ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.349.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 349

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
19. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om bevarelsen af de tilsagn om handel med tjenesteydelser, der er indeholdt i den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland

1

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation vedrørende indførelsen eller forøgelsen af eksportafgifter på råvarer

1

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen

2

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation

2

 

 

2012/793/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. december 2012 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1220/2012 af 3. december 2012 om handelsrelaterede foranstaltninger til sikring af forsyningen af Unionens forarbejdningsvirksomheder med visse fiskevarer for perioden 2013-2015 og om ændring af forordning (EF) nr. 104/2000 og forordning (EU) nr. 1344/2011

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1221/2012 af 12. december 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 684/2009 for så vidt angår de data, der indgives under edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1222/2012 af 14. december 2012 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008, (EF) nr. 1964/2006, af gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012, af forordning (EF) nr. 828/2009 og (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoen for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2013 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris, sukker og olivenolie, om fravigelse af forordning (EF) nr. 951/2006, (EF) nr. 1518/2003, (EF) nr. 382/2008, (EU) nr. 1178/2010 og (EU) nr. 90/2011 for så vidt angår datoen for udstedelse af eksportlicenser i 2013 for sukker og isoglucose uden for kvoten, svinekød, oksekød, æg og fjerkrækød og om fravigelse af forordning (EU) nr. 1272/2009 for så vidt angår fristen for behandling af bud på opkøb af blød hvede til fast pris ved offentlig intervention

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012 af 18. december 2012 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

39

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012 af 18. december 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 ( 1 )

45

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1225/2012 af 18. december 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1226/2012 af 18. december 2012 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

49

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1227/2012 af 18. december 2012 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

51

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1228/2012 af 18. december 2012 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

53

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/794/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 17. december 2012 om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

55

 

 

2012/795/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2012 om den type informationer, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne, samt i hvilken form og med hvilke tidsintervaller det skal ske i forbindelse med indberetning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (meddelt under nummer C(2012) 9181)  ( 2 )

57

 

 

2012/796/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2012 om et tredje EU-tilskud i henhold til Rådets direktiv 2000/29/EF for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden) (meddelt under nummer C(2012) 9356)

66

 

 

2012/797/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2012 om ændring af afgørelse 2009/336/EF om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

68

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2012/798/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 12. december 2012 om den anmeldelsesprocedure, der er fastlagt i artikel 22, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ( 2 )

72

 


 

(1)   Tekst af relevans for EØS og for Schweiz

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/1


Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om bevarelsen af de tilsagn om handel med tjenesteydelser, der er indeholdt i den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om bevarelsen af de tilsagn om handel med tjenesteydelser, der er indeholdt i den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland (1), som blev undertegnet den 16. december 2011 i Genève, anvendes midlertidigt fra den 22. august 2012 i medfør af Den Russiske Føderations tiltrædelse af WTO på denne dato.


(1)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 44.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/1


Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation vedrørende indførelsen eller forøgelsen af eksportafgifter på råvarer

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation vedrørende indførelsen eller forøgelsen af eksportafgifter på råvarer (1), der blev undertegnet den 16. december 2011 i Genève, anvendes midlertidigt fra den 22. august 2012 i medfør af Den Russiske Føderations tiltrædelse af WTO på denne dato.


(1)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 53.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/2


Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen (1), der blev undertegnet den 16. december 2011 i Genève, anvendes midlertidigt fra den 22. august 2012 i medfør af Den Russiske Føderations tiltrædelse af WTO på denne dato.


(1)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 3.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/2


Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation (1), der blev undertegnet den 16. december 2011 i Genève, anvendes midlertidigt fra den 22. august 2012 i medfør af Den Russiske Føderations tiltrædelse af WTO på denne dato.


(1)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 15.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. december 2012

om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen

(2012/793/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/105/EU (1) blev aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union (»aftalen«) og protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen (i det følgende benævnt »protokollen«) undertegnet den 16. december 2011, med forbehold af deres indgåelse.

(2)

Aftalen og protokollen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen godkendes hermed på Unionens vegne (2).

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Unionens vegne er beføjet til at foretage de meddelelser, der er omhandlet i henholdsvis aftalen og i protokollens artikel 26, stk. 2, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke i at blive bundet af aftalen og protokollen (3).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 1.

(2)  Aftalen og protokollen er offentliggjort i EUT L 57 af 29.2.2012 sammen med afgørelsen om undertegnelse.

(3)  Datoen for aftalens og protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


FORORDNINGER

19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/4


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1220/2012

af 3. december 2012

om handelsrelaterede foranstaltninger til sikring af forsyningen af Unionens forarbejdningsvirksomheder med visse fiskevarer for perioden 2013-2015 og om ændring af forordning (EF) nr. 104/2000 og forordning (EU) nr. 1344/2011

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionens forsyning med visse fiskevarer er i øjeblikket afhængig af import fra tredjelande. Unionen er i de seneste 15 år blevet mere afhængig af import for at dække sit forbrug af fiskevarer. Unionens selvforsyningsgrad af fiskevarer er i perioden faldet fra 57 % til 38 %. For ikke at bringe Unionens produktion af fiskevarer i fare og for at sikre tilstrækkelige forsyninger til Unionens forarbejdningsindustri bør toldsatserne helt eller delvist suspenderes for et antal varer inden for toldkontingenter af passende størrelse. For at sikre, at producenterne i Unionen har de samme betingelser, bør der også tages højde for, hvor følsomme de enkelte fiskevarer på EU-markedet er.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 1062/2009 (1) fastsatte Rådet bestemmelser om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2010-2012. Eftersom nævnte forordnings anvendelsesperiode udløber den 31. december 2012, er det vigtigt, at de relevante bestemmelser heri afspejles i perioden 2013-2015.

(3)

Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (2) er under revision i forbindelse med reformen af den fælles fiskeripolitik. Nævnte forordning fastsætter en toldsuspensionsordning for visse fiskevarer. For at forbedre sammenhængen i ordningen og effektivisere procedurerne for Unionens autonome præferencer for fiskevarer bør der fastsættes en række autonome toldkontingenter til erstatning for disse suspensioner, og forordning (EF) nr. 104/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed. De nye autonome toldkontingenter bør være af en tilstrækkelig størrelse med henblik på at sikre en tilstrækkelig forsyning af fiskeråvarer til Unionen og garantere en forudsigelig og kontinuerlig import.

(4)

Rådets forordning (EU) nr. 1344/2011 af 19. december 2011 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs-, fiskeri- og industriprodukter (3) indeholder et begrænset antal toldsuspensioner for fiskevarer. For at forbedre sammenhængen i ordningen og effektivisere procedurerne for Unionens autonome præferencer for fiskevarer bør der fastsættes en række autonome toldkontingenter til erstatning for disse suspensioner. Som følge heraf bør forordning (EU) nr. 1344/2011 ændres i overensstemmelse hermed. De nye autonome toldkontingenter bør være af en tilstrækkelig størrelse med henblik på at sikre en tilstrækkelig forsyning af fiskeråvarer til Unionen og garantere en forudsigelig og kontinuerlig import.

(5)

Det er vigtigt at give fiskeforarbejdningsindustrien sikkerhed for forsyningen af fiskeråvarer og dermed muliggøre fortsat vækst og investering og, som det vigtigste, at gøre det muligt for den at tilpasse sig til erstatningen af suspensioner med kontingenter, uden forsyningsafbrydelser. Det er derfor hensigtsmæssigt, for visse fiskevarer, som suspensionerne hidtil har fundet anvendelse på, at indføre en ordning, hvorved der under visse betingelser sker en automatisk forøgelse af de gældende toldkontingenter.

(6)

Det bør sikres, at alle Unionens importører har lige og kontinuerlig adgang til de kontingenter, der er fastsat i denne forordning, og de satser, der er fastsat for kontingenterne, bør anvendes uafbrudt ved enhver import af de pågældende varer til samtlige medlemsstater, indtil kontingenterne er opbrugt.

(7)

For at sikre en effektiv fælles forvaltning af kontingenterne bør medlemsstaterne kunne trække de mængder på kontingentmængderne, der svarer til deres faktiske import. Da denne forvaltningsmetode kræver et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, bør Kommissionen kunne følge udnyttelsesgraden af de samlede kontingenter og holde medlemsstaterne underrettet herom.

(8)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-kodeks (4) fastsætter en ordning for forvaltning af toldkontingenter med en kronologisk rækkefølge efter datoen for antagelsen af angivelserne til overgang til fri omsætning. De toldkontingenter, der åbnes ved nærværende forordning, bør forvaltes af Kommissionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med nævnte ordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Importafgift på de varer, som er anført i bilaget, suspenderes inden for toldkontingenterne til det niveau, i de perioder og op til de beløb, som er fastsat deri.

Artikel 2

De toldkontingenter, der er nævnt i artikel 1, forvaltes i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

1.   Kommissionen undersøger uden unødigt ophold, hvorvidt 80 % af det årlige toldkontingent for en fiskevare, som denne artikel finder anvendelse på i henhold til bilaget, er opbrugt per den 30. september i det pågældende kalenderår. Er dette tilfældet anses det årlige toldkontingent fastsat i bilaget automatisk øget med 20 %. Det øgede årlige toldkontingent skal være det gældende toldkontingent for denne fiskevare i det pågældende kalenderår.

2.   Anmoder mindst én medlemsstat herom og med forbehold af stk. 1, undersøger Kommissionen, hvorvidt 80 % af det årlige toldkontingent for en fiskevare, som denne artikel finder anvendelse på i henhold til bilaget, er opbrugt før den 30. september i det pågældende kalenderår. Hvis dette er tilfældet, finder stk. 1 anvendelse.

3.   Kommissionen underretter hurtigst muligt medlemsstaterne om, at betingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt, og offentliggør oplysninger om det gældende nye toldkontingent i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

4.   Et toldkontingent, der er forøget i henhold til stk. 1, kan ikke forøges yderligere i det pågældende kalenderår.

Artikel 4

Kommissionen og medlemsstaternes toldmyndigheder arbejder tæt sammen for at sikre, at denne forordning anvendes og overvåges korrekt.

Artikel 5

1.   I forordning (EF) nr. 104/2000 udgår artikel 28 og bilag VI.

2.   I bilaget til forordning (EU) nr. 1344/2011 udgår fiskevarer med Tarickode 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 og 1605100019.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Rådets vegne

N. SYLIKIOTIS

Formand


(1)  EUT L 291 af 7.11.2009, s. 8.

(2)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(3)  EUT L 349 af 31.12.2011, s. 1.

(4)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG

Løbenr.

KN-kode

Tarickode

Varebeskrivelse

Årlig kontingentmængde

(tons) (1)

Kontingenttoldsats

Kontingentperiode

09.2759

ex 0302 51 10

20

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreaogadus saida (polartorsk), undtagen lever, rogn og mælke deraf, fersk, kølet eller frosset, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

70 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk), saltet eller i saltlage, men ikke tørret eller røget, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

2 600

0 %

1.1.2013-31.12.2015

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filet og andet fiskekød, frosset, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

30 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Newzealandsk langhale (Macruronus-arter), filet og andet fiskekød, frosset, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

25 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

Rejer af arten Pandalus borealis med skal, ferske, kølede eller frosne, bestemt til forarbejdning (2)  (3)  (5)

9 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

Rejer af arten Pandalus borealis, kogte og pillede, bestemt til forarbejdning (2)  (3)  (5)

30 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

Rejer af arten Pandalus jordani, kogte og pillede, bestemt til forarbejdning (2)  (3)  (5)

2 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

Rejer af arten Penaeus vannamei, også uden skal, ferske, kølede eller frosne, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

20 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Kulmule (Merluccius-arter, undtagen Merluccius merluccius, Urophycis-arter) og rosa kingklip (Genypterus blacodes), frosset, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

12 500

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

Stillehavskulmule (Merluccius productus), filet og andet fiskekød, frosset, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

12 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Ansjos (Engraulis anchoita), saltet eller i saltlage, men ikke tørret eller røget, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2788

ex 0302 41 00

10

Sild (Clupea harengus og Clupea pallasii) af vægt pr. stk. over 100 g eller sildelapper af vægt pr. stk. over 80 g, undtagen lever, rogn og mælke deraf, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

17 500

0 %

1.10.2013-31.12.2013

ex 0303 51 00

10

1.10.2014-31.12.2014

ex 0304 59 50

10

1.10.2015-31.12.2015

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Sild tilberedt med krydderier og/eller eddike, i saltlage, i tønder af drænet nettovægt 70 kg og derover, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

15 000 (8)

6 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Filet (såkaldte »loins«) af tunfisk og bugstribet bonit, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

22 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2762

ex 0306 11 90

10

Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter), levende, kølet, frosset, bestemt til forarbejdning (2)  (3)  (4)

200

6 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Krop (7) af tiarmet blæksprutte af Ommastrephes-arter (undtagen Ommastrephes sagittatus), Nototodarus-arter, Sepioteuthis-arter og Illex-arter, frosne, med skind og arme, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

45 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Tiarmet blæksprutte af Ommastrephes-arter (undtagen Ommastrephes sagittatus), Nototodarus-arter, Sepioteuthis-arter og Illex-arter, frosne, hele eller fangarme og arme, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Alaskasej (Theragra chalcogramma), filet og andet fiskekød, frosset, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

350 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, frosset, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

66 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Sydlig snapper (Lutjanus purpureus), fersk, kølet, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

1 650 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2748

ex 0302 90 00

95

Rogn, fersk, kølet eller frosset, saltet eller i saltlage

11 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Rogn, vasket, befriet for den omgivende hinde, kun saltet eller i saltlage, bestemt til forarbejdning (2)

6 600 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2764

ex 1604 11 00

20

Stillehavslaks (Oncorhynchus-arter), bestemt til industriel fremstilling af pasta og smørepålæg (2)

1 300 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

Krabber af arterne »King« (Paralithodes camchaticus), »Hanasaki« (Paralithodes brevipes), »Kegani« (Erimacrus isenbecki), »Queen« og »Snow« (Chionoecetes-arter), »Red« (Geryon quinquedens), »Rough stone« (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, »Mud« (Scylla serrata) og »Blue« (Portunus-arten), kun kogt i vand og afskallet, også frosset, i pakninger af nettovægt 2 kg og derover

2 750 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2778

ex 0304 83 90

21

Fladfisk (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea og Lepidopsetta polyxystra), filet og andet fiskekød, frosset, bestemt til forarbejdning (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 99 99

65


(1)  Udtrykt i nettovægt, medmindre andet er angivet.

(2)  Dette toldkontingent er underlagt betingelserne i artikel 291-300 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

(3)  Kontingentet kan ikke omfatte ikke varer, der er bestemt til udelukkende at gennemgå en eller flere af følgende behandlinger:

rensning, afskæring af hoved og hale

opskæring (med undtagelse af opskæring i skiver, filetering, produktion af sildelapper, opskæring af frosne blokke eller opdeling af frosne interleaved-pakkede fileter)

genindpakning af løsfrosne fileter

stikprøveudtagning, sortering

mærkning

emballering

køling

frysning

dybfrysning

optøning, adskillelse.

Toldkontingentet kan ikke omfatte varer, som skal gennemgå behandling, der giver adgang til kontingentet, hvis denne foretages på detailsalgs- eller restaurationsniveau. Toldkontingentet omfatter udelukkende fiskevarer, der er bestemt til konsum.

(4)  Varer henhørende under KN-kode 0306 11 90 (Taricunderposition 10) og 0306 21 90 (Taricunderposition 10) kan, uanset fodnote 2, omfattes af kontingentet, hvis de gennemgår en eller begge af følgende behandlinger: halvering af den frosne languster, varmebehandling af den frosne languster med henblik på fjernelse af indvolde.

(5)  Varer henhørende under KN-kode 1605 21 90 (Tarickode 45 og 55) og 1605 29 00 (Tarickode 50 og 60) kan, uanset fodnote 2, omfattes af kontingentet, hvis de gennemgår følgende behandling: forarbejdning af rejerne i emballagegasser som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer ().

(6)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(7)  Blækspruttens krop uden hoved og uden fangarme.

(8)  Udtrykt i drænet nettovægt.

(9)  Artikel 3 finder anvendelse.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1221/2012

af 12. december 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 684/2009 for så vidt angår de data, der indgives under edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hvis et felt i henhold til bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 (2) i udkastet til det elektronisk administrative dokument kun kan udfyldes med et momsregistreringsnummer, bør feltets maksimale længde svare til den maksimale længde af de momsregistreringsnumre, som medlemsstaterne udsteder.

(2)

Faste transportinstallationer har ikke altid et entydigt registreringsnummer, og derfor bør kravet i bilag I om at identificere de transportenheder, der anvendes, ved et entydigt registreringsnummer kun finde anvendelse, når der findes et sådan middel til identifikation.

(3)

Strukturen af tabel 1, 2 og 5 i bilag I til forordning (EF) nr. 684/2009 bør ændres for at tage højde for, at det i nogle af de datagrupper, de indeholder, kan være nødvendigt med flere indtastninger.

(4)

De tredjelandekoder, der anvendes i dataelementet »Oprindelse i et tredjeland« i undergruppen VINPRODUKTER i tabel 1 i bilag I, bør ikke omfatte de medlemsstatskoder, der er omhandlet i bilag II, eller koden »GR«, som er den kode, der anvendes for Grækenland i ISO 3166. Bilag I bør derfor ændres for at afspejle dette.

(5)

Listen over koder for transportformer i bilag II i forordning (EF) nr. 684/2009 omfatter en kode for andre transportformer end dem, der er præciseret i listen. Hvis koden for andre transportformer (»andet«) anvendes, er det nødvendigt at angive en beskrivelse af den givne transportform. Bilag I bør ændres tilsvarende.

(6)

For at kunne identificere en ændring af bestemmelsessted eller en opsplitning i forbindelse med punktafgiftspligtige varers bevægelse under punktafgiftssuspension i henhold til artikel 5 og 6 i forordning (EF) nr. 684/2009 skal sekvensnummeret for hver af disse handlinger angives i det elektronisk administrative dokument. Tabel 4 i bilag I bør ændres tilsvarende.

(7)

Det bør i meddelelsen om opsplitning som fastsat i tabel 5 i bilag I til forordning (EF) nr. 684/2009 angives, i hvilken medlemsstat opsplitningen finder sted. Derfor bør denne tabel ændres, så den omfatter en ekstra datagruppe med denne information.

(8)

Listen over koder for årsag til utilfredshed i tabel 6 i bilag I til forordning (EF) nr. 684/2009 omfatter kodenummer 6 »en eller flere body records med ukorrekte varer«, men denne kode angiver ikke en præcis årsag til de ukorrekte værdier og giver derfor ikke yderligere oplysninger, som ikke findes andetsteds. Den bør derfor udgå.

(9)

Ifølge artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF kan medlemsstaterne midlertidigt godkende en person som værende registreret modtager. Godkendelsen kan angive den maksimalt tilladte mængde for hver punktafgiftspligtige vare, der kan modtages. Det bør være muligt at angive, hvis den maksimale mængde overskrides i en forsendelse. Derfor bør der på listen over koder for årsag til utilfredshed i tabel 6 i bilag I til forordning (EF) nr. 684/2009 indføres en ny kode til det formål.

(10)

For at toldstedsreferencen kan angives i det elektronisk administrative dokument, bør landekoderne på to bogstaver, som er fastsat i ISO-standard 3166, anvendes. Bilag II bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Det bør være muligt at angive brugen af en fast transportinstallation som transportenhed til punktafgiftspligtige varer i det elektronisk administrative dokument. Derfor bør listen over transportenheder i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009 ændres ved tilføjelse af et nyt element.

(12)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/209/EU af 20. april 2012 vedrørende anvendelsen af kontrol- og forsendelsesbestemmelserne i Rådets direktiv 2008/118/EF på visse additiver i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 2003/96/EF (3) skal visse produkter beregnet til at blive anvendt som additiver til motorbrændstof underlægges kontrol- og forsendelsesbestemmelserne i direktiv 2008/118/EF. Listen over koder for punktafgiftspligtige varer i bilag II i forordning (EF) nr. 684/2009 bør derfor ændres, så den omfatter en ny kode for disse produkter.

(13)

Forordning (EF) nr. 684/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Ændringen af kodelisten for punktafgiftspligtige varer i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009 bør finde anvendelse fra den dato, hvor visse produkter bestemt til at blive anvendt som additiver til motorbrændstof i henhold til gennemførelsesafgørelse 2012/209/EU skal underlægges de kontrol- og forsendelsesbestemmelser, der er fastsat i direktiv 2008/118/EF. Derudover er det nødvendigt at give medlemsstaterne og de erhvervsdrivende tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav, inden nærværende forordning finder anvendelse.

(15)

De fastsatte foranstaltninger i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Punktafgiftsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 684/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som anført i bilag I til denne forordning.

2)

Bilag II ændres som anført i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12.

(2)  EUT L 192 af 24.7.2009, s. 13.

(3)  EUT L 110 af 24.4.2012, s. 41.


BILAG I

Bilag I ændres således:

1)

Tabel 1 affattes således:

»Tabel 1

Udkast til elektronisk administrativt dokument og elektronisk administrativt dokument

(jf. artikel 3, stk. 1 og artikel 8, stk. 1)

A

B

C

D

E

F

G

 

EGENSKAB

R

 

 

 

 

a

Meddelelsestype

R

 

De mulige værdier er:

1

=

standardiseret formular (skal anvendes i alle tilfælde, undtagen hvis ansøgningen vedrører en godkendt eksportør)

2

=

formular til brug for en godkendt eksportør (anvendelse af artikel 283 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93(1))

Meddelelsestypen må ikke forekomme i et e-AD, hvortil der er tildelt en administrativ referencekode (ARC), eller i det i artikel 8, stk. 1, i denne forordning nævnte papirdokument.

n1

 

b

Markering for udsat indsendelse

D

»R« for indsendelse af et e-AD for en bevægelse, der er påbegyndt på grundlag af det papirdokument, der nævnes i artikel 8, stk. 1

Mulige værdier:

0

=

falsk

1

=

sand

Standardværdien er »falsk«.

Dataelementet må ikke forekomme i et e-AD, hvortil der er tildelt en administrativ referencekode (ARC), eller i det i artikel 8, stk. 1, nævnte papirdokument.

n1

1

PUNKTAFGIFTSPLIGTIGE VARERS FORSENDELSE e-AD

R

 

 

 

 

a

Kode for destinationstype

R

 

Angiv bestemmelsessted for forsendelsen ved hjælp af følgende værdier:

1

=

Afgiftsoplag (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. i), i direktiv 2008/118/EF)

2

=

Registreret varemodtager (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. ii), i direktiv 2008/118/EF)

3

=

Midlertidig registreret varemodtager (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF)

4

=

Direkte leveringssted (artikel 17, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF)

5

=

Fritaget varemodtager (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. iv), i direktiv 2008/118/EF)

6

=

Eksport (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. iii), i direktiv 2008/118/EF)

8

=

Ukendt bestemmelsessted (modtager ukendt; artikel 22 i direktiv 2008/118/EF)

n1

 

b

Forsendelsestid

R

 

Angiv den normale forsendelsestid under hensyntagen til transportmiddel og afstand, udtrykt i timer (H) eller dage (D) efterfulgt af et tocifret nummer. (Eksempler: H12 eller D04). Tallet for »H« skal være mindre end eller lig med 24. Tallet for »D« skal være mindre end eller lig med 92.

an3

 

c

Transportordning

R

 

Angiv den ansvarlige for planlægningen af den første transport ved hjælp af følgende værdier:

1

=

VareAfsender

2

=

VareModtager

3

=

Ejeren af varerne

4

=

Andre

n1

 

d

ARC

R

Tildeles af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter validering af udkastet til e-AD

Jf. bilag II, kodeliste 2

an21

 

e

Dato og tidspunkt for godkendelse af e-AD

R

Anføres af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter validering af udkastet til e-AD

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid

 

f

Sekvensnummer

R

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af udkastet til e-AD samt ved enhver ændring af bestemmelsessted

Angives som 1 ved den indledende godkendelse og øges derefter med 1 for hvert e-AD, der oprettes af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter enhver ændring af bestemmelsessted

n..2

 

g

Dato og tidspunkt for godkendelse af ajourføring

C

Dato og tidspunkt for godkendelse af meddelelsen om ændring af bestemmelsessted i tabel 3; angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten i tilfælde af ændringer af bestemmelsessted

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid

2

ERHVERVSDRIVENDE vareafsender

R

 

 

 

 

a

Den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer

R

 

Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for den godkendte oplagshaver eller registrerede afsender

an13

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3

ERHVERVSDRIVENDE afsendelsessted

C

»R«, hvis typekoden for oprindelse i rubrik 9d er »1»

 

 

 

a

Reference for afgiftsoplag

R

 

Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for det afgiftsoplag, hvorfra varerne afsendes

an13

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

O

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

O

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

an..11

 

e

Postnr.

O

 

an..10

 

f

By

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

4

AFSENDELSESSTED — import

C

»R«, hvis typekoden for oprindelse i rubrik 9d er »2«

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for indførselstoldstedet. Jf. bilag II, kodeliste 5.

an8

5

ERHVERVSDRIVENDE varemodtager

C

»R«, undtagen for type 2-meddelelser »Ansøgning om eksport under hjemstedsordning« samt bestemmelsessteder med typekode 8

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 6

Dette dataelement er ikke gældende for destinationstypekode 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

For destinationstypekode:

1, 2, 3 og 4: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for den autoriserede oplagshaver eller registrerede modtager

6: Angiv momsidentifikationsnummer for afsenders eller udførselsstedets repræsentant

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

6

SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM ERHVERVSDRIVENDE varemodtager

C

»R« for destinationstypekode 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

 

 

a

Medlemsstatskode

R

 

Angiv bestemmelsesmedlemsstaten med medlemsstatskode, jf. bilag II, kodeliste 3

a2

 

b

Serienummer for fritagelsesattest

D

»R«, hvis der er angivet et serienummer på den attest for punktafgiftsfritagelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 31/96 af 10. januar 1996 om attest for punktafgiftsfritagelse(2)

 

an..255

7

ERHVERVSDRIVENDE Leveringssted

C

»R« for destinationstypekode 1 og 4

»O« for destinationstypekode 2, 3 og 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

Angiv leveringssted for de punktafgiftspligtige varer

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1

»O« for destinationstypekode 2, 3 og 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

For destinationstypekode:

1: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for det afgiftsoplag, hvortil varerne leveres

2, 3 og 5: Angiv momsidentifikationsnummer eller anden id

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 5

»O« for destinationstypekode 4

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

an..182

 

c

Vejnavn

C

For rubrik 7c, 78e og 7f:

»R« for destinationstypekode 2, 3, 4 og 5

»O« for destinationstypekode 1

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

an..11

 

e

Postnr.

C

 

an..10

 

f

By

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

8

BESTEMMELSESTOLDSTED

C

»R« ved eksport (destinationstypekode 6)

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for det toldsted, hvortil udførselsangivelsen vil blive indgivet i overensstemmelse med artikel 161, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92(3). Jf. bilag II, kodeliste 5

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalt referencenummer

R

 

Et unikt serienummer, der identificerer forsendelsen i vareafsenderens regnskab

an..22

 

b

Fakturanummer

R

 

Angiv fakturanummeret vedrørende varerne. Hvis der endnu ikke er udarbejdet en faktura, anføres nummeret på følgeseddel eller et andet transportdokument

an..35

 

c

Fakturadato

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

Datoen for dokumentet i rubrik 9b

Dato

 

d

Kode for destinationstype

R

 

De mulige værdier for varebevægelsens oprindelse er:

1

=

Oprindelse — Afgiftsoplag (i de situationer, der nævnes i artikel 17, stk. 1, litra a) i direktiv 2008/118/EF)

2

=

Oprindelse — Import (i de situationer, der nævnes i artikel 17, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/118/EF)

n1

 

e

Afsendelsesdato

R

 

Datoen for forsendelsens påbegyndelse, jf. artikel 20, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF. Denne dato kan højst være syv dage efter indsendelsesdatoen for udkastet til e-AD. Afgangsdatoen kan være en tidligere dato, som nævnt i artikel 26 i direktiv 2008/118/EF.

Dato

 

f

Afsendelsestidspunkt

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

Tidspunktet for bevægelsens påbegyndelse, jf. artikel 20, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF. Tidspunktet angives i lokal tid

Tid

 

g

Upstream ARC

D

Anføres af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af nye e-AD'er som følge af godkendelse af meddelelse om opsplitning af en forsendelse (Tabel 5)

ARC for det tidligere e-AD anføres

an21

9.1

IMPORT Oplysninger

C

»R«, hvis typekoden for oprindelse i rubrik 9d er »2« (import)

 

9X

 

a

Enhedsdokumentnummer

R

Enhedsdokumentnummeret anføres enten af afsenderen på tidspunktet for indsendelse af udkastet til e-AD eller af de kompetente myndigheder i afsendelsesstaten efter godkendelse af udkastet til e-AD

Angiv nummer/numre for det administrative enhedsdokument/de administrative enhedsdokumenter, der benyttes ved overgang til fri omsætning af de pågældende varer

an..21

10

KOMPETENT MYNDIGHED for afsendelsestoldsted

R

 

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for de kompetente myndigheders toldsted i den afsendelsesmedlemsstat, der er ansvarlig for kontrol af afsendelsessted. Jf. bilag II, kodeliste 5

an8

11

SIKKERHEDSSTILLELSE I FORBINDELSE MED VAREBEVÆGELSER

R

 

 

 

 

a

Typekode for kautionist

R

 

Identificer den person/de personer, der er ansvarlige for at stille garantien, ved hjælp af typekoden for kautionister i bilag II, kodeliste 6

n..4

12

ERHVERVSDRIVENDE Sikkerhedsstiller

C

»R«, hvis en af følgende typekoder for kautionister er gældende: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 eller 1234

(Jf. typekoder for kautionister i bilag II, kodeliste 6)

Identificer transportøren og/eller ejeren af varerne, hvis de er sikkerhedsstillere

2X

 

a

Den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer eller momsnummer for transportøren eller ejeren af de punktafgiftspligtige varer

an13

 

b

Momsnummer

O

an..14

 

c

Den erhvervsdrivendes navn

C

For 12c, d, f og g:

»O«, hvis den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer angives. ellers »R«

 

an..182

 

d

Vejnavn

C

 

an..65

 

e

Husnummer

O

 

an..11

 

f

Postnr.

C

 

an..10

 

g

By

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

13

TRANSPORT

R

 

 

 

 

a

Kode for transportform

R

 

Angiv den transportform, der anvendes på tidspunktet for bevægelsens påbegyndelse, ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 7

n..2

 

b

Supplerende oplysninger

C

»R«, hvis koden for transportform er »Andet«

Ellers »O«

Angiv en tekstbeskrivelse af transportformen

an..350

 

c

Supplerende oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

14

ERHVERVSDRIVENDE Transportarrangør

C

»R« for at identificere den person, der er ansvarlig for den første transport, hvis værdien i rubrik 1c er »3« eller »4«

 

 

 

a

Momsnummer

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

 

an..14

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

15

ERHVERVSDRIVENDE Den første transportør

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

Identificering af den person, der udfører den første transport

 

 

a

Momsnummer

O

 

 

an..14

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

16

TRANSPORTOPLYSNINGER

R

 

 

99X

 

a

Kode for transportmiddel

R

 

Angiv de koder for transportmidler, der passer til den transportform, der er angivet i rubrik 13a.

Jf. bilag II, kodeliste 8.

n..2

 

b

Identificering af transportmidler

C

»R«, hvis koden for transportenhed ikke er 5

(Jf. rubrik 16a)

Indtast registreringsnummer for transportmidler, hvis koden for transportmidlet ikke er 5

an..35

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle transportmidlet

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

f

Supplerende oplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende transporten, f.eks. navnet på alle efterfølgende transportører samt oplysninger om efterfølgende transportmidler

an..350

 

g

Supplerende oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

17

e-AD-vareposter

R

 

Der skal anvendes en separat datagruppe for hvert enkelt produkt i forsendelsen

999x

 

a

Entydigt referencenummer for hver varepost

R

 

Angiv et entydigt fortløbende nummer, startende med 1

n..3

 

b

Kode for den punktafgiftspligtige vare

R

 

Angiv koden for den punktafgiftspligtige vare, jf. bilag II, kodeliste 11

an..4

 

c

KN-kode

R

 

Angiv den KN-kode, der er gældende på afsendelsesdatoen

n8

 

d

Mængde

R

 

Angiv mængde (udtrykt i den måleenhed, der er knyttet til varekoden, jf. bilag II, tabel 11 og 12).

Ved en varebevægelse til en registreret modtager, som nævnt i artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF, må mængden ikke overstige den mængde, varemodtageren er godkendt til at modtage.

Ved en varebevægelse til en fritaget organisation, som nævnt i artikel 12 i direktiv 2008/118/EF, må mængden ikke overstige den mængde, der er angivet i attesten for punktafgiftsfritagelse.

n..15,3

 

e

Bruttovægt

R

 

Angiv forsendelsens bruttovægt (de punktafgiftspligtige varer plus emballage)

n..15,2

 

f

Nettovægt

R

 

Angiv de punktafgiftspligtige varers vægt minus emballage (for alkohol og alkoholholdige varer, energiprodukter og for alle tobaksvarer undtagen cigaretter)

n..15,2

 

g

Alkoholindhold

C

»R«, hvis relevant for den pågældende punktafgiftspligtige vare

Angiv alkoholstyrken (i % vol. ved 20 °C), hvis det er relevant, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 11

n..5,2

 

h

Platograd

D

»R« hvis afsendelsesmedlemsstaten og/eller bestemmelsesmedlemsstaten beskatter øl på grundlag af platograden

Angiv platograden for øl, hvis afsendelsesmedlemsstaten og/eller bestemmelsesmedlemsstaten beskatter øl på grundlag af platograden. Jf. bilag II, kodeliste 11

n..5,2

 

i

Afgiftsmærke/banderole

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende de afgiftsmærker/banderoler, der er påkrævede i bestemmelsesmedlemsstaten

an..350

 

j

Afgiftsmærke _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

k

Markering for anvendelse af afgiftsmærke/banderole

D

»R«, hvis der anvendes afgiftsmærker

Angiv »1«, hvis varerne er forsynet med eller indeholder afgiftsmærker/banderoler, og »0«, hvis dette ikke er tilfældet

n1

 

l

Oprindelsesbetegnelse

O

 

Denne rubrik kan bruges til at angive certificering:

1.

Hvad angår visse vine angives certificeringen vedrørende den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse, som påkrævet i den relevante fællesskabslovgivning

2.

Hvad angår visse former for spiritus angives certificering vedrørende produktionsstedet som påkrævet i den relevante fællesskabslovgivning

3.

Øl, der er brygget af et lille uafhængigt bryggeri som defineret i Rådets direktiv 92/83/EØF(4), og for hvilket det er hensigten at stille krav om en reduceret punktafgiftssats i bestemmelseslandet, skal ledsages af følgende erklæring: »Det attesteres herved, at det beskrevne produkt er brygget af et lille uafhængigt bryggeri«

4.

Ethanol, der er destilleret hos en lille selvstændig virksomhed som defineret i Rådets direktiv 92/83/EØF, og for hvilket det er hensigten at stille krav om en reduceret punktafgiftssats i bestemmelseslandet, skal ledsages af følgende erklæring: »Det attesteres herved, at det beskrevne produkt er produceret af en lille virksomhed«

an..350

 

m

Oprindelsesbetegnelse _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

n

Producentens størrelse

O

 

For øl og spirituosa, hvor certificeringen er angivet i rubrik 17l (oprindelsesbetegnelse), angives den årlige produktion i det foregående år i henholdsvis hektoliter øl og hektoliter ren alkohol

n..15

 

o

Massefylde

C

»R«, hvis relevant for den pågældende punktafgiftspligtige vare

Angiv massefylden ved 15 °C., hvis det er relevant, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 11

n..5,2

 

p

Handelsmæssig varebeskrivelse

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske

»R« for bulktransport af de vine, der henvises til i stk. 1-9, og stk. 15 og 16, i bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008(5), og for hvilke varebeskrivelsen skal indeholde de fakultative angivelser, der fastsættes i artikel 60 i den nævnte forordning, forudsat de er anført på etiketten eller det er hensigten at anføre dem på etiketten.

Angiv den handelsmæssige varebeskrivelse for varerne med henblik på at identificere de transporterede varer

an..350

 

q

Handelsmæssig varebeskrivelse _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

r

Produkternes varemærke

D

»R« hvis de punktafgiftspligtige varer har et varemærke. Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte, at de transporteredeprodukters varemærke ikke skal anføres, hvis det er anført på fakturaen eller andre handelsdokumenter nævnt i rubrik 9b.

Angiv, hvis relevant, varernes varemærke

an..350

 

s

Produkternes varemærke _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

17.1

KOLLI

R

 

 

99x

 

a

Kode for art af kolli

R

 

Angiv arten af kolli ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 9

an2

 

b

Antal kolli

C

»R«, hvis kolli er forsynet med mærket »Tællelig«

Angiv antal kolli, hvis de er tællelige, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 9

n..15

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle kolli

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling, der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

17.2

VINPRODUKTER

D

»R« for vinprodukter, der er omfattet af del XII i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007(6)

 

 

 

a

Vinkategorier

R

 

Angiv en af følgende værdier for vinprodukter, der er omfattet af del XII i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007:

1

=

Vine uden BOB/BGB

2

=

Sortsvine uden BOB/BGB

3

=

Vine med BOB/BGB

4

=

Importerede vine

5

=

Andre

n1

 

b

Kode for vindyrkningszone

D

»R« for vinprodukter i bulk (en nominel mængde på over 60 liter)

Angiv den vindyrkningszone, det transporterede produkt stammer fra, i overensstemmelse med bilag IX til forordning (EF) nr. 479/2008

n..2

 

c

Oprindelse i et tredjeland

C

»R«, hvis vinkategorien i rubrik 17.2a er »4« (importeret vin)

Angiv en landekode, jf. bilag II, kodeliste 4, dog ikke de landekoder omfattet af bilag II, kodeliste 3, eller landekode »GR«

a2

 

d

Andre oplysninger

O

 

 

an..350

 

e

Andre oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

17.2.1

FORSENDELSE AF VIN Kode

D

»R« for vinprodukter i bulk (en nominel mængde på over 60 liter)

 

99x

 

a

Kode for forsendelse af vin

R

 

Angiv en eller flere koder for forsendelse af vin i overensstemmelse med liste 1.4.b) i punkt B i bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009(7)

n..2

18

DOKUMENT Certifikat

O

 

 

9x

 

a

Kort dokumentbeskrivelse

C

»R«, medmindre datafelt 18c benyttes

Vedlæg en beskrivelse af alle certifikater vedrørende de transporterede varer, f.eks. certifikater vedrørende oprindelsesbetegnelse som nævnt i rubrik 17l

an..350

 

b

Kort dokumentbeskrivelse _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

c

Dokumentreference

C

»R«, medmindre datafelt 18a benyttes

Angiv en reference for alle certifikater vedrørende de transporterede varer

an..350

 

d

Dokumentreference _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2«

2)

Tabel 2 affattes således:

»Tabel 2

Annullering

(jf. artikel 4, stk. 1)

A

B

C

D

E

F

G

1

EGENSKAB

R

 

 

 

 

a

Dato og tidspunkt for godkendelse af annullering

C

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af udkastet til annulleringsmeddelelse

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid

2

FORSENDELSE AF PUNKTAFGIFTSPLIGTIGE VARER e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Angiv ARC for det e-AD, for hvilket der er anmodet om annullering

an21

3

ANNULLERING

R

 

 

 

 

a

Årsag til annullering

R

 

Angiv årsagen til annullering af e-AD ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 10

n..1

 

b

Supplerende oplysninger

C

»R«, hvis koden for annulleringsårsagen er 0

»O«, hvis koden for annulleringsårsagen er 1, 2, 3 eller 4

(Jf. rubrik 3.a)

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende annullering af e-AD

an..350

 

c

Supplerende oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2«

3)

Tabel 3 affattes således:

»Tabel 3

Ændring af bestemmelsessted

(jf. artikel 5, stk. 1, og artikel 8, stk. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

EGENSKAB

R

 

 

 

 

a

Dato og tidspunkt for godkendelse af ændring af bestemmelsessted

C

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af udkastet til meddelelse om ændring af bestemmelsessted

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid

2

Opdatering af e-AD

R

 

 

 

 

a

Sekvensnummer

C

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af udkastet til meddelelse om ændring af bestemmelsessted

Angives som 1 ved den indledende godkendelse af e-AD'et og øges derefter med 1 for hver ændring af bestemmelsessted

n..2

 

b

ARC

R

 

Angiv ARC for det e-AD, hvor bestemmelsesstedet er ændret

an21

 

c

Transporttid

D

»R«, hvis transporttiden ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

Angiv den normale transporttid under hensyntagen til transportmiddel og afstand, udtrykt i timer (H) eller dage (D) efterfulgt af et tocifret nummer. (Eksempler: H12 eller D04). Tallet for »H« skal være mindre end eller lig med 24. Tallet for »D« skal være mindre end eller lig med 92.

an3

 

d

Ændring af transportansvar

D

»R«, hvis den person, der er ansvarlig for transporten, udskiftes som følge af ændringen af bestemmelsessted

Angiv den ansvarlige for den første transport ved hjælp af følgende værdier:

1

=

Vareafsender

2

=

Varemodtager

3

=

Ejeren af varerne

4

=

Andre

n1

 

e

Fakturanummer

D

»R«, hvis fakturaen ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

Angiv fakturanummeret vedrørende varerne. Hvis der endnu ikke er udarbejdet en faktura, anføres nummeret på følgeseddel eller et andet transportdokument

an..35

 

f

Fakturadato

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«), hvis fakturanummeret ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

Datoen for dokumentet i rubrik 2e

Dato

 

g

Kode for transportform

D

»R«, hvis transportformen ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

Angiv transportformen ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 7

n..2

3

ÆNDRET bestemmelsessted

R

 

 

 

 

a

Kode for destinationstype

R

 

Angiv det nye bestemmelsessted for varebevægelsen ved hjælp af en af følgende værdier:

1

=

Afgiftsoplag (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. i), i direktiv 2008/118/EF)

2

=

Registreret varemodtager (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. ii), i direktiv 2008/118/EF)

3

=

Midlertidig registreret varemodtager (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF)

4

=

Direkte leveringssted (artikel 17, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF)

6

=

Eksport (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. iii), i direktiv 2008/118/EF)

n1

4

ERHVERVSDRIVENDE Ny modtager

D

»R«, hvis modtageren udskiftes som følge af ændringen af bestemmelsessted

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 6

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

For destinationstypekode:

1, 2, 3 og 4: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for den autoriserede oplagshaver eller registrerede varemodtager

6: Angiv momsnummer for afsenders repræsentant på udførselsstedet

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5

ERHVERVSDRIVENDE Leveringssted

C

»R« for destinationstypekode 1 og 4

»O« for destinationstypekode 2 og 3

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

Angiv leveringssted for de punktafgiftspligtige varer

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1

»O« for destinationstypekode 2 og 3

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

For destinationstypekode:

1: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for det afgiftsoplag, hvortil varerne leveres

2 og 3: Angiv momsnummer eller anden id

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

C

»R« for destinationstypekode 1, 2 og 3

»O« for destinationstypekode 4

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

 

an..182

 

c

Vejnavn

C

For rubrik 5c, 5e og 5f:

»R« for destinationstypekode 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 1

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

an..11

 

e

Postnr.

C

 

an..10

 

f

By

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

6

BESTEMMELSESTOLDSTED

C

»R« ved eksport (destinationstypekode 6)

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for det udførselssted, hvortil udførselsangivelsen vil blive indgivet i overensstemmelse med artikel 161, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92. Jf. bilag II, kodeliste 5

an8

7

ERHVERVSDRIVENDE Ny transportarrangør

C

»R« for at identificere den ansvarlige for transporten, hvis værdien i rubrik 2d er »3« eller »4«

 

 

 

a

Momsregistreringsnummer

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

 

an..14

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

8

ERHVERVSDRIVENDE Ny transportør

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«), hvis transportøren udskiftes som følge af ændringen af bestemmelsessted

Identificering af den nye person, der udfører transporten

 

 

a

Momsregistreringsnummer

O

 

 

an..14

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

9

TRANSPORTOPLYSNINGER

D

»R«, hvis transportoplysningerne ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

 

99x

 

a

Kode for transportmiddel

R

 

Angiv de koder for transportmiddel, der passer til den transportform, der er angivet i rubrik 2g, jf. bilag II, kodeliste 8

n..2

 

b

Identificering af transportenheder

C

»R«, hvis koden for transportmiddel ikke er 5

(Jf. rubrik 9a)

Indtast registreringsnummer for transportmidler, hvis koden for transportmiddel ikke er 5

an..35

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle transportmidlet

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling, der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1

a2

 

f

Supplerende oplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende transporten, f.eks. navnet på alle efterfølgende transportører samt oplysninger om efterfølgende transportmidler

an..350

 

g

Supplerende oplysninger_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2»

4)

I tabel 4 indsættes følgende række 1d:

A

B

C

D

E

F

G

 

»d

Sekvensnummer

R

Angives af de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten (i tilfælde af en meddelelse om ændring af bestemmelsessted) eller i afsendelsesmedlemsstaten (i tilfælde af en meddelelse om opsplitning)

Angiv sekvensnummeret for e-AD

n..2«

5)

Tabel 5 affattes således:

»Tabel 5

Opsplitning

(jf. artikel 6, stk. 1 og artikel 8, stk. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Opsplitning

R

 

 

 

 

a

Upstream ARC

R

 

Angiv ARC for det e-AD, for hvilket der skal foretages en opsplitning.

Jf. bilag II, kodeliste 2

an21

2

MEDLEMSSTAT opsplitning

R

 

 

 

 

a

Medlemsstatskode

R

 

Angiv den medlemsstat, hvor opsplitningen finder sted, jf. medlemsstatskoderne i bilag II, kodeliste 3.

a2

3

e-AD Oplysninger om opsplitning

R

 

 

9x

 

a

Lokalt referencenummer

R

 

Et unikt serienummer, der identificerer forsendelsen i vareafsenderens regnskab

an..22

 

b

Transporttid

D

»R«, hvis transporttiden ændres som følge af opsplitningen

Angiv den normale transporttid under hensyntagen til transportmiddel og afstand, udtrykt i timer (H) eller dage (D) efterfulgt af et tocifret nummer. (Eksempler: H12 eller D04). Tallet for »H« skal være mindre end eller lig med 24. Tallet for »D« skal være mindre end eller lig med 92.

an3

 

c

Ændring af transportansvar

D

»R«, hvis den person, der er ansvarlig for transporten, udskiftes som følge af opsplitningen

Angiv den ansvarlige for planlægningen af den første transport ved hjælp af følgende værdier:

1

=

Vareafsender

2

=

Varemodtager

3

=

Ejeren af varerne

4

=

Andre

n1

3.1

ÆNDRET bestemmelsessted

R

 

 

 

 

a

Kode for destinationstype

R

 

Angiv bestemmelsessted for forsendelsen ved hjælp af følgende værdier:

1

=

Afgiftsoplag (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. i), i direktiv 2008/118/EF)

2

=

Registreret varemodtager (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. ii), i direktiv 2008/118/EF)

3

=

Midlertidig registreret varemodtager (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF)

4

=

Direkte leveringssted (artikel 17, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF)

6

=

Eksport (artikel 17, stk. 1, litra a), nr. iii), i direktiv 2008/118/EF)

8

=

Ukendt bestemmelsessted (modtager ukendt; artikel 22 i direktiv 2008/118/EF)

n1

3.2

ERHVERVSDRIVENDE Ny modtager

D

»R«, hvis modtageren udskiftes som følge af opsplitningen

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 6

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3.1a)

For destinationstypekode:

1, 2, 3 og 4: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for den godkendte oplagshaver eller registrerede modtager

6: Angiv momsnummer for afsenders eller udførselsstedets repræsentant

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3.3

ERHVERVSDRIVENDE Leveringssted

C

»R« for destinationstypekode 1 og 4

»O« for destinationstypekode 2 og 3

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3.1a)

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1

»O« for destinationstypekode 2 og 3

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3.1a)

For destinationstypekode:

1: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for det afgiftsoplag, hvortil varerne leveres

2 og 3: Angiv momsnummer eller andet id

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

C

»R« for destinationstypekode 1, 2 og 3

»O« for destinationstypekode 4

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3.1a)

 

an..182

 

c

Vejnavn

C

For rubrik 3.3c, 3.3e og 3.3f:

»R« for destinationstypekode 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 1

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3.1a)

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

an..11

 

e

Postnr.

C

 

an..10

 

f

By

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3.4

BESTEMMELSESTOLDSTED

C

»R« ved eksport (ny destinationstypekode 6)

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3.1a)

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for det udførselssted, hvortil udførselsangivelsen vil blive indgivet i overensstemmelse med artikel 161, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92.

Jf. bilag II, kodeliste 5

an8

3.5

ERHVERVSDRIVENDE Ny transportarrangør

C

»R« for at identificere den ansvarlige for transporten, hvis værdien i rubrik 3c er »3« eller »4«

 

 

 

a

Momsnummer

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

 

an..14

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3.6

ERHVERVSDRIVENDE Ny transportør

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«), hvis transportøren udskiftes som følge af opsplitningen

Identificering af den person, der udfører den nye transport

 

 

a

Momsnummer

O

 

 

an..14

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Husnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnr.

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3.7

TRANSPORTOPLYSNINGER

D

»R«, hvis transportoplysningerne ændres som følge af opsplitningen

 

99X

 

a

Kode for transportmiddel

R

 

Angive kode(r) for transportmiddel. Jf. bilag II, kodeliste 8.

n..2

 

b

Identificering af transportmidler

C

»R«, hvis koden for transportmiddel ikke er 5

(Jf. rubrik 3.7a)

Indtast registreringsnummer for transportmidler, hvis koden for transportmiddel ikke er 5

an..35

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle transportenheden

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling, der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

f

Supplerende oplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende transporten, f.eks. navnet på alle efterfølgende transportører samt oplysninger om efterfølgende transportmidler

an..350

 

g

Supplerende oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3.8

e-AD Varepost

R

 

Der skal anvendes en separat datagruppe for hvert enkelt produkt i forsendelsen

999x

 

a

Entydigt referencenummer for varepost

R

 

Angiv det entydige referencenummer for varepost i det oprindelige e-AD om opsplitning Det entydige referencenummer for varepost skal være entydigt for hver e-AD oplysning om opsplitning

n..3

 

b

Kode for den punktafgiftspligtige vare

R

 

Angiv koden for den punktafgiftspligtige vare, jf. bilag II, kodeliste 11

an..4

 

c

KN-kode

R

 

Angiv den KN-kode, der er gældende på datoen for indsendelse af meddelelsen om opsplitning

n8

 

d

Mængde

R

 

Angiv mængde (udtrykt i den måleenhed, der er knyttet til varekoden, jf. bilag II, tabel 11 og 12).

Ved en varebevægelse til en registreret varemodtager, som nævnt i artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF, må mængden ikke overstige den mængde, varemodtageren er godkendt til at modtage.

Ved en varebevægelse til en fritaget organisation, som nævnt i artikel 12 i direktiv 2008/118/EF, må mængden ikke overstige den mængde, der er angivet i attesten for punktafgiftsfritagelse.

n..15,3

 

e

Bruttovægt

R

 

Angiv forsendelsens bruttovægt (de punktafgiftspligtige varer plus emballage)

n..15,2

 

f

Nettovægt

R

 

Angiv de punktafgiftspligtige varers vægt minus emballage

n..15,2

 

i

Afgiftsmærke/banderole

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende de afgiftsmærker/banderoler, der er påkrævede i bestemmelsesmedlemsstaten

an..350

 

j

Afgiftsmærke _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

k

Markering for anvendelse af afgiftsmærke/banderole

D

»R«, hvis der anvendes afgiftsmærker/banderoler

Angiv »1«, hvis varerne er forsynet med eller indeholder afgiftsmærker/banderoler, og »0«, hvis dette ikke er tilfældet

n1

 

o

Massefylde

C

»R«, hvis relevant for den pågældende punktafgiftspligtige vare

Angiv massefylden ved 15 °C., hvis det er relevant, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 11

n..5,2

 

p

Handelsmæssig varebeskrivelse

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske

Angiv den handelsmæssige varebeskrivelse for varerne med henblik på at identificere de transporterede varer

an..350

 

q

Handelsmæssig varebeskrivelse_ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

r

Produkternes varemærke

D

»R«, hvis de punktafgiftspligtige varer har et varemærke

Angiv, hvis relevant, varernes varemærke

an..350

 

s

Produkternes varemærke _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3.8.1

KOLLI

R

 

 

99x

 

a

Kode for art af kolli

R

 

Angiv arten af kolli ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 9

an2

 

b

Antal kolli

C

»R«, hvis kolli er forsynet med mærket »Tællelig«

Angiv antal kolli, hvis de er tællelige, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 9

n..15

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle kolli

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling, der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2«

6)

I tabel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Række 3 ændres således:

i)

I kolonne D ændres bogstavet »R« til »C«.

ii)

I kolonne E indsættes teksten »»R», medmindre dataelementet »Meddelelsestype« i den tilsvarende e-AD er angivet som »2 — formular til brug for en godkendt eksportør«.

b)

I række 5, kolonne E, ændres teksten »»R« for destinationstypekode 1, 2, 3, 4, 5 og 8« til »»R« for destinationstypekode 1, 2, 3, 4 og 5«.

c)

Række 7.1 a, kolonne F, ændres således:

i)

Teksten »6 = en eller flere vareposter med ukendte værdier« udgår.

ii)

Teksten »7 = mængden er større end angivet i den midlertidige godkendelse« indsættes.

d)

I række 7.1 b, kolonne E, ændres teksten »«O«, hvis koden for årsagen til utilfredsheden er 3, 4 eller 5« til »»O«, hvis koden for årsagen til utilfredsheden er 1, 2, 3, 4, 5 eller 7«.


BILAG II

I bilag II foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 2 indsættes efter tabellen mellem teksten »Felt 1 er de sidste to cifre i året for den formelle accept af varebevægelsen.« og teksten »Felt 3 skal udfyldes med en entydig identifikator for hver enkelt EMCS-varebevægelse. Anvendelsen af dette felt henhører under medlemsstaternes ansvarsområde, men hver enkelt EMCS-varebevægelse skal tildeles et entydigt nummer.« følgende nye punktum: »Felt 2 hentes fra listen over MEDLEMSSTATER i kodeliste 3.«.

2)

Punkt 5 affattes således:

»5.   REFERENCENUMMER FOR TOLDSTED (COR)

COR består af en identifikator for medlemsstatens landekode (hentes i kodeliste 4) efterfulgt af et 6-cifret alfanumerisk nationalt nummer, f.eks. IT0830AB.«.

3)

I punkt 8 indsættes følgende række 5:

»5

Faste transportinstallationer«

4)

I punkt 11 indsættes følgende række:

EPC

KAT

ENHED

Beskrivelse

A

P

D

»E930

E

2

Additiver under KN-kode 3811 11, 3811 19 00 og 3811 90 00

N

N


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1222/2012

af 14. december 2012

om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008, (EF) nr. 1964/2006, af gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012, af forordning (EF) nr. 828/2009 og (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoen for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2013 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris, sukker og olivenolie, om fravigelse af forordning (EF) nr. 951/2006, (EF) nr. 1518/2003, (EF) nr. 382/2008, (EU) nr. 1178/2010 og (EU) nr. 90/2011 for så vidt angår datoen for udstedelse af eksportlicenser i 2013 for sukker og isoglucose uden for kvoten, svinekød, oksekød, æg og fjerkrækød og om fravigelse af forordning (EU) nr. 1272/2009 for så vidt angår fristen for behandling af bud på opkøb af blød hvede til fast pris ved offentlig intervention

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (2), særlig artikel 43, litra aa), artikel 61, artikel 144, stk. 1, artikel 148, artikel 156 og artikel 161, stk. 3, sammenholdt med artikel 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (3), særlig artikel 9, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer fra den 1. januar 2009 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007 (4), særlig artikel 11, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/2003 af 29. december 2003 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af byg fra tredjelande (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2006 af 29. juni 2006 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af majs fra tredjelande (6) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2008 af 30. oktober 2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (7) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for henholdsvis byg under kontingent 09.4126, majs under kontingent 09.4131 og blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet under kontingent 09.4123, 09.4124 og 09.4125 og 09.4133.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2006 af 22. december 2006 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af et kontingent for import af ris med oprindelse i Bangladesh i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 (8) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 af 7. juni 2012 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10 00 (9) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for ris med oprindelse i Bangladesh under kontingent 09.4517 og brudris under kontingent 09.4079.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 828/2009 af 10. september 2009 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2009/10 til 2014/15 for import og raffinering af sukkerprodukter henhørende under pos. 1701 i forbindelse med præferenceaftaler (10) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser under kontingent 09.4221, 09.4231 og 09.4241 til 09.4247.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien (11) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for olivenolie under kontingent 09.4032.

(5)

På grund af fri- og helligdagene i 2013 bør forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008, (EF) nr. 1964/2006, gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012, og forordning (EF) nr. 828/2009 og (EF) nr. 1918/2006 fraviges i visse perioder, for så vidt angår datoerne for indgivelse af importlicensansøgninger og udstedelse af disse licenser, for at de pågældende kontingentmængder kan overholdes.

(6)

Ifølge artikel 7d, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (12) udstedes eksportlicenser for sukker og isoglucose uden for kvoten fra fredagen efter den uge, hvor licensansøgningen er indgivet, medmindre Kommissionen inden da har truffet en særforanstaltning.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2003 af 28. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser inden for svinekødssektoren (13), artikel 12, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (14), artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2010 af 13. december 2010 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for æg (15) og artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 90/2011 af 3. februar 2011 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød (16) udstedes eksportlicenserne onsdagen efter den uge, hvor licensansøgningen er indgivet, medmindre Kommissionen inden da har truffet en særforanstaltning.

(8)

På grund af fri- og helligdagene i 2013 og den uregelmæssige offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende i forbindelse med de pågældende dage er fristen mellem indgivelse af ansøgningen og udstedelsesdatoen for kort til at sikre god forvaltning af markedet. Fristen bør derfor forlænges.

(9)

I henhold til artikel 14, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (17) træffer Kommissionen afgørelse senest to arbejdsdage efter den meddelelse, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, i samme forordning, og senest fem arbejdsdage efter den meddelelse, der er nævnt i artikel 13, stk. 3, i samme forordning.

(10)

På grund af fri- og helligdagene i 2013 og den uregelmæssige offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende i forbindelse med de pågældende dage er fristen for behandling af bud for kort til at sikre et godt tilsyn med de udbudte mængder. Fristen bør derfor forlænges.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Korn

1.   Uanset artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2305/2003 kan der i 2013 ikke indgives ansøgninger om importlicens for byg under kontingent 09.4126 efter fredag den 13. december 2013, kl. 13.00 belgisk tid.

2.   Uanset artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 969/2006 kan der i 2013 ikke indgives ansøgninger om importlicens for majs under kontingent 09.4131 efter fredag den 13. december 2013, kl. 13.00 belgisk tid.

3.   Uanset artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1067/2008 kan der i 2013 ikke indgives ansøgninger om importlicens for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet under kontingent 09.4123, 09.4124, 09.4125 og 09.4133 efter fredag den 13. december 2013, kl. 13.00 belgisk tid.

Artikel 2

Ris

1.   Uanset artikel 4, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1964/2006 kan der i 2013 ikke indgives ansøgninger om importlicens for ris med oprindelse i Bangladesh under kontingent 09.4517 efter fredag den 6. december 2013, kl. 13.00 belgisk tid.

2.   Uanset artikel 2, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 kan der i 2013 ikke indgives ansøgninger om importlicens for brudris under kontingent 09.4079 efter fredag den 6. december 2013, kl. 13.00 belgisk tid.

Artikel 3

Sukker

Uanset artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 828/2009 kan der ikke indgives ansøgninger om importlicens for sukkerprodukter under kontingent 09.4221, 09.4231 og 09.4241 til 09.4247 fra fredag den 13. december 2013, kl. 13.00 belgisk tid, til fredag den 27. december 2013, kl. 13.00 belgisk tid.

Artikel 4

Olivenolie

Uanset artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1918/2006 udstedes de importlicenser for olivenolie, der ansøges om i de i bilag I til nærværende forordning nævnte perioder, på de tilsvarende datoer, som er anført i samme bilag, med forbehold af de foranstaltninger, der vedtages efter artikel 7, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (18).

Artikel 5

Sukker og isoglucose uden for kvoten

Uanset artikel 7d, stk. 1, i forordning (EF) nr. 951/2006 udstedes de eksportlicenser for sukker og isoglucose uden for kvoten, der ansøges om i de i bilag II til nærværende forordning nævnte perioder, på de tilsvarende datoer, som er anført i samme bilag, i givet fald under hensyntagen til de særforanstaltninger, der måtte være truffet i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 951/2006 inden nævnte udstedelsesdatoer.

Artikel 6

Licens for eksport af svinekød, oksekød, æg og fjerkrækød med restitution

Uanset artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1518/2008, artikel 12, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 382/2003, artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1178/2010 og artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 90/2011 udstedes de eksportlicenser, der ansøges om i de i bilag III til nærværende forordning nævnte perioder, på de tilsvarende datoer, som er anført i samme bilag, i givet fald under hensyntagen til de særforanstaltninger, der måtte være truffet i henhold til artikel 3, stk. 4 og 4a, i forordning (EF) nr. 1518/2008, artikel 12, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 382/2003, artikel 3, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1178/2010 og artikel 3, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 90/2011 inden nævnte udstedelsesdatoer.

Artikel 7

Bud på opkøb af blød hvede til fast pris ved offentlig intervention

Uanset artikel 14, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1272/2009 gælder det for de bud på blød hvede, der meddeles i de i bilag IV til nærværende forordning nævnte perioder, at den frist, som Kommissionen har til at træffe afgørelse efter de meddelelser, der er nævnt i artikel 13, stk. 2, litra b) og artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1272/2009, udløber på den dato, der er angivet i nævnte bilag.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den udløber den 10. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(3)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.

(4)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1.

(5)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7.

(6)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44.

(7)  EUT L 290 af 31.10.2008, s. 3.

(8)  EUT L 408 af 30.12.2006, s. 19.

(9)  EUT L 148 af 8.6.2012, s. 1.

(10)  EUT L 240 af 11.9.2009, s. 14.

(11)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 84.

(12)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(13)  EUT L 217 af 29.8.2003, s. 35.

(14)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10.

(15)  EUT L 328 af 14.12.2010, s. 1.

(16)  EUT L 30 af 4.2.2011, s. 1.

(17)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.

(18)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.


BILAG I

Periode for indgivelse af ansøgninger om eksportlicens for olivenolie

Udstedelsesdato

mandag den 25. eller tirsdag den 26. marts 2013

fredag den 5. april 2013

mandag den 6. eller tirsdag den 7. maj 2013

torsdag den 16. maj 2013

mandag den 13. eller tirsdag den 14. maj 2013

onsdag den 22. maj 2013

mandag den 12. eller tirsdag den 13. august 2013

onsdag den 21. august 2013

mandag den 28. eller tirsdag den 29. oktober 2013

onsdag den 6. november 2013


BILAG II

Periode for indgivelse af ansøgninger om eksportlicens for sukker og isoglucose uden for kvote

Udstedelsesdato

fra mandag den 18. til fredag den 22. marts 2013

torsdag den 4. april 2013

fra mandag den 22. til fredag den 26. april 2013

mandag den 6. maj 2013

fra mandag den 5. til fredag den 9. august 2013

mandag den 19. august 2013

fra mandag den 16. til fredag den 27. december 2013

onsdag den 8. januar 2014


BILAG III

Periode for indgivelse af ansøgninger om eksportlicens for svinekød, oksekød, æg og fjerkrækød

Udstedelsesdato

fra mandag den 25. til fredag den 29. marts 2013

torsdag den 4. april 2013

fra mandag den 22. til fredag den 26. april 2013

torsdag den 2. maj 2013

fra mandag den 13. til fredag den 17. maj 2013

torsdag den 23. maj 2013

fra mandag den 16. til fredag den 27. december 2013

onsdag den 8. januar 2014


BILAG IV

Dato for meddelelse om bud vedrørende blød hvede, jf. artikel 13, stk. 2, litra b) i forordning (EU) nr. 1272/2009

Dato for meddelelse om bud vedrørende blød hvede, jf. artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1272/2009

Udløb af fristen for Kommissionens afgørelse om bud vedrørende blød hvede efter nævnte meddelelser.

onsdag den 27. marts 2013

fra mandag den 25. marts til mandag den 1. april 2013

torsdag den 4. april 2013

onsdag den 8. maj 2013

fra mandag den 6. til fredag den 10. maj 2013

onsdag den 15. maj 2013

onsdag den 18. december 2013

onsdag den 25. december 2013

onsdag den 1. januar 2014

fra onsdag den 18. december 2013 til fredag den 3. januar 2014

onsdag den 8. januar 2014


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1223/2012

af 18. december 2012

om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

(kodifikation)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/2005 af 23. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (4) (»aftalen«) indebærer en åbning af et toldfrit EU-importtoldkontingent for 4 600 stykker levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for åbningen og administrationen af dette årlige toldkontingent.

(3)

Ved tildelingen af dette toldkontingentet er det i betragtning af de pågældende produkter hensigtsmæssigt at anvende metoden »samtidig behandling« som omhandlet i artikel 144, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(4)

For at kunne komme ind under dette toldkontingent bør de levende dyr have oprindelse i Schweiz i overensstemmelse med reglerne i artikel 4 i aftalen.

(5)

For at undgå spekulation bør det disponible antal dyr i toldkontingentet stilles til rådighed for erhvervsdrivende, der kan bevise, at de rent faktisk driver betydelig handel med tredjelande. I denne forbindelse bør det for at sikre en effektiv forvaltning kræves, at de pågældende erhvervsdrivende importerede mindst 50 dyr i året forud for den pågældende årlige kontingentperiode, idet et parti på 50 dyr kan betragtes som et normalt parti. Erfaringen har vist, at køb af et enkelt parti er et minimumskrav for, at en transaktion kan anses for reel og rentabel.

(6)

Der bør stilles sikkerhed for importrettigheder, licenser bør ikke kunne overdrages, og importlicenser bør kun udstedes til importørerne for de antal dyr, de har fået tildelt importrettigheder for.

(7)

For at sikre mere ligelig adgang til toldkontingentet, samtidig med at der sikres et kommercielt bæredygtigt antal dyr pr. ansøgning, bør der fastsættes et maksimums- og et minimumsantal dyr for hver ansøgning.

(8)

Det bør fastsættes, at importrettighederne tildeles efter betænkningstid og om nødvendigt med en fast tildelingskoefficient.

(9)

I henhold til artikel 130 i forordning (EF) nr. 1234/2007 bør ordningen forvaltes ved hjælp af importlicenser. Med henblik herpå bør der fastsættes regler om indgivelse af ansøgninger samt oplysninger, der skal anføres i ansøgningerne og licenserne, og som i givet fald supplerer eller fraviger bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6) og Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (7).

(10)

For at forpligte de erhvervsdrivende til at ansøge om importlicenser for alle de tildelte importrettigheder bør det fastsættes, at med hensyn til sikkerheden for importrettigheder udgør en sådan ansøgning et primært krav som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 af 28. marts 2012 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (8).

(11)

Erfaringen har vist, at en korrekt forvaltning af toldkontingentet også kræver, at licensindehaveren virkelig er importør. Importøren bør derfor deltage aktivt i opkøb, transport og import af de pågældende dyr. Fremlæggelse af bevis for disse aktiviteter bør derfor også være et primært krav i forbindelse med sikkerhedsstillelsen for licensen.

(12)

For at sikre en streng statistisk kontrol med de dyr, der importeres under dette toldkontingent, anvendes tolerancen i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 376/2008 ikke.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Et toldfrit EU toldkontingent åbnes hvert år for perioden 1. januar til 31. december for import af 4 600 stykker levende kvæg med en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz henhørende under KN-kode 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 med en vægt på over 160 kg eller ex 0102 90 91 med en vægt på over 160 kg.

Dette toldkontingent har løbenummer 09.4203.

2.   De oprindelsesregler, der gælder for import af de i stk. 1 nævnte produkter, er dem, der er omhandlet i artikel 4 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter.

Artikel 2

1.   Hvad artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 angår, indebærer handel med tredjelande som nævnt i denne artikel, at ansøgere har importeret mindst 50 dyr henhørende under KN kode 0102.

Medlemsstaterne kan acceptere kopier af de dokumenter, der er henvist til i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 som bevis for handel med tredjelande, når de er behørigt attesteret af myndighederne.

2.   Et selskab, der er oprettet ved fusion af selskaber med hver især en referenceimport, og som opfylder kravet om et minimumsantal dyr som omhandlet i stk. 1, kan benytte disse referenceimporter som grundlag for sin ansøgning.

Artikel 3

1.   Ansøgninger om importrettigheder skal omfatte mindst 50 dyr og må ikke omfatte mere end 5 % af det disponible antal.

2.   Ansøgninger om importrettigheder indgives senest før kl. 13.00, Bruxelles-tid, den 1. december forud for den pågældende årlige kontingentperiode.

3.   Efter kontrol af de forelagte dokumenter underretter medlemsstaterne senest den tiende arbejdsdag efter ansøgningsfristens udløb Kommissionen om det samlede antal dyr, der er ansøgt om.

Uanset artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1301/2006 finder bestemmelserne i nævnte forordnings artikel 11 anvendelse.

Artikel 4

1.   Importrettigheder tildeles fra den syvende til senest den sekstende arbejdsdag efter udgangen af perioden for fremsendelse af de underretninger, der omhandles i artikel 3, stk. 3, første afsnit.

2.   Fører anvendelsen af den i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 omhandlede tildelingskoefficient til et antal på under 50 dyr pr. ansøgning, tildeler de pågældende medlemsstater det disponible antal dyr ved lodtrækning om importrettigheder for 50 dyr hver. Resterer der under 50 dyr, tildeles der en enkelt importrettighed for dette antal.

3.   Hvis anvendelsen af stk. 2 medfører, at der er færre importrettigheder, der kan tildeles, end dem, der er ansøgt om, frigives den sikkerhed, der er stillet efter artikel 5, stk. 1, straks i forhold hertil.

Artikel 5

1.   Der fastsættes en sikkerhed for importrettigheder på 3 EUR pr. dyr. Den skal stilles hos myndighederne sammen med ansøgningen om importrettigheder.

2.   Der skal ansøges om importlicenser for det tildelte antal. Denne forpligtelse er et primært krav efter artikel 19, stk. 2, i gennemførelses forordning (EU) nr. 282/2012.

3.   Fører anvendelsen af den i artikel 4, stk. 2, omhandlede tildelingskoefficient til, at der tildeles færre importrettigheder, end der er ansøgt om, frigives den stillede sikkerhed straks i forhold hertil.

Artikel 6

1.   Ved import af de tildelte mængder skal der fremlægges en eller flere importlicenser.

2.   Licensansøgninger kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren har ansøgt om og opnået importrettigheder i forbindelse med toldkontingentet.

Enhver udstedelse af importlicens skal medføre en tilsvarende nedsættelse af de opnåede importrettigheder, og den sikkerhed, der er stillet efter artikel 5, stk. 1, frigives straks i forhold hertil.

3.   Importlicenserne udstedes efter ansøgning fra den importør, der har fået tildelt importrettigheder, og i dennes navn.

4.   Licensansøgningen og licensen skal indeholde nedenstående angivelser:

a)

i rubrik 8 angives oprindelseslandet, og »ja« afkrydses;

b)

i rubrik 16: en eller flere af følgende KN-koder:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 med en vægt på over 160 kg eller ex 0102 90 91 med en vægt på over 160 kg

c)

i rubrik 20: toldkontingentets løbenummer (09.4203) og mindst én af angivelserne i bilag I.

Licensen forpligter til at importere fra Schweiz.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 376/2008 kan importlicenser, der er udstedt efter nærværende forordning, ikke overdrages.

2.   For at der kan udstedes importlicens, skal der stilles en sikkerhed på 20 EUR pr. dyr, hvori indgår:

a)

en sikkerhedsstillelse på 3 EUR, jf. artikel 5, stk. 1, og

b)

et beløb på 17 EUR, som ansøgeren skal stille samtidig med indgivelsen af licensansøgningen.

3.   Efter artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 376/2008 opkræves der for alle importerede mængder, der overstiger de i importlicensen angivne mængder, fuld told ifølge den fælles toldtarif, der gælder på datoen for antagelsen af toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning.

4.   Uanset bestemmelserne i kapitel III, afdeling 4, i forordning (EF) nr. 376/2008 frigives sikkerheden ikke, før det er bevist, at licenshaveren har båret det forretningsmæssige og logistiske ansvar for opkøbet og transporten af de pågældende dyr samt for deres overgang til fri omsætning. Et sådant bevis skal mindst omfatte:

a)

den originale handelsfaktura eller en bekræftet kopi heraf udstedt i licenshaverens navn af sælgeren eller dennes repræsentant, der begge er etableret i Schweiz, og bevis for licenshaverens betaling eller for dennes åbning af en uigenkaldelig remburs til fordel for sælgeren

b)

transportdokumentet, der er udstedt i licenshaverens navn for de pågældende dyr

c)

bevis for, at varerne er angivet til fri omsætning, med angivelse af navn og adresse på licenshaveren som modtager.

Artikel 8

Forordning (EF) nr. 1301/2006, (EF) nr. 376/2008 og (EF) nr. 382/2008 anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 9

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal medlemsstaterne:

a)

senest den 28. februar efter udløbet af hver importtoldkontingentperiode underrette Kommissionen om de mængder produkter, for hvilke der blev udstedt importlicenser i den foregående importtoldkontingentperiode, eller at der ikke blev udstedt importlicenser

b)

senest den 30. april efter udløbet af hver importtoldkontingentperiode underrette Kommissionen om de mængder, der omfattes af ubenyttede eller delvis benyttede importlicenser, svarende til forskellen mellem de mængder, der er anført på importlicensernes bagside, og de mængder, de blev udstedt til, eller at der ingen ubenyttede mængder er.

2.   Senest den 30. april efter udløbet af hver importtoldkontingentperiode skal medlemsstaterne underette Kommissionen om de mængder produkter, der overgår til fri omsætning i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1301/2006.

3.   Hvad oplysningerne i stk. 1 og stk. 2, angår, udtrykkes mængderne i stykker kvæg og pr. produktkategori som anført i bilag V til forordning (EF) nr. 382/2008.

Artikel 10

Forordning (EF) nr. 2172/2005 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 346 af 29.12.2005, s. 10.

(3)  Se bilag II.

(4)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(6)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(7)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10.

(8)  EFT L 92 af 3.30.3.2012, s. 4.


BILAG I

Påtegninger omhandlet i artikel 6, stk. 4, litra c)

:

På bulgarsk

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

På spansk

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

På tjekkisk

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

På dansk

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

På tysk

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

På estisk

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

På græsk

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

På engelsk

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

På fransk

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

På italiensk

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

På lettisk

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

På litauisk

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

På ungarsk

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

På maltesisk

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

På nederlandsk

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

På polsk

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

På portugisisk

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

På rumænsk

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

På slovakisk

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

På slovensk

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

På finsk

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

På svensk

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/2005

(EUT L 346 af 29.12.2005, s. 10)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1869/2006

(EUT L 358 af 16.12.2006, s. 49)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2006

(EUT L 408 af 30.12.2006, s. 27)

Kun artikel 8 og Bilag IX

Kommissionens Forordning (EF) nr. 749/2008

(EUT L 202 af 31.7.2008, s. 37)

Kun artikel 3

Kommissionens Forordning (EF) nr. 1267/2008

(EUT L 338 af 17.12.2008, s. 37)

 


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2172/2005

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk 3, 1. afsnit

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 3, 2. afsnit

Artikel 3, stk. 5

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, 5 og 6

Artikel 4, 5 og 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 6

Artikel 7, stk. 4

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 8a, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 8a, stk. 2, 1. og 2. afsnit

Artikel 9, stk. 2

Artikel 8a, stk. 3

Artikel 9, stk. 3

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Bilag II

Bilag I

Bilag II

Bilag III


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1224/2012

af 18. december 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2), særlig artikel 92, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at tage hensyn til ændringer i visse medlemsstaternes lovgivning eller deres ønske om at forenkle anvendelsen af koordineringssystemet vedrørende forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 fremsatte medlemsstaterne anmodninger til Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger om ændring af visse bilag til forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009.

(2)

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger har godkendt de ønskede ændringer og fremsat relevante forslag til Kommissionen om teknisk tilpasning af bilagene.

(3)

Kommissionen kan acceptere de relevante forslag.

(4)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 883/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Følgende nye afsnit indsættes efter afsnittet »LETLAND«:

»UNGARN

Fra 1. januar 2012 i henhold til lov CXCI 2011 om ydelser til personer med nedsat arbejdskapacitet og ændring af visse andre retsakter:

a)

ydelser ved revalidering

b)

ydelser ved invaliditet.

SLOVAKIET

Invalidepension til personer, som blev invalider som barn eller under fuldtids-ph.d.-studier i en alder under 26 år og som anses for altid at have tilbagelagt den foreskrevne forsikringsperiode (artikel 70, stk. 2, artikel 72, stk. 3, og artikel 73, stk. 3 og 4, i lov nr. 461/2003 om socialforsikring som ændret).«

b)

I afsnittet »SVERIGE« ændres »(lov nr. 1962:381 som ændret ved lov nr. 2001:489)« til »(kapitel 34 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

c)

Afsnittet »DET FORENEDE KONGERIGE« affattes således:

»DET FORENEDE KONGERIGE

Arbejdsløsheds- og understøttelsesydelse

a)   Storbritannien

Del 1 i Welfare Reform Act 2007.

b)   Nordirland

Del 1 i Welfare Reform Act (Nordirland) 2007.«

2)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

I del 1, afsnittet »ØSTRIG«, foretages følgende ændringer:

i)

Litra c) affattes således: »c) Alle ansøgninger om efterladtepension på grundlag af en pensionskonto i henhold til lov om almindelig pension (Allgemeines Pensionsgesetz, APG) af 18. november 2004, med undtagelse af tilfælde under del 2.«

ii)

Følgende tilføjes som nyt litra »g)«: »g) Alle ansøgninger om ydelser i henhold til lov om notarforsikring af 3. februar 1972 — NVG 1972.«

b)

Del 1, afsnit »SVERIGE«, affattes således:

»SVERIGE

a)

Ansøgninger om en garantipension i form af alderspension (kapitel 66 og 67 i lov om socialforsikring (2010:110))

b)

Ansøgninger om en garantipension i form af efterladtepension (kapitel 81 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

c)

I del 2 tilføjes følgende nye afsnit efter afsnittet »BULGARIEN«:

»DANMARK

a)

Personlige pensioner

b)

Ydelser ved dødsfald (på grundlag af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension i tiden før 1. januar 2002)

c)

Ydelser ved dødsfald (på grundlag af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension i tiden efter 1. januar 2002) som omtalt i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 942:2009.«

d)

Del 2, afsnittet »SVERIGE«, affattes således:

»SVERIGE

Indkomstpension og præmiepension (kapitel 62 og 64 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

3)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

I del I, afsnittet »SVERIGE«, ændres »(lov nr. 1962:381)« til »(kapitel 34 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

b)

I del II, afsnittet »SLOVAKIET«, udgår litra b).

c)

Del II, afsnittet »SVERIGE«, affattes således:

»SVERIGE

Invalidekompensation og aktivitetskompensation i form af garantipension (kapitel 35 i lov om socialforsikring (2010:110))

Enkepension beregnet på grundlag af optjente forsikringsperioder (kapitel 84 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 987/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag 1, afsnittet »SPANIEN-PORTUGAL«, udgår litra a).

2)

I bilag 3 foretages følgende ændringer:

a)

Afsnittene »ITALIEN« og »MALTA« udgår.

b)

Et nyt afsnit »CYPERN« tilføjes efter afsnittet »SPANIEN«.

3)

I bilag 5 tilføjes et nyt afsnit »DANMARK« efter afsnittet »TJEKKIET«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1225/2012

af 18. december 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

111,9

TR

102,4

ZZ

81,8

0707 00 05

AL

88,1

TR

143,2

ZZ

115,7

0709 93 10

MA

152,5

TR

68,4

ZZ

110,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

51,1

ZA

51,1

ZZ

57,8

0805 20 10

MA

66,6

ZZ

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

106,4

TR

83,5

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

75,0

ZZ

75,0

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

133,0

ZA

123,7

ZZ

115,3

0808 30 90

CN

48,8

TR

135,1

US

154,6

ZZ

112,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1226/2012

af 18. december 2012

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 533/2007 af 14. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 533/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 for delperioden 1. januar-31. marts 2013, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. januar-31. marts 2013, jf. forordning (EF) nr. 533/2007, er der fastsat tildelingskoefficienter i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. december 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125 af 15.5.2007, s. 9.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.1.2013-31.3.2013

(%)

P1

09.4067

5,952549

P3

09.4069

0,335124


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/51


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1227/2012

af 18. december 2012

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 539/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af æg og ægalbumin.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 for delperioden 1. januar-31. marts 2013, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. januar-31. marts 2013, jf. forordning (EF) nr. 539/2007, er der fastsat tildelingskoefficienter i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. december 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 128 af 16.5.2007, s. 19.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.1.2013-31.3.2013

(%)

E2

09.4401

30,039342


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1228/2012

af 18. december 2012

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1385/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse EF-toldkontingenter for fjerkrækød (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2012 for delperioden 1. januar-31. marts 2013, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. januar-31. marts 2013, jf. forordning (EF) nr. 1385/2007, multipliceres med de tildelingskoefficienter, som er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. december 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 47.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.1.2013-31.3.2013

(%)

1

09.4410

0,29533

2

09.4411

0,304506

3

09.4412

0,327761

4

09.4420

0,398565

6

09.4422

0,400962


AFGØRELSER

19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/55


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 17. december 2012

om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2012/794/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionen den 25. maj 2011 anmodede Bulgarien og Rumænien om bemyndigelse til at fravige artikel 5 i direktiv 2006/112/EF, der omhandler dette direktivs territoriale anvendelsesområde, i forbindelse med vedligeholdelse, reparation og opkrævning af broafgift for så vidt angår en grænsebro over Donau-floden mellem Vidin (Bulgarien) og Calafat (Rumænien) (»den anmodede fravigelse«). Den anmodede fravigelse blev delvist ændret af Bulgarien og Rumænien ved brev registreret i Kommissionen den 7. marts 2012.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF fremsendte Kommissionen ved brev af 17. juli 2012 den anmodede fravigelse til de øvrige medlemsstater, med undtagelse af Spanien, der blev underrettet ved brev af 18. juli 2012. Ved brev af 19. juli 2012 underrettede Kommissionen Bulgarien og Rumænien om, at den rådede over alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at kunne vurdere den anmodede fravigelse.

(3)

Hvad angår sager om vedligeholdelse og reparation af broen består den anmodede fravigelse i, at grænsen mellem Bulgarien og Rumænien anses for at ligge midt på broen.

(4)

Hvad angår opkrævningen af afgift for at krydse broen består den anmodede fravigelse i at betragte broens fulde længde som tilhørende den medlemsstat, hvor turen over broen starter. Således opkræves der bulgarsk moms af hele broafgiften for alle ture, der starter på den bulgarske side. På samme måde opkræves der rumænsk moms af hele broafgiften for ture, der starter på den rumænske side.

(5)

Når der ikke foreligger sådanne undtagelsesbestemmelser, vil for det første leveringsstedet for vedligeholdelse, reparation og opkrævning af broafgift være afhængig af den nøjagtige placering af grænsen over Donau-floden, hvilket i praksis vil være meget vanskeligt for de berørte afgiftspligtige personer. For det andet for så vidt angår opkrævning af broafgiften vil det være nødvendigt at opkræve både bulgarsk og rumænsk moms af broafgiften for en tur den ene vej over broen. Undtagelsesbestemmelserne har derfor til formål at forenkle opkrævningen af den gældende moms.

(6)

Da den anmodede fravigelse vedrører momsområdet, som der ikke skulle ske fremtidige ændringer af, bør fravigelsen ikke være tidsbegrænset.

(7)

Fravigelsen vil kun have en begrænset effekt på den generelle skatteopkrævning på tidspunktet for det endelige forbrug, og vil ikke negativt påvirke Unionens egne ressourcer, der stammer fra moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som en fravigelse af artikel 5 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Bulgarien og Rumænien hermed til at anvende fravigelserne som angivet i artikel 2 og artikel 3 i nærværende afgørelse i forbindelse med vedligeholdelse, reparation og opkrævning af broafgift for så vidt angår en grænsebro over Donau-floden mellem Vidin (Bulgarien) og Calafat (Rumænien).

Artikel 2

Med henblik på at fastsætte hvor de momspligtige transaktioner vedrørende vedligeholdelse eller reparation af grænsebroen finder sted, anses landegrænsen for at ligge midt på den omtalte bro for levering af varer og tjenesteydelser, erhvervelse af varer inden for EU og import af varer beregnet til nævnte vedligeholdelse eller reparation.

Artikel 3

Med henblik på at fastsætte de momspligtige transaktioner vedrørende opkrævning af broafgift, betragtes grænsebroen i sin fulde længde som tilhørende den medlemsstat, hvorfra transitture over broen starter.

Artikel 4

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien og Rumænien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. december 2012

om den type informationer, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne, samt i hvilken form og med hvilke tidsintervaller det skal ske i forbindelse med indberetning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

(meddelt under nummer C(2012) 9181)

(EØS-relevant tekst)

(2012/795/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (1), særlig artikel 72, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har udarbejdet spørgeskemaer for at fastslå, hvilke informationer medlemsstaterne skal stille til rådighed i forbindelse med indberetning om gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU i perioden 2013-2016.

(2)

Medlemsstaterne bør forpligtes til at besvare et spørgeskema, der kun omhandler året 2013, om de foranstaltninger, de har truffet til at gennemføre de bestemmelser i direktiv 2010/75/EU, som ikke allerede fandt anvendelse i henhold til Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustrien (2), Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien (3), Rådets direktiv 92/112/EØF af 15. december 1992 om fastsættelse af nærmere regler for harmonisering af programmer for nedbringelse af forureningen fra affald fra titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør (4), Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (5), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (8), inden disse direktiver blev ophævet ved direktiv 2010/75/EU.

(3)

Medlemsstaterne bør ligeledes pålægges at besvare et spørgeskema for perioden 2013-2016 om repræsentative data vedrørende emissioner og andre former for forurening, om emissionsgrænseværdier, om anvendelsen af artikel 14 og 15 i direktiv 2010/75/EU samt om fremskridt med hensyn til udvikling og anvendelse af nye teknikker i henhold til artikel 27, således at Kommissionen kan indsamle informationer om de generelle gennemførelsesforanstaltninger (modul 1), oprette en informationskilde for de enkelte anlæg, der er i overensstemmelse med det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (modul 2), bekræfte, at den bedste tilgængelige teknik er anvendt korrekt i godkendelserne (modul 3), og kontrollere anvendelsen af sektormæssige minimumskrav (modul 4).

(4)

Ifølge artikel 72, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstaterne stille informationerne til rådighed elektronisk.

(5)

For at sikre, at medlemsstaternes informationer er ensartede og sammenhængende, bør Kommissionen bistået af Det Europæiske Miljøagentur udvikle et særligt elektronisk indberetningsformat.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 75, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Indberetning fra medlemsstaterne

Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med informationer om gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU ved at besvare spørgeskemaerne i bilag I og II under anvendelse af det særlige elektroniske indberetningsformat, der udvikles til dette formål.

Besvarelsen af spørgeskemaet i bilag I indgives senest den 30. september 2014.

Besvarelsen af spørgeskemaet i bilag II indgives senest den 30. september 2017.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2012.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17

(2)  EFT L 54 af 25.2.1978, s. 19

(3)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 1

(4)  EFT L 409 af 31.12.1992, s. 11

(5)  EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1.

(6)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91

(7)  EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1

(8)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8


BILAG I

Spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU, jf. artikel 1, stk. 2

Almindelige bemærkninger:

a)

Svarene på dette spørgeskema dækker perioden fra den 7. januar 2013 til den 31. december 2013.

b)

Når der i et spørgsmål søges oplysninger om tidsvariable parametre, bør svaret angive situationen pr. 31. december 2013.

c)

I svarene på nedenstående spørgsmål skal der kun anføres oplysninger om de ændringer, som medlemsstaterne har indført i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i direktiv 2010/75/EU, jf. direktivets artikel 80, stk. 1.

d)

I dette spørgeskema forstås ved »medlemsstatens politik eller retningslinjer« enhver eksisterende gennemførelsesforanstaltning, der er udarbejdet eller anvendes på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Selv om en medlemsstat skulle ønske at inkludere oplysninger om lovgivning, der gennemfører direktiv 2010/75/EU i national ret, skal medlemsstaterne fortsat opfylde kravene i artikel 80, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU.

1.   Manglende overholdelse (artikel 8)

Hvilke kriterier vil kunne anvendes for at afgøre, om den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene »medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang umiddelbart truer med at påvirke miljøet negativt«?

2.   Godkendelsesvilkår (artikel 14)

Giv en kort beskrivelse af medlemsstatens politik eller retningslinjer på følgende områder, og hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link til det pågældende websted:

2.1.

Hvordan sikres det, at BAT-konklusionerne lægges til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkår (artikel 14, stk. 3)?

2.2.

Hvordan kan de kompetente myndigheder fastsætte strengere godkendelsesvilkår end dem, der kan opfyldes ved brug af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-konklusionerne (artikel 14, stk. 4)?

3.   Emissionsgrænseværdier samt tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger (artikel 15)

Giv en kort beskrivelse af medlemsstatens politik eller retningslinjer på følgende områder, og hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link til det pågældende websted:

3.1.

Hvordan fastsættes emissionsgrænseværdier i forhold til de »emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik« som fastlagt i BAT-konklusionerne (artikel 15, stk. 3)?

3.2.

Hvordan dispenseres der fra artikel 15, stk. 3 (artikel 15, stk. 4)?

3.3.

Hvordan foretages cost-benefit-analysen forud for dispensationen, og hvad anses for at være »uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene« (artikel 15, stk. 4)?

3.4.

Er der nogen begrænsninger i dispensationernes omfang eller varighed (artikel 15, stk. 4)?

3.5.

Hvordan dispenseres der midlertidigt fra kravene i artikel 11, litra a) og b), og fra artikel 15, stk. 2 og 3, med henblik på afprøvning og brug af ny teknik (artikel 15, stk. 5)?

4.   Krav om overvågning (artikel 16)

Giv en kort beskrivelse af medlemsstatens politik eller retningslinjer på følgende områder, og hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link til det pågældende websted:

4.1.

Hvordan sikres det, at BAT-konklusionerne lægges til grund ved fastsættelsen af overvågningskrav i godkendelserne (artikel 16, stk. 1)?

4.2.

Hvordan fastsættes det, hvor hyppigt den periodiske overvågning af jordbund og grundvand skal finde sted (artikel 16, stk. 2)?

4.3.

Hvordan anvendes en »systematisk vurdering af risikoen for forurening« til at begrunde, at overvågningen af jordbund og grundvand finder sted mindre hyppigt end fastsat (artikel 16, stk. 2)?

5.   Almindelige bindende forskrifter (artikel 17)

Når almindelige bindende forskrifter anvendes i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU:

5.1.

Hvilke krav, aktiviteter (som opført i bilag I til direktiv 2010/75/EU) og forurenende stoffer er omfattet af de almindelige bindende forskrifter?

5.2.

Hvordan sikrer almindelige bindende forskrifter, »at der anvendes en integreret fremgangsmåde, og at miljøbeskyttelsesniveauet bliver lige så højt som det, der kan opnås med særlige godkendelsesvilkår for hvert anlæg« (artikel 17, stk. 1)?

5.3.

Hvordan sikres det, at almindelige bindende forskrifter »baseres på de bedste tilgængelige teknikker« (artikel 17, stk. 2)?

5.4.

Hvordan sikres det, at almindelige bindende forskrifter »ajourføres med henblik på at tage hensyn til udviklingen i bedste tilgængelige teknikker« (artikel 17, stk. 3)?

5.5.

Hvilke henvisninger foretages til direktiv 2010/75/EU ved »offentliggørelsen« af almindelige bindende forskrifter (artikel 17, stk. 4)?

5.6.

Hvis de almindelige bindende forskrifter er offentliggjort på internettet, angiv et link til det pågældende websted.

6.   Udvikling inden for BAT (artikel 19)

6.1.

Hvordan følger de kompetente myndigheder med i eller underrettes om offentliggørelse af nye eller ajourførte BAT-konklusioner?

6.2.

Hvordan stiller de kompetente myndigheder disse informationer til rådighed for den berørte offentlighed?

7.   Revurdering og ajourføring af godkendelserne (artikel 21)

Giv en kort beskrivelse af medlemsstatens politik eller retningslinjer for følgende aspekter af revurderingen og ajourføringen af godkendelsesvilkårene, og hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link:

7.1.

Hvilke informationer skal driftslederne typisk fremlægge i forbindelse med revurderingen/ajourføringen af godkendelsen (artikel 21, stk. 2)?

7.2.

Hvordan defineres og/eller bestemmes et anlægs »hovedaktivitet« (artikel 21, stk. 3)?

7.3.

Hvordan igangsættes ajourføringen/revurderingen af godkendelsen i tilfælde af omfattende forurening, af hensyn til driftssikkerheden eller i tilfælde af en ny eller revideret miljøkvalitetsnorm (artikel 21, stk. 5)?

8.   Lukning af anlæg (artikel 22)

8.1.

Hvordan besluttes det, hvilke aktiviteter der kræver udarbejdelse af en basistilstandsrapport, herunder navnlig:

a)

Hvilke aktiviteter opført i bilag I til direktiv 2010/75/EU er typisk blevet anset for at indebære, »at der bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer« (artikel 22, stk. 2)?

b)

Hvordan tages der hensyn til en »mulig forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet« (artikel 22, stk. 2)?

c)

Hvilke informationer skal driftslederne inkludere i basistilstandsrapporten (artikel 22, stk. 2)?

d)

Hvordan er Kommissionens »vejledning om basistilstandsrapportens indhold« blevet anvendt i denne forbindelse (artikel 22, stk. 2)?

8.2.

Ved definitivt aktivitetsophør:

a)

Hvordan vurderer driftslederen »jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening« (artikel 22, stk. 3)?

b)

Hvordan besluttes det, om et anlæg har medført »betydelig forurening af jordbund eller grundvand« (artikel 22, stk. 3)?

c)

Hvordan besluttes det, om forureningen af jordbund eller grundvand »frembyder en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet« (artikel 22, stk. 3)?

d)

Hvordan afgøres det, hvilke nødvendige »foranstaltninger« driftslederne skal træffe (artikel 22, stk. 3 og 4)?

9.   Miljøinspektion (artikel 23)

9.1.

Hvilke »miljøinspektionsplaner« er der blevet udarbejdet? Hvad indeholder de? Hvor er de offentligt tilgængelige? Hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link (artikel 23, stk. 2).

9.2.

Hvilke »programmer for rutinemæssige miljøinspektioner« er der blevet udarbejdet? Hvad indeholder de? Hvor er de offentligt tilgængelige? Hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link (artikel 23, stk. 4).

9.3.

Hvordan foretages den »systematiske bedømmelse« af den miljømæssige risiko ved de berørte anlæg, der anvendes som grundlag for fastsættelsen af, hvor hyppigt anlægsområdet skal inspiceres? Angiv en kort beskrivelse og henvis til relevante retningslinjer (artikel 23, stk. 4).

9.4.

Under hvilke omstændigheder foretages »ikke-rutinemæssige miljøinspektioner« (artikel 23, stk. 5)?

9.5.

Hvilke informationer indeholder inspektionsrapporterne typisk? Hvordan underrettes driftslederen om disse rapporter? Hvordan offentliggøres de? Er der tilfælde, hvor disse rapporter ikke er blevet offentliggjort, jf. bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (1) (artikel 23, stk. 6)?

9.6.

Hvilke mekanismer sikrer, at driftslederne træffer de »foranstaltninger«, som rapporten har udpeget som »nødvendige« (artikel 23, stk. 6)?

10.   Adgang til informationer og offentlighedens indsigt (artikel 24)

10.1.

Hvordan får offentligheden »tidligt og på en effektiv måde« mulighed for at medvirke ved udstedelsen/ajourføringen af godkendelsesvilkårene, navnlig hvor der foreslås dispensationer i henhold til artikel 15, stk. 4 (artikel 24, stk. 1)?

10.2.

Hvorledes stilles informationerne til rådighed for offentligheden (artikel 24, stk. 2 og 3)?

10.3.

Offentliggøres alle relevante informationer på internettet (artikel 24, stk. 2, litra a), b) og f) og artikel 24, stk. 3, litra a)?

11.   Ny teknik (artikel 27)

Hvordan fremmer medlemsstaterne udviklingen og anvendelsen af ny teknik, navnlig ny teknik udpeget i BAT-referencedokumenter (artikel 27, stk. 1)?


(1)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.


BILAG II

Spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU, jf. artikel 1, stk. 3

Almindelige bemærkninger:

a)

Denne undersøgelse dækker perioden fra den 7. januar 2013 til den 31. december 2016.

b)

Når der i et spørgsmål søges oplysninger om tidsvariable parametre, bør svaret angive situationen pr. 31. december 2016.

MODULE1 —   GENNEMFØRELSE — AJOURFØRING

Bemærkning til modul 1:

Disse spørgsmål vedrører anlæg omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU.

1.   Gennemførelse – ændringer

Er der blevet indført større ændringer i gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU siden den sidste rapporteringsperiode i forhold til de oplysninger, der blev angivet i svarene på spørgeskemaet i forbindelse med den første rapportering under industriemissionsdirektivet (IED)? I bekræftende fald ajourføres disse oplysninger ved at beskrive ændringerne og baggrunden herfor med relevante henvisninger.

2.   Gennemførelse — vanskeligheder

Har der været vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af de love og administrative bestemmelser, der er blevet vedtaget i henhold til artikel 80, stk. 1? I bekræftende fald beskrives disse vanskeligheder og årsagerne hertil.

MODUL 2 —   INFORMATIONER OM DE ENKELTE ANLÆG

Bemærkning til modul 2:

Formålet med krydsreferencer til anden EU-lovgivning er blot at fastslå, at der er en sådan interaktion. Det er ikke hensigten at kortlægge den præcise forbindelse mellem anlæg omfattet af de enkelte ordninger.

3.   Angiv følgende informationer for alle anlæg omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU (»IED-anlæg«)

3.1.   Generel information:

 

Felt

Beskrivelse

3.1.1

IED-anlæggets referencenummer

Entydig anlægsidentifikator i henhold til direktiv 2010/75/EU.

3.1.2

Referencenummer for den virksomhed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (1) (valgfrit)

Hvis IED-anlægget er helt eller delvist omfattet af forordning (EF) nr. 166/2006, angives det identifikationsnummer, der anvendes ved rapporteringen om virksomheden under denne forordning.

3.1.3

Referencenummer for den virksomhed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (2) (valgfrit)

Hvis IED-anlægget er helt eller delvist omfattet af direktiv 2012/18/EU, angives den entydige identifikator, der anvendes i informationssøgningssystemet for Seveso-anlæg (SPIRS).

3.1.4

Referencenummer for det anlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (3) (valgfrit)

Hvis IED-anlægget er helt eller delvist omfattet af direktiv 2003/87/EF, angives den entydige registreringsidentifikator fra EU-transaktionsjournalen.

3.1.5

Anlæggets navn

I et format, der er kompatibelt med feltet »Navn på virksomheden«, der anvendes ved rapportering under forordning (EF) nr. 166/2006, hvis det er muligt.

3.1.6

Aktiviteter omfattet af direktiv 2010/75/EU

Alle aktiviteter opført i bilag I til direktiv 2010/75/EU, der udføres på anlægget.

3.1.7

Andre relevante kapitler i direktiv 2010/75/EU

Angiv, hvilke af kapitlerne III, IV, V og VI i direktiv 2010/75/EU, der også finder anvendelse på anlægget (eller en del heraf).


3.2.   Kontaktoplysninger:

 

Felt

Beskrivelse

3.2.1

Driftslederens navn

I et format, der er kompatibelt med feltet »Navn på moderselskab«, der anvendes ved rapportering under forordning (EF) nr. 166/2006, hvis det er muligt.

3.2.2

Anlæggets adresse — gade/vej, by, postnr. og land

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (4), og i et format, der er kompatibelt med feltet »Gade/vej«, »By«, »Postnr.«, »Land«, der anvendes ved rapportering under forordning (EF) nr. 166/2006, hvis det er muligt.

3.2.3

Anlæggets bredde/længde

I overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF og i et format, der er kompatibelt med feltet »Lokalitetens koordinater«, der anvendes ved rapportering under forordning (EF) nr. 166/2006, hvis det er muligt.


3.3.   Kompetente myndigheder:

 

Felt

Beskrivelse

3.3.1

Den kompetente myndighed for udstedelse af godkendelser

Navn på kompetent myndighed/kompetente myndigheder og e-mailadresse

3.3.2

Kompetent myndighed for inspektioner og håndhævelse

Navn på kompetent myndighed/kompetente myndigheder og e-mailadresse

3.3.3

Samlet antal inspektioner på anlægsområdet foretaget af de kompetente myndigheder (artikel 23, stk. 4)

Samlet årligt antal for 2013, 2014, 2015 og 2016


3.4.   Information om godkendelser:

 

Felt

Beskrivelse

3.4.1

Et weblink til aktive godkendelser

Som krævet i artikel 24, stk. 2

3.4.2

Er anlægget omfattet af en dispensation i henhold til artikel 15, stk. 4?

Ja/Nej

3.4.3

Er der blevet udarbejdet en basistilstandsrapport i henhold til artikel 22?

Ja/Nej

MODUL 3 —   SEKTORFOKUS

Bemærkninger til modul 3:

Dette modul vedrører anlæg, hvor offentliggjorte afgørelser om BAT-konklusioner har givet anledning til revurdering/ajourføring i rapporteringsperioden, dvs. anlæg, hvor hovedaktiviteten er omfattet af:

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/134/EU af 28. februar 2012 der fastsætter BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af glas (5), eller

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/135/EU af 28. februar 2012 om fastlæggelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner for jern- og stålproduktion (6).

4.   Godkendelsesvilkår (artikel 14)

Er andre kilder end BAT-konklusionerne blevet lagt til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkår (artikel 14, stk. 3)?

5.   Strengere godkendelsesvilkår (artikel 14, stk. 4, og artikel 18)

5.1.

Hvilke miljøkvalitetsnormer krævede strengere godkendelsesvilkår end dem, der kunne opfyldes ved brug af BAT, og hvilke yderligere foranstaltninger blev fastsat i godkendelserne (artikel 18)?

5.2.

Giv eksempler på andre situationer, hvor de kompetente myndigheder i henhold til artikel 14, stk. 4, har fastsat strengere godkendelsesvilkår end dem, der kunne opfyldes ved brug af BAT.

6.   Fastsættelse af godkendelsesvilkår, såfremt der ikke er nogen relevante BAT-konklusioner (artikel 14, stk. 5 og 6)

6.1.

Beskriv proceduren for og giv eksempler på fastsættelse af godkendelsesvilkår:

a)

på grundlag af en BAT, der ikke er beskrevet i nogen af de relevante BAT-konklusioner (artikel 14, stk. 5)

b)

på grundlag af en BAT fastsat i samarbejde med driftslederen, fordi de enkelte BAT-konklusioner ikke omfatter »en aktivitet eller en produktionsproces, der udføres inden for et anlæg« eller »ikke omhandler alle aktivitetens eller processens potentielle miljøvirkninger« (artikel 14, stk. 6).

6.2.

Anfør for ovennævnte eksempler:

a)

hvorfor informationerne i BAT-konklusionerne ikke var gældende

b)

hvilke supplerende informationskilder der er anvendt til at identificere BAT

c)

hvordan der er taget særligt hensyn til kriterierne opført i bilag III til direktiv 2010/75/EU.

7.   Emissionsgrænseværdier samt tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger (artikel 15)

7.1.

For godkendelser, hvor en eller flere emissionsgrænseværdier er forskellige fra de emissionsniveauer, der er forbundet med BAT som fastlagt i BAT-konklusionerne for så vidt angår værdier, tidsrum eller referencevilkår (artikel 15, stk. 3, litra b):

a)

beskriv karakteren af disse forskellige emissionsgrænseværdier og giv eksempler

b)

giv ved hjælp af resuméet af resultater som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d), nr. ii), eksempler på, hvordan emissionsovervågningen er blevet anvendt »for at sikre, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik« (artikel 15, stk. 3, andet afsnit).

7.2.

For alle anlæg, hvor der er blevet givet en dispensation i henhold til artikel 15, stk. 4, angiv:

a)

de emissionskilder, der er omfattet af dispensationen

b)

de med BAT forbundne emissionsniveauer, som er omfattet af en dispensation

c)

faktiske emissionsgrænseværdier

d)

eventuelle overgangsperioder indrømmet for at sikre overholdelsen af artikel 15, stk. 3

e)

websted eller websteder med oplysninger om anvendelsen af dispensationer i henhold til artikel 15, stk. 4 (artikel 24, stk. 2, litra f).

7.3.

Er der blevet dispenseret midlertidigt med henblik på afprøvning og brug af ny teknik (artikel 15, stk. 5)?

8.   Overvågning (artikel 16)

8.1.

Hvilken overvågningshyppighed er der generelt blevet fastsat i godkendelser for emissioner til luft, emissioner til vand, emissioner til jordbund og grundvand og andre relevante driftsparametre?

8.2.

Hvordan er BAT-konklusionerne blevet anvendt til at fastsætte denne hyppighed?

9.   Revurdering og ajourføring af godkendelsesvilkårene (artikel 21)

For alle revurderinger af godkendelser, som ikke er afsluttet inden den 8. marts 2016, angiv:

a)

anlæggenes navne og godkendelsernes referencenumre

b)

årsagerne til, at revurderingen ikke er blevet afsluttet

c)

datoen for afslutning af revurderingen.

10.   Andet

Er der nogen tilbagemeldinger om praktiske problemer i forbindelse med anvendelsen af BAT-konklusionerne for de to sektorer, der er omfattet af modul 3?

MODUL 4 —   »MINIMUMS«KRAV

11.   Affaldsforbrænding og medforbrænding

For anlæg, der er omfattet af kapitel IV i direktiv 2010/75/EU:

11.1.

Identificer de anlæg, for hvilke de kompetente myndigheder har tilladt driftsvilkår i henhold til artikel 51, stk. 1, 2 og 3, og giv meddelelse om de faktiske vilkår, der tillades, og om resultaterne af den udførte kontrol på dette område (artikel 51, stk. 4).

11.2.

For affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen skal der:

a)

oplyses om, hvordan anlægget fungerer og overvåges

b)

gøres rede for, hvordan forbrændings- eller medforbrændingsprocessen drives (med angivelse af driftstimer, antal tilfælde og den samlede varighed af havari, hvis denne information er tilgængelig)

c)

oplyses om, hvor store emissionerne til luft og vand er i forhold til emissionsgrænseværdierne

d)

gøres rede for, hvorledes disse informationer er blevet stillet til rådighed for offentligheden, med angivelse af et link til eventuelle relevante websteder oprettet til dette formål (artikel 55, stk. 2).

12.   Emission af opløsningsmidler

For anlæg omfattet af kapitel V i direktiv 2010/75/EU:

12.1.

Når medlemsstaterne har valgt at anvende et reduktionsprogram (som beskrevet i bilag VII, del 5) i stedet for emissionsgrænseværdier, hvilke fremskridt er der gjort med at opnå den tilsvarende emissionsreduktion (artikel 59, stk. 1, litra b)?

12.2.

Identificer de anlæg, der er blevet omfattet af dispensationer i henhold til artikel 59, stk. 2, eller artikel 59, stk. 3, og angiv begrundelsen for disse dispensationer.


(1)  EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1.

(3)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(4)  EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.

(5)  EUT L 70 af 8.3.2012, s. 1.

(6)  EUT L 70 af 8.3.2012, s. 63.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/66


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 17. december 2012

om et tredje EU-tilskud i henhold til Rådets direktiv 2000/29/EF for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden)

(meddelt under nummer C(2012) 9356)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(2012/796/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 23, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens beslutning 2006/923/EF (2) blev der ydet EU-tilskud til et program med foranstaltninger, som Portugal i 2006 og 2007 iværksatte med henblik på at bekæmpe spredningen af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden) til andre medlemsstater. Foranstaltningerne omfattede etablering af et stødpudeområde, der er frit for alle værtstræer for fyrrevednematodens vektor, i det følgende benævnt »spærrebælte af ryddet land«.

(2)

Det tilskud, der blev ydet i henhold til beslutning 2006/923/EF, var baseret på det program med yderligere skridt over for fyrrevednematoden, og det budgetoverslag for samme program, som Portugal forelagde Kommissionen den 28. juli 2006.

(3)

De endelige betalinger til Portugal i forbindelse med de foranstaltninger, der er fastsat i beslutning 2006/923/EF, blev foretaget i juni 2008.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/851/EU (3) blev der ydet en yderligere EU-medfinansiering på 3 986 138,36 EUR til Portugal til dækning af støtteberettigede udgifter, som oversteg det oprindelige overslag fra juli 2006.

(5)

På tidspunktet for den yderligere EU-finansiering omfattede kravet fra Portugal ikke alle regningerne for etableringen af spærrebæltet af ryddet land.

(6)

Ved brev af 5. december 2011 indgav de portugisiske myndigheder et revideret krav om 15 000 932,08 EUR. Dette krav omfattede 4 915 405,87 EUR, som ikke var blevet betalt på tidspunktet for revisionen af juli 2010 (audit SANCO/10/2010) og ikke kunne erklæres berettigede til samfinansiering på det tidspunkt. Resten af det nye krav omfattede omkostninger til fældning af et øget antal store nåletræer og en særskilt udgift til bortskaffelse af små nåletræer.

(7)

I marts 2012 foretog Kommissionen en revision af de oplysninger, som Portugal havde forelagt den 5. december 2011. Al dokumentationen for det supplerende krav blev undersøgt, og Kommissionen konkluderede ud fra revisionsrapporten, at et støtteberettiget beløb på blot 5 044 839,72 EUR hidrørende fra betalte fakturaer (herunder udgifter til koordinering) kunne tages i betragtning. Resten af kravet blev ikke fundet berettiget til samfinansiering, fordi det vedrører udgifter, som allerede samfinansieres ved gennemførelsesafgørelse 2011/851/EU (2 024 128,16 EUR), samt udgifter på 7 931 964,20 EUR vedrørende små træer, som Portugal ikke i tilstrækkelig grad har begrundet behovet for.

(8)

Da de foranstaltninger, der er omfattet af det supplerende krav, er af samme art og har samme formål som foranstaltningerne i beslutning 2006/923/EF, bør samme sats for EU-bidraget som i nævnte beslutning anvendes, dvs. 75 %.

(9)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4) finansieres plantesundhedsforanstaltninger af Den Europæiske Garantifond for Landbruget. Finansiel kontrol af sådanne foranstaltninger sker efter artikel 9, 36 og 37 i samme forordning.

(10)

I henhold til artikel 75 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) og artikel 90, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6) skal der forud for indgåelsen af en udgiftsforpligtelse foreligge en finansieringsafgørelse, der er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget, og som angiver de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører udgiften.

(11)

Denne afgørelse er en finansieringsafgørelse vedrørende udgifterne omhandlet i det krav om medfinansiering, som Portugal har indgivet.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Princip

Det godkendes, at der ydes et tredje EU-tilskud til dækning af Portugals udgifter i 2006 og 2007 til etablering af et spærrebælte af ryddet land med henblik på bekæmpelse af fyrrevednematoden.

Artikel 2

EU-tilskuddets størrelse

Det i artikel 1 omhandlede EU-tilskud er på højst 3 783 629,79 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 354 af 14.12.2006, s. 42.

(3)  EUT L 335 af 17.12.2011, s. 107.

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(5)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 18. december 2012

om ændring af afgørelse 2009/336/EF om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

(2012/797/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4 i Kommissionens afgørelse 2009/336/EF af 20. april 2009 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (2) er Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (»organet«) ansvarligt for forvaltningen af Unionens indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur.

(2)

Ved afgørelse nr. 1041/2009/EF (3) oprettede Parlamentet og Rådet et program for audiovisuelt samarbejde med branchefolk fra tredjelande (Media Mundus) for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013.

(3)

På baggrund af den erfaring, som organet har fået, ønsker Kommissionen at uddelegere forvaltningen af dette nye program samt forvaltningen af projekter, som hører under organets nuværende kompetenceområder, men som kan finansieres i medfør af andre bestemmelser eller med andre midler. Det drejer sig om projekter inden for områderne undervisning på primær- og sekundærtrinnet og ungdomsuddannelser, der kan finansieres ved hjælp af visse instrumenter, som anvendes i forbindelse med den europæiske naboskabs- og partnerskabspolitik.

(4)

Kommissionen har endvidere til hensigt at tildele organet nye opgaver vedrørende det europæiske samarbejde på ungdomsområdet.

(5)

Afgørelse 2009/336/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, er i overensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningsorganudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i afgørelse 2009/336/EF affattes således:

»Artikel 4

1.   Organet skal være ansvarligt for forvaltningen af visse dele af følgende EF-programmer:

1)

de projekter inden for videregående uddannelser, som kan finansieres i henhold til bestemmelserne om økonomisk bistand til visse lande i Øst- og Centraleuropa (Phare), godkendt ved Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 (4)

2)

programmet til fremme af udvikling og distribution af europæiske audiovisuelle produktioner (Media II — Udvikling og distribution) (1996-2000), godkendt ved Rådets afgørelse 95/563/EF (5)

3)

uddannelsesprogrammet for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media II — Uddannelse) (1996-2000), godkendt ved Rådets afgørelse 95/564/EF (6)

4)

anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse, Socrates (2000-2006), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF (7)

5)

anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse, Leonardo da Vinci (2000-2006), godkendt ved Rådets afgørelse 1999/382/EF (8)

6)

EF-handlingsprogrammet for unge (2000-2006), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF (9)

7)

Kultur 2000-programmet (2000-2006), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF (10)

8)

projekter inden for videregående uddannelser, som kan finansieres via bestemmelserne for bistand til partnerstater i Østeuropa og Centralasien (2000-2006), som omhandlet i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 99/2000 (11)

9)

projekter inden for videregående uddannelser, som kan finansieres via bestemmelserne for bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), godkendt inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 (12)

10)

projekter inden for videregående uddannelser, som kan finansieres via bestemmelserne for finansielle og tekniske ledsageforanstaltninger (Meda) i forbindelse med reformen af de økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet, godkendt ved Rådets forordning (EF) nr. 2698/2000 (13)

11)

tredje fase af programmet for tværeuropæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser (Tempus III) (2000-2006), godkendt ved Rådets afgørelse 1999/311/EF (14)

12)

projekter, som kan finansieres via bestemmelserne i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse (2001-2005), godkendt ved Rådets afgørelse 2001/196/EF (15)

13)

projekter, som kan finansieres via bestemmelserne i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse (2001-2005), godkendt ved Rådets afgørelse 2001/197/EF (16)

14)

program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2006), godkendt ved Rådets afgørelse 2000/821/EF (17)

15)

uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2006), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF (18)

16)

flerårigt program for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLearning-programmet) (2004-2006), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2318/2003/EF (19)

17)

EF-handlingsprogram til fremme af aktivt medborgerskab i Europa (2004-2006), godkendt ved Rådets afgørelse 2004/100/EF (20)

18)

EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet (2004-2006), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 790/2004/EF (21)

19)

EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet (2004-2006), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 791/2004/EF (22)

20)

EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet (2004-2006), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 792/2004/EF (23)

21)

program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2004-2008), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2317/2003/EF (24)

22)

projekter, som kan finansieres via bestemmelserne i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og USA om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse (2006-2013), godkendt ved Rådets afgørelse 2006/910/EF (25)

23)

projekter, som kan finansieres via bestemmelserne i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge (2006-2013), godkendt ved Rådets afgørelse 2006/964/EF (26)

24)

handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF (27)

25)

kulturprogrammet (2007-2013), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1855/2006/EF (28)

26)

programmet Borgernes Europa til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF (29)

27)

programmet Aktive Unge (2007-2013), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF (30)

28)

støtteprogrammet for den europæiske av-sektor (Media 2007) (2007-2013), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF (31)

29)

programmet Erasmus Mundus II (2009-2013), der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande, godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1298/2008/EF (32)

30)

programmet for audiovisuelt samarbejde med branchefolk fra tredjelande (Media Mundus) (2011-2013), indført ved Rådets og Europa-Parlamentets afgørelse nr. 1041/2009/EF (33)

31)

projekter inden for området videregående uddannelser, som kan finansieres via bestemmelserne for bistand til økonomisk samarbejde med udviklingslandene i Asien, godkendt i forbindelse med Rådets forordning (EØF) nr. 443/92 (34)

32)

projekter inden for højere uddannelse og ungdomsanliggender, som kan finansieres via bestemmelserne i instrumentet til førtiltrædelsesbistand (Ipa), oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 (35)

33)

projekter inden for undervisning på primær- og sekundærtrinnet, videregående uddannelser og ungdomsuddannelser, som kan finansieres via bestemmelserne i det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 (36)

34)

projekter inden for området videregående uddannelser, som kan finansieres via instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 (37)

35)

projekter inden for højere uddannelse og ungdomsanliggender, som kan finansieres via instrumentet til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier, oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 (38)

36)

projekter inden for videregående uddannelser, som kan finansieres med midler fra Den Europæiske Udviklingsfond i henhold til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou (Rådets afgørelse 2003/159/EF (39)) som ændret ved aftalen undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 (Rådets afgørelse 2005/599/EF (40)).

2.   Organet skal være ansvarligt for følgende opgaver med hensyn til forvaltningen af de dele af EF-programmerne, som er omtalt i stk. 1:

a)

styring af projekternes samlede forløb som led i gennemførelsen af de EF-programmer, som organet skal forvalte, på grundlag af det årlige arbejdsprogram, der gælder som finansieringsafgørelse i forbindelse med kontrakter og tilskud inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur og er vedtaget af Kommissionen, eller på grundlag af specifikke finansieringsafgørelser, der vedtages af Kommissionen, og udøvelse af den dertil nødvendige kontrol baseret på relevante beslutninger, der er truffet i henhold til de af Kommissionen uddelegerede beføjelser

b)

vedtagelse af budgetgennemførelsesakter for indtægter og udgifter og gennemførelse, på grundlag af Kommissionens uddelegering, af nogle eller alle operationer, der er nødvendige for EF-programmernes gennemførelse, bl.a. de operationer, der er knyttet til tildelingen af kontrakter og tilskud

c)

indsamling, analyse og fremsendelse til Kommissionen af alle de oplysninger, der er nødvendige for at målrette gennemførelsen af EF-programmerne

d)

gennemførelse på europæisk plan af informationsnettet om uddannelse i Europa (»Eurydice«) og af aktiviteter, som har til formål at skabe større forståelse for og bedre kendskab til ungdomsområdet: indsamling, analyse og formidling af informationer samt udarbejdelse af undersøgelser og publikationer.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 101 af 21.4.2009, s. 26.

(3)  EUT L 288 af 4.11.2009, s. 10.

(4)  

(1)*

EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11.

(5)  

(2)*

EFT L 321 af 30.12.1995, s. 25.

(6)  

(3)*

EFT L 321 af 30.12.1995, s. 33.

(7)  

(4)*

EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1.

(8)  

(5)*

EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33.

(9)  

(6)*

EFT L 117 af 18.5.2000, s. 1.

(10)  

(7)*

EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1.

(11)  

(8)*

EFT L 12 af 18.1.2000, s. 1.

(12)  

(9)*

EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1.

(13)  

(10)*

EFT L 311 af 12.12.2000, s. 1.

(14)  

(11)*

EFT L 120 af 8.5.1999, s. 30.

(15)  

(12)*

EFT L 71 af 13.3.2001, s. 7.

(16)  

(13)*

EFT L 71 af 13.3.2001, s. 15.

(17)  

(14)*

EFT L 336 af 30.12.2000, s. 82.

(18)  

(15)*

EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1.

(19)  

(16)*

EUT L 345 af 31.12.2003, s. 9.

(20)  

(17)*

EUT L 30 af 4.2.2004, s. 6.

(21)  

(18)*

EUT L 138 af 30.4.2004, s. 24.

(22)  

(19)*

EUT L 138 af 30.4.2004, s. 31.

(23)  

(20)*

EUT L 138 af 30.4.2004, s. 40.

(24)  

(21)*

EUT L 345 af 31.12.2003, s. 1.

(25)  

(22)*

EUT L 346 af 9.12.2006, s. 33.

(26)  

(23)*

EUT L 397 af 30.12.2006, s. 14.

(27)  

(24)*

EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45.

(28)  

(25)*

EUT L 372 af 27.12.2006, s. 1.

(29)  

(26)*

EUT L 378 af 27.12.2006, s. 32.

(30)  

(27)*

EUT L 327 af 24.11.2006, s. 30.

(31)  

(28)*

EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12.

(32)  

(29)*

EUT L 340 af 19.12.2008, s. 83.

(33)  

(30)*

EUT L 288 af 4.11.2009, s. 10.

(34)  

(31)*

EFT L 52 af 27.2.1992, s. 1.

(35)  

(32)*

EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.

(36)  

(33)*

EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.

(37)  

(34)*

EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.

(38)  

(35)*

EUT L 405 af 30.12.2006, s. 41.

(39)  

(36)*

EUT L 65 af 8.3.2003, s. 27.

(40)  

(37)*

EUT L 209 af 11.8.2005, s. 26


HENSTILLINGER

19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349