfruhummer

NEP

Nephrops norvegicus

Kuller

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Kulmule

HKE

Merluccius merluccius

Lange

LIN

Molva molva

Langhalearter

GRV

Macrourus spp.

Lodde

CAP

Mallotus villosus

Lubbe

POL

Pollachius pollachius

Lyshaj

ETR

Etmopterus princeps

Makrel

MAC

Scomber scombrus

Mørk pighaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Nordlig blæksprutte

SQI

Illex illecebrosus

Næbhaj

DCA

Deania calcea

Orange savbug

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pighvar

TUR

Psetta maxima

Pletrokke

RJN

Leucoraja naevus

Portugisisk pighaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Rejer (Penaeus-arter)

PEN

Penaeus spp.

Rokker

SRX

Rajiformes

Rødfiskarter

RED

Sebastes spp.

Rødspætte

PLE

Pleuronectes platessa

Rødtunge

LEM

Microstomus kitt

Sandrokke

RJI

Raja circularis

Sej

POK

Pollachius virens

Sild

HER

Clupea harengus

Sildehaj

POR

Lamna nasus

Skolæst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Skrubbe

FLE

Platichthys flesus

Skærising

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Slethvar

BLL

Scophthalmus rhombus

Småøjet rokke

RJE

Raja microocellata

Sort patagonisk isfisk

TOP

Dissostichus eleginoides

Sortbuget rokke

RJB

Dipturus batis

Sortbuget rokke

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Sperling

NOP

Trisopterus esmarkii

Spidsrokke

RJA

Raja alba

Storplettet rokke

RJM

Raja montagui

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Sydlig tun

SBF

Thunnus maccoyii

Sømrokke

RJC

Raja clavata

Tobisarter

SAN

Ammodytes spp.

Torsk

COD

Gadus morhua

Troldkrabber (Paralomis-arter)

PAI

Paralomis spp.

Tungearter

SOO

Solea spp.

Tærbe

RJR

Amblyraja radiata

DEL B

Kattegat, ICES-underområde I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV, EU-farvande i CECAF og Fransk Guyanas farvande

Art

:

Guldlaks

Argentina silus

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i I og II

(ARU/1/2.)

Tyskland

24

Analytisk TAC

Frankrig

8

Nederlandene

19

Det Forenede Kongerige

39

Unionen

90

TAC

90


Art

:

Guldlaks

Argentina silus

Område

:

EU-farvande i III og IV

(ARU/34-C)

Danmark

911

Analytisk TAC

Tyskland

9

Frankrig

7

Irland

7

Nederlandene

43

Sverige

35

Det Forenede Kongerige

16

Unionen

1 028

TAC

1 028


Art

:

Guldlaks

Argentina silus

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

(ARU/567.)

Tyskland

329

Analytisk TAC

Frankrig

7

Irland

305

Nederlandene

3 434

Det Forenede Kongerige

241

Unionen

4 316

TAC

4 316


Art

:

Brosme

Brosme brosme

Område

:

IIIa, EU-farvande i underområde 22-32

(USK/3A/BCD)

Danmark

15

Analytisk TAC

Sverige

7

Tyskland

7

Unionen

29

TAC

29


Art

:

Havgalte

Caproidae

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

(BOR/678-)

Danmark

20 123

Præventiv TAC

Irland

56 666

Det Forenede Kongerige

5 211

Unionen

82 000

TAC

82 000


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIaS (1), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irland

1 364

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Nederlandene

136

Unionen

1 500

TAC

1 500


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VI Clyde (2)

(HER/06ACL.)

Det Forenede Kongerige

Skal fastsættes (3)

Præventiv TAC

Unionen

Skal fastsættes (4)

TAC

Skal fastsættes (4)


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIIa (5)

(HER/07A/MM)

Irland

1 300

Analytisk TAC

Det Forenede Kongerige

3 693

Unionen

4 993

TAC

4 993


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIIe og VIIf

(HER/7EF.)

Frankrig

465

Præventiv TAC

Det Forenede Kongerige

465

Unionen

931

TAC

931


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) og VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Tyskland

191

Analytisk TAC

Frankrig

1 062

Irland

14 864

Nederlandene

1 062

Det Forenede Kongerige

21

Unionen

17 200

TAC

17 200


Art

:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område

:

IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanien

4 198

Præventiv TAC

Portugal

4 580

Unionen

8 778

TAC

8 778


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danmark

62 (7)

Analytisk TAC

Tyskland

1 (7)

Sverige

37 (7)

Unionen

100 (7)

TAC

100 (7)


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

VIb; EU-farvande og internationale farvande i Vb vest for 12°00 V og i XII og XIV

(COD/5W6-14)

Belgien

0

Præventiv TAC

Tyskland

1

Frankrig

12

Irland

16

Det Forenede Kongerige

45

Unionen

74

TAC

74


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

VIa; EU-farvande og internationale farvande i Vb øst for 12°00 V

(COD/5BE6A)

Belgien

0

Analytisk TAC

Tyskland

0

Frankrig

0

Irland

0

Det Forenede Kongerige

0

Unionen

0

TAC

0 (8)


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

VIIa

(COD/07A.)

Belgien

4

Analytisk TAC

Frankrig

10

Irland

188

Nederlandene

1

Det Forenede Kongerige

82

Unionen

285

TAC

285


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgien

456

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Frankrig

7 459

Irland

1 479

Nederlandene

2

Det Forenede Kongerige

804

Unionen

10 200

TAC

10 200


Art

:

Sildehaj

Lamna nasus

Område

:

Fransk Guyanas farvande, Kattegat; EU-farvande i Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1, 34.1.2 og 34.2

(POR/3-1234)

Danmark

0 (9)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

0 (9)

Tyskland

0 (9)

Irland

0 (9)

Spanien

0 (9)

Det Forenede Kongerige

0 (9)

Unionen

0 (9)

TAC

0 (9)


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

EU-farvande i IIa og IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

6

Analytisk TAC

Danmark

5

Tyskland

5

Frankrig

32

Nederlandene

25

Det Forenede Kongerige

1 864

Unionen

1 937

TAC

1 937


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i Vb; VI; internationale farvande i XII og XIV

(LEZ/56-14)

Spanien

385

Analytisk TAC

Frankrig

1 501

Irland

439

Det Forenede Kongerige

1 062

Unionen

3 387

TAC

3 387


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

VII

(LEZ/07.)

Belgien

470 (10)

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Spanien

5 216 (10)

Frankrig

6 329 (10)

Irland

2 878 (10)

Det Forenede Kongerige

2 492 (10)

Unionen

17 385

TAC

17 385


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

950

Analytisk TAC

Frankrig

766

Unionen

1 716

TAC

1 716


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanien

1 121

Analytisk TAC

Frankrig

56

Portugal

37

Unionen

1 214

TAC

1 214


Art

:

Havtasker

Lophiidae

Område

:

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

(ANF/56-14)

Belgien

177

Præventiv TAC

Tyskland

202

Spanien

189

Frankrig

2 179

Irland

492

Nederlandene

170

Det Forenede Kongerige

1 515

Unionen

4 924

TAC

4 924


Art

:

Havtasker

Lophiidae

Område

:

VII

(ANF/07.)

Belgien

2 693 (11)  (12)

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Tyskland

300 (11)  (12)

Spanien

1 070 (11)  (12)

Frankrig

17 282 (11)  (12)

Irland

2 209 (11)  (12)

Nederlandene

349 (11)  (12)

Det Forenede Kongerige

5 241 (11)  (12)

Unionen

29 144 (11)

TAC

29 144 (11)


Art

:

Havtasker

Lophiidae

Område

:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanien

1 190

Analytisk TAC

Frankrig

6 619

Unionen

7 809

TAC

7 809


Art

:

Havtasker

Lophiidae

Område

:

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanien

2 063

Analytisk TAC

Frankrig

2

Portugal

410

Unionen

2 475

TAC

2 475


Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgien

5

Analytisk TAC

Tyskland

6

Frankrig

232

Irland

690

Det Forenede Kongerige

3 278

Unionen

4 211

TAC

4 211


Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgien

157 (13)

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Frankrig

9 432 (13)

Irland

3 144 (13)

Det Forenede Kongerige

1 415 (13)

Unionen

14 148 (13)

TAC

14 148


Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgien

19

Analytisk TAC

Frankrig

86

Irland

515

Det Forenede Kongerige

569

Unionen

1 189

TAC

1 189


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

(WHG/56-14)

Tyskland

2

Analytisk TAC

Frankrig

36

Irland

87

Det Forenede Kongerige

167

Unionen

292

TAC

292


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgien

0

Analytisk TAC

Frankrig

3

Irland

49

Nederlandene

0

Det Forenede Kongerige

32

Unionen

84

TAC

84


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgien

239

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Frankrig

14 700

Irland

6 812

Nederlandene

120

Det Forenede Kongerige

2 629

Unionen

24 500

TAC

24 500


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

VIII

(WHG/08.)

Spanien

1 270

Præventiv TAC

Frankrig

1 905

Unionen

3 175

TAC

3 175


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

Skal fastsættes (14)

Præventiv TAC

Unionen

Skal fastsættes (15)

TAC

Skal fastsættes (15)


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

(HKE/3A/BCD)

Danmark

1 531 (17)

Analytisk TAC

Sverige

130 (17)

Unionen

1 661

TAC

1 661 (16)


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

EU-farvande i IIa og IV

(HKE/2AC4-C)

Belgien

28

Analytisk TAC

Danmark

1 119

Tyskland

128

Frankrig

248

Nederlandene

64

Det Forenede Kongerige

348

Unionen

1 935

TAC

1 935 (18)


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

(HKE/571214)

Belgien

284 (19)  (21)

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Spanien

9 109 (21)

Frankrig

14 067 (19)  (21)

Irland

1 704 (21)

Nederlandene

183 (19)  (21)

Det Forenede Kongerige

5 553 (19)  (21)

Unionen

30 900

TAC

30 900 (20)

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgien

37

Spanien

1 469

Frankrig

1 469

Irland

184

Nederlandene

18

Det Forenede Kongerige

827

Unionen

4 004


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgien

9 (22)

Analytisk TAC

Spanien

6 341

Frankrig

14 241

Nederlandene

18 (22)

Unionen

20 609

TAC

20 609 (23)

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

 

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

(HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 837

Frankrig

3 305

Nederlandene

6

Unionen

5 150


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanien

9 051

Analytisk TAC

Frankrig

869

Portugal

4 224

Unionen

14 144

TAC

14 144


Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

Internationale farvande i XII

(BLI/12INT-)

Estland

2 (24)

Præventiv TAC

Spanien

739 (24)

Frankrig

18 (24)

Litauen

7 (24)

Det Forenede Kongerige

7 (24)

Andre

2 (24)

Unionen

774 (24)

TAC

774 (24)


Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

(BLI/24-)

Danmark

4

Præventiv TAC

Tyskland

4

Irland

4

Frankrig

23

Det Forenede Kongerige

14

Andre (25)

4

Unionen

53

TAC

53


Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i III

(BLI/03-)

Danmark

3

Præventiv TAC

Tyskland

2

Sverige

3

Unionen

8

TAC

8


Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

IIIa; EU-farvande i IIIbcd

(LIN/3A/BCD)

Belgien

6 (26)

Analytisk TAC

Danmark

50

Tyskland

6 (26)

Sverige

19

Det Forenede Kongerige

6 (26)

Unionen

87

TAC

87


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

EU-farvande i IIa og IV

(NEP/2AC4-C)

Belgien

908

Analytisk TAC

Danmark

908

Tyskland

13

Frankrig

27

Nederlandene

467

Det Forenede Kongerige

15 027

Unionen

17 350

TAC

17 350


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb

(NEP/5BC6.)

Spanien

34

Analytisk TAC

Frankrig

135

Irland

226

Det Forenede Kongerige

16 295

Unionen

16 690

TAC

16 690


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

VII

(NEP/07.)

Spanien

1 384 (27)

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Frankrig

5 609 (27)

Irland

8 506 (27)

Det Forenede Kongerige

7 566 (27)

Unionen

23 065 (27)

TAC

23 065 (27)


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanien

234

Analytisk TAC

Frankrig

3 665

Unionen

3 899

TAC

3 899


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spanien

71

Analytisk TAC

Frankrig

3

Unionen

74

TAC

74


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanien

62

Analytisk TAC

Portugal

184

Unionen

246

TAC

246


Art

:

Rejer (Penaeusarter)

Penaeus spp.

Område

:

Fransk Guyanas farvande

(PEN/FGU.)

Frankrig

Skal fastsættes (28)  (29)

Præventiv TAC

Unionen

Skal fastsættes (29)  (30)

TAC

Skal fastsættes (29)  (30)


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

(PLE/56-14)

Frankrig

9

Præventiv TAC

Irland

261

Det Forenede Kongerige

388

Unionen

658

TAC

658


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgien

42

Analytisk TAC

Frankrig

18

Irland

1 063

Nederlandene

13

Det Forenede Kongerige

491

Unionen

1 627

TAC

1 627


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIIb og VIIc

(PLE/7BC.)

Frankrig

11

Præventiv TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Irland

63

Unionen

74

TAC

74


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIId og VIIe

(PLE/7DE.)

Belgien

1 047 (31)

Analytisk TAC

Frankrig

3 491 (31)

Det Forenede Kongerige

1 862 (31)

Unionen

6 400

TAC

6 400


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIIf og VIIg

(PLE/7FG.)

Belgien

46

Analytisk TAC

Frankrig

83

Irland

197

Det Forenede Kongerige

43

Unionen

369

TAC

369


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIIh, VIIj og VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgien

9

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Frankrig

18

Irland

61

Nederlandene

35

Det Forenede Kongerige

18

Unionen

141

TAC

141


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanien

66

Præventiv TAC

Frankrig

263

Portugal

66

Unionen

395

TAC

395


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

(POL/56-14)

Spanien

6

Præventiv TAC

Frankrig

190

Irland

56

Det Forenede Kongerige

145

Unionen

397

TAC

397


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

VII

(POL/07.)

Belgien

420

Præventiv TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Spanien

25

Frankrig

9 667

Irland

1 030

Det Forenede Kongerige

2 353

Unionen

13 495

TAC

13 495


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spanien

252

Præventiv TAC

Frankrig

1 230

Unionen

1 482

TAC

1 482


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

VIIIc

(POL/08C.)

Spanien

208

Præventiv TAC

Frankrig

23

Unionen

231

TAC

231


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanien

273 (32)

Præventiv TAC

Portugal

9 (32)

Unionen

282 (32)

TAC

282


Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

VII, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgien

6

Præventiv TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Frankrig

1 245

Irland

1 491

Det Forenede Kongerige

434

Unionen

3 176

TAC

3 176


Art

:

Rokker

Rajiformes

Område

:

EU-farvande i IIa og IV

(SRX/2AC4-C)

Belgien

211 (33)  (34)  (35)

Præventiv TAC

Danmark

8 (33)  (34)  (35)

Tyskland

10 (33)  (34)  (35)

Frankrig

33 (33)  (34)  (35)

Nederlandene

180 (33)  (34)  (35)

Det Forenede Kongerige

814 (33)  (34)  (35)

Unionen

1 256 (33)  (35)

TAC

1 256 (35)


Art

:

Rokker

Rajiformes

Område

:

EU-farvande i IIIa

(SRX/03A-C.)

Danmark

41 (36)  (37)

Præventiv TAC

Sverige

11 (36)  (37)

Unionen

52 (36)  (37)

TAC

52 (37)


Art

:

Rokker

Rajiformes

Område

:

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgien

806 (38)  (39)  (40)

Præventiv TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Estland

5 (38)  (39)  (40)

Frankrig

3 615 (38)  (39)  (40)

Tyskland

11 (38)  (39)  (40)

Irland

1 165 (38)  (39)  (40)

Litauen

19 (38)  (39)  (40)

Nederlandene

3 (38)  (39)  (40)

Portugal

20 (38)  (39)  (40)

Spanien

974 (38)  (39)  (40)

Det Forenede Kongerige

2 306 (38)  (39)  (40)

Unionen

8 924 (38)  (39)  (40)

TAC

8 924 (39)


Art

:

Rokker

Rajiformes

Område

:

EF-farvande i VIId

(SRX/07D.)

Belgien

72 (41)  (42)  (43)

Præventiv TAC

Frankrig

602 (41)  (42)  (43)

Nederlandene

4 (41)  (42)  (43)

Det Forenede Kongerige

120 (41)  (42)  (43)

Unionen

798 (41)  (42)  (43)

TAC

798 (42)


Art

:

Rokker

Rajiformes

Område

:

EU-farvande i VIII og IX

(SRX/89-C.)

Belgien

8 (44)  (45)

Præventiv TAC

Frankrig

1 441 (44)  (45)

Portugal

1 168 (44)  (45)

Spanien

1 175 (44)  (45)

Det Forenede Kongerige

8 (44)  (45)

Unionen

3 800 (44)  (45)

TAC

3 800 (45)


Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

(SOL/3A/BCD)

Danmark

470

Analytisk TAC

Tyskland

27 (46)

Nederlandene

45 (46)

Sverige

18

Unionen

560

TAC

560


Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

(SOL/56-14)

Irland

46

Præventiv TAC

Det Forenede Kongerige

11

Unionen

57

TAC

57


Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgien

36

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

0

Irland

58

Nederlandene

11

Det Forenede Kongerige

35

Unionen

140

TAC

140


Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

VIIb og VIIc

(SOL/7BC.)

Frankrig

6

Præventiv TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Irland

36

Unionen

42

TAC

42


Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

VIId

(SOL/07D.)

Belgien

1 588

Analytisk TAC

Frankrig

3 177

Det Forenede Kongerige

1 135

Unionen

5 900

TAC

5 900


Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgien

32 (47)

Analytisk TAC

Frankrig

337 (47)

Det Forenede Kongerige

525 (47)

Unionen

894

TAC

894


Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

VIIf og VIIg

(SOL/7FG.)

Belgien

688

Analytisk TAC

Frankrig

69

Irland

34

Det Forenede Kongerige

309

Unionen

1 100

TAC

1 100


Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

VIIh, VIIj og VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgien

33

Analytisk TAC

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Frankrig

67

Irland

181

Nederlandene

54

Det Forenede Kongerige

67

Unionen

402

TAC

402


Art

:

Almindelig tunge

Solea solea

Område

:

VIIIa og VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgien

51

Analytisk TAC

Spanien

9

Frankrig

3 758

Nederlandene

282

Unionen

4 100

TAC

4 100


Art

:

Tungearter

Solea spp.

Område

:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spanien

403

Præventiv TAC

Portugal

669

Unionen

1 072

TAC

1 072


Art

:

Brisling

Sprattus sprattus

Område

:

VIId og VIIe

(SPR/7DE.)

Belgien

26

Præventiv TAC

Danmark

1 674

Tyskland

26

Frankrig

361

Nederlandene

361

Det Forenede Kongerige

2 702

Unionen

5 150

TAC

5 150


Art

:

Almindelig pighaj

Squalus acanthias

Område

:

EU-farvande i IIIa

(DGS/03A-C.)

Danmark

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Sverige

0

Unionen

0

TAC

0


Art

:

Almindelig pighaj

Squalus acanthias

Område

:

EU-farvande i IIa og IV

(DGS/2AC4-C)

Belgien

0 (48)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

0 (48)

Tyskland

0 (48)

Frankrig

0 (48)

Nederlandene

0 (48)

Sverige

0 (48)

Det Forenede Kongerige

0 (48)

Unionen

0 (48)

TAC

0 (48)


Art

:

Almindelig pighaj

Squalus acanthias

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV

(DGS/15X14)

Belgien

0 (49)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 11 i denne forordning anvendes.

Tyskland

0 (49)

Spanien

0 (49)

Frankrig

0 (49)

Irland

0 (49)

Nederlandene

0 (49)

Portugal

0 (49)

Det Forenede Kongerige

0 (49)

Unionen

0 (49)

TAC

0 (49)


Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spanien

22 409 (50)  (52)

Analytisk TAC

Frankrig

388 (50)

Portugal

2 214 (50)  (52)

Unionen

25 011

TAC

25 011


Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

IX

(JAX/09.)

Spanien

7 762 (53)  (54)

Analytisk TAC

Portugal

22 238 (53)  (54)

Unionen

30 000

TAC

30 000


Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

X; EU-farvande i CECAF (55)

(JAX/X34PRT)

Portugal

Skal fastsættes (56)  (57)

Præventiv TAC

Unionen

Skal fastsættes (58)

TAC

Skal fastsættes (58)


Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

EU-farvande i CECAF(1) (59)

(JAX/341PRT)

Portugal

Skal fastsættes (60)  (61)

Præventiv TAC

Unionen

Skal fastsættes (62)

TAC

Skal fastsættes (62)


Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

EU-farvande i CECAF (63)

(JAX/341SPN)

Spanien

Skal fastsættes (64)

Præventiv TAC

Unionen

Skal fastsættes (65)

TAC

Skal fastsættes (65)


(1)  Vedrører sildebestanden i VIa syd for 56°00′N og vest for 7°00′V.

(2)  Clydebestanden: vedrører sildebestanden i havområdet nordøst for en ret linje mellem: Mull of Kintyre og Corsewall Point.

Mull of Kentyre (55°19′N, 05°48′V)

et punkt ved positionen (55°04′N, 05°23′V) og

Corsewall Point (55°01′N, 05°10′V)

(3)  Artikel 6 i denne forordning anvendes.

(4)  Samme mængde som fastsat i overensstemmelse med fodnote 2.

(5)  Dette område reduceres med det område, der er afgrænset:

mod nord af 52°30′N

mod syd af 52°00′N

mod vest af Irlands kyst

mod øst af Det Forenede Kongeriges kyst.

(6)  Dette område udvides med det område, der er afgrænset:

mod nord af 52°30′N

mod syd af 52°00′N

mod vest af Irlands kyst

mod øst af Det Forenede Kongeriges kyst.

(7)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt.

(8)  Landing af bifangst af torsk i det område, der er omfattet af denne TAC, er tilladt, såfremt den pågældende fangst ikke udgør mere end 1,5 % af den levende vægt af den samlede fangst, der opbevares om bord for hver enkelt fangstrejse.

(9)  Når denne art fanges ved et uheld, må den ikke skades. Fangster skal straks genudsættes.

(10)  Ud over denne kvote kan en medlemsstat give de af dens fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, en yderligere tildeling inden for en samlet grænse på 1 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, jf. artikel 7 i denne forordning.

(11)  Særlig betingelse: Hvoraf højst 5 % må fanges i VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe (ANF/*8ABDE).

(12)  Ud over denne kvote kan en medlemsstat give de af dens fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, en yderligere tildeling inden for en samlet grænse på 1 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, jf. artikel 7 i denne forordning.

(13)  Ud over denne kvote kan en medlemsstat give de af dens fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, en yderligere tildeling inden for en samlet grænse på 5 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, jf. artikel 7 i denne forordning.

(14)  Artikel 6 i denne forordning anvendes.

(15)  Samme mængde som fastsat i overensstemmelse med fodnote 1.

(16)  Inden for en samlet TAC på 55 105 tons for den nordlige kulmulebestand.

(17)  Der kan foretages overførsler fra denne kvote til EU-farvande i IIa og IV. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

(18)  Inden for en samlet TAC på 55 105 tons for den nordlige kulmulebestand.

(19)  Der kan foretages overførsler fra denne kvote til EU-farvande i IIa og IV. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

(20)  Inden for en samlet TAC på 55 105 tons for den nordlige kulmulebestand.

(21)  Ud over denne kvote kan en medlemsstat give de af dens fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, en yderligere tildeling inden for en samlet grænse på 1 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, jf. artikel 7 i denne forordning.

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgien

37

Spanien

1 469

Frankrig

1 469

Irland

184

Nederlandene

18

Det Forenede Kongerige

827

Unionen

4 004

(22)  Der kan foretages overførsler af denne kvote til IV og EU-farvande i IIa. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

(23)  Inden for en samlet TAC på 55 105 tons for den nordlige kulmulebestand.

Særlig betingelse:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

 

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

(HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 837

Frankrig

3 305

Nederlandene

6

Unionen

5 150

(24)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt.

(25)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt.

(26)  Kvoten må kun fiskes i EU-farvande i IIIa og EU-farvande i IIIbcd.

(27)  Særlig betingelse: Hvoraf der i funktionel enhed 16 i ICES-underområde VII (NEP/*07U16) ikke må fanges mere end følgende kvoter:

Spanien

543

Frankrig

340

Irland

653

Det Forenede Kongerige

264

Unionen

1 800

(28)  Artikel 6 i denne forordning anvendes.

(29)  Fiskeri efter rejer Penaeus subtilis og Penaeus brasiliensis er forbudt i farvande med en dybde på under 30 meter.

(30)  Samme mængde som fastsat i overensstemmelse med fodnote 1.

(31)  Ud over denne kvote kan en medlemsstat give de af dens fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, en yderligere tildeling inden for en samlet grænse på 1 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, jf. artikel 7 i denne forordning.

(32)  Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i VIIIc (POL/*08C.).

(33)  Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), sømrokke (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) og tærbe (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) rapporteres særskilt.

(34)  Bifangstkvote. Disse arter må højst udgøre 25 % af den levende vægt af den fangst, der opbevares om bord for hver enkelt fangstrejse. Denne bestemmelse gælder kun for fartøjer med en længde overalt på over 15 meter.

(35)  Gælder ikke for skade (Dipturus batis). Når denne art fanges ved et uheld, må den ikke skades. Fangster skal straks genudsættes. Fiskerne opfordres til at udvikle og anvende metoder og udstyr, der muliggør hurtig og sikker udsætning af arten.

(36)  Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/03A-C.), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/03A-C.) og tærbe (Amblyraja radiata) (RJR/03A-C.) rapporteres særskilt.

(37)  Gælder ikke for skade (Dipturus batis) og sømrokke (Raja clavata). Når disse arter fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks genudsættes. Fiskerne opfordres til at udvikle og anvende metoder og udstyr, der muliggør hurtig og sikker udsætning af sådanne arter.

(38)  Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), sømrokke (Raja clavata) (RJC/67AKXD), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/ 67AKXD), småøjet rokke (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), sandrokke (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) og gøgerokke (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) rapporteres særskilt.

(39)  Gælder ikke for broget rokke (Raja undulata), skade (Dipturus batis), sortbuget rokke (Raja (Dipturus) nidarosiensis) og spidsrokke (Raja alba). Når disse arter fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks genudsættes. Fiskerne opfordres til at udvikle og anvende metoder og udstyr, der muliggør hurtig og sikker udsætning af sådanne arter.

(40)  Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i VIId (SRX/*07D.). Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*07D.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/*07D.), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*07D.), småøjet rokke (Raja microocellata) (RJE/*07D.), sandrokke (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) og gøgerokke (Raja fullonica) (RJF/*07D.) rapporteres særskilt.

(41)  Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), sømrokke (Raja clavata) (RJC/07D.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/07D.), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/07D.), småøjet rokke (Raja microocellata) (RJE/07D.) og tærbe (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) rapporteres særskilt.

(42)  Gælder ikke for skade (Dipturus batis) og broget rokke (Raja undulata). Når disse arter fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks genudsættes. Fiskerne opfordres til at udvikle og anvende metoder og udstyr, der muliggør hurtig og sikker udsætning af sådanne arter.

(43)  Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k (SRX/*67AKD). Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*67AKD), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*67AKD), småøjet rokke (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) og tærbe (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) rapporteres særskilt.

(44)  Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/89-C.) og sømrokke (Raja clavata) (RJC/89-C.) rapporteres særskilt.

(45)  Gælder ikke for broget rokke (Raja undulata), skade (Dipturus batis) og spidsrokke (Raja alba). Når disse arter fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks genudsættes. Fiskerne opfordres til at udvikle og anvende metoder og udstyr, der muliggør hurtig og sikker udsætning af sådanne arter.

(46)  Kvoten må kun fiskes i EU-farvande i IIIa, underområde 22-32.

(47)  Ud over denne kvote kan en medlemsstat give de af dens fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, en yderligere tildeling inden for en samlet grænse på 5 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, jf. artikel 7 i denne forordning.

(48)  Fangster taget med langline af gråhaj (Galeorhinus galeus), chokoladehaj (Dalatias licha), næbhaj (Deania calcea), brun pighaj (Centrophorus squamosus), lyshaj (Etmopterus princeps), sorthaj (Etmopterus pusillus), portugisisk fløjlshaj (Centroscymnus coelolepis) og pighaj (Squalus acanthias) inkluderes. Når disse arter fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks genudsættes.

(49)  Fangster taget med langline af gråhaj (Galeorhinus galeus), chokoladehaj (Dalatias licha), næbhaj (Deania calcea), brun pighaj (Centrophorus squamosus), lyshaj (Etmopterus princeps), sorthaj (Etmopterus pusillus), portugisisk fløjlshaj (Centroscymnus coelolepis) og pighaj (Squalus acanthias) inkluderes. Når disse arter fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks genudsættes.

(50)  Hvoraf højst 5 % af den levende vægt af den fangst, der opbevares om bord, må bestå af hestemakrel mellem 12 og 14 cm uanset artikel 19, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 850/98 (). I forbindelse med kontrol af denne mængde anvendes en omregningskoefficient på 1,20 for landingernes vægt.

(51)  Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1).

(52)  Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote kan fiskes i IX (JAX/*09.).

(53)  Hvoraf højst 5 % af den levende vægt af den fangst, der opbevares om bord, må bestå af hestemakrel mellem 12 og 14 cm uanset artikel 19, stk. 2, lira a), i forordning (EF) nr. 850/98. I forbindelse med kontrol af den mængde anvendes en omregningskoefficient på 1,20 for landingernes vægt.

(54)  Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote kan fiskes i VIIIc (JAX/*08C).

(55)  Farvandene omkring Azorerne.

(56)  Hvoraf højst 5 % af den levende vægt af den fangst, der opbevares om bord, må bestå af hestemakrel mellem 12 og 14 cm uanset artikel 19, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 850/98. I forbindelse med kontrol af denne mængde anvendes en omregningskoefficient på 1,20 for landingernes vægt.

(57)  Artikel 6 i denne forordning anvendes.

(58)  (4) Samme mængde som fastsat i overensstemmelse med fodnote 3.

(59)  Farvandene omkring Madeira.

(60)  Hvoraf højst 5 % af den levende vægt af den fangst, der opbevares om bord, må bestå af hestemakrel mellem 12 og 14 cm uanset artikel 19, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 850/98. I forbindelse med kontrol af denne mængde anvendes en omregningskoefficient på 1,20 for landingernes vægt.

(61)  Artikel 6 i denne forordning anvendes.

(62)  (4) Samme mængde som fastsat i overensstemmelse med fodnote 3.

(63)  Farvandene omkring De Kanariske Øer.

(64)  Artikel 6 i denne forordning anvendes.

(65)  Samme mængde som fastsat i overensstemmelse med fodnote 2.

BILAG IIA

FARTØJERS FISKERIINDSATS I FORBINDELSE MED FORVALTNING AF TORSKEBESTANDE I KATTEGAT, ICES-AFSNIT VIa OG VIIa OG I EU-FARVANDE I ICES-AFSNIT Vb

1.   Anvendelsesområde

1.1.

Dette bilag finder anvendelse for EU-fartøjer, som medfører eller anvender fiskeredskaber, der er omhandlet i punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 1342/2008, og som befinder sig i et af de geografiske områder, der er omhandlet i punkt 2 i dette bilag.

1.2.

Dette bilag gælder ikke for fartøjer med en længde overalt på mindre end 10 meter. Det kræves ikke, at disse fartøjer er i besiddelse af fiskeritilladelser udstedt i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Berørte medlemsstater vurderer med passende stikprøvebaserede metoder disse fartøjers fiskeriindsats i forhold til de indsatsgrupper, de tilhører. I løbet af 2013 indhenter Kommissionen videnskabelige udtalelser til vurdering af, hvordan de pågældende fartøjers fiskeriindsats udvikler sig, for at afgøre, om de skal inddrages under ordningen for fiskeriindsatsen.

2.   Regulerede redskaber og geografiske områder

Med henblik på dette bilag gælder de redskabsgrupper, der er omhandlet i punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 1342/2008 ("regulerede redskaber"), og de grupper af geografiske områder, der er omhandlet i punkt 2, litra a), c) og d), i nævnte bilag.

3.   Tilladelser

Hvis en medlemsstat skønner det nødvendigt for at fremme en holdbar gennemførelse af denne indsatsordning, udsteder den ikke en tilladelse til at fiske med et reguleret redskab i nogen af de geografiske områder, som dette bilag finder anvendelse på, hvis fartøjer, der fører dens flag, ikke kan dokumentere at have deltaget i sådant fiskeri tidligere, medmindre den sikrer, at en tilsvarende kapacitet udtrykt i kW udelukkes fra fiskeri i det pågældende område.

4.   Maksimal tilladt fiskeriindsats

4.1.

Den maksimalt tilladte indsats, jf. artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2008, for forvaltningsperioden 2013, dvs. fra den 1. februar 2013 til den 31. januar 2014, for hver af medlemsstaternes indsatsgrupper er anført i tillæg 1 til dette bilag.

4.2.

Den maksimale årlige fiskeriindsats, der fastsættes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1954/2003 (1), berører ikke den maksimale tilladte fiskeriindsats, der fastsættes i dette bilag.

5.   Forvaltning

5.1.

Medlemsstaterne forvalter den maksimalt tilladte fiskeriindsats i henhold til betingelserne i artikel 4 og artikel 13-17 i forordning (EF) nr. 1342/2008 og artikel 26-35 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

5.2.

En medlemsstat kan fastsætte forvaltningsperioder for fordeling af hele den maksimalt tilladte indsats eller dele af den mellem enkelte fartøjer eller grupper af fartøjer. I så fald fastsætter den pågældende medlemsstat efter eget skøn, hvor mange dage eller timer et fartøj må være til stede i området i en forvaltningsperiode. Under sådanne forvaltningsperioder kan den berørte medlemsstat omfordele indsatsen mellem de enkelte fartøjer eller grupper af fartøjer.

5.3.

Selv om en medlemsstat giver fartøjer, der fører dens flag, tilladelse til at være til stede i et område på timebasis, måles forbruget af dage i overensstemmelse med betingelserne i punkt 5.1. Efter anmodning fra Kommissionen dokumenterer den pågældende medlemsstat, at den har taget skridt til at forebygge, at forbruget af fiskeriindsats i området bliver for højt, fordi et fartøjs tilstedeværelsesperioder i området ikke varer hele døgn.

6.   Fiskeriindsatsrapport

Artikel 28 i forordning (EF) nr. 1224/2009 finder anvendelse på fartøjer, som er omfattet af dette bilags anvendelsesområde. Det geografiske område, der henvises til i nævnte artikel, skal for forvaltningen af torsk forstås som hver af grupperne af geografiske områder i punkt 2 i dette bilag.

7.   Fremsendelse af relevante data

Medlemsstaterne indberetter oplysninger til Kommissionen om deres fartøjers fiskeriindsats i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Disse oplysninger fremsendes via systemet for udveksling af fiskeridata eller et andet fremtidigt datasystem efter Kommissionens gennemførelse heraf.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 af 4. november 2003 om forvaltning af fiskeriindsatsen for så vidt angår visse fiskerizoner og visse fiskeressourcer i EF (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

Tillæg 1 til bilag IIA

Maksimal tilladt fiskeriindsats i kW-dage

Geografisk område

Reguleret redskab

DK

DE

SE

a)

Kattegat

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Geografisk område

Reguleret redskab

BE

FR

IE

NL

UK

c)

ICES-afsnit VIIa

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 088 238

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


Geografisk område

Reguleret redskab

BE

DE

ES

FR

IE

UK

d)

ICES-afsnit VIa og EU-farvande i ICES-afsnit Vb

TR1

0

9 320

0

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040

BILAG IIB

FARTØJERS FISKERIINDSATS I FORBINDELSE MED GENOPRETNING AF VISSE SYDLIGE KULMULEBESTANDE OG JOMFRUHUMMERBESTANDE I ICES-AFSNIT VIIIc OG IXa, UNDTAGEN CADIZBUGTEN

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

1.   Anvendelsesområde

Dette bilag gælder for EU-fartøjer med en længde overalt på mindst 10 meter, der medfører eller anvender trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm, garn med en maskestørrelse på mindst 60 mm eller langliner til bundfiskeri i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2166/2005 og er til stede i ICES-afsnit VIIIc og IXa, undtagen Cadizbugten.

2.   Definitioner

I dette bilag forstås ved:

a)   "redskabsgruppe": gruppen bestående af følgende to redskabskategorier:

b)   "reguleret redskab": redskab i en af de to redskabskategorier i redskabsgruppen

c)   "området": ICES-afsnit VIIIc og IXa, undtagen Cadizbugten

d)   "forvaltningsperioden 2013": perioden mellem den 1. februar 2013 og den 31. januar 2014

e)   "særlige betingelser": de særlige betingelser, der er anført i punkt 6.1.

3.   Indsatsbegrænsning

Uden at det berører artikel 29 i forordning (EF) nr. 1224/2009, tilser hver medlemsstat, at EU-fartøjer, der fører dens flag og medfører regulerede redskaber, kun er til stede i området det antal dage, som er angivet i kapitel III i dette bilag.

KAPITEL II

TILLADELSER

4.   Fartøjer med tilladelse

4.1.

En medlemsstat må ikke tillade, at fartøjer, der fører dens flag, fisker med et reguleret redskab i området, hvis fartøjerne ikke kan dokumentere at have deltaget i sådant fiskeri i årene 2002 til 2012, bortset fra dokumentation for fiskeri som følge af overdragelse af dage mellem fiskerfartøjer, medmindre den sørger for, at en tilsvarende kapacitet udtrykt i kW udelukkes fra at fiske i området.

4.2.

Et fartøj, der fører en medlemsstats flag, og som ikke har kvoter i området, kan ikke få tilladelse til at fiske i området med et reguleret redskab, medmindre fartøjet har fået tildelt en kvote som følge af en overdragelse, der er tilladt i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og har fået tildelt havdage i henhold til punkt 11 eller 12 i dette bilag.

KAPITEL III

ANTAL DAGE TIL STEDE I OMRÅDET TILDELT EU-FARTØJER

5.   Maksimalt antal dage

5.1.

Det højeste antal dage i forvaltningsperioden 2013, som en medlemsstat må tillade et fartøj, der fører dens flag, at være til stede i området, når det medfører regulerede redskaber, fremgår af tabel I.

5.2.

Hvis et fartøj kan godtgøre, at dets kulmulefangster udgør mindre end 4 % af den samlede levende vægt af fisk, der er fanget på en given fangstrejse, kan flagmedlemsstaten for fartøjet undlade at modregne de havdage, der er knyttet til den pågældende fangstrejse, i det maksimale antal dage, der er fastsat i tabel I.

6.   Særlige betingelser for tildeling af dage

6.1.

Med henblik på fastsættelsen af det højeste antal dage, et EU-fartøj kan få tilladelse af flagmedlemsstaten til at være til stede i området, gælder følgende særlige betingelser, jf. tabel I:

a)

det berørte fartøjs samlede landinger af kulmule i 2010 eller 2011 skal udgøre under 5 tons ifølge landingerne angivet i levende vægt, og

b)

det berørte fartøjs samlede landinger af jomfruhummer i 2010 eller 2011 skal udgøre under 2,5 tons ifølge landingerne angivet i levende vægt.

6.2.

Hvis et fartøj kan benytte sig af et ubegrænset antal dage, fordi det har opfyldt de særlige betingelser, må fartøjets landinger i forvaltningsperioden 2013 ikke overstige 5 tons af de samlede landinger af kulmule (levende vægt) og 2,5 tons af de samlede landinger af jomfruhummer (levende vægt).

6.3.

Hvis en af de særlige betingelser ikke overholdes af et fartøj, fortaber dette fartøj med øjeblikkelig virkning retten til tildelingen af dage, som er omfattet af den pågældende særlige betingelse.

6.4.

Anvendelsen af de særlige betingelser i punkt 6.1 kan overdrages fra et fartøj til et eller flere andre fartøjer, som erstatter det førstnævnte fartøj i flåden, forudsat at erstatningsfartøjet anvender tilsvarende redskaber og ikke i noget driftsår har registreret landinger af kulmule og jomfruhummer, som overstiger de mængder, der er anført i punkt 6.1.

Tabel I

Maksimalt antal dage om året, som et fartøj må være til stede i området, opdelt efter fiskeredskab

Særlig betingelse

Reguleret redskab

Maksimalt antal dage

 

Bundtrawl, snurrevod og lignende trawl med maskestørrelse ≥ 32 mm, garn med maskestørrelse ≥ 60 mm og langliner til bundfiskeri

ES

141

 

FR

134

 

PT

140

6.1, litra a), og 6.1, litra b)

Bundtrawl, snurrevod og lignende trawl med maskestørrelse ≥ 32 mm, garn med maskestørrelse ≥ 60 mm og langliner til bundfiskeri

Ubegrænset

7.   KW-dage-ordning

7.1.

Medlemsstaterne kan forvalte deres fiskeriindsatstildelinger i henhold til en kW-dage-ordning. Gennem denne ordning kan medlemsstaten give ethvert fartøj, som er berørt for så vidt angår et hvilket som helst reguleret redskab og særlige betingelser, jf. tabel I, tilladelse til at være til stede i området i et maksimalt antal dage, som er forskelligt fra det antal, der er angivet i nævnte tabel, forudsat at de samlede antal kW-dage svarende til det regulerede redskab og de særlige betingelser er overholdt.

7.2.

Det samlede antal kW-dage skal være lig summen af alle de individuelle fiskeriindsatser, der er tildelt fartøjer, som fører den pågældende medlemsstats flag, og som er omfattet af det regulerede fiskeredskab og de særlige betingelser, hvis det er relevant. De individuelle fiskeindsatser beregnes i kW-dage ved at multiplicere maskineffekten for hvert fartøj med det antal havdage, som det ville kunne benytte sig af, jf. tabel I, hvis punkt 7.1 ikke blev anvendt. Så længe antallet af dage er ubegrænset i henhold til tabel I, er det relevante antal dage, som fartøjet kan tildeles, 360 dage.

7.3.

En medlemsstat, som ønsker at benytte sig af den i punkt 7.1 nævnte ordning, fremsender en anmodning til Kommissionen ledsaget af indberetning i elektronisk format, som for det regulerede redskab og de særlige betingelser, der er fastsat i tabel I, anfører detaljerne for beregningen i form af:

a)

listen over fartøjer, som har fisketilladelse, ved at angive deres EU-fiskerflåderegisternummer (CFR) og deres maskineffekt

b)

dokumentation for 2010 og 2011 for de pågældende fartøjer med oplysning om fangstsammensætning, jf. de særlige betingelser i punkt 6.1, litra a) eller b), hvis fartøjerne kan omfattes af disse særlige betingelser

c)

det antal havdage, som hvert fartøj oprindelig ville have haft tilladelse til at fiske, jf. tabel I, og det antal havdage, som hvert fartøj ville kunne benytte sig af ved anvendelse af punkt 7.1.

7.4.

På grundlag af denne anmodning vurderer Kommissionen, om betingelserne i punkt 7 er opfyldt, og den kan i givet fald give denne medlemsstat tilladelse til at benytte sig af den i punkt 7.1 nævnte ordning.

8.   Tildeling af ekstra dage for endeligt ophør med fiskerivirksomhed

8.1.

Kommissionen kan tildele en medlemsstat et antal ekstra havdage, som den kan benytte til at tillade fartøjer, som fører dens flag, og som medfører et hvilket som helst reguleret redskab, at være til stede i området; udgangspunktet herfor skal være foranstaltninger for endeligt ophør med fiskerivirksomhed, der siden den 1. februar 2012 og den 31. januar 2013 er gennemført i henhold til enten artikel 23 i forordning (EF) nr. 1198/2006 (1) eller forordning (EF) nr. 744/2008 (2). Endeligt ophør med fiskerivirksomhed som følge af andre omstændigheder kan vurderes i de enkelte tilfælde af Kommissionen efter en skriftlig og behørigt begrundet anmodning fra den pågældende medlemsstat. Det skal af en sådan anmodning fremgå, hvilke fartøjer der er tale om, og for hvert enkelt fartøj bekræftes, at det aldrig vil genoptage fiskerivirksomhed.

8.2.

Den indsats, som udtagne fartøjer, der anvendte det regulerede redskab, havde i 2003 målt i kW-dage, divideres med den indsats, som alle fartøjer, der anvendte det pågældende redskab, havde i 2013. Antallet af yderligere havdage beregnes så ved at gange dette resultat med antallet af dage, som i henhold til tabel I ville være blevet tildelt. Beregningen afrundes til antal hele dage.

8.3.

Punkt 8.1 og 8.2 finder ikke anvendelse, hvis et fartøj er blevet erstattet i henhold til punkt 3 eller punkt 6.4, eller når udtagningen allerede er udnyttet i de foregående år for at opnå ekstra havdage.

8.4.

En medlemsstat, som ønsker at benytte sig af de tildelinger, der er omhandlet i punkt 8.1, fremsender senest den 15. juni 2013 en anmodning til Kommissionen ledsaget af indberetninger i elektronisk format, som for den pågældende redskabsgruppe og særlige betingelser, jf. tabel I, detaljeret beskriver beregningen i form af:

a)

listen over udtagne fartøjer med angivelse af deres EU-fiskerflåderegisternummer (CFR) og deres maskineffekt

b)

de pågældende fartøjers fiskeri i 2003 beregnet som havdage for den relevante gruppe fiskeredskaber og, i givet fald, særlige betingelser.

8.5.

Kommissionen kan på basis af en sådan anmodning fra en medlemsstat ved hjælp af gennemførelsesretsakter tildele denne medlemsstat et antal dage ud over antallet af dage, der er omhandlet i punkt 5.1 for den pågældende medlemsstat. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 14, stk. 2.

8.6.

I forvaltningsperioden 2013 kan medlemsstaterne omfordele disse ekstra havdage til alle eller nogle af de tilbageværende fartøjer i flåden, som kan omfattes af de regulerede redskaber. Yderligere dage, som stammer fra udtagningen af et fartøj, som var omfattet af en særlig betingelse under punkt 6.1, litra a) eller b), må ikke tildeles et tilbageværende aktivt fartøj, som ikke er omfattet af en særlig betingelse.

8.7.

Når Kommissionen tildeler ekstra havdage på grundlag af endeligt ophør med fiskerivirksomhed i forvaltningsperioden 2013, justeres det maksimale antal dage pr. medlemsstat og redskaber, jf. tabel I, tilsvarende for forvaltningsperioden 2014.

9.   Tildeling af ekstra dage til forbedret videnskabelig observatørdækning

9.1.

Kommissionen kan tildele medlemsstaterne tre ekstra dage, hvor et fartøj må være til stede i området, når det medfører regulerede redskaber om bord, på grundlag af et forbedret program for videnskabelig observatørdækning, der gennemføres i partnerskab mellem forskere og fiskeindustrien. Et sådant program skal navnlig fokusere på omfanget af udsmidning og på fangstsammensætningen, og være mere vidtgående end de krav til dataindsamling, der er fastsat i forordning (EF) nr. 199/2008 (3) og dens gennemførelsesbestemmelser for nationale programmer.

9.2.

Videnskabelige observatører skal være uafhængige af ejeren, føreren af fartøjet og besætningsmedlemmerne.

9.3.

En medlemsstat, der ønsker at opnå den i punkt 9.1 omhandlede tildeling, indsender en beskrivelse af dens forbedrede videnskabelige observatørdækningsprogram til Kommissionen med henblik på godkendelse.

9.4.

På grundlag af denne beskrivelse og efter høring af STECF kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter tildele denne medlemsstat et antal dage ud over antallet af dage, der er omhandlet i punkt 5.1 for den pågældende medlemsstat og for de pågældende fartøjer, områder og redskaber, der berøres af det forbedrede videnskabelige observatørdækningsprogram. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 14, stk. 2.

9.5.

Hvis et forbedret videnskabeligt observatørdækningsprogram, som en medlemsstat forelægger, tidligere er godkendt af Kommissionen, og den pågældende medlemsstat ønsker at fortsætte programmet uden ændringer, kan den senest fire uger før starten af den periode, som dette program omfatter, meddele Kommissionen, at den fortsætter sit forbedrede observatørdækningsprogram.

KAPITEL IV

FORVALTNING

10.   Generel forpligtelse

Medlemsstaterne forvalter den maksimalt tilladte fiskeriindsats i henhold til betingelserne i artikel 8 i forordning (EF) nr. 2166/2005 og artikel 26-35 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

11.   Forvaltningsperioder

11.1.

De dage til stede i området, der er anført i tabel I, kan medlemsstaterne opdele i forvaltningsperioder af en eller flere kalendermåneders varighed.

11.2.

Den pågældende medlemsstat fastsætter, hvor mange dage eller timer et fartøj må være til stede i området i en forvaltningsperiode.

11.3.

Selv om en medlemsstat giver fartøjer, der fører dens flag, tilladelse til at være til stede i området på timebasis, måles forbruget af dage som anført i punkt 10. Efter anmodning fra Kommissionen dokumenterer medlemsstaten, at den har taget skridt til at forebygge, at forbruget af dage i området bliver for højt, fordi et fartøjs tilstedeværelsesperioder i området ikke varer hele døgn.

KAPITEL V

UDVEKSLING AF FISKERIINDSATSTILDELINGER

12.   Overdragelse af dage mellem fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag

12.1.

En medlemsstat kan give fiskerfartøjer, der fører dens flag, tilladelse til at overdrage de dage til stede i området, som de har tilladelse til, til et andet fartøj, der fører dens flag i dette område, forudsat at produktet af det antal dage, et fartøj modtager multipliceret med dette fartøjs maskineffekt udtrykt i kilowatt (kW-dage) højst er lig med produktet af det antal dage, donorfartøjet overdrager, og dette fartøjs maskineffekt udtrykt i kilowatt. Fartøjernes maskineffekt udtrykt i kilowatt er lig med den maskineffekt, der for hvert fartøj er registreret i EU-fiskerflåderegisteret.

12.2.

Det samlede antal dage til stede i området, som overdrages i henhold til punkt 12.1, multipliceret med donorfartøjets maskineffekt udtrykt i kW må ikke overstige det dokumenterede antal dage om året, som donorfartøjet ifølge fiskerilogbogen i gennemsnit har tilbragt i området i 2010 og 2011, multipliceret med dette fartøjs maskineffekt i kW.

12.3.

Det er tilladt at overdrage dage i henhold til punkt 12,1 mellem fartøjer, som anvender regulerede redskaber i samme forvaltningsperiode.

12.4.

Der kan kun overdrages dage fra fartøjer, der har fået tildelt fiskedage, som ikke er omfattet af særlige betingelser.

12.5.

Medlemsstaterne skal efter anmodning fra Kommissionen oplyse, hvilke overdragelser der har fundet sted. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte formatet for regneark til brug ved indsamling og videresending af de oplysninger, der er nævnt i dette punkt. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 14, stk. 2.

13.   Overdragelse af dage mellem fiskerfartøjer, der fører forskellige medlemsstaters flag

Medlemsstaterne kan give tilladelse til overdragelse af dage til stede i området inden for samme forvaltningsperiode og samme område mellem fiskerfartøjer, der fører deres flag, forudsat at punkt 4.1, 4.2 og 12 tilsvarende finder anvendelse. Beslutter en medlemsstat at give tilladelse til en sådan overdragelse, underretter den, inden overdragelsen finder sted, Kommissionen om overdragelsen med angivelse af antal dage, der skal overdrages, fiskeriindsats og dertil knyttede kvoter.

KAPITEL VI

RAPPORTERINGSFORPLIGTELSER

14.   Fiskeriindsatsrapport

Artikel 28 i forordning (EF) nr. 1224/2009 finder anvendelse på fartøjer, som er omfattet af dette bilags anvendelsesområde. Det geografiske område, der henvises til i nævnte artikel, skal forstås som det område, der fremgår af punkt 2 i dette bilag.

15.   Indsamling af relevante data

Medlemsstaterne skal på basis af de oplysninger, der anvendes til forvaltning af fiskedage i området som fastsat i dette bilag, for hvert kvartal indsamle oplysningerne om, hvor stor den samlede fiskeriindsats i området har været for trukne redskaber og faststående garn, og hvor stor indsatsen har været for fartøjer, der anvender andre redskabstyper i området, samt disse fartøjers maskineffekt i kW-dage.

16.   Fremsendelse af relevante data

De data, der er nævnt i punkt 15, sender medlemsstaterne til Kommissionen på dennes anmodning på regneark i det format, der fremgår af tabel II og III, til den e-mail-adresse, som Kommissionen meddeler medlemsstaterne. Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen på dennes anmodning detaljerede oplysninger om tildelt og forbrugt indsats, som dækker hele eller dele af forvaltningsperioden 2012 og 2013, i det dataformat, der fremgår af tabel IV og V.

Tabel II

Indberetningsformat for kW-dage pr. år

Medlemsstat

Redskab

År

Samlet indsatsopgørelse

1)

2)

3)

4)


Tabel III

Dataformat for kW-dage pr. år

Feltnavn

Maksimalt antal tegn/cifre

Venstre- eller højrestillet (4) V(enstre)/H(øjre)

Definition og bemærkninger

1)

Medlemsstat

3

 

Medlemsstat (alfa-3-ISO-kode), hvor fartøjet er indregistreret

2)

Redskab

2

 

En af følgende redskabstyper:

TR

=

trawl, snurrevod eller lignende redskaber ≥ 32 mm

GN

=

garn ≥ 60 mm

LL

=

langliner til bundfiskeri

3)

År

4

 

Enten 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 eller 2013

4)

Samlet indsatsopgørelse

7

H

Samlet fiskeriindsats udtrykt i kW-dage fra den 1. januar til den 31. december i det pågældende år


Tabel IV

Indberetningsformat for fartøjsoplysninger

Medlemsstat

EU-fiskerflåde- register

Havnekendings- bogstaver

Forvaltningsperiodens længde

Anmeldt(e) redskab(er)

6) Særlige betingelser gældende for anmeldt(e) redskabstype(r)

Antal dage, som fartøjet har ret til at anvende det(de) anmeldte redskab(er)

Antal dage, hvor det(de) anmeldte redskab(er) er anvendt

Overdragelse af dage

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabel V

Dataformat for fartøjsoplysninger

Feltnavn

Maksimalt antal tegn/cifre

Venstre- eller højrestillet (5) V(enstre)/H(øjre)

Definition og bemærkninger

1)

Medlemsstat

3

 

Medlemsstat (3-alfa ISO-kode), hvor fartøjet er indregistreret.

2)

EU-fiskerflåderegister

12

 

EU-fiskerflåderegisternummer

Et fiskerfartøjs individuelle identifikationsnummer.

Medlemsstat (alfa-3-ISO-kode) efterfulgt af en identifikationskode (9 tegn). En identifikationskode på under 9 tegn skal kompletteres med nuller til venstre.

3)

Havnekendingsbogstaver

14

V

Jf. forordning (EØF) nr. 1381/87 (6)

4)

Forvaltningsperiodens længde

2

V

Forvaltningsperiodens længde i måneder

5)

Anmeldte redskaber

2

V

En af følgende redskabstyper:

TR

=

trawl, snurrevod eller lignende redskaber ≥ 32 mm

GN

=

garn ≥ 60 mm

LL

=

langliner til bundfiskeri

6)

Særlige betingelser gældende for anmeldt redskabstype(-r)

2

V

Angivelse af evt. særlige betingelser i punkt 6.1, litra a) eller b), i bilag II B, der finder anvendelse

7)

Antal dage, som fartøjet har ret til at anvende det(de) anmeldte redskab(er)

3

V

Antal dage, som fartøjet er berettiget til i henhold til bilag IIB for de valgte redskaber og den meddelte forvaltningsperiode

8)

Antal dage, hvor det(de) anmeldte redskab(er) er anvendt

3

V

Antal dage, som fartøjet faktisk har tilbragt i området og brugt et redskab svarende til det anmeldte i den meddelte forvaltningsperiode

9)

Overdragelse af dage

4

V

Antallet af overdragne dage med negativt fortegn for afgivne dage og med positivt fortegn for modtagne dage


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 744/2008 af 24. juli 2008 om et midlertidigt særligt initiativ til fremme af omstruktureringen af EF-fiskerflåderne, som er berørt af den økonomiske krise (EUT L 202 af 31.7.2008, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1).

(4)  Relevant ved overførsel af oplysninger i et format med fast længde.

(5)  Relevant ved overførsel af oplysninger i et format med fast længde.

(6)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 1381/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskerfartøjer (EFT L 132 af 21.5.1987, s. 9).

BILAG IIC

FARTØJERS FISKERIINDSATS I FORBINDELSE MED FORVALTNING AF TUNGEBESTANDE I DEN VESTLIGE DEL AF DEN ENGELSKE KANAL I ICES-AFSNIT VIIe

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

1.   Anvendelsesområde

1.1.

Dette bilag gælder for EU-fartøjer med en længde overalt på 10 meter eller derover, der medfører eller anvender bomtrawl med en maskestørrelse på 80 mm eller derover og faststående garn, herunder garn, toggegarn og indfiltringsnet med en maskestørrelse på 220 mm eller derunder i henhold til forordning (EF) nr. 509/2007 og er til stede i ICES-afsnit VIIe. I dette bilag forstås forvaltningsperioden 2013 som perioden fra 1. februar 2013 til 31. januar 2014.

1.2.

Fartøjer, som fisker med faststående garn med en maskestørrelse på mindst 120 mm og som kan dokumentere, at de har fisket mindre end 300 kg tunge (levende vægt) pr. år i de tre foregående år, ifølge deres fangstoptegnelser, er undtaget fra anvendelsen af dette bilag, på følgende betingelser:

a)

at sådanne fartøjer fanger mindre end 300 kg tunge (levende vægt) i forvaltningsperioden 2013

b)

at de ikke omlader fisk til havs til et andet fartøj

c)

at den berørte medlemsstat aflægger rapport til Kommissionen om de pågældende fartøjers optegnelser over fangster af tunge i de tre forudgående år og om fangster af tunge i 2013 senest den 31. juli 2013 og den 31. januar 2014.

Opfyldes en af disse betingelser ikke, ophører de pågældende fartøjer umiddelbart med at være undtaget fra anvendelsen af dette bilag.

2.   Definitioner

I dette bilag anvendes følgende definitioner:

a)   "redskabsgruppe": gruppen bestående af følgende to redskabskategorier

b)   "reguleret redskab": redskab i en af de to redskabskategorier i redskabsgruppen

c)   "området": ICES-afsnit VIIe

d)   "forvaltningsperioden 2013": perioden mellem den 1. februar 2013 og den 31. januar 2014.

3.   Indsatsbegrænsning

Uden at det berører artikel 29 i forordning (EF) nr. 1224/2009, tilser hver medlemsstat, at EU-fartøjer, der fører dens flag og er registreret i Unionen og medfører regulerede redskaber, kun er til stede i området det antal dage, der er fastsat i kapitel III i dette bilag.

KAPITEL II

TILLADELSER

4.   Fartøjer med tilladelse

4.1.

En medlemsstat må ikke tillade, at fartøjer, der fører dens flag, fisker med et reguleret redskab i området, hvis fartøjerne ikke kan dokumentere at have deltaget i et sådant fiskeri i årene 2002 til 2012 i det pågældende område, medmindre den sørger for, at en tilsvarende kapacitet udtrykt i kW udelukkes fra at fiske i området.

4.2.

Et fartøj, der kan dokumentere, at det har anvendt et reguleret redskab, kan dog få tilladelse til at anvende et andet redskab, forudsat at antallet af dage tildelt for sidstnævnte redskab er større eller lig med antallet af dage tildelt for det regulerede redskab.

4.3.

Et fartøj, der fører en medlemsstats flag, og som ikke har kvoter i området, kan ikke få tilladelse til at fiske i området med et reguleret redskab, medmindre fartøjet har fået tildelt en kvote som følge af en overdragelse, der er tilladt i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og har fået tildelt havdage i henhold til punkt 10 eller 11 i dette bilag.

KAPITEL III

ANTAL DAGE TIL STEDE I OMRÅDET TILDELT TIL EU-FARTØJER

5.   Maksimalt antal dage

Det højeste antal dage i forvaltningsperioden 2013, som en medlemsstat må tillade et fartøj, der fører dens flag, at være til stede i området, når det medfører regulerede redskaber, fremgår af tabel I.

Tabel I

Maksimalt antal dage om året, som et fartøj må være til stede i området, opdelt efter kategori af reguleret redskab

Reguleret redskab

Maksimalt antal dage

Bomtrawl med maskestørrelse ≥ 80 mm

164

Faststående garn med maskestørrelse ≤ 220 mm

164

6.   Kw-dage-ordning

6.1.

I forvaltningsperioden 2013 kan medlemsstaterne forvalte deres fiskeriindsatstildelinger i henhold til en kW-dage-ordning. Gennem denne ordning kan medlemsstaten give ethvert fartøj, som er berørt for så vidt angår regulerede redskaber, jf. tabel I, tilladelse til at være til stede i området i et maksimalt antal dage, som er forskelligt fra det antal, der er angivet i nævnte tabel, forudsat at de samlede antal kW-dage svarende til det regulerede redskab er overholdt.

6.2.

Det samlede antal kW-dage skal være lig summen af alle de individuelle fiskeriindsatser, der er tildelt fartøjer, som fører den pågældende medlemsstats flag, og som er omfattet af det regulerede redskab. De individuelle fiskeindsatser beregnes i kW-dage ved at multiplicere maskineffekten for hvert fartøj med det antal havdage, som det ville kunne benytte sig af, jf. tabel I, hvis punkt 6.1 ikke blev anvendt.

6.3.

En medlemsstat, som ønsker at benytte sig af den i punkt 6.1 nævnte ordning, fremsender en anmodning til Kommissionen ledsaget af indberetning i elektronisk format, som for det regulerede redskab, der er fastsat i tabel I, anfører detaljerne for beregningen i form af:

a)

listen over fartøjer, som har fisketilladelse, ved at angive deres EU-fiskerflåderegisternummer (CFR) og deres maskineffekt

b)

det antal havdage, som hvert fartøj oprindelig ville have haft tilladelse til at fiske, jf. tabel I, og det antal havdage, som hvert fartøj ville kunne benytte sig af ved anvendelse af punkt 6.1.

6.4.

På grundlag af denne anmodning vurderer Kommissionen, om betingelserne i punkt 6 er opfyldt, og den kan i givet fald give denne medlemsstat tilladelse til at benytte sig af den i punkt 6.1 nævnte ordning.

7.   Tildeling af ekstra dage for endeligt ophør med fiskerivirksomhed

7.1.

Kommissionen kan tildele en medlemsstat et antal ekstra havdage, som den kan benytte til at tillade fartøjer, som fører dens flag, og som medfører regulerede redskaber, at være til stede i området; udgangspunktet herfor skal være foranstaltninger for endeligt ophør med fiskerivirksomhed, der siden den 1. januar 2004 er gennemført i henhold til enten artikel 23 i forordning (EF) nr. 1198/2006 eller forordning (EF) nr. 744/2008. Endeligt ophør med fiskerivirksomhed som følge af andre omstændigheder kan vurderes i de enkelte tilfælde af Kommissionen efter en skriftlig og behørigt begrundet anmodning fra den pågældende medlemsstat. Det skal af en sådan anmodning fremgå, hvilke fartøjer der er tale om, og for hvert enkelt fartøj bekræftes, at det aldrig vil genoptage fiskerivirksomhed.

7.2.

Den indsats, som udtagne fartøjer, der anvendte en given redskabsgruppe, havde i 2003 målt i kW-dage, divideres med den indsats, som alle fartøjer, der anvendte den pågældende redskabsgruppe, havde i 2003. Antallet af yderligere havdage beregnes så ved at gange dette resultat med antallet af dage, som i henhold til tabel I ville være blevet tildelt. Beregningen afrundes til antal hele dage.

7.3.

Punkt 7.1 og 7.2 finder ikke anvendelse, hvis et fartøj er blevet erstattet i henhold til punkt 4.2, eller når udtagningen allerede er udnyttet i de foregående år for at opnå ekstra havdage.

7.4.

En medlemsstat, som ønsker at benytte sig af de tildelinger, der er omhandlet i punkt 7.1, fremsender senest den 15. juni 2013 en anmodning til Kommissionen ledsaget af indberetninger i elektronisk format, som for den pågældende redskabsgruppe, jf. tabel I, detaljeret beskriver beregningen i form af:

a)

listen over udtagne fartøjer med angivelse af deres EU-fiskerflåderegisternummer (CFR) og deres maskineffekt

b)

de pågældende fartøjers fiskeri i 2003 beregnet som havdage for den relevante gruppe fiskeredskaber.

7.5.

Kommissionen kan på basis af en sådan anmodning fra en medlemsstat ved hjælp af gennemførelsesretsakter tildele denne medlemsstat et antal dage ud over antallet af dage, der er omhandlet i punkt 5 for den pågældende medlemsstat. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 14, stk. 2.

7.6.

I forvaltningsperioden 2013 kan medlemsstaterne omfordele disse ekstra havdage til alle eller nogle af de tilbageværende fartøjer i flåden, som kan omfattes af de regulerede redskaber.

7.7.

En medlemsstat må ikke i forvaltningsperioden 2013 tildele nogen yderligere dage, som Kommissionen på baggrund af endeligt ophør med fiskerivirksomhed allerede har tildelt, medmindre Kommissionen har truffet en beslutning, som revurderer disse yderligere dage på grundlag af de aktuelle redskabsgrupper og havdagebegrænsninger. Når medlemsstaten har anmodet om en revurdering af antallet af dage, kan denne foreløbigt give tilladelse til at omfordele 50 % af de yderligere dage, indtil Kommissionen har truffet sin afgørelse.

8.   Tildeling af ekstra dage til forbedret videnskabelig observatørdækning

8.1.

Kommissionen kan tildele medlemsstaterne tre ekstra dage i perioden 1. februar 2013 til 31. januar 2014, hvor et fartøj må være til stede i området, når det medfører regulerede redskaber om bord, på grundlag af et forbedret program for videnskabelig observatørdækning, der gennemføres i partnerskab mellem forskere og fiskeindustrien. Et sådant program skal navnlig fokusere på omfanget af udsmid og på fangstsammensætningen, og være mere vidtgående end de krav til dataindsamling, der er fastsat i forordning (EF) nr. 199/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser for nationale programmer.

8.2.

Videnskabelige observatører skal være uafhængige af ejeren, føreren af fiskerfartøjet og besætningsmedlemmerne.

8.3.

En medlemsstat, der ønsker at opnå den i punkt 8.1 omhandlede tildeling, indsender en beskrivelse af dens forbedrede videnskabelige observatørdækningsprogram til Kommissionen med henblik på godkendelse.

8.4.

På grundlag af denne beskrivelse og efter høring af STECF kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter tildele denne medlemsstater et antal dage ud over antallet af dage, der er omhandlet i punkt 5 for den pågældende medlemsstat og for de pågældende fartøjer, områder og redskaber, der berøres af det forbedrede videnskabelige observatørdækningsprogram. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 14, stk. 2.

8.5.

Hvis et forbedret videnskabeligt observatørdækningsprogram, som en medlemsstat forelægger, tidligere er godkendt af Kommissionen, og den pågældende medlemsstat ønsker at fortsætte programmet uden ændringer, kan den senest fire uger før starten af den periode, som dette program omfatter, meddele Kommissionen, at den fortsætter sit forbedrede observatørdækningsprogram.

KAPITEL IV

FORVALTNING

9.   Generel forpligtelse

Medlemsstaterne forvalter den maksimalt tilladte indsats i overensstemmelse med artikel 26-35 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

10.   Forvaltningsperioder

10.1.

De dage til stede i området, der er anført i tabel I, kan medlemsstaterne opdele i forvaltningsperioder af en eller flere kalendermåneders varighed.

10.2.

Den pågældende medlemsstat fastsætter, hvor mange dage eller timer et fartøj må være til stede i området i en forvaltningsperiode.

10.3.

Selv om en medlemsstat giver fartøjer, der fører dens flag, tilladelse til at være til stede i området på timebasis, måles forbruget af dage som anført i punkt 9. Efter anmodning fra Kommissionen dokumenterer medlemsstaten, at den har taget skridt til at forebygge, at forbruget af dage i området bliver for højt, fordi et fartøjs tilstedeværelsesperioder i området ikke varer hele døgn.

KAPITEL V

UDVEKSLING AF FISKERIINDSATSTILDELINGER

11.   Overdragelse af dage mellem fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag

11.1.

En medlemsstat kan give fiskerfartøjer, der fører dens flag, tilladelse til at overdrage de dage til stede i området, som de har tilladelse til, til et andet fartøj, der fører dens flag i dette område, forudsat at produktet af det antal dage, et fartøj modtager multipliceret med dette fartøjs maskineffekt udtrykt i kilowatt (kW-dage) højst er lig med produktet af det antal dage, donorfartøjet overdrager, og dette fartøjs maskineffekt udtrykt i kilowatt. Fartøjernes maskineffekt udtrykt i kilowatt er lig med den maskineffekt, der for hvert fartøj er registreret i EU-fiskerflåderegisteret.

11.2.

Det samlede antal dage til stede i området overført i overensstemmelse med punkt 11.1 og multipliceret med donorfartøjets maskineffekt udtrykt i kW må ikke overstige det dokumenterede antal dage om året, som donorfartøjet ifølge fiskerilogbogen i gennemsnit har tilbragt i området i 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005, multipliceret med dette fartøjs maskineffekt i kW.

11.3.

Det er tilladt at overdrage dage i henhold til punkt 11.1 mellem fartøjer, som anvender regulerede redskaber i samme forvaltningsperiode.

11.4.

Medlemsstaterne skal efter anmodning fra Kommissionen oplyse, hvilke overdragelser der har fundet sted. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte formaterne for regneark til brug ved indsamling og videresending af de oplysninger, der er nævnt i dette punkt. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 14, stk. 2.

12.   Overdragelse af dage mellem fiskerfartøjer, der fører forskellige medlemsstaters flag

Medlemsstaterne kan give tilladelse til overdragelse af dage til stede i området inden for samme forvaltningsperiode og samme område mellem fiskerfartøjer, der fører deres flag, forudsat at punkt 4.2, 4.4, 5, 6 og 10 tilsvarende finder anvendelse. Beslutter en medlemsstat at give tilladelse til en sådan overdragelse, underretter den, inden overdragelsen finder sted, Kommissionen om overdragelsen med angivelse af antal dage, der skal overdrages, fiskeriindsats og dertil knyttede kvoter.

KAPITEL VI

RAPPORTERINGSFORPLIGTELSER

13.   Fiskeriindsatsrapport

Artikel 28 i forordning (EF) nr. 1224/2009 finder anvendelse på fartøjer, som er omfattet af dette bilags anvendelsesområde. Det geografiske område, der henvises til i nævnte artikel, skal forstås som det område, der fremgår af punkt 2 i dette bilag.

14.   Indsamling af relevante data

Medlemsstaterne skal på basis af de oplysninger, der anvendes til forvaltning af fiskedage i området som fastsat i dette bilag, for hvert kvartal indsamle oplysningerne om, hvor stor den samlede fiskeriindsats i området har været for trukne redskaber og faststående garn, og hvor stor indsatsen har været for fartøjer, der anvender andre redskabstyper i området, samt disse fartøjers maskineffekt i kW-dage.

15.   Fremsendelse af relevante data

De data, der er nævnt i punkt 14, sender medlemsstaterne til Kommissionen på dennes anmodning på regneark i det format, der fremgår af tabel II og III, til den e-mail-adresse, som Kommissionen meddeler medlemsstaterne. Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen på dennes anmodning detaljerede oplysninger om tildelt og forbrugt indsats, som dækker hele eller dele af forvaltningsperioden 2012 og 2013, i det dataformat, der fremgår af tabel IV og V.

Tabel II

Indberetningsformat for kW-dage pr. år

Medlemsstat

Redskab

År

Samlet indsatsopgørelse

1)

2)

3)

4)


Tabel III

Dataformat for kW-dage pr. år

Feltnavn

Maksimalt antal tegn/cifre

Venstre- eller højrestillet (1)

V(enstre)/H(øjre)

Definition og bemærkninger

1)

Medlemsstat

3

 

Medlemsstat (alfa-3-ISO-kode), hvor fartøjet er indregistreret

2)

Redskab

2

 

En af følgende redskabstyper:

BT

=

bomtrawl ≥ 80 mm

GN

=

garn < 220 mm

TN

=

toggegarn eller indfiltringsgarn < 220 mm

3)

År

4

 

Enten 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 eller 2013

4)

Samlet indsatsopgørelse

7

H

Samlet fiskeriindsats udtrykt i kW-dage fra den 1. januar til den 31. december det pågældende år


Tabel IV

Indberetningsformat for fartøjsoplysninger

Medlemsstat

EU-fiskerflåderegister

Havnekendings-bogstaver

Forvaltnings-periodens længde

Anmeldt(e) redskab(er)

Antal dage, som fartøjet har ret til at anvende det(de) anmeldte redskab(er)

Antal dage, hvor de(t) anmeldte redskab(er) er anvendt

Overdragelse af dage

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabel V

Dataformat for fartøjsoplysninger

Feltnavn

Maksimalt antal tegn/cifre

Venstre- eller højrestillet (2)

V(enstre)/H(øjre)

Definition og bemærkninger

1)

Medlemsstat

3

 

Medlemsstat (3-alfa ISO-kode), hvor fartøjet er indregistreret

2)

EU-fiskerflåderegister

12

 

EU-fiskerflåderegisternummer

Et fiskerfartøjs individuelle identifikationsnummer

Medlemsstat (alfa-3-ISO-kode) efterfulgt af en identifikationskode (9 tegn). En identifikationskode på under 9 tegn skal kompletteres med nuller til venstre.

3)

Havnekendingsbogstaver

14

V

Jf. forordning (EØF) nr. 1381/87

4)

Forvaltningsperiodens længde

2

V

Forvaltningsperiodens længde i måneder

5)

Anmeldte redskaber

2

V

En af følgende redskabstyper:

BT

=

bomtrawl ≥ 80 mm

GN

=

garn < 220 mm

TN

=

toggegarn eller indfiltringsgarn < 220 mm

6)

Særlige betingelser gældende for anmeldt redskabstype(-r)

3

V

Antal dage, som fartøjet er berettiget til i henhold til bilag IIC for de valgte redskaber og den meddelte forvaltningsperiode

7)

Antal dage, hvor de(t) anmeldte redskab(er) er anvendt

3

V

Antal dage, som fartøjet faktisk har tilbragt i området og brugt et redskab svarende til det anmeldte i den meddelte forvaltningsperiode

8)

Overdragelse af dage

4

V

Antallet af overdragne dage med negativt fortegn for afgivne dage og med positivt fortegn for modtagne dage


(1)  Relevant ved overførsel af oplysninger i et format med fast længde.

(2)  Relevant ved overførsel af oplysninger i et format med fast længde.


25.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/54


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 40/2013

af 21 januar 2013

om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1) skal der træffes EU-foranstaltninger for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, især rapporter fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), og på baggrund af rådgivning fra regionale rådgivende råd.

(2)

Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder, herunder visse funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant. Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på en sådan måde, at hver medlemsstat sikres en relativ stabilitet i fiskeriet for hver fiskebestand eller hvert fiskeri, og under behørig hensyntagen til den fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i forordning (EF) nr. 2371/2002.

(3)

For visse samlede tilladte fangstmængder (TAC’er) bør det være muligt for medlemsstaterne at give fartøjer, der deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, yderligere tildelinger. Formålet med de pågældende afprøvninger er at teste en fangstkvoteordning, dvs. et system, hvor alle fangster landes og trækkes fra kvoter med henblik på at undgå udsmid og det affald fra ellers brugbare fiskeressourcer, det medfører. Ukontrolleret udsmid af fisk udgør en trussel mod den langsigtede bæredygtighed for fisk som et offentligt gode og dermed mod den fælles fiskeripolitiks mål. Derimod giver fangstkvoteordninger i sig selv fiskerne et incitament til at optimere fangstselektiviteten i deres aktiviteter. For at opnå en rationel forvaltning af udsmid bør fuldt dokumenteret fiskeri omfatte alle aktiviteter til havs snarere end det, der landes i havn. Betingelserne for, at medlemsstaterne giver sådanne yderligere tildelinger, bør derfor omfatte en forpligtelse til at sikre anvendelsen af intern tv-overvågning (CCTV) forbundet med et system af sensorer (under ét benævnt "CCTV-system"). Dette bør gøre det muligt at foretage en nøje registrering af alle opbevarede og udsmidte dele af fangsterne. Et system baseret på observatører, som arbejder i realtid om bord, ville være mindre effektivt, dyrere og mindre pålideligt. Derfor er anvendelsen af CCTV-systemer på nuværende tidspunkt en forudsætning for gennemførelsen af ordninger for udsmidsreduktion såsom fuldt dokumenteret fiskeri. Ved anvendelsen af et sådant system bør kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2) overholdes.

(4)

For at sikre, at afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri effektivt kan evaluere fangstkvoteordningers potentiale med hensyn til at kontrollere den absolutte fiskeridødelighed for de berørte bestande, er det nødvendigt, at alle fisk, der fanges i disse afprøvninger, herunder også fisk, som ikke opfylder mindstemålet, trækkes fra det deltagende fartøjs samlede tildeling, og at fiskeriaktiviteterne ophører, når den samlede tildeling er udnyttet fuldt ud af det pågældende fartøj. Det er også hensigtsmæssigt kun at tillade overdragelse af tildelinger mellem fartøjer, der deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, og fartøjer, der ikke deltager heri, forudsat at det kan godtgøres, at udsmid fra fartøjer, der ikke deltager heri, ikke øges.

(5)

TAC'er bør fastsættes på grundlag af foreliggende videnskabelig rådgivning under hensyntagen til biologiske og samfundsøkonomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer, og på baggrund af de holdninger, som er kommet til udtryk under høringen af interesseparter, herunder navnlig på møder med de berørte regionale rådgivende råd.

(6)

For bestande, som er underlagt specifikke flerårige planer, bør TAC'en fastsættes i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i disse planer. TAC’er for bestande af tunge i Nordsøen, rødspætte i Nordsøen, torsk i Nordsøen, Skagerrak og den østlige del af Den Engelske Kanal, almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet og sild i området vest for Skotland bør derfor fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 af 11. juni 2007 om en flerårig plan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen (3), Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (4), Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (5) ("torskeplanen") og Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 af 6. april 2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (6).

(7)

For bestande, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige eller pålidelige data til at udarbejde størrelsesoverslag, bør forvaltningsforanstaltningerne og TAC-niveauerne følge forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning som defineret i artikel 3, litra i), i forordning (EF) nr. 2371/2002, samtidig med at der tages hensyn til bestandspecifikke faktorer, herunder især tilgængelige oplysninger om tendenser for bestande og betragtninger vedrørende blandet fiskeri.

(8)

I henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (7) bør det fastslås, hvilke bestande der omfattes af de forskellige foranstaltninger, der er fastsat i nævnte forordning.

(9)

For visse arter, såsom visse hajarter, vil selv begrænset fiskeri kunne udgøre en alvorlig risiko for deres bevarelse. Fiskerimulighederne for sådanne arter bør derfor underlægges maksimale restriktioner gennem et generelt forbud mod fiskeri af sådanne arter.

(10)

Ifølge rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) er det hensigtsmæssigt at bevare og revidere en ordning for forvaltning af tobis i EU-farvande i ICES-afsnit IIa og IIIa og ICES-underområde IV.

(11)

Det er nødvendigt at fastlægge den maksimale tilladte fiskeriindsats for 2013 i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 676/2007, artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 1342/2008, samt artikel 5 og 9 i forordning (EF) nr. 302/2009, under hensyntagen til forordning (EF) nr. 754/2009 af 27. juli 2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper fra fiskeriindsatsordningen i kapitel III i forordning (EF) nr. 1342/2008 (8).

(12)

Unionen har i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i fiskeriaftalerne eller -protokollerne med Norge (9), Færøerne (10) og Island (11), drøftet fiskerirettigheder med disse partnere. Konsultationerne med Norge er ikke afsluttet, og aftalerne for 2013 forventes først at blive indgået i begyndelsen af 2013. For at undgå afbrydelser i Unionens fiskeri og samtidig sikre den nødvendige fleksibilitet med henblik på indgåelsen af disse aftaler i begyndelsen af 2013 vil det være hensigtsmæssigt, at fiskerimulighederne for de bestande, der er omfattet af disse aftaler, fastsættes midlertidigt. Det har ikke været muligt at afslutte konsultationer med hverken Færøerne eller Island om fiskeriaftaler for 2013. I overensstemmelse med proceduren i aftalen og protokollen om fiskerirelationer med Grønland (12) har Den Blandede Komité fastsat det konkrete niveau for fiskerimulighederne, der står til rådighed for Unionen i grønlandske farvande i 2013. I henhold til Den Blandede Komités afgørelse forhøjes Unionens kvoter for lodde i grønlandske farvande i ICES-underområde V og XIV automatisk, hvis der er nået et fangstniveau på 70 % af den oprindelige kvote.

(13)

Unionen er kontraherende part i en række fiskeriorganisationer og deltager i andre organisationer som samarbejdspartner, men ikke som part. I medfør af tiltrædelsesakten af 2003 forvaltes fiskeriaftaler, der tidligere er indgået af Republikken Polen, såsom konventionen til bevarelse og forvaltning af sejbestandene i det centrale Beringshav, af Unionen fra datoen for Polens tiltrædelse. Disse fiskeriorganisationer har for 2013 anbefalet indførelsen af en række foranstaltninger, herunder vedrørende EU-fartøjers fiskerimuligheder. Disse fiskerimuligheder bør gennemføres i EU-retten.

(14)

Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO) kan tillade kvoteoverførsler og kvoteudvekslinger mellem kontraherende parter. For at lette sådanne overførsler og udvekslinger mellem Unionen og andre kontraherende parter bør medlemsstaterne have bemyndigelse til diskutere med andre kontraherende parter i RFFO og udarbejde udkast vedrørende en påtænkt kvoteoverførsel eller -udveksling, hvis det er relevant. Kommissionen bør give den anden kontraherende part meddelelse om godkendelsen af at være bundet af en sådan kvoteoverførsel eller -udveksling og meddele den pågældende kvoteoverførsel eller -udveksling til RFFO. De fiskerimuligheder, der er modtaget eller overført i forbindelse med en sådan kvoteoverførsel eller -udveksling, bør betragtes som fiskerimuligheder, der er tildelt eller fratrukket tildelingen til den pågældende medlemsstat, herunder med henblik på anvendelse af de relevante bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (13). Sådanne lejlighedsvise kvoteoverførsler eller -udvekslinger bør dog ikke ændre den eksisterende fordelingsnøgle for fordeling af fiskerimuligheder blandt medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om relativ stabilitet i fiskeriet.

(15)

Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) vedtog på sit 34. møde i 2012 en række fiskerimuligheder for 2013 for visse bestande i NAFO-konventionsområdets underområde 1-4. NAFO vedtog i den forbindelse en procedure for, hvordan TAC’en for hvid skægbrosme i NAFO-underafsnit 3NO for 2013 kan forhøjes, såfremt visse betingelser med hensyn til denne bestands situation er opfyldt. En kontraherende part i NAFO kan underrette NAFO’s eksekutivsekretariat om, at der er observeret større fangster pr. indsatsenhed end normalt, for så vidt angår bestanden af hvid skægbrosme i NAFO-underafsnit 3NO. Hvis TAC-forhøjelsen i 2013 bekræftes af NAFO, bør den gennemføres i EU-retten.

(16)

Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC) vedtog på sit 83. årsmøde i 2012 bevaringsforanstaltninger for gulfinnet tun, storøjet tun og bugstribet bonit. IATTC vedtog endvidere en resolution om bevaring af hvidtippet haj. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(17)

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) vedtog på sit årsmøde i 2012 en revideret flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, ifølge hvilken Unionens kvote blev forhøjet. Endvidere er fiskeriforbudsperioden blevet erstattet af en fangstperiode og rykket ti dage frem. Der blev desuden vedtaget en etårig forlængelse af den eksisterende TAC og de eksisterende kvoter for sværdfisk i det sydlige Atlanterhav og en ny genopretningsplan for bestandene af blå og hvid marlin. Som følge heraf forbliver Unionens kvote for sværdfisk i det sydlige Atlanterhav den samme som i 2012, hvorimod Unionens kvote for blå marlin blev forhøjet løbende for at tage hensyn til det ikkeindustrielle fiskeri i regionerne i Unionens yderste periferi. Unionens kvote for hvid marlin forblev stabil. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(18)

Tunkommissionen for Det Indiske Ocean (IOTC) ændrede på sit årsmøde i 2012 ikke sine foranstaltninger vedrørende fiskerimuligheder, som for øjeblikket er gennemført i EU-retten. De af IOTC vedtagne foranstaltninger, der i øjeblikket finder anvendelse, bør gennemføres i EU-retten.

(19)

Det første årsmøde i Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) afholdes fra den 28. januar til den 1. februar 2013. Indtil da bør de nuværende foreløbige foranstaltninger, som er gennemført ved forordning (EU) nr. 44/2012, fortsat finde anvendelse.

(20)

På sit årsmøde i 2012 ændrede Organisationen for Fiskeriet i det Sydøstlige Atlanterhav (SEAFO) ikke TAC'erne for sort patagonisk isfisk, orange savbug, beryxarter og femtandet dybvandskrabbe, som blev aftalt for 2011 og 2012 på organisationens årsmøde i 2010. De af SEAFO vedtagne foranstaltninger, der i øjeblikket finder anvendelse, bør gennemføres i EU-retten.

(21)

På baggrund af den seneste videnskabelige rådgivning fra ICES og i overensstemmelse med de internationale tilsagn inden for rammerne af konventionen om fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) er det nødvendigt at begrænse fiskeriet efter visse dybhavsarter.

(22)

Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC) ændrede på sit 9. årsmøde i 2012 ikke sine foranstaltninger vedrørende de fiskerimuligheder, som for øjeblikket er gennemført i EU-retten, med undtagelse af en styrkelse af det lukkede område for fiskeri med indretninger, der tiltrækker fisk (FAD). En revision af dette lukkede område for FAD-fiskeri kræver, at Unionen som kontraherende part i WCPFC beslutter sig for en af de to foreliggende muligheder for yderligere foranstaltninger til styrkelse af det lukkede område. Så længe en sådan beslutning ikke er truffet, bør de af WCFPC vedtagne foranstaltninger, der i øjeblikket finder anvendelse, fortsat gennemføres i EU-retten.

(23)

Parterne i konventionen til bevarelse og forvaltning af sejbestandene i det centrale Beringshav ændrede på sit årsmøde i 2012 ikke dens foranstaltninger vedrørende fiskerimuligheder. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(24)

Parterne i Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (CCAMLR) vedtog på årsmødet i 2012 fangstbegrænsninger for både målarter og bifangstarter. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(25)

Visse internationale foranstaltninger, der skaber eller begrænser fiskerimuligheder for Unionen, vedtages af de relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisationer ved årets udgang og iværksættes, før denne forordning træder i kraft. Det er derfor nødvendigt at lade de bestemmelser, som gennemfører disse foranstaltninger i EU-retten, gælde med tilbagevirkende kraft. Da fangståret i konventionsområdet for CCAMLR (Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis) løber fra den 1. december til den 30. november, og visse fiskerimuligheder eller forbud i CCAMLR-konventionsområdet derfor er fastsat for en periode, der begynder den 1. december 2012, bør de relevante bestemmelser i denne forordning gælde fra denne dato. En sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft berører ikke princippet om berettiget forventning, da det ikke er tilladt for CCAMLR-medlemmer at fiske i CCAMLR-konventionsområdet uden tilladelse.

(26)

I overensstemmelse med Unionens erklæring til Den Bolivariske Republik Venezuela ("Venezuela") om tildeling af fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst (14) er det nødvendigt at fastsætte fiskerimulighederne for snapperarter, der står til rådighed for Venezuela i EU-farvande.

(27)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder for EU-fartøjer, der fastsættes ved nærværende forordning, er underlagt forordning (EF) nr. 1224/2009, særlig artikel 33 og 34 i nævnte forordning om registrering af fangster og fiskeriindsats og om indberetning af data om opbrugte fiskerimuligheder. Det er derfor nødvendigt at specificere de koder, som medlemsstaterne skal benytte til at sende data til Kommissionen om landinger af bestande, der er omfattet af denne forordning.

(28)

For at undgå afbrydelser i fiskeriaktiviteterne og sikre EU-fiskernes udkomme bør denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2013 med undtagelse af bestemmelserne vedrørende fiskeriindsatsbegrænsninger, som bør finde anvendelse fra den 1. februar 2013, og specifikke bestemmelser i særlige regioner, som bør have en specifik anvendelsesdato som angivet i betragtning 23. Denne forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen.

(29)

Fiskerimulighederne bør udnyttes i fuld overensstemmelse med gældende EU-ret —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning fastsættes fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler.

2.   De i stk. 1 omhandlede fiskerimuligheder omfatter:

a)

fangstbegrænsninger for 2013 og, hvor det er anført i denne forordning, for 2014

b)

fiskeriindsatsbegrænsninger for perioden fra den 1. februar 2013 til den 31. januar 2014

c)

fiskerimuligheder for perioden fra den 1. december 2012 til den 30. november 2013 for visse bestande i CCAMLR-konventionsområdet og

d)

fiskerimuligheder for de perioder, der er anført i artikel 27, for visse bestande i IATTC-konventionsområdet for 2013 og, hvor det er anført i denne forordning, for 2014.

3.   Denne forordning fastsætter også foreløbige fiskerimuligheder for visse fiskebestande eller grupper af fiskebestande, der er omfattet af de bilaterale fiskeriaftaler med Norge, indtil konsultationerne om aftalerne for 2013 har fundet sted.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på følgende fartøjer:

a)

EU-fartøjer

b)

tredjelandsfartøjer i EU-farvande.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   "EU-fartøj": et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag og er registreret i Unionen

b)   "tredjelandsfartøj": et fiskerfartøj, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland

c)   "EU-farvande": de farvande, der henhører under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion med undtagelse af farvandene omkring de oversøiske lande og territorier, der er anført i bilag II til traktaten

d)   "samlet tilladt fangstmængde" (TAC): den mængde, der hvert år kan fanges og landes af hver fiskebestand

e)   "kvote": en andel af den TAC, som er tildelt Unionen, en medlemsstat eller et tredjeland

f)   "internationale farvande": farvande, der ikke omfattes af nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion

g)   "maskestørrelse": maskestørrelsen i fiskenet som målt i henhold til forordning (EF) nr. 517/2008 (15).

Artikel 4

Fiskeriområder

I denne forordning forstås ved:

a)   "ICES-områder" (ICES: Det Internationale Havundersøgelsesråd): de geografiske områder, der er specificeret i bilag III til forordning (EF) nr. 218/2009 (16)

b)   "Skagerrak": farvandet, der afgrænses mod vest af en ret linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og mod syd af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og herfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst

c)   "Kattegat": farvandet, der afgrænses mod nord af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod syd af en ret linje fra Hasenøre til Gnibens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen

d)   "CECAF-områder" (CECAF: Komitéen for Fiskeriet i Det Østlige Centrale Atlanterhav): de geografiske områder, der er specificeret i bilag II til forordning (EF) nr. 216/2009 (17)

e)   "NAFO-områder" (NAFO: Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav): de geografiske områder, der er specificeret i bilag III til forordning (EF) nr. 217/2009 (18)

f)   "SEAFO-konventionsområdet" (SEAFO: Organisationen for Fiskeriet i det Sydøstlige Atlanterhav): det geografiske område defineret i konventionen om bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i det sydøstlige Atlanterhav (19)

g)   "ICCAT-konventionsområdet" (ICCAT: Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet): det geografiske område defineret i den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (20)

h)   "CCAMLR-konventionsområdet" (CCAMLR: Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis): det geografiske område defineret i artikel 2, litra a) i forordning (EF) nr. 601/2004 (21)

i)   "IATTC-konventionsområdet" (IATTC: Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk): det geografiske område defineret i konventionen om styrkelse af Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, der blev oprettet ved konventionen af 1949 mellem Amerikas Forenede Stater og Republikken Costa Rica (22)

j)   "IOTC-konventionsområdet" (IOTC: Tunkommissionen for Det Indiske Ocean): det geografiske område defineret i aftalen om oprettelse af Tunkommissionen for Det Indiske Ocean (23)

k)   "SPRFMO-konventionsområdet" (SPRFMO: Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav): havet syd for 10°N, nord for CCAMLR-konventionsområdet, øst for SIOFA-konventionsområdet som defineret i fiskeriaftalen for det sydlige Indiske Ocean (24) og vest for de sydamerikanske staters fiskerijurisdiktionsområder

l)   "WCPFC-konventionsområdet" (WCPFC: Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav): det geografiske område defineret i konventionen om bevarelse og forvaltning af stærkt vandrende fiskebestande i det vestlige og centrale Stillehav (25)

m)   "Beringshavets højsøområde": det geografiske højsøområde i Beringshavet, der ligger uden for 200 sømil fra de basislinjer, som det ydre territorialfarvands bredde måles fra for kyststaterne ved Beringshavet.

AFSNIT II

FISKERIMULIGHEDER FOR EU-FARTØJER

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 5

TAC'er og tildelinger

1.   I bilag I er anført TAC’er for EU-fartøjer i EU-farvande eller i visse ikke-EU-farvande og fordelingen af disse TAC’er blandt medlemsstaterne samt funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant.

2.   EU-fartøjer bemyndiges under overholdelse af de TAC'er, der er fastsat i bilag I, til at tage fangster i farvande under Færøernes, Grønlands, Islands og Norges fiskerijurisdiktion og i fiskeriområdet omkring Jan Mayen på den betingelse, der er fastsat i denne forordnings artikel 14 og bilag III og i forordning (EF) nr. 1006/2008 (26) og gennemførelsesbestemmelserne dertil.

Artikel 6

Yderligere tildeling til fartøjer, der deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri

1.   For visse bestande kan en medlemsstat give en yderligere tildeling til fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri. Disse bestande er angivet i bilag I.

2.   Den yderligere tildeling, jf. stk. 1, må ikke overstige den samlede grænse, der er fastsat i bilag I, som en procentdel af den kvote, der er tildelt den pågældende medlemsstat.

3.   Ved den yderligere tildeling, jf. stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

fartøjet skal anvende videoovervågningskameraer (CCTV) forbundet med et system af sensorer (i det følgende under ét benævnt "CCTV-system"), der registrerer alle fiskeri- og forarbejdningsaktiviteter om bord på fartøjet

b)

den yderligere tildeling til et bestemt fartøj, som deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, overstiger ikke følgende grænser:

i)

75 % af udsmid af bestanden som anslået af den pågældende medlemsstat, som er foretaget af den fartøjstype, som det bestemte fartøj, der har fået tildelt den yderligere fangstmængde, tilhører

ii)

30 % af den individuelle tildeling, som fartøjet havde, inden det begyndte at deltage i afprøvningerne

c)

alle det pågældende fartøjs fangster af den bestand, der er omfattet af den yderligere tildeling, herunder fisk, som ikke opfylder mindstemålet, som defineret i bilag XII i forordning (EF) nr. 850/98, skal modregnes i fartøjets individuelle tildeling, der følger af yderligere tildelinger i henhold til denne artikel

d)

når et fartøj fuldt ud har udnyttet den individuelle tildeling for en bestand, der er omfattet af den yderligere tildeling, skal det pågældende fartøj indstille alt fiskeri i det pågældende TAC-område

e)

med hensyn til de bestande, for hvilke denne artikel kan finde anvendelse, kan medlemsstater tillade overdragelse af den individuelle tildeling eller dele heraf fra fartøjer, der ikke deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, til fartøjer, der deltager i disse afprøvninger, forudsat at det kan påvises, at udsmid fra fartøjer, der ikke deltager heri, ikke øges.

4.   Uanset stk. 3, litra b), nr. i), kan en medlemsstat undtagelsesvis give et fartøj, der fører dens flag, en yderligere tildeling, som overstiger 75 % af det anslåede udsmid af bestanden, som er foretaget af den fartøjstype, som det bestemte fartøj, der har fået tildelt den yderligere tildeling, tilhører, under forudsætning af:

a)

at andelen af udsmid pr. bestand som anslået for den pågældende fartøjstype er under 10 %

b)

at inddragelsen af denne fartøjstype har betydning for evalueringen af CCTV-systemets potentiale med henblik på kontrol

c)

at en samlet grænse på 75 % af det anslåede udsmid pr. bestand, der foretages af samtlige de fartøjer, der deltager i afprøvningerne, ikke overskrides.

5.   I det omfang registreringerne i henhold til stk. 3, litra a), omfatter behandling af personoplysninger i den betydning, der er fastlagt i direktiv 95/46/EF, gælder direktivet for behandlingen af sådanne oplysninger.

6.   Når en medlemsstat konstaterer, at et fartøj, der deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, ikke overholder betingelserne i stk. 3, trækker medlemsstaten omgående den yderligere tildeling, som det pågældende fartøj har fået, tilbage og udelukker fartøjet fra deltagelse i disse afprøvninger i resten af 2013.

7.   En medlemsstat skal, før den giver den yderligere tildeling, der er omhandlet i stk. 1-6, indgive følgende oplysninger til Kommissionen:

a)

listen over fartøjer, der fører dens flag og deltager i afprøvninger vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri

b)

specifikationerne for det elektroniske fjernovervågningsudstyr, der er installeret om bord på de pågældende fartøjer

c)

kapaciteten og typen af samt specifikationerne for de redskaber, som anvendes af disse fartøjer

d)

det anslåede udsmid for hver type fartøj, der deltager i afprøvningerne

e)

den fangstmængde, som de fartøjer, der deltager i afprøvningerne, har taget i 2012 af den bestand, der er underlagt den relevante TAC.

8.   Kommissionen kan anmode enhver medlemsstat, der anvender denne artikel, om at forelægge vurderingen af udsmid for hver type fartøj for et videnskabeligt rådgivende råd til fornyet undersøgelse med henblik på at overvåge gennemførelsen af det krav, der er fastlagt i stk. 3, litra b), nr. i). Foreligger der ikke en vurdering, som bekræfter et sådant udsmid, træffer den pågældende medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kravet overholdes, og informerer Kommissionen herom.

Artikel 7

Betingelser for landing af fangster og bifangster

Fisk fra bestande, som der er fastsat TAC'er for, må kun opbevares om bord eller landes, hvis:

a)

fangsterne er taget af fartøjer, der fører en medlemsstats flag og har en kvote, og hvis denne kvote ikke er opbrugt, eller

b)

fangsterne udgør en del af en EU-kvote, der ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, og hvis denne EU-kvote ikke er opbrugt.

Artikel 8

Fiskeriindsatsbegrænsninger

Fra den 1. februar 2013 til den 31. januar 2014 gælder de fiskeriindsatsforanstaltninger, der er fastsat i bilag IIA, for forvaltningen af visse torske-, rødspætte- og tungebestande i:

a)

Skagerrak

b)

den del af ICES-afsnit IIIa, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat

c)

ICES-underområde IV

d)

EU-farvande i ICES-afsnit IIa og

e)

ICES-afsnit VIId.

Artikel 9

Fangst- og indsatsbegrænsninger for dybhavsfiskeri

1.   Artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2347/2002 (27), hvori der stilles krav om dybhavsfiskeritilladelse, skal gælde for hellefisk. Fangst, opbevaring om bord, omladning og landing af hellefisk er underkastet de betingelser, der er omhandlet i nævnte artikel.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at fiskeriindsatsen i 2013, målt i kilowattdage til havs, for fartøjer med dybhavsfiskeritilladelse, jf. artikel 3, stk. 1, til forordning (EF) nr. 2347/2002, ikke overstiger 65 % af den gennemsnitlige årlige fiskeriindsats, som fiskerfartøjerne i den pågældende medlemsstat udøvede i 2003 på fangstrejser, hvortil der var givet dybhavsfiskeritilladelse, eller hvor der blev fanget dybhavsarter, jf. bilag I og II til samme forordning. Dette stykke gælder kun for fangstrejser, hvor der er fanget over 100 kg dybhavsarter, med undtagelse af guldlaks.

Artikel 10

Særlige bestemmelser om fordelingen af fiskerimulighederne

1.   Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat ved denne forordning, er ikke til hinder for:

a)

udveksling, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordelinger i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009 eller artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1006/2008

c)

supplerende landinger, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

tilbageholdelse af mængder, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser, jf. artikel 37, 105, 106 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009

f)

kvoteoverførsler og -udvekslinger i henhold til artikel 15 i denne forordning.

2.   Medmindre andet er fastsat i bilag I til nærværende forordning, anvendes artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 på bestande, der er underlagt præventiv TAC, og artikel 3, stk. 2 og 3, og artikel 4 i nævnte forordning anvendes på bestande, der er underlagt en analytisk TAC.

Artikel 11

Fiskeriforbudsperioder

1.   Det er forbudt at fiske efter følgende arter eller at opbevare disse arter om bord i Porcupine Bank i perioden fra den 1. maj til den 31. maj 2013: brosme, byrkelange og lange.

2.   Med henblik på denne artikel omfatter Porcupine Bank det geografiske område, der er afgrænset af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

Punkt

Breddegrad

Længdegrad

1

52°27'N

12°19'V

2

52°40'N

12°30'V

3

52°47'N

12°39,600'V

4

52°47'N

12°56'V

5

52°13,5'N

13°53,830'V

6

51°22'N

14°24'V

7

51°22'N

14°03'V

8

52°10'N

13°25'V

9

52°32'N

13°07,500'V

10

52°43'N

12°55'V

11

52°43'N

12°43'V

12

52°38,800'N

12°37'V

13

52°27'N

12°23'V

14

52°27'N

12°19'V

3.   Uanset stk. 1 tillades gennemsejling af Porcupine Bank med de arter, der er omhandlet i samme stykke, om bord i henhold til artikel 50, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 12

Forbud

1.   Det er forbudt for EU-fartøjer at fiske efter, opbevare om bord, omlade eller lande følgende arter:

a)

brugde (Cetorhinus maximus) og stor hvid haj (Carcharodon carcharias) i alle farvande

b)

sildehaj (Lamna nasus) i alle farvande, medmindre andet er fastsat i bilag I, del B, i forordning (EU) nr. 39/2013 (28)

c)

havengel (Squatina squatina) i EU-farvande

d)

skade (Dipturus batis) i EU-farvande i ICES-afsnit IIa og i ICES-underområde III, IV, VI, VII, VIII, IX og X

e)

broget rokke (Raja undulata) og spidsrokke (Raja alba) i EU-farvande i ICES-underområde VI, VII, VIII, IX og X

f)

guitarfiskarter (Rhinobatidae) i EU-farvande i ICES-underområde I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XII

g)

almindelig djævlerokke (Manta birostris) i alle farvande.

2.   Når de arter, der er omhandlet i stk. 1, fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks genudsættes.

Artikel 13

Dataindberetning

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, skal de anvende de bestandskoder, som er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

KAPITEL II

Fiskeritilladelser i tredjelandes farvande

Artikel 14

Fiskeritilladelser

1.   Det maksimale antal fiskeritilladelser for EU-fartøjer, der fisker i tredjelandes farvande, er fastsat i bilag III.

2.   Hvis en medlemsstat i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002 overfører kvoter til en anden medlemsstat som led i en bytteaftale ("swap") i de fiskeriområder, der er nævnt i bilag III, skal overførslen ledsages af den relevante overførsel af fiskeritilladelser og meddeles Kommissionen. Det samlede antal fiskeritilladelser for hvert fiskeriområde, jf. bilag III, må dog ikke overskrides.

KAPITEL III

Fiskerimuligheder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationers farvande

Artikel 15

Kvoteoverførsler og -udvekslinger

1.   Hvis det i henhold til en regional fiskeriforvaltningsorganisations ("RFFO") regler er tilladt at foretage kvoteoverførsler eller -udvekslinger mellem kontraherende parter i RFFO, kan en medlemsstat ("den pågældende medlemsstat") diskutere dette med en kontraherende part i RFFO og udarbejde udkast vedrørende en påtænkt kvoteoverførsel eller -udveksling, hvis det er relevant.

2.   Kommissionen kan, efter at have fået meddelelse herom fra den pågældende medlemsstat, godkende udkastet vedrørende den påtænkte kvoteoverførsel eller -udveksling, som medlemsstaten har diskuteret med den pågældende kontraherende part i RFFO. Herefter giver Kommissionen uden unødig forsinkelse den pågældende kontraherende part i RFFO meddelelse om godkendelsen af at være bundet af en sådan kvoteoverførsel eller -udveksling. Kommissionen giver herefter RFFO's sekretariat meddelelse om den aftalte kvoteoverførsel eller -udveksling i henhold til den pågældende organisations regler.

3.   Kommissionen oplyser medlemsstaterne om den aftalte kvoteoverførsel eller -udveksling.

4.   De fiskerimuligheder, der er modtaget eller overført til den pågældende kontraherende part i RFFO i forbindelse med kvoteoverførslen eller -udvekslingen, anses for at være kvoter, der er tildelt eller fratrukket tildelingen til den pågældende medlemsstat fra det tidspunkt, hvor kvoteoverførslen eller -udvekslingen får virkning i overensstemmelse med betingelserne i aftalen med den pågældende kontraherende part i RFFO eller i henhold til reglerne i den relevante RFFO, alt efter hvad der er relevant. En sådan tildeling må ikke ændre den bestående fordelingsnøgle for fordeling af fiskerimuligheder blandt medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om relativ stabilitet i fiskeriet.

Afdeling 1

ICCAT-Konventionsområdet

Artikel 16

Begrænsninger af fiskeri-, opdræts- og opfedningskapaciteten for almindelig tun

1.   Antallet af EU-stangfartøjer og dørgefartøjer med tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115 cm i det østlige Atlanterhav begrænses som fastsat i punkt 1 i bilag IV.

2.   Antallet af EU-fartøjer til kystnært ikkeindustrielt fiskeri med tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115 cm i Middelhavet begrænses som fastsat i punkt 2 i bilag IV.

3.   Antallet af EU-fartøjer, der fisker aktivt efter almindelig tun på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115 cm i Adriaterhavet til opdrætsformål, begrænses som fastsat i punkt 3 i bilag IV.

4.   Antallet af fiskerfartøjer og den dertil svarende samlede bruttotonnage med tilladelse til at fiske efter, beholde om bord, omlade, transportere eller lande almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet begrænses som fastsat i punkt 4 i bilag IV.

5.   Antallet af faststående tunfiskenet, der anvendes i fiskeriet efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, begrænses som fastsat i punkt 5 i bilag IV.

6.   Tunopdræts- og -opfedningskapaciteten og det maksimale input af fanget vild almindelig tun til akvakulturbrugene i det østlige Atlanterhav og Middelhavet begrænses som fastsat i punkt 6 i bilag IV.

Artikel 17

Fritids- og sportsfiskeri

Medlemsstaterne afsætter en særlig kvote for almindelig tun til fritids- og sportsfiskeri fra deres tildelte kvoter i bilag ID.

Artikel 18

Hajer

1.   Opbevaring om bord, omladning eller landing af dele af eller hele kroppe af arten storøjet rævehaj (Alopias superciliosus) i enhver form for fiskeri er forbudt.

2.   Det er forbudt at drive direkte fiskeri efter rævehajarter af slægten Alopias.

3.   Opbevaring om bord, omladning eller landing af dele af eller hele kroppe af arten hammerhaj af familien Sphyrnidae (undtagen Sphyrna tiburo) i forbindelse med fiskerier i ICCAT-konventionsområdet er forbudt.

4.   Opbevaring om bord, omladning eller landing af dele af eller hele kroppe af arten hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus) i enhver form for fiskeri er forbudt.

5.   Opbevaring om bord af arten silkehaj (Carcharhinus falciformis) i enhver form for fiskeri er forbudt.

Afdeling 2

CCAMLR-Konventionsområdet

Artikel 19

Forbud og fangstbegrænsninger

1.   Direkte fiskeri efter de arter, der er anført i bilag V, del A, er forbudt i de områder og perioder, der er anført i samme bilag.

2.   For forsøgsfiskeri gælder de TAC'er og bifangstbegrænsninger, der er fastsat i bilag V, del B, i de underområder, som er anført i samme del.

Artikel 20

Forsøgsfiskeri

1.   Kun de medlemsstater, der er medlemmer af CCAMLR, kan deltage i forsøgsfiskeri med langline efter isfiskarter i FAO-underområde 88.1 og 88.2 og i afsnit 58.4.1, 58.4.2 og 58.4.3a uden for områder under national jurisdiktion i fangstperioden 2013. Hvis en sådan medlemsstat agter at deltage i sådant fiskeri, skal den underrette CCAMLR's sekretariat i henhold til artikel 7 og 7a i forordning (EF) nr. 601/2004 og under alle omstændigheder senest den 1. juni 2013.

2.   Hvad angår FAO-underområde 88.1 og 88.2 og afsnit 58.4.1, 58.4.2 og 58.4.3a, er de samlede TAC'er og bifangstbegrænsninger pr. underområde og afsnit og deres fordeling på små forskningsfelter (SSRU) i hver af dem fastsat i bilag V, del B. Fiskeriet i et givet SSRU skal ophøre, når den rapporterede fangst når op på den specificerede TAC, og det pågældende SSRU lukkes derefter for fiskeri i resten af fangstperioden.

3.   Fiskeriet skal foregå over så stort et geografisk og batymetrisk område som muligt for at få de nødvendige oplysninger til bestemmelse af fiskeripotentialet og for at undgå overkoncentration af fangst og fiskeriindsats. I FAO-underområde 88.1 og 88.2 og i afsnit 58.4.1, 58.4.2 og 58.4.3a er det dog forbudt at fiske på mindre end 550 meters dybde.

Artikel 21

Fiskeri efter antarktisk lyskrebs i fangstperioden 2013/2014

1.   Kun de medlemsstater, der er medlemmer af CCAMLR, må fiske efter antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) i CCAMLR-konventionsområdet i fangstperioden 2013/2014. Hvis en sådan medlemsstat agter at fiske efter antarktisk lyskrebs i CCAMLR-konventionsområdet, skal den underrette CCAMLR's sekretariat i henhold til artikel 5a i forordning (EF) nr. 601/2004 og Kommissionen og under alle omstændigheder senest den 1. juni 2013:

a)

om dens hensigt om at fiske efter antarktisk lyskrebs; hertil anvendes formularen i bilag V, del C

b)

om dens netkonfiguration; hertil anvendes formularen i bilag V, del D.

2.   Den i stk. 1 omhandlede underretning skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 601/2004, for hvert fartøj, som medlemsstaten giver tilladelse til at deltage i lyskrebsfiskeriet.

3.   En medlemsstat, der har til hensigt at fiske efter antarktisk lyskrebs i CCAMLR-konventionsområdet, skal kun anmelde sin hensigt herom i forbindelse med fartøjer med tilladelse, som enten fører dens flag på det tidspunkt, hvor de fremsender underretningen, eller fører en anden CCAMLR-medlemsstats flag, som på tidspunktet for fiskeriet forventes at føre den pågældende medlemsstats flag.

4.   Medlemsstaterne kan tillade, at andre fartøjer end dem, der er anmeldt til CCAMLR's sekretariat, deltager i lyskrebsfiskeri i henhold til stk. 1, 2 og 3, hvis et fartøj med tilladelse er forhindret i at deltage af legitime driftsmæssige årsager eller på grund af force majeure. I sådanne tilfælde skal de berørte medlemsstater straks underrette CCAMLR's sekretariat og Kommissionen herom, og fremsende:

a)

alle oplysninger om det (de) påtænkte erstatningsfartøj(er), herunder de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 601/2004

b)

en udførlig redegørelse for årsagerne til udskiftningen, herunder eventuel relevant dokumentation eller relevante henvisninger.

5.   Medlemsstaterne må ikke give et fartøj, der er opført på CCAMLR's lister over fartøjer, der har udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fartøjslister), tilladelse til at deltage i lyskrebsfiskeri.

Afdeling 3

IOTC-Konventionsområdet

Artikel 22

Begrænsning af fiskerikapaciteten for fartøjer, der fisker i IOTC-konventionsområdet

1.   Det maksimale antal EU-fartøjer, der må fiske efter tropisk tunfisk i IOTC-konventionsområdet, og den tilsvarende bruttotonnagekapacitet fastsættes i bilag VI, punkt 1.

2.   Det maksimale antal EU-fartøjer, der må fiske efter sværdfisk (Xiphias gladius) og hvid tun (Thunnus alalunga) i IOTC-konventionsområdet, og den dertil svarende bruttotonnage-kapacitet fastsættes som i bilag VI, punkt 2.

3.   Medlemsstaterne kan omfordele fartøjer, der er udpeget til et af de to i stk. 1 og 2 omhandlede former for fiskeri, til en anden form for fiskeri, forudsat at de over for Kommissionen kan godtgøre, at ændringen ikke fører til øget fiskeriindsats for de berørte fiskebestande.

4.   Medlemsstaterne sørger for, når der foreslås overførsel af kapacitet til deres flåde, at fartøjer, der skal overføres, er opført i IOTC's fartøjsregister eller i andre regionale tunfiskeriorganisationers fartøjsregister. Desuden er det ikke tilladt at overføre fartøjer, der er opført på en regional fiskeriforvaltningsorganisations liste over fartøjer, der har udøvet IUU-fiskeri (IUU-fartøjer).

5.   For at tage hensyn til gennemførelsen af de udviklingsplaner, der er forelagt IOTC, må medlemsstaterne kun øge deres fiskerikapacitet ud over de i stk. 1 og 2 nævnte begrænsninger inden for de grænser, der er fastsat i disse planer.

Artikel 23

Hajer

1.   Opbevaring om bord, omladning eller landing af dele af eller hele kroppe af rævehajer af alle arter af familien Alopiidae i enhver form for fiskeri er forbudt.

2.   Når de arter, der er omhandlet i stk. 1, fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks genudsættes.

Afdeling 4

SPRFMO-Konventionsområdet

Artikel 24

Pelagisk fiskeri – kapacitetsbegrænsning

De medlemsstater, der aktivt har udøvet pelagisk fiskeri i SPRFMO-konventionsområdet i 2007, 2008 eller 2009, skal i 2013 begrænse den samlede bruttotonnage for fartøjer, der sejler under deres flag og fisker efter pelagiske bestande, til i alt 78 610 bruttotonnage i dette område, så der sikres en bæredygtig udnyttelse af de pelagiske fiskeressourcer i det sydlige Stillehav.

Artikel 25

Pelagisk fiskeri – TAC'er

1.   Kun de medlemsstater, der aktivt har udøvet pelagisk fiskeri i SPRFMO-konventionsområdet i 2007, 2008 eller 2009, som omhandlet i artikel 24, må fiske efter pelagiske bestande i det pågældende område i overensstemmelse med de TAC'er, der er fastsat i bilag IJ.

2.   Medlemsstaterne underretter hver måned Kommissionen om navne og kendetegn, herunder bruttotonnage, for fartøjer, der fører deres flag og deltager i fiskeriet som omhandlet i denne artikel.

3.   Med henblik på overvågning af fiskeriet som omhandlet i denne artikel sender medlemsstaterne senest den femtende dag i den følgende måned oplysninger fra fartøjsovervågningssystemer (FOS), månedlige fangstrapporter, og, hvor det er muligt, oplysninger om havneanløb til Kommissionen med henblik på videresendelse til det midlertidige sekretariat for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det sydlige Stillehav.

Artikel 26

Bundfiskeri

Medlemsstater, der kan dokumentere en tidligere bundfiskeriindsats eller tidligere -fangster i SPRFMO-konventionsområdet i perioden fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2006, skal begrænse deres fiskeriindsats eller fangster til:

a)

et gennemsnit af fangstniveauet eller indsatsparametrene i denne periode, og

b)

de dele af SPRFMO-konventionsområdet, hvor bundfiskeri har fundet sted i et foregående fangstår.

Afdeling 5

IATTC-Konventionsområdet

Artikel 27

Fiskeri med notfartøjer

1.   Fiskeri med notfartøjer efter gulfinnet tun (Thunnus albacares), storøjet tun (Thunnus obesus) og bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis) er forbudt:

a)

fra den 29. juli til den 28. september 2013 eller fra den 18. november 2013 til den 18. januar 2014 i det område, der afgrænses af en linje gennem følgende skæringspunkter:

de amerikanske stillehavskystlinjer

længdegrad 150°V

breddegrad 40°N

breddegrad 40°S

b)

fra den 29. september til den 29. oktober 2013 i det område, der afgrænses af en linje gennem følgende skæringspunkter:

længdegrad 96°V

længdegrad 110°V

breddegrad 4°N

breddegrad 3°S.

2.   De berørte medlemsstater skal inden den 1. april 2013 meddele Kommissionen, hvilken af de i stk. 1, omhandlede forbudsperioder de vælger. Alle notfartøjer fra de berørte medlemsstater skal indstille notfiskeriet i det i stk. 1 i denne artikel definerede område i den valgte periode.

3.   Notfartøjer, der fisker efter tun i IATTC-konventionsområdet, skal beholde om bord og lande eller omlade hele fangsten af gulfinnet tun, storøjet tun og bugstribet bonit.

4.   Stk. 3 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a)

hvis fiskene af andre årsager end størrelsesmæssige årsager anses for uegnet til konsum, eller

b)

det sidste sæt på en fangstrejse, hvor der måske ikke er nok plads til at beholde al tun, der fanges i det pågældende sæt, om bord.

5.   Det er forbudt at fiske efter arten hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus) fra IATTC-konventionsområdet og opbevare om bord, omlade, lagre, udbyde til salg, sælge eller lande dele af eller hele kroppe af arten hvidtippet haj i det pågældende område.

6.   Når de arter, der er omhandlet i stk. 5, fanges ved et uheld, må de ikke skades. Fangster skal straks udsættes af fartøjsoperatørerne, som tillige dermed:

a)

registrerer antallet af udsætninger med statusangivelse (død eller levende)

b)

rapporterer oplysningerne i litra a) til den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende. Medlemsstaterne sender disse oplysninger til Kommissionen senest den 31. januar 2013.

Afdeling 6

SEAFO-Konventionsområdet

Artikel 28

Forbud mod fiskeri efter dybvandshajer

Direkte fiskeri efter følgende dybvandshajer i SEAFO-konventionsområdet er forbudt:

rokker (Rajidae)

almindelig pighaj (Squalus acanthias)

større glat lanternehaj (Etmopterus bigelowi)

korthalet lanternehaj (Etmopterus brachyurus)

lyshaj (Etmopterus princeps)

glat lanternehaj (Etmopterus pusillus)

spøgelseskattehaj (Apristurus manis)

fløjlshaj (Scymnodon squamulosus)

dybvandshajer af superordenen Selachimorpha.

Afdeling 7

WCPFC-Konventionsområdet

Artikel 29

Fiskeribegrænsninger for storøjet tun, gulfinnet tun, bugstribet bonit og sydlig hvid tun

Medlemsstaterne sikrer, at den samlede fiskeriindsats f