ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.347.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 347

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
15. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1203/2012 af 14. december 2012 om særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester i Unionen ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1204/2012 af 14. december 2012 om godkendelse af ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Castelmagno (BOB)]

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1205/2012 af 14. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 802/2010 for så vidt angår rederiets præstationer ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2012 af 14. december 2012 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fodertilsætningsstof til slagtefjerkræ, fravænnede smågrise og slagtesvin og om ændring af forordning (EF) nr. 1332/2004 og (EF) nr. 2036/2005 (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional products) ( 1 )

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1207/2012 af 14. december 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1208/2012 af 14. december 2012 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. december 2012

17

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/782/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. december 2012 om fastsættelse af mængder og om tildeling af kvoter af stoffer, som er kontrolleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 for perioden 1. januar til 31. december 2013 (meddelt under nummer C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. december 2012 om anerkendelse af Det Hashemitiske Kongerige Jordan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer C(2012) 9253)  ( 1 )

28

 

 

2012/784/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. december 2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Østrig har givet meddelelse om (meddelt under nummer C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. december 2012 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2012 og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til visse programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse (meddelt under nummer C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. december 2012 om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af visse vanddyrsygdomme til dele af Irland, Finland og Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer C(2012) 9295)  ( 1 )

36

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/787/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2012 truffet af ØSA/EU-Toldsamarbejdsudvalget den 29. november 2012 om undtagelse fra oprindelsesreglerne i protokol 1 til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side hvad angår konserveret tunfisk og tunfiskefileter

38

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 692/2012 af 24. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 43/2012 og forordning (EU) nr. 44/2012 for så vidt angår beskyttelsen af djævlerokke og visse fiskerimuligheder (EUT L 203 af 31.7.2012)

41

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/2012 af 5. december 2012 om 183. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (EUT L 335 af 7.12.2012)

43

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012)

43

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1203/2012

af 14. december 2012

om særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester i Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13 juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (1), særlig artikel 5, stk. 2,

efter høring af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 531/2012 indfører begrebet særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester. Først og fremmest forpligter forordningens artikel 4, stk. 1, indenlandske udbydere til at gøre det muligt for deres kunder at købe regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, der leveres som en pakke af en alternativ roamingudbyder. Desuden fastsættes det i samme artikel, at hverken indenlandske udbydere eller roamingudbydere må forhindre kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder.

(2)

For at sikre en sammenhængende og samtidig gennemførelse i hele Unionen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester kræver forordning (EU) nr. 531/2012, at Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtager detaljerede regler, dels om udbydernes pligt til at oplyse deres roamingkunder om muligheden for at vælge en alternativ roamingudbyder og dels om en teknisk løsning for gennemførelsen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester.

(3)

I henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) nr. 531/2012 kan den tekniske løsning for gennemførelsen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester kombinere en eller flere tekniske foranstaltninger med henblik på at opfylde kriterierne i forordningens artikel 5, stk. 3. Hvis alle disse kriterier ikke kan opfyldes ved én teknisk foranstaltning alene, skal der således gennemføres flere forskellige tekniske foranstaltninger. Nærværende forordning bør fastlægge detaljerede regler for denne tekniske løsning, der omfatter krav til indenlandske udbydere om at iværksætte netelementer og tilbyde tilhørende tjenester i forbindelse med hver enkelt teknisk foranstaltning, for at sikre adgang til disse faciliteter, der er nødvendige for, at alternative roamingudbydere kan tilbyde særskilte roamingtjenester, og for at muliggøre skiftet mellem afgivende og modtagende roamingudbydere.

(4)

Samtidig bør den tekniske løsning gøre det muligt at honorere de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 531/2012. Derfor bør den tekniske løsning både sikre, at roamingkunder har mulighed for at købe regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, der leveres som en pakke af en alternativ roamingudbyder, og at indenlandske udbydere og roamingudbydere overholder kravet om, at de ikke må forhindre kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder.

(5)

I dag udbydes alle detailroamingtjenester af den indenlandske udbyder sammen med indenlandske mobiltjenester. Forordning (EU) nr. 531/2012 gør det muligt for roamingkunder at vælge en alternativ roamingudbyder til at levere regulerede roamingtjenester, der sælges som en pakke, og at købe disse roamingtjenester særskilt fra de indenlandske mobiltjenester. Til dette formål indgår roamingkunden en kontrakt med en alternativ roamingudbyder om levering af disse tjenester.

(6)

Der er flere måder, hvorpå det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester kan gennemføres teknisk, herunder ved hjælp af en »dobbelt IMSI«, dvs. en dobbelt, international identitet for mobilabonnenten (to særskilte IMSI på samme SIM-kort), og ved hjælp af en »enkelt IMSI« (hvor én IMSI deles mellem den indenlandske udbyder og roamingudbyderen). Modellen med dobbelt IMSI er baseret på, at roamingkundens SIM-kort indeholder to profiler: én, som den indenlandske udbyder benytter ved salg af indenlandske tjenester og eventuelt ikke-regulerede roamingtjenester, og én, som den alternative udbyder benytter ved salg af regulerede roamingtjenester. Efter modellen med en enkelt IMSI leveres de særskilte roamingtjenester teknisk set stadig af den indenlandske udbyder, der fungerer som værtsnetoperatør for den alternative roamingudbyder. De særskilte roamingtjenester leveres på engrosvilkår til den alternative roamingudbyder, der videresælger tjenesterne til roamingkunden på detailniveau. Den mest grundlæggende udgave af denne model er rent gensalg. Derudover er der en række mulige udvidede udgaver af gensalgsmodellen, der giver den alternative roamingudbyder mulighed for at bestemme, hvilke besøgte net der fortrinsvis skal anvendes, samt for at opnå rabatter på de engrosroamingtjenester, vedkommende køber af værtsmobilnetudbydere på grundlag af engrosaftaler med operatører af besøgte net eller virksomheder, der aggregerer tjenester i engrosleddet.

(7)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 531/2012 skal adgang til netelementer og serviceydelser, der er nødvendige for det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester, være gratis. Fastsættelsen af priser på eventuelle yderligere tjenester, der rækker ud over, hvad der er nødvendigt for det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester, er således ikke omfattet af artikel 5, stk. 1. Adgang til faciliteter og serviceydelser, der er nødvendige for det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester, omfatter de faciliteter og serviceydelser, der er nødvendige for, at kunden kan skifte udbyder.

(8)

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) har foretaget en ekspertvurdering af de mulige måder at gennemføre særskilt salg af roamingtjenester på (2). BEREC vurderer, at gennemførelsen af dobbelt-IMSI-modellen kræver en betydelig udviklings- og standardiseringsindsats, og skønner, at omkostningerne ved gennemførelsen vil veje tungt i detailpriserne. Da denne tekniske model samtidig vil kræve, at de SIM-kort, der anvendes i dag, opgraderes og udstyres med dobbelt-IMSI-funktionalitet, er den ikke en omkostningseffektiv og forbrugervenlig foranstaltning med henblik på særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester.

(9)

Derimod forekommer enkelt-IMSI-modellen mere hensigtsmæssig set i lyset af kriterierne i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012. For det første kan alle undersøgte tekniske foranstaltninger, der omfatter enkelt-IMSI-modellen, gennemføres på en måde, der opfylder alle kriterierne i kriterierne i litra h), i), j) og k) i artikel 5, stk. 3. For det andet er enkelt-IMSI-modellen forbruger- og brugervenlig, da roamingtjenesten rent teknisk leveres på samme måde som hidtil, og brugeren derfor vil kunne forvente samme gnidningsløse service. For det tredje er gennemførelsesomkostningerne ved enkelt-IMSI-modellen lavere end ved dobbelt-IMSI-modellen, og der kræves ingen væsentlige standardiseringstiltag, før den kan sættes i værk. BEREC vurderer også, at der ikke er nogen flaskehalse i forbindelse med gennemførelsen af enkelt-IMSI-modellen.

(10)

Enkelt-IMSI-modellens konkurrenceeffekt vil kunne øges, hvis de alternative roamingudbydere får mulighed for at styre roamingtrafikken til et besøgt net efter eget valg. Det vil dog kun være berettiget at gennemføre en sådan trafikstyringsordning som et led i en udvidet enkelt-IMSI-model, hvis gennemførelsesomkostningerne står i et rimeligt forhold til de forventede konkurrencefordele. Foreløbig er der ikke noget, der tyder på, at de nødvendige trafikstyringsordninger som led i en udvidet enkelt-IMSI-model kan gennemføres inden den 1. juli 2014 med rimelige omkostninger. Derfor betragtes enkelt-IMSI-modellen i form af gensalg af roamingtjenester på nuværende tidspunkt som tilstrækkelig til at opfylde alle kriterier i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012, bortset fra kriterium b) og e), der kun opfyldes delvis.

(11)

Hverken dobbelt-IMSI-modellen eller enkelt-IMSI-modellen eller den udvidede udgave heraf opfylder alle kriterier i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012. Navnlig gør ingen af modellerne det muligt at honorere forpligtelsen for indenlandske udbydere og roamingudbydere til ikke at forhindre kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder. Imidlertid skal mindst én af de tekniske foranstaltninger i den tekniske løsning gøre det muligt at honorere denne forpligtelse, som er en af de forpligtelser, der pålægges i den nævnte forordnings artikel 4, stk. 1.

(12)

Den nuværende gennemførelse og konfigurering af hjemmenet forhindrer levering af sådanne lokale dataroamingtjenester. Der er derfor brug for endnu en teknisk foranstaltning for at opfylde kravet i forordning (EU) nr. 531/2012. For at sikre, at lokale dataroamingtjenester adskilles fra den indenlandske pakke, bør operatører af besøgte net hverken forhindres rent teknisk i at fremføre roamingkundens datatrafik eller i at levere tjenesten på detailniveau.

(13)

På den anden side gør enkelt-IMSI-modellen det ikke muligt at opfylde alle typer af forbrugerønsker på konkurrencedygtige vilkår, herunder fra storforbrugere af datatjenester. Da engrosprislofterne for dataroamingtjenester ikke er strengt omkostningsbaserede og ikke vil blive sænket efter 2014 trods et forventet fald i engrosomkostningerne, forekommer det urealistisk, at alternative roamingudbydere, der er afhængige af dataroamingtjenester på engrosniveau, vil kunne tilbyde dataroamingtjenester på detailniveau til storforbrugere til attraktive priser sammenlignet med priserne på indenlandske mobildatatjenester. En teknisk foranstaltning, der honorerer forpligtelsen for indenlandske udbydere og roamingudbydere til ikke at forhindre kunderne i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder, sætter imidlertid alternative dataroamingudbydere i stand til at levere lokale dataroamingtjenester, dvs. dataroamingtjenester, der ikke afhænger af adgang til dataroamingtjenester på engrosniveau.

(14)

Detaildataroamingtjenester leveres i dag af indenlandske udbydere på grundlag af engrosaftaler med operatørerne af de besøgte net. Dataroamingtrafikken sendes og modtages via den besøgte netoperatørs RAN (Radio Access Network) og dirigeres mellem det besøgte net og hjemmenettet. Hjemmenetoperatøren leverer forbindelsen til internettjenesten og tager betaling af roamingkunden for dataroamingtjenesten. De gældende GSM/GRPS-, EDGE- og UMTS-standarder gør det allerede teknisk muligt for operatøren af det besøgte net at afvikle dataroamingtrafikken og levere forbindelsen til internettjenesten, uden at det er nødvendigt at dirigere trafikken mellem hjemmenettet og det besøgte net. Efter gældende praksis i sektoren tager hjemmenetoperatøren imidlertid stadig betaling af kunden for dataroamingtjenesten, og operatøren af det besøgte net afvikler trafikken som en engrostjeneste, der leveres til hjemmenetoperatøren.

(15)

Kravet om, at kunderne ikke må forhindres i at benytte lokale dataroamingtjenester, kan gennemføres på forskellige måder. Den grundlæggende model består i at gennemføre og aktivere muligheden for at afvikle dataroamingtrafik på det besøgte net og sikre, at manuelt eller automatisk valg af et besøgt net ikke forhindres. Mulige udvidede varianter af denne model omfatter ændring af trafikstyringselementer for at undgå at afbryde en igangværende lokal dataroamingsession samt indførelse af særlige faciliteter, der gør det lettere for roamingkunder at vælge et besøgt net, eller som muliggør automatisk valg af besøgte net. Den grundlæggende model bør gøre det muligt at udvikle forskellige forretningsmodeller for levering af lokale dataroamingtjenester, enten på midlertidig eller permanent basis.

(16)

Midlertidige lokale dataroamingtjenester indebærer, at roamingkunder kan vælge en lokal mobilnetoperatør i det besøgte land til at levere detaildataroamingtjenester direkte, hvis sådanne tjenester tilbydes i det pågældende land, og hvis operatøren af det besøgte net og den indenlandske operatør har indgået en roamingaftale. Den midlertidige karakter af denne tjeneste betyder, at der ikke sker nogen permanent konfigurering af nettet eller terminaludstyret, og derfor genetableres den oprindelige roamingadfærd, så snart kunden ikke længere benytter den lokale dataroamingtjeneste. Denne type tjeneste giver kunden en oplevelse, der svarer til brugen af trådløse lokalnet som WIFI, der i dag benyttes af mange brugere af bærbare computere, smarttelefoner og tavlecomputere under ophold i udlandet. Tale- og sms-roamingtjenester samt andre tilhørende tjenester leveres som normalt af hjemmenetudbyderen, undtagen hvis roamingudbyderen i det besøgte net også tilbyder disse tjenester.

(17)

Faste lokale dataroamingtjenester indebærer, at roamingkunden indgår en kontrakt med en udbyder af lokale dataroamingtjenester i stedet for med den roamingudbyder, der benytter et hjemmenet. I dette tilfælde leverer en alternativ roamingudbyder, f.eks. en mobilnetoperatør eller videresælger, lokale dataroamingtjenester og den nødvendige tekniske støtte (i form af særlige applikationer eller lignende) i et eller flere lande til roamingkunder på permanent basis og på grundlag af sin egen netdækning og/eller dækningen af net, der drives af mobilnetoperatører, som den alternative roamingudbyder har indgået gensalgsaftaler med i de enkelte lande.

(18)

De mest simple forretningstilbud opfylder muligvis ikke kravet om brugervenlighed bedst muligt, fordi de f.eks. kræver, at roamingkunderne ændrer terminalindstillingerne eller sender en kode pr. sms for at få adgang til tjenesten og vælge det besøgte net, men alt afhængigt af tjenestens popularitet kan det forventes, at udbyderne af lokale dataroamingtjenester, leverandørerne af terminaler og applikationer eller andre aktører vil udvikle markedsbaserede løsninger, der øger brugervenligheden. Hvad angår forbrugervenlighed, har lokale dataroamingtjenester den fordel, at de giver kunderne fleksibilitet til øjeblikkeligt at vælge udbydere af lokale dataroamingtjenester og at afbryde forbindelsen igen. Lokale dataroamingtjenester tillader alternative roamingudbydere at udnytte deres egne infrastrukturaktiver og forretningsaftaler med henblik på dataroaming, f.eks. gennem gensalgsordninger eller udbud af faste lokale dataroamingtjenester i flere lande. Ifølge BEREC kan lokale dataroamingtjenester indføres forholdsvis hurtigt, og de er omkostningseffektive, da størstedelen af de alternative udbyderes omkostninger står i forhold til den faktiske udrulning af lokale dataroamingtjenester. Der er en høj grad af interoperabilitet, da der allerede findes standarder for gennemførelse af trafikafvikling i det besøgte net. Derfor opfylder den tekniske foranstaltning, der muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester, alle kriterierne i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012, undtagen kriterium b) og e), der kun opfyldes delvis.

(19)

Den tekniske foranstaltning, der muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester, sikrer kun adgang til dataroamingtjenester. Derfor opfylder den ikke fuldt ud kriterium e) i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012. Endvidere opfylder denne tekniske foranstaltning ikke fuldt ud kriterium b), fordi kun databrugere forventes at være interesserede i adgang til lokale dataroamingtjenester.

(20)

Den tekniske løsning, der kombinerer de to tekniske foranstaltninger, nemlig enkelt-IMSI-modellen, gennemført som gensalg af roamingtjenester, og den tekniske foranstaltning, der muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester på et besøgt net, opfylder alle kriterier i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012. Selv om hverken enkelt-IMSI-modellen eller den tekniske foranstaltning, der muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester, alene opfylder kriterium b) og e) fuldt ud, komplementerer de hinanden og opfylder kun kriterium b) og e) i fællesskab.

(21)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 531/2012 skal skiftet mellem roamingudbydere ske uden unødig forsinkelse, og i hvert tilfælde inden for den kortest mulige frist afhængig af den tekniske løsning, der vælges for gennemførelsen af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester. I forbindelse med enkelt-IMSI-modellen er det, ligesom ved skift af udbyder af indenlandske tjenester, ikke nødvendigt med yderligere interaktion med brugeren, efter at der er indgået kontrakt med den alternative roamingudbyder. Denne tekniske foranstaltning gør det muligt at udføre skiftet inden for et tidsrum svarende til det, der gælder for skift mellem indenlandske udbydere, nemlig én hverdag. Hvis det i forbindelse med enkelt-IMSI-modellen tager længere tid at skifte til og fra en alternativ roamingudbyder end mellem indenlandske udbydere, bør dette anses for en unødig forsinkelse, da der ikke er nogen bagvedliggende tekniske årsager til, at et sådant skift skal tage længere tid end et sammenligneligt skift mellem indenlandske udbydere. Hvis den tekniske foranstaltning muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester, forventes roamingkunderne at vælge den alternative roamingudbyder til levering af lokale dataroamingtjenester umiddelbart før, de vil benytte den lokale dataroamingtjeneste. Den tekniske foranstaltning tillader, at skiftet til eller mellem udbydere af lokale dataroamingtjenester gennemføres øjeblikkeligt, efter at kunden har indgået kontrakt med den modtagende udbyder.

(22)

Samarbejde og koordinering mellem markedsdeltagerne, BEREC og Kommissionen er en forudsætning for en koordineret teknisk gennemførelse af særskilt salg af roamingtjenester. Der bør navnlig fastlægges en koordineret fremgangsmåde med henblik på at udpege relevante tekniske grænseflader og sikre en korrekt implementering af disse og således muliggøre en ensartet og samtidig gennemførelse i hele Unionen af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester. Et brancheforum, der er åbent for alle markedsdeltagere, vil kunne spille en nyttig rolle i en sådan koordinering.

(23)

For at muliggøre en rettidig gennemførelse af særskilt salg af regulerede detaildataroamingtjenester bør virksomhederne ikke nægte at afprøve tekniske grænseflader inden den kommercielle indførelse af detailroamingtjenester, der leveres af alternative roamingudbydere før den 1. juli 2014.

(24)

I overensstemmelse med betragtning 38 i forordning (EU) nr. 531/2012 bør BEREC i samarbejde med de relevante parter udarbejde retningslinjer for de tekniske aspekter, der er nødvendige for at gennemføre særskilt salg af roamingtjenester.

(25)

Artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 531/2012 indeholder generelle bestemmelser om, hvordan og hvornår kunderne skal informeres om muligheden for at vælge en alternativ roamingudbyder. Det er nødvendigt at fastlægge nærmere, hvilke oplysninger kunderne skal have, og hvilke mulige måder oplysningerne kan meddeles på, for at gøre det lettere for kunden at foretage et valg på et velinformeret grundlag. For at styrke forbrugernes kendskab til roamingmarkedet må alle eksisterende midler sættes ind, så forbrugerne kan drage fordel af de åbne markeder.

(26)

For at sikre, at alle kunder kan nyde godt af alternative tilbud, bør indenlandske udbydere sikre, at kontrakter, der indgås eller forlænges efter den 1. juli 2014, tillader kunderne at skifte roamingudbyder til enhver tid, og uden at den afgivende roamingudbyder kræver noget gebyr.

(27)

Roamingudbydere, herunder alternative roamingudbydere, der tilbyder lokale dataroamingtjenester, bør gennemføre gennemskueligheds- og beskyttelsesmekanismer for de datatjenester, de leverer, i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 531/2012. Af hensyn til gennemskueligheden bør roamingudbydere også oplyse deres roamingkunder om, hvilke tjenester der muligvis ikke er til rådighed, når de benytter lokale dataroamingtjenester, såsom netspecifikke tjenester, der leveres via det indenlandske net.

(28)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger detaljerede regler for særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester i Unionen.

Den fastlægger detaljerede regler for en teknisk løsning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester. Den fastlægger også detaljerede regler vedrørende indenlandske udbyderes pligt til at oplyse deres roamingkunder om muligheden for at vælge roamingtjenester, der tilbydes af en alternativ roamingudbyder.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »gensalg af detailroamingtjenester«: salg af regulerede roamingtjenester, der leveres som en pakke, samt tilhørende tjenester, f.eks. telefonbeskedtjenester, der normalt er til rådighed for roamingkunder, uden at roamingkunden behøver at skifte SIM-kort eller mobilt udstyr, i henhold til en engrosaftale, der er indgået mellem en alternativ roamingudbyder og en indenlandsk udbyder

b)   »lokal dataroamingtjeneste«: en reguleret dataroamingtjeneste, som en alternativ roamingudbyder leverer, enten midlertidigt eller fast, til roamingkunder direkte på et besøgt net, uden at roamingkunden behøver at skifte SIM-kort eller mobilt udstyr

c)   »EU-internetadgangspunktsnavn (EU-internet-APN)«: en fælles identifikator, der indstilles enten manuelt eller automatisk i roamingkundens mobiludstyr, og som hjemmenettet og det besøgte net genkender som tegn på, at roamingkunden har valgt at benytte lokale dataroamingtjenester

d)   »trafikstyring«: en kontrolfunktion, som hjemmenetoperatøren anvender til at vælge besøgte net for sine roamingkunder på grundlag af en prioriteret liste over foretrukne besøgte net

e)   »netblokering«: en kontrolfunktion, som hjemmenetoperatøren anvender til at undgå brug af bestemte besøgte net for sine roamingkunder

f)   »varigt medium«: et medium, der giver en kunde mulighed for at opbevare oplysninger, der er stilet personligt til vedkommende, på en måde, der sikrer, at oplysningerne er tilgængelige med henblik på fremtidig brug i et passende tidsrum, idet det tages i betragtning, hvilke formål oplysningerne kan anvendes til; dette medium skal muliggøre en nøjagtig reproduktion af de opbevarede oplysninger

g)   »modtagende roamingudbyder«: en roamingudbyder, der efter skiftet af roamingudbyder leverer roamingtjenester i stedet for de roamingtjenester, der før skiftet blev leveret af den afgivende roamingudbyder

h)   »afgivende roamingudbyder«: den roamingudbyder, som på det givne tidspunkt leverer roamingtjenester til en kunde.

Artikel 3

Teknisk foranstaltning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede roamingtjenester, der leveres som en pakke

1.   For at gøre det muligt for roamingkunder at købe regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, der leveres som en pakke af en alternativ roamingudbyder, skal indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, stille de netelementer og relevante tjenester til rådighed, der er nødvendige for, at alternative roamingudbydere kan videresælge detailroamingtjenester til den indenlandske udbyders kunder, sideløbende med at der leveres indenlandske mobilkommunikationstjenester, uden at kunden er nødt til at skifte SIM-kort eller mobilt udstyr.

2.   De netelementer og relevante tjenester, der er omhandlet i stk. 1, skal bl.a. omfatte:

a)

de faciliteter, der er nødvendige for proceduren for skift af roamingudbyder i henhold til stk. 5

b)

de faciliteter vedrørende kundeoplysninger, herunder oplysninger om, hvor kunden befinder sig, og kundedata med henblik på fakturering, der er nødvendige for leveringen af detailroamingtjenester

c)

de faciliteter, der er nødvendige for, at der kan fastsættes beløbsgrænser for brugen af dataroamingtjenester i en nærmere afgrænset periode, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 531/2012.

3.   Indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, skal imødekomme enhver rimelig anmodning om adgang til netelementer og tjenester i henhold til stk. 1 og 2.

4.   Indenlandske udbydere skal sikre, at de alternative roamingudbyderes kunder fortsat kan benytte deres eksisterende telefonbeskedtjenester.

5.   Den afgivende roamingudbyder skal samarbejde med den modtagende roamingudbyder om at sikre, at roamingkunder, der har indgået kontrakt med en modtagende roamingudbyder, kan benytte denne udbyders tjenester inden for én hverdag.

Artikel 4

Teknisk foranstaltning til gennemførelse af adgang til lokale dataroamingtjenester på et besøgt net

1.   For ikke at forhindre kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder, skal indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, imødekomme rimelige anmodninger om adgang til de netelementer og relevante tjenester, der er nødvendige for afviklingen af dataroamingtrafik på det besøgte net og for, at alternative roamingudbydere kan levere lokale dataroamingtjenester på detailniveau.

2.   De netelementer og relevante tjenester, der er omhandlet i stk. 1, skal bl.a. omfatte:

a)

de faciliteter, der er nødvendige for, at roamingkunden kan skifte mellem en roamingudbyder, der benytter et hjemmenet, og en alternativ roamingudbyder af lokale dataroamingtjenester med henblik på at benytte dataroamingtjenester i henhold til stk. 4

b)

faciliteter, der gør det muligt at oprette brugeradgangsprofiler for EU-internet-APN'et i hjemmenettet og etablere en mekanisme i hjemmenettet, så der for disse brugeres adgangsprofiler kan afvikles dataroamingtrafik på det besøgte net og dirigeres dataroamingtrafik til den valgte alternative roamingudbyder, og så operatøren af det besøgte net kan levere dataroamingtjenester på detailniveau

c)

faciliteter, der sikrer, at trafikstyring, netblokering eller andre mekanismer, der anvendes i hjemmenettet, ikke forhindrer brugerne i at vælge det besøgte net til levering af de lokale dataroamingtjenester, de ønsker at benytte

d)

faciliteter, der sikrer, at brugerens forbindelse til det besøgte net, som vedkommende har valgt til levering af lokale dataroamingtjenester, ikke afbrydes på grund af trafikstyring eller andre mekanismer, der anvendes i hjemmenettet.

3.   Hvis en alternativ roamingudbyder agter at tilbyde lokale dataroamingtjenester, skal indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, til dette formål imødekomme rimelige anmodninger fra den pågældende alternative roamingudbyder om adgang til roamingtjenester på engrosniveau og tillade den alternative roamingudbyder at levere lokale dataroamingtjenester, idet roamingudbyderen fortsat leverer de øvrige roamingtjenester (tale- og sms-tjenester) til roamingkunden via et hjemmenet, mens kunden benytter de lokale dataroamingtjenester.

4.   Den afgivende roamingudbyder skal samarbejde med den modtagende roamingudbyder om at sikre, at roamingkunder, der har indgået kontrakt med en modtagende roamingudbyder om levering af lokale dataroamingtjenester, kan benytte denne udbyders tjenester øjeblikkeligt, når den modtagende roamingudbyder sender en anmodning herom til den afgivende roamingudbyder.

Ved gennemførelsen af den tekniske foranstaltning skal den afgivende udbyder og den alternative roamingudbyder sikre, at enhver roamingkunde, der benytter lokale dataroamingtjenester, til enhver tid har mulighed for at ophøre med at benytte disse tjenester og vende tilbage til de standardroamingtjenester, der leveres af den afgivende roamingudbyder. Den alternative roamingudbyder, der leverer lokale dataroamingtjenester, må ikke forhindre, at disse standardroamingtjenester automatisk genetableres øjeblikkeligt, når den afgivende roamingudbyder sender en anmodning herom til den alternative roamingudbyder.

Artikel 5

Teknisk løsning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede roamingtjenester

Indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, skal både iværksætte den tekniske foranstaltning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede roamingtjenester, der leveres som en pakke, og den tekniske foranstaltning til gennemførelse af adgang til lokale dataroamingtjenester på et besøgt net.

Roamingudbyderne skal samarbejde om at sikre interoperabilitet mellem grænsefladerne for den tekniske løsning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede roamingtjenester på grundlag af fælles fastlagte standarder. De referencedokumenter og databaseprocedurer, som netudbyderne anvender til roamingformål, kan anvendes, forudsat at de er offentligt tilgængelige og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 531/2012 og nærværende forordning.

Artikel 6

Oplysninger til kunderne om særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester

1.   Fra den 1. juli 2014 skal indenlandske udbydere oplyse deres eksisterende roamingkunder samt nye kunder, inden der indgås kontrakt, om muligheden for at vælge særskilte roamingtjenester, der tilbydes af alternative roamingudbydere. De skal navnlig informere om følgende:

a)

hvilke skridt roamingkunden skal tage for at skifte til eller mellem alternative roamingudbydere

b)

muligheden for gratis og til enhver tid at skifte til eller mellem alternative roamingudbydere

c)

de ændringer, der vil blive foretaget i de eksisterende kontraktbetingelser, og som skal sikre, at den afgivende roamingudbyder ikke kræver betaling af kunden i forbindelse med skiftet

d)

inden for hvilken tidsfrist skiftet til eller mellem alternative roamingudbydere vil blive gennemført

e)

at der, hvis kunden skifter indenlandsk udbyder, ikke påhviler den nye indenlandske udbyder nogen forpligtelse til at understøtte roamingtjenester, der tilbydes af en bestemt alternativ roamingudbyder

f)

ved indgåelse af en ny kontrakt eller forlængelse af en eksisterende kontrakt skal kunden udtrykkeligt bekræfte, at han/hun er blevet informeret om muligheden for at vælge en alternativ roamingudbyder.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal forelægges på et varigt medium på en klar og forståelig måde og i en let tilgængelig form. Kunder, der benytter sig af forudbetaling, og hvis kontaktoplysninger de indenlandske udbydere ikke kender, bør informeres via sms eller andre passende midler.

Roamingkunder kan til enhver tid anmode om mere detaljerede oplysninger om muligheden for at skifte roamingudbyder, og de har krav på at modtage sådanne oplysninger gratis.

Artikel 7

Revision

Når Kommissionen gennemfører en revision i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 531/2012, vurderer den også i samråd med BEREC, om den valgte tekniske løsning til gennemførelsen af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester fungerer efter hensigten, og om den skal ajourføres i lyset af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling. Det skal navnlig vurderes, om den tekniske løsning stadig opfylder kriterierne i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012 på den mest effektive måde.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10.

(2)  BoR (12) 68 og BoR (12) 109.


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1204/2012

af 14. december 2012

om godkendelse af ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Castelmagno (BOB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italiens ansøgning om godkendelse af ændringerne i varespecifikationen for »Castelmagno« er i henhold til artikel 6, stk. 2, og artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Luxembourg har indgivet en begrundet indsigelse til Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 510/2006.

(3)

Ved brev af 23. september 2010 opfordrede Kommissionen de berørte parter til at indlede passende konsultationer. Parterne nåede ikke til enighed inden for fristen på seks måneder. Luxembourg trak imidlertid sin indsigelse tilbage ved brev af 2. august 2012. —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ændringer af varebeskrivelsen, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 24. december 2009, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 320 af 24.12.2009. s. 27.


BILAG

Landbrugsprodukter til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.3.   Oste

ITALIEN

Castelmagno (BOB)


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1205/2012

af 14. december 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 802/2010 for så vidt angår rederiets præstationer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (1), særlig artikel 27, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rederiets præstationer er et af de generiske parametre, der fastlægger et skibs risikoprofil.

(2)

For at vurdere et rederis præstationer bør der tages hensyn til fejl- og mangel- samt tilbageholdelsesprocenterne for alle de skibe i rederiets flåde, som har været underkastet inspektion i EU og i den region, der er omfattet af Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol (Paris MoU).

(3)

Gennemførelsesbestemmelserne til beregning af kriterierne for rederiernes præstationer med henblik på bestemmelse af skibsrisikoprofilen samt metoden til udarbejdelse af listerne til offentliggørelse er fastlagt ved Kommissionens forordning (EU) nr. 802/2010 af 13. september 2010 om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, og artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår rederiets præstationer (2).

(4)

Simulationer af offentliggørelsen af listerne på grundlag af de registrerede oplysninger i inspektionsdatabasen viser, at den metode, der anvendes i forbindelse med offentliggørelsen, og som er fastlagt ved forordning (EU) nr. 802/2010, bør være mere målrettet.

(5)

For at gøre listerne over rederier med lavt eller meget lavt præstationsniveau relevante bør kriterierne, der anvendes til at udarbejde disse lister, ændres, så rederierne med det laveste præstationsniveau kommer i fokus på ved offentliggørelsen. Beregningen af rederiets præstationsniveau i forbindelse med tildelingen af en skibsrisikoprofil ændres ikke derved.

(6)

For at være anført på listen over rederier med et lavt eller meget lavt præstationsniveau bør et rederi have haft et lavt præstationsniveau i en fortløbende periode på 36 måneder umiddelbart forud for offentliggørelsen. Et vedvarende lavt præstationsniveau i en så lang periode viser en manglende vilje eller evne til at forbedre sin præstation fra rederiets side. Da offentliggørelsen af listerne bygger på behandling af data vedrørende rederiernes præstationer i 36 måneder, bør der inden den første offentliggørelse afsættes tilstrækkelig tid til at indsamle fyldestgørende data i THETIS-databasen. Disse data rapporteres af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2009/16/EF.

(7)

Rederierne anføres udelukkende på listen på baggrund af de oplysninger i inspektionsdatabasen, som medlemsstaterne har overført og valideret i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i direktiv 2009/16/EF. Disse oplysninger omfatter skibsinspektioner, fejl og mangler konstateret i forbindelse med inspektioner samt tilbageholdelser. Deri indgår også skibsoplysninger (navn, IMO-identifikationsnummer, kaldesignal og flag) samt navnet på ejeren eller personen, f.eks. operatøren eller bareboat-befragteren, som har overtaget ansvaret for skibets drift og alle pligter og ansvarsområder, der pålægges ved den internationale kode for sikker skibsdrift (ISM-koden). Derved kan man automatisk overvåge præstationerne i inspektionsdatabasen for et rederi og de skibe, som det har ansvaret for, og listerne kan opdateres dagligt.

(8)

Inspektionsdatabasens automatiske funktioner bør gøre det muligt for Kommissionen at hente de relevante data med henblik på at bestemme, hvilke rederier der skal anføres på listen over rederier med et lavt eller meget lavt præstationsniveau.

(9)

Metoden til bestemmelse af matrixen for rederiets præstationer bygger på tilbageholdelsesindekset og indekset for fejl og mangler, jf. bilaget til forordning (EU) nr. 802/2010.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 802/2010 affattes således:

»2.   EMSA offentliggør og opdaterer fra den 1. januar 2014 dagligt følgende oplysninger på sit offentligt tilgængelige websted:

a)

listen over rederier, hvis præstationsniveau har været meget lavt i en fortløbende periode på 36 måneder

b)

listen over rederier, hvis præstationsniveau har været lavt eller meget lavt i en fortløbende periode på 36 måneder

c)

listen over rederier, hvis præstationsniveau har været lavt i en fortløbende periode på 36 måneder.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57.

(2)  EUT L 241 af 14.9.2010, s. 4.


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1206/2012

af 14. december 2012

om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fodertilsætningsstof til slagtefjerkræ, fravænnede smågrise og slagtesvin og om ændring af forordning (EF) nr. 1332/2004 og (EF) nr. 2036/2005 (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional products)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Et præparat af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287) blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger, slagtekalkuner og smågrise ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1332/2004 (3) og godkendt i fire år for slagtesvin og ænder ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2005 (4). Præparatet blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er indgivet en ansøgning om en ny vurdering af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger, slagtekalkuner, afvænnede smågrise, slagtesvin og ænder i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 og, sammenholdt med artikel 7 i samme forordning, om en ny anvendelse til alle arter af slagtefjerkræ med en anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 12. juni 2012 (5), at præparatet af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet i forbindelse med de påtænkte anvendelsesbetingelser, og at det kan forbedre ydelsen hos slagtekyllinger, slagtekalkuner og slagteænder. Denne konklusion kan ekstrapoleres til alle mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning. Det konkluderes også, at tilsætningsstoffet har potentiale til at fremme ydelsen hos smågrise og slagtesvin. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Som følge af at der gives en ny godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 1332/2004 og (EF) nr. 2036/2005 derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Da der ikke er sikkerhedsgrunde, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Ændringer af forordning (EF) nr. 1332/2004

I forordning (EF) nr. 1332/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Præparatet tilhørende gruppen »enzymer«, jf. bilag II, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstof på de i samme bilag fastsatte betingelser.«

2)

Bilag I udgår.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 2036/2005

I bilag III til forordning (EF) nr. 2036/2005 udgår nr. 5 (endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8).

Artikel 4

Overgangsforanstaltninger

Det i bilaget opførte præparat og foder, der indeholder præparatet, som produceres og mærkes før den 4. juli 2013 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 4. januar 2013, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUT L 247 af 21.7.2004, s. 8.

(4)  EUT L 328 af 15.12.2005, s. 13.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2790.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a1607

DSM Nutritional Products

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287) med en aktivitet på mindst:

 

Fast form: 1 000 FXU (1)/g

 

Flydende form: 650 FXU/ml

 

Aktivstoffets karakteristika

Endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287)

 

Analysemetode  (2)

Kvantificering af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10827) i et fodertilsætningsstof:

Kolorimetri med måling af vandopløselige, farvede fragmenter, der frigives ved hjælp af endo-1,4-beta-xylanase fra azo-hvede-arabinoxylansubstrat farvet med remazol-brilliant blue

Kvantificering af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10827) i forblandinger og foderstoffer:

Kolorimetri med måling af vandopløselige, farvede fragmenter, der frigives ved hjælp af endo-1,4-beta-xylanase fra hvede-arabinoxylansubstrat tværbundet med azurin

Slagtefjerkræ

100 FXU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet maksimumsdosis pr. kg fuldfoder:

slagtefjerkræ: 200 FXU

smågrise (fravænnede): 400 FXU

slagtesvin: 200 FXU

3.

Anvendes i foder med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner).

4.

Til fravænnede smågrise på op til ca. 35 kg.

5.

Sikkerhedsforanstaltninger: åndedrætsværn og handsker bæres under håndteringen.

4. januar 2023

Smågrise (fravænnede)

Slagtesvin

200 FXU


(1)  1 FXU er den mængde enzym, der frigiver 7,8 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra azo-hvede-arabinoxylan pr. minut ved pH 6,0 og 50 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1207/2012

af 14. december 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

48,7

MA

82,6

TN

99,6

TR

81,9

ZZ

78,2

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

TR

104,4

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

141,3

TR

108,9

ZZ

125,1

0805 10 20

MA

64,0

TR

49,9

ZA

51,3

ZW

43,2

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

84,6

ZZ

105,2

0805 50 10

TR

81,0

ZZ

81,0

0808 10 80

MK

32,3

NZ

165,3

US

150,2

ZA

138,0

ZZ

121,5

0808 30 90

CN

65,3

TR

135,1

US

200,5

ZZ

133,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1208/2012

af 14. december 2012

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. december 2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00 lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. december 2012 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

(5)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 16. december 2012 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


BILAG I

Importtold for produkter omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. december 2012

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 99 00

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  Importøren kan i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet (på den anden side af Gibraltar-strædet) eller ved Sortehavet, hvis varen ankommer over Atlanterhavet eller via Suez-kanalen

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Danmark, Estland, Irland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst, hvis varen ankommer til EU fra Atlanterhavet.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

30.11.2012-13.12.2012

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Blød hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Blød hvede, lav kvalitet (3)

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

274,78

224,02

Pris fob USA

264,60

254,60

234,60

Præmie for Golfen

23,20

Præmie for the Great Lakes

26,11

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragtomkostninger: Mexicanske Golf — Rotterdam:

14,78 EUR/t

Fragtomkostninger: The Great Lakes — Rotterdam

46,98 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).


AFGØRELSER

15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 11. december 2012

om fastsættelse af mængder og om tildeling af kvoter af stoffer, som er kontrolleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 for perioden 1. januar til 31. december 2013

(meddelt under nummer C(2012) 8899)

(Kun den engelske, den franske, den italienske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den spanske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2012/782/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importerede kontrollerede stoffers overgang til fri omsætning i Unionen er omfattet af kvantitative begrænsninger.

(2)

Kommissionen skal fastsætte disse begrænsninger og tildele kvoter til virksomhederne.

(3)

Endvidere har Kommissionen pligt til at fastsætte, hvilke mængder af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner der må anvendes til væsentlige laboratorie- og analyseformål, og hvilke virksomheder der må anvende dem.

(4)

Når tildeling af kvoter til væsentlige laboratorie- og analyseformål fastsættes, skal det sikres, at de kvantitative grænser i artikel 10, stk. 6, overholdes under anvendelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 537/2011 af 1. juni 2011 om ordningen for tildeling af mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til laboratorie- og analyseformål i EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (2). Da disse kvantitative grænser også gælder den mængde hydrochlorfluorcarboner, der tillades anvendt til laboratorie- og analyseformål, bør tildelingen også omfatte produktion og import af hydrochlorfluorcarboner til disse formål.

(5)

Kommissionen har udsendt en meddelelse til virksomheder, der har til hensigt at importere eller eksportere kontrollerede stoffer, der nedbryder ozonlaget, til eller fra Den Europæiske Union i 2013, og til virksomheder, der har til hensigt at anmode om en kvote for 2013 for disse stoffer til laboratorie- og analyseformål (2012/C 53/09) (3), og har som følge heraf modtaget erklæringer om planlagt import i 2013.

(6)

Der bør fastsættes kvantitative begrænsninger og kvoter for perioden 1. januar til 31. december 2013 i overensstemmelse med den årlige rapportering i henhold til Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mængder, der kan overgå til fri omsætning

For kontrollerede stoffer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2013 fra kilder uden for EU, således:

Kontrollerede stoffer

Mængde

(ozonnedbrydende potentiale (ODP)-kg)

Gruppe I (chlorfluorcarbon 11, 12, 113, 114 og 115) og gruppe II (andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner)

22 033 000,00

Gruppe III (haloner)

18 222 010,00

Gruppe IV (tetrachlormethan)

9 295 220,00

Gruppe V (1,1,1-trichlorethan)

1 500 001,50

Gruppe VI (methylbromid)

870 120,00

Gruppe VII (hydrobromfluorcarboner)

1 869,00

Gruppe VIII (hydrochlorfluorcarboner)

5 314 106,00

Gruppe IX (bromchlormethan)

294 012,00

Artikel 2

Tildeling af kvoter, der kan overgå til fri omsætning

1.   Der tildeles kvoter for chlorfluorcarbon 11, 12, 113, 114 og 115 og andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2013 til de i bilag I anførte virksomheder til de der angivne formål.

2.   Der tildeles kvoter for haloner i perioden 1. januar til 31. december 2013 til de i bilag II anførte virksomheder til de der angivne formål.

3.   Der tildeles kvoter for tetrachlormethan i perioden 1. januar til 31. december 2013 til de i bilag III anførte virksomheder til de der angivne formål.

4.   Der tildeles kvoter for 1,1,1-trichlorethan i perioden 1. januar til 31. december 2013 til de i bilag IV anførte virksomheder til de der angivne formål.

5.   Der tildeles kvoter for methylbromid i perioden 1. januar til 31. december 2013 til de i bilag V anførte virksomheder til de der angivne formål.

6.   Der tildeles kvoter for hydrobromfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2013 til de i bilag VI anførte virksomheder til de der angivne formål.

7.   Der tildeles kvoter for hydrochlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2013 til de i bilag VII anførte virksomheder til de der angivne formål.

8.   Der tildeles kvoter for bromchlormethan i perioden 1. januar til 31. december 2013 til de i bilag VIII anførte virksomheder til de der angivne formål.

9.   De individuelle kvoter er anført i bilag IX.

Artikel 3

Kvoter til laboratorie- og analyseformål

Der tildeles kvoter for import og produktion af kontrollerede stoffer til anvendelse til laboratorie- og analyseformål i 2013 til virksomhederne på listen i bilag X.

De mængder, som disse virksomheder højst må producere eller importere i 2013 til laboratorie- og analyseformål, er fastsat i bilag XI.

Artikel 4

Gyldighedsperiode

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. januar 2013 og ophører den 31. december 2013.

Artikel 5

Adressater

Denne afgørelse er rettet til følgende virksomheder:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Tyskland

2

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Det Forenede Kongerige

3

AGC Chemicals Europe Ltd

PO Box 4, Hillhouse Site

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

Det Forenede Kongerige

4

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Frankrig

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Det Forenede Kongerige

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

7

Arkema France S.A.

420, rue d'Estienne D'Orves

92705 Colombes Cedex

Frankrig

8

Arkema Química S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Spanien

9

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Frankrig

10

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Frankrig

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Tyskland

12

Diverchim S.A.

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

Frankrig

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Tyskland

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederlandene

15

Dyneon GmbH

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Tyskland

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Frankrig

17

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italien

18

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italien

19

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Det Forenede Kongerige

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgien

21

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21

1103, Budapest

Ungarn

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

Italien

23

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Det Forenede Kongerige

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Det Forenede Kongerige

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Nederlandene

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Tyskland

27

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

28

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

Tyskland

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nederlandene

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Spanien

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Tyskland

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Spanien

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

Tyskland

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgien

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Tyskland

36

Meridian Technical Services Ltd

P.O. Box 16919

UJ- SE3 9WE London

Det Forenede Kongerige

37

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Det Forenede Kongerige

38

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

Nederlandene

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Spanien

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Polen

41

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italien

42

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italien

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51-180 Wroclaw

Polen

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Tyskland

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle d'abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Frankrig

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Det Forenede Kongerige

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Tyskland

48

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Frankrig

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Frankrig

50

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italien

51

Sterling Chemical Malta Ltd

48 Squad Nru 2, Triqix, Xatt, Pta

9044 Pieta

Malta

52

Sterling S.p.A.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italien

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Det Forenede Kongerige

54

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italien

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Tyskland

56

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Det Forenede Kongerige

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2012.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT L 147 af 2.6.2011, s. 4.

(3)  EUT C 53 af 23.2.2012, s. 18.


BILAG I

GRUPPE I OG II

Importkvoter for chlorfluorcarbon 11, 12, 113, 114 og 115 og andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare og proceshjælpestof i perioden 1. januar til 31. december 2013.

Virksomhed

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti S.p.A. (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH (DE)


BILAG II

GRUPPE III

Importkvoter for haloner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare og til kritiske anvendelser i perioden 1. januar til 31. december 2013.

Virksomhed

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Production SAS (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti Srl (IT)

Eusebi Service Srl (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Gielle di Luigi Galantucci (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH (DE)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL (ES)

Meridian Technical Services Ltd (UK)

Poz Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech S.r.l (IT)

Savi Technologie Sp. z o.o. (PL)


BILAG III

GRUPPE IV

Importkvoter for tetrachlormethan, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare og proceshjælpestof i perioden 1. januar til 31. december 2013.

Virksomhed

Arkema France SA (FR)

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluores France (FR)


BILAG IV

GRUPPE V

Importkvoter for 1,1,1-trichlorethan, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2013.

Virksomhed

Arkema France SA (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


BILAG V

GRUPPE VI

Importkvoter for methylbromid, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2013.

Virksomhed

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)


BILAG VI

GRUPPE VII

Importkvoter for hydrobromfluorcarboner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2013.

Virksomhed

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Ltd (MT)

Sterling S.p.A. (IT)


BILAG VII

GRUPPE VIII

Importkvoter for hydrochlorfluorcarboner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2013.

Virksomhed

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Arkema France SA (FR)

Arkema Quimica SA (ES)

Bayer CropScience AG (DE)

DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Tazzetti S.p.A. (IT)


BILAG VIII

GRUPPE IX

Importkvoter for bromchlormethan, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2013.

Virksomhed

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Laboratorios Miret SA (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co Ltd (UK)


BILAG IX

(kommercielt følsomme oplysninger — behandles fortroligt — må ikke offentliggøres)


BILAG X

Virksomheder, der har ret til at producere eller importere kontrollerede stoffer til laboratorie- og analyseformål

Der tildeles kvoter af kontrollerede stoffer, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, til:

Virksomhed

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Airbus Operations SAS (FR)

Arkema France SA (FR)

Diverchim S.A. (FR)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Harp International Ltd. (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-Universität (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Tazzetti S.p.A. (IT)


BILAG XI

(kommercielt følsomme oplysninger — behandles fortroligt — må ikke offentliggøres)


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 13. december 2012

om anerkendelse af Det Hashemitiske Kongerige Jordan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende

(meddelt under nummer C(2012) 9253)

(EØS-relevant tekst)

(2012/783/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 19, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En medlemsstat kan i henhold til direktiv 2008/106/EF beslutte at anerkende beviser for søfarende, der er udstedt af tredjelande, forudsat at det pågældende tredjeland er anerkendt af Kommissionen. Tredjelandene skal opfylde kravene i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 (STCW-konventionen), som revideret i 1995.

(2)

Anmodningen om anerkendelse af Det Hashemitiske Kongerige Jordan blev indgivet af Den Hellenske Republik ved brev af 21. juli 2008. Kommissionen har efter denne anmodning foretaget en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Det Hashemitiske Kongerige Jordan for at kunne fastslå, om Det Hashemitiske Kongerige Jordan overholder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forhindre svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser. Vurderingen blev foretaget på grundlag af det kontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i november 2009. Under dette kontrolbesøg blev der konstateret visse mangler ved ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser.

(3)

Kommissionen fremsendte en rapport til medlemsstaterne om resultaterne af vurderingen.

(4)

Ved breve af 21. september 2010 og 13. februar 2012 meddelte Kommissionen de jordanske myndigheder, at der var konstateret visse mangler og opfordrede Det Hashemitiske Kongerige Jordan til at fremlægge dokumentation for, at manglerne var afhjulpet.

(5)

De væsentligste mangler vedrørte gennemførelsen i den jordanske lovgivning af visse STCW-bestemmelser angående udstedelse af kvalifikationsbeviser til officerer, navnlig manglen på krav om bedømmelse af kvalifikationer i visse tilfælde og varigheden af fartstiden til søs. Derudover omfattede kvalitetsstyringssystemet ikke alle myndighedernes relevante aktiviteter, og procedurerne sikrede ikke altid, at de fastsatte kompetencekrav blev opfyldt. Endelig manglede der visse uddannelsesfaciliteter i uddannelsesinstitutionerne.

(6)

Ved breve af 21. november 2010, 18. april 2011 og 12. marts 2012 har Det Hashemitiske Kongerige Jordan meddelt Kommissionen, at der er truffet foranstaltninger til at rette op på de konstaterede mangler. De jordanske myndigheder har særlig påpeget, at de nationale bestemmelser vedrørende udstedelse af kvalifikationsbeviser er blevet bragt i overensstemmelse med konventionen. De har ligeledes indgivet dokumentation for, at myndighederne fuldt ud har gennemført kvalitetssikringssystemet, og at der er indført nye procedurer for godkendelse af kurser. Endelig er der også indgivet dokumentation til Kommissionen for, at man har fremskaffet og installeret de påkrævede uddannelsesfaciliteter.

(7)

Resultaterne af vurderingen viser, at Det Hashemitiske Kongerige Jordan opfylder kravene i STCW-konventionen og har truffet passende forholdsregler til at forhindre svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser.

(8)

Foranstaltningen i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Hashemitiske Kongerige Jordan anerkendes i henhold til artikel 19 i direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/29


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 13. december 2012

om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Østrig har givet meddelelse om

(meddelt under nummer C(2012) 9256)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2012/784/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev af 27. juni 2012 og i henhold til artikel 114, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) meddelte Østrig Kommissionen, at Østrig har til hensigt at opretholde sine nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som er strengere end Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (1), efter den 31. december 2012, som er udløbsdatoen for den tilladelse, der er givet ved Kommissionens beslutning 2008/80/EF af 21. december 2007 om Republikken Østrigs nationale bestemmelser om visse fluorholdige drivhusgasser (2) i overensstemmelse med artikel 95, stk. 6, i traktaten om Det Europæiske Fællesskab (TEF) (nu artikel 114, stk. 6, TEUF).

(2)

Formålet med forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (F-gasser) er at forebygge og standse emissionerne af visse F-gasser (HFC, PFC og SF6), der er omfattet af Kyotoprotokollen. Forordningen rummer også et begrænset antal markedsførings- og anvendelsesrestriktioner, der gælder i de tilfælde, hvor der på fællesskabsplan findes alternativer til rimelige omkostninger, og hvor forbedring af indeslutning og genvinding ikke er mulig.

(3)

Forordningen har et dobbelt retsgrundlag, nemlig TEF's artikel 175, stk. 1, (nu artikel 192, stk. 1, i TEUF), hvad angår alle bestemmelser med undtagelse af artikel 7, 8 og 9, som bygger på TEF's artikel 95 (nu artikel 114 i TEUF) på grund af deres indvirkning på varers frie bevægelighed i Unionens indre marked.

(4)

Østrig har haft nationale bestemmelser om visse fluorholdige drivhusgasser siden 2002. Den 29. juni 2007 underrettede Republikken Østrig i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser Kommissionen om disse nationale foranstaltninger (BGBl II nr. 447/2002 — Bekendtgørelse fra Forbundsministeriet for Landbrug, Skovbrug, Miljø og Vandforvaltning om forbud mod og begrænsninger for fluorholdige og delvis fluorholdige karbonhydrider og svovlhexafluorid, offentliggjort i Østrigs statstidende den 10. december 2002), som efterfølgende er ændret ved bekendtgørelse BGBl. II nr. 139/2007 af 21.6.2007 (i det følgende benævnt »bekendtgørelsen«).

(5)

Bekendtgørelsen vedrører drivhusgasser, der er omfattet af Kyotoprotokollen, og de fleste af disse har et højt drivhuspotentiale: hydrofluorkarboner (HFC), perfluorkarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6), med henblik på at opfylde Østrigs mål for nedbringelse af emissionerne. Kommissionen besluttede den 21. december 2007 under henvisning til TEF's artikel 95, stk. 6, (nu artikel 114, stk. 6, i TEUF) at give Østrig tilladelse til at opretholde bestemmelserne frem til den 31. december 2012.

(6)

Siden vedtagelsen af beslutning 2008/80/EF har grundlaget for at opretholde de strengere bestemmelser, som er beskrevet i beslutningen, ikke ændret sig. De nationale regler er fortsat et led i en bredere strategi, som Østrig har indført for at opfylde sit mål for nedbringelse af emissioner i henhold til Kyotoprotokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale, som er vedtaget på EU-plan. Under denne ordning har Østrig forpligtet sig til at nedbringe sine drivhusgasemissioner med 13 % i perioden 2008-2012 sammenlignet med referenceårene 1990 og 1985.

(7)

I Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (3) har Østrig forpligtet sig til at nedbringe sine emissioner yderligere med 16 % i forhold til niveauet for 2005.

(8)

De anmeldte foranstaltninger meddeles at have bidraget betydeligt til reduktionen af drivhusgasemissioner i Østrig, og en forventet stigning i disse emissioner er blevet undgået. De i bekendtgørelsen bestemte undtagelser samt muligheden for at give individuelle dispensationer fra det generelle forbud sikrer foranstaltningens proportionalitet. Derudover vedrører bekendtgørelsen kun nyt udstyr og tillader brug af fluorholdige drivhusgasser til servicering og vedligeholdelse af eksisterende udstyr, således at unødig udskiftning af udstyr undgås.

(9)

Samtidig med at det konstateres, at bekendtgørelsen har konsekvenser for den frie omsætning af varer inden for Unionen, så er bestemmelserne generelle og gælder for såvel nationale som importerede produkter. Der er ikke noget, der tyder på, at de bestemmelser, der er givet meddelelse om, er blevet eller vil blive anvendt som et middel til vilkårlig forskelsbehandling mellem økonomiske aktører i Unionen. I betragtning af de miljømæssige risici, der er forbundet med brugen af fluorholdige drivhusgasser, bekræfter Kommissionen sin vurdering af, at de meddelte nationale bestemmelser ikke udgør en urimelig hindring for det indre markeds funktion i forhold til de forfulgte mål, især i betragtning af konklusionerne i den seneste vurdering af anvendelsen, virkningen og tilstrækkeligheden af forordning (EF) nr. 842/2006 (4), hvoraf det fremgår, at yderligere foranstaltninger, der kan reducere emissionerne af fluorholdige drivhusgasser, er nødvendige for at nå de på EU-plan vedtagne mål for drivhusgasemissioner.

(10)

Kommissionen finder, at den anmodning, som Østrig indsendte den 27. juni 2012 om tilladelse til at opretholde sin nationale lovgivning, der er strengere end forordning (EF) nr. 842/2006 med hensyn til markedsføring af produkter og udstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller hvis funktion er afhængig deraf, og med hensyn til brugen af sådanne stoffer, kan accepteres.

(11)

Derudover bekræfter Kommissionen sin beslutning 2008/80/EF om, at de nationale bestemmelser i bekendtgørelsen:

imødekommer behovet for at beskytte miljøet

tager hensyn til, at der findes teknisk og økonomisk realistiske alternativer til de forbudte anvendelser i Østrig

formentlig vil have en begrænset økonomisk virkning

ikke er et middel til vilkårlig forskelsbehandling

ikke udgør en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, og

således er i overensstemmelse med traktaten.

Kommissionen mener derfor, at de kan godkendes.

(12)

Kommissionen kan til enhver tid igen vurdere, om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Dette kan især blive relevant i tilfælde af væsentlige ændringer i forordning (EF) nr. 842/2006 eller beslutning nr. 406/2009/EF. I betragtning af denne mulighed og EU's og medlemsstaternes langsigtede forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne anses det ikke for nødvendigt at begrænse godkendelsens varighed til en bestemt dato —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De nationale bestemmelser om visse fluorholdige drivhusgasser, som Republikken Østrig gav meddelelse om til Kommissionen ved brev af 27. juni 2012, og som er strengere end forordning (EF) nr. 842/2006 med hensyn til markedsføring af produkter og udstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller hvis funktion er afhængig deraf, og med hensyn til brugen af sådanne stoffer, godkendes herved.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Østrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 45.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

(4)  Rapport fra Kommissionen om anvendelsen, virkningen og tilstrækkeligheden af forordningen om visse fluorholdige drivhusgasser (forordning (EF) nr. 842/2006), KOM(2011) 581 endelig.


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 13. december 2012

om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2012 og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til visse programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse

(meddelt under nummer C(2012) 9264)

(2012/785/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 27, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser.

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 2008/341/EF af 25. april 2008 om fastsættelse af EF-kriterier for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser (2) skal programmer, som medlemsstaterne forelægger Kommissionen, vedrørende udryddelse, bekæmpelse og overvågning af de dyresygdomme og zoonoser, der er opført på listen i bilag I til nævnte beslutning, for at blive godkendt i henhold til foranstaltningerne omhandlet i artikel 27, stk. 1, i beslutning 2009/470/EF, som minimum opfylde kriterierne i bilaget til beslutning 2008/341/EF.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU af 30. november 2011 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2012 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EU-tilskuddet hertil (3) godkendes visse nationale programmer, ligesom satsen og maksimumbeløbet for EU-tilskuddet til hvert enkelt program, der er forelagt af medlemsstaterne, fastsættes.

(4)

Man oplevede i 2012 en alvorlig genopblussen af afrikansk svinepest i Italien (Sardinien): Der var flere udbrud af sygdommen i syv af de otte sardinske provinser — ikke kun i hobbybesætninger, men også på store, kommercielle bedrifter. Afrikansk svinepest er en yderst smitsom virussygdom, som rammer tamsvin og vildsvin. Hvis sygdommen ikke håndteres på passende vis i Sardinien, vil hele EU kunne blive berørt, med alvorlige sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for alle medlemsstaterne.

(5)

Af samme grund har Italien forelagt et revideret program for bekæmpelse og overvågning af afrikansk svinepest for 2012 med henblik på at håndtere sygdommen på passende vis. Italien har meddelt Kommissionen, at der på grund af den helt særlige epidemiologiske situation og den høje risiko for, at sygdommen spredes fra Sardinien, er behov for supplerende støtte til kontraktansatte med henblik på at sikre gennemførelsen af de planlagte foranstaltninger.

(6)

Portugal har forelagt et ændret program for udryddelse af kvægbrucellose, kvægtuberkulose og bluetongue. Det Forenede Kongerige forelagde et ændret program for udryddelse af kvægtuberkulose. Spanien har forelagt et ændret program for udryddelse af fåre- og gedebrucellose og bluetongue. Slovenien har forelagt et ændret program for bekæmpelse og overvågning af klassisk svinepest. Italien og Grækenland har forelagt ændrede programmer vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier, bovin spongiform encephalopati og scrapie, og Bulgarien har forelagt et ændret program for udryddelse af rabies.

(7)

Kommissionen har vurderet de ændrede programmer fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmerne opfylder de relevante EU-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i bilaget til beslutning 2008/341/EF. De ændrede programmer bør derfor godkendes.

(8)

Kommissionen har endvidere vurderet de foreløbige rapporter, der er forelagt af medlemsstaterne i henhold til artikel 27, stk. 7, i beslutning 2009/470/EF om de udgifter, de har afholdt til de pågældende programmer. Vurderingen viser, at visse medlemsstater ikke kommer til at udnytte det fulde tilskud for 2012, mens andre vil have udgifter, der overstiger det tildelte beløb.

(9)

EU-tilskuddet til en række af de nationale programmer bør derfor justeres. For at sikre en optimal udnyttelse af de øremærkede forpligtelser bør tilskudsmidler, der ikke vil blive udnyttet fuldt ud under et nationalt program, omfordeles fra dette til programmer, for hvilke udgifterne på grund af uforudsete dyresundhedsforhold i de pågældende medlemsstater forventes at ville overstige bevillingerne. Omfordelingen bør baseres på de seneste oplysninger om de udgifter, som de pågældende medlemsstater har afholdt.

(10)

Gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af det ændrede program for udryddelse af kvægbrucellose forelagt af Portugal

Det ændrede program vedrørende kvægbrucellose, som Portugal forelagde den 30. april 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 2

Godkendelse af de ændrede programmer for udryddelse af kvægtuberkulose forelagt af Portugal og Det Forenede Kongerige

Det ændrede program vedrørende kvægtuberkulose, som Portugal forelagde den 30. april 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Det ændrede program vedrørende kvægtuberkulose, som Det Forenede Kongerige forelagde den 3. august 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 3

Godkendelse af det ændrede program for udryddelse af fåre- og gedebrucellose forelagt af Spanien

Det ændrede program vedrørende fåre- og gedebrucellose, som Spanien forelagde den 30. marts 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 4

Godkendelse af de ændrede programmer for udryddelse og overvågning af bluetongue forelagt af Spanien og Portugal

Det ændrede program vedrørende bluetongue, som Spanien forelagde den 14. september 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Det ændrede program vedrørende bluetongue, som Portugal forelagde den 31. december 2011, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 5

Godkendelse af det ændrede program vedrørende klassisk svinepest forelagt af Slovenien

Det ændrede program for bekæmpelse og overvågning af klassisk svinepest, som Slovenien forelagde den 19. juni 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 6

Godkendelse af det ændrede program vedrørende afrikansk svinepest forelagt af Italien

Det ændrede program for bekæmpelse og overvågning af afrikansk svinepest, som Italien forelagde den 2. oktober 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 7

Godkendelse af de ændrede programmer vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier, bovin spongiform encephalopati og scrapie forelagt af Grækenland og Italien

Det ændrede program for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og for udryddelse af bovin spongiform encephalopati og scrapie, som Grækenland forelagde den 9. januar 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Det ændrede program for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og for udryddelse af bovin spongiform encephalopati og scrapie, som Italien forelagde den 26. september 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 8

Godkendelse af det ændrede program vedrørende rabies forelagt af Bulgarien

Det ændrede program vedrørende rabies, som Bulgarien forelagde den 27. december 2011, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 9

Ændringer af gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU

I gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU foretages der følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

og må ikke overstige følgende:

i)

3 600 000 EUR til Spanien

ii)

2 300 000 EUR til Italien

iii)

1 050 000 EUR til Portugal

iv)

1 050 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

2)

Artikel 2, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

omfatter et fast beløb, der godtgør alle udgifter afholdt til at gennemføre følgende aktiviteter og/eller test:

i)

0,5 EUR pr. husdyr, der udtages prøver af til gamma-interferon-test, og som man mistænker for at være positivt på slagteriet

ii)

1,5 EUR pr. tuberkulintest

iii)

5 EUR pr. gamma-interferon-test

iv)

20 EUR pr. bakteriologisk test.«

3)

Artikel 2, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

og må ikke overstige følgende:

i)

19 000 000 EUR til Irland

ii)

14 000 000 EUR til Spanien

iii)

4 000 000 EUR til Italien

iv)

2 650 000 EUR til Portugal

v)

31 000 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

4)

Artikel 3, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

og må ikke overstige følgende:

i)

800 000 EUR til Grækenland

ii)

8 900 000 EUR til Spanien

iii)

3 700 000 EUR til Italien

iv)

180 000 EUR til Cypern

v)

1 800 000 EUR til Portugal.«

5)

Artikel 4, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

150 000 EUR til Belgien

ii)

15 000 EUR til Bulgarien

iii)

40 000 EUR til Tjekkiet

iv)

80 000 EUR til Tyskland

v)

10 000 EUR til Estland

vi)

25 000 EUR til Irland

vii)

60 000 EUR til Grækenland

viii)

700 000 EUR til Spanien

ix)

1 200 000 EUR til Frankrig

x)

650 000 EUR til Italien

xi)

20 000 EUR til Letland

xii)

10 000 EUR til Litauen

xiii)

10 000 EUR til Luxembourg

xiv)

30 000 EUR til Ungarn

xv)

10 000 EUR til Malta

xvi)

20 000 EUR til Nederlandene

xvii)

10 000 EUR til Østrig

xviii)

50 000 EUR til Polen

xix)

300 000 EUR til Portugal

xx)

150 000 EUR til Rumænien

xxi)

40 000 EUR til Slovenien

xxii)

50 000 EUR til Slovakiet

xxiii)

10 000 EUR til Finland

xxiv)

10 000 EUR til Sverige.«

6)

Artikel 5, stk. 3, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

1 200 000 EUR til Belgien

ii)

20 000 EUR til Bulgarien

iii)

1 200 000 EUR til Tjekkiet

iv)

250 000 EUR til Danmark

v)

900 000 EUR til Tyskland

vi)

30 000 EUR til Estland

vii)

200 000 EUR til Irland

viii)

1 000 000 EUR til Grækenland

ix)

1 100 000 EUR til Spanien

x)

1 550 000 EUR til Frankrig

xi)

1 200 000 EUR til Italien

xii)

100 000 EUR til Cypern

xiii)

350 000 EUR til Letland

xiv)

10 000 EUR til Luxembourg

xv)

2 000 000 EUR til Ungarn

xvi)

150 000 EUR til Malta

xvii)

2 700 000 EUR til Nederlandene

xviii)

1 100 000 EUR til Østrig

xix)

500 000 EUR til Polen

xx)

50 000 EUR til Portugal

xxi)

350 000 EUR til Rumænien

xxii)

70 000 EUR til Slovenien

xxiii)

600 000 EUR til Slovakiet

xxiv)

75 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

7)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 ændres således:

i)

Hovedet affattes således:

»EU-tilskuddet til programmer forelagt af medlemsstaterne som omhandlet i stk. 1, litra a):«.

ii)

Litra b) affattes således:

»b)

må ikke overstige:

i)

210 000 EUR til Bulgarien

ii)

1 200 000 EUR til Tyskland

iii)

200 000 EUR til Frankrig

iv)

10 000 EUR til Luxembourg

v)

340 000 EUR til Ungarn

vi)

900 000 EUR til Rumænien

vii)

30 000 EUR til Slovenien

viii)

500 000 EUR til Slovakiet.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3:

»3.

EU-tilskuddet til det af Italien forelagte program som omhandlet i stk. 1, litra b):

a)

fastsættes til 50 % af Italiens udgifter til:

i)

laboratorieundersøgelser, dog højst:

2 EUR pr. ELISA-test

10 EUR pr. PCR-test

10 EUR pr. virologisk test

ii)

lønninger til kontraktansatte, der specifikt rekrutteres til gennemførelse af foranstaltningerne under dette program, bortset fra laboratorieundersøgelser

b)

må ikke overstige 850 000 EUR.«

8)

Artikel 8, stk. 2, litra c), ændres således:

a)

Nr. ix) affattes således:

»ix)

140 000 EUR til Spanien«.

b)

Nr. xi) affattes således:

»xi)

1 000 000 EUR til Italien«.

c)

Nr. xxii) affattes således:

»xxii)

350 000 EUR til Rumænien«.

d)

Nr. xxvii) affattes således:

»xxvii)

110 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

9)

Artikel 9, stk. 2, litra c), ændres således:

a)

Nr. ii) affattes således:

»ii)

340 000 EUR til Bulgarien«.

b)

Nr. iv) affattes således:

»iv)

750 000 EUR til Danmark«.

c)

Nr. v) affattes således:

»v)

6 300 000 EUR til Tyskland«.

d)

Nr. viii) affattes således:

»viii)

1 800 000 EUR til Grækenland«.

e)

Nr. xi) affattes således:

»xi)

4 800 000 EUR til Italien«.

f)

Nr. xvi) affattes således:

»xvi)

1 300 000 EUR til Ungarn«.

g)

Nr. xviii) affattes således:

»xviii)

2 200 000 EUR til Nederlandene«.

h)

Nr. xxi) affattes således:

»xxi)

1 100 000 EUR til Portugal«.

i)

Nr. xxvii) affattes således:

»xxvii)

5 100 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

10)

Artikel 10, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

1 650 000 EUR til Bulgarien

ii)

620 000 EUR til Estland

iii)

1 400 000 EUR til Ungarn

iv)

9 850 000 EUR til Polen

v)

2 200 000 EUR til Rumænien

vi)

400 000 EUR til Slovakiet.«

11)

Artikel 11, stk. 5, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

1 200 000 EUR til Italien

ii)

1 700 000 EUR til Letland

iii)

2 950 000 EUR til Litauen

iv)

190 000 EUR til Østrig

v)

840 000 EUR til Slovenien

vi)

360 000 EUR til Finland.«

Artikel 10

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 44.

(3)  EUT L 322 af 6.12.2011, s. 11.


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 13. december 2012

om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af visse vanddyrsygdomme til dele af Irland, Finland og Det Forenede Kongerige

(meddelt under nummer C(2012) 9295)

(EØS-relevant tekst)

(2012/786/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 43, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (2) giver visse medlemsstater mulighed for, med henblik på at forebygge indslæbning af visse sygdomme i deres område, at stille særlige krav til sendinger af disse dyr, såfremt de enten har påvist, at hele deres område eller visse afgrænsede områder er frie for sådanne sygdomme, eller har etableret et udryddelses- eller overvågningsprogram i dette øjemed.

(2)

De finske indlandsområder er opført i bilag II til afgørelse 2010/221/EU som områder med et godkendt udryddelsesprogram for bakteriel nyresygdom (BKD).

(3)

Ved afgørelse 2010/221/EU godkendes i overensstemmelse hermed visse nationale foranstaltninger i Finland for så vidt angår sendinger af akvakulturdyr af modtagelige arter til de pågældende områder.

(4)

Ifølge Finlands rapportering til Kommissionen er der sket fremskridt i flere områder, mens andre områder stadig er inficeret med BKD. Finland har derfor anmodet om, at afvandingsområdet for Vesijärvi udgår af udryddelsesprogrammet. Bilag II bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

I bilag III til afgørelse 2010/221/EU er der for øjeblikket opført ni segmenter på Irlands område med et godkendt overvågningsprogram for ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(6)

Irland har meddelt Kommissionen, at der er påvist OsHV-1 μνar i Drumcliff i segment 3, Shannon Estuary i segment 6 og Oysterhaven Bay i segment 9. Den geografiske afgrænsning af disse segmenter i bilag III til afgørelse 2010/221/EU bør derfor ændres.

(7)

I bilag III til afgørelse 2010/221/EU er områderne Storbritannien, Nordirland og Guernsey opført med et godkendt overvågningsprogram for OsHV-1 μνar.

(8)

Det Forenede Kongerige har meddelt Kommissionen, at der er påvist OsHV-1 μνar i England og Nordirland. Den geografiske afgrænsning af disse områder i bilag III til afgørelse 2010/221/EU bør derfor ændres.

(9)

Afgørelse 2010/221/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II og III til afgørelse 2010/221/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 98 af 20.4.2010, s. 7.


BILAG

»

BILAG II

Medlemsstater og dele heraf, som har indført udryddelsesprogrammer for visse sygdomme hos akvakulturdyr, og hvis nationale foranstaltninger til bekæmpelse af disse sygdomme er godkendt, jf. artikel 43, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af det område, der er omfattet af godkendte nationale foranstaltninger

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Finland

FI

Følgende afvandingsområder:

Kymijoki (undtagen afvandingsområdet for Vesijärvi), Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Sverige

SE

De svenske indlandsområder.

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Sverige

SE

De svenske kystområder.

BILAG III

Medlemsstater og områder, som har indført programmer for overvågning af ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar), og hvis nationale foranstaltninger til bekæmpelse af denne sygdom er godkendt, jf. artikel 43, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af områder med godkendte nationale foranstaltninger

(medlemsstater, zoner og segmenter)

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irland

IE

Segment 1: Sheephaven Bay.

Segment 2: Gweebara Bay.

Segment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay.

Segment 4: Streamstown Bay.

Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay.

Segment 6: Poulnasharry Bay, Askeaton Bay og Ballylongford Bay.

Segment 7: Kenmare Bay.

Segment 8: Dunmanus Bay.

Segment 9: Kinsale Bay.

Det Forenede Kongerige

UK

Storbritannien med undtagelse af Whitestable Bay og Kent.

Nordirland med undtagelse af Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford Lough.

Guernsey.

«

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/38


AFGØRELSE Nr. 1/2012 TRUFFET AF ØSA/EU-TOLDSAMARBEJDSUDVALGET

den 29. november 2012

om undtagelse fra oprindelsesreglerne i protokol 1 til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side hvad angår konserveret tunfisk og tunfiskefileter

(2012/787/EU)

TOLDSAMARBEJDSUDVALGET HAR —

under henvisning til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, særlig artikel 41, stk. 4, i protokol 1 til denne aftale, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (1) (»den foreløbige ØPA«) anvendes midlertidigt mellem Unionen og Republikken Madagaskar, Republikken Mauritius, Republikken Seychellerne samt Republikken Zimbabwe fra den 14. maj 2012.

(2)

Protokol 1 til den foreløbige ØPA om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde omhandler oprindelsesregler for indførsel til Unionen af produkter med oprindelse i ØSA-landene.

(3)

I henhold til artikel 42, stk. 8, i protokol 1 til den foreløbige aftale indrømmes der automatisk undtagelser inden for et årligt kontingent på 8 000 ton for tun på dåse og et årligt kontingent på 2 000 ton for tunfiskefileter.

(4)

For at muliggøre en effektiv og fuld udnyttelse af det disponible kontingent anmodede Mauritius, Seychellerne og Madagaskar om en undtagelse for den årlige mængde på 8 000 ton tun på dåse og 2 000 ton tunfiskefileter, som indføres til Unionen i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2022.

(5)

Eftersom de mængder, der anmodes om, ligger inden for det årlige kontingent, der automatisk indrømmes ØSA-landene, bør Toldsamarbejdsudvalget tildele ØSA-landene globalkontingentet. ØSA-landene bør derfor indrømmes en undtagelse for tun på dåse og tunfiskefileter for de mængder, der er anmodet om.

(6)

I artikel 42, stk. 8, i protokol 1 til den foreløbige ØPA forstås der ved »tun på dåse« tun, der er konserveret i vegetabilsk olie eller på anden vis. I bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (2) (den kombinerede nomenklatur) anvendes udtrykket »konserveret« om disse typer tun. Udtrykket »konserveret tunfisk« omfatter tun på dåse men også tunfisk, der er vakuumpakket i plastposer eller anden emballage. Udtrykket »konserveret tunfisk« bør derfor anvendes.

(7)

For tydelighedens skyld vil det være hensigtsmæssigt at slå fast, at de eneste materialer uden oprindelsesstatus, som må anvendes til produktion af konserveret tunfisk og tunfiskefileter henhørende under KN-kode 1604 14 16, således at disse produkter er omfattet af undtagelsen, er tun henhørende under HS-kode 0302 og 0303.

(8)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) indeholder bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter. Med henblik på at sikre en effektiv forvaltning i snævert samarbejde mellem myndighederne i ØSA-landene, toldmyndighederne i Unionen og Kommissionen bør disse regler finde tilsvarende anvendelse på de mængder, der importeres i henhold til den undtagelse, der indrømmes ved denne afgørelse.

(9)

Undtagelsen bør indrømmes for en periode på fem år, jf. artikel 42, stk. 10, litra a), i protokol 1 til den foreløbige ØPA.

(10)

Med henblik på en effektiv overvågning af undtagelsens anvendelse bør myndighederne i ØSA-landene med regelmæssige mellemrum meddele Kommissionen oplysninger om udstedte EUR.1-varecertifikater —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset protokol 1 til den foreløbige ØPA og i overensstemmelse med artikel 42, stk. 8, i nævnte protokol anses konserveret tunfisk og tunfiskefileter henhørende under HS-kode 1604, som er fremstillet af tunfisk uden oprindelsesstatus henhørende under HS-kode 0302 eller 0303, for at have oprindelse i ØSA-landene på betingelserne i artikel 2-5 i denne afgørelse.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 finder anvendelse på årsbasis for de produkter og de mængder, der er fastsat i bilaget til denne afgørelse, og som angives til overgang til fri omsætning fra ØSA-landene til Unionen i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2017.

Artikel 3

De mængder, der er angivet i bilaget, forvaltes i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

Toldmyndighederne i ØSA-landene foretager mængdekontrol med udførslen af de i artikel 1 nævnte produkter.

Alle de EUR.1-varecertifikater, som de udsteder for de i artikel 1 anførte produkter, skal indeholde en henvisning til denne afgørelse.

Inden udgangen af den efter hvert kvartal følgende måned sender Toldmyndighederne i ØSA-landene via Toldsamarbejdsudvalgets sekretariat Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt EUR.1-vcertifikater i medfør af denne afgørelse, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

Rubrik 7 i EUR.1-varecertifikater, der udstedes i medfør af denne afgørelse, skal indeholde en af følgende angivelser:

»Derogation — Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of […]«»Dérogation — Décision no 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du […]«.

Artikel 6

1.   ØSA-landene og Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Har Unionen på grundlag af objektive oplysninger konstateret uregelmæssigheder, svig eller gentagen overtrædelse af forpligtelserne i artikel 4, kan Unionen efter proceduren i artikel 22, stk. 5 og 6, i den foreløbige ØPA anmode om midlertidig suspension af undtagelsen i artikel 1.

Artikel 7

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2013.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2012.

På vegne af ØSA/EU-Toldsamarbejdsudvalget

Péter KOVÁCS, Vivianne FOCK TAVE

Formænd


(1)  EUT L 111 af 24.4.2012, s. 2.

(2)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængde

(ton)

09.1618

ex 1604 14 11ex 1604 14 18ex 1604 20 70

Konserveret tunfisk (1)

1.1.2013 – 31.12.2013

8 000

1.1.2014 – 31.12.2014

8 000

1.1.2015 – 31.12.2015

8 000

1.1.2016 – 31.12.2016

8 000

1.1.2017 – 31.12.2017

8 000

09.1619

1604 14 16

Tunfiskefilet

1.1.2013 – 31.12.2013

2 000

1.1.2014 – 31.12.2014

2 000

1.1.2015 – 31.12.2015

2 000

1.1.2016 – 31.12.2016

2 000

1.1.2017 – 31.12.2017

2 000


(1)  I enhver form for emballage, der gør, at produktet betragtes som konserveret, jf. HS-kode 1604.


Berigtigelser

15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/41


Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 692/2012 af 24. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 43/2012 og forordning (EU) nr. 44/2012 for så vidt angår beskyttelsen af djævlerokke og visse fiskerimuligheder

( Den Europæiske Unions Tidende L 203 af 31. juli 2012 )

Side 3, artikel 3, stk. 3:

I stedet for:

»Som undtagelse fra stk. 2 i denne artikel anvendes artikel 1, nr. 1) …«

læses:

»Dog anvendes artikel 1, nr. 1) …«.

Side 13, bilag II, punkt 2, litra i):

I stedet for:

»Oplysningerne om makrel i norske farvande i IIIa og IVa affattes således:«

læses:

»Oplysningerne om makrel i norske farvande i IIa og IVa affattes således:«.

Side 14, bilag II, punkt 4, litra k):

I stedet for:

»Oplysningerne om hestemakrel og dertil knyttede bifangster i EU-farvande …«

læses:

»Oplysningerne om hestemakrel og dermed forbundne bifangster i EU-farvande …«.

Side 18, bilag II, punkt 4, litra a), Unionen:

I stedet for:

»5 330,5«

læses:

»5 292«.

Side 18, bilag II, punkt 4, litra b):

Litra b) udgår.

Side 21, bilag II, punkt 4, litra g):

Følgende nye punkt tilføjes efter litra g):

»h)

Oplysningerne om hvid skægbrosme i NAFO 3NO affattes således:

»Art

:

Hvid skægbrosme

Urophycis tenuis

Område

:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spanien

1 273

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.«

Portugal

1 667

Unionen

2 940

TAC

5 000«

Side 21, bilag II, punkt 6:

I stedet for:

»6.

Bilag VI, punkt 2, affattes således:

»2.

Maksimalt antal af EU-fartøjer, der har tilladelse til at fiske efter sværdfisk og hvid tun i IOTC-konventionsområdet:

BILAG VI

IOTC-KONVENTIONSOMRÅDET

1.

Maksimalt antal af EU-fartøjer, der har tilladelse til at fiske efter tropisk tunfisk i IOTC-konventionsområdet

Medlemsstat

Maksimalt antal fartøjer

Kapacitet

(bruttotonnage)

Spanien

22

61 364

Frankrig

22

33 604

Portugal

5

1 627

Unionen

49

96 595

2.

Maksimalt antal af EU-fartøjer, der har tilladelse til at fiske efter sværdfisk og hvid tun i IOTC-konventionsområdet

Medlemsstat

Maksimalt antal fartøjer

Kapacitet

(bruttotonnage)

Spanien

27

11 590

Frankrig

41

5 382

Portugal

15

6 925

Det Forenede Kongerige

4

1 400

Unionen

87

25 297

3.

Fartøjerne, der er omhandlet i punkt 1, har også tilladelse til at fiske efter sværdfisk og hvid tun i IOTC- konventionsområdet.

4.

Fartøjerne, der er omhandlet i punkt 2, har også tilladelse til at fiske efter tropisk tunfisk i IOTC-konventionsområdet.

«.«

læses:

»6.

Bilag VI, punkt 2, affattes således:

»2.

Maksimalt antal af EU-fartøjer, der har tilladelse til at fiske efter sværdfisk og hvid tun i IOTC- konventionsområdet

Medlemsstat

Maksimalt antal fartøjer

Kapacitet

(bruttotonnage)

Spanien

27

11 590

Frankrig

41

5 382

Portugal

15

6 925

Det Forenede Kongerige

4

1 400

Unionen

87

25 297« «


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/43


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/2012 af 5. december 2012 om 183. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

( Den Europæiske Unions Tidende L 335 af 7. december 2012 )

Side 41, bilaget, punkt b):

I stedet for:

»b)

»Benevolence International Foundation (alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adresse: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA, b) Postboks 548, Worth, Illinois, 60482, USA, c) (tidligere lokation) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA, d) (tidligere lokation) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA, e) Postboks 1937, Khartoum, Sudan, f) Bangladesh, g) Gazastriben, h) Yemen. Andre oplysninger: a) Arbejdsgiveridentifikationsnummer: 36-3823186 (USA), b) Navnet på stiftelsen i Nederlandene er: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).« «

læses:

»b)

»Benevolence International Foundation (alias a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Adresse: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada, b) Postboks 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada, c) Postboks 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada, d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Andre oplysninger: Forbundet til Benevolence International Foundation. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.11.2002.« «


15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/43


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 181 af 12. juli 2012 )

Side 41, artikel 25, stk. 1, femte linje:

I stedet for:

»3 664 t CO2/t C«

læses:

»3,664 t CO2/t C«.

Side 45, artikel 36, stk. 3, tredje linje:

I stedet for:

»3 664 t CO2/t C«

læses:

»3,664 t CO2/t C«.