ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.014.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 14

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
18. januar 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 27/2013 af 15. januar 2013 om forbud mod fiskeri efter skælbrosmearter i EU-farvande og internationale farvande i V, VI and VII fra fartøjer, der fører spansk flag

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2013 af 15. januar 2013 om forbud mod fiskeri efter pighvar og slethvar i EU-farvande i IIa og IV fra fartøjer, der fører nederlandsk flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 29/2013 af 15. januar 2013 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X fra fartøjer, der fører portugisisk flag

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 30/2013 af 17. januar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 288/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning og om fravigelse af forordning (EF) nr. 288/2009

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 31/2013 af 17. januar 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 32/2013 af 17. januar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

13

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 33/2013 af 17. januar 2013 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

15

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/33/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. december 2012 om udnævnelse af fire medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

18

 

*

Rådets afgørelse 2013/34/FUSP af 17. januar 2013 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

19

 

 

2013/35/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 19. december 2012 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (ECB/2012/34)

22

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 27/2013

af 15. januar 2013

om forbud mod fiskeri efter skælbrosmearter i EU-farvande og internationale farvande i V, VI and VII fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1225/2010 af 13. december 2010 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for fiskebestande af visse dybhavsarter for 2011 og 2012 (2) er der fastsat kvoter for 2012.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2012, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeriet efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, for 2012, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 1.


BILAG

Nr.

FS/83/DSS

Medlemsstat

Spanien

Bestand

GFB/567-

Art

Skælbrosmearter (Phycis spp.)

Område

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

Dato

12.12.2012


18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2013

af 15. januar 2013

om forbud mod fiskeri efter pighvar og slethvar i EU-farvande i IIa og IV fra fartøjer, der fører nederlandsk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 44/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer, i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (2), er der fastsat kvoter for 2012.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2012, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeriet efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, for 2012, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25 af 27.1.2012, s. 55.


BILAG

Nr.

84/TQ44

Medlemsstat

Nederlandene

Bestand

Pighvar og slethvar (Psetta maxima og Scopthalmus rhombus)

Art

T/B/2AC4-C

Område

EU-farvande i IIa og IV

Dato

22.12.2012


18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 29/2013

af 15. januar 2013

om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X fra fartøjer, der fører portugisisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1225/2010 af 13. december 2010 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for fiskebestande af visse dybhavsarter for 2011 og 2012 (2) er der fastsat kvoter for 2012.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2012, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeriet efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, for 2012, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 1.


BILAG

Nr.

85/DSS

Medlemsstat

Portugal

Bestand

BSF/8910-

Art

Sort sabelfisk (Aphanopus carbo)

Område

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

Dato

19.12.2012


18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 30/2013

af 17. januar 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 288/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning og om fravigelse af forordning (EF) nr. 288/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 103h, litra f), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2009 (2) fastsættes der detaljerede bestemmelser for tildeling af EU-støtte til de medlemsstater, der indfører en skolefrugtordning. Navnlig fastsættes der en vejledende tildeling af støtte for hver medlemsstat, der er beregnet på grundlag af antallet af børn i aldersgruppen 6-10 år. I betragtning af programmets udnyttelsesniveau i de første tre år og med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af EU's støttemidler bør der indføres en mekanisme, der er kædet sammen med medlemsstaternes resultater, og som begrænser den supplerende støtte, der kan anmodes om ud over den vejledende tildeling.

(2)

Artikel 12 i forordning (EF) nr. 288/2009 omhandler årlig overvågning af medlemsstaternes gennemførelse af skolefrugtordningerne. For at præcisere medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med evalueringen af deres skolefrugtordninger, bør det specificeres, at de nationale evalueringer også skal omfatte en vurdering af ordningens indflydelse på børns spisevaner.

(3)

Kommissionen har udviklet et informationssystem til elektronisk forvaltning af dokumenter og procedurer i sine interne arbejdsgange og i sine forbindelser med de myndigheder, der beskæftiger sig med den fælles landbrugspolitik. Det skønnes, at flere meddelelser som omhandlet i forordning (EF) nr. 288/2009 kan foretages via dette system i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (3).

(4)

De vejledende tildelinger af EU-støtte pr. medlemsstat er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 288/2009. Med sigte på Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union bør bilaget tilpasses.

(5)

Forordning (EF) nr. 288/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

For at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse bør der fastsættes særlige bestemmelser for så vidt angår gennemførelsen af forordning (EF) nr. 288/2009 i skoleåret 2013/14. Navnlig bør datoen for Kroatiens indgivelse af en national strategi og støtteansøgning fastsættes, og der bør indføres en særlig procedure, der tager hensyn til både tidspunktet for Kommissionens afgørelse vedrørende den endelige tildeling af EU-støtte til medlemsstaterne og den forventede dato for Kroatiens tiltrædelse. På grund af de tidsmæssige begrænsninger, der skyldes behovet for at fastsætte den endelige tildeling af EU-støtte til alle medlemsstaterne i god tid før skoleårets start, bør Kommissionen, når den fastsætter den endelige tildeling i henhold til artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 288/2009, undtagelsesvis tage hensyn til en eventuel frivillig forhåndsmeddelelse fra Kroatien om landets strategi og støtteansøgning, forudsat at disse er modtaget inden den 31. januar.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 288/2009

Forordning (EF) nr. 288/2009 ændres således:

1)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Medlemsstater, der indfører en skolefrugtordning, kan ansøge om den støtte, der er nævnt i artikel 103ga i forordning (EF) nr. 1234/2007, for en eller flere perioder, der løber fra 1. august til 31. juli, ved at give Kommissionen meddelelse om deres strategi senest den 31. januar i det år, hvor den første periode starter.

Strategien skal ledsages af en støtteansøgning, der indeholder følgende oplysninger:

a)

den vejledende støttetildeling som omhandlet i stk. 3 og fastsat i bilag II, angivet i EUR

b)

muligheden for at anvende mere end den vejledende støtte som omhandlet i stk. 3 og fastsat i bilag II

c)

hvis der ikke er angivet mulighed for at anvende supplerende støtte i litra b), specificeres det støttebeløb, der ansøges om, i EUR

d)

hvis der er angivet mulighed for at anvende supplerende støtte i litra b), specificeres det maksimale støttebeløb, der ansøges om, i EUR

e)

samlet ønsket budget.

Støtteansøgningen skal indgives i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (4).

b)

Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

»Den omfordeling af EU-støtte, der henvises til i første afsnit, gennemføres i forhold til medlemsstaternes oprindelige vejledende tildeling, jf. bilag II, men inden for de begrænsninger, der er fastsat i stk. 5. Begrænsningerne i stk. 5 gælder dog ikke i de to første skoleår, en medlemsstat anvender ordningen.«

c)

Følgende stk. 5 indsættes:

»5.   Omfordelingen er begrænset af udnyttelsesniveauet for tildelingen for det skoleår, der er afsluttet inden støtteansøgningen, således som det fastsættes den 15. oktober i det efterfølgende skoleår. Det fastsættes på basis af de udgiftsanmeldelser, der indgives til Kommissionen i henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 (5). Begrænsningerne er følgende:

a)

hvis udnyttelsen af tildelingen er mindre end eller lig med 50 % af den endelige tildeling, gives der ingen yderligere tildeling

b)

hvis udnyttelsen af tildelingen er mere end 50 %, men mindre end eller lig med 75 %, af den endelige tildeling, fastsættes loftet for den yderligere tildeling til 50 % af den vejledende tildeling

c)

hvis udnyttelsen af tildelingen er over 75 % af den endelige tildeling, er der intet loft for den maksimale yderligere tildeling.

2)

Artikel 10, stk. 1, litra c) affattes således:

»c)

antallet af børn, der deltager fast i undervisningen i den pågældende undervisningsinstitution, som modtager de produkter, der er omfattet af medlemsstatens frugtordning i den periode, der er omhandlet i støtteansøgningen«.

3)

Artikel 12, stk. 2, første punktum, affattes således:

»Medlemsstaterne evaluerer gennemførelsen af deres skolefrugtordning og vurderer ordningens effektivitet, herunder dens indflydelse på børns spisevaner.«

4)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

Meddelelser

1.   Medlemsstaterne skal senest den 30. november i det år, hvor den i artikel 4, stk. 1, anførte periode slutter, give Kommissionen meddelelse om:

a)

resultaterne af den overvågning, der er fastsat i artikel 12, stk. 1

b)

den udførte kontrol på stedet, jf. artikel 13 og 16, og konklusionerne herfra.

2.   Hvis en medlemsstat ændrer den i artikel 3 omhandlede strategi, skal den meddele Kommissionen sin nye strategi senest den 31. januar det følgende år.

3.   De meddelelser, der er nævnt i denne forordning, sendes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 792/2009.

4.   Kommissionen offentliggør regelmæssigt medlemsstaternes strategier og resultaterne af deres overvågning og evaluering.«

5)

Bilag II erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

6)

Bilag IIa udgår.

Artikel 2

Særlige regler for skoleåret 2013/14

1.   Uanset bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 288/2009 sammenholdt med bilag II i samme forordning fastsætter Kommissionen for så vidt angår skoleåret 2013/14 den endelige tildeling af EU-støtte, som omhandlet i artikel 4, stk. 4, tredje afsnit, under hensyntagen til en eventuel frivillig forhåndsmeddelelse, der med sigte på og med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Kroatiens tiltrædelse indgives af Kroatien senest den 31. januar om landets strategi og støtteansøgning.

2.   Uanset bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 288/2009 for så vidt angår skoleåret 2013/14 meddeler Kroatien sin strategi og støtteansøgning senest den 10. juli 2013, og uanset artikel 4, stk. 4, i samme forordning fastsætter Kommissionen den endelige tildeling af støtte til Kroatien senest den 31. juli 2013.

Artikel 3

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 5, og artikel 2, stk. 2, træder i kraft under forudsætning af, at tiltrædelsestraktaten med Kroatien træder i kraft, og på datoen for dennes ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1

(2)  EUT L 94 af 8.4.2009, s. 38

(3)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(4)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3

(5)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1


BILAG

»BILAG II

Vejledende tildeling af fællesskabsstøtte til den enkelte medlemsstat

Medlemsstat

Medfinansieringssats

(i %)

Børn 6-10

absolutte tal

EUR

Østrig

50

439 035

1 303 700

Belgien

50

592 936

1 760 700

Bulgarien

75

320 634

1 428 200

Kroatien

75

249 197

1 110 000

Cypern

50

49 723

175 000

Tjekkiet

73

454 532

1 963 100

Danmark

50

343 807

1 020 900

Estland

75

62 570

278 700

Finland

50

299 866

890 500

Frankrig

51

3 838 940

11 632 700

Tyskland

52

3 972 476

12 333 000

Grækenland

59

521 233

1 837 700

Ungarn

69

503 542

2 051 800

Irland

50

282 388

838 500

Italien

58

2 710 492

9 403 100

Letland

75

99 689

444 100

Litauen

75

191 033

850 900

Luxembourg

50

29 277

175 000

Μalta

75

24 355

175 000

Nederlandene

50

985 163

2 925 400

Polen

75

2 044 899

9 108 500

Portugal

68

539 685

2 172 300

Rumænien

75

1 107 350

4 932 400

Slovakiet

73

290 990

1 260 700

Slovenien

75

93 042

414 400

Spanien

59

2 006 143

7 073 400

Sverige

50

481 389

1 429 500

Det Forenede Kongerige

51

3 635 300

11 010 800

EU 28

58

26 169 686

90 000 000«


18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 31/2013

af 17. januar 2013

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

67,8

TN

80,7

TR

124,7

ZZ

91,1

0707 00 05

EG

194,1

MA

158,2

TR

122,2

ZZ

158,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

126,5

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

53,7

MA

63,4

TR

61,9

ZA

103,6

ZZ

70,7

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

119,5

KR

139,7

TR

81,7

ZZ

113,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

75,0

ZZ

81,0

0808 10 80

CN

90,1

MK

40,5

US

200,8

ZZ

110,5

0808 30 90

CN

61,0

US

132,9

ZZ

97,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 32/2013

af 17. januar 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143 sammenholdt med artikel 4, og

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser for importen af visse produkter bør ændres under hensyntagen til prisudsving efter oprindelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 1484/95 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

For at foranstaltningen kan finde anvendelse så hurtigt som muligt, efter at de ajourførte data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181 af 14.7.2009, s. 8.

(3)  EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.


BILAG

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

135,1

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

161,6

0

AR

136,5

0

BR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

267,3

10

AR

271,1

9

BR

319,6

0

CL

224,5

23

TH

0207 25 10

Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner), frosne

193,1

0

BR

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

329,0

0

BR

312,8

0

CL

0408 11 80

Æggeblommer, tørrede

569,2

0

AR

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

466,9

0

AR

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

263,9

7

BR

3502 11 90

Ægalbumin, tørret

712,1

0

AR


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.«


18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 33/2013

af 17. januar 2013

om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen") (1), særlig artikel 164, stk. 2, og artikel 170 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EU og verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført i forordningens bilag I, del XX, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Under hensyn til den nuværende markedssituation for fjerkrækød bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167 og 169 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, navnlig når situationen på verdensmarkedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EU, og som er forsynet med et identifikationsmærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Produkterne skal ligeledes overholde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3).

(5)

De pt. gældende restitutioner er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 962/2012 (4). Idet der bør fastsættes nye restitutioner, bør denne forordning ophæves.

(6)

For at undgå divergens med den nuværende markedssituation, undgå markedsspekulationer og sikre en effektiv forvaltning bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og overholde de krav om identifikationsmærkning, der er fastsat i bilag II, afsnit 1, til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 962/2012 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 288 af 19.10.2012 s. 6.


BILAG

Eksportrestitutioner for fjerkrækød gældende fra den 18. januar 2013

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

10,85

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

V03

:

A24, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon, Irak og Iran.


AFGØRELSER

18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/18


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. december 2012

om udnævnelse af fire medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

(2013/33/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (1), særlig artikel 65, stk. 1 og 4,

under henvisning til den liste over kandidater, som Kommissionen udarbejdede den 8. august 2012, og

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Nikolaos DEDES, født den 15. december 1966, Christophe HUGNET, født den 1. februar 1971, Wolf-Dieter LUDWIG, født den 31. januar 1952, og Wim WIENTJES, født den 16. september 1937, udnævnes til medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur for en periode på tre år.

Artikel 2

Datoen for, hvornår den i artikel 1 nævnte treårsperiode begynder at løbe, fastsættes af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2012.

På Rådets vegne

E. FLOURENTZOU

Formand


(1)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.


18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/19


RÅDETS AFGØRELSE 2013/34/FUSP

af 17. januar 2013

om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. juli 2012 anerkendte Rådet, at de dramatiske ændringer i Mali kræver en evaluering af, hvilke aktioner Unionen bør gennemføre for at støtte genetableringen af en demokratisk regering og retsstatsprincippet på hele det maliske område. Det anmodede Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) og Kommissionen om at fremsætte konkrete forslag til EU-foranstaltninger på en række områder for at reagere på de skiftende forhold.

(2)

Ved skrivelse af 18. september 2012 anmodede Republikken Malis præsident om EU-støtte med henblik på at genoprette Malis territoriale integritet.

(3)

I sin resolution 2071 (2012) vedrørende situationen i Mali, der blev vedtaget den 12. oktober 2012, opfordrede FN's Sikkerhedsråd de internationale parter, herunder Unionen, til at sørge for hjælp, ekspertbistand, uddannelses- og kapacitetsopbygningsstøtte til Malis hær og sikkerhedsstyrker, samtidig med at det gav udtryk for alvorlig bekymring over de konsekvenser, som ustabilitet i det nordlige Mali har både i og uden for regionen, og understregede nødvendigheden af at reagere hurtigt for at bevare stabiliteten i hele Sahelregionen.

(4)

I sine konklusioner af 15. oktober 2012 anmodede Rådet om, at planlægningen af en eventuel militærmission under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) fortsættes og uddybes hurtigst muligt ved navnlig at udarbejde et krisestyringskoncept for reorganisering og optræning af Malis væbnede styrker, under hensyn til de betingelser, der skal være opfyldt for, at en eventuel mission kan blive vellykket, herunder Malis myndigheders fulde og hele støtte og fastlæggelse af en exitstrategi.

(5)

I sine konklusioner af 19. november 2012 hilste Rådet HR's forelæggelse af et krisestyringskoncept velkommen og opfordrede de relevante grupper til at behandle det som en hastesag, så det kunne godkendes af Rådet i december 2012.

(6)

Den 10. december 2012 godkendte Rådet et krisestyringskoncept om en eventuel militær FSFP-uddannelsesmission i Mali. Rådet understregede, at en mission i Mali ville være et væsentligt element i Unionens samlede tilgang som uddybet i strategien for sikkerhed og udvikling i Sahel.

(7)

Ved skrivelse af 24. december 2012 stilede Republikken Malis præsident en indbydelse til HR, hvori han hilste indsættelsen af en EU-militæruddannelsesmission i Mali velkommen.

(8)

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) bør under ansvar af Rådet og af HR varetage den politiske kontrol med EU-militærmissionen, stå for den strategiske ledelse og træffe de nødvendige afgørelser i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

(9)

Det er nødvendigt at forhandle og indgå internationale aftaler om status for EU-enhederne og deres personel og om tredjestaters deltagelse i EU-missioner.

(10)

Aktionsudgifterne i forbindelse med denne afgørelse, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, bør afholdes af medlemsstaterne i henhold til artikel 41, stk. 2, i TEU og i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/871/FUSP af 19. december 2011 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena) (1).

(11)

I medfør af artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager ikke i gennemførelsen af denne afgørelse og deltager derfor ikke i finansieringen af denne mission —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mission

1.   Unionen gennemfører en militær uddannelsesmission (EUTM Mali) for at yde militær og uddannelsesrådgivning i det sydlige Mali til Malis væbnede styrker henhørende under de legitime civile myndigheders kontrol for at bidrage til genopbygningen af deres militære kapacitet, således at de kan gennemføre militære operationer, der tager sigte på at genoprette Malis territoriale integritet og reducere truslen, der kommer fra terrorgrupper. EUTM Mali skal ikke indblandes i kampoperationer.

2.   Formålet med EUTM Mali er at imødekomme Malis væbnede styrkers operationelle behov gennem:

a)

uddannelsesstøtte til Malis væbnede styrker

b)

uddannelse og rådgivning inden for kommando og kontrol, logistikkæde og menneskelige ressourcer, såvel som uddannelse inden for humanitær folkeret, beskyttelse af civile og menneskerettigheder.

3.   EUTM Mali bør sigte mod at styrke betingelser for de legitime civile myndigheders politiske kontrol med Malis væbnede styrker.

4.   EUTM Malis aktiviteter gennemføres i tæt samordning med andre aktører, der deltager i støtten til Malis væbnede styrker, navnlig De Forenede Nationer (FN) og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas).

Artikel 2

Udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionen

1.   Brigadegeneral François LECOINTRE udnævnes hermed til øverstbefalende for EU-missionen.

2.   Den øverstbefalende for EU-missionen varetager samme opgaver som en øverstbefalende for en EU-operation og en øverstbefalende for en EU-styrke.

Artikel 3

Udpegelse af missionens hovedkvarter

1.   Missionens hovedkvarter for EUTM Mali placeres i Mali. Det fungerer både som operativt hovedkvarter og styrkehovedkvarter.

2.   Missionens hovedkvarter omfatter desuden en støtteenhed i Bruxelles.

Artikel 4

Planlægning og iværksættelse af EUTM Mali

Afgørelsen om iværksættelse af EUTM Mali vedtages af Rådet efter godkendelse af missionsplanen og reglerne for magtanvendelse.

Artikel 5

Politisk kontrol og strategisk ledelse

1.   Under ansvar af Rådet og HR udøver PSC den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUTM Mali. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser i overensstemmelse med artikel 38 i TEU. Denne bemyndigelse omfatter de nødvendige beføjelser til at ændre planlægningsdokumenterne, herunder missionsplanen og kommandovejen. Den omfatter også de nødvendige beføjelser til at træffe beslutninger om udnævnelse af de efterfølgende øverstbefalende for EU-missionen. Beslutningskompetencen med hensyn til EUTM Malis mål og afslutning forbliver i Rådet.

2.   PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

3.   PSC modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra formanden for EU's Militærkomité (EUMC) vedrørende gennemførelsen af EUTM Mali. PSC kan, i det omfang det er relevant, indkalde den øverstbefalende for EU-missionen til sine møder.

Artikel 6

Militær ledelse

1.   EUMC forestår overvågningen af, at EUTM Mali, der gennemføres under ansvar af den øverstbefalende for EU-missionen, udføres korrekt.

2.   EUMC modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra den øverstbefalende for EU-missionen. Den kan, i det omfang det er relevant, indkalde den øverstbefalende for EU-missionen til sine møder.

3.   Formanden for EUMC fungerer som det primære kontaktled til den øverstbefalende for EU-missionen.

Artikel 7

Konsekvens i Unionens reaktion og koordinering

1.   HR sikrer, at denne afgørelse gennemføres og er i overensstemmelse med Unionens optræden udadtil som helhed, herunder Unionens udviklingsprogrammer.

2.   Med forbehold af kommandovejen modtager den øverstbefalende for EU-missionen lokal politisk rådgivning fra chefen for EU-delegationen i Bamako i nøje koordinering med EU-koordinatoren for Sahel.

3.   EUTM Mali koordinerer med Unionen FSFP-mission i Niger (EUCAP SAHEL Niger) med henblik på at undersøge mulige synergier.

4.   EUTM Mali koordinerer sine aktiviteter med medlemsstaternes bilaterale aktiviteter i Mali samt med andre internationale aktører i regionen, navnlig FN, Den Afrikanske Union (AU), Ecowas og bilaterale aktører, herunder USA og Canada, og med regionale nøgleaktører.

Artikel 8

Tredjestaters deltagelse

1.   Uden at dette anfægter Unionens selvstændige beslutningstagning og dens fælles institutionelle ramme, og i overensstemmelse med de relevante retningslinjer fra Det Europæiske Råd, kan tredjestater opfordres til at deltage i EUTM Mali.

2.   Rådet bemyndiger herved PSC til at opfordre tredjestater til at foreslå bidrag og efter henstilling fra den øverstbefalende for EU-missionen og EUMC at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag.

3.   Detaljerede ordninger vedrørende tredjestaters deltagelse fastlægges i aftaler, der indgås i henhold til artikel 37 i TEU og efter proceduren i artikel 218 i TEUF. Hvis Unionen og en tredjestat har indgået en rammeaftale om denne tredjestats deltagelse i Unionens krisestyringsmissioner, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EUTM Mali.

4.   Tredjestater, der yder væsentlige militære bidrag til EUTM Mali, har samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af EUTM Mali som de medlemsstater, der deltager i EUTM Mali.

5.   Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om nedsættelse af en bidragyderkomité, hvis tredjestater yder væsentlige militære bidrag.

Artikel 9

Det EU-ledede personels status

Status for EU-ledede enheder og deres personel, herunder privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for gennemførelsen og den uhindrede afvikling af missionen, skal fastlægges i en aftale, der indgås i overensstemmelse med artikel 37 i TEU og efter proceduren i artikel 218 i TEUF.

Artikel 10

Finansielle ordninger

1.   De fælles udgifter til EUTM Mali administreres i overensstemmelse med afgørelse 2011/871/FUSP.

2.   Det finansielle referencegrundlag for de fælles udgifter til EUTM Mali beløber sig til 12,3 mio. mio. EUR. Den procentdel af referencebeløbet, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i afgørelse 2011/871/FUSP, er 50 %, og den procentdel til forpligtelser, der er omhandlet i artikel 32, stk. 3, i afgørelse 2011/871/FUSP, er 70 %.

Artikel 11

Videregivelse af informationer

1.   HR har om nødvendigt og i overensstemmelse med EUTM Malis behov bemyndigelse til i henhold til Rådets afgørelse 2011/292/EU af 31. marts 2011 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer at videregive EU's klassificerede informationer, som er udarbejdet med henblik på EUTM Mali, til tredjestater, der er tilknyttet denne afgørelse (2):

a)

til og med den klassifikationsgrad, der findes i de relevante informationssikkerhedsaftaler indgået mellem Unionen og den pågældende tredjestat, eller

b)

til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL« i andre tilfælde.

2.   HR har også bemyndigelse til i overensstemmelse med EUTM Malis operative behov og i overensstemmelse med afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, som er udarbejdet med henblik på EUTM Mali, til FN og Ecowas. Med henblik herpå skal der etableres ordninger mellem HR og FN's og Ecowas’ kompetente myndigheder.

3.   HR har, hvis der er et specifikt og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til i henhold til afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, som er udarbejdet med henblik på EUTM Mali, til værtsstaten. Med henblik herpå skal der etableres ordninger mellem HR og værtsstatens kompetente myndigheder.

4.   HR har bemyndigelse til at videregive EU's ikkeklassificerede dokumenter, der vedrører Rådets forhandlinger om EUTM Mali, og som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (3), til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

5.   HR kan uddelegere de i stk. 1-4 omhandlede beføjelser samt muligheden for at indgå de i stk. 2 og 3 omhandlede ordninger til ansatte i EU-Udenrigstjenesten og/eller den øverstbefalende for EU-missionen.

Artikel 12

Ikrafttræden og afslutning

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   EUTM Malis mandat ophører 15 måneder efter vedtagelsen af Rådets afgørelse om iværksættelse af EUTM Mali.

3.   Denne afgørelse ophæves fra den dato, hvor missionens hovedkvarter i overensstemmelse med de planer, der er godkendt for så vidt angår EUTM Malis afslutning, afvikles, jf. dog de procedurer, der er fastlagt i afgørelse 2011/871/FUSP vedrørende EUTM Malis revision og regnskabsaflæggelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 343 af 23.12.2011, s. 35.

(2)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17.

(3)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).


18.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/22


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 19. december 2012

om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta

(ECB/2012/34)

(2013/35/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1 og artikel 14.3 sammenholdt med artikel 3.1, første led, og artikel 18.2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »de nationale centralbanker«), udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes imod passende sikkerhed. De generelle betingelser, hvorunder ECB og de nationale centralbanker er rede til at indgå i lånetransaktioner, herunder kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerhed med henblik på Eurosystemets lånetransaktioner, er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1).

(2)

I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumenterne, betingelserne, kriterierne og procedurerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer.

(3)

For at fremme tilførslen af likviditet til modparter i Eurosystemets pengepolitiske operationer besluttede Styrelsesrådet den 6. september 2012 midlertidigt at udstrække kriterierne for belånbarheden af aktiver, der skal anvendes som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, ved at godkende omsættelige gældsinstrumenter denomineret i pund sterling, yen eller amerikanske dollar som belånbare aktiver til pengepolitiske operationer. Styrelsesrådets afgørelse blev gennemført den 10. oktober 2012 ved retningslinje ECB/2012/23 (2) som ændrede retningslinje ECB/2012/18 af 2. august 2012 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (3).

(4)

Styrelsesrådet vedtog den 26. november 2012 retningslinje ECB/2012/25 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (4). En af årsagerne til ændringen var at opregne kuponstrukturerne for de omsættelige gældsinstrumenter, der er godkendte i henhold til Eurosystemets pengepolitiske rammer.

(5)

Visse omsættelige gældsinstrumenter denomineret i udenlandsk valuta, som i dag er belånbare i henhold til artikel 5a i retningslinje ECB/2012/18, har direkte variable kuponrenter (flat floating coupons), bundet til et indeks svarende til en pengemarkedsrente, der er knyttet til deres denomineringsvaluta. Disse instrumenter ophører med at være belånbare fra og med den 3. januar 2013, fra hvilken dato de seneste ændringer af retningslinje ECB/2011/14 finder anvendelse. Det er imidlertid Styrelsesrådets opfattelse, at omsættelige gældsinstrumenter denomineret i udenlandsk valuta bør bevare deres midlertidige belånbarhed som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, uanset om deres kuponer er bundet til en ikke-euro rente eller til inflationsindeks uden for euroområdet. Styrelsesrådet har derfor truffet afgørelse om at suspendere den specifikke bestemmelse i retningslinje ECB/2011/14, som ville have forhindret den fortsatte belånbarhed af sådanne aktiver.

(6)

De yderligere foranstaltninger, der fremgår af denne afgørelse, bør anvendes midlertidigt, indtil Styrelsesrådet finder, at de ikke længere er nødvendige for at sikre, at den pengepolitiske transmissionsmekanisme fungerer hensigtsmæssigt, —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Suspension af visse bestemmelser i bilag I til retningslinje ECB/2011/14

1.   Eurosystemets mindstekrav til belånbarheden for kuponer, som specificeret i afsnit 6.2.1.1, første afsnit, litra b) i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 suspenderes for omsættelige gældsinstrumenter denomineret i udenlandsk valuta i overensstemmelse med artikel 2.

2.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse og retningslinje ECB/2011/14, således som denne er gennemført på nationalt plan af de nationale centralbanker, har afgørelsen forrang.

3.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse og retningslinje ECB/2012/18, således som denne er gennemført på nationalt plan af de nationale centralbanker, har afgørelsen forrang.

4.   De nationale centralbanker skal fortsat anvende alle bestemmelserne i retningslinje ECB/2011/14 og ECB/2012/18 som hidtil, medmindre andet følger af denne afgørelse.

Artikel 2

Fortsat godkendelse af visse aktiver denomineret i pund sterling, yen eller amerikanske dollar som belånbar sikkerhed

1.   Belånbare omsættelige gældsinstrumenter i henhold til artikel 5a i retningslinje ECB/2012/18 med kuponer, som er bundet til kun én pengemarkedsrente i deres denomineringsvaluta eller til et inflationsindeks for det pågældende land, der ikke indeholder et diskret renteinterval, intervaltilskrivning, ratchet eller lignende komplekse strukturer, er belånbare med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer.

2.   ECB kan efter Styrelsesrådets godkendelse offentliggøre en liste over yderligere godkendte referencerenter i udenlandsk valuta udover de renter, der henvises til i stk. 1, på sit websted www.ecb.europa.eu

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 3. januar 2013.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. december 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 17.10.2012, s. 14.

(3)  EUT L 218 af 15.8.2012, s. 20.

(4)  EUT L 348 af 18.12.2012, s. 30.