ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.361.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 361

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
31. december 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for undertegnelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar

9

 

*

Meddelelse om datoen for undertegnelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien

10

 

 

2012/826/EU

 

*

Rådets afgørelse af 28. november 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

11

Protokol mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

12

 

 

2012/827/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. december 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien

43

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1258/2012 af 28. november 2012 om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

85

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1259/2012 af 3. december 2012 om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til protokollen om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien, og om ændring af forordning (EF) nr. 1801/2006

87

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1260/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninger

89

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

31.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 361/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1257/2012

af 17. december 2012

om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 118, stk. 1,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/167/EU af 10. marts 2011 om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent (1),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Indførelse af de retlige betingelser, der gør det muligt for virksomheder at tilpasse deres produktion og distribution af varer på tværs af landegrænserne, og som giver dem flere valg og muligheder, bidrager til at nå Unionens mål, jf. artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. En ensartet patentbeskyttelse i det indre marked eller i det mindste en betydelig del heraf bør være et af de retlige instrumenter, som virksomhederne har til rådighed.

(2)

I henhold til artikel 118, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsættes der som led i det indre markeds oprettelse og funktion bl.a. foranstaltninger for at sikre en ensartet patentbeskyttelse i Unionen samt indførelse af centraliserede tilladelses-, koordinations- og kontrolordninger på EU-niveau.

(3)

Den 10. marts 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/167/EU om bemyndigelse til et forstærket samarbejde mellem Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Frankrig, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige (herefter benævnt »deltagende medlemsstater«) om indførelse af enhedspatentbeskyttelse.

(4)

Enhedspatentbeskyttelse vil fremme videnskabelige og teknologiske fremskridt og det indre markeds funktion ved at gøre adgangen til patentsystemet nemmere, billigere og retssikkert. Den vil også forbedre patentbeskyttelsen ved at gøre det muligt at opnå en ensartet patentbeskyttelse i de deltagende medlemsstater og spare penge og besvær for virksomheder i Unionen. Systemet bør være tilgængeligt for indehavere af et europæisk patent, både fra de deltagende medlemsstater og fra andre stater uanset deres nationalitet, bopæl eller hjemsted.

(5)

Den Europæiske Patentorganisation er oprettet ved konventionen om meddelelse af europæiske patenter af 5. oktober 1973, som ændret den 17. december 1991 og den 29. november 2000 (herefter benævnt »EPK«), hvorved den fik til opgave at meddele europæiske patenter. Denne opgave udføres af Den Europæiske Patentmyndighed (herefter benævnt »EPO«). Et europæisk patent, der meddeles af EPO, bør efter anmodning fra patenthaveren have ensartet retsvirkning i henhold til denne forordning i de deltagende medlemsstater. Et sådant patent betegnes i det følgende som et »europæisk patent med ensartet retsvirkning«.

(6)

I henhold til afdeling IX i EPK kan en gruppe kontraherende stater i EPK beslutte, at europæiske patenter, der meddeles for disse stater, har enhedskarakter. Denne forordning udgør en særlig overenskomst, jf. artikel 142 i EPK, en traktat om regionale patenter, jf. artikel 45, stk. 1, i patentsamarbejdstraktaten af 19. juni 1970, senest ændret den 3. februar 2001, og en særlig aftale, jf. artikel 19 i konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest ændret den 28. september 1979.

(7)

Enhedspatentbeskyttelse bør opnås ved at give ensartet retsvirkning til europæiske patenter i eftermeddelelsesfasen i henhold til denne forordning og i forhold til alle de deltagende medlemsstater. Den vigtigste egenskab ved et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør være dets enhedskarakter, dvs. at det giver en ensartet beskyttelse og har ens retsvirkning i alle de deltagende medlemsstater. Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør derfor kun begrænses, overføres eller kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle deltagende medlemsstater. Det bør være muligt, at et europæisk patent med ensartet retsvirkning gøres til genstand for en licensaftale med virkning for hele eller dele af de deltagende medlemsstaters områder. For at sikre en ensartet materiel beskyttelse på grundlag af enhedspatentbeskyttelse bør ensartet retsvirkning kun gælde for europæiske patenter, som er blevet meddelt for alle de deltagende medlemsstater med de samme patentkrav, der er omfattet af ensartet retsvirkning. Endelig bør den ensartede retsvirkning, der tillægges et europæisk patent, være af accessorisk karakter og anses for ikke at være opstået i det omfang, det grundlæggende europæiske patent er blevet kendt ugyldigt eller begrænset.

(8)

Enhedspatentbeskyttelsen bør i henhold til de almindelige patentretlige grundsætninger og artikel 64, stk. 1, i EPK have tilbagevirkende kraft i de deltagende medlemsstater fra datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om meddelelsen af et europæisk patent i Den Europæiske Patenttidende. Når enhedspatentbeskyttelsen træder i kraft, bør de deltagende medlemsstater sikre, at det europæiske patent ikke anses for at have fået retsvirkning på deres område som et nationalt patent, for at undgå enhver overlapning af patentbeskyttelse.

(9)

Det europæiske patent med ensartet retsvirkning bør give patenthaveren ret til at forhindre enhver tredjemand i at foretage handlinger, som patentet beskytter mod. Dette bør sikres ved oprettelse af en fælles patentdomstol. Bestemmelserne i EPK, i aftalen om en fælles patentdomstol, herunder de bestemmelser, der definerer omfanget af retten til at forhindre tredjemand i at foretage handlinger, som patentet beskytter mod, og denne rets begrænsninger, og i national ret, herunder internationale privatretlige regler, bør finde anvendelse i sager, der ikke er omfattet af denne forordning eller af Rådets forordning (EU) nr. 1260/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninger (3).

(10)

Tvangslicens i forbindelse med europæiske patenter med ensartet retsvirkning bør reguleres af lovgivningen i de deltagende medlemsstater for så vidt angår deres respektive områder.

(11)

I sin rapport om, hvorledes denne forordning fungerer, bør Kommissionen evaluere, hvordan de gældende begrænsninger fungerer, og om nødvendigt fremsætte passende forslag under hensyntagen til patentsystemets bidrag til innovation og teknologiske fremskridt, tredjeparters legitime interesser og væsentlige samfundsinteresser. Aftalen om en fælles patentdomstol er ikke til hinder for, at Den Europæiske Union udøver sine beføjelser på dette område.

(12)

I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols praksis bør princippet om konsumption af rettigheder også finde anvendelse på europæiske patenter med ensartet retsvirkning. De rettigheder, der følger af et europæisk patent med ensartet retsvirkning, bør derfor ikke udvides til at omfatte handlinger vedrørende det produkt, der er omfattet af patentet, og som udføres i de deltagende medlemsstater, efter at patenthaveren har bragt produktet i omsætning i Unionen.

(13)

Den ordning, der finder anvendelse på erstatning, bør være underlagt de deltagende medlemsstaters lovgivning, især bestemmelserne til gennemførelse af artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (4).

(14)

Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør som genstand for ejendomsret behandles i sin helhed og i samtlige deltagende medlemsstater som et nationalt patent fra den deltagende medlemsstat, der fastlægges i overensstemmelse med specifikke kriterier, som f.eks. ansøgerens bopæl, hovedforretningssted eller forretningssted.

(15)

For at fremme og lette den økonomiske udnyttelse af en opfindelse, der er beskyttet af et europæisk patent med ensartet retsvirkning, bør patenthaveren være i stand til mod passende vederlag at tilbyde licens til sit patent. Patenthaveren bør til dette formål kunne indgive en erklæring til EPO om, at den pågældende er villig til at meddele en licens mod passende vederlag. Patenthaveren bør i så fald kunne opnå en reduktion af fornyelsesgebyrerne efter EPO's modtagelse af en sådan erklæring.

(16)

Gruppen af medlemsstater, der gør brug af bestemmelserne i afdeling IX i EPK, kan tildele EPO opgaver og oprette en særlig komité inden for Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation (herefter benævnt »den særlige komité«).

(17)

De deltagende medlemsstater bør tildele EPO visse administrative opgaver vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, særlig med hensyn til administrationen af anmodninger om ensartet retsvirkning, registreringen af ensartet retsvirkning og af enhver begrænsning, licens, overførelse, ugyldigkendelse eller ophør af europæiske patenter med ensartet retsvirkning, opkrævningen og fordelingen af fornyelsesgebyrer, offentliggørelsen af vejledende oversættelser i en overgangsperiode og administrationen af en godtgørelsesordning for refusion af oversættelsesomkostninger for ansøgere, der indgiver europæiske patentansøgninger på et andet sprog end et af EPO's officielle sprog.

(18)

Inden for rammerne af den særlige komité bør de deltagende medlemsstater sikre ledelse af og tilsyn med de aktiviteter, der er knyttet til de opgaver, som de deltagende medlemsstater har tildelt EPO, sikre, at anmodninger om ensartet retsvirkning indgives til EPO senest en måned efter datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om meddelelsen i Den Europæiske Patenttidende, og sikre, at disse anmodninger indgives på EPO's behandlingssprog sammen med den oversættelse, der i en overgangsperiode foreskrives i forordning (EU) nr. 1260/2012. De deltagende medlemsstater bør desuden, i overensstemmelse med afstemningsreglerne i artikel 35, stk. 2, i EPK, sikre fastsættelsen af fornyelsesgebyrernes størrelse og af nøglen for fordeling af fornyelsesgebyrerne i overensstemmelse med kriterierne i nærværende forordning.

(19)

Patenthavere bør betale et enkelt årligt fornyelsesgebyr for et europæisk patent med ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrerne bør være progressive i patentbeskyttelsesperioden, og de bør sammen med de gebyrer, der betales til Den Europæiske Patentorganisation i førmeddelelsesfasen, dække alle omkostninger i forbindelse med meddelelsen af det europæiske patent og administrationen af enhedspatentbeskyttelsen. Fornyelsesgebyrernes størrelse bør fastsættes med henblik på at fremme innovation og øge konkurrenceevnen for europæiske virksomheder under hensyntagen til situationen for særlige enheder, såsom små og mellemstore virksomheder, f.eks. i form af lavere gebyrer. De bør også afspejle størrelsen af det marked, der er omfattet af patentet, og være af samme størrelsesorden som de nationale fornyelsesgebyrer for et gennemsnitligt europæisk patent, der får virkning i de deltagende medlemsstater på det tidspunkt, hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første gang fastsættes.

(20)

Den passende størrelse og fordeling af fornyelsesgebyrer bør fastsættes med henblik på at sikre, at alle omkostninger i forbindelse med de opgaver, der er tildelt EPO i tilknytning til enhedspatentbeskyttelsen, fuldt ud dækkes af de ressourcer, der genereres af de europæiske patenter med ensartet retsvirkning, og at indtægterne fra fornyelsesgebyrerne, sammen med de gebyrer, der skal betales til Den Europæiske Patentorganisation i førmeddelelsesfasen, sikrer et balanceret budget hos Den Europæiske Patentorganisation.

(21)

Fornyelsesgebyrer bør betales til Den Europæiske Patentorganisation. EPO bør tilbageholde et beløb til dækning af de omkostninger, der genereres hos EPO i forbindelse med udførelse af opgaver i tilknytning til enhedspatentbeskyttelsen, jf. artikel 146 i EPK. Det resterende beløb bør fordeles blandt de deltagende medlemsstater og anvendes til patentrelaterede formål. Fordelingsnøglen bør sammensættes på grundlag af retfærdige, rimelige og relevante kriterier, dvs. patentaktiviteternes omfang og markedets størrelse, og bør sikre, at der fordeles et vist minimumsbeløb til hver af de deltagende medlemsstater, for at systemet fortsat kan fungere på en afbalanceret og bæredygtig måde. Fordelingen bør give kompensation for at have et andet officielt sprog end et af EPO's officielle sprog, for at have en uforholdsmæssigt lav patentaktivitet, hvilket fastslås på grundlag af den europæiske resultattavle for innovation, og/eller for kun i relativt kort tid at have været medlem af Den Europæiske Patentorganisation.

(22)

Et styrket partnerskab mellem EPO og medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret bør gøre det muligt for EPO, når det er relevant, regelmæssigt at gøre brug af resultaterne af alle søgninger foretaget af centrale myndigheder for industriel ejendomsret vedrørende en national patentansøgning, for hvilken der er begæret prioritet i en efterfølgende europæisk patentansøgning. Alle centrale myndigheder for industriel ejendomsret, herunder dem, der ikke foretager søgninger i løbet af en procedure for meddelelse af et nationalt patent, kan spille en vigtig rolle under det styrkede partnerskab, bl.a. ved at yde rådgivning og støtte til potentielle patentansøgere, især små og mellemstore virksomheder, ved at modtage ansøgninger, ved at fremsende ansøgninger til EPO samt ved at formidle patentinformation.

(23)

Denne forordning suppleres af forordning (EU) nr. 1260/2012, vedtaget af Rådet i medfør af artikel 118, stk. 2, i TEUF.

(24)

Domstolskompetencen for europæiske patenter med ensartet retsvirkning bør fastlægges og reguleres i henhold til et instrument, hvorved der indføres et fælles patentdomstolssystem for europæiske patenter og europæiske patenter med ensartet retsvirkning.

(25)

For at sikre et velfungerende europæisk patent med ensartet retsvirkning, sammenhæng i retspraksis og dermed retssikkerhed, og omkostningseffektivitet for patenthavere, er det afgørende, at der etableres en fælles patentdomstol til behandling af sager om sådanne patenter. Det er derfor yderst vigtigt, at de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med deres nationale forfatningsmæssige og parlamentariske procedurer ratificerer aftalen om en fælles patentdomstol og tager de nødvendige skridt for, at denne domstol kan påbegynde sit arbejde så snart som muligt.

(26)

Denne forordning bør ikke berøre de deltagende medlemsstaters ret til at meddele nationale patenter og bør ikke erstatte de deltagende medlemsstaters patentlovgivning. Patentansøgere bør fortsat frit kunne vælge at ansøge om et nationalt patent, et europæisk patent med ensartet retsvirkning, et europæisk patent, der gælder i en eller flere kontraherende stater i EPK, eller et europæisk patent med ensartet retsvirkning, der desuden er valideret i en eller flere kontraherende stater i EPK, der ikke er blandt de deltagende medlemsstater.

(27)

Målet for denne forordning, nemlig indførelse af enhedspatentbeskyttelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af denne forordnings omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger, hvor det er relevant gennem forstærket samarbejde, i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning gennemføres et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse i henhold til bemyndigelsen i afgørelse 2011/167/EU.

2.   Denne forordning udgør en særlig overenskomst, jf. artikel 142 i konventionen om meddelelse af europæiske patenter af 5. oktober 1973, som ændret den 17. december 1991 og den 29. november 2000 (i det følgende benævnt »EPK«).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der på tidspunktet for anmodningen om ensartet retsvirkning, jf. artikel 9, deltager i et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse i henhold til Rådets afgørelse 2011/167/EU, eller i henhold til en afgørelse, der er vedtaget i henhold til artikel 331, stk. 1, andet eller tredje afsnit, i TEUF

b)   »europæisk patent«: et patent, der meddeles af Den Europæiske Patentmyndighed (herefter benævnt »EPO«) i henhold til reglerne og procedurerne i EPK

c)   »europæisk patent med ensartet retsvirkning«: et europæisk patent, som i henhold til denne forordning har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater

d)   »europæisk patentregister«: det register, der føres af EPO i henhold til artikel 127 i EPK

e)   »register for enhedspatentbeskyttelse«: register, der udgør en del af det europæiske patentregister, hvor den ensartede retsvirkning og enhver begrænsning, licens, overførelse, ugyldigkendelse eller ethvert ophør af et europæisk patent med ensartet retsvirkning registreres

f)   »Den Europæiske Patenttidende«: den regelmæssigt udkommende publikation i henhold til artikel 129 i EPK.

Artikel 3

Europæisk patent med ensartet retsvirkning

1.   Et europæisk patent, der meddeles med de samme patentkrav i alle de deltagende medlemsstater, har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater, hvis dets ensartede retsvirkning er blevet registreret i registret for enhedspatentbeskyttelse.

Et europæisk patent, der er blevet meddelt med forskellige patentkrav for forskellige deltagende medlemsstater, har ikke ensartet retsvirkning.

2.   Et europæisk patent med ensartet retsvirkning har en enhedskarakter. Det giver ensartet beskyttelse og har ens retsvirkning i alle de deltagende medlemsstater.

Det kan kun begrænses, overføres eller kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle de deltagende medlemsstater.

Det kan gøres til genstand for en licensaftale med virkning for hele eller dele af de deltagende medlemsstaters områder.

3.   Et europæisk patents ensartede retsvirkning anses for ikke at være opstået, i det omfang det europæiske patent er blevet kendt ugyldigt eller begrænset.

Artikel 4

Dato for retsvirkning

1.   Et europæisk patent med ensartet retsvirkning får retsvirkning i de deltagende medlemsstater på datoen for EPO's offentliggørelse af bekendtgørelsen om meddelelsen af det europæiske patent i Den Europæiske Patenttidende.

2.   De deltagende medlemsstater træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at et europæisk patent, når den ensartede retsvirkning af det pågældende patent er blevet registreret og er gældende for deres område, ikke anses for at have fået retsvirkning som et nationalt patent på deres område på datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om meddelelsen i Den Europæiske Patenttidende.

KAPITEL II

VIRKNINGER AF ET EUROPÆISK PATENT MED ENSARTET RETSVIRKNING

Artikel 5

Ensartet beskyttelse

1.   Med forbehold af gældende begrænsninger giver det europæiske patent med ensartet retsvirkning patenthaveren ret til at forhindre enhver tredjemand i at foretage handlinger, som patentet beskytter mod, overalt på områderne i de deltagende medlemsstater, hvor det har ensartet retsvirkning.

2.   Omfanget af denne ret og dens begrænsninger er det samme i samtlige deltagende medlemsstater, hvor patentet har ensartet retsvirkning.

3.   De i stk. 1 omhandlede handlinger, som patentet beskytter mod, og de gældende begrænsninger er dem, som er defineret i den lovgivning, der finder anvendelse på europæiske patenter med ensartet retsvirkning i den deltagende medlemsstat, hvis nationale lovgivning finder anvendelse på det europæiske patent med ensartet retsvirkning som genstand for ejendomsret i henhold til artikel 7.

4.   Kommissionen evaluerer i sin rapport, jf. artikel 16, stk. 1, hvordan de gældende begrænsninger fungerer, og fremsætter om nødvendigt passende forslag.

Artikel 6

Konsumption af rettigheder, der følger af et europæisk patent med ensartet retsvirkning

De rettigheder, der følger af et europæisk patent med ensartet retsvirkning, omfatter ikke handlinger, der angår et af patentet dækket produkt, og som udføres i de deltagende medlemsstater, hvor patentet har ensartet retsvirkning, efter at produktet er bragt i omsætning i Unionen af patenthaveren eller med dennes samtykke, medmindre patenthaveren har rimelig grund til at modsætte sig yderligere erhvervsmæssig udnyttelse af produktet.

KAPITEL III

ET EUROPÆISK PATENT MED ENSARTET RETSVIRKNING SOM GENSTAND FOR EJENDOMSRET

Artikel 7

Behandling af et europæisk patent med ensartet retsvirkning som et nationalt patent

1.   Et europæisk patent med ensartet retsvirkning som genstand for ejendomsret behandles i sin helhed og i alle deltagende medlemsstater som et nationalt patent fra den deltagende medlemsstat, hvor patentet har ensartet retsvirkning, og hvor ansøgeren i henhold til det europæiske patentregister:

a)

havde sin bopæl eller sit hovedforretningssted på indleveringsdagen for ansøgningen om det europæiske patent, eller

b)

hvis litra a) ikke finder anvendelse, havde et forretningssted på indleveringsdagen for ansøgningen om det europæiske patent.

2.   Er to eller flere personer indført i det europæiske patentregister som fælles ansøgere, gælder stk. 1, litra a), for den af de fælles ansøgere, der er nævnt først. Er dette ikke muligt, gælder stk. 1, litra a), for den næste i registret indførte fælles ansøger. Kan stk. 1, litra a), ikke anvendes på nogen af de fælles ansøgere, finder stk. 1, litra b), anvendelse.

3.   Hvis ingen ansøger i henhold til stk. 1 eller 2 havde sin bopæl, sit hovedforretningssted eller et forretningssted i en deltagende medlemsstat, hvor patentet har ensartet retsvirkning, behandles det europæiske patent med ensartet retsvirkning som genstand for ejendomsret i sin helhed og i alle de deltagende medlemsstater som et nationalt patent fra den medlemsstat, hvor Den Europæiske Patentorganisation har sit hovedkvarter i henhold til artikel 6, stk. 1, i EPK.

4.   Erhvervelsen af en rettighed må ikke være betinget af en eventuel indførelse i et nationalt patentregister.

Artikel 8

Licensrettigheder

1.   Indehaveren af et europæisk patent med ensartet retsvirkning kan indlevere en skriftlig erklæring til EPO om, at vedkommende er villig til at tillade enhver at udnytte opfindelsen som licenshaver mod passende vederlag.

2.   En licens, der opnås i henhold til denne forordning, behandles som en aftalt licens.

KAPITEL IV

INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

Artikel 9

Administrative opgaver inden for rammerne af Den Europæiske Patentorganisation

1.   De deltagende medlemsstater tildeler, som omhandlet i artikel 143 i EPK, EPO følgende opgaver, som skal udføres i overensstemmelse med EPO's interne regler:

a)

at administrere anmodninger om ensartet retsvirkning fra indehavere af europæiske patenter

b)

at oprette registret for enhedspatentbeskyttelse inden for det europæiske patentregister og administrere registret for enhedspatentbeskyttelse

c)

at modtage og registrere erklæringer om licenser, jf. artikel 8, deres tilbagetrækning og licensforpligtelser, som indehaveren af det europæiske patent med ensartet retsvirkning har påtaget sig i internationale standardiseringsorganer

d)

at offentliggøre oversættelser, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 1260/2012, i den i nævnte artikel anførte overgangsperiode

e)

at opkræve og administrere fornyelsesgebyrer for europæiske patenter med ensartet retsvirkning for årene efter det år, i hvilket bekendtgørelsen af meddelelsen offentliggøres i Den Europæiske Patenttidende, at opkræve og administrere tillægsgebyrer i forbindelse med forsinket betaling af fornyelsesgebyrer, hvor sådan forsinket betaling sker inden for seks måneder efter forfaldsdatoen, samt at fordele en del af de opkrævede fornyelsesgebyrer til de deltagende medlemsstater

f)

at administrere godtgørelsesordningen for refusion af oversættelsesomkostninger for ansøgere, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 1260/2012

g)

at sikre, at en anmodning om ensartet retsvirkning fra en indehaver af et europæisk patent indgives på behandlingssproget som defineret i artikel 14, stk. 3, i EPK senest en måned efter bekendtgørelsen om meddelelsen er offentliggjort i Den Europæiske Patenttidende, og

h)

at sikre, at den ensartede retsvirkning angives i registret for enhedspatentbeskyttelse, når der indgives en anmodning om ensartet retsvirkning, og i overgangsperioden, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 1260/2012, er blevet indgivet sammen med oversættelserne som anført i den nævnte artikel, og at EPO underrettes om eventuelle begrænsninger, licenser, overførelser eller ugyldigkendelser af europæiske patenter med ensartet retsvirkning.

2.   De deltagende medlemsstater sikrer, at denne forordning overholdes, når de opfylder deres internationale forpligtelser i henhold til EPK, og samarbejder herom. Som kontraherende stater i EPK sikrer de deltagende medlemsstater ledelse af og tilsyn med de aktiviteter, der er knyttet til de opgaver, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og de sikrer fastlæggelsen af størrelsen af fornyelsesgebyrerne, jf. denne forordnings artikel 12, og fastlæggelsen af nøglen for fordeling af fornyelsesgebyrerne, jf. denne forordnings artikel 13.

De opretter til dette formål en særlig komité inden for Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation (i det følgende benævnt »den særlige komité«), jf. artikel 145 i EPK.

Den særlige komité består af repræsentanter for de deltagende medlemsstater og en repræsentant for Kommissionen som observatør, samt af suppleanter, der repræsenterer dem i deres fravær. Den særlige komités medlemmer kan søge bistand hos rådgivere eller eksperter.

Den særlige komités afgørelser træffes under behørig hensyntagen til Kommissionens holdning og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i artikel 35, stk. 2, i EPK.

3.   De deltagende medlemsstater sikrer en effektiv retlig beskyttelse ved en eller flere deltagende medlemsstaters kompetente domstol mod de afgørelser, som EPO træffer i forbindelse med udøvelsen af sine opgaver i henhold til stk. 1.

KAPITEL V

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 10

Princip vedrørende omkostninger

EPO's omkostninger i forbindelse med de supplerende opgaver, som den tildeles af de deltagende medlemsstater, jf. artikel 143 i EPK, dækkes af gebyrindtægterne fra de europæiske patenter med ensartet retsvirkning.

Artikel 11

Fornyelsesgebyrer

1.   Patenthaveren betaler fornyelsesgebyrer for europæiske patenter med ensartet retsvirkning og tillægsgebyrer for deres forsinkede betaling til Den Europæiske Patentorganisation. Disse gebyrer betales for de år, der følger efter det år, i hvilket bekendtgørelsen om meddelelsen af det europæiske patent med ensartet retsvirkning offentliggøres i Den Europæiske Patenttidende.

2.   Et europæisk patent med ensartet retsvirkning ophører, hvis et fornyelsesgebyr og i givet fald et tillægsgebyr ikke betales til tiden.

3.   Fornyelsesgebyrer, der forfalder efter modtagelsen af den i artikel 8, stk. 1, omhandlede erklæring, nedsættes.

Artikel 12

Fornyelsesgebyrernes størrelse

1.   Fornyelsesgebyrer for europæiske patenter med ensartet retsvirkning er:

a)

progressive i hele perioden for enhedspatentbeskyttelsen

b)

tilstrækkelige til at dække de omkostninger, der er knyttet til meddelelsen af det europæiske patent og administrationen af enhedspatentbeskyttelsen, og

c)

tilstrækkelige til sammen med de gebyrer, der skal betales til Den Europæiske Patentorganisation i førmeddelelsesfasen, at sikre Den Europæiske Patentorganisation et balanceret budget.

2.   Fornyelsesgebyrernes størrelse skal bl.a. fastsættes under hensyntagen til situationen for særlige enheder, som f.eks. små og mellemstore virksomheder, med henblik på:

a)

at fremme innovation og styrke de europæiske virksomheders konkurrenceevne

b)

at afspejle størrelsen af det marked, der er omfattet af patentet, og

c)

at svare til størrelsen af de nationale fornyelsesgebyrer for et gennemsnitligt europæisk patent, der får virkning i de deltagende medlemsstater på det tidspunkt, hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første gang fastsættes.

3.   For at nå målene i dette kapitel fastsættes fornyelsesgebyrernes størrelse således, at de:

a)

svarer til størrelsen af de fornyelsesgebyrer, der skal betales for den gennemsnitlige geografiske dækning af eksisterende europæiske patenter

b)

afspejler den regelmæssighed, hvormed de eksisterende europæiske patenter fornyes, og

c)

afspejler antallet af anmodninger om ensartet retsvirkning.

Artikel 13

Fordeling

1.   EPO tilbageholder 50 % af de i artikel 11 omhandlede fornyelsesgebyrer, der betales for europæiske patenter med ensartet retsvirkning. Det resterende beløb fordeles til de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med den nøgle for fordeling af fornyelsesgebyrerne, der er fastsat i henhold til artikel 9, stk. 2.

2.   For at nå målene i dette kapitel skal nøglen for fordeling af fornyelsesgebyrerne blandt de deltagende medlemsstater være baseret på følgende retfærdige, rimelige og relevante kriterier:

a)

antallet af patentansøgninger

b)

markedets størrelse, samtidig med at det sikres, at der fordeles et vist minimumsbeløb til hver af de deltagende medlemsstater

c)

godtgørelse til de deltagende medlemsstater, der:

i)

har et andet officielt sprog end et af EPO's officielle sprog

ii)

har en uforholdsmæssigt lav patentaktivitet, og/eller

iii)

kun i relativt kort tid har været medlem af Den Europæiske Patentorganisation.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Samarbejde mellem Kommissionen og EPO

Kommissionen indgår på grundlag af en samarbejdsaftale et tæt samarbejde med EPO på de områder, der er omfattet af denne forordning. Dette samarbejde skal omfatte en regelmæssig udveksling af synspunkter om, hvorledes samarbejdsaftalen fungerer, og især om fornyelsesgebyrer og deres indvirkning på Den Europæiske Patentorganisations budget.

Artikel 15

Anvendelse af konkurrencelovgivningen og lovgivningen om illoyal konkurrence

Denne forordning berører ikke anvendelsen af konkurrencelovgivningen og lovgivningen om illoyal konkurrence.

Artikel 16

Rapport om hvorledes denne forordning fungerer

1.   Senest tre år efter den dato, hvor det første europæiske patent med ensartet retsvirkning får virkning, og herefter hvert femte år, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvorledes denne forordning fungerer, og fremsætter om nødvendigt passende forslag til ændring heraf.

2.   Kommissionen fremsender regelmæssigt rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes de i artikel 11 omhandlede fornyelsesgebyrer fungerer, med særlig vægt på overholdelse af artikel 12.

Artikel 17

De deltagende medlemsstaters underretningspligt

1.   De deltagende medlemsstater underretter senest på datoen for anvendelsen af denne forordning Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 9.

2.   Hver deltagende medlemsstat underretter Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 4, stk. 2, senest på datoen for denne forordnings anvendelse eller, hvis der er tale om en deltagende medlemsstat, hvor den fælles patentdomstol ikke har enekompetence hvad angår europæiske patenter med ensartet retsvirkning på datoen for denne forordnings anvendelse, senest på den dato, hvor den fælles patentdomstol har en sådan enekompetence i den pågældende deltagende medlemsstat.

Artikel 18

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 1. januar 2014 eller den dato, hvor aftalen om en fælles patentdomstol (»aftalen«) træder i kraft, alt efter hvilken dato der er den seneste.

Uanset artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 4, stk. 1, har et europæisk patent, for hvilket ensartet retsvirkning er registreret i registret for enhedspatentbeskyttelse, kun ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater, hvor den fælles patentdomstol har enekompetence hvad angår europæiske patenter med ensartet retsvirkning på registreringsdatoen.

3.   Hver deltagende medlemsstat underretter Kommissionen om sin ratifikation af aftalen på det tidspunkt, hvor den har deponeret sit ratifikationsinstrument. Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende datoen for aftalens ikrafttræden og en liste over de medlemsstater, der har ratificeret aftalen på datoen for dens ikrafttræden. Kommissionen ajourfører derefter regelmæssigt listen over de deltagende medlemsstater, der har ratificeret aftalen, og offentliggør den ajourførte liste i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   De deltagende medlemsstater sikrer, at de i artikel 9 nævnte foranstaltninger er indført senest på datoen for anvendelsen af denne forordning.

5.   Hver deltagende medlemsstat sikrer, at de i artikel 4, stk. 2, nævnte foranstaltninger er indført senest på datoen for denne forordnings anvendelse eller, hvis der er tale om en deltagende medlemsstat, hvor den fælles patentdomstol ikke har enekompetence hvad angår europæiske patenter med ensartet retsvirkning på datoen for denne forordnings anvendelse, senest på den dato, hvor den fælles patentdomstol har en sådan enekompetence i den pågældende deltagende medlemsstat.

6.   Der kan anmodes om enhedspatentbeskyttelse for ethvert europæisk patent, der er meddelt på datoen for denne forordnings anvendelse eller senere.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 76 af 22.3.2011, s. 53.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.12.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.12.2012.

(3)  Se side 89 i denne EUT.

(4)  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

31.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 361/9


Meddelelse om datoen for undertegnelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar

Den Europæiske Union og Republikken Madagaskars regering undertegnede protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen, den 6. december 2012 i Bruxelles.

Protokollen anvendes følgelig midlertidigt fra den 1. januar 2013, jf. protokollens artikel 15.


31.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 361/10


Meddelelse om datoen for undertegnelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien

Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretaniens regering undertegnede protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen, henholdsvis den 12. december 2012 i Bruxelles og den 16. december 2012 i Nouakchott.

Protokollen anvendes følgelig midlertidigt fra den 16. december 2012, jf. protokollens artikel 9.


31.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 361/11


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. november 2012

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

(2012/826/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. november 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 31/2008 om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar (1) ("partnerskabsaftalen").

(2)

En ny protokol til partnerskabsaftalen blev paraferet den 10. maj 2012 ("den nye protokol"). Ifølge den nye protokol tildeles EU-fartøjer fiskerimuligheder i de farvande, som fiskerimæssigt hører under Madagaskars højhedsområde eller jurisdiktion.

(3)

Den gældende protokol udløber den 31. december 2012.

(4)

For at EU-fartøjerne kan fortsætte deres fiskeri, er det fastsat i den nye protokol, at protokollen kan anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen, dog tidligst fra den 1. januar 2013, indtil procedurerne for den formelle indgåelse er afsluttet.

(5)

Den nye protokol bør undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter ("protokollen"), godkendes herved med forbehold af protokollens indgåelse.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der på Unionens vegne er beføjet til at undertegne protokollen.

Artikel 3

Protokollen anvendes midlertidigt i overensstemmelse med protokollens artikel 15 fra datoen for undertegnelsen, dog tidligst fra den 1. januar 2013, indtil procedurerne for den formelle indgåelse er afsluttet.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. november 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 1.


PROTOKOL

mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne for Den Europæiske Unions fartøjer i henhold til artikel 5 i fiskeripartnerskabsaftalen (i det følgende benævnt "aftalen") fastsættes således for en periode på to år:

Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag 1 til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982) med undtagelse af familierne Alopiidae og Sphyrnidae samt arterne Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis og Carcharhinus longimanus:

a)

40 notfartøjer til tunfiskeri

b)

34 langlinefartøjer med flydeline med en tonnage på over 100 GT

c)

22 langlinefartøjer med flydeline med en tonnage på under eller lig med 100 GT.

2.   Stk. 1 anvendes, dog med forbehold for artikel 5 og 6.

3.   Ifølge aftalens artikel 6 og denne protokols artikel 7 må fiskerfartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag, kun fiske i Madagaskars farvande, hvis de er opført på Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Oceans (IOTC's) liste over fangstberettigede fartøjer og er i besiddelse af en fiskeritilladelse, der er udstedt i henhold til betingelserne i denne protokol i overensstemmelse med bilaget til protokollen.

Artikel 2

Finansiel modydelse - betalingsbetingelser

1.   For den periode, der er omhandlet i artikel 1, fastsættes den samlede finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalens artikel 7, til 3 050 000 EUR for denne protokols gyldighedsperiode.

2.   Den samlede finansielle modydelse er sammensat af:

a)

et årligt beløb for adgang til Madagaskars fiskerizone på 975 000 EUR svarende til en årlig referencemængde på 15 000 tons, og

b)

et specifikt beløb på 550 000 EUR pr. år, der skal anvendes til at støtte og gennemføre Madagaskars fiskeri- og havpolitik.

3.   Stk. 1 anvendes, dog med forbehold for artikel 3, 5, 6, 8 og 9.

4.   Den finansielle modydelse på 1 525 000 EUR årligt, som er omhandlet i stk. 1, betales af Unionen i protokollens gyldighedsperiode og svarer til det samlede beløb, der er fastsat i stk. 2, litra a) og b).

5.   Hvis EU-fartøjernes samlede tunfangster pr. år i Madagaskars fiskerizone overstiger 15 000 tons, er den samlede årlige finansielle modydelse for adgangsretten 65 EUR pr. ton yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som Unionen skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 2, litra a). Hvis EU-fartøjernes fangster i Madagaskars fiskerizone overstiger en mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, betales det skyldige beløb for mængden derudover det følgende år i henhold til bilaget. For at tage højde for en eventuel overskridelse af referencemængderne vedtager de to parter at foretage en løbende overvågning af fangsterne.

6.   Betaling skal finde sted senest 90 dage efter protokollens midlertidige anvendelse, jf. artikel 15, for det første år og senest på årsdagen for protokollens indgåelse i de efterfølgende år.

7.   Madagaskar har fuld råderet med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a).

8.   Den finansielle modydelse indbetales eller overføres til Republikken Madagaskars statskasse på en konto i Madagaskars nationalbank. Bankoplysningerne er som følger: Agence comptable centrale du Trésor public ved Banque centrale de Madagaskar Antaninarenina, Antananarivo, Madagaskar - kontonummer 213 101 000 125 TP EUR.

Artikel 3

Fremme af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri i Madagaskars farvande

1.   Unionen og Madagaskar aftaler snarest muligt efter denne protokols ikrafttræden og senest tre måneder efter ikrafttrædelsesdatoen i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, et flerårigt sektorprogram på grundlag af Madagaskars fiskeriudviklingsplan og Kommissionens politiske ramme og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder navnlig:

a)

de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan det i artikel 2, stk. 2, litra b), omhandlede specifikke beløb af den finansielle modydelse skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås for at skabe et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Madagaskars nationale fiskeripolitik og andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på fremme af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri, herunder beskyttede havområder

c)

de nødvendige kriterier og procedurer, herunder i givet fald budgetmæssige og finansielle indikatorer, for en årlig evaluering af resultaterne.

2.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram skal godkendes af de to parter i Den Blandede Komité.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde om ansvarligt fiskeri

1.   De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Madagaskars farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I protokollens gyldighedsperiode tilstræber Unionen og Madagaskar at overvåge fiskeressourcernes tilstand i Madagaskars fiskerizone.

3.   De to parter bestræber sig på at respektere henstillinger og afgørelser fra IOTC samt de vedtagne forvaltningsplaner for bevarelse og ansvarlig fiskeriforvaltning. De to parter bestræber sig ligeledes på at respektere den fælles videnskabelige arbejdsgruppes udtalelser som fastsat i aftalens artikel 4, stk. 2.

4.   I henhold til artikel 4 i aftalen, på grundlag af henstillinger og afgørelser vedtaget af IOTC, den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og i givet fald resultaterne af det fælles videnskabelige møde, jf. aftalens artikel 4, holder de to parter samråd i Den Blandede Komité, der er oprettet i henhold til aftalens artikel 9, for om nødvendigt at nå til enighed om foranstaltninger, som skal sikre en bæredygtig forvaltning af Madagaskars fiskeressourcer.

Artikel 5

Tilpasning af fiskerimuligheder efter fælles overenskomst

1.   De i artikel 1 omhandlede fiskerimuligheder kan efter fælles overenskomst tilpasses, hvis henstillinger og afgørelser vedtaget af IOTC og den fælles videnskabelige arbejdsgruppe bekræfter, at denne tilpasning vil garantere en bæredygtig forvaltning af tun og tunlignende arter i Det Indiske Ocean.

2.   I så fald tilpasses den finansielle modydelse i artikel 2, stk. 2, litra a), forholdsmæssigt og pro rata temporis. Det samlede årlige beløb, som Unionen skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 2, litra a).

3.   De to parter underretter hinanden om eventuelle ændringer i deres respektive fiskeripolitikker og lovgivning.

Artikel 6

Nye fiskerimuligheder

1.   Hvis EU-fartøjerne er interesseret i andet fiskeri end det, der er omhandlet i aftalens artikel 1, holder parterne samråd, inden myndighederne eventuelt giver tilladelse til sådant fiskeri og aftaler i givet fald betingelserne for det pågældende fiskeri, herunder de nødvendige ændringer af denne protokol og dens bilag.

2.   Parterne tilskynder til forsøgsfiskeri, navnlig efter de dybvandsarter, som udgør et uudnyttet potentiale, der forekommer i Madagaskars farvande. Med henblik herpå holder parterne samråd, hvis en af parterne anmoder om det, og fastlægger i hvert enkelt tilfælde arter, betingelser og andre relevante parametre.

3.   Forsøgsfiskeriet foregår efter de parametre, som de to parter aftaler, eventuelt i form af en administrativ aftale. For Madagaskars vedkommende er det Centre national de recherche océanographique og Institut halieutique et des sciences marines, der definerer disse parametre.

4.   Tilladelser til forsøgsfiskeri bør højst gives for seks måneder.

5.   Hvis parterne mener, at resultatet af forsøgsfiskeriet har været positivt, kan Madagaskars regering tildele Unionens flåde fiskerimuligheder for nye arter, indtil denne protokol udløber. Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), skal i så fald forhøjes. Redernes afgifter og betingelserne, som er fastsat i bilaget, ændres tilsvarende.

Artikel 7

Fiskeribetingelser – eksklusivitetsklausul

Uden at dette berører aftalens artikel 6, må EU-fiskerfartøjerne kun fiske i Madagaskars farvande, hvis de er i besiddelse af en gyldig fiskeritilladelse, der er udstedt af Madagaskar ministerium med ansvar for fiskeri i henhold til denne protokol og bilaget hertil.

Artikel 8

Suspension og revision af den finansielle modydelse

1.   Uden at dette berører artikel 9, revideres eller suspenderes den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), efter samråd mellem de to parter, hvis:

a)

det ikke er muligt at udøve fiskeriaktiviteter i Madagaskars fiskerizone af andre årsager end naturfænomener

b)

der sker væsentlige ændringer i en af parternes politiske retningslinjer, som berører de relevante bestemmelser i denne protokol

c)

Unionen konstaterer overtrædelser af afgørende og grundlæggende dele af menneskerettighederne, jf. Cotonou-aftalens artikel 9, efter proceduren i dennes artikel 8 og 96. I sådan et tilfælde bliver EU-fiskerfartøjernes fiskeri i Madagaskars farvande suspenderet.

2.   Unionen forbeholder sig ret til delvis eller helt at suspendere betalingen af den særlige finansielle modydelse i artikel 2, stk. 2, litra b):

a)

hvis en evaluering foretaget af ministeriet med ansvar for fiskeri og analyseret af Den Blandede Komité viser, at resultaterne ikke er i tråd med programmeringen

b)

hvis denne finansielle modydelse ikke udnyttes til formålet.

3.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages efter samråd og overenskomst mellem de to parter, så snart den situation, der gik forud for de i stk. 1 nævnte begivenheder, er bragt i orden, og/eller når resultaterne af den i stk. 2 nævnte finansielle gennemførelse gør dette berettiget.

Artikel 9

Suspension af protokollens gennemførelse

1.   Gennemførelsen af denne protokol kan suspenderes på initiativ af en af de to parter efter samråd og overenskomst mellem parterne i Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 9, hvis:

a)

usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i Madagaskars fiskerizone

b)

Unionen ikke foretager den betaling, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), af årsager, som ikke er nævnt i denne protokols artikel 8

c)

der opstår tvister mellem parterne om fortolkningen af denne protokol og dens bilag, som ikke kan løses i mindelighed

d)

en af de to parter ikke overholder denne protokols og dens bilags bestemmelser

e)

der sker væsentlige ændringer i en af parternes politiske retningslinjer, som berører de relevante bestemmelser i denne protokol

f)

en af de to parter konstaterer overtrædelser af afgørende og grundlæggende dele af menneskerettighederne, jf. Cotonou-aftalens artikel 9 og efter proceduren fastsat i dennes artikel 8 og 96

g)

Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet ikke overholdes, jf. aftalens artikel 3, stk. 5.

2.   For at protokollens gennemførelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

3.   Suspenderes gennemførelsen, fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, fortsætter protokollens gennemførelse, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis alt efter, hvor længe protokollens gennemførelse har været suspenderet.

Artikel 10

Gældende national lovgivning

1.   EU-fiskerfartøjernes aktiviteter i Madagaskars farvande er underlagt Madagaskars gældende love og administrative bestemmelser, medmindre andet er bestemt i protokollen og dens bilag.

2.   Madagaskars myndigheder underretter Europa-Kommissionen om enhver lovændring eller ny lovgivning, som berører fiskeripolitikken.

Artikel 11

Tavshedspligt

Parterne skal til enhver tid sikre, at alle oplysninger vedrørende EU-fartøjer og deres fiskeriaktiviteter i Madagaskars farvande behandles fortroligt. Sådanne oplysninger anvendes udelukkende til gennemførelse af aftalen og med henblik på de relevante kompetente myndigheders fiskeriforvaltning, opfølgnings-, kontrol- og overvågningsaktiviteter.

Artikel 12

Elektronisk udveksling af data

Madagaskar og Unionen forpligter sig til hurtigst muligt at etablere de nødvendige systemer for elektronisk udveksling af alle oplysninger og dokumenter, der vedrører aftalens gennemførelse. Der kvitteres for enhver elektronisk udveksling. Den elektroniske udgave af et dokument vil under alle omstændigheder være sidestillet med papirudgaven.

De to parter giver omgående meddelelse om svigt i computersystemerne, der hindrer en sådan udveksling. Under disse omstændigheder erstattes oplysninger og dokumenter vedrørende aftalens gennemførelse automatisk af papirudgaver på den måde, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 13

Varighed

Denne protokol og det tilhørende bilag finder anvendelse i en periode på to år at regne fra dens foreløbige anvendelse i henhold til artikel 15, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 14.

Artikel 14

Opsigelse

1.   Ved opsigelse af denne protokol skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst seks måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden part sin hensigt om at opsige protokollen.

2.   Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i det foregående stykke indleder parterne samråd.

Artikel 15

Midlertidig anvendelse

Denne protokol anvendes midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse, dog tidligst fra den 1. januar 2013.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de fornødne procedurer i den forbindelse er afsluttet.

For Den Europæiske Union

For Republikken Madagaskar

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

BILAG

BETINGELSER FOR EU-FARTØJERS FISKERI I MADAGASKARS FISKERIZONE

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

1.   Udpegning af ansvarlige myndigheder

Med henblik på anvendelsen af dette bilag, og medmindre andet er fastsat, forstås ved enhver henvisning til en ansvarlig myndighed i henholdsvis Den Europæiske Union (EU) og Madagaskar følgende:

a)

for EU: Europa-Kommissionen, i givet fald via EU-delegationen i Madagaskar

b)

for Madagaskar: ministeriet med ansvar for fiskeri

2.   Madagaskars fiskerizone

Alle bestemmelser i protokollen og dens bilag finder udelukkende anvendelse i Madagaskars fiskerizone som anført i bilag 3 og 4, med forbehold for følgende bestemmelser:

a)

EU-fartøjerne (notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline) kan fiske i farvandene uden for 20 sømil fra basislinjerne

b)

en beskyttelseszone på 3 sømil fra nationale anordninger til fiskekoncentration skal overholdes

c)

for at bevare de nationale operatørers bæredygtige udnyttelse af visse demersale arter er det forbudt for langlinefartøjer omfattet af denne protokol at fiske i zonerne Banc de Leven og Banc de Castor, hvis koordinater er angivet i bilag 5.

3.   Udpegning af lokal repræsentant

Ethvert EU-fartøj, der har til hensigt at ansøge om fiskeritilladelse i henhold til den nuværende protokol, bør repræsenteres af en repræsentant med bopæl i Madagaskar.

4.   Bankkonto

Inden protokollen træder i kraft, giver Madagaskar EU meddelelse om, hvilken bankkonto eller hvilke bankkonti de beløb, som EU-fartøjerne skal betale i henhold til aftalen, skal indsættes på. Omkostningerne i forbindelse med bankoverførslerne betales af rederne.

KAPITEL II

FISKERITILLADELSE TIL FISKERI AF TUN

1.   Betingelse for tildeling af fiskeritilladelse til fiskeri af tun – berettigede fartøjer

Tilladelse til fiskeri af tun som omhandlet i aftalens artikel 6 udstedes på betingelse af, at det pågældende fartøj er registreret i EU-fiskerflåderegisteret på listen over IOTC-fartøjer med fiskeritilladelse, og at alle rederens, førerens eller fartøjets tidligere forpligtelser som følge af fiskeriaktiviteter i Madagaskar i henhold til aftalen og til Madagaskars fiskerilovgivning er opfyldt.

2.   Ansøgning om fiskeritilladelse

EU indgiver en ansøgning om fiskeritilladelse for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen, til Madagaskar mindst femten arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse på et skema som vist i tillæg 1.

Ansøgningen skal være maskinskrevet eller skrevet i hånden med letlæselige blokbogstaver.

Ved hver førstegangsansøgning om fiskeritilladelse i henhold til den gældende protokol, eller ved ansøgning om fiskeritilladelse efter en teknisk ændring af det pågældende fartøj, indsendes sammen med ansøgningen:

a)

bevis for forudbetaling af afgiften for den gyldighedsperiode, hvorom der ansøges om fiskeritilladelse

b)

navn, adresse og kontaktoplysninger på:

i)

fiskerfartøjets ejer

ii)

fiskerfartøjets operatør

iii)

den lokale repræsentant for fartøjet

c)

et nyere farvefoto af fartøjet set fra siden på mindst 15 × 10 cm

d)

fartøjets sødygtighedsbevis

e)

fartøjets registreringsnummer

f)

fartøjets hygiejnecertifikat, udstedt af den kompetente EU-myndighed

g)

fiskerfartøjets kontaktoplysninger (fax, e-mailadresse osv.).

Ved fornyelse af en fiskeritilladelse i henhold til den gældende protokol skal ansøgningen om fornyelse for et fartøj, hvis tekniske specifikationer ikke er blevet ændret, blot ledsages af et bevis for betaling af afgiften.

3.   Forudbetaling af fast afgift

Størrelsen af det afgiftsbeløb, der skal forudbetales, fastsættes på grundlag af den årlige sats, der er anført i databladene i tillæg 2. Den inkluderer alle lokale og nationale afgifter undtagen havneafgifter, landingsafgifter, omladningsafgifter og udgifter til tjenesteydelser.

4.   Foreløbig liste over ansøgerfartøjer

Så snart Madagaskar har modtaget ansøgningerne om fiskeritilladelse, opstiller den nationale fiskerikontrolmyndighed hurtigst muligt for hver fartøjskategori en foreløbig liste over ansøgerfartøjer. Listen fremsendes uden ophold til EU af Madagaskars kompetente myndigheder.

EU sender den foreløbige liste til rederen eller dennes repræsentant. Hvis EU's kontor er lukket, kan Madagaskar fremsende den foreløbige liste direkte til rederen eller dennes repræsentant med kopi til EU.

5.   Udstedelse af fiskeritilladelse

Fiskeritilladelser for alle fartøjer udstedes til rederne eller deres repræsentanter senest femten arbejdsdage efter, at de kompetente myndigheder har modtaget den fuldstændige ansøgning. En genpart af disse fiskeritilladelser sendes omgående til EU-delegationen i Madagaskar.

6.   Liste over fartøjer med fiskeritilladelse

Så snart fiskeritilladelsen er udstedt opstiller den nationale fiskerikontrolmyndighed for hver fartøjskategori hurtigst muligt en endelig liste over de fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Madagaskars fiskerizone. Listen fremsendes omgående til EU og erstatter ovennævnte foreløbige liste.

7.   Fiskeritilladelsers gyldighedsperiode

Fiskeritilladelser gælder i ét år fra den 1. januar til den 31. december og kan fornys.

8.   Dokumenter, som skal forefindes om bord

Under ophold i Madagaskars farvande eller i en madagaskisk havn skal følgende dokumenter altid forefindes om bord:

a)

den originale fiskeritilladelse. Den i punkt 6, kapitel II omtalte liste over fartøjer med fiskeritilladelse gælder dog, såfremt originalen af fiskeritilladelsen ikke modtages indenfor en måned

b)

dokumenter udstedt af en kompetent myndighed i det pågældende fartøjs flagstat, af hvilke følgende fremgår:

det nummer, som fartøjet er registreret under, fartøjets registreringscertifikat

overensstemmelsesattest i henhold til Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) Torremolinoskonvention

c)

ajourførte, bekræftede tegninger eller beskrivelser af fartøjets indretning, især fartøjets antal fiskelastrum med angivelse af lastrumskapacitet udtrykt i kubikmeter

d)

hvis der er foretaget ændringer i fartøjets særlige kendetegn, hvad angår dets samlede længde, fartøjets bruttoregistertonnage, dets hoved- eller hovedmotorers effekt eller dets lastrumskapacitet, en bekræftet attest fra den kompetente myndighed i fartøjets flagstat med en beskrivelse af ændringens omfang

e)

hvis fiskerfartøjet er udstyret med tanke med nedkølet havvand om bord, et dokument bekræftet af en kompetent myndighed i fartøjets flagstat, der angiver tankkalibreringen i kubikmeter

f)

hvor det er nødvendigt, en opdateret logbog over administration af fartøjets ballastvand (datoer og tidspunkter for pumpning med angivelse af position og mængde, datoer og tidspunkter for udledning med angivelse af position og mængde samt hvordan ballastvandet er blevet behandlet)

g)

tilladelse udstedt til fiskerfartøjet til at fiske uden for farvandene under flagstatens jurisdiktion eller et udskrift af IOTC's fartøjsregister, og

h)

en kopi af Madagaskars gældende fiskerilovgivning.

9.   Overdragelse af fiskeritilladelse

En fiskeritilladelse udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.

I tilfælde af påvist force majeure og efter anmodning fra EU kan fiskeritilladelsen dog erstattes af en ny tilladelse, der udstedes for et andet tilsvarende fartøj eller for et fartøj svarende til det fartøj, som skal udskiftes, uden at der skal betales en ny forudbetalt fast afgift. I dette tilfælde skal der i opgørelsen over afgifter for notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og langlinefartøjer i kapitel IV medregnes begge fartøjers samlede fangst i Madagaskars fiskeriområde.

En sådan overdragelse foregår på den måde, at rederen eller dennes repræsentant i Madagaskar leverer den fiskeritilladelse, der skal udskiftes, tilbage, og at Madagaskar straks herefter udsteder erstatningstilladelsen. Erstatningstilladelsen udstedes til rederen eller dennes repræsentant hurtigst muligt efter, at den fiskeritilladelse, der skal udskiftes, er leveret tilbage. Erstatningstilladelsen er gyldig fra den dag, hvor den tilladelse, der skal udskiftes, leveres tilbage.

Madagaskar ajourfører hurtigst muligt listen over fartøjer med fiskeritilladelse. Den nye liste sendes straks til Madagaskars fiskerikontrolmyndigheder og EU.

10.   Hjælpefartøjer

Hjælpefartøjer, der fører EU-flag, skal have en tilladelse i henhold til de bestemmelser og betingelser, der er fastsat i Madagaskars lovgivning.

Den årlige licensafgift for et hjælpefartøj er 2 500 EUR.

Madagaskars kompetente myndigheder forelægger regelmæssigt Europa-Kommissionen en liste over disse tilladelser via EU's delegation i Madagaskar.

KAPITEL III

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

De tekniske foranstaltninger, der gælder for fartøjer med fiskeritilladelse med hensyn til fiskeriområde, fiskeredskaber og fangst udover referencemængde, er fastsat i tillæg 2 for de enkelte fiskerikategorier.

Fartøjerne overholder den madagaskiske fiskerilovgivning og afgørelser vedtaget af IOTC.

KAPITEL IV

FANGSTOPGØRELSE

1.   Definition af fangstrejse

Ved anvendelsen af dette bilag forstås ved varigheden af et EU-fartøjs fangstrejse:

a)

perioden mellem indsejling i og udsejling af Madagaskars fiskerizone, eller

b)

perioden mellem en indsejling i Madagaskars fiskerizone og en omladning i havn og/eller en landing i Madagaskar.

2.   Fiskerilogbog

Føreren af et EU-fartøj, der udøver fiskeri inden for rammerne af aftalen, fører for hver fiskerikategori en IOTC-fiskerilogbog som vist i tillæg 6 og 7.

Fiskerilogbogen skal overholde IOTC's resolution 08/04 for langlinefartøjer og resolution 10/03 for notfartøjer.

Fiskerilogbogen udfyldes af fartøjsføreren for hver dag, hvor fartøjet befinder sig i Madagaskars fiskerizone.

Fartøjsføreren registrerer hver dag i fiskerilogbogen fangstmængden af hver art, identificeret ved De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO's) alfa-3-kode for arten, om bord, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk. For hver hovedart angiver fartøjsføreren også bifangster og udsmid.

Fiskerilogbogen udfyldes letlæseligt med blokbogstaver og underskrives af fartøjsføreren.

Fartøjsføreren er ansvarlig for, at de data, der registreres i fiskerilogbogen, er korrekte.

3.   Fangstopgørelse

Fartøjsføreren indberetter fartøjets fangster ved at sende Madagaskar sine fiskerilogbøger for den periode, hvor fartøjet har befundet sig i Madagaskars fiskerizone.

Fiskerilogbøgerne indgives efter følgende nærmere bestemmelser:

a)

ved anløb af havn i Madagaskar afleveres hver original fiskerilogbog til Madagaskars lokale repræsentant, som skriftligt bekræfter modtagelsen. En kopi af logbogen afleveres til Madagaskars inspektionshold

b)

hvis fiskerfartøjet forlader Madagaskars fiskerizone uden at have anløbet havn i Madagaskar, indgives hver original fiskerilogbog senest syv arbejdsdage efter anløb af anden havn og under alle omstændigheder senest femten) arbejdsdage efter, at fartøjet har forladt Madagaskars fiskerizone:

i)

via e-mail til den e-mail-adresse, som er anvist af den nationale fiskerikontrolmyndighed., eller

ii)

via fax til det nummer, som er anvist af den nationale fiskerikontrolmyndighed, eller

iii)

via brev til den nationale fiskerikontrolmyndighed.

Hvis fartøjet vender tilbage til Madagaskars fiskerizone i fiskeritilladelsens gyldighedsperiode, skal der indgives en ny fangstopgørelse.

De to parter indfører fra den 1. juli 2013 en protokol for elektronisk udveksling af alle fangst- og meddelelsesdata på grundlag af en elektronisk logbog. De to parter tilrettelægger derefter indførelsen af protokollen og udskiftningen af papirudgaven af fangstopgørelsen med en elektronisk udgave senest den 1. januar 2014.

Fartøjsføreren sender en kopi af alle fiskerilogbøger til EU og til flagstatens kompetente myndighed. For tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline sender fartøjsføreren også en kopi af alle fiskerilogbøger til de kompetente nationale institutter (USTA - det statistiske kontor for tunfiskeri i Antsiranana) og FOC (fiskeriovervågningscenteret) og til ét af følgende videnskabelige institutter:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement)

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía)

c)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima).

Hvis bestemmelserne vedrørende fangstopgørelse ikke overholdes, kan Madagaskar suspendere det pågældende fartøjs fiskeritilladelse, indtil Madagaskar har modtaget en eventuelt manglende fangstopgørelse, og idømme rederen sanktioner i henhold til Madagaskars lovgivning. Ved gentagne overtrædelser kan Madagaskar nægte at forny en fiskeritilladelse. Madagaskar underretter hurtigst muligt EU om enhver sanktion i den forbindelse.

4.   Endelig opgørelse over de skyldige afgifter for tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline

EU udarbejder for hvert oceangående notfartøj til tunfiskeri og langlinefartøj med flydeline på grundlag af fangstopgørelser bekræftet af ovennævnte videnskabelige institutter en endelig opgørelse over, hvor meget de enkelte fartøjer skal betale i afgift for deres fiskeri i det foregående kalenderår.

EU sender den endelige opgørelse til Madagaskar og rederen senest den 31. juli i det indeværende år. Madagaskar kan inden for en frist på 30 arbejdsdage fra meddelelsesdatoen gøre indsigelse mod den endelige opgørelse, idet en sådan indsigelse dog skal behørigt begrundes. Hvis parterne er uenige, holder de samråd i Den Blandede Komité. Hvis Madagaskar ikke gør indsigelse inden for en frist på 30 arbejdsdage, betragtes den endelige opgørelse som godkendt.

Hvis den endelige opgørelse lyder på et højere beløb end den forudbetalte faste afgift for fiskeritilladelsen, betaler rederen saldoen til Madagaskar senest den 30. september i det indeværende år. Hvis den endelige opgørelse lyder på et lavere beløb end den forudbetalte faste afgift, får rederen ikke penge tilbage.

KAPITEL V

LANDING OG OMLADNING

Omladning på havet er forbudt. Enhver omladning i havn overvåges ved tilstedeværelse af Madagaskars fiskerikontrolmyndigheder.

Føreren af et EU-fartøj, der ønsker at lande eller omlade, skal senest 48 timer før landing eller omladning meddele FOC og Madagaskars havnemyndighed:

a)

navnet på det fiskerfartøj, der skal lande eller omlade fangst, og dets nummer i IOTC's fartøjsregister

b)

landings- eller omladningshavn

c)

forventet dato og klokkeslæt for landing eller omladning

d)

mængde (i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk) af hver art, der skal landes eller omlades (angivet ved hjælp af artens alfa-3-FAO-kode)

Omladning kræver en forudgående tilladelse, som Madagaskars FOC skal overgive til fartøjsføreren eller dennes repræsentant senest 24 timer efter ovennævnte meddelelse. Omladningen skal finde sted i en madagaskisk havn, hvor det er tilladt at foretage omladning.

I tilfælde af omladning skal fartøjsføreren, udover de i litra a)-d) nævnte oplysninger, ligeledes meddele modtagerfartøjets navn.

Føreren af modtagerfartøjet skal oplyse Madagaskar (FOC og havnemyndigheden) om mængden af tun og tunlignende arter, der omlades til hans fartøj, og udfylde og indgive omladningserklæringen til FOC og Madagaskars havnemyndighed inden for 24 timer.

De madagaskiske fiskerihavne, hvor omladning er tilladt, er Antsiranana for notfartøjerne og Toliary, Ehoala og Toamasina for langlinefartøjerne.

Ved manglende overholdelse af disse bestemmelser finder de sanktioner, der er fastsat i Madagaskars lovgivning, anvendelse.

EU-fartøjer, der lander deres fangst i en madagaskisk havn, skal bestræbe sig på at sikre, at deres bifangster er tilgængelige for lokale forarbejdningsvirksomheder til lokale markedspriser. På anmodning fra EU-fiskevirksomheder tilvejebringer de regionale direktorater under ministeriet med ansvar for fiskeri en liste og kontaktoplysninger på de lokale forarbejdningsvirksomheder.

For EU-tunfiskerfartøjer, der frivilligt lander i madagaskisk havn, nedsættes den afgift, der er fastsat i bilag 2 for det pågældende fartøjs fiskerikategorier, med 5 EUR pr. ton landet fangst fra madagaskiske farvande.

Der gives en yderligere nedsættelse på 5 EUR for fangst, der afsættes til en forarbejdningsvirksomhed i Madagaskar.

KAPITEL VI

KONTROL

1.   Indsejling i og udsejling af Madagaskars fiskerizone

EU-fartøjer med fiskeritilladelse skal senest tre timer før hver indsejling i eller udsejling af Madagaskars fiskerizone give Madagaskar meddelelse om sådan ind- eller udsejling.

Når fartøjet meddeler, at det agter at sejle ind i eller ud af fiskerizonen, meddeler det bl.a.:

a)

forventet dato, klokkeslæt og position for ind- eller udsejling

b)

mængde af hver målart om bord, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk

c)

mængde af hver bifangst af andre arter om bord, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk.

Meddelelsen skal om muligt sendes pr. e-mail, eller i mangel heraf pr. fax til en e-mail-adresse eller telefonnummer eller et faxnummer, som FOC har oplyst, ved at benytte skemaet som vist i tillæg 8. FOC kvitterer straks for modtagelsen pr. e-mail eller pr. fax.

FOC giver hurtigst muligt de berørte fartøjer og EU meddelelse om eventuelle ændringer af e-mail-adresse, telefonnummer eller radiofrekvens.

Ethvert fartøj, der tages i at fiske i Madagaskars fiskerizone uden i forvejen at have meddelt sin tilstedeværelse, anses som et fartøj uden fiskeritilladelse.

Overtrædelse af denne bestemmelse straffes i henhold til Madagaskars fiskerilovgivning.

Indsejlings- og udsejlingsmeddelelser skal opbevares om bord i mindst ét år fra datoen for indgivelsen af opgørelsen.

EU-fiskerfartøjer, som ikke har en fiskeritilladelse, skal have en erklæring om uskadelig passage. Denne erklærings indhold er det samme som fastsat i nærværende punkt.

2.   Samarbejde om bekæmpelse af IUU-fiskeri

For at skærpe overvågningen af fiskeriet og bekæmpelsen af IUU-fiskeri opfordres EU-fiskerfartøjerne til at indberette andre fiskerfartøjers tilstedeværelse til FOC.

3.   Regelmæssig fangstopgørelse

Når et EU-fartøj udøver fiskeri i Madagaskars farvande, skal føreren af et EU-fartøj med fiskeritilladelse hver tredje dag give FOC meddelelse om fangsten i Madagaskars fiskerizone. Den første fangstopgørelse indgives tre dage efter datoen for indsejling i Madagaskars fiskerizone.

Hver tredje dag giver fartøjet, når det indgiver sin regelmæssige fangstopgørelse, meddelelse om:

a)

dato, klokkeslæt og position på tidspunktet for meddelelsen

b)

mængde af hver målart, der er fanget og opbevaret om bord i løbet af de tre dage, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk

c)

mængde af hver bifangst af andre arter, der er beholdt om bord i løbet af de tre dage, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk

d)

mængde udsmid af hver bifangst af andre arter i løbet af de tre dage, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk

e)

varernes præsentation

f)

for notfartøjer til tunfiskeri:

antal vellykkede træk/sæt med anordninger til fiskekoncentration siden sidste meddelelse

antal vellykkede træk/sæt på frit svømmende stimer siden sidste meddelelse

antal resultatløse træk/sæt

g)

for langlinefartøjer til tunfiskeri:

antal træk/sæt siden sidste meddelelse

antal anvendte kroge siden sidste meddelelse.

Meddelelsen skal om muligt sendes pr. e-mail, eller i mangel heraf pr. fax til en e-mail-adresse eller telefonnummer, der er oplyst af FOC, ved at benytte skemaet som vist i tillæg 8. FOC giver hurtigst muligt de berørte fartøjer og EU meddelelse om eventuelle ændringer af e-mail-adresse, telefonnummer eller radiofrekvens.

Ethvert fartøj, der tages i at fiske i Madagaskars fiskerizone uden at have indgivet sin regelmæssige fangstopgørelse for tredagesperioden, anses som et fartøj uden fiskeritilladelse. Overtrædelse af denne bestemmelse straffes i henhold til Madagaskars fiskerilovgivning.

De regelmæssige fangstopgørelser skal opbevares om bord i mindst ét år fra datoen for indgivelsen af opgørelsen.

4.   Inspektion på havet

Inspektion af EU-fartøjer med fiskeritilladelse i Madagaskars fiskerizone foretages af fartøjer og kontrollører fra Madagaskar, der tydeligt kan identificeres som fiskerikontrolfartøjer og fiskerikontrollører.

Inden de kommer om bord, giver kontrollørerne med bemyndigelse til at foretage inspektion på VHF kanal 16 EU-fartøjet besked om, at de har besluttet at gennemføre en inspektion. Inspektionen gennemføres af fiskerikontrollører, der skal fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører, inden de foretager inspektion.

De bemyndigede kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fartøjet, end det er nødvendigt for at løse inspektionsopgaverne. De foretager inspektion på en sådan måde, at fartøjet og dets fiskeri og last påvirkes mindst muligt.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder de bemyndigede kontrollører en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet kan anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, som udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører.

De bemyndigede kontrollører giver EU-fartøjets fører en kopi af inspektionsrapporten, inden de forlader fartøjet. I tilfælde af overtrædelse skal kopi af meddelelsen om overtrædelsen også fremsendes til EU, således som fastsat i kapitel VIII.

5.   Inspektion i havn ved landing og omladning

Inspektion i en madagaskisk havn af EU-fartøjer, som lander eller omlader deres fangst, foretages af madagaskiske inspektører, der tydeligt kan identificeres som fiskeriinspektører.

Kontrollører skal, inden de foretager inspektion, fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører. Madagaskars kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fartøjet, end det er nødvendigt for at udføre inspektionsopgaverne, og de foretager inspektion på en sådan måde, at fartøj, landing eller omladning og last påvirkes mindst muligt.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder de madagaskiske kontrollører en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet kan anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, som udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører.

Madagaskars kontrollører afleverer en kopi af inspektionsrapporten til EU-fartøjets fører efter endt inspektion.

I tilfælde af overtrædelse skal kopi af meddelelsen om overtrædelsen også fremsendes til EU, således som fastsat i kapitel VIII.

KAPITEL VII

SATELLITBASERET FARTØJSOVERVÅGNINGSSYSTEM (FOS)

1.   Fartøjspositionsmeldinger - FOS

EU-fartøjer med fiskeritilladelse skal være udstyret med et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem (FOS), som sikrer automatisk og løbende transmission hver time af fartøjernes position til FOC i fartøjernes flagstat.

Hver positionsmelding skal indeholde følgende oplysninger:

a)

fartøjets identifikation

b)

fartøjets seneste geografiske position (længde, bredde) med en fejlmargin på under 500 m og et konfidensinterval på 99 %

c)

dato og klokkeslæt for registrering af position

d)

fartøjets fart og kurs.

Hver positionsmelding skal opfylde de krav til format, der er fastsat i tillæg 9.

Den første position, der registreres efter indsejling i Madagaskars fiskerizone, identificeres ved koden "ENT". Alle efterfølgende positioner identificeres ved koden "POS", bortset fra den første position, der registreres efter udsejling af Madagaskars fiskerizone, og som identificeres ved koden "EXI". Flagstatens FOC er ansvarlig for automatisk behandling og i givet fald elektronisk transmission af positionsmeldinger. Positionsmeldingerne registreres på en sikker måde og opbevares i tre år.

2.   Fremsendelse af positionsmeldinger for fartøjet i tilfælde af defekt FOS

Fartøjsføreren sørger for, at fartøjets FOS altid er fuldt funktionsdygtigt, og at positionsmeldinger sendes korrekt til flagstatens FOC.

EU-fartøjer med defekt FOS må ikke sejle ind i Madagaskars fiskerizone.

Udøver fartøjet allerede fiskeri i Madagaskars fiskerizone, skal fartøjets FOS i tilfælde af svigt repareres eller udskiftes hurtigst muligt og senest inden for femten dage. Efter udløbet af denne frist må fartøjet ikke længere fiske i Madagaskars fiskerizone.

Fartøjer, der fisker i Madagaskars fiskerizone med defekt FOS, sender deres positionsmeldinger med alle obligatoriske oplysninger pr. e-mail eller pr. fax til flagstatens og Madagaskars FOC mindst hver sjette time.

3.   Sikker fremsendelse af positionsmeldinger til Madagaskar

Flagstatens FOC sender automatisk de pågældende fartøjers positionsmeldinger til Madagaskars FOC. Flagstatens og Madagaskars FOC udveksler e-mail-adresser og giver hurtigst muligt hinanden meddelelse om eventuelle ændringer.

Fremsendelsen af positionsmeldinger mellem flagstatens og Madagaskars FOC sker elektronisk gennem et sikkert kommunikationssystem.

Madagaskars FOC underretter hurtigst muligt flagstatens FOC og EU, hvis der ikke længere regelmæssigt modtages positionsmeldinger for et fartøj med fiskeritilladelse, og det pågældende fartøj ikke har meddelt, at det er sejlet ud af fiskerizonen.

4.   Funktionsfejl i kommunikationssystemet

Madagaskar er ansvarlig for, at dets elektroniske udstyr er kompatibelt med det elektroniske udstyr, som flagstatens FOC anvender, og giver hurtigst muligt EU meddelelse om eventuelle funktionsfejl i forbindelse med fremsendelse og modtagelse af positionsmeldinger med henblik på snarest muligt at få løst det pågældende tekniske problem. Eventuelle tvister forelægges for Den Blandede Komité.

Fartøjsføreren betragtes om ansvarlig for enhver påvist manipulation af fartøjets FOS med henblik på at forstyrre systemets drift eller forfalske positionsmeldinger. Enhver overtrædelse straffes efter Madagaskars gældende lovgivning.

5.   Ændring af positionsmeldingshyppighed

Ved begrundet mistanke om overtrædelse kan Madagaskars FOC sende en anmodning til flagstatens FOC med kopi til EU om at reducere positionsmeldingsintervallet for et fartøj til intervaller på tredive minutter i en vis undersøgelsesperiode. Madagaskars FOC sender bevismaterialet til flagstatens FOC og til EU. Flagstatens FOC sender hurtigst muligt positionsmeldingerne efter den nye hyppighed til Madagaskars FOC.

Madagaskars FOC underretter straks flagstatens kontrolcenter og Europa-Kommissionen om afslutningen på inspektionsproceduren.

Når den pågældende undersøgelsesperiode er afsluttet, underretter Madagaskars FOC flagstatens FOC og EU om en eventuel opfølgning.

KAPITEL VIII

OVERTRÆDELSER

Manglende overholdelse af protokollens forskrifter og bestemmelser, foranstaltningerne til forvaltning og bevarelse af biologiske ressourcer og Madagaskars fiskerilovgivning kan straffes med bøde, suspension, tilbagekaldelse eller ikke-fornyelse af fartøjets fiskeritilladelse.

1.   Behandling af overtrædelser

Enhver overtrædelse begået i Madagaskars fiskerizone af et EU-fiskerfartøj med fiskeritilladelse, jf. bestemmelserne i dette bilag, skal registreres i en inspektionsrapport.

Ved inspektion om bord indskrænker fartøjsførerens underskrift af inspektionsrapporten ikke rederens ret til at forsvare sig mod den konstaterede overtrædelse. Hvis fartøjsføreren nægter at underskrive inspektionsrapporten, skal han i inspektionsrapporten skriftligt give en begrundelse herfor og anføre "underskrift nægtet".

Ved enhver overtrædelse begået af et EU-fartøj med fiskeritilladelse i Madagaskars fiskerizone sendes meddelelse om den begåede overtrædelse og de supplerende sanktioner, som fartøjsføreren eller fiskerivirksomheden idømmes, direkte til rederne efter procedurerne i Madagaskars fiskerilovgivning. En kopi af meddelelsen fremsendes til fartøjets flagstat og EU inden for 72 timer.

2.   Tilbageholdelse af et fartøj

Ved konstatering af overtrædelse kan det EU-fiskerfartøj, der har begået overtrædelsen, pålægges at indstille sit fiskeri og, hvis det befinder sig på havet, at anløbe havn på Madagaskar i henhold til madagaskisk lovgivning.

Madagaskar meddeler EU enhver tilbageholdelse af et EU-fartøj, der er i besiddelse af fiskeritilladelse, senest 24 timer efter tilbageholdelsen. Meddelelsen anfører begrundelsen for opbringningen og/eller tilbageholdelsen.

Inden der træffes foranstaltninger over for fartøjet, fartøjsføreren, besætningen eller lasten, bortset fra foranstaltninger, der skal sikre beviserne, arrangerer Madagaskars FOC senest én arbejdsdag efter meddelelsen om fartøjets tilbageholdelse et informationsmøde for at få belyst de forhold, der førte til fartøjets tilbageholdelse, og for at informere om foranstaltninger, der vil kunne blive truffet. Ved dette informationsmøde kan en repræsentant for fartøjets flagstat og for rederen deltage.

3.   Sanktioner i forbindelse med overtrædelse – Mæglingsprocedure

Sanktionen for en overtrædelse fastsættes af Madagaskar efter gældende national lovgivning.

Før den retlige procedure indledes, sættes en mæglingsprocedure mellem Madagaskars myndigheder og EU-fartøjet i gang for at nå frem til en mindelig løsning. Ved denne mæglingsprocedure kan en repræsentant for flagstaten deltage. Mæglingsproceduren afsluttes senest 72 timer efter meddelelsen om fartøjets tilbageholdelse.

4.   Retlig procedure - Bankgaranti

Hvis ovennævnte mæglingsprocedure ender uden resultat, og overtrædelsen indbringes for den ansvarlige retlige myndighed, stiller det overtrædende fartøjs reder en bankgaranti over for Republikken Madagaskars statskasse på et beløb, der fastsættes af Madagaskar, og som skal dække udgifterne i forbindelse med fartøjets tilbageholdelse, den forventede bøde og eventuel skadeserstatning. Bankgarantien frigives først, når den retlige procedure er afsluttet.

Bankgarantien frigives og betales tilbage til rederen staks efter domsafsigelsen således:

a)

det fulde beløb, hvis der ikke er idømt nogen sanktion

b)

saldobeløbet, hvis der idømmes en sanktion i form af en bøde, der er mindre end den stillede bankgaranti.

Madagaskar meddeler EU resultatet af den retlige procedure senest otte dage efter domsafsigelse.

5.   Frigivelse af fartøj og besætning

Fartøjet og dets besætning kan forlade havnen, så snart de forpligtelser, der følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller så snart der er stillet en bankgaranti over for Republikken Madagaskars statskasse. Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

a)

når de forpligtelser, som følger af mæglingen, er opfyldt, eller

b)

når den ovennævnte bankgaranti er stillet og accepteret af Madagaskars ministerium med ansvar for fiskeri i afventning af en domstolsafgørelse.

KAPITEL IX

PÅMØNSTRING AF SØMÆND

1.   Antal sømænd, der skal påmønstres

Ejere af notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline påtager sig at påmønstre statsborgere fra AVS-landene på de vilkår og inden for de grænser, der er fastsat nedenfor:

a)

for flåden af notfartøjer til tunfiskeri skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-sømænd

b)

for flåden af langlinefartøjer med flydeline skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-sømænd.

Rederne bestræber sig på at påmønstre yderligere madagaskiske sømænd.

2.   Sømændenes kontrakter

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EU-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

AVS-søfolkenes ansættelseskontrakter, som de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Disse kontrakter skal sikre, at søfolkene er tilmeldt den socialsikringsordning, de hører ind under, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

3.   Aflønning af sømænd

AVS-søfolkenes hyre betales af rederne. Den aftales med rederne eller disses repræsentanter på den ene side og fagforeningerne eller disses repræsentanter på den anden side. AVS-søfolkenes lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres respektive lande, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

4.   Sømændenes forpligtelser

Enhver sømand, der er påmønstret et EU-fartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

KAPITEL X

OBSERVATØRER

1.   Fiskeriobservation

Begge parter anerkender betydningen af at respektere forpligtelserne i IOTC's resolutioner med hensyn til det videnskabelige observatørprogram.

Af hensyn til efterlevelsen er der fastsat følgende bestemmelser for observatører, medmindre sikkerhedskrav medfører pladsmæssige begrænsninger.

Fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Madagaskars farvande i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen, skal tage observatører om bord, der er udpeget af Madagaskars myndigheder, efter nedenstående bestemmelser.

På anmodning fra Madagaskars myndigheder skal EU-fiskerfartøjerne tage en observatør med om bord med det mål at nå en procentvis dækning på 10 % af de fartøjer, der har en fiskeritilladelse. Fartøjer med en tonnage på under 100 GT er imidlertid ikke underlagt denne foranstaltning.

2.   Udpegede fartøjer og observatører

Madagaskars myndigheder udarbejder en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord. Denne liste opdateres løbende. Den sendes til Europa-Kommissionen, så snart den foreligger.

Madagaskars myndigheder meddeler de pågældende redere navnet på de observatører, der er udpeget til at komme om bord på deres fartøj, senest femten dage før den planlagte dato for observatørens ombordtagning.

Observatøren må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for at kunne udføre sine opgaver.

3.   Observatørens aflønning

Udgifterne til ombordtagning og ilandsætning af observatøren uden for Madagaskar skal betales af rederen. Observatørens løn og sociale bidrag betales af Madagaskars myndigheder.

For hvert fartøj, der tager en observatør ombord, skal rederen bidrage med 20 EUR pr. dag. Dette beløb går til FOC's observatørprogram.

4.   Betingelser for ombordtagning af observatører

Betingelserne for ombordtagning af observatører, bl.a. længden af deres ophold om bord, aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og Madagaskar.

Observatøren behandles om bord som officer. Observatørens logi om bord afhænger dog af fartøjet tekniske struktur.

Udgifterne til observatørens kost og logi om bord påhviler rederen.

Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske sikkerhed og psykiske velbefindende.

Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige for, at han kan udføre sine opgaver. Observatøren har adgang til kommunikationsmidler og alle dokumenter om bord, til dokumenter vedrørende fartøjets fiskeri, især fiskerilogbog, fryselogbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, der har direkte forbindelse til de opgaver, observatøren skal udføre.

5.   Ombordtagning og ilandsætning af observatører

Observatøren tages om bord i en havn valgt af rederen.

Rederen eller denne repræsentant giver mindst ti dage før ombordtagning Madagaskar meddelelse om, på hvilken dato, på hvilket klokkeslæt og i hvilken havn observatøren tages om bord. Hvis observatøren tages om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter til ombordtagningshavnen.

Hvis observatøren ikke melder sig om bord senest tolv timer efter den dato og det klokkeslæt, der er fastsat for ombordtagning, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

Fartøjet kan så frit forlade havnen og påbegynde fiskeriet.

Hvis observatøren ikke sættes i land i en havn i Madagaskar, afholder rederen udgifterne til kost og logi i det tidsrum, hvor observatøren afventer flyafgangen til hjemlandet.

Hvis fartøjet ikke på det aftalte tidspunkt anløber den havn, der på forhånd er fastsat for ombordtagning af en observatør, påhviler det rederen at afholde de udgifter, observatøren måtte have i forbindelse med ventetiden i havnen (kost og logi).

Hvis fartøjet ikke anløber havnen og ikke på forhånd har meddelt dette til FOC, kan Madagaskar trække det pågældende fartøjs fiskeritilladelse tilbage.

6.   Observatørens opgaver

I den tid, hvor observatøren er om bord, sørger denne for:

a)

at træffe passende foranstaltninger til at undgå at afbryde eller hindre fiskeriet

b)

at behandle materiel og udstyr om bord med respekt

c)

at respektere, at alle dokumenter vedrørende fartøjet er fortrolige.

Når fartøjet befinder sig i Madagaskars fiskerizone rapporterer observatøren mindst én gang om ugen via radio, pr. fax eller pr. e-mail sine observationer, herunder mængden af fangster og bifangster om bord og alle øvrige opgaver, der forlanges af myndigheden.

7.   Observatørens rapport

Inden observatøren forlader fartøjet, fremlægger denne en observationsrapport for fartøjsføreren. Fartøjsføreren kan anføre eventuelle bemærkninger i observationsrapporten. Rapporten underskrives af observatøren og fartøjsføreren. Fartøjsføreren får en kopi af observationsrapporten.

Observatøren sender sin rapport til Madagaskar, der sender en kopi heraf til EU senest femten arbejdsdage efter observatørens ilandsætning.

LISTE OVER TILLÆG

Tillæg 1

Skema til ansøgning om fiskeritilladelse

Tillæg 2

Datablad

Tillæg 3

Koordinater (længde- og breddegrader) for Madagaskars fiskerizone

Tillæg 4

Madagaskars fiskerizone

Tillæg 5

Geografiske koordinater og kort over den zone, hvor fiskeri er forbudt for langlinefartøjer med flydeline

Tillæg 6

Fiskerilogbog – Fangstopgørelse for notfartøjer

Tillæg 7

Fiskerilogbog – Fangstopgørelse for langlinefartøjer

Tillæg 8

Skema til meddelelse om indsejling eller udsejling af fiskerizonen

Tillæg 9

FOS-positionsmeldingens format

Tillæg 1

Skema til ansøgning om fiskeritilladelse

MADAGASKARS MINISTERIUM MED ANSVAR FOR FISKERI

ANSØGNING OM LICENS FOR UDENLANDSKE FISKERFARTØJER TIL INDUSTRIELT FISKERI

1.

Rederens navn: …

2.

Rederens adresse: …

3.

Repræsentantens eller stedfortræderens navn: …

4.

Repræsentantens eller den lokale agents adresse: …

5.

Fartøjsførerens navn: …

6.

Fartøjets navn: …

7.

Registreringsnummer: …

8.

Fax: …

9.

E-mail: …

10.

Radiokaldesignal …

11.

Byggedato og -sted: …

12.

Flagstat: …

13.

Registreringshavn: …

14.

Hjemhavn: …

15.

Længde overalt: …

16.

Bredde overalt: …

17.

Bruttotonnage (UMS): …

18.

Lastrumskapacitet: …

19.

Køle- eller frysekapacitet: …

20.

Maskintype og -effekt: …

21.

Fiskeredskaber: …

22.

Antal besætningsmedlemmer: …

23.

Kommunikationssystem: …

24.

Kaldesignal: …

25.

Havnekendingsnummer: …

26.

Planlagt fiskeri: …

27.

Landingssted: …

28.

Fiskeriområder: …

29.

Målarter: …

30.

Gyldighedsperiode…

31.

Særlige betingelser: …

Udtalelse fra Generaldirektoratet for Fiskeri og Akvakultur: …

Bemærkninger fra ministeriet med ansvar for fiskeri: …

Tillæg 2

DATABLAD

Fiskerizone:

Uden for 20 sømil fra basislinjen. Zone anført i bilag 3 og 4.

En beskyttelseszone på 3 sømil fra nationale anordninger til fiskekoncentration skal overholdes.

I zonerne Banc de Leven og Banc de Castor, hvis koordinater er angivet i bilag 5, er fiskeri forbudt for langlinefartøjer med flydeline omhandlet i denne protokol.

Tilladte fiskeredskaber:

Not

Flydeline

Bifangster:

Overholdelse af henstillingerne fra IOTC

Rederens afgift/fangstækvivalent:

Rederens afgift pr. ton fangst

35 EUR/ton

Rederens årlige forskud:

4 900 EUR for 140 tons pr. notfartøj

3 675 EUR for 105 tons pr. langlinefartøj med flydeline på mere end 100 GT

1 750 EUR for 50 tons pr. langlinefartøj med flydeline på højst 100 GT

Antal fartøjer med fiskeritilladelse:

40 notfartøjer

34 langlinefartøjer med flydeline på mere end 100 GT

22 langlinefartøjer med flydeline på højst 100 GT

Andet:

Afgift for hjælpefartøj: 2 500 EUR pr. fartøj

Sømænd:

for flåden af notfartøjer til tunfiskeri skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-sømænd

for flåden af langlinefartøjer med flydeline skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-sømænd.

Rederne bestræber sig på at påmønstre yderligere madagaskiske sømænd.

Observatører:

På anmodning fra Madagaskars myndigheder skal EU-fiskerfartøjerne tage en observatør med om bord med det mål at nå en procentvis dækning på 10 % af de fartøjer, der har en fiskeritilladelse. - Fartøjer med en tonnage på under 100 GT er imidlertid ikke underlagt denne foranstaltning.

For hvert fartøj, der påmønstrer en observatør, skal rederen bidrage med 20 EUR pr. dag. - Dette beløb går til FOC's observatørprogram.

Tillæg 3

KOORDINATER (LÆNGDE- OG BREDDEGRADER) FOR MADAGASKARS FISKERIZONE

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


AFGRÆNSNING AF DEN FORBUDTE ZONE

(i grader og minutter)

Punkt

Breddegrad

Længdegrad

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Tillæg 4

Image

Tillæg 5

Geografiske koordinater og kort over den zone, hvor fiskeri er forbudt for langlinefartøjer med flydeline

Punkt

Breddegrad

Længdegrad

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Tillæg 6

Fiskerilogbog – Fangstopgørelse for notfartøjer

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DÉPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALÉE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMÉE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPÈCE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Tillæg 7

Fiskerilogbog – Fangstopgørelse for langlinefartøjer

Image

Tillæg 8

Skema til meddelelse om indsejling eller udsejling af fiskerizonen

MEDDELELSESFORMAT

1.   FORMATET FOR MEDDELELSER OM INDSEJLING (MINDST 3 TIMER FØR INDSEJLING)

MODTAGER: FOC MADAGASCAR

BEGIVENHEDSKODE: INDSEJLING

FARTØJETS NAVN: …

INTERNATIONALT RADIOKALDESIGNAL: …

FLAGSTAT: …

FARTØJSTYPE: …

LICENSNUMMER: …

POSITION VED INDSEJLING: …

DATO OG KLOKKESLÆT (UTC) FOR INDSEJLING: …

SAMLET MÆNGDE FISK OMBORD I KG: …

YFT (gulfinnet tun/Thunnus albacares) i KG: …

SKJ (bugstribet bonit/Katsuwonus pelamis) i KG: …

BET (storøjet tun/Thunnus obesus) i KG: …

ALB (hvid tun/Thunnus alalunga) i KG: …

ANDRE (PRÆCISER HVILKE) i KG: …

2.   FORMATET FOR MEDDELELSER OM UDSEJLING (MINDST 3 TIMER FØR UDSEJLING)

MODTAGER: FOC MADAGASCAR

BEGIVENHEDSKODE: UDSEJLING

FARTØJETS NAVN: …

INTERNATIONALT RADIOKALDESIGNAL: …

FLAGSTAT: …

FARTØJSTYPE: …

LICENSNUMMER: …

POSITION VED UDSEJLING: …

DATO OG KLOKKESLÆT (UTC) FOR UDSEJLING: …

SAMLET MÆNGDE FISK OMBORD I KG: …

YFT (gulfinnet tun/Thunnus albacares) i KG: …

SKJ (bugstribet bonit/Katsuwonus pelamis) i KG: …

BET (storøjet tun/Thunnus obesus) i KG: …

ALB (hvid tun/Thunnus alalunga) i KG: …

ANDRE (PRÆCISER HVILKE) i KG: …

3.   FORMATET FOR UGENTLIGE FANGSTOPGØRELSER (HVER TREDJE DAG, SÅ LÆNGE FARTØJET UDØVER AKTIVITET I MADAGASKARS FARVANDE)

MODTAGER: FOC MADAGASCAR

BEGIVENHEDSKODE: AKTIVITET

FARTØJETS NAVN: …

INTERNATIONALT RADIOKALDESIGNAL: …

FLAGSTAT: …

FARTØJSTYPE: …

LICENSNUMMER: …

SAMLET MÆNGDE FISK OMBORD I KG: …

YFT (gulfinnet tun/Thunnus albacares) i KG: …

SKJ (bugstribet bonit/Katsuwonus pelamis) i KG: …

BET (storøjet tun/Thunnus obesus) i KG: …

ALB (hvid tun/Thunnus alalunga) i KG: …

ANDRE (PRÆCISER HVILKE) i KG: …

ANTAL TRÆK/SÆT SIDEN SIDSTE MEDDELELSE: …

Alle meddelelser skal sendes til de kompetente myndigheder på følgende faxnummer eller e-mail-adresse:

Fax: +261 20 22 490 14

E-mail: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Tillæg 9

FOS-positionsmeldingens format

FREMSENDELSE AF FOS-MEDDELELSER TIL MADAGASKAR POSITIONSMELDING

Data

Kode

Obligatorisk (M)/ fakultativt (O)

Indhold

Start på record

SR

M

Systemdata – angiver, at record'en starter

Modtager

AD

M

Meddelelsesdata – modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender

FR

M

Meddelelsesdata – afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Flagstat

FS

O

 

Meddelelsestype

TM

M

Meddelelsesdata – meddelelsestype "POS"

Radiokaldesignal

RC

M

Fartøjsdata – fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

O

Fartøjsdata – den kontraherende parts entydige nummer (flagstatens alfa-3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Havnekendingsnummer

XR

M

Fartøjsdata – nummeret på siden af fartøjet

Breddegrad

LA

M

Fartøjspositionsdata – fartøjets position i grader og minutter N/S GGMM (WGS-84)

Længdegrad

LO

M

Fartøjspositionsdata – fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGMM (WGS-84)

Kurs

CO

M

Fartøjets kurs på en 360°-skala

Fart

SP

M

Fartøjets fart i tiendedele knob

Dato

DA

M

Fartøjspositionsdata – dato for registrering af position UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

M

Fartøjspositionsdata – klokkeslæt for registrering af position UTC (TTMM)

Slut på record

ER

M

Systemdata – angiver, at record'en slutter

Tegnsæt: ISO 8859.1

Transmission af data struktureres således:

en dobbelt skråstreg ("//") og en feltkode angiver transmissionens start

der anvendes en enkelt skråstreg ("/") som separator mellem feltkode og data.

Fakultative data anføres mellem "Start på record" og "Slut på record".


31.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 361/43


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. december 2012

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien

(2012/827/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. november 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 1801/2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (1) ("partnerskabsaftalen").

(2)

Rådet har bemyndiget Kommissionen til at forhandle en ny protokol på plads ("den nye protokol"), ifølge hvilken EU-fartøjer tildeles fiskerimuligheder i de farvande, som fiskerimæssigt hører under Mauretaniens højhedsområde eller jurisdiktion. Forhandlingerne mundede ud i, at der blev paraferet et udkast til en ny protokol den 26. juli 2012.

(3)

Den gældende protokol til denne partnerskabsaftale udløb den 31. juli 2012.

(4)

For at sikre, at EU-fartøjerne kan fortsætte fiskeriet, er det i den nye protokol fastsat, at den kan anvendes midlertidigt af begge parter fra datoen for undertegnelsen, indtil procedurerne for den formelle indgåelse er afsluttet.

(5)

Den nye protokol bør undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives hermed bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af protokollen om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien ("protokollen"), med forbehold af indgåelse af protokollen.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der på Unionens vegne er beføjet til at undertegne protokollen.

Artikel 3

Protokollen anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen, jf. protokollens artikel 9, indtil procedurerne for dens indgåelse er afsluttet.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 343 af 8.12.2006.


PROTOKOL

Om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem den europæiske union og den islamiske republik mauretanien

Artikel 1

Gyldighedsperiode og fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 og 6 som fastsat i det skema, der er knyttet til denne protokol, gælder for en periode på to år fra den dato, hvor protokollen tages midlertidigt i anvendelse.

2.   Udenlandske flåder indrømmes adgang til fiskeressourcerne i Mauretaniens fiskerizoner i det omfang, der er ressourcer i overskud, jf. artikel 62 i De Forenede Nationers havretskonvention (1), efter at der er taget hensyn til den mauretanske flådes fangstkapacitet.

3.   Efter at have hørt det organ, der har ansvaret for at udføre havforskning i Mauretanien, og de regionale fiskeriorganisationer fastsætter de mauretanske myndigheder i henhold til den mauretanske lovgivning for hvert fiskeri målene for forvaltning og bæredygtig udnyttelse og de mængder, der må fanges.

4.   Ved denne protokol sikres Den Europæiske Unions fiskerflåder prioriteret adgang til de overskydende ressourcer, der er til rådighed i de mauretanske fiskerizoner. De fiskerimuligheder, der tildeles Den Europæiske Unions fiskerflåde, jf. bilag 1 til protokollen, tages fra det disponible overskud, før der tildeles fiskerimuligheder til andre tredjelandsflåder med tilladelse til at fiske i Mauretaniens fiskerizoner.

5.   Samtlige tekniske foranstaltninger til bevaring og forvaltning af ressourcerne og de finansielle betingelser, gebyrer og andre afgifter, der er en forudsætning for at få udstedt fiskeritilladelser, og som er fastsat for hvert fiskeri i bilag 1 til denne protokol, gælder for alle industrielle tredjelandsflåder, der fisker i Mauretaniens fiskerizone på samme tekniske betingelser som dem, der gælder for Den Europæiske Unions flåder.

6.   Efter aftalens artikel 6 må fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag, kun fiske i de mauretanske fiskerizoner, hvis de er i besiddelse af en fiskerilicens, der er udstedt i henhold til denne protokol og efter de nærmere bestemmelser, der er fastsat i protokollens bilag 1.

Artikel 2

Finansiel modydelse - Betalingsbetingelser

1.   Den årlige finansielle modydelse for EU-fiskerfartøjernes adgang til Mauretaniens fiskerizoner, jf. aftalens artikel 7, fastsættes til syvogtres (67) mio. EUR.

2.   Der er desuden fastsat et beløb på tre (3) mio. EUR i økonomisk støtte til gennemførelsen af den nationale politik for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri.

3.   Stk. 1 anvendes med mindre andet gælder ifølge denne protokols artikel 4, 7 og 10.

4.   Unionen betaler den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, for EU-fartøjernes adgang til Mauretaniens fiskerizoner, senest tre (3) måneder efter, at protokollen er taget midlertidigt i anvendelse, for det første år, og senest et år efter, at protokollen er trådt i kraft, for de følgende år.

Artikel 3

Videnskabeligt samarbejde

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i de mauretanske fiskerizoner efter princippet om bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne og de marine økosystemer.

2.   I protokollens gyldighedsperiode arbejder parterne sammen om at følge udviklingen i ressourcernes tilstand og i fiskeriet i de mauretanske fiskerizoner. Med henblik herpå holdes der mindst én gang om året møde i Den Uafhængige Fælles Videnskabelige Komité, skiftevis i Mauretanien og i Europa. Som supplement til aftalens artikel 4, stk. 1, kan deltagelsen i Den Uafhængige Fælles Videnskabelige Komité udvides til i det omfang, det er nødvendigt, at omfatte videnskabsfolk fra tredjelande, samt observatører og repræsentanter for de interesserede parter eller for de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som f.eks. CECAF.

3.   Den Uafhængige Fælles Videnskabelige Komités mandat omfatter bl.a. følgende aktiviteter:

a)

at udarbejde en videnskabelig rapport hvert år om fiskeriet i henhold til aftalen

b)

at fastlægge og foreslå Den Blandede Komité programmer eller tiltag, der behandler specifikke videnskabelige spørgsmål, som kan øge kendskabet til fiskeriets dynamik, ressourcernes tilstand og de marine økosystemers udvikling

c)

at undersøge videnskabelige spørgsmål, som rejses i forbindelse med protokollens gennemførelse, og om nødvendigt, udarbejde en videnskabelig udtalelse efter en procedure, der er godkendt ved konsensus i komitéen

d)

indsamle og analysere data om indsats og fangst pr. national fartøjskategori, EU-fartøjskategori og tredjelandsfartøjskategori, som fisker i Mauretaniens fiskerizoner, bl.a. i henhold til denne protokol

e)

at tilrettelægge gennemførelsen af de årlige undersøgelsestogter og dermed bidrage til evalueringen af bestandene og gøre det muligt at fastlægge de fiskeri- og udnyttelsesmuligheder, der vil sikre bevarelsen af ressourcerne og deres økosystemer

f)

på eget initiativ eller til efterkommelse af en anmodning fra Den Blandede Komité eller en af parterne at afgive enhver form for videnskabelig udtalelse om de mål, strategier og forvaltningsforanstaltninger, der skønnes nødvendige for at sikre en bæredygtig udnyttelse af de bestande og det fiskeri, der er omfattet af denne protokol

g)

at foreslå en revision af fiskerimulighederne, jf. protokollens artikel 1, inden for rammerne af Den Blandede Komité.

Artikel 4

Revision af fiskerimulighederne

1.   Parterne kan inden for rammerne af Den Blandede Komité vedtage foranstaltninger som omhandlet i denne protokols artikel 1 med henblik på revidere fiskerimulighederne. I så fald justeres den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis.

2.   For fiskerikategorier, der ikke er omfattet af den gældende protokol, kan de to parter i henhold til aftalens artikel 6, stk. 2, fastsætte nye fiskerimuligheder på grundlag af de bedste tilgængelige videnskabelige udtalelser, som skal være valideret af Den Uafhængige Fælles Videnskabelige Komité og vedtaget i Den Blandede Komité.

3.   Første møde i Den Blandede Komité afholdes senest tre (3) måneder efter denne protokols ikrafttræden.

Artikel 5

Opsigelse som følge af ringe udnyttelse af fiskerimulighederne

Hvis det konstateres, at fiskerimulighederne kun udnyttes i ringe grad, kan Den Europæiske Union skriftligt meddele de mauretanske myndigheder sin hensigt om at opsige protokollen. Opsigelsen træder i kraft fire (4) måneder efter meddelelsen.

Artikel 6

Økonomisk støtte til fremme af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

1.   Den økonomiske støtte i artikel 2, stk. 2, beløber sig til tre (3) mio. EUR om året, og skal bidrage til at fremme et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i Mauretaniens fiskerizoner i overensstemmelse med de strategiske mål om bevarelse af fiskeressourcerne og om en bedre integrering af sektoren i den nationale økonomi.

2.   Støtten er en offentlig udviklingsstøtte, der ydes uafhængigt af den finansielle modydelse for EU-fartøjernes adgang til de mauretanske fiskerizoner, og som på den ene side skal bidrage til gennemførelsen af den nationale strategi for bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet og på den anden side til beskyttelsen af hav- og kystområder og til den gældende strategiramme for bekæmpelse af fattigdom.

3.   Støtten i henhold til denne protokol stilles til rådighed, så snart finansministeriet har overført restbeløbet fra sektorstøtten for 2008-2012 til en særlig øremærket fiskerikonto (størrelsen af dette beløb fastlægges af parterne efter en gennemgang) og er anvendt i henhold til den udnyttelsesplan, som Mauretanien har meddelt i forvejen.

4.   Den økonomiske støtte er baseret på en resultatorienteret tilgang. Ubetalingen sker i rater i henhold til en plan, der er fastlagt i Den Blandede Komité.

5.   Mauretanien forpligter sig til hvert halve år at offentliggøre udbud og kontrakter vedrørende projekter, der er finansieret ved hjælp af denne økonomiske støtte, og til at sikre, at foranstaltninger, der iværksættes i henhold til betingelserne i bilag II, er synlige.

Artikel 7

Suspension af protokollens anvendelse

1.   Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens og dens bilags bestemmelser og deres anvendelse bør parterne holde samråd i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10, der om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.

2.   En part kan suspendere protokollens anvendelse, hvis tvisten mellem parterne betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, jf. stk. 1, ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt mindst fire (4) måneder, før suspensionen får virkning.

4.   Anvendelsen af protokollen kan også suspenderes i tilfælde af manglende betalinger. I så tilfælde sender ministeriet en meddelelse til Europa-Kommissionen, hvori det påpeger den manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald senest 30 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

Hvis der inden udløbet af ovennævnte frist ikke er betalt eller givet behørig begrundelse for undladt betaling, kan de ansvarlige mauretanske myndigheder suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-Kommissionen herom.

Protokollen anvendes på ny, så snart den pågældende betaling har fundet sted.

5.   De to parter er enige om, at hvis det konstateres, at menneskerettighederne er tilsidesat, kan anvendelsen af protokollen suspenderes, jf. Cotonou-aftalens artikel 9.

Artikel 8

Gældende national lovgivning

Uden at det berører bestemmelserne i protokollen og dens bilag I er aktiviteter, der udøves af fartøjer, som fisker i henhold til denne protokol og dens bilag, herunder navnlig anvendelse af havnefaciliteter og proviantering, underkastet mauretansk lovgivning.

Artikel 9

Varighed

Protokollen med bilag gælder i en periode på to år fra den dato, hvor den tages midlertidigt i anvendelse, dvs. datoen for dens undertegnelse, medmindre den opsiges.

Artikel 10

Opsigelse

1.   Ved opsigelse af protokollen skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst fire (4) måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden sin hensigt om at opsige protokollen.

2.   Efter meddelelse af opsigelse som omhandlet i stk. 1 skal parterne holde samråd.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne protokol med bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer i forbindelse med ikrafttrædelsen er afsluttet.

Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.

Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.

Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.

Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.

Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.

Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego

Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.

Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť

V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista

Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.

 


(1)  De Forenede Nationers Havretskonvention (med bilag, slutakt og berigtigelsesprotokoller til slutakten af 3. marts 1986 og 26. juli 1993) indgået i Montego Bay den 10. december 1982 – De Forenede Nationers traktatsamling af 16.11.1994 (bind 1834, I-31363, s. 3-178).

BILAG 1

BETINGELSER FOR EU-FARTØJERS FISKERI I MAURETANIENS FISKERIZONER

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

1.   Udpegning af ansvarlige myndigheder

Med henblik på anvendelsen af dette bilag, og medmindre andet er fastsat, forstås ved enhver henvisning til en ansvarlig myndighed i henholdsvis Den Europæiske Union og Mauretanien følgende:

—   For Den Europæiske Union: Europa-Kommissionen repræsenteret ved Den Europæiske Unions delegation i Nouakchott (kontaktpunkt)

—   For Mauretanien: Fiskeriministeriet repræsenteret ved Direktoratet for Programmering og Samarbejde (kontaktpunkt), i det følgende benævnt "ministeriet".

2.   Mauretaniens eksklusive økonomiske zone (EEZ)

Inden protokollens ikrafttræden meddeler Mauretanien Den Europæiske Union de geografiske koordinater for landets eksklusive økonomiske zone samt basislinjen, som er lig med lavvandslinjen.

3.   Identifikation af fartøjer

3.1.

Alle EU-fartøjer skal være identitetsmærket efter EU-bestemmelserne på området. Disse bestemmelser skal meddeles ministeriet inden protokollens ikrafttræden. Enhver ændring af disse bestemmelser skal meddeles ministeriet senest én måned, inden den træder i kraft.

3.2.

Et fartøj, der skjuler sin mærkning, sit navn eller registreringsnummer, kan idømmes sanktioner efter gældende mauretansk lovgivning.

4.   Bankkonti

Inden protokollen træder i kraft, giver Mauretanien Den Europæiske Union oplysning om, hvilken bankkonto eller hvilke bankkonti (BIC- og IBAN-kode) de beløb, som fiskerfartøjerne skal betale i henhold til aftalen, skal indsættes på. Omkostningerne i forbindelse med bankoverførslerne betales af rederne.

5.   Betalingsbetingelser

5.1.

Betalingerne foretages i euro på følgende måde:

afgifter: ved overførsel til en af Mauretaniens nationalbanks konti i udlandet med Trésor de la Mauritanie (Mauretaniens statskasse) som modtager

parafiskal afgift: ved overførsel til en af Mauretaniens nationalbanks konti i udlandet med Surveillance des pêches (Fiskeriovervågningen) som modtager

bøder: ved overførsel til en af Mauretaniens nationalbanks konti i udlandet med Trésor de la Mauritanie som modtager

5.2.

De i punkt 1 omhandlede beløb betragtes som faktisk modtaget, hvis Mauretaniens statskasse eller ministeriet bekræfter dette på grundlag af meddelelser fra Mauretaniens nationalbank.

KAPITEL II

LICENSER

Dette kapitel gælder med forbehold af de detaljerede bestemmelser i kapitel XI om fartøjer, der fisker efter stærkt vandrende fiskebestande.

Med henblik på dette bilag svarer den licens, der udstedes af de mauretanske myndigheder til EU-fartøjerne, til den fiskerilicens, der er omhandlet i den gældende EU-lovgivning.

1.   Nødvendig dokumentation ved ansøgning om licens

Ved hver førstegangsansøgning om licens forelægger Den Europæiske Union for hvert fartøj, der ønsker licens, ministeriet en udfyldt licensansøgning i overensstemmelse med modellen i tillæg 1 til dette bilag.

1.1.

Ved indgivelsen af sin første licensansøgning vedlægger rederen følgende:

en af flagstaten bekræftet kopi af det internationale målebrev med angivelse af fartøjets tonnage i GT, som er certificeret af anerkendte internationale organer

et nyt farvefoto, der er bekræftet af flagstatens kompetente myndigheder, og som viser fartøjet fra siden i dets aktuelle stand. Fotografiet skal måle mindst 15 cm × 10 cm

de nødvendige dokumenter for indskrivning i Mauretaniens nationale fartøjsregister. Indskrivningen er gratis. Inspektionen i forbindelse med registreringen i Mauretaniens nationale fartøjsregister er rent administrativ.

1.2.

Ved enhver ændring af fartøjets tonnage er rederen forpligtet til for det pågældende fartøj at indsende en kopi af det nye målebrev udtrykt i GT, der er bekræftet af flagstaten, og dokumentation for begrundelsen for en sådan ændring, herunder en kopi af den anmodning, som rederen har indgivet til sine kompetente myndigheder, disse myndigheders godkendelse og nærmere oplysninger om de foretagne ændringer.

Der skal ligeledes indsendes et nyt foto, bekræftet af flagstatens kompetente myndigheder, hvis fartøjets struktur eller dets ydre fremtræden ændres.

1.3.

Der indgives kun ansøgninger om fiskerilicenser for fartøjer, som der er indsendt de i punkt 1.1 og 1.2 krævede dokumenter for.

2.   Ret til fiskeri

2.1.

Ethvert fartøj, der ønsker at udøve fiskeri i henhold til denne aftale, skal være registreret i Den Europæiske Unions fiskerfartøjsregister og være berettiget til at fiske i Mauretaniens fiskerizone.

2.2.

For at et fartøj er berettiget til at fiske i Mauretaniens fiskerizoner, må hverken rederen, fartøjsføreren eller selve fartøjet have forbud mod at fiske i Mauretanien. De skal have opfyldt deres forpligtelser over for de mauretanske myndigheder, dvs. de skal have afviklet alle tidligere forpligtelser som følge af deres fiskeri i Mauretanien.

3.   Ansøgning om licenser

3.1.

Senest én (1) måned før de ønskede licensers gyldighedsperiode begynder, forelægger Kommissionen for hver type licens hvert kvartal ministeriet lister over de fartøjer pr. fiskerikategori, som ønsker at udøve fiskeri inden for de begrænsninger, der er fastsat i protokollens specifikationsblade. Sådanne lister ledsages af dokumentation for betaling. Licensansøgninger, der ikke er fremkommet inden for ovennævnte tidsfrister, behandles ikke.

3.2.

Listerne angiver for hver fiskerikategori:

antal fartøjer

for hvert fartøj, de vigtigste tekniske kendetegn som anført EU's fiskerfartøjsregister

fiskeredskaber

det beløb, der skal betales, opdelt efter fiskerikategori

antal påmønstrede mauretanske sømænd.

4.   Udstedelse af licenser

4.1.

Ministeriet udsteder licenserne til fartøjerne, efter at rederens repræsentant har forelagt dokumentation for, at de enkelte fartøjer har betalt (kvittering udstedt af Mauretaniens statskasse), jf. kapitel I, senest ti (10) dage før, licensernes gyldighedsperiode begynder. Licenserne er til rådighed hos ministeriets tjenestegrene i Nouadhibou eller Nouakchott.

4.2.

I licenserne er bl.a. anført gyldighedsperiode, fartøjets tekniske specifikationer, antal mauretanske søfolk og afgiftsbetalingsreference samt betingelserne for fiskeriet, jf. de relevante specifikationsblade.

4.3.

Fartøjer, som tildeles en licens, opføres på den liste over fartøjer med tilladelse til fiskeri, der sendes til Fiskeriovervågningen og til Den Europæiske Union.

4.4.

Den Europæiske Union modtager meddelelse om licensansøgninger, som ikke er imødekommet af ministeriet. I givet fald beregner ministeriet, om sådanne afviste ansøgere måtte have et tilgodehavende, efter at have sikret sig dækning for eventuelle ubetalte bøder.

5.   Licensernes gyldighedsperiode og anvendelse

5.1.

Licensen er kun gyldig i den periode, der er betalt afgift for, og på de betingelser, der er fastsat i specifikationsbladet.

Licenserne udstedes for henholdsvis 2 måneder for rejefiskeri og 3, 6 eller 12 måneder for de øvrige fiskerikategorier. De kan fornyes.

Licenserne er gyldige fra den første dag i den periode, der er ansøgt om.

Licensernes gyldighedsperiode fastsættes på basis af årsperioder, idet den første periode begynder på datoen for denne protokols ikrafttræden og slutter den 31. december samme år. Den sidste periode slutter på denne protokols udløbsdato. Gyldighedsperioden kan ikke begynde i én periode og slutte i den følgende periode.

5.2.

Hver licens udstedes for et specifikt fartøj. Den kan ikke overdrages. Hvis licensen bortkommer, eller fartøjet oplægges i en længere periode som følge af alvorlige tekniske vanskeligheder erstattes licensen for dette fartøj med en licens for et andet fartøj i samme fiskerikategori, dog uden at den tilladte tonnage for denne kategori overskrides.

5.3.

Hvis der er behov for at justere de beløb, der er betalt i forbindelse med udstedelsen af en ny licens, skal en sådan justering foretages, før den nye licens udleveres.

6.   Tekniske inspektioner

6.1.

Hvert EU-fartøj skal én gang om året og efter ændring af fartøjets tonnage eller skift af fiskerikategori med heraf følgende anvendelse af andre fiskeredskaber give møde i havnen i Nouadhibou for at blive inspiceret efter gældende bestemmelser. Disse inspektioner skal finde sted senest 48 timer efter fartøjets ankomst i havn.

Bestemmelserne for teknisk inspektion af tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline er fastsat i dette bilags kapitel XI.

6.2.

Efter veloverstået teknisk inspektion udstedes der en overensstemmelsesattest til fartøjets fører for en periode svarende til licensens gyldighedsperiode, og denne periode forlænges gratis de facto for de fartøjer, der fornyer deres licens i det pågældende år. Denne attest skal til stadighed opbevares om bord. For fartøjer, der udøver pelagisk fiskeri, skal attesten desuden indeholde oplysninger om omladningskapaciteten.

6.3.

Formålet med den tekniske inspektion er at kontrollere, om de tekniske specifikationer og redskaberne om bord opfylder bestemmelserne, og om bestemmelserne vedrørende det mauretanske mandskab er opfyldt.

6.4.

Udgifterne til inspektionerne afholdes af rederne og fastsættes efter tariffen i Mauretaniens lovgivning og meddeles Den Europæiske Union via delegationen. De må ikke overstige det, som andre fartøjer normalt betaler for de samme ydelser.

6.5.

Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 1 og 2 ovenfor medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser.

KAPITEL III

GEBYRER

1.   Gebyrer

Gebyrerne beregnes for hvert fartøj efter de årssatser, der er fastsat i protokollens specifikationsblade. Gebyrerne omfatter alle afgifter og skatter, med undtagelse af den parafiskale afgift, havneafgifter og afgifter på tjenesteydelser.

2.   Parafiskal afgift

Satserne for den parafiskale afgift for fartøjer til industrielt fiskeri, som betales i udenlandsk valuta, jf. bekendtgørelse om indførelse af den parafiskale afgift, er som følger:

 

Fiskerikategorien krebsdyr, blæksprutte og demersale arter:

< 99

50 000

100-200

100 000

200-400

200 000

400-600

400 000

> 600

600 000

 

Fiskerikategorien pelagiske arter (små og store):

< 2 000

50 000

2 000-3 000

150 000

3 000-5 000

500 000

5 000-7 000

750 000

7 000-9 000

1 000 000

> 9 000

1 300 000

Undtagen for fiskerikategori 5 og 6 skal den parafiskale afgift betales for ét eller flere kvartaler, uanset en eventuel biologisk hvileperiode.

Den omregningskurs (MRO/EUR), der anvendes ved betaling af den parafiskale afgift for et kalenderår, er gennemsnitskursen i det foregående år, som beregnes af Mauretaniens nationalbank og meddeles af ministeriet senest den 1. december året før anvendelsen.

Et kvartal svarer til en af de tremånedersperioder, der begynder enten den 1. oktober, den 1. januar, den 1. april eller den 1. juli, bortset fra protokollens første og sidste periode.

3.   Naturalydelser

EU-redere, der er ansvarlige for fartøjer, der driver pelagisk fiskeri i henhold til denne protokol, bidrager til politikken for uddeling af fisk til trængende befolkningsgrupper med 2 % af de fangster af pelagiske arter, som de har omladet. Denne bestemmelse udelukker udtrykkeligt al anden form for bidrag.

4.   Opgørelse over gebyrer for tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline

På grundlag af elektroniske fangstopgørelser, som er bekræftet af ovennævnte videnskabelige institutter, udarbejder Den Europæiske Union for hvert tunfiskerfartøj og langlinefartøj med flydeline en endelig opgørelse over, hvor meget de enkelte fartøjer skal betale i gebyrer for deres fiskeri i det foregående kalenderår eller i det igangværende år, hvis det er sidste år, protokollen anvendes.

Den Europæiske Union meddeler den endelige opgørelse til Mauretanien og rederen inden den 15. juli i året efter det år, hvor fangsterne har fundet sted. Når den endelige opgørelse vedrører det igangværende år, meddeles den Mauretanien senest én (1) måned efter protokollens udløb.

Mauretanien kan inden for en frist på 30 dage fra meddelelsesdatoen gøre indsigelse mod den endelige opgørelse, idet en sådan indsigelse dog skal begrundes behørigt. Hvis parterne er uenige, holder de samråd i Den Blandede Komité. Hvis Mauretanien ikke gør indsigelse inden for fristen på 30 dage, betragtes den endelige opgørelse som godkendt.

Hvis den endelige opgørelse lyder på et højere beløb end den forudbetalte faste afgift for fiskeritilladelsen, betaler rederen saldoen senest 45 dage efter, at Mauretanien har godkendt den endelige opgørelse. Hvis den endelige opgørelse lyder på et lavere beløb end den forudbetalte faste afgift, får rederen ikke penge tilbage.

KAPITEL IV

FANGSTRAPPORTERING

1.   Fiskerilogbog

1.1.

Fartøjsføreren skal dagligt registrere alle relevante aktiviteter i en fiskerilogbog som vist i tillæg 2 til dette bilag; fiskerilogbogen kan eventuelt ændres for at overholde mauretansk lovgivning. Fiskerilogbogen skal udfyldes korrekt og læseligt og underskrives af fartøjsføreren. For fartøjer, der fisker efter stærkt vandrende arter, anvendes bestemmelserne i kapitel XI i dette bilag.

1.2.

Ved afslutningen af hver fangstrejse skal fartøjsføreren sende den originale fiskerilogbog til Fiskeriovervågningen. Rederen skal inden for en frist på 15 arbejdsdage sende en kopi af fiskerilogbogen henholdsvis til medlemsstatens myndigheder og til Kommissionen via delegationen.

1.3.

Manglende overholdelse af en af bestemmelserne i punkt 1.1 og 1.2 ovenfor medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser, uden at dette er til hinder for, at sanktionerne i den mauretanske lovgivning iværksættes.

1.4.

Mauretanien og Den Europæiske Union bestræber sig begge på at indføre en elektronisk logbog senest inden udløbet af protokollens første anvendelsesår.

2.   Supplerende fiskerilogbog (landings- og omladningsopgørelse)

2.1.

Ved landing eller omladning skal fartøjsføreren korrekt og læseligt udfylde en supplerende fiskerilogbog som vist i tillæg 6 til dette bilag og underskrive den.

2.2.

Ved afslutningen af hver landing sender rederen inden for en frist på højst 30 dage originalen af den supplerende fiskerilogbog til Fiskeriovervågningen med kopi til ministeriet. Inden for samme frist sendes der en kopi til medlemsstatens myndigheder og til Kommissionen via delegationen. For pelagiske fartøjer er fristen 15 dage.

2.3.

Ved afslutningen af hver godkendt omladning sender fartøjsføreren øjeblikkeligt originalen af den supplerende fiskerilogbog til Fiskeriovervågningen med kopi til ministeriet. Inden for en frist på 15 arbejdsdage sendes der en kopi til medlemsstatens myndigheder og til Kommissionen via delegationen.

2.4.

Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 2.1, 2.2 og 2.3 ovenfor medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser.

3.   Oplysningernes pålidelighed

Oplysningerne i de dokumenter, der er omhandlet i ovenstående punkter, skal afspejle de faktiske fiskeriforhold, så de kan indgå i grundlaget for overvågning af fiskeressourcernes udvikling.

Med hensyn til mindstemål for fisk om bord på fartøjerne følges mauretansk lovgivning, jf. tillæg 4.

Tillæg 5 indeholder en liste over omregningsfaktorer for fangsterne, alt efter fiskenes behandlingsgrad, dvs. hovedskårne/hele og/eller rensede/hele.

4.   Tolerancen for afvigelser

Tolerancen mellem de fangster, der er registreret i fiskerilogbogen, og den vurdering af fangsterne, der er foretaget i forbindelse med en inspektion eller en landing, beregnes på grundlag af en repræsentativ stikprøve, og må højst være:

9 % for fersk fisk

4 % for frosset ikke-pelagisk fisk

2 % for frosset pelagisk fisk.

5.   Bifangster

Protokollens tekniske specifikationsblade indeholder specifikationer vedrørende bifangster. Bestemmelserne for sådanne bifangster skal være anført i de udstedte licenser. Enhver overskridelse af procentsatserne for tilladte bifangster giver anledning til sanktioner.

6.   Manglende overholdelse af bestemmelserne om fangstrapportering

Manglende overholdelse af bestemmelserne om fangstrapporter medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser, uden at dette er til hinder for, at der idømmes sanktioner efter denne protokol.

7.   Rapportering af samlede fangster

Den Europæiske Union sender inden udløbet af hvert igangværende kvartal Mauretanien en elektronisk meddelelse om de samlede fangster pr. fiskerikategori, der er taget af EU-fartøjerne i det foregående kvartal.

Oplysningerne opdeles efter måned, fiskerikategori, fartøj og fiskeart.

Tillæg 5 indeholder en liste over omregningsfaktorer for fangster af pelagiske arter, alt efter fiskenes behandlingsgrad, dvs. hovedskårne/hele og/eller rensede/hele.

KAPITEL V

LANDING OG OMLADNING

1.   Landinger

1.1.

Fartøjer, der fisker efter demersale arter, er forpligtet til at lande deres fangster.

1.2.

Der kan på rederens anmodning indrømmes specifikke undtagelser for rejefiskerflåden i perioder med meget varmt vejr, f.eks. august og september.

1.3.

Landingsforpligtelsen omfatter ikke en forpligtelse til at opbevare og forarbejde fangsterne.

1.4.

Fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri er forpligtet til at lande deres fangster i det omfang, forarbejdningsanlæggene i Nouadhibou har kapacitet til at modtage fangsterne, og under hensyntagen til den faktiske efterspørgsel på markedet.

1.5.

Der gælder ikke nogen landingsforpligtelse for den sidste fangstrejse (den fangstrejse, der går umiddelbart forud for, at fartøjet forlader de mauretanske fiskerizoner i en periode på mindst tre måneder). Perioden er på to måneder for rejefiskerfartøjer.

1.6.

Føreren af et EU-fartøj giver senest 48 timer (henholdsvis 24 timer, hvis der er tale om ferske varer) pr. fax eller e-mail havnemyndighederne i Nouadhibou (PAN) og Fiskeriovervågningen med kopi til Den Europæiske Unions delegation besked om landingsdatoen, idet beskeden skal indeholde følgende oplysninger:

a)

navnet på det fiskerfartøj, der ønsker at lande fangster

b)

forventet dato og klokkeslæt for landing

c)

mængde (i kilogram levende vægt af hver art, der skal landes eller omlades angivet ved hjælp af artens alfa-3-FAO-kode).

Som svar på ovennævnte meddelelse giver Fiskeriovervågningen inden for en frist på 12 timer pr. fax eller e-mail fartøjsføreren eller dennes repræsentant sit samtykke med kopi til Den Europæiske Unions delegation.

1.7.

Et EU-fartøj, der lander sin fangst i en havn i Mauretanien, er fritaget for enhver skat eller afgift med tilsvarende virkning undtagen havneafgifter og -gebyrer, der gælder på samme betingelser som for mauretanske fartøjer.

Fiskevarerne er omfattet af en økonomisk toldoplagsordning efter gældende mauretansk lovgivning. De er derfor fritaget for enhver toldprocedure og told eller afgift med lignende virkning ved deres ankomst til den mauretanske havn eller ved eksport og anses for varer under "midlertidig forsendelse" ("midlertidigt oplag").

Rederen bestemmer selv destinationen for varerne om bord på sit fartøj. Varerne kan forarbejdes, oplagres under en toldprocedure, sælges i Mauretanien eller eksporteres (i udenlandsk valuta).

Ved salg i Mauretanien til det mauretanske marked gælder de samme afgifter som for mauretanske fiskevarer.

Fortjenesten kan udføres uden yderligere afgifter (fritagelse for told og afgifter med lignende virkning).

2.   Omladning

2.1.

Frysetrawlere til pelagisk fiskeri, der har ret til at omlade deres fangst, jf. overensstemmelsesattesten, er forpligtede til at omlade ved bøje 10 på reden ud for Nouadhibou havn, undtagen hvis der er tale om sidste fangstrejse.

2.2.

Et EU-fartøj, der lander sin fangst i Nouadhibou havn, er fritaget for enhver skat eller afgift med tilsvarende virkning undtagen havneafgifter og -gebyrer, der gælder på samme betingelser som for mauretanske fartøjer.

2.3.

Der gælder ikke nogen omladningsforpligtelse for den sidste fangstrejse (den fangstrejse, der går umiddelbart forud for, at fartøjet forlader de mauretanske fiskerizoner i en periode på mindst tre måneder).

2.4.

Mauretanien forbeholder sig ret til at nægte omladning, hvis transportfartøjet har drevet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, det være sig i eller uden for Mauretaniens fiskerizoner.

KAPITEL VI

KONTROL

1.   Indsejling i og udsejling af Mauretaniens fiskerizone

1.1.

Med undtagelse af tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline og fartøjer til pelagisk fiskeri (som der er fastsat frister for i dette bilags kapitel XI), er det obligatorisk for EU-fartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, at meddele:

a)

indsejlinger:

Der skal gives meddelelse om indsejlinger senest 36 timer i forvejen, og meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

fartøjets position på tidspunktet for meddelelsen

dag, dato og omtrentligt tidspunkt for indsejling i Mauretaniens fiskerizone

de fangster pr. art, der findes om bord på tidspunktet for meddelelsen, for de fartøjer, der tidligere har meddelt, at de er i besiddelse af en fiskerilicens for en anden fiskerizone i delregionen. I så fald har Fiskeriovervågningen adgang til fiskerilogbogen for denne anden fiskerizone, og kontrollens varighed må ikke overskride den frist, der er fastsat i punkt 4 i dette kapitel.

b)

udsejlinger.

Der skal gives meddelelse herom senest 48 timer i forvejen, og meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

fartøjets position på tidspunktet for meddelelsen

dag, dato og tidspunkt for udsejling fra Mauretaniens fiskerizone

de fangster pr. art, der findes om bord på tidspunktet for meddelelsen.

1.2.

Rederne giver Fiskeriovervågningen meddelelse om deres fartøjers indsejlinger i og udsejlinger af Mauretaniens fiskerizone pr. telex, telefax, e-mail eller kurerpost til de numre (telefax) og den adresse, der er anført i tillæg 1 til dette bilag. I tilfælde af kommunikationsvanskeligheder ad disse kanaler kan oplysningerne undtagelsesvis sendes via Den Europæiske Union.

Enhver ændring af kontaktnumre og adresser meddeles Kommissionen via Den Europæiske Unions delegation senest 15 dage inden ændringens ikrafttræden.

1.3.

Medens de befinder sig i Mauretaniens fiskerizone, skal EU-fartøjer til stadighed overvåge frekvenserne for internationale radiokaldesignaler (VHF kanal 16 eller HF 2 182 kHz).

1.4.

Ved modtagelse af meddelelser om udsejling af fiskerizoner forbeholder de mauretanske myndigheder sig ret til at gennemføre kontrol inden fartøjets udsejling i form af en stikprøvekontrol på reden ud for Nouadhibou eller Nouakchott.

En sådan kontrol må højst vare 6 timer for fartøjer til pelagisk fiskeri (fiskerikategori 7 og 8) og højst 3 timer for de øvrige fiskerikategorier.

1.5.

Manglende overholdelse af ovennævnte bestemmelser giver anledning til følgende sanktioner:

a)

første gang:

fartøjet omdirigeres, hvis muligt

fangsten om bord landes og konfiskeres til fordel for Mauretaniens statskasse

fartøjet idømmes en bøde, der er lig med minimumbeløbet i det bødeinterval, der er fastlagt i den mauretanske lovgivning.

b)

anden gang:

fartøjet omdirigeres, hvis muligt

fangsten om bord landes og konfiskeres til fordel for Mauretaniens statskasse

fartøjet idømmes en bøde, der er lig med maksimumbeløbet i det bødeinterval, der er fastlagt i den mauretanske lovgivning

licensen annulleres for den resterende gyldighedsperiode.

c)

tredje gang:

fartøjet omdirigeres, hvis muligt

fangsten om bord landes og konfiskeres til fordel for Mauretaniens statskasse

licensen inddrages definitivt

fartøjsføreren og fartøjet får forbud mod fiskeri i Mauretanien.

1.6.

Hvis det pågældende fartøj flygter, informerer ministeriet Kommissionen og flagmedlemsstaten herom, således at sanktionerne i punkt 1-5 ovenfor kan iværksættes.

2.   Inspektion på havet

Inspektion på havet i Mauretaniens fiskerizone af EU-fartøjer med fiskeritilladelse foretages af fartøjer og kontrollører fra Mauretanien, der tydeligt kan identificeres som fiskerikontrolfartøjer og fiskerikontrollører.

Inden Mauretanien sender kontrollører om bord på et EU-fartøj, får fartøjet besked om, at Mauretanien har besluttet at foretage inspektion. Inspektionen foretages af højst to kontrollører, som skal fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører, inden de foretager inspektion.

Mauretaniens kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fartøjet, end det er nødvendigt for at løse inspektionsopgaverne. De foretager inspektion på en sådan måde, at fartøjet og dets fiskeri og last påvirkes mindst muligt. Inspektionen må højst vare i 3 timer for fartøjer til pelagisk fiskeri og 1 time og 30 minutter for de øvrige kategorier.

Ved inspektion på havet af omladninger og landinger bestræber føreren af EU-fartøjet sig på at lette de mauretanske kontrollørers ombordstigning og arbejde, navnlig ved at foretage de manøvrer, som kontrollørerne beder om.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder de mauretanske kontrollører en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet kan anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, som udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører.

De mauretanske inspektører giver EU-fartøjets fører en kopi af inspektionsrapporten, inden de forlader fartøjet. Mauretanien sender en kopi af inspektionsrapporten til Den Europæiske Union senest 4 dage efter, at der er foretaget inspektion.

3.   Inspektion i havn

Inspektion i havn af EU-fartøjer, der lander eller omlader fangster taget i Mauretaniens fiskerizone, foretages af kontrollører fra Mauretanien, der tydeligt kan identificeres som fiskerikontrollører.

Inspektion foretages af højst to kontrollører, som skal fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører, inden de foretager inspektion. Mauretaniens kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fartøjet, end det er nødvendigt for at løse inspektionsopgaverne, og de foretager inspektion på en sådan måde, at fartøj, landing eller omladning og last påvirkes mindst muligt. Kontrollen må ikke vare længere end landingen eller omladningen.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder Mauretaniens kontrollører en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet kan anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, som udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører.

Mauretaniens kontrollører afleverer en kopi af inspektionsrapporten til EU-fartøjets fører efter endt inspektion. Mauretanien sender en kopi af inspektionsrapporten til Den Europæiske Union senest 24 timer efter, at der er foretaget inspektion.

4.   Ordning med gensidig observation af kontrol på land

De to parter beslutter at indføre en ordning med gensidig observation af kontrol på land. Med henblik herpå udpeger de hver især repræsentanter, der er til stede ved de respektive nationale myndigheders kontrol og inspektion, og som kan fremsætte bemærkninger med hensyn til gennemførelsen af protokollen.

Sådanne repræsentanter skal have:

en faglig uddannelse

tilstrækkelig erfaring inden for fiskeri

indgående kendskab til aftalens og nærværende protokols bestemmelser.

Når repræsentanterne er til stede ved en inspektion, foretages inspektionen af de nationale kontrolmyndigheder, og repræsentanterne kan ikke på eget initiativ udøve de inspektionsbeføjelser, som de nationale embedsmænd har.

Når repræsentanterne ledsager de nationale embedsmænd, skal de have adgang til de fartøjer, lokaler og dokumenter, som embedsmændene inspicerer, med henblik på indsamling af ikke-personlige oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde.

Repræsentanterne ledsager de nationale kontrolmyndigheder under deres besøg om bord på fartøjer i havn, i auktionshaller, hos fiskegrossister, i fryselagre og andre lokaler i forbindelse med landing og opbevaring af fisk inden første salg på det område, hvor første markedsføring finder sted.

Repræsentanterne udarbejder og sender hver fjerde måned en rapport om de kontroller, som de har deltaget i. Rapporten sendes til de kompetente myndigheder. Disse myndigheder fremsender en kopi til den anden kontraherende part.

Parterne enes om at gennemføre mindst to årlige inspektioner henholdsvis i Mauretanien og i Europa.

4.1.   Tavshedspligt

Repræsentanten skal i forbindelse med fælles kontrol behandle materiel og udstyr om bord på fartøjerne og andre installationer med respekt og respektere, at alle dokumenter, som han har adgang til, er fortrolige. Parterne enes om at iagttage tavshedspligten fuldt ud i forbindelse med gennemførelsen af denne ordning.

Repræsentanten meddeler kun resultaterne af sit arbejde til sine egne kompetente myndigheder.

4.2.   Sted

Dette program anvendes i EU-landingshavne og i mauretanske havne.

4.3.   Finansiering

Hver kontraherende part bærer alle omkostninger i forbindelse med sin repræsentant ved fælles kontroller, herunder udgifter til rejser og ophold.

KAPITEL VII

SATELLITBASERET FARTØJSOVERVÅGNINGSSYSTEM (FOS)

Satellitovervågningen af EU-fartøjer foregår ved hjælp af en dobbelttransmission i et trekantflow, som er indført på forsøgsbasis i hele protokollens anvendelsesperiode:

1)

EU-fartøj – flagstatens fiskeriovervågningscenter (FOC) – Mauretaniens fiskeriovervågningscenter (FOC)

2)

EU-fartøj – Mauretaniens fiskeriovervågningscenter (FOC) – flagstatens fiskeriovervågningscenter (FOC)

1.   Bestemmelser for transmission af meldinger

Positionsmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

fartøjets identifikation

b)

fartøjets seneste geografiske position (længdegrad og breddegrad) med en fejlmargin på under 500 m og et konfidensinterval på 99 %

c)

dato og klokkeslæt for registrering af position

d)

fartøjets fart og kurs.

Flagstatens FOC og Mauretaniens FOC er ansvarlig for automatisk behandling og i givet fald elektronisk transmission af positionsmeldinger. Positionsmeldingerne registreres på en sikker måde og opbevares i tre år.

2.   Fartøjets fremsendelse af positionsmeldinger i tilfælde af driftssvigt i FOS

Fartøjsføreren sørger for, at fartøjets FOS altid er fuldt funktionsdygtigt, og at positionsmeldinger sendes korrekt til flagstatens FOC.

Hvis der opstår en teknisk fejl i fiskerfartøjets udstyr til permanent satellitovervågning, eller det ikke fungerer, sørger fartøjsføreren for i tide at sende oplysningerne i punkt 5 til flagstatens kontrolcenter og Mauretaniens FOC pr. fax. I så fald skal der sendes en opsummerende positionsrapport hver 4. time. En sådan opsummerende positionsrapport skal omfatte de positionsoplysninger, som fartøjsføreren har registreret hver time, jf. punkt 5.

Flagstatens kontrolcenter sender straks disse meddelelser til Mauretaniens FOC. Defekt udstyr skal repareres eller udskiftes inden 5 dage. Hvis denne frist ikke overholdes, skal fartøjet enten sejle ud af de mauretanske fiskerizoner eller anløbe en mauretansk havn. Hvis der er tale om et alvorligt teknisk problem, som kræver lidt længere tid at løse, kan der efter anmodning fra fartøjsføreren gives dispensation på op til 15 dage. I så fald gælder bestemmelserne i punkt 7 fortsat, og alle fartøjer, med undtagelse af fartøjer til tunfiskeri, skal anløbe havn for at tage en mauretansk videnskabelig observatør om bord.

3.   Sikker fremsendelse af positionsmeldinger mellem flagstatens FOC og Mauretanien

Flagstatens FOC sender automatisk de relevante fartøjers positionsmeldinger til Mauretaniens FOC og vice versa. Flagstatens og Mauretaniens fiskeriovervågningscentre (FOC) udveksler e-mail-adresser og giver hurtigst muligt hinanden meddelelse om eventuelle ændringer.

Fremsendelsen af positionsmeldinger mellem flagstatens og Mauretaniens FOC sker elektronisk gennem et sikkert kommunikationssystem.

Mauretaniens FOC underretter hurtigst muligt flagstatens FOC og Den Europæiske Union elektronisk, hvis der ikke længere regelmæssigt modtages positionsmeldinger for et fartøj med fiskeritilladelse, og det pågældende fartøj ikke har meddelt, at det er sejlet ud af Mauretaniens fiskerizone.

4.   Funktionsfejl i kommunikationssystemet

Mauretanien er ansvarlig for, at dets elektroniske udstyr er kompatibelt med det elektroniske udstyr, som flagstatens FOC anvender, og giver hurtigst muligt Den Europæiske Union meddelelse om eventuelle funktionsfejl i forbindelse med fremsendelse og modtagelse af positionsmeldinger med henblik på snarest muligt at få løst det pågældende tekniske problem. Eventuelle tvister forelægges for Den Blandede Komité.

Fartøjsføreren betragtes om ansvarlig for enhver påvist manipulation af fartøjets FOS med henblik på at forstyrre systemets drift eller forfalske positionsmeldinger. Enhver overtrædelse giver anledning til sanktioner i henhold til protokollen.

KAPITEL VIII

OVERTRÆDELSER

1.   Besøgsrapport og overtrædelsesrapport

Besøgsrapporten, hvori omstændighederne ved og årsagerne til den pågældende overtrædelse beskrives, skal underskrives af fartøjsføreren, som kan tilføje eventuelle bemærkninger og forbehold; fartøjsføreren får en kopi af besøgsrapporten. En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og de forsvarsmuligheder, som fartøjsføreren kan påberåbe sig i forbindelse med den påståede overtrædelse.

Overtrædelsesrapporten udarbejdes af Fiskeriovervågningen i nøje overensstemmelse med eventuelt konstaterede overtrædelser, som indgår i den besøgsrapport, der er udarbejdet efter en kontrol af fartøjet.

Under kontrollen tages der hensyn til resultaterne af den tekniske kontrol af fartøjets specifikationer (kapitel II).

2.   Meddelelse af overtrædelser

I tilfælde af overtrædelser sender Fiskeriovervågningen pr. post fartøjsrepræsentanten en rapport om overtrædelsen sammen med rapporten om inspektionsbesøget. Fiskeriovervågningen underretter straks Den Europæiske Union.

Hvis en overtrædelse ikke kan bringes til ophør på havet, skal fartøjsføreren på anmodning af Fiskeriovervågningen sejle sit fartøj til havnen i Nouadhibou. I tilfælde af en overtrædelse, som fartøjsføreren erkender at have begået, og som kan bringes til ophør på havet, kan fartøjet fortsætte med at fiske.

I begge tilfælde kan fartøjet fortsætte med at fiske, når overtrædelsen er bragt til ophør.

3.   Behandling af overtrædelsessager

Efter denne protokol kan overtrædelsessager behandles enten ved mægling eller ad rettens vej.

Inden der træffes foranstaltninger over for fartøjet, fartøjsføreren, besætningen eller lasten, bortset fra foranstaltninger, der skal sikre beviserne, arrangerer Mauretanien om nødvendigt på anmodning af Den Europæiske Union senest tre arbejdsdag efter meddelelsen om fartøjets opbringning et informationsmøde for at få belyst de forhold, der førte til fartøjets opbringning, og for at informere om eventuelle følger. En repræsentant for fartøjets flagstat og for rederen kan deltage i sådanne informationsmøder.

Fiskeriovervågningen indkalder straks mæglingskommissionen. Alle oplysninger om forløbet af mæglingen eller retssagen i forbindelse med EU-fartøjers overtrædelser meddeles straks Den Europæiske Union. Hvis det er nødvendigt, kan formanden for mæglingskommissionen undtagelsesvist give to repræsentanter for rederen lov til at deltage i mæglingskommissionens møder.

Betaling af eventuelle bøder sker ved bankoverførsel senest 30 dage efter mæglingsprocedurens afslutning. Eventuelle bøder skal være betalt, før det pågældende fartøj kan forlade de mauretanske fiskerizoner. Som dokumentation for betaling af bøden med henblik på frigivelse af fartøjet godtages en kvittering udstedt af Mauretaniens statskasse eller på andre dage end arbejdsdage en SWIFT-bankoverførsel bekræftet af Mauretaniens nationalbank (BCM).

Hvis mæglingen er slået fejl, overdrager ministeriet straks sagen til Mauretaniens offentlige anklager. Rederen skal efter gældende lovgivning stille en bankgaranti for eventuelle bøder. Fartøjet frigives 72 timer efter den dato, hvor bankgarantien blev stillet. Bankgarantien frigives først, når retssagen er afgjort. Den frigives af ministeriet, hvis og når proceduren afsluttes uden domfældelse. Hvis sagen slutter med domsfældelse i form af bøde, skal bøden betales efter gældende lovgivning, hvori det er fastsat, at bankgarantien skal frigives, hvis bøden betales senest 30 dage efter domsfældelse.

Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

når den i punkt 5 ovenfor omhandlede bankgaranti er stillet og accepteret af ministeriet i afventning af en domstolsafgørelse.

KAPITEL IX

PÅMØNSTRING AF MAURETANSKE SØFOLK

1.

Bortset fra når det gælder notfartøjer til tunfiskeri, der har pligt til at påmønstre en (1) mauretansk sømand pr. fartøj, og stangfiskerfartøjer til tunfiskeri, som har pligt til at påmønstre tre (3) mauretanske sømænd pr. fartøj, skal 60 % af besætningen, eksklusive officerer, på EU-fartøjer i hele den periode, de faktisk er til stede i de mauretanske fiskerizoner, udgøres af mauretanske søfolk, der er udvalgt på grundlag af en liste, der er opstillet af ministeriet. Hvis der påmønstres mauretanske officerselever, trækkes dette antal fra antallet af mauretanske søfolk.

2.

Rederen eller dennes repræsentant meddeler ministeriet navnene på de mauretanske søfolk, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført på besætningslisten.

3.

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EU-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

4.

De mauretanske søfolks arbejdskontrakter, som de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller repræsentanter i samråd med den kompetente mauretanske myndighed. Kontrakterne sikrer, at søfolkene omfattes af den for dem relevante socialsikringsordning, som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

5.

Rederen eller dennes repræsentant skal senest to måneder efter licensudstedelsen sende en kopi af kontrakten, der er behørigt påtegnet af de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat, direkte til ministeriet.

6.

De mauretanske søfolks hyre betales af rederne. Den aftales mellem rederne eller disses repræsentanter og de pågældende mauretanske søfolk eller deres repræsentanter, inden licenserne udstedes. De mauretanske søfolks lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for mauretanske besætningsmedlemmer, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

7.

Hvis én eller flere af de hyrede søfolk ikke møder frem inden det fastsatte tidspunkt for fartøjets afsejling, kan fartøjet indlede den planlagte fangstrejse, efter at påmønstringshavnens kompetente myndigheder er blevet underrettet om, at der ikke er påmønstret det foreskrevne antal sømænd, og efter at besætningslisten er blevet ajourført. Disse myndigheder underretter Fiskeriovervågningen herom.

8.

Rederen er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fartøjet senest på den næste fangstrejse påmønstrer det antal søfolk, som aftalen foreskriver.

9.

Hvis de pågældende EU-fartøjers redere af anden grund end den, der er nævnt i foregående punkt, ikke påmønstrer mauretanske søfolk, har de pligt til inden for en frist på tre måneder at betale et fast beløb på 20 EUR pr. sømand for hver fiskedag i de mauretanske fiskerizoner.

10.

Betalingen for ikke at have påmønstret søfolk beregnes efter det faktiske antal fiskedage og ikke efter licensens gyldighedsperiode.

11.

Beløbet anvendes til uddannelse af mauretanske havfiskere og indbetales på den konto, der er omhandlet under generelle bestemmelser i dette bilags kapitel I.

12.

Den Europæiske Union sender to gange om året, nemlig den 1. januar og den 1. juli, ministeriet en liste over de mauretanske søfolk, der er påmønstret EU-fartøjerne, hvoraf det fremgår, at de er opført på besætningslisten, og hvilket fartøj de er påmønstret.

13.

Hvis redere gentagne gange ikke påmønstrer det foreskrevne antal mauretanske søfolk, medfører det automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil denne forpligtelse er opfyldt, jf. dog punkt 7.

KAPITEL X

VIDENSKABELIGE OBSERVATØRER

Der indføres en ordning for videnskabelig observation om bord på EU-fartøjer.

1.

For hver fiskerikategori udpeger de to parter hver især mindst to fartøjer om året, som skal tage en mauretansk videnskabelig observatør om bord; dette gælder dog ikke for notfartøjer til tunfiskeri, som tager observatører om bord på anmodning fra ministeriet. Der må under alle omstændigheder kun tages én videnskabelig observatør om bord ad gangen pr. fartøj.

En videnskabelig observatørs ophold om bord på et fartøj varer en fangstrejse. På udtrykkelig anmodning af de to parter kan opholdet dog fordeles over flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige længde af et givet fartøjs forventede fangstrejser.

2.

Ministeriet meddeler Den Europæiske Union navnene på de udpegede videnskabelige observatører, som er i besiddelse af de fornødne dokumenter, senest syv arbejdsdage før den planlagte dato for deres ombordtagning.

3.

Alle omkostninger ved de videnskabelige observatørers arbejde, herunder løn, honorarer og godtgørelser for den videnskabelige observatør, afholdes af ministeriet.

4.

Ministeriet træffer de fornødne foranstaltninger med henblik på den videnskabelige observatørs ombordtagning og ilandsætning.

Den videnskabelige observatør skal under sit ophold om bord have samme forhold som fartøjets officerer.

Den videnskabelige observatør skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre sit arbejde. Føreren giver observatøren adgang til de kommunikationsmidler, der er nødvendige for, at observatøren kan udføre sit arbejde, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, dvs. fiskerilogbogen, den supplerende fiskerilogbog og navigationslogbogen, samt til de dele af fartøjet, som observatøren skal have adgang til for lettere at kunne udføre sit observationsarbejde.

5.

Den videnskabelige observatør melder sig til føreren af det udpegede fartøj dagen før den fastsatte dato for ombordtagning. Hvis den videnskabelige observatør ikke melder sig, underretter fartøjsføreren ministeriet og Den Europæiske Union herom. I så tilfælde har fartøjet ret til at forlade havnen. Ministeriet kan dog straks for egen regning iværksætte ombordtagning af en ny videnskabelig observatør, uden at dette forstyrrer fartøjets fiskeaktiviteter.

6.

Den videnskabelige observatør skal have:

faglige kvalifikationer

tilstrækkelige erfaringer inden for fiskeri og indgående kendskab til protokollens bestemmelser.

7.

Den videnskabelige observatør overvåger, om EU-fartøjer, der opholder sig i Mauretaniens fiskerizoner, overholder bestemmelserne i denne protokol.

Han udfærdiger en rapport herom. Han har navnlig til opgave:

at observere fartøjernes fiskeri

at registrere fartøjernes position, når de fisker

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

at registrere, hvilke fiskeredskaber og maskestørrelser der anvendes.

8.

Al observation er begrænset til fiskeri og dertil knyttede aktiviteter omfattet af denne protokol.

9.

Den videnskabelige observatør:

træffer alle passende forholdsregler til at sikre, at hans ombordstigning og tilstedeværelse om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

anvender de i forbindelse med denne protokol godkendte måleinstrumenter og -procedurer til måling af maskestørrelser

behandler materiel og udstyr om bord med respekt og respekterer, at alle fartøjsdokumenter er fortrolige.

10.

Ved observationsperiodens udløb udfærdiger den videnskabelige observatør, inden han forlader fartøjet, en rapport efter modellen i tillæg 9 til dette bilag. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle bemærkninger, som han finder relevante, idet hver bemærkning skal efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får udleveret en kopi af rapporten, når den videnskabelige observatør går fra borde, ligesom den sendes til ministeriet og til Den Europæiske Union.

KAPITEL XI

FARTØJER, DER FISKER EFTER STÆRKT VANDRENDE FISKEBESTANDE

1.

Licenser til notfartøjer og stangfiskerfartøjer til tunfiskeri samt til langlinefartøjer med flydeline udstedes for perioder sammenfaldende med kalenderåret, undtagen for første og sidste år af denne protokols gyldighedsperiode.

Så snart der foreligger bevis for betaling af forskuddet, udsteder ministeriet en licens og opfører det pågældende fartøj på en liste over fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og denne liste sendes til Fiskeriovervågningen og til Den Europæiske Union.

2.

Inden der udstedes licens, skal fartøjer, der for første gang fisker i henhold til denne aftale, inspiceres efter gældende bestemmelser. En sådan inspektion kan foretages i en udenlandsk havn efter aftale. Samtlige udgifter i forbindelse med denne inspektion afholdes af rederen.

3.

For at lette kontrollen ved indsejling i og udsejling fra fiskerizonen kan fartøjer, der er i besiddelse af fiskerilicenser udstedt i landene i delregionen, på ansøgningen om licens anføre land, art(er) og gyldighedsperiode for disse licenser.

4.

Licenserne udstedes efter overførsel til den konto, der er fastsat i kapitel I, af et fast beløb svarende til det forskud, der er anført i protokollens tekniske specifikationsblade. Beløbet fastsættes pro rata temporis af licensperioden for protokollens første og sidste år.

Den parafiskale afgift betales i forhold til den tid, fartøjet har befundet sig i den mauretanske fiskerizone. De månedlige betalinger dækker 30 dages faktisk fiskeri. Denne bestemmelse bevirker, at afgiften ikke er delelig, og derfor skal der betales fuld afgift for hver påbegyndt periode.

Et fartøj, der har fisket i 1-30 dage i løbet af året, betaler afgift for én måned. Den anden månedlige betaling forfalder efter den første periode på 30 dage osv.

Yderligere månedlige betalinger forfalder senest 10 dage efter den første dag i hver yderligere periode.

5.

Fartøjerne skal for hver fiskeriperiode i de mauretanske farvande føre en logbog i overensstemmelse med modellen i tillæg 3 til dette bilag. Logbogen udfyldes også, selv om der ikke tages fangster.

6.

Med forbehold af verifikationer, som Mauretanien måtte ønske at gennemføre, forelægger Den Europæiske Union inden den 15. juni hvert år ministeriet en opgørelse over, hvad der skal betales i afgifter for det foregående fangstår på grundlag af de fangstopgørelser, som de enkelte redere har opstillet, og som er blevet valideret af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, som har ansvaret for at kontrollere fangstdataene, såsom IRD (Institut de recherche pour le développement, Frankrig), IEO (Instituto Español de Oceanografia, Spanien), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas, Portugal), og IMROP (Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches).

7.

Tunfiskerfartøjerne følger alle henstillinger fra ICCAT (Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet).

8.

For protokollens sidste anvendelsesår meddeles det senest fire måneder efter protokollens udløb, hvad der skyldes i afgifter for det foregående fangstår.

9.

Den endelige opgørelse sendes til de relevante redere, og disse har 30 dage regnet fra meddelelsen om ministeriets godkendelse af tallene til at opfylde de finansielle forpligtelser over for deres kompetente myndigheder. Betalingen, som sker i euro, foregår ved at beløbet indbetales til Mauretaniens statskasse på den konto, der er nævnt i kapitel I, senest halvanden måned efter nævnte meddelelse.

Er den endelige opgørelse lavere end det i punkt 3 omhandlede forskud, kan rederen ikke kræve det tilsvarende overskydende beløb tilbage.

10.

Fartøjerne skal senest tre timer før hver indsejling i og udsejling af zonen give de mauretanske myndigheder direkte meddelelse om deres position og om fangsterne om bord, helst elektronisk eller, hvis dette ikke er muligt, pr. radio.

Adresser og radiofrekvens meddeles af Fiskeriovervågningen.

11.

Notfartøjer til tunfiskeri påmønstrer på anmodning af de mauretanske myndigheder og efter aftale med de pågældende redere én videnskabelig observatør pr. fartøj for en nærmere fastlagt periode.

SPECIFIKATIONSBLADE

FISKERIKATEGORI 1:

FARTØJER TIL FISKERI EFTER KREBSDYR UNDTAGEN LANGUSTER OG KRABBE

1.   

Fiskerizone

a)

Nord for 19°00′ N, område, der afgrænses af den linje, der forbinder følgende punkter:

20°46,30′ N

17°03,00′ V

20°40,00′ N

17°07,50′ V

20°05,00′ N

17°07,50′ V

19°49,00′ N

17°10,60′ V

19°43,50′ N

16°57,00′ V

19°18,70′ N

16°46,50′ V

19°00,00′ N

16°22, 00′ V

b)

Syd for 19°00,00′ N og til 16°04,00′ N, 6 sømil fra lavvandsgrænsen for fartøjer med særlige tilladelser og 8 sømil fra lavvandsgrænsen for de øvrige fartøjer.

2.   

Tilladte fiskeredskaber

Bundtrawl til rejefiskeri, inklusive trawl, der er rigget med rejekæder og alle andre selektive anordninger.

Skrabekæden er en integrerende del af rigningen på rejetrawlere med udriggerbom. Den består af en gennemgående kæde med masker med en diameter på højst 12 mm og fastgøres mellem trawlskovlene foran undertællen.

Den Blandede Komité træffer på grundlag af en videnskabelig, teknisk og økonomisk vurdering afgørelse om, hvorvidt det er obligatorisk at anvende selektive anordninger.

Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden.

Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen.

Det er tilladt at anvende slidgarn.

3.   

Mindste tilladte maskestørrelse

50 mm

4.   

Mindstemål

For rejer måles mindstemålet fra spidsen af pandetornen til svømmeviftens spids. Spidsen af pandetornen er rygskjoldets forlængelse forantil langs skjoldets midterlinje.

Dybvandsrejer:

dybvandsrosenreje (Parapeneus longirostrus) 06 cm

Kystrejer:

sydlig rosenreje og rynket reje (Penaeus notialis) og hestereje (Penaeus kerathurus) 200 stk./kg

Den Blandede Komité kan fastsætte en mindstestørrelse for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

5.   

Bifangster

Tilladt

Ikke tilladt

10 % fisk

Languster

5 % krabbe

Blæksprutte

Den Blandede Komité kan fastsætte en procentsats for bifangster for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

6.   

Fiskerimuligheder/ Afgifter

Periode

År 1

År 2

Tilladt fangstmængde (i ton)

5 000

5 000

Afgift

620 EUR/t

620 EUR/t

 

Afgiften beregnes ved udgangen af hver periode på to måneder, som fartøjet har tilladelse til at fiske i, idet fangster taget i denne periode medregnes.

Inden der kan udstedes en licens, betales der for hvert fartøj ved begyndelsen af hver periode på to måneder, som fartøjet får tilladelse til at fiske i, et forskud på 1 000 EUR.

Der kan højst gives tilladelse til 36 fartøjer ad gangen.

50 % af det samlede antal fartøjer, der fisker på samme tid i de mauretanske fiskerizoner, kan få tilladelse til at fiske samtidig i samme fangstperiode i fiskerizonen vest for linjen på 6 sømil fra lavvandsgrænsen syd for 19°00,00′ N.

Hvis grænsen på 50 % svarer til 10 fartøjer eller derunder, får de alle tilladelse til at fiske vest for linjen på 6 sømil fra lavvandsgrænsen syd for 19°00,00′ N.

Det angives på den licens, der udstedes for en periode på to måneder til hvert fartøj, om fartøjet har tilladelse til at fiske vest for linjen på 6 sømil fra lavvandsgrænsen syd for 19°00,00′ N.

Nord for 19°00,00′ N har alle fartøjer, der er i besiddelse af en rejefiskerlicens, tilladelse til at fiske vest for den linje, der er fastlagt i dette specifikationsblads punkt 1.

7.   

Biologisk betinget fredning

To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og oktober-november.

Enhver ændring på grundlag af videnskabelig rådgivning af den biologisk betingede fredningsperiode meddeles straks Den Europæiske Union.

8.   

Bemærkninger

Afgifterne fastsættes for hele protokollens anvendelsesperiode.


FISKERIKATEGORI 2:

TRAWLERE (UDEN FRYSEANLÆG) OG LANGLINEFARTØJER MED BUNDLINE TIL FISKERI EFTER SENEGALESISK KULMULE

1.   

Fiskerizone

a)

Nord for 19° 15,60′ N: vest for den linje, der forbindes ved følgende koordinater:

20° 46,30′ N

17° 03,00′ V

20° 36,00′ N

17° 11,00′ V

20° 36,00′ N

17° 36,00′ V

20° 03,00′ N

17° 36,00′ V

19° 45,70′ N

17° 03,00′ V

19° 29,00′ N

16° 51,50′ V

19° 15,60′ N

16° 51,50′ V

19° 15,60′ N

16° 49,60′ V

b)

Syd for 19° 15,60′ N indtil 17° 50,00′ N: vest for linjen på 24 sømil fra lavvandsgrænsen.

c)

Syd for 17° 50,00′ N: vest for linjen på 18 sømil fra lavvandsgrænsen.

d)

I de perioder, hvor blækspruttefiskeriet er indstillet som følge af biologisk betinget fredning:

1)

Mellem Cap Blanc og Cap Timiris er forbudszonen afgrænset af følgende koordinater:

20° 46,00′ N

17° 03,00′ V

20° 46,00′ N

17° 47,00′ V

20° 03,00′ N

17° 47,00′ V

19° 47,00′ N

17° 14,00′ V

19° 21,00′ N

16° 55,00′ V

19° 15,60′ N

16° 51,50′ V

19° 15,60′ N

16° 49,60′ V

2)

Syd for 19° 15,60′ N (Cap Timiris) og indtil 17° 50,00′ N (Nouakchott) er det forbudt at fiske uden for linjen på 24 sømil fra lavvandsgrænsen.

3)

Syd for 17° 50,00 N (Nouakchott) er det forbudt at fiske uden for linjen på 18 sømil fra lavvandsgrænsen.

2.   

Tilladte fiskeredskaber

Bundline.

Bundtrawl til fiskeri efter kulmule.

Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden.

Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen.

3.   

Mindste tilladte maskestørrelse

70 mm (trawl)

4.   

Mindstemål

1)

For fisk måles mindstemålet fra snudespids til halefinnens spids (total længde) (se tillæg 4)

Den Blandede Komité kan fastsætte en mindstestørrelse for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

5.   

Bifangster

Tilladt

Ikke tilladt

Trawlere: 25 % fisk

Blæksprutte og krebsdyr

Langlinefartøjer: 50 % fisk

Den Blandede Komité kan fastsætte en procentsats for bifangster for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

6.   

Fiskerimuligheder/Afgifter

Periode

År 1

År 2

Tilladt fangstmængde (i ton)

4 000

4 000

Afgift

90 EUR/t

90 EUR/t

 

Afgiften beregnes ved udgangen af hver periode på tre måneder, som fartøjet har tilladelse til at fiske i, idet fangster taget i denne periode medregnes.

Inden der kan udstedes en licens, betales der for hvert fartøj ved begyndelsen af hver periode på tre måneder, som fartøjet får tilladelse til at fiske i, et forskud på 1 000 EUR.

Der kan højst gives tilladelse til 11 fartøjer ad gangen.

7.   

Biologisk betinget fredning

Den Blandede Komité kan i givet fald vedtage bestemmelser om en biologisk hvileperiode på grundlag af videnskabelige udtalelser fra Den Rådgivende Videnskabelige Komité.

8.   

Bemærkninger

Afgifterne fastsættes for hele protokollens anvendelsesperiode.


FISKERIKATEGORI 3:

FARTØJER TIL FISKERI EFTER ANDRE DEMERSALE ARTER END SENEGALESISK KULMULE MED ANDRE REDSKABER END TRAWL

1.   

Fiskerizone

a)

Nord for 19° 48,50′ N, fra 3 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris.

b)

Syd for 19° 48,50′ N til 19° 21,00′ N, vest for meridianen 16° 45,00′ V.

c)

Syd for 19° 21,00′ N, fra linjen på 9 sømil fra lavvandsgrænsen.

d)

I de perioder, hvor blækspruttefiskeriet er indstillet som følge af biologisk betinget fredning:

1)

Mellem Cap Blanc og Cap Timiris:

20° 46,00′ N

17° 03,00′ V

20° 46,00′ N

17° 47,00′ V

20° 03,00′ N

17° 47,00′ V

19° 47,00′ N

17° 14,00′ V

19° 21,00′ N

16° 55,00′ V

19° 15,60′ N

16° 51,50′ V

19° 15,60′ N

16° 49,60′ V

2)

Syd for 19° 15,60′ N (Cap Timiris) er det forbudt at fiske uden for linjen på 9 sømil fra lavvandsgrænsen.

2.   

Tilladte fiskeredskaber

Langline

Garn fastgjort til pæle, med en maksimal sidehøjde på 7 m og en maksimal længde på 100 m. Anvendelse af garn fremstillet af polyamidmonofilamenter er forbudt.

Håndline

Tejner

Vod til fiskeri efter levende agn.

3.   

Mindste tilladte maskestørrelse

120 mm for garn

20 mm for vod til agnfiskeri

4.   

Mindstemål

For fisk måles mindstemålet fra snudespids til halefinnens spids (total længde) (se tillæg 4)

Den Blandede Komité kan på grundlag af videnskabelige udtalelser fastsætte en mindstestørrelse for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

5.   

Bifangster

Tilladt

Ikke tilladt

10 % af den samlede mængde for den tilladte målart eller målartsgruppe (udtrykt i levende vægt)

 

Den Blandede Komité kan fastsætte en procentsats for bifangster for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

6.   

Fiskerimuligheder/ Afgifter

Periode

År 1

År 2

Tilladt fangstmængde (i ton)

2 500

2 500

Afgift

105 EUR/t

105 EUR/t

 

Afgiften beregnes ved udgangen af hver periode på tre måneder, som fartøjet har tilladelse til at fiske i, idet fangster taget i denne periode medregnes.

Inden der kan udstedes en licens, betales der for hvert fartøj ved begyndelsen af hver periode på tre måneder, som fartøjet får tilladelse til at fiske i, et forskud på 1 000 EUR.

Der kan højst gives tilladelse til 9 fartøjer ad gangen.

7.   

Biologisk betinget fredning

Den Blandede Komité kan i givet fald vedtage en biologisk hvileperiode på grundlag af videnskabelige udtalelser fra Den Rådgivende Videnskabelige Komité.

8.   

Bemærkninger

Afgifterne fastsættes for hele protokollens anvendelsesperiode.

Voddet anvendes kun til fiskeri efter agn, der anvendes ved linefiskeri eller tejnefiskeri.

Anvendelsen af tejner er tilladt for højst 7 fartøjer med en individuel tonnage på under 135 GT.


FISKERIKATEGORI 4:

KRABBER

1.   

Fiskerizone

a)

Nord for 19° 15,60′ N: vest for den linje, der forbinder følgende koordinater:

20° 46,30′ N

17° 03,00′ V

20° 36,00′ N

17° 11,00′ V

20° 36,00′ N

17° 36,00′ V

20° 03,00′ N

17° 36,00′ V

19° 45,70′ N

17° 03,00′ V

19° 29,00′ N

16° 51,50′ V

19° 15,60′ N

16° 51,50′ V

19° 15,60′ N

16° 49,60′ V

b)

Syd for 19° 15,60′ N indtil 17° 50,00′ N: vest for linjen på 18 sømil fra lavvandsgrænsen.

2.   

Tilladte fiskeredskaber

Tejner

3.   

Mindste tilladte maskestørrelse

Netmateriale 60 mm

4.   

Mindstemål

For krebsdyr måles mindstemålet fra spidsen af pandetornen til svømmeviftens spids. Spidsen af pandetornen er rygskjoldets forlængelse forantil langs skjoldets midterlinje (se tillæg 4).

Den Blandede Komité kan fastsætte en mindstestørrelse for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

5.   

Bifangster

Tilladt

Ikke tilladt

Fisk, blæksprutte og krebsdyr, undtagen målart

Den Blandede Komité kan fastsætte en procentsats for bifangster for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

6.   

Fiskerimuligheder/ Afgifter

Periode

År 1

År 2

Tilladt fangstmængde (i ton)

200

200

Afgift

310 EUR/t

310 EUR/t

 

Afgiften beregnes ved udgangen af hver periode på tre måneder, som fartøjet har tilladelse til at fiske i, idet fangster taget i denne periode medregnes.

Inden der kan udstedes en licens, betales der for hvert fartøj ved begyndelsen af hver periode på tre måneder, som fartøjet får tilladelse til at fiske i, et forskud på 1 000 EUR.

Der må højst anvendes 500 tejner pr. licens.

7.   

Biologisk betinget fredning

To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og oktober-november.

Fredningsperioden kan kun ændres ved en afgørelse truffet af Den Blandede Komité på grundlag af videnskabelig udtalelser.

8.   

Bemærkninger

Afgifterne fastsættes for hele protokollens anvendelsesperiode.


FISKERIKATEGORI 5:

NOTFARTØJER TIL TUNFISKERI

1.   

Fiskerizone

a)

Nord for 19° 21,00′ N: vest for linjen på 30 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris

b)

Syd for 19° 21,00′ N: vest for linjen på 30 sømil fra lavvandsgrænsen.

2.   

Tilladte fiskeredskaber

Not

3.   

Mindste tilladte maskestørrelse

4.   

Mindstemål

For fisk måles mindstemålet fra snudespids til halefinnens spids (total længde).

Den Blandede Komité kan fastsætte en mindstestørrelse for de arter, der ikke er anført i tillæg 4.

5.   

Bifangster

Tilladt

Ikke tilladt

Andre arter end målart eller målartsgruppe

Den Blandede Komité kan fastsætte en procentsats for bifangster for de arter, der ikke er anført i den logbog, der er vedtaget af ICCAT.

6.   

Fiskerimuligheder/ Afgifter

Antal tilladte fartøjer

22 notfartøjer til tunfiskeri

Fast årlig afgift:

1 750 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri for fangst af 5 000 tons stærkt vandrende og tilknyttede arter

Afgift pr. ton fangst

35 EUR/t

7.   

Biologisk betinget fredning

8.   

Bemærkninger

Afgifterne fastsættes for hele protokollens anvendelsesperiode.


FISKERIKATEGORI 6:

STANGFISKERFARTØJER TIL TUNFISKERI OG LANGLINEFARTØJER MED FLYDELINE

1.   

Fiskerizone

Langlinefartøjer med flydeline

a)

Nord for 19° 21,00′ N: vest for linjen på 30 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris

b)

Syd for 19° 21,00′ N: vest for linjen på 30 sømil fra lavvandsgrænsen.

Stangfartøjer til tunfiskeri

a)

Nord for 19° 21,00′ N: vest for linjen på 15 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris

b)

Syd for 19° 21,00′ N: vest for linjen på 12 sømil fra lavvandsgrænsen.

Fiskeri efter levende agn

a)

Nord for 19° 48,50′ N: vest for linjen på 3 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris

b)

Syd for 19° 48,50′ N indtil 19° 21,00′ N: vest for meridianen 16° 45,00′ V

c)

Syd for 19° 21,00′ N: vest for linjen på 3 sømil fra lavvandsgrænsen.

2.   

Tilladte fiskeredskaber

Stangfartøjer til tunfiskeri: Stang og flydelinje (til fiskeri med levende agn)

Langlinefartøjer med flydeline: Flydeline

3.   

Mindste tilladte maskestørrelse

16 mm (fiskeri efter levende agn)

4.   

Mindstemål

For fisk måles mindstemålet fra snudespids til halefinnens spids (total længde) (se tillæg 4)

Den Blandede Komité kan fastsætte en mindstestørrelse for de arter, der ikke er anført i tillæg 4.

5.   

Bifangster

Tilladt

Ikke tilladt

Andre arter end målart eller målartsgruppe

Den Blandede Komité kan fastsætte en procentsats for bifangster for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

6.   

Fiskerimuligheder/ Afgifter

Antal tilladte fartøjer

22 stangfartøjer til tunfiskeri eller langlinefartøjer med flydeline

Fast årlig afgift:

2 500 EUR pr. stangfiskerfartøj og

3 500 EUR pr. langlinefartøj med flydeline

for fangst af 1 000 tons stærkt vandrende og tilknyttede arter

Afgift pr. ton fangst

25 EUR/t for stangfiskerfartøjer til tunfiskeri

35 EUR/t for langlinefartøjer med flydeline

7.   

Biologisk betinget fredning

8.   

Bemærkninger

Afgifterne fastsættes for hele protokollens anvendelsesperiode.

Fiskeri efter levende agn

Fiskeri efter agn er begrænset til et vist antal dage pr. måned, som fastlægges af Den Blandede Komité. Begyndelsen og afslutningen af dette fiskeri skal meddeles Fiskeriovervågningen.

Parterne aftaler de praktiske rammer for gennemførelsen af denne type fiskeri og indsamling af levende agn til brug for fartøjernes aktiviteter. Hvis aktiviteterne foregår i følsomme fiskerizoner eller med ikke-konventionelle redskaber, fastlægges disse rammer ud fra IMROP’s henstillinger og efter aftale med Fiskeriovervågningen.

Hajer

I henhold til ICCAT′s og FAO′s henstillinger på området er fiskeri efter arterne brugde (Cetorhinus maximus), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), sandtigerhaj (Carcharias taurus) og gråhaj (Galeorhinus galeus) forbudt.

Under overholdelse af ICCAT’s henstillinger 04-10 og 05-05 om bevarelse af hajer, som fanges i fiskerier, der forvaltes af ICCAT.


FISKERIKATEGORI 7:

FRYSETRAWLERE TIL PELAGISK FISKERI

1.   

Fiskerizone

a)

Nord for 19° 00′ N: et område, der afgrænses af den linje, der forbinder følgende koordinater:

20° 46,30′ N

17° 03,00′ V

20° 36,00′ N

17° 11,00′ V

20° 36,00′ N

17° 35,00′ V

20° 00,00′ N

17° 30,00′ V

19° 34,00′ N

17° 00,00′ V

19° 21,00′ N

16° 52,00′ V

19° 10,00′ N

16° 41,00′ V

19° 00,00′ N

16° 39,50′ V

b)

Syd for 19° 00,00′ N til 16°04,00 N: 20 sømil fra lavvandsgrænsen.

2.   

Tilladte fiskeredskaber

Flydetrawl:

Det pelagiske trawls pose kan forstærkes med et net med en maskestørrelse på mindst 400 mm (strakt maske) og stropper anbragt med mindst 1,5 m afstand mellem dem, med undtagelse af stroppen i enden af trawlet, som skal være placeret mindst 2 m fra posens vindue. Anden forstærkning eller anvendelse af to poser uden på hinanden er forbudt, og trawlet må under ingen omstændigheder anvendes til fiskeri efter andre arter end de tilladte små pelagiske arter.

3.   

Mindste tilladte maskestørrelse

40 mm

4.   

Mindstemål

For fisk måles mindstemålet fra snudespids til halefinnens spids (total længde) (se tillæg 4)

Den Blandede Komité kan fastsætte en mindstestørrelse for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

5.   

Bifangster

Tilladt

Ikke tilladt

3 % af den samlede mængde for den tilladte målart eller målartsgruppe (udtrykt i levende vægt)

Krebsdyr og blæksprutte, undtagen tiarmet blæksprutte

Den Blandede Komité kan fastsætte en procentsats for bifangster for de arter, der ikke er anført i tillæg 4.

6.   

Fiskerimuligheder/ Afgifter

Periode

År 1

År 2

Tilladt fangstmængde (i ton)

300 000

300 000

Afgift

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Afgiften beregnes ved udgangen af hver periode på tre måneder, som fartøjet har tilladelse til at fiske i, idet fangster taget i denne periode medregnes.

Inden der kan udstedes en licens, betales der for hvert fartøj ved begyndelsen af hver periode på tre måneder, som fartøjet får tilladelse til at fiske i, et forskud på 5 000 EUR.

Der kan højst gives tilladelse til 19 fartøjer ad gangen.

7.   

Biologisk betinget fredning

De to parter kan inden for rammerne af Den Blandede Komité i givet fald vedtage en biologisk hvileperiode på grundlag af videnskabelige udtalelser fra Den Rådgivende Videnskabelige Komité.

8.   

Bemærkninger

Afgifterne fastsættes for hele protokollens anvendelsesperiode.

Omregningsfaktorerne for små pelagiske arter er fastsat i tillæg 5.

Uudnyttede fiskemuligheder under fiskerikategori 8 kan anvendes med højst 2 licenser pr. måned.


FISKERIKATEGORI 8:

FISKERFARTØJER UDEN FRYSEANLÆG TIL PELAGISK FISKERI

1.   

Fiskerizone

a)

Nord for 19° 00,00′ N: vest for den linje, der forbinder følgende koordinater:

20° 46,30′ N

17° 03,00′ V

20° 36,00′ N

17° 11,00′ V

20° 36,00′ N

17° 35,00′ V

20° 00,00′ N

17° 30,00′ V

19° 34,00′ N

17° 00,00′ V

19° 21,00′ N

16° 52,00′ V

19° 10,00′ N

16° 41,00′ V

19° 00,00′ N

16° 39,50′ V

b)

Syd for 19° 00,00′ N til 16° 04,00′ N: 20 sømil fra lavvandsgrænsen.

2.   

Tilladte fiskeredskaber

Flydetrawl og not til industrifiskeri:

Det pelagiske trawls pose kan forstærkes med et net med en maskestørrelse på mindst 400 mm (strakt maske) og stropper anbragt med mindst 1,5 m afstand mellem dem, med undtagelse af stroppen i enden af trawlet, som skal være placeret mindst 2 m fra posens vindue. Anden forstærkning eller anvendelse af to poser uden på hinanden er forbudt, og trawlet må under ingen omstændigheder anvendes til fiskeri efter andre arter end de tilladte små pelagiske arter.

3.   

Mindste tilladte maskestørrelse

40 mm for trawl og 20 mm for not

4.   

Mindstemål

For fisk måles mindstemålet fra snudespids til halefinnens spids (total længde). Se tillæg 4).

Den Blandede Komité kan fastsætte en mindstestørrelse for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

5.   

Bifangster

Tilladt

Ikke tilladt

3 % af den samlede mængde for den tilladte målart eller målartsgruppe (udtrykt i levende vægt)

Krebsdyr og blæksprutte, undtagen tiarmet blæksprutte

Den Blandede Komité kan fastsætte en procentsats for bifangster for de arter, der ikke er nævnt ovenfor.

6.   

Fiskerimuligheder/ Afgifter

Tilladt fangstmængde (i ton)

15 000 tons om året

Hvis disse fiskerimuligheder udnyttes, skal de fratrækkes den mængde på 300 000 tons, som er afsat til fiskerikategori 7.

Periode

År 1

År 2

Afgift

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Afgiften beregnes ved udgangen af hver periode på tre måneder, som fartøjet har tilladelse til at fiske i, idet fangster taget i denne periode medregnes.

Inden der kan udstedes en licens, betales der for hvert fartøj ved begyndelsen af hver periode på tre måneder, som fartøjet får tilladelse til at fiske i, et forskud på 5 000 EUR.

Der må højst være 2 fartøjer, der fisker samtidig, svarende til 2 licenser pr. kvartal for frysetrawlere til pelagisk fiskeri i fiskerikategori 7.

7.   

Biologisk betinget fredning

De to parter kan inden for rammerne af Den Blandede Komité i givet fald vedtage en biologisk hvileperiode på grundlag af videnskabelige udtalelser fra Den Rådgivende Videnskabelige Komité.

8.   

Bemærkninger

Afgifterne fastsættes for hele protokollens anvendelsesperiode.

Omregningsfaktorerne for små pelagiske arter er fastsat i tillæg 5.


FISKERIKATEGORI 9:

BLÆKSPRUTTE

1.   

Fiskerizone

p.m.

2.   

Tilladte fiskeredskaber

p.m.

3.   

Mindste tilladte maskestørrelse

p.m.

4.   

Bifangster

Tilladt

Ikke tilladt

p.m.

p.m.

5.   

Tilladt tonnage/afgifter

Periode

År 1

År 2

Tilladt fangstmængde (i ton)

p.m.

p.m.

Afgift

p.m.

p.m.

6.   

Biologisk betinget fredning

p.m.

7.   

Bemærkninger

p.m.

Tillæg 1

FISKERIAFTALEN MAURETANIEN - DEN EUROPÆISKE UNION

ANSØGNING OM FISKERILICENS

Image

Tillæg 2

Image

Tillæg 3

Image

Tillæg 4

Gældende lovgivning om mindstemål for fangster om bord

Afdeling III:   Mindstemål og -vægt pr. art

1.

Til at konstatere, om arternes mindstemål er overholdt, anvendes følgende målemetode:

for fisk: fra snudespids til halefinnens spids (total længde)

for blæksprutte: selve kroppens (kappens) længde uden fangarme

for krebsdyr: fra spidsen af pandetornen til svømmeviftens spids.

Spidsen af pandetornen er rygskjoldets forlængelse forantil langs skjoldets midterlinje. For mauretansk languster vælges midten af skjoldets konkave del mellem de to følehorn som referencepunkt.

2.

Mindstemål og mindstevægt for de saltvandsfisk, blæksprutter og krebsdyr, det er tilladt at fiske efter, er som følger:

a)

for saltvandsfisk:

sardinel (Sardinella aurita og Sardinella maderensis)

18 cm

sardin (Sardina pilchardus)

16 cm

almindelig hestemakrel og afrikansk Cunene-hestemakrel (Trachurus spp.)

19 cm

middelhavshestemakrel (Decapturus rhonchus)

19 cm

spansk makrel (Scomber japonicus)

25 cm

guldbrasen (Sparus auratus)

20 cm

blåplettet havrude (Sparus coeruleostictus)

23 cm

rødbåndet havrude (Sparus auriga), almindelig blankesten (Sparus pagrus)

23 cm

havrudearter (Dentex spp.)

15 cm

Belottis blankesten, akarnanisk blankesten (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)

19 cm

middelhavsgryntefisk (Plectorhynchus mediterraneus)

25 cm

grå havaborre

25 cm

brun ørnefisk (Sciana umbra)

25 cm

almindelig ørnefisk (Argyrosomus regius) og senegaltrommefisk (Pseudotolithus senegalensis)

70 cm

havborrearter, (rød havaborre, vragfisk mv.) (Epinephelus spp.)

40 cm

blåbars (Pomatomus saltator)

30 cm

vestafrikansk mulle (Pseudupeneus prayensis)

17 cm

multearter (Mugil spp.)

20 cm

glathaj og skægget glathaj (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)

60 cm

plettet bars (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

tungearter (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

20 cm

tungearter (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

30 cm

kulmulearter (Merliccius spp.)

30 cm

gulfinnet tun (Thunnus albacares) med en vægt på under

3,2 kg

storøjet tun (Thunnus obesus) med en vægt på under

3,2 kg

b)

for blæksprutter:

almindelig ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris)

500 gr (renset)

europæisk loligo (Loligo vulgaris)

13 cm

sepiablæksprutte (Sepia officinalis)

13 cm

tiarmet blæksprutte (Sepia bertheloti)

7 cm

c)

for krebsdyr:

grøn languster (Panulirus regius)

21 cm

mauretansk languster (Palinurus mauritanicus)

23 cm

dybvandsrosenreje (Parapeneus longriostrus)

6 cm

femtandet dybvandskrabbe (Geyryon maritae)

6 cm

sydlig rosenreje og rynket reje (Penaeus notialis og Penaeus kerathurus)

200 stk./kg.

Tillæg 5

Liste over omregningsfaktorer

OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEFÆRDIGVARER, DER ER FREMSTILLET AF SMÅ PELAGISKE ARTER, OG SOM ER FORARBEJDET OM BORD PÅ TRAWLERNE

Produktion

Behandling

Omregningsfaktor

Sardinel

Hovedskåret

Manuel

1,416

Hovedskåret og renset

Manuel

1,675

Hovedskåret og renset

Maskinel

1,795

Makrel

Hovedskåret

Manuel

1,406

Hovedskåret og renset

Manuel

1,582

Hovedskåret

Maskinel

1,445

Hovedskåret og renset

Maskinel

1,661

Strømpebåndsfisk

Hovedskåret og renset

Manuel

1,323

Skivet

Manuel

1,340

Hovedskåret og renset (specialudskæring)

Manuel

1,473

Sardin

Hovedskåret

Manuel

1,416

Hovedskåret og renset

Manuel

1,704

Hovedskåret og renset

Maskinel

1,828

Hestemakrel

Hovedskåret

Manuel

1,570

Hovedskåret

Maskinel

1,634

Hovedskåret og renset

Manuel

1,862

Hovedskåret og renset

Maskinel

1,953

NB: For forarbejdning af fisk til mel er omregningsfaktoren 5,5 tons fersk fisk for 1 ton mel.

Tillæg 6

Image

Tillæg 7

AFGRÆNSNING AF MAURETANIENS FISKEZONER

Koordinater for den eksklusive økonomiske zone/protokol

FOS EU

1

Afgrænsning mod syd

Br.

16°

04′

N

Lgd.

19°

58′

V

2

Koordinater

Br.

16°

30′

N

Lgd.

19°

54′

V

3

Koordinater

Br.

17°

00′

N

Lgd.

19°

47′

V

4

Koordinater

Br.

17°

30′

N

Lgd.

19°

33′

V

5

Koordinater

Br.

18°

00′

N

Lgd.

19°

29′

V

6

Koordinater

Br.

18°

30′

N

Lgd.

19°

28′

V

7

Koordinater

Br.

19°

00′

N

Lgd.

19°

43′

V

8

Koordinater

Br.

19°

23′

N

Lgd.

20°

01′

V

9

Koordinater

Br.

19°

30′

N

Lgd.

20°

04′

V

10

Koordinater

Br.

20°

00′

N

Lgd.

20°

14,5′

V

11

Koordinater

Br.

20°

30′

N

Lgd.

20°

25,5′

V

12

Afgrænsning mod nord

Br.

20°

46′

N

Lgd.

20°

04,5′

V

Tillæg 8

Image

Image

BILAG 2

ØKONOMISK STØTTE TIL FREMME AF ET ANSVARLIGT OG BÆREDYGTIGT FISKERI

1.   Mål og beløb

Støtten er en offentlig udviklingsstøtte, der ydes uafhængigt af det kommercielle element, der er omhandlet i aftalens artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 2, stk. 1, i denne protokol.

Den støtte, der er omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 2, beløber sig til 3 mio. EUR om året. Støtten skal bidrage til udviklingen af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri i de mauretanske fiskerizoner i overensstemmelse med de strategiske mål for bevarelse af fiskeressourcerne og en bedre integrering af fiskerisektoren i den nationale økonomi.

Støtten rettes mod tre prioriterede støtteområder:

 

Foranstaltninger

Område I:

VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG UDDANNELSE

Støtte til iværksættelse af fiskeriforvaltningsplaner (IMROP, ONISPA og ENEMP)

Område II:

OVERVÅGNING

Støtte til aktiviteter udført inden for rammerne af DSPCM

Område III:

MILJØ

Bevarelse af hav- og kystmiljøet (PNBA og PND)

2.   Modtagere

Modtagerne af denne støtte er henholdsvis fiskeriministeriet og ministeriet med ansvar for miljø og bæredygtig udvikling. Disse to ministerier arbejder tæt sammen med finansministeriet.

3.   Gennemførelsesramme

Når protokollen er trådt i kraft, fastsætter Den Europæiske Union og Mauretanien i fællesskab inden for rammerne af Den Blandede Komité, der er omhandlet i aftalens artikel 10, kriterierne for støtteberettigelse, retsgrundlaget, programmeringen, overvågning og evaluering og betingelserne for udbetaling.

4.   Synlighed

Mauretanien forpligter sig til at sikre, at de foranstaltninger, der iværksættes med denne støtte, er synlige. Støttemodtagerne koordinerer deres indsats med Den Europæiske Unions delegation i Nouakchott for at gennemføre de retningslinjer for synliggørelse, som Kommissionen har fastlagt. Hvert projekt ledsages af en klausul, som skal sikre, at støtten fra Den Europæiske Union er synlig, navnlig gennem anvendelse af logoet ("EU-flaget"). Endelig sørger Mauretanien for at sende Den Europæiske Union en plan over indvielser.


FORORDNINGER

31.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 361/85


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1258/2012

af 28. november 2012

om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. november 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 31/2008 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar (1) (i det følgende benævnt »partnerskabsaftalen«).

(2)

Den 10. maj 2012 blev der paraferet en ny protokol til partnerskabsaftalen (i det følgende benævnt »den nye protokol«). Den nye protokol giver EU-fartøjer fiskerimuligheder i de farvande, som fiskerimæssigt hører under Madagaskars højhedsområde eller jurisdiktion.

(3)

Den 28. november 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/826/EU (2) om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den nye protokol.

(4)

Det bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne i den nye protokols gyldighedsperiode.

(5)

I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (3) underretter Kommissionen de berørte medlemsstater, hvis det viser sig, at de fiskeritilladelser eller -muligheder, som Unionen har fået tildelt i henhold til den nye protokol, ikke udnyttes fuldt ud. Modtages der ikke noget svar inden udløbet af en frist, som fastsættes af Rådet, betragtes det som en bekræftelse af, at den pågældende medlemsstats fartøjer ikke udnytter deres fiskerimuligheder fuldt ud i den pågældende periode. Denne frist bør fastsættes.

(6)

Eftersom protokollen skal anvendes midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse, dog tidligst fra den 1. januar 2013, bør denne forordning anvendes fra den således fastlagte dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (i det følgende benævnt »protokollen«), fordeles mellem medlemsstaterne som følger:

Fartøjstype

Medlemsstat

Fiskerimuligheder

Notfartøjer til tunfiskeri

Spanien

21

Frankrig

18

Italien

1

Langlinefartøjer med flydeline på mere end 100 GT

Spanien

17

Frankrig

9

Portugal

5

Det Forenede Kongerige

3

Langlinefartøjer med flydeline på højst 100 GT

Frankrig

22

2.   Forordning (EF) nr. 1006/2008 finder anvendelse, jf. dog partnerskabsaftalen.

3.   Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med ansøgningerne om fiskeritilladelse fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, kan Kommissionen tage ansøgninger om fiskeritilladelse fra andre medlemsstater i betragtning, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1006/2008.

4.   Den frist, som medlemsstaterne i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1006/2008 har til at bekræfte, at de ikke udnytter de tildelte fiskerimuligheder fuldt ud, fastsættes til 10 arbejdsdage fra den dato, hvor Kommissionen meddeler dem, at fiskerimulighederne ikke er udnyttet fuldt ud.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra datoen for undertegnelsen af protokollen, dog tidligst fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 1.

(2)  Se side 11 i denne EUT.

(3)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33.


31.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 361/87


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1259/2012

af 3. december 2012

om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til protokollen om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien, og om ændring af forordning (EF) nr. 1801/2006

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. november 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 1801/2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (1) (»partnerskabsaftalen«).

(2)

Den 26. juli 2012 blev der paraferet en ny protokol til partnerskabsaftalen (»den nye protokol«). Den nye protokol giver EU-fartøjer fiskerimuligheder i de farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Mauretaniens højhedsområde eller jurisdiktion.

(3)

Den 18. december 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/827/EU (2) om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den nye protokol.

(4)

Det bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne i den nye protokols gyldighedsperiode.

(5)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (3) skal Kommissionen underrette de berørte medlemsstater, hvis det viser sig, at de fiskeritilladelser eller -muligheder, som Unionen har fået tildelt i henhold til den nye protokol, ikke udnyttes fuldt ud. Modtages der ikke noget svar inden udløbet af en frist, som fastsættes af Rådet, betragtes det som en bekræftelse af, at den pågældende medlemsstats fartøjer ikke udnytter deres fiskerimuligheder fuldt ud i den pågældende periode. Denne frist bør fastsættes.

(6)

Den gældende protokol udløb den 31. juli 2012. Den nye protokol bør finde midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen, hvorfor denne forordning bør finde anvendelse fra samme dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien (»protokollen«), er fastsat under hensyntagen til de faktiske fangster i perioden 2008-2012 og fordeles mellem medlemsstaterne som følger:

a)

Kategori 1 — Fartøjer, som fisker efter krebsdyr, undtagen languster og krabbe (maksimalt antal fartøjer: 36)

Spanien

4 150 ton

Italien

600 ton

Portugal

250 ton

b)

Kategori 2 — Trawlere (uden fryseanlæg) og langlinefartøjer med bundline, som fisker efter senegalesisk kulmule (maksimalt antal fartøjer: 11)

Spanien

4 000 ton

c)

Kategori 3 — Fartøjer, som fisker andre demersale arter end kulmule, med andre redskaber end trawl (maksimalt antal fartøjer: 9)

Spanien

2 500 ton

d)

Kategori 4 — Fartøjer, som fisker efter krabbe

Spanien

200 ton

e)

Kategori 5 — Notfartøjer til tunfiskeri

Spanien

17 licenser

Frankrig

5 licenser

f)

Kategori 6 — Stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline

Spanien

18 licenser

Frankrig

4 licenser

g)

Kategori 7 — Frysetrawlere til pelagisk fiskeri:

Tyskland

15 396 ton

Frankrig

3 205 ton

Letland

66 087 ton

Litauen

70 658 ton

Nederlandene

76 727 ton

Polen

32 008 ton

Det Forenede Kongerige

10 457 ton

Irland

10 462 ton

Der kan maksimalt anvendes 19 fartøjer ad gangen i mauretanske farvande. Hvis licenser i kategori 8 ikke benyttes, kan maksimalt 16 kvartalslicenser tilføjes fra kategori 8.

I løbet af protokollens toårige anvendelsesperiode har medlemsstaterne nedenstående antal kvartalslicenser:

Tyskland

8

Frankrig

4

Letland

40

Litauen

44

Nederlandene

32

Polen

16

Irland

4

Det Forenede Kongerige

4

Medlemsstaterne meddeler det til Kommissionen, hvis visse licenser kan stilles til rådighed for andre medlemsstater.

h)

Kategori 8 — Fartøjer uden frysere til pelagisk fiskeri:

Irland

15 000 ton

Hvis disse fiskerimuligheder ikke benyttes, kan de overføres til kategori 7 i henhold til fordelingsnøglen for denne kategori.

Der kan maksimalt anvendes 16 kvartalslicenser i mauretanske farvande. Hvis de ikke benyttes, kan disse licenser overføres til kategori 7.

Irland har 16 kvartalslicenser (med en mulig overførsel til kategori 7 hvis de ikke benyttes).

Senest den 1. juli hvert år i protokollens anvendelsesperiode informerer Irland Kommissionen om, hvorvidt der kan stilles fiskerimuligheder til rådighed for andre medlemsstater.

2.   Forordning (EF) nr. 1006/2008 finder anvendelse, jf. dog partnerskabsaftalen.

3.   Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med ansøgningerne om fiskeritilladelse fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, kan Kommissionen tage ansøgninger om fiskeritilladelse fra andre medlemsstater i betragtning, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1006/2008.

4.   Den frist, som medlemsstaterne i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1006/2008 har til at bekræfte, at de ikke udnytter de tildelte fiskerimuligheder fuldt ud, fastsættes til 10 arbejdsdage fra den dato, hvor Kommissionen meddeler dem, at fiskerimulighederne ikke er fuldt ud udnyttet.

Artikel 2

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1801/2006 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra datoen for undertegnelsen af protokollen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Rådets vegne

N. SYLIKIOTIS

Formand


(1)  EUT L 343 af 8.12.2006, s. 1.

(2)  Se side 43 i denne EUT.

(3)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33.


31.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 361/89


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1260/2012

af 17. december 2012

om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 118, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/167/EU af 10. marts 2011 om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse (1),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af Rådets afgørelse 2011/167/EU blev Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Frankrig, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige (herefter benævnt »deltagende medlemsstater«) bemyndiget til at etablere et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse (2) bør visse europæiske patenter, som er meddelt af Den Europæiske Patentmyndighed (herefter »EPO«) i henhold til reglerne og procedurerne i konventionen om meddelelse af europæiske patenter af 5. oktober 1973, som revideret den 17. december 1991 og den 29. november 2000 (herefter benævnt »EPK«), efter anmodning fra patenthaveren have ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater.

(3)

Der bør indføres oversættelsesordninger for europæiske patenter, som har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater (herefter benævnt »det europæiske patent med ensartet retsvirkning«) ved en separat forordning, jf. artikel 118, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(4)

I overensstemmelse med afgørelse 2011/167/EU bør de oversættelsesordninger, der kræves i forbindelse med europæiske patenter med ensartet retsvirkning, være enkle og omkostningseffektive. De bør svare til dem, der er omhandlet i Kommissionens forslag af 30. juni 2010 til Rådets forordning om oversættelsesordningerne for EU-patentet, og til de kompromiselementer, som formandskabet foreslog i november 2010, og som vandt bred tilslutning i Rådet.

(5)

Sådanne oversættelsesordninger bør sikre retssikkerheden og stimulere innovation og især være til gavn for små og mellemstore virksomheder (smv'er). De bør gøre adgangen til det europæiske patent med ensartet retsvirkning og hele patentsystemet nemmere, billigere og retssikkert.

(6)

Eftersom EPO er ansvarlig for meddelelse af europæiske patenter, bør oversættelsesordningerne for det europæiske patent med ensartet retsvirkning baseres på den eksisterende procedure hos EPO. Disse ordninger bør have til formål at sikre den nødvendige balance mellem de økonomiske aktørers interesser og de almene interesser for så vidt angår sagsbehandlingsomkostninger og adgangen til tekniske oplysninger.

(7)

Uden at dette berører overgangsordningerne, kræves der ikke yderligere oversættelse, når patentskriftet for et europæisk patent med ensartet retsvirkning er blevet offentliggjort i overensstemmelse med artikel 14, stk. 6, i EPK. Artikel 14, stk. 6, i EPK foreskriver, at et europæisk patentskrift offentliggøres på behandlingssproget i EPO og indeholder en oversættelse af patentkravene på EPO's to andre officielle sprog.

(8)

I tilfælde af tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning er det et legitimt krav, at patenthaveren på anmodning fra den formodede patentkrænker fremlægger en fuldstændig oversættelse af patentet til et officielt sprog i den deltagende medlemsstat, hvor den formodede patentkrænkelse har fundet sted, eller i den medlemsstat hvor den formodede patentkrænker har bopæl. Det bør også kræves, at patenthaveren efter anmodning fra en domstol, som er kompetent i de deltagende medlemsstater i tvister vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, stiller en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på denne domstols processprog. Disse oversættelser bør ikke udarbejdes maskinelt, og omkostningerne i forbindelse hermed bør afholdes af patenthaveren.

(9)

I tilfælde af tvist vedrørende et erstatningskrav bør den domstol, som træffer afgørelse i tvisten, tage i betragtning, at den formodede patentkrænker, før denne har modtaget en oversættelse til sit eget sprog, kan have handlet i god tro og kan have været uvidende om, eller have rimelige grunde til at være uvidende om, at denne krænkede patentet. Den kompetente domstol bør vurdere de nærmere omstændigheder i hvert enkelt tilfælde og blandt andet tage i betragtning, om den formodede patentkrænker er en smv, der alene driver virksomhed på lokalt plan, behandlingssproget i EPO og i overgangsperioden oversættelsen, der sendes sammen med anmodningen om ensartet retsvirkning.

(10)

For at fremme adgangen til europæiske patenter med ensartet retsvirkning, særlig for smv'er, bør ansøgere have mulighed for at indsende deres patentansøgning til EPO på et hvilket som helst officielt EU-sprog. Som en supplerende foranstaltning bør visse ansøgere, som får meddelt europæiske patenter med ensartet retsvirkning, og som har indsendt en ansøgning om et europæisk patent på et officielt EU-sprog, som ikke er et af EPO's officielle sprog, modtage supplerende godtgørelse af omkostninger til oversættelse fra patentansøgningens sprog til behandlingssproget i EPO ud over den godtgørelse, der på nuværende tidspunkt finder sted inden for EPO. Sådanne godtgørelser bør administreres af EPO i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012.

(11)

For at lette adgangen til patentinformation og formidlingen af teknologisk viden bør maskinoversættelser af patentansøgninger og -skrifter til alle officielle EU-sprog stilles til rådighed hurtigst muligt. Maskinoversættelser udvikles i øjeblikket af EPO og er et meget vigtigt redskab i bestræbelserne på at forbedre adgangen til patentinformation og sikre bred formidling af den teknologiske viden. Rettidig adgang til maskinoversættelser af høj kvalitet af ansøgninger om europæiske patenter og patentskrifter til alle officielle EU-sprog vil være til fordel for alle brugerne af det europæiske patentsystem. Maskinoversættelser er et centralt element i Den Europæiske Unions politik. Sådanne maskinoversættelser bør udelukkende være vejledende og bør ikke have nogen retsvirkning.

(12)

En anmodning om ensartet retsvirkning, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012, bør i overgangsperioden, før der er indført et system med maskinoversættelser af høj kvalitet til alle officielle EU-sprog, ledsages af en fuldstændig oversættelse af patentskriftet til engelsk, hvis behandlingssproget i EPO er fransk eller tysk, eller til et hvilket som helst af medlemsstaternes officielle sprog, som er et officielt EU-sprog, hvis behandlingssproget i EPO er engelsk. Disse ordninger vil sikre, at alle europæiske patenter med ensartet retsvirkning i en overgangsperiode vil foreligge på engelsk, som er det mest udbredte sprog inden for international teknologisk forskning og i publikationer herom. Endvidere vil sådanne ordninger sikre, at oversættelser vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning offentliggøres på andre officielle sprog i de deltagende medlemsstater. Sådanne oversættelser bør ikke udarbejdes maskinelt, og deres høje kvalitet bør bidrage til videreudvikling af EPO's oversættelsesmaskiner. De vil også forbedre formidlingen af patentinformation.

(13)

Overgangsperioden bør ophøre, når maskinoversættelser af høj kvalitet til alle officielle EU-sprog er til rådighed, som er genstand for en objektiv og regelmæssig evaluering af kvaliteten af et uafhængigt ekspertudvalg, som er nedsat af de deltagende medlemsstater inden for rammerne af Den Europæiske Patentorganisation, og som er sammensat af repræsentanter for EPO og brugerne af det europæiske patentsystem. I betragtning af situationen vedrørende den teknologiske fremgang kan udviklingen af maskinoversættelser af høj kvalitet ikke anses at ville vare mere end 12 år. Overgangsperioden bør derfor ophøre 12 år efter datoen for denne forordnings anvendelse, medmindre det er blevet besluttet at afslutte perioden tidligere.

(14)

Eftersom de materielle bestemmelser, der gælder for et europæisk patent med ensartet retsvirkning, er omfattet af forordning (EU) nr. 1257/2012 og suppleres af oversættelsesordningerne, som er omfattet af nærværende forordning, bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato som forordning (EU) nr. 1257/2012.

(15)

Denne forordning berører ikke reglerne vedrørende den ordning, som gælder for Unionens institutioner på det sproglige område, og som er fastsat i henhold til artikel 342 i TEUF, eller Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (3). Denne forordning er baseret på sprogordningen i EPO og bør ikke betragtes som etablering af en specifik sprogordning for Unionen, eller som præcedens for en begrænset sprogordning i et fremtidigt EU-retsinstrument.

(16)

Målet for denne forordning, nemlig oprettelsen af en ensartet og enkel oversættelsesordning for europæiske patenter med ensartet retsvirkning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af denne forordnings omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger, hvor det er relevant gennem forstærket samarbejde, i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning gennemfører et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse i henhold til bemyndigelsen i afgørelse 2011/167/EU for så vidt angår de gældende oversættelsesordninger.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »europæisk patent med ensartet retsvirkning«: et europæisk patent, som i henhold til forordning (EU) nr. 1257/2012 har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater

b)   »behandlingssprog«: det sprog, der benyttes ved behandlingen ved EPO, jf. definitionen i artikel 14, stk. 3, i konventionen om meddelelse af europæiske patenter af 5. oktober 1973, revideret den 17. december 1991 og den 29. november 2000 (herefter benævnt »EPK«).

Artikel 3

Oversættelsesordninger for det europæiske patent med ensartet retsvirkning

1.   Uden at dette berører artikel 4 og 6 i denne forordning, kræves der ikke yderligere oversættelser, når patentskriftet for et europæisk patent med ensartet retsvirkning er blevet offentliggjort i overensstemmelse med artikel 14, stk. 6, i EPK.

2.   En anmodning om ensartet retsvirkning, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012, indgives på behandlingssproget.

Artikel 4

Oversættelse i tilfælde af tvister

1.   I tilfælde af en tvist vedrørende en formodet patentkrænkelse af et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren efter anmodning fra en formodet patentkrænker og efter dennes valg en fuldstændig oversættelse af det europæiske patent med ensartet retsvirkning til rådighed på et officielt sprog i den deltagende medlemsstat, hvor den formodede patentkrænkelse har fundet sted, eller i den medlemsstat hvor den formodede patentkrænker har bopæl.

2.   I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren under retssagen efter anmodning fra en domstol, som i de deltagende medlemsstater er kompetent til at træffe afgørelse i tvister vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på denne domstols processprog.

3.   Patenthaveren afholder samtlige omkostninger til oversættelser som anført i stk. 1 og 2.

4.   I tilfælde af tvist vedrørende et erstatningskrav skal den domstol, som træffer afgørelse i tvisten, navnlig hvor den formodede krænker er en smv, en fysisk person eller en non profit-organisation, et universitet eller en offentlig forskningsorganisation, vurdere og tage i betragtning, om den formodede patentkrænker, før denne har modtaget den i stk. 1 omtalte oversættelse, ikke vidste, eller ikke havde rimelige grunde til at vide, at vedkommende krænkede det europæiske patent med ensartet retsvirkning.

Artikel 5

Administration af en godtgørelsesordning

1.   Eftersom ansøgninger om europæiske patenter i henhold til artikel 14, stk. 2, i EPK kan indgives på et hvilket som helst sprog, overdrager de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012 EPO, jf. artikel 143 i EPK, administrationen af en godtgørelsesordning, hvorefter patentansøgere, der indgiver patentansøgninger til EPO på et af de officielle EU-sprog, som ikke er et af EPO's officielle sprog, kan få godtgjort alle oversættelsesomkostninger op til et maksimumsbeløb.

2.   Den i stk. 1 omhandlede godtgørelsesordning finansieres gennem de gebyrer, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1257/2012, og er kun til rådighed for smv'er, fysiske personer, non profit-organisationer, universiteter og offentlige forskningsorganisationer, der har deres bopæl eller hovedforretningssted i en medlemsstat.

Artikel 6

Overgangsforanstaltninger

1.   I en overgangsperiode, der begynder på datoen for anvendelsen af denne forordning indgives en anmodning om ensartet retsvirkning, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012, ledsaget af følgende:

a)

en fuldstændig oversættelse til engelsk af det europæiske patentskrift, hvis behandlingssproget er fransk eller tysk, eller

b)

en fuldstændig oversættelse af det europæiske patentskrift til et hvilket som helst andet officielt EU-sprog, hvis behandlingssproget er engelsk.

2.   I overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012 overdrager de deltagende medlemsstater EPO, jf. artikel 143 i EPK, offentliggørelsen af de i denne artikels stk. 1 omhandlede oversættelser hurtigst muligt efter den dato, hvorpå en anmodning om ensartet retsvirkning, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012, er indgivet. Disse oversættelsers ordlyd har ingen retsvirkning og er kun vejledende.

3.   Seks år efter datoen for denne forordnings anvendelse og herefter hvert andet år foretager et uafhængigt ekspertudvalg en objektiv evaluering af tilgængeligheden af maskinoversættelser af høj kvalitet af patentansøgninger og -skrifter til alle officielle EU-sprog på basis af det system, som EPO har udviklet. Ekspertudvalget nedsættes af de deltagende medlemsstater inden for rammerne af Den Europæiske Patentorganisation og sammensættes af repræsentanter for EPO og for ikke-statslige organisationer, som repræsenterer brugerne af det europæiske patentsystem, og som er inviteret af Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation som observatører i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3, i EPK.

4.   Kommissionen forelægger på grundlag af den første af de i denne artikels stk. 3 omtalte evalueringer, og derefter hvert andet år på grundlag af de efterfølgende evalueringer, en rapport for Rådet og fremsætter, hvis det er hensigtsmæssigt, forslag om at bringe overgangsperioden til ophør.

5.   Bringes overgangsperioden ikke til ophør på grundlag af et forslag fra Kommissionen, udløber den 12 år efter datoen for denne forordnings anvendelse.

Artikel 7

Ikrafttræden

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 1. januar 2014 eller datoen for ikrafttræden af aftalen om en fælles patentdomstol, idet den seneste dato er gældende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 76 af 22.3.2011, s. 53.

(2)  Se side 1 i denne EUT.

(3)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58.