ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.021.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 21

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
24. januar 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 55/2013 af 17. december 2012 om udvidelse af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1214/2011 om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 57/2013 af 23. januar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-OECD-lande ( 1 )

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 58/2013 af 23. januar 2013 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 59/2013 af 23. januar 2013 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet monensin ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 60/2013 af 23. januar 2013 om 185. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

23

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 61/2013 af 23. januar 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 62/2013 af 23. januar 2013 om fastsættelse af udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser, afvisning af eksportlicensansøgninger og suspension af indgivelsen af eksportlicensansøgninger for sukker, der er fremstillet ud over kvoten

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 63/2013 af 23. januar 2013 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 for produktionsåret 2012/13

28

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/48/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 22. januar 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

30

 

 

2013/49/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. januar 2013 om tilladelse til markedsføring af syntetisk zeaxanthin som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2013) 110)

32

 

 

2013/50/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. januar 2013 om udvidelse af anvendelsen af chiafrø (Salvia hispanica) som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2013) 123)

34

 

 

2013/51/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. januar 2013 om vurdering af et tredjelands lovgivningsramme vedrørende virksomme stoffer i humanmedicinske lægemidler og de respektive kontrol- og håndhævelsesaktiviteter, jf. artikel 111b i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF ( 1 )

36

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 191/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

37

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 192/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

39

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 193/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

41

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 194/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

42

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 195/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

43

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 196/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

44

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 197/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

45

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 198/2012 af 26. oktober 2012 vedrørende ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

48

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 199/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

49

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 200/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

50

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 201/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

51

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 202/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

54

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 203/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

56

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 204/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af EØS-aftalens protokol 10 om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 55/2013

af 17. december 2012

om udvidelse af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1214/2011 om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1214/2011 (2) har til formål at lette den grænseoverskridende transport af eurokontanter mellem medlemsstaterne. Den nævnte forordning finder dog alene anvendelse på de medlemsstater, der har indført euroen som deres fælles valuta.

(2)

I optakten til ombytningen til euroen i en medlemsstat er der behov for at transportere eurokontanter fra medlemsstater, der allerede har euroen som valuta, fordi de eurosedler, der er nødvendige til ombytningen, normalt transporteres fra eksisterende beholdninger i euroområdet, og euromønter ofte helt eller delvis præges i udlandet.

(3)

Det er derfor nødvendigt, at forordning (EU) nr. 1214/2011 ligeledes anvendes på medlemsstater, der forbereder indførelsen af euroen. Den bør anvendes fra datoen for Rådets afgørelse om ophævelse af de pågældende medlemsstaters dispensation fra at deltage i euroen.

(4)

Målet med denne forordning, nemlig at lette erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem de nuværende medlemsstater i euroområdet og de medlemsstater, der snart vil indføre euroen, kan på grund af de meget detaljerede og forskelligartede nationale lovgivningsrammer for dette spørgsmål ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den påtænkte handlings omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1214/2011 finder anvendelse på en medlemsstats område, som endnu ikke har indført euroen, fra datoen for Rådets afgørelse om ophævelse af de pågældende medlemsstaters dispensation fra at deltage i euroen, jf. artikel 140, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft tolv måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  Udtalelse af 5.10.2010 (EUT C 278 af 15.10.2010, s. 1).

(2)  EUT L 316 af 29.11.2011, s.1.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013

af 16. januar 2013

om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 23, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for eksport heraf.

(2)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001 er anvendelse af protein fra pattedyr i foder til drøvtyggere forbudt. Dette forbud udvides ved artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning til at omfatte andre dyr end drøvtyggere og begrænses, hvad angår fodring af disse dyr med animalske produkter, i overensstemmelse med bilag IV til samme forordning.

(3)

Ved bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 udvides forbuddet i artikel 7, stk. 1, til at omfatte fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, undtagen fodring af kødædende pelsdyr, med bl.a. forarbejdet animalsk protein (PAP). Som undtagelse herfra giver bilag IV mulighed for, såfremt visse særlige betingelser er opfyldt, at fodre andre opdrættede dyr end drøvtyggere med visse PAP.

(4)

Artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (2) forbyder fodring af landdyr af en given art, bortset fra pelsdyr, med PAP afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art. Nævnte artikel forbyder også fodring af opdrættede fisk med PAP afledt af kroppe eller dele af kroppe af opdrættede fisk af samme art.

(5)

Den 16. juli 2010 blev Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet — TSE-køreplan 2 — Strategidokument om transmissible spongiforme encephalopatier i 2010-2015 (3) — vedtaget. I meddelelsen skitseres mulige fremtidige ændringer af EU-lovgivningen om TSE. Det understreges også, at enhver revision af TSE-bestemmelserne først og fremmest bør ske på grundlag af videnskabelig rådgivning og tekniske problemstillinger i forbindelse med kontrol og håndhævelse af nye foranstaltninger.

(6)

Meddelelsen omhandler bl.a. revision af de nuværende foderforbudsregler i EU-lovgivningen. På grundlag af to videnskabelige udtalelser afgivet af Ekspertpanelet for Biologiske Farer (BIOHAZ-panelet) under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) henholdsvis den 24. januar 2007 (4) og den 17. november 2007 (5) anerkendes det i meddelelsen, at der ikke er påvist TSE i andre opdrættede dyr end drøvtyggere under naturlige forhold, og at risikoen for overførsel af bovin spongiform encephalopati (BSE) fra ikke-drøvtyggere til andre ikke-drøvtyggere er ubetydelig, så længe man undgår genanvendelse inden for samme art. I overensstemmelse hermed konkluderes det i meddelelsen, at det kan overvejes at ophæve forbuddet mod at anvende PAP fra ikke-drøvtyggere i foder til ikke-drøvtyggere, men uden at ophæve det eksisterende forbud mod genanvendelse inden for samme art, og kun hvis der foreligger en godkendt analyseteknik til at bestemme, hvilken art de pågældende PAP stammer fra, og en korrekt kanalisering af PAP fra forskellige arter er etableret.

(7)

Den 29. november 2010 vedtog Rådet sine konklusioner om meddelelsen (6). I disse konklusioner erkendes den afgørende betydning, som forbuddet mod anvendelse af PAP i foder til opdrættede dyr har for at forhindre cirkulationen af BSE via foderkæden og for således at spille en afgørende rolle i reduktionen af forekomsten af denne sygdom hos kvægbestanden. I konklusionerne anføres det desuden, at det er en forudsætning for enhver eventuel genindførelse af anvendelsen af PAP fra ikke-drøvtyggere i foder til andre arter af ikke-drøvtyggere, at effektive og validerede forsøg er tilgængelige, så der kan sondres mellem PAP, der stammer fra forskellige arter, og også at der har været en omhyggelig analyse af risiciene ved en lempelse i forhold til dyre- og folkesundheden.

(8)

Den 9. december 2010 vedtog EFSA's BIOHAZ-panel en videnskabelig udtalelse om revisionen af den kvantitative risikovurdering af BSE-risikoen ved PAP (7). Det konkluderedes i udtalelsen — på grundlag af 2009-dataene om BSE-overvågningen i Unionen, med udgangspunkt i en formodet kontaminering med PAP fra ikke-drøvtyggere på 0,1 % (detektionsgrænsen for PAP i foder) og på grundlag af EFSA's kvantitative risikovurderingsmodel for PAP — at den estimerede samlede middel-BSE-infektivitet i kvægfoder pr. år i Unionen ville svare til en Co ID50 (Cattle Oral Infectious Dose 50 %) på 0,2. Det vurderedes i udtalelsen, at dette ville betyde, at der kunne forventes mindre end ét yderligere BSE-inficeret dyr om året i Unionens kvægbestand med en øvre konfidensgrænse på 95 %.

(9)

I Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? (8) opfordres Kommissionen til at forelægge Parlamentet og Rådet et lovgivningsmæssigt forslag, som tillader anvendelse af PAP fra slagteaffald til fremstilling af foder til enmavede dyr (svin og fjerkræ), forudsat at ingredienserne stammer fra kød, der er godkendt til konsum, og at forbuddet mod genanvendelse inden for samme art og tvungen kannibalisme fuldt ud gennemføres og kontrolleres.

(10)

I Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om EU-lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil — gennemførelse og perspektiver (9) støttes — især på baggrund af det eksisterende proteinunderskud i Unionen — Kommissionens forslag om at ophæve bestemmelserne, der forbyder fodring af ikke-drøvtyggere med PAP, forudsat at dette kun gælder for ikke-drøvtyggere, og at visse betingelser er opfyldt.

(11)

Der opfordres i beslutningen til at sikre, at de produktions- og steriliseringsmetoder, der anvendes til forarbejdning af animalsk protein, er i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsstandarder og med de regler, der er nedfældet i forordning (EF) nr. forordning (EF) nr. 1069/2009, og at den nyeste og sikreste tilgængelige teknologi anvendes. Der opfordres til, at de eksisterende forbud mod genanvendelse inden for samme art fortsat skal være gældende, at produktionskanalerne for PAP fra forskellige arter er helt adskilt, og at adskillelsen af disse produktionskanaler kontrolleres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og revideres af Kommissionen. Det anføres desuden, at der eksisterer en pålidelig artsspecifik metode til at identificere, hvilke dyrearter proteiner i foder, der indeholder PAP, stammer fra, inden ophævelsen af foderforbuddet gennemføres, således at forbuddet mod genanvendelse inden for samme art og forekomst af PAP fra drøvtyggere kan udelukkes, lige som det fastholdes, at produktion af PAP fra kategori 1- eller kategori 2-materiale er forbudt, og at kun kategori 3-materiale egnet til menneskeføde må anvendes til fremstilling af PAP. I beslutningen afvises anvendelsen af PAP fra ikke-drøvtyggere eller drøvtyggere i foder til drøvtyggere.

(12)

Den 9. marts 2012 validerede EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffer (EURL-AP) en ny diagnostisk, DNA-baseret metode, som gør det muligt at påvise meget små koncentrationer af drøvtyggermateriale, der måtte være til stede i foder (10). Metoden kan anvendes til rutinemæssig kontrol af PAP og foderblandinger indeholdende PAP til verifikation af, at disse ikke indeholder proteiner fra drøvtyggere.

(13)

Der er ikke p.t. valideret nogen diagnostisk metode, der gør det muligt at påvise forekomst af svine- eller fjerkræmateriale i foder. Det ville derfor ikke være muligt at kontrollere, at forbuddet mod genanvendelse inden for samme art gennemføres korrekt, hvis det igen blev tilladt at anvende PAP fra svin i fjerkræfoder og PAP fra fjerkræ i svinefoder.

(14)

Akvakulturproduktion giver ikke anledning til bekymringer for så vidt angår overholdelse af forbuddet mod genanvendelse inden for samme art, idet de nuværende kanaliseringskrav vedrørende anvendelse af fiskemel i foder til akvakulturdyr allerede har vist sig at være effektive.

(15)

Bortset fra fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel, der allerede er tilladt i foder til ikke-drøvtyggere, bør PAP fra ikke-drøvtyggere og foderstoffer indeholdende sådant PAP derfor igen være tilladt i foder til akvakulturdyr. Der bør gælde strenge krav under indsamling, transport og forarbejdning af disse produkter for at undgå enhver risiko for krydskontaminering med protein fra drøvtyggere. Der bør desuden regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af det pågældende PAP og foderblandinger indeholdende dette PAP til kontrol af, at der ikke forekommer krydskontaminering med drøvtyggerproteiner.

(16)

Forbuddet mod at fodre akvakulturdyr med PAP fra ikke-drøvtyggere, som er fastsat i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, bør derfor ophæves. Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør hele bilag IV erstattes af bilag IV som fastsat i bilaget til nærværende forordning.

(17)

Der henvises i punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 999/2001 til definitioner af foder (eller foderstoffer) og animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, der er fastsat i EU-retsakter, som siden er blevet ophævet. Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør disse henvisninger erstattes af henvisninger til de respektive definitioner i gældende retsakter. Bilag I til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(18)

Eftersom medlemsstaterne og de erhvervsdrivende i fodersektoren har brug for tilstrækkelig tid til at tilpasse deres kontrolprocedurer til de nye krav, der indføres ved denne forordning, bør forordningen ikke finde anvendelse umiddelbart efter dens ikrafttræden.

(19)

Forordning (EF) nr. 999/2001 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og IV til forordning (EC) nr. 999/2001 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(3)  COM(2010) 384.

(4)  Udtalelse fra Ekspertpanelet for Biologiske Farer efter anmodning fra Europa-Parlamentet om vurdering af sundhedsrisiciene ved fodring af drøvtyggere med fiskemel for så vidt angår TSE-risikoen (EFSA Journal (2007) 443, s. 1-26).

(5)  Udtalelse fra Ekspertpanelet for Biologiske Farer efter anmodning fra Europa-Parlamentet om visse aspekter i tilknytning til fodring af husdyr med animalske proteiner (EFSA Journal (2007) 576, s. 1-41).

(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/da/10/st13/st13889-ad01re01.da10.pdf

(7)  Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a revision of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by processed animal protein (PAPs) (EFSA Journal 2011;9(1):1947).

(8)  Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0084.

(9)  Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0328.

(10)  http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10


BILAG

I bilag I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 foretages følgende ændringer:

1.

Bilag I, punkt 1, affattes således:

»1.

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (1), Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (4) og Rådets direktiv 2006/88/EF (5)

a)

definitionen af »opdrættede dyr« i artikel 3, nr. 6), i forordning (EF) nr. 1069/2009

b)

følgende definitioner i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011:

i)

»pelsdyr« i nr. 1)

ii)

»blodprodukter« i nr. 4)

iii)

»forarbejdet animalsk protein« i nr. 5)

iv)

»fiskemel« i nr. 7)

v)

»kollagen« i nr. 11)

vi)

»gelatine« i nr. 12)

vii)

»hydrolyseret protein« i nr. 14)

viii)

»dåsefoder til selskabsdyr« i nr. 16)

ix)

»foder til selskabsdyr« i nr. 19)

x)

»forarbejdet foder til selskabsdyr« i nr. 20)

c)

definitionen af »foder« i artikel 3, nr. 4), i forordning (EF) nr. 178/2002

d)

forordning (EF) nr. 767/2009:

i)

»fodermidler« i artikel 3, stk. 2, litra g)

ii)

»foderblanding« i artikel 3, stk. 2, litra h)

iii)

»fuldfoder« i artikel 3, stk. 2, litra i).

e)

Direktiv 2006/88/EF:

i)

»akvakulturdyr« i artikel 3, stk. 1, litra b

ii)

»vanddyr« i artikel 3, stk. 1, litra e).

2.

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

FODER

KAPITEL I

Udvidelse af forbuddet i artikel 7, stk. 1

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, udvides forbuddet i artikel 7, stk. 1, til at omfatte fodring:

a)

af drøvtyggere med dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og foderblandinger, der indeholder disse produkter

b)

af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr, med:

i)

forarbejdet animalsk protein

ii)

kollagen og gelatine fremstillet af drøvtyggere

iii)

blodprodukter

iv)

hydrolyseret protein af animalsk oprindelse

v)

dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

vi)

foder, der indeholder produkter nævnt i nr. i)-v).

KAPITEL II

Undtagelser fra forbuddene i artikel 7, stk. 1, og i kapitel I

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, første afsnit, gælder forbuddene i artikel 7, stk. 1, og i kapitel I ikke for fodring af:

a)

drøvtyggere med:

i)

mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter

ii)

æg og ægprodukter

iii)

kollagen og gelatine fremstillet af andre dyr end drøvtyggere

iv)

hydrolyseret protein fremstillet af:

dele af andre dyr end drøvtyggere, eller

huder og skind af drøvtyggere

v)

foderblandinger, der indeholder produkter nævnt i nr. i)-iv)

b)

andre opdrættede dyr end drøvtyggere med følgende fodermidler og foderblandinger:

i)

hydrolyseret protein fremstillet af dele af andre dyr end drøvtyggere eller af huder og skind af drøvtyggere

ii)

fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit A

iii)

dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og foderblandinger indeholdende sådanne phosphater, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit B

iv)

blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådanne blodprodukter, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit C

c)

akvakulturdyr med forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit D

d)

drøvtyggere, der ikke er fravænnede, med mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, og som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit E

e)

opdrættede dyr med vegetabilske fodermidler og foderblandinger indeholdende sådanne fodermidler, som er kontamineret med en ubetydelig mængde knoglesplinter fra ikke-godkendte dyrearter. Medlemsstaterne må kun gøre brug af denne undtagelse, hvis de har gennemført en risikovurdering på forhånd, som har bekræftet, at risikoen for dyresundheden er ubetydelig. I denne risikovurdering skal der som minimum inddrages følgende:

i)

kontamineringens omfang

ii)

kontamineringens art og kilde

iii)

den påtænkte anvendelse af det kontaminerede foder.

KAPITEL III

Almindelige betingelser for anvendelse af visse undtagelser i henhold til kapitel II

AFSNIT A

Transport af fodermidler og foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere

1.

Følgende produkter bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af drøvtyggerfoder:

a)

forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere, herunder fiskemel

b)

dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse i løs vægt

c)

blodprodukter i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere

d)

foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a), b) og c), i løs vægt.

Den kompetente myndighed skal i mindst to år have adgang til registre over den type produkter, der er transporteret.

2.

Uanset punkt 1 kan køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af produkter som nævnt i samme punkt, efterfølgende anvendes til transport af drøvtyggerfoder, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed.

Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

3.

Forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger i løs vægt, der indeholder animalsk protein fra sådanne dyr, skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr.

4.

Uanset punkt 3 kan køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af produkter som nævnt i samme punkt, efterfølgende anvendes til transport af foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed.

Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

AFSNIT B

Fremstilling af foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere

1.

Foderblandinger, der er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, og som indeholder følgende fodermidler, skal fremstilles på virksomheder, der ikke fremstiller foderblandinger til drøvtyggere, og som er godkendt af den kompetente myndighed:

a)

fiskemel

b)

dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

c)

blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere.

2.

Uanset punkt 1 kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles foderblandinger til drøvtyggere på virksomheder, som også fremstiller foderblandinger til andre opdrættede dyr end drøvtyggere indeholdende produkter nævnt i samme punkt, efter at den kompetente myndighed har foretaget kontrol på stedet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre dyr end drøvtyggere fremstilles og håndteres.

b)

Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og anvendelse af de i punkt 1 nævnte produkter og over salget af foderblandinger, der indeholder sådanne produkter.

c)

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af foderblandingerne til drøvtyggere til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (6); hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP); den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne af de pågældende prøveudtagninger og analyser.

3.

Uanset punkt 1 kræves der ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende produkter nævnt i samme punkt for hjemmeblandere, der opfylder følgende betingelser:

a)

De er registreret af den kompetente myndighed.

b)

De holder udelukkende ikke-drøvtyggere.

c)

De fremstiller fuldfoder udelukkende til brug på den samme bedrift.

d)

Alle foderblandinger, der indeholder fiskemel, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 50 % råprotein.

e)

Alle foderblandinger, der indeholder dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 10 % phosphor i alt.

f)

Alle foderblandinger, der indeholder blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 50 % protein i alt.

AFSNIT C

Import af fodermidler og foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr

Inden sendinger af følgende fodermidler og foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr, i overensstemmelse med kapitel II i dette bilag overgår til fri omsætning i Unionen, skal importøren sikre, at hver enkelt sending analyseres ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009, til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele:

a)

forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere

b)

blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere

c)

foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a) og b).

AFSNIT D

Anvendelse og opbevaring på bedriften af foder bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere

1.

Det er forbudt at anvende og opbevare følgende typer foder på bedrifter, hvor der holdes arter af opdrættede dyr, som det pågældende foder ikke er bestemt til:

a)

forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere

b)

dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

c)

blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere

d)

foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a)-c).

2.

Uanset punkt 1 kan den kompetente myndighed tillade, at de i punkt 1, litra d), nævnte foderblandinger anvendes og opbevares på bedrifter, hvor der holdes opdrættede dyrearter, som foderblandingerne ikke er bestemt til, forudsat at der gennemføres forholdsregler på bedriften, som hindrer, at sådanne foderblandinger gives til en dyreart, som de ikke er bestemt til.

KAPITEL IV

Særlige betingelser for anvendelse af de i kapitel II fastsatte undtagelser

AFSNIT A

Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr

Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr:

a)

Fiskemelet skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af produkter af vanddyr, bortset fra havpattedyr.

b)

Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel samt al emballage, der indeholder sådanne produkter, skal klart mærkes med teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere«.

AFSNIT B

Særlige betingelser for anvendelse af dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og foderblandinger indeholdende sådanne phosphater, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr

Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for dicalciumphosphat eller tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og foderblandinger indeholdende sådanne phosphater samt al emballage, der indeholder sådanne produkter, skal klart mærkes med teksten »Indeholder animalsk dicalciumphosphat/tricalciumphosphat — må ikke gives til drøvtyggere«.

AFSNIT C

Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådanne produkter, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr

Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådanne blodprodukter, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr:

a)

Blodet, der skal anvendes til fremstilling af blodprodukter, skal komme fra slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, og som er registreret af den kompetente myndighed som værende et slagteri, der ikke slagter drøvtyggere.

Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at drøvtyggere slagtes på et slagteri, der fremstiller blod fra andre dyr end drøvtyggere, som er bestemt til fremstilling af blodprodukter til anvendelse i foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere.

Denne tilladelse kan kun gives, når den kompetente myndighed — på grundlag af et kontrolbesøg — finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem drøvtyggerblod og blod fra andre dyr end drøvtyggere.

Disse foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav:

i)

Slagtning af andre dyr end drøvtyggere skal foregå på linjer, der er fysisk adskilt fra linjer, hvorpå der slagtes drøvtyggere.

ii)

Blod fra andre dyr end drøvtyggere skal opsamles, opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er adskilt fra faciliteter, der anvendes til blod fra drøvtyggere.

iii)

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af blod fra andre dyr end drøvtyggere med henblik på at påvise forekomst af drøvtyggerproteiner. Den anvendte analysemetode skal være videnskabeligt valideret til dette formål. Hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne.

b)

Blodet, der skal anvendes til fremstilling af blodprodukter til andre dyr end drøvtyggere, skal transporteres til et forarbejdningsanlæg i køretøjer og containere/beholdere, der udelukkende anvendes til transport af blod fra andre dyr end drøvtyggere.

Uanset denne særlige betingelse kan køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af blod fra drøvtyggere, anvendes til transport af blod fra andre dyr end drøvtyggere, forudsat at de først er rengjort grundigt for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

c)

Blodprodukterne skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende forarbejder blod fra andre dyr end drøvtyggere.

Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles blodprodukter til anvendelse i foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere i forarbejdningsanlæg, der forarbejder blod fra drøvtyggere.

Denne tilladelse kan kun gives, når den kompetente myndighed — på grundlag af et kontrolbesøg — finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering.

Disse foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav:

i)

Blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere skal fremstilles i et lukket system, som er fysisk adskilt fra det, der anvendes til fremstilling af blodprodukter fra drøvtyggere.

ii)

Råvarer i løs vægt og færdige produkter i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere skal indsamles, opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er adskilt fra faciliteter, der anvendes til råvarer og færdige produkter fra drøvtyggere i løs vægt.

iii)

Der skal anvendes en procedure, som vedvarende sikrer den nødvendige koordination af tilgangen af henholdsvis blod fra drøvtyggere og blod fra andre dyr end drøvtyggere og af de respektive blodprodukter.

iv)

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere til kontrol af, at der ikke forekommer krydskontaminering med blodprodukter fra drøvtyggere, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP); den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne af de pågældende prøveudtagninger og analyser.

d)

Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for blodprodukterne og foderblandinger indeholdende blodprodukter samt al emballage, der indeholder sådanne produkter, skal klart mærkes med teksten »Indeholder blodprodukter — må ikke gives til drøvtyggere«.

AFSNIT D

Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr

Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr:

a)

De animalske biprodukter, der skal anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, skal komme enten fra slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, og som er registreret af den kompetente myndighed som værende et slagteri, der ikke slagter drøvtyggere, eller fra opskæringsvirksomheder, der ikke udbener eller opskærer kød.

Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at drøvtyggere slagtes på et slagteri, der fremstiller animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, som er bestemt til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit.

Denne tilladelse kan kun gives, når den kompetente myndighed — på grundlag af et kontrolbesøg — finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem animalske biprodukter fra henholdsvis drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere.

Disse foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav:

i)

Slagtning af andre dyr end drøvtyggere skal foregå på linjer, der er fysisk adskilt fra linjer, hvorpå der slagtes drøvtyggere.

ii)

Animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere skal indsamles, opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er adskilt fra faciliteter, der anvendes til animalske biprodukter fra drøvtyggere.

iii)

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere med henblik på at påvise forekomst af drøvtyggerproteiner. Den anvendte analysemetode skal være videnskabeligt valideret til dette formål. Hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne.

b)

De animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, der skal anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, skal transporteres til et forarbejdningsanlæg i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af animalske biprodukter fra drøvtyggere.

Uanset denne særlige betingelse kan de transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af animalske biprodukter fra drøvtyggere, forudsat at disse køretøjer og containere/beholdere først er blevet rengjort for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed.

Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

c)

Forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med forarbejdning af animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere med oprindelse i slagterier og opskæringsvirksomheder som omhandlet i litra a).

Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit i forarbejdningsanlæg, der forarbejder animalske biprodukter fra drøvtyggere.

Denne tilladelse kan kun gives, når den kompetente myndighed — på grundlag af et kontrolbesøg — finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere og forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere.

Disse forebyggende foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav:

i)

Forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere skal fremstilles i et lukket system, som er fysisk adskilt fra det, der anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit.

ii)

Animalske biprodukter fra drøvtyggere skal opbevares og transporteres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, som anvendes til animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere.

iii)

Forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere skal opbevares og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, som anvendes til færdige produkter fra andre dyr end drøvtyggere.

iv)

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit til kontrol af, at der ikke forekommer krydskontaminering med forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP); den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne af de pågældende prøveudtagninger og analyser.

d)

Foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, skal fremstilles på virksomheder, der er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed, og som udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foder til akvakulturdyr.

Uanset denne særlige betingelse gælder følgende:

i)

Den kompetente myndighed kan tillade, at der fremstilles foderblandinger til akvakulturdyr på virksomheder, der også fremstiller foderblandinger til andre opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, efter at der er foretaget kontrol på stedet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre dyr end drøvtyggere fremstilles og håndteres.

Foderblandinger til akvakulturdyr skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre ikke-drøvtyggere fremstilles og håndteres.

Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og anvendelse af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit og over salget af foderblandinger, der indeholder sådant protein.

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af foderblandingerne til andre opdrættede dyr end akvakulturdyr til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne; den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne.

ii)

Der kræves ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit for hjemmeblandere, der opfylder følgende betingelser:

De er registreret af den kompetente myndighed.

De holder udelukkende akvakulturdyr.

De fremstiller fuldfoder til akvakulturdyr udelukkende til brug på den samme bedrift.

Foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk som omhandlet i dette afsnit, og som anvendes til fremstillingen, indeholder mindre end 50 % protein i alt.

e)

Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit og al emballage skal klart mærkes med teksten »Forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke anvendes til fremstilling af foder til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.

Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for foderblandinger til akvakulturdyr, der indeholder forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, og al emballage skal klart mærkes med teksten: »Indeholder animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke gives til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.

AFSNIT E

Særlige betingelser for fremstilling, markedsføring og anvendelse af mælkeerstatninger indeholdende fiskemel til fodring af drøvtyggere, der ikke er fravænnede

Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling, markedsføring og anvendelse af mælkeerstatninger indeholdende fiskemel til fodring af opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede:

a)

Fiskemelet, der anvendes i mælkeerstatninger, skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af produkter fremstillet af vanddyr, bortset fra havpattedyr, og skal opfylde de almindelige betingelser i kapitel III.

b)

Anvendelse af fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, tillades kun med henblik på fremstilling af mælkeerstatninger, der distribueres i tør form og indgives efter opløsning i en given mængde væske, og som er bestemt til fodring af drøvtyggere, der ikke er fravænnede, som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum, før dyrene er helt fravænnede.

c)

Mælkeerstatninger indeholdende fiskemel bestemt til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, skal fremstilles på virksomheder, der ikke fremstiller andre foderblandinger til drøvtyggere, og som er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed.

Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles andre foderblandinger til drøvtyggere på virksomheder, der også fremstiller mælkeerstatninger indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, efter at der er foretaget kontrol på stedet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

Andre foderblandinger til drøvtyggere skal håndteres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, som anvendes til fiskemel i løs vægt og mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, i løs vægt, under oplagring, transport og emballering.

ii)

Andre foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor der fremstilles mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel.

iii)

Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og anvendelse af fiskemel og over salget af mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel.

iv)

Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af de andre foderblandinger til drøvtyggere til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne; den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne.

d)

Inden sendinger af importerede mælkeerstatninger indeholdende fiskemel overgår til fri omsætning i Unionen, skal importøren sikre, at hver enkelt sending analyseres ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009, til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele.

e)

Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for mælkeerstatninger indeholdende fiskemel bestemt til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, og al emballage, der indeholder sådanne mælkeerstatninger, skal klart mærkes med teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere, undtagen drøvtyggere, der ikke er fravænnede«.

f)

Mælkeerstatninger i løs vægt indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af andet drøvtyggerfoder.

Uanset denne særlige betingelse kan køretøjer og containere/beholdere, der efterfølgende vil blive anvendt til transport af andet drøvtyggerfoder i løs vægt, anvendes til transport af mælkeerstatninger i løs vægt indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, forudsat at disse køretøjer og containere/beholdere først er rengjort for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

g)

På bedrifter, hvor der holdes drøvtyggere, skal der være etableret forholdsregler på bedriften for at hindre, at mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, gives som foder til andre drøvtyggere end drøvtyggere, der ikke er fravænnede. Den kompetente myndighed udarbejder en liste over bedrifter, hvor der anvendes mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, via en ordning med forhåndsmeddelelse fra bedriften eller en anden ordning, der sikrer, at denne særlige betingelse overholdes.

KAPITEL V

Almindelige betingelser

AFSNIT A

Lister

Medlemsstaterne skal ajourføre og offentliggøre lister over:

a)

slagterier, hvorfra der kan anvendes blod tilvejebragt i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra a)

b)

godkendte forarbejdningsanlæg, der fremstiller blodprodukter i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra c)

c)

slagterier og opskæringsvirksomheder, hvorfra der kan anvendes animalske biprodukter til fremstilling af forarbejdet animalsk protein i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra a)

d)

godkendte forarbejdningsanlæg, der fremstiller forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, og som opfylder betingelserne i kapitel IV, afsnit D, litra c)

e)

godkendte virksomheder som omhandlet i kapitel III, afsnit B, i kapitel IV, afsnit D, litra d), og i kapitel IV, afsnit E, litra c)

f)

hjemmeblandere, der er registreret og opererer i overensstemmelse med kapitel III, afsnit B, og i kapitel IV, afsnit D, litra d).

AFSNIT B

Transport af fodermidler og foderblandinger indeholdende produkter fra drøvtyggere

1.

Fodermidler i løs vægt og foderblandinger i løs vægt, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a), b) og c), skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr:

a)

mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter

b)

dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

c)

hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere.

2.

Uanset punkt 1 kan køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af fodermidler og foderblandinger i løs vægt som nævnt i samme punkt, anvendes til transport af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr, forudsat at de først er rengjort for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed.

Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

AFSNIT C

Fremstilling af foderblandinger indeholdende produkter fra drøvtyggere

Foderblandinger, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a), b) og c), må ikke fremstilles på virksomheder, der fremstiller foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr:

a)

mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter

b)

dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

c)

hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere.

AFSNIT D

Anvendelse og opbevaring på bedriften af fodermidler og foderblandinger, der indeholder produkter fra drøvtyggere, til opdrættede dyr

Det er forbudt at anvende og opbevare fodermidler og foderblandinger til opdrættede dyr, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a), b) og c), på bedrifter, hvor der holdes andre opdrættede dyr end pelsdyr:

a)

mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter

b)

dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse

c)

hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere.

AFSNIT E

Eksport af forarbejdet animalsk protein og produkter indeholdende sådant protein

1.

Det er forbudt at eksportere forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere samt produkter, der indeholder sådant protein.

Som undtagelse herfra gælder dette forbud ikke for forarbejdet foder til selskabsdyr, herunder dåsefoder, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, er blevet underkastet en behandling og er mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

2.

Eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere samt produkter, der indeholder sådant protein, er kun tilladt, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)

De er bestemt til anvendelsesformål, der ikke er forbudt i henhold til artikel 7 eller dette bilag.

b)

Der indgås, inden eksporten finder sted, en skriftlig aftale mellem eksportmedlemsstatens kompetente myndighed eller Kommissionen og importtredjelandets kompetente myndighed, ifølge hvilken det pågældende importtredjeland forpligter sig til at overholde den påtænkte anvendelse og til ikke at reeksportere forarbejdet animalsk protein eller produkter, der indeholder sådant protein, til anvendelsesformål, der er forbudt i henhold til artikel 7 og dette bilag.

3.

Skriftlige aftaler indgået i henhold til punkt 2, litra b), skal fremlægges i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

4.

Punkt 2 og 3 finder ikke anvendelse på eksport af følgende:

a)

fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel

b)

foderblandinger til akvakulturdyr

c)

foder til selskabsdyr.

AFSNIT F

Offentlig kontrol

1.

Offentlig kontrol, der foretages af den kompetente myndighed med henblik på at verificere, at reglerne i dette bilag overholdes, skal omfatte kontrolbesøg og udtagning af prøver til analyse af forarbejdet animalsk protein og foder i overensstemmelse med de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009.

2.

Den kompetente myndighed skal regelmæssigt kontrollere kompetencen hos laboratorier, der foretager analyser i forbindelse med den pågældende offentlige kontrol, navnlig ved at evaluere resultaterne af ringprøvninger.

Hvis kompetencen anses for utilfredsstillende, skal laboratoriet som korrigerende foranstaltning som minimum iværksætte efteruddannelse af laboratoriepersonalet, inden der foretages yderligere analyser.


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1.

(3)  EFT 31 af 1.2.2002, s. 1.

(4)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

(5)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.«;

(6)  EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 57/2013

af 23. januar 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-OECD-lande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (2), blev ændret ved forordning (EU) nr. 674/2012 (3).

(2)

I henhold til artikel 37, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1013/2006, tog Kommissionen hensyn til de svar, den har modtaget fra Malaysia til sin skriftlige anmodning. Malaysia erklærede senere skriftligt, at oplysningerne i landets svar vedrørende underpunkt B1100 — galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) — og punkt B3010 og GH013 ikke afspejler den eksisterende lovgivning og procedurer, som ikke forbyder import af dette affald. Der blev derfor anmodet om, at proceduren for underpunkt B1100 — galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) — ændres fra løsningsmodel (a) til (c) og punkt B3010 og GH013 fra løsningsmodel (a) til (d).

(3)

Med henblik på at korrigere denne fejl og under hensyntagen til virkningerne for de erhvervsdrivende bør bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007 ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på fjortendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6.

(3)  EUT L 196 af 24.7.2012, s. 12.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007/EF foretages følgende ændringer:

1.

Følgende punkt for Malaysia:

»B1020-B1100«

 

 

 

erstattes af følgende punkter:

»B1020-B1100, undtagen for galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) under B1100

 

under B1100

galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)«

 

2.

Følgende punkt for Malaysia:

»B3010«

 

 

 

erstattes af følgende punkt:

 

 

 

»B3010«

3.

Følgende punkt for Malaysia:

»GG030-GH013«

 

 

 

erstattes af følgende punkter:

»GG030-GG040

 

 

 

 

 

 

GH013«


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 58/2013

af 23. januar 2013

om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2006 af 18. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) indførtes begrebet autoriseret økonomisk operatør. Erhvervsdrivende, som opfylder betingelserne for at få fuld status som autoriseret økonomisk operatør (AEO) eller opnå status i henhold til »AEO — sikkerhed og sikring«, bør betragtes som pålidelige partnere i forsyningskæden og bør derfor være omfattet af lettelser med hensyn til toldkontrol vedrørende sikkerhed og sikring.

(2)

Unionen anerkender bestemte tredjelandes handelspartnerskabsprogrammer, som er udviklet i overensstemmelse med Verdenstoldorganisationens rammestandarder for at sikre og fremme den globale samhandel. Som følge deraf indrømmer Unionen lettelser til de økonomiske operatører i et tredjeland, som deltager i toldmyndighedernes program i det pågældende tredjeland. Det er derfor nødvendigt at indføre instrumenter, der gør det muligt, at man i de summariske indgangsangivelser kan identificere de økonomiske operatører, som deltager i et tredjelands handelspartnerskabsprogram. De relevante lettelser vil kun blive indrømmet, såfremt disse økonomiske operatører behørigt kan identificeres i de summariske indgangsangivelser.

(3)

Bilag 30a til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (3) bør derfor tilpasses, så det entydige identifikationsnummer på økonomiske operatører fra et tredjeland kan angives.

(4)

Forordning (EF) nr. 2454/93 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag 30a til forordning (EØF) nr. 2454/93 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft fra den 31. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  EUT L 360 af 19.12.2006, s. 64.

(3)  EUT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG

I forordning (EØF) nr. 2454/93, bilag 30A, afsnit 4, »Forklarende bemærkninger til dataelementer« affattes »Afsender«, tredje afsnit »Summarisk indgangsangivelse«, således:

»Summarisk indgangsangivelse:

Denne oplysning skal angives i form af afsenderens EORI-nummer, når den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det.

Nummeret er sammensat som følger:

Felt

Indhold

Felttype

Format

Eksempler

1

Datanavnet for tredjelandet (ISO alfa 2- landekode)

Alfabetisk 2

a2

US

JP

2

Entydigt identifikations-nummer i et tredjeland

Alfanumerisk op til 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Eksempler: »US1234567890ABCDE« for en afsender i USA (landekode: US), hvis entydige identifikationsnummer er 1234567890ABCDE. »JPAbCd9875F« for en afsender i Japan (landekode: JP), hvis entydige identifikationsnummer er AbCd9875F. »USpt20130101aa« for en afsender i USA (landekode: US), hvis entydige identifikationsnummer er pt20130101aa.

Datanavnet for tredjelandet: Unionens alfabetiske koder for lande og områder er baseret på de nuværende ISO alfa 2-koder (a2), for så vidt som de er forenelige med de landekoder, der er fastsat i henhold til artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (1).


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 59/2013

af 23. januar 2013

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet monensin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer (»MRL«) af farmakologisk virksomme stoffer, som i Den Europæiske Union er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til MRL i animalske fødevarer (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til MRL i animalske fødevarer.

(3)

Monensin er for øjeblikket medtaget i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et stof, der for kvæg tillades anvendt til muskel, fedt, lever, nyre og mælk.

(4)

Der er indgivet en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om ændring af de eksisterende bestemmelser om monensin.

(5)

Ansøgeren har forelagt supplerende data, som er blevet vurderet af Udvalget for Veterinærlægemidler. Som følge heraf anbefaler udvalget ændringen af den nuværende MRL for monensin.

(6)

Bestemmelserne om monensin i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Der bør indrømmes de berørte parter en rimelig frist til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde den nye MRL.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. marts 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.


BILAG

I tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes rækken vedrørende stoffet monensin således:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Monensin

Monensin A

Kvæg

2 μg/kg

Muskel

INGEN ANGIVELSE

Antimikrobielle lægemidler Antibiotika«

10 μg/kg

Fedt

50 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Nyre

2 μg/kg

Mælk


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 60/2013

af 23. januar 2013

om 185. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 14. januar 2013 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, efter at have behandlet den pågældende persons anmodning om at blive fjernet fra listen og den fyldestgørende rapport fra det ombudsmandskontor, der blev oprettet i medfør af FN's Sikkerhedsråds resolution 1904(2009).

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EUT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

Følgende punkt under overskriften »Fysiske personer« udgår:

»Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee (alias a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adresse: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabien. Fødselsdato: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Fødested: Jeddah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: F 572010 (udstedt den 22.12.2004, udløber den 28.10.2009).«


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 61/2013

af 23. januar 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

65,3

TN

84,9

TR

103,3

ZZ

84,5

0707 00 05

EG

200,0

JO

182,1

MA

158,2

TR

166,4

ZZ

176,7

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

EG

105,4

MA

92,6

TR

138,3

ZZ

112,1

0805 10 20

EG

54,1

MA

56,8

TN

54,0

TR

63,8

ZA

46,1

ZZ

55,0

0805 20 10

MA

89,0

ZZ

89,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

180,3

KR

138,2

MA

158,2

TR

84,6

ZZ

140,3

0805 50 10

EG

56,9

TR

74,0

ZZ

65,5

0808 10 80

CN

100,8

MK

35,9

US

176,0

ZZ

104,2

0808 30 90

CN

51,8

US

132,9

ZZ

92,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 62/2013

af 23. januar 2013

om fastsættelse af udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser, afvisning af eksportlicensansøgninger og suspension af indgivelsen af eksportlicensansøgninger for sukker, der er fremstillet ud over kvoten

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 7e sammenholdt med artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 61, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan sukker, der i løbet af et produktionsår er produceret ud over den kvote, der er omhandlet i samme forordnings artikel 56, kun eksporteres inden for det af Kommissionen fastsatte kvantitative loft.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 394/2012 af 8. maj 2012 om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker og isoglucose, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2012/2013 (3), har fastsat de pågældende kvantitative lofter.

(3)

De mængder sukker, for hvilke der er indgivet ansøgninger om eksportlicenser, overstiger den mængde, som er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 394/2012. Der bør derfor fastsættes en godkendelsesprocentsats for de mængder, der blev ansøgt om den 14. til 18. januar 2013. Alle eksportlicensansøgninger for sukker, der blev indgivet efter den 18. januar 2013, bør derfor afvises, og indgivelsen af eksportlicensansøgninger bør suspenderes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For de ansøgninger om eksportlicenser for sukker ud over kvoten, der blev indgivet den 14. til 18. januar 2013, fastsættes der en udstedelsesprocentsats på 40,367343 %.

2.   Ansøgninger om eksportlicenser for sukker ud over kvoten, der blev indgivet den 21., 22., 23., 24. og 25. januar 2013, afvises.

3.   Indgivelse af ansøgninger om eksportlicenser for sukker ud over kvoten suspenderes fra den 28. januar 2013 til den 30. september 2013.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 123 af 9.5.2012, s. 30.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 63/2013

af 23. januar 2013

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 for produktionsåret 2012/13

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2012/13 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 (3). Disse priser og beløb blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 48/2013 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter artikel 36 forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 for produktionsåret 2012/13, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 263 af 28.9.2012, s. 37.

(4)  EUT L 18 af 22.1.2013, s. 15.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 24. januar 2013

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 12 10 (1)

31,88

1,59

1701 12 90 (1)

31,88

5,16

1701 13 10 (1)

31,88

1,72

1701 13 90 (1)

31,88

5,59

1701 14 10 (1)

31,88

1,72

1701 14 90 (1)

31,88

5,59

1701 91 00 (2)

36,96

6,75

1701 99 10 (2)

36,96

3,25

1701 99 90 (2)

36,96

3,25

1702 90 95 (3)

0,37

0,30


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/30


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 22. januar 2013

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

(2013/48/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (1), særlig artikel 3, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter anmodning fra Irland tildelte Rådet finansiel støtte til landet ved gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU (2) til støtte for et stærkt økonomisk og finansielt reformprogram, som skulle genoprette tilliden, muliggøre en tilbagevenden til holdbar økonomisk vækst og sikre den finansielle stabilitet i Irland, euroområdet og Unionen.

(2)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 9, i gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU har Kommissionen sammen med Den Internationale Valutafond (IMF) og i samråd med Den Europæiske Centralbank (ECB) foretaget den ottende gennemgang af de irske myndigheders fremskridt med gennemførelsen af de aftalte foranstaltninger og af disse foranstaltningers effektivitet og økonomiske og sociale virkninger.

(3)

Der er gjort væsentlige fremskridt i retning af programmets mål for nedgearing af bankerne. Navnlig har to indenlandske banker allerede nået, eller er godt på vej til at nå, den tilsigtede udlåns-/indlånskvote på 122,5 %, som oprindeligt skulle nås inden udgangen af 2013. Den tilbageværende indenlandske bank har solgt nogle af sine ikke-kerneaktiver, og efter at Europa-Kommissionen har truffet en afgørelse om bankens omstruktureringsplan, vil programmets krav til nedgearing af banken blive revurderet.

(4)

I betragtning af de væsentlige fremskridt vil en ændring af bestemmelserne i programmet om overvågning af bankernes nedgearing i retning af de nominelle mål for salg af ikke-kerneaktiver samt af den avancerede overvågning, der skal sikre, at bankerne forbedrer deres langsigtede likviditetskvote og deres kortsigtede likviditetsdækningskvote, forhindre en eventuel utilsigtet fordrejning af bankernes indlånsrente samt forberede bankerne på likviditetskravene under Basel III.

(5)

I lyset disse udviklinger og betragtninger bør gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 3 i gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU foretages følgende ændringer:

1)

stk. 8, litra c), affattes således:

»c)

nedgearing af de indenlandske banker i retning af de nominelle mål for salg af ikke-kerneaktiver og for amortisering fastsat i PLAR i 2011, medmindre andet er aftalt med Europa-Kommissionen i forbindelse med den løbende vurdering af bankernes omstruktureringsplaner, og overvågning af bankernes fremskridt hen imod de relevante krav til den langsigtede likviditetskvote og den kortsigtede likviditetsdækningskvote under Basel III i overensstemmelse med bestemmelserne for avanceret overvågning i programmet.«

2)

stk. 10 affattes således:

»10.   Irland skal i 2013 i overensstemmelse med specifikationerne i aftalememorandummet:

a)

gennemføre stresstests af bankerne, som afpasses efter EBA-testningens princip og bygger på resultaterne af egenkapitalundersøgelsen fra 2011 og programmet for finansielle foranstaltninger fra 2012. Stresstesten skal være grundig og fortsat tage udgangspunkt i solide prognoser for tab og lån og en høj grad af gennemsigtighed. Offentliggørelsen af resultaterne skal afpasses efter tidsplanen for den næste EBA-testning.

b)

nedgeare de indenlandske banker i retning af de nominelle mål for salg af ikke-kerneaktiver og for amortisering fastsat i PLAR i 2011, medmindre andet er aftalt med Europa-Kommissionen i forbindelse med den vedvarende vurdering af bankernes omstruktureringsplaner, og overvågningen af bankernes fremskridt hen imod de relevante krav til den langsigtede likviditetskvote og den kortsigtede likviditetsdækningskvote under Basel III i overensstemmelse med bestemmelserne for avanceret overvågning, der er opnået enighed om i programmet.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Irland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2013.

På Rådets vegne

M. NOONAN

Formand


(1)  EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 4.2.2011, s. 34.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 22. januar 2013

om tilladelse til markedsføring af syntetisk zeaxanthin som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer C(2013) 110)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2013/49/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheden DSM Nutritional Products VML indgav den 1. juni 2004 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Nederlandene om tilladelse til at markedsføre syntetisk zeaxanthin som en ny levnedsmiddelingrediens.

(2)

Nederlandenes kompetente fødevarevurderingsorgan afgav den 16. juni 2005 den første vurderingsrapport. I rapporten konkluderedes det, at syntetisk zeaxanthin med et maksimalt indtag på højst 20 mg/person pr. dag ikke ville udgøre en signifikant risiko for menneskers sundhed. Det konkluderedes imidlertid, at de forelagte data ikke var tilstrækkelige til, at sikkerhedsvurderingen kunne færdiggøres.

(3)

Det var derfor nødvendigt med endnu en vurdering.

(4)

Kommissionen fremsendte den første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 1. august 2005 for at indhente yderligere bemærkninger.

(5)

Den 2. februar 2007 meddelte ansøgeren Kommissionen, at anvendelsen af zeaxanthin skulle begrænses til kun at gælde anvendelse som en ingrediens i kosttilskud.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev derfor hørt af Kommissionen den 20. marts 2007.

(7)

Den 24. april 2008 vedtog EFSA en videnskabelig udtalelse om sikkerheden ved syntetisk zeaxanthin som ingrediens i kosttilskud (2), hvori det konkluderes, at sikkerheden ved syntetisk zeaxanthin som ingrediens i kosttilskud på det foreslåede niveau på 20 mg/person pr. dag ikke var blevet fastslået på grundlag af de foreliggende data.

(8)

Den 25. januar 2012 fremlagde ansøgeren supplerende oplysninger og foreslog et indtag af syntetisk zeaxanthin som ingrediens i kosttilskud på højst 2 mg/person pr. dag.

(9)

Efter anmodning fra Kommissionen blev EFSA anmodet om at ajourføre sin udtalelse om sikkerheden ved syntetisk zeaxanthin som en ny levnedsmiddelingrediens i kosttilskud på baggrund af de supplerende oplysninger. Den 13. september 2012 vedtog EFSA en udtalelse om sikkerheden ved syntetisk zeaxanthin som ingrediens i kosttilskud (3), hvori det konkluderes, at det anvendelsesniveau, der foreslås af ansøgeren, ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(10)

På grundlag af den videnskabelige vurdering er det godtgjort, at syntetisk zeaxanthin opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(11)

Bevidst tilsætning af syntetisk zeaxanthin til fødevarer som farvestof falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (4) og bør tillades i overensstemmelse med nævnte forordning.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Syntetisk zeaxanthin, jf. bilaget, kan markedsføres i Unionen som en ny levnedsmiddelingrediens i kosttilskud med et maksimalt indtag som anbefalet af fabrikanten på højst 2 mg pr. dag.

Artikel 2

Syntetisk zeaxanthin, der godkendes ved denne afgørelse, betegnes »syntetisk zeaxanthin« på mærkningen af den fødevare, der indeholder det.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til DSM Nutritional Products, Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2008) 728, 1-27.

(3)  EFSA Journal 2012: 10(10):2891.

(4)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.


BILAG

SPECIFIKATIONER FOR SYNTETISK ZEAXANTHIN

Definition Zeaxanthin er et naturligt forekommende xanthophylpigment; det er oxygeneret carotenoid. Syntetisk zeaxanthin fremstilles ved en multi-step kemisk syntese på basis af mindre molekyler.

Syntetisk zeaxanthin fremstår enten som spraytørret pulver af gelatine eller stivelse (»beadlets«) tilsat α-tocopherol og ascorbylpalmitat eller som majsoliesuspension tilsat α-tocopherol.

Beskrivelse: Orangerødt krystallinsk pulver med ringe eller ingen lugt.

Kemisk formel: C40H56O2

Strukturformel:

Image

CAS-nr.: 144-68-3

Molekylvægt: 568,9 dalton

Fysisk-kemiske egenskaber ved syntetisk zeaxanthin

Tørringstab

under 0,2 %

All-trans-zeaxanthin

over 96 %

Cis-zeaxanthin

under 2 %

Andre carotenoider

under 1,5 %

Triphenylphosphinoxid

(CAS-nr. 791-28-6)

under 50 mg/kg


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 22. januar 2013

om udvidelse af anvendelsen af chiafrø (Salvia hispanica) som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer C(2013) 123)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2013/50/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/827/EF (2) blev det i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 tilladt at markedsføre chiafrø (Salvia hispanica) som en ny levnedsmiddelingrediens til anvendelse i brødprodukter, som højst må have et indhold af chiafrø (Salvia hispanica) på 5 %.

(2)

Chia Company indgav den 14. april 2011 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige om tilladelse til en udvidelse af anvendelsen af chiafrø på markedet som en ny levnedsmiddelingrediens. De ansøgte navnlig om tilladelse til at anvende højst 10 % chiafrø i visse fødevarekategorier og til at sælge færdigpakkede chiafrø med et anbefalet dagligt indtag på højst 15 g.

(3)

Det Forenede Kongeriges kompetente fødevarevurderingsorgan afgav den 16. marts 2012 den første vurderingsrapport. I rapporten konkluderedes det, at en udvidelse af anvendelsen af chiafrø til de foreslåede fødevarekategorier opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(4)

Den 26. marts 2012 fremsendte Kommissionen den første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne.

(5)

Inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 258/97, blev der fremsat begrundede indsigelser, navnlig vedrørende en mulig mangel på toksikologiske data. Yderligere forklaringer fra ansøgeren mindskede betænkelighederne hos medlemsstaterne og Kommissionen. Det blev derfor bekræftet, at de kriterier, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97, er opfyldt.

(6)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97 bør der vedtages en gennemførelsesafgørelse for at tillade en udvidelse af anvendelsen af chiafrø som en ny levnedsmiddelingrediens.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Chiafrø (Salvia hispanica), jf. bilag I, kan markedsføres i Unionen som en ny levnedsmiddelingrediens til de i bilag II angivne anvendelsesformål.

Chiafrø (Salvia hispanica) må kun sælges færdigpakket til den endelige forbruger, når de sælges som frø.

Artikel 2

Chiafrø (Salvia hispanica), der godkendes ved denne afgørelse, betegnes »chiafrø (Salvia hispanica)« på mærkningen af den fødevare, der indeholder dem.

Der kræves supplerende mærkning af færdigpakkede chiafrø (Salvia hispanica), hvor forbrugeren oplyses om, at det daglige indtag højst må udgøre 15 g.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til The Chia Company, 262-276 Lorimer Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EUT L 294 af 11.11.2009, s. 14.


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR CHIAFRØ (SALVIA HISPANICA)

Beskrivelse

Chia (Salvia hispanica) er en etårig urteagtig sommerplante, som tilhører læbeblomstfamilien (Labiatae).

Efter høst rengøres frøene mekanisk. Blomster, blade og andre dele af planten fjernes.

Chiafrøs typiske sammensætning

Tørstof

91-96 %

Protein

20-22 %

Fedt

30-35 %

Kulhydrat

25-41 %

Kostfibre (træstof (1))

18-30 %

Aske

4-6 %


(1)  Træstof er den fiberdel, der primært består af cellulose, pentosaner og lignin.


BILAG II

ANVENDELSESFORMÅL FOR CHIAFRØ (SALVIA HISPANICA)

Bagværk

Højst 10 %

Morgenmadscerealier

Højst 10 %

Blandinger af frugter, nødder og frø

Højst 10 %

Færdigpakkede chiafrø, der sælges som frø

Højst 15 g pr. dag


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 23. januar 2013

om vurdering af et tredjelands lovgivningsramme vedrørende virksomme stoffer i humanmedicinske lægemidler og de respektive kontrol- og håndhævelsesaktiviteter, jf. artikel 111b i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF

(EØS-relevant tekst)

(2013/51/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (1), særlig artikel 111b, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 111b, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF fastsættes de aspekter, Kommissionen især skal tage hensyn til, når den vurderer, om et tredjelands lovgivningsramme vedrørende virksomme stoffer, der eksporteres til Unionen, og de respektive kontrol- og håndhævelsesaktiviteter sikrer et beskyttelsesniveau af folkesundheden, der svarer til Unionens.

(2)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser om, hvilke aspekter og respektive EU- dokumenter der tages i betragtning, når ækvivalensvurderingen foretages i henhold til artikel 111b, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I denne afgørelse fastsættes det, hvordan de aspekter, der er omhandlet i artikel 111b, stk. 1, litra a)-d), i direktiv 2001/83/EF, skal vurderes med henblik på at fastslå, om et tredjelands lovgivningsramme vedrørende virksomme stoffer, der eksporteres til Unionen, og de respektive kontrol- og håndhævelsesaktiviteter sikrer et beskyttelsesniveau af folkesundheden, der svarer til Unionens.

Artikel 2

Med henblik på vurdering af ækvivalensen af det beskyttelsesniveau af folkesundheden, der sikres ved et tredjelands lovgivningsramme vedrørende virksomme stoffer, der eksporteres til Unionen, og de respektive kontrol- og håndhævelsesaktiviteter, jf. artikel 111b i direktiv 2001/83/EF, skal de krav, der er fastsat i artikel 111b, stk. 1, litra a)-d), anvendes således:

a)

Ved anvendelsen af artikel 111b, stk. 1, litra a), skal Kommissionen tage hensyn til gældende retningslinjer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF.

b)

Ved anvendelsen af artikel 111b, stk. 1, litra b), skal Kommissionen tage hensyn til gældende retningslinjer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Kommissionens direktiv 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (2).

c)

Ved anvendelsen af artikel 111b, stk. 1, litra c), skal Kommissionen vurdere inspektionsressourcerne, inspektørernes kvalifikationer og uddannelse, inspektionsprocedurerne, inspektionsstrategierne og mekanismerne til at løse interessekonflikter, inspektionspræstationsstandarderne, håndhævelsesbeføjelserne, varslings- og krisemekanismerne og analysekapaciteten, idet der tages højde for de gældende retningslinjer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2003/94/EF.

d)

Ved anvendelsen af artikel 111b, stk. 1, litra d), skal Kommissionen vurdere tredjelandes ordninger for at sikre en regelmæssig og hurtig levering af oplysninger fra tredjelandet til Unionen i forbindelse med fremstillere af aktive stoffer, der ikke overholder kravene.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 262 af 14.10.2003, s. 22.


III Andre retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/37


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 191/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 176/2012 af 1. marts 2012 om ændring af bilag B, C og D til Rådets direktiv 90/429/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med brucellose og Aujeszkys sygdom (1) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/396/EU af 4. juli 2011 om godkendelse af et laboratorium i Japan, der skal foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (2), skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om levende dyr, bortset fra fisk og akvakulturdyr. Lovgivning om disse emner finder ikke anvendelse på Island, jf. punkt 2 i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Island.

(4)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed. Lovgivning om dyresundhed finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(5)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel I i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 8 (Rådets direktiv 90/429/EØF) i del 4.1, og punkt 7 (Rådets direktiv 90/429/EØF) i del 8.1:

»—

32012 R 0176: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 176/2012 af 1. marts 2012 (EUT L 61 af 2.3.2012, s. 1).«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 96 (Kommissionens afgørelse 2011/91/EU) i del 4.2:

»97.

32011 D 0396: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/396/EU af 4. juli 2011 om godkendelse af et laboratorium i Japan, der skal foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (EUT L 176 af 5.7.2011, s, 51).

Denne retsakt gælder ikke for Island.«

Artikel 2

Den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 176/2012 og gennemførelsesafgørelse 2011/396/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 61 af 2.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 176 af 5.7.2011, s. 51.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/39


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 192/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2012 af 8. marts 2012 om et EU-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i flokke af slagtekyllinger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (1), skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 233/2012 af 16. marts 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår godkendelse af Danmarks ændrede nationale scrapiebekæmpelsesprogram (2) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/825/EU af 8. december 2011 om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af visse vanddyrsygdomme til dele af Irland, Finland og Sverige (3) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/111/EU af 10. februar 2012 om ændring af beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Danmark og Panama (4) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(5)

Forordning (EU) nr. 200/2012 ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2007 (5), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af aftalen.

(6)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed. Lovgivning om dyresundhed finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(7)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel I i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 94 (Kommissionens afgørelse 2010/221/EU) i del 4.2:

»—

32011 D 0825: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/825/EU af 8. december 2011 (EUT L 328 af 10.12.2011, s. 53).«

2)

Teksten i punkt 47 (Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2007) i del 7.2 udgår.

3)

Følgende led indsættes i punkt 49 (Kommissionens beslutning 2007/453/EF) i del 7.2:

»—

32012 D 0111: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/111/EU af 10. februar 2012 (EUT L 50 af 23.2.2012, s. 49).«

4)

Følgende punkter indsættes efter punkt 56 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 931/2011) i del 7.2:

»57.

32012 R 0200: Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2012 af 8. marts 2012 om et EU-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i flokke af slagtekyllinger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (EUT L 71 af 9.3.2012. s. 31).

58.

32012 R 0233: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 233/2012 af 16. marts 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår godkendelse af Danmarks ændrede nationale scrapiebekæmpelsesprogram (EUT L 78 af 17.3.2012, s. 13).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 200/2012 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 233/2012 og gennemførelsesafgørelse 2011/825/EU og 2012/111/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (6).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 71 af 9.3.2012, s. 31.

(2)  EUT L 78 af 17.3.2012, s. 13.

(3)  EUT L 328 af 10.12.2011, s. 53.

(4)  EUT L 50 af 23.2.2012, s. 49.

(5)  EUT L 151 af 13.6.2007, s. 21.

(6)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/41


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 193/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 277/2012 af 28. marts 2012 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår grænseværdier og indgrebstærskler for dioxiner og polychlorerede biphenyler (1) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens henstilling 2012/154/EU af 15. marts 2012 om overvågning af forekomsten af meldrøjealkaloider i foder og fødevarer (2) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om foderstoffer og fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel II i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 33 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF):

»—

32012 R 0277: Kommissionens forordning (EU) nr. 277/2012 af 28. marts 2012 (EUT L 91 af 29.3.2012, s. 1).«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 40 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005):

»40a.

32012 H 0154: Kommissionens henstilling 2012/154/EU af 15. marts 2012 om overvågning af forekomsten af meldrøjealkaloider i foder og fødevarer (EUT L 77 af 16.3.2012, s. 20).«

Artikel 2

Under overskriften »RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING« indsættes følgende punkt efter punkt 13 (Kommissionens henstilling 2010/161/EU) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»14.

32012 H 0154: Kommissionens henstilling 2012/154/EU af 15. marts 2012 om overvågning af forekomsten af meldrøjealkaloider i foder og fødevarer (EUT L 77 af 16.3.2012, s. 20).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 277/2012 og henstilling 2012/154/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 91 af 29.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 77 af 16.3.2012, s. 20.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/42


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 194/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til kravene ved typegodkendelse af visse klasser af motorkøretøjer for så vidt angår avancerede nødbremsesystemer (1) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår kravene til typegodkendelse af monteringen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) i motorkøretøjer (2), som berigtiget ved EUT L 121 af 8.5.2012, s. 44, skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 45zzo (Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2012) i kapitel I i bilag II til EØS-aftalen:

»45zzp.

32012 R 0347: Kommissionens forordning (EU) nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til kravene ved typegodkendelse af visse klasser af motorkøretøjer for så vidt angår avancerede nødbremsesystemer (EUT L 109 af 21.4.2012, s. 1).

45zzq.

32012 R 0351: Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår kravene til typegodkendelse af monteringen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) i motorkøretøjer (EUT L 110 af 24.4.2012, s. 18), som berigtiget ved EUT L 121 af 8.5.2012, s. 44

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 347/2012 og forordning (EU) nr. 351/2012, berigtiget ved EUT L 121 af 8.5.2012, s. 44, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 109 af 21.4.2012, s. 1.

(2)  EUT L 110 af 24.4.2012, s. 18.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/43


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 195/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 412/2012 af 15. maj 2012 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 12zc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0412: Kommissionens forordning (EU) nr. 412/2012 af 15. maj 2012 (EUT L 128 af 16.5.2012, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 412/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 128 af 16.5.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/44


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 196/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2010/11/EU af 7. januar 2010 om sikkerhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF skal opfyldes af de europæiske standarder for børnesikring, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre (1) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens afgørelse 2010/376/EU af 2. juli 2010 om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for visse produkter i børns sovemiljø i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (2) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/48/EU af 26. januar 2012 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2009/251/EF om et krav til medlemsstaterne om at sørge for, at produkter indeholdende biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet (3) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XIX i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 3n (Kommissionens beslutning 2009/251/EF):

»—

32012 D 0048: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/48/EU af 26. januar 2012 (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 35).«

2)

Følgende punkter indsættes efter punkt 3n (Kommissionens beslutning 2009/251/EF):

»3o.

32010 D 0011: Kommissionens afgørelse 2010/11/EU af 7. januar 2010 om sikkerhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF skal opfyldes af de europæiske standarder for børnesikring, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre (EUT L 4 af 8.1.2010, s. 91).

3p.

32010 D 0376: Kommissionens afgørelse 2010/376/EU af 2. juli 2010 om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for visse produkter i børns sovemiljø i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 170 af 6.7.2010, s. 39).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse 2010/11/EU, 2010/376/EU og gennemførelsesafgørelse 2012/48/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 4 af 8.1.2010, s. 91.

(2)  EUT L 170 af 6.7.2010, s. 39.

(3)  EUT L 26 af 28.1.2012, s. 35.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/45


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 197/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2010/81/EU af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår lim til keramiske fliser (1) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens afgørelse 2010/82/EU af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår dekorativ vægbeklædning i ruller og i form af paneler (2) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens afgørelse 2010/83/EU af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår lufttørrende spartelmasser (3) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens afgørelse 2010/85/EU af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår cementbaserede afretningslag, calciumsulfatbaserede afretningslag og kunstharpiksbaserede afretningslag (4) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens afgørelse 2010/679/EU af 8. november 2010 om ændring af beslutning 95/467/EF om gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer (5) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens afgørelse 2010/683/EU af 9. november 2010 om ændring af beslutning 97/555/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår cement, bygningskalk og andre hydrauliske bindere (6) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(7)

Kommissionens afgørelse 2010/737/EU af 2. december 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår polyester-coatede og plastisol-coatede stålplader (7) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(8)

Kommissionens afgørelse 2010/738/EU af 2. december 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår fibrøse støbte gipsstukelementer (8) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(9)

Kommissionens afgørelse 2011/14/EU af 13. januar 2011 om ændring af beslutning 97/556/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår kompositsystemer/-sæt til udvendig varmeisolering med puds (9) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(10)

Kommissionens afgørelse 2011/19/EU af 14. januar 2011 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til fugemasser til ikke-konstruktionsmæssig anvendelse i bygninger og gangstier (10) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(11)

Kommissionens afgørelse 2011/232/EU af 11. april 2011 om ændring af Kommissionens beslutning 2000/367/EF om klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne (11) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(12)

Kommissionens afgørelse 2011/246/EU af 18. april 2011 om ændring af beslutning 1999/93/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår døre, vinduer, lemme, skodder og porte og tilhørende beslag (12) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(13)

Kommissionens afgørelse 2011/284/EU af 12. maj 2011 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til transmissionskabler, styrekabler og kommunikationskabler (13) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(14)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/201/EU af 26. marts 2012 om ændring af beslutning 98/213/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår sæt til indervægge (14) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(15)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/202/EU af 29. marts 2012 om ændring af beslutning 1999/94/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår færdigstøbte byggevarer af normal-, let- eller porebeton (15) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(16)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XXI i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i tiende led (Kommissionens beslutning 95/467/EF) i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF):

», som ændret ved:

32010 D 0679: Kommissionens afgørelse 2010/679/EU af 8. november 2010 (EUT L 292 af 10.11.2010, s. 55).«

2)

Følgende indsættes i attende led (Kommissionens beslutning 97/555/EF) i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF):

», som ændret ved:

32010 D 0683: Kommissionens afgørelse 2010/683/EU af 9. november 2010 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 60).«

3)

Følgende indsættes i nittende led (Kommissionens beslutning 97/556/EF) i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF):

», som ændret ved:

32011 D 0014: Kommissionens afgørelse 2011/14/EU af 13. januar 2011 (EUT L 10 af 14.1.2011, s. 5).«

4)

Følgende indsættes i femogtyvende led (Kommissionens beslutning 98/213/EF) i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF):

», som ændret ved:

32012 D 0201: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/201/EU af 26. marts 2012 (EUT L 109 af 21.4.2012, s. 20).«

5)

Følgende indsættes i fyrretyvende led (Kommissionens beslutning 1999/93/EF) i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF):

», som ændret ved:

32011 D 0246: Kommissionens afgørelse 2011/246/EU af 18. april 2011 (EUT L 103 af 19.4.2011, s. 114).«

6)

Følgende indsættes i enogfyrretyvende led (Kommissionens beslutning 1999/94/EF) i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF):

», som ændret ved:

32012 D 0202: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/202/EU af 29. marts 2012 (EUT L 109 af 21.4.2012, s. 22).«

7)

Følgende indsættes i niogfyrretyvende led (Kommissionens beslutning 2000/367/EF) i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF):

», som ændret ved:

32011 D 0232: Kommissionens afgørelse 2011/232/EU af 11. april 2011 (EUT L 97 af 12.4.2011, s. 49).«

8)

Følgende punkter indsættes efter punkt 2g (Kommissionens beslutning 2006/600/EF):

»2h.

32010 D 0081: Kommissionens afgørelse 2010/81/EU af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår lim til keramiske fliser (EUT L 38 af 11.2.2010, s. 9).

2i.

32010 D 0082: Kommissionens afgørelse 2010/82/EU af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår dekorativ vægbeklædning i ruller og i form af paneler (EUT L 38 af 11.2.2010, s. 11).

2j.

32010 D 0083: Kommissionens afgørelse 2010/83/EU af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår lufttørrende spartelmasser (EUT L 38 af 11.2.2010, s. 13).

2k.

32010 D 0085: Kommissionens afgørelse 2010/85/EU af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår cementbaserede afretningslag, calciumsulfatbaserede afretningslag og kunstharpiksbaserede afretningslag (EUT L 38 af 11.2.2010, s. 17).

2l.

32010 D 0737: Kommissionens afgørelse 2010/737/EU af 2. december 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår polyester-coatede og plastisol-coatede stålplader (EUT L 317 af 3.12.2010, s. 39).

2m.

32010 D 0738: Kommissionens afgørelse 2010/738/EU af 2. december 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår fibrøse støbte gipsstukelementer (EUT L 317 af 3.12.2010, s. 42).

2n.

32011 D 0019: Kommissionens afgørelse 2011/19/EU af 14. januar 2011 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til fugemasser til ikke-konstruktionsmæssig anvendelse i bygninger og gangstier (EUT L 11 af 15.1.2011, s. 49).

2o.

32011 D 0284: Kommissionens afgørelse 2011/284/EU af 12. maj 2011 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til transmissionskabler, styrekabler og kommunikationskabler (EUT L 131 af 18.5.2011, s. 22).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse 2010/81/EU, 2010/82/EU, 2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/679/EU, 2010/683/EU, 2010/737/EU, 2010/738/EU, 2011/14/EU, 2011/19/EU, 2011/232/EU, 2011/246/EU, 2011/284/EU og gennemførelsesforordning 2012/201/EU og 2012/202/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (16).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 38 af 11.2.2010, s. 9.

(2)  EUT L 38 af 11.2.2010, s. 11.

(3)  EUT L 38 af 11.2.2010, s. 13.

(4)  EUT L 38 af 11.2.2010, s. 17.

(5)  EUT L 292 af 10.11.2010, s. 55.

(6)  EUT L 293 af 11.11.2010, s. 60.

(7)  EUT L 317 af 3.12.2010, s. 39.

(8)  EUT L 317 af 3.12.2010, s. 42.

(9)  EUT L 10 af 14.1.2011, s. 5.

(10)  EUT L 11 af 15.1.2011, s. 49.

(11)  EUT L 97 af 12.4.2011, s. 49.

(12)  EUT L 103 af 19.4.2011, s. 114.

(13)  EUT L 131 af 18.5.2011, s. 22.

(14)  EUT L 109 af 21.4.2012, s. 20.

(15)  EUT L 109 af 21.4.2012, s. 22.

(16)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/48


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 198/2012

af 26. oktober 2012

vedrørende ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 207/2012 af 9. marts 2012 om elektroniske brugsanvisninger til medicinsk udstyr (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE —

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 8 (Kommissionens afgørelse 2010/227/EU) i kapitel XXX i bilag II til EØS-aftalen:

»9.

32012 R 0207: Kommissionens forordning (EU) nr. 207/2012 af 9. marts 2012 om elektroniske brugsanvisninger til medicinsk udstyr (EUT L 72 af 10.3.2012, s. 28).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 207/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 72 af 10.3.2012, s. 28.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/49


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 199/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 180/2012 af 28. september 2012 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1286/2011 af 9. december 2011 om vedtagelse af en fælles metodologi for undersøgelse af ulykker og hændelser til søs udarbejdet i medfør af artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF (2) skal indarbejdes i aftalen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 55ca (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 651/2011) i bilag XIII til aftalen:

»55cb.

32011 R 1286: Kommissionens forordning (EU) nr. 1286/2011 af 9. december 2011 om vedtagelse af en fælles metodologi for undersøgelse af ulykker og hændelser til søs udarbejdet i medfør af artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF (EUT L 328 af 10.12.2011, s. 36).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1286/2011, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg (3), jf. aftalens artikel 103, stk. 1, eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 62/2012 af 30. marts 2012 (4), alt efter hvilken dato der er den seneste.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 341 af 13.12.2012, s. 34.

(2)  EUT L 328 af 10.12.2011, s. 36.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(4)  EUT L 207 af 2.8.2012, s. 42.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/50


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 200/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), berigtiget i EUT L 108 af 29.4.2010, s. 355, skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 ophæver Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 (2), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og som derfor bør udgå af EØS-aftalen.

(3)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Teksten til punkt 2a (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000) i bilag XX til EØS-aftalen affattes således:

»32010 R 0066: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1), berigtiget i EUT L 108 af 29.4.2010, s. 355

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 66/2010, berigtiget i EUT L 108 af 29.4.2010, s. 355, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/51


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 201/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2010/709/EU af 22. november 2010 om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (1) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens afgørelse 2011/263/EU af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler (2) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens afgørelse 2011/264/EU af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler (3) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens afgørelse 2011/330/EU af 6. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til bærbare computere (4) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens afgørelse 2011/331/EU af 6. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til lyskilder (5) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens afgørelse 2011/333/EU af 7. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kopipapir og grafisk papir (6), berigtiget i EUT L 161 af 21.6.2011, s. 34, skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(7)

Kommissionens afgørelse 2011/337/EU af 9. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til personlige computere (7) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(8)

Kommissionens afgørelse 2011/381/EU af 24. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til smøremidler (8) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(9)

Kommissionens afgørelse 2011/382/EU af 24. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til håndopvaskemidler (9) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(10)

Kommissionens afgørelse 2011/383/EU af 28. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til universal- og sanitetsrengøringsmidler (10), berigtiget i EUT L 110 af 24.4.2012, s. 44, skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(11)

Afgørelse 2010/709/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2000/730/EF (11), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(12)

Afgørelse 2011/263/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2003/31/EF (12), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(13)

Afgørelse 2011/264/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2003/200/EF (13), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(14)

Afgørelse 2011/330/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2005/343/EF (14), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(15)

Afgørelse 2011/331/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2002/747/EF (15), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(16)

Afgørelse 2011/333/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2002/741/EF (16), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(17)

Afgørelse 2011/337/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2005/341/EF (17), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(18)

Afgørelse 2011/381/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2005/360/EF (18), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(19)

Afgørelse 2011/382/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2005/342/EF (19), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(20)

Afgørelse 2011/383/EU ophæver Kommissionens afgørelse 2005/344/EF (20), som er inkorporeret i EØS-aftalen, og bør derfor udgå af EØS-aftalen.

(21)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Teksten til punkt 2ad (Kommissionens beslutning 2000/730/EF) affattes således:

»32010 D 0709: Kommissionens afgørelse 2010/709/EU af 22. november 2010 om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (EUT L 308 af 24.11.2010, s. 53).«

2)

Teksten til punkt 2e (Kommissionens beslutning 2003/200/EF) affattes således:

»32011 D 0264: Kommissionens afgørelse 2011/264/EU af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler (EUT L 111 af 30.4.2011, s. 34).«

3)

Teksten til punkt 2h (Kommissionens beslutning 2003/31/EF) affattes således:

»32011 D 0263: Kommissionens afgørelse 2011/263/EU af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler (EUT L 111 af 30.4.2011, s. 22).«

4)

Teksten til punkt 2o (Kommissionens beslutning 2002/747/EF) affattes således:

»32011 D 0331: Kommissionens afgørelse 2011/331/EU af 6. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til lyskilder (EUT L 148 af 7.6.2011, s. 13).«

5)

Teksten til punkt 2q (Kommissionens beslutning 2005/341/EF) affattes således:

»32011 D 0337: Kommissionens afgørelse 2011/337/EU af 9. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til personlige computere (EUT L 151 af 10.6.2011, s. 5).«

6)

Teksten til punkt 2r (Kommissionens beslutning 2005/342/EF) affattes således:

»32011 D 0382: Kommissionens afgørelse 2011/382/EU af 24. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til håndopvaskemidler (EUT L 169 af 29.6.2011, s. 40).«

7)

Teksten til punkt 2s (Kommissionens beslutning 2005/343/EF) affattes således:

»32011 D 0330: Kommissionens afgørelse 2011/330/EU af 6. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til bærbare computere (EUT L 148 af 7.6.2011, s. 5).«

8)

Teksten til punkt 2t (Kommissionens beslutning 2005/344/EF) affattes således:

»32011 D 0383: Kommissionens afgørelse 2011/383/EU af 28. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til universal- og sanitetsrengøringsmidler (EUT L 169 af 29.6.2011, s. 52), som berigtiget i EUT L 110 af 24.4.2012, s. 44

9)

Teksten til punkt 2u (Kommissionens beslutning 2005/360/EF) affattes således:

»32011 D 0381: Kommissionens afgørelse 2011/381/EU af 24. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til smøremidler (EUT L 169 af 29.6.2011, s. 28).«

10.

Teksten til punkt 2x (Kommissionens beslutning 2002/741/EF) affattes således:

»32011 D 0333: Kommissionens afgørelse 2011/333/EU af 7. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kopipapir og grafisk papir (EUT L 149 af 8.6.2011, s. 12), som berigtiget i EUT L 161 af 21.6.2011, s. 34

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse 2010/709/EU, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/330/EU, 2011/331/EU, 2011/333/EU, som berigtiget i EUT L 161 af 21.6.2011, s. 34, 2011/337/EU, 2011/381/EU, 2011/382/EU og 2011/383/EU, som berigtiget i EUT L 110 af 24.4.2012, s. 44, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (21), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 200/2012 af 26. oktober 2012 (22), alt efter hvilken dato der er den seneste.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 308 af 24.11.2010, s. 53.

(2)  EUT L 111 af 30.4.2011, s. 22.

(3)  EUT L 111 af 30.4.2011, s. 34.

(4)  EUT L 148 af 7.6.2011, s. 5.

(5)  EUT L 148 af 7.6.2011, s. 13.

(6)  EUT L 149 af 8.6.2011, s. 12.

(7)  EUT L 151 af 10.6.2011, s. 5.

(8)  EUT L 169 af 29.6.2011, s. 28.

(9)  EUT L 169 af 29.6.2011, s. 40.

(10)  EUT L 169 af 29.6.2011, s. 52.

(11)  EFT L 293 af 22.11.2000, s. 24.

(12)  EFT L 9 af 15.1.2003, s. 11.

(13)  EUT L 76 af 22.3.2003, s. 25.

(14)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 35.

(15)  EUT L 242 af 10.9.2002, s. 44.

(16)  EFT L 237 af 5.9.2002, s. 6.

(17)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 1.

(18)  EUT L 118 af 5.5.2005, s. 26.

(19)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 9.

(20)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 42.

(21)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(22)  Se side 50 i denne EUT.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/54


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 202/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010 af 18. august 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår kritiske anvendelser af haloner (2) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EU) nr. 291/2011 af 24. marts 2011 om anvendelser af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner til væsentlige laboratorie- og analyseformål i EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (3) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(4)

Forordning (EF) nr. 1005/2009 ophæver Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 (4), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor bør udgå af aftalen.

(5)

Med forbehold af den fremtidige udvikling i Det Blandede EØS-udvalgs arbejde bør det bemærkes, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (5) ikke indarbejdes i EØS-aftalen. Henvisningen til denne forordning bør derfor ikke finde anvendelse.

(6)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Teksten til punkt 21aa (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000) affattes således:

»32009 R 1005: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1), som ændret ved:

32010 R 0744: Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010 af 18. august 2010 (EUT L 218 af 19.8.2010, s. 2).

Bestemmelserne i forordningen gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

a)

Henvisninger til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) finder ikke anvendelse.

b)

Artikel 8, stk. 4, og stk. 5, litra b, finder ikke anvendelse.

c)

For så vidt angår EFTA-staterne, finder teksten »hvilke mængder og hvilken periode undtagelserne skal gælde for, og hvilke brugere der kan udnytte disse anvendelser til væsentlige laboratorie- og analyseformål« i artikel 10, stk. 2, ikke anvendelse.

d)

Artikel 10, stk. 6, finder ikke anvendelse.

e)

I artikel 11, stk. 2, indsættes teksten »med undtagelse af artikel 10, stk. 6,« efter teksten »Artikel 10, stk. 3-7«.

f)

Artikel 11, stk. 5, finder ikke anvendelse.

g)

Artikel 14 stk. 1, 3, og 4, finder ikke anvendelse.

h)

Kapitel IV finder ikke anvendelse.

i)

Bestemmelserne om import og eksport i artikel 24 finder ikke anvendelse.

j)

Artikel 27 og 28 finder ikke anvendelse.

EFTA-staterne skal på nationalt plan iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at overholde de tilsvarende bestemmelser i Montrealprotokollen og de tilsvarende foranstaltninger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009.«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 21aa (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009):

»21aaa.

32011 R 0291: Kommissionens forordning (EU) nr. 291/2011 af 24. marts 2011 om anvendelser af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner til væsentlige laboratorie- og analyseformål i EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EUT L 79 af 25.3.2011, s. 4).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1005/2009, (EU) nr. 744/2010 og (EU) nr. 291/2011, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (6).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT L 218 af 19.8.2010, s. 2.

(3)  EUT L 79 af 25.3.2011, s. 4.

(4)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1.

(5)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1.

(6)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/56


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 203/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2009/10/EF af 2. december 2008 om en formular til rapportering om større uheld i henhold til Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (1) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 23aa (Kommissionens beslutning 2002/605/EF) i bilag XX til EØS-aftalen:

»23ab.

32009 D 0010: Kommissionens beslutning 2009/10/EF af 2. december 2008 om en formular til rapportering om større uheld i henhold til Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EUT L 6 af 10.1.2009, s. 64).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2009/10/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 6 af 10.1.2009, s. 64.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/57


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 204/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af EØS-aftalens protokol 10 om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9b, stk. 1, i kapitel IIa i EØS-aftalens protokol 10 fastsættes, at de kontraherende parter indfører og anvender de toldsikkerhedsforanstaltninger, der fastlægges i kapitel IIa, over for varer, der ankommer til eller forlader deres toldområder, og sikrer således ækvivalens mellem sikkerhedsniveauerne ved deres ydre grænser.

(2)

I artikel 9h i kapitel IIa i EØS-aftalens protokol 10 fastsættes en procedure til foretagelse af de nødvendige ændringer for at tage hensyn til udviklingen i EU-lovgivningen i anliggender, der er omfattet af kapitel IIa.

(3)

EU-lovgivningen om toldsikkerhedsforanstaltninger er blevet ændret, navnlig ved Kommissionens forordning (EF) nr. 312/2009 (1), Kommissionens forordning (EU) nr. 169/2010 (2) og Kommissionens forordning (EU) nr. 430/2010 (3).

(4)

Bestemmelserne i EØS-aftalens protokol 10 skal bringes i overensstemmelse med ændringerne i EU-lovgivningen for at sikre ækvivalens mellem sikkerhedsniveauerne.

(5)

Denne afgørelse finder ikke anvendelse på Island og Liechtenstein. Disse lande bør dog kunne tilslutte sig den efter en ny afgørelse.

(6)

Protokol 10 til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I i protokol 10 til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, litra e), affattes således:

»e)

varer, for hvilke toldangivelsen i henhold til de kontraherende parters lovgivning kan afgives mundtligt eller i og med, at grænsen overskrides, med undtagelse af løsøre og bohave, paller, containere og transportmidler til vej-, jernbane-, luft- og søtransport samt transport ad indre vandveje, der transporteres i henhold til en transportkontrakt«

2)

Artikel 2, stk. 1, litra j), affattes således:

»j)

følgende varer, der føres ind i eller ud af en kontraherende parts toldområde direkte til eller fra bore- eller produktionsplatforme eller vindmøller, som drives af en person, der er etableret i de kontraherende parters toldområde:

i)

varer, der har udgjort en del af sådanne platforme eller vindmøller i nybygnings-, reparations-, vedligeholdelses- eller ombygningsøjemed

ii)

varer, der har været anvendt til udstyring af nævnte platforme eller vindmøller

iii)

andre forsyninger, der er blevet anvendt eller forbrugt på nævnte platforme eller vindmøller, og

iv)

ufarlige affaldsprodukter fra nævnte platforme eller vindmøller«.

3)

Efter artikel 2, stk. 1, litra l), indsættes følgende:

»m)

varer afsendt fra Helgoland, Republikken San Marino og Vatikanstaten til én af de kontraherende parter eller afsendt fra én af de kontraherende parter til disse områder

n)

varer, der transporteres med skib i fast rutefart med behørig bevilling efter de samme procedurer som fastsat i artikel 313b i forordning (EØF) nr. 2454/93.«

4.

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Der kræves ingen summarisk udgangsangivelse i følgende tilfælde:

a)

for varer, der leveres til montering som dele af eller tilbehør til skibe eller luftfartøjer, motorbrændstof, smøremidler og gas, der er nødvendig for driften af skibene eller luftfartøjerne, fødevarer og andre varer, der skal forbruges eller sælges om bord

b)

for varer, der er omfattet af en forsendelsesprocedure, når de data, der kræves indeholdt i den summariske udgangsangivelse, er oplyst i den elektroniske forsendelsesangivelse, og såfremt bestemmelsestoldstedet også er udgangstoldstedet

c)

for varer, der lastes i en havn eller lufthavn på de kontraherende parters respektive toldområde med henblik på losning i en anden havn eller lufthavn på dette område, når disse varer under et midlertidigt ophold i en havn eller lufthavn uden for dette toldområde skal forblive om bord på det skib eller det luftfartøj, der transporterer dem

d)

for varer, der i en havn eller lufthavn ikke losses fra det transportmiddel, der bragte dem ind i de kontraherende parters respektive toldområde, og som vil føre dem ud af samme område

e)

for varer, der blev lastet i en tidligere havn eller lufthavn i de kontraherende parters respektive toldområde, og som forbliver om bord på det transportmiddel, der skal føre dem ud af dette område

f)

når varer under midlertidig opbevaring eller i frizone af kontroltype I under tilsyn af det samme toldsted omlades fra det transportmiddel, der førte dem til det midlertidige oplag eller frizonen, til et skib, et luftfartøj eller en jernbanevogn, der skal føre dem fra nævnte midlertidige oplag eller frizone ud af de kontraherende parters respektive toldområde, såfremt

i)

omladning sker senest 14 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor varerne blev frembudt til midlertidig opbevaring eller til en frizone af kontroltype I; under ekstraordinære omstændigheder kan toldmyndighederne forlænge perioden med den tid, der er nødvendig for at afhjælpe disse omstændigheder

ii)

oplysninger om varerne står til rådighed for toldmyndighederne, og

iii)

der, så vidt det er transportøren bekendt, ikke sker nogen ændring af varernes bestemmelsessted og modtageren.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 98 af 17.4.2009, s. 3.

(2)  EUT L 51 af 2.3.2010, s. 2.

(3)  EUT L 125 af 21.5.2010, s. 10.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Fælles erklæring fra de kontraherende parter til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 204/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af EØS-aftalens protokol 10 vedrørende artikel 1, stk. 2, i bilag I til protokol 10

Med hensyn til de data, der kræves indeholdt i den summariske indgangs- eller udgangsangivelse, bekræfter de kontraherende parter, at

bestemmelserne vedrørende EORI-numre og

bestemmelserne vedrørende krav for omdirigeringsanmodninger, jf. punkt 2.6 — tabel 6 i bilag 30a,

indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 312/2009 af 16. april 2009, ikke finder anvendelse på angivelser, der er indgivet i en EFTA-stat.