ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.342.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 342

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
14. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1194/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1195/2012 af 13. december 2012 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203) til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen: Lyven) ( 1 )

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1196/2012 af 13. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 9/2010 for så vidt angår minimumsindholdet af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner (indehaver af godkendelsen Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2012 af 13. december 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår udvidelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis-stamme AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazol, Gliocladium catenulatum-stamme J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis-stamme MA 342, quinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram og ziram ( 1 )

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1198/2012 af 13. december 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

31

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1199/2012 af 13. december 2012 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

33

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1200/2012 af 13. december 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

36

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1201/2012 af 13. december 2012 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 for produktionsåret 2012/13

38

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1202/2012 af 13. december 2012 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

40

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/778/EU

 

*

Rådets afgørelse af 4. december 2012 om ophævelse af beslutning 2009/587/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta

43

 

 

2012/779/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. december 2012 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

45

 

 

2012/780/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. december 2012 om adgangsrettigheder til det centrale europæiske register over sikkerhedsanbefalinger i henhold til artikel 18, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF ( 1 )

46

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 af 7. oktober 2010 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådet beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 270 af 14.10.2010)

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1194/2012

af 12. december 2012

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

(2)

Ifølge artikel 16, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/125/EF udsteder Kommissionen efter proceduren i samme direktivs artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design eventuelt gennemførelsesforanstaltninger og begynder med de produkter, der frembyder et stort potentiale for en omkostningseffektiv nedbringelse af drivhusgasemissionerne, f.eks. belysningsprodukter i både boliger og den tertiære sektor, som bl.a. omfatter retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr.

(3)

Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse, hvor de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr blev analyseret. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige. En forberedende undersøgelse af eksterne strømforsyninger frembragte en lignende analyse for styreanordninger til halogenpærer.

(4)

Obligatoriske krav til miljøvenligt design gælder for produkter, som bringes i omsætning på EU-markedet, uanset hvor de installeres eller anvendes, og derfor kan sådanne krav ikke gøres afhængige af produktets anvendelse.

(5)

Produkter, som er omfattet af denne forordning, er hovedsageligt udformet til fuldstændig eller delvis belysning af et område, idet de erstatter eller supplerer dagslys med kunstlys, så synsforholdene bedres i det pågældende område. Speciallyskilder, der hovedsageligt er udformet til andre anvendelsesformål (f.eks. trafiksignaler, terrariumsbelysning eller husholdningsapparater), og som klart er angivet som sådanne i den ledsagende produktinformation, bør ikke underkastes denne forordnings krav til miljøvenligt design.

(6)

Ny teknologi, der fremkommer på markedet, f.eks. lysdioder, bør omfattes af denne forordning.

(7)

Miljøaspekterne af de omfattede energiforbrugende produkter, der er udpeget som væsentlige i forbindelse med denne forordning, er energiforbruget i brugsfasen og indholdet og udledningerne af kviksølv.

(8)

Kviksølvudledningen i de forskellige faser af lyskildernes livscyklus, bl.a. fra elproduktion i brugsfasen og fra de 80 % af kviksølvholdige kompaktlysstoflamper, som antages ikke at blive genanvendt, når de er udtjent, er blevet anslået til 0,7 tons fra bestanden af lyskilder i 2007. Hvis der ikke iværksættes målrettede foranstaltninger, anslås kviksølvudledningerne fra bestanden af lyskilder at stige til 0,9 tons i 2020, til trods for, at det er påvist, at denne mængde kan nedbringes væsentligt.

(9)

Selv om kviksølvindholdet i kompaktlysstoflamper anses for et væsentligt miljøaspekt, er det hensigtsmæssigt, at det reguleres under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU (2). Det er hensigtsmæssigt at regulere emissionen af ultraviolet lys fra lyskilder og andre parametre med potentielle negative sundhedsvirkinger under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF (3) og direktiv 2001/95/EF (4).

(10)

Fastsættelsen af energieffektivitetskrav for lyskilder burde føre til en mindre samlet kviksølvudledning.

(11)

Ifølge artikel 14, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU (5) skal medlemsstaterne sikre, at brugere af elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger får de nødvendige oplysninger om de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af tilstedeværelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Kravene til produktinformation i denne forordning bør udbygge denne bestemmelse for så vidt angår kviksølv i kompaktlysstoflamper.

(12)

Strømforbruget for produkter omfattet af denne forordning bør forbedres ved, at der anvendes eksisterende teknologier, som ikke er beskyttet af ejendomsret, som er omkostningseffektive, og som giver lavere samlede udgifter til anskaffelse og drift af udstyret.

(13)

Der bør stilles krav til miljøvenligt design af produkter omfattet af denne forordning med henblik på at forbedre de pågældende produkters miljømæssige egenskaber, bidrage til et velfungerende indre marked og til Unionens mål om at mindske energiforbruget med 20 % frem til 2020, sammenholdt med det beregnede energiforbrug i 2020, hvis der ikke træffes sådanne foranstaltninger.

(14)

Den kombinerede virkning af kravene til miljøvenligt design, der er fastsat i denne forordning og i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 (6), forventes at føre til en årlig strømbesparelse på 25 TWh i 2020 for retningsbestemte lyskilder, sammenholdt med en situation, hvor der ikke træffes nogen foranstaltninger.

(15)

Kravene til miljøvenligt design bør hverken påvirke produktets brugsegenskaber eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø. Fordelene ved at nedbringe strømforbruget i brugsfasen for produkter omfattet af denne forordning bør navnlig være større end eventuelle ekstra miljøpåvirkninger i produktionsfasen. For at sikre forbrugernes tilfredshed med energibesparende lyskilder, herunder navnlig LED-lyskilder, bør der fastsættes krav til brugsegenskaber ikke blot for retningsbestemte lyskilder, men også for ikke-retningsbestemte LED-lyskilder, idet disse ikke er omfattet af kravene til brugsegenskaber i Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 (7). Produktinformationskravene bør give forbrugerne mulighed for at træffe kvalificerede valg.

(16)

LED-lysarmaturer, hvor LED-lyskilder eller LED-moduler ikke kan udtages til selvstændig prøvning, bør ikke give LED-producenterne mulighed for at omgå denne forordnings krav.

(17)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte specifikke krav på et niveau, som gør, at der stadig findes alternative lyskilder, som kan bruges i bestanden af belysningsudstyr. Parallelt hermed bør der fastsættes almene krav, som implementeres ved hjælp af harmoniserede standarder, og som gør nyt belysningsudstyr mere kompatibelt med energibesparende lyskilder, og energibesparende lyskilder kompatible med et bredere udvalg af belysningsudstyr. Produktinformationskravene til belysningsudstyr kan hjælpe brugerne med at finde lyskilder og udstyr, der passer sammen.

(18)

Kravene til miljøvenligt design bør indføres i flere faser for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Indførelsen af krav i flere omgange bør planlægges, så negative virkninger for markedsført udstyrs brugsegenskaber undgås, og der tages hensyn til omkostningsvirkningen for slutbrugerne og producenterne, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme.

(19)

Målingerne af de relevante produktparametre bør udføres ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede europæiske standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (8).

(20)

I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2009/125/EF bør denne forordning specificere, hvilke procedurer der gælder for overensstemmelsesvurdering.

(21)

For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag V og VI til direktiv 2009/125/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning.

(22)

Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der angives vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier for produkter omfattet af denne forordning med henblik på at sikre omfattende og lettere adgang til information om produkternes miljøpræstationer over hele deres livscyklus.

(23)

Ved revisionen af denne forordning bør der tages særligt hensyn til udviklingen i salget af speciallyskilder for at kontrollere, at de ikke anvendes til andet end deres særlige formål, og til udviklingen af ny teknologi, f.eks. lysdioder (LED) og organiske LED. Det bør også vurderes, om det er muligt at opstille energieffektivitetskrav på kategori A-niveau som defineret i den delegerede forordning (EU) nr. 874/2012, eller i det mindste på kategori B-niveau for retningsbestemte halogenlyskilder til almindelig netspænding (under hensyntagen til kriterierne i tabel 2 i punkt 1.1 i bilag III). Ved revisionen bør det også vurderes, om der kan foretages en væsentlig stramning af energieffektivitetskravene til andre glødepærer. Under revisionen bør også kravene til brugsegenskaber for så vidt angår farvegengivelsesindeks for LED-lyskilder vurderes.

(24)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes krav til miljøvenligt design for så vidt angår markedsføring af følgende elektriske belysningsprodukter:

a)

retningsbestemte lyskilder

b)

LED-lyskilder

c)

udstyr udformet til installation mellem elnettilslutningen og lyskilden(-erne), herunder styreanordninger, reguleringsudstyr og lysarmaturer (dog ikke forkoblinger og lysarmaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper),

også når disse er indbygget i andre produkter.

Den fastsætter også krav til produktinformation for specialprodukter.

LED-moduler er fritaget fra denne forordnings krav, hvis de markedsføres som en del af lysarmaturer, der markedsføres i et antal på højst 200 enheder årligt.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2009/125/EF, og derudover forstås ved:

1)   »belysning«: anvendelse af lys på en sådan måde, at det rammer et sted, genstande eller deres omgivelser, så disse bliver synlige for mennesker

2)   »spotbelysning«: en type belysning, hvor lyset målrettes, så det fremhæver et objekt eller en del af et område

3)   »elektrisk belysningsprodukt«: et produkt udformet til brug med strøm og beregnet til belysning

4)   »specialprodukt«: et produkt, som anvender teknologier, der er omfattet af denne forordning, men som er beregnet til særlige anvendelser på grund af dets tekniske parametre som beskrevet i den tekniske dokumentation. Særlige anvendelser er anvendelser, som kræver tekniske parametre, der ikke er nødvendige, når det gælder belysning af normale steder eller genstande under normale forhold. Der er tale om følgende typer anvendelser:

i)

udsendelse af lys som agens i kemiske eller biologiske processer (f.eks. polymerisering, ultraviolet lys, der anvendes til saltning/tørring/hærdning, fotodynamisk terapi, havebrug, pasning af husdyr, insektbekæmpelsesmidler)

ii)

optagelse og projektion af billeder (f.eks. flashlamper til kamera, fotokopimaskiner og videoprojektorer)

iii)

opvarmning (f.eks. infrarøde lyskilder)

iv)

signalgivning (f.eks. trafiklys eller landingsbanelys)

i)

hvor lysets spektralfordeling har til formål at ændre det belyste steds eller den belyste genstands udseende ud over at gøre det eller den synlig (f.eks. belysning til udstilling af fødevarer eller farvede lyskilder som defineret i punkt 1 i bilag I), med undtagelse af variationer i korreleret farvetemperatur, eller

ii)

hvor lysets spektralfordeling er tilpasset til særligt teknisk udstyrs behov, ud over at gøre et sted eller en genstand synlig for mennesker (f.eks. studiobelysning, lysspots, teaterbelysning), eller

iii)

hvor stedet eller den belyste genstand kræver særlig beskyttelse mod lyskildens negative virkninger (belysning med særlige filtre til lysfølsomme patienter eller lysfølsomme museumsgenstande), eller

iv)

hvor der kun kræves belysning i nødsituationer (f.eks. nødbelysningsarmaturer eller styreanordninger til nødbelysning), eller

v)

hvor belysningsprodukter skal kunne modstå ekstreme fysiske påvirkninger (f.eks. vibrationer eller temperaturer under – 20 °C eller over 50 °C)

5)   »lysgiver«: en flade eller et objekt, der er konstrueret til at udsende hovedsagelig synlig optisk stråling frembragt ved omsætning af energi. Med udtrykket »synlig« henvises der til en bølgelængde på 380-780 nm

6)   »lyskilde«: en enhed, hvis præstationer kan vurderes særskilt, og som består af en eller flere lysgivere. Den kan desuden indeholde komponenter, der er nødvendige til tænding, strømforsyning eller stabil drift af enheden, eller til fordeling, filtrering eller omdannelse af den optiske stråling, hvis disse komponenter ikke kan fjernes uden blivende beskadigelse af enheden

7)   »sokkel«: den del af en lyskilde, som forbinder den til strømkilden via en fatning eller en tilslutning, og som også kan tjene til at fastholde lyskilden i fatningen

8)   »fatning«: en anordning, som fastholder lyskilden, oftest ved at soklen indsættes i den, i hvilket tilfælde den også tjener til at slutte lyskilden til strømkilden

9)   »retningsbestemt lyskilde«: en lyskilde, som afgiver mindst 80 % af sit lys inden for en rumvinkel på π sr (hvilket svarer til en kegle med topvinkel 120°)

10)   »ikke-retningsbestemt lyskilde«: en lyskilde, som ikke er en retningsbestemt lyskilde

11)   »glødetrådslyskilde«: en lyskilde, hvori lys frembringes ved, at en trådlignende leder ophedes til glødepunktet af en elektrisk strøm. Lyskilden kan eventuelt indeholde gasser, der påvirker glødeprocessen

12)   »glødepære«: en glødetrådslyskilde, hvori glødetråden er omsluttet af en lufttom glaskolbe eller af en glaskolbe med en inaktiv gas

13)   »halogenpære«: en glødetrådslyskilde, hvor glødetråden består af wolfram og er omsluttet af gas indeholdende halogener eller halogenforbindelser. En halogenpære kan have en indbygget strømforsyning

14)   »udladningslampe«: en lyskilde, hvor lyset direkte eller indirekte produceres ved en elektrisk udladning i en gas, en metaldamp eller en blanding af flere gasser og dampe

15)   »lysstofrør«: lavtrykskviksølvlampe, hvor det meste af lyset udsendes af et eller flere lag lysstof, som rammes af den ultraviolette stråling fra udladningen. Lysstofrør kan have en indbygget forkobling

16)   »lysstofrør uden indbygget forkobling«: et lysstofrør med enkelt eller dobbelt sokkel uden indbygget forkobling

17)   »højtryksdamplampe«: en elektrisk udladningslampe, hvor lysbuen stabiliseres af vægtemperaturen, og hvor energistrømmen mod og gennem udladningsrørets væg overstiger 3 watt pr. kvadratcentimeter

18)   »lysdiode« eller »LED«: en lysgiver bestående af en halvlederanordning med en p-n-overgang af uorganisk materiale. P-n-overgangen udsender optisk stråling, når den exciteres af en elektrisk strøm

19)   »LED package«: en sammenbygning med én eller flere lysdioder. Den kan have et optisk element og termiske, mekaniske og elektriske grænseflader

20)   »LED-modul«: en sammenbygning, uden sokkel, af ét eller flere LED packages på et trykt kredsløb. Den kan have elektriske, optiske, mekaniske og termiske komponenter, grænseflader og en styreanordning

21)   »LED-lyskilde«: en lyskilde, der omfatter et eller flere LED-moduler. Lyskilden kan være forsynet med en sokkel

22)   »styreanordning«: en anordning mellem elnettet og en eller flere lyskilder; den varetager en funktion, der vedrører lyskildens drift, idet den f.eks. transformerer forsyningsspændingen, begrænser strømstyrken til den for lyskilden eller lyskilderne krævede størrelse, leverer startspænding og strøm til forvarmning, forhindrer koldstart, korrigerer effektfaktoren eller mindsker radiointerferens. Anordningen kan være udformet sådan, at den skal forbindes med andre styreanordninger, for at disse funktioner skal kunne varetages. Begrebet »styreanordning« omfatter ikke:

reguleringsudstyr

strømforsyninger omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 278/2009 (9)

23)   »reguleringsudstyr«: elektrisk eller mekanisk udstyr til regulering eller overvågning af lyskildens lysstrøm på anden måde end ved spændingstransformering, f.eks. timere, bevægelsessensorer, lyssensorer og anordninger til dagslysstyring. Desuden regnes også fasestyringslysdæmpere for reguleringsudstyr

24)   »ekstern styreanordning«: ikke-integreret styreanordning, som er konstrueret til installation uden for en lyskildes eller et lysarmaturs indeslutning, eller som kan fjernes fra indeslutningen uden blivende beskadigelse af lyskilden eller lysarmaturet

25)   »forkobling«: en styreanordning indsat mellem strømkilden og en eller flere udladningslamper, som hovedsageligt har til formål at begrænse strømstyrken til den krævede værdi ved hjælp af induktans, kapacitans eller en kombination heraf

26)   »styreanordning til halogenpære«: styreanordning, som transformerer netspænding til ekstra lav spænding til halogenpærer

27)   »kompaktlysstoflampe«: et lysstofrør, som omfatter alle nødvendige komponenter til tænding og stabil drift af lysstofrøret

28)   »lysarmatur«: udstyr, som fordeler, filtrerer eller omdanner lys fra en eller flere lyskilder, og som omfatter alle de nødvendige elementer til at støtte, fastgøre og beskytte lyskilderne samt eventuelt hjælpeapparatur og anordninger til at forbinde dem til strømforsyningen

29)   »slutbruger«: en fysisk person, der køber eller forventes at købe en lyskilde eller et lysarmatur til formål uden forbindelse med dennes professionelle aktivitet inden for handel, håndværk, industri eller liberale erhverv

30)   »endelig ejer«: den person eller enhed, der ejer et produkt i brugsfasen af produktets livscyklus, eller enhver person eller enhed, som handler på vegne af en sådan person eller enhed.

I forbindelse med bilag III til V finder definitionerne i bilag II også anvendelse.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

1.   De i artikel 1 omhandlede belysningsprodukter skal opfylde kravene til miljøvenligt design i bilag III, undtagen hvis der er tale om specialprodukter.

De forskellige krav til miljøvenligt design træder i kraft som følger:

 

Fase 1: 1. september 2013

 

Fase 2: 1. september 2014

 

Fase 3: 1. september 2016.

Alle krav gælder i forening med andre senere indførte krav, medmindre de bliver afløst eller på anden måde ophævet.

2.   Fra den 1. september 2013 skal specialprodukter opfylde informationskravene i bilag I.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8 i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

Den tekniske dokumentation, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal:

a)

omfatte en kopi af den produktinformation, der stilles til rådighed i henhold til bilag III, punkt 3

b)

angive alle andre oplysninger, der kræves i henhold til bilag I, III og IV, i den tekniske dokumentation

c)

specificere mindst én realistisk kombination af produktindstillinger og vilkår, hvor produktet opfylder kravene i denne forordning.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne skal anvende verifikationsproceduren i denne forordnings bilag IV, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF.

Artikel 6

Vejledende referenceværdier

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste produkter og teknologier, der findes på markedet på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning, er anført i bilag V.

Artikel 7

Revision

Kommissionen reviderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling senest tre år efter dens ikrafttræden og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(3)  EUT L 374 af 27.12.2006, s. 10.

(4)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(5)  EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.

(6)  EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1.

(7)  EUT L 76 af 24.3.2009, s. 3.

(8)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(9)  EUT L 93 af 7.4.2009, s. 3.


BILAG I

Krav til produktinformation for specialprodukter

1.

Hvis en lyskildes kromaticitetskoordinater altid er inden for intervallet:

x < 0,270 eller x > 0,530

Formula eller Formula

skal kromaticitetskoordinaterne anføres i den tekniske dokumentation, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, og det skal fremgå, at disse koordinater betyder, at der er tale om et specialprodukt.

2.

For alle specialprodukter skal deres påtænkte anvendelse angives i eller former for produktinformation sammen med en advarsel om, at de ikke er beregnet til andre anvendelser.

Den tekniske dokumentation, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal indeholde de tekniske parametre, der gør produktet egnet til det formål, der er angivet på emballagen. Om nødvendigt kan parametrene anføres på en sådan måde, at det undgås at afsløre kommercielt følsomme oplysninger, som vedrører producentens intellektuelle ejendomsrettigheder.

Markedsføres produktet i en emballage med oplysninger, som omfatter oplysninger, der skal være synlige for slutbrugeren inden købet, skal følgende oplysninger klart og tydeligt være angivet på emballagen og i alle andre former for produktinformation:

a)

den påtænkte anvendelse og

b)

at produktet ikke er egnet til rumbelysning i boliger.


BILAG II

Definitioner til brug i bilag III til V

I bilag III-V forstås ved:

a)   »lysstrøm« (Φ): en størrelse afledt af strålingsstrømmen (strålingseffekten) under hensyntagen til det menneskelige øjes spektrale følsomhed. Medmindre andet er angivet, henviser begrebet til den oprindelige lysstrøm

b)   »oprindelig lysstrøm«: en lyskildes lysstrøm efter en kort indkøringsperiode

c)   »nyttelysstrøm (Φnytte)«: den del af en lyskildes lysstrøm, som falder inden for den kegle, der benyttes til at beregne lyskildens energieffektivitet i punkt 1.1 i bilag III

d)   »lysstyrke« (candela eller cd): forholdet mellem lysstrømmen, som forlader lysgiveren og udsendes i et rumvinkelelement, som omfatter den givne retning, og rumvinkelelementet

e)   »spredningsvinkel«: vinklen mellem to tænkte linjer i et plan, der indeholder den optiske stråleakse, idet linjerne går gennem midten af lyskildens forside og gennem punkter med en lysstyrke på 50 % af midterstrålens intensitet, hvorved forstås værdien af lysstyrken målt på den optiske stråleakse

f)   »kromaticitet« (lysfarve): en farvestimulus' egenskab som defineret enten ved dens farvekoordinater eller ved en kombination af dens renhed og dens dominerende eller komplementære bølgelængde

g)   »korreleret farvetemperatur« (Tc [K]): temperaturen af det sortlegeme, hvis farve opfattes som liggende tættest på en given stimulus ved samme lyshed under bestemte betragtningsforhold

h)   »farvegengivelse« (Ra): en lyskildes indvirkning på opfattelsen af genstandes farver ved bevidst eller ubevidst sammenligning med opfattelsen ved belysning med en referencelyskilde

i)   »farvekonstans«: den maksimale afvigelse af kromaticitetskoordinaterne (x og y) for en enkelt lyskilde fra et kromaticitetsmidtpunkt (cx og cy), udtrykt som en MacAdam-ellipses størrelse (i trin) rundt om kromaticitetsmidtpunktet (cx og cy)

j)   »vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm« (LLMF): forholdet mellem lysstrømmen fra lyskilden på et givet tidspunkt og lyskildens oprindelige lysstrøm

k)   »lyskildeoverlevelsesfaktor« (LSF): den andel af det samlede antal lyskilder, som på et givet tidspunkt stadig fungerer under nærmere angivne betingelser og ved nærmere angiven tændings- og slukningshyppighed

l)   »lyskildelevetid«: den driftstid, efter hvilken den andel af det samlede antal lyskilder, som stadig fungerer, svarer til lyskildens lyskildeoverlevelsesfaktor under nærmere angivne betingelser og ved nærmere angiven tændings- og slukningshyppighed. For LED-lyskilder er lyskildelevetiden lig med den driftsperiode mellem tidspunktet for deres ibrugtagning og tidspunktet, hvor kun 50 % af det samlede antal lyskilder fungerer, eller hvor partiets gennemsnitlige lyskildelysstrøm falder til under 70 %, idet den først indtrådte situation er afgørende

m)   »tændtid«: den tid, det tager, før lyskilden efter tilslutning af forsyningsspændingen lyser stabilt

n)   »opvarmningstid«: den tid, det tager, før lyskilden efter tænding udsender en nærmere bestemt andel af sin stabiliserede lysstrøm

o)   »effektfaktor«: forholdet mellem den absolutte værdi af indgangseffekten og den tilsyneladende effekt under periodiske betingelser

p)   »kviksølvindhold«: den mængde kviksølv, der er indeholdt i en lyskilde

q)   »faktisk værdi«: en værdi for en produktegenskab, der er konstateret for nærmere angivne driftsbetingelser. Medmindre andet er anført, er alle krav fastsat i faktiske værdier

r)   »nominel værdi«: en værdi, der benyttes til at karakterisere og identificere et produkt

s)   »nullast-tilstand«: når en lyskildes styreanordnings indgangsside er tilsluttet forsyningsspændingen, og dens udgangsside ved normal drift er frakoblet alle primære belastninger ved hjælp af en dertil indrettet kontakt (en defekt eller manglende lyskilde eller en frakobling af belastningen på grund af en sikkerhedskontakt er ikke normal drift)

t)   »standbytilstand«: en styreanordningstilstand, hvor lyskilden(-erne) er slukket ved hjælp af et styresignal under normale driftsforhold. Den findes i styreanordninger med indbygget tænd/sluk-funktion, som permanent er tilsluttet forsyningsspændingen ved normal brug

u)   »styresignal«: et analogt eller digitalt signal, som overføres til styreanordningen, enten trådløst eller ved hjælp af spændingsmodulering i separate styrekabler, eller via et moduleret signal i forsyningsspændingen

v)   »energiforbruget i standbytilstand«: styreanordningens energiforbrug i standbytilstand

w)   »energiforbruget i nullast-tilstand«: styreanordningens energiforbrug i nullast-tilstand

x)   »tænd/sluk-cyklus«: en sekvens med tænding og slukning af lyskilden med bestemte intervaller

y)   »for tidligt funktionssvigt«: en situation, hvor en lyskilde er udtjent efter en driftstid, som er kortere end den faktiske levetid, der er anført i den tekniske dokumentation

z)   »blændbeskyttelse«: et mekanisk eller optisk reflekterende eller ikke-reflekterende uigennemtrængeligt panel udformet til at afskærme synlig stråling afgivet fra en lysgiver i en retningsbestemt lyskilde, således at en person, som kigger direkte på den, undgår midlertidig partiel blindhed (synsnedsættende blænding). Det omfatter ikke overfladebelægningen af en lysgiver i en retningsbestemt lyskilde.

aa)   »kompatibelt«: når et produkt er beregnet til at blive installeret i en installation, indsat i et andet produkt eller forbundet til det via en fysisk eller en trådløs forbindelse,


BILAG III

Krav til miljøvenligt design

1.   KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET

1.1.   Energieffektivitetskrav for retningsbestemte lyskilder

En lyskildes energieffektivitetsindeks (EEI) beregnes som følger og afrundes til to decimaler:

Formula

hvor:

Pkor er den faktiske effekt målt ved den nominelle indgangsspænding og i givet fald korrigeret i overensstemmelse med tabel 1. Korrektionsfaktorerne er i givet fald kumulative.

Tabel 1

Korrektionsfaktorer

Anvendelsesområde for korrektionen

Korrigeret effekt (Pkor)

Lyskilder, der drives med en ekstern styreanordning til halogenpærer

Formula

Lyskilder, der drives med en ekstern styreanordning til lysdioder

Formula

Lysstofrør med 16 mm diameter (T5-lysstofrør) og lysstofrør med én 4-stiftssokkel, som drives med en ekstern styreanordning til lysstofrør

Formula

Andre lyskilder, som drives med en ekstern styreanordning til lysstofrør

Formula

Lyskilder, som drives med en ekstern styreanordning til højtryksdamplamper

Formula

Kompaktlysstoflamper med farvegengivelsesindeks ≥ 90

Formula

Lyskilder med blændbeskyttelse

Formula

Pref er referenceeffekten beregnet ud fra lyskildens nyttelysstrøm (Φnytte) således:

For modeller med Φnytte < 1 300 lumen: Formula

For modeller med Φnytte ≥ 1 300 lumen: Formula

Φnytte er defineret således:

andre retningsbestemte lyskilder end glødetrådslyskilder med en spredningsvinkel ≥ 90° og forsynet med en advarsel på emballagen i overensstemmelse med dette bilags punkt 3.1.2, litra j): faktisk lysstrøm i en 120° kegle (Φ120°)

andre retningsbestemte lyskilder: faktisk lysstrøm i en 90° kegle (Φ90°).

Det maksimale energieffektivitetsindeks (EEI) for retningsbestemte lyskilder fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Anvendelsestidspunkt

Maksimalt energieffektivitetsindeks (EEI)

Glødetrådslyskilder til netspænding

Andre glødetrådslyskilder

Højtryksdamplamper

Andre lyskilder

Fase 1

Hvis Φnytte > 450 lm: 1,75

Hvis Φnytte ≤ 450 lm: 1,20

Hvis Φnytte > 450 lm: 0,95

0,50

0,50

Fase 2

1,75

0,95

0,50

0,50

Fase 3

0,95

0,95

0,36

0,20

Fase 3 for glødetrådslyskilder til netspænding træder kun i kraft, hvis Kommissionen senest den 30. september 2015 forelægger beviser opnået via en detaljeret markedsanalyse og meddelt konsultationsforummet, om at der findes glødetrådslyskilder til netspænding på markedet, som:

opfylder kravene til maksimalt EEI i fase 3

er rimelige i pris, dvs. ikke indebærer uforholdsmæssige omkostninger for størsteparten af slutbrugerne

for så vidt angår brugsegenskaber af interesse for forbrugerne er stort set ligeværdige med glødetrådslyskilder til netspænding, som kan fås på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden, herunder også hvad angår lysstrømme, som dækker alle de referencelysstrømme, der er anført i tabel 6

er kompatible med udstyr udformet til installation mellem elnettilslutningen og glødetrådslyskilderne på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden i henhold til kompatibilitetskravene på teknikkens aktuelle stade.

1.2.   Energieffektivitetskrav til styreanordninger

Fra og med fase 2 må nullast-energiforbruget for en styreanordning, der er beregnet til installation mellem elnettilslutningen og lyskildens tænd/sluk-kontakt, ikke overstige 1,0 W. Fra og med fase 3 er denne grænse 0,50 W. For styreanordninger med en udgangseffekt (P) over 250 W multipliceres nullast-energiforbruget med P/250 W.

Fra og med fase 3 må standbyenergiforbruget for en styreanordning ikke overstige 0,50 W.

Fra og med fase 2 skal effektiviteten af styreanordninger til halogenpærer mindst være 0,91 ved 100 % belastning.

2.   KRAV TIL BRUGSEGENSKABER

2.1.   Krav til brugsegenskaber for andre retningsbestemte lyskilder end LED-lyskilder

Kravene til lyskilders brugsegenskaber er anført i tabel 3 for retningsbestemte kompaktlysstoflamper og i tabel 4 for andre retningsbestemte lyskilder end kompaktlysstoflamper, LED-lyskilder og højtryksdamplamper.

Tabel 3

Krav til brugsegenskaber for retningsbestemte kompaktlysstoflamper

Brugsegenskab

Fase 1

medmindre andet er angivet

Fase 3

Lyskildeoverlevelsesfaktor ved 6 000 timer

Fra 1. marts 2014: ≥ 0,50

≥ 0,70

Vedligeholdelsesesfaktor for lyskildelysstrøm

Ved 2 000 timer: ≥ 80 %

Ved 2 000 timer: ≥ 83 %

Ved 6 000 timer: ≥ 70 %

Antal tænd/sluk-cykler inden svigt

≥ halvdelen af lyskildelevetiden udtrykt i timer

≥ 10 000, hvis lyskildens tændtid er > 0,3 s

≥ lyskildelevetiden udtrykt i timer

≥ 30 000, hvis lyskildens tændtid er > 0,3 s

Tændtid

< 2,0 s

1,5 s, hvis P < 10 W

< 1,0 s, hvis P ≥ 10W

Opvarmningstid til 60 % Φ

< 40 s

eller < 100 s for lyskilder indeholdende kviksølv i form af amalgam

< 40 s

eller < 100 s for lyskilder indeholdende kviksølv i form af amalgam

For tidligt funktionssvigt

≤ 5,0 % ved 500 timer

≤ 5,0 % ved 1 000 timer

Effektfaktor for lyskilder med integreret styreanordning

≥ 0,50, hvis P < 25 W

≥ 0,90, hvis P ≥ 25 W

≥ 0,55, hvis P < 25 W

≥ 0,90, hvis P ≥ 25 W

Farvegengivelse (Ra)

≥ 80

≥ 65 hvis lyskilden er beregnet til udendørs eller industrielle anvendelser, jf. dette bilags punkt 3.1.3, litra l)

≥ 80

≥ 65 hvis lyskilden er beregnet til udendørs eller industrielle anvendelser, jf. dette bilags punkt 3.1.3, litra l)

Hvis lyskildens sokkel er af en standardiseret type, som også anvendes til glødetrådslyskilder, skal lyskilden fra og med fase 2 opfylde de seneste alment anerkendte tekniske standardkrav til kompatibilitet med udstyr udformet til installation mellem elnettilslutningen og glødetrådslyskilderne.

Tabel 4

Krav til brugsegenskaber for andre retningsbestemte lyskilder (undtagen LED-lyskilder, kompaktlysstoflamper og højtryksdamplamper)

Brugsegenskab

Fase 1 og 2

Fase 3

Faktisk lyskildelevetid ved 50 % lyskildeoverlevelse

≥ 1 000 h (≥ 2 000 timer i fase 2) 2 000 timer for lyskilder til ekstra lav spænding, som ikke opfylder fase 3-effektivitetskravet til glødetrådslyskilder i dette bilags punkt 1.1

≥ 2 000 timer

≥ 4 000 timer for lyskilder til ekstra lav spænding

Vedligeholdelsesesfaktor for lyskildelysstrøm

≥ 80 % ved 75 % af den faktiske gennemsnitlige levetid

≥ 80 % ved 75 % af den faktiske gennemsnitlige levetid

Antal tænd/sluk-cykler

≥ fire gange den faktiske lyskildelevetid udtrykt i timer

≥ fire gange den faktiske lyskildelevetid udtrykt i timer

Tændtid

< 0,2 s

< 0,2 s

Opvarmningstid til 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

For tidligt funktionssvigt

≤ 5,0 % ved 100 timer

≤ 5,0 % ved 200 timer

Effektfaktor for lyskilder med integreret styreanordning

Effekt > 25 W: ≥ 0,9

Effekt ≤ 25 W: ≥ 0,5

Effekt > 25 W: ≥ 0,9

Effekt ≤ 25 W: ≥ 0,5

2.2.   Krav til brugsegenskaber for ikke-retningsbestemte og retningsbestemte LED-lyskilder

Kravene til brugsegenskaber for både ikke-retningsbestemte og retningsbestemte LED-lyskilder fremgår af tabel 5.

Tabel 5

Krav til brugsegenskaber for ikke-retningsbestemte og retningsbestemte LED-lyskilder

Brugsegenskab

Krav fra og med fase 1, medmindre andet er angivet

Lyskildeoverlevelsesfaktor ved 6 000 timer

Fra 1. marts 2014: ≥ 0,90

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved 6 000 timer

Fra 1. marts 2014: ≥ 0,80

Antal tænd/sluk-cykler inden svigt

≥ 15 000, hvis den faktiske lyskildelevetid ≥ 30 000 timer ellers:

≥ halvdelen af den faktiske lyskildelevetid udtrykt i timer

Tændtid

< 0,5 s

Opvarmningstid til 95 % Φ

< 2 s

For tidligt funktionssvigt

≤ 5,0 % ved 1 000 timer

Farvegengivelse (Ra)

≥ 80

≥ 65 hvis lyskilden er beregnet til udendørs eller industrielle anvendelser, jf. dette bilags punkt 3.1.3, litra l)

Farvekonstans

Variation af kromaticitetskoordinater spredt inden for en sekstrins MacAdam-ellipse eller mindre

Effektfaktor (PF) for lyskilder med integreret styreanordning

Effekt ≤ 2 W: intet krav

2 W < Effekt ≤ 5 W: PF > 0,4

5 W < Effekt ≤ 25 W: PF > 0,5

Effekt > 25 W: PF > 0,9

Hvis lyskildens sokkel er af en standardiseret type, som også anvendes til glødetrådslyskilder, skal lyskilden fra og med fase 2 opfylde de seneste alment anerkendte tekniske standardkrav til kompatibilitet med udstyr udformet til installation mellem elnettilslutningen og glødetrådslyskilderne.

2.3.   Krav til brugsegenskaber for udstyr udformet til installation mellem elnettilslutningen og lyskilderne

Fra og med fase 2 skal udstyr udformet til installation mellem elnettilslutningen og lyskilderne opfylde de seneste alment anerkendte tekniske standardkrav til kompatibilitet med lyskilder, hvis energieffektivitetsindeks (beregnet for både retningsbestemte og ikke-retningsbestemte lyskilder i overensstemmelse med metoden i dette bilags punkt 1.1) højst er:

0,24 for ikke-retningsbestemte lyskilder (det antages, at Φnytte = samlet faktisk lysstrøm)

0,40 for retningsbestemte lyskilder.

Anvendes en lysdæmper på den laveste indstilling, hvor lyskilderne forbruger energi, skal lyskilderne afgive mindst 1 % af deres lysstrøm ved fuld belastning.

Hvis et lysarmatur markedsføres og er beregnet til salg til slutbrugere, og hvis lyskilder, som slutbrugeren kan udskifte, følger med lysarmaturet, skal disse lyskilder opfylde kravene til en af de to bedste energiklasser, jf. den delegerede forordning (EU) nr. 874/2012, der er kompatibel med det pågældende lysarmatur ifølge dets mærkning.

3.   KRAV TIL PRODUKTINFORMATION

3.1.   Produktinformation for retningsbestemte lyskilder

Nedenstående oplysninger skal angives fra og med fase 1, medmindre andet er angivet.

Disse produktinformationskrav gælder ikke for:

glødetrådslyskilder, der ikke opfylder fase 2-kravene til effektivitet

LED-moduler, når de markedsføres som en del af et lysarmatur og ikke er beregnet til at kunne fjernes af slutbrugeren.

I alle former for produktinformation må udtrykket »energisparelyskilde« eller enhver anden lignende produktrelateret erklæring om en lyskildes energieffektivitet kun anvendes, hvis lyskilden har et energieffektivitetsindeks (beregnet i overensstemmelse med metoden i dette bilags punkt 1.1) på højst 0,40.

3.1.1.   Oplysninger, som skal vises på selve lyskilden

For andre lyskilder end højtryksdamplamper angives værdi og enhed (»lm«, »K« og »°«) for den nominelle nyttelysstrøm, farvetemperaturen og den nominelle spredningsvinkel i en læselig skrifttype på lyskildens overflade, hvis der ud over angivelsen af sikkerhedsrelaterede oplysninger såsom effekt og spænding er tilstrækkelig plads dertil på lyskilden, uden at dette unødigt begrænser det lys, der afgives af lyskilden.

Hvis der kun er plads til én af de tre værdier, angives den nominelle nyttelysstrøm. Hvis der kun er plads til to af de tre værdier, angives den nominelle nyttelysstrøm og farvetemperaturen.

3.1.2.   Oplysninger, der inden salg tydeligt skal vises slutbrugerne på emballagen og på websteder med fri adgang

Oplysningerne i nedenstående litra a)-o) skal vises på websteder med fri adgang og på enhver anden måde, som producenten mener er hensigtsmæssig.

Markedsføres produktet i en emballage med oplysninger, som omfatter oplysninger, der skal være synlige for slutbrugeren inden købet, skal oplysningerne også klart og tydeligt være angivet på emballagen.

I oplysningerne skal der ikke nødvendigvis bruges nøjagtig samme udtryk som i nedenstående liste. Oplysningerne kan gives i form af grafer, figurer eller symboler i stedet for tekst.

a)

Nominel nyttelysstrøm, som skal vises med en skrifttype, der er mindst to gange større end visningen af nominel lyskildeeffekt

b)

Lyskildens nominelle levetid i timer (må ikke være længere end faktisk levetid)

c)

Farvetemperatur angivet som en værdi i kelvin og udtrykt som grafik eller i ord

d)

Antal tænd-sluk-cykler inden for tidligt funktionssvigt

e)

Opvarmningstid op til 60 % af den fulde lysstrøm (kan angives som »øjeblikkelig fuld lysstyrke«, hvis opvarmningstiden er under 1 sekund)

f)

En advarsel, hvis lyskilden ikke kan dæmpes eller kun kan dæmpes med særlige lysdæmpere; i sidstnævnte tilfælde skal der også angives en liste med kompatible lysdæmpere på producentens websted

g)

Hvis lyskilden er optimeret til brug under andre forhold end standardbetingelserne (såsom en omgivelsestemperatur på Ta ≠ 25 °C, eller hvis der er brug for særlig termisk regulering), gives oplysninger om disse betingelser

h)

Lyskildens dimensioner i millimeter (længde og udvendig diameter)

i)

Nominel spredningsvinkel i grader

j)

En advarsel om, at lyskilden ikke er egnet til spotbelysning, hvis lyskildens spredningsvinkel er ≥ 90°, og dens nyttelysstrøm som defineret i dette bilags punkt 1.1 skal måles i en 120°-kegle

k)

En tegning med en sammenligning af lyskildens dimensioner med dimensionerne af den glødetrådslyskilde, som den erstatter, hvis lyskildens sokkel er af en standardtype, som også anvendes med glødetrådslyskilder, men lyskildens dimensioner er forskellige fra dimensionerne for de glødetrådslyskilder, som den skal erstatte

l)

Lyskilden må kun angives at være en af de typer, der er anført i første søjle i tabel 6, hvis lyskildens lysstrøm i en 90°-kegle (Φ90°) ikke er mindre end den referencelysstrøm, der er angivet i tabel 6 for det laveste wattforbrug blandt lyskilderne af den pågældende type. Referencelysstrømmen ganges med korrektionsfaktoren i tabel 7. For LED-lyskilder skal referencelysstrømmen derudover også ganges med strålekorrektionsfaktoren i tabel 8

m)

Det må kun angives, at en udskiftet lyskildetypes effekt er ækvivalent, hvis lyskildetypen er opført i tabel 6, og hvis lyskildens lysstrøm i en 90°-kegle (Φ90°) ikke er mindre end den tilsvarende referencelysstrøm, der er angivet i tabel 6. Referencelysstrømmen ganges med korrektionsfaktoren i tabel 7. For LED-lyskilder skal referencelysstrømmen derudover også ganges med strålekorrektionsfaktoren i tabel 8. De mellemliggende værdier for både lysstrøm og den angivne lyskildeeffekt (afrundet til nærmeste hele W) beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier.

Tabel 6

Referencelysstrøm i forbindelse med ækvivalensangivelser

Reflektorlyskilde til ekstra lav spænding

Type

Effekt (W)

Reference Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Reflektorlyskilde i blæst glas til netspænding

Type

Effekt (W)

Reference Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Reflektorlyskilde i presset glas til netspænding

Type

Effekt (W)

Reference Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tabel 7

Multiplikationsfaktorer for vedligeholdelse af lysstrøm

Lyskildetype

Lysstrømsmultiplikationsfaktor

Halogenpærer

1

Kompaktlysstoflamper

1,08

LED-lyskilder.

Formula

hvor LLMF er vedligeholdelsesfaktoren for lyskildelysstrøm ved lyskildens nominelle levetidsslut

Tabel 8

Multiplikationsfaktorer for LED-lyskilder

LED-lyskilde spredningsvinkel

Lysstrømsmultiplikationsfaktor

20° ≤ spredningsvinkel

1

15° ≤ spredningsvinkel < 20°

0,9

10° ≤ spredningsvinkel < 15°

0,85

spredningsvinkel < 10°

0,80

Hvis lyskilden indeholder kviksølv:

n)

Lyskildens kviksølvindhold i X,X mg

o)

Angivelse af websted med oplysninger om, hvordan rester af lyskilden fjernes, hvis den går i stykker.

3.1.3.   Oplysninger, der skal stilles til rådighed for offentligheden på websteder med fri adgang og på enhver anden måde, som producenten anser for hensigtsmæssig

Som minimum skal følgende oplysninger mindst udtrykkes som værdier.

a)

Oplysningerne i punkt 3.1.2

b)

Faktisk effekt (nøjagtighed på 0,1 W)

c)

Faktisk nyttelysstrøm

d)

Faktisk lyskildelevetid

e)

Lyskildens effektfaktor

f)

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved slutningen af lyskildens nominelle levetid (undtagen for glødetrådslyskilder)

g)

Tændtid (i X,X sekunder)

h)

Farvegengivelse

i)

Farvekonstans (kun for LED)

j)

Faktisk peakintensitet i candela (cd)

k)

Faktisk spredningsvinkel

l)

Hvis lyskilden er beregnet til udendørs eller industrielle anvendelser, skal dette angives

m)

Spektraleffektfordeling i intervallet 180-800 nm.

Hvis lyskilden indeholder kviksølv:

n)

Instrukser om, hvordan rester af lyskilden fjernes, hvis den går i stykker

o)

Anbefalinger om, hvordan lyskilden bortskaffes, når den er udtjent i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU (1).

3.2.   Yderligere krav til produktinformation for LED-lyskilder, som erstatter lysstofrør uden indbygget forkobling

Ud over de krav til produktinformation, der er fastlagt i dette bilags punkt 3.1 eller punkt 3.1 i bilag II til forordning (EF) nr. 244/2009, skal producenter af LED-lyskilder, som erstatter lysstofrør uden indbygget forkobling fra og med fase 1 anbringe en advarsel til offentligheden på websteder med fri adgang og på enhver anden måde, som de anser for hensigtsmæssig, om at den samlede energieffektivitet og lysfordeling for installationer, der anvender sådanne lyskilder, afhænger af installationens udformning.

Det må kun angives, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug, hvis:

lysstyrken i alle retninger rundt om rørets akse ikke afviger mere end 25 % fra den gennemsnitlige lysstyrke rundt om røret, og

LED-lyskildens lysstrøm ikke er mindre end lysstrømmen for lysstofrør med det angivne wattforbrug. Lysstofrørets lysstrøm fås ved at gange det angivne wattforbrug med den mindsteværdi for lysudbytte, der svarer til lysstofrøret i Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 (2), og

LED-lyskildens wattforbrug ikke er større end wattforbruget for det lysstofrør, som den angives at erstatte.

Den tekniske dokumentation skal angive data, som understøtter sådanne påstande.

3.3.   Krav til produktinformation for andet udstyr end lysarmaturer, som er udformet til installation mellem elnettilslutningen og lyskilderne

Fra og med fase 2 skal der, hvis udstyret ikke er kompatibelt med nogen af de energibesparende lyskilder i henhold til dette bilags punkt 2.3, på websteder med fri adgang og på enhver anden måde, som producenten anser for hensigtsmæssig, offentliggøres en advarsel om, at udstyret ikke er kompatibelt med energibesparende lyskilder.

3.4.   Produktinformationskrav for styreanordninger

Fra og med fase 2 skal følgende oplysninger offentliggøres på websteder med fri adgang og på enhver anden måde, som producenten anser for hensigtsmæssig:

En angivelse af, at produktet er beregnet til brug som en styreanordning

Oplysning om, at produktet kan anvendes i nullast-tilstand, hvis det er relevant.


(1)  EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.

(2)  EUT L 76 af 24.3.2009, s. 17.


BILAG IV

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, anvende verifikationsproceduren i dette bilag. Markedstilsynsmyndighederne stiller oplysninger om test til rådighed for andre medlemsstater og for Kommissionen.

Medlemsstaternes myndigheder anvender pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, som tager hensyn til de seneste alment anerkendte målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende.

1.   VERIFIKATIONSPROCEDURE FOR ANDRE LYSKILDER END LED-LYSKILDER OG FOR LED-LYSKILDER, SOM SLUTBRUGEREN KAN UDSKIFTE I LYSARMATURET

Medlemsstaternes myndigheder tester et prøveparti på mindst tyve lyskilder af samme model fra samme producent, som, hvor det er muligt, fås i lige store andele fra fire vilkårligt udvalgte kilder, medmindre andet er angivet i tabel 9.

Modellen anses for at opfylde kravene i denne forordning, hvis:

a)

lyskilderne i partiet er ledsaget af de krævede og korrekte produktinformation, og

b)

lyskilderne i partiet konstateres at overholde bestemmelserne om kompatibilitet i punkt 2.1 og 2.2 i bilag III, under anvendelse af de seneste alment anerkendte metoder og kriterier for vurdering af kompatibiliteten, herunder dem der er beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende, og

c)

der ved test af parametrene, der er opført i tabel 9, ikke konstateres manglende overholdelse af nogen af parametrene for lyskilderne i partiet.

Tabel 9

Parameter

Procedure

Lyskildeoverlevelse efter 6 000 timer (kun for LED-lyskilder)

Testen afsluttes

når det krævede antal timer er gået, eller

hvis flere end to lyskilder svigter,

idet den først indtrådte situation er afgørende.

Overholdelse: højst to ud af hver 20 lyskilder i prøvepartiet må svigte, før det krævede antal timer er gået.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Antal tænd/sluk-cykler inden svigt

Testen slutter, når det krævede antal tænd/sluk-cykler nås, eller hvis flere end én ud af hver 20 lyskilder i prøvepartiet har nået slut på deres levetid, idet den først indtrådte situation er afgørende.

Overholdelse: mindst 19 ud af hver 20 lyskilder i partiet fungerer stadig efter det krævede antal tænd/sluk-cykler.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Tændtid

Overholdelse: den gennemsnitlige tændtid for lyskilderne i prøvepartiet er ikke længere end tændtiden plus 10 %, og ingen lyskilde i prøvepartiet har en længere tændtid end to gange den krævede tændtid.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Opvarmningstid til 60 % Φ

Overholdelse: den gennemsnitlige opvarmningstid for lyskilderne i prøvepartiet er ikke længere end opvarmningstiden plus 10 %, og ingen lyskilde i prøvepartiet har en længere opvarmningstid end 1,5 gange den krævede opvarmningstid.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

For tidligt funktionssvigt

Testen afsluttes

når det krævede antal timer er gået, eller

hvis flere end én lyskilde svigter, idet den først indtrådte situation er afgørende.

Overholdelse: højst én ud af hver 20 lyskilder i prøvepartiet må svigte, før det krævede antal timer er gået.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Farvegengivelse (Ra)

Overholdelse: den gennemsnitlige Ra for prøvepartiets lyskilder er ikke mere end tre points under den krævede værdi, og ingen lyskilde i prøvepartiet har en Ra-værdi, som er mere end 3,9 points under den krævede værdi.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Vedligeholdelse af lysstyrke ved levetidsslut og faktisk levetid (kun for LED-lyskilder)

I denne forbindelse betyder »slutlevetid eller slut på levetid« det tidspunkt, hvor kun 50 % af lyskilderne forventes at være i funktion, eller det tidspunkt, hvor den gennemsnitlige vedligeholdelse af lysstyrken for partiet forventes at falde til under 70 %, idet den først indtrådte situation er afgørende.

Overholdelse: værdierne for vedligeholdelse af lysstyrken ved levetidsslut og levetiden, der fremkommer ved ekstrapolation fra lyskildens overlevelsesfaktor og den gennemsnitlige vedligeholdelse af lysstyrken for partiet efter 6 000 timer, ikke er mere end 10 % lavere end hhv. den vedligeholdelse af lysstyrken og den faktiske levetid, der er angivet i produktinformationen.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Ækvivalensangivelser for retrofitlyskilder, jf. punkt 3.1.2, litra l) og m), i bilag III

Hvis det kun er ækvivalensangivelsen, der verificeres med henblik på opfyldelse af kravene, er det tilstrækkeligt at teste 10 lyskilder, der om muligt i lige store andele stammer fra fire tilfældigt udvalgte kilder.

Overholdelse: de gennemsnitlige resultater for lyskilderne i prøvepartiet afviger ikke fra grænseværdien, tærskelværdien eller oplyste værdier med mere end 10 %.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Spredningsvinkel

Overholdelse: de gennemsnitlige resultater for lyskilderne i prøvepartiet afviger ikke mere end 25 % fra den oplyste spredningsvinkel, og spredningsvinkelværdien for hver enkelt lyskilde i prøvepartiet afviger ikke mere end 25 % fra den faktiske værdi.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Peakintensitet

Overholdelse: peakintensiteten for hver enkelt lyskilde i prøvepartiet er mindst 75 % af modellens faktiske intensitet.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Andre parametre (herunder energieffektivitetsindekset)

Overholdelse: de gennemsnitlige resultater for lyskilderne i prøvepartiet afgiver ikke fra grænseværdien, tærskelværdien eller oplyste værdier med mere end 10 %.

Manglende overholdelse: hvis ovenstående ikke er tilfældet.

I modsat fald anses modellen for ikke at opfylde kravene.

2.   VERIFIKATIONSPROCEDURE FOR LED-MODULER, SOM IKKE ER BEREGNET TIL, AT SLUTBRUGEREN KAN FJERNE DEM FRA LYSARMATURET

I forbindelse med de test, der er beskrevet i det følgende, fremskaffer medlemsstaternes myndigheder testenheder af samme model fra samme producent (af LED-moduler eller lysarmaturer, alt efter, hvad der er relevant), om muligt i lige store portioner fra vilkårligt udvalgte kilder. I forbindelse med nedenstående punkt 1), 3) og 5) skal der være mindst fire kilder, hvis det er muligt. I forbindelse med punkt 2) skal der være mindst fire kilder, hvis det er muligt, medmindre antallet af lysarmaturer, som er nødvendig for at udtage 20 LED-moduler af samme model, er mindre end fire; i dette tilfælde skal antallet af kilder være lig med det nødvendige antal lysarmaturer. I forbindelse med punkt 4) — hvis testen af de to første lysarmaturer ikke lykkes — skal de næste tre eksemplarer, der skal testes, komme fra tre andre kilder, hvis det er muligt.

Medlemsstaterne anvender nedenstående procedure i den beskrevne rækkefølge, indtil de konkluderer, hvorvidt modellen eller modellerne af LED-modulet(-erne) er i overensstemmelse med forskrifterne, eller konkluderer, at testen ikke kan gennemføres. »Lysarmatur« henviser til det lysarmatur, som indeholder LED-modulerne, og »test« eller »prøvning« henviser til proceduren i dette bilags afsnit 1, undtagen i punkt 4). Hvis test i henhold til både punkt 1) og 2) er mulig ifølge den tekniske dokumentation, vælder myndighederne den mest hensigtsmæssige metode.

1)

Hvis det i den tekniske dokumentation for lysarmaturet er forudsat, at hele lysarmaturet testes som en lyskilde, tester myndighederne 20 lysarmaturer som lyskilder. Hvis lysarmaturmodellen anses for at overholde bestemmelserne, anses LED-modulmodellen(-erne) for at opfylde kravene i denne forordning. Hvis lysarmaturmodellen anses for ikke at overholde bestemmelserne, anses LED-modulmodellen(-erne) heller ikke for at opfylde kravene i denne forordning.

2)

Ellers, hvis der ifølge den tekniske dokumentation er mulighed for at udtage LED-modulet(-erne) til prøvning, fremskaffer myndighederne nok lysarmaturer til at opnå 20 eksemplarer af hver LED-modulmodel, der indgår i lysarmaturet. De følger anvisninger i den tekniske dokumentation ved adskillelsen af lysarmaturerne og tester hver LED-modulmodel for sig. Konklusionen, hvorvidt LED-modulmodellen(-erne) overholder bestemmelserne, skal baseres på prøvningsresultaterne.

3)

Ellers, hvis lysarmaturproducenten ifølge den tekniske dokumentation for lysarmaturet har købt det eller de LED-moduler, der indgår i lysarmaturet, som individuelle CE-mærkede produkter på EU-markedet, fremskaffer myndighederne 20 eksemplarer af hver LED-modulmodel fra EU-markedet med henblik på prøvning og testet hver LED-modulmodel for sig. Konklusionen, hvorvidt LED-modulmodellen(-erne) overholder bestemmelserne, skal baseres på prøvningsresultaterne. Hvis modellen(-erne) ikke længere kan fås på EU-markedet, er det ikke muligt at gennemføre markedstilsynet.

4)

Ellers, hvis lysarmaturproducenten ikke har købt det eller de LED-moduler, der indgår i lysarmaturet, som individuelle CE-mærkede produkter på EU-markedet, opfordrer myndighederne lysarmaturproducenten til at forelægge en kopi af de oprindelige prøvningsdata for LED-modulet(-erne), som viser, at LED-modulet(-erne) opfylder kravene vedrørende:

alle LED moduler i denne forordnings tabel 5

hvis der er tale om retningsbestemte LED-moduler, kravene i denne forordnings tabel 1 og 2

hvis der er tale om ikke-retningsbestemte LED-moduler, kravene i tabel 1, 2 og 3 i forordning (EF) nr. 244/2009

Hvis prøvningsdataene viser, at en hvilken som helst LED-modulmodel i lysarmaturet ikke overholder bestemmelserne, anses LED-modulmodellen(-erne) for ikke at overholde bestemmelserne.

Ellers adskiller myndighederne et enkelt lysarmatur for at kontrollere, om LED-modulet(-erne) i lysarmaturet er af samme type, som den der er beskrevet i prøvningsdataene. Hvis LED-modulmodellen(-erne) er forskellig eller ikke kan identificeres, anses LED-modulmodellen(-erne) for ikke at overholde bestemmelserne.

Ellers testes kravene i tabel 5 for tænd/sluk-cyklus, for tidligt funktionssvigt, tændtid og opvarmningstid for et andet lysarmatur i drift ved de faktiske værdier. Under lysarmaturets drift ved de faktiske værdier testes også LED-modulets(-ernes) temperatur i forhold til de fastslagte grænseværdier. Hvis resultaterne af prøvningerne (for andet end for tidligt funktionssvigt) afviger mere end 10 % fra grænseværdierne, eller hvis lysarmaturet svigtede for tidligt, testes yderligere tre lysarmaturer. Hvis gennemsnittet af resultaterne for disse tre yderligere prøvninger (for andet end for tidligt funktionssvigt og driftstemperatur) ikke afviger mere end 10 % fra grænseværdierne, hvis ingen af lysarmaturerne svigtede for tidligt, og hvis driftstemperaturen (n °C) ligger inden for 10 % afvigelse fra grænseværdierne for alle tre lysarmaturer, anses LED-modulmodellen(-erne) at opfylde kravene. I modsat fald anses modellen(-erne) for ikke at opfylde kravene.

5)

Hvis prøvning i henhold til punkt 1)-4) ikke er mulig, fordi der ikke kan skelnes mellem LED-moduler i lysarmaturet, der kan testes individuelt, tester myndighederne et enkelt lysarmatur for kravene i tabel 5 for tænd/sluk-cyklus, for tidligt funktionssvigt, tændtid og opvarmningstid. Hvis resultatet af prøvningen afviger mere end 10 % fra grænseværdierne, eller hvis lysarmaturet svigtede for tidligt, testes yderligere tre lysarmaturer. Hvis gennemsnittet af resultaterne for disse tre yderligere prøvninger (for andet end for tidligt funktionssvigt) ikke afviger mere end 10 % fra grænseværdierne, og hvis ingen af lysarmaturerne svigtede for tidligt, anses LED-modulmodellen(-erne), der indgår i lysarmaturet, for at opfylde kravene i denne forordning. I modsat fald anses modellen(-erne) for ikke at opfylde kravene.

3.   VERIFIKATIONSPROCEDURE FOR UDSTYR UDFORMET TIL INSTALLATION MELLEM ELNETTILSLUTNINGEN OG LYSKILDERNE

Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed.

Udstyret anses for at opfylde kravene i denne forordning, hvis det konstateres, at det overholder bestemmelserne om kompatibilitet i punkt 2.3 i bilag III, under anvendelse af de seneste alment anerkendte metoder og kriterier for vurdering af kompatibiliteten, herunder dem der er beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Konstateres det, at modellen ikke opfylder kompatibilitetskravene, anses modellen dog stadig for at overholde bestemmelserne, hvis den opfylder kravene til produktinformation i punkt 3.3 i bilag III eller kravene i artikel 3, stk. 2, i den delegerede forordning (EU) nr. 874/2012.

Ud over at opfylde kompatibilitetskravene skal styreanordninger også testes for at se, om de overholder effektivitetskravene i punkt 1.2 i bilag III. Testen udføres for en enkelt styreanordning og ikke for en kombination af flere styreanordninger, også selv om modellen er beregnet til at skulle fungere sammen med andre styreanordninger for at kunne drive lyskilden(-erne) i en given installation. Modellen anses for at opfylde kravene, hvis resultaterne ikke afviger mere end 2,5 % fra grænseværdierne. Hvis resultaterne afviger mere end 2,5 % fra grænseværdierne, testes yderligere tre enheder. Modellen anses for at opfylde kravene, hvis gennemsnittet af resultaterne af de sidste tre test ikke afviger mere end 2,5 % fra grænseværdierne.

Ud over at opfylde kravene til kompatibilitet skal lysarmaturer, der påtænkes markedsført til slutbrugere, også kontrolleres for at se, om der medfølger lyskilder i emballagen. Modellen anses for at opfylde kravene, hvis der ikke medfølger lyskilder, eller hvis de medfølgende lyskilder opfylder kravene til energiklasse i punkt 2.3 i bilag III.

Ud over kompatibilitetskravene skal lysdæmpere testes sammen med glødetrådslyskilder, når lysdæmperen er i sin minimumsindstilling. Modellen anses for at opfylde kravene, hvis lyskilderne — når de er installeret efter producentens anvisninger — leverer mindst 1 % af deres lysstrøm ved fuld belastning.

Hvis modellen ikke opfylder ovenstående gældende krav til overensstemmelse, anses den for ikke at være overensstemmende.


BILAG V

Vejledende referenceværdier (jf. artikel 6)

På tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning, blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for så vidt angår de miljøaspekter, som blev anset for væsentlige og kvantificerbare. Egenskaber, der kræves i forbindelse med visse anvendelser (f.eks. god farvegengivelse) kan betyde, at produkter, som har disse egenskaber, ikke kan overholde referenceværdierne.

1.   RETNINGSBESTEMTE LYSKILDERS ENERGIEFFEKTIVITET

Den mest energieffektive lyskilde havde et energieffektivitetsindeks på 0,16.

2.   LYSKILDERS KVIKSØLVINDHOLD

Der findes lyskilder, som ikke indeholder kviksølv og er blandt de mest energieffektive.

3.   EFFEKTIVITET AF HALOGENPÆRERS REGULERINGSUDSTYR

Det mest effektive reguleringsudstyr til halogenpærer havde en effektivitet på 0,93.


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1195/2012

af 13. december 2012

om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203) til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen: Lyven)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 828/2007 (2) blev det tilladt at anvende et præparat af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203) til slagtekyllinger uden tidsbegrænsning.

(3)

Der blev i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203) til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl, med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 4. juli 2012 (3), at præparatet af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203) under de påtænkte anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet, og at det potentielt kan forbedre forholdet mellem foderindtag og tilvækst hos slagtekalkuner. Det konkluderes ligeledes, at denne konklusion kan udvides til at omfatte kalkuner opdrættet til avl. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 184 af 14.7.2007, s. 12.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2843.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a1642

Lyven

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203) med en aktivitet på mindst:

 

Fast form: 1 500 AXC (1) /g

 

Flydende form: 200 AXC/ml

 

Aktivstoffets karakteristika

endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203)

 

Analysemetode  (2)

Kvantificering af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203) i foder:

Kolorimetri baseret på kvantificering af farvede oligomerer fremkommet ved endo-1,4-beta-xylanases aktion på Remazol Brilliant Blue R-xylan ved pH 4,7 og 30 °C

Slagtekalkuner

Kalkuner opdrættet til avl

75 AXC

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet maksimumsdosis pr. kg fuldfoder til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl: 100 AXC.

3.

Anvendes i foder med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner).

4.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

3. januar 2023


(1)  1 AXC er den mængde enzym, der frigiver 17,2 mikromol reducerende sukker (maltoseækvivalenter) fra havrexylan pr. minut ved pH 4,7 og 30 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1196/2012

af 13. december 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 9/2010 for så vidt angår minimumsindholdet af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner (indehaver af godkendelsen Danisco Animal Nutrition)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 9/2010 (2) blev et præparat af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) tilhørende tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« godkendt i ti år som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, æglæggende høner, slagteænder og slagtekalkuner, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 528/2011 (3) til fravænnede smågrise og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1021/2012 (4) til mindre udbredte fjerkræarter undtagen ænder.

(2)

Indehaveren af godkendelsen har i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 foreslået en ændring af vilkårene for godkendelsen af det pågældende præparat ved at nedbringe minimumsindholdet fra 2 500 U/kg til 625 U/kg, for så vidt angår anvendelsen til æglæggende høner. Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation. Kommissionen sendte ansøgningen videre til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«).

(3)

Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 22. maj 2012 (5), at det pågældende præparat er effektivt ved den minimumsdosis på 625 U/kg, der er ansøgt om, under de nye påtænkte brugsbetingelser. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(4)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(5)

Forordning (EU) nr. 9/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 9/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 3 af 7.1.2010, s. 10.

(3)  EUT L 143 af 31.5.2011, s. 10.

(4)  EUT L 307 af 7.11.2012, s. 68.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(6):2739.


BILAG

Bilaget til forordning (EU) nr. 9/2010 affattes således:

»BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer.

4a11

Danisco Animal Nutrition

(juridisk enhed Danisco (UK) Limited

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) med en aktivitet på mindst 40 000 U (1)/g

 

Aktivstoffets karakteristika

endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Analysemetode  (2)

Kvantificering af endo-1,4-beta-xylanases aktivitet:

Kolorimetri baseret på kvantificering af vandopløselige, farvede fragmenter fremkommet ved endo-1,4-beta-xylanases aktion på azurintværbundne hvede-arabinoxylaner ved pH 4,25 og 50 °C.

Slagtekyllinger

 

625 U

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anvendes i foder med højt indhold af ikke-stivelsespolysaccharider (især beta-arabinoxylaner).

13.januar 2020

Æglæggende høner

625 U

Ænder

625 U

Slagtekalkuner

1 250 U


(1)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,5 μmol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra tværbundet havreavne-arabinoxylansubstrat pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx«


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1197/2012

af 13. december 2012

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår udvidelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis-stamme AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazol, Gliocladium catenulatum-stamme J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis-stamme MA 342, quinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram og ziram

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelse af aktivstofferne acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis-stamme AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazol, Gliocladium catenulatum-stamme J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis-stamme MA 342, quinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram og ziram udløber mellem den 31. juli 2014 og den 30. november 2015. Der er indgivet ansøgninger om fornyelse af disse aktivstoffer. Da bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 med de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3), finder anvendelse på disse aktivstoffer, er det nødvendigt at sikre, at der er tilstrækkelig tid til at afslutte fornyelsesproceduren i overensstemmelse med nævnte forordning. Som følge heraf kan godkendelsen af disse aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forlænge dem. Det er derfor nødvendigt at udskyde udløbet af deres godkendelsesperiode.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor ingen supplerende dossier i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgives inden 30 måneder før den pågældende dato, der er fastsat i bilaget til denne forordning, vil Kommissionen fastsætte udløbsdatoen til samme dato som før denne forordning eller på den tidligste dato derefter.

(5)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning om, at godkendelsen af et af de i nærværende forordnings bilag omhandlede aktivstoffer ikke forlænges, fordi det ikke opfylder godkendelseskriterierne, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for vedtagelsen af forordningen om, at godkendelsen af aktivstoffet ikke forlænges.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(3)  EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26.


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 73, thiram, fra den 31. juli 2014 til den 30. april 2017.

2)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 74, ziram, fra den 31. juli 2014 til den 30. april 2017.

3)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 82, quinoxyfen, fra den 31. august 2014 til den 30. april 2017.

4)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 89, Pseudomonas chlororaphis-stamme MA 342 fra den 30. september 2014 til den 30. april 2017.

5)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 90, mepanipyrim, fra den 30. september 2014 til den 30. april 2017.

6)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 91, acetamiprid, fra den 31. december 2014 til den 30. april 2017.

7)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 92, thiacloprid, fra den 31. december 2014 til den 30. april 2017.

8)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 78, chlorpropham, fra den 31. januar 2015 til den 31. juli 2017.

9)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 83, alpha-cypermethrin, fra den 28. februar 2015 til den 31. juli 2017.

10)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 84, benalaxyl, fra den 28. februar 2015 til den 31. juli 2017.

11)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 85, bromoxynil, fra den 28. februar 2015 til den 31. juli 2017.

12)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 86, desmedipham, fra den 28. februar 2015 til den 31. juli 2017.

13)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 88, phenmedipham, fra den 28. februar 2015 til den 31. juli 2017.

14)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 93, Ampelomyces quisqualis-stamme AQ 10 fra den 31.marts 2015 til den 31. juli 2017.

15)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 94, imazosulfuron, fra den 31. marts 2015 til den 31. juli 2017.

16)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 95, laminarin, fra den 31. marts 2015 til den 31. juli 2017.

17)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 96, methoxyfenozid, fra den 31. marts 2015 til den 31. juli 2017.

18)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 97, S-metolachlor, fra den 31. marts 2015 til den 31. juli 2017.

19)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 98, Gliocladium catenulatum-stamme J1446 fra den 31. marts 2015 til den 31. juli 2017.

20)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 99, etoxazol, fra den 31. maj 2015 til den 31. juli 2017.

21)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 100, tepraloxydim, fra den 31. maj 2015 til den 31. juli 2017.

22)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 109, bifenazat, fra den 30. november 2015 til den 31. juli 2017.

23)

I sjette kolonne ændres udløbsdatoen for godkendelse af række 110, milbemectin, fra den 30. november 2015 til den 31. juli 2017.


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1198/2012

af 13. december 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

48,7

MA

84,8

TN

104,4

TR

89,6

ZZ

81,9

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

MA

133,1

TR

141,0

ZZ

134,3

0709 93 10

MA

140,7

TR

104,3

ZZ

122,5

0805 10 20

TR

73,8

ZA

51,4

ZW

43,2

ZZ

56,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

129,1

MA

106,4

TR

82,4

ZZ

106,0

0805 50 10

TR

76,3

ZZ

76,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

37,9

NZ

165,3

US

159,7

ZA

138,0

ZZ

131,6

0808 30 90

CN

100,5

TR

135,1

US

160,6

ZZ

132,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1199/2012

af 13. december 2012

om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og artikel 170 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EU og verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført i forordningens bilag I, del XIX, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Under hensyn til den nuværende markedssituation for æg bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167 og 169 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, navnlig når situationen på verdensmarkedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EU, og som overholder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3) samt mærkningskravene i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(5)

De pt. gældende restitutioner er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 858/2012 (4). Idet der bør fastsættes nye restitutioner, bør denne forordning ophæves.

(6)

For at undgå divergens med den nuværende markedssituation, undgå markedsspekulationer og sikre en effektiv forvaltning bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og overholde de mærkningskrav, der er fastsat i bilag II, afsnit 1, til forordning (EF) nr. 853/2004 og i punkt A i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 858/2012 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 255 af 21.9.2012, s. 18.


BILAG

Fastsættelse af eksportrestitutioner for æg gældende fra 14. december 2012

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 stk.

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 stk.

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 stk.

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

E09

:

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland og Tyrkiet.

E10

:

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne.

E19

:

Alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz og grupperne E09 og E10.


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1200/2012

af 13. december 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143 sammenholdt med artikel 4, og

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser for importen af visse produkter bør ændres under hensyntagen til prisudsving efter oprindelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 1484/95 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

For at foranstaltningen kan finde anvendelse så hurtigt som muligt, efter at de ajourførte data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181 af 14.7.2009, s. 8.

(3)  EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.


BILAG

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

132,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

139,3

0

AR

160,0

0

BR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

265,2

10

AR

216,4

25

BR

324,9

0

CL

221,2

24

TH

0207 25 10

Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner), frosne

193,1

0

BR

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

320,8

0

BR

304,8

0

CL

0408 91 80

Æggeblommer, tørrede

468,8

0

AR

1602 32 11

Æg uden skal, tørrede

263,2

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Ægalbumin, tørret

712,1

0

AR


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.«


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1201/2012

af 13. december 2012

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 for produktionsåret 2012/13

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2012/13 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 (3). Disse priser og beløb blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1103/2012 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter artikel 36 forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 for produktionsåret 2012/13, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 263 af 28.9.2012, s. 37.

(4)  EUT L 327 af 27.11.2012, s. 22.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 14. december 2012

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 12 10 (1)

33,26

1,17

1701 12 90 (1)

33,26

4,63

1701 13 10 (1)

33,26

1,31

1701 13 90 (1)

33,26

4,93

1701 14 10 (1)

33,26

1,31

1701 14 90 (1)

33,26

4,93

1701 91 00 (2)

38,40

6,03

1701 99 10 (2)

38,40

2,82

1701 99 90 (2)

38,40

2,82

1702 90 95 (3)

0,38

0,29


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1202/2012

af 13. december 2012

om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra s), i og del XIX i bilag I til den nævnte forordning omhandlede og anførte produkter og priserne inden for Unionen udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 578/2010 af 29. juni 2010 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 578/2010 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter for samme tidsrum som ved fastsættelsen af restitutionerne for de samme produkter udført i uforarbejdet stand.

(4)

I henhold til artikel 162, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

De for tiden gældende restitutioner blev fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 861/2012 (3). Da der skal fastsættes nye restitutioner, bør nævnte forordning ophæves.

(6)

For at undgå divergens med den nuværende markedssituation, undgå markedsspekulationer og sikre en effektiv forvaltning bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EU) nr. 578/2010 og de i forordning (EF) nr. 1234/2007 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 861/2012 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Daniel CALLEJA

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 6.7.2010, s. 1.

(3)  EUT L 255 af 21.9.2012, s. 27.


BILAG

Restitutionssatser fra 14. december 2012, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Bestemmelsesland (1)

Restitutionssats

0407

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

 

– Andre friske æg

 

 

0407 21 00

– – Af høns af arten Gallus domesticus

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

01

0,00

0407 29

– – I andre tilfælde

 

 

0407 29 10

– – – Af fjerkræ undtagen høns af arten Gallus domesticus

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

01

0,00

0407 90

– Andre æg:

 

 

0407 90 10

– – Af fjerkræ

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

01

0,00

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

 

– Æggeblommer:

 

 

0408 11

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

0,00

0408 19

– – I andre tilfælde:

 

 

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Flydende:

 

 

Usødede

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – Frosne:

 

 

Usødede

01

0,00

– Andre varer:

 

 

0408 91

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

0,00

0408 99

– – I andre tilfælde:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

0,00


(1)  Bestemmelseslandene er følgende:

01

Tredjelande. For Schweiz og Liechtenstein finder disse satser ikke anvendelse på de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Tyrkiet, Hongkong SAR og Rusland

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne

04

Alle bestemmelseslande med undtagelse af Schweiz, og bestemmelseslandene nævnt under 2 og 3.


AFGØRELSER

14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/43


RÅDETS AFGØRELSE

af 4. december 2012

om ophævelse af beslutning 2009/587/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta

(2012/778/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 126, stk. 12,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. juli 2009 fastslog Rådet ved afgørelse 2009/587/EF (1) og på grundlag af en henstilling fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 104, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF), at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta. Rådet konstaterede, at det offentlige underskud i Malta udgjorde 4,7 % af BNP i 2008, hvilket i høj grad overskred referenceværdien på 3 % af BNP, medens den offentlige bruttogæld har ligget over referenceværdien på 60 % af BNP siden 2003 og udgjorde 64,1 % af BNP i 2008 (2).

(2)

Ligeledes rettede Rådet den 7. juli 2009 en henstilling til Malta, på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og i henhold til artikel 104, stk. 7, i TEF, og artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (3), med henblik på at bringe denne situation til ophør senest i 2010. Henstillingen blev offentliggjort.

(3)

Rådet konkluderede den 16. februar 2010 på grundlag af en henstilling fra Kommissionen, at der var truffet virkningsfulde foranstaltninger i overensstemmelse med henstillingen i henhold til artikel 104, stk. 7, i TEF, men at uventede negative økonomiske forhold med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser var indtruffet på Malta efter vedtagelsen af henstillingen. Derfor vedtog Rådet en revideret henstilling i henhold til artikel 126, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) til Malta, hvorved fristen for korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud blev forlænget med et år, dvs. til 2011. Henstillingen blev offentliggjort.

(4)

I henhold til artikel 126, stk. 12, i TEUF, skal en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud ophæves, når det uforholdsmæssigt store underskud i den pågældende medlemsstat efter Rådets opfattelse er blevet korrigeret.

(5)

I henhold til artikel 4 i protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til TEUF, påhviler det Kommissionen at tilvejebringe de data, der skal benyttes til at gennemføre proceduren. Som led i gennemførelsen af nævnte protokol skal medlemsstaterne indberette data om det offentlige underskud og den offentlige gæld og andre relaterede variabler to gange årligt, nemlig inden den 1. april og inden den 1. oktober, jf. artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (4).

(6)

Ved vurderingen af, om en afgørelse om tilstedeværelsen af et uforholdsmæssigt stort underskud bør ophæves, bør Rådet træffe en afgørelse på grundlag af de indberettede data. Desuden bør en afgørelse om eksistensen af et uforholdsmæssigt stort underskud alene ophæves, hvis Kommissionens prognoser viser, at underskuddet ikke vil overstige tærsklen på 3 % af BNP i løbet af prognoseperioden.

(7)

På grundlag af de af Kommissionen (Eurostat) fremlagte data i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 479/2009 efter indberetning fra Malta inden den 1. april 2012 og på grundlag af Kommissionens tjenestegrenes prognose fra efteråret 2012, kan der drages følgende konklusioner:

Efter at have nået toppunktet i 2008 faldt det offentlige underskud gradvist og udgjorde 2,7 % af BNP i 2011, hvilket er under referenceværdien på 3 % af BNP. Den betydelige forbedring sammenlignet med 2010, hvor det offentlige underskud udgjorde 3,6 % af BNP, skyldtes først og fremmest en stigning i indtægterne på 0,7 % af BNP. Virkningen af underskudsreducerende engangsforanstaltninger i 2011 anslås i Kommissionens tjenestegrenes prognose fra efteråret 2012 til 0,7 % af BNP. Den strukturelle saldo, dvs. den konjunkturkorrigerede saldo eksklusive engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger, anslås at være forbedret med 1 procentpoint af BNP i 2011, hvilket overstiger den ønskede indsats på mindst ¾ % af BNP ifølge Rådets henstilling.

Ifølge Kommissionens tjenestegrenes prognose fra efteråret 2012 forventes underskuddet at falde yderligere til 2,6 % af BNP i 2012, primært som følge af indtægtsforøgende foranstaltninger, som i de fleste tilfælde anses for at have karakter af engangsforanstaltninger; den underskudsreducerende nettovirkning af engangsforanstaltninger anslås til 1 % af BNP. I et scenarie med en uændret politik, dvs. hvor der ikke tages højde for konsolideringsforanstaltningerne i budgettet for 2013, som blev vedtaget efter skæringsdatoen for prognosen, forventes det offentlige underskud at vokse til 2,9 % af BNP i 2013, før det igen falder til 2,6 % af BNP i 2014, og det ligger derved fortsat under referenceværdien på 3 % af BNP i prognoseperioden. Stabilitetsprogrammet fra april 2012 indeholder mål om en nedbringelse af underskuddet på 2,2 %, 1,7 % og 1,1 % af BNP i henholdsvis 2012, 2013 og 2014. Forskellen mellem Kommissionens tjenestegrenes prognose fra efteråret 2012 og målet i stabilitetsprogrammet for 2012 kan primært forklares ved en mere dynamisk vækst i indtægterne i sidstnævnte tilfælde.

I årene efter skæringsdatoen for 2011, som Rådet fastsatte, peger budgetfremskrivningerne i Kommissionens tjenestegrenes prognose fra efteråret 2012 i retning af, at den konjunkturkorrigerede budgetsaldo, eksklusive engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger, ikke forbedres i 2012, men at der sker en forbedring på ¼ procentpoint af BNP i 2013. Dette ligger under den referenceværdi på 0,5 % af BNP for så vidt angår tilpasningen hen imod den mellemfristede budgetmålsætning, der kræves i henhold til den forebyggende del af stabilitets- og vækstpagten, navnlig Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (5). Den langsomme justering forventes på baggrund af konjunkturforhold, som stort set er i balance, dvs. produktionsgabet anslås at være tæt på nul. Samtidig forventes vækstens sammensætning at rumme relativt lave skatteindtægter. Den økonomiske vækst drives navnlig af nettoeksporten i 2012, medens den indenlandske efterspørgsel forventes at være forholdsvis svag sammenholdt med tidligere tendenser. For 2014 forventes forbedringen at beløbe sig til ½ procentpoint af BNP. For 2012 forventes den reelle vækst i de offentlige udgifter, eksklusive diskretionære foranstaltninger på indtægtssiden, desuden at ligge under den mellemfristede referencerate for potentiel BNP-vækst, som defineret i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1466/97. I et scenarie uden politikændringer vil den reelle nettotilvækst i udgifterne imidlertid i væsentlig grad kunne overstige denne benchmarkreferencerate i 2013 og 2014.

Den offentlige bruttogæld som andel af BNP har været stigende siden 2008 og nåede op på 70,9 % af BNP i 2011. Ifølge Kommissionens tjenestegrenes prognose fra efteråret 2012 forventes gældskvoten fortsat at stige og nå op på 72,4 % af BNP i 2012, 73,1 % af BNP i 2013 og 72,8 % af BNP i 2014. I modsætning hertil forventes gældskvoten ifølge stabilitetsprogrammet af 2012 at falde efter 2011 til 67,4 % af BNP senest i 2014. Forskellen mellem de to fremskrivninger skyldes et lavere overskud på den primære saldo og højere stock-flow-tilpasning ifølge prognosen fra efteråret.

(8)

Rådet minder om, at fra 2012, dvs. i året efter korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud og i en treårig periode, bør Malta gøre tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at opfylde kravet i forbindelse med gældskriteriet, jf. artikel 2, stk. 1a, i forordning (EF) nr. 1467/97.

(9)

Efter Rådets opfattelse er det uforholdsmæssigt store underskud i Malta blevet korrigeret inden for skæringsdatoen for 2011, og beslutning 2009/587/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ud fra en samlet vurdering kan det konkluderes, at situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta er blevet korrigeret.

Artikel 2

Afgørelse 2009/587/EF ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Malta.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2012.

På Rådets vegne

V. SHIARLY

Formand


(1)  EUT L 202 af 4.8.2009, s. 42.

(2)  Det offentlige underskud og den offentlige gæld for 2008 blev efterfølgende revideret til de nuværende henholdsvis 4,6 % af BNP og 62,0 % af BNP.

(3)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.

(4)  EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1.

(5)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1.


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/45


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. december 2012

om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

(2012/779/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den nederlandske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2010 til 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at C.H.J. (Cor) LAMERS’ mandat er udløbet.

(3)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at F. (Frank) de VRIES’ mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

a)

som medlem:

C.H.J. (Cor) LAMERS, Burgemeester (mayor) of the municipality of Schiedam

og

b)

som suppleant:

J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD, Burgemeester (mayor) of the municipality of Almelo.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/46


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 5. december 2012

om adgangsrettigheder til det centrale europæiske register over sikkerhedsanbefalinger i henhold til artikel 18, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 996/2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF

(EØS-relevant tekst)

(2012/780/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 18, stk. 5, i forordning (EU) nr. 996/2010 har Kommissionen oprettet en europæisk database til registrering af sikkerhedsanbefalinger, som blev sat i drift i februar 2012.

(2)

Ifølge artikel 18, stk. 5, i forordning (EU) nr. 996/2010 omfatter den i betragtning 1 omhandlede database alle sikkerhedsanbefalinger, som er udstedt af sikkerhedsundersøgelsesmyndighederne i henhold til artikel 17, stk. 1 og 2, samt svar herpå. Databasen omfatter også sikkerhedsanbefalinger, som sikkerhedsundersøgelsesmyndighederne har modtaget fra tredjelande.

(3)

I henhold til artikel 7, stk. 3, litra g), i forordning (EU) nr. 996/2010 har Sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder fuld adgang til den i betragtning 1 omhandlede database.

(4)

I henhold til artikel 7, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 996/2010 har Kommissionen rådspurgt Det europæiske netværk af sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder.

(5)

Sikkerhedsanbefalinger er implicit offentlige, da de ofte indgår i konklusionerne i sikkerhedsundersøgelsesrapporter, der er offentlige i henhold til forordning (EU) nr. 996/2010. Herudover kan sikkerhedsanbefalinger også udsendes i form af breve, interimsudtalelser eller -rapporter eller sikkerhedsundersøgelser. I alle disse tilfælde er deres offentliggørelse et stærkt incitament til modtagerne til at forbedre luftfartssikkerheden.

(6)

Det er ikke fastlagt i forordning (EU) nr. 996/2010, hvilken status svar på sikkerhedsanbefalinger har —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastlægges foranstaltninger vedrørende adgangsrettigheder til den europæiske database over sikkerhedsanbefalinger i henhold til artikel 18, stk. 5, i forordning (EU) nr. 996/2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart, som indeholder sikkerhedsanbefalinger udstedt eller modtaget af Sikkerhedsundersøgelsesmyndighederne samt svar på de sikkerhedsanbefalinger, som de har udstedt.

Artikel 2

Sikkerhedsanbefalingers status

Alle sikkerhedsanbefalinger i den i artikel 1 omhandlede database skal gøres tilgængelige for offentligheden via et offentligt websted.

Artikel 3

Status af svar på sikkerhedsanbefalinger

1.   Adgangen til svar på sikkerhedsanbefalinger skal være begrænset til modtagere af sikkerhedsanbefalinger.

2.   Enhver modtager af en sikkerhedsanbefaling kan anmode om adgang til svarene i den i artikel 1 omhandlede database, herunder navnlig medlemsstaterne, de civile luftfartsmyndigheder og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur. Tredjelandes sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder kan også anmode om at få adgang til svarene i den i artikel 1 omhandlede database.

3.   Modtagere af sikkerhedsanbefalinger fremsender deres anmodning til Europa-Kommissionen.

4.   Europa-Kommissionen tager stilling til anmodningen og afgør i hvert enkelt tilfælde, om anmodningen er velbegrundet, og om det er praktisk muligt at imødekomme den.

Artikel 4

Anvendelse af databasens oplysninger

Sikkerhedsanbefalinger og de tilhørende svar må ikke anvendes til at fastslå skyld eller erstatningsansvar.

Artikel 5

Status af civilluftfartshændelser, hvortil der knytter sig sikkerhedsanbefalinger

Adgangen til civilluftfartshændelser, hvortil der knytter sig sikkerhedsanbefalinger, som omhandlet i artikel 1, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 af 12. november 2007 om nærmere regler for registrering i en central database af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart, som udveksles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF (2), og i Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart til berørte parter i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF (3).

Artikel 6

Aktindsigt og beskyttelse af personoplysninger

Denne afgørelse anvendes med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (4).

Denne afgørelse anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6).

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 35.

(2)  EUT L 294 af 13.11.2007, s. 3.

(3)  EUT L 295 af 14.11.2007, s. 7.

(4)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(5)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Berigtigelser

14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/48


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 af 7. oktober 2010 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådet beslutning nr. 280/2004/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 270 af 14. oktober 2010 )

Side 34, artikel 79:

I stedet for:

»Forordning (EF) nr. 2216/95 og (EF) nr. 994/2004 ophæves med virkning fra 1. januar 2012.«

læses:

»Forordning (EF) nr. 2216/2004 og (EF) nr. 994/2008 ophæves med virkning fra 1. januar 2012.«