ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.353.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 353

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
21. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1229/2012 af 10. december 2012 om ændring af bilag IV og XII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår krav til typegodkendelse for masse og dimensioner for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF ( 1 )

31

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/46/EU af 6. december 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner ( 1 )

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

21.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 353/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1229/2012

af 10. december 2012

om ændring af bilag IV og XII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (1), særlig artikel 39, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2007/46/EF fastlægger en harmoniseret ramme med de administrative bestemmelser og generelle tekniske krav for alle nye køretøjer. Det indeholder navnlig alle retsakter, som fastlægger de tekniske krav, som køretøjer skal overholde, for at de kan blive EF-typegodkendt.

(2)

Del 1 i bilag IV til direktiv 2007/46/EF indeholder en liste over retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier. Direktiv 2007/46/EF er blevet ændret adskillige gange, og denne liste er derfor blevet opdateret.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (2) ophæver adskillige direktiver. De ophævede direktiver er erstattet af FN/ECE-regulativer (regulativer under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa — FN/ECE) og Kommissionens forordninger. Disse ændringer bør afspejles i bilag IV til direktiv 2007/46/EF.

(4)

Det er vigtigt at tilpasse kravene til EF-typegodkendelse af små serier for at sikre, at fabrikanter, der fremstiller små serier af køretøjer fortsat har adgang til det indre marked. Til dette formål er det nødvendigt at vedtage forenklede foranstaltninger til nedbringelse af udgifterne ved typegodkendelsesprocessen og samtidig sikre et højt niveau af færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse.

(5)

Da N1-køretøjer udviser konstruktionstræk svarende til dem, der gælder for M1-køretøjer, er det også hensigtsmæssigt at fastlægge harmoniserede tekniske krav til køretøjer i klasse N1 med henblik på at give sådanne køretøjer, produceret i små serier, adgang til det indre marked.

(6)

Det er af afgørende betydning, at de krav, der er fastlagt i tillæg 1 til bilag IV til direktiv 2007/46/EF, finder anvendelse på alle nye køretøjer. Fabrikanterne bør dog have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres køretøjer til de nye krav.

(7)

Afsnit 1 og 2 i del A i bilag XII til direktiv 2007/46/EF indeholder kvantitative lofter med henblik på EF-typegodkendelse af små serier. Det er hensigtsmæssigt ved udvidelsen af EF-typegodkendelsen af små serier af køretøjer i klasse N1 at indføre et kvantitativt loft for køretøjer i denne klasse. I betragtning af formålet med EF-typegodkendelsen, nemlig at fremme adgangen til det indre marked, bør antallet af køretøjer i klasse N1, der kan nyde godt af national typegodkendelse i henhold til artikel 23 i direktiv 2007/46/EF, begrænses til det nødvendige minimum. Derfor bør mængden af disse køretøjer også fastsættes.

(8)

Bilag IV og XII til direktiv 2007/46/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV og XII til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

EF-typegodkendelser af små serier, meddelt før den 1. november 2012, ophører med at være gyldige den 31. oktober 2016. Nationale myndigheder skal anse typeattester for køretøjer for ikke længere at være gyldige for så vidt angår artikel 26, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF, medmindre de pågældende typegodkendelser er blevet ajourført til kravene i tillæg 1 til bilag IV til direktiv 2007/46/EF.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1, litra b), i bilaget finder imidlertid anvendelse i henhold til de frister, der er fastsat heri.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.


BILAG

I direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Del I affattes således:

»DEL I

Retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

Gyldighedsområde

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Tilladt støjniveau

Direktiv 70/157/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

3.

Brændstofbeholdere/afskærmning bagtil

Direktiv 70/221/EØF

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A.

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B.

Anordninger til afskærmning bagtil mod underkøring (RUPD) og montering heraf; afskærmning bagtil mod underkøring (RUP)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Anbringelse af nummerplade bagtil

Direktiv 70/222/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A.

Anbringelse og fastgørelse af nummerplade bagtil

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Aktiveringskraft (styring)

Direktiv 70/311/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A.

Styreapparat

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Dørlåse og -hængsler

Direktiv 70/387/EØF

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A.

Indstigningsforhold og manøvreevne

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B.

Dørlåse og dørophæng

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7.

Hørbar advarsel

Direktiv 70/388/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A.

Lydsignalapparater

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Anordninger til indirekte udsyn

Direktiv 2003/97/EF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A.

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Bremser

Direktiv 71/320/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A.

Bremser (køretøjer og påhængskøretøjer)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B.

Bremser (personbiler)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10.

Radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.

Indvendigt udstyr

Direktiv 74/60/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A.

Indvendigt udstyr

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Tyverisikring og startspærre

Direktiv 74/61/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A.

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 18

 

X (5)

X (5)

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

13B.

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14.

Kollisionssikret styreapparat

Direktiv 74/297/EØF

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A.

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Sæder og sædeforankringer

Direktiv 74/408/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15A.

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 17

X

X (6)

X (6)

X

X

X

 

 

 

 

15B.

Styrken af sæderne i store køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16.

Udragende dele

Direktiv 74/483/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A.

Udragende dele

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Hastighedsmåler (speedometer) og bakgear

Direktiv 75/443/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A.

Indstigningsforhold og manøvreevne

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B.

Speedometerudstyr, herunder montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Foreskrevne skilte

Direktiv 76/114/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A.

Fabrikantens foreskrevne skilt og køretøjets identifikationsnummer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Sikkerhedsselers forankringer

Direktiv 76/115/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19A.

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Montering af lygter og lyssignaler

Direktiv 76/756/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20A.

Montering af lygter og lyssignaler på køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Refleksanordninger

Direktiv 76/757/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A.

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Markeringslygter, positionslygter, baglygter, stoplygter, sidemarkeringslygter, kørelyslygter

Direktiv 76/758/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A.

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B.

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C.

Positionslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Retningsviserblinklygter

Direktiv 76/759/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A.

Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Bagnummerpladelygte

Direktiv 76/760/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A.

Belysning af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Forlygter (herunder pærer)

Direktiv 76/761/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A.

Sealed-beam-forlygter (SB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B.

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C.

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D.

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E.

Forlygter, som er bestemt til anvendelse på motordrevne køretøjer og afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F.

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Tågeforlygter

Direktiv 76/762/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A.

Tågeforlygter til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Slæbeanordninger

Direktiv 77/389/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27A.

Trækanordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Tågebaglygter

Direktiv 77/538/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A.

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Baklygter

Direktiv 77/539/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A.

Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Parkeringslygter

Direktiv 77/540/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A.

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

Direktiv 77/541/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31A.

Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelsesanordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Udsyn fremad

Direktiv 77/649/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A.

Synsfelt fremad

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer

Direktiv 78/316/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A.

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Afrimning/afdugning

Direktiv 78/317/EØF

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

34A.

Afrimnings- og afdugningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

35.

Rudeviskere og rudevaskere

Direktiv 78/318/EØF

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

35A.

Kombineret forrudevisker og -vasker

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

36.

Varmeanlæg

Direktiv 2001/56/EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A.

Varmeanlæg

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Hjulafskærmning

Direktiv 78/549/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A.

Hjulafskærmning

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Nakkestøtter

Direktiv 78/932/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A.

Nakkestøtter, hvad enten de er indbygget i et sæde eller ej

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 25

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

40.

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EØF

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

 

 

 

 

41.

Emissioner (Euro IV og V) tunge erhvervskøretøjer

Direktiv 2005/55/EF

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X

 

 

 

 

41A.

Emissioner (Euro VI) tunge erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 595/2009

X (11)

X (11)

X

X (11)

X (11)

X

 

 

 

 

42.

Sideværts beskyttelse

Direktiv 89/297/EØF

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A.

Sideværts beskyttelse af godskøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Afskærmningssystemer

Direktiv 91/226/EØF

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A.

Afskærmningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44.

Masse og dimensioner (personbiler)

Direktiv 92/21/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A.

Masser og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Sikkerhedsruder

Direktiv 92/22/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45A.

Sikkerhedsrudemateriale og montering heraf i køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Dæk

Direktiv 92/23/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A.

Montering af dæk

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B.

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C.

Luftdæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D.

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E.

Reserveenheder til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerheds-dæksystemer og systemer til dæktryksovervågning

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 64

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

47.

Hastighedsbegrænsere

Direktiv 92/24/EØF

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A.

Hastighedsbegrænsende anordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Masse og dimensioner (for andre køretøjer end de i punkt 44 omhandlede)

Direktiv 97/27/EF

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A.

Masser og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Udragende dele på førerhuse

Direktiv 92/114/EØF

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A.

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Tilkoblingsanordninger

Direktiv 94/20/EF

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50A.

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 55

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50B.

Kortkoblingsanordninger (KKA); montering af en godkendt type KKA

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 102

 

 

 

 

X (13)

X (13)

 

 

X (13)

X (13)

51.

Antændelighed

Direktiv 95/28/EF

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A.

Brændbarhed af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Busser

Direktiv 2001/85/EF

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A.

Køretøjer i klasse M2 og M3

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B.

Overbygningens styrke på store køretøjer til personbefordring

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Frontalkollisioner

Direktiv 96/79/EF

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A.

Beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 94

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Sidepåkørsel

Direktiv 96/27/EF

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

54A.

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 95

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

55.

(tom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Køretøjer til transport af farligt gods

Direktiv 98/91/EF

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

56A.

Køretøjer til transport af farligt gods

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 105

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

57.

Beskyttelse fortil mod underkøring

Direktiv 2000/40/EF

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A.

Anordninger til afskærmning fortil mod underkøring (FUPD) og montering heraf; afskærmning fortil mod underkøring (FUP)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EF) nr. 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59.

Genvindelighed

Direktiv 2005/64/EF

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60.

(tom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

Luftkonditioneringsanlæg

Direktiv 2006/40/EF

X

 

 

X (17)

 

 

 

 

 

 

62.

Brintsystem

Forordning (EF) nr. 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63.

Generel sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

64.

Gearskiftindikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Avancerede nødbremse-systemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66.

Systemer til advarsel om uforvarende vognbane-overskridelse

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67.

Specifikke komponenter til LPG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68.

Tyverialarmer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69.

Elektrisk sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70.

Specifikke komponenter til CNG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Forklarende noter:

X

Retsakten finder anvendelse.

Bemærk: Den ændringsserie af FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009. Ændringsserier vedtaget efterfølgende accepteres som alternativer.

b)

Tillæg 1 til del I affattes således:

»Tillæg 1

Retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, der fremstilles i små serier i henhold til artikel 22

1.

Dette tillæg finder anvendelse på nye EF-typegodkendelser af små serier, der meddeles fra den 1. november 2012, bortset fra punkt 54A, der finder anvendelse fra den 1. november 2014.

2.

EF-typegodkendelser af små serier meddelt før den 1. november 2012 ophører med at være gyldige den 31. oktober 2016. Nationale myndigheder skal anse typeattester for køretøjer for ikke længere at være gyldige for så vidt angår artikel 26, stk. 1, i nærværende direktiv, medmindre de pågældende typegodkendelser er blevet ajourført med kravene i nærværende tillæg.

Tabel 1

Køretøjer i M1  (19)

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

Særlige spørgsmål

Gyldighedsområde og særlige krav

1.

Tilladt støjniveau

Direktiv 70/157/EØF

 

A

2.

Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 715/2007

 

A

a)

Egendiagnose-system (OBD)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system, der opfylder kravene i artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 692/2008 (OBD-systemet skal være konstrueret til som minimum at registrere fejl i motorstyringssystemet).

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnoseværktøjer.

b)

Overensstemmelse efter ibrugtagning

Ikke relevant

c)

Adgang til oplysninger

Det er tilstrækkeligt, at fabrikanten giver adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer på en lettilgængelig og hurtig måde.

3A.

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 34

a)

Beholdere til flydende brændstof

B

b)

Montering i køretøjet

B

4A.

Anbringelse og fastgørelse af nummerplade bagtil

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1003/2010

 

B

5A.

Styreapparat

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 79

 

C

a)

Mekaniske systemer

Bestemmelserne i punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

Alle prøvninger, der er foreskrevet i punkt 6.2 i FN/ECE-regulativ nr. 79, skal udføres og kravene i punkt 6.1 i FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

b)

Komplekse elektroniske køretøjskontrolsystemer

Kravene i bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

Overholdelsen af disse krav kan kun kontrolleres af en udpeget teknisk tjeneste.

6A.

Dørlåse og dørophæng

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 11

 

C

a)

Generelle krav (punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 11)

Alle krav finder anvendelse.

b)

Krav vedrørende ydeevne (punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 11)

Kun kravene i punkt 6.1.5.4 og punkt 6.3 om dørlåse finder anvendelse.

7A.

Lydsignalapparater

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 28

a)

Komponenter

X

b)

Montering på køretøjet

B

8A.

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 46

a)

Komponenter

X

b)

Montering på køretøjet

B

9B.

Bremser

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13-H

a)

Krav til konstruktion og prøvning

A

b)

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) og bremseassistentsystemer (BAS)

Montering af BAS og ESC ikke påkrævet. Hvis monteret, skal de opfylde forskrifterne i FN/ECE-regulativ nr. 13-H.

10A.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 10

 

B

12A.

Indvendigt udstyr

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 21

 

C

a)

Indvendig indretning

 

i)

Krav vedrørende radier og fremhvælvning for kontakter, udtræk o.l., betjeningsanordninger og indvendig indretning generelt.

Kravene i punkt 5.1-5.6 i FN/ECE-regulativ nr. 21 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

Kravene i punkt 5.2 i FN/ECE-regulativ nr. 21 med undtagelse af punkt 5.2.3.1, 5.2.3.2 og 5.2.4 finder anvendelse.

ii)

Energiabsorptions-prøvning af den øverste del af instrumentbrættet

Energiabsorptionsprøvning af den øverste del af instrumentbrættet må kun udføres, når køretøjet ikke er udstyret med mindst to airbags foran eller to statiske firpunktsseler.

iii)

Energiabsorptions-prøvning af ryglænets bagside

Ikke relevant

b)

El-drevne ruder, oplukkelige tagsystemer og adskillelser

Alle kravene i punkt 5.8 FN/ECE-regulativ nr. 21 finder anvendelse.

13A.

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 116

 

A

14A.

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 12

 

C

 

Prøvninger der er påkrævet, når køretøjet ikke er blevet testet i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 94 (se punkt 53A)

15A.

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 17

 

C

a)

Generelle krav

i)

Specifikationer

Kravene i punkt 5.2 i FN/ECE-regulativ nr. 17 finder anvendelse med undtagelse af punkt 5.2.3.

ii)

Styrkeprøvning af sædets ryglæn og nakkestøtte

Kravene i punkt 6.2 FN/ECE-regulativ nr. 17 finder anvendelse.

iii)

Prøvning af låsningen og justeringen

Prøvningen gennemføres i overensstemmelse med kravene i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 17.

b)

Nakkestøtter

i)

Specifikationer

Forskrifterne i punkt 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 og 5.12. i FN/ECE-regulativ nr. 17 finder anvendelse med undtagelse af punkt 5.5.2.

ii)

Styrkeprøvning af nakkestøtter

Den i punkt 6.4 foreskrevne prøvning udføres.

c)

Særlige krav vedrørende beskyttelse af personer i køretøjet mod bagageforskydning

Kravene i bilag 9 til FN/ECE-regulativ nr. 26 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

16A.

Udragende dele

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 26

 

C

a)

Generelle specifikationer

Bestemmelserne i punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 26 finder anvendelse.

b)

Særlige specifikationer

Bestemmelserne i punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 26 finder anvendelse.

17A.

Indstigningsforhold og manøvreevne

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

 

D

17B.

Speedometerudstyr, herunder montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 39

 

B

18A.

Fabrikantens foreskrevne skilt og køretøjets identifikationsnummer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 19/2011

 

B

19A.

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 14

 

B

20A.

Montering af lygter og lyssignaler på køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 48

 

B

Kørelys (Daytime Running Lights — DRL) skal være monteret på en ny køretøjstype i overensstemmelse med artikel 2 i direktiv 2008/89/EF.

21A.

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 3

 

X

22A.

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 7

 

X

22B.

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 87

 

X

22C.

Positionslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 91

 

X

23A.

Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 6

 

X

24A.

Belysning af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 4

 

X

25A.

Sealed-beam-forlygter (SB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 31

 

X

25B.

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 37

 

X

25C.

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 98

 

X

25D.

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 99

 

X

25E.

Forlygter på motordrevne køretøjer, som afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele, og som er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 112

 

X

25F.

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 123

 

X

26A.

Tågeforlygter til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 19

 

X

27A.

Trækanordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1005/2010

 

B

28A.

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 38

 

X

29A.

Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 23

 

X

30A.

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 77

 

X

31A.

Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelses-anordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 16

a)

Komponenter

X

b)

Installationskrav

B

32A.

Synsfelt fremad

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 125

 

A

33A.

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrol-anordninger og indikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 121

 

A

34A.

Afrimnings- og afdugningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 672/2010

 

C

a)

Afrimning af forruden

Kun punkt 1.1.1 i bilag II til forordning (EU) nr. 672/2010 finder anvendelse, forudsat at en varm luftstrøm ledes til forrudens samlede overflade, eller sidstnævnte er elektrisk opvarmet.

b)

Afdugning af forruden

Kun punkt 1.2.1 i bilag II til forordning (EU) nr. 672/2010 finder anvendelse, forudsat at en varm luftstrøm ledes til forrudens samlede overflade, eller sidstnævnte er elektrisk opvarmet.

35A.

Kombineret forrudevisker og -vasker

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1008/2010

 

C

a)

Forrudeviskersystem

Punkt 1.1-1.1.10 i bilag III til forordning (EU) nr. 1008/2010 finder anvendelse.

Kun prøven i punkt 2.1.10 i bilag III til forordning (EU) nr. 1008/2010 foretages.

b)

Forrudevaskersystem

Afsnit 1.2 i bilag III til forordning (EU) nr. 1008/2010 finder anvendelse med undtagelse af punkt 1.2.2, 1.2.3 og 1.2.5.

36A.

Opvarmningsanlæg

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 122

 

C

Montering af et opvarmningsanlægikke påkrævet.

a)

Alle opvarmningsanlæg

Bestemmelserne i punkt 5.3 og 6 i FN/ECE-regulativ nr. 122 finder anvendelse.

b)

LPG-opvarmningsanlæg

Kravene i bilag 8 FN/ECE-regulativ nr. 122 finder anvendelse.

37A.

Hjulafskærmning

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1009/2010

 

B

40.

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EØF

 

A

(Når køretøjets fabrikant fremstiller egen motor).

 

(Når fabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant).

Prøvebænkdata fra motorens fabrikant accepteres, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs. med mindst samme ECU).

Effekttest kan udføres på et chassisdynamometer. Der skal tages hensyn til tab i transmissionen.

41.

Emissioner (Euro IV og V) tunge erhvervskøretøjer

Direktiv 2005/55/EF

 

A

OBD

Kan fraviges på fabrikantens anmodning.

41A.

Emissioner (Euro VI) tunge erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 595/2009

 

A

Med undtagelse af kravsættet vedrørende OBD og adgang til oplysninger.

44A.

Masser og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

 

B

Prøvning af igangsætning på skråning ved maksimal vogntogsmasse som beskrevet i punkt 5.1 i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

45A.

Sikkerhedsrudema-teriale og montering heraf i køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 43

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

46.

Dæk

Direktiv 92/23/EØF

Komponenter

X

46A.

Montering af dæk

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 458/2011

 

B

Datoerne for gradvis anvendelse er fastlagt i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009.

46B.

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 30

Komponenter

X

46D.

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 117

Komponenter

X

46E.

Reserveenheder til midlertidig anvendelse, sikkerheds-dæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerhedsdæksystemer og systemer til dæktryks-overvågning

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 64

Komponenter

X

Montering af systemer til overvågning af dæktryk (TPMS)

B

Montering af et system til overvågning af dæktryk ikke påkrævet.

50A.

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 55

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

53A.

Beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 94

 

C

Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 94 finder anvendelse på køretøjer, der er udstyret med airbags foran. Køretøjer, der ikke er udstyret med airbags, skal opfylde kravene i punkt 14A i denne tabel.

54A.

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 95

 

C

(anvendes fra den 1. november 2014)

Sammenstødsprøvning med hovedformet klods

Fabrikanten skal til den tekniske tjeneste levere passende oplysninger om hovedklodsens mulige sammenstød med køretøjets struktur eller sideruder, hvis bestående af lamineret glas.

Hvis det er påvist, at sådanne sammenstød kan forventes, skal den delvise prøvning med hovedformet klods, der er beskrevet i punkt 3.1 i bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 95, udføres, og det kriterium, der er fastsat i punkt 5.2.1.1 i FN/ECE-regulativ 95 skal være opfyldt.

Efter aftale med den tekniske tjeneste kan prøvningsforskrifterne i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 21 anvendes som et alternativ til ovenfor nævnte prøvning.

58.

Fodgænger-beskyttelse

Forordning (EF) nr. 78/2009

a)

Gældende tekniske krav til køretøjet

Ikke relevant

b)

Systemer til frontal beskyttelse

X

59.

Genvindelighed

Direktiv 2005/64/EF

 

Ikke relevant

Kun artikel 7 om genbrug af komponenter anvendes.

61.

Luftkonditionerings-anlæg

Direktiv 2006/40/EF

 

A

Fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, er tilladt indtil 31.12.2016.

62.

Brintsystem

Forordning (EU) nr. 79/2009

 

X

63.

Generel sikkerhed

Forordning (EU) nr. 661/2009

 

Under dette punkt kan en typegodkendelse udstedes på fabrikantens anmodning. Se fodnote (15) i tabellen for køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier

64.

Gearskiftindikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 65/2012

 

Ikke relevant

67.

Specifikke komponenter til LPG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 67

a)

Komponenter

X

b)

Montering

A

68.

Tyverialarmer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 97

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

69.

Elektrisk sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 100

 

B

70.

Specifikke komponenter til CNG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 110

a)

Komponenter

X

b)

Montering

A

Forklaring på bogstavsymboler

X

Fuldstændig gennemførelse af retsakten.

a)

der skal udstedes typegodkendelse

b)

prøvninger og kontrol udføres af den tekniske tjeneste eller fabrikanten på de betingelser, der er fastsat i artikel 41, 42 og 43

c)

en prøvningsrapport udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V

d)

produktionens overensstemmelse skal sikres.

A

Anvendelse af retsakten som følger:

a)

alle retsaktens krav skal opfyldes, medmindre andet er angivet

b)

der kræves ikke typegodkendelsesattest

c)

prøvninger og kontrol udføres af den tekniske tjeneste eller fabrikanten på de betingelser, der er fastsat i artikel 41, 42 og 43

d)

en prøvningsrapport udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V

e)

produktionens overensstemmelse skal sikres.

B

Anvendelse af retsakten som følger:

Som for »A«, med den undtagelse, at prøvninger og kontrol kan udføres af fabrikanten selv efter aftale med den typegodkendende myndighed (dvs. at de betingelser, der er fastsat i artikel 41, 42 og 43, ikke kræves opfyldt).

C

Anvendelse af retsakten som følger:

a)

kun de tekniske krav i retsakten skal opfyldes, uanset eventuelle overgangsbestemmelser

b)

der kræves ikke typegodkendelsesattest

c)

prøvninger og kontrol skal udføres af den tekniske tjeneste eller af fabrikanten (jf. afgørelser under »B«)

d)

en prøvningsrapport udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V

e)

produktionens overensstemmelse skal sikres.

D

samme som for afgørelser under »B« og »C«, med den undtagelse, at en overensstemmelseserklæring afgivet af fabrikanten er tilstrækkelig. Prøvningsrapport kræves ikke.

Den typegodkendende myndighed eller tekniske tjeneste kan kræve yderligere oplysninger om videre dokumentation, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ikke relevant

Retsakten finder ikke anvendelse. Der vil imidlertid kunne indføres krav om overensstemmelse med et eller flere specifikke aspekter i retsakten.

Bemærk:

Den ændringsserie til de FN/ECE-regulativer, der finder anvendelse, er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009. Ændringsserier, som er vedtaget efterfølgende, accepteres som alternativer.

Tabel 2

Køretøjer i N1  (20)

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

Særlige spørgsmål

Gyldighedsområde og særlige krav

1.

Tilladt støjniveau

Direktiv 70/157/EØF

 

A

2.

Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 715/2007

 

A

a)

OBD (egendiagnosesystem)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system, der opfylder kravene i artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 692/2008 (OBD-systemet skal være konstrueret til som minimum at registrere fejl i motorstyringssystemet).

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnose-værktøjer.

b)

Overensstemmelse efter ibrugtagning

Ikke relevant

c)

Adgang til oplysninger

Det er tilstrækkeligt, at fabrikanten giver adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer på en lettilgængelig og hurtig måde.

3A.

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 34

a)

Beholdere til flydende brændstof

B

b)

Montering i køretøjet

B

4A.

Anbringelse og fastgørelse af nummerplade bagtil

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1003/2010

 

B

5A.

Styreapparat

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 79

 

C

a)

Mekaniske systemer

Bestemmelserne i punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 79.01 finder anvendelse.

Alle prøvninger, der er foreskrevet i punkt 6.2 i FN/ECE-regulativ nr. 79, skal udføres, og kravene i punkt 6.1 i FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

b)

Komplekse elektroniske køretøjskontrolsystemer

Kravene i bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

Overholdelsen af disse krav kan kun kontrolleres af en udpeget teknisk tjeneste.

6A.

Dørlåse og dørophæng

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 11

 

C

a)

Generelle krav (punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 11)

Alle krav finder anvendelse.

b)

Krav vedrørende ydeevne (punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 11)

Kun kravene i punkt 6.1.5.4 og punkt 6.3 om dørlåse finder anvendelse.

7A.

Lydsignalapparater

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 28

a)

Komponenter

X

b)

Montering på køretøjet

B

8A.

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 46

a)

Komponenter

X

b)

Montering på køretøjet

B

9A.

Bremsning af køretøjer og påhængskøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13

a)

Krav til konstruktion og prøvning

A

b)

ESC (elektronisk stabilitetskontrolsystem)

Montering af et ESC-system ikke påkrævet. Hvis monteret, skal det opfylde forskrifterne i FN/ECE-regulativ nr. 13.

9B.

Bremser (personbiler)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13-H

a)

Krav til konstruktion og prøvning

A

b)

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) og bremseassistentsystemer (BAS)

Montering af BAS og ESC ikke påkrævet. Hvis monteret, skal de opfylde forskrifterne i FN/ECE-regulativ nr. 13-H.

10A.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 10

 

B

13A.

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 116

 

A

14A.

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 12

 

C

a)

Kollisionstest mod barriere

Prøvning kræves.

b)

Slagprøvning mod rat med torsoblok

Ikke påkrævet, hvis rattet er udstyret med airbag.

c)

Sammenstødsprøvning med hovedformet klods

Ikke påkrævet, hvis rattet er udstyret med airbag.

15A.

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. N 17

 

B

17A.

Indstigningsforhold og manøvreevne

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

 

D

17B.

Speedometerudstyr, herunder montering af dette

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 39

 

B

18A.

Fabrikantens foreskrevne skilt og køretøjets identifikationsnummer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 19/2011

 

B

19A.

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 14

 

B

20A.

Montering af lygter og lyssignaler på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 48

 

B

Kørelys (Daytime Running Lights — DRL) skal være monteret på en ny køretøjstype i overensstemmelse med artikel 2 i direktiv 2008/89/EF.

21A.

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 3

 

X

22A.

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 7

 

X

22B.

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 87

 

X

22C.

Positionslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 91

 

X

23A.

Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 6

 

X

24A.

Belysning af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 4

 

X

25A.

Sealed-beam-forlygter (SB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 31

 

X

25B.

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygte-enheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 37

 

X

25C.

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 98

 

X

25D.

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 99

 

X

25E.

Forlygter, som er bestemt til anvendelse på motordrevne køretøjer og afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 112

 

X

25F.

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 123

 

X

26A.

Tågeforlygter til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 19

 

X

27A.

Trækanordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1005/2010

 

B

28A.

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 38

 

X

29A.

Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 23

 

X

30A.

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 77

 

X

31A.

Sikkerhedsseler, fastholdelses-anordninger, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelses-anordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 16

a)

Komponenter

X

b)

Installationskrav

B

33A.

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 121

 

A

34A.

Afrimnings- og afdugningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 672/2010

 

Ikke relevant

Køretøjet skal være monteret med passende afrimnings- og afdugningssystem.

35A.

Kombineret forrudevisker og -vasker

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1008/2010

 

Ikke relevant

Køretøjet skal være monteret med passende forrudevisker og -vaskersystem.

36A.

Opvarmningsanlæg

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 122

 

C

Montering af et opvarmningsanlæg kræves ikke.

a)

Alle opvarmningsanlæg

Bestemmelserne i punkt 5.3 og 6 i FN/ECE-regulativ nr. 122 finder anvendelse.

b)

LPG-opvarmningsanlæg

Kravene i bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 122 finder anvendelse.

38.

Nakkestøtter, hvad enten de er indbygget i sæder eller ej

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 25

 

X

40.

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EØF

 

A

(Når køretøjets fabrikant fremstiller egen motor).

 

(Når fabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant).

Prøvebænkdata fra motorens fabrikant accepteres, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs. med mindst samme ECU).

Effekttest kan udføres på et chassisdynamometer. Der skal tages hensyn til tab i transmissionen.

41.

Emissioner (Euro IV og V) tunge erhvervskøretøjer

Direktiv 2005/55/EF

 

A

OBD

Kan fraviges på anmodning af fabrikanten.

41A.

Emissioner (Euro VI) tunge erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 595/2009

 

A

Med undtagelse af kravsættet vedrørende OBD og adgang til oplysninger.

43A.

Afskærmningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 109/2011

 

B

45A.

Sikkerhedsrudemateriale og montering heraf i køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 43

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

46.

Dæk

Direktiv 92/23/EØF

Komponenter

X

46A.

Montering af dæk

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 458/2011

 

B

Datoerne for gradvis anvendelse er fastlagt i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009.

46B.

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 30

Komponenter

X

46C.

Luftdæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 54

Komponenter

X

46D.

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 117

Komponenter

X

46E.

Reserveenheder til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerhedsdæksystemer og systemer til dæktryksovervågning

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 64

Komponenter

X

Montering af systemer til overvågning af dæktryk

B

Montering af et system til overvågning af dæktryk er ikke påkrævet.

48.

Masser og dimensioner

Direktiv 97/27/EF

 

B

48A.

Masser og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

 

B

Prøvning af igangsætning på skråning ved maksimal vogntogsmasse

Prøvning af igangsætning på skråning ved maksimal vogntogsmasse som beskrevet i punkt 5.1 i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

49A.

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 61

 

C

a)

Generelle specifikationer

Bestemmelserne i punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 61 finder anvendelse.

b)

Særlige specifikationer

Bestemmelserne i punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 61 finder anvendelse.

50A.

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 55

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

54A

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 95

C

C

Sammenstødsprøvning med hovedformet klods

Fabrikanten skal til den tekniske tjeneste levere passende oplysninger om hovedklodsens mulige sammenstød med køretøjets struktur eller sideruder, hvis bestående af lamineret glas.

Hvis det er påvist, at sådanne sammenstød kan forventes, skal den delvise prøvning med hovedformet klods, der er beskrevet i punkt 3.1 i bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 95, udføres, og det kriterium, der er fastsat i punkt 5.2.1.1 i FN/ECE-regulativ 95, skal være opfyldt.

Efter aftale med den tekniske tjeneste kan prøvningsforskrifterne i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 21 anvendes som alternativ til ovenfor nævnte prøvning.

56.

Køretøjer til transport af farligt gods

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 105

 

A

58.

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EF) nr. 78/2009

a)

Gældende tekniske krav til et køretøj

Ikke relevant

b)

Systemer til frontal beskyttelse

X

59.

Genvindelighed

Direktiv 2005/64/EF

 

Ikke relevant

Kun artikel 7 om genbrug af komponenter anvendes.

61.

Luftkonditioneringsanlæg

Direktiv 2006/40/EF

 

B

Fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, er tilladt indtil 31.12.2016.

62.

Brintsystem

Forordning (EU) nr. 79/2009

 

X

63.

Generel sikkerhed

Forordning (EU) nr. 661/2009

 

Under dette punkt kan en typegodkendelse udstedes på fabrikantens anmodning. Se fodnote (15) i tabellen for køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier.

67.

Specifikke komponenter til LPG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. N 67

a)

Komponenter

X

b)

Montering

A

68.

Tyverialarmer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 97

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

69

Elektrisk sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 100

 

B

70.

Specifikke komponenter til CNG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 110

a)

Komponenter

X

b)

Montering

2)

I bilag XII, del A, foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit 1 affattes fjerde linje i tabellen således:

»N1

1 000«

b)

I afsnit 2 foretages følgende ændringer:

i)

Anden linje i tabellen affattes således:

»M1

100«

ii)

Fjerde linje i tabellen affattes således:

»N1

500 (indtil 31.10.2016)

250 (fra 1.11.2016)«


(1)  For køretøjer med en referencemasse på højst 2 610 kg. Kan på anmodning fra fabrikanten finde anvendelse på køretøjer med en referencemasse på højst 2 840 kg.

(2)  I tilfælde af køretøjer med LPG- eller CNG-drevne anlæg kræves typegodkendelse i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 67 eller FN/ECE-regulativ nr. 110.

(3)  Et elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC) kræves monteret i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 661/2009. Derfor er kravene i bilag 21 til FN/ECE-regulativ nr. 13 obligatoriske, for så vidt angår EF-typegodkendelse for nye typer af køretøjer og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer. De gennemførelsesdatoer, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009, finder anvendelse i stedet for de datoer, der er fastsat i FN/ECE-regulativ nr. 13.

(4)  Et elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC) kræves monteret i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 661/2009. Derfor er kravene i del A i bilag 9 til FN/ECE-regulativ nr. 13-H obligatoriske, for så vidt angår EF-typegodkendelse for nye typer af køretøjer og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer. De gennemførelsesdatoer, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009, finder anvendelse i stedet for de datoer, der er fastsat i FN/ECE-regulativ nr. 13-H.

(5)  

(4A)

Hvis monteret skal beskyttelsesanordningen opfylde kravene i FN/ECE-regulativ nr. 18.

(6)  

(4B)

Denne forordning gælder for sæder, som ikke er omfattet af FN/ECE-regulativ nr. 80.

(7)  Køretøjer i denne klasse skal være monteret med passende afrimnings- og afdugningsanordning.

(8)  Køretøjer i denne klasse skal være monteret med passende forrudevisker og –vasker.

(9)  Hvis der er tale om køretøjer, der er udstyret med et elektrisk fremdriftssystem, kræves en typegodkendelse i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 85.

(10)  For køretøjer med en referencemasse på over 2 610 kg, hvor den i note 1 omhandlede mulighed ikke har fundet anvendelse.

(11)  For køretøjer med en referencemasse på over 2 610 kg, som ikke er typegodkendt (på fabrikantens anmodning og forudsat, at referencemassen ikke overstiger 2 840 kg) i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007.

Andre muligheder, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 595/2009.

(12)  

(9A)

Finder kun anvendelse, hvis sådanne køretøjer er forsynet med udstyr, der er omfattet af FN/ECE-regulativ nr. 64. Dæktryksovervågningssystem til M1-køretøjer er obligatorisk, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 661/2009.

(13)  Finder kun anvendelse på køretøjer, som er udstyret med tilkoblingsanordning.

(14)  Gælder for køretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på højst 2,5 tons.

(15)  Finder kun anvendelse på køretøjer, hvor »sædets referencepunkt (»R«-punktet)« for det laveste sæde befinder sig højst 700 mm over jorden.

(16)  Kun hvis fabrikanten ansøger om typegodkendelse af køretøjer, der er bestemt til brug for transport af farligt gods.

(17)  Kun for køretøjer i klasse N1, gruppe I, som anført i første tabel i punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF.

(18)  På fabrikantens anmodning kan typegodkendelse udstedes under dette punkt som et alternativ til indhentning af typegodkendelser under punkt 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A og 64 til 70.«

(19)  De forklarende noter til bilag IV, del I, gælder også for tabel 1.

(20)  De forklarende noter til bilag IV, del I, gælder også for tabel 2. Bogstavkoderne i tabel 2 har den samme betydning som i tabel 1.


21.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 353/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1230/2012

af 12. december 2012

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår krav til typegodkendelse for masse og dimensioner for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (2), særlig artikel 39, stk. 2, 3 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning om typegodkendelse i henhold til direktiv 2007/46/EF.

(2)

Forordning (EF) nr. 661/2009 ophæver Rådets direktiv 92/21/EØF af 31. marts 1992 om masse og dimensioner for motorkøretøjer af klasse M1  (3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF af 22. juli 1997 om masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil og om ændring af direktiv 70/156/EØF (4). Kravene vedrørende masse og dimensioner for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, der er fastsat i disse direktiver, bør overføres til nærværende forordning og, hvor det er nødvendigt, ændres for at tilpasse dem til udviklingen inden for den videnskabelige og tekniske viden.

(3)

Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsætter de grundlæggende bestemmelser om krav til typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår masse og dimensioner. Derfor bør der også fastsættes særlige procedurer, prøvninger og krav til sådanne typegodkendelser.

(4)

I Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (5) fastsættes visse største tilladte dimensioner i såvel national som international trafik. Det er derfor vigtigt, for så vidt angår køretøjers konstruktion, at tage hensyn til de dimensioner, der allerede er blevet harmoniseret i Unionen for at fremme og sikre den frie bevægelighed for varer.

(5)

Direktiv 97/27/EF tillod medlemsstaterne at udstede EF-typegodkendelser for køretøjer, hvis største dimensioner ikke opfylder de største tilladte dimensioner, der er fastsat i direktivet. Det tillod også medlemsstaterne at nægte registrering af EF-typegodkendte køretøjer, når deres største dimensioner ikke opfyldte kravene i den pågældende medlemsstats nationale ret. Det er vigtigt at fastholde muligheden for under visse betingelser at tillade typegodkendelse af køretøjer, der overskrider de tilladte grænser, hvis dette viser sig at være til fordel for færdselssikkerheden og for miljøet i de medlemsstater, hvor vejnettet er tilpasset denne situation. Derfor bør muligheden for at godkende sådanne køretøjer ved ordninger for typegodkendelse i små serier eller individuel godkendelse sikres, forudsat at mængden af køretøjer, der kan opnå en undtagelse i henhold til artikel 23 i direktiv 2007/46/EF for så vidt angår de største tilladte dimensioner, er begrænset til, hvad der er nødvendigt med henblik på nærværende forordning. Bilag XII til direktiv 2007/46/EF bør derfor ændres til også at omfatte sådanne kvantitative lofter.

(6)

Direktiv 96/53/EF fastsætter tilladte totalmasser, der kun gælder for international trafik. Dette direktiv giver imidlertid medlemsstaterne mulighed for fortsat at anvende deres nationale lovgivning for national trafik. Harmoniseringen af den største teknisk tilladte totalmasse og det største teknisk tilladte akseltryk på akslerne eller den største teknisk tilladte masse på en akselgruppe med henblik på brug i medlemsstaterne synes derfor ikke at være gennemførlig på kort sigt. På grund af eksistensen af ikke-harmoniserede regler om anlæg af vejinfrastruktur er det hensigtsmæssigt at kræve, at medlemsstaterne fastsætter de største tilladte totalmasser ved registrering/ibrugtagning af køretøjer, der er tilladt for national trafik eller international trafik efter direktiv 96/53/EF, og at indføre en procedure for denne fastsættelse.

(7)

På baggrund af erfaringerne med anvendelsen af EU-lovgivningen om masse og dimensioner for køretøjer er det nødvendigt at fastsætte klart definerede begreber. Nogle af disse begreber er allerede defineret i direktiv 97/27/EF og direktiv 92/21/EØF. For at opnå konsekvens er det hensigtsmæssigt at overtage disse definitioner og, hvor det er nødvendigt, tilpasse dem på baggrund af den tekniske og videnskabelige viden.

(8)

Da definitionen af den reelle masse for et individuelt køretøj er medtaget i denne forordning, er det nødvendigt for at undgå forvirring ved udfyldelsen af typeattesten at ændre bilag IX til direktiv 2007/46/EF i overensstemmelse hermed.

(9)

Da hvidbogen »En køreplan for et fælles europæisk transportområde — mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem« (6) understregede nødvendigheden af at forbedre de aerodynamiske egenskaber for vejkøretøjer, og eftersom forskningen har vist, at brændstofforbruget for motorkøretøjer og dermed CO2-udledningen kan reduceres betydeligt ved montering af aerodynamiske anordninger på køretøjer, er det vigtigt at tillade montering af sådanne aerodynamiske anordninger på køretøjer. Da aerodynamiske anordninger består af påmonterede anordninger, som på grund af deres konstruktion rager ud over køretøjers yderste dele bagtil eller sideværts, bør de opføres på listen over anordninger eller udstyr, som ikke tages i betragtning ved beregning af de største dimensioner. Det er imidlertid vigtigt at begrænse deres fremspring bagtil og sideværts, således at færdselssikkerheden ikke forringes, og intermodaliteten for transport fortsat er mulig. De nødvendige tekniske krav bør derfor fastsættes i nærværende forordning.

(10)

Der findes software, der gør det muligt at anvende virtuelle prøvningsmetoder baseret på computerstøttede teknikker. Da disse teknikker giver mulighed for mere omkostningseffektiv og mindre byrdefuld prøvning, er det hensigtsmæssigt at give mulighed for at anvende dem til at kontrollere, om et køretøj er i stand til at manøvrere i en fuldstændig cirkel på 360° og måle den største udsvingsradius bagtil, når køretøjet manøvrerer inden for denne bane. Det er derfor også nødvendigt at tilføje denne forordning til den liste over retsakter, der er opført i bilag XVI til direktiv 2007/46/EF.

(11)

Med henblik på at sikre, at typegodkendelsessystemet fungerer tilfredsstillende, bør bilagene til direktiv 2007/46/EF ajourføres.

(12)

Bilag I, III, IX, XII og XVI til direktiv 2007/46/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Da bestemmelserne i bilag XII er tilstrækkeligt detaljerede til ikke at kræve yderligere gennemførelsesforanstaltninger fra medlemsstaternes side, er det hensigtsmæssigt at lade dem erstatte ved en forordning i overensstemmelse med artikel 39, stk. 8, i direktiv 2007/46/EF.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter kravene til EF-typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår masse og dimensioner.

2.   Denne forordning finder anvendelse på delvis opbyggede, færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer i klasse M, N og O.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af nærværende forordning gælder foruden definitionerne i direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 661/2009 følgende definitioner:

1)   »køretøjstype«: et sæt køretøjer som defineret i bilag II, del B, til direktiv 2007/46/EF

2)   »standardudstyr«: den grundlæggende konfiguration af et køretøj, der er udstyret med alle de elementer, der kræves i henhold til de retsakter, der er omhandlet i bilag IV og bilag XI til direktiv 2007/46/EF, herunder alle elementer, som er monteret, uden at dette gav anledning til nogen yderligere specifikationer af konfiguration eller udstyr

3)   »ekstraudstyr«: elementer, der ikke er medtaget i det standardudstyr, der er monteret på et køretøj på fabrikantens ansvar, og som kan bestilles af kunden

4)   »masse i køreklar stand«:

a)

i tilfælde af motorkøretøj:

køretøjets masse, med brændstoftank(-e) fyldt op til mindst 90 % af dens/deres kapacitet, inklusive førerens, brændstoffets og væskernes masse, monteret med standardudstyr i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer, og karrosseriets, kabinens, koblingens, reservehjulets/reservehjulenes og værktøjets masse, når disse er monteret

b)

i tilfælde af påhængskøretøj:

køretøjets masse, herunder brændstof og væsker, monteret med standardudstyr i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer, og karrosseriets, yderligere koblingers, reservehjulets og værktøjets masse, når disse er monteret

5)   »ekstraudstyrets masse«: massen af det udstyr, som kan monteres på køretøjet ud over standardudstyr, i henhold til fabrikantens specifikationer

6)   »køretøjets reelle masse«: et individuelt køretøjs masse i køreklar stand plus massen af det monterede ekstraudstyr

7)   »største teknisk tilladte totalmasse« (M): køretøjets maksimale masse baseret på dets konstruktion og ydeevne som angivet af fabrikanten; et påhængskøretøjs eller en sættevogns største teknisk tilladte totalmasse omfatter den statiske masse, der overføres til det trækkende køretøj ved tilkobling

8)   »vogntogets største teknisk tilladte totalmasse (MC)«: den maksimale masse for et vogntog bestående af et motorkøretøj og et eller flere påhængskøretøjer baseret på dets konstruktion og ydeevne eller den maksimale masse for et vogntog bestående af et trækkende køretøj og en sættevogn

9)   »største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse« (TM): den maksimale masse af én eller flere påhængsvogne, som kan være tilkoblet et trækkende køretøj, der svarer til den samlede belastning, der overføres til jorden af hjulene på en aksel eller en akselgruppe af ethvert påhængskøretøj, der er tilkoblet det trækkende køretøj

10)   »aksel«: den fælles omdrejningsakse på to eller flere hjul, uanset om disse er motordrevne eller frit roterende eller befinder sig i ét eller flere segmenter i samme plan, der er vinkelret på køretøjets langsgående midterlinje.

11)   »akselgruppe«: et antal aksler med en akselafstand, som er begrænset til én af de i bilag I til direktiv 96/53/EF med »d« benævnte afstande, og som interagerer på grund af ophængets specifikke konstruktion

12)   »enkeltaksel«: en aksel som ikke kan anses for at være en del af en akselgruppe

13)   »største teknisk tilladte akseltryk« (m): den masse, der svarer til den maksimale tilladte statiske lodrette belastning, der overføres til jorden af akslens hjul, baseret på akslens og køretøjets konstruktion og ydeevne

14)   »største teknisk tilladte masse på en akselgruppe« (μ): den masse, der svarer til den maksimale tilladte statiske lodrette belastning, der overføres til jorden af akselgruppens hjul, baseret på akselgruppens og køretøjets konstruktion og ydeevne

15)   »kobling«: en mekanisk anordning med komponenter som defineret i punkt 2.1 til 2.6 i regulativ nr. 55 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog (7) og en kortkoblingsanordning, som defineret i punkt 2.1.1 i FN/ECE-regulativ nr. 102 — Ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af I. en kortkoblingsanordning (KKA) II. køretøjer for så vidt angår montering af en godkendt type KKA (8)

16)   »koblingspunktet«: det punkt, hvor den på et påhængskøretøj monterede kobling går i indgreb med den på et trækkende køretøj monterede kobling

17)   »koblingens masse«: massen af selve koblingen og de dele, der er nødvendige for fastgørelse af koblingen til køretøjet

18)   »største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet«:

a)

for det trækkende køretøj, den masse, der svarer til den maksimale tilladte statiske lodrette belastning på et trækkende køretøjs koblingspunkt (værdien »S« eller »U«), baseret på koblingens og det trækkende køretøjs konstruktion

b)

for en sættevogn, en kærre eller et påhængskøretøj med stiv trækstang, den masse, der svarer til den maksimale tilladte statiske lodrette belastning (»S« eller »U«), der skal overføres fra påhængskøretøjet til det trækkende køretøj ved koblingspunktet, baseret på koblingens og påhængskøretøjets konstruktion

19)   »passagerernes masse«: en nominel masse, afhængig af køretøjets klasse ganget med antallet af siddepladser, herunder eventuelt siddepladser for besætningsmedlemmer og antallet af ståpladser, men ikke inklusive føreren

20)   »førerens masse«: en nominel masse på 75 kg anbragt på førersædets referencepunkt

21)   »nyttelastens masse«: forskellen mellem den største teknisk tilladte totalmasse og køretøjets masse i køreklar stand tillagt passagerernes masse og ekstraudstyrets masse

22)   »længde«: den i punkt 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3 i ISO-standard 612:1978 definerede dimension; denne definition gælder også for leddelte køretøjer bestående af to eller flere sektioner

23)   »længde«: den i punkt 6.2 i ISO-standard 612:1978 definerede dimension

24)   »højde«: den i punkt 6.3 i ISO-standard 612:1978 definerede dimension

25)   »akselafstand«:

a)

den i punkt 6.4.1 i ISO-standard 612:1978 nævnte dimension

b)

for en kærre med en enkelt aksel angives den vandrette afstand mellem koblingens vertikale akse og akslens midte.

c)

for en kærre med mere end en enkelt aksel angives den vandrette afstand mellem koblingens lodrette akse og den første akses midte

26)   »akselafstand (hvis flerakslet)«: for køretøjer med mere end to aksler, afstanden mellem to på hinanden følgende aksler som omhandlet i punkt 6.4 i ISO-standard 612:1978; hvis køretøjet er udstyret med kun to aksler eller i tilfælde af en sættevogn, et påhængskøretøj med trækstang eller et påhængskøretøj med stiv trækstang, har »akselafstand (hvis flerakslet)« som omhandlet i punkt 6.4.2 i ISO-standard 612:1978 den i punkt 25 for »akselafstand« definerede betydning

27)   »sporvidde«: den i punkt 6.5 i ISO-standard 612:1978 omhandlede dimension

28)   »afstand bagaksel — sættevognskoblingsakse«: den i punkt 6.19.2 i ISO-standard 612:1978 omhandlede afstand, under hensyntagen til den i punkt 6.19 i nævnte standard omhandlede note

29)   »radius hovedbolt — forende sættevogn«: den vandrette afstand mellem hovedboltens akse og ethvert punkt på forenden af sættevognen

30)   »overhæng fortil«: den horisontale afstand mellem det lodrette plan gennem den første aksel eller, i tilfælde af sættevogn, træktappen, og det forreste punkt på køretøjet

31)   »overhæng bagtil«: den vandrette afstand mellem det lodrette plan gennem den sidste bagaksel og det bageste punkt på køretøjet; hvis køretøjet er udstyret med en kobling, som ikke er aftagelig, er den bageste del af køretøjet koblingspunktet

32)   »lastefladens længde«: afstanden fra det forreste indre punkt på lastarealet til det bageste indre punkt på lastarealet målt vandret i køretøjets længderetning

33)   »udsvingsradius bagtil«: afstanden mellem det reelle yderste punkt for bagenden af et køretøj ved manøvrering under de betingelser, der er anført i afsnit 7 i del B eller i afsnit 6 i del C i bilag I til denne forordning

34)   »akselløfteanordning«: en mekanisme monteret på et køretøj, hvormed akslen kan løftes klar af jorden og sænkes til jorden

35)   »løftbar aksel«: en aksel, der kan løftes fra sin normale position og sænkes igen med en akselløfteanordning

36)   »belastbar aksel«: en aksel, hvis belastning kan ændres, uden at akslen løftes ved hjælp af en akselløfteanordning

37)   »luftaffjedring«: et affjedringssystem, hvor mindst 75 % af fjedereffekten skyldes luftfjederen

38)   »buskategori«: en gruppe af køretøjer svarende til definitionen i punkt 2.1.1 og 2.1.2 i FN/ECE-regulativ nr. 107 — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer af klasse M2 eller M3 for så vidt angår deres generelle konstruktion (9)

39)   »ledbus«: et køretøj i klasse M2 eller M3, som defineret i punkt 2.1.3 FN/ECE-regulativ nr. 107

40)   »udelelig last«: en last, som ved transport ad vej ikke kan deles op i to eller flere laster uden unødige omkostninger eller risiko for beskadigelse, og som på grund af sin masse eller sine dimensioner ikke kan transporteres på et køretøj, hvis masse og dimensioner er i overensstemmelse med de regler for største tilladte masser og dimensioner, der er i kraft i en medlemsstat.

Artikel 3

Fabrikanternes forpligtelser

1.   Fabrikanten afgør for hver version inden for en køretøjstype, uanset køretøjets opbygningsstade, følgende masser:

a)

den største teknisk tilladte totalmasse

b)

den største teknisk tilladte totalmasse af vogntoget

c)

den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse

d)

det største teknisk tilladte akseltryk eller den største teknisk tilladte masse på en akselgruppe

e)

den største teknisk tilladte masse på koblingspunktet(-erne) under hensyntagen til de tekniske karakteristika for de koblinger, som er monteret eller kan monteres på køretøjet.

2.   Ved bestemmelse af de masser, der er omhandlet i stk. 1, skal fabrikanten tage hensyn til bedste tekniske praksis og viden for at minimere risikoen for mekaniske svigt, herunder særligt virkninger, der skyldes materialetræthed, og for at undgå skader på vejinfrastrukturen.

3.   Ved bestemmelse af den masse, der er omhandlet i stk. 1, skal fabrikanten tage hensyn til køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed.

Hvis køretøjet af fabrikanten er udstyret med en hastighedsbegrænsende anordning, er den konstruktivt bestemte maksimalhastighed den hastighed, som reelt tillades af den hastighedsbegrænsende anordning.

4.   Ved bestemmelse af de masser, der er omhandlet i stk. 1, må fabrikanten ikke pålægge begrænsninger på køretøjets brug, undtagen for dækkenes kapacitet, som kan tilpasses den konstruktivt bestemte maksimalhastighed i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 54 — Ensartede forskrifter for godkendelse af dæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (10) og afsnit 5 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 458/2011 (11).

5.   For delvis opbyggede køretøjer, herunder køretøjer med kun chassis og kabine, som kræver et yderligere trin i opbygningen, skal fabrikanten forelægge alle relevante oplysninger for fabrikanten på næste opbygningstrin, således at kravene i denne forordning fortsat er opfyldt.

Med henblik på første afsnit skal fabrikanten angive placeringen af tyngdepunktet for den masse, der svarer til den samlede belastning.

6.   Delvis opbyggede køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3, som ikke er udstyret med karrosseri, skal være konstrueret, således at fabrikanter på senere opbygningstrin er i stand til at opfylde kravene i afsnit 7 og 8 i del B og afsnit 6 og 7 i bilag I, del C.

Artikel 4

Bestemmelser for EF-typegodkendelse af en køretøjstype for så vidt angår dens masse og dimensioner

1.   Fabrikanten eller dennes repræsentant skal til den typegodkendende myndighed indsende ansøgningen om EF-typegodkendelse af en køretøjstype med hensyn til dens masse og dimensioner.

2.   Ansøgningen udformes i overensstemmelse med den model af oplysningsskemaet, som er angivet i del A i bilag V.

3.   Med henblik på beregning af massens fordeling skal fabrikanten til den typegodkendende myndighed for hver teknisk køretøjskonfiguration inden for køretøjstypen som fastlagt ved værdisættene for de relevante punkter i bilag V, levere de oplysninger, der er nødvendige til identificering af følgende masser:

a)

den største teknisk tilladte totalmasse

b)

det største teknisk tilladte akseltryk eller den største teknisk tilladte masse på aksler eller akselgruppe

c)

den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse

d)

den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet(-erne)

e)

den største teknisk tilladte totalmasse for vogntoget.

Oplysningerne forelægges i tabelform eller enhver anden passende form efter aftale med den typegodkendende myndighed.

4.   Når ekstraudstyr væsentligt påvirker masse og dimensioner for køretøjet, skal fabrikanten til den tekniske tjeneste opgive placering, masse og geometrisk position for tyngdepunktet i forhold til akslerne for det ekstraudstyr, som kan monteres på køretøjet.

5.   Som undtagelse fra stk. 4 kan fabrikanten, når ekstraudstyret består af flere dele fordelt på forskellige rum i køretøjet, nøjes med at forsyne den tekniske tjeneste med fordelingen af ekstraudstyrets masse på akslerne.

6.   Ved akselgrupper skal fabrikanten angive fordelingen mellem akslerne af det samlede tryk på gruppen.

Om nødvendigt skal fabrikanten angive fordelingsformlerne eller fremlægge de relevante fordelingskurver.

7.   Hvis den godkendende myndighed eller den tekniske tjeneste anser det for nødvendigt, skal fabrikanten stille et køretøj, der er repræsentativt for den type, der skal godkendes, til rådighed for inspektion.

8.   Fabrikanten kan til den typegodkendende myndighed indgive en ansøgning om anerkendelse af en affjedring som svarende til luftaffjedring.

Den typegodkendende myndighed anerkender en affjedring som svarende til luftaffjedring, hvis kravene i bilag III er opfyldt.

Hvis den tekniske tjeneste anerkender ækvivalensen, skal den udstede en prøvningsrapport. Den typegodkendende myndighed vedlægger EF-typegodkendelsesattesten prøvningsrapporten og en teknisk beskrivelse af affjedringen.

9.   Hvis alle kravene i bilag I til IV til denne forordning er opfyldt, meddeler den godkendende myndighed typegodkendelse i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden køretøjstype.

10.   Ved anvendelse af stk. 9 udsteder den typegodkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med den model, som findes i del B i bilag V.

11.   Tilladte afvigelser, jf. tillæg 2 til bilag I, finder anvendelse i henhold til artikel 12, stk. 2, i direktiv 2007/46/EF.

Artikel 5

Største tilladte totalmasse ved registrering/ibrugtagning

1.   I forbindelse med registrering og ibrugtagning af køretøjer, der er typegodkendt i henhold til denne forordning, skal de nationale myndigheder for hver variant og version inden for en køretøjstype bestemme alle følgende masser, der er tilladt for national trafik eller international trafik i henhold til direktiv 96/53/EF:

a)

den største tilladte totalmasse ved registrering/ibrugtagning

b)

det største tilladte akseltryk ved registrering/ibrugtagning

c)

den største tilladte masse på en akselgruppe ved registrering/ibrugtagning

d)

den største tilladte tilkoblede masse ved registrering/ibrugtagning

e)

vogntogets største tilladte totalmasse ved registrering/ibrugtagning.

Nationale myndigheder fastsætter fremgangsmåden for bestemmelse af de største tilladte masser ved registrering/ibrugtagning som omhandlet i første afsnit. De udpeger den kompetente myndighed, der er ansvarlig for fastsættelsen af de pågældende masser, og fastsætter de oplysninger, der skal gives til den kompetente myndighed.

2.   De største tilladte masser ved registrering/ibrugtagning i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i stk. 1, må ikke overstige de største tilladte masser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

3.   Fabrikanten høres af den kompetente myndighed for så vidt angår massens fordeling på akslerne eller akselgruppen for at sikre velfungerende systemer i køretøjet, herunder især bremse- og styresystemet.

4.   Ved fastsættelse af de største tilladte masser ved registrering/ibrugtagning skal de nationale myndigheder sikre, at kravene i de retsakter, der er opført i bilag IV og bilag XI til direktiv 2007/46/EF, fortsat er opfyldt.

5.   Når nationale myndigheder konkluderer, at bestemmelserne i en af de retsakter, der er opført i bilag IV og bilag XI til direktiv 2007/46/EF, med undtagelse af denne forordning, ikke længere er opfyldt, skal de kræve, at der udføres nye prøvninger, og at der meddeles en ny typegodkendelse, eller i givet fald en forlængelse af denne, af den godkendende myndighed, der har meddelt den oprindelige typegodkendelse i henhold til den pågældende retsakt.

Artikel 6

Undtagelser

1.   Uden at dette berører artikel 4, stk. 3, i direktiv 96/53/EF, kan der meddeles EF-typegodkendelse for køretøjer, hvis dimensioner overskrider kravene i nærværende forordning, hvis de er bestemt til transport af udelelige laster. I sådanne tilfælde skal det klart fremgå af typegodkendelsesattesten og typeattesten, at køretøjet er beregnet til transport af udelelige laster.

2.   Medlemsstaterne kan udstede godkendelser i henhold til artikel 23 og 24 i direktiv 2007/46/EF for køretøjer, der overstiger de største tilladte dimensioner, der er fastsat i punkt 1.1. i del B, C og D i bilag I til nærværende forordning.

Typegodkendelser i henhold til artikel 23 i direktiv 2007/46/EF er undergivet de kvantitative lofter, som er fastsat i afsnit 3 i del A i bilag XII til nævnte direktiv.

Artikel 7

Overgangsbestemmelser

1.   De nationale myndigheder skal tillade salg og ibrugtagning af køretøjer, som er typegodkendt før den dato, som er angivet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 661/2009, og fortsat meddele udvidelse af godkendelser meddelt i henhold til bestemmelserne i direktiv 92/21/EØF og direktiv 97/27/EF.

2.   Som undtagelse fra stk. 1 ophører EF-typegodkendelser, der tildeles i henhold til artikel 7 i direktiv 97/27/EF, med at være gyldige på den dato, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 661/2009.

Medlemsstaterne kan dog registrere og tillade salg eller ibrugtagning af restseriekøretøjer, hvis EF-typegodkendelse ikke længere er gyldig, hvis fabrikanten anmoder herom, i overensstemmelse med artikel 27 i direktiv 2007/46/EF.

3.   Fra den 10. januar 2012 skal fabrikanterne levere typeattester, der er i overensstemmelse med denne forordning.

Indtil 9. januar 2014 angiver de køretøjets reelle masse i punkt 52 i typeattesten, medmindre dette angives i en af typeattestens andre punkter.

Artikel 8

Ændring af direktiv 2007/46/EF

Bilag I, III, IX, XVI og XVI til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag VI til denne forordning.

Bilag XII til direktiv 2007/46/EF erstattes af bilag VII til denne forordning.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på nye køretøjstyper, for hvilke der er meddelt typegodkendelse fra den 1. november 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(3)  EFT L 129 af 14.5.1992, s. 1.

(4)  EUT L 233 af 25.8.1997, s. 1.

(5)  EUT L 235 af 17.9.1996, s. 59.

(6)  (KOM(2011) 144).

(7)  EUT L 227 af 28.8.2010, s. 1.

(8)  EUT L 351 af 20.12.2008, s. 44.

(9)  EUT L 255 af 29.9.2010, s. 1.

(10)  EUT L 183 af 11.7.2008, s. 41.

(11)  EUT L 124 af 13.5.2011, s. 11.


BILAGSFORTEGNELSE

Bilag I

DEL A

:

Tekniske krav til køretøjer i klasse M1 og N1

DEL B

:

Tekniske krav til køretøjer i klasse M2 og M3

DEL C

:

Tekniske krav til køretøjer i klasse N2 og N3

DEL D

:

Tekniske krav til køretøjer i klasse O

Tillæg 1

Liste over anordninger og udstyr, der ikke skal tages i betragtning ved beregningen af de største dimensioner

Tillæg 2

Tilladte afvigelser fra typegodkendelse og produktionens overensstemmelse

Tillæg 3

Tal vedrørende manøvreevne

Bilag II

Terrængående (off-road) køretøjers stigeevne

Bilag III

Betingelser for anerkendelse af affjedring som svarende til luftaffjedring

Bilag IV

Tekniske krav for montering af løftbare eller belastbare aksler på køretøjer

Bilag V

DEL A

:

Oplysningsskema

DEL B

:

EF-typegodkendelsesattest

Bilag VI

Ændringer til bilag I, III, IX og XVI til direktiv 2007/46/EF

Bilag VII

Bilag XII til direktiv 2007/46/EF

BILAG I

TEKNISKE KRAV

DEL A

Køretøjer i klasse M1 og N1

1.   Største tilladte dimensioner

1.1.

Dimensionerne må ikke overstige følgende værdier:

1.1.1.

Længde: 12,00 m

1.1.2.

Bredde:

a)

:

M1

:

2,55 m

b)

:

N1

:

2,55 m

c)

:

N1

:

2,60 m for køretøjer monteret med karosseri med isolerede vægge, mindst 45 mm tykke, som nævnt i bilag 2 i del C i bilag II til direktiv 2007/46/EF

1.1.3.

Højde: 4,00 m

1.2.

Ved måling af længde, bredde og højde skal køretøjet have massen i køreklar stand og være placeret på en flad, vandret overflade med dækkene oppumpede til det af fabrikanten foreskrevne tryk.

1.3.

Kun de apparater og det udstyr, der er omhandlet i tillæg 1 til nærværende bilag, tages ikke med i betragtning ved bestemmelsen af længde, bredde og højde.

2.   Massens fordeling

2.1.   Summen af akslernes største teknisk tilladte akseltryk må ikke være mindre end køretøjets største teknisk tilladte totalmasse.

2.2.   Køretøjets største teknisk tilladte totalmasse må ikke være mindre end køretøjets masse i køreklar stand plus passagerernes masse plus ekstraudstyrets masse plus koblingens masse, hvis disse ikke indgår i massen i køreklar stand.

2.3.   Når et køretøj er lastet til den største teknisk tilladte totalmasse, må akseltrykket på hver aksel ikke overstige det største teknisk tilladte akseltryk på den pågældende aksel.

2.4.   Når et køretøj er lastet til den største teknisk tilladte totalmasse, må akseltrykket på forakslen under ingen omstændigheder være mindre end 30 % af køretøjets største teknisk tilladte totalmasse.

2.4.1.   Når et køretøj er lastet til den største teknisk tilladte totalmasse og den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet, må akseltrykket på forakslen under ingen omstændigheder være mindre end 20 % af køretøjets største teknisk tilladte totalmasse.

2.5.   Hvis køretøjet er udstyret med udtagelige sæder, skal kontrollen alene udføres med det maksimale antal sæder monteret.

2.6.   Ved kontrol af kravene i punkt 2.2, 2.3 og 2.4:

a)

Sæderne skal være justeret som beskrevet i punkt 2.6.1.

b)

Passagerernes masse, nyttelastens masse og ekstraudstyrets masse skal være fordelt som foreskrevet i punkt 2.6.2 til 2.6.4.2.3.

2.6.1.   Sædeindstillinger

2.6.1.1.   Sæder flyttes til deres bageste position, hvor dette er muligt.

2.6.1.2.   Hvis der er andre muligheder for at indstille sædet (lodret, sidelæns, ryglæn m.v.), indstilles sædet i den stilling, som fabrikanten har angivet.

2.6.1.3.   Fjedrende sæder skal fastholdes i den kørestilling, som fabrikanten har angivet.

2.6.2.   Fordeling af passagerernes masse

2.6.2.1.   Hver passagers masse skal være 75 kg.

2.6.2.2.   Hver passagers masse skal være placeret på sædets referencepunkt (sædets R-punkt)

2.6.2.3.   For køretøjer til særlig brug finder kravet i punkt 2.6.2.2 tilsvarende anvendelse (f.eks. massen for en tilskadekommen person, der ligger på båre i tilfælde af en ambulance).

2.6.3.   Fordeling af ekstraudstyrets masse

2.6.3.1.   Ekstraudstyrets masse fordeles i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer.

2.6.4   Fordeling af nyttelastens masse

2.6.4.1.   Køretøjer i M1

2.6.4.1.1.

For køretøjer i M1 fordeles nyttelastens masse i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer efter aftale med den tekniske tjeneste.

2.6.4.1.2.

For campingbiler skal den mindste masse af nyttelasten (PM) opfylde følgende krav:

Formula

hvor

»n«

er det maksimale antal passagerer plus føreren, og

»L«

er køretøjets samlede længde i meter

2.6.4.2.   Køretøjer i N1

2.6.4.2.1.

For køretøjer med karrosseri fordeles nyttelastens masse ensartet i ladrummet.

2.6.4.2.2.

For køretøjer uden karosseri (f.eks. køretøjer med kun chassis og kabine) angiver fabrikanten de tilladte yderpunkter for nyttelastens masses tyngdepunkt tillagt massen af udstyr beregnet til at rumme lasten (karrosseri, tank osv.), f.eks. fra 0,50 m til 1,30 m foran den første bagaksel)

2.6.4.2.3.

For køretøjer, der er bestemt til at blive udstyret med sættevognskobling, skal fabrikanten anføre den minimale og maksimale fremplacering.

2.7.   Yderligere krav, hvor køretøjet kan trække et påhængskøretøj

2.7.1.   De krav, der er omhandlet i punkt 2.2, 2.3 og 2.4, finder anvendelse under hensyntagen til koblingens masse og den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet.

2.7.2.   Uanset kravene i punkt 2.4 kan den det største teknisk tilladte akseltryk på bagakslen(-erne) overskrides med højst 15 %.

2.7.2.1.   Hvor det største teknisk tilladte akseltryk på bagakslen(-erne) overskrides med højst 15 %, finder kravene i punkt 5.2 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 458/2011 (1) anvendelse.

2.7.2.2.   I de medlemsstater, hvor trafiklovgivningen tillader det, kan fabrikanten i form af passende dokumentation, f.eks. i instruktionsbogen eller vedligeholdelsesvejledningen, angive, at køretøjets største teknisk tilladte totalmasse kan overskrides med højst 10 % eller 100 kg, alt efter hvilken værdi der er den laveste.

Dette er dog kun tilladt, når køretøjet trækker et påhængskøretøj under de betingelser, der er specificeret i punkt 2.7.2.1, forudsat at driftshastigheden er begrænset til 100 km/h eller mindre.

3.   Tilkoblet totalmasse og belastning på koblingspunktet

3.1.   For den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse gælder der følgende krav:

3.1.1.   Påhængskøretøj udstyret med driftsbremsesystem

3.1.1.1.

Den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse for køretøjet skal være den laveste af følgende værdier:

a)

den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse, baseret på køretøjets konstruktion og koblingens styrke

b)

det trækkende køretøjs største teknisk tilladte totalmasse

c)

1,5 gange det trækkende køretøjs største teknisk tilladte totalmasse i tilfælde af terrængående køretøjer som defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF

3.1.1.2.

Den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse må dog under ingen omstændigheder overstige 3 500 kg.

3.1.2.   Påhængskøretøj uden driftsbremsesystem

3.1.2.1.

Den tilladte tilkoblede masse skal være den laveste af følgende værdier:

a)

den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse, baseret på køretøjets konstruktion og koblingens styrke

b)

halvdelen af det trækkende køretøjs masse i køreklar stand.

3.1.2.2.

Den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse må under ingen omstændigheder overstige 750 kg.

3.2.   Den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet må ikke være mindre end 4 % af den største tilladte tilkoblede totalmasse og ikke under 25 kg.

3.3.   Fabrikanten skal i instruktionsbogen angive den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet, fastgøringspunkterne for koblingen på det trækkende køretøj og koblingspunktets største tilladte overhæng bagtil.

3.4.   Den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse må ikke defineres ved henvisning til antallet af passagerer.

4.   Vogntogets totalmasse

Vogntogets største teknisk tilladte totalmasse må ikke overstige summen af den største teknisk tilladte totalmasse og den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse.

Formula

5.   Største stigning ved igangsætning

5.1.

Det trækkende køretøj skal være i stand til at igangsætte vogntoget fem gange inden for 5 minutter på en stigning på mindst 12 %.

5.2.

For at foretage den prøvning, der er beskrevet i punkt 5.1, skal det trækkende køretøj og påhængskøretøjet være lastet svarende til vogntogets største teknisk tilladte totalmasse.

DEL B

Køretøjer i klasse M2 og M3

1.   Største tilladte dimensioner

1.1.

Dimensionerne må ikke overstige følgende værdier:

1.1.1.

Længde

a)

Køretøj med to aksler og én sektion: 13,50 m

b)

Køretøj med tre eller flere aksler og én sektion: 15,00 m

c)

Leddelt køretøj: 18,75 m

1.1.2.

Bredde: 2,55 m

1.1.3.

Højde: 4,00 m

1.2.

Ved måling af længde, bredde og højde skal køretøjet have massen i køreklar stand og være placeret på en flad, vandret overflade med dækkene oppumpede til det af fabrikanten foreskrevne tryk.

1.3.

Kun de apparater og det udstyr, der er omhandlet i tillæg 1 til nærværende bilag, tages ikke med i betragtning ved bestemmelsen af længde, bredde og højde.

2.   Massens fordeling for køretøjer med karrosseri

2.1.   Beregningsmetode

Notationer:

»M«

den største teknisk tilladte totalmasse

»TM«

den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse

»MC«

vogntogets største teknisk tilladte totalmasse

»mi«

det største teknisk tilladte akseltryk på enkeltakslen »i«, hvor »i« varierer fra 1 til køretøjets samlede antal aksler

»mc«

den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet

»μj«

den største teknisk tilladte masse på en akselgruppe »j«, hvor »j« varierer fra 1 til det samlede antal akselgrupper

2.1.1.   Der skal foretages passende beregninger for at sikre, at nedenstående krav er opfyldt for hver teknisk køretøjskonfiguration inden for typen.

2.1.2.   For køretøjer, der er udstyret med belastbare aksler, skal nedenstående beregninger foretages med akslernes affjedring belastet i normal køreklar konfiguration.

2.2.   Generelle krav

2.2.1.   Summen af det største teknisk tilladte akseltryk på enkeltakslerne plus summen af den største teknisk tilladte masse på akselgrupperne må ikke være mindre end køretøjets største teknisk tilladte totalmasse.

Formula

2.2.2.   Køretøjets masse i køreklar stand plus ekstraudstyrets masse, passagerernes masse, masserne »WP« og »B« som omhandlet i punkt 2.2.3 plus massen af koblingen, hvis denne ikke indgår i massen i køreklar stand, plus den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet må ikke overstige den største teknisk tilladte totalmasse.

2.2.3.   Vægtfordeling

2.2.3.1.   Notationer:

»P«

antal siddepladser (ikke fører og besætning)

»Q«

én passagers masse i kg

»Qc«

ét besætningsmedlems masse i kg

»S1«

areal af område for stående passagerer i m2

»SP«

antal stående passagerer som angivet af fabrikanten

»Ssp«

nominelt areal for én stående passager i m2

»WP«

antallet af kørestolspladser ganget med 250 kg, der udgør massen af kørestol + bruger

»V«

samlet bagageplads i m3, herunder af bagagerum, bagagehylder og skiboks

»B«

største tilladte masse for bagage i kg som angivet af fabrikanten, herunder største tilladte totalmasse (B«), der må transporteres i en eventuel skiboks.

2.2.3.2.   Massen Q og Qc for passagerer, der sidder i sæder, skal være placeret på sædets referencepunkt (sædets »R-punkt«).

2.2.3.3.   Massen svarende til antallet af stående passagerer SP, hver med en masse Q, skal være jævnt fordelt over det areal S1, der er beregnet til stående passagerer.

2.2.3.4.   Hvis det er relevant, massen WP jævnt fordelt over hver kørestolsplads.

2.2.3.5.   En masse svarende til B (kg) fordeles jævnt i bagagerummene.

2.2.3.6.   En masse svarende til B« (kg) skal være placeret i skiboksens tyngdepunkt.

2.2.3.7.   Den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet skal være placeret på koblingspunktet, hvis overhæng bagtil er angivet af fabrikanten.

2.2.3.8.   Værdierne for Q og Ssp

Køretøjskategori

Q (kg)

Ssp (m2)

Kategori I og kategori A

68

0,125 m2

Kategori II

71

0,15 m2

Kategori III og kategori B

71

Ikke relevant

Hver besætningsmedlems masse skal være 75 kg.

2.2.3.9   Antallet af stående passagerer må ikke overstige værdien S1/Ssp, hvor Ssp er det nominelle areal, der er afsat til én stående passager, jf. tabellen i punkt 2.2.3.8.

2.2.3.10.   Den største tilladte masse for bagage må ikke være mindre end: Formula

2.2.4.   Beregninger

2.2.4.1   Kravene i punkt 2.2.2 skal verificeres i alle konfigurationer for den indvendige indretning.

2.2.4.2.   Under de betingelser, der er specificeret i punkt 2.2.3, må akseltrykket på hver enkeltaksel ikke overstige det største teknisk tilladte akseltryk på den pågældende aksel eller den største teknisk tilladte masse på akselgruppen.

2.2.4.3.   For køretøjer udstyret med et variabelt antal siddepladser, et område beregnet til stående passagerer (S1) og udstyr til medføring af kørestole, bestemmes kravene i punkterne 2.2.2 og 2.2.4.2 for hver af følgende situationer, hvis de er relevante for det pågældende køretøj:

a)

med alle mulige sæder besat, med det resterende område beregnet til stående passagerer fyldt op (op til den af fabrikanten anførte maksimumskapacitet for stående passagerer, hvis denne nås) og, hvis der er yderligere plads, med kørestole på eventuelle kørestolspladser

b)

med alle mulige ståpladser besat (op til den af fabrikanten anførte maksimumskapacitet for stående passagerer), med de resterende til rådighed værende siddepladser besat og, hvis der er yderligere plads, med eventuelle kørestolspladser besat

c)

med kørestole på alle mulige kørestolspladser, med det resterende område beregnet til stående passagerer fyldt op (op til den af fabrikanten anførte maksimumskapacitet for stående passagerer, hvis denne nås) og med de resterende siddepladser besat.

2.2.5.   Når køretøjet er lastet som angivet i punkt 2.2.2, må den masse, der svarer til akseltrykket på forreste styrende aksel(-ler) under ingen omstændigheder være mindre end 20 % af den største teknisk tilladte totalmasse »M«.

2.2.6.   Når et køretøj skal typegodkendes i mere end én klasse, gælder bestemmelserne i punkt 2 for hver klasse.

3.   Trækkapacitet

3.1.

Vogntogets største teknisk tilladte totalmasse må ikke overstige summen af den største teknisk tilladte totalmasse og den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse.

Formula

3.2.

Den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse må ikke overstige 3 500 kg.

4.   Den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet

4.1.

Den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet skal være mindst 4 % af den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse eller 25 kg, alt efter hvad der er størst.

4.2.

Fabrikanten skal i instruktionsbogen angive betingelserne for fastgøring af koblingen til motorkøretøjet.

4.2.1.

Hvor det er relevant, omfatter de betingelser, der er omhandlet i punkt 4.2, den største teknisk tilladte belastning på det trækkende køretøjs koblingspunkt, den største teknisk tilladte masse på koblingsanordningen, koblingens fastgørelsespunkter og koblingens største tilladte overhæng bagtil.

5.   Startevne ved stigning

5.1.

Køretøjer, der er beregnet til at trække et påhængskøretøj, skal kunne igangsætte fem gange inden for fem minutter på en stigning på mindst 12 %.

5.2.

For at foretage den prøvning, der er beskrevet i punkt 5.1, skal det trækkende køretøj og påhængskøretøjet være lastet svarende til vogntogets største teknisk tilladte totalmasse.

6.   Motoreffekt

6.1.

Motoren skal have en motoreffekt på mindst 5 kW/ton af vogntogets største teknisk tilladte totalmasse eller det enkelte køretøjs største teknisk tilladte totalmasse, hvis køretøjet ikke er konstrueret til at trække et påhængskøretøj.

6.2.

Motoreffekten måles i overensstemmelse med Rådets direktiv 80/1269/EØF (2) eller Regulativ nr. 85 (3) fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE).

7.   Manøvredygtighed

7.1.

Køretøjet skal kunne manøvrere i begge sider af en cirkulær bane på 360 ° som vist i fig. 1 i tillæg 3 til dette bilag, uden at nogen af dets yderste punkter overskrider den ydre cirkel henholdsvis den indre cirkel.

7.1.1.

Prøvningen udføres med køretøjet både ulastet (dvs. med massen i køreklar stand) og lastet til dets største teknisk tilladte totalmasse.

7.1.2.

For så vidt angår punkt 7.1 tages de dele, der må rage uden for køretøjets bredde som omhandlet i tillæg 1 til nærværende bilag, ikke i betragtning.

7.2.

For køretøjer monteret med en belastbar aksel, finder kravet i punkt 7.1 også anvendelse, når den/de belastbare aksel/aksler er i brug.

7.3.

Kravene i punkt 7.1 kontrolleres som følger:

7.3.1.

Køretøjet skal kunne manøvrere inden for et cirkulært område, der defineres af to koncentriske cirkler, hvoraf den yderste cirkel har en radius på 12,50 m, og den inderste cirkel en radius på 5,30 m.

7.3.2.

Motorkøretøjets forreste yderste punkt skal følge den ydre cirkels kontur (se figur 1 i tillæg 3 til dette bilag).

8.   Udsvingsradius bagtil

8.1.   Køretøj med en enkelt sektion

8.1.1.   Køretøjet prøves i overensstemmelse med drive-in-prøvningsmetoden, der beskrives i punkt 8.1.2.

8.1.2.   Drive-in-prøvningsmetoden

Når køretøjet holder stille, etableres der ved at markere en linje på jorden et lodret plan, der som tangent berører den side af køretøjet, som vender udad fra cirklen.

Køretøjet bevæges i en lige linje ind i det i figur 1 beskrevne cirkulære område med forhjulene drejet, således at det forreste yderste punkt følger den yderste cirkels kontur (se figur 2a i tillæg 3 til dette bilag).

8.1.3.   Køretøjets masse skal være massen i køreklar stand.

8.1.4.   Den største udsvingsradius bagtil må ikke overstige 0,60 m.

8.2.   Køretøjer med to eller flere sektioner

8.2.1.   Kravene i punkt 8.1 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår køretøjer med to eller flere sektioner.

I dette tilfælde bringes de to eller flere stive sektioner på linje med planet som vist i figur 2 b i tillæg 3 til dette bilag.

DEL C

Køretøjer i klasse N2 og N3

1.   Største tilladte dimensioner

1.1.

Dimensionerne må ikke overstige følgende værdier:

1.1.1.

Længde: 12,00 m

1.1.2.

Bredde:

a)

2,55 m for alle køretøjer

b)

2,60 m for køretøjer monteret med karosseri med isolerede vægge, mindst 45 mm tykke, som omhandlet i tillæg 2 til bilag II til direktiv 2007/46/EF

1.1.3.

c) Højde: 4,00 m

1.2.

Ved måling af længde, bredde og højde skal køretøjet have massen i køreklar stand og være placeret på en flad, vandret overflade med dækkene oppumpede til det af fabrikanten foreskrevne tryk.

1.3.

Kun de apparater og det udstyr, der er omhandlet i tillæg 1 til nærværende bilag, tages ikke med i betragtning ved bestemmelsen af længde, bredde og højde.

2.   Massens fordeling for køretøjer med karrosseri

2.1.   Beregningsmetode

Notationer

»M«

den største teknisk tilladte totalmasse

»TM«

den største teknisk tilladte tilkoblede totalmasse

»MC«

den største teknisk tilladte totalmasse af vogntoget

»mi«

det største teknisk tilladte akseltryk på enkeltaksel »i«, hvor »i« varierer fra 1 til køretøjets samlede antal aksler

»mc«

den største teknisk tilladte belastning på koblingspunktet

»μj«

den største teknisk tilladte masse på en akselgruppe »j«, hvor »j« varierer fra 1 til det samlede antal akselgrupper

2.1.1.

Der skal foretages passende beregninger for at sikre, at kravene i 2.2 og 2.3 er opfyldt for hver teknisk konfiguration inden for typen.

2.1.2.

For køretøjer, der er udstyret med belastbare aksler, udføres de beregninger, der er foreskrevet i punkt 2.2 og 2.3, med de belastbare akslers affjedring i normal køreklar konfiguration.

2.1.3.

For køretøjer, der er udstyret med løftbare aksler, udføres de beregninger, der er foreskrevet i punkt 2.2 og 2.3, med sænkede aksler.

2.2.   Generelle krav

2.2.1.

Summen af det største teknisk tilladte akseltryk på enkeltakslerne plus summen af den største teknisk tilladte masse på akselgrupperne må ikke være mindre end køretøjets største teknisk tilladte totalmasse.

Formula

2.2.2.

For hver akselgruppe, der er angivet ved »j«, må summen af det største teknisk tilladte akseltryk på akslerne ikke være mindre end den største teknisk tilladte masse på akselgruppen.

Endvidere må hvert af akseltrykkene mi ikke være mindre end den del af μj, der hviler på aksel »i« som angivet i massefordelingen for denne akselgruppe.