ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.332.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 332

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
4. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1139/2012 af 3. december 2012 om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1140/2012 af 28. november 2012 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Coppia Ferrarese (BGB)]

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2012 af 30. november 2012 om forbud mod fiskeri efter sej i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1142/2012 af 3. december 2012 om 182. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1143/2012 af 3. december 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/45/EU af 3. december 2012 om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt ( 1 )

18

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/743/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/3/2012 af 27. november 2012 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

20

 

 

2012/744/EU

 

*

Rådets afgørelse truffet efter fælles overenskomst med formanden for Kommissionen af 28. november 2012 om udnævnelse af et nyt medlem af Europa-Kommissionen

21

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/745/FUSP af 3. december 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

22

 

 

2012/746/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. november 2012 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der er bestemt til gratis uddeling til eller gratis bliver stillet til rådighed for ofrene for jordskælvene i maj 2012 i Italien (meddelt under nummer C(2012) 8687)

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (EUT L 88 af 24.3.2012)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1139/2012

af 3. december 2012

om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), særlig artikel 11, stk. 1 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. august 2011 forordning (EU) nr. 753/2011.

(2)

Den 13. august, 15. august, 19. oktober, 25. oktober og 2. november 2012 ajourførte og ændrede De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, nedsat ved punkt 30 i Sikkerhedsrådets resolution 1988 (2011), listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 bør derfor ajourføres og ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Rådets vegne

N. SYLIKIOTIS

Formand


(1)  EUT L 199 af 2.8.2011, s. 1.


BILAG

I.   Oplysningerne i listen i bilaget til forordning (EU) nr. 753/2011 om nedennævnte personer og enhed erstattes af de nedenfor anførte oplysninger.

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: vicehandelsminister for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: landsbyen Zangi Abad, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) tilhører Nurzaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Nik Mohammad blev opført på listen den 31. januar 2001 som Talebanstyrets vicehandelsminister og hører således ind under bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000) vedrørende Talebanstyrets handlinger og aktiviteter.

2.

Atiqullah

Titel: a) Hajji, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1962. Fødested: Tirin Kot-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, b) Arghandabdistriktet. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har siden 2010 været medlem af Talebans øverste råds politiske kommission, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Alizaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Efter Talebans erobring af Kabul i 1996 fik Atiqullah en stilling i Kandahar. I 1999 eller 2000 blev han udnævnt til første vicelandbrugsminister og derefter til viceminister for offentlige arbejder i Talebanstyret. Efter Talebanstyrets fald blev Atiqullah operationel officer for Taleban i det sydlige Afghanistan. I 2008 blev han stedfortræder for Talebanguvernøren for Helmandprovinsen i Afghanistan.

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) andenviceminister for økonomiske anliggender i Talebanstyrets Ministerråd, b) Talebanstyrets guvernør for Nangarharprovinsen, c) chef for det østlige område under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Pul-e-Khumri- eller Baghlan Jadid-distriktet, Baghlanprovinsen, Afghanistan, b) Nekadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) aktiv i terroraktioner i Østafghanistan, b) indsamler penge fra narkotikahandlere, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, d) tilhører Zadranstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Kabir Mohammad Jan var medlem af Talebans ledelsesråd, hvilket Mohammed Omar bekendtgjorde i oktober 2006, og blev udnævnt til militærleder for det østlige område i oktober 2007.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Hajji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: a) landsbyen Lakhi, Hazarjuftområdet, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Laki, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Lakari, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, d) Darvishan, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, e) landsbyen De Luy Wiyalah, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans Gerd-e-Jangal-råd siden juni 2008, b) medlem af Talebans militærkommission siden marts 2010, c) medlem af Taleban med ansvar for Helmandprovinsen, Afghanistan siden 2008, d) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, e) tilhører Barichstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Naim er medlem af Talebans Gerdi Jangal-råd. Han var tidligere stedfortræder for Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, en fremtrædende person i Talebans ledelse. Mohammad Naim kontrollerer en militærbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi)

Titel: a) Mawlawi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) guvernør for provinserne Khost og Paktika under Talebanstyret, b) viceminister for information og kultur under Talebanstyret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1960-1962. Fødested: a) byen Jalalabad, Nangarharprovinsen, Afghanistan. b) Shinwardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) Talebanmedlem med ansvar for Nangarharprovinsen fra 2008. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Baqi var oprindelig guvernør for provinserne Khost og Paktika for Talebanstyret. Han blev dernæst udnævnt til viceminister for information og kultur. Han gjorde også tjeneste i konsulatsafdelingen i Talebanstyrets udenrigsministerium.

I 2003 deltog Abdul Baqi i militære antiregeringsaktiviteter i Nangarharprovinsens Shinwar-, Achin-, Naziyan- og Dur Baba-distrikter. Siden 2009 har han deltaget i organiseringen af militære aktiviteter i hele den østlige region, især i Nangarharprovinsen og byen Jalalabad.

6.

Rustum Hanafi Habibullah (alias a) Rostam Nuristani b) Hanafi Sahib).

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Dara Kolum, Do Aabdistriktet, Nuristanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Nuristanprovins siden maj 2007, b) tilhører Nuristanistammen, c) angiveligt død i begyndelsen af 2012. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for forebyggelse af laster og fremme af dyd. Fødselsdato: ca. 1965. Fødested: a) landsbyen Jelawur, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) angiveligt død i december 2006, b) tilhørte Ghilzaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I sin stilling i Ministeriet for forebyggelse af laster og fremme af dyd under Talebanstyret anvendte Mohammad Wali ofte tortur og andre midler til at intimidere befolkningen. Mohammad Wali er stadig aktiv i Taleban i Kandaharprovinsen i Afghanistan efter Talebanstyrets fald.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (alias a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd, b) generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1967. Fødested: Qalayi Shaikh, Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd siden maj 2007, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) medlem af den talebanske shura i Peshawar, d) ansvarlig for afghanske Talebanaktiviteter i de føderalt forvaltede stammeområder, Pakistan i 2008, e) ledende ekspert i improviserede eksplosive anordninger (IED) med henblik på selvmordsangreb i 2012. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

På tidspunktet for opførelsen var Sayed Esmatullah Asem også generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. I maj 2007 blev han medlem af Talebans ledelse. Han var også medlem af et regionalt Talebanråd i 2009.

Sayed Esmatullah Asem ledede en gruppe Talebankæmpere i Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Han var Talebanleder i Konarprovinsen og sendte selvmordsbombere til flere provinser i det østlige Afghanistan i 2007.

I slutningen af 2008 ledede Sayed Esmatullah Asem en Talebanbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Paktiaprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Khostprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Siddiq Khel, Nakadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Taleban med ansvar for Nangarharprovinsen siden 2011, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Zadranstammen, d) tæt tilknytning til Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Taha fungerede også under Talebanstyret som guvernør for Kunarprovinsen i slutningen af 2001. Han var Talebans ansvarlige for Wardakprovinsen i september 2009.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Samanganprovinsen. Fødselsdato: 1956-1957. Fødested: landsbyen Charmistan, Tirin Kotdistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: tilhører Hottakstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebans Chargé d’Affaires i Riyadh, Saudiarabien, b) førstesekretær, Talebans ambassade i Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1973. Fødested: landsbyen Kuzbahar, Khogyanidistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans Quettashura i 2010, b) angiveligt død i december 2010 i Pakistan, c) tilhørte Khogyanistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (alias a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir).

Titel: a) General, b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: militærattaché ved Talebans ambassade i Islamabad i Pakistan. Fødselsdato: 1964. Fødested: a) Surkh Roddistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Hisarakdistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: D 000974 (afghansk pas). Andre oplysninger: a) finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar; b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Qadeer Abdul Baseer fungerede som økonomichef for Taleban i Peshawar, Pakistan, i 2009. Han var finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar i begyndelsen af 2010. Han leverer personligt penge fra Talebanledelsens shura til Talebangrupper i hele Pakistan.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titel: a) Alhaj, b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: leder af det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1934. Fødested: a) Ghazniprovinsen, Afghanistan, b) Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: SE 011252 (afghansk pas). Andre oplysninger: angiveligt død. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad var medlem af den nye majlis shura, der angiveligt blev bekendtgjort af Mohammed Omar i oktober 2006.

14.

Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib).

Titel: Hajji. Fødselsdato: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) ca. 1957. Fødested: a) landsbyen Hitemchai, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har ledet et narkotikanet i Helmand, Afghanistan, b) er regelmæssigt rejst til Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Agha Jan Alizai har drevet et af de største narkotikanet i Helmand, Afghanistan, og skaffet midler til Taleban til gengæld for beskyttelse af hans narkotikahandel. I 2008 indvilgede en gruppe narkotikhandlere, heriblandt Alizai, i at betale Taleban en afgift på jord, der blev tilplantet med opiumvalmuer, til gengæld for at Taleban arrangerede transport af narkotikamaterialer.

Taleban lovede også at varetage sikkerheden for narkotikahandlere og deres lagre, mens narkotikahandlerne til gengæld skulle give Talebankæmpere husly og transport. Alizai har også været involveret i våbenindkøb til Taleban og er regelmæssigt rejst til Pakistan for at møde højtstående Talebanledere. Alizai har også hjulpet Talebanmedlemmer med at skaffe falske iranske pas, så de kunne rejse til Iran for at blive trænet. I 2009 sørgede Alizai for et pas og midler til en Talebanleder, så han kunne rejse til Iran.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad).

Fødselsdato: a) ca. 1962, b) 1961. Fødested: a) landsbyen Nalgham, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Sangesar, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne, Afghanistan, b) har tidligere drevet heroinlaboratorier i Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan, c) har været selvstændig bilforhandler i Mirwais Mena, Danddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, d) arresteret i 2008-2009 og i forvaring i Pakistan fra 2011, e) ved ægteskab knyttet til Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) tilhører Kakarstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Saleh Mohammad Kakar er narkotikahandler og har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne i Afghanistan, som varetog Talebans logistiske og økonomiske behov. Inden han blev anholdt af de afghanske myndigheder, drev Saleh Mohammad Kakar heroinlaboratorier i området Band-e-Timor i Kandaharprovinsen, som Taleban beskyttede.

Kakar har været i kontakt med højtstående Talebanledere, indsamlet penge for dem fra narkotikahandlere og forvaltet og skjult penge tilhørende højtstående Talebanledere. Han var også ansvarlig for formidling af afgiftsbetalinger fra narkotikahandlere til Taleban. Kakar har været bilforhandler i Kandahar og leveret køretøjer til Taleban til selvmordsangreb.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias a) Sangin, b) Sangin Zadran, c) Sangeen Khan Zadran, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori).

Titel: a) Mawlawi (alternativ stavemåde: Maulvi), b) Mullah. Fødselsdato: a) ca. 1976, b) ca. 1979. Fødested: Tang Stor Khel, Ziruk District, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) skyggeguvernør for Paktikaprovinsen, Afghanistan, og øverstbefalende for Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Seniorløjtnant for Sirajuddin Lallaloudine Haqqani, b) tilhører Kharotistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 16.8.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sangeen Zadran er oprørsleder i Paktikaprovinsen, Afghanistan, og øverstbefalende for Haqqaninetværket. Netværket, der er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, opererer i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og er desuden ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Zadran fungerer som seniorløjtnant for Haqqaninetværksleder Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran deltager i ledelsen af kombattanter i angreb overalt i det sydøstlige Afghanistan og menes at have planlagt og koordineret bevægelsen af udenlandske kombattanter ind i Afghanistan. Sangeen Zadran har også været involveret i flere angreb med improviserede eksplosive anordninger (IEDs).

Ud over den rolle, som Sangeen Zadran har spillet i disse angreb, har han også været involveret i bortførelsen af afghanere og udlændinge i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: chargé d’affaires, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 1954-1955. Fødested: landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) tilhører Alizaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) førstesekretær, Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien, b) handelsattaché, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 1940-1941. Fødested: landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Manan blev højtstående Talebanleder i Paktia-, Paktika- og Khostprovinserne i det østlige Afghanistan. Han var også ansvarlig for transporten af Talebankæmpere og våben over grænsen mellem Afghanistan og Pakistan.

19.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad).

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets planlægningsminister, b) Talebanstyrets minister for videregående uddannelse. Fødselsdato: a) ca. 1955, b) 1.1.1969 (som Iadena Mohammad) Fødested: a) landsbyen Shakarlab, Yaftali Paindistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan, b) Badakhshan (som Iadena Mohammad) Nationalitet: afghansk. Pas nr.: OA 454044 (som Iadena Mohammad). Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1.

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Hai Khairullah Money Exchange, b) Haji Khair Ullah Money Service, c) Haji Salam Hawala, d) Haji Hakim Hawala, e) Haji Alim Hawala, f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi, h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Adresse: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan, c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan, d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan, e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, f) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (også kendt som Sarai Shahzada), Puli Khistiområdet, politidistrikt 1, Kabul, Afghanistan, Tlf. +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobil: +93-797-059059, +93-702-222222, g) Branch Office 7: Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan, k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan, l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan, m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan, n) Branch Office 14: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, o) Branch Office 15: Zahedan, Iran, p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Skatte- og licensnummer: a) Nationalt skattenummer i Pakistan: 1774308, b) Nationalt skattenummer i Pakistan: 0980338, c) Nationalt skattenummer i Pakistan: 3187777, d) Licensnummer på afghansk udbyder af pengeoverførsler: 044. Andre oplysninger: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange er blevet brugt af Talebans ledelse til at overføre penge til Talebanledere til finansiering af krigere og operationer i Afghanistan siden 2011, b) knyttet til Abdul Sattar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) er ejet i fællesskab af Abdul Satar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar og Khairullah har i fællesskab drevet pengevekslingsvirksomhed i hele Afghanistan, Pakistan, Dubai og De Forenede Arabiske Emirater. Talebanledere har brugt HKHS til at sende penge til Talebans skyggeguvernører og ledere samt til at modtage hawalaoverførsler (uformelle pengeoverførsler) for Taleban. Siden 2011 har Talebans ledelse overført penge til Talebanledere i Afghanistan ved hjælp af HKHS. I slutningen af 2011 blev HKHS-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, Afghanistan, brugt til at sende penge til Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen. I midten af 2011 brugte en Talebanleder en HKHS-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til at finansiere krigere og operationer i Afghanistan. Efter Taleban på månedlig basis havde indsat et betydeligt pengebeløb i denne HKHS-afdeling, kunne Talebanledere få adgang til midlerne fra en hvilken som helst HKHS-afdeling. Personer fra Taleban brugte i 2010 HKHS til at overføre penge til hawalaer i Afghanistan, hvor øverstbefalende kunne få adgang til midlerne. Siden slutningen af 2009 har lederen af HKHS-afdelingen i Lashkar Gah ført tilsyn med overførslen af Talebanmidler gennem HKHS.

II.   Følgende oplysninger indsættes i listen, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 753/2011

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir)

Titel: Qari Fødselsdato: mellem 1969 og 1971. Fødested: Kabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Leder af selvmordsaktioner for Haqqaninetværket under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og ansvarlig for alle aktioner i Kabul-, Takhar-, Kunduz- og Baghlanprovinserne, b) Står for træning af selvmordsbombere og giver instruktioner i fremstilling af improviserede eksplosive anordninger (IED). Dato for FN's opførelse på listen: 5.11.2012.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1.

Haqqaninetværket (alias HQN)

Andre oplysninger: a) Et netværk af Talebankrigere på grænsen mellem Khostprovinsen, Afghanistan, og Nordwaziristan, Pakistan, b) Grundlagt af Jalaluddin Haqqani og i øjeblikket under ledelse af dennes søn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Andre registrerede medlemmer omfatter Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul og Abdul Rauf Zakir, c) Ansvarlig for selvmordsangreb og målrettede drab og kidnapninger i Kabul og andre provinser i Afghanistan, d) Knyttet til Al-Qaeda, Islamic Movement of Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi og Jaish-IMohammed. Dato for FN's opførelse på listen: 5.11.2012


4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1140/2012

af 28. november 2012

om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Coppia Ferrarese (BGB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 behandlet Italiens ansøgning om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Coppia Ferrarese«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96 (2) som ændret ved forordning (EF) nr. 2036/2001 (3).

(2)

Eftersom de pågældende ændringer ikke er af mindre omfang, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 510/2006, har Kommissionen i medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (4). Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør ændringerne godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ændringer af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EFT L 327 af 18.12.1996, s. 11.

(3)  EFT L 275 af 18.10.2001, s. 9.

(4)  EUT C 75 af 14.03.2012. s. 13.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 2.4.   Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ITALIEN

Coppia Ferrarese (BGB)


4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1141/2012

af 30. november 2012

om forbud mod fiskeri efter sej i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 44/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer, i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (2), er der fastsat kvoter for 2012.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2012, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeriet efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, for 2012, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25 af 27.1.2012, s. 55.


BILAG

Nr.

68/TQ44

Medlemsstat

Sverige

Bestand

POK/04-N

Art

Sej (Pollachius virens)

Område

Norske farvande syd for 62° N

Dato

5.11.2012


4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1142/2012

af 3. december 2012

om 182. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a) og b), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 23. november 2012 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, efter at have behandlet den pågældende persons anmodning om at blive fjernet fra listen og den fyldestgørende rapport fra det ombudsmandskontor, der blev oprettet i medfør af FN's Sikkerhedsråds resolution 1904(2009). Den 25. november 2012 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne yderligere fem fysiske personer fra listen. Den 15. november 2012 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd desuden at ændre ni punkter på listen.

(3)

Slovenien anmodede om, at oplysningerne vedrørende dets kompetente myndigheder blev ændret.

(4)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks.

(5)

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

1)

Bilag I ændres i overensstemmelse med bilag I til denne forordning.

2)

Bilag II ændres i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG I

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

1)

Følgende punkter under overskriften "Fysiske personer" udgår:

a)

"Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresse: Via Vistarini nr. 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italien. Fødselsdato: 20.11.1971. Fødested: Koubellat, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: Z106861 (tunesisk pas udstedt den 18.2.2004, som udløb den 17.2.2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003."

b)

"Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Fødselsdato: 1.6.1970. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L550681 (tunesisk pas udstedt den 23.9.1997, udløbet den 22.9.2002). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: WDDHBB70H10Z352O; b) Medlem af Tunisian Combatant Group; c) Angiveligt død; d) Moderens navn er Aisha bint Mohamed. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002."

c)

"Sulayman Khalid Darwish (alias (a) Abu al-Ghadiya (b) Suleiman Darwish). Fødselsdato: (a) 2.5.1976, (b) 1974. Fødested: landsbyen Al-Ebada, Damaskus, Syrien. Nationalitet: syrisk. Pasnr.: (a) 3936712 (syrisk pas), (b) 11012 (syrisk pas). Andre oplysninger: (a) faderens navn er Khalid Darwish bin Qasim, (b) angiveligt død i 2005 i Irak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.1.2005."

d)

"Suhayl Fatilloevich Buranov (alias Suhayl Fatilloyevich Buranov). Navn skrevet med oprindeligt alfabet: Бypaнов Сухайл Фатиллоевич. Adresse: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Usbekistan Fødselsdato: 1983. Fødested: Tashkent, Usbekistan. Nationalitet: usbekisk. Andre oplysninger: (a) han var en af lederne af Islamic Jihad Group, (b) angiveligt død i Pakistan in 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.4.2008."

e)

"Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov. Navn skrevet med oprindeligt alfabet: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович. Adresse: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan-regionen, Uzbekistan. Fødselsdato: 1972. Fødested: Andijan-regionen, Usbekistan. Nationalitet: usbekisk. Andre oplysninger: (a) han var en af lederne af Islamic Jihad Group, (b) angiveligt død i Pakistan in September 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.4.2008."

f)

"Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Fødselsdato: 19.10.1953. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: (a) medlem af Egyptian Islamic Jihad (b) bekræftet død i Pakistan i 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.9.2005."

2)

Punktet "Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresse: Bayern, Tyskland. Fødselsdato: 4.7.1965. Fødested: Kirkuk, Irak. Nationalitet: irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis ("Reiseausweis") A 0141062. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresse: Bayern, Tyskland. Fødselsdato: 4.7.1965. Fødested: Kirkuk, Irak. Nationalitet: irakisk. Pasnr.: tysk rejsebevis ("Reiseausweis") A 0141062 (tilbagekaldt pr. sep. 2012). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005."

3)

Punktet "Mazen Salah Mohammed (alias (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad). Fødselsdato: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Fødested: Baghdad, Irak. Nationalitet: irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis ("Reiseausweis") A 0144378. Adresse: Tyskland. Andre oplysninger: (a) medlem af Alsar Al-Islam, (b) fængslet i Tyskland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Mazen Salah Mohammed (alias a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad). Fødselsdato: a) 1.1.1982, b) 1.1.1980. Fødested: Baghdad, Irak. Nationalitet: irakisk. Pasnr.: tysk rejsebevis ("Reiseausweis") A 0144378 (ophævet pr. sep. 2012). Adresse: 94051 Hauzenberg, Tyskland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005."

4)

Punktet "Farhad Kanabi Ahmad (alias (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi (tidligere opført som). Fødselsdato: 1.7.1971. Fødested: Arbil, Irak. Nationalitet: irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis ("Reiseausweis") A 0139243. Adresse: Tyskland. Andre oplysninger: fængslet i Tyskland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Farhad Kanabi Ahmad (alias a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (tidligere opført som). Fødselsdato: 1.7.1971. Fødested: Arbil, Irak. Nationalitet: irakisk. Pasnr.: tysk rejsebevis ("Reiseausweis") A 0139243 (ophævet pr. Sep. 2012). Adresse: Irak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005."

5)

Punktet "Yahia Djouadi (alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala). Fødselsdato: 1.1.1967. Fødested: M’Hamid, Wilaya(-provinsen) i Sidi Bel Abbes, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) tilhører ledergruppen i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; (b). Lokaliseret i det nordlige Mali siden juni 2008; (c) Moderens navn: Zohra Fares. Faderens navn: Mohamed." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Yahia Djouadi (alias a) Yahia Abou Ammar, b) Abou Ala). Fødselsdato: 1.1.1967. Fødested: M’Hamid,Wilaya (provins) i Sidi Bel Abbes, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) lokaliseret i det nordlige Mali siden juni 2008; b) morens navns er Zohra Fares; c) farens navn er Mohamed. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.7.2008."

6)

Punktet "Amor Mohamed Ghedeir (alias a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou). Fødselsdato: omkring 1958. Fødested: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provins) i Illizu, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) Moderens navn er Benarouba Bachira; b) Faderens navn er Mabrouk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.7.2008." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Amor Mohamed Ghedeir (alias a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou). Fødselsdato: omkring 1958. Fødested: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provins) i Illizu, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) morens navn er Benarouba Bachira; b) farens navn er Mabrouk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.7.2008."

7)

Punktet "Salah Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher). Fødselsdato: 13.4.1974. Fødested: Zeribet El Oued, Wilaya(-provinsen) i Biskra, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) tilhører ledergruppen i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Er nærmere bestemt involveret i organisationens propaganda-aktiviteter; (b) Lokaliseret i det nordlige Mali siden juni 2008; (c) Moderens navn: Yamina Soltane. Faderens navn: Abdelaziz." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Salah Eddine Gasmi (alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Fødselsdato: 13.4.1974. Fødested: Zeribet El Oued, Wilaya (provins) i Biskra, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Adresse: Algeriet. Andre oplysninger: a) morens navn er Yamina Soltane; b) farens navn er Abdelaziz. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.7.2008."

8)

Punktet "Ahmed Deghdegh (alias Abd El Illah). Fødselsdato: 17.1.1967. Fødested: Anser, Wilaya(-provinsen) i Jijel, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Tilhører ledergruppen i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Er nærmere bestemt involveret i organisationens finanser; (b) Moderens navn: Zakia Chebira. Faderens navn: Lakhdar." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Ahmed Deghdegh (alias a) Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdellah Ahmed, d) Said). Fødselsdato: 17.1.1967. Fødested: Anser, Wilaya (provins) i Jijel, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Adresse: Algeriet. Andre oplysninger: a) morens navn er Zakia Chebira; b) farens navn er Lakhdar. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.7.2008."

9)

Punktet "Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Fødselsdato: 1.1.1965. Nationalitet: qatarsk. Pasnr.: 00685868 (udstedt i Doha den 5.2.2006 og udløber den 4.2.2010). Identitetskortnr.: 26563400140 (Qatar). Adresse: Doha, Qatar. Andre oplysninger: Arresteret i Qatar i marts 2008. Afsonede sin dom i Qatar og er løsladt fra fængsel. Moderens navn er Hamdah Ahmad Haidoos. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2008." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Fødselsdato: 1.1.1965. Fødested: Doha, Qatar. Nationalitet: qatarsk. Pasnr.: 00685868 (udstedt i Doha den 5.2.2006 og udløber den 4.2.2010). Identitetskortnr.: 26563400140 (Qatar). Adresse: Doha, Qatar. Andre oplysninger: morens navn er Hamdah Ahmad Haidoos. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2008."

10)

Punktet "Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresse: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Tyskland (tidligere adresse). Fødselsdato: 20.12.1969. Fødselssted: Casablanca, Marokko. Nationalitet: (a) Tysk, (b) marokkansk. Pasnummer: 1005552350 (tysk pas udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Identitetskortnr.: 1007850441 (tysk identitetskort udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Andre oplysninger: For øjeblikket fængslet i Tyskland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2008." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresse: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Tyskland (tidligere adresse). Fødselsdato: 20.12.1969. Fødested: Casablanca, Marokko. Nationalitet: a) tysk, b) marokkansk. Pasnr.: 1005552350 (tysk pas udstedt den 27.3.2001 af Kiel Kommune, Tyskland, udløb den 26.3.2011). Identitetskortnr.: 1007850441 (tysk identitetskort udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløb den 26.3.2011). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2008."


BILAG II

Bilag II til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

Oplysningerne under overskriften "Slovenien" affattes således:

"Artikel 2a

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tlf.: +386 1 369 5200

Fax: + 386 1 369 6659

E-mail: gp.mf@gov.si

Artikel 2b

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenien

Tlf.: + 386 1 471 90 00

Fax: + 386 1 251 55 16

E-mail: info@bsi.si:

Artikel 5

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Tlf.: + 386 1 478 2000

Fax: + 386 1 478 2340

E-mail: gp.mzz@gov.si"


4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1143/2012

af 3. december 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

48,7

MA

54,3

TN

74,5

TR

71,1

ZZ

62,2

0707 00 05

AL

65,0

MA

133,1

TR

129,5

ZZ

109,2

0709 93 10

MA

115,9

TR

121,0

ZZ

118,5

0805 20 10

MA

77,3

ZZ

77,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,1

HR

45,0

MA

91,3

TR

79,5

ZZ

71,7

0805 50 10

TR

77,0

ZZ

77,0

0808 10 80

MK

34,4

US

125,1

ZA

214,1

ZZ

124,5

0808 30 90

CN

47,7

TR

116,3

US

159,5

ZZ

107,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/18


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/45/EU

af 3. december 2012

om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF omhandler bestemmelserne i de internationale aftaler om indlandstransport af farligt gods ad landeveje, jernbaner og indre vandveje som defineret i direktivets artikel 2.

(2)

Bestemmelserne i disse internationale aftaler ajourføres hvert andet år. Som følge heraf finder de senest ændrede udgaver anvendelse fra den 1. januar 2013 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2013.

(3)

Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Indlandstransport af Farligt Gods —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2008/68/EF

I direktiv 2008/68/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, del I.1, affattes således:

»I.1.   ADR

Bilag A og B til ADR, som finder anvendelse fra den 1. januar 2013, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

2)

Bilag II, del II.1, affattes således:

»II.1.   RID

Bilag til RID, som angivet i appendiks C til COTIF, som finder anvendelse fra den 1. januar 2013, dog således at »kontraherende stat til RID« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

3)

Bilag III, del III.1, affattes således:

»III.1.   ADN

Bestemmelser i bilaget til ADN, som finder anvendelse fra den 1. januar 2013, samt artikel 3(f), 3(h), 8(1) og 8(3) i ADN, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2013. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13.


AFGØRELSER

4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/20


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE ATALANTA/3/2012

af 27. november 2012

om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

(2012/743/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har i medfør af artikel 6, stk. 1, i fælles aktion 2008/851/FUSP bemyndiget Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe afgørelser om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken.

(2)

Den 3. juli 2012 vedtog PSC afgørelse Atalanta/2/2012 (2) om udnævnelse af kontreadmiral Enrico CREDENDINO til øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta).

(3)

Den øverstbefalende for EU-operationen har indstillet kontreadmiral Pedro Ángel GARCĺA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA som ny øverstbefalende for EU-styrken som efterfølger for kontreadmiral Enrico CREDENDINO.

(4)

EU's Militærkomité støtter denne indstilling.

(5)

I medfør af artikel 5 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kontreadmiral Pedro Ángel GARCĺA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA udnævnes herved til øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster fra den 6. december 2012.

Artikel 2

Afgørelse Atalanta/2/2012 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. december 2012.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2012.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

O. SKOOG

Formand


(1)  EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/2/2012 af 3. juli 2012 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) (EUT L 176 af 6.7.2012, s. 64).


4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/21


RÅDETS AFGØRELSE

truffet efter fælles overenskomst med formanden for Kommissionen

af 28. november 2012

om udnævnelse af et nyt medlem af Europa-Kommissionen

(2012/744/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 246, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. februar 2010 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse 2010/80/EU (2) om udnævnelse af Europa-Kommissionen for perioden indtil den 31. oktober 2014.

(2)

I skrivelse af 16. oktober 2012 meddelte José Manuel DURÃO BARROSO, formand for Kommissionen, Rådet, at John DALLI er fratrådt som medlem af Kommissionen med øjeblikkelig virkning.

(3)

I overensstemmelse med artikel 246, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, udnævnes for resten af det fratrådte medlems tjenesteperiode et nyt medlem af samme nationalitet.

(4)

Et nyt medlem af Kommissionen bør derfor udnævnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Efter fælles overenskomst med José Manuel DURÃO BARROSO, formand for Kommissionen, udnævner Rådet Tonio BORG til medlem af Kommissionen for den resterende del af tjenesteperioden, dvs. indtil den 31. oktober 2014.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  Udtalelse af 21. november 2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 38 af 11.2.2010, s. 7.


4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/22


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2012/745/FUSP

af 3. december 2012

om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/486/FUSP af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), særlig artikel 5 og artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. august 2011 afgørelse 2011/486/FUSP.

(2)

Den 13. august, 15. august, 19. oktober, 25. oktober og 2. november 2012 ajourførte og ændrede De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, nedsat ved punkt 30 i Sikkerhedsrådets resolution 1988 (2011), listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP bør derfor ajourføres og ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Rådets vegne

N. SYLIKIOTIS

Formand


(1)  EUT L 199 af 2.8.2011, s. 57.


BILAG

I.   Oplysningerne i listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP om nedennævnte personer og enheder erstattes af de nedenfor anførte oplysninger.

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: vicehandelsminister for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: landsbyen Zangi Abad, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) tilhører Nurzaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Nik Mohammad blev opført på listen den 31. januar 2001 som Talebanstyrets vicehandelsminister og hører således ind under bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000) vedrørende Talebanstyrets handlinger og aktiviteter.

2.

Atiqullah

Titel: a) Hajji, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1962. Fødested: Tirin Kot-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, b) Arghandabdistriktet Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har siden 2010 været medlem af Talebans øverste råds politiske kommission, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Alizaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Efter Talebans erobring af Kabul i 1996 fik Atiqullah en stilling i Kandahar. I 1999 eller 2000 blev han udnævnt til første vicelandbrugsminister og derefter til viceminister for offentlige arbejder i Talebanstyret. Efter Talebanstyrets fald blev Atiqullah operationel officer for Taleban i det sydlige Afghanistan. I 2008 blev han stedfortræder for Talebanguvernøren for Helmandprovinsen i Afghanistan.

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) andenviceminister for økonomiske anliggender i Talebanstyrets Ministerråd, b) Talebanstyrets guvernør for Nangarharprovinsen, c) chef for det østlige område under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Pul-e-Khumri- eller Baghlan Jadid-distriktet, Baghlanprovinsen, Afghanistan, b) Nekadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) aktiv i terroraktioner i Østafghanistan, b) indsamler penge fra narkotikahandlere, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, d) tilhører Zadranstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Kabir Mohammad Jan var medlem af Talebans ledelsesråd, hvilket Mohammed Omar bekendtgjorde i oktober 2006, og blev udnævnt til militærleder for det østlige område i oktober 2007.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Hajji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: a) landsbyen Lakhi, Hazarjuftområdet, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Laki, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Lakari, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, d) Darvishan, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, e) landsbyen De Luy Wiyalah, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans Gerd-e-Jangal-råd siden juni 2008, b) medlem af Talebans militærkommission siden marts 2010, c) medlem af Taleban med ansvar for Helmandprovinsen, Afghanistan siden 2008, d) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, e) tilhører Barichstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Naim er medlem af Talebans Gerdi Jangal-råd. Han var tidligere stedfortræder for Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, en fremtrædende person i Talebans ledelse. Mohammad Naim kontrollerer en militærbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi)

Titel: a) Mawlawi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) guvernør for provinserne Khost og Paktika under Talebanstyret, b) viceminister for information og kultur under Talebanstyret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1960-1962. Fødested: a) byen Jalalabad, Nangarharprovinsen, Afghanistan. b) Shinwardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. b) Talebanmedlem med ansvar for Nangarharprovinsen fra 2008. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Baqi var oprindelig guvernør for provinserne Khost og Paktika for Talebanstyret. Han blev dernæst udnævnt til viceminister for information og kultur. Han gjorde også tjeneste i konsulatsafdelingen i Talebanstyrets udenrigsministerium.

I 2003 deltog Abdul Baqi i militære antiregeringsaktiviteter i Nangarharprovinsens Shinwar-, Achin-, Naziyan- og Dur Baba-distrikter. Siden 2009 har han deltaget i organiseringen af militære aktiviteter i hele den østlige region, især i Nangarharprovinsen og byen Jalalabad.

6.

Rustum Hanafi Habibullah (alias a) Rostam Nuristani b) Hanafi Sahib).

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Dara Kolum, Do Aabdistriktet, Nuristanprovinsen, Afghanistan Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Nuristanprovins siden maj 2007, b) tilhører Nuristanistammen, c) angiveligt død i begyndelsen af 2012. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for forebyggelse af laster og fremme af dyd. Fødselsdato: ca. 1965. Fødested: a) landsbyen Jelawur, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. b) landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) angiveligt død i december 2006, b) tilhørte Ghilzaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I sin stilling i ministeriet for forebyggelse af laster og fremme af dyd under Talebanstyret anvendte Mohammad Wali ofte tortur og andre midler til at intimidere befolkningen. Mohammad Wali er stadig aktiv i Taleban i Kandaharprovinsen i Afghanistan efter Talebanstyrets fald.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (alias a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd, b) generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1967. Fødested: Qalayi Shaikh, Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd siden maj 2007, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) medlem af den talebanske shura i Peshawar, d) ansvarlig for afghanske Talebanaktiviteter i de føderalt forvaltede stammeområder, Pakistan i 2008, e) ledende ekspert i improviserede eksplosive anordninger (IED) med henblik på selvmordsangreb i 2012. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

På tidspunktet for opførelsen var Sayed Esmatullah Asem også generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. I maj 2007 blev han medlem af Talebans ledelse. Han var også medlem af et regionalt Talebanråd i 2009.

Sayed Esmatullah Asem ledede en gruppe Talebankæmpere i Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Han var Talebanleder i Konarprovinsen og sendte selvmordsbombere til flere provinser i det østlige Afghanistan i 2007.

I slutningen af 2008 ledede Sayed Esmatullah Asem en Talebanbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Paktiaprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Khostprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Siddiq Khel, Nakadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Taleban med ansvar for Nangarharprovinsen siden 2011, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Zadranstammen, d) tæt tilknytning til Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Taha fungerede også under Talebanstyret som guvernør for Kunarprovinsen i slutningen af 2001. Han var Talebans ansvarlige for Wardakprovinsen i september 2009.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Samanganprovinsen. Fødselsdato: 1956-1957. Fødested: landsbyen Charmistan, Tirin Kotdistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: tilhører Hottakstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebans Chargé d’Affaires i Riyadh, Saudiarabien, b) førstesekretær, Talebans ambassade i Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1973. Fødested: landsbyen Kuzbahar, Khogyanidistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans Quettashura i 2010, b) angiveligt død i december 2010 i Pakistan, c) tilhørte Khogyanistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (alias a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir).

Titel: a) General, b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: militærattaché ved Talebans ambassade i Islamabad i Pakistan. Fødselsdato: 1964. Fødested: a) Surkh Roddistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. b) Hisarakdistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: D 000974 (afghansk pas). Andre oplysninger: a) finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar; b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Qadeer Abdul Baseer fungerede som økonomichef for Taleban i Peshawar, Pakistan, i 2009. Han var finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar i begyndelsen af 2010. Han leverer personligt penge fra Talebanledelsens shura til Talebangrupper i hele Pakistan.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titel: a) Alhaj, b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: leder af det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1934. Fødested: a) Ghazniprovinsen, Afghanistan, b) Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: SE 011252 (afghansk pas). Andre oplysninger: angiveligt død. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad var medlem af den nye majlis shura, der angiveligt blev bekendtgjort af Mohammed Omar i oktober 2006.

14.

Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib).

Titel: Hajji. Fødselsdato: a) 15.10.1963 b) 14.2.1973 c) 1967 d) ca. 1957. Fødested: a) landsbyen Hitemchai, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har ledet et narkotikanet i Helmand, Afghanistan, b) er regelmæssigt rejst til Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Agha Jan Alizai har drevet et af de største narkotikanet i Helmand, Afghanistan, og skaffet midler til Taleban til gengæld for beskyttelse af hans narkotikahandel. I 2008 indvilgede en gruppe narkotikhandlere, heriblandt Alizai, i at betale Taleban en afgift på jord, der blev tilplantet med opiumvalmuer, til gengæld for at Taleban arrangerede transport af narkotikamaterialer.

Taleban lovede også at varetage sikkerheden for narkotikahandlere og deres lagre, mens narkotikahandlerne til gengæld skulle give Talebankæmpere husly og transport. Alizai har også været involveret i våbenindkøb til Taleban og er regelmæssigt rejst til Pakistan for at møde højtstående Talebanledere. Alizai har også hjulpet Talebanmedlemmer med at skaffe falske iranske pas, så de kunne rejse til Iran for at blive trænet. I 2009 sørgede Alizai for et pas og midler til en Talebanleder, så han kunne rejse til Iran.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad).

Fødselsdato: a) ca. 1962 b) 1961. Fødested: a) landsbyen Nalgham, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Sangesar, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne, Afghanistan, b) har tidligere drevet heroinlaboratorier i Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan, c) har været selvstændig bilforhandler i Mirwais Mena, Danddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, d) arresteret i 2008-2009 og i forvaring i Pakistan fra 2011, e) ved ægteskab knyttet til Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) tilhører Kakarstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Saleh Mohammad Kakar er narkotikahandler og har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne i Afghanistan, som varetog Talebans logistiske og økonomiske behov. Inden han blev anholdt af de afghanske myndigheder, drev Saleh Mohammad Kakar heroinlaboratorier i området Band-e-Timor i Kandaharprovinsen, som Taleban beskyttede.

Kakar har været i kontakt med højtstående Talebanledere, indsamlet penge for dem fra narkotikahandlere og forvaltet og skjult penge tilhørende højtstående Talebanledere. Han var også ansvarlig for formidling af afgiftsbetalinger fra narkotikahandlere til Taleban. Kakar har været bilforhandler i Kandahar og leveret køretøjer til Taleban til selvmordsangreb.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh f) Noori).

Titel: a) Mawlawi (alternativ stavemåde: Maulvi), b) Mullah. Fødselsdato: a) ca. 1976 b) ca. 1979. Fødested: Tang Stor Khel, Ziruk District, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) skyggeguvernør for Paktikaprovinsen, Afghanistan, og øverstbefalende for Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Seniorløjtnant for Sirajuddin Lallaloudine Haqqani, b) tilhører Kharotistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 16.8.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sangeen Zadran er oprørsleder i Paktikaprovinsen, Afghanistan, og øverstbefalende for Haqqaninetværket. Netværket, der er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, opererer i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og er desuden ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Zadran fungerer som seniorløjtnant for Haqqaninetværksleder Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran deltager i ledelsen af kombattanter i angreb overalt i det sydøstlige Afghanistan og menes at have planlagt og koordineret bevægelsen af udenlandske kombattanter ind i Afghanistan. Sangeen Zadran har også været involveret i flere angreb med improviserede eksplosive anordninger (IEDs).

Ud over den rolle, som Sangeen Zadran har spillet i disse angreb, har han også været involveret i bortførelsen af afghanere og udlændinge i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: chargé d’affaires, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 1954-1955. Fødested: landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. b) tilhører Alizaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) førstesekretær, Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien, b) handelsattaché, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 1940-1941. Fødested: landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Manan blev højtstående Talebanleder i Paktia-, Paktika- og Khostprovinserne i det østlige Afghanistan. Han var også ansvarlig for transporten af Talebankæmpere og våben over grænsen mellem Afghanistan og Pakistan.

19.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad).

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets planlægningsminister, b) Talebanstyrets minister for videregående uddannelse. Fødselsdato: a) ca. 1955 b) 1.1.1969 (som Iadena Mohammad) Fødested: a) landsbyen Shakarlab, Yaftali Paindistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan. b) Badakhshan (som Iadena Mohammad) Nationalitet: afghansk. Pas nr.: OA 454044 (som Iadena Mohammad) Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1.

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Hai Khairullah Money Exchange b) Haji Khair Ullah Money Service c) Haji Salam Hawala d) Haji Hakim Hawala e) Haji Alim Hawala f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Adresse: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan, c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan, d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan, e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, f) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (også kendt som Sarai Shahzada), Puli Khistiområdet, politidistrikt 1, Kabul, Afghanistan, Tlf. +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobil: +93-797-059059, +93-702-222222, g) Branch Office 7: Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan, k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan, l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan, m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan, n) Branch Office 14: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, o) Branch Office 15: Zahedan, Iran, p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Skatte- og licensnummer: a) Nationalt skattenummer i Pakistan: 1774308, b) Nationalt skattenummer i Pakistan: 0980338, c) Nationalt skattenummer i Pakistan: 3187777, d) Licensnummer på afghansk udbyder af pengeoverførsler: 044. Andre oplysninger: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange er blevet brugt af Talebans ledelse til at overføre penge til Talebanledere til finansiering af krigere og operationer i Afghanistan siden 2011, b) knyttet til Abdul Sattar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) er ejet i fællesskab af Abdul Satar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar og Khairullah har i fællesskab drevet pengevekslingsvirksomhed i hele Afghanistan, Pakistan, Dubai og De Forenede Arabiske Emirater. Talebanledere har brugt HKHS til at sende penge til Talebans skyggeguvernører og ledere samt til at modtage hawalaoverførsler (uformelle pengeoverførsler) for Taleban. Siden 2011 har Talebans ledelse overført penge til Talebanledere i Afghanistan ved hjælp af HKHS. I slutningen af 2011 blev HKHS-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, Afghanistan, brugt til at sende penge til Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen. I midten af 2011 brugte en Talebanleder en HKHS-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til at finansiere krigere og operationer i Afghanistan. Efter Taleban på månedlig basis havde indsat et betydeligt pengebeløb i denne HKHS-afdeling, kunne Talebanledere få adgang til midlerne fra en hvilken som helst HKHS-afdeling. Personer fra Taleban brugte i 2010 HKHS til at overføre penge til hawalaer i Afghanistan, hvor øverstbefalende kunne få adgang til midlerne. Siden slutningen af 2009 har lederen af HKHS-afdelingen i Lashkar Gah ført tilsyn med overførslen af Talebanmidler gennem HKHS.

II.   Følgende oplysninger indsættes på listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir)

Titel: Qari. Fødselsdato: mellem 1969 og 1971. Fødested: Kabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Leder af selvmordsaktioner for Haqqaninetværket under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og ansvarlig for alle aktioner i Kabul-, Takhar-, Kunduz- og Baghlanprovinserne, b) Står for træning af selvmordsbombere og giver instruktioner i fremstilling af improviserede eksplosive anordninger (IED). Dato for FN's opførelse på listen: 5.11.2012.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1.

Haqqaninetværket (alias HQN)

Andre oplysninger: a) Et netværk af Talebankrigere på grænsen mellem Khostprovinsen, Afhanistan, og Nordwaziristan, Pakistan. b) Grundlagt af Jalaluddin Haqqani og i øjeblikket under ledelse af dennes søn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Andre registrerede medlemmer omfatter Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul og Abdul Rauf Zakir. c) Ansvarlig for selvmordsangreb og målrettede drab og kidnapninger i Kabul og andre provinser i Afghanistan. d) Knyttet til Al-Qaeda, Islamic Movement of Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi og Jaish-IMohammed. Dato for FN's opførelse på listen: 5.11.2012


4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/29


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 30. november 2012

om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der er bestemt til gratis uddeling til eller gratis bliver stillet til rådighed for ofrene for jordskælvene i maj 2012 i Italien

(meddelt under nummer C(2012) 8687)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(2012/746/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (1), særlig artikel 76,

under henvisning til ansøgningen af 12. september 2012 fra Italiens regering om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der er bestemt til gratis at blive stillet til rådighed for ofrene for jordskælvene i maj 2012 i Italien, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Jordskælv af den slags, som ramte Italien i maj 2012, udgør en katastrofe som omhandlet i kapitel XVII, afsnit C, i forordning (EF) nr. 1186/2009; det er derfor berettiget at give tilladelse til afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, som opfylder kravene i artikel 74-80 i ovennævnte forordning (EF) nr. 1186/2009.

(2)

Italien bør underrette Kommissionen om arten og mængden af de varer, der indføres afgiftsfrit til fordel for ofrene for jordskælvene, der ramte Italien i maj 2012, om de organisationer, der er godkendt til gratis at uddele eller stille disse varer til rådighed, samt om de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at varerne anvendes til andre formål end katastrofebistand til ofrene.

(3)

Der bør indrømmes toldfritagelse for de varer, der er indført siden dagen for det første jordskælv.

(4)

De øvrige medlemsstater er blevet konsulteret i overensstemmelse med artikel 76 i forordning (EF) nr. 1186/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Varer kan indføres uden importafgifter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

varerne er bestemt til enten:

i)

gratis at blive uddelt til ofrene for jordskælvene, der ramte Italien i maj 2012, af de organisationer eller organer, der er nævnt i litra c), eller

ii)

gratis at blive stillet til rådighed for ofrene, idet de pågældende organisationer bevarer ejendomsretten

b)

varerne overholder betingelserne i artikel 75, 78 og 79 i forordning (EF) nr. 1186/2009

c)

varerne importeres til overgang til fri omsætning af statslige organer eller organisationer, der er godkendt af de italienske myndigheder.

2.   Varer kan også indføres afgiftsfrit i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009, hvis de indføres til overgang til fri omsætning af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, der ydes katastrofebistand til ofrene for jordskælvene, der ramte Italien i maj 2012.

Artikel 2

Italien indgiver senest den 31. januar 2013 følgende oplysninger til Kommissionen:

a)

en liste over godkendte organisationer, jf. artikel 1, stk. 1

b)

arten og mængden af de varer, der indføres afgiftsfrit, jf. artikel 1

c)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at artikel 78, 79 og 80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 overholdes, hvad angår de varer, der er omfattet af nærværende afgørelse.

Artikel 3

Artikel 1 finder anvendelse på varer, der er indført fra den 20. maj 2012 til den 31. december 2012.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2012.

På Kommissionens vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23.


Berigtigelser

4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/31


Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010

( Den Europæiske Unions Tidende L 88 af 24. marts 2012 )

Side 2, betragtning 11, side 10, artikel 23, stk. 2, litra c), og side 79, bilag IX, I, nr. 105, fjerde kolonne:

I stedet for:

»Den Islamiske Revolutionsgarde«

læses:

»Den Iranske Revolutionsgarde«.

Side 3, artikel 1, litra b), nr. i):

I stedet for:

»i)

forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle tekniske ydelser, herunder fra …«

læses:

»i)

forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske ydelser, herunder fra …«.

Side 8, artikel 12, stk. 1, litra c):

I stedet for:

»c)

import, køb og transport af råolie eller petroleumsprodukter, som er blevet …«

læses:

»c)

import, køb og transport af råolie eller olieprodukter, som er blevet …«.

Side 8, artikel 14, stk. 1, litra c):

I stedet for:

»c)

import, køb og transport af petrokemiske produkter, som er blevet eksporteret fra Iran inden den 23. januar 2012 eller, hvis eksporten skete i henhold til litra b), senest den 1. maj 2012«

læses:

»c)

import, køb og transport af petrokemiske produkter, som er blevet eksporteret fra Iran inden den 23. januar 2012 eller, hvis eksporten skete i henhold til litra a), senest den 1. maj 2012 eller hvor eksporten fandt sted i henhold til litra b)«.

Side 13, artikel 30, stk. 2, nr. i):

I stedet for:

»…, men hvor de tilsammen opfylder kriteriet om anmeldelse eller tilladelse eller«

læses:

»…, men hvor de tilsammen opfylder kriterierne om anmeldelse eller tilladelse eller«.

Side 13, artikel 30, stk. 3, litra a), indledningen:

I stedet for:

»a)

I tilfælde af elektroniske overførsler af pengemidler, som behandles af kredit eller finansieringsinstitutter, skal anmeldelser …«

læses:

»a)

I tilfælde af elektroniske overførsler af pengemidler, som behandles af kredit- eller finansieringsinstitutter, skal anmeldelser …«.

Side 13, artikel 30, stk. 3, litra a), nr. iv):

I stedet for:

»… til en iransk person eller enhed eller til eller fra et iransk organ, der befinder sig i …«

læses:

»… til en iransk person eller enhed eller til et iransk organ, der befinder sig i …«.

Side 13, artikel 30, stk. 3, litra a), nr. v):

I stedet for:

»… fra en iransk person eller enhed eller fra eller fra et iransk organ, der befinder sig i …«

læses:

»…fra en iransk person eller enhed eller fra et iransk organ, der befinder sig i …«.

Side 17, artikel 42, stk. 2:

I stedet for:

»…, at de med deres handlinger e ville overtræde disse forbud.«

læses:

»…, at de med deres handlinger ville overtræde disse forbud.«

Side 21, bilag II, Generel teknisk note (GTN), punkt 2:

I stedet for:

»… bilag IV, …«

læses:

»… bilag III, …«.

Side 22, bilag II, del II.A, A1, tabellen, anden række, første kolonne:

I stedet for:

»II.A.1.002«

læses:

»II.A1.002«.

Side 23, bilag II, del II.A, A1, tabellen, første række, første kolonne:

I stedet for:

»II.A.1.005«

læses:

»II.A1.005«.

Side 23, bilag II, del II.A, A1, tabellen, fjerde række, første kolonne:

I stedet for:

»II.A.1.008«

læses:

»II.A1.008«.

Side 23, bilag II, del II.A, A1, tabellen, femte række, første kolonne:

I stedet for:

»II.A.1.009«

læses:

»II.A1.009«.

Side 24, bilag II, del II.A, A1, tabellen, første række, første kolonne:

I stedet for:

»II.A.1.011«

læses:

»II.A1.011«.

Side 24, bilag II, del II.A, A1, tabellen, fjerde række, første kolonne:

I stedet for:

»II.A.1.014«

læses:

»II.A1.014«.

Side 27, bilag II, del II.A, A2, tabellen, ud for nr. »II.A2.014«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»NB: JF. LIGELEDES IV.A2.008.«

læses:

»NB: JF. LIGELEDES III.A2.008.«

Side 27, bilag II, del II.A, A2, tabellen, ud for nr. »II.A2.015«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»NB: JF. LIGELEDES IV.A2.009«

læses:

»NB: JF. LIGELEDES III.A2.009«.

Side 28, bilag II, del II.A, A2, tabellen, ud for nr. »II.A2.016«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»NB: JF. LIGELEDES IV.A2.010«

læses:

»NB: JF. LIGELEDES III.A2.010«.

Side 31, bilag II, del II.A, A6, tabellen, ud for nr. »II.A6.013«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»Kobber ‧lasere‧ med begge …«

læses:

»Kobber damp ‧lasere‧ med begge …«.

Side 33, bilag II, del II.B, tabellen, ud for nr. »II.B.001«, anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»Teknologi til udvikling, fremstilling og brug af produkter under del II.A. (Produkter) ovenfor.«

læses:

»Teknologi til udvikling, fremstilling og brug af produkter under del II.A. (Produkter) ovenfor.

Teknisk note:

Udtrykket ‧teknologi‧ omfatter software

Side 33, bilag II, del II.B, tabellen, ud for nr. »II.B.002«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»… under del IV A. (Produkter) af bilag IV.«

læses:

»… under del III.A. (Produkter) af bilag III«.

Side 37, bilag III, del III.A, A2, ud for nr. »III.A2.010«, i anden kolonne »Beskrivelse«, »Teknisk note«:

I stedet for:

»… for varmevekslerens kontrolstatus

læses:

»… for pumpens kontrolstatus

Side 37, bilag III, del III.A, A2, ud for nr. »III.A2.022«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»… kan måle alle frekvenser imellem …«

læses:

»… kan måle enhver frekvens imellem …«.

Side 37, bilag III, del III.A, A2, ud for nr. »III.A2.024«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»Vingevakuumpumper og specielt udviklet udstyr hertil.

Note 1: III.A2.024 kontrollerer ikke vingevakuumpumper, der er …«

læses:

»Lamel vakuumpumper og specielt udviklet udstyr hertil.

Note 1: III.A2.024 kontrollerer ikke lamel vakuumpumper, der er …«.

Side 38, bilag III, del III.A, A2, ud for nr. »III.A2.024«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»Note 2: Eksportkontrolstatus for vingevakuumpumper, der er …«

læses:

»Note 2: Eksportkontrolstatus for lamel vakuumpumper, der er …«.

Side 38, bilag III, del III.A, A3, ud for nr. »III.A3.005«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»‧Frekvensomformere‧, frekvensgeneratorer og elektriske variable gear har alle følgende egenskaber:«

læses:

»‧Frekvensomformere‧, frekvensgeneratorer og elektriske variable gear med alle følgende egenskaber:«

Side 38, bilag III, del III.A, A3, ud for nr. »III.A3.005«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»2.

Kontrollerer ikke frekvensomformere, der specielt udviklet til …«

læses:

»2.

Kontrollerer ikke frekvensomformere, der er specielt udviklet til …«.

Side 39, bilag III, del III.A, A6, ud for nr. »III.A6.013«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»Mikroskoper samt beslægtet udstyr som følger:«

læses:

»Mikroskoper samt beslægtet udstyr og detektorer som følger:«.

Side 39, bilag III, del III.A, A6, ud for nr. »III.A6.013«, i anden kolonne »Beskrivelse«, litra f):

I stedet for:

»…, og som anvender en eller flere analyseteknikker:«

læses:

»…, og som anvender en eller flere af følgende materialeanalyseteknikker:«.

Side 39, bilag III, del III.A, ud for nr.» III.A7.002«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»Accelerometre med piezoelektriske, keramiske transducerelementer, med en …«

læses:

»Accelerometre med piezoelektrisk, keramisk transducerelement, med en …«.

Side 40, bilag III, del III.B, ud for nr. »III.B.001«, i anden kolonne »Beskrivelse«:

I stedet for:

»Teknologi til brug af …«

læses:

»‧Teknologi‧ til brug af …«.

Side 47, bilag VI, afsnit 2.A, punkt 13, under »Teknisk note«:

I stedet for:

»Formlen for beregning af PRE er: Formula«.

læses:

»Formlen for beregning af PRE er: Formula«.

Side 47, bilag VI, afsnit 2.A, punkt 15:

I stedet for:

»15.

Grise-afsendere og grise-modtagere tjener til henholdsvis indføring og fjernelse af grise.

Teknisk note:

En ‧gris‧ er en anordning, der typisk anvendes til oprensning eller inspektion af en rørlednings inderside (korrosionstilstand eller revnedannelse) og drives frem af det pres, som produktet frembringer i rørledningen

læses:

»15.

‧Grise‧-afsendere og ‧grise‧-modtagere tjener til henholdsvis indføring og fjernelse af ‧grise‧.

Teknisk note:

En ‧gris‧ er en anordning, der typisk anvendes til oprensning eller inspektion af en rørlednings inderside (korrosionstilstand eller revnedannelse) og drives frem af det pres, som produktet frembringer i rørledningen

Side 48, bilag VI, afsnit 3.A, punkt 1, litra d:

I stedet for:

»d.

specielt udviklet til den termiske krakning af DCE (ethylendichlorid) og specielt …«

læses:

»d.

specielt udviklet til den termiske krakning af EDC (ethylendichlorid) og specielt …«.

Side 49, bilag VI, afsnit 3.A, punkt 6:

I stedet for:

»6.

Centrifugal- og/eller stempelkompressorer med en installeret effekt over 2MW, der opfylder specifikation API610«

læses:

»6.

Centrifugal- og/eller stempelkompressorer med en installeret effekt over 2MW, der opfylder specifikation API 617 eller API 618«.

Side 58, bilag VIII, punkt B., overskriften, side 79, bilag IX, afsnit II, overskriften, side 80, bilag IX, afsnit II, punkt B. nr. 1, anden kolonne:

I stedet for:

»Islamic Revolutionary Guard Corps«

læses:

»Den Iranske Revolutionsgarde«.

Side 78, bilag IX, afsnit I, punkt B, ud for nr. »105«, i fjerde kolonne »Begrundelse«:

I stedet for:

»Bank Mellat er en statsejet …«

læses:

»Bank Tejarat er en statsejet …«.

Side 81, bilag IX, afsnit II, punkt B, ud for nr. »5«, i fjerde kolonne »Begrundelse«:

I stedet for:

»Den iranske Islamiske Revolutionsgarde«

læses:

»Den Iranske Revolutionsgarde«.